Sunteți pe pagina 1din 14

ASOCIAŢIA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA,

FILIALA DIN REPUBLICA MOLDOVA


Republica Moldova, or. Chişinău
tel. 022 93 17 17, tel. 069232897
www. invatatorul.md
e-mail agiro.moldova@gmail.com

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

„AMBASADORII LIMBII ROMÂNE ÎN ȘCOALĂ”


Ediția a V-a

Aprobat la Consiliul Director al Asociației


Generale a Învățătorilor din România,
filiala din Republica Moldova
Președinte M. Marin

Anul de studii: 2020-2021

1
CUPRINS
PREAMBUL.............................................................................................................3
I. PROFILUL AMBASADORULUI LIMBII ROMÂNE ÎN ȘCOALĂ..................4
II. DREPTURILE ȘI ATRIBUȚIILE AMBASADORILOR LIMBII ROMÂNE ÎN
ȘCOALĂ...................................................................................................................5
III. CURRICULUM-UL PROIECTULUI DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 6
3.1. NECESITATEA PROIECTULUI ŞI REZULTATELE SCONTATE...........6
3.2. SCOPUL PROIECTULUI..............................................................................6
3.3. OBIECTIVE....................................................................................................6
3.4. INIŢIATORUL PROIECTULUI....................................................................7
3.5. PROFILUL ASOCIAȚIEI INIȚIATOARE DE PROIECT............................7
3.6. COORDONATORI NAȚIONALI..................................................................8
3.7. PARTENERI...................................................................................................8
3.8. BENEFICIARI................................................................................................9
3.9. DURABILITATEA PROIECTULUI.............................................................9
3.10 MONITORIZARE ȘI DISEMINARE...........................................................9
3.11. EVALUAREA ANUALĂ A PROIECTULUI.............................................9
IV. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE.........................................................10

2
Pentru validarea de
membru al proiectului,
obligatoriu,
înregistrați instituția de învățământ pe formularul dat:
https://forms.gle/fiNXeL2pWhCcRKZXA

După înregistrarea online, timp de 2 luni,


vă rugăm să transmiteți scanat acordul de colaborare ștampilat și semnat
sau acordul adițional
la sediul AGIROMD (Mariana Marin)

3
PREAMBUL
Proiectul de parteneriat educațional Ambasadorii limbii române în școală este o
activitate de nivel național, care își propune constituirea la nivel central, local și
instituțional a grupelor de inițiativă ce vor asigura în mediul școlar formarea
vorbitorului cult de limbă română.
Întreg proiectul constituie un manifest pedagogic pentru susţinerea, valorificarea
şi idealizarea limbii române culte.
Deşi în ultimii ani s-au organizat mai multe evenimente comune consacrate
studierii limbii române şi a valorilor culturale româneşti, totuşi sunt necesare proiecte
care vor contribui la comunicarea cultă eficientă, la consolidarea relaţiilor şi a
parteneriatelor între cadrele didactice. Acest lucru se subscrie crizei de cultură a
comunicării existente în societate, în general, şi în societatea educativă, în particular.
În aspect pedagogic, generaţia nouă de curricula şcolare profilează aspecte de
modernizare a strategiei de predare şi ponderea în Planul-cadru a disciplinei Limba şi
literatura română, dar ea se constată totuşi ineficientă din punct de vedere
metodologic în formarea vorbitorului cult de limbă română.
Rezultatele proiectului vor contribui la promovarea culturii comunicării în mediul
educaţional şi în toate aspectele vieţii sociale. Proiectul dat este important pentru
creşterea nivelului de cultură lingvistică a profesorilor, pentru crearea condiţiilor
favorabile de comunicare între profesorii din R. Moldova prin diseminarea
informaţiei culturale şi ştiinţifico-metodice printre educatori, părinţi, elevi şi membrii
comunităţii.
Prin realizarea obiectivelor proiectului va fi realizat un mecanism eficient de
informare a cadrelor didactice şi a comunităţii cu privire la aspectele generale legate
de cultură prin educaţie, comunicare cultă şi eficientă şi dialog constructiv
Vorbitorul cult este un vorbitor (adică o persoană care foloseşte limbajul
articulat) corect informat; cu opinii proprii în raport cu valorile socioculturale şi
general-umane, care are cunoştinţe corecte, multe, diverse; are un nivel înalt de
cultură; este bine instruit; care are competenţe de vorbire contextuală; care vorbeşte
plăcut auzului şi care respectă cele 9 coordonate fundamentale ale vorbirii culte şi
normele limbii literare.1

1
Callo, T. Relaţia limbă-vorbire în esenţializarea diatopică a vorbitorului cult. RevistaUnivers Pedagogic. 2015, nr.2,
12-19. ISSN 1811-5470.

4
I. PROFILUL AMBASADORULUI LIMBII ROMÂNE ÎN ȘCOALĂ

Titlul de ambasador al limbii române în școală este unul simbolic și presupune


în așa mod stimularea persoanei ce se va implica prin voluntariat în acțiunile de
eficientizare, îmbunătățire a calității limbii române în școală.
Misiunea ambasadorului limbii române în școală constă în asigurarea, pe cale
pașnică, dar insistentă, a utilizării normelor limbii române literare orale și scrise, în
mediul școlar, implicând pe toți actanții procesului educațional.
Profilul cultural Profilul de acțiuni
 Este o persoană competentă, cu un  Cunoaște și aplică tehnici de
nivel înalt de cultură lingvistică. persuasiune, care să convingă
 Este un voluntar cu o înaltă actanții școlii pentru a vorbi mereu
conștiință lingvistică. corect.
 Este și tinde mereu să fie un  Manifestă spirit de inițiativă, fără a
exemplu demn de urmat în fi impus.
cunoașterea și promovarea culturii  Este o persoană creativă, care vine
comunicării la cel mai înalt rang. cu idei autentice de stimulare a
 Promovează insistent limba română vorbirii corecte.
literară contemporană.  Organizează frecvent activităţi
 Promovează o politică corectă de consacrate limbii română.
formare a vorbitorului cult de limba  Creează un mediu favorabil pentru
română. îmbunătățirea calității limbii
 Apără prin observări și consilieri române.
normele limbii/vorbirii;  Motivează în permanență elevii
 Cultivă în mediul școlar voinţa de a pentru practici eficiente de utilizare
corecta pe cei ce greşesc într-o a limbii române.
comunicare.  Organizează activități pentru toți
 Are calitatea de procuror (monitor) partenerii educaționali, motivând să
și avocat al limbii române. vorbească limba română într-o
 Capabil de autodezvoltare a formă cultă.
capacităților individuale de  Monitorizează vorbirea cadrelor
management al proiectului. didactice în diferite activități și
 Capabil de autodezvoltare în prezintă rapoarte individuale,
domeniul educației lingvistice. confidențiale fiecărui profesor.
 Conștient de problemele exprimării  Monitorizează toate panourile
și capabil de soluționarea lor. școlare și documentația pentru a
respecta normele limbii române
literare.

5
II. DREPTURILE ȘI ATRIBUȚIILE AMBASADORILOR LIMBII ROMÂNE
ÎN ȘCOALĂ
 2.1. DREPTURILE:
1. Promovarea limbii române culte în instituțiile de învățământ.
2. Promovarea valorilor naționale care vor contribui la o comunicare cultă și eficientă.
3. Contribuirea la formarea atitudinii comunicative pozitive ce presupune ascultare
activă și comportament adecvat în actele de vorbire cultă.
4. Participarea nemijlocită la proiecte și programe naționale și internaționale ce permit
extinderea arealului de comunicare într-o limbă română avansată.
 2.2. ATRIBUȚIILE
la nivel național vor avea următoarele atribuții:
1. Asigurarea unui mecanism de control al calității limbii române vorbite în sistemul
educațional.
2. Elaborarea unui program de monitorizare permanentă a calității limbii române.
3. Organizarea anuală a forumului național Ambasadorii Limbii Române în școală.
4. Asigurarea cu literatură de specialitate/recomandări cu privire la utilizarea normei
literare în școală.
la nivel local (raional) vor avea următoarele atribuții:
1. Identificarea la nivel de raion a unui grup de inițiativă, alcătuit din voluntari,
persoane care sunt adevărați luptători ai limbii române.
2. Monitorizarea și controlul calității limbii române vorbite în instituțiile de învățământ
din raion.
3. Organizarea conferințelor raionale sub egida genericului Ambasadorii Limbii
Române în școală.
la nivel școlar/instituțional vor avea următoarele atribuții:
1. Asigurarea consilierilor lingvistice pentru cadrele didactice, elevi, părinți în vederea
asigurării calității limbii române vorbite și scrise la nivelul unității de învățământ.
2. Organizarea evenimentelor lunare de tip activități extrașcolare care să stimuleze
vorbirea și scrierea normată.
3. Organizarea lunară a trainingurilor pentru cadrele didactice care să sporească
tendința de cultură a comunicării.
4. Organizarea trimestrială a evaluării cadrelor didactice și a elevilor, la nivelul
instituției de învățământ, care va fi de tip concurs și vor fi premiați învingătorii cu diploma
Ambasadorul limbii române în școală, ediția xyz.
5. Monitorizarea calității limbii române prin asistența la ore, activități nonformale cu
scopul elaborării recomandărilor generale în norme și uz lingvistic, dar și pentru asigurarea
unui limbaj corect.
6. Aprobarea fiecărui panou, planșă, material didactic, aviz elaborat de sine stătător de
către cadrele manageriale, didactice, elevi, părinți în vederea asigurării lingvistice.

6
7
III. CURRICULUM-UL PROIECTULUI DE PARTENERIAT
EDUCAȚIONAL
3.1. NECESITATEA PROIECTULUI ŞI REZULTATELE SCONTATE
Prin implementarea proiectului dat vor fi consolidate parteneriatele între instituţiile
de învăţământ preuniversitar şi universitar. Având la bază experienţa acumulată pe
parcursul şcolii de vară a cadrelor didactice, ediția, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019,2020 participanţii la proiectul dat vor desfăşura activităţi de voluntariat în
instituţiile în care profesează, mobilizând colegii, părinţii, elevii, persoanele de
decizie pentru un limbaj cult în toate ipostazele comunicării.
Ambasadorii limbii române în școală vor desfăşura activități interactive, ateliere de
lucru, mese rotunde, concursuri şi alte forme didactice și extradidactice cu elevi,
profesori, părinți, personal nedidactic.
Proiectul își propune să devină o tradiţie cu întâlnirea anuală a Ambasadorilor
Limbii române în școală.

3.2. SCOPUL PROIECTULUI


Implementarea la nivel național a strategiei pedagogice de formare a vorbitorului
cult de limbă română prin implicarea ambasadorilor limbii române în școală.

3.3. OBIECTIVE
 ridicarea nivelului de vorbire al elevilor, al cadrelor didactice, al părinților în
comunicarea didactică şi în cea cotidiană în baza conştientizării importanţei
unei vorbiri culte;
 crearea, în cadrul şcolii a centrului educaţional de valorificare a culturii
lingvistice, a tradiţiei, a istoriei, a educaţiei în spaţiile de comunicare
românească prin cultivarea spiritului de solidaritate şi ridicarea prestigiului
limbii române în toate comunităţile școlare.
 implicarea activă a tuturor cadrelor didactice şcolare în formarea vorbitorului
cult de limba română la nivelul şcolii naţionale.
 optimizarea reţelei de comunicare şi promovarea proiectelor de parteneriat
educaţional în şcoli, prin intermediul strategiilor interactive de valorificare a
culturii lingvistice.
 elaborarea şi promovarea unui instrumentar pedagogic privind dezvoltarea
competenţelor de comunicare cultă în limba română.
 realizarea acţiunilor de motivare pentru schimbarea mentalităţii şi consolidării
relaţiilor cetățenii R. Moldova cu impact în creşterea gradului de educaţie
culturală în rândul tinerilor specialişti din domeniul educaţiei şi a elevilor.

8
3.4. INIŢIATORUL PROIECTULUI
Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, filiala din Republica Moldova
(AGIRoMd).2

3.5. PROFILUL ASOCIAȚIEI INIȚIATOARE DE PROIECT


 Asociaţia Obştească Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, filiala
Republica Moldova este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică,
nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei învăţătorilor.
 Asociaţia Obştească Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, filiala
Republica Moldova înregistrată la Ministerul Justiţiei cu numărul de
identificare de stat - cf.1010620007650, la data de 27 octombrie 2010, nr.
certificatului MD 002661. Adresa juridică: MD – 2059, Republica Moldova,
or. Chişinău, tel. 022 93 17 17, tel. 069232897, e-mail:
agiro.moldova@gmail.com
 Asociaţia Obştească Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, filiala
Republica Moldova este partenerul Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării prin acordul de parteneriat înregistrat la 28.07.2020.
 Asociaţia Obştească Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, filiala
Republica Moldova este instituție-gazdă a activităţii de voluntariat acreditată
de Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova.
 Misiunea AGIRoMd este de a constitui o reţea puternică de cadre didactice
deschisă spre valorificarea experienţelor bune în educaţie din perspectiva
parteneriatelor cu cadrele didactice de etnie română de pretutindeni.
 Viziunea este de a fi deschiși și doritori în vederea cultivării spiritului de
solidaritate, ridicarea prestigiului şcolii şi al cadrelor didactice; de a fi angajați
și responsabili în recuperarea tradiţiei asociative învăţătoreşti; de a valorifica
cultura, tradiţia, istoria învăţământului/educaţiei în spaţiile de comunicare
românească; de a fi capabili în crearea condiţiilor de comunicare între cetăţenii
români prin diseminarea informaţiei culturale şi ştiinţifico-metodice etc.
 La ziua de azi în AGIRoMd sunt peste 1200 de membri – cadre didactice: învăţători, profesori,
manageri, educatori, masteranzi, doctoranzi, profesori universitari din Republica Moldova. Asociaţia
are o experienţă de 6 ani în organizarea activităţilor de parteneriat cu organizaţiile cadrelor didactice
din comunităţile româneşti de pretutindeni. Drept dovadă sunt acţiunile organizate independent cu
mijloace acumulate din cotizaţii şi donaţii ale cadrelor didactice: Conferinţa Internaţională “De la
politicele statului către politicile educaţionale”, Chişinău, 31.10.2011 (125 participanţi). Conferinţa
Naţională “Tradiţii asociative ale Învăţătorilor”, 4 ediţii în anii 2011, 2012, 2013, 2014, organizate în
or. Chişinău, în medie - 100 de participanţi în fiecare an. Primul Congres al Învăţătorilor, Chişinău,
25.06. 2011 – (300 de cadre didactice); Academia Învăţătorului Modern şi Congresul al II-lea al
Învăţătorilor, Vadul lui Vodă, 2012, cu participarea a 2 miniştri ai Educaţiei şi 350 de cadre
didactice. Congresul al III-lea al Învăţătorilor din Republica Moldova, în contextul Congresului al
XXXVI-lea al cadrelor didactice române şi al cadrelor didactice române de peste hotare Suceava-
Cernăuţi-Chişinău, 24 august, 2014, Filarmonica Naţională, 600 de participanţi.

2
AGIRoMd nu este o asociație donatoare.

9
3.6. COORDONATORI NAȚIONALI

Coordonarea proiectului naţional se realizează de către:


Consiliul Director al AGIROMd, reprezentat de Mariana MARIN,
președinte al asociației (AGIRoMd), doctor în științe ale educației,
conferențiar universitar
directorul proiectului Olga OSTAŞ, coordonator național al Proiectului
,,Ambasadorii limbii române în şcoală”

2. Coordonarea proiectului la nivel instituţional se realizează de către


Ambasadorul limbii române şi Directorul/directorul adjunct al instituţiei de
învăţământ.

3.7. PARTENERI
 Direcțiile de învățământ
 Instituții de învățământ din Republica Moldova.

3.8. BENEFICIARI
 cadre didactice și manageriale din învăţământul general și mediu de
specialitate din Republica Moldova;
 elevii din învăţământul general și mediu de specialitate din Republica
Moldova;
 părinții elevilor și parteneri educaționali;
 personal nedidactic ce activează în instituțiile de învățământ.

3.9. DURABILITATEA PROIECTULUI


 Proiectul are durată nelimitată, dar se realizează pe etape anuale.
 La aderare, participanții la proiect încheie acordul de colaborare între
Asociația Învățătorilor și Instituțiile de învățământ, indicând persoana
numită. Ambasadorul limbii române în școală, coordonatorul la nivelul
instituției de învățământ și echipa de implementare.
 În fiecare an, în luna septembrie-octombrie se stabilește Calendarul de
activități.

10
3.10 MONITORIZARE ȘI DISEMINARE
1. Coordonatorii naționali vor urmări periodic activitățile derulate.
2. Fiecare participant al proiectului (Instituție de Învățământ) se obligă să
expedieze în fiecare lună dovezi (foto sau video, lucrări ale copiilor,
reflecții) pe următorul Formular
3
https://forms.gle/ChJpAUFzfVJndkgj7
3. Modalităţi de diseminare: prin articole în presă, interviuri la posturile
de radio şi tv, în cadrul şedinţelor asociaţiilor profesionale, reuniunile
cadrelor didactice, la comisiile metodice etc.

3.11. EVALUAREA ANUALĂ A PROIECTULUI


1. Evaluarea se va realiza de către Coordonatorii naționali și presupune elaborarea
de către instituția de învățământ a Memoriului de activitate și expedierea
acestuia pe formularul cu produse Formular
https://forms.gle/ChJpAUFzfVJndkgj7

IV. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE


1. În luna noiembrie 2020, doritorii de a participa la Ediția a V-a a proiectului
(anul de studii 2020-2021) se implică, aplicând pe formularul de înregistrare a
Instituției în Proiect: https://forms.gle/fiNXeL2pWhCcRKZXA

2. Semnarea acordului de parteneriat.


Ambasadorul asigură semnarea acordului de parteneriat cu administrația
instituției de învățământ. A se vedea acordul de parteneriat la anexe.

3.Acţiuni derulate:
ACTIVITATEA PERIOADA
 Popularizarea proiectului pe platforma internă a 2020 -2021
asociației, pe Facebook.
 Realizarea activităților în școală În fiecare lună a anului
școlar 2020-2021

4. Calendarul activităţilor în cadrul proiectului


Fiecare instituție de învățământ îşi realizează calendarul de activităţi, conform
cu acordul adițional.

3
Acest formular se va completa lunar de către Ambasadorul Limbii Române în Școală.
11
ANEXĂ: CALENDARUL NAȚIONAL ȘI INSTITUȚIONAL DE ACTIVITĂȚI
Fiecare școală își realizează calendarul de activități, completând coloana galbenă. cu responsabilii la nivel de instituții
Luna Activități la nivelul Responsabil la Activități la nivel Responsabil la nivel Dovezi
instituției nivel instituțional național național planificate
Noiembrie 2020 Lansarea proiectului în Echipa de realizare a Conferință online Ostaș Olga
școală, ediția a V-a proiectului pentru echipe de
1.Elevi și părinți - în căutarea realizare a
comorilor limbii române. proiectului
Activitate interactivă.
2.Masa rotundă:
Limba română e pâinea noastră
cea de toate zilele.
Participă părinți, elevi, cadre
didactice și personal nedidactic
3.Pastila de limbă. Rubrică
permanentă susținută în cadrul
școlii (panou sau activitate
lunară la careul școlar)
4. Atelier pentru cadrele didactice
,,E bine să știm!”
5.Porția de gramatică la toate
disciplinele școlare
6.Grădina limbii române.
Activitate interactivă în spațiu
liber.

12
Decembrie 2020 7.E la modă se vorbești corect. Ambasadorul LRS Vizite online reciproce
Flashmob la partenerii Limbii
8.Vizite reciproce la partenerii române din alte școli.
Limbii române din alte școli. Pastila de limbă.
9.Pastila de limbă. Rubrică Rubrică permanentă
permanentă susținută în cadrul susținută în cadrul
școlii (panou sau activitate școlii (panou sau
lunară) activitate lunară)
10.Dictare pentru fiecare.
Concurs școlar. Participă părinți, Dictare pentru fiecare.
elevi, cadre didactice și personal Concurs școlar.
nedidactic. Participă părinți, elevi,
11.Activitate interactivă cu elevii cadre didactice și
și părinții ,,Plăcerile lecturii” personal nedidactic
12.Desfășurarea campaniei
„Cuvântul zilei”
Ianuarie 2021 13.Recital de versuri ,,Sunt Echipa de realizare a Pastila de limbă.
mândru – vorbesc româna! E proiectului Rubrică permanentă
limba pe care a vorbit-o susținută în cadrul
Eminescu.” școlii (panou sau
14.Mihai Eminescu, de straja la activitate lunară)
hotarul Limbii. Expoziție de
lucrări plastice
15.Pastila de limbă. Rubrică
permanentă susținută în cadrul
școlii (panou sau activitate lunară)
16.Întâlnire cu scriitorul.

13
Februarie 2021 17.Desenăm limba română. Ambasadorul LRS Desenăm limba
Concursul desenelor. română. Concursul
18.Generația „messenger”; desenelor.
Îndrumar de comunicare pentru
generația Y
19.Activitate interactivă:„Setea
de cuvânt” (Recital de poezie/
proză/ text dramatic).
Martie 2021 20.Atelier pentru părinți Cultura Echipa de realizare a
comunicării proiectului
21.Poster,,Capcane lingvistice’’
Aprilie 2021 22.Festivalul cântecului despre Ambasadorul LRS Școala de Vară a
Limba română. Ambasadorilor
23.Recital de versuri limbii române
Omagiu Limbii Române (elevi)
24.Activitate extracurriculară
,,Călătorie în lumea cuvintelor’’
Mai 2021 25.Training de dicţie. Echipa de realizare a
26.Limba română îşi premiază proiectului
vorbitorii culţi.
27.Proiecte de grup ,,Calitatea
limbii române”
28.Limba română, cea mai
frumoasă dintre toate limbile
lumii. Flashmob
29.Conferința națională
,,Ambasadorii limbii române în
școală

14