Sunteți pe pagina 1din 12

Elaborarea unui plan de audit intern

1
1. Conceptul de planificare a auditului
Activitatea de audit intern este o activitate planificată, proces care se realizează pe baza
analizei riscurilor asociate activităților și este menită să adauge valoare entității auditate.
Auditorul trebuie să planifice auditul într-o manieră care să se aigure că misiunea va fi
îndeplinită în condiții de eficiență, eficacitate și la termenul convenit.
Planificarea auditului constă în construirea unei strategii generale, dar și a unor detalii cu
privire la natura, durata și gradul de cuprindere preconizat al auditului.
Activitatea de planificare a auditului comportă următoarele caracteristici:
- Raționalitatea – permite evaluarea logică a îndeplinirii sarcinilor, precum și stabilirea
de obiective clare.
- Anticiparea – permite dimensionarea sarcinilor în timp, astfel încât prioritățile să fie
clar scoase în evidență.
- Coordonarea – permite coordonarea de către instituțiile de audit atât a politicilor de
audit cât și a activităților desfășurate de alți auditori.

2. Sistemul de planificare a activităților de audit intern


Planificarea activităților de audit se realizează pe trei nivele, și anume:
- Planificarea strategică pe termen mediu – are în vedere faptul că toate activitățile
auditabile trebuie să fie auditate cel puțin o dată la trei ani.
- Planificarea anuală – cuprinde misiunile ce se vor realiza pe parcursul anului viitor
ținând cont de bugetul de timp disponibil în cadrul planului și de resursele alocate anual.
Realizarea activității de planificare presupune determinarea domeniilor majore ale auditului, o
planificare incorectă sau incompletă conduce la pierderea unor activități purtătoare de riscuri. Riscurile
majore se concentrează spre vârful organizației și de aceea este recomandat să începem activitatea de
planificare de sus în jos. Important este să ne planificăm auditurile pentru riscurile majore iar pe cele
minore în mai mică măsură sau deloc.
Abordarea planificării auditului pe baza proceselor este bună pentru că ne spune ce se întâmplă
de la nceputul până la sfârșitul respectivului proces. Aceasta implică IT, resurse umane, financiar-
contabilitate, achiziții, vânzări și presupune utilizarea unui timp mai mare, deci audituri complexe.
Standardele de audit intern recomandă ca pentru realizarea planificării trebuie să discutăm cu
managementul. Managerul entității publice este responsabil de planificarea activității de audit intern și
trebuie să aprobe planul de audit intern fără a influența eliminarea unui domeniu sau a
unuidepartament cuprins în plan.
Dacă volumul activităților auditabile pentru un an este foarte mare căutăm să vedem cât putem
păstra în planul de auditare în acel an, având în vedere și de care avem și modul cum le putem procura.
Planurile anuale de audit intern trebuie să fie adaptate în cursul exercițiului ori de câte ori se
modifică geografia riscurilor din cadrul entității și trebuie să aibă o rezervă pentru evenimentele
neprevăzute și timp pentru acordarea de consultanță managementului.
Planificarea activităților de audit intern trebuie să aibă în vedere și zilelel de pregătire
profesională ale auditului stabilite, conform legii, și zilele de concediu de odihnă, apoi se stabilește
bugetul de timp al auditorilor și bugetul financiar aferent activităților planificate.

2
Un plan de audit este bine apreciat când 70% din bugetul de timp este afectat pentru activități
de audit intern, metoda de elaborare a bugetului fiind ca pentru fiecare obiectiv să calculăm de ce
avem nevoie și apoi prin însumare și cu serviciile aferente să stabilim valoarea noastră.
Programul misiunilor de audit intern trebuie, la rândul lor, să se bazeze pe o evaluare a
riscurilor realizate cel putin o dată pe an și să țină cont de punctul de vedere al managementului
general.

3. Reglementări noi în evaluarea riscurilor, în vederea auditului anual


Obiectivul modelului de risc este să optimizeze alocarea resurselor de audit printr-o înțelegere
cuprinzătoare a universului domeniului de audit și a riscurilor asociate cu fiecare element ale acestuia.
Bunele practici internaționale, adoptate de I.I.A., începând cu elaborarea Planului de audit,
recomandă un model de audit al riscului pentru a cuantifica nivelul de risc al fiecărei unități de audit,
în vederea programării auditurilor conform priorităților stabilite.
Ultimul model de analiză a riscului, recomandat de I.I.A., se bazează pe 6 factori de risc, și
anume:
F1 – Constatările anterioare ale auditului;
F2 – Sensibilitatea sistemului, așa cum este percepută;
F3 – Mediul de control;
F4 – Încrederea în managementul operațional;
F5 – Schimbările de oameni sau de sisteme;
F6 – Complexitatea.
Rezultatele acestor analize sunt totalizate și apoi multiplicate ca un „factor de vârstă” a
auditului, cum ar fi:
-100% dacă un audit similar a fost făcut în ultimele 24 de luni;
- 125% dacă auditul a fost făcut în urmă cu 24-36 de luni;
- 150% dacă auditul a fost făcut în urmă cu 37-60 de luni;
- 200% dacă auditul e mai vechi de 60 de luni.
Nivelele rezultatelor se vor întinde pe o plajă de valori cuprinse între 6-36, care după
încheierea acestui process de notare vor fi grupate în 4 categorii, în funcție de factorul de risc
prezentat, astfel:
- stratul de 10%, de sus, reprezintă nivelul de risc maxim;
- stratul de 30% reprezintă nivelul de risc sensibil;
- stratul de 40% reprezintă nivelul de risc moderat;
- ultimul strat de 20% reprezintă nivelul de risc scăzut.
Cadrul pentru planul anual de audit intern este apoi construit din mostre din cele 4 straturi
folosind următoarele ținte de acoperire:
- entitățile de audit considerate de risc mare vor fi auditate în proporție de 100%;
- stratul de risc sensibil va fi auditat în proporție de 50%;
- o mostră de 25% va fi audiată din stratul de risc moderat;
- stratul de risc scăzut va fi audiat selectând elemente în proporție de 10%.
Grupurile de risc mai scăzut sunt eșantionate pentru a vedea dacă procesul de notare
funcționează și confirm că nivelurile de risc sunt în mod corespunzător clasificate.
3
Modelul de evaluare a riscurilor recomandă linii directoare de stabilire a criteriilor de
ierarhizare a riscurilor, care sunt:
- Constatările anterioare ale auditului – sunt un indicator al disciplinei de control intern.
- Sensibilitatea – reprezintă evaluarea riscurilor inerente associate cu entitățile evaluate.
- Mediul de control – reprezintă politicile colective, procedurile, regulile obișnuite,
măsurile de protecție fizică a patrimoniului și personalul folosit în acest scop.
- Relații bune, atmosferă destinsă cu managementul executive – reflect încrederea
conducătorilor auditului în managementul direct responsabil cu unitatea auditată și implicarea
managementului în controlul intern.
- Schimbări ale oamenilor/sistemelor – schimbări apar de obicei pentru a avea effect pe
termen lung dar adeseori schimbările pe termen scurt necesită o mare atenție din partea auditului.
- Complexitatea – acest factor de risc reprezintă potențialul pentru a comite erori sau
inadecvări care ar putea trece neobservate din cauza complexității mediului.

4. Metodologia de evaluare a riscurilor pentru întocmirea planului de audit intern


Normele generale de aplicare a auditului public intern conțin o metodologie comună pentru
evaluarea riscurilor atât pentru procedura de întocmire a Planului de audit intern, cât și pentru
derularea unei misiuni de audit în faza de elaborare a Programului de audit, și presupun parcurgerea
următoarelor etape:
- Identificarea activităților auditabile;
- Identificarea riscurilor inerente asociate activităților;
- Stabilirea factorilor de analiză a riscurilor și nivelelor de apreciere a acestora;
- Stabilirea nivelului riscului pe criterii de apreciere;
- Determinarea punctajului total al riscului;
- Clasarea activităților pe baza analizei riscurilor;
- Ierarhizarea activităților care urmează a fi auditate;
- Elaborarea tematicii în detaliu a activităților auditabile;
- Elaborarea planului de audit intern annual.

Identificarea activităților auditabile se realizează pe baza analizei actului de înființare,


organigramei, ROF-ului, deciziilor de organizare a eventualelor noi activități etc. Etapa se
concretizează prin întocmirea de către auditori a Listei activităților din cadrul entității, conform
modelului prezentat pentru domeniul financiar-contabi.

LISTA ACTIVITĂȚILOR AUDITABILE

Denumirea lucrării: Elaborare plan activitate anual


Domeniul: Financiar-contabilitate
Întocmit: Șeful structurii de audit intern Data 03.12.2020
Nr.
Activități identificate Observații
crt.
1. Activitatea de elaborare și aprobare a bugetului
2. Întocmirea bilanțului contabil și a contului de execuție

4
3. Contabilitatea, inclusiv angajammentele bugetare și legale
4. Calculul și plata salariilor
5. Plata achizițiilor publice
6. Activitatea de inventariere a patrimoniului
7. Activitatea de încasarea a veniturilor

Identificarea riscurilor inerente associate activităților


Evaluarea riscurilor trebuie să aibă în vedere gestionarea schimbării: oamenii se schimbă,
metodele se schimbă, organizările și politicile se schimbă și ca atare și riscurile se schimbă.
Evaluarea riscului înseamnă identificarea și analizarea riscurilor relevante în îndeplinirea
obiectivelor pentru a cunoaște modul în care acestea trebuie să fie administrate.
Identificarea și evaluarea factorilor interni și externi trebuie făcută astfel încât aceștia trebuie să
fie luați în considerare într-o abordare a evaluării riscului.
Etapa se concretizează prin întocmirea tabelului Identificarea riscurilor asociate activităților
auditabile, conform modelului

IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE ACTIVITĂȚILOR AUDITABILE

Denumirea lucrării: Elaborare plan activitate anual


Domeniul: Financiar-contabilitate
Întocmit: Șeful structurii de audit intern Data 03.12.2020
Nr.
Activități auditabile Riscuri identificate Observații
crt.
-existența și structura bugetului
Activitatea de elaborare și - neîntocmirea în termen a bugetului
1.
aprobare a bilanțului - nefundamentarea elementelor de cheltuieli
………………………………………………….
-necorelații între situația conturilor și bilanțul întocmit
Întocmirea bilanțului
- erori în preluarea datelor din balanțele de verificare
2. contabil și a contului de
- erori în efectuarea operaționilor
execuție
………………………………………………….
Contabilitatea, inclusiv -inexistența documentelor justificative privind operațiile
angajammentele bugetare efectuate
3. și legale - neînregistrarea în mod cronologic
- nerealizarea controalelor ierarhice
………………………………………………….
Calculul și plata salariilor -acordarea incorectă a elementelor salariale
- gestionarea incorectă a dosarului de personal
4.
- erori în întocmirea statelor de salarii
………………………………………………….
Plata achizițiilor publice -neaplicarea corectă a procedurilor de achiziții
- neîncadrarea în plafoanele aprobate
5.
- erori în atribuirea contractelor de achiziții
………………………………………………….

5
Activitatea de inventariere -erori în efectuarea inventarierii faptice
a patrimoniului - nevalorificarea diferențelor constatate în urma inventarierii
6.
- neefectuarea inventarierii tuturor bunurilor
………………………………………………….
Activitatea de încasarea a -neîntocmirea corectă a documentelor de încasări
veniturilor - erori în evidențierea veniturilor
7.
- neconcordanțe între încasări și documentele întocmite
………………………………………………….

Stabilirea factorilor de analiză a riscurilor și nivelelor de apreciere a acestora se


realizeazăținând cont de recomandările din Normele generale pentru utilizarea factorilor privind:
aprecierea controlului intern, aprecierea cantitativă și aprecierea calitativă.
Funcție de criteriile alese stabilim următoarele ponderi:
- Aprecierea controlului intern 40%;
- Aprecierea cantitativă 25%;
- Aprecierea calitativă 20%
- Modificări legislative 10%;
- Vechimea personalului 5%.

FACTORII DE ANALIZĂ A RISCURILOR ȚI NIVELELE DE APRECIERE

Denumirea lucrării: Elaborare plan activitate anual


Domeniul: Financiar-contabilitate
Întocmit: Șeful structurii de audit intern Data 03.12.2020
Nivelul/
Nivelul 5 Nivelul 4 Nivelul 3 Nivelul 2 Nivelul 1
Criteriul
Există proceduri Există
Aprecierea Există procedure, Există
Nu există dar nu sunt procedure dar
controlului sunt cunoscute dar procedure și se
proceduri actualizate și nu nu sunt
intern nu se aplică aplică
sunt cunoscute cunoscute
Impact Impact
Aprecierea Impact financiar Impact financiar Impact financiar
financiar financiar foarte
cantitativă foarte ridicat important slab
mediu scăzut
Aprecierea Vulnerabilitate Vulnerabilitate Vulnerabilitate Vulnerabilitate Vulnerabilitate
calitativă foarte ridicată importantă medie scăzută foarte mică
Modificări
1-3 luni < 6 luni < 1 an < 1-2 ani >2 ani
legislative
Calitatea
< 1 an < 3 ani < 5 ani < 6 ani >6 ani
personalului

Stabilirea nivelului riscului pe criterii de apreciere se realizează prinaplicarea la fiecare


factor de analiză a riscurilor a unui nivel de apreciere. Etapa se concretizează prin întocmirea situației
Stabilirea nivelului riscurilor conform modelului

6
STABILIREA NIVELULUI RISCULUI

Denumirea lucrării: Elaborare plan activitate anual


Domeniul: Financiar-contabilitate
Întocmit: Șeful structurii de audit intern Data 03.12.2020
P1 P2 P3 P4 P5
Nr. Activități
Riscuri identificate 40% 25% 20% 10% 5%
crt. auditabile
F1 F2 F3 F4 F5
-existența și structura bugetului
Activitatea de
- neîntocmirea în termen a bugetului
elaborare și
1. - nefundamentarea elementelor de cheltuieli 4 3 2 2 3
aprobare a
…………………………………………………
bilanțului
.
-necorelații între situația conturilor și bilanțul
Întocmirea întocmit
bilanțului - erori în preluarea datelor din balanțele de
2. contabil și a verificare 3 2 2 2 2
contului de - erori în efectuarea operaționilor
execuție …………………………………………………
.
-inexistența documentelor justificative privind
Contabilitatea,
operațiile efectuate
inclusiv
- neînregistrarea în mod cronologic
3. angajammentel 4 3 3 2 2
- nerealizarea controalelor ierarhice
e bugetare și
…………………………………………………
legale
.
-acordarea incorectă a elementelor salariale
- gestionarea incorectă a dosarului de personal
Calculul și
4. - erori în întocmirea statelor de salarii 4 4 4 4 3
plata salariilor
…………………………………………………
.
-neaplicarea corectă a procedurilor de achiziții
Plata - neîncadrarea în plafoanele aprobate
5. achizițiilor - erori în atribuirea contractelor de achiziții 4 3 4 4 2
publice …………………………………………………
.
6. Activitatea de -erori în efectuarea inventarierii faptice 4 3 4 2 2
inventariere a - nevalorificarea diferențelor constatate în
patrimoniului urma inventarierii
- neefectuarea inventarierii tuturor bunurilor
…………………………………………………

7
.
-neîntocmirea corectă a documentelor de
încasări
Activitatea de - erori în evidențierea veniturilor
7. încasarea a - neconcordanțe între încasări și documentele 2 2 3 2 2
veniturilor întocmite
…………………………………………………
.
Determinarea punctajului total al riscului se realizează prin aolicarea ponderii nivelului de
apreciere a fiecărui factor de risc pe nivele de riscuri în vederea stabilirii punctajului total pe baza
formulei:

Pt = ∑ Pi*Ni

unde: Pt – punctaj total;


Pi – ponderea riscurilor pentru fiecare factor;
Ni – nivelul riscului pentru fiecare factor utilizat
Etapa se concretizează prin întocmirea situației Determinarea punctajului total, conform modelului

DETERMINAREA PUNCTAJULUI TOTAL


Denumirea lucrării: Elaborare plan activitate anual
Domeniul: Financiar-contabilitate
Întocmit: Șeful structurii de audit intern Data 03.12.2020
P1 P2 P3 P4 P5 Punctaj
Nr. Activități
Riscuri identificate 40% 25% 20% 10% 5% total
crt. auditabile
F1 F2 F3 F4 F5
Activitatea de -existența și structura bugetului
elaborare și - neîntocmirea în termen a bugetului
1. 4 3 2 2 3 3,00
aprobare a - nefundamentarea elementelor de cheltuieli
bilanțului ………………………………………………….
-necorelații între situația conturilor și bilanțul
Întocmirea
întocmit
bilanțului
- erori în preluarea datelor din balanțele de
2. contabil și a 3 2 2 2 2
verificare
contului de 2,30
- erori în efectuarea operaționilor
execuție
………………………………………………
Contabilitate -inexistența documentelor justificative privind
a, inclusiv operațiile efectuate
3. angajamment - neînregistrarea în mod cronologic 4 3 3 2 2
ele bugetare - nerealizarea controalelor ierarhice 3,10
și legale ……………………………………………
-acordarea incorectă a elementelor salariale
Calculul și
- gestionarea incorectă a dosarului de personal
4. plata
- erori în întocmirea statelor de salarii
4 4 4 4 3 3,75
salariilor
……………………………………………
5. Plata -neaplicarea corectă a procedurilor de achiziții 4 3 4 4 2 3,45
achizițiilor - neîncadrarea în plafoanele aprobate
publice - erori în atribuirea contractelor de achiziții

8
………………………………………………….
-erori în efectuarea inventarierii faptice
Activitatea
- nevalorificarea diferențelor constatate în urma
de
6. inventarierii 4 3 4 2 2 3,25
inventariere a
- neefectuarea inventarierii tuturor bunurilor
patrimoniului
………………………………………………….
-neîntocmirea corectă a documentelor de încasări
Activitatea
- erori în evidențierea veniturilor
7. de încasarea 2 2 3 2 2 2,05
- neconcordanțe între încasări și documentele
a veniturilor
întocmite

Clasarea activităților pe baza analizei riscurilor se realizează pe baza punctajelor totale


obținute anterior, stabilite în ordinea impactului produs asupra domeniuluiauditabil și se departajează
pe o scară cu trei nivele: mari, medii și mici. Etapa se concretizează prin întocmirea situației Clasarea
activităților conform modelului

CLASAREA ACTIVITĂȚILOR

Denumirea lucrării: Elaborare plan activitate anual


Domeniul: Financiar-contabilitate
Întocmit: Șeful structurii de audit intern Data 03.12.2020
Nr.
Activități auditabile Riscuri identificate Clasare
crt.
-acordarea incorectă a elementelor salariale
Calculul și plata - gestionarea incorectă a dosarului de personal
1. Mare
salariilor - erori în întocmirea statelor de salarii
……………………………………………
-neaplicarea corectă a procedurilor de achiziții
Plata achizițiilor - neîncadrarea în plafoanele aprobate
2. Mare
publice - erori în atribuirea contractelor de achiziții
………………………………………………….
-erori în efectuarea inventarierii faptice
Activitatea de
- nevalorificarea diferențelor constatate în urma inventarierii
3. inventariere a Mare
- neefectuarea inventarierii tuturor bunurilor
patrimoniului
………………………………………………….
-inexistența documentelor justificative privind operațiile efectuate
Contabilitatea, inclusiv
- neînregistrarea în mod cronologic
4. angajammentele Mare
- nerealizarea controalelor ierarhice
bugetare și legale
……………………………………………
-existența și structura bugetului
Activitatea de elaborare și - neîntocmirea în termen a bugetului
5. Mediu
aprobare a bilanțului - nefundamentarea elementelor de cheltuieli
………………………………………………….
-necorelații între situația conturilor și bilanțul întocmit
Întocmirea bilanțului
- erori în preluarea datelor din balanțele de verificare
6. contabil și a contului Mediu
- erori în efectuarea operaționilor
de execuție
………………………………………………

9
-neîntocmirea corectă a documentelor de încasări
Activitatea de încasarea - erori în evidențierea veniturilor
7. Mic
a veniturilor - neconcordanțe între încasări și documentele întocmite
………………………………………………….
:

Ierarhizarea activităților care urmează a fiauditate se realizează pe baza situației anterioare,


ținând cont și de numărul personalului, timpul disponibil, alte activități care se desfășoară în cadrul
structurii de audit intern și de analiza riscurilor identificate la celelalte domenii din cadrul entității.

Etapa se concretizează prin elaborarea Situației puncte tari și puncte slabe, document care
prezintă sintetic rezultatul evaluării fiecărei activități în scopul elaborării Planului de audit intern.

SITUAȚIA PUNCTELOR TARI (T) ȘI PUNCTE SLABE (S)

Denumirea lucrării: Elaborare plan activitate anual


Domeniul: Financiar-contabilitate
Întocmit: Șeful structurii de audit intern Data 03.12.2020
Gradul de
Consecința
încredere al
Nr. Activități nefuncționării
Riscuri identificate T/S auditului în Obs.
crt. auditabile controlului
funcționarea
intern
controlului intern
-acordarea incorectă a elementelor salariale
Calculul și
1. - gestionarea incorectă a dosarului de personal S Scăzut
plata salariilor
- erori în întocmirea statelor de salarii
-neaplicarea corectă a procedurilor de achiziții
Plata - neîncadrarea în plafoanele aprobate
2. achizițiilor - erori în atribuirea contractelor de achiziții S Scăzut
publice …………………………………………………
.
-erori în efectuarea inventarierii faptice Comisiile de
- nevalorificarea diferențelor constatate în urma inventariere
Activitatea de
inventarierii sunt
3. inventariere a S Mediu
- neefectuarea inventarierii tuturor bunurilor constituite din
patrimoniului
……………………………………………… personae de
specialitate
Contabilitatea, -inexistența documentelor justificative privind
inclusiv operațiile efectuate
4. angajammentel - neînregistrarea în mod cronologic S Scăzut
e bugetare și - nerealizarea controalelor ierarhice
legale ……………………………………………
Activitatea de -existența și structura bugetului
elaborare și - neîntocmirea în termen a bugetului
5. S Scăzut
aprobare a - nefundamentarea elementelor de cheltuieli
bugetului …………………………………………………
6. Întocmirea -necorelații între situația conturilor și T Pentru Ridicat
bilanțului bilanțul întocmit această
contabil și a - erori în preluarea datelor din balanțele de activitate este
contractat un

10
verificare audit extern
contului de - erori în efectuarea operaționilor care va
execuție ………………………………………… efectua
certificarea
-neîntocmirea corectă a documentelor de
încasări
Activitatea de
- erori în evidențierea veniturilor
7. încasarea a S Scăzut
- neconcordanțe între încasări și documentele
veniturilor
întocmite
…………………………………………………

Elaborarea tematicii în detaliu a activităților auditabile se realizează pe baza Situației


punctelor tari și slabe, întocmite în etapa anterioară și cuprinde misiunile de audit intern ce vor face
parte din planul pentru viitor. Etapa se concretizează în situația Tematica în detaliu a activității
auditabile, conform modelului.

TEMATICA ÎN DETALIU A ACTIVITĂȚILOR AUDITABILE

Denumirea lucrării: Elaborare plan activitate anual


Domeniul: Financiar-contabilitate
Întocmit: Șeful structurii de audit intern Data 03.12.2020

Nr.
Activități identificate Observații
crt.
1. Activitatea de elaborare și aprobare a bugetului
2. Întocmirea bilanțului contabil și a contului de execuție
3. Contabilitatea, inclusiv angajammentele bugetare și legale
4. Calculul și plata salariilor
5. Plata achizițiilor publice
6. Activitatea de inventariere a patrimoniului
7. Activitatea de încasarea a veniturilor

Elaborarea planului de audit intern anual

Pentru elaborarea acestuia este necesar să determinăm pentru fiecare obiectiv perioada
auditată, fondul de timp necesar pentru realizarea misiunilor și numărul auditorilor implicați. Etapa se
concretizează în elaborarea Planului de audit intern pe anul 2021, conform modelului

Se aprobă
Director Executiv
PLANUL DE AUDIT INTERN – ANUL 2021

Nr. Obiectiv/ Identificări activități Identificarea Perioada Durata Nr.


Scopul acțiunii
crt. Activitate unității auditată auditului auditori
1. ………… ………… ……………. ………….. ………. ……….. ……….

11
2.
….
1. Calculul și
plata salariilor
2. Plata
achizițiilor
publice
3. Activitatea de
inventariere a
patrimoniului
4. Contabilitatea,
inclusiv
angajammentele
bugetare și legale
Organizarea și 5. Activitatea de
7. conducerea elaborare și
contabilității aprobare a
bugetului
- dacă toate intrările în
contabilitate au fost
6.Plata facturilor operate
- dacă pentru
furnizorilor și 01.01- 04.01-
cheltuielile plătite au 2
prestatorilor de fost angajate lichidități 31.12.2021 31.12.2021
servicii și ordonanțe;
-întocmirea corectă a
documentelor de plăți
7. Activitatea de
încasarea a
veniturilor
……………… …………….. ……….. ………….. ………….. ……….
8. ………….

……………… …………… ………… ………….. …………. ……….
…. ……………

31.
32.
Întocmit

Șeful serviciului de audit intern

Planul de audit întocmit de departamentul intern pe baza analizei riscurilor se supune aprobării
conducerii entității. Ulterior, în funcție de necesități, poate fi actualizat, dar tot pe baza analizei și cu
aprobarea conducerii entității.

12

S-ar putea să vă placă și