Sunteți pe pagina 1din 2

Antetul societății

Convocare la cercetare disciplinară


(art.251 alin.(2) din Codul Muncii, republicat)
Nr. …. /................

Convocare

Având în vedere referatul /nota/adresa de sesizare a conducerii societății


nr. ........../............. întocmit/ă de ............................ în calitate de ......................................./având
funcția de ......................................................, prin intermediul căruia/căreia s-au/s-a adus la
cunostință angajatorului urmatoarele/faptul că .................................................................................
Având în vedere că fapta/faptele menționate mai sus poate/pot constitui abatere
disciplinară/abateri disciplinare, astfel cum acestea sunt definite prin dispozitiile art.247 alin.(2)
din Legea nr.53/2003 – Codul muncii și art. ...... din Regulamentul intern al societății.
În conformitate cu dispozițiile art.247-252 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
D-l/na............................................, domiciliat/ă în ........................., jud.................,
salariat/ă al/a SC .................. SRL, ocupând funcția de ......................., cod COR ............, din data
de ..............., în baza Contractului individual de muncă înregistrat în registrul general de evidență
a salariaților sub nr................/...................., este convocat/ă sa se prezinte la data de ................,
ora ................., la sediul/punctul de lucru din ........................, în vederea desfășurarii procedurii
cercetarii disciplinare prealabile, pentru susținerea punctului de vedere cu privire la faptele
descrise în preambulul prezentei convocări.

Cercetarea disciplinară se realizează ca urmare a încălcării următoarelor prevederi;

Din contractul individual de muncă:


Art. ..., alin. (...), lit. ...), respectiv: ...............................................................
Din fișa postului de ..............................................:
Pct. ............, respectiv: ..................................................................................
Din regulamentul intern:
Art. …, alin. (...), lit. ...), respectiv: ................................................................
Art. …, alin. (...), lit. ...), respectiv: ................................................................
Din Legea nr.53/2003 - Codul muncii:
Art. …, alin. (...), lit. ...), respectiv: ................................................................
Art. …, alin. (...), lit. ...), respectiv: ................................................................
Din contractul colectiv de muncă aplicabil .............................;
Art. …, alin. (...), lit. ...), respectiv: ................................................................
Art. …, alin. (...), lit. ...), respectiv: ....................................................................
Ordinele și dispozițiile conducătorului ierarhic: .................................................
Alte proceduri interne .....................................................................................................................
Aducem la cunostință salariatului că, în conformitate cu prevederile art.251 alin.(4)
din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, în cursul cercetării disciplinare prealabile, acesta are
dreptul să formuleze si să susțină toate apărarile ăn favoarea sa și să ofere comisiei/persoanei
împuternicite să realizeze cercetarea toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare,
precum și dreptul sș fie asistat, la cererea sa, de către un consultant extern specializat în legislația
muncii, care poate fi un avocat, un expert în legislația muncii, un mediator specializat în
legislația muncii, sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
Atragem atenția salariatului că, neprezentarea la convocare fără a comunica pana la
data și ora convocării un motiv obiectiv care să justifive neprezentarea, dă dreptul angajatorului,
în baza art.251 alin. (3) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, să dispună sancționarea, fără
efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

Data ..................................

Persoana împuternicită/Comisie
…………………………………….

Am luat la cunoștință de prezenta convocare


………………………………..

(semnătura salariatului convocat și data/dovada comunicarii)

S-ar putea să vă placă și