Sunteți pe pagina 1din 8

MIC DICŢIONAR DE EXPRESII ÎN LIMBA LATINĂ

A
a fortiori : cu atât mai mult.
a mundo conditio : de la facerea lumii.
a posteriori : în urma experienţei. Antonimul lui a priori
a priori : înainte de experienţă. Termen care alături de antonimul sau, a posteriori , s-a impus în
filosofie, în logică - demonstratio a priori , de la efect la cauza. Kant lansează sensul de
cunoaştere a priori, independentă de experienţă.
ab antiquo : din vechime.
ab hinc : de acum înainte.
ab hodierno : de azi înainte.
ab initio : de la început.
ab irato : dintr-o pornire de mânie, la mânie.
ab origine : de la început
ab ovo : de la ou.
ab Urbe condita(a.u.c.) : de la întemeierea Romei. Formulă care indică numărarea anilor de la
întemeierea Romei ( 753 î.Hr. ).
acta est fabula! : Piesa a fost jucată! (formulă care anunţă sfârşitul unei reprezentaţii în teatrul
antic).
ad acta : (de pus) la dosar.
ad augusta per angusta : Pe calea îngusta (dificilă), la rezultate grandioase.
ad calendas graecas (soluturos) : (Vor plăti) la "calendele" grecești, adică niciodată (calendarul
grec nu avea calende). Expresie folosita de împaratul Octavianus la adresa datornicilor rău
platnici.
ad hominem : referitor la persoană. Argumentum ad hominem , eroare logică care constă în
atacarea caracterului unei persoane cu care suntem în dispută, în loc de a ataca argumentaţia sa.
ad infinitum : până la infinit
ad libitum (ad lib.) : după voie, după faptă, după plac; oricum
ad litteram (ad litt.) : cuvânt cu cuvânt, literă cu literă; întocmai, literal, textual
ad multos annos! : La mulţi ani!
ad rem : la obiect. Fără ocolişuri, direct la chestiunea în discuţie
ad unum omnes : Toţi ca unul
addenda : ceea ce se adaugă la o lucrare pentru a o completa
ad-hoc : anume pentru acest scop, de circumstanţă
ad-interim : provizoriu, până una alta
advocatus diaboli : avocatul diavolului. Titulatura oficiala dată de Papa Benedict al XIV-lea
este advocatus in omnibus causis beatificationum şi era numele prelatului care avea sarcina
de a informa despre calităţile şi defectele defunctului propus spre beatificare sau canonizare.
Alea iacta est (Caesar) : Zarul este aruncat (riscul este acceptat). Deşi frecvent citat sub forma
aceasta, citatul este greşit. Forma corectă a citatului este Iacta alea est.
alibi : în altă parte
alma mater : Mama nutritoare (expresie prin care se înţelege Universitatea).
alter ego : alt eu. Poate fi folosit pentru a desemna un prieten intim cu care te identifici în
concepţii sau o altă conştiinţă a personalităţii.
Amor vincit omnia : Dragostea învinge totul.
anni currentis (A.c.) : anul curent (în curs).
anno Domini (A.D.) : în anul Domnului. Anul considerat a începe de la naşterea lui Hristos,
după calculele călugărului Dionysius Exiguus.
annus mirabilis : anul minune.
ante Christum (a.Chr.) : înainte de Cristos
ante meridiem (a.m.) : ante meridian. Până în prânz
argumentum ad absurdum : argumentare la absurd. Metodă care demonstrează falsitatea unei

1
ipoteze prin absurditatea concluziei. Sinonime: reductio ad absurdum sau deductio ad
absurdum
argumentum baculum : argumentul băţului.
Ars longa, vita brevis : Arta este lungă, viaţa este scurtă.
ars poetica : arta poeziei. Titlul unei scrisori a lui Horaţiu adresată unor prieteni şi care conţinea
sfaturi pentru tinerii poeţi.
aut - aut : ori, ori.
Ave Maria : salut, Maria. Începutul unui imn de preamărire a Fecioarei Maria. Din anul 1326,
Papa Ioan al XXII-lea impune credincioşilor să-l recite de trei ori pe zi.

B
bene merenti : celui ce binemerită. Decoraţie romană înfiinţată în 1876 pentru merite în
domeniul culturii naţionale.
bona fide : de bună credinţă
brevi manu : fără formalităţi, îndată

C
captatio benevolentiae : captarea bunăvoinţei
caput mundi : capitala lumii. Epitet acordat oraşului Roma.
carpe diem (Horaţiu) : Trăieşte-ţi ziua (îndemn de a trăi intens clipa prezentă, singura certă).
Castigat ridendo mores : îndreaptă moravurile râzând
casus belli : caz de război (situaţie în care un stat se vede constrâns să declare război altui stat).
Cave canem! : Păzeşte-te de câine (atenţie, câine!).
circulus viţiosus : Cerc vicios.
cogito, ergo sum (Descartes) : Gândesc, deci exist (celebra teză care exprimă, în formă
concentrată, caracterul antidogmatic şi raţionalist al filosofiei carteziene, proclamând totodată
drept adevăr indubitabil – dovadă a existenţei – gândirea).
con brio : cu vervă, cu însufleţire
concedo : consimt
conditio sine qua non : condiţia necesară.
confer (cf.) : compară
coram populo (publico) : în public, pe faţă
corpus delicti : corpul delict. Dovada materială a faptei
Cui bono? (Cassius) : Cui îi este avantajos?
Cui prodest? : Cui foloseşte?
cuique suum : Fiecăruia al său
cum grano salis (Plinius cel Batran) cu un grăunte de sare ) Însemnă că o veste, o opinie,
trebuie să fie luate, într-o oarecare măsură, în glumă
cum laude : cu laude, cu distincţie. Calificativ acordat diplomelor universitare
cum tempore (c.t.) : 1/4 de oră după timpul dat (sfertul de oră academic)
curriculum vitae : cursul vieţii. (Auto)biografie.

D
de auditu : din auzite
de facto : de fapt
de iure : de drept, prin acţiunea legii
de visu : din văzute
Dei gratia : prin harul lui Dumnezeu. Formulă folosită în titulatura episcopilor iar mai târziu în
titulatura Papei.
Deo gratias! : Să mulţumim Domnului!
deux ex machina : Zeul ieşind din maşinărie (simbolic: omul învingând sistemul)
dictum, factum : Zis şi făcut

2
difficiles nugae : fleacuri obositoare
Divide et impera (sau Divide ut regnes) : Dezbină şi stăpâneşte.
dixi : am zis (afirmaţie categorică)
Do (tibi), ut des : Îţi dau (ceva), pentru ca şi tu să-mi dai.
Docendo discimus : Învăţând pe alţii, învăţăm şi noi.
doctor honoris causa (Dr.h.c.) : doctor de onoare
Dominus vobiscum! : Dumnezeu cu voi!
Dubito ergo cogito, cogito ergo sum : Mă îndoiesc, deci cuget; cuget, deci exist.
Dura lex, sed lex : Legea e dură, dar e lege.
dura necessitas : nevoia nemiloasă

E
Ecce Homo : Iată Omul. Exclamaţia lui Pilat arătând mulţimii pe Iisus cu coroana de spini pe
cap.
editio princeps : prima ediţie a unei cărţi
Ego sum qui sum : Eu sunt cel ce sunt.
emeritus (em.) : emerit, pensionat.
ens causa sui : existent prin sine însuşi
eo ipso : de la sine
eo ipso : tocmai de aceea
erga omnes : faţă de toţi. Adresat tuturor, fără discriminare
ergo : deci. În limbaj scolastic preceda concluzia unui raţionament logic. (cogito ergo sum)
errare humanum est : a greşi e omeneşte
Est modus in rebus (Horaţiu) : Este o măsură în lucruri.
et caetera : (etc.). şi celelalte, şi aşa mai departe
Et in Arcadia ego : Şi eu am trăit în Arcadia. Acesta este epigraful unui tablou celebru al
pictorului francez Nicolas Poussin. Arcadia legendară este ţinutul vieţii idilice, patriarhale.
Expresia mărturiseşte nostalgia după o fericire pierdută.
ex abrupto : deodată, brusc. Procedeu retoric, o expunere fără introducere, direct la chestiune
ex aequo : în mod egal. Cota cuvenită din împărţirea în mod egal.
ex cathedra : de la înălţimea (autoritatea) catedrei
ex libris meis : din cărţile mele. Formula pe care unii o scriu pe cărţile din bibliotecă.
Ex nihilo, nihil (Lucreţiu) : Din nimic, nu se creează nimic.
ex silentio : din tăcere. Tragerea concluziei din tăcerea adversarului
ex tempore : pe dată, imediat, pe loc, fără pregătire prealabilă
exceptis excipiendis : Exceptând ce este de exceptat
exempli causa (gratia): (e.c.) sau (e.g.). pentru exemplificare.
expressis verbis : cu cuvinte clare, în termeni clari şi autentici. Expresie folosita de jurişti.
ex-voto : ofrandă, danie făcută din recunoştinţă, în urma unei făgăduieli

F
fac-simile : a face asemănător (reproducerea exactă a unui text, desen etc.
factotum : ce însărcinat cu toate. În sens ironic: om care se amestecă în toate sau care vrea să
dea impresia că torul depinde de el.
Favente linguis! : Păziţi-vă limbile!. Formulă de cult a preoţilor romani: linişte, nu tulburaţi
solemnitatea!.
Festina lente : Grăbeşte-te încet!
Fiat lux! : Să se facă lumină! (Geneza, I, 3)
Fiat voluntas tua! : Facă-se voia ta!
Finis coronat opus : Sfârşitul încoronează opera.
flagrante delicto : în flagrant delict
folio : pagină

3
Fortuna caeca est : Norocul este orb.
Fugit irreparabile tempus (Virgiliu) : Trecerea timpului este ireversibilă.
furor poeticus : delirul poetic. Starea poetului in momentul creaţiei.

G
Gaudeamus igitur : Să ne bucuram, deci (cantec studentesc).
Gloria victis! : Glorie victimei! (vezi si Væ victis!).
grosso modo : în linii mari, sumar.

H
Habeas corpus : Ai trupul tău (rămâi stăpân pe trupul tau); drept care garantează libertatea
individuală şi protejează împotriva arestării arbitrare
hic et nunc! : aici şi acum!
Homo homini lupus (est) (Plaut) : Omul este un lup pentru om.
honoris causa : onorific.

I
Iacta alea est (Caesar) : Zarul este aruncat (riscul este acceptat).
ibidem (ibid sau ib) : în acelaşi loc; tot acolo (când e vorba de citate
id est (i.e.) : adică
idem (id) : acelaşi, aceeaşi (pentru a evita repetiţiile
imago mundi : imaginea lumii. Veche denumire a hărţilor şi descrierilor geografice care dădeau
o imagine a lumii cunoscute de atunci.
in absentia : în lipsă
in abstracto : în abstract. Făcând abstracţie de la realitate sau de la o situaţie concretă.
in aeternum : pe veci
in contumaciam : în absenţă
in dubio pro reo : în caz de dubiu, (decizie) în favoarea acuzatului
in extenso : pe larg. Formulă care arată că o anumită expunere a fost reprodusă în întregime.
in extremis : în ultimele momente, în ultimul moment, când nu se mai poate altfel
in flagranti : asupra faptului
in folio : despre formatul cărţilor: foaia e pliată în două şi alcătuieşte patru pagini
in illo tempore : în acea vreme. Termen consacrat de Mircea Eliade pentru a denumi timpul
mitic (Marele Timp) în care zeii au creat lumea.
in infinitum : la nesfârşit
in medias res : în mijlocul lucrurilor. Formulă care provine de la Horaţiu în Ars poetica
adresându-se tinerilor scriitori; în esenţă, în miez
in memoriam : în memoria. Echivalent cu „in memoria lui...”, referindu-se la reamintirea sau în
onoarea unei persoane decedate
in nuce : într-o nucă. Comprimat până la a putea încăpea într-o coajă de nucă; în miniatură, în
formă redusă.
in propria persona : în persoană
in situ : la locul (originar). Despre monumentele arheologice, aşa cum au fost găsite pe teren, nu
cum apar în muzeu într-o aşezare artificială
in spe : (este) de aşteptat; în perspectivă, după cum se speră, probabil, posibil
in statu nascendi : în stare de naştere. Formulă folosită în limbajul alchimiştilor medievali;
procesul obţinerii unei substanţe este în curs.
in vitro : în sticlă; în eprubetă, în laborator
incognito : fără să fie cunoscut. Fără să se ştie cine este. Se foloseşte mai ales în expresii ca „a
calatori incognito” referindu-se la călătoria sub nume fictiv.
intra muros: în cuprinsul zidurilor (într-o colectivitate)
ipse dixit : aşa a spus el însuşi. Răspunsul dat de elevii lui Pitagora , când cu ocazia expunerilor

4
publice erau întrebaţi de ce este aşa.
ipse fecit (i.f.) : făcut singur; fără ajutor
ipsi : însuşi magistrul (persoana cu autoritate) a spus!
ipso facto : prin însuşi faptul. Expresia este folosită în argumentări şi se referă la raportul de
implicaţie între două fapte.

L
licentia poetica : licenţă poetică; dreptul poetului de a folosi mijloace specifice de redare
loco citato (l.c.) : la locul citat
loco tipico : la locul tipic, obişnuit
lupus in fabula :lupul în povestire. Dicton echivalent cu proverbul „vorbeam de lup şi lupul la
uşă”.

M
magna cum laudae : apreciere superlativă acordată la trecerea unui examen
manu militari : prin forţa armată
manu propria (m.pr.) : cu propria mână; formulă pentru a confirma autenticitatea semnăturii
mea culpa : din vina mea. Formulă canonică de mărturisire. Astăzi, formula prin care se cere
scuze, autocritică
Memento mori : Adu-ţi aminte că vei muri.
mens sana in corpore sano (Juvenal) : minte sănătoasă în corp sănătos
mensis currentis (m.c.) : în luna în curs
minima de malis : din atâtea rele (alege) pe cel mai puţin rău.
mixtum compozitum : amestec artificial şi nereuşit
modus dicendi : fel de a spune
modus operandi : mod de a acţiona. Terminologie scolastică. Astăzi, folosit pentru a descrie
metode ale infractorilor
modus vivendi : mod de existenţă; posibilitate de împăcare a două părţi aflate în litigiu;
compromis
motu proprio : din propriul lui îndemn
multum in parvo : mult în puţin. Precept al lui Pitagora : „Nu spuneţi puţin în multe cuvinte, ci
mult în puţine cuvinte”.
multum, non multa : Mult, nu multe (în sensul de: „Mai bine puţin şi bun, decât mult şi prost”).
mutatis mutandis : Schimbând ce este de schimbat.

N
ne quid nimis! : nimic mai mult, nimic peste măsură. Îndemn la cumpătare (inscripţie la intrarea
în templul lui Apollo din Delphi)
ne varietur : nimic să nu fie schimbat (ediţie ne varietur – definitivă)
nec plus ultra :nu poate fi depăşit; până aici; dincolo nu se mai poate! Inscripţie care indica
sfârşitul pământului. Formula iniţială nec plus ultra a fost vechea deviză a Spaniei. Se foloseşte
şi cu sensul de performanţă maximă, record sportiv, capitol care încheie o lucrare, specialist de
maximă competenţă.
nihil novi sub sole : nimic nou sub soare
nihil sine Deo : nimic fără Dumnezeu
nolens, volens : vrând, nevrând. Uneori întâlnit sub forma volens nolens sau aut nolens aut
volens . Exprimă sentimentul necesităţii.
Noli me tangere! : Nu mă atinge!
nomina (sunt) odiosa : Numele sunt odioase (nesuferite). Nume a căror rostire evocă lucruri
neplăcute
non decet : Nu este permis , nu se cuvine (sau: Nu se face).
non liquet : nu este clar. Expresie folosită de jurişti care exprimă insuficienţa probelor.

5
Neclaritate, nesiguranţa ideilor.
non multa, sed multum : Nu multe, ci mult („Mai bine puţin şi bun, decât mult şi prost”).
Nosce te ipsum (et nosces universum et deos) : Cunoaşte-te pe tine însuţi (şi vei cunoaşte
universul şi zeii). Proverb preluat de la greci.
nota bene! (N.B.) : ia aminte!
nuda veritas : adevărul gol-goluţ

O
o sancta simplicitas!: o, sfântă naivitate!
O tempora, o mores! (Cicero) : Ce vremuri, ce moravuri!
obiter dicta : în treacăt spuse. Afirmaţii bazate pe impresie şi exprimate în treacăt.
Omnia vincit amor (et nos cedamus amori) (Virgiliu) : Iubirea învinge orice (şi noi ne
plecăm puterii sale).
Omnium rerum homo mensura est : Omul este măsura tuturor lucrurilor.
opus (op.) : operă.

P
Panem et circenses (dare) (Juvenal) : (Daţi poporului) pâine şi jocuri (circ).
pari passu : în pas egal.
pater familias : tatăl familiei. În dreptul roman, tatăl era stăpânul absolut al familiei, singurul
care dispunea de toate drepturile civile.
Pax vobiscum! : Pace vouă!
Per aspera ad astra : Pe căi aspre, până la stele.
per definitionem : prin definiţie. Reiese din definiţia însăşi
per excellentiam : prin excelenţă; în mod deosebit, cu distincţie
per pedes (apostolorum) : pe jos (ca apostolii). În latina clasică, corect este pedibus .
per procura (p.p.) : cu procură, împuternicire.
perpetuum mobile : mobil perpetuu (termen muzical). Se referă, de asemenea, şi la un aparat
mecanic care produce o mişcare perpetuă, alimentata de ea însăşi, fără alimentare din afara ei.
persona (non) grata : persoană (ne)agreată. Termen folosit în diplomaţie despre un cetăţean
străin pe care guvernul unei ţări nu-l agreează din cauza actelor politice sau a concepţiilor sale.
În vorbirea curentă, expresia poate fi utilizată când o persoană care a apărut într-o societate
oarecare nu este binevenită, fiind considerată „non grata”, care nu este agreata, incomodă.
petitio principii : revenirea la început. Raţionament eronat, care porneşte de la o premisă
nedemonstrată anterior; trebuie revenit la punctul de plecare. A fost semnalat de Aristotel .
pia mater : mamă cucernică
post Christum (natum) (p.Chr.) : după (naşterea lui) Hristos
post factum :după faptă; ulterior, după consumarea faptului
post festum : după sărbătoare; după ce s-a terminat ceremonia
post meridianum (p.m.) : după prânz; post meridian
post mortem :după moarte
prima facie : la prima vedere
primus inter pares : primul între egali
pro anno (p.a.) : anual
pro centum (p.c.) : la sută
pro domo sua : pentru propria cauză
pro forma : de formă, lucru făcut fără interes
pro memoria : spre aducere aminte
pro tempore : pentru un timp; de durată condiţionată

6
Q
qui pro quo : „cineva drept altcineva”; confuzie între persoane. Pentru confuzie între lucruri,
fapte etc. se foloseste quid pro quo.
Quid novi? : Ceva nou?
quidam : un oarecare
quo vadis? : unde mergi?. Conform unei legende, Sfântul Petru care fugea de persecuţiile
împăratului Nero, îl întâlneşte pe Iisus, care murise de 30 de ani şi îl întreabă: Quo vadis,
Domine?
quod erat demonstrandum (Q.E.D.) : ceea ce era de demonstrat; formulă tradiţională care
încheie demonstraţiile de geometrie.

R
rara avis : pasăre rară; raritate, lucru rar
Repetitio mater studiorum est : Repetiţia este mama învăţăturii
res comunis : lucru comun
res nullius : lucrul nimănui. Categorie de bunuri care, în dreptul roman, puteau fi însuşite de
primul venit.
restitutio in integrum : restabilire în întregime. Repunerea unei persoane în întreaga posesie de
dinaintea unui act anulat
Ridendo castigat mores : Prin râs se corectează moravurile.

S
salva venia : cu îngăduinţă
salvo errore (s.e.) : excluzând eroarea
semper idem : mereu acelaşi
semper in motu : mereu în mişcare. După filosoful Anaximene din Milet, atribut al aerului, care
era principiu al existenţei
sequens (seq.) : în cele ce urmează
sequentes (seqq.) : următoarele
sic : aşa, întocmai (se pune între paranteze, în text sau la sfârşitul citatului ca să se arate că se
respectă întocmai originalul, cu greşelile sau ciudăţeniile lui
sic libet, licet : ce place este îngăduit
Sic transit gloria mundi (Patricius) : Aşa trece gloria lumii.
sine die : Fără termen, niciodată
Sine ira et studio (Tacit) : Fără ură şi părtinire
sine loco (s.l.) : fără specificarea locului
sine nomine (s.n.) : fără nume
sine qua non (s.q.n.) : fără de care nu se poate
sine tempore (s.t.) : punctual (fără sfertul de oră academic)
sit venia verbo (s.v.v.) : fie îngăduit cuvântul
statu-quo : aceeaşi situaţie; stare care a existat, se menţine şi în raport cu care se apreciază
efectele unui tratat
stricto sensu : în sens restrâns
Sub specie aeternitatis (Baruch Spinoza) : Sub semnul eternităţii
sui generis : în felul lui, special
summum bonum : binele suprem. Cea mai mare fericire pe care o pot avea oamenii. Termen
folosit în filosofie , noţiune introdusă de Aristotel.
Summum jus, summa injuria : Cu cât sunt mai multe legi, cu atât mai multă nedreptate.

T
tabula rasa : tăbliţă ştearsă; A nimici totul, a trece cu buretele peste tot ce s-a petrecut.
tale, quale : aşa cum este; neschimbat, fără modificări

7
terminus a quo : momentul de la care...
Terra deserta : pământ nelocuit. Termen folosit de vechii geografi.
Terra incognita (t.i.) : pământ necunoscut. Termen folosit de navigatorii portughezi şi olandezi
pentru pământurile neexplorate.
Tertium non datur : O a treia (soluţie) nu există. Principiul terţului exclus.
theatrum mundi : teatrul lumii
Tu quoque, mi fili? : Şi tu, fiul meu? Cuvintele spuse de Cezar când îl zăreşte pe Brutus printre
asasinii săi.

U
Ubi bene, ibi patria (Cicero) : Unde-i bine, acolo este patria.
ultima ratio : ultimul argument. În timpul regelui Ludovic al XIV-lea, pe tunurile franţuzeşti era
inscripţionat ultima ratio regum.
una voce : o singura voce; la unison
unum et idem : unul şi acelaşi lucru
urbi et orbi : în oraş (Roma) şi în lume. Formulă folosită la învestirea papei.
ut infra : ca mai jos
ut supra : ca mai sus
Uti, non abuti : Uzează (foloseşte-te), dar nu abuza.
utile dulci : folositorul cu plăcutul; Horaţiu, Ars poetica: „Acela dobândeşte toate aprecierile,
care ştie să îmbine folositorul cu plăcutul”.

V
vade mecum :însoţitor, călăuză
Vae soli! : Vai de cel singur!
Væ victis! (Titus Livius) : Vai de cei învinşi!
Vanitas vanitatum, omnia vanitas : Deşertăciunea deşertăciunilor, totul este deşertăciune.
varia : diverse.
Veni, vidi, vici (Caesar) : Am venit, am văzut, am învins.
Verba docent, exempla trahunt : Vorbele te învaţă, exemplele te călăuzesc.
Verba volant, scripta manent : Vorbele zboară, scrisul rămâne.
Veritas odium paret : Adevărul provoacă ură.
veto! : mă opun!. Formula cu care tribunii plebei respingeau decretele senatului roman. Familiar
are sens de interzicere, opunere la o acţiune.
via sacra : calea sfântă. Strada principală în Roma antică. Generalizat, se foloseşte pentru strada
principală a unui oraş.
vice versa : invers; schimbând ordinea
vide infer (v.i.) : vezi mai jos
vide supra (v.s.) : vezi mai sus
Vita brevis, ars longa (Seneca) : Viaţa este scurtă, arta (are durată) lungă.
viva vox : viu grai; auzit direct de la vorbitor.
Vivat, crescat, floreat! : Trăiască, crească şi înflorească!. Urare folosita între studenţii vechilor
universităţi apusene.
vox clamantis in deserto : vocea celui care strigă în pustiu.
Vox populi, vox Dei : Vocea poporului e vocea lui Dumnezeu.
vulgo : popular