Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic la matematică

Profesor: Cobzac Diana


Clasa: a X-a „C” (profil umanist)
Data: 18.11.2020
Numărul lecției în sistemul de lecții: 79.
Durata lecției: 45 min.
Modulul: Figuri geometrice în plan.
Subiectul lecției: Relații metrice în triunghiul dreptunghic. Aplicații.
Unități de competență: 4.5 – 4.8; 4.10.
Obiectivele lecției: La finele lecției elevii vor fi capabili:
O1: Să exprime în cuvinte enunțul teoremelor studiate: lui Pitagora, catetei, înălțimii;
O2: Să reprezinte în plan desenele adecvate teoremelor studiate și conform datelor problemelor utilizând
instrumentele de desen;
O3: Să propună algoritmul de rezolvare a problemelor de geometrie date;
O4: Să analizeze rezolvarea problemelor și a situațiilor-problemă în contextul corectitudinii și semnificației
rezultatelor;
O5: Să utilizeze proprietățile și relațiile studiate în modelarea geometrică a unor situații cotidiene propuse.
Tipul lecției: lecție de aplicare a cunoștințelor.
Tehnologii didactice:
a) Forme: expunere orală; frontal; lucru individual.
b) Metode: conversația euristică; lucrul cu manualul; expunerea problematizată; explicația; analiza;
sinteza; asistarea la calculator.
c) Mijloace: planșe; Manual, clasa a X-a, I. Achiri; Culegere, clasele a X-a – a XII-a, V. Iavorschi;
Geometrie clasele a VII-a – a XI-a, A.V. Pogorelov; postere; cretă colorată; echer; riglă; laptop; ecran
de proiecții/monitor; conexiune la internet.
Evaluarea: formativă; întrebări orale; exerciții orale și în scris; lucru independent (mini-test) cu aprecieri cu
note.
Scenariul lecției:
Etapele Timp
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluarea
lecției Ob/tive
Evocarea 10 min Salută elevii. Pe tablă este Salută profesorul. Elevul de serviciu numește
indicată data, subiectul lecției: absenții. Verificare
O1 Relații metrice în triunghiul Meditează asupra maximei propuse. a temei
O2 dreptunghic. Aplicații. pentru
Pe un poster este afișat moto- Se implică în jocul propus de profesor.
O4 acasă cu
ul lecției: Ies în fața clasei 3 elevi voluntari pentru a
aprecieri
„Ceea ce avem de învățat să modela triunghiul dreptunghic din funia
facem, învățăm făcând.” propusă. cu note
Aristotel. Elevii transmit caietele cu tema de acasă,
Propune un joc: dintr-o funie răspund la întrebări:
cu 11 noduri pe ea situate la 1. Elementele triunghiului dreptunghic: 2
aceeași distanță să modeleze catete și o ipotenuză, 2 unghiuri ascuțite și un Întrebări
un triunghi dreptunghic. unghi drept. orale
Verifică tema pentru acasă 2. Teorema lui Pitagora, teorema catetei,
prin schimbul caietelor. teorema înălțimii.
Face reactualizarea 3. Într-un triunghi dreptunghic pătratul
cunoștințelor prin întrebări și ipotenuzei este egal cu suma pătratelor Exerciții
exerciții orale: catetelor. (desenul și expresia matematică la
orale
1. Care sunt elementele unui tablă)(Citesc enunțul din manual, Th.1
triunghi dreptunghic? pag.238 )
2. Ce relații metrice în 4. Într-un triunghi dreptunghic lungimea
triunghiul dreptunghic catetei este media geometrică dintre proiecția
cunoașteți? ei pe ipotenuză si ipotenuză. (desenul și
3. Dați enunțul teoremei lui expresia matematică la tablă) (Citesc enunțul
Pitagora. din manual, Th.2 pag.238)
4. Dați enunțul teoremei 5. Într-un triunghi dreptunghic înălțimea
catetei. corespunzătoare ipotenuzei este media
5. Dați enunțul teoremei geometrică dintre proiecțiile catetelor pe
înălțimii. ipotenuză. (desenul și expresia matematică la
6. Cum am putea îngrădi o tablă) (Citesc enunțul din manual, Th.3
parcelă de flori în formă de pag.238)
triunghi dreptunghic, având la 6. Formăm triunghiul egiptean cu laturile de
dispoziție 24 dale de bordură a 3m, 4m și 5m.
câte 0,5 metri lungime? Elevii notează în caiete subiectul lecției.
La tablă, frontal se rezolvă 1. Determinăm cateta mai mică 31-16 = 15(m)
problemele următoare (afișate Conform Th. Pitagora, avem distanța dintre
la ecran): vârfurile pinilor AB = √ 362 +152 = 39(m).
1. Doi pini (arbori) cresc la o
distanță de 36 m unul de 2. Pentru a determina dacă vor permite
celălalt. Unul are 31 m, iar dimensiunile dulapului să îl ridicăm în
celălalt, mai tânăr, doar 16 m. picioare, trebuie să determinăm diagonala
Care este distanța dintre părții sale laterale. Conform Th. Pitagora,
vârfurile lor? avem: D = √ 2,42 +0,92 ≈ 2,56 m < 2,6 m
2. Partea laterală a unui dulap Deci vom putea ridica dulapul.
are formă dreptun-ghiulară cu
15 min dimensiunile 2,4 m și 0,9 m. 3. Fie x partea de
aplicare Înălțimea pereților camerei sub apă, deci firul
este 2,6 m. Vor permite de stuf va avea
O2 dimensiunile dulapului ca lungimea x + 1.
acesta să fie ridicat și sprijinit Exerciții
Din triunghiul în scris
O3 de perete? dreptunghic
3. În desenul alăturat partea de format, conform
stuf situată deasupra apei are Th. Pitagora, obținem ecuația:
O4
lungimea de 1m. Firul de stuf a 2 2 2
Reflecția x + 2 =( x+ 1 ) ⇔
fost înclinat de la poziția
O5 verticală, astfel încât vârful x 2+ 4=x 2+ 2 x +1 ⇔ 2x = 3 ⇔
acestuia se află la nivelul apei x = 1,5. Deci adâncimea lacului este de 1,5m.
Lucru
și la distanța de 2 m de la indepen-
10 min punctul A. Determinați 4. Fie x m înălțimea
părții până la dent cu
adâncimea lacului în locul
unde crește acest fir de stuf. ruptură. Atunci aprecieri
evaluar
4. În desenul alăturat firul de partea îndoită va cu note
e
bambus are înălțimea de 1m. avea lungimea de
Dacă îl rupem și îl îndoim ca (1-x) m. Conform Evaluarea
în desen, atunci capătul său Th. Pitagora, online
atinge solul la o distanță de obținem ecuația:
30cm de la baza sa. x 2+ 0,32=( 1−x )2 ⇔
Determinați la ce distanță de la x 2+ 0,09=1−2 x + x 2 ⇔ 2x = 0,91 ⇔
pământ a fost rupt acest fir de x = 0,455 m. Deci firul a fost rupt la distanța de
bambus. 45,5 cm de la pământ.

Pentru evaluare propune un Elevii utilizează telefoanele și conexiunea la


mini-test pe platforma internet pentru a rezolva testul de pe
Quizizz.com Qizizz.com
Propune prob. 16, pag. 108, Rezolvare: AD=8, CE=4, DE=10, AC - ?
din Geometrie, Pogorelov:
Între două clădiri ale unei AB = 8 – 4 = 4;
uzine este instalat un uluc BC = DE = 10;
10 min
înclinat pentru transmiterea Conf. Th. Pitagora:
materialelor. Distanța AC = √ 4 2+ 102 = Exerciții
Extindere O3
dintre clădiri este de 10 m, în scris
O4 √ 116 ≈ 11 m.
iar capetele ulucului sunt
O5
situate la înălțimea de 8 m
și 4 m de la pământ. Aflați
lungimea ulucului, rotunjiți
rezultatul până la întregi.
Tema pt Notați în agende: De studiat § 6, pag. 237-238. De rezolvat
acasă Face bilanțul, anunță notele. prob. 10, 11, pag. 133 (culegere).
„Ceea ce avem de
învățat să facem,
învățăm făcând.”
Aristotel

S-ar putea să vă placă și