Sunteți pe pagina 1din 38

Manual instrucŃiuni

Termen ExplicaŃie
Întârziere la Reprezintă timpul pentru care trebuie să existe un semnal înainte de oprirea
semnal oprire compresorului. Dacă este necesară programarea unei alte valori pentru această setare
consultaŃi Atlas Copco.
Timp minim Atunci când compresorul se opreşte automat, acesta va rămâne oprit pentru un timp
oprire minim de oprire (circa 20 de secunde), indiferent de presiunea din reŃeaua de aer.
ConsultaŃi Atlas Copco când este necesară o setare mai mică de 20 de secunde.
Presiune Regulatorul nu acceptă setări ilogice, de exemplu când presiunea de descărcare este
descărcare / programată la 7,0 bar(e) (101 psi(g)), limita maximă pentru presiunea de încărcare se
încărcare schimbă la 6,9 bar(e) (100 psi(g)). DiferenŃa minimă de presiune recomandată între
încărcare şi descărcare este de 0,6 bar (9 psi(g)).

58 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni

4. Controler grafic Elektronikon®

4.1. Regulator grafic Elektronikon®

Panou de control

Ecran Controler grafic Elektronikon®

Introducere
În general regulatorul Elektronikon are următoarele funcŃii:

• Controlul compresorului
• Protejarea compresorului
• Monitorizarea componentelor ce pot necesita service
• Repornire automată după o lipsă de tensiune (dezactivată)

Control automat al operării compresorului


Regulatorul menŃine presiunea reŃelei în limitele programabile prin încărcarea şi descărcarea automată a
compresorului. Sunt luate în considerare un număr de setări programabile, de exemplu presiunile de încărcare
şi descărcare, timpul minim de oprire şi numărul maxim de porniri ale motorului.

Regulatorul opreşte compresorul atunci când este posibil pentru a reduce consumul de energie şi îl
reporneşte automat când presiunea din reŃea scade. Dacă perioada de descărcare este prea scurtă,
compresorul este menŃinut activ pentru a preveni perioadele de repaus prea scurte.

Pot fi programate un număr de comenzi de pornire/oprire automate temporizate. Nu uitaŃi că o comandă de


pornire va fi executată (dacă este programată şi activată) chiar când compresorul a fost oprit manual.

2920 7083 30 59
Manual instrucŃiuni
Protejarea compresorului
Oprire
Sunt prevăzuŃi mai mulŃi senzori pe compresor. Dacă una din aceste măsurători depăşeşte nivelul de
oprire programat, compresorul va fi oprit. Acest lucru va fi indicat pe ecran (1) iar ledul pentru alarmă
generală (2) va clipi.
RemediaŃi problema şi resetaŃi mesajul. Vezi de asemenea Meniu Intrări.

Înainte de remediere consultaŃi PrecauŃii siguranŃă.

Avertizare oprire
Nivelul de avertisment oprire este un nivel programabil sub nivelul de oprire.
Dacă una din aceste măsurători depăşeşte nivelul de oprire programat, compresorul va fi oprit, acest
lucru va fi indicat pe ecran (1) iar ledul pentru alarmă generală (2) va clipi pentru a avertiza operatorul
de depăşirea nivelului de avertisment oprire.
Mesajul de avertizare va dispărea atunci când condiŃia de avertizare va dispărea.

Avertisment
Va fi afişat un mesaj de avertisment când, pentru compresoare unitate completă, temperatura
punctului de condensare este prea mare faŃă de temperatura mediului.

Avertisment service
Un număr de operaŃii de service sunt grupate (numite Planuri service). Fiecare Plan de service are un
interval de timp programat. Dacă intervalul de timp este depăşit, pe ecran va fi afişat un mesaj (1)
pentru avertizarea operatorului privind efectuarea operaŃiunilor de service pentru acel Plan service.

Repornire automată după căderea tensiunii de alimentare


Regulatorul are încorporată o funcŃie de repornire automată a compresorului la revenirea tensiunii
după o cădere de tensiune. Pentru compresoarele ce părăsesc fabrica această funcŃie este
dezactivată. Dacă se doreşte funcŃia poate fi activată. ConsultaŃi Centrul relaŃii clienŃi Atlas Copco.

Dacă funcŃia este activată şi dacă regulatorul este în modul de operare automată, compresorul va reporni
automat dacă tensiunea de alimentare a modulului este repornită.

60 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni

4.2. Panou de control


Regulator Elektronikon

Panou de control

Piese şi funcŃii

ReferinŃă Denumire FuncŃie


1 Ecran Arată starea de operare a compresorului şi un
număr de icoane pentru navigarea prin meniu.
2 Pictogramă Operare automată
3 Pictogramă Alarmă generală
4 Led alarmă generală Clipeşte când există o stare de avertizare oprire.
5 Pictogramă Service
6 Led Service Este aprins când este necesară întreŃinerea
7 Led operare automată Acesta indică activarea controlului automat pentru
compresor.
8 Led activare tensiune Indică conectarea tensiunii de alimentare.
9 Pictogramă Tensiune activată
10 Tastă Enter Tastă pentru selectarea parametrului indicat de
săgeata orizontală. Doar parametrii urmaŃi de o
săgeată orientată către dreapta pot fi modificaŃi.
11 Tastă Escape Pentru a trece la ecranul anterior sau a anula acŃiunea
curentă
12 Taste navigare Taste pentru navigarea prin meniu.
13 Buton oprire Buton pentru oprirea compresorului. Ledul (7) se stinge.
14 Buton start Buton pentru pornirea compresorului. Ledul (7) se
aprinde indicând funcŃionare regulatorului
Elektronikon.

2920 7083 30 61
Manual instrucŃiuni

4.3. Icoane utilizate


Icoane stare

Nume Icoană Descriere


Oprit / Pornit Când compresorul este oprit, icoana este fixă. Când
compresorul este pornit, icoana se roteşte.

Stare compresor Motor oprit

FuncŃionare descărcat

FuncŃionare încărcat

Mod control maşină Pornire/oprire locală

Pornire/oprire distanŃă

Control reŃea

Repornire automată după Repornirea automată după o lipsă de tensiune este


căderea tensiunii de alimentare activată
Temporizator săptămână Temporizator săptămână activ

FuncŃii de protecŃie active Oprire urgenŃă

Oprire

Avertisment

Service Necesitate service

62 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni
Icoane intrare

Icoană Descriere
Presiune
temperatură

Digital input

ProtecŃie specială

Icoane sistem

Icoană Descriere
Element compresor (LP, HP, ...)

Uscător

Ventilator

Convertor frecvenŃă

Scurgere

Filtru

Motor

Eroare modul expansiune

Problemă reŃea

Alarmă generală

2920 7083 30 63
Manual instrucŃiuni
Icoane meniu

Icoană Descriere
Intrări

Ieşiri

Alarme (avertismente, opriri)

Contoare

Test

Setări

Service

Date salvate

Cheie acces / parolă utilizator

ReŃea

Punct fix

SăgeŃi navigare

Icoană Descriere
Sus

Jos

64 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni

4.4. Meniu ecran principal

Panou de control

FuncŃie
Ecranul principal prezintă starea de funcŃionare a compresorului şi este poarta către toate funcŃiile implementate
în regulator.

Ecranul principal este prezentat automat la conectarea alimentării electrice.

Ecranul arată următoarele:

Ecran principal

• InformaŃii cu privire la operarea compresorului (cum ar fi presiune ieşire, temperatura la ieşirea


compresorului) (A)
• Icoane stare (B), următoarele tipuri de icoane pot fi prezentate în acest câmp:
• Icoane fixe, aceste icoane sunt prezentate întotdeauna pe ecranul principal, cursorul nu va evidenŃia
aceste icoane (cum ar fi Compresor oprit sau pornit, Stare compresor (pornit, pornit descărcat sau motor
oprit))
• Icoane opŃionale, aceste icoane sunt prezentate când funcŃia ce le corespunde este activată (cum ar fi
temporizator săptămână, repornire automată după cădere de tensiune … etc.).
• Icoane pop-up, aceste icoane apar la ivirea unei condiŃii anormale (avertismente, opriri, service)

2920 7083 30 65
Manual instrucŃiuni

Text în imagini

ReferinŃă Descriere
(1) Ieşire compresor
(2) Ieşire element
(3) Meniu

Pentru a vedea mai multe informaŃii, selectaŃi icoana folosind tastele de navigare (1) şi apăsaŃi tasta Enter (2).
Bară de stare (C)
Butoane acŃiuni (D). Aceste butoane sunt utilizate astfel:
• Pentru vizualizarea sau programarea setărilor.
• Pentru resetarea unei suprasarcini motor, mesaj service sau oprire urgenŃă.
• Pentru accesarea tuturor datelor colectate de regulator.
FuncŃiile tastelor variază în funcŃie de meniul afişat. FuncŃiile cele mai obişnuite sunt:

Denumire FuncŃie
Înapoi Revenire la ecranul anterior.
Ecran principal Revenire la ecranul principal.
Meniu Accesare meniu
Modificare Pentru modificarea setărilor programabile
Resetare Pentru resetarea unui temporizator sau mesaj

Pentru a activa un buton de acŃiune, evidenŃiaŃi butonul folosind tastele de navigare şi apăsaŃi tasta Enter.

66 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni

4.5. Apelare meniuri

Panou de control

Panou de control

Descriere
Ecranul principal este prezentat automat la conectarea alimentării electrice.

EvidenŃiaŃi butonul meniului folosind tastele de navigare (1)


ApăsaŃi tasta Enter (2) pentru a selecta meniul, este afişat următorul ecran:

2920 7083 30 67
Manual instrucŃiuni

Ecranul prezintă un număr de icoane. Fiecare icoană indică un articol meniu. Ca standard, este
selectată icoana setărilor de presiune. Bara de stare arată numele meniului ce corespunde icoanei
selectate. FolosiŃi tastele navigare (1) pentru a trece de la o icoană la alta.
Bara de acŃiune arată butonul de acŃiune revenire la ecran principal ('Back'). FolosiŃi tastele de
navigare pentru a evidenŃia butonul ecran principal şi apăsaŃi tasta Escape (2) pentru a reveni la
ecranul principal.

4.6. Meniu intrări

Panou de control

Icoană meniu, intrări

FuncŃie
Afişarea informaŃiilor privind datele măsurate curente şi starea unor intrări cum ar fi protecŃia la
supraîncărcare a motorului.

68 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni

Procedură
Pornind din Ecranul principal (vezi Ecran principal):

MutaŃi cursorul pe butonul de acŃiune Menu şi apăsaŃi tasta Enter (2), este afişat următorul ecran:

Text în imagine
(1) ConfiguraŃie
(2) Setări presiune
(3) Ecran principal

Folosind tastele de navigare (1) mutaŃi cursorul pe icoana intrări (vezi mai sus, secŃiunea
Icoană meniu). ApăsaŃi tasta Enter (2), va fi afişat un ecran similar celui de mai jos:

(1) I/O Analog & Digital


(2) Ieşire element
(3) Uscător PDP
(4) Ieşire compresor
(5) Oprire urgenŃă
(6) Înapoi

Ecranul prezintă o listă a tuturor intrărilor cu icoanele şi citirile corespunzătoare.


Când o intrare este în mod avertisment sau oprire, icoana originală este înlocuită cu una de avertisment sau
respectiv oprire.

2920 7083 30 69
Manual instrucŃiuni

4.7. Meniu ieşiri

Panou de control

Icoană meniu, ieşiri

FuncŃie
Afişarea informaŃiilor privind datele măsurate curente şi starea unor intrări cum ar fi protecŃia la
supraîncărcare a motorului.

Procedură
Pornind din Ecranul principal (vezi Ecran principal):
MutaŃi cursorul pe butonul de acŃiune Menu şi apăsaŃi tasta Enter (2), este afişat următorul ecran:

70 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni

Text în imagine

(1) ConfiguraŃie
(2) Setări presiune
(3) Ecran principal

MutaŃi cursorul pe icoana ieşiri (vezi mai sus, secŃiunea Icoană meniu, folosind tastele de navigare (1)).
ApăsaŃi tasta Enter (2), va fi afişat un ecran similar celui de mai jos:

(1) I/O Analog & Digital


(2) Ieşire element
(3) Uscător PDP
(4) Ieşire compresor
(5) Oprire urgenŃă
(6) Înapoi

Ecranul prezintă o listă a tuturor ieşirilor cu icoanele şi citirile corespunzătoare.


Când o intrare este în mod avertisment sau oprire, icoana originală este înlocuită cu una de avertisment sau respectiv
oprire.

2920 7083 30 71
Manual instrucŃiuni

4.8. Contoare

Panou de control

Icoană meniu, contoare

FuncŃie
Pentru a apela:

Orele de funcŃionare
Orele de încărcare
Numărul de porniri ale motorului
Numărul de ore în care regulatorul a fost sub sarcină
Numărul de cicluri de încărcare

72 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni

Procedură
Pornind din Ecranul principal (vezi Ecran principal):
MutaŃi cursorul pe butonul de acŃiune Menu şi apăsaŃi tasta Enter (2), este afişat următorul ecran:

Text în imagine

(1) ConfiguraŃie
(2) Setări presiune
(3) Ecran principal

• Folosind tastele de navigare (1), mutaŃi cursorul pe icoana contoare (vezi mai sus, secŃiunea Icoană
meniu).
• ApăsaŃi tasta Enter (2), este afişat următorul ecran:

Text în imagine

(1) Contoare
(2) Ore funcŃionare
(3) Ore încărcat
(4) Porniri motor
(5) Ore modul
(6) Înapoi

Ecranul prezintă o listă a tuturor contoarelor cu citirile curente.

2920 7083 30 73
Manual instrucŃiuni

4.9. Meniu setări

Panou de control

Icoană meniu, setări

FuncŃie
Modificarea unui număr de parametri.

Procedură
Pornind din Ecranul principal (vezi Ecran principal):

MutaŃi cursorul pe butonul de acŃiune Menu şi apăsaŃi tasta Enter (2), este afişat următorul ecran:

Ecran meniu

Text în imagine

74 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni
(1) ConfiguraŃie
(2) Setări presiune
(3) Ecran principal

• Folosind tastele de navigare (1), mutaŃi cursorul pe icoana setări (vezi mai sus, secŃiunea Icoană
meniu).
• ApăsaŃi tasta Enter (2), va fi afişat un ecran similar cu cel de mai jos:
Ecran meniu setări

4.10. Meniu service

Panou de control

Icoană meniu, service

FuncŃie
• Resetarea planurilor de service executate.
• Verificarea datei de execuŃie pentru următoarele planuri de service.
• Aflarea planurilor de service executate anterior.

Procedură
Pornind din Ecranul principal (vezi Ecran principal):
• MutaŃi cursorul pe butonul de acŃiune Menu şi apăsaŃi tasta Enter (2), este afişat următorul ecran:

2920 7083 30 75
Manual instrucŃiuni

Text în imagine

(1) ConfiguraŃie
(2) Setări presiune
(3) Ecran principal

Folosind tastele de navigare (1), mutaŃi cursorul pe icoana service (vezi mai sus, secŃiunea Icoană
meniu). ApăsaŃi tasta Enter (2), este afişat următorul ecran:

NavigaŃi prin articole pentru a select articolul dorit şi apăsaŃi tasta Enter (2).

76 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni
Vedere de ansamblu

Ecranul vedere ansamblu permite prezentarea tuturor orelor de funcŃionare şi Timp real
Exemplu pentru nivel service (A):
Primul rând arată orele de funcŃionare când este necesară prima întreŃinere (verde deschis), valoarea
din partea dreaptă reprezintă timpul rămas (verde închis).
Rândul secund prezintă orele Timp real

Planuri service
Un număr de operaŃii de service sunt grupate (numite Nivel A, Nivel B, etc.). Fiecare nivel conŃine un
număr de acŃiuni de service de executat la intervalele de timp programate în regulatorul Elektronikon.

La atingerea intervalelor pentru planurile de service pe ecran va fi afişat un mesaj.


După executarea acŃiunilor de service aferente nivelului indicat, temporizatoarele vor fi resetate.

Modificarea unui plan de service


ApăsaŃi tasta Enter (2) pentru a selecta prima valoare din listă, este afişat un ecran similar cu cel de mai
jos:

2920 7083 30 77
Manual instrucŃiuni

FolosiŃi tastele de navigare (1) pentru a selecta valoarea de


modificat. ApăsaŃi tasta Enter (2), este afişat următorul
ecran:

ModificaŃi valoarea conform necesităŃilor folosind tasta de navigare sus sau jos (1).
Orele de funcŃionare pot fi modificate în paşi de 100 de ore, orele timp real pot fi modificate în paşi de 1
oră.

Următoarea întreŃinere

78 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni
Primul rând arată efectuarea întreŃinerii la 6223 ore de funcŃionare şi 7976 ore Timp real. Următoarele
rânduri prezintă orele de funcŃionare şi orele Timp real pentru următoarele niveluri de service (A, B, C)
ce trebuie efectuate la 7000 ore de funcŃionare.

Istoric

Ecranul istoric prezintă o listă a tuturor acŃiunilor de service efectuate anterior, aceste acŃiuni sunt sortate
cronologic. Data din partea superioară reprezintă ultima acŃiune de service. Pentru a vedea detalii
privind acŃiunea de service finalizată (cum ar fi nivel service, ore funcŃionare sau timp real), folosiŃi
tastele de navigare pentru a selecta acŃiunea dorită şi apăsaŃi tasta Enter (2).

4.11. Meniu Punct fix

Panou de control

Icoană meniu, punct fix

2920 7083 30 79
Manual instrucŃiuni
FuncŃie
Dacă se doreşte, operatorul poate programa două puncte fixe diferite. Acest meniu este folosit şi
pentru a selecta punctul fix activ.

Procedură
Pornind din Ecranul principal (vezi Ecran principal):
MutaŃi cursorul pe butonul de acŃiune Menu şi apăsaŃi tasta Enter (2), este afişat următorul ecran:

Text în imagine

(1) ConfiguraŃie
(2) Setări presiune
(3) Ecran principal

Folosind tastele de navigare (1), mutaŃi cursorul pe icoana punct fix (vezi mai sus,
secŃiunea Icoană meniu). ApăsaŃi tasta Enter (2), este afişat următorul ecran:

Text în imagine

(1) Setare presiune


(2) Presiune descărcare 1
(3) Presiune încărcare 1

80 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni
(4) Presiune descărcare 2
(5) Presiune încărcare 2
(6) Înapoi
(7) Modificare

Ecranul arată setările actuale pentru presiunea de descărcare şi încărcare pentru ambele benzi de presiune. Pentru a
modifica setările, mutaŃi cursorul pe butonul de acŃiune Modify şi apăsaŃi tasta Enter, este afişat următorul ecran:

Prima linie a ecranului, Presiune descărcare 1, este evidenŃiată cu roşu. FolosiŃi butoanele de navigare (1) pentru a
evidenŃia setările de modificat şi apăsaŃi tasta Enter (2). Va fi afişat următorul ecran:

• Limitele inferioară şi superioară pentru setare sunt afişate cu gri, setarea curentă are culoarea neagră. FolosiŃi
tastele săgeată sus şi săgeată jos (1) pentru a modifica setările conform necesităŃilor şi apăsaŃi tasta Enter (2).
• Dacă este nevoie, modificaŃi restul valorilor în mod similar conform procedurii de mai sus.

2920 7083 30 81
Manual instrucŃiuni

4.12. Meniu istoric evenimente

Panou de control

Icoană meniu, istoric evenimente

FuncŃie
Apelare date privind ultima oprire, ultima oprire de urgenŃă.

Procedură
Pornind din Ecranul principal (vezi Ecran principal):
MutaŃi cursorul pe butonul de acŃiune Menu şi apăsaŃi tasta Enter (2), este afişat următorul ecran:

Text în imagine

82 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni
(1) ConfiguraŃie
(2) Setări presiune
(3) Ecran principal

• Folosind tastele de navigare (1), mutaŃi cursorul pe icoana istoric evenimente (vezi mai sus, secŃiunea Icoană
meniu).
• Este afişată lista ultimelor opriri şi opriri de urgenŃă.
• NavigaŃi prin articole pentru a select articolul de oprire sau oprire urgenŃă dorit.
• ApăsaŃi tasta Enter (2) pentru a afla data, ora şi alte date ce prezintă starea compresorului la ultima oprire sau
oprire de urgenŃă.

4.13. Modificare setări generale

Panou de control

Icoană meniu, setări generale

FuncŃie
Pentru modificarea unor setări generale (cum ar fi ora, data, format dată, limbă, unităŃi …)

Procedură
Pornind din Ecranul principal (vezi Ecran principal):

MutaŃi cursorul pe butonul de acŃiune Menu şi apăsaŃi tasta Enter (2), este afişat următorul ecran:

2920 7083 30 83
Manual instrucŃiuni

Text în imagine

(1) ConfiguraŃie
(2) Setări presiune
(3) Ecran principal

• Folosind tastele de navigare (1), mutaŃi cursorul pe icoana setări (vezi mai sus, secŃiunea Icoană meniu).
• ApăsaŃi tasta Enter (2).
• NavigaŃi până la icoana setări (vezi mai sus) folosind tastele de navigare (1) şi apăsaŃi tasta Enter (2), este afişat
ecranul următor:

SelectaŃi butonul de modificare folosind tastele de navigare (1) şi apăsaŃi tasta Enter (2).
Un ecran similar cu cel de mai sus este prezentat, o bară roşie de selecŃie acoperă primul articol (limbă), dacă este
nevoie, folosiŃi tasta săgeată jos din tastele de navigare (1) pentru a selecta setarea generală de modificat şi apăsaŃi
tasta Enter.
Apare un ecran pop-up, folosiŃi tasta săgeată sus sau săgeată jos pentru a selecta parametrul dorit şi apăsaŃi tasta
Enter.
Noul parametru este programat în regulator.

84 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni

4.14. Meniu info

Panou de control

Icoană meniu, info

FuncŃie
Pentru a arăta adresa de internet a Atlas Copco

Procedură
Pornind din Ecranul principal (vezi Ecran principal):
MutaŃi cursorul pe butonul de acŃiune Menu şi apăsaŃi tasta Enter (2), este afişat următorul ecran:

Text în imagine

2920 7083 30 85
Manual instrucŃiuni
(1) ConfiguraŃie
(2) Setări presiune
(3) Ecran principal

• Folosind tastele de navigare (1), mutaŃi cursorul pe icoana info (vezi mai sus, secŃiunea Icoană
meniu).
• ApăsaŃi tasta Enter (2) adresa de internet Atlas Copco este afişată pe ecran:

4.15. Meniu temporizator săptămână

Panou de control

Icoană meniu, temporizator săptămână

FuncŃie
• Programarea comenzilor de oprire/pornire în funcŃie de timp pentru compresor
• Programarea comenzilor de schimbare temporizate pentru banda de presiune reŃea.
• Pot fi programate patru programe săptămânale diferite.
• Poate fi programat un ciclu săptămânal , un ciclu săptămânal reprezintă o secvenŃă de 10 săptămâni.
Pentru fiecare săptămână din ciclu, poate fi aleasă una din cele patru scheme programate.

Procedură
Pornind din Ecranul principal (vezi Ecran principal):
• MutaŃi cursorul pe butonul de acŃiune Menu şi apăsaŃi tasta Enter (2), este afişat următorul ecran:

86 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni

Text în imagine

(1) ConfiguraŃie
(2) Setări presiune
(3) Ecran principal

Folosind tastele de navigare (1), mutaŃi cursorul pe icoana temporizator (vezi mai sus,
secŃiunea Icoană meniu).

ApăsaŃi tasta Enter (2), este afişat următorul ecran:

Ecranul prezintă două articole, scheme săptămânale şi ciclul săptămânal.

Programare scheme săptămânale


SelectaŃi schemele săptămânale folosind tastele de navigare (1) şi apăsaŃi tasta Enter (2), este afişat
ecranul următor:

2920 7083 30 87
Manual instrucŃiuni

SelectaŃi săptămâna de programat şi apăsaŃi tasta Enter, este afişat următorul ecran:

SelectaŃi ziua de programat şi apăsaŃi tasta Enter, este afişat următorul ecran:

SelectaŃi acŃiunea de programat şi apăsaŃi tasta Enter, ecranul pop-up prezintă toate acŃiunile posibile:

88 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni

FolosiŃi butoanele de navigare (1) pentru a selecta acŃiunea de programat şi apăsaŃi tasta Enter.
SelectaŃi câmpul temporal corespunzător pentru acŃiune şi apăsaŃi tasta Enter. ProgramaŃi timpul
folosind tastele navigare sus sau jos, folosiŃi tastele navigare stânga şi dreapta pentru a naviga
între ore şi minute.

Programare ciclu săptămânal


Un ciclu săptămânal este o secvenŃă de 10 săptămâni. Pentru fiecare săptămână din ciclu, poate fi
aleasă una din cele patru scheme programate.
În meniul temporizator săptămână, selectaŃi ciclul săptămânal şi apăsaŃi tasta Enter, este afişat
următorul ecran:

Un dreptunghi albastru (cursor) va evidenŃia prima săptămână împreună cu schema săptămânală


corespunzătoare (Schema săptămânală implicită = 1). Dreptunghiul poate fi mişcat către dreapta sau
stânga folosind tastele săgeŃi. Schema săptămânală clipeşte şi poate fi modificată folosind tastele
săgeŃi sus & jos.

2920 7083 30 89
Manual instrucŃiuni

4.16. Meniu test

Panou de control

Icoană meniu, test

FuncŃie
• Efectuarea unui test de afişare, adică pentru a verifica dacă ledurile de afişare sunt intacte.

Procedură
Pornind din Ecranul principal (vezi Ecran principal):
• MutaŃi cursorul pe butonul de acŃiune Menu şi apăsaŃi tasta Enter (2), este afişat următorul ecran:

Text în imagine

90 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni
(1) ConfiguraŃie
(2) Setări presiune
(3) Ecran principal

Folosind tastele de navigare (1), mutaŃi cursorul pe icoana test (vezi mai sus,
secŃiunea Icoană meniu). ApăsaŃi tasta Enter (2), este afişat următorul ecran:

• Testul pentru supapa de siguranŃă poate fi efectuat doar de personal autorizat şi este protejat de un
cod de securitate.
• SelectaŃi articolul test ecran şi apăsaŃi tasta Enter. Este prezentat un ecran pentru inspectarea
ecranului, în acelaşi timp sunt aprinse toate ledurile.

4.17. Meniul parolă utilizator

Panou de control

Icoană meniu, parolă

2920 7083 30 91
Manual instrucŃiuni
FuncŃie
Dacă opŃiunea parolă este activată, este imposibil pentru persoane neautorizate să modifice orice
setare.

Procedură
Pornind din Ecranul principal (vezi Ecran principal):
MutaŃi cursorul pe butonul de acŃiune Menu şi apăsaŃi tasta Enter (2), este afişat următorul ecran:

Text în imagine

(1) ConfiguraŃie
(2) Setări presiune
(3) Ecran principal

Folosind tastele de navigare (1), mutaŃi cursorul pe icoana parolă (vezi mai sus, secŃiunea Icoană
meniu).
ApăsaŃi tasta Enter (2).
SelectaŃi butonul de modificare folosind tastele de navigare (1) şi apăsaŃi tasta Enter (2), modificaŃi
parola conform dorinŃei.

4.18. Setări programabile


Parametri: Presiuni încărcare/descărcare pentru compresoare fără uscător refrigerare incorporat

Setare Setare Setare


minimă fabrică maximă
Presiuni descărcare
Presiune descărcare (compresoare 7,5 bar) bar(e) 4.1 7 7.5
Presiune descărcare (compresoare 7,5 bar) psig 59.5 101.5 108.8
Presiune descărcare (compresoare 8,5 bar) bar(e) 4.1 8.0 8.5
Presiune descărcare (compresoare 8,5 bar) psig 59.5 116.0 123.3
Presiune descărcare (compresoare 10 bar) bar(e) 4.1 9.5 10
Presiune descărcare (compresoare 10 bar) psig 59.5 137.8 145.0
Presiune descărcare (compresoare 13 bar) bar(e) 4.1 12.5 13
Presiune descărcare (compresoare 13 bar) psig 59.5 181.3 188.6

92 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni
Setare Setare Setare
minimă fabrică maximă
Presiune descărcare (compresoare 100 psi) bar(e) 4.1 6.9 7.4
Presiune descărcare (compresoare 100 psi) psig 59.5 100 107.3
Presiune descărcare (compresoare 125 psi) bar(e) 4.1 8.6 9.1
Presiune descărcare (compresoare 125 psi) psig 59.5 125 132
Presiune descărcare (compresoare 150 psi) bar(e) 4.1 10.3 10.8
Presiune descărcare (compresoare 150 psi) psig 59.5 150 156.6
Presiune descărcare (compresoare 175 psi) bar(e) 4.1 12 12.5
Presiune descărcare (compresoare 175 psi) psig 59.5 175 181.2
Presiuni încărcare
Presiune încărcare (compresoare 7,5 bar) bar(e) 4 6.4 7.4
Presiune încărcare (compresoare 7,5 bar) psig 58 92.8 107.3
Presiune încărcare (compresoare 8,5 bar) bar(e) 4 7.4 8.4
Presiune încărcare (compresoare 8,5 bar) psig 58 107.3 121.8
Presiune încărcare (compresoare 10 bar) bar(e) 4 8.9 9.9
Presiune încărcare (compresoare 10 bar) psig 58 129.1 143.6
Presiune încărcare (compresoare 13 bar) bar(e) 4 11.9 12.9
Presiune încărcare (compresoare 13 bar) psig 58 172.6 187.1
Presiune încărcare (compresoare 100 psi) bar(e) 4 6.3 7.3
Presiune încărcare (compresoare 100 psi) psig 58 91.4 105.9
Presiune încărcare (compresoare 125 psi) bar(e) 4 8 9
Presiune încărcare (compresoare 125 psi) psig 58 116 130.5
Presiune încărcare (compresoare 150 psi) bar(e) 4 9.7 10.7
Presiune încărcare (compresoare 150 psi) psig 58 140.7 155.2
Presiune încărcare (compresoare 175 psi) bar(e) 4 11.4 12.4
Presiune încărcare (compresoare 175 psi) psig 58 165.3 179.8

Parametri: Presiuni încărcare/descărcare pentru compresoare cu uscător refrigerare incorporat

Setare Setare Setare


minimă fabrică maximă
Presiuni descărcare
Presiune descărcare (compresoare 7,5 bar) bar(e) 4.1 7 7.3
Presiune descărcare (compresoare 7,5 bar) psig 59.5 101.5 105.8
Presiune descărcare (compresoare 8,5 bar) bar(e) 4.1 8.0 8.25
Presiune descărcare (compresoare 8,5 bar) psig 59.5 116.0 119.7
Presiune descărcare (compresoare 10 bar) bar(e) 4.1 9.5 9.7
Presiune descărcare (compresoare 10 bar) psig 59.5 137.8 140.7
Presiune descărcare (compresoare 13 bar) bar(e) 4.1 12.5 12.7
Presiune descărcare (compresoare 13 bar) psig 59.5 181.3 184.2
Presiune descărcare (compresoare 100 psi) bar(e) 4.1 6.9 7.1
Presiune descărcare (compresoare 100 psi) psig 59.5 100 103

2920 7083 30 93
Manual instrucŃiuni
Setare Setare Setare
minimă fabrică maximă
Presiune descărcare (compresoare 125 psi) bar(e) 4.1 8.6 8.8
Presiune descărcare (compresoare 125 psi) psig 59.5 125 127.6
Presiune descărcare (compresoare 150 psi) bar(e) 4.1 10.3 10.5
Presiune descărcare (compresoare 150 psi) psig 59.5 150 152.3
Presiune descărcare (compresoare 175 psi) bar(e) 4.1 12 12.2
Presiune descărcare (compresoare 175 psi) psig 59.5 175 177
Presiuni încărcare
Presiune încărcare (compresoare 7,5 bar) bar(e) 4 6.4 7.2
Presiune încărcare (compresoare 7,5 bar) psig 58 92.8 104.4
Presiune încărcare (compresoare 8,5 bar) bar(e) 4 7.4 8.1
Presiune încărcare (compresoare 8,5 bar) psig 58 107.3 117.5
Presiune încărcare (compresoare 10 bar) bar(e) 4 8.9 9.6
Presiune încărcare (compresoare 10 bar) psig 58 129.1 139.2
Presiune încărcare (compresoare 13 bar) bar(e) 4 11.9 12.6
Presiune încărcare (compresoare 13 bar) psig 58 172.6 182.8
Presiune încărcare (compresoare 100 psi) bar(e) 4 6.3 7
Presiune încărcare (compresoare 100 psi) psig 58 91.4 101.5
Presiune încărcare (compresoare 125 psi) bar(e) 4 8 8.7
Presiune încărcare (compresoare 125 psi) psig 58 116 126.2
Presiune încărcare (compresoare 150 psi) bar(e) 4 9.7 10.4
Presiune încărcare (compresoare 150 psi) psig 58 140.7 150.8
Presiune încărcare (compresoare 175 psi) bar(e) 4 11.4 12.1
Presiune încărcare (compresoare 175 psi) psig 58 165.3 175.5

Parametri

Setare Setare Setare


minimă fabrică maximă
Timp funcŃionare motor, mod stea sec 5 10 10
Timp întârziere încărcare (stea - delta) sec 0 0 10
Numărul de porniri ale motorului porniri/zi 0 240 480
Timp minim oprire sec 10 20 30
Timp oprire programat sec 30 30 30
Timp recuperare putere (ARAVF) sec 10 10 3600
Întârziere repornire sec 0 0 1200
Lipsă comunicare sec 10 30 60

94 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni
ProtecŃii

Setare Setare Setare


minimă fabrică maximă
Temperatură ieşire element compresor °C 50 110 119
(nivel avertisment oprire).
Temperatură ieşire element compresor °F 122 230 246
(nivel avertisment oprire).
Temperatură ieşire element compresor °C 111 120 120
(nivel oprire).
Temperatură ieşire element compresor °F 232 248 248
(nivel oprire).

Plan service
Temporizatoarele service incorporate vor genera un mesaj de avertisment service după ce le-a trecut
intervalul de timp pre-programat.
Vezi de asemenea secŃiunea Program întreŃinere preventivă.
ConsultaŃi Atlas Copco dacă trebuie modificată setarea unui temporizator. Intervalele nu trebuie să
depăşească perioadele nominale şi trebuie să coincidă logic. Vezi secŃiunea Modificare setări
generale.

Terminologie

Termen ExplicaŃie
ARAVF Repornire automată după o lipsă de tensiune. Vezi secŃiunea Regulator Elektronikon.
Timp recuperare Reprezintă perioada în care tensiunea trebuie restabilită pentru a avea o repornire
putere automată. Este accesibilă dacă este activată repornirea automată. Pentru activarea
funcŃiei de repornire automată consultaŃi Atlas Copco.
Întârziere Acest parametru permite programarea unui comportament astfel încât nu toate
repornire compresoarele să fie repornite simultan după o cădere de tensiune (ARAVF activ).
Ieşire element Setarea minimă recomandată este de 70 °C (158 °F). Pentru testarea senzorului de
compresor temperatură setarea poate fi redusă la 50 °C (122 °F). Reseta Ńi valoarea după testare.
Regulatorul nu acceptă setări ilogice, de exemplu când nivelul de avertisment este
programat la 95 °C(203 °F), limita minim ă pentru nivelul de oprire se schimbă la
96 °C(204 °F). Diferen Ńa recomandată între nivelul de avertisment şi nivelul de oprire este
de 10 °C (18 °F).
Întârziere la Reprezintă timpul pentru care trebuie să existe un semnal înainte de oprirea
semnal oprire compresorului. Dacă este necesară programarea unei alte valori pentru această setare
consultaŃi Atlas Copco.
Separator de ulei UtilizaŃi doar separatoare de ulei Atlas Copco. Căderea maximă de presiune recomandată
prin elementul separatorului de ulei este de 1 bar (15 psi).
Timp minim Atunci când compresorul se opreşte automat, acesta va rămâne oprit pentru un timp
oprire minim de oprire (circa 20 de secunde), indiferent de presiunea din reŃeaua de aer.
ConsultaŃi Atlas Copco când este necesară o setare mai mică de 20 de secunde.
Presiune Regulatorul nu acceptă setări ilogice, de exemplu când presiunea de descărcare este
descărcare / programată la 7,0 bar(e) (101 psi(g)), limita maximă pentru presiunea de încărcare se
încărcare schimbă la 6,9 bar(e) (100 psi(g)). DiferenŃa minimă de presiune recomandată între
încărcare şi descărcare este de 0,6 bar (9 psi(g)).

2920 7083 30 95