Sunteți pe pagina 1din 3

Invitație la concurs pentru achiziționarea serviciilor de elaborare

a documentului intern „Sistem de Evaluare și Monitorizare”

Denumirea organizației contractante: AO Agenția de Democrație Locală din Moldova (LDA Moldova).
Sediul organizației contractante: orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare nr. 14, raionul Cimișlia, MD-4101,
Republica Moldova, ldamoldova@aldaintranet.org.
Persoana de contact: Nicolae Hristov, Manager de proiect LDA Moldova, tel: (+373)79775515, e-mail:
nicolaehristov@gmail.com.
Obiectul achiziției: servicii de elaborare a documentului intern „Sistem de Evaluare și Monitorizare”.
Limba de lucru: limba română.
Tipul contractului: Prestări servicii.
Perioada prestării serviciilor: iulie – august 2021.
Context: Proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția
drepturilor omului” este implementat de AO Agenția de Democrație Locală din Moldova (LDA Moldova) în
calitate de organizație beneficiară în contextul implementării Proiectului PNUD Moldova ”Consolidarea
eficienței și accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul
financiar al Suediei.
Proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor
omului” are drept scop să contribuie la apărarea drepturilor grupurilor social vulnerabile din raionul Cimișlia
prin consolidarea accesului la instituțiile de drept pentru a-și îmbunătăți situația socială.
Cerințele față de serviciile solicitate:
Expert(ul/a) selectat/ă va realiza următoarele sarcini și tipuri de intervenții:

Denumirea Numărul de
Descrierea serviciilor
serviciilor experți(te)/durata
Metodologia: La elaborarea documentului intern „Sistem
de Evaluare și Monitorizare” va fi aplicată o metodologie
de planificare în conformitate cu prevederile legislației în
vigoare.
Expert(ul/a) selectat(ă) va fi responsabil(ă) de întregul
Servicii de elaborare proces de elaborare a documentului intern „Sistem de 2 experți(te) pe o
a documentului Evaluare și Monitorizare”. durată de 10 zile
intern „Sistem de lucrătoare în perioada
Evaluare și Acțiunile planificate în acest proces sunt:
Monitorizare” 1) Analiza contextului de activitate al organizației iulie – august 2021
(categorii de beneficiari, domenii de activitate,
parteneri de comunicare, servicii de suport, inclusiv
pe dimensiunea accesului la justiție);
2) Colectarea informației necesare pentru elaborarea
documentului;
Activitatea se înscrie în proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului”, implementat de
AO Agenția de Democrație Locală din Moldova în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea eficienței și
accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.
1
3) Elaborarea și corelarea prevederilor documentului cu
politicile existente în cadrul organizației;
4) Consultarea regulamentului elaborat cu echipa LDA
Moldova;
5) Ajustarea documentului conform recomandărilor și
sugestiilor echipei LDA Moldova;
6) Prezentarea documentului elaborat în varianta finală.

Precizări: *Toate serviciile vor fi realizate în perioada iulie – august 2021, în această perioadă, expert(ul/a)
va fi contractat(ă) pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare pentru prestarea serviciilor solicitate.
Cerințe față de expert(ă):
- Studii superioare complete în domeniul socio-uman, economie, juridic, jurnalism, administrare publică,
științe politice, managementul proiectelor sau în alt domeniu relevant. Studiile postuniversitare/doctorat
vor constitui un avantaj;
- Experiență în elaborare de documente de politici în cadrul organizațiilor necomerciale;
- Experiență de lucru de cel puțin 3 ani în organizații necomerciale sau instituții publice în care a activat în
cadrul Programelor de evaluare și monitorizare/direcțiilor/serviciilor de consiliere, consultanță, referire
și/sau de litigare strategică a persoanelor din grupuri vulnerabile sau marginalizate;
- Flexibilitate, punctualitate și responsabilitate;
- Capacitate de respectarea a termenilor limită;
- Abilități analitice;
- Rezident al Republicii Moldova.
Responsabilitățile expert(ului/ei):
- Realizarea în termenul stabilit a sarcinilor și responsabilităților ce rezultă din conținutul contractului;
- Asigurarea confidențialității tuturor informațiilor, în posesia cărora va intra în perioada de contractare.
Toate serviciile vor fi realizate în perioada iulie - august 2021.
Actul de primire-predare a serviciilor și predarea documentului elaborat „Sistem de Evaluare și Monitorizare”
urmează să aibă loc nu mai târziu de 26 august 2021.
Limba în care va fi prezentat produsul final, „Sistem de evaluare și monitorizare” va fi în limba română.
Conținutul dosarului de participare la concurs:
Fiecare participant(ă) la concurs are posibilitatea de a prezenta doar o singură ofertă.
Structura unei oferte:
Numele, prenumele expert(ului/ei): _______________________________________
tel: ___________________________, e-mail: _________________________________________
adresa: ______________________________________________________________________________________________
Valoarea ofertei: ______________________ (în valută națională (Lei moldovenești))

Numele, Cost Total, Lei


Total
# prenumele Denumirea serviciilor Unitate unitate,
unități (net)
expert(ului/ei) Lei (net)

Servicii de elaborare a
1 documentului intern „Sistem zile 10 zile
de Evaluare și Monitorizare”.

Activitatea se înscrie în proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului”, implementat de
AO Agenția de Democrație Locală din Moldova în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea eficienței și
accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.
2
Descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată:

(Descrieți metodologia în maxim 1 pagină)

La ofertă vor fi anexate:


• CV-ul actualizat cu indicarea link-urilor la lucrări elaborate/servicii prestate sau alte surse care
demonstrează experiența, cu menționarea a 2 persoane de referință, indicând datele de contact;
• Scrisoare de motivare.
Specificații cu referire impozite și taxe: din suma onorariului vor fi reținute toate taxele și impozitele
datorate de angajator și prestator conform legislației în vigoare similar reținerilor în cazul salariaților.
Criteriile de evaluare a ofertelor:
- Experiență în domeniul relevant poziției anunțate;
- Experiență în elaborare de documente de politici în cadrul organizațiilor necomerciale, în special cel de
elaborare a unui regulament similar aplicabil organizațiilor necomerciale în Republica Moldova;
- Cunoașterea specificului activității în organizații necomerciale;
- Metodologia propusă în elaborarea Regulamentului;
- Oferta financiară.

În procesul de prestare a serviciilor de consultanță va fi delegată o persoană responsabilă din partea


organizației LDA Moldova pentru a asigura comunicarea activă cu expertul(a) în vederea elaborării
documentului intern „Sistem de Evaluare și Monitorizare”.

Achitarea serviciilor va avea loc în baza actelor de predare-primire și acceptării produsului (livrabilelor) final.
Modalitățile de participare la concurs: oferta se expediază la adresa electronică
ldamoldova@aldaintranet.org cu atașarea setului de documente scanate, cu indicația în titlul
mesajului ”Concurs de achiziție servicii elaborare document Evaluare și Monitorizare”
Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 5 iulie 2021, ora 18.00 Dosarele expediate după expirarea
termenului limită vor fi respinse.
Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.
*Vor fi contactați doar participanții preselectați, pentru un interviu. Interviul va fi realizat
online.
Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta: la numărul de telefon (+373)79775515 sau la adresa
de e-mail: ldamoldova@aldaintranet.org, persoana de contact Nicolae Hristov.

Activitatea se înscrie în proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului”, implementat de
AO Agenția de Democrație Locală din Moldova în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea eficienței și
accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.
3