Sunteți pe pagina 1din 3

Invitație la concurs pentru elaborare site web al

Agenției de Democrație Locală din Moldova (LDA Moldova)

Denumirea organizației contractante: AO Agenția de Democrație Locală din Moldova (LDA Moldova).
Sediul organizației contractante: orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare nr. 14, raionul Cimișlia, MD-4101,
Republica Moldova, ldamoldova@aldaintranet.org.
Persoana de contact: Nicolae Hristov, Manager de proiect LDA Moldova, tel: (+373)79775515, e-mail:
nicolaehristov@gmail.com.
Obiectul achiziției: servicii de elaborare site web al Agenției de Democrație Locală din Moldova (LDA
Moldova).
Limba de lucru: limba română.
Tipul contractului: Prestări servicii.
Perioada prestării serviciilor: iunie – septembrie 2021.
Context: Proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția
drepturilor omului” este implementat de AO Agenția de Democrație Locală din Moldova (LDA Moldova) în
calitate de organizație beneficiară în contextul implementării Proiectului PNUD Moldova ”Consolidarea
eficienței și accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu
suportul financiar al Suediei.
Proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor
omului” are drept scop să contribuie la apărarea drepturilor grupurilor social vulnerabile din raionul
Cimișlia prin consolidarea accesului la instituțiile de drept pentru a-și îmbunătăți situația socială.
Cerințele față de serviciile solicitate:
Avâ nd în vedere că cerinţele funcţionale ş i nefuncţionale ale sistemului dat pot fi implementate, luâ ndu-se ca
bază diferite platforme HARD ş i SOFT (ceea ce implică costuri de elaborare ş i întreţinere diferite) se
consideră oportună pentru realizarea proiectului alegerea exclusiv a soluțiilor software gratuite open source
ş i open code cel mai frecvent utilizate de companiile ce oferă servicii de gă zduire WEB (LAMP): PHP, MySQL,
Apache (care corespund întru totul termenilor de referinţă înaintaţi soluţiei informatice).
Soluţia elaborată va trebui să ofere instrumente dinamice ş i accesibile care vor permite gestiunea totală a
website-ului: de la structură pâ nă la conţinut, într-o manieră exclusiv vizuală ş i dinamică . În acest sens,
trebuie proiectat ş i realizat un Sistem de Gestiune al Conţinutului accesibil spre utilizare utilizatorilor cu
cunoş tinţe de operator la calculator (Microsoft Windows, Microsoft Office, Mozilla FireFox etc.).
De asemenea, interfaţa utilizator ş i cea CMS trebuie realizată în 2 versiuni lingvistice: româ nă ş i engleză .
Trecerea dintr-o versiune în alta se va face sinhron, fă ră a pă ră si pagina deja accesată.
Activitățile cheie:
I etapă (2 zile). Prestatorul în baza Termenilor de Referinţă ş i discuţiilor cu echipa LDA Moldova direct
determină ş i analizează cerinţele, proiectează structura website-ului.
II etapă (5 zile). Prestatorul dezvoltă designul grafic al website-ului care va fi coordonat ş i aprobat de
Directorul executiv LDA Moldova.

Activitatea se înscrie în proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului”, implementat de
AO Agenția de Democrație Locală din Moldova în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea eficienței și
accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.
1
III etapă (14 zile). Prestatorul dezvoltă codul program al website-ului, integrează designul grafic ş i modulele
acestuia într-o versiune prototip al sistemului informatic, demonstrâ ndu-se existența tuturor
funcţionalită ţilor cerute în termenii de referinţă;
IV etapă (7 zile) Lucră rile de instalare ş i testare complexă a prototipului final al website-ului.
V etapă (4 zile). Lansarea site-ului. Site-ul urmează să fie lansat la finele lunii septembrie 2021. Prestatorul
pregă teş te ghidul de gestionare al website-ului pentru administrator ş i predă toate codurile sursă a tuturor
componentelor website-ului ş i alte informaţii necesare pentru administrarea website-ului. Prestatorul
instruieş te cel puţin doi specialiş ti din cadrul LDA Moldova.
VII etapă (12 luni). Prestatorul oferă timp de 12 luni asistență specialiștilor din cadrul LDA Moldova, precum
și se obligă se rezolve problemele de ordin tehnic și eventualele erori de pe web-site.
Structura site-ului. Pagina de start (front page) trebuie să fie comod și ușor de navigat, astfel încâ t
vizitatorii să poată gă si facil ş i rapid informaţia necesară. Pagina de start trebuie realizată în baza unui
design original ş i agreabil, optimizat pentru toate categoriile de vizitatori (rezoluţie minimă 1024x768,
încă rcare rapidă , elemente multimedia echilibrate ş i optimizate etc.).
Conținutul web site-ului va fi introdus ş i afiş at în format Unicod (UTF-8) – lucru care va permite afiş area
concomitentă a textelor în caractere latine (inclusiv diacriticele româ neş ti) ş i chirilice[NM1][HN2]. La
elaborarea paginii de start, se va ţine cont de compatibilitatea perfectă a aspectului website-ului cu
navigatoarele Internet: Mozilla FireFox, Safari, Google Chrome ş i Opera.
Fiecare pagină , pe lâ ngă componentele specifice, impuse de tematica acesteia, va conţine ş i componente,
comune pentru toate paginile ş i anume: antetul, meniurile ş i subsolul.
Harta site-ului. Site-ul va conține pagini care va descrie LDA Moldova, activitățile LDA Moldova, publicații,
materiale video, infografice, comunicate de presă și urmează să fie conectat cu rețelele de socializare (ex.
Pagina de Facebook a LDA Moldova). Harta site-ului exactă va fi elaborată în prima etapă a realizării lucrării
împreună cu echipa LDA Moldova. Prestatorul trebuie să ofere soluții de gestionare a paginilor și sub-
paginilor site-ului, astfel pentru a facilita schimbarea sau ajustarea structurii site-ului. Prestatorul va
dezvolta structura site-ului astfel ca să minimalizeze pe viitor intervențiile specialiștilor din afara LDA
Moldova.
Funcționalități.
- RSS. Funcţionalitatea dată va permite utilizatorului să primească ş tirile website-ului fă ră vizitarea
acestuia. RSS va transmite ş tirile sub forma unui fiş ier XML. În RSS trebuie să se includă ş tirile,
evenimentele, deciziile ş i publicaţiile. Se va ţine cont de versiunile lingvistice.
- Căutare. Această funcţionalitate va permite utilizarea unui motor de că utare intern al site-ului de a
gă si informaţia necesară în baza unui cuvâ nt sau grupuri de cuvinte.
- Rețele de socializare. Website-ul va fi integrat cu câ teva reţele de socializare pentru share:
Facebook, Twitter, Youtube, Instagram. De asemene va fi conectat contorul vizitelor prin Google
Analytics. Playerul video va fi iframe de pe Youtube.
- Machetarea. Website-ul trebuie să fie corect vizualizat în urmă torii browseri: FireFox, Opera, Safari;
Chrome (versiunile vechi ş i noi, însă doar cele care sunt oficial menţinute de developerii
browserului).
- Website-ul trebuie să fie vizualizat la un monitor cu o rezoluţie minimă de 1024 x 768 px fă ră scroll
orizontal. Cu toate acestea, design-ul va fi conceput automat dimensionabil pentru rezoluţiile
superioare celei standard.
- Machetarea va fi adaptată pentru dispozitivele mobile (tabletă , smartphone sub orice orientare
portrait/landscape).
- Comentarii. Pagina web trebuie să conțină modulul de plasare a comentariilor de către vizitatorii
site-ului. Vor trebui excluse posibilitățile de a lăsa comentariile anonim, iar pentru a comenta
vizitatorul trebuie să se logheze folosind rețelele de socializare sau Google ID.

Activitatea se înscrie în proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului”, implementat de
AO Agenția de Democrație Locală din Moldova în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea eficienței și
accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.
2
Garanția și mentenanța. După lansarea website-ului, Prestatorul va oferi garanţia pentru o perioadă de 12
luni. Garanţia presupune înlă turarea gratuită a defecţiunilor de program (ş i de machetare) care nu au fost
depistate la etapa testă rii, dar au apă rut la etapa exploată rii website-ului. Garanţia nu presupune
dezvoltarea website-ului sau introducerea conţinutului, ci doar asigurarea că toate funcţionalită ţile descrise
în acest ToR, precum ş i în altă documentaţie de proiect adiţională , vor funcţiona corect. Perioada de garanţie
va începe din data semnă rii Actului final de predare primire a livrabilelor.
Cerințe generale din partea companiei ofertante.
- Compania trebuie să fie înregistrată oficial pe teritoriul Republicii Moldova;
- Cel puțin 3 ani de experiență în domeniul solicitat;
- Capacitatea de lucru în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți;
- Experiența anterioară de lucru în proiecte asemănătoare va fi considerată un avantaj.

Candidaţii eligibili: Entităţile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companii specializate în
prestarea serviciilor elaborare site web.

Dosarul de aplicare va include:


- scurtă descriere a organizației (1-2 pagini);
- Certificatul de înregistrare a companiei;
- Portofoliul clienților;
- Portofoliul experienței de servicii similare;
- Contractantul va elabora o ofertă financiară detaliată, în MDL, cu aplicarea scutirii TVA cu drept de
deducere.
- Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate).
În procesul de prestare a serviciilor de consultanță va fi delegată o persoană responsabilă din partea
organizației LDA Moldova pentru a asigura comunicarea activă cu contractantul în vederea implementării cu
succes a activităților respective.
Achitarea serviciilor va avea loc în baza actelor de predare-primire și acceptării produsului (livrabilelor)
final.
Modalitățile de participare la concurs: oferta se expediază la adresa electronică
ldamoldova@aldaintranet.org cu atașarea setului de documente scanate, cu indicația în titlul mesajului
„Concurs de achiziție servicii elaborare site web”.
Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 25 iunie 2021, ora 15.00 Dosarele expediate după expirarea
termenului limită vor fi respinse.
Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.
Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta: la numărul de telefon (+373)79775515 sau la adresa de
e-mail: ldamoldova@aldaintranet.org, persoana de contact Nicolae Hristov.

Activitatea se înscrie în proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului”, implementat de
AO Agenția de Democrație Locală din Moldova în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea eficienței și
accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.
3