Sunteți pe pagina 1din 6

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR.

CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA


Strada Călărași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

INVITAŢIE

Școala Gimnazială Nr.11 ,, Dr. C-tin Angelescu” din Constanța și


Colegiul Național De Artă “Regina Maria”, Constanța .

vă invită să participaţi indirect/ on-line, la

SIMPOZIONUL INTERJUDEȚEAN
“Experiențe didactice și psihopedagogice
valorificate în cadrul orelor de comunicare în format on- line”

CU I.S.S.N
FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE
Editia a VI-a, 21 mai 2021
Parte integrantă a Proiectului educativ
„50 de minute de magie literară”
MODELELE NOASTRE

SECȚIUNEA -COMUNICǍRI ŞTIINȚIFICE CADRE DIDACTICE


TEMELE SECȚIUNII:
Metode de predare- învăţare- evaluare on-line (aplicate la clasă pe un conținut cu tema
simpozionului).
Formarea la elevi a competenţelor digitale din perspectiva educației în sistem online.

REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI
Lucrările trebuie să abordeze tematica Simpozionului.
Maxim 2 autori / articol.
Un autor poate să participle doar cu un articol.

Argument-Abordarea experiențelor didactice și psihopedagocică, prin realizarea unei


conexiuni permanente între educație on-line, prin încurajarea atitudinii pozitive, atractive ,
sănătoase şi încurajarea cadrelor didactice de a desfăşura diferite tipuri de activități ce îmbină
modernismul cu tradiţionalismul şi utilizarea diferitelor tipuri de metode de predare-învăţare-
evaluare reprezintă dezideratul educaţiei contemporane.
Scop-Evidenţierea unor activități şi strategii didactice care să ilustreze abordarea
experienței didactice și psihopedagogice din perspectiva interdisciplinară/transdisciplinară, atât
în viziunea cadrului didactic, cât și a celorlalţi participanţi activi ai procesului instructiv-
educativ-elevi, părinţi, reprezentanţi ai administraţiei publice locale.
Impact-Prezentarea de către participanţii direcţi/indirecţi a exemplelor profesionale personale
privind dezvoltarea experienței didactice la nivel integrat, interdisciplinar, de evidenţiere a
modului de lucru cu elevii,a metodologiei utilizate.
Tehnoredactarea va respecta criteriile organizatorilor: - ediţia a VI-a
Tehnoredactareavarespectaurmătoarelecriterii:
 Denumire document-nume.prenume.doc
 Orientare hârtie: portret
 Dimensiune hârtie: A4
 Margini: 2cm-sus/jos/stânga/dreapta
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA
Strada Călărași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

 Spaţiere paragraf: 1 rând


 Alinierea textului: stânga-dreapta
 Titlul: majuscule, font-Times New Roman 12 Bold, centrat
 Autorul/autorii şi instituţia de provenienţă: la două rânduri sub titlu, aliniat
centrat, font-Times New Roman 12 Bold Italic
 Conţinutul lucrării: Times New Roman 12
 Paginile nu se vor numerota
 Bibliografia: consemnată la sfârşitul lucrării (nume autor, anul publicării,
titlul lucrării, editura, localitatea)
 Fără antet/note de subsol în textul lucrării
 Textul articolului este scris cu diacritice
ATENTIE!
Sunt jurizate doar articole în LIMBA ROMÂNĂ;
Articolele care un respectă condiţiile de redactare ale organizatorilor un vor fi jurizate/
incluse în volumul electronic al simpozionului;
Număr de pagini admise : 3 - 6 pagini, inclusive bibliografia/anexele;
Un autor poate să participe doar cu un articol, care nu a mai fost prezentat ȋn cadrul altui
simpozion;
Fișa de înscriere la simpozion, parteneriatul și lucrările se vor trimite, pe adresa de
e-mail: simpozioninterjudetean2021@gmail.com până la data 18 mai 2021.
Atenție!
Adresele de email notate în fișa de înscriere, să fie valide, întrucât link-ul pentru
conectarea online pe Google Meet, va fi trimis, în dimineața zilei de 21 mai pe această
adresă, cu o oră înainte de activitatea de prezentare a lucrărilor.
Fiecare participant va prezenta on-line, în 2 minute, sinteza articolului trimis pentru
simpozion.

INFORMAŢII UTILE PARTICIPANŢILOR LA SIMPOZION


 Prezentarea lucrărilor simpozionului are loc VINERI, 21mai 2021, începând
cu ora 13.00 pe GOOGLE MEET, sub coordonarea comitetului de organizare al Şcolii
Gimnaziale Nr. 11 ,,Dr. C-tin Angelescu”,Constanța.
 Participanţii vor primi diplomă de participare și un CD cu revista electronică a
simpozionului, cu I.S.S.N., până la data de 31 august 2021.
 Participanții pot realize, opţional, o prezentare Microsoft Power Point/Corel
Presentation, în concordanţă cu tema abordată, pe care să o expună în cadrul
simpozionului.
 Programul pe secţiuni al simpozionului va fi adus la cunoştință participanților în
perioada 19-20 mai 2021.

COORDONATORII SIMPOZIONULUI:
Prof. Mastacan Paraschiva – vali.mastacan@yahoo.com, telefon: 0724236101
Prof. înv.primar Stavăr- Vergea Izabela- izabelastavar@gmail.com tel:0722505930
Prof. înv.primar Fulea Cătălina-catalina_ fulea@ yahoo.com , tel:0744322399
Prof. Preda Anca Mihaela - manca.preda@yahoo.com,tel: 0723307090

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA
Strada Călărași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZIONUL INTERJUDEȚEAN
“Expereriențe didactice și psihopedagogice
valorificate în cadrul orelor de comunicare în format on- line”
Parte integrantă a Proiectului educativ
„50 de minute de magie literară”
MODELELE NOASTRE
Editia a VI-a
21 mai 2021

PROFESOR:
NUMELE ŞI PRENUMELE ..............................................................................................

ADRESA(profesor)……………………………………………………................................
................................................................................................................................................

TELEFON………..................................................................................................................

E-MAIL .................................................................................................................................

INSTITUŢIA .......................................................................................................................

LOCALITATEA ......................................................JUDEŢUL ..........................................

TEMA SECȚIUNII LA CARE SE ÎNCADREAZĂ LUCRAREA:


………………………………………………………………………………………………

TITLUL LUCRĂRII .............................................................................................................

PARTICIPAREA: INDIRECTĂ

Data Semnătura
…………………… …………………………
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA
Strada Călărași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

Instituţia iniţiatoare, Instituţia parteneră, Instituţia parteneră,


Şcoala gimnazială Nr.11, Colegiul Național de Arte
„Regina Maria”,
„Dr. C-tin Angelescu”, Constanţa
Constanța
Reprezentant, Reprezentant,
Reprezentant,
Director, prof.
Director,
ARIF AISEL
prof. Chilea Carmen
Nr. ................./.................
Nr. 1748 /23.11.2020
Nr. 796 /07.04.2021

PROTOCOL DE COLABORARE

Părţile: Şcoala Gimnazială nr. 11, „Dr. C-tin Angelescu”, Constanţa,reprezentată prin director
Arif Aisel și prof. Mastacan Paraschiva , în calitate de coordonatori al Concursului:
„50 de minute de magie literară”- Modelele noastre- Ediţia a IX-a CAEJ 2020-2021
Şi
Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Constața, reprezentată prin Director prof. Chilea
Carmen și Stavăr-Vergea Izabela, coordonator concurs județean – în calitate de Parteneri în
proiect.
Preambul
Recunoscând importanţa lecturii şcolii îi revine misiunea de a repune cartea în drepturile ei.
Având drept slogan cuvinte lui IL Caragiale „O carte bună de citire, în vârstă fragedă, este,
poate, una din împrejurările cele mai hotărâtoare ale vieţii unui om. Multe cariere intelectuale
nu se datoresc altei împrejurări decât unei cărţi căzute la vreme bună în mâinile unui copil, tot
aşa precum umbra multor stejari seculari se datoresc căderii unei ghinde pe pământ prielnic”,
cele două părţi convin să colaboreze pe bază de parteneriat activ pe multiple planuri de interes,
în domeniul CULTURAL- ARTISTIC, LITERATURĂ-CONCURS
Art.1 Obiectul protocolului de colaborare
Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea interinstituţională pe
următoarele direcţii:
1 . „Afișul publicitar” /„Machete literare”-participare indirectă
(pentru elevii claselor CP/ II-VIII)
2. “Cine are carte, are parte!”-CONCURS (elevii claselor II-VII / IX-IX)-
Participare on –line sincron
3. Simpozion interjudețean-ediția a VI-a- “Expereriențe didactice și psihopedagogice
valorificate în cadrul orelor de comunicare în format on-line”- participare on-line

4 .Furnizarea de informaţii şi date pentru buna desfăşurare a concursului.


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA
Strada Călărași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

Art.2 Direcţiile de bază ale colaborării


Scopul general al acestui protocol concretizat în realizarea unui parteneriat între instituţii îl
reprezintă:
1.trezirea interesului şi gustul pentru lectură de orice fel, din orice sursă literară sau științifică;
2. stimularea gândirii interdisciplinare prin utilizarea textelor în activități/discipline colaterale
precum desenul, muzica, teatrul ,
3. promovarea exemplelor de bună practică didactică.
Art.3 Rolul părţilor
A. Rolul instituţiei iniţiatoare:
1. Să alcătuiască şi să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere/participante;
2. Să asigure buna desfăşurare pentru secţiunile concursului;
3. Să asigure jurizarea lucrărilor;
4. Să trimită tuturor participanţilor diplomele;
5. Să mediatizeze rezultatele concursului.
B. Rolul instituţiei partenere:
Să prezinte regulamentul concursului elevilor participanti;
Să organizeze preselectia lucrarilor la nivelul scolii;
Să distribuie elevilor participanţi diplomele şi premiile cuvenite
Să respecte condiţiile prevăzute în regulamentul concursului şi în protocolul de
colaborare.
Art.4 Metodologia de lucru
Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru:
1. Participarea la activităţile concursului şi la festivitatea de premiere;
2. Elaborarea Programelor anuale de acţiuni comune care să pună în practică prevederile
prezentului Protocol;
3. Constituirea de Grupe mixte de lucru pentru elaborarea şi punerea în practică a acţiunilor
prevăzute în Programele comune;
4. Mediatizarea acţiunilor comune;
5. Analiza, pe bază de rapoarte, a realizării obiectivelor comune, a respectării direcţiilor
principale de colaborare şi a acţiunilor prevăzute în Programele anuale convenite;
6. Pentru buna derulare a Protocolului, părţile semnatare vor constitui grupe mixte de
lucru şi vor desemna persoanele responsabile, care vor asigura şi schimbul reciproc
de informaţii şi date specifice;
7. Trimestrial/Semestrial/Anual, părţile semnatare vor analiza stadiul îndeplinirii
prevederilor convenite şi vor identifica noi probleme apărute în planul activităţii comune.
Art.5 Litigii
Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii
decurgând din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA
Strada Călărași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

amiabilă.
În condiţiile în care în termen de 30 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale părţile nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare se poate adresa instanţelor
judecătoreşti competente.
Art.6 Rezilierea protocolului
Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
a. Nerespectarea de către părţile contractante a prevederilor prezentului protocol;
b. Schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfăşurarea
activităţii prevăzută în protocol;
Art.7 Încetarea protocolului
Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a. Acordul părţilor pentru încetarea contractului;
b. Scopul contractului a fost atins;
c. Forţa majoră, dacă este invocată.
Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anunţ scris, cu minim 4 săptămână/
săptămâni înainte de încetarea cooperării.

Art. 8 Dispoziţii finale


Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru si acoperă întreaga
activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.
Protocolul are valabilitatea de doi luni/an/ani, de la data semnării sale, cu prelungirea automată,
pentru noi perioade de câtedoi luni/an/ani an, dacă nici una din părţi nu notifică celeilalte părţi,
cererea de încetare a valabilităţii sale, cu minimum şase luni înaintea expirării perioadei de
valabilitate.
Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de
câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării
prezentului protocol va transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective.

Încheiat la Constanţa, astăzi 07.04.2021, în 3 exemplare, toate cu valoare de original, câte un


exemplar pentru fiecare parte.
Instituţia iniţiatoare, Instituţia parteneră: Instituţia/Instituţiile
parteneră(re)
Şcoala gimnazială Nr. 11, Colegiul Național de Arte
„Regina Maria”, Constanța
„Dr. C-tin Angelescu Constanţa”
Reprezentant,
Reprezentant,
prof. Chilea Carmen Reprezentant,
Prof.Arif Aisel