Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA CADRU A POSTULUI - CADRU DIDACTIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL

PREUNIVERSITAR

În temeiul Codului Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014, în temeiul contractului individual de muncă
înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul , se încheie astăzi,
–––––––––––––––––––––––––––prezenta fişă a postului:

Numele şi prenumele:––––––––––––––––––––––––––––––––––

Specialitatea: –––––––––––––––––––––––––––

Denumirea postului:–––––––––––––––––––––––

Decizia de numire: ––––––––––––––––––––––––

Încadrarea: titular / suplinitor / cadru didactic asociat

Număr ore de predare: –––––––––––––––

Profesor diriginte la clasa: ––––––––––––

Cerinţe: - studii:

studii specifice postului––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- vechime–––––––––––––––––––––––––

- grad didactic–––––––––––––––––––––

Relaţii profesionale:

- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie metodica/catedra;

- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;

- de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi/concursuri/festivaluri etc. la care participa ca delegat.

Altele:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––

I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII-ELEMENTE DE COMPETENŢĂ

1.1. Analizarea curriculumului şcolar.

1.2. Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor.

1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime.

1.4. Elaborarea documentelor de proiectare.


1.5. Proiectarea activităţilor/experienţelor de învăţare care presupun utilizarea resurselor TIC.
1.6. Actualizarea documentelor de proiectare didactică.

1.7. Proiectarea activităţii extracurriculare.

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE

2.1. Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare.

2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.

2.3. Integrarea şi utilizarea TIC.

2.4. Identificarea şi valorificarea posibilităţilor de învăţare ale elevilor.

2.5. Asigurarea formării competenţelor specifice disciplinei.

2.6. Elaborarea propunerilor şi a conţinuturilor curriculumului la decizia şcolii (CDŞ).

3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE

3.1. Eficientizarea relaţiei profesor familie.

3.2. Organizarea, coordonarea sau/şi implementarea activităţilor extracurriculare.

3.3. Implicarea partenerilor educaţionali-realizarea de parteneriate.

4. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII

4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare.

4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare.

4.3. Aprecierea cantitativă şi calitativă a rezultatelor elevilor.

4.4. Notarea, interpretarea şi comunicarea rezultatelor evaluării.

4.5. Coordonarea şi completarea portofoliilor educaţionale al elevilor.

5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

5.1. Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi.

5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/şi este diriginte.

5.3. Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-familie.


5.4. Tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de nevoile lor specifice. Realizarea educaţiei
incluzive

5.5. Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirecţional în comunicare.

6. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare


6.2. Participarea la activităţi metodice/stagii de formare / cursuri de perfecţionare / grade
didactice / manifestări ştiinţifice etc.

6.3. Aplicarea cunoştinţelor / abilităţilor / competenţelor dobândite.

7. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA


IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE

7.1. Implicarea în realizarea ofertei educaţionale.

7.2. Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la nivelul


comunităţii locale..

7.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale


7.4. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi
implementarea proiectului instituţional.

7.5. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.

II. ALTE ATRIBUŢII

• să respecte în activitate normele de etică, să cultive prin propriul exemplu principiile morale
de dreptate, echitate, umanism, generozitate, hărnicie, patriotism şi alte virtuţi;

• să asigure buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ, însuşirea temeinică a


programelor de studii şi dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor elevilor;

• să asigure securitatea vieţii şi ocrotirea sănătăţii copiilor în procesul de învăţământ;

• să desfăşoare procesul de educaţie şi instruire în spiritul stimei faţă de familie, părinţi,


adulţi, al respectului faţă de valorile culturale şi spirituale naţionale şi universale, să educe o
atitudine grijulie faţă de mediul înconjurător;

• să nu facă propagandă şovină, naţionalistă, politică, religioasă, militaristă, aceasta fiind


incompatibilă cu activitatea pedagogică;

• să nu implice elevii în acţiuni de stradă (mitinguri, demonstraţii, pichetări);

• să ducă evidenţa sistematică a frecvenţei elevilor, a nivelului de instruire şi însuşire a


materiei de studiu de către elevi;

• să pregătească calitativ lecţiile, conform proiectării de lungă durată (prezenţa scenariilor


didactice zilnice, pregătirea sălii de clasă şi a materialului didactic necesar);

• să completeze cu acurateţe şi regulat registrul de clasă, dosarele elevilor, agenda elevului,


registrele de instruire suplimentară ş. a.

• să contribuie la menţinerea şi sporirea prestigiului gimnaziului în raion, republică, peste


hotare;

• să respecte drepturile colegilor, elevilor şi părinţilor şi să nu admită lezarea acestora;


• să recunoască şi să respecte în activitatea sa actele normative: Legislaţia R.M., Codul
Educaţiei, C.M. al R.M., Convenţia despre drepturile copilului, Statutul gimnaziului şi
Regulamentul de ordine internă al gimnaziului;

• să respecte cu stricteţe orarul lecţiilor şi regimul de lucru al gimnaziului;

• să anunţe în prealabil administraţia despre imposibilitatea de a se prezenta la ore din


motiv de boală sau alte motive;

• să-şi onoreze obligaţiunile de profesor de serviciu în zilele prestabilite;

• să asigure participea elevilor la activităţile generale ale gimnaziului;

să participe la activităţile obligatorii ce vizează activitatea sa pedagogică (consilii profesorale şi


psiho-pedegogice în clase, seminare, adunări operative, şedinţe ale catedrei, şedinţe metodice
raionale ş.a.);

PREVENIREA VIOLENŢEI

• Informează elevii din clasă despre toate formele de violenţă şi manifestările


comportamentale ale acestora, persoanele şi instituţiile la care se pot adresa atunci cînd sînt
supuşi unui act de abuz;

o Discută cu copiii, individual şi în grup, despre siguranţa/ bunăstarea lor emoţională şi


fizică acasă/ în familie şi în instituţie, precum şi în alte locuri frecventate de elevi;

o Comunică imediat directorului sau coordonatorului din instituţie despre orice caz suspect
sau confirmat de abuz, neglijare, exploatare sau trafic al copilului din partea semenilor sau a
adulţilor;

• Intervine pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului şi/sau solicită ajutor
în cazul în care nu poate interveni de sine stătător.

Atribuţii specifice postului de diriginte Dirigintele îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) organizează orele de dirigenţie şi alte activităţi ce contribuie la dezvoltarea personalităţii


elevului;
b) urmăreşte frecvenţa elevilor, identifică şi analizează cauzele absenţelor unor elevi şi ia
măsurile corespunzătoare pentru îmbunătăţirea frecvenţei;
c) analizează periodic situaţia şcolară a elevilor şi ia măsuri pentru mobilizarea acestora la
îndeplinirea obligaţiunilor regulamentare;
d) colaborează cu toţi profesorii care predau la clasa pe care o conduce;
e) participă la educaţia igienică-sanitară a elevilor;
f) observă comportamentul elevilor, inclusiv în scopul prevenirii abuzului, neglijării,
exploatării copilului şi raportării cazurilor suspecte sau confirmate de abuz;
g) organizează şi conduce activitatea clasei, ţinînd cont de problemele pe care le impune
viaţa, cotidianul colectivului de elevi şi de sarcinile educative ale instituţiei;
h) sprijină, împreună cu ceilalţi profesori, organizarea şi desfăşurarea activităţilor
extraşcolare;
i) asigură conexiunea cu părinţii elevilor, îi informează despre rezultatele obţinute de elevi
la învăţătură;
j) calculează media generală a fiecărui elev;
k) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor, alte formulare şi acte de
şcolarizare;
l) informează consiliul profesoral despre activitatea desfăşurată în clasa pe care o conduce;
m) răspunde de baza materială a clasei puse la dispoziţie.
Directorul adjunct are următoarele atribuţii:
a) monitorizează şi organizează procesul educaţional, asigurînd calitatea realizării lui;
b) întocmeşte orarul activităţilor educaţionale din Instituție şi asigură respectarea lui;
c) coordonează și ține la evidență orele înlocuite, elaborează tabelul de salariu, propus
spre avizare directorului;
d) consemnează zilnic, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile de la orele de
curs ale personalului didactic de predare, personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de
la programul de lucru;
e) participă la repartizarea sarcinilor didactice personalului de predare;
f) monitorizează organizarea procesului educaţional, prin asistenţe la ore, verificarea
proiectelor didactice, aprecierea nivelului de pregătire a cadrelor didactice pentru lecţii,
evaluarea calităţii demersului educațional, determinarea relevanţei relaționării profesor –
elev şi a impactului educaţional al activităților extrașcolare/ extracurriculare desfăşurate;
g) coordonează activitatea comisiilor metodice din Instituţie;
h) coordonează elaborarea unui sistem instituţional de evaluare şi asigură
funcţionalitatea lui, în special la probele de evaluare sumativă şi finală aplicate în
Instituţie.
i) validează inventarul de evaluare sumativă şi finală aplicate în Instituţie;
j) asigură aplicarea întocmai a Planului - cadru de învăţămînt şi a curricula şcolare;
k) coordonează activitatea de formare profesională continuă;
l) coordonează activitățile de prevenire, identificare, raportare, referire și asistență în
cazurile de abuz, neglijare, exploatare a copilului;
m) este responsabil de organizarea și desfășurarea olimpiadelor, concursurilor la
disciplinele școlare şi concursurile extrașcolare.
Directorul adjunct al Instituţiei este responsabil de:
a) activitatea Instituţiei în conformitate cu Standardele de activitate în învăţămîntul
secundar general;
b) calitatea orelor înlocuite;
c) elaborarea orarului, cu respectarea cerinţelor didactice şi sanitaro - igienice specifice
categoriei de vîrstă;
d) corectitudinea şi acurateţea completării cataloagelor şi a altor documente şcolare
privind evidenţa rezultatelor şcolare ale elevilor;
Directorul adjunct, conform legislaţiei în vigoare, are următoarele împuterniciri:
a) controlează formarea competenţelor curriculare şi ritmicitatea parcurgerii materiei de
studiu la disciplinele de învăţămînt;
b) evaluează activitatea personalului didactic şi didactic auxiliar.
Răspunderea disciplinară: Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod
necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară,
conform prevederilor legii.

Director, (nume, semnătură, ştampilă)


Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:

S-ar putea să vă placă și