P. 1
Fisa Postului Educatoare

Fisa Postului Educatoare

|Views: 1,841|Likes:
Published by Diana Giogan
Fisa Postului Educatoare
Fisa Postului Educatoare

More info:

Published by: Diana Giogan on Feb 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2014

pdf

text

original

FIŞA POSTULUI

I. DENUMIREA POSTULUI DE MUNCA Denumirea postului: EDUCATOARE Pozitia in COR: 332001 Obiectivele specifice ale activitatii de munca: a) Dezvoltarea multilaterală a personalităţii copiilor si pregătirea lor pentru şcoală; b) Dezvoltarea relatiei constructive, sanatoase intre familia copilului si gradinita dar si intre copil si familie II. INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Poziţia postului de muncă în cadrul structurii organizatorice 1. Postul imediat superior: Directoare 2. Postul imediat inferior: Îngrijitoare 3. Subordonari: a) ocupantul pozitiei se subordonează directoarei gradinitei; b) este inlocuit in cazul absentei de o alta educatoare sau o altă persoană recomandata de directoare; in cazul cand este vorba de o durata mai mica decat 30 minute poate sa fie inlocuit si de o îngrijitoare c) are in subordine doua (2) ingrijitoare e) Ocupantul funcţiei înlocuieşte o altă educatoare; Relatii de munca: - Ierarhice: Directoarea gradinitiei; - Functionale: Cu toţi angajaţii gradinitie, cu alte educatoare din tara; inspectori şcolari, inspectori ai Direcţiei de Sănătate Publică; - De colaborare/ reprezentare: cu părinţii copiilor înscrişi în grădiniţă şi potenţiali aplicanţi pentru înscriere la grădiniţă, cu alte educatoare din tara si strainatate; III. RESPONSABILITATI, SARCINI, ACTIVITATI SI ACTIUNI SPECIFICE POSTULUI DE MUNCA a. RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI DE MUNCĂ 1) În raport cu alte persoane: • Asumarea sarcinilor • Colaborarea cu ceilalţi membri ai echipei • Informarea periodică a familiei copilului • Planificarea activitatilor cu parinti prin: • şedinţe cu părinţii (minim 3 şedinţe / an şcolar) • vizite la domiciliul copiilor (cel puţin odată pe an şcolar) • serbări cu ocazia diferitelor evenimente: Crăciun, 8 Martie, Paşte, sfârşit de an şcolar, precum şi cu alte ocazii • expoziţii cu lucrările realizate de copii • lecţii deschise pentru părinţi • Realizarea de parteneriate cu şcolile unde urmeaza sa fie inscrisi in clasei I copiii, in special de către educatoarele de la grupa mare şi pregătitoare • Participarea la întâlnirile cu personalul grădiniţei • Înlocuirea unei alte educatoare dacă este solicitată de Directoare 1

fax-ului si xerox. • Asigurarea respectării normelor de securitate a muncii. la sfârşitul orelor de program. • Păstrarea lucrărilor şi fişelor de evaluare ale copiilor în dosare nominalizate.2) În raport cu aparatura pe care o utilizează: • Răspunde de inventarul mobilierului şi materialelor din grupă. • Schimbarea periodică a decorului grupei şi al grădiniţei în funcţie de anotimpuri şi tema studiată. • Organizarea spaţiul educaţional al grupei şi grădiniţei astfel încât să ofere posibilităţi multiple de desfăşurare eficientă a activităţilor. • Anunţarea oricărei defecţiuni serviciului administrativ. pregătind sala de grupă şi materialele pentru activităţile din ziua următoare. • Întocmirea fişelor psiho-pedagogice ale copiilor. • Evaluarea iniţială a copiilor la începutul anului şcolar (pe parcursul primelor două săptămâni) şi la sfârşitul anului şcolar (ultimele două săptămâni). • În cazuri speciale sunt acordate zile libere în timpul anului şcolar conform ROI. 2 . precum şi sondarea intereselor copiilor şi părinţilor pentru proiectarea curriculumului opţional şi stabilirea ofertei de activităţi extraşcolare. respectat şi apreciat de cei din jur. 5) Privind punctualitatea • Respectarea programului de lucru. • Păstrarea în bună ordine a locului de muncă prin aranjarea jucăriilor şi a materialelor folosite la locul lor. • Anunţarea din timp a directoarei cu privire la intenţia de a lipsi din motive obiective. Toate aceste bunuri materiale rămân în proprietatea grădiniţei. respectarea şi aplicarea personalizată a curriculumului naţional. angajându-se la păstrarea patrimoniului instituţiei şi la îmbogăţirea acestuia prin mijloace proprii. eficiente. • Identificarea necesarului de material didactic şi aducerea contribuţiei personale la îmbogăţirea bazei materiale a grădiniţei. 4) În raport cu securitatea muncii: • Supravegherea permanentă a copiilor. • Utilizarea cu aprobare a serviciului telefonic. • Întocmirea la termen a documentelor şcolare necesare: planificarea semestrială şi săptămânală. • Desfăşurarea activităţii de perfecţionare şi autoperfecţionare prin studiu individual şi colectiv al documentelor şi literaturii de specialitate. 3) În raport cu produsele muncii: • Punctualitate şi exigenţă cu propria-i persoană în îndeplinirea tuturor sarcinilor care îi revin. • Analizarea resurselor umane şi materiale de care dispune grădiniţa. remarcându-se ca un dascăl bine pregătit. • Identificarea resurselor informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite. fără abuzuri. caietul de observaţii a copiilor. • Uitlizarea cu responsabilitate a aparaturii din dotare. corespunzător particularităţilor grupei de copii. chiar dacă educatoarea se mută într-o altă grădiniţă. fişele de evaluare. participative. • Păstrarea confidenţialităţii rezultatelor obţinute şi a informaţiilor cu privire la copiii din grădiniţă. conferinţe şi seminarii sugerate de directoare. • Cunoaşterea. • Amenajarea centrelor de interes în sala de grupă în vederea unei învăţări stimulative. răspunzând direct de viaţa şi securitatea lor. prin participarea la cercuri pedagogice. conform cerinţelor din Programa Învăţământului Preşcolar.

particularităţile de vârstă şi individuale ale receptorului • Dă dovadă de respect şi bune maniere în relaţiile cu vizitatorii şi sponsorii grădiniţei. • Formează deprinderile igienico-sanitare.a. promptitudine si sensibilitate în rezolvarea conflictelor. • Întocmeşte planificarea semestrială şi săptămânală. de siguranţă şi securitate personală ale copiilor. B. • Respectă programul de lucru. interacţionarea eficientă educatoare-copil şi copil-copil.• Nu sunt permise absenţe nemotivate. • Comunicare deschisă. • Desfăşoară o activitate de perfecţionare şi autoperfecţionare prin studiu individual şi colectiv al documentelor şi literaturii de specialitate. • Iniţiază şi întreţine un mediu de comunicare adecvat. de respect şi cooperează cu colegii. la seminarii şi conferinţe sugerate de directoare. • Manifestă deschidere. IV. • Contribuie la realizarea parteneriatului cu părinţii. • Răspunde în faţa Directoarei de modul în care îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu. • Identifică necesarul de material didactic şi contribuie la îmbogăţirea bazei materiale a grădiniţei.COMPETENŢELE LOCULUI DE MUNCĂ 1. • Colaborează cu ceilalţi membri ai echipei pentru a identifica cele mai eficiente metode şi mijloace de lucru. care să faciliteze transmiterea de informaţii de la educatoare la copil şi cooperarea. • Întocmeşte rapoarte semestriale privind activitatea desfăşurată. conform cerinţelor din Programa Învăţământului Preşcolar. copilcopil. sinceră cu familiile copiilor înscrişi în grădiniţă. • Îşi face analizele medicale în conformitate cu Normativele Direcţiei de Sănătate Publică. prin participarea la formele de perfecţionare iniţiate de ISJ. sau la solicitarea conducerii grădiniţei. care să faciliteze transmiterea de informaţii educatoare-copil. • Întocmeşte caietul de observaţii asupra copiilor şi fişele de evaluare. • Menţine relaţii principiale cu alte unităţi de învăţământ. COMPETENŢE COMUNICAŢIONALE 1. • Organizează spaţiul educaţional al grădiniţei astfel încât să optimizeze şi să eficientizeze desfăşurarea procesului instructiv-educativ. Comunicarea educatoare-copil 3 . • Analizează resursele umane şi materiale de care dispune grădiniţa. conform ROI si ROF a gradinitei. păstrând carnetul cu analizele medicale în permanenţă în grădiniţă. 7) În relaţiile cu alţii/comunicarea • Menţine relaţii colegiale. 6) În raport cu metode/programe • Îşi face analizele medicale în conformitate cu Normativele Direcţiei de Sănătate Publică. • Respectă normele metodologice în vigoare referitoare la conţinuturile predate. cooperarea şi interacţionarea eficientă educatoare-copil. • Desfăşoară o activitate de perfecţionare şi autoperfecţionare. precum şi interesele copiilor pentru proiectarea curriculumului opţional şi pentru stabilirea ofertei de activităţi extraşcolare.Sarcini si activităţi specifice postului de muncă • Iniţiază şi întreţine un mediu de comunicare adecvat. • Selectează modalităţile de comunicare în funcţie de conţinutul informaţiei.

precum şi a intereselor copiilor. 3a. având în vedere funcţiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească 4 • • • • • • • • • • • . Întocmeşte planificarea calendaristică anuală şi săptămânală estimând atent şi revizuind periodic bugetul de timp alocat fiecărei teme (proiect tematic) în funcţie de interesul manifestat de copii pentru aceasta şi de capacităţile lor de învăţare. nivelului de dezvoltare intelectuală şi conţinuturilor activităţilor planificate Elaborează. Dezvoltă curriculumul opţional. dacă este cazul familia către persoane/instituţii specializate şi autorizate pentru consiliere (directoare. a materialului didactic şi a auxiliarelor didactice Identifică necesarul de material didactic adecvat particularităţilor de vârstă ale copiilor. COMPETENŢE PROIECTIVE 2a. Facilitează comunicarea cu copiii. medic de specialitate) 2. Abordează aspecte metodice şi pedagogice ale activităţii didactice comunicând permanent cu celelalte educatoare pentru a identifica cele mai potrivite metode în vederea eficientizării demersului didactic. Utilizează feed-back-ul în comunicare. identificând resursele informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite şi selectând activităţile de învăţare cu un caracter formativ. 3. Planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative Analizează planul de învăţământ şi curriculumul corespunzător pentru a realiza cunoaşterea. analizînd resursele materiale şi umane de care dispune grădiniţa. Asigurarea mijloacelor de învăţământ. îndrumă. respectând interesele copiilor. psihologul cu care colaborează grădiniţa. atitudinea faţă de învăţare şi alte informaţii pentru o cunoaştere cât mai profundă a copilului. corelând obiectivele cu conţinuturile. selectând situaţii de lucru adecvate în scopul comparării mesajului transmis cu cel receptat de copil. 2a. Consiliază familia copilului: descoperă cauzele unor comportamente şi identifică modalităţi de soluţionare a acestora. Comunicarea cu părinţii Informează periodic familia copilului cu privire la progresul si comportamentul copilului. Solicită informaţii despre comportamentul copilului în familie. preotul. respectând diversitatea culturală a acestora.• • • • • • Selectează modalităţi de comunicare în funcţie de conţinutul informaţiei. accesibilizând informaţiile şi respectând obiectivele de referinţă din programă. achiziţionează material didactic. Alege materialele auxiliare selectându-le în conformitate cu legislaţia în vigoare şi utilizându-le conform capacităţilor de învăţare ale copiilor. 2b. COMPETENŢE MANAGERIALE 3a. Proiectează curriculumul opţional. Transmite informaţii cu caracter instructiv-educativ. confecţionează. mijloace de învăţământ. Planificarea şi proiectarea activităţilor opţionale sau/si extraşcolare Stabileşte împreună cu directoarea oferta de curriculum opţional. corespunzător specificului grupei de copii. particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor. respectarea şi aplicarea personalizată a curriculumului naţional. Comunicarea între cadrele didactice Identifică domenii de colaborare cu celelaate educatoare pentru asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ din grădiniţă. auxiliare didactice necesare.

Implică activ copiii în procesul instructiv-educativ. manifestă o atitudine obiectiva în autoevaluare. etc. COMPETENŢE DE DEZVOLTARE 5a. în funcţie de obiectivele evaluării. prin marcarea diferitelor evenimente (istorice. sumative. consemnând în fişa psihopedagogică. de activităţile metodice şi de perfecţionare comunicate la nivel naţional şi la nivel local. 4b. echipamente. Planifică activitatea metodică zilnic. religioase. a cursurilor de formare sau prin studiu individual. astfel încât să ofere posibilităţi multiple de desfăşurare eficientă a activităţilor. cât şi în plan personal. Aplică. adecvate atât conţinutului. Participarea la propria formare şi valorificarea achiziţiilor Manifestă interes constant pentru activităţi care conduc la propria dezvoltare. individualizând activităţile cu copiii. continue. înregistrând periodic. Conducerea procesului didactic Desfăşoară metodic activităţile cu copiii. aprecierea justă a performanţelor acestora. ţinând cont de nevoile proprii identificate. 4. în diferite momente ale procesului didactic. valorizând eforturile tuturor copiilor prin expunerea lucrărilor realizate. Elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare Elaborează instrumente adecvate de evaluare. Organizarea şi amenajarea mediului educaţional Organizează spaţiul educaţional. în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevăzute. trecerea anotimpurilor). verificând permanent starea spaţiului grupei (mobilier. respectând principiile didactice.• • • • • • 3b. 3c. găsind căi şi mijloace eficiente pentru a transmite cunoştinţe copiilor. date relevante despre dezvoltarea acestuia la sfârşitul preşcolarităţii. Aplică instrumente de evaluare (probe de evaluare). Implică părinţii în amenajarea spaţiului educaţional în beneficiul copiilor. stimulându-i să participe la propria formare şi dezvoltare. atât în plan profesional. Asigură securitatea copiilor în timpul desfăşurării activităţilor. în activitatea didactică. Înregistrarea şi valorificarea rezultatelor copiilor Completează caietul de observaţii asupra copiilor. în vederea unei învăţări stimulative şi eficiente. amenajează ariile de stimulare (centrele de interes) din sala de grupă. cât şi obiectivelor propuse. 5b. Încurajează implicarea copiilor în amenajarea mediului educaţional. Identificarea nevoilor de formare şi planificarea activităţilor metodice Identifică necesarul propriu de formare în funcţie de dinamica informaţiei din domeniu.) a materialelor puse la dispoziţia copiilor. COMPETENŢE EVALUATIVE 4a. 5 • • • • • • • • • . prin amenajarea colţului tematic al grupei. Valorifică rezultatele. cu responsabilitate. 5. pentru a oferi familiei şi învăţătorului informaţiile necesare. informaţiile obţinute în cadrul întâlnirilor metodice. de asemenea crează situaţii noi în vederea aplicării cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite de copii. amenajându-l în conformitate cu tipul de activitate desfăşurată. Completează fişa de evaluare a copilului. revizuind periodic planificarea calendaristică sau săptămânală şi ajustând-o ţinând cont de rezultatele evaluărilor iniţiale.

Colegiul de Institutori. • fara defecte de vorbire. Universitate – sectia Pedagogie) • este importantă dorinţa de autoperfecţionare. • sunt apreciate abilităţile de comunicare. conştiinciozitate. b) Cerinţe educaţionale • minim studii medii. CUNOŞTINŢE ŞI DEPRINDERI Cunoaşterea şi respectare prevederile Regulamentului de Ordine Interioară Cunoştinţe de specialitate din psihologia şi pedagogia preşcolară Cunoştinţe din domeniul disciplinării copilului Cunoaşterea unei limbi străine (engleză) Cunoştinţe de utilizare a computerului Abilităţi de comunicare. maturitate • hărnicie. 8. • nu există restricţii de vârstă. de relaţionare. 6 . empatie • creativitate şi originalitate • calităţi artistice. coerentă. bun spirit de observaţie • sociabilitate. DE PERSONALITATE. literară. cursivă. echilibrată. organizată • perseverenţă. cu o viaţă de familie sănătoasă. participarea la examene pentru obţinerea gradelor în învăţământ. caldă. în special cu copiii Aptitudini de planificare şi organizare a activităţii 7. persoană ordonată. de specialitate (Liceul Pedagogic. • se cere înalta ţinută morala. muzicale. EDUCAŢIONALE ŞI EXIGENŢE FAMILIALE a) Calităţi fizice • prezenţă plăcută.• • • • • • • 6. pulmonare sau psihice. infectioase. • exprimare clară. EXPERIENŢA NECESARĂ OCUPĂRII POSTULUI Postul de educatoare poate fi ocupat de orice persoană cu o pregătire profesională corespunzătoare şi care manifestă aptitudinile necesare pentru această profesie. CALITĂŢI APTITUDINALE. imaginaţie bogată e) Dispoziţii • plăcerea de a interacţiona cu alţii • plăcerea de a munci • pregătita pentru a răspunde provocarilor f) Caracter • integritate. demnă de încredere g) Motivaţia • motivaţia pentru munca cu copiii • dorinţa de a se realiza profesional • preocupare pentru dezvoltate personală şi profesională h) Situaţia familială • Necăsătorita sau căsătorita. c) Aptitudini speciale • facilităţi de exprimare scrisă şi orală • abilitatea de a se face înţeleasa de copii • gândire critică. • sănătate: fara bolile cronice. decentă.

program zilnic. VIII. Tipuri ale relaţiilor de rol solicitate: • De supervizare: direcţionarea şi coordonarea activităţii ingrijitoarelor si uneori ale altor educatoare. CONDITIILE FIZICE ALE MUNCII Postul de muncă: muncă in clasa cu posibilitatea de a iesi in curte. CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCĂ 7 . Contacte conflictuale cu alţii: uneori pot exista cu parintii sau alte educatoare. nivel ridicat de zgomot . Provocarea activităţii de muncă: nivel mediu de automatizare a muncii. securitate . prin telefon. Solicitările postului de muncă: psihice. nivel redus de competiţie Ritmul muncii şi planificarea : stringenţa ridicată a termenelor fixate in programele manageriale. Rutină vs. Utilizarea programului Power Point. control ridicat asupra ritmului de lucru. Responsabilitatea pentru alţii: pentru copiii aflati in grija. a fax-ului şi a copiatorului. a aparatelor de telefon. fizice. control mediu asupra întreruperilor. CUNOSTINTE PRIVIND MODUL DE EXECUTIE A SARCINILOR: Cunoştiinţe de utilizarea calculatorului. cooperarea si organizarea unor activitati comune cu ale educatoare sau gradinite. nivel de responsabilitate mediu. • Frecvenţa: ridicată. Condiţiile de mediu: condiţii de mediu bune. solicitarea corzilor vocale. materiale si metode didactice variate. concepere proiecte tematice De analiză: Capacitatea de a interpreta evaluarile şi de a extrage datele care duc la luarea unei decizii corecte. CARACTERISTICILE STRUCTURALE ALE LOCULUI DE MUNCA Criticabilitatea poziţiei/postului: impact limitat al deciziilor asupra ingrijitoarei. Contextul muncii Relaţiile interpersonale: Comunicarea: • Formalitatea: comunicare formală şi informală în interiorul gradinitie şi in exterior cu parintii. mijloace didactice moderne accesibile. e-mail. metodice. • Obiectivitatea: prin evaluari si feed-back periodic solicitat si oferit. Solicită o atenţie ridicată la proiectarea activitatilor comune extracurriculare. V. în scris. • Intimitatea/secretul: în conformitate cu respectarea confidentialitati datelor personale ale copilului si familiei.• • 9. VI. • De participare în echipă: îşi aduce contribuţia la îndeplinirea activitatii gradinitei. documentarea programelor. sarcini bine definite de către departamentul de conducere. proiecte. VII. de atentie vizuala si auditiva crescuta. • Metoda: faţă în faţă. ale gradinite si Inspectoratul Scolar. televizor si video. oras sau imprejurimi in functie de activitatea planificata. libertate de creatie.

8 .PROGRAM: 8 ore/zi. DIRECTOR. ROF. Manualul angajatului. Exista diferente ca urmare a nivelului de pregatire si experienta in munca. SALARIUL SI CONDITIILE DE PROMOVARE Salarizarea se face în conformitate cu normele gradinitelor si a Inspectoratului Scolar. respectului pentru colegi si alti participanti la activitatile fundatiei • promovarea imaginii unitatii in comunitate • pastrarea confidentialitatii in situatii conflictuale sau ale specificului copilului sau familiei acestuia IX. cât şi de grup • pastrarea si intretinerea patrimoniului gradinitei • vestimentatie decenta • cunoasterea legislatiei in vigoare( in domeniul educatiei) • consultarea instrumentelor aparatului organizational:( ROI. OCUPANTUL POSTULUI. alocate pregătirii activităţilor şi studiului. misiunea gradinitei) • manifestarea empatiei. smereniei. rămânând la latitudinea educatoarei dacă se efectuează în grădiniţă sau acasă) NATURA MUNCII: • munca este atât individuală. din care 5 ore dimineata în grădiniţă (celelalte ore/zi timp de 4 zile. ingaduintei .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->