FIŞA POSTULUI

I. DENUMIREA POSTULUI DE MUNCA Denumirea postului: EDUCATOARE Pozitia in COR: 332001 Obiectivele specifice ale activitatii de munca: a) Dezvoltarea multilaterală a personalităţii copiilor si pregătirea lor pentru şcoală; b) Dezvoltarea relatiei constructive, sanatoase intre familia copilului si gradinita dar si intre copil si familie II. INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Poziţia postului de muncă în cadrul structurii organizatorice 1. Postul imediat superior: Directoare 2. Postul imediat inferior: Îngrijitoare 3. Subordonari: a) ocupantul pozitiei se subordonează directoarei gradinitei; b) este inlocuit in cazul absentei de o alta educatoare sau o altă persoană recomandata de directoare; in cazul cand este vorba de o durata mai mica decat 30 minute poate sa fie inlocuit si de o îngrijitoare c) are in subordine doua (2) ingrijitoare e) Ocupantul funcţiei înlocuieşte o altă educatoare; Relatii de munca: - Ierarhice: Directoarea gradinitiei; - Functionale: Cu toţi angajaţii gradinitie, cu alte educatoare din tara; inspectori şcolari, inspectori ai Direcţiei de Sănătate Publică; - De colaborare/ reprezentare: cu părinţii copiilor înscrişi în grădiniţă şi potenţiali aplicanţi pentru înscriere la grădiniţă, cu alte educatoare din tara si strainatate; III. RESPONSABILITATI, SARCINI, ACTIVITATI SI ACTIUNI SPECIFICE POSTULUI DE MUNCA a. RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI DE MUNCĂ 1) În raport cu alte persoane: • Asumarea sarcinilor • Colaborarea cu ceilalţi membri ai echipei • Informarea periodică a familiei copilului • Planificarea activitatilor cu parinti prin: • şedinţe cu părinţii (minim 3 şedinţe / an şcolar) • vizite la domiciliul copiilor (cel puţin odată pe an şcolar) • serbări cu ocazia diferitelor evenimente: Crăciun, 8 Martie, Paşte, sfârşit de an şcolar, precum şi cu alte ocazii • expoziţii cu lucrările realizate de copii • lecţii deschise pentru părinţi • Realizarea de parteneriate cu şcolile unde urmeaza sa fie inscrisi in clasei I copiii, in special de către educatoarele de la grupa mare şi pregătitoare • Participarea la întâlnirile cu personalul grădiniţei • Înlocuirea unei alte educatoare dacă este solicitată de Directoare 1

angajându-se la păstrarea patrimoniului instituţiei şi la îmbogăţirea acestuia prin mijloace proprii. • Întocmirea la termen a documentelor şcolare necesare: planificarea semestrială şi săptămânală. • Amenajarea centrelor de interes în sala de grupă în vederea unei învăţări stimulative. • Asigurarea respectării normelor de securitate a muncii. eficiente. fax-ului si xerox. conform cerinţelor din Programa Învăţământului Preşcolar. • Analizarea resurselor umane şi materiale de care dispune grădiniţa. corespunzător particularităţilor grupei de copii. 5) Privind punctualitatea • Respectarea programului de lucru. participative. 2 . respectarea şi aplicarea personalizată a curriculumului naţional. chiar dacă educatoarea se mută într-o altă grădiniţă. • Cunoaşterea. caietul de observaţii a copiilor. prin participarea la cercuri pedagogice. • Păstrarea lucrărilor şi fişelor de evaluare ale copiilor în dosare nominalizate. • Desfăşurarea activităţii de perfecţionare şi autoperfecţionare prin studiu individual şi colectiv al documentelor şi literaturii de specialitate. răspunzând direct de viaţa şi securitatea lor. • Păstrarea în bună ordine a locului de muncă prin aranjarea jucăriilor şi a materialelor folosite la locul lor. • Păstrarea confidenţialităţii rezultatelor obţinute şi a informaţiilor cu privire la copiii din grădiniţă. • Evaluarea iniţială a copiilor la începutul anului şcolar (pe parcursul primelor două săptămâni) şi la sfârşitul anului şcolar (ultimele două săptămâni). • Schimbarea periodică a decorului grupei şi al grădiniţei în funcţie de anotimpuri şi tema studiată. fără abuzuri. • Uitlizarea cu responsabilitate a aparaturii din dotare. • Organizarea spaţiul educaţional al grupei şi grădiniţei astfel încât să ofere posibilităţi multiple de desfăşurare eficientă a activităţilor. 4) În raport cu securitatea muncii: • Supravegherea permanentă a copiilor. fişele de evaluare. • În cazuri speciale sunt acordate zile libere în timpul anului şcolar conform ROI. • Anunţarea oricărei defecţiuni serviciului administrativ. pregătind sala de grupă şi materialele pentru activităţile din ziua următoare. Toate aceste bunuri materiale rămân în proprietatea grădiniţei.2) În raport cu aparatura pe care o utilizează: • Răspunde de inventarul mobilierului şi materialelor din grupă. • Întocmirea fişelor psiho-pedagogice ale copiilor. • Anunţarea din timp a directoarei cu privire la intenţia de a lipsi din motive obiective. • Utilizarea cu aprobare a serviciului telefonic. la sfârşitul orelor de program. precum şi sondarea intereselor copiilor şi părinţilor pentru proiectarea curriculumului opţional şi stabilirea ofertei de activităţi extraşcolare. • Identificarea resurselor informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite. conferinţe şi seminarii sugerate de directoare. 3) În raport cu produsele muncii: • Punctualitate şi exigenţă cu propria-i persoană în îndeplinirea tuturor sarcinilor care îi revin. respectat şi apreciat de cei din jur. • Identificarea necesarului de material didactic şi aducerea contribuţiei personale la îmbogăţirea bazei materiale a grădiniţei. remarcându-se ca un dascăl bine pregătit.

a. • Identifică necesarul de material didactic şi contribuie la îmbogăţirea bazei materiale a grădiniţei. • Îşi face analizele medicale în conformitate cu Normativele Direcţiei de Sănătate Publică. • Respectă programul de lucru. • Colaborează cu ceilalţi membri ai echipei pentru a identifica cele mai eficiente metode şi mijloace de lucru. cooperarea şi interacţionarea eficientă educatoare-copil. păstrând carnetul cu analizele medicale în permanenţă în grădiniţă. promptitudine si sensibilitate în rezolvarea conflictelor. • Analizează resursele umane şi materiale de care dispune grădiniţa. sau la solicitarea conducerii grădiniţei. • Comunicare deschisă. Comunicarea educatoare-copil 3 . de siguranţă şi securitate personală ale copiilor. sinceră cu familiile copiilor înscrişi în grădiniţă. • Întocmeşte planificarea semestrială şi săptămânală. care să faciliteze transmiterea de informaţii educatoare-copil. • Desfăşoară o activitate de perfecţionare şi autoperfecţionare prin studiu individual şi colectiv al documentelor şi literaturii de specialitate. • Selectează modalităţile de comunicare în funcţie de conţinutul informaţiei.Sarcini si activităţi specifice postului de muncă • Iniţiază şi întreţine un mediu de comunicare adecvat. IV. precum şi interesele copiilor pentru proiectarea curriculumului opţional şi pentru stabilirea ofertei de activităţi extraşcolare. • Menţine relaţii principiale cu alte unităţi de învăţământ. care să faciliteze transmiterea de informaţii de la educatoare la copil şi cooperarea. COMPETENŢE COMUNICAŢIONALE 1. copilcopil.• Nu sunt permise absenţe nemotivate. • Iniţiază şi întreţine un mediu de comunicare adecvat. conform cerinţelor din Programa Învăţământului Preşcolar. particularităţile de vârstă şi individuale ale receptorului • Dă dovadă de respect şi bune maniere în relaţiile cu vizitatorii şi sponsorii grădiniţei. conform ROI si ROF a gradinitei. • Organizează spaţiul educaţional al grădiniţei astfel încât să optimizeze şi să eficientizeze desfăşurarea procesului instructiv-educativ. • Desfăşoară o activitate de perfecţionare şi autoperfecţionare. 7) În relaţiile cu alţii/comunicarea • Menţine relaţii colegiale. interacţionarea eficientă educatoare-copil şi copil-copil. • Formează deprinderile igienico-sanitare. la seminarii şi conferinţe sugerate de directoare. • Întocmeşte rapoarte semestriale privind activitatea desfăşurată. • Răspunde în faţa Directoarei de modul în care îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu. de respect şi cooperează cu colegii. B. • Manifestă deschidere. prin participarea la formele de perfecţionare iniţiate de ISJ. 6) În raport cu metode/programe • Îşi face analizele medicale în conformitate cu Normativele Direcţiei de Sănătate Publică.COMPETENŢELE LOCULUI DE MUNCĂ 1. • Respectă normele metodologice în vigoare referitoare la conţinuturile predate. • Contribuie la realizarea parteneriatului cu părinţii. • Întocmeşte caietul de observaţii asupra copiilor şi fişele de evaluare.

• • • • • • Selectează modalităţi de comunicare în funcţie de conţinutul informaţiei. Consiliază familia copilului: descoperă cauzele unor comportamente şi identifică modalităţi de soluţionare a acestora. respectând interesele copiilor. accesibilizând informaţiile şi respectând obiectivele de referinţă din programă. Proiectează curriculumul opţional. dacă este cazul familia către persoane/instituţii specializate şi autorizate pentru consiliere (directoare. auxiliare didactice necesare. selectând situaţii de lucru adecvate în scopul comparării mesajului transmis cu cel receptat de copil. respectând diversitatea culturală a acestora. având în vedere funcţiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească 4 • • • • • • • • • • • . nivelului de dezvoltare intelectuală şi conţinuturilor activităţilor planificate Elaborează. precum şi a intereselor copiilor. mijloace de învăţământ. preotul. 2a. Comunicarea cu părinţii Informează periodic familia copilului cu privire la progresul si comportamentul copilului. corespunzător specificului grupei de copii. Dezvoltă curriculumul opţional. Alege materialele auxiliare selectându-le în conformitate cu legislaţia în vigoare şi utilizându-le conform capacităţilor de învăţare ale copiilor. particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor. Comunicarea între cadrele didactice Identifică domenii de colaborare cu celelaate educatoare pentru asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ din grădiniţă. analizînd resursele materiale şi umane de care dispune grădiniţa. Întocmeşte planificarea calendaristică anuală şi săptămânală estimând atent şi revizuind periodic bugetul de timp alocat fiecărei teme (proiect tematic) în funcţie de interesul manifestat de copii pentru aceasta şi de capacităţile lor de învăţare. confecţionează. Solicită informaţii despre comportamentul copilului în familie. atitudinea faţă de învăţare şi alte informaţii pentru o cunoaştere cât mai profundă a copilului. Transmite informaţii cu caracter instructiv-educativ. COMPETENŢE MANAGERIALE 3a. Planificarea şi proiectarea activităţilor opţionale sau/si extraşcolare Stabileşte împreună cu directoarea oferta de curriculum opţional. Abordează aspecte metodice şi pedagogice ale activităţii didactice comunicând permanent cu celelalte educatoare pentru a identifica cele mai potrivite metode în vederea eficientizării demersului didactic. îndrumă. 3a. Planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative Analizează planul de învăţământ şi curriculumul corespunzător pentru a realiza cunoaşterea. 2b. medic de specialitate) 2. Facilitează comunicarea cu copiii. 3. Utilizează feed-back-ul în comunicare. Asigurarea mijloacelor de învăţământ. a materialului didactic şi a auxiliarelor didactice Identifică necesarul de material didactic adecvat particularităţilor de vârstă ale copiilor. identificând resursele informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite şi selectând activităţile de învăţare cu un caracter formativ. achiziţionează material didactic. corelând obiectivele cu conţinuturile. psihologul cu care colaborează grădiniţa. COMPETENŢE PROIECTIVE 2a. respectarea şi aplicarea personalizată a curriculumului naţional.

Organizarea şi amenajarea mediului educaţional Organizează spaţiul educaţional. Planifică activitatea metodică zilnic. Elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare Elaborează instrumente adecvate de evaluare. prin amenajarea colţului tematic al grupei. religioase. Aplică. în funcţie de obiectivele evaluării. Identificarea nevoilor de formare şi planificarea activităţilor metodice Identifică necesarul propriu de formare în funcţie de dinamica informaţiei din domeniu. revizuind periodic planificarea calendaristică sau săptămânală şi ajustând-o ţinând cont de rezultatele evaluărilor iniţiale. în activitatea didactică. consemnând în fişa psihopedagogică. în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevăzute. date relevante despre dezvoltarea acestuia la sfârşitul preşcolarităţii. amenajându-l în conformitate cu tipul de activitate desfăşurată. 5 • • • • • • • • • . în diferite momente ale procesului didactic. 5. Aplică instrumente de evaluare (probe de evaluare). trecerea anotimpurilor). atât în plan profesional. Încurajează implicarea copiilor în amenajarea mediului educaţional. Completează fişa de evaluare a copilului. Implică activ copiii în procesul instructiv-educativ. ţinând cont de nevoile proprii identificate. 4. COMPETENŢE EVALUATIVE 4a. 5b. cu responsabilitate. Implică părinţii în amenajarea spaţiului educaţional în beneficiul copiilor. Conducerea procesului didactic Desfăşoară metodic activităţile cu copiii. pentru a oferi familiei şi învăţătorului informaţiile necesare. în vederea unei învăţări stimulative şi eficiente. echipamente. respectând principiile didactice. 4b. înregistrând periodic. aprecierea justă a performanţelor acestora. a cursurilor de formare sau prin studiu individual. adecvate atât conţinutului. informaţiile obţinute în cadrul întâlnirilor metodice. de activităţile metodice şi de perfecţionare comunicate la nivel naţional şi la nivel local.) a materialelor puse la dispoziţia copiilor. prin marcarea diferitelor evenimente (istorice. sumative. stimulându-i să participe la propria formare şi dezvoltare. găsind căi şi mijloace eficiente pentru a transmite cunoştinţe copiilor. COMPETENŢE DE DEZVOLTARE 5a. cât şi în plan personal. Valorifică rezultatele.• • • • • • 3b. 3c. continue. valorizând eforturile tuturor copiilor prin expunerea lucrărilor realizate. Înregistrarea şi valorificarea rezultatelor copiilor Completează caietul de observaţii asupra copiilor. de asemenea crează situaţii noi în vederea aplicării cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite de copii. Asigură securitatea copiilor în timpul desfăşurării activităţilor. individualizând activităţile cu copiii. manifestă o atitudine obiectiva în autoevaluare. verificând permanent starea spaţiului grupei (mobilier. amenajează ariile de stimulare (centrele de interes) din sala de grupă. cât şi obiectivelor propuse. etc. astfel încât să ofere posibilităţi multiple de desfăşurare eficientă a activităţilor. Participarea la propria formare şi valorificarea achiziţiilor Manifestă interes constant pentru activităţi care conduc la propria dezvoltare.

EDUCAŢIONALE ŞI EXIGENŢE FAMILIALE a) Calităţi fizice • prezenţă plăcută. caldă. pulmonare sau psihice. cu o viaţă de familie sănătoasă. participarea la examene pentru obţinerea gradelor în învăţământ. maturitate • hărnicie. • fara defecte de vorbire. empatie • creativitate şi originalitate • calităţi artistice. demnă de încredere g) Motivaţia • motivaţia pentru munca cu copiii • dorinţa de a se realiza profesional • preocupare pentru dezvoltate personală şi profesională h) Situaţia familială • Necăsătorita sau căsătorita. • sunt apreciate abilităţile de comunicare. 6 . conştiinciozitate. infectioase. coerentă. persoană ordonată.• • • • • • • 6. EXPERIENŢA NECESARĂ OCUPĂRII POSTULUI Postul de educatoare poate fi ocupat de orice persoană cu o pregătire profesională corespunzătoare şi care manifestă aptitudinile necesare pentru această profesie. literară. • exprimare clară. • sănătate: fara bolile cronice. CUNOŞTINŢE ŞI DEPRINDERI Cunoaşterea şi respectare prevederile Regulamentului de Ordine Interioară Cunoştinţe de specialitate din psihologia şi pedagogia preşcolară Cunoştinţe din domeniul disciplinării copilului Cunoaşterea unei limbi străine (engleză) Cunoştinţe de utilizare a computerului Abilităţi de comunicare. în special cu copiii Aptitudini de planificare şi organizare a activităţii 7. 8. imaginaţie bogată e) Dispoziţii • plăcerea de a interacţiona cu alţii • plăcerea de a munci • pregătita pentru a răspunde provocarilor f) Caracter • integritate. DE PERSONALITATE. Colegiul de Institutori. muzicale. c) Aptitudini speciale • facilităţi de exprimare scrisă şi orală • abilitatea de a se face înţeleasa de copii • gândire critică. organizată • perseverenţă. de relaţionare. • nu există restricţii de vârstă. b) Cerinţe educaţionale • minim studii medii. echilibrată. • se cere înalta ţinută morala. Universitate – sectia Pedagogie) • este importantă dorinţa de autoperfecţionare. CALITĂŢI APTITUDINALE. decentă. bun spirit de observaţie • sociabilitate. cursivă. de specialitate (Liceul Pedagogic.

a fax-ului şi a copiatorului. fizice. • Obiectivitatea: prin evaluari si feed-back periodic solicitat si oferit. VIII. CONDITIILE FIZICE ALE MUNCII Postul de muncă: muncă in clasa cu posibilitatea de a iesi in curte. cooperarea si organizarea unor activitati comune cu ale educatoare sau gradinite. materiale si metode didactice variate. Provocarea activităţii de muncă: nivel mediu de automatizare a muncii. Rutină vs. metodice. sarcini bine definite de către departamentul de conducere. televizor si video. V. în scris. CARACTERISTICILE STRUCTURALE ALE LOCULUI DE MUNCA Criticabilitatea poziţiei/postului: impact limitat al deciziilor asupra ingrijitoarei. Condiţiile de mediu: condiţii de mediu bune. control ridicat asupra ritmului de lucru. de atentie vizuala si auditiva crescuta. Contacte conflictuale cu alţii: uneori pot exista cu parintii sau alte educatoare. ale gradinite si Inspectoratul Scolar. mijloace didactice moderne accesibile. CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCĂ 7 . • De participare în echipă: îşi aduce contribuţia la îndeplinirea activitatii gradinitei. • Metoda: faţă în faţă. Responsabilitatea pentru alţii: pentru copiii aflati in grija.• • 9. program zilnic. • Intimitatea/secretul: în conformitate cu respectarea confidentialitati datelor personale ale copilului si familiei. a aparatelor de telefon. solicitarea corzilor vocale. control mediu asupra întreruperilor. oras sau imprejurimi in functie de activitatea planificata. documentarea programelor. e-mail. CUNOSTINTE PRIVIND MODUL DE EXECUTIE A SARCINILOR: Cunoştiinţe de utilizarea calculatorului. Contextul muncii Relaţiile interpersonale: Comunicarea: • Formalitatea: comunicare formală şi informală în interiorul gradinitie şi in exterior cu parintii. Utilizarea programului Power Point. libertate de creatie. proiecte. nivel redus de competiţie Ritmul muncii şi planificarea : stringenţa ridicată a termenelor fixate in programele manageriale. prin telefon. • Frecvenţa: ridicată. nivel de responsabilitate mediu. nivel ridicat de zgomot . VII. Tipuri ale relaţiilor de rol solicitate: • De supervizare: direcţionarea şi coordonarea activităţii ingrijitoarelor si uneori ale altor educatoare. Solicită o atenţie ridicată la proiectarea activitatilor comune extracurriculare. securitate . Solicitările postului de muncă: psihice. VI. concepere proiecte tematice De analiză: Capacitatea de a interpreta evaluarile şi de a extrage datele care duc la luarea unei decizii corecte.

ROF. ingaduintei . rămânând la latitudinea educatoarei dacă se efectuează în grădiniţă sau acasă) NATURA MUNCII: • munca este atât individuală. smereniei. respectului pentru colegi si alti participanti la activitatile fundatiei • promovarea imaginii unitatii in comunitate • pastrarea confidentialitatii in situatii conflictuale sau ale specificului copilului sau familiei acestuia IX. Manualul angajatului. OCUPANTUL POSTULUI. DIRECTOR. cât şi de grup • pastrarea si intretinerea patrimoniului gradinitei • vestimentatie decenta • cunoasterea legislatiei in vigoare( in domeniul educatiei) • consultarea instrumentelor aparatului organizational:( ROI. Exista diferente ca urmare a nivelului de pregatire si experienta in munca. 8 . misiunea gradinitei) • manifestarea empatiei. din care 5 ore dimineata în grădiniţă (celelalte ore/zi timp de 4 zile. alocate pregătirii activităţilor şi studiului.PROGRAM: 8 ore/zi. SALARIUL SI CONDITIILE DE PROMOVARE Salarizarea se face în conformitate cu normele gradinitelor si a Inspectoratului Scolar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful