FIŞA POSTULUI

I. DENUMIREA POSTULUI DE MUNCA Denumirea postului: EDUCATOARE Pozitia in COR: 332001 Obiectivele specifice ale activitatii de munca: a) Dezvoltarea multilaterală a personalităţii copiilor si pregătirea lor pentru şcoală; b) Dezvoltarea relatiei constructive, sanatoase intre familia copilului si gradinita dar si intre copil si familie II. INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Poziţia postului de muncă în cadrul structurii organizatorice 1. Postul imediat superior: Directoare 2. Postul imediat inferior: Îngrijitoare 3. Subordonari: a) ocupantul pozitiei se subordonează directoarei gradinitei; b) este inlocuit in cazul absentei de o alta educatoare sau o altă persoană recomandata de directoare; in cazul cand este vorba de o durata mai mica decat 30 minute poate sa fie inlocuit si de o îngrijitoare c) are in subordine doua (2) ingrijitoare e) Ocupantul funcţiei înlocuieşte o altă educatoare; Relatii de munca: - Ierarhice: Directoarea gradinitiei; - Functionale: Cu toţi angajaţii gradinitie, cu alte educatoare din tara; inspectori şcolari, inspectori ai Direcţiei de Sănătate Publică; - De colaborare/ reprezentare: cu părinţii copiilor înscrişi în grădiniţă şi potenţiali aplicanţi pentru înscriere la grădiniţă, cu alte educatoare din tara si strainatate; III. RESPONSABILITATI, SARCINI, ACTIVITATI SI ACTIUNI SPECIFICE POSTULUI DE MUNCA a. RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI DE MUNCĂ 1) În raport cu alte persoane: • Asumarea sarcinilor • Colaborarea cu ceilalţi membri ai echipei • Informarea periodică a familiei copilului • Planificarea activitatilor cu parinti prin: • şedinţe cu părinţii (minim 3 şedinţe / an şcolar) • vizite la domiciliul copiilor (cel puţin odată pe an şcolar) • serbări cu ocazia diferitelor evenimente: Crăciun, 8 Martie, Paşte, sfârşit de an şcolar, precum şi cu alte ocazii • expoziţii cu lucrările realizate de copii • lecţii deschise pentru părinţi • Realizarea de parteneriate cu şcolile unde urmeaza sa fie inscrisi in clasei I copiii, in special de către educatoarele de la grupa mare şi pregătitoare • Participarea la întâlnirile cu personalul grădiniţei • Înlocuirea unei alte educatoare dacă este solicitată de Directoare 1

Toate aceste bunuri materiale rămân în proprietatea grădiniţei. conform cerinţelor din Programa Învăţământului Preşcolar. fax-ului si xerox. • Organizarea spaţiul educaţional al grupei şi grădiniţei astfel încât să ofere posibilităţi multiple de desfăşurare eficientă a activităţilor. respectarea şi aplicarea personalizată a curriculumului naţional. • Utilizarea cu aprobare a serviciului telefonic. • Schimbarea periodică a decorului grupei şi al grădiniţei în funcţie de anotimpuri şi tema studiată. angajându-se la păstrarea patrimoniului instituţiei şi la îmbogăţirea acestuia prin mijloace proprii. prin participarea la cercuri pedagogice.2) În raport cu aparatura pe care o utilizează: • Răspunde de inventarul mobilierului şi materialelor din grupă. pregătind sala de grupă şi materialele pentru activităţile din ziua următoare. 3) În raport cu produsele muncii: • Punctualitate şi exigenţă cu propria-i persoană în îndeplinirea tuturor sarcinilor care îi revin. caietul de observaţii a copiilor. • Anunţarea din timp a directoarei cu privire la intenţia de a lipsi din motive obiective. răspunzând direct de viaţa şi securitatea lor. • Întocmirea fişelor psiho-pedagogice ale copiilor. la sfârşitul orelor de program. • Desfăşurarea activităţii de perfecţionare şi autoperfecţionare prin studiu individual şi colectiv al documentelor şi literaturii de specialitate. respectat şi apreciat de cei din jur. fără abuzuri. fişele de evaluare. • Identificarea necesarului de material didactic şi aducerea contribuţiei personale la îmbogăţirea bazei materiale a grădiniţei. participative. • Uitlizarea cu responsabilitate a aparaturii din dotare. conferinţe şi seminarii sugerate de directoare. • Amenajarea centrelor de interes în sala de grupă în vederea unei învăţări stimulative. 5) Privind punctualitatea • Respectarea programului de lucru. • Întocmirea la termen a documentelor şcolare necesare: planificarea semestrială şi săptămânală. eficiente. corespunzător particularităţilor grupei de copii. • Anunţarea oricărei defecţiuni serviciului administrativ. 4) În raport cu securitatea muncii: • Supravegherea permanentă a copiilor. • Păstrarea lucrărilor şi fişelor de evaluare ale copiilor în dosare nominalizate. 2 . • În cazuri speciale sunt acordate zile libere în timpul anului şcolar conform ROI. • Analizarea resurselor umane şi materiale de care dispune grădiniţa. remarcându-se ca un dascăl bine pregătit. • Identificarea resurselor informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite. chiar dacă educatoarea se mută într-o altă grădiniţă. • Evaluarea iniţială a copiilor la începutul anului şcolar (pe parcursul primelor două săptămâni) şi la sfârşitul anului şcolar (ultimele două săptămâni). • Asigurarea respectării normelor de securitate a muncii. • Cunoaşterea. • Păstrarea în bună ordine a locului de muncă prin aranjarea jucăriilor şi a materialelor folosite la locul lor. • Păstrarea confidenţialităţii rezultatelor obţinute şi a informaţiilor cu privire la copiii din grădiniţă. precum şi sondarea intereselor copiilor şi părinţilor pentru proiectarea curriculumului opţional şi stabilirea ofertei de activităţi extraşcolare.

• Colaborează cu ceilalţi membri ai echipei pentru a identifica cele mai eficiente metode şi mijloace de lucru. 7) În relaţiile cu alţii/comunicarea • Menţine relaţii colegiale. B. • Comunicare deschisă. • Selectează modalităţile de comunicare în funcţie de conţinutul informaţiei. prin participarea la formele de perfecţionare iniţiate de ISJ.a. • Întocmeşte rapoarte semestriale privind activitatea desfăşurată. • Desfăşoară o activitate de perfecţionare şi autoperfecţionare. promptitudine si sensibilitate în rezolvarea conflictelor. sau la solicitarea conducerii grădiniţei. cooperarea şi interacţionarea eficientă educatoare-copil. particularităţile de vârstă şi individuale ale receptorului • Dă dovadă de respect şi bune maniere în relaţiile cu vizitatorii şi sponsorii grădiniţei. • Organizează spaţiul educaţional al grădiniţei astfel încât să optimizeze şi să eficientizeze desfăşurarea procesului instructiv-educativ. • Respectă programul de lucru. • Menţine relaţii principiale cu alte unităţi de învăţământ. precum şi interesele copiilor pentru proiectarea curriculumului opţional şi pentru stabilirea ofertei de activităţi extraşcolare. • Respectă normele metodologice în vigoare referitoare la conţinuturile predate. IV.Sarcini si activităţi specifice postului de muncă • Iniţiază şi întreţine un mediu de comunicare adecvat. copilcopil. care să faciliteze transmiterea de informaţii educatoare-copil. • Iniţiază şi întreţine un mediu de comunicare adecvat. • Întocmeşte planificarea semestrială şi săptămânală. • Răspunde în faţa Directoarei de modul în care îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu. de respect şi cooperează cu colegii. conform ROI si ROF a gradinitei. interacţionarea eficientă educatoare-copil şi copil-copil. de siguranţă şi securitate personală ale copiilor. la seminarii şi conferinţe sugerate de directoare.COMPETENŢELE LOCULUI DE MUNCĂ 1. Comunicarea educatoare-copil 3 . • Contribuie la realizarea parteneriatului cu părinţii. păstrând carnetul cu analizele medicale în permanenţă în grădiniţă. • Manifestă deschidere. conform cerinţelor din Programa Învăţământului Preşcolar. care să faciliteze transmiterea de informaţii de la educatoare la copil şi cooperarea.• Nu sunt permise absenţe nemotivate. • Formează deprinderile igienico-sanitare. • Desfăşoară o activitate de perfecţionare şi autoperfecţionare prin studiu individual şi colectiv al documentelor şi literaturii de specialitate. • Identifică necesarul de material didactic şi contribuie la îmbogăţirea bazei materiale a grădiniţei. COMPETENŢE COMUNICAŢIONALE 1. • Întocmeşte caietul de observaţii asupra copiilor şi fişele de evaluare. • Îşi face analizele medicale în conformitate cu Normativele Direcţiei de Sănătate Publică. 6) În raport cu metode/programe • Îşi face analizele medicale în conformitate cu Normativele Direcţiei de Sănătate Publică. sinceră cu familiile copiilor înscrişi în grădiniţă. • Analizează resursele umane şi materiale de care dispune grădiniţa.

Planificarea şi proiectarea activităţilor opţionale sau/si extraşcolare Stabileşte împreună cu directoarea oferta de curriculum opţional. COMPETENŢE MANAGERIALE 3a. Dezvoltă curriculumul opţional. Asigurarea mijloacelor de învăţământ. 2a. dacă este cazul familia către persoane/instituţii specializate şi autorizate pentru consiliere (directoare. Proiectează curriculumul opţional. preotul. achiziţionează material didactic. identificând resursele informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite şi selectând activităţile de învăţare cu un caracter formativ. atitudinea faţă de învăţare şi alte informaţii pentru o cunoaştere cât mai profundă a copilului. mijloace de învăţământ.• • • • • • Selectează modalităţi de comunicare în funcţie de conţinutul informaţiei. îndrumă. respectând diversitatea culturală a acestora. având în vedere funcţiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească 4 • • • • • • • • • • • . Alege materialele auxiliare selectându-le în conformitate cu legislaţia în vigoare şi utilizându-le conform capacităţilor de învăţare ale copiilor. Consiliază familia copilului: descoperă cauzele unor comportamente şi identifică modalităţi de soluţionare a acestora. nivelului de dezvoltare intelectuală şi conţinuturilor activităţilor planificate Elaborează. Utilizează feed-back-ul în comunicare. respectarea şi aplicarea personalizată a curriculumului naţional. a materialului didactic şi a auxiliarelor didactice Identifică necesarul de material didactic adecvat particularităţilor de vârstă ale copiilor. Abordează aspecte metodice şi pedagogice ale activităţii didactice comunicând permanent cu celelalte educatoare pentru a identifica cele mai potrivite metode în vederea eficientizării demersului didactic. confecţionează. 2b. precum şi a intereselor copiilor. respectând interesele copiilor. analizînd resursele materiale şi umane de care dispune grădiniţa. Comunicarea cu părinţii Informează periodic familia copilului cu privire la progresul si comportamentul copilului. Solicită informaţii despre comportamentul copilului în familie. Comunicarea între cadrele didactice Identifică domenii de colaborare cu celelaate educatoare pentru asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ din grădiniţă. 3a. selectând situaţii de lucru adecvate în scopul comparării mesajului transmis cu cel receptat de copil. COMPETENŢE PROIECTIVE 2a. Întocmeşte planificarea calendaristică anuală şi săptămânală estimând atent şi revizuind periodic bugetul de timp alocat fiecărei teme (proiect tematic) în funcţie de interesul manifestat de copii pentru aceasta şi de capacităţile lor de învăţare. 3. Facilitează comunicarea cu copiii. Planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative Analizează planul de învăţământ şi curriculumul corespunzător pentru a realiza cunoaşterea. corespunzător specificului grupei de copii. medic de specialitate) 2. particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor. psihologul cu care colaborează grădiniţa. accesibilizând informaţiile şi respectând obiectivele de referinţă din programă. Transmite informaţii cu caracter instructiv-educativ. auxiliare didactice necesare. corelând obiectivele cu conţinuturile.

Asigură securitatea copiilor în timpul desfăşurării activităţilor. Implică părinţii în amenajarea spaţiului educaţional în beneficiul copiilor. respectând principiile didactice. Valorifică rezultatele. individualizând activităţile cu copiii. date relevante despre dezvoltarea acestuia la sfârşitul preşcolarităţii. prin amenajarea colţului tematic al grupei. în vederea unei învăţări stimulative şi eficiente. manifestă o atitudine obiectiva în autoevaluare.) a materialelor puse la dispoziţia copiilor. 4b. sumative.• • • • • • 3b. trecerea anotimpurilor). COMPETENŢE EVALUATIVE 4a. adecvate atât conţinutului. verificând permanent starea spaţiului grupei (mobilier. informaţiile obţinute în cadrul întâlnirilor metodice. etc. pentru a oferi familiei şi învăţătorului informaţiile necesare. Implică activ copiii în procesul instructiv-educativ. echipamente. ţinând cont de nevoile proprii identificate. cât şi obiectivelor propuse. revizuind periodic planificarea calendaristică sau săptămânală şi ajustând-o ţinând cont de rezultatele evaluărilor iniţiale. amenajându-l în conformitate cu tipul de activitate desfăşurată. COMPETENŢE DE DEZVOLTARE 5a. de activităţile metodice şi de perfecţionare comunicate la nivel naţional şi la nivel local. Conducerea procesului didactic Desfăşoară metodic activităţile cu copiii. Aplică. găsind căi şi mijloace eficiente pentru a transmite cunoştinţe copiilor. consemnând în fişa psihopedagogică. Identificarea nevoilor de formare şi planificarea activităţilor metodice Identifică necesarul propriu de formare în funcţie de dinamica informaţiei din domeniu. înregistrând periodic. în funcţie de obiectivele evaluării. 3c. Participarea la propria formare şi valorificarea achiziţiilor Manifestă interes constant pentru activităţi care conduc la propria dezvoltare. Elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare Elaborează instrumente adecvate de evaluare. Organizarea şi amenajarea mediului educaţional Organizează spaţiul educaţional. cu responsabilitate. în diferite momente ale procesului didactic. Încurajează implicarea copiilor în amenajarea mediului educaţional. 4. religioase. cât şi în plan personal. 5 • • • • • • • • • . Înregistrarea şi valorificarea rezultatelor copiilor Completează caietul de observaţii asupra copiilor. amenajează ariile de stimulare (centrele de interes) din sala de grupă. valorizând eforturile tuturor copiilor prin expunerea lucrărilor realizate. de asemenea crează situaţii noi în vederea aplicării cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite de copii. atât în plan profesional. Aplică instrumente de evaluare (probe de evaluare). prin marcarea diferitelor evenimente (istorice. a cursurilor de formare sau prin studiu individual. continue. 5b. în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevăzute. Planifică activitatea metodică zilnic. astfel încât să ofere posibilităţi multiple de desfăşurare eficientă a activităţilor. în activitatea didactică. aprecierea justă a performanţelor acestora. Completează fişa de evaluare a copilului. 5. stimulându-i să participe la propria formare şi dezvoltare.

echilibrată. • fara defecte de vorbire. demnă de încredere g) Motivaţia • motivaţia pentru munca cu copiii • dorinţa de a se realiza profesional • preocupare pentru dezvoltate personală şi profesională h) Situaţia familială • Necăsătorita sau căsătorita. persoană ordonată. organizată • perseverenţă. de specialitate (Liceul Pedagogic. muzicale. cu o viaţă de familie sănătoasă. decentă. c) Aptitudini speciale • facilităţi de exprimare scrisă şi orală • abilitatea de a se face înţeleasa de copii • gândire critică. • sănătate: fara bolile cronice. CALITĂŢI APTITUDINALE. EXPERIENŢA NECESARĂ OCUPĂRII POSTULUI Postul de educatoare poate fi ocupat de orice persoană cu o pregătire profesională corespunzătoare şi care manifestă aptitudinile necesare pentru această profesie. pulmonare sau psihice. de relaţionare. • nu există restricţii de vârstă. infectioase. literară. Universitate – sectia Pedagogie) • este importantă dorinţa de autoperfecţionare. în special cu copiii Aptitudini de planificare şi organizare a activităţii 7. CUNOŞTINŢE ŞI DEPRINDERI Cunoaşterea şi respectare prevederile Regulamentului de Ordine Interioară Cunoştinţe de specialitate din psihologia şi pedagogia preşcolară Cunoştinţe din domeniul disciplinării copilului Cunoaşterea unei limbi străine (engleză) Cunoştinţe de utilizare a computerului Abilităţi de comunicare. caldă. Colegiul de Institutori. DE PERSONALITATE. • exprimare clară. 6 . maturitate • hărnicie. EDUCAŢIONALE ŞI EXIGENŢE FAMILIALE a) Calităţi fizice • prezenţă plăcută. cursivă.• • • • • • • 6. empatie • creativitate şi originalitate • calităţi artistice. coerentă. imaginaţie bogată e) Dispoziţii • plăcerea de a interacţiona cu alţii • plăcerea de a munci • pregătita pentru a răspunde provocarilor f) Caracter • integritate. • sunt apreciate abilităţile de comunicare. 8. bun spirit de observaţie • sociabilitate. • se cere înalta ţinută morala. conştiinciozitate. b) Cerinţe educaţionale • minim studii medii. participarea la examene pentru obţinerea gradelor în învăţământ.

fizice. Solicită o atenţie ridicată la proiectarea activitatilor comune extracurriculare. • Intimitatea/secretul: în conformitate cu respectarea confidentialitati datelor personale ale copilului si familiei. oras sau imprejurimi in functie de activitatea planificata. nivel ridicat de zgomot . de atentie vizuala si auditiva crescuta. V. Solicitările postului de muncă: psihice. sarcini bine definite de către departamentul de conducere.• • 9. • De participare în echipă: îşi aduce contribuţia la îndeplinirea activitatii gradinitei. proiecte. Utilizarea programului Power Point. Contacte conflictuale cu alţii: uneori pot exista cu parintii sau alte educatoare. concepere proiecte tematice De analiză: Capacitatea de a interpreta evaluarile şi de a extrage datele care duc la luarea unei decizii corecte. VI. Provocarea activităţii de muncă: nivel mediu de automatizare a muncii. în scris. libertate de creatie. Contextul muncii Relaţiile interpersonale: Comunicarea: • Formalitatea: comunicare formală şi informală în interiorul gradinitie şi in exterior cu parintii. control mediu asupra întreruperilor. a fax-ului şi a copiatorului. CARACTERISTICILE STRUCTURALE ALE LOCULUI DE MUNCA Criticabilitatea poziţiei/postului: impact limitat al deciziilor asupra ingrijitoarei. solicitarea corzilor vocale. CONDITIILE FIZICE ALE MUNCII Postul de muncă: muncă in clasa cu posibilitatea de a iesi in curte. Rutină vs. e-mail. Condiţiile de mediu: condiţii de mediu bune. mijloace didactice moderne accesibile. Responsabilitatea pentru alţii: pentru copiii aflati in grija. program zilnic. a aparatelor de telefon. control ridicat asupra ritmului de lucru. VIII. televizor si video. CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCĂ 7 . Tipuri ale relaţiilor de rol solicitate: • De supervizare: direcţionarea şi coordonarea activităţii ingrijitoarelor si uneori ale altor educatoare. • Obiectivitatea: prin evaluari si feed-back periodic solicitat si oferit. VII. CUNOSTINTE PRIVIND MODUL DE EXECUTIE A SARCINILOR: Cunoştiinţe de utilizarea calculatorului. securitate . materiale si metode didactice variate. ale gradinite si Inspectoratul Scolar. metodice. nivel redus de competiţie Ritmul muncii şi planificarea : stringenţa ridicată a termenelor fixate in programele manageriale. • Metoda: faţă în faţă. prin telefon. • Frecvenţa: ridicată. nivel de responsabilitate mediu. cooperarea si organizarea unor activitati comune cu ale educatoare sau gradinite. documentarea programelor.

Exista diferente ca urmare a nivelului de pregatire si experienta in munca. ingaduintei . cât şi de grup • pastrarea si intretinerea patrimoniului gradinitei • vestimentatie decenta • cunoasterea legislatiei in vigoare( in domeniul educatiei) • consultarea instrumentelor aparatului organizational:( ROI. 8 . OCUPANTUL POSTULUI. DIRECTOR.PROGRAM: 8 ore/zi. misiunea gradinitei) • manifestarea empatiei. rămânând la latitudinea educatoarei dacă se efectuează în grădiniţă sau acasă) NATURA MUNCII: • munca este atât individuală. SALARIUL SI CONDITIILE DE PROMOVARE Salarizarea se face în conformitate cu normele gradinitelor si a Inspectoratului Scolar. din care 5 ore dimineata în grădiniţă (celelalte ore/zi timp de 4 zile. Manualul angajatului. ROF. smereniei. respectului pentru colegi si alti participanti la activitatile fundatiei • promovarea imaginii unitatii in comunitate • pastrarea confidentialitatii in situatii conflictuale sau ale specificului copilului sau familiei acestuia IX. alocate pregătirii activităţilor şi studiului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful