FIŞA POSTULUI

I. DENUMIREA POSTULUI DE MUNCA Denumirea postului: EDUCATOARE Pozitia in COR: 332001 Obiectivele specifice ale activitatii de munca: a) Dezvoltarea multilaterală a personalităţii copiilor si pregătirea lor pentru şcoală; b) Dezvoltarea relatiei constructive, sanatoase intre familia copilului si gradinita dar si intre copil si familie II. INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Poziţia postului de muncă în cadrul structurii organizatorice 1. Postul imediat superior: Directoare 2. Postul imediat inferior: Îngrijitoare 3. Subordonari: a) ocupantul pozitiei se subordonează directoarei gradinitei; b) este inlocuit in cazul absentei de o alta educatoare sau o altă persoană recomandata de directoare; in cazul cand este vorba de o durata mai mica decat 30 minute poate sa fie inlocuit si de o îngrijitoare c) are in subordine doua (2) ingrijitoare e) Ocupantul funcţiei înlocuieşte o altă educatoare; Relatii de munca: - Ierarhice: Directoarea gradinitiei; - Functionale: Cu toţi angajaţii gradinitie, cu alte educatoare din tara; inspectori şcolari, inspectori ai Direcţiei de Sănătate Publică; - De colaborare/ reprezentare: cu părinţii copiilor înscrişi în grădiniţă şi potenţiali aplicanţi pentru înscriere la grădiniţă, cu alte educatoare din tara si strainatate; III. RESPONSABILITATI, SARCINI, ACTIVITATI SI ACTIUNI SPECIFICE POSTULUI DE MUNCA a. RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI DE MUNCĂ 1) În raport cu alte persoane: • Asumarea sarcinilor • Colaborarea cu ceilalţi membri ai echipei • Informarea periodică a familiei copilului • Planificarea activitatilor cu parinti prin: • şedinţe cu părinţii (minim 3 şedinţe / an şcolar) • vizite la domiciliul copiilor (cel puţin odată pe an şcolar) • serbări cu ocazia diferitelor evenimente: Crăciun, 8 Martie, Paşte, sfârşit de an şcolar, precum şi cu alte ocazii • expoziţii cu lucrările realizate de copii • lecţii deschise pentru părinţi • Realizarea de parteneriate cu şcolile unde urmeaza sa fie inscrisi in clasei I copiii, in special de către educatoarele de la grupa mare şi pregătitoare • Participarea la întâlnirile cu personalul grădiniţei • Înlocuirea unei alte educatoare dacă este solicitată de Directoare 1

• Desfăşurarea activităţii de perfecţionare şi autoperfecţionare prin studiu individual şi colectiv al documentelor şi literaturii de specialitate. • Cunoaşterea. conform cerinţelor din Programa Învăţământului Preşcolar. • Anunţarea oricărei defecţiuni serviciului administrativ. • Păstrarea confidenţialităţii rezultatelor obţinute şi a informaţiilor cu privire la copiii din grădiniţă. angajându-se la păstrarea patrimoniului instituţiei şi la îmbogăţirea acestuia prin mijloace proprii. • Analizarea resurselor umane şi materiale de care dispune grădiniţa. 5) Privind punctualitatea • Respectarea programului de lucru.2) În raport cu aparatura pe care o utilizează: • Răspunde de inventarul mobilierului şi materialelor din grupă. 4) În raport cu securitatea muncii: • Supravegherea permanentă a copiilor. • Utilizarea cu aprobare a serviciului telefonic. • Amenajarea centrelor de interes în sala de grupă în vederea unei învăţări stimulative. respectarea şi aplicarea personalizată a curriculumului naţional. conferinţe şi seminarii sugerate de directoare. Toate aceste bunuri materiale rămân în proprietatea grădiniţei. • Asigurarea respectării normelor de securitate a muncii. chiar dacă educatoarea se mută într-o altă grădiniţă. • Uitlizarea cu responsabilitate a aparaturii din dotare. participative. • Identificarea resurselor informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite. • Organizarea spaţiul educaţional al grupei şi grădiniţei astfel încât să ofere posibilităţi multiple de desfăşurare eficientă a activităţilor. respectat şi apreciat de cei din jur. eficiente. prin participarea la cercuri pedagogice. remarcându-se ca un dascăl bine pregătit. fax-ului si xerox. fără abuzuri. • Evaluarea iniţială a copiilor la începutul anului şcolar (pe parcursul primelor două săptămâni) şi la sfârşitul anului şcolar (ultimele două săptămâni). • Schimbarea periodică a decorului grupei şi al grădiniţei în funcţie de anotimpuri şi tema studiată. pregătind sala de grupă şi materialele pentru activităţile din ziua următoare. precum şi sondarea intereselor copiilor şi părinţilor pentru proiectarea curriculumului opţional şi stabilirea ofertei de activităţi extraşcolare. • Identificarea necesarului de material didactic şi aducerea contribuţiei personale la îmbogăţirea bazei materiale a grădiniţei. • Păstrarea lucrărilor şi fişelor de evaluare ale copiilor în dosare nominalizate. fişele de evaluare. 2 . • Păstrarea în bună ordine a locului de muncă prin aranjarea jucăriilor şi a materialelor folosite la locul lor. • În cazuri speciale sunt acordate zile libere în timpul anului şcolar conform ROI. corespunzător particularităţilor grupei de copii. • Întocmirea fişelor psiho-pedagogice ale copiilor. caietul de observaţii a copiilor. răspunzând direct de viaţa şi securitatea lor. • Întocmirea la termen a documentelor şcolare necesare: planificarea semestrială şi săptămânală. 3) În raport cu produsele muncii: • Punctualitate şi exigenţă cu propria-i persoană în îndeplinirea tuturor sarcinilor care îi revin. • Anunţarea din timp a directoarei cu privire la intenţia de a lipsi din motive obiective. la sfârşitul orelor de program.

6) În raport cu metode/programe • Îşi face analizele medicale în conformitate cu Normativele Direcţiei de Sănătate Publică. • Colaborează cu ceilalţi membri ai echipei pentru a identifica cele mai eficiente metode şi mijloace de lucru. Comunicarea educatoare-copil 3 . precum şi interesele copiilor pentru proiectarea curriculumului opţional şi pentru stabilirea ofertei de activităţi extraşcolare. IV. • Întocmeşte rapoarte semestriale privind activitatea desfăşurată. • Întocmeşte caietul de observaţii asupra copiilor şi fişele de evaluare. COMPETENŢE COMUNICAŢIONALE 1.Sarcini si activităţi specifice postului de muncă • Iniţiază şi întreţine un mediu de comunicare adecvat. • Desfăşoară o activitate de perfecţionare şi autoperfecţionare prin studiu individual şi colectiv al documentelor şi literaturii de specialitate. sau la solicitarea conducerii grădiniţei. • Răspunde în faţa Directoarei de modul în care îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu.COMPETENŢELE LOCULUI DE MUNCĂ 1. • Manifestă deschidere. • Analizează resursele umane şi materiale de care dispune grădiniţa. copilcopil. • Contribuie la realizarea parteneriatului cu părinţii. sinceră cu familiile copiilor înscrişi în grădiniţă. prin participarea la formele de perfecţionare iniţiate de ISJ. care să faciliteze transmiterea de informaţii educatoare-copil. păstrând carnetul cu analizele medicale în permanenţă în grădiniţă. 7) În relaţiile cu alţii/comunicarea • Menţine relaţii colegiale. conform cerinţelor din Programa Învăţământului Preşcolar. • Respectă normele metodologice în vigoare referitoare la conţinuturile predate. • Selectează modalităţile de comunicare în funcţie de conţinutul informaţiei. care să faciliteze transmiterea de informaţii de la educatoare la copil şi cooperarea. • Organizează spaţiul educaţional al grădiniţei astfel încât să optimizeze şi să eficientizeze desfăşurarea procesului instructiv-educativ. interacţionarea eficientă educatoare-copil şi copil-copil.• Nu sunt permise absenţe nemotivate. • Iniţiază şi întreţine un mediu de comunicare adecvat. promptitudine si sensibilitate în rezolvarea conflictelor. • Desfăşoară o activitate de perfecţionare şi autoperfecţionare. conform ROI si ROF a gradinitei.a. particularităţile de vârstă şi individuale ale receptorului • Dă dovadă de respect şi bune maniere în relaţiile cu vizitatorii şi sponsorii grădiniţei. la seminarii şi conferinţe sugerate de directoare. • Comunicare deschisă. de respect şi cooperează cu colegii. B. • Menţine relaţii principiale cu alte unităţi de învăţământ. • Respectă programul de lucru. • Îşi face analizele medicale în conformitate cu Normativele Direcţiei de Sănătate Publică. de siguranţă şi securitate personală ale copiilor. • Întocmeşte planificarea semestrială şi săptămânală. cooperarea şi interacţionarea eficientă educatoare-copil. • Identifică necesarul de material didactic şi contribuie la îmbogăţirea bazei materiale a grădiniţei. • Formează deprinderile igienico-sanitare.

COMPETENŢE PROIECTIVE 2a. Întocmeşte planificarea calendaristică anuală şi săptămânală estimând atent şi revizuind periodic bugetul de timp alocat fiecărei teme (proiect tematic) în funcţie de interesul manifestat de copii pentru aceasta şi de capacităţile lor de învăţare. a materialului didactic şi a auxiliarelor didactice Identifică necesarul de material didactic adecvat particularităţilor de vârstă ale copiilor. Alege materialele auxiliare selectându-le în conformitate cu legislaţia în vigoare şi utilizându-le conform capacităţilor de învăţare ale copiilor. dacă este cazul familia către persoane/instituţii specializate şi autorizate pentru consiliere (directoare. având în vedere funcţiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească 4 • • • • • • • • • • • . Comunicarea cu părinţii Informează periodic familia copilului cu privire la progresul si comportamentul copilului. Abordează aspecte metodice şi pedagogice ale activităţii didactice comunicând permanent cu celelalte educatoare pentru a identifica cele mai potrivite metode în vederea eficientizării demersului didactic. respectând interesele copiilor. achiziţionează material didactic. Transmite informaţii cu caracter instructiv-educativ. Comunicarea între cadrele didactice Identifică domenii de colaborare cu celelaate educatoare pentru asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ din grădiniţă. Asigurarea mijloacelor de învăţământ. atitudinea faţă de învăţare şi alte informaţii pentru o cunoaştere cât mai profundă a copilului. respectarea şi aplicarea personalizată a curriculumului naţional. 3a. accesibilizând informaţiile şi respectând obiectivele de referinţă din programă. mijloace de învăţământ. îndrumă. identificând resursele informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite şi selectând activităţile de învăţare cu un caracter formativ. Planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative Analizează planul de învăţământ şi curriculumul corespunzător pentru a realiza cunoaşterea. Consiliază familia copilului: descoperă cauzele unor comportamente şi identifică modalităţi de soluţionare a acestora. Utilizează feed-back-ul în comunicare. Proiectează curriculumul opţional. nivelului de dezvoltare intelectuală şi conţinuturilor activităţilor planificate Elaborează. medic de specialitate) 2. respectând diversitatea culturală a acestora. corespunzător specificului grupei de copii. precum şi a intereselor copiilor. psihologul cu care colaborează grădiniţa. corelând obiectivele cu conţinuturile. auxiliare didactice necesare. particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor. confecţionează. COMPETENŢE MANAGERIALE 3a. 2b. Planificarea şi proiectarea activităţilor opţionale sau/si extraşcolare Stabileşte împreună cu directoarea oferta de curriculum opţional. 3. preotul. analizînd resursele materiale şi umane de care dispune grădiniţa.• • • • • • Selectează modalităţi de comunicare în funcţie de conţinutul informaţiei. Facilitează comunicarea cu copiii. selectând situaţii de lucru adecvate în scopul comparării mesajului transmis cu cel receptat de copil. Solicită informaţii despre comportamentul copilului în familie. Dezvoltă curriculumul opţional. 2a.

Identificarea nevoilor de formare şi planificarea activităţilor metodice Identifică necesarul propriu de formare în funcţie de dinamica informaţiei din domeniu. pentru a oferi familiei şi învăţătorului informaţiile necesare. Elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare Elaborează instrumente adecvate de evaluare. Conducerea procesului didactic Desfăşoară metodic activităţile cu copiii. Planifică activitatea metodică zilnic. individualizând activităţile cu copiii. verificând permanent starea spaţiului grupei (mobilier. Participarea la propria formare şi valorificarea achiziţiilor Manifestă interes constant pentru activităţi care conduc la propria dezvoltare. înregistrând periodic. găsind căi şi mijloace eficiente pentru a transmite cunoştinţe copiilor. 3c. Valorifică rezultatele. continue. Implică părinţii în amenajarea spaţiului educaţional în beneficiul copiilor.) a materialelor puse la dispoziţia copiilor. respectând principiile didactice.• • • • • • 3b. amenajează ariile de stimulare (centrele de interes) din sala de grupă. atât în plan profesional. ţinând cont de nevoile proprii identificate. trecerea anotimpurilor). în funcţie de obiectivele evaluării. cu responsabilitate. religioase. Organizarea şi amenajarea mediului educaţional Organizează spaţiul educaţional. date relevante despre dezvoltarea acestuia la sfârşitul preşcolarităţii. Încurajează implicarea copiilor în amenajarea mediului educaţional. revizuind periodic planificarea calendaristică sau săptămânală şi ajustând-o ţinând cont de rezultatele evaluărilor iniţiale. informaţiile obţinute în cadrul întâlnirilor metodice. Înregistrarea şi valorificarea rezultatelor copiilor Completează caietul de observaţii asupra copiilor. de asemenea crează situaţii noi în vederea aplicării cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite de copii. cât şi în plan personal. cât şi obiectivelor propuse. Implică activ copiii în procesul instructiv-educativ. manifestă o atitudine obiectiva în autoevaluare. astfel încât să ofere posibilităţi multiple de desfăşurare eficientă a activităţilor. valorizând eforturile tuturor copiilor prin expunerea lucrărilor realizate. în vederea unei învăţări stimulative şi eficiente. consemnând în fişa psihopedagogică. etc. echipamente. stimulându-i să participe la propria formare şi dezvoltare. COMPETENŢE EVALUATIVE 4a. prin marcarea diferitelor evenimente (istorice. în diferite momente ale procesului didactic. Aplică instrumente de evaluare (probe de evaluare). Asigură securitatea copiilor în timpul desfăşurării activităţilor. 5b. prin amenajarea colţului tematic al grupei. Aplică. 5. de activităţile metodice şi de perfecţionare comunicate la nivel naţional şi la nivel local. în activitatea didactică. a cursurilor de formare sau prin studiu individual. Completează fişa de evaluare a copilului. amenajându-l în conformitate cu tipul de activitate desfăşurată. 5 • • • • • • • • • . aprecierea justă a performanţelor acestora. COMPETENŢE DE DEZVOLTARE 5a. 4. sumative. adecvate atât conţinutului. în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevăzute. 4b.

6 . b) Cerinţe educaţionale • minim studii medii. caldă. DE PERSONALITATE. de specialitate (Liceul Pedagogic. CALITĂŢI APTITUDINALE. Universitate – sectia Pedagogie) • este importantă dorinţa de autoperfecţionare. decentă. maturitate • hărnicie. bun spirit de observaţie • sociabilitate. pulmonare sau psihice. organizată • perseverenţă. EDUCAŢIONALE ŞI EXIGENŢE FAMILIALE a) Calităţi fizice • prezenţă plăcută. • se cere înalta ţinută morala. 8. empatie • creativitate şi originalitate • calităţi artistice. • sunt apreciate abilităţile de comunicare. persoană ordonată. cu o viaţă de familie sănătoasă.• • • • • • • 6. CUNOŞTINŢE ŞI DEPRINDERI Cunoaşterea şi respectare prevederile Regulamentului de Ordine Interioară Cunoştinţe de specialitate din psihologia şi pedagogia preşcolară Cunoştinţe din domeniul disciplinării copilului Cunoaşterea unei limbi străine (engleză) Cunoştinţe de utilizare a computerului Abilităţi de comunicare. Colegiul de Institutori. demnă de încredere g) Motivaţia • motivaţia pentru munca cu copiii • dorinţa de a se realiza profesional • preocupare pentru dezvoltate personală şi profesională h) Situaţia familială • Necăsătorita sau căsătorita. infectioase. • nu există restricţii de vârstă. • exprimare clară. EXPERIENŢA NECESARĂ OCUPĂRII POSTULUI Postul de educatoare poate fi ocupat de orice persoană cu o pregătire profesională corespunzătoare şi care manifestă aptitudinile necesare pentru această profesie. de relaţionare. participarea la examene pentru obţinerea gradelor în învăţământ. literară. echilibrată. imaginaţie bogată e) Dispoziţii • plăcerea de a interacţiona cu alţii • plăcerea de a munci • pregătita pentru a răspunde provocarilor f) Caracter • integritate. în special cu copiii Aptitudini de planificare şi organizare a activităţii 7. muzicale. conştiinciozitate. coerentă. • fara defecte de vorbire. cursivă. • sănătate: fara bolile cronice. c) Aptitudini speciale • facilităţi de exprimare scrisă şi orală • abilitatea de a se face înţeleasa de copii • gândire critică.

e-mail. Tipuri ale relaţiilor de rol solicitate: • De supervizare: direcţionarea şi coordonarea activităţii ingrijitoarelor si uneori ale altor educatoare. control ridicat asupra ritmului de lucru. ale gradinite si Inspectoratul Scolar. CUNOSTINTE PRIVIND MODUL DE EXECUTIE A SARCINILOR: Cunoştiinţe de utilizarea calculatorului. VIII. • Frecvenţa: ridicată. VII. nivel ridicat de zgomot . CONDITIILE FIZICE ALE MUNCII Postul de muncă: muncă in clasa cu posibilitatea de a iesi in curte.• • 9. Provocarea activităţii de muncă: nivel mediu de automatizare a muncii. Solicită o atenţie ridicată la proiectarea activitatilor comune extracurriculare. securitate . concepere proiecte tematice De analiză: Capacitatea de a interpreta evaluarile şi de a extrage datele care duc la luarea unei decizii corecte. fizice. CARACTERISTICILE STRUCTURALE ALE LOCULUI DE MUNCA Criticabilitatea poziţiei/postului: impact limitat al deciziilor asupra ingrijitoarei. VI. a fax-ului şi a copiatorului. prin telefon. în scris. Contacte conflictuale cu alţii: uneori pot exista cu parintii sau alte educatoare. Rutină vs. televizor si video. a aparatelor de telefon. control mediu asupra întreruperilor. metodice. nivel redus de competiţie Ritmul muncii şi planificarea : stringenţa ridicată a termenelor fixate in programele manageriale. mijloace didactice moderne accesibile. sarcini bine definite de către departamentul de conducere. • De participare în echipă: îşi aduce contribuţia la îndeplinirea activitatii gradinitei. oras sau imprejurimi in functie de activitatea planificata. Responsabilitatea pentru alţii: pentru copiii aflati in grija. CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCĂ 7 . Contextul muncii Relaţiile interpersonale: Comunicarea: • Formalitatea: comunicare formală şi informală în interiorul gradinitie şi in exterior cu parintii. documentarea programelor. • Metoda: faţă în faţă. • Intimitatea/secretul: în conformitate cu respectarea confidentialitati datelor personale ale copilului si familiei. solicitarea corzilor vocale. program zilnic. Condiţiile de mediu: condiţii de mediu bune. libertate de creatie. proiecte. Utilizarea programului Power Point. V. cooperarea si organizarea unor activitati comune cu ale educatoare sau gradinite. • Obiectivitatea: prin evaluari si feed-back periodic solicitat si oferit. nivel de responsabilitate mediu. materiale si metode didactice variate. Solicitările postului de muncă: psihice. de atentie vizuala si auditiva crescuta.

8 . SALARIUL SI CONDITIILE DE PROMOVARE Salarizarea se face în conformitate cu normele gradinitelor si a Inspectoratului Scolar. Exista diferente ca urmare a nivelului de pregatire si experienta in munca. rămânând la latitudinea educatoarei dacă se efectuează în grădiniţă sau acasă) NATURA MUNCII: • munca este atât individuală. respectului pentru colegi si alti participanti la activitatile fundatiei • promovarea imaginii unitatii in comunitate • pastrarea confidentialitatii in situatii conflictuale sau ale specificului copilului sau familiei acestuia IX. ingaduintei . Manualul angajatului. din care 5 ore dimineata în grădiniţă (celelalte ore/zi timp de 4 zile. ROF. misiunea gradinitei) • manifestarea empatiei. cât şi de grup • pastrarea si intretinerea patrimoniului gradinitei • vestimentatie decenta • cunoasterea legislatiei in vigoare( in domeniul educatiei) • consultarea instrumentelor aparatului organizational:( ROI.PROGRAM: 8 ore/zi. OCUPANTUL POSTULUI. DIRECTOR. alocate pregătirii activităţilor şi studiului. smereniei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful