FIŞA POSTULUI

I. DENUMIREA POSTULUI DE MUNCA Denumirea postului: EDUCATOARE Pozitia in COR: 332001 Obiectivele specifice ale activitatii de munca: a) Dezvoltarea multilaterală a personalităţii copiilor si pregătirea lor pentru şcoală; b) Dezvoltarea relatiei constructive, sanatoase intre familia copilului si gradinita dar si intre copil si familie II. INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Poziţia postului de muncă în cadrul structurii organizatorice 1. Postul imediat superior: Directoare 2. Postul imediat inferior: Îngrijitoare 3. Subordonari: a) ocupantul pozitiei se subordonează directoarei gradinitei; b) este inlocuit in cazul absentei de o alta educatoare sau o altă persoană recomandata de directoare; in cazul cand este vorba de o durata mai mica decat 30 minute poate sa fie inlocuit si de o îngrijitoare c) are in subordine doua (2) ingrijitoare e) Ocupantul funcţiei înlocuieşte o altă educatoare; Relatii de munca: - Ierarhice: Directoarea gradinitiei; - Functionale: Cu toţi angajaţii gradinitie, cu alte educatoare din tara; inspectori şcolari, inspectori ai Direcţiei de Sănătate Publică; - De colaborare/ reprezentare: cu părinţii copiilor înscrişi în grădiniţă şi potenţiali aplicanţi pentru înscriere la grădiniţă, cu alte educatoare din tara si strainatate; III. RESPONSABILITATI, SARCINI, ACTIVITATI SI ACTIUNI SPECIFICE POSTULUI DE MUNCA a. RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI DE MUNCĂ 1) În raport cu alte persoane: • Asumarea sarcinilor • Colaborarea cu ceilalţi membri ai echipei • Informarea periodică a familiei copilului • Planificarea activitatilor cu parinti prin: • şedinţe cu părinţii (minim 3 şedinţe / an şcolar) • vizite la domiciliul copiilor (cel puţin odată pe an şcolar) • serbări cu ocazia diferitelor evenimente: Crăciun, 8 Martie, Paşte, sfârşit de an şcolar, precum şi cu alte ocazii • expoziţii cu lucrările realizate de copii • lecţii deschise pentru părinţi • Realizarea de parteneriate cu şcolile unde urmeaza sa fie inscrisi in clasei I copiii, in special de către educatoarele de la grupa mare şi pregătitoare • Participarea la întâlnirile cu personalul grădiniţei • Înlocuirea unei alte educatoare dacă este solicitată de Directoare 1

conform cerinţelor din Programa Învăţământului Preşcolar. fără abuzuri. • Amenajarea centrelor de interes în sala de grupă în vederea unei învăţări stimulative. 4) În raport cu securitatea muncii: • Supravegherea permanentă a copiilor. • Identificarea resurselor informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite. caietul de observaţii a copiilor. 2 . • Schimbarea periodică a decorului grupei şi al grădiniţei în funcţie de anotimpuri şi tema studiată. eficiente. pregătind sala de grupă şi materialele pentru activităţile din ziua următoare. • Identificarea necesarului de material didactic şi aducerea contribuţiei personale la îmbogăţirea bazei materiale a grădiniţei. • În cazuri speciale sunt acordate zile libere în timpul anului şcolar conform ROI. participative. • Analizarea resurselor umane şi materiale de care dispune grădiniţa. • Asigurarea respectării normelor de securitate a muncii. corespunzător particularităţilor grupei de copii. • Păstrarea lucrărilor şi fişelor de evaluare ale copiilor în dosare nominalizate. răspunzând direct de viaţa şi securitatea lor. • Desfăşurarea activităţii de perfecţionare şi autoperfecţionare prin studiu individual şi colectiv al documentelor şi literaturii de specialitate. • Păstrarea confidenţialităţii rezultatelor obţinute şi a informaţiilor cu privire la copiii din grădiniţă. • Uitlizarea cu responsabilitate a aparaturii din dotare. precum şi sondarea intereselor copiilor şi părinţilor pentru proiectarea curriculumului opţional şi stabilirea ofertei de activităţi extraşcolare. fişele de evaluare.2) În raport cu aparatura pe care o utilizează: • Răspunde de inventarul mobilierului şi materialelor din grupă. prin participarea la cercuri pedagogice. • Anunţarea din timp a directoarei cu privire la intenţia de a lipsi din motive obiective. • Întocmirea fişelor psiho-pedagogice ale copiilor. chiar dacă educatoarea se mută într-o altă grădiniţă. angajându-se la păstrarea patrimoniului instituţiei şi la îmbogăţirea acestuia prin mijloace proprii. remarcându-se ca un dascăl bine pregătit. Toate aceste bunuri materiale rămân în proprietatea grădiniţei. • Păstrarea în bună ordine a locului de muncă prin aranjarea jucăriilor şi a materialelor folosite la locul lor. la sfârşitul orelor de program. conferinţe şi seminarii sugerate de directoare. • Utilizarea cu aprobare a serviciului telefonic. respectat şi apreciat de cei din jur. fax-ului si xerox. 5) Privind punctualitatea • Respectarea programului de lucru. 3) În raport cu produsele muncii: • Punctualitate şi exigenţă cu propria-i persoană în îndeplinirea tuturor sarcinilor care îi revin. • Organizarea spaţiul educaţional al grupei şi grădiniţei astfel încât să ofere posibilităţi multiple de desfăşurare eficientă a activităţilor. • Evaluarea iniţială a copiilor la începutul anului şcolar (pe parcursul primelor două săptămâni) şi la sfârşitul anului şcolar (ultimele două săptămâni). • Întocmirea la termen a documentelor şcolare necesare: planificarea semestrială şi săptămânală. • Cunoaşterea. respectarea şi aplicarea personalizată a curriculumului naţional. • Anunţarea oricărei defecţiuni serviciului administrativ.

• Întocmeşte caietul de observaţii asupra copiilor şi fişele de evaluare. sau la solicitarea conducerii grădiniţei. care să faciliteze transmiterea de informaţii educatoare-copil. COMPETENŢE COMUNICAŢIONALE 1. interacţionarea eficientă educatoare-copil şi copil-copil. care să faciliteze transmiterea de informaţii de la educatoare la copil şi cooperarea. copilcopil. păstrând carnetul cu analizele medicale în permanenţă în grădiniţă. • Analizează resursele umane şi materiale de care dispune grădiniţa. • Menţine relaţii principiale cu alte unităţi de învăţământ. de siguranţă şi securitate personală ale copiilor. promptitudine si sensibilitate în rezolvarea conflictelor. • Colaborează cu ceilalţi membri ai echipei pentru a identifica cele mai eficiente metode şi mijloace de lucru. la seminarii şi conferinţe sugerate de directoare. • Respectă programul de lucru. conform cerinţelor din Programa Învăţământului Preşcolar. de respect şi cooperează cu colegii. prin participarea la formele de perfecţionare iniţiate de ISJ. • Respectă normele metodologice în vigoare referitoare la conţinuturile predate. Comunicarea educatoare-copil 3 . • Formează deprinderile igienico-sanitare. precum şi interesele copiilor pentru proiectarea curriculumului opţional şi pentru stabilirea ofertei de activităţi extraşcolare. 7) În relaţiile cu alţii/comunicarea • Menţine relaţii colegiale.COMPETENŢELE LOCULUI DE MUNCĂ 1. • Desfăşoară o activitate de perfecţionare şi autoperfecţionare. • Selectează modalităţile de comunicare în funcţie de conţinutul informaţiei. • Întocmeşte rapoarte semestriale privind activitatea desfăşurată. • Comunicare deschisă.• Nu sunt permise absenţe nemotivate. B. particularităţile de vârstă şi individuale ale receptorului • Dă dovadă de respect şi bune maniere în relaţiile cu vizitatorii şi sponsorii grădiniţei. • Manifestă deschidere. conform ROI si ROF a gradinitei. • Identifică necesarul de material didactic şi contribuie la îmbogăţirea bazei materiale a grădiniţei. cooperarea şi interacţionarea eficientă educatoare-copil. IV. • Iniţiază şi întreţine un mediu de comunicare adecvat. sinceră cu familiile copiilor înscrişi în grădiniţă. • Întocmeşte planificarea semestrială şi săptămânală. • Răspunde în faţa Directoarei de modul în care îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu. • Desfăşoară o activitate de perfecţionare şi autoperfecţionare prin studiu individual şi colectiv al documentelor şi literaturii de specialitate.Sarcini si activităţi specifice postului de muncă • Iniţiază şi întreţine un mediu de comunicare adecvat.a. • Îşi face analizele medicale în conformitate cu Normativele Direcţiei de Sănătate Publică. • Contribuie la realizarea parteneriatului cu părinţii. • Organizează spaţiul educaţional al grădiniţei astfel încât să optimizeze şi să eficientizeze desfăşurarea procesului instructiv-educativ. 6) În raport cu metode/programe • Îşi face analizele medicale în conformitate cu Normativele Direcţiei de Sănătate Publică.

având în vedere funcţiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească 4 • • • • • • • • • • • . auxiliare didactice necesare. Întocmeşte planificarea calendaristică anuală şi săptămânală estimând atent şi revizuind periodic bugetul de timp alocat fiecărei teme (proiect tematic) în funcţie de interesul manifestat de copii pentru aceasta şi de capacităţile lor de învăţare. COMPETENŢE MANAGERIALE 3a. medic de specialitate) 2. Solicită informaţii despre comportamentul copilului în familie. psihologul cu care colaborează grădiniţa. 2b. achiziţionează material didactic. identificând resursele informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite şi selectând activităţile de învăţare cu un caracter formativ. accesibilizând informaţiile şi respectând obiectivele de referinţă din programă. 3a. Planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative Analizează planul de învăţământ şi curriculumul corespunzător pentru a realiza cunoaşterea.• • • • • • Selectează modalităţi de comunicare în funcţie de conţinutul informaţiei. particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor. COMPETENŢE PROIECTIVE 2a. precum şi a intereselor copiilor. respectarea şi aplicarea personalizată a curriculumului naţional. preotul. corelând obiectivele cu conţinuturile. nivelului de dezvoltare intelectuală şi conţinuturilor activităţilor planificate Elaborează. Facilitează comunicarea cu copiii. 2a. Planificarea şi proiectarea activităţilor opţionale sau/si extraşcolare Stabileşte împreună cu directoarea oferta de curriculum opţional. respectând diversitatea culturală a acestora. respectând interesele copiilor. Proiectează curriculumul opţional. Utilizează feed-back-ul în comunicare. Comunicarea cu părinţii Informează periodic familia copilului cu privire la progresul si comportamentul copilului. 3. atitudinea faţă de învăţare şi alte informaţii pentru o cunoaştere cât mai profundă a copilului. Asigurarea mijloacelor de învăţământ. Dezvoltă curriculumul opţional. analizînd resursele materiale şi umane de care dispune grădiniţa. dacă este cazul familia către persoane/instituţii specializate şi autorizate pentru consiliere (directoare. Transmite informaţii cu caracter instructiv-educativ. confecţionează. a materialului didactic şi a auxiliarelor didactice Identifică necesarul de material didactic adecvat particularităţilor de vârstă ale copiilor. Consiliază familia copilului: descoperă cauzele unor comportamente şi identifică modalităţi de soluţionare a acestora. mijloace de învăţământ. Comunicarea între cadrele didactice Identifică domenii de colaborare cu celelaate educatoare pentru asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ din grădiniţă. îndrumă. corespunzător specificului grupei de copii. selectând situaţii de lucru adecvate în scopul comparării mesajului transmis cu cel receptat de copil. Alege materialele auxiliare selectându-le în conformitate cu legislaţia în vigoare şi utilizându-le conform capacităţilor de învăţare ale copiilor. Abordează aspecte metodice şi pedagogice ale activităţii didactice comunicând permanent cu celelalte educatoare pentru a identifica cele mai potrivite metode în vederea eficientizării demersului didactic.

în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevăzute. Înregistrarea şi valorificarea rezultatelor copiilor Completează caietul de observaţii asupra copiilor. amenajează ariile de stimulare (centrele de interes) din sala de grupă. în funcţie de obiectivele evaluării. amenajându-l în conformitate cu tipul de activitate desfăşurată. Identificarea nevoilor de formare şi planificarea activităţilor metodice Identifică necesarul propriu de formare în funcţie de dinamica informaţiei din domeniu. sumative. Planifică activitatea metodică zilnic. atât în plan profesional. date relevante despre dezvoltarea acestuia la sfârşitul preşcolarităţii. 4. echipamente. 5b. de asemenea crează situaţii noi în vederea aplicării cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite de copii. continue. Elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare Elaborează instrumente adecvate de evaluare. 5 • • • • • • • • • . verificând permanent starea spaţiului grupei (mobilier. de activităţile metodice şi de perfecţionare comunicate la nivel naţional şi la nivel local. individualizând activităţile cu copiii. a cursurilor de formare sau prin studiu individual. COMPETENŢE DE DEZVOLTARE 5a. astfel încât să ofere posibilităţi multiple de desfăşurare eficientă a activităţilor. aprecierea justă a performanţelor acestora. COMPETENŢE EVALUATIVE 4a. în activitatea didactică. informaţiile obţinute în cadrul întâlnirilor metodice. cu responsabilitate. revizuind periodic planificarea calendaristică sau săptămânală şi ajustând-o ţinând cont de rezultatele evaluărilor iniţiale. respectând principiile didactice. Conducerea procesului didactic Desfăşoară metodic activităţile cu copiii. Aplică. în vederea unei învăţări stimulative şi eficiente. ţinând cont de nevoile proprii identificate. Încurajează implicarea copiilor în amenajarea mediului educaţional. etc. prin marcarea diferitelor evenimente (istorice. în diferite momente ale procesului didactic. Valorifică rezultatele. Implică activ copiii în procesul instructiv-educativ. găsind căi şi mijloace eficiente pentru a transmite cunoştinţe copiilor. adecvate atât conţinutului. 5. Completează fişa de evaluare a copilului. Aplică instrumente de evaluare (probe de evaluare). cât şi obiectivelor propuse.) a materialelor puse la dispoziţia copiilor. consemnând în fişa psihopedagogică. stimulându-i să participe la propria formare şi dezvoltare. Implică părinţii în amenajarea spaţiului educaţional în beneficiul copiilor. 4b. Participarea la propria formare şi valorificarea achiziţiilor Manifestă interes constant pentru activităţi care conduc la propria dezvoltare. religioase. înregistrând periodic.• • • • • • 3b. Organizarea şi amenajarea mediului educaţional Organizează spaţiul educaţional. trecerea anotimpurilor). 3c. cât şi în plan personal. prin amenajarea colţului tematic al grupei. manifestă o atitudine obiectiva în autoevaluare. Asigură securitatea copiilor în timpul desfăşurării activităţilor. pentru a oferi familiei şi învăţătorului informaţiile necesare. valorizând eforturile tuturor copiilor prin expunerea lucrărilor realizate.

muzicale. CUNOŞTINŢE ŞI DEPRINDERI Cunoaşterea şi respectare prevederile Regulamentului de Ordine Interioară Cunoştinţe de specialitate din psihologia şi pedagogia preşcolară Cunoştinţe din domeniul disciplinării copilului Cunoaşterea unei limbi străine (engleză) Cunoştinţe de utilizare a computerului Abilităţi de comunicare. literară. b) Cerinţe educaţionale • minim studii medii. DE PERSONALITATE. demnă de încredere g) Motivaţia • motivaţia pentru munca cu copiii • dorinţa de a se realiza profesional • preocupare pentru dezvoltate personală şi profesională h) Situaţia familială • Necăsătorita sau căsătorita. empatie • creativitate şi originalitate • calităţi artistice. • se cere înalta ţinută morala. pulmonare sau psihice. EDUCAŢIONALE ŞI EXIGENŢE FAMILIALE a) Calităţi fizice • prezenţă plăcută. infectioase. de specialitate (Liceul Pedagogic. • nu există restricţii de vârstă. în special cu copiii Aptitudini de planificare şi organizare a activităţii 7. caldă. Colegiul de Institutori. c) Aptitudini speciale • facilităţi de exprimare scrisă şi orală • abilitatea de a se face înţeleasa de copii • gândire critică. cursivă. conştiinciozitate. 6 . de relaţionare. organizată • perseverenţă. imaginaţie bogată e) Dispoziţii • plăcerea de a interacţiona cu alţii • plăcerea de a munci • pregătita pentru a răspunde provocarilor f) Caracter • integritate. echilibrată. CALITĂŢI APTITUDINALE. cu o viaţă de familie sănătoasă. • exprimare clară. 8. • sănătate: fara bolile cronice. • sunt apreciate abilităţile de comunicare. persoană ordonată. EXPERIENŢA NECESARĂ OCUPĂRII POSTULUI Postul de educatoare poate fi ocupat de orice persoană cu o pregătire profesională corespunzătoare şi care manifestă aptitudinile necesare pentru această profesie. coerentă. Universitate – sectia Pedagogie) • este importantă dorinţa de autoperfecţionare.• • • • • • • 6. decentă. maturitate • hărnicie. bun spirit de observaţie • sociabilitate. • fara defecte de vorbire. participarea la examene pentru obţinerea gradelor în învăţământ.

a aparatelor de telefon. CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCĂ 7 . Contextul muncii Relaţiile interpersonale: Comunicarea: • Formalitatea: comunicare formală şi informală în interiorul gradinitie şi in exterior cu parintii. CONDITIILE FIZICE ALE MUNCII Postul de muncă: muncă in clasa cu posibilitatea de a iesi in curte. control ridicat asupra ritmului de lucru. Solicitările postului de muncă: psihice. Contacte conflictuale cu alţii: uneori pot exista cu parintii sau alte educatoare. Provocarea activităţii de muncă: nivel mediu de automatizare a muncii. cooperarea si organizarea unor activitati comune cu ale educatoare sau gradinite. Responsabilitatea pentru alţii: pentru copiii aflati in grija. CARACTERISTICILE STRUCTURALE ALE LOCULUI DE MUNCA Criticabilitatea poziţiei/postului: impact limitat al deciziilor asupra ingrijitoarei. • De participare în echipă: îşi aduce contribuţia la îndeplinirea activitatii gradinitei. nivel ridicat de zgomot . program zilnic. proiecte. ale gradinite si Inspectoratul Scolar. VI. nivel de responsabilitate mediu. Condiţiile de mediu: condiţii de mediu bune. control mediu asupra întreruperilor. documentarea programelor. metodice. prin telefon.• • 9. VII. • Frecvenţa: ridicată. securitate . Rutină vs. în scris. mijloace didactice moderne accesibile. Solicită o atenţie ridicată la proiectarea activitatilor comune extracurriculare. Tipuri ale relaţiilor de rol solicitate: • De supervizare: direcţionarea şi coordonarea activităţii ingrijitoarelor si uneori ale altor educatoare. televizor si video. • Obiectivitatea: prin evaluari si feed-back periodic solicitat si oferit. • Metoda: faţă în faţă. libertate de creatie. V. de atentie vizuala si auditiva crescuta. sarcini bine definite de către departamentul de conducere. a fax-ului şi a copiatorului. • Intimitatea/secretul: în conformitate cu respectarea confidentialitati datelor personale ale copilului si familiei. e-mail. oras sau imprejurimi in functie de activitatea planificata. Utilizarea programului Power Point. solicitarea corzilor vocale. nivel redus de competiţie Ritmul muncii şi planificarea : stringenţa ridicată a termenelor fixate in programele manageriale. concepere proiecte tematice De analiză: Capacitatea de a interpreta evaluarile şi de a extrage datele care duc la luarea unei decizii corecte. VIII. materiale si metode didactice variate. CUNOSTINTE PRIVIND MODUL DE EXECUTIE A SARCINILOR: Cunoştiinţe de utilizarea calculatorului. fizice.

OCUPANTUL POSTULUI. alocate pregătirii activităţilor şi studiului. ingaduintei . misiunea gradinitei) • manifestarea empatiei. ROF. Exista diferente ca urmare a nivelului de pregatire si experienta in munca. smereniei. cât şi de grup • pastrarea si intretinerea patrimoniului gradinitei • vestimentatie decenta • cunoasterea legislatiei in vigoare( in domeniul educatiei) • consultarea instrumentelor aparatului organizational:( ROI. DIRECTOR. 8 . din care 5 ore dimineata în grădiniţă (celelalte ore/zi timp de 4 zile. respectului pentru colegi si alti participanti la activitatile fundatiei • promovarea imaginii unitatii in comunitate • pastrarea confidentialitatii in situatii conflictuale sau ale specificului copilului sau familiei acestuia IX. rămânând la latitudinea educatoarei dacă se efectuează în grădiniţă sau acasă) NATURA MUNCII: • munca este atât individuală.PROGRAM: 8 ore/zi. Manualul angajatului. SALARIUL SI CONDITIILE DE PROMOVARE Salarizarea se face în conformitate cu normele gradinitelor si a Inspectoratului Scolar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful