FIŞA POSTULUI

I. DENUMIREA POSTULUI DE MUNCA Denumirea postului: EDUCATOARE Pozitia in COR: 332001 Obiectivele specifice ale activitatii de munca: a) Dezvoltarea multilaterală a personalităţii copiilor si pregătirea lor pentru şcoală; b) Dezvoltarea relatiei constructive, sanatoase intre familia copilului si gradinita dar si intre copil si familie II. INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Poziţia postului de muncă în cadrul structurii organizatorice 1. Postul imediat superior: Directoare 2. Postul imediat inferior: Îngrijitoare 3. Subordonari: a) ocupantul pozitiei se subordonează directoarei gradinitei; b) este inlocuit in cazul absentei de o alta educatoare sau o altă persoană recomandata de directoare; in cazul cand este vorba de o durata mai mica decat 30 minute poate sa fie inlocuit si de o îngrijitoare c) are in subordine doua (2) ingrijitoare e) Ocupantul funcţiei înlocuieşte o altă educatoare; Relatii de munca: - Ierarhice: Directoarea gradinitiei; - Functionale: Cu toţi angajaţii gradinitie, cu alte educatoare din tara; inspectori şcolari, inspectori ai Direcţiei de Sănătate Publică; - De colaborare/ reprezentare: cu părinţii copiilor înscrişi în grădiniţă şi potenţiali aplicanţi pentru înscriere la grădiniţă, cu alte educatoare din tara si strainatate; III. RESPONSABILITATI, SARCINI, ACTIVITATI SI ACTIUNI SPECIFICE POSTULUI DE MUNCA a. RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI DE MUNCĂ 1) În raport cu alte persoane: • Asumarea sarcinilor • Colaborarea cu ceilalţi membri ai echipei • Informarea periodică a familiei copilului • Planificarea activitatilor cu parinti prin: • şedinţe cu părinţii (minim 3 şedinţe / an şcolar) • vizite la domiciliul copiilor (cel puţin odată pe an şcolar) • serbări cu ocazia diferitelor evenimente: Crăciun, 8 Martie, Paşte, sfârşit de an şcolar, precum şi cu alte ocazii • expoziţii cu lucrările realizate de copii • lecţii deschise pentru părinţi • Realizarea de parteneriate cu şcolile unde urmeaza sa fie inscrisi in clasei I copiii, in special de către educatoarele de la grupa mare şi pregătitoare • Participarea la întâlnirile cu personalul grădiniţei • Înlocuirea unei alte educatoare dacă este solicitată de Directoare 1

fax-ului si xerox. răspunzând direct de viaţa şi securitatea lor. • Întocmirea la termen a documentelor şcolare necesare: planificarea semestrială şi săptămânală. 4) În raport cu securitatea muncii: • Supravegherea permanentă a copiilor. fişele de evaluare. 2 . 3) În raport cu produsele muncii: • Punctualitate şi exigenţă cu propria-i persoană în îndeplinirea tuturor sarcinilor care îi revin. prin participarea la cercuri pedagogice. • Păstrarea în bună ordine a locului de muncă prin aranjarea jucăriilor şi a materialelor folosite la locul lor. respectarea şi aplicarea personalizată a curriculumului naţional. • Organizarea spaţiul educaţional al grupei şi grădiniţei astfel încât să ofere posibilităţi multiple de desfăşurare eficientă a activităţilor. respectat şi apreciat de cei din jur. • Păstrarea confidenţialităţii rezultatelor obţinute şi a informaţiilor cu privire la copiii din grădiniţă. 5) Privind punctualitatea • Respectarea programului de lucru. • Identificarea resurselor informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite. • În cazuri speciale sunt acordate zile libere în timpul anului şcolar conform ROI. • Întocmirea fişelor psiho-pedagogice ale copiilor. caietul de observaţii a copiilor. fără abuzuri. remarcându-se ca un dascăl bine pregătit. • Uitlizarea cu responsabilitate a aparaturii din dotare. • Analizarea resurselor umane şi materiale de care dispune grădiniţa. conform cerinţelor din Programa Învăţământului Preşcolar.2) În raport cu aparatura pe care o utilizează: • Răspunde de inventarul mobilierului şi materialelor din grupă. precum şi sondarea intereselor copiilor şi părinţilor pentru proiectarea curriculumului opţional şi stabilirea ofertei de activităţi extraşcolare. angajându-se la păstrarea patrimoniului instituţiei şi la îmbogăţirea acestuia prin mijloace proprii. • Păstrarea lucrărilor şi fişelor de evaluare ale copiilor în dosare nominalizate. • Anunţarea din timp a directoarei cu privire la intenţia de a lipsi din motive obiective. eficiente. • Cunoaşterea. participative. • Schimbarea periodică a decorului grupei şi al grădiniţei în funcţie de anotimpuri şi tema studiată. la sfârşitul orelor de program. • Desfăşurarea activităţii de perfecţionare şi autoperfecţionare prin studiu individual şi colectiv al documentelor şi literaturii de specialitate. • Amenajarea centrelor de interes în sala de grupă în vederea unei învăţări stimulative. Toate aceste bunuri materiale rămân în proprietatea grădiniţei. conferinţe şi seminarii sugerate de directoare. pregătind sala de grupă şi materialele pentru activităţile din ziua următoare. • Identificarea necesarului de material didactic şi aducerea contribuţiei personale la îmbogăţirea bazei materiale a grădiniţei. • Anunţarea oricărei defecţiuni serviciului administrativ. chiar dacă educatoarea se mută într-o altă grădiniţă. • Evaluarea iniţială a copiilor la începutul anului şcolar (pe parcursul primelor două săptămâni) şi la sfârşitul anului şcolar (ultimele două săptămâni). • Utilizarea cu aprobare a serviciului telefonic. • Asigurarea respectării normelor de securitate a muncii. corespunzător particularităţilor grupei de copii.

• Comunicare deschisă. • Răspunde în faţa Directoarei de modul în care îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu. • Identifică necesarul de material didactic şi contribuie la îmbogăţirea bazei materiale a grădiniţei. Comunicarea educatoare-copil 3 . care să faciliteze transmiterea de informaţii educatoare-copil. la seminarii şi conferinţe sugerate de directoare. 7) În relaţiile cu alţii/comunicarea • Menţine relaţii colegiale. • Desfăşoară o activitate de perfecţionare şi autoperfecţionare prin studiu individual şi colectiv al documentelor şi literaturii de specialitate. • Organizează spaţiul educaţional al grădiniţei astfel încât să optimizeze şi să eficientizeze desfăşurarea procesului instructiv-educativ.COMPETENŢELE LOCULUI DE MUNCĂ 1. • Respectă normele metodologice în vigoare referitoare la conţinuturile predate. particularităţile de vârstă şi individuale ale receptorului • Dă dovadă de respect şi bune maniere în relaţiile cu vizitatorii şi sponsorii grădiniţei. cooperarea şi interacţionarea eficientă educatoare-copil. • Selectează modalităţile de comunicare în funcţie de conţinutul informaţiei. • Îşi face analizele medicale în conformitate cu Normativele Direcţiei de Sănătate Publică. de siguranţă şi securitate personală ale copiilor. 6) În raport cu metode/programe • Îşi face analizele medicale în conformitate cu Normativele Direcţiei de Sănătate Publică. B. IV. • Iniţiază şi întreţine un mediu de comunicare adecvat. de respect şi cooperează cu colegii. COMPETENŢE COMUNICAŢIONALE 1. care să faciliteze transmiterea de informaţii de la educatoare la copil şi cooperarea. • Întocmeşte caietul de observaţii asupra copiilor şi fişele de evaluare. prin participarea la formele de perfecţionare iniţiate de ISJ.• Nu sunt permise absenţe nemotivate. păstrând carnetul cu analizele medicale în permanenţă în grădiniţă. • Desfăşoară o activitate de perfecţionare şi autoperfecţionare. conform cerinţelor din Programa Învăţământului Preşcolar. • Colaborează cu ceilalţi membri ai echipei pentru a identifica cele mai eficiente metode şi mijloace de lucru. interacţionarea eficientă educatoare-copil şi copil-copil. • Întocmeşte rapoarte semestriale privind activitatea desfăşurată. • Întocmeşte planificarea semestrială şi săptămânală. sinceră cu familiile copiilor înscrişi în grădiniţă. • Respectă programul de lucru. copilcopil. • Analizează resursele umane şi materiale de care dispune grădiniţa. • Manifestă deschidere.Sarcini si activităţi specifice postului de muncă • Iniţiază şi întreţine un mediu de comunicare adecvat. • Formează deprinderile igienico-sanitare. • Contribuie la realizarea parteneriatului cu părinţii. promptitudine si sensibilitate în rezolvarea conflictelor. precum şi interesele copiilor pentru proiectarea curriculumului opţional şi pentru stabilirea ofertei de activităţi extraşcolare. conform ROI si ROF a gradinitei. • Menţine relaţii principiale cu alte unităţi de învăţământ. sau la solicitarea conducerii grădiniţei.a.

corelând obiectivele cu conţinuturile. 2b. Transmite informaţii cu caracter instructiv-educativ. Utilizează feed-back-ul în comunicare. având în vedere funcţiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească 4 • • • • • • • • • • • . nivelului de dezvoltare intelectuală şi conţinuturilor activităţilor planificate Elaborează. confecţionează. analizînd resursele materiale şi umane de care dispune grădiniţa. Alege materialele auxiliare selectându-le în conformitate cu legislaţia în vigoare şi utilizându-le conform capacităţilor de învăţare ale copiilor. identificând resursele informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite şi selectând activităţile de învăţare cu un caracter formativ. Solicită informaţii despre comportamentul copilului în familie. psihologul cu care colaborează grădiniţa. auxiliare didactice necesare. respectând interesele copiilor. îndrumă. dacă este cazul familia către persoane/instituţii specializate şi autorizate pentru consiliere (directoare. medic de specialitate) 2. selectând situaţii de lucru adecvate în scopul comparării mesajului transmis cu cel receptat de copil. 3. corespunzător specificului grupei de copii. Dezvoltă curriculumul opţional. respectând diversitatea culturală a acestora. Comunicarea între cadrele didactice Identifică domenii de colaborare cu celelaate educatoare pentru asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ din grădiniţă. Consiliază familia copilului: descoperă cauzele unor comportamente şi identifică modalităţi de soluţionare a acestora. accesibilizând informaţiile şi respectând obiectivele de referinţă din programă. Abordează aspecte metodice şi pedagogice ale activităţii didactice comunicând permanent cu celelalte educatoare pentru a identifica cele mai potrivite metode în vederea eficientizării demersului didactic. COMPETENŢE PROIECTIVE 2a. atitudinea faţă de învăţare şi alte informaţii pentru o cunoaştere cât mai profundă a copilului. Comunicarea cu părinţii Informează periodic familia copilului cu privire la progresul si comportamentul copilului. Planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative Analizează planul de învăţământ şi curriculumul corespunzător pentru a realiza cunoaşterea.• • • • • • Selectează modalităţi de comunicare în funcţie de conţinutul informaţiei. particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor. Facilitează comunicarea cu copiii. 3a. a materialului didactic şi a auxiliarelor didactice Identifică necesarul de material didactic adecvat particularităţilor de vârstă ale copiilor. achiziţionează material didactic. precum şi a intereselor copiilor. Planificarea şi proiectarea activităţilor opţionale sau/si extraşcolare Stabileşte împreună cu directoarea oferta de curriculum opţional. respectarea şi aplicarea personalizată a curriculumului naţional. 2a. mijloace de învăţământ. preotul. COMPETENŢE MANAGERIALE 3a. Proiectează curriculumul opţional. Asigurarea mijloacelor de învăţământ. Întocmeşte planificarea calendaristică anuală şi săptămânală estimând atent şi revizuind periodic bugetul de timp alocat fiecărei teme (proiect tematic) în funcţie de interesul manifestat de copii pentru aceasta şi de capacităţile lor de învăţare.

) a materialelor puse la dispoziţia copiilor. 5 • • • • • • • • • . etc.• • • • • • 3b. 4b. prin amenajarea colţului tematic al grupei. Participarea la propria formare şi valorificarea achiziţiilor Manifestă interes constant pentru activităţi care conduc la propria dezvoltare. Completează fişa de evaluare a copilului. cu responsabilitate. în funcţie de obiectivele evaluării. stimulându-i să participe la propria formare şi dezvoltare. amenajează ariile de stimulare (centrele de interes) din sala de grupă. Aplică. 4. Implică activ copiii în procesul instructiv-educativ. Conducerea procesului didactic Desfăşoară metodic activităţile cu copiii. Valorifică rezultatele. manifestă o atitudine obiectiva în autoevaluare. cât şi în plan personal. 5b. de activităţile metodice şi de perfecţionare comunicate la nivel naţional şi la nivel local. în diferite momente ale procesului didactic. Implică părinţii în amenajarea spaţiului educaţional în beneficiul copiilor. amenajându-l în conformitate cu tipul de activitate desfăşurată. în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevăzute. în activitatea didactică. Aplică instrumente de evaluare (probe de evaluare). 3c. Elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare Elaborează instrumente adecvate de evaluare. echipamente. informaţiile obţinute în cadrul întâlnirilor metodice. adecvate atât conţinutului. valorizând eforturile tuturor copiilor prin expunerea lucrărilor realizate. COMPETENŢE EVALUATIVE 4a. prin marcarea diferitelor evenimente (istorice. atât în plan profesional. consemnând în fişa psihopedagogică. individualizând activităţile cu copiii. aprecierea justă a performanţelor acestora. în vederea unei învăţări stimulative şi eficiente. 5. respectând principiile didactice. găsind căi şi mijloace eficiente pentru a transmite cunoştinţe copiilor. astfel încât să ofere posibilităţi multiple de desfăşurare eficientă a activităţilor. Organizarea şi amenajarea mediului educaţional Organizează spaţiul educaţional. sumative. pentru a oferi familiei şi învăţătorului informaţiile necesare. de asemenea crează situaţii noi în vederea aplicării cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite de copii. înregistrând periodic. religioase. COMPETENŢE DE DEZVOLTARE 5a. revizuind periodic planificarea calendaristică sau săptămânală şi ajustând-o ţinând cont de rezultatele evaluărilor iniţiale. verificând permanent starea spaţiului grupei (mobilier. trecerea anotimpurilor). Înregistrarea şi valorificarea rezultatelor copiilor Completează caietul de observaţii asupra copiilor. continue. Asigură securitatea copiilor în timpul desfăşurării activităţilor. cât şi obiectivelor propuse. a cursurilor de formare sau prin studiu individual. Identificarea nevoilor de formare şi planificarea activităţilor metodice Identifică necesarul propriu de formare în funcţie de dinamica informaţiei din domeniu. ţinând cont de nevoile proprii identificate. date relevante despre dezvoltarea acestuia la sfârşitul preşcolarităţii. Planifică activitatea metodică zilnic. Încurajează implicarea copiilor în amenajarea mediului educaţional.

• • • • • • • 6. coerentă. decentă. DE PERSONALITATE. b) Cerinţe educaţionale • minim studii medii. EDUCAŢIONALE ŞI EXIGENŢE FAMILIALE a) Calităţi fizice • prezenţă plăcută. în special cu copiii Aptitudini de planificare şi organizare a activităţii 7. empatie • creativitate şi originalitate • calităţi artistice. c) Aptitudini speciale • facilităţi de exprimare scrisă şi orală • abilitatea de a se face înţeleasa de copii • gândire critică. cu o viaţă de familie sănătoasă. 6 . 8. demnă de încredere g) Motivaţia • motivaţia pentru munca cu copiii • dorinţa de a se realiza profesional • preocupare pentru dezvoltate personală şi profesională h) Situaţia familială • Necăsătorita sau căsătorita. echilibrată. muzicale. CALITĂŢI APTITUDINALE. Colegiul de Institutori. • se cere înalta ţinută morala. pulmonare sau psihice. Universitate – sectia Pedagogie) • este importantă dorinţa de autoperfecţionare. cursivă. de relaţionare. literară. • nu există restricţii de vârstă. persoană ordonată. • sănătate: fara bolile cronice. conştiinciozitate. • fara defecte de vorbire. organizată • perseverenţă. • exprimare clară. CUNOŞTINŢE ŞI DEPRINDERI Cunoaşterea şi respectare prevederile Regulamentului de Ordine Interioară Cunoştinţe de specialitate din psihologia şi pedagogia preşcolară Cunoştinţe din domeniul disciplinării copilului Cunoaşterea unei limbi străine (engleză) Cunoştinţe de utilizare a computerului Abilităţi de comunicare. participarea la examene pentru obţinerea gradelor în învăţământ. EXPERIENŢA NECESARĂ OCUPĂRII POSTULUI Postul de educatoare poate fi ocupat de orice persoană cu o pregătire profesională corespunzătoare şi care manifestă aptitudinile necesare pentru această profesie. caldă. infectioase. bun spirit de observaţie • sociabilitate. imaginaţie bogată e) Dispoziţii • plăcerea de a interacţiona cu alţii • plăcerea de a munci • pregătita pentru a răspunde provocarilor f) Caracter • integritate. maturitate • hărnicie. de specialitate (Liceul Pedagogic. • sunt apreciate abilităţile de comunicare.

mijloace didactice moderne accesibile. nivel redus de competiţie Ritmul muncii şi planificarea : stringenţa ridicată a termenelor fixate in programele manageriale. prin telefon. • Frecvenţa: ridicată. Solicitările postului de muncă: psihice. solicitarea corzilor vocale. libertate de creatie. VII. • De participare în echipă: îşi aduce contribuţia la îndeplinirea activitatii gradinitei. Contextul muncii Relaţiile interpersonale: Comunicarea: • Formalitatea: comunicare formală şi informală în interiorul gradinitie şi in exterior cu parintii. program zilnic. control mediu asupra întreruperilor. • Obiectivitatea: prin evaluari si feed-back periodic solicitat si oferit. Contacte conflictuale cu alţii: uneori pot exista cu parintii sau alte educatoare. de atentie vizuala si auditiva crescuta. Condiţiile de mediu: condiţii de mediu bune. Responsabilitatea pentru alţii: pentru copiii aflati in grija. metodice. materiale si metode didactice variate. CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCĂ 7 . Rutină vs.• • 9. VI. CONDITIILE FIZICE ALE MUNCII Postul de muncă: muncă in clasa cu posibilitatea de a iesi in curte. nivel ridicat de zgomot . a aparatelor de telefon. documentarea programelor. V. televizor si video. Solicită o atenţie ridicată la proiectarea activitatilor comune extracurriculare. în scris. sarcini bine definite de către departamentul de conducere. CUNOSTINTE PRIVIND MODUL DE EXECUTIE A SARCINILOR: Cunoştiinţe de utilizarea calculatorului. e-mail. securitate . • Metoda: faţă în faţă. oras sau imprejurimi in functie de activitatea planificata. ale gradinite si Inspectoratul Scolar. Provocarea activităţii de muncă: nivel mediu de automatizare a muncii. fizice. nivel de responsabilitate mediu. • Intimitatea/secretul: în conformitate cu respectarea confidentialitati datelor personale ale copilului si familiei. CARACTERISTICILE STRUCTURALE ALE LOCULUI DE MUNCA Criticabilitatea poziţiei/postului: impact limitat al deciziilor asupra ingrijitoarei. Tipuri ale relaţiilor de rol solicitate: • De supervizare: direcţionarea şi coordonarea activităţii ingrijitoarelor si uneori ale altor educatoare. cooperarea si organizarea unor activitati comune cu ale educatoare sau gradinite. control ridicat asupra ritmului de lucru. Utilizarea programului Power Point. VIII. a fax-ului şi a copiatorului. proiecte. concepere proiecte tematice De analiză: Capacitatea de a interpreta evaluarile şi de a extrage datele care duc la luarea unei decizii corecte.

DIRECTOR. ROF. din care 5 ore dimineata în grădiniţă (celelalte ore/zi timp de 4 zile. 8 . cât şi de grup • pastrarea si intretinerea patrimoniului gradinitei • vestimentatie decenta • cunoasterea legislatiei in vigoare( in domeniul educatiei) • consultarea instrumentelor aparatului organizational:( ROI. misiunea gradinitei) • manifestarea empatiei. smereniei. Manualul angajatului. respectului pentru colegi si alti participanti la activitatile fundatiei • promovarea imaginii unitatii in comunitate • pastrarea confidentialitatii in situatii conflictuale sau ale specificului copilului sau familiei acestuia IX. SALARIUL SI CONDITIILE DE PROMOVARE Salarizarea se face în conformitate cu normele gradinitelor si a Inspectoratului Scolar. rămânând la latitudinea educatoarei dacă se efectuează în grădiniţă sau acasă) NATURA MUNCII: • munca este atât individuală. Exista diferente ca urmare a nivelului de pregatire si experienta in munca.PROGRAM: 8 ore/zi. OCUPANTUL POSTULUI. alocate pregătirii activităţilor şi studiului. ingaduintei .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful