FIŞA POSTULUI

I. DENUMIREA POSTULUI DE MUNCA Denumirea postului: EDUCATOARE Pozitia in COR: 332001 Obiectivele specifice ale activitatii de munca: a) Dezvoltarea multilaterală a personalităţii copiilor si pregătirea lor pentru şcoală; b) Dezvoltarea relatiei constructive, sanatoase intre familia copilului si gradinita dar si intre copil si familie II. INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Poziţia postului de muncă în cadrul structurii organizatorice 1. Postul imediat superior: Directoare 2. Postul imediat inferior: Îngrijitoare 3. Subordonari: a) ocupantul pozitiei se subordonează directoarei gradinitei; b) este inlocuit in cazul absentei de o alta educatoare sau o altă persoană recomandata de directoare; in cazul cand este vorba de o durata mai mica decat 30 minute poate sa fie inlocuit si de o îngrijitoare c) are in subordine doua (2) ingrijitoare e) Ocupantul funcţiei înlocuieşte o altă educatoare; Relatii de munca: - Ierarhice: Directoarea gradinitiei; - Functionale: Cu toţi angajaţii gradinitie, cu alte educatoare din tara; inspectori şcolari, inspectori ai Direcţiei de Sănătate Publică; - De colaborare/ reprezentare: cu părinţii copiilor înscrişi în grădiniţă şi potenţiali aplicanţi pentru înscriere la grădiniţă, cu alte educatoare din tara si strainatate; III. RESPONSABILITATI, SARCINI, ACTIVITATI SI ACTIUNI SPECIFICE POSTULUI DE MUNCA a. RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI DE MUNCĂ 1) În raport cu alte persoane: • Asumarea sarcinilor • Colaborarea cu ceilalţi membri ai echipei • Informarea periodică a familiei copilului • Planificarea activitatilor cu parinti prin: • şedinţe cu părinţii (minim 3 şedinţe / an şcolar) • vizite la domiciliul copiilor (cel puţin odată pe an şcolar) • serbări cu ocazia diferitelor evenimente: Crăciun, 8 Martie, Paşte, sfârşit de an şcolar, precum şi cu alte ocazii • expoziţii cu lucrările realizate de copii • lecţii deschise pentru părinţi • Realizarea de parteneriate cu şcolile unde urmeaza sa fie inscrisi in clasei I copiii, in special de către educatoarele de la grupa mare şi pregătitoare • Participarea la întâlnirile cu personalul grădiniţei • Înlocuirea unei alte educatoare dacă este solicitată de Directoare 1

caietul de observaţii a copiilor. 5) Privind punctualitatea • Respectarea programului de lucru. • Întocmirea la termen a documentelor şcolare necesare: planificarea semestrială şi săptămânală. conform cerinţelor din Programa Învăţământului Preşcolar. la sfârşitul orelor de program. • Cunoaşterea. • Evaluarea iniţială a copiilor la începutul anului şcolar (pe parcursul primelor două săptămâni) şi la sfârşitul anului şcolar (ultimele două săptămâni). 3) În raport cu produsele muncii: • Punctualitate şi exigenţă cu propria-i persoană în îndeplinirea tuturor sarcinilor care îi revin. Toate aceste bunuri materiale rămân în proprietatea grădiniţei. fax-ului si xerox. fişele de evaluare. prin participarea la cercuri pedagogice. • Organizarea spaţiul educaţional al grupei şi grădiniţei astfel încât să ofere posibilităţi multiple de desfăşurare eficientă a activităţilor. • Amenajarea centrelor de interes în sala de grupă în vederea unei învăţări stimulative. • Întocmirea fişelor psiho-pedagogice ale copiilor. angajându-se la păstrarea patrimoniului instituţiei şi la îmbogăţirea acestuia prin mijloace proprii. răspunzând direct de viaţa şi securitatea lor. conferinţe şi seminarii sugerate de directoare. • Analizarea resurselor umane şi materiale de care dispune grădiniţa. • Păstrarea confidenţialităţii rezultatelor obţinute şi a informaţiilor cu privire la copiii din grădiniţă. • Anunţarea din timp a directoarei cu privire la intenţia de a lipsi din motive obiective. respectat şi apreciat de cei din jur. • Utilizarea cu aprobare a serviciului telefonic. corespunzător particularităţilor grupei de copii. eficiente. chiar dacă educatoarea se mută într-o altă grădiniţă. • Păstrarea în bună ordine a locului de muncă prin aranjarea jucăriilor şi a materialelor folosite la locul lor. • Asigurarea respectării normelor de securitate a muncii. 2 . remarcându-se ca un dascăl bine pregătit. respectarea şi aplicarea personalizată a curriculumului naţional. precum şi sondarea intereselor copiilor şi părinţilor pentru proiectarea curriculumului opţional şi stabilirea ofertei de activităţi extraşcolare. fără abuzuri. • Păstrarea lucrărilor şi fişelor de evaluare ale copiilor în dosare nominalizate. participative. • Identificarea resurselor informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite. • Desfăşurarea activităţii de perfecţionare şi autoperfecţionare prin studiu individual şi colectiv al documentelor şi literaturii de specialitate. • Anunţarea oricărei defecţiuni serviciului administrativ. 4) În raport cu securitatea muncii: • Supravegherea permanentă a copiilor. • În cazuri speciale sunt acordate zile libere în timpul anului şcolar conform ROI. • Schimbarea periodică a decorului grupei şi al grădiniţei în funcţie de anotimpuri şi tema studiată. pregătind sala de grupă şi materialele pentru activităţile din ziua următoare. • Identificarea necesarului de material didactic şi aducerea contribuţiei personale la îmbogăţirea bazei materiale a grădiniţei. • Uitlizarea cu responsabilitate a aparaturii din dotare.2) În raport cu aparatura pe care o utilizează: • Răspunde de inventarul mobilierului şi materialelor din grupă.

7) În relaţiile cu alţii/comunicarea • Menţine relaţii colegiale. • Menţine relaţii principiale cu alte unităţi de învăţământ. • Iniţiază şi întreţine un mediu de comunicare adecvat. • Comunicare deschisă. • Respectă programul de lucru. • Identifică necesarul de material didactic şi contribuie la îmbogăţirea bazei materiale a grădiniţei.a. cooperarea şi interacţionarea eficientă educatoare-copil. • Desfăşoară o activitate de perfecţionare şi autoperfecţionare. • Desfăşoară o activitate de perfecţionare şi autoperfecţionare prin studiu individual şi colectiv al documentelor şi literaturii de specialitate. promptitudine si sensibilitate în rezolvarea conflictelor. • Selectează modalităţile de comunicare în funcţie de conţinutul informaţiei. COMPETENŢE COMUNICAŢIONALE 1. copilcopil. B. • Analizează resursele umane şi materiale de care dispune grădiniţa. sau la solicitarea conducerii grădiniţei. care să faciliteze transmiterea de informaţii educatoare-copil. păstrând carnetul cu analizele medicale în permanenţă în grădiniţă.• Nu sunt permise absenţe nemotivate. • Colaborează cu ceilalţi membri ai echipei pentru a identifica cele mai eficiente metode şi mijloace de lucru. la seminarii şi conferinţe sugerate de directoare. interacţionarea eficientă educatoare-copil şi copil-copil. care să faciliteze transmiterea de informaţii de la educatoare la copil şi cooperarea. • Contribuie la realizarea parteneriatului cu părinţii.COMPETENŢELE LOCULUI DE MUNCĂ 1. • Respectă normele metodologice în vigoare referitoare la conţinuturile predate. Comunicarea educatoare-copil 3 . 6) În raport cu metode/programe • Îşi face analizele medicale în conformitate cu Normativele Direcţiei de Sănătate Publică. precum şi interesele copiilor pentru proiectarea curriculumului opţional şi pentru stabilirea ofertei de activităţi extraşcolare. • Răspunde în faţa Directoarei de modul în care îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu. IV. • Formează deprinderile igienico-sanitare. particularităţile de vârstă şi individuale ale receptorului • Dă dovadă de respect şi bune maniere în relaţiile cu vizitatorii şi sponsorii grădiniţei. conform cerinţelor din Programa Învăţământului Preşcolar. • Întocmeşte caietul de observaţii asupra copiilor şi fişele de evaluare. • Organizează spaţiul educaţional al grădiniţei astfel încât să optimizeze şi să eficientizeze desfăşurarea procesului instructiv-educativ. • Întocmeşte rapoarte semestriale privind activitatea desfăşurată.Sarcini si activităţi specifice postului de muncă • Iniţiază şi întreţine un mediu de comunicare adecvat. • Îşi face analizele medicale în conformitate cu Normativele Direcţiei de Sănătate Publică. conform ROI si ROF a gradinitei. prin participarea la formele de perfecţionare iniţiate de ISJ. sinceră cu familiile copiilor înscrişi în grădiniţă. • Întocmeşte planificarea semestrială şi săptămânală. • Manifestă deschidere. de siguranţă şi securitate personală ale copiilor. de respect şi cooperează cu colegii.

confecţionează. auxiliare didactice necesare. având în vedere funcţiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească 4 • • • • • • • • • • • . respectând interesele copiilor. particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor. achiziţionează material didactic. COMPETENŢE PROIECTIVE 2a. a materialului didactic şi a auxiliarelor didactice Identifică necesarul de material didactic adecvat particularităţilor de vârstă ale copiilor. 2a. Dezvoltă curriculumul opţional. Transmite informaţii cu caracter instructiv-educativ.• • • • • • Selectează modalităţi de comunicare în funcţie de conţinutul informaţiei. selectând situaţii de lucru adecvate în scopul comparării mesajului transmis cu cel receptat de copil. Utilizează feed-back-ul în comunicare. identificând resursele informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite şi selectând activităţile de învăţare cu un caracter formativ. respectarea şi aplicarea personalizată a curriculumului naţional. Planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative Analizează planul de învăţământ şi curriculumul corespunzător pentru a realiza cunoaşterea. 3. 2b. Facilitează comunicarea cu copiii. medic de specialitate) 2. Întocmeşte planificarea calendaristică anuală şi săptămânală estimând atent şi revizuind periodic bugetul de timp alocat fiecărei teme (proiect tematic) în funcţie de interesul manifestat de copii pentru aceasta şi de capacităţile lor de învăţare. Asigurarea mijloacelor de învăţământ. 3a. corelând obiectivele cu conţinuturile. Proiectează curriculumul opţional. Abordează aspecte metodice şi pedagogice ale activităţii didactice comunicând permanent cu celelalte educatoare pentru a identifica cele mai potrivite metode în vederea eficientizării demersului didactic. nivelului de dezvoltare intelectuală şi conţinuturilor activităţilor planificate Elaborează. Comunicarea între cadrele didactice Identifică domenii de colaborare cu celelaate educatoare pentru asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ din grădiniţă. analizînd resursele materiale şi umane de care dispune grădiniţa. Consiliază familia copilului: descoperă cauzele unor comportamente şi identifică modalităţi de soluţionare a acestora. dacă este cazul familia către persoane/instituţii specializate şi autorizate pentru consiliere (directoare. precum şi a intereselor copiilor. mijloace de învăţământ. accesibilizând informaţiile şi respectând obiectivele de referinţă din programă. îndrumă. Planificarea şi proiectarea activităţilor opţionale sau/si extraşcolare Stabileşte împreună cu directoarea oferta de curriculum opţional. corespunzător specificului grupei de copii. atitudinea faţă de învăţare şi alte informaţii pentru o cunoaştere cât mai profundă a copilului. Alege materialele auxiliare selectându-le în conformitate cu legislaţia în vigoare şi utilizându-le conform capacităţilor de învăţare ale copiilor. COMPETENŢE MANAGERIALE 3a. Comunicarea cu părinţii Informează periodic familia copilului cu privire la progresul si comportamentul copilului. preotul. psihologul cu care colaborează grădiniţa. Solicită informaţii despre comportamentul copilului în familie. respectând diversitatea culturală a acestora.

găsind căi şi mijloace eficiente pentru a transmite cunoştinţe copiilor. cât şi în plan personal. Identificarea nevoilor de formare şi planificarea activităţilor metodice Identifică necesarul propriu de formare în funcţie de dinamica informaţiei din domeniu. atât în plan profesional. sumative. amenajează ariile de stimulare (centrele de interes) din sala de grupă. 4.) a materialelor puse la dispoziţia copiilor. verificând permanent starea spaţiului grupei (mobilier.• • • • • • 3b. astfel încât să ofere posibilităţi multiple de desfăşurare eficientă a activităţilor. Conducerea procesului didactic Desfăşoară metodic activităţile cu copiii. 5 • • • • • • • • • . 5b. Asigură securitatea copiilor în timpul desfăşurării activităţilor. echipamente. amenajându-l în conformitate cu tipul de activitate desfăşurată. Aplică instrumente de evaluare (probe de evaluare). 5. adecvate atât conţinutului. trecerea anotimpurilor). ţinând cont de nevoile proprii identificate. a cursurilor de formare sau prin studiu individual. informaţiile obţinute în cadrul întâlnirilor metodice. în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevăzute. etc. Planifică activitatea metodică zilnic. Completează fişa de evaluare a copilului. înregistrând periodic. prin marcarea diferitelor evenimente (istorice. date relevante despre dezvoltarea acestuia la sfârşitul preşcolarităţii. Implică părinţii în amenajarea spaţiului educaţional în beneficiul copiilor. continue. religioase. în diferite momente ale procesului didactic. COMPETENŢE EVALUATIVE 4a. în funcţie de obiectivele evaluării. 4b. Elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare Elaborează instrumente adecvate de evaluare. pentru a oferi familiei şi învăţătorului informaţiile necesare. în activitatea didactică. stimulându-i să participe la propria formare şi dezvoltare. cât şi obiectivelor propuse. aprecierea justă a performanţelor acestora. Participarea la propria formare şi valorificarea achiziţiilor Manifestă interes constant pentru activităţi care conduc la propria dezvoltare. de activităţile metodice şi de perfecţionare comunicate la nivel naţional şi la nivel local. în vederea unei învăţări stimulative şi eficiente. COMPETENŢE DE DEZVOLTARE 5a. 3c. individualizând activităţile cu copiii. consemnând în fişa psihopedagogică. cu responsabilitate. Înregistrarea şi valorificarea rezultatelor copiilor Completează caietul de observaţii asupra copiilor. Implică activ copiii în procesul instructiv-educativ. prin amenajarea colţului tematic al grupei. valorizând eforturile tuturor copiilor prin expunerea lucrărilor realizate. Valorifică rezultatele. revizuind periodic planificarea calendaristică sau săptămânală şi ajustând-o ţinând cont de rezultatele evaluărilor iniţiale. manifestă o atitudine obiectiva în autoevaluare. Organizarea şi amenajarea mediului educaţional Organizează spaţiul educaţional. de asemenea crează situaţii noi în vederea aplicării cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite de copii. respectând principiile didactice. Aplică. Încurajează implicarea copiilor în amenajarea mediului educaţional.

6 . caldă. cursivă. bun spirit de observaţie • sociabilitate. echilibrată. EDUCAŢIONALE ŞI EXIGENŢE FAMILIALE a) Calităţi fizice • prezenţă plăcută. DE PERSONALITATE. participarea la examene pentru obţinerea gradelor în învăţământ. • fara defecte de vorbire. • exprimare clară. maturitate • hărnicie. organizată • perseverenţă. pulmonare sau psihice.• • • • • • • 6. • sunt apreciate abilităţile de comunicare. CALITĂŢI APTITUDINALE. • nu există restricţii de vârstă. • se cere înalta ţinută morala. 8. Colegiul de Institutori. CUNOŞTINŢE ŞI DEPRINDERI Cunoaşterea şi respectare prevederile Regulamentului de Ordine Interioară Cunoştinţe de specialitate din psihologia şi pedagogia preşcolară Cunoştinţe din domeniul disciplinării copilului Cunoaşterea unei limbi străine (engleză) Cunoştinţe de utilizare a computerului Abilităţi de comunicare. b) Cerinţe educaţionale • minim studii medii. imaginaţie bogată e) Dispoziţii • plăcerea de a interacţiona cu alţii • plăcerea de a munci • pregătita pentru a răspunde provocarilor f) Caracter • integritate. coerentă. persoană ordonată. Universitate – sectia Pedagogie) • este importantă dorinţa de autoperfecţionare. de relaţionare. conştiinciozitate. EXPERIENŢA NECESARĂ OCUPĂRII POSTULUI Postul de educatoare poate fi ocupat de orice persoană cu o pregătire profesională corespunzătoare şi care manifestă aptitudinile necesare pentru această profesie. c) Aptitudini speciale • facilităţi de exprimare scrisă şi orală • abilitatea de a se face înţeleasa de copii • gândire critică. infectioase. decentă. • sănătate: fara bolile cronice. demnă de încredere g) Motivaţia • motivaţia pentru munca cu copiii • dorinţa de a se realiza profesional • preocupare pentru dezvoltate personală şi profesională h) Situaţia familială • Necăsătorita sau căsătorita. empatie • creativitate şi originalitate • calităţi artistice. muzicale. literară. de specialitate (Liceul Pedagogic. cu o viaţă de familie sănătoasă. în special cu copiii Aptitudini de planificare şi organizare a activităţii 7.

control ridicat asupra ritmului de lucru. Provocarea activităţii de muncă: nivel mediu de automatizare a muncii. proiecte. V. sarcini bine definite de către departamentul de conducere. • Frecvenţa: ridicată. Contacte conflictuale cu alţii: uneori pot exista cu parintii sau alte educatoare. • Metoda: faţă în faţă. solicitarea corzilor vocale. Utilizarea programului Power Point. a fax-ului şi a copiatorului. Rutină vs. CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCĂ 7 . libertate de creatie. CUNOSTINTE PRIVIND MODUL DE EXECUTIE A SARCINILOR: Cunoştiinţe de utilizarea calculatorului. televizor si video. fizice. prin telefon. VII. Solicită o atenţie ridicată la proiectarea activitatilor comune extracurriculare.• • 9. în scris. mijloace didactice moderne accesibile. cooperarea si organizarea unor activitati comune cu ale educatoare sau gradinite. CARACTERISTICILE STRUCTURALE ALE LOCULUI DE MUNCA Criticabilitatea poziţiei/postului: impact limitat al deciziilor asupra ingrijitoarei. • De participare în echipă: îşi aduce contribuţia la îndeplinirea activitatii gradinitei. nivel ridicat de zgomot . • Obiectivitatea: prin evaluari si feed-back periodic solicitat si oferit. • Intimitatea/secretul: în conformitate cu respectarea confidentialitati datelor personale ale copilului si familiei. nivel redus de competiţie Ritmul muncii şi planificarea : stringenţa ridicată a termenelor fixate in programele manageriale. Condiţiile de mediu: condiţii de mediu bune. ale gradinite si Inspectoratul Scolar. oras sau imprejurimi in functie de activitatea planificata. materiale si metode didactice variate. e-mail. documentarea programelor. control mediu asupra întreruperilor. program zilnic. securitate . metodice. de atentie vizuala si auditiva crescuta. a aparatelor de telefon. nivel de responsabilitate mediu. VI. Contextul muncii Relaţiile interpersonale: Comunicarea: • Formalitatea: comunicare formală şi informală în interiorul gradinitie şi in exterior cu parintii. VIII. Solicitările postului de muncă: psihice. CONDITIILE FIZICE ALE MUNCII Postul de muncă: muncă in clasa cu posibilitatea de a iesi in curte. Tipuri ale relaţiilor de rol solicitate: • De supervizare: direcţionarea şi coordonarea activităţii ingrijitoarelor si uneori ale altor educatoare. concepere proiecte tematice De analiză: Capacitatea de a interpreta evaluarile şi de a extrage datele care duc la luarea unei decizii corecte. Responsabilitatea pentru alţii: pentru copiii aflati in grija.

misiunea gradinitei) • manifestarea empatiei. SALARIUL SI CONDITIILE DE PROMOVARE Salarizarea se face în conformitate cu normele gradinitelor si a Inspectoratului Scolar. din care 5 ore dimineata în grădiniţă (celelalte ore/zi timp de 4 zile. Exista diferente ca urmare a nivelului de pregatire si experienta in munca. Manualul angajatului. alocate pregătirii activităţilor şi studiului. smereniei.PROGRAM: 8 ore/zi. respectului pentru colegi si alti participanti la activitatile fundatiei • promovarea imaginii unitatii in comunitate • pastrarea confidentialitatii in situatii conflictuale sau ale specificului copilului sau familiei acestuia IX. ingaduintei . DIRECTOR. rămânând la latitudinea educatoarei dacă se efectuează în grădiniţă sau acasă) NATURA MUNCII: • munca este atât individuală. 8 . ROF. OCUPANTUL POSTULUI. cât şi de grup • pastrarea si intretinerea patrimoniului gradinitei • vestimentatie decenta • cunoasterea legislatiei in vigoare( in domeniul educatiei) • consultarea instrumentelor aparatului organizational:( ROI.