Sunteți pe pagina 1din 5

COLEGIUL TEHNIC “NAPOCA”

str.Taberei nr.3 CLUJ – NAPOCA Cod postal 400512


Telefon: 0264-562588, Fax: 0264-425116, 0264-425775
E-mail: colegiulnapoca@yahoo.com

Cultura de specialitate, clasa a XI-a, ciclul superior al liceului,


filiera servicii

Precizări referitoare la evaluarea initială


Evaluarea initială pentru modulele de specialitate (technician in turism) are drept scop
cunoasterea potentialului de învătare al elevului la începutul clasei a XI-a , după studierea
în anul anterior a modulelor de specialitate si dobândirea unor competente în domeniu.
Eterogenitatea pregătirii elevilor, asigurarea „continuitătii” în
formarea/dezvoltarea competentelor si nevoia de anticipare a procesului didactic adaptat
posibilitătilor elevului reprezintă conditii ale proiectării evaluării initiale/ predictive.
Competentele formate anterior vor ajuta profesorul în realizarea programului de învătare
centrată pe elev astfel, încât la finalul parcurgerii modulului fiecare elev să-si fi dezvoltat
integral competentele prevăzute în cuprinsul acestuia.
Matricea de specificatii realizează corespondenta dintre competentele corespunzătoare
nivelurilor taxonomice si unităti de învătare/concepte-cheie/continuturi/teme:

URÎ URÎ 1 URÎ 3 URÎ 7


CONŢINUTURI

Procesul comunicării X
Forme de comunicare X
Comunicarea nonverbală X
Administrarea corespondenţei
X
Procedee comune disciplinelor economice X
Principiile contabile generale X
Documente specifice operaţiilor cu X
mărfuri
Patrimoniul turistic natural X
Patrimoniul turistic antropic X
Regiunile turistice ale României X
Circulaţia turistică internaţională X

Competenţele avute în vedere pentru alcătuirea acestui test iniţíal au fost dobândite în
cadru modululelor de specialitate din clasa a X a.

URÎ 1. Etică şi comunicare profesională


URÎ 3. Utilizarea metodelor, procedeelor şi principiilor contabilităţii
URÎ 7. Valorificarea patrimoniului turistic
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul scolar 2018-2019

Clasa a XI-a
Numele si prenumele elevului:

Data sustinerii testului:

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90
de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de70 de minute.

Partea I. 50 puncte

A. Incercuiţi varianta de raspuns corectă:


(25 puncte)
1. Dintre elementele procesului de comunicare NU face parte:
a) Mesajul
b) Intermediarul
c) Canalul de transmitere
d) Receptorul

2. Răspunsul primit de emiţător cu privire la mesajul comunicat poartă denumirea de:


a) Mimică
b) Contradicţie
c) Feed-back
d) Interpretare

3. Care dintre următoarele variante reprezintă o modalitate de comunicare scrisă:


a) Conferinţa
b) Discursul
c) Limbajul corpului
d) Referatul

4. Expresia bănească a raporturilor globale dintre consumurile de resurse şi rezultatele


obţinute sub formă de produse sau servicii poartă denumirea de:
a) Costuri
b) Producţie
c) Impozit
d) Dividende

5. Din oferta turistică a unei destinaţii turistice fac parte:


a) Resursele turistice naturale şi antropice, echipamentele turistice
b) Numărul companiilor private
c) Gradul de ocupare a forţei de muncă
d) Distanţa faţă de principalele centre polarizatoare urbane
B. Citiţi cu atenţie urmatoarele enunţuri şi notaţi cu litera A daca consideraţi enunţul
corect, respectiv cu litera F daca îl consideraţi greşit
(25 puncte)

__ 1. Elementele comunicării nonverbale sunt: limbajul corpului, limbajul spaţiului,


limbajul timpului, prezenţa personală;
__ 2. Bilanţul contabil este documentul contabil de sinteză pe care se prezintă patrimoniul
unei societăţi;
__ 3. Turismul nu presupune deplasarea într-o altă localitate sau ţară;
__ 4. Factura fiscală este documentul justificativ de înregistrare a unui produs sau
serviciu în contabilitate
__ 5. Castelele sunt construite, de obicei în apropiere de centrul vechi al marilor oraşe

Partea II. 40 puncte

1.În coloana A sunt notate numele unor oraşe din România. În coloana B, sunt
reprezentate numele unor obiective turistice de interes naţional. Corelaţi informaţiile din
cele două coloane, astfel încât să rezulte denumirea oraşului şi obiectivul turistic
reprezentativ pentru acesta (10 puncte)

A B
1 Târgu Mureş a Casa memorială Liviu Rebreanu
2 Oradea b Parcul Carol
3 Năsăud c Ruinele Cetăţii Napoca
4 Târgu Jiu d Mănăstirea Brâncoveanu
5 Timişoara e Ansamblul monumental “Calea Eroilor”
6 Miercurea Ciuc f Palatul Culturii
7 Bacău g Cetatea Mikó
8 Bucureşti h Biserica cu Lună
9 Cluj Napoca i Muzeul Banatului
10 Horezu j Casa Memorială George Bacovia
k Parcul Copou

2. Realizaţi un eseu cu tema Resursele de floră şi faună ale României, după următoarea
structură:

o Importanţa din punct de vedere turistic a faunei (15 puncte)


o Importanţa din punct de vedere turistic a florei (15 puncte)

o Enumerarea a 2 exemple de plante ocrotite de lege, şi 3 exemple de animale


ocrotite de lege (10 puncte)
TEST DE EVALUARE INITIALĂ

Anul scolar 2018-2019


Clasa a XI-a
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

Se punctează oricare alte formulări/ modalităti de rezolvare corectă a


cerintelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin
barem. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin
împărtirea punctajului total acordat la 10.

PARTEA I (50 de puncte)

A. 25 puncte
1-b , 2 – c , 3 -d , 4 – c , 5 – a
Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect.

B. 25 puncte
1-A , 2 -A ,3 -F ,4 -A ,5 -F
Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect.

PARTEA a II-a (40 de puncte)


1. Se acordă câte 1punct pentru fiecare asociere corecta, astfel: 1-f, 2-h, 3-a, 4-e, 5-i,
6-g, 7-j, 8-b, 9-c, 10-d.
Pentru asociere greşită nu se acordă nici un punct

2. Flora – este reprezentată de păduri, pajişti, arborete, deoarece constituie un interes


deosebit pentru turismul de odihnă, recreere şi agrement
o o atracţie turistică în sine, prin parcurile naturale ca destinaţii de vacanţă

o un element care sporeşte atractivitatea celorlalte componente ale potenţialului


turistic
Fauna – prezintă din punct de vedere turistic o importanţă:
o cinegetică (vânat) şi piscicolă – datorită bogăţiei şi varietăţii speciilor
o estetică – contribuind astfel la creşterea activităţii zonelor vizitate
o ştiinţifică – datorită existenţei unor specii rare sau pe cale de dispariţie
protejate în rezervaţii şi parcuri zoologice

Se vor acorda câte 2 puncte pentru fiecare element enumerat corect:


Exemple de plante: Floarea de Colţ, Papucul Doamnei, Garofiţa Pietrei Craiului. Se
acceptă şi alte denumiri cuprinse în lista plantelor protejate de lege
Exemple de animale: râsul, capra neagră, cocoşul de munte, ursul brun, cerbul carpatin
Se acceptă şi alte denumiri cuprinse în lista animalelor protejate de lege.
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte

S-ar putea să vă placă și