Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza periodică a capacității de apărare împotriva incendiilor

Activitatea de apă rare împotriva incendiilor desfă șurată de operatorul economic, instituție
sau organul administrației locale se analizează , conform legii, semestrial sau anual, precum
și cu prilejul finalizării controalelor și după producerea unor incendii
Analiza se desfă șoară pe baza de raport sau informare întocmit/întocmită de structura care
are atribuții în domeniul apă ră rii împotriva incendiilor.
Raportul de analiză conține următoarele:
a) implementarea noilor prevederi legale;
b) stadiul îndeplinirii mă surilor stabilite;
c) deficientele care se manifestă în domeniul apă ră rii împotriva incendiilor;
d) concluzii din activitatea de instruire și pregă tire a personalului;
e) relațiile cu terții privind apă rarea împotriva incendiilor;
f) asigurarea dotă rii, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apă rare împotriva
incendiilor;
g) eficienta activită ților desfă șurate de structurile cu atribuții în domeniul apă ră rii
împotriva incendiilor;
h) propuneri de mă suri pentru îmbună tă țirea activită ții.

Aspectele discutate pe timpul analizei se consemnează într-un proces-verbal, iar deciziile


care se iau se aprobă printr-o hotă râ re care se aduce la cunoștință persoanelor interesate.

S-ar putea să vă placă și