Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Celula este cea mai mică unitate de structură şi funcţie a fi ințelor


vii, care creşte, respiră, se reproduce, este sensibilă la acţiunea factorilor
de mediu etc. Există diverse metode, care permit cercetarea celulei în
stare vie sau fixată. Dar, întrucât majoritatea celulelor au dimensiuni
extrem de mici, aceste metode pot fi aplicate numai utilizând apara te
optice de mărit – lupa sau microscopul.
Forma celulelor este determinată de funcţie, de origine, de
condiţiile de mediu etc. Celulele pot fi sferice, cubice, cilindrice, fusiforme
etc.
Dimensiunile celulelor variază în limite de 5–20 μm la plante şi
animale şi 0,2–2,0 μm la bacterii.
Celulele organismelor vii conțin apă (cca 80%), substanțe
anorganice (cca 5%) şi substanţe organice (până la 15%).
Apei îi revine rolul principal în toate procesele celulare, de
aceea este numită matricea vieţii. Majoritatea substanțelor organice și
anorganice pătrund în celulă, fiind dizolvate în apă. Ea participă la
numeroase reacţii metabolice (scindarea proteinelor, glucidelor,
grăsimilor), asigură termoreglarea etc.
Substanțele anorganice (CO2, O2,sărurile minerale) pătrund
în celulă din mediul extern. De exemplu, carbonul, utilizat în procesul de
fotosinteză, și oxigenul, utilizat în procesul de respirație, pătrund în celulă
din aer prin frunze sub formă de CO2 și O2.
Substanțele organice sunt pilonii moleculari ai vieţii, care
constituie elementele structurale şi funcţionale și asigură organismele vii
cu energie.
Proteinele sunt formate din aminoacizi şi îndeplinesc funcţia
catalitică, motorie, de protecţie, receptoare, de semnalizare etc.
Lipidele sunt alcătuite din acizi graşi şi glicerol şi au rol
structural, energetic şi de termoreglare. Ele reprezintă componentul de
bază al membranelor celulare.
Glucidele (glucoza, fructoza, amidonul) constituie sursa
principală de energie pentru celulele tuturor organismelor vii. Celuloza
este componentul principal al peretelui celular la plante.
Acizii nucleici (ADN, ARN) păstrează şi transmit de la părinți la
urmaşi informaţia ereditară despre forma, structura şi funcţiile celulei.
Membrana citoplasmatică delimitează citoplasma şi este
prezentă la toate tipurile de celule. Ea are aspectul unei fâşii continue
constituită din două straturi de lipide în care sunt înglobate molecule de
protein
Citoplasma este formată din citosol şi organite celulare.
Citosolul este un lichid vâscos, transparent, omogen, constituit din apă
(cca 85%), proteine, lipide, glucide, acizi nu-cleici și săruri minerale. În
citosol au loc reacţii metabolice și depozitarea diferitor substanţe.
Peretele celular acoperă la exterior de membrana
citoplasmatică celulele plantelor, ciupercilor şi bacteriilor. El asigură
duritate, rezistenţă la acţiunea factorilor de mediu şi la agenţi patogeni,
menţinerea constantă a for mei celu lare, trecerea apei şi a substan ţelor
nutritive în celulă. Peretele celular poate fi asemănat cu un schelet celular
extern.
Nucleul este prezent în celulele animale, vegetale şi în celulele

2. ciupercilor, numite celule eucariote, dar lipseşte în celulele bacteriilor


și cianobacteriilor – celule procariote.
Membranele nucleare separă conţinutul intern al nucleului
(nucleoplasma), de restul celulei. Ele sunt perforate de un număr mare de
pori prin care se asigură conexiunea dintre citoplasmă şi nucleoplasmă –
tranziţia substanţelor din nucleu în citoplasmă şi invers. Membrana
nucleară externă comunică cu reticulul endoplasmatic (organit
unimembranar).
Nucleoplasma prezintă o masă gelatinoasă care conţine apă,
proteine, diverse substanţe minerale. În nucleoplasmă se află cromatina
şi 1–3 nucleoli.
Cromatina are aspect de filamente lungi formate din molecule
de ADN, care în procesul de diviziune celulară este puternic spiralizată,
astfel formând cromozmii.
Nucleolul este regiunea nucleului unde are loc formarea
ribozomilor (organite amembranare).
Mitocondriile sunt organite caracteristice celulelor animale,
vegetale şi ciupercilor. Ele au formă ovoidală, de bastonaş sau filament,
fiind formate din două membrane (externă şi internă) şi matrice
(conţinutul intern). Membrana externă este netedă, iar cea internă
formează nişte pliuri, care se numesc criste.
Plastidele sunt organite bimembranare, cu forma ovală,
lenticulară etc., prezente doar în celulele plantelor.
Cloroplastele sunt cele mai răspândite plastide, fiind prezente în
toate celulele părţilor verzi ale plantei (frunze, lăstari, fructe, flori,
rădăcini aeriene).
Cromoplastele au un sistem membranar intern slab dezvoltat,
care conține carotenoizi (pigmenți) ce le conferă culoarea galbenă, roşie,
brună.
Leucoplastele sunt plastide incolore lipsite de membrane interne,
care depozitează substanţele de rezervă: amidonul, grăsimile, proteinele.
Reticulul endoplasmatic reprezintă o continuitate din

3. membrana nucleară externă. El are configuraţia unui system de canale


unite între ele, care străbat toată citoplasma. RE este citoscheletul celulei
şi asigură sinteza proteinelor, lipidelor etc., realizând transportul lor spre
diferite organite. RE este de două tipuri, rugos, pe membranele căruia se
află ribozomi şi are loc sinteza proteinelor, depozitarea lor şi pregătirea
pentru secreţie, neted , lipsit de ribozomi, care asigură sinteza lipidelor,
metabolismul carbohidraţilor şi detoxificarea drogurilor şi substanţelor
nocive.
Aparatul Golgi se formează din reţeaua de canale ale RE şi
reprezintă un sistem de saci membranari aranjaţi în teanc, de la care
pornesc tuburi şi vezicule
Lizozomii reprezintă structuri unimembranare în formă de
veziculă. Ei generează din tuburile aparatului Golgi şi au rol de
depozitare şi scindare a substanţelor organice.
Vacuolele sunt cavităţi mari, transparente, separate de
citoplasmă printr-o membrană numită tonoplast. Ele conţin suc celular –
soluţie apoasă de substanţe minerale şi organice, ce se formează în celulă
sau sunt absorbite din mediul extern.
Ribozomii – organite amembranare formate din două particule
mici, lipsite de membrană , care pot fi vizualizate doar la microscopul
electronic. Ribozomii sunt prezenţi în toate tipurile de celule (bacteriene,
micotice, animale și vegetale) şi se află liber în citoplasmă şi
nucleoplasmă, în interiorul mitocondriilor şi plastidelor sau pot fi
ancoraţi pe suprafaţa membrane nucleare externe şi pe suprafaţa

4.
membranei RE rugos.
Celulele organismelor vii reprezintă un sistem biologic deschis,
aflat într-un schimb continuu de substanţe şi energie cu mediul.
Schimbul de substanţe dintre celulă şi mediu se realizează
prin: transport pasiv, care reprezintă mişcarea ionilor şi a moleculelor
de dimensiuni mici prin membrana citoplasmatică din direcţia
concentraţiilor mari spre concentraţii mici; transport activ, care se
realizează cu consum de energie (ATP) și partici parea proteinelor
transportoare. endocitoză şi exocitoză, care reprezintă transportul
moleculelor de dimensiuni mari şi a particulelor prin invaginarea
membrane citoplasmatice.
Un rol aparte în asigurarea cu apă a celulelor din
seminţe revine fenomenului de imbibiţie. Substanţele de rezervă din
endospermul acestora au capacitatea de a alipi la suprafaţa lor un număr
mare de molecule de apă.
Schimbul de gaze este un proces caracteristic tuturor
celulelor vii şi se realizează la nivelul membranei citoplasmatice, care este
permeabilă pentru O2, CO2 etc. Aceste gaze, având molecule de
dimensiuni mici, se mişcă din celulă în celulă prin difuzie.
Schimbul de ioni (K+, Cl, Na+,Mg2+, Ca2+), glucoză,
aminoacizi are loc pe calea transportului activ. Aceste substanţe trec
din direcţia concentraţiilor mici în direcţia concentraţiilor mari, process
realizat cu ajutorul unor molecule speciale localizate în membrana
citoplasmatică, numite molecule transportoare.
Exocitoza și Endocitoza. Substanţele de dimensiuni mari,
cum sunt proteinele, grăsimile etc., în citoplasma celulei sunt încorporate
în vezicule membranare, ce se mişcă spre membrana citoplasmatică cu
care fuzionează (se contopesc), iar conţinutul lor este revărsat în mediul
extern, proces numit exocitoză.
Prin endocitoză se hrănesc amibele, are loc „captarea” cor
purilor străine şi a agenţilor patogeni de către leucocite etc.
Schimb de energie. Sursa principală de energie pentru marea
majoritate a organismelor vii este soarele. Celulele plantelor (şi ale unor
bacterii), în care are loc fotosinteza, absorb energia razelor de lumină şi o
înmagazinează în molecule de ATP, iar mai apoi în substanţe organice.

5. Nivelul celular de organizare al plantelor este reprezentat


de celule vegetale, care diferă de alte celule vii prin prezenţa peretelui
celular, a vacuolelor şi plastidelor.
Nivelul tisular al plantelor este constituit din ţesuturi
vegetale, care sunt grupate în două categorii: ţesuturi embrionare şi
ţesuturi definitive.
Nivelul de organ la plantele cu flori este constituit din două
categorii de organe: vegetative (rădăcina, tulpina şi frunza) şi generative
(floarea, fructul, sămânța).
Nivelul de organism la plante prezintă diferite nivele de
organizare structurală. De exemplu, corpul muşchilor posedă doar două
nivele – celular şi tisular, iar ferigile, coniferele şi plantele cu flori au
toate nivelele de organizare structurală.

5.2
Celula animală formează nivelul celular la animale, inclusiv la
om. Ea se caracterizează prin lipsa peretelui celular, prezenţa unor
vacuole mici, iar în citoplasma ei se depozitează glycogen cu rol de
substanţă de rezervă.
Nivelul tisular reprezintă grupuri de celule identice,
interdependente, unite între ele, care au o anumită funcţie.
Ţesutul epitelial acoperă corpul şi organele la suprafaţă,
tapetează cavităţile interne şi formează glandele secretorii.
Ţesutul conjunctiv îndeplinește funcția de susţinere, de
transport şi de protecţie și este de câteva tipuri: sangvin, adipos,
cartilaginos şi osos.
Ţesutul muscular formează muşchii.
Ţesutul nervos este format din neuroni şi celule gliale. Acest
ţesut generează şi transmite impulsul nervos.
Nivelul de organ. Organele animalelor au diferite funcții: de
protecție, locomoţie, participă la digestie, transport substanţele nutritive
şi O2 prin organism.
Nivelul sistemului de organe. Fiecare sistem de organe la
animale este constituit din anumite organe.
Nivelul de organism la animale diferă ca număr de sisteme
de organe. De exemplu, viermii plaţi au corpul format doar din câteva
sisteme de organe

S-ar putea să vă placă și