Sunteți pe pagina 1din 14

SC INTENDO INSTAL SRL CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI
pentru realizarea lucrãrilor:

EXECUTIE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENTE GAZE NATURALE DIN


POLIETILENA

1. PREVEDERI GENERALE

2. TERASAMENTE

3. IMBINARI

4. MONTAJ

5. VERIFICAREA SI PROBE

6. RECEPTIA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE

7. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI


SC INTENDO INSTAL SRL CAIET DE SARCINI

1. PREVEDERI GENERALE

PREZENTUL CAIET DE SARCINI REPREZINTA CONDITIILE MINIME CE TREBUIESC RESPECTATE


PENTRU ASIGURAREA CERINTELOR DE CALITATE PREVAZUTE IN LEGEA 10/1995. CAIETUL DE SARCINI
NU ESTE LIMITATIV, EXECUTANTUL PUTAND ADUCE COMPLETARI.
1.1. ACTE NORMATIVE OBLIGATORII
Actele normative ce trebuiesc respectate in executie sunt evidentiate in cuprinsul lucrarii.
1.2. AVIZE, APROBARI, AUTORIZARI
Avizele referitoare la amplasarea conductelor proiectate in plan vertical si orizontal sunt obtinute prin grija
beneficiarului si sunt anexate la proiect.
Beneficiarul are obligatia obtinerii autorizatiei de construire.
Avizele necesare lucrarilor de executie se vor obtine prin grija executantului.
1.3. PROGRAMUL DE EXECUTIE
Lucrarile se vor executa in conformitate cu graficul de executie elaborat de executant si aprobat de S.C.
MEGACONSTRUCT S.A.
In acest grafic lucrarile vor fi etalonate detaliat, in ordinea tehnologica a executiei, in conformitate cu
graficul general de realizare a investitiei.
1.4. MODIFICARI DE PROIECT
La executie se va respecta atat prezentul proiect precum si reglementarile tehnice si legislatia in vigoare
privind executia, calitatea, verificarile de calitate, normele PSI si de protectie a muncii.
La solicitarea investitorului precum si in cazul unor neconformitati sau neconcordante, se pot aduce
modificari la proiect. Aceste modificari se vor putea executa dupa parcurgerea urmatoarelor etape:
➢ executantul si inspectorul de santier anunta proiectantul si beneficiarul, iar acestia verifica la fata locului
posibilitatea realizarii celor solicitate;
➢ proiectantul stabileste solutia optima;
➢ beneficiarul avizeaza solutiile modificatoare stabilite de proiectant;
➢ se noteaza modificarile in registrul de dispozitii de santier;
➢ se opereaza pe planuri in mod exact modificarile aduse, aceste planuri fiind pastrate pentru cartea
constructiei.
1.5. BORNE SI COTE DE NIVEL
Inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea-primirea amplasamentului: frontului de lucru si a
bornei de nivelment, conform Normativului C56-85, Caietul 29, art. 2.6 si STAS 8591/1997.
Aceste operatiuni se consemneaza in procesele verbale, ce vor fi semnate de beneficiar, proiectant si
executant.
1.6. IMPREJMUIREA SANTIERULUI SI ASIGURAREA CONDITIILOR DE CIRCULATIE
Conform planului de organizare a santierului pentru care se obtine autorizatia de construire, investitorul va
pune la dispozitia antrepenorului suprafata de teren prevazuta, libera de orice sarcina.
Antrepenorul are obligatia de a-l imprejmui provizoriu (pe durata executiei lucrarii) cu scopul de a
impiedica accesul in santier a publicului, circulatia autovehiculelor, etc. Se recomanda folosirea panourilor tip,
practicandu-se de regula o singura cale de acces.
Santierul va fi semnalizat cu indicatoare rutiere, iar pe timp de noapte va fi iluminat cu lumina rosie.
Antrepenorul va amenaja parapeti in lungul santurilor deschise si podete provizorii acolo unde sunt
intrerupte caile de acces precum si panouri de protectie de o parte si de alta a santului, inclusiv un panou cu
inscriptia „Cerem scuze cetatenilor pentru disconfortul creat”, toate personalizate.
Santurile pe drumurile publice trebuiesc executate astfel incat pamantul excavat si depozitat sa nu
impiedice circulatia vehiculelor si a pietonilor. Este interzis a se ocupa mai mult de 1/3 din latimea trotuarelor si a
depozita materialele pe rigolele si gurile de scurgere a apelor.
Pentru traversarea santurilor se vor prevedea podete cu parapeti, asigurandu-se totodata si accesul in
incintele care sunt afectate de catre sapatura.
La terminarea lucrarilor, terenurile folosite provizoriu pentru organizarea santierului se vor preda curate.
1.7. RETELE DE UTILITATI PUBLICE
Avizele de principiu referitoare la proiectarea investitiei pe amplasamentul propus, precum si de
coordonare cu restul retelelor edilitare din zona, sunt anexate la proiect.
In cazul in care pozitia retelelor subterane nu corespunde cu cea indicata in proiect, se va solicita prezenta
proiectantului precum si a delegatilor intreprinderilor detinatoare de retele subterane pentru a se fixa traseul
definitiv al conductei proiectate.
Se vor respecta indicatiile si restrictiile impuse in avizele anexate la prezentul proiect.
1.8. TRASAREA LUCRARILOR
Trasarea pozitiei conductei se va preda de catre beneficiar constructorului in prezenta proiectantului.
Predarea se va face prin fixarea de tarusi pe axul conductei. Se va da pozitia punctelor de incepere si final ale
conductei, precum si a punctelor importante de pe traseu. Reperele se vor da fata de elementele fixe. Dupa
stabilirea axei se marcheaza latimea sapaturii conform datelor din proiect, functie de diametrul conductei.
Executantul are obligatia de a pastra cu grija aceste borne pentru a se putea face verificarile ulterior. Se vor
respecta „Normele tehnice pentru proiectarea, execuţia si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale –
NTPEE-2018”, Caietul 29 art. 2.5, art. 3.14 – 3.7 si STAS 8591/1997.
SC INTENDO INSTAL SRL CAIET DE SARCINI
1.9. MATERIALE
Materialele necesare executarii branşamentului de gaze se vor procura de executant si vor corespunde
proiectului tehnic. Orice material furnizat de executant si gasit neconform cu prevederile prezentului caiet de
sarcini va trebui inlaturat de pe santier, fara ca executantul sa aiba vreo pretentie.
Calitatea materialelor va fi atestata de certificatele de calitate ale producatorilor ce vor insoti marfa precum
si de buletinele de incercari ale executantului care are obligatia sa le verifice calitativ atat la primire cat si inainte
de punerea in opera.
La receptia acestora se vor urmari:
➢ suprafetele exterioare si interioare ale tevilor sa nu prezinte zgarieturi, fisuri, sau deteriorari;
➢ capetele tevilor sa fie taiate neted si perpendicular pe axa tevii, fiind protejate de capace din polietilena
aplicate etans;
➢ marcajul tevilor trebuie sa fie aplicat la loc vizibil si sa fie citet;
➢ fitingurile care se vor monta pe conductele din polietilena trebuie sa corespunda integral cu materialul tevii;
➢ la receptie, materialele vor fi supuse incercarilor cerute de SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL pentru
confirmarea incercarilor furnizorului. Determinarea parametrilor pentru care se fac incercarile se va face in
cadrul laboratoarelor omologate.
Verificarea aspectului se efectueazã cu ochiul liber, la lumina zilei, de la o distanţã de max. 0,5 m având ca
scop identificarea eventualelor defecte (zgârâieturi, bavuri, umflãturi, goluri de material, incluziuni, etc.) şi
materiale strãine (pãmânt, lemn, textile) pe suprafeţele exterioare şi interioare.
Orice înlocuire sau schimbare de material se va face doar cu acordul scris al proiectantului.
1.10. CURATENIA SANTIERULUI
Pe toata durata executiei, incinta santierului va fi tinuta permanent in stare de ordine si curatenie.
Antrepenorul este obligat sa respecte toate reglementarile organelor sanitare, ale politiei, ale mediului si al
municipalitati.
1.11. VERIFICAREA LUCRARILOR EXECUTATE
Controlul indeplinirii cerintelor de calitate se va realiza de catre executant prin sistemul propriu de
conducere si control al calitatii. Inainte de inceperea lucrarilor executantul va numi un responsabil tehnic atestat,
care va urmari asigurarea nivelului de calitate corespunzator normativelor si legislatiei in vigoare.
Categoria de importanta a lucrarii este „C” - constructii de importanta normala.
Verificatorul tehnic atestat M.L.P.T.L. va trebui sa aiba cerintele A,B,C,D,E,F in domeniul IG.
De asemenea executantul este obligat sa asigure accesul pe santier al proiectantului si beneficiarului si sa
faciliteze orice verificare a calitatii solicitata de acestia.

2. TERASAMENTE

2.1. LUCRARI PREGATITOARE


Terasamentele vor fi precedate intotdeauna de o serie de lucrari pregatitoare necesare pentru asigurarea
unei executii corecte, continue si cu productivitate.
Cele mai importante lucrari pregatitoare sunt:
1. trasarea;
2. verificarea si stabilirea traseului in cazuri de neconcordanta;
3. pichetarea traseului;
4. curatirea terenului de corpuri straine;
5. scarificarea stratului de macadam şi depozitarea lui corecta in vederea unei noi utilizari;
6. depistarea prin sondaje a retelelor subterane, protejarea retelelor si convocarea proiectantului in caz de
neconcordanta cu planul;
7. asigurarea accesului la terasamente.
2.2. SAPATURI
Se interzice executantului de a incepe sapaturile inainte de a avea materialele necesare: conducte,
armaturi, etc. Insotite de certificate de atestare a calitatii si a buletinelor de incercari. In proiect au fost prevazute
urmatoarele feluri de sapaturi:
 sapaturi manuale in spatii limitate sub 1 m in teren foarte tare, cu pereti verticali, fara sprijiniri, pentru
realizarea santului pentru conducte;
 sapaturi manuale in gropi peste 1 m latime efectuate cu sprijiniri, pentru realizarea sondajelor, a caminelor si a
gropilor de pozitie.
Sapaturile se vor executa manual sau mecanizat, cat mai aproape de dimensiunile din proiect pentru a
rezulta un volum minim de umplutura. Latimea sapaturii se va alege astfel incat de fiecare parte a tevii sa ramana
un spatiu liber de cate 10 cm.
Adâncimea minimã a şanţului pentru montajul conductelor subterane din oţel şi polietilenã, trebuie sã
asigure adâncimea de pozare, mãsuratã de la nivelul terenului pânã la generatoarea superioarã a conductei de 0,9
m, respectiv 0,6 m la capãtul conductei de branşament.
Adâncimea de pozare se poate reduce local, cu condiţia prevederii mãsurilor de protecţie corespunzãtoare
cuprinse în Normele Tehnice.
Santurile in care se vor aseza conductele de gaze din PE, se vor sapa cu scurt timp inainte de montarea
acestora. Fundul santului va fi fara denivelari si pereti santului fara asperitati. Pentru a nu deteriora materialul
tubular la coborarea in sant si pentru a asigura o asezare corespunzatoare a conductei pe fundul santului. Pe
fundul santului se va asterne un pat de nisip de cel putin 10 cm grosime, cu granulaţia de 0,3....0,8 mm, pentru
asigurarea asezarii continue a conductei.
SC INTENDO INSTAL SRL CAIET DE SARCINI
Gropile pentru sudare în punctele de îmbinare a tronsoanelor conductelor, se realizeazã la urmãtoarele
dimensiuni:
 lãţimea = lãţimea şanţului + 0,6 m;
 lungimea = 1,2 m;
 adâncimea = 0,6 m sub partea inferioarã a conductei.
Pentru terenuri nisipoase, de umplutura etc., latimea santului se stabileste de la caz la caz.
Daca din cauza naturii terenului va fi nevoie ca sprijinirea malurilor sapaturii sa se faca prin dulapi
asezati orizontal fara interspatii, atunci se vor introduce la fiecare 3 dulapi in inaltime cate doua proptele orizontale
prin intermediul de dulapi asezati vertical.
Sprijinirea se poate realiza si cu dulapi metalici de inventar acolo unde este specificat in proiect. Sprijinirea
se va face de la suprafata terenului pana la cota sapaturii.
Se vor lua masuri de siguranta a lucrarii si a constructiilor din apropierea sapaturii.
Orice stricaciuni cauzate acestora sau a instalatiilor subterane din ampriza sapaturilor vor fi remediate si
platite integral de antrepenor.
In timpul lucrarii, executantul este obligat sa indeparteze in mod continuu apele de orice provenienta, care
eventual ar patrunde in sant. Fundul santului trebuie mentinut in stare uscata pana la terminarea montarii
conductei.
Pamantul rezultat din sapatura se va depozita pe o singura parte a santului la distanta minima de 50 cm de
marginea santului. Pamantul vegetal va fi indepartat si depozitat separat pentru a fi folosite la umplerea zonelor de
spatii verzi, ca ultim strat.
Suprafata terenului, pe zona afectata de sapaturi trebuie sa fie refacuta identic cu destinatia initiala.
2.3. UMPLEREA
Umplerea cu pamant a santului se va face dupa montarea conductei. Umplera santului dupa lansarea si
pozarea conductei in sant se face in doua etape:
1 – acoperirea partiala a conductei cu pamant, lasandu-se libere, pana la efectuarea probei de presiune, imbinarile
execuate la pozitie;
2 – umplerea completa a santului dupa efectuarea tuturor operatiilor.
Umplutura de pamant se va efectua cocomitent cu scoaterea sustinerilor de maluri.
Dupã aşezarea conductei, se umple şanţul cu nisip pânã când grosimea stratului de nisip, compactat
manual depãşeşte cu 10 cm generatoarea superioarã a conductei. Umplutura santului pana la 0,50 m deasupra
conductei se va face cu pamantul cel mai marunt rezultat din sapaturi. Pamantul introdus in umplutura se va
imprastia uniform. Umplutura se va face compactandu-se in mod uniform in straturi de cel mult 30 cm. Nu se va
permite adaugarea unui alt strat de umplutura inainte de a compacta stratul precedent. Dupa depunerea si
compactarea primului strat de umplutura se aşează o banda avertizoare de culoare galbena cu inscriptie „GAZ
METAN” avand o latime minima de 15 cm si se continua umplerea santului. Se va continua umplutura cu pamantul
rezultat din sapatura, in straturi succesive de 30 cm, compactate uniform. Umplutura santului se va face pe zone
de 20 – 30 m avansand pe o singura directie, pe cat posibil in urcare. Se poate lucra simultan pe trei zone
consecutive astfel:
 zona 1 – umplerea cu material de umplutura pana la 50 cm;
 zona 2 – umplerea cu material de umplutura pana la 20 cm deasupra conductei;
 zona 3 – umplerea cu nisip.
Cand nu exista variatii de temperatura a mediului ambiant cu mai mult de 5 0C intr-o perioada de 8 ore, se
poate efectua umplerea santului si pe portiuni mai mari de 30 m. Pamantul de strat vegetal se va folosi numai
pentru acoperirea umpluturilor in zona spatiilor verzi, ca ultim strat. Nu se accepta umpluturi executate cu:
 argile contractante sau macroporice;
 maluri si argile moi;
 materiale cu continut de teren vegetal sau substante organice;
 materiale eterogene rezultate din demolari, cu resturi de lemn;
 materiale cu bulgari, etc.
Pentru orice tasare a umpluturilor, constructorul este responsabil si va reface umplutura conform cerintelor
actelor normative. De asemenea va plati toate daunele datorate tasarii umpluturilor.
2.4. VERIFICAREA TERASAMENTELOR
Verificarile se vor face in conformitate cu Normativul C56-85, Caietul I, inclusiv anexa I-2 si Caietul II pct.
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, Norme tehnice pentru proiectarea, execuţia si exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale – NTPEE-2018”, Caietul 29 art. 2.5, art. 3.14 – 3.7 si STAS 8591/1997
Se vor verifica de catre delegatul beneficiarului si constructor urmatoarele:
 executarea sapaturilor la cotele prevazute in proiect;
 cota umpluturii;
 gradul de compactare.
Adancimea si pantele santului prevazute in proiect, se vor controla obligatoriu cu porti de vizare si
cruci, tolerantele fiind de maxim + 3 cm. Gradul de compactare al umpluturilor va fi conform prevederilor C56-85,
Caietul II, cap.1, paragrafele 1.1 – 1.7, inclusiv prevederile proiectului.
2.5. REFACEREA PAVAJELOR
Aceasta operatie se va realiza dupa ce s-a obtinut asigurarea ca umpluturile de pamant au fost facute si
compactate, ea realizandu-se in doua etape:
➢ prima etapa – pe toata suprafata desfacuta initial, daca autorizatia de constructie nu impune alte conditii;
➢ a doua etapa – pe suprafata pavajului lasat dupa tasarea completa a pamantului.
SC INTENDO INSTAL SRL CAIET DE SARCINI
In cazul sapaturilor care au fost executate in teren deschis (zona verde), suprafata solului se reface la
starea initiala.
In toate cazurile pamantul de sapatura ramas se evacueaza.

3. IMBINAREA CONDUCTELOR SI A ELEMENTELOR DE ASAMBLARE


Imbinarea conductelor din PE se va realizeaza prin sudura. Imbinarea prin sudura a conductelor si
fitingurilor din PE se realizeaza conform „Normelor tehnice pentru proiectarea, execuţia si exploatarea sistemelor
de alimentare cu gaze naturale – NTPEE-2008” prin procedeul de electrofuziune.
Fiecare tip de sudura se va realiza cu echipamente agrementate in conformitate cu prevederile legale si
vor fi executate de sudori autorizati.
Toate imbinarile trebuie sa prezinte cel putin aceeasi rezistenta cu cea a tevii.
In timpul realizarii sudurilor, se va respecta procedura de sudura, iar pe timp de ploaie sau ninsoare se vor
folosi prelate pentru protectia imbinarii.
Verificarea sudurilor se va face atat de constructor cat si de beneficiar in timpul executiei si dupa
efectuarea imbinarilor sudurilor.
3.1. PRELUCRAREA MATERIALELOR IN VEDEREA SUDARII
La punerea in lucru , tevile se curata la interior si exterior si se protejeaza obligatoriu in timpul montajului impotriva
patrunderii de corpuri straine. Capetele tronsoanelor se protejeaza cu capace. Prelucrarea si montarea conductelor
din PE în retele de distributie a gazelor naturale se efectueaza numai de catre personal tehnic de specialitate,
autorizat si instruit in domeniul utilizarii materialelor plastice.
Prelucrarea materialelor din PE în vederea sudarii, consta din:
PRELUCRĂRI MECANICE
➢ se va tine cont de plasticitatea materialului si de coeficientul redus de transmitere a caldurii, ceea ce poate
provoca incalzirea sculelor prelucratoare si impiedeca lucrul prin inmuierea materialului.
➢ suprafata prelucrata nu trebuie sa prezinte bavuri sau fisuri.
TAIEREA – se recomanda utilizarea clestilor pentru taiat teava ( D < 63mm ), ghilotine ( pentru diametre mari)
fierastraie mecanice sau electomecanice, fierastraie manuale.
INDREPTAREA SUPRAFETELOR TAIATE – după taiere, capetele conductelor trebuie finisate in vederea
imbinarii, in functie de diametru si sistemul de imbinare folosit, utilizand pile sabare, dispozitive de sanfrenare,
freze si dispozitive de prindere a conductei.
GAURIREA (perforarea) – se va face dupa efectuarea racordului de bransament şi a bransamentului propriu – zis.

Este interzisă prelucrarea prin deformare la cald a conductelor sau fitingurilor din PE.

3.2. IMBINAREA PRIN SUDURA CAP LA CAP


3.2.1. EXECUTIE
Se realizeaza intre conducte obisnuite si fitinguri din PE avand diametre de peste 75 mm.
Procedeul de sudare cap la cap consta in incalzirea capetelor de ţeavă, avand ca efect topirea stratului
superficial de polietilena si realizarea imbinarii prin aplicarea unei presiuni de contact după îndepărtarea
elemenului încălzitor.
În timpul rãcirii, fenomenul de contracţie comprimã straturile topite generând condiţiile optime de sudurã.
Echipamentul de sudura este setat prin softul unităţii electronice să se respecte parametrii de sudură (timp,
temperatură şi presiune de încălzire, timp şi presiune de sudură, timp de răcire)
Operatiile in esalonarea lor, pentru realizarea unei imbinari cap la cap sunt:
 tãierea ţevii perpendicular pe axa sa cu ajutorul unui tãietor de ţeavã pentru ţevi de plastic;
 curatirea tevii in zona de contact cu ajutorul lichidului decapant (alcool izopropilic);
 aliniera tevilor in dispozitivul aparatului de sudare;
 încălzirea plăcii ceramice;
 încălzirea capetelor de teavă în vederea sudării;
 îndepărtarea elementului încălzitor şi aplicarea unei presiuni de contact între cele două capete încălzite în
prealabil;
 racirea sudurii si scoaterea conductelor din dispozitivul de fixare.
3.2.2. CONTROLUL CALITATII SUDURILOR PRIN ELECTROFUZIUNE
Verificarea calitatii imbinarii se face vizual, conform tabelului anexat, si prin verificarea dimensiunilor
bavurilor formate de o parte si de alta a îmbinării sudate. In cazul in care, dintr-un motiv sau altul, sudura nu este
acceptată, imbinarea se va indeparta prin taiere si se va reface reluând toate operaţiunile conform tehnologiei de
sudare.
3.3. IMBINAREA PRIN ELECTROFUZIUNE
3.3.1. EXECUTIE
Se realizeaza intre conducte obisnuite si electrofitinguri din PE avand diametre de peste 32 mm.
Procedeul de sudare prin electrofuziune consta in incalzirea spirei metalice incorporate pe suprafata
interioara a fitingului, avand ca efect topirea stratului superficial de polietilena si realizarea imbinarii.
În timpul rãcirii, fenomenul de contracţie comprimã straturile topite generând condiţiile optime de sudurã.
Echipamentul de sudura are in componenta aparatului de sudura, intensitatea si tensiunea aplicata si
tmpul de racire.
Operatiile in esalonarea lor, pentru realizarea unei imbinari electrosudabile sunt:
SC INTENDO INSTAL SRL CAIET DE SARCINI
 tãierea ţevii perpendicular pe axa sa cu ajutorul unui tãietor de ţeavã pentru ţevi de plastic;
 curatirea tevii in zona de contact cu mufe, teuri, coturi sau sa electrosudabila, prin razuire 0,1 mm cu ajutorul
unui dispozitiv special si lichid decapant (alcool izoprpilic);
 verificarea lungimii de fixare a tevilor in manson;
 aliniera tevilor si a fitingului in dispozitivul aparatului de sudare;
 alimentarea cu energie electrica si sudarea propriu-zisa;
 racirea sudurii si scoaterea conductelor din dispozitivul de fixare.
Se recomanda indeosebi pentru sudarea in sa a bransamentelor si a ramificatiilor avand avantajul realizarii
pe pozitii in santuri inguste.
3.3.2. CONTROLUL CALITATII SUDURILOR PRIN ELECTROFUZIUNE
Verificarea calitatii imbinarii se face conform instructiunilor furnizorilor de aparate de sudare si a celor de
fitinguri electrosudabile si vizual, conform tabel, si prin verificarea dimensiunilor celor doi martori existenti la
capetele fiecarui electrofiting. Acesti martori trebuie sa fie impinsi in exterior la cota maxima prevazuta pentru
fiecare tipodimensiune. In cazul in care daca unul sau ambii martori nu au fost impinsi la cota maxima din diverse
motive, imbinarea se va indeparta prin taiere si se va reface cu alt electrofiting.
NOTÃ :
➢ În timpul sudurii nu se degajã fum sau vapori nocivi, iar temperatura de sudare este mult inferioarã
temperaturii de inflamabilitate a materialului.
➢ Toate îmbinãrile realizate între ţevi şi/sau între ţevi şi elemente de asamblare trebuie sã prezinte cel puţin
aceeaşi rezistenţã cu a ţevii.
➢ Prelucrarea şi îmbinarea ţevilor şi a elementelor de racordare din PE se recomandã sã se facã într-un
mediu ambiant cu temperatura cuprinsã între 15 şi 30 0 C. Nu este recomandabilã prelucrarea mecanicã a
conductelor la temperaturi sub 50 C. Este interzis montajul conductelor la temperaturi ambiante sub 5 0 C.
În cazuri excepţionale se lucreazã numai în cort încãlzit.

4. MONTAJUL CONDUCTELOR

4.1. MATERIALE
Pentru realizarea sistemelor de distributie a gazelor naturale se vor folosi numai tevi si elemente de
asamblare standardizate, materia prim utilizata fiind polietilena de inalta densitate P.E.I.D., conform „Normelor
tehnice pentru proiectarea, execuţia si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – NTPEE-2018”.
4.1.1. TEVI
Se vor folosi numai ţevi din polietilenã cu SDR 11, de tipul PE 100.
Materialul tubular din polietilena ( PE ) va corespunde SR ISO 151/F-1978 si SR ISO 4065/1978.
Tevile de PE trebuie sa fie produse din materie prima noua (fara reciclare), in gama de dimensiuni prezentata conf.
SR ISO 4437.
Tevile se livreaza in tronsoane drepte, in colaci sau roluri pe tamburi, in functie de diametru. Tevile se vor
incadra in tolerantele admise ale ovalitatii. Se vor respecta valorile maxime admise ale tolerantelor pozitive in
functie de grosimea nominala de perete. Capetele tevilor vor fi taiate neted si perpendicular pe lungimea tevii cu
abateri admisibile, fiind protejate cu capace din polietilena.
Pentru a se asigura calitatea la execuţie şi în continuare siguranţa în exploatare se admit abateri de la
perpendicularitate pentru dn = 50 ÷200 mm pânã la 4 mm.
Tevile vor fi fabricate de culoare neagra, marcata cu dungi galbene (minim 4), de-a lungul generatoarelor,
repartizate uniform pe circumferinta.
Marcarea tevii se va face prin imprimare direct pe teava, lizibila pe intreaga durata de viata a tevii.
Producatorul va insoti produsul cu rezultatul testelor privind cerintele de functionare conform ISO – 4437 si
ISO – 1167.
Tevile ambalate imediat dupa extrudare si depozitate in interior sunt acceptate de beneficiar pana la un an
de la data productiei.
Pentru tijele rasuflatorilor si tuburilor de protectie se vor folosi tevi de constructii STAS 404/1 sau de instalatii
sudate longitudinal STAS 7656.
4.1.2. FITINGURI
Pentru ţevi din PE 100 se vor folosi numai fitinguri din PE 100.
Realizarea elementelor de asamblare vor corespunde normelor internationale, ISO 8085-1, ISO 8085-2,
ISO 8085-3, ISO 9002, etc.
La realizarea branşamentului din polietilenã se vor folosi urmãtoarele tipuri de îmbinãri cu fitinguri de
electrofuziune:
 fiting tip sa cu colier de fixare – teul de branşament prevăzut cu dispozitiv de perforare sub presiune
 fiting tip manşon – mufe de electrofuziune
4.1.4. ARMÃTURI
Producatorul trebuie sa asigure prin certificate calitatea produselor, manualul de utilizare si intretinerea,
date tehnice, raport al testelor specifice, asmblare corespunzatoare, anul fabricarii.
4.1.5. FIRUL TRASOR
Se instaleaza o data cu conducta de branşament pentru a permite localizarea conductelor din PE.
Firul trasor este alcatuit dintr-un conductor monofilar din cupru, izolat.
SC INTENDO INSTAL SRL CAIET DE SARCINI
Pentru ramificatii si legaturi ale firului trasor se folosesc conexiuni drepte sau in ramificatii sau conectori de
cupru (4,8 mm x 50 mm).
Pentru etansarea conexiunilor si prevenirea coroziunii se folosesc cupoane de mastic.
4.1.6. CAPETE DE BRANSAMENT
Sunt piese de trecere de la teava de politilena de bransament, la postul de reglare, continand robinetul de
bransament.
Capătul de branşament se racordeazã la branşamentul propriu-zis cu mufe electrofuzibile.
Se va folosi un capăt de branşament neanodic la care trecerea de la polietilenã la oţel se face deasupra
solului, pe partea verticalã.
4.2. DEPOZITARE, TRANSPORT, MANIPULARE
Datorita deteriorarii progresive prin actiunea razelor ulltraviolete se fac urmatoarele recomandari de
depozitare:
 in interior;
 acoperite cu o prelata protectoare de U.V.;
 in cutii container.
Fitingurile vor fi pastrate in ambalaje proprii pana la utilizare.
Pentru tevile si conductele din PE depozitarea se face astfel:
➢ ţevile şi elementele de asamblare din PE se vor depozita în spaţii închise pe rafturi speciale sau acoperite
cu prelate protectoare U.V.;
➢ este indicatã depozitarea tuburilor în stive, pe o fundaţie planã, lipsitã de asperitãţi, sau pe cadre aşezate
la distanţe egale între ele (cadre astfel construite încât greutatea fascicolului sã fie transmisă prin ele);
pentru tipurile cu grosime micã (tip PN 4/6) este indicatã stivuirea pe orizontalã pentru a fi mai bine
protejate de eventualele deformaţii. Barele trebuie sã fie depozitate pe suprafeţe drepte şi netede, sprijnite
continuu pe toatã lungimea lor în stive (nu mai înalte de 1,50 m). O depozitare corectã uşureazã în mod
sensibil viitoarele operaţii de manipulare a tubulaturilor. Conductele livrate în colaci se vor depozita în
rastele orizontale pe sortimente şi dimensiuni, stivuindu-se pe înãlţimi de max. 2 m. Este obligatorie
existenţa capacelor de protectie ale ţevilor la depozitare. Ţevile livrate în colaci şi pe mosoare vor fi
presurizate.
➢ ţevile şi fitingurile din PE trebuie depozitate astfel încât sã se evite contactul cu produsele chimice
(hidrocarburi lichide, etc.) şi sã nu existe riscul deteriorãrii prin spargere, gãurire, zgâriere sau expunere la
luminã pe duratã lungã (mai mare de 2 ani);
Transportul se face cu vehicule cu podea neteda si aparatori laterale, plate, legate pentru reducerea
deplasarii intre ele si suporti lor, evitandu-se supraancarcarea. Puntea camionului si stalpi laterali se vor echipa
conform normelor in vigoare. Nu se vor depozita alte materiale deasupra conductelor din PE in timpul transportului.
Se va avea in vedere evidenta stocurilor in depozite si rotirea materialului depozitat in sistem FIFO („PRIMUL
INTRAT, PRIMUL IESIT).
Pentru instalarea fitingurilor, tuburilor si conductelor PE vor fi utilizate numai unelte si echipamente
specifice.
La manipularea fitingurilor si conductelor din PE se va evita:
 lovirea cu obiecte ascutite, mai dure ca acestea;
 tragerea sau impingerea pe suprafete abrazive, ascutite sau pietroase;
 zgarierea cu cuiele din paleti sau lazi;
 utilizarea lanturilor sau cablurilor.
4.3. MONTAJUL CONDUCTELOR DIN PE
4.3.1. MONTAREA CONDUCTELOR ŞI BRANSAMENTELOR
➢ Terasamentele se vor executa corect, iar pentru pozarea conductei se va realiza patul de nisip conform
Normelor tehnice pentru proiectarea, execuţia si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale –
NTPEE-2018.
➢ Conductele sau fitingurile din PE nu se deformează la cald in vederea montarii;

➢ Lansarea conductei se va face cu mijloace specifice care sa nu produca zgarierea sau deteriorarea
conductei;
➢ In procesul lansarii conductei din PE in sant, nu se va curba teava la o raza mai mare decât cea
admisa( ptr. conducta PEHD SDR 11 raza de curbura nu trebuie sa fie mai mică decat 30 x diametrul
exterior al conductei);
➢ Derularea conductei din PE de pe tambur se va face fara tensionarea acesteia;
➢ Conductele de PE trebuie asezate serpuit in sant pentru evitarea ruperilor datorita contractiei termice;
➢ Se vor utiliza mansoane de protectie din plastic la fitingurile de tranzitie la conducta si bransamente pentru
a preveni fisurile si ruperile;
➢ Intersectia conductelor de gaze cu celelalte instalatii existente in zona se va realiza de regula
perpendicular pe axul instalatiei intersectate dar nu la unghi mai mic de 60 fată de aceasta;
➢ Conducta de gaze se va monta la cel putin 200 mm deasupra instalatiei intersectate. In caz ca acest lucru
nu este posibil, conducta de gaz se va monta in tub de protectie ce va depasi cu cel putin 0,5m de o parte
şi alta lucrarea traversata in cazul canalizatiilor telefonice si galeriilor edilitare , in cazul cablurilor electrice,
a conductelor ce transporta fluide sub presiune si a altora de acest gen; tuburile de protectie vor fi
prevazute la partea superioara cu rasuflatori pentru evacuarea eventualelor scapari de gaze;
➢ Diametrul interior al tubului de protectie se stabileste in functie de diametrul exterior si destinatia conductei:
SC INTENDO INSTAL SRL CAIET DE SARCINI
• pt. conducte de distributie
di tub = de cond + 100 mm
• pt. bransamente
di tub = de cond + 50mm

➢ La montarea conductei in tub de protectie se va asigura concentricitatea celor doua capete, iar cand tubul
de protectie se monteaza in scopul drenarii eventualelor scapari de gaze, acesta se etanseaza la capete si
este prevazut cu rasuflatori;
➢ Se vor folosi pentru imbinarea conductei numai procedee omologate, cu respectarea stricta a operatiilor si
succesiunii acestora prevăzute în Caietul de Sarcini;
➢ Montarea armaturilor se va face astfel incat conducta din PE sa nu fie supusa unor tensiuni suplimentare;

➢ Toate armaturile vor fi montate subteran;


➢ Conductele din PE vor fi insotite pe toata lungimea traseului de un conductor de cupru cu izolatie
corespunzatoare unei tensiuni de strapungere de minim 5kV, cu sectiunea minima de 0,8mm 2;
➢ Deasupra conductei pe toata lungimea traseului, la o inaltime de 30 cm de la generatoarea superioara este
obligatorie montarea unei benzi din PE cu o latime de minim 15 cm cu inscriptia „GAZ METAN”.
4.3.2. MONTAREA FITINGURILOR
Dupa verificarea materialelor, imbinarile cu tevi de PE se pot realiza inainte de coborarea in sant si pe
pozitie.
Lansarea conductei dupa asamblare se poate face numai dupa ce la toate imbinarile sudate s-au efectuat
ciclurilor de racire.
4.3.3. MONTAREA ARMATURILOR
Se pot utiliza armãturi din PE sau oţel. Armãturile din oţel vor avea suprafeţele protejate împotriva
coroziunii.
Armãturile se vor instala astfel încât sã nu supunã ţeava din PE la sarcini suplimentare.
Armãturile din PE se sudeazã cu ţevile din PE prin unul din procedeele prezentate anterior.
Armãturile din oţel se monteazã în douã variante:
➢ cu flanşe;
➢ cu racorduri din PE.
Armãturile din oţel prevãzute cu flanşe se vor racorda la ţevile din PE prin sistemul de trecere de la PE la
metal cu adaptor de flanşe realizat din PE, sudabil pe ţeava din PE prin una din metodele de la punctul 6.3. şi
prevãzut cu flanşã metalicã sau din PE cu inserţie metalicã.
Armãturile din oţel prevãzute cu racorduri din PE se vor suda cu ţevile din PE prin unul din procedeele
prezentate la punctul 6.3.
Toate armãturile se vor monta subteran şi vor fi prevãzute cu elemente de acţionare de la suprafaţã.
Armãturile din oţel vor fi doar cu sertar cu tijã neascendentã şi se vor monta în cãmine de vizitare, în cazuri
speciale utilizându-se prelungitoare cu tijã pentru acţionarea de la suprafaţã. Armãturile de polietilenã vor fi din
acelaşi material ca şi ţeava la care se monteazã şi se vor monta îngropat în pãmânt cu tub protector şi tijã de
acţionare de la suprafaţã.
4.3.4. MONTAREA FIRULUI TRASOR
Pentru o buna marcare a retelei de distributie se va acorda o atentie deosebita continuitatii firului trasor la
conducte si bransamente.
Astfel se va atasa firul trasor la conducta cu banda adeziva din 5 in 5 m si in plus la fiecare conexiune, la
fiecare curba a conductei.
Pentru ramificatii si bransamente se utilizeaza conectori. Firul trasor se va infasura de cateva ori pe
bransament inainte de conexiune. Firul trasor va fi scos la capul bransamentului unde se va atasa cu banda, fiind
accesibil personalului de control. La distanţe de maxim 300 m, firul metalic va fi prevãzut cu puncte de racordare
(cutii de vizitare) la o sursã electricã.
Dupa realizarea retelei de distributie, se face verificarea continuitatii firelor.
4.3.5. VERIFICAREA CALITATII EXECUTIEI
Se vor respecta Normele tehnice pentru proiectarea, execuţia si exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale – NTPEE-2018, C 56-85, caietul 29, art. 3.1.-3.7., in ce priveste lucrarile ascunse.
Executantul trebuie sa respecte prevederile proiectului si ale reglementarilor in vigoare.
Pe parcursul executarii santului si la terminarea acestuia constructorul trebuie sa faca urmatoarele verificari
ale caror rezultate se vor consemna de catre acesta in P.V. de lucrari ascunse:
➢ verificarea dimensiunilor santului ( adancimea si latimea acestuia ), a gropilor de pozitie, a gropilor pt.
vanele de sectionare cu cele din proiect;
➢ verificarea eliminarii tuturor obstacolelor de pe fundul santului;
➢ verificarea planeitatii fundului de sant, operatie care se realizeaza cu rigide de lemn de 5-6 m lungime si
teuri de nivel, prin vizarea cu ochiul liber sau cu un aparat de nivel;
➢ verificarea respectarii distantelor obligatorii prescrise fata de alte constructii si utilitati subterane existenta;
➢ verificarea grosimii patului de nisip;
➢ verificarea consolidarii santului.
Imbinarile prin sudura pt. conductele din OL subterane si aeriene , trebuie sa corespunda clasei de calitate
SC INTENDO INSTAL SRL CAIET DE SARCINI
II , prevazuta în instructiunile tehnice privind stabilirea si verificarea clasei de calitate a imbinarilor sudate la
conducte tehnologice , indicativ I 27.
Controlul nedistructiv al sudurilor la conductele din OL este obligatoriu la
retele si instalatii subterane , rezultatele consemnandu-se in buletine de verificare.
Toate sudurile de pozitie se verifică prin control nedistructiv.
Controlul calitatii sudurilor pt. conducte din PE se face vizual si , dupa caz , prin metode nedistructive
conform prevederilor proiectului de executie avizat de
operatorul licentiat de distributie. Controlul vizual al calitatii sudurilor are la bază
prevederile prescriptiei tehnice CR 21.
Furnizorul controleaza in timpul executiei calitatea lucrarilor, sub aspectele pe care le considera necesare,
avand dreptul de a cere constructorului efectuarea verificarii sudurilor prin oricare din metode.
Imbinarile sudate gasite necorespunzatoare (cu defecte) se refac.
Terminarea unei portiuni de instalatie , care se poate proba independent , constituie faza determinanta si
se supune verificarii , potrivit legii.
La cererea constructorului, proiectantul va completa caietul de sarcini cu detalii privind montajul conductei
si bransamentelor din PE.

5. VERIFICARI SI PROBE DE REZISTENTA SI ETANSIETATE


Probele de rezistenţă şi etanşeitate la presiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează de către
executant, conform prevederilor art. 11 lit. b) din Procedura privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi
punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.
32/2012.
Se vor indeplini cerintele pentru verificarea etansietatii stipulate in Normele tehnice pentru proiectarea,
execuţia si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – NTPEE-2018, C 56-85, caietul 29, art. 4.1.-
4.18.
Proba preliminara se efectueaza cu aer la presiunea de 1 bar timp de 1 ora inainte de pozarea conductei in
sant.
Verificarile de rezistenţã şi etanşeitate a sistemelor de distributie si a instalatiilor de utilizare se efectueazã
de cãtre executant pe parcursul realizarii lucrarii.
Probele de rezistenta si etansietate a sistemelor de distributie si a instalatiilor de utilizare se efectueazã de
cãtre executant in prezenta delegatului operatorului licentiat de distributie la terminarea lucrarilor in vederea
receptiei.
Presiunile necesare efectuãrii verificãrilor şi probelor de rezistenţã şi etanşeitate se realizeazã cu aer
comprimat în cazul conductelor sistemului de distribuţie şi instalaţiile de utilizare şi cu apã la staţiile de reglare
mãsurare.
Valorile presiunilor, conform NTPEE-2018, sunt:
Tabelul nr. 8 - Presiuni pentru efectuarea verificărilor şi probelor de rezistenţă şi etanşeitate
   

*) În cazul conductelor realizate din PE 80, proba de rezistenţã se face la 6 bar şi proba de etanşeitate se
face la 4 bar
**) Cu manevrarea armãturilor
Efectuarea verificarilor si probelor la sistemele de distributie a gazelor naturale, din polietilena, se efectueaza
dupa racirea la nivelul temperaturii exterioare a ultimei suduri efectuate pe tronsonul respectiv.
Efectuarea verificarilor si probelor la conductele de distributie se realizeaza astfel:
 verificarea se face pe tronsoane de pana la 500 m la presiuni conform tabelului 8. Verificarea se
considera corespunzatoare daca presiunea se mentine constanta timp de minim 4 ore;
 proba se executa pe conductele terminate si se efectueaza la presiuni conform tabelului 8. Proba
se considera corespunzatoare daca presiunea se mentine constanta timp de 24 ore.
In cazul in care receptia se face simultan pentru conducte si bransamente din polietilena probele de
etansietate si rezistenta se efectueaza la presiuni conform tabelului 8. In cazul in care se realizeaza numai receptia
SC INTENDO INSTAL SRL CAIET DE SARCINI
bransamentelor din polietilena probele de etansietate si rezistenta se fac inainte de perforarea conductei la
presiuni conform tabelului 8.
Timpul de realizare a probei de rezistenta este de 1 de ora, iar pentru proba de etansietate este de 24 ora.
La efectuarea probelor de rezistenta si etansietate , aparatele de baza pentru masurarea presiunii si a
temperaturii vor fi de tipul cu inregistrare continua , cu verificarea metrologica in termen de valabilitate si se
monteaza de catre personal autorizat de catre BRML. Clasa de exactitate a acestor aparate de masura trebuie să
fie de minimum 1,5.
Inregistrarile parametrilor de presiune si de temperatura se dateaza si se semneaza de catre responsabilul
metrolog, instalatorul autorizat al constructorului, beneficiar si vor contine si urmatoarele date: lungimea, diametrul
tronsonului de conducta supus probelor, datele de identificare si verificare ale aparatelor de masurare.
Verificarile si probele de rezistenta si etansietate se efectueaza dupã egalizarea temperaturii aerului din
conductã cu temperatura mediului ambiant.
Timpul necesar pentru egalizarea temperaturii in functie de volumul conductelor din otel montate aparent
este urmatorul:

Volum cond. [m3] 0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 3 4 5 10 si mai mare


[minute] 9 20 30 40 50 60 75 90 90 120

Timpul necesar pentru egalizarea temperaturii in functie de volumul conductelor din PE este urmatorul:

Volum cond. [m3] 0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 3 4 5 10 si mai mare


[ore] 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 3,75 4,5 6,0 7,5 12,00

În timul probelor de presiune se interzice remedierea defectelor.


Verificarile si probele de presiune se considera corespunzatoare daca nu se inregistreaza variatii de
presiune (in afara tolerantei admise de clasa de precizie a aparatului de masura).

6. RECEPTIA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE


Receptia lucrarilor de gaze se va face cu respectarea Normele tehnice pentru proiectarea, execuţia si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – NTPEE-2018.
Recepţia tehnicã şi punerea în funcţiune a lucrãrilor din cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se
face de operatorul licenţiat al sistemului de distribuţie, prin instalatorul autorizat al executantului.
Operaţiile tehnice necesare recepţiei şi punerii în funcţiune a noilor instalaţii se fac de executatant, prin
instalatorul autorizat, în prezenţa delegatului operatorului licenţiat al sistemului de distribuţie. Pentru conductele de
distribuţie, inclusiv branşamentele, se prezintã urmãtoarea documentaţie:
➢ dosarul definitiv, care conţine proiectul tehnic, cu toate modificãrile aduse în timpul execuţiei
➢ fişa tehnicã a conductei/branşamentului
➢ poziţia cotatã a armãturilor, schimbãrilor de direcţie, rãsuflãtorilor, sudurilor de poziţie, cãminelor,
adâncimea de pozare
➢ factura de procurare a ţevilor şi armãturilor
➢ certificatele de calitate ale materialelor folosite
➢ buletinele de control nedistructiv al sudurilor
➢ buletin de calitate a protecţiei anticorosive
➢ proces verbal de lucrãri ascunse, însoţit de buletinul de verificare a calitãţii izolaţiei conductelor
îngropate şi de asigurare a electrosecuritãţii porţiunilor de conductã aparentã
➢ situaţia de platã a lucrãrilor
➢ autorizaţia de construire
➢ proces verbal de reperaţie a drumului, semnat de administraţia domeniului public
Recepţia tehnicã constã din verificarea documentelor de recepţie, verificarea calitãţii lucrãrilor şi
concordanţa acestora cu proiectul avizat şi efectuarea probelor de presiune (rezistenţã şi etanşeitate).
Inainte de punerea in functiune se face refularea aerului prin capatul opus celui de umplere.
În baza procesului verbal de recepţie tehnicã, în urma încheierii contractului de furnizare a gazelor
naturale, se poate face punerea în funcţiune a conductelor şi branşamentelor noi. Racordarea acestora la
conductele în funcţiune se face de operatorul licenţiat al sistemului de distribuţie, la solicitarea scrisã a
instalatorului autorizat care a executat lucrarea. Operaţiile de închidere a sectorului, anunţarea abonaţilor afectaţi
de manevrã şi redeschiderea sectorului se fac de operatorul sistemului de distribuţie, prin formaţia de exploatare.
Îmbinãrile care s-au executat dupã proba de presiune, pentru cuplarea instalaţiilor noi la cele în funcţiune,
se verificã la presiunea din conductã.
Înainte de punerea în funcţiune a conductelor sau branşamentelor, se predã operatorului licenţiat al
sistemului de distribuţie, Cartea Tehnicã a Construcţiei.

7. PLAN S.S.M. (MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI)


SC INTENDO INSTAL SRL CAIET DE SARCINI

1. Toate lucrările conform cerintelor proiectului, vor fi executate numai de formaţii specializate şi autorizate sub
coordonarea permanentă a unui şef de formaţie cu experienţă în astfel de lucrări, capabil să ia în orice
moment măsurile impuse de evoluţia lucrărilor.
2. Înainte de începerea lucrărilor toţi membrii formaţiei de lucru vor fi instruiţi asupra măsurilor necesare de
realizat pentru ca ele să se execute corespunzător cu prevederile proiectului tehnic, iar muncitorii vor folosi
obligatoriu şi permanent indiferent de anotimp echipamentul de lucru şi de protecţie prevăzut de normativele
în vigoare:

Nr. Denumire Sudor montator săpator Obs.


crt. echipament

1. cască de protecţie + + +
2. salopetă + + +
3. cizme de cauciuc + + + după caz
4. mănuşi montator + +
5. mănuşi sudor +
6. centură de siguranţă + + + după caz

3. Pentru buna pregătire a lucrărilor toate materialele, armăturile, echipamentele, SDV şi utilajele necesare
4. lucrărilor vor fi organizate corespunzător pe toată durata de execuţie pe o platformă pusă la dispoziţie de
beneficiar, iar constructorul va lua măsuri de asigurare a ordinii, curăţeniei şi securităţii.
5. La lucrările executate în zonele cu circulaţie pietonală şi rutieră se vor lua măsuri sporite pentru creşterea
siguranţei, atât a circulaţiei cât şi a personalului de execuţie şi civil, prin:
a) atenţionarea circulaţiei cu placarde şi panouri avertizoare montate începând cu 200 m înainte şi după
lucrare;
ŞANTIER ÎN LUCRU
DRUM ÎNGUSTAT
DRUM DENIVELAT
REDUCEŢI VITEZA DE CIRCULAŢIE
VITEZA 5 KM/ORĂ
b) montarea de panouri şi parapeţi care să delimiteze perimetrele căilor de circulaţie respective;
c) dirijarea circulaţiei prin montarea de bariere păzite pe drumurile cu circulaţie intensă;
d) montarea de podeţe cu balustradă şi mână curentă pentru trecerea persoanelor peste şanturi;
e) iluminarea pe timp de noapte a zonelor respective în plină circulaţie pietonală şi rutieră.
6. În toate stadiile de activitate ( în lucru sau la lăsarea lucrului ) toate căile circulaţie rutiere şi pietonale vor fi
degajate de orice fel de materiale şi mijloace tehnice de execuţie.
7. Trecerea utilajelor grele pe şenile de pe o parte pe cealaltă a drumurilor asfaltate se va face numai în locuri
amenajate pe „podine” din dulapi de lemn sau dale carosabile din BA folosite în lucrări curente de organizare
de şantier.
8. Este interzisă trecerea maşinilor şi utilajelor peste poduri şi podeţe fără verificarea prealabilă a capacităţii
portante a acestora şi o eventuală întărire suplimentară.
9. La încetarea lucrului toate dispozitivele şi utilajele vor fi retrase de pe platforma de lucru curăţate şi verificate
în afara perimetrelor de circulaţie, în locuri stabile şi asigurate împoriva deplasărilor şi pornirilor
întâmplătoare.
10. Înainte de începerea săpăturilor se va lua legătura cu posibilii beneficiari de instalaţia subterane ascunse :
conducte de orice fel, cabluri electrice şi de telecomunicaţii, etc. Luându-se măsuri de protejare a acestora
prin săpătură manuală.
11. Lucrările de subtraversare a drumurilor, prin tunelare sau şanţ deschis pe câte o jumătate din lăţime, utilizînd
după necesităţi şi podeţe provizorii peste săpătură , se vor realiza fără opirea circulaţiei, cu luarea măsurilor
restrictive prevăzute la punctul 4.
12. La săparea manuală a şanţurilor şi gropilor de poziţie se vor folosi unelte de săpat bune, luându-se măsuri de
protecţie împotriva surpărilor.
13. Toate săpăturile adînci vor fi asigurate prin sprijinire.
14. Este interzis a se executa lucrări de sudură în gropi de poziţie neasigurate împotriva surpării malurilor.
15. Prelucrarea materialelor din polietilenă se excută numai în ateliere bine aerisite, pentru eliminarea noxelor
rezultate la efectuarea sudurilor.
16. În timpul lucrului muncitorii utiliziază echipament de protecţie adecvat pentru a evita contactul cu substanţele
de curăţire a conductelor şi fitingurilor utilizate înainte de efectuarea sudurii.
17. Operaţiunile de lansare a conductei se vor face numai sub supravegherea şi la comanda şefului de formaţie.
18. Este interzisă circulaţia sau staţionarea muncitorilor sub cârligul macaralelor, sub conducta ridicată sau în
zona de acţionare a braţelor acestora.
19. Înainte de începerea operaţiunilor de ridicare sau coborâre, conducătorul instalaţiei de ridicat este obligat să
anunţe prin semnalele acustice, muncitorii din jur pentru a ieşii din raza de acţiune a acestora.
20. Se interzice folosirea macaralelor (manuale sau auto) dacă:
1. starea cablurilor de ridicat este necorespunzătoare;
2. frânele de asigurare a sarcinii nu sunt eficiente;
3. nu sunt echipate cu chingi de ridicare a sarcinii omologate şi în perfectă stare;
4. nu sunt calate corespunzător.
SC INTENDO INSTAL SRL CAIET DE SARCINI
21. Pentru operaţiunile de ridicare a sarcinii, vor fi utilizate numai dispozitive de legare omologate şi în perfectă
stare, care vor corespunde caracteristicilor lucrărilor pentru care au fost destinate.
22. Este interzis a lucra pe utilaj persoane neautorizate.
23. Personalul care acţionează în raza utilajelor acţionate electric sau în raza reţelelor electrice, va fi instruit
pentru evitarea electrocutării.
24. Muncitorii care execută lucrări la înălţime vor fi asiguraţi prin centuri de siguranţă şi funii şi vor purta genţi
pentru evitarea electrocutarii.
25. În timpul efectuării probelor de presiune se interzice accesul în zona de lucru a personalului.
26. Se interzice probarea conductelor cu oxigen.
27. Este interzis accesul persoanelor străine în zona lucrării, şi în special a copiilor.
28. Pentru conductele din PE se face in permanenta controlul electricitatii statice prin:- cabluri de impamantare;
- echipament de proptectie adecvat;
- sa nu stati in zone umede;
- sprierea conductei cu o solutie de sapun in timpul taierii;
- infasurarea cu o carpa umeda in solutie de sapun si atingerea de pamant.
29. Pentru lucrări de cuplări - decuplări la conducte şi instalaţii de gaze cu foc se vor lua următoarele măsuri:
 Lucrările de cuplări „în gaze” se vor desfăşura numai pe baza unui program întocmit în mod special şi
semnat de organele competente ale constructorului şi beneficiarului, sub directa supraveghere a
delegaţilor acestora.
 Nici o lucrare cu foc ( sudură, tăieri în metal, lucru cu scule care produc scântei ) nu va fi începută fără
permis de lucru cu foc, eliberat de şeful unităţii beneficiare a instalaţiilor la care se lucrează, acest
permis va indica măsurile preventive ce trebuiesc luate de constructor şi beneficiar pentru a începe
lucrul cu foc.
 Permisul de lucru ( N-PSI/79 MMPG ) este valabil o singură zi. Pentru lucrul în continuare se va emite în
fiecare zi câte un permis. În timpul lucrului permisul trebuie să se găsească la persoana vizată să
execute lucrarea.
 Instalaţiile şi conductele la care urmează să se lucreze, vor fi predate constructorului de către beneficiar,
pe baza unui proces verbal în care se va specifica că ele sunt pregătite conform NTS şi PSI, putându-se
lucra la ele cu foc deschis şi cu scule purtătoare de scântei.
 Este interzisă execuţia lucrărilor de sudură sau operaţii care ar putea produce scântei la instalaţiile în
funcţiune, la orice aparate sau conducte de gaze în funcţiune, şi la instalaţiile legate de cele în funcţiune.
 Maistrul, şeful de echipă şi muncitorii nu vor începe lucrul înainte de a fi convinşi de îndeplinire a tuturor
măsurilor cuprinse în permisul de lucru cu foc.
 Lucrările cu foc trebuie imediat oprite dacă în cursul executării lor, independent de luarea măsurilor
necesare, se constată organoeptic manifestări de gaze în preajma locului de lucru.
 Acolo unde nu se pot asigura condiţiile prevăzute de NTS şi PSI pentru lucrul cu foc deschis (şi unde
este posibil) porţiunea din instalaţie sau conducta la care urmează să se lucreze se va demonta după
golire din cele mai apropiate flanşe şi se va transporta unde se va putea lucra cu foc. După executarea
intervenţiei se va transporta şi monta din nou în instalaţie. Atât montarea cât şi demontarea se vor
executa cu scule antiscânteie.
 Este interzisă apropierea cu flacără, lucrul cu scule ce pot produce scântei, sudură, accesul utilajelor la
o distanţă mai mică de 35 m de instalaţia în exploatare.
 În toate cazurile în care există pericolul formării unui amestec exploziv, se vor lua următoarele măsuri:-
interzicerea strictă a focului;
- evitarea producerii de scântei;
- închiderea gazului;
- aerisirea imediată a conductei.
 La punerea în funcţiune a conductelor şi instalaţiilor noi, modificate sau reparate, se va proceda la
evacuarea aerului din reţea, lăsând să treacă pe la capătul opus o cantitate de gaze cuprinsă între două
şi trei ori volumul conductelor.
 Pentru conductele din PE, purjarea se va face prin intermediu „Ansamblului de purjare” in vederea: -
- asigurarrii controlului si evacuarii gazelor;
- prevenirii aparitiei electricitatii statice;
- controlului (cu gascop) a concentratiei gazului:
- evacuarii in siguranta a gazelor.
30. Constructorul şi beneficiarul vor stabilii după caz şi alte măsuri pentru siguranţa lucrului.
31. Când apar pe şantier probleme deosebite se va solicita proiectantul pentru elaborarea de eventuale
prevederi speciale astfel ca execuţia să se desfăşoare fără accidente umane sau materiale.
În afara măsurilor prevăzute menţionate mai sus, la executarea lucrărilor se vor respecta prevederilor
„Normelo tehnice pentru proiectarea, execuţia si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – NTPEE-
2018”, cu detalii din Instructiunile de protectia muncii specifice activitatii de Distributia Gazelor Naturale pentru
conducte de polietilena elaborate de S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.

INTOCMIT
PROIECTANT AUTORIZAT
SC INTENDO INSTAL SRL CAIET DE SARCINI

TEHNOLOGIA DE LUCRU ( Conducte din polietilena)


La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile cuprinse in Normele tehnice 2018 cu privire la proiectarea
si executarea sistemelor de distributiea gazelor naturale cu conducte din polietilena,precum si celelalte acte
normative in vigoare ,referitoare la activitatea de distributie a gazelor naturale.
Tevile utilizate vor fi din polietilena de inalta densitate PEHD, in gama de dimensiuni stabilita prin SR-ISO
4437 grad B cu grosimi de perete rezultate din SDR11.
Adancimea minima de montaj pentru conductele din PE ( calculate de la genera-
toarea superioara a tevii ) este de 0,9 m.
In cazul in care adancimea nu poate fi respectata, se pot utiliza si adancimi mai mici decat cele recomandate,
cu conditia montarii conductei de polietilena in tuburi de protectie. In tuburile de protectie se recomanda conducta
dintr-o singura bucata, fara imbinari, mai ales la lungimi sub 6 m.
Pentru realizarea de schimbari de directie, ramoficatii, reductii, se pot utilza:
 fitinguri uzinate:
 injectate : coturi teuri, reductii;
 din segmente de conducta prin sudura cap la cap ( coturi, teuri );
 curbare la rece a conductelor din PE ( dupa raza de curbura permisa , in functie de diametrul
nominal si grosimea peretelui )
La iesirea din pamant, schimbarea de directie sse va face prin curbarea fara aport de caldura a tevii din PE, raza
minima de curbura fiind de30 x Dn pentru SDR 11.
Pe aceasta portiune conducta se va poza in drenaj din nisip 1 – 3 mm, pentru
drenarea eventualelor scapari de gaze, iar pentru conducerea catre exterior a acestora se va monta un manson
protector din PE, cu rol de rasuflatoare de perete.
Latimea santului, la partea inferioara, trebuie sa fie de minim 0,2 m, superioara diametrului nominal al
conductei care cse monteaza.
Fundul santului se netezeste si se curate de pietre, se acopera cu un strat de nisip de 10 – 15 cm ( granulatie 0,3
– 0,8 mm .
La punerea in lucru, conductele se curate la interior si exterior si se protejeaza in timpul montajului impotriva
patrunderii de corpuri straine.
Capetele tronsoanelor se astupa cu capace.
Conducta se aseaza in sant, serpuit pe orizontala pe un pat de nisip de 10 cm grosime si apoi alt strat de nisip
compactat manual, usor umezit astfel ca sa depaseasca generatoarea superioara a conductei, sau, in cazul
extinderilor de conducta pana la cota -55cm cu nisip.
Pozarea conductei se realizeaza numai dupa racirea corespunzatoare a imbinarilor sudate.
Dupa stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilena se efectueaza in straturi subtiri, cu pamant mauntit,
prin compactare dupa fiecare strat.
Acoperirea conductei ( pentru primii 50 cm de deasupra conductei ) se efectueaza in perioada mai racoroasa a
zilei.
In dreptul rasuflatorilor, peste conducta din polietilena care a fost acoperita pe toata lungimea cu un strat de
nisip gros de 10 – 15 cm, se adauga un strat de piatra marunta , cu grosimea de 15 cm peste care se aseaza calota
rasuflatorii.
Conducta din PE este insotita pe tot traseul de un conductor din Cu, izolat, de sectiune 1.5 mmp, monofilar,
montat de-a lungul conductei si prin care se pot transmite semnale electrice cu ajutorul carora se poate determina
cu precizie amplasaea conductei si integritatea acesteia. Deasupra conductei, pe toata lungimea traseului. la o
inaltime de 25 cm de aceasta este obligatorie montarea unei benzi din PVC ptr. avertizare “GAZ METAN “
Materialul rezultat din sapatura, sortat de materiale dure ( beton spart, piatra, etc ) cu care se umple santul, va fi
introdus treptat in straturi de maxim 30 cm si va fi compactat manual. Dupa depunerea si compactarea primului
strat de umplutura, se aseaza banda de avertizare si se continua umplerea santului.
Compactarea cu dispozitive mecanice este admisa numai dupa realizarea stratului minim de protectie a
conductei.
Prelucrarea si imbinarea tevilor si a elementelor de racordare din PE, se pot realiza numai la o temperatura a
mediuluibambiant cuprinsa intre + 15 Cº si + 30 Cº.
Pentru diametre de 32 – 63 mm, trecerea de la polietilena / otel se realizeaza deasupra solului pe tronson
vertical cu ajutorul fitingului dr trecere polietilena / otel ( intrare PE Dn 32mm si iesire OL, Dn 1” , in cazul de fata
), dupa care se va monta un robinet sferic, lubrifiat, din otel Dn 1”, care sa permita scoaterea din functiune a
intregii instalatii de utilizare gaze.
Inainte de inceperea montajului, precum si in timpul montajului, se vor face toate verificarile prescrise in
normele in vigoare.
Inaine de punerea in functiune, conductele instalatiilor de gaze naturale se supun la incercari de reztstenta si
etanseitate.
SC INTENDO INSTAL SRL CAIET DE SARCINI
Incercarile preliminare se fac inainte de coborarea conductei in sant.
Proba de rezistenta , efectuata cu aer la o presiune de 9 bar timp de 1 ore;
Proba de etanseitate, efectuata cu aer la o presiune de 6 bar timp de 24 ore.
Incercarile vor incepe dupa egalizarea temperaturii aerului din conducta cu aerului din mediul inconjurator,
conform prescriptiilor din Normativul in vigoare, toate armaturile fiind montate.
In timpul incercarilor nu se admit pierderi de presiune.
Remedierea defectelor este interzisa in timp ce conducta este sub presiune.
Dupa terminarea incercarilor, evacuarea aerului cu care s-a efectuat proba de presiune, se va face la capatul
opus celui de umplere.
PLAN S.S.M.

Toate lucrarile de executie, punere in functiune, exploatare, intretinere, control si revizie a instalatiilor de gaze
naturale se vor face cu respectarea stricta a Legii nr. 319 din 2006, precum si a celorlalte normative in vigoare:
 NTPEE / 2018;
 H.G. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca, publicata in M.O al Romaniei nr.815/03.10.2006;
 H.G. 1425/11.10.2006 Norme Metodologice de aplicare a prevederilor legii, securitatii si
sanatatii in munca nr.319/2006;
 Norme generale de protectia muncii, aprobate prin ordin MMPS578/D/ 5840;
 Norme generale PSI aprobate prin ordinal nr. 381/12191/94, MLPAT.

PROIECTANT AUTORIZAT

S-ar putea să vă placă și