Sunteți pe pagina 1din 41

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
FILIALA FOCȘANI
ANUL ȘCOLAR 2021-2022
SEMESTRUL I

NOILE MEDIA ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE

COORDONATOR: MASTERAND:

1
Sistemul Informatic Integrat al
Învăţământului din România
(SIIIR)

2
Cuprins:
...........................................................................................................................................................1
Ce înseamnă și din ce este format SIIIR?...............................................................................................3
Ce este și cui se adresează SIIIR?...........................................................................................................3
Cum funcționează SIIIR?........................................................................................................................3
1. MODULUL DATE FINANCIARE SUBMODULUL DE BUGETE.........................................................4
2. SUBMODULUL ÎNMATRICULARE ELEVI ȘI ABSOLVENȚI..............................................................5
3. SUBMODULUL PROMOVARE ELEVI...........................................................................................7
4. MODULUL RESURSE MATERIALE................................................................................................8
5. MODULUL ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIȚĂ.....................................................................................14
6. MODULUL MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT..................................................15
7. MODULUL RESURSE UMANE...................................................................................................16
8. MODULUL DATE STATISTICE....................................................................................................18
9. MODULUL MANAGEMENTUL ELEVULUI..................................................................................19
10. MODULUL PLAN DE ȘCOLARIZARE.......................................................................................21
11. MODULUL REȚEA ȘCOLARĂ.................................................................................................22
BIBLIOGRAFIE......................................................................................................................................24

3
Ce înseamnă și din ce este format SIIIR?

SIIIR este prescurtarea de la Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din


România care va furniza servicii de gestiune completă a activităţilor sistemului educaţional
preuniversitar din punct de vedere operaţional, tehnic, administrativ şi strategic. Este format
din 11 componente (module), fiecare având câte un rol important în funcționarea sistemului.

Ce este și cui se adresează SIIIR?


 Este un sistem complex care va răspunde pe de o parte nevoilor identificate în sfera
educaţională şi recomandărilor de îmbunătăţire formulate și care, în același timp,
doreşte să fie purtătorul unei viziuni ample asupra modalităţilor în care se poate veni
în întâmpinarea nevoilor sistemului de educaţie.
 Se va adresa atât nevoilor utilizatorilor de la nivel central - legate în special de
luarea de decizii pe baza analizei indicatorilor de performanţă, dar şi de asigurarea
transparenţei proceselor investiţionale, gestiunea problematicii resurselor umane,
alcătuirea şi exploatarea acestora;
 Cât și nevoilor identificate la nivel local - gestiunea activităţilor, proceselor şi
fluxurilor la nivelul unităţii de învăţămant.

Cum funcționează SIIIR?


 Este constituită într-o platformă orientată către furnizarea de servicii, permiţandu-se
astfel comunicarea cu aplicaţiile existente, dar şi furnizarea de extensii specifice
menite să acopere neajunsurile identificate la nivelul sistemelor existente.
 Aplicația SIIIR este disponibilă online pentru utilizatorii ce fac parte din grupul de
lucru ce pilotează SIIIR în perioada premergătoare diseminării la nivel național.
 Fiecare modul are cate un ghid/manual de utilizare în care sunt descriși pașii ce
trebuie urmați pentru conectarea, introducerea și modificarea datelor/informațiilor la
platformă.

4
1. MODULUL DATE FINANCIARE SUBMODULUL DE BUGETE

EDITARE DETALII BUGET

Datele se vor opera doar la nivel de unitate de învăţământ cu personalitate juridică.


1. ADĂUGARE INFORMAŢII PE LINIILE BUGETARE Pentru a putea adăuga
informațiile aferente liniilor bugetare pentru o unitate, se selectează unitatea cu
personalitate juridică din lista afișată în ecranul principal la deschiderea submodulului
Bugete.
Pentru adăugarea informaţiilor aferente bugetului, în zona Editare buget se completează
informaţiile astfel: - în câmpul Tip buget, se selectează din lista derulantă tipul de buget
pentru care urmează să adăugați informațiile.

Prima versiune a bugetului va fi întotdeauna Buget iniţial


- în câmpul Clasificaţia se selectează din lista derulantă nivelul cel mai mic de
clasificaţie bugetară prevăzută de lege pentru care urmează să se opereze informaţiile

5
După selectarea tipului de buget şi a clasificaţiei bugetare, se completează valorile
bugetului defalcat pe titlurile clasificaţiei bugetare economice.
După salvarea datelor, în zona Total bugete vor fi afişate însumat valorile înscrise pe
titlurile bugetare din bugetul anual al unităţii selectate şi completate în zona Editare bugete.
Sumele aferente bugetului se introduc în LEI.

2. MODIFICARE INFORMAŢII LINII BUGETARE-pentru a modifica


informațiile despre liniile bugetare înregistrate anterior în sistem.
Ștergerea unei informații introduse presupune modificarea acestei informații cu
valoarea 0 (ZERO).

2. SUBMODULUL ÎNMATRICULARE ELEVI ȘI ABSOLVENȚI

1. ROLUL SUBMODULULUI
Submodulul permite:
 Înmatricularea/Reînmatricularea elevilor pentru anul școlar in curs
 Asocierea elevilor înmatriculați la formațiunea de studiu pentru un an scolar.
1.2. TIPURI DE UTILIZATORI
Operatorul de nivel MECŞ este reprezentat de utilizatorii de la nivelul MECȘ
(Ministerul Educației și Cercetării Științifice); poate vizualiza elevii înmatriculați, la nivel
național.
Operatorul de nivel IȘJ/ISMB este reprezentat de utilizatorii de la nivelul ISJ
(Inspectoratul Școlar Județean/Inspectoratul Școalar al Municipiului București); poate
vizualiza elevii înmatriculați, la nivel județean.
Operatorul de nivel Unitate de învățământ este reprezentat de utilizatorii din
unitățile de învățământ și are rolul de a înmatricula elevii și de a îi asocia la formațiunile de
studiu pentru anul școlar in curs.
2. FUNCȚIONALITĂȚI GENERALE
2.1. CONECTARE ÎN APLICAȚIE
2.2. SCHIMBARE PAROLĂ
2.3. DECONECTARE
3. DEZASOCIERE ELEV DE LA UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Există situația în care un elev dorește să continue studiile la o altă unitate de
învățământ. Pentru ca elevul să poată fi preluat la unitatea de învățământ dorită, este necesar
ca unitatea de învățământ de la care pleacă elevul să închidă asocierea elevului la unitate. În

6
această situație, din meniul afișat în stânga ecranului, selectați din submodulul Managementul
elevului opțiunea Listă elevi. Din lista afișată în ecranul Listă elevi, selectați elevul și apăsați
butonul Închidere asociere.
Închiderea asocierii unui elev la unitatea de învățământ nu poate fi executată cu succes dacă
elevul are asocieri deschise la formațiuni de studiu.
4. ÎNMATRICULAREA ELEVILOR
4.1. ÎNMATRICULAREA ÎN NIVELUL PREȘCOLAR
Din meniul principal accesați modulul Managementul elevului, apoi, din meniul
afișat în stânga ecranului, selectați din submodulul Înmatriculare elevi opțiunea Preșcolari.
4.2. ÎNMATRICULAREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE
Din meniul principal accesați modulul Managementul elevului, apoi, din meniul
afișat în stânga ecranului, selectați din submodulul Înmatriculare elevi opțiunea Clasa
pregătitoare. Pentru utilizare rapidă, recomandăm filtrarea elevilor după Unitatea de
învățământ (conform opțiunii din cererea de înscriere).
4.3. ÎNMATRICULAREA ÎN CLASA I
Din meniul principal accesați modulul Managementul elevului, apoi, din meniul
afișat în stânga ecranului, selectați din submodulul Înmatriculare elevi opțiunea Clasa I-a.
4.3.1. Căutare elev
Pentru a accesa forma de completare a datelor aferente unui elev pentru introducerea
acestuia în baza de date, din ecranul Clasa I, apăsați butonul Adaugă
4.3.2. Adăugare elev
Pentru a accesa forma de completare a datelor de identificare aferente unui elev
pentru introducerea acestuia în baza de date, din ecranul Clasa I, apăsați butonul Adaugă.
În forma de adăugare elevi, completați câmpurile după cum urmează: CNP -ul
elevului, nume si prenume,inițiala tatălui, sexul, data și locul nasterii, cetățenie, naționalitate,
țara de origini, limba maternă, data intrării în învățământul românesc si chiar fotografia
elevului. În registrul matricol se completeaza vol., nr., pag.
4.3.3. Preluare elev
Această secțiune este valabilă pentru preluarea unui elev care este definit în baza de
date, nu are asocieri deschise la formațiuni de studiu și nu este asociat la nici o unitate de
învățământ.
4.3.4. Asociere elev
Din meniul principal accesați modulul Managementul elevului, apoi, din meniul
afișat în stânga ecranului, selectați din submodulul Înmatriculare elevi opțiunea Clasa I-a.
4.4. ÎNMATRICULAREA ÎN CLASA IX-A (ADLIC)
Din meniul principal accesați modulul Managementul elevului, apoi, din meniul
afișat în stânga ecranului, selectați din submodulul Înmatriculare elevi opțiunea Clasa IX-
a ADLIC. Elevii care au fost repartizați prin ADLIC la unitatea de învățământ îi veți regăsi
în Lista de elevi, neasociați la formațiunea de studiu, deci nu este necesară adăugarea
elevului în Lista de elevi. Pentru elevii care nu s-au înscris la unitatea de învățământ în care
au fost repartizați prin repartizarea computerizată trebuie să se șteargă asocierea de la unitatea
de învățământ folosind butonul Ștergere asociere unitate, din Lista elevi, pentru a putea fi
preluați de către unitățile de învățământ în care s-au înscris (folosind Înmatricularea cazuri
deosebite).
4.5. ÎNMATRICULAREA CAZURI DEOSEBITE
Din meniul principal accesați modulul Managementul elevului, apoi, din meniul
afișat în stânga ecranului, selectați din submodulul Înmatriculare elevi opțiunea Cazuri
deosebite. Pentru cele 5 categorii specifice de elevi înscriși în licee (profesionali, vocaționali,
militari, rromi și speciali) trebuie să se șteargă asocierea de la unitate în care au promovat

7
clasa a VIII-a, folosind butonul Ștergere asociere unitate din Lista elevi și ulterior să fie
adăugați în unitățile în care au fost admiși folosind Înmatricularea cazuri deosebite.
4.5.1. Căutare elev
Pentru a accesa forma de completare a datelor aferente unui elev pentru introducerea
acestuia în baza de date, din ecranul Cazuri deosebite, apăsați butonul Adaugă.
4.5.2. Adăugare elev
Pentru a accesa forma de completare a datelor de identificare aferente unui elev
pentru introducerea acestuia în baza de date, din ecranul Cazuri deosebite, apăsați butonul
Adaugă. Această secțiune este valabilă pentru adăugarea unui elev care nu este definit în
baza de date.
4.5.3. Preluare elev
Pentru a accesa forma de completare a datelor de identificare aferente unui elev
pentru asocierea acestuia la unitatea de învățământ, din ecranul Cazuri deosebite apăsați
butonul Adaugă. Această secțiune este valabilă pentru preluarea unui elev care este definit în
baza de date, nu are asocieri deschise la formațiuni de studiu și nu este asociat la nici o
unitate de învățământ.
4.5.4. Asociere elev
Din meniul principal accesați modulul Managementul elevului, apoi, din meniul
afișat în stânga ecranului, selectați din submodulul Înmatriculare elevi opțiunea Cazuri
deosebite. În urma acestei acțiuni, se vor afișa elevii noi care sunt adăugați la unitatea de
învățământ pentru anul școlar respectiv.
3. SUBMODULUL PROMOVARE ELEVI
1. INTRODUCERE
1.1. ROLUL SUBMODULULUI
Submodulul permite:  Marcarea elevilor nepromovați  Promovarea multiplă sau
individuală a elevilor și asocierea lor la o formațiune de studiu pe anul școlar in curs.
1.2. TIPURI DE UTILIZATORI
Operatorul de nivel MECŞ este reprezentat de utilizatorii de la nivelul MECȘ
(Ministerul Educației și Cercetării Științifice); poate vizualiza elevii promovați, la nivel
național.
Operatorul de nivel IȘJ/ ISMB este reprezentat de utilizatorii de la nivelul ISJ
(Inspectoratul Școlar Județean/Inspectoratul Școalar al Municipiului București); poate
vizualiza elevii promovați, la nivel județean.
Operatorul de nivel Unitate de învățământ este reprezentat de utilizatorii din
unitățile de învățământ și are rolul de a promova elevii existenți și de a îi asocia la
formațiunile de studiu pe un an școlar.
2. FUNCȚIONALITĂȚI GENERALE
2.1. CONECTARE ÎN APLICAȚIE
Aplicația este concepută pentru a funcționa online, deci asigurați-vă că aveți
conexiune la internet.
2.2. SCHIMBARE PAROLĂ
După prima autentificare în aplicație, sistemul va genera o fereastră modală în care
trebuie să completați în câmpul Parolă curentă parola inițială, iar în câmpurile Parolă și
Confirmă parolă, parola nouă cu care va urma să vă reautentificați în aplicație.
2.3. DECONECTARE
Oricând este nevoie sau când doriți, vă puteți deconecta din aplicație apăsând butonul
Deconectare aflat în colțul din dreapta (sus) al ecranului. În urma acestei acțiuni, veți ieși din
aplicație și va reapărea pe ecran fereastra de autentificare.
3. PROMOVAREA ELEVILOR

8
3.1. GENERAREA FORMAȚIUNILOR DE STUDIU PE ANUL ȘCOLAR 2015-
2016 Din meniul principal accesați modulul Managementul unităților de învățământ, apoi,
din meniul afișat în stânga ecranului, selectați submodulul Formațiuni de studiu.
3.2. MARCAREA ELEVILOR NEPROMOVAȚI Pentru marcarea elevilor
nepromovați, din meniul principal, accesați modulul Managementul elevului, apoi, din
meniul afișat în stânga ecranului, selectați submodulul Promovare elevi.
3.3. PROMOVAREA ÎN CLASĂ A ELEVILOR
3.3.1. Promovarea individuală a elevilor
Din meniul principal, accesați modulul Managementul elevului, apoi, din meniul
afișat în stânga ecranului, selectați submodulul Promovare elevi.
3.3.2. Promovarea multiplă a elevilor
Pentru promovarea multiplă a elevilor, din meniul principal, accesați modulul
Managementul elevului, apoi, din meniul afișat în stânga ecranului, selectați submodulul
Promovare elevi.

4. MODULUL RESURSE MATERIALE


1. INTRODUCERE
a. ROLUL MODULULUI
Modulul de gestionare a resurselor materiale din unitățile de învățământ este o
componentă importantă a sistemului, având un impact major în activitatea de raportare.
Modulul permite colectarea și gestionarea datelor relevante complete aferente resurselor
materiale și facilităților unităților de învățământ.
Structura modulului Resurse materiale este formată din următoarele funcționalități:
 Clădiri – colectează și gestionează totalitatea datelor relevante referitoare la clădirile
aferente unităților de învățământ.
 Săli – colectează și gestionează totalitatea datelor relevante referitoare la sălile aferente
unităților de învățământ
 Transport – colectează și gestionează totalitatea datelor relevante aferente vehiculelor de
transport aflate în gestiunea unităților de învățământ
 Terenuri – colectează și gestionează totalitatea datelor relevante referitoare la terenurile
aferente unităților de învățământ
 Rapoarte – permite afișarea listei de rapoarte aferente acestui modul.
b. TIPURI DE UTILIZATORI
Operatorul de nivel MEN este reprezentat de utilizatorii de la nivelul MEN
(Ministerul Educației Naționale); poate vizualiza informațiile cuprinse în modul la nivel
național și poate rula rapoartele aferente modulului.
Operatorul de nivel ISJ este reprezentat de utilizatorii de la nivelul ISJ
(Inspectoratul Județean Școlar); poate vizualiza informațiile cuprinse în modul la nivel
județean și poate rula rapoartele aferente modulului.
Operatorul de nivel Unitate de învățământ este reprezentat de utilizatorii din
unitățile de învățământ și are rolul de a colecta și de a gestiona baza de date cu informații
referitoare la clădirile, sălile și mijloacele de transport aferente unităților de învățământ.
Atenție: acest ghid de utilizare se adresează utilizatorilor de tip Unitate de învățământ!
2. FUNCȚIONALITĂȚI GENERALE
2.1. CONECTAREA ÎN APLICAȚIE
Aplicația este concepută pentru a funcționa online, deci este necesară o conexiune la
internet. După ce se introduce adresa URL (http://www.siiir.edu.ro/siiir) în browserul folosit

9
(Internet Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera), va apărea fereastra de
autentificare în aplicație unde se introduce numele de utilizator și parola (credenț
țiale unice pentru fiecare unitate de învățământ), care au fost furnizate de administratorul
aplicației (MEN pentru ISJ și, respectiv, ISJ pentru UI).
Dacă numele de utilizator și parola au fost introduse corect, se efectuează automat conectarea
la aplicație și se ajunge în meniul principal.

3. GESTIONAREA MODULULUI „RESURSE MATERIALE”


3.1. ACCESAREA SUBMODULULUI „CLĂDIRI” Din meniul principal se
accesează modulul Resurse materiale, apoi, din meniul afișat în stânga ecranului, se
selectează submodulul Clădiri.

10
3.1.1. Adăugarea în sistem a unei clădiri aferente unei unități de învățământ.
Pentru a accesa forma de completare a datelor aferente înregistrării unei clădiri, se
completează informațiile după cum urmează:
 În câmpul Unitate de învățământ se caută și se selectează cea în gestiunea căreia urmează
a fi înregistrată clădirea.
 Cod clădire- codul de identificare atribuit clădirii.
 Denumire clădire - denumirea atribuită clădirii.
 Anul construcției - anul construcției clădirii.
Tip proprietate se selectează din lista prestabilită varianta corespunzătoare:
o Proprietate;
o Găzduire;
o Chirie.
 Nr. niveluri - numărul de niveluri pe care este construită clădirea.
 Suprafață construită (mp)-numărul de metri pătrați de suprafață construită a clădirii.
 Suprafață desfășurată (mp) - numărul de metri pătrați de suprafață utilă a clădirii.
 Latitudine (Grade Sexazecimale) și Longitudine (Grade Sexazecimale) - coordonatele
GPS ale clădirii.
 Bifa Supraveghere video se marchează dacă există dotarea cu echipament de
supraveghere video a clădirii.
 Bifa Supraveghere audio se marchează dacă există dotarea cu echipament de
supraveghere audio a clădirii.
 Stare tehnică se selectează din lista prestabilită starea tehnică în care se află construcția
clădirii (reabilitată, nereabilitată etc.).
 Bifa Încadrare risc seismic se marchează dacă, în caz de cutremur, clădirea se poate
prăbuși.
 Bifa Fonduri de la bugetul de stat pentru reabilitare/consolidare se marchează în cazul
în care clădirea a fost reabilitată sau consolidată cu fonduri de la bugetul de stat.
 Nr. Încăperi - numărul de încăperi aferente clădirii.
 Nr. elevi/preșcolari (capacitate) - numărul de elevi/preșcolari care poate fi susținut de
clădire.
 Fotografie, pentru o identificare mai ușoară și pentru harta școlară, se poate încărca o
fotografie a clădirii.
Secțiunea Avizul sanitar de funcționare:
o Autorizație sanitară de funcționare se selectează din lista prestabilită varianta
corespunzătoare:  Nu  Da  În curs

11
o Dacă în câmpul anterior a fost una din variantele Nu sau În curs, se completează o descriere
a motivului (motivelor) pentru care nu există încă autorizație în câmpul Explicații privind
lipsa autorizației.
o Dacă există autorizație sanitară și s-a ales anterior opțiunea Da, se completează numărul
autorizației și data eliberării acesteia.
 Data raportării se introduce data înregistrării clădirii în sistem .
3.1.2. Secțiunea Destinații – adăugare informații
Se completează câmpurile după cum urmează:
 Destinație se selectează din lista prestabilită opțiunea corespunzătoare destinației clădirii
(învățământ, internat etc.). Pentru ”Internat” se completează, în câmpurile nou apărute în
ecran, Tip internat, Total locuri și Fete (numărul de locuri pentru fete).
 În coloana Dată se completează data la care informația este înregistrată în sistem.
3.1.3. Secțiunea Beneficiari – adăugare informații În cazul în care există contracte
încheiate între unitățile de învățământ și terți pentru folosirea clădirilor aferente unităților, se
pot adăuga informații despre beneficiarii clădirilor aferente unităților de învățământ. Se
completează câmpurile după cum urmează:
 Nume beneficiar - denumirea beneficiarului clădirii aferente unității de învățământ.
 Număr contract - numărul contractului întocmit între beneficiari și unitatea de
învățământ.
 Dată contract - data întocmirii contractului dintre beneficiar și unitatea de învățământ.
 Descriere - o scurtă descriere beneficiarului, a contractului încheiat între acesta și unitatea
de învățământ și a activității ce urmează a fi desfășurată în sala aferentă unității de
învățământ.
 Orar - orarul de desfășurare a activității beneficiarului în incinta sălii aferente unității de
învățământ.
 Din data de - data intrării în vigoare a contractului încheiat între beneficiar și unitatea de
învățământ.
3.1.4. Secțiunea Adresă – adăugare informații
Se completează câmpurile după cum urmează:
 Localitate-se selectează cea corespunzătoare din listă
 Stradă-denumirea străzii unde este situată clădirea.
 Număr-numărul aferent străzii completate anterior.
 Cod poștal-codul poștal aferent străzii completate anterior.
 Din data de-data intrării în vigoare a adresei clădirii.
3.1.5. Secțiunea Avize – adăugare informații permite adăugarea informațiilor
despre avizele deținute de clădirile aferente unităților de învățământ.
Se completează câmpurile după cum urmează:
 Număr aviz - numărul atribuit avizului ce urmează a fi înregistrat.
 Cod CAEN se poate vizualiza lista codurilor CAEN aferente nivelurilor de învățământ și
se selectează cel corespunzător din listă.
 Tip autorizație se poate vizualiza lista tipurilor de avize care pot fi deținute de o clădire
aferentă unei unități de învățământ și se selectează cel corespunzător din listă.
 Observații - o descriere succintă a avizului obținut ce urmează a fi înregistrat.
 Data emiterii - data emiterii avizului deținut de clădirea aferentă unității de învățământ.
 Expiră la data de - data ieșirii din vigoare a avizului deținut de clădirea aferentă unității
de învățământ.
3.1.6. Secțiunea Utilități – adăugare informații-
Se completează câmpurile după cum urmează:
 Secțiunea Apă potabilă:

12
o În câmpul Sursă apă potabilă se selectează din lista prestabilită opțiunea corespunzătoare
sursei furnizoare de apă potabilă în clădire.
o În câmpul Branșament apă potabilă se selectează din lista prestabilită opțiunea
corespunzătoare tipului branșamentului de apă potabilă al clădirii.
 Secțiunea Canalizare:
o În câmpul Canalizare se selectează din lista prestabilită opțiunea corespunzătoare tipului
de canalizare al clădirii.
o În câmpul Branșament canalizare se selectează din lista prestabilită opțiunea
corespunzătoare tipului branșamentului de canalizare al clădirii.
 Secțiunea Gaz, electricitate, internet:
o În câmpul Branșament gaz se selectează din lista prestabilită opțiunea corespunzătoare
tipului branșamentului de gaz al clădirii.
o În câmpul Branșament rețea electrică se selectează din lista prestabilită opțiunea
corespunzătoare tipului branșamentului de electricitate al clădirii.
 Secțiunea Termoficare:
o În câmpul Branșament termoficare se selectează din lista prestabilită opțiunea
corespunzătoare tipului branșamentului de termoficare al clădirii.
 Secțiunea Reabilitatea energetică a imobilului:
o În câmpul Certificat energetic se selectează din lista prestabilită opțiunea corespunzătoare
deținerii certificatului energetic.
o În câmpul Clasa energetică se selectează din lista prestabilită opțiunea corespunzătoare
clasei energetice existente.
 Secțiunea Salubritate:
o În câmpul Contract salubritate se selectează i din lista prestabilită opțiunea
corespunzătoare existenței contractului de salubritate.
 În câmpul Data raportării se completează data de la care informațiile au fost înregistrate
în sistem.
3.1.7. Secțiunea Facilități – adăugare date -pentru adăugarea informațiilor legate de
facilitățile existente sau nu într-o clădire aferentă unei unități de învățământ.
După accesarea secțiunii Facilități, se marchează bifele din coloana Disponibilă din dreptul
facilităților regăsite în coloana Descriere facilitate de care clădirea beneficiază. În coloana
Anul realizării se completează anul din care facilitățile marcate ca fiind disponibile au fost
date în folosință.
Câmpul Data raportării se va completa automat cu data la care facilitățile au fost
înregistrate în sistem.
3.2. ACCESAREA SUBMODULULUI SĂLI
3.2.1. Adăugarea în sistem a unei săli
Se completează câmpurile după cum urmează:
 Cod sală - codul de identificare atribuit sălii.
 Denumire sală - denumirea atribuită sălii.
 Tip sală se selectează din lista prestabilită tipul corespunzător de sală (ex: cabinet,
bibliotecă, cantină etc.).
 Suprafață utilă (mp)-numărul de metri pătrați ai suprafeței utile a sălii.
 Înălțime utilă (m)- înălțimea sălii exprimată în metri.
 Nivel - etajul la care este situată sala.
 Data raportării - data înregistrării sălii în sistem.
 Expiră la data de se completează, dacă este cazul, data scoaterii din vigoare a sălii din
sistem.

13
 În secțiunea Caracteristici, în funcție de tipul sălii ce urmează a fi înregistrată în sistem,
se completează caracteristicile specifice sălilor aferente unităților de învățământ. (ex: număr
de locuri pentru sălile de clasă, laboratoare, ateliere; tipul pardoselii sălii de sport; numărul de
volume ale unei biblioteci etc.)
3.2.2. Secțiunea Beneficiari – adăugare informații În cazul în care există contracte
încheiate între unitățile de învățământ și terți pentru folosirea sălilor care fac parte din
clădirile aferente unităților, se poti adăuga informații despre beneficiarii sălilor. Se
completează câmpurile după cum urmează:
 Nume beneficiar - denumirea beneficiarului sălii aferente unității de învățământ.
 Număr contract - numărul contractului întocmit între beneficiari și unitatea de
învățământ.
 Dată contract - data întocmirii contractului dintre beneficiar și unitatea de învățământ.
 Descriere - o scurtă descriere a beneficiarului, a contractului încheiat între acesta și
unitatea de învățământ și a activității ce urmează a fi desfășurată în sala aferentă unității de
învățământ.
 Orar - orarul de desfășurare a activității beneficiarului în incinta sălii aferente unității de
învățământ.
 Din data de - data intrării în vigoare a contractului încheiat între beneficiar și unitatea de
învățământ.
 Expiră la data de - data ieșirii din vigoare a contractului încheiat între beneficiar și
unitatea de învățământ.
3.2.3. Secțiunea Facilități – adăugare date -pentru adăugarea informațiilor legate de
facilitățile existente sau nu într-o sală aferentă unei clădiri.
3.3. ACCESAREA SUBMODULULUI TRANSPORT
3.3.1. Adăugarea în sistem a mijloacelor de transport aferente unităților de
învățământ
Se completează informațiile după cum urmează:
 Unitate de învățământ se selectează cea în gestiunea căreia urmează a fi înregistrat
vehiculul
 Număr înmatriculare -numărul de înmatriculare al vehiculului de transport aflat în
proprietatea unității de învățământ, sau care o deservește
 Tip vehicul se selectează din lista prestabilită tipul corespunzător de vehicul (microbuz,
automobil etc.).
 Stare tehnică se selectează din lista prestabilită opțiunea corespunzătoare stării tehnice în
care se află vehiculul (ex: foarte bună, bună, etc.).
 Locuri - numărul de locuri disponibile ale vehiculului.
 Anul achiziției - anul în care vehiculul a fost achiziționat.
 Data punerii în funcțiune - data punerii în funcțiune a vehiculului.
 Bifa ITP valabil se marchează dacă vehiculul a efectuat inspecția tehnică periodică
obligatorie.
 Bifa Anvelope iarnă se marchează dacă vehiculul este dotat cu anvelope de iarnă.
 Bifa Sisteme de siguranță se marchează dacă vehiculul este dotat cu sisteme de siguranță.
 În secțiunea Forma de proprietate se marchează bifa corespunzătoare formei de
proprietate asupra vehiculului: de proprietate sau de deservire.
 În secțiunea Șofer se marchează bifa corespunzătoare statutului șoferului: salariat al
unității de învățământ, extern sau fără șofer. Pentru primele două variante se completează
numele șoferului în câmpul care apare după marcarea uneia dintre cele două bife.
 Data raportării - data în care vehiculul intră în gestiunea unității de învățământ.
 Expiră la data de -data în care vehiculul iese din gestiunea unității de învățământ.

14
3.3.2. Secțiunea Asociere elevi – adăugare informații-pentru asocierea elevilor care
beneficiază de transport de la adresa de domiciliu la unitatea de învățământ cu un vehicul
aflat în gestiunea unității
 Elev se selectează numele elevului
 Localitate se selectează numele localității
 Strada - denumirea străzii de domiciliu a elevului.
 Numărul - numărul aferent străzii completate anterior.
 Cod poștal - codul poștal aferent străzii completate anterior.
 De la - data de la care elevul devine beneficiar al transportului cu vehiculul aflat în
gestiunea unității de învățământ.
 Până la - data de la care elevul încetează a mai fi beneficiar al transportului cu vehiculul
aflat în gestiunea unității de învățământ
3.4. ACCESAREA SUBMODULULUI TERENURI
3.4.1. Adăugarea în sistem a terenurilor aferente unităților de învățământ
Se completează informațiile după cum urmează:
 Unitate de învățământ
 Carte funciară - numărul de identificare al cărții funciare.
 Nr. cadastral - identificatorul unic al terenului.
 Nr. topografic - numărul de identificare topografică a terenului.
 Suprafață teren măsurată (mp) - numărul de metri pătrați ai suprafeței terenului calculați
după efectuarea unei măsurători.
 Suprafață teren din acte (mp) - numărul de metri pătrați ai suprafeței terenului, care se
regăsește în acte.
 Categorie folosință alegeți din lista prestabilită valoarea corespunzătoare categoriei de
folosință a terenului.
 Poziție în inventarul domeniului public- codul de clasificare al terenului preluat din
inventarul domeniului public.
 Tip teren se alege din lista prestabilită valoarea corespunzătoare tipului de teren.
 Nr. tarla - numărul de identificare al tarlalei terenului.
 Nr. parcelă - numărul de identificare al parcelei terenului
 - Limitele proprietății - coordonatele de limitare a proprietății pentru fiecare punct
cardinal (N,S,E,V).
 În secțiunea Împrejmuire:
o În câmpul Tip împrejmuire se alege din lista prestabilită valoarea corespunzătoare tipului
împrejmuirii terenului;
o În câmpul Stare împrejmuire se alege din lista prestabilită valoarea corespunzătoare stării
tipului de împrejmuire a terenului.
 În secțiunea Căi de acces - numărul de căi de acces auto, pentru pietoni și starea acestora.
 În secțiunea Parcări - dacă este cazul, numărul de locuri de parcare și numărul de metri
pătrați ai suprafeței acestora.
 În secțiunea Teren sportiv - dacă este cazul, tipul de sport căruia îi este destinat terenul,
numărul de metri pătrați ai suprafeței destinate terenului sportiv și tipul materialulului cu care
suprafața acestuia este acoperită.
 - Data raportării se introduce data din care terenul se află în gestiunea unității de
învățământ.
3.5. ACCESAREA SUBMODULULUI RAPOARTE se poate vizualiza lista de
rapoarte specifice modulului Resurse materiale.
3.6. FUNCȚIONALITATEA DE MODIFICARE A INFORMAȚIILOR Dacă
este necesară modificarea din sistem a unei înregistrări efectuate într-unul din submodule
15
3.7. FUNCȚIONALITATEA DE ȘTERGERE A INFORMAȚIILOR Dacă este
necesară ștergerea din sistem a unei înregistrări efectuate într-unul din submodule
3.8. EXPORT Fiecare din submodulele modulului Resurse materiale (și secțiunile
aferente acestora) are funcționalitatea Export. Aceasta, odată accesată, exportă în format
excel sau csv lista completă aferentă fiecărui submodul.

5. MODULUL ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIȚĂ

1. INTRODUCERE
1.1. ROLUL MODULULUI
Modulul permite colectarea datelor necesare procesului de înscriere în învățământul
preșcolar (furnizate prin intermediul cererilor de înscriere), evaluarea cererilor depuse și
reînscrierea.
1.2. TIPURI DE UTILIZATORI
Administratorul este reprezentat de utilizatorii de la nivelul MEN (Ministerul Educaţiei
Naționale). Acesta gestionează informațiile aferente etapelor și fazelor existente în procesul
de înscriere.
Operatorul ISJ este reprezentat de utilizatorii de la nivelul ISJ (Inspectoratul Județean
Școlar). Acesta supervizează activitatea de definire a numărului de locuri disponibile pentru
înscrierea în învățământul preșcolar și activitățile de gestiune a informațiilor aferente
cererilor de înscriere conform etapelor și fazelor existente pe parcursul procesului de înscriere
în învățământul preșcolar.
Operatorul de şcoală (Secretar) este reprezentat de utilizatorii de la nivelul unității de
învățământ. Acesta este cel care gestionează informațiile aferente cererilor de înscriere
conform etapelor și fazelor existente pe parcursul procesului de înscriere în învățământul
preșcolar pentru unitatea de învățământ la care are acces.

2. FUNCȚIONALITĂȚI GENERALE
2.1. CONECTAREA ÎN APLICAȚIE
Aplicația este concepută pentru a funcționa online.Este necesar un nume de utilizator și o
parolă. Dacă acestea sunt introduce correct se efectueaza automat conectarea la aplicație și se
ajunge la meniul principal.
2.2. SCHIMBARE PAROLĂ
După prima autentificare în aplicație, sistemul va genera o fereastră modală în care
trebuie să completați în câmpul Parolă curentă parola inițială, iar în câmpurile Parolă și
Confirmă parolă, parola nouă cu care va urma să vă reautentificați în aplicație. După ce
parola a fost schimbată, aplicația va genera
2.3. DECONECTARE
Oricând este nevoie sau când doriți, vă puteți deconecta din aplicație apăsând butonul
Deconectare aflat în colțul din dreapta (sus) al ecranului. În urma acestei acțiuni, veți ieși din
aplicație și va reapărea pe ecran fereastra de autentificare. mesajul de confirmare, care va fi
afișat.
3.1. GESTIONAREA PROCESULUI DE REÎNSCRIERE LA GRĂDINIȚĂ
Submodulul Reînscriere oferă copiilor aflați deja în sistemul de învățământ preșcolar
posibilitatea reînscrierii la grădiniță în același tip de formațiune de studiu sau într-un tip de
formațiune avansat.
Atenție: un copil nu poate fi reînscris într-o formațiune de studiu mai mică decât cea la care
este asociat în anul școlar curent!
3.1. ACCESAREA SUBMODULULUI REÎNSCRIERE

16
Din ecranul principal al aplicației se poate accesa submodulul Reînscriere din
modulul Înscrierea la grădiniță.
3.2. REÎNSCRIEREA
Un copil se poate reinscrie in acelasi tip de formațiune de studio sau unei formațiune de
studio superioară celei la care este asociat în anul școlar current.

6. MODULUL MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE


ÎNVĂȚĂMÂNT

1. ROLUL MODULULUI
Acest modul este utilizat pentru gestionarea structurii și detaliilor de organizare a
unităților de învățământ și permite colectarea și administrarea tuturor detaliilor și atributelor
unităților școlare, dar și a caracteristicilor care definesc contextul exact de funcționare al
acestora (gestionarea formațiunilor de studiu, gestionarea activităților extrașcolare,
gestionarea partenerilor și consorțiilor).
Informațiile referitoare la unitate se vor prelua automat din Modulul de Management
al
Rețelei școlare, unde au fost introduse de către operatorul ISJ. De asemenea, acolo unde sunt
disponibile, se vor prelua informaţii din alte module ale aplicației SIIIR, de exemplu cele
colectate în modulul Plan de școlarizare.
Modul Managementul unităților de învățământ este structurat pe următoarele
submodule:
 Unități de învățământ – permite afișarea listei de unități din rețeaua școlară.
 Formațiuni de studiu – permite generarea și gestionarea claselor din unitățile de
învățământ.
 Activități extrașcolare – permite afișarea și gestionarea activităților extrașcolare
care se pot efectua.
 Parteneri și consorții – permite afișarea și gestionarea listei de parteneriate și
consorții.
 Rapoarte – permite rularea rapoartelor aferente acestui modul.

7. MODULUL RESURSE UMANE

1. ROLUL MODULULUI
Modulul de gestionare a datelor personalului din unitățile de învățământ este o
componentă importantă a sistemului, aceștia fiind actori principali ai educației, alături de
unitățile de învățământ și de elevi. Modulul permite colectarea datelor relevante complete ale
personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de învățământ
Gestionarea personalului presupune atât colectarea datelor înregistrate în sistem, cât și
gestionarea automată a fluxurilor specifice:
 încadrarea personalului la nivelul unității de învățământ;
 transferul de cadre didactice intre unități, etc.
Modalitatea prin care entitățile de tip Personal încadrate la o unitate de învățământ
ajung să alimenteze baza de date de la nivelul unității de învățământ este asigurată de
mecanismul de sincronizare (odată asociat cu o unitate de învățământ prin realizarea unei
încadrări, exportul datelor unității va conține și detaliile personalului care devine disponibil
după import în unitatea de învățământ).
Structura modulului Resurse umane este formată din următoarele funcționalități:

17
 Personal – colectează și gestionează totalitatea datelor relevante ale personalului din
unitățile de învățământ.
 Listă catedre – colectează și gestionează totalitatea datelor relevante aferente catedrelor din
unitățile de învățământ
 Rapoarte – permite afișarea listei de rapoarte aferente acestui modul.
1. GESTIONAREA MODULULUI „RESURSE UMANE”
1.1. Adăugarea în sistem a unui membru al personalului dintr-o unitate de
învățământ
Se introduce codul numeric personal al membrului personalului în câmpul CNP și se verifica
dacă acesta nu a fost deja înregistrat în sistem. Apoi se completează câmpurile: Nume,
Inițiala tatălui, Prenume, Sex și Data nașterii, Naționalitate, Status(Activ sau Inactiv),
Fotografie.
1.2. Secțiunea Atribute – adăugare informații
Se completează informațiile după cum urmează:
 În coloana Atribut: Venit, Distanța domiciliu-UÎ, Stare civilă, E-mail, Nume din
certificat, Nr copii, Telefon
 În coloana Valoare-valoarea atributului selectat anterior. (ex: Atribut – adresă de email;
Valoare – nume.prenume@mail.ro).
 În coloana Dată-data la care informația este înregistrată în sistem.
1.3. Secțiunea Adrese – adăugare informații
Se completează câmpurile după cum urmează: în câmpul De la-data la care informația este
înregistrată în sistem, apoi câmpurile: Tip adresă (Domiciliu/ Reședință) Județ și Localitate.
În secțiunea Adresă se completează denumirea străzii, numărul aferent străzii, codul poștal
aferent străzii, blocul, scara, etajul și apartamentul.
1.4. Secțiunea Documente – adăugare informații
Se completează câmpurile după cum urmează: Data la care documentul este înregistrat în
sistem, Tip document, Serie, Număr, Data eliberării, Eliberat de ( denumirea instituției
care a eliberat documentul).
1.5. Secțiunea Studii – adăugare informații
Se completează câmpurile după cum urmează: Nivel studii, Profil, Specializare, Pregătire
psihopedagogică, Tipul de învățământ, Limbă de predare, A doua limbă de predare,
Țara în care a efectuat studiile, Instituție, Anul începerii studiilor, Anul finalizării
studiilor,.
1.6. Secțiunea Discipline – adăugare informații
Se completează câmpurile după cum urmează: Disciplină, De la ( data de la care informația
intră în vigoare), Până la (dacă este cazul, data de la care informația iese din vigoare).
1.7. Secțiunea Niveluri – adăugare informații
Se completează câmpurile după cum urmează: Nivel (antepreșcolar, preșcolar, primar,
gimnazial, liceal, postliceal, profesional), De la ( data de la care informația intră în vigoare),
Până la (dacă este cazul, data de la care informația iese din vigoare).
1.8. Secțiunea Experiență profesională – adăugare informații
Se completează câmpurile după cum urmează: Dată(data la care informația este înregistrată
în sistem), Vechime în muncă ( vechimea totală în muncă, exprimată în ani și luni, pe care
membrul personalului unității de învățământ a acumulat-o până în momentul înregistrării
informației), Vechime în învățământ ( vechimea din sistemul de învățământ, exprimată în
ani și luni, pe care membrul personalului unității de învățământ a acumulat-o până în
momentul înregistrării informației).
1.9. Secțiunea Grade profesionale – adăugare informații
Se completează câmpurile după cum urmează: Data obținerii, Gradul, Media obținută.
1.10. Secțiunea Încadrare didactică – adăugare informații

18
Se completează câmpurile după cum urmează: Catedră, Calificat, Studii validate,
Diriginte, Clasa( dacă bifa Diriginte a fost marcată), Funcție didactică, Mod încadrare,
Modalitate angajare, Ore normă, Ore degrevare, Motiv degrevare, Decizie încadrare,
Încadrare principală, Dată început, Dată sfârșit.
1.11. Secțiunea Încadrare personal didactic auxiliar și nedidactic – adăugare
informații
Se completează câmpurile după cum urmează: Perioada de încadrare, Post, Modalitate
angajare, Mod încadrare, Fracțiune post, Decizia de încadrare ( numărul și data aferente
deciziei de încadrare).
1.12. Secțiunea Înlocuiri – adăugare informații
Se completează câmpurile după cum urmează: Perioada de înlocuire, Persoana înlocuită,
Persoana care înlocuiește, Motivul înlocuirii.
1.13. Secțiunea Sancțiuni disciplinare – adăugare informații
Se completează câmpurile după cum urmează: Perioada aplicării sancțiunii, Sancțiune,
Observații, Ridicarea Sancțiunii (La termen/ Anticipat).
1.14. Secțiunea Recompense – adăugare informații
Se completează câmpurile după cum urmează: Data ( data acordării recompensei),
Recompensă(tipul recompensei), Observații.
1.15. Secțiunea Programe formare continuă – adăugare informații
Se completează câmpurile după cum urmează: Data început (a programului de formare),
Data sfârșit, Instituție, Specializare, Nume curs, Credite profesionale.
1.16. Secțiunea Avize – adăugare informații
Se completează câmpurile: Data început ( data intrării în vigoare a avizului obținut de
membrul personalului), Data sfârșit ( data ieșirii din vigoare a avizului), Tip aviz
alternativă(o Step by step; o Montessori; o Waldorf; o Freinet), Tip aviz de culte(o
Ortodox; o Baptist; o Greco-catolic), Tip aviz de învățământ militar(o Interne; o Justiție; o
Militar), Aviz seminar teologic în județul de înscriere, Aviz IGP/ARR (se marchează dacă
membrul personalului din unitatea de învățământ este avizat pentru a preda la școlile de șoferi
din cadrul unităților de învățământ), Aviz educație specială, Aviz seminar HIV (dacă
membrul personalului din unitatea de învățământ este avizat pentru a preda copiilor
seropozitivi din sistemul de învățământ românesc), Aviz unitate învățământ
particular(dacă membrul personalului din unitatea de învățământ este avizat pentru a preda
în învățământul particular), Aviz liceul pedagogic(membrul personalului din unitatea de
învățământ este avizat pentru a preda în învățământul preșcolar).
1.17. Secțiunea Avize unități particulare – adăugare informații
Se completează câmpurile: Unitate învățământ, Data început ( data intrării în vigoare a
avizului), Data sfârșit (data ieșirii din vigoare a avizului).
1.18. ACCESAREA SUBMODULULUI LISTĂ CATEDRE
1.18.1. Adăugarea în sistem a unei catedre
Se completează câmpurile: Unitate de învățământ, Cod catedră, Nume catedră, Funcție
didactică, Statut catedră, Mod de încadrare, Sursă finanțare, Post complet, Viabilitate,
Număr ore ( numărul de ore ale catedrei), Număr ore TC ( numărul de ore ale materiei
obligatorii), Număr ore CDS ( la decizia școlii, numărul de ore pentru opționale) și
câmpurile De la ( data înregistrării catedrei în sistem), Până la ( dacă este cazul, data în care
înregistrarea efectuată iese din vigoare).
1.18.2. Secțiunea Asocieri nivel-disciplină-clasă – adăugare informații
Secțiunea permite asocierea nivelurilor, disciplinelor și a formațiunilor de studiu la catedrele
înregistrate în sistem.

19
Se completează câmpurile: Nivel (nivelul corespunzător catedrei.), Disciplină, Formațiune
de studiu, Ore TC ( numărul de ore ale materiei obligatorii), Ore CDS (la decizia școlii,
numărul de ore pentru opționalele obligatorii).
1.18.3. Secțiunea Avize – adăugare informații
Această secțiune permite completarea informațiilor aferente avizelor necesare ocupării
catedrei.
Se completează câmpurile: Data început ( data înregistrării informației în sistem), Data
sfârșit ( dacă este cazul, data ieșirii din vigoare a informației privind avizul necesar ocupării
catedrei), Tip aviz alternativă, Tip aviz de culte, Tip aviz de învățământ militar, Aviz
seminar teologic în județul de înscriere, Aviz IGP/ARR, Aviz educație specială, Aviz
seminar HIV, Aviz unitate învățământ particular, Aviz liceul pedagogic.
1.19. ACCESAREA SUBMODULULUI RAPOARTE
1.20. FUNCȚIONALITATEA DE MODIFICARE A INFORMAȚIILOR
1.21. FUNCȚIONALITATEA DE ȘTERGERE A INFORMAȚIILOR
2. EXPORT- funcție care exportă în format excel sau csv lista completă aferentă
fiecărui submodul.
8. MODULUL DATE STATISTICE

1. ROLUL MODULULUI
Modulul gestionează datele statistice la nivelul unităților de învățământ, la nivelul
Inspectoratelor Școlare Județene (ISJ) și la nivel național (MEN).
Datele statistice se colectează la nivelul unităților de învățământ, iar inspectoratele Școlare
Județene (ISJ) pot vizualiza și modifica datele colectate de unități. De asemenea ele pot
vizualiza sumele tuturor datelor statistice din județul de reședință al reprezentanților săi.
2. TIPURI DE UTILIZATORI
Administratorul este reprezentat de utilizatorii de la nivelul MEN (Ministerul
Educaţiei
Naționale) și poate controla procesul de definire a datelor statistice la nivel național.
Operatorul ISJ este reprezentat de utilizatorii de la nivelul ISJ (Inspectoratul Județean
Școlar) și poate controla procesul de definire a datelor statistice la nivel de județ.
Operatorul Unitate de Învățământ are rolul de a completa datele statistice.
Modulul oferă posibilitatea colectării în sistem a datelor statistice aferente unităţilor de
învățământ
la nivel de școală, județ (ISJ/ISMB) și național (MEN).
Din meniul principal al aplicației SIIIR accesați modulul Date Statistice, acțiune care vă va
direcționa
în ecranul principal al modulului.
Modulul Date Statistice este format din următoarele submodule :
1. SC0
2. Cost standard
Acestea pot fi accesate la nivel de unitate de învățământ, la nivel județean și la nivel național.
 Utilizatorul de nivel unitate de învățământ colectează, în forma aferentă ecranului
principal al submodulului SC0, datele statistice aferente fiecărui nivel de învățământ
(preșcolar, primar, gimnazial etc.):
 Numărul de formațiuni de studiu aferente fiecărui nivel de învățământ;
 Numărul elevilor asociați la formațiunile de studiu aferente fiecărui nivel de învățământ;
 Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din cadrul unității de învățământ.
Forma aferentă completării datelor statistice o puteți accesa selectând unitatea de învățământ
din ecranul principal al submodulului SC0 și apăsând butonul Vizualizează sau dublu click.

20
 Utilizatorul de nivel unitate de învățământ colectează, în forma aferentă ecranului
principal al submodulului Cost standard, datele statistice aferente fiecărui nivel de
învățământ (preșcolar, primar, gimnazial etc.):
 Numărul de elevi cu predare în limba română atât în mediul urban, cât și în mediul rural;
 Numărul de elevi cu predare într-o limba străină atât în mediul urban, cât și în mediul rural;
Forma aferentă completării datelor statistice o puteți accesa selectând unitatea de învățământ
din ecranul principal al submodulului Cost standard și apăsând butonul Vizualizează.

9. MODULUL MANAGEMENTUL ELEVULUI

1. Rolul modului .
Modulul de gestionare a datelor elevilor este o componentă cheie, pentru că aceștia
sunt principalii adresanți ai ofertelor educaționale puse la dispoziție de unitățile de
învățământ.
În acest modul este permisă colectarea și gestionarea completă a datelor de
identificare ale elevului, precum și gestionarea parcursului școlar al acestuia, de la înscriere
în unitate, înregistrare într-o formațiune de studiu, acţiuni extrașcolare, trecerea dintr-un ciclu
de
învățământ la următorul etc.
Preluarea acestor date se realizează la nivel de unitate de învățământ, în care, ulterior
elevul poate fi înscris în formațiunile de studii ale acesteia, poate participa la activitățile
extrașcolare disponibile etc. În continuare, activitatea sa școlară la nivelul unității de
învățământ poate fi gestionată în detaliu.
Modulul oferă de asemenea și funcționalitatea de gestionare a datelor care vizează
transferul elevilor de la o unitate de învățământ la alta.
Structura modulului Managementul elevului este formată din următoarele funcționalități:
 Managementul elevului
o Listă elevi – colectează și menține totalitatea datelor personale ale elevului.
o Listă părinți/tutori – colectează și menține datele personale ale
părintelui/tutorelui.
 Transfer elevi
o Cereri emise – această funcționalitate face posibilă redactarea cererilor de transfer de către
unitățile de învățământ către care se efectuează transferurile elevilor.
o Cereri primite – cu ajutorul acestei funcționalități unitățile de învățământ de la care se
efectuează transferurile elevilor pot vizualiza cererile de transfer, să le aprobe sau să le
respingă.
o Rapoarte – permite afișarea listei de rapoarte aferente acestui modul.
2. TIPURI DE UTILIZATORI
Operatorul de nivel MEN
Operatorul de nivel ISJ
Operatorul de nivel Unitate de învățământ.
Modulul este împărțit în două componente importante: Managementul elevului și Transfer
elevi.
3. MANAGEMENTUL ELEVULUI
Această operație oferă posibilitatea colectării în sistem a datelor referitoare la elevii
înregistrați în sistemul de învățământ românesc și situațiile școlare ale acestora.
Pentru a popula baza de date cu informațiile mai sus menționate, trebuie parcurși următorii
pașii:
 Accesarea modulului Managementul elevului;

21
 Accesarea și completarea informațiilor în submodulul Listă elevi;
 Accesarea și completarea informațiilor în toate secțiunile curpinse în forma aferentă
înregistrării elevilor în sistem;
 Accesarea și completarea informațiilor în submodulul Listă părinți/tutori;
 Accesarea și completarea informațiilor în toate secțiunile curpinse în forma aferentă
înregistrării părinților/tutorilor în sistem;
 Salvarea informațiilor completate.

4. TRANSFER ELEVI
4. 1. Accesarea submodulului Cereri emise
Cu ajutorul acestui submodul unitățile de învățământ către care sunt transferați elevi
au posibilitatea de a redacta și înregistra în sistem cererile de transfer și de a le emite către
unitățile de învățământ de la care se efectuează transferul, pentru ca acestea să poată aproba
sau respinge cererile.
4.2. Accesarea submodulului Cereri transmise
Cu ajutorul acestui submodul unitățile de învățământ, de la care se transferă elevi, au
posibilitatea de a vizualiza cererile de transfer redactate și emise de către unitățile către care
se dorește efectuarea transferurilor și de a aproba sau respinge cererile.
5. EXPORT
Fiecare din submodulele modulului Managementul elevului are funcționalitatea Export,
aflată în colțul din dreapta, sus. Aceasta, odată accesată, exportă în format pdf, excel sau csv
lista completă aferentă fiecărui submodul.

10. MODULUL PLAN DE ȘCOLARIZARE

1. ROLUL MODULULUI
Modulul Plan de școlarizare gestionează informațiile referitoare la oferta unităților de
învățământ, precum și procesul de aprobare și cel de management la nivel național ale
acestora.
Proiectul planului de școlarizare cuprinde informațiile despre structura pe care o poate
gestiona fiecare unitate de învățământ:
Nivele
Filiere
Profile
Domenii
Specializări
Clase
Mai curpinde, de asemenea, informații ca:
Număr de clase
Număr de elevi
Limbile de predare
Numărul de locuri pentru elevi cu situații speciale (care au un handicap sau
dizabilitate etc.)
Proiectul planului de școlarizare gestionează atât datele planului de școlarizare pe
anul școlar viitor, cât și datele din planul pe anul școlar în desfășurare.
Pentru a putea întocmi planul de școlarizare, este obligatoriu ca rețeaua școlară să fie
finalizată pe anul școlar viitor. Acesta este completat la nivel de unitate de învățământ (în
perioada comunicată de Inspectoratul Școlar Județean, respectiv Inspectoratul Școlar al

22
Municipiului București) și poate fi accesat la nivel județean și nivel național prin interfața
aplicației.
Utilizatorii de tip ISJ gestionează proiectul planului de școlarizare aprobat pentru
fiecare unitate de învățământ ce ține de propriul ISJ.
Structura modulului Plan de școlarizare este formată din următoarele
funcționalități:
Sumar – permite vizualizarea tuturor informațiilor introduse pentru toate nivelurile de
învățământ.
Evoluție demografică – permite actualizarea informațiilor referitoare la secțiunea Evoluție
demografică.
Antepreșcolar – permite afișarea proiectului planului de școlarizare aferent nivelului de
învățământ antepreșcolar.
Preșcolar – permite afișarea proiectului planului de școlarizare aferent nivelului de
învățământ preșcolar.
Primar – permite afișarea proiectului planului de școlarizare aferent nivelului de învățământ
primar.
Gimnazial – permite afișarea proiectului planului de școlarizare aferent nivelului de
învățământ gimnazial.
Liceal – permite afișarea proiectului planului de școlarizare aferent nivelului de învățământ
liceal.
Postliceal – permite afișarea proiectului planului de școlarizare aferent nivelului de
învățământ postliceal.
Profesional– permite afișarea proiectului planului de școlarizare aferent nivelului de
învățământ profesional.
Rapoarte – permite afișarea listei de rapoarte aferente acestui modul.
2. TIPURI DE UTILIZATORI
Operatorul de nivel MEN
Operatorul de nivel ISJ
Operatorul de nivel Unitate de învățământ
3. ÎNTOCMIREA PLANULUI DE ȘCOLARIZARE
Această operație oferă posibilitatea colectării în sistem a datelor referitoare la planul
de școlarizare prezent și cel propus pentru anul viitor al unităților de învățământ, informații
primordiale pentru structurarea resurselor din sistemul de învățământ.
Pentru a alcătui planul de școlarizare pentru anul școlar în curs și pentru anul viitor, trebuie
parcurși următorii pașii:
Accesarea modulului Plan de școlarizare;
Accesarea și completarea informațiilor în submodulul Evoluție demografică;
Accesarea și completarea informațiilor aferente tuturor nivelurilor de învățământ per unitate;
Salvarea informațiilor completate.
Închiderea planului de școlarizare
4. GENERAREA GRAFICELOR
Din fiecare submodul al modulului Plan de școlarizare, cu excepția a trei dintre ele
(Sumar,Evoluție demografică, Rapoarte), există posibilitatea de a genera grafice apăsând
butonul Generează grafic.
5. EXPORT
Aproape fiecare din submodulele modulului Plan de școlarizare (excepție face
submodulul Sumar) are funcționalitatea Export, aflată în colțul din dreapta, sus. Aceasta,
odată accesată,exportă în format pdf, excel sau csv lista completă aferentă fiecărui submodul.

23
11.MODULUL REȚEA ȘCOLARĂ

1. ROLUL MODULULUI
Modulul gestionează rețeaua școlară a unităților de învățământ și se ocupă de
colectarea
caracteristicilor, care permit identificarea fiecărei unită ți . Totalitatea unităților de
învățământ și relațiile ierarhice, care se stabilesc între acestea, constituie rețeaua școlară
națională. Informațiile referitoare la unitățile de învățământ se colectează la nivelul
Inspectoratelor Școlare Județene (ISJ) și Inspectoratului Școlar al Municipiului București
(ISMB).
Structura modulului Rețea școlară este formată din următoarele funcționalități:
 Rețea curentă – permite vizualizarea rețelei școlare pe ani școlari și modificarea
rețelei din anul curent.
 Proiect rețea – permite gestionarea proiectului de rețea pentru anul viitor.
 Istoric – permite vizualizarea modificărilor efectuate asupra unită ților de învățământ.
 Rapoarte – componentă a Modulului Rapoarte, permite generarea de rapoarte
despre rețeaua școlară.
Importanța modulului Rețea școlară este majoră și, în același timp, justificată de
faptul că orice activitate din sistem trebuie asignată unită ții de învățământ la nivelul căreia s -
a produs, dar și de faptul că posesia datelor SIIIR de către unitățile din rețea dictează regulile
de vizibilitate ale datelor pentru fiecare dintre utilizatori (o școală va avea acces la propriile
date, un utilizator ISJ va avea acces la totalitatea datelor unită ților arondate etc.).
În modulul Rețea școlară operațiile care pot fi realizate sunt următoarele:
 adăugarea de noi unități de învățământ;
 modificarea unităților de învățământ existente;
 închiderea de unități de învățământ deja existente;
 divizarea sau comasarea unităților de învățământ.
Odată introdusă o unitate de învățământ în Rețea școlară, aceasta nu mai poate fi
ştearsă
din sistem, în schimb se poate închide, informaţiile aferente acesteia rămânând în baza de
date SIIIR.
Dacă o unitate de învățământ a fost închisă, aceasta poate fi redeschisă doar de către
un
utilizator de nivel MEN.
2. TIPURI DE UTILIZATORI
Administratorul este reprezentat de utilizatorii de la nivelul MEN (Ministerul
Educaţiei
Naționale) și poate controla procesul de definire a rețelei școlare.
Operatorul ISJ este reprezentat de utilizatorii de la nivelul ISJ (Inspectoratul Jude țean
Școlar) și efectuează definirea rețelei.
Fiecare din submodulele modulului Rețea școlară are funcționalitatea Export, aflată în
colțul din dreapta, sus. Aceasta, odată accesată, exportă în format pdf, excel sau csv lista
completă aferentă fiecărui submodul.
După ce selectați una din variantele de format, aceasta va fi salvată și stocată pe hard
disk-ul computerului dumneavoastră.

24
BIBLIOGRAFIE:
1. https://www.siiir.edu.ro/images/manuale/05.02.2016_Bugete_Instructiuni_de_lucru.pdf

2. https://www.siiir.edu.ro/images/manuale/
02.10.2015_Inmatriculare_elevi_si_absolventi.pdf

3. https://www.siiir.edu.ro/images/manuale/14.09.2015_promovare_elevi.pdf

4. https://www.siiir.edu.ro/images/manuale/21.07.2015_resurse_materiale.pdf

5. https://www.siiir.edu.ro/images/manuale/23.04.2015_Inscrierea_la_gradinita.pdf

6. https://www.siiir.edu.ro/images/manuale/
30.01.2014_managementul_unitatilor_de_invatamant.pdf

7. https://www.siiir.edu.ro/images/manuale/30.01.2014_resurse_umane.pdf

8. https://www.siiir.edu.ro/images/manuale/08.12.2014_date_statistice.pdf

9. https://www.siiir.edu.ro/images/manuale/2014-10-20_managementul_elevului.pdf

10. https://www.siiir.edu.ro/images/manuale/2014-09-23_plan_de_scolarizare.pdf

11. https://www.siiir.edu.ro/images/manuale/2014-08-22_Retea_scolara_v1.4.pdf

12. https://www.siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri

25
Utilizarea critică a instrumentelor tehnologiei informației

Tehnologia informației sau și Tehnologia informației și a comunicațiilor, abreviat (cel mai


adesea IT) TI respectiv TIC, este tehnologia necesară pentru prelucrarea (procurarea,
procesarea, stocarea, convertirea și transmiterea) informației, în particular prin
folosirea computerelor (calculatoarelor electronice) .
Tehnologia informației găsește aplicare pe multiple domenii legate de date și informații,
cum ar fi: procesoare, calculatoare, hardware și software, limbaje de programare, structuri
de date și altele. Sunt considerate ca făcând parte din largul domeniu IT toate elementele care
prelucrează, într-un fel sau altul, date, informații sau cunoștințe.
Ocupațiile specialiștilor din acest domeniu sunt foarte variate, de la instalarea de
software aplicație și până la proiectarea unor rețele de calculatoare complexe și a bazelor de
date de informații. Câteva sarcini tipice sunt: managementul datelor, construcția de hardware
pentru calculatoare, proiectarea de software, administrarea unor întregi sisteme
informaționale. În ultimii ani sfera de răspândire s-a lărgit mult, cuprinzând acum nu numai
calculatoare și rețelele lor, dar și telefoane mobile celulare, intelifoane (smartphones),
televizoare cuplabile la Internet, automatizarea automobilelor, aplicații militare și multe
altele. De aceea, cererea de specialiști de vârf pe piața mâinii de lucru a domeniului este
constant mare. De aceea și instituțiile superioare de învățământ au introdus noi catedre,
cursuri, profile și examene corespunzătoare, pentru a ține pasul cu aceste tendințe din cadrul
IT, pe lângă domeniile Informatică și Sisteme informatice.
Tehnologia informației si a comunicarilor este formata atat din echipamentele necesare
prelucrarii informatiei si comunicarii ei cat si din software-ul necesar pentru obtinerea
informatiilor si transmiterea lor. Practic reprezinta totalitatea instrumentelor ce se bazeaza pe
calculator, folosite de oameni pentru a prelucra si transmite informatii. TIC ajuta la
prelucrarea informatiei, economiseste timp si spatiu, creeaza noi tipuri de organizatii, creeaza
noi meserii, produce mutatii profesionale si completeaza calificarile profesionale, determina
aparitia unor noi produse si servicii. Tehnologia informatiei si comunicarii a ajutat la
imbunatatirea performantelor elevilor fara costuri excesive pentru sistem prin faptul ca a
regandit modalitati de furnizare a continuturilor educationale. Cu ajutorul TIC se pot conferi
sistemului de administrare dimensiuni mai restranse, reducand astfel costurile de personal si
suprapunerea de sarcini. Tot tehnologia informației si a comunicațiilor ajuta managementul sa

26
urmareasca progresul obtinut atat de fiecare individ in parte, cat si de grupuri mai mari. Unul
din cele mai mari beneficii este accesibilitatea la informatie.
Bazele de date sunt instrumente prin intermediul carora informatiile despre anumite
subiecte sunt colectate si organizate,iar mai apoi oferite persoanelor interesate.  In consiliere,
bazele de date se refera fie la unele generate de institutii  fie la cele create de consilieri
individuali.
Alte instrumente de procesare a informatiei sunt cele audio, video, imagini, text si care de
altfel sunt cele mai utilizate atat pentru crearea de noi continuturi cat si pentru editarea unora
deja existente.
Retelele de socializare online sunt si ele parte a instrumentelor TIC care fac posibila
intalnirea virtuala a oamenilor.
Retelele profesionale sunt o varianta particulara a retelelor de socializare care sunt
concepute strict pentru un anumit domeniu de activitate (LinkedIn spre exemplu).
Instrumentele de promovare si autopromovare sunt foarte importante in cadrul
activitatilor de consiliere de cariera astfel ca prin intermediul lor clientul poate fi abilitat sa iti
gestioneze relatia cu potentialii angajatori. Scopul acestora este de a usura relatia dintre
angajat si potentialul angajator, scotand in evidenta calitatile persoanei care isi cauta un loc
de munca.
Instrumente de comunicare care pot fi simple sau complexe, sincrone sau asincrone,
platite sau cu titlu gratuit, sunt printre cele mai apreciale facilitati oferite de noile tehnologii.
Instrumentele de evaluare si autoevaluare a serviciilor oferite sunt printre cele mai utile
instrumente pentru consiliere si orientare pe care tehnologia informatiei si a comunicarii le-a
adus. Ele pot fi dezvoltate cu usurinta iar costurile sunt relativ mici.
Invatamantul la distranta este un proces de dobandire a cunostintelor care se bazeaza pe
tehnologia informatiei si a comunicatiilor cu resurse multumedia (text, grafica, sunet,
imagine, video, animatie).
Elevul se poate forma in ritmul sau propriu in functie de necesitatile si disponibilitatile
sale. In invatamantul la distanta, computerul este folosit ca instrument de acces la resurse
variate. Accesul este asigurat prin intermediul unui calculator conectat la o sursa de Internet
iar informatiile sunt accesate printr-un navigator Web. Cursantul are acces la informatii prin
intermediul unor materiale de invatare prezentate intr-o forma multimedia.
In domeniul consilierii, TIC permite urmarirea de catre consilier a progresului si a
parcursului fiecarui client in parte si de asemenea ofera posibilitatea de a furniza informatii
pertinente la momentul oportun. Clientii sunt incurajati sa se foloseasca de instrumentele

27
puse la dispozitie de TIC pentru a-si planifica si monitoriza parcursul educational si de
cariera. Prin intermediul instrumentelor oferite de noile tehnologii, consilierul are control
deplin asupra procesului pe care il gestioneaza si poate interveni oricand pentru a aduce
imbunatatiri astfel incat sa poata facilita accesul clientilor.
Una din problemele aparute in urma utilizatii instrumentelor TIC este aceea a
securitatii informatiei si implica urmatoarele aspecte:
      Securitatea fizica a datelor – datele sunt pastrate pe suporturi materiale care pot fi
distruse. Accesul in incinta unde sunt pastrate materialele este strict interzis persoanelor
neautorizate. De asemenea, incinta trebuie protejata impotriva incendiilor. Temperatura
oprima in incinta este de 21 grade Celsius, fara umiditate mare, fara praf si fum. In caz
contrar, componentele calculatoarelor nu mai functioneaza bine, apar erori si sunt afectate
contactele electrice. Calculatorul trebuie protejat de supratensiune.
  Securitatea impotriva furtului sau a indiscretiilor – pentru a evita accesul persoanelor
neautorizate sau pentru a impiedica actele de distrugere a datelor este important sa fie
implementat un sistem de parole pe mai multe niveluri, care sa controleze accesul diferentiat
la date iar datele trebuie criptate. 
      Protectia impotriva virusilor informatici – virusul este un program care poate distruge
date sau alte programe sau poate infecta anumite programe. Virusul practic este o boala a
calculatorului si provoaca anomalii cum ar fi incetinirea vitezei de lucru, scaderea spatiului
liber de pe disc sau cresterea numarului de blocuri defecte. Este importanta instalarea unui
antivirus care sa recunoasca virusul, sa curete fisierele contaminate si sa transmita mesaje de
atentionare la aparitia unui nou “inamic”.
In domeniul educatiei, eficienta tehnologiei informatiei si comunicatiilor vizeaza in
primul rand posibilitatea ca invatamantul care utilizeaza TIC sa aiba efect vizibil asupra
rezultatelor elevilor. Daca rezultatele sunt pozitive, este importanta specificarea acestor
efecte.  Vorbim aici de utilizarea tehnologiei precum televizor, calculator conectat la Internet,
radio. Este posibil ca in cazurile folosirii TIC-urilor sofisticate, mai ales daca este favorizata
invatarea constructiva, lucrurile sa fie si mai promitatoare.
Tehnologia informatiei si comunicatiei permite o aplicare mai buna a noilor metode
pedagogice, resursele distrubuite la distanta pot fi exploatate, are loc munca in colectiv,
permite extinderea programelor de invatamant, permite obtinerea calificarilor in piata muncii,
favorizeaza noile metode pedagogice.
O diferenta esentiala intre TIC-urile vechi si cele noi este conectivitatea pentru
accesarea resurselor materiale si cele umane situate la distanta. Exista astazi milioane de

28
website-uri unde se pot gasi si pot fi accesate ghiduri pentru elaborarea programelor de
invatamant, programe analitice de cursuri si activitati pedagogice. Tot mai multe resurse
pedagogice sunt trecute pe suport digital asa invat elevii si profesorii vor fi nevoiti sa
acceseze tehnologia informatiei.
TIC-urile permit si munca in colaborare intre indivizi si/sau grupe. Acest lucru se poate
realiza cu ajutorul videoconferintelor spre exemplu. Colaborarile sunt realizate prin sistemul
de conversatie in timp real.
TIC-urile permit dispersarea programelor de invatamant in toata , iar apoi ofera
posibilitatea de a invata pe tot parcursul vietii.
In zilele noastre, tot mai multe persoane, afaceri sau institutii se bazeaza pe tehnologie,
iar acest lucru sporeste viteza cu care informatia calatoreste si poate fi accesata. Pentru ca
informatia sa poata fi distribuita intr-un mod cat mai eficient, datele trebuie stocate pe servere
dedicate si sa fie manevrate de echipe de profesionisti care sa stie exact ce au de facut in
cazul unor evenimente nedorite, cum ar fi atacurile cibernetice.
Simplul fapt că tehnologia ne însoțește peste tot este un motiv suficient de bun pentru a
schimba modul în care tinerii asimilează informația. În multe state europene și americane,
companiile IT, împreună cu guvernele, au implementat cu succes mii de proiecte în instituții
de învățământ. Pentru a facilita accesul la informații și cursuri, orele interactive bazate pe
programe software create special pentru educație au îmbunătățit mult nu numai procesul de
predare / învățare, ci și relația dintre elevi și profesori și relațiile dintre părinți și elevi. Copiii
reprezintă viitorul unei societăți, motiv pentru care este important pentru ei să dobândească
abilitățile necesare pentru a trăi decent în societate. Deoarece tehnologia poate fi o sursă de
distragere a atenției, programele puse în aplicare în școli ar trebui să urmărească să ofere
elevului o experiență de învățare interactivă, bogată și variată, care îi ajută să devină mai
disciplinați și mai informați. Există o relație strânsă de determinare și împuternicire reciprocă
între tehnologiile de astăzi și educație: avansarea tehnologică este o consecință a dezvoltării
educației și educația, la rândul ei, beneficiază de aceste progrese. Educația a subsumat toate
progresele tehnice, ceea ce poate fi una dintre cheile succesului. Funcția educațională a noilor
tehnologii este dublă: pe de o parte, ele facilitează și ajută educația dacă sunt integrate cu
atenție în practicile educaționale; pe de altă parte, generează nevoia de noi competențe care
urmează să fie dezvoltate de instituțiile de învățământ. În același timp, integrarea noilor
tehnologii în educație duce la o recalibrare sau adaptare a metodologiilor tradiționale de
predare prin recontextualizare, modernizare și inovare. Tehnologia „conduce” metodologia
didactică de-a lungul pieselor noi. Noul nu exclude vechiul, ci îl invocă, îl convoacă, îl

29
contestă. Relația dintre tehnologie și educație devine din ce în ce mai dinamică. Pe de o parte,
asistăm la o evoluție permanentă și fără precedent a tehnologiei, care necesită noi abilități,
comportamente și atitudini. Pe de altă parte, gradul de absorbție al tehnologiei evoluează într-
un ritm alert. Astfel, relația dintre cele două „dinamici” devine mult mai complexă.
Tehnologiile de informare și comunicare actuale construiesc un nou referențial al învățării,
cel vehiculat sau „creat” de către lumea virtuală. Acesta nu-i mai puțin important decât
conținuturile clasice, multe dintre acestea fiind „dublate” de variante virtuale. Picturile dintr-
un mare muzeu pot fi explorate la fața locului, dar pot fi și „inspectate”, din multiple
perspective, de la distanță, prin intermediul internetului (tehnologia VR). Ambele variante
induc diferite tipuri de reprezentări sau de experiențe cu conotație formativă care se
completează dar se și stimulează reciproc. Lumea exterioară se tehnicizează și se
artificializează într-un ritm foarte rapid, iar școala, întro anumită măsură, trebuie să țină pasul
cu această dinamică. Până la un punct, ea este nevoită să le absoarbă și să le folosească în
profitul propriu. În același timp, ea trebuie să conserve și zone de naturalitate, să ocazioneze
elevilor cunoașterea directă prin observarea lumii reale. Un rol important pe care îl are
implicarea tehnologiei în sfera educațională, este acela că ajută elevii să își crească nivelul de
încredere în sine. Lucrul în echipă, dar și individual, în unele cazuri, îi ajută pe copii să se
conecteze unii cu alții, să colaboreze și chiar să intre în competiție. În plus, evaluarea elevilor
nu mai este făcută în funcție de vârstă și de anul de studiu în care sunt. Prin intermediul
tehnologiei, vocea elevilor este auzită în mod egal și aprecierea se face în funcție de
realizările acestora, eliminându-se astfel, din procesul de evaluare, componenta subiectivă.
Prin intermediul tehnologiei se poate face chiar și o diferențiere a elevilor. Fiecare are o
latură pe care o poate dezvolta mai mult. Fie că este vorba despre latura artistică, vizuală,
muzicală, practică sau matematică, nu mai există o uniformizare. Fiecare copil are
posibilitatea să aleagă cum să se exprime mai bine, care să fie ritmul lui de învățare, precum
și metoda. Tehnologia nu are limite. Dezvoltarea ei este continuă. Folosirea tehnologiei în
școli, în domeniul educației, le oferă elevilor posibilități nelimitate de învățare și evoluție.
Limitările date de resurse și acces redus la informație dispar o dată cu pătrunderea
tehnologiei în domeniul educației. În plus, profesorii pot veni cu diverse metode noi de a
atrage elevii și de a-i ține captivați. Unele școli nu beneficiază de resursele materiale și
educaționale necesare pentru a reuși să le ofere elevilor experiențe valoroase de învățare. Dar
tehnologia suplinește aceste lipsuri prin accesul nelimitat la informație, acces care se poate
face cu costuri reduse.

30
În noile orientări ale învăţământului problema interacţiunii pedagogului cu elevul este
una fundamentală. În acest context apare evidentă necesitatea unui sistem educaţional centrat
pe elev, axându-se pe nivelul de dezvoltare a potenţialului acestuia, aplicând tehnologii
adecvate.
Tehnologiile educaţionale presupun mijloace şi metode, structuri şi forme diferite care
coreleaza diferite concepte operaţionale: proiectul pedagogic, mesajele educaţionale,
conexiunea inversă etc. Integrarea tehnologiilor educaţionale în cadrul învăţământului
formativ presupune ca şcoala să se centreze pe dezvoltarea gândirii, selectând prin aceasta
conţinutul, metodele, formele şi criteriile de formare şi evaluare, adică să elaboreze acea
tehnologie educaţională care dezvoltă un anumit stil de învăţare cu efect durabil.
În noile orientări ale învăţământului problema interacţiunii pedagogului cu elevul este
una fundamentală. În acest context apare evidentă necesitatea unui sistem educaţional centrat
pe elev, axându-se pe nivelul de dezvoltare a potenţialului acestuia, aplicând tehnologii
adecvate.
Tehnologiile educaţionale presupun mijloace şi metode, structuri şi forme diferite care
coreleaza diferite concepte operaţionale: proiectul pedagogic, mesajele educaţionale,
conexiunea inversă etc. Integrarea tehnologiilor educaţionale în cadrul învăţământului
formativ presupune ca şcoala să se centreze pe dezvoltarea gândirii, selectând prin aceasta
conţinutul, metodele, formele şi criteriile de formare şi evaluare, adică să elaboreze acea
tehnologie educaţională care dezvoltă un anumit stil de învăţare cu efect durabil.
Sorin Cristea, în „Dictionarul de pedagogie”, atestă următoarea semnificaţie a termenului
„tehnologie educaţională”, care aici este numită „tehnologie pedagogică”: „Tehnologia
pedagogică reprezintă ansamblul tehnicilor şi cunoştinţelor practice imaginat pentru a
organiza, a testa şi a asigura funcţionalitatea instituţiei şcolare la nivel de sistem. În
contextul problematicii specifice procesului de învăţământ pot fi delimitate patru acţiuni
distincte, dar complementare, care asigură dimensiunea aplicativă a conceptului de
tehnologie a educaţiei/ instruirii: organizarea resurselor pedagogice existente, planificarea
şi aplicarea curriculumului, pregătirea şi folosirea materialului pedagogic şi aplicarea
cunoştinţelor în activitatea de învăţare.”
Elaborarea unor tehnologii educaţionale moderne permite nu numai îmbunătăţirea
calităţii procesului educaţional, ci şi rezolvarea problemei însuşirii unui volum imens de
informaţii într-un timp relativ scurt fără a afecta starea psihică a instruiţilor. Resursele
informaţionale au devenit la fel de importante ca resursele materiale şi cele energetice. În
condiţiile societăţii informaţionale bazate pe utilizarea tehnologiilor informaţionale şi

31
comunicaţionale (T.I.C.), în sistemul de învăţământ devine un imperativ necesitatea centrării
procesului de învăţământ pe elev, el devenind subiectul procesului de învăţământ şi care
presupune individualizarea (cel puţin relativă) a acestui proces. Folosirea tehnologiei
informaţionale reprezintă o posibilitate reală de individualizare a procesului de învăţământ
bazat pe clase şi lecţii. În contextul noilor tehnologii informaţionale se creează noi posibilităţi
în instruirea elevilor. În baza tehnologiilor multimedia apare posibilitatea realizării
materialelor didactice computerizate, care pot fi grupate, în funcţie de tipurile tehnologiilor
utilizate şi de scopurile pe care le realizează, astfel: manuale electronice, care reprezintă o
expunere textuală a materiei cu un număr mare de ilustraţii, care pot fi instalate pe server şi
transmise prin reţea,  manuale electronice cu o dinamică înaltă a materialului ilustrativ,
executate pe CD-uri, sisteme moderne pentru efectuarea lucrului de cercetare ştiinţifică, 
sisteme virtuale, în care elevul devine element al modelului computaţional, care reflectă
lumea reală şi  sisteme de instruire la distanţă.
Tehnologiile educaţionale moderne sunt eficiente în activitatea didactică în etapele
proiectării, implementării şi evaluării, una dintre condiţiile esenţiale în reuşita acestora fiind
cunoaşterea şi dorinţa de utilizare a celor mai potrivite mijloace, chiar dacă aceasta presupune
renunţarea la anumite obiceiuri care se dovedesc, uneori, mai costisitoare la capitolul resurse
(timp, energie, financiar).
În ceea ce priveşte proiectarea activităţii didactice la nivelul unităţii de învăţare,
varianta de proiect propusă se dovedeşte complexă, utilă, aplicabilă în contexte variate;
formatul este atractiv şi profesionist, oferind posibilitatea ca, în fiecare moment, să se poată
efectua conexiuni între elemente precum: arie tematică, competenţe specifice/ obiectivele de
referinţă, obiectivele operaţionale  şi obiectivele de evaluare vizate, planificarea  evaluării în
variantele iniţială, formativă şi sumativă, mijloace necesare realizării evaluării (liste de
verificare, stabilirea obiectivelor, observarea grupului, feedback din partea colegilor etc.),
aptitudinile vizate (exemple: deprinderi de a utiliza termeni de specialitate, abilităţi practice
de lucru cu programe Microsoft Office, experienţă minimă în realizarea publicaţiilor, abilităţi
de navigare şi documentare pe Internet), materiale şi resurse necesare pentru unitatea de
învăţare (tehnologie – hardware, software, materiale tipărite, resurse internet, alte resurse). 
De asemenea, orice ajustare necesară se poate realiza cu mai multă uşurinţă şi cu păstrarea
designului iniţial.
În ceea ce priveşte implementarea activităţii proiectate, utilizarea tehnologiilor
educaţionale moderne reprezintă un mijloc de facilitare a lecţiei prin creşterea atractivităţii şi
prin realizarea unei comunicări mai fidele între cadrul didactic şi elev (elevii pot recepta mai

32
clar ceea ce li se transmite, avându-se în vedere receptarea pe mai multe canale ale
cunoaşterii).
Pot fi utilizate, în acest sens materiale PPT, care, pe lângă designul atractiv, facilitează
o mai bună coerenţă în prezentare, precum şi contactul permanent a elevului cu varianta
vizual-auditivă a învăţării.  În spaţiul lecţiei pot fi inserate materiale create anterior sau pot fi
create astfel de materiale împreună cu elevii, în cazul în care există conexiune la Internet în
sala de clasă. Aceste materiale dezvoltă creativitatea elevilor şi asigură o învăţare de plăcere.
Tehnologiile moderne sunt eficiente nu numai în transmiterea noilor unoştinţe, ci şi în
consolidare deprinderilor formate şi în realizare transferului de informaţii între diferitele
domenii ale cunoşterii. Astfel, se pot realiza lecţii recapitulative cu ajutorul materialelor PPT,
exerciţiile propuse având la dispoziţie posibilitatea autocorectării răspunsului eronat,
solicitării sprijinului în identificare răspunsului corect, aprecierii în situaţia unui răspuns just,
identificării unor informaţii conexe. La final de lecţie se poate realiza o sinteză sub forma
unui flyer realizat de elevi, aceasta prezentând atractivitate şi utilitate prin
consolidarea capacităţii de sinteză, dar şi prin dezvoltarea abilităţilor de utilizare a
mijloacelor TIC. Tehnologiile educaţionale moderne favorizează într-un mod cu totul
deosebit învăţarea prin descoperire atât la capitolul informaţii, cât şi în ceea ce priveşte
varietatea modalităţilor de utilizare a computerului în sine cu economie de efort  şi timp.
Evaluarea reprezintă unul dintre aspectele în cadrul cărora tehnologiile educaţionale
moderne sunt cel mai eficient inserate. Astfel, se pot folosi teste on-line, în format PPT,
formulare realizate cu ajutorul Google docs etc., în cadrul cărora răspunsul este primit
foarte rapid, obiectivitatea fiind ridicată, monotonia este alungată, se creează o mai bună
dispoziţie a participanţilor, prin înlăturarea contactului direct cu evaluatorul, se stimulează
abilitatea de autoevaluare, spiritul competiţional cu sine însuşi.
Evaluarea realizată cu ajutorul tehnologiilor moderne devine un moment mai puţin
costisitor din punctul de vedere al consumului emoţional,  reuşindu-se performanţa
transformării utilului în plăcut, modificându-se atitudinea elevilor raportat la procesul
evaluării în sine.
Tehnologiile educaţionale moderne urmăresc facilitarea procesului didactic ajutând
cadrele didactice să creeze contexte favorabile învăţării, formării deprinderilor, constituirii
unui complex de atitudini care să stimuleze curiozitatea, dorinţa de a cunoaşte mai mult,
spiritul competiţional cu sine, plăcerea de a progresa şi de a-şi dezvolta posibilităţi de
autoinstruire, dar şi o raportare corectă la evaluare, aspect absolut necesar în poziţionarea
noastră, a fiecăruia, în spaţiul cunoaşterii. Învăţământul are nevoie de tehnologii educaţionale

33
moderne însuşite de cadrele didactice şi aplicate inteligent şi constructiv în derularea
procesului instructiv-educativ.  Cercetările realizate în ultimii ani în diferite ţări, precum și la
nivel global au arătat că utilizarea Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) în
educaţie contribuie într-o foarte mare măsură la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. Însă, cu
toate acestea, multe cadre didactice, fie că preferă metodele clasice de predare, fie dintr-o
reticenţă şi indiferenţă generală faţă de noile tehnologii, resping dinamizarea orelor şi
stimularea elevului cu ajutorul calculatorului, internetului şi tuturor celorlalte instrumente
asociate.
Datorită TIC s-au deschis noi domenii, nebănuite anterior, care, astfel, le-au
revoluţionat pe cele vechi.Printre acestea se numără şi educaţia, care a atins standarde noi şi
are o evoluţie uimitoare datorită TIC.
Utilizarea TIC este un proces indispensabil dezvoltării învățământului modern și
eficient, care presupune în primul rând familiarizarea și folosirea permanentă a calculatorului
în procesele didactice de către toți factorii educaționali implicați (elevi, profesori, personal
auxiliar, autorități etc.).
Competențele în domeniul TIC presupun un grup de abilități, în general dobândite (nu
moștenite, dar și acestea sunt foarte importante) pentru activitățile care presupun utilizarea
calcuatorului în general, dar, mai ales, a calculatorului personal (PC) și a tabletei de către
elevi și/sau profesori. 
Dezvoltarea competențelor în utilizarea TIC poate fi susținutã prin activitãțile de
comunicare cu partenerii, implicarea directã în activitãțile din școalã sau în timpul organizării
unor alte activități în școala respectivă, altele decât cele didactice (sportive, culturale,
religioase etc.). Creșterea abilitãților în utilizarea TIC se poate materializa prin utilizarea
constantã a calculatorului și a internetului în comunicarea cu profesorii din școala
respectivă/școli partenere, realizarea de prezentãri Power Point și utilizarea de programe
informatice. O activitate importantă care permite sporirea abilităților în utilizarea TIC o poate
constitui crearea și actualizarea permanentă a paginilor de prezentare a școlii respective pe
internet.
           Utilizarea TIC la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit în timpul
lecţiei duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor elevi la
lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei şi poate produce repulsie faţă de acest mijloc modern
de predare-învăţare-evaluare. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea
abilitaţilor practice, de calcul şi de investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane. De
asemenea, individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la

34
izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial. Materia predată la ore se
segmentează şi se atomizează prea mult, iar activitatea mentală a elevilor este diminuată, ea
fiind dirijată pas cu pas.
           Totuşi utilizarea TIC are numeroase avantaje:
1. Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială
rapidă;
2. Consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică;
3. Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea;
4. Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a
răspunsurilor elevilor,
5. Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare;
6. Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei;
7. Introducerea unui stil cognitiv, eficent, a unui stil de muncă independentă;
8. Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate;
9. Mobilizarea funcţiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului;
10.  Dezvoltarea culturii vizuale;
11.  Formarea deprinderilor practice utile;
12.  Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta
activitatea în funcţie de secvenţa anterioară;
13. Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor,
de realizare de grafice, de tabele;
14.  Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii;
15.  Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei
probleme elevul îşi gaseste singur răspunsul pentru o problemă concretă;
16. Asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie permanentă
(educaţia de-a lungul întregii vieţi, ”long life learning - LLL”);
17.  Determină o atitudine pozitivă a elevilor faţă de disciplina de învăţământ la care este
utilizat calculatorul şi faţă de valorile morale, culturale şi spirituale ale societăţii;
18.  Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul educaţional.
  De asemenea, calculatorul este extrem de util deoarece simulează procese şi fenomene
complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel,
prin intermediul lui se oferă elevilor, modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte,
ilustrări ale proceselor şi fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive.
Permite realizarea unor experimente imposibil de realizat practic datorită lipsei materialului

35
didactic, a dotării necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare sau a pericolului la care erau
expuşi elevii şi profesorul. Elevii au posibilitatea să modifice foarte uşor condiţiile în care se
desfăşoară experimentul virtual, îl pot repeta de un număr suficient de ori, astfel încât să
poată urmări modul în care se desfăşoară fenomenele studiate și pot extrage singuri
concluziile. introducerea în instituţii a Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la
schimbări importante în procesul de învăţământ. Astfel actul învăţării nu mai este considerat
a fi efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor/studenţilor cu
calculatorul şi al colaborării cu profesorul. Această schimbare în sistemul de învăţământ
vizează următoarele obiective :
1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare;
2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual .
Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire al profesorului în utilizarea
calculatorului, de stilul profesorului, de numărul de studenţi, de interesul, cunoştinţele şi
abilităţile acestora, de atmosfera din grupă şi tipul programelor folosite, de timpul cât se
integrează softul în lecţie, de sincronizarea explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele
de evaluare, de fişele de lucru elaborate. Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un
moment nepotrivit a calculatorului în timpul lecţiei duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa
învăţării prin neparticiparea unor elevi la lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei şi poate
produce repulsie faţă de acest mijloc modern de predare-învăţare-evaluare.
Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilitaţilor practice, de calcul
şi de investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane.
De asemenea individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului student-
profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial. Materia se
segmentează şi se atomizează prea mult, iar activitatea mentală a elevilor este diminuată, ea
fiind dirijată pas cu pas. Totuşi utilizarea calculatorului are numeroase avantaje:
1. Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de
schimbare socială rapidă;
2. Consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică;
3. Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea;
4. Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea
imediată a răspunsurilor elevilor;
5. Întărirea motivaţiei studenţilor în procesul de învăţare; — Stimularea gândirii
logice şi a imaginaţiei;
6. Introducerea unui stil cognitiv, eficent, a unui stil de muncă independentă;

36
7. Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate;
8. Mobilizarea funcţiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului;
9. Dezvoltarea culturii vizuale;
10. Formarea deprinderilor practice utile;
11. Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a
reproiecta activitatea în funcţie de secvenţa anterioară;
12. Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a
rezultatelor, de realizare de grafice, de tabele;
13. Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor
aplicaţii;
14. Asigură pregătirea elevilor/studenţilor pentru o societate bazată pe conceptul
de educaţie permanentă (educaţia de-a lungul întregii vieţi);
15. Determină o atitudine pozitivă a tineretului studios faţă de disciplina de
învăţământ la care este utilizat calculatorul şi faţă de valorile morale, culturale
şi spirituale ale societăţii;
16. Ajută studenţii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul
educaţional.
De asemenea calculatorul este extrem de util deoarece simulează procese şi fenomene
complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel,
prin intermediul lui se oferă educabililor (studenţilor), modelări, justificări şi ilustrări ale
conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor neobservabile sau greu
observabile din diferite motive. Permite realizarea unor experimente imposibil de realizat
practic datorită lipsei materialului didactic. Studenţii au posibilitatea să modifice foarte uşor
condiţiile în care se desfăşoară experimentul, îl pot repeta de un număr suficient de ori astfel
încât să poată urmări modul în care se desfăşoară fenomenele studiate, spre exemplu:
(proiectarea – la designul interior şi exterior, montajul filmului la multimedia, modificării
sunetului, modificarea melodiilor la coloana sonoră; compunearea şi redactarea muzicii,
notelor muzicale); pot extrage singuri concluziile, pot enunţa legi. Deşi efectuarea
experimentelor reale este extrem de utilă, pregătirea şi realizarea acestora consumă timp şi
material didactic. În acelaşi timp, calculatorul, construieşte contexte pentru aplicaţii ale
conceptelor studiate, permite verificarea soluţiilor unor probleme sau identificarea condiţiilor
optime de desfăşurare a unui nou proiect - experiment.
De asemenea, calculatorul este folosit pentru dezvoltarea capacităţilor de comunicare,
pentru colectarea, selectarea, sintetizarea şi prezentarea informaţiilor, pentru tehnoredactarea

37
unor referate, lucrări teoretice, avize, invitaţii, postere ş.a. Astfel studenţii îşi dezvoltă
capacitatea de a aprecia critic acurateţea şi corectitudinea informaţiilor dobândite din diverse
surse. Calculatorul permite crearea de situaţii problemă cu valoare stimulativă şi
motivaţională pentru elevi, sau cu statut de instrument de testare a nivelului cunoştinţelor şi
abilităţilor însuşite de către elevi, îmbunătăţirea procesului de conexiune inversă, graţie
posibilităţilor de menţinere sub control a activităţii elevilor. Tehnologiile moderne şi
învăţământul centrat pe necesităţile, dorinţele şi posibilităţile celui care studiază, în cazul
nostru - studentului impune desfăşurarea de activităţi diferenţiate pe grupe de nivel. Tinerii
studioşi poat parcurge materialul avut la dispoziţie în ritmul propriu şi numai este nevoit să
reţină cantităţi uriaşe de informaţie. Trebuie să ştie doar să gândească logic şi să localizeze
informaţia de care are nevoie. Prezentarea materialelor pe module cu grade diferite de
dificultate permite studentului să cunoască exact la ce nivel este situat, să îşi recunoască
limitele şi posibilităţile. Astfel se dezvoltă conştiinţa de sine şi dorinţa de a reuşi. Va cerceta,
va învăţa motivat devenind astfel, o fiinţă capabilă de autoinstruire.
Utilizarea calculatorului şi a Internetului permit o înţelegere mai bună a materiei într-un
timp mai scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor
activităţi de învăţare care să implice procese cognitive de rang superior: elaborarea de către
studenţi a unor softuri şi materiale didactice necesare studiului. Se dezvoltă astfel
creativitatea studenţilor. Aceştia învaţă să pună întrebări, să cerceteze şi să discute probleme
ştiinţifice care le pot afecta propria viaţă. Ei devin persoane responsabile capabile să se
integreze social. În cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană, discipolul fiind protejat
de capriciile profesorului. Poate chiar să se autoevalueze singur. Este redusă starea de stres şi
emotivitatea discipolilor. Există posibilitatea evaluării simultane a mai multor studenţi cu
nivele de pregătire diferite, deoarece testele de evaluare sunt realizate de asemenea pe nivele
de dificultate diferite. Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, animate care să
ducă la reţinerea mai rapidă a informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul
aprofundării cunoştinţelor şi dezvoltării abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii
acestora, proiecte, portofolii, pagini web. Studenţii pot realiza pagini web de prezentare a
unei teme alese spre exemplu la un examen teoretic sau practic, a instituţiei în care işi fac
studiile, a oraşului, a ţării (cu obiective turistice), a culturii, obiceiurilor şi tradiţiilor
poporului român, a materialelor didactice elaborate de ei şi de profesorii lor, de informare
(subiecte şi bareme de corectare pentru diferite examene şi concursuri şcolare, manifestări
ştiinţifice şi cultural artistice, cărţi şi reviste, cursuri de pregătire şi perfecţionare pentru elevi,
studenţi şi pentru profesori, grafice de desfăşurare a olimpiadelor şi examenelor, documente

38
oficiale, forum de discuţii, note ale elevilor şi date despre activitatea lor extraşcolară şi
şcolară, anunţuri şi mică publicitate, statistici realizate de elevi pe diverse teme, mesaje,
cursuri opţionale, etc.). De asemenea studenţii pot fi antrenaţi în realizarea unor CD-uri, afişe,
grafice, reviste, teste, diferite programe şi softuri educaţionale, jocuri, pliante publicitare,
dicţionare on-line, activităţi educative interactive care să antreneze copii de pe întreaga
planetă. Instruirea şi învăţarea bazată pe Web (Web-based learning) oferă astfel tinerilor
studioşi interactivitatea (posibilitatea schimbului de păreri, opinii, materiale), mediu
multimedia (matrialele prezintă cel puţin doua elemente multimedia: text, grafică, audio,
animaţie, video etc), mediu deschis (se pot accesa diferite pagini Web sau aplicaţii), mediu
sincron şi asincron de comunicare, independenţa faţă de echipamente, distanţă şi timp (elevii
pot utiliza orice calculator conectat la Internet şi pot comunica cu persoane din orice colţ al
lumii). Se poate spune că utilizarea Internetului şi a tehnologiilor moderne reprezintă cea mai
complexă formă de integrare a educaţiei informale în educaţia formală. Utilizarea
tehnologiilor moderne în procesul de învăţământ este îngreunată de lipsa unor softuri de
foarte bună calitate, de imposibilitatea adaptării softurilor, de costurile foarte ridicate, de lipsa
unui personal specializat şi a dotărilor corespunzătoare, de rezistenţa la schimbare a cadrelor
didactice.
Deşi avantajele utilizării TIC în educaţie sunt numeroase, tineretul studios nu trebuie
transformat într-un “robot” care să ştie doar să folosească calculatorul. El trebuie să realizeze
atunci când este posibil experimentele reale, deoarece îi dezvoltă spiritul de observaţie,
capacitatea de concentrare, răbdarea, atenţia, abilităţile practice.
De asemenea, educaţia nu se realizează numai prin simpla dezvoltare intelectuală. Tot
atât de importantă este şi necesitatea educaţiei pentru viaţă, tot ceea ce generează interes şi
cunoaştere. Deci, nu se poate pune problema înlocuirii profesorului cu calculatorul. Acesta
trebuie utilizat doar pentru optimizarea procesului instructiv-educativ, în anumite etape.
Deoarece softul educaţional nu poate răspunde tuturor întrebărilor neprevăzute ale
discipolilor, profesorul va deţine întotdeauna cel mai important rol în educaţie.
Utilizarea calculatorului în şcoală nu trebuie să fie limitată doar la un anumit domeniu,
de exemplu - informatica; computerul trebuie să-şi găsească loc şi în cadrul altor discipline,
într-un mod raţional şi bine gândit. Se poate spune că integrarea resurselor TIC în educaţie
este benefică şi duce la o creştere a performaţelor şcolare, cu condiţia ca educaţii să posede
cunoştinţe de utilizare a calculatorului. Aceasta implică introducerea orelor de informatică şi
TIC la toate profilurile şi la toate treptele de învăţământ.

39
De asemenea ar trebui să se lucreze cu grupe mici de studenţi, iar clasele de studii să
fie dotate cu calculatoare performante conectate la Internet, ar trebui realizate biblioteci de
programe şi sisteme expert în acord cu curriculum-ul universitar în curs de reformare, iar
promovarea pătrunderii spiritului informatic în instituţii să fie intensificată. Profesorii ar
trebui să posede pe lângă cunoştinţele teoretice şi practice aferente disciplinei studiate şi
abilitaţi de utilizare a TIC. Concentrarea pe utilizarea tehnologiilor informaţiei şi
comunicaţiilor de către profesori şi de către cei care învaţă devine o prioritate. De asemenea
ar trebui realizate mai multe cercetări metodice privind implementarea TIC în educaţie. TIC
nu trebuie să fie doar un instrument pentru a prezenta conţinuturile existente într-o altă
manieră, trebuie să ducă la modificarea modului de gândire şi stilului de lucru al profesorilor,
cristalizate în secole de învăţământ tradiţional, prea puţin preocupat de personalitatea şi de
posibilităţile elevului. Utilizarea TIC nu trebuie să devină o obsesie, deoarece fiecare student
are dreptul la succes universitar şi la atingerea celor mai înalte standarde curriculare posibile
de aceea trebuie găsite metodele pedagogice adecvate în fiecare caz în parte. Nu trebuie să
renunţăm la cretă, tablă şi burete, la lucrul cu diverse materiale, manuale, la rezolvarea de
probleme şi la efectuarea experimentelor reale.

40
BIBLIOGRAFIE:
1. Sorin, Cristea, Dicționarul de pedagogie ,Editura Litera, 2000, București;
2. Galina Braguța , Tehnologii Informaţionale ,2013, Chisinau;
3. https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2011/08/Utilizarea-TIC-in-consiliere_2011.pd
f;
4. https://www.qreferat.com/referate/informatica/Tehnologia-Informatiei-si-
Comu559.php ;
5. https://revista.newprojects.org/?p=1104 ;
6. http://www.elearning.ro/cisco-in-educatia-preuniversitaria

41

S-ar putea să vă placă și