Sunteți pe pagina 1din 20

PROIECT DIDACTIC

Data:12.11.2019

Unitatea de învățământ:

Prof.coordonator

Prof. Înv. Primar:

Propunătoare:

Unitatea de învățare:Modificări observabile și repere de timp

Aria curriculară: Om și societate

Disciplina de învățământ: Geografie

Discipline integrate: Matematică,Științe ale naturii,Istorie

Subiectul lecției: Repere de timp:ora,ziua,săptămână,anul,calendarul

Tipul lecției: mixtă(predare-invățare)

Forma de realizare:lecție integrată

Durata: 40 minute
COMPETENȚE DERIVATE:

Geografie

1.1.Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute;

1.2.Precizarea,în cuvinte proprii,a sensului termenilor geografici de bază;

2.2.Aplicarea unor elemente și cunoștințe dobândite la alte discipline (științe ale naturii,istorie,științe sociale) în descrierea
și explicarea realității înconjurătoare.

Matematică :

2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere în concentrul 0-1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre și de împărțiri la
numere de o cifră sau două cifre.

Științe ale naturii:

1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese.

Istorie:

1.3.Recunoașterea preocupării oamenilor pentru raportarea la timp și spațiu.

COMPETENȚE DERIVATE:

Geografie :
C1 –Să definească în formulări proprii sensurile termenilor de bază învățați;

C2-Să completeze spațiile lacunare din enunțurile date,folosind cuvinte adecvate;

C 4-Să poată corela unele fenomene observabile cu intervale cunoscute de timp: o zi,o săptămână,o lună,un an;

C5-să noteze și să explice unii termeni citiți sau desprinși dintr-un mesaj oral;

Științe ale naturii:

C 6–Să ordoneze corespunzător unele imagini astfel încât să respecte ordinea lunilor dintr-un an;

C 7–Să observe unele aspecte dinamice ale realității înconjurătoare sau mai îndepărtate de mediul de viață
cunoscut(ex.observarea mișcării de rotație și de revoluție a Pământului).

Matematică:

C8 -Să poată efectua înmulțiri în care factorii au cel mult trei termeni;

C 9–Să poată efectua împărțiri la numere de o cifră sau două cifre în concentrul 0-1 000 000.

Istorie.

C10-Să perceapă unele informații despre ,,istoria măsurării timpului selectate din enciclopedii sau on line.

Strategii didactice:

a)metode și procedee:conversația,explicația,demonstrația,exercițiul,expunerea
b)mijloace de învățământ:manuale,caiete,fise de lucru,tableta,planșe,tabla,duplex,clepsidra

c)forme de organizare:frontal,individual

d)evaluare:observarea sistematică,aprecieri verbale

Bibliografie :

-Programa școlară pentru disciplina Geografie clasa a IV-a aprobată prin ordin al ministrului educației naționale
Nr.5003/02.12.2014;

-Programa școlară pentru disciplina Matematică clasele a III-a- a IV-a aprobată prin ordin al ministrului educației naționale
Nr. 5003/02.12.2014;

-Programa școlară pentru disciplina Științe ale naturii clasele a III-a-a IV-a aprobată prin ordin al ministrului educației
naționale Nr 5003/02.12.2014;

-Programa școlară pentru disciplina Istorie clasa a IV-a aprobată prin ordin al ministrului educației naționale Nr.
5003/02.12.2014;

-Manual pentru Geografie ,clasa a IV-a,Grupul Editorial Art,București


Desfășurarea lecției
Etapele Competen Desfășurarea lecției Strategii didactice Evaluare
lecției/Timpu țe
l derivate Activitatea propunătoarei Activitatea Metode și Mijloace de Forme de
elevilor procedee învățământ organizare
1.Momentul Asigur condițiile optime Elevii se Conversați Caietele Frontal
pentru buna desfășurare a pregătesc a ,manual,ins
organizatoric
lecției și mă prezint elevilor. pentru trumente
începerea de scris
lecției.
2.Reactualiza- Le voi adresa elevilor Elevii Conversați- Capacita-
rea câteva întrebări legate de ascultă cu a Frontal tea de a
cunoștințelor cunoștințele asimilate pe atenție și Explicația Individual reda
parcursul orei anterioare: răspund la terminolo
-Care este durata rotației întrebări. -gia
complete a Pământului în specifică
jurul axei sale?Dar în jurul geografiei
soarelui?
-Cum se numește mișcarea
completă efectuată de
Pământ în jurul Soarelui?
-Ziua este egală cu noaptea
pe tot parcursul anului?De
ce?
-Care este mișcarea care
determină formarea
anotimpurilor?
3.Captarea O voi realiza cu ajutorul Elevii sunt Conversați Ghicitori Frontal Capacita-
atenției unor ghicitori legate de atenți și a tea de a
tema ce urmează a fi răspund la rezolva
prezentată: ghicitori. probleme
,,Două fete ce poartă salbă
Una neagră și alta albă
Neîncetat se tot gonesc și
niciodată nu se întâlnesc.
Cine sunt oare?
(ziua și noaptea)
,,Doisprezece surori aleargă
Anul cât este de lung,
Fug de zor prin lumea
întreagă
Niciodată nu se ajung
(lunile anului)
,,Am un copac cu
doisprezece ramuri:
În fiecare ramură câte
patru cuiburi,
În fiecare cuib câte șapte
ouă.
(anul,anotimprile,lunile,săp
tămânile,zilele și nopțile)
4.Anunțarea Raportând la ghicitorile Elevii Conversați Tabla și Frontal Capacita-
temei comunicate anunț elevii că ascultă cu a caietele tea de
vom studia o lecție nouă atenție și Explicația elevilor receptare
care se numește:,,Repere notează Expunerea a unui
de data și titlul mesaj oral
timp:ora,ziua,săptămâna,a lecției pe
nul,calendarul’’. caiete.
Apoi voi nota pe tablă data
și titlul lecției,iar elevii vor
nota pe caiete.
5. Dirijarea C1 Pentru început voi ruga Elevii Conversați Frontal Capacita-
invățării elevii să îmi dea căte o ascultă cu a Individual tea de a
definiție atenție și Explicația formula
C5 pentru:oră,zi,săptămână,an răspund Expunerea cu
, eu voi completa cu datele cerințelor, Observația Clepsidra propriile
necesare,iar ei vor nota pe rezolvă Planșele cuvinte
caiete: rebusul, Rebus enunțuri
-„ Timpul se poate măsura sunt Tabletă pentru
C1O
cu ajutorul: interesați Manual termenii
orei,zilei,saptamânii,lunii,a să observe Fișa de învățați.
nului,calendarului,etc.(le planșele. lucru
voi arăta căteva modele
vechi de măsurare a
timpului si le voi spune
când au fost inventate și de
cine-anexa 1)
-O oră are 60 de
minute,adică 3600
secunde.
-Ziua are 24 de ore si
C7 reprezintă durata unei
rotații complete a
Pământului în jurul axei
sale(aici le voi arăta o
planșă cu mișcarea de
rotație-anexa2).
-Săptămâna are șapte
zile,ordinea lor fiind mereu
aceeași.
-Anul are 12 luni și este
perioada necesară
Pămantului pentru a face o
rotație completă în jurul
C2 Soarelui,adică 365 de zile și
6 ore(le voi arăta o planșă
cu mișcarea de revoluție-
anexa 3).
-deceniu=10 ani;
-secol=100ani;
-mileniu=1000ani”.
Pentru a vedea dacă elevii
au receptat informațiile
vom realiza un rebus atât
la tablă cât și pe fișa de
lucru a elevilor. Intrebările
C3 se vor citi de pe o
tabletă,câte un elev va ieși
la tablă și va completa pe
C4
foaia de rebus,iar ceilalți
vor nota pe fișele de lucru.
C8 La finalul acestui rebus pe
linia verticală AB rezulta
C9 cuvântul ,,calendar”.
(anexa4)
Voi discuta în continuare
C6
despre semnificația acestui
cuvânt și vom nota
definiția:,,calendarul este
un tabel convențional care
redă succesiunea
lunilor,săptămânilor și
zilelor dintr-un an’’.In
continuare vom lucra
exerciții din manual
pagina37.

6.Obținerea Vom continua câteva Elevii Conversați Fișa de Individual Capacita-


performanței exerciții de pe fișa elevilor rezolvă a lucru tea
dată anterior:din mulțimea individual Explicația elevilor
de litere ascunse vor trebui fisa de exercițiul de a
să descopere cele șapte lucru. rezolva
cuvinte și să spună ce individual
reprezintă ele,să exercițiile.
completeze spațiile
lacunare din enunțurile
date,să noteze cu (A) sau
(F) enunțurile date.
7. Încheierea Fac aprecieri individuale și Elevii Conversați Frontal Capacita-
acivității colective asupra modului ascultă cu a tea
cum s-au comportat și au atenție. elevilor
răspuns elevii de a
înțelege
un mesaj
oral.

Anexa 4
FISA DE LUCRU
1. Completați rebusul următor astfel încât pe
coloana AB să rezulte un cuvânt ce are legătură cu lecția de azi:

B
1.A șaptea zi din săptămână este....?

2.In calendar lunile sunt notate cu cifre ...?

3.Perioada de la 1 ianuarie 2001 până la 31 decembrie 2100 se numește...?

4.Anul în care luna februarie are 29 de zile se numește an...?

5.În ce anotimp a fost prima ta zi de școală?


6.Zece ani este egal cu un...?

7.Pământul se învârte în jurul...sale.

8.În ce anotimp vei promova clasa aIV-a?

2.Din mulțimea de litere colorați cele șapte cuvinte și explicați ce reprezintă ele:

A L M P S D I V
M I E R C U R I
L U N I A M E M
J O I E V I R E
O L C I E M J R
M M A R Ț I M I
M C B J L C A T
S S Â M B Ă T Ă

3.Completează următoarele enunțuri:

Ziua este unitatea de timp în care ................................. se rotește în jurul axei sale,ajungând în poziția din care a plecat.
Această mișcare cuprinde următoarele momente:răsărit,miezul..............,apus, miezul...................... .Ziua este divizată
în ...............,orele în ............................... și minutele în ...................................... .

Anul este unitatea de timp în care Pământul se rotește în jurul .......................... .


Calendarul este un tabel convențional care redă
succesiunea.............................. , ................................ , ................................. în cursul unui an.

În calendar, lunile sunt trecute cu cifre ................................................ , iar zilele cu cifre .......................................... .

Anul are ..........................luni și ..........................zile.

Anul care are 366 de zile se numește an .............................. .

Perioadele istorice se măsoară în ............................. , .............................., și ......................................... .

4.Notează cu adevărat sau fals următoarele enunțuri:

Zilele și nopțile nu sunt egale în cursul unui an și nici în diferite locuri situate pe suprafața Pământului.( )

O săptămână are 10 zile.( )

O lună numără 30 de zile.( )

Luna februarie are 28 sau 29 de zile.( )

Succesiunea zi-noapte(lumină-întuneric) nu influențează activitatea plantelor,animalelor și pe cea a oamenilor.( )

Anotimpul este o parte a anului cuprinsă între două momente principale ale mișcării Pământului în jururl Soarelui.( )
Anexa 1

-ceas mecanic;

-cadran cu umbră;

-clepsidra.
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

DPPD FOCȘANI

SPECIALIZAREA:PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

ANUL III

SEMESTRUL I

AN ȘCOLAR 2019-2020

PROIECT DIDACTIC
PROFESOR COORDONATOR:LECT.UNIV.DR.ȘTEFĂNESCU CORNELIA

CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:ALEXANDRESCU CRĂIȚA

PROPUNĂTOARE:FLOREA(IFRIM)RĂDIȚA

S-ar putea să vă placă și