Sunteți pe pagina 1din 21

Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului

Nr. înreg. ______din________

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ CURRICULUM ÎN


DEZVOLTARE LOCALĂ
Modulul V:

VALORIFICAREA DURABILĂ A
POTENȚIALULUI TURISTIC LOCAL

Profilul: Turism și alimentație

Clasa a XI a Tehnician în Turism

Operator economic: Întocmit

S.C. DIAMICO S.R.L. Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului


Administrator: Spatariu Liviu Prof. Cuțuhan MIHAELA
Prof.Gemanari MARIANA

2021 - 2022
„A face turism înseamnă a merge să cauţi foarte departe

dorul de a te întoarce acasă.”

George Elgozy

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

1. Instituția de învățământ: COLEGIUL ,,ALEXANDRU CEL BUN" GURA-


HUMORULUI
2. Denumirea operatorului economic: S.C. DIAMICO SRL
3. Titlul CDL: VALORIFICAREA DURABILĂ A POTENȚIALULUI TURISTIC
LOCAL
4. Tipul CDL-ul: Extindere rezultate ale învățării care răspund nevoilor operatorului
economic
5. Profilul/domeniul de pregătire profesională: Turism și alimentație
6. Calificarea profesională: Tehnician în Turism
7. Clasa a XI a
8. Număr ore: 66 ore/ an
9. Autori:
 Unitatea de învăţământ: Colegiul ,, Alexandru Cel Bun ,, Gura-Humorului"
Prof. Cuțuhan Mihaela Prof. Gemanari Mariana
 Operatorul economic: S.C. DIAMICO SRL
Spatariu Liviu

1. NOTĂ DE PREZENTARE
Calificarea Tehnician în Turism este una din categoriile de ocupații cele mai importante
din lume, reprezentând un fenomen economico-social promotor al globalizării și un factor al
dezvoltării durabile. Are un rol important în procesul economic, prin resursele pe care le
antrenează și prin conexiunile cu celelalte ramuri ale economiei naționale.
Este o meserie cu implicații importante asupra relațiilor economice internaționale, acest
fapt fiind determinat și de creșterea timpului liber ca rezultantă a nivelului general de dezvoltare
economică.
Calificarea Tehnician în Turism din cadrul domeniului de pregătire profesională Turism
și alimentație este recunoscută la nivel național și internațional și oferă angajatorilor personal
calificat pentru acest domeniu, pentru următoarele ocupații:Agent de turism, Agent de turism
tour-operator, Agent de transport turistic intern, Agent de asistență turistică, Organizator de
activitate turistică.
Curriculumul în dezvoltare locală (CDL) „VALORIFICAREA DURABILĂ A
POTENȚIALULUI TURISTIC LOCAL”, cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei
curriculare a unităţii de învăţământ, ofertă realizată în parteneriat cu operatorii economici şi are
scopul de a contribui la dobândirea competenţelor cheie, adaptate cerinţelor locale, la o pregătire
profesională riguroasă a elevilor, în concordanţă cu cerinţele angajatorilor .
Curriculumul cuprinde conţinuturi care vor fi studiate pe durata anului şcolar, numărul de
ore alocat prin planul de învăţământ este 2 ore pe săptămână, respectiv 66 de ore pe an şi vine
în întâmpinarea nevoilor de calificare ale elevilor de la clasa a XI-a, liceu tehnologic, profilul
servicii, domeniul de pregătire: Turism și alimentație, Specializarea Tehnician în Turism.

SCOPUL MODULULUI CDL


Modulul V CDL„VALORIFICAREA DURABILĂ A POTENȚIALULUI
TURISTIC LOCAL ” este destinat formării unui comportament durabil, sustenabil al elevilor
care în viitor se vor afla în postura de prestator de servicii turistice, lucrători, tehnicieni în turism
sau chiar turiști. Programa acestui modul fundamentează în acest fel importanța potențialului
turistic local și pentru generațiile viitoare cât și valorificarea corectă a acestuia.
Abordarea curriculum-ului va avea în vedere următoarele aspecte:
 curriculumul se va utiliza împreună cu SPP –ul;
 conţinuturile tematice sunt elaborate pe baza condiţiilor de aplicabilitate şi a criteriilor
de performanţă din SPP;
 modul de abordare se va face pe baza elaborării unui/unor proiect/proiecte cu referire
la probleme ale comunităţii locale stabile împreună cu operatorii economici
 evaluarea va avea în vedere competenţele dobândite de elevi, nu cunoştinţele teoretice
ale acestora.
Conţinuturile acestui curriculum vor contribui la formarea de cunoștințe, abilități, și
deprinderi ale elevilor din acest ciclu de învăţământ, precum și la dobândirea rezultatelor
învățării necesare adaptării mai uşoare pe piaţa muncii, specifice calificării profesionale alese, la
dezvoltarea unei atitudini civice corespunzătoare societăţii din care fac parte.

Obiectivele prezentului curriculum sunt:


dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare durabilă a unei afaceri
proprii pornind de la formarea profesională într-o calificare;
promovarea valorilor democratice în curriculum, care să le permită viitorilor
absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise care să
promoveze și să manifeste o dezvoltare durabilă;
formarea unei culturi tehnice de specialitate în domeniul turismului şi alimentaţiei;
formarea de specialişti în domeniul turismului, cu accent pe activități turistice durabile în
vederea creşterii posibilităţii de angajare după finalizarea studiilor;
formarea de competenţe necesare pe o piaţă a muncii care să respecte mediul, valorile
locale, aflată într-o continuă schimbare (luarea deciziilor, organizarea activităţii la locul
de muncă, dezvoltarea spiritului de iniţiativă, alegerea metodelor de comunicare adaptate
sarcinii de lucru, realizarea de documente specifice activităţii prestate);
dezvoltarea colaborării între şcoală şi nevoile de formare profesională a pieţei muncii
locale.

ROLUL CDL-ULUI ÎN PREGĂTIREA DE SPECIALITATE A ELEVULUI ȘI


ARGUMENTAREA PARCURGERII SALE ÎN ANUL DE STUDIU, ÎN UNITATEA DE
ÎNVĂȚĂMÂNT RESPECTIVĂ, ÎN ZONA/LOCALITATEARESPECTIVĂ
Ca parte integrantă a Curriculumului Naţional, (CDL) „VALORIFICAREA
DURABILĂ A POTENȚIALULUI TURISTIC LOCAL”, urmăreşte însuşirea de către elevi,
a cunoștințelor, deprinderilor și abilităților solicitate de piaţa muncii din zona Humorului și nu
numai, crearea situaţii de învăţare necesare pentru dobândirea competențelor cheie, adaptate
cerinţelor locale corelate cu formarea unui comportament de dezvoltare durabilă pentru toți
actorii din activitatea turistică.
Această componentă a curriculumului (CDL), răspunde nevoii de adaptare a
conţinuturilor cu cerinţele pieţei muncii locale din zona Gura Humorului și nu numai şi creştere a
autonomiei unităţilor de învăţământ cu privire la planificarea şi proiectarea ofertei de pregătire
profesională a elevilor .
Conţinuturile programei vor fi îmbunătăţite de către unitatea şcolară cu consultarea
operatorului economic, S.C. DIAMICO S.R.L. La elaborarea programei s-au urmărit, în mod
obligatoriu, unităţile de competenţă prevăzute de standard, dar şi competenţe suplimentare
solicitate de operatorul economic(acestea nu pot fi certificate la nivel naţional) și în nici un caz
nu se pot înlocui conţinuturile care provin din unitatea de competenţă din SPP.
Pentru atingerea competenţelor specifice stabilite prin modul, am dezvoltat anumite
conţinuturi, le-am eşalonat în timp astfel încât, pregătirea de specialitate a elevului să fie
caracterizată printr-un nivel calitativ ridicat. Toate activităţile şi exerciţiile propuse elevilor spre
rezolvare urmăresc atingerea criteriilor de performantă în condiţiile de aplicabilitate stabilite în
Standardele de pregătire profesională.

SITUAȚIILE DE ÎNVĂȚARE CARE RĂSPUND NEVOILOR DE FORMARE


IDENTIFICATE ÎMPREUNĂ CU OPERATORUL ECONOMIC/INSTITUȚIA PUBLICĂ
PARTENERĂ A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Elevii vor putea desfăşura sarcini complexe, care implică planificarea, organizarea,
monitorizarea, controlul şi înregistrarea datelor în cadrul proceselor activității turistice, care
implică colaborarea în echipă.
Se vor folosi metode de predare-învăţare cu caracter activ, interactiv, centrate pe elev.
Activităţile la lecţii vor fi variate astfel încât indiferent de stilul de învăţare caracteristic toţi
elevii să dobândească competenţele necesare şi să ducă la rezolvarea problemei puse în discuţie.
Folosirea metodelor centrate pe elev ca metode de participare activă a acestora în
procesul de învăţare au rolul să genereze contexte în care se manifestă diferenţe ca şi în
activitatea reală şi dau posibilitatea participării active la experienţe de viaţă şi lucrul în grup.
Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală care să conducă spre formarea unui
comportament sustenabil față de potențialul turistic al zonei Humorului şi se va urmări aplicarea
cunoştinţelor la probleme reale pentru a se putea ţine cont în măsură mai mare de nevoile
elevilor, angajaţilor şi societăţii.
Elevilor li se va permite să aplice propriul lor mod de înţelegere a conţinutului realizând
proiecte, portofolii, discuţii în grup care au ca subiect central valorificarea durabilă a
potențialului turistic local din zona Humorului.
Criteriile specifice de evaluare sunt prezentate elevului. Elevul va fi implicat în evaluarea
activităţii sale, consolidând astfel capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă
a acordării notelor.
Evaluarea finală a competenţelor va fi realizată în concordanţă cu precizările incluse în
Standardul de Pregătire Profesională.
Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare
(orale, scrise, practice), în funcţie de specificul competenţei.

SCURTĂ DESCRIERE A NEVOILOR DE FORMARE CĂRORA LE RĂSPUNDE


CDL-UL ȘI A REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII SUPLIMENTARE ȘI/SAU
APROFUNDATE/EXTINSE PROPUSE A FI DOBÂNDITE, PRECUM ȘI LISTA
UNITĂȚII/UNITĂȚILOR DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII DIN SPP 1 VIZATE
CĂREIA/CĂRORA LE SUNT INTEGRATE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII PROPUSE
SPREAPROFUNDARE/EXTINDERE
Prin intermediul curriculumului în dezvoltare locală, „VALORIFICAREA
DURABILĂ A POTENȚIALULUI TURISTIC LOCAL”, elevii vor fi puşi în situaţia să
identifice concret activităţi turistice ce promovează dezvoltarea durabilă, desfăşurate de către
agenții economici sau de către turiști: familiarizarea elevilor cu potențialul turistic local,
promovarea unor activități turistice care promovează dezvoltarea durabilă, promovarea unui
comportament de respect față de mediu și resursele turistice locale, oferirea unui ambient
personalizat al spațiului de cazare sau alimentație care să respecte principiile dezvoltării durabile,
alcătuirea listelor meniu, prestarea serviciilor suplimentare, într-un cuvânt oferirea de servicii
turistice care satisfac sau chiar depăşesc nevoile consumatorilor, dar care să susțină dezvoltarea
durabilă. Acestea sunt componente esenţiale care conduc la realizarea profitului pentru a fi
reinvestit şi sau folosit la modernizarea serviciilor în unităţile de turism şi alimentaţie.
Întreaga problematică a modulului propus urmărește formarea unui comportament
sustenabil, dobândirea de competenţe de autodocumentare şi de valorificare a informaţiilor
culese de pe piaţa turistică locală, precum şi posibilitatea de a identifica şi de a analiza concret și
corect piaţa
Pe parcursul derulării modulului profesorul și operatorul economic vor urmări:
- îndrumarea activităţii de învăţare;
- oferirea de alternative în rezolvarea problemelor,
- oferirea de informaţii referitoare la resurse, timp, etc.
- observarea activităţii elevilor, a abilităţilor dobândite, comunicarea în cadrul grupului;
- evaluarea secvenţială;
- evaluarea finală - dobândirea competenţelor, etc.
Pe parcursul derulării modulului elevii vor avea următoarele sarcini:
- studierea bibliografiei aferente conţinuturilor tematice;
- culegerea materialelor informative;
- dezbateri de grup pentru rezolvarea problemelor şi
găsirea soluţiei corespunzătoare;
- realizarea de materiale ilustrative (fotografii, casete video,
planşe, folii etc.), texte, scheme, planuri;
- dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi;
- respectarea limitelor impuse;
- dovedirea abilităţilor dobândite;
Curriculumul în dezvoltare locală CDL „VALORIFICAREA DURABILĂ A
POTENȚIALULUI TURISTIC LOCAL” a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire
profesională (SPP) fiind centrat pe rezultate ale învățării și vizează dobândirea de cunoștințe,
abilități, atitudini necesare angajării pe piața muncii sau în continuarea pregătirii într-o calificare
de nivel superior cu accent pe formarea unui comportament sustenabil.
Modulul V – CDL „VALORIFICAREA DURABILĂ A POTENȚIALULUI
TURISTIC LOCAL” este integrat în pregătirea de bază din clasa a XI-a pentru calificarea
Tehnician în Turism și urmărește extinderea următoarelor unități de rezultate ale învățării
URÎTG 1: Etică şi comunicare profesională
URÎTG 7: Valorificarea patrimoniului turistic
URÎTG 9: Evaluarea oportunităţilor de piaţă
URÎ 10. Aplicarea politicilor de marketing
2. TABEL DE CORELARE DINTRE REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII ȘI CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII
Rezultate ale învăţării suplimentare/ Rezultate ale Conţinuturile învăţării Situaţii de învăţare
învăţării propuse spre extindere
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
1.1.4.Caracterizarea 1.2.4.Aplicarea 1.3.4.Manifestarea Capitolul I Noţiuni introductive - Discuții de grup privind dezvoltarea
formelor de diferitelor forme capacităţii de referitoare la dezvoltarea durabila in durabilă și turismul durabil
comunicare: de comunicare în concentrare într-o turism - Studii de caz
verbală, diferite contexte situaţie de
- Întocmirea unui portofoliu ce conține
nonverbală, scrisă comunicare dată 1.1 Protejarea şi conservarea
resurselor turistice: naturale şi antropice normele de economisire a apei și
energiei, coduri etice, măsuri d
1.2 Protejarea şi conservarea protejare a resurselor turistice
resurselor mediului înconjurător

1.3Aplicarea normelor de economisire a


apei și energiei în cadrul unităţilor
turistice
1.4 Conceperea materialelor
informative pentru turişti şi pentru
personalul din industria turistică în
scopul înlăturării risipei

Capitolul II Aplicarea normelor


9.1.11.Prezentarea 9.2.12.Elaborarea 9.3.4.Manifestarea dezvoltării durabile referitoare la turist - Exerciții dirijate de identificare a
chestionarului ca chestionarului în punctului de vedere particularităților angajaților din turism-
instrument de cercetarea directă în elaborarea
cercetare chestionarului unei 2.1 Angajarea forţei de muncă locale în
9.2.14.Analizarea cercetări de unităţile turistice
componentelor marketing
9.1.12.Prezentarea micromediului și
conceptului și 2.2 Conceperea materialelor informative Prezentări Power Point referitoare
macromediului,
9.3.5.Colaborarea cu pentru turişti şi pentru personalul din
elementelor reflectând critic și La piața turistică locală, tipuri de
membrii echipei industria turistică în scopul înlăturării
definitorii ale creativ asupra risipei turiști, norme de protecție a turistului
mediului de pentru alegerea
influențelor
marketing al strategiei de piață 2.3. Norme cu privire la: respectarea
exercitate de
agentului economic turistului, siguranţa turistului,
mediul extern
protecţia turistului, comportamentul
9.2.15.Alegerea turistului în unitatea hotelieră,
strategiei de piață fidelizarea turistului, comportamentul
în funcție de turistului faţă de comunitatea gazdă
9.1.13.Descrierea
poziția agentului
componentelor
economic față de
micromediului și
dinamica și
macromediului
trăsăturile pieței

7.1.4. 7.2.3. Identificarea 7.3.4. Utilizarea Capitolul III Valorificarea autenticităţii - Studii de piață demarate cu scopul
Caracterizarea elementelor rațională a resurselor locale identificării elementelor de
elementelor structurale ale avute la dispoziție autenticitate locală specifice zonei
componente ale patrimoniului 3.1. Utilizarea resurselor autohtone în
industria turistică
Humor
patrimoniului turistic natural
turistic natural 7.2.6. . - Exerciții de concepere programe
7.1.6. Identificarea 3.2. Valorificarea autenticităţii locale în turistice ce valorifică elemente de
Caracterizarea elementelor cadrul programelor turistice autenticitate locală
elementelor structurale ale
componente ale patrimoniului
patrimoniului turistic antropic
turistic antropic
10.1.1.Descrierea 10.2.1.Identificare 10.3.1.Manifestarea Capitolul IV Rolul mixului de - Formularea de întrebări pentru
elementelor a componentelor independentă în marketing în valorificarea durabilă a clarificarea sarcinilor de lucru
componente ale mixului de stabilirea potențialului turistic local (organizarea activităţii de marketing,
mixului de marketing componentelor stabilirea criteriilor de segmentare a
marketing mixului de marketing 4.1 Politica de produs turistic pieţei, realizarea mixului de marketing
10.2.3. Analizarea al firmei, stabilirea instrumentelor de
10.1.3.Precizarea etapei din ciclul de 10.3.2.Implicarea promovare folosite).
etapelor și viață în care se află activă în analizarea
factorilor care un produs/serviciu produsului/serviciului
influențeză ciclul de și a politicii de produs 4.2 Politica de distribuţie a - Realizarea unor proiecte ce susțin
produsului turistic Bucovina valorificarea durabilă a potențialului
viașă al unui
produs/serviciu 10.2.5.Analizarea 10.3.3.Argumentarea turistic local
gamei de produse clară și concisă a - Vizionarea de filme
10.1.4.Descrierea și a evoluției ei în alegerii strategiei de didactice/documentare despre produse
timp 4.3 Politica de preţ în turism
unei game de de produs turistice locale ce valorifică durabil
produse/servicii și a potențialul turistic
dimensiunilor 10.3.4.Implicarea
10.2.9.Alegerea - Întocmirea de colaje, postere,
acestora practică în stabilirea
strategiei de strategiei optime de pliante de promovare a produselor
distribuție optime 4.4 Politica de promovare a
10.1.9.Descrierea distribuție turitice create
produsului turistic Bucovina
diferitelor strategii
de distribuție 10.2.10.Elaborarea 10.3.5.Asumarea de
unei strategii de riscuri în stabilirea
10.1.11.Descrierea piață optime în strategiei de preț
strategiilor de preț situația dată optime
ce pot fi adoptate
pentru produsele 10.2.11.Aplicarea 10.3.6.Argumentarea
existente pe piață tehnicilor de rațională a utilizării
10.1.12.Descrierea promovare cu responsabilitate a
10.2.13.Utilizarea mijloacelor media
metodelor și de instrumente interactive
tehnicilor de digitale pentru a 10.3.7.Raportarea
promovare produce, prezenta creativă și expresivă
10.1.13.Precizarea și înțelege a propriilor puncte
oportunităților informații legate de vedere la opiniile
oferite de utilizarea de întreprindere altor
Internetului în persoane(clienții)
promovarea
produselor

3. LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE NECESARE DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII


 Echipamente tehnice de învățare, predare și comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic și receptivitatea fiecărui elev: calculator;
video-proiector, imprimantă;
 Tablă, cretă, marker, flipchart;
 Legislaţie în turism;
 Documente de specialitate.
 Materiale online. Testimoniale cu privire la tipuri de produse turistice locale
4. SUGESTII METODOLOGICE

Tematica acestui CDL va fi parcursă cu ajutorul cadrului didactic specializat. Întreaga


tematică a acestui curriculum va fi astfel abordată încât cunoștințele, deprinderile și abilitățile
prevăzute în Standardul de pregătire profesională să fie atinse, atât în cadrul orelor desfăşurate în
şcoală sau prin lecții vizită.
În parcurgerea conţinuturilor prezentului modul, profesorul are libertatea de a stabili ordinea
parcurgerii unităţilor de învăţare, fiind recomandată folosirea de către cadrul didactic, a metodelor
de învăţare activă, alese în funcţie de caracteristicile colectivului de elevi şi a conţinuturilor de
parcurs. În funcţie de necesitate, pot fi introduse şi alte activităţi de învăţare determinate. Toate
acestea vor determina formarea competenţe în funcţie de nevoile de formare specifice pieţei muncii,
precum şi oferirea posibilităţii elevilor de a se orienta spre un traseu profesional potrivit.
Pentru o învăţare activă, activitatea didactică va fi organizată astfel încât să permită
folosirea lucrului în echipă atât în cadrul orelor de tip face to face cât și online. Organizarea
activităţii în acest mod, va determina şi formarea abilităţilor cheie legate de comunicare, asumarea
responsabilităţii, colaborarea cu colegii, coordonarea activităţii unei grupe.
Pentru modulul „VALORIFICAREA DURABILĂ A POTENȚIALULUI TURISTIC
LOCAL” în vederea realizării abilităţilor şi aptitudinilor necesare, se recomandă utilizarea
următoarele metode didactice:
 Descoperirea dirijată;
 Cubul
 Turul Galeriei
 Învăţarea prin descoperire;
 Știu/Vreau să știu/Am învățat;
 Problematizarea;
 Studiu de caz;
 Instruirea prin mijloace audio-vizuale;
 Vizita la agenții economici locali.
Documente necesare organizării şi desfăşurării orelor:
Unitatea de învăţământ, prin catedra de specialitate, va întocmi următoarele documente care vor
asigura buna desfăşurare şi calitatea procesului de predare-evaluare:
 Profesorii de specialitate vor întocmi planificări calendaristice pentru această activitate şi
vor urmări realizarea în totalitate a acesteia.
 În scopul facilitării unităţilor de învăţare, se propune ca fiecare elev să aibă un caiet/
portofoliu personal, alcătuit din fişe individuale, alcătuite pentru fiecare temă.
 Portofoliul personal al elevului poate conţine, de asemenea, fişe individuale de observaţie în
care elevul să urmărească diferite aspecte ale procesului de activitate ale agentului
economic, documente tipizate care pot fi accesibile elevului, fişe de lucru şi fişe de evaluare
concepute de profesor pentru această activitate ce pot fi aplicate în cadrul orelor de tip face
to face cât și on line. Conţinutul acestui portofoliu va constitui un element important în
procesul de evaluare.
 De asemenea, profesorul va avea pentru fiecare elev o fişă individuală de control, care va
urmări atingerea competenţelor prin efectuarea activităţilor descrise în cadrul fiecărei teme.
Ordinea de parcurgere a conținuturilor este cea prezentata în tabelul de corelare a competentelor
şi conținuturilor.
Tehnicile de instruire revin profesorului, care trebuie să adapteze procesul didactic la
particularităţile elevilor. În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui să ţină seama de
următoarele:
elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor;
elevii învaţă mai uşor când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare;
elevii au stiluri de învăţare, ei învaţă în moduri diferite, cu ritmuri diferite şi din experienţe
diferite;
participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de învăţare;
elevii învaţă mai bine atunci când li se acordă timp pentru a „ordona” informaţiile noi şi a le
asocia cu „cunoştinţele” vechi.
Exemple demetode didactice recomandate, centrate pe elev și pe activitatea acestuia.
1. Ştiu / Vreau să ştiu / Am învăţat
Prin această metodă activă se trece în revistă ceea ce elevii ştiu deja despre o anumită temă şi se
formulează întrebări la care se aşteaptă găsirea răspunsului în lecţie. Metoda se poate folosi la orice
tip de lecţie, iar cele 3 rubrici ale tabelului se pot completa în diferite secvenţe didactice, pe măsura
acumulării cunoştinţelor, până la sfârşitul orei. La final se trec în revistă, cu elevii, întrebările care
au rămas fără răspuns şi se va discuta posibilitatea găsirii unor surse care să furnizeze răspunsuri la
aceste întrebări. Discuţia finală are semnificaţia unui schimb reciproc şi organizat de informaţii şi
idei, de impresii şi păreri, facilitează intercomunicarea şi acceptarea punctelor de vedere diferite.
Modul V: „VALORIFICAREA DURABILĂ A POTENȚIALULUI TURISTIC
LOCAL”
Unitatea de învăţare: Rolul mixului de marketing în valorificarea durabilă a potențialului
turistic local
Subiectul lecţiei: Identificarea principalelor mijloace de promovare a produsului turistic Voroneț –
publicitate, relaţii publice, târguri şi expoziţii, promovarea vânzărilor
Tipul lecţiei: lecţie de formare priceperi şi deprinderi
La clasa a XI-a, reactualizarea cunoştinţelor despre promovarea în turism am organizat-o
prin metoda Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat.
Profesorul solicită elevilor să împartă o pagină din caietul de practică în trei coloane: Ştiu,
Vreau să ştiu, Am învăţat, enunţă tema şi completează împreună rubricile (profesorul la tablă sau
flipchart, iar elevii pe caiete):

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT


Ce este promovarea pe piaţa Ce forme de promovare pot Strategiile de promovare adoptate în sezon
turistică? adopta firmele în situaţie de diferă de cele din extrasezon.
Formele promovării pe piaţă. concurenţă acerbă pe piaţă? Printre formele promovării cele mai folosite
Cum se realizează crearea şi Cum se realizează politica de pe piaţa locală sunt: activităţi specifice de
execuţia, achiziţionarea şi promovare a produsului relaţii publice, organizarea de vizite de
distribuţia materialelor de turistic Voroneț? documentare pentru reprezentanţi mass-media,
promovare şi informare agenţi, tour-operatori şi alţi creatori de opinie
turistică pe piaţă? din străinătate, organizarea de evenimente
pentru promovarea produsului turistic
Voroneț, organizarea de acţiuni itinerante de
promovare (road-show-uri) în străinătate, alte
acţiuni specifice de promovare.
Aplicând această metodă de învăţare, am urmărit reactualizarea cunoştinţelor dobândite în orele
anterioare şi am făcut legătura dintre teorie şi practică.
2. Observarea dirijată
Este metoda folosită în lecţiile vizită, în care profesorul solicită elevilor să stabilească ordinea
logică a operaţiilor necesare rezolvării unei situaţii punând întrebări acestora. Ei nu pot să răspundă
la aceste întrebări decât dacă efectuează observaţiile necesare la faţa locului. Profesorul va dirija
această activitate făcând precizările necesare şi stabilind concluzii.
Spre exemplu, iată câteva întrebări pe care le poate adresa profesorul în urma unei lecţii
vizită:
 Ce tip de obiectiv turistic reprezintă Mănăstirea Voroneţ ?
 Cum poate fi inclus acest obiectiv într-un program turistic?
 Cum trebuie să se comporte turiștii când vizitează Mănăstirea Voroneț?
Mențiune: în cadrul orelor online se poate folosi aplicația Google Earth
3. Lucrările practice
Au menirea de a sigura însuşirea şi consolidarea cunoştinţelor prin efort propriu al elevului, sub
îndrumarea profesorului. La astfel de lecţii, elevii pot elabora o broşură, un chestionar pentru
cercetarea pieţei, un cod etic pentru turiști, un plan de afaceri etc.
5. SUGESTII PRIVIND EVALUAREA
Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care
se referă măsura în care elevii au achiziționat rezultatele învățării propuse în standardele de
pregătire profesională.
Evaluarea privind rezultatele învățării se poate realiza:
a. La începutul parcurgerii modulului, evaluare inițială, pentru a analiza nivelul de pregătire
al elevului.
b. Pe parcursul desfășurării stagiului de instruire practică, prin diferite forme de evaluare
pentru verificarea continuă a rezultatelor învățării.
c. Evaluare finală, la sfârșitul procesului de predare-învățare, pentru a verifica îndeplinirea
criteriilor de realizare a cunoștințelor, abilităților, atitudinilor.
Pentru o evaluare corectă, eficientă, cadrul didactic trebuie să utilizeze o gamă variată
de metode şi instrumente de evaluare, atât tradiționale cât şi alternative ce pot fi utilizate în
cadrul orelor de tip face to face și online.
Dintre metodele tradiţionale de evaluare ce pot fi utilizate, amintim:
 verificarea orală;
 observarea sistematică a elevilor;
 verificarea prin quizz.
Alături de metodele tradiţionale de evaluare, în practică pot fi folosite şi metode alternative:
 observarea sistematică a comportamentului elevului;
 investigaţia;
 proiectul;
 portofoliul;
 autoevaluarea
 teme de lucru (în clasă, acasă) concepută în vederea evaluării
Observarea care va fi folosită pentru a constata nivelul de pregătire a elevului raportat la
cerinţele locului de muncă, la progresele înregistrate sau a cauzelor care au determinat rezultate
mai slabe la învăţătură.
Investigaţia metodă de evaluare care formează elevilor deprinderea de a gândi sau acţiona
în mod independent fie în cadrul echipei cât şi individual.
Proiectul care oferă posibilitatea de a evalua capacitatea de sinteză şi investigaţie pe teme
date de către cadrul didactic. Evaluarea finală a proiectului se va face pe baza unor criterii
referitoare atât la procesul cât şi la produsul realizat, criterii care vor fi aduse la cunoştinţă
elevilor.
Se recomandă, pentru o evaluare corectă, realizarea evaluării atât de cadrul didactic cât şi
de tutorele de practică. Profesorul prin evaluarea realizată, va evidenţia nivelul de pregătire a
elevului raportat la cerinţele unui loc de muncă. Evaluarea cadrului didactic va urmări nivelul de
atingere a unităților de rezultate ale învățării prevăzute în SPP.
Portofoliul, prin conţinutul său, este o metodă de evaluare, care evidenţiază măsura în
care elevii sau implicat în activitatea de învăţare, dovada fiind fişele de lucru, de documentare,
referatele, temele şi celelalte materiale care pot fi incluse în acesta.
Autoevaluarea oferă elevilor posibilitatea de a constata nivelul cunoştinţelor asimilate şi
să regleze instruirea sau să îmbunătăţească acest proces în raport cu competenţele propuse şi
cerinţele pieţei forţei de muncă.
Metode de evaluare ce pot fi utilizate în cadrul orelor de tip face to face și online:
- Observarea sistematică a comportamentului elevilor, activitate care permite
evaluarea conceptelor, capacităţilor, atitudinilor faţă de o sarcină dată
- Investigaţia, discuţia liberă
- Autoevaluarea, prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi
standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de
învăţare
- Metoda exerciţiilor practice, a aplicaţiilor.
Se va asigura corelarea instrumentelor de evaluare cu criteriile de performanţă,
condiţiile de aplicabilitate şi probele de evaluare prevăzute în Standardul de Pregătire
Profesională, corespunzător fiecărei competenţe. Vor fi evaluate numai competenţele evidenţiate
în modul.
Ca instrumente de evaluare se pot folosi:
 Fişe de observare şi fişe de lucru
 Chestionarul, interviul
 Fişe de autoevaluare
 Teste cu itemi diferiţi (întrebări cu răspuns scurt, cu răspuns extins, cu alegere
multiplă, cu alegere duală, de tip pereche, de completare)
 Proiectul
 Tema de lucru
 Portofoliul, ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o
modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor.
Portofoliul elevilor la modulul „VALORIFICAREA DURABILĂ A
POTENȚIALULUI TURISTIC LOCAL”poate cuprinde următoarele documente şi materiale
elaborate de aceştia pe parcursul orelor:
 fişe de lucru;
 proiecte;
 fişe de documentare cu privire la potenţialul turistic natural şi antropic local;
 fişe de evaluare;
 lucrări practice privind desfăşurarea activităţii;
 lista actorilor ce acţionează pe piaţa turistică locală.
 Coduri etice pentru practicarea unui turism durabil.
Probele de evaluare vor reflecta măsura în care elevii au dobândit abilităţile şi
competenţele prevăzute în Standardele de Pregătire Profesională.
Standardul de evaluare asociat unității de rezultate ale învățării
Criterii și indicatori de realizare și ponderea acestora
Nr. Criterii de realizare și ponderea
Indicatorii de realizare și ponderea acestora
Crt. acestora
Analizarea formelor de comunicare respectând
Primirea și planificarea sarcinii normele de etică
1. 35%
de lucru Alegerea metodelor și instrumentelor de lucru
adaptate sarcinii de lucru.
Realizarea comunicării utilizând mijloace adecvate
situației
2. Realizarea sarcinii de lucru 50%
Analizarea și utilizarea documentelor specifice
activității desfășurate.
Folosirea corectă a terminologiei de specialitate
Prezentarea și promovarea
3. 15% Prezentarea unei aprecieri globale a muncii realizate
sarcinii realizate
Argumentarea poziției individuale pro sau contra

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE – PROIECT

Organizarea propriei învăţări


¨ Am identificat scopurile
¨ Mi-am definit sarcinile

Realizarea eficientă a proiectului în echipă


 Am sugerat noi direcţii şi idei
 M-am oferit voluntar când trebuia îndeplinită o sarcină
Căutarea informaţiilor
¨ Am pus întrebări
¨ Am căutat elemente pentru proiect
¨ Am solicitat clarificări din partea profesorului şi colegilor
Identificarea resurselor
¨ Am găsit şi valorificat resurse
¨ Am oferit fapte şi opinii celorlalţi membri ai echipei
Încurajarea membrilor echipei
¨ Am răspuns entuziast celorlalţi
¨ Am invitat orice coleg să participe
¨ I-am determinat pe ceilalţi să se simtă bine
Facilitează
¨ discuţiile
¨ am ajutat la stabilirea priorităţilor şi la crearea directă
¨ am ajutat la distribuirea sarcinilor
¨ am ajutat la identificarea schimbărilor necesare şi am încurajat producerea acestor
schimbări
Întreabă
d. am stimulat discuţiile pentru a afla diferite puncte de vedere
e. am eliminat ideile nevaloroase
Rezolvarea problemelor :
¨ am propus munca diferenţiată
¨ am căutat soluţii alternative
¨ am ajutat echipa să ia decizii corecte
6. BIBLIOGRAFIE

a. Balaure,Virgil; Cătoiu, Iacob; Verghiş, Călin – Marketing turistic,


Ed. Uranus, Bucureşti,2005

b. Băcanu, Bogdan, Management strategic în turism, Concepte şi studii de


caz, Editura Polirom, Iaşi,2009

c. Cândea, M., Erdeli, G. şi Simon, T., “Potenţialul turistic al României şi


amenajarea turistică a spaţiului”, Editura Universitară, Bucureşti, 2003;

d. Nedelea, Alexandru – Marketing în exerciţii, Ed. Didactică şi


Pedagogică, Bucureşti, 2009

e. Neacşu, N., - Turismul şi dezvoltarea durabilă, Editura Expert,


Bucureşti 2000.

f. Nedelea, Alexandru, Piaţa turistică, Editura Didactică şi Pedagogică


R.A., Bucureşti, 2003

g. Oprea, Crenguţa Lăcrămioara - Strategii didactice interactive, repere


teoretice şi practice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,2008

h. Stănciulescu G., Managementul turismului durabil în centrele urbane”,


Ed. Economică, Bucureşti, 2004

i. Revista Vacanţe şi călătorii

j. *** www.insse.ro/turism.ro

***Curriculum, Clasa a XI-a, Învăţământ liceal – Filiera tehnologică, Aria


curriculară Tehnologii, Domeniul de pregătire profesională: TURISM ŞI
ALIMENTAŢIE, Domeniul de pregătire generală: Turism, 2018

*** SPP NIVEL 4 TEHNICIAN ÎN TURISM

S-ar putea să vă placă și