Sunteți pe pagina 1din 64   


  
    

GHID JURIDIC PENTRU INIŢIEREA


AFACERILOR ÎN TURISM
CUPRINS
I. Introducere. De ce o afacere în turism? 4
1.1 Evoluția turismului pe plan mondial 4
1.1.1 Reziliența turismului și indicatorii de performanță 4
1.1.2 Factorii de diferențiere și trendurile industriei turismului 4
1.2 Evoluția turismului în Republica Moldova 4
1.2.1 Performanța Republicii Moldova în ultimul Clasament de Competitivitate a Turismului 3 4
1.2.2 Potențialul existent 5
1.2.3 Situaţia şi evoluţia conform statisticii turismului 6
II. Structura industriei turismului 9
III. Analiza SWOT 10
IV. Oportunități de dezvoltare și avantaje competitive aferente inițierii unei afaceri în
turism 12
V. Cadrul instituțional în turism 13
5.1. Matricea instituțională a autorităților administrației publice 13
5.1.1 Entități publice nominalizate expres în Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea
activităţii turistice în Republica Moldova nr.352/2006 13
5.1.2 Entități publice nenominalizate expres în Legea nr.352/2006, dar au impact asupra
activității turistice: 13
5.1.3 Alte entități 13
5.2. Competențe și atribuții 13
5.3. Resurse și suport activ. Informații cu privire la reforma regulatorie în industria turismului 17
5.3.1 Ghidul cu recomandări privind aplicabilitatea noilor prevederi în domeniul activității
turistice, operate prin intermediul Legii nr.91/2020 pentru modificarea unor acte normative 18
VI. Cadrul operațional juridic 22
6.1 Cadrul normativ general de reglementare 22
6.1.1 Noțiunile de bază utilizate de cadrul normativ din domeniul turismului (art.3 al Legii
nr.352/2006) 22
6.1.2 Cadrul general de inițiere și desfășurare a unei afaceri în turism 27
6.2 Cadrul de reglementare specific pentru inițierea unei afaceri în turism 35
6.2.1. Notificarea autorităților administrației publice locale privind lansarea activității de către 35
casele rurale
6.2.2. Certificatul de clasificare a structurilor de primire turistică: 35
6.2.3. Procedura de notificare a autorității administrației publice locale privind desfășurarea 37
activității de alimentație publică desfășurată de structurile de primire turistică
6.2.4. Autorizarea sanitar-veterinară a activităţii de comerţ 38
6.2.5. Autorizația sanitară de funcționare a obiectivului (structurile de primire turistică cu 38
funcții de servire a mesei)
6.3 Cadrul fiscal și repere de contabilitate 39
6.4 Raporturile de muncă cu angajații: 40
6.4.1. Asigurări sociale 40
6.4.2. Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală: 40
6.4.3. Impozitul pe venit: 41
6.4.4. Controlul asupra aspectelor din domeniul raporturilor de muncă: 41
6.5 Protecția datelor cu caracter personal 42
6.6 Protecția consumatorilor. Soluționarea disputelor. 43
6.6.1. Supravegherea pieței privind conformitatea serviciilor turistice și protecția consumato-
rilor 43
6.6.2. APCSP
6.6.3. Controlul în domeniul siguranței alimentelor, şi a materialelor care vin în contact cu 43
produsele alimentare aflate în uz pe întreg lanţul alimentar, producerea și circulația vinului și
6.6.4. Răspunderea civilă contractuală 44
6.6.5. Mecanismul de protecție stabilit de Legea nr.105/2003 privind protecția consumatorilor
și alte legi 44
VII. Comentarii și adnotări la diferite spețe 46
VIII. Recomandări, bune practici. 47
8.1 Sfaturi și recomandări pentru activitate de succes 48
8.1.1 Autenticitate, turism de experiență, oferire de pachete 48
8.1.2 Ospitalitate, managementul clientelei si fidelizare 48
8.1.3 Digitalizare si accesibilitate 50
8.1.4 Promovare și comunicare 50
8.1.5. Relații B2B și politica de prețuri 51
8.2 Asociații sectoriale 52
8.3 Proiecte de asistență tehnică, granturi și finanțări nerambursabile 53
8.4 Branding de țară 55
IX. Abrevieri 57
X. Bibliografie 58
DESPRE GHIDUL JURIDIC PENTRU
INIŢIEREA AFACERILOR ÎN
Responsabili de realizarea acestui proiect
TURISM
sunt:
• Lilia Dabija (jurist, expert în domeniul regle-
Odată cu aprobarea amendamentelor la
mentărilor cu impact asupra activităţii de
cadrul legislativ aferent industriei turismului,
întreprinzător),
prin Legea nr.91 din 11 iunie 2020, în vigoare
• Iuri Cicibaba (expert în domeniul fiscal si
din 26.07.20, iniţierea și desfășurarea afaceril-
contabil),
or în domeniul turismului s-au simplificat,
• Victor Ciobanu (consultant superior în
oferind oportunităţi noi pentru micii antre-
cadrul ME) - responsabil de domeniul politici
prenori, în special din regiunile rurale, pentru
publice, dezvoltarea industriei turismului,
a valorifica potenţialul turistic și a dezvolta o
reglementări, planificare buget public,
afacere în domeniul turismului.
(lider de echipă pentru industria turismului
în cadrul Proiectului de Competitivitate din
Antreprenorii și start-up-urile din industria
Moldova, finanţat de USAID, Guvernul
turismului adesea nu dispun de o educaţie și
Suediei și Marii Britanii) - Diana Lazăr, expert
experienţă antreprenorială avansată, marea
local, responsabil de domeniul marketing,
majoritate a acestora fiind întreprinderi micro,
promovare a destinaţiilor de turism, regle-
activităţi individuale în nume de persoană
mentări, programe de dezvoltare a antre-
fizică, fie activităţi antreprenoriale sezoniere.
prenoriatului în turism, turism sustenabil,
În consecinţă, Ministerul Economiei și Infra-
cadrul instituţional și managementul indus-
structurii a dezvoltat un ghid explicativ, pe
triei turismului. Diana Lazăr gestionează pro-
înţelesul tuturor, privind cele mai esenţiale
grame de dezvoltare a turismului în Moldova
aspecte regulatorii privind iniţierea și organi-
de peste 7 ani, în cadrul proiectelor de asis-
zarea serviciilor turistice, care va răspunde
tenţă ale USAID, Guvernului Suediei și
necesităţii de informare, ghidare și încurajare
Guvernul Marii Britanii.
a iniţiativei antreprenoriale în turism, a
investiţiilor private din remitenţe sau proprii
Notă - Ministerul Economiei și Infrastructurii
în activităţi aducătoare de venit, pentru pros-
- autoritate responsabilă de elaborarea politi-
peritatea social-economică a regiunilor
cilor în domeniul turismului, anterior restruc-
Republicii Moldova.
turării administraţiei publice centrale de spe-
cialitate prin intermediul Hotărîrii Guvernului
Ghidul juridic pentru iniţierea afacerilor în
nr.117/2021, în virtutea căreia acest domeniu a
turism este conceput ca un ghid accesibil,
fost preluat de către Ministerul Culturii.
într-un limbaj popular, cu interpretări profe-
sioniste ale normelor legale aferente cadrului
juridic al activităţilor din industria turismului,
cu precădere pentru întreprinderile micro și
mici și activităţile liber-profesioniste.

Ghidul juridic va servi drept repere regulato-


rii, pentru cele mai esenţiale cerinţe, și nu va
cuprinde exhaustiv toate obligaţiile stabilite
prin legislaţia în vigoare. Adiţional, ghidul va
include unele recomandări utile și sfaturi
practice pentru etapa de start-up.

Acest Ghid a fost elaborat sub auspiciile Min-


isterului Economiei si Infrastructurii din Mol-
dova, cu asistenţa tehnică a Proiectului de
Competitivitate din Moldova, finanţat de
USAID, Guvernul Suediei și Marii Britanii.
3
I. Introducere. mijlocii (IMMM) care angajează o pondere
De ce o afacere în turism? mare de femei și tineri - femeile reprezintând
1.1 Evoluţia turismului pe plan mondial 54% din forţa de muncă din turism compara-
1.1.1 Rezilienţa turismului și indicatorii de tiv cu 39% din economia generală.
performanţă
Conform datelor statistice1, în ultimele șase 54%
decenii, turismul a fost unicul sector de activ- 80% DIN FEMEI
OPEREAZĂ
IMMMURI ÎN TURISM
itate economică care a avut o creștere ÎN TURISM
aproape neîntreruptă, devenind unul dintre
cele mai mari sectoare, cu cea mai rapidă Această evoluţie se datorează unor factori
creștere la nivel mondial. precum: mediul economic favorabil, cererea
În 2019, sectorul a reprezentat 30% din continuă pentru transportul aerian, prezenţa
exporturile mondiale de servicii (1,5 trilioane tehnologiilor digitale ce modelează expe-
USD) și până la 45% din exportul total de rienţa călătorului, facilitarea sistemului de
servicii în ţările în curs de dezvoltare. vize (ponderea populaţiei mondiale care
Totodată, între 2009 și 2019, creșterea necesită o viză tradiţională a scăzut de la 75%
încasărilor generate de activitatea de turism în 1980 la 53% în 2018).
internaţional (54%) a depășit creșterea Călătoriile în scop de agrement/odihnă
PIB-ului mondial (44%). Turismul, fiind alcătu- (leisure) este principalul scop al vizitei în
it atât din turismul receptor, cât și din cel toate regiunile lumii, cu excepţia Orientului
intern, reprezintă o parte majoră a produsului Mijlociu, unde predomină vizitarea priete-
intern brut pentru multe economii din întrea- nilor și a rudelor (VFR) sau în scopuri de
ga lume. Această proporţie este cea mai mare sănătate sau religioase, iar ponderea călăto-
în Macao (China), unde turismul reprezintă riilor a crescut de la 50% în 2000 la 55% în
48% din PIB, pe când în Iordania, Spania, 2019.
Croaţia și Mauritius, turismul reprezintă 10% De-a lungul anilor, OMT informează că s-au
sau mai mult din PIB-ul acestor ţări. În Franţa, conturat câteva motivaţii și trenduri de
destinaţia turistică de top din lume, turismul călătorie de actualitate, acestea fiind:
reprezintă 7% din PIB. De menţionat că • Călătoria „în scopul schimbării” - modul de
Europa deţine poziţia de lider pe piaţa turis- trai local, dorinţa de autenticitate și transfor-
tică globală și reprezintă jumătate din cota de mare;
piaţă globală a turismului internaţional. • Călătoria „în scopul demonstrării” - momente,
experienţe și destinaţii care pot fi demon-
+54% 20092019 strate pe platformele „Instagram”, “TikTok”;
Crizele din trecut au arătat capacitatea turis- • Aspiraţia la un mod de viaţă sănătos - turis-
mului de a reveni în forţă după varii șocuri mul pedestru, de wellness și sportiv;
externe și de a stimula recuperarea altor • Creșterea economiei de „acces”;
sectoare. În urma crizei economice globale • Călătorii individuale și călătorii ale
din 2009, în timp ce ocuparea forţei de muncă persoanelor de diferite generaţii ca urmare a
în toate sectoarele economice a crescut cu îmbătrânirii populaţiei și a gospodăriilor cu o
11% între 2010 și 2018, ocuparea forţei de singură persoană;
muncă în unităţile de cazare și restaurante a • Sensibilizarea cu privire la durabilitate, elim-
crescut cu 35%. inarea obiectelor din plastic și schimbările
climatice.
+35% 2009
1.1.2 Factorii de diferenţiere și trendurile 1.2 Evoluţia turismului
industriei turismului în Republica Moldova
Turismul este în un motor major de ocupare a 1.2.1 Performanţa Republicii Moldova în
forţei de muncă pentru grupuri mai vulnerabi- ultimul Clasament de Competitivitate a Turis-
le, cum ar fi femeile și tinerii. Majoritatea mului
întreprinderilor din turism (aproximativ 80%) Potrivit celui mai recent Clasament de Com-
sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici și petitivitate a Turismului, prezentat de către
4
Forumul Economic Mondial (2019)2, Republi- Turismul de aventură ușoară este în ascensi-
ca Moldova este clasată pe poziţia 103 din une în Republica Moldova, datorită
140 de state evaluate în anul 2019. Conform disponibilităţii activităţilor dinamice de
Clasamentului, Republica Moldova este explorare a punctelor de interes turistic, dura-
poziţionată în grupul ţărilor din Balcani și bile din punct de vedere ecologic și posibile
Europa de Est și, analizând performanţa prin de a fi efectuate în condiţii de minim impact,
prisma evoluţiei sale dinamice comparativ cu în contextul în care turismul de masă a deve-
raportul precedent, datele arată că Republica nit nepopular și necesitatea aplicării măsu-
Moldova este cel mai bun performer în rilor de siguranţă predomină.
termeni de progres, obţinând cel mai semnifi- Aventurile de tip soft includ, de asemenea,
cativ salt în Clasament, comparativ cu cel experienţele culturale pe lângă cele în natură.
înregistrat 2 ani în urmă – 14 poziţii (de pe Republica Moldova dispune de o reţea mică,
locul 117 pe locul 103). dar în creștere a grupurilor ce oferă activităţi
în aer liber și reţelelor informale. Agenţii eco-
Prin urmare, principalele tendinţe rezultate nomici oferă opţiuni de hiking, ciclism și caiac
pentru Republica Moldova în ultimul raport de bună calitate. De asemenea, Moldova
de competitivitate sunt: dispune de atracţii ce sunt parte a fondului
a) Republica Moldova a realizat cel mai mare ariilor naturale protejate, și monumente natu-
salt în Clasament din toate ţările în dreptul rale care sunt la baza traseelor și expe-
indicatorului deschidere internaţională (de rienţelor ecoturistice.
pe poziţia 119
în 2017 pe locul 78 în 2019) - progres datorat Turismul vitivinicol este în centrul ofertei
în primul rând îmbunătăţirilor semnificative la unice de ţară, iar din martie 2019, potenţialul
capitolul Cerinţele faţă de Viza, dar și Acor- turistic vitivinicol al Moldovei a fost recunos-
duri comerciale regionale; cut pentru încă o dată, Moldova devenind
b) sustenabilitatea mediului ambiant, com- parte din reţeaua pan-europeană de rute și
petitivitatea preţurilor și mediul de Afaceri experienţe turistice dedicate vinului - „Iter
sunt alte domenii unde s-au văzut progrese Vitis – Les Chemins de la Vigne”3, care are
semnificative (progres în clasament de +16 scopul de a promova călătoriile de descoperi-
poziţii pentru fiecare din indicatorii vizaţi); re a patrimoniului divers din Europa, în special
c) infrastructura terestră și portuară, resursele oeno-culturale, de consacrare a valorilor
naturale, sănătate și igienă sunt dimensiunile globale, precum: diversitatea interculturală,
de competitivitate unde Republica Moldova a dialogul inter-cultural transfrontalier și dez-
pierdut poziţii în clasament comparativ cu voltarea durabilă a turismului.
ultima evaluare (câte -3 poziţii pentru fiecare
indicator); Ruta „Drumul Vinului Moldovei” cuprinde 7
d) punctele forte de poziţionare a Republicii itinerare vinicole și gastronomice unice, 30 de
Moldova sunt competitivitatea preţurilor (16) vizite la vinării, crame, vinoteci, zeci de eveni-
și sănătate și igienă (37). mente cultural-turistice și numeroase expe-
rienţe culturale, istorice și gastronomice, și
1.2.2 Potenţialul existent înglobează un total de 1 560 km de circuite în
Potenţialul ofertei turistice a Republicii Mol- cele trei regiuni viticole cu Indicaţie
dova actualmente cuprinde 6 forme de Geografică Protejată.
turism, datorită atractivităţii turistice ale
resurselor și experienţelor existente. Evoluţia turismului rural în Moldova se dato-
• Turismul de aventură ușoară rează prezenţei gamei variate de experienţe
• Turismul cultural în sat, precum drumeţii, călărit, cunoașterea
• Turismul oenogastronomic produselor autohtone vitivinicole, alimen-
• Turismul eco-rural și agroturismul telor organice, conceptul de „slow”-food ce
• Turismul de afaceri şi MICE permite descoperirea gastronomiei locale. În
• Turismul de recuperare spirituală și balnear. același timp, marea majoritate a zonelor
protejate sunt situate în perimetrul locali

5
tăţilor sătești, fapt care creează premise Turismul de recuperare spirituală și turismul
pentru dezvoltarea turismului în mediul rural. balnear - Republica Moldova dispune de
Totodată, prestatorii ofertelor agroturistice multe resurse naturale și culturale, ceea ce ar
pun la dispoziţia călătorilor toate resursele permite crearea a noi experienţe wellness.
gospodăriilor și posibilităţi de a se familiariza Noile definiţii ale conceptului de wellness se
cu lucrări agricole sau meșteșugărești, iar bazează pe o abordare holistică și încorpo-
locaţiile agropensiunilor permit explorarea rează utilizarea ariilor naturale, a activităţilor
unor peisaje irepetabile și conexiunea cu în aer liber, experienţe noi (yoga, SUP-surfin-
comunităţile locale. gul, scăldatul în pădure, de exemplu) și pro-
duse alimentare organice locale, de înaltă
Turismul de afaceri şi MICE reprezintă o pon- calitate. Plăcile SUP (pentru Prut), echipa-
dere semnificativă în numărul total de vizite mentele de escaladă - pentru generaţiile
internaţio- tinere, popularitatea noilor activităţi de aven-
nale în Republica Moldova, constituind o tură (de exemplu, evenimente sportive
valoare extreme sau caiac) sugerează că există o
de 17% în 2018. De asemenea, infrastructura cerere pentru produse noi de aventură în aer
prezentă și în mod special capacitatea tuturor liber.
unităţilor de cazare amplasate în Chișinău,
proximitatea centrelor, entităţilor de business 1.2.3 Situaţia şi evoluţia conform statisticii
și non-guvernamentale, Aeroportul Inter- turismului
naţional Chișinău, sunt câteva dintre motivele 1.2.3.1 Fluxul total înregistrat de turiști trecuţi
pentru care capitala este principala destinaţie prin intermediul agenţiilor de turism
de business. Se conturează și un trend con- Chiar dacă rămâne cu o pondere de 6 la sută
form căruia un număr din ce în ce mai mare de din fluxul total de turiști trecuţi prin
călători de afaceri aleg să își extindă sejururile intermediul agenţiilor de turism (19,3 mii
pentru a include şi unele activităţi de agre- turiști în anul 2018), cotă similară și 5 ani în
ment (mai mult de 60% din călătoriile de urmă, turismul receptor a excelat cel mai mult
afaceri au fost extinse pentru călătorii de la capitolul venituri - de la 1,9% în 2014 sau 26
agrement în 2017, o creștere de 40% an de an). mil. lei la o pondere de 3,4% în anul 2018 sau
echivalentul a 75 milioane.

Venituri, mil MDL Număr turiști, mii

2014 2018 2014 2018


Turism Receptor 26 75 Turism Receptor 14 19
Turism Intern 110 136 Turism Intern 43 40

160 50
136 43
140 45
110 40
120 40
35
100
75 30
80 19
25
60 14
15
40 10
26
20 5
0 0
Turism Receptor Turism Intern Turism Receptor Turism Intern

2014 2018 2014 2018

Activitatea agenţiilor de turism și tur-operatorilor. Sursa: BNS.

6
1.2.3.2 Cheltuielile nerezidenţilor în Republi- re a crescut de la 28,7% în anul 2014 la 33,9 %
ca Moldova în anul 2018 și a reprezentat unul din factorii
Un alt indicator macro ce denotă creșterea cei mai importanţi în echilibrarea balanţei de
bazei potenţialului turistic al ţării se referă la plăţi externe.
cheltuielile nerezidenţilor în Republica Mol-
dova, care în perioada 2014-2018 a consem- 1.2.3.3 Cheltuielile nerezidenţilor în Republi-
nat o creștere medie anuală de 11,1% de la 324 ca Moldova
milioane USD în 2014 la un cuantum de 500 Începând cu anul 2016, cheltuielile
milioane în anul 2018.4 Aceste cheltuieli nerezidenţilor înregistrate în Republica Mol-
reprezintă intrare de valută în ţară și, respec- dova au depășit valoric cheltuielile cetăţe-
tiv, export de servicii, iar datele din Balanţa de nilor moldoveni efectuate peste hotarele ţării,
Plăţi Externe indică că în medie fiecare al iar în următorii 2 ani, excedentul balanţei
3-lea dolar din exportul de servicii al Repub- turistice a ţării s-a majorat constituind în anul
licii Moldova este reprezentat de cheltuielile 2018 valoarea de 61,3 mil. USD.
nerezidenţilor în ţara noastră. Această ponde-

600
500
Cheltuielile
400 nerezidenţilor în
Moldova
300
200
Cheltuielile
100 nerezidenţilor
peste hotare
0
-100
Balanţa
-200
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cheltuielile nerezidenţilor în Republica Moldova și a moldovenilor peste hotare, mil USD.


Sursa: BNM, Balanţa de Plăţi Externe.

1.2.3.4 Ţările de origine a turiştilor străini mari creșteri relative a sosirilor în Republica
Pe ţări de origine a turiștilor străini cazaţi în facili- Republica Moldova le-au înregistrat turiștii din
tăţile de cazare din Republica Moldova, primele 4 Israel și Polonia, numărul cărora a crescut faţă de
poziţii în clasament aparţin României, Ucrainei, anul 2014 de 2,63, respectiv 2,16 ori.
Federaţiei Ruse și SUA, cu o pondere cumulativă
de 53,8%. Din top state din anul 2018 cele mai

7
№ 2018
Ţara 2014 Ţara 2018 comparativ
d/o cu 2014
1 România 22 624 România 44 903 + 22 279
2 Ucraina 10 951 Ucraina 18 693 + 7 742
3 Federaţia Rusă 8 368 Federaţia Rusă 12 939 + 4 571
4 SUA 6 064 SUA 9 637 + 3 573
5 Italia 5 143 Germania 7 020 + 2 348
6 Germania 4 672 Itaia 6 414 + 1 271
7 Turcia 3 523 Turcia 5 511 + 1 988
8 Regatul Unit 2 827 Polonia 5 303 + 2 850
9 Polonia 2 453 Regatul Unit 4 255 + 1 428
10 Franţa 2 140 Israel 3 749 + 2 325

TOTAL 93 897 TOTAL 160 233 + 66 336

Ţările de origine a străinilor cazaţi în facilităţile de cazare din Republica Moldova,


număr persoane. Sursa: BNS

8
II.Structura industriei turismului aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de
Conform metodologiei Eurostat utilizată de Statistică nr.28 din 07 mai 2019.5
către Uniunea Europeană, industria de turism
se împarte în 2 categorii mari: Predominant Așa cum în Republica Moldova de mai mulţi
Turism (Mostly Tourism) și Parţial Turism (Par- ani se utilizează un sistem similar de clasifi-
tially Tourism), în dreptul fiecărei categorii care compatibil cu cel al UE, a fost posibilă
fiind atribuite mai multe activităţi economice delimitarea activităţilor date și din Clasifica-
conform Clasificatorului Activităţilor din torul Activităţilor Economice ale Moldovei,
Economia Moldovei, Rev.2, (CAEM-2). Acest acestea fiind prezentate în tabelul de mai jos.
Clasificator, este conceput ca o clasificare
standard a activităţilor economice și este

Predominant Turism Parţial Turism

CAEM Activitate CAEM Activitate


Transporturi aeriene Transporturi interurbane
H51.10 de pasageri H49.10 de călători pe calea ferată
Hoteluri şi alte facilităţi Transporturi cu taxiuri
I55.10 H49.32
de cazare similare
Facilităţi de cazare pentru
I55.20 H49.39 Alte transporturi terestre
vacanţe şi perioade de de călători n.c.a.
scurtă durată
Parcuri pentru rulote, Transporturi maritime şi
I55.30 H50.10 costiere de pasageri
campinguri şi tabere
Transportul de pasageri pe
I55.90 Alte servicii de cazare H50.30 căi navigabile interioare
Activităţi ale agenţiilor Restaurante
N79.11 I56.10
turistice
Activităţi ale tur- Baruri şi alte activităţi de
N79.12 I56.30 servire a băuturilor
operatorilor
Activităţi de închiriere şi
N77.10 leasing de autovehicule
Activităţi de închiriere şi
N77.21 leasing de bunuri
recreaţionale şi
echipament sportiv
Alte servicii de rezervare şi
N79.90 asistenţă turistică

9
III. ANALIZA SWOT sunt expuse în tabelul de mai jos, analiză prel-
Punctele forte, punctele slabe, oportunităţile uată din Proiectul pentru aprobarea Program-
și riscurile evidenţiate în industria turismului ului Naţional de Dezvoltare a Turismului
”Turism 2025” .

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

1) Acordul de liber schimb DCFTA semnat cu UE; 1) Turismul nu se regăsește printre sectoarele
2) Acces facil la desfășurarea activităţii (eliminar- economice prioritare ale Guvernului (WEF
ea licenţei și a condiţiilor de reglementare: clasa- 117/140);
ment stele obligatoriu); 2) Atribuţiile legate de turism divizate în cadrul
3) Cartea Albă pentru reforma cadrului de regle- Guvernului, nu există un mecanism/procedură
mentare în industria turismului - o viziune stabilit(ă) pentru coordonarea strategiei și a oper-
comună agreată de părţile interesate private și aţiunilor;
publice; 3) Personal și expertiză de specialitate insufi-
4) Divizarea între funcţiile de elaborare de politici cientă în cadrul MEI, MC, MIA, care să gestioneze
și reglementare (MEI/MC) și implementarea gama largă de responsabilităţi ce le revin acestor
politicii (promovare, dezvoltare de produs, instituţii;
atragerea de investiţii - MIA) și funcţiile de 4) Eficienţa foarte limitată a marketingului și bran-
evidenţă și control (ASP, APCSP); dului în atragerea de turiști (WEF 114/140);
5) Destinaţie sigură și securizată; 5) Strategia de Brand de ţară ineficientă (WEF
6) Regim liberalizat de vize pentru vizitatorii din 137/140);
UE, SUA și alte pieţe-cheie (WEF 23/140); 6) Cadru juridic neprietenos pentru întreprinder-
6) Conexiuni aeriene directe cu unele pieţe regio- ile mici în domeniul turismului (a se vedea Cartea
nale și europene importante; Albă);
7) Statistici de bază privind numărul de vizitatori 7) Ineficienţa cadrului legal în soluţionarea
publicate trimestrial (treceri de frontieră, rapoarte litigiilor (WEF 120/140);
ale operatorilor de turism, vizitatori hoteluri și 8) Ineficienţa cadrului legal în contestarea
rapoarte de capacitate); deciziilor (WEF 120/140);
8) Acoperire cu reţele mobile de nivel mondial 9) Timpul prea lung necesar pentru obţinerea
(WEF 1/140) și preţuri mici pentru conexiunea la autorizaţiilor de construire (WEF 130/140);
internet; 10) Lipsa OMD municipale sau regionale care să
9) Moștenire bogată și fascinantă, la răscruce de promoveze destinaţiile regionale, în special în
culturi - romani, otomani, ruși, rădăcini poloneze și Chișinău;
germane etc.; 11) Utilizarea insuficientă a tehnologiilor digitale
10) Turism experienţial autentic într-o destinaţie pentru cercetarea ofertelor culturale și de diver-
turistică nealterată (investigaţii reduse, produse tisment (WEF 113/140);
cu valoare ridicată); 12) Prea multe asociaţii turistice cu o voce
11) Turismul viticol înfloritor, densitatea expe- fragmentată;
rienţelor vitivinicole și tradiţiile milenare; 13) Insuficienţa hotelurilor de 5 si 4* (doar 3 mărci
12) Viaţa rurală și tradiţii de viaţă autentice, internaţionale);
agroturism; mîncare tradiţională; 14) Calitate slabă și alegere limitată a serviciilor de
13) Patrimoniul cultural imaterial: muzică, spec- cazare și ospitalitate regionale;
tacol, sărbători tradiţionale; meșteșuguri; (WEF 15) Capacitate limitată de spaţii moderne de
52/140) conferinţe sau expoziţii;
14) Active naturale: două rîuri majore, peisaje 16) Insuficienţa pensiunilor/caselor rurale din
rurale nealterate; mediul rural;
15) Noul brand de ţară în domeniul turismului 17) Lipsa de campinguri și pensiuni pentru tineri;
„Pomul Vieţii”; 18) Doar un singur produs competitiv principal -
pînă la 4 mln lei); turismul vitivinicol;
16) Dublarea Bugetului de Stat pentru promovar- 19) Activele naturale, precum rîurile, nu sunt
ea turismului (* de 2,5 ori în 2018 c.2017 - pînă la 4 exploatate eficient;
mln lei); 20) Finanţarea insuficientă a instituţiilor cultura-
17) Preţuri atractive la servicii și produse; le;
18) Costuri moderate ale taxelor de bilet și taxelor 21) Nu există un ghid turistic semnificativ pentru
aeroportului (WEF 31/140); Republica Moldova, într-o limbă străină, în edituri
profesioniste;

10
19) Aeroport internaţional disponibil; 22) Rata scăzută de creștere descurajează
20) investiţii în îmbunătăţirea infrastructurii investiţiile: doar trei hoteluri de marcă inter-
rutiere; naţională sunt prezente în Republica Moldova
21) Investiţii noi în infrastructura turistică a (Radisson, Marriott, Accor);
hotelurilor și vinăriilor (Marriott Courtyard, Castel 23) Drumuri de calitate proastă (WEF 130/140);
Mimi, Asconi etc.); 24) Acces rutier restricţionat către principalele
22) Iniţiative de dezvoltare turistică regională locaţii turistice;
gestionate prin ADR-uri; 25) Număr redus de companii aeriene care
23) Competenţe lingvistice bune; operează zboruri spre/din Republica Moldova
24) Nivel bun de educaţie culturală și artistică; (106/140);
25) Număr mare de universităţi care oferă 26) Calitatea moderată a infrastructurii de trans-
programe de educaţie turistică (peste 10); port aerian (77/140);
26) Stimulente financiare pentru dezvoltarea și 27) Calitatea moderată a infrastructurii de trans-
promovarea serviciilor și a activităţilor de turism port feroviar (71/140);
rural oferite din sursele financiare ale Fondului 28) Lipsa zonelor de dezvoltare turistică desem-
Naţional de Dezvoltare Regională. nate (ZDT) care să stimuleze dezvoltarea turismu-
lui;
29) Lipsa recunoașterii și protecţiei adecvate a
patrimoniului construit (clădiri istorice, monu-
mente etc.);
30) Insuficienţa forţei de muncă bine pregătită, cu
abilităţi lingvistice adecvate (WEF 135/140);
31) Pregătire turistică prea teoretică sau irelevantă
pentru nevoile pieţei; (WEF117 / 140);
32) Procentaj redus al ariilor protejate: doar 4%
din suprafaţa ţării reprezintă ariile protejate (WEF
107/140);
33) Lipsa de stricteţe a reglementărilor de mediu
(WEF 113/140);
34) Punerea în aplicare slabă a reglementărilor de
mediu (WEF 112/140);
35) Nivelul scăzut de durabilitate a dezvoltării
industriei de turism (WEF 110/140).

OPORTUNITĂŢI RISCURI

1) Lipsa de imagine negativă pe pieţele ţintă sursă; 1) Criza pandemică a dezechilibrat industria turis-
2) Prognoze globale de creștere a industriei turis- mului globală și locală, fiind îngrădită circulaţia;
mului pînă în 2030 (OMT); 2) Politici de izolare și restricţii la călătorii interne
3) Noile tendinţe de cerere pentru experienţe și și receptoare pe termen mediu, în rezultatul crizei
forme noi de turism (experienţe, aventură ușoară); pandemice;
4) Evoluţii tehnologice și tehnologii IT care oferă 3) Lipsa de continuitate în politica de stat în
acces mai ușor și rapid la sursele de turiști (pieţe și domeniul turismului;
segmente); 4) Investiţii insuficiente în produs și diversificare
5) Pe termen mediu și lung, introducerea unui insuficientă, ceea ce duce la stagnarea pieţei;
sistem de conturi satelit pentru turism va permite 5) Depopularea și migraţia forţei de muncă califi-
efectuarea unei analize detaliate a performanţei; cate din Republica Moldova ;
6) Înfiinţarea Organizaţiei de Marketing de Desti- 6) Conflictul transnistrean, conflicte interetnice;
naţie (Agenţia de Investiţii sau a Oficiului Naţion- 7) Schimbările climatice;
al de Turism), pe bază de PPP, cu competenţele și 8) Republica Moldova poate pierde unicitatea și
resursele necesare pentru a asigura un marketing autenticitatea sa în cazul unei dezvoltări improprii
de destinaţie eficient pe pieţele principale; și dezorganizate a turismului;
7) Politicile ”cer deschis” (Open skies) pot fi 9) Economia de partajare (sharing economy),
valorificate mai eficient; concurenţa neloială de către Airbnb și resurse
8) Creșterea numărului de acorduri bilaterale similare asupra hotelurilor;
pentru serviciile aeriene; 10) Reticenţa sectorului turistic mai larg de a
9) Dezvoltarea Parcului Virtual IT pentru furniza date exacte în timp util;
atragerea specialiștilor nomazi și utilizarea 11) Reintroducerea clasificării obligatorii și a
competenţelor IT în promovarea și dezvoltarea barierelor birocratice;
turismului ;

11
10) Oportunităţi pentru elaborare de rute cultura- 12) Dezvoltare necorespunzătoare în zonele turis-
le și istorice; tice și în siturile de patrimoniu care au efecte
11) Festivaluri și evenimente; negative asupra identităţii culturale a Moldovei;
12) Evoluţii în comportamentul turiștilor (călătorii 13) Reducerea numărului de rute aeriene directe
scurte, dese); de pe principalele pieţe de creștere;
13) Creșterea segmentului de +50 ani turiști, emp- 14) Starea incertă a companiei aeriene naţionale;
ty-nesters (cupluri fără copii); 15) Nivel scăzut de ușurinţă în desfășurarea
14) Creșterea cerinţelor pentru MICE; afacerilor (WEF 107/140).
Excursii de tip "city breaks" pe distanţe scurte;
15) Diaspora moldovenească;
16) Crearea zonelor de dezvoltare turistică, susţin-
ute printr-o legislaţie adecvată pentru a atrage
investiţii în principalele destinaţii strategice din
toată ţara (inclusiv o zonă de dezvoltare turistică
în centrul Chișinăului).

IV. OPORTUNITĂŢI DE DEZVOL destinaţie atractivă de către un segment al


TARE ȘI AVANTAJE COMPETITIVE pieţii - vizitatorii „cu valoare adăugată înaltă”.
Acest public ţintă prezintă interese și nevoi
AFERENTE INIŢIERII UNEI AFAC
reieșind din prosperitatea sa economică,
ERI ÎN TURISM dispunând de timp liber pentru a călători și a
descoperi experienţe în natura sălbatică,
Activitatea desfășurată în turism are un itinerarii de drumeţii, observare de animale,
impact pozitiv asupra zonelor rurale și oferă activităţi interactive în natură, turism de
posibilitatea de venituri suplimentare, iar prin recreere, de experienţă sau transformaţional,
efectul său multiplicator, în mod indirect, de aventură sau evenimente cultural-turistice.
contribuie la crearea de locuri de muncă și la Republica Moldova este o destinaţie sigură și
redresare economică. Acest sector prezintă primitoare, aflându-se pe locul 57 la nivel
numeroase oportunităţi de „parteneriate” așa mondial în termeni de siguranţă și securitate,
cum implică diverse efecte pozitive asupra clasându-se bine (locul 63) şi în termeni de
economiei locale și inter-dependenţă cu pro- durabilitate a mediului, iar în contextul
ducţia de artizanat local, sectorul HoReCa, călătorilor solo, aceste constatări oferă opor-
cel vitivinicol local, crearea în consecinţă de tunităţi de a răspunde cererii în ascensiune
noi IMM-uri și produse cu valoare adăugată. din partea femeilor în calitate de călători solo,
Turismul de experienţă, turismul cultural, precum și opţiuni de călătorie durabilă.
gastronomic, turismul rural și agroturismul, Acest sector este totodată un facilitator al
precum şi redefinirea turismului de well- schimbului cultural, combate discriminarea și
ness/sănătate creează în continuare noi opor- prejudecăţile dintre indivizi și societăţi, spri-
tunităţi pentru activitatea turistică din Mol- jină protecţia mediului natural și a patrimoni-
dova. Conform ultimelor date ale Comisiei ului cultural unic al ţării, asigurând dezvoltar-
Europene, se estimează că doar turismul ea durabilă.
cultural reprezintă 40% din totalul turismului Finalmente, există diverse instrumente și pro-
european, 4 din 10 turiști aleg destinaţia pe grame de susţinere a dezvoltării și
baza ofertei sale culturale.6 Turismul cultural îmbunătăţirii serviciilor și a activităţilor de
este totodată unul dintre cele mai mari și mai turism, prestate de entităţile publice, asocia-
rapide segmente de turism din lume.7 tive, donatori și partenerii de dezvoltare.
În același timp, călătorii în scop de turism de
aventură și turism cultural cheltuiesc în
medie zilnic mai mult decât turiștii tradiţion-
ali.8
Republica Moldova este poziţionată cu
promisiunea sa de brand turistic și este
percepută pe parcursul ultimilor ani drept o

12
V. CADRUL INSTITUŢIONAL ÎN instituţie publică fondată de Ministerul Econ-
TURISM omiei.
5.1. Matricea instituţională a autorităţilor
administraţiei publice 5.1.3 Alte entităţi
5.1.1 Entităţi publice nominalizate expres în Programul de stat LEADER (în devenire)
Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea Birourile/Centrele de informare turistică
activităţii turistice în Republica Moldova Asociaţia Naţioală pentru Turism Receptor și
nr.352/2006 Intern din Moldova (ANTRIM)

Parlamentul; 5.2. Competenţe și atribuţii


Guvernul; Entităţi publice nominalizate expres în Legea
Ministerul Economiei - autoritate administra- cu privire la organizarea şi desfăşurarea activ-
tivă centrală; ităţii turistice în Republica Moldova
Ministerul Culturii- autoritate administrativă nr.352/2006:
centrală;
Agenţia de Investiţii - autoritate administra- Parlamentul stabileşte cadrul juridic pentru
tivă centrală, în subordinea Guvernului; activitatea turistică în concordanţă cu legis-
Inspectoratul General pentru Situaţii de laţia naţională şi cu normele internaţionale,
Urgenţă - autoritate administrativă în subor- conform articolul 4 alin. (2) al Legii cu privire
dinea Ministerului Afacerilor Interne; la organizarea şi desfăşurarea activităţii turis-
Poliţia de Frontieră- autoritate administrativă tice în Republica Moldova nr.352/2006.
în subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Guvernul, conform articolului 4 alin. (3) din
Supravegherea Pieţei - autoritate administra- Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea
tivă în subordinea Ministerului Economiei; activităţii turistice în Republica Moldova
Agenţia Servicii Publice - instituţie publică nr.352/2006:
fondată de Cancelaria de Stat. a) stabileşte politica de stat în domeniul turis-
Autorităţile publice locale; mului, aprobă strategia şi programele naţio-
nale în domeniu;
5.1.2 Entităţi publice nenominalizate expres b) asigură dezvoltarea durabilă a turismului;
în Legea nr.352/2006, dar au impact asupra c) stabileşte modalităţile de administrare a
activităţii turistice: proprietăţii de stat în domeniul turismului;
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimenta- e) asigură utilizarea raţională a resurselor
re în comun cu Agenţia de Intervenţie și Plăţi turistice şi promovarea măsurilor de conser-
pentru Agricultură și Oficiul Naţional al Viei vare şi protecţie a mediului înconjurător în
şi Vinului; conformitate cu prevederile legislaţiei de
Ministerul Mediului, în comun cu Agenţia de mediu;
Mediu, Inspectoratul pentru Protecţia Medi- f) contribuie la dezvoltarea industriei turis-
ului, Agenţia „Moldsilva”, Agenţia pentru mului prin investiţii directe în crearea şi con-
Geologie și Resurse Minerale. strucţia de obiective ale infrastructurii gener-
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regio- ale şi a celei turistice;
nale și Agenţiile de Dezvoltare Regională; h) realizează colaborarea internaţională în
Serviciul Fiscal de Stat - autoritate adminis- domeniul turismului prin încheierea şi execu-
trativă în subordinea Ministerului Finanţelor; tarea tratatelor internaţionale.
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimen- Conform articolului 17 alin. (3) al aceleiași legi,
telor - autoritate administrativă centrală, în aprobă Regulamentul cu privire la organizarea
subordinea Guvernului; și funcţionarea birourilor/centrelor de infor-
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică - mare turistică.
autoritate administrativă în subordinea Minis-
terului Sănătăţii;
Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii (ODIMM) –
13
Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) l) elaborează Regulamentul cu privire la orga-
- elaborare de politici, conform principiilor nizarea şi funcţionarea birourilor/centrelor de
bunei guvernări statuate în Legea nr. 98/2012 informare turistică;
privind administraţia publică centrală de m) aprobă Regulamentul de organizare şi
specialitate și Legii cu privire la organizarea şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru
desfăşurarea activităţii turistice în Republica turism şi componenţa acestuia.
Moldova nr.352/2006. Respectivele competenţe urmează a fi prelu-
Atribuţiile prevăzute de Legea cu privire la ate, prin operarea amendamentelor de rigoare,
organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice de către Ministerul Culturii, în contextul
în Republica Moldova nr.352/2006: restructurării administraţiei publice centrale
a) elaborează şi prezintă Guvernului, spre de specialitate
aprobare, strategia şi programele naţionale în
domeniul turismului; Agenţia de Investiţii:
b) coordonează cu autorităţile administraţiei a) implementează politicile statului în dome-
publice centrale şi locale, cu asociaţiile niul promovării turismului, conform pct. 7 al
obşteşti din domeniul turismului măsurile Regulamentului său de activitate, aprobat
privind realizarea strategiei şi politicii de stat prin Hotărârea Guvernului nr. 322/2018;
în domeniul turismului; b) aprobă rutele turistice naţionale, în temeiul
c) elaborează şi prezintă Guvernului, spre art.9 alin.(52) al Legii nr.352/2006.
aprobare, mecanismele economice de stimu-
lare a dezvoltării turismului şi poartă răspun- Autorităţile administraţiei publice locale:
dere, în limita competenţei sale, pentru a) în scopul iniţierii activităţii de comerţ,
implementarea acestora; agenţii economici depun la autoritatea
d) elaborează acte normative în domeniul administraţiei publice locale pe al cărei
turismului, armonizate cu normele internaţio- teritoriu se va desfăşura activitatea turistică,
nale; notificare, respectând condiţiile art.181 al
e) organizează şi monitorizează activitatea Legii nr.352/2006 și art.14 al Legii nr.231/2010
turistică în zonele turistice naţionale; cu privire la comerţul interior;
f) reprezintă interesele statului în domeniul b) casele rurale își vor lansa activitatea în baza
turismului în organismele internaţionale şi notificării autorităţilor administraţiei publice
regionale, coordonează şi monitorizează locale privind lansarea activităţii - art.252 alin.
colaborarea Republicii Moldova cu Organi- (2) al Legii nr.352/2006.
zaţia Mondială a Turismului şi cu alte organ- c) În cazul în care într-o localitate nu este
isme internaţionale din domeniu în conformi- amplasată subdiviziunea Serviciului Fiscal de
tate cu legislaţia; Stat conform articolului 4 alin. (7) al Legii nr.
g) elaborează şi prezintă Guvernului, spre 93/1998 cu privire la patenta de între-
aprobare, normele metodologice şi criteriile prinzător, patenta pentru desfășurarea activi-
de clasificare a structurilor de primire turis- tăţilor turistice mai jos menţionate (3 activi-
tică; tăţi), se eliberează de autorităţile adminis-
h) colaborează cu diverse asociaţii şi organi- traţiei publice locale în a cărei rază de admin-
zaţii neguvernamentale în probleme ce ţin de istrare solicitantul intenţionează să-şi des-
domeniul turismului; făşoare activitatea în baza patentei, şi aceasta
i) acordă asistenţă metodologică şi infor- este valabilă numai pe teritoriul administrat
maţională în probleme ce ţin de sfera turis- de primăria care a eliberat-o:
mului agenţilor economici din industria turis- 1. Servicii de ghidaj turistic prestate de către
mului, asociaţiilor obşteşti din domeniu, ghizii de turism, inclusiv cu transport propriu;
precum şi autorităţilor administraţiei publice 2. Servicii de cazare şi masă prestate de pro-
locale; prietarii caselor rurale;
j) monitorizează circulaţia turistică; 3. Servicii de prezentare şi instruire pe teme
k) elaborează Normele metodologice privind enogastronomice (prepararea şi degustarea
elaborarea şi aprobarea rutelor turistice bucatelor şi băuturilor locale tradiţionale), de
naţionale; confecţionare a articolelor meşteşugăreşti de

14
artă populară (artizanat), de prezentare a b) ţine Registrul structurilor de primire turis-
obiceiurilor şi tradiţiilor locale, pentru adulţi tică - art.18 alin.(4);
şi copii (individual şi în grupe de până la 20 de c) emite certificatul de clasificare a structu-
persoane); rilor de primire turistică - art.181.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Entităţi publice nenominalizate expres în


Urgenţă: Legea nr.352/2006, dar au impact asupra
Conform articolului 22 al Legii nr. 352 /2006 activităţii turistice:
cu privire la organizarea şi desfăşurarea activ-
ităţii turistice în Republica Moldova asigură Ministerul Agriculturii și Industriei Alimenta-
protecţia şi salvarea turiştilor care s-au con- re, în comun cu autorităţile administrative din
fruntat cu situaţii excepţionale. subordinea sa: Agenţia de Intervenţie și Plăţi
pentru Agricultură, Oficiul Naţional al Viei şi
Poliţia de Frontieră – potrivit Articolului 16 al Vinului conform atribuţiilor stabilite de Regu-
Legii nr.352/2006, evidenţa circulaţiei turis- lamentul cu privire la organizarea şi funcţion-
tice este realizată de către organul central de area Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
specialitate al administraţiei publice, numit Regionale și Mediului Aprobat prin Hotărîrea
de Guvern, , prin colectarea şi prelucrarea Guvernului nr. 695 din 30 august 2017 -
datelor privind persoanele care traversează susţine dezvoltarea turismului, cu instituţiile
frontiera de stat, privind frecventarea structu- subordonate, ca domeniu conex sectorului
rilor de primire turistică, vizitarea destinaţiilor agroindustrial, inclsuiv pe filiera mediului
turistice, prestarea serviciilor turistice etc. rural.
De asemenea, Poliţia de Frontieră, în temeiul
articolului 6, aliniatul (3) al Legii nr. 283/2011 Ministerul Mediului, în comun cu autorităţile
cu privire la Poliţia de Frontieră, deţine subordonate: Agenţia de Mediu, Inspectorat-
atribuţia de a acorda, în condiţiile legii, asis- ul pentru Protecţia Mediului, Agenţia
tenţă şi servicii cetăţenilor, inclusiv prin elib- „Moldsilva”, Agenţia pentru Geologie și
erarea informaţiei cu privire la trecerea fron- Resurse Minerale pe filiera mediului ambi-
tierei de stat de către persoane şi mijloace de ant.9
transport, precum şi alte servicii în domeniile
stabilite de Guvern. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării
Regionale - pe filierea dezvoltării regionale
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și prin intermediul Agenţiilor de Dezvoltare
Supravegherea Pieţei: Regională (ADR-urile - ADR Nord, ADR Sud,
a) desfășoară controlul calităţii serviciilor ADR Centru, ADR UTA Găgăuzia).10
turistice prestate, în conformitate cu preve-
derile Legii nr.131/2012 privind controlul de - Prin intermediul Agenţiei de Intervenţie și
stat asupra activităţii de întreprinzător, în Plăţi pentru Agricultură (AIPA) se oferă
baza petiţiilor şi a sesizărilor consumatorilor subvenţii pentru proiectele privind dezvoltar-
privind calitatea nesatisfăcătoare a serviciilor ea și promovarea serviciilor și activităţilor de
turistice prestate. turism rural, conform Regulamentului privind
Metodologia controlului de stat asupra activ- acordarea subvenţiilor pentru îmbunătăţirea
ităţii de întreprinzător în baza analizei riscu- nivelului de trai și de muncă în mediul rural
rilor efectuat de către Agenţia pentru din Fondul naţional de dezvoltare a agricultu-
Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea rii și mediului rural aprobat prin Hotărîrea
Pieţei este aprobată prin Hotărîrea Guvernu- Guvernului nr. 476/2019.
lui nr.782/2018.
- Agenţia de Mediu:
Agenţia Servicii Publice - în temeiul Legii a) Conform Legii nr. 1515/1993 privind pro-
nr.352/2006: tecţia mediului înconjurător, Agenţia de
a) realizează evidenţa patrimoniului turistic Mediu asigură implementarea documentelor
(art.9 alin.(2); de politici publice și a legislaţiei în domeniul

15
protecţiei mediului la nivel naţional și local; competenţa sa, inclusiv expune poziţia
b) emite autorizaţia de mediu pentru folos- oficială a SFS referitoare la aplicarea legis-
inţa specială a apei - art.23 al Legii apelor laţiei fiscale, conform Regulamentului privind
nr.272/2011; organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal
de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
- Inspectoratul pentru Protecţia Mediului se nr.395/2017;
axează pe inspectarea situaţiei ecologice în b) emite, conform procedurii prevăzute de
teritoriu, exercită controlul ecologic de stat Legea nr.93/1998 cu privire la patenta de
asupra activităţilor de întreprinzător în toate întreprinzător, patenta de întreprinzător
sectoarele economiei naţionale conform pentru desfășurarea activităţilor:
Legii nr.131 din 08.06.2012 cu privire la con- • Servicii de ghidaj turistic prestate de către
trolul activităţii de întreprinzător și între- ghizii de turism, inclusiv cu transport pro-
prinde acţiuni efective de combatere și priu;
sancţionare a contravenţiilor de mediu • Servicii de cazare şi masă prestate de
comise de cetăţeni și persoane juridice. proprietarii caselor rurale;
• Servicii de prezentare şi instruire pe teme
- Agenţia Moldsilva, prin atribuţiile sale de enogastronomice (prepararea şi degustarea
gestionare a fondului forestier și parcurilor bucatelor şi băuturilor locale tradiţionale), de
naţionale aduce un aport la posibilităţile de confecţionare a articolelor meşteşugăreşti de
dezvoltare a ofertelor de turism în ariile artă populară (artizanat), de prezentare a
protejate; obiceiurilor şi tradiţiilor locale, pentru adulţi
şi copii (individual şi în grupe de până la 20
- Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, constituit de persoane);
prin Hotărârea de Guvern nr. 725/2013 este c) este organ de control pe domeniul fiscal, al
activ în dezvoltarea și promovarea turismului respectării obligaţiilor pecuniare faţă de
vitivinicol, dar și a imaginii ţării pe pieţele de bugetul public naţional în limita competenţei
export a vinurilor, cu impact direct asupra stabilite de lege, faţă de bugetul asigurărilor
notorietăţii ţării ca destinaţie oeno-turistică; sociale de stat şi calculării corecte şi virării în
termen a primelor de asigurare obligatorii de
- Agenţia pentru Geologie și Resurse Miner- asistenţă medicală - conform Legii
ale în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.131/2012 privind controlul de stat asupra
nr. 485/2009 cu privire la aprobarea Regula- activităţii de întreprinzător;
mentului Agenţiei pentru Geologie şi
Resurse Minerale, are atribuţii de impact Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimen-
asupra activităţilor turistice cu implicarea telor:
subsolului și apelor subterane; a) emite autorizaţie sanitar-veterinară de
funcţionare - art.18 al Legii nr.221/2007
- Agenţiile de Dezvoltare Regională (ADR), privind activitatea sanitar-veterinară.
conform Legii nr. 438/2006 privind dezvol-
tarea regională în Republica Moldova, sunt Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică:
instituţii publice necomerciale, subordonate a) efectuează autorizarea sanitară a servici-
autorităţii de implementare a politicii de dez- ului - conform art.21 al Legii nr. 10/2009
voltare regională, creată pentru implementar- privind supravegherea de stat a sănătăţii
ea strategiei de dezvoltare regională şi planu- publice;
lui operaţional și cuprind obiective strategice b) emite autorizaţie sanitară a obiectivului -
de activitate privind turismul, alocând și Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de
resurse financiare din Fondul Naţional de stat a sănătăţii publice;
Dezvoltare Regională (FNDR).

Serviciul Fiscal de Stat:


a) administrează impozitele, taxele şi alte
venituri la bugetul public naţional date în

16
Alte entităţi triei turistice.
Birourile/centrele de informare turistică sunt
de mai multe tipuri, conform subiecţilor de Asociaţia Naţioală pentru Turism Receptor și
fondare, potrivit art.17 al Legii nr.352/2006. Intern din Moldova (ANTRIM), fondată în
Acestea pot fi create de către autorităţi ale 2014, este cea mai activă asociaţie de busi-
administraţiei publice centrale și locale, ness, cu peste 70 de antreprenori-membri și o
persoane fizice, asociaţii profesionale din reprezentativitate de aproximativ 80% din
domeniul turismului sau de către agenţi eco- industria de turism receptor și intern în lanţul
nomici din industria turismului în conformi- valoric, printre care: tur-operatori și agenţii
tate cu legislaţia. de turism, vinării cu servicii turistice,
agro-pensiuni și case rurale, hoteluri, presta-
Programul de stat LEADER (în devenire): tori de experienţe turistice (kayak, SUP, olărit),
Din anul 2016, Programul LEADER cu supor- organizatori de evenimente.
tul oferit de către parteneri de dezvoltare
(EuropeAid, PolishAid, Ambasada Marii Datorită susţinerii continue din momentul
Britanii, USAID, etc.) contribuie la dezvoltar- fondării a Proiectului de Competitivitate din
ea eficientă și durabilă a zonelor rurale, inclu- Moldova finanţat de USAID, Guvernul
siv prin susţinerea proiectelor care au ca scop Suediei și Marii Britanii, ANTRIM
îmbunătăţirea atractivităţii turistice. Princi- funcţionează ca un think-tank specializat
palii actori ai tuturor iniţiativelor locale pentru a susţine dezvoltarea de produse
LEADER sunt Grupuri de Acţiune Locală turistice, iniţiativele de lobby și advocacy ale
(GAL-uri) ale căror membri sunt organizaţiile, industriei și a reușit gestionarea activităţilor
instituţiile, liderii locali – reprezentanţi ai de marketing a destinaţiei pe pieţele inter-
sectorului public, antreprenorial și civic, care naţionale și interne prin intermediul a 3
împreună gestionează procesele de dezvol- dimensiuni importante: 1Participarea cu stan-
tare locală. dul de ţară a Moldovei la peste 30 de târguri și
expoziţii internaţionale; 2Organizarea de
În data de 9 aprilie 2021, Parlamentul Repub- tururi de familiarizare pentru jurnaliști străini,
licii Moldova a adoptat în lectură finală Legea bloggeri specializaţi în turism, formatori de
cu privire la GAL-uri, care prevede crearea opinie și tururi de presă pentru jurnaliști
cadrului legal pentru obţinerea statutului de internaţionali și 3promovarea Republicii Mol-
persoană juridică, fapt ce va permite punerea dova ca destinaţie turistică, dezvoltarea cam-
în aplicare a Programului de stat LEADER paniilor de comunicare internaţionale
administrat de Ministerul Agriculturii, Dez- precum „Descoperă Moldova”, „Fii Oaspetele
voltării Regionale și Mediului. Nostru”, „Hai la Mine Acasă”.

Începând cu anul 2022, GAL-urile vor putea Totodată, în gestiunea asociaţiei este unicul
accesa finanţare din surse publice, bugetul Centru Naţional de Informare Turistică din
disponibil pentru Programul LEADER fiind de Moldova.
până la 5% din Fondul Naţional de Dezvol-
tare a Agriculturii și Mediului Rural. 5.3. Resurse și suport activ. Informaţii cu
privire la reforma regulatorie în industria
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului turismului
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) Pentru a crește competitivitatea industriei
este o instituţie publică, necomercială, turismului din Moldova și contribuţia indus-
non-profit creată prin Hotărîrea Guvernului triei la dezvoltarea economiei naţionale, unul
nr.538/2007, care activează în coordonarea din factorii principali este asigurarea unui
Ministerului Economiei şi cu alte autorităţi cadru normativ-regulatoriu care susţine iniţi-
centrale şi locale, asociaţii de afaceri, presta- ativele de antreprenoriat, cu respectarea
torii de suport în afaceri şi IMM. Printre pro- necesităţilor călătorilor.
gramele de suport gestionate de către
ODIMM se regăsesc și cele aferente indus-

17
Astfel, urmare a recomandărilor din “Cartea - excluderea obligativităţii clasificării după
Albă pentru reforma cadrului normativ-regu- nivelul de confort (categorii) a structurilor de
latoriu al industriei turismului din Republica primire turistică cu funcţiuni de servire a
Moldova”, Ministerul Economiei cu suportul mesei;
partenerului strategic al industriei turismului, - contracararea fenomenului de afișare a cate-
Proiectul de Competitivitate din Moldova, goriei unităţii de cazare fără deţinerea certifi-
finanţat de USAID, Guvernul Suediei și Marii catului de clasificare a structurii de primire
Britanii, dar și a discuţiilor cu toţi actorii din turistică;
domeniul turismului, a identificat stringenta - oferirea ghizilor de turism, caselor rurale,
necesitate de reglementare a sectorului turis- dar și prestatorilor de unele servicii de agre-
mului prin elaborarea celor mai optime ment (master-clasuri gastronomice, activităţi
soluţii. Mai jos sunt indicate recomandările artistice și sportive din cadrul programelor
privind aplicabilitatea noilor prevederi în turistice) a posibilităţii de a activa în baza
domeniul activităţii turistice, operate prin patentei de întreprinzător;
intermediul Legii nr.91/2020 pentru modifi- - delimitarea atribuţiilor de elaborare și apro-
carea unor acte normative. bare a normelor metodologice privind elabo-
rarea rutelor turistice (cadrul normativ) de
5.3.1 Ghidul cu recomandări privind aplicabil- atribuţiile de aprobare a rutelor turistice
itatea noilor prevederi în domeniul activităţii (implementare);
turistice, operate prin intermediul Legii - extinderea listei autorităţilor, a persoanelor
nr.91/2020 pentru modificarea unor acte fizice și juridice cărora li se oferă dreptul de a
normative crea centre de informare turistică;
I. Aspecte introductive - crearea Consiliului Consultativ pentru
1. De ce a fost necesară amendarea cadrului Turism.
normativ conex activităţii turistice?
În urma evaluării situaţiei curente, prin inter- 2. În cele ce urmează se vor descrie procedur-
mediul Cărţii Albe pentru reforma cadrului al, procedurile de implementare a acestor
normativ-regulatoriu al industriei turismului obiective
din Republica Moldova, au fost formulate un 2.1 Excluderea obligativităţii modelului con-
șir de propuneri de amendare a stipulărilor tractului turistic - normele respective au fost
legale în domeniul turismului, reieșind din considerate superflue, în măsura în care
necesităţile reliefate de subiectele partici- art.1592 al Codului civil nr.1107/2002 (modifi-
pante la raporturile juridice din aria respec- cat prin intermediul Legii nr.133/2018 privind
tivă. modernizarea Codului civil și modificarea
Propunerile vizate au stat la baza elaborării unor acte legislative), reglementează toate
Legii nr.91/2020 pentru modificarea unor acte aspectele relevante contractului privind
normative, prin intermediul căreia a fost mod- pachetul de servicii turistice.
ificată inclusiv Legea nr. 352/2006 cu privire Or, în virtutea principiului libertăţii contract-
la organizarea și desfășurarea activităţii turis- ului, consacrat de art.993 al Codului civil,
tice în Republica Moldova ale cărui finalităţi „Părţile contractante pot încheia în mod liber,
au fost următoarele: în limitele dispoziţiilor legale imperative, con-
- excluderea obligativităţii modelului con- tracte şi pot stabili conţinutul lor.”
tractului turistic; Prin urmare, prezenţa unui model unic de
- excluderea obligativităţii voucherului turis- contract turistic (contract care, în accepţiunea
tic; legislaţiei civile, este similar cu contractul
- excluderea obligativităţii perfectării asigură- privind pachetul de servicii turistice), este
rii de călătorie prin intermediul agenţiilor de irelevantă, deoarece părţile contractante vor fi
turism și turoperatorilor; în drept să stabilească, în mod liber, elemen-
- excluderea obligativităţii deţinerii, de către tele constitutive ale acestui contract, cu
angajaţii în domeniu, a diplomei de studii în respectarea statuărilor legislaţiei civile.
turism sau a certificatului de perfecţionare
profesională;

18
2.2 Excluderea obligativităţii voucherului sul pe piaţa de muncă din domeniul turismu-
turistic - s-a considerat că, respectivul docu- lui a fost simplificat, lăsându-se astfel la
ment este perimat, în măsura în care repro- discreţia angajatorilor din domeniul vizat, să
duce elementele care sunt deja expuse în stabilească anumite condiţii ce se doresc a fi
contractul privind pachetul de servicii turis- întrunite de către persoanele ce vor fi anga-
tice. jate.
Adiţional a fost modificat și articolul 17 litera
c) din Legea nr.215/2011 cu privire la frontiera 2.5 Excluderea obligativităţii clasificării după
de stat a Republicii Moldova, prin excluderea nivelul de confort (categorii) a structurilor de
din cadrul normativ vizat, a dreptului poliţiei primire turistică cu funcţiuni de servire a
de frontieră de a solicita străinilor ce intră în mesei - începând cu data adoptării Legii cu
Republica Moldova, în scop de călătorie turis- privire la organizarea şi desfăşurarea activi-
tică sau motive personale, de a prezenta tăţii turistice în Republica Moldova
voucherul turistic. nr.352/2006, structurile de primire turistică
erau obligate să deţină act de clasificare (a se
2.1 și 2.2 vedea art.18 al Legii citate, în redacţia iniţială a
Consecutiv, prin intermediul Hotărârii Guver- acestuia). Drept efect al amendamentelor
nului nr.639 din 26 august 2020 a fost abro- operate prin intermediul Legii nr.185/2017
gată Hotărârea Guvernului nr.1470/2001 cu pentru modificarea și completarea unor acte
privire la utilizarea contractului turistic şi a legislative, doar structurile de primire turis-
voucherului turistic. tică ce deţineau mai mult de 10 spaţii de
Prin urmare, nici o entitate publică nu este în cazare (camere şi/sau apartamente) aveau
drept să solicite un astfel de act. dreptul să obţină certificate de clasificare de
la entitatea acreditată la nivel internaţional
2.3 Excluderea obligativităţii perfectării asig- sau local. Prin urmare, normele metodologice
urării de călătorie prin intermediul agenţiilor şi criteriile de clasificare a structurilor de
de turism și turoperatorilor - drept efect al primire turistică cu funcţii de cazare şi de
acestui amendament, consumatorii sunt în servire a mesei, aprobate de Guvern, purtau
drept să solicite asigurarea de călătorie de la caracter de recomandare, dar nu obligatoriu.
orice agent economic ce prestează servicii de În pofida acestor tendinţe, la acel moment
asigurare, beneficiind astfel de serviciile erau încă în vigoare normele art. 11 alin. (1) al
respective de la entităţile participante, fără a Legii 231/2010 cu privire la comerţul interior,
se limita doar la serviciile agenţiilor de turism care prevedea că: „Alimentaţia publică se
și a turoperatorilor. desfăşoară în unităţi specializate, care se clas-
Astfel, a fost asigurat accesul tuturor partici- ifică pe tipuri în dependenţă de serviciile
panţilor la piaţa serviciilor de asigurare, în prestate consumatorilor. Unităţile de alimen-
condiţiile libertăţii contractuale, reglemen- taţie publică încadrate în structuri de primire
tate de legislaţia civilă. turistică se clasifică şi pe categorii.”
Prin urmare, a fost modificată Legea 231/2010,
2.4 Excluderea obligativităţii deţinerii de cu excluderea obligaţiei privind clasificarea
către angajaţii în domeniu a diplomei de pe categorii a unităţilor de alimentaţie pub-
studii în turism sau a certificatului de lică încadrate în structuri de primire turistică.
perfecţionare profesională – a fost exclusă Conform normei în vigoare, „Alimentaţia pub-
obligaţia de perfecţionare profesională o dată lică se desfăşoară în unităţi specializate, care
la 3 ani, proprie personalului încadrat în indu- se clasifică pe tipuri, în funcţie de serviciile
stria turismului. La fel, a fost exclusă și cerinţa prestate consumatorilor.”
privind deţinerea unei vechimi în muncă în Astfel, se exclude discrepanţa dintre unităţile
industria turismului de cel puţin 2 ani, pentru de alimentaţie amplasate în structurile de
absolvenţii cursurilor de perfecţionare profe- cazare și cele aflate în afara structurilor de
sională, care doresc să deţină funcţia de cazare, ambele categorii deja se vor conduce
director/administrator. de aceleași norme.
Prin urmare, în lipsa unor atare condiţii, acce- Adiţional, a fost modificat în mod corespun

19
zător și Codul Contravenţional al Republicii 2.7 Oferirea ghizilor de turism, caselor rurale,
Moldova nr.218/2008, prin abrogarea normel- dar și prestatorilor de unele servicii de agre-
or ce prevedeau sancţiuni pentru unităţile de ment (master-clasuri gastronomice, activităţi
alimentaţie publică din cadrul structurilor de artistice și sportive din cadrul programelor
cazare, care nu sunt clasificate sau nu turistice) a posibilităţii de a activa în baza
respectă cerinţele pentru clasificare. patentei de întreprinzător – în acest sens,
Anexa la Legea nr.93/1998 cu privire la paten-
2.6 Contracararea fenomenului de afișare a ta de întreprinzător a fost completată cu trei
categoriei unităţii de cazare fără deţinerea genuri noi de activitate permise a fi des-
certificatului de clasificare a structurii de fășurate în baza patentei de întreprinzător.
primire turistică - în acest scop a fost com- Remarcăm că, în măsura în care activitatea
pletat art.344 al Codului contravenţional, ghizilor pînă la acest moment, nu era regle-
(Încălcarea cerinţelor stabilite în actele mentată în nici un mod, ceea ce semnifica că,
normative privind producerea, depozitarea, în cazul în care se urmărește obţinerea unui
punerea la dispoziţie pe piaţă şi comercializa- profit din această activitate, se impune consti-
rea produselor, privind prestarea serviciilor şi tuirea unei societăţi comerciale în forma
încălcarea regulilor de protecţie a consuma- celor reglementate de Codul civil.
torilor) cu o nouă componenţă de contra- Or, asta implică deja ralierea la cerinţele
venţie - Încălcarea cerinţelor legislaţiei în impuse de legislaţia fiscală (deţinerea apa-
vigoare privind indicarea categoriei de clasifi- ratelor de casă, emiterea bonului de casă,
care a structurii de primire turistică prin: raportare fiscală corespunzătoare etc.)
a) afişarea de către structura de primire turis- Întru simplificarea mecanismului destul de
tică a categoriei de clasificare fără a deţine anevoios (care va fi descris detaliat în capi-
certificat de clasificare emis în condiţiile Legii tolele ulterioare) s-a decis oportună acordar-
nr.352/2006 cu privire la organizarea şi des- ea posibilităţii de a presta, de către ghizii de
făşurarea activităţii turistice în Republica turism, a serviciilor de ghidaj turistic, prestate
Moldova, se sancţionează cu amendă de la 40 inclusiv cu transport propriu, în baza patentei
la 45 de unităţi convenţionale aplicată de întreprinzător
persoanei cu funcţie de răspundere; Avantajele activităţii în baza patentei de
b) afişarea repetată, pe parcursul unui an, de întreprinzător, condiţiile emiterii și de activi-
către structura de primire turistică a catego- tate, vor fi descrise în capitolele ce urmează.
riei de clasificare fără a deţine certificat de O altă activitate permisă a fi desfășurată în
clasificare, se sancţionează cu amendă de la baza patentei de întreprinzător este prestarea,
80 la 90 de unităţi convenţionale aplicată de către proprietarii caselor rurale, a servici-
persoanei cu funcţie de răspundere.” ilor de cazare şi masă.
Remarcăm că, potrivit art.34 al Codului con- Casa rurală este definită de art.3 al Legii
travenţional, o unitate convenţională este nr.352/2006 drept „structură de cazare turis-
egală cu 50 lei. tică şi, după caz, de alimentare, organizată în
Conform art.16 alin.(6) al aceluiași Cod, „Per- baza unei case (gospodării) proprietate
soana cu funcţie de răspundere este persoană privată amplasată în sat sau în oraş cu o popu-
căreia, într-o întreprindere, instituţie, organi- laţie de până la 15 mii de locuitori, care
zaţie, indiferent de tipul de proprietate şi respectă stilul arhitectural tradiţional (region-
forma juridică de organizare, într-o autoritate al, zonal sau local), cu o capacitate de pînă la 3
publică centrală sau locală, i se acordă, camere pentru cazarea a maximum 10
permanent sau provizoriu, prin lege, prin persoane, respectînd în deservirea turiştilor
numire, alegere sau în virtutea unei însăr- tradiţiile populare de trai, muncă şi odihnă.
cinări, anumite drepturi şi obligaţii în vederea Alimentaţia turiştilor la casa rurală se asigură
exercitării funcţiilor autorităţii publice sau a cu produse din producţia proprie sau cu pro-
acţiunilor administrative de dispoziţie, orga- duse crescute în gospodăriile din localitate
nizatorice ori economice.” ori din localităţile din preajmă.”

20
Această noţiune este relativ nouă pentru 2.9 Extinderea listei autorităţilor, a
cadrul normativ autohton, fiind introdusă în persoanelor fizice și juridice cărora li se oferă
Legea nr.352/2006 prin efectul Legii dreptul de a crea centre de informare turistică
nr.109/2018 pentru modificarea şi completar- - pînă la aceste amendamente, birourile de
ea Legii nr.352/2006 cu privire la organizarea informare turistică puteau fi create de Minis-
şi desfășurarea activităţii turistice în Republi- terul Economiei și Infrastructurii, de
ca Moldova. asociaţiile profesionale sau de agenţii eco-
Remarcăm că, derularea în baza patentei a nomici din industria turismului, în conformi-
acestui gen de activitate, este posibilă pînă la tate cu legislaţia.
31 decembrie 2023. Ulterior, în virtutea modificărilor adoptate,
Ulterior, desfășurarea activităţii va fi posibilă birourile/centrele de informare turistică pot fi
prin constituirea unei societăţi comerciale, fie create de către autorităţi ale administraţiei
prin recurgerea la activitate independentă, în publice centrale şi locale, persoane fizice,
măsura în care în acest sens va fi amendat asociaţii profesionale din domeniul turismu-
Capitolul 102 al Codului fiscal (regimul fiscal lui sau de către agenţi economici din industria
al persoanelor fizice ce practică activităţi turismului, în conformitate cu legislaţia.
independente). Remarcăm că, activitatea birourilor/centrelor
La fel, în baza patentei se permite prestarea de informare turistică se desfăşoară în confor-
serviciilor de prezentare şi instruire pe teme mitate cu regulamentele proprii, elaborate în
enogastronomice (prepararea şi degustarea baza Regulamentului cu privire la organizarea
bucatelor şi băuturilor locale tradiţionale), de şi funcţionarea birourilor/centrelor de infor-
confecţionare a articolelor meşteşugăreşti de mare turistică, aprobat de Guvern.
artă populară (artizanat), de prezentare a
obiceiurilor şi tradiţiilor locale, pentru adulţi 2.10 Crearea Consiliului Consultativ pentru
şi copii (individual şi în grupe de până la 20 de Turism – la solicitarea mediului asociativ, a
persoane) - de asemenea, pînă la 31 decem- fost reintrodusă în Legea nr.352/2006 norma
brie 2023. ce permite instituirea acestui Consiliu, ce
activează pe principii benevole, pe lângă
2.8 Delimitarea atribuţiilor de elaborare și autoritatea administraţiei publice centrale
aprobare a normelor metodologice privind responsabilă de elaborarea politicilor în
elaborarea rutelor turistice (cadrul normativ) domeniul turismului
de atribuţiile de aprobare a rutelor turistice Consiliul consultativ pentru turism este un
(implementare) - din considerentul că, Minis- organism de consultanţă pentru dezvoltarea,
terul Economiei este autoritate administra- promovarea şi finanţarea turismului, din a
tivă centrală în competenţa căreia intră elab- cărui componenţă fac parte reprezentanţi ai
orarea documentelor de politici publice, din mediului de afaceri, ai autorităţilor adminis-
sarcina acestuia a fost exclusă aprobarea rute- traţiei publice centrale şi locale, ai mediului
lor turistice, sarcină care a fost atribuită academic, ai asociaţiilor profesionale din
Agenţiei de Investiţii (autoritate administra- domeniul turismului, parteneri de dezvoltare.
tivă centrală investită cu sarcina de a imple- Regulamentul de organizare şi funcţionare a
menta politicile statului în domeniul pro- Consiliului consultativ pentru turism şi com-
movării turismului.) ponenţa acestuia se aprobă de către MEI,
Prin urmare, Ministerul Economiei şi Infra- ulterior de către MC.
structurii (ulterior restructurării APC- Minis- Componenţa nominală a Consiliului consul-
terul Culturii) va elabora Normele metod- tativ pentru turism se actualizează la necesi-
ologice privind elaborarea şi aprobarea rute- tate, dar nu mai rar decât o dată la trei ani.
lor turistice naţionale, care vor fi aprobate de
către Guvern, iar aprobarea rutelor turistice
naţionale se va efectua de către Agenţia de
Investiţii.

21
IV. CADRUL OPERAŢIONAL economici din industria turismului, care
JURIDIC includ cazarea, masa, transportarea turiștilor,
6.1 Cadrul normativ general de reglementare excursiile, închirierea de autoturisme, de alte
6.1.1 Noţiunile de bază utilizate de cadrul autovehicule sau de motociclete, serviciile de
normativ din domeniul turismului (art.3 al agrement, tratamentul balnear, asistenţa
Legii nr.352/2006) turistică și serviciile complementare;
Casă rurală - structură de cazare turistică și, Structură de primire turistică - construcţie sau
după caz, de alimentare, organizată în baza amenajare destinată cazării turiştilor şi/sau
unei case (gospodării) proprietate privată servirii mesei pentru turişti;
amplasată în sat sau în oraș cu o populaţie de Agenţie de turism (denumită, de asemenea,
până la 15 mii de locuitori, care respectă stilul detailist) – persoană fizică sau juridică care
arhitectural tradiţional (regional, zonal sau vinde sau oferă spre vînzare servicii turistice
local), cu o capacitate de pînă la 3 camere proprii sau contractate de la alţi furnizori,
pentru cazarea a maximum 10 persoane, precum şi pachete de servicii turistice stabi-
respectînd în deservirea turiștilor tradiţiile lite de turoperator;
populare de trai, muncă și odihnă. Alimentaţia Turoperator (denumit, de asemenea, organiza-
turiștilor la casa rurală se asigură cu produse tor) - persoană fizică sau juridică care orga-
din producţia proprie sau cu produse cres- nizează pachete de servicii turistice şi le
cute în gospodăriile din localitate ori din vinde sau le oferă spre vînzare direct sau prin
localităţile din preajmă; intermediul unei agenţii de turism.
Ghid turistic - persoană fizică care însoţeşte
un vizitator sau un grup turistic şi acordă 6.1.2 Cadrul general de iniţiere și desfășurare
acestora, în limitele contractului de servicii a unei afaceri în turism
turistice, asistenţă calificată, oferind infor- 6.1.2.1 Activitatea în temeiul patentei de
maţii despre ţara (localitatea) de sosire, patri- întreprinzător
moniul ei natural şi antropic; În temeiul patentei de întreprinzător pot fi
Agenţi economici din industria turismului - desfășurate următoarele activităţi:
persoane fizice şi juridice prestatoare de a) Servicii de ghidaj turistic prestate de către
servicii în domeniul turismului: servicii hote- ghizi de turism, inclusiv cu transport propriu;
liere, servirea mesei pentru turişti, transpor- b) Servicii de cazare și masă prestate de pro-
tarea turiştilor, excursii, ghidaj, agrement, trat- prietarii caselor rurale;
ament balnear, precum şi alte servicii comple- c) Servicii de prezentare și instruire pe teme
mentare; enogastronomice (prepararea și degustarea
Pachet de servicii turistice – o combinaţie din bucatelor și băuturilor locale tradiţionale), de
cel puţin două tipuri diferite de servicii de confecţionare a articolelor meșteșugărești de
călătorie destinate aceleiași călătorii sau artă populară (artizanat), de prezentare a
vacanţe, vândute sau oferite spre vânzare ca obiceiurilor şi tradiţiilor locale, pentru adulţi
un singur produs, la un preţ în care costul și copii (individual și în grupe de până la 20 de
fiecărui serviciu nu este identificat separat; persoane).
pachetul de servicii turistice se împarte în 2 Veniturile din vînzări ale titularului de patentă
categorii: nu pot depăși 300,000 de lei într-o perioadă
• pachet de servicii de călătorie – combinaţie de 12 luni consecutive (această perioadă nu
din cel puţin două tipuri diferite de servicii de cuprinde doar anul calendaristic, dar orice
călătorie destinate aceleiași călătorii sau perioadă, ca exemplu perioada dintre lunile
vacanţe, definită conform Codului civil, și Februarie 2021 – anuarie 2022, Octombrie
• pachet de servicii excursioniste – combi- 2020 - Septembrie 2021).
naţie din cel puţin două tipuri diferite de
servicii turistice destinate aceleiași călătorii NB! Aceste activităţi pot fi desfășurate în baza
sau vacanţe, dintre care un serviciu este patentei începând cu 26.07.2020 (momentul
excursia; intrării în vigoare a prevederilor Legii
nr.91/2020 privind modificarea unor acte
Servicii turistice – servicii prestate de agenţii normative).

22
A. Reguli generale privind patenta B. Procedura de obţinere/suspendare/încetare
Patenta de întreprinzător este un certificat de a patentei
stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfășu- Solicitantul depune o cerere la subdiviziunea
ra genul de activitate de întreprinzător indicat Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază îşi are
în ea, în decursul unei anumite perioade de domiciliul sau preconizează să își desfăşoare
timp. activitatea.
În cerere se indică:
NB! Deţinerea patentei este suficientă pentru a) prenumele, numele şi domiciliul solicitan-
demararea celor trei activităţi anterior tului;
enunţate, deci nu este necesar ca subiectul de b) genul de activitate de întreprinzător pentru
drept să se înregistreze ca persoană juridică exercitarea căreia se solicită eliberarea sau
distinctă, la Agenţia Servicii Publice, precum prelungirea patentei;
și nici nu este obligatorie deţinerea altui act c) durata patentei;
permisiv (licenţă, permis, autorizaţie în acest d) tipul mijlocului de transport şi numărul de
sens), cu excepţia genului de activitate înmatriculare al acestuia, dacă se prevede că
prevăzut la litera b), care va fi desfășurat doar acest mijloc de transport va fi utilizat la des-
după notificarea autorităţilor administraţiei făşurarea activităţii menţionate - această
publice locale privind lansarea activităţii. Deci informaţie este relevantă genului de activi-
casele rurale, vor obţine patenta de între- tate de la lit.a).
prinzător, dar concomitent vor notifica și Actele care se anexează la cerere:
autoritatea administraţiei publice locale unde • pentru genul de activitate de la litera a)
își vor desfășura activitatea. solicitantul prezintă copia de pe diplomă sau
de pe alt act privind studiile ce confirmă nive-
Patenta este un document de strictă lul de calificare necesar desfăşurării genului
evidenţă, a cărui formă este stabilită de Minis- de activitate respectiv;
terul Finanţelor. • pentru genul de activitate de la litera b) -
Cine este titular al patentei - cetăţeanul solicitantul anexează la cerere copia extrasu-
Republicii Moldova cu capacitate de exer- lui din registrul bunurilor imobile sau din
ciţiu, orice cetăţean străin sau apatrid, care registrul de evidenţă a gospodăriilor popu-
locuieşte permanent în Republica Moldova şi laţiei aferente casei rurale care va fi folosită în
are dreptul să desfăşoare activitate de între- cadrul activităţii respective;
prinzător, care a declarat despre intenţia sa de • pentru toate cele trei activităţi:- documen-
a procura patentă şi corespunde cerinţelor de tele confirmative de achitare a contribuţiei de
calificare necesare acestui gen de activitate. asigurare socială de stat pentru întreaga
Locul desfășurării activităţii - pe întreg terito- perioadă solicitată de desfăşurare a activităţii
riul ţării dacă în patentă nu este indicat altfel. în baza patentei de întreprinzător sau actele
Pentru genul de activitate de la litera b) - care confirmă scutirea de plata contribuţiei,
patenta se eliberează pentru o singură casă precum şi documentele ce confirmă statutul
rurală și numai pentru proprietarul casei. de persoană asigurată în sistemul asigurării
Durata patentei - patenta se eliberează sau se obligatorii de asistenţă medicală (actele care
prelungește pe o durată de o lună sau, la justifică că, au fost achitate contribuţiile de
dorinţa solicitantului, pe o durată mai mare. asigurare socială (copia poliţei de asigurare).
Durata activităţii în baza patentei - pentru
activitatea prevăzută la litera a) - nelimitată, În cît timp se eliberează patenta? Patenta se
pentru activităţile de la literele b) și c) - pînă eliberează şi se prelungește de către Serviciul
în 31 decembrie 2023. Fiscal de Stat în decurs de 3 zile de la data
Ce va fi după 31 decembrie 2023 - respec- depunerii cererii, a documentelor perfectate
tivele activităţi vor putea fi desfășurate de în modul respectiv şi după achitarea taxei
către o persoană juridică constituită ca soci- stabilite pentru patentă.
etate comercială, în formele prevăzute de
Codul civil.

23
NB! Patenta poate fi eliberată de primăria în a e) în cazul aplicării faţă de titularul patentei a
cărei rază de administrare solicitantul unei sancţiuni administrative;
intenţionează să-şi desfăşoare activitatea în f) în cazul în care se constată transmiterea
baza patentei, în cazul în care în localitatea patentei către o altă persoană.
respectivă nu este amplasată subdiviziunea g) în cazul în care durata patentei nu este
Serviciului Fiscal de Stat, şi aceasta este prelungită în decurs de 12 luni consecutive de
valabilă numai pe teritoriul administrat de la data suspendării ei pentru neachitarea în
primăria care a eliberat-o. termen a taxei pentru patentă.

Suspendarea patentei: Schimbarea patentei:


Patenta se suspendă: Schimbarea patentei se efectuează în cazul în
a) în baza cererii titularului patentei în care titularul acesteia şi-a schimbat numele
legătură cu boala lui, în limitele termenelor şi/sau prenumele, domiciliul sau locul de des-
stabilite de legislaţia muncii; făşurare a activităţii indicate în patentă.
b) în cazul neexecutării de către titularul Schimbarea patentei se efectuează în decurs
patentei a următoarelor obligaţii: să respecte de 3 zile de la data depunerii cererii respec-
ordinea stabilită de desfăşurare a activităţii tive şi achitării unei taxe în mărimea unui sala-
indicate în patentă, normele sanitare, normele riu minim.
de protecţie contra incendiilor, să îndeplin-
ească alte cerinţe ce se referă la genul de acti- Restabilirea patentei:
vitate respectiv; să desfăşoare activitatea În cazul în care patenta a fost pierdută sau
numai în locurile permise în aceste scopuri de nimicită, aceasta poate fi restabilită în baza
regulamentul de desfăşurare a activităţilor de cererii depuse de titular la autoritatea care a
comerţ în localitatea respectivă, aprobat de eliberat patenta.
consiliul local; să afişeze patenta sau copia ei, Restabilirea patentei se efectuează în baza
autentificată de notar într-un loc vizibil la duplicatului ei, în decurs de 10 zile de la data
locurile unde îşi desfăşoară activitatea-de depunerii cererii respective. Totodată, perioa-
întreprinzător, iar în caz de necesitate să o da în .care titularul nu a putut beneficia de
prezinte la cererea organului de control sau a patentă nu se restabilește.
consumatorilor; Pentru restabilirea patentei se încasează o
c) în cazul neachitării în termen a taxei pentru taxă în mărimea unui salariu minim (2775 lei
perioada următoare de valabilitate a patentei - pe lună, conform Hotărârii Guvernului
dar nu mai mult de 12 luni; nr.232/2019).

Încetarea valabilităţii patentei: C. Drepturile și obligaţiile titularului de


a) în cazul nerespectării următoarelor preve- patentă
deri: titularul patentei nu este în drept să Obligaţiile titularului de patentă:
angajeze lucrători pentru desfăşurarea activi- a) să respecte ordinea stabilită de desfăşurare
tăţii de întreprinzător specificate în patentă; a activităţii indicate în patentă, normele sani-
să încheie tranzacţii cu întreprinderea indi- tare, normele de protecţie contra incendiilor,
viduală al cărei fondator este el sau careva să îndeplinească alte cerinţe ce se referă la
dintre membrii familiei sale, cu societatea în genul de activitate respectiv,
nume colectiv ori în comandită, al cărei asoci- b) să desfăşoare activitatea numai în locurile
at cu răspundere deplină este el sau careva permise în aceste scopuri de regulamentul de
dintre membrii familiei sale; desfăşurare a activităţilor de comerţ în locali-
b) în cazul în care titularul patentei renunţă la tatea respectivă, aprobat de consiliul local;
patentă pe calea depunerii cererii respective; c) să respecte drepturile şi interesele con-
c) în baza cererii titularului patentei în sumatorilor;
legătură cu pierderea capacităţii de muncă, d) să afişeze patenta sau copia ei, autentificată
confirmată de concluzia respectivă a comisiei de notar într-un loc vizibil la locurile unde îşi
medicale; desfăşoară activitatea-de întreprinzător , iar în
d) în cazul decesului titularului patentei; caz de necesitate să o prezinte la cererea

24
organului de control sau a consumatorilor; b) să încheie tranzacţii cu întreprinderea indi-
viduală al cărei fondator este el sau careva
Interdicţii: dintre membrii familiei sale, cu societatea în
- se interzice deţinerea de către același titular nume colectiv ori în comandită, al cărei asoci-
a două sau mai multe patente valabile con- at cu răspundere deplină este el sau careva
comitent pentru acelaşi gen de activitate des- dintre membrii familiei sale;
făşurată în acelaşi loc; c) să comercializeze mărfuri supuse accizelor
- patenta este valabilă numai pentru titularul și mobilă;
ei și nu poate fi transmisă altei persoane.
Taxa pentru patentă:
Titularul patentei nu este în drept: Taxa se achită lunar, la contul bugetului local
a) să angajeze lucrători pentru desfăşurarea pînă la data depunerii cererii de eliberare sau
activităţii de întreprinzător specificate în de prelungire a patentei.
patentă;

Cuantumul taxei lunare, lei


Genul de activitate
Chişinău, Bălţi, Celelalte Localiţile
Bender, Tiraspol oraşele rurale

2.49. Servicii de ghidaj turistic prestate de către ghizi 300 300 300
de turism, inclusiv cu transport propriu

2.50. Servicii de cazare și masă prestate de proprietarii


300 300
caselor rurale

2.51. Servicii de prezentare și instruire pe teme


enogastronomice (prepararea și degustarea bucatelor și
băuturilor locale tradiţionale), de confecţionare a
articolelor meșteșugărești de artă populară 300 300 300
(artizanat), de prezentare a obiceiurilor şi
tradiţiilor locale, pentru adulţi și copii (individual și în
grupe de până la 20 de persoane)

Taxa pentru patenta se reduce: • 10 sau mai mulţi membri ai familiei - cu 40%
a) pentru· invalizii de gradele I şi II - cu 20% din taxa stabilită.
din taxa stabilită; d) pentru studenţi și pensionari - cu 20 % din
b) pentru persoanele care sînt la evidenţă la taxa stabilită.
oficiile forţei de muncă şi nu au fost plasate în
cîmpul muncii în decursul a 6 luni - cu 15% NB! Orice decizie, conform căreia plata
din taxa stabilită (din această categorie nu fac pentru patentă se majorează, intră în vigoare
parte persoanele care au refuzat locul de nu mai înainte de expirarea a 3 luni după pub-
muncă propus). Înlesnirea în cauză se acordă licarea ei. Titularul patentei este eliberat de
pe un an de la data depunerii cererii pentru datoria de a plăti suplimentar pentru patentă
primirea patentei; dacă, prin actele normative adoptate după
c) pentru persoanele care întreţin membri ai primirea patentei, taxa pentru ea s-a majorat.
familiei inapţi pentru muncă pe motiv de
vîrstă sau de sănătate:
• 4-6 membri ai familiei - cu 20% din taxa
stabilită;
• 7-9 membri ai familiei - cu 30% din taxa
stabilită;
25
D. Reguli de impozitare, control și raportare rată în sistemul asigurării obligatorii de asis-
Impozitarea titularului patentei: tenţă medicală. Deci, solicitantul trebuie să
Impunerea fiscală a titularului patentei se prezinte copia poliţei de asigurare.
efectuează sub formă de taxă pentru patentă Conform Anexei nr.2 Legea cu privire la
care include: mărimea, modul şi termenele de achitare a
• impozitul pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă
• taxele pentru resursele naturale, medicală nr.1593/2002, titularii patentei de
• taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de întreprinzător fac parte din categoria de plăti-
prestări servicii, tori ai primelor de asigurare obligatorie de
• taxa pentru amenajarea teritoriului. asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură
Alte impozite, taxe şi încasări se plătesc de în mod individual.
titularul patentei pe principii generale. Conform art.4 alin.(2) al Legii fondurilor asig-
Adiţional se achită contribuţiile sociale și urării obligatorii de asistenţă medicală pe anul
primele de asigurarea obligatorie medicală. 2020, prima de asigurare obligatorie de asis-
tenţă medicală calculată în sumă fixă se
Modul de achitare a contribuţiei de asigurare stabileşte în mărime de 4056 de lei.
socială de stat:
Titularii patentei achită în mod obligatoriu la Scutiri:
momentul solicitării sau prelungirii patentei Această obligaţie nu este aplicabilă dacă titu-
contribuţia de asigurare socială de stat , care larul patentei este:
constituieo taxă fixă în conformitate cu legea • angajat,
bugetului asigurărilor sociale de stat anuală, • elev sau student încadrat în sistemul de
dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă învăţămînt la nivelurile 3–8,
lunar, în funcţie de durata activităţii des- • persoana cu dizabilităţi severe, accentuate
făşurate pe bază de patentă. sau medii,
Conform art.5 alin.(1) al Legii bugetului asig- • pensionar, sau
urărilor sociale de stat pe anul 2020 • face parte din categoria persoanelor pentru
nr.173/2020, contribuţia individuală de asig- care Guvernul are calitatea de asigurat (cate-
urări sociale de stat obligatorii în sumă fixă gorie reflectată la art.4 alin.(4) al Legii nr.
anuală (taxa fixă anuală) se stabileşte în 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie
mărime de 10740 de lei.” de asistenţă medicală.
Impozitul pe venit:
Scutiri: Conform prevederilor art.20 lit.x) al Codului
Titularul patentei este scutit de achitarea fiscal, veniturile persoanelor fizice obţinute
contribuţiilor sociale în sumă fixă dacă el din activitatea în baza patentei de între-
este: prinzător constituie sursă de venit neimpoz-
• concomitent angajat abil.
• pensionar, sau Cu toate acestea, potrivit art.18 alin.(3) al Legii
• persoană cu dizabilităţi nr.93/1998 cu privire la patenta de între-
Achitarea acestei contribuţii acordă titularu- prinzător „Se permite desfăşurarea activităţii
lui de patentă dreptul la pensie pentru limită de întreprinzător în baza patentei de între-
de vîrstă şi ajutor de deces. Durata activităţii prinzător cu condiţia ca veniturile din vînzări
desfăşurate în baza patentei se include în ale titularului de patentă să nu depăşească
vechimea în muncă a titularului patentei, cu 300000 de lei într-o perioadă de 12 luni con-
condiţia achitării contribuţiilor de asigurare secutive.”
socială de stat. La fel, art.2266 alin.(51) Cod fiscal, dispune că,
„La determinarea venitului impozabil, venitul
Modul de achitare a primelor de asigurare obţinut din activitatea în baza patentei de
obligatorie de asistenţă medicală: întreprinzător ce nu depășește mărimea
Unul dintre actele ce se anexează la cererea prevăzută la art.18 alin.(3) din Legea
de eliberare sau de prelungire a patentei este nr.93/1998 cu privire la patenta de între-
cel care confirmă statutul de persoană asigu- prinzător, proporţional perioadei de activi-

26
tate, se vor considera venituri neimpozabile.” mod prevăzut de lege.
Conform alin (4) al articolului citat, asupra
NB! Prin urmare, ceea ce depășește această activităţii de întreprinzător desfăşurate fără
limită, este considerat deja venit impozabil, și constituirea de persoană juridică se aplică
se va taxa cu cota standard de 12 % prevăzută regulile care reglementează activitatea
de art.15 al Codului fiscal, pentru situaţia în persoanelor juridice cu scop lucrativ dacă din
care titularul patentei mai are și alte venituri, lege sau din esenţa raporturilor juridice nu
decît cele în limita prevăzută de art.18 alin.(3) rezultă altfel.
al Legii nr.93/1998. Conform art.245 alin.(2) al Codului civil, „Soci-
etatea comercială poate fi constituită doar
Raportări financiare- titularului patentei nu sub formă de societate în nume colectiv, de
este obligat să prezente dările de seamă societate în comandită, de societate cu
financiare şi statistice, să ţină evidenţa con- răspundere limitată şi de societate pe acţiuni.”
tabilă şi financiară, să efectueze operaţii de Normele generale privind activitatea acestora
casă şi decontări, precum şi nici impozitul pe sunt reflectate în Codul civil.
venit nu i se reţine la sursa de plată. Aspecte particulare privind organizarea activ-
Activităţile desfășurate de titularii patentelor ităţii societăţii cu răspundere limitată se
pe baza patentei de întreprinzător se includ în regăsesc în Legea nr.135/2007 privind soci-
Lista genurilor de activitate al căror specific etăţile cu răspundere limitată, cele privind
permite efectuarea încasărilor bănești în societatea pe acţiuni - Legea nr.1134/1997
numerar fără aplicarea echipamentelor de privind societăţile pe acţiuni, iar cele privind
casă și de control, aprobată prin Hotărârea întreprinderea individuală în Legea
Guvernului nr.141/2019. nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și
Răspundere - titularul patentei răspunde întreprinderi.
pentru obligaţiile aferente desfăşurării activi-
tăţii de întreprinzător pe parcursul duratei de A. Fondarea unei societăţi comerciale
prescripţie stabilită de lege, indiferent de Conform art.176 al Codului civil, capacitatea
durata patentei. de folosinţă a persoanei juridice se
Controlul şi responsabilitatea pentru eliber- dobîndeşte la data înregistrării de stat şi înce-
area patentei - responsabilitatea pentru apli- tează la data radierii ei din registrul de public-
carea prevederilor referitor la eliberarea itate prevăzut de lege.
patentei, prelungirea termenului ei de valabil- Prin urmare, se impune înregistrarea subiectu-
itate, anularea sau suspendarea acesteia, lui de drept, ca și societate comercială con-
precum şi pentru încasarea taxei respective, o form rigorilor determinate de Codul civil și
poartă Serviciul Fiscal de Stat şi, după caz, Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de
primăriile. stat a persoanelor juridice şi a întreprinzăto-
rilor individuali.
NB! Cele trei activităţi descrise NU pot fi des-
fășurate ca și activitate independentă, deo- Actele de constituire:
arece art.696 al Codului fiscal permite aplicar- Conform art.178 Cod civil:
ea acestei instituţii doar în domeniul (1) Persoana juridică activează în baza con-
comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfu- tractului de constituire sau în baza contractu-
rilor supuse accizelor). lui de constituire şi a statutului, sau doar în
baza statutului. Persoanele juridice de drept
6.1.2.2 Forma organizatorico-juridică de soci- public, iar în cazurile prevăzute de lege, şi
etate comercială ori în calitate de între- persoanele juridice de drept privat cu scop
prinzător individual nelucrativ activează în baza normelor gener-
Conform art.34 alin.(1) al Codului civil, ale cu privire la organizaţiile de tipul respec-
persoana fizică are dreptul să practice activi- tiv.
tate de întreprinzător din nume şi pe cont (2) Contractul de constituire a persoanei
propriu din momentul înregistrării de stat în juridice se încheie, iar statutul se aprobă de
calitate de întreprinzător individual sau în alt către fondatorii (membrii) ei. Persoana juridică

27
constituită de către un singur fondator Refuzul înregistrării de stat a persoanei jurid-
activează în baza statutului aprobat de acesta. ice:
(3) Actele de constituire ale persoanei jurid- Înregistrarea de stat a persoanei juridice nu se
ice trebuie să conţină denumirea şi sediul ei, admite în cazurile:
modul de administrare a activităţii şi alte date a) nedepunerii tuturor documentelor nece-
prevăzute de lege pentru persoanele juridice sare pentru înregistrare;
de tipul respectiv. În actele de constituire ale b) necorespunderii actelor de constituire sau
persoanei juridice cu scop nelucrativ se altor documente depuse pentru înregistrare
stabileşte obiectul şi scopurile activităţii ei. cerinţelor prevăzute de lege;
Organul de înregistrare de stat: c) încălcării procedurii legale de constituire,
Potrivit Legii nr.220/2007 privind înregistrar- reorganizare, lichidare, suspendare sau relu-
ea de stat a persoanelor juridice şi a între- are a activităţii persoanei juridice, de modifi-
prinzătorilor individuali, înregistrarea de stat a care a actelor de constituire ale persoanei
persoanelor juridice şi fizice întreprinzători juridice;
individuali, se efectuează de către Agenţia d) constituirii unei noi persoane juridice de
Servicii Publice, prin structurile sale teritori- către fondatorul persoanei juridice radiată din
ale. Registrul de stat ca rezultat al aplicării art.1741
Înregistrarea de stat a persoanelor juridice se din Codul fiscal (Stingerea simplificată a
efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 de obligaţiei fiscale prin scădere - în decursul a 3
ore, care se calculează din ziua lucrătoare ani;
imediat următoare celei în care au fost prez- e) încălcării, din motive neîntemeiate, a
entate documentele necesare înregistrării. termenului de depunere a documentelor
Persoana juridică este supusă înregistrării în pentru înregistrarea modificărilor operate în
Registrul de stat al persoanelor juridice. actele de constituire sau în datele înscrise în
Documentele necesare pentru înregistrarea Registrul de stat;
de stat: f) stabilirii interdicţiei de înregistrare, emisă
a) cererea de înregistrare, conform modelului de instanţa judecătorească sau de executorul
aprobat de organul înregistrării de stat; judecătoresc;
b) hotărîrea de constituire şi actele de consti- g) gajării participaţiunii, cu excepţia cazului
tuire ale persoanei juridice, în funcţie de cînd înstrăinarea ei este permisă, sau seches-
forma juridică de organizare, în două exem- trării ori grevării în alt mod a participaţiunii.
plare; Refuzul înregistrării de stat nu poate împiedi-
c) documentul ce confirmă achitarea taxei de ca depunerea repetată a documentelor în
înregistrare (1149 lei). vederea înregistrării dacă au fost înlăturate
Procedura înregistrării: cauzele care au servit drept temei pentru
Registratorul verifică cererile şi documentele refuzul înregistrării.
depuse pentru înregistrare în vederea core- Decizia de a refuza înregistrarea poate fi con-
spunderii acestora cerinţelor stabilite de lege, testată în instanţa de judecată şi poate fi anu-
obţine avizele şi informaţiile necesare pentru lată numai de instanţa de judecată.
înregistrare de la autorităţile publice prin
intermediul reţelelor electronice şi adoptă Activităţi ce pot fi desfășurate – în temeiul
decizia de înregistrare sau decizia motivată art.176 alin.(2) și (5) Cod civil - persoana jurid-
de respingere a înregistrării. ică cu scop lucrativ poate desfășura orice
Persoanei juridice i se atribuie, la înregistrare, activitate neinterzisă de lege, chiar dacă nu
un număr de identificare de stat (IDNO) ce este prevăzută în actul de constituire.
atestă că persoana a fost înscrisă în Registrul Prin urmare, în cazul în care o societate cu
de stat şi a fost luată la evidenţă de către răspundere limitată, în statutul acesteia, a
Serviciul Fiscal de Stat. Numărul de identifi- indicat drept gen de activitate prestarea
care de stat, care reprezintă şi codul fiscal al serviciilor hoteliere, aceasta poate practica și
persoanei juridice înregistrate, se indică pe activitate de comerţ interior, chiar dacă aceas-
foaia de titlu a actelor de constituire. ta din urmă nu este indicată în statut.

28
NB! Însă, alin.(5) al articolului citat, dispune modificărilor în actele de constituire ale
că, „Persoana juridică poate practica anumite persoanei juridice absorbante.
tipuri de activităţi, a căror listă este stabilită Contopirea are ca efect dizolvarea fără a intra
de lege, doar în baza unui permis special în lichidare a persoanelor juridice partici-
(licenţă). Dreptul persoanei juridice de a prac- pante la contopire şi trecerea integrală a drep-
tica activitatea pentru care este necesară turilor şi obligaţiilor acestora la persoana
licenţă apare în momentul obţinerii ei sau în juridică ce se înfiinţează.
momentul indicat în ea şi încetează o dată cu Absorbţia are ca efect dizolvarea fără a intra
expirarea, suspendarea sau retragerea licenţei în lichidare a persoanelor juridice absorbite şi
dacă legea nu prevede altfel.” trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor
Prin urmare, activitatea de comerţ, exemplifi- acestora la persoana juridică absorbantă.
cată anterior, poate fi desfășurată ulterior Divizarea persoanei juridice are ca efect
notificării autorităţii publice locale, conform încetarea existenţei acesteia şi trecerea drep-
procedurii reglementate de Legea 231/2010 turilor şi obligaţiilor ei la două sau mai multe
cu privire la comerţul interior. persoane juridice, care iau fiinţă.
La fel și prestarea serviciilor de cazare și masă Separarea are ca efect desprinderea unei părţi
prestate de proprietarii caselor rurale se va din patrimoniul persoanei juridice, care nu îşi
desfășura doar ulterior notificării autorităţilor încetează existenţa, şi transmiterea ei către
administraţiei publice locale privind lansarea una sau mai multe persoane juridice existente
activităţii, astfel precum prevede art.252 alin. sau care iau fiinţă.
(2) al Legii nr.352/2006, și a obţinerii patentei Transformarea persoanei juridice are ca efect
respective. schimbarea formei sale juridice de organizare
prin modificarea actelor de constituire în
NB! A se reţine că, potrivit art.2 al Legii condiţiile legii.
nr.160/2011 privind reglementarea prin
autorizare a activităţii de întreprinzător, Dizolvarea persoanei juridice are loc în
sintagmele licenţă, autorizaţie, permis, certifi- temeiul:
cat, aviz, aprobare, brevet, de atestat de califi- a) expirării termenului stabilit pentru durata
care, sunt denumite generic acte permisive. ei;
Nomenclatorul actelor permisive eliberate de b) atingerii scopului pentru care a fost consti-
către autorităţile emitente persoanelor fizice tuită sau imposibilităţii atingerii lui;
şi persoanelor juridice pentru practicarea c) hotărîrii organului ei competent;
activităţii de întreprinzător, aprobat prin d) hotărîrii judecătoreşti;
Legea nr.160/2011, inserează inclusiv patenta e) insolvabilităţii sau încetării procesului de
de întreprinzător. insolvabilitate în legătură cu insuficienţa
Prin urmare, normele rt.176 alin.(5), ce fac masei debitoare;
referinţă la obligativitatea, în cazurile f) altor cauze prevăzute de lege sau de actul
prevăzute de lege, de a deţine un permis spe- de constituire.
cial, sunt aplicabile inclusiv în raport cu Dizolvarea persoanei juridice are ca efect
patenta de întreprinzător. deschiderea procedurii lichidării, cu excepţia
Încetarea existenţei societăţii comerciale: cazurilor de fuziune şi dezmembrare ce au ca
Persoana juridică își încetează existenţa, ca efect dizolvarea, fără lichidare, a persoanei
subiect individual de drept, ca efect al proce- juridice care îşi încetează existenţa şi trans-
durii de reorganizare, lichidare sau dizolvare. miterea universală a patrimoniului ei, în starea
Reorganizarea persoanei juridice are lor prin în care se găsea la data fuziunii sau a
prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrării, către persoanele juridice ben-
dezmembrare (divizare şi separare) sau trans- eficiare:
formare.
Reorganizarea produce efecte numai după Răspunderea persoanei juridice
data înregistrării de stat a noilor persoane Persoana juridică răspunde pentru obligaţiile
juridice, cu excepţia reorganizării prin absor- sale cu tot patrimoniul ce îi aparţine.
bţie, care produce efecte la data înregistrării

29
Membrul persoanei juridice nu răspunde fizice sau, după caz, a persoanei cu funcţie de
pentru obligaţiile persoanei juridice, iar răspundere pentru contravenţia săvîrşită.
persoana juridică nu răspunde pentru Art. 263. Desfăşurarea ilegală a activităţii de
obligaţiile membrului, cu excepţiile stabilite întreprinzător
de lege sau de actul de constituire. (1) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător
fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat
Răspunderea persoanei juridice pentru prac- (Agenţia Servicii Publice, ulterior reorganizării
ticarea ilegală a activităţii de întreprinzător: Camerei Înregistrării de Stat) sau la o altă
Răspundere contravenţională - în temeiul autoritate publică competentă conform legii
Codului contravenţional nr.218/2008 ori cu act de înregistrare declarat nevalabil
Art. 17. Răspunderea contravenţională a se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de
persoanei juridice unităţi convenţionale.
(1) O persoană juridică, cu excepţia (2) Desfăşurarea unei activităţi de între-
autorităţilor publice, este pasibilă de răspun- prinzător fără autorizaţie, licenţă sau certifi-
dere contravenţională pentru o faptă cat, eliberate de autoritatea competentă în
prevăzută de prezentul cod dacă: temeiul legii,
a) aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit se sancţionează cu amendă de la 60 la 180 de
necorespunzător dispoziţiile directe ale legii unităţi convenţionale.
ce stabilesc îndatoriri sau interdicţii privind (3) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător
efectuarea unei anumite activităţi sau a efec- fără înregistrarea în termen a modificărilor
tuat o activitate ce nu corespunde actelor operate în actele de constituire, precum şi a
sale de constituire sau scopurilor sale decla- datelor privind schimbarea conducătorului
rate; (managerului) ori a sediului,
b) fapta a fost săvîrșită în interesul persoanei se sancţionează cu amendă de la 3 la 9 unităţi
juridice respective de către o persoană fizică convenţionale.
împuternicită cu funcţii de conducere, care a (4) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător
acţionat independent sau ca parte a unui cu încălcarea dreptului la denumire, stabilită
organ al persoanei juridice; de lege, şi/sau a modului de utilizare a denu-
c) fapta a fost admisă sau autorizată, sau apro- mirii sau a denumirii oficiale sau istorice a
bată, sau utilizată de către persoana împuter- statului, a abrevierilor sau derivatelor denu-
nicită cu funcţii de conducere; mirii oficiale sau istorice a statului
d) fapta a fost săvîrșită datorită lipsei de se sancţionează cu amendă de la 72 la 150 de
supraveghere și control din partea persoanei unităţi convenţionale aplicată persoanei
împuternicite cu funcţii de conducere. fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi
(1) O persoană fizică se consideră împuternic- convenţionale aplicată persoanei juridice.
ită cu funcţii de conducere dacă are cel puţin (5) Neexecutarea obligaţiei de modificare a
una din următoarele funcţii: denumirii în cazul retragerii permisiunii de
a) de reprezentare a persoanei juridice; utilizare a denumirii oficiale sau istorice a
b) de luare a deciziilor în numele persoanei statului ori a abrevierilor sau derivatelor
juridice; denumirii oficiale sau istorice a statului
c) de exercitare a controlului în cadrul se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de
persoanei juridice. unităţi convenţionale aplicată persoanei
(2) Persoana juridică răspunde contravenţion- juridice.
al în cazul în care norma materială din partea (6) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător
specială a cărţii întîi prevede expres sancţion- fără emblemă comercială sau fără marcă de
area ei. producţie obligatorie prin lege
(3) Dacă în partea specială a cărţii întîi este se sancţionează cu amendă de la 6 la 21 de
prevăzută răspunderea contravenţională a unităţi convenţionale.
persoanei juridice, întreprinderea individuală (7) Prezentarea spre înregistrare de acte sau
răspunde ca persoană juridică. informaţii neautentice (false)
(4) Răspunderea contravenţională a persoanei se sancţionează cu amendă de la 12 la 45 de
juridice nu exclude răspunderea persoanei unităţi convenţionale.

30
Răspundere fiscală - potrivit principiilor și frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite
procedurii reglementate de art.231– 274 ale de o persoană sau de un grup de persoane,
Codului fiscal. care depăşeşte 20 de salarii medii lunare pe
Tragerea la răspundere pentru încălcări fiscale economie prognozate, stabilite prin hotărîrea
sau la o altă răspundere juridică pentru încăl- de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii
carea legislaţiei fiscale nu exonerează persoa- faptei.
na sancţionată de obligaţia plăţii impozitului, Se consideră proporţii deosebit de mari
taxei şi/sau majorării de întîrziere (penalităţii), valoarea bunurilor sustrase, dobîndite,
stabilite de legislaţie. primite, fabricate, distruse, utilizate, transpor-
Tragerea la răspundere pentru încălcare tate, păstrate, comercializate, trecute peste
fiscală a contribuabililor nu eliberează de frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite
răspundere contravenţională, penală sau de de o persoană sau de un grup de persoane,
altă răspundere prevăzută de legislaţie dacă care depăşeşte 40 de salarii medii lunare pe
există temeiurile respective. economie prognozate, stabilite prin hotărîrea
de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii
Răspundere penală - în temeiul Codului penal faptei.
al Republici Moldova nr.985/2002 Art.64 dispune că, că amenda penală se
Art. 241. Practicarea ilegală a activităţii de stabileşte în unităţi convenţionale în mărime
întreprinzător de 50 de lei.
(1) Practicarea ilegală a activităţii de între-
prinzător, soldată cu obţinerea unui profit în B. Fondarea unei întreprinderi individuale
proporţii mari, săvîrşită prin: Întreprinderea individuală nu este persoană
a) desfăşurarea activităţii fără înregistrare juridică şi se prezintă în cadrul raporturilor de
(reînregistrare), licenţă şi/sau fără autorizare drept ca persoană fizică întreprinzător indi-
obligatorii, conform legii, pentru desfăşurarea vidual. Patrimoniul întreprinderii individuale
activităţii în cauză; este inseparabil de bunurile persoanele ale
b) desfăşurarea unor genuri de activitate antreprenorului.
interzise de lege, Antreprenorul-posesor al întreprinderii indi-
se pedepseşte cu amendă în mărime de la viduale poartă răspundere nelimitată pentru
1350 la 2350 de unităţi convenţionale sau cu obligaţiile acesteia cu întreg patrimoniul său,
muncă neremunerată în folosul comunităţii exceptîndu-se acele bunuri care, conform
de pînă la 200 de ore, iar persoana juridică se legislaţiei în vigoare, nu fac obiectul urmăririi.
pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 Document de constituire a întreprinderii
la 4000 de unităţi convenţionale cu privarea individuale este hotărîrea cu privire la
de dreptul de a exercita o anumită activitate. înfiinţarea întreprinderii, semnată de către
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită: fondator (fondatori), incluzînd:
a) de două sau mai multe persoane; a) numele, prenumele (după caz, numele după
b) cu folosirea situaţiei de serviciu; tată), data naşterii, cetăţenia, domiciliul
c) cu obţinerea unui profit în proporţii deose- cetăţeanului-fondator (fondatorilor-membri
bit de mari ai familiei);
se pedepseşte cu amendă în mărime de la b) numele, prenumele (după caz, numele după
2350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu tată), data naşterii, domociliul şefului (direc-
muncă neremunerată în folosul comunităţii torului) de întreprindere - în cazul în care
de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică acesta nu este fondator;
se pedepseşte cu amendă în mărime de la c) firma întreprinderii inclusiv abreviată;
4000 la 6000 de unităţi convenţionale cu d) sediul întreprinderii;
privarea de dreptul de a exercita o anumită e) data înfiinţării întreprinderii;
activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. f) genul (genurile) de activitate a întreprinde-
Conform art.126: se consideră proporţii mari rii;
valoarea bunurilor sustrase, dobîndite, g) condiţiile reorganizării şi lichidării între-
primite, fabricate, distruse, utilizate, transpor- prinderii.
tate, păstrate, comercializate, trecute peste Întreprinzătorul este obligat să înregistreze

31
întreprinderea, filialele şi reprezentanţele C. Diferenţe dintre activitatea desfășurată în
(denumite în continuare întreprinderi), bază de patentă de întreprinzător, în calitate
înfiinţate de către acesta pe teritoriul Repub- de întreprinzător individual și în calitate de
licii Moldova, pînă la începerea activităţii lor societate comercială
economice, în conformitate cu Legea nr.
220/2007 privind înregistrarea de stat a
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor
individuali.

Activitatea în baza Activitatea în calitate Activitatea în calitate


patentei de întreprinzător de întreprinzător individual de societate comercială

Procedura de înregistrare

Procedură simplificată: Procedură complexă: Procedură complexă:


1. Nu este obligatorie înreg- 1. Este obligatorie înregistra- 1. Este obligatorie înregistra-
istrarea în Registrul de stat rea în Registrul de stat al rea în Registrul de stat al
al persoanelor juridice; întreprinzătorilor individ- persoanelor juridice;
2. Nu se depune în acest uale; 2. Se depune în acest sens o
sens o cerere la Agenţia 2. Se depune în acest sens o cerere la Agenţia Servicii
Servicii Publice; cerere la Agenţia Servicii Publice.
3. Se depune o cerere la Publice.
organul fiscal, în scopul
obţinerii patentei.

Procedura de încetare a activităţii

Procedură simplificată: Procedură complexă de Procedură complexă:


1. Încetarea valabilităţii lichidare. 1. Reorganizare;
patentei; 2. Dizolvare;
2. Suspendarea patentei. 3. Lichidare.

Genurile de activitate

Doar genul de activitate 1. Orice gen de activitate 1. Orice gen de activitate


indicat în patentă. neinterzis de lege; neinterzis de lege;
2. Dacă legea prevede, activ- 2. Dacă legea prevede, activ-
itatea se va desfășura doar itatea se va desfășura doar
ulterior obţinerii actului ulterior obţinerii actului
permisiv. permisiv.

Locul desfășurării activităţii

Titularul patentei poate des- Nu sunt anumite restricţii. Nu sunt anumite restricţii.
făşura activitatea de între-
prinzător specificată în
patentă pe întreg teritoriul
ţării dacă în patentă nu este
indicat altfel.
Durata activităţii

1. Patenta se eliberează sau Conform actelor de consti- Conform actelor de consti-


se prelungeşte pe o durată tuire; tuire;
de o lună sau, la dorinţa De regulă - nelimitată în De regulă - nelimitată în
solicitantului, pe o durată timp. timp. Conform actelor de
mai mare; constituire;
2. Desfășurarea de către o De regulă - nelimitată în
persoană fizică a genurilor timp.
de activitate menţionate la
poziţiile 2.50 și 2.51 din
anexa la prezenta lege se
permite până la 31 decem-
brie 2023.
Impozite și alte taxe

1. Se achită taxa pentru 1. Se achită taxa pentru 1. Se achită taxa pentru


patentă în suma fixă pentru înregistrarea de stat; înregistrarea de stat;
fiecare luna de activitatea; 2. Se achită impozitul pe 2. Se achită impozitul pe
2. Veniturile din vînzări ale venit din profit– 12%; venit din profit– 12%, și
titularului de patentă nu 3. Se achită taxele locale adiţional la distribuirea divi-
trebuie să depășească prevăzute de Codul fiscal dendelor – 6%;
300,000 de lei într-o perio- (taxă pentru amenajarea 3. Se achită taxele locale
adă de 12 luni consecutive; teritoriului, taxă pentru prevăzute de Codul fiscal
4. Cu excepţia pensionarilor, cazare, taxă pentru unităţile (taxă pentru amenajarea
persoanelor cu dizabilităţi, comerciale şi/sau de prestări teritoriului, taxă pentru
precum şi a persoanelor care servicii) cazare, taxă pentru unităţile
deţin statut de angajator, se 4. Este obligat să înregistreze comerciale şi/sau de prestări
achită contribuţiile de asig- în calitate de contribuabil al servicii . . . .)
urări sociale în suma fixă (în TVA în cazul când vânzările
anul 10740 lei, ori 895 lei pe depășesc 1,2 mln. de lei 4. Este obligat să se înregis-
luna) într-o perioadă de 12 luni
treze în calitate de con-
consecutive. Ca rezultat este
5. Cu excepţia titularului tribuabil al TVA în cazul
obligat să adaugă TVA (8%
patentei care are statut de când vânzările depășesc 1,2
ori 15% ori 20%) la preţul de
persoană angajată ori pen- mln. de lei într-o perioadă de
vânzarea a mărfurilor, pro-
sionar, ceilaţi titulari de 12 luni consecutive. Ca rezu-
duselor ori serviciilor.
patentă vor achita con- ltat este obligat să adaugă
5. Cu excepţia pensionarilor,
tribuţia de asigurări obliga- persoanelor cu dizabilităţi, TVA (8% ori 15% ori 20%) la
torii de asistenţă medicală precum şi a persoanelor care preţul de vânzarea a mărfu-
(în anul 2020 – 4056 lei an). deţin statut de angajator, se rilor, produselor ori servici-
achită contribuţiile de asig- ilor.
urări sociale în suma fixă (în
anul 10740 lei, ori 895 lei pe
luna)
5. Cu excepţia între-
prinzătorilor individuali care
au statut de persoană anga-
jată ori pensionar, ceilaţi
întreprinzători vor achita
contribuţia de asigurări
obligatorii de asistenţă med-
icală (în anul 2020 – 4056 lei
an).
Angajarea și impozitarea angajaţilor

1. Angajarea este permisă cu aplicarea normelor


Codului muncii și a altor acte normative;
2. Se achită contribuţiile de asigurări sociale în
mărimea de 24% (pînă la 01.01.2021 angajatorul va
achita contribuţia datorată de angajator -18%, și va
reţine din salariu contribuţia datorată de angajat în
Angajarea este interzisă
mărime de 6 %);
3. Se achită primele de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală în mărimea de 9% (pînă la 01.01.2021
- 4,5% se achită de angajator și 4,5% ă de către anga-
jat);
4. Se reţine impozitul pe venit din salariu în
mărimea de 12%.

Raportări

1. Nu sunt obligatorii a fi prezen- 1. Sunt obligatorii a fi prezentate dările de seamă financ-


tate dările de seamă financiare; iare;
2. Nu sunt obligatorii a fi prezen- 2. Sunt obligatorii a fi prezentate dările de seamă statis-
tate dările de seamă statistice; tice;
3. Nu este obligatorie ţinerea 3. Este obligatorie ţinerea evidenţei contabile şi financ-
evidenţei contabile şi financiare; iare;
4. Nu este obligatorie efectuarea 4. Este obligatorie efectuarea operaţiilor de casă şi
operaţiilor de casă şi decontărilor, decontărilor, nefiind astfel obligatorie posedarea echi-
nefiind astfel obligatorie posedar- pamentelor de casă și control.
ea echipamentelor de casă și con-
trol.

Răspunderea

1. Pasibilă de răspundere 1. Întreprinzătorul individual 1. Persoana juridică răspunde


contravenţională, fiscală răspunde pentru obligaţiile sale pentru obligaţiile sale cu tot
și penală (Desfăşurarea cu tot patrimoniul ce îi patrimoniul ce îi aparţine;
ilegală a activităţii de aparţine; 2. Membrul persoanei jurid-
întreprinzător). 2. Persoana fizică răspunde ice nu răspunde pentru
pentru obligaţiile între- obligaţiile persoanei juridice,
prinzătorului individual; iar persoana juridică nu
3. Pasibilă de răspundere con- răspunde pentru obligaţiile
travenţională, fiscală și penală membrului, cu excepţiile
(Desfăşurarea ilegală a activi- stabilite de lege sau de actul
tăţii de întreprinzător). de constituire;
3. Pasibilă de răspundere con-
travenţională, fiscală și penală
(Desfăşurarea ilegală a activi-
tăţii de întreprinzător).
6.2 Cadrul de reglementare specific pentru Moldova, se sancţionează cu amendă de la 40
iniţierea unei afaceri în turism la 45 de unităţi convenţionale aplicată
6.2.1. Notificarea autorităţilor administraţiei persoanei cu funcţie de răspundere;
publice locale privind lansarea activităţii de b) afişarea repetată, pe parcursul unui an, de
către casele rurale către structura de primire turistică a catego-
Casele rurale își vor lansa activitatea în baza riei de clasificare fără a deţine certificat de
notificării autorităţilor administraţiei publice clasificare, se sancţionează cu amendă de la
locale privind lansarea activităţii - art.252 alin. 80 la 90 de unităţi convenţionale aplicată
(2) al Legii nr.352/2006. persoanei cu funcţie de răspundere.
În acest context, evocăm că, Registrul structu-
NB! Notificarea în sensul art.252 alin. (2) al rilor de primire turitică este ţinut de către
Legii nr.352/2006 semnifică informarea Agenţia Servicii Publice.
autorităţilor administraţiei publice locale Procedura de obţinere a certificatului de clas-
privind lansarea activităţii, dar nu respectarea ificare:
procedurii reglementate de Legea nr.231/2010 Agenţii economici care solicită clasificarea
cu privire la comerţul interior, care structurii de primire turistică prezintă la
condiţionează procedura de notificare de Agenţia Servicii Publice următoarele docu-
derularea activităţi comerciale. mente:
Prin urmare, solicitantul patentei pentru a) cerere – modelul este aprobat prin Anexa
prestarea serviciilor de cazare și alimentaţie nr.1 la Normele metodologice aprobate prin
de către casa rurală, nu depune notificarea în Hotărîrea Guvernului nr.643/2003;
sensul Legii nr.231/2010, ci doar notifică b) copia înștiinţării de recepţionare a notifică-
(informează) autoritatea administraţiei pub- rii privind iniţierea activităţii de comerţ
lice locale despre lansarea activităţii, pe depuse la autoritatea administraţiei publice
teritoriul acesteia. locale pe al cărei teritoriu se va desfăşura
activitatea turistică – în cazul în care agentul
6.2.2. Certificatul de clasificare a structurilor economic va defășura activitate comercială
de primire turistică: definită de Legea nr.231/2010 cu privire la
Conform art.18 alin.(2) al Legii nr.352/2006 - comerţul interior;
structurile de primire turistică au dreptul să c) schiţa privind amplasarea structurii de
obţină certificatul de clasificare. primire turistică, conform cerinţelor stabilite
Prin urmare, deţinerea certificatului de clasifi- de Guvern - Anexa nr.2 la Normele metod-
care de către structurile de primire turistică ologice aprobate prin Hotărîrea Guvernului
(construcţie sau amenajare destinată cazării nr.643/2003; Hotărîrea Guvernului
turiştilor şi/sau servirii mesei pentru turişti) nr.643/2003;
nu este obligatorie, ci facultativă. d) structura, amplasarea şi nominalizarea
Cu toate acestea, Legea citată, la art.18 alin.(8) camerelor, respectiv a spaţiilor de servire a
dispune că, structura de primire turistică nu mesei, conform cerinţelor stabilite de Guvern
este în drept să indice categoria de clasificare - Anexa nr.3 la Normele metodologice apro-
fără a deţine certificat de clasificare emis în bate prin Hotărîrea Guvernului nr.643/2003;
condiţiile prezentei legi. e) fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor
Mai mult, conform prevederilor art.344 de cazare sau de servire a mesei pe categorii,
alin.(10) al Codului contravenţional, dispune, conform modelului stabilit de Guvern –
drept componenţă de contravenţie, încălcar- Anexa nr.4 și nr.4a la Normele metodologice
ea cerinţelor legislaţiei în vigoare privind aprobate prin Hotărîrea Guvernului
indicarea categoriei de clasificare a structurii nr.643/2003;
de primire turistică prin: f) schema de încadrare a personalului – nu
a) afişarea de către structura de primire turis- este un formular tipizat în acest caz, drept
tică a categoriei de clasificare fără a deţine referinţă pot fi utilizate formularele-tip ale
certificat de clasificare emis în condiţiile Legii schemelor de încadrare pentru personalul
nr.352/2006 cu privire la organizarea şi des- angajat în sectorul bugetar, aprobat prin Ordi-
făşurarea activităţii turistice în Republica nul Ministerului Finanţelor nr.218/2018

35
Emiterea: eliberează gratis, pe termen nedeterminat.
Agenţia Servicii Publice examinează docu- Pierderea sau deteriorarea - în cazul pierderii
mentele prezentate şi verifică respectarea sau deteriorării certificatului de clasificare,
criteriilor minime de clasificare la faţa locului, agentul economic este obligat să solicite
în prezenţa reprezentantului structurii, întoc- Agenţiei Servicii Publice un duplicat al aces-
mind nota de verificare, conform modelului tuia.
stabilit de Guvern, în două exemplare. Un În cazul modificării dotărilor şi serviciilor,
exemplar al notei se transmite solicitantului structura este obligată să solicite o nouă clas-
de clasificare. ificare în termen de 10 zile de la apariţia modi-
Agenţia Servicii Publice, în termen de 10 zile ficărilor.
de la data primirii setului complet de docu- Obligaţiile detentorului certificatului ce clas-
mente, va adopta decizia privind acordarea ificare:
sau neacordarea categoriei ori va propune Structura de primire turistică ce deţine certifi-
efectuarea unor modificări în dotări şi servicii catul de clasificare este obligată să respecte,
pentru acordarea categoriei solicitate de pe toată perioada de funcţionare, criteriile ce
către structură. au stat la baza clasificării.
Certificatul de clasificare se consideră acordat Certificatul de clasificare se afişează la un loc
dacă Agenţia Servicii Publice nu răspunde vizibil pentru toţi clienţii structurii.
solicitantului în termen de 10 zile de la data Structurile de primire turistică se vor ghida în
primirii setului complet. activitatea lor de Normele metodologice şi
Pentru confirmarea categoriei acordate, criteriile de clasificare a structurilor de prim-
Agenţia Servicii Publice, în termen de 10 zile ire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a
de la data emiterii deciziei privind acordarea mesei, aprobate de Guvern.
categoriei de clasificare, va elibera certificatul Declasificarea şi anularea certificatului de
de clasificare conform modelului stabilit de clasificare:
Guvern. Agenţia Servicii Publice va verifica respectar-
În cazul în care constată neregularităţi în doc- ea criteriilor ce au stat la baza clasificării
umentele depuse, Agenţia Servicii Publice va structurii. În cazul în care, după obţinerea de
notifica acest fapt solicitantului certificatului către titular a certificatului de clasificare, se va
de clasificare cu cel puţin 5 zile înainte de constata neîndeplinirea unor condiţii impor-
expirarea termenului de 10 zile. Agenţia tante prevăzute pentru eliberarea certificatu-
Servicii Publice va preciza, totodată, şi modul lui de clasificare, Agenţia Servicii Publice va
de remediere a neregularităţilor constatate. notifica neregularităţile constatate, modul de
Structurii i se acordă categoria în care se remediere a tuturor deficienţelor identificate,
încadrează toate spaţiile ei. termenul în care titularul trebuie să respecte
Pentru spaţiile de cazare sau de servire a această obligaţie şi care nu poate fi mai mic de
mesei, care se încadrează la o categorie mai 30 de zile.
superioară decît cea a structurii, va fi emisă o Agenţia Servicii Publice va anula certificatul
anexă la certificatul de clasificare, conform de clasificare dacă va constata o gravă atinge-
modelului stabilit de Guvern, cu menţiunea re interesului public, securităţii naţionale,
categoriei respective a fiecărui spaţiu. ordinii sau sănătăţii publice ce nu poate fi
În termen de 30 de zile de la data eliberării remediată sau dacă deficienţele identificate
certificatului de clasificare, structurile de nu au fost remediate în termen de 30 de zile.
primire turistică cu funcţii de cazare şi de Procedura de declasificare se aplică de către
servire a mesei sînt obligate să deţină şi să Agenţia Servicii Publice în cazul în care struc-
afişeze placheta, cu înscrierea categoriei, con- tura nu mai corespunde categoriei de clasifi-
form modelului stabilit de Guvern. care acordate anterior. Structura declasificată
Modelul certificatului de clasificare este are dreptul să obţină un nou certificat de clas-
prevăzut în Anexa nr.6 la Normele metod- ificare pentru categoria la care a fost declasifi-
ologice aprobate prin Hotărîrea Guvernului cată.
nr.643/2003.
Costuri - certificatul de clasificare se

36
6.2.2.1 Procedura de clasificare a structurilor prestează servicii de alimentaţie publică pe
de primire turistică cu funcţii de cazare teritoriul Republicii Moldova, indiferent de
Se derulează conform Normelor metodolog- forma de proprietate şi subordine, şi regle-
ice şi a criteriilor de clasificare mentează relaţiile dintre agenţii economici şi
a structurilor de primire turistică cu funcţiuni consumatori la prestarea acestor servicii.
de cazare şi de servire a mesei, aprobate prin
Hotărîrea Guvernului nr.643/2003 și Hotărîrii NB! Activitatea de alimentaţie publică se
Guvernului nr.1209/2007 cu privire la prestar- desfășoară conform notificării depuse la
ea serviciilor de alimentaţie publică. autoritatea administraţiei publice locale, în
Clasificarea structurilor de primire turistică cu care este indicată amplasarea şi tipul unităţii
funcţii de cazare: de alimentaţie publică.
Normele metodologice sînt obligatorii Cantitatea produselor alimentare şi materiei
pentru toţi agenţii economici proprietari prime se confirmă prin factură de expediţie şi
şi/sau administratori de structuri de primire fiscală sau prin act de achiziţie a produselor.
turistică, indiferent de tipul de proprietate şi Se interzice recepţionarea şi păstrarea mărfu-
forma juridică de organizare. rilor fără facturi şi alte documente ce confirmă
Normele stabilesc tipurile de structuri de sursa de livrare a mărfurilor şi calitatea lor.
primire turistică cu funcţiuni de cazare, care Agenţii economici ce desfăşoară activităţi în
pot funcţiona în Republica Moldova: hotel, sfera alimentaţiei publice încheie, în mod
hotel-apartament, motel, vilă turistică, bunga- obligatoriu, contracte cu un laborator acredi-
lou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, tat pentru investigarea de laborator a probe-
casă rurală, camping, sat de vacanţă, tabără de lor calităţii materiilor prime recepţionate şi a
vacanţă, apartament sau cameră de închiriat în produselor preparate din ele.
locuinţe familiale, botel.
6.2.3. Procedura de notificare a autorităţii
6.2.2.2 Procedura de clasificare a structurilor administraţiei publice locale privind desfășu-
de primire turistică cu funcţii de servire a rarea activităţii de alimentaţie publică des-
mesei fășurată de structurile de primire turistică
Această procedură se derulează conform Conform Legii nr.231/2010 cu privire la
Hotărîrii Guvernului nr.1209/2007 cu privire comerţul interior, alimentaţia publică face
la prestarea serviciilor de alimentaţie publică parte din categoria serviciilor comerciale, deci
și sunt similare pentru toate entităţile ce trebuie notificată.
prestează servicii de alimentaţie, fără a avea Nomenclatorul unităţilor de alimentaţie pub-
relevanţă locul amplasării acestora, în cadrul lică şi regulile specifice de prestare a servici-
structurilor de primite turistică sau nu. ilor de alimentaţie publică, inclusiv cele sani-
tare, se aprobă de Guvern (Hotărîrea Guver-
Hotărîrea Guvernului nr.1209/2007 aprobă: nului nr.1209/2007 cu privire la prestarea
• Regulile specifice de prestare a serviciilor serviciilor de alimentaţie publică), respectîn-
de alimentaţie publică; du-se următoarele condiţii obligatorii:
• Regulamentul de clasificare a unităţilor de a) existenţa unor încăperi dotate cu echipa-
alimentaţie publică pe categorii; ment corespunzător procesului tehnologic
• Regulamentul sanitar pentru unităţile de pentru fiecare tip de unitate de alimentaţie
alimentaţie publică; publică;
• Cerinţele tehnice faţă de unităţile de b) autorizarea sanitar-veterinară a activităţii
alimentaţie publică, utilaj, inventar şi insta- de comerţ în conformitate cu prezenta lege;
laţii; c) încadrarea în muncă a personalului cu cali-
• Cerinţele profesionale faţă de personalul ficare în domeniul preparării produselor
angajat în unităţile de alimentaţie publică. culinare, a produselor de cofetărie şi patiserie.

Prevederi generale: Efectul notificării- pentru prestarea serviciilor


Regulile sunt obligatorii în raport cu activi- de alimentaţie publică comerciantul este
tatea tuturor agenţilor economici care obligat să depună notificarea privind iniţierea

37
activităţii de comerţ cu cel puţin 15 zile Vor fi angajate doar persoane ce dispun de
lucrătoare pînă la iniţierea activităţii. certificat medical privind starea sănătăţii, elib-
erat de instituţiile medico-sanitare publice
Forma notificării- este prevăzută în Anexa nr.2 sau private.
la Legea nr.231/2010. Persoanele angajate în vor fi supuse examen-
Notificarea privind iniţierea activităţii de ului medical privind starea sănătăţii de către
comerţ se depune de comerciant la autori- instituţiile medico-sanitare publice sau
tatea administraţiei publice locale fizic sau private conform periodicităţii stabilite prin
on-line prin intermediul resursei informaţio- hotărîre de Guvern.
nale în domeniul comerţului.
Costuri- în termen de 15 zile de la data noti- 6.2.4. Autorizarea sanitar-veterinară a activi-
ficării, comerciantul este obligat să achite tăţii de comerţ
autorităţii administraţiei publice locale o Conform art.17 al Legii nr.231/2010 „În cazul în
plată de notificare în mărime de 100 de lei. care comerciantul desfăşoară activităţile
Durata desfăşurării activităţii de comerţ - stabilite în anexa nr. 3 (serviciile unităţilor de
prestarea serviciilor de alimentaţie publică alimentaţie publică sunt inserate în această
poate fi iniţiată după expirarea a 15 zile anexă), notificarea depusă de comerciant se
lucrătoare din momentul de depunere a noti- remite, la data recepţionării ei, către Agenţia
ficării pentru unităţile comerciale şi durează Naţională pentru Siguranţa Alimentelor,
pînă la încetarea activităţii de comerţ. potrivit principiului „ghişeului unic”, prin
Activitatea de comerţ se suspendă (se limite- intermediul resursei informaţionale în dome-
ază) de către organele abilitate cu funcţii de niul comerţului.
control, prin aplicarea măsurilor restrictive Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimen-
prevăzute de legislaţie, pentru încălcările telor efectuează autorizarea sanitar-veteri-
constatate în cadrul controlului de stat efec- nară sau înregistrarea unităţii comerciale în
tuat conform prevederilor Legii nr. 131 din 8 conformitate cu art.18 al Legii nr.221/2007
iunie 2012 privind controlul de stat asupra privind activitatea sanitar-veterinară.
activităţii de întreprinzător. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimen-
Activitatea de comerţ încetează la cererea telor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare
comerciantului, începînd cu data de depune- de la data depunerii notificării, introduce în
re a notificării de încetare de către comerci- resursa informaţională în domeniul comerţu-
ant. lui, după caz, informaţia privind autorizaţia
Reguli de prestare a serviciilor: sanitar-veterinară de funcţionare sau refuzul
Comerciantul este obligat să ţină evidenţa de eliberare a acesteia ori informaţia privind
produselor comercializate/a serviciilor înregistrarea unităţii comerciale, în privinţa
prestate şi să elibereze cumpărătorilor/con- comercianţilor care au depus notificări de
sumatorilor bonuri de casă sau alte acte ce iniţiere a activităţii de comerţ.
confirmă cumpărarea produsului/prestarea
serviciului. Actele de evidenţă sînt disponi- 6.2.5. Autorizaţia sanitară de funcţionare a
bile la cererea autorităţilor de control, con- obiectivului (structurile de primire turistică
form prevederilor legale în vigoare. cu funcţii de servire a mesei)
Comercianţii sînt obligaţi să asigure colectar- Conform art.21 al Legii nr. 10/2009 privind
ea, depozitarea şi transportarea deşeurilor supravegherea de stat a sănătăţii publice,
rezultate din activitatea de comerţ în confor- „Înainte de plasarea pe piaţă, produsele şi
mitate cu legislaţia privind gestionarea serviciile sînt supuse autorizării sanitare de
deşeurilor. către Serviciul de Supraveghere de Stat a
La desfășurarea activităţii de comerţ, comer- Sănătăţii Publice. Modul de solicitare,
cianţii sînt responsabili de respectarea legis- acordare, suspendare și retragere a actelor
laţiei sanitare, sanitar-veterinare, de preveni- permisive prevăzute de prezenta lege pentru
rea și stingerea incendiilor, de protecţia medi- agenţii economici se stabilește de Legea nr.
ului, precum și de respectarea legislaţiei 160/2011 privind reglementarea prin autoriza-
specifice domeniului de activitate. re a activităţii de întreprinzător în partea în

38
care nu este reglementat de prezenta lege.” din lista activităţilor indicate în anexa respec-
tivă, prin urmare autorizaţie sanitară de
NB! Conform art.21 alin.(51) Legii nr. 10/2009, funcţionare nu este necesară.
unităţile comerciale obţin autorizaţie sanitară
de funcţionare în cazul în care desfăşoară 6.3 Cadrul fiscal și repere de contabilitate
activităţi stabilite în anexa nr. 4 la Legea nr. Activitatea casei rurale reieșind din sume
231 din 23 septembrie 2010 cu privire la anuale:
comerţul interior.
Or, activitatea de servire a mesei nu face parte

Descrierea Activitatea Activitatea Activitatea Activitatea Activitatea


casei rurale casei rurale în casei rurale în casei rurale casei rurale
fără înregistra- baza patentei calitate de prin SRL prin SRL
re, – în de între- întreprinzător neplătitor de plătitor de TVA
calitatea de prinzător individual TVA
persoană fizică

A 1 2 3 4 5
Impozit pe venit 7% pînă la Taxa pentru 12% din profit, 4% din toate 12% din profit,
01.01.2021 se patentă în care este veniturile care este
achită de sine suma fixă calculat ca calculat ca
statător în pentru fiecare diferenţa diferenţa
decursul de 3 luna dintre venituri dintre venituri
zile din data și cheltuielile și cheltuielile
semnării ordinare și ordinare și
contractului necesare necesare
Se planifică că pentru activi- pentru activi-
cota impozitu- tatea dată tatea dată
lui o să fie
majorată pînă
la 12% din
01.01.2021

Impozit pe venit Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică 6% 6%


din dividende

Contribuţii Nu se aplică În sumă fixă În sumă fixă Numai în cazul Numai în cazul
sociale 10740 lei anula 10740 lei anula angajaţilor – angajaţilor –
ori 895 lunar. ori 895 lunar. 18% angajator 18% angajator
Sunt prevăzute Sunt prevăzute +6% se reţine +6% se reţine
scutiri scutiri din salariul din salariuș
angajatului angajatului

Primele de Nu se aplică În suma fixă În suma fixă Numai în cazul Numai în cazul
asigurare 4056 lei anul. 4056 lei anul. angajaţilor – angajaţilor –
obligatorie de Sunt prevăzute Sunt prevăzute 4,5% angajator 4,5% angajator
asistenţă scutiri scutiri +4,5% se +4,5% se
medicală reţine din reţine din
salariul salariul
angajatului angajatului

39
Impozit pe venit Nu se aplică Nu se aplică 12% din salarii 12% din salarii 12% din salarii
din salariu angajaţilor angajaţilor angajaţilor

Taxele locale Nu se aplică Nu se aplică Cel puţin: Cel puţin: Cel puţin:
taxa de cazare taxa de cazare taxa de cazare
taxa pentru taxa pentru taxa pentru
amenajarea amenajarea amenajarea
teritoriului teritoriului teritoriului
Angajarea Nu este posibil Nu este posibil Fără restricţii Fără restricţii Fără restricţii

Limitarea Nu este limitat 300,000 de lei Nu este limitat Până obţinerea Nu este limitat
veniturilor pentru 12 luni statului
consecutive contribuabil de
TVA, ori
depășirea
veniturilor
peste 1,2 mln
de lei în 12 luni
consecutive

TVA Nu se aplică Nu se aplică În cazul cînd În cazul cînd Este înregistrat


veniturile veniturile benevol din
depășesc 1,2 depășesc 1,2 data începerii
mln de lei în 12 mln de lei în 12 activităţii, ori
luni consecu- luni consecu- obligatoriu
tive tive

6.4 Raporturile de muncă cu angajaţii: sarcina angajatorului, care va fi ţinut respons-


Normele respective sunt aplicabile în cazul abil să achite inclusiv contribuţia datorată de
în care activitatea turistică este desfășurată angajat (18% plus 6%).
de o societate comercială ori în calitate de
întreprinzător individual. 6.4.2. Primele de asigurare obligatorie de asis-
tenţă medicală:
6.4.1. Asigurări sociale Această obligaţie este prevăzută de Legea nr.
La moment, contribuţia de asigurare socială 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie
de stat se achită de către angajatori, în temei- de asistenţă medicală, dar nu este aplicabilă
ul obligaţiei prevăzute de art.17 al Legii dacă subiectul face parte din categoria
nr.489/1999 privind sistemul public de asig- persoanelor pentru care Guvernul are cali-
urări sociale, în mărimea prevăzută de Anexa tatea de asigurat (categorie reflectată la art.4
nr.1 la legea citată (18% la suma salariilor și alin.(4) al Legii nr. 1585/1998 cu privire la asig-
recompenselor calculate lunar pentru toţi urarea obligatorie de asistenţă medicală ( cum
angajaţii). ar fi: elevii şi studenţii încadraţi în sistemul de
Angajatul acestei societăţi comerciale este învăţămînt la nivelurile 3–8, persoanele cu
obligat la achitare contribuţiei în mărime de dizabilităţi severe, accentuate sau medii; pen-
6% la suma salariilor și a recompenselor sionarii. )
calculate lunar. Actualmente, conform art.4 al Legii fondu-
Începând cu 01.01.2021, în virtutea Legii rilor asigurării obligatorii de asistenţă medi-
nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de cală pe anul 2020, prima de asigurare obliga-
susţinere a activităţii de întreprinzător şi torie de asistenţă medicală în formă de con-
modificarea unor acte normative, achitarea tribuţie procentuală la salariu și la alte recom-
contribuţiei de asigurări sociale este deja în pense, calculată pentru categoriile de plătito-
40
prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593/2002 ansamblu de activităţi avînd ca scop asigurar-
cu privire la mărimea, modul și termenele de ea celor mai bune condiţii de lucru, apărarea
achitare a primelor de asigurare obligatorie de vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice a
asistenţă medicală, se stabilește la 9,0% (câte lucrătorilor.
4,5% pentru fiecare categorie de plătitori). Procedura de control și finalităţile acestuia se
Începând cu 01.01.2021, în virtutea Legii vor derula conform prevederilor legii citate,
nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de cu considerarea normelor Metodologiei priv-
susţinere a activităţii de întreprinzător şi ind controlul de stat asupra activităţii de
modificarea unor acte normative, achitarea întreprinzător în baza analizei riscurilor efec-
primei de asigurare obligatorie de asistenţă tuat de Agenţia pentru Protecţia Consumato-
medicală este deja în sarcina angajatului, care rilor şi Supravegherea Pieţei, aprobată prin
va fi ţinut responsabil să achite inclusiv con- Hotărîrea Guvernului nr.782/2018.
tribuţia datorată de angajator (4,5 % plus 4,5 În ședinţa Guvernului din 23 septembrie
%). curent, a fost aprobat proiectul Legii pentru
modificarea unor act normative, care atribuie
6.4.3. Impozitul pe venit: controlul de stat în domeniul siguranţei ocu-
Conform prevederilor art.15 al Codului fiscal, paţionale - Inspectoratului de Stat al Muncii.
cota impozitul pe venit este în mărime de 12%
din venitul impozabil, atât pentru persoanele 6.4.4.3 Proceduri specifice controlului (în
juridice cât și pentru cele fizice. ambele domenii):
Limite - unul și același organ de control nu
6.4.4. Controlul asupra aspectelor din dome- este în drept să efectueze controlul planificat
niul raporturilor de muncă: mai mult decît o dată într-un an calendaristic
6.4.4.1. Respectarea prevederilor legale asupra uneia și aceleiași persoane sau asupra
referitoare la raporturile de muncă, respectar- unuia și aceluiași obiect al controlului în
ea corectitudinii stabilirii, calculării şi plăţii cazul în care persoana deţine mai multe
indemnizaţiilor de asigurări sociale este în obiecte distincte, amplasate separat de sediu
domeniul de control atribuit Inspectoratului și de alte obiecte, cu excepţia cazurilor în care
de Stat al Muncii, conform anexei la Legea se impune o frecvenţă mai înaltă a con-
nr.131/2012 privind controlul de stat asupra troalelor conform metodologiei de planificare
activităţii de întreprinzător. a controlului în baza criteriilor de risc, aplicată
Procedura de control și finalităţile acestuia se domeniului de control în cauză.
vor derula conform prevederilor legii citate, Limita de timp indicată nu se aplică pentru
cu considerarea normelor Metodologiei priv- iniţierea controalelor inopinate, precum și în
ind controlul de stat asupra activităţii de cazul reorganizării sau lichidării persoanei
întreprinzător în baza analizei riscurilor în supuse controlului.
domeniile de control ale Inspectoratului de Delegaţia de control - organul de control va
Stat al Muncii, aprobată prin Hotărîrea Guver- expedia persoanei supuse controlului un
nului nr.894/2018. exemplar al delegaţiei de control astfel încît
ISM este în drept să deruleze controale între momentul primirii efective a exemplaru-
opinate și inopinate, înregistrate în Registrul lui şi momentul începerii controlului să treacă
de stat al controalelor. cel puţin 5 zile lucrătoare, dar nu mai mult de
15 zile lucrătoare. Termenul respectiv nu se
6.4.4.2. Controlul în domeniul siguranţei ocu- aplică în cazul în care există temeiuri pentru
paţionale revine Agenţiei pentru Protecţia efectuarea unui control inopinat, în acest caz,
Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei, con- un exemplar al delegaţiei de control, semnată
form anexei la Legea nr.131/2012 privind de persoana responsabilă a organului de con-
cotrolul de stat asupra activităţii de între- trol, se înmînează, contra semnătură, persoa-
prinzător. nei care urmează a fi supusă controlului la
Conform art.1 al Legii securităţii și sănătăţii în începutul controlului.
muncă nr. 186/2008 securitate şi sănătate în
muncă (siguranţă ocupaţională) reprezintă

41
Durata controlului - indiferent de temeiul Contestarea controlului/rezultatelor acestuia
invocat şi de tipul controlului, acesta nu - persoana supusă controlului care se consid-
poate fi efectuat şi delegaţia de control nu eră vătămată într-un drept al său, recunoscut
mai este valabilă la expirarea a 5 zile calen- de lege, prin delegaţia de control, decizia de
daristice de la data începerii controlului. În prelungire a duratei controlului sau prin pro-
cazul controalelor inopinate, termenul de 5 cesul-verbal de control, prin acţiunile sau
zile poate fi prelungit cu încă 5 zile de către inacţiunile inspectorului este în drept să le
conducătorul organului de control în baza conteste, în tot sau în parte, prin depunerea la
unei decizii motivate, care poate fi contestată organul de control a unei cereri prealabile de
de către persoana supusă controlului. contestare, în formă scrisă. Procesul-verbal de
Controlul planificat care nu a fost început în control se contestă la organul de control dacă
termenul prevăzut şi controlul inopinat care acesta nu conţine constatarea contravenţiei
nu a fost început la data indicată în delegaţia sau semne ale componenţei de infracţiune.
de control, indiferent de temeiul invocat, nu Cererea prealabilă de contestare a delegaţiei
mai pot fi efectuate şi delegaţia de control îşi de control, a deciziei de prelungire a duratei
pierde valabilitatea după expirarea acestui controlului sau a procesului-verbal de control
termen – pentru controlul planificat – şi, în care nu sînt dispuse prescripţii sau măsuri
respectiv, după data începerii controlului, restrictive se depune în termen de pînă la 30
stabilită în delegaţie – pentru controlul inopi- de zile de la data în care persoanei supuse
nat. controlului i-a fost sau trebuia să-i fie adusă la
Finisarea controlului- procedura de control cunoştinţă delegaţia de control, decizia de
se încheie prin întocmirea de către inspectori prelungire a duratei controlului sau, respectiv,
a unui proces-verbal de control. procesul-verbal de control.
În cazul în care în cadrul controlului efectuat Cererea prealabilă de contestare a procesu-
de organul de control se constată încălcări ale lui-verbal de control în care a fost dispusă
legislaţiei ce nu constituie infracţiuni, organul măsura restrictivă de suspendare a activităţii
în cauză include în procesul-verbal de control agentului economic se depune în termenul
o prescripţie privind înlăturarea acestor încăl- stabilit pentru executarea măsurii restrictive
cări. în cauză.
În scopul eliminării sau diminuării unui peri- Examinarea şi emiterea deciziei pe marginea
col iminent și imediat pentru mediu, viaţa, cererii prealabile de contestare se realizează
sănătatea și proprietatea oamenilor, constatat în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la
în cadrul controlului, organul de control este data depunerii cererii.
în drept să dispună măsuri restrictive, în
formă de restricţii ale unor activităţi, de 6.4.4.4 Răspunderea contravenţională în
restricţie a utilizării sau punerii la dispoziţie cazul încălcării legislaţiei muncii
pentru consumatori a unor bunuri ori în formă Componenţele de contravenţie privind încăl-
de impunere a unor acţiuni și pot fi identifi- carea legislaţiei muncii sunt reglementate de
cate ca măsuri corective, măsuri coercitive, următoarele articole ale Codului contra-
măsuri procesuale de constrîngere. venţional: art.55 (Încălcarea legislaţiei
În cazul în care prin măsură restrictivă se muncii), art. 551 (Utilizarea muncii nedecla-
prescrie suspendarea sau retragerea unui act rate), art. 552 (Achitarea salariului sau a altor
permisiv și/sau licenţei, organul de control plăţi fără reflectare acestora în evidenţa con-
care prescrie măsura restrictivă în cauză este tabilă), art.56 (Încălcarea legislaţiei privind
obligat să se adreseze în decurs de 3 zile ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială
lucrătoare în instanţa de judecată compe- a persoanelor aflate în căutarea unui loc de
tentă pentru a valida prescrierea suspendării muncă), art. 553 (Încălcarea de către angajator
sau retragerii actului permisiv și/sau licenţei, a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în
în conformitate cu procedura stabilită de muncă, art.57 ( Încălcarea termenelor de plată
Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire a salariilor, pensiilor, burselor, indemnizaţiilor
la principiile de bază de reglementare a activ- şi de efectuare a altor plăţi cu caracter perma-
ităţii de întreprinzător. nent, stabilite prin legislaţie), art.58

42
(Admiterea minorului la locuri de muncă care Personal, în temeiul art.4234 al aceluiași Cod.
prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea lui
sau atragerea minorului la munci care prez- 6.6 Protecţia consumatorilor. Soluţionarea
intă pericol pentru viaţa şi sănătatea lui), disputelor.
art.59 (Eschivarea de la negocieri asupra 6.6.1. Supravegherea pieţei privind conformi-
încheierii contractului colectiv de muncă sau tatea serviciilor turistice și protecţia con-
încălcarea termenului de încheiere a acestu- sumatorilor
ia), art.60 (Refuzul neîntemeiat de a încheia În virtutea prevederilor Legii nr.131/2012 priv-
contract colectiv de muncă), art.61 (Împiedi- ind controlul de stat asupra activităţii de
carea exercitării dreptului de întemeiere a întreprinzător, supravegherea pieţei privind
sindicatelor şi de afiliere lor). conformitatea serviciilor turistice și protecţia
În temeiul art.409 al Codului citat, contra- consumatorilor în acest domeniu, este în
venţiile prevăzute la articolele evocate se domeniul de control atribuit Agenţiei pentru
constată de către Inspectoratul de Stat al Protecţia Consumatorilor.
Muncii. Procedura de control și finalităţile acestuia se
vor derula, la fel, conform prevederilor legii
6.4.4.5 Răspunderea contravenţională în citate, cu considerarea normelor Metodolo-
cazul încălcării de către angajator a legislaţiei giei privind controlul de stat asupra activităţii
privind securitatea şi sănătatea în muncă – de întreprinzător în baza analizei riscurilor
art.553 al Codului contravenţional –este în efectuat de Agenţia pentru Protecţia Con-
competenţa exclusivă a Inspectoratului de sumatorilor şi Supravegherea Pieţei, aprobată
Stat al Muncii. prin Hotărîrea Guvernului nr.782/2018.

6.5 Protecţia datelor cu caracter personal 6.6.2. APCSP


1. Conform prevederilor Legii nr.133/2011 priv- APCSP deţine concomitent și statut de agent
ind protecţia datelor cu caracter personal, constatator pentru componenţa de contra-
prelucrarea datelor cu caracter personal se venţie prevăzută la art.84 (Producerea, plasar-
efectuează cu consimţămîntul subiectului ea pe piaţă şi/sau comercializarea de produse
datelor cu caracter personal. şi prestarea deservicii periculoase pentru
Date cu caracter personal sunt calificate orice viaţa şi sănătatea consumatorului), art.97 (Uti-
informaţie referitoare la o persoană fizică lizarea ilegală a mărcii); art.971 (Utilizarea
identificată sau identificabilă (subiect al ilegală a denumirii de origine a produsului şi a
datelor cu caracter personal). Persoana identi- indicaţiei geografice); art.972 (Utilizarea
ficabilă este persoana care poate fi identifi- ilegală a denumirilor specialităţilor tradiţio-
cată, direct sau indirect, prin referire la un nale garantate), art.98 (Utilizarea, la marcarea
număr de identificare sau la unul ori mai produselor, a unor indicaţii false ori
multe elemente specifice identităţii sale înşelătoare), art. 278 (Încălcarea cerinţelor
fizice, fiziologice, psihice, economice, cultura- legale privind interesele economice), art.279
le sau sociale; (Prezentarea de informaţii neautentice sau
Consimţămîntul subiectului datelor cu incomplete despre caracteristicile produselor
caracter personal nu este cerut în cazurile în şi ale serviciilor), art.281 (Comercializarea
care prelucrarea este necesară pentru execu- produselor supuse obligatoriu evaluării con-
tarea unui contract la care subiectul datelor formităţii fără certificat de conformitate, fără
cu caracter personal este parte sau pentru declaraţie de conformitate sau cu utilizarea
luarea unor măsuri înaintea încheierii con- ilegală a mărcii naţionale de conformitate,
tractului, la cererea acestuia. art.344 (Încălcarea cerinţelor stabilite în
2. Prelucrarea datelor cu caracter personal cu actele normative privind producerea, depozi-
încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor tarea, punerea la dispoziţie pe piaţă şi comer-
cu caracter personal constituie componenţa cializarea produselor, privind prestarea
de contravenţie prevăzută de art.741 al Codul serviciilor şi încălcarea regulilor de protecţie
contravenţional, care se constată de Centrul a consumatorilor).
Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter

43
6.6.3. Controlul în domeniul siguranţei ionul de rezoluţiune corespunzător din suma
alimentelor, şi a materialelor care vin în con- supusă restituirii. Organizatorul trebuie să
tact cu produsele alimentare aflate în uz pe execute obligaţia de restituire fără întârzieri
întreg lanţul alimentar, producerea și circu- nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de
laţia vinului și produselor alcoolice, al 14 zile de la rezoluţiune”.
protecţiei consumatorilor în domeniul În temeiul art.1602 alin.(3) al Codului civil,
alimentar dacă contractul nu prevede comisioane de
Cele mai sus enumerate revin în atribuţia rezoluţiune standardizate, mărimea comisio-
Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimen- nului de rezoluţiune corespunde preţului
telor. pachetului din care se scad economiile de
Procedura de control și finalităţile acestuia se costuri şi veniturile generate de valorificarea
vor derula, la fel, conform prevederilor Legii pe altă cale a serviciilor de călătorie.
nr.131/2012 privind controlul de stat asupra
activităţii de întreprinzător citate, cu consid- Consecutiv, evocăm că, drept consecinţă a
erarea normelor Metodologiei privind con- adoptării Legii nr. 72/2020 privind unele
trolul de stat asupra activităţii de între- măsuri de susţinere a călătorilor și a agenţilor
prinzător în baza analizei riscurilor efectuat economici din industria turismului pentru
de Agenţia Naţională pentru Siguranţa atenuarea efectelor negative generate de
Alimentelor, aprobată prin Hotărîrea Guver- situaţia epidemiologică (COVID-19), termenul
nului nr.1280/2018. de restituire a plăţilor pentru pachetele turis-
tice în cazul rezoluţiunii contractelor a fost
6.6.4. Răspunderea civilă contractuală extins de la 14 zile la 540 de zile, dar nu mai
Art. 1592 al Codului civil instituie contractul târziu de data de 31.12.2021.
privind pachetul de servicii de călătorie.
Pentru încălcarea prevederilor contractuale, Adiţional, în măsura în care beneficiarul con-
fiecare parte contractantă este pasibilă de tractul privind pachetul de servicii de călăto-
răspundere civilă contractuală, inclusiv cu rie (călătorul) consideră că i-au fost lezate
utilizarea mecanismelor de rezoluţiune a anumite drepturi, în virtutea normelor art.5 al
contractului. Codului de procedură civilă al Republicii
În conformitate cu prevederile art. 1602 alin. Moldova nr.225/2003 și art.31 alin.(1) din
(1) al Codului civil al Republicii Moldova nr. Legea nr.105/2003 privind protecţia con-
1107/2002, „Călătorul are dreptul la rezoluţi- sumatorilor, dispune de mecanismul con-
une în orice moment înainte de începerea testării acţiunilor/inacţiunilor respective în
călătoriei. În cazul în care declară rezoluţi- instanţa judecătorească.
unea în temeiul enunţului anterior, călătorul
poate fi obligat să plătească organizatorului 6.6.5. Mecanismul de protecţie stabilit de
un comision de rezoluţiune adecvat și justifi- Legea nr.105/2003 privind protecţia con-
cabil. sumatorilor și alte legi
(4) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), 6.6.5.1 Drepturile consumatorului în cazul
călătorul are dreptul să declare rezoluţiunea neconformităţii serviciului prestat
înainte de începerea călătoriei fără a plăti 1) În cazul serviciilor, remedierea gratuită a
vreun comision de rezoluţiune în cazul unor deficienţelor apărute care nu sînt imputabile
circumstanţe inevitabile și extraordinare care consumatorului, înlocuirea gratuită ,
se produc la locul de destinaţie sau în reducerea corespunzătoare a preţului sau
vecinătatea imediată a acestuia și care afecte- restituirea contravalorii se aplică la constatar-
ază în mod semnificativ executarea pachetu- ea deficienţelor în timpul prestării sau
lui sau transportul pasagerilor la destinaţie.” recepţionării serviciului ori în cadrul termen-
Potrivit alin.(9) al articolului citat „Ca urmare a ului de garanţie și se face de către prestator
rezoluţiunii, organizatorul este obligat să într-un termen de cel mult 14 zile calendaris-
restituie călătorului toate plăţile efectuate tice de la data înaintării reclamaţiei de către
pentru pachet, iar în cazul rezoluţiunii în consumator sau în termenul stabilit în con-
temeiul alin. (1), are dreptul să deducă comis- tract.

44
2) Prestatorul asigură toate operaţiunile şi ului.
suportă toate cheltuielile necesare pentru Dacă prestatorul nu a început la timp
remedierea deficienţelor constatate la prestarea serviciului sau dacă, în timpul
serviciile prestate, înlocuirea produselor prestării serviciului, a devenit clar că serviciul
utilizate în cadrul serviciilor respective, nu va fi îndeplinit în termenul stabilit, sau
inclusiv transportul, manipularea, diagnosti- dacă termenul de prestare a serviciului a
carea, expertizarea, demontarea, montarea şi expirat, consumatorul este în drept, opţional:
ambalarea acestora, sau pentru restituirea a) să fixeze prestatorului un nou termen, în
contravalorii serviciilor necorespunzătoare în cadrul căruia el trebuie să înceapă şi să
cadrul termenului de garanţie. finalizeze prestarea serviciului, şi să ceară
3) Consumatorul are dreptul să rezilieze reducerea preţului pentru serviciu;
contractul de prestare a serviciului de cali- b) să rezilieze contractul de prestare a servi-
tate corespunzătoare în orice moment, cu ciului şi să revendice repararea prejudiciului
condiţia că achită prestatorului o parte din cauzat prin încălcarea termenelor de
preţ, proporţională cu partea din serviciul începere şi/sau finalizare a prestării servici-
prestat pînă la primirea de către prestator a ului;
avizului de reziliere a contractului, dacă Termenele noi de prestare a serviciului
contractul nu prevede altfel. stabilite de consumator se stipulează în
contractul de prestare a serviciului.
6.6.5.2 Repararea prejudiciului Reclamaţiile consumatorului privind nere-
Consumatorul este în drept să pretindă spectarea termenelor de prestare a servici-
repararea prejudiciului cauzat de serviciile ului nu vor fi satisfăcute dacă prestatorul face
necorespunzătoare indiferent de faptul dacă dovada că tergiversarea s-a produs din
s-a aflat sau nu în relaţii contractuale cu motive de forţă majoră.
prestatorul.
Prejudiciul se repară de către prestator şi în 6.6.5.4 Acţiuni privind protecţia drepturilor
cazul în care prestarea serviciului se fac în consumatorilor
mod gratuit sau la preţ redus. Acţiunile privind protecţia drepturilor con-
Prejudiciul (inclusiv moral) se repară de către sumatorilor pot fi depuse la instanţa
prestator dacă a fost cauzat pe parcursul a 2 judecătorească de către consumatorii înşişi
ani - la produsele pentru care nu este sau reprezentanţii acestora, de către
prevăzută stabilirea termenului de valabili- autorităţile administraţiei publice abilitate
tate/datei de minimă durabilitate sau duratei sau de către asociaţiile obşteşti de consuma-
de funcţionare. tori.
Prejudiciul moral cauzat consumatorului de Acţiunile privind protecţia drepturilor con-
către prestator prin încălcarea drepturilor lui sumatorilor se depun la instanţa judecătore-
prevăzute de prezenta lege, precum şi de alte ască în conformitate cu termenele prevăzute
acte normative, se repară în mărimea stabilită de legislaţie. Consumatorii sînt scutiţi de taxa
de instanţa judecătorească. de stat în acţiunile privind protecţia dreptu-
Prejudiciul moral se repară indiferent de rilor sale.
repararea prejudiciului material cauzat Prestatorul va fi exonerat de răspundere
consumatorului. pentru neîndeplinirea obligaţiilor sau pentru
Pentru repararea prejudiciului cauzat con- îndeplinirea lor neconformă, sau pentru
sumatorului, acesta trebuie să facă dovada cauzarea prejudiciului dacă va face dovada că
prejudiciului. aceste fapte s-au produs din motive de forţă
majoră.
6.6.5.3 Obligaţiile prestatorului la prestarea Pentru soluţionarea litigiilor ce ţin de pro-
serviciului tecţia drepturilor consumatorilor, consuma-
Prestatorul este obligat să asigure prestarea torii şi agenţii economici pot iniţia benevol
serviciului în termenele şi condiţiile stabilite procedura de mediere ca o modalitate alter-
în reglementările specifice în domeniu sau nativă de soluţionare.
stipulate în contractul de prestare a servici-

45
VII. COMENTARII ȘI ADNOTĂRI LA Răspunsul propus: Conform alineatului (3) al
DIFERITE SPEŢE articolului 3 al Legii 93/1998, asupra titularu-
Începând cu 26 iulie 2020, conform ultimelor lui patentei nu se extind cerinţele privind
amendamente operate în Legea cu privire la efectuarea operaţiilor de casă şi decontărilor
patenta de întreprinzător nr. 93/1998, este și ca rezultat titularii de patentă pot să înca-
prevăzută următoarea activitate în baza seze plata pentru servicii prestate în baza
patentei: „2.49. Servicii de ghidaj turistic patentei direct pe conturi bancare, ori cardu-
prestate de către ghizi de turism, inclusiv cu rile de plată ale titularului de patentă. La des-
transport propriu.” În context, se impun tinaţia plăţilor efectuate trebuie să fie
următoarele precizări: menţionat „Plata pentru servicii de ghidaj
turistic în baza contului/contractului/ofertei
1) Dacă titularii patentei respective, pot presta cu nr. ____ din data/pentru data ______” Totodată,
aceste servicii exclusiv cu transportul deţinut dacă veniturile în baza patentei o să
în proprietate sau, aceste servicii pot fi depășească limita de 300,000 de lei într-o
prestate cu un transport condus în bază de perioadă de 12 luni consecutive, prevăzută în
procură? alineatul (3) al articolului 18 al Legii 93/1998,
- Serviciul respectiv se permite a fi prestat suma depășirii o să reprezinte venitul impoz-
inclusiv în situaţia în care mijlocul de trans- abil al persoanei date și o să fie impozitat con-
port, cu care se prestează serviciul, este form principiilor generale, și anume cu 12% pe
condus de o altă persoană? sumele care depășesc 300,000 lei.

Răspunsul propus: Serviciile de ghidaj turis- 3) Care este organul abilitat a verifica dacă
tic pot fi prestate de către titularii de patentă ghidul - titular de patentă, încasează de la
numai cu utilizarea transportului la care turiști bani exclusiv pentru excursie în cont
ghidul are cel puţin drepturile de posesiune și propriu, în scopul evitării creării de condiţii
de folosinţă asupra transportului utilizat la neloiale pe piaţă (ghid care vinde tururi de 1 zi
prestarea serviciilor. Deci, sub transportul B2C versus agenţie de turism B2C)?
propriu se subînţelege și transportul utilizat
direct de către titularul de patentă și obţinut Răspunsul propus: Conform art. 15 al Legii
în baza contractului de transmiterea în pose- 93/1998, Serviciul Fiscal de Stat este respons-
sie şi/sau folosinţă (locaţiune, leasing oper- abil pentru aplicarea prevederilor prezentei
aţional, financiar). legi referitor la eliberarea patentei, prelun-
Conform literei a) alineatul (8) al articolului 3 girea termenului ei de valabilitate, anularea
al Legii 93/1998 titularul de patentă nu este în sau suspendarea acesteia, precum şi pentru
drept să angajeze lucrători pentru desfășurar- încasarea taxei respective. Totodată, toate
ea activităţii de întreprinzător specificate în veniturile încasate de titularul de patentă care
patentă. Ca rezultat, la volanul transportului nu corespund patentei deţinute o să reprez-
propriu poate fi numai ghidul, adică titularul inte venit impozabil al persoanei date și o să
de patentă, sau turistul care a achitat servicii fie impozitat conform principiilor generale, și
de ghidaj către acest ghid, și se află, pe parcur- anume 12% pe toate veniturile încasate care
sul excursiei achitate, împreună cu ghidul, în nu corespund serviciilor prevăzute în patenta
transportul respectiv. deţinută.

2) Sunt în drept, titularii acestei patente, să


se înregistreze pe site-uri internaţionale gen
tripadvisor, viator, toursbylocals, unde să-și
vândă serviciile (tururi / excursii), astfel să
încaseze bani pe cardul personal de la aceste
sisteme de promovare? Dar sub formă de
transferuri directe de la turiști? Ce date
trebuie să fie indicate la rubrica destinaţia
plăţii?

46
4) Scutirea de TVA pentru pachete de care permite angrenarea cititorului în diferite
servicii turistice. După cum am menţionat scenarii, ce îl inspiră și îl motivează să ia
pachetele de servicii turistice pot fi formate decizia de a achiziţiona o ofertă. Turismul
exclusiv de către un tur-operator. Dar cum experienţial este promovat de cele mai mari
rămâne cu agenţiile de turism, care nu sunt organizaţii internaţionale de turism precum
înregistrate ca tur-operatori, dar desfășoară UNWTO și ETC, care în 2017 au publicat un
exclusiv activitate de turism intern și recep- Ghid cu recomandări privind marketing-ul
tor. Cum să procedeze aceste agenţii? Sunt experienţelor turistice tematice. 12
oare obligate să cumpere aceste pachete de În ce privește autenticitatea locală a com-
servicii de la alt tur-operator local sau unica ponenţei ofertelor turistice, este importantă
soluţie este să formeze pachete de servicii, sinergia dintre produs și experienţă, care
dar nu vor putea beneficia de scutirea de trebuie să se completeze una pe alta și să
TVA (nefiind înregistraţi ca tur-operatori). ofere prin mesajul de storytelling comunicat
Este poate vreo excepţie pentru formarea de călătorilor o concordanţă între arhitectură,
pachetele de servicii de turism intern/recep- elementele de decor (precum covoarele,
tor? ţesăturile), tradiţiile, gastronomia și promisi-
unea brandului turistic de experienţă, ce
Răspunsul propus: Sunt scutite numai pache- cuprind activităţile turistice propriu zise. 12
tele turistice: pachete de servicii de călătorie
și pachete de servicii excursioniste, ca rezul- 8.1.1.2 Recomandări privind componenţa
tat vânzarea serviciilor turistice se impozite- ofertei turistice
ază cu TVA pe principii generale. Pachete De remarcat, că oferta turistică este atractivă
turistice poate forma numai tur operatorii. în cazul în care întrunește un număr semnifi-
cativ de atracţii turistice, precum resursele
VIII. RECOMANDĂRI, BUNE PRACTICI. naturale, istoria, cultura, patrimoniul
8.1 Sfaturi și recomandări pentru activitate de oeno-gastronomic sau experienţele de aven-
succes tură ușoară, și care determină o perioadă
8.1.1 Autenticitate, turism de experienţă, ofer- medie de aflare în destinaţie mai lungă – mai
ire de pachete mult de 2-3 nopţi. Un sejur de până la 2-3
8.1.1.1 Turismul de experienţă și conceptul de nopţi este media caracteristică unui sejur de
autenticitate tip business, de tip MICE ori city break.
O tendinţă actuală pe piaţa globală a călăto-
riilor este turismul de experienţă: turiștii De asemenea, călătoriile ce cuprind destinaţii
care călătoresc pentru a experimenta și a afla multiple, în special din proximitate, sunt niște
mai multe despre istorie, gastronomie sau oportunităţi care nu au fost pe deplin
natură. Acest lucru ocupă adesea forma unor explorate și oferă sustenabilitate. Confirmare
tururi tematice, care combină destinaţii sau a acestui fapt este prognoza pozitivă a
puncte de interes ce aparţin unei teme ori Președintelui Tourism Economics, Adam
unei motivaţii comune de călătorie. În cazul Sacks privind indexul de recuperare de 67%
unei oferte turistice tematice, aceasta se din totalul de sosiri a turismului din Moldova,
concentrează pe experienţe, activităţi și semnificativ mai mare în comparaţie cu alte
învăţărea prin descoperire – la polul opus se destinaţii, anume datorită dependenţei de
află călătorii care sunt observatori pasivi. turiștii originari din pieţele din proximitate
Pentru a răspunde cererii pentru turismul de (Europa de Est).
experienţă, sunt doi factori care trebuie Călătoriile ce cuprind vizitarea unor destinaţii
satisfăcuţi – prezenţa experienţelor auten- multiple oferă destinaţiilor mai mici posibili-
tice și disponibilitatea unui acces vast la tatea de a-și crește vizibilitatea, și în același
informaţii care le permite călătorilor să timp, presiunea plasată pe cele mai populare
acceseze online idei de călătorie tematice. destinaţii este redusă și eforturile de market-
Tendinţa este, de asemenea, condusă de ing comune ajută la dezvoltarea unei întregi
comercializarea ofertelor prin povestiri zone turistice, deoarece vizitatorii sunt
(storytelling), un instrument de marketing dispersaţi într-o regiune mai extinsă.

47
ETC menţionează că experienţele de desco- și frecvenţei curselor;
perire a stilului de viaţă local (turism de expe- - Datele statistice privind vizitatorii, pe ţări de
rienţă) sunt mai importante pentru călătorii origine, care indică existenţa cererii și posibil-
care urmăresc vizitarea mai multor destinaţii itatea satisfacerii motivaţiilor de călătorie ale
în timpul unei călătorii, în timp ce cumpărătu- acestor segmente ale pieţii;
rile (shopping) și restaurantele au un rol - Potenţial turistic regional – în cazul
important pentru cei care vizitează mai României și Ucrainei, o tendinţă globală ce a
puţine ţări. prins mai mult contur în contextul pandemiei;
Prin urmare, în răspuns la tendinţa respectivă, - Disponibilitatea personalului, serviciilor și
se recomandă dezvoltarea ofertelor turistice facilităţilor ce permit acomodarea solicitărilor
pe diverse dimensiuni, ce vor determina gen- specifice ale călătorilor. Lipsa acestora nu
erarea unui trafic înalt de turiști: justifică poziţionarea ofertei turistice pe anu-
Aventură ușoară - prin itinerarii de drumeţie – mite pieţe de desfacere. Spre exemplu, sunt
hiking, de ciclism – biking, de observare a importante competenţele lingvistice ale
păsărilor, naturii, faunei; de observare a ceru- personalului, prezenţa căzilor de baie în
lui și corpurilor cerești (astroturism); eveni- camere în cazul călătorilor originari din Asia,
mente sportive cu potenţial de turism recep- disponibilitatea unui meniu conform consid-
tor, cazare în camping ori în sat etc.; eraţiilor religioase în cazul călătorilor din
Experienţe oenoturistice și culturale – itiner- comunităţile Musulmane.
arii, activităţi de vizeaza patrimoniul cultural A se ţine cont de asemenea de ţările BRICS -
imaterial (evenimente cultural-turistice, ţările cu economie emergentă, precum Brazil-
sărbători tradiţionale, spectacole) în regiuni ia, Rusia, India, China si Africa de Sud, întrucât
vitivinicole, master class de eno-gastronomie, evoluţia economică a acestui bloc este
participare la producţia de vin, degustări de corelat cu puterea de cumpărare a serviciilor
vin, drumeţii în vie; master class de turistice și poate prezenta o oportunitate.
meșteșugărit, de olărit; vizite de descoperire
în teren, etc.; 8.1.2 Ospitalitate, managementul clientelei si
Agroturism – participarea la activităţi din fidelizare
comunităţile sătești, excursii pe potecile „Achiziţionarea” unui nou consumator poate
satului, master class de gătit, pescuit, cazare costa de 5 ori mai mult decât fidelizarea unui
în agropensiuni, etc. consumator existent, iar creșterea reţinerii
clienţilor cu 5% poate crește profiturile de la
8.1.1.3 Recomandări selecţie pieţe ţintă 25 la 95%. Rata de succes a vânzării către un
Urmare a unor cercetări de piaţă complexe client pe care o aveţi deja este de 60-70%, în
întreprinse și analizelor datelor colectate, se timp ce rata de succes a vânzării către un
recomandă prioritar poziţionarea pe pieţele client nou este de 5-20%. Prin urmare, proce-
sursă precum Polonia, Italia, România. Pieţe sul de fidelizare a unui călător este asociat cu
secundare, precum Ucraina, Germania, Marea câteva strategii și tactici.
Britanie reprezintă pieţe-ţintă de gr. II. Orien-
tarea spre aceste pieţe cuprinde câteva avan- 8.1.2.1 Elaborare manual cu proceduri stan-
taje competitive: dard de operare
- Eforturi semnificative de promovare anterio- Până la primul contact cu potenţialul
are sub egida brandului turistic de ţară, cumpărător, se recomandă stabilirea unor
însemnând pentru agenţii economici o proceduri standard de operare, cu indicatori
eficienţă a costurilor asociate promovării cantitativi (spre exemplu, perioada de timp în
ofertelor pe aceste pieţe, ori promovarea pe o care o cameră trebuie curăţată) și calitativi
piaţă în atenţia căreia nu s-au alocat resurse (comunicarea telefonică / pe e-mail a person-
de promovare conform unui Program-cadru alului de la recepţie cu un potenţial client),
strategic de marketing și promovare turistică care reduc la maxim acţiunile ce pot cauza
nu implică aceiași raţionalizare a cheltuiel- disatisfacţia potenţialilor cumpărători.
ilor;
- Disponibilitatea posibilităţilor de transport

48
Fiecare membru al echipei / departament, (atât online cât și offline) în CRM privind
trebuie informat cu privire la rolul și respons- intenţia de cumpărare și preferinţe. Chiar dacă
abilităţile fiecăruia și importanţa sinergiei nu s-a realizat o tranzacţie, datele comune
dintre membri / departamente întru realizarea colectate oferă posibilitatea de a cunoaște
principalului scop – fidelizarea clientelei care cele mai accesate / căutate oferte și analiza în
în consecinţă va determina generarea unui cazul căutării online, a potenţialelor erori.
flux constant de venituri. Responsabilităţile În cazul confirmării unor rezervări, este nece-
unui angajat trebuie să cuprindă indicatorii de sară analiza logistică de a furniza servicii de
performanţă care să reflecte realist eficienţa calitate. Se recomandă suplinirea personalu-
muncii și rata de îndeplinire a task-urilor, în lui în perioade de vârf ori restricţionarea
contextul evaluării performanţei angajatulu- vânzărilor până se deţine capacitatea nece-
i/departamentului. Este important ca în sară. La fel de importantă este prestarea servi-
manual să se regăsească procedura de recu- ciului conform promisiunii, iar în cazuri de
perare a încrederii, cu pași specifici de urmat force majeur – înștiinţarea cumpărătorului
în cazul unei nemulţumiri exprimate de către prin explicaţii profesioniste și oferirea de
călător: ce mesaj se comunică unui călător alternative.
nemulţumit, cine intervine dintre membrii
echipei în cazul unei situaţii critice, ce promi- 8.1.2.4 Furnizarea experienţelor
siuni și marje de discount se oferă drept com- La această etapă, loialitatea se bazează pe
pensaţie în contextul unor situaţii, etc. fiecare punct de contact stabilit dintre mem-
brii echipei și oaspete. Acesta trebuie infor-
8.1.2.2 Integrare CRM mat privind disponibilitatea angajaţilor în
După elaborarea unui manual cu proceduri de cazul în care întâmpină o problemă ori
operare, se recomandă instalarea și utilizarea nelămurire. Menţiuni cu privire la locaţia pref-
unui CRM - sistem ce poate înregistra atât erată în restaurant, itemii din meniu preferaţi,
interacţiunile din interiorul companiei, alergii sau restricţii alimentare trebuie inte-
precum si interacţiunile cu potenţialii și actu- grate în CRM pentru ca în cursul următoarelor
alii clienţi. Un CRM conţine o bază de date vizite, aceste necesităţi să fie anticipate. La
unde se înregistrează de către angajaţi toate această etapă pot fi eliminate orice inconve-
informaţiile despre clienţi și asigură accesul nienţe și feedback-ul se colectează, fie prin
în timp real la ele printr-un singur click. Astfel discuţii prietenoase cu oaspeţii ori într-un
se pot anticipa cerinţele clienţilor, înregistra mediu mai formal, conform circumstanţelor.
unele comportamente alarmante ale acestora
și pot contribui la stabilirea unui plan de mar- 8.1.2.4 Post-tranzacţie
keting conform tipologiei clientelei compa- Odată ce a luat sfârșit un sejur/excursie/expe-
niei. rienţă turistică, sondajul pentru a măsura
satisfacţia poate fi diseminat pe e-mail ori
8.1.2.3 Punctul de contact pre-vânzare acest feedback poate fi colectat la recepţie /
În primă instanţă, prima interacţiune de famil- plecare. Se vor folosi întrebări scurte și speci-
iarizare a unui cumpărător cu produsul sau fice. La această etapă, se recomandă comuni-
serviciul propus, în cazul unui contact fizic, carea unui mesaj succint privind ofertele ori
necesită un răspuns prompt la cerinţele serviciile de actualitate, în perioada imediat
clienţilor, iar angajaţii împuterniciţi să inter- următoare. În cazul în care s-au înregistrat
acţioneze cu potenţialii clienţi, să fie instruiţi nemulţumiri pe durata sejurului și călătorul le
și bine informaţi. În cazul unei interacţiuni comunică abia în ultimă instanţă, managerul
online, standardele de amabilitate se aplică, trebuie anunţat și detaliile trebuie preluate
iar canalele digitale și instrumentele (Ex: privind incomodităţile create.
chatbot) prin care se comunică cu clientul Există posibilităţi de loializare a clientelei
final trebuie să opereze fără erori sau acţiuni prin crearea unui program de loialitate – odată
ce îngreunează procesul de familiarizare a ce se alătură acestui program, aceștia pot
călătorului cu ofertele propuse. La această dispune de beneficii suplimentare pe măsura
etapă se recomandă colectarea oricăror date frecvenţei vizitelor și ofertelor procurate.

49
8.1.3 Digitalizare si accesibilitate experienţe pentru turiști cu oferirea unor
Conform unui raport al Băncii Mondiale din informaţii interesante și atractive.
2018, privind locurile de muncă digitale în
Moldova, se prognozează că 60% din locurile 8.1.4 Promovare și comunicare
de muncă ar putea vedea schimbări semnifi- Acţiunile de promovare și comunicare ale
cative în sarcinile zilnice îndeplinite și, prin unei companii din turism derivă din planul de
urmare, abilităţile și instrumentele necesare marketing, elaborat în concordanţă cu obiec-
urmare a digitalizării trebuie ajustate în tivele strategice de marketing a Republicii
funcţie de cererea pieţei.15 Moldova ca destinaţie turistică. Odată cu
Cu referire la activitatea industriei ospital- identificarea pieţelor ţintă potrivite pentru
ităţii, pentru asigurarea unei eficienţe oper- produsul și serviciile turistice prestate,
aţionale în gestionarea tuturor rezervărilor și câteva acţiuni recomandate pentru promova-
evidenţa tranzacţiilor, se recomandă imple- rea destinaţiilor de marketing recomandate
mentarea soluţiilor tehnologice, ori mai sunt:
exact - Property Management System (PMS). - Campanii de comunicare online. Acestea se
Un asemenea sistem: vor desfășura conform obiectivelor specifice
• oferă evidenșă clară si detaliată a datelor; urmărite: mărirea gradului de conștientizare
• oferă integrare cu alte solutii hoteliere, a publicului ţintă privind activitatea/portofo-
• ofera siguranţă datelor, liul companiei; informarea pieţei privind
• ajută la optimizarea personalului; noul produs ori o nouă facilitate; celebrare
• crează rapoarte contabile (statistice & sărbătoare naţională (Ex.: Campanie de Paște,
analitice). Mărţișor, Crăciun, etc.), etc.;
Datorita PMS-ului activitatea hotelieră poate - Participarea la expoziţii și târguri de turism
fi gestionată si la distanţă. internaţionale specializate în regiunile și
Printre cele mai renumite PMS-uri se numără pieţele ţintă, cu stand de ţară, în cadrul cărora
Opera, Suite8, Clodbeds, ClockPMS. se organizează și activităţi de comunicare
Pe lângă sistemele de management hotelier, B2B;
unităţile de cazare mai utilizează sisteme de - Conferinţe tematice de oenoturism, turism
management a restaurantului (Simphony, gastronomic, cultural, aventură ușoară
Micros3700, IKKO), sisteme pentru manage- - Participarea la tururi de familiarizare organi-
mentul spa-ului (TNG), sisteme pentru zate individual ori de către asociaţiile de
evidenţa rezervărilor (Channel Manager) si al profil, Agenţia de Investiţii, pentru jurnaliști
upgrade-rilor (NOR1). specializaţi în destinaţiile turistice;
Pentru operatorii de turism din agenţiile de - Organizarea si/sau participarea la de eveni-
turism sunt importante abilităţile practice de mente; participarea în cadrul excursiilor de
utilizare a sistemelor de căutare și rezervare familiarizare cu destinaţiile turistice pentru
– Amadeus, Sabre sau Travelport (care tur-operatori;
cuprinde Apollo, Galileo și Worldspan). - Materiale tipărite și merchandisingul; etc.
În industria turismului, pentru toţi operatorii,
nu poate fi neglijată importanţa Agenţiilor de În general, comunicarea cu audienţa este
Turism Online (numite OTA), care sunt acompaniată de un concept vizual, slogan,
platforme online ce oferă călătorilor infor- mesaje-cheie, set de design-uri adaptate la
maţii, instrumente și modalităţi de planifi- diverse platforme de comunicare și medii,
care, rezervare și achiziţionare a serviciilor spoturi video general ori specific, etc. Până a
turistice. Expedia, care deţine portalurile fi create paginile oficiale ale companiei în
Expedia.com, Hotels.com, Hotwire.com, mediul online pe diverse platforme, trebuie
Priceline.com, care deţine Booking.com, realizată o analiză a publicului ţintă, pentru a
Agoda.com si agregatorul Kayak.com; sunt identifica ce platforme utilizează călătorul
câteva exemple de OTA-uri. pentru a accesa informaţii ori pentru comuni-
Pentru ghizi este important să folosească carea cu prestatorul de servicii. Odată create,
gadgeturi pentru a face excursiile mai se recomandă a fi gestionate de către depar-
distractive, să se axeze pe crearea unor tamentul de Marketing și Comunicare,

50
ori de către o companie de marketing și pub- maturitate a produsului/serviciului. Totuși în
licitate online, care va contribui la creșterea exemplul unei relaţii B2B, o pensiune va oferi
prezenţei online. agenţiilor de turism/turoperatorilor servicii
Prezenţa online necesită o gestionare calita- de cazare la un tarif care este în medie cu
tivă a tuturor conturilor companiei pe online. 20% mai mic, decât tariful afișat la recepţie.
Odată analizat publicul ţintă (potenţialii Agenţia de turism în acest caz, în calitatea sa
clienţi), conţinutul postărilor va fi elaborat cu de intermediar va aplica un comision rezon-
scopul de a fideliza calitativ urmăritorii și vor abil și are astfel responsabilitatea de a atrage
fi însoţite de elemente grafice (poze), iar un număr de turişti pentru ocuparea unui
calendarul de postări urmând a fi elaborat anumit număr de camere.
astfel încât să capteze atenţia publicului ţintă Prin intermediul simulării de mai jos pentru
în momentul potrivit. Ulterior, activitatea activitatea unui hotel cu o capacitate de peste
trebuie evaluată prin analiza impactului 100 camere, se poate identifica importanţa
postărilor și opinia clienţilor despre activi- unei diferenţieri în stabilirea tarifelor, în mod
tatea companiei trebuie colectată și analizată. special, cu impact asupra relaţiilor B2B.
În aceeași ordine de idei, în mediul online, Tariful afișat la recepţie este cel mai mare,
fiecare client trebuie abordat ulterior feed- spre exemplu de 65 EUR (cu taxe incluse) și
back-ului prezentat, cât și în mediul offline, va fi urmat de tariful prestat către călătorii
este nevoie de o abordare personalizată a care efectuează o rezervare direct, cu valoar-
fiecăruia. ea între 56 și 65 EUR. Apoi, în descreștere,
De menţionat că prezenţa online se recoman- urmează tariful oferit de către operatorii
dă a fi asigurată atât pe reţelele de socializare online (OTA) (Ex. Booking.com), de 56 EUR.
(Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) cât și Contractele care vor fi încheiate cu com-
pe platformele pentru călătorii (motoare de paniile ce vor asigura pe o anumită perioadă
căutare în scop turistic) precum Tripadvisor, de timp cazarea angajaţilor, specialiștilor
Booking, Expedia, Airbnb, etc. acestora în unitatea de cazare, vor fi asociate
cu un tarif de 50 EUR. Agenţiile de turism și
8.1.5. Relaţii B2B și politica de preţuri turoperatorii vor beneficia de un tarif de
În relaţiile B2B, ofertele turistice sunt aproximativ 37 EUR, iar “Wholesalerii” (Ex.
prestate de regulă intermediarilor clasici (Ex.: Hotelbeds, JacTravel) ori mai exact, interme-
o pensiune prestează servicii turistice prin diarii, care achiziţionează o capacitate semni-
intermediul unei agenţii sau unui turopera- ficativă pentru a vinde mai departe către OTA,
tor), ori intermediarilor în canalele de vor obţine un tarif de 25 EUR.
distribuţie (Ex.: Agoda, Booking), cea din urmă O altă tactică este de a identifica cel mai bun
relaţie B2B oferind acces la canale de promo- tarif disponibil (BAR, Best Available Rate) și în
vare si vânzare disponibile 24/7, accesibile în dependenţă de numărul de rezervări actuale,
contextul prezenţei conexiunii la internet, odată cu atingerea unui prag de rezervări,
inclusiv de pe dispozitivele mobile. tarifele se vor modifica.
Identitatea de brand este creată prin relaţiile
personale cu partenerii de afaceri, cât şi prin În general, tarifele trebuie ajustate pentru 3
vânzările anterioare, care presupun în primă perioade, conform sezonalităţii: perioada de
instanţă varii negocieri de preţ. Politica de vârf, perioada de mijloc (shoulder) și în perio-
stabilire a tarifelor pentru orice ofertă turis- ada când se înregistrează cerere scăzută.
tică (prestată de un ghid de turism, pensiune, Datele istorice privind sezonalitatea în
etc.), indiferent că e o relaţie B2C ori în mod Republica Moldova comunicate de turopera-
special, B2B, trebuie să poarte un caracter torii și operatorii hotelieri menţionează că
“elastic”, însemnând că preţurile vor varia în perioada de vârf este reprezentată de lunile
conformitate cu, condiţiile pieţii. Condiţiile iulie și august, apoi sfârșitul lunii septembrie
pieţii cuprind indicatori precum sezonali- și începutul lunii octombrie.
tatea, tipul de călători ţintă care prezintă
cerere, performanţa setului competitiv, des-
fășurarea unor evenimente, dar și gradul de

51
Perioadele cu cerere scăzută sunt cele din olărit), organizatori de evenimente. Datorită
ianuarie, februarie, iar adesea, perioada de susţinerii continue din momentul fondării a
mijloc este regăsită în lunile martie, aprilie, Proiectului de Competitivitate din Moldova
noiembrie. Totuși, în cazul în care se des- finanţat de USAID, Guvernul Suediei și Marii
fășoară un eveniment ori există circumstanţe Britanii, ANTRIM susţine dezvoltarea de pro-
care determină o cerere, tarifele/perioadă duse turistice, iniţiativele de lobby și advoca-
trebuie reconsiderate. cy ale industriei și a reușit gestionarea activi-
De asemenea, odată lansată activitatea turis- tăţilor de marketing a destinaţiei pe pieţele
tică, se aplică strategia de preţuri înalte, în internaţionale și interne prin intermediul a 3
cazul unei concurenţe inexistente și în cazul dimensiuni importante:
unui produs/serviciu unic, ori se aplică strate- -Participarea cu standul de ţară a Moldovei la
gia de preţuri mici, care în prima perioadă peste 30 de târguri și expoziţii internaţionale;
permite penetrarea pieţei mai rapidă. -Organizarea de tururi de familiarizare pentru
Dacă o companie înregistrează creștere, se jurnaliști străini, bloggeri specializaţi în
aplică o creștere a tarifelor ori dacă iniţial turism, formatori de opinie și tururi de presă
s-au aplicat tarife mari, se optează pentru pentru jurnaliști internaţionali, fiind astfel
preţuri regresive. Companiile care oferă servi- generate peste 200 de articole de presă și
ciu de lux ori de nișă, vor menţine tariful
ridicat în mod constant.
-Includerea Moldovei în topul destinaţiilor
Cele expuse mai sus reprezintă bunele practi- globale de turism prin intermediul promovării
ci implementate în stabilirea tarifelor în activ- Republicii Moldova ca destinaţie turistică,
itatea turistică, iar decizia de a aplica o anu- dezvoltarea campaniilor de comunicare inter-
mită strategie trebuie luată în conformitate cu naţionale precum „Descoperă Moldova”, „Fii
toţi factorii interni și externi care au impact Oaspetele Nostru”, „Hai la Mine Acasă”, care
asupra activităţii turistice în cauză. au adunat premii ale forurilor internaţionale
de prestigiu.
8.2 Asociaţii sectoriale Totodată, în gestiunea asociaţiei este unicul
Asociaţiile din domeniul turismului joacă un Centru Naţional de Informare Turistică
rol vital în dezvoltarea durabilă a industriei funcţional din Moldova și a implementat cu
turismului, datorită intervenţiei acestoria de succes proiecte semnificative pentru indu-
lungă durată. Acestea coordonează campanii stria turismului, din proiecte atrase din fondu-
de promovare și oferă servicii de marketing cu ri de tip naţional (Programul , ,Capitala Tinere-
impact larg asupra la toată industria, susţine și tului 2020” al Ministerului Educaţiei, Culturii
dezvoltă produse turistice conectând actorii și Cercetării) și internaţional (Proiecte BSB,
din industrie și din numele reprezentanţilor GIZ) și este membru activ al Consiliului Eco-
industriei susţine interesele acestora în nomic de pe lângă Prim Ministru și alte foruri
comunicarea cu instituţiile de stat și alţi acto- locale și internaţionale.
rii relevanţi.
În Republica Moldova, sunt câteva asociaţii Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Mol-
care operează ca facilitatori ai industriei turis- dova (ADTM) contribuie la promovarea
mului intern și receptor: sectorului turistic, zonelor turistice, imaginii
Asociaţia Naţională pentru Turism Receptor turistice a destinaţiilor naţionale şi regionale,
și Intern din Moldova (ANTRIM) - fondată în conservarea resurselor turistice naturale şi
2012, ANTRIM este cea mai activă asociaţie cultural-istorice. ADTM realizează și susţine
de business, cu peste 75 de antrepreno- parteneriate între principalii actori sociali,
ri-membri și o reprezentativitate de aproxi- promovează cooperări transfrontaliere şi
mativ 80% din industria de turism receptor și internaţionale în zonele turistice şi schimbul
intern în lanţul valoric, printre care: tur-oper- de experienţă în domeniul turismului.
atori și agenţii de turism, vinării cu servicii
turistice, agro-pensiuni și case rurale, hoteluri,
prestatori de experienţe turistice (kayak, SUP,

52
.Oferă suport noilor destinaţii turistice, pro-
gramelor de gestionare eficientă a zonelor Asociaţia Naţională a Ghizilor din Republica
turistice, amenajarea turistică a teritoriului, Moldova (ANG) și Asociaţia Ghizilor, Lecto-
diversificarea locaţiilor turistice pe teritoriul rilor și Translatorilor din Republica Moldova
Republicii Moldova şi realizează informarea (AGLT) sunt 2 asociaţii ecare reunesc ghizii,
publicului larg prin elaborarea și publicarea lectorii și translatorii din domeniul turismului
unor materiale știinţifice și publicistice din Republica Moldova, care posedă compe-
despre destinaţiile turistice moldovenești. tenţe lingivistice în limba rusă, franceză,
engleză, italiană, spaniolă și turcă.
Adiţional, ADTM se implică în:
• Elaborarea și implementarea de proiecte în 8.3 Proiecte de asistenţă tehnică, granturi și
turism; finanţări nerambursabile
• Planificarea afacerii, inclusiv planuri Proiectele de asistenţa externă acordată
investiţionale în turism; Republicii Moldova pentru dezvoltarea turis-
• Studii de piaţă, planuri de marketing speci- mului pot fi regăsite pe portalul public al Plat-
fice turismului; formei pentru Gestionarea Asistenţei externe
• Studii de fezabilitate pentru locaţii turis- al Guvernului Moldovei16 - http://amp.gov-
tice; .md/portal/. Câteva dintre entităţile ce oferă
• Identificarea partenerilor și asocierea în posibilităţi de asistenţă tehnică, granturi și
clustere turistice; finanţări nerambursabile sunt:
• Sisteme de management a calităţii, etc.
Reprezentanţa Solidarity FUND PL (Polonia)
Asociaţia Patronală a Industriei Turismului in Moldova
din Republica Moldova (APIT) reprezintă, Solidarity Fund PL în Moldova este reprezen-
promovează, susţine și apără interesele tanţa Fundaţiei Poloneze Solidarity Fund PL,
comune economice, tehnice și juridice, înfiinţată de către Ministerul Afacerilor
precum și acţiunile de cooperare ale mem- Externe al Republicii Polone, misiunea căreia
brilor săi. Promovează politica de atragere a este de a contribui la dezvoltarea comu-
investiţiilor în valorificarea potenţialului nităţilor, îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţe-
turistic autohton. nilor, orientată la valorificarea resurselor
locale disponibile, printre care și resursele
Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic turistice. Principalul partener în îndeplinirea
și Cultural din Moldova (ANTREC) a fost misiunii este reţeaua naţională LEADER,
creată în septembrie 2000 și este iniţiatorul organizaţie creată sa reprezinte Grupurile de
deschiderii primelor afaceri rurale în Republi- Acţiune Locală (GAL-urile) și să ofere asis-
ca Moldova. Misiunea ANTREC cuprinde tenţă de la înfiinţare la consolidarea capac-
următoarele obiective: ităţilor acestora. Principalii actori ai tuturor
• Elaborarea Strategiilor de dezvoltare dura- iniţiativelor locale LEADER sunt Grupurile de
bilă a turismului în raioanele cu potenţial Acţiune Locală, iar membrii GAL sunt organi-
turistic major; zaţiile, instituţiile, liderii locali – reprezen-
• Diversificarea produsului turistic naţional; tanţi ai sectorului public, antreprenorial și
• Participarea la perfecţionarea legislaţiei civic, care împreună gestionează procesele de
turistice; dezvoltare locală. Astăzi, abordarea LEADER
• Acordarea serviciilor de consultanţă în Republica Moldova sprijină activitatea a 32
potenţialilor prestatori de servicii turistice de GAL-uri, ce acoperă peste 35% din zonele
eco-rurale; rurale ale ţării. Având la bază Strategia de
• Participarea la evenimente naţionale și Dezvoltare Locală (SDL), GAL-urile au imple-
internaţionale: conferinţe, festivaluri, mentat aproximativ 700 de micro-proiecte
expoziţii. locale care vizează dezvoltarea afacerilor
• Elaborarea de materiale informaţionale cu mici, îmbunătăţirea infrastructurii din locali-
scopul susţinerii dezvoltării afacerilor turis- tăţi, crearea produselor și serviciilor lipsă în
tice în mediul rural ș.a.m.d sate, dezvoltarea și promovarea turismului

53
rural, valorificând potenţialul economic, etc. Budești, Primăria Ciorești, Primăria Slobozia
Mare, Primăria Văleni, Primăria Manta (Cahul),
Mecanismele de finanţare conform abordării Primăria Mun. Cahul, Primăria Borogani,
Leader care se implementează în Republica Primăria Avdarma, Primăria satului Taraclia,
Moldova vizează: achiziţionarea echipamen- Primăria Ceadîr-Lunga, Primăria Tvardiţa,
telor pentru afacerile mici, reabilitarea obiec- Primăria Cotiujenii Mari, Primăria Scoreni,
tivelor culturale, de infrastructură și altele. Cu Primăria Rogojeni, Primăria Mun. Edineţ,
referinţă la activitatea turistică, acestea sunt Primăria Coșniţa, Primăria Sărata Veche,
orientate către: unităţile de cazare care Primăria Drochia, Primăria Palanca, Primăria
necesită renovarea sau constituirea agropen- Or. Cimișlia, Primăria Mihăileni. Odată identif-
siunilor; unităţile alimentare – constituirea icate oportunităţile, activitatea de suport al
acestora cu elemente de bucătărie tradiţion- programului se concentrează pe crearea part-
ală și proiectele ce presupun meșteșugăritul eneriatelor dintre administraţia publică locală
și includerea acestor activităţi în circuitul din regiuni, sectorul privat și comunitatea
turistic. locală. Se acordă asistenţă de dezvoltare iniţi-
Instrumentele financiare pentru implementa- ativelor antreprenoriale în domeniul turismu-
re sunt – Fondul de Dezvoltare Rurală, fond lui prin facilitarea conexiunilor cu institu-
care sprijină proiectele mici, dar în viitor tuţiile, autorităţile și asistenţă de instruire
GAL-urile vor implementa proiecte mari și pentru beneficiari privind elaborarea foilor de
prin urmare a fost lansat Fondul Iniţiativelor parcurs, selecţia activităţilor ce vor fi dezvol-
Pilot pentru a identifica metodologia ce va fi tate ș.a. De asemenea, sunt disponibile con-
transferată GAL-urilor pentru impementarea cursuri pentru Asociaţiile Mici ale Băști-
proiectelor mai mari. Cel din urmă cuprinde, nașilor, ce cuprind granturi de 1 000-10 000
12 proiecte din diverse sectoare si subsec- dolari, oferite întru dezvoltarea unei idei
toare ale economiei din spaţiul rural printre comunitare, dar și de afaceri, în special dacă
care și turismul. există o sursă de co-finanţare.
Un alt program lansat este Inovatorii Proiectele de dezvoltare ale turismului local
LEADER, program orientat către turism în susţin localităţile de pe ambele maluri ale r.
mod particular. Au fost selectate 4 GAL-uri și Nistru și urmăresc printre obiective și restau-
utilizând infrastructura turistică deja creată în rarea obiectivelor cultural-istorice. Domeniul
contextul programului LEADER, această turismului a fost identificat drept unul priori-
infrastructură urmează a fi consolidată într-un tar în mod special în regiunea Ungheni și regi-
produs unic și competitiv, prin crearea trasee- unea Cahul, în urma unei analize, iar una din
lor turistice. În viitor, urmare a finanţării priorităţile la care se lucrează ca parte a pro-
proiectelor mici și dezvoltării capacităţii de gramului UE pentru Moldova în regiuni cheie
monetizare a infrastructurii acestora, există este de a fi susţinută dezvoltarea clusterizării
premizele formate pentru ca GAL-urile să și brandului local în aceste zone.
devină organizaţii de management ale desti-
naţiilor (OMD). Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM)
Programul PNUD (UNDP) - Proiectul ODIMM oferă o gamă largă de servicii de cali-
Migraţie și Dezvoltare Locală (MiDL) tate pentru companiile din Republica Moldo-
Intervenţiile acestui program, cu suportul va, inclusiv pentru cele din turism, aflate la
Delegaţiei Uniunii Europene, Guvernul toate etapele sale de dezvoltare. Programul
Elveţiei, Guvernul Suediei are la bază identifi- prioritar este cel de oferire a consultanţei și
carea oportunităţilor de dezvoltare turistică, de informare în afaceri, formare antreprenori-
prin implicarea diasporei (prin intermediul ală cu scopul dezvoltării abilităţilor antre-
asociaţiilor de băștinași) în următoarele zone: prenoriale prin cursuri și workshopuri. O altă
Primăria Sipoteni, Primăria Selemet, Primăria componentă este finanţarea nerambursabilă
Geamăna, Primăria Carpineni, Primăria Sireţ, din partea statutului sub formă de grant
Primăria Strălșeni, Primăria Vorniceni, Primăria pentru IMM-uri pentru deschiderea afacerii
Telenești, Primăria Mileștii Mici, Primăria ori extinderea acesteia.

54
O altă funcţie ODIMM este de a menţine un ului, pentru turismul agro-rural. Sunt oferite 2
dialog public-privat cu mediul de afaceri, prin mecanisme de finanţare – subvenţii post-in-
organizarea forumurilor, evenimentelor și vestiţionale precum și subvenţii în avans. Cea
chestionărilor pentru a afla ce dorește mediul dintâi metodă presupune suportul financiar
de afaceri. Câteva dintre programele ODIMM nerambursavil de până la 50% din costul
de care pot dispune operatorii din turism investiţiei realizate eligibile pentru sub-
sunt: venţionare, dar nu mai mult de 1.0 mil.lei per
Programul de Atragere a Remitenţelor în beneficiar (conform HG 455/2017), pentru
Economie Pare 1+1 proiectele de îmbunătăţire ale infrastructurii
Cel mai longeviv program este Programul de agro-rurale reconstrucţii, construcţii, mod-
Atragere a Remitenţelor în Economie, Pare ernizării pensiunilor agro-turistice. Ideile de
1+1, lansat în 2010 – peste 2 600 migranţi au afceri in turismul rural
fost instruiţi, a 3-a parte din toţi beneficiarii Solicitanţii de subvenţii pot beneficia de
acestui program au fost familiile de migranţi utilaje/echipamente, reţele de utilităţi, echi-
reveniţi în ţară ori rudele de gr.I (copiii) care pamente și software, mobilier, unele/dispozi-
cu ajutorul remitenţelor au creat afaceri. tive. Sunt finanţate și amenajarea terenurilor
Femei în Afaceri aferente pensiunilor agroturistice, cuprinzând
Acesta este un program dedicat femeilor, spaţiile de recreere, divertisment din zonele
preponderent din zonele rurale, care doresc rurale (alei, spaţii verzi, terenuri de sport, zone
să-și lanseze/dezvolte propria afacere. de campare).
Actualmente, 70% din bugetul programului a O altă formă este pre-finanţarea proiectelor
fost alocat femeilor ce locuiesc în zona rurală, investiţionale (HG 476/2019), acordate
pentru iniţierea afacerii în Republica Moldo- persoanelor juridice și fizice înregistrate în
va. mediul rural conform Legislaţiei în vigoare,
Femeile antreprenoare, urmare a imple- pentru: structurile de primire turistică, activi-
mentării cu succes a programelor care își tăţile recreative, serviciile de agrement.
doresc ca produsul acestora să fie poziţionat Aceste plăţi de acordă dacă proiectul se
pe pieţe de desfacere internaţională benefici- implementează într-o zonă rurală, costul total
ază de Programul de Granturi Mari, de 1 600 al proiectului eligibil fiind de până la 1 000
000 lei /grant nerambursabil. 000 de lei, iar contribuţia financiară a benefi-
ciarului de subvenţii reprezintă 50% din
Start pentru Tineri valoarea totală, iar perioada de implementare
Acest program oferă tinerilor cu vârsta între va fi de 24 luni.
18 și 35 de ani, doritori de a iniţia o afacere ori Până la 500 000 lei pot fi subvenţionate în
care conduc deja o întreprindere nou-înregis- avans activităţile în aer liber precum: călăritul,
trată în zonele rurale și urbane, șansa de a se ciclismul, pârtiile pentru schiat, centrele de
lansa în business. agrement acvatic, pescuitul sportiv, vânătoar-
ea și sportul nautic.
Fondul de garantare a creditelor
În contextul problemei existente pe piaţă, și 8.4 Branding de ţară
anume cea de lipsă a resurselor financiare, Diferenţierea pe care Republica Moldova o
ODIMM administrează fondul de garantare a comunică comunică publicului-ţintă în cali-
creditelor destinate IMM-urilor care apelează tate de destinaţie turistică din 2014, este prin
la resursele financiare ale sistemului bancar, intermiul brandului naţional turistic - „Pomul
dar nu dispun de suficient gaj. Prin aceste pro- Vieţii. Descoperă căile vieţii” (Tree of Life:
duse de garantare, se oferă posibilitatea de Discover the routes of life). Acest simbol și
finanţare. mesajul transmis de noua identitate vizuală
turistică de ţară este un răspuns la cererea
Agenţia de Intervenţie și Plăţi pentru Agri- călătorilor de a descoperi destinaţii autentice,
cultură (AIPA) de refugiu, de evadare de la globalizare și
Prin intermediul gestiunii FNDAMR se oferă întoarcere la tradiţii, origini, valori umane și la
sprijin financiar neramburasbil din partea stat- o viaţă plină de sens.

55
În 2019, brandul turistic naţional a fost redesenat și lansat ca un brand de
ţară generic pentru toate industriile, cu modificarea logo-ului și excluderea
sloganului industriei de turism „Descoperă căile vieţii”.

În 2021, repoziţionarea Republicii Moldova pe harta turistică globală are loc


printr-un mesaj nou. Sloganul “Moldova: A place to find yourself” subsituie
îndemnul de a descoperi drumurile vieţii (Discover the routes of life) și con-
stituie o promisiune inspirată din oferta actuală a ţării, în contextul în care
Moldova este un loc perfect pentru călători, unde pot trăi experienţe turis-
tice izolate, pot găsi un spaţiu pentru a gândi și pentru a se regăsi.

În același timp, sloganul de ţară este adesea înlocuit cu chemarea „Be Our Guest” (Fii Oas-
petele Nostru), care a fost elaborat și utilizat în contextul campaniilor de promovare. „Be
Our Guest” comunică ospitalitatea și autenticitatea experienţelor oferite de către operatorii
de turism din Moldova, însă nu este un mesaj suficient de complet pentru a fi utilizat în
referinţă la oferta generală a turismului în Republica Moldova.
Elementele identităţii vizuale se recomandă a fi utilizate în materialele de promovare speci-
fice ale companiei, pentru că sub umbrela brandului de ţară operatorii individuali au ocazia
să obţină un grad sporit de vizibilitate. Ghidul privind utilizarea brandului turistic poate fi
accesat pe website-ul: https://pomulvietii.md/, unde se regăsesc instrucţiuni privind reguli-
le de utilizare a logoului sau a elementelor sale.

56
IX. ABREVIERI

ADR Agenţia de Dezvoltare Regională


APC Agenţia Servicii Publice
ASP Agenţia Servicii Publice
BRICS Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud
CAEM Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei
CRM Customer Relationship Management (Tradus: Managementul
relaţiilor cu clienţii)
DCFTA Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător
ETC European Travel Commission (Tradus: Comisia de Călătorii)
FNDAMR Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural
GAL Grupuri de Acţiune Locală
HG Hotărâre de Guvern
HoReCa Hotel / Restaurant / Catering
IMMM Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii
MCP Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanţat de USAID,
Guvernul Suediei și Marii Britanii
MIA Agenţia de Investiţii din Moldova
MICE Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions (Tradus: Eveni-
mente de tip business, Evenimente sub forma unui program de
recunoaștere și motivare a angajaţilor sau chiar a partenerilor,
Conferinţe și Expoziţii)
ME Ministerul Economiei
MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii din Moldova, ulterior refor-
mei APC- ME.
OMD Organizaţie de Marketing a destinaţiei
OMT Organizaţia Mondială a Turismului a Organizaţiei Naţiunilor Unite
OTA Agenţie de Turism Online
PMS Property Management System (Tradus: Sistem de gestiune a
inventarului de camere)
SFS Serviciul Fiscal de Stat
SUP Stand Up Paddle Board
PIB Produs intern brut
PPP Parteneriat Public Privat
VFR Vizitarea prietenilor și rudelor
UE Uniunea Europeană
USD Dolari
ZDT Zonă de dezvoltare turistică
WEF World Economic Forum (Tradus: Forul Economic Mondial)

57
X. BIBLIOGRAFIE
Codul fiscal nr. 1163/1997
Codul civil nr.1107/2002
Codul muncii nr. 154/2003
Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020
Legea nr. 10/ 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice
Legea nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător
Legea nr. 72/2020 privind unele măsuri de susţinere a călătorilor și a agenţilor economici din
industria turismului pentru atenuarea efectelor negative generate de situaţia epidemiologică
(COVID-19)
Legea nr.91/2020 pentru modificarea unor acte normative
Legea nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător
Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate
Legea nr.105/2003 privind protecţia consumatorilor
Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
Legea nr.135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată
Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător
Legii nr.173/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
Legea nr.185/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Legea nr. 186/2008 a securităţii și sănătăţii în muncă
Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor indi-
viduali
Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară
Legea apelor nr.272/2011
Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior
Legea nr. 283/2011 cu privire la Poliţia de Frontieră
Legea nr. 287/2017 a contabilităţii şi raportării financiare
Legea nr.352/2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Mol-
dova
Legea nr. 438/ 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale
Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi
Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni
Legea nr.1353/ 2000 privind gospodăriile ţărăneşti
Legea nr. 1515/1993 privind protecţia mediului înconjurător
Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigura-
re obligatorie de asistenţă medicală
Lege nr.50/2020 privind grupurile de acţiune locală
Hotărârea Guvernului nr. 322/2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de
Investiţii
Hotărîrea Guvernului nr.395/20107 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat
Hotărîrea Guvernului nr. 476/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sub-
venţiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul naţional
de dezvoltare a agriculturii și mediului rural

58
Hotărârea Guvernului nr. 485/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei pentru
Geologie şi Resurse Minerale
Hotărârea Guvernului nr. 538/2007 cu privire la crearea Organizaţiei pentru dezvoltarea sector-
ului întreprinderilor mici şi mijlocii
Hotărârea Guvernului nr. 549/ 2018 cu privire la constituirea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei de Mediu
Hotărîrea Guvernului nr.643/2003 privind aprobarea Normelor metodologice şi a criteriilor de
clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei
Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcţionarea Ministerului Econo-
miei și Infrastructurii.
Hotărîrea Guvernului nr.693/2020 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1470/2001 cu
privire la utilizarea contractului turistic şi a voucherului turistic
Hotărîrea Guvernului nr. 695/ 2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agricul-
turii și Industriei Alimentare
Hotărârea Guvernului nr. 725/2013 cu privire la Oficiul Naţional al Viei şi Vinului

1. International Tourism Highlights, 2020, https://www.e-unwto.org/doi/epd-


f/10.18111/9789284422456
2. The Travel & Tourism Competitiveness Report, Travel and Tourism at a Tipping Point, 2019,
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf
3. Drumul Vinului Moldovei – inclus în Rutele Culturale ale Consiliului Europei, 2020,
https://antrim.md/2020/03/06/drumul-vinului-moldovei-in-
clus-in-rutele-culturale-ale-consiliului-europei/
4. Global Assessment of the National Statistical System of the Republic of Moldova
Final Report, 15 February 2019, https://statistica.gov.md/public/files/despre/evalu-
are_opinii/externe/GA_Moldova_Final_Report_2019.pdf
5. Ordinul Biroului Naţional de Statistică nr.28, 07 mai 2019, https://statistica.gov.md/pa-
geview.php?l=ro&idc=385
6. Proiectul pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului ”Turism 2025” ,
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/proiectul_610_1.pdf
7. European Commission, DG GROW, Cultural tourism, https://ec.europa.eu/growth/sec-
tors/tourism/offer/cultural_en
8. European Heritage Alliance Manifesto “Cultural Heritage: a powerful Catalyst for the
Future of Europe”, May 2020, http://europeanheritagealliance.eu/author/alliance/
9. ATTA Adventure Pulse; Research Gate Gastronomy Tourism Motivations and Destinations;
Skift Research; Turismul rural în Europa
10. ETC and UNWTO Handbook on Marketing Transnational Tourism Themes and Routes,
2018, http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Hand-
book-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf
11. TOP Extrase din Sesiunea II a Forumului ANTRIM pentru Turism Domestic și Receptor,
2020, https://antrim.md/2020/08/10/top-extrase-din-sesiunea-ii-a-fo-
rumului-antrim-pentru-turism-domestic-si-receptor-2020/
12. The Value of Keeping the Right Customers, 2014, https://hbr.org/2014/10/the-val-
ue-of-keeping-the-right-customers
13. Raportul Băncii Mondiale privind locurile de muncă digitale în Moldova, 2018, https://doc-
uments1.worldbank.org/curat-
ed/en/165681548705998410/pdf/Final-version-of-report-on-digital-jobs-in-Moldova.pdf
14. Portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenţei externe al Guvernului
http://www.amp.gov.md/portal/activities?search=tur-
ism&da=&ba=&psec=&loc=&language=ro&order=actual_start_date&sort=desc

S-ar putea să vă placă și