Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială .................................... Aviz Director, Prof.

___________
Disciplina: Informatică şi TIC
Anul şcolar: 2021 - 2022
Clasa: a VIII – a Aviz responsabil comisie metodică, Prof. ____________
Nr. de ore / săptămână: 1 oră / săpt.
Profesor: nume profesor

PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I


UNITĂŢI
NR. COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE NR.
DE CONŢINUTURI SĂPT. OBS.
CRT. VIZATE ORE
ÎNVĂŢARE
1. Utilizarea responsabilă și eficientă a Normele de securitate şi protecţie a muncii în 1 S1
Noțiuni laboratorul de informatică
1. tehnologiei informației și comunicațiilor
introductive Test iniţial de verificare a cunoştinţelor 1 S2
1.1. Utilizarea foilor de calcul tabelar în
Lecție recapitulativă initială 1 S3
vederea rezolvării unor situații problemă simple Șiruri de valori (noțiuni introductive) 1 S4
1.2 Utilizarea unui editor dedicat pentru Generare de șiruri (Fibonacci) 1 S5
realizarea unor pagini web cu diverse teme Operații cu șiruri tip tablouri unidimensionale: 1 S6
2. Rezolvarea unor probleme elementare prin citire, afişare, parcurgere, ștergeri și inserari
1 S7
metode intuitive de prelucrare a informației Evaluare
2. Algoritmi Algoritmi de bază pentru șiruri de valori:
2.1. Identificarea șirurilor de valori în diferite 1 S8
• numărare, sume și produse, minime și maxime
contexte de prelucrare în vederea construirii • verificarea unor proprietăți, sortare șir,
algoritmilor 1 S9
prelucrare pe secvențe.
2.2 Rezolvarea unor probleme simple prin Lecție recapitulativă 1 S10
construirea unor algoritmi de prelucrare a Evaluare 1 S11
șirurilor de valori
3. Elaborarea creativă de mini-proiecte care
vizează aspecte sociale, culturale și personale, Lecție recapitulativă generală despre Internet, Rețele
informatice, Browser, Email, Editorul de texte MSWord. 1 S12
respectând creditarea informației și drepturile
de autor Prezentare unelte software de realizare de pagini web si
1 S13
3. Pagini Web 3.1. Elaborarea de produse informatice, elementele de structură ale unei pagini web: antet, titlu,
utilizând aplicaţii de calcul tabelar corp, subsol.
Lecție recapitulativă 1 S14
3.2. Elaborarea / actualizarea de pagini web
conform unor specificaţii date
3.3. Implementarea algoritmilor într-un mediu
de programare
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială .................................... Aviz Director, Prof. ___________
Disciplina: Informatică şi TIC
Anul şcolar: 2021 - 2022
Clasa: a VIII – a Aviz responsabil comisie metodică, Prof. ____________
Nr. de ore / săptămână: 1 oră / săpt.
Profesor: nume profesor
PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II
UNITĂŢI
NR. COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE NR.
DE CONŢINUTURI SĂPT. OBS.
CRT. VIZATE ORE
ÎNVĂŢARE
Lecție recapitulativă 1 S15
Pagini Web:
1. Utilizarea responsabilă și eficientă a • Operații de editare a elementelor de conținut (paragraf,
tehnologiei informației și comunicațiilor imagini, tabele, liste, legături): inserare, ștergere,
3. Pagini Web 1.1. Utilizarea foilor de calcul tabelar în mutare, copiere 1 S16
vederea rezolvării unor situații problemă simple • Operații de formatare la nivel de text, paragraf, fundal 1 S17
1.2 Utilizarea unui editor dedicat pentru • Utilizare aplicație WYSIWYG pentru realizare proiect
de pagină web 1 S18
realizarea unor pagini web cu diverse teme
2. Rezolvarea unor probleme elementare prin Evaluare proiecte pagini web 1 S19
metode intuitive de prelucrare a informației Calcul tabelar:
 Elemente de interfaţă ale unei aplicaţii de calcul 1 S20
2.1. Identificarea șirurilor de valori în diferite tabelar
contexte de prelucrare în vederea construirii  Structura unui registru de calcul (foaie de calcul, 1 S21
algoritmilor coloană, rând, celulă, adresă de celulă)
2.2 Rezolvarea unor probleme simple prin  Operații cu un registru de calcul (deschidere,
1 S22
construirea unor algoritmi de prelucrare a închidere, salvare, creare)
 Operații cu foi de calcul (accesare, redenumire) 1 S23
șirurilor de valori
 Operaţii de editare (selectare, copiere, mutare,
3. Elaborarea creativă de mini-proiecte care ştergere) 1 S24
vizează aspecte sociale, culturale și personale,  Operații de formatare a rândurilor / coloanelor 1 S25
Calcul
4. respectând creditarea informației și drepturile  Operații de formatare a celulelor (aliniere
tabelar conținut, borduri, culori de umplere, stiluri 1 S26
de autor
predefinite)
3.1. Elaborarea de produse informatice,
 Tipuri de date: numeric, text, dată calendaristică 1 S27
utilizând aplicaţii de calcul tabelar  Sortarea crescătoare / descrescătoare a datelor
3.2. Elaborarea / actualizarea de pagini web 1 S28
dintr-un tabel după unul sau mai multe criterii
conform unor specificaţii date  Formule de calcul care utilizează operatori
1 S29
3.3. Implementarea algoritmilor într-un mediu aritmetici (+, -,*, /)
de programare  Funcții specifice aplicaţiei de calcul tabelar pentru
2 S30-S31
sumă, maxim, minim, medie aritmetică şi decizie
 Grafice: tipuri de grafice. Serii de date 1 S32
Recapitulare - Evaluare 1 S33
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială .................................... Aviz Director, Prof. ___________
Disciplina: Informatică şi TIC
Anul şcolar: 2021 - 2022
Clasa: a VIII – a Aviz responsabil comisie metodică, Prof. ____________
Nr. de ore / săptămână: 1 oră / săpt.
Profesor: nume profesor

PROIECTARE DIDACTICĂ ANUALĂ

Competenţe generale:

1. Utilizarea responsabilă şi eficientă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor


2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informaţiei
3. Elaborarea creativă de mini proiecte, care vizează aspecte sociale, culturale şi personale, respectând
creditarea informaţiei şi drepturile de autor

NR. Conţinuturi TOTAL


SEMESTRUL I SEMESTRUL II
CRT. ÎNCADRAREA MATERIEI ORE
1. Noţiuni introductive 1 ------- 1
2. Algoritmi 7 ------- 7
3. Pagini Web 3 4 7
4. Calcul tabelar ------- 13 13
5. Recapitulare – Evaluare 3 2 5
TOTAL ORE 14 19 33
Planificare realizată conform Programei şcolare pentru disciplina INFORMATICĂ ŞI TIC, clasele V-VIII, aprobată prin OMEN Nr. 3393 din 28.02.2017, Bucureşti 2017