Sunteți pe pagina 1din 4

.IILJ' .

- - -

4
7\n. VI N ... 96îf 2'0 1\10"'. 1938.
. , .e J""
pagini::! LEI
#'u 4
-
f I
1
.....-Ia ......' "~,
Vizita la Londra
Fara niCi o deosebire de atitu·
dine pollUcd, intreaga pfesd eneJeza
se ocupd de Importanta pe care o
replezinfd viZIta M. jestalU Sale R~­
~A." gelui Carol al JJ.lea la Londl a,
ca PALATUL CUlJ Ar . pentru intreaga sUuatt internatona,d
bliote Personalitatea Suveranului Ra
mânielt întreaea Sa activ.tat~. re·
formele infaptu/it, câl şi l'lala Sa .1.

de familie, esle comentatd pe co-


loane ifltTlgl de către cel mai de
seamd mânuUorJ oi scrisu/ul, din
(ara de peste mare.
V/zifa ngaM, in timpurile aceslea

s. ~e~ele ocrotitorul stu~entimei


ma~ mult decât tu,bu,i~ depdşite prin
covâTşttoarea ti tmportan/d, e mai
mult decât satisfacerea unui PIOto-
col obişnUit.
• ~
Păzitor al pdcll şi al celor mai
bune relatlunt cu marile ţari apu-
D. Armand Călinescu, ministrul Educaţiei Naţionale, anunţa sene, Reeele României va duce la
o mare acţiune de sprijinire a tineretului universitar -
D. Ministru al Educatiei N~fio- potriva eflor cari întrebujr+~ază ca·fi du pentru a cre~a ceIor ce Sf
le ră:spunzând i.,tr'un cerc de lItatea de student pentru agitatii d~vuteazâ studiilor, conditii prieI-
zetari, la o intrebara i' s'Jpra R; nieG sub raportul sufletesc şi ma-
vătământului universitar, a facut terla].
'rmatoarea Imporf:lntă deciaratiune: "Voiu prl'Z~nt2 deasemenea Con·
- .Reglmul actual arata o deo· siliu"ul de Mlniştr!, un proect, dupa
bîtă grije pentru nevoile tinere· care recrutarea in functiunHe pu-
i' !ui. pe care vrei sH pregătească blice sa uu mai fie ii'i,sată haz.udu-
I conditii optime In vederei rolu- lui personal, ci să se facă în raporl Familia RegaJă brltanicl!:, având in mijloc
[ re·) IJa avea mâine. cu calificafla obtinuta la studiile pe M. S. Regele George al Vl·lea şi
"Prin reformel~, ce am .dus la universitare. AstfeJ, orice tânăr va M. S. Regina Elisabetha.
inisterul Educatiei Nallonak, p.m 311ea o guantie că eforturile sah· Londra cuvântul unui patl0r dorn'c
i s~htat aceasta po:itica. Sporirea vor ii în viat3. just recom;Jensate dt linişte, muncitor şi pl'n de iubire
rselor. concentrarea invăt"mân. Mî s'a întâmpliilt de atâtea ori sa recunoscatoare jala de toli pIle-
. lui universitar, întinerirea Corpu- v2d tineri, cari au făcut studii stră- tent sdi.
i D!d~ctlr:. sunt măsuri cari ilus- IUdte, rămânând fără intrebuintare, Iri comenforiUe pe care le face
ează ace~stă concepte. Dar a· in vreme ce altii, slabi, işl aslgura- presa eneleză, în alt/colele şl upor-
asta este numai un inct-put. Stu· seră SltU.,tiJ. grafia unor impreju. tagiJJe cart apar zilnic, se vede in·
'ez acum un program de larg! in- rări Iăhnainict'. Aceasta este abso- te;-estl1 pe cale Intreoga opinie pu-
~~1p!uirl privind vlata tinerilor ulil~ lut nedrept şi nu poate constitui o bllcd a malelui tmpmu U are faţa
'~e\":;it;:1fl. Cam;nuri:(', ~ .. nHt;t:h>1 bi- it-,wr",j ,re ~entru şcolarHat~. de SuvcrarzuJ no.r;tru. . --~.

htlotec,le, sportu:'lle treb..l:;sc astfel ~ .Voiu intreprjnde aşa dar p~ d!- Amanunte şi miel dftalti dirz v!ota
1,~g,mizate. j"c·H stud.:ntH mHituoşl ~'. ferite cai o acţiune de sprijlnire a M. S Regtlul ŞI a Mareilli VOI vad
\ii g~sea5că toate in'emirila şi să U t1netelu!ui. Mihai de Alba lul/a, sunt scormo-
ele cree>ze o vbtA plăcufă şi prld- M, S. Regele Carol n. IIM. S. R~gale. care este un mara nitt şi infcllşate in./regel luml bri-
l lcăfnvăfăturei. priml'j-:!roase ordinei in stat, ia pl'otp.cfor al studentimH, dores-ta să tontce.
. .Dacă am Illat m{ls~.JrI severe im- s.hlmb nu volu cruta niciun sacri- sa d~a un sprijin larg acestei âc!lunl." Pe noi ca romdni, ne măguleşte
I ~iiiiiiiiiililiiiiilliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiilii_ _ _ _illiiliilî_liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil557iiiiiiiiliii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio-iiliiiiiiii-ii-iii-iii'li-.-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilJ Ş t ne Impreslonea za in b j ne, t oa tti
aeeastil atentie pe care preso celUi
mal mare imperiu al lumii, o arată
j Dar la Arad? Premieră Asta da!... şi o man:festa lald de Suveranul
It Dlreclorul personalului din mfnls· După cum se şlie din cele scrise Merc.uri - a doua zi a vizitei nostTU.
'. rul finantelor, un Ol'lrecare domn de ziarele zilnice, la primaria ore- Suveranului la Londra - şi, mai România. nu numai are nevoie ca

~
OUOfel'lnUt a fost inlocuit din ser- şului nostru, au fosl flum!U şi tran-
puţin Joi, Aradul a fost Imbrac3t de prietenia Angliei, nu numa.I cd
: ciu seu c6 f s'a dl'lt.,. consllium intr'o ceaţă deasa ('e a persistat intelege sa stea in slujba un el idei
.. beundl. - nu ştim bine, Aceaslfl sferalf din alte oraşe un număr mare toată ziua. Asta. pentru a revanşa mart, dar face toate sfoTlarile pen
" ntrucă unele ntlmid de functionari de funcllonarl. UnII mal mari a1t!1 Londrei simpatia şi dragostea cu Iru a duce aci la Dunare, o 'Ilata
r cute de dsa n'ar ti fost tocmai pe mici. Asupra celorlalte caltlăll nu care a primit pe iubitul nostru cinstită, de frumoase realizdTI ŞI
:}>cIDai. In fine asta nu ne intere. vrem să ne pronunlărn până ce·i vom Suveran t plina de cele mai bune intentiUni faţa
lecze. iiiiiiiiOiiiiiiiOiiiiiiiOiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiOiiiiiiiiiii} de toa te popoareIt lumii.
vedea la lucru, Dar până aluncl no·
~ In schimb, am nes s5 şllm dadi
~~ Arad, in rândurile tunclionarilor Him aci, că .,reo 2 -3 functionari •
Cuvintele şi dlscursurUe rostde cu
~cali, nu l'a avea nici o urmare din cel transferati la Ar8d, au ars ocazl'J festiv.tatJor prJlejulte de vi·
lecare8 dlu! Coltofeanu 1... Bine noptile trecute ş"n tOl'ărăşia lui zita M·Sale Regelui la Londra,aratd
, leles dacă in materia 8cel'lsta A· Popila, un chef cum de mult n'a toata Importanta politlcd ce se a·
l'uzut Ar8dul. Chef In stil de cam- ('orda lntâlnlrli dintre M·Sa Regele
- deşi după câte ştim noi sunt Geofge Vl·a şi Suveranul nostru.
multe ~azurl de locuri Iinute pe pionat In cursul c5rula Popila larăş Inlâlnlrea dela Londra este ur-
nedrept " ffirfi nici O justificare nici s'a urcal pe mese şi- 8 Inceput si marita cu o deostbitd atenllune de
de sfudJi ,1 nici de l'echime şi nici 'nJure 18 ziarişti, parcă aceşti8 ar toate cercurile polWce ale Europtl,
de pricepere 1... ft vinovali de... cuJturalUalea sa fru· M';.~"':·.:"::"::·::;::'~_=; cart vad în t.venlmttele din capitala
. Oare vor auzi cel ce .•• au urech 1 moad ...

~
Imperiului Britanic, inceputul unei
epoci de pace şi prospuUate, pentru
Cana scump I Tinem sii precIzam el 8stfel de mt~jiWt:JtM@
intreaga Europd. Ca o dovadd du-
premiere şl'n tov8ră,la lui Popila, ore acest Iltcru. este faptul cd In-
'e Un membru al redactiei noastre,
J~Ufmiirlnd peste umăr pe colegul compromit - la nof In Arad- treaga dlplomalte europeand' şi-a
:u1tare redacta nota de aparitie Il re. Iremediabd ! suspendat activitatea, aşteptând eVi!-
!llInstel .Llter8" a exchtma': n/menitle dela Lsndra pentru a se

~
- Cam mult 1S lei pentru o pune de acord ca elt.·
li. ,Ltleri!" 1 . .. Motiv" In aceste condlllunl- adduR~nd
- De ce ceri divorţul t domnule? şi o declaralle semioficiald lnrtEiS-
Cine se bucuri - lau de ce. Acum trei ani ne.- tratt} de un ,edactoT al 'fjCurtntu~
- Cinematograful .. Central- din In. vasti mea «cetit ItU nicul copil" şi lui", cd ETanlleu A"eliel sunt co·
CalBlntarea ,1 imbodobirea cirula D. mi-a dăruit un băiat; acum doi ani munt. cu ale Rom' nit I ' -
~'r. Cornel Lutal ficuse· punct de a cetit .Cele două gemene- şi mi~a. cinstJrell ~ # adtlU SlNtranuJul

l
L3noare, a fost Inchis. dăruit doua fetiţe' gemene; acum' D. Chamberlain.primul ministru
LŞ Vorba e: dne se bucurlcie'ln-' însi s'a apucat săciteasci ~Nll'Ştereâ· Britanic realizatorul acordului dela -
.. 'chlderea cinematografului .Central-? unei Daţiuni~ atunci ;inţelege~ deoef_ Munchen.
nost,,. Ia LondraJ't"bue ne um·
ple Immlle cU' bucurie.
om ".e
sa
U ..'ţ
-----~-- ~ ,.",.-

B ro-vot Nr, 267 PaQ. 2

bA."băteo8cA
-~e
• Nemai văzut
Preturi fixe extrelll. de

Buteni
de eftln

localitate
.căzute la
electrică
MUZS~~Y
magazin de DJ.odA
(vls-.-vls de Teatrul

poveşti. fetele fete. blH- le noro-


cul, multe Doamne şi frumoase •.•
Şi ata de care erau atarm·fi stru-
Orăşenellc)

Chiui/uri şi strigălun'p,f:
Aseara pe 'Vremea cînii
• P4
't PIfj
b
A fost realizată o vecha dorintă lămpi electrice şi legati aparatele gurii nu a fost nici mal joasa nici M-asmuţa mândra cu câinii
a locuitori'or din Buteni: satuJ să de rdd10 la ele să vedeti cum cântă. mai inaltă, ca batucii vulp<ti din M·asmuţa şi nu prea'prea,
ln felul acesta vă vzti conviog3 de poV'eşti; nu e mirare, că strug:nii Că ştia ca merg Ia ea.
albs lumină electrica.
Şi după ce ani intregi dorinta a- două lucruri: că petro:ul poate fi nu s'aU mâncat numai când a val- *
ceasta a f05t desba.tuta şi pe fată numit şi curent eie.:tric şi că. apa- sat WI heJm TeU. Dar atunci a.u că­ Hai mândro la Camlăuş.
şi pe do~, ea a fost realizată În a- ratele d~ radio cu petrol - im:en- zut şi boabeie verzi de pe dor- Ba ia zau, ca n'am paşuş,
anul acesta. Butenlul are deci lumi- tale tot de un Butln~e3n - sunt o chini. Haida numa, şi i ~'edea,
nă electrică. D~ocamd,l tă pe străzi, realitate practică ... Gurile rele spun că mli r~ u s'a Ca paşuş ii gura mea.
in vre'o patru sau cinci locur!. Nu In:heindu-ne aci consideratlile a- simtit Cab a, in 10ată fungimea lut, p,
strugurii filnd m~i presus de orice * . jl
importă cât o are, ci că o are. ŞI supra electridt~tii dela Butenl, do- Leliţa cu casa-tJ colţ
o are ••• Electricitatea deja Buten!, rim acestei fruntaşe comuni ca în aşteptări. Vinde cârpe şi mgoţ. p,
se rezum~, in ultima analiză, la timpul cel ma! scurt să aibe doua . Muzica a f03t dm Arad, du.•• Eu ma duc sa târgue~c, eb
patru lampşoare - ca să nu intre- centrale electrice, - cum are Chi~ pentru Curtiei aş,! ca nit'lltni n'are de Ea ma 'Ilihie s'o Îtlbesc. (~
buintam alt dimInutiv - cu gaz de slnd:a două biserici, fiind vecine ce se plânge.
petrol!... Nu va scandalizati. căci aceste sale, Buteniul nu po lte ra- Da c-::le 3 K~r. da rârnati nici nu *
acea tita este prima formâ a elec- mâne in urma ChisindieÎ, - cel pu· mai vorbm ce i·a mâ!lcat muz ca, Lucra maică ce'i lucra, Vi
tricitalli. Şi dacă nu ne credeti, fa- tin pe feren electric: J.,. că erau d:ntr'lll pich<2ruIUl. Du,. ci uratu nu ma da,
Că Ilrâtu-i boală mare, C
ceti o priză eleclrică d.:1a aceste - RectiJicare. - 10 numărul trecul
Ca nu·ţi trehe de mâncare na
- 266 - la rubrica aceasta - Cur-
Şi te usca pe picioare. pel
tiei - au aparut două nole, cari din-
tr'un concura nefericit de împrejurări,
cu
La o clacă de de5puiat cucu- * sa
Semiac n'au fost verificate la redacţie, note pline De cât muerea urâtă
ruz erau printre invitd· şi un domn de răutale şi neadevăr. Precizăm aci că Mai bitle sa wnhlu'n bâtă il
- Laţi Guşetu, ar face bine să şi cu sotia. Când lucru era in toi,
achite datoria de un pol. luat im doamna a eşit o teacă la.. ..tr. cele cuprinse in cele două note nu sunt Acasa sa TiU mai trag,
prumut când a platit ciocanul de ~şli conforme ou rea1:talea şi că autorul lor, lvLi bine sa mor sub gard.
alare, nu ştim ce s'a intâmpht. care a abuzat de osp~taiilatea ce i a'a
<

govita" iu nLenuţa, in şatra lui Co dar cde doua famlH trăesc într'o *
târciu, jar acum sa 1 intrebam ce a perfecta arman:e... Insa atunci de acordat, o fost ea dus din rândurile co Fugi urâlo d'â/lgă mine.
făcul" cu sacul cu faini unde 1 a a- laboratorilor nostri. Cari sunt acele două Ba eu zau, ca ne sta bi'le.
ce unul dintre dom 'ii Înch:de ochii
dus sau unde 1 a du~ Simbăta seara, . când trEce pe strJdă ? note se ştie. 8sUel că nu mai produce FI/gi urâto de pe 'Vatra,
când sacul era jos in poarta linga o nouă supărare unor oameni de inimi • B.:l. eu zau, ca-s CutlUnata.
-' Atragam aten!iunea cor,ducă­ şi cu rol conducător în comună.
un felinar a(umat .• tarilor soci,'tjlii .M:ca" asupra ur· * rr
- Duduiţa de !ânga primarie prea maioru;ui !u~ru: In două rândurI. Mori muere. mori urâtă, tI
îşi plimba nasul prin stratostera - in int.:rv.îl de o lună jlmatate. am Mesteacăn Sd·mi gasesc alta mai mândra.
Oare de ce? primt reI unt ziareie adresate unul * a
- In Sâmbăta târgului când che- numar d' funclionari dela Guta- Sa zice că într'una dIn S~l'i1f~
FZJgi l4râto d'â,lgă mine
ful era mai în toi, bletul Petru Prot.l barza. ZIarEle poarta pe ele m2n- lrecute o "domn~~omi" a dormit Ca md prind friguri de tine.
pe când voia să ciocnească. paharul liullea rt'fuz !t scrJsă de ac€iaş rnâni? cu UŞl deschisa p~5t:l noapte. Vt'Zi
Fugi unita dd.1 spat~, rt
cu "Struguri graşi" apare pe uşe, mână mob ~nui1a cu 5C1':sul ceiau idilo, ::.a r.lI care cumva, intr'o. . Că md prind frigi4ri de moaTk. _
cu o cârpa roşit'! in cap, Eliţa iu Indic"f om de sar viciu, tare pe si- noapte vre·\ln nc-pJft.t. să poftească . *
Veta c'am supărată şi. ii zice: ...h.U..aca- .. tU~--E.·iH' .şi p .. rmite luxul de • _fa. tin~:,-.s'O s!_ t~ 5-pE'ri', şi ID11 ~_.ş1i m
ce se lillâGi;)'5... DO.3mne apare, De cât 'cu urâta-n casă
să că-ţi fata vaca",.. Hp:;j flln: t o HHi! da ziarul pe care
pot Ob\lEnl pa.lpit"fii la inimă ... Mai bine cu boala n oasa. :. r.~
poate dn! ti l-au p!ătil. De boală te mântueşti, el
. Şeblş
- Un domuişor din Bârsa, - cd Chlşlneu-Crfş
-
Şepreuş Din
De urata - cât trăeşti.
colecţia P. Popovici - culese de
care ŞI a pt: trecut concediul la ŞE.­ P. Rdzman
. Rasputinul Catolic, care şI-a luat - Nil d:::mult a aVilt 10,'. in comuna
blş, - a voit Într'o s€ară, să cală­
In obiceIUri să facă. plimbari no.:- nOClstia~ o m.IS?, mate. Da mar~, ce
torea:,că la Arad. Ce·a facut, ce nu,
turne, a fost vJzut in ultimul tlmp Ha, au fost invitati !;J masa numai Monorime fufurisfe
dar a doua zi dImineaţa. s'a trez t oameni, (f3ra femei). Ş;. se zice că
şi irlcă prea des indreptându-şi pa- Dacă m'am amQrezat r
tol in Şebiş şi tot in sala restau- dintre o~meni au luat parte numai
rantulUi undt! fusese seara .•• şII, spre un club care serveşte loc e {:ă s'a 'nLamplot
de adnnal'6 celor din neamul arpa- şi cu neamurile lor. Aşa de fxemp : T
- Un aIt dcmnlşor - acesta şi-s ne~usfârntJarat
dian. Cum aceste lucruri nu sunt tati a aranj ,t O masa şi a iu ~t parte al
din Ş,b:ş - şi-a CHldit casa în stil trlaml şi (u r:et.<ml.1rlle te i. S'au mai pentru [Q m'01 frapat
modem, numai ca sa~ I iubeasca h:- fL'umoase, ar fi bIne ca .micul să-şi d-c prsma dur re
schimbe obiceiurile ... cored: o masă comun<:\ htre ..•• ·. şi
tele, d<~r ele nl:i gând n'au de aşa la acea măsâ a fost invit::: tă o fa- Er;, nu· s v ·nov,lt
ceva. Dincontră îl evită pe cât pot, mitie din S3t. D l' ..!1' când au ajuns şi nu te-om rugat
Clim s'a intâmplat şi ia o petrecere Mlnlş
1:.1 uşe dna nu a fost primittl. DI d:JT T"tlm'am inlăi1.!rat
de ilcum câteva zile, când amicul indignat de cele Văzut~ s'a int'br::;
nostru jucând un rol de căpitan, Din sorginte sigură am aflat ca cân.d mi-ai cedat Il
În seara de 30 Oct. s'a aran- acasa, mul1umit că a 5C~p,t de a de'nlâtiJ d'if.
nu şi-a desbrăcat toată seara h3i- mai mân;a la masa cu astfel de
ne le miJilare. pentru că fusese a·- jat o serbare cu program, bogat şi In sfârş:t fi
foarte variat. Programul a fost atât perşoane.
plaudat În ele. - Un sectant de aici, s'a bătut fe~ ti am dUmit
de bine combinat incât un punct că m'ai pUcUsit I
proeminent, ca un cucul. a fost un meia pâMt a lăsat- o întinsă jos.
Brad match de box. Sărmană fEmei?, când ş'a venit în La infinit. 'U
fire a fugit la p.1.r;nlii ei in altă 1. Vodă 1~
, - In pofida aşteptărilor, cele Bravo şi foarte frumos. Asta
spunem şi noi că·l aranjare. In rân- comună
două 5urori par a se fi cumintit.
Li s'a făcut o propunere de căsti­ du] vUor, veniti cu ceva şi mai şi Ce zic se:::fan1ii de fapta ace~sta 7 Cuvinfe rele
torie cere a fost cu bucurie primită. e'o să vă. mulfumim. Aşa şerle în cărti'e sectante?
Astfel că fericitul s'a şi dus acasa - Alaltăieri seacă a avut loc inau' Amicul Sandi lung,
să-ii hcă. actele, în veder('a Jogod· Curtlcl gurarea dt:schlderli clubului "NoDti lung, lung....
nici, Nouă. ne este tare frică sa nu pierdute-. In cadrUl programului Trdeşti cu capu'n siratosfera?
prindă !!plzmaşli" de veste şi fetele Şi curlicenU cu obo:ul lor ... s'au cuprins recitări, mono:oage şi Se 'Vede dela kilometri,
să ramâe - ca fata lui "Hin den· Un bal. ce numai in trecut mal dialoage. Cu acei!stâ ocazie s'a a- Caci din ndscaTe, cum se ştie,
surg" - cu buzele umflate. are asemănare a fost ticluit, de cu· problt proectul programului de ac· Măsori 'Vreo douăzeci de metri.
- O domnişoară a pierdut sluj- lesu] viilor. tivită te pe anul in curs.
ba fiindcă - zic oamenii că... n'a Partea leului, din capul locului. Cuvinte potrivite
despre un bun amic. r
făcut putină dragoste ... Auzi, să dai trebuie să spunem că·1 revine, in,.; D~ o să 'Vă spună
. fata afara pentru atâta lucru? Noi tru cele de aranj are, neobosltulul multă minte,
credem că de vină este nevasta şe· nostru • Văduv Vesel-, arhaiculul Căutăm oorespondenti C'are
harnioi şi coreoli in toate Nu-l luaţi În seama
fulul... E~op,şl a solitarului Demnitar. Du
Fiindcă... veşnic minte•
. - Un prea cunoscut domn, a vl- nu putem uita ajutoarele neprecu- comunele frunta,. din ju-
zitat mai zilele trecute Aradul. II petlte, date de cei notati mai ios: deţ. Ofertele, cuprinzând Sava R. in actualitate.
intrebam dacă"a plăcut oraşul. S'au Boxerul, Lan Chaney, Vânatorul şi mater,al de probl,i pre- Te<;Ju Gbemat la concentrare?
poate ,. o fi fi plăcut mai mult doa... al Trâdosului de COi:, că am putea J::aptuI nu e de miraTe.
moa cu care a. schimbat camera. fi faxati de. nedrepti şi asta nu başi tenliqnile, se vor adresa Se cerea. zau, conceutrat
De. aHă. dată n'are de::ât sa ineue am .vrea... . . . ~.dactiei, arătându-se p. Creeru-ţi prea... diluat.
ma.! bine uşa... . ~ -1 _.. De bal ce să mtd spunem. Ca'n pliCI COJOe.spolienfă de proba. '
~e se cere...
BravoJ Nr. 267 Pag. 3
-
Iuăn Nojîfă scrie să
I! Pentruca să fii artilerist, se cere
I~ fii sănătos ... tunl luăm amince!
1. Pentruca să fii infanterist,' se cere
, fii gol", puşcă! Iacd md ca cd-
pentruca să fii adevărat marinar, rlnda,lu mnieu o
ieşit şi tartt mnlo
ebue si tragi targa pe uscat.

f Pentruca sa fii advocat, se cere să


rbeşti ca o moară stricată.
iPentruca să fii inginer, trebue să
, .~
pldcut şt mnie cum
U da mnio plticut
mal tarte ca iuce
ati şI înşlepilt sdl
'ci pe dracu ghem!
Pentruca si fii zugrav, trebue să cumparati. Dapu
, să faci cai verzi pe pereti! 'arie bJnJe oţi lacut cd aruş sa ea·
Pentruca si fii măcelar, se cere d şI ee aşeia ;0 zî~ cd şet şe noIi
. tai in carne vie ... 'umparal p~nă amu cărlndariu sa
Pentruca să fii mare artist, se cere ~rahtl sdl cumparati ca tarie md
, jo.:i, şi pentru o bucată de pâine! eem ca pasta vo dOllel saptdmânl
Pentruca să scrii .cum scriu eu, noi mat ave nl~i ee leac gln leI.
ebue să ai toc şi cerneală! Dapu amu sd vd ma~ spun una
şi band cd mnlo pOVdst!t domnu
(Rom.) Gh, PtJtracS8 drectof anost ella Bdravu ca o
fost la Sibli la nu şeiu şe aduna~
vreo I poliţist tura ee 'ZuarişU ş1 acolo o lost şi
domnu Tittanu minister" nos! a lu
De când cu revoluţia din Pales~ ăşcla carie şralbdUm la Idttuneurl
Da, foarte mulţi evrei, - ca să-şi DI. Hitler nI Musolini L IIm zlşie domnu MJulerca elia Ci-
pere fraţii de urgia arabilor, - s'au _ _ _ _ _ _ _ _iiJiiiiIÎJOiJiioiiiiiiii_iiiIoiio.....ooiIoiiiiiiiooiil_ _ _ _ _ _ _ _ _ _- mişoara. Ş1 mnlo zis domnu drec-
cut poliţişti. Dar politistul nostru iiiiiiioiiiiiiiiiiiliii - tor a nost ta iei o ehmgtt că zua~
să numai ziua se plimba pe strad~, riştU aieşcta şelu numa scrie nil ş1
Oare CUftl? che, a deschis radio... Ddr spre ma'
'in tovărăşia cu mai mulţi tova' rea sa scandalizarc t nici pomana de vorbi ca dtJmni oşeia ş/e pa vrie-
'şi, aşa era de curajos. Peste noapte .Universul" s-:rla mal zi-
Ziarul muri or lost ablegali la IJbdrar' şi
curent. Puse mana pe telefon.
abii puteau juca sârba de grija lele trecu1e, că bbrh.:a de gn va - AUo, uzina? naţionalţăranlştii iu domnu B:lbescu
liţistului. fi conces'o;ntl num:1i particular S2U şeI amu mai mare pasta ţenzura.
- Da!
Intr'o zi un detaşament de trupe UrI!:! so.:\:;.t::lfl P lfE~ulare de - Uite ce, aici". cutare şi cutart". Nllma domni zuar:şti or înşieput
ngleze urmăreau o ceată de arabi . oarece nu .. du:e nidun C{lŞ/ig, Şi Aţi anunţat că la 12 dati drumul acoJo la S,bil sd vorbasciJ mai mult
Ii se rdugiaseră peste un râu. Râul autorul arti:o u Id din JIU .1:Vt!r :.>u," la curent şi acum e 2 jumătate şi ca prota Cosma pd vremla alieele-
5..: Îa:--( b.?: la mine nu e curent... filor $1 mai faina ca domnu Ho,oga
ind umflat de ploi şi podul de lemn. - O. re bbrica de g; z seva tran- mat amus va câţiva ani când o
- Apol, - veni răspunsul ninspec
mandantuI detaşamentului englez sforma prin conJ'S onare in1r'o ţionului" dela uzină - noi i am dat ir/eeut la va/dlsc/. Şi or vorbit zua-
trimite pe po1iţist sa vadă dacă. intrrprindl;'r<! €xc,:den1al'ă1 drumul de un ceas." Poate că înci r/şti aşeia ia SlbU gl domnu drec-
, ate trece cu soldaţii peste pod. •.• R '3SpU ns, bilw înţeles, nu o m3i n'a ajuns la dvs L.. tor a nost cât lel ei tarie la cap
La inapoiere, poliţistul care era det. Dar noi îlllreb~Hn în conllnua- da eala eata o fost să st1 Îmbece
re: ştiri mărunte gl câce o auzit pac/o. lşie ifl cd şi
n evreu din România, dădu urma-
- Nu se pl'fgăleş'(;! din nou nu' amu să v/sază noapcea la adund-
rul raport: contract în g"cnul a:eiuia' dintre - BIroul abonamentelar pe Qldobuse, lura ena Stbli şi sd trezeşce tdt a-
, - Pisti podă, poati treci un re prImărie şt societatea de elec1dci· a fost mutată dela primărie in Clădirea slldat ei fricd ('d Iara li acolo. Apa
'ment---d.j .cav .. lerÎe, POilti treci şi un tat~? Uzinei de gaz din str, MuciuB Scac'iola. tarie aşi II VI al 10 sd ma duc acJo - ,-
Telefon: 2.7-09., săi auri da nui bat ca o zls domnu
~~jment di artilerie. Dar un regio
Ce·1 doare pe ei? - George E,uscu la Arad - Dis- drictor că geamU in/on an când
e.Dt di infanterie, nu poati treci! Unsul şi reputatul violinisl. George E. iară o fi adunatura ee aşela ma
- De ce, ma rog, intrebă coman~ Mal acum câteva zile când romano- nescu, fala şi mândria neamului româ· duşie şi pa mmie să mă mai ees-
) :!'ltul? catolidi din Arad inventaseră un . nesct soseşte la Arad în ziua de 30 chid O Ilra la cap ca gto vreme
fel d ~ piebiscit clandestin. z~dărnicit Noembrie. Cu această ocazie va da un zlşie domnII dreeto, mam cam ln~
I _ Pentrucă in mijlocul podului
de preS-1 româ lească, monltoarfle mare concert de gală in sala mare a cuiet.
află un maare, maare cane negru". iudeo-rnf!ghlare din Arad au sărit palatului cultural. Apa şe/Il da nu tumna baş blnie
pe capele În apâr,'rea că:ugiri'or - EdijicClrea ltalelor centrale se va Ca l1inge mi sa tragle mie hiba
reu d~ convhlS minoflli, - dovedlndll·sr~ şi de a?,tlî începe in primăvara anului viitor, Ele asia. Că dară am Vazut lnto sara
'dată ca zI; rele evrd.iOl' M-;~ JOI' şi 'ior fi edificate pe terenul c!nematogra- pa an domn ptetec/of elim duşle o
Tatal: A rtrebuui să te scoli tot~ StrubE:'f su~t mai C~ tolice dccât Papa. fului Central. a grădinei şi pe o parte
I rată e/la Arad la sat acio Inee fa.
auna de 'I'renre. Nu uita ca omul faptu: ace:;;t<~ a d,tnmmaf pe un a curţii cazărmii pompierilor. ş/e dumnealui siniM şi nam vrllt
re s'a swlat ele ~'re,ne a găsit o bun român s~ intrebe pe d. Karoly - D. dr. Al. Marta. rezidentul re. să scriu atunşl E numa doamna lu
ngă plină cu bani. Şândo.: dela tHrlap: tidentul ţinutului Timiş, a vizttat comuna domnu prffector mo vazut şi so ce.
- Ce-avdi dvs. bă apăraU bise- ele colonişti Şofronea. S'a interesat de mut cd o scriu ca duşle gâ-;că eUa
Fiul: Da, taticule, dar acela care a
,-rdut punga, trebue sa se fi sculat
mai de vreme I
rica rom. Ci1, când dvs. wntefi re..
formati r.umal de vri'O 3-4 an! ?
Răspunsul primit la intrebarE', din
nevoile comunei şi a promis un 1nsem,
nat sprijin pentru ed;rkarea bisericei.
- Net10rocjrHa ,.,Astra" - dela
I ola$ la sat şi o zis cdtă an alt
prtteetor şei precln cu minie că da-
cel scriu vinie la noi la reda/ţie ~t
(;;;uza repez'lii. nOa. fo,t perceptibil Marţi d!lpă amiazi la fabrica "Astra'" prav nie laşle idee zdlemtăle şi PO-
flţer şi ţăran şi d. Kâ,o:y Sâ:1dof, a p:ecat grabit.,. s'a prăbuş t un acoperiş, îngwpând sub piruşllrWe şleite avem a/şi. Si 10
el 25 muncitori. Cinci au fost mai grav, cum domnu dredor no fast acasa
. Doi Ofiţeri prusaci intră inttr'un far restul mal uşor răniţi, mam cemllt să sefill ca sa nul fac
. 'taurant de periferie şi strigă ebelne- • - In viitor rubrica aceasta va fi paguba pa când vin/e acaşd, Apu
lui: mărită până la o coloar:ă ei ea va cu- ,amll ş/e să fac. laed intreb $i pa
prinde fapteI!! mai Însemnllto petrecute dom,zn drector ŞÎ pa domnu preţep.
i _ Asculta, băiete, două balbe o
în oraş şi judet. tor şi pa doamna la domnu prt lec-
"ţîcă de salam, pâine, brânză. azi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiZSiiliiiiii_ iar dacăt slobod Să scriu el gâsca
1111: să trăim şi noi ca ţăranii. " pd carie o, dusa ela Arad la sat
euriozitaţl
Doi sat~ni, cari şedeau la o masa Cd 10 dară am fost eedat se} Vdd
r'turata, strigară şi ei; In Saraj~vo,
acum rece:::t a fost în· t ca eâşcile vIn glia Sat la oraş. Apu
- Picoto, doua dineuri, două sticle
un ciub al celor cari uresc femeia
fiinţ~t pâruJ oi capata răspuns la as/el in-
Membrii la ÎnscrÎilre depun j ,lrământul că trebarie. ia vd lăs sănătoş! ş( va
şampanie - dar pe datorie! Azi nu vor fi văzuţi în societate feminină, spun sd nle Irămlceti aboUmtntu ca
ttn să trăim şi noi ea ofiţerii 1 ori in caz contrar să fi" supuşi unei a. soprop,e Crdşlunu şI navem bani ei
mende băneşti de 50 dinari, ci1rnafl cti. porşi art uitat sa nit tra.
r!cina de w.oarte Clubul e abia înfiinţat numără, deja mlcetl când va Idtat sc,ooflle.
- Ce plângi, miii t geme 1
- Cum să nu plâng, că li murit
I câteva suIe d~ membrii,

La o !iroal! primară din New York,


• Al vostru
IUĂN NOj!ŢĂ
etul cel botrAn. ... Creşterea spectatorului clandestin
~colarl au format un hibunal, compus
de football1...
- O fi murit de foame. , naturat din ei, unde sunt judecaţi micii
,... Ba nu, mânca lea-şi Doară fi colegI, cart aLl comis fapte lIecoleglak,
~t' înlre două plifn;.
N'a ajulJs'!
sau alte mici informnţiuni. Citili şi raspândiU
, Pentru ziua 'de Duminecă, 6 crt, cu- Au şi inchisoare, cu gratlt din sfoari
- Cum Intre dOHu8 pâlni 1 •
, .,:." DopQl -aŞ!)'. 'Pe una a mâncat. o,
rentul· electric a fost suspendat până. unde sunt închişi 'micii păcăto~i
la ora 12. Pe la 2 jumatate, cineva· Rezultatel. ;,obţinute par foarte' fruc
BRAV OI
:.' pe, ce6la1tă fncă n'a căplitat.o". voind să. asculte pe Stroe şi Vaiila' tuoe.se pedepsele f\ind foarte neplăcute.

:
~------- - ~,,-...-

B ,. a v o J Nr. 267
--------------------.....
P8q. 4 l.
Cronica. 'externi
. Rente şi efecte j
Bonuri de impozite
pentru plata imrozitu/ul
Constatări \

Il pdmântululjorţat. Ceeace am creionat În cronlcele noa!ltre a~ fost a,ei care au venit ma! Întâi cu vlsmulu i ) şI pentru a-l cl/ita se Înll.rmea
anterioare din acesl ziar, spre dezolarea pretenţiile. Franţa fiind garanta prlnci- ză care m. i de care Focarul de ne
Banca noaslră, s'a înfăptuit. Cronkari fideli al pală a Ceh"slovaciei s'a văzut nevoiti nişte pe continent îl forma până
evenimentelor, şi n'am fllcut alt~eva de:ât a nu· şi sacrific.a feciorii de dragul exl. conferinţa dela MU:!chen, Germania. A
Goldschmidt să împărtăşim cititorilor Doatei, in mod biţiilor ideologice ale jLldaismului înscău­ cum fiind satisfăcuti. complecl, încorpo.
A. R A. D I obiectiv, evenimentele externe aşa cum eat tare şi maro la Praga (Dovada cea rându şi conaţionalil În Relch ul dlu

Str. Emines cu No.


s'au petreout iar nu aşa Cilm ar fi do. mai concludentă este seria de măsun H tler, din această pa[te nu mal e ni
! iti cineva să se intâmple. Sllnt anumite. antisemite luate de actualul guvern al o grijă. Mai rămân douA mari chestiuni
Inpo;)deub,le grele ca o fata,itate-inlătu­ generalului Sirovy) De toat4 l:Iceste stări exclusivisme ale statelor imperialiste
rarea lor so poate face doar printr'o mi- d' lucru se pare că actuala conducer~ Industriale: coloniile germane şi acapa
nune, ori, şt:m că minunile se il/esa a statului Cehoslovac acuzi direct pe rarea de debuşee pentru desfacere pr
A apărut: foarte rar da·-i nu deloJ Conchlzia pe fostul preşedinte Eduard Beneş şi dlJpă dtlselor fabricate Situ~te solidă econ
caro noi vroiam să o tragem era doar ultimele ştiri s'ar consUtul o ar.chetă mtkă pe o piaţă streină Înseamnă
Revista literara wLITERA" sub dj; ţelltru cor.sen1'area fiintei r,oastre naţio­ care să i verifi.::e politica dusă cot la puţina lnfh:enţă politică. Acest hop II
recţiuma dlu~ Fane George Pajişte. nale in actualelo ei fruntarii care Îi sunt cot CI:1 Stalin şi sub influenta directă a va fi eterna discordie. Dar de8pre acea
Litera se prezinta condiţiuni tehnice naturale. Esenţialul este d ne oţelim noi Internaţionalej a 1lI. condusă de evrej. sia în n-nll viitor. Emil H. Non
absolut superioare. Eleganţa ei este un cât mai mult pentru a fj gata oricând •
îndemn şi un indiciu asupra conţÎnu; sa ne bizuim mai Întâi ~i mai Întâi pe Din tonte aceete ee desprinde clar cA
tului bogat şi viu. Prin • Litera • Ara-

Mica ~u~li&it81~
forţele noastre: sufleteşti· şi materiale - forţil e aceea care primează şi că sub
dul se'mbogciţeşte cu un nou organ de eul· indestructibile. Ajutorul vecinului e bun egida ei istoria ae mlădiază în: fe] şi
tură. dar e lIl·xiJiar. dovada ora mal perem- chip. Germania, dela venirea lui HHler
"Litera" se vinde cu 15 lei, iar re; ptori;) am avut o abia neum una 1I1Oă: ş'a fortifkllt atât de mult că celelalte
dacţia o are in Arad, Piaţa A. Iancu puterI, Angla şi Franţa au fost silite BACALAUREAT meditează elev I
18, et. II. Dupli conferinta dela eă i aprobe Fuhrerului german pretenţil1a şi eleve·· in condiţiuni avantajoase u1
Munchen. pentru a nu ae deslăntul un nou măcel Adresa: Administraţia "Bravo"! Gol \.Ii
Mai Iăsaţl.l niţel! .•. A trecut mai bine de una lună do lntrurâtva au foSI 'silite căci armamen diş 5. Tel. 1678. a
de dind s'au Înt;unit la Munchen - în tul, şi în general prtgătirca sub toatfl as. ul
Ocunoscută cucoană, extrem de vechiul oraş german - d·nil Hitler, pecte!e lui, a răsboiulul, de către Gtr- A. B. C şcoală particulară. P. A al
agresivă când cineva, - fi9 chiar Muasolinf, Daludier şi Chamberlain, res· mani a d~ră~!l cu mult pe a celorlalte Iancu No. 2. InvAţaţi limbile: en Cl
un cop!laş - S~ uită .thiorâş" la pectiv repr~zentantij Germaniei t Italiei, ţări gleză, franceză, germana, română st
cei doui câini deg'.~ner2tl pe care ii Franţei ~i Angliei pentru ajeci de împăr­ Astăzi pentru că nu se mai pun~ în- etc. precum şi: contabilitate, dacti I
plimbă. leg;;,tl d~ sfoaril, de·a lun- ţirea Cehoslovaciei, pentru a disloca o căodată ac('astă penibilă stare, Anglia şi lografie, stenografie. Se pregate Înt
gul corsoulu l, a Bjuns într'una din parte din n' ţiona 1ită tile pe care această Franţa au început o verificare a mate- elevi in particular. reI
Ziif', tocma.i la ab:!tor. Şi aici sub
supl'avţgher~a doctorilor Bica -
ţuă ce treb..a.ia .. ă a fIe doua Elveţie t le rialului armatei şi au dllsehis cr~dite im- ------.-------......,1 br
cuprin.:!e Între g'!lniţ~le el. Cauzele? sunt p~rtante pentru reÎnoirea şi Înzestrarea ar.. Cele mai frumoase bijuterii, ce lie
ce n'.lm~ predestinat! - Si Blag?, multipie ŞI adevărate. matei cu armamentul cel mai modern. soruicele cele mai precise, tacâmu~all
sa pr.>g.1tea to:mai tă~rea unui vi- Starea do nevroză în care se găseşte şi obiecte peutru cadouri la COL~rt l
tel. Cuwana noastră, care se vedt'-! intregul continent e semnIficativ: teama MAN HARTMANN, bijutier, Arad/de
că iubeşte şi alte jivlnf, 11U I1Uma1 de o connagraţie, de muzica ucigătoare Palatul Mi. nori ţi lor. Preţuri solide. jZ~~
spurcăciunile latrătoare, sa adresa a tunului ş! de clinchetul năprasnic. al._. _ _ _ _ _ _ •_ _ _ _ _ _ _---.j~jOl
celor cu cutitul destinat vitelulu'~· -~- mitralierei. Nu·1 -vrea nimeni (ca tot- Vizitaţi frizeria modernă. ŞTEF A~U
- Fie·vl mII!", Iă safH_ nu·l fă· desuna există·o excepţie: Rusia bolşe. CAMPEANU Piaţa Luther. - &- 1'·01
laii, că abia·j un biet vitei: lasatH viciu conştiincios şi igienic. :.:e.
.··Ia
măcar până ce--ajunge bour
-q
_____ ._________
Un beţlv Ceasuri şi bijtl terii din aur veri lUI
Cărindariu Se ci1zlleau de zor pompierII
tabil cu preţurile cele mai dtine I
firma IOSIF RElNER Arad. str. C că
Să stine'o-ca5d ce ardea Ionel Pi riei 3., in dosul Teatrulu' de
lu laf fi trecând deaproape, zise: Comunal.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-;pli eh
$1 apu.'i blind... Ia ceva.
luăn Nojîţă E. GENU Dt. IULIETA CALOGHlRU me pll
se găseşte de vânzare In: dic dentist Arad, Str. Lt. Aviato
Sava 9. Consultaţii: 11-1 a. m. pt
Brad, Llbrlrll .. Minerva". După o «!oDslaJa ..e ••.• 3-6 d. m. fal
Nldlac, Ltb'irla RomâneascA. '- ) ce
Baia de eriŞ, Oolea IOID. comer- MAŞINI DE SCRIS de vânzare ~ in
ciant. de imprumut, la M. SZEGF(J Arad~rh
Ph~,cata, Al. Mera, fllDcţlooar. str. Brătianu 7. Tel. 11-44. Atelitrlaf
Chlşlnea·Crlş, 10ln IIleşlu, şi chlo,:. special de reparaţiuni pentru: ma~'O
Alm~ş, Ioan lIca, plclcu. şini de scris, maşini de calculat tt
Oarahonţ, Pelru Oaocea, comerciant. tocuri rezervoare. Depo7.it de hâr te
Peclc" Iosif Ju.ncla, comerciant. D. Daladier tie - şapirograf - indigo şi toat CE
Şlria, OctavlilD llpravnfca. comer- accesoriîle pentru maşinile de scris al
Politica dusă de f08tul preşedinte Beneş
ciant•. a fOIJt deslructivă. Toleranţa dată, îa
-----------!dl
Hălmaglu, Sima Dumitru din Boo- CASA de VANZARE, in cat'la
deosebi, transfug.lor evrei, alungaţi pentru tierui Pârneava - Casa are "'tal
ţeştl.
inatigaţjj din alte ţări_ (31a ce ~i o ară~
PIallş, Crlşan 1. (Cloale) şi Stolan grădină mare. Informaţiuni la a· la
tau cehii prin alhmţa lor cu Slatul bol- dministratia Bravo J - Alexan . fi
P. corn. ~evio a lui Stalin le a f08t falală. In.
Mlniş, D. Vlad, dlr. şc. 5, Tel. 1678.
conjulaţi de GU'mania, Polonia ~i Uo-
Seml.c, Graţz Francisc.
Pâncot., Clneg.
garia ţări r.are au suferit deslulă desbi- ==========:=====~c,rl
ure dt pe \ITma aventurilor bol~evice,
Covăajnt,' Mtclea, comerciaot.
Şeb!" J. Dariu, td de gari.
jidovli adăpoatiţI in Praga lI'au eonhnU B R A V O 1" Iri
.Id
MAndruloc, Dimitrie PăuJl,aa po-
niciun moment să asmuţe, în deosebi
regimul d:n Germania ,t să-I denunţe
"Director: SIMION MlCLEA 1d
IItllt. . . a primăriei. te"trul de iarnă. nu pre~ Redacţia şi administratia: t~
lumii iudaice ca p. un pencol ce tre-
Şlcula, Alb!şl Marca, croitor. ziotă d~stulă siguranţi şi sufidente
Butenl) Florata lovi. comerclaot.
buie inăbul$it. proslăvind in acela, timp
mijloac.e de salvare în caz de #n~
ARAD, Str. V. Alexandri No. 5 . II
regimul de teroare din RuBia bolşevki, weg. la Trib. Arad S. m. No. Zll93S ., m
Comlla" Slntana 1. Car.clonl. Toate aceate stări el- luc,uri au creiat
cendiu..
Cartlcl~ Clopuligi P. funcţionar, cir. C}jşeuL nostru. a.rau.., CUJlL. "coau ABONAMENT: ,d
Cehoslovaciei o atmosferi InposibUă. Sub
SocodOf, NAdAbiil Oh. (Gtdacla). mUlC»t uaei democraţi.i .. ascundea ger- teatrul pe dinlăuntru" după ce con~ In «8fe 150 lei anual
ŞeitlDi Sllclgan Dumltra, (Liptia), statările primăriei au fost cunocute. In judeţ: 120 lei. anual
meaiul dislo=ant al iudaiBmulul interna...
lioall. Praga ajunul. in ultimul timp. Conversaţia din cei cloui cetăţeni 500 lei anual pentru ;ntteprinderiJe
indu.triale ,i comerci.Ie mijlocii. .
focar,·pe jucluIJm ,i impUcit, bol.. oruu.. se resumă in cuvintel~ . diui din.
şi.; raspan dili

Cititi 1000 Mi· anual pentru instituţiile pub- .
Aceaati ata.re d. JuClnl DU mai put..-., . spate. lice fi ma.rile intrepl'inderi ooma:ciaJ. 'I!
,.BJlAVO" coa.llftUI.. ~t Dat~aI, germanU fUnd mi - Domnulo.· d~d; eşti. aşa de: bun, ti indu.triale. ·1;.
Dorit.tea ~a mal maro ~S.500 000) el. lăpădaţi p.ilăria din cap. că nu văd!.. . _. rs' 1
A~~~. SimiQ,.JI~ ; " Tiparul Iipogr-ua .Diece:u.o.e~" I.nstîtut de- Arte It . , Arad. : ~ I . :&eJ. .

S-ar putea să vă placă și