Sunteți pe pagina 1din 63

Universiatea Tehnic Cluj-Napoca Facultatea de Inginerie electric

Lucrare de diserta ie:

Utilizarea logicii fuzzy n determinarea c derilor de tensiune n re elele electrice de distribu ie

Coordonator tiin ific, Conf. Dr. Ing. Cziker Andrei Absolvent, Ureche (cas. Potra) Florina

Cluj-Napoca 2011
1

Cuprins
Capitol 1. Introducere................................................................................ ............................... .3 Capitol 2. Dimensionarea re elelor electrice..............................................................................4 2.1. Aspecte generale, defini ii, clasific ri.................................................... ....................5 2.2. Sarcini electrice de calcul..........................................................................................6 2.3. Protec ia instala iilor electrice de joas i medie tensiune....................................... .9 2.3.1. Dimensionarea protec iei la suprasarcin ......................................................10 2.3.2. Dimensionarea protec iei la scurtcircuit........................................................10 2.3.3. Protec ia coloanelor.......................................................................................11 2.3.4. Alegerea conductelor electrice..................................... ............................... ..12 2.3.5. Pierderi de tensiune.......................................................................................14 2.3.6. Pierderi de putere..........................................................................................15 Capitol 3. Inteligen a artificial ...............................................................................................16 3.1. Aspecte generale.....................................................................................................16 3.2. Definirea func iilor fuzzy.......................................................................................17 3.3. Numerele fuzzy......................................................................................................19 3.4. Opera ii cu numere fuzzy.......................................................................................21 3.5. Clasele numerelor fuzzy.........................................................................................24 Capitol 4. Mediul de programare LabView............................................................................27 4.1. Construc ia aplica iilor grafice...............................................................................27 4.2. Analiza datelor...................................... .................................................................27 4.3. Diagramele bloc i panourile frontale implementate.............................................28 Capitol 5. Breviar de calcul....................................................................................................41 5.1. Re ea legat la joas tensiune.................................................................................43 5.2. Re ea de medie tensiune........................................................................................54 5.3 Calculul pierderilor pe tronson................................................................................57 Concluzii............................. ....................................................................................................62 Bibliografie................................................................................................................. ............63

Capitol 1. Introducere

Proiectarea uzual

a re elelor electrice se bazeaz

pe utilizarea modelelor

deterministice. n realitate, cel pu in o parte a datelor folosite sunt, mai mult sau mai pu in, incerte: puterile vehiculate variaz n timp i valorile lor exacte nu pot fi prezise; acela i lucru se poate afirma despre valoarea tensiunii n posturile sau sta iile de transformare; este de asemenea posibil s existe erori n datele referitoare la structura re elei (n special lungimea acesteia). n realitate, n analiza sistemelor energetice apar frecvent exprim ri de forma Consumatorul va absorbi o putere de circa 80 kW, dar nu mai pu in de 70 kW i nu mai mult de 90 kW sau Lungimea liniei poate varia ntre 5 i 6 km, dar cel mai probabil va fi cuprins ntre 5.4 i 5.65 km. Este evident c aceste expresii nu sunt de natur deterministic sau probabilistic . Nu sunt deterministice deoarece acest gen de cuno tin e nu poate fi exprimat prin numere reale care s reflecte o certitudine complet . Pe de alt parte, modelele probabilistice se bazeaz pe natura repetitiv a evenimentelor analizate i ca urmare, distribu iile probabilistice nu ofer un cadru conceptual adecvat model rii acestor informa ii care au o natur incert fie datorit limbajului natural n care sunt exprimate, fie datorit cunoa terii incomplete a fenomenului. n mod uzual, proiectan ii au luat n considerare incertitudinile privind sarcinile sau re elele electrice prin studierea mai multor scenarii, urm rind s acopere ntrega gam a situa iilor posibile. n momentul de fa , teoria mul imilor fuzzy, dezvoltat ini ial de L. Zadeh, reprezint o modalitate alternativ pentru operarea cu date in certe sau inexacte. In ultimii 40 de ani, aceast teorie s-a dezvoltat rapid fiind aplicat n numeroase domenii tiin ifice i tehnologice. Principalul avantaj al teoriei fuzzy const n faptul c ea poate fi utilizat pentru modelarea ra ionamentelor umane i a informa iilor incomplete sau incerte; n plus, metodele fuzzy nu solicit , n mod necesar, date privind trecutul fenomenului analizat. Totu i, datele sau informa iile existente pot fi utilizate ca baz pentru ra ionamente i estim ri subiective. In teoria mul imilor fuzzy, conceptul de posibilitate (definit ca un num r real cuprins ntre 1 complet posibil, i 0 total imposibil) este utiliz at n locul conceptului de probabilitate. In ultimii ani, logica fuzzy s-a dovedit un instrument capabil s surmonteze dificult ile amintite anterior i este folosit pe o scar din ce n mai mare n studiul sistemelor energetice.
3

Lucrarea de fa a are ca prim scop dimensionarea

i calculul parametrilor electrici ai i randamentul.

unei re ele electrice pentru care avem date puterea activ , factorul de putere

Dup execu ia acestor pa i se urm re te implementarea unui program de calcul pentru analiza re elei n vederea determin rii solu iei optime de construc ie, pe baza criteriul c derilor de tensiune minime. Programul se va implementa n LabVIEW algorimilor de calcul se va utiliza logica fuzzy. i pentru realizarea

Capitol 2. Dimensionarea re elelor electrice

2.1. Aspecte generale, defini ii, clasific ri Instala iile electrice de joas tensiune realizeaz distribu ia energiei electrice la receptoare ndeplinind astfel scopul final al ntregului proces de producere, transport leg tura ntre posturile de transformare Conductele caracterizeaz constructiv i tablourile de distribu ie la receptoare i distribu ie a energiei electrice. Conceperea schemelor re elelor de alimentare, care fac i utilaje, reprezint unul din aspectele importante ale proiect rii re elelor de joas tensiune. i echipamentul electric utilizate n instala iile de joas tensiune se printr-o mare diversitate, deosebindu-se din punct de vedere func ional, i prin performan ele atinse. i echipamente

Pentru executarea instala iilor se vor utiliza numai conducte m rimile

omologate. Alegerea corespunz toare a acestora este determinat de urm torii factori:   i parametrii nominali electrici sau mecanici proprii ai instala iilor; de mediul ambiant; , AMC, categoria locului n care se amplaseaz instala ia respectiv ; gradul de protec ie al echipamentului fa indica iile pentru montare; caracterul specific al instala iei electrice respective (iluminat, for special ); directivele electric . n practic , no iunile de instala ie i echipament electric sunt strns corelate. Astfel, un dispozitiv considerat ca echipament al unei instala ii, poate avea el nsu i o instala ie electric proprie i un echipament destul de complex i divers. Instala iile electrice se clasific dup diferite criterii ca: rolul func ional, pozi ia n raport cu procesul energetic, locul de amplasare, nivelul tensiunii, frecven a i modul de protec ie. Dup nivelul tensiunii, instala iile se clasific n: instala ii de joas tensiune (JT) a c ror tensiune de lucru este sub 1 kV i actele normative privind limitarea consumului de materiale i economia de energie deficitare, folosirea cu prec dere a materialelor plastice

instala ii de medie tensiune (MT) a c ror tensiune de lucru este ntre intervalul 1...20 kV instala ii de nalt tensiune (IT), cu tensiuni de lucru ntre 35...110 kV instala ii de foarte nalt tensiune, la tensiuni mai mari sau egale cu 220 kV

 

Pentru buna func ionare a receptoarelor, alimentarea cu energie electric trebuie s indeplineasc o serie de condi ii referitoare la tensiune, frecven , putere i continuitate. Tensiunea constant , ca valoare i form , constituie o prim condi ie pentru orice tip de receptoare, sau varia ii ale acesteia in limitele precizate pentru fiecare receptor n parte. Frecven a constant a tensiunii de alimentare constituie un deziderat major att pentru buna func ionare a receptoarelor, men inerea preciziei aparatelor de m sur , ct i pentru ma inile de lucru antrenate prin motoare de c.a. Criteriul esen ial n proiectarea re elelor electrice ine de puterea necesar . n func ie de puterea maxim absorbit n punctual de racordare rezult patru clase de consumatori. Consumatorii cu puteri absorbite maxime de 50 kVA se alimenteaz din re eaua de JT. Continuitatea aliment rii cu energie electric a consumatorilor reprezint cea mai important condi ie calitativ . n cadrul instala iilor electrice, sarcina electric reprezint o m rime care caracterizeaz consumul de energie electric. M rimile uilizate frecvent n acest scop sunt puterea activ P, reactiv Q, aparent S i curentul I.

2.2 Sarcini electrice de calcul n proiectarea instala iilor electrice la consumatori este necesar s se cunoasc n primul rnd puterea activ absorbit de c tre:  receptoare, pentru dimensionarea circuitelor de receptor; utilaje, pentru dimensionarea circuitelor de utilaj; grpuri de receptoare i utilaje, pentru dimensionarea tablourilor de distribu ie i a coloanelor de alimentare ale acestora; sec ii ale nteprinderii i apoi ntreaga nterprindere, pentru dimensionarea postrurilor de transformare, a liniilor de medie i nalt tensiune i a sta iilor de distribu ie sau transformare. Caracteristicile tehnice nominale ale receptoarelor sunt urm toarele: puterea activ Pn sau aparent Sn;
6

   

tensiunea Un; conexiunea fazelor; curentul In; randamentul


n; n;

factorul de putere cos raportului Ip/In;

rela ia dintre curentul de pornire Ip (conectare) i curentul nominal In, sub forma

Cu ajutorul datelor cunoscute, a formulelor i condi iilor care vor fi prezentate mai jos, se realizeaz un calcul legat de circuitele receptoarelor n vederea stabilirii corecte a protec iilor necesare fiec rui receptor sau ansamblu de receptoare. Pentru a putea face calculul la acest nivel va fi necesar s cunoa tem circuitele utilajelor pentru care am proiectat re elele de alimentare. n cazul receptoarelor realizate pentru un regim de func ionare intermitent (motoare electrice), se specific i durata relativ de ac ionare nominal DAn. n cazul nostru, pentru prize si iluminat, puterea instalat , Pi, care reprezint puterea nominal raportat la durata de ac ionare de referin a DA, puterea instalat reprezint puterea nominal , DAn=1. Pi = Pn [V]; (2.1)

Puterea activ absorbit , care se ia n considerare n calcul pentru grupuri cuprinznd cel pu in patru receptoare se nume te puterea cerut sau de calcul. Puterea cerut Pc reprezint o putere activ conven ional , de valoare constant , care produce n elementele instala iei electrice acela i efect termic ca i puterea variabil real , ntr-un interval de timp determinat, n perioada de nc rcare maxim . Determinarea prin calcul a puterilor cerute se face prin diferite metode, utilizate n func ie de stadiul proiect rii i nivelul la care se efectuaz calculele. Deoarece calculele trebuie efectuate la toate nivelele instala iei electrice la consumator, ncepnd de la cele inferioare (receptoare), i pn la cele superioare (racordul de nalt tensiune), att pentru tensiunile joase sub 1000 V ct i pentru cele mai mari de 1000 V, sunt preferabile acele sita ii care se aplic acoperitor n toate situa iile. n cele ce urmeaz vom da cteva referiri la formulele con inute pentru calculele f cute n dimensionarea re elelor. Puterea reactiv cerut Qc se calculeaz cu ajutorul facorului de putere cerut cos dup formula:
7
n

Qc = Pc Factorul de putere

= Pc tg

[VAr] ;

(2.2)

al receptoarelor se ia n considerare numai la acele receptoare

pentru care puterea instalat Pi sau cea nominal Pn, semnific puteri utile, cum este cazul motoarelor electrice, la care puterea nominal reprezint puterea mecanic la arbore. Factorul de putere cerut cos
c

exprim consumul de putere reactiv al receptoarelor

care absorb puterea activ Pc, n condi iile reflectate global prin coeficientul de cerere. Coeficien ii de cerere i factorii de putere ceru i sunt determina i experimental pe baz de statistici, pentru diferite receptoare. Toate receptoarele c rora le corespund acelea i valori pentru perechea de m rimi (kc, cos
c),

se ncadreaz ntr-o singur grupare, numit categorie

de receptoare. Datorit diversit ii mari a receptoarelor i a condi iilor lor de lucru, exist un mare num r de categorii de receptoare. Puterea aparent este radicalul sumei p tratelor puterilor activ poate vedea: Sc = [VA]; (2.3) i reactiv dup cum se

La nivelul receptorului se va recalcula curentul nominal n func ie de puterea nominala a consumatorului, tensiunea nominal de alimantare i randament. In = [A]; (2.4)

n timp ce puterile cerute stau la baza alegerii echipamentelor cu rol de transformare a energiei electrice ca transformatoare, convertizoare, mutatoare .a., determinarea curentului cerut de un consumator este necesar aparatelor de protec ie, comuta ie, m sur pentru dimensionarea conductoarelor, alegerea i a tablourilor de distribu ie.

Curentul cerut Ic de un consumator de calcul poate fi determinat cu formulele: Ic = Ic =


 

[A] sau

(2.5) (2.6)

[A];

n cazul re elei pe care o dimension m puterea activ Pc i cea aparent Sc sunt puteri electrice absorbite. Pentru a putea calcula i dimensiona corect trebuie s cunoa tem curentul de pornire al receptoarelor, care, dup cum tim de la ma ini electrice, prezint
8

ocuri percepute de

circuitul din amonte. Curentul de pornire Ip al motoarelor cuplate direct la re ea se determin cu ajutorul curentului relativ de pornire conform rela iei: Ip = In [A]; (2.7)

2.3 Protec ia instala iilor electrice de joas Prin laturile re elelor electrice de joas suprasarcini.

i medie tensiune

i medie tensiune pot circula n mod accidental,

n afara curen ilor ceru i i de vrf, supracuren i datora i unor cauze ca: scurtcircuite i Se poate considera c domeniul de valori pentru curen ii de suprasarcin este de (1,05 . . . 1,50) Ic, n raport cu intensitatea curentului cerut, iar curen ii de scurtcircuit sunt mai mari dect 2Ic. mpotriva acestor curen i accidentali, instala iile electrice trebuie protejate prin dispozitive de protec ie corespunz toare. Protec ia mpotriva curen ilor de scurtcircuit are semnifica ia unei protec ii a re elelor de joas tensiune, deoarece numai acestea sunt solicitate la scutcircuit. n asemenea situa ii, receptoarele electrice fie c sunt cauza ns i a producerii scurtcircuitului, datorit producerii unui defect interior de izola ie, fie c le scade la zero tensiunea de alimentare, astfel nct problema protec iei lor este n ambele cazuri nesemnificativ . n ceea ce prive te protec ia mpotriva curen ilor de suprasarcin , aceasta are n schimb semnifica ia unei protec ii a receptoarelor, deoarece curen ii de suprasarcin nu reprezint o solicitare deosebit scurtcircuit. pentru re elele dimensionate a rezista la ac iunea curen ilor de

2.3.1. Dimensionarea protec iei la suprasarcin Principala protec ie a receptoarelor electrice de for a este impotriva curen ilor de suprasarcin . Aceasta se realizeaz prin dispozitive de protec ie cu relee termice, cum sunt contactoarele automate de joas tensiune cu relee termice. Caracteristica de func ionare a releului termic trebuie s izola iei) a receptorului protejat. asigure ac ionarea contactorului nainte de apari ia pericolului de deteriorare (suprancalzirea i str pungerea

Releul termic pentru protec ia receptorului mpotriva curen ilor de suprasarcin se alege n func ie de curentul de serviciu Is, care trebuie s ndeplineasc condi ia: Is In, In fiind curentul nominal al receptorului protejat. Pentru dimensionarea protec iei la suprasarcin vom int cont de formulele de mai jos i in func ie de rezultate vom alege un releu potrivit pentru protejarea receptoarelor. Reglajul releului termic ales, caracterizat prin curentul de reglaj Irt , trebuie s de domeniul reglajul posibil al releului termic, din punct de vedere constructiv. Conform primei condi ii, curentul de reglaj trebuie s apar in intervalului: Irt = (1,0 1,2)In , (2.9) in cont pe de o parte de domeniul curen ilor de suprasarcin admi i de receptor, iar pe de alt parte (2.8)

fiind de preferat reglajul releului termic, pe curentul nominal al receptorului sau ct mai apropiat de acesta. Cea de-a doua condi ie, a posibilit ii concrete de reglaj, este determinat de tipul constructiv al aparatului. Astfel pentru releele termice tip TSA domeniul reglajului posibil este, n general Irt = {0,6 0,7 0,8 0,9 1}ktIs , (2.10)

n care kt este un coeficient de corec ie func ie de temperatur , avnd valoarea kt = 1 dac temperatura mediului ambiant este n intervalul =(10...35)0C. n final se alege un curent de reglaj, care s apar in intersec iei dintre domeniile de valori definite de rela iile (2.9) i (2.10) i s se respecte condi iile suplimentare expuse mai sus.

2.3.2. Dimensionarea protec iei la scurtcircuit Pentru dimensionarea protec iei la scurtcircuit vom ine cont de rezultatele formulelor de mai jos, iar siguran a fuzibil se va alege n func ie de acestea. Aceasta const n stabilirea curentului nominal al fuzibilului sau a curen ilor de serviciu i reglaj pentru releele sau declan atoarele electromagnetice.

10

Curentul nominal al fuzibilului Inf se determin n baza urm toarelor condi ii: siguran ele fuzibile (lente sau rapide) trebuie s suporte curentul de durat al receptorului Inf In ; (2.11) siguran ele fuzibile trebuie s reziste la ac iunea curentului de pornire pe toat durata sa, care se exprim n cayul siguran elor cu topire rapid prin rela ia: Inf ; (2.12)

n care c este un coeficient de siguran egal cu 2,5 pentru porniri rare i u oare, cum este i n cazul nostru pentru prize i iluminat. protec ia la scurtcircuit prin siguran e fuzibile trebuie s fie selectiv cu protec ia la suprasarcin prin relee termice, ceea ce nseamn ca la stabilirea curentului nominal al fuzibilului s se aib n vedere condi iile de selectivitate al releului termic. Deoarece dispozitivele de protec ie termice se vor regla pentru protec ie la suprasarcin , o alt condi ie care trebuie impus la alegerea curentului de serviciu Is este: Is Ic ; (2.13)

Dac curentul de reglaj Ire al dispozitivelor electromagnetice de protec ie are o singur valoare (reglaj fix f cut de furnizor), atunci se verific ndeplinirea condi iei de nedeclan are la curentul de pornire cu rela ia: Ire kre Ip , (2.14)

unde kre este coeficientul domeniului de reglaj, avnd valori diferite n func ie de tipul releului sau declan atorului. n cazul nostru, pentru prize i iluminat kre are valoarea 3. 2.3.3. Protec ia coloanelor Coloanele fac leg tura dintre tabloul general i tablourile principale, ntre tabloul principal i cele secundare sau ntre coloane magistrale i tablouri secundare. Protec ia la scurtcircuit constituie protec ia principal a coloanelor. Dac protec ia este realizat prin siguran e fuzibile, curentul nominal al acestora se determin cu rela iile: Inf > Ic ;
11

(2.15)

Inf

+ Ivp ;

(2.16)

Dup cum se observ din rela ie, numai componenta tranzitorie Ivt a curentului de vrf se reduce prin imp r irea la coeficientul de siguran c. Reglajul releelor electromagnetice se stabile te n mod identic la valoarea: Ire kreIs ; (2.17)

n care kre poate avea o singur valoare i se verific la nedeclan are pentru curentul de vrf, Ire kpe Iv ; coeficin ii kre i kpe avnd acelea ii semnifica ii i valori ca i n cazul circuitelor. Reglarea protec iei la suprasarcin se face numai pentru coloanele protejate la scurtcircuit prin ntreruptoare automate. n cazul coloanelor, curentul de reglaj al releului termic este necesar s se ncadreze n intervalul: Irt = (1,0 1,2)Ic , care define te domeniul curen ilor de suprasarcin ai coloanelor. n ceea ce prive te reglajul posibil, acesta se stabile te conform rela iilor de la dimensionarea protec iei circuitelor de receptor. Curentul de reglaj se ob ine ca i in cazul coloanelor prin intersec ia domeniului de valori dat de rela iile (2.19) i (2.10), n baza acelora i indica ii de la protec ia receptoarelor. (2.19) (2.18)

2.3.4. Alegerea conductelor elctrice Alegerea conductoarelor electrice se face cu respectarea unui ir de posibilit i i condi ii, care se ncheie prin determinarea corespunz toare a sec iunii conductoarelor. Materialul conductoarelor, utilizat n instala iile electrice de joas poate fi: cuprul, aluminiul, o elul-aluminiu i o elul. Determinarea sec iunii conductoarelor pentru a satisface condi ia de stabilitate termic la nc lzire n regim permanent sau intermitent se face cu rela ia IC adm , (2.20) i medie tensiune

n care: Ic este curentul cerut de receptor sau de consumatorul de calcul, a este coeficientul de corec ie al regimului de lucru, K este coeficientul de corec ie al condi iilor de r cire, dependente de tipul conductei, de condi iile de instalare i de mediu.
12

Pentru cazul nostru, alegerea se face considernd coeficientul de lucru a = 1 iar K = 1, considernd temperatura mediului ambiant +25oC. Stabilitatea termic a conductelor la curen i de suprasarcin se consider asigurat dac : IC adm , (2.21)

Irt fiind curentul de reglaj al releului sau declan atorului termic montat pe por iunea de re ea considerat (numai la circuite i coloane protejate prin relee sau declan atoare termice). Pentru curen ii de scurtcircuit, condi ia de stabilitate termic se exprim diferit, n func ie de felul dispozitivului de protec ie. Astfel, dac protec ia este asigurat prin siguran e fuzibile, condi ia de stabilitate termic este dat , n cazul instala iilor electrice de iluminat i prize de rela ia: IC adm (2.22)

dac posibilitatea apari iei suprasarcinilor este minim la anumite instala ii electrice de , iluminat i prize, intensitatea maxim admis a curentului permanent prin conductoare se ob ine cu rela ia IC adm Inf . (2.23)

Verificarea sec iunii conductelor se face ntr-o prim etap la urm toarele solicit ri:  rezisten a mecanic , exprimat prin sec iunile minime admise, nc lzirea n regim de scurt durat la pornire, care se verific prin intermediul densit ii de curent la pornire Jp = , sau Jp = (2.24) (2.25)

i care trebuie s fie pentru conductoarele din aluminiu: Jp (Jp adm)Al =20 A/mm2, iar pentru conductoare din cupru Jp (Jp adm)Cu =35 A/mm2. (2.27) (2.26)

O ultim verificare pentru sec iunile determinate se realizeaz prin calculul pierderilor de tensiune.
13

2.3.5. Pierderi de tensiune Circula ia curen ilor prin ramurile re elelor electrice determin pierderi de tensiune n lungul acestora, deoarece att conductoarele ct i echipamentele elctrice f cnd parte din circuit, prezint anumite rezisten e sau impedan e electrice dup cum este curentul continuu sau alternativ. Pierderea de tensiune pe o linie este definit de rela ia: U% = n care : U1 este tensiunea la nceputul liniei, U2 este tensiunea la cap tul liniei, Un este tensiunea nominal de linie. Pentru o func ionare normal a receptoparelor, se impune ca valorile oscila iilor de tensiune, de la surs la bornele acestora, s se ncadreze ntre anumite limite. Pentru o instala ie de iluminat i prize n regim permanent cu consumator alimentat din re eaua de joas tensiune a furnizorului pierderile de tensiune maxime admise, n procente fa tensiunea nominal de utilizare, este de 3. Calculul pierderilor de tensiune pentru linii electrice cu sarcini concentrate la cap t, pentru curent monofazat alternativ, se face cu formula: U% = 2


100,

(2.28)

de

100 .

(2.29)

Pierderea de tensiune total , pe o direc ie de distribu ie, se ob ine prin nsumarea pierderilor par iale pe diferite tronsoane. Pentru calculul parametrilor electrici R i X ai liniilor electrice de joas
2

i medie

tensiune, avnd sec iunile s (n mm ) i lungimile l (n km) sunt indicate mai jos, rela iile de calcul simplificate: pentru R n [m ] Cu:
 

l l

(2.30)

Al:

(2.31) (2.32)

pentru X n [m ] Cu, Al: (75 100)l

14

2.3.6. Pierderi de putere n planificarea i exploatarea re elelor electrice de distribu ie, pierderile de putere i energie reprezint un indicator care reflect condi iile de func ionare, indicator deosebit de important pentru eficien a economic a procesului de distribu ie a energiei electrice. Pentru calculele i analizele tehnico-economice ale pierderilor de putere i energie se consum o cantitate foarte mare de munc avnd n vedere, mai ales, volumul enorm de informa ii necesare. Metodele i algoritmii clasici pentru determinarea pierderilor de putere i energie se bazeaz pe calculul regimurilor permanente ale re elelor respective. Calculele se fac n condi iile cunoa terii ct mai exacte a datelor de intrare: caracteristicile primare ale distribuitorilor de joas tensiune (tipul, sec iunea i lungimea corespunz tore fiec rui tronson, num rul posturilor de transformare alimentate, num rul i puterea nominal a transformatoarelor amplasate n aceste posturi) i nivelul de nc rcare al acestora. Metodele tradi ionale folosite pn n prezent au urm rit, n principal, cre terea i o vitez mare de calcul sunt preciziei n evaluarea pierderilor. Totu i, o precizie bun

dou cerin e greu de satisf cut simultan, avnd n vedere c exactitatea rezultatelor impune o modelare ct mai detaliat a procesului i cre terea num rului parametrilor considera i ca date de intrare. Intui ia, experien a i descrierea lingvistic sunt folosite din ce n ce mai mult de ingineri n exploatarea i planificarea re elelor electrice. Din studiul unor sisteme electroenergetice dezvoltate rezult c pierderile n re elele electrice oscileaz ntre 10 z 15 %, n func ie de structura re elei ,condi iile de exploatare etc. Pierderile de putere se calculeaz cu rela ia P = R (2.33)

unde P,Q sunt puterea activ , respectiv reactiv cerut pe tronsonul respectiv; tensiunea nominal ; R rezisten a tronsonului.

15

Capitol 3. Inteligen a artificial


3.1. Aspecte generale n cadrul acestui capitol am propus o variant de formalizare a ceea ce numim teorie fuzzy sau logic fuzzy. Multe fenomene ntlnite n ingineria electric caracteristici ce fac dificile att desf ulterioar a sistemelor electroenergetice. Dezvoltarea tehnicii automate de calcul n a doua jum tate a secolului trecut a generat ncerc ri de implementare n noua tehnologie a unor tehnici de lucru bazate pe imitarea modului de gndire al omului. Practic, inteligen a artificial (IA) se define te ca un termen general pentru a descrie calculatorul cantitative bazate pe date calcul. Cercet rile n domeniul IA au condus la dezvoltarea unei multitudini de ramuri ale acesteia, dintre care se amintesc: sisteme expert, re ele neuronale, sisteme fuzzy, algoritmi genetici, programarea evolutiv , strategii de evolu ie, robotica, recunoa terea formelor etc. Sistemele fuzzy sunt o alternativ numerelor a no iunilor tradi ionale relative la teoria i logica care i are originea n vechea filozofie greac ; apari ia logicii fuzzy a i programele implementate pe acesta care rezolv problemele prin metode calitative/intuitive, similar fiin elor umane, n locul metodelor strict i calcule exacte, specific sistemelor digitale conven ionale de implicate diferite echipamente electrice, ct din ultimele decenii au o serie de urarea optim a proceselor tehnologice n care sunt i elaborarea de prognoze privind dezvoltarea

fost impus de necesitatea implement rii ntr-un formalism matematic a caracterului vag, imprecis al lumii reale. Cei care s-au ocupat prima dat de ini ierea mul imilor fuzzy au avut n minte ideea c aceste mul imi, numite i mul imi vagi, pot fi caracterizate printr-o func ie care arat gradul de apartenen a unui element la mul ime. Dac valoarea func iei de apartenen pe un element x este 0, atunci x sigur nu apar ine mul imii respective. Dac valoarea func iei de apartenen pe x este 1, atunci x apar ine sigur mul imii respective. n rest, valorile func iei de apartenen , aflate ntre 0 i 1 ne arat starea elementului x n raport cu mul imea c reia ar putea s -i apar in .

16

3.2.

Definirea func iilor fuzzy

Primul element va fi argumentul func iei membru care apar ine domeniului de defini ie al acesteia, iar perechea astfel format va fi un element dintr-o mul ime fuzzy. Se observ c dac se d o mul ime abstract , nevid A, numit membru Q A se define te astfel:
Q A : A p [ 0,1]

i universul elementelor fuzzy, func ia

(3.1)

n consecin , Q A se va numi func ia membru (membrul fiind domeniul s u de defini ie), iar graficul s u, notat se noteaz cu G A ( Q A ) :
GA ( Q A ) ! AxIm ( Q A )

(3.2)

i fiind format din perechile ( x , Q A ( x )) va constitui mul imea fuzzy generat de universul A i func ia sa membru. Am nceput cu acest titlu de paragraf, deoarece func iile membru formeaz instrumentul principal de generare a unei mul imi fuzzy. Universul elementelor fuzzy A se mai nume te i universul de discurs. Func ia membru, cu forma sa n limba englez membership function se noteaz prescurtat prin mf. Nu exist pn n prezent reguli prin care s definim astfel de func ii membru. Totu i, experien a din teoria probabilit ilor a condus la a defini astfel de func ii prin densit i de probabilitate care au dat rezultate bune n diverse aplica ii. Prezent m n cele ce urmeaz cteva astfel de func ii membru care ndeplinesc dou condi ii minimale: (a)
Q A : A p [ 0,1], x 0 A cu: Q A x 0 ! 1

(3.3)

(b)

x , y A i x

y s avem:

Q A z u min_ A x , Q A y a Q

(3.4)

Dac A , atunci mai nti se face o scufundare a lui A n , adic o codificare a elementelor lui A prin numere reale de tip discret sau continuu, dup cum mul imea A are cardinalul alef-zero G 0 sau cardinalul continuului c 0 . Scufundarea unei mul imi E ntr-o alt mul ime F este o no iune matematic care presupune existen a unei func ii injective i continue f : E p F . n consecin , pe viitor se va lua ca univers fuzzy A . Logica fuzzy a pus bazele teoretice, privind aplica iile teoriei fuzzy. Pe lng no iunea fundamental de mul ime fuzzy, au fost defini i operatorii care ac ioneaz asupra acestor mul imi. Un operator important este cel de modificare (de deformare), care are o calitate
17

important , i anume aceea de a transforma o mul ime fuzzy neconvex , ntr-o mul ime fuzzy convex . Dup cum vom vedea n cele ce urmeaz , mul imile fuzzy convexe, au un rol important n aplica iile teoriei fuzzy. n acest scop, putem da urm torul exemplu: Fie G mul imea fuzzy definit de func ia membru:
3 2 ,x ? A 01 x Q A x ! 0 , x u 1

(3.5)

Imaginea geometric a func iei este prezentat n figura 3.1. Putem observa c Q A x , este o func ie convex , deci G A nu este convex . Dac Q B x este operatorul de dilatare peste
G A , definit prin func ia membru corespunz toare: 3 4 , x ? ,1A 0 x Q B x ! 0 , x u 1

(3.6)

atunci universul de discurs al celor dou mul imi G A i GB este axa real . Observ m c
' Q B' x e 0, x , deci QB este concav , iar n consecin , GB este o mul ime fuzzy convex .

Imaginea geometric a lui GB este prezentat n figura 3.2. Putem afirma c orice submul ime fuzzy neconvex , poate fi transformat n mul ime fuzzy convex cu ajutorul operatorului de dilatare.

Figura 3.1 Imaginea geometric a mul imii fuzzy G A neconvex

Figura 3.2 Imaginea geometric a mul imii fuzzy GB convex

18

Din defini ia clasic , se cunoa te faptul c o mul ime din 2 este convex dac dou puncte M1,M 2 i segmentul care le une te M 1M 2 se afl n mul imea respectiv . O mul ime fuzzy este convex , dac func ia sa membru Q A este concav , adic mul imea din 2 m rginit de graficul lui Q A i axa O x este convex . Se observ c mul imea G A din figura 2.1. nu este convex , n schimb mul imea GB din figura 2.2. este convex . Asupra no iunii de mul ime fuzzy convex se va reveni n paragrafele urm toare, dar acest comentariu era necesar aici.

3.3. Numerele fuzzy

n spa iul vectorial se define te no iunea de baz , care este o submul ime de elemente speciale. De exemplu, fie V2 mul imea vectorilor din plan, baza acesteia este format din versorii i , j , i care are proprietatea c orice vector V V2 se exprim cu ajutorul bazei, adic exist a, b unice, astfel nct vectorul
T T T V ! ai b j T

_a

T T

Aceast idee a fost preluat

i n cazul structurilor (a mul imilor) fuzzy. Fie G A o

mul ime fuzzy i G A o submul ime fuzzy, cu G A G A . G A este convex dac func ia membru Q A ce descrie mul imea fuzzy G A este concav . Dac Q A este de dou ori derivabil , ea este

concav , dac

i numai dac :
'' Q A x 0, x A

unde A A este intervalul de defini ie (universul de discurs) al func iei membru Q A .

Adic exist figura 3.3.

a a1,a 2 , unice astfel nct A ! ? 1, a 2 A i x A, Q A x s

19

s se poate scrie: (3.7)

(3.8)

fie concav pe A ,

defini ie

echivalent

pentru

mul imea fuzzy convex este c mul imea din plan

,
2

m rginit

de dreptele:
x ? 1 ,a 2 A a

x ! a1 , x ! a 2 , y ! 0 , y ! Q A x

s fie convex n sens clasic. Putem defini de asemenea, mul imea fuzzy convex folosind no iunea de t ietur
AE ! ? 1 ,a 2 A, a

fuzzy. O

mul ime fuzzy G A G A este convex dac

t ietura Figura 3.3 Imaginea geometric a mul imii fuzzy convex

atunci

E ' " E ,

rezult c AE ' AE . Imaginea geometric a acestei func ii este dat n figura 3.4., iar n figura 3.5. este dat un contra exemplu de mul ime fuzzy neconvex .

Figura 3.4 Imaginea geometric a t ieturii AE ! ? 1, a2 A AE ' ! ?a '1 , a '2 A a ,

Figura 3.5 Imaginea geometric a mul imii fuzzy neconvex

O submul ime fuzzy N A G A se nume te num r fuzzy, dac satisface urm toarele condi ii: (i) (ii)
N A este convex , de t ietur

?a1 ,a 2 A.

x 0 ? 1 ,a 2 Aunic, astfel nct Q A x 0 ! 1 , adic N A este unic normal . a

Deoarece t ietura unui num r fuzzy N A este unic , adic intervalul AE ! ?a1 ,a 2 A este
unic, i are proprietatea c x AE , rezult Q A x u E . i invers, x , Q A x G A , rezult c

20

x ? 1 ,a 2 A. Prin aceast scufundare se poate conveni ca num rul fuzzy N A s se confunde cu a

t ietura sa, adic n cele ce urmeaz se va considera c num rul fuzzy N A este dat de:
N A ! ? 1,a 2 A a

(3.9)

Importan a mul imilor fuzzy convexe se poate observa din defini ia numerelor convexe.
~ n imaginea 3.6. este prezentat imaginea geometric a unui num r fuzzy. Prin N A se va nota

mul imea numerelor fuzzy definite pe universul de discurs A . Folosind conven ia matematic dat de (3.9), se poate observa n figura 3.7. imaginea num rului fuzzy conven ional.

Figura 3.6 Imaginea geometric a num rului fuzzy

Figura 3.7 Imaginea num rului fuzzy conven ional

3.4. Opera ii cu numere fuzzy a) Adunarea numerelor fuzzy


N A N ' A ! ? ' '1 , a ' '2 A a ~

Dac N A ! ?a1,a 2 A i N ' A ! ?a '1 , a '2 A, atunci: (3.10)

unde: a ' '1 ! a1 a '1 i a ' '2 ! a 2 a ' 2 . Se poate observa c adunarea din N A este similar cu adunarea din 2 . n cele ce urmeaz se vor folosi opera iile logicii fuzzy: conjunc ia "" i disjunc ia "" , care spre deosebire de logica clasic se definesc astfel: dac x , y G A , atunci:
x y ! in_ , y a x

(3.11) (3.12)

x y ! max_ , y a x 21

b)

Produsul cu scalari fuzzy (condensarea i dilatarea)


P N A ! ? '1 , a ' 2 A a

~ Dac P i N A N A , N A ! ?a1, a 2 A, atunci:

(3.14)

unde: a '1 ! P a1 P a 2 i a '2 ! P a1 P a 2 . Pentru P ! 1 se ob ine opusul num rului N A , notat prin N A i care are formula:
 N A ! ? '1 , a ' 2 A a

(3.15)

unde: a '1 ! a 2 i a '2 ! a1 ; deci:


 N A ! ? a 2 ,a1 A

(3.16)

Dac

P 0,1 , atunci P N A este condensatul lui N A , respectiv pentru P " 1 , atunci

P N A reprezint dilatarea num rului fuzzy N A . Un exemplu concludent pentru condensarea,

respectiv dilatarea unui num r fuzzy este reprezentat de num rul fuzzy gaussian, definit de
Q x ! e x
2

i reprezentat n figura 3.8. Dac P ! , atunci

1 2

1 N G ! 2 , 2 , iar num rul 2 4 4


 x2 4

fuzzy condensat este reprezentat n figura 3.9., care are func ia membru Q 1 x ! e
2 1 func ia membru a num rului NG , este Q 1 x ! e G 2 2 x2 4 G

. Se

poate observa c

, n consecin ,

graficul lui QG este condensat. n mod analog se ntmpl

i n cazul dilat rii.

Figura 3.8 Num rul fuzzy NG ! 


2 2 , 2 2

Figura 3.9 Num rul fuzzy condensat al lui Gauss cu coeficientul P !


1 2

22

c)

Sc derea numerelor fuzzy

~ Fie N A , N `A N A dou numere fuzzy, definite prin: N A ! ?a1,a 2 A i N `A ! ? '1 , a '2 A, sc derea a

se define te prin:
d ad d N A N A ! ? 1d2d ,a A d d 2d d unde: a1d a1 a 2 i a d a 2 a1 ; deoarece: ! ! N A N d N A  N d A ! A

(3.17)

(3.18)

d)

Produsul numerelor fuzzy


d ad d N A N A ! ? 1d2 A ,a d

~ Dac N A , N `A N A , N A ! ?a1 , a2 A, i N `A ! ?a '1 , a '2 A, atunci:

(3.19)

d d d d d d unde: a1d a1a1 a1a 2 a2 a1 a 2a 2 i a 2d a1a1 a1a 2 a 2 a1 a 2a 2 . Aceste preciz ri, cu ! d d ! d d

privire la "" i la "" , sunt absolut necesare la toate opera iile logicii fuzzy deoarece, n orice interval ?x , y A x y . ,

e)

mp r irea numerelor fuzzy

d Fie N A ! ?a1,a 2 A i N `A ! ? '1 , a '2 A, cu a1 { 0 i a d 0 . mp r irea numerelor fuzzy N A i a 2 { N`A se define te astfel: N A N A ! ? 1d2d : d ad d ,a A d unde: a1d ! a1 a1 a 2 a 2 a a a a d i a 2d 1 1 2 2 . ! d 2 d d d d d d a1 a d a1 a 2 a1 a 2 a1 a 2

(3.20)

f)

Inversul num rului fuzzy

 Dac N A ! ?a1,a 2 A i a1 { 0, a2 { 0 , atunci inversul lui N A , notat cu N A 1 se define te prin:

N 1 ! ? 1 ,a 2 A ad d A d unde: a1 ! 1 1 a1 a 2 d i a2 ! 1 1 . d a1 a 2

(3.21)

O proprietate important a numerelor fuzzy este aceea de ordonare. Numerele fuzzy sunt numai par ial ordonate. n cadrul teoriei mul imilor exist dou tipuri de ordon ri: ordonare total , adic oricare dou elemente ale mul imii respective se pot compara, iar prin ordonare par ial se n elege faptul c numai o parte a elementelor mul imii respective se pot compara ntre ele. Ideea general a compar rii este s identific m o func ie injectiv (o scufundare) F : N A p care trebuie s fie strict monoton , adic
23

de exemplu s

fie

cresc toare astfel nct din F x 1 F x 2 s rezulte c x1 x 2 , ceea ce ne poate conduce la urm toarea ordonare: numerele fuzzy x1 , x 2 N A se pot compara (de exemplu x1 x 2 ) dac
F x 1 F x 2 , cum F x1 , F x 2 are loc inegalitatea F x1 F x 2 , deci i defini ia are sens.

Analog, dac F este monoton descresc toare, atunci defini ia ordon rii numerelor fuzzy
x1 , x 2 N A este: x1 x 2 dac F x 1 F x 2 . Dificultatea g sirii func iei F a condus la concluzia

c nu toate numerele fuzzy pot fi ordonate (comparate), precum i c ordonarea este numai par ial , din aceast cauz ele au fost grupate n clase de numere fuzzy.

3.5 Clasele numerelor fuzzy a) Numere fuzzy triunghiulare Fie a1 , a2 , a3 , a1 a2 a3 , trei numere reale care au interpretarea geometric dat n figura 3.10. n acest mod unic, tripletul a1 , a 2 , a 3 define te un num r fuzzy triunghiular (NFT). Analog pentru E 0,1 , t ietura AE ! ? 1 E ,a 3 E A i a 2 astfel nct Q A a 2 ! 1 , a num rul fuzzy AE este unic determinat, fiind prezentat i n figura 3.11.

Figura 3.10 Imaginea geometric a clasei num rului fuzzy triunghiular

Figura 3.11 Num rul fuzzy triunghiular dat de t ietur

Folosind unicitatea acestei reprezent ri, se pot defini urm toarele func ii F de scufundare, F : (NFT ) p :

(i)

Indicele lui Yager de ordinul 1

Fie a , b N A dou numere fuzzy, a ! a1 , a 2 , a 3 i b ! b1 , b2 , b3 de tip num r fuzzy triunghiular. Func ia numit i indicele Yager de ordinul 1 se define te astfel:
F1 a ! a1 a 2 a 3 b b b , F1 b ! 1 2 3 3 3

(3.21)

Dac F1 a F1 b , rezult c a b , care este echivalent cu:


24

a1 a 2 a 3

b1 b2 b3

(3.22)

rezult c num rul fuzzy triunghiular a este mai mic dect num rul fuzzy triunghiular b. (ii) Indicele lui Yager de ordinul 2

Tot pentru numerele fuzzy triunghiulare se poate defini func ia de scufundare F2 :


F2 a ! a1 2a 2 a 3 b 2b2 b3 , F2 b ! 1 4 4

(3.23)

b) Numere fuzzy trapezoidale Numerele fuzzy de tip trapezoidale sunt definite n mod unic de cvartetul a1 , a 2 , a 3 , a 4 , prezentat n figura 3.12. Acest tip de numere fuzzy se noteaz cu (NFTr). Func ia de scufundare se nume te indicele lui Yager de ordinul trei, i se noteaz cu F3 , fiind definit astfel:
F3 a ! a1 a 2 a 3 a 4 , a ! a1 , a2 , a 3 , a 4 4

(3.24)

Dac numerele fuzzy a , b NFTr i dac F3 a F3 b , rezult atunci c a b . Aceast compara ie a b este n sens simbolic, ca procedeu de compara ie.

Figura 3.12 Num rul fuzzy trapezoidal c) Func ia de scufundare Adamo Aceasta se folose te n cazul

Figura 3.13 Num rul fuzzy generat de t ietura AE , nu neap rat normal t ieturilor, atunci cnd num rul fuzzy

NF ! AE ! ?a1 E ,a3 E A, este generat de t ietura


_ E a 0,1 , pentru care elementul generic F E

AE , el este prezentat i n figura 2.13. Pentru

aceast clas de numere fuzzy, func ia de scufundare este de fapt o familie de func ii
FE , se define te prin:

FE AE ! a1 E a1 a 3

(3.25)

unde AE este definit de t ietura E 0,1 :


25

AE ! ? 1 E ,a 3 A a E

(3.26)

Se observ c num rul fuzzy definit de t ietur este unic definit de Q A i E .

d) Func ia de scufundare Gonzales Dac num rul fuzzy triunghiular este generat de tripletul a ! a1 , a 2 , a 3 , atunci func ia de
t scufundare FE : ( NFT ) p numit

i func ia lui Gonzales [#], care depinde de doi parametrii i t au semnifica ii specifice. Parametrul E arat gradul de

E 0,1 i t " 0 . Parametrii E

optimism cnd E p 1 i gradul de pesimism cnd E p 0 , n cazul nostru, gradul de optimism sau pesimism relativ la procesele ingineriei cerin elor. Parametrul t " 0 ne indic timpul de mediere (negociere), de exemplu t ietura de aur a lui Leonardo DaVinci n cazul n care
1 1 1 5 . Acesta este un num r ce reprezint limita ! 1 , i care ne conduce la t ! 1 t 2 t 2

irului lui Fibonacci. Func ia de s cufundare Gonzales este definit de:


t FE a ! a 2 

a 2 a1 a a E 3 1 t 1 t2

(3.27)

unde: a ! a1 , a 2 , a 3 , a ( NFT ) . n concluzie, dac avem dou numere fuzzy a , b NTF , adic dou numere fuzzy triunghiulare: a ! a1 , a 2 , a 3 i b ! b1 , b2 , b3 , se stabilesc (empiric) parametrii E 0,1 i t " 0 . Num rul a este mai mic dect num rul b i se noteaz cu a b dac se realizeaz n
inegalitatea:
a2 a 2 a1 a a E 3 1 t 1 t 2 b2 b2 b1 b b E 3 1 t 1 t 2

(3.28)

Inegalitatea poate fi scris ntr-o form mai simpl , dup cum urmeaz :
E b3 a3 t 2 b2 a2 u t E 2 b1 a1 t2 t 1 t 2

(3.29)

atunci b u a .

26

Capitol 4. Mediul de programare LabView

LabView reprezint un puternic mediu grafic de programare, utilizat extensiv pentru achizi ia semnalelor, analiza m sur rilor i prezentarea datelor, oferind flexibilitatea utilizator prietenoas . limbajelor de programare tradi ionale i n acela i timp o interfa Solaris.

LabView este disponibil pentru o multitudine de platforme, Windows, Linux, HP-US, Sun

4.1. Construc ia aplica iilor grafice Caracteristica principal a programului LabView este aceea c utilizeaz , pentru

dezvoltarea aplica iilor, simboluri intuitive de panouri frontale i scheme bloc. Utilizatorul dezvolt aplica ia soft prin construc ia ierarhizat de Instrumente Virtuale (IV-uri). Un instrument virtual este un pachet de programe grafice care arat instrument. Panoul frontal (cu butoane, comutatoare, ntrerup toare, cadrane de instrumente) nf i eaz intr rile, ie irile i constituie interfa a uzual pentru opera ii interactive. n spatele panoului este o diagram -bloc, care reprezint programul executabil. LabView este un sistem ierarhizat, datorit faptului c un instrument virtual poate fi reprezentat sub form de simbol grafic i utilizat n schema bloc la construc ia unui alt instrument virtual. LabView prezint aplica iile pe care le con ine n biblioteci, descriindu-le n detaliu, panourile frontale, diagramele bloc i simbolurile fiind prev zute cu o descriere grafic func ional complet . i i ac ioneaz ca un

4.2. Analiza datelor LabView este un sistem complet pentru programare tiin ific , i include posibilit i extinse de analiz , utile ntr-o arie larg de aplica ii. LabView ofer o multitudine de func ii integrate i module adi ionale dedicate special analizei m sur rilor i proces rii semnalelor. Cu aceste unelte, putem analiza m sur rile pe
27

m sur ce le efectu m, extrage si procesa date, i putem nzestra aplica iile cu capacitatea de a lua decizii bazate pe rezultatele m sur rilor. Folosind aceste func ii, nu mai este necesar s scriem propriul nostru algoritm pentru transformarea datelor brute n informa ie utilizabil . Func iile incluse sunt: primitive, statistice, procesare digital a semnalelor, filtrare i metode numerice.

4.3. Diagramele bloc

i panourile frontale implementate i folosind condi iile impuse

Cu ajutorul mediului grafic de programare LabView

pentru dimensionarea unei re ele se realizeaz implementarea unui program de calcul pentru analiza re elei n vederea determin rii solu iei optime de construc ie, pe baza crite riul pierderilor de tensiune minime.

Fig. 4.1 Diagrama bloc a IV-ului Program Principal.vi


28

Fig. 4.2 Panoul frontal al IV-ului Program Principal.vi Realizarea IV-ului principal a necesitat i implementarea unor sub IV-uri pentru i cu i n

execu ia opera iilor de comparare. Acesta este programul principal care va fi folosit n introducerea datelor calculate, de pe fiecare linie a unui tronson iar n urma execu iei ajutorul sub IV-urilor, pe panoul frontal se vor afi a pierderile, att n aluminiu ct cupru, reprezentarea lor grafic sub form de numere fuzzy, dar informa care dintre cele doua pierderi sunt mai mari. Valorile puterilor activ , respectiv reactiv tastatura i a parametrilor electrici pe fiecare linie se introduc n interiorul vectorilor ale i n acest scop. De asemenea, se vor introduce de la i valorile marjelor de eroare ale acestor valori. Avnd n vedere c re eua cuprinde 5 tronsoane, vectorii vor avea 5 elemente n=0,4.
29

i un mesaj care ne va

Pierderile de tensiune se vor calcula pe fiecare tronson n parte, urmnd ca dup determinarea acestor valori s se determine pierderile totale pe partea de re ea considerat . n acest scop se vor indexa vectorii de intrare cu valori de la 0 la 4 n vederea acces rii valorilor corespunz toare fiec rui tronson. n interiorul unei structuri de tip for loop se vor fuzzifica aceste m rimi i anume, P,Q, R-Cu, X-Cu, R-Al i X-Al inndu-se cont de i marjele de eroare considerate. Pentru calculul pierderilor de tensiune s-a construit un instrument virtual, unde aceste pierderi se determin pe baza formulei cunoscute respectnd regulile de calcul cu numere fuzzy. Rezultatul ob inut este, la rndul lui, un num r fuzzy. Valorile ob inute pe fiecare tronson n parte se adun rezultnd n final pierderile totale pe ntreaga re ea. Pentru ob inerea unei reprezent ri grafice corespunz toare numerelor fuzzy triunghiulare, respective trapezoidale s-au considerat valorile alfa 1, respective alfa 2. Num rele fuzzy ob inute, care reprezint pierderile de tensiune pe ntreaga re ea, se reperezint grafic prin intermediul unor grafice de tip XY Graph, utilizatorul avnd la dispozi ie i o compara ie grafic a m rimilor ob inute.

Fig. 4.3 Panoul frontal al IV-ului Calcul pierderi.iv


30

Dup prezentate

cum spuneam, in vederea realiz rii programului principal a necesitat i explicate subIV-urile care intra n structura programului principal.

implementarea unor sub IV-uri pentru execu ia opera iilor de comparare. Mai jos sunt Subprogram-ul Calcul pierderi.iv este implementat n vederea fuzzyfic rii datelor de intrare, P puterea activ , Q puterea reactiv , rezisten elor i reactan elor pentru cupru i aluminiu, pe fiecare linie, aceast fuzzyficare realizndu-se cu ajutorul altor subIV-uri, care sunt prezentate in figurile: Fig. 4.5, Fig. 4.6, Fig. 4.7, Fig.4.8. Aceste date, fuzzyficate att triunghiular ct i trapezoidal vor fi folosite pentru calcularea pierderilor de tensiune, i pentru cupru, pe fiecare linie n parte. att pentru aluminiu ct

Fig. 4.4 Diagrama bloc a sub IV-ului Calcul pierderi.iv

31

Fig. 4.5 Diagrama bloc al IV-ului Fuzzyficare NT.iv

Fig. 4.6 Panoul frontal al IV-ului Fuzzyficare NT.iv

Fig. 4.7 Diagrama bloc al IV-ului Fuzzyficare NTr.iv

32

Fig. 4.8 Panoul frontal al IV-ului Fuzzyficare NTr.iv n urma fuzzyfic rii fiec rei m rimi, cu ajutorul opera iilor cu numere fuzzy, se implementeaz un alt subIV, NTF_flo.IV, care realizeaz calculul pierderilor de tensiune pe fiecare tronson. Panoul frontal La fel se procedeaz i diagrama bloc sunt prezentate in figurile 4.9 i 4.10, dar i subIV-urile X-NFT.iv necesare inmul irii numerelor fuzzy triunghiulare. i pentru fuzzyficarea trapezoidal a fiec rei m rimi, cu ajutorul i diagrama bloc sunt opera iilor cu numere fuzzy. Se implementeaz un alt subIV, NTFr_flo.IV, care realizeaz calculul pierderilor de tensiune pe fiecare tronson. Panoul frontal prezentate in figurile de mai jos, dar numerelor fuzzy trapeyoidale. i subIV-urile X-NFTr.iv necesare inmul irii

Fig. 4.9 Diagrama bloc al IV-ului NFT_flo.iv


33

Fig. 4.10 Panoul frontal al IV-ului NFT_flo.iv

34

Fig. 4.11 Diagrama bloc al IV-ului X-NFT.iv

Fig. 4.12 Panoul frontal al IV-ului X-NFT.iv

35

Fig. 4.13 Diagrama bloc al IV-ului NFTr_flo.iv

36

Fig. 4.14 Panoul frontal al IV-ului NFTr_flo.iv

37

Fig. 4.15 Diagrama bloc al IV-ului X-NFTr.iv

Fig. 4.16 Panoul frontal al IV-ului X-NFTr.iv

38

Odonarea si compararea pierderilor de tensiune calculate pe fiecare tronson se face cu subIV-ul din programul principal, ordonare_NFT.iv, pentru rezultatele fuzzyficate triunghiular i ordonare_NFTr.iv pentru rezultatele fuzzyficate trapezoidal, mai jos fiind prezentate diagramele bloc i panourile frontale aferente acestora.

Fig. 4.17 Diagrama bloc al subIV-ului ordonare_NFT.iv

Fig. 4.18 Panoul frontal al subIV-ului ordonare_NFT.iv

39

Fig. 4.19 Diagrama bloc al subIV-ului ordonare_NFTr.iv

Fig. 4.20 Panoul frontal al subIV-ului ordonare_NFTr.iv

40

Capitol 5. Breviar de calcul

n cadrul acestui capitol, folosind formulele capitolul 2, vom dimensiona re elele de prize Qc = Pc tg Ic = Sc = In = Ip = In Pentru un calcul mai simplu

i condi iile prezentate mai jos

i n

i iluminat. - puterea reactiv [VAr] - curentul cerut [A] - puterea aparent [VA] - curentul nominal [A] - curentul de pornire [A]

i precis al pierderilor de tensiune

i putere pe fiecare

linie, am implementat un program in LabView. n figurile de mai jos sunt prezentate ecrane cu panoul frontal si cu diagramele bloc corespunzatoare.

Fig. 5.1 Panoul frontal al IV-ului Pierderi de tensiune aluminiu.iv

41

Fig. 5.2 Diagrama bloc al IV-ului Pierderi de tensiune aluminiu.iv

Fig. 5.3 Panoul frontal al IV-ului Pierderi de tensiune cupru.iv

Fig. 5.4 Diagrama bloc al IV-ului Pierderi de tensiune cupru.iv

42

Fig. 5.5 Panoul frontal al IV-ului Pierderi de putere.iv

Fig. 5.6 Diagrama bloc al IV-ului Pierderi de putere.iv

5.1. Re ea legat la joas tensiune n figura de mai jos este prezentat structura re elei legat la joas tensiune.

Fig. 5.7 Structura re elei legat la joas tensiune

43

Dimensionarea re elei se efectuaz ncepnd de la cele inferioare, la toate nivelele, separat pe fiecare linie determinndu-se protec iile necesare la suprasarcin precum i sec iunea conductelor electrice necesare, dup cum urmeaz : i scurtcircuit,

1. Circuit receptor iluminat Pc1 = 2000 W


1 1

Pc i Sc puteri electrice absorbite - factorul de putere - randamentul por iunii de re ea

= cos =1
1=

= 0.95

tg

0.33 - tensiunea nominal


= 2106.08 VA

Un = 230 V Qc1 = 20000.33 = 660 VAr Sc1 = In = Ic = Ic =

= 9.15 A = 9.15 A = 9.15 A - curentul de pornire

Ip = 19.15 = 9.15 A Releul termic Is Ic = 9.15 A Tip TSA 10/10 Is = 11 A Irt1 = [9,15 10,98) Irt2 = {6,6 Irt = 8,8 A Siguran a fuzibil Inf Ic = 9,15 A Inf = 3,66 A 7,7 8,8 9,9 11}

- tipul releului ales pentru protec ia la suprasarcin - curentul de serviciu

- curentul de reglaj

c = 2,5 coeficient de siguran a

Inf 3 8,8 = 26,4


44

LFI

63/35

- siguran a fuzibil aleas pentru protec ia la scurtcircuit

Conducta electric IC adm IC adm IC adm = 9,15 A = 5,86 A = 50 A aK=1 a corficient de corec ie a regimului de lucru K coef de corec ie a condi iilor de r cire

Verificarea sec iunii conductoarelor Pentru cupru: s = 0,26 A/mm2

- conducte F750 montate n tub cte dou cu sec inea s = 10 mm2 Pentru aluminiu s = 0,45 A/mm2

- conducte AF750 montate n tub cte dou cu sec inea s = 16 mm2 Pierderile de tensiune U% = 2 L = 0,02 km RCu =
 

100

L = 0,0358

XCu = 0,08 L = 0,0016 U%Cu = 0,274692 RAl =
L = 0,03575

XAl = 0,08 L = 0,0016 U%Cu = 0,274314 Pierderile de putere PCu = PAl = RCu = 3,0043 W RAl = 2,9975

45

2. Circuit receptor prize Pc = 1830 W


1 1

Pc i Sc puteri electrice absorbite - factorul de putere - randamentul por iunii de re ea - tensiunea nominal
= 2287,5 VA

= cos = 0.8
1=

= 0.8

tg

0.75

Un = 230 V Qc = 1830 0.75 = 1372,5 VAr Sc = In = Ic = Ic =


  

= 12,43 A = 12,43 A

= 12,43 A

Ip = 0,8 12,43 = 9.944 A Releul termic Is Ic = 12,43 A Tip TSA 32/32 Is = 15 A Irt1 = [12,43 14,916) Irt2 = {9 10,5 12 13,5 15} - curentul de reglaj c = 2,5 coeficient de siguran a Irt = 13,5 A Siguran a fuzibil Inf Ic = 12,43 A Inf = 4,972 A - curentul de serviciu - tipul releului ales pentru protec ia la suprasarcin

Inf 3 12,43 = 37,29 A LFI 63/50 - siguran a fuzibil aleas pentru protec ia la scurtcircuit Conducta electric IC adm IC adm = 12,43 A =9A aK=1 a coeficient de corec ie a regimului de lucru
46

IC adm

= 71,42 A

K coeficient de corec ie a condi iilor de r cire

Verificarea sec iunii conductoarelor Pentru cupru: s = 0,355 A/mm2

- conducte F750 montate n tub cte dou cu sec iunea s = 16 mm2 Pentru aluminiu: s = 0,621 A/mm2

- conducte AF750 montate n tub cte dou cu sec iunea s = 25 mm2 Pierderile de tensiune U% = 2 L = 0,03 km RCu =
 

100

L = 0,03356

XCu = 0,08 L = 0,0024 U%Cu = 0,244663 RAl =
L = 0,03432

XAl = 0,08 L = 0,0024 U%Cu = 0,249904 Pierderile de putere PCu = PAl = RCu = 3,31962 W RAl = 3,3948 W

47

3. Circuit de utilaj - iluminat Pc = 2000 + P = 2000 + 3 = 2003 W


1 1

Pc i Sc puteri electrice absorbite - factorul de putere - randamentul por iunii de re ea

= cos =1
1=

= 0.95

tg

0.33

Un = 230 V Qc = 2003 0.33 = 660,99 VAr Sc = In = Ic = Ic =


  = 2109,24 VA

= 9,16 A = 9.16 A

= 9,16 A

Ip = 1 9,16 = 9.16 A Subconsumator Ic =


= 9,16 A

Ip max = 9, 16 A Ic(n-1) = 0 A Iv = Ip max + Ic(n-1) = 9,16 A Releul termic Tip TSA 10/10 Is = 11 A Irt = 8,8 A Siguran a fuzibil Inf Ic = 9,16 A Inf = 3.66 A c = 2,5 coeficient de siguran a

Inf 3 8.8 = 26,4 A LFI lascurtcircuit Conducta electric IC adm = 9,16 A


48

63/35

- siguran a fuzibil aleas pentru protec ia

aK=1

IC adm IC adm

= 5,86 A = 50 A

a coeficient de corec ie a regimului de lucru K coeficient de corec ie a condi iilor de r cire

Verificarea sec iunii conductoarelor Pentru cupru: s = 0,26 A/mm2 - conducte F750 montate n tub cte dou cu sec iunea s = 16 mm2 Pentru aluminiu s = 0,45 A/mm2

- conducte AF750 montate n tub cte dou cu sec iunea s = 25 mm2 Pierderile de tensiune U% = 2 L = 0,045 km RCu =
 

100

L = 0,05034

XCu = 0,08 L = 0,0036 U%Cu = 0,3902 RAl =
L = 0,05148

XAl = 0,08 L = 0,0036 U%Cu = 0,3988 Pierderile de putere PCu = PAl = RCu = 4,2336 W RAl = 4,3294 W

49

4. Circuit de utilaj - prize Pc = 1830 + 3 = 1833 W


1 1

Pc i Sc puteri electrice absorbite - factorul de putere - randamentul por iunii de re ea - tensiunea nominal
= 2291,25 VA

= cos = 0.8
1=

= 0.8

tg

0.75

Un = 230 V Qc = 1833 0.75 = 1374,75 VAr Sc = In = Ic = Ic =


  

= 12,45 A = 12,45 A

= 12,45 A

Ip = 0,8 12,45 = 9,96 A Subconsumator Ic =


= 9,96 A

Ip max = 9, 96 A Ic(n-1) = 0 A Iv = Ip max + Ic(n-1) = 9,96 A Releul termic Tip TSA 32/32 Is = 15 A Irt = 13,5 A Siguran a fuzibil Inf Ic = 12,45 A Inf = 4,98 A c = 2,5 coeficient de siguran a

Inf 3 12,45 = 37,35 A LFI 63/50 - siguran a fuzibil aleas pentru protec ia la scurtcircuit

50

Conducta electric IC adm IC adm IC adm = 12,45 A =9A = 71,42 A aK=1 a coeficient de corec ie a regimului de lucru K coeficient de corec ie a condi iilor de r cire

Verificarea sec iunii conductoarelor Pentru cupru: s = 0,355 A/mm2

- conducte F750 montate n tub cte dou cu sec iunea s = 16 mm2 Pentru aluminiu s - conducte AF750 montate n tub cte dou cu sec iunea s = 25 mm2 Pierderile de tensiune U% = 2 L = 0,05 km RCu =
 

= 0,621 A/mm2

100

L = 0,0559375

XCu = 0,08 L = 0,004 U%Cu = 0,40844 RAl =
L = 0,0572

XAl = 0,08 L = 0,004 U%Cu = 0,417189 Pierderile de putere PCu = PAl = RCu = 5,55124 W RAl = 5,67656 W

51

5. Dimensionarea coloanei TD Pc = 2003 + 1833 + 7 + 5 = 3848 W Qc = 660,99 + 1374,75 = 2035,74 VAr Sc = Subconsumator Ic = = = 18,92 A - curentul cerut - curentul de pornire - curentul cerut de celelalte (n-1) receptoare - curentul de vrf - solicitarea termic de durat - nedeconectarea la ac iunea curentului de vrf - selectivitatea cu siguran a n aval = 4353,31 VA

Ip = Ip max = 12,45 A Ic (n-1) = 9,96 A Iv = 12,45 + 9,96 = 22,41 Siguran a fuzibil Inf Ic = 18,92 A Inf


+ Ic (n-1) = 17,52 A

Inf Inf p max = 50 A Siguran a aleas LFI 63/63 Conducta electric

Ic adm

= 18,92 A

- stabilitatea termic n regim permanent

Ic adm

= 90 A

- stabilitatea termic la curentul de scurt.

Stabilitatea termic la curentul de vrf Pentru cupru: s = 0,64 A/mm2

- conducte F750 montate n tub cte dou cu sec iunea s = 25 mm2 Pentru aluminiu s = 1,12 A/mm2

- conducte AF750 montate n tub cte dou cu sec iunea s = 35 mm2

52

Pierderile de tensiune U% = 2 L = 0,05 km RCu =


 

100

L = 0,0358

XCu = 0,08 L = 0,004 U%Cu = 0,55161 RAl =
L = 0,04085

XAl = 0,08 L = 0,004 U%Cu = 0,004 Pierderile de putere PCu = PAl = RCu = 12,8253 W RAl = 14,6344 W

6. Postul de transformare Calculam puterea activ totale. Pctot = 3848 + 13 + 14,5 = 3875,5 W Qctot = 2035,74 VAr Sctot = = 0,75 KPM = 0,29 cos = 0,8


i reactiv total a re elei n vederea calculului puterii aparente

= 4377,64 VA - raportul dintre puterea medie de var i cea de iarn

- coeficientul de utilizare a puterii active maxime, din curba de sarcin zilnic

nat

PPT = Pctot

= 3064,67 W - puterea activ a postului de transformare

53

SPT =

= 3830,83 VA

- puterea aparent a postului de transformare

Alegem un transformator monofazat cu tole U-I SnT = 4000 VA - puterea nominal a transformatorului - P0 pierderile in gol ale acestuia 55 W - randamentul ca. 95,8 % - caderea de tensiune ca. 3,5 % - Psc pierderi n scurtcircuit 80 W

TMA U 4 kVA

5.2 Re ea de medie tensiune Pentru tronsonul al doilea, n care avem acela i receptor de iluminat cu aceea i putere cerut de 2000 W, legat la medie tensiune, sunt prezentate doar rezultatele necesare calcul rii pierderilor de tensiune i de putere. Mai jos avem desenul aferent tronsonului.

Fig. 5.8 Structura re elei legate la medie tensiune

54

1. Circuit receptor - iluminat Pc = 2000 W Qc = 660 VAr Sc = 2104, 75 VA In = 9,15 A L1 = 0,02 km sCu = 10 mm
2

U Cu% = 0,2746 R Cu = 0,0358 XCu = 0,0016 UAl = 0,2743 RAl = 0,0375 XAl = 0,0016 U Cu% = 0,2607 R Cu = 0,0335 X Cu = 0,0024 U Al = 0,2662 RAl = 0,0343 XAl = 0,0024 P Al = 3,144 W P Cu = 3,7625 W P Al = 3,144 W P Cu = 3,0017 W

sAl = 16 mm2 2. Circuit receptor prize Pc = 1950 W Qc = 1462,5 VAr Sc = 2437,5 VA In = 13,24 A L1 = 0,03 km sCu = 16 mm2 sAl = 25 mm2 3. Circuit utilaj iluminat Pc = 8000 W Qc = 2640 VAr Sc = 8420 VA In = 36,61 A L1 = 0,02 km sCu = 16 mm2 sAl = 25 mm2 4. Circuit utilaj prize Pc = 7800 W Qc = 5820 VAr Sc = 9750 VA In = 52,98 A L1 = 0,04 km sCu = 25 mm2 sAl = 35 mm2

U Cu% = 0,6927 R Cu = 0,0223 X Cu = 0,0016 U Al = 0,707 RAl = 0,0228 XAl = 0,0016 U Cu% = 0,9153 R Cu = 0,0286 X Cu = 0,0032 U Al = 1,0326 RAl = 0,0325 XAl = 0,0032 P Al = 58,582 W P Cu = 51,39 W P Al = 30,588 W P Cu = 29,917 W

55

5. Dimensionarea coloanei TD Pc = 14800 W Qc = 8490 VAr Sc = 17060 VA In = 52,98 A L1 = 0,05 km sCu = 35 mm


2

U Cu% = 1,5592 R Cu = 0,0255 X Cu = 0,004 U Al = 1,688 RAl = 0,0286 XAl = 0,004 P Al = 118,422 W PCu = 105,58 W

sAl = 50 mm2 6. Transformatorul

Pctot = 14800 + 1105,5 + 118,5 = 15024 W Qctot = 8490 VAr Sctot = = 0,75 KPM = 0,29 cos = 0,8


= 17256,90 VA - raportul dintre puterea medie de var i cea de iarn

- coeficientul de utilizare a puterii active maxime, din curba de sarcin zilnic

nat

PPT = Pctot

= 11880,7 W - puterea activ a postului de transformare

SPT =

= 14850,88 VA

- puterea aparent a postului de transformare

Alegem un transformator monofazat cu tole U-I SnT = 15000 VA - P0 pierderile in gol ale acestuia 150 W - randamentul ca. 96,2 % - caderea de tensiune ca. 2,1 % - Psc pierderi n scurtcircuit 170 W
56

TMA U 4 kVA

- puterea nominal a transformatorului

5.3. Calculul pierderilor pe tronson Cu ajutorul programului implementat n LabView i la joas tensiune. Pentru opera iunile de fuzzyficare a m rimilor s-a considerat pentru puterea activ cerut i puterea reactiv cerut , o varia ie de i reactan a fa de valoarea cunoscut . Avnd n i parametrii electrici vedere c n rela ia de calcul a pierderilor de putere intervin ca rezisten a tronsonului parametrii considernd o varia ie de i implicit a rezisten ei fa i a rezultatelor ob inute mai sus

ob inem rezultatul pierderilor pe ntreg tronsonul de re ea, pentru cea legat la medie dar

specifice fiec rui tronson, s-a realizat fuzzificarea acestor de valoare calculat ( varia ie a lungimii i reactan ei).

57

Fig. 5.9 Panoul frontal al IV-ului principal cu datele de intrare acestora, rezultate pentru primul tronson

i rezultatele aferente

58

Fig. 5.10 Mesajul afi at n urma rul rii programului

Fig. 5.11 Reprezentarea grafic a pierderilor sub form de m rimi fuzzyficate, triunghiular i trapezoidal

59

Fig. 5.12 Panoul frontal al IV-ului principal cu datele de intrare acestora, rezultate pentru al doilea tronson

i rezultatele aferente

60

Fig. 5.13 Mesajul afi at n urma rul rii programului

Fig. 5.14 Reprezentarea grafic a pierderilor sub form de m rimi fuzzyficate, triunghiular i trapezoidal

61

Concluzii
Teoria mul imilor fuzzy reprezint un instrument util n analiza re elelor electrice pentru situa ii n care datele despre acestea sunt informa ii cu o natur incert , fie datorit limbajului natural n care sunt exprimate, fie datorit cunoa terii incomplete a sarcinilor vehiculate sau a caracteristicilor geometrice ale re elei. Programul dezvoltat n mediul de programare LabVIEW implementeaz aceast teorie n activitatea de proiectare i analiz a re elelor electrice de distribu ie; el permite determinarea pierderilor de tensiune i de putere activ , respectiv reactiv , i alegerea variantei optime (pe baza diverselor criterii de de o constant a numerelor fuzzy. Acest de proiectan ii re elelor electrice datorit caracterului optimizare), utiliznd no iunea de dep rtare fa program poate fi utilizat cu u urin prietenos al interfe ei de lucru.

62

Bibliografie

[1]. Chindris, M.; Cziker, A.; Utilizarea sistemelor fuzzy in energetica. Editura MEDIAMIRA, Cluj-Napoca, 2002 [2]. Com a D., Maier V., Chindri M., Darie S., Proiectarea instala iilor electrice industriale. Editura Didactic i pedagogic , Bucure ti, 1983 [3]. Lavinia G. Socaciu, Ioan Bledea, Elements of Fuzzy Logics numbers, Revista Acta Tehnica Napocensis, no. 54 ISSUE 1, 2011, Editura UTPRESS Cluj-Napoca. [4]. http://www.ni.com/pdf/manuals/320998a.pdf [5]. http://comunicatii.referate.bubble.ro/medii_programare/ [6]. http://www.electrotehnica.ro/files/T%20Transformatoare.pdf

63