Sunteți pe pagina 1din 55

Inainte de a ne muta tn, curtea aeeasta, Iocuisem m,ulti ani de-a rmdul in Comorofca, Ia doua sute de 'pqi de aei,

,AI;,aera mama ~ se muta dintr-un Ioe, de inda,ti ce simtea, cit birfelile Ineep sa prinda r.a:dacini. eli, .!nlea~ 1m ultimii, zeee ani am trecut numai prin do,ua mahalele : dar, elnd eram mic se !ti-t·;mp··]';'I·- :ida:' n-- muta.... do d"-'O'119 de trel ",Ilori im UJ.,II._:, :_ca, ,e pee an", ITrebule', oare sa v'a, mal spun .C€ pr'ilej de mfr,i,Rura'te' bueuril erau pentru mine aeeste achimbari de cartie'r'! Nici chlar Pastele sau Criciunul nu mi Be pire,au Implre~ ,jurir.i attt de Insemnate. Am eunoseut astfel mahalalele ~d; ul itele cele mai caract er ::;,~,t·l'·na al,e- ora: SU.: 'u',' n '0',' .tl· ,...,..~ .: pe c-~e··cM < , 'l'~ ~'~ "~ ruseasca p"e'"' 00"",-:'a-:;' evrelascs ttr:~,gll:'ll.t"'a~ ; +'r.·.:_:.'.·an~ ~ l~'g" .. '.l'."e'QDc-a~1 Pel~·s".~' ,., eun obicelu rl nol tot: am -f·-·'a':"':lc-·u'·"t· ostin ·f'fi eu-, m oravuri si ·CU·'-''·-,1"" 'ra-< I..J ' -':, ..1 y. Mama" care patise atttea in viata el, de ci,te ori 'wi, vestea sarbiaooarea unel :mutari -- nou prile] de neeazuri pentru
.lIi,''P-_-, .
,"1;,;.',1' ,.:
I,
(,!!,'!'ii"

","~':')-,,":"_~'"

~~

,\~:

_1,',_

..

.. ~ [.1

~,Q.
· ..

JY:::!i.

'\",i~.

..

..,.....

·.1·~

····· . '8...

<1., W
~r.::.:

II!

..

",

-.. ~~,~~

_.,

.1.;":-'

:.,.1._

:I··.~·~,I.QQ:.·~,

~~!~.~~~.':.

~I-!I

-. •... _

~·I~

,,-.

- -;

: '_

"

_,,_:,_ ""J,y!

'~,i

,:>,11,

~p".'U, 'D' ea' - Ftecare natie se JVolaga lui Dumnezeu ::i'n,felul ei, dar' toate :11 batjoeoresc Ita fel, ~ Oriee mutat 0 costa pe mama trei zlle Ide lucru - :fir,j si mai vorblm de o boseal a, stricaeiuni ~,:i alte neplaeerl .. , T,oa,teaeeste neaiunsuri 0' umpleau de mihnire. Cu ,clteva saptim'ini, inainte Ide termen, cutrelera im,prej!'ufi.ml'le" CU, nasul tn, 'vint". pentru a z~i'ri,enigmatieul afl~,j C:u'vinte'le ".d:e In,c'h'i:r.ia,t;'" Ie deslusea ca ',i, cum ar f1. ~,tiut sa ci'te'asci~, Pleea dis-de-dimlneata, venea pe 'Inser,a:te ,~i mi-mi adue
~:.'.

£!la' ............ ,1ill.1 ~l't

, '110

'_._,

,I

c'

'I •

~,

181

4Junul mut~rii era 0 ,Z], grea, ci'n.id:se ,cura'tau cele dous odiii, care erau aproape totdeauna 'par'islte de fostul chirlas, intr .... hal de m'urdArie de nedescris, Oparea CU ,ap',~ un el.o,co'tita tot ce era Iemnarie, ea sa, sttrpe'uca plosnitele, seotea nenumaratele eule 'jnfipoo' li'npereti, astupa eu 'Si,PUTh1 :Ii pueioasa _'~pla.turile zidurilor ·i~dl g,iurile soarecilor, 'v~i\rula p1f're'tiil de doua 0,r1 ~i lipea pe: [os. Prefers totdeauna ~,CaB:A cu pl~lm,int"', :fiin,dci DU, avea ~inicr:edlere' in sctndurt .. eare ascund cuiburi 'de' plo,nitej, . :In, fine, in, zlua soroclta, avea loc plaeuta calato:r:i"e in urma c'irute-i cu baga], eind mama dueeacu multa gri.j,B cele dou !a"'"'" un 'I'O~" fru l~'m·::_'p-'~'li ..nto..ast re '1"'~"i:'1' e easul deste '··"p,·,':'~t"'~...ale '~U' ,u:. <'-'Y:' ,:.=..,,_' to.r;! slngurele Iucruri pe care marna DU, Ie mail '~'mpac'h'eta", in urma unul mutat buelucas; memorabil pentru mine, eind a Rasit lampc11,e' fa:,cute' cloburl ~i ~deg,te~p.~tatorul strlcat. -. ¥
a

sa, se fi Intors vreodata voita, ~i f'ara 8-0 ,fi, arvuni t,


aminte

fl,ari~sa glse,asc~i loculnta


I!II!:~

,II'!I!'!II

..

'.'

.'.... . J!.:

-,1_

._'_.

!I1lc.;i',O "O~

I ',_

'\;.;.

'.1"

'

'!Oi I

"'"

'Q.&

'~ , .,,-

'~~,

.11'.,

v ,"n:' noua no' ~'!i:"'1:'I"";' ".,"\ ...,: ",,:.r .' ,. ispr ..eee . ,,1,1 >\.ri' A- eam do.w'~-" ez.. '.' ani . ,. ne .. mutasem Iocuinta, intr-o z'l ploioasa de aprilie, Seara, tirziu, dupa 'cp ,~ .... -;-._,-., ,,'.' 'II .. ,_.,-~ .. asezasem ruerurue d'I' bins de "'-"~'",·:,··,"'··· ,.,to·t-,,,,",, ,-e ,pu-erl., ·ae nme, .:e lao, mama" Mella d:'·,···, .. teri •. se lasa, s,a cada pe marginea patului, i'n, tinda care slujea :<.... d:' -. sr ce b ""'ta'····~' ~l" mr spuse ~ ouea tarie, ,., ~, . ~'J Asa baiatu' mamf 'I Am" 'f·a~~utl ~~.ii: 'pe asta Ne-am I -0""" .or';I;. ...., ,< ' . b ,." ~,t·..' tr '-, " ;;iI' ,.:",' ·t,~' I I' a, ne ~lI!, m eooorn a rreapra mar jos.; ra't",w:,,; .'. ,;!li :t -C·':om oro.'f';:"": ,.-,_:."eea ca, 'I''t.l.:.'iin~t·,-·l'''''t"..1 p'..'. cutit n-' 'ntn"·, _"'e'=~'e" "U' ~,a, _ 1C~''. _8.: rln '~:"" 'I!:V_"'-'~ ,11 e,lt..,. ::: 'IU;'.,'_ ' ,~·,,-Z:_,,~, ne 'Q..' ¥\e' ,~,., ... ..pe' tl"e ~'1-, L~.!l:e t Dar a trebuit l!oJIo. 'Vl·:.···'U ~,_,,. ca s~ eecnomisim dol }I ei p--: e Iun:~ _,', __: aici .. din ehirie AstaIi, _, face_'e, dou;''iii'::-::e'''''':·' patru deIei pe :~'n tocmai 1. ,In c lrI:e. ~,~~ . __ ,s' ,az ",1 ,J;:_'ili ~l", e ~l~, __ _" ' ·,tt· .. t'!J., --- ' ' ' ---d- d' 'h-'. ~ . - pentru--ti -- '-vezi, 'sa f'''~'i eummte, ,C,._, essra UD, rmc ',~,e name ..-.. - t tme- V·'~:·-,. ,'" m . --, -" t dragul mamll :__, cum ai fost..- '~I ' p)-'n"a~' ;',C'-;"umin m I.~l·: aua as t'a~' sl [.j 8I ,""." .... hal _,I [_ . Ci._." :.. ,. ~!l >. 1"t Iumea e rea ~;, a nu te lm'p'rietene~ti, cu nimeni, Oamenli s 'Be: omoara Intre ei iar coplii Isl sparg.. capetele ~i 4:Cij,ffi run ' y bruma de haine ,care. Ie :mai S'U pe d,i:n$ii~'Sa nu. te JOO] 'C\J' te la' .... ~I ,_OF' ,,,el ,~l, nlCll sa nu leI par·,~··."),~,. ~u,lc,alerarl~.e, '1- :: m,'u.r.i d~' ,S'U, pir:oce,t Mama e'ra, pe atunci floarte s,trinl, ro:ra't In Ul'1Da une,l ,- "...... _'H C,Up!«!W,·a larna_ec''U~_·.a, zacuse -1" pa,·t· mal. 1.....: - .' e- .n ' ,x'·' X:A.-tl;,j!, "', ,-' -. -t'· d' race a, . - ...,. IL.Ulll,C; luna ~,l ,cheltulse to'ate economiile .. :D~a:r,cu'm 0 nen,Q.r~ i:si, eire nu, vin'e 'niciodElta, slingtlr,i~ c'ind, I-a,· t..nsBnatoJlt, a, g:isit.
t

';;'-;:,,1.

'.,i.;R.~,-',"

:!"-l'

.1 ..

1,1,_':

'.: ,~_."

(~

"'-"1]1-

c,··

c~"

",.:'j

.-:

'-1·' :-i_

.~

_.

t . '.~"

• -.~'

~:-.

-:

iii I

-:-. .

a - -,

t'

- ,."..

'::',_,':A/Q,_

,.

,i,!'!!:UI.,.II"'~,

_~."\;PI.,,,-,:__

.I>·_· ",'_
'1'1'

""".~
..'

''''''0,:'

".,'''~t

:,c'

l,

i'

,'!'

-:::1

i!'ii'J:"li'_!;':"""~i

ii:'!!.....

'-:.-

,.,&,,' '.,

'_

..

e,._

'_'-'_'

'i:'-,~

',U

_.,,_,

:_._:_, ,.I"

·_c.-

.,_,-,

.. '

''' .. '._'''~

'.1., U
,'

.'
..

I..

'~&JI..L
- ..

'.

I.

"_.'

:.1'·

f'

. [.

'

. -.- . ',: _ .'

.. ' .

",'

j.

.,'

'

.• i, .••

,1'1 -',

,I

"

"

.'

",

. -:

','

"[.

I' ..

•••

-.

. - _~,I'"

11.~.· ..

i.

I.:~:

.-: __

[.~ ',"

,[,

",-

£~; [' _ " ' ",

I.tl

'1'1 I

.,

::

~.l'"

I~

I> .. '

,I .,,~._~ ~'

. _,.

_.

..

r;-'

_~

I.

_ . _ . _.'

..__

,.

~iii

Ii;

,i;

'!!,

W,

'I'"

'i;

',o!'

a,
_

I..,

_'

__

_.

'

tr"

- ...

',

a.

...... --,.

~·m·· ..-~~ ~,l~to· Din 'p-'··';r··l~~~ P li~ a· .' "r easel £iii," el luate de alte sp'.l1J~ aeeasta, rAmine'tt fir,S.. lucru 0 sapt,amina pe luna" ceea Of 2nsemn a, 'ca, trebuie sa ne [est rIn,ge m peste: misul'8:" eaci mama, nu vola sa ,ai,bi .niei un ~]e'u-da,rori~-a b'B,can .si nict I ,sa se,i~mp,rumute cu un ;"b,rat de lemne' ;SQU euo "sita d,@:m"alai'I" pe care totdeauna ,u,]ti sa Ie dal tnap,oi~ Afa,ri de, ...a I'111 a: ...... .... '.... t -- - . ._. . _ ~ -~' Q~"I'a:' ·t.!-- · ._.-: 0,8.-· m~'',~' I'~ b I :ra··lc·l!!iil cu'·.r··a'·.-._ t, ~'I C!8 "n·u 'm-·'8· ·1-:-:' .. 'nlC"l.O·['d·· ·a-·t.'~ nle' a:e,Q, iJI'.I. deseult, ·C···:IU- toate ·c:a'~ram cum se IC!'P-'Iu"n·e·· A1'1i1·,d·a e ',s··~·g:··/1~1i, tn·"· <:~ 'u,... spinare .. f··'l'!"·'fIi£la '.... S:~_.1·, '~;'~" f·"e·l~ lu c·rurll .,~;lt,a,:,:~'-o'.: 'n·!:Ii!:;;:a· .~..~. ~ c'"-I' g''''''sea·· tot d ~": 'u: :0 a,~:~'.'.', d 1'n·- a ..... .. eauna 111in:-:· prop··r1:o"1,a't,"g'l"l· ea ....e ~,10'- prim e· asca ,RU·· co <.~. pilul ei euminte" si I I' I·~.·'c...t:IIA cu·····,. CI'e g.- a''''''n··~'"..··ua"""~~·~_\'1~;, ,:'. ~~ ..:.!.I"r1e ,I',le tin ~ Ineh··1'" l~' po ca --.-. j'_'~l., 0 ~.I_ toare ..... :Fi.in,dc,a. pentru mama,' aiara de mine, bueuria vietii sale erau g:liin:ile' ~i, p'uii pe care 11 hranea 'eu fa;ri:mituri. ~:i.resturi de ptine ce Ie aducea de Ia 1,:da.seIe.~~~ precum si nume .... ei, ' r .a ,e r "'~ d"'" ~" f ~t roase le f')orr'~d"'In sacs ,11, pe care 1 -:- .. '" ,~: ie mgrijea _ urnmeata ,,. 'b" d f seara, vorbindd totdeauna cu e]e, - d·' dU'~','e pentru :.rumulaur:~in:~ 1 ,~'tn'a·· ~.ni'iP sau ·~l··'n-: t' rebind 'U"_'li.l;\ ~d,·· esp pri ein ,"lli t'· ste 't···l!!" '10; lor ~ .-.it"',.,"l"a . ""11e·.. -·1 . ,:.c," '·n··e-··'Y1r.\ 1
.:', p.Jr.

~··~';I'Ii""_'

'J

.I~

".1"

·IWrU·.~'!\.f.· .'-~

'l~

-:

~_

'.

'-'.:

I~

....

I,

····~C!,O
..

·L~~"

,- _.

"'t"'J

", ..

_.

'~1-'11,~11

~""

1,;,!L,I,
_

,;0;,_

;0;

•.

'i;;!'

--

'....

I.

l.'....

..

~ ...,

1IiJi~.,

,-,'.'Q

U.L.I.·

.. .L":

,'~

.'.'

'c

..

:IiiJI:.':

"j

'

..

,1._".

,:',ii:il;;;;;:".

'_:.',"',':-_

-1£4

,"

........

'. 'Ii!

.:::.

.~g,

',..• :_-

•..

'.. -,_', .... " '

.....:._)_ ,

1!i.JI:_-

i:!I'_:-':

I ..

... _ ':'Q"

:, .I.,

.....

,~.li_,I_,W~_:·~ I ],].,

'\i:, , ..

I.· .. · , -':. ,"


'_, ~

·· .. I_I~. "

,-.U~

"I~\.

~II!!!II!,

..

","

,'/·1.1~ ·.·1 ..

I... ·.···.'.il~

'...

'. '_.

'.1,

jr

.1 ...

'

.'

._.

'!I·~.
..

'.'._. 1 .'111) 1"_,.~.

yl

'·":~jll

~>

~~

~.!!Ii

••

,_.~

••

'.:__.:""~.I:

I'.~I

~_'"

·.,I~(-:

a'

,_~~,~i~.I·.l.!

ii:i'~" ~~

_~.

,or'

,;0;

~·'lii..PI_,~··.-.·j

iJtyi~1

QI.:·_.i.·.

il

"_ ...L'~,I._.

1 ..

_ ''_''Ii'',l~

'...

·~:-

.. ~_.II~

'1"";;0,

,.:·'l.-_,lLJi

"_"~

y;~ _.,llrk,l~

....:...I.;._._.

.:_'

.j;Jii;,

<Ii'

Ia fiecare sase -, ,!."~'_' :1" luni, yc.;:L_ ... mo~, Anghel, veneau sA ne vada, aducindu-ne Ice puteau $i ,din,li '~Iemne, malai, fasole, dovleci, cartofi, vin ~i tujei,.,_ Unchlul Anghel, .mai bogat, ,0 iqtreb,a pe marna daca are, nevoie de bani dar ea raspundea vesnic :' '......... frate, multumesc lui Dumnezeu. Omul ctnd e Nu, muncltor "i' c~-nC:'n,t"IO'CI nu duee ,1"'8 do cele trebuin ",1".,SC,-=:.- •. .. st I:ipsa cio.. ··a·· ~,l; Aeeasta era starea noastra, .cind rie-am mutat in CoM m .. o.. ca dar stares Co aon f xnorof .. era m·'a:;·l;; rea chiar ':C!'; dJ:lcll~ cei _.~.Il'~'__:"_ '.'
__

.1Ii;,. .. ,

b-

l' ,. :Ji..... ~, ....

.d'-' ?It,'a:
..2~ •..•

p.

_~

·.a

1"W1 ~. ~~,Dum .itru JJ.. .. !·a:~. 'm;···I·,O'


l "" ,. ~ __ l '

•.

I~"'I

si,

_ •.

,_:'_~

"~I'"

'~,'

,II·V,'

!O,~_

'!til'

_I_._,.>

'::"-:":

""iii;...

.~'-

,,'._-

,I.'.:.

...

: I ~...

,I

noastra,

".'

II _

.'

'I

•...

-:'

""1

':,

'j'

"<.. :.'1

::','

,'_
_"'~"

I~.,

~I

II',..

,I. ~:. ',_,~

"

,~Qi.

~i

~l, ..... .. _.~--:;

Infat:i~~a~ea ,a:halalel s~'a sc'il!n1blat P!·.·'u,'tin In ulLir.nii zece' m 8n1. ,p~ ,at"u,nc:i ,era ,un, fe] d;e ·:ms].'d,an, '~jg'in:esc ~:i,~to todatl.., ··,,··h·.·,,·], ···,rc'd·.:'J~-:I'· slD_gura m,3' ,a ,a ~- .. _,';:'.,., .. }p~,~,~,an~ '~!l'_c~z,n~a, ,nlclo_:~"Ld .. . In ~are ····,·,····,II'~f;.: " ; ~dr·-· s .... d.... tr a·- t a ., - ~t'am ",1',. dar pa,'· un,~.,a, no,:.p~'el!l Eu nu, ;,_"11:: .. ,.' n"mlC d-n_' to'ate astea ... .;1· I ,: _'~'.>:."_, ··'-·,··-f,l···t cum :C"t': ~aU lu'· :c·"·r'·U· r"~ I' ;-··h· ,""~r· ·1"d,':: ~n:-:' z·u'·iI1JiI ~ Ins.-:-:ct'..,aru ~.. . :;-, :a·'l''-!' ,am al·J.a, ... ,1· C,._lu ,·1 ..
,!,

',.'-

I~

_.

,.

, _._

-.

. ..•

,_

_. _

_'.'.-

_-

_.

_.

.~

10'

".

,-

".

._ ....

.~.t

...

-.. "

,,'.:

',·

..

,'1;;1'

.",:".,

..

..

'

.'

::-.:.

-,

'.

'.

.....

!:'.

'.' '-. ' .' ..

_.

'~

_.

1_

.'

. ..

..,

..'

.. : _ 'I

•..

'.

'I'

..

' .. -

"',"

j'

'.

.'

I .• _.~:

1,

. .. ,.

·1·'·,'

I···~'

'e· ....

'c'.

'.','

,Q,

l!!,_ .._ ..

.__:__: 0··:· _. c·" .)~

prec'ttm '~Ii,bU~lla,v,adUV',B, care ne inc:h'iri.ase cele: ,daUB od.a:i. 'v·,'el";'~'r· s·a~~·n··-··e::' •., J'~'u-··-'""1 ~- 1 :"'Q'iriI-' m 0a: ,c'u: no<i ~i p···ove'~s'tir'a to;t ,Ct:, 'a':" te' W, 1.1,_
ill'

n··-·, a··s'·t"'e·,._. e:'Clna V'-_ ~


ill'

··~I·'·'

p' uln, diPOii!::liP~,4-,r. ·0·····~,r.l(,:~1 ~4D,.'.Iia .. ~. ,"""" .... ·····;"O't ~


~ ~:, .. .. '
I
..

,OJ.

d'

.'

.1:"' .-

..1n:

C·'

o· ·u8,-r) 1~ '~_ m···· 'Il:i it'V'ii,A'i .prll:'# !II'.o, a:·' .. ,'Pd,J,~""",~ ..


I -

·_".\1~·

_ ....

_'-_ ..

'~_-

...

:,11".:

I"~"

__

,I.~.:

...• _~

I[_'······

[f;-·,··_.,I

.•

:';

".",

..

'.'<-.'

'

..

?tiI, ..... (Jd!

t .:. .:iI., ica,sa m,a pun,a, 1"a euren eu ,,:: ~""t"·;8, ,·d'.e mar'h'l aia. EI~,iI", ,0':'" .~ '. 'i:i-·:·t'; ",,-,- Vola ·, .-." :,' I're U!3, . ,·':J,e .P'lmsera pe mama :: .....P a~.n'§t" b.. 1: 'a" t Jo ito c a":!''D;; ~-J'!IU'll-'~s 8'; ici T 'E': ·_:Io,ffd,, " a'" "e"v' 'ti',~ -"a' -. : 11,al 'f~-:",·t-·)W, m"are, el nlCl '~ f~'l"';"',·~-, ,ca.re sa, se ba~_.,a '~-: tr'u 1:".,·V·'··'_, a .. . I' ~. ,',,' ,,::. .-,~' a a"ca,u ... t .....:.:-....'U' ~ b'"0: ..·., pen,..nieele dtn.mahala. Dar' aiel e un lac tare rau ca sa, eresti un ..... , .}] -'h:- .~;,-:-, d- e cummte, ca ar t,~"" 'i -::;- r--, , st '., -fr.:~ -: " I' . ., Ill"" h 'OOP1" 'C' .• aar cmc rrau. mempuieste .... ,,l, drag'a, Ca, pustanii nostri Be mindresc ~a urmeze pilda flo d~'Z' ,'_, ~ ,.1 ma JL ,l,; _~ .. C'~I-'·o·· r"lt~ la treisnreze ee ani fu m-,o.i:'Ii'7."~ ~,o ""l""m 'b,'O:'+a~' t t~ t t ," -'"- . virgineaza co d uance]'~ ~l SCO. CU,.~II.tlI' pemru '0 nnmca, " ···.;::t-,:w' >, Toa _8, ziua aceea n ...,~";' raeut ,,_e,Cl,~ sa descrie mahalaua __ :_ au ·f·,~':,·I't· decit ~IY: nescr U3 ma aua, lar mama temmdu-se s"~a'~' aud lu ~rurl~' care' . nu erall nu .. , pentru eopll", j~.i mcrunta sprincenele "'ei IlU tnceta sa, faca Iemeilor semn eu cotul, ort C:U"' pieiorul, ea sa taC'a,~ . _ Dar eeea ce m-a 'Iacut, eiulese urechile ~,i mf~a des; t· ~ ~ te . J1t t jeptatt curroznatee, ;8 J_:OS,t atunei '.,., d 'S€',Bl'",El, 'I . ceai, au· HIcrnd, ia ceput ~~a'l;;ll':v'·nr-..be asca p--' 'e" 9' soptite de veeinil n o,c·,,,t·",,~~ d·!-. 's:t"j:'n""da in io1i ' -, _.. '. -, ... t bi ,,. '. ' St,8,m Plea, d epar te ca, sa ' po.- a,uz,!,~.··n,e el~ nu V>QlQ.m ,sa...f·),U .. I Indtser ret, ,.t1I'Ii;l~ s·:-a'~, ~v supar p~ m n-o ... nam; Ce jl_~,.'V doua cun ..,l:JCI;t-:~ ··,'-:':e:. .. _holbau oehll ", st luau .., '0, i:nfati~,are, 'in'rtro,zlta- i>~i museau bu.".' -_._.. "'__ .._ ....__ tri" ....-: .... "··"rY·'-:I" ry" :' .. :........: ... J.).-/,.' ~_7,Olli,~ oftau ~;m< d'.·d' !~a:"" dl JnVQ'p~, '·.. ~I~Ilnt ,-:lI e·:·· H,mma; ,:."..) ~,S . :' '_ a",,-",, IU .'. :'1 _ ., .... C:"-'" "-'.-.:, ... e,l __ ~ ',':a'"'.. Ana sta l'~'G,1~,,; si "i' ",:,,'·:C odu,. ~c:",.,:,;,la,a_emele'~ ..· b'::·,:! :", t .:. fe .... ..,~, b':"" t,'~ ,'~-~~ ~ . ·.··.··.' ',fVi; lal_atI~ reve,neau 'fr',81a 'Inoo .. tare in povestmle Ior, Am -in,te]'es 'c'a, un om rau, numit Codin, iesise d in l'.rnC]11~:q,o··.a. F'e' ~ ~.~ O""I"m':'1 u':"":l! a·~ ... ,n.OPta':' .QI'r!a-: '~p-';''Q';'~la"'1 ,m,a'halaleii, cauts. 'C€'8'rta 'l1:nO,ra ~,i altora, ~i dAd,ea, cu ,ctrtit-u],., 'i'n" ~'. ~-h,a:·-.:·~r-·',a-,,,",,~~: .. , .-: '...n"'iii c· ~u·lei .-a':lt Am·",6~'O:-:··'Z':l!l:t· ); n1;·:',-·'u:'l't'· t"'I""m, '-"P-,"I nl'"'.!"a;:··rn1· " ':', ,1, '. __ 'a-;'~~,a>1 m·:"'""a··. J' .' '.:,,:_., ' 0.1. .11", ',.. .... ,'. UI·U t·,' sa 8d"'orm" 'P'I. ·,t,t',,!i!'.,ras,pilln'd' eau 'Ui 11' m".'''_...;S··'- f"'!::!!Ji~ia' ',' -:ere".I1 .....' .'..... - . - '!"I'to· d:" ~Ta"'r" .. l't'i!iO' P ",t"· ,·' ..:1,,,. . --.'- .~:,a;,.~, .:,,' ,- S.ra,:· '-. -:-','. plO~S .a~" u,ar d'~'-'~·':·. ,'" ·,d'·"o.bea: a '.,.Ul p"ar 'I .... "l-:~' , ,aco per1.14 'c.u un ·'t--",;···t·, prea, gf-'OS, ,de ]u.t ~i baIega, -~ se fldi,ea 0 duh,oare' ne'suferita, C'Ql"e {:·1 .... .. '~ ,'. ·oo,a ,.=:rea",j! ,.Ill f' a¥ - .. g" - ta'
I'b'-"C"
,·i·

,-.:Y.

i'·

'1,:";','

:.... ~. ,

,-1'~1

.•

--

,1,1:,:'\"o'Y'_'"

,,~"

".,la"·::,,,1!!,~.-'"

'LI'

'.:.~.'-:"

"".I,

C4:",I~,.,I·.,

,.,_1;.".,1

'I'

,I',

i(]!".-·.'i.,,+~,,~ '!II~€:iII't'

.,'.~"

. ,t

~':I"

-,~...

,"'"

,~A,

I'"

. :.' ~

~ t"

,-.'

'I

'!'.,' ....

,~Jj,'!L,
-

", _"
'u, I'

iI'

'_
r- ..

~,.11.""')'r,_:
.
·····1

~,l;;i
i!!

c '"""" ',.
I'

','C',
I'

.' ~•.
.

I,;,'

,~;t;.i,l;l~""
..
I .,

,~~

i_ c' _ "
· .. ·jl!·

I~

''!;,.j.

.,

,t, _._-

....

_.' _.

-:--: I'- ..

'1'7.

.",

-1")

:"

:.

1"--1'"

....

J.

:'-:"1'-1":

r,.",

"".

,-

-:

,:-

-',

. ,"_"'

·I~ ..

I,.. ,.·~'C"-'I:,

'.'".",_',:C",'

,Q,

__ '_

.
',:

':"_'

'_'-"

.~

,'-"",

, __ :_: ~.:..:.'

,-..;;:II~

.".,

1_

",":'

,",

__ .:,

,,'.

,,,,"._

~",c.._

","',

",

.. _

",

sa
•• _".~

'ii

'

~~,

::_

.•.

II"

'

.,1."

Q ..__ '.~: ~'" ''Ill I, .", ,-_.rQ


'~I'_ j ,': ,

".!~I ... )
"'-,'

(_1..'11"-:-

','

_'

r ~'~

'_, ",-".'

_:JI.

r,

I"

~·I'.L..11
\···

',_. I -,
J:

!_',

••

'!J'

l5i~' _~l
ii, ~ .,:,',

,~.~I··.

t'-

',:-"1'"

',t_ .. ,·

:'.1,,'-

-':--'1';:"]

I."'i-:--:.~l"

j'~

,.--:-

,'"

'-',--":-:--

~·i-

">'1

1' .. _

-'

.. .u:J'.

. .. "

,_,-

kJ ..

~ ,,,,"

"",,"

,.

'"

,a'·· ,'!IO_ .

~:".,,!~

J'....~

II

-'I',!CJ.fA,:.

•. _

..

~,

_.'J

_'~.,:

I.,I-u::"

rII'!::Ii -~

'I'

,_."_0!!Ji,

~,Q,

'i_dii

;!

",_ .•

I , ..

~,:

" .. ,

'"

..

",

,'.

'.' II

'j'

__ '

.,

.'~_.

~c

-, ,_,

"

I.:

Ig,:~:

'll...U

'."

,,.

_. -

,,!I;.,,'~'I_,

~I,:,

~,~.,

,g.£lul,.I,',·

'_'

~i'jf

1_

.c'

"',~

,.,1_

..

'

.'!iili!'

.'

'I;;!!

_I

_.-

"._-_,

_."

.1

"._

._--'

I'

~,

[__

'.

"j"_":_"':'

.-1..:.

.. 1••

....:.

.•

__

~ •.::...

_.1 ...

'..

1 ..

_':"'_I"

L"_

I"'~~

:l_.-.··

,l~".t"'.i!! .. .;_,

"~

V'

._-_.,

'I"~

'!'··~·I'OIVOP_·'ioo;;:,t

,:"'!'i ...

'I"'

j..

."

'."

_: -:

..

!: . -:' ~".~. . ".-. ". 'W

n.imi,lc nou:!~. Me'rge,a'm la :~coala, ~ ,era depa,rt'e'~ IA pri'nz; :m'incaQ1 ill clasa,~,'laolalt,a, ,eu alti. c,op,.ii ':sara',c,j" icafe loc,~ila'U ca;, ~i m,i.ne la lna:rginea ora~ului.I' D,ar d,ttm.inic'a u'rID,Atoare 'plec:a.i, tn, recu'n08lte-re' :$i d,e"seo'perii 0 Iume eu totul :n,oua" ,Piata, Como'lrof'ce'm Be :b1fiit,iqa, ca, 'un 'teren vast, in 8111,f't~t~!atru,o'val,c~ doua i~irlla extremititi:- Una aba~ ';U,' ,_' ' LtI." ·c··"a·'f7'~~"'a" ,d'-_Cc~"a' ···-v:-,~'ot6jlle.:::r"'lil;,o, 11-, I,I~,-. '~'in', ·'In····~b:,-la~'~'a~· c,~~~la·"l."')t,· :~ '" iii '.~ii'!Ii UJ: -dil'cctia ,o'r~ulu,i ~f,8,p'~~lui, .. ~i!ata ~~ea 0 'm,tiQ~~re,de'~:
11.... aduser,8;,

P,rim,ele :z,ile i'n 'C'omo:f,oI:ca

8Ft!

.......... ,..

"p;

'-~,.!!!,

,_""",a,,

,1ir,iII,,t' ... ,,,,,,,

....

~,.I..I,I",.

_~

- ~",

(;U;,.\

'.

"'iI:q·.A, ..,
_~I ' •••

",'-

putin doua hectare ~i" de [ur-imprejur, se 'in'~irau in ne.'-'.'g:.']''''' i·~,i!i· ~.:-:-."\.-m dbe '.. -.-.~;'~.ate .re,_' a c,ase e mllC,J, CU Iatadele.'e varune ..f'-'~ ,g,a nan, improseate .U. . ,a,~ .. ,e' C'U noroi, Ferestrele erau vopsite albastru sau verde-aprins. .,. ~ d t " ., ll C 'u.r·_·1;d f' d t ;; porti, ,~:I,garduri ~ ap I'ecate, '1In ,ml.]!,I,QC era t""oesrunoate "m' dan ul d :'~'I' moa...:'.",,~, movil .o dem··· urd a""':r' g.' ro pi si b·aW"1 . .a'l~ -l~i ::. _', -,.' Il~ ""~'~J'" ._.. -'_, .J.:, ::~'.I Jll~ toace cu apa ye,rde" m care zaceau stirvuri de PllSICl" ,.< ..:. de ..c·.11· , .... ,~aln.l. ~,l d I.e' .p'. ··U·'Fe,·], pe' care 1···· _'f··I!>···.'~;-··I· pO'.fClI '.. :': :~ iinl 1 de g, I''\ ~..'"', ~ .~. -ce.."' .--:.... ,-.. ·.e 's· l~la U. ' , . ~.~ '. ,~ .• marl, '~l' ......I' .iL' . '.,,'~. 00· C'..o. b ·.a·l' ,ifc·'e··"·a·"I:·'I1 ·I'j.n·-· m.. ···'O"l 'l"~: si ~""~? '··-·0'· 'D'G. C'·U-··I rl~:t:u" ..··'!-"' H,,_,; u I ., .'.. I:IL.~r,a~: ... C!i'·c··orm··'" -·e·,'-iilu h"';' """1 !L... ,fi.ml~n--·z·]~ .:;,'L il!~ ' '. ' Ah ,::nveu ste .a a '-·as·l_a n u- m 1 P'I:... . - d -10. C 1 u, P'r'l~V-eli 9 - -ce .acea ceioc " Casa n·~··o'·':·a·· '.:.. ~' ~ st ·~·a,·· la Ia.. .'a,·:··. Isra. er,: , m·:· ·a r·~g··l.~n£'ila·' ..-. .. "v':a- ']J~: ,.'. 1'" An, dl·:, ".:._:_L:.~ ' .. 'w· "",~, .. . .~. ,~. -. A·· .-- zamla. v' ~1L ·l.n oraQt-l"IFoa~ - ,--.. . 'j. f-;·· ..t,a'~', f' -ere::v.rel·or.. ,ul,a,F·u, ·t· ·e·,a .n a ' .- ..... -- .... ·.. ,t' ..- ..lor or- p- a' :'-.'.-',~x··~.. ,d'···"·'·Ul ~-';ce servea ue -~,~, -,." ··d·····'-I'T~---· -.~l'"·~i r··~.~·t,--···,·· ca ·l>~"' ', '~. ~7·~··.,-"rd~--··]OIPU·S·" ronau eeren ce exerertn penrru ..,c_ .......] . -"'... sa :S:_,ut. vesl.), :,a 'C']X'C'luma a .~c·-:·\I!I'.·,uvel .' ~.' e,ll.,.;; p···e··:·, t' t:·t··· , .... \I'et:.ene, - ·f:1 va ·d-··· ~ Anzhelma'.. ~ ~. l' Q'~Icare terib.l. ·:~lu'·'I1 Co:>: ",'in _ ., .,1 _ ..' 'd;-~ .. ·fg,c'u·'s.Areo - tnum-I~~~t'-g ~il;ll"l'!' ~'a"re'~ ·8'· ·f·;·O·iC'!!:t;;·· Ul!~, ..rh ...~ . [d-·· .... nn11:.t·~,-=: d····pa 8.'· d"·'0' ua''.> IC:'~' ult' ;l~ ". · ,;tl~'n"'iil'av:' A'co'" !'Iln, OC::1,',lSa. ·~e r¥..II.·r1e' . 1-':' '~ Ij"l be.'.8"'U' , ,~!)_ J'"'·uca·· tin .. l·· ,~, '~_'._,..... -I' un e·''" ca teri.. ee c '. ~ U aer I' n-·-: .... urla ... ., ·,' _,.c~"" J.J..1 ¥I,'l~tm ialnie un ctntec nou :1 iar I.n fata ctrciumd stai:Eau ba:ie+~. It 'It'< - w8 i··- ..stel .-: .lin .... Po _·e ~ ... '·::-:u··:a,u,l,ry ·c·-·,u· _a" . .. de' toatele'v ..' ' .:r,s =e, C nb r;accati ·d' sarrb ·~to·a····~ ,C'. c~·~~I.Qall;;li·'.~.-. . ,e'D:m' .. ; -n- +t:iIi d··' e·' . flo 'IfI1e··-··,a·· elu I"!' .........., !C:'Iin·£!Iir· ::_W:" _'_ l"aF:'·'~.x .. 'urn· 'a·u·· :~':;I m-..'. inca'··
·:'21"'-·]·· ···· ..
-,,"1 ,I,; .. ' .i~
j".'

l:

_. ," ",

.:

t:Ii I~I

go.

':-r

~I

:_._ :.::

,_ .." "..

'..

-'J

I,:

.'.~ :_:__

-,-:I~:' """',
'1

~l

...::.(·· ..

·····-··.····

t·-:~

".-"·I··I~~'I

.,.:,.}

.:-

'~~I-'-

:-;-':·l--.~

[I~

~.,-.. '~'

:,_.l·;~

-.,-::~ ..

·.I~

"1"'1

•.•

i~:: :'.. ,"~ .. :

.cc····

taO

--

--

C,"

_':."_~

,.1

,w

;c.

'.!._:!

·0··

1-.

"U'"

U·1. ,('11'.0.'0, ,~g,..

."

C··

,-

•...•

.1'1;

',.,

"'.

, ..,--.-:....

-:

'>~'~I'··

-:-

L'Ii;,

I'IA> • .;_

'W

..,,il;~.1

~ .. .

,My'
ma" '.' 1 .•..

,,"" ._'

'.,

,~,

,.'~"Ii!'

·u' ;

I!! '0
~,

~.il4&.I,_~

_.,_'U
_: .'

,I.'.

JO

1"

'"U-

1,.,.. c ,:,

....<

:,.Ii,.

,,

,...

.t.)I'iI"',Q ',~.~

..

iIl:"

..

....-..

-"

..

.-.

."

,',

'-"

..

.'

- - -...

. -.

!!;;il

·1L, '-";

i!IiII'

-f·'

~·' . ..,[ plZ·m··u·,o;·nd···


S ca~'a "J:.1j ,~,~ ~ ~
I."·~

.".1,.,

p".-. ~,. d'';·-n.:~'II''IIn··tr- ·-u ._e ~~'l_u.iau,


,I.

~.",

~.:

I. I'... ••.... ..

U' "

~,

..

:,'

c···"":""~o·f...' .0' d··. ·a-;'d-Da-'· ·m·-,#!Il···na-::·:;:: _ ~a'!l;!!··J!Ii:n"!l.~ i'Q 'ar" ' i'I,. '].0 . ..'. _~,~ ~".:, .. ~_;
"VQ,~";;'" /,1;,.. - .. :'ltl' I ';~

'..1.

. \",~.'

'.'

........•

iIfi ~'_.

, .... ,!.;:;~

.. ',

.. ,'.

- -- -

d:· . .:~.-:- )"~i ·8· ,' .' ~ ,1, ;.-. . . " -; : , ";. 'W' ~1i ···ra mw,' u E'..·· ~,' ~- OUlpa~am.laza .. ·_·.oare~,e,pe care -: p,lna, a .. n'C,1 u so,cotise;m 'u'n 'p'rieten b,un" dog,ore'8, de' rin,.dul ,acesta ,de,ssu·t··-··n·- :'.0.'.", ·c·u b~ .-'·to····-···a-···c1~·e-:·;1'-·e·-' '·O·IC:'hI'~"l~'m·~··le··l~'d " e'····,z··g··u···sl·ta' +"1 c::-·:a',t.a.l-~'~'_ ~'·tr·"a: ·d"7' ,I, ,til_. _I' ,,~,,'I.:, :. ~" ..'.. !;o!!·f.' ' a~ ar"u;n-~ .!p .-..a'lb' i --"-, -.-. ; ~.. ' ~l·~n·l·t·';''''I~.l:ii, ,.fIi;;·'m·~lp·[.-··,';l· s, ..:re '.......·'~it·;_,·O··"r·· 'un d:'·e:-' .o·e··· v:' ··ed· ',~. ',.t:i'Q'U'·· ·i··n· I ·d-',~·p·ar':"'-' 181' A': 'l,-Ie·- ~ [~,_~., an..:oiC!i·t·-··e· c-';·m···' p';; r--~a·:; e-'p·····-r···.o_,I~~Q _... Vor"z· ,'i5"-:' . te·-··a·' 'i'1lal· 1···n;·81 ~·'n·-·· f· '~Ana~ po-.. ·'···r- H I'd'e··· ~ l''un- -:g···u·-l-I d~r'u'·m· ...I, ··u··"",Iu··· " _' ,d-:e....;Qif~u''n·..d: '·a· ,t' ''';1 J_ "_. ,_", ..1, .. f··· :iI··epa. ·avrdea.· ··tin·-· ···d· : :: +,' ,e' -.-•.... .JL€'me:l . ·····'1,,_' ' x.g· ·u·'_:, , .1 :..··d·-·· ··~i 6 p·e vmne' ·.,1,m,U,ICin'__:'_' sem,lllre . ·:·1'··:=·' pe ... ~ -, ' Qh1l'1'l·· u-I·U' '" ,l~ ,,_,~~, ·'··u· 1-'-· ,:,.. ....... _ C~8,,-r:S·-:· 'V'" m.-;'z·~a''!;o!' t·'.nQ'~le· '1- '1'"p" ··'0· v--:nn-', c-:·e··· '1.0 v-:;-::,g;,'J'!lS" -:,",-_'11,1 p·oa: ·].ale~ ..... ta&M i . p"rlveau ., sta·rultor'. 'ea y_. 0 n.ou'~I~ , aveau. d ,_ .;. - .. .. - .. -- . _'~ ... ... ... .. .' _. -_.. ::repotate • .. I n.tr-a,d.evar., Ittam Sl'Q·urul balB,t curatel;, mciltat ~l ca~e ~·a-: >· : '.",",' . . ,t""-' P·'u-:rt-:··- a·' " rJule-f't'I' Ze·· ··~·C·:·l~d····.Q co'·: ···p-:'_,·u·~~ a-::'}a·r· -'g·"I~n-:-:. dl···'• 'I"\A< 'mOl l~l;d.'"a"':- 'no ,ria 'nt~.ij.."';' ·a-··p-·':':cs··'1! ge· ,_\; ,'.: ,:··u ,"'I' I~':' I,.'I .. ldnV', d'. :e·.acw,;J.l;i; -...J'-~n''''''''r-o-·~ ·m···u~'r J'"'·uca··· I, ~,~C3'p--·'·w ,f:t)· '. ..;;)',",", :-"""',,1,, j ZiU,l~' .. ~a'~~u~" O:JI' r •.z-~;:' J~ g 'ira. 'v· ' .''a'~1·18,-, ~1.·U d ,cu,Jl1' C!!'f···~J-~l'·'H.~; r-~·a~; Am--I"'-"Y'·r··:oiql~·t:·, '.-p"Am:·····:·· , 'u.. "I1iiO'·c·'·h'-l~'.~:Y.II. tI1]~n·-'··d" p-·L!J:ij'-n-···t~lI' inttia oara organele lor .genitale, :pe care unim, in ,g01. i-. 'CrU,I· 'M'~"a" J. o··.t ·,'· . . .1-'~ '_'.. ,'(:!a~: .~ '·~ad', '~ 1 ... . r ·Ii:e··· ' .I<:~a·,··ul.·· a . .
. ,'.,

?rm. -.·,·I'b· ~.J.~, t, .!I!_.cc. . ,,,,,,,,,.IA:

" ,~,: d' ':...... ' '.. ·or,i -~...'di·· ,.Cu.".. ' mll. --~.~ ..·. .....,. a···' ~ g. ;nQ· -··1' .....•... ,. ,c), ,p.E~, 8WlO'~le····,1·· .... , rl· ~··o;'n,d··~,',... ."'a··-:8m e·, ,1ln,~:,I.'.'z...···t·os··',.,.. Jl. '"'"" ·m·····a···~ ·!"",',e··!L':!i ·d~' m~·.. - ,'- - ...... . .",-...... ~...d·' t' varza . acra'. nUu'cZll·~ care·- 0·,',9,··a, c·tJ ve:nlrea p··run~ftrerlil. 'Be.. . . -... ....' ..: ...' .. .it'" J' ..... ,_..".. .... .. . . -" .. . . '... :-..' .. ' :... .... - -' -, .
I ..
iAr'·~··..

'"ir!i.O,

Itu'·.:I'
_.;I!

'...

,.

'I;o!i

. . ....

..

..

", -

.. -

--

...

' . .'.,

..

. .....,

_.....

~1i!iI ~~

)1,

,_,1.' "U' '.

...

ill

':::',

.,',

:"

'.1._'

.•

'-

.-.....

g, . .' 'iIf.". Ii; .. ...


.~-:_"'/ ",_ I.

-.

,D·'·; ..~l

. .....~. . '

..

. '.. .... '""

-..

.. ,_._.

'I.. ~

1"'Y:!ii

..

..

,U.!ID""'" --.

""''''' ..

" ._..

(i'rn ..~· ..1.. Ji.J..I. oil· .'

~t'

:,-

.'l'!!f;·A
~'iII'

,.~.

.L."

~~.·JI.~11i. ..

.._ - ': .1.-'


l

.. :~ _

~[iL~~._··

_.~~.

' .:'

,_". -, .

:<. ~~

,,","

}ll!

".:","

_:'

_~,

_.

Ii.:J _' '_' _ [' . -: '".

~'"

"i;

.'

ot.

1 ...

",,':

'&!,_-

',"

.. :.,

'_',

.1~&i~_:I

.. _.

__ ,

_.

_. I._."\w.~'

:.··i~

-:

a'·

'I~_'

'_'.

~UII.,

.. _',

',.

:'.

~1··rt'. "
OWl

!Ii

~I

··.-~ ..

I:II.

__

:,',"":.'

_,.

~'~".,._,

.....

_ ...

·.:.i~·.-.

,... ~":,,

.~.,

.. ~.-,._ ..

',,'Iii!,'.' .... '_

.'.,'.. ',' .~_~'_·-:::I ....

.. --:-~~"'''l

.... ,(_,

--;..-.'I!:

....

1'.-.· ...

_.__.

....

,IE)

.. - '.'',C;,-

II!

...

:-:~

....

'\.,i;

.....

I...

I ..... ' .~.'.

'","...

'.~'

C_,

Q"t'i·;

,iI).,&.'

Ii,'!I!'

...•

1 "I,'\;;,

.- .1.

I.,

i~I-.

--

,Il",,,,,,.,

. ,al\i;i.

''¥, _ .

. ...

iii

AbJ~ piri~ii ultimele ~ase din mahala., CD un, aer ·p·roas~~ . ~aWt,:.f cu', .- ".mirne, d"e:.-. ·p,-·r1i''l't'"tJ(v·, ca,,:' ·U·· ·r-.ll~',e' ,m,,~, inv:·:~l·u. _. "a .':Di",r-~a:"":, ·]!d.··••·.·~· ~l~ timp. ~_. _ 'v·-;;,Ii; , "'... _
II") -

_ - .....

Q. ..

.....

M.

··I~·

-~.

tlltruienelie salbatice crescusera 'peste tot, vesele sl Imb '-'e" 'J- t'~~U' ',g-'!ll...,..... A":. tun n,';, b'a'W'g'-'!:tIi'; u~ sea m 'a~' C" ,x, ~m~I' mme 'Jii:; ab.,_'~"" ..: ...3.0 ·,,··,t1P-O _V.I, ':.__ 'a>toll'r' ~'-.~" era un ··~antimens, ur,m,l\ a vechllor fortiiic8',pi ale B,ra:illel:t pe unde trenul tre eea, s;tr1ns :in'tre doua eoaste acoper'i'te cu iarb~ "~ji brazda"-"'-00':-' ...J'~, poteel ~i.ll .··.·ILC~, Intr' _,'~'-O" clip..... Ji, U,' '~i't'''=ii~' tot d" Ie·' ."'g" , U'·I'S:~tu 1 de mia.l.Ura.lIl,.ltUJ1 Comoro ·f'!!,,!!, :a~, '.~ J..;:I·!l'fIl'M'I'ii'i1l ' .... . ' '_, 'v. ...... . - '.' .i". cei. Lutnd-o pe 'una, din aceste poteet a'ler,gai V(;9Cl., CU bratele.deschise, strigind ~' - - ·C'-· ·e',··, frum. "Oli:!!' e" aiel I' ~ w, m nen u di i lite I-'n"" om tul acela a: zii ,na'' ' : eineva m'-'--';I~ flu l~~r-~a'~'n spate .. MIl tntorsei : un om ·intins 'pe iarbatml fll"cea.semn s,a, :m,., aproptl, M'a dusei la el. 'Era. un mahalagiu cam de V~I treizeci de ani, ga:tit fn straie de sir'bato!are, 1ux 00, ehiar, as .putea spune, un lux baroc §i popular, De statur,a ,a'tI-etic'8 si cu 0 inf'a:tisare Impunatoare, omul ~ It stil,te'a rezemat intr~.'un cot '~:i imi surtdea binevoitor. :Fata, Iui, deforma,ta din prieina .ob,rajilor prea musehiulosi, 8vea 0 multime de urme de taietur! lisa.te, de brlci, stn,gerinde inca, ~.i pans ate' cu foite de tJ..g,8'f',al'- Mustata,· 0 avea neagr.i :~,itare !',a:sucitA ;, pial'llu] solos de unsoare par,fum"ata :~ipieptiiJ.?:8 t mitocaneste. Ram,8,s gi];e'tc8, d'upi ce-si arunease haina .in, iarb1a" .parea mtndru ide pieptarul ~i, mansetele .... alb .. 'lI'b....:1.fili varga t"e cu g•... en ,~:l.arn, preeum ';1 ~ vesta ,1 panto:'~li b Iui -b,rod,a,ti CU, ,fir' ~'i'li'na, multleolora, Sub toraxul s,A'u her~- ,~ ~eu 1ean era ,U..l:CIllS 'ell un 'b' II at, c ',f! .·l~ ....,ruea, dim care l,e$'ea brru t d ,tna' ._«'!Ii!" minerul unui cuti't, viri't in teaca. Ling',s; el, 0 pilar'i,e noua ~i un eiomag noduros, de corn afumat, ,.' .',', 'h- ·tAt ae --,. D..:ic· .... ". ar f·j avutt , ist ...OC,), anr d eruzi ,~ ,0 ts '[~' d aca n.... n .,' - mste tane ue 'b\ati,u.~. neobisn 'Ui'l'tta~u_ a Y fi z,;~s~, avea m ~ f-"iII),f:':!!1ii' m....sa D' n W'· ~~ ,c';-a~' e···· .' i!il1,ll din, a'cei numerosl muncltori-dm port, caoo1ra, l:i,. se spunea ... ~, 'b t'"' b t 'IV!]I d ,.;,v,agon,arl.''" ,~. Icra:J,'e-I,-l'Van.l~.. $1 zuroagn, j' t.oate 2;:1, ere ce m
,I ~ ,. i, "-.~

'~_~J,~ilJlt:lil

1'>·.'.~

..

!_·_I~

[~;.

__ .. ~ .. l .. ·~.:~

Q~~·-_ .. I .•.. :

.. ~_

·.·~~I

~.~rl

..

'ilL,~

-~ '--

.-~'-.,

~.

,iL~&

.'~'\~

"'I

:."

•.

,~

•.

:••

:-_.

'.'.~

l~

,_',

'!I

.,J,

•. a.JL

£", .. __ ' ',:.c._

I__ _: "_"'"

,_ ..

.I,&"V . '.,

_.

,..:

,_,J!,

,,:.,10_

"

'.~:,~''''''-;,

<iii

.. '_.

.1 ...

1'1

~,_

1 ~_._. __.

.:.:_.,~ ~':__f'_~-:J!

-,"

~~,:..__,

.: ..

~..

_',_,

,_,_,'

j"

_._

••

~._II

__ .

", _

j'",

Ii).

_ ..

_.

,iii

tr.

' .'

i~

1-

iii

i\

i,

"!'

_'!II'

'iii;

-- _-

._ - Ij/,l -

"._"_

_" ~.,

'~-

'I

1.Li___

'.

'Y'I

__ . :_ .:__.:._

',!L£~'

'_:,:_,

. ,"..

,~,

'I

,.

',,"'i!!'

......

'" t ... t t '"'t <101 eu :P1Q""T'a,_ §:l m,a simteam atras d ta~ eX,lsf-;en'\elor de .-.~· ..n~ l zbucium ate f-a~'r"a~' pin a~ o ncl 'ii.':'ila¥·m·~·'··a!!iill· 'f';:'l~ ~p"'·r"o"·p···l~alt'-' de e·'Ii; ca Mersei cu cura] spre omul care ,ma ebema 1j.""mi ~scose·i
r
'Iiiiio ~

sa,rb,atoare:.t '~' ,. .~ Nu stlu pentru ee, cu to'B,ta aversiunea pe care 0 aveam de vlata 10'1' p.1ma de ti,c'il]oe:ii, ,m,a temeam mai 'p"u,tin de, oamenii aeestia, declt de! ·c:ite 0 puslama care zvirlea blne
I

113,,""

._,',1",:

,.,

.",1>,-;-.1.

,I

'tun' 1",",:"",.

1!IioJ.,

.. ,

•.

,'

-',

IQ:'I

'1":_

I"

'.<IiI

_,

'pilm~,ia

I•

.. -

·. - Spune .... piciule, 0 si fil .a~,ade ,drag,ut, sa-ml duel mi, biletul ista. Ia easa de colo ? :firi sa, ~:I' Lite 'f'asp1U1su'l meu, Iml ~rata :: A colo, 1~ atinga", ,a .t.re:i.acas~, d,upi ,e'olt_'; :intr:eb.i de Irina "it asteptl sa. crteasea sl ·si :r'as,p'undi, ': da sau l.1'U~,Ati,ta tot ..Hal, du-te, b,iiatule, ~:ter.'g'e-o L, Alergai c/u plaeere. ~ . La easa aratata, intrebai de Irina ,i 'indata se arAta. o ,fa,~afoarte frumoass, im'btaca:ta deduminlcs, dar eu 'ochli :pl]i.n~:i ell privirea rea, binllitoar'e'~, Imi 'r'aspltulse, ·,i IntereindIu.... ep-,,"·,a,=~e'll!e: :m'-:lii' UJ _. ~ .......... vedea., nu etiu'~'~'i' 'Vai spune-l ca, D'U ~,ti'u~, n d' Ad:1'1'~\e""11 'r',);:""""p"i'u'sul"'i Omul 't';:;;1'" m~""1'ICl-c'-""aw' buzele Q';; '~'M!I!t~n-'~'l!l!::l'~n-' dlntl tn tim"p~.,~ 'm'useh hii bra J,t";:''I_n''-r-;-'~ 'urn- '-'" nfl.an 1,1 'Iiili···l~ll ..··.,,·1I;·.. , ';himo ·n-':"'.~ t' ,t .'U~!· sindu-i filgura~Dar; numaidecit, pe urm,a; pe fa,ta, Ii stra,~ Iueea un iC-U"l'1tQ de .'W:~... .'. c "urn!'" see 'a"de. 'S'~-p' Pill' -v~:-"o"c~e~' ,~""a""'u" 1't'C'IIedom 'aI'-'aU: ~ .s .. ............ .. 'iI::!!·a~,-frl~d _:_. " ' .gol-,og-·a,nul·~· I Btai t'~a~u' It· .' au . Seoase din buzunar o'pung',a de canava cu clueuri ~:i, co' margele, din aeele pe care 'lie' lucreaza de'tin'uti.i, li-mi in~ tinse un ban de arama, · '~ Multu:mes~, domnule, spusel eu, nu p.r.im,esc~i": ~, Mirat peste 'mas:ura, lis·a sa.... ca,da, mlna cu gologanul, i, 'N" 'U t'" ,:1' D - .~,,_ ,',..... p·~·rnn,e·~'-.:I. ,,_~/e 'c'e, , ~ Y - :Fiindca, -mama mi-a spus ca n'u trebule sa, prime$tl nimie. atu .. emd faci un serviei euiva. ncl ---- .I.... auzt d-tal &:ta 'e eeva nou pentru _mine !. 'Sa ' '" ']- ia ul . aseza'.... caput1 oaseiorv 'Ia spune ... rmeuie, nu ~. rataeitt 1'0. :ml, te-ar ' .... CU'm'V'l1 prin Comorofca ? Cine e mama ta ? Unde' st,a\i ? Cumte cheama '? -, Imi veni s,a rid de mutra .lu.i nedumertta ':,:i de potopu1: ~~ ~ntt~~~i 8~u~re.mi"a~lta -.F~ri.,s~ ~~~ie~, .i~.~oves!~ ~~~'a ~umelepmJ?netareselt Izbi Iarba cu

ei

,_ .. ' ..

, , , iLJ.,

;i;

'

'I~I'..:..-"

"

~I~'

.-·_'·"idI

I~

",

l,jl\JLl.

~~l

II,

I~!

.... -; ',_ .1 .

....

I.:..~.~~
,I,

.':-

~1

~l¥~,~

1.1,

1,,_,

,",'

:-:._.

J.

~",

.' "_' ". ':::

~~

: .... ~

...

0'"

tC:!!Q

-.!

'_'

~.I.

",t'

'-1

_,1_.

__ t.,

"i:!I'C':

I'

",-,·","Wi.:."

,',.,']

Q .,_.& .

·T·'~

I,·

C" .

,'_,:'1,'1

.I':.I~I.'

__·';"'~ :

-WI!

,-,',I/o"

~·I._-:'

~'UI

'·.·.·.:I .....

·.~

._~'

_.1:,;

..

'_'

,_:,

0:-: .... ....:.

~.

;',

ii,

..

',_

..

g.

II,': .•

_',

".' __ '_ ~- '.'.:

;___':", .. __

..

':

. ..

.'

!!"

.+.

I,

_ i.·.
~.

. .,

.. -

£._

....

(~

_~

e-

D~

. nI..

"'

.. ,Ii.

.. ~

II

I'

ii'

'1I;iI'

''i

I;:r~~ ~~~:~
•. ~ ... _ •.•••.••.. 111 .. _ .

'........... Drace , Suntem veein ..·~ M:,-!',~ u:m", 'n'··.···.' tu de Codin 1


.1.: lU.'1!!
1.

I-··. .'._._

'l._~

e~.'e;;lc-

,C·~···· ··"d"
••••••

.o· in .. ',
,I.,
ll~

A··,:',_""l~:

auzit
~_.

&~

lIiQIa~ ..~'· f~·ac·····-:,a!i.jo·'l';'I~,Are:"'''' darQ"t ~': ... .··· '.cc;a,_ ·e:-,'ul' 'mo, m· .. l' "p' sti u .. \ !:t_, ,,., ..".__ a,UZI·I'.:"u· I , "xll.5~ " 'e , . ,·"'n·· d' .... ;. sta.., .". C~:'od'~n " ~~,~ i Ulap,o···l... -: ,....1,' ,~,
1i!"Ii.Q IIIj,.o,G
w iii) ' .,. ", ..
-.,.

'N" "U' '."


.',

.-,~:,

tlu ': a"c'X bietul om d .' ..t:I, .• ,·'_1:_,


,.Ii,~

C:-, J~

:" m-"lspusese
,1-:

i,j"

,.".o-c~~,

num ele
, ••
,~,-'~'I c"·

..... '

"""

..•...

_, ..'u.!!/,...~

,.-."

'I'

'.

,-,o,,"tY!Ii ,'!I!!!'Q,j[lILI

I.','

'd' at

i:l','!iojIu·, ,oB,·· _~l,

f-:'~''''-- ..•. a,nno, un "P§(!'


" ,',
,II.~!

!!Ii

.'t

1'-'1'·'_;"··

---

217

_Intr-adevar aeea j'nfi,ti$,are'8.renumelui sau.; :Rlt"ina,t 'd__ - miscarea mea, vruser sa par '~-'lnl~]~"t~;_arer b'''' .... d' '~e 1 t~t d 1 ' ag8' <_,S
'il ' .. -';;iI'
1';' ..

i1

!fa~u el, si se ridlc:a mare ctt un ICO~ d,e. fab,rica -- ,~i,u te teml de mine '1 ~i pentru 00, hai ..1 Sput n e.-m"1<i.. '·b_:_··~ Iatule p~ t '~ru:~'e"'? T·I~l"' ,-8·,··m ~. cut , vreun 1fi'~U' t':"'l'"a! c ~ .1~tI '. '.. S3'U malca .... '1 :ti, 'Nu puteam sa-·j spun ca lumea zleea de el ell 'P. UD' uei~gai.Maap~:(la d~birbie :" ....'...' ',~ ' ...'. . -.....,,Qt,'I'"':I't; u 0e'" [..C·;. ':h'e-~m'" ,~, ~,~, faei ¥~U· ~'Ul~'V' ~ Cr.=_.., I~a. ~ .....'-:., ·.~··a ,_, '..... . ,_:aCl, sa 8U_,e'Fe:, ras,puns,ell1e:u, .. S-'a- f~ f~' .
, ,....
l -'.

Be,am,a'i _ ~ "Ah ,f ,~
'!II!'

'"

,ill'

..' "... 1CiiW:.'

..

..

~,~

,~i.1

iiF-i,1:"\ 1.,.;;;;",,&
~.' .l

~ I .. - .!.
.-...

-,..

,~. "

.IF"

'.

..

I.

_.

-.

,¥,', . 'C. . _.

"

.lIlra,.·
-

.-

,~

,,"

. [r-" ~,,,:~ --

'.

y.-.I_

flO I" _._ I~'\#

'J

f.: ".IQ :

,£.-·[g]i ...
~

·~._·:.)

..

C,

,!WI'

'}

'I·....

Ii;;!'

:..... Nu'" pielule N"l-:U' stli UX'W' , singu I""U' 'I r~u-~ ~ ne este ~'\rQI..... '~d .. dreptatea : prinzi 0 pasm' ,i 0 bagi J'n·eolivle, S,BlU,;' 'in toe si- dai ,gr,Q.'uD'(.e' calului, 1;:e' 'p,ui cu eiomagul pe el.: A,stea St~ftt nedreptati~ 'M,ai sunt ele altele, ~i, in, ·,a.i. speriat cind al au 11!7'1"'t' ca · eu jQ,.:",---,,~, ·t'- .- .... : ..din.. ,.... "-:V":':'e' mil ltelulIe mi e'nn 'PQ"'e" _''-'C~a""' .... sun '~i " --' ·.··--_:Lfl;;,;, ,.!i;!-'I~~",,-":, .,"'.iI. ~ tu nu e:~tica cei de pe la noi : esti primul eopil pe care ].. am auzit zicind nu -trebluie Isa~ prlmesti bani, atunei cind faci un servlci, Sa-,ti, tr,aias1ca, ,milcu:ta l ~-tii cit te tn'va,~a.lucrurl i·fumOI8.Se l' ,Aiei, 'IDanoi, -se' 'intim:plA pe d,IOS : cul ii, dai un ban, iti cere doi.; Mil simt ferlelt ,si stiu e,g' sunt veeinul tAU'i Un "~A'iat asa de subtire ca, tine I,.,~,A~,~a .. , , ceva, in mahalaua noastra, se vede mal" rar decit elefantli,~, :~l spui ca. te eheama Adrian ? Ei..birie, Adriane, vrei g,a, Iim prietenl ~7Imt .. ve,;i, spune ,ei mie ceea ,IDe Dumnezeu ~~,i 111aiC8,ta te-nvata, Iar eu ttl voi spune ce ~tiu.~, C,a'ci, ~.ti.u si eu multe, frate Adrian, dar sunt 0 vita, 10 'vita care poate'
~ ,_; I' .:

',I.

!_: ..

~I. .: .•

liIj'I'

_.

"'_I

yl

I,

lEi.

gil.,

:_~:. I ',_,

'-,,"

IQ.'

I~,

. ~.II~~

,i

te'...

,J,

'

__

,,r.,I:~

~_:_,_,~,

Cod'

'.;'

..

it"

,··aJ!.~

4i

ea

Aa. sparg,a" piatra cu pumnul.

Codin ti;ii tnvtrtea tn cap ochii Iui mici, vii ,1$i -illte'li~, ~~en'ti,~, en toate ca, n-aves nimie placut In fata lut -vin .... ~'i~ si brutala .~, ma .... atragea .. totusi printr-o 'fo'r':li '. ~;oasa-, soasa ,~ o -'1 ...... .. .. i? .-," , - -. J o volnti .impotrtva careia nu ma, puteam apara, .. ar L\(~,~a'" D ,!e eontribuia sa indulceascd chipul acela cu ,fdlci de ri,ara. dindu-I o _In:fii'ti~a-t~, ca -sit ztc 8$,8:;, omeneases, .erau dintii .iia] albi, de 0 albeata ~.i regularltate desavir~,:iti~Cind Sf7t 'l.'l,raY'tl'·a::: dlnti l~ ac ela ';-:n'rI.;JD.. ul a·-. '.:·~[~.·.ll···.--.· i"1'f' C'~U-·,~t·I"'a spind 'ea'U ·;1, ,'[ ri,a,'!oi·'jI''I deschis 1-il][i .... ,1 ~.", . ~JiC.I, 1,,_.: -.""-_iOi:·· o lumina 'n~te'ptata, gonea teama ~,i impunea increderea, 10'" ele ~l'i!: !'C!!p~·~···U·' nea el despre delieatetea '.' p-;~-"u·''1~t'~'1I'I1'"1·nl'£1IIJ'~ lJ..!U·. ~-,,----.il~_~,~, I~' ~ ,;(,I_~' -~~, era nou pentru mine, Mil ulmea ·j'nsa, 'd,Q1rin,ta lui die' a do'blnd.il pri'-eEte;nia mea ~i _.. nevoia de S" apare in ,ochii" mel
I~ ..

g£p", _:.f·_·_.~11 'Ii'l

_.1,,'.

I~I

':".

:I~

~'_'-'IJ..

_.. ,

1~1 ..... ,:~1·':)1._;

~:____"

,/'1'0 "","'\;;0,

"',

';'\i,;,i_

."

~ ....

'~',_-""'~".:.'

.I:..u...i.L"

,'.

",'C,t

..

aJtf.e1~"d.ec],t 00' vorbea despre ,d~,u] ~ Pentru -virsta ·m~'_ eram un. baiat dezghetat, dezvoltat ~'i indra.'~n,e"t", "ii, rispumei:~, __ ",_" .... ~ Nu ·po'l S8,··':t"j fa:g:,adu.le'sc nmnc, Ina:ln.te de, a ,0 1.l1t'reba., Pa, Paru Intristat. ~ ~, Nu, spuse el, Daca-l asa, mai blne sa nu-l spui nimie ; ae fi voit sa [udeei tu,' singur. M,am,a, ta nu poate ."s-_ gin,d,easc:a, altfel declt to,sta Iumea, Atunei, adio Adrian, ...... f.:.' "tn.! :'r' c~1.-·~1 'U'-'} tum~ ~S'C·'· nentru "!!i"e'v-' 'l~ ,; -'. 'Se d~'p·".,a'~''ita ti--~ln,du~-~i '- " """ '-" cu.. haina "'p;':,e . • 'ell umar .. - '-- 1 --, - r .' -' "f" ciomagul -"-- ,_, bra'tele departate.de corp; ca atletii, Noaptea care a urmat aeestei neobisnuite intllt],iri, a Iost plina Ide chibzuieli. N',~_a:nl spus nimic mamel, eram foarte tulburat ..Prin firea mea, eram iD,cli:p,at"sa rna apropii d e persoane Jl1u::,t.mat .. mart decrt mme. Prietenia -b'W ,,. "~ I '1. .d '''ale'tl,ol;. de virsta 'me-a, care 'Be adunau pentru a forma echlpe de 1-.., t.... V-'·.'!( '"- ......] ior, f" d" -~, ~ oata'ui'S:1~1 rmi era nepacu,l~at'<'rdJma~:l.a --ata I_je . OF1C:lne" {'\'r,a,_ asa de fireasca, incit era, de-ajuns lea 'UJ) 'baJ,a:t din ,a,]ta' mah ala, sa treaca ope: 19. nol, pentru ca imediat sa fie Iovit eu piatra .. P::-'e'" ama '0"· ~'n- paim ,.... m s mtaseraQ; iar ~ m ine ma pu',... ,rsesera- pe gindur'i. . Din pricina aceasta sporise dorinta mea de a-mi face prietenii alese. \M:i se pil~eafoarte firesc ,S,8; f-iu prietenul 'l'.ru;~i persoane de trel orl mal !n, 'vi:rsti, deeit mine. lata pentru 00 propunerea lui Codin venea cum nu se poate mai bine, Dar, Dumnezeule, omul acesta care ··t,re'c,ea drept un 'b,··.··a:1,t-,:~'u. ts acest Iost.. 'P--',IU" ~!t. ~ de co. simtea~ ~. nev v .. une ~;?" '\" ~. __ ~ . scarias i~"" el ,... oia . __ prietenii gingase, cind tot 'i;re,£u.tul lui, era in,care,at die viato at,:~ Iumea ~ Qf··:"lII"IIj·ma aeeasta '. 1_,~,I;lt·-La/) 8,1 din moment nu putea fl ,0 naseoeire. Eranl. prea tinir" ea sa judec ·t,e~. meirric, nla muneeam din greu ca sa, ,]jmurese m'treb'aril@ pe care mi le puneam, De ee ,cAuta el prietenta mea -1 e,i ee-l pc~~sa, -,daca un baiat este delieat .sau neeiopltt '?' ~!i_!, m,ai lui, ales cu m putu_8:(.;, .... '1-'C!a'''''''~ dea se am al!.;!< earae teri 'w.. m e .... 9 de ~t.-:.:, ':II din .'"" , ~;r.,!, 't.,!"~'U11 fa pt atit de netnsemnat '? , Er8.l11! 'Eolarte nedu mer it" dar' doream atit de.• '~:i) .';:'~' s,a, U 1'c:tlG "I'Qn"-t'1'~' i~n-~t-t· i ,8';:·1''-]]-:--'' 'pc, 'U'S-- :O-n-:- ,n,"~lCi,"':l C,U .'II: m n----, ".J,e:.zJ.e,~, ~~.·.. It<< nrob ~,!;d, .1_ ,_, ~Jj,!L"'u ~,f;11ele· vor urma aeestei dumlnici, sa pindesc toate nl,i$(la""" ee f",Je lui Codln. Aeeasta ,tinu. mai blne de 0 luna,
I
;;;l . '0; '. ~ ... ' ,,~,'," ....
u . '_" ',,_ ~I

'1"1:'\

~.lII!, .

,s-

-e-

"m(',:--'
I~ .

...:'g!!iI

'iJii;

'I!I'.

,I~'~~.

,:~'-'

~;",,

__

,t.,,:--= '."

'~"

"

1:-Ji,~H'

;1

II.

A-

'..

fi_. ~"

..

1_

'I'

,."

'....

,"

.. .

'w,

!L'Ii"

' .. a",I,

,," .,

'_ .. 1I."ltJ . U

~:,,~,

_-

,lJL,:t,I.~,,--.:L

',-_,,Il.,

,:~,I

,"

jlLI,,,ji

'.

_:"

. ""

CA.

Q;y",

_~

_~,

~U"'i

'1'"

~l

.:~,~.

Il

~I

.• ~."'-'

t~

,'"

,"

_:-

"

'__

j"1iQ
~

']I

','

-'_

,_._

.•

"-

•.

!U

Q--

",~

" ,t.

~~;!QQ

!I!'·"'I.~IIJ

..._-

.'.:

"1

::1-:-' J"

.... U
,

(., .. ""'t.\
-,'

_,I. ~~

.':

1"':'nJIJ

(! '.

', .. '

....

•...

:.~

...

ri

~. ~,

•..•

I".

u··.: :~'.I/~IJ

I',

,I

'fl'~ '~,. ~_;J,(.t ~


I

.,.

...,J

-ir

al_'}C!!i·XI Q,q:";';Q!~

~I.J.

,-"!!,;,;;;',

.iL

',",;I..,

'.

__ ....__

':

---=

~__:

,--~,,,"'!J,

'

"l'!i.l~ ~,
Ii.oIII ~'~I:tJ

ara I.n.a.lntl~'_,_e 'a se In,Q .rce m am- '8 ~""~ ,Itd intoa r!!l.,:..;,">"':';, eram ,>:,_, ,(110_-: De 8'''-far'x, cum se innopta, ctrciuma Anghelinei se umplea de muneitori din port, care veneau ""S,8 8 12' refaca' ,,' Incovoiati de mun, 'c'!;!l',grea plini,I 'e praf '-'.. 'urn" eril I!'JI':d"'1I'I' b;t;'de sael dar de IrU~, eu z: ,,>,,8 .~-~'_:_,;,;-,'1. Jl,VJL't." I_;~ to, ti tineri ~l't voinici a'v ind :;11'" 'b-:'U-'-'--FfT'U"'cn r' :n"~ zile" '; d':e patr"U' orl If, .' ". m ,,--,-" m ari ,d-,~,DC,-_lIJ;l·'~' cele mai bin p';;I'a~'it,~*A:"7'1'",1- a de lueru se",:nre.. nai '~" ,t· ',_. ,.:_:", , ,.IL,~, -, """ -- ,-' -.i'i;'t' ""-'M'- ,'_', ' dut ah £aceau "',En'_, d"- pe gn, panarnupa panar,-:- ,-,--- raemu ta --,- _"', un --,',' ""'h'-~'· rare sau 'U- - 'n":--v'in ind "0''-: 1"'eln 'l~ 'F--""Q"':' 'r-'..... Am'<--'-"tre-" ,-rUl' pe' :-fiFi':t;i, ,or" ~a"u' ~'''''un· Jr'fIs- 'n.A 'gr- ,....,_ "a It' ,r'''''''' ',. _ r t ,.'....- d' bI X d- -tar gramezi oe oo•. t~' vu, care raspmaeau un mrros nn·"e.'.l bie ... d-,e, frip t ',;-:~d-~ ·t-.''7' c,u stele ,e IBe Ivea "'U-I l-'~Ui4i-~lrl~'i; :p-~ tc ... rl,,' 1",ura~1 ,aa ..,' S ~, -;'} '0'-' ,','.,:-:. ~ ,","8,,.W2:_~., • ,_:~ ,1Qr i 'U- -r-'m':-"-'· 0'" part"n, dI ,C ~'_ .I.,&.:t. !nn'~.."!..c._.,8"!!' 'na"""raw'v''''~~l'"' t"n"ne' a... . in "I'he,"fl!i'l'"' "",'~l m' ' ~ll a:: _, 0" be.-' t"l~'e-:I ->: 'U '. . :: ': t a'~ , I [f'n" m J c'.'OCU''.',-,,' "} '"U,.!l,~· fl .._. _~' eintecel.._'0'··rr: '''tf ':-" a- J . "]~o:-.. :, '1"; 10' 'r-".' c si cu ,.Ill. C" "'u'un" P ]- ',I~, .. A"-tum ,pl· l. ~ ·':,mintul ," care rasturnau _ mesele-,, 'fi.c'eau S,_w se cutremurs e ,;8, ... ','" . ' ., _ -8. _-". 1, "-'_'__;,'. _, ..,_..'. a ..-..._'~,' .",.-: " ' .... cu to t ",1'"",:" :. -1iIC',,: . .. ,. f=a'l;;ilr-'a;.... veste ~~t '~1Q.';',,' '.. cea u n-rI~e'+~n-'ll~il~'" adu CU' f"a'-Ir""f-'u""""rl;;'l~ ~;1i:I . v.l, ~ d dlte '. -,"-.' c B'mln t.'.e- e:u'~:ma'"111. ad 0'1'1111'f_'<, d,e In'su ]-'t'I",e ~l raz b una'n d a,~ ",-: ". '....~. .,:-. ¥..:.. '· ... tora ate I!c('--: ,a·,II,'·.:~Q<U a . 1nM:', asa ueooata, CI, '0 perreeere',',-,"'-, dueea i',-··-m·i!!,---l........ de 'd~ at :'·;"';::-1etr,",', ·~l n-are haz, f,ara fAlci rupte, capete sparte, cite un ochi seos ~Ii!:IIU' n;l""t·,;O u n n!ll~ nocit '1"I"'ii1 s-'fi"r~;t' dum Inlca . sl ZI;'].o~1- de~ r<':';'''';'; ,-~ ,,-~;: ::-,_.'v~~ ,,' , , ,~-~., .,I,:,! ~', - i,i.e ~'le 1!Qug-- -t--' Q;:r"b"a;;;;t~.n'a' ~'I::· ..... ". c instite'.. re erau "'C-"U'I o.... mge mal .iI!ioll''-'m'' '3"'c' ID _,g I: "Vl:'~:)~~' .", JILw I .. rb "e .\l~ .a.", tsn t:u' 'u']'"' C-"D'r,~ t' .... ~~, d in ,t' ·'-,0', In Im~ .g·t,' .. Jl",,-gB - d' :e" 'v"J'ir' "f'~"-ul C--,:- - t'=~ "," 1: _,', 'Ci'a'",u", 1'·· .... u. l:'Ii"\c""" ".' ,~liS .. L.· . .I,U,I care CU,r,aea C'U m,,~lt"'e ,ell tot.- dintr--o bu'rti snintec'atti,
'8:,€L_~Q"
;I!;-;il,~"

,I,

1"

~'--'--~""'"

~,

..

!ii.."'J1~'~'_,.

'

.c.,,i, .. ',

_,;I

,(-i,'

".I.".

I, ' :_ '."

,~~

~..

.',

".

,,'

iII:oI,ij,~~',

'8"

'-'iI:I.

_:

I.

£:!Ii

I..I,~

4i.!! .. ,~--,;;;;

,-""".

-,

-'.,

-','\';/.1 ..

,.'.

'.

,"~"

i"',

,v

--"

'.-:',1

.,,~II

"""'.'.'~,"

.fi! I,"-'t

,.

,.,:,.,:,_
1

,.:

...., .. :

;,iL,,"",

'111;;;,."",:
,A

~"",~",,'

'~~

'..-.:Iii,

'i!

'i!>.

iO'

ii!io_,_

.'C1

..'

".··c

~,-.

- __;,

,~

..··c.

,I,..

. .".'~

j.~,JL:'\.o:

pe-' " ..

'.'

. '_,C_

~"

'"e

l~

iii

.:..

I, ',.,;.",

1,_,.

'.' 1-

'i!:JI~ ~ ,,:aJl.,

I"

..

'p'

'_

...

~_".I~"

.. " •• '."

". .

I!I,.;_,

..• n

'."

'-:"

';

,I

__

., ..

.,'

'.'

,-

.'

c-

'W'

"'iii,

!ii'....

I,

II

.-

':'_~:""

_"'_~"

.'

.•

..1,-,_:,

..•....

: .....•.

, ..

I"

_'.

1, ..

:1

·-_I_._-

__ ~.'

,",I"

-,1,_

.•. ',:',t

"I

~,C!

Q~-'~' ~lI;Ic

~,g,\

'.....

,I~>

I~,"~'

~l

i... _":".,

,il
I'

.-.'.

.' -

_',

~:,:.

':'..'~.:I

ri .~

:jl

... ~.. \:_.

'1' ~ ~ ,:,.:

1 __

':.~

Q I."':: ,.'~,

.. Q ~ ~

.1'-- .... " i.'~u\.

....,I,

,I" ~

--~

0;1,~'

-~

..

-~-~,'

',:_.-

'1'1

J.~

••

'_'

'.

Il~'[

ll~

•••••

la" IiGJ. _: t iiI, 'u;" 1 ~,1fIi1aC,-,- 0'.' d,:' i;-n-; . p,.-:trl~ n' ",-'ll.~a'-::-'1 ]u" l~' ·d··.a dS,o""'' "1-' In'' ' ," e',tr, "1'" p' !¥i'~l'n' ~ap-':-: .... citatea, l'u,t d"e ,mU'nC3, prin 'ta:ri.a, lui la, b,atai,e" pri,n, a:nli lui ~ " :_.'"I -' . ' ~'~ "l"n':-t':Q 1'~I~~'U" t:.t..i:I. d"'" 'pl,'ul'Ic:~a~'r·'~'A...J'-"r'" ,to·· :0· U,,_a~··'+~ 1;'" ' 'P-'' M', .on'· ,,!,.. ..,-=- Ji!!(;' ,t'"' .... '-n-- ,o'n" ]'U-' 1: '("V': ;
!'Yl

Co!din, nu l:ipsea n.ic:i.o,d,ata, ,din mljlocul ,a,cestolr' ~,pa.rtidel'C ~ :Lua parte, dar in, f:elul lui,~ Mal intiit, e] era uuri~ul, po,~... ,
,",

"li

.-...:,1

~,&~

"..

',

I..

IJI'~

iI !i

\L

I.

1_.,

.'

. __. ~.' .'

,~I

"

,_. _.

_.,

'_'.'JL ' ',:

II:

~'_"

..

-~ ~

i.~"

l,

.' ..

I ,.;I!.I

~'.'

'·1.3

ll,.-;p, ,

I,

,::: -

'

JIl,

. _.

'!;;;Q

, '..-,

... . g

llt-:X u,. ! 'F·fr-~"a"' '01'h" ,s' n W, .. Ac'-,QQI,[C.,'a 'n v-,~'al,o-g-r'e" 'm,:-:- ,v ]a' ... "~ Ar~,a ,t' '~Il-m-:;:--1I(i1i'l~tl-~'a"_' d~'e'-, mi-'--- ']1'a' ',1," f,lelul ,ei.. 100l ,00,.... ,cuno~teau" SpU,D',eau : ""Nim'eni. 'n'u ~tie' ,sa, 1 !!CI;pl~'n' t-'ene 0' ':'. u-''rt~a'" ~t~u; gao .i'!;]-'-n-"J"'u":n- 'g"'h'1"'0 .n '~n'-'-l~"m'-"al'!!' pa tn""'a' 'b""r.Mo Ci ~U' 'iD'; _,~_l,.~,:.. '.:>. Vi dTep'ta;t',e d',e,cit Codi'n" Sau : "",Co,d:in n,u e d,e te:mut ; n,u 'e, un, ti'rtie'~b:riJu~"""l"ntr-ad,@v'ar.; am 'V'8ZUt aceasta ,eii ins,uro:i : Co'din e'ra eel di.n, u,rm"a o!m, de care sa t€ 'i:ngr-ozef$ti, d,ar eel d~.ntii. de ea..re' trebuia sa, te tem.i~ .'t' .·c'", M'''''l'',''n-D,Q, Cill~. 'b"'e...-~a',- '" "c,,;~:ifi;.l''-!Iif'- -~,a~,p--ft":A:'~'lo!!'~~' ,e:I~,e·~~'c~,tl:l·'~a.-:"'p;"ti .. ·I,',a"', U', n:', l·~·o'.,,_P -f,"'~,["--"a~, , ~a 'if ... u.:~_-_ ,-,.. ,v" . a.rm'e, n'u, ,I.... 'ft p'utut. ,d,obori" Ta.. ca u,n 'ur,s, ,sta i"n. fa.ta, ,ar Cllt ·r""-u'] 'P-,-,Q U'; n-- ~'c· 'a""u·~"n-" 'C'· ,u,-, 0'" f~'Io-",a··lr":e-_" d"-e-" m-'-' u..:·:~.gl-t:·:a"" Jl, .-.. C' 't'"iC',c ]'.. u··.·'m~-I"'-l~',; c'-u-...:''P:""'l~C"~[o; ~ b"'" d-' ~ :._,e$Clarcase e,~ sllng:ur 'I h· a, 1 urelc'_'_e, ,~• curat . Jlmra.:cat '1IiIIiiIIiI01-_"e'~'l',d-....
'!I!iiO,It.¥~
g,;Ii" '_-

rO·'d"-:~ __~

-: 1 .... ' ',::,~' ,san,.U,,·'~'d·'-:~:::+;')", 'p.'-"nl"~i'n", ", ,1',.'V...~;al"'_.,I' O'-lla,~,",'re","a'=l'U',l~ m-i,".-'O,,',,'r···W ,a'__'I,_ rl-@ ~", ' .'--- -,' ,a~ __-__ __ _ " '_ '
,,''11 l_,
I' '.. '"'" ,c

l!!I'

g,lI;;,;,

,.1,

.•. .. .. .

"(;4 I _ ~ I,

... ,

~,:__:.:.I ..

l~

:_.-:

b- ,

,I:

.'

.~~_!

".!

~:I"

.'.'.

~!I,_-':"'"

I.'~·

,:Ib,!~, .. ,

;.,.::.~,,!;!

..... ~

-',

1 ':_'.',," ..

,,~,.'-~;,~'~:I..'.'

i,~

"

j~

1II.,i;;

'-'

.'".

'-_

":' ,el' '1-'.-:

...

, .. " ..

'J' •.

! ..

,I..:,..

.- ~

.....

~ ..-.' "

' ..

.' .':.'

I ....

'!'"

1-.11"

."

' ..

Ill!.,.

~~,~,

I,

'I

,290

~d"'O<'U'I;i "',-_,_'-,e··- ..I. "e>'a'- !it!ia~ d'~;'~p-ila"~:a~' In -M~r'·~a··1U·'·l~i de cimpa ..·n-·, .... .. ..... : a :ag~I-:OanC .:~\._,,:,~ltac 8,~:' ", l ," .. zeu '~> .:. ele'-'" '.,-,' z ,.t::iI;C'i~i a: ,~, 0" 'b-:' 'e-;,f; 'v'.I. alte ze"'C'l.t' de I qi; '_. ,_~ ~ ~"'" C· "U-,,- '0-' ,.;,;,. g' 'an"'*a'"'" de C-:lip' ,- 'C' '8""''U' n ' .-"!I;,;i.;"JIi. +-;Ii o .... """t 1 ·li!;t '1i",, 1 b ..... d'e f"· t prajit, goiea cmci l-'I~t,., d- :e' vm, "Cl= ai ~~sa,a "uC'a.l~l, treat nm r__
W
1'~·I.'I ...

'V',·· ..

, _:.1' :--.. -,

g! . .1

·· __

.iI.Ol_· .. __
':,

,.iLl~..

,1,[.

I",

"'-"

__ .:.:.-

",'

'I

I,~:,

'," ,'~

',101,:

,I.

'.'-

,"':lio.<

'

' .,,,~

Lt·

': ._

'!

"t,

oj;

' ....

p' 0-" m uiere" ".u;;w:. ""n- remea ·~S·-'t~1 n u: ,s a U, ~n' 1,'s"c"'",:,' - ,. a· a~'r'_ J. .. ,,,v "" ... ',~ -,w" ,.,', pierdea 0 nota seoasa 'din vioara care .... miorlaia la ureehe, .j, nici 0 intonatie din ctnteeul 'p]i'n,gire,t, al prietenului ;s,iu ' A-[ rexe. Ale: ~x· ? F""s,':~':' - 'e' ~ ,".mma l.ceS.,U·la nu era Q,l: ,'de ,,:,'ar-e':_ ~, ,8,,-" lu a"-"" Q,t;--~t, _,e m·,,··!!!!Ii," d Codin ; era cunoscut tllS8 pentru prietenla cel-l lega de Codin.. 'N····: U'· ru;'t· ·e-·D·l~' r"ostesti num ·e,-,;lI'e·····un u ria fl-~'1Ij'iaW' ,(1j.'!!1 num.'I '!:II;'. · '!C;"a~' decit, B,a, te gindesti la 'celilallt~, Sa mal mult : d,u,p,a, cum c·a -'..-. e"']'" ",}I. ipotel 'O.... ··'!I;jI·d··:-....·::···-: ·.-···-,,.::-~,on·~ ~.''''p-,~ ~ti" ,u:;-I sarpere cu 'Cc_:O~O~l J~.l 't- .raceaea preze -fal U.,[U",;,8 '7',d'o·· ..'m-..·','o· t·· ..•.. pe ca re ~']-I ","",ce ,cu co.'--~, tot asa C" \n,d'c in ,.I'. toropeala"... nO~··,P'..'. 11 :fr"iIZlI ' ad . :$__._Iv·l ,.~ tn , ".' .,'.' t' d eparte tr - -'IW't' - il'"'- ,OF -pasmci, t ~ I or '.'~ vara, se anunta d,,~._ reeatori t"'1- d' e ,_- ·ocea f eminin a~'U· ·~c'--'a--:'t·'a"" d ~r···;~un-l-cl;t .:.oare C!I;: 'f:I'!Iiu,·'m·:c'"C[o"'·,a~·'~,a~ 8'· PIr"I!'!n v... lui Alexe '.......... ' fiindea-ae c::-"a"':" ,_..__.Il'v ::",~ 'n"u cinta nletodata Alexe decit pentru Codm, Plap.:-nd, vlclean- [~ ,iute- cia 0, veverlta J _ - __ .. ~ mult . mal e:i .... _. Alexe, -,' - t-" ... _.. . _. . - '( - ., tin ;;,,", decit c_: rietenul 5iU;' de f' ru m'~-'u-CO'e', t"I'e' ClieQ'r-"'b'~'d-a'" lip C1Il~'~x pr ~ "" se d---'b'-i"a~'r':b,-a~"t;',p;- tinea nem dscat ~.'l" cataleptic tot thnpul- ~·i't·· ,.' ,rezema,!,;r ....... iI:J,Qllaru_.· 1'1 .",'.: ' ·C·'-· . C,-,,-, 'o'c·· ,1 lD,C,I]$'!'" C,U od~chi .'.~ '. ,y Cln t.a, ' ',-,''-'.~'d·.''e ", _.U,l-()-ln.-,u . '.' d de tgf1 U· mnns, '.'.' t'" , •.',t',·· '1' '-t<!l;, -"" CU,,1.~,aI",a, itata [;-.. consum "l~n· m....... '~-" t '",.-' u It -t·'!;ol' ~,l! se mtre [-eg,te'.;@, A].e,xe' 'D,'U 'mL$ca. nimi.c d:in tl~u,ptil S,a"U,' afari;, de b'u,z'e~ del ::""I" :·.le '~Il. .··,e ':_''·d/'· [ p"" ""~""" '. l' ~=~ b__ r b-i ,-~ ·d': .~.. pJi,.aru l': Ul A'.," ,am~ care .1un,ctlona, ca eJl cU,·l,sa, a '-'.-:' .·i'n,u ,A··,-'· "~'' to lne :'"'-'. -to 't d'" -'", " ..':. - ··x t To,m·be- '-'. ',- ,-]~,U,L,~ceaSlat·::W;· 81I1il'-U,-d-'" .. ; era a t.. iit'_e ,car-ag"'hi ....10,as"" '~.. ,~,t mU,lIndc"~'·."!''ce'l:,·.e'cl.a1ta+,~ ,ave,au . p,FOS.:u'·1 ,o,U,S, d·'::·-:· ,~ ,rll:e ," , ·d·".-·' f"·,.. , ;,'.'.'.=.. -:'1 ,·,,:·_··!,,·'t·'" 6" ·t- "e ''''I·'·-·~d·'',', lnC,JL," '-,-1I''iii]t't d'b"' t d] g'ua'.t u_ aeeS'I'<.'_,e· tre'ce.B, ,: e (l"Clc,e-l, 8'~,()ln,c] 'C;M'n, prtm,e'au un ta I 'p'.. 'ahar da 'vm·"· in 'p:l inaV:, f(a't·· a":""' 'd·'· c, ]-a-' "',-,d··· tn" 1'n-~ ICI:o'm- ..,- n' ·d~ a''''''v~''e='''''_ " ti'~m-,..Dnt ~ d",'u"p-~:¥t ,--,-,,_';' ,: "e:'s,·'t'~Je-··n'liiIili'r--·--·::" In f,"'a·iv·~:·O····g""",-,:::" unU,I b,•· t·· g' -- " - c ' •. ,til a'lc,"_o·s·.-t ~;' ,'"',,,",,,as _ e,a" ,·le'_:
I'

n,c ~' _ U'·'",cal"

c·"':

·-ffY"iIOi ,,LI,I;UI.

['.

"

.Jl.,.;;.t. '.

1':g'P

Q,.

:,',C,

·t" -,

c··,"

.",,'

,',

n'Q,

",

-.,

1',

'Ii!

',1,

.. ,1

p- .'

._

,•

.:....:

I~._

.J!.r:~.~.

-"·:'__-'V· __

.I!iI

.:_:.~,~

..

"

,"

~""

11.&

_",.

.'

,_I~

__

'~I

'.I

.'

,I~&

.,-1,',

,'1i

'.-,'!;of,

.-,-:

:I~

r.,

..•..
I

,'

-'0'-

.,C",C"'C'

'Il:li

'u'I..•.
. ," ,"_

'c

•.

,"

II'

-'

.'

'.,

"._:-.'Wi'

.1",-,

--

'I'

.. '

.. :

:",-

",

,"-.']

.-1-.·.

·,:-·.'-1-.······

'-~

I :.

'1'

'.

\I'~"!"l--'

".'

.1 IiI

__

'

.'

:_

'~

. -, ::.,~"

I.._._.I

.__

,~

.'

J.,,:~,

.',

~"If'!Ii ' . ,Q'lL

'

~':__'.,

!1";,,4,,"

.,:1,1;.':"

~JI,

,I.

."

1Ii#:_ ..__

,_,~,

',,"Y,'.

..

1,"'\.,."

..

[[jJi~

~'i.~,g ~i!l,;.l.:Q_,_,_I,

1,.-

!I/;...

1,1,_,

.•

"I.I!,'.:"Ji.',-:,~,_.::

.ii,

,U-"L

.'_,'\,;0"",,,

'.':'

::.~t.,~,__

,;Cli, 1YIp!',I

__ "

'_.,'~

0" .'

'_ ..

I_~

' • ..:;).
••..

'_

ii11Ii.;Iu!_

.,~!_~.I,_._£:,.,'i;ll.~

.. ':~

[_,1.:,_,

~~,

~·.I

1,:"1

•.

.,

..•

~~~.

~II

~_

_~".~.~:,

'._','_'.'

.•

"_'I~",

~"

.' _''!i" .._-.

,,f.

-,._.:- ":']'

:i!

'-hi' .. :~

>t

,A,

,(j1'--'

.'

.,.,

!iii

....

"

',,,"'"

.....

,c.

-,,'

"'1'";"'111']

I'~'

-'~I

,,!--'

.",t

,I;"

I'

II;

'i

to

iii.

'., ",.

""',

'.... _,"'",

,'.,

'-_', -

,_-

.. '

__

.'.

,'., ...._.

__ . - .'

i" -_"

.• ~

,' .. '

'~,:

..

'_,.,

.'

Q'~,.,

"._

b .__.'~

."-,.'

'.. ,Ji,

,~

,:_.. :'I!.,;., _ ..

...• '_,'

,11;";-:1

".'U,.t,

",'I'

:ne.etidtor, Co,dil'n, ]j arunC;(i, 'in e:a,p tot ce I~ gase:a pe :masa" ·C····, p.rI',e'vcu,18, I'···~ C··:····d·:~',--,- ,m.ll1.·rea.u," '-'-'ul'-f'~ b-w·t·,i;;ji, .-.'" 1,-, "d-'''''' ..... ~,:.:"i~l .~'I,a!a,u~}.;; .. . , ~'.~k!!, ·u ,U,ll '·.0···1D 8e ,n't;'il'i!::ld:ev'!li!' ] lILL,J.p,rum·u. .... ·l't,·· ,'"' ···t· . -'"' ~d' . I """'UI~:~r ,e'_. ~~ - ,,··_"t·· -a. ,m.U,. _or,8L, a _un,Cl Cll:l. cr'"ed' e'8, d-' :cu'••e "'n-~~-'~.a·l't' ,.,,,-,A·t"iAnd··-:,,···t'"r:"' CU ClomauJJ, ,"il' 1""~ '['c"g' V':]·I~'n·'''a~· ·p·'·um~'n"'u' l-'~,u ,.'_ .,,__ ',,_, _.~.,__. sa." J. Cl, .:a.a" ,UJ. gro<B,znlc '(,dar n:i,cio,d.a:t~. cu.\itu])", Totu,~i, nlmeni nu-"i. ,amin,t;e,a sa fi 'vi.,zut ]8 .In,8:sa lui _, 'nlas,a de· cin.s:te ! ,-- pe a1,t.· eo,n1,ese,a'n a:fara. Id,e sin.g'urul s.a'u. 'pr.i[ete'n, Alexe .., Era. mare . " .' .. 41;...... ... .. ,"", ,";';, .~ .- ,-, -,~ . ,... ..... S_8.l .- m,as8 In,.... ClnSlr'e, sa _.- , ·t..~' rna,cut", C'locnl e\l' ·C':·" d' ~'. .." sa .,,t" .~ ],,3, "-- . " :"'I. . pO\,i ·o~.1n,$1 v,eein .. ata., ~:.<,p p' _.. '-'.. <",.' ,··,r· '- ''': d':,,", m,_ L.. ~ e '-.' ,-,_,Ja '. A~leste,cat pr.,Lntre ] .bac_,ler"i,ll.. :'.-~ ~.- a}:~Ja"--. (f',aI,a, sa ,f,I,U d.iD L. ···d·" (1 -ua.n"a, 1·"""')' [-" .... ... ',' ca ~1 e'!.:, sa, "::-",d',".. spe,·",~:C;O.U_' hra_U1,., '.pe or, nle'~,~ealn, v,a, ;·'-·-·-"c,t· "!:Ii·'iI;·-:I'J.·"]'· Cl' _···-:,t· ~·t· .
--::-,jI;,

",~lll.JI..I,"

~CU'

,,'·,'1

". '!Io",,,,,'_'

:.:'~:"

'. ,Or-

,"

',:

._;',

..

~,Ii:

'1'-

..•

'_'.

,~'

,!-_

III

.'

i;.~,

,~.~.

.~l

~'.

~~

:.':'

'j@J

-;

I''''

.. '~ ..

.. ,~:

,:c.

...

'

2Ul

care 11dadeau oamenii aeestia, care ~i impArt;eau viata .. ,n.t~,· ! :. 9,.1 0'" petreeere 1'8 . ~~ ~.' adesea msrozitoare M"e"'·"r·g"~'a"'m"'' O'~" mun 'ba grea !~""" im'pre'un!a"" dar ell scopuri deosebite ::ei, 'ca sa tn',v,e~ecum se be·a,· .virto,s,,· cumse ·lnJur5.:'!,t, .'C.U'IJi"'S,El b~,te; eu.i. eautam euoare 'M:n, mijlocul a,lrestor:' ei~i ? ~iei. eu nustiam pe-atuncl prea bine, dar puteam ''fl V'8Z'U.t 'j;;n,fieeare -seara, rezemat Ide unul din salctmi! care margineau trotuarul eirciumii, urmarind toate m~ca:'rj].e' lui Codin ...le,ind ,;aeesta rn-a zarit pentru .i:ntiia, oara,: 'ascuns ~tn·: dosuf COPiBCi.l] ui, mi-..a, fa,c:ut , CI'U' rizin d ~,'iY ·'UT '"n:-h taur ·t.;·l":n,-,"o'v-:.-·'--nil·t~,o,,~ si a dus deee... tl u:III ~ w ochlu] u ~__ . a,~ ~", IU~. Iltf .'. Ia ·'·g'ilra", eeea ee ill,se'tnna : :;,Ce 9ti.i tu, "ra'm,I'he intre noi !"; DU.,pa acest 'prim contact public, de cite ori ma deseoperea printre ,guri .... casca, m"A saluta pe furts, dueind ,'ui] deget la boru] palarie]~, 101 data, f:i:i'n,d,ca mdrazntsem sa rna asez '~i eu 1.81 capatul uneia din, baneile circiumii, pe care le aeapa rasera m Iell e"- - pu ~slQ"m"-" u n "U· ] d In ei m-- _ .g: 1·0: mti '~'~ ",' 'ol'I\e'" ,'h'-:' 'm'la~ 't~i:nt:i j'OS"., Vai de el, sarmanul ! ·'Co,d:in,s~:ri,ca -'D 'pan te'r,8;, il i'~f~~a, ~d,e ~ljloc~'~~ d~up~ce .]} ·~idic'a ;U ,~ _m.,tna sus ,!e tot, 'l!1 dadu drumul ca unui burduf de brinza, Dintr .... data" o devenii eelebru i"p oo,ati vecinatatea. Codin, vestitul Codin t,iin'ea Ia mine r Eram deci cineva de temutl '11datoram deci ,0,"' 'Vizlti de multumire'B' J-o 'fa,!c:ui.~ In viat 8" 'ID ,0 a, de Vl4;".L~,1, lL, ,c! u- m"a"'l'!,· J~'Q' 11"a" era m""8' "'1' 'f(r' u·"-Im·-'~'."'O·'~;D'~ "q,no,]a'~ n ,~,a, decit duminlca, ,fi'ind,lc8:" 'in, tot timp'ul.,sipitim,inii, nu aveam alto elipe atit ,de Iungi ~l de .plaeute in 'care' ,sa fi:u 'In, intreg'ime s,ta.,pin pe mine e-i, pe Iumea mea, t~:i aeeasta DU, fii,D"d,e'8 mama m-ar it imp:l:e\d:lcat, vreodata ,sa ma due aeolo unde as 'fi volt. ei pentru eli stiam ca dumlnlea l$t tn, zilele de .sar:bitoar,e ea era 'feri.c:i~i. si,-fi petre,a'ci eeasurlle de odilmi, In, tovari~.iamea ..Stin;d; deci, toa,te' duminicile ,a,.casa nu .... ,r'Ei'm'i:ne'a mi d',ecit, [oia ca sa' rna, 'Im'bit eu aeel har dumnezeiese .eare este constiinta de-a fi cu totul 1iber, deseatusat ehiar de dragostea tiraniei a mamet, De obicei, portul ~i Dunsrea erau tinta n'lirnbarilor m,e:l€ nreferate de J'":o1.. ara~"'p! •..ortul :ma ,at:ra,~ea, nentru munca V It-" uria,a care se .depunea aeolo ; mi se parea ci to:atA aceasta 'fraro:t"ntare de flint,e' sl de' lucruri traia numai pentru p'fa ... , eerea mea, Iarna, prln impunatoarea singuratate (1, eheiurilor deserte, prin albeata nelntinata $i; mal ale's, P',tin inI 01, • ,I •• II II

,,_'.
__

~"I'A

',..

;f"I!.,""
_

,I.;

'":

",
.

:'-;.i_\'.,
,._.

.. -1._., -'~"
~-. ';'

_•

IU·,·

'., -'~
•~

-:,

1'

~'I
r

..

".,a_t,'t::;ljjl
~--

.1:.;,-

:""

_.!

',.'

"_~,

Ii"

,"'

....

~-'

._

.:.

;;.'

I,.'

;,

_".

"_L

'. _

"

':

I.

_.

.-

r.

.. ~[., ! 1.1_

," ..
-

"'

-_

Ce

,~''I~'

.1 _ ..

'I

D_ ..
e-

.:_

~...

_I

..

1I!ir~

..

J'

'

.~'

'.

I ..

L :,

".I.'WQ

: .. ~ ~

:_., _ _ .:_.

'~··."Lg_··.· 'rL'a:~."_lt;;I,

'_ -:..._

.'

'.'_- ,"

t ..

~'

::'_~J["la'

.,,1,

.:

.1,

_,_,1.,

_".

~"...:

II

~i 1CJJ.

!:--':'Jl

1·-.··

... r.

',J.

,~,~,

,',I

_'

",¥.

! "':/'

,','

,'C'

'_

','

1,,_-

"I

,'"

'"

,'C_·'

,__:_,c!

C'.

"

I",

,I

_:_'

II

..

'II

,~.

~i

I~'

~mtitoarea b' ~.._ C," g._-__ a·Irc''' e

aprire a iluviuJu:it 'c'''' sub z8:branicul Aiu -de "" "_',: ':._'_', '.:.'" ,.' . ., - 'ei,,-lt.atde'8.·una7 f.ira :,88 mil. gr"i\be1sc, .fAra alerg, ba inti)).:iiiad dinadins momentul dn care trebuia am tn ,f~,aja. mea..privellstea 'In,delung' 'dilori.ta, rna fndreptam catre ,t,inti", ~li,aina~e:u inten~d:tate fleeare' cli'pI~ ~
','i ,_,:,c'.
")

sa sa

""b'" ,'" "-_ "ilit' """ S.l ',' --t'--,- ,n ~ ,,',,1 _ 'O'_Lg,nUl-B ..:1Ii a.s~a numai ~

ln, dirn:ine,8'ta aceea, !mi lipsea


a
~,

11'.

,.:1"J' :',rn.~, .f~~'~r' 0"-._ ~{ ..~. u ~ '1"" '~'11. '," _ ":'_: >f(IIaili.ii
W

a'. In, ultumi .. u €':ra dee it, un pretext. Demult sim te,~,m o ,apriR:8 n fi 0rinta de a privi Hl.C',H, ,0 ,~'tA 'in oehii -],ui micil ~:il aprinsi. , CObOT'li prin vadul Danubiulul si Incepui sa merg de-a :nn,gul nenumaratelor ,~,po~t~f,{' jn~ci 'ca.re'~, unde oameni .. de'~ 'furnici carau grinel~~catre .hambarele plutitoare. Cercetai eu de-amanun .. fj,e:~.ar€',,;po~ta/~,~ ducere ~j Ia intoareere, tul Is .f.ara sa-l gasese pe Codin~Sa Iuereze, oare, printre magazri ? Nu aveam chef sa,.... eaut atit. de .departe ~i~,dezamagrt, rna ] asezai pe "0 b'~'n,aj' aproape' de ultima ,~"p,oetal'" eu spatele . it '.. ~At ~ .rimpu.]l €'ta foart f 1a muncnort ~6] 'ell rata spre f] 'UVIU. T'" roarte rrumos, dar faptul ,ea nu-l gaslsem pe Codln, .imi striease to,ats Ia soare, urmarind cu 'priviP]la,e(~rea., Asa ca m,B plictiseam rea 0. corop isni.t~ care Dumnez-~ .. u stie eum. ]'-:',i ,_." " • '- '''ra~ e .. _ - -,~; -,.. -_- 't~, -"'-"~ -- ~". _" C-"~ ,::; p-irasj!~,e dina '~5i ajunsese pi'nB. la mine, cind, deodata, 0 pi:etri:cica de prundis se rostogoli la pieioarele mele, Ma inoors.e'i' 6i:~] v',~ll.z'ui; pe 'Codin. la z'OO€ p~a~ide' mine ~. dar, Dumnezeule, in ce hal €'ra r Abla l-am recunoscut. In izmene; ca kiti hamalii, descult si eu eapul In"fa~u.ra.t1·,nt.r-() basma, pieptul ~:~i}:b'ra'tele tUi, pa'l~oase n-aveau nimic omenese, ei se mana,lIl mai eurind eu ale unui urs ~ • .' M', ,:"~,ridtca ~ ~a-· el mu Itum 'I" :'I!}'t-' :n'a' ' : n-- tl vede a':P~····.l)ni'p'l~jcu ~,I"I-.1t, -._,_.,,_"". ""~."'~-~J' ~ '. un pas sprinten ,81 J:m']tnti:ne'~ mina sa, in care a mea S~ fll·"'i~(.-]u 'I-... lntr-o oal g, -, . SIClltttal,!;t:: fra 00] lo :~, ~'[Jl.t&t·! el c U ,Q V ()t~ dulce, care 'irl ~'u ra i111 }"i~ S ~J: a earn a~~. :~, unt. un 'm ii.el care SE hranes tp 11 ~,S
' _'_1

~t· d"I,

d
~

-fiA
~~I~

Im.'_', ',' - a'!;;l'~~:u',::', ,'-'.Ll,a m . 'd- eam ,II!, .. l'~ d'


l,j',""~I~~ __

f··'''':''''~..Ji"I'jjY _',)I.li;..uc8,

paeea sufle't~asci m····-··,:~ dueeam sa eaut '-p'e'"Co-'-' il::ta. C,-'_',_'._:' .r:


.1.18

'maa

'.,u,",'"C:'_~

':__J:. __ "

'Q' ,'.

~~~

O'~,

...

n evoi
',~·V·

.. ·'~ ·

Q.Jl_ '~

I'"

I~'"

I~.

"'!II

L ..

~}_

~I·-

~.,

."

""-

~-~

• .1. .... j(,l:.:.,J"

J! ..

~"

'~,_,',Ji,if"A'

'I

('j.i:,J;

',<

. ,"!!U!._.,JI!Q

'"

,~,

I'

'po ~,,~, _"

..~ ,_ .. l ",_

~'iL.t~: .;t

!~ __

~I ~

'" _

..

1'-~C7s

'_'

'=..~""

eu ~, pj'~~ '~'U .'


.. !.~,.-

..
"

rnrt ~,Q.... vorbesc 1'- domnule Codin ~ zisei eu Ia tl . I. _.• ~ t ~:: , '_,.,.,;rj m- -, ::~ "lr'~~l'~I~,~:~:~-m-:;'" '~!'Q Lt·· -·-i l~n:-'~ ore 'OP·.·I'Otel;Q ,~,; ii:!,;, fUri., t IU 11-, ~-"'''rf~ ~u ,...., 'J-] ,. ~~11~'l ,(~,I. ~.t~'l'I'~ . ." u-si cu batista sudoaves :... ~, rind ~ ~ .t"Ji -, ,("l4'~ '~\?' ''l/~):r'pl- \}I,~'~jl sa-nn V,~)tJ,bt~~ti Ei bine I?, ,tl:t~:pt"i'me,~~I.

Am

lJ~.-l!
-e-

l~~

iJ'.~."_

£!I,'~ ~,~ ,.,\-;;Cl."h;l.

i"

i'

• ,-~ , i (.[., ~"',

L.,.:!;.h",j.,. •..•

j~if;~

,,..''':

n'"

-,

_1A,/,,",

.:!!.

i"

,!.~1i'"'?';f'.~ _, ,......... ~ .. ~

0:;

,~,;f, -e

'\..

,~

- n'l!l' -v; a B-1'~lm''~'s- U' in'!"!Ii 1'"t-i' I' ']: P" ':r' 'l~ "1' :E: -'r'ram-'-m ar J-p-....,e'' ' ,·t:ru ..~;;~at- m'e:'at C'- d durca cea f·uunm.a, t'O'u,,1...'-,o,_:_,tn-era atit.de tnalt; inci:t ma d-' du -, Ia er, -]' u-maia ,-, ..........."pl-,pjm-~.QQ't'-l!lli 'De,-~ Nu I. ~...... , Pentru ci daea tu al 0 mama ,care, te inv,ata'lu,c~n]ri f "f'umoas:e'l leu, a'm una.. ,lata mea, _, ~'ar-e''.mu, In'V8,,a, V At'ni~'d- -, po:" -, :a"te :1"0' ,nr:'u,_Fl to t' - ,a..!;tt,"-, ":: ,e fr'~" "u'-m'-"""O-QfOe~ ~,-ei'-lL -:'i]-'I,'d'do, .n ',,'' - u, - ", -:' ,- -t-'= d' r ~' x, 1;.,.a n treb-,,-, sa te por,~,l!CU' t,.' .' ·t id catc oe ;;:--..ruetremne un.prie te ea un- fU.': eeator ,-d InSstri -,',' en '. l!.' .,:~ t'o," __ d,",,-"'" --,- --l""'-:! ~,--.' td m-~~ pe, cum _J.,~~l '-,U;; numind u-ma ,'~.tomntne nummc spumm ',U"",~_,_" "dum neata" " ... ~ ,-......." ":'-,u," N stiam ~. '-S"'~"'a' ' :':s1\'t" l~li fratello ,~'L'-, n'u, ,- 'c' -iarle ~l ,lnl_,re 'r" ieten ,~l M,U' .... ~ , It, - t:-' ,-' ,'~,Ial ~ "-' ' -,. . l .' a r~' C-·" ···d··· ~ S'p"U' "n'1;~ ·d' 'ul'm:'n-- e-'a'-ta" ~ ,_,-~a.ca." Zill:-,mlO'~~n~ . -B A':"', ,,1.:~"1

!~~"-'~'~-"'~-'.'.'

..

~"'~~'-~

l~'

~·_'I&"'"!Ii

"

···--.1···.1

...

\iO ·~·U·,~

\.Ii.~._,I

....

V.tJl.I.";I_'·'

..

!•.•.

:_.--~

il

'

,'-

",-

'!II!'

,TO"

;iil

,l'
,'"

~,;I- __ [_~~

".

!II

--

..

M'
~~ .•• ..

... ~

-,

,;ill;

'

..

,",,'

'Lo,l~_,

,,~~-I

",

'--,

,'I!!.,;; ~

,t

_.c

_'

"~---I

-,~_I_

'Qi~'
_!;

~,-,

'D-

::-

p'

'!"i'l

.~l3;
..

,+r,

....,

iio

','

~,--

!'.

ft'I',!!--: ..

"

,,,",

..
"_.

,-,w,

,1

;1'1,1"

__ ,1 . .:.-

["

i!

l.IJI~111

,,,",;-,",;;;jll'

,v,,_,-,~ ,"

",'"

'p",;'_-,Jl'~:

, ·..·.J'~i,

'~~

..

'-',,'W,

,,~

- ---,,,~' ..

,i,

,_.'-,

lnt -!!WI d f-·C· cu a ces,te euvlnte, ma....]_'ua ae umen ~1 :ma seoase a_£~II~.' din vuletul portului, Abla, simteam bratul lui rezemtndu-se pe umerii med : ai '£1 :zis,ca, e bratul unui copil, '.......... ce mi, eautl, Adrian l' Te intreb, desi te asteptam, De ~ Adevir,at ? spusei eu" fericit. Cum asta 7" ~ Ui,te: a,a, ': te asteptam, ..~ , - Pentr U~-' ttmplarea din sears trecuts ... ? ._.y.Lr-a Pen tI"'U mru--']- .. tu esti slab aco "10-'-" unde e-- s'U"nt tar te ' u >~: P 'eJltl. tare, aeolo unde eu sunt slab.; Nu-l asa, fratello '?t,.".~ b Rt~e-1(t.'li a-p'"r-o-' ai din ca"'p' d-ar ace asta m "So 'p'~r'-'u m a-"'I'!I!: de'gra,b,a 0 ;glumla" D,a,!ca ar f:l, adaugat: :",Ne vom sprijinl unul pe altul", m.... fi sim'tit. strivit pe loe. as Eram pe malul apel .. ,'E:~ s,p'ali picioarele Si eorpul , i:~i 'p,ln,a, Ia briu apol I'Yia, de sub 0 bares rasturnata o leg,aturij din care ls,i seoase hainele '$1, se~im,brac,at, ,. ~ Nu mal lucreai, Coain"-"?-i,,~~~~'Spluaei tutuindu-l cu eu, in,drizneala,~ , -,'. :~.'_ ,
I

-s

~ii!

U.

'Il

I~.

"",_,

""11-'n-_-J

·.·~_l

",~

._-

••

_-._.~

',.

II

~~.~

~.

~~

~--.:..=.":-.:

l.~

.. _·

1)_-1,:'

_,._1 •.....

_.-' .. l

ill'

_'._

~~-il.:.

~.".:

... I :,

:~:-!.~\

...

,"'_"

'_'l'_.~.'

..

",;1,'

.l~J.,"

····A ._.:'~'_-'~.

!~'

.1

~.,

..

I,;_I.~I

....

/.· ..

I.;

..

:JJ.'

'. ~'~...:_.".,

.I,I~.··

Q~'

'! _~"~.':,,

.. :._:.

'

__

",1",

':-1-

'.~

'l'P_

'_,

"

...... ,'.

'lI!

~_

~ Nu., ml ..... trecut sacul..; am _Be·pieptana privindu-se Intr-o ,o,g'li,njoI8.ri, de, buztmar, --- La ora n O,;,UI; .•.., , J, '~ treei sacul .. _ . .. ·;~' ~~.; .... _. a I, \ ,-D. 'U", neori T:.B m "l~':I('Ia~· 7 ~a" ,. ,~,~ fr:ttr-a.'d,ev',i'r, aeeasta m"a mirai "',ISa'cul" era munca eea mati -bine platita,~ Stiam ca, pentru ,a.... ",a,p'uc~a"~ .... l d..is ,d:e.".d,im:l.nieati,,;; Be' d,a.d,ea'u lupte; ~,l cA,; cei. slab}';1 daca nu ,~_lise tlre~,
1IilIi. . . .
lliu

'il31_

,&.~

: - ""

,'..

JI;.,. _

2:94

f' 1D' rara ,_'Ucr'UI',~'ar cine oare ql t treeea saeul la ,no'ua. dupB cEOiO·I luase din zori l' . Iieatla UA, " ~ ': : a; 'l~ U Ca:~"u't,.,..-...; :D'X.'.i.p'-.='" ,_~'~", .-. t,_ oeh ;l't v·,,:']""';: I-u,: Codln . Iml . ,l··~ r' . ~&I ~ l,_~·'_ ,I:iret, perfindu .... -mustata :, ,'i - Nu-ml place sa muneese de cit, pe raeoare . ...:........ iN" :'U'-"""'l~ ·a'··c-e-~~s··~~t-~·e.:_·v-.-a~·:r,,·cu-;l·· ·C-~lo'·'-"··d~~':I~'',n-'~- ': ~'" -". - -,~, ad ,', Ei, ,lI1inz,ule" Idac8 vrel isi G'tli adevlrul, vlno eu mine _, !n.tr'-o..zl, pe ·la· patru ~ dimlneata, '~:i 0 sa vezl cum 00' imp'art sacli.; Atunei vei cunoaste adevarata infa~,a.re~ a ul"'eea sacur', rammeau
!j,;!':A 'io;I'

J(

'Oi

....

,I,

~~<

_I

_~.I.

'.

,_.I..

I,

'\..;U

'!Ii

~~r-'n11:;t"'1!'(,'!'.a 'I.I.:II~"~

I'

._",

, I _'

"

...

"

'_,.'

,I

•.

!1:iIj;

.",..

' .. -, ._

I...

:",

..:...._:,

.... "..

...

s!

..'

~•

!!!'

lum llil.~. ":',


.... _' _.' . _,i!!!!1

~ ~ Miine vreau si 'vid.:! Pe urma gindlndu-ma blne, ,ad~lug~i.~ ,Existi., ,0 piediea : cum voi putea ..i:efi,i" :flar'8 ,sa -fiu, , -v'a'""'lP'7u-" de m ama ? ~e:_'b"u' ,'l~,e-.' d·(:·O·::.'8': r '!i!!'!:a'....., t: rec prin dala a:i' t Ll'" .. ··, ~I'~ ~Codln intrebi ::: ~' Te 'culcl m:camera de ia, stra1Iii" nu '1 E'i blne, .te· voi seoate pe fe'reaBtrai~~' _, Dar feres trele an ,d;-i'r--u"cil 'I' -- Oh, drugli ! 'SIP'Use el dlsprejultor. Numal mama-ta sa, nu a:i,bi obieeiul sa se ulte in odaia ta, in,a'inte de a pleea la lucru, , Nu, pleac:a ehiar fo,arte, ince.t" ea sa nu m,a trezeasca, ~ Bun, de tot !~'I"Atunei pe mi'ine, ,fra't€llo~ Dar., pa_.rcl voial iE'l'a~, m i spui eeva '? .... _ ,-." Da.; 'Dial' lui pe alta, ,dati:, cind vel fi mal pu,t,in - ·'I!o!!·b··'~'t gracn.; t:N"' l ovorbs ~ -........... . ' '-B-'~ ~I,ne T yli~t'~':'lli~'~ ~ ~::l'Cl0 'V,o~~- '~ .~a
'._' ",..£il,',
I . ._.'_ ... .:-, ..

Atita,t, strigal :,..


,_.QJdIIlJ" -~

',:I',,~

"_1

_ ...•.

~'"

•.

,I'

J,'

~\.r.

,"

_J.',

j'

0-=

..••.

.:_-.

,I', ,_.

". --'

~"--~~_

... '.' ," .,~. ~"

..

','-'-

--f:;.

'

_I

i!!!l'~l!!l~

. ..

..'

Ii:) _.

.,:_.

.g

,".

~~

~.

'._

-'

iI

"

1;

(;!'I'

Ii;.'

"iii'

SPU:ilind aceasta, i$i duse ara,tal,o'r:ul miinii stingi la g1..ltra,; in ,'\im'p ee en dreapta 0 strtnsc 'pie a, mea, c:alC{uros: $i
,gm,ga',;,.,

--:.-, d;"" .c-,,;,,""': to. ',-" , . ump .. ucuria, IUll-.ur,area ~] rnJ8 ..e a ma trezr ~a ti '_:,' m- au, .. . B.. ~.". t--I -"':b':' 'i " .-'-" 'ifa... u It-, '~aW: petree '0"" neap ··t,e····, a g<;'tal'.,':·I't·.~ A·,-·····.u·I~~'r'e'm·:,.-.. ;b···~t!._:'"':,Fl ap ,.o",·,a·1"'NIa ,to ... e ~ r-~'" _~J.~!1 :t-! ... at 'e .... _ re <', ·le'-··I S' 'l'\tl'. 'c'tnrteeele C-n.c· n~I!!"I'-'o::-"''!t'I!I ":(" 6'~si O','til~,g; betlvilo - rl',.. I08 .. ,·· "'-':':_V':__."U'~" _ '_","J, ..:," ta llm_ ........ ~ .. ·t·· . . .' ::-~''- td mrlLt€ lllD_Jlurmnara 'r 1" ~r.' ;':'" ,ra"" tereastra, E·~,"-,111- g,aa, :f. -~- _:ra,c~.~ emc :..,_"1, Pt ~,...... d"u'P-'~: eeea O···::Ad·-in se o..··p-·-·,r-·-li'l' fa.ta ,0 'It !E1!·'I~ '0"1 ,-,_';;Jit,1'".8, .:':, d'·' '."'" a ;0" ''''r--; ~, __ ~?;, ~'I~'U'p" .. _u,,,ln __ ,_,;,a-~'\;;.·~,<,u_: ..:__,_ J! •. tot ,CD corppllulde urias. Desehlsei ,l incereai ,gil ,m!a strecor :p-';r~n',;h;~a '..g"·'··r-··a~t··'It.;~l··:C""r1i doi d ruet n_,-'" eereau ·d- eeit cdl f'l,jf_~1 pu tin u .' ,_,,,,,...~_:'lIl~ . ..:'-..... "" ... :etj!.
'-1'. :.-,
I' .. '(", -.::-. 'g"

iii,'. ,.'
.

1'1

.~

,!

_~

_..

_. .

l.

,.'

••••

_.

_.

••

',~";'

.. _

JJ'

'.',' ~ •• - •

.... :-,

".-;-

. __ ;

'~',I

.'.

g :_ ..
,_I

a,

II

._

.•

".1

.'

_')

_,.,J&, _.. -

I_

Hili

.-. ._ ~4ILl~ __ ..

.~."

,,-._

..

1~,

•.

_.•.••

~.'

.•

'.

:,~

CJ'::-

Il.r-_1 'b-

1,--,-.

__

'l;:~1._

illi' If.iI.'_-_I,.I!I~, '-::-1' ;,;'-':

,_-~:

_' _'
I"

,iiJ;,

'i--

'

4;

..

-"'-

..

CI -:

;::.

"i

nil'

,'-.1.

.... , .. ~

..... _'

.-=IL~.·.,.··

'_

1,;;.:',,"

,.:

QU.

,'\

I_'_·.:~,-·

atinse eu miinile, ,$:1 eedara; ea ~i cum ,ar ·'f'i fost din cauciuc. Dupa ee trecui, i'i tndrepta Ia Ioe, Era racoaFe~t,~ Pretutindeni portile se desehideau ,$'i saIahorli se indreptau grabiti spre port,..'De' departe, se auzeau earutele eobortnd va.. durile, CU, un zgomot ritmic si impresionant, Codin p-'='~r·~e;,l.'·' ~ Cara n tlnei::,_: si incepu co:b, U' r ce po teca ~J, strad ~I. ~JI ee Ineonjoara pe la spate cazarrna de eavalerie :$i trece pe '1Ing,a movila de b'ale,g,ar a regimentulul Aiel platoul ~e drept deasupra Dunarli :; nu este freeventat decit de soldati. E loeul nesfirsitelor grajdurl ~,f al :depozitelor de'
'if
,", .i\.ll

la,rgi:t-'i,. Ccdin abia

I..

I·.I,~I

>.,. '·:~

"IQ

~.~:

I'

.'

ill.

I'

]W·.

-I"I~

1 .'~.

gUI

,._.:_.

~.'

~:~I

nutret, ,. .. Santinelele, cu pusca la umar, fac@',a:u, de garda, ta:cu,:ti~


Codin
". I
I~''':'

i!!'i'e' ip·"r·'·l.'"i ".o·


',,"',:,."

'iI<

',,"

-.

pierdea euloarea purpurie $i, scalda p1amintul intr'~ lumina dulce ,~i m]ngiietO,are~ Jos, -portul tncepea sa se va~i limpe de", D" eo.._~.f.,X 0 tromp ·e'· m" '. pse ' ' aWoce::-,··Ti,e·c·'a-:· eu sunetele sale ··,t,~ __ :_: ~_ ~ d a' l4; '" __ ~.:.!.,.. _.~,,'; metaliee. :T'~,arii;' ea ;,1, cum a~ f':i fost, impuns, In, infima" ,i, un 'val de bueurie rtia:,Cuprinse,.;_Gomls'tul, irlfi'pt in mi,jlo,cul 'curtii" .avea Instrumentul i'p,lrirepwt, 'C'B,tre soarele ce s'tr.a-' Iucea in dosul ,silciiior (Jift, ml~$,tUli,~:i nesfirsitele modulati.uni ale De!l:tep.·"t4rii p,_.are:a,u,wt ~a'tltealaude aduse zilei care .~.y' Be nil-teat, Im,j oprii respiratla.; Imnul aeesta matinal fa.,r:.e,8 ,~'a,~'mi ._ . tot "'0· ··.,rp'~-11~'~, :"'",1, dat.._".~tmi'_ 'p·.·.,a~.r.·e.·ia un··erou razvibreze .u. ,C!! .: _ _ _ .O\J,_ua ] 'b'unito:r,;, ris:un,e~tul apelului sau domina i'n asa 'm;a~;ura, 'V lata,: tnctt :j!'mi !nchip'uiam e',a. tot. universal 11 asculta 'f em'd, goarna 'inc~t.i" mi se :p,aru, 'c'a, Inlma mi se 'rlJ,pe ,:it ,se
~"Ul:_ ,_- .. _(1,

, _ S~ asteptam aiel putin, spuse el jnfJe,t.t 0, :si, vie _ Alexe :r Il stii pe Alexe l A. imbric,a,t, de trei ani h,a,i,na d,Tia:)'~''''·iilc';u-';', ~.. Din fericire face C··'··UI' sehimbul A··.···"··s··- merge . .. m ::a,~.'l" a~ .-=_.,~ ~; wl.r ..". . . Nu ~sta decit 0 .saptamin;i, pe hma, la, eazarma, Aeum tree pe la el, flin,ldea ar putea sa, alba nevoie de bani sau de tutun Intelesi. mtn zule · aU:' rra e ~a~"ma '1+ mare nen 0""[-"-'0'" eire '~"D'~'" ',b-,,·a.iL, ' ..... a omului, cere mereu ! Codin vorbea ell voce: c'a.ldi,t dar Iata Iui era tneruntata. IQc.· ,''f...:'lt'i'_-I~ pareau usrn·,!'in'-o·IQJ.~j~'~a~' ~I'~]'lt·r'''·a'w' s::a~ "'l:n'l:itl~;t'jIo'~" capul, " ,~ ..f.l,~ :._:,~~., ?\ .. ~~L,.· VI' r Er'anl, prin iunie.; I'n £.ata oehtlor nostri, risirituI ifi
'& ..... ,
,I I' ..• , .. •• , : -._."~ .. ' •.•.. 1

gl

.<'

••

••

•••••

',

_'rfi

'.

...

·_I

"'.'

_.'.

.,

::,:.:

Ii:

",

,-I~,

".

"='\,.1;".._-

"

U. '\iii

,~IU

d'" .

..

_JUr

."1.

.i .~,:,__'!I!

g,~z,~·

__

._

.'.~

'-r

."

_":',

~.,

I~,~

'.,1.'

.:._

~_,_

1:.'_",

~_.l

".1

wIlli

'U'

'~.

I:·

"'_'.

...]0

rostoao le~q""-'t- pin.' tece I' zbucnli ;~, plins ·.··,10· y~ il,l, J - "',.' .. 1.I..tJl ~.. , .. , 1 Umillt ,ci slabiciunea mea avusese un martor, care; far,a i'nd,olala~ va ride Ide mine, intorsei spatele lui Codin, Dar;
,·ruD
<_:"
~'ii ..::_'.·I.I ~
r . '.':.' '~" 1,.;.']1,

..

,II'

ajunseram in'~-~,marile magazh en fatadele in' ··~··t·~,'I' I!,:,MI~ _ .. n n'O;te ~l ,n ·U-- '0' rtil e Z-:-~:iI'ro",,'_i-' t 'd': pe,-.- 'l'.m~ tr \01"': a~' 'P'-'O- rtulul '.& e " ] " 8" t "."; " ·'.WV· . r Ilr ~.. ' o,cup'aa, d un",' ,nes,lJ.r"lll:n,:J!d~:' vago'ane; cu ce~ ~ t~-:~,_ce I' , " ,Ct!··· . 't· , la ·t= " ,Inle ,.., " reate ~ mea nu s;eumlnase bime, s:--.- d orn~ rupeau pjUl1_1~ .·~ .·.·,on=: .. .. b''-'_'.c_e" nnpm pingeat c,u IU,~,~'. a portue ~Il sareau dh ,t'· ,luteal .~. ,H'I:.'"' ,r.,x:,-,~"", :-', xnn uriril .... ·.,ealJ] ·r..... un vagon '~i,ntr,~a'ltu]; a niste veverite, avind :in mtna mleile c de nu .... d eeit msre .. ... be··t··· :, '., . bus --'..,sonoe, '.. mat mart 1~'eiC\ll.~ ts epruoete, mar:,uzun,are'_e";-"1'. ' ..-:"",. ue mostre, in rata unuraepozn :--.-, pear -", cascara '-:--1 p11"me.. de mo t' '.' ii~\_._ f'", +~ .', . 'I"!'- ,d'·· '.-.-., .t:,·t', ,:cu ..... '. ·ta-' __ ... ', .. ·:·'t·,:l:( ,,. neagra , ,0 multime 'inghe,suita., nerabdatoare, urla a,i f'~e' ,·--:·~t·.""i'], .., ueru, ".:.' -f'" i",,'~""" .. ,.-~" :c:"·b:-·,:",",,~,t:' ....".:.,:-:.' primrta ia 1 ;'.' . CU, 0 rurie ,'care..'" rmr ammtea gronaitu 'J por.... cilor in, f's·ta ,jgh,e'abul:ui,~ Iln om cu mutra posomortta I~iCU, ·..·1' . t _-Itpe- arama ··d"··r,;;;: d·.. _. ,saCl~IDrma 'irO-PO:··.~lr:e'e ." rr ·_, ....sulJ-, u '~I·t"..18, .-,e _. _.. '~' "f'-' .'__ ' ".".. ' J-',.__ ....,""'.:';-"]1";···" · ._ ~ ,a,s.'... un,a.orlii Sill!. 11' .... 0 IEt- ... _. -~._. --._. ._ ..... '.' '·.. rite ra munca, ,10,;-1D .... +'._"- .. t.. d ~.J.1···· t .... ie trimitea 1'- ,--'--'--- '-D'~ d dh eoate ,CU, purere ~ll~ t·"njurma naprasnic eel mal voinici se Impuneau ,,'i izbuteau si ~l-n'v;"!; ," -, - ---rte a ap''u''""e-'sacul ,', p-- e' cln d' I"II!lCIl pipe rnle iti 16~ .• IF .....•u- n,e':p'u,~ h~,' tinciosi, ~'" .D-" ,ca·:'I§i' --.,U. d':.e·'·, ......iult " ara .tu·ru. 'S]' ,C,~ ~- au ICI·-ta·~=I' ·m,·· 1. f'~:~ ~--,C.'·.,-.~, >-" ·vJ." strizind .... ~. '-' · ~ '''''t t saturat, Codln rna lasH. citeva minute I,a, 'priV'8SC: ace~tI_,glo$ti • .,.' "; ,,-:+ d·: .x, .::._e . "+ J.ml sop .1 1'·, UI. eC,11· :e~' . " 'h " . .. ,a"POll" ']". ·,U_'-- '. ,m" d ".:,b '.raY, :t, ~.:_U .,"0 ~., ,:a :I. • _ ta r-- ~'$l_,.,eg'e -_c;,_. . . .. A lClL vatarm- 'I ,-. all' - . eamenn pe ,s_pr'1I1eeana,~ n~maJ Ie' be '~':""':ntr8"' U' ',',In '.... --:'" 1,-,- I'" ce' ':".' -.L .'I y' _ 1.__' d- t' I.r'e 81 ',-UI, '.... i' c"a' ". ,ll, lin_'_" --. _:__.~ ~i;2,1· '~\1" '1a"""M::D"", ~,,,",,,~.. m. '- r:a}4j'llo ne..··I.O·.···'!..···~l~t"lii' .c··'··a-c I":O .r··e-:t.I~:t.,Q;'Q:p.··t,·',a·~rln .. 'WI de '1."&· ou a: d Im.:;~·':~~a·., d d ····t~·a' , ~i t--· .) 'n-' '.rn.~e.e,~lt- trebiUle Sa, Be ~;;;I~'lI~n''IIm'-''"e"i'~L"r,<X'~II-CD no! cad "'e';(" . 'f'!I'~nd c a ..1,_ 1.- a'r. W-,;. •. ,cr'. .', ,~.-' ~Ja."'!Wr..~ : ;age. _.lll,1.· , - - - ,41-' ' '!'b.• ': '-a'u pumnu 1:.~s t.UlI,·,e~ ' d" . 'I d~'. greu 'ca,sa" f·'IB'ca,ul~.IBi!a",'U -,...,,',. ."..... ' ' 8lln~ S~i~'l. f-:,t-,~ t:" ,-·t: 'f':'''''']' """].. '" 'tr- .. d'· ,'. .'-] yl~ CU, ,'a~ In.un'eca,IB,1 cu 8"Cl',e 'Ek"'lRS0; p,or.n,i:~Qmo,_",
le-ind';"
".. ... I _ _., .. ___:."._.. '_!.
["I,," ~', _':..:........ __, :.......::...._.: _J •• , ••• ~ __ ll ..• I ...... _ '_. __ , ._,.,~ .. __ ',. ,~, ......

I~

0. ._ I~I!L.-,a,
_"

.. '

-p":_: \-: '.t·:l ,I .",


.'

(:AI 'i~"

,_,i_Ii,_;

I _; .'_'

I'J::

ra ..

,0 CI.

.~.'~

I ,: _

,~ ",

_.' :_I.IJ..-·IL_',

.:._ _: ..

I'·'

Ii.. '.',"

; .. , ,c ,..

.=.~

'.~'

.." '"-',

A...

'1-'

'"'

'~I-'

,I:',

-'I'

=:

·,-·c.

,-

,;-'.!'

'.'.

,_'.'"'

.:!

.!'.~.

',. ,''Ii'!i''''''

I'"

';!I!;I-· ..

·····i;

,."---

"" .. -,~

~.

:.-:-

Ie'

·--:·rl'!i;II'··

c: .-.'.

,j~.,.,.'1

;Q:'

_.w

I'

'10

;ill!;

;~

,:'.,

;~.'I;.

._! .. ';;

.'_~

~.Ii.

!,:_;_

"-';';"",

'

._,~

,_-~

·I ....

~,

C'!loiiO;

',--_1/

.1'"'

...

I•....

""

'.

'in'

.. "

'!i!I!i

.',

,'""

't:" ~
~'.

'I'!i\':::_

to

II;

'...

III

1-

..

I!' i;

"..

--

'W'

- ."

..

-.

,!', ..

.... -',

PA I.,~

,;',1

.,aili"'"

p"

-b~,po;n

C!"~' w

J_

':_ ••

'

_I , . :

j •• _

•..

.iL,!

~I

'__

•.

'.

_.'

~~,

•..

1~

1.

,I

'.,

...

'.,

".

...

~,'

:'~~,~~,

'_'.

l'"

..

\,;olli;i!

':"~""

'11

N-' . -

.'

...

. '. - -,

-.'

..

'"'ii'

.oi';',_

'.'

< '.

,XI

la·''!'

'.

;<!i'.-,

,C'"

._ ''',,''

'fIoiI'

- ',-.-:

)!j.,

..

....

,"

.. "

, -.- -:~

''I\.6'a... 'U....~ 1': ~p'-"'e" d~'a . '_ .. p@ 'sc'ara, u:nui v,agon ~i privi.ii' ,Fa.ri 8,a, ISPUnA, un ,c:'u'vm,t, '$~,i .. •.. ~'t:·· t· '"' t· ert),l - d ·.,rum. p-rl'n"re tru,p'urlc__le ~"l- o'me'n,e'~'l ca 'prln'-.r .... t f'~ du'n,"U:_li ··~·,e .... a -""-1 '"'. ,. p'gl'Ii\;"iI"s'-u']--~: m' ';'I~fta"""''!t''I'J~le' l a.._r 'P" e:' · :,~-, s~ 'f'" ~~at' ·n'·... '.u"",I ,,: v- a;t-'..' '£"-'1ll, 4~1, _'0,,1:t""o"'l.~'l~', 'Q,.'_~ , ;~~a_, ',~(~I> U, 'Z>:~''1'Ii]'c___: · , ·,dc;' E"!dura lui Be i'vi 'un Burt's. iI vaZLli 1:ntinz·in·d lui Codin Oi . -,f'') ,- ,c_, c__ . '. . ,,",.. -. ,_ ',",' . ·"··f·,,.·····,~ -"~ n-,~'!E'iI'rl1':' p·"I,~·t! a···'~'''I-.:~ [,.:llJna,., ,pe .' '8·:]:,e Qe~s.~a, .r1b-'·"'·= .'~" 'u IJ1,~1 ') d-I'~~ C· ,"-, 91_ ,~,a 0 1i1'-'t,·'!",),),pe·· ,UZ,l '~~" .... ~. d; ,~- t,. 1'" ,~or.~'l,~t ,',' ,.-"'--," ·,t·_' ",' .'.e - '. t - DI'~' '~.. .' .. ~1~,mJC ,in {~U'ln~e:·,e ,au; era, z,g,om'O·lt1 d'-' ,a's,Ul"'o.,j!110~r,., ,!lD 'C-:_- ~-.. ' t.......... d . - '.' . .' ~ l!€ In ce mal Ulm,lt, ,i1 v~z,u:t pe' ·:·~.o,d]n,'CIJt:'m,ln __ m,8l ID.'ultl
;n~ '....... ~
11 ;r.r."'.~
I] .... \ I.I~.

lin'" el-'o;f:'~'n't \C!Ip"r·


lUi .. '. _'; ~II'
I

,,0
~

'm",-··I'I<l .._:, ..

t'll!lm···e"'~ ICf'a""I-"a~,trio-g~a'" w~·._. 'e~


I. .Q ~., ...
_·~'.·'_'~l

,11"·-.

Ir.n1Lr1~1. QI

A.I~,

_"

.-:._.I~

'iI'

~,jl'

I~

J.

'; :,'

,oF

,-c

'r_.

.'

.,

.- " .'

.,

.,

'.

..'

'-:'

._'.

_._',c_;

"_.

"'0'

. -.

.'

".,

,'-"

:c .

,'i!li"O,:,-~,·,

.-,I~.1l-

c·_

,~:.t"

. L1!"I~~_

k~t,'

II

".,

,,"!TilI' ••

I~

''',''

..

"..

.-

._.'

....

iI'..

JA

hamali amari.ti $l·distr.ib~in~d f.ieciruia cae '\111, sac, pre care 11d:: a'~ ,D,''''I' apu 'C"'~'U ea -p""'a-o," pfine ......... AC"'lt';'; strigau '. S""""l~ mie :'··'Q·:··d·)'!Ion·· Ql· mie ,Aa'" -mi mor c... ·~n!i;:·l·1 op.. i:e~ foamel COOi'n" C,lI f'lolcile incle,tate', se uita btlcrunta't i:n jos,,~ 'il examlna 0 cli'pa sl... arunea sacul, hl timp CB vitafUl turba i. ,I:i tacea chitie, C:fnd,termin .. Codin i:e'~!i, dfn mu'lti,me:-,.i ma a" l.u,a CU, el tntr-un Joe singuratic ::.....,._, Frate Adrian, acum po~i, sa, t@' duel Ia seoala ~i. sa, spui profesorului tA,U\ ee-ai vizu't ,aici.,~, Intr-un ~fert de or.a, ai illvi,tat· mal mult deett in zeee ' ani de ,l5coala~ Ai V8Zqt aae'l)aTa:t'u fQ:ta ,a lum~i, !~.~ Vol a,a m,l p,i.'riseas,clt, Iual de :mt'n~: ~, Codin, esti rnultumit '? ,---- Die ce sa fiu multumit ? _, C,a poti' face binele, ""91 pleca fruntea lui s,trl'mta, fi,j m,cruntata ,i. "'sp,use "ur' :>.'uz .. s·· --- :D€, ce rna i:ntrebi. asta '1 ,~ ICa, sa stiu date',§; e~-'ti bUD;; , ........ ! Nu aunt niei bun, nlcl multumrt. . Nu --- Dar blnele pe care tl praetlci te faee iubit, Si, trebuie IS,a., te imbuneze, . .~k. -- Sfinte Dumnezeule ! tip,ij, el~ cu pumnii ;8trln.,i~ E~ti un dobitoc l Binele pe care-l -~ faci.; nu i'nseam'nif nimie, fii'n,d'cit, dragostea in~sa.ti, nu 'tiItm·d,e eald 1,.,·:A~aca nu ~ina .. ~ :i';be'$t~' 'ni'me:llif 'Dj.~)t.,~·siI~t:~$d~:m,init 'cu·-uri'
~ 'J

,i!i;] .....]
..

"

I~,I"

..' _,....:,.",::_.p

,,'_,

~:i:.'.~
'.;

:~!!!!!!II!!

.....

".

.I__J_ '.-; ~ ''j'''~., ,.,

.._ I.l~,_ .. .• "

I..

_.•

~Jl.aI, 01_: '_..

.,::_

.....

::"":

:'"

lit

!!!iIiiiiiiiIIi

"p'C'

.. '..:_.,:.,

,C:
...

' ...

',·.·...:c·__:,·:;

j:.,

...... -:.,

'V.~

'.:_ _.." '> .....

d',"" '.:".,.:_. .V '." ,',..... '. :

. I..

.IJ".

'ill

""i ....,,:

"". Je' moan t·

II'

......~i .. opel'i ~ ~).~.~ost cuprtns de


n,l~tlt~ 'Ii ,

de CU ~'~~~fl.~ftj~~. furioasa, en ei' ==


-'-: ..":.,.-'~ /, 11 ~.,;,,:'!'',; - _..;/. r.' "'. ,~~., ~¥' . '~:lI!:.- ". i·'
,",,'rr

,< ."

iji.,

"'~~.~.:'-,.~~;~.,,~'urmatoare
relua U~
i~ . ~ .. '..,,- "-"~ ,Ii, j ~;~~~ , ",'

,~, Ah ! sar.m,El,ne prletene, iarti, .... 'm,i,! Te-am supi'rat~, nu ,', Am :fa,cut-o, fitnd{~'a, m...... 'neca_jitt c:a n-ai mteles am
nlml.Cf'
... '
!ii
!II!!!'

~
Q.~~, '.~ _', _,' . ...:
L"

Nu, DU int~elegeam, nimic, :Er.i,am tulburat-CodinIsl f'Ei-CU : ap 'r" ~ ·n· C::'1'~ n p", iep :t.'· 'a'""'S"" '~~I'd:'' B"'p" '0"..~ ~r-_.:.. t; -r' ,~,~.n c·,"u' 'p". u ....' ....;r'. e·" J!!,l~ ~ 1vt:1 0..· ·t''..llii' 'g' ' I!'I'a' "' 1asa, fumul, desehise 0 ,gur:i enorma, care i~idadu 0 in+ de "'e""#"iitd'C' ""_;'.' c ~ ma ".t,,::.v-'li.···, fa"'"1: sa re "",,; u ra nsutan ,',. ."cU·",u.t.CI, ea ,~~' "U" m ar f':l~ voit s ,b.,.:~~',"~ bata~ nla, a,p,uca CU '0 m,i'na de umar, iar cu cealalta :im]l

sa

"3 .t""\1 ,iIt'loO.. _', '::~ .~._:; g, :/".,~ .~~ y ~"

.,1"

.1

.. ,

. ':.

;.iL~;

,'., .~,

," .:;. -...:,~~~[ ..

I .. ;.

'1'

':'

.,-,~,

.,:',.J,,:lf6,':

', .•...

'''I,

D;
"

9i1j.l!{.

~"iI!.

".'

...•...

'.

,,'

··.··"..;11'4,'

..

ara.ll 'pia'ure'8, de' salcil ears se zarea, pe malul din fati;_ s:i-:mi spuse :, _, Ve'zi colo 1i El blne ! ered ca 8 CO]O' aunt oamenl care ube ·'·c·" ,"i~'''~ 't'"'n-,,··-t'nr-- --e o~' ' m 'aw, l~ JJ _-~'.::. f·-a;';'~'a"" tn,J,ri,;]: Cuvintele din urma Ie rostise a,pasat, dar, inca 0 ida:fiJ nu int,e],e'geam ce blsemnatate' putea sa aibi aeeasta, A f'i • 'b'"t' f"'V t tr . rumt, en sau 'i-Iar.a mteres, era pentru mine chiInezeste -- D,U" ::m,a glnd:isie'm, niciodata la aeeasta, etilarn, ci mama rna :iu~ beste 'Ql.~-mi era de-a [un I"·~ :v._ - In:te],~gi. '1 rna, intre:bl8 el. -. ~' ,AI$, vrea Sa, vad i'n, ce ,c,h:i:psunt oamenit acela bun,"
r
I i",
'So
': I .'

1,_'_"

_.

Ii tlliI"!H K I'il!' .

'I

_,'

~I'

',"!II

!III.

._

._.

'0;,;1

...

ii,

[_ :.. .:~,~I"_

',"

.,

.-:I

..

'_

".: ... :

.1__

,"',

.......

'I

'-

...

_ ..

-.'-

,j[l!' ~'1Ii

CU, tine,

.......... vel vel, fratello " Ctnd ~, Num,aide'clt! _, iiQ_,,: scoala ? v"""" ~,,L'_'" 'U' m--'--:'a:~' mal due D'Q'pa un eeas eram tn miilocul Dunarii. In barca sa aflau 0' ·d.amilg'@!ana de zeee Iitri C:U vin, un elondir de un litru si j'umAtate de 'tuica si trei kilograme de m;ilai,~ Codin, '~n eaJl]I~,~,ieu cap.. ,0' -. -', en mtneetle sufleeate 'ni'Di Ia ul ao,I. ~ -, ,It" ' umerr, vtslea, Barca noastra Iuneea in susul apes mai rel}ede decit aeelea care eoborau, Lopetile rBe in,doia'u, mA asteptam cat dintr-un moment i:n altul, s,a le v;8,d ru.. ~ du-se ~' , , pln_.U,~se+ ·'····8 In..-r·-1'·····'I·· l'I]l."..:~.: ~'r~'" - - mW ''"'--f- icosa peste' m''''surA''' eo' -'-a' f'''at'a :Ilu~lu. - c~a'·" eitoare, care, in ti,cere,a el, tri.da 0 bueurle aproape b .'" I' a, D-' t dd hoi! t·, bestia ....' L'In, Cj'O,,_, m cma IOC'_Il.l I,UIl, d' 10b --" nes to,.atormci oe neei dFlU,:g 'p-·-'·l~.n~,t-:-ui de ,~~g'-::'m:!,··t . iu--'-~pl'<~'n<'d'< 'u'-se asupra m tri C""U'-'~v.' ,J_ __ ~ "V_l'J!:JI> '-, _ _---:-!~ ~ .. ,- ,'.. · ·C--:·-l ',u.tt.'_->,. m ' e~' ered c· sunt "8""" 'P-I"-:-'-"~d' ~ unul ,d, __ 0- pironeala .... .. udata.... ','.---- ~ f~'Xic···e···au' ~l--'1fil!l!l; p-:·-·r·'~, "C--':a""",-p" C····!;lUi n-: d n---'-_- b ~ ,.'"-'Ie' -: .'~ bu_ ni.'ell " ..'" a~.' ,A)--''Y''Ii;!l "'I'rrte :dl'~~'e'" a-si --_ .- ,til_, ,..:. ' _~ asm . "':l~ __ '_'~ '.,~' zonierit in frigare, ii i~gf&,~ eu DUd: ei eu mtez de 'ptin@~ '. st r tg" In,-~:__:'al_ min ta 1l1,._:~..J.!'~,D., al ~ . _- 'sp' ,'"'
I~
N--

,Ii.

it

;_._

..

~.

.:-:",

__

.'

•.

.' ~

- ' -'

-'

.. ' -

.........

- - :,

,.~!

. .'

- ",

--

1_

-- _

--

--

.,

- Ii

'I"

. '.

I!

._: '~,I,

,·.:'~,'II,i/,- ~

,nc """,,~

(··

''c'-'

,.-'

. "',

_ ':

--.,.--.-1,

';

_ .~.'

····,.·:··-1····
'..

"c'",

_-", _-

:'"

··-·-·ID ,Iii' .,_IQ," ',',.:

._ ,',"

_.

I..

"'Ir""_-

'

.. _

','.-'

I,

"-_

..'

. -_

.,'.

,"

,~'

'

'Ii

II;

,.]

Iii

;;,,!IIi

jfio'iI1Ji

g,

,;-"","I~_'
~.:_

__ ,,_-,-~

g.'I,)"

V--_",

.,.1

.·~··6~ ~~___:,

'

li_. , '-:"

~---=I~

',-

IQ,

"-0.,

·uU;.,.'~~~-'1
~f"

!~

.' .:..:_~ _~',

I~!

Im.;!_

1'"

,C'

.I,.IQ'_~-'~

_ ~_ ..:

~ -iI!.

-V--'

....

,I., ,___: ,----' _

,,I!;- <!i

,'!!

11~i;I:'~~.,

,·t·

~,!'

!Ii'

......

-- R!:zi putin, Codine !. El. rlse~, Teeml-8 iml dis:pa'ru, ,d:e ind,a:ti, ce s~ .i.vir'a dmlff lui ffu,m,o~icare i'i bn'blinz:ea'u figura, . . . Codin 0 lui, pe bratul :M,ic~i,n'ul:uil, visli inc'a un sf'@rt. Ide eeas si opri tntr-un loe singuratic de pe malul Ghecetulul, 'U" nde co b 'r,'' l--''ra... m'" A-"'·· '· colo ca un eopil c 'a'rID t·"*'a"":"(;:t.o d "U: 'p"---:'a' "lID" . .... A],.·-.·=~_l .~" cal de .lemn, Codin apiu:ca, CD '0 si.ng'ura, :m,ma, lan,'tu] 'b,arcii 'ei 0 ~trase pe' us,cat",
. ':.>_ ~. ~~._.
'0'" :,-,l._:_:J
~'_J __ ' .••

1,1

,:,--;'·]I·:''"_·)·''·,-''i

.~~_."'.

,_ _:_;:.:

~'< .. __ ":: ':

I.~-&JL

_.'.~~

..

~i

"I

.•

'J

,,'

~:

..

'.

1'\.#.:.,

_'

:'

29,1
~ !Illl'

La mica gospodarie 00' se g;w9,ea cam lao 0 Buts de pa~i de m ..... eel d ,'~'n·'.,;; ~DI. u t n;,~ veni de Ii'':] 0,· J"Ia ....._" de_ c.:l'\)"l,:!'n.: N~\..... -;, ',' .t, '., hait.·ar ~ i. ar _"W., '\,,;~ _ ,f-:~ I~'f-:':';:~,;~'o_t,,d-,·,~'l!fJ.-,U-: Ir·-.-. d caw n u n-1,~"""'a_,·,I; fl~l'~~I,C':';p,.. ·:,a,~ ,~t~'p-.lni.i. 'bar~ _ _. ...\e.,·. t c- _ct un _ _ '-I I ~ __ _l I 'I- II_ bat ~dofemeie, 'care' pareau sA'aibi vree cincizeei de ani, ;C.'Iiar )lcol.~.ns,: m !It~~)c., ':I!a. t,1j" '~;U'· obraji -.-:aw,c, z birc:~i,~~l~',b ,~,J~' :--·--']inzi~, -.." Vezi, :eodin:e'~:~! fac:ura "(~1. bueurosi .. Ciinii nu te mai n~ '~·a'~a·~·n·· ~-,a,"-·1'" u·· l~ at . c::' cu--..· .~n 1i,~ sta in I':n .timp _ce ,ne strtngeam miinile, Iemeia, mai VI(~.Fb~:-,
1._ "J\,j\.
_1t;I!

rJlU_.
_,

..

_ ~oIJi
J •

. _:

- ,Q

'

iii

__

'"

_,.I

g,

J~~.

,~

..

,~I _~

..

.;Ii

_..

I]

,.

~.

V.I _

""-1:

- ,UliLG

. - I~i
1

~_

_".

U._

I..

_._ - - \-.

~'£

__

_I,.-.I~

·0·,

~:.JI.

_:

J··,· ..~".(:.l; ~ ~ J:J~~,~~,I.~._

....

I,.:,

.. "_ •. :_·.Gl.·AIi

t,-

~.iii::!i.a··~ l' treb ,~ In l,i~;·':'Q., I,~_·~ .."D"

'I',iLJ1".~Jl-·:61,LI 0' l"'!;.iJ:n-· o~lIt.11'n'·d· 'U'_!'~~',:',".'J:/'" -'


'1_'

ma
.

'p- .. ,~:_:

a"'"'I!,'J~'D- -00·' iC'I,o:I I 1._.~~.~ll-~. pe


':'-_l ~ Il~:'
e

.iO

p- - a'!'i!' I,:.·.-···.:~-'

r ..
.1

Dar minzul asta . al cui e' '1


!C',;'a· .... .... ]-; ,;·,
~'" l ~.

,_",_. D·'U': m'·,··',·-n- Q,-";7,:~.~~'U~'.. _~' __ ~.(~;~ __ '

d ie, :D, .u,

OaJl .. ItQ.. _,1U;

~,,8,-"n-- '!·.~-,:t' ,~,'~':,;~)_.


~_r

-!!

:Ne asezaram III jurul unei mese ce se g'3sea intre patru silcii piing~tOar~,~lecir()rtr:~hiuri" 'indreptate ··lln. patru direetii opuse, parea'u C'2 se ~oaga cerurilor sa l.e'ttim:lti, 'U 11 rrusor. Codin scoase din traists' stiela CUI 'tuica ~,i umplu paharele :c;n'~1'~'1~.1~ U:.I,a ,.__.Bea, fratello l j'm.ll 8tYi,ga Codin, Bea f'ira f'ric:a. ~ Daca esti 'PJ_\QBt, te ve',i,face ~i mai pI!OB:~, ei. nu va fi niei un P8'CB:t, daea insa. ai "0 ini:~a de f01!, "p;i£at-~r,B, aeeasta de 'v':i.-ata 0 va aprinde.; Bea :f,ira::A~'a!ma,fratello !: B,a~u.i,_;.__:--·til~,p ce ~ ~,V:o~)Jea~u una $i.~'de alta ~i 'm in -,de' ti~p -'00 '€:U. pri~~alD curtea 'nei~,preJmuita in care' misunau d'aini :g--~'\:1e :" poM1:' ._-, si Ff~i·,;b'''''11It mANtI! ds --,-~-.~, .'·,7j ~p·. 8M"':a~1 IO'~'~~lll'~~~ '-f-:;,;·'n·;~ld~'~ ,,3f~1:~"~a-':c'-~!'''''~~'-1~lt11·~";~1~: _la._8i.:"j,], .'U.''C~l' · ~~:,~'ua:t--':llp~'~:!'t~ Jl,~ ._'_'--0. :.l'I""1::';r;~ , 1,"," ,.~ l~ .. a.... .. .... .. ... · ~+';"'~' t -.,ffu .lU:ii, ~ c_ ' ,-_'"' .~~:'~ : , , :-q..~~O -·f-~~t.)!;,~~'·:''''' -.:' ~.... ,..JI \lie· a Sartl~, _re , ~- 'I-'V,'i,,.', ,.- .,.. '~:' ,,_ti,O]Q),a Cup,-rlnse ""'---'11".' -~~.'.,~ ,. .. .. no'r"cll 'Ri gmtele' into, :"~I,.,'<'~::".-;~, t·:.~~~:~:.-~:~ .,
g~~
~'Ii

~:.J"¥g.
._.

;e"~I·'t....'~,a:' QP~ ...

lili

,.

I'

-.Q~

'_'C~'Jt',:L,

.. ;_

-':..:,_1

I-;d
,n

_ <'I

,'!i

~''!;;I:

;"l

P •......

Fe;e·'.ia' "~:I:id--~-J~Ji"~i~~~~;,J.~:'.\;q~:~, " ,


;t. ~

n,.,

'~~:!\i

"",. -s;

.,

V~ las, drag.if·ni~L~~)tt$:~~i greu de muls, din 'pri(d'na mueeaturilor pe ca,re~ft"'le~ fa~cut vltelul la flge':l"~ ' .,_Uger-ul e t]tumai 0 ran,j,.,.: O· sa 1n43e.r,e '~a mai store eeva
r.-

"

_",,_._--,:"

~~,

_'_ ,\~·rL<.~, .'

"

'I-'~"~~~~\~;'~'~~"(~

lapte din .~

brace asa bine ? Biata femeie, ~ De ci'tt~ s-o fi ]_jpslnd ~ EJJI lu m ea ~ 'n]lin~·a:; d,:D neeazuri ,,1~ .
•~ _ - __ "_ ~ ~ i~' -"~~ ~

sarmanuta.: _, 'Vin ~,ieu spusei - In grajd, ienlf;"d.a mulgea ~i vorbea ~qi·n,glJra~ '_ f11 zi, mama ta e spru.iito;re:w'ja,-~, ~.t" poate .
~j
-

sa

t(~" l-rn,.. .,
1

!!"""IIl~~

_I,L _" .,.

Se 'ing'he'm,-u:ise sub ugerul vacii si 'ii" ungea t:ii.'fe1e ICU, seu ;- pe UrlYi'a,~.incetisor, mulgeaIaptele Intr-o "galeiatii~, "~ V:ezi, ba,ieta9u1e', -.~,F-ebUle 's,a fii recunoscator-mamei tale.. .. ',N~~ru, -to,ti norocul tAu ..; Nu teo duce 'mar departe ; ' ulte,,·:C.'odi.n, a fost batut "$i chinuit, cind: era copil. 'P,a,'ritrtii Iui nll erau saraci;' aveau -pamint.; dar' dracul ~.i--.'a,'-vtrIt coada ':: ajunsera asa "d,e ealici, ca,--i~,i mtncau de .sub unghie, bietul copil su!ferea,,· fiin,ldca,;, :'~i pl~iO'tiir~ ,1,· vecinii ii spuneau Ca e' urit, Da, era unit, avea un cap ,de~maimuta,
~ ,I

i-

ei
..

um

-.- ,,-

'.

'f--],
a"

'8' "

,t
,_'

.:iFI!'a-·· "U''n" cl l~i


,""._'.. .:c_'
I '. ~~[Ii!IJ

,,,I,.,i!!,,:-':-

'QI._·

ave

el I R"~'d: ..:....: el de d imiineata pl;n":la'~eara Asta eau de s ·u u,I~·:'_, _; doare, Baiatul ,s-a inrait, La treisprezece ani, parintir nu mali putea S,8.... 'bata, iji veni rtndul lor s.a f~e 'batuti, ·c.aci, l Cel..de-Sus nu lasa nici o :fap!t,a fara risplata,,~ Cum 'erau batr ~Ii i s:f'riJ~i+i,~ din, til Ius die ehica si-i zvirlea ,afar,i~ s Co in vreme de iarna, Mia dueeam sil,... rog : ",C~odi.n'€" flic:aul .I mamei, fie .... mila de ei, ei ti..... dat vIs't! I' 'E, drept, au t:i au fost :rel cu tine,~ dar Dumnezeu nu vrea ,g,a fit si tu ea ei.. , '" Fii bun, mieluselule, -fii milostrv I""Avea suflet si... primea i din nou in casa. Apoi, nu l-am mai V'8zUt, timp de ctti:va ani. Pe noi, in vremea asta, ne.... lovit 0 m-are nenoro eire' :, a baiatu] nostru eel mare indra,gea 0 fa,ta,,~..dar dinsa lSI-a maritat eu altul i~i. el J~1.~, 'hnP·j·· -s,t cu pusea lui de v:in1i~ toare 'I Atunei ne-am retras aiei ea. ne ruga'm taeere, Si. i,ati.... pe Codin l se ar,:~itA:!' Ave a, opts pre mCE' ani, era voinic c'8·",. un taur si m neea 1 rtr-o eeh ···-I'~'p-'~·,·a~ l'u~'P·":""to····r·:~'la de ',~,a 1 ;~ __ =.:':." Iaoerea soselei, Eh', cite Iucrurl trlste L. T'o'ti ·urau, dln pricina~', .'tiriei ., 'lui' ..- <, ~i'-'~--~~,~~i '_--, :-:-~1':~acela:"__;c care~ , :",_1 :~ ,:-'1- ,_' ~ Erau din rtdeau de ---I 7, .; ~.,.>,: ' .~",-:, ~"._ uri tenia lUI. ~ Sfinte Dumnezeule .... ,L,e rupea, eosstele cu '
... I·_·
'", _

'p" .. 0- 'ji,; '~i,


I.~._ ....

.d' - i:' r- -, .> a---:<:.:___:_;

'__l-'- "0""8' . mo,.~ n--~ec~DI- _....'


.,_:! ,_

D'

:-'.

: ..

urn''.-... . Tl .a "'7'e-"ule .J...:_::, ,


,

'oC' "_

~.,

~-~

.. :_ ••

"-.:.,.'"~_'!I

'c"e'-'. "v:· in . ,;
,L '~
'_,_'_" .--,_,"

.IJIl.

..

''::''':'~_~'

·._:·_l

,',IJi

J._

..

,1...•..

.:.

g.

le~·

III

?-

!I!

I"

sa
....._ ...

'm

I~

_ ....__ ..._._.,.I. ...

.. -

"'.'.11

•..•.

_-~."

~l'

!......

U- '

'._

, ..

~ ... ~~._.'

!\C'In-- ..

'~_

[.:>-:

n
I

..

.":l

,!

i'

,~'~,~ic,'

';

t'~'

'>~I

~ Dan stia e~',~~.'~ulti; 11 purtau simbetele ~: ~ $] ,a.tu'ncl.tP~·ntru, a n,~~.f~, .luat '.Cl:in somn, treeea :u'bratuJ" ~I- n ot C"'-"U- h a-inele '~-O' :';]a'c i~e~··~~'Ui~p-· .. i tI,,~~_, _"ra.__ eapulu.-~,Ql!li! ,e.A eulca ,0.".-' 'b-=:'11'" , ·~·.!Lt ~ ~l' ~ .lon ~t". Intr~o, noapte patru din dusmanii lui. tree gltla ,,1-1 eaut.i .. 'C"'- _. ~~'1 -_.. "1 .-..-. '-.- :~ala:,~ . noua pe'-'O=_lDdi ca .sa~" omoare. D;"" I agu meu - 'b"~~-:t' a do -. ,Zl S,U ,', gisdt pe unul din ei -l,at~ cu un 1i,glie an, die' mate i.e~:ite,:',din. burti~ Codin j] simtise, era l~,j luna, plina, ,~j.-a ucis, a,pir,i'n-' du-se. Judecatorii l-au achitat; Dial" aseulta = dol am 'm,at tlrziu a omorit un om pe ,c.are'... prinse.s,e" In 'patul iU'blitei. I lu,i:r ,Atufi,ci, D'um:neze'u 1-.3 p1e,de:plSiit pe 'Clodi'n~, Zece an.i.
un -s,ingu.(~pumn,
._~, ... _ :, . ','

'-'-'-

'\._.;

__

',i'

"e

L-'Q,',~'.~

~,II,.IL'_;"

I •.

Ol"'-'

--to

.-

_.

.,a, ta'iat ISare' in, oG,ni,., Oa,meni:i


·V

:ill ,s,piun ~'Io,cn,~ul'~. N""'a,u,


..

301

dreptate, Dovads e ·eElDumnezeu e bun cu el ei,.... trimite i scum un inger nevlnovat, ca .tine, ca sa 1 p'.e tovarasle .. C~odin n18, ehema afara, pentru a merge sa ca:utam o 'ra,t'a s·ilbatec;i prin scorburile sa]ci.ilor~, Ne-am Intora la pFll12:~1 ·b.a~i.ca·ti de ttn~a'Fl~ Atunei ne-am pus pie ~un os,pat j·mparate.se .:.saisprezecc O'UR de r.ata in, untura, bors pesearesc, 0 '$tiuci lung,a. (~i:t0 vulpe, 0 g'ain,a. en, mujdei .~i zece litri de vm '~,~-di:n. care numai Codin bj.u [umatate, .A,po.ine-am ,desp,artit~ 'La unu dupa-amiaza treeeam Dun a"" re,a~ p'e un :zaduf' mare·", . Pe ,fala lui Codin curgeau siroaie de sudoare. Prin d esehizatu r a c-am~~~II~: sale m :"f' :·],·aIJ•x, de.. 'V"'~'l!'ll':'n,' · It·'~ vedeam pdeptul lui CU, p'ar lung ~i negru : ai f'i zts un urs 'm ci;ma~,a~ El, lk,a, un moment Jopetile' ~i raaufli. adinc, 'Ii spusel, privind u" ]1 drep ,t~ n eh .... tli' t E ,a':,€:'Vlir,a , Co dl d' .... t ·'~'-,~.lne,oamenn iac~:-l,a ·:.,In m.u,lt "I t·· "- ,a nne: - Nu-l B.9a? izbucni .... l. C'U. C tuate· astea, ~ e nu Ie-am ,f,a,cLl.t niel un bine, Altora da, cum stnt eei de aai-dlmineata ': 101f'' ~ ni 'm,: -, ie ~ ~] nu stii pentru 'ceo tin la tine ? .......... L. Nu stiu pentru ce tin ' Nu mine !'
t "~ ,-

II

I~

'L:Ifl

Ii

-,_: i;J'\#,y

. J.~

.:.. ~ -, :_..

", _'..

_:'_'~~':"

~'.

·._,1:.:-.",

'U- _

...

,.

- ,I.

,~

," ...... :_.,

._

'_

11[. "';'1

"eu~""":"_1

,i'

'..

..']

••

_:_I

",

"'_'~~I:;'

,',

""'1-

I,

'0-

•. :.:. •.•

~\'

..

1'"'

~ 'II!

..

--:=

.~~

'!'.

li

,;I, ~

,.IIi,

,.111., ..

la

,.~..
,_

-• '':\, •• '", t·:~~~ _-.: .~~, ':;>0


_~ rll ,;;:_
~..

,M~.~"t'n:i"~,',se'se'nl' Codin s,a., nu ne cu. lr-. 'ardtanl niciodata iftJ:pr~-gn,a:'I~'ll\a,a'la", pentru a 0 cruta pe , m,ams, cal~e 11.U, •....... , ',' .., de, 'oat~~p.\I~a'm aoom s,a ma due nesttngherit s,i' mi.,· '~:J~,.~.i.umi'i Anghelinei B8-mip:ive-~~pro .. . ,-··j:le~-:;~ ... in~e ~.r.v:n.,t~, ~i.ne: lu.
'V'e'nira, vaeantele.
~ I -

Ii

iii

[~_

,i
_.

~Iteptata, mmem • ,nU':Dl"-'lt ~tr-.''''·o> . .. "'.' ,Ill ~ .. dumin m~o,zave mcaterm ifi.@: e!'~ r~
~ ' __ I •

-'

.ull:ll

I.

, .... ," ·,,~, rna atl'nga~ Sl l,ata ·m·'.i·~··a··.rtorul~ eele! "'.... ~9~ .
I , [_ .•• __ "

I"

••

'..

.. '. • "

a mahalaua, _
, l~"

l&r.'~

&~,I."'.I,

-e-

_..

..

~~ Po la' cinc:i'J 'cir'cl'uma era de betlvant. 0' buna par te nu f',acea decit sa prelnngeasca eheful tn'cepu t 'j'n, ajun ; Codin era dintre aeestia, 0 banda de vreo zeee insl ']-1 Into '1:I~]' "'(II.:;;:£-:.a-' 1Ii""I~r-'" L!!i'J e a to eaun ···t"~d- 'a' era numal . cu- Alexe • .I', d.:c ..~' .. '~ ··W.il..I1'-·~'.' .• .- .'--'. Is masa Vinul cur,~ea; grataml trimitea valurl de ,~obleti :fri,pti ; doi tigani obositi sc:U;'ii'au' b:J"c'et~or din, vto,ara sau 'din CObZ8, 'CU sau f',ara, acompenlament de 'v',oce'~Uri cintee DO'U eircula in oras, El se potrlvea ,attt lul Co din" cit· ,i,
1

,.JJ.J1." -- - - _.

'.' '\I _

U '. .. -

I,'

-~.,

;(il,a'; I._ ~.

.J

IIii.'

...--

._

.. ' " '


• •

'!IIi;,;,
.

.,

'~.'.,I.,
•. -~

..•.

..•

'

'.

".

_'.'

frumoasei ~i posuccl lul tnc,etar-e ~,::


' G,va,J,n __ l
" -. I .. ,'

iubite, Alexe
.'. ',-'

D, repeta

f'arl

Sa 'm'X. , _ '-,,' .j- di i;'-.t:I'J..:J~ac _ ,',l' Cw",


Ij,;!'

,al s'pn,Rcen.s' 'mu~~'-e,J' oil' At" ,C1(£I~e f ~ p080m'O'rl."e - .. ttl [1I."} r -t-"'- }j: "':,: k , a~'I)~,ne--- - I PH:" ~,1t,_,e,-',-' fila If ,.. ~ "J! ::.'
A
'I', - ... -;-_ .. ',,',

J~_ w.....

'II

.:-

.-]

. ~I

',',

....

:" i'

. --I'

-'

-.

'l~;Ij"II'

'U'I1-_:',~

,~_

1'..... a :~w.,
D

Rezemat pe clomagul ,sau de corn eu cureaua pe d,u'pi, mtna, Codin asculta, bea !ii, tacea:" dar Be simtea ll ~·,t-' 'm"~'~~'g' ,-,,~:, d > -~' al ""a .. UJ.I, ClD, b a.n,da" "lUI !~1-,',-" , .... 1~1- l., S~,u~,a, CU eh dote de vese I'I'~A T>o·:+." CI "r' erau bine 'i'mbraea:p" desi aveau halne le pitat'B.. Purtau 'palarlile 'pel ,ee,afi",pe frunte S,B,U pe-o ureche, -iar un'll 't:in. e'8,u intre di:nt,i 0 museata, :M,ulti lasau sa Ii B'e v:adi eutitele Ia briu, altii le aveau ascunse sub vesti~, Cu toate aetea, atmosfera era calma, IClnd;, uimire :::patru 't~ras,urm tn1carc:ate" ducind '.'d' ,.:oisp rezeee tineri ,:t-S·IO·f"ltt; d.-.... "t'-.....t1.'e,,__:_, '1X'U,,--,f.,r;;,__ .. '..::.1:"_>'. ll,l::_ Y'_"_',I, .. e .:' -' :','l!li ,!iI~.-_,LQJj.-,~, '.' t';l·r,!S, .' .. coltul str'8z,i:i Gri',vit.a ,~i. Be oprira 'In, fa'*a eirciumli, Toti cobortra 'G' :"'aOW:laW"g' -·iJa- "0"--' -'-- p' "U' 'DO'''e' m ah ala ma 'in-' ptcloare T·'o·§'t··;D ·.>_.'.····.·.!.1.,·~.I .. 1.I.···.·r II:; .. u' ... ~; femeile ,apirura pe la 'ptJl'rti. ' _ Era eu ochi ,:i c:u'sp;rirlcen,e ': ~~prle't,e'nii'I' 'din Attrn,ati, (m ahI aIa to 't-· d',-e, ·<-:e· . stit-a'"' I'D si ..-'.,'·"o--~:·m··· ior ofe.........se ''11'' .• v ..,. 'a"')1 veneau rifuia,sca cu ai nostri, pentru vreo ~~o'mig:eali,mtneata cindva $] ne'razbuna~a:~ Nu,. ascundeau nimic, 'Inc1r:Azne'tl, o'b,razni.ci. p,ro'v(),catori,"'c,e,ruri si~~~.,~ N:e,f,iind niei D 'm,asa libera, fUr',i, ser.vi:t,' pe S,ca'UB@~~ minlari ~i, v'e'ndir.'a .sa ;,~ 0' masa fu. ~~ A;,O'-.'~.';:' ... ",JL~;''';';';'',,~' I.:' , di· ''"'n'"m' iesele ecu ~D'm---:':'WlnPb' una ....., on ',,",~:'-;~ d~,: e ru, ~~,'~; ~flJ~~~_ pate Ide' oamenll lui CfJ:_dm~,,'-AC8~$ta,tu"i lin~,tit, ,i-$i lua 0' ' P!I~)!z'i,ti-~de,apar~,re't·~~i'-:~do'i·' ' j',lv]anl~ car~ pireau' lsi -fie c~in~' ' du ',c""a~'to':1;;'1· no ilo r v·'~'-n-'-:'l~+~t, u_sir -a'~', ei fin d' c-"'a~se 'f':'1·1";: sun t-- ,·t-0" -'t-~.. ";r' '·~'f~'_. '_ ;~]~ ~~_:' y" deauna foarte demni." In vrernea ,88m" gloata strilga ti~
'C""l

i, '. .. ,.

.4;.--:-

.;

-,_

.LtV,·

.' '~-

'""'~L\'

',~~

,.,i.;' __ ~'~~

.. ' _' ..:,I,'_'

... ;t

llli!

CO""-,.-

,,1,. ~

1.. I_.·/··'.·.LIJl~':·'

iii

·.,i._·.)

'-.'ICi~C

...)

,,:,_:'_',,!I;I.

.. ,.~~.I.; ....: ~'..

_L

__

',

_·_ ..· •

.l···!:v._·

.. ·,~'iII'

··

..

.. ... .• '-

. ';

',--

"

.1·,

RLqg ~Q.

"~, - ...

·V·

.... . ~ . '" .... . -

.~,

·e-

'\i;~.:11,""

.;.'

C1H;j, ril!iIlO4;!!OiI'

1oQ'~

,i,'

'!ll~ gl.I.";,

.i~_-~ ..
I -_': I,l'

··i...

!ci~: - ,-,

'~:'.'

._ ...

-.\

....

,.,

.:-.,,~._

.~',

,~.!.

~I

I,!

_:........: ..

.:....

~(.'

" ...

'ii';!Il

__ .

~.,.'

<>

ganilor :: ,_......Cin ta',,'-t;: ]-'e-=:'p':'r:"'o,'Q]+']o":--r" t Ce A',,,"t·· ~ ,A1-'nl'" em. 'n'--'·11~j!' f'~.lm ~"~--~'d" va,' im . ,1 I_ ·'t' :_:~,c,a adus in, cuibul s,ecatu'ri.lof' is,tolra, de eomorefeeni '? Codin tace'a" mereu, IOlchii tov'ara,llor lui erau la el;l,fiindcl1, el era eel din,'tIi care primea lnsul-tele:
' .. ' --,.1--

_.lL,

~. "~"

_' _,I_,,~

.':'"

0II"1i'1I

'"

.1

.'

",e"Y'.

~:'~',,,,,.'

'-~

j,

U: , .....
r.'"

.- .. ~' ...." ""-1" '--.' ,~~.~~a·'/_um" s·· ~ "li\.t.1IOO···· s, . :'.' -'&~ll1;,_,'~~l~, ca ~,J 00',1 pe care nu .... priv 'e"':'1'1 aeeste Iuer u.'~ ri, n . ..... -_::-.,-..... - f-·'·' it 'j.'n f l...., . .,"" 1 .,-- Wl -eete stersera Rimaseri. ::at·· ,.. .:a+8 numai ce ie' dO "'-' - 'L.·,··t,~· i!iot" ,..,. sa oriee. N'- ,,~ !81- v-" ne dep ..::::'~fi"""'"'m·'· eeva ma .'. .i!i'ei;1· ,-..,.::,,~ " .,,' ,1,10 Lar),re IJ'Ol~, __ I,,_:~w:~-a. '_ .,,1 "~n,'~o;1II0""- ·s·.·:o'_"",' faeem ·]'00':' Anghelfna•. '~~·~n··.·g':·e,."a··.i"'l:n' ,f'1'ra,~'b,'o, ·n.~"'1 A 1" ,-, ~ . _".. a·. !l:).IL..I:·1 harele si stielele iar' birJ'\atii sl Jiutani-_ BU asteptau, decit '," "11', .. _' ~""'" . -, .' --? " '.... , -'-' .:.', .', ., U sernnaz, .::_,n, ·,~~:1 ea ,;.:.. ,'''' 18. ]-a, ,~oana .. ~-D ~;.. " ",.,-",,- .,,~. -Sem ""'1" '1- aeesu ~. care mart reputaua '~'\ om d .. ot 3 ta'i"~' oe ,.-.", urept :e -!-'mn,~~u., ·,··-··:,·,'ta-,: ," .."",-",~ lui Codin ~, fu dat, lrD seara aeeea intr-un chip ell totul n,4-\,0': bisn uit ~ '.' ... . '!I' .. ~ ..... , D 01 marmara engtezi,., rummcdu-si I"' ., t,.t'·" pipa, tre.In'l~.. ,lL) 'Ce8'U'j plimbindu-se ~i, privind euriosi in dreapta ~i 'in. stinga., Dumnezeu stie [C,\iI.~ v:;~]·n,_.·,t" s"tern _'. t ~Jl" tm".'p' in~ ble a·,-· 'p. parte ,]Io'cului, ,£'ifridca, strada prostituatelor, singura pe care 0 freeventau marmari! stra'in]~ era, destul de departe de mahal 8,'U ,B; noastra, .~ , Dol tic8\Ioei din grupul eelor din Ati,rria,'ti se desprinse·'·lIta, pel-....ntr u provoca h~~ eng'l:,aa]'i '-",C'" estia se op,~~~ v..:r. -[,.~~; :··£~·v ,~~ ,1'",. . .~. salutara cuvuncios. ,_ $1 asa, hal ?~,,~ A,li vern ta~ra'pie la noi, era, -g·a ,a )'~a:ta.ti . gagicilQ,r noastre mutrele voastre de herari ! ''--'-·@I'r ri '-1., "ne in ,..tele ,g' in d 'n,~·1~, se 'p-;wtv'" ;r'a~'m,-,ir-a'ft! ..}iin,.a 1, ,._.,: · ~;;t~ tu m e,;; Codin se ridiea, _ 0 ~'~~~l,i.&re ,B lnflora... Zgomotul C'U m inceti, ea prin farmec.." In,:mljl:0t~1unei tiioori de mormlnt, ii:' el tuna caire d,a'Ul:JBtJI.,l\11 -;:;:.; ; -... a~ hai , ,., ", ..set': ...1...... st 'I"~a\i'lini . a'j ci 11 -,DI",'.' I',,'' ·,a, .-'. u..t;: .11,.... m ine, "Of' aV~ :, .•. c . : ': ~ ~::_,.~~"'" 1·, ;,'~''".-'. "";.~ . N'u~i tern1.in,A . . ... '. ' . " ." .: ,:;~!r~~(U':. '1·"Q , . ln ~ " --, . ~'!i;~ , ,~ p-:·.am,'t~lt'-" dar. ,~~i -'col ~ 'p"s""" b -;''11'.", ' .. " . ,-'''&r'~:m'','c,ad' "", a'' ' u n", L:1,~ "-Y'"' .\l~" ne't, Cit, ,ai I~li_pi.din· i S,B \t€:zi ,ni.[~n:i~~ :; b"b;larii ·pletsn,ira din . ,'.'.~ , ' .': a'm'in,(louA band'l6,j:{." ,~i
'-............
-

'nul

WD·.'.:.~

-a~
,~iii!:'
.t :

C1!·'P'·'U·~' •
II!

'n" 'g:-"
+

g'

'~I

.'!'

".,"":.

,.'.~'

,'C"

,','

:-",

~..

:',

..

',:_,.r.':,'~:':M
_ -.

'a'

'~~'_'."_"""_""
•• _-:......

'U'
I"

yl~&a~"\'_.-.·.~

,"_ .:",. :._~,~~ .


.!,~

_,":,_.-=-_.

~ ]""','_."

,'!

".-.........: _ •.

...•

_',

'~'.

-,-

I".

',",'

',".,.,

b'lc-u

',c"

l~"

~;li:!iil

_'

,."

....

§i

'._

.•

~'_.(

'~.

"',

••

"

..•

'

••••

I,

fij

'.'-'

·,'c,'

....
,."

'c'

~,.,

.-_'-'_·

...

·,_."·C

..,':,

,.,'.','

/',

"

'-,', •• _,

,,-,,', 'I

.'

',·c.J;("",'!

-'~'····.C·,',

..

j,

_".

...•

jl~

.,

__

_.

~I

..

_I

II

.. ;.

:J .•••

'__

,-.

....

I..

.',

.'

UI~;' "!l

,.

...

'-....

.1'

.::..

en

tar{ ....•

.' (~

:.'

...

_ .••...

-.~:.I'.··

._-, ...

._.'.'

Jl

..

'1 ..

_' .~I

¢,\Q(;!!~ ,~D."lGo

ifl!i'i"IIi"ll1 : '1 ~,! ~

..... '~

.'g,~ ··:,lCJI~ ..

::'.,

_.1,'"

I," .:_ ...

t~.~

I. ~

'g ~

I ..-;-·,J"'~~l,'\·.lli!

ti

......

'~

..tal

·.Pi-:-

"11,.

J.. ,•• '~

.,

·-M, _"W ..

. ""_.'

.Ii.

t!~,}.·:,;

,.' .. ;"

,g.~ ,_~;I:~.Jj,~''::<,' ..

::; ....'-.I.,J\

.!l..,

::.

,,'

..

':_"~_"

A,::.

"',;':.'.:

.•...

#.

.1

!lui!

I'.·

._~

._.

!I~

I't.':'.

l"

.11..

.~~

rI·

';...•••

'_il

~I~~,

<~ ':,:'~:~:~~,

"

Ie' ,,"~'

1U,JI.

"

'.'

"~",

~~; I

"

~-;J."

_,'

~,

'.'

_'" .

'~i

"

.y:.;;, ',.

" ....... ~). 'l'

&

Ig;,-,~~.

'1!!li#!io£'!i,£Jj'8"

I~ ...";

1._II,llllG

I~
"

UI

~,I.. .

'·,.

n "'JIi I~~

_::',_" .. . :

~,~_j,,~ "
i{t~'~

I,

'

'

13{A.

Jnar~ji,,;, CU, re'vo_]v,'e-l~le'in miin'i" c rupis,era 1a Slanatonii;Q", In, :mijloc'ul· drurnlilui, :0 ,movUi d',e t.ro,p,uri om'c'neet) se~ '~nodase C'U, fur,ie" iJ'llvaIulta, intr--un n'or de pra:f, ri,die;;tl de fl'am.'in~t'Ca 'pi"ci-o"arelor. Cl0,megile 'troSnea',u" CU:t.itf~]f~' ~a.~ ~ , 'j:t, I:tC ·c~'nl-"fite·:,·,-:, r,'a'!;I'·m-'~····m""-'!e':'!:i'Iil"· .'rr,."'f':ll,·y.~fnl._ d~'a·, Jl) di'~n'c' 'n"'I'~]"in"'-'l:~ ""'~'''''o''''i:b~ -~. ~tolare" gata Sa se 'mfig'8 in ini'ma -:sau in, b;u~"ta~,Ad'l~~~r-d~lln'r7'a··~m' t~i~ 'i'i:n~~i..(\,d...t"\l;]'..oa"u:' I :\i'n"~~U'ln 00' .,'r1""II 'la'" 00""" ··r'··'p···· J~liJ Ll~ "a' ..o . ~In_v· tl:·
i i

~.'

.i'~_

'.'

.JtL,IJI.J, _ '_

,~.,"f~

.. .:

£!.~

-r.

Ia··~ ]~, :._.

..... ,

I~

..

_.

.It

'__ ' .l' . l

.~L.

r~

a··
..

I ~,~,_~

.II,,~

,o"l:lll'll:l ;,.iI,

. _ ~~,,,,,·~··,,,JI. ~':.;

.' _'l~

..l.l'.lPI~.J.\5~~,

.~.~ .... .··~. JF' I

.I

k-I.J.J

.. ',

,1'~I.r"

,~'

_Ir··:,1 'I

./'T.:.lillr.·~

81M

.. ,~~w_,-".8···,.· _'. ~.

': 11'1In'.,

t, itjutor

MI,'

la -11Imereala, . .. .. . -,A-tentia: tuturor era !Olla ,lu,p':~a:.dintre "Codin, ,$1 unu] din. eei do,.i ieii, atl11la,te;nl~ ·~,c€'s,ta,din _ urma era de:p,srte de a, fi de ~ ta]ia ;potr'l:vnicu]ui . 8ja'U,~. :11 . 'tinea, ' totusi in respect CU ajutorul unei bite lungi $.i in,spalm,mtato,l;u;e~' In"vItftil :cirej,a :se gisea: o'plulita il:e o~ie-, ',,, Bataia se deg,fi~:ura :p~ ~Q-C'U~ manejul ui fji,' d'u,pl:, ~un sfert de .ee'as~ nu se' mal aflau in picioare decit cei dQ'ifruntasi, :Ranjti:i z,a,cea,u la -pammt, printre ,piilari,i., haine, eutite ~,leiomege frlnt-e~ M,adl- ra unul care Iupta din greu: e amicul Alexe. Secatu ra" el tj,n,e piept ~n e 'i al te se ca t uri; 8_ d d" '.' da t"'.... . '. .,.. ~ o,"""t· ' ,eln,~,j~:-_.eo-"_ara, 8, t rtga r ugator _~ ~ C. ' ~,dc' ~ n I', ',t'rrI ,OC.'~:l'·o ··' ~:rn,~~ .,~a··.·~r,'~ 1 i, e . , C!od'in, ,saril in lat ur ',. se int oarse ~,j. . l~rO'~'ld versarului . __ ;,_._ _ _., _ .'_ ~,~ . Iu.)""" exe u .n eiom :,a".,"g' spin a.re ..-Omul uem u 9..t se prabu_""I" .AlI' ~'n":'! ~,~: ic~]~.
~,j ,illO'V€',QU

·~m: ,.-:C ",/I~ ~.O{, ,..~ i1/~ , 'k.li{ ' ';:(1 'l~'ill''0'-: 'r' d_~'... mahala ..e-· ",1>':10 ~ "'~"IJl~: I~a~. .~.""., Q. __·.,._ 1~"1:'\, ., g"
.11 ' ..

,~'I

~_ - .~. ,~__ -,;; . _. "', .

],:e.: ~·awr· 'a.;.u.·:


\0.

1'n--

'at~~~sa de
:: II I ,I .•

,_

-:

.',

,;.

..

.••

'il

•.

~I!II"

.1

_.

I,

'1'!,

~I

!;i'

'c'!II"

'_

__ ,

_~

~l

I.,lil.~

Q,

~J,_

. '_

.lJi" ~

~lPl

Co."

_.

. . ..

_,

,.

'.

, - '_'_'_

. "~

-' _..

.,1[",

. :_.

,iC"

'

' ..

_'

...

....

.• ~

~~,

,IIi_.,

k1ic

,'--'-, ,,1;,,.
"'::~J]l'

..

"~I

,d'' '

.~I'I'Ii' n'" "'-'~""~~~-:'v" ,t'iol··l~~p·:;5 ghio ·a-'Ig' -,(it 4,;Ql'~a"'~'I"""ta~' C"'U' ';"II"'n'I'QP-':"'a~'l"'~""'l--n'--' .... ' -"a!l;;l· .'._~:_:~, ""l'~_,_:, ceeasi ~'·_"-II_'_·.IU~ _~ fl.-.- ..~/g' "~l, ... c JEIj,a····L~·l ... .·_·~_O,.! .:._. "'-'"_,
-~.·I I
i

l'.~,-··

I.l~

_",--

.~~,~~ j;zbira, C'U, putere, -A, se


311) fIJi,~!a

toarea piulita Iove a, napraznie pe la spate in, capul 'lui, Codin, ocrotit, din fericire, de p'ala'ri,a, de postav infundat,,~pJ n '"a'" .urechi pe o secunda,~ crezui ca vil,d poe Codin prabusindu-se.; ~ Dusmanul credea '~,.i. €~I acelasi lucru, caci, cu eiomagul ridicat, astepta sovamd .. f)~x: Codin nu cazu, ci, dupa ce " se .clAtina 0 clipa, ametit i~iapuc-a bita C'U ammdoua mtinile si illcepli s.... in.virte.asc',a pe deasupra .cspului, descrfind o .-ereuri fuIger a""'·t·',,n,;if!Ij'' I!'I.e In felul acesta se ~n"':a"'"'"p- usti ipra "if'Iil~'· l.-~, .. l.-valului san" care,;: mgrozIt~ se ,\l'~k,~gea.· a.... -de... ndaraterea, i'nv'lrti!!,d ~.j dinsul ,gh:ioaga~,' '4 ~'Qh~~.otrietlt: cele ,dot1.j dat,
",_~ . Q
I .
~I' -.:J ,.,., .'_.•• ~~ _. J!il

..

:,-,Ji"

""_"~

.·_.I.'_;~'·t

,,

.',

.',

:~"

.. "

,uo,_;,'c~,I·"

~ ...

},!.i:,._IQ',~,

'D,'DU" ~,.:I

CL

de-i sfiril:a,u caldil".~,t:f~'li,.-.:de- 1 doilea tragtrtd cutitul, 1 ~~a'- 'upi el. A~ftt~nill alerga m ztgzag, CUpasi '~mici~ d ~j iu,ti.~ pentru a-l J'11~,ela,pe Codin, care, cu salturi de ,gl~,)rlli, Il .urm ar,e a, de 8',pIE(Jap,8, 1lntlnzln,d[· cuiitul gata s~'i~~: fn.tunghie~~,i su:fl1nQ'u-i',in. ceafa -duhul mortii, , 'Inteles-o i numaideelt ea:;' dln toata lu mea aeo ea ea]'€:'~ pr ivea pe la 'po'r~i~:_' se~VIB ,gasi nim e 11I-. .- care sa .sa-ra~s i .'~Q~' nu .- .. ':io·l ~,~ ev ~ te 'U' ,;' os t' seape- un-, ,~nl.de ta moarrte ,..'..~ _. e 1" , . . '. . . ,e"j' mmem tJ~f.-l "n sa c· ~ un"in:': d.5',.:" n "n' 0'-'u' ,:lI- osrnda.' :'i~·~~~I,~·~,~~~t:.~ ~~, ~'I~il'l' -ueiaa~§, cele·· ~~~llO'I;:-')~ · ~"l l~~ ~,,~~~ Ii _~"_!I . _!itia~ __ J •. O
Sf'I;'

Codi;' se rupse. --$i ,~*irii;~~l&~t1i s~_-p~-neap~·~o

,attm~lltilui

zbura in v'inf~~'A

v:

-:"IIi

:~

lH¥:

l~I_,

I~I-~II"~--:~ ~,,",jll~Jl

~ ,~'

r, '_ ['

.1. ,gl

&1

_L~,!

'11;]11

I~

~~L

1[.

I~'

,d,oui victims' ale v.ie'tii: le.,i pierdusera 'in'fatt,are,a, omen.e'asci~ '''-dl'm 1'111 c '1__._:~.~ I'li'U- ureehea drea p "e' 'a' fa -Ql· 'p" 1-1'na~ do' ~_J.UL.:I.,~<"',_~:· '·w-~ c'~n,Ge·····Ie· C'~'PA IVJ'~J __ : ~:_-I!ntI, _. eurg :.aa>c UI... 'p->C"IIa~'r- le .. FI..n] 1!'IAn·';'IPi:t· iC''-':U-'-' fata"Pi; alb~.'",~, c":,' c<e···a·'~a·'· - - c·~·tl-· dln ··a···· ,.Il."''''~ '~'~ _.' gur,a. deisc'hmi, eersea din ochi ·ind·ur'are. latA,· ·ea, to cma it ....·d···· pe d'ln'alntea ··tr·o-··t·· arulu meu ('1]- '-v"'a~'d'~'- pe Codin -.·u.. CAm· treceau : 1111 ~' "d , .~ tI: U··· n si1l~'1 ur" strl a~·t I.~o,~'; ·d··· a lin •. ._~ v: "~i:i'" C·a'io!' 'I·~t·c;·n···e~- br .fr." 111 si '10' ·V'.A'~
l :--J' ",,",lid ..

"'f;"~

.,;....~,

i~.Ii..~;""';'

.:.-".-

....

;f;.~.

,1;',

' •..

fi ' .. lo;;;i

'L>U-.II. .• '~

".

.m:.,,Ii;

,'"'~

..Ii.,:"

I:·

.,

_-__

__

:....1.

.. ,'

'._

:_~. "_.' __ .

I~E~·._

<_./,._ '. '.

(" ..'~'
I

-..'", ~;I.~.' "~~

.. __ ,',',

_".:_:'

._:_.

'.

U"

_~

'~~

'.

__

,':

I,~,

4;

:'1W _~._~, .

I::.....:

",.

__._"._.

/_ .. ........ :

,'

.'

_·_1

P;""I-IS'-"P"-' t-"nr--'lll- a tu turo ra


',." . 'j

m ie 1.... ' ':'ftCl'~1:"'C"""l::n"~'a+~_~Y' ._.," _.. Dar >-, ~'U':'ll"e"~ ],OIQlCl":na·~ i4t-:·w·.. ..:. .- "·UI.· f"-'!li,ne'-:C': 'de' :'~t'_ •.[~.. ~'f'~'~I:i;Q (, ,.' il!a!"'·· haina, t de su p:ii:",a~ ,""""1' ·c·.··U,1 J"'OI'C! III!'A. . ~'J!,. ..' ..... ciptUfelali eu tot ,- ,~i. aeum, Ct1. cele dO~'ui ulpane f:illfiind p Tn, vln,t; eel gonit alerga eu _ul tima deznadejde, gifiin"d., clitintndu,-se'i' ~ . .. .·r· ', e'.'e d'-. t' D . ta '_~-_],n • ·. uar aata asra, C'..odi nu va mai,". "." spinteca hal haina, <:1. ,e'hI si ... 'Sp" 'l~'n~'rl~;l~ pa .Q1'i! ·-::~c··-·a'!wi' IIIvad ~, ·CO·".I·····d·',"" ~m:""lantur In . ri dus intre Vi &lI.a_ p~ ," ..~ baionete .,la. Palatul, ,1u:sti.tiei; unde ... vor [udeca :;~do:m:n.ii l
'" -=-1': .l:\.!I

iQ 'Q,~.!Ia&~

,,_. :~l

...

_ ... I~.I

.....___:_ I·.:_.~

0"
.. _....

I~ ..

",

"

:I~~

"~lIil

[0

'.":_ '.,"

!( .

Q- :__ .~' "':.'

i::Ii ~ - '~''''

I'

"'1

f-"e'_:_",

__

,.,

I ..L&!~I~1

."-:

J~

111',,;

~'."_

~.-.'~

D'

'Q-1.,.;!_

110\

,~~.

'~\'

· ...

.!i:I.

S·· .

.".~

I&~ g,

,_

',_"'I

:"I~'

...,,"

.•

"~

.LI.I

','Q . .'I

-.1,;

11~'A'~'

···

~:,

,'OJ"-

"

.,!

aeeia c:;"a','I'r" :e'" u~:- tutu "'l·-'.e,~s·:·-c-·'" . ' , . " Un ,gind, .ma fulgera 1: f?i. la apropierea eelor dol In-· 'drici\ti" -.rna trintesc' Ia 'p,ami'nt "in plc:i.oarele lui Codin, ·'G'~'·h;·.ea·t"-a-·]--ut. 'g-"~a . '·m----·]oi ~;l7be~' i~: tru p'u]-: . S::'l .IC·····'O·d·14:~- eade - ,c ... ",-:,' TI . .- ...~~ .'':' "" cu ..Ii '.:_.;_~. ~ .. i·L..!- ste '. ~Ln- .' J..,; cap"ul ~n,tartna, b1 ;t:1m,p ee eu tIp m,81 tare; decit era nevoie, ,i,p, ina.int.e Ide ,a £il,l,ovit:. ":~;a_ .dupi eel urmarlt ,': e departs, f'uge ~.] tntoarce utt eap"u! :f'ara sa ~ in't.eleagi nimie, f'ar,a sla-~,i. creada ochilor, U:JJr u sunt tare' bueuros 'c4,~~1. departe. Inainte de:,.a se e e I~ce.~ :n,e'v,az~ut du'p~ un .","~~.~O; ~lsi in:toar~ .dln nou capul .• .di ie "'M' 'ulip''I'· im- e'a im-"p' - ..t:rI'1t a'"·t·" · m-"] -~ - a' -- - ~ II· n' n'O'U- 'nu in-'" 've1eg-e ,unind III fats, . . ",'~fdespaim,~; 'nu pa.re s,a ]11,·
~''\io-_a_'. '.. '

n_._ 'j:

._,

_.

..,

....

_.'

,~

.'

'.

~,,:

_;~

,- ,I

.I'"

.....!.

--:!I'

',,'."

.~-

--,-~

..

'

'.~'

._--

-";;'

;iI.

.c. ...

~.'

_:_

1-

'~_:.

..••

'.

..

..•

",-:

.:

•.

'I

··,;:__\

",.

".

'I

_,"~

.'

,!,!,

,.'

"

."_.

'

'.'.

'.. _.:

: _.-

,"

','/'.~-'.~'''''

"L\crj

"'

•. ,

:,.

·'.t

",

I.,

,"!ill'

+.nl·'eaga, Dl'Cl,e·,a" ." rc,__ ;...;


t o!o

Era, totusi

\..J.;e.I~.~

'..~,ell, greutate p,aliria I$:i. constattnd eft mal 'era, p,ar, ct ~un calup rotund de piftle rQI~,i:e EI lncepu sa ]8 cu amindoua .. "I' I.~_'u,ca·~,m h' t le ,arun.ca....."" 'pr8,1-" m.'1l:n.t e b "'f,'"' d'e' :slnge IDc".e,ga,L't :pe care'._·e a .•...• '111 fApo'i" pipai.ndu.-se d,u'pa cap; rna p1ri,vi dre;p,t in" och:i~ Flatt' .ll1i~ as:udatA "i minjiti. d.e' s;ing·e., se!m,an.a, C'U Q'Ce'@,B, ·a un'ui 1-d'~ a EiII"1 ""'" t I,n -:uJllec·at. leos, ·.:~IIl p,a, ·til ,Jasa_~',~,ae'r,,-'pe rna }- ,a,tf,-~"""'1 cQlnge'sti.o''; . t .1_ nase minia ~i U f,icu:se de ne'recun,osC'ut~, Ochii" i·nje'ctati. $,i ;.Ci~;+-l" ',-.:n' 'opb-' 'l·t~,A :p'lrii!r7:a.a-· 'U c'" a· AQ,'!:Ii f-:lXl'. ·te··· . tuli b',,"u' "r" d'l' i'ta' ~'!!IiT":e'" '~yS'I\
1'1;..

Starn, -amindof unde rna lovise gh

,.ji·nindu,,,,"mi

CO'BSt,B,

!iii!'

;I!I;

&..

t",

I.I:_,.

_.,: '. '~'"

.~ ..

'.~;y,~

·· ..

,~i',

,.

',"

'U· ,: _:~

I'

I.,'

.~''W~

.' :_._~"

",:.:,':,

',:' ,".. ::",

_. ,.t::I; ~

~"'_'

~&'

.._, ,

,0 au ,'cnnti turbati,
14hry ;'~,_,,_ ..'.'. i·.cp~"n' ,it'e'"de u':'r··a'7 . ,~I,Il!~. l
.c, _ ~_:: '~'

~i,-r1isp,unse:i, afirmativ, coborind .pleoapele. - - 'E vina mea '1 F,a,cul,. semn din cap lea' nu, ·N:u, puteam vorbi, ,d:e: groaza eelor ce vedeam in jurul men .. Trei trupuni zaeeau in'c·j'i}!#j_,e.r. I'!. fara,sa mai dea semne de v'i:atA, '~,'if!'l~ d,~"e-la .t.n~,e:p··.·i'u-i't:'.'u-.-]~ .1.: . - :C,odin 'i"i lua eutitul ~t se ,r.i.dl,c',Q, cu greu, Cercetarim pe eei trei r,in:iti de rnoarte :: doi dintre ei erau 'in, ago n ie ~~ al trellea, eu fata Ie pamint, int.r~'U[l lac -de . slnge, aves ochii incbil~i; lax obruzut sti:ng" se rezema pe praful rnoale. A.'fatindu,-m:i~l~cu d:e,g~ptul, Codln s:puse : ' --- Aeesta D'U mal are nevote de nimic J C'eJ]al~i ~1\~~nr ' .-." 9,1_,.,:1;;'"n... ..•... : I, ~ Urm .'a! '~a" , te de apusi ~'l'sosarelui Mortul era un ':flA,IC8U din mahalaua noastra, Pl.lt,·'1·('ln devotat ,81 lui Codin ;,'cei ,ce tr:a,geau sa rnoara :fa~.)t;,au parte din eeat a ,~ti"'ll"r-'ni··'+.an' U-, :,·r.• Ilor ' Ne' indreptaram spre bulevardul Cuza, unde Codin voia sa .ia 0 tr~url, (i. sa se d'uci la un ·d,o:(~tor-~~ Departsndu-ne de !CopYO'rof,ca" bill .aruncai 'inca ;0 datal ochit pe cim pul de t·' a 1\"ul+~~'M!'II:.D'a' u -,c.: n'll' team d·' '" ~l~~ g', _J "Di a' d'" n'_-.~< ,,_,~ ba;;";:' ~l' 1'1&. _ 1.~1~··~-. tn~.eep em de ",.;a PO.""'r1"\;.:;I\'-, m' < ~;u,~, ~g. V'nd··I£.\~I~ nicl ,'LIt'" U~ 1--: -. ;'1;+~:~ .niei oa. -' -' b c~,~,~,,gin~,+:5 Omenlrea e liber,a sa- se aM6a,:fe'~'jj5
'..1 _ .'

~P",·.'U' --- ,Ai vazut, tot ?,~~~


1IiOi,_
O.CJ, ,liO£;

De,t~H:1:i~~,ti,nd;u,.'~"i greutate (:'[J.


.. .'

f~~'J~~'11

i'\r

.I

"L'

_.

'.

u.1.. ( '_,

_'

..

l-

...._.

__...

_~,

'I

1_",

,_,!If;I.

,,~'I~l!;,;ti,

;;:;:!!._.j,_,_

.. "L ..

_ ,~_":'

1 ..

I'l~::;_I'.~~_:·. Q'~I

_··~·.I

...

·I·~.,
,

..

.'

_ ,',

,':.

,-

'~'11Ii

ell

1:..

'-.;.I,~

._1. ~

''II ''j,iE'!A:IIi

Cila'~

~~j

I:~__ .~:

._,~,!

i ~~

~"',

.',

._.

I.

Iu..,~

... _

~'IY _._

J.i' II' 'Ii '11 ~~

''L-

I,

,,'

":,'

IE:I\'I

Wi.'~"

',.',

I~.

,,',

.~.

:).'

~I'l

.....

1 ,:~~i;'.~:; ~.; "..::,, ' :"'1{~ '< .


~

J'
_

"

"'.

••

L'_

a··"' .C'o d~''in.:·· .: " -r-: ':l""n' san"'-" ,~'........ ... .... ascult to..'t,c,ii 'm-li plimbam tuturoe : un" minz .~ftl:Bd
I

"

." s-' _
I

.JfJ.:,:
""llP

'~

"

._

.•..

'.

-.- ..

rJ

"

..

'_'

" '. _ _'_'"

'[

'

'

~,il~~

...

'

j'

..'

','

'.

,"

.&

'~'.

'bil,t. '-Ift,· Rusia,~, .. ' pinA 1. Beni,~Ne lini '~~,,~~·,~:: ..'fu, mare, ,au .',' : , . ':[ ,adUM::ra:t In fme am1lnte lea ijjdaia,ua Comorofea era, nm 'focar' de infe,c,t!e ·Ii trimmer,I' al<~-.,:. 'sanltarl 'insA'rcinatl S~ iitece iD' vsr ~ri'iD"a·cltd fer'~ic .
iM ,

C!:'ll! y,

.•_ '1 '!:Iii

-i'¥ ,,;jtl, *iJ',,", .. .&;a.La. .n:X ~,. c.'-,',.ftJ(

holera

.:__ .. ' IJ;"",,,,,~, :;

,jifio' .....

'\;;;Q.,I~;

,1D':~am im~ltr,ivit ; eDaiil lQi atragea mai mult decit Bald~vi~e~~tlf'-PrieJ'tenuJ ~me'u :~i ,batea '~alm.a~'!nfieca~ se~i'i'o·'~' n~~~' In s~ada. iCu~~~a fmt~~~ald: ea stitea aeolo 'Pi 'la ziu!,a~1 gbemuita. pe p'im:oi',ul dIn ~'in8i

·.\i::'.~avo'U:sirrai'~initi
~

i~:tad: Ia U1l~il '~ei~~; '

-ac'um
""-

'_.

__

'

II

-!I

f'ata portii, Dimlneata, clnd. pleea in,. port, Codin '0 g,Q:se'a dormind, ii mal 'cladea_ull pielor ~i olasa gemind. -; Era.m foarte mihnit 0 asemenea eruzime, Expli,ea,tia pe care '0 da mahalaua era ca, mama Anastasia avea 'pa'min't ei' f:a fiul ei 0 batea ca 8a--l vinda. Povestea aeeasta nu.... mi iar Carlin~'nl1l'~m:~ dadea nie], o· ]jmurire,~' Fe'l~lei-le, p-tna"~,i mam .. 'Vorb ea U,,d"e' ace ste schingluiri, 8, 0 Iinlsto ,hsp,aimintatoare':: sa cblsnuisera, Ele se mirau mal eurind etnd auzeau cavmama brutalizata dormise 0 saptamina in odala ei. Aeeasta neindurare se datora mal mult Iaptului ei mama Anastasia era saIbatee de ta,c'uta,~, Vecinele spugla .... eau ea 1,1,.'1 ,I', ~ .iu .':1,:,1 ~:'.lFel ....~_, la oeznOQU jf'iI.,x nici n-'u stiu cum- 11 'e'I.S,:11,. U'11 'Z"'g~~ it a pma....,.u" de gust, 'i~nchisa,Ia suflet ;~·i dusmanoasa, e!a umbla vesnie numai prin mijlocnl drumului, pentru ea sa, evite oriee atingere eu altl -oameni, 0 vedeai streeurindu-se printre ,ciru.'te ~.i trasurl,;, :p'iperni:clta" slaba ca 0 aratare, Nimeni nu ,CI!t-, ia "u'n' ~ se U 'U' ce',~, n,.;,,",.' d'le . tm ,d·· v· n e ···u t'.:,.., ~.... n ~.... d···' .,1 ._,.... 1:ci ...,. "l~ 'C' ,~-:--- ·0-' at ' 1.. . scotocea adesea boar f,ele',;'1Codin nu gasise~ niciodata Ia 'ea ntci m,ac(ir CD ce ai f] putut eumpara uneatel de usturoi, Cind era aruneata af,a.l'a;, ea urma supusa pe femeia care' binevoia 8-0 adaposteasea 0 noapte si sa-i Idea, 0 straehina de elorba, Dar, ,8 doua zl, aeeste femei erau pentru ea niste oehii :., tn t 'Ii:'a""a'- 1.1' uee .. oscu e .' ,I·:.,',,~ ··.i-....v,IJ,~. ... 1'-ccun,::~"'--. t_1,;,,,, Tll'"'n-~ea vesn.."I;"" 0\;.1.1,.11. "I la pamII,.I'",~,~ !j;': ad 'U'...n-e::,: ,~,eule,~",. :'uginite, .clrpe,. cloburl, ~i:~fl!»g,)aJe de cbibrituri. Ci:nd.0 :1"1reba 'Clnev'-a' t Z:. .#'" ,."!" .. ,""""_ I~!I!' A······· ., . .... ·!1re~ Blne __:_, vinzi eeva 'p~~·mi--",~'-n't,? ~ _it ,Ras,pundea, ,:,·"Ib~i~: ~'-~' - ......... , Fi.ecare, . ..
1

de'

,aj"ungea,:,

~cu

' -,

lAo!!-

['.".

"."

'Il

..

!i

,~

",

["'tll-

."

I!i

"

, ... :

'{J" '.!!i.",

..

,,'

Q, ... :.""'-;!Iiil!I.

iL'I- ....

fi '\;ii

''C

:_C'

C',

...

'Ib'P.,.

.MI"!Ii

iI.:l,

'II
~

~.,

I '['

•....

,.- .. '

'~l"'"':

.';'

'_:_..

,.1'

i...

'~

Ui,:_.!!1;.0';;;;"

',0.0 t,.,

.'

_,

_ '.l'::.I'<!Il..

""",~

..

:_,

'ct. .. , _'.

'!i'

'C'·:"-d:~. ~.o .r.. ..UI. Si, em eeva ha •,. curtfie D:08,Stre"


I

D"",,

I~'t!

''W' ."" "a ,....

s~a'~~;~iise~c ...... eeafa, aproapcn .... \' (; doua degete, . ..~<.,..c c"; ": . apoi, ndlc!nd-DI de nU,m,QIeu asa eum faci, cu motan ii. riiosi, 0 arunca in ulita, _.Ai fi z,~slei ,fiecare din ei t,i facea (! datorie zilnlca :: el, Ide a-i
c.

dlstribui portia de' lo'vit~ri a s'e afla la postul ei pentru se aseza pe pletrot, Ni;ci un nici '0 ,ex,plica,tie'~ Fiecare stla
-

"i de a

zvirli ,af',ara ; ea, de' ,a ,."i:nc,asa";.o ,8 gems putin "i, a, euvint, nici un Fpat mai tare, despre ee era .. orba. Y
0
,I,

Iarna C""~'~'·'!I;.,~!,;I· t:!f~II'''''O baieta 1~'~'Ii'111J! ,~, ·~f:a"'l;~'a:t'l._a J"O-·IC··:·U'·I~"':]'" si c~ nu '~I.w'''~I'l ,tAJ. ,I ,_. . I se-nabuse li.'rlg.a..;bietul frati-meu, care e U:Q hoit viu. Anghel, 'tilltU,it de boala, .. ~~~·trupul numai rani, nesimjitoare, are ncvoie si--~i bea , p'ah"arelu, de rachiu, Ia Jiece sfer] de ceas. Dar n'U mai poate ridica clondiru si niei glas n-are strige pe ~.iat,-"c·~rc,~i 111Ler'eu' pe""af~rki.,·A1u~.el,·ce : r-a trasn ...:!i.'itl': prln ',' ca.····p' E": bine. "'i~ ,-. luat 'U· '''- ~'l~'cln~,ailll acel Jr~ ~ ,_.t t' si-a ,u. " 'no! 't"tl _'.- ea ,~, '-,' .. '1 __ ",~.'I _~ ~ si elnd 'a:::'f'!:d ~,;n..~ nevoia de ba'" tura u ~]I:n. •• ·.IC':~'p-=;C'_~ aJ. vard istilor _, ,t'" ,86 nU·~'0'.r·0", Baiatul cunoaste soroaeele- ,~l vine la pont, ea •..rn!c !Crli. ]··!iOace ¥ \::,ling:,~ f::'~:'o!.~r'-,'fl,i!);;(;:ith~a:_ de .. •• 1 esehisa 'i :S.'~ s5 . U.~nC···~·{'i!~SO.·· 11. .. t l'tl~;J.a ·~,.U1;11c flea Is .Ii-:, Ff~na.~,. ,'_st S-,} In· t,'''': -,....ul v'erllL. 'Ial n.s.. ':I'~(l"" r. ,. ..'.,,,,,~.,,,1~, :,-, -' e . a ~fh -] A":'·:~;'. ..... ~unpu.J_ . ~--"~i~ . ,,.. Ierestrvle sunt batute-n euic : toate c:l~a,pa'turi.le astupate; tar natingu ale.arga c:u, sania, Ce-i Ide f·a,eu.t ? ,S,a intri ~~;t sa i.t~~ime re 'U~, asta l~'ace,~te daia si si,c'iie' 'p'i arg at. Iaca cum o '. . ¥ in ~I ~4;_('~, ... J~.,;;\_.·1,n:··a.'····"1:'·~:~~·L~.a..,~,.'·· d 'C'.ii)"~·m-' .a:", 0',-· gr1Ji""~I"::~ de -m':'·..· ~[:'!i;I:·l'n···- e· ·a··:·'· ·, · .t, w W, U<:I unui pahar str~l'bitea peretele In dreptul Ierestrei. Un ,~{jJl1~n.Qg~ pate tine gaura astupata de i'-mp,()tl'iiv'.a .friguluil~ . Firmioru 0 des.tUlla numai clnd trebuie sa asculte. 'Bjn·e'i,rr~l~I(;s, uneori mai uitii ~,i el sa vie la t,a:nc.r Atunci, An,.... ,rtllcl, singur cu 8081:11., lui, cam fl'L]itYa. mai mull declt se 111" a ~,;a _, ,_~;" """".,iIi.'" ~i;,~'" ca sa-si aib.,~ pap.. ci ocu, Da' ,~:I ~,'~',~1-_~~, ierte, ~'l'~ u', 1I!.,:;:n ~fIl".~. y. dac~ax vrea. ,sa f,8,ca altfel~ 11.-Qrput,~'a. Pr.ipa~i.tiU fist-a, e' 110,trhllis a1 ·Dt?m,n-ului e:a sa, i-ngr~Jeasca 'pe :Wl (lm putred; iar 'bQle~nita, :fratelul e f,a·cuta. sa, dea '1nijl oc de 'tra:i un.ui c.<u.·,j' ·B.',~o;·~ d',~, ·~a'··.'rn-:-I:~ Ii'];p."ii'!!'(:).·P'-.'.'l'~;n·",··'d·-u· ~'I,',e····· d.--e pr -..b .. , "'-' .e.",~g·,-· f-:a~-r:~ iil·;r.-AI·:n't I Ii!. . .. lTis·."m,a~ veste~te ...e'i bll 'i'nC~i~ea i:nlt'"'i. fira v()lia. ,naz·d~r·a~ .•. t ,sa.
'. all

,5~~·t· P'i.;."",,,,JI,t, J.'

a tost nernilostiv cu et ; sarmanu' baiat, 'DU, era. tn, _s,'l81 € ,sa, 'l'e"-'" pierdea ~·i venea 'a"C-'-~j'el~1 P~"~~ee::::alo;-;'-!"!inici maear d-o'-"u'a~ ~idisag~'. l'li~d ~dil1'ddi~n'liinrca ,.~;'luatd; ~ -to! .~ ·N .··: . ''1 _ t d'''' tot duea-se pe p~ls.·lrt."ilLm,eni. nu l'-ltta,E'gea un CU'V.1I1..' m tot :~, ce blogodorea, A~,a cli a stlrmoeit pe la toate usile ~il a mincat tot felul de ehelfanelt. La urma s~a pomenit In i~·ir,m.adrumului. Mgbel l-a Iuat pel Hng,a el ~i a pus :pa c~ 'f"'-]~ ]-",~n·I·.d<:a:·r':m.'-.l~ afle .. undfl' s~""o·,':·· izvodi it .dar 'f-:a~'[' ' 'a~ fol 0' fl' Aeuma se zvoneste ci,i .... f.i lasat in. aseuns ce i-a mal ,a:r r.aM,as din, avut, prea pujin lueru, dealtfel, caci butoaiele sunt'._ goale ~.; crtsma-i '. ·p'-':a~II·\I'~g"c·'l'~D-'i'i'~.D-'a~:I"Ii~1'" mostenitorul ~" '. _. ~ .. ~, ~ ,~.~ ,JI.:~I, ',_ ..,. ,~!14 -r"- . , '~':"f' . r nu {ace mai 'mutt declt erisma ~i deeit butoaiele. Slujba Iui, nu f aee niei ea :01·81, .mult decit trebuinjele sta.piRu.1u:i.)1 ,~i din partea asta, e de ','azul ce·v,a, nemaipomenit p,a
i

~bit,;i
'!I.iIi.

0° .. '1'"

'"'

'if

~,

......

l,_

I'

•. -

_'

l~,

~~

."

_'

,"

i"~I'~,

".

"_'"

.:~

.~

..

'

'.

'!Ii.

_ ...

"'

".

A:.

. ." .... ' . _

. ~,...,._.'~~

Ig,

__ ,~,

,!

_,

"L,..

11;. ... '. _ '_

..
!~l, "[I:~, _'A~I ,'~
~,!,. _'_ IA ~

IlL

,(;:,

IP

:'.' , ,- '. ~ ,,~ i.~"

, ..g.

P.~ ~'~ll

, ... _.

-sa
;;:)J

,'-

.Ji. ...

.:c'

'"

',,_

.,':,-

,Y'i.",~,

~,<

U,,,·1!i.;,.

,!"

. !!L.

' ' '"1''1,

c;;

!I.~

116"..

_..

. "11(,:;

,"_""

,I" .,

',~,."'"

. , -_ _

,.'Ii...

.,.

"I..;);U

110~

q':~ol, i.' ,_a _.

iI~.~~,

,u

.~

~ c,a

.,1.,

'.'

..

I.;;;) _ .

.I

r.

"!'!! , .', ,--:-

i!'

ri

.,'.

.1. ~.,

'i.

..'

f. ~

·."'·1

-e , ,;I''I[,)!'1.

"

_'

10'1;;;\

",~

t;,i.

~~'!!;i

,_:

""-,,U;

.... Il! '~

.-

'.,f;"

·\,;iU,. '!Q.

: II..

..

"'~"

.1,··..:

,~

~'''.I

,(\!;;~

,~~

U~''i..',1'_'

riUi!Q'l;"

Q_~_,I_Q;,,"

'V","_,.",

£iJ,

,g" .:".

~'"

. '''".''.:1.';:'

D;o'II;;!IL

. ". "r,;

,Q!~ _

.-

~",

G\"

.. 'f

Ji.."

<

'

-!I,i

II!

,.I'

vanulul,
- .. ~-:; ·'1·-;

tie plesneste ea mutu ! N.ici. nu stii clnd te Pia-III ····1·1 '-'-,.....-'. ·-..m b.. .. ne· ,:' ,:Y '.' .. '·.e l~;; F ~,: · men.e~.l CU ,.. ~ clomagU··n 'fl·fUn'lj;e.. 'U:.._.,.··):"',.. ,. dI·espar,t'" It de Udl'~ .a l
···;-1.:;
,"""Ie·
.' ,I!I!' ..' -.":
'-.1. ,~:. '

ca ~·t·;·~

""'" C81 uta se Op,f.l la :7 ' .t aspln,tle. 1\.10" Dumlu u zise '.' 0 ~ ,De Bel 'p-···O'*:.J.~~ ~a;.t. duel pe ,J . te ios ~ ~:a'tale nu ime'rgi ? ,intreoa Adrian. '. - ~ - _ N·:· 1 Am tr-·--o'a:··b·~-.:'~·' ·E""'" mal::,me sa,·le, d~- '~·':··I: '.'' .. ,'.' , bir t·, g :c. -\1-' ~·,.a.,~.~, el, ~ ,U'CI ,~U,Slnurr~ IAdri.an i~ lui bfunii zlua de Ia unehiu-sau ,~i e :ID.n,~ s ·'· ,:c'p."~c.,,/ ·~"'II 1·'- ..," . ;. - An··'·· h· .. pe 'care' -' si-o ~, ·1 .~' d ~.re;;~ spre crrotuna,ul. mos ..: _,',g ei, inchlpui mal J'~aJni,cide;c!t casa.mortulul, ~-..'a-· ... , ,-: ......~' :-:.. .~ :·f-' · ind ~ '.. ca a :r 'o CO'Ca ... ... ,.,.~. .. D m··IUI'··l· er,·; ,norO'los " P&~ll se Sleu, ·u,n'.i¢il.U ... .Ul tr ...-.... ,·.·}t li.picioasi,t Dlnainte-I ~l de j;'ur :im'preJtir,~ in:iinsa, slngurata te n··e·.·a-rop."': ·r·'e:~" 'u._·'··· .,.-. .c rn' ···t' .,''''! Ii! ·li de cuomo ".,'",, .'~. "'_'OL'S, '.-'~"" e'_>8ji pre.sara:.l\ le1 ~Il Icolo.~e albe CU, ferestre albastre ~.. De prln toate boarnele ieseau _.~ lunzi coloane de fum
!!II .",

;ti,~","'

:-

~'

_,' - ~

.:.

'

..

,.'

. '~_

liQl ..•

,1IiiJ;

..•...

'

r: ~

~I.

'

.,qj

~,'.

K ,-.,.",

~'t·~.

~o.

~'iI .. .-:·. -

II!

t ..

.... ,.

..

'if!

~y

.,;!i;".

I"

:.

••

-.'~

-~

I."t.'

-.~ ~

._.

-'

.'

_'

.••.

- _,_.

"_

'.

- --

"_ - - ~

lf1<U·'·
~I~'

'I!

"

"";t!

.. .....

,·-'1··

r, :-

--

.'

.'_.'_

d· :-,I;;i!'j

'

.. -

:.".,

.,

1iI'

..

:~'

. !.:'

_._;;_,

..

....

.~...

"

.,

,.

,..

,..

.),

..

'._'

_.

~!

_....

..1,_

,"

,[,

iii

,. _ _ • • ~. _ • • • ••• _. L!'" ._. •• • • •• _.,

'Adrian aves aeum douazect s'r"CillCi ide ani, In ultirnii sase ani, el :nu petrecuse .decit doar eiteva luni pe an l:r,\ orasul '~ ~·a'':'''',u·restul V'>:,:re-' ,-_",:,.._ -:..."11 I...:) par-~e···· la Bueu-restl u_':n de s,··,~ '. m.: I" '0 . _"[~ _' A ~I ~>'._. . _.' __I :'.:~lyl.:_'';'J. -, <. ~I ~ .. a vtn.... .-o~ n e:·b··'un· n I'n m Iscarea 'SO·· cialista 'l'"a··"·'·-r· ·u ;ta ,~o, .... est '1lti. s -eealalta .p.;. ·a·rte ~T -._··.~I:~I in ,striii.ni.tat,e" unde v]a\a lui aventuroasa pricinuise multa suparare mamel sale ~i ]u;:1 mos Anghel, care eerceta Ide liaproape fap tel e nepotului sau~ l:n'T'er~:u'natul alcoolic tncercase ill repetlte rlndurl g,i alba, 0 iln'trevedero eu ncstatornicul prlbeag, care ficea, de toate i"l nu :>(,;; opr ea ,ll~, nimie )1c:uC_ n ·U· Iusese U~II,~, ,e'a'W!' p·:U-1·""' s_ Ia .. d·~·IG"'-" chip O~" .... mlna 'p.. e··1 A··d rian < ap x rea ~; dl'O"la~'r-.o~1 .e a·· ra ',·t·, a· '··r;.e ..... <,"a!li.'-:~' y,l,... I'~;',~ ca ""'~. De ,Bsta data l'u, apucat Ia timp ; Dumltru venise dis... dedimineaf~a ,sa-I ia eu ·cilruta~A trebuit Sia cedeze, .-,.~ D' s 'a~,;ot;nd-'O-'e' ''''~C'l~'nu ~w dra na·":'" Inim I';' a'. duces el ,<_. ,1.Q, se ,·!I5, 1 s ta' .1'_.' · va·-,d·'-M :'p. e om···u··'JL1 ~'" ~""r-i'l ·I-·'n······p···a~'l~m' ~l-n···· W'~o' ··;g~e~· F- '~c····a',·._ '1"·1:~ e:,';iI"'!"3"· ,acum :m,ai a,priglt d}ec.1t' In, seara, aQeBa de 'P'a,~ti; ,Be'ara "tD\piiciti'i."·': celol' d,o:i fr a,\i" 'I se :p,irea, ci, se !i:lifa'.j~a, dioain·,tea unui tri~lunal,,~ 'unld,e faptele sale aveau sa f';ie j'ud:ecate ~i,,de uud,e 'avea sa iasa osJnd.it.. , ",qt cere basama,lcul. fluicrind dintll1'-uil, ti.gnal ...·~ ,s,c op:r,i .Ie ,at1l8nuntu] ,a,cegta~c:are i se~ pare'a, 0 cu,lm~ -' ;lii '1 ." ' -n·'e,·· In· .o·r····o· ··C···l"~U[-i"1 urn·' 'c'h·-[·:"l·-U, 'Ull ~a·....U'·
0' •• L:, _. _ _' • _. _

"

.o'

'I!!

_ '_

_I

•.

,.

•.

'.

.,

.l.~

~.~'

_<

~,~

I,

..:...' -").~.~~.'

··'li!-

''-It:.~· -_~',_,'. I _

_·,·'.~-l'·~"'·_····

....

,~I ..~~

1·!··'·_~./ ..·_.ig,I]~d~:,

.-,:-,_ :·LU·_· '.:

'.. :....

.....

'-r~".

;I_:~Q

.~·..·.·.:11 ..

..

,I

,A.:.'

C!'~:

,n:":, '

,r.\

:I._!!I!,;#~_,

,_.,,ai.:_!.:'.:_'

_.~,~IIO],

,.~'~o.i\

;I,,I.U.~~'c'.:

. !II'

",',

..

',;Ui,It~:

1,.1".

0··-

,- .. ,_,.:_,,_;:

~.'.-'.I

._

.'.'Pl';

II;...~

~~"

<II

~..

t";11

.-.'::-'i'O·~

:' . '.:'

1_,

,.'!i,;;;~'

'If.:.o',~

if!!k.li ~J'Ia

I, _" _

.~

.:.1. '~-.

" __ ,_.

_._!

L':_.

'"'I'

!~uai'l

'!Oil Lil~

.~!.

"_',

_,--.~': ... __ I'"

._.-;' . .' , .. ' -~.:

~I._·~}"A' :--i

.- ~

I ~,~,

"__

J.!. :. __

_..

_.

oiI'to

I~I ,g,_.

'_.._,

_ ..' .,

,I. -._._ :,.,,: , .,

:. ,~_, '!l, .;;J'..: _ ..

,I'

·I~'i,ti. ~

.~.,

: ,.",' -.,..~. >,.... . ,lt I "'-Q,,-B, 1,1~,a _' IL<IP~_' ,u,1fII]"'ile' , .... I. M~-am ,.,.' n,n Be 'Qit"'' ;i\·e''·ls·t,OC~I'. nieio da ··8 in ~~nb-; ~ ~_". w. o·-·r;'-3' • dar i:'ntr' '0"" se 'a' ..aJ' g--"'t-"o'i." '.d:_,u~, :U' tr.. ~-"'.' Ind ~ poa ..·f·.i"'li; c a este d d:-atori ·e·- '~IQJI:',
'QiiI..Il.,II'''_''j I

.,""',0!1>,.)_

.. ,":

t,

,1,..

c',

-..

,~.,I.,I.

__ ~iIIIP","...

,~~'

.. ~/.

'.

_4.':!~ ~._!. _."I---:CV

.' _."":'':,_ I~I

_".:__:_-,"

~~~.

\~

-_! ..

L:!ii _."v.

I. ~

I.:' - _",_.~IJ!; ~

'!]i, ,,_~,

!"

'.1 rll

se tntoarse in,so'jita de Anastasia, Aeeasta ,0 urma ca un biet anIm 8')" si H.I buca,~,t,;fii'r';,e'" .g·rh···'·..emu'1· ,£,xC': ll;ti···: C'iiifiii't--'r" -,'U' n colt ""I!.;; IUJ·I .,:" c-:-:,; L "'__ ILU. Nu 'cunesteam J'D'Ca expresia QC'~'ilo'r '~"i, ,:i Incerc'aril~ mele fost zadarn:.;_,I~".:· Ea- st a""""ea,·· ea "1''11'] ~'n ]'ln8-'1"1t1\iiQ eu ,de a ....'"'p'-~'V1"" au ,-'.>D' __ ~,·.:, l~rl·'.I',. ~'~ua, ~_. p'I.:.:!.G:_'~ I~,I~_ ~'_~'U -1I,.~, ",J't ca 0 tt'nYplita." aruncind in juruf ei privirl. :pi.ezl~.e~ Desi Iampa ardea aproape de eoltul in, care se: asezase An,astasia,~ nu puteam totusi ,sa, 'vi,d d,eci,t gura ei, ,co buzele tivite $,j aseutite, ea. 10 tir.titi de ,ga'ina~Mama 11 d,adu sa '01i.n ince 'plu'tin,a c:iorba:, a,.poi,· apropiindu-si seaunul de ~~ ea, l:l spuse ': Te: ehinuiesti de pomana, biata Anastasio ! At fooe mal bine 8,a, vinzi pentru flu-tau citeva pogoane 'Ide, pi''''' mint, ea fHi te lasetn pace.. Stiam ca nu r.asp;u.D,de niciodata decit prin frb\Za el 'u,n,ica, dar spre uimirea noastra, vorbi ......_. ceea ce spuse ~i fu g. zroaznlc.: Abia miscln du.... buzele cu voee '~,p·:,,~rt·~ti '~ ~l· privea C'U ochi de buf~n'ita,: . ... SpIU.i ca a.~ face blne ,sa vind.,. ~ 'Sa v'ln"d~ ,sii v'in"dl:: _ E usor pentru voi. Eu, i,ti.' spun ,ci hi&iatul tilt' ar fi .fttcut mai bine :sl ...) lase, pe ocnas ucid!a in. ziua aia ..,.,1\.1"''" f'os·t fI a~'u'm-'~ o ·cna .... · ,:, ·:'p·~·.'a.·'m-· dinsul~ .... ,,;;'....N ' Sch~ bai -:,-11m a1', ',._. mama D prlVlre p]-"...... spaima, r 'U, ne nna d ue v'ene'a sa '•'.','..' ;. ochilor. 'lda c . insese 0 .furle rit;,'bun~' 't'mi venea, .":. .'. lampa • '..' -dar iata cA in ehenarul neg.··:' al ,.' .•. tru ." ise a··- fir-··;ul..· I. p.,~, 'l\'''''!'''",-a.·· !t,~: ~:=I'iJ.!I!: ~J.tn.-··a-·' m-.. .. ·4~,_ J;\tl.CLll_Jl. D ,peIl,·h~'u.a lis,a ,si se '" ,d~ bi',b~ini,., 'N:&cl.i.ntita 1'n fata lui, p,riv:" ' u-l drept moc'h'·.· ,spvse':: . .-....... C····fid·· ine:::' , .. N:'.·1 .....i"~-O_Qf' ", t, ;'-.·rg·~_ 'c·,)'~ri.~i ' ~ ddec,~,~~ eetnd :~,; m ~r; 'peste rnine.. _. Codin, cu eapul gol, In t:rapu,ei ~,:iin, Can'&$,a·~.p,leca fruntea si-si Iipi 'bir'bi,a de piept, 'In semn de 'ii'cuvlint~',ie. Pe urmli, rid icind ':' t'it'a' nul .1:", '-- ,Mama Joito I! ,N'~am venit mi, atin'g-:~I, de' ea. ci ca sa~ti. spun sanu 'tii sub aooperisul dumitale .pe nemerniea asta ! Nu e' 0 marna, e ciums., " ~'7" 'Te·... plJ·r·tat in 'pin teee Ie ei , Cod ine ~ il . 1r"t"eru.'p . a, mama. El' t5i duse mrna la frunte .,,,
.. ' . .', .c.' ,', ,'._

(l:_

.,U"

.L

I~\D !Q"Q

..;'

.. '. -" '.'

i_' ~ •. ,I

"J,.1 .',_,-'._

.1 ,:

", ~,.

,=_'"

.'

".J

_ •••.

-..

','

'.'_

I!!!

"t,

.,.

<".

..'

'~~.I··I

j''''_'.'

'~,_;f

'.

::-_I~'

_.,

'._

_.

,\.i.;~'

~ .. ,.'I'~~~

U"

,I,~

sa

c:.

'11

-'-

,'-"'.',"'

,~~

Itt

"."

" .. _.

._··.·fiilll~

,"

.:'

.:_._:.__:___:~

Id',~£J;,
", "~

...:_.I~~j

.•...

!II'-

;0;

I··.·

"_

-'-.

",

.~

' .. _.,',.la

. ,',

iii

',.1

pa.l.~_;

I.,

I,'.

:,'

'.

i~111

'.

. _ ·V·, '_:

1"1'':'

~'''''iIi~

",

.'~ ·8' ....:_._' . ",:, ,,~, .',1.

.'

~-l'~

;"

I!) ~~~AJ

"',:_ ~-._

,~,I~

~"

~J~~r._

..'

'".

,~.;., ,,t '. U

""'-"

I,

• ~

.'l

sa

lil

se

"

-.... Nu-mi mal aduee arrrinte t~'i Mi-e rusine !.. M,... " 'a, 'D' utritcu venin Q~' plec -a- ascunzin rdu _ii.::~i f' ~~ra-..: _: m"" ,.... 'eu ll.ta :::. ... ',,' -,.Mama, "ise' irrto~se Cai,re ',,',ciU1na-" --- N;,~n,~"11'nC"'l~"- ._I_",e va ,,', o,--_,_:orll r· A"'~" St: vezJ.~ , -"m- ,'-'~ '~a"","-.' , .. L iVV , T- '.'. -~ Nu-:i nimle ! Dar :pit'm,'in:t nu vind ~ .........Sci ee wei, sa fael cu pam,intul ? Tot lui, 0 ,sa...:i, riInma,
.:_l '.' ~
I'~ ••...•

~.

'~

....

~.IIJ. ..

'Il

~].

'

I, ' .....

,!'<"

i.J.JL·

- !b ..

I.

.~~~

:''!'fllt,~
.. , '.

2,,",

i~'

- '. -'

,'-

-',

,"

"

"'~,1.fl.JJl.~

h·j

~,,]

,d',upi moartea ta.l : _. Nir6"ic t.. N-o sa-l ram.lna, .nimic L. .Am dat tot _ ~ biseri,c:ii" tot; na L. ,Faicu, ou tifla c',atre U~8~Atunei mama 10 -didu a:f',ara., fi.i Anastasla 8'(2' duse sa se ghemuiascs pe pietroiul ei, .
. n-····· CI' eva. ZlJL,e"...'.~.,·d· :~, C'·:O_in . ··,e t"t -""". ,,"'l
.'c··'

.nat, Ea :$tla lea ar fi fos",2'ajia,rnic s,i, se Dn'potrlve',asci~, Cu


"'-:""''''':1'' .',',.~." ,.".'!«!'.

ill$tii~:e:~l!=~ ca:azr~Jl~:ot:t~ 6:~i~e~~a


I .',-:

It',,8, ,s,a "'g,.:ra ,g, "I kilometr _c, de 'm~'r~a":" ·'!'" -"'·t" ~b,"· ~,f-:!' ... ',lv·' _,_ ~ cini , R~: de gP'-'~'~'st a'i;;t,~·togr'O,·m~I"" 'c'a'-'r":e"'l misu '___:,I~" llpitorile si tril~,_, ... ,",. y, lL~ , . ':i n' ti .. ..-. . +~ , I,~: C";...... m t ~'".,',1:,OUii_,U,!!,Ul, em··d pasarue se aoa p ,0':8 t'L'~S"C· ';""'-1 t,'~",~ .'~'" dr' ': , , l~rllt_c.laC.l, ,,. ~,- .impui 1.D silciille noastre, vtnatul este oprit, iar atunci cind et reate :[ng"~:duit ele~.par _,... ,".~. ~_~.. . noastre 'to!!!; s,e due la dracu ~ .8;,. '-' , .. . oarasesc meleagurile , ''.. ~.. ". ,...., ,r M ,'~ '..,' __ _'" ~..', :t" l'" - p"- rtin ·d: II~'':'''' m --p-.~-: prazmo, un 'd"-'.I,e,uur .1. vma tori "",-- mes ,- ,: a"""'1 C',a' ute~:~. '01"1 mcrazr esc 8' _-1' - '-'''' ie 'E"'Ji:lIt:e" ara n ul-f~'aw'~';;'''''i~li'.._ '_'_",y: .~ mure .111.··.r _ C'!a"'"'II·b ·4j.'l" ~o 'C···S·· ·t·"J'!' .... tl alb si 'lllo:': ~1~'~_: _ ".', . , ',"spuseO'_ln:,~:~" f"""""~"·· .d' ..,' OC U .' .' 'C:": 'd" ' f·.1i,t ,e, ma~~rlL Clre§e"·1,···· .' _era .. , .,'..:-'" cit ~JL.. ~q~.~ cu chi..ul " "'~'l" _>. N
• • "". , • •• ",' , • '_ .~' ~ " ", ' ._. • c _ ~"

~'C·'~:':ta··~:!;i!' S ..,'~' c::u-lc,·~ se . ra~,ae ~t'~'I":-'1 c, ,J! ,m


#<;~"

s,y, '~'" d.....~"~,'--. :y ~na'Oo;!"t"O:'§'I"e·-· ·,8 so e' "U' c·fi, "a' de _rate c y~ ':'''""''f~-' 'e'. ;fiIia lb· atice ~,;: g~~,t· .... · £""'0' ~::.'r-"'e'·! depa c":, e' ""][""n'-- "'t'~.~'-l"!"lie" 'm":rlasrt '" ..uftsu t 1" ,--1'_: '-' ~"f' " ,~~: .:::.~ 11..:., ..,.... A], .' ~ eatu t "al'~~" t~' In,08Se. A",·yea , 0 pu~,ca f' '.' .. ~:~" .': .", ,,-.' --,fumoasa eu ;,;"ncarC8... .. c,e'n. ri... , ur.a ~~a ""1';' m'1'" 'l~s"" -'. '8 U'. "I" '8' apa, eind iIio]""l P" "r'i:v' eam fab ri ('iil.!'ion,diili ~i, cart_usele z. I L'al."·· .. Dar- erau g·reutif'i mari de infruntat trebuia sa pleci de ell" I ', ",','
,.' ,- '~aYti'c" g,e ,p',ree.a~'a.
, i!l,;.'~:__'
, 'I .. '.,

'I' ....

Jl .. ;~'!

.... ~.,

.... ~

a'_:,_,

'."::'

,':..:.

",,",

-<

I"

!'~

.--

.. ,I~I

,II

iU,-·'.:

":_l

g'" ," ..... :.

i',

.. ._. ~

[g,: .. ~

_',1 }.i".

·"'·-111~···.··~'a I

[I

"I~

'~ll.l!.

11 ".11~1/~I~JL

~.Q1_··,._

..:·--~t·.··.:__I~·i

I' I

"

._ '

"

,"

','"

'I,:,,'-,8\ b'- -::

c,

....

I~,

1.:"

"g,

....-

g..:_,,~

ii;!I' i ~ :..,

_"",,,'.

_' I",

'" ~,

_,

, 1"

,1;. .. "

.-

'''(,

'~~JLI.,.IJ.

I'"

i','

....

·"

, .... ,

:~,:

..

,.'

..'

c,

b~·

-"~c'-:I~'

.c,

0;

:-

,A,

' ....

-.~I

_"='

~ .. '._

.~'' :

I,

.,"

".':'

I~

_1,'

._.,

I~'.-.

l-:·.Ia~··.'_'~,

. ·...···11 ......

'I'

"

I:,

....... ',',

-'~-

ILl,.·il.!.iI:

.:"1

"-'I"-'!'~

i-

.'

'.~'

1':~~lliiiiii:

_,JJI

'--"!'~I"'J

'-"~.!

.~-,:

I~

,.,,~

:'/"---"[~"-.-i:.·_

:.

~Ul<

'c'" to·;·-._, ca ,e.r,am u,n, b·:;,,;;~··,'tc cum,lll ~e I~I ,In:a In~'e,egeam, c,u ma,m,a "a~4 ".c··:~:, ,..:ala -C'7/i;,~",t···· '.','. .. ,", ,.' te ". .-,'" '.':".- -'.. '.' .', ~. ~t· .. . '_~ to;1,1 .. - prlvlD te ]' ., ... .. ,e, ,',", ",,-,:,:.t'· '.- • ,Qn,Umll(2',~ -, 1-~ucrurl'" eram neu1t penc'['u ·'·'·I·-:,"·,"-jC'I'·--:·-;·' ·d'u" ':p,·,:l!e.·.·c.,·,:a~'t- 'D" .:ifI;.l,·n'lt"a· ·o:"p:U·'I(l!'J~ 'm"'~"~"a:: .l·n~-',·t' ~i 0-," 's~:,'1a~.'. :'b:-:'·a"'" 'r·\Qrz-;cti~e'··'n·· 't'a~· ~':~"""" .... l~:' ... ·~'p-.·O"·l~!c:-:-:Qd~"~a~ ~ t "":. Vtn11to'are'a' ;i~n ba1til e' marl ,poate sa tina m,a:i mu"~,te -:-:·'1 t·~OI"U. d·,,···p~:'!to";;"d,~ .' ·d··: ,-'e'~ : ..,norOCt, P,O]', --" ...• Vln,~oru ,1"UI co.ns·,t,··(,_ ·=·:"t:',l _,el,m,e. " ' ~·t·:,''_" Zln;:,, ,_ . lec:area ,1. ·d·'I-,~,m~-;'n--:-~ll"'e·-:-'·' 'p"""u'i~c'a"~' C"a."(C··'·U-~~ ~o d tul">'_ =- '0'" _f"--rum'I""li~'~lca:":" ·m··a·','n····i'fl,eiQ!'t'a··r'_"'_ 'l:-e' . _.·l8I,~L,.··. _".I. ·::r!!'io1· nat ,:.:u,.iL ""~~".,~,~I~",Jt_.',, e ',_~U - C']I ,leu,' hr\n,a,~ ,pa,!j,;.tllrle, t· ··,t·, ,ac:,es'ea, c'i!:i,'t.'it'·u"·~i:tii'''''''e·'l s,- Q";t"io' :1· -::.- '-'8' .. ' 1' "o.ae' . . .... t·" ,', -' "'U"'--.- 'p:- --.-~. d'~'D -v' ·a-·'··":t·"o,1I.,,.,.., ,~I I'd",e' '_.a...."",·d', ...··. __ c·.... "_''_ m"Oi'I,a,,·I~'·1"·· ..~ f··':'·,: " 'n··,·t~' ""]m'~I' e'" .. . '1:,:" " ,n1 .. - ,~ ,'~ ':' .'. f'Wg-=' .... _ UleJll., ':~'P1]1 ~,-'h'~ .a.ell .I,or'~a·, _ ' _", ,.""v ." _._ me1ua 0 ,com:panle d,e onoare" 'ca:r:e, ]nto:v'ari~e~te :pe vi:nator o 'bunA 'b'u'cata ,d,le' drum,t, La ,into,ar1c,ere:, il. p.indes,c !?i :il ,pri~' ,m,'MC eiu se,ntim e'n te' ·deose;b,i.te ,: daca~', S'_'~',a·",~ • ~:U~ ,~'n: t·.· p-'"I 11m~', Il~:, ., , v-..''l _.'D' . ,ac. ,,t, ' C'\I!I'I' ., , ,
~-"'':''':l'··'L''''''~'''';c--:-:''.'
-;r

11:

..··'

':,",

,":1':

'in~

Ii

'..

",-""",'

"

';"

'.

''-,'.''< ._-.:.

,"

.~':'" ,fIl; .~-._

' __ l'_

',1.;

_ .. _

!I!:__'~~"

,"_

._

~~

I'

11

,1][

I ..•

JI,~,

"

['

~~l~I",

,~,1.

'.'I!

:'1:

' .. ,' .. ,'

I:.'·~'=

,i

•..

,:,

"",",<

.,~:.__u_~~_:·

.. ·._··_· _ :..__.1.~_:.··_~·_'..:.: _

__

·.~:I

.....

I ..

~!.

,Ii

lli!

._.:__:_~.I.:.

~,·'·_·'."'-:~I

~_:_.:.:...:.-.

.I __

y,

,._J~
I,'

'.

l'!;Oi.

,w,~,

.~

iLIi'

'.

.,

...

.'

~'

....•.

R~'

'C"

~.!~

~~
l'

'.

,U

_-"

._~

_"

__

'_"

___ , .,

"

.,

Ii;!!

,"'~.

Id,' "

'(3:"

~I

,n, ridica,

:iD sla,va~ daca, dIn nenoro eire , Bunt 891, n .lntfm~ ":in,a,,iC'U osttlitate . ~Ii atjocura, b Onorurile plecarii. Codin Ie primi. '~'n.f~ta !c-ir,ci)umii, An,~1 ghelinei, de unde :i~1lUes provizia de 'baru,tura ,----,spa aiD, bilti fiind nesiinitoasa~, Ap,o:i ne .duseram sa lU'am un cii'oe, care, bucuros, sari pe Codln, ca §,i cum ar :fi fos:t ~tapin',ullul. La caderea noptii, barea noastra plutea departe, .pe Fili:poiu, pe eare 1- p~I"""""S;i lL,l .•..• _:.;" entruIu. :' m,,',II! '~ "pe U' n ::I':~!-b,~~ I'v-' mie t"a"';: ', a .:.. . ntra rat" ~,r~-'.~~: ~a~,~'-nd~-a' p _:_ .'[.' __ foarte ingt1st,~ Codin cunostea bAltlle" cum ~i eunostea buzunarele, Alunecam pe' sub saleii. stufoase, care ne aseundeau eerul
, :~: I .:

(;.jL,

t..::~

'__

:_c,

I~,

"'"

;,~c,""nla~'·~···tl"-"'~';n~··g~'.u.,. ·c'a~':l~~'·l'l!'7a~ ra :..' Al~',,~,.~c'·~",e-'~t~·e··', meleagu r' 1~~"T;!~"o-[~t~-u-, 'C-::'Ol~~ . ;Ql~ ._U,U;'-I, .u.'~ l!.oe, JI1J!. ;:~ile/a:'- . .. sovaire. U'.ne 0- r~~. pele 'f~'l~:l''":n" mici ,~ barca a'.' --,IE).' .. a~· d ,. , ... tinaea V" .liiiO ." ," f,··,a~r'"'.,.., ..1:1' a -:-..,.;;;;; ~ '.'~ ,.
c

'"O,,I!,

~_ _

'

.Q.'IL:I.~..

,a,

!!OJ'

.,

1:_

" "'

',.

'.' .:

"'"

!OiI,.IUI.~

"~:,

QI,I,

...

....

fundul, Atunci tnaintam, agatind'u~ne de ramurile ,siilciilor, sau. Impingind cu Iopetile in maluri ~i, eind niei asta 'DlJ mal 1 _\"~ -~',1" _. di oora In''apa...pma 1a: g'- enu nc h Y ".,--' ,'",. ·....,.., ,-'1~1f'O'O"'s'~aJ" mmic C" -'0':": m se AO: b :.' d, J, :':C ,a'e' "',_ rea fila'e, tr~ 'a: b __ .._:. ~ ~ Ei dracie apele -sunt mal ,mici de-cit. eredeam L. Dar nu trebuie sa ne suparam pentru atita lueru. Da,c'a eerul r 'li,'m'-'rn~- al~·t,Jl"" __",, v,~_, iesi .. 'tn~~' urtn __ ,1:,c ··_-iIl'~i·,I' lun plin a"" Atunci va fl~ 11.__ e senln :>...: £ mai placut :$,i mai U90~ de inaintat, ,,. " Curtnd s~alciile'se r;,arira,! eerul se arat.A m toata frumusetea sa noctuma $i.. i'lltin,deri ide pamint, mari :91intuneca te se d'\iOJC'I,~h~iisera ;:n"',· f-a~'+a'n 1'08:' stra N' 'e····· a:iiiS')'e"~'c'm':; " intr "-U'! n ad e",", .. _..] t l~' ~,~ ""~....1 ... vara.:t 1 b,~ , t die' cans" .'uri~ na'~-'ur,a e",I~Jl"1:11rOiS,ln'u:' 8" :n,am'o]~'' '~1 ,8, .,8 :~'J.rln'.~,:.. peste,' .Trebuii ~,i, oobor :~i eu ,mal a ·U'§'W:~ barca ; ~i, In 'timp ICe, Sotli1.l tr'i,g~a de' Ian], ma desfatam alerg'iod, deseult pe huma.moale ea un co'vqq ,alat:uri de Ti,gru~'" pe care- 1. tinoam de curea, !; ~ Dup a~n'u'tm ....r,~":~ e"I"'O' cot~l~'~rl'i'~_aQ'~I~~,l", ..turi d' ~[:lAU':I';~,....", i'..','~;Oi'f~i' .... U" .~. .~.,C' "III" ~,I.u.l~'\lt~.~! 'oe' L_D, la"':' ~-m''.Ott,' . 'yl 0,·: i.~,~...: ;I'Ll"' c·',.:'"'Iilie ~r,g_}~_~ ,.1[:' fi I~a p'..utem ·p'lI:1i"l,t,-,~· In;:vole le'.. adin c" .',n '3' ~"~ "fim"' . 'f:O,'>t"'1C1'" 's"'!;;' ~ ,~!nl :; ,t:u.I"J, rn ""~e' ~'", "~' ..~" ~ .. , In taeerea 'I"l;'~···:~·o,a'-pa~,a'·'pasnice '~-l" ,-,~,~.v' de", tulle ..~ .."JU'-[" .....tam,': " p""'e~ tru · "'9 ,._.,,'- nopti ~ .~l" ~ g." ~~ ~ ",,:or, ,intIL~o,ara,';, laeerea ral~Ade a maslmti plerdut in imensitap '; '" ~, 'r;"".....:1 ;1i ..... .. ]1] tea bao!}"",t]I or~ d ' D, :n,u,a:"~12:1J' , :zgo:mot ueclt ,pieSi.C&ltll, "ap·e•. ·~·,e a~t
oj; .. ' ,. 'Ii' '.,
~I

L,,-~I '.'" ,_

'"

~~.,-',.

,"-:

~:'

,~_

':

,,i _"ie -'_

"~.,>.'bo..1

~~.

"

."

','

I,

B' . ~,"_l_:__·'!II1

"_

,"

.. !..

I~:_:~

',_:11

'VT'3'"

:..~I.'_ ..

'.'~

·d···

'J

.~.,,'!~

."'!:IIi

_,II

,_l.

_'I!!-_~'

-~,,~

.j'~.,J1~
'-.

....

_.' ~~._ .... ..


~

~,I_,

"

:_~r.: .. ,~

_l.,.

:·-,~O\.r·

,I.~!II;;._

~ ..

,&._:"

.. :

I~

",

III

_"",

"-.!i!

"

~~'

.....•

::'

I."._

•. _:

.I'

fi;.,"-' (',

'Ii!'

"i~

_ ",_,c

.;030.0

~'f'i'iII

~';';"',..il;-

''!Ji.

~,.!'

;0.

~"JL

Iii"

,~'

~\."

~Jl.~,

_~

'~_

~"l-

'.

(;,

..

.C:C'

I,~",

,c:-

'+'~lO'~""Ir Q~;ll·tur"" ~il·."",o'P"Q,q·t~l·lo'r·' 'I'~ Ci"U: ._~ "u_ a Ita. ~l:;i f·~p~,t: 'b;Tu';'n ;'~;C;'~:i"n" r,""~ ,! !iO]I,g..t I '. I,~:' ll;i;.y '... _ '... ,. . "iI;iII, Q', L P~'~"l",!\ll:f';a+,~ "~f' It.iL~:. g, ..u' 'l' !.. .' ,l,l;;i'l ...I~_.,l! "" ...

,£,J.

i""]"''iIi''II'_,

tun,e'(~]me,a, ,nnpt,ii., D.fsc"ulaprins al lun.i1 ptin,e s,e g,a,g,:en de'IQsup:r,a, oriron,tu-, lui, ,cin,d,., 'Cod:in", inc'ircat leu u'neltel(~' d,e \Tfnatoa1.~,e; iar e'g ',.i~~JlJ, ~n" .p' ~'nt" a" ,.-;~',.~g:~ ~; ~I'~_':' t" - r~ 'l~ca" li,.['"G!~',. Q~,i:~',"' '" "b""~ !©If' ':. m··.rtf: , t~ (';0" d':", c·il.....'nJ'!li;lin p'~~'r;~~'i'~a""-m",;4._,'C~,!~,'_"Lru\ ,c's.tre ·c~,:ibUlgi§.teior :~,i,aJ ralelor 88J.ba,tice'f" - ' . i~

""'"ill

~-'1

8l1,

..· - A ·m· a<. JU':_l,~ 'I' Cod In l~l arun,ca povara, ,·a, pam, tn',It..~, ____ . ;I'-'-'~·_:_'·intinde N"-' 8 ]__ e ""£' 11"-'am .] a 'mar,.Jne,8 Un,el mtmc erl""de apa, , care ,'1:" .' e .""'-"',~'(.::'". cu · ·.,e~~ ~.--' c hectare, -~ea, ~a] m~.~e d-·· prm d mar· muil't if! Z:\ s d,e' L, -" ',':lntr.e .• to <, ..',' -, ,!, '. I " "'~i ..'~.toate cele pe .',' I'r'" .Ie ,'.' I.,abatusem~ Celelalte maluri, ':hat, care ,..3'IQ·P'·_~'~ ~lr\Oa··'··"u· 'rD'·' j ..,. 'i'---n""s' lum lunil '.. -U"""" •. tu: li'!Ii,;;i, abIa Codin " .ciI<,C' O"~s"e" d 'in ,-I""sa"~ .- mic .~. s·~e'" r-Y ,,11, 1· "r, {jIj;m' c·'·n~:'··· ,t .'-. " " ~-~ u·'.. 0. ".lC;8 ''Ii,;;~i-,_a -,~ lnti id .1.,,·. IS,U:,_.' 'f;a''':"'r'iR u,~: __ D'a'~', ta ie AU··~ .II._:'f-'I!'~I!;g' _;'n', .. ~ ~'-" f!-''''''e'-'''pu, ,,_> nAt, t .• In,re,,:~aJ,,1i C f'.. C:U. atrta ,S',Uf' ' ~t b'!II' '_e.aCl -"-II"V . ~ -- '1 -l·' b· _' 0. msu B:,· m 'i'nzuie, 0 In8U'.a ,,) 0 eonII:'.. O""pen tr~"' -. a ~,-,··'U ".' 1,0sela ",':. ),- Ai······,... SX vezl 'D'-U" maldec ~l··t' A:···, ~..·..l,."~. vtnatu .' .r: duna '1- da c"a:-' vrei J, ,'r.'> "¥ gr amald~'x J.i:l U"n "0"" 'C--·l-'·'-n~·d':-I t· e',· 1''" a )JI voi.. face snopi J.F-io ,_" V------,Oi ir.t;"" n 1.< ,",
+
___ _ . :.:: ri._-~_ ..
I..

~;;II:!I' I

1"1

i';' I -.' ..... ,;,

~,'

-..

I.' w

,- .',. "

-'." '," .. '

'[' ' . .

". . ~'I

'.

'_C.

-;(:"""g'

-'~'I'~'"

I_

-;0;

.'

'1'

'_,,

.-:,'

I",

".

; '"

'~:W'I'I,""'L

...

',-1"",,'

,-',,'

"

I '"

1-:

r- ."

'U, -.,_.'

liIi:!I'Q g~~.

....

-~'.'.

"',

~'

,~.,,II,,

." ,>_

....

i3

. ".£'

.......

-Ii

;'i:ll'~~pft
~~

'QlI, ~

iI!

.t..,

-",

~:,

.'

"}'

,.....

,-

.'

.'

...•

c,"o;l i

. ;:-' .' .. ',--- .

,1'1 .'.:.~

.~:' ..

;11

I·· ....

'_

',:(1.

'.'~. I"··-" ~
_

','

.:

!,."._.

~:.,,::! .'~ 1 .... -:

I,

'1iI'!'.

".1'.,

:_.!

~(I--'

~:_.

:'J'.

_'!.

_.

'_

.•....

lr:_.'Ii:&

,I,

~i!!I'

·l

"_1

.:

...

.1.

~.... ~,~,~-&

"1"/'

~.&,

. :'~._.

':.:':

'!:'

",

'Ceva mal tirz]u" i:'ntr.... Ioc mai putin adine a1Iacului se un , . -,- d:; , -- ._.,~ ' puttea veuea un os 't·,· '.' raeurt.• din sase stra.t'·,ur,I,-ede snopi, •.. ·rIOV ·f:x. ···10. ",..... st ~IQ'e-:~I+l· ~ .. .--, C!I't'-ltov~·,-x; za ' '0-' f·'aw,cen ,; t ~-,-~~W'~'. a._'- "·1'ib 18 ,_.,'~ ".t',a ·d'e·- asem_,I.:_,_.JI.~~ln, dir .'. u'-I'f-:' ,", '_---.l., is·. >,' ne, aseundea In lo,~··c tav .. de ,,, eerul'I" Aeeaista era pind'.-' " "r,~ . .1 .. " .a~ iiiiiIIIIooIiii·V-:~~I··n··'5t---·ulP,-·t:!Ii! ~aV~ 1, vo ..·;m····_", __ _," m.u,~murao_!C"-"C'' d' '~' ' -,·· ._-dobort , ,'..... , .'_"'-"" .' ln" e ~ ~ t ,~,~:,f,a.}'!;;!' ""'" i:: un -I' .oc "' se f'oa:r~ :tt1rel_-;], U .... e ;Sl\1 -,lb-a t.ece sle b- ri8'n BSC' mtrt· ....
=,-" ,'-'.
,Ii.

~'i!:!i.

,0_,.'

'Co"

-"".

U"

~Q

:__:_. ~.. , .,~_..


,c,

'!;ili"

:' ..'

.;LJ,

',.-.

'.,,'

IQ,'

'~,'1i'\ ~'"''

-~

10, I

_,._!

IO',II!¢II.

....,

A:",

"'~

~.-:ilZIIl.oiiiii'~

'!II'"

,,:,,~,

'Qo

,'1

31.2'

odlhnese nl altul, Dlmlneata le vezi fugind dinaintea zorilor ;,seara, dinaintea ufin',itului, ..Es.'te un vesnie du-te .. ino v intre aeeste doua .inte~ Atun,ci numai, poti sA Ie lovesti, caei, ,m, stufliri.§,ullo,r, se eufunda la eel mal mic zgomot, ~'i nu numai ,,'-'-~~"~'~I t ,-,,~~i --,-~,.::,c,c_'''_~·~.'-'i''~~~I~'~->'~::~': desisului, 'zbo,~a mal atit Daea tree deasupra "II" ",~:,",,~"_-'!,:, "';'1--"~'l-~--_' '~'~ 8US de bataia pustli, MA vet intreba . ,~,daca (. asa,~ cum le ey ;r ort • '.'.'" Ite , aceste _:. . n st -,,,,,,', d ,v, ',:' ,. U~ , 'C' 'urn'; f-'~a~~'·t-" • u:,'" '" ~.',' dIh a... ti p'1!i'~1fIIi ca y'" n ":I~ prin ,I,.,'U-" ' slabieiunea lor ! Cind apele sunt stravezli, le place :s,i"se ' dIntr-o priveasea in Iuciul Ior tl,j, zboara [os de tot, Asa ,ci,!,~' pinda, Ie i'm'p'u~tfu usor, Int'ele'gil aeum pentru ce toata aceas tfl, os't enea I"'? '_/ a Mare'B mtindere de' !a,pi" vibrtnd c,a argintul viu in lu.... a 0':::_: .... nmn ~li! 'O-nconJ~'ur-at--'W' ··',_,-I,_,~~"l.',',l. ,_I,_I~~', ,. na ,1,_l~ ~~ mina- " lunli '~"mconrurata d e' m aluri taintee m·· "'"" .t!'aiii'1!e- sa ered ,c'a un :n01l1 potop inecase lumea ~i ca..nol eram stngurel fiinte l~n"-'- via "'·'.a-:,- U, 'n-"-' val d','-e:'C' ferte ire m,a"' 'n- ~,'-",-', 'r ... padi, 0 nevoie de-a striga, de-a plinge sau chiar de-a rna arunea In apa, Tremurind de emotie, apucai miinile lui Codin care rl:~' dea, aratindu .... ditn,'tli,sii frumosi, ~1-1spusei :: lf?i. --- T~,eubesc ·Codine 'r. i _, ~t,iluca :mi iubesti, Adriene L, $1 sunt mihnit ,ea te aud spuntndu -m i,... o - De ce mfhnit, Codine '1 · ~ ,",' 11 l'ln'~' ii7~e' " M, Ah.. "1:ft fii d i~'a·~,n"'lI!!!!!I!!!!!i~11 n'in--: iC~~l.od i:.i.,~,': ~'nl m~'1i 'm' rut t· •• ca ,$8. ne f acem f'' ra',l d-,e' 'Cf'U,Oei!' ,~" :Dar:~i un frate' de cruce, pe Alexa. Codin olti din greu ~dlata i s~ltuneci : - Alexe nu-l un, 81devarat :~",se de eruce.; Am f,a,cut. '~Q't'a-::' din prostle dar n... are ntei .u valoare Alex',"'B',' e". 'C"'D ~l· ",. .": : ce':i:m]ti~ care se tem Ide mine ,i ,lac pe m,'i~ b]j'D,da'I' f'iind,ca Bunt puternie, DI,aci 'mime :n--&, ,mai fl" bei :! m-ar sculpa in O'b_r,8Z.. Alexe eel dintii, L-,am ales pe '131 de ci,udi, din dis,pe'rare '~i fii'ft.dc's, ,ti.e~ sa cinte frumo,s~ El rn-a ales din mlndrie, ca. ,i, frumoasa Irina, "c,a'rei"8 Ii place $8 se numeasea iubita lu~iCodin, dar, daci.,nu i-ar f'~ asa f:ri.cB. de el, l-ar insela ehlar in noaptea aata ! Iii rldica 'fa,ta, ca'tr,e discu] argintat de pe cer, care :i-,o" lumi~I'1 :~ivorbi cu amar,aelu'n,e. Prietene Adrian l., Un ,fr,ate de eruee este alteeva L, Cleva care poate nici. nu ex]s,ti !,~~~, frate d,e cruee e,s.t,eci:nev,(J, Un ,prin ,el, ins Ufi,,;, ,nu prin altul, ,i atuncl dragostea sa e mare dezin teresata S' cum 'p_ inlmii noastre 'f IC-:'i..J! -1· vlezm,. f-:x, -,)t, ~~"'a.; , ,_:,_ < 8C_ ,', " ,n.1,'"_,,
e.
"--C, """ _:o: '.~'

",I"

'

'Ii;

_:,!_)_:-, _ _:,_:-,'._'

'_'

"""",\I;,

:_ ,:_'.'

'I'D'

'J' ::

,,""""

'!;O'

,._>Jl.~,.,'

.. I"I.~:~:

,·.l.l

"

'lP'~'I[r'1i & ~1~,I.I~~~

;i!:)C'IO

_- "

[.ILl.",

II!

", . ,"

ini

IQ!

'...

.~ ...

.jL':

'

:'

_" ,~

""..:.-

l ,_~I~

,;!I;.

"_,

W'

"

,.:_,

"

,','"

,,',

','

"

'"

'--,

'

"

.,---'

"','

... , .. _. . _, !Ii:) _..

,I

'_

j...

"

_~,

"

,,_ ",1"., ,i

"
II

",,'

"1

'''"''.:

'W!'

_'

Q,,,,

....~

'L,

'"'

~lgIUl_,

;tI,l"

~.. .'.'

.Q,';,_,.-c

'

--.<.Ii

i!;,jI

~.~_..:._:

·__ l

'~ .. ·,

.. ;.. ,

ug

.:. '~~'I

:-__::.-.

1-

·_~I-D.-t.Lf~ . .-

'J

'__:'~~

'IIIln

'1

"'~!!!!I

.:

..

,I

_,".

".g

~.1

. "iIi.,-"",

'_..

I'

~:'"

'-""",~,

I,"

I.

CI"UJi,,1

"

QQ'

,'"
I

o!i~

,I

313

....~"iiit··..·,· -N,f'i" . 't-_·,· ( T':"""" capla,a OC ·h·' plZmW,.,or~ ~""'U '.ma mal, sarn,_al' '-N"'.I a.n~, . ian,!aSe ···¥-:~t-'-'''''' l)i, · .... .-.~'p-. llo ·n~·li!!'mI·': l~C'" 1-,...... I,: ·l~'c:-·r·:t·...'a:·'t 'C-- & £'!I'a f'-'~,c' 1~a,""'i'J., .'fiBV' _'m"'-';~t I.J! .lU, -earn.-. . a-",·m·.~. ~ 1';, '111.;;, , .. a .i~j;'11 - -b"' ': '-' ~m-'. ;""IIl~ 'm:"u'l 'It· V·,I.'., 'ro:····a~'" .:..::_I;;;, "r~ID'am:-.-· 'S' a';;" ,~Ptl·!l)'. ,", ··,~. 'I:~_:re_t_-e'!;.,.,l: n:i!ij"t~ Ie .• C-'x.,'!· 1_,U~i"., ~~: .~: f,:e' __ "_,,:, m.. i!!'!i.'lt. tla"-':-"'- d'~' --"1 ",C;l:Cl .[1." .. ~ nr-,-·-,;O;I'CI ..'~P.'iia· a':'~e·~,p"ta:' 'm-'" 8;"'; 'U" :r.-C--····u'; to:'a' 't"e- I!!:II-s:te-:--·a:-· d:'lD ~'J1.: n:· .,.;i 's"e'" 'd'~ci,...-,_ Jt'f' ,.' _y~ . " .~.~ -t-!"·· '. :.' -.... :-.; -'. ···,'It -~'i~;0;1'--"--d' ct· ._-' ..' - ,.,-. ,,'t" para mal mu·, '" p 'n,H Ice, 0 "8:lJjat ml .... -i3 "au,uc amzn.e. ...en. grolaz~... 'bu'II7,jf;rjjle a I.:,;,.U, '.':' e- A8r'-_'- Ie' ~ ~r' -_ "",,:_,' nru- L:_:;ii;·· II,.1' ':-~re II,e p,rte t ' e p- ,~' . e ,:-. os -ut-~'-m' ....... sf' ~nt'~·~'u·b4; - d '.~ '-'e,n'a [·~_,LtI.S· ,,~. -~ c-e~1- Id··:_e .1.Q.tr .. .: m-~·~,-,a·;:: s-··p-:-'-u~:-s-!" n- __ :.·',nt,· do' e" "m""a- ~;m·-··Iu.-·-+'·aWJ'i' -' '-' ' '-'~ '-'- ·-:-·li' ns "t·· , .. . ' A' ~. 1-; ,elr'~'~',e·'i' · U·· , ··m pl.__ ,;~ a.I,:unIC] . pe'ln.tru intiia oara in via't'a m'eal' Ierta.i" to·tu,~i~Dar' Tla'naBf~ .. . a u.n~c,~.~ol!U' -n··-iOca': 'm"·- ·e-··re·.·'··u' A'~ 'C"U;' m- n'u m··- 'a-" era nl.menl cal ( ~11: '.1 . .·t,'IIo, :.x rlu8, >.e . --4'+,,--- •. '-:, ..... " ·i.···"" .. -'h·,····'·· ·d'····.-..,l!;'t .,.' .~n s,a ~'le s~, .. ':""-r..3 ..... ·d'····: UJ).,JL~enla , .mea, mal CU _,,·az.. ·eel·.. e] ~ .[.--, -. -:-J ... .... ce, e· ·d· ·~·-n···· .ur~. _,a",~ '.1. ,cerca " ,..~- m,B- "b . tOW M'.-::., .s. aplll ",e8.;i.,':'_,_ .':1·. "-'. ~:m----:' ~n- --:--.',',-,' ,sa. .. '.,a,..8;.. ,·.···,a -'i't'!."· "~n- -'," 'm
.-_!iI ..

~ .~ J'!'J, sa ma .mtretb :. aeestt- c~ne'va prln -e~ t1tSUf1. ~ 'b-:>~i~(._'f;i! cu 0.1d ··,~---:-j6'--'-*~;_, i'a:. C neasea agoste pu:·t..-...1-,?: ? - 'C'---~~'d, un "I'_:·:·,.tl .eps·le-' a -·t---'.-~l>'li ~ ermea ".0 l!?l mina, a.p-ci i~~,'i , to '.t... igare 'Er,a incurcat,'J nestttnd daea "V' ~ aprinse __~ Y - - - .~.. --in,te1egt Imi spuse, ltil viol ·expl.ica.,"' cum ae i:ntim.pli intre ..... -.... A-' "' du-ss,e, -.... , .. - .. ""l"-t- un. ,-'-. a'-'UID"-:---_ ·oame,n.l~1,.1 allzl: t s,plun·ln,·u·.... ca ,aTll ·ornor __, ,- - om" ·'.C-:_j. _ 1 t· '-h t 'I :LU.dol ,IOls'pl'\ezece am,· "" sa.:jell·€! ,~'m f'ja ..a".-'-eC9'I_U-,UI']1 lD .... lil d-~' : ·8.00' a, t' fI~ra.te~e -' d t f·' d" d sese '.. .- I meu ue eruce. I '" ce a ,~jJl -uusmam ue mamte d 'I-~-"'_~---C.:-"",:= ~ .. ~~cJ-~·~·~·'i··~·~·I---:·-~:,~t,--·: moarre, ne am .~. ibit..~~., -E-f'l ,;-....,-.:.': ares, eram pen ru Intiia iu ~1 .. -_,U, mai m na oars. Iubit de un prieten. Aveam saptesprezece ani, ieseam , tr 0 ... ,,~,~'l~'I-'":hi lduit ~ -S:II,···t fi ·.'1 .," do ·~/nnll;·,,-,-,-,·e.=-c...~. d_1[11: ....- coplwrle_e d '.,' ClIne "Ul __U.l . ._un", IU· a_.cOU:8. r" ..... 1 ", :parin.+ii. rna, bateau 81 ma trtmiteau .sa fur lucruri de, nimic : r, ~ 0' ~al:__ '.... .' ~ In--' '110"1'·, ....._~,--8 de 'g' .-'~ '._._n. .',v t '" .' . -. 1· O t:,"r":a--:,'Ii!!~t:-'~ ._-<f'-'l;j!,U" din .port g,g. U '.•'" ,at,"!'n- _8,: de la. vecini , sa,.... multumesca i;m'i spuneau 'ca sunt asa de urrt c'a as mi putea r>~'~ fac: 8,0;, lepede 0 sa " ',._ femeie bortoasa, I ,5t.radli... COplH .n .. "' '.- ~ -"g;;ij,_! I·· .. i d·· ta nu ,~]nuecli._.. t- .;!'. ~ ....: . ..... '·1:' ma" minanauII' ."R, 'f--'!"--'l'·aar asta'~.- +f'~' d:---...pma ee nnpumi eu e ,-I_:",· h·• ..,,_.···I-:-: -~'···.-II"i '· d ]. meu, .... '· 'r:J1A:i; '''''!paisprezeee am apot fru ·r·,!rmou.. ':ICI _i·-·""'t: sal. IDJI.,nEJ,}ln felt '~' renu A···· gele :--·.-··,r ,:_! meu ~. tl unci s.~n~e~em.i.se 0t:\-~·~',,··,·~:-,:-· - ven1nu 1:-' tl t .ravt eu l-u.U.lor serpi 1I 'o···-·r-' ·P·---I£.)' P ~,'m-i-l~'n-·~'t~'1 ;n'~d D.'t:-:a·~ C·£iI vrennul D-_,e:C"' mai ';;0-' draznea ~";l 1· ._-, de ,_ vorbea sea d 'U- 'If"!I""I·t- en ia m ~ibt, P-'::-:'~:iI loc ""'l'lt ru (~u...a!..:a..~- c"0-e'"'a:" Ie Cred peam I. £ ..,......, . ste"-.':.--'''' :·a. rnurit d-""Atunci ca tats nl.U,rI ,e ,mlCa me'~~,-. -,Un'Cl se lVli T-'~:'-"" ..... In .,.rumUl :.. .1.an,Bs'e :~,. di meu si nla, lU ~J_In prl.mu,_ moment ·E---·-·:':'-f'-'II·':.:"·~-' ca:·Alexe , '.U, §l -'I'~"1: iubi dir orlmul mom.en_~-.ra ,rumo,s ,:,--'- .. exe~ :1"-1--'-- .~-.: '.. t··-,. .~. .' ,ti -· ... ,nsa pUI-ern.IC ~l ..m·arllllmos.~ A-'- .. d, ,a,v,~am o.p.:sprezece .~.,mln.·.~O.l .,',,'" .,. ..··· _ra,e.-c: "~ ",' - .._...1: ant, ·A 'hll- "'1 f--'·-·-···, t- A'~'d·-·"rla,n:, ce,. mareUC,rll e sa, t·, .. 'ii' i·b,.: -'-"'-' -- -....... un _"e_,u_easc,a :-.~ --. -'' 'lii'iiU' . a_ _ ... 0- m' " 'C- "''''-l-'nld-,I 'p"-·e-··'n·-"t.-,!L.'_.''['.t 'P"'i;;,~m'--.... O'ara, p--'i'i"iii"lil!"~"'~' 's,ar··U·-tu·l- "1: s~u- ·d.' .. :--'-"'. .,. 1,-I'.u.Ji,,,,ll . ...' . e. p:rle··t J8.I '1um.ea, pare',a t~.l ,se,:lml_ a· lin.-:a~,I"areia,~~.'u.na .mBil 'b-'""t . ',,_,. "'h"" (b .... f~''!IiI'J··· ·N-....· r . l!-a;~jeam a,ploape d .eloc'; ra beta.m;, Ml sle.. I~pu,na lea s,unt Uflt'i ,Ne -~ioi!'m,' -':-. '~,-·f·'·~ , ~ L .. .. ,:- - "..' . f ,acu.r.a, -~ , f~'!1rl ....e- ,cr"",e , 'n' e lU. lram "Iarra-:-~, .In>t' Ilere~1 "-'. ---- - n,U . .1iilla't'~ ·d··-··- -·;:-_l-~~·U·. :[]'u mai inc'ap"'e .[ndo.iali" Dar- op-'t :Iuni rr'I'ai tir.zi.u, ge10zia 'c',"""' 'e t-' '-u-ri~: ith"l~~ P-~, c"~r' n '0' st-m- H ·d--··l~·-n·~·· uz:- 'a' 'V' ''-0-';n-'-'~'C'-"l!i![ci"l~ ,~.-l"··le- :j:'l~.::_1U-I' llb-: . ,_~, . a '-n'I ,fSl~'
''!it

,~A' - 'e-'r'!I:J1' to' - . -. '.. ..... , t ~ln;.de' ' 8--:'1.-'1< 1' '.c',11; eSI.J~ U~OI.•. sa.,;' e"
'i, ",.

'-'1:-

f~:'a"1\.0.1 .,A'~ I--:~

- '1'1 'DI a.-·, lU b -.'' to. ~.~: '~r


.~. -, I~

'!.ii:A

to,

'a' t' _.:X ~w.li1l!\ Q,J ,__,,~ lun' '.co t 1 ... poare ,et sa. IU ...
til:
.i·,,{-,,~ '!!ll",", 'i"1i
'0'

11-.'"

'-I'

~.-")J.""
J.

._-

-f' ·..

__

••

__

.~

__

J,

"I

._.

I,"

'.!"

,.

!II

._._

..

I!!

--·

..

i'I;

G"-

1<'

ot

'~'I·", ..

.-i·,·"f·-I,-:,

~I . '-

_.

'.. '.

1;,;;'"

.·'I~,-.-

c_.~.;,

,,I,

.I~

.-.-:'

..

"'j'

,",

I···.

,..

,'_

"-',

"l

",:',

..

',

:-::

:.....

_. ~

'1.,;.• -,

.••. ,..

I'~

-;

=:. :-:,', -,- ,.; s=

.....

"~~i

"

:-

.'~"I"-'

"'1';:"

'~

,"

1"':

':-.

~,~,

,!!!:

I -.', .

--.

.1

#1;,"

_i""

.' ";:;, .

·'-:'·c,'··

''"I

>-"',-,

"--'1""

.. ,

".

"

i,

·!(:I;I'

.,c".·.=·.

i-I'

.;-r"'----.'.',-

..,..

,--,:. ~

":__C.

II;;;;.

:-

g,.-

._,'"'iIi.-_
,.!II,

&

,._IU...

.~

- L._.·

..• '.

I,

. Illi.

J:."

- ,L.

."""

,_~,

_'

'.__.

<

__

o"!..-..

,0 -'lib!
I

",,'II,;.;.I,.IIi.'

.. ,·,~.~tIi

.1

1iiJ!._

..~_

.'

'.'

.:-._-J';'.--.,.-

, .-

'--"'9-

,e.

,- .. _:".,,"':

1---1'

I-.-·~

- '-, '. . . ...-:

0"\.-

~.,'i
•.

-:: -.-~ :~,. .---:., ."."

1'--

--".

-t' . -.

- -.-

. -: -.' ".:-;

-...• {-.~

...• -';>

'1---"'1:

"-,'

(..

:-1'

.-,,-~.

.-.-.,."':

_ ..

"

.i

'.-:.,_.,

'-:

_._1 •.

,.'>iI'

.l(.

c.

'ol

"!!o

iiI

'_",'I~;j'l!""I"~','~,-,'.'.:

~j

.•.

·.1.·

\'-'_:~,'

,':-:-.;

'!i.iI

''';'".'

,.:.-:.,

.. ,-.-,,:-,~:

'.,~~:

::'['1"""'-I'

.,:-.~

II

...., : •.••

··~··'!;,O .;.:-

':-, .

A.---:·

.. '

b- ;....

~.

-',

,_I _

-,

(i"

ill

-,

-..

,-

--.

~"

...

-,

'"

.-

".

__.

_ "___

, __

•~

.~

'.'

-,L:__

..

~I'

'

,'" _.,-

~ :..

..•. .

'. "'.

'.

;1,. - ... ,I~\_

'm--

,-,

.iii.

iDA1g .~

.,'C .•.•

-'-I

""1'

"

.~-..,;..

-."

j· ..

iIi:I""~

':___.'

I,~

'_'~

:.-]Q:___""'"

-.~.___;

,C'!,~,

:~'~'

~ lla._ __

...

_ .. 1_

JIio

U.J: ....

--_'Ii,,;oI~O'·

. .. __ '_

- I.

·a··:·· t __

-.

-.

'.'

. .....

!DJ._.I

.. ..::_,-

I_~_.

·'

LI!..I,. 'Ji!III
..

ii€.OIiI.,'-.

i,-, '1i!,'~

----:1

~-

..

-1'- .'.

,-,-

." -

.~

'g

.Jl--'-

__

. : __ ".•

'B'

U:

I_,

.I

- __ -_ .......

_.

,~--

'"'

11-'

--::Il-:-I--~'C!i;~'~

.~I.·

.' ....

-'- .....

'f

...•..

-' .... ,

.".'

.'

..

_' ...

····1

.. ,:iII ..

--:.-.~-

-~,

"'40.<

'!;;!'

',I,

ci fratele meu ITanase veni mtr-o noapte, !n-tovil'qlt de trei ticlilO$i. sa rna surprinda dormind 'In dedin silcii ,i sa~i··o'moar,~.· . IO~Orit -enl.-·· . seul t'-a""" aeum J·IU· deea.. a oam enflor m····i!IIi!8·- u achitat 9-" ~'Ii ··t·-·.. £!,ojl·· .1\ '. Atoate ~stea,. eram un ucig'a~,~pentru 'eli a,~ f'il putut rupe ·0 Cf,tl,c'A, dlntr-un -pom ~i -B,il~l gonesc I Dar v'rut'J vrut cu o.. dinadi in sul t~ l onnor pe 'T-'ia""'~n' ~'''I- I-am. O"-I"m'~'" orit I ase v"' :' 'p " Dimpotriva, domnil judecatorl m-au gasit vlnovat, dol iani mai .tlrziu, ~'lind, am .uels pe omul.pe 'C8I ',e l-..;,El.'m prins in asternutul iubitei mele :1: .Ehei !:~~,. ~, .fi om,ant atunci ehiar ~ ~:n. n' ~ v-_ 'p-- 'Ie" 'D'""u'm-···-'.'e~'7e' ul ~'C!ita C'Q' "rl'e'-" eirrn ~.~ Ie st '-'.' -lu 'm" -a~ !\tl:'i!!!i d 'e' lP~'UI ~~IV' ·e· 'T'u, Adrian, care nu e:tii ee este su'f'eri.n.-ta. iubirii inselate, Il'l'alj;;l<, stii ea mai rea deeit foam eare-ti 1~'f--'I:"~l~e-" }~,t<:.- - ,'!!!i Y '.. matele '. mal rea, decit arsura fierulul rosu, mal rea d eel t moartea !"Ii",' Eu eram eel ucis atunei, '~,itot pe mine m-au trimis Iii t' ~ .~ f· oena I S· ... t~ In tIre asta rn eap, Ad' rian. ~l• sa.... :B,_·U,'C). ammte r ea.... ~. '~. ,,] d tortdeauna .. ~ oamenii n:··:·u-,;-' i£!;; iubeasca pot .• o-"~m_",,,n' ~.~ n-:'u- st ~;•.• e' sa. fa,c'a dreptate t. ,~ . ~ _ ~ Eu. pot s,a, tie iubesc, Codine, spusel. Vreau 51\ fia fratele tau de cruoe .! .. . Codin j'm:i mingiie pi.irul~, Parea dureros de miscat, :r~m.as,.e'-mu.l~a vreme fara grai, pe u:rma. zise : .......... eu ered, Adrian, c,fi numal tu ai putea s-a i.'ub,e,ti. , 'Si un ocnas ~llili . a':" f·'a·llc:·-l~ r-un ueigas .".,,,.' om".:: bun d: ar ~rv- '.__ din.... in . _'.,g~·ti'·!I!: 'y '_"y. ,C'!~-·tl+l 'll'·e·al"" cuvtntul._:.", A-f~'~r"~, . ~t··-:;I.'I"I \,;;D . _lI. " g mic !Ii;!!~t . . -:t> "'", . ._. . . ~',,,. ','" d.; de asta g., ¥ _"'. "~ P~·jI"!IIe·~ : -, f'rati:i de eruce '~:,;i fae eu cutitul 0 eruee mica, pe -'b:ratul :st'.jn,g~e:i teeare soarbe singele ,c,_'vin'e din mima fratelui f s,iu.,~II pedepsese eu moartea p'e,·'1fa.tele care 'm.B trid.eaz, dupa ce mi-a' 'b·,a·.ut sing'ele~ .......... bine, Codine, vol bea ' din singele tau ~:i m~a v,ei E·] pedepsi 1~11''11m oarteaA.,. d a~II"'i.~_ t..~., 'V~,~O~i, ~.. _ •. ._"'"' t~ .. .al,r,~'d~,~ll,., lrc_ Codin ..siri ca. 0 fiar,a saIbat.elc·l, r,acind sa, se cutremure i'n.Bula noastra 'r ICilin.ele tetra. 'Stt:n,d [os, 11 v,iz~ui, c,i~ei ri.dica, bratele c:a.t.r1e eer ~ C:rezui ca miinile lut ver ,atlnge lun:a~ ISe' ba:tu plest-e ·f'run,te cu putere-;:: '.., ~, :D'umnezeulie atotpu,ternic: ]' tun,' e'], d.e',schiz$·nd 'b:ra~ tlelet. To;t f'a,ee' sa ~ii lorn:" c:hiar clnd iai u:n 'b,ot d,e' malmull, da(~'fi p,~t'l sa te f'iaU~i. i~bit· in.tr:~a.tita ,d.e u.n copil !' T;a11arin.'d. 'pe mi.ne., :im'~'stri'vi u·mer.ii cu palmele lui g'rel e.,. lmi lU.a. cap'ul intire. m'i:i.nt ~l :m:a. pri.vi· ,drept in. oc'bi.;o . .

sii~!uf
1
'. ';' I ..

e,i :iata,
" _:'.

.r;am
.. "I ." I,
'.' ... ) ...

~_._.

I:·..·L.I'"

'J

' •••••

I",

ll~,~ :.. _ ',', ..

.:.:> .....

'I' I~I

Ii ~

".~

.'_":_:'_'J

'.:...'_:~

/:...1]1

..

I~g,

am

am
~

>

I.

"'-_.

·t· _:....

._!

- ..-

>. _. __/·I .

~~

'.

:~:_.

iit'!i~ .... ~Q,_~II'

.. .:._.

~ I,

,I ..

:'_,

"

'~

5~.,."

'.'_~,

': ....'.

,_:_','

-> -.

..

....

1• ....:

.••

,'_,~-_,

".'.

-\~"'~~

.•.•

~!I

-.'

..

'.~'~'_':

..

'"

".,

'.

_'

'U' ,
[._.~

'

'.

1 '1

..

le·>r.i!i
: .. _

'!!ii UY1Q

'_.<

i~'

,~.

_;P.

I.

~!

_.

R~ \rUI

_ '1.

0,
~

I·a-

I"

~~

I _.

.'

I~.

,_,I·,~a

,iI!:!"Oi

~-.

,.,

~l.

'!;;I'

ftj1:~'

'W'

it

iI'",

_ .. .-....- ·:~'C~l~1I _~.

I I, -

ill

._ ·g.·1

r.

:-(

.' _"',

"

-e _.

I. '.

.;

~\H

,-:

.. _,~!~,

--,W

'.. ,.~",

...._-~.r

~~

'.

~I ...

Ifj

IIIl.U

1 .'1

" .' ~

~I'

'i::!. . ICIi._.',

1 1 -.

....,

..

" 'I:_"_'~:

..-

-"

. -.

~,_.

:'

·U-I

I.: ~ .... ·II-£.

'Ii!' ,

. _..

,lUl

,""Q ,",0

'IQ .

'\oio

~.

~.

'.

_ i;::I!

~,y,

. __ _ _

-315

!'ncit erezul ,CAml-lln_flgiebl :pi,ep't'~"i Oje1ul lUJci, sub oehli mei.., N'u miscam. -Taiie';i Codine ! Atu'nd, -'tinin"du'-~,m r,asu'fla'flea'j i;:i seoase ,plllarla ~ se inchi'n,8.,d!o tr',ei ori. IrBi, lui tinx, . d C' dr t ,. X" f 'J. t""t mma S': ngs, care ar:'_'ea~::,u~.:_-,e',a,p:::,a,aseza Vlr,~'u_" 'CU,'l:,U_ I UJ, 1:n,Qu:ntru'l $i in :n-lijlo,cul antrebratului ~'l Ia:§t'elpta~.,,~, Su:r:i!s.ei f"ctei, lui, r'(~deV'[~111ta, sal b,ateca., ';' Ri'zi;. Codine, rlzi, tiare ,:": 't- z . T " ~i. :ale' ". 'El rise cu t(Juta, nll11,W1J2~a dintilor s,t;lli"de albeata porte .... lanului. ,~"i, in timp ce ochil ;stlLtea.ll illfip,ti intr."'ai, mei, ,si.m,ti.i. ue brat 0 mica, arsura, O"-U80',ar,a_ t,a:ietnr.a fiacuta ~in ,~l~" cruee M'·'·,',Ji,1. _ \ 1"'1·"8.c. ':II'-U-'1i Cod in na~'''''u-' 1""', tremurt n 'd', buza d e J~'Oo~ ~:~n-' . =; 1,.[: ... ':'n="If:'i'D~p·U'.' si t,·-'~~'a,m'-", UI 'r:-'.e-- oeh 'n .ost'-~l'~' l::'.D o,.:'p"ifl'l'-~"'1,~, :11o,S-'Up" "r· -'Ill, ,-,~; 'lit' ,.L _ ~u' _lL ,tl ra'nfl ~,0'- eruce 11e,reg"-~,u1ata care sinaera usor. ,0, privi t"'lnta; sperlat """P'e urme 'l,1?i in'elina capul peste brajul meu, buzele in cepu f,a, sa, sug,a" c'ald,u,ra, lor l::nli flac'u rau.. Codln ~a~nlaseasa raulta vreme.; Nu mal misea.; parea adermit, .Capul _"i trupul sau Iormau un,. merman inert. ,Atu.n~i, it1. sarutai pe erestet; asa cum deseori sarutarn c~ap,'u'l mamei ~., l se E .' i,;i_ ochii 'il ')ucirla: in 'intunericul a~, ,~:r.lire···' ',::.~~,.--,"'e~~, ~ (!'e-', " .' ,al·s"c·'~i ' A,' '"',p--·~·o"a'-",p- 'e", m;- asin ,a, ]. _a.~ .__" _ al lU'~i t'liiU"'·,-, ~a ",_ ~'n·,'file-"'p .. .- ~,~ .. ,._'_a' tltul si ,dadu dous Iovituri vlolente 111 antebratul Iu! \T61u.... , mlnos. Si~~"ele' U~ni din t.ial~:-tLli;F,a," in eruce. E~·I: ,al')"~~~)pi'f! rana . "u·,. ~ :., . e b...' /JII'-. _EI ~'. I d-',,'';~....'''?ol',~, m··· .... n}-!.6 : , ,~~~, ~ f;,<)',ate~. :;j. iilllnl ioara \~8 v M ,R {:'ll.l ~~i~.t(: u birea; Bea tj i un ui Ot~nas ~~' dupa cum (I, 111ea va du CP ('"t\ - ,;,~;£~ Y11., ~,roapa iu;b-'-' 1~'I-'li~;~,1,'1'-U: i ,('''0'' '"p-' "1""}-' u . 'Sa,tri, singel o Iui Codi n, ll~ [.1Il P' \~'l~~·il~_~,1"U ~, ~:1t~ 'pl '.iv C'Ni, GU, i i ochii lui 11{~ra:~)dato,:rj~~
:8
""'Ii; i ?!I~' ~ ~ , '__ '~'~:!I!' . :

vizut ·'un- om mai ,,'f'rumos,,d'Beit era Codin in, :clip,a aceea.; ,~ " .: Pri~'tene ~r "strlg,i_ el, v'ej, ~,vea .curajul ,sa· ~i. lal! si.... z,girll bra,'t:ul" pentru ca sa gust lsinge pevl"l1ov.at· l' ,'II, -- Da t., 'Ui:te~ tale th ;S:i .in.tiD1sei 'bra,t,w ,s,t1ng;' eram nespus de 'fe'rlcit'l Se piti In lata mea ~" fira sa :01&. - sll~, beasea din ochk seoasc cutitu)... U. tinu ., cUpa 2n a.,af4
"fli ,nic:ioda,t'B, n-am

Mi p,ri,vi .p il 'p,rivu -

11 ,10 ...

J"':~l..1

__ ".'."~ . -: .I ,:_,

'J"

~._

~£I.!I._:_ .._ la

I :'iiIi. '..
._

\.1

"

-_'L

,1,_

.,1.

r .:__-,

"_~.

-. __ .':

~,~,I

':.:

~".

jQ;,~

,~,,~.

~'Q,

.i';'J,,~,',

.._._."

"-!II'!i-

,I .:i....

,.Ii.

~~-~J!"

,;t;-'tI;._'

__

~I.:,

_.

'

b;P']I

-,

'"

III

01.-.,

.1_._1:

·.1.1

~:

.. 1

.".

I~"··~·

__

_/c::\

~.,

~~'r~....

t~:

I.'

I.

'.1

'I!'"

!Ii

l,;

_~ ' .. _1. \;:gl

.1, _~

1- '.

~!I

.:_:J

III'. [!II

-:ti!'1"~ t. J!,,~I. "',II;,,:Ji"L-~, ~'l''!ir'ii"o",'~ 1;.:'.11""1 ;l~,,\Ii, ,!.,••

Ji. ,'-'

!i,,-

:i)-, ,a'

...

l'""'"" J'.l t.JIl,~"

~,m

~~'. ~;.

~"·;,J!f--l'..l' l-''!I,,,",-:",I,';;:' . ~?Jl~,g,


~j

La primele jiC'ar~ri .ale zoril 01' s{~ l.VJ! 'U, ,~\:~, r t fj~>~ rate, r:c~ zburind .foarte [os, Codin trase cite doua rO(:tB"~ :1 rr ,fh~t;a.re cird, ~t patru din ele' fie ;pr.abu!~,ira 111." lae-, chi, LltndlE:~ ciinele
.I!il

tuturor :: ........... , ,Stii~Codine ? De cum s-a Iuminat, ",Co'toiu'U; a, venit sa dea tircoale pe: Ia ferestrele Irinei. 'Trebu ie :8a, mai fie ~ acum p-acolo, ,,;;,CotoJ.ul'"era poreela unui bai,at de vlaia:" vesnic ind,r,B_Q. _: "_' ':_):

dar b..·o·'a"'f~ d·' slava , Vi. .:_:' 'f::r'au+i~ .. V", e···· . . ~Ql .';;' si d' ,,'-_: ' ..:" -. I ''E'I d ~ '"' t~ "'" ~prm ';';",8', dul .. V' ur ·,.Il!J,ra,_,Umln],'c:a; por tul ,pU:S~iU,._ 0',.] uaram · =w Comorofcei". Copiii ne recunoseura, si Codin le a.ra'ti vinatul. .. Aeeasta fu de-ajuns, pentru cia toata harmalaia sa se..ia dupa noi, Dar mie imil. era rusine 'C8:,. dumlniea, sa rna ,ara,t atit de murdar in vazul tuturor. 11 rugal pe Iratele meu S,-\O luam pe 18 abator, El a,e supuse, C,U toate ~ se g:C";;'fl!e' :..J.p.'~ ... l a' frum o Q' 11111'; ca"'" p~ drum rul aeest a b .. ~.,.:.g,:~':~'.<~:_ easa I'rinei ibovntca, Aceasta, c,a toata mahalaua, trebuia sa fi iesit in poarta, ,. '____" Daea rna. vede in, zdrentele astea, 0, si .... par ~i mai l urlt deett sunt, glumi Codln, Atunci, un eopil apropiindu .... de el, spuse in rrsul se
IU.~_,· _._ ..'.... ·I . : g·,~..' :'_ .
.~._,I~l

se -d,u,se sal 'le aduea. Pe 'U'f,ma venlra ,gi:,~tele':; dar acestea, r,inite numai, s,ca,p'ariL, 'N'a,glti:i';1 care -,se a"p1C:op,:i,ar,a cu zgomotul . lor earaeteristic, ne lasara sase bucatl~ Soarele Jneenea sa dogoreasea, ·,tintari'i erau grozav .de rai,~ Pe. ],a zeee n,e mtorceam in port, spetiti, plini de PcO'fIO]" basicatl,
0
....

':.i

~,~jI

OJ'

[:'-:'.

_I··'I~

.~._.~~

..:

_:,','_,',_,'_''''

~.,~:~

~'~'_

I,~-l·l···::',.lj'

I ~.I

,,:1

l····_·)~·_ oCIi ''!:til

:!,~Ul.&,

he _,~'.c _ n ~l'" 'dg""::hc g. -:stll'i't·" ,_, :' ima," ~ nee tu '~'~'a"!: ' l· "'.'_' 0 .I. 'y': n iduiosato :"r-,-'D "a'-:"r' "'a~',<, ina 'T-r,~,iI';l"':n'-telile pe care' Ie minease in; eariera Iuiamoroasa erau nenu.:Lull'
A

,_I:~

,,'

. "'!!!&O',,-'

'C'

J;~',,-,

-,

. ',-

marate, tar ribdarea en care le inc:ssa· era pr.overbiali., Irina- singura, temuta iu',blti, ,8 "lui·:.t~din, fusese pini arum

~~:

'Il..~'; m "·a:-l.~;'UCl'"'fOIO]i
:__:'_ ..... _' .:._:, .. -.1 .~:__,

Mi ,gtndii sa nu ,se-intilllple eeva : ,_ Codine An 1"110'a; 'f·'!X'g'~~~··d_:_"U-"('Aatel·,.,:-':m'-"I"';c·a'o.#. nu-l :v-~e-'; bate I -.e:;,"" ,A, ,~ A'h, altA, el, iti f'ags,dui,e:sc" fripoar.-e ! Dar si "tii 'c'i, prin femeie are; sa p-iad- Codln, Uite C1l1m, i se 'uf'ci stnm gele Ia ca:p~+~ , ~Istrinsei d m Al1l:n--'~ •.. ~ A.11_' l .......... ' N: 'U', uita C,j~ aeum suntem f-;I""?t';~ de cruce l Nu trebuie 0;" . .'\;; ~ .._: '.
' _ __.._.:II..I._ , ~, _ o!I.
,--:-(;1.,;1;,-","1"'_ ,,__.._;I, _' _,_,~ '.

sc~ti,ta,d,iese~rladel~'lui.-- .............. :~7"--,--,-

- ,- '. - ---- ,
,.IIl.,:: ~'--' . '

,_~.L

_,_.0 .._,,_,

",

'(3'", ,-:

t_,

1 .. 1 ..

", .,.~

>:: I,

....

·:QI

._.~~

,",

1"

IIIi!lI

_'or

.l ..~:

"I'

..

', ~

~IV'~J

'"

I~I·_.

..ilti'~I.

'~:'_____:"

ill

Cind ne ' ap :fOP' . iaram, Codin den.'·~~"lrti "~''-to .:., si arunea ','," " "'-'__:"-'~I:"'~--'-l-~"'~-~C.. '-·-----l' ~,"-'~- ..,,,. eopiil V-~l'-' ---~''Ili' 0, privire asupra Iocunn, Casa urmei era a, treia om CO~,t) . .,-,.'-,', , ',' d ':" ."'j t :.~ ~ jl4'1", ..-,. aeeea unc e", - dausesem bileti '11 ]1" 'prima ,noaS,.I'ra mnmrre .. ", oue ,U.la :C""II"d"~"" 'soei'_n,g:,:;']'b','eJ;,ll '. "",0'1:-"'"0 t,,·· '1'" . ······= eok ·_:O~ln .,..' ... -' .... ,' a,~ ..:, 01U· er~aaco '0t.' oiI!\J,"'m'-;-p' :, .... c~ u"n-'" "',- opotonnt _~
= ',,',' '. -~",-.
----j " ", -.. t '"
'.'C ... :'

I~~.

-~,

'.'-.

Nu-m4 .p',.,l',a·~'nfim-",;'JI,fl b-Jtt'n--I!Ii'.n If..'.,""~ ~' N,~C" ,,~utn -~"l C~ bn - u.pa;., .. 'ZC',~, -n _~a ·c·.>· ..... -.- ..-::: ~,~nTln ..-~. .: N ,8n m,e;rg,' ... ,_',(:", -,~.~:--- 'Z-,a.'~apa, ",~ w .. _ " Ci 8e'BTQ fi .di,m',i'ns'ata, b"~nt'~ .. ~. ' .... <._':. ,"_' ~ ,-.·,-_ S:-a"'" :m":-a'~ ti"'--:n pu",'" ...
" .' ..... --._ "._".1If.
l' .

',''~ , ,"'~ FOI(l1;e VE}lwe


"'i

.,,,,,']1,

,.:1 "'1' Ute BaI.'C1,m,


'-A'.' ,

lU,.

! ..'~_-

:.-'[

·.II~,

'!'
~

g,"lnilM·'
:.~I[(.(

'io

",1'

-~-~

4C'I

:"-.

I'

I~~,

_"_'

I.~·=-~~-····.,

'!iii"

Q' _

....

.,

,~4J'-M ~,!pI,I·[tI·

..._,. , :.

",~

... '~ ~

.,'

ri

:_.'

mai era 'ca el, flAc'au'l '0']11 trei ISa lturi de clmpanzeu, Codin fu la apatele lui :,i,...-i inhi'ta de eeaia, pe el ~;i pe tiigant, Acesta din urma se _ ,z'bitea din toate puterile, ea B-1se zmulga din miinile lui Codin, rugindu-sess ... dea drumul, 1 . " ''J'I!' ". . t'~' ',: jf~' . .. -~, r t ~.... d'~ S' h '.' C "io1e 'n,u ~l V'Ol '.I8JCe.'nlClun rau ~striga Oodm, -,"a C,I·,lar .... am te ,~:leinstese, ea si-i. cin1;i, 'acusl, aeelasi eintec ! "~i~ltin pe-amrndol in. curtea lui. Priveam prin gard. Cu biciul in m.'inia, Codin '[I silea pe "uC1oto,:lu" sa se dezbraee, Aces t'8" era deja ;i!iol:n, 'c~ml'a' ~~ Izmene R1i!'1 se ru '-"g': "8' ca'.... n"'u',J ~a"'" a' '. ,'.. [" fac ~ ,de ri~,a.. ·Codi'n, 'if-'biciuia. :: dr ~'- "_ , - " , , -----Haide, gura !,'t, ,A~ f'j putut face s8,_·'ti dunl maselele a :din tirini, dar ai. neroe ! " C,md, :"Cotoiul:'~fu in pielea ,goal~; Codin lui un pepene ~e:r:de:tcam de un kilogram Iii~llegi CUdQ sfoarA de organele gen 'Ii tal Pe ur',-'ma,"/:~ '-·,] oase p-.- e""'- m aidtan ul Comorofeel 1 sc

."', b 't f" C--'. ,t, ~, '~'" ,..,.+,-'1 .', ", Prm- ;,~.·al-rln.", ",I·.··.010']U,lL· In,,,e,,e,gea pe C·:~;,..a" tNt'n.,
'l;;'

,Ii'!! -,

care nu

sa
.'

'Oi

-"".

[.:

- ",

~ ..

',.'

.'

-Ill,l!.

.. ~I.,

.. '

,",

~IJL

.&,~

I~r

.. ·~

~I

~!:

..

1.. "~

"

pf~:~'~C~d~ hlJ:r~ne=i~~~~~~
;;

~"_"

~r

-,A. ~III'

,I,

,,',.:

:",

,,':,:.,

einta :

.~=-.~
.A ,.",
iC!i',--,' ' •.. '-'",,'.

.. ",""'; -,

,,:'

'.-':

,_".,1.-

,1-.,

','_-"':',,

'"

;-'"

"··,',,,'"'1

'

0' ft'i'u" .., ~I'!i' _..·'W~J · Nu" , '.'_!iiiilhll"~"I~1 P' ..~-"1'1'1"8-~." 1,::",f:';,~'._I. .....
"I'll'

F,oo'ie' v~Tde: de ..sCiZclm.~,~,


b-:'-..' __ ' ..
J.,I..I ..I!,Ji,_<
'. ~"

a'l;,;!''~~n': '.1,~,·1t~I'~I '" ' :VJ;


C-'" "0-,

_, .I.-JLt:t,I;~'-aQcasa'_' l"'PIMI,e~' si tn apoi , Pin x la


,I",',,~:!V,"
il ' 1i;M'

U- 'i"'!I:.~, ", ,_"I.11:u-:__'.

din
__ ~'
"I

h..... nu t ·'1 t-' mne sa n::!a' d- 12' ~aeeas t"" patame, Ad' ..... '" l lYJL,a_~·_wa,u\a, tncetase b ',Q etnd ;i1lt-:a!~',c'·a'~ tntr '-0"'-' bun a"" dim ln e"a,'' ta'':': aeestei Iunl d e , ;j'ij,·nd·,'" rt au" g' .-t, ' 'f·-'S·,p:.,l····'!I1 'II:'n- :'7v·····,nn-- n·:a"'p-'-;r',a-,c.t7_n"lln un-' , 'O:"1l"l1" In"I:io'[-1 a"l'''u','n f···u", deel ',',,I·t', n:mort de h'o''-''llcra-~'"'' ,. .. ~C'!._ ii' st'-t ... i '.. ·'1 .. ·.'. ,1" 'I ~ msnnn~," - ntm ,--,'C- carantma.u.urtea h":.Q,JLtenCU:Ul ~'fru ,"':.,.".',,-.... """", rzotata. n ztlele ",.",_, medleul sl ,1..'--"... ' _U'(;".'·"' sa insp ec,_1 .. __ urmatoare "i' internul care veneau "~"".' __ ",' "'" l_.,.-~ ..-;- .. "
lUI'
0;

"",_

,-".'

";I;Q"

_':'

', .' .,.'iiI __


a' .'

i!'

. " ..

,",

-I.

,:' ..

,i,,_·

.. '

:,:.,1: ,.

..'--,' '!wi",

I",.:~.-,l,,~,
.,

i!.CiI D,
II

.',
-",

.~'.".
,,',
. ._ .

",'.'
,

I.

,:~:.:
o'ii;_

..

..

_'"l'·_-U'~(r
' "•.

1'1

Ii<

,'-

. -,

"

+.

I"_

._

..

",",

_"_

~_.

.& _. w,.

",

.....

...' _ ~,
t!

".

-, \..p

'.
..

,'

,!,

.1 ,_',

','.

~:_

lI'[,'il l

.~ I'

'_.,

:",;

.',;;;1,

.~

'!!Ii,'I'I!a'-

I, -

',~.,

._C,~

,I~'"

c-

,'"""",_,

'.!"

,1",

....

'-:,:'

'.

_'

....

3,1.1:

teze mahalaua, rtdicara ,ei'ti'va suspeeti, i:nai.nte de sfirsitul saptaminh, dol oameni cazura in pIina zl, Dupa trei zile, 'in,ca, unul .. pie urma veni catastrofa : toata rnahalaua fu , ",_,- . ,a. ~\.i, curind intregul'.: .. oras Servleiul sanitar abia ...'. ., <.: contamin e·t'~;~'i '~..___ putea prididi : aduna holericii, morti sau bo]navi~, ii tria Ia spital si-l ingrop,ai Ine'ca,ti in var, Un .ingrozitor furgon negru um bla ide, dimineata :p,in,a noaptea, Lua din greseala pe betiv-ili care, pentru a ,,;ocoli,,( boala, nu g,ase,8u alteeva mai bun de ,fa,cut, decit sa Sle' 1mb'e:te,. " Cind molima fu generala carantina cam, de la sine ,~i, emigrarile incepura, dupa pilda celor bogati, care :f'u;gi.ca rei dintti, C,alatoria saracilor nu ,era, pre's lun,g'a~ Cei din Comorofca"'--._ d·'. ~· ,I,. Ia un _' kilo m €·····:tLru---,·· ·,s·:·'w.!': a··"·b·~.a,t'o···"·'r<u'-~l~-,u-' '~.~~1.~ IU;.· sera In If. 1'" l.. '_. -_:. tin d,Ei corturile P"IO m mare plato u sterp Codin dadu semnalul plecarii ~d.avusei cinstea de a treee Inaintea Irinei ~1 ehiar a luf Alexe, In. seara. .. eeea, trei a corturi (al meu cu mama, al lut Codln iCU Irina ~i al lui Alexe), Ia i'uitea'lA injghebate din prajiini. ~1~o,a']e", emu insta·.,t, - su - b'_ ee -- -1"·-_. -i ds - _..._ t ---. In, c..O'CU. cell. mal'."' Q:d":" .. t '.t'. 1- . - -1 .. iI ... . 1,a,i_e c€'rU!.L ,.rumo"s '.,,€! au,gus !-, a,pos,:,i , al platoului, Codin ridiease to;a.ta tabara, In, ziua urmatoare, IQp.i mult -de douazeci de corturi se instalau ,ln, [urul nostru. Codin Ie sill sa se aseze cifmal departe de noi , Cu toate ca impr,eju:ral:~leerau traglce, glumele se tineau .... ~ fI'U c:'-p'-u'-sa'"" d 0 C-n··- . In'" D···t f'":'Ilnl'~"":c'il![a' di .. ·a'" ·" d n'U' (.. ,", ··:_·"v'_· t p'u"n'a' Cfill ·c·'e··a m-·'_'·'eJ-i cu h mama .lui rarnasese in Comorotca, ef spuse Intr-o zi : ~ ~ Veti vedea 1 Holera '0 sa se sperie de mama si ~os,a dea "peste'noi. ,ri;e'to:ar~~ ~~ '-,A~'fi fa~utmai -tlhes,~o iau,~ici~:taspe"-_. , ,.~ .,:--. .. . .-- -- - .' '.~
i,·, Jl.., U

~u

1),.'_,_."

,.~.' ..

~~l~j

..

I..

=:.I-IQY"

:~'.:.}~ :., .... .~ .. [

! ,I::

:":·:Ju!·j~ ,"':.• ,' Uf··' .. ':. . ,

I~

¢'~

'_

I','

:... :

•...

,'.

_~

._.J

d-=:I,O· ..
'."':.

.....

__

.._

.~ __

[_"

",,~

_-_

'.

__:'f.

'8·" U l

y.'

Jl'J1"I1""': :,

l >~..:..., ..... ~~~Q ", '::l.L

r ..

'".1.11

......

~.

U'

".~~~,I

... .'

.:'",

I, ._,.~.. '_ .....

~I._··~

:. il

'11

iI',.

_ "....

,'\'~'.

,JI[.

_.... ~.

1•• _ .•...•

...

; ,'' .. '

,"

~l

0,.

~,c'l

-."
'

Vdl,'~'::".:,~,

Q_..,

'~, ,.

~ii"7.' . Q,,t;;,,

_'_'

.~-""_":

._'_.~:

..w.,,

'~'.,.

.".

I",

"!I.!'

a patra san a cincea zi ide 'Ia instalare ........... ][]. in tovara . :e··,'·a··m"', pe," C'·.·,-···~o·.·.·.d~·In ' .. ""p:' ..·pnt111'a···''C.~ 'p-.-,·o,:.'··' £"l·>~·r\O o·:', v·· .. ·· In. .1.. :fac€IEi zilnic taberei : gasiram doua femei ,~j un eopil euprinsi-de varsaturi ~i dlaree, Budele 10,r ii aseundeau, se rugau lui Dumnezeu $1 l~i frecau nasul C'U coeolosul de eamfor cristalizat, atirn .. d,e' 'glt" talisman contra holerei. at Codin se ras:u,c,i in, lOIC" ca muscat de, vipera, stric:a,. in.tr-o clip'8 cele trei corturi ,~i 'i:ata.... din nou, tncarcati ca niste ne eatiri, 'in, eautarea unui alt ]('J~~,ferit de holera, .. Alexe avea earuta lui, ,eu care Iucra in port, Arunearam, elate peste ,gram.~d,a" tot avutul )no'stru eJ n.. duseram, da' e
" .. Jl.'~ ".
I~ '.' c. ') . ~ '

A vea dreptate,

Intr-o

d,imi.n~~.ta~,

'.;"f.:"'ii..I,c:..... .

~.L,~

-'

'~!!;;..

c·~

"-IlL

~_

Sl,g

"'gc ~

n·· :n:~ ralben n· ine ~·~l~· trage doua palme ~i s.triga Irinei : . '-., Dezbrac ....·OI goala 'i!..." pi'·e m~-,,-:!"':ii-m·:·····9 l?,V·'·~_'i. Frea 'C··'~I,O,· p]~'J)'~ .....• <.'.e, .- ,"-'. DI··"· .""'~" de aracu 1 ,~. .:t d "., singe. ·ar sa nu , uea d".'..1"','.. sa. van .ca nu 4l' ...' uecit ' S~O raci d:rd: ... c'a~atun c 'i" '·U·It.''J-t'r C~,,;jji su n.t b··-:'~ b~ ¥ m '1'"' '.liid.: :uc a m I'"n t~ In·' u m ai r t ~;:, ,b.~· ')'"] 'este m am a lui A>dlri an 'a·'I'·m e u '~'J'~ '1£'0" ,. 'iIi""a'~ ta
[.IL

-.....- _. - 'p' d '", . d .- ..... _.--Ina f re,ca.m~,a.,c_. .... UI ieea ue sar1 en, cu ..pasari, 1'- ell", """- - '. parea . e - ~' mu -.~..._. 'qn- c'·o·t de ! rai , prJ ve',!l.l~, iC'~u,· pe 1 mele ·D·,"··,· . ;,-'.~ l,n, n,op J":~l-e .. I ··'~·'7:-:i1i·~-i...-..·· ,- ~,I ,-uJL ~a m··-·;e U,na.I·l!! na· '.. ]d··_:-,_.s... '"'ate . ,:~':-, ,',~l. "p' ·1: ~" - ,-, ~a~ to at 'n- '1·': un·· ·0· ,n' ..... .. pl~ au ,.~n· ~. . '-'-.', , . 1··'·un·· un ',l,lili, " 1I.~e" ~ ,."" e·.. l; .t el ···.. ~l ClJ .,,'.__ r'. '"II.D" ' .,;,,' ,:····1- . :,S11'D1~ ..... ""1·· d - v .~ .1 un;;vis al ·c' HI..leI .lll.e ,e:'. . o viat .... I~,"U U"In,- c ·e~""·" 'be,] ,'.n,'.,., ~ '(·!··C··'i..ij'b;C-,;1, 1. .. ifiiil-'-':"·]"'" ~. -"' uP',1 V~··'1'8,,-: . .1, . d,~1..... u ..-).,.~ .·__ ·-.,~.']Y, U· t. .p'aW't"u'Ii"a.... ~..,,, 0·" 08Jla pie ~~~o·n-,dT ,1'\,.0;;,. a.llca un, ~·N ~':lij; h aid U·· ",a._."',.".,_,:""",~~,,,. u~_·~ '.",;,_-m·'eitlsem 'in carti.. .' S'i iatA ca~deodata, marna se moleseste, se i:niri.steaz8,:, are
I 01
.. . . '....'. . .. ". I . . '.."'!i ,' ..
I I . '. ~. _. .

Dunare, . . . ·:--~·I,·i·,,-:" '~,,-. '-'. ..m a'cest, adapost, unde totul pares .salbatic, u,~~tal, ,IDe, pe I 'd··-·' usturonn ";..,, ,."., ,: ,I-e,_:U.lB .,.. ,r" , .. , si d.··· holera ue.. noiera, ~ll'e' ,,· ..st " , ,.!i"']. pe care treb ,~ sa- ], .memne.. :.-~"" ,do',e _..., , mfo .:-' pe care-:-1 ' purtam la ,g':l1" ,~l -..;},' ... otetu ... care '.';' 'i~""' . ,~, ce ,;~. ,t",:1 eu ~ .. cam onn ,,-8
~' ':---, '-,.:=
"~"'I'~<', ,-, ."'.'~',: ..... -:.: .. ; 11.-. :.-~ '-, '~i~.··,-:.·::._··l _.~~ll __ ··-:I"-_-" I~I:.~ .• ~~ "1-"'-'

Rata asta, pilla' fa marginea- pla '~ouJ.u'i,.· ~ Ia patru. .ki.lolDl;@tr'i, die', 'ail!: nde 'g'-~;~e'~;._/ ,;' '>_uu~~~~" .'~~ ~~".; fia· '., l-:;n; O"··r'-"yt . 'U" ~.,_. _ :~ Qe :.'-.qj~"",~ 0·· p'a'""'~'''~~' de ~'a~'IRi'i. .·.,'l-':IiO, ~e·...oslin IA~e:a'· 'Jo~'_:_'U :-_-"_, ·.....
c

~I"·_-.-·

"

'['_'~,.l~1. ~':

,.'~

,~~,,:,

'.: ..~

I·! •

.I·'~

:1';":--;'

,_,Iii

,"",Ii

1"1

'--,

I··

"

1FiI-,.... ,

'I

'I

'i! .,'

.. ,.,.

'·'i

.:,_

iI~, ,

..

-..'

I'

..... III ~ .,'.,._


:

,"

"'.

'..

...

"

_.'

IL

•....

,I

It,

,',

. I'

.. ,,;,'~,

'_

..

iI,--

@'() ....,l,U,

'!"'iIi"I;-:.'--

'.'

s= ..

.e

....

r!~.,

t,I

~,,'_"!;"..:;.

'!!.;"

i~,

..

'.

'I

·]1

.,'

\l.."

,1.1, ":

it.

.£)1;"

,.

,-

_..:

iIl0

.-

'Ii <i'

... ,

".

iiI'~

-"I;l:..J:

I~'-'
_I

.'.

--.:!;,
• "

";-,,¥
_

,~-

t"'.iie··,f'i.ft

il"jj"i'ol'a· 'c'
~

returi '.~."_ .r· ... ~


,

~Q;i; ,..~

Id'~~.·u'r··~111o~,Jl. . _. ~.~

d, '_..~ £l

c··j,ol·P-..... -. "'C;~!

!I!

C·':., :00·''-··." li
'_'_. ,"",

'_ . "'.~

':'

I!k'ii, ~ ,~.g,1

'g.'

·0· '.

I,:

~""

Q; p,

'."l :_ ~Il

.~

~~

!I;;.';,,Lo

_.', .~.

..

'.

~,a"

ft,,~.li

.1:-'·

''''"",

__Qli.,

~,

g.,

'... ,

".

-."

.. (~, ,[,~

'~o::I,

:_t'-

,-

'.ii""

,~.) ..'

OJ; ....

.,

.I-:~-

1,... ~J

'.. "'-._. __ . ,": :_.'.~~I


_.::. :-..
I

j_

,'[

",

"~1

_:

I.

Itt

CI'~·I.

.'

To'-

'U,__:_,

:.;,.'.~liI:

II. Iiiiiii'l

,_._:

a/'_.-",

..:1.... .

._-.~...

, : .....

_ I~

ii'"~

,,'.':

,",

..!Q

t'!oa~', ~ .. _:

ft~e"acaun hol,eric 1'·"


·S'

I~!!:!I ~

1.::.0.,

.~-·n

Ie

1 ~

. ,' ..

J.

',,:.

I,

.. ~

lQ~

-I..

:11

.L.l·'

I ..I_.!

I~

',_,"

l.

1'" ::....

I~

'!:'i;

:.~_.:

~l

I~

$!'iI

"I'li'¥'!. U.l,,;,l,W

,c'p, !IJ'l.'~

~.rUll~i;dlD2ml1tr~-prl~h·Mf~~'i~e . m .. a u, All,~l~: litllt', '~·p;n· IDa'· n' ~m·.·.·.u-;l~:-H'm···'.'~.-'.... , t.... l1 a· ''''( 11>~,u,~ 1;-,-' in'e-,J~; d:-.;- ;"n·· ~ - ·r· ".t\ . ,11. U -.' ,a~ ~ ·O·l' l~ ~ ...,~~'U ~---,Mam,a Joito, ds'ca nu, vrei, sa la~.i'~e A,drl.an si'ng'u,r ,ti f"J:C \'~ _'. a te :111, ,~lt''i iilIi.··.' is "·.'.·~.il ., j i sa.... Il,,1. ,'., ~'. Pie ) unle aeop:,e'r'ii .... ,c.,re crf.) Z1 ca e ru 'l:a'belor n1.ele :!' . Flir.a sil :mai ast"'mt.e~:'.·l's'Ounsul.. • da.. p'enieBua 1;:'1 0 p~·.tll'tf~ ·d'll _, f . ,1: .~i.. 'u'~n c'e'Q··, ·s,·, :l~n'-,·t··~9~g:,m·-,·-; .:,', , 't·l~:p···.a'' ' 1""", 'n:,-n:'I~l'",n':j,q/,~ '1 ,u, .. .:'o-·;J in.· ,{"'l. '('~'l·:n:••.. .:. ,;0;,:'," ,J,~ 1. ,(fura de' ,~a~{f' .. . ., ~ - - -- "- ~it" ,r ........,... 'B~_'U~' ·ur'-, ·,ti:..... c.' Q11o, ~'nc~·~"~~"Z.t·~:"""'~"L.~' '~·'ilil;n,~~ 'L,'z'·},~'~,e1 a t"ro~,d.;~' '11:·11;1·''''':',1:1'1-'' .. "-J ~;:l'Il..~ 1 Sr~ t' ~ · S'-':~''iI''i;g'n.l''·' . ,a ,nllva, ·1':-::',,,"- '.'b· ple"e ,~ ·E··· si(~al"a_·u ; ...gJ_~e d·~'~ ,. ,7",'. ,SU'. ·~·'l··ij, 0 ,",' ~ ·n· -'10l ,~~ a· .JI }\&.~'" ln, .,,11O!J,]~ ",!.-' 'V· e...:·,;: ,r" t~; '~"I~ ·d~.'I .~ cr,,',. ,~, (;l,t·' .,~(. 'u· 'n .", r·u .. ''·1- , ~,,..'3, .. A d··'·· a ',;(::.l,{ ,~a ~1 ~:;;. ''f'' "J-'ab' -m,Q'-'''n.u -,~; '~I"',;o:;; ....I']ft:!'" ni .......li'I"t'...... - \:.,_...IOClI n t 'n·-d::.L t~,~. ~~(l ,1 '}. :i! ,'~ ,~ ';"'tJL,dL.'~L ,~f! ~1 ..... ',lit 1 ',~.',~, ill1',- ell1",(=.1.., :I' :1"·U t·.c 0; data z,dravan, 'cu, otet .~I-i p.-use 11iajJ1'\~·lp la fiert. Aptl,j,jj in· . ~'1 Q,n(':n· d-::-:-' .p. po (' C\,',U,·1 \ ,~ " 't~ ":"_ ~_'·x,e',," "1.0'.:'l::·ea t~, 1.,I ~h~,~,~. sa.... ,dd.Jt,.a 'il~:-~:.. p I)' ,.. .r;l,t _ri; , ~uI.~'\.!,oJ.., ..• '.'-;, .U,;., ;,..'. , ~ ", d' m~~'~'1n··-..e-~"
J
l1i

hQbote1i
.. "

··t··· '!;II·t·-··e····' ··m······-· S' "... ' "' .-....'. -' ·t~" ·1' ... . ~ ·~'Ial,-.-,a,: .. '"~'f· araln'. ~\ . 'f/fits·-·· p,e'I':Iid'.. e: l~ 'c:o,r.:·u ·Ul Sll a<,

ill' timp '~e 'Codui,


L]I;:IQ.::__,'..l ,;~:. , __ ~, cc!:

')

,~

."}

-"C::;"'n g .. p··u,·-·,,·~t..a,m cu,


'.".I! ,' .. -. ... ,

..
,

.-l'~'t;.

,~iil"'jj

1!;;.;..,it1l;.,

....

'".f-_'_

,"'D

.'

'. ~'

.,

'.,,

.,.'

~.'

1",_,

,_.,.,_

._

."

"

::"y\.' __

~in
_..

1.,,-

..•.

-;r

I.'

I{:'

. __

_.

I.IL\;;

II

g.

.f.·

'c·

il·.

.iJ,1
••

,.J;

"'I: 1[1

:C'

. UI__

,I., __

~(

_'10

c.

!l:";"I.J

,J:.,r.:~.

_.1

. ~.:l

,..

l_

~~JlI ..

iI'~

Il

to .. _ ~

,LI

~~

_'to

1!~J!!l

iI!

¢I.

~_I

",,~,'!-o':

""'i'

::'.

"U'I .
' ..

1-

nt'iII ,~ lU,(L,

.:'13'

iC'"-

'iF"

'fi,\I,,~,

I.:~

"

i"~~ ~.fl-~

~_,:1"

1.\,

,.Ii.

I·'

1'"

I'_

Ji

.. ~o.L.

'i

Oi. -]-

1~

i'

""""'Ii Ul

<!;~

~.I-

...

' ..:_: ' ...

'II!I

,lii'
'iii

·tW];;!j" ~~:s~iibatisa pe [care [0 reeunoscul - era eu initialele g 0 Irinei, In, locul aeela iarba era rava:~i.ti ~i se vedeau mici ·r·aD'l'ure'le frinte, Surisel, eind I_l1A gindii Ia mutra :p.e care o va face Codin, eind Ii voi arii,~ batista : dovada ca, de~l. 1........ - t uia holera~.I,. .~.: stia coQ.... 'O'~CiDa"sc- a'Y un loco In ca·,PO [1o;JI;-~.;!;!oi'y':' mal ,un:1'.I,Ul·, .,~..L ~~~>< _:,·i_ ..!L,-~' c.'!Ia 'c:!'.; ;-'c:'.1 it 'Ull.e· de' g .-:'nJ,I., Dar :I'iI!~n'd iesii din n'1'~'ng-' IlIIU~ ba ·t'l~t a 0- bu z m·~~lL., ee n~ ce s ,lli ... '· a.,~ """'-9 """;"7lil"t'l~ ';:~1l'1' ove .. 1,!:i! A r .. D,~'a:' m·-.··\. ,8:'.-1. ... .. ..."la d ' '~a'-:t.:url·~. ..'~ ad ri-: ,Ill ,-~(t-!r: ·iiiiiiii'nQ ri'~ '.p~.'X .. ._~ il, mica, ascunsa IU.b' salcj:ii1e de pe muehe Irina, ~,i Ale,xe: Be Ld.· .: .. sarutau cu fo.'e n , .. · ....········;;[ Deel nu eu Codfn venea Irina rAm:" R-ii··m--·c·ase oCm··'··p.·:ll!;··Iii:i.'t·,''''r·i'~it·:'' cring" ci CD fratele lui de eruee t~.Repede, dusei batista la Ice ,~d" leeai f'iri, sa, fiu 'va!zu,t~ p '... n ._.,l r .. t'- ..... , .. t: \.;.1: .Ji.. ., .••..... ,:' ~A.:... . Sf'-~~i,t'-' eu Inlma ~'a--::- de preslm .i'r~· :I~:~.L. :~, ·U· real p···O··VI·~""P!· nisul :~'i.. venii sa. rna asez in fa:l"a cortulnl, Mama, m,B,]in~~t.i • ~ ~ 'I ~~ pU'pn~ spunlndu-mi ,c·l se sirnte mult mai bins, A~ fi, voit sa plee numaideclt ; sa nu mal riimtn in acest loc, unde '1!'r,HU de prev8zut nenoroclri atit Ide maril Irina ~i Alexe SIS ivir., :fi.ec'al~evenind pe alt drum, AhJ;, f:e~ele.lor'! Ce prost aseundeau taina ! 'U:i'tl·nd,u,... in ochit . ma Iui Alexe, pierdui orice tncredere in sinceritatea f'r'8'tilol'
Y
i

1_(.

,jij;

_' _I

:_~.

.0;;0"'.'

U. ':"

",",.L

...

_'

_c·

~.&.ILII',

"'-

....

'_

.. , ..•....

-'

I .•..

_.' _,'U" ...

,",''L.-Q

.~

~l~

.I.Jt!.I£

[d.- _ U

.~

:,a~. -..;.,L...

'n;

',a.::.,j"li''f,<gj.v., .~·v·p

..

"

in.'

".'

Q;L ..

I'

....

',~

..

' ..

_._

\;1,

,I,

...
..

~ ..
~

,1;.

..

""0".110
_ _ _

~_

"~'"

__

...

J.

'.

...•

. __

.. ....
-

.•

.....

. [ -I' .
__

!II

. '.: ~.

._' '-

: .:

Ii"'.

,i!)~ .~ ... - ...•... " -

_••\",~' ...& .

' '.'

£iI~

d- ~I:: ....~:~. ._ e:
1~1!AA

Ab.,ia se 'i'ntor,ses,e:ri" eind un galop nebun, 00 se apm:pia~ ne !~·,tiinta de intoareerea grabita a lui Codin, Cu risuflarea "tala.ta., ,si~ri,ClS de pie cal ;l1is'tr.iga. :, j ......Servtclul sanitar ,:"u'mfla:" r bolnavil din, prlmul " m am ..,,1, aiel ~'llii'l ambulan ta . la·'g·;~ Sun tem denun'-""~1'6, e ·a~ a, . ·f~·u·'··g'·:··"'l·~,,·t~ ,--,t'~~'" .It . oate ;sa, soseases dintr-un moment in ~tui ! Eu ,0 18SCund, p pe marna lui Adrian ,.i. hoarfele ei., Daci sanltarlt vln 'In: llpsa 'mea, ,g.a le spuneti ea_ ,~lite(nl trei .m,l in toata firea ,:i un eopil, t·o·tizdraveni !I~...Inteles ? Nici. 0 yorba de prisos ! C'B. li~ia deseoase ca ,j'udec:a.tori'i de instructie ! ~.:i'i ]'ntrlnd in. eortul nostru : Ei.; mama, SPUf~H~! rizind. .Ai auzit .? Pop el avea prilejul sa, faci C'u:n,o;~tin,ta eu furgonul ! Cum 'tie
_:........ ,t 'MI' ilil '_ . ,._. ~\,~

_,.1.'_

,,,,"

'.. ,._,_,,1.'..

,sim'p?

Mama, in loc de orice raspuns, se scula in. picioare, - Bun ! s'triga el, Cu toate astea, ca a,a oeolim 'ind!atoritoarea profi lax ie a groapei cu var, vom face amindol [0 seurta [cij,Ato::r.ie§i, vom incerea sa ne a:pa:ra~m,cu mtjloaeele noastre _~_"'~t
1

d - -. to, .. _,punln,-., ,aeesl;ea, 0 -nld'. ~ In bi te .na p' a 'un no- pil i:!··ii iea _~rat.~ ca <~" __' It.._'_' ¥__ S- , i'ncepu, sa, eoboare povirnisul platoului, In timp Ice eu ,·n urmam, purtind in spate hamele in,ci ude ale mamel, Cine poate ghici ctt de mare !imi fu spatma cind viml: pe C-" in tndrepttnd .c. I,U-·~O.-_ catre tufisul_." c I'll": "'o'-'d' batista ",'La , g:.;-n'... dul .. ,: .' _"c,,_ __, . "l\" .' numal ca. bin,uiala ar putea intra In, ~ma lui Codin, nia ingrozii~ Ineereai s,a,.... abat : ,] " " ' Pe-aiei, pe-aici ! Uite un loc drtsit ! ......... ~, Nu, minzule. acolo e noroi, Sit apoi, avem tn .fa~a noas :r' .. a·";" IC' :~'n--' acesta 'I"":nsorit gu ~:i intra,~,Alergai Inainte si v,id, da'ca batista -mal era acolo Din fericire, n U"· m e',·r·,a·:·- 'D': IC'.-0'' . din v '·,:!$'!!'1!'U: I iar.. a cal'-I'~I'" - ar .. , · •. b -.~,.a!, cata, ~:i coji .proaspete jupuite de .pe 0 ramura de salcie, u"n-"a" -U' '·m···· .a"'" ram ..·'e-· rd p-~'e- iff; .... induri A'··r-··u· nl~ Rl~d'--'-l~'ca"': I." pipai eoaja In jurul Iui priviri 'ba'nuifoare! fli SPU8@:, ultrndu-se Ie mine, tulburat :: --:- Cineva a, fast aiei de curlnd.; N'-,adll'ost tu '1 'R;'-:ia~'g,p:.··u,-:-n-··~,al.'~! [nu.. , fara'~ sa~.'m,lli glnd .•. sc., dar n umaideett r.-.:.Q!IIIIi!i e_ rw __ -_ _ _. . __ , '. _ _ _ _ _ . gretai de a, nu f'i S'P'US, da, ~ Stii ? f,acu, el catre mama, :E foarte bme aiel, d,ar culeusul 'e deja cunoseut, ~i V10] [~tiin curind cine ..Lupul nu vine ,_. aai 0':. dat a"; 1~ C'!!t.l~n'.·aw, ,. _l_,_~ num Era gata 8-0 let pe mama din nou in ci:rci,~pentru a 0 duce in, alta parte, cind, .lde~Oidata~ochii lui se pironira :pe! ... oa. :-:~'ap eea ' "d"'''' covaoa nemnorermea ,a, t ... ' .. ,.: d' .... d 1 '..... d·.... lar;b .... S··- I""~ ~l rl_l~ d tradarnIrina, in, fr,a'mInt.area ei ifnorCJB,S,Q, ell Alexe, pierduse 8,o'g()loiul de camfor pe care 11 purta ·Is git, prins cu un f':lr de lina rosie, Codin, inlemnit, tinea ghemusorul intre ,degete ," 'c:u un gest i,:i cu 0 privire care pareau c'a spun : ,,:LUB'ti 1 Luati a's-ta ~ M'--' g 'f""~'ge""',: p'-' urma'JI 'o,c,:-11 ,u.~, -b,~: In'u~:e'-,Il-.'u, ~ ch--'~' -l~: "p" tar.,:( ... t.' .. iua . ..t t ~di earre (!OJl, 1·... crteva, CU, greutateatCU, care ar f"~' r'].J;'"' t 0 ::,1 teat grinda, '~i Ie vlrt. In buzunar, Intorsi Ia corturile noastre, Codin se apropia de iublta lui, care vorbea eu Alexe, ,~i. 'i~,i plimba privirea de mai multe ori de 1a g'itul gol 31 Irinei la mtintle lui Alexe, care Invirtea 0 ramura de salcie ,ju'PlJita,~ Codin, foarte li_nl~t.it, '~n- "'a':':, 'P'~ 1.rina '. .. J. treb ._ Unde t,il--e' ghemotocul de ca mf or' , - L-'s;m,plerdut, Codine .
r;!lj,

,e..

11.. ,I

,1"...

I!,;;.

.~

!!i,;.lL_

ft;J!!~

'1/;,;,...

..111.'~

.__

IL,A:.

..

__€;&

.L.

£&u""_.

ti _._:_' _

. -JL

IIII!

.. ~~'.

-.'

l'

'1-

•.. _ ~,

.. ~.'~."

_-.

,:_

-,_".

_·11'

"'\,;..,-_Y..

. ...

"'-',1,

'~':I!

C_'

.'

,I!;I,

".

_"

'

..

..

._

;I;_,..

~.

u, _,_.Q,

~u;_,

:_:_' '.':

-:.

.... _ I

c.',,1, :_' '.. ..

'. ,,_'

'_'"'-

:.'.

_',

'.-,

I~_,

Jl. "c~~

~.C'I,ii':::ii

. ",

,~"

..

'

I,

,--'"

._~

__

'!;.;!Q

~..

Ul.;.

_.

. ~~

de

._._iItI- .....

0 __ ,jl,u, """~

.'

' ... ~

.. ~ .....

'- .. 1

~'' ~~

"",I.,.',:

..

~,

..

fi

-- ---- --. .. -- "",

-.

'If'

]. I -

i["l~

!~-

,..;3. -- -- .-

I..

IIW,-C.·

~. b

.,.L'

......

:_ ••

....
~,

- Aeum, Adriene, put-em, &-0 readueem pe mama ta ." , .-'-'. "',···O~·;Ul, vesei, :11 ,spuse C"~"d' " '_ 'V":'::::l~'U' '''I' eu ~ .~ 'v",'a~',d:' I .:a~·.'_' ,- "., si "-. _.' unde-al .. p_~"_'~~ - '?' ,·Z~--I·J~e- rin 'J' Iu.. __ Indu-se dup,i, nail.' Codin, privindu-ma ca un muealit, ris,puns,e f:ari sa1i
I,~,, . -:: "....

Sanitadi 'ttecurl !ll dirnJ.neata' aeeea ~,ti,constatara cil" 1'8· a,de:v~ir"toate :pa'tru, persoane 'care se aflau aeolo erau sinatoa.s"9 tun. ,,'
i

'&.&1.

'\;;;;

1iiiL.I.

,~IQI~'II',"~:-O'-

.i:II_

- "-

,Alexe~ , Codin mergea slatu'n de' mine, fumtnd, '\alcu't;; Jos, Is capAtul -povirni~.u1ui" Aiexe ne·~rm.~d,e aproape, ht -timp ee Irina, incettntnd pasul, disparu in erin,g"1 Codin se prefac-u C'B. nu vede nimlc, dar, intoreindu-se ICU, marna, care merges acum fara, sprijin, s.triga, : ~ Ei, Irino L. -- Ce e l' t,asp'Wls,e lea din tufisul ell prici.nat. C,auta pesemne camforul, Cedin ma privi, ca ~i cum ar ,f'f vrut: sa spuna : ,;Ai 'VB,zut cum se - intoaree lupul la stini. '?", "i intreba dln nou oprindu-se :: ~' Ce faci 8COIloi l' ..........E"l a- sta-i fac '.......... ··'a~' 'm-'·:":-l·'l..~, daea vre -"}.s',-'astii -Ga-:,"b' '! ;\"111~ '1__ 1 ,........;_ tu-~ ,', J.., Dar '/ Alexe D1U""""i-'I!' vine si tie--'!Ii;;,; a":"" f~"a';'I'Cl-:--~' t-:~'a-b"'av ,'/"" r'Jl",~ 'y' t-'
W

arate f'ata· :' ., ~ Ei, de' ce nu ? Ai putea

.sa 'vii,ehlar

iIi, matale, frate'

----'.Jm"

i~':~_-.l.j

,,~I-:

LJ,,'II;.,;-,

.-

:.

'c-,-o~,'~.'_._:_'_,

~,..::~

'

'!Ii

"~C·

:"_'~""

,£a C',.

~~_I

,'.~~

Alexe rise prosteste ~.i D'U :i'n,t~esle nlmic, Aci se mar... gin-It' cereeta ' ll'' l'iiC'.li3 Iul 'C' lo' £ '.... ziua acee ":'a''" . _ din In u....:,.-;:-., _ Nu stiam ce ,sa, cred, La prinz, mincaram eu totii tmprcuna, cum face'am din _ c'ind in eind, Codin, earuia de obicei n ...-......".. '8'"[.ungea ~'_..:' kilo cram de.: -f--:'Ie':]~~ u n. '~'~l~'-n":"c-'a""'"f'ar"""'-a~ ......_..~}~~.. : ,_: l~; __ _ -:_'<.'.,'::~':. .~< 'po,fta,~ Sa' ferea iSi. rna prfveasca ~:i ne spunea 'nazb'l!tii~ Ne :f,B,c'e,8; chiar 's,i rtdem I~d,re'~i, s,a,.... adorma pe eel dol vlno.j_ 'vati, care aveau eel mal mare interes sa fie treji, Cu to ate, astea, pe marna n .... putut ... i'ni'el a" far pe mine :,1 :mai a o pu,'lin. ,_ A.'·'", drlan 'Q!~Ci,-' se-neu ltele Im! :r:rl,a_Q mama codln Ul1 ,-_, g-:'-l,oiIi,n'd- - 'ur",-,;, n-'- e- gr, I'n~''''''''''~· I,-,'~ 'm"'~V'Ol't sim t-I-I, m"a-'" bln e'u.. ~ ., a'" ~ ., 'UtA. ]! ,,-- vnt pleea la Baldovinesti. e,i; Dnmnezeu si-i aibi, pe ace,ti trel nenorociti r'n, paza lui, ! !"'~I'
,'_ ~":,,,,,-;, __ -"_,,11,,,,,-, __ ,_:: ... ,'
I,~,

· m"l""ca ;? ill"
w
, _,:_. ". : - .:~' '. ill

.-'.1,1,)-'

11'I

~:·_:;il.::.· _:"'!~'~I':

,"

I"

.-.

·~tl.l'

fl~J:

I,

", ..

:-:

._

;:~'.:_

~"

. "_'.
"

:,.,'., ,"

u.I. :...10
'.~.: I

''''"'''
I"

~I":~':"a'~
lL,!Ii;;;; _:_ _

,_,~,

Lr;,Ii.~

_-"

_~,lfi'!Ii
._ ,

".-

. '.-: "
'.

..

ii!'II!fto6,1'IID """,'lUQ'LO-~:,, " .'"

.'~'

- ..., _.

..!Ii..
_

- .,:
.

>i' !l£!ii ~
.•

!II~~Ii!!!1

Iii :1.

..

_:

..

Il,jjj,
'."

...

" __

.'

','

,I

:_'''.-

...

_,'_

1_(

'j,'

_._>:'_'

"

','_' __

'I'

."

'_',

'.""1

'_'

I.:"

,f.r,a,\i.de eruce '1


'v

'Mama lisa totdeauna 'in. grlj',a, lui Dumnezeu sa descuree Iucrurile incurc:ate, dar eu, frate de eruee cu Codin, :gtn~ d eam ..· altfel ''Il.~ 4!-~'r"";!!;l"Il~ nu-l .'.-. 'p' 'a''':''r'-~e,A~C' P-'~I C·_·'··o· sa~1 ..din J.WI.i:l h:"o',IW· _,,~.'. ,"-.,":'.. . ar 'C,·IU ,~-,_,~_,=~'. ~·C!I!"'e'· .a se 1-:: IA'II p-·]--a'lll·c~'t·~ toate 'a-··C'-t;O'grIJ.'_:_-, , °a~' deoarteze de mine, Se duse singur la umbra unei s·alleii 'bAt17i,n,e':;, unde ne ,fi~ ceam in fleeare zi, siesta -~bnpreunii' De obieei, rnA chema '; mA dusei scum, far'a lsi a.,"te:pt s,i, ma strige !: nu eram oare
, ~_ .... '," .:~_~~ ~ ~:__,·_I!.:_:,~'.I,~, "'I":" I I . ,_.1,

1;.it-li.7~jiJir.

I"-

,~,

_" "-'.

!....

,_'

iii

.ciiilil;~'_I",

.~~

,':,'-,'W'::l,'_,,1

,0':-_

:_I~

,1I;,;,i-~,II;;-~'!i¢'_,-

"

..1'

-,~-

L~:a:mg,aslt m'inl~tlt~pe gin,dun", R'i8je~,stiind ca tml place ns'u'll ui, ·t'· . -acu! .-In,e Ai ,', t· bi ca, Ell 'Ve'nl·.~ :8· seh Imbat G·'-·I-"'S' U',-'I'..It'~-\'l· ' - Voiam tocmai ,sa, te int,reib ce crezi tu despre acest camfor plerdut ~i despre aeeste ,oo:j;:ig,iisite m cring- ?.. SicoaSe, din buzunar eamtorul ell '~rtafli 0 coaji de salcie, ""m':'-' '~ .' ..... ' JJ!U,......,.., ,..'. .. ' .... P care 0'- ;~,.ei~'u':-r~·a"! 'J_!;'u-"_'r,u'..:'--':1. degetul.....U' I'"':,' ea-.', pe-o n£rt"";:d!l'~'~a~ : ..~ ~hd-!' ;ill;1··"l~:-'~cp'·u-'Ci.Q';····c·a..,.-I~'na-'v'!C::!'ltl_g' ·l'~,a-~d,·~··':u:",t'· ~'~:~:f-:~o--'rul'~' . L,I:'II;;, '" [. _, '~i !' As'ta~~ib'una, I Din moment 00-1 8111. :in, m,inA si '
¥
ti' .. -',_ ""~ _ ._ - .. _ .' :1, _

O~illIil ~-.& Q [~.",.- ..

".. - . ,. ._."

"~ :cD

-~&,.,

...

,~~,&lL',",·,
"'.'

..

0,

~&.,f'

'.,::..,1.,

.u.,,Ii:'

,Q,

p' ..

,:__~,£-,

.,:

~,iII..I.

. [,

~I

...

..

dupA,c.e .~~ a.tnitrlu~i~cal-a,p~~u,t, .. ~...e ~ ghieesti. Dar despre cojile astea, ,alatun, de camfor, ce spur
tu, 'hal '1
II!

greusl!

'_ "
-~.

Ii! Ii ~

ee zici d a·-··'p·.·._. ..·,p'i.':e~:re····,R··· sta , --L-, :·,1'iI'o : ..~ ' ....... ':_. N'u, mal putui sli rabd, :fi'erblnleala ochilor lui sfredelltori si, 'C'8 ,sa fug de' el, ma intol';sei cu :fa,ta ~'n,j'05, pe larba moale, Codin :ficu, Ia f'e'!; i'~i ~e'zi capul pe brajele incrueisate si C'U nasul" iI~ larb a'~"IR:!r." .. U ~Jl,,~,. u,~"" ",-'. m -,' ,.......... , -,~-",-" ..··]iI!i 'f'1""'a~'~"~'o""a' "·e'· ,tttn-~estt __ tu de aeeasta -;n,,·-':t-'~m'· d .' -- Spune-m .....•. .., .. I~;Il.~:",'t r··,e·· iEJ"I!;'~'~:-'~1f' ._ :_'plare, ,~i te voi ere de, ,_ Dar, Codine, ce vrel sa gind,~s.c ? Ulte. s-au plimbat Impreuna, ,. ~ . - Ca niste cocosei, hal ?~,'~ ; __,.. a.; de 'cia nu l' D _,.. ,¥_- s·'....a:u . -1 Q,t~ _.:.. , d-- ~ "'11"\0' t'-"u-I:"fl~l"':B "r"~'V" ·a""~'I'·"t I'" arb.....al~- p'l.e"l·utL, ' I~l, .' z . ,~-, ·t[U«~ camforul, fa,ri sa bage de seama nimic, ~i le-au fa,cut toate astea, fra.tuiJ' asa, ea niste prieteni ?
Q.1'"' ..~.~.
" ' ..1. ."

,e'-~ -",

a'

-'

t_

.~

r·" _',

lIII..!.i_,O,.
j

'~,

~:

'.. [II'

_..

:',

_.

..

I.

.,.

10

_'_

~'':I'g'';:( iy~
,-, ,.'._,'"

,. t
.

li..o'"

'c.·~QQ'!1·::_

,1,_

;iIi..:4I!I!

'''I'CIi

I_,

,'_,

"'_~,

'A,

!!tJ;'u"

.L'~'~'.

'P.'_

,>

,"'_ Spune-ml, dragul meu.; Rasp'unde,~,~~· Fa-:m,i\ sA, ered ea, eeea Ice' gindesc eu, D',U e adevarat ! '~i,~,~~ 'u§ureazi-mB, daca poti, dar nu eu prostii ,! ~ Vorbea, tintndu'~".i Mereu fala viriti in, Iarba, Nu departe de nol, sub frunZii~ul care presara pete de 'u·mb.r"a ~i. de S08're,se odihneau 'mama, Alexe el Irina, fteeare in'ti..nsl 1lng:a, eortul saUj; Pe pulpele goalie III bronzate ale Irinei, deseoperite pi,na Ia gemmeht, ,scl1pe,8'u valuri de ;ar:gint, viu, Codin" ridieindu-si eapul rezemlndu-l pe 'barb'.j,e~ Ip at in:ti, oc!hii... de, fiara pe pulpelc acestea nemiscate, ~l f'a'ta; "i inrep'u sa i 80' descompuna, Iml fu, fries, 0' 'fri,ca nebuna, et-i ,atinsei 'b,mtul ': ,. -~ -'" '- ' _.'" -- .. '' ".. ' " . C""0' dtn e f--'-'I"8' t, 'e'" ce fa e '? L' .... te 'g,fn'd~'~"~tl1 ? ' ··'8 ce .. ~~ :. Se ,scula, tre,~lt Idintr~u'nvis, :utit~'~,Sia.tea aeum 3:[~~ [CU, spatele Ia p,ri,veli~te,a tulburatoare, $:i" cu ·Infa:ti~~r~eaI\n-~, d:o',blt'oci.ta,: mormai : " - .Adriene.. Iaca, 'e'u, ,zic C-fJr fi mai biD€: sa. rupem ':'8"" leg'-illli: ,+u1' nostru ~, Care le'g,amint; CodineI ~ Aeela pe care l-am fiicu.t in, 'baltif.'~': - S'a D'U, mai fim, ,f'ra,'",de eruee, Codine '1 __. Da.; ,8,8" mal fimli'~~' nu D' "e' ee , strigai 'e"u r"~'an:~,,··~t-' 1",.. Fiindcii nu exista iublre ,frateasC'8 pe' pamint., .. H,m" ·_1,·· g'v . ~ 'I eM-' d" " " ri "d .'- t ,"~le' ,".'" 'I' .... -'. c' 1.. d ezreaaa-ma : ::, 8, yO) mee In, eurmc sa ~:raJ.,leB,: eu rupn : T:r'asiturile fe:~ei 'i. se lini~ti,ri; dar era palid, Se ,ri,:dica sprinten, 11 urmai ca un ciinet S~ in,drepta 'c,itre AiE'xe" eu pas iute, t'i ;strig,a, vesel : ', , - Frate Alexe l,.. Ia :in,ha'ma ealul ! E atita vreme ,(le ~ eind n-am mai baut 'im pahar ]a Anghelina .,I' .'1"",C';' J_. " A-Iexe se 'nt;d~ Ince t -- E din priclna holerei.i; [- .E\j" Alexe ,! Holera nu e raul eel mail :Q].. are de care 8ufe~ra,biata Iume ,I' In timp ee Alexa in'b,ama,;" Codin se inv'irtes, 'in ,juruJ Irinei, care sta 'inti'Dsa pe i,arbi, cu f,a;(i8, in, sus', ~i. i.'l 'p;rive,8 pie sub genele ei marl, P'e urma, el se apleca, deodata ~t:ii juel deasupra nasuhn ata cu camforul; Un val de g'inge Davali In ogr,ajii f'etei, 'apoi se facu alba, ca varul, Codin
I~ _, .... - ..... ":,

'ca ~
""-~

\......

,.'

:".

'I -.!!

'I' "U"j,

'''C',

'U;l-''''''~

'" - ',_' ':,,_' _ :__~' _:_,lLJl.iI.!' ": ", '

in

I,' ',,,,"' ... ' .'!

" , '"'

D'

' '. ' : Ii ,t.

CC

,,'

'

'_'

[\,..1.' _

iCiI .. , _ '.' ..•..a.J. .~-:" ".,

.' '.

;!i

'0...-

''''C",""

"

,"

to

l!i,,_,

,."

'1;;11

.,iI;~

,i
~.~ ...

I~';

.: ... :~

:_~.

".:

..:.·._:.I._y.

:I~,

,~l

...

1'.1

ii1!j

~!!l

d~puse~, .rJ,DJln;,- ,:
~ t,~

=-' '0 recunosti,

,,.

s,ICum"PO: ?
'.'~~

~IE

' d' .. ~,,-~ S ~' _n'~_,e81. g-~I',t-o ., -U , _, Aeolo unde ai pli,e'ld'u,t-IO,~ _ _ La. cbemarea lui Alexs- care sta in pieioare in c'a'rota"· .- -:-_ - " --1··--····- ',-.- _-uu;uJo. --l~'"..,; sa '.-'.d'·-v ·::-f~·-,-rul·---. lata.--,"-:.d e 'pee'are •. C:'-I~~-~_' -,-~,- ca:_· Ciam··'o· -,... pes -e f-"+~,i\sa a -~,,_ st -.- .a,a. Irin '., ",,-, ' _ .......... -- ,as reaza~" IU.-_.l!.O.,;, I' P :Da.·e, sa: tl. Is:,uJeas~ t··-·-,······t,,-~·, - ·P'··.··~·,-t~·~·:~--·--:~,--I bite .1,...~-.It',···-· .~.'w_,n 'l"'-~'~"":-'_x Lm,po nva holerei si - ,c~-a-'I se mene moartea i C!la~' y' -I' ochi 1 ,,~., _r:a,It.UJ,~ ..·o-,n~- __ 'r'-'g" "-' ,-nna AI':!~l ,'a,copen--:~ oe, ~,~ CU bratt " c:--:·_- din ale '.'_',,:_ l~a'W',t:~o . "· .," -"' ,-",.,_.',-". nl:;.'Ti!\'II:t ... 'I ,--."."':_,., ,pe ,, . d --: iloc. .-: ~-llAra, san ~l-, cuprlllS,e "'-'. E11_lexe-·e mIlo 'S-:~'a.-~,-t si £l;U U ¥ '~,,i~l cuprinsel, la rtndul meu., Cu toti, trei i'n picioare, calul . r --. -.' ~ -1 porm 'ta t trap,
.

,'D.....:f,. -

iIlIU

treb '1'-""1 _~,t'-' !!Itmtrer a, 'CU g~uu_ gl. un "~


oW: .'

-"1

'- ...- .. -

Q~ . _ - ~~JIl"

~
it

<",

'~I'

··.'Ii~

.'

_I

__

-..

_':'J

.",

'''_.~'

.t._1, ,"

,1_

-'---'~'I-'-

aiiii!'

:_I.'~

·'I;;!!·

'~"

.'i

..

!Ii

..,A

".-.

,- -

i;'

,I

·_:, __

J;..

'

.'

I1

".

,. - . - . ' .. ".'-.

_ N~,ci,un eopll l~, joa~i~ mel un om, pe strad cl,; mci 0 .... . H -1 - -:f·--.--. .. lao .ploa'rt ....J eme'le; '·a.~,-,:aJ!,e,~.~ -,IO.1era ..~~ imeni~ 'sf'l ··a:,....~ ..' .- +Ci 'fDo '.I..liI, C<:a':":'ru~i'se 'O'-"P-_- r'l~ in fata eire :l""um--"-'ll~l; "n~'u-':--ll":I-t- ru :-11m---'~,t-·u-··' .'.!L 'd~'- . nl~~r-a-:'. ',,-. t.i'(l~·a·"-~'a~~ • ',' I" ',a_ane i,,:~ d.o~ u"-'n-~- Iil-I-u r--'~-t~o-~~- '._:'_,:_e-- 'v--"'~'D!go:-:-'--": . -p-- e "c'-,g,~~-'h'·- .iv:l,....':'__:_~'_. n-'-"u' v··"''Y',"·_ u-_,;-,-I" seape nici de .via,ta, nici de, tu],ciL Era racoare, La tejghea, Anghelma, cam g,albena, cam trista, nepasatoare, ea de obieei, Llngi dlnsa, pe un, scaun, bit rln a, ei mama cirpea, ea Intotdeauna. Ne asezaram In mijlocul eireiumli, In, jurul unei mese rotunde, Se aduse vin, Mi se turna I~imie, dar eu nu ,obisnuiarn sa beau .. Ochii mei nu se desprindeau de Codin, care golea pahar d'upa pahar, Alexe bea ,'i el, dar mal
c' 1ji:)'.... 1. . .' -, '~

\00;-.11.

'

..

,& ...

1,11~·· llIi;i:

,,'

._

..

'

,.

!!!i:O'.,.

,_-

g,'

,~'",'i._:

Primii [itri t:re'cur'ii in, tacere ,Ii !n nemiscare, Codin Int~e'~ba, : ,~ Unde e b',iiiatul ? - Holera.. ..raspunse Anghelina, ._' ,Ace~,t euvint era de-ajuns, ca sa arate loeul unde se ....
S:XI'O.A'F.:iii eU~---g,::,- ·c'"

pU'-HD."-"' :!rI
'c

"m'l~v' -'1!3,
I,I~· ...·.,~

<i!I

Matura.torul,'~avind pih.arut,ul pe' jumitate gol In fa'ta, motaie ."'..' .._:: 'e ~!!i;i;;1., I m:· ,e, 'C"IU' capul pe piept_1",1' AI:' xe ere ~~'n'-""d_--" C"a'' "' va ·j··n'···v-e'c..:Ii;l;
.-~ C 0 din Impro_- ..... ·'c:;c'x 'C.'-',- vin 'P",o '-r-:-':~"',t-'r'~'n';,-:-,a' 'm'".:; r-'.''-.... Ie st-si ... --· -_. -'PEt .'_'-', In" - -'" " ' a d U' '.. - I; ~ 1LK;l~ .It C,-,rei, 0"'~ m -a":'", ··v _' !if' ,: ",terge fa't'a,~Codin nu :ride ; dimpotriva, se intllnec'a, I,i mal ,-, AIt ··.-,o,tl """ ~. mult, ",'.···· n:·.I,e pentru t·,.. 11; ca sa arate ,.,..... este ~lin~ .• xe ""de ea
_I. I,
.... I , ',,....1"1

_,E!!'Vu. - ·0,8_ R·---·, :=·d-·- t·-··-·,- - '-"


'1'(;\'

S,'C!!ii:O~;IQ" 'a'~ai'··um-·· ', .-'. 'a"petreeu -..,,>'-: c .... S"""_~~ 'Ll: .:


1-·--"Di't"li,Q

··,t-"~

I,

'-

:_:_

_,--_

:.~

_,'"

-"

,-

._~:

,.--,

.'

-, ....

:.iILIlt,I,

"

." _..:

. -'.-

-" ~.
l);,

'.

si do mina"'" cu talia ]-'U'I'" de urias f;'r'a~·fo'l"·O··-··rul·- eruce Al'~~ .....• ,., ... ~__ . :·'JI.C' , ,. de .tu,-". pierde cumpatul. Oehii lui se plimba de la mine Ia Anghelma ,i de la Anghelina la mlne, ca "i 'C·UlD. ar .fi vrut sa. ne :int:rebe : ,,$.tie ? 1i' - ,,~ ........... ' I·C-'--·U-!: ee C" .t-l~t~· u ··a'-~:I·U·!p.uit ,~o·a'i ]~.'a- sale el 'f~ J!li . ,ra A.~······ ? .~",,·1' 'D-X·'~' · I,~\'I r ".,1 t·~gb-'ri C ·'nd· -IAn' +l~nili' ....'nid pici..O-·'r·'ul- pe sc aunel .- Cu aeesta, 'ingina Alexe, ~cot.inld ,cutitul de lao brfu, ........... .... fac:ut .s,a se scalde In singe", ei in zeama. Ide Nu i eeapa ~I~~~ ,Da ~a'" v'-re-l~'·S~I faei d ~I'n ·e'··]0·"un :~Ig t·l-a .'de-' temtu t trel' eal ,'..... '.' ~ .... · , .. :-.'~:. I.. llt..l,~,., b ·ul'te·· ... ,~.X~ otr a"""'v'"~~1,-1_. -< _ ~c:,; ]t'la-·t'~priveste '~ll,,~ venin 'I r:~_ ::_. ba.",;./.J. •..._.~.-~__ e···- t'-'~ virful ~'lIi.,_'~~,Q.." •. :._:.\" ~ ;&':, .I~i sufleca mineca ~l]~i :in,fige d,e un dege·t cllti.t,uI 'in, brat, Eu ·f.ipI"~".Ang.··,'h,.elin,a,-I-- tip--:a ,-. Iar- - •.AI.:· - . ~: _ -- _': .',-- _ '1', - - lexe _, Frate Codine :t~'~i ai 7' Ce - A'h;1 frate Alexe f --- rasplU1d,e aeesta, dindu-i curt-j,WI a- _ )ggi ~I"U ,:.J_,'. I:na: p0·· '11;~·:ll ]iico:""l-"I!"'II..J! sing ele '8- a'"'" eurga ~ .~-_: h 'I ah 'r M····- a moo. U' scat o n,apir-e:8. azi-dimineata L. ,Anghelin'o, da-ne ,sa, bern l.. Iar tu .. Alexe·t cinta,-ne eeva, cinta,- frate 11'.'1 ~e"aza.-te pe seau~ :nu1 ace,s·ta~~~ plla..et! Ii ·te vid :S'tind. IC,m,ta" b'unioar,1, :lmi Dr-um'u,l, Ide la PingorQ,:Ii.
_',.L 1: y .....
1!Il.. . _1.1"

:n 'l' ' C-,j':'pe--.~'., A···.. ·]~it£J;'x---:e····~' n-;-~~iC~;c'·:h·····l~-a...,·r·.:' p-·'··e·:'--n- Bp·····a~ ~;a,t~·o'·····~'"e-· A·-:··:'·--n:-.g·..,'l~oI;n····'a'I . C' "0: din ·-·a=··' ..· apuca mina prietenulul ,sau, 0 sileste ;fj;a pipaie cicatricea mare pe care 0 avea la ce~af'a.~i.,spune :: ~ __, Vezi, Alexa ?... Nuiaua eu care ai lovit 'in masa, mi-a ,fa,cu-t mai mult ra'u decit eiomagul, care m.... t.rasnlt aici a" rt-n·~·," ' ,", " ~n-··-· 'C·- are te -~u.~ am scapat de Ia moarte ,J. " ·Z-·--l~··U·'a' J .i: '. Alexe i:n picioare, i.~ipriveste prietenul cu uimire ,~i u n stie ·c'esa raspunda, dar, cind il vede pie Codin ca se .nldicA
.. , ,.':1,

.,d,evar Idi.nele stap'inu]ui ,5,au se duse la 'c'a'rota ~ise intoaree eu nuiaua de salele adusa 'CU. not, Codin" era cu spatele Ia u,~a l$:i. nu .... vedea pe Alexe, ], Aeesta se in'to,srce' la mas a,'batrmului adormit si trinteste '0 1o,vitU_r3, in IIla-S8.. To:t·l tressrim speriati, dar Icel mat zgud.ulit e Codin. Oehii sal ead pe vergeaua de salcie. Fata 'i se :i'ngaI'b enestie Voind sa Ia paharul .sa, bea, it rasto8.,:rnil Alexe ';,"WU nutaus l~n~ .. lin-·a~''I tulbura, m· : "_ Ti1 f·a..cu't att.-t· de' r,i'u,~,,~~ cind am Iovit m masa.? ,_ Foarte rau'E'~~ m-al lovlt ,in inima !~i'~,isp'unde Codin r -"'" _. " _ C_,W u DI-'-' glas cavern:··'0···8:! !I!¥'.. .:..:. - _ --' ell '0"privire care nu putea .s,liina j'n$:ele niei pe mine,
t, _ " - ., """"_, _.__ ..;I;Q ,~,._

-I

. -'__ ,-.. __

'j:i'O C'II;i;;.

- ..

' ,"-"'

....

'"

e,l

..Q~

!!i;,.. __

'II!

rl

",;~

.. _ '

II.

'.11., . .iIl

. - ".1

. ·._7

..

I~,.

·:i:iI,U _:,_Q..JL

1-

-.-;-"

• ,'\.

_:

,1.1.~:

.J:. , ',

·_-c,'_1

.. _:

;o.

I,

,,~C.·

i~,

_ .•

:.

r. _I

~I."

:iQIl~"

!~

-: 1~.~

_.. ~:__. I_:.IU

.:

._::.__'~

,1.:1.

_.J:

•.

:___.l.,.L~,

....

I~._.

·.

iy.il,

• ....

_·1

....

.1

."I·.·]:_·.~.

I.IJL

~.- __ .,:.I--

__.I].

"-' ... \~.~I"_,.]·.l'__ ,

~.'

'~I "'.i]~I.I'1

'f&.I-

...

·t-I·'O, ~

.....

~._.,'.~

II

~~

,&:~g,I.:.:,·~

.... _.~Iv ..-_,_ ...

I.·__:- . ...:,

~··II.,[~

"',1

1[:

.;-..r_-

,.:,.'_-'~~_ ..._._ _., ... .._:' ',Ii'

_.;~dC:\I'·· I,' .

U ..

._ ..

'I!'

__

'I,

I'~:'~
..

'_'

.JlLJILI.·
,

_.

..

_,.'

_.

..

[.

I.".

I.

I..

'1,

'.

'llil
~

·:L'\iii.~
, ._

jfl!I,t:;l

,~IJ.

..

"

'~'!-

iii

_.:

.1.

[~.I~'·

~_'

Ii;)

:[ ... _,',i~II'_"

''--'~: .. '.

,.~:,'

.._.~~

!,

_!._

~~@i~

'_'

,11'!liti.

~,,~,~:_:_

..

·:!_.':._

.. yl~,._.:l_,

i.'I'

JUt,a,te.,
VOte'

Pe fat a asudata a lui Alexa treeu un ,ful,ger de fe'ci~ire ': eintecele lui il imblin,zeau totdeauna lie Codln, '." ~ De ce tocmal einteeul aeest a, tris,t? 'i~ndr.azni, el.. ,sl ~'n·t' .&1;.._ -''PcQb' .., - Ulte :~'¢:;Q- Irate'1;,..;....... Ca ;s,:,au .... ml 'Itli - . -" __:_aminte de fuerudle adue ,_',': __'--~ -_. _, ' :~ .... ,- .' ~"u,V-J "',;_ " '_, ,'~ -:'
,

iL

'\0;;, , "'Ie' ,-" iI'

rn.

..

".1.

'Id, __ ;,' _'

In 'limp ce fratele sau de eruee se pli'mhi ea un leu -in eu¥CA! t~'j~rtil· s~a~nel\llui,Ale~es,~a,eazl ,iincepecu- 0 .
trem,urin,dA ::' .

'f;


.. l .. " : :

._
II


'!it

II
!Ii

Codin, ell la'ta aprinsa ca ~n, iua neuitatei inciij,e'rarri, se z aprop ,.;~pe 1- sp _"a-" ~~ stoa rna eapul -1"11'1'~ Al""· ~:w, j&:- sp-"'un" -,' te :CU' '0···· In 'f':'r:-"ll'"'C-" osatoar -e"~'Ul'"'OQ~'D '~ d" ~- Ah ~',.,~~, Alexe r~:,~ :p'.Ja Cl8 clnteeul tau L. Dar frate Imi cine d ra C'U te a pazl_, dim-'_1 , .' : !~a !~Q. ,t,_,~,Ii' 0' n uia de sal- Cile.? '!l. _-,-,-_ ::'~~: - ,'_:~:, '!'nea+:1W' ~ ul '. 'RiBpun,de,t frat .. ?"i'~~ In toate dlmlnetlle tiiai tu nuiele e de-astea, in timp ce eu 'm:a dueeam dupa merinde 7' Ris. punde t .
_---',:,JllrU,'·-,Ii'~ ,:.,"-....
'!3ii ~gJ ".".:-._,_.~;, ~'[~_',.··.·ILIII&.~ ~'.~~ '~,~tll.···:M_!· ... I......
:_~ .,' ..

O'Y'A

~,~

1'+',

·~:'~i:~)!_.·•

A ~~

:,.', ".". ""'.-

·,·.·..·.vgJ~~(· R-

"

'i!i

''\,;;.M,~,',:_

__

:_"_:

"'c

US'

i1

,1,1'

,:

I"

'Ii'

'"'~"'

..

!'

"~

Cu eapul rast:tU~Jlat pe bratele lui Codin, ochl ln, ochl, ,Aiex',e spune C'U, voce ,stins:a :: _, N~····TU-:' :All nte Ie:g"'--',' C,':-' od "l~n°· ~ l\T'U· '; n,..t~,'~;' A-'i:[-' tea l' e:---'c':-: :un, osti "' '. Jl,'1 't~,l-b''''''. .:It'1 ,jQ'v'e··... ? n-·· 'ar £1;;'0··· :~I-I ~ "'"""",,II!, 'y '" ~
.. . .. ' .:. ,.',. '" :'._ .. " . - ..... : .. _ .... ,_ "_'k'illill!I'J

;0;

I. -.

.I.'

,"".n...

.~ .. _

..

Q'~,

~iIi,~' ~

.-..

.. .

.....,'

I,

llli",",'~_

0 z,g'u,d,u:i.turi strabate 'tot' trupul lui - Alexe, Codin a c-:ftn~ di n buzunar -, eojil e de salcie ~~~'~'l oehii-i s-au resit d,a, ,a ~,-,I :,' yil :.. '\;." , ,.,..1,....,
1

'.

"'~"

~_'\.i!.,

,.

1IiiO!!i'

"-_.

(:il~'n f!jle';:,",
L\;lI!I~,~

'

t;:!n,e',-re-;:_-·. m "I'llli"-'a,d,:'u,c'"am"I:·l~n--'' ',-":n,~.-,,


B'-' .. ~_
I,
,'!' • I .. .... _' .', . I __

At'unci:, Codin dB,deodata drumul eapului oi" ca ars, ,face -- s'W' lt A" 1- -- ---at' d vm __ cople - ~'td u sarnura mapol..:cexe,· -, bear ue vin Jl_""""~II.es,o.~e- ~1preshntirj~ eade cu frUnt.'ea :pe mas it In elipa aeeasta de
ii;;i!i.... .: -

'Ii!

;0;

.,.:I~

c-a'~_-,_",

nentru -- e"'8-:'
1:'-~~iI!il ,~, ,I .' .~"
ti
'Ii

g '__:'_'."_ ..' _:U -

mam

~~:"lu-,"'m-'-,~"~cl,q.~ vorbi ~'I.~'~ .-..' . "~~~ . v.'_:"


~~A.

_".,

C'a: ...."'

'~'!8'"
'~ .' , '. T

I.'

,~ . -,~

Ochii lui Codin se opresc asupra candelei, El sta rezemat ~:,Il~porete, In:c,ovoj,at t$i, IC,U miinlle in buzunare, :Privi.rea :1u:1 ;
Po dd-;" ,:::::1 IJU,[l[n':U-,~l ",BI, nOli parana
-iii

"

~(~X:~~i.~se l;" ~=e~~.l~e ~~c~:~e~ ~~t


ap pe ca st'·~{j"'":~ mga _, Cintii, Alexe k., ,Ci'ntA !,t,t., . tu, Adrian,
!WI' . "" -' . -

,I)

~~I

pahar de 'tmei bitrin',ului~~'~1 . AngheIina toarn1i. iau, paharul din mina el ~ii-'.] due mi,~ t'ul:!'atolfului, in tim,p - 'ce' bat rin a, duce can .. dela Ia locul ei,' sub Icoana. ,. A.t unci, tot ee-am auzlt, a fost un geamat seurt. Pun, pahnrul pe mas a, bitrin',ului !9i, etnd IS,a ma fntore, 'il va,d, pe Codmacoperind eu masa trupului san spatele lui Alexe I~II,., strlvlndu-l, g, tinu, un timp asa, ilnb'rati'~:atJ apol Ii. ,.'tl'pll la ureche, eu glas rag~i.t ':~ ,_ Cin ti, Ale'xe~ l. Cinta" :fl~'a:t.e!~,:~ La inceput nu tn'teleg nimic ; v,a,ld numai trupul lui A),cxe, zbi~ind'u-se~ Cum nimenl nu spune 0 verba, m,1 npropii, Codin m,ll respinge cu totul ~i~1repede, f:ace un sa:~t
t ,
!,~

e'i

[Ii

du

U,Q

~~~~

In elipa asta, sub, ochii mel, un 'vial de slnge ti~ni din umarul siting al lui ,Alex.e" care se rostogoli pe podea L. Vii:d, 'In:ea ~IiQ,CUDl, eft printr-o ce~a1-ii, pie; Codln ,s.iirin,d in .... C·>tr'uc+a·-· 1"U·'l~ Alexe si 'f'a:c:;ln'd"-'u se n:·'·e·'··'v"'a~lz--u·l-t·' pe A-g.-:ch··e'-":]"'l-'n·~i u.~ ,.~.CO ,.,,1' :,_~-

'::,:::"-1'

y,l,

:~ ,< I

."&:

'::: "

....

:c·... "

.:

,"

... ~ •.

-< " _' !Ii, "

. ..-

l"lJ.JI, ~:_', .. ',1,_ '

... '

11;1..

m,uta,; 'in.torcind spatele eelul ucis, i,ar bil,tti,n,B; lui:'~,d, 'C'8'ndela Sfintei Vineri, 0 :B.)(j!eza domol la capul rnortului, pe all- t ,., d-,:u,~umea; :el iog',enun-c."'he aiatun, __ .
j'

p,3·min't'ul. cu ploala Iui d.. g'beali,:: e M,ahalati.a:" sCipati de 'm:qlim,a, l~i dezmortea picioarele murdare, Inotind prin norolul maldanului
Noiembrle _tneca
9"'"'13
~QIIJ!

eu C,IW~I:,." D',~lD'a·t·"'a· Ti";"ri':n-'d'-"1 mii galentii f. !Q~: un- s ae 'P-:->.[,'e cap ~~·t':~,x ~ y,.... _.! .',-: __,1,_:>, ... bL.5;t1:111""C'-UI pin..".:<~' 1a 'p.,,- ....J.,a";o' ~:·_''''~~_··'·I m a d-,JC.d- ..'UI; "n- a 'p- "0--'!....."' - ';., ,..,,-- d'l~'n'-' ,j a' -1' .-;·V"'-·IL.!:>-~:I!II'~. da-r ":~::"" ..:-._.I sta I' ..Ii.-.> i;n'-'"0- 'V-' '-'0'da,t.., ~ .. "..~~ 'loRJ'¥tl ·f-a··tQI m ea [".1" - =_>. .a~ -. 1._ j la,btL .. U~::·.a. ,.L_:.~. ~ NUi" za....r-'e-fi'm---' nimie ~n-.' obrazul - I'-U"l·" statura C"PtS~1 '!t'm--~ ajungea Un val de durere ll~mi mp.:·l,iIl nima u ·i ~ '-'~~~T~-I" -i' r '. 'V' "'~n····'-···,:--t~-,:~:,l' ,-'-' .. --:--',', '.' '---IP·:·ti~~~'~ ·',~,· ..r~"--d·';"'·'···d-'-I .- . _' . aCl! l_"_c , ,pilna, '-Ca, ,nnne 0 IJO".. .. ell" ras,p.lD._ln a, ihoare ,--"",orca ' ---:,~e' raehiu ' , ,d u,<_c,oar,e_ede rna-.horr '.... de r--c i>l~,l. n ~1.!I; -, tna Y ',: _.'_ a. '_ C"\D, I· ac ~·la··· timP " m a'"'!' lu a~:' de 'r'"'lt'iW'\a~1 'M,' Iu m.'ai re ,,~,~ C···~ :-: .-,-:.-.-", ,mOL_, e,-,·-·.~' 'mgr 13 :."3. singe e.,sea, ... n-ar fl.""" '_OSI: marea .. ·'·-t· ..· zele 0 ..-·····-· -.· ....,",'- 1 f':'-":'-i:-:--t-, ",-1 a umn'.; -·~---:· nm c:-,-·-,,·--/h,:··-·;-t--·.... nill'~' Icare, ',ml';, cupFlnse,se.-~sufletul·." '--'_-,",-::,Q'VU .. '.-,: -"",'mars .. . . ..:..- s,.·.·· e ... ,n,-a~1'f'~ ··, ut p"flea, ',' are; ,_ ,'-··a .. - '--';-,- ",'-'.- ,~'~",'.1 ,ry;"h-"'e'-:'f:' s a'W'1 'U-· rm ez un om 'c-a~'u'lta'de ..,··,t-~ p-'--: olitie '~l· a ~"'t, de 'p' utin '~-,-- ,~,:-,~,t··,,-'·· asemanazor "~,~' ..~O. un ,. "'8;.,I'-,-::-~-~:u-"- ' om ~:,',_',-_t,J; t··I;'-'-U-,--t~!," ,., Jlu ,S, t:_~ cu C', "d'~-~,....•. -"]' met d':~- vara .rect .ea, A-' - 'n" 1,,1,1. . ... cur t is:, use- : ,e,~-p- - 'V.....--- dir b a -1' -~'10, ....l,n,- " ' _a'~"1 -D' in b"~l't,~, U'" nde am t---~';t'· :!' lupii J'~'.!ii t ~' . -1, _a.,'1 ' -fQ.l.,.. ~ nu .-S·---"'U' 'n-····t·mort de".f-"r'~l~g~- i "m,A,1 s D 'lU;p····~l~lil' aru 'co···J''",·o· iar ,e'~"'u-' Y slu 't-~-ilil.".I.,':"_..,I_:_:'I,.,. ca 'n;;:c--1!'iod"'at--;l\i N': 'U te to )_'~ ~~, 1 "'_'._<1. ·v-'r···eri',. IT110"·'S·,··,t· viata sperie Ce .... "",_ ",-',,:,-'->t- a ·e-:,·-a· ,a,· ',r7h--=·Ol'~'t'dar ',-. ,am, f-",U.,~l,:, d-···e, S u, "e ' 1,81 m-,~" m-··~I,-,-·:-'m'i---'- r~~. '.'-, _'_' e,a~ar d-"" ··'g:;~,.QI;'a"-··b---: _ glt ...., _", slutenis ~_,e,~,,",,- ·a~ Aeum ne-am 'imp··",i'c-at traim tn buna tl'o··.'v'a"'\r:X.~i~In tra r~a""m"-;!!'.l~"n-: oda :1·-'8' ]- 0' -··r-:-' am ;1'-" An'; '~.~ a-= stasia s 'ta'·-.. I, ea pe 'VI': ine ':--'·1" MI" -,".-in' ·· ; _', vaz, - ,:: ·' .... ·-d ··t' sc-or.molnea, l_:···· f::-....· '1 d-~,~,.-.. v,a~'t-ra.lnl d"'.. :l!<.l:ll";;;"· 'u-' se ,d- lialU pesl_-_,eOCU,J.ll . '."~': ~,- IC-~" ca,p'··cu 0 SIm'UI(!it~a,stlt de caraghio,asa C'B, ai fi zis ,ci,-l ve:de •. -_.
~ .I
".1

~. -am sinsur.. ~l eu-, ,,:J..~,V,· pl~-:--::l"r'-Dit'!iil ,_,J" pierd H'-'t,x. deasupra 6 - .....m~:hn'~'t·· ,1'·~ .-_~)-a. - ... - .-,,",: t..· unel :.. car +,'" IS,U -, I ..:ii . '1:;"- -- -- ,'": CU,l~_, p'e la o'p-- s'ear,B", un ,1." ub iumma "ampn, "J,:-d'-; . -a, ·.... '.- toe-toe Ice abia se auzi tn geamul negru ti- ud dinsprej stra d- mil f- x sa ias eititu , ,1 sa res, 8, _~aCU 1 M'ama.,nu era acasa, In curte, tntunerle ~j PlotOPI' Ploua
,~r>I"
~I_ ',,1.,

'\.0 -."

~Q

',~tw,-,.II.,t_·

r"' ,-,

-'

'!II!!

--

!!I;jl

,0;-

!I' -

']

"""

'-:~ciL£I:·

. .!.. ·1~'''''J:=···
1 -

'~.' _:__. ,I~~~~

;t'ir1i''I ~:!W,

I..

~I J

'~·I._' __ ~

-~I""lr

.'.I.~.,~~

......

_..

a~liOiU-,", t:,1~~I~'

'I!II£"~

I"-;~,

ng,

,I:_"~,

,.ll·.~._.;:;-: ..

VU·-·,:__:,,-,

I'"

~,,~

.. "

':' : ..

IJ'l~;~'

1!!.:·~-_"tI

.~I. '"

~I," ... :

I.:..._.

-'_:1.·

!!:

I'

,.

.:

.'

'.-

;1'

'.···!l_···

"-1"

.~I'._····

,'.

'_

_~I'

'1,

1',1 'I 'I

t<~ ~"

'.1

'i'

_I.,

.. _,-,,","-,.

,I. _

'.

_.

,-'_},

;I.,I~..I!

__ •.

_'____'_' .',"

'_,.1 ..

-1""

l:t

,-

·.I;I'!..

I.

1- .. '

tl

'I;o!'

iii'

I_ •.

:__:I'-_=,

gl,I"

A'i'i '\;;.'y

. '.'-_~-::.J,

'8,""'II'i -.\1-

I'

":1"

'1.,

:'.-

."

.••....•

,'

.•

·.~~~I~

.,:

..

-..1

' .•

'.·1

,"

.. ';

.._. I ......

,I~~_.

I~l

.•

yl.l-~

_.. _t- ; ....

I ..

1'~'

I".l~

I· ..

-",

.'U'io

,",<il'~~

...

CU'

,-,-,,--.

I.

".__:

'. __

.• _

__ I

_.

_.

I'

i;-' "~._ .

.. _',"

.:

1 ...

··'

'_:'_",

_.'

_.

..:......:

:__Q,

....

_ .: --: : ld'V:''':__·~.1 ..
-.

_.

...

'

_,

_ ':'

_.

' ..

.11

~'

.1.1

1.1 1,.,."" ..

_.=

.\

'I',.,

..

1,_1.,.,
••

,.

~\.• ,(
__ •

..

'

,.

_I' ~',

"

' ...

.-.

',

....
••

_~

_"

I~_

_.'

-'~,'

-,oo·

."

·'·I.e
. _

').,

',":

.1,.-

_'

~...~
.
'

,..-- ',',.'

'.'

- -:. '-:<

'.

:--'

l"

1'--"

I:'n;--'~':---:~Id!':ta,v~·:"la"';r·-'· -UI 'b-;"",arb-"a'" ]'IU·'l.!; ,d--: ,d-'",0' 'U' _, ,~l iii Iu'oi- j'nlecat in nor-oi VI _.,' ac"op,·.e'rit die ". -, ~ , _' 'I CodJ.'n -_'-'II ~~i , ,_'-'_' ", -__ zdren't,c"e - - - ':f 'be,at ~i 'ragu~ilt ,cum era~ nu, mai g,e'mlina ii, om" 'Din pirrog:, rinjtn"d ea, 0 fia:ra s~albatic'a, mi~o arati ,pe
, "

..

-,

--

--

..

--

-.
_

- _.

--

--

'-'

_.

..

---

~ P--·,DI

d'-:_'... ~.V·· r-::-a:,l'flu-.


_
i'

f- ~rl~~"oan"=:""--:',a'~ ,UJ, p''!¥'" g- . '.- "


_to' .-."

-'J

Jf

~'CiiL.

C''.

l~

':

._.::__,,~

-.

-_I

'

I~~

•.

_·.·

•.

·._.·I

'

..

_.'.

. __

e··.. :
.. :_'

...

_.

".'

,_"

:I

',;';

..

-,.."

"

.. -

.'

a'~a
.

t'"" 'Ii't' N"i-,s'lrpl.ura as, t- :1,l' ,-I-, .... a,m spus eu, 'b'"' ,_'.In:e le'__ !~l!i 1....'·0· ' ' '8""'· '. '_.~ !Ql~ m"·'a-' :f"~I:"-A 'a'" cum 0" c"!iI'Tlla;-:' ~a Q.;5, ¥. lJl :.~l.cr·'a-:· 0···· C'i!a'"' f:u"'- <g- .:>.... d··,a 'ea-- '7 y.,.... ae sp;--Ieri,e ,de., mine'- ,cin,d rna ved,e I' Sco:rp"ia, dracullii , ·S-··'··-·'·I"I --'~\'- d:__: , .... ·,-t······· . '~,,' 'I~-~' h."~>p'unln" aces,ea", fl,e arunCa, .j"'-"n '""a,-_ '-lul'I' 10 care se gao .... :'_-"as,es, " - 1-" d -- -....- d urI d-~. n tlln·d-'.a: In tIm,p' ce ,m,ama, ,',,..,I.as,tas,la ----~ I An-'" _-..- . pe pa.tu e stan,.·_ .t m,i. reluA, loculla, 'v'atra., In"cl..,.!til.__. e_ 'U ~'a:-: ~liii! o'l-' aI'1i! p'" "-':;', '8' C'-, 'a~__ 'i.L,i,,'=Ji., s-' -p--' iU' "'.'S' e ·',-1 N-'- -8····'m--:-·- sa 't'·d·- _. '~,u'. 'P!i1,·",,:11 ,',,-. '_'---' ~._ 'y,'---, !OJ;1:::_,e.,. -,e t,"'" 'm-' '1 -N:-I!l:~iIi 'n"'u- tliCli_.:Ri~ ,Jf:':~' ~",_ Ge.' -,-.. ;;' ,-d'>'aCa. a ,"n··:·'t- :t,'r''_- '.-. t"-:· ,n'Ul_,' cou···p·fi'ra t-- '. ~ '--:::< '-nu-- ,II ea _Q '-: .. ,,,Itl ,_"W,' ,t-· ......y,l ~l"'n' ~'.;·n'--,'-te-~··~I ,d-' ·a '""',.1-': -'r-'e<i'--,a: m-·:,_·a··r· 'fil'''' ·ur·'·"--:!m···~rr-l~:ti;- ·m·'--,·e'---r·e·"·u·-. ·D·.'····ar:·· -'.
,] :,8,
-oj,
.~r.,·_ _ '.' ~

m--- a··:~"m---··-·a·~·· .L , :" , ." _ ,'u'; J"

.' T t Ul-'a ,~ lia '~:ie: iI,t,i!w!l


'i!I

Ig.·,·.,

.i....-

I ~_:'.~.'

,iI

'l"'II"'IIi; ,,,t&1iI.£
rJ!

...

:1I." .:._.

I'

'I~I~~I

".

_I.'

'.'._.

'.

"

'.,

1/.,:~~~.~

1.

,.

.1.

.,

••

',.

~~

.."

-.

W.

.o!io __

..

,-'."'-

'.-.

,.,':-,

'-"':";'_

....

".

···.··1

:.~,.··t

'-.

······'·1

'.--

, ...

' iii

t·.·

'"' '""1

'I;,;!' .'.

.... ~". - ,

.' ~.. i-'"I"'-I'

1.-.

.....

!.,

..

'1'

"'1 ..- 'I:';' ~'.

' ..

"I·'

~. ,['_.

iO ,'1

-.

I ..

,!'

:J9'-"

- ..

,t,

-1.....1,,'

---"I, ..

H,~,,",,\l.
I__

'_ ,-,~ '

1._.-

_,

--

L,

,I,

-_."g"

'_

_--

, __ -_ ~,~t

-'lIiil;~

p.,i"

,-

_,,~~ Irt:ii;

I..I..I!':

p'I":',

__

_-'

_', __

sA~~ t. • ; .'~

mal N am-- ,itll~ "- .•',. 1-,":1·': ~rrr'ptul pie p-.iml:o,t ,sa string"'- mtna u'n,om. conn·" unul fra'te ._ 'r --.._ _., .., !.. A- d!l' -'1'W' X X .. t-: ,:n ,.,3 " I)n,·-'mt :m'ln'uta ta, ,-··;.-!rle'ne,t"'~ Jiasa-'Mt., Sa, 1'011•. 'cw,u'ura sm'I!i·I:,,·Ii' Ah ... e"e ,w:·s·"t':a" OI:'g--'1-: 'd"'-O'lg"'·-·e·· K'L,Ulau·t'·~' I' -',t SliD,_;1-. a._~, lCBL<:w-a, ,_e S.Ln:_.e Pi vam b_~~. t-o On-, ·n·- 0·' 'a"-'pte'B': I ein I nd. a' m-- -. v~:·"-a-t-~' b-, a··] ..,:~ ,;~·U··' ',Il" re CiUll.,,. ;11 ~ [' :_~. "_"_'. ._ Ul& . _ 1.,.;.. ~'I ' .~~ Ir.dl t duel ... t' -~I. ~ .... 'E''tauucr ammte .·N -a IS"1'~ t ra mmic., . :-I:a n-a pu t.ut nimici LU]]_ 1 ~ --eninul .',' "pel na'I'r-Q l-a ·m·:p--::- It tn vinele """I.W,... de Ia 'n'-"'~'p'~rc-9q; rim :1,t:i1i ve,.. ..,.' '\,;,' ..,.e· " 'd,:; 11.... ; ,,·,·t' T,a rog A· rdriene s te glndest it:··-tdeauna .'- m ~'I-'..:X, us,.S-: r _8, ".'-: ..,I_.& .. -,0 C'lJ ,._,l ln bietul Codin. Cicil, desi vlata ml....:fost ti:calo,ssla, ,sa etii. ,B, .,~,M, 'tUI,.,-··t·-,·d~~· >-1- .. ' an ,=.:""'-:,:-I't·~·- ·t'IX fa ':- b inele ..... D'' '·ar n am Jltn-l "'],,-,. :~,t-' 'mi- cautat sa -I.-.C, mneu , .'" :. ···t-:c' nl.· (IlIj, .,0_··· eatma .... x - . , ] celt rautate ~ ('.. T,i,cu 0 clft,p-.at. Pleoapele Iul ~re]e se luptau din areu --x stea · "~'~"""_"~":_'' ' R···~"u-a'!li!!'· V'C" r -bind m~'a-]''O;ult eu och ~i '~""-"-'h'~~~l+.' m th.l ~ c'- .. ·deschise .. ,_~1,_ .. ,') _' . _"Ill u.w;C, ~'_ A ""'i .. m····· v:"'r' ··a··u~i 'So 'j; .... .. ep···.un ·e .. +li i:)':. . : ',. ·""l-·''II"''iI'..·:·b·ipuieste-t] , . n.cOiU" _-,-_:_ ~ aseult a~' ,Jl;Ji 'c ,"t-'!I;;O'-I~I., ml-a 'm-~ 'p' '1:!Ii!!lI ~n-~ lii<°P' - '8:=j .'.." -~ t·r-;(:lle--: '8··___Li;#1 t ·r·,;l QS~n, 'd's' ·-' 'a' altfel: ·a, 'm dJi itlJ" -, C - -t' t-,e._· X· d:' ,.' de .. ~t~'-- c·" L,un I: -~:I,ndru,.. T-,L.. .. -:.' 'Ii ,:_Ol;-'~e an.lnii Iv~IU~~~_"r[ma mea Ie ,__reizeci ' I Area., d ,s'r cu. b .. boteril VOir' f'"' mal d Intees,~ T-- t I este sa ,-a'nl,_'OU2F11 ;,1 oe ,~·o·~u_ . 1 I'~ '-_,P'''i', : P-ot a'd:·Un.B, de 1 8' Bucuresti .. U' nul sa-'U' dol avocati m.ari 'I .,1,"" ,esc 6-,--'18- ~1" -~ Q;; '1 atr ~- ,. . ..... '.. pal ,t.:'/ .- $r>~1 't:'l ,_- 's'a''''' 'p-"c' ;::_'u'n' IQQ. ._'.. ~1- _'~ ~, [ur 'a+;'~'01-',;.:-e'__ 'D'" umn.ezeu. , ~ .'_.. ~~JL'r c: <.... Juratil sunt '$i, ei oamenl, au mici hatirurl de cerut, Atunel ---, .'.'.'-"'; sa tnVIi, , ,1, :-_J8__.4!.'A~~'C'''''' ''..,:od -·:w '!i'l~' 'r' g~,.--'" ·n··:S·I-ur- Ile M····':""":n····- z;orJ., '~a'p · .. , fle p·u.n'.,..,"":... -a c' ":ii''iill'' ,_11, Ie, In ,'- ..,c" -.-'-. ,.X '-"-un,-~ genunchiul On g·'r·t ~rpo""a'l~co!l;AI~,ei13, carie-. ~JI~1 ...... inm, iSCi P" , ,.... . ,U ,I: " l .-.. ,1 ", ... ,11. 'v-', e ~ ·.·.·,~l, Xt· -." ,.... ' ,.- '.. ...... . f·' t- .....• praJe:s'te b';UCI·1e 1-ta f"ree.., c:. ':_,-'o'amne snnte '0-"', sa-mr ,Ii, d 9:1, D eea nu .. b ,...pe c,arel 1-"'" ,pas_~e.aza pen._ru, popn e],ard ,,1 - ~ t-- '.-"J:~" ._. -.-," t-- -11<.. .. nU,m8.1 -anll '] t-: . ·'1'.. -,-. ' .~',' . -.-_- ·-ll, t''f .'"-.'-:_npt'e_e pe''.. Clare '-, 1·-' - ,SU,.PI., 'la-''_'.rna· 15,8, 'p' .."., Urm'L'L~i.'~ om ." :,' 'd- '., - .•: ,12 -, - --. - ,.- - M, ve:_~ea~,~"' -, ' ' " arl·.·,ll .. 1 "".,".- 'a~ - ' d" .~e-acum ~ ,z!ece~~ltl'.-:.n-o sa f···t·m··b,~t-"n'~' P:'" oa,~' 'C'. mao I-_~,IC 11,1 •.•• D-··' -;'.. m 11 vreo :mc:nastire,'_,-_:-:.llitu i .... la S-fll-'. '. "'. t t ',I.ra,~ liB .L~;I"un·'e:o'rl, UJ ,al"__ ~ par'-ei' 'T J!t. t '1'-:,- t.:·· b'~: ,--'- "-"'-·0"0': I-~I ···B- r··~l'lit· V·····:~'o· -·f·'b··· -- 'e,t~I-:_''"'d''· ' ·e'·· e "-~O" 'r·;b·~·'a·· , 1 ..·lD.e ac:_·.'.__:~,,,,...' n. S -]l,,:i.j. :- I _a " V.,
, n,I_;

m eca~lll. :'S"m". enllor ,.. ' l-~ ····· 1-,·d'-·'''''I··· 10_- e· -' u.... ml 'B"·'__
1., I!
• _'''", ,• " c" ..'• • -.'.

,_t: .... •• ZJJ:i.~"""!I,


_.....

'~.'~>_U;t

_:I:,
_. --

poate
_. , .-

__: _,

~.JIIi ,1 I<

...

.'tn

.'

i,,~U

p::}'!,-:;!fi!'~i'ili~
,-

~'IIi11I"

II'

g..

I'

'<.'

... ,

."'_

:.!

r;-"~

_.

.;0,

'!Ii

·iII·

...

--

--

'0'

'!I,!,;;

.-

. ,"', I

.....

oiL ' Ji,,;


'!Ii!!'

..

'!II' ,UJ!\.'~

.... ,

"i"ri, .....

,I

~.

"'.U~·':_')'

._ _,

'

'.

'.""

,.,l

,:___ .

I:__

,Q,_,-,

"'iIiii,"

~.- .. -.

- ~"

,(i

· ..

,I

.';-

"I

:.

__

I,

,.,w.,':iI
II;

i!I!

~",",u_",_·

;I'!i,A, ~: l

,:1."

"U.-'.ii1:!I'

""1'

..

~_""

,I
c·,'

,_

"'''_.'
.'

_:_CiiI.

- ~:_ ..

,.,

1 .--,-'I_.tl.

·al'~; '.)1,

.;li::Iiili.;iU~

'D,n

~.III,;i;._,

.I

p. 1,
-

;Ii.

iI

t, - - -

;Ii

.-

j(

.,"

:_~_ ._I.\#~

'." _,.._.: _' ,C!!

I :~.

['

:.

"I::',

. ,.' I,_.y

'_,'

''' . .'

I ,- ..

_I

-'.

__ •._

.:__.I_.

_,1,_.

.: .:.' -', ....I...: '

~,_:_QlL-,

l~.:

f."!a'Iii!"

..

I~

JI

,~-,_

l!l'

!!!,,",".QIO'

~JI.

I ...

u- ,-

, . ,__ ,1 __

. '--"

.~~

,',->

;"ii'-,~

- . -I'i-'I-'-',:

I." I

.~ .. •• : "

I',

_.

.•..

·.~I·_"'.

_',

'·1

. '.-":,:.

':'1"'"

--

"'

..

-"

,'-.:-

,",

:",",

'1- ':""

.._

I'~-I

"1'

"

,,'W!IIo;_,

'.·il'~

,~'

,II<iii'

·U-

..

"jj'IHI

..

I'

"'-

"~!

..

c' ,,,~,

'Iii,i,.i ..j

:.'

.....

I:

.. ,~~'1Iii

•• ,

d d t'!iill ix f. d'· ...:1'.CO_~ln. oormea '~_US".'I'n-,a·l-a~nc·e.puSCI,. s:~orale~.x n,aprasni;c,; .''-.- _-..... . .... 'n,'t'~ .'. duro ·Ii·· 'm ,.-,.' 1t·-', 0'" C;(!lj;''P!ii'~ ... ,*' ·n" .... '_':=:.1I~t,W' d_;_···· ,-,":" . ·· eu gura casc~'-u., 0' 16~--~-:_~-~ "~ 'Q~a p ~1_aVwl·ae .p,ar.. I,u.'ng.. ":"",----.u-m····ama···:· '.' ··d·~-,e d" -, ,,. -unCl" ,0 vaZ_'l .--- De '~ ~-_ -. An:·" :.. 'Q\~la rl; .lein-. cap·w CU A··t-~ ,.. "p .. .. '. .ur,L$eJ_ d',e, IO_:_lceJ.'t_ Ie o,prl ,mal" .~:-_ btfi·-··_· as,p,rune,., ,rlVlrea, em" f-'" du:r:j'"':l"' 'W I" -' 'a ~l·ni(~I·a"' . ~ .. . · i\J\.I .... ..p. ," " n,c'-u'··-Ipr-·~O, 5." , .~ l~ " -~ 'C-~I""":~l'"'n" :, ·a·-~:10'- l~ ,g,£,!u;,'p: 'r·~la·· ·m·····e·-·-:" ':p- '1_~ ..' " "d,-:a. d·_''·I*'£'!l'p-' ,'I"'lQ.f__ ~ 'b-' ...• 11 1 ;lUa . 1X x in,'e N 1nce!pu StL um'_'ld! d e COJO pIn .••CID_O', " ,x 0, ,oaJica, 0 .,884, " t .. 1'·.;.···11 -. . OCU" ~icluti,. . .CE:ViB. 'p-"~e - p~.. at- . f:i'f,a, sa se· teamA. _ ca~l,d~·~ .... ... . ~-.. ,sub .~ --,. .... ._. . .. __ _ _ ., ~y
'fWI!

ftP,A

.....

__::_~c~

...

'·1"

.. _.iII.

'-

:-'

..

,i.,.·,~~~.

'8" ·tl!t':ii!:il'~'@<·· '.·:_·I~'


I
1 ... ,.

'<11I;;jI'~

"-",

I,

'".'-.-

....-,

...•...

-,

...

_.

:::--'1"'::-

-.-."_:_.'

."

'--'

'I"

.:.-'.,

.-',

"-'J

....

,1• .... -

.'....

"-e

"'..

".-.">'-",'-'.:

<Ie

.-.-

_".-.",

,I,

In-

.]-,.-:-':".:

~i

.. "',

'"',

AI

"

I·,

..

".-

~I

",(

...

".

:.,

-·.1

II

,.,.

I .. QI ....&r .J

~I"I
•.

1- -

'1-

I!IIII'

DI~ .. iii,

!i "tV' C- di "+. _'. le,a'pl,~a pe "·O·':'lD, •.. L~' urma, ma pnvi C'U nerusmare il-"D'Q L;.B il:"P' ' .'u'~e'"m"-'a'~ m':" ult i .• din - oeh" ~. _!O", '. ·1_,-. '.. :.. :. _, C'e faci ttl aiei ? Ia ~terge-,o I ····-a'!I.!' .-_", ' . ,1,,:; r·1.~d·lol;'C····~·l.~' ':. '-n"c~~ni!!"d--''~ \'u'-··l·-t·'' l·m--·-:·a-p-rJ.~v'·l!!'·rd as iupra l'u':;; Codin ,,~,-,:.:'a'-',ru-' ..L,e."l, ,~. i ~ __ .,' :·,'~:'~~I.:. \~ .i_l ,~.• n-ai fi putut, i'n1:!~adevir', in.nlo'pte,zj, in, aceeasi in'cApere' co dihania asta eu gura c'A.scata" care sf'olra.i..a atit de' na,pr-as~' n ic 1:1(11_, tntor s el..-':'~" '~" IS anatm .. u In.'~'~ "I d a't':w'D' oroi u l p' I0" a 1\, R' a...... -!.;_r,~, aca s~ -tra.... ~t¢:n' b ' ...J: ,Ie. o a,.
~'V

ill,

...

'.'

"'.I[

I,

':.c.c

'mOO'

I.

~.

'"

'M'

0'"

j:,!

sa

:_c'.

r'

',_c-"_

..

"~"".,

ei in:tunerlcu:lt,
IT'I,!lr'ACi
':"~.Q'

.""~,

c',I.

i,'

fi~,

I>.

I,

--,'-y,

. _",'

'.

- ':

~~~n:u~:r~;t~:j :=;~t::a~~a!cu
!Ii'

aceea ,d. reroasa, Aveam. 88-1 lac unele rn.··.:,ust.rar.l.~ ,N-aj:'" u putut, dln prieina ,starn de betie In.' care se 'g.·'·:,asea,,, ' 'Era aproape zeee ~:i mama, nu se .mtorsese ,Inca. ,Ploai~ i.noetas'e-, Atuncl, Iinistea 'n,op1ii fu sa,getati, die un rimet fn,spaimintiito,r de ,fiar,i injun,ghlata, nrmat ide un racn~et~tot asa de :ffor,QS;i apoi nu se mat a,uziri, deeit h,or~ .... '"'t c'al U::t:'l.. g.·,r'o,aznlCI!i;'. .•. _ _ ., Trecul in bllca'lirie'. cu gtndul sa ies ~n,striada, ea s'ii vael' ee s-~.int~mpla:.Ah~c~_fio~-~wnplit 1mi strabit~.inima! ..~ l!,o:r~:alturl.1~'~, ee m _Ice~, :~labe~~ veneau dm s~rladi,J dl~,_ m~l nu er curte ...~ .ful~~agindul.ca. nlSma.A.~~aSlac)~~ putinta r
-I' ~ ~ ~

pare~td;''"r~~J ~~mi,t~a';;iJ .S~;~ill~,":;;;inti~i~ " ~~.'.~a;~


'I'fII"n~

. eeas.. U'n ·.. ..

1.
<t -

eeas

plin de

~I~:''t'''i.-l·f;';'r·I'l~ nelsmu

rite

,·t

,~

at_

"'-0

di~

Iml Iuai repede ,galen'tl'i ,i sacul Vii, desehisei U!?,8.. Gla- . . . .• d' ~ 'Burl-,e 'ba'!;,il' ,.; §l die" :< ~U,M;;.'J." +lp'at'e d''e , ,e.,oII.:> ,!~?~. Curt ea"- e'l'r , ~-L,.... r w' p :'..; f-'~~,;OJ!i; :~~~ e ~,_; ~ ~o'a'l'7a1ioll' __ lCt1!l! T; '0-'" '. ,:Jl_a,,~ de Ium,~' print re care '~l pro p···~e·~·ea··asa nO·····Qs·+--a'~ P'l~n"''''"'' intrau 8i ie,~\a'u de la Codin, printr-o spartur'a, a gardulul > :--- Ce s~""a 'lnUm',plat ? In,t:re'b,ai., ... ;_, Vai, badlatule'~ iugi, rnamal spuse P'f"CP--:' 'r"'1!!!' et a~rea" l .,. aseunzindu-si fa:ta :in, milni, Cin eva sp'U" 'S·' in ", ~ v >,._ :............ 'Il 'I''01'm',' .. n · .a "'a~'r"~ 'p.-, e ''''0"1 In cu dou 'a'~, k l~]'n ~'~ . -t' d' --JbW·_-A·!. .. a ··A:·", ast ':~'e a ]-.....~.'0:' P ·:__u_.~ grame Ide untdelemn clocot:it~' ,
'_c I,,:

Deund1
~:.'

'_I

'c··.·

:~;"

.:,'aD."_-·,,~

,,"",",-,~

~;_I_

_,'~Jl.,..1.,1,_,,_

..

;~

!03~_

':, ".Q;_'II,o..!l~·

.•

I ...

'.

.. , ..... 1"., ... , _."'_

... _'_ .;;:_.:.:.. '~!I~

l·.··_.

,I,

,,",

'j!~

!ii' Ii

I.._,-.

··,,~·

..

Q,~'~·.~P:._:

'1""

__-

_'

.. __

.-.".\

.11.]

'~'."'.~

:C···

".>'",

':,'-:-"

-re-e

'

....

_.J

•..

'

~".~".

II

!VIa 'nap.,ustii spre S'p'lartura, gardului, dial' un om Icare e'r;': , ~ ,-.. 1··.. 'm' ·.a . o,!, 1",."' ' DB tre c···· '''I ,-.... "')~: ~p'-U' 's'·e- C~-'U·' b 'n'· ·a~,J:,a··I·t·e· '" 'p'~1 ;-' si ,. m-· "",U' < ',' a;CO'~lo~,'. -,,""" 'N:" ,,'. etn g" -~ii7,,,,t-- :: '.' ·d'· :.... VQZ,; .' ~ ,',_'U In,··tr·····-:~ -ule n::-'1I'II Intr,a,. e L ':,£·vLil,.·Or '~_eo""~ ':-'U" "t~, ' .. ,B:, mlC· __;" ;,_" 1 ,,:.' - OJ -. X il,;!._: im .:.... . ' !"o.,;,y ..~.:. P~~ 'to; SCI te 1_'_ '·b-·o·,.·ln····a'.,.,'-vo~ti'iII
'._--

-.

"

--

-,

\.-

_.

.'

'.

..

_.

"....

_.

..

_..

--

_.

'.

i£'I!' ""':

'!.'

iO',

'-"'.

'.'

" .1 . '.

'.

o!!

.it.

;.-;'i,

"t'~I_

I ...

'.~

_',

ii!l,f,'iIIi

332

misca m~'l ~~~ ",/~. AI', p 'i"lis~pa-:~' mam A;n·'a·'!C:I!'t'a-"I:!I'l·~ag-'h"'e'-:'muiS'e:" "~n(f;i-'. ~~ -~!l\I:~' ~_, pe £1.' b" Al-~;"ur'""IIIi' ,.: ,'.~,,,,,,~~',-J..,.~,." r: '"~ a n, ",", ~,.. ,eu 0 '11.... , er, d"1 "'.. al m - mma, ~ ... 1 ·,J.',UiUl ea dB\'TU.· f tummare ne cmci parale " ....~'.. ,,. ,=' . ::-.: j" ':,' ,<. I prrvea cum ,prlV@,.tl 0 rtm,a'I' Flacara Iu _: ,8rli plmpl.l~ ' ""J in " diierea vi' t U, "U" ~reee. nrr [' l..~"C_
• I' <j, .. '
I~

Im"'p" Ietlelnd " '!:'i.,m" ca_, cu· '~n".'.'.-," bes t", ,,;t elest 'a"':"'~" .~ ,1ll a,t- ..,:,.-" om ">ea ~~' ,lnJL-B In\.o,'y"~""w" _. ,- .' :'. :-. '1 ''"'ll~ot - drt·_·,· ne .. t ' -d x -" en capur- V~JDn.,,. mttra '1'··'· C"·-·d- 111,pe poarra d ,... Ia" straaa, ·,a,lra Or .. [."1 eurte toti 'm',ft,:IiI'ii.m"··p-;ed!- ~', ecau o:~· '-v'·~a~d·'" ureal atuncl pe °a'' ':_~',"_.. M,··ia , .... a .~"_, ~,~ . :," rd' -'ar''''' : a'c '"I , "-~ Ro-' 'De" acolo '~I". .'.'1' 'l , n.. um ,als." ;ElI::, , 'U'"" '1 c' u,'. canIr~'~" .- co' per 1';1;:8' ,@-[·!!iii"b-·u'st--ul-: ,('ui Codln, pe jumitJs.te ,az'virlit afal~'idln odale, Sacul nu
·Lt_,
.rMi'l '\.!.,!I..I
··

.. :~ ·"+m:"'~·~·:·~·'jI!I;,,"'"

,"'"',

,_!;

,t

--

, -.

..

,I".

,Il ~
"

'~.'_:

1., ~ '._)~,,.
.

'_"'-~'
.

,"

.&._., .. '," :.. -:1......


I

,'La

,"_!i

~.

, .. ~.,.I.

._: ' •.

",'

,;-.1'-

..

_:

_. ~,~,

_ ~'.:'

~",

io

_.

,,:_',~'
'_'

~.

'_:_. I

_"

•.

,'~,'
_

"._,

",':,

_._

1,:,'
..

_.,

;:"

.'

,lIiiJ!

..

._"

,,0

._"

g.

. _ __,<::-:-::i':g, _ .. y

" ".. . __.. .' __.. __ '. ,

."!"

,.'

I"',~[

~c

,!.;i\. "_

1Ii3:~~',

,"_

"

,'~ .:_

.'.'

Ooi!'

":-:'1--

.- ••

'

"-,

':"I~'-~

"'t'

!~'-'

,-,-~,

'.

!'::-·"-I'

"I~;':'I

'-.

-:-.~

. :- - .[.~~ ....

-.-. '-!.,-:--

.. ~~II . __

'1

"'_-.1

~ ...

'

:"

"

.•

-"".

']

';

.'

__

I \..-,

'_'.

~....

_"_II!, 'I

i _.. '-., ....