Sunteți pe pagina 1din 3

Anul colar 2011/2012 Clasa a V-a

TEST DE EVALUARE INI IAL la Limba i literatura romn

Numele i prenumele elevului:

Data sus inerii testului: PARTEA I (48 DE PUNCTE) Cite te textul: Preg tindu-se pentru nceperea unui nou an colar, b trnul nv tor f cea ordine n sertarul s u din cancelarie. Erau acolo teancuri-teancuri de tot felul de caiete: de compunere, de gramatic , de dictare... Erau multe caiete n care creionul ro u nu p ise niciodat . Se aflau ns i cteva zgriate parc la snge de mina ro ie i, cnd d dea de ele, b trnul nv tor ofta. i astfel, r sfirnd caiet dup caiet, a sim it de la o vreme c a obosit i i-a ridicat ochelarii pe frunte. A a, f r ochelari, literele s-au mic orat dintr-o dat , paginile s-au albit ca prin farmec, gre elile subliniate cu ro u au pierit f r urm . B trnul nv tor s-a cufundat ntr-o dulce visare: Ce bine ar fi s fie a a! a murmurat el. Chiar de mine, din prima zi a anului, s nu mai fie nicio gre eal de scriere n niciun caiet... (Mircea Sntimbreanu - Se caut o gre eal ) Rezolv urm toarele sarcini de lucru, pornind de la textul dat. A. 1. ncercuie te litera corespunz toare r spunsului corect: 6 puncte a) Expresia s-a cufundat n visare nseamn : a. a adormit. b. a nceput s viseze la ceva. c. a intrat cu capul ntr-un lichid. b) Sensul asem n tor al verbului nu p ise este: a. nu mersese. b. nu naintase. c. nu l sase semne. c) Sensul opus pentru a murmurat este: a. a strigat. b. a optit. c. a spus. 2. Alc tuie te un enun n care cuvntul mina s aib alt sens fa de cel din text. 6 3. Subliniaz varianta corect desp r it n silabe:
puncte 6

puncte

n-ce-pe-rea / nce-pe-rea / -nce-pe-rea ni-ci-un/ ni-ciun / nici-un mi-c o-rat / mic- o-rat / mic- or-at 4. Explic folosirea ghilimelelor n secven a Ce bine ar fi s fie a a! a murmurat el.
puncte

5. Completeaz tabelul urm tor, preciznd partea de vorbire/valoarea morfologic i func ia sintactic pentru fiecare dintre cuvintele subliniate n text, men ionate i n coloana din stnga. 6
puncte

Partea de vorbire (Valoarea morfologic ) nv tor de ele dulce B. 1. Identific locul


puncte puncte

Func ia sintactic

i timpul n care se petrec ntmpl rile. torului.

6 6 6 puncte

2. Transcrie fragmentul care prezint dorin a nv

3. Precizeaz dou tr s turi ale personajului din textul citat. PARTEA A II- A

(30 DE PUNCTE)

Anul colar 2011/2012 Clasa a V-a

Redacteaz o compunere de 5-7 rnduri (aproximativ 50-70 de cuvinte), n care s folose ti 3 cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I. D un titlu sugestiv acestei compuneri. Cuvinte selectate:____________________, ___________________, ___________________,
NOT : Vei primi 12 puncte pentru redactarea ntregii lucr ri (respectarea normelor de ortografie, de punctua ie i de exprimare, respectarea limitelor de spa iu indicate). Din oficiu se acord 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. TEST DE EVALUARE INI IAL Anul colar 2011-2012 Disciplina Limba si literatura romn Clasa a VI-a BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
Se puncteaz oricare alte formul ri/ modalit i de rezolvare corect a cerin elor. Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord frac iuni de punct. Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mp r irea la 10 a punctajului total.

PARTEA I (48 de puncte) __________________________________________________________________________ A. 1. a)b;b)b;c)b 3x2=6p

3. cte 2 puncte pentru sublinierea formei corect desp r ite n silabe pentru cuvintele date 3x2=6p 4. explicarea folosirii ghilimelelor din secven a dat 6p/ explicare superficial , ezitant 2p 6 puncte 5. cte 1 punct pentru indicarea fiec rei valori morfologice si a fiec rui caz pentru cuvintele din coloana din stnga (de exemplu, nva tor substantiv , subiect; de ele pronume,CI ;dulce- adjectiv,Aadj.) 6x1p=6 puncte 3. construirea unui enun n care cuvntul min indicat s aib alt sens fa 6 puncte B. 1. cte 3 puncte pentru identificarea locului 2. transcrierea fragmentului 3. precizarea a dou tr s turi ale personajului din textul citat PARTEA a II-a (30 de puncte) cte 2 puncte pentru utilizarea oric ruia dintre cei 3 termeni ale i din textul de la Partea I 3x2p=6 puncte alegerea unui titlu sugestiv 4 puncte

de cel din text

i timpului n care se petrec ntmpl rile 2x3p=6 puncte


6 puncte 6 punct

con inut ideatic adecvat cerin ei 15p/ tratare ezitant , superficial a cerin ei 5p 15 puncte coeren si echilibru al compozi iei 5 puncte

Redactarea ntregii lucr ri: 12 puncte respectarea limitelor de spa iu indicate 3 puncte

Anul colar 2011/2012 Clasa a V-a respectarea normelor de exprimare si de ortografie 6 puncte (0-1 gre eli 6p; 2-3 gre eli 4p; 4-5 gre eli 2p; peste 6 gre eli 0p) respectarea normelor de punctua ie (0-1 gre eli 3p; 2-3 gre eli 2p; 4-5 gre eli 1p; peste 6 gre eli 0p) MATRICEA DE SPECIFICA IE pe care se bazeaz testul ini ial pentru clasa a V-a Competen e 1.4 2.2 2.3 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 3 puncte

Con inuturi elemente de vocabular

silaba * explicarea folosirii unor semne de punctua ie p r i de vorbire i categorii gramaticale specifice acestora figuri de stil compara ie, enumera ie, repeti ie, epitet) sensul unor cuvinte n diferite contexte scriere imaginativ * * * * * * * * *