Sunteți pe pagina 1din 31

125

Social-democra\ia european`, unitate n diversitate n epoca globaliz`rii


Florin Abraham 1. Origini ]i etape ale existen\ei social-democra\iei 2. Identitatea social-democrat` 3. Social-democra\ia [n ac\iune: structuri na\ionale ]i interna\ionale 4. Provoc`rile viitorului: globalizarea ]i transform`rile climatice

Orice demers de sintez` asupra unei teme att de vaste, ca social-democra\ia europen`, con\ine riscul par\ialit`\ii. Asumndu-ne acest lucru, n studiul de fa\` [i propunem cititorului o analiz` a principalelor etape ale definirii doctrinei social-democrate, a valorilor ]i identit`\ii ei, a celor mai importante structuri organiza\ionale ale stngii democratice, precum ]i a provoc`rilor la adresa umanit`\ii, a]a cum sunt ele n\elese din perspectiva democra\iei sociale.

I. Origini ]i etape ale evolu\iei social-democra\iei


a) Stnga, de la Revolu\ia Francez` la Primul R`zboi Mondial n epoca n care Europa Occidental` ncerca s` se desprind` de ultimele r`m`]i\e ale societ`\ii feudale, ]i-au f`cut apari\ia ]i o serie de proiecte intelectuale, de factur` utopic`, prin care se dorea instaurarea unei noi ere, a egalit`\ii depline. Revolu\ia Francez` ]i Iluminismul au poten\at proiectele

utopice (Louis Blanc, Pierre Lerroux ].a.) ale celor care doreau realizarea unei societ`\i comuniste la nivel planetar.1 Socialismul modern s-a dezvoltat ns` pe alte coordonate dect cele ale comunismului utopic. n condi\iile revolu\iilor politice din prima jum`tate a secolului al XIX-lea (1830, 184849) ]i ale avansului revolu\iei industriale din Europa, socialismul modern a devenit un curent de gndire ]i s-a manifestat ca un sistem axiologic ]i interpretativ bazat pe analiza realit`\ilor sociale. Social-democra\ia a fost doctrina for\elor politice adepte ale schimb`rilor n favoarea categoriilor sociale lipsite de propriet`\i sau de alte resurse politice ori culturale. Socialismul ]i-a propus s` schimbe condi\ia social` ]i economic` a categoriilor sociale s`race sau lipsite de oportunit`\i prin reprezentarea lor politic`. Iar, pentru ca acest lucru s` fie realizabil, unul dintre obiectivele fundamentale ale social-democra\iei a fost lupta pentru drepturile politice, dintre care votul universal a avut o importan\` capital`.2 Un eveniment care a avut consecin\e ulterioare foarte importante pentru omenire a fost publicarea n 1848 de c`tre filosoful german Karl Marx a Manifestului Partidului Comunist, care avea sloganul final, Proletari din toate \`rile, uni\i-v`! Ulterior, prin alte scrieri (cea mai important` r`mne Capitalul), aveau s` fie puse bazele unui nou curent de gndire: marxismul. Potrivit teoriei marxiste clasice, societatea capitalist` urma s` intre n colaps, iar clasele muncitoare (proletariatul) s` preia puterea, instaurnd societatea socialist`, n care orice diferen\e de clas` ar fi fost desfiin\ate. De]i social-democra\ia ]i marxismul au ap`rut n aceea]i epoc`, iar n faza ini\ial` p`reau a fi variante diferite ale socialismului, n a doua parte a secolului al XIX-lea ntre cele dou` au ap`rut importante tensiuni n privin\a modului cel mai eficient de a ap`ra interesele proletariatului. Social-democra\ia considera c` pluralismul politic era fundamentul pe care puteau
1. Nicolae Frigioiu, Social-democra\ia european` n secolul XX, Editura Institutului de Teorie Social`, Bucure]ti, 1998, passim. 2. Berend Jan van den Boomen, What is Social Democracy?, Alfred Mozer Stichting, 2006.

126

127

fi construite statul de drept, democra\ia social` ]i economic`. Dimpotriv`, marxismul propunea strategia revolu\ionar` care s` duc` la r`sturnarea sistemului ]i la instaurarea unei dictaturi a proletariatului, revolu\ia general` fiind rezultatul acutiz`rii contradic\iilor dintre clasele sociale. Mi]carea de clas` a proletariatului, considera Marx, nu trebuia confundat` cu activitatea partidelor politice ]i cu strategiile lor realiste ]i gradualiste, manifestate prin parlamentarism. Unul dintre cei mai importan\i critici ai marxismului la sfr]itul secolului al XIX-lea a fost germanul Eduard Bernstein, care a propus revizuirea marxismului ]i ndreptarea lui spre reformism: Revolu\ia social` nu depinde de lovituri violente ]i de revolte sngeroase. Cu dreptul la reuniune ]i libertatea presei, de care beneficiaz` muncitorii englezi, ]i cu votul universal, a c`rui ob\inere nu mai este dect o problem` de c\iva ani, ei pot s` exprime revendic`rile ]i aspira\iile lor ntr-o manier` att de energic` nct ele vor trebui s` se transforme, mai devreme sau mai trziu, n legi. Bernstein a criticat cele mai importante teze ale marxismului: a contestat materialismul dialectic ]i istoric; a neagat teza marxist` a s`r`cirii continue a proletariatului, respingnd ]i teoria luptei de clas` ca factor motor al progresului istoric. De asemenea, a respins maniheismul politic, care f`cea din dictatura proletariatului consecin\a cea mai important` n plan politic a luptei de clas`. Bernstein a respins orice discriminare bazat` pe originea de clas`, proprietate sau credin\` religioas` ]i a considerat c` socialismul nu se poate construi dect pe un sistem democratic. Diferen\ele de op\iuni strategice dintre marxi]ti ]i reformi]ti, dintre anarhi]ti ]i graduali]ti se manifestau at@t n snul mi]c`rilor socialiste na\ionale (Germania, Fran\a, Anglia), c@t ]i n Interna\ionala Socialist`. Prima dintre ele, fondat` la Londra, n 1864, sub denumirea de Asocia\ia interna\ional` a muncitorilor, a stabilit leg`turi ntre organiza\iile muncitore]ti din Europa ]i America de Nord. La Congresul de la Geneva din 1866 s-a precizat o delimitare clar` ntre mi]carea sindical` ]i cea socialist`. Congresul de la Lausanne, din 1867 ]i, mai trziu, Congresul de la Bruxelles au fost marcate de dezbateri ]i chiar de dispute ireconciliabile, culminnd cu reprimarea Comunei

din Paris, n 1871, ceea ce a contribuit la dizolvarea organiza\iei n 1876.3 ntre 1870 ]i 1914 a avut loc o puternic` extindere a social-democra\iei din Europa, multiplicndu-se partidele politice. n 1875, s-a nfiin\at, la Gotha, Partidul Social-Democrat German. n urma unui proces gradual, marcat de sciziuni ]i fuziuni, n 1905 s-a constituit Partidul Socialist din Fran\a. n Belgia s-a nfiin\at n 1889 Partidul Muncitoresc, n acela]i an cu Partidul Social-Democrat din Austria. De asemenea, n urma unui proces gradual, n strns` leg`tur` cu mi]carea sindical`, a avut loc n 1900 crearea Partidului Laburist [n Anglia. Interna\ionala a II-a, fondat` la Paris n 1889, cu prilejul Expozi\iei Universale, p`rea s` se ndrepte spre acela]i rezultat, ns` institu\ionalizarea ei, prin deschiderea unui Birou Socialist Interna\ional, la Bruxelles, n 1900, a readus-o n prim plan. Interna\ionala a doua s-a bazat pe o mai mare autonomie a organiza\iilor socialiste na\ionale ]i a stabilit cteva principii comune generale ale sociali]tilor, cum ar fi sus\inerea ac\iunilor revendicative ale muncitorilor, combaterea anarhismului, a militarismului ]i a r`zboiului, a colonialismului ]i realizarea unei adev`rate solidarit`\i interna\ionale ntre partidele ]i organiza\iile afiliate. Printre ini\iativele istorice ale celei de a II-a Interna\ionale se num`r` declara\ia prin care 1 Mai a devenit Ziua Interna\ional` a Muncii ]i 8 Martie, Ziua Interna\ional` a Femeii. Dup` excluderea anarhi]tilor, Interna\ionala a II-a a unit toate celelalte tipuri de social-democra\i, de la reformi]ti la revolu\ionari, n documentele lor programatice prevalnd influen\ele marxiste, cu un puternic caracter pacifist. Primul R`zboi Mondial a marcat o ruptur` radical` n interiorul stngii europene. Un num`r important de partide din Interna\ionala a II-a, n principal din Germania ]i Fran\a, au sus\inut, activ sau pasiv, decizia guvernelor na\ionale de a participa la conflict. n aproape toate partidele social-democrate din Europa (precum Spartaki]tii condu]i de Rosa Luxemburg n Germania) s-au constituit, n perioada 1915-1921, fac\iuni
3. Constantin Nica, Neoliberalismul ]i social-democra\ia la sfr]itul secolului XX, Editura Institutului de Teorie Social`, Bucure]ti, 1998, passim.

128

129

minoritare, transformate ulterior n partide comuniste. Astfel, n 1919 o parte dintre nou-formatele partide s-au [ndreptat spre Interna\ionala Comunist`, iar o parte au format, n 1921, Uniunea interna\ional` muncitoreasc` a partidelor socialiste, cum era denumit` oficial, conjunctural numit` a doua ]i jum`tate, cu sediul la Viena. Uniunea interna\ional` muncitoreasc` a partidelor socialiste s-a reorganizat n Interna\ionala Socialist` ]i Muncitoreasc`, func\ionnd cu secretariatul la Londra ntre anii 1921-1923. n decembrie 1922, reprezentan\ii Interna\ionalei Socialiste au publicat Manifest c`tre muncitorii sociali]ti din toate \`rile. Dup` ncerc`rile e]uate de unificare, Interna\ionala a II-a a propus renvierea spiritului vienez sub auspiciile unei conferin\e organizate la Londra n iunie 1922, care s` pun` bazele cooper`rii dintre partidele socialiste ]i muncitore]ti la Congresul de la Hamburg din mai 1923. n cadrul acestui congres, Interna\ionala a II-a ]i-a reorganizat structurile sub numele de Interna\ionala Socialist` ]i Muncitoreasc`, devenind o uniune foarte strns`, ale c`rei decizii sunt valabile pentru to\i membrii. Ruptura creat` de Primul R`zboi Mondial n familia stngii europene s-a dovedit iremediabil`, oblignd socialdemocra\ia s` se defineasc` att fa\` de capitalismul liberal, ct ]i fa\` de bol]evism. Aceasta a fost una din preocup`rile centrale ale stngii democrate pe ntreg parcursul secolului al XX-lea. b) De la Revolu\ia Bol]evic` la sfr]itul R`zboiului Rece Succesul Revolu\iei Bol]evice din Rusia a contrazis predic\iile implicite ale teoriei marxiste, potrivit c`reia prima revolu\ie a proletariatului ar fi trebuit s` aib` loc n statele cele mai dezvoltate economic; ea s-a produs ntr-un stat cvasifeudal. Victoria bol]evicilor ]i a teoriei leniniste asupra revolu\iei a nsemnat o important` provocare pentru stnga european`, deoarece ridica ntrebarea: }i dac`, totu]i, bol]evicii au dreptate? Refuzul sociali]tilor de a accepta cele 21 de condi\ii leniniste pentru aderarea la Interna\ionala Comunist` a marcat definitiv clivajul dintre social-democra\i ]i comuni]ti. Stnga

democratic` a criticat abuzurile ]i nc`lc`rile drepturilor omului din Rusia sovietic`/URSS, devenind principalul du]man al lui Stalin. Nu ntmpl`tor, Stalin a denumit social-democra\ia social-fascism (n 1928, la al VI-lea Congres al Cominternului Interna\ionala comunist`). n fa\a atacurilor din partea comuni]tilor, social-democra\ii au c`utat s` fundamenteze doctrinar mult mai consistent strategia reformelor gradualiste din interiorul capitalismului. |elul stngii democratice nu mai era abolirea capitalismului, ci transformarea lui din interior prin metoda reformismului politic, pe cale parlamentar`, ]i a cre`rii unui nou rol al statului. Dintre cei mai importan\i social-democra\i ai perioadei interbelice i nominaliz`m pe germanul Karl Kautsky, pe francezul Lon Blum, pe austriacul Otto Bauer. Marea criz` economic` (1929-1933), cu consecin\ele sale politice, a determinat importante schimb`ri n corpul ideatic al social-democra\iei europene. Devenise mult mai structurat` ideea c` democra\ia politic` trebuie s` fie dublat` de democra\ia economic`, materializat` n statul social sau statul asisten\ial. Politicile economice pentru ie]irea din colapsul economic al perioadei interbelice au fost influen\ate semnificativ de gnditori de stnga. Alva ]i Gunnar Myrdal au elaborat, n 1932, primul program de guvernare al social-democra\ilor suedezi, baz` pentru construirea modelului suedez al unui puternic stat asisten\ial, centrat pe ideea de egalitate economic`. Belgianul Henri de Man a fost principalul inspirator al documentului Plan du Travail (1933), potrivit c`ruia asumarea de c`tre autorit`\i a unor obiective economice ]i sociale presupunea o transformare a statului politic n stat economic. n acest fel, erau contrazise temele fundamentale ale liberalismului clasic, tema statului spectator, care nu trebuia s` intervin` n pia\`, deoarece aceasta se autoreglementa ntr-o manier` perfect`. La concluzia c` economia capitalist` trebuia remodelat` prin socializare n urma interven\iei statului, pentru a controla ]omajul, infla\ia ]i subconsumul, elemente ale crizelor economice ciclice, a ajuns ]i fondatorul neo-liberalismului, John Maynard Keynes (Teoria general` a folosirii minii de lucru, dobnzii ]i a banilor, 1936).

130

131

Criza economic`, politic`, demografic` ]i moral` manifestat` [n Europa la sfr]itul celei de al Doilea R`zboi Mondial, precum ]i nceperea R`zboiului Rece au impus o adaptare a stngii democratice. Trei teme au fost centrale pentru politicile social-democrate dup` 1945: socializarea mijloacelor de produc\ie; economia planificat` ]i controlul guvernamental al economiei; securitatea social` ]i egalitatea social`. Social-democra\ia a urmat un proces gradual de construire a fundamentelor statului social ]i a democra\iei sociale, ajutat` ]i de prezen\a la guvernare ntr-o m`sur` mult mai mare dect n perioada interbelic`. De la renfiin\area Interna\ionalei Socialiste la Frankfurt (1951) ]i pn` la recesiunea economic` de la mijlocul anilor 80, n contextul crizei energetice, socialdemocra\ia a cunoscut cea mai important` extindere la nivel interna\ional. Sub raport doctrinar-ideologic, a fost o epoc` de mare efervescen\`. La Congresul de renfiin\are a Interna\ionalei Socialiste a fost adoptat` declara\ia Despre scopurile ]i obiectivele socialismului democratic. Documentul caracteriza capitalismul ca pe o societate liber`, alc`tuit` din diferite grupuri ]i categorii sociale interesate s` conserve libert`\ile ]i s` promoveze democra\ia social`. Principalul pericolul la adresa sa era considerat comunismul, ca ideologie politic` ]i realitate istoric`. n partea a doua a declara\iei, Democra\ia economic`, au fost postulate principiile angaj`rii depline a for\ei de munc` ]i al repartiz`rii echitabile a veniturilor. Democra\ia economic` se caracteriza prin principiul c` nu exploatarea individului, ci satisfacerea tuturor nevoilor trebuie s` fie scopul oric`rei activit`\i economice. Era recunoscut faptul c` ndeplinirea obiectivelor social-democra\iei nu era incompatibil` cu proprietatea privat`. Declara\ia prezenta ]i op\iunile propriet`\ii colective sau sociale. Modelul economic propus la Frankfurt, preluat ]i mp`rt`]it ]i de alte numeroase partide social-democrate, a fost acela al unei economii mixte, n care, al`turi de sectorul privat, exista ]i forma public` de proprietate, iar mecanismele de func\ionare ale economiei vor fi duble: pia\a ]i sistemul de planificare, lipsit de caracterul totalitar manifestat n democra\iile populare.

n viziunea social-democrat` asupra economiei mixte, statul trebuia s` aib` un rol regulator n via\a economic`, de investitor n anumite ramuri ]i sectoare, pentru a asigura ocuparea for\ei de munc` ]i stimularea consumului. O influen\` important` asupra social-democra\iei europene a exercitat-o Programul general al Partidului SocialDemocrat din Germania, adoptat la Congresul de la Bad Godesberg din 13-15 noiembrie 1959. P`r`sind linia marxist`, social-democra\ii germani au renun\at la ideea socializ`rii unor ramuri industriale, pe baza argumentului c` structura economic` a unei societ`\i era dat` nu de rela\iile de produc\ie ]i raporturile de clas` rezultate din acestea, ci de m`rimea ntreprinderilor ]i de forma lor de administrare. O nou` sintez` asupra social-democra\iei a fost creat` prin Declara\ia de la Oslo a Interna\ionalei Socialiste (1962), intitulat` Lumea de ast`zi perspectiva socialist`. Documentul a fost influen\at de atmosfera de optimism a epocii, de speran\ele c` statul bun`st`rii putea fi generalizat ]i, ulterior, men\inut. Dezvoltarea societ`\ilor era gndit` n termenii cre]terii economice, fiind neglijate teme ca poluarea, drepturile minorit`\ilor, eliminarea discrimin`rii femeilor, care s-au reg`sit ulterior n agenda stngii. Expresia succesului statului bun`st`rii (Welfare State) era a]a-numitul model nordic, care se definea prin nivelurile nalte ale cheltuielilor sociale, fiscalitate ridicat`, sector public extins ]i o protec\ie social` larg`, cuprinznd multiple categorii ale popula\iei. Acestor tr`s`turi li se adauga o birocra\ie masiv` ]i un set de programe publice dintre cele mai costisitoare din lume. Succesul aplic`rii statului bun`st`rii a asigurat prezen\a nentrerupt` la guvernare a social-democra\ilor suedezi n perioada 1932-1976. Potrivit tipologiei lui Esping-Andersen4 modelul Welfare State are patru dimensiuni esen\iale: dimensiunea juridic` se refer` la respectarea principiului universalismului politicii
4. Gilbert Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge, 1990, p. 97.

132

133

sociale sau, altfel spus, a drepturilor sociale constitu\ionale, garantate tuturor cet`\enilor unei \`ri; dimensiunea fiscal`, a bun`st`rii social-democrate, se bazeaz` mai degrab` pe un sistem de taxare (impozitare) general` ]i progresiv` dect pe contribu\iile angaja\ilor ]i angajatorilor la sistemul asigur`rilor sociale; dimensiunea social` se refer` la portofoliul bogat al serviciilor furnizate de autorit`\ile publice, care, prin diversitatea ]i caracterul generos al ofertei, acoper` largi segmente ale popula\iei, de la copii pn` la persoane vrstnice; dimensiunea ocupa\ional` se realizeaz` printr-o politic` activ` n domeniul pie\ei muncii ]i printr-o preocupare constant` a autorit`\ilor pentru angajarea cvasicomplet` a for\ei de munc`. Pe scurt, se poate spune c` filosofia statului bun`st`rii din \`rile nordice consta n efortul sistematic de a include integral ct mai multe persoane ]i grupuri n fluxul social ]i de a aboli s`r`cia chiar cu pre\ul unei relative egaliz`ri a veniturilor prin redistribu\ie. Agenda stngii nu mai putea r`mne cea stabilit` n anii 1960 n condi\iile n care chiar realizarea statului bun`st`rii a produs schimb`ri semnificative n societ`\ile europene occidentale. n urma transform`rilor din societate datorate noilor descoperiri ]i inven\ii tehnice, transferului spre formele postfordiste de organizare a muncii, trecerii spre unit`\i industriale mai mici, clasa muncitoare tradi\ional` s-a redus, crescnd rapid num`rul de persoane angajate n servicii, administra\ie, educa\ie (gulerele albe). n plan cultural, societ`\ile occidentale au devenit tot mai individualiste, respingnd colectivismul propus de social-democra\ie. Noua ax` a politicii a fost cea a conflictului dintre viziunea autoristarist` ]i cea libertarian`. Partidele socialdemocrate au ncetat s` mai fi exponentele unor categorii sociale foarte clar definite, fiind obligate, pentru a ie]i din declin, s` se orienteze spre ntreaga na\iune c`reia i propunea noi viziuni raportate la valorile ei fundamentale. Apari\ia semnalelor privind criza statului bun`st`rii din Occident, schimb`rile de pe arena interna\ional` n condi\iile apropierii dintre Occident ]i Estul nc` sovietizat au impus eforturi pentru racordarea social-democra\iei la noile realit`\i. Cea mai important` reac\ie de tip doctrinar a social-democra\iei a

fost Declara\ia de principii a Interna\ionalei Socialiste, adoptat` la Congresul al XVII-lea de la Stockholm, din iunie 1989, sub deviza Lumea n criz` un r`spuns socialist. n declara\ie s-a stabilit miza transform`rilor interna\ionale: Problema fundamental` cu care suntem confrunta\i acum nu const` n a ]ti dac` n anii viitori vor fi alte schimb`ri, ci, mai ales, cine le va controla ]i cum? R`spunsul socialist este lipsit de ambiguitate: exercitarea unui control profund democratic sub toate aspectele vie\ii politice, sociale, economice. Se ]tia c` economiile mixte fuseser` ]i erau confruntate cu numeroase disfunc\ionalit`\i, adic` statul bun`st`rii generalizate []i atinsese limitele lui istorice, fiind nevoie de curaj ]i creativitate pentru a face fa\` schimb`rilor. Una dintre principalele concluzii ale istoriei intelectuale ]i politice a stngii de la 1789 la 1989 este consacrarea a trei mari categorii: I) categoria libert`\ii, de factur` gradual` ]i incluziv`; II) categoria autoritar`, n spe\` comunist`; III) categoria revoltei, n principal anarhist` ]i extremist`. Aceast` tipologie este esen\ial`, deoarece blamarea stngii comuniste ]i a curentelor anarhiste, a maoism-ului, tro\kism-ului ].a. nu trebuie s` afecteze social-democra\ia, doctrin` prin esen\` democratic` ]i progresist`. Opozi\ia dintre dreapta democratic` ]i stnga democratic` nu se bazeaz` pe elemente ireconciliabile, ci pe diferen\e de accent cu privire la principalele obiective sociale, la ierarhizarea lor n func\ie de imperativele ]i conjuncturile unor momente istorice. c) Epoca interdependen\elor globale C`derea rapid` a sistemului comunist ]i ncetarea R`zboiului Rece au influen\at ]i social-democra\ia. ncheierea R`zboiului Rece s-a realizat cu conduceri de dreapta, neoconservatoare n Statele Unite, Marea Britanie sau Germania Federal`. Prestigiul neoliberalismului, al ]colii de la Chicago n plan economic, a fost perceput a fi att de important nct gndirea utopic-entuziast` a mers pn` la declararea sfr]itului istoriei (Francis Fukuyama). Neoconservatorii au pus pe seama

134

135

stngii crizele economice din spa\iul euroatlantic, manifestate prin sc`derea produc\iei industriale, cre]terea infla\iei etc. Paradigmele economice neoconservatoare au c]tigat teren, iar tranzi\iile statelor post-comuniste au fost direc\ionate n baza acestor modele. Au fost impuse politici de austeritate, salariile au fost reduse sau nghe\ate, cerndu-se un volum ct mai mare de munc`. n statele n tranzi\ie, o parte a elitelor intelectuale ]i economice au c`zut n utopia pie\elor libere perfecte, promovarea valorilor societ`\ii de pia\` cunoscnd importante succese. n Europa Occidental`, declinul modelului statului bun`st`rii a nsemnat o mult mai slab` prezen\` a stngii la guvernare. nceputul anilor 1990 a fost dominat de dreapta neoconservatoare. Succesul lui Bill Clinton n Statele Unite ale Americii, cu Noua platform` (The New Covenant) a marcat o desprindere de politica tradi\ional` inspirat` de New Deal, concentrndu-se mai mult pe realizarea unei sinteze centriste de tipul a treia cale. A urmat un proces de americanizare a stngii europene, n sensul apropierii de centru, prin sc`derea importan\ei factorului ideologic n favoarea pragmatismului adoctrinar. Acest lucru a nsemnat abandonarea referin\elor la na\ionalizare sau la redistribu\ia radical` a veniturilor. Stnga european`, puternic influen\at` la sfr]itul anilor 90 ]i nceputul secolului al XXI-lea de modelul centrist german ]i de cel neolaburist (Tony Blair), nu mai insist` asupra economiei mixte, economia de pia\` fiind pe deplin acceptat`, dar nu ]i societatea de pia\`. Ca atare, stnga european` se axeaz` pe dezvoltarea durabil`, democra\ia paritar`, drepturile omului, n special ale minorit`\ilor (etnice, religioase, sexuale, politice), reducerea diferen\elor dintre Nord ]i Sud. Tema globaliz`rii este un subiect central pentru social-democra\ie, stnga fiind promotoarea guvern`rii globale. Aceast` nou` tematic` a stngii democratice reflect` schimb`rile produse n lume dup` colapsul comunismului. La Congresul Interna\ionalei Socialiste (IS) de la New York (9-11 septembrie 1996) a fost adoptat` Declara\ia asupra economiei lumii. Nevoia unui nou sistem al responsabilit`\ii colective, prin care s-au adus critici modelului eco-

nomic ultraliberal, care generase inegalitatea veniturilor ]i ]omaj. Social-democra\ii consider` c`, pentru a fi un element de progres, globalizarea trebuie reglementat` la nivel politic astfel nct s` nu se produc` ]i o globalizare a s`r`ciei, iar mediul nconjur`tor s` nu fie degradat iremediabil. Globalizarea a fost o tem` central` ]i la Congresul de la Paris (8-10 noiembrie 1999) al IS, unde s-a adoptat declara\ia Provoc`rile globaliz`rii. La Congresul IS de la So Paulo (27-29 octombrie 2003), s-a ncercat o concertare a stngii fa\` de problema globaliz`rii, cel mai important document fiind Guvernarea ntr-o societate global`. Abordarea social-democrat`: participare ]i oportunit`\i egale pentru femei ]i b`rba\i, s`raci ]i boga\i, \`ri n curs de dezvoltare, n tranzi\ie ]i \`ri bogate.5 Partidul Sociali]tilor Europeni s-a nscris ]i el n mi]carea de idei pentru adaptarea la noile realit`\i. n 2003, a fost publicat raportul Europa ]i Noua Ordine Global`. Eliminarea diviziunile globale, realizare a unui important num`r de speciali]ti ]i oameni politici europeni, afla\i sub coordonarea lui Poul Nyrup Rasmussen. n document, se prezint` principalele mize pentru transformarea umanit`\ii: Lumea este la un punct de cotitur`: cu o viziune politic` ambi\ioas`, urmat` de deciziile ]i ac\iunile adecvate, putem s` cre`m o lume a oportunit`\ii; dac` e]u`m, am putea ob\ine o lume a conflictului ]i diviz`rii permanente. Tipul de globalizare pe care l avem nu este cel pe care l dorim. Sistemul nostru de guvernare global` n termeni simpli, modul n care noi ncerc`m s` rezolv`m problemele globale comune nu reu]e]te s` fac` din globalizare un bun comun. n m`sur` mai mic`, politicile pe care le-am elaborat pn` acum sunt nc` inadecvate, de]i n multe domenii direc\ia lor este bun`. n m`sur` fundamental`, na\iunile lumii nu au o voin\` politic` colectiv` ]i o viziune mp`rt`]it` de remediere a acestor e]ecuri ]i de eliminare a clivajelor globale n interiorul unei noi ordini mondiale... Este nevoie ca noi s` elimin`m cinci clivaje globale: de securi5. Vezi site-ul Internaionalei Socialiste, www.socialistinternational.org

136

137

tate; de sustenabilitate; Nord-Sud; drepturile de munc`, sociale ]i umane; guvernarea.6 2. Identitatea social-democrat` Fizionomia unei doctrine n lumea complex` contemporan` poate fi surprins` att prin raportarea la principalele valori ]i principii ct ]i prin descifrarea op\iunilor partidelor de stnga fa\` de temele centrale de pe agenda european` ]i interna\ional`. a) Valorile fundamentale ale social-democra\iei Din analiza etapelor de evolu\ie ]i transformare a curentului socialist pot fi desprinse ]i sintetizate valorile fundamentale ale social-democra\iei contemporane. Dup` cum se prezint` ei n]i]i, social-democra\ii urm`resc realizarea unei societ`\i n care personalitatea uman` s` se poat` dezvolta liber. Activitatea politic` de tip social-democrat vizeaz` crearea unei societ`\i lipsite de ierarhii sociale de subordonare ]i de privilegii nemeritate, organizat` conform principiile democratice ]i bazat` pe valorile libert`\ii, egalit`\ii, justi\iei ]i solidarit`\ii. Responsabilit`\ile pe care indivizii le au fa\` de sine, fa\` de semenii lor ]i fa\` de societate ]i mediu, dar ]i fa\` de genera\iile viitoare trebuie s` ofere cadrul n care fiecare individ ]i to\i la un loc decid cum s`]i organizeze vie\ile personale7. Libertatea. Social-democra\ii militeaz` pentru libertatea de gndire ]i de expresie, precum ]i pentru libertatea tuturor oamenilor de a tr`i a]a cum vor ei, att timp ct nu intr` n conflict cu libert`\ile ]i drepturile fundamentale ale altor oameni. Social-democra\ii sus\in activ libertatea fiec`rui individ ]i a tuturor, n sensul unui sim\ al autodetermin`rii responsabile din punct de vedere social. Stnga democratic` prive]te libertatea
globalizarea. Solu\ii social-democrate pentru o ordine global`, Institutul Ovidiu }incai, Bucure]ti, 2004, p. 209-210 7. Wolfgang Adrian, Alfred Pfaller, Social-democra\ia pentru social-democra\i ]i nu numai, Funda\ia Friedrich Ebert, Bucure]ti, 2006.

6. Ion Iliescu, Poul Nyrup Rasmussen, Cristoph Zoepel, Social-democra\ia ]i

individului ca pe un element necesar pentru libertatea tuturor membrilor societ`\ii. Libertatea presupune nu doar respingerea oric`ror forme de dictatur` ]i sisteme autoritare. Ea con\ine ]i cerin\e materiale ]i sociale: doar educa\ia, informarea ]i un nivel adecvat de bun`stare elimin` dependen\ele ]i creeaz` o gam` larg` de alternative, astfel nct libertatea s` poat` deveni o realitate vie. Numai astfel de condi\ii permit o via\` n libertate ]i securitate ]i ofer` bazele pentru autodeterminarea individual`. De-a lungul istoriei, social-democra\ii au luptat pentru ap`rarea principiilor democratice ]i respingerea oric`ror forme de regim autoritar sau totalitar. Egalitatea. n doctrina social-democrat`, exist` convingerea c` fiecare persoan` ]i toate, luate la un loc, n unicitatea ]i individualitatea lor, au acelea]i drepturi ]i acelea]i valori. De aceea, to\i membrii societ`\ii umane, n marea lor diversitate, trebuie s` se bucure de acelea]i drepturi ]i de demnitate. n acest scop, noua social-democra\ie dore]te s` realizeze o egalitate a oportunit`\ilor pentru to\i oamenii indiferent de sexul, mo]tenirea sau venitul lor, de abilit`\ile lor fizice sau mentale, de orientarea sexual`, apartenen\a etnic`, filosofia de via\`, de credin\e religioase sau de stilul de via\` individual. Pentru social-democra\ie, dreptul de a munci ]i dreptul la educa\ie, precum ]i drepturile politice ]i sociale ale omului sunt p`r\i integrale ale egalit`\ii oportunit`\ilor. Membrii societ`\ii care sunt dezavantaja\i au dreptul s` primeasc` un ajutor special ]i tratament preferen\ial. Justi\ia. Revolu\iile tehnologice ale secolelor trecute au adus o incredibil` bun`stare material`, care trebuie ns` repartizat` pe baze mai echitabile. Ca atare, doctrina social-democrat` sus\ine realizarea actului de justi\ie n toate aspectele vie\ii sociale: distribuirea just` a tuturor oportunit`\ilor ]i resurselor n societate, mai ales cu privire la locurile de munc` ]i educa\ie, dar ]i la venituri ]i proprietate. Stnga democratic` sus\ine dreptul tuturor membrilor societ`\ii de a participa activ n cadrul acesteia ]i ncearc` s` i ajute pe cei mai dezavantaja\i membri ai societ`\ii s` fac` la fel. Obiectivul social-democrat este o so-

138

139

cietate de persoane libere ]i egale, o societate n care diferen\ele de clas` au fost dep`]ite. Solidaritatea, definit` ca respectul pentru ceilal\i ]i disponibilitatea de a ntreprinde ac\iuni comune, ofer` baza pentru realizarea politic` a scopurilor social-democra\iei. Solidaritatea nseamn` asumarea responsabilit`\ii pentru comunitate ]i, astfel, obliga\ia de a-i ajuta pe ceilal\i ]i de a face fa\` provoc`rilor societale n conformitate cu valorile fundamentale ale umanit`\ii. Solidaritatea este, n ultim` instan\`, baza coeziunii sociale, cel mai eficient instrument de realizare a condi\iilor juste pentru via\a oamenilor. Solidaritatea interna\ional` se refer` la toate popoarele lumii, fiind extinderea de la nivel na\ional a principiului solidarit`\ii. De aceea, mi]carea socialdemocrat` a avut un demers interna\ionalist nc` de la nceputurile sale, aspirnd c`tre pace ntre toate na\iunile ]i solidaritate f`r` frontiere. b) Social-democra\ie, neoconservatorism ]i neoliberalism n contrast cu alte doctrine politice, social-democra\ia acord` o importan\` egal` tuturor acestor valori fundamentale libertatea, egalitatea, justi\ia ]i solidaritatea. Ele sunt considerate interdependente, fiecare fiind o premis` pentru cealalt`. Doar realizarea lor concomitent` poate asigura o via\` plin` de succes ntr-un climat al p`cii ]i libert`\ii pentru ntreaga umanitate. Contrar acestei pozi\ii, liberalii ]i conservatorii au pus accentul principal pe libertatea individual`, n detrimentul justi\iei ]i solidarit`\ii, n timp ce comuni]tii au pus un accent exclusiv pe egalitate ]i solidaritate, n detrimentul libert`\ii. Abordarea social-democrat` n privin\a politicilor se consider` a fi una de pragmatism principial ]i de nv`\are permanent`. Social-democra\ii sunt dispu]i s` combine mai multe mecanisme sociale, precum pia\a, sistemul fiscal, sistemul legislativ, oferirea de sprijin pentru indivizi, grupuri ]i institu\ii sau crearea de spa\iu liber pentru experimentare social`.

c) Social-democra\ia ]i pia\a Una dintre temele fundamentale de reflec\ie ale doctrinelor politice contemporane este tema rela\iei dintre stat ]i economie. A]a cum am ar`tat anterior, criza statului bun`st`rii a determinat social-democra\ia s` accepte deplin economia de pia\` n locul celei mixte, acceptnd deci ]i postulatele privind legile economiei de pia\`. Elementul decisiv care a impus o atare reconsiderare a fost globalizarea. Este vorba despre globalizarea pie\elor, dar ]i despre globalizarea informa\iei, ceea ce a echivalat cu globalizarea contactelor umane. Ideologizarea ac\iunii economice era posibil` cel mult ntr-o societate nchis` ]i controlat`. Progresul tehnologic a f`cut ns` imposibil` nchiderea deplin` a societ`\ilor na\ionale socialiste. Sentimentul comuniunii transfrontaliere i-a determinat pe oameni s` g`seasc` for\a moral` de a se opune controlului de stat. Pe de alt` parte, dependen\a statului de resurse externe a obligat societatea na\ional` s` se deschid`. Odat` deschis`, ea a fost obligat` s` se supun` unor for\e transna\ionale pe care nu a mai avut puterea s` le controleze. Este vorba despre for\a liberei concuren\e ]i despre mobilitatea capitalurilor. Mi]c`rile de bunuri ]i de servicii au evoluat a]adar dup` reguli sc`pate de sub influen\a unui anumit stat, pia\a global` impunnd uzan\e ]i standarde suprastatale.8 Social-democra\ia actual` a dep`]it inclusiv stadiul n care se ocupa de umanizarea capitalismului na\ional, principala sa preocupare fiind aceea a civiliz`rii capitalismului global. De aici decurg, pentru noua social-democra\ie, dou` principale consecin\e: I) respingerea na\ionalismului economic ca fiind complet inadecvat pentru epoca actual`, n corelare cu sus\inerea deschiderii pie\elor ]i a liberaliz`rii accesului la tehnologii (m`surile de protejare a capitalului autohton vor fi luate, dup` caz, numai ca r`spuns la protec\ionismul practicat de alte state); II) dezvoltarea unor politici antimonopoliste ener8. Adrian Severin, Perspective ]i tendin\e ale social-democra\iei; provoc`rile
globaliz`rii, n Social democra\ia contemporan`, ntre tradi\ie ]i globalizare, Institutul Ovidiu }incai, Bucure]ti, 2004, pp. 404-433.

140

141

gice, corelate cu politici privind promovarea concuren\ei libere ]i loiale, ca ]i a protec\iei drepturilor consumatorului. Spre a face toate aceste politici posibile, social-democra\ii europeni pledeaz` n favoarea organiz`rii unui guvern economic ]i social la nivelul unei Europe politice, precum ]i a unei corecte organiz`ri a guvern`rii globale. n viziunea social-democrat` actual`, principala misiune a statului este aceea de a garanta regulile jocului pe pia\a liber`. Politica fiscal` trebuie s` porneasc` de la ideea c` primul rol al sistemului de taxe ]i impozite nu este acela de a asigura redistribuirea veniturilor pentru satisfacerea nevoilor comune, ci determinarea anumitor comportamente la agen\ii economicosociali, comportamente care, la rndul lor, s` genereze un tip de societate ]i un anume fel de cre]tere economic`. Unul dintre principiile fundamentale ale noii social-democra\ii este: Profiturile de ast`zi sunt investi\iile de mine, iar investi\iile de mine sunt locurile de munc` de poimine! d) Viziunea asupra Europei. Rela\ia transatlantic` Analiza viziunii asupra Europei a stngii europene trebuie realizat` pe un dublu palier: cel al atitudinii partidelor na\ionale ]i cel din cadrul institu\iilor comunitare (Parlament, Comisia European`). La nivel european, punctul de vedere al social-democra\ilor este exprimat prin intermediul Partidului Sociali]tilor Europeni (PES). Aceast` opinie este rezultatul negocierilor din interiorul PES, care este, de regul`, mai pu\in impregnat de elementele politice na\ionale, mai radical-progresist, cu o tent` interna\ionalist` mai accentuat`. De aceea, pozi\iile PES, de]i teoretic obligatorii pentru toate partidele na\ionale, sunt adeseori contrazise de ac\iunile de la nivel na\ional, unde politicienii sunt mult apropia\i ]i lega\i de interese electorale. Dup` cum am ar`tat deja, n 2003 a fost publicat raportul Europa ]i Noua Ordine Global`. Eliminarea diviziunilor globale, iar tezele sale fundamentale au fost preluate ]i n documentul O Europ` a progresului. Agenda politic` a UE 2005-

2009, coordonat de Pascal Lamy ]i Poul Nyrup Rasmussen.9 Primul document prevede: Uniunea European` va deveni un actor politic major la nivel mondial numai dac` va reu]i s` combine cu succes puterea sa intern` cu cea extern`. Pe plan intern, globalizarea trebuie s` devin` for\a motrice pentru progres social ]i economic n beneficiul tuturor europenilor. Ea trebuie s` se bazeze pe responsabilitate fa\` de mediu, diversitate ]i recunoa]tere cultural`. Pe plan extern, UE trebuie s` fie bine echipat` din punct de vedere politic ]i institu\ional pentru a putea sus\ine o agend` global` progresist`. Trebuie s` se n\eleag` c` aceste dimensiuni, intern` ]i extern`, fac parte dintr-un singur obiectiv ]i se sus\in reciproc. Pentru ca Uniunea European` s` devin` un actor global, sociali]tii europeni consider` necesar` realizarea urm`toarelor m`suri: un concept strategic global pentru UE, n cadrul unei viziuni mondiale progresiste ]i multilaterale; unificarea gradual` a reprezent`rii UE n cadrul organiza\iilor interna\ionale, incluznd, n cele din urm`, ]i Consiliul de Securitate al ONU; o adev`rat` politic` extern` ]i de securitate comun` cu un minister al afacerilor externe; o adev`rat` politic` european` de ap`rare comun` bazat` pe o capacitate de ap`rare comun` efectiv`, inclusiv pe accelerarea consolid`rii For\ei de Reac\ie Rapid`, redefinirea sarcinilor Petersberg, prin includerea dezarm`rii, asisten\ei militare, stabiliz`rii ]i luptei mpotriva terorismului; consolidarea instrumentelor UE de prevenire a conflictelor regionale prin crearea unei For\e de Reac\ie Rapid` nonmilitare, asigurarea expertizei privind activit`\i de prevenire ]i opera\iuni tehnice, a unui Centru de prevenire a crizelor ]i a unei for\e de poli\ie bine preg`tite; crearea unei Organiza\ii de Parteneriat Regional European care s` reuneasc` UE ]i statele de la grani\ele sale ntr-un forum care s` coordoneze politicile de interes comun astfel nct s` contribuie la men\inerea p`cii ]i
9. Parcal Lamy, Poul Nyrup Rasmussen, A Europe of Progress. The EU Policy
Agenda 2005-2009, Report to the PES, http://www.pes.org/downloads/ Lamy_report_EN.pdf

142

143

prosperit`\ii ]i la implementarea agendei globale dintr-o perspectiv` regional` mai larg`. Diferen\ele ]i nuan\ele de abordare a construc\iei europene ale stngii europene au fost eviden\iate de polemicile legate de adoptarea unei Constitu\ii Europene.10 n categoria sociali]tilor eurosceptici i putem include pe laburi]tii britanici, care mp`rt`]esc viziunea unei Europe mai mult comerciale dect politice. Ei nclin` c`tre metoda interguvernamental` dect spre metoda comunitar` de organizare ]i administrare a Europei, a na\iunilor ]i a cet`\enilor ei. Social-democra\ii nordici sunt reticen\i cu privire la adncirea integr`rii europene, fiind ata]a\i de concep\ia tradi\ional` asupra suveranit`\ii ca privilegiu absolut al statului de a lua orice m`suri consider` a fi necesare spre a proteja comunitatea de cet`\eni de care r`spunde. n categoria stngii euroentuziaste i putem include pe socialdemocra\ii din Germania, Fran\a, Benelux, majoritatea \`rilor Europei Centrale ]i de Est, \`rile Europei de Sud-Est (printre care poate fi inclus`, n ultim` instan\`, ]i Grecia, n ciuda numeroaselor sale puseuri na\ionaliste ]i a fundamentalismului s`u ortodox), \`rile din sudul Europei (Italia, Spania, Portugalia).11 Dup` ce Conven\ia privind viitorul Europei a ajuns la o variant` de compromis n leg`tur` cu Constitu\ia European`, adoptarea ei a fost blocat`, la Consiliul European de la Bruxelles (decembrie 2003), de alian\a dintre un partid popular, aflat n acel moment la conducere n Spania, ]i unul social-democrat din Polonia. Dup` cum se ]tie, Tratatul Constitu\ional a fost adoptat la Roma n iunie 2004, ns` ratificarea sa a e]uat n Fran\a ]i Olanda. Dac` stnga olandez` a fost favorabil` Constitu\iei Europene, o parte a stngii franceze s-a opus adopt`rii ei, considernd c` aceasta este impregnat` de neoliberalism ntr-o m`sur` prea mare. Stnga european` este sus\in`toare a Constitu\iei Europene deoarece, printre altele, n Carta euro10. Vezi n acest sens site-ul http://europa.eu/constitution/futurum/index_en.htm 11. Adrian Severin, Evolu\ii politice n Europa ]i impactul lor asupra evolu\iei viitoare, Institutul Ovidiu }incai, Bucure]ti, 2002

pean` a Drepturilor Fundamentale (partea a II-a), sunt afirmate valori ]i principii ale social-democra\iei (demnitatea, libert`\ile, egalitatea, solidaritatea, justi\ia). ntre partidele de stnga din Uniunea European` exist` diferen\e semnificative n privin\a rela\iei cu Statele Unite. Laburi]tii britanici ]i asum` tradi\ia atlanticist` a Londrei, Tony Blair remarcndu-se drept cel mai proamerican dintre liderii europeni de stnga. UE este, n optica francez`, un instrument prin care Fran\a trebuie s` ]i asigure securitatea (inclusiv fa\` de Germania), dar ]i s` fie o proiec\ie extern` mondial` a Fran\ei. Aceast` viziune a fost dezvoltat` n cursul procesului de extindere european`. Stnga francez` este prin tradi\ie antiamerican`, pozi\ie care a fost accentuat` n contextul crizei irakiene. Berlinul dore]te consolidarea rela\iei transatlantice la fel ca Londra ]i afirmarea Europei ca putere global` la fel ca Parisul, ns` este convins c` premisa acestora se g`se]te n edificarea Europei Unite, a democra\iei transna\ionale europene, a unei Federa\iei Europene de state-na\iune, a Statelor Unite ale Europei. Social-democra\ii germani nu au deviat prea mult de la aceast` constant` a politicii externe, cu excep\ia tensiunilor cauzate de criza irakian` ]i a conflictului politic dintre George Bush ]i fostul cancelar, Gerhard Schroeder12. Social-democra\ii din Europa Central` sunt, prin defini\ie, transatlantici]ti, deoarece concep asigurarea securit`\ii militare cu sprijinul Statelor Unite (prin NATO), ]i a securit`\ii economice ]i sociale n cadrul Uniunii Europene. {n plus, rela\ia Europei cu America este indisolubil legat` de rela\ia cu Rusia. De]i, nc` din decembrie 1997, Uniunea European` a ncheiat un Parteneriat Strategic cu Federa\ia Rus`, politica european` fa\` de Moscova este destul de pu\in unitar` ca urmare a faptului c` fiecare stat al UE dezvolt` rela\ii bilaterale cu Rusia n func\ie de interesele ]i aptitudinile sale. n
12. n timpul campaniei electorale din 2005 din Germania, social-democra\ii
au atacat politica american` n Irak, simbolizat` de George Bush. n acest context, un oficial american afirma c` de acum nainte, cnd Pre]edintele Bush va dori s` se consulte cu Europa, nu va da Cancelarului Schroeder nici primul telefon, nici al doilea ]i poate nici al treilea.

144

145

timp ce Germania, sub Gerhard Schroeder, a promovat o politic` de apropiere de Rusia mai ales n chestiuni energetice, Polonia vecin`, chiar cu o conducere de stnga, a manifestat o nedisimulat` ostilitate fa\` de Moscova, Var]ovia cultivnd asiduu Washingtonul, ca o m`sur` de contrapondere. e) Pozi\ia fa\` de r`zboiul din Irak n principiu, social-democra\ia european` este pacifist`, condamnnd utilizarea for\ei ca mijloc de solu\ionare a diferendelor interna\ionale. De asemenea, n contextul integr`rii europene ]i a pozi\iei pentru crearea unei Mari Europe politice, stnga european` a c`zut de acord s` fie mult mai solidar` n abordarea chestiunilor interna\ionale. Rezolu\ia de la Roma a Interna\ionalei Socialiste (20-21 ianuarie 2003) a stabilit o serie de idei generale ale cadrului de ac\iune pentru partidele socialiste din ntreaga lume n chestiunea Irakului. Acestea se nscriau pe linia politicii ONU de dezarmare pa]nic` a regimului de la Bagdad. n conformitate cu tradi\ia antir`zboinic` a Interna\ionalei Socialiste, rezolu\ia punea accent pe rezolvarea crizei prin intermediul institu\iilor ONU ]i pe evitarea folosirii for\ei armate pentru dezarmarea acestei \`ri. Totu]i, se manifesta o oarecare ngrijorare cu privire la situa\ia grea a popula\iei irakiene ]i la lipsa drepturilor omului. n ciuda acestei rezolu\ii menite a asigura congruen\a pozi\iilor social-democrate, se remarc` diferen\e ntre partidele de stnga n privin\a r`zboiului din Irak. Pozi\iile partidelor socialiste europene (din \`rile membre sau candidate n acel moment la aderare n UE) variaz` n func\ie de pozi\ia lor n cadrul sistemului intern ]i n func\ie de situarea geografic` a statului respectiv. Dac` se analizeaz` situa\ia geografic` a partidelor socialiste europene se remarc` o diviziune clar` ntre partidele din Vest ]i cele din Est. Mai precis, partidele social-democrate din Vest, indiferent dac` sunt la guvernare sau n opozi\ie, dezaprob` interven\ia american` asupra Irakului, cu excep\ia notabil` a Partidului Laburist din Marea Britanie, iar cele din Est

sus\in aceast` interven\ie. O analiz` a unora dintre pozi\iile celor mai importante partide socialiste europene poate eviden\ia anumite tendin\e. Astfel, [n timpul conflictului militar efectiv se remarc` ]ase cazuri, ilustrate de exemple concludente: 1) partide la guvernare opuse r`zboiului SPD, Germania; 2) partide n opozi\ie, care condamn` r`zboiul, la fel ca ]i partidul la guvernare Partidul Socialist Francez; 3) partide n opozi\ie care condamn` r`zboiul, n contradic\ie cu partidul la guvernare PSOE, Spania sau Democra\ii de Stnga din Italia; 4) partide la guvernare favorabile r`zboiului Partidul Laburist; 5) partide la guvernare par\ial favorabile r`zboiului PSD, Romnia; 6) partide n opozi\ie favorabile r`zboiului PS din Bulgaria. Pe m`sur` ce situa\ia partidelor s-a modificat, atitudinea fa\` de conflictul din Irak a r`mas, n linii esen\iale neschimbat`: sociali]tii spanioli au retras trupele dup` ce au ajuns la putere (2004); sociali]tii bulgari dup` ce au redevenit partid guvernamental au decis s` men\ine trupele al`turi de cele anglo-americane; intrat n opozi\ie, PSD nu a adoptat o pozi\ie schimbat` n problema retragerii trupelor dect atunci cnd s-au aflat la putere. Concluzia care se impune este urm`toarea: de]i este interna\ionalist`, social-democra\ia european` este strns legat` de interesele statului na\ional. Dac` n noua Europ`13 socialdemocra\ia a adoptat punctul de vedere american pentru c` importan\a NATO este accentuat` n Est, laburi]tii sunt al`turi de Administra\ia Bush Jr. n virtutea tradi\ionalului atlanticism britanic. Opozi\ia social-democra\ilor germani ]i francezi fa\` de conflictul din Irak are leg`tur` cu pozi\ia \`rilor lor fa\` de respectivul conflict militar. n acest sens, putem conchide c` social-democra\ia european` este interna\ionalist` n viziune, dar devine na\ional` atunci cnd interesele politice o cer.

13. Seymour Martin Lipset, The Americanization of the European Left, n


Journal of Democracy, Vol. 12, No. 2, April 2001, pp. 74-87.

146

147

3. Social-democra\ia n ac\iune: structuri na\ionale ]i interna\ionale


Au conferit proeminen\` stngii europene nu doar puternicele sale tradi\ii istorice sau atractivitatea doctrinar`, ci ]i ac\iunea la guvernare, sus\inut` de structurile organizatorice. n acest subcapitol, ne propunem s` prezent`m principalele partide social-democrate europene ]i institu\iile create pentru colaborarea interna\ional` (Interna\ionala Socialist` ]i Partidul Sociali]tilor Europeni). a) Partidul Social-Democrat din Germania (SPD) Fondat n urma unui proces ndelungat, desf`]urat ntre 1863 ]i 1875, SPD s-a considerat ca reprezentant al clasei muncitoare n Germania wilhelmin`. SPD a fost permanent un partener sau un adversar politic de care trebuia s` se \in` seama, avnd o aderen\` stabil` ]i f`r` fisuri mai ales n mediile muncitore]ti. De]i se revendica de la un patrimoniu ideologic comun cu comunismul (Marx, Engels, Bebel), SPD nu a fost un partid revolu\ionar. Istoria social-democra\iei germane nu a fost una a chem`rilor la rezisten\` pe baricade; SPD s-a diferen\iat permanent att de partidele conservatoare sau de dreapta, c@t ]i de cele de stnga, n special de comuni]ti. Este binecunoscut` opozi\ia SPD-KPD (Partidul Comunist German) n perioada interbelic`, ncepnd de la ncercarea de revolu\ie din 1918, n`bu]it` de guvernul Friedrich Ebert. Cu toat` aceast` opozi\ie, SPD nu a abandonat dect n 1959 preceptele radicale de tipul luptei de clas`, dictatura proletariatului ]i realizarea societ`\ii socialiste din propriul program.14 Abandonnd dogma reprezent`rii preferen\iale doar a unei categorii de popula\ie, programul de la Bad Godesberg a pavat calea deschiderii SPD c`tre toate categoriile de popula\ie.
14. Vezi, Heinrich Potthoff, Susanne Miller, The Social Democratic Party,
Dietz, Bonn, 2006, passim; C`lin Morar-Vulcu, Partidul Social-Democrat din Germania, n Social democra\ia contemporan`, ntre tradi\ie ]i globalizare, Institutul Ovidiu }incai, Bucure]ti, 2004, pp. 27-66.

A]a cum se men\iona n acest program, SPD se definea ca o comunitate de oameni care mp`rt`]esc diferite credin\e ]i filosofii, dar sunt de acord cu acelea]i principii morale ]i acelea]i obiective politice. Punctele puternice ale PSD au fost ntotdeauna organizarea, o anumit` concepere a justi\iei sociale ]i rela\iile cu un electorat relativ stabil ]i mai ales cu sindicatele. Revenit la putere n 1998 dup` o ndelungat` perioad` de opozi\ie (din 1982), SPD este partidul care particip` la guvernarea Germaniei ]i, n urma alegerilor din 2005, ntr-o mare coali\ie al`turi de cre]tin-democra\i. SPD este cel mai mare partid democratic din Europa; avea 775 000 de membri cotizan\i n 1998, organiza\i n circa 12 500 de sec\ii locale, pentru ca num`rul lor s` se reduc` la 650 000 n 2005. La nivel local partidul func\ioneaz` prin ntlniri n cadrul sec\iilor de partid. De la nivelul sec\iei n sus, partidul func\ioneaz` pe baza deleg`rii reprezent`rii de la organiza\iile ierarhic inferioare la cele superioare. Cele 12 500 de sec\ii, din 350 de subdistricte ]i trimit reprezentan\i la congresele subdistrictuale ale SPD. La rndul lor, cele 350 de subdistricte grupate n 25 de districte, ]i deleg` reprezentan\i la congresele districtuale ale partidului. Aceste congrese desemneaz` reprezentan\i pe care i trimit la conven\ia na\ional` a partidului (Congresul, format din 480 de reprezentan\i) ]i la un organism consultativ, numit Consiliul de Partid. Conven\iile/congresele na\ionale aleg Comitetul Executiv al partidului, format din 36 de membri, Comisia de Control ]i Comisia de arbitraj. n fine, Comitetul Executiv al partidului alege prezidiul SPD. Principalii pre]edin\i ai SPD dup` retragerea lui Willy Brandt n 1987 au fost Rudolf Scharping (1993-1995), Oskar Lafontaine (19951999), Gerhard Schroeder (1999-2004). n epoca postSchroeder, SPD traverseaz` o criz` de lideri: la 31 octombrie 2005, Franz Mntefering a demisionat de la pre]edin\ia SPD, fiind [nlocuit de Matthias Platzeck. ns` ]i acesta a demisionat n 2006, actualul pre]edinte al social-democra\ilor germani fiind Kurt Beck.15
15. Vezi site-ul SPD, www.spd.de.

148

149

Profilul doctrinar
Profilul doctrinar al PSD a fost permanent marcat de curentele din interiorul acestui partid. Mai ales n ultimul deceniu, n cadrul SPD s-au manifestat o direc\ie tradi\ional`, care privilegiaz` rela\ia cu sindicatele ]i afilierile tradi\ionale axate n special pe votul muncitorilor ]i categoriilor sociale defavorizate, ]i una globalizant`, n viziunea c`reia exist` o a treia cale ntre neoliberalism ]i socialism, orientat` spre a r`spunde la constrngerile globaliz`rii. n termeni economici, ramura tradi\ionalist` a SPD mizeaz` pe politici keynesiene de stimulare a cererii prin extinderea cheltuielilor publice, pe o protec\ie social` generoas` ]i pe rolul regulator al statului, n condi\iile n care unul dintre obiectivele tradi\ionale ale SPD este ]i r`mne cre]terea economic` (spre deosebire de alte partide, cum sunt ecologi]tii, care nu vizeaz` cre]tere economic`). Documentul considerat sinteza principiilor doctrinare ale SPD este Programul de la Berlin, elaborat n 1989. Acesta este o ncercare de a reconcilia vechea stng` (linia Willy Brandt) ]i a]a-numita nou` stng`, combinnd valorile social-democrate ale mi]c`rilor sindicale cu valorile postmaterialiste ]i ecologice. Ulterior, n ecua\ie a intervenit curentul centrist, care a crescut continuu n importan\` n interiorul partidului n anii 1990. Ideea celei de-a treia c`i, formulat` teoretic de c`tre Anthony Giddens,16 a fost treptat preluat` n dezbaterile interne din SPD. Se porne]te de la constatarea, pe care o fac mul\i politologi sau economi]ti, c` politicile de stnga, cum ar fi taxarea corpora\iilor, stimularea consumului, statul social generalizat, axat pe asistare, cheltuielile salariale mari nu mai pot fi practicate pur ]i simplu cu rezultate n contextul globaliz`rii, deteritorializ`rii capitalului ]i al migra\iei for\ei de munc`. Astfel, globalizarea face ca partidele social-democrate, adeptele tradi\ionale ale acestor m`suri, s` nu le mai poat` practica f`r` riscuri majore pentru statele respective. R`spunsul, conform adep\ilor liniei centriste, este adoptarea unei politici (die neue Mitte) care
16. Anthony Giddens, A treia cale ]i criticii ei, Polirom, 2001, passim.

se bazeaz` pe o mixtur` de componente economice, n primul rnd pe vechile metode de eliminare a deficitului prin limitarea cheltuielilor publice ]i pe o atitudine mai liberal` fa\` de patronat, manifestat` prin reducerea fiscalit`\ii fa\` de marile firme. Momentul care a marcat reorientarea SPD c`tre centrustnga ]i politicile de tip neue Mitte a fost publicarea n 1999 a unui articol comun Blair-Schroeder (Europe: The Third Way/Die Neue Mitte). Aceast` direc\ie politic`, concretizat` ulterior n documentul numit Agenda 2010, a fost comparat` de mul\i anali]ti cu modificarea programului SPD de la Bad Godesberg, cnd, dup` moartea lui Kurt Schumacher ]i o serie de nfrngeri electorale, SPD ]i-a regndit platforma electoral` pentru a atrage mai multe voturi. Documentul Blair-Schroeder sus\inea c`, odat` abandonate dogmele politice ale stngii ]i dreptei, rezistau totu]i o serie de valori fundamentale, cum ar fi corectitudinea ]i justi\ia social`, libertatea ]i egalitatea oportunit`\ilor (dar nu a veniturilor, cum o sus\ineau vechii social-democra\i), solidaritatea ]i responsabilitatea fa\` de ceilal\i. Cei doi lideri au recunoscut implicit c`, pentru partidele lor, programele ]i politicile de tip social-democrat tradi\ionale nu mai erau aplicabile n contextual globaliz`rii. Singura variant` considerat` ca viabil` era reorientarea centrist` ]i acceptarea c` baza de putere electoral` a acestor partide se disipeaz`. Documentul recuno]tea rolul pie\elor ]i sus\inea c` politicile statului trebuie s` fie complementare cu acestea, nu ostile. n paralel, sublinia necesitatea ca vechile concepte socialdemocrate, cum ar fi justi\ia social`, rolul statului, echilibrul dintre individualism ]i colectivism s` fie regndite n lumina accentului pus nu pe egalizarea for\at`, ci pe egalitatea de ]anse. Conform acestei linii de ra\ionament, justi\ia social` nu mai trebuie conceput` strict n rela\ie cu niveluri mari ale cheltuielilor publice, statul nu mai trebuie conceput ca un redistribuitor general, iar valorile individuale nu mai pot fi subordonate necondi\ionat dezideratelor de securitate social` general`. Principiile doctrinare ale celei de-a treia c`i reconfigureaz` viziunea social-democrat` a rela\iilor dintre stat ]i societate/individ. Spre deosebire de individul c`ruia i se adresa

150

151

social-democra\ia clasic` individul care trebuie ajutat individul cele de-a treia c`i este considerat individ dotat cu ini\iativ` ]i flexibilitate fa\` de cerin\ele pie\ei (muncii). Flexibilitatea este exprimat` prin adaptabilitatea individului, prin calificarea ]i recalificarea sa n func\ie de necesit`\i. n toat` aceast` schem` teoretic`, statul de\ine roluri centrale, nu se retrage. Statul este prezent n postura de promotor/activator al educa\iei continue a indivizilor, adic` de factor care sus\ine indivizii s` dobndeasc` cuno]tin\e ]i competen\e ]i care i ajut` s` fac` uz de acestea. n acest sens, statul este instrumentul care aplic` justi\ia social` a]a cum o v`d promotorii celei de-a treia c`i: egalitate de ocazii de acces, nu egalitate de venituri. n ultimii ani ns`, orientarea centrist` a SPD (mirajul centrului) a fost tot mai criticat`, n condi\iile dificult`\ilor economiei germane, dar ]i a celei europene, sim\indu-se o revigorare a mesajelor de stnga cu dimensiune egalitar` mai pronun\at`. Pentru SPD, principala provocare este reprezentat` de efectele electorale ale particip`rii la guvern de mare coali\ie condus de cre]tin-democra\i. b) Partidul Socialist Francez (PSF) Istoria stngii franceze se individualizeaz` prin dou` tr`s`turi importante: I) o persistent` raportare la marxism ca fundament doctrinar-ideologic; II) un num`r relativ ridicat de partide, de la cele cu orientare democratic` pn` la comuni]ti, aflate n competi\ie direct`, care au avut numeroase ncerc`ri de unificare urmate de noi sciziuni. Primul partid socialist format n Fran\a a fost Partidul Muncitorilor, care a ap`rut n 1880. Pentru c` nu a reu]it s` ob\in` progrese importante, Partidul Socialist al Fran\ei (urma]ul Partidului Socialist condus de Jules Guesde ]i de Edouard Vaillant) a fuzionat n 1905 cu Partidul Socialist Francez, avndu-l ca lider pe Jean Jaurs. Devenit pre]edinte al PSF n 1971, Franois Mitterrand sa coalizat cu Partidul Comunist ]i a promovat strategia uniunii

stngii. C]tigul electoral a fost rapid: n 10 ani PSF a devenit prima for\` electoral` din Fran\a. Totu]i, sociali]tii, radicalii ]i comuni]tii nu au putut ajunge la un acord n privin\a revizuirii Programului Comun, ceea ce a dus, n 1977, la dezmembrarea Uniunii de Stnga, la e]ecul Partidului Comunist ]i apoi, la alegerile legislative din 1978, la victoria blocului Partidul SocialistMi]carea Radical` de Stnga (24,9% din sufragii). La alegerile preziden\iale din 1981, Franois Mitterrand a devenit primul pre]edinte socialist al Fran\ei. Cu toate acestea, dup` alegerile din 1986, PSF a pierdut majoritatea [n Adunarea Na\ional` ]i pre]edintele republicii a fost obligat s` lucreze cu o coali\ie guvernamental` de centru-dreapta. Franois Mitterrand a fost reales pre]edinte al Fran\ei n 1988. C]tigarea alegerilor preziden\iale din 1995 de c`tre neogaullistul Jacques Chirac, n dauna lui Lionel Jospin, a g`sit stnga francez` divizat` ]i n opozi\ie. n 1997, PSF a ncheiat o alian\` cu comuni]tii, stnga radical` ]i verzii (Stnga plural`), reu]ind s` c]tige alegerile parlamentare, iar Lionel Jospin a devenit prim-ministru. n alegerile preziden\iale din 2002, Jospin a pierdut ru]inos, nereu]ind s` intre n turul al doilea.17 Jospin s-a retras din via\a politic`, PSF a r`mas f`r` lider, pierznd ]i alegerile parlamentare din 2002. Personalitatea cea mai important` a stngii franceze din ultimii ani este Franois Hollande, devenit secretar general al PSF n 1997, principalul merit fiind men\inerea echilibrului dintre diferitele curente ]i platforme institu\ionalizate n cadrul partidului. Anul 2007 a constituit o imens` provocare pentru sociali]tii francezi, deoarece n prima sa parte au fost programate att alegerile preziden\iale, ct ]i cele parlamentare. Dup` o competi\ie intern` spectaculoas`, Sgolne Royal a reu]it s` ob\in` nominalizarea la alegerile preziden\iale din partea PSF. Principalul s`u adversar a fost candidatul dreptei, Nicholas Sarkozy. n primul tur al alegerilor preziden\iale, la 22 aprilie 2007, Sgolne Royal a ob\inut 25,87% din voturi, intrnd n
17. Louis Mexandeau, Histoire du parti socialiste. 1905-2005, d. Tallandier, 2005.

152

153

turul al doilea. ns`, n alegerile din 6 mai, prima femeie-candidat la pre]edin\ia Fran\ei din partea sociali]tilor a ob\inut doar 46,94% din voturi. Pierderea alegerilor preziden\iale a afectat ]i rezultatul de la alegerile parlamentare din iunie 2007, unde sociali]tii au ob\inut 186 mandate (24,7%) n Adunarea Na\ional`. Acest e]ec impune PSF c`utarea unor noi formule politice, pentru a reu]i s` opreasc` domina\ia dreptei neoconservatoare ]i a celei neoliberale. Identitate doctrinar` La congresul extraordinar al PSF de la LArche din decembrie 1991, avnd la baz` temele umanismului republican, sociali]tii au adoptat metoda compromisului social ca mod privilegiat de organizare social` ]i politic`. n acest fel, se ncerca o adaptare a sociali]tilor francezi la noul context rezultat din c`derea regimurilor comuniste. Idei importante, promovate n urma unei analize riguroase a gre]elilor din trecut, au fost aduse prin programul lansat n cursul anului 1995 ]i intitulat Scrisoare deschis` c`tre stnga Adio secolului al XX-lea. Trecerea de la o societate de clas` bazat` pe exploatare la o societate fragmentat`, n care se multiplic` fenomenele de excludere, a afectat conceptele de stat social ]i de securitate social`. De aceea, programul noii stngi s-a axat pe impunerea justi\iei sociale ]i pe reinventarea universalismului. Ideea universalismului nseamn` mobilizarea ntregii societ`\i n jurul unui proiect politic ce propune un sistem ct mai larg posibil de drepturi ]i libert`\i, precum ]i combaterea inegalit`\ilor social-economice.18 Congresul PSF de la Dijon din mai 2003 s-a desf`]urat sub profunda impresie produs` de ascensiunea Frontului Na\ional (extrema dreapt`) la alegerile din 2002. S-au prezentat cinci mo\iuni reprezentnd diverse curente politice din interiorul partidului, prin care s-au propus programe alternative concrete.
18. Diana Trziu, Social-democra\ia francez`, n Social democra\ia contemporan`, ntre tradi\ie ]i globalizare, Institutul Ovidiu }incai, Bucure]ti, 2004, pp. 67-91.

Mo\iunea c]tig`toare (Nouveau monde) a fost cea a primsecretarului PSF, Franois Hollande, care cu ocazia Congresului a fost reales n func\ie. Proiectul Hollande a vizat dou` obiective principale: realizarea unui nou program politic ]i coagularea stngii (Partidul Comunist, Mi]carea Ecologist`) n jurul PSF, pentru c` doar unit` stnga francez` avea ]anse s` revin` la putere la alegerile preziden\iale din 2007. Mo\iunea propunea o radicalizare a programului politic socialist. Principiile de la care se pleca erau lupta mpotriva mondializ`rii, mpotriva liberalismului economic bazat pe libertatea pie\ei ]i a primatului mondial american. Acest program era rezumat n 20 de angajamente asumate de PSF. Angajamentele privesc situa\ia intern` ]i interna\ional` (n special construc\ia european`) ]i se axau pe teme tradi\ionale ale discursului socialist. n privin\a politicii interne, programul viza cre]terea salariilor, reducerea ]omajului, nereformarea sistemului de pensii, accentuarea caracterului laic al statului francez, combaterea discrimin`rilor de orice fel, abandonarea descentraliz`rii, sus\inerea serviciilor publice, men\inerea anumitor sectoare n administra\ia statului (cultura, educa\ia, transportul etc.). n 2005 a avut loc Congresul de la Mans, desf`]urat n condi\iile e]ecului referendumului privind Tratatul Constitu\ional. Principala contribu\ie a acestui congres nu st` n renovarea doctrinei social-democrate, ci n propunerea privind trecerea la a }asea Republic`, un regim prim-ministerial sub un puternic control parlamentar. ns` victoria lui Nicholas Sarkozy n alegerile preziden\iale a indicat c` electoratul francez ]i dorea ie]irea din stagnare sub conducerea unui lider politic dinamic. n concluzie, putem afirma c`, n contextul stngii europene, pozi\ia ideologic` a PSF este din nou una radical`, mai apropiat` de cea a socialismului mediteranean (Italia, Spania, Portugalia, Grecia). Partidul ncearc` s` reprezinte esen\a stngii europene, n condi\iile n care Partidul Social Democrat din Germania (SPD) ]i Partidul Laburist s-au ndreptat spre politici economice de centru. R`mne de v`zut dac` dup` pierderea alegerilor preziden\iale ]i parlamentare din 2007

154

155

PSF nu va urma modelul laburist ]i german, devenind un partid mai apropiat de neoliberalism, cel pu\in n politicile economice. c) Partidul Laburist (LP) R`spndirea revolu\iei industriale din Anglia, precum ]i a proiectelor de reformare pe baze egalitare a societ`\ii a influen\at decisiv fizionomia stngii britanice. n 1900, ca urmare a reprezent`rii nesatisf`c`toare a mi]c`rii sindicaliste britanice de c`tre deputa\ii Partidului Liberal, Federa\ia Na\ional` a Sindicatelor britanice ]i micul Partid Laburist19 Independent, afiliat acestora, au format Comitetul de Reprezentare Laburi]tilor, care, ulterior, n 1906, a adoptat numele de Partidul Laburist. Din 1914, partidul reu]e]te s`-]i promoveze candida\ii ca urmare a unei n\elegeri electorale cu liberalii. Odat` cu introducerea votului universal n 1918, Partidul Laburist devine principalul partid de opozi\ie din Marea Britanie. n 1979, datorit` nr`ut`\irii rela\iilor cu sindicatele, laburi]tii sunt nvin]i clar de conservatori n alegeri. A urmat o criz` profund` a partidului, afectat de sciziunea unui grup important, care a format Partidul Social-Democrat n 1981. De-abia n 1997, sub conducerea lui Tony Blair, laburi]tii au revenit puternic, ns` cu un program mult schimbat, de orientare centrist`. Din punct de vedere organizatoric, principalele structuri la nivel na\ional ale Partidului Laburist sunt Forumul pentru Politici Na\ionale, Consiliul Executiv Na\ional, Comisiile de Politici ]i Conferin\a Anual`. n fruntea partidului se afl` un lider (pre]edinte). Fizionomie doctrinar` New Labour Social-democra\ii englezi nu au fost influen\a\i decisiv de curentul marxist, ceea ce i-a conferit partidului o anumit` stabilitate doctrinar`, fiindc` nu au existat contradic\ii majore ntre
19. George Tiugea, Social-democra\ia n Marea Britanie, n Social democra\ia contemporan`, ntre tradi\ie ]i globalizare, Institutul Ovidiu }incai, Bucure]ti, 2004, pp. 92-119.

o grupare reformist` ]i una revolu\ionar`. Partidul Laburist se autodefinea ca un partid democratic de orientare socialist`, care sus\inea valorile colective ca mijloace mai profitabile pentru indivizi dect dezvoltarea separat` a fiec`ruia ]i o comunitate bazat` pe distribu\ia echitabil` a bog`\iei ]i pe corela\ia dintre drepturi ]i responsabilit`\i. Totodat`, aceast` comunitate trebuie s` fie ghidat` de principiile solidarit`\ii, toleran\ei ]i respectului reciproc. Printre valorile cele mai importante ale laburi]tilor britanici se num`rau justi\ia social`, comunitatea bazat` pe valori solide, o retribu\ie echitabil` a muncii, decen\a ]i, din nou, sincronizarea responsabilit`\ilor ]i drepturilor cet`\enilor.20 Obiectivele tradi\ionale ale Partidului Laburist vizau crearea unei societ`\i egalitare, de tipul statul bun`st`rii teoretizat de Keynes dup` marea criz` (1929-1933). Aceasta urma s` fie realizat` printr-o impozitare propor\ional` a cet`\enilor, care ar fi dus la o redistribuire echitabil` a veniturilor dinspre grupurile nst`rite spre cele s`race. n al doilea rnd, politica tradi\ional` se baza pe protejarea indivizilor de-a lungul ntregii vie\i sub forma protec\iei sociale, fiind tot o form` de redistribu\ie sub forma taxelor pentru s`n`tate percepute din salarii. De aceea, statul trebuia s` aib` o prezen\` important` n toate domeniile, n special cel economic, ceea ce a dus la o serie de na\ionaliz`ri a unor industrii ]i servicii n timpul guvern`rilor laburiste. n contextul sus\inerii populare masive pentru regimul conservator promovat de premierul Margaret Thatcher, laburi]tii au fost nevoi\i s` renun\e la teza extinderii propriet`\ii publice industriale prin na\ionaliz`ri, s` abandoneze economia de comand` de tip keynesian, s` reduc` dependen\a de sindicate ]i s` acorde importan\` mai mare problemelor ecologice. Noua orientare a fost sintetizat` n documentul New Labour, New Life For Britain, publicat ca manifest politic n 1996, pentru preg`tirea alegerilor din 1997. Proiectul noii stngi britanice, sus\inut de carisma lui Tony Blair, a asigurat c]tigarea alegerilor de c`tre Partidul Laburist n 1997, 2001 ]i 2005.
20. Vezi site-ul Partidului Laburist, www.labour.org.uk/.

156

157

Arhitec\ii politici a ceea ce se nume]te simbolic a treia cale sunt Tony Blair, Gordon Brown, Peter Mandelson ]i Alastair Campbell. Ruptura simbolic` a noii stngi de vechea stng` a fost realizat` n 1995, cnd Partidul Laburist a renun\at la Clauza a IV-a, care consacra influen\a masiv` a sindicatelor n partid, precum ]i suprema\ia economiei publice asupra celei private. nc` de la nceput, cea mai consistent` component` a noii politici a fost un nou mesaj. Astfel, s-a creat impresia unui Nou Partid Laburist (New Labour), n contrast cu prezen\a unui acela]i partid conservator, pr`fuit ]i dep`]it de situa\ie. Totu]i, primele men\iuni ale noii politici s-au referit la teme tradi\ionale ale Partidului Laburist, cum ar fi importan\a valorilor colective, ajutorul social pentru cei neajutora\i, protec\ia copilului, dar ]i la protec\ia mediului ]i la mndria na\ional`. De asemenea, un accent foarte important a fost pus pe educa\ia public` pentru toate categoriile sociale, pe categoriile sociale dezavantajate de sistemul de taxare, dar ]i pe ordinea public` ]i sprijinirea micilor ntreprinz`tori. O alt` problem` important` a fost politica social`. n acest punct, noua politic` laburist` se ndep`rta de politica sindicatelor, prin sus\inerea ideii ajust`rii pie\ei muncii n func\ie de tendin\ele pie\ei globale, f`r` ns` a neglija drepturile angaja\ilor ]i sus\inerea celor mai s`raci, dar ntr-un mod mai selectiv. Un alt punct important al noii politici este rela\ia dintre individ ]i comunitate. Avnd n vedere c` guvernarea conservatoare sl`bise leg`turile de tip comunitar, punnd accentul pe individ, misiunea laburi]tilor era de a reintroduce valorile colective, ns` nu sub form` exclusiv`, ci ca rezultant` a ac\iunilor voluntare ale fiec`rui individ. De aici accentul a fost transferat asupra valorilor familiale, considerate a fi valorile grupului primar. n contextul globaliz`rii, statul-na\iune ncepe s`-]i piard` din importan\`. Noua politic` laburist` lua n considerare aceste tendin\e ]i propunea dou` abord`ri ale fenomenului: I) reforma n plan intern; II) reforma statului pe plan european. n esen\`, noua viziune laburist` punea accentul pe rolul de ac\ionar al cet`\eanului n domeniul economic, social ]i politic. n domeniul economic, cet`\enii sunt implica\i n

investi\ia pe termen lung n prosperitatea comunit`\ii, asigur` calitatea acestei investi\ii ]i nt`resc ncrederea n ac\iunea colectiv` care aduce beneficii mai mari dect ac\iunea individual`. n domeniul social, reducerea inegalit`\ilor nu este apanajul exclusiv al statului, ci ]i al cet`\enilor. Prin cultivarea unui nou spirit civic bazat pe virtu\ile decen\ei ]i toleran\ei, la care se adaug` tradi\ionala corectitudine britanic`, adic` prin crearea unor re\ele sociale mai dense care i-ar putea ajuta pe cei care au nevoie, s-ar ajunge la o societate mai dreapt`. n domeniul politic, se avea n vedere apropierea institu\iilor de cet`\eni, mai ales, prin autoguvernare ]i autonomie local`, dar ]i printr-o mai mare deschidere ]i transparen\` fa\` de ace]tia.21 Concomitent cu men\inerea accentului asupra unor principii social-democrate tradi\ionale, cum ar fi justi\ia social`, libertatea ]i egalitatea de oportunit`\i, solidaritatea ]i responsabilitatea fa\` de ceilal\i, noua orientare, concretizat` [n Manifestul Blair-Schroeder (1999), propunea o revizuire a politicilor partidelor socialiste n conformitate cu noua stare de lucruri la nivel european ]i mondial. n domeniul justi\iei sociale, era criticat` confundarea acesteia cu uniformizarea social` ]i cu un nivel nelimitat al cheltuielilor publice. n acela]i timp, se considera c` implicarea pe scar` larg` a statului n economie dezechilibrase rela\ia stat-cet`\ean, producnd o dependen\` a ultimului fa\` de primul ]i o pierdere a sim\ului responsabilit`\ii civice. Manifestul propunea solu\ii la nevoile ap`rute n anii 90. Accentund c` distinc\ia stnga-dreapta ]i pierde din relevan\` n contextul globaliz`rii, este propus` adaptarea politicilor social-democrate la noile provoc`ri. Se sus\inea preluarea conceptului de eficien\` economic` ]i armonizarea lui cu protec\ia social` ]i prezervarea mediului nconjur`tor. Aceast` armonizare trebuia realizat` odat` cu reducerea birocra\iei sectorului public ]i printr-o abordare la niveluri multiple (regional, na\ional, european, global). Totodat`, sistemul protec\iei sociale tre21. Tony Blair, New Britain: My Vision of a Young Country, Westview Press,
Boulder, CO, 1997, passim.

158

159

buia s` creeze motiva\ia unei mai mari ini\iative private ]i trecerea de la stadiul de bugetar la cel de liber ntreprinz`tor. n cadrul rela\iilor de produc\ie, se propunea un parteneriat ntre angaja\i ]i angajatori, ntre sindicate ]i organiza\ii patronale att la nivel intern, ct ]i la cel transna\ional. Noua agend` politic` social-democrat` propus` de manifest urm`rea realizarea unei linii de mijloc ntre politicile tradi\ionale social-democrate de interven\ie n economie ]i deficit bugetar ]i politicile neoliberale de laissez-faire ]i monetarism, ntre statul bun`st`rii ]i statul minimal. n ceea ce prive]te orientarea politic`, acest program situeaz` (noul) Partid Laburist undeva la centrul spectrului politic, un fel de centru radical. La nivel european, manifestul ncerca s` ralieze sus\inerea ct mai multor partide social-democrate prin invitarea lor la dezbateri asupra proiectului ]i propuneri de mbun`t`\ire a acestuia. Totu]i, o parte din partenerii europeni au v`zut n acest manifest un program libertarian deghizat, din cauza critic`rii valorilor socialiste tradi\ionale din aceast` perspectiv` ]i a concesiilor f`cute elementelor neoliberale. Aceste diferen\e de opinii au fost determinate ]i de diferen\ele societale dintre Marea Britanie ]i restul continentului. De]i laburi]tii, sub conducerea lui Tony Blair, au c]tigat alegerile din 2005, credibilitatea liderului lor a atins cote alarmante. Principalele motive ale decredibiliz`rii lui Tony Blair au fost implicarea n conflictul din Irak, erodarea fireasc` dup` zece ani n fruntea guvernului ]i suspiciunile de corup\ie asupra unor membri ai Cabinetului. n urma unei puternice presiuni din interiorul Partidului Laburist avndu-l ca exponent pe Gordon Brown, ministru al finan\elor, Tony Blair s-a retras din fruntea partidului ]i a guvernului n iunie 2007. Lider al Partidului Laburist ]i prim-ministru a devenit Gordon Brown. Prin aceasta, s-a ncheiat un deceniu n care Tony Blair a condus destinele Marii Britanii.

d) Stnga democratic` din Europa Central` ]i de Est Pluripartidismul existent n majoritatea statelor Europei Centrale ]i de Est n perioada interbelic`, cu limitele sale calitative inerente, a fost nlocuit cu un sistem totalitar de tip sovietic, care interzicea existen\a mai multor partide. n cadrul blocului comunist, existau ns` diferen\ieri semnificative n privin\a caracterului partidelor comuniste. Herbert Kitschelt22 realizeaz` o tipologie care identific` trei mari tipuri de regimuri n Europa de Est [nainte de 1989. Tipul patrimonial, specific Uniunii Sovietice ]i Europei de Sud-Est (Bulgaria, Romnia), se caracterizeaz` printr-un grad redus de contestare n interior ]i a conducerii de partid, personalizarea vie\ii de partid, existen\a cultului personalit`\ii. Tipul birocratic-autoritar exista n Cehoslovacia ]i Germania Democrat`, fiind caracterizat de un nalt grad de represiune ]i de un nivel sc`zut al contest`rii; spre deosebire de tipul patrimonial, avea un nalt grad de profesionalism. n sfr]it, tipul consensului na\ional a fost caracteristic Ungariei ]i Poloniei, ntr-o anumit` m`sur` fiind tolerate contestarea n ]i asupra partidului [n societatea civil`. Dup` colapsul rapid al sistemului comunist, apari\ia partidelor stngii democratice s-a realizat pe trei c`i specifice: a) renfiin\area partidelor social-democrate sau socialiste care existaser` n perioada interbelic` (Romnia, Polonia, Ungaria, Cehoslovacia); b) transformarea partidelor comuniste n partide socialiste, care s-au social-democratizat sub impactul competi\iei politice interne ]i a nevoii de a primi recunoa]tere interna\ional` (Ungaria, Polonia, Bulgaria); c) nfiin\area unor partide de stnga care nu avuseser` o leg`tur` formal` nici cu partidul comunist din \ara respectiv`, nici cu partidele de stnga distruse de comuni]ti la preluarea puterii. Partidele comuniste au urmat n anii 1990 trei strategii specifice de transformare. O prim` categorie de partide au r`mas mo]tenitoare ale marxism-leninismului, n sensul respingerii reformelor pentru crearea economiei de pia\`, folosind stilul ]i
22. Herbert Kitschelt, Formation of Party Cleavages in Post-Communist
Democracies: Theoretical Propositions, n Party Politics, vol. 1, nr. 4, 1995.

160

161

iconografia perioadei comuniste. Un astfel de exemplu este Partidul Comunist din Boemia ]i Moravia care, n timpul campaniilor electorale din anii 90, considera reformele economice o gre]eal`, folosind ca nsemne electorale steaua ro]ie, secera ]i ciocanul. Un caz similar este Partidul Socialismului Democratic din fosta Germanie de Est. Un al doilea tip de partide succesoare ale partidelor comuniste sunt cele care s-au distan\at de unele aspecte ale trecutului, n principal de interna\ionalismul marxist-leninist, pe care l-au nlocuit cu temele na\ional-patriotice. Unul din exemplele relevante pentru acest tip este Partidul Comunist din Federa\ia Rus`, care a combinat critica transform`rilor economice ]i prezen\a capitalurilor str`ine cu dezvoltarea unui colectivism legat de tradi\iile politice ale \`rii. Pe o scar` mai mic`, acela]i model a putut fi ntlnit n Partidul Socialist Srb sub conducerea lui Slobodan Milo]evici. n fine, un al treilea tip de partide excomuniste sunt cele care au adoptat democra\ia ]i economia de pia\` (sau economia social`). Acestea s-au inspirat din social-democra\ia european`, exemple concludente n acest sens fiind Alian\a Stngii Democratice din Polonia sau Partidul Socialist din Ungaria. n programele politice ]i [n ac\iunea de guvernare au adus n primplan tehnocra\i orienta\i mai mult spre viitor dect spre trecut, mai mult spre Vest dect spre Est. e) Profilul stngii romne]ti Clarificarea doctrinar` a stngii romne]ti a fost un proces gradual, dinamica lui fiind influen\at` de doi factori principali. Primul factor l reprezint` procesul de expansiune, respectiv de concentrare a structurilor partidiste. Al doilea este influen\a stngii interna\ionale asupra celei romne]ti, stnga na\ional` urmnd un proces de social-democratizare ca urmare a ader`rii la Interna\ionala Socialist` ]i la Partidul Sociali]tilor Europeni.23
23. Acest subcapitol este o adaptat dup` Florin Abraham, Romnia de la
comunism la capitalism, 1989-2004. Sistemul politic, Editura Tritonic, Bucure]ti, 2006, pp. 344-365.

Primul partid de centru-stnga a reap`rut pe scena politic` la 17 ianuarie 1990 prin nscrierea la tribunal a Partidului Social-Democrat Romn (PDSR) continuator declarat al socialdemocra\iei romne]ti cu r`d`cini n secolul al XIX-lea. Pre]edinte de onoare a fost ales Adrian Dimitriu, fostul secretar general al Partidului Social Democrat Independent (format n luna mai a anului 1946, ca urmare a presiunilor comuniste asupra stngii democratice). Sergiu Cunescu a devenit pre]edinte al Comitetului Provizoriu al PSDR. Din punct de vedere doctrinar, PSDR a adoptat valorile clasice ale socialdemocra\iei, ns`, n contextul luptei mpotriva Frontului Salv`rii Na\ionale (FSN), liderii social-democra\i tradi\ionali au participat la 15 decembrie 1990, al`turi de PN|CD, PNL, PER ]i UDMR, la formarea Conven\iei Na\ionale pentru Instaurarea Democra\iei (CNID), care ]i propunea instaurarea democra\iei prin lupta mpotriva FSN, considerat mo]tenitorul de facto al PCR. n noiembrie 1991, PSDR a participat la formarea Conven\iei Democrate (CDR). n 1995, social-democra\ii au p`r`sit CDR, ca urmare a nen\elegerilor cu PN|CD ]i, n vederea alegerilor parlamentare din 1996, se aliaz` cu PD, formnd Uniunea Social-Democrat` (27 septembrie 1995). USD a fost prima alian\` politic` important` care a avut la baz` criteriul doctrinar. Cooperarea dintre PSDR ]i PD n cadrul coali\iei de guvern`mnt a fost minimal`, astfel nct USD s-a destr`mat n 1999, social-democra\ii tradi\ionali c`utnd o alt` formul` politic`. Existau dou` op\iuni: fuziunea cu ApR sau cu PDSR. A fost realizat` ultima variant` dup` ce, la Congresul PSDR din 16 octombrie 1999, pre]edinte al partidului a devenit Alexandru Athanasiu. Atuul principal al social-democra\ilor tradi\ionali era recunoa]terea extern` oferit` de Interna\ionala Socialist` nc` din 1993. De acest lucru au beneficiat att PD ct ]i PDSR, certificatul de garan\ie prezentat fiind un argument suplimentar, pe lng` acela al for\ei politice interne a descenden\ilor FSN. Desigur, fuziunea PSDR cu PDSR ad`uga noului partid (PSD) ]i o mo]tenire istoric` important`.

162

163

Frontul Salv`rii Na\ionale Frontul Salv`rii Na\ionale (FSN), considerat a fi emana\ie a revolu\iei anticomuniste, s-a manifestat la nceput ca un partid lipsit de ideologie, care se ghida dup` tactica gradualismului n schimb`rile politice, din economie, din societate n general. Dup` alegerile din 20 mai 1990, dou` curente principale au polarizat op\iunile membrilor FSN: un prim curent milita pentru realizarea unei reforme rapide care s` nsemne reducerea rolului statului; cel de-al doilea promova o reform` gradual` pentru transform`ri care s` vin` n direc\ia a]tept`rilor celei mai mari p`r\i din popula\ie stabilitate, salarii ct mai mari, chiar n condi\iile ineficien\ei economice. n 1990, FSN s-a definit prin raportare negativ` la propunerile partidelor istorice: a devenit antimonarhist, a criticat ideea aplic`rii unei legi a lustra\iei sau a m`surilor care ar fi nsemnat o ruptur` radical` de trecutul comunist. Ambiguitatea caracteriza ac\iunea FSN ]i mai ales mesajele politice transmise: n timp ce gruparea guvernamental` utiliza o retoric` radicalreformist`, o mare parte din fac\iunea parlamentar` ar fi mbr`\i]at cu drag` inim` o variant` perestroichist` de democra\ie, original`, nici comunist`, nici capitalist`. Conven\ia Na\ional` a FSN din 16-17 martie 1991 a fost momentul primei ncerc`ri de a]ezare pe baze doctrinare a partidului. Potrivit mo\iunii Un viitor pentru Romnia, prezentat` de Petre Roman, FSN era caracterizat ca un partid de centru stnga care se inspir` din valorile social-democra\iei. Schimbarea Guvernului Petre Roman (27 septembrie 1991) a determinat polarizarea FSN n pragmatici/graduali]ti/ maximali]ti ]i ideologi/radicali/minimali]ti, pe baza celor dou` curente cristalizate nc` din 1990. Presa a redus acest conflict la disputa dintre gruparea conservatoare din jurul lui Ion Iliescu ]i cea reformist` condus` de Petre Roman. Conven\ia FSN din 27-29 martie 1992 a fost momentul n care diferen\ele de viziune au determinat divizarea FSN. Membrii Grupului pentru Unitatea Frontului au prezentat mo\iunea intitulat` Pentru Romnia de ast`zi. Caracteristicile acestei fac\iuni a FSN erau pragmatismul n exercitarea puterii, gradualismul n privin\a

transform`rilor din societate ]i men\inerea unui rol extins al statului, toate preluate ]i dezvoltate n cadrul PDSR. Grupul Petre Roman a sus\inut mo\iunea Viitorul Azi, reflectnd dorin\a de a construi noua societate potrivit unei viziuni ideologice, sus\inute de metode radicale prin care s` fie diminuat rolul statului n economie. Membrii grupului Un viitor pentru Romnia au prezentat ]i ei o mo\iune. Sus\in`torii mo\iunii Viitorul Azi au avut c]tig de cauz` n timpul Conven\iei, Petre Roman devenind pre]edintele FSN. Grupul desprins a constituit un nou partid, Frontul Democrat al Salv`rii Na\ionale (FDSN), a c`rui prim` Conferin\` Na\ional` a avut loc n 2728 iunie 1992, unde s-a hot`rt sus\inerea lui Ion Iliescu pentru alegerile preziden\iale. Liderii grupului Un Viitor pentru Romnia au ie]it temporar din via\a politic` activ`, c\iva f`cndu-]i apari\ia (de exemplu, Vladimir Pasti, Marian Enache) n Alian\a pentru Romnia. Situa\ia atipic` a Romniei n raport cu celelalte state din regiune n privin\a ie]irii din dictatur` a pus problema mo]tenirii partidelor comuniste. Dac` n Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, partidele comuniste au cunoscut un proces de socialdemocratizare, n Romnia, PCR a disp`rut peste noapte, structurile sale umane ]i logistice fiind dispersate ]i etatizate. Adversarii FSN au spus despre acesta c` era urma]ul institu\ional ]i cultural al PCR. Chiar dac` la nivel de percep\ie, de impresie comun`, am putea considera FSN drept continuatorul intereselor ]i practicilor de tip comunist, o asemenea afirma\ie nu este dovedit` de cercet`ri sistematice ale elitei post-comuniste. n m`sura n care nu au ie]it cu totul din politic`, vechii militan\i comuni]ti s-au ndreptat, dup` criteriile cele mai diverse, c`tre forma\iunile care se n`]teau sau ren`]teau chemate de nevoia umplerii vidului politic l`sat de pr`bu]irea dictaturii. La acela]i nivel al dovezilor indirecte, se poate totu]i afirma c`, n partidele create pe structura FSN, s-au reg`sit mai mul\i dintre oamenii fostului regim comunist dect n partidele istorice. Argumentele indirecte \in de modul de organizare intern` a partidelor, mai deschis sau, dimpotriv`, mai nchis, de disciplina pe care au impus-o membrilor s`i. Din acest punct de

164

165

vedere, PDSR/PSD ]i PD sunt diferite de partidele istorice. }i n privin\a competen\ei tehnice se observ` aceste diferen\e, tehnocra\ia format` n vechiul regim orientndu-se politic ntr-o m`sur` mai mare spre PDSR ]i PD dect spre PN|CD ]i PNL. Acest lucru ]i explic`, n parte, performan\ele diferite ale guvern`rilor perioadei 1990-2004. Desprinderea stngii romne]ti de marxism s-a realizat abia dup` schimbarea revolu\ionar` din decembrie 1989. n timp ce stnga democratic` occidental` a men\inut ]i n prima parte a anilor 90 referin\ele la marxism (de exemplu, Partidul Laburist a men\inut Clauza IV, care definea partidul ca socialist, dorea etatizarea economiei, pn` n anul 1995), partidele stngii democratice din Romnia nu au mai avut curajul de a-]i lua ca reper teoretic marxismul. Desprinderea de na\ionalism a fost nc` ]i mai dificil`. Ea s-a produs gradual ]i prin intermediul unor b`t`lii generatoare de adev`rate fracturi interne. Atitudinea fa\` de problema na\ional` ]i mai ales fa\` de minorit`\ile na\ionale (cu extensie inevitabil` asupra concep\iei privind raporturile generale ale majorit`\ii cu orice minoritate) a m`surat adesea diferen\a dintre sociali]ti (conservatori) ]i social-democra\ii moderni (reformi]ti). PDSR La 27-28 iunie 1992 s-a desf`]urat Conferin\a Na\ional` a grupului desprins din FSN care a format un nou partid, Frontul Democrat al Salv`rii Na\ionale (FDSN) sus\innd candidatura lui Ion Iliescu pentru alegerile preziden\iale. La un an de la constituire, n 9-10 iulie 1993, FDSN, pentru a-]i pune n valoare orientarea social democrat`, ]i-a schimbat denumirea n Partidul Democra\iei Sociale din Romnia (PDSR). Cu acest prilej Adrian N`stase, devenit pre]edinte executiv, a sus\inut programul Cum s` realiz`m schimbarea n bine a Romniei? Un proiect social-democrat realist, care reafirma doctrina socialdemocrat` a partidului. PDSR s-a definit ca partid social-democrat modern, european, n`scut n revolu\ie.

n plan doctrinar, PDSR nu a avut contribu\ii importante n perioada 1992-96, sus\in@nd ideea democra\iei sociale, care se manifesta prin scepticism fa\` de virtu\ile economiei de pia\` ]i ale propriet`\ii private (care era doar ocrotit`, nu garantat`), anumite manifest`ri etniciste din partea unora dintre frunta]ii partidului, un stat asisten\ial extins, transformat n paternalism ]i interven\ionism n economie. La Conferin\a Na\ional` Extraordinar` a PDSR din 17 ianuarie 1997, Ion Iliescu a devenit pre]edinte al partidului, iar Adrian N`stase, prim-vicepre]edinte. Situa\ia de partid de opozi\ie i-a oferit PDSR prilejul de a se democratiza mai rapid dect dac` ar fi c]tigat din nou alegerile. Statutul de partid de opozi\ie a fost util PDSR pentru trecerea sa de la socialism la social-democra\ie, adic` de la un curent radical, cu accente anticapitaliste, cu reflexe autoritare ]i na\ionaliste, la unul gradualist, favorabil descentraliz`rii, care manifest` o atitudine incluziv` fa\` de minorit`\ile etnice, sexuale ]i religioase. Social-democratizarea PDSR nu a fost un proces finalizat n perioada de opozi\ie, de]i a fost accelerat. Preg`tirea candidaturii PDSR pentru acceptarea n Interna\ionala Socialist` a reprezentat un factor important pentru dinamizarea acestui proces. n planul politicii de resurse umane, socialdemocratizarea PDSR a nsemnat marginalizarea unei p`r\i a elitelor fondatoare ale PDSR ]i o infuzie, n perioada 19992000, de tehnocra\i prooccidentali, ap\i s` sus\in` guvernarea. Partidul Democrat (PD) Traiectoria politic` a FSN/(PD) debuteaz` cu o dinamic` ascendent`. n timp ce PDSR era axat pe ac\iunile de guvernare, Frontul Salv`rii Na\ionale ncerca s`-]i creeze o nou` identitate, scop n care a fuzionat cu Partidul Democrat (31 martie 1993), de la care a preluat numele. La Conven\ia Na\ional` Extraordinar` de la Constan\a (28-29 mai 1993), a fost aprobat` conducerea partidului ]i prezentat raportul De la proiectul de idei la ac\iunea practic`, reafirmndu-se op\iunea social-democrat` a partidului. Anii 93-94 sunt o perioad` de mare efervescen\`

166

167

doctrinar` n PD: a fost realizat programul legislativ, a fost propus` descentralizarea ]i dezetatizarea administra\iei. n aprilie 1994, PD a adoptat Declara\ia de la Oradea, care reprezenta un document ideologic n problema na\ional` ]i a rela\iei cu minorit`\ile. La Conven\ia Na\ional` de la Cluj-Napoca (24 februarie 1994), PD a absorbit Partidul Democrat al Muncii ]i a fost adoptat` mo\iunea Pentru o nou` Romnie a muncii ]i drept`\ii. Petre Roman ]i colaboratorii s`i imprim` PD o strategie politic` structurat` pe cteva mesaje principale: un partid socialdemocrat modern, european, exponent al solidarit`\ii sociale, n`scut din revolu\ie. ntruct acelea]i caracteristici fondatoare le reg`sim ]i la PDSR, PD, pentru a-]i delimita identitatea, reclama rolul de motor al solidariz`rii sociale ]i de orientare a Romniei nspre Occidentul dezvoltat ]i civilizat. Dup` cucerirea puterii n PD de Traian B`sescu ]i plecarea principalilor doctrinari ai partidului la PDSR/PSD, ntre social-democra\ii romni s-a purtat o important` competi\ie pentru legitimitate interna\ional`. PD a fost al doilea partid din Romnia admis n Interna\ionala Socialist`. Din aceast` cauz`, democra\ii au ncercat ntotdeauna s` acrediteze ideea c` PSD (sub formele anterioare, FDSN ]i PDSR) nu este un partid social-democrat autentic ]i c` mo]tene]te mai mult tradi\ia PCR. Confruntat cu sc`derea legitim`rii populare, PD s-a v`zut nevoit s`-]i accentueze tr`s`turile social-democrate. Acest lucru nu a fost deloc u]or, mai ales dup` coabitarea n cadrul unei coali\ii cu veleit`\i de centru-dreapta, care a produs confuzie n rndul aleg`torilor. PD a devenit n epoca Traian B`sescu mai degrab` un partid de centru cu un mesaj populist (sloganul campaniei electorale din 2004 a fost S` tr`i\i bine!). Prin alian\a cu liberalii, PD ]i-a abandonat identitatea doctrinar` de stnga pe care ]i-a disputat-o cu PDSR/PSD vreme de mai bine de un deceniu. Pragmatismul lui Traian B`sescu a f`cut ca PD s` renun\e, n iunie 2005, la doctrina social-democrat` pentru a se integra Partidului Popular European, organiza\ie a partidelor conservatoare ]i cre]tin-democrate. Astfel, brusc ]i f`r` o dezbatere intern` autentic`, la Conven\ia

Na\ional` Extraordinar` din 25 iunie 2005, membrii PD au decis s` apar\in` unui partid de centru, republican, dar care promoveaz` protec\ia social` extins`. n acest fel, liderii formali ]i informali ai PD au transmis electoratului mesajul c` valorile doctrinare nu conteaz`, ci doar imaginea public`. Unificarea stngii: PSD Mo]tenirea totalitar` a l`sat o amprent` semnificativ` ]i asupra formelor n care a reap`rut pluripartidismul n fostul spa\iu comunist. Memoria organiza\ional` comunist` nu mai putea fi util` n noul context, astfel nct sursele n privin\a organiz`rii partidelor au fost cele externe sau refacerea unor partide interbelice. Fragmentarea partidist` a afectat ]i partidele de stnga, existen\a mai multor forma\iuni autoproclamate socialdemocrate fiind mai degrab` o regul` dect o excep\ie n Europa Central` ]i de Est. Consolidarea s-a realizat sub forma unor alian\e de tip umbrel`, care s-au transformat ulterior n partide unitare. n aprilie 1994, PDSR ]i PD s-au ntlnit pentru realizarea unei colabor`ri parlamentare, dar deosebirile de vederi au z`d`rnicit aceast` ini\iativ`. Cel mai important eveniment al anului 1995 n dimensiunea colabor`rii ntre social-democra\i a fost constituirea Uniunii Social-Democrate dintre PD ]i urma]ul social-democra\iei interbelice, PSDR. USD s-a destr`mat n urma denun\`rii unilaterale a acordului de c`tre Sergiu Cunescu la 13 mai 1999. La 16 iunie 2001, pe scena politic` a avut loc o important` clarificare a e]alonului de centru-stnga prin constituirea Partidului Social-Democrat, rezultat din unificarea PDSR cu PSDR, dar ]i prin atragerea principalilor autori ai operei doctrinare din PD ]i a o parte din membrii de stnga ai Alian\ei pentru Romnia. Noul pre]edinte al PSD, Adrian N`stase, la Congresul de constituire, avea s` afirme voin\a politic` a noii forma\iuni de a reprezenta social-democra\ia modern`, dinamic`, racordat` la problemele ]i priorit`\ile actualit`\ii.

168

169

Crearea PSD era v`zut` de conducerea social-democra\ilor ca un moment de refondare a stngii. Se dorea o ruptur` cu trecutul imediat, n primul rnd cu imaginea FDSN/PDSR, de]i trecutul era asumat, dar aceast` istorie scurt` era integrat` n ntreaga istorie modern` a Romniei, PSD fiind considerat legatarul tradi\iei de stnga din Romnia. Miza politic` a lui Adrian N`stase n calitate de pre]edinte al PSD a fost s` modernizeze partidul pentru a-l face compatibil cu forma\iunile de stnga occidentale. Din punct de vedere doctrinar, PSD a avut tendin\a de a se pozi\iona spre centrul spectrului politic, exprimnd deschidere spre flexibilitate analitic` ]i pragmatism politic n vederea relans`rii moderniz`rii Romniei. Dezvoltarea economiei de pia\` ]i privatizarea erau considerate c`ile necesare reformei pentru a cre]te nivelului de trai, a diminua s`r`cia ]i a spori ]ansele egale de acces pentru cei mul\i la informare, educa\ie, s`n`tate, o via\` civilizat`. De asemenea, s-a dat un semnal politic limpede c` modernizarea \`rii depinde de integrarea n circuitele economice, politice ]i de securitate ale \`rilor dezvoltate. Integrarea euro-atlantic` devenea prioritatea politicii externe. Preocuparea pentru racordarea doctrinar` a PSD la noile realit`\i a determinat apari\ia, n octombrie 2002, a documentului Spre normalitate o viziune social-democrat` modern` privind viitorul Romniei, material care propunea principalele direc\ii de ac\iune n post-tranzi\ie.24 A fost creat` o funda\ie de teorie politic`, Institutul SocialDemocrat Ovidiu }incai, care avea rolul de a ajuta PSD n modernizarea doctrinar`. P`r`sit de oamenii care men\ineau leg`turile interna\ionale, PD nu a putut mpiedica primirea n Interna\ionala Socialist` a PSD, ca membru cu drepturi depline, la Congresul de la So Paulo din octombrie 2003, reprezentantul democra\ilor fiind singurul care a votat mpotriv`. Social-democra\ii condu]i de Adrian N`stase au c]tigat astfel b`t`lia pentru legitimitate interna\ional` cu Traian B`sescu, PD devenind un partid tolerat
24. Adrian N`stase, Spre normalitate. Guvernarea reformelor. Reforma
guvern`rii, Institutul Ovidiu }incai, Bucure]ti, 2004, passim.

att de Interna\ionala Socialist`, ct ]i de Partidul Sociali]tilor Europeni. De altfel, n campania electoral` din 2004, sociali]tii europeni au sprijinit pe fa\` PSD, transmi\nd n acest fel un semnal c` au un partener favorit n Romnia, iar acesta este PSD. Strategia de unificare a stngii ini\iat` de Adrian N`stase viza ]i integrarea prin absorb\ie n PSD a forma\iunilor de la stnga sa. n iulie 2003, PSD a fuzionat cu Partidul Socialist al Muncii, condus de Ion Sasu, ]i cu Partidul Socialist al Rena]terii Na\ionale, fondat de Ioan Radu, viceprimar al Capitalei n acel moment, dup` plecarea din PRM. Miza acestor fuziuni nu era n primul rnd electoral`, ci simbolic`, dorindu-se eliminarea tuturor partidelor de stnga care ar fi putut contesta, ntr-un fel sau altul, monopolul PSD asupra social-democra\iei. Observ`m astfel c`, din perspectiv` institu\ional`, socialdemocra\ia n tranzi\ie a parcurs o traiectorie n care tendin\a unificatoare a fost constant`. De cele mai multe ori, factorul electoral a fost cel care a ndemnat diferitele partide social democrate spre alian\e sau fuziuni. De aceea, se poate aprecia c` ipostazele unific`rii social-democrate au stat sub semnul calculului electoral. Unificarea stngii romne]ti s-a realizat printr-o deplasare spre dreapta n raport cu partidele social-democrate occidentale, mi]care explicabil` prin reflexul dep`rt`rii de comunism ]i al nevoii de a fi o contrapondere la structurile (institu\ionale, economice, sociale, de mentalitate etc.) mo]tenite de la regimul totalitar de tip comunist. Evolu\ii recente Uniunea PSD+PUR a ob\inut cele mai multe voturi (37%) la alegerile parlamentare din anul 2004, ns` c]tigarea alegerilor preziden\iale de Traian B`sescu ]i nominalizarea lui C`lin Popescu-T`riceanu n func\ia de prim-ministru au nsemnat intrarea social-democra\ilor n opozi\ie. Preocup`rile pentru redefinirea ideologic`, n contextul integr`rii europene ]i a ader`rii la Partidul Sociali]tilor Europeni, au devenit febrile. La

170

171

21 aprilie 2005 ]i la 10 decembrie 2006 au avut loc Congrese ale PSD, al c`ror obiectiv nu a fost n primul rnd doctrinar, ci de rea]ezare a structurilor de putere. ns` la fiecare dintre aceste evenimente au fost propuse spre dezbatere ]i adoptate documente cu caracter doctrinar. n 2005, a fost lansat un manifest al PSD sub titlul Romnia european` Romnia solidarit`\ii sociale. Documentul reprezenta un pas important c`tre racordarea doctrinar` a PSD la noile realit`\i interne ]i europene. n acela]i timp, a fost adoptat Proiectul social al PSD, ini\iativ` prin care se ncerca definirea ]i accentuarea caracterului social-democrat al partidului. n 2006, social-democra\ii ]i-au asumat O viziune progresist` asupra societ`\ii romne]ti. Romnia social`,25 manifest prin care se dorea realizarea unei sinteze originale ntre a]tept`rile electoratului de stnga din Romnia ]i tendin\ele rezultate din dezbaterea general european` privind Modelul social european.26 f) Rena]terea Interna\ionalei Socialiste (IS) Noua Interna\ional` Socialist`, creat` n anul 1951, la Conferin\a de la Frankfurt (30 iunie3 iulie), []i are actualmente sediul la Londra. Organiza\ia reune]te 150 de partide ]i organiza\ii socialiste, social-democrate, laburiste de pe toate continentele. Obiectivele programatice ale organiza\iei sunt definite n documentul Scopurile ]i sarcinile socialismului democratic, adoptat la Conferin\a de constituire ]i prin Declara\ia reuniunii Consiliului General (Oslo, 1962), intitulat` Lumea azi perspectiva socialist`. Scopul proclamat al Interna\ionalei Socialiste este promovarea socialismului democratic prin consolidarea leg`turilor dintre partidele membre ]i coordonarea prin consens a ac\iunilor lor politice. De asemenea, IS caut` s`-]i
25. Vezi site-ul Partidului Social-Democrat, www.psd.ro.
26. Vezi ]i Mircea Geoan`, America, Europa ]i modernizarea Romniei, Ed. Economica, Bucure]ti, 2006; Stnga ]i Modelul Social European, Revista Romnia social`, nr. 1, decembrie 2006, www.fisd.ro.

extind` rela\iile ]i cu alte partide ]i organiza\ii socialiste sau social-democrate care nu sunt membre. Ac\iunile ]i campaniile realizate la ini\iativa Interna\ionalei Socialiste au n comun principiile sale fundamentale: solidaritate interna\ional`, ap`rarea democra\iei ]i a drepturilor omului, promovarea democra\iei locale, descentralizarea, politica proximit`\ii ]i a globaliz`rii, stabilitatea economic` ]i politic`, protec\ia mediului nconjur`tor, controlul social al dezvolt`rii tehnologice, egalitatea dintre sexe, ap`rarea drepturilor economice ]i sociale, dreptul la asociere ]i dreptul la grev`, dreptul la securitate social` ]i la bun`stare, promovarea p`cii ]i a dezarm`rii, dreptul la educa\ie ]i la formare profesional`. Interna\ionala Socialist` are n componen\` urm`toarele tipuri de partide ]i organiza\ii: partide membre, care au dreptul de a lua cuvntul, au drept de vot ]i au, de asemenea, obliga\ia de a pl`ti cotiza\ia; partide consultative, care au dreptul de a lua cuvntul ]i au obliga\ia de a pl`ti cotiza\ia, dar nu au drept de vot; partide observator, care au dreptul de a participa la ntlniri, pl`tesc o cotiza\ie lunar`, dar nu au drept de vot; organiza\ii fr`\e]ti ]i anume: Interna\ionala Socialist` a Femeilor, Uniunea Interna\ional` a Tinerilor Sociali]ti, Mi]carea Interna\ional` a }oimilor Sociali]ti/Interna\ionala Educa\iei Socialiste, care au dreptul de a lua cuvntul ]i de a vota; organiza\ii asociate, cu caracter interna\ional sau regional, recunoscute de IS, care au dreptul de a lua cuvntul, dar nu au drept de vot ]i anume: Bundul Muncitoresc Evreiesc, Confedera\ia Sportiv` Interna\ional` a Muncii, Federa\ia Interna\ional` a Presei Socialiste ]i Democratice, Grupul Parlamentar al Partidului Sociali]tilor Europeni, Grupul Social-Democrat al Parlamentului latino-american, Liga Interna\ional` a Sociali]tilor Religio]i, Mi]carea Mondial` Sionist` Muncitoreasc`, Uniunea Interna\ional` a nv`\`torilor Sociali]ti.27
27. Ana-Maria T`nase, Interna\ionala Socialist`, n Social democra\ia contemporan`, ntre tradi\ie ]i globalizare, Institutul Ovidiu }incai, Bucure]ti, 2004, pp. 434-479.

172

173

Organismele Interna\ionalei Socialiste sunt Congresul, Consiliul, Comitetul de Administrare ]i de Finan\e, Secretariatul. n perioada 1976-1992, Willy Brandt, fostul cancelar al Germaniei ]i c]tig`torul Premiului Nobel pentru Pace din 1991, a fost pre]edintele IS, iar, ntre 1992-1999, Pierre Mauroy, fostul premier al Fran\ei, a ocupat aceast` func\ie. La Congresul de la Paris din noiembrie 1999, a fost ales pre]edinte al Interna\ionalei Socialiste Antonio Manuel de Oliveira Guterres (Portugalia). Congresul de la So Paulo l-a reconfirmat pe Antonio Guterres n func\ia de pre]edinte. La Consiliul IS de la Atena, la 30-31 ianuarie 2006, pre]edinte al Interna\ionalei Socialiste a devenit George A. Papandreu, lider al sociali]tilor greci (PASOK). Congresul al XXII-lea al IS de la So Paulo (27-29 octombrie 2003) Conform ideilor enun\ate la acest congres al Interna\ionalei Socialiste, n cadrul familiilor de partide social-democrate ]i socialiste ar trebui ncurajat` cooptarea unor for\e politice din interiorul unor actori statali foarte importan\i ai Consiliului de Securitate, cum ar fi: SUA, Rusia ]i China. Interna\ionala Socialist` este deschis` colabor`rii cu partide din state ]i regiuni importante care nu au fost incluse pn` acum n asocia\ii interna\ionale de partide, n special cu Partidul Democrat din SUA ]i cu partide democratice din Rusia. Exist` dorin\a de a dezvolta rela\ii ]i cu Partidul Comunist Chinez, de]i acesta nu se conformeaz` pe deplin conceptului de partid democratic formulat de Interna\ionala Socialist`. n urma analizei orient`rii noilor membri admi]i n IS ]i a celor c`rora li s-a schimbat statutul, se observ` c` 17 partide au orientare social-democrat`, de centru-stnga (tradi\ional`), alte 13 partide social-democrate nou admise au orientare centrist`, cu accente neoliberale (a treia cale) ]i 14 partide au orientare tiermondist` (de lumea a treia). Se poate vorbi de o dominan\` a social-democra\iei tradi\ionale, chiar dac` ]i cea de orientare centrist` ncepe s` capete o pondere semnificativ`. Pe de alt`

parte, orientarea tiermondist` este consistent`, iar acest aspect ar putea avea cel pu\in dou` explica\ii: (1) reorientarea strategic` a unor partide social-democrate tradi\ionale spre atitudini antiamericane, antiglobaliste ]i anticolonialiste n urma interven\iei americane din Irak n 2003; (2) orientarea conservatoare, cu puternice nclina\ii antiglobaliste ]i reminiscen\e marxiste pe care o are liderul polului social-democrat din Brazilia ]i pre]edintele \`rii-gazd`, Luiz Incio Lula da Silva. Exist` dou` mari orient`ri proactive n interiorul mi]c`rii socialiste interna\ionale. Prima este social-democra\ia tiermondist`, caracterizat` de o puternic` orientare antiamerican` ]i antiglobalist`, anticolonialist`, anticapitalist`, cu accente u]or na\ionaliste ]i reminiscen\e marxiste. {n func\ie de provenien\`, se disting dou` tipuri de tiermondism: orientare socialist`, de centru-stnga, cu accente na\ionaliste (specific` mai mult socialdemocra\iei din America Latin`) ]i o orientare socialist` moderat`, cu puternice influen\e islamiste (specific` mai mult Africii ]i Orientului Mijlociu). A doua orientare poate fi denumit` social-democra\ia tradi\ional`, predominant european`, caracterizat` de trei modele preponderente: I) modelul german ]i cel englez, al celei de-a treia c`i sau al noului centru, caracterizat de adoptarea unor politici de reform` cu accente puternic neoliberale, n cadrul c`ruia statul func\ioneaz` dup` principiul subsidiarit`\ii, fiind actorul care intervine n ultim` instan\`, doar ca un regulator al mecanismelor economiei de pia\`; manifest` deschidere spre globalizare ]i regionalizare; II) modelul laburist tradi\ional ]i cel francez, de orientare socialist`, de centru-stnga, n care statul este nu numai regulator al mecanismelor de pia\`, ci de\ine ]i propriet`\i, sistemul func\ionnd printr-o colaborare public-privat, continund men\inerea unei politici protec\ioniste pe criterii means-tested (doar pentru categoriile de popula\ie defavorizate, care au realmente nevoie); III) modelul nordic, aflat ntr-un puternic declin, n care statul providen\` domin` pia\a ]i i impune mecanismele dup` care s` func\ioneze, caracterizat printr-un pachet de politici sociale foarte generoase.

174

175

g) Partidul Sociali]tilor Europeni (PSE) Partidul Sociali]tilor Europeni reune]te partidele socialiste, social-democrate ]i partidele laburiste din \`rile membre ale Uniunii Europene ]i din statele candidate ]i asociate. PES este succesorul Confedera\iei Partidelor Socialiste a Comunit`\ii Europene, nfiin\at` n 1974. n articolul 191 al Tratatului Uniunii Europene semnat pe 7 februarie 1992, se stipula: Partidele politice de nivel european sunt un factor important de integrare n cadrul Uniunii Europene. Aceste partide contribuie la formarea unei con]tiin\e europene ]i exprim` voin\a politic` a cet`\enilor Uniunii. La Congresul de la Haga, din 9-10 noiembrie 1992, a luat na]tere Partidul Sociali]tilor Europeni. Partidele membre ale noii organiza\ii socialiste interna\ionale erau partidele vechii Confedera\ii, la care s-au ad`ugat Partidul Muncitoresc SocialDemocrat (SAP) din Suedia, Partidul Social-Democrat (SDP) din Finlanda ]i Partidul Democra\ilor de Stnga (PDS) din Italia. n prezent, n cadrul PSE exist` 28 de partide membre cu drepturi depline. De asemenea, mai sunt cinci partide asociate ]i patru partide cu statut de observator. Partidele cu drepturi depline sunt partide membre ale Interna\ionalei Socialiste din statele membre ale UE. Partidele asociate sunt partide membre cu drepturi depline ale Interna\ionalei Socialiste din \`rile candidate ]i asociate la UE. Ele partide asociate au dreptul s` participe doar la ntlnirile la care sunt invitate, f`r` a avea drept de vot, dar cu drept de ini\iativ`. Partidele cu statut de observator sunt forma\iunile socialiste sau social-democrate din alte state dect cele men\ionate. Ele pot participa doar la ntrunirile la care sunt invitate pe baze consultative. n cadrul PSE, deciziile viznd modul s`u func\ionare ]i hot`rrile privind politicile fa\` de UE sunt luate de urm`toarele organisme: Congresul, Consiliul ]i Prezidiul.28 Congresul este organul suprem al PSE. El se ntrune]te de dou` ori n cadrul fiec`rei legislaturi a Parlamentului European
28. Vezi site-ul Partidului Sociali]tilor Europeni, www.pes.org.

pentru a stabili liniile de ac\iune politic` ale PSE. n cadrul congresului, este ales pre]edintele PSE, se adopt` manifestul electoral pentru alegerile din Parlamentul European, se adopt` statutul PES. Pn` n prezent, au avut loc cinci congrese ordinare la: Haga 1992, Barcelona 1995, Malmo 1997, Milano 1999, Berlin 2001, Bruxelles 2004, Porto 2006. Consiliul se ntrune]te n anii n care Congresul PSE nu are loc, fiind convocat de pre]edintele PSE. Este format din pre]edinte ]i reprezentan\i ai partidelor membre. Are ca func\ie principal` conturarea politicilor PSE n ceea ce prive]te sus\inerea procesului de l`rgire a UE, dar serve]te ]i ca platform` pentru dezbateri strategice. Prezidiul este un nou organism, nfiin\at o dat` cu reforma statutului PSE n cadrul Congresului de la Berlin din 2001. Prezidiul este alc`tuit din reprezentan\i din partea statelor ]i organiza\iilor membre PES, care trebuie acceptat ns` de Congres sau de Consiliu. n urma intr`rii Romniei ]i Bulgariei n Uniunea European` la 1 ianuarie 2007, Grupul socialist are 218 din cei 785 membri ai Parlamentului European n legislatura 20042009, reprezentnd al doilea grup ca m`rime dup` Partidul Popular European. n virtutea orient`rii sale interna\ionaliste ]i a asum`rii proiectului cre`rii unei Europe Unite politic, Partidul Sociali]tilor Europeni, aflat sub conducerea lui Poul Nyrup Rasmussen, a ini\iat o ampl` campanie de atragere de membri afilia\i direct. n acest fel, social-democra\ii europeni sunt parte att a forma\iunilor politice de la nivel na\ional, ct ]i a grupului transna\ional. n ianuarie 1993, partidele social-democrate ]i funda\iile de aceast` orientare din statele Uniunii Europene au fondat Forumul European pentru Democra\ie ]i Solidaritate, pentru a sprijini procesul de democratizare din statele n tranzi\ie.

176

177

4. Provoc`rile viitorului: globalizarea ]i transform`rile climatice Agenda stngii interna\ionale este dominat`, la nceputul secolului al XXI-lea, de dou` mari probleme: globalizarea ]i efectele ei economice, politice ]i culturale; schimb`rile climatice radicale din ultimele dou` decenii. Din perspectiva Interna\ionalei Socialiste, globalizarea este o surs` de dezvoltare care trebuie fructificat`, n scopul cre`rii de noi locuri de munc` ]i al cre]terii nivelului de trai n urma investi\iilor transfrontaliere. Pe de alt` parte, globalizarea poate fi ]i cauza unor noi probleme la nivel mondial, precum accentuarea diferen\ei dintre boga\i ]i s`raci, degradarea mediului nconjur`tor, conflictele (culturale, etnice, religioase etc.), migra\ia ]i egalitatea dintre sexe. Prevenirea efectelor negative sau injuste pe care le poate produce globalizarea, sus\in social-democra\ii, nu revine doar institu\iilor interna\ionale, ci ]i statelor na\ionale ]i autorit`\ilor locale, fiind vorba de o guvernare pe mai multe niveluri, care mbin` strategiile ]i instrumentele folosite la nivel global cu cele de la nivel regional, subregional, statal ]i local. Acest sistem de guvernare cu niveluri multiple ar trebui s` func\ioneze conform principiului subsidiarit`\ii, prin interac\iunea ]i colaborarea permanent` dintre niveluri. Pentru evitarea unor posibile blocaje, Interna\ionala Socialist` recomand` realizarea unei transla\ii a politicilor social-democrate locale la nivel global prin: reformarea organiza\iilor economice interna\ionale, mai ales a Organiza\iei Mondiale a Comer\ului (OMC), n sensul democratiz`rii procedurilor de lucru ]i al unei cooper`ri mai strnse ntre institu\iile financiare ]i organiza\iile interna\ionale; reformarea institu\iilor Bretton Woods (FMI ]i Banca Mondial`) prin sporirea transparen\ei decizionale; asigurarea unei pie\e a for\ei de munc` competitive ]i echitabile. n concep\ia Interna\ionalei Socialiste, dezvoltarea durabil` nseamn` bun`stare material`, demnitate uman`, justi\ie ]i egalitate n toate regiunile lumii. Prin urmare, IS a propus crearea unui Consiliu pentru dezvoltare durabil`, care s` fie constituit n cea mai parte din membri ai Consiliului de Securitate ]i

s` aib` obliga\ia de a coordona politica organiza\iilor multina\ionale n domeniul financiar, economic, social ]i de mediu. Mutarea accentului dinspre o produc\ie bazat` pe resurse nspre o produc\ie bazat` pe cunoa]tere ridic` problema educa\iei n prim planul dezbaterii politice. n acest domeniu, cea mai important` problem` este alfabetizarea popula\iei din regiunile s`race. Acest deziderat ar putea fi realizat pn` n 2015 prin eforturile sus\inute ale comunit`\ii interna\ionale. Problemele globale de mediu sunt cauzate de cre]terea popula\iei, de cre]terea consumului de bunuri ]i servicii ]i de controlul insuficient al polu`rii. n plus, obiectivele economice pe termen scurt ]i c`utarea profitului au dus, printre altele, la o pierdere periculoas` de resurse naturale ]i tehnologie, d`un`toare astfel mediului. Pentru a rezolva aceste probleme globale de mediu, social-democra\ii doresc s` contribuie ntr-o m`sur` ]i mai important` la realizarea unei politici globale de mediu. Aceasta implic` protec\ia resurselor naturale, organizarea eficient` ]i precaut` a materialelor, substan\elor ]i energiei, astfel nct dezvoltarea durabil` s` devin` realitate. Stnga european` se opune fundamentalismului ]i extremismului politic sau religios, precum ]i oric`ror scenarii privind conflictele dintre civiliza\ii, propunnd crearea unui acord cultural global care s` identifice proiecte de activit`\i interculturale ]i s` conceap` institu\ii de coordonare sus\inut` ]i dialog transcultural. Social-democra\ii doresc realizarea unei strategii europene privind energia, care s` ia n considerare efectele schimb`rilor climatice, dezvoltarea noilor industrii pe baz` ecologic`, extinderea cercet`rilor pentru dezvoltarea unor surse de energie ct mai pu\in poluante (energia eolian`, energia solar` ]i biocombustibilii). De asemenea, social-democra\ii doresc promovarea unui acord post-Kyoto ncepnd din 2012, cu scopul de a continua reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser`.29 Acestea sunt doar cteva dintre temele de actualitate ale umanit`\ii, fa\` de care social-democra\ii ncearc` s` adopte o
29. Secure energy supply and smart, green growth. A new social democratic energy policy, http://www.pes.org/downloads/Energy_Congress_EN.pdf.

178

179

atitudine ct mai coerent` ]i realist`, pornind de la valorile fundamentale asumate. Desigur, n interiorul mi]c`rii socialdemocrate interna\ionale exist` importante deosebiri de nuan\e n privin\a celor mai bune solu\ii la chestiunile umanit`\ii. Dincolo ns` de nuan\ele ]i de particularit`\ile abord`rilor, ceea ce d` unitate social-democra\iei europene n raport cu celelalte familii democratice din Uniunea European`, dar ]i cu variantele radicale ale stngii tiermondiste, este caracterul s`u progresist, modelat de strategii reformist-pragmatice. Aceasta este re\eta social-democra\iei europene, care explic` proeminen\a sa politic` ]i cultural` ntr-o epoc` a globaliz`rii n care se confrunt` tendin\ele uniformizatoare cu cele parohial-autarhice.

ANEX~ Prezen\a social-democra\iei la guvernare n Uniunea European` 1990 iunie 2007


Austria ian. 1987 Partidul Social-Democrat al Austriei, n coali\ie cu ian. 1997 Partidul Poporului Austriac (conservatori). Cancelar federal (cinci mandate): Frantz Vranitzky. ian. 1997 Partidul Social-Democrat al Austriei n coali\ie cu feb. 2000 Partidul Poporului Austriac (conservatori). Cancelar federal: Viktor Klima. ian. 2007 Partidul Social-Democrat al Austriei n coali\ie cu iun. 2007 Partidul Poporului Austriac (conservator). Cancelar federal: Alfred Gusenbauer. mar. 1992 Partidul Socialist (Francofon), n coali\ie cu Parti iul. 1999 dul Cre]tin-Democrat. Prim-ministru (dou` mandate): Jean Luc Dehaene (Partidului Cre]tin-Democrat). iul. 1999 Partidul Socialist (Francofon) ]i Partidul Socialist iul. 2003 Flamand, n alian\` cu Spirit (social-liberalii flamanzi), n coali\ie cu Partidul Liberal Flamand, Liberalii Francofoni ]i Verzii Flamanzi. Prim-ministru: Guy Verhofstadt (liberal flamand). iul. 2003 Partidul Socialist ]i Partidul Socialist Flamand, n iun. 2007 coali\ie cu Partidul Liberal Flamand ]i Liberalii Francofoni. Prim-ministru: Guy Verhofstadt (liberal flamand) Bulgaria ian. 1995 Partidul Socialist Bulgar, n alian\` cu Uniunea feb. 1997 Agrar` ]i ecologi]tii, sub titulatura Stnga Democratic`. Prim-ministru: Jan Videnov. aug. 2005 Partidul Socialist Bulgar, n alian\` cu Partidul iun. 2007 Social-Democra\ilor Bulgari, Uniunea Agrar`, Uniunea Civic` a Romilor, ecologi]tii ]i comuni]tii, sub titulatura Coali\ia pentru Bulgaria, ]i n coali\ie cu Mi]carea Na\ional` Simeon al II-lea (liberali) ]i Mi]carea pentru Drepturi ]i Libert`\i (a minorit`\ii turce). Prim-ministru: Serghei Stani]ev.

Belgia

180
Cehia iun. 1998 Partidul Social-Democrat Ceh, n coali\ie cu iun. 2002 conservatorii. Prim-ministru: Milos Zeman.

181
Germania oct. 1998 Partidul Social-Democrat German, n coali\ie cu nov. 2005 Verzii. Cancelar federal (dou` mandate): Gerhard Schrder. nov. 2005- Partidul Social-Democrat German ntr-un guvern iun. 2007 de mare coali\ie al`turi de CDU ]i CSU. Primministru: Angela Merkel (cre]tin-democrat). Grecia oct. 1993 Mi]carea Socialist` Panelen` (PASOK). Prim-miian. 1996 nistru: Andreas Papandreou. ian. 1996 Mi]carea Socialist` Panelen` (PASOK). Prim-mimar. 2004 nistru (dou` mandate): Kostas Simitis. Irlanda ian. 1993 Partidul Laburist, n coali\ie cu Fianna Fail (condec. 1994 servatori). Prim-ministru: Albert Reynolds (conservator). dec. 1994 Partidul Laburist, n coali\ie cu Fine Gael (cre]tiniun. 1997 democra\i) ]i Stnga Democrat`. Prim-ministru: John Bruton (cre]tin-democrat). Italia iun. 1992 Partidul Democratic al Stngii, n coali\ie cu Parapr. 1993 tidul Socialist Italian, Partidul Refond`rii Comuniste ]i Partidul Socialist-Democrat Italian. Primministru: Giuliano Amato (Partidul Socialist Italian). mai 1996 Partidul Democratic al Stngii, n alian\` cu oct. 1998 Popularii, Lista Dini, Partidul Republican Italian (liberali), Partidul Poporului din Tirolul de Sud (cre]tin-democra\i) ]i Uniunea Democratic` (cre]tin-democra\i), sub titulatura M`slinul, n coali\ie cu Partidul Refond`rii Comuniste. Primministru: Romano Prodi (independent). oct. 1998 Partidul Democratic al Stngii, n alian\` cu apr. 2000 Popularii, Lista Dini, Partidul Republican Italian (liberal), Partidul Poporului din Tirolul de Sud (cre]tin-democra) ]i Uniunea Democratic` (cre]tindemocrat), sub titulatura M`slinul, n coali\ie cu Partidul Refond`rii Comuniste. Prim-ministru: Massimo DAlema. apr. 2000 Partidul Democratic al Stngii, n alian\` cu iun. 2001 Popularii, Lista Dini, Partidul Republican Italian (liberal), Partidul Poporului din Tirolul de Sud (cre]tin-democrat) ]i Uniunea Democratic` (cre]tindemocrat), sub titulatura M`slinul, n coali\ie cu Partidul Refond`rii Comuniste. Prim-ministru: Giuliano Amato (independent).

iun. 2002 Partidul Social-Democrat Ceh, n coali\ie cu iun. 2004 cre]tin-democra\ii ]i liberalii. Prim-ministru: Vladimir Spidla. iun. 2004 Partidul Social-Democrat Ceh, n coali\ie cu apr. 2005 cre]tin-democra\ii ]i liberalii. Prim-ministru: Stanislav Gross. apr. 2005 Partidul Social-Democrat Ceh, n coali\ie cu aug. 2006 cre]tin-democra\ii ]i liberalii. Prim-ministru: Jiri Paroubek. Danemarca feb. 1993 Social-Democra\ii, n coali\ie cu Partidul nov. 2001 Socialist al Poporului (comuni]ti) ]i Alian\a Ro]uVerde (ecologi]ti). Prim-ministru (patru mandate): Poul Nyrup Rasmussen. Estonia mar. 1999 Partidul Moderat al Poporului, n coali\ie cu ian. 2002 Uniunea Pro. Patria (conservatori) ]i Partidul Reformei (liberali). Prim-ministru: Mart Laar (Uniunea Pro Patria). apr. 1995 Partidul Social-Democrat din Finlanda, n coaapr. 1999 li\ie cu conservatorii ]i ecologi]tii. Prim-ministru: Paavo Lipponen. apr.1999 Partidul Social-Democrat din Finlanda, n coali\ie apr. 2003 cu conservatorii, Partidul Popular Suedez, comuni]tii ]i ecologi]tii. Prim-ministru: Paavo Lipponen. apr. 2003 Partidul Social-Democrat din Finlanda, n iun. 2003 coali\ie cu Partidul de Centru ]i Partidul Popular Suedez. Prim-ministru: Anneli Jtteenmki (Partidul de Centru). iun. 2003 Partidul Social-Democrat din Finlanda, n coali\ie iun. 2007 cu Partidul de Centru ]i Partidul Popular Suedez. Prim-ministru: Matti Vanhanen (Partidul de Centru). mai 1988 Partidul Socialist, n coali\ie cu Uniunea de mai 1991 Centru. Prim-ministru: Michel Rocard. mai 1991 Partidul Socialist, guvern minoritar. Prim-minisapr. 1992 tru: Edith Cresson. apr. 1992 Partidul Socialist, guvern minoritar. Prim-minismar. 1993 tru: Pierre Brgovoy. iun. 1997 Partidul Socialist, n coali\ie cu Partidul Comumai 2002 nist ]i Verzii. Prim-ministru: Lionel Jospin.

Finlanda

Fran\a

182
Italia mai 2006 Partidul Democratic al Stngii, n alian\` cu iun. 2007 Partidul Democra\ie ]i Libertate Margareta (liberal), Mi]carea European` Republican` (liberal), Partidul Refond`rii Comuniste, Italia Valorilor (liberal), Partidul Comuni]tilor Italieni, Federa\ia Verzilor, Roza n Pumn (social-liberal), Popularii ]i Partidul Pensionarilor, sub titulatura Uniunea. Prim-ministru: Romano Prodi (independent).

183
Luxemburg ian. 1995 Partidul Socialist Muncitoresc din Luxemburg, aug. 1999 n coali\ie cu Partidul Social-Cre]tin al Poporului (cre]tin-democrat). Prim-ministru: Jean-Claude Juncker (cre]tin-democrat). iul. 2004 Partidul Socialist Munitoresc din Luxemburg, iun. 2007 n coali\ie cu Partidul Social-Cre]tin al Poporului (cre]tin-democra\i). Prim-ministru (trei mandate): Jean-Claude Juncker (cre]tin-democrat). Malta 1996-1998 Partidul Laburist Maltez. Prim-ministru: Alfred Sant. Marea mai 1997 Partidul Laburist. Prim-ministru (trei mandate): Britanie iun. 2007 Tony Blair. Olanda nov. 1989 Partidul Muncii, n coali\ie cu cre]tin-democra\ii. aug. 1994 Prim-ministru: Ruud Lubbers (cre]tin-democrat). aug. 1994 Partidul Muncii, n coali\ie cu liberalii ]i socialiul. 2002 liberalii. Prim-ministru (dou` mandate): Wim Kok. Portugalia oct. 1995 Partidul Socialist, guvern minoritar. Prim-ministru apr. 2002 (dou` mandate): Antonio Guterres. mar. 2005 Partidul Socialist, guvern minoritar. Prim-minisiun. 2007 tru: Jos Socrates. Polonia oct. 1993 Alian\a Stngii Democratice, n coali\ie cu mar. 1995 Partidul |`r`nesc Polonez ]i Uniunea Sindical`. Prim-ministru: Waldemar Pawlak (Partidul |`r`nesc Polonez). mar. 1995 Alian\a Stngii Democratice, n coali\ie cu Partiian. 1996 dul |`r`nesc Polonez. Prim-ministru: Jozef Oleksy. feb.1996 Alian\a Stngii Democratice, n coali\ie cu oct. 1997 Partidul |`r`nesc Polonez. Prim-ministru: Wlodzimierz Cimoszewicz. sept. 2001 Alian\a Stngii Democratice, n coali\ie cu mai 2004 Uniunea Sindical`. Prim-ministru: Leszek Miller. mai 1990 Frontul Salv`rii Na\ionale. Prim-ministru: Petre sept.1991 Roman. sept.1991 Frontul Salv`rii Na\ionale, n guvern de uniune nov. 1992 na\ional`. Prim-ministru: Theodor Stolojan (independent). nov. 1992 Partidul Democra\iei Sociale din Romnia, gudec. 1996 vern minoritar. Prim-ministru: Nicolae V`c`roiu.

nov. 1998 Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din iul. 1999 Letonia, n coali\ie cu liberalii. Prim-ministru: Vilis Kristopans (liberal). Lituania mar. 1990 Mi]carea pentru Reconstruc\ia Lituaniei ian. 1991 (Sajudis), n coali\ie cu Partidul Democrat Muncitoresc Lituanian. Prim-ministru: Kazimira Prunskiene. ian. 1991 Mi]carea pentru Reconstruc\ia Lituaniei iul. 1992 (Sajudis), n coali\ie cu Partidul Democrat Muncitoresc Lituanian. Prim-ministru: Gedimiras Vagnorius. iul. dec. Mi]carea pentru Reconstruc\ia Lituaniei 1992 (Sajudis), n coali\ie cu Partidul Democrat Muncitoresc Lituanian. Prim-ministru: Aleksandras Abisala mar. 1993 Partidul Democrat Muncitoresc Lituanian, n feb. 1996 coali\ie cu Partidul Social-Democrat Lituanian. Prim-ministru: Adolfas Slezevicius. feb. nov. Partidul Democrat Muncitoresc Lituanian, n 1996 coali\ie cu Partidul Social-Democrat Lituanian. Prim-ministru: Laurynas Mindaugas Stankevicius. iul. 2001 Partidul Social-Democrat al Lituaniei, n iun. 2006 coali\ie cu Noua Uniune Social-Liberal`. Primministru: Algirdas Brazauskas. iul. 2006 Partidul Social-Democrat al Lituaniei, n coaiun. 2007 li\ie cu Partidul Muncii ]i Noua Uniune SocialLiberal`. Prim-ministru: Gediminas Kirkilas. Luxemburg iul. 1989 Partidul Socialist Munitoresc din Luxemburg, ian. 1995 n coali\ie cu Partidul Social-Cre]tin al Poporului (cre]tin-democrat). Prim-ministru (dou` mandate): Jacques Santer (cre]tin-democrat). Letonia

Romnia

184
Romnia dec. 2000 Partidul Social Democrat, n coali\ie cu Partidul dec. 2004 Umanist Romn (social-liberal). Prim-ministru: Adrian N`stase. Slovacia oct. 1998 Partidul Social-Democrat din Slovacia, n alian\` oct. 2002 cu cre]tin-democra\ii ]i liberalii, sub titulatura Coali\ia Democrat` Slovac`, ]i n coali\ie cu Partidul Stngii Democrate ]i partidul minorit`\ii maghiare. Prim-ministru: Mikulas Dzurinda (cre]tin-democrat). iul. 2006 Direc\ia Social-Democra\ia (SMER), n coali\ie iun. 2007 cu Mi]carea pentru o Slovacie Democrat` ]i Partidul Na\ional Slovac (ambele na\ionaliste). Prim-ministru: Robert Fico. Slovenia mai 1992 Lista Unit` a Social-Democra\ilor, n coali\ie cu mai 2000 liberalii. Prim-ministru: Janez Drnovsek (liberal). nov. 2000 Lista Unit` a Social-Democra\ilor, n coali\ie cu dec. 2002 liberalii. Prim-ministru: Janez Drnovsek (liberal). dec. 2002 Lista Unit` a Social-Democra\ilor, n coali\ie cu nov. 2004 liberalii. Prim-ministru: Anton Rop (liberal). nov. 2004 Lista Unit` a Social-Democra\ilor, n coali\ie cu iun. 2007 conservatorii, cre]tin-democra\ii ]i Partidul Pensionarilor. Prim-ministru: Janez Jansa (conservator). Spania oct. 1989 Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol, guvern ian. 1994 minoritar. Prim-ministru (dou` mandate): Felipe Gonzalez. apr. 2004 Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol, guvern iun. 2007 minoritar. Prim-ministru: Jos Luis Rodriguez Zapatero. Suedia oct. 1994 Partidul Social-Democrat din Suedia, guvern mar. 1996 minoritar. Prim-ministru: Ingvar Carlsson. mar. 1996 Partidul Social-Democrat din Suedia, guvern oct. 2006 minoritar. Prim-ministru (trei mandate): Goran Persson. Ungaria iul. 1994 Partidul Socialist Ungar, n coali\ie cu liberalii. iul. 1998 Prim-ministru: Gyula Horn. mai 2002 Partidul Socialist Ungar, n coali\ie cu liberalii. sept. 2004 Prim-ministru: Peter Medgyessy. sept. 2004 Partidul Socialist Ungar, n coali\ie cu liberalii. iun. 2007 Prim-ministru: Ferenc Gyurcsany.