Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANȚA

FACULTAEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE


MASTER: TEHNICI CONTABILE ȘI FINANCIARE PENTRU GESTIUNEA
AFACERILOR

LUCRARE DE DISERTAȚIE
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ALE
SC TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE
MAREA NEAGRĂ SA

Coordonator Științific
Prof. Univ. Dr. Mariana Mirea
Absolvent
Gîță Camelia Florentina
CUPRINS

CAPITOLUL I: NOȚIUNI TEORETICE PRIVIND


AUDITUL FINANCIAR
CAPITOLUL II: PREZENTAREA SOCIETĂȚII
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA
NEAGRĂ SA
CAPITOLUL III: STUDIU DE CAZ PRIVIND
RAPORTUL DE AUDIT FINANCIAR LA SC THR
MAREA NEAGRĂ SA
CONCLUZII
PREZENTAREA SOCIETĂȚII AUDITATE

Denumire: SC Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagră SA

Data constituirii: 05.03.1991

Sediul social: Str. Lavrion nr.29, Mangalia, județul Constanța

Cod unic de înregistrare: RO 2980547

Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J 13/ 696/1991

Durata societăţii: nedeterminată

Obiectul principal de activitate îl constituie prestarea de servicii de cazare,


alimentație publică, tratament balnear și agrement turistic, cod CAEN 5510 -”Hoteluri”

Capital social: 57 .894 .993,90 divizat în 578 .949. 939 acțiuni nominative, cu valoare
nominală de 0,10 lei/acțiune. Capitalul social este subscris și vărsat în totalitate.
Acționarul majoritar este SIF Transilvania S.A.
PREZENTAREA SOCIETĂȚII AUDITATE

SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE “MAREA NEAGRĂ” S.A a


avut inițial numele de S.C. Eforie S.A..
Societatea și-a schimbat denumirea din Eforie S.A. în THR Marea Neagra
S.A. în anul 2005, în urma fuziunii prin absorbţie de către EFORIE S.A a
societăților CARMEN SILVA SA, MIORITA ESTIVAL 2002 S.A., VENUS
S.A. și SATURN S.A. și funcţionează ca o societate pe acţiuni, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată.
Societatea a fost constituită prin transformarea unităților economice de stat în
societăți comerciale, având constituit capitalul prin aport în natură cu active
reprezentate de unitățile hoteliere dispuse teritorial în stațiunile turistice de pe
litoral, date în folosință în perioada 1968-1972, precum și unități hoteliere
naționalizate.
Acțiunile THR Marea Neagră S.A. sunt listate la categoria a II-a a Bursei de
Valori București începând din 15 august 2002, având simbolul “EFO”.
Raportul auditorului independent adresat Adunării Generale a
acționarilor societății THR Marea Neagră SA

(…)
În baza contractului încheiat cu S.C. THR Marea Neagră S.A., am
efectuat un audit financiar asupra situaţiilor financiare anuale ale
societății aferente exerciţiului financiar 2013.
Baza opiniei cu rezerve
Societatea a recunoscut în valoarea imobilizărilor corporale în curs,
înregistrate în exercițiul încheiat la 31 decembrie 2013 valoarea unor
cheltuieli cu demolări și demontări (…), practică ce, în opinia noastră
nu este în conformitate cu IAS 16 Imobilizări corporale(…)
Opinia cu rezerve
În opinia noastră, cu excepția unor ajustări care ar fi putut fi
determinate ca fiind necesare de situația descrisă din Baza pentru
opinia cu rezerve, situațiile financiare ale S.C. Turism Hoteluri
Restaurante Marea Neagră S.A. furnizează o imagine fidelă a situației
financiare, a poziției financiare și rezultatelor societății la 31 decembrie
2013.
SOLD LA:
Elemente ale capitalului
propriu 31.12.2013 31.12.2012
(lei) (lei)

Situația Capital social


Prime de capital
57,894,994 57,894,994
1,895,814 1,895,814

modificărilor Rezerva din reevaluare


Rezerve legale
112,875,885 113,894,733
3,921,282 3,872,747

capitalurilor Alte rezerve


Rezultatul reportat
15,648,285
42,065,079
13,456,009
41,084,182

proprii Rezultatul exercițiului


Alte elemente de capitaluri proprii
1,442,674
-11,323,005
3,379,192
-11,589,784
Total capitaluri proprii 224,421,009 223,887,887

Total capitaluri proprii

Alte elemente

Rezultatul exercitiului

Rezultatul reportat
500,000,000

400,000,000
Alte rezerve

300,000,000 Rezerve legale


200,000,000 Rezerve din reevaluare
100,000,000
Prime de capital
0

2013 2012 Capital social


-100,000,000
CIRCULAȚIA TURISTICĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN ANUL 2013
Transilvania Travel -
Casa contract
Națională de Transilvani
Luna Pensii
intern extern
a Travel - - Cont
propriu
Alți
beneficiari Online TOTAL în anul 2013 s-a
Publice direct
-Tratament realizat o circulație
Realizat turistică de 372.498
2013 172,212 101,427 18,658 19,749 28,489 21,257 10,706 372,498
Realizat
de zile-turist, în
2012 182,452 131,463 17,802 30,543 20,808 26,711 6,062 415,841
scădere cu 10,43 %
Diferențe
fata de -10,240 -30,036 856 -10,794 7,681 -5,454 4,644 -43,343 față de cea realizată
2012
în anul 2012.

Total
Online
Alti beneficiari
Cont propriu
2012
Transilvania travel-direct 2013
Transilvania Travel-contract extern
Transilvania Travel-contract intern
Casa nationala de pensii
0 200,000400,000600,000
Indicator 2012 2013
Venituri activitatea de baza 32.389.431 32.474.785

Prezentarea
Cheltuieli activitatea de baza 31.698.499 31.351.848
Profit brut din activitatea de baza 690.932 1.122.937
Venituri vânzări de active 11.979.723 1.941.321
Cheltuieli vânzări de active
Profit brut din vânzări de active
8.174.983
3.804.740
1.237.320
704.000 veniturilor și
Venituri totale 44.369.154 34.416.105
Cheltuieli totale
Profit brut
Impozit pe profit
39.873.482
4.495.672
1.116.479
32.589.168
1.826.937
384.263
cheltuielilor
Profit net 3.379.192 1.442.674

Profit net
Impozit pe profit
Profit brut
Cheltuieli totale
Venituri totale
Profit brut din vanzari de active 2012
Cheltuieli vanzari de active 2013
Venituri din vanzari de active
Profit brut din activitatea de baza
Cheltuieli activitatea de baza
Venituri din activitatea de baza
0 50000000
INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII
8000000
Explicaţie 2013 2012 7000000
6000000
Cheltuieli cu salariile 5.112.635 5.241.990 5000000
4000000
3000000
Cheltuieli cu contribuţiile sociale 1.564.832 1.431.473 2000000
1000000
Provizion cu beneficiile angajaților 24.943 22.195 0
2012
Total cheltuieli cu salariile 6.702.410 6.695.658 2013

450
400
350
300
250 Nr.
Nr. mediu în Nr. mediu în
200 crt Indicator
2013 2012
.
150
2012 1 Nr. Personal permanent
100
2013 din care: 130 134
50
0 A Personal TESA 43 43
B Personal operativ 87 91
2 Nr. Personal sezonier 239 248
3 Total personal 369 382
STRUCTURA CREANȚELOR
Variația
Ajustări din Creanțe creanțelor
Creanțe la Creanțe nete
Denumire deprecieri la nete la nete
31.12.2013 la 31.12.2013
31.12.2013 31.12.2012 2013/2012
(%)
Creanțe
2.037.006 684.175 1.352.831 241.500 560,18
comerciale
Alte creanțe 10.142.655 0 10.142.655 11.248.700 90,17
Total 12.179.661 684.175 11.495.486 11.490.200 109,97

14000000

12000000

10000000 Creanțele societății se compun în


principal din ratele aferente
8000000
vânzărilor de active cu plata în rate (
6000000 în valoare de 5.310.995 lei ce au
4000000 2012 scadențe finale după 01.01.2014) și
2013 din creanțe față de bugetul de stat
2000000
reprezentate de TVA de recuperat de
0 3.672.817 lei (că urmare a
investițiilor și a achizițiilor
efectuate).
STRUCTURA ACȚIONARIATULUI
Acționari Procent(%) Număr Valoare capital
acțiuni (lei)
Acțiunile THR Marea Neagră S.A.
sunt listate la categoria a II-a a
SIF Transilvania S.A. 77,71% 449.920.140 44.992.014,00 Bursei de Valori București începând
din 15 august 2002, având
A.V.A.S. 0,09% 516.915 51.691,50
simbolul€”EFO”.
Alți acționari persoane 14,57% 84.320.939 8.432.093,90
juridice
ACTIONARI
Alți acționari persoane 7,63% 44.191.945 4.419.194,50
fizice

TOTAL 100,00% 578 .949. 57 .894 .993,90 SIF Transilvania


939 SA
A.V.A.S.
Alti actionari
persoane fizice
În ultima zi de tranzacționare a anului
Alti actionari
2013 la închiderea Bursei de Valori, persoane juridice
acțiunile THR Marea Neagră SA erau
cotate la valoare de 0,063 lei/acțiune, față
de 0,0615 lei/acțiune la 31.12.2012
STRUCTURA PROVIZIOANELOR
Societatea nu are asumate
Explicație 31.12.2013 31 .12. 2012 obligații pentru planuri de
pensii, altele decât cele de stat
Provizioane pentru litigii 99.370 59.428
prevăzute de Legea nr.
Provizioane pentru drepturi de pensionare 24.943 22.195 263/2010 privind sistemul
Total Provizioane 124.313 81.623 unitar de pensii publice, cu
modificările și completările
ulterioare.
140000
120000
Societatea a constituit 100000
80000
provizioane pentru litigii 60000
40000
aferente sentinței pronunțate 20000
0
în legătură cu folosința
terenului aferent Hotelului 2012
Ancora și un provizion pentru 2013
litigiul legat de folosința
terenului aferente Hotelului
Meteor
ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI
ECONOMICO-FINANCIARI
1. Indicatori de lichiditate
Valoarea recomandată
Nr. Indicatori 2012 2013
crt
acceptabilă se află în jurul
1 Active curente (lei) 15.564.662 25.280.557 valorii 2 – oferă garanţia
2 Datorii curente (lei) 6.740.896 9.660.968 acoperirii datoriilor curente din
3 Lichiditate curentă 2.30 2.61 activele curente.

Nr. Indicatori 2012 2013


Rata solvabilităţii generale, ne arată crt.
1 Active curente 15.564.662 25.280.557
că oricând SC THR Marea Neagră 2 Stocuri 1.262.482 1.241.400
SA îşi poate acoperi datoriile, chiar 3 Active – Stocuri 14.302.180 24.039.157
4 Datorii curente 6.740.896 9.660.968
şi pe cele pe termen lung, din 5 Lichiditate imediată 2.12 2.48
activele pe care le deţine.

Nr. Indicatori 2012 2013


crt.
1 Active total (lei) 242.229.437 245.684.564
2 Datorii curente (lei) 6.740.896 9.660.968
3 Rata solvabilităţii generale 35.93 25.43
2.Indicatori de risc

Nr. Indicatori 2012 2013


crt.
1 Capital împrumutat 11.600.654 11.602.587 Capitalul împrumutat
reprezintă 51.17 faţă de
2 Capital propriu 223.887.887 224.421.009
capitalul propriu.
3 Gradul de îndatorare % 5.18 5.17

Nr. Indicatori 2012 2013


Acest indicator arată că SC THR crt.
Marea Neagră SA îşi poate
1 Profit înaintea plăţii dobânzii şi a 4.495.672 1.826.937
achita din profitul realizat de impozitului pe profit
3,27 ori cheltuielile cu dobânda,
2 Cheltuieli cu dobânda 418.354 557.512
ceea ce demonstrează o poziţie
3 Acoperirea dobânzilor 10.74 3.27
cu riscuri minime.
12

10

6 2012
2013
4

0
Gradul de îndatorare Acoperirea dobânzilor
3.Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

Nr. Indicatori 2012 2013


crt. Aproximează de câte ori stocul a fost
1 Costul vânzărilor 7.967.701 7.019.743
2 Stocul mediu 1.262.482 1.241.400 rulat de-a lungul exerciţiului
3 Viteza de rotaţie a stocurilor 6.31 5.65 financiar.
Nr. Indicatori 2012 2013
crt.
Numărul de zile de stocare a crescut 1 Stocul mediu 1.262.482 1.241.400
în anul 2013 față de anul 2012. 2 Costul vânzărilor 7.967.701 7.019.743
3 Nr. zile stocare 57.83 64.54

Nr. Indicatori 2012 2013 Se constată ca viteza de rotație a debitelor-


crt. clienți a crescut în 2013 față de 20102 ceea
1 Sold mediu clienţi 241.500 1.352.831
2 Cifra de afaceri 30.394.597 28.158.861
ce înseamnă că societatea își recuperează
3 Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi 2.9 17.53 creanțele mai greu, dar se încadreză în
intervalul de 30-40 de zile.
Nr. Indicatori 2012 2013
Viteza de rotație a creditelor-furnizor crt.
a scăzut în 2013 față de 2012, ceea ce 1 Sold mediu furnizori 168.133 100.168
2 Cifra de afaceri 30.394.597 28.158.861
înseamnă că societatea a încercat să 3 Viteza de rotaţie a creditelor- 2.01 1.29
își achite cât mai repede furnizorii. furnizor
Nr. Indicatori 2012 2013
crt.
1 Cifra de afaceri 30.394.597 28.158.861
Se observă ca viteza de
2 Active imobilizate 226.664.776 220.404.007 rotație a activelor
3 Viteza de rotaţie a activelor 0.134 0.127
imobilizate imobilizate a scăzut în 2013
față de 2012.

Nr. Indicatori 2012 2013


Ca și în cazul activelor crt.
imobilizate și viteza de 1 Cifra de afaceri 30.394.597 28.158.861
2 Total active 242.229.437 245.684.564
rotație a activelor totale a 3 Viteza de rotaţie a activelor totale 0.125 0.114
scăzut în 2013 față de 2012.
Nr. Indicatori 2012 2013
crt. Perioada de recuperare a
1 Creanţe totale 11.490.200 11.495.486
2 Cifra de afaceri 30.394.597 28.158.861 creanțelor a scăzut în 2013 față
3 Perioada de recuperare a creanţelor 137.98 149 de 2012.
Nr. Indicatori 2012 2013
crt.
Perioada de rambursare a 1
2
Datorii totale
Cifra de afaceri
18.341.550
30.394.597
21.263.556
28.158.861
datoriilor a crescut în 2013 fată 3 Perioada de rambursare a 220.25 275.62
datoriilor
de 2012.
4. Indicatori de profitabilitate

Nr. Indicatori 2012 2013 Toţi indicatorii de profitabilitate


crt. calculaţi, arată eficienţa
1 Profit înaintea plăţii dobânzii şi a 4.495.672 1.826.937
impozitului pe profit
activităţii societăţii în realizarea
2 Capital angajat 235.488.541 236.023.596 de profit din resursele
3 Rentabilitatea capitalului angajat 0.019 0.007 disponibile.
Nr. Indicatori 2012 2013
crt.
1 Profit brut 4.495.672 1.826.937
2 Capital permanent 235.587.911 236.083.024
3 Rata rentabilităţii economice 1.90 0.77

Nr. Indicatori 2012 2013


crt.
1 Profit din exploatare 690.932 1.122.937
2 Cifra de afaceri 30.394.597 28.158.861
3 Rata rentabilităţii exploatării 2.27 3.98

Nr. Indicatori 2012 2013


crt.
1 Profitul net 3.379.192 1.442.674
2 Cifra de afaceri 30.394.597 28.158.861
3 Rata profitului net 11.11 5.12
CONCLUZII

 În baza contractului încheiat cu S.C. THR Marea Neagră S.A., am efectuat un


audit financiar asupra situaţiilor financiare anuale ale acestei societăţi.
 Situaţiile financiare sunt responsabilitatea exclusivă a conducerii.
 Responsabilitatea auditorului constă în exprimarea unei opinii asupra situaţiilor
financiare pe baza auditului efectuat.
 Am procedat la redactarea unui plan de desfăşurare a misiunii de audit financiar
care să stabilească dacă situaţiile financiare conţin sau nu erori semnificative.
În opinia mea, cu excepția unor ajustări care ar fi putut fi determinate ca fiind
necesare de situația descrisă din Baza pentru opinia cu rezerve, situațiile financiare
ale S.C. Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagră S.A. furnizează o imagine fidelă
a situației financiare, a poziției financiare și rezultatelor societății la 31 decembrie
2013.
 Din analiza principalilor indicatori economico-financiari conform la situaţiile
financiare se constată un echilibru financiar bun al firmei şi se demonstrează că
societatea nu este supusă nici unui risc financiar.
VĂ MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIE!