Sunteți pe pagina 1din 15

m  

 m

  
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

m 
Cantinele de ajutor social sunt unităţi publice de asistenţă socială cu
personalitate juridică, care funcţionează în subordinea consiliilor locale şi îşi
desfăşoară activitatea potrivit prevederilor Legii nr. 208/1997.
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

m  
 

0 Cantina de ajutor social din municipiul Braşov, din cadrul Direcţiei de Servicii
Sociale este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii
nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social.

0 În prezent doar 160 de persoane sunt înscrise în programul cantinei de


ajutor social.

0 Cuantumul alocaţiei zilnice de hrană pe persoană este de 8 lei pe zi

0 Începând din data de 27.02.2009, distributia hranei se face de către firma de


catering SC. Amrita, com SRL.
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

 

Asigurarea hranei şi suplimentelor nutritive (prepararea, servirea sau


distribuirea hranei) persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau
medicale deosebite.
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

m 
 

0 indentificarea familiilor şi persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau


medicale deosebite în vederea asigurării hranei;

0 oferirea hranei unor categorii variate de persoane în conformitate cu


prevederile Legii nr. 208/1997.
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

^  

0 copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror


venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului
net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului
social;

0 tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce


funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a
depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează
studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani;

0 persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti


acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului
net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului
social;
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

0 pensionarii;

0 persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre


următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite
de venituri;

0 invalizii şi bolnavii cronici;

0 orice persoană care, temporar, nu realizează venituri


CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

m
   
0 să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază
de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

0 să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale,


respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială ce li se aplică;

0 să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;

0 să li asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin


condiţiile care au generat situaţia de dificultate;

0 să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;

0 să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

0 să li se respecte drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane


cu nevoi speciale.
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

m   

0 să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţia familială,


socială, medicală şi economică;

0 să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

0 să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor


furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;

0 să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală.


CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

 
0 aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei cu produse agroalimentare
de bază, la preţurile la care acestea au fost achiziţionate;

0 transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea


hranei la domiciliu;

0 pregătirea şi distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situaţii deosebite.


CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

0 acordarea de servicii sociale cu caracter primar pentru toate categoriile de


persoane aflate în situaţii de risc social, prevăzute în Legea nr.208/1997 privind
cantinele de ajutor social;

0 întocmirea dosarului pentru solicitantul de masă la cantina de ajutor social;

0 realizarea demersurilor necesare în vederea acordării calităţii de beneficiar al


Cantinei de Ajutor Social;

0 urmareşte completarea/actualizarea permanentă a dosarelor beneficiarilor;

0 elaborează/actualizează în permanenţă baza de date cu privire la situaţia


beneficiarilor cantinei;

0 oferă informaţii despre drepturi şi obligaţii;


CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

0 intreprinde măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor,


situaţiilor de criză în care se află persoanele stipulate;

0 intreprinde orice alte măsuri şi acţiuni ce au ca scop final prevenirea sau


limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la
marginalizarea sau excluziunea socială a persoanelor aflate în situaţii de risc
social;

0 elaborează şi perfecţionează în permanenţă procedurile de lucru privind


activităţile desfaşurate în cadrul compartimentului.
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

   


0 2 asistenti sociali;

0 personal administrativ.
?  
 ?
m
 0 Adresa: B-dul 15 Noiembrie Nr.11

0 Telefon: +40 368 464087

0 Fax: +40 368 464087

0 Email: dssbv@yahoo.com