Sunteți pe pagina 1din 22

LEGEA 292/2011 LEGEA ASISTENTEI SOCIALE

Modificari si concepte noi

Modificari si concepte noi

Legea 292/2011 redefineste sistemul de asistenta sociala din perspectiva reproiectarii componentelor sistemului de asistenta sociala si a principiilor si valorilor aplicabile in scopul prefigurarii unui sistem de asistenta sociala centrat pe nevoile individuale de sustinere si pe asigurarea si prevalenta unor servicii sociale proactive. In acest sens, elementele nou introduse modifica:

Conditiile de eligibilitate si acces la masurile si actiunile de asistenta sociala beneficii de asistenta sociala si servicii sociale) Modul de calcul si de stabilire a cuantumului beneficiului de asistenta sociala Modalitatea de finantare si acordare a masurilor si actiunilor de asistenta sociala

Actorii implicati

Concepte Noi

beneficiu de asistenta sociala economie sociala; testarea mijloacelor de existenta

impactul social venitul minim de insertie indicatorul social de referinta ( ISR) indicele social de insertie (ISI )

Beneficiile de asistenta sociala Particularitati si definitie


Sistemul de beneficii de asistenta sociala Este introdusa notiunea de beneficii de asistenta sociala n sistemul de asistenta sociala si procedura de testare a mijloacelor de trai (art. 8 alin ( 2) coroborat cu art. 6 lit. oo))

Beneficiile de asistenta sociala reprezinta o forma de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obtinute din munca, in vederea asigurarii unui trai minimal, precum si o forma de sprijin in scopul promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii anumitor categorii de persoane ale caror drepturi sociale sunt prevazute expres de lege (art. 7 coroborat cu art. 6 lit. c)).

Beneficiile de asistenta sociala Clasificarea


In functie de conditiile de eligibilitate

selective, bazate pe testarea mijloacelor de existenta universale, acordate fara testarea mijloacelor de existenta categoriale, acordate pentru anumite categorii de persoane,cu sau fara testarea mijloacelor de existenta

In functie de scop

beneficii de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala beneficii de asistenta sociala pentru sustinerea copilului si familiei beneficii sociale pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale beneficii de asistenta sociala pentru situatii deosebite

Beneficiile de asistenta sociala Acordare

Cererea pentru solicitarea beneficiilor de asistenta sociala sustinute din bugetul de stat este un formular unic, tipizat (art.16 alin(4)). Formularele pentru solicitarea beneficiilor de asistenta sociala sunt aprobate prin HCL. Fodurile necesare tiparirii formularului de cerere se asigura din bugetul local (art. 130 alin. (1) si art.16 alin(5)) Beneficiile de asistenta sociala finantate din bugetul de stat si, dupa caz, din bugetele locale se acorda sub rezerva achitarii de catre beneficiar a obligatiilor de plata fata de bugetul local (art. 9, alin 9)

Beneficiile de asistenta sociala Finantare

Beneficiile de asistenta sociala sunt finantate din fonduri alocate de la bugetul de stat sau/si de la bugetele locale (art. 129 alin. (1)) Fundamentarea anuala a sumelor necesare asigurarii platii beneficiilor de asistenta sociala se face in functie de : numarul de beneficiari inregistrati in anul anterior estimarea numarului de beneficiari pentru anul bugetar cuantumul nominal sau cuantumul mediu al beneficiului de asistenta sociala

Serviciile sociale Particularitati si definitie


Sistemul de servicii sociale

Serviciile sociale reprezinta activitatea sau ansamblul de activitati realizate pentru a raspunde nevoilor sociale, precum si celor speciale, individuale, familiale sau de grup, in vederea depasirii situatiilor de dificultate, prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala, promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii (art. 27)
Sunt redefinite categoriile de servicii sociale si sunt clasificate in functie de scopul infiintarii, categoriile de beneficiari si nivelul de organizare (local sau judetean, cu sau fara personalitate juridica) Sunt promovate si sustinute serviciile sociale cu caracter proactiv, infiintate si organizate in functie de nevoi individuale si cu adresabilitate larga (grup/comunitate) art. 47 alin (2) si alin. (5) coroborat cu art. 119 alin (1).

Serviciile sociale Clasificare

Clasificarea serviciilor sociale are la baza urmatoarele criterii (art. 29 coroborat cu art. 30):

scopul serviciului categoriile de beneficiari carora li se adreseaza regimul de asistare, respectiv regimul rezidential sau nerezidential locul de acordare

regimul juridic al furnizorului de servicii sociale


regimul de acordare

Serviciile sociale Infiintare, acordare si administrare

Sunt statuate responsabilitatile dezvoltarii, administrarii si acordarii serviciilor sociale:

la nivel central elaborarea politicilor publice, programe, strategii, precum si evaluarea si monitorizarea calitatii serviciilor sociale

la nivel local organizarea, administrarea si acordarea serviciilor sociale, responsabilitati ce pot fi externalizate

Serviciile sociale sunt finantate din bugetul local, din contributia beneficiarului si/sau a familiei acestuia, bugetul de stat si alte surse de finantare

Serviciile sociale Infiintare, acordare si administrare

Serviciile sociale infiintate de furnizori publici sau privati sunt organizate la nivel teritorial in:

servicii sociale de interes local servicii sociale de interes judetean

Este sustinut parteneriatul public privat pentru dezvoltarea si furnizarea serviciilor sociale (art. 42, art. 43) si incurajata participarea furnizorilor de servicii sociale publice sau private la procesul de stabilire a tipurilor de servicii sociale necesare comunitatii (art.140)

Serviciile sociale Infiintare, acordare si administrare

Sunt enuntate etapele obligatorii in procesul de acordare a serviciilor sociale si anume ( art. 46):

evaluarea initiala elaborarea planului de interventie

evaluarea complexa
elaborarea planului individualizat de asistenta si ingrijire implementarea masurilor prevazute in planul de interventie si in planul individualizat monitorizarea si evaluarea acordarii serviciilor

Serviciile sociale

Infiintare, acordare si administrare

Serviciile sociale sunt centrate pe nevoi individuale, avand ca instrumente de identificare evaluarea initiala si evaluarea complexa ( art.47 si art. art. 48 ) Evaluarea complexa este realizata in conditiile in care evaluarea initiala evidentiaza existenta unor nevoi speciale si este realizata de personalul de specialitate in baza unor instrumente si tehnici standardizate ( art. 48 coroborat cu art.49 si art. 50) Planul de interventie este rezultatul procesului de evaluare initiala si cuprinde masuri de asistenta sociala, respectiv serviciile recomanadate, precum si beneficiile de asistenta sociala la care persoana evaluata are dreptul.

Planul individualizat de ingrijire si asistenta este rezultatul procesului de evaluare complexa si cuprinde masuri de protectie, servicii de ingrijire personala si drepturile la beneficii de asistenta sociala sau alte prestatii de asigurari sociale.

Serviciile sociale

Sunt introduse si definite serviciile:

de ingrijire personala (art.31-art. 33 coroborat cu art. 35 alin. (2)) ai caror beneficiari sunt persoanele varstnice, persoanele cu dizabilitati si bolnavii cronici de ingrijire de lunga durata (art. 32 alin. (2)) ai caror beneficiari sunt persoane care necesita pe o perioada mai lunga de 60 de zile ajutor pentru indeplinirea activitatilor de baza si instrumentale ale vietii zilnice Serviciul de ingrijire personala la domiciliu poate fi formal sau informal asigurat de personalul mentionat in art. 52 alin. (2)

Serviciile sociale Finantare

Este asigurata prioritizarea serviciilor sociale finantate de la bugetul de stat, si anume: (art. 134 alin(4)) servicii sociale destinate copilului separat de parinti care necesita protectie speciala

servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilitati


servicii sociale destinate copilului, familiei si persoanelor varstnice servicii sociale adresate persoanelor fara adapost si persoanelor aflate in risc de excluziune sociala art. 55 alin. (2) si alin. (3))

Serviciile sociale Finantare

Programele de subventionare a furnizorilor privati de servicii sociale sunt finantate de la bugetul de stat. Furnizorii de servicii sociale care utilizeaza voluntari pot beneficia de facilitate pentru accesarea de fonduri de la bugetul de stat, bugetul local sau fonduri internationale. (art. 123 alin (2) si (3)

Serviciile sociale Contractare

Pentru contractarea furnizarii serviciilor sociale, anual, autoritatile publice elaboreaza si publica lista serviciilor sociale
Tipurile de contract se stabilesc (art. 140 alin.(3)) si art. 141(alin.1) de catre autoritatile contractante

Incurajeaza participarea furnizorilor de servicii sociale publice sau private la procesul de stabilire a tipurilor de servicii sociale necesare comunitatii, precum si a criteriilor care fundamenteaza tipurile de servicii sociale ce urmeaza a fi contractate. (art. 140 alin.(4)
Introduce activitatea de audit social, ca modalitate de evaluare independenta a contractelor de finantare, evaluare demarata la solicitarea furnizorilor privati de servicii sociale, a autoritatilor contractante, precum si a altor persoane fizice si juridice care finanteaza serviciile sociale

Personalul din sistemul de asistenta sociala

Personalul nou din sistemul de asistenta sociala este reprezentat de :

ingrijitori formali - persoane calificate, certificate profesional in conditiile legii (art. 52 alin. (2))
ingrijitori informali- membrii familiei, prieteni, vecini sau alta persoana necalificata care isi asuma responsabilitatea ingrijirii persoanei (art. 52 ali. (2)) auditorul social (art. 142 alin.(3))

Personalul din sistemul de asistenta sociala

Pentru asistentii sociali sunt stabilite noi responsabilitati, si anume: (art. 122):

identificarea si evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup


elaborarea planurilor de interventie solutionarea situatiilor de dificultate pentru prevenirea, combaterea si

Asistentii sociali inregistrati cu cabinete individuale sau societati civile profesionale de asistenta sociala pot indeplini responsabilitatile mentionate anterior (art. 40 alin. (3)) Este statuat raportul de un asistent social la maximum 300 de beneficiari (art.122 alin. (2))

Personalul din sistemul de asistenta sociala

Ingrijitorii formali si informali beneficiaza de facilitati si servicii de suport, indemnizatii, servicii de consiliere, servicii de tip respiro si concediul de ingrijire (art.99 alin. 2)
Persoana cu dizabiliate grava poate fi asistata si ingrijita la domiciliu de un membru al familiei angajat in calitate de ingrijitor formal (art. 87 alin. (1)) Pentru a se asigura flexibilitatea si adaptabilitatea serviciilor sociale, personalul angajat in cadrul serviciilor sociale este personal contractual, exceptiile fiind mentionate la art. 125 alin(2)

Masuri integrate de asistenta sociala

Prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala

Este definita economia sociala ca parte a economiei orientata spre generarea sau asigurarea de locuri de munca pentru persoanele vulnerabile (art. 53 alin. (4) coroborat cu art. 6 lit. l)) Sunt definite serviciile sociale adresate persoanelor fara adapost al caror scop este asigurarea de gazduire pe perioada determinata, asociate cu servicii de consiliere si de reinsertie sau reintegrare sociala (art. 57 coroborat cu art. 6 lit. z))

Prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala

Este statuata responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale de a infiinta, organiza si administra servicii sociale pentru persoanele fara adapost (art. 58) Principala forma de sprijin (beneficiu de asistenta sociala) pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala este venitul mimim de insertie acordat, incepand cu anul 2013, din bugetul de stat ca diferenta dintre veniturile prevazute de lege si venitul net al familiei sau persoanei realizat sau obtinut. (art. 55 alin. (3)) Serviciile sociale acordate persoanelor vulnerabile pot fi: servicii de consiliere si de reinsertie sau reintegrare sociala, servicii de reabilitare, etc. ( art. 56 alin.(2))