Sunteți pe pagina 1din 9

fstoria

hri Isus
lel a rriit in Palestina, in
Tati
istoria lui lsus Cristos!

urml cu 2 OO0 de ani" Dar ceea ce a spus gi a frcut El a


schimbat profund lumea. Toti cei ce cred in Isus vor

priml ajuto4 pentlu atrtrio


via{I mai frumoa5l Cirid vor
De

muri, ei vor fi cu Dumnezeu veci. . .

Istoria lui Isus incepe inainte de a se fi niscut El, cind un inger de la Dumnezeu s-aardtat atit mamei sale, Maria, cit Ei lui Iosif, cel cu
care urma si se cisitoreascl ea. ingerul le-a spus cI acest copil va ce tatil siu va li ca nimeni altul fi Dumnezeu, ci se va numi Isus gi igi va salva popoml de picatele lot
^er,,s ..S.

{e*l^ J

ht

ilY-"ilrt.4mni

*"

-ruk

% qift,.;"-

j il:S;Jis

:1!hs

qr",.r;iffiei\
re.

.;

J'q'-

lVI

r r

ni tirziu. Maria cu rc,rir Ei .:u pn,n.,,1


au fZcut
qr

Isus au fcrst vizitaqi de cci

ttei magi, crare

cllitorie lunga din rlsirit,


urluirrd caliuzire'a slelci.
Mai intii s-au oprit la Icrr"rsalim, intrebind:,,Unde
cste Regele de curind nlscut?" I-i s-a spus cd in urmi cu 400 de ani uu profet prevcstise ci Isus se va n:qtc la Betlccm. Aturtci ci
au pornit iar in urma stelei, pind cind accasta s-a oprit deasupra Betleemului. Cei trei intelepti s-au inchinat cu bucurie lui Isus Ei i'au dat daruri impiritei;ti: aur gi parfurn. Un ingcr l-a prevcuit pe

iod sc apropiasc timprrl si st'n;tst'a lsus. Mrtria ;i < tt losif atr llt rrt I o cilitr-rrie lungi pini in oraqtrl llc-

la L,,

tlcem ca si-qi pliteasci impozitr"rl.


Negisindrr-se nici un krc la luut, Maria gi losif itu lxtposit in staulul din apropiere. In seara ac(:ca s-a nits('ut

lsus. Fll a fost in-Egurat intr-o piitrlri qi aqezat intr-o iesl<:. Pe <:impiilt^ ditl

jur erau niqte pristori ctt turnrclc lor de <ri. Dcodate s-a aritat un ingcg s1'ru-

ninclu lc a('cst()r oatnclti

infrica{i sit t.rtr sc tcami, tlco;lrccc ci lt: aduceatt cca rrr:ri imbu<:uratoare v('stc itdusi vrcodati orrrulrri: <:it itr troaptctt
ac(^('at av('A sii sc trascit

In-

srrrii lrirrl

ltti I)tttrtl-tczctt, la llt'tlr:ctl. Attrnci intrcaga oaste ccrcascl


a

Iosif si ia pe Maria iii Pc Isus qi si fuga din Betleem, cleoarece nu mai erau in siguranla acolo. $i
astfel au plecat in EgiPt. DuPI

ingerilor

lui l)rrntnczru... qi pace pe pirnint." PisIorii au alergat in sat,


unde s'au inclrinat prutl-

cintat: ,,Slavi

illtoarcerea din Egipt, s-au stabilit la Nazaret, un oriqel la nord de lerusa,lim. Acolo qi-a petrecut Isus copiliria, ajutindu-l pe losif la
La virsta de doisprezece stat trci zile in'[emPlu, discrrtind cu cei mai inlelepli oameni ditr templu, care au rimas

timpllrie.
a

ani, El

cului.

uirnili de pripccerca Lui.

f int.-o zi, El s-a dus in satul Nain, unde a vizut omullime de Ioameni ducind un mort spre cimitir. Era singurul fiu al unei vlduve. Isus a atins sicriul qi a spus: ,,Tinere, revino la viali!" Qi tinlru] indatd s-a .sculat gi a inceput si stea de vorbl cu cei din jurul lui, dupi care s-a
intors la mama lui.

;r\-,

incl a implinit virsta de treizeci de ani, Isus a inceput sn cutreiere satele gi oraqele Palestinei, spunindu-le

1 lti dati lui Isus i s-a cerut si aiute o fetitdde t2 l1' ani care era bolnavi. Cind a ajtrns lstrs in casa
ei, aceasta deja murise. El le-a spus

oamenilor despre Dumnezeu. El qi-a ales 12 ucenici care si-L ajute, printre carc
erau qi cei patru pescari, Petru, Andrei, Iacov gi Ioan.

pirinlilor:
a

intr-o seari, ul1 om pe nume Nicodim, unul din conducitorii 1irii, a venit la Isus si-l intrebe citeva lucruri privitoare le Dumnezeu.
Isns i-a spus c[ Dumnezeu a iubit lumea atit de mult incit gi-a

luat-o de mini qi i-a zis: ,,Feti1i, scoali-te!" Ea s-a ridicat qi a inceput sI umble. intr-o zi, peste cinci mii de oameni Il ascultau pe Isus cum ii invIla despre Dumnezeu. Apoi li s-a llcut foame qi Isus a luat cele cinci piini qi doi pegti aduse de un bliegel, s-a rugat qi le-a dat tuturor sI le mlnince. Hrana aceasta s-a inmultit, aga incit toti au mincat pe siturate Ei I-au mullumit lui Dumnezeu pentru acest miracol!

vi temeli,

,,Nu

aveti incredere in Mine!" Apoi

datpe singurul Siu Fiu, pentru ca oricine


crede in El si nu piari,

ci sI aibi viali vegnici.

Icu

privire la I)ulnnczeu. dar le-a qi aritat puterca lui l)unrnezeu, sivirgind rninuni extraordinarc. ()datii El traversa un lac foartc mare, cind deodati s-a stirnit o fi.rrtuni atit de marc incit bielii ucenici au crezut cI se vor scufunda. Dar Isus s-a a(lresat vintului qi mlrii, spunindu-le si tacI, Qi acestea in<lati L-au ascultat.Ylaind cum s-a potolit furttrna dintr-o dati, uce-

T sus nu numai

ci

i-a invitrat pe oanreni

nicii

au

rlmas inmirmurili.

1. sus

i-a

invilat pe oamerri sa-1.

iubeasci intii de triate pe Dtrm-

nezelr, gi apoi si-i iubeascZ pe semenii krt ca pe ei ingigi. El a povestit intimplarea cu omul care fusese bltut de tilhari, jetuit de bani qi de haine gi lisat si

moaripe drum. Nici unul din oamenii


la care te-ai fi aqteptat se-l aiute nu s-a

oprit si vadl ce e cu el, pini cind un samaritean dispreluit ce trecea pe acolo l-avizut, i s-a IIcut mili de el Ei l-a dus la un han, unde l-a llsat in grija
hangiului, plAtind pentru ingrijirea lui.
Isus a povestit acest episod pentm a le

arita tuturor ci trebuie si-i iubeasci


pe oameni qi sI faci bine, indiferent cine ar fi aceqti oamcrri. r r ultimilc se ins-hesuiau atit de tarc IVl in';u*r lul Isus, incit copilagii nrr se mai puteau apropia de El. Odati El a zis ucenicilor SIi: ,,Lisagi copiii si vini la Mine, cici impirilia lui Dumnezeu gste a celor care se apropie de l)utnnezeu cu

,r\ arnenii sc imbttlzcatl aga de tare in jtr( )-f lui lsus. incit rtncori cei bolnavi
ml rruqeau si se apropie de H. tntr-o dupiamiazi patru prieteni att ftcut o splrturi in acoperiq gi l-au coborit prin ea pe pri{-rtenul lor olog, agezindtr-l clrept in ftr1a lui Isus. Isus i-a iertat acestui om

o credinli de copilaEi."

picatele qi l-a vindecat. inclatl omttl sirit in picioare, qi-a riclicat salteaua
dus acasi, slivindu-L pe l)umnezeu.

gi s-a

lntr-altizi, bunul prietcn al lui Isus, [.azi( a rnurit. Isus insl a spus ci-l va invia pe prietenul siu, ca sA arate puterea lui Dumnezeu. El a pus oamenii sI dea la o parte piatra de la intrarea mormintului gi a strigat: .].azirc, ieqi afari!" lar Laz.lr a iegit, imftgurat in giulgiul siu funerar lsus a spus: ,,Eu sint cel care invie morlii qi di iariqi via(a. Oricinc crede in mine, ctiar daci ar nruri, ca to(i ceilalli, va tr:ii clirr nou."

Isus a vindecat orbi, bolnavi mintal gi o mullinre cle alli oarneni care sttfereau clc tot felul de neputinle. El i-a iubit pe oamcni iar aceQtia L-atr iubit pe El. Daq lucml cel rnai important, El a dodt ca r-ramenii

si-L iubeasci pe Dumnezeu,

-Iatil SIu.

,ro"1-,t., irr c:rr'e x fost arestat Isus, El a tintlt o masi fcstivi specialir cu Srri. Din nuu le-a spus cli va muri gi ci prin nroartea Sa le l'a ltra 1x'rcatele (lirptele rele) ale iutlegii lumi. Dupi ce au mincat, Isus a petrecut lcstul serii singr,r4, in grirclinir, nrgitrclu-se. Apoi Isr"rs a fost arestat gi clus inaintea guvenratomlrri r()nr;11). r\cesta ii spr-ls c;"r Isus n-a f;icLrt nici o fapti rca. (.u toatd ac'cstca, !r pus sli-I. bati pe Isus iar dt4rir Irceca solclalii i-atr aEezat
,.,

f I

uccnicii

Iui Isus o coroani dcr pe cap. (ikrata inliertintati de rlri striga x t':itre guvemat()r:,,R.istiflr rcqte-l! Ristigneqte-I-!"
s1>ini

I
amelrii arr inceput sa fie getoqi pe lsus iar unii, crnd L-au auzit afrmind ci e l)umnezeu, au prins uri pe El. Ei n-au inqeles ci Isus a venit si ia plcatele lumii. Isus le-a spus mereu ucenicilor Sii

lr.J

71

au inceput si strige: ,,Osana, Regelui!" Ei fluturau ramuri de finic gi-l salutau pe lbus ca pe un Rege. Asta i-a ficut pe unii conducitori
qi mai furiogi,

pini intr-atit incit

au vn-rt sl-l omoare pe Isus. Cind

altora care ascultau de El, ca El omorit, dar cI Dumnezeu, Thtil SIu, il va invia clin mor(i a treia zi. intr-o zi, cum intra Isus in Ierusalim, mullimile din furul Lui
Ei

Iuda, unul din ucenici, s-a oferit


sil-L tridcze pe Isus. pcnt ru a putea Ii arestat, conducitorii s-au de cis numaiclecit si treaci la a('(iunt.
.

va fi

vematorul Pilat L-a colldafirrurt pe Isus si moarl tinuit pe 0 cruce intre doi tilhari. Crucea pe care a
fost fo4at s-o duci prin mif locul

f \-,t

asA hca pe placul mulqimii. gu-

plite, El a putut

D 3:l'"T::#',*
totuqi privi spre

oragului spre dealul Golg<-rtei, unde avea sI fie ristignit, aplsa greu pe umerii Sii.

oamenii de la poalele crucii, rugindu-se pentru ei cu cuvintele: ,,ThtI, iarttr-i nu qtiu ce fuc."

cil

olclalii i-au striourrs lniinilc ii picioarclc t.u cuic, (in(trindu-L pc c rucc. Aceasti moarte era lirarte drinu-

6 )

T I
gi a

a amiaz-tr, s-a ldsat un

mafe lntuneflc,

piti(i si faci fapte rele. ljnul

are gi se aplica pentnl a cla leclie altora care ar fi fost is-

timp de trei ore. Apoi Isus a strigat: ,,S-a sfirqit!"

dintre tilharii care mureau pe cruce alituri cle Isus a spus cl-i pare riu pcntru toate ftptele rele ce le IIcuse in viala sa gi a cerut lui
Isus iertflre. Isrrs i-a
s1>rrs

murit. Un mare cutremur a cuprins plmintul qi unul din


ostaqi a exclamat: ,,Negreqit acesta a fost

Fiul lui Dumnezeu."

omului ci este iertat qi ci in acceaqi zi va fi cu el in rai!

atruzeci de zile Isus a vtzftat pe multl chn prietenii SIi, in tmpul Siu nou, inviat. it'rtr-o zi, dis-de-dimin eattr, El a stat pe tlrm qi le-a strigat urmaqilor Sii pescari: ,,.{.runca(i mreaja de cealalttr parte." $i cind au ficut ei acest lucru, plasa s-a

p I

//*r onducltorii s-au dus la Pilat sn-i spuni ci lsus prezisese ci va invia din mor1i. Prin ur-

\-r

mare, ei l-au rugat pe Pilat sI sigileze mormintul cu o piatri mare, ca nu cumva sI vini cineva sI fure trupul lui Isus gi apoi si spuni cI a inviat. Dar atreiazi dupi ce a murit, Isus a inviat. Un inger a rostogolit piatra de la intrare, pentru ca prietenii lui Isus si vadi ci nu mai e in mormint. Cind au venit prietenii Lui la mormint, <Iuminici dimineaqa, au fost surprinqi de doi ingeri, care au spus: ,,Nu este aici! A inviat, intocmai ('um spusese."

umplut de peqti o suti cincizeci gi trei in total! Cu


toate acestea, plasa nu s-a

rupt.

uccnicii spre Betania. Isus le-a spus si vesteascl tuturor oamenilor din
hrmea intre agi faptul

i I

nt.-,, zi, El qi-a condrrs

iubeqte gi ci

murit pentru

ci

El

ii

ei. Atunci Isus gi-a

bincc'uvintat uct'nicii gi a inceput si se inalgc la cet I In nor l-a acoperit in tirnp ce El urca la cer Dar El ne-a clat figiduinqacdva fi cu noi in fiecare zi, aiutindu-ne si trlim o viatrI frumoasi" El ne-a promis cI se va intoar<'e pe panrint irrtr-o zi, pentnl a-qi intemeia

impirllia^

leglturi cu El. Vestea buni este ci oricine crede in Isus va fi iertat

Dumnezeu aaritat ci Isus e mai mult decit un om atunci citld L-a inviat din morti dupi trei zile! El ne-a aritat ci este mai mult decit un simplu om. $i pentru ci El triiegte, noi putem avea
de

Iati cum poti intla in rninunata f;amilie alui Dumnezeu


Dumnezeu iubegte familiile. Dupi ce a creat lumea aceasta, El creat prima familie , pe birbat gi pe femeie, care s-au numit Adam qi Eva. Prima lor locuinll a fost Gridina Eden. Dumnezeu este un Dumnezeu bun, care nu le-a dorit decit binele lui Adam qi Evei. Dumnezeu le-a spus ce trebuie si faci ce nu trebuie. Adam gi Eva au fost inzesffati cu puterea de a zLlege intre a asculta de Dumnezeu gi a nu asculta.
Satana L-a
Ei
a

citre

Dumnezeu. Pentru a primi plata depusi de Isus pentru plcat, tu trebuie sI te hotlriqti si crezi in El. DacI declarlm pe fagl ci Isus a murit ca si ne ierte picatelele qi credem c[ Dumnezeu L-a inviat din morti, Dumnezeu ne promite ci ne iarti gi uiti pacatele noastre.

lo

Cind facem acest lucru, Duhul Sfint intri in viaga noastri, locuind in noi i;i dindu-ne puterea de a trli oviagi' crestini. Noi sintem membri ai familiei lui Dumnezeu Ei intr-o zi vom merye in cer; ca si fim cu Dumnezeu pe veci.

DacI doreqti si-L primegti P.g,[sus in inima ta, ca El si te faci o noui persoani, poti sI te rogi aceaSti rugiciune, spuninci: Doamne Isuse, eu cred cdTu eSli Fiul lui Dumnezea Cred cd. ai t.enit pe pamint sA plate$ti penhu pdcatele noastrc,
inc I us iu pen tru pdcate le rne le. Cred cd ai muril ai inaiat gi acum esti uiu in uecii uecilor Doamne Isusg eu te ntg sd-mi ierti pdcatele Ei sd. mifaci m.embru. al minunatei tale famili. Eu te rcg sd uii Ei sa locuieSti. in fiinga mea Ei sd fii Domnul meu Amin Da, cred! L-am rugat pe Isus sI devini

urit pe Dumneze u gi familia pe care o intemeiase Dumnezeu. Satana a pltruns in locuinla lor din Gridini, degfiizat in trup de qarpe. Satana a incercat s-o convingi pe Eva cd Dumnezeu nu le-ar fi spus adevirul. Eva l-a crezut pe Satana. Adam insi a gtiut ci nu trebuie sI faci ce i-a spus S atanaBvei, dar a luat hotirirea si nesocoteasci porun<:a lui Dumnezeu.
Cind Adam nu a mai ascultat de Dumnezeu, s"a intirnplat ceva groaznic. El a inceput si se tcami qi a incercat si se ascundi de Dumnezeu. f)urnnezeu le-a spus lui Ad;rm qi Evei cI au plcituit gi ci va trebui si plrlsezrsci grldina ts<len. in loc si fie un loc cle fericire, pimintul a devenit acum un loc de tristete qi necaz. in loc sd se iubeascf,, oamenii au inceput si se urasci gi chiar si se omoare intre ei.
Adam qi Eva sint stri, stri, stri stri..... de multe ori stribunicii orici.rei fiin(e omeneqti dc pc acest pimint, clin orice na(iune qi popor. $i pentru ci Adam a picituit, noi toti ne naqtem in lumea
aceasta

Mintuitorul meu.

picitoqi.
a

(Numele)

(Data)

Dumneze u

avut un plan special! Deqi au


s-a

picltuit,

El i-a

iubit in

continuare pe oaflreni. Dumnezeu Acum ci L-ai primit pe lsus ca Mintuitor alT5;u, El este intotdeauna lingl tine, driar in inima ta. Chiar cind este greu sI faci ceea ce e bine, Isus iti va da tirie si iei deciziile corecte. Tu ii poqi vorbi in rugIciune. El te va cilluzi in alegerile pe care le vei face qi te va ajuta si creqti in cunoaqterea planului Siu pentru vialata.

decis si devini o parte din

omenire. Astfel Fiul Lui, lsus, avea si se nasci in ca qi copilai; mic, dar frri,tatd. plmintesc.

hmiliiumani,

Doui lucruri te roagi Isus sI faci:


2. Si-l iubegti pe aproapele

l. SI-L iubeqti pe Dumnezeu din toati inina ta. tiu ca pe tine insu(i.

Isus vrea si fii fericit gi sI reugeqti in viatrI. Cind se va sfirgi via(a aceasta, El iti va da un clmin alituri de El, in Cer.

Pentru cI Isus nu a a!,ut un tati omenesc, el nu s-a niscut picit<.rs. El a triit o viagi de 33 de ani, hrd,picat. Dumnezeu a $tiut ci da<:i Isus va muri pentru noi, va lua asupra Sa pedeapsa pentru toate rclckr sivirqite dc to[i oamenii. De aceea a ingiduit Isus si fic omorit pc cnlcc. lsus, Cel care a potolit furtuna Qi l-a inviat pe Lazilr din mor[i, acelaEi Isus care a hrinit cinci mii de oarneni fliminzi putea oricind si-i opreasci pe soldaqii care au venit si-l aresteze, si nu-i lasc sI-L bati qi si-l rlstigneascl pe cruce. Isrrs insi s-a lisat ristignit dcoarece cl lua pecleapsa

noastri asupra

Sa.

rr acidore$tisiinvcli L) ^aimulidespre lsus qi

viala noul pe care [i-a dlruit-o El, te rog si ne scrii gi sI ne ceri qi alte informa[ii, cici nu te costl nimic. Totul e gratuit. Te rog sl-1i scrii numele gi adresa foarte cite1, dacl se poate cu litere de tipar. Scrie-ne la urmdtoarea adresi:

Alianga Evanghelica

c. P. 76-162
Bucurgsti
ILarti

pe carfe Isus vrea ca tu

eitevahrcruri din cuvintul hri l)urnnezeu sile gtii:


ia picatele,

r Dumnezeu te iubeEte. r Dumnezeu L-a trimis pe Isus si moari pentru tine. sl'1i
doar tu si-L rogi si faci acest lucu'
o Dac[ faci vreun lucru

riu

gi-L rogi pc f)ttmnezeu sl te ierte, El te va

ierta.
e

Daci cineva te iigneqte. Isus iqi spune sl-l ier{i. o Isus vrea si fii binecuvintat (fericit) in viala aceasta.
o Isus vrea

si fii sinitos. El vrea sI te vindece de orice boati.


ajuta si invingi orice obicci

o [sus tc va aiutasi invingi frirca.

. lsus te poate
o Tu ai

riu.
aminunt

o casi acolo sus in ccr, cu Isus, cind 1i-ai sfirqit viala aceasta'

o Nu uita sI te rogi in fiecare zi. Pe Isus 1l intercseazi orice din viala ta. o

impirtlqeEte prietenilor
dcspre lsus.

qi

celolalli membri

ai familiei ceea ce gtii

Acum, dupi ce te-ai niscut in familia lui Dumnezeu, Isus tc va aitlta si taci ceca ce este bine.

Copyright O l99o'lbrry I-as' Nttrlistries. Toatc drcPturile rczcrvatc' (;opyright O iretrtru ilustra(ii: Cotlege Press hrblishiog Co , tblositc cu persnrisiuDea cdilurii'

MI'lfI,Coxar".

nO

u,AercKac xnNTa>.

3ax. 8295. Inp. 703000

3(3.

_)