Sunteți pe pagina 1din 2

CIM pe durata determinata.

Imposibilitatea modificarii duratei prin act aditional


Intrebare: Un contract de munca pe perioada determinata poate fi transformat in contract de munca pe perioada nedeterminata prin act aditional?sau este nacesara incheierea unui nou contract de munca? Raspuns: Contractele individuale de munca incheiate pe durata nedeterminata si cele incheiate pe durata determinata reprezinta tipuri de contracte individuale de munca. Potrivit dispozitiilor art. 17 alin. (3) din Codul muncii , republicat, persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la cel putin urmatoarele elemente: a) identitatea partilor; b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri; c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului; d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului; e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului; f) riscurile specifice postului; g) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele; h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora; i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul; j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia; k) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul; l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana; m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului; n) durata perioadei de proba. Elementele din informare trebuie sa se regaseasca si in continutul contractului individual de munca. Alin. (5) din acelasi articol prevede ca orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege. Conform art. 82 alin. (2) din Codul muncii , republicat, contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie. Contractul de munca temporara este un contract individual de munca ce se incheie in scris intre agentul de munca temporara si salariatul temporar, pe durata unei misiuni in conformitate cu art. 94 alin. (1) din acelasi act normativ.

Alin. (2) din acelasi articol prevede ca in contractul de munca temporara se precizeaza, in afara elementelor prevazute la art. 17 si art. 18 alin. (1), conditiile in care urmeaza sa se desfasoare misiunea, durata misiunii, identitatea si sediul utilizatorului, precum si cuantumul si modalitatile remuneratiei salariatului temporar. Asadar, durata contractului este element obligatoriu al contractului individual de munca pe durata determinata si al contractului de munca temporara, in conformitate cu art. 17 alin. (3) lit. h) coroborat cu art. 82 alin. (3) si art. 94 din Codul muncii , republicat, putand fi modificata prin act aditional la CIM. Dupa cum se poate observa, tipul CIM nu este prevazut ca element al CIM astfel incat sa poata fi modificat prin actul aditional al partilor semnatare ale CIM. Modificarea duratei contractului prevazuta de art. 41 alin. (3) lit. a) se refera la modificarea duratei unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara inteleasa ca o prelungire a acestor contracte cu inca o perioada de timp determinata. Modificarea duratei contractului nu inseamna modificarea tipului de contract din CIM pe durata determinata in CIM pe durata nedeterminata sau viceversa sau modificarea unui contract de munca temporara intr-un CIM pe durata determinata sau nedeterminata si invers. Prin urmare, apreciem ca nu exista posibitatea legala de a putea modifica prin act aditional un CIM incheiat pe durata determinata in durata nedeterminata, asa incat in speta prezentata este necesar acordul salariatului pentru incetarea CIM incheiat pe durata determinata si apoi pentru incheierea unui nou CIM cu durata nedeterminata.