Sunteți pe pagina 1din 271

Cascadav de flori de primiivarii "

'

I*-'

Zidurile de sprijin servesc ca habitat ideal pentru multe flori perene inflorind primiivara.
Zidurile Insorite asigurs multor plante excelente condipii de via*. Solul de pe mama zidurilor este In general permeabil ~i de regul5 se i n d q t e de la inceputul primlverii. Pe zidurile de piatr5 situate la sud plantele infloresc mai devreme de&t in celelalte pggi ale gGdinii. Unele plante form& cu umpul un covor vegetal de frunze foarte sensibil la apa stagnand. Multe din ele provin din regiuni montane, din acest motiv prefed solul calcaros. Informagi-v5 despre cerin~ele Si perioada de inflorire a plantelor selecgionate pentru ca ansamblul floral sS fie permanent frumos ~i d creasd dens.
PANSEA DE GRADINA (Viola wircrockiana) . f: 15-25 cm; flori in formi? \ de platou, in mai toate culorile; inflorqte in martie-mai; indepktagi frun- .\ zele verde-cenqiu dupl inflorire; bienal5

LALEA , , D A R W ,,APELD0ORN7' (Tubpa x Apeldmrnn)


?: m& &ri mari, ?nh&d,e w-

&a

"ji%# p fm8alT&*W

hap* Ikfi pe plant5 p h 5 se in@benesc frunzele verdecenuSiu, late, P n form5 de limb& plant2 cu bulbi

:
I

AUBRIETA @ubn'eta) k 5-15 un; flori roz, rqii a u v k h q Mo-rqw ?n aprilieXi& ~ l a 3 d uBe i

'

CARTEA

Zid de spriiin cu flori

GRUPA 1

19

/Ill'
I

plan te ye zidul de sprijin


RE

Ochii-soricelului

S m ' f m g ajuniperifolia; flori dbene, dwupra unui

Sipuniri5i (dreapra) Stinjenel


Irk barbam ekdo~; flori In diverseculori; :a 1 2 0 a Papaw nu did^ flori dbe, gdbene, pormmli, rofii;E20-40un

h[andez
Iarbi-grasi (stdngg '
*
'

A-

Sedum Ron'hrum ,,Weihens~ flori galbene; f: 10-15 cm

ler Gold";

Iarba-osuIui (dreapta) Clopo~ei Ciocul-bemi

Hek'mtbemumwn;flori variind de la galben la qu$ibrun;k 15-20un


Campanula carpatica; flori albasrre, violete, albe; 1: 20-30 cm

E 10-15 CUI

W u m dalmaricurn; flori rozapiins

I~&-p& roie Idqd


r.?

Sedum t d e p h m.Herbsrfreuden; Bori variind de I roz la purpuriu; E 4 6 0cm 7ASKTdumacuq flori roz, q", albastre, violet, Stelufe E 15-50 un .f

ISBN 978-963-88092-8

GRADIN~RIT IN
ORlCE ANOTIMP I PRACTICI DE GRADINARIT

r~.

Sugestii pen tru amenajarea grridinii Lulorl ;sl anotlmpurl

fJlantecese o t c

:a gazonului

un o9tin~e fundamen pale

6 . Pro tec~ia n Ian telor

e
%

IMP ABIIMP SRL R

Planti anuala, tnflorefle gi Fructificl tn anul plantlrii, dupi3 care moare. plantarii forrneazi doar frunze. I n anul al doilea Tnflorefle, fructifica, apoi moare.

Planta recoltata se wud ugor. Planta confine toxine dgu-re siiniWi$ii ce pot cauza chiar moartea. Planti3 a g w o a r e , eventual w e s M suanere. Plan6 d@ ac-rire a solului Iastarii ei rWr e i acoper-8 o suprafa* mai mare.

A
-

g Plant%bianuall, In anul

Plant& peren&, reziW iernii, iar primivara lastlrerte din nou. ?n fiecare an se reface gi fructificl. Perioada de tnflorire. Planta Infloreyte. I n conditii favorabile, planta Tnflorege 'In perioada mai-octombrie, dar nu cu aceeagi intensitate. Perioada recoltirii. I n special toamna, frunzek c a p , culori atrlgltoare.

Plantele s m p e r v i m cente: nu+i pi& frunzi~ u l ramen , verzi t o t anul.

Scoarpi plantei are 4 culoare vie m u este inconfundabili?i.

Florile m u frunzele plantei sunt comestibile. Planta setvqte ca h r a d pentru anumite animale mici, W r i , fluturl sau albine. Planta necesitl un la: tnsorit gi dtduros. Planta prefer8 penumbra. Planta w m umbra neexpusil la soare ke dezvolta cel mai bine. CeriNele plantei T n privinpi solului, newile de sol ale plantei, de p i M l reacfie chimi& consiste@, grsd de umiditate. Distantede plantareplantele de a a l a ~fel i se planteazl la asemenea distanle.

& Plante cu fructe de

tip baca aspectuoase toamna. Flori sau frunze cu parfum placut.

T n condQii favorabile, nu necesit2 ingrijire deosebita. Planti rezistentl, I n conditii optime rezista la boli gi daunltori. Cantitatea recoltei pentru planta de cultura.

Florile plantei rezistl mult timp ~i i n vazl.

.-

n r uad ~ . rasa3ns .

I,!
,

SUGESTII PENTRU , AMENAJAREA GRADINII

, c.,
GRUPA 1
I

Atractiv ji pestrit

3-tra tun In jurul casei

Amenaja~i in faFa zidufui insorit af casei un strat de borduri format din ff ori de cele mai difene culori $iforme ji care infforejte in con tin u u in tot cursul verii.

Stra t de flori luxuriant


fnfiwn~ep$~ra'dina cu un strat de flori avfind inflorre abundent i ,in d o r i p e s e e .
Straturile de I%ngIcas5 pot fi plantate gi cu arbugti vegnic verzi, ugor de ingrijit. Sunt ins5 mult mai reconfortante straturile de flori, care in fiecare an pot fi alstuite Pntr-un alt fel. fn fiecare nou s a o n , datoritz florilor anuale, se poate crea o impresie de nsamblu diferitg. Se poate realiza totodat5 gi un cadru permanent multicolor de perene, golurile fiind umplute apoi ' cu flori anuale. Locuri ideale pentru asemenea stratur: sunt colrurile casei, unde se intdnesc liniile monoton: ale c l ~ d k icu i formele relaxate ale grzdinii.

(Salvia binacea) i : 50-90 un; distanp de C.

JALES

1buruienele prelucrafi Tn un strat de crn de cornpost.


~i I

sapy stratul, tnde-

sol

sol

P l a w In fwndd dwnde, la 2tutori distante fnfigei h cu TnB@irnm


dta 4.Qcm. L 90 cm.,

SALVIE \ (Salvia splendens) i: 30 cm, distanp de plantare: 25 cm; flori rogu-aprins; inflorqte de vara devreme par6 la primul ger; frunzele verde-inchis oferii florilor un fundal frumos; anual5

DALIE !ZMIfNALTX (Dahlia) f: 60 cm; distanp de plantare: 40 cm; peren8 cu tuberculi; flori roz pe tulpini prelungi; necesitil suport; toamna trebuie scoasS din srrat fi pus5 la icrnat in locuin$i

T m ,

PUFULEF ALBQTRI (Agerarum housronianum) i: 15-60 cm; distanga de plantare: 25 cm; forrneaz5 covor vegetal compact din flori albe, violete sau roz; frunze ovale; anuala

s
(Senecio b i & P: 30 un;dismnp de p h m : 25 cm; frunz.de argintii, p&loase, esrompeaz3 cranziria b d dinue culori;
gnualii

k I

h. , h stpatului, phntafi

puhIe$ albqtri Tntr-o f&@e de 30 cm, iar ?n f@a acstora un strat dublu de crsip.

5 cm. Mai tbrziu, daca este ngce sar, legafi daliite $i dsomeie c k

Ag&me# un strat de mated.

de acopertrs a solului de

tutori.

qvua!q !us 09-0s :I : ! ! S o 1 aimnu ui nes aqp !JOU !sruapq snyJrre!a

SUGESTll PENTRU AMENAJAREA GRADINII

GRUPA 1

Plan te tolerante de urnbra'

Daca' selects$ cu iscusinji florile, pute~i transforma in oaze de culori proaspete pihi j;i cele mai iiturdnice j;i f nruneca te colplri d e g;idinii.

Strat de flori in loc urnbros


Amenajap' cu plantele prezen tare mai jos un strat de Aori aspectuo pi simplu de IngrQit, Intr-un loc a1 graWdinii din penumbri, expus la soare numai dimineap sau dupi-amiaza &u.
I , -1-

JMPIE ,ROYAL PURPLEn (Cotinus coggygria ,,Royal Purple")


k3m;isemai spune pi ,,copacul-perud? inflorescenge rogu-verzui; tnflorqte in iiune-iulie

PLANTARE $ 1 ~NGRIJIRE
I

LIGULARUI.
(LigUaria dentata) absorb mulrFi 1: 120 cm; flori portclocul, Pnde- calii; tnfloqte tn compost august-septembrie

DEGE'
(Digiralis purpurea, i: 80-1@ cm; flori-

'

venirea iernii. Plantarea de primii& zonele reci.

HORTENSIE
i: 1-2 m; flori albasrre, roz sau albe; tnfloqte

a-

este recornandad numai In

-.
l

FY:

Marcati un teren de 4 x 4 m ~i divizati-l in careuri de d t e 1 metru patrat.

1cu bete sau sfoara

PlantatiT n fundal doui scumpii, la distante de 2 m intre ele ~i1 m de margini.

CRIN DE TOAMNA (Hosra) i : 30-90 cm; flori albe sau violete; inflorqte ' I in august
4

I. ,

Plantati tn careul celui de-al doilea rand douB hortensii, patru plante de ligularia$i dnci degetari.

4d n de amnii,trei plante
de h h patru planfe de crowsmia $ un tranffaflr.

@mul ~F&ld planrati wn

HEBE ,,PAGE17'
(Hebe pinguifolia ,,Pagei") i : 30-60 cm; frunze cenusiualbgstrui; flori albe; hflorqte in mai-iunie; n e c e s i ~ prorecfie contra gerului

CROCOSMIA
(Crocosmia x crocosmiiflora) i: 60-80 cm; E n zonele reci, iarna pktrari bulbii in casg flori galbene, porcocalii sau rqii; inflorqte in iulie-sepcembrie

/ TRANDAFIR
(Rosa rugosa)

VINERITX
(Ajuga reprans) i: 20 cm; plant5 acoperitoare de sol; flori albastru-violet; inflorqte P n aprilie-mai

,'

i : 90-180 cm; flori roz,


p a r h a t e ; Pnflorepte in iunie-septembrie

In locurile rimase goale, plantafi vinerip. Completati spatiul dintre arbugii inca nedezvoltaticu dtiva bulbi de flori.

A~temefi pe sol un strat de scoaqi de copac maruntit& pentru a reduce evaporarea ~i a impiedica inmultirea buruienilor.

. L

(dr~Et)

l d w t e fn mai-august; i: 10-50 cm

'

Ferigi

(dreapfa)

Osmunda regah; apqine categoriei de higi mar cqtere tub&; i: 60-100 cm

LuzuO sylvarica; flori nefmmnate, mamnii;


*-qorqte fn mai-iunk; I: 30-50 cm

Srnilacina

Smilacna racemosa; flori tn dorchini, parnunate dbe; Morqte in mi-iunie; I: 60-90 cm I

b l LOCURI CALDE
Nopticoad

(dapta)

Hesperismatronalis; flori roz sau viol% W l o q e In rnai-iunie; i: 60-100 un

'

O IMP ABIIMP SRL

ISBN 978-96386992-&1

-.

SUGESTII PENTRU AMENAJAREA G ~ D I N I I


-

GRUPA 1

F I
1 1 A

Flori frumoase sub coroana arborilor

Cultivarea zon elor impridurnte

rn

PZrfle in tunecoase, umbroase ale grJidiii pot fi cultivate cu flori aspectuoase ji cu plante cu frunze estetice) indntitoare prin diversitatea de forme i nuanre.

CAR1

Cultivarea zone1or fmplidurite

GRUPA 1

PLANTE
ACOPERITOARE DE SOL

DESCRIERE

-r
II (s,])A
Unid m o d

Pachysandra terminalis; flori albe; idorqte In aprilie-mai; i: max. 30 cm

mai; pprde iarma;t 15-20 cm Lamium madanun; flori purpurii; inflorqte in mi-iunie; 1: 15-40 cm

uhioccl

4'znthus n i d s ; flori albe, reverenGoase; inflorqte In februarie-apriiie;1 : 10-15cm

' Anemone
,(Dediteil

Anemone ~ m d a flori ; albasue sau albe; florile sunt cele mai frumoasefn martie-mai; 1: 20-25 cn

I Astilbe (dreapt~l
Pulmonaria

RMilbe chinensisvar. pumila; flori violere;


lnflorqte in august-seprembrie; t: 20 cm

1
A R B U ~INPIAIRITON I

Hortensia

Pulmonaria sadarata; flori q i i sau violete; Inflorcgte h martie-mai; 1: 15-30 cm s mollis; flor~ galbene is& In fcbruarie-apribb(e

, .

'1'1

(dmp~)

Hydmgea querciblia; flori albe; idorqte h iunie-iulie; frunzis autumnal colorat; t: 1 m


Cbionanrhus virginicus; flori infloqwhm*@
+.

ahm mate, alk


.--

- 1

- --

. !

MIonia qui&m; h i ;he; t n i ~ ~ r qIn te aprilie-mai; vqnic vade; 1 : 1-2 m

Paradisul flu turilor

41te plan te fndrigite de flu turi 1 I


1
PLANTA

DESCRIERE

Aabiiscaucasia; flori albe sau r a ;m i d mulr

soare; perenit; i : 15-30 cm

i
FI.ORI DE VAR

Toporyi:, ' '!

1
I

oh o d m o ; flati violete sau albe; se plant& fn locuri Ensorite sau s e m i u m b m pererd; f: 15cm

, -

:FUpenumlsrsi pcmrk,%=~' . ,',


I

3ntaura trionhii~ ~ I & L K E ~


~ucanrhemurn maximum;flori d b mult m e ,peren% E 50 em

wreopsisgrandiflom; flori galben-auriu; n m i d mult mate; peren:; 2: 60-90 cm

Stelu~i de Noua Belgie (sting) Norocel


(dreapta,", ,,11 - I

h e r nevi-belm; ~ o r mov, s mu sau a k

n e m h l

m . 1
ium cannabinurn; flori roz; necesiti mult
.r,-ni.

?. I .;am

. ,

Miciucaciobanului Budleia Caprifoi (heapta: Amelanchier Liliac

Echinops bannaticus; flon albastre; neces~ti mult a r e ; peren% 1 : 80-120 c a iddleja davidii; flori albe, roz, ro~ii sau mov; necea mult soare; i: 2-4 m

' mult soare; i: 1-5 m

/Is

I<

siti mult soare: f: 4-6 m


Q IMP ABIIMP SRL

i1

euureo~ n eued v ~
n

En A E . W uip ~ J ahsad ~ I J O ~ ~

Feeria culorilor de-a lungul anilor


Straturile de flori perene, prin deflarea spectacdara"de cdori,
Planrele perene sunt plante cu o tulpina ierboasg, care plantate in locuri corespundtoare infloresc din abunden@ an de an. Pe suprafafa eliberata in straturile de flori plantagi planre Plantele anuale prezentate aici, necesit5 sol afhar, cu perrne litate bung. Totodata este importants ~i alimentarea plantelor substange nutritive gi apa.

sol#ifiad&Mw
bGUrium&egi&kde

CO~OS (Cosmosbipimatus) P: 50-1 10 an;plant5 anualii, produce flori

GURA-LEULUI (Antirrhinummajus)
f: 20-100 cm; plant5 anual5 ?nfIoqteIn cdori diirite, este o bun5 plant3 i n t e r d a d

BUJORUL DE G- IN^ (Paeada & & & s ) P: 40-1 00 crn; .cu o perio lm@de vcgeqie, b r i l
+ t e

sunt de cul q i e sau roz

,'

"""/ I ) 7
t; 20-120 an;@ k d i de soiuri; mcaidi &rrilizue din b&ug; ?n timp s e a m r va ndl abmdeRr

'7

.
lite.

nat. Pfgntelekale se vor 4i3$8 da tutori de seinere.

Spectacol superb, dar fi util

Gard viu de acoperire

qt.

..., , .

.A..kl-

- -. .

. ,

Pentru a evita privirile curioase, pute~i inlocui gardurile vii tradi~ionale prin arbujti stufofi

...-,'. ., 'a~snSne-p?m uj p h o ~ y . % & N e m 8

a~E ~ ~ O S rol E a l a uqd ~ rS .. rrJyEp U E J e u n a ~ d aseournq q~ lunq -

CIOCUGBERZEI
(Geranium endressii)

i: 30-50 un;florile ?n form l de panic, de culoare roz inlloresc din iunie p h s in septembrie

CRE~$OARK
(tLchemi1.amolls) i : 3040 cm; frunze verdemat, moi, pkoase; flori galben-verzui, fnflorqte din iulie pb?i In august \

Gra'dina'h panti

,I

GRUPA 1

. .9 -

ESCRI

Alun

(&pa)

I
,

Corylus avellana .Contortan; h martie dezvolti amenti; uengi risucite; P: 3-4 m

--

I1
I

Gutui japona

'(

Chaenomeldjaponica; flori ro~ii; fnfloqte In apiiie-mai; fruaele se coc toamna; 1 : 1m

I'

Lychnis chalaedonica; flori sracojii; Mlorq iunie-ide; P: 75-100 cm


I

I '1
PRTnr

Grin de romni

Ha@ flori a h l Infloqte hionie-august; fmnze cordiforme; f: 20-100 cm

AN

' I

Veronica spicata; BG,, august; l: 30 cm

,~,n)qtc

in iunie-

U ru)ll;

1 0 cm
I
)

..

Arabis caucasica;floiie dbe form& covor, irdorqre Inapril'i-mai; 1: 15-30 cm

Alyssum saxatile; flon galbene, parturnate;


1domfehapiie-rnai: k 2040 crn

'nflorqce hmai-iunie; 1: 10-30 cm

. .- g .- .a . .

'g

Ts"

g
V

a .E 8 E 2

5 -m 5
YC

.-

r P .?

Y-

Qeq

.g

CARTEA

GRUPA 1

11

Alte plan te in stra tul de flori de cimp


I
GALBEN

PLANTA

DESCRIERE

-7
ALBASTRU $I PURP

bri.; t 70-im cm; pereni -

Cicoare Muscat;

~vdiorium iambus: d o r e s r e in iulie-aueust:

Albktrele Coada- oricelului S (stdnga, L'dicele


(dmpta/

brie; f: 40-100 un;anudi


Achl
tarmim; inflorqte in iunie-august; ,

Ibais sempc~rens; fnfloqte E n mame-iunie; I k 15-30 cm;pereni

Mufie;el

!
I

Chamornillarecurica; tnfloregte In iunie-gembrie; 1: 10-50 cm; per&

ROSU $I PORTOCALIU

D.

Mac (drea~ra)

Papaver rhoeas; inflorqte In mai-iulie; f: 30-80 cm; a n u 4

Aquilegia; inflorqtc e l mi Frumas $ maiiunie; i: 40-70. cm; perea

>-

Q IMP ABIIMP SRL

RQP-W-10-W

Anagailis monelli; Enflorqte in iunie-septembrie; i: 40 cm; anuali

Rochia pestrita' a garddui


I

Delimitarea pUdiniise poate decora bogat daci plan tag in bpi garddui plan te buiace.

.
I

& plante, i chiar i gardul de lemn, de o a t m o s f e ~ arhaid, pare most. Ins3 dteva flori colorate pot face frurnos gi interesant pin3 un simplu gard de sdnduri. Gardurilor de lemn li se potrivesc de minune florile dasice ale gr5dinilor: F n q t i , h p t ilustrat ~i de ansamblul floral prezentat 4 dkuri, d d t u i t exdusiv din plante cu fngrijire simp13 pi 4 iubitoare de soare. Solul &nat, bogat in substante nutri tive si humus este indispen;abil mai ales dovleacului ornamental. In perioada de vegetagie udafi plantele regulat 8i fertilizagi-le

HELENBJM (HeIeniwg 1: 70-178 cm; flori galbene; Pnflorep in iulie-septembrie; - necesir% tutore; peren8 distanfa de plant& 30-40 crn

C r e wO n ptwlabil

ie-octornbrie; alegefi soiuri Pndte; necesid rutore; indepinag florile trecute; anu' aln; distanf,

dovleacul ornamental h locuifli. Seminafi-l h .feb.warie, acopwiti seminfele cu falie $i menfinti mlul reavin.

O n mai iW@H@i b b a din fa@ gardului. Af$nal;i rdul, fncorpora$i-icompost din . bel~ug.

Plamfi Ontr-un rhnd, aproape de gard, dte trei plante de helenium $i nalba ohinute din rssad.

Planmi raadul de dovleac ornamentaltot aproape de gard. Mai thrriu conduceti lujerii deasupra gardului, d a d m e necesar legati-i.

DOVLEAC ORNAMENTAL (Cucurbita pep0 var.


ovifira) i: lujeri creschd p h % la 8 rn; din flc galbene se davo~ca

fire de brwmlrale, gwaleului $ iarba-fetei.

h fats gardului plantqi 5-7

hrani pentru albine;

Mul@ sold cu pale pentru zr hpiedika amesul melcilor. Udafi plantele regulat. 0 datfr la 4 4 sZpti%rnlni fertilizati cu hgrigrnant lichid,

!@nutfru pz : i :a!lqwolmaqn! ul shogul !urnloa~do~j

~ n p p aye d run rl1~03aa


-

'"r?l:+3k*y

3-3 bG'g<s W o$3 ,c,,m :=i3 2 ? 2 - g 5 9 0 ~i .g 2w 3$ ~ o


- 3 ..g

2go
*

E" a @ Q E u e c 2 m 3M .~ " , 3 3 . 5n 3:~ 5 E . C ra 9

---d

2 2

~4 a"' 8 1 0 , W C " g'5&

1 4 1 -

;: 2

u
$11 " ' 0

LA. a;

&" " 'N

\ ""4
w

E l",;s 8.23, *Slat:


a . , 3 3 x a p
o

P,=

$24 g $.

z %>" .g

-a

PLANTE DE ACOPERITOARE DE SOL

$odd;na
(stdnga)

. , ?

Sedurn acre; f l o gdbene-in ~~ formi de infkrrep fn iu$e-iuIi@l C ! 2 :


-*

-.

NU-rnbuita
(dreapta)

Myosoris sylva&; flori azurii; Wlorqte ?n maiiunie; i: 15-30 cm

PLANTEPERENE

Cerceii doamne; ' ' ' Dicentra spectab;tls, 4 . : ' flotl 9 , . rY;' - I( pini in iunie; i: 60-90 cm (~tdnsa)

I
r

pftnl In august; E 3-10 cm

~upinul
(drea~td
W u Cildiruja

, ., Eidorqte din mai p h i In iunie; i: 90 cm


IN

Lupinuspolyphyllus; flori de mai multe culurl,

g i a w,garis; flori de mai muhe culori; ~nno rqte din iunie pin2 iulie; i: 40-70 cm

A: I=a%wa
Ochiul boului
'~tdnga)

1 L m d u l a angusfifolia; flori viola-albastru; intIor&e

I I II
'I

Irnortelele 2lbenelek Floarea-soarelui

Callisrephus chinensis; flori de mai multe culori; Inflorqte din iunie pini in sept 10cm Helichpum bractearurn; flori de mai multe culori; Enflorqte din iulie pin3 in septembrie;i: 3G-90 cm Calendula offi6I;ris; Helianthus annuus: flori galbene; fnflorqte din iulie p h i In septembrie; i: m a . 2,5 m

Hortensia (hpra)

Hydrangea; flori albe, rqii, albastre; inflorqte din iunie p h i in iulie; i: m a . 2 m

Cimigir ori merigor

Bums sernpewirens; flori neinsemnate; inflorqte din aprilie pini in mai; 1: 15-80 cm

SUGESTII PENTRU AMENAJAREA GRADINII

GRUPA 1 : q

Idei pen tru plan tare

Strat de gridini cu flori parfbm ate

Y e -

Transformajigr;idina fn tr-un loc divers: vor invdui plan tati '.. in strat doar plan te parfuma te, care vi : : ~ " > . , cu mireasma lor fermeca'taare. .
. I

Buchet parfumat de grgdina'


Florifepparfiunate de pUdina'au culori fkrmeca'toarepi &mi aparte.

RACXIVKRO~P, (Salix D U ~ U ,Pmcdda*) F ~, ~ P ~ w

sau iCn qmpiexea terasei, pennu a putea bucura de parfurnu1 lor p&at.
Preghtiti un strat intre terash ~i gardul viu. Plantafi la 2 m in fafa gardului viu rZichit8 rogie.

SPpafi stratul. Amesteca$i profund in pimant un strat de 10 cm de compost ~i ingragimlnt cu descompunere lentti.

HsALIs san r'dipmu (Ph+ alkekengi var. tianchetii) P: 100 cm; pland peren& flori albe, P n form5 de stea, p&mare; Pnflorqte i n iul roade portodii decorative

SALMEALBASTR~~ (Salvia hinaoea) P: 50-80 cm; pland a n d @flori albastruviolet; Pnflorqte in iunie-octombrie

La stanga rhchitei plantafi fisalis, la dreapta 4 fire de regina-nopfii, iar in spafiul dintre plante salvie albastrh.

Plantafi jalepi in mijlocul stratului, la distante de 30 cm, iar cateva fire la marginea stratului.

J W ,,IcTARINE"
( W a ofEunalis.Ictarinen)
P: 30-60 cm; frunze verde-

galben foarte p a h a t e ; Rori albastru-violet; Pnfloqte h iunie-iulie gi $i r h p h d q r e pdbnul3n special T n orele serii

I: 20-50 cm; semi&& cu demoltare rap;&; se cul& desori ca pland awperitme de sol; f r u m asemhSoare stejarului, p&mate; flori rqii; bflorqte P n
iuliosctomBric

SANTOLINA (Santolina chamaecparissus) 1 : 30-50 cm; fiunz4 argintiu, vqnic verde, cu parfiun de
cu temperaturi moderate; flori gdbene; f d b n q ~ In e iulieaugw

condimentar; flsri mhnte, a l k , hdorqte fn martie-iunie; plant3 aromaud sensib& la ger

J
partea din f a g a stratutsli, klda$ plantele abundent.

ur 01 :J!a!q!~de-an~ew u~a ~ h o g u ~ !S!I~UJ-ZOJ !f aqp !lob !aumw snunrd

PLANTAR E SI ~NGRIJIRE - -.

---

7:; ,,,-..- ; ,
. : ( . -

mpectuos, care necesita' m S O special. ~


8

-.I

'.

,d8 .- --

I
T;,A,
-

'

..) '

area unei g d i n i alpine este s&cient ~i un spafiu w a r e miicinlitud de r o d , pietre de diferite m ~ i m i , pietrig sau nisip #i dteva pietre cu f o d frumoaki. Bu&$ mai mari jde s&d se pot @i In apropierea &erelor de p i a d . Alege~iun lor: fnsorit, cu sol permeabil. Vara, udaG h t r e q p suprafag cu stropitoarea, penrru a evita daunele cauzate de seced. Fertilizati plantele cu b d t concasat cel puyin o dati pe an. P r d a j i nurnai o m i d cantitate.

hflorqte in m.h+lie; iarna ac~perifi-&~u ramuri de brad

strat addnc de o cazrna. Formqi un strat de drenaj prin agternerea unui strat de 20 an de pietris.

Stsate$ p&mAntulde pe un

Awnjati pe stratul de pietri~ pietrele de diferite mlrimi. 0 solujie interesanta este for- . marea unui mic ddmb.

I
AUBRIETA (Aubrieta) P: 5- 15 cm; flori albastre, violete, rosii sau roz; \ hflorqte In aprilie-mai; dupP i'nflorire t%iagi-le puternic

(Primula x pubescens)
P: 15-30 cm; diversitate de

1
I

soiuri gi culori; bflorqte 'fn aprilie-mai; necesid ap5 abundena

pietre cu piW$?Depunefl peste pietris pEimant sgrac 'ln substante nutritive.

Urn@@ golur~le dintre

aspectul alpin prin 4 piare mai micr' gi rldlcini. DUNwwsta agternefi pe


A U @

suprafaja gradinii alpine un strat de plment slab de grldin&

Manta$ aubrieta des, h *Anga d In dmapta. T n fati plantali ciubogca-cucului, iar la mijloc cat mai multe genliane.

Plidg regulat gr9dina alpinl. TliaJi plantele buiace. Tempera$ canicula vara cu u&ri frecvente.

@2 $1-S

a $P?

~ ~ iw d. ip p ~ n.u ~ 2ad a veld ~ J W


n

SUGESTII PENTRU AMENAJAREA G ~ D I N I I


-

Necesita' proiectare E
&,M?&f

Gridini rustica'

Caracteristicile gr;idnii rustice sun t dispunerea clari, simetrici, bine delimita ti, ma teriaele simple ji mdte soiuri de flori pestrije

Z9FN
1<!!,^2

TlVIW8 MOW
I,,,, UU,,."1?U!!~%,:,,,,,.,I
U I U b l ? , I ,

m a d
, m ! x % , , , l -

u , , m< # r .,. r

uad . ra~ro~ rdrpr p n . fu.uard n ~


n n l + .n n
.*

Ademenitoruf prisrifor
Stratul cu flori b o a s e , pretabile p i pentru flori tiiate,

varietatea cdoriforsale.
Ansarnblul multicolor al florilor perene de diverse indgimi din imaginea de mai jos va ademeni o mulgime de pitsiiri la a&piitoarea amplasat5 In mijlocul lui. Aten~ia micilor oaspegi va fi atrasii Tnainte de toate de parhmul trandafirului si a1 plantei . de heliantemum, precum gi de culorile intense ale silenelor, rutigorului pi cozii-goricelului. Acest strat cu un numiir mare de flori necesitii o inariiire sim" , p b , dar regulatii, pentru a nu piirea neglijat. 0 datii pe siipt h 2 n i i p1ivi;i buruienile, taiaji florile ofilite gi aranjagi bordura stratului.

RUTISOR (Thalicrrum aq~ile~ifolium) i: 80-120 cm; flori P n umbele, roz sau violet-pal; hflorqte h mai-iulie; peren2

,,NEVADAn (Rosa moyesii , , N e d ) 1 : 2 10 cm; boboci roz; flori alb-fiiqcii, discret parfamate; hflorqte dm mai; P n augustseptembrie o a doua $&orire , modema; peren5

LUMANARE
VEGETALA (Eremurus) i: 120-180 cm; flori albe, portocalii, roz; inflore~te in iunieiulie; peren5

IRIS (Iris sibirica) i: 70-90 cm; flori\ albe, albastre, violete; infloqte in maiiunie; peren2

GERANIUM
Sau CIOCUGBERZEI

(Geranium hhdayense) i: 40-60 cm; frunze verzi, a&nc lobate; flori albmu-aprins; hflorqte In mai-iulie;

COADASORICELULUI ,,MOONSHINE"
(Achilles

(Srachys b p n tina) 1 : 30-40cm; frunze ovale, cenugii, pboase; flori violere; fnflorege P n iulie-august; peren5

1 : 44 cm; fiunze m i , o d e ; flori roz, eventual albe; Znflorqte tn iunieugwt-;peren3

L (Verkizm) 1 : 70-200 em; frunze centqii sau verzi; flori galbene, roc hflorepe ?n mai-august;
pemP

(Helian H E u M themum) 1 : 15-20 cm; fmnze cenqiudeschis; flosi albe, galbene, portocalii, roz, rogii; l.nflorqtc Pn mai-august; perenP

IF-

,5-

.?'

1 ,

u x

$$Q$w
ppoU-m$

-.
auouraq

g!tppm

Wi
. A n

mam:

rm~~ d J uad J r a ~ ~ m e dpm/ ~ p s ur noeld alW-L v


n n

Cascadav de flori de primiivarii "


I

'

I*-'

Zidurile de sprijin servesc ca habitat ideal pentru multe flori perene inflorind primiivara.
Zidurile Insorite asigurs multor plante excelente condipii de via*. Solul de pe mama zidurilor este In general permeabil ~i de regul5 se i n d q t e de la inceputul primlverii. Pe zidurile de piatr5 situate la sud plantele infloresc mai devreme de&t in celelalte pggi ale gGdinii. Unele plante form& cu umpul un covor vegetal de frunze foarte sensibil la apa stagnand. Multe din ele provin din regiuni montane, din acest motiv prefed solul calcaros. Informagi-v5 despre cerin~ele Si perioada de inflorire a plantelor selecgionate pentru ca ansamblul floral sS fie permanent frumos ~i d creasd dens.
PANSEA DE GRADINA (Viola wircrockiana) . f: 15-25 cm; flori in formi? \ de platou, in mai toate culorile; inflorqte in martie-mai; indepktagi frun- .\ zele verde-cenqiu dupl inflorire; bienal5

LALEA , , D A R W ,,APELD0ORN7' (Tubpa x Apeldmrnn)


?: m& &ri mari, ?nh&d,e w-

&a

"ji%# p fm8alT&*W

hap* Ikfi pe plant5 p h 5 se in@benesc frunzele verdecenuSiu, late, P n form5 de limb& plant2 cu bulbi

:
I

AUBRIETA @ubn'eta) k 5-15 un; flori roz, rqii a u v k h q Mo-rqw ?n aprilieXi& ~ l a 3 d uBe i

'

CARTEA

Zid de spriiin cu flori

GRUPA 1

19

/Ill'
I

plan te ye zidul de sprijin


RE

Ochii-soricelului

S m ' f m g ajuniperifolia; flori dbene, dwupra unui

Sipuniri5i (dreapra) Stinjenel


Irk barbam ekdo~; flori In diverseculori; :a 1 2 0 a Papaw nu did^ flori dbe, gdbene, pormmli, rofii;E20-40un

h[andez
Iarbi-grasi (stdngg '
*
'

A-

Sedum Ron'hrum ,,Weihens~ flori galbene; f: 10-15 cm

ler Gold";

Iarba-osuIui (dreapta) Clopo~ei Ciocul-bemi

Hek'mtbemumwn;flori variind de la galben la qu$ibrun;k 15-20un


Campanula carpatica; flori albasrre, violete, albe; 1: 20-30 cm

E 10-15 CUI

W u m dalmaricurn; flori rozapiins

I~&-p& roie Idqd


r.?

Sedum t d e p h m.Herbsrfreuden; Bori variind de I roz la purpuriu; E 4 6 0cm 7ASKTdumacuq flori roz, q", albastre, violet, Stelufe E 15-50 un .f

ISBN 978-963-88092-8

Verde tot an ul
Din arbqti vqnic verzi puteji amenaja o aspectuoasa'pidha'de hp&
fn grzdina de fap&din imagine se poate vedea o asociere de plante aspectuoasz format5 din wnifere, arbori cu frunze &toare, arbusti ~i specii de ierburi. Florile prunului ornamental pi capsulele seminale ale ierburilor asigur5 diversitate, iar prim5vara apare o nou5 pat5 cromatid vioaie datoritz narciselor plantate In grupuri. Pentru plantarea stratului optima este perioada dintre martie si aprilie. Plantaji mai inti% arborii mai mari, pentru a forma structura de baz.5. Completafi golurile cu plante semiinalte pi acoperitoare de sol.

mu "HIBERNICA"

(Juniperuscommunis ,Suecican, ,Hibemican) i: 3-5 m; inflorqte P n aprilie-mai; h z e aciculare verde-albhrui; dim sepcembrie bace negru-albltrui

r,
verde-Drchir; din i conupi maw&

(P~nus pasylY0rs) 4 : 2-5 m;hflrxqm Tn mai-iunie; h l z z e e&ulare lungi, variind de la verde-Fraged la a e n 4 u albuui; oonuri brun-rqiatic; oonstitqie degana

PmJmm

JMJ%MD'N GOLD" (Euonymmfbmei


,,Emerald'n Gold") 1.: 0,5-1,5 m; flori galben-venui, nefnsemnate; Inflorqce tn mai-iunie; fnrnze verzi cu margini galbene; h z i g aununnal m; vqnic verde; p b d &&-e

--

m(&<z:t!~3**wm3

, .._, ',,! .' ,l);1


I
1 rl;l )I,

:-

EPE~!J ap

EU~~E n Jr B uad ~ i u an ~ u h a~ 4a~w


=
LL

'

I1

'I

SUGESTII PENTRU AMENNnREn G ~ ~ ~ ~ D I N I I

GRuPA 1

'

Idei m ultic01ore

Fhri Iinga' gad

Gardurile ce par monotone pot deveni mai prieten oase da toriti florilor m ulticolore plan ta te de-a lungul lor.

r~tri uciror l covor floral colorat


Stratul de b o r d d simplu de hgrijit InAorqte tot timpul verii.
In imaginea de mai jos stratul de flori perene ~i anuale, cu inflorire Pndelungati, ofed de la inceputul verii p h i toamna un farmec natural gardului de lemn vechi. Ordinea de plantare poate fi repetati de-a lungul gardului de mai rnulte ori. Florile plantelor scunde gi semiinalte acoperi gardul, ins2 nu il dep4esc. Planthd perene mai inalte I h @ stdpii gardului puteti ob ine o imagine ~i mai plicuti. fn acest fel, plantind flori de-a lungul gardului vg puteti scuti de munca anevoioasi sipth2nalri a tunderii ierbii din jurul sdpilor. (Sedum relephium ,,Herbstfreude") i: 40-60 cm; inflorescenp mari, umbelate, a d r o r culoare v w fntre roz ~i rogu-purpuriu; Pnfloregte din august p l n i in septembrie; frunze drnoase, ovale, verde-cenu~iu; necesiti loc insorit ,si sol permeabil, bogat In substanFe nutritive; ramurile frucrifire sunt decorative ~iin ti

PLANTARE $1

'INGR.~.

PELIN ALB (Rrremisia absinthium) i: 60- 100 an;flori nesemnificative, inflorqte din iunie phiP n august; frunze fGede, parf;mate # &argintiu; prefer5 s o d 4 solul permeabil; tolerea& bine seceta: ~ e

Pridvara pregtitifi un strat lat de 50 cm 9 n spatele gardului ~i de 90 cm R fafa acertuia. Amestecati solul cu compost.

Plante ruji galbene pe ambele @# ale gardului, la distanp de 30 cm, la stdnga . fiecirui M l p .

La dreapta de M l p i punefi trei plante iarba-gra%, d w l spatele gardului, una F nfa9 acestuia. Plantag pellnul la fatanp de 1.5 m.

3 t n

De la mijlocul lui mai plantati sporul-casei tn spatiile goale, T n grupuri, pe culori, la distanfe de 30-40 cm tntre plante.

;.

-1

%?zazda) t: 50-80 an;flori p o r t o d i cu centntl marohchis; i d o r q t e din iulie piW In seprembrie; f m z e Ingusre, lanceolate; nccesiti% loc expus la soare ~i 901 umed 6 bogat tn subsmn5e nutritive; iitrzla crse saninale dacorarive; perenti

2: 20-30 cm; flori plate, in f o ~

m i de Farhrie, Pnvoalte sau simUdafi plantele s;ipt5mlnal, ple, albe, roz, stacojii, p o n d i i pana ce hcep & creasd. P e roz-somon sau mov; inflorqae din iunie p l n i la sosirea prim* I vreme uscatl udali doar sporullui ger; h z e ovoide, verde ca I casei. iarba; prefed penumbra ~isolul a h a t cu humus; anuala

I5

P 3 toata iama ~i Vtiati doar la bceputul primlverii inflorescentele rujilor galbene, ale ierbii-grase ~iale pelinului.

GRUPA 1

Alte plan te ldnga' pard w


V

I
h i albe snu alb

DESCRIEW
PLANTE ACOPERITOARE DE SOL
(
Campan& d & L a ;

Lobelia piriG (hpt.4


,IUCU~O~~,

hMa er~nus; flori alburre, albe sau roz; tnfloqte tn mai-ouombrie; 1 : 20 un; a n d

r i a maritima; flori albe; r a sau rnov;t E 10 cm; anual3

7'

Iarh-orului
, ' , I .

~ z t h e m ~ , f l o r i tn n u m d r i ; Innoqte n mai-septunbrie; 1 : 15 un; pereni

LI,,.I-llrn

ni,n

1 18

JRA

m . , ---' - .
l
Pufuleri (dreapta)

Z. w pp ud l l$ $'' a culd - h Borilor i l o r mid mid hm $hen lplben ~iropx Mlmqce h omiactombric; l: 30 un;
A g e r a m howtonianum; flori albe, mz sau albastre;

infloqte h iulie-octombrie; t: 20 un; mu&

Petunie

mSEM~ALTE
Gdardia p d M a ; flori ~ ~ b u tnf i l o; q ~ ... iunie-septembrii;t: 40-60 cm; anuali

~,Rosa;trandafiri I de puc sau a ~ , - ~ i i r i ' $ ~ @


numeroase soiuri h culori variate; & 50-80 un Salvia nemom; flori dbastru-viola; tnfioqte tn mai-aum 1:40-80 cm;perenti

dq de &p

hqra)

m~mpaniculara; flori ln diferite culori; tnfiorqe 1n iunie-septembrie; t: 60-120 cm;pereni

LUPJJIU~ p~yphflus; tori de culori variate; tnflorqo in iunie-i&e: i :80-100 un: oereni O IMP ABllMP

h t r u ncoif b r i t alg."&, cu un ansamblu de j d unei simple bhci putep' amenaja un lot de refaxareagreabil.
C u putin2 m u n d putepi amenaja in grsding un colr comod de odihna ~i relaxare. Plantafi in jurul locului ales flori multicolore. Tngrijiri-vii ~i de protecfia contra privirilor indiscrete, protecfie care asips5 in acelqi timp ~i umbra atilt de necesad. In exemplul _ praentat mai jos P n spate b h c i i s-a instalat o ~ e r ~ orl z b pe care pot urca trandafirul gi dematisul. Plantele folosite se dezvoltZi optim in sol bogat 4 in substanpe nutritive ~i reavb. Prin i n d e p h ~ ; sistematics a florilor trecute stirnulati formare:

TRANDAFIR

ccSYMPATHIE"

&
c-rere worn5 Instalati pergola in spatele bbncii. Fixati intre stillpii verticali sipci orizontale sau sdrme. Plantati in ~ n g pergolei a 2 clematisul, iar in dreapta, trandafirul urcBtor ,5ympathiem.Tasati bine solul.

d
. -TIS

,,JACKMQ@"

(Clematis , J h a n i i " f . 1 : 4 rn; flori urkp, violete ~ipur-

purii, hflorqte hi iulie-oaombrie; r&end t o l e d Pnehetul

DEGETAR RWU

: L BOO-140 ua;soi a flori dbc;


c

[Q&iralis purpurea)

Worqte P n iunie-iulie; bienalg;

d
(Heliopis)
1 : 80- 150 cm; flori galbene; fnflorqte Pn CRIN bancii, plantati degetar, 3 heliopsis litrum (rachitan).
~i

Pe ambele laturi ~i In spatele

In fa@, plantali la o 4 adancime de c m bulbii de ' crin. Printre acegia plantafi (:


L-

20

crizanteme ~i limba-pwelui.

'

(Lilium)
1: 50-200 cm; dipune de

nenumbte soiuri, de difexite b r m q lnflorq Pn iulie-seprembrie; " se p r c d penv floare & a

CRIZANTEME (Chrysanrhemum carinam)


Il: 50-80 cm; flori In multiple culori; hflorqte In iulieoctombrie; cqtere vigurod

LIMBA-PQTELUI (Limonium sinuanun) k 25-90 an;flori Iln culori variate; fnflorqte In iulieseptembrie; necesid udare moderarii

ristice; tnfloqte Pn i u l i octombrie; se preteazii pentm

In spajiile goale ale stratului din fats, plantali d~iurnbrese in diferite culori, apoi udali toate plantala

- -

.. .

Conduceti IBstarii clematisului li trandafirului urcbtor pe pergolb sau grilaj. Fixali-i cu material de legat.

-uri de odihna' cu flori

I
kre plan re pen rru amenalarea iocul ui ae oainl

i
PERENE IERBURI ORNM
. l T A

hhhiee~

dmdwchierlwi; flori a b e ;fnfloqte in ap&mai; tiunzi~ autumnal;1:2-4m

Mma d e c o r a ~

M u &

flori in diferitc culori, 2nnorqe in iunie-8epmbrie;1: 70-140 an

OM A P ABnMP SRL

ISBN 978-963-@30@2+1

SUGESTII PENTRU

Asociqi plicu tul cu utihd fi amenajaji in partea insoriti a gridinii un strat de plan te condimentare, care va h c $ n ta nu n umai cu frumusejea fiparfum ul lui.
-@';
*
r

Condimen te proaspete, aromate


mente fbrmataY din pfante condimentare partlmate.
Plantele condimentare pot fi asociate cu nenumiirate feluri de flori si legume. D a d delirnitiim straturile in mod clasic cu cimisir scund de bordud ~i clincher roSu, de condimenre va - grZdina evoca atmosfera gGdinilor rustice. r2 Plantele condimentare se demold optirn d a d sunt plantate P n conditii de luminii (la soare sau in penumbG) si sol I. cores~undtoare. Unele ~ l a n t e condimentare trebuie *t-4 -# 5 udate abundent, altele irefed solul mai usat.
(Lad&

Wrnd @blid

t : 30-60 cm;flori &puse I l l dorchini d b a g t r i sau viol*, cu parfUm p w n i c , & p w pp: tije

1.g

f: 30-60 cm; inflorescenfe radiale cu flori violete, nn

,~&rutiCosa") P: 30-60; tunde~i-1 h vara f i e h i an; flori neinsemnate cu parhm wndiientat; distanja de plantare: 25 cm; peren5

(Rumgraveolens)
I: 50-80 cm; flori 'ln form5 de

p9; Rg v&, &ice;

urnbreli? galben-auriu; frunze verzi-gilbeniu; dismfa de plantare: 50 cm; p e m l

P: 30-50 cm; h a z e ~ o rrio w dktanp de planme: 20 an;peren3

.-Pa

CEAPA PENTRU STUFAT

LABBiS.GRASX
(Sedum rdexuml t 10-50 cm; frunze wiculare verded b w i u ; Rori &unte gaIbene; h p & platrtare: 15 un; p e r d

(Allium schoenoprasum)

P: 20-40 up;frunze tubulare,


flori roz; plantati-le des; distanp de plantare: 20 cm, rewltarc iunie-octombrie;
v .

wmg&r~m,g~=b~t~~-.
~ ~ n s 6 t 0 3 d ~ B ~ C ~

SUGESTII PENTRU AMENAJAREA GRADINII

Gridini ujor de intretinutI

'' .

av,.

Daci nu avejj timp pen tru fucride h gr;idni, merit2 si fantag perene ji tufe care se m ufjumesc ;. &,.+ . * :;:., ' . ... cu p u p a
i
,,
,

'~

G?

..

..
un 03-of :J ! p o p aia1iai3 !asndurcn
I
i i i #,,i

@!lad
l 'b .

mdr

" 3

g - 4 1 :J !!em

a~i.rn[os .rs' e u d aimsad 1 . ~ 0 ap ~a ~ e w


n

ixy n ouad unpums v uip i ~ n ~ ~ o d n s


n

a~3unppur arrrop-j
V
I

Gridini deasupra solului


:J

& : --

PLANTARE51INGRIJIRE
CARCIUMKRESE LUTIGE RIESEN~'
elegans ,Dahlienbliitige Riesen*) flori tn mulce culori; q r eP n iulie-octombrie; h z e ovde

Amenajafi in modd cefmai simplu &&&a in s u b s ~ nutritive ~e $ permeabil.

d bogit

Stratul indilpt deasupra nivelului solului face posibils plantarea de flori multicolore in locuri altfel defavorabile, In care solul este prea umed sau compact, greu, argilos. Stratul inalt const5 diatr-un cadru amenajat din sdnduri, piatd sau d r h i z i , umplut cu piimht de bun5 calitate, in care plantele se dezvoltii bine ~i Pnfloresc bogat. Straturi Pnalte se pot amenaja de-a lungul celor douli. pG5i ale aleii sau in jurul terasei, deci pretutindeni acolo unde dori~i s5 planta~i flori, plante condimentare sau legumicola Stratul inalt se poate amenaja la soare ~i la u m b 6 deopotrivs. De exemplu se pot selecta flori vgratice, care indrigesc soarele fi care apoi toat5 vara igi revars5 florile din ce i n ce mai kurnoase.

CREASTA-COCOSU ,PLuMOSAn (Cefosia argentea ,Plum It: 20-30 cm; flori rogii,. In f o r d de creasd; lnflorqte Z n iulie-septembr* fiunze ovak

GURA-LEULUI AMESTEC ,,TAHITIn (Antirrhinummajus ,,Tahitis) 2: 20 cm; flori albe, galbene, portocalii ~i e mov-pal; Pnflorqte in rnai-octombrie; iiunzeinguste

r 1
1

~~uturnyrurkrcuy

s i r a t t u h idsflorin h&gSitWgi

had@ m l cu &ndwS kte


& 3Q cm,

%gr%#mht organic $
I

(Tagetes erecta) i: 60- 120 cm; flori galbene sau portocalii; ~nfloiqte P n \ rnai-octombrie; frunze adlnc sectate

ir
L
-

Din aprilie semsnati Din mai plantati jalesii, guramarese dip in aranja4 leului creasta-cocopului. 3 ment lax. MenJineJisolul conPlantati F n bordura stratului
drciu-

~i

~i

stant reavan pdnB ce apar plantutele.

lobularia ~i lobelii.

(Salvia cocu3iea)
E 40-50 cm; flori

rqu-grins tn inflorescenpspic; Pnflorqte an iunieoctombrie;

LOBELIA PITIC% (Lobelid erinw) f: 10-20 em;plant5 formhd covor vegetal; flori m&unte, violete, dbastre sau dbe; M o WEC Pn mai-octombrie; frunze

C~CIUM~ESE (Zinnia elegans) E 40-60 cm; flori-pompon, fnvoalte, mlrunte, albe, galbene, portocalii sau rqii; Inflorep tn iulie-octombrie

,,SNOW CRYSTALS" (Lobularia maririma ,Snow Crysds") 1: 7,510 un;flori parfumat dbe; Pdorqte In mai-omor frunze mihnte, veni

,,DISaO* (Tagetes patula ,Discow) E 25-30 cm; flori portodii asemhatoare margaretelor; inflorqte Z n mai-octombrie; frunze asemh6toare ferigilor

Rariti plantuple la distante de d t e 30 c m chnd au atins FnSlfimea de 5-7,5 cm. Mulcifi solul cu compost.

indepartati sistematic florile ofilite. Vara t5iafi lobularia, astfel toamna va lnflori din nou.

Suporturi din s&dun'pentru

f l o r i

.
1 1

GRUPA I

Vanilie

'1 Hdiompium arborexens;flori purpurii;

I~bi-gd
(&pa)

M u m spabile; flori de cdoarea nalbei; innoqte 01 iuli~xtombrie; i 30 cm

Busuioc

uumum b a s h ,Dark Opal"; parim p nic;P : 30 unr a n d i

- ."

',-,.

. . , a. ->

Cirnbrigo
I

i 20 cm; paad
'ULUIUJJ

ACOPERITOARE Dr ""

p i d u :flori galbene; 1 apdie-& i 7.5 an;pa&.

Silene & ; flori roz,qii; 'mflorqte In augusrseptembrii i: 15 cm; pereni

eseol a r p ap moqJv

r --r

Es!J,
a+*

'

~SU~IS)

'w
W p01f. !

'%a

(m3 09

UWNJlmS

.--

yqwdas-ap "1 a)lrogq sqp3 pou ! ~ C l p @h k~ .- - -

J J ~ O I ~
-

Y O U ! U I
-

mn

a!~qwa~das urp pugdaul ai~seq@ aeq !aleolyp pueld : s ! p ~ u ~ ~ rn+lun[ oy


-7 -

~O[t@IS013~
( ~ 3

oes)70s aa m o ~ ~ a d o 3 v

31131~3~-

VLNV1J

I . *

lZJ2A 3 1 u b ~ 1JOq.E lJ/Q .

~JO~JZ! qns

r q ap J O A O ~
mm10r

I I Flori m ulticofore la podele arborilor


In gragradinile mid toate locuriie disponibife trebuie f o s i l inciusiv cefe de sub arbori, wide se pot pfanta flori.
Sub coroana stufoasa a arlrorilor vara nu cresc tufe aspectuoase. Totodatii exist5 plante minunate cu flori ~ifrunze decorative, care tocmai sub arbori se sirnt bine $ pot conferi culoare pi pkgilor urnbroase ale grsdinii. Primivara s i t u 4 a este simplii deoarece plantele hfloresc frumos sub arborii lipsiji ind de fmnzig. Dad preferafi un astfel de strat, puteji alege oricare dinue plantele cu bulbi. Pentru stratul de flori de v& alegeji numai flori ce t o l e r e d umbra. T m n a sunt foarte frumoase planrele cu frunzig autumnal, de exemplu unele varietii~i de iarbP sau unii arbqti.

PLANTARE $1

TNGRIJIRE

ARC IS^ , R I P VAN WMKLE"


(Narcissus cyclamineus ,Rip van Winkle") i: 10-15 cm; flori galbene, cre~e, Involte; inflorqe in aprilie; fiunze late; plant5 cu bulbi
indepartafi buruienile ~i pietrele. Afinafi solul ~i fertillzqi-l cu compost. plantafi-i la adancimea de 20 cm.
I

IFEION (Ipheion uniflorum) i: 10-15 cm; flori stelate, violete sau albe; IniIorqte tn martie-mai; : Cf frunzele verde-pai u$or fiecate emit , miros de ceapi; .': plan^ cu bulbi '( : ,

''W

Inmuiafi bulbii anemonelor o noapte i n apa ~iapoi plantafi-i. Distanfa dintre plante ~i adancimea de plantare 8-10 cm. Amplasafi bulbii cu mugurii ?n

Dupa aceasta, plasafi T n sol plantele ve~nic verzi la distanfe de 30-60 cm de celelalte plante. Risfirafi lujerii pe sol.

SUS.

SASCHIU (V7nc-aminor) XU 1: 10-15 cm; flori dbastru- ' violet; inflorqte in aprilie-mai; pe Ibtarii lungi se dezvolta frunze m h n t e , ovale, verdeinchis; excelents acoperitoare de sol in zone umbroase; perens

\
NARCISA ,,MOUNT HOOD"
(Narcissus pseudonarcissus ,,Mount Hood") i: 40-45 cm; flori crem ce se albesc treptat; inflorqte in martie-aprilie; frunze verdecenusiu, fibroase, plant5 cu bulbi

ANEMONE ,,DE CAEN" (Anemone coronaria ,,De Caen") I ; i : 25-40 cm; flori P n forms de ceasd, rogii, roz, albastre sau albe; Pnfloregte P n aprilie-mai; frunze a d h c lobate, asemanatoare ferigilor se dezvold din tubero-riwmi; plants cu bulbi

,
fndepartafi frunzele plantelor cu bulbi numai dupa ce s-au ingalbenit. Distrugefi buruienile de indata ce aDar.

Primavara, plantqi flori anuale ~i perene. Mulciti solul cu frunze uscate pentru a impiedica aparifia buruienilor ti a mentine solul teavan.

Covor de flori sub arbori


I ,

..
.

GRUPA I
= - '
b -'La.

'

'

Alte plan te
Emdu'~; flori galbe h formi de cq& 10 cm

Puschinia

P u d c i i n a SCilIoiidesvar. ~ibanorica; cdwi wriinci

htiihe wen&, flwi a h a u rw b 20-120un

1
TOAMNA
'

Gemium m a & ; flori m p a lUI nervatiuni

Carex momwii .Varicgatan; i d wde-cenlyiu;

IO IMP ABIIMP

~nemon-,
- I

Osmunda

;*>
-

n m o n r ~ flori a a h a u rn

;,; .+L , .'

'$60-140m
Osmundarega/iis;tufe ample cu hnze aripate; 1: 60-200 un

&i:?j.!
.
"a-

*agmauroa3 a m 9 us i ~ r u ~ asuqd a ~ p J uns a p u a m u ~ slag o if a3neuro.n ala~oefd ppJOJ~%JJL.a m y ass a uaur!puog ap p u t q

Uecoratr ve cornest!bll e
Plant@ h straturi pitrate p h t e aromatice dispuse in
forme regda te.
Formele stricte sunt elegante ~i eman5 o atmosferg de calm. Plantele din straturile regulate de plante aromatice u r m e d linii drepte sau forme geometrice. Sunt foarte importante bordurile ungorme. In exem~lul de mai ios acestea aufost d d t u i t e din arpagic chinaesc. Nuangele modeste ~i florile in culori pastelate ale plantelor aromatice ofera o imagine armonioas5. Plantele aromatice nu necesitH prea mult5 ingrijire, ins5 au nevoie de mult soare si sol permeabil. Datorit5 recoltsrii si

ORIGANUM VERDE
(Origanum vulgare ssp. viride) i: 15-45 cm; flori albe; inflorqte in iunie-septembrie; frunze rotunde, verde-intens; perenii

ARPAGIC CHINEZESC (Allium ruberosum) i: 30-50 cm; inflorescence albe din august p h 5 in septembrie; frunze cu gust de usturoi;

/
P r e g w un && dm 1,5 x 1,5 m. Af&nag s m l u f 3 .- pan&la adancitnea d ~ 9 cm W (Origanum vulgare ssp. .. ~i amesteaqi O n el un m a t de vulgare ,,Aureumn) 5 - comport de 5 cm.

ORIGANUM GALBEN ,,AUREUM9'


9: 15-30 cm; flori albe, inflorqte in iunie-septembrie; frunze rotunde, galben-auriu, fin parhmate; peren5

%1
3
.-

BUSUIOC
albe sau roz apar in iunieaugust; ftunze ovale, verzi cu parfum puternic; anual5

TOPORAS1
(Viola cornuta)

i: 15-30 cm; florile mici,


comestibile, albe, galbene sau albastru-violet apar din mai pin5 In octombrie; frunze ovale; arbust cu via52 scurta; inmulrire prin dspdndirea semin5elor
\ .
'-'7c

(Perilla frurescens) i: max. 1,8 m; ciorchini florali albi, mici, nesemnificarivi; Enflorqte P n septembrieoctombrie; frunze rop-purpuriu-inchis, deseori cu luciu tn nuan~e de bronz; anualii

\
cwii PERENX
(Allium schoenoprasum) P: 15-30 cm; flori sferice rozpurpuriu; inflore$tein iunieiulie; frunzele cu miros de ceapii sunt asemhiiroare ierbii i cresc in grupuri; peren5

SANTOLINA (Sanrolina chamaecyparissus) ?: 30-60 cm; flori P n form5 de nassure, verde-intens, inflorqte in iulie-august; frunze p h a s e , argintii asemkiltoare ferigii; peren%

Adunati frunwlla dimineafa, atunci fiind cel mai gustofst?. Majoritatea plantelor aromaice sunt cel mai gustoase I n a i m de

fnflorire.

77~ -

" 7
, I

'

CARTEA

Strat de condimente

GRUPA I

31

U t e plan te in stra turile de condimen te


PLANTA
Santolina

DESCRIERE

(shgal

Santolina rosrnarinifolia; h n z e adculare; flori galbene; I: 30-50 cm Thymus vulganis;frunze verde-cenqiu; flori roz sau mov; I: max. 10-40 crn uffiticosa' , flori gdbui; I: max. 100 cm; vqnic verde

FRUNWS FRUMOS
l

Dumbet

i mr

--srm l . :

.,5um chamaedrys; b p * I: max. 40 an;vqnic verde

flori mgii;

.X
2--s

(s&gaI
Pmunjel

cenujiu sau roz-purpuriu;i: Petrdnurn crispurn convar.


h n z e netede, verde-lnchii; I: 20-30 c

(dtea~&

: DECORATI

7
.BILE

1 I

Nepeta

(dreapcr)

I & , lgai-~emq 20

P I ~ X ~ & A M ~ ~ =

Conduqi

Trop"1run;flori galbene, rqii, po~ocalii, InAo-

Salvie

(sringa)
Criite (dreapta)

Savia degam; flori sracojii, Intloiqte In ocrombrie noianbrie;I: 90-120 an ,

Hyssopus of?icids ssp. ofidnalis; flori abc si mu

Viorele
ISBN 978963-8609281

brumoase, nepreten tioase, tolositoare


I

CUftivareaplantelor condimentare este atractivii nu numai prin ingryirea simpli, ci mai ales Ltoriti florilor aspectuoase $i h z e l o r Padimate.
Merid s l cultiva~i condimente: florile gi frunzele lor dspkdesc toatg vara un parfum plkut. Plantele recoltate se pot folosi nu numai pentru condimentare, ci gi la prepararea ceaiurilor medicinale sau a potpuriurilor. D a d alegeji plante condimentare cu flori aspectuoase, priveligtea frumoas5 va suplimenta avantajele anintite. Plantele condimentare sunt ideale plante de culturs ale terenurilor d a t e in dogoarea soarelui. Majoritatea mirodeniilor se davolta optim in soluri permeabile. Multe dintre acestea, in soluri sLace produc mai multe substanf~,aromatice.

h fm.

(Allium schoenoprasum)
P: 20-40 cm; plants cu bulbi, ce

se davolts P n msnunchiuri; frunze cu miros de map$ flori comestibile in inflorescence tip

de NB m I p&n&at, 4fim@i
b i n e s s M &e pe hn&l gw'i.

past. l&iiemdu@ pzimCLmlhs . grow& gt9tdafi-l$ urn-l pentm a re mmpam.

(Rosmarin us oficinalis) i: 30-1 50 crn; tufi mediteraneanl, cu frunze aciculare parfumate; flori violet-albktrui; inflorqte P n rnartie-iunie; flori comestibile; peren5; iarna necesiti%loc ferit de ger

., .
%
'$

PlantaJirosrnarinul T n partea stCLngH, la 30 cm de marginea stratului, iar in dreapta, la 45 cm de margine, ceapr peren3 piticti.

origanum, iarin fafada str tului doi cimbri~ori ~i o garoafs, la distanw de cate 25 cm.

f: 10-30 cm; plant5 tMtoare;

frunze mlunte, galben-auriu ce e m d un padim puternic de 1~bmaie; flori miirunte, roz-pal; hflorqte in iulie-augur; p e r e ~

(Dianthusgratianopolitanus) P: 10-20 cm; plant5 *toare formand un covor

(Origanum vulgare) 25 cm; fmnze ovoide, parhmat-aromate demolthdu- - tulpini tMtoareS-s&j

5 tap buruienilecu rlpiliga.

.lu rnulcifl stratul. hdepsr-

Udafi doar daci solul s-a uscat ~i sub adancimea de 2,5 cm.

larna, amplasati rosrnarinul in cask THiafi origanum ~i ceapa perens pitica toamna, iar garoafele primjvara.

a,.

a3 nv

*e(i.13 EJfn ur n2 a a 3 ~ ~1.10~ y s auljnd !S q u n unrj p ~ n ~ pour e u u -asn J uns m u o d d . .. iiu . i p ~ a~r~osi~aa33t.r~ ~.2. . d ap afiijizoduro3 ., .

Folossind blocmi de piatrii, izvoare $plante, amenajag o graw&ni cu efect


Gridina j a p o n d evoci frumusegile naturii in rniniaturi. Aceasta se compune din pugine plante vqnic verzi completate de ferigi, copaci rnici ~i a r b ~ tcu i flori. Punegi plantele in apropierea unui pPrhu rnic. Sunt decorative cascadele ce se revarsg in lacul din grading, in care circulagia apei este asieurats de o pomp5 de recircilatie. Plantele praentate &ai " locurile serniurnbroase ~i solul acidulat. jos
L L

CALMIA ( W a lar&lia) 1: 2-3 m; arbust Indesat, cu frunze vqnic veni, lucioase; flori campanulate de culoare albii, roz, rqie sau uneori bicolore; ?nfloqte In mai-iunie;

ARTAR

,&CONITIFOLIUM" (Acerjaponicum ,,Aconitifolium") i: 3-5 m; frunzele verzi, a d h c lobate, toamna devin rqcat-intens, portocalii sau galbene; florile ripstoare rap-purpuriu infloresc in aprilie-mai

SCHIMIA (Skmmia japonica) i: max. 1 m; arbust vqnic verde cu f u z e pieloase, verde-inchis; pe plantele femele P n mai apar paniculi alb-gdbui din care mai tPrziu se dmvold bace rogii; pentru a produce fructe plantagi plante femele p i mascule; necesita protejare Pmpotriva

(Polpodium vulgae) 1: 25-30 cm; ferigi vqnic verde; frunze enate verde-mediu & de 20-30 cm lungime; perenl

Dgdikm&&~i$~~l a 0 celorlalte planto, la bqwtd primiiwif hdcpart@l-im w L inferlo~re.

G&I

japoneza'

GRUPAI

33

Alte plan te in gra'dina japoneza'


PLANTA Pin negru japon~

DESCRIERE . ~
Pinus tftunbergii; arbore fndesat cu frunze aciculare rigide; 1: 6-24 m

bt.%!Pj

II

Lair {&pa)
Chipar,

Rex cmaa &riFoliaU; b w & , sepcembrie; 1: 1,5 m


~ ~ ~ ~

bace negre h

&*$:WcrQ

Ph w u japon~
Corn chinezesc

Pkm deasiAora .Umbraculifera"; frunze aciculare


vcni, lungi; E 4-6 m
corn[
1 s ; IIC

I I

hb~a) -

ramu~

male

Magnolie (&pol)

Magnum x sodangiana; flori cu partea inferioari roz; hfloqte tn apiie-mai; k 3 m

Pmw scrmlara; non ane p roz; aprilie-mai; E 3-12 m

PNn ornamental
E

Pmus triloba; flor~ Invoalte, roz; intloqte In martie-a~rilie:1: 1-2 m

RI

mai; vynic verde; 1: 2-.3

B IMP ABIIMP SRL

ISBN 978-963-860924-1

Amenajarea unei gridini mici

.-

? , m-~ . ,y

Printr-o phnifcare corespundtoare chiar ji in gra'dinile mici se poate reafiza o unitate armonioasa' de Aori decorative si de ~ l ate n le~umicole utile.

rn

,-

* .

Vegetatie a bundent i intr-un spatlu mic\


I
I

I t , . ;,\ > y e L +

7 ; \T.:-n:

L > I

,-.

LL -J -,?

,F
1

PLANTARE $1 ~ N G

DALIE
I n gsdinile foarte mici puneci plante ce se dezvold vertical. fn cele ce urrneaz3 v2 prezendm dteva rnetode optime. Economisiri spa~iu prin straturi indgate, deoarece plantele care se davoltZ orizontal pot atkna peste marginile acestora. Plantele @$Htoare plantate Ihn@ suporr sau cele altoite pe tulpinii Inaltii necesit2 spa~iu mic, florile gi roadele lor se produc la inid~irne. Alege~i legume cu perioada de dezvoltare scurrii, astfel p u t e ~ planta i ~i recolta de rnai multe ori pe an. P u n e ~ i florile p i planrele legumicole mixt, asrfel stratul va fi decorativ pi plantele mai shinlroase. (Dahlia) ruberculii pot f i planta~i incephd din mai; flori in toare culorile in afad de albastru pi negru; inflorqte in iulie-octombrie; tuberculii se adunl toamna p i se duc la iernat in interior, in locuri ferite de inghe~; anuala

PWULETI
(Ageratum housronianum) se p l a n t 4 in gkidinii de la mijlocul lui mai, dupl ce plantele au fost cultivate in prealabil in camerg inceplnd din martie; florile albastru-violet se deschid P n iunie-

RUJI GALBENE
(Rudbeckia hirra) plantele pot fi crescute h prealabil in locuiny3 tncepind din martie; rfsadurile se p l a n t e d fn strat de la mijlocul lui rnai; florile rip capirul infloresc din iulie p l n i in septembrie; anuali

Toamna pregatifi griidinile. Marcafi ~i executati drumurile. ?mprejmuitistraturile iniilpte cu perefi de 50-60 cm, din caramiti vechi. & . *..I

Umpleti straturile. Depunqi un strat de drenaj din crengi, apoi rulouri de gazon ~i compost crud, iar ca strat superior humus.

/
ORNAMENT^ '
(Phaseofus coccineus) 9: max. 4 m; boabe mari gi flori decorative; se planread de la mijlocul lui mai pin5 cel tirziu la inceputul lui iunie; anualP

_-/.. RIY-NOP'JII SANDER


I
(Nicot~anax sanderae) pot fi crescute in prealabil fn locuin# incepind din martie; rkadurile se planread fn strat de la mijlocul lui mai; florile albe, roz sau
Pn'mtivara amestecap sblul c u compost gi . Tngr&irn&nt - . organic. Construifi intre strazuri

, 1

rasadurite planhlar an&b cut& vate tn prwlabil F nl w r i knb.

/ CONOPIDA

tiMANGOLD DE FRUNZE ,,VULKAN" SAU ,,FEURIOn


(Beta vulgaris ssp. vulgaris ,,Vulkann, , ,Feurio") semsare de la mijlocul lui aprilie pdnf la inceputul lui iunie; distanp dintre plante: 40 cm; frunzele exterioare pot fi culese continuu incepiind de la jumltarea lui iulie; rareori bianualf

PETUNIA

(Brmica oleracea var. botrytis) dsadurile se planteaza de la mijlocul lui mai; de cum se form& cfp%ylnilerlia~i frunzele superioare; poare fi recoltad la trei luni dupa plantare; anuall

La mijlocul lui mai plantali fn

(Petunia) rkadurile se p l a n t e d in srraturi de la mijlocul lui mai; florile albe, roz, ropii, violet sau albastre se deschid in maioctombrie; anual5

jurul suportului cate 5 boabe de fasole ~i semanafi mangoldul.

Plantati in straturi florile anuale cultivate tn prealabil: pufulefi, regina-napfit, petunii,

--A

w a j a r e a ~ n eg i

. r.

u 'i

, , I\:, I , ~ ,. ! ~ , . ,. ~ ~,I!

1 1,: 1, I 4~ ~~I!,',: ~~, ~ ~ ~ ~ , b ~ ~ ~ ~ l 1 1 , ~ ~ i ~1 GRUPA


-- - - - -

34
- -

l.miaa ~ f l o uplrfwmqugabcrl; l M k e p Itn iuni1spugv~t; k3 5m

PLANTE LEGUMICOLE
lncepdnd din aprilie; recolt5 din iulie

die
1

I,

perioadi scurt;i de davoltare, 4-0 ~ ~ t i r n &

Salsa de rol
-

PLANTE POMICOLE (DEOSEBITE)

m i
9
.

I
8 -

din apriie; fiunzele exterioarese cukg din iunie


e coc ma1 repede pe pomii
m

..
I

. -

,L ,
-u*
O IMP ABIIMP SRL

..

-,

, ;,

dp

necesita spafiu mic; pate 6 planrat $ In suaruri flnri MII I. marginea drumul~ri

1 -

RO-P-02-10-026

ISBN 978-963-86092-8-1

SUGESTII PENTRU AMENAJAREA G ~ D I N I I

GRUPA 1 fr
-

--

Idei de plan tare

Flori an uale pestrite


I

i
Florile de vari simplu de ingrijit fmpodobesc cu minunatele lor forme ji culori toate coljurile insorite ale gridinii.

Pete cromatice in bitaia soarelui


Pute* amenaja i e h ti in scurt timp straturi de flori anuale mdtiwlore, care hfloresc luni intregi.
Cre~terea si ingrijirea florilor anuale este foarte simplii. Majoriratea florilor necesit5 mult soare p i sol permeabil, uniform umed. Cele mai ieftine sunt cele crescute personal, din seminte, ins5 nici cele cumpiirate de la produdtori nu sunt foarte costisitoare. Locurile goale din gddin5 se acoperii astfel, in scurt timp cu covoare florale. Experimentele cu flori anuale pot fi foarte dis-1 -. tractive. Replantarea stratului in fiecare an cu : flori de alte culori sau specii ~i soiuri noi nu necesitii multii energie.

- - -.

4
8

PLANTARE $1 ~NGRIJIRE

k
C

DEGETAR ROSU (Digitalispurpurea) i: 90-150 cm; florile roz, mov sau albe form& ciorchini inalfi; Pnflorqtdin iunie p h l in augusl frunze tomentoase, ovoide; toxic& pland r peren5 care tr5iqte ,, puiin; de regull bienali '

CERCELU5 (Fuchsia) i : 30-100 cin; flori campanulate r rogii, albe, mov sau purpurii, deseori I ~colore; hflorqte din iunie p h 5 fn octombrie; perenl dad este jinud la iernat P n cas5 in loc ferit de ingher

. 7 I

Pregatiti toamna un strat de 1.5 x 2 m. Sipai solul ~i amestewti plmlntul w un strat de compost de 5 cm. Neteziti solul cu grebla.

W a f i o piatra frumoasa In mijlocul stratului. Plantafi 7 n fundal degetari rofl la distante de 30-40 cm Tntre plante.

La finele lui aprilie plantati dalia. h f a p pietrei facqi gropi de plantare, amest$c@i solul xos cu compost gi qlantafi , . tuberculii.

La mijlocul lui mai plantati himenostema ~i sdnteiuta, iar intre ele puneti cercelugi.

( D a h l i a )
dente, fnvoalte aseman toare cu cele ale cactusului; infloreste din iunie p h 5 in octombrie,frunze divizate; tuberculii se scot toamna din p h l n t ,si se pku& in loc ferit de @her

(Phlox drummondi) ' . 1: 15-45 cm; flori scelate roz, pwpurii n u dbe; Innorqte din r u v t ! P n seprembrie; frunze lanceolate; anual5

Dt@ prknaPnRorire tuntie# xlnteiufele pentru stimularea dezvolt5rii noilor boboci.

6
!

Flori anuale pestrife

.,

,! /!ijiy! //;Rll(j!Iit~I/jI/~i~i ....


. . dI

. ..

GRUPA 1
-

30

1:
PLANTE ACOPERITOARE
' I '
I ,

Alte flori an uale


PMTA
pirid Ciucu$oari (dreapra)

ESCRIERE
Lobelia &nus flori ; o x n u &IR; h50q in mai-octombrie; P: IUI> cm
Lobularia maritima; flori albe sau roz; idoiqte in mai-octombrie;1 : 10-15 un
31
I'

lLtll:*

l>JL,,

"

11,

Floarea de piatd P o d a m grand~flon;8ori dbe ~i @bui, q%a inflorefte in mai-septembrie; t 10-15 a n

I
I,

Doroteantus
P 9

Domtheanthus bellidibrmis; flori royii, dbe, moi inflorqte in iunie-august; 1: 10-15 cm 1 ': 11(-~11i 1 7 Goderia grandiflora; flor~ albe, roz, r q i ~ q t e hiunie-ommbrie;f: 20-40 un

I II"~H,O

PLANTE SCUNDE

& @&

-.

Creasm coqului Celosia ~

(dre;lpal)

n .Crisratan; m flori gbui, roslauce; Wlorqte hiunie-septembrie; 1 :30 un

t S d &

o&in&;

flwi

Limbqoari

Ib&s mbdIata; flori albe, roz, rqii sau mov; tnfloq t e fn iunie-august; i: 20-40 cm

I
I

Kegina-noppl (dreapra)

kwh Nimriana sylvestris; flori albe; EnHorefteiunie-

I
,&
IMP ABIIMP SRL

Floareasoarelui. : ,.

-Ha

mtembrie; toxid; I: 100-150 cm

Canna in&; culoarea tlorilor variazi hue galben @ verde; Wloqte in iiunie-octombrie;1: 100-150 an

a u r p ~ ur ~v 3 assa3rpa
* n

rzueur~n2 n r uad ~ JVJJS

Gridini fium oasa' fi utili


S;idip'phe fegumjcofe gi condimentare h partea h s o n ' t a gi 'y o r accesibila'a gidhii. : D a d suntqi arnatori de m h d r u r i apetisante, plantafi in gr;ldin5 d k u r i de legume pi condimente obipnuite, pe care le consuma~i zi de zi, pi delimtese mai rare. Alegegi pentru acest strat un loc insorit pi aproape de budtikie, pentru a avea ingredientele in apropiere. Ca plante de bordu6 aspectuoase, szdiji salat& pstrunjel pi alte plante. Planrele legumicole pi condimentare necesiG soare gi sol permeabil, bogat in substanfe nutritive. Inainte de plantare incorporafi in sol mai mult compost d d t de obicei.
C R I ~

I I

1:
-

L L . PLANTARE51INGRIJIRE
SALATAC~PXT~X ;
( ~ a c t u sativa a var. capitata) ' ?: 25 un; dpIIfgni voluminoase, tari: frunze barte uocante; rbadurile 3n aprilie- ,

I -

(Chgaanrhemum coronm-w~ 75

cm; flori a s e m h Z w marpretelor; PnfloreSte iunie-septembrie; f'% cenqii; flori gi frunze mastringenre, bune pentru &a ~igarnituri; semhare: mar& mai; a n d 5

- (Rosmarinusofidnalis) d cu frunze verdc-alblcrui, d I t o a r ef d o r


Primavara devreme pregititi o suprafw de 1 x 2 m. Afdnafi solul, incorporafi in el compost $i ingri$imdntorganic in jurul stratului plici de pavaj aspectuoase pentru 2 a facilita accesul la strat pe orice
Agezafi

vreme.

MU$TiW ,,RED GIANT"


cu nervafiuni rogi bune pen salate; muah

(Permselinumcrispurn conv. crispum) 1 : 25-30 un; frunze dulci P n mhunchiuri, puternic gofrat verde-profund, bogate P n vimrnine; sembare:

h aprilie, plantafi T n mijlocul


stratului gi in ghivece salata dpipnii, la dreapta sa d a t a romanti, la a n g a ceapa.

Serninafiprintre ele crizan4 tern. dreapta, in fundal, pune$i rozmarinul ori scos din
La

container, ori impreuni cu acesta.

(Lactucasaciw

P: 20-35 cm; dp@hi hie, cu fiunze erecre, ondulate,

SALATXDE POI
(Lacma sativa var. u d s p )

1 : 20-30 m ;h z e dulci, ondulate, In rozete Iaxe; plantarea &adurilor: din apriIie; a n d . , . .


veni sau verzui-ropt-maroniu,

CEAPX ROSIE (Allium cepa) 1 : 45-60 un,frunze verde-albhtrui, &doash,! asembgtoare ierbii; cepe gustoase cu wnai

v d a u rqu-mmniu; gust q o r a~r40r; plantag

in bordura stratului semiinafi mu$awl ~i pgbunjelul. Mentineti solul reavin. ?n fafi plantafi d a t a de foi.

numai frunzele pe care le vqi consuma imediat. 6 Daca afi recoltat complet
J ,i.

plantele de un anumit fel, adifi un rind nou cu plante de alt soi.

paB:aTgmq
!span aupp aaqiay d n p !,?pl!qnsl$'

pas

molpm aIosEj

GRADINII

GRUPA 1

unden t i de flori

Trepte florale vernale

taji pe ziduri scun de, golqe plan te


;.t~-bdceformeaza' covor ji

pot fi fi..

vr

IZI;UXI !n!hua3-ap~an?rimy 'aplan ~ I U ! s ~ n y - a ~ du& r :a h o ~ ~:ara!ur n , ap mylad


N

~ A

eua~ad !!mar\ s r u b ~ 'aseo!snj 'asrrpuj azuny :ayun!-armw u; a1blogul fzm nes eneau e3 aqp 'a1e1d 'a1uap!ni aI!JoD 19

! F

'mpyps mmop3 ap uou f u n 09-0s:J (~~-!3 Jl!== urnd~) 3"ywoSn3n13

%!~U-A U!P a l e ~

ad !pm-apd~ UJa ~ b l o p g rzoJ !I ~ 'AOW J p ' uog ZZnUJ o~v= j 3rub~ <I-< : I
>Jl?OA03

vmmv

(PJ~~qngr)

!n!hum-ap~ar\azuny

un g-01 :3 :n!~u@e-ap~a~ a z u y ssn2nr , alunr a b i o :ZOJ ~ ~uolj :equa(q d t p e ~ s

-.

o n OE-<I :1 ' J ! . I q " 0 1 3 0 ! e "

L b l E l
mrnso-ea.
(EIOWJP) $!ulaq9a~n

p ! p p as a l p . !roltu ap apolj : r o n n n F u e . F H

E ~ ~ I S )
t

% -! I ,,-- - 4 ,

,,

q;3,,+
I------

- '3U0103

*axoJnpa aap 0-JJ uwipr.12uip map rrrrrojsmn ia p3un\ w p a mm\d aawy ~ a\i~op d . ii . i y p m ap ~ tyog ~
A .

Sirbiitoarea sim turilor


Bolts de trandafiri Inmiresma$ fi covorul pestri~de flori perene
produc un efect impresionant pe aleea din gridink
Bolta de trandafiri irnprurnutii o nor5 de rornantisrn oridrei gr5dini. Alegeri trandafiri cu parhrn inrens pentru ca piigind pe aleea inconiurad de flori s5 v5 rkfeye parfurnul lor suav. , . Trandafirii se pot asocia de rninune cu perene Enrniresrnate gi plante de bordura. Acorda~i aten~ie ~i cornbina;iei de culori pentru ca priveligtea s5 fie cu adeviirat irnpresionant5. Este importanta situarea srratului ,si calitatea solului. Plantele prezentate aici prefer5 soarele gi solul bogat in substanje nutritive, perrneabil.

TR~NDAFIR URCATOR ,,~PHIRINE DROUHIN" (Rosa ,,Ztphirine Drouhin") i: max. 3 m; soi vechi, padimat de trandafir de Bourbon; flori mari, semiinvoalte, roz; inflorqre din iunie; la sf2qitul verii Inflorqte din nou; frunzis

IARBA-GRASA ,,BRILLANT"
(Sedum specrabilis ,,Brillant")
pentru a supplantelor.
g

TRANDAFIR U R ~ T O
simple, alb-l?iptos, & mlnunchiuri dense; inflorqte fn iunie-iulie; soi cu o singud fnflorire pe an; flori cu parfum puternic de tranddr sabatic; frunzig lucios, verde-lnchis verdc-cenugu; perens

CIOBANULUI (Echinops bannaticus) P: 80-120 cm; flori globu loase, fepoase, albastre;

brans pentru albine; fru ze verzi, palmate, cu ma gini yepoase; peren5

(Scachys byzanrina)

i: 10-35 cm; inflorescen~e cu flori m h n t e , violete; inflorqte in iunie-august; frunze verdecenqiu, Ikos-p5roase; vqnic verde; peren3

i: 30-60 crn; inflorescenpeforrnate din flori mici, pathmate, albasrre, dispuse pe tulpini lungi; inflorqte In iunie-august; frunze verdecenu$iu, vqnic verzi, cu p&m condimentat; perens

i: 20-30 cm; flori simple sau lnvoalte, albe, roz sau rogii, flexibile; hflorqte in mai-iulie; frunzele asemhltoare firelor de iarbl, verde-cenugiu formead covor vegetal des; vqnic verde; peren3

I -

tran?%f~m.f&~ @W$

-mrw&*w

Dianthusdelroides; flori albe sau r*~, tnfloqte tn iunie-septembne; t: 10-15 c

mai; hmk f o d covor v&

t: 25-40

TRANDAFIRI

Hibrid de trandafir

Rosa .Dufrwolken;flori ro$; inflorqte tn i u n b

tnflorqretn iunie-august; i:2-2,5 m


-IIWUWUU

& . I

xi

lll l . I -

Syringa vulgaris; flori albe, PI qre in mal-mnie; i: 4-6 rn


Wisteria sinensis; ciorchini de flori lungi, albqrri; infloqte tn aprilie-mai;k 6-10 m

Daphne maenurn;flori roz; intloqte h februarieapdie;1; 0,5-1,3 m; toxic4


MpoIia H s o d ; flori 4; t & + . T n aprilic-mai;2: 3-3 m
RO-P-02-10-030

ISBN 978-983-86092-51

SUGESTII PENTRU AMENAJAREAGRADINII

GRUPA 1

Strat pen tru flori inalte

multiple, cultivind flori h a t e ji zvelte,

cu inflorire indelungatii.

.a xu 4-

Strat pentru flori lnalte

GRUPA 1

39

A lte plate in qtra tul cu flori


PLANTE

inalt~

DESCRIERE

Helenium .Kanarian; flori galbene; hfloqte E n iulie-septembrie; I: 100 cm

-.dph&um; flori aibasae, ra, albe; Wloregte i iun-brie; 1: 80-200 cm


~.~~WRPIP.I~-~~,,IIIIIII.III,iI ,,*I .

'

~osrnos bipinnatus; flori albe, mz,mgn; Infloreste tn iunie-ocrombrie: 1: 50- 110 cm

u r u s ;flori albe, galbene, portocalii, rqii; hflore E n iunie-iulie 1: 100-250 cm

~ d t o r Rosa .Pink Meididand";


iunie-octombrie;1: 1-2 m

--

ISBN 978-963-8609

SUGESTll PENTRU AMENAJAREA GRADINII

,
GRUPA 1

Pe terase ;iiin gridinile din faFa a :i


) .

7
F-

Sempervirescen te pitice in vas

'

--

Plantbd forme ameliorate spedale de sempervirescen te pitice, chiar ji pe terenurile mici pot fl amenajate gr;idini interesante.

yr

m 00-01 :I !n$nuaj-nnsgqp auadai ary !a!p!-ap! ul a ~ h o prwnep j eod

I =
$"!d

Covor pestrit de tlon


I

Amenajag un strat de o h u s e ~ fimecawtoare e prin asocierea de plante perene acoperitoare de sol nepreten$oasefipfante pitice cu tdpina' lemnoasi.
Gr3dina de plante acoperitoare de sol p a t e fi la fel de multicolor2 fi impreionant5 c a pi cea format5 din plante halte, cu condifia sa asociaji plante, culori pi forme corespumi5toare, respectiv sa armonizqi perioadele de Pnflorire. Stratul praentat mai jos este compus din patru soiuri de brumarele cu frunze subulate, dteva plante scunde, vqnic verzi, cu tulpina lemnoasa ~i perene acoperitoare de sol. Aceste plante sunt de fngrijit, necesita sol cu humus, intr-un loc

B R , , m W N

B Z m (Phlox subulaca , O w n Blue Eem9 9: 5- 1 0 cm; b m d covor wd;flori db&gm-ayd;@or+ Pn ap&emak frum acidart; puternic expznsivk

BRUM~ELE ,DAISY HILL" i l l " ) (Phlox subulara "Daisy H i : 5-10 un;flori roz-aprins; infloqte in aprilie-mai; fiunze aciculare; form& covor vegeml Pntins; pereni

CIUCU$OARA
9 (Alyssum saxarile) i: 20-40 cm; flori milrunt%; galbene; Pnflorqte P n aprilie-iunie; f u z e cenqiu-verde; hrana pentru albine; pereni

'I'

r'4

BRuM~(RELE,,Mo-~ (Phlox subulam ,,Moerheimiin) 1 : 5-15 cm; flori roz-fnchis; lnflorqte P n aprilie-mai; frunze aciculare; formead wvor vegetal; peren3

/"
. I
\

C%

form&

wvor vegetal; peren%

CERCEII-DOAMNEI (Dicen tra eximia) i: 20-30 cm; flori roz; inflorepe in mai-iunie; flori asemanatoare ferigilor; frunze penate; formead covor vegetal; pereni

CIOCUGBERZEI ,,SPESSART" (Geranium macrorrhizum ,,Spessartm) i: 20-30 cm; flori alb-roz; infloreptei'n mai-iunie; frunzele cu p a r h picant capltii culoare autumnala; acoperitoare de sol taratore; perenl

MOLID ,,NIDIFORMIS" (Picea abies ,,Nidiformisn) P: 100-150 cm; vqnic verde; conifer pitic; frunze aciculare verde-mediu, partea superioar5 a tufei se adsncqte in forma de cuib

un OZ-<I:I Aun!-!w

q ahog; !nun

:1

,$IOF-ZOl
111

m oz :I ~auqwacbs-~snWle q &uopq FlOU ! , F d Us!SmW a 9 W

IISOH I$ Zolr

fn conjurat de flori
fn ambianp emanhd calm pi linipte a arbqtilor pi a plantelor urca'toare m a t e pe suporturi viputeg relaxa i h &&
COrnGW (Clematis via&
,Beety C4+4) 1 : 3-3,5 m; plant3 urdtoare cu tulpin8 1 - e flori albastre, In f o r d de c l o p s infloqte fn iunie-idiq fn septembrie M o r e p din nou; fiulaze ovale

I
-

Arnenajagi In grzdins un loc de recreere inconjurat de flori. Plantele urdroare crescute pe suporturi de lemn ~ p r o t e j e d de v h t , de privirile indiscrete pi v5 indnt5 ochii cu privelitea minunat5 a florilor. Pl5cile de pavaj q a t e P n fafa bhcii Impiedid uzarea ierbii. V3 putefi delecta de acest loc de primsvara pan5 toamna, cu wndijia sg asociag flori ale &or perioade de Inflorire se succed. Alegefi-le astfel i n d t s5 fie prinrre ele pi dteva flori inmiresmate. Plantele prezentate aici necesid soare, precum ~i sol bogat P n substante nutritive pi permeabil.

I E D E ,GOLDHEaZ" ~ (Hedera helix ,,Goldherz") I : 5- 15 m; frunze verde-inchis, cu desene galben-auriu; vqnic verde; toxic2

-- ,

CiiLM ,,MARLESII"
(Viburnum plicarum f. tomentosum ,Mariesiin) i: 1,2-3 m; inflorescen~e plate, in forma de farfurie, 9 albe; inflorqte in m a i - i u n i e ~ ~ frunze verde-inchis,

J
I

CRW REGAL
(Lilium regale)

P: 60- 150 cm; flori albe,

inflorqte padimate, In iuli~. in form5 dosulde petalelor pdnie; - este ornat de o dun@ roz1 mtaniu; frunze hguste, verdeupiu; plant5 cu bulbi

/,

RODODENDRON ,ROSEUM ELEGANS" (Rhododendron ,,Roseurn elegans") i : 1,8-2,4 m; inflorescenfe mari compuse din flori purpurii; i d o r q t e in mai-iunie; frunze vqnic verzi, lucioase

(Veronica austriaca ssp. teucrium) i : 15-60 cm; flori-lumhare albastru-aprins; ^ d o q t e in mai-iunie; arbust cc se extinde lent; frunze verdefraged, ovale; perm2

(Saponaria ocymoides) i: 10-20 cm; arbust b r m h d covor vegetal; flori stelate cu parfum dulceag, roz; Inflorqte P n iunie-iulie; frunze mici, cordiforme; perenii

'

RODODENDRON ,,DAVIESIIn (Rhododendron ,,Daviesiin) i: 1,2-3 m; inflorescen5e compuse din flori albe cu desene gdbene; Enflorqte in mai-iunie; frunzele Inguste, ovale, toamna se colored in galben sau portocaliu; frunze M t o a r e

:"~-uJq@

p r a d fun08-05:J !JOB r&p!p$ -

:-~';4JBEqp w

1v*m109.a**

q q s w t r w x ~

!alewrylad 'alalo!n !JON :esaromau e!npS

" 0

pr~gl Wqam pqd :m i-2 :!

?~'!!h".n?@%-apM

W R v fa Z-1 4

k -

:wqp '!!f01 YOI 'aqp p o ~ rdw~ f


guaiad ?an ~ 1 . :J~!ripe 3 "sPlO9" &P,@

n,'

Florifedbe reflects" lumina luminhd In orele amugului &d florile pestrip nu mai sunt vizibife,
Plantele de ling5 terasii au efecr elegant atPr in timpul zilei d t ~i seara. Florile albe ~i frunzele pestrife stducesc indelungat dupi amurg. Cornpozi~ia din imagine esre aldtuitii din plante cSf&ate pe pere~i sau plantike in c i u b k Florile ~i frunzele h c atractive terasele in special seara, c h d parfumul lor este foarte intens. Plantaji pe balcoane sau terase flori a &or parfum v5 ademenesc ~i dupg ~ p u s d soarelui.

(2ImdArrS (Clematismontana)
P: 6-12 m; florile parflmate, simple albe sau roz ^doresctn rnai-iunie; s e cqlr5 cu ajutord ~etioldui frunzelor, tlland

GLECOMA ,,VARIE (Glechoma hederacea


,Variegatan) i: 10- 15 cm; florile violet apa in aprilie-iunie; l5starii at2rn5 tori sunt acoperifi de frunze rotunde cu marginea albi; trebuie pus5 la iernat in locuri insorite, la temperatura de 10-15 "C;peren5

SPORUL-CASE1 SPECTRA WEISS" (Impaties Neu-Guinea


,Spectra Weii3")
1 P: 25-40 cm; flori albe

aprilie-octornbrie; frunze lanceolate verde-inchis; anualii


i

(Argyranthemum frutescens)

P: 30-100 cm; flori albe tip

" " "

capitul In mai-octombrie; h n z e sectate verde-albbtrui; trebuie iernad P n locuri lnsorire la temperatura de 10 "C; pereni

REGINA-NOrpI SANDER

~idii

i: 25-50 cm; florile albe apar in iunie-octombrie; fiunze lanceolate; anudi

S m m A (smto1~~a chamaeqprissus) 1 : 30-50 an;fn imagine q t e pe ntlpinil halt% flori i galbene fn for& de nature; " A&rcp 2n iunie-august; h n zele verde-cenupiu cu p a . & wodimatat se mamiid cu d e a&e f&@Iut; J x ! E &
I

P'

(Hedera helix

,,Ingobertn) i: 9 m; frunze verdecenu~iu cu creioniri albe; plant5 ag555toare vqnic-verde

VeriBcgi u d w d u l u i ~i pe vremw midi udafi n'lnic. Tndep&t@i regulat florile ofilite.

va ci@ra f5r6 @jutor.

kg@ liistarii d m a ~ l ucte i supott, mai taniu planta se

i;l-&oBq

% nnes aqp

"P-Z

=p!-JF! :arumE , ~ W
'

1
1

SUGESTII PENTRU AMENAJAREA G ~ D I N I I


-- -

Griidina este o parte a casei

In trare urnbriti

Gridina de hjada' umbriti, situat5 la nord se poate fnflum usep prin sidirea de plan te adecvate.

AN-

plan te in stra tul aflat la soarL


PLANTA

I
1

Pmussenulatl; flori dbe, roz; lnfloqte b aprili-rnai; l: 3-12 m

Maocbier lmardcii:flori dbe: hflorqe $ aprilie-mai; t: 68 m

1 1 I

ACOPERITOARE DE SOL ~FLORITOARE

brumare~e
\

m o x subdam; flori vauna ae la alb la rqu ~i vide%tnflo n b a p d i e r n a i ; k i - l l m

1
I

h d u l a angwtifbfiia; flori violete; 1nfloreg-ein

Flutuq k-1

Carmas bipimms; flori albe, m, q i i ; Mlorgte t: h iulie-oaombrie; 1: 60-120 an 1

?::-2

M~galttt? africane
8 -

Dimorph~uheca sinmra; flori albe $ @en InAoqtt h iunieseptembrie;1: 30 an

Flwe C pi

r a m dy UF , .. RU . ~ ~ranIruam IB ~ u a rap1 d
n

(E~UF~

rqp !S auaqp% % p u o d POU :eJeqo/J!pu


I

1!13ouren

W O L H ~PV XUWLd

m 51-01 7 ~s&e-prn u~a ~ h o p.!!XU j


M ZOJ

q$ 'acl@ !log . ' e r o p ~ ~ WC~JIO~ d


~ L u - ~ !

@J mJg p !JOB ! ~ 0 p J I d VJ~po3

m wz 3R

qa~hopl

w.r% aP Qpw

4 .

I J O n3 ~ mrqd a ~w p uip JEJJS un .i f, ~ l ~ u a v * i ~ oap u 101103 un Jo\inysnuI ~ i Uy Iijau~a~q v


I

Ffori cu lngrijire simp;i


Stratul de bordura' din Bori in cculri calde confera'
(Chamaeparis lawsoniana
: 2-3

intririi o noti de ospitalitate.


In acest strat extins pe o suprafa55 mare florile plantate des ZORELE ,,HIMMELBLAUn formeazs benzi multicolore. (Zpomoea tricolor ,,Himmelblau") Gardul sau zidul din fundal ofed un decor deosebit stratului T: 3 m; flori albasrre in form5 de trompeci, cu centrul alb; de flori ce se qterne ca un covor. Plantele ag555toare anuale pot crqte dj5rsndu-se pe gard sau atarnind de pe creasta zidului. 'inflorepe in iulie-octombrie; fnfiinpgi stratul intr-un loc situat la est sau la vest, pentru a nu fi frunze cordiforme; anuala expus soarelui corid de amiazs. /

,,Eilwooodii") m; fiunze verde-albiistrui, solzoase; ramuri dense, dezvoltare lentli, in forms w n i d , vqnic verde

BALSAMME PITICE ,,ACCENT BRIGHT EYES" (Impatiens walleriana ,,Accent Bright Eyes")
i: 20-25 cm; flori simple, rozpal, cu Pete rosii; infloretre in mai-oaombrie; frunze verdeinchis, oval-ascugite; crqtere tufoas5 P n covor vegetal; and5 I

Crepere p d a b l l l : Tnceputul Iui aprilie; lnmuiati h apa semiflele zorelelor timp de 24 de ore. Semanei-le h ghivece de turba.

Afan@i adhc strerM. Amplasati tutorii destinati plantelor agigtoare. Plantati chiparasul.

I
I

J W

,,LADYIN RED"
(Salvia coccinea

,Lady in Red") l o P : 30 cm; ciorchini de f m&unte, rogu-stacojiu; inflorqte P n maioccombrie; frunze verde-fnchis, o d e ; soi scund; anuals

De la mijlhwl lui mai pun@ T n fa@ tutoritor Pn p8mant zorelele h ghivece. Diviza$istratul qi plawi jab@.

4 (distanph

P l a W bensile stratului bairnmine de cwloare identW de plantare: 25-30 cm). Mulcifi $ udafi solul.

BALSAMINE PITI ACCENT WEISS" (Impatiens walleriana


,,Accent Weiss")

T: 20-25 cm; flori simple, albe; Pnflorqte


In mai-octombrie; frunze verde-Pnchis, oval-ascujite; cregtere tufoasH tn covor vegetal; anual5
1
.;*
t

..

..

BALSAMINE PITICE ACCENT SCJ3MtLACH" (Impatiens walleriana Accent Scharlachn)

,,ACCENT RED STAR" . ... . . ' ' flrnpatiens wderiana ,,Accent Red Star") 1; 20-25 cm; flori simple, rogu-aprins, ,-.. .
* .

r-

f: 20-25 cm; flori simple, rogu-scarlat-intens; Fnflorqte In maioctombrie; frunze verde-hchis, oval-ascugite; crqtere tufoasii in wvor vegetal; anualii

dungate cu alb; Pnflorqte in mai-octombrie; frunze verde-inchis, oval-ascufite; crqtere tufoasii in covor vegetal; I anualli

La hreput canduce$ c u grija lujerii zoreklor pe rnaterialul de legat pentru a se putea catara pe gard.

Cont

P. --

fn jurd terasei

2
IERBURI DECORATIVE

stratul adat la soare


PLANTA

I I DESCRIERE
I
,
Corraderia s e l l m a ;flori argintii; Idorqte hseptembricoctombrie; 1 : 1,2-2,s m

PERENE
1

Lavanduk an^

Coada-soriceldui

AchiUea d&w; nor1 gdbene, 1-02 sau ~ i i ;

."' '
Lobularia
Lobularia maririma; flori albe sau viol, --.Cumare; inflorqte :--4-octombri

Creasta-cocoydui Celosia crisrata ,Plumosa"; flori galbene sau rqii; t-g--! n iulie-septembrie; i. 20-50 cm &apt4 I

&d zr5m ~ & Tagaaparula; flori galber


Ill1 I - I I Y I C . J u I ( I h l

tdonge & iuoiboctombhcjr; AWN


I

Verbeni
L.

'

Clematis
Infloqte In iulie-august; t: 3 m

'

Cinci-degete

PorenriUa frutiwsa; flori galbene, albe sau rofii; tnflorqte in iunieoctombrie; 1: 0,5-1,5 m

SUGESTll PENTRU AMEMAJAREAGRADINII

Minunate ji utile

Flori consumabile

I
I

fn oricare col~ d gr;idnii pot ti plan tate flori consumabile, folosite la decorarea sau condimen tarea mhciru~ilor.

m c ,1

*.~ ..i ( ~ fap i u nldans j J uns IS


/ ~ I ~ . J3 E 0 3 FJ ~ $ v 3n EA ~ 23 1 733~ed 130p3 a?
'~pun3~

vueld rv irn3ap 3t.m un . i ~,~ / ~ u a u r v

Porme ff ccolorfpure
'Pn pkfide din hp casei sunt decorative s a n u i hrme p m e d c e , pitrate, dreptunghiulare
Stratul prezentat este compus doar din dteva plante sc flori de culori pastelate, cu frunze argintii. Compo nioasii este mai decorativii d& plantele f o r m 4 pii trice. Centrul este accentuat de un cadran solar, Pn'nd Sh acest p a t e fi folositii 8i de o adiipkoare de p&&i sau o statuie. Stratul este cel mai viu colorat in aprilie-iunie, garofitele, brurniirelele Douglas, t o p o q i i gi panselufele. Frunzi~ul vqnic verde la jdqului 8i a1 garofi~ei oferg o priveli~te plPcud 8i P n timpul iernii, ceea ce este foarte important P n cazd straturilor vizibile tot timpul anului. Plantele enumerate mai jos se dezvoltii corespunditor in locuri expuse la soare, sol &nat si bogat f n substanie nutritive.

I
I--

9-c

F . ; ?

B R U M ~ E L EDOUGLAS ,,LILAC CLOUD" (Phlox douglasii ,Lilac Cloud") 10 cm; flori albasrru-violet, srete, hflorqte fn mai-iunie; f m aciculare; form& covor; peren5

/
k 25-30 &;&rile $ & r e ,
invoalte se deschid in maiiulie; perenii ce form& covor; h n z e verde-cenqiu asemkiitoare ierbii; pered

1' /
rn

Tn&pkta$ gazonul de pe pofliunea de term mama, afanati sold $ ame&erni-l w compost.

1 vm.

P e r i d a de plantaw: prima-

?ncetwul matului azezafi pe pat de nisip de cm o placl 2 de beton de cm. Fixati pe


15 40 x 40

placa de beton un cadran solar.

(Stachys byzanrina)

JALES

i: 10-30 cm; florile nGmnte, roz formau5 ciorchini; ldorqxe b iunie-august; fiunve h o m e gri-argintiu;

pere&
Rantati gamfiple In forma locurile ramase libere plande piuat, 'lnjurul cadranului 4'tali penselute, toporag 3 solar. O n bordura stratului punei brumtirele.
In
Si
jaleg.

I-

(Viola cornura) i: 15-25 em; florile miirunte gdbene, albe sau violete, d P p toare cu cele ale panselugelor, hfloresc in mai-octombrie; se deosebesc numeroase soiuri; frunze ovale; se innoiqte prin

m
-4

I d
f

np

(Kiola x wirtmckiana ,,Chrystal Bowl Sky Blue") 15-30 cm; florile albastru-deschis oresc in martie-mai; frunze ovale; bianualH

T&i@lastarii jalezului pe margini, pentru a obtine o borduri dreapti. Daca toporagii sunt prea mari, scurtati-i pana la iniltimea de 5 cm.

Divizali jale~ul la doi ani. Plantati panselulele in fiecare an toamna sau primivara; topora~ii se reinnoiesc prin rasoandirea semintelor.

ru:, 05-$1 :J !a!iqtuo~m-!euru; a~.+xopl :aq@nes $01 'auaqp2 pop :urnuray3ue!p~

Put3 ynso e q q

WJ 51-s : !!a!ln!-a!un! u l albrogu; :!!So1 nes z o Iaqle ~ !IOUrumlom~ ur~yduras

dmlay3aln

083

m ra

-9

"

Farmec juca'uf
&n cazul stratului rustic fbrmat din flori tradifionale nu trebuie
Perenele - plantele condimentare, tufele, arbugtii, plantele urdtoar e sau legumele - se pot planta fntr-un ansamblu pestrib potrivit gustului fie&ruia. Semiinaji flori anuale sau bienale ce se autoreproduc, de exemplu garoafe, gi 15saji-le in anii urmiitori sii se fnmul5easd de la sine. Astfel v% puteji delecta cu ansambluri florale mereu noi. Stratul rustic poate fi situat In griidina de fafa&, dar pi aliituri de garaj sau gard. Plantele men~ionate mai jos prefed locurile fnsorite ,si sold bogat in substanse nutritive, cu humus ,si permeabil.

SCAIMKGijaESc (Onopordum acanrhium) f: 180 cm; ciulin ce se

m A p m

URCATOR

,,KAMMENTANZn (Rosa ,Flarnmentanz") i : 3-5 rn; flori ropuaprins; infloqte f n iunie-august; toarnna m i i q e aspectuoase; se poate urca pe pergoli, gard, suport din Ppci

1 i

CINCI-DEGETE (Porentilla &uricosa) 9 : 30-120 cm; arbust rezistent la secec, flori r n h n t e , galbenauriu; hflorqte in iunieoctornbrie; frunze verzi, penate; adecvat pentru gard viu pi

GAROAFA (Dianrhus barbatus) i: 45-60 crn; flori p a r b a t e , roz, rogii, albe, rnonocolore sau bicolore, Pnflorqte in rnai-august; frunze veni, lanceolate; autosemhare; L:---lx

-$OR (Delphinium pacific) i: 150-180 cm, florilumhare albastre, violete, roz, albe; inflorqte fn iunie-iulie, lupg tiiiere bflorqte din nou in septernbrie-octombrie, dar rnai moderat; legagi planta; peren% toxid

p a d :m 09-OE :j % j n ! m ui

* & o m

IS)

euuad f 1 ~ 09 3 1-09 :j :auqmdas


!a!So~ duenu ap nes

sb~ogrq
1

aqp !log : $ l q : m o u ~ a ~ ~

I
PJdmJP)

cuarad I U 1 3 s 1-s q 1 :a!un!-reru u! alhogu! :auaqp% pog :ant. urn pa^

gzl%-eqn~

*aJZ:o3!plsapuj. iS ~ ~ 0 3 s n 3 ~ m iS~ a ~y e o ~ ~ u n d~i~eqin3 sa~o~ ap iJn3oI .I S E JOA ~ are UJ a~a3tid n3 i u a ~ JOA aliresd . pzp !uip~.z3

Atrigitoare pen tru pisiri


'%cZ alege$ cu grija'plan tele, pute$ atrage m ulte p&&ih gr;idin&
Gddina atractivii pentru plslri posed2 patru calitlji fundamentale, astfel pb5rde sigur se simt bine in mijlocul ei: hranii, apl, locuri de cuibiirit gi ascunzipri. Vara mulre piisiiri se hrbesc cu insectele atrase in @dins de numeroase plante fnfloritoare. Toamna ~i iarna, p&arile sunt recunosdtoare pentru seminjele sau boabele multor tufe autohtone. Plantaji tufele in grupuri sau in gard viu des pentru a asigura locuri corespundtoare pentru cuibPrit gi ascunzi~uri. N u pot lipsi nici dsujele pentru cuibgrit gi adlpiitoarele, inaccesibile pisicilor.

mau CATANANHEALBASTRA (Carananche caerulea) (Fdda) I :40-50 cm; flori h form&de P: 40-60 cm; flori violete pe tulpini ca de shmi; Inflorqte . ~ n d o p , penkte, r * , raz? iunie-septembrie; frunze purpyrii, albe sau bidalore; Inflorqte h iunie-oetambrie, Pnguste; fn general m u d s sau frunze d e ,d - h c h i s ; planbienalg d peren3 i e m d fn locuin~5

CLEOME (Cleome spinosa) I: 0,61,2 m; inflorescente ~nalte compuse din flori 'albe, roz, sau purpurii; fnflorepe In iulie-octombrie; f ~ l n z lobate, e p9roase; a n d 5

F
Irr-

/
TRANDAPIR PITIC

Plantare: primavara.AfinaJi un teren de 1,2 x 1,5 rn. orporafi tn sol un strat de 5 cm compost.

La 30 cm de marginea posterioara a stratului, plantafi un grup de catananhe albastra, iar in rnijloc gapte salvii ro~ii, la distante de 25-30 cm.

s c I: 30-40 an;flori h v d t e , dbe, e n f l o w fn iunie-sepwmbriq f h l z e lucioase, verde-hchis;

p"ng

13

In fa@ m l n a f i eondura~i, lateral fluturql, deome ~i lirnba-rnielului. E n l ta germinare, udafi semanatura zilnic.

Fixag yawl cu trandafirul pitic de zid. Suspenda~i fucsia T n fundal, In penumbra.

1 : O,G1,2 m; flori albe, roz, rqii, asemihinptoare anemonelor; fnflorqte in iulieoctombrie; frunze fin penate; mud5

rogu-aprins, crem, ro~u-somon sau violet-inchis; fnflowte In mai-septembrie; fiunze verdeh u l c h i s ;a n d 5

(Tropaeolm) I : 25-30 un;flori galbene, portocalii sau rogii, simple sau hvoalte, sau flori mdticolore; fnflorqte in idie-ocrombrie; flori, h n z e cu gust condimentat; a n d ;

mm
GRUPA 1

53

FLORI $1 IERBURI

nPn trll niiciiri


DESCRIERE
H&dus m u q hfk~rqteh iunicprembrit seminp d i n a v , l: 1,F2 m
Rudbeckia Mgida; fnflorqte h iulie-septembne; atrage inseaele; P: 60-100 cm

I PLANTA
loreadi

Cora~mter horizontalis; h ~ o q t In e mi-iunie; din a u w baabe; 1:30-90 rao

bpecu de Kosa;Tnfloresc in iunie-septembrie; m i c q

E u o n p u s europaa; h f l o q t e hmai-iunie; frum din august; 1: 1-3 m Sorbusaucuparia; A d o r y eIn mai-iunie; fructe din qrembrie;k5-15m

Cornus mas;infloqte In martie-aprilie; fmcte din august; i: 3-6 m

I Crataegusm o n o p a ; fnflorqte in iunie; fructe in


august; 1: 3-7 m
ISBN 978-963-86092-8-1

.a[-!iez!n!p !d ~ J L U ap ! J !nlnQ~o3-eunJ3s ~ ap ala$ueld ! ~ w c n!ue s E-z el .ue a ~ e ~ ui ay a$eiu~wesuia~

p~e6 !$eseldwe'a!onau a ze3 ua .$elnh al@ueld !&pn 1311nA73n 3s p da>u! pup

U~J a ~ b ~ o p fgqp u g areop:, ap a p a d p u p n3 6 a i n ~ a ~ s

a~uapuad ~oSn !u!dln~ !5 p ~ s a p u ~

n 4
k

ts!q:,u~-ap~a~ aseop2 ap luns alo!loj !:,up ' a l p u!p asnduro:, a l a z u n ~ :~sn%n~-a!un! ~ UJ a15a~opul :~ol!u!dln~ I ~ J UJ ~ A asnds!p lguaqp8 a.moln2 ap ~ a l ~ ~ ~ u r p nu oalur u ~ 8'1-1 :J (,"s'Jrl~103"
~ s o = : l L:IIIIU~JO~) ~-~ c'aa3~~~aqo3" ~ O d l L S lIllTfI3VX-VCIV03 l ~

e p n m p w l d :!nuan-n~lseqp anzoln:, ap luns aseoqd alazunrj :apqura~das-a!un! UI a l b ~ o ! pp ~ hap pur~oj u $ ' ! p o ~ o dnes auaqps % q p !S 'O J p o p !;nelaj!m a p a d

.sournJj alonzap JOA as w s m e


p un%py $ a n d 'maas S ! alaieos aurq p ~ a 1 0 1 a m 'alsnqoJ

!$

'IIQA

! u a h:,!ubn

JOA as a p r u m s ' p p l q ~ w p u~ 1omsqo un p q w ~ d '!rnp& a~ nes alos~ad ad ad& c a 3 p ~ a m!u!dpl d m a.mo~@p alameld el 3uaIspJ 16 sap himqn:, a m o l p p amny tw a q d S ! a ~ u q darose @mmtd r q ~ m m d * w m $ma * ~ E U

L U

: !:a!unpcu ul %aopil Iqp nes n b i ap a p o : ~~ n ~ ! ~ o d o u ~ ~ ~ O s n r p u e r j ~

1 . q

*apJuamuro ast~ aseorcrny ui v .1~Snq.n iS n~ a .~, ia~oua~aird ~ i ~ . . mru J uns gr~rid ap ap~darj

'@

m !f aqp !IOU !emuour spsm

our a1n~wa13

auel

II

rrn

-!p~op army ~ E J E A o ~ s~q E ~~sar n1~~p nihds . 1 un ad auiiqo i i a ~ aumd nm ~ . ii d. ainqn


'~RO n n JE n R 3~ ~mid 2 p ~ J N E J J S n 3 alr~npi~ PU~JJPDUJ

Flori de vara' ji toamna A


a

- . . . .-

PLANTARE $IINGRIJIRE
1 : 0,6-1,2 &; inflorescenp plate. aldtuite. din flori rop-dnabru; Pnflorqte fn iunie-august; frunze lanceohe; perenii

Pfantelese dezvofta'h o s fhgii ziduri fi ampera' cu ffori minunate s u p d f d epale.


Arbustii djiirltori, protejagi de pereti, vor crqte foarte rapid. Plantafi in f a p acestora perene si plante anude, in ordinea indjimii plantelor. Arnenajafi florile in grupuri mai mari. Pentru bordura stratului selectati perene semi3ndte si plante anude cu inflorire indelungatii, de exemplu muscate. Plantele stratului de bordud din imagine p r e f e ~ locurile insorite gi sold permeabil, bogat P n substanfe nutritive. M c i j i ~erenele Pnalte. Tgagi replat florile uscate, stirnuland astfel Pnflorirea abundents.

TRANDAFIR

,,SYMPATHIE"
(Rosa ,,Sympathien) 1 : 5 m; flori fnvoalte, p a h a t e , rqu-Pnchis; inflorqte P n iunieoctombrie; t o l e r d apa de ploaie; frunze lucioase, verde-profund; mi%-e

/
/

,KING ARTHUR" (Delphinium pacific

RUTISOR GALBEN (Thalicrrumflavum) 1: 0,8-1,5 m; idorescen$i pubescend, galben-deschis;, fnflorqte P n iulie-august; h n z e mid, penate, verdealbhuui; perens

,KingArthul) P: 1,5 m; panicul Pndesat format din flori dbe ~i movinchis, fitate; prima oar6 Pnflorqte in iiunie-iulie; a doua oar6 fn septembrieoctombrie; fiunze palmate; perenli; toxid

Plantare: primavara. Decupafi lings zid o figie de gazon cu lafimea 2,s m. Amestecafi solul cu compost.

Plantafi trandafirul d@rator lings perete. Udafi planta abundent, iar peste dteva zile udafi-o din nou.

/ : 7

CINCI DEGETE

E 40 em; inflorescenp
plante, galbene; f d o ~ t fn e iunieaugusr; frunze mid palmat-compuse; perens

II ' 3

LUPIN
(Lupinus poluphrr!usx)hyllus x)
1: 60-120 cm; ciorchini d q i aldtuiyi din flori papilionacee albe, roz, rogii, violete sau bicolore; frunze verde-albhtrui, palmat-compuse; perenii

La 60 cm de p m t e plan%$ grupuri de rutlpr galben, a ~ i n i qi c nemfi~or la distartfe de 45 cm Tntre plante.

centru planmi cind degste qi lupin (60 cm), O n f@ mu-, iarba-m*i ~i bunghigor (30 cm).

4h

4
'
e *

a
(Pelargoniumwnale x ) i: 30-40 cm; flori dbe, roz sau ro~ii; fnfloqte fn mai-noimenbrie; frunze rotunde, verzi cu margine maro; plant3 a n d & dar p a t e ierna tn msH

c,

HILLS GIANT" (Nepeta x hassenii


BUNGHISOR ,ROSA TRIUMPH" (Erigeron ,Rosa Triumph") 9: 60 un; flori semifnvoalre, roz-vioi cu mijlocul galben; fnflorqte ?n iunie-seprembrie; fmnze fn forms lanceolat5; peren5

,Six Hills Giant") i : 30-50 un; flori mid, labiate, albastru-lavan&; M o q t e In mai-septembrie; frunze parfumate, verde-cenqiu; pentru a stimula formarea noilor boboci, dups Pnflorire tunderi planta; peren5

Punefi araci T n jurul nemtigorului gi ar~inicului ~i intindeli sfoar2 Tntre ei, pentru a sprijini plantele.

Fa@ suport trandat~ru~u prin fntinderea unei a r m sau prin fixarea unui drlig de perete. La Tnceput legafi 18star;;

Amonie vesnic verde

Strat pe

malul apei

fn straturile expuse la soare ; i iv h t plan tefe vejnic verzi, viguroase ji scunde, confera'privirii un tablou pfin de vitalitate pi cufoare.

ZOJ

!pJoIf 1OAw pXu1oj !3e~UJEuFpUca umpd n3 a p o azury !ap4tua-! q aWqpq nes aq@ 'aalo5 a ~ u q u !JOB r fun01-5:E

(wn@dras s t t d w

aoSIEImm

lad
rpoD J
O A ~

!a

'ape m g fa!zqum ul az.hopu~f q w m - n h POU u p asndmm auuynaqurn asap aiuawal~ga! !Im s 1-0 1 :I
(t?lmPRQ

mPS)

ZTWON~ WOXOM

VUa-VnJJW :ra J p m sap


~ J

p p~

Z Z Z n3 J c~qnqofi ~

m ~ u r q2n-mwm i

-pi3 ~ ~ a arrazard s g peas .p@ q P a m !$pm q a m q d y zed sodrqu pps & ! pump 'as-5 ' R B I 3!wind a~arsos p a l 0 1 a m aqi3

'EA

Strat pe maluf apei

GRUPA 1

60

PEREN

Tin (dreapt4 m l
dolid ,Nidiformis"

Pin db 'apona ,,~dAdcocls had"

Pica abies .Nidiformisn; h u e aciculare verdedeschi; conifer pitic in hnni de cuib; t: 40-60 cn
K hrn~ll~w~mrrnl;LUTl , m mnnmC ~ :,IT , Pinuspamiiora &cocks Dwarf'; frunze acicular gri-*auk brmeazi ndiatin* I :40-80 crn

ARBUSTI CU FLORI

I .

jotentila

'strings)
(dreapta)
Trandafir

,! .I::

., , - Potentllla htlcosa; flon galbene, albe sau ro~ii; '. inflorqte in iun~e-octombrie,i:40-80

Catyopterisx clandonensis; flori dbastre; infloqc in august-seprembrie; t6O-IOO cm


,

Rasa pimpinellifolia; flori crem sau galben-deschi! inflorqte in mai-iunie; i: max. 120 cm C@us decumbenr flori $bene cu pa& dulceag; tnflorqte in mai-iunie; i: 10-20 cm

Q IMP ABIIMP SRL

RO-P-~-l0-&8

ISBN 978-963-86092-8-1

SUGESTll PENTRU AMENAJAREA GRADINII

GRUPA 1

"

Frumos ji u ti1

Strat decorativ de salati

Amenajati un strat m ulticolor din sdate gustoase ji frumoase, legume aspectuoase, plan te condimen tare ji dori comestibile.
!

ma-

Strat decorativ de salata'


,..: Ilq\tl
I
8

'
8

L'l,i,

.". I,,,

!I8

a t e plan te
-4-

'LANTA

b '
(&ga)

Tnndafir (dreapta)

,r

I -' DESCRIERE Hymp&* spp officid&b r iviok


M o q t e hiuli~~tombrie; 2: 60 cm

Specii de Ran; flori aIbe, galbene, roz, q i i ; Idoqte tn iunie-octornbrie; 1 : 40-90 un

r 1111 1

,,llllm,-m

. LEG"""

"""

- 1 , 1 3 , ~ 1 r ) , ~ l11.1111-11-

Chenopodium bonus-henrinrc;h n z e verde-medil sau verde-fnchis; 1 : 70-80 un


I . 2

m k
1,

l e*; : A*<! 'B ~ q ~ q o l e ~ avar, c e a~ t a k a ,,KO


'

,,I

& # i " n violer-'albistiu@@:t6' i

,a~-&>a

Lppersicon escdentum w. ~ I e n r u mlegume ; m ~ isau i galbene; 1: 30-140 cm

.. - . O IMP ABnMP SRL

SUGESTll PENTRU AMENAJAREA

Decorarea pestriti a scirilor


I

Florile pan telor usca te

Prin amenajarea unor gr;idni alpine sau formate din conifire scunde, puteji hcadra fiumos scirile construite pe pan tele uscate.

pfantde corespu.r~~&oare, putep' trausforma pan& u ~ ~ a thtf-o a' pUdind Inflofjt&


Prin selectarea unor plante corespunzikoare, chiar ~i pantele

Al+d

"

'

+llAlVlELll'ALU3 ,,IYIIIYA

GRACILIS"

LIMBA-PQTELUI ,,FRUHLINGSZAUBER"

(Chamaecyparis obrusa ,,Nana Gracilis") i : 50-100 cm; form5 diferitii, de octombrie wnuri toxice, mici globuloase, portocalii

(Armeria rnaririma ssp. maririma ,FriihlingszauberP) frunze asemhinkoare cu iarba, verde-inchis; form& wvor

_, .

locuri care la prima vedere par sterpe. Plantele caracteristice gfidinilor alpine sau cele bulboase, arbustii rezistenti sau diferitele

necesitii locuri . . . : + : . & ... foarte insorite Si sol uscat.

. .-.

IARBA-OSULUI ,APRICOT"
(Helanthemum x ,,Apricotm) P: 15-30 cm; flori wmpozite mici, de culoarea piersicii; ^&orwe In mai-octombrie; f u z e verdefnchis, W t e , vqnic verzi; form& wvor floral; peren5

a DE $OALDINA
(Sedum acre) i: 5-15 an;multe flori m h n galbene, stelate; hflorqte in iunie-iulie; frunze &noase gri-verzui;

!a

GARoFIp / ' (Dianthus gratianopolitanus) 1: 5-20 cm; flori roz, mici, parfurnate, cu petale dinpte; fnflorgte In mai-iunie; frunze albastru-verzui, ierboase; form& wvor floral; peren3

y -1

C I O C U G ~
IENUI'AR

, A n
(Geranium ciaereurn ssp. subcadescens ,Ballerinam) P: 10-15 an;flori movcu nervurii roz-violet-wgintiu; hflorgte f n iunie-seitembrie; fnuw penate, gri-verzui; f o r m d cwor floral; p e r e ~

CLOPOTEI (Campanula bellidifblia) 1 : 10-20 em; flori albastru-violet, h formii de dopogei; Pnflorqte fnd - h i e ; frunze verde-viu, oval-lunguief; form& wvor floral;

PO-

,,Corn=" u u n i p m communis ,Compressan) P: 80 cm; plant5 ingusd, column&, cu dezvoltare foarte lent& frunzeaciculare, gri-ve&, vqnic verzi

UREC-TA ,,NIGRUU" (Sempervivum termnun ,Nigrumn) i^: 5-1 5 cm; flori stelate, rozdeschis; inflorqte in iunieaugust; rozete de h n z e &noase verde-mediu, cu varful ro~u-purpuriu; f o r m e d wvor floral; perenli

Geranium xmguineum; flori in mai multe culori; Fnflorqte in mai-septembrie; P: 10-40un

ARBUSTI

i
Perovskia abroranoides; flori mov; infloqte i august-septembrie; i: 80 cm

Gqnp nnuad p m l d !a!qes ap FurJoj ul !=an 3!uba azung !aaunJew you amposd anseou al!~nSealaur ad 002-0s:t

ap !yyJlon

tul

s-1 :l

(E~OlPS

'JOJ n:, Jau!eJuo, n:, sap!o&w!uea~eoy ydeo~6 u? !bWld 'pde n:, o-!&ldwn !t a!(oJo n:, o-!kh~d.de:, 'w S'L ap eau -!:,u?pe n:, 'gdeo~fi o !$ed@

.!nln!e~ed alpgld efiup~s ea:, ad 'alynp -~oq pdea~p eaued ad !$aundap :Jol!.inl lnuoze6

eua~ad pmld !~sdna-agn!ul a a b ~ - o m :al!nsad a m d ui 'asuap !lIl!Y3 -unueur ui a~edtuS ~ o p z u nm f~ dnmp Y m d s p laIo!n -ru~mqp nes alaIo!a <aqpuou !uJ 00 I -0Z

u n f un p a u r J 9 areolpg5p alaluqd fl !iunqm wm ~.fsa~,uja e o d a m %uapm p f i z u t y n3 auasad mhqre an~adsas 'apun:,s alauaiad .app!rd ~ a p u r %iw ! alaluqd $ ! u m a s d ca~m%la !S a l p $ ynqra! ap apin!oS ~ a ~ m ? maAnero3ap sa~ arl!louI n3 nrs ! J O ~ J <aux~oj ap a~ueld !lasap p!ur gurpy2 o ap gaunds~p pa

~Ofpn~~'sycpq zunq :auqumdas


UJ ~ E mop O e nnuad 'ap!+un! u g ymo awpd a h o v q f!nq$qp !S

vpT-

! J O ap ~ 'ana~q apad

lJ1rrEpun-

@"psom mx)

(oadolauadu

uZdO'IXNZdu

xImamk

v-'

Foteila
(dreapta)
l ,

3
,

Fodmgdla major; flori galbene; 1nfloqte hmai; roamna frunzip colorat t 1,5-2 m

I.

Deutzia ,,Mont

Rw"
TRANDAFIRI TU

, tnmai;t2m

Deutzia x hybrid1 &ant ROO; Bori roz; hfloqtt

PERENE

a-

Cria@hn

5 7
FLORI ANUALE

:- -

pede sednwdte, p u b dim; nie pbi in octombrii, t 1-1-1 rn


F

6~

9, , -

rw,

.!lorn

de-Elenei - h(h p t a ) I

Hderjiumx; Rori galbene, portocalii,qii,Mlorqe din mai p& in septernbrie;t 60-150 an

Coada-Sori&ului

d & u m x; flori galbene, m, @ ^htb i ; qtediiinnie@nihaugus~,?: 50an

Cosmos (dmpta) Ccwnos bipinnanrs;flori In &rite culori im alb! 1


,
I gi q u ; t&r$te
8

din iunie p h ih oaombric; t 1tn

spinosa; flori albe, mt, qii,mov; ?&qxe din iulie phi In septcmbrie; 2: 80-140 cin
&me
MP AB IMP SRL

'JO~,%J~~!UO~U[ PlJJ3 U J /!ql?J?'lpli 31MS2 .

nrs zza~a3 3~aiuras u~ a f l pq[ruam ~e fpoi~a~ui a ~ b.u r 3 ~ a m m 'mp ~rnm3n.a~ o n2 i q ap JEJJS un i f ~ ~ 3 2 i o q


n

I.. +?!,

.., .

w.,
!,?',. e,:%Li
.'4:

,*"

P h t e f e din imagine se dezvofta'ideal $n fumina'

1 Incorporafi in sol compost.


indep~rtafi solul compactat la o adlncime de 60 cm ~i inlocuifi-1 :u humus.

Primavara, sapafi stratul.

MarcaJi urmand patru linii in 2 semicerc, concentrice, amplasarea viitoare a plantelor. In fundal, plantafi clopoteii (30cm) ~i ligularia (60 cm).

ALBOMARGWTA"

In fafa lor, plantafi un rand de hipericum la distanfe de 1,2 m, iar In f a p acestora crinii de toarnnti la distanfe de 90 cm.

3-

Plantafi la marginile din fafa ale stratului ciocul-b~rrei~i violeteke, la distanle d e e , respectiv 30 cm. Udaji bine, apoi mulcifi stratul.

CRIN DE TOAMNA CIOCUL-BERZEI (Geranium dalmaucum) k 10-15 cm; covor de flori simple, mz;~ o q t I n e iulie-august; fiunze m~unde, &c labare; plan13 per& VIOLETE
(Viola cornura) i: 10- 15; flori mzrunte, s e m h b d cu topora~ii, albastre, violete, roz, galbene sau albe; Pnfloregte E n mai-octombrie; frunze ovale sau cordiforme; plant5 perena (Hosra sieboldiana) i: 50-80 cm; flori m h n t e , tubulare, violet-pal, dispuse n f l o en o r n e ; inflorqte in iunie-august; frunze mari, cordiforme, verde-albhtriu, cu nerva~iuni pregnante; planti peren3

Daca dispuneli de pulim timp liber, asigurafi necesarul de api prin irigare. Menfinefi solul reavin. Evitati formarea apei stagnante.

Toamna, taiafi crir..., ciocul-berzei ~i clopofeii. Primivara, indepartati paqile lemnoase uscate ale plantelor

SUGESTII PENTRU AMENAJAREA G

Stra t vefnic verde, m ulticolor

Unitate de culoare g i structuri

Diviza~i stra turile formate din plan te cu flori m ulticolore plan tind prin tre acestea min una te plan te ve~nic verzi.

Unitate de culoare $ s t r r r c t w i

PLANTE LEMNOASE VESNIC VERZI

Alte pfante in stratuf mufticofcr PLANTA 1 DESCRIERE - 1


cimjgk (st;inp)

'1
PLANTE CU ~NFLORIRE TOMNATICA
Q IMP AWMP SRL

&Parsea~~kpieloaat& 1: 2-3 m; +a m i d i

Jnmpiin

bbpta)
Tisa

kn a p $crspsa; enccpgod din iulie produce conuri; h aci& vet&-* 60 5 5 m

T~bsaara;~aci~A~~veni;dr E 4-10 m;phd mxid

s
'

dafioului; i

rc

Anemone

Anemone mmn& flori d b e ,rqii, violet ji a l b w

Tagetes enrra; flori portodii sau galbene ca Im$i; Wloqte din iunie phi h octombrie; i: 15-I?" --,

Mor$te

Dd& Rori f n mate dorile, h a h %de : din iulie phih oaombrie; i: 3v-1

Savh n e m o m flori ahsue, v i o h ' d o q t e din

(befe)

I M o w din iunie p h i in scpwnbtiq 2: 0,5-1,5 m


-

I P h l r r ~ ~ d rflori a ; albe, rqii sau violet

L,&nile-Ea(shga)

pi&3 (drapta

&houra7
Stelule de Noua Belgie
. - -- -

fnflorqte din iunie phi in septembrie;i: 60-1 50 un ~ c n d m d grandifforum; m flori h d o r i variate; tnflorqtc din w t in miembrie;t 40-100 an
Asrcr novi-belgii; flori h culori variate;

infloqte in septembrie-octombrie;i: 80-140 an

om%

,r --- Amninun carmichaefi; flori dbanre; Ennoqte In ~e~tunbrieoaombrie; t 100-140 &,"


ISBN 978-963-86092-8-1

HI."

Alte plan te cu flori ji frunze surprinzitoare I PLANTA 1 DESCRIERE


INFLORESCENTE TIP CAPITUL
&fl8dia (flmrei)GaillardiapdcheUa; flori rqu-galben
(s&ga]
-. -

,
:

hie-septembrie; W - 6 0 cm

F I u q de @ding (dreapta)

kdoqtc h iuilie-ommbii;

Gsmos bipinmw; flori dbe, ra, qu-carmin; t 1m

' Eremum
Dare)

!lun~-

(dreap~)

~unurus; flori albe, m,galhe, pormcalii;!dl"rqte h iunie-iulie; 1: 1,2-1,8 m

Dqpl rosu
I ' -

I1

u ~ d i s p u r p flori u ~ albe, mr. purpurii; 1nfl resteh iunieiuk 1: 1-1,4 m

Cleome
y-Soqte& iulie-octombtie;1: 0 , ~1 -,"
hb b a h t a media; flori mutticolore; Znnoqte h mai;t90m
J I I _ / "

FRUNZE INTERESANTE

Uriica decorativii

(lokus Mumei; frunze ued?cumotive q i i

galbene, purp~rii; 1: 30-60 cm

Artemisia

Penaisem mamm ,,Rubrum"; spice rogcate; . Zaaorqte h august-oaombrie; 1: 100 cm - r Artemisialudovi* flori @be~e;Q4mte In idic;h n z e~ n n l q i u - a ~ T ~ :~ 70-u u;
I

Matteuaia smthiopteris;h f r u z z l e verde-deachis, dublu aripte; 1: 60-140 un


O IMP ABllMP SRL

SUGESTII PEMRU AMENAJAREA G ~ D I N I I

aPCTIQ ,

GRUPA 1
I

70

Varietate bogati de culori

Plan te pe malul pirrlul ui

I
I

Malurile piriuluui se pot infrumuseta plan tind in imprejurimile acestora plan te cu flori ji frunze aspectuoase, creind astfel o a tmosfera' aparte pe malul apei.

" I '

,I

'

SUGESTII PENTRU AMENAJAREA GRADINII

kc
GRUPA 1

'

Frumoase tot anul

Plan te acoperitoare de sol

Cu plan te acoperitoare de sol, ufor de fngrijt, se pot cultiva suprafee intinse hmod interesant fi divers.

Culori vesele
fntr-un strat cu con&@ a e ' sol fi IuminZ coresp~nza~toare plantele cu Morire abundenti se dezvolti aproape de la s i n e .
Printr-o proiectare prevMtoare puteji realiza un strat de flori a &ei fiIImUSeje d va umple de bucurie. fnainte de plantare sacrificaji pujin timp pentru a observa dimineap, la pdnz B i du@amiaza t h i u locul unde plhuiji a amenaja stratul de flori. Astfel puteri smbili dad stratul se s i t u d In b h i a soarelui, In penumb d sau la u m b A Examinaji pi solul: stabilifi d a d este &at pi permeabil sau compact B i umed. Aleggi flori care se dezvoltP optim P n condifiile date. Plantele stratului prezentat mai jos necesitii un sol cu bun5 permeabilitate B i o expunere la soare de cel pujin Base ore pe zi.

SOALDINA
,,HERBSTFREUDEm (Sedum relephium "Herbstfreude") P: 60 cm; inflorescence umbeliforme, plane, veni ce se color& h septembrie rnai in& P n roz, apoi h ropu-purpuriu; h n z e verde-mediu, &noase, ovale; pland perenii

'omhth&) P: 20-100 m arbwt &&or;

fnurnele spin-

verde-

&hui sau w d , a &

.:

lndepartati gazonul pe o suprafa@ de 1.5 x 1,2 rn. Afanati solul, pliviti-l $iprelucrali in el compost. ,

sau?nbrmiidesolzi,iam

Plantali isnupkrwltgr&m~ la 60 de crn de un bloc c k sand, dup5 care la o &stan@ identic3 plantag Fn pirnant foaldina.

FLuTuRA$ sw ,UNSCHULD"
( G m o s bipinnarus ,Unschuldn) P: 100 cm; flori mari Pnnorqte h iunie-ocrombrie; h n z e lanmlate, dublu aripate; a ~ & cel mai bine plantat sau semihat fn cuiburi; plantg a n d &

, , a

*!ti ;fd

fati plantali CMWB

'@o crn). Mentin* f~utur@


la gerrninare Tntr-un rnediu rar@i-ila 15 u n re ei.

(Zinnia clegans) P: 20- 100 un;flori simple, radiare de culoare ro~ie, ra, porcocalie sau alb4 hflorqte In iulicommbrie; fiunze ovale cu v$rf ascufit; pland mud5
,'

P
(Tagere parula Janie Yellow") 1 : 15-20 cm; flori galben-deschis, fnvoalte; Intloregte I n mai-octombrie; planta scundi't gi robustg dispwe de h &pate, d I t o a r e ferigdor; pland anu&

( & &* d ,Golden Dawnn)

,
I

P: 80 cm; flori bine vizibile, Invdte, de culoare @n?i, atin&nd diametrul de 8 cm; Inflorqte fn iulie-octombrie; frunze o d e cu d r f ascu~lt; p m l% l i a n d

,I'
,I I
-I

-;=
I

CARTEA

Strat de h i simplu

GRUPAI

73

ANUALE IN LOC INSORIT


fntlorqte01 iunie-seprembrie;E 20 cm

t-~cmbk : 2 5&8Q CPI

'ERENE fh

rn -m

soiuri de Fuchsia; flori

Pana-&ur&orului

Lunaria annua; flori albe, mt, rqii i purpurii tnfloqre tn mi-iunie;i:40-120 un -- _Y 7 _ -

Fnfloqre in ~un~e-august; i: 5-12

ISBN 978-963-86092-51

,
8

'I

8,;

"

"A'

I
11

CARTEA

Gra'dina'interioad eleganta'

GRUPAI

74

A t e ~ l ate n In gridina interioari


PLANTA
PLANTE ANUALE
Begonia

DESCRIERE

I 1' '

(stdnga)
Dalie
Wqkhhtrdae**e

P,-VTE

PERENE

~~ipponrrca x; flori albe, % I$ ?a@ rqrc $ iunie-iulie; 1: 50-64 cm


CoreoPn vem'dara "Moonbeam"; flon galoem,

Crin galben

PLANTE ACOPERITOARE DE SOL

--1
Saschiu Cotoneastel Hibiscus

Corn canad (sthga)

%a minor, Bsri dbasae si albe;

I
'
'

Cotoneaster dammeri; flori & I lnflorqte in mai-iunie; $

Neperax h i i ; flori mov;


Hibis~us syriam; flori in multc d o r i ; Pdloregte in iulie-septembrie; 1: 1,5-2 m Mwoiia mulan&ma x; flori roz-aibui;

(scdnga)
Maenolie

ISBN 978-963-86092-8-1

Laur
OM I ' ABIIMP SRL

[/ex aquihlium; flori albe; inflorqre in vqnic-verde; F: 2-10 m

SUGESTII PENTRU AMENAJAREA G R ~ D I N I I


'-.-,.,,I-,#,,,,

I , 4llli"li

GRUPA 1

in culor! pastelate

Amenajap! un strat cu caracter rustic plant;ind flori simplu de Engrijit, cunoscute, cu fnflorire abunden ti in culori pastelate.

ua!q.u5p*s it qp!? Ul "bl0lfu~ '~jp'l@~$4 u m "p .9 U ~ Iy n d w


8,
8

I . " "

" " - , 8 w m . ' 8 - ~

Pen tru amenajarea ingenioasi a spajiului din b j a intririi alegeji flori de vari cu inflorire abundenti, p h t e perene, plan te in ciub;ir ji arbujti.

Primireiordiala"'

mk b

; a , , ' ,

fmpodobi$ intrarea cu plan te 1"doindhdefungat, cu flori care atrag gi h& ta'privirile.


GrZ&na de fajadz, chiar gi pe un spajiu r e s t h s , prin plante alese cu iscusin@se poate transforma Intr-un rai Pnfloritor. Arbugtii structureas ai f o r m e d fundalul compoziriei, iar florile de vaCi, plantele perene ,si cele in ciubiir P i confer5 culoare. Arbuatii sunt decorativi pi iarna, tn timp ce prin florile v5ratice pi plantele in ciubk se poate crea de la un an la altul &te o compozige n o d . Plantele se dezvolts optim la soare, intr-un sol cu humus pi permeabil. Udayi-le sistematic, pentru a se dezvolta armonios gi a infloti din belpg.

-/
IENUPAR CHINEZESC ,,PFITZERIANAn
P: 3-4 m; frunze

ABUTILON ,,THOMPSONII" (Aburilon picrum ,Thompsoniin) P: 1-1,5 m; flori galbene, in form2 de clopot; idoreate i n ' august-octombrie; frunze cu desene verde-auriu; plant5 pentru ciubk, trebuie iernat5 in locuin$i

ACER ,,BRILLIANTISSIMUM" (Acer pseudoplaranum ,,Brilliantissimumn) i: 2-3 m; frunze cu cinci lobi, cu Pete glben-deschis; frunzis autumnal galben-auriu; coroan2 arnpll, rotunda
'
' ,

' i 2'
'8

l , _ l , l

a-

ICi

./

CERCELUS ,,PHYLLIS" (Fuchsia ,,Phyllisn) & 1-1,8 m; flori abundente, mkunte, rogu-viginz eafloqte In mai-octombrie; frunze lucioase, ovale; In regiunile cu climi blind2 ierneaz5 &, altminter
+

Perioada de plantare: primavara. Dehdata ce solul devine practicabil, sapafi stratul, incorporati-icompost 8Zi nivelati-l cu grebla.

PlantGi acerut la 1 rn de a b ~i de gard deopatriud, iar ienuNrul in partea opus&. , Mulcifi solul.

b
sferice, verdealbiistrui, mai tarziu brune; expansiv
1

i .I

..AI

3
9

Plantafi trei neNpori h partea posterioara a stratului. Presarafi in jurul risadurilor pietri~ ascufit, pentru a evita accesul melcilor.

Dupa mijlocul lu5 mai, plantafi cercelupii phflis*. Plantafi In jurul lor, h semicerc, petuniile, iarb-fetei # lobelh.

dt: mlitime rnijlocie; fnflo 2 n mai-octombrie; fnrnze fnchis, ovoide; plant5 pena: dub* rrebuie iernatg fn

PETUNIA (Petunia ,Resiston) f: 20-30 cm; flori albe, roz, ropii, albastre @ violete; fnflorqre fn maioccombrie; plant5 anualz

/
-A-mmI (Tanacerum parrhenium) P: 20-30 cm; flori galbene ~ialbe, simple sau fnvoalt;; inflorqte in =, iunie-septembrie; frunze v e r d * , penate; plantii anualg

(Lobelia erinus ,,Krisrallpalasr") : 10-20 cm; flori wtioase, verde-fnchis; inflorqte in mai-octombrie; frunze mirunre, verde-fnchis, lanceolate; plant2 anualii
u
r

NEMYSOR ,,my' (Delphinium elarum Scoatqi afara plantele O n ,Galahad) P: 1-1,6 m; flori mari, albe, ciubar , s iamplasati-le de-a in forms de luminare; inflorqte lungul aleii. Plantafi sub planta de abutilon plante mai scunde. kiunie-august: frunze mari, adlnc lobate, planti pereni; torid

de bronz; plan1 c i u b k trebu:

--n

&&

Udqi pe vreme de sea*. Toamna, smulgefi plantele s iplantafi ?nlocul lor anuale , plante cu bulbi. Ducei k locuinfa plantele in ciubar.

1-

un m1-0~ :I !~sn%a-a!un! u; albiop :alalo!A !S zoi laqp pog !e~oup3q

--iodol3

Locd hsorit din hja ziduului poate fi transformat intr-o mare florala plan t h d flori ce infloresc indelunga t in culorile curcubedui.

SUGESTII PENTRU AMENAJAREA G~

Bordura' de flori pestrite


I

De-a lungul aleii din grridini

Cultiva~i plan te perene inflorind abunden t de-a lungul aleii acoperite de iarbi, pentru a v i delecta din primivari pini in toamni cu o puzderie de flori in culori minunate.

IJlfm --bare prfntre tl or!


I

1
- - -

Plant;?ndhg r * &

de-a lzmgul aleii, grupun' mari de flori perene,

vep' crea o atmsstkra'pitoreas&, superbk

GOALDINA
nHERBSTFREUDEn gedum telephium

1r e
I

Pn form5.h

formbd p1~-~beliiorrne; frunze verde-cenqiu,

DENDRANTEMA (Dendranrhemagrandiflonun x) i: 50- 100 crn; flori simple sau Pnvoalte, P n multiple culori; inflorqte de la sfk~itul lui august p&nZin noiernbrie; frunze adiinc lobate, parfurnace; ;

STELUp (Aster novae-angliae) i: 100-150 crn; flori albe, roz, rogu-carmin, purpurii, albastrulev5nfid sau violete; inflorqte din septernbrie p h i in octornbrie; frunze verde-inchis, aspre, pkoase; plant5 peren8

COREOPSIS ,EARLY SUNRISEn (Coreopsisgranditlora m yS k B ) f: 3045 an;k r i gdben-auriu, sednvOatte grupare f~ capirul; bfhep din imie @n?l la p M Wg;h n z e hamlate;

CIOCUGBERZEI
(Guuu'run x t n q d m )

P: 40-60cm; flori vio1er5 lnfloiqte din iunie pib5 tn iulie; b romde, cu peri

IN DE NARBONNE
(GmmwU3

I
1

-UTE-

( h e r x W)

fini, care au deseori un colorit


autumnal rap-viu; plant3 preni

w
L G

k 38% cm;h i A d ~ r q din t e m& tn iulie; fhme mn+u-&mi, landate; p l ~ perarii a

t: 60-75cm; flori mui, albasuu-l&gi+ cu o e n m galben; fdorep din sqgw


. .

CARTEA

De-a 1ung-daleii din H d i n i

GRUPA 1

79

Alte plan te peren e in stra tul de bord uri


PLANTA

DESCRIERE

1
I

14

3
8

' " Aubriera x; flori wl, rofii, mov;


Inflorqte din aprilie @ni tn mai; k 15 un
L d4ben

I'

U r U Domn;mrq , orjemml

lin apl

mai;

Phlox paniculata; flori albe, roa,aJ$cS Mloqte din iunie p h i in -bile; i: 80-1hiphofia x; flori variind de la galben la q u ; infloq t e din iulie phi hseptembrie;1: 60-120 cm

11,
I

Dalie

Dablia x; flori fn multiple atlori; fdorgte din iuliep%ifnq~rie;t:30-1~un

bP-02-10-W1

ISBN 978-983-88092-8-1

1.

Gridini alpini pe versan t

L
I Versqii u s q i , pietrofi, expufi la soare pot ti amenajati variat cu plan te cu frunzi' decorativ ce infloresc abundent r fi formeaza' covoare fl orafe.

I!

Majon'tatea plantelor caracterhticegxidhdor alpine prefkta' locurile insoritegi sofulpermeabil.


D a d doriFi 1avgi o gddinii dpini multiwlorii, selectafi perenele P na p fel ca fncephd de prim fnfloreasd tot timpd dteva plante. In noase gi arbqti pitici sau perene vepic verzi, ca ~ii n timpul iernii & avqi i ce admira. Stratul din imagine arad deosebit amenajat pe versanfi cu pietrb, expqi la soare. Cu timpul plantele se extind pe s h c i ~il&tarii lor cu flori colorate vor awperi tot versantul. Aceste plante nu necesitil muld fngrijire dac5 sunt plantate 1 meabil, cu humus.

STANJENELPITIC

(xr&s'2lllw.a)
P: 15-30 c m flori & u n ~
albe; In001al.egte a p r i l l ~ e ICrstarii ~b~)peri$ cu h n z e gri-venui se ardnia pe sol;

CIUCU~OARK
(Xlyssum saxarik3) f: 25-40 cm; inflorescenfele &mite din flori &nte galbene, +mate sunt situata deasupra cworului de &umc pi-verzuk" tdorqte t n aprilie-mai; perd
1

vEg@GVEWDE

-*

,aprilie-&;

fhx

fnchi
v2ni; ~ereng

J . h l E A P W AOPS*

(Pinus mugo ,,Mopsm)


f: 30-80 cm; *inm h r t e &cat,
2: 5-15 un;n e n u m k flori albe, roz, violete sau stacojii; f d o q r e h apriliemai; f i d aei&e fom& covor fIld.es?tD f r t * , perwd

ve$nicverde; fiunze acicukre verdeW,conuri maro-deschis; are f o r d sferidi, turritSi MU f $ m dcwOl

aqmp azuny !*EIEN~ a"p!dms n n ~!

ZIIIUJ:J~~M(I

- ,a J ~ ~ ! u ~ j~ si:!nud?mrseqF o j a-., - -. p!~%* mxpy d h ~ ~ ~ ,y . ; ) &$pa&+2

I
"OZ-OI 4
"ow

~mm XNSW ~~Snalrv

n hn s zo.

a4uo.1e.l

1 1 S o l r IS zolr

- E J J E I 3p ~ [np . i. i$ ~n C ~ . E 3p ~ A PUFPJO~~P
n .

t.uip!~2~

euipt~2 n e~eo(uo3ui v a3 .inppiz

J ui J e ~ o u r np y uapuas~ a.i . fizue~ o~ [ y s e pu~ur~y aeq el ~ . E O J Ea~ue[d JEJ . i f e. ~ i ~ p 3

v v

Gra'dina .,, .Frumoasei din pidurea adormiti"


1

TRANDAFIR CATARATOR , ~ B ~ R BARBIER" I C


(Rosa ,,AIb&ric Barbier") i: cel mult 6 m; flori parfumate, / galben-pal, invoalte; f d o r q t e in iunie-iulie

PLANTARE $1

TNGRIJIRE

Zidul halt, acoperit de pfante, devine el h sy i o podoaba' a @&.


Zidul go1 nu produce o impresie tocmai pl3cut5, din aceasd c a d amenajagi in faga acestuia un strat larg de flori. Alegegi pentru acoperire trandafiri dgMtori rezisten~i, suporthd refracgia d d u r i i de pe ziduri pi a us&ciunii verii. Plantele perene p i arbuptii ornament& cultiva~i ?n f a p plantelor c i i F t o a r e mascheaz?i trunchiul deseori golq pi tar3 frunze a1 acestora.

CAPRIFOI
(Lonicera caprifblium) i: 3-5 m; flori parfurnate, albe; inflorqte in mai-iunie; necesits sistem de sprijin; plan6 toxic3

TRANDAFIR (%TARATOR ,,NEW DAWN"


(Rosa ,,New Dawn") i: cel mult 3,5 rn; flori ~arfumate, roz-pal, invodte; Pnflorqte in

SCUMPIA ,,ROYAL PURPLE"


(Cotin us coggygria ,,Royal Purple") i : 2-3 m; ramurile fructifere in forms de perud apar inceplnd din luna iulie; frunze

NEMTISOR ORNAMENTAL
(Delphinium elarum x)

i : 1,2-2 m; flori albe, violet


,si albastre; Pnflorqte in iunie-iulie; t%atZ, toamna

Perioada de plantare: primavara. Aftmati o f$gie de psmdnt de 3 m de-a lungul zidului, ptelucrafi ?nea compost ~i greblati-o.

Amplasati suportul de sprijin. Plantati la 60-80 cm de zid, putin Tnclinirt, caprifoiul ~i doi trandafiri &$&ratori.

rap-negricios

\
TRANDAFIR ACOPERITOR DE SOL ,,HEIDESCHNEE"
(Rosa ,,Heideschneen) i: 70 cm; flori simple, albe; inflorepte ?n iunie-octombrie; crqtere tufoasii, upor aplecatii

TRANDAFIR ACOPERIT DE SOL ,,PLEURETTE7'


(Rosa ,Fleurette")

i : 1-1,2 m; flori roz simple,


cu pete albe; inflorqte in iunieoctombrie; creptere tufoas

COADA-SORICELULUI P A R F U M A ~
(Achilles filpendulina) i: 70-130 cm; inflorescenfe galbene, umbeliforme; inflorqte in iulieseptembrie; plant5 perens
-

JAW

,,SCHNEEFLOCKE"
(Rosa ,,Schneeflocken) 1: 40-50 cm; flori albe, semiinvoalte Inflorepte in iunieoctombrie

(Salvia nemorosa) i: 40-80 cm; inflorescenje violaceualbktriu; inflorqte in iunie-septembrie; plantii perenii

CINSTEA-~PULUI (Atranria major) i: 40-80 cm; flori albe, roz


sau ro@; inflorepte in iunieaugust; plant5 peren3

\
SPIREA ROSIE

(Spirea bumalda x) i: 60-120 cm; flori roz sau ro9ii; inflorepte in iunie-septembrie

In fap trandafirului acoperitor de sol plantafi cinci cinsteaslmpului, doua spirea ro~ie $i trandafirul alb de strat.

Udap p~antele din belgug. Muguroiti trandafirii p&nlla 'infrunzire. Acoperiti partea goals a stratului cu scoarfa de copac

Nepreten tios pi aspectuos


I

Ansam blu de flori de crimp

* '

Amenajaji fn partea fnsorita' a gr;idnii un strat de plan teF avhd un caracter sdba tic, cu flori care atrag pkkile, albinele ~iff utwii,

.
$8 g P
m m

g 2 p 4

" "=u

% 4 ; ~ ~

.$ =. 3.4 # 'G ;. a 3 6 .z ,. 8 2

,"

z +i l C

Zbn,

CARTEA

Ansamblu de flori de c b p

GRUPA I

- 83

t
ALBASTRU SI VIOLET

e pere.ne czl r~racrer silbatic


PLANTA
Popilnic iepuresc (sranga)

DESCRIERE
Hepatica nobih; flori violete; Inflor~te in mani
mai; f: 10-15 cm

Omagde

Aconitum na,rJdus.flori albastru-inchis;tnflorq. in iunie-august; i: 50-160 cm; toxid

Gusa- orurnbeldui

hap)

Silene vulgaris ssp. vulgaris; flori albe; infloqte in iunie-septembric S: 15-50 un

Romani~i

(draepta)

Anthem> rinctoria; flori galbene; tnflorqte in illnie-sepmbrie; i: 30-60 cm

Ciubofica-cucdui
- -e. l , , , > T

Primda vulgaris; flori dbe, galbene sau royi; lnflor e p fn martie-mai; i: 10-20 a n

Ro$U $1 R o Z

I
Lychnis viscana; flor~ albe, roz sau royu; inflorql in ma-iunle; i: 30-60 cm

Agrmremma githago; flori roz sau rqii; lnflorqt


in iunie-iulie; T: 30-80 cm; toxid

Trandafi Garoafe
@MP-Pm

Rosa majalis; flon invoalte roz sau ro~u-carmm; Inflorqte in mai-die; i: 50-150 cm

Dimthus deltoides; flori rosu-purpuriu; inflogte h iunie-septembrie; i: 10-20 cm


ISBN 978-963-86092-8-1

SUGESTII PENTRU AMENAJAREAGRADIN

84

Feerie florala'

Culori ji form e con trastante+

Puteji amenaja un strat de Aori sau un strat de boduri cu mare v h e decorativi folosind la maximum posibilitatea de variajie a florilor de culoare, n uanti,formi si dimensi
? & A & q i&
8 C .

. s . .. .#. L .<ih,.

Paradz de flori de vari


Alca'm'p' din plante perene acvatice fi de mlqtina'o mare florala'l h g i lacul de pwdink
La plantarea bordurii de pe maul lacului trebuie respectati regula principalk in apropierea apei plantari doar plante de mlqtini scunde ale &or ddicini t o l e r e d bine apa. fn spatele acestora, mai indepirtat, plantafi perene sau arbugti mai inalji &ora nu le place umezeala persistenti. Plantele prezentate mai jos se dezvold ideal in locuri cu soare sau penumbri, in sol reavin, cu humus gi umiditate corespunstoare.
(fi+aria denracz) i : 80-120 cm; flori p o r n d i cu capitul; idlor-

CANEPA-CODRULUI (Euparoriumpurpureum) P: 1,5-2 m; flori 1-02 sau purpurii; tnfloqte din iulie p h s P n septembrie; frunze lanceolate, de 30 cm lungime; peren5
Plantare: primiivara. hdepiirgazonul in liitime de 2-3 m. Afgnati solul ~i adiiugati-i compost.

1tafi

TAMNOCALAMUS (Thamnocalamus spathaceus) k 3-4 m; pe nodurile tulpinii pot fi distinse c h i s gi zece fiunze lanceolate; din rizomi se d e z v o l ~ rapid un nun-& mare de plante; perenii

a n g a , fn fundal, s3pafj o groapa (080 cm) ~i area$ in ea o stavilii de plastic. Plantati tamnocalemus, iar in dreapta dnepa-codrului.

2h

frunze mari reniforme; perenI

h +
4

CRETUSd (Filipendda purpurea) 60-100 un; flori umbelifere purpurii; Pnflorqte *- iulie-august; frunze paripenate; pereni

ASTILBE (Asrilbe x arendsii) 1: 50-120 cm; panicule alb-gbui, roz, rogii sau violet; Inflorqte din iunie p h I in septembrie; frunze paripenare; peren5

3
RIN DE TOAMN~
I

h fats cgnepii-codrului plan-

taji crettqca, iarbaiepurelui, 'ar la malul apei o m u l s l l k t i c

La dreapta de grup plantati &e-o riidiicina de darmera ~i crin de toamni (distanp dintre riidiicini: 1 m).

1/
(Hippuris vulpis) t: 10-50 cm; flori nesemniticative; Inflowre din mai p&n% in august; lkcarii decorativi cres pe vertical4 se inmulrqte repede; necesid acoperire cu apii de 5-20 cm;p e r d
/

(Hosra data) i : 70-90 cm; flori violet-deschis situate in v2rfd dpinilor Pnalte; inflorqte Pn ,ieiulie; frunze coraate Iunguiere; ~ e r e n i

r I

(Zzania aquaria) E: 1-3 m; paniculele verdedeschis apar P n august; numaj foarte mare de frunze linguste; coamna devine galben-spdgcit; tolere& apa p h s la max. 40 cm; anuak

DARMERA (Darmerapelmra) P: 100-120 cm; florile roz umbelifere se dispun in vlrfd unor tulpini de 70 cm; inflorqte In aprilie-mai; frunzele enorm de mari apar dup3 Pnflorire; necesitii acoperire cu api de 5 un; perens

PONTEDERIA

(Ponrederia cordara) E: 60-100 cm; flori albastre; Pnflorqte din iunie plni In septembrie; frunze despicate

I 5
-

?nfa@, la stgnga, plantati trei radidni de astilbe. Tasati solul ~i udati plantele. Mulcifi solul cu rumegug de scoarp

Legati coadam~nzului de o piatrii g i plasati-o in apropierea malului. &ezati pontederia intr-un c o ~i ~ punei-o h lac.

Lac mare de griidina'

Phalaris d
n

CARTEA

GRUPA I

85

PERENE ~NALTE

w flori w t c ;

Lytbmm sllid; flori violet; hfloqte din mai phi h septembrie; 1: 80-140 cm

Rutifor

Thalicaum aquileefdium; b r ialbe sau roz; hfloreste din mai r$na In iunie; i: 80-150 cm

Tradescantla de

1m h u a x andersoniana; ~ o rde l &on

reu;

igalbehe; fnfloqfqdin
septa
f.RR1'1fIom

I'

Lychnis ffasaculi;flori albe sau nn; fnflorqte din mai phi h augusc k 30-80 cm 1 1 ; >,1If'
IIII1IMI-llll-IIII"III-,,,,,,,\..,

PLANTE DE MLASTIN~

Tapufi C . -isha a n p ~ (shga) augustrl50-180n

f w

T -

~ ~ i
'

I
r

N h pdustris; flori galbenc; h b r i t e in aprilie( & e a c e a d & it (d-) mi; frunze cordate; k 20-30 cm ' I;

Shjmel de bald

liispseudamm; flori gdbcne; p h i ln iunie; f 80- 120 im


.I,.

:,,L,

flori galbene; inklorep din mai :max.4ocm ' I I amphibium: flori rm; inflorgtrdin ie pinib septembric; planta cu frunzs flmnte

PLANTE ACVATICE

Piciod-c~co~uluil hunculw aquatilis; flori dbe; M o q t e din mai


phi in septembrie; planti cu hum flotante
I

1
1
0 IMP b & l W

N y m p h ; flori de multe culori; hflorqe din iunie h septembrie; planti cu fmme flotann

SUGESTII PENTRU AMENAJAREA GRADINII

qvb GRUPAI I

Forme prelungi, gratioase

Min unate ghirlande de flori

Florile de indjimi difirite, deschihdu-se in ghirlande elegante, asociate cu plan te stufoase scunde intermediare okra' o privelijtemin unat;i.

l
.$S
C

m 2

$ ;
3

a+

2 $4
c

r ~

d u

.m

@-so urn E %

s.5:
d' 2 $

p g.4
.? w .: 2g . n m g g 3 - m
.2

2"

+5
,y

% .2 = I w 5 7z a*+' m 2

g .E<E

E * :.2 :g 3
5 ;
r

c wrn

2 7 %

3H"aJ

W
~

.Fi

n ,

$j

Flori de famp f h g i arbori


-

I..

.I

.I.

.. .

..,
.

-. . . . . ,.
b-1
: . %

,,

'

'I"
. /

'

Pa--,

)Ii;,

, ,

!I!,

;ill I ' I I,ll I,,, ;'I#

jl' , i ' ' , , ,.


I

I1, ,, ;

' 1,I,

Alte ~erene de i2n~a' arbori


'

,,

I I,,,;' ,l,il :I!,'~I,

~r,,

,'II'

1 Ciubofica cucului
,

CARTEA
If

1I

GRUPA 1

87
.

(dfeapra)

I
,
1

Prirnula elatior; flori galbendexhis; infloqte h martiemai; i: 15-25 cm

1 Brebenel
I

~Iydais nobilic; flori $bend& . hflorqte 2n apriiie-iunie; 1 :30-50 an

Fuopsis I (hpta)

P b u o ~ i s s ~ flori i w roq parfumate; Morqte tn iunicougust; L 15-25 cm; toxic3


8

I
UCI~CIJI~
w M

~ ~ ~ l i f b lflori i a ; rqu-carmin; Infloqte

h aprilie-mai; verde h "mpd iernii; 1: 3040 cm

URPURIU
Omag (&pa)
clop0jein
-

: Awnltum n a p ;

o dbasmrlnc~u; tnflorqce ln iunie-idie; 1 : 90-150 un; toxic3


h p u l a h&lia; flori dhm-violet; Inflomte$ iunie-iulie; 1 :80-100 an

Trei r;ii (popilnic)i

Barba-DoDii (dreaP$)'

) Aruncus dioicus; flori dbe;

'

*-floqte tn iunie-idie; 1: 1,5-2 m

F'"t"""~ p :
*

,--

netnoros flori dbep !. hemone ... $teinm.&'. : 365.


fn"

O IMP AWMP SRL

SUGESTII PENTRU AM

&UPA

.
i

Florile pentru vazi plantate in grupuri variate de culori a -. vii formeazi un strat aspectuos, din care se pot orichd culege flori. 1a * ; ' .*

rn

3 ; * . e B ,_ ,
'$4.; t.2 ~9
8 c '4 ;g% g [:$s4 ":s:Qw
tJ

utJ c 2 3 ; 34 6 5 2 "a ,S -$2 u r a a? $$.n3a u.-$Gz 9 $3 " .'&.2 4 <#.' 9 p 6 'n, s2 SA.L-~:

a . & E a a b 3Za

[2 g 5:p.r tJ.z~8&gP21
VI

.*

1 n,>d

" Oa.,3

2 ga.28 ~ 9 2 ;iI$d,a ec a 0-r:dr;d . r 8 9~ . 4 ~ 6 ~ 4


?g

""s<~

322
Y

e,.c a

~ Z Q Z @ $ , ~ ='8&ilgEa
B g Q g g z $ n s
3-d s i qc3ia4. z 94
5 03kz &C fZa =
r 5-

SUGESTII PENTRU AMENAJAREA GRADINII

GRUPA 1

Se completeaza' reciproc

In

compania trandafirilor
.
m8

7 .
, J -

, .

a e ; t s - - g m r- j l f ~ 6
m

-d-=Yr.

; :

Fnunusepa tran&ilor thea 91 a am&ilor de p Morire IndeIungati h&tiprivirea pihi toamna.

Stratul plantat exclusiv cu uandatiri surprinde de de arte, dar contemplat de aproape pare a 6 dertul dc monoton. plus, trandafirii de monoculturZ sunt mulr mai vulnerabili la boli gi &un&tori M t cei din culturile mixre. Cultiv&~d algturi de tranddki plante perene, compozi$a floral3 va fi diversificaG l.n mod p l k u t cu forme gi culori nemcteristice trandatirilor. Avefi 'in& grij2 ca perenele s5 nu domine trandafirii, s5 edste totdeauna un spapiu ce poate fi traversat de curentii de aer, dtminteri plantele pot fi infestate repede de ciuperci. Plantele prezenrate mai jos se dezvol6 optim fn soare d e b & f n loc cu sol profind, bogat Pn humus pi substante nutritiva

&

(Rosa ,,Aachener DomwJ t: 0,6-1 m; flori i m e n s ~ ?nvoalre, roz-argintiu; Idlo fn ~ m c t o m b r i ehime ; m i d e - h c h i s ; soi rezistent

c2wMBE
(Crambe cordiBora) l: 1,4-2 m; flori albe, mgrunte, in inflorexenp-ciorchine bogat ramificate; hflore,ste in iunie-iulie; frunze rnari, cordiforme, verde-fnchis; plant5 perenl

""1

Primlvara, afanafi ~ l uunui l Plantali In fundal, In dreapta, 1 strat fn semicerc la o 2 doul crambe, iar in stanga adlncime de cel putin 50 cm, fer- un grup de dnci plante de nemtizori (distanta dintre tulpini: 60 cm).

tilizati-l cu compost ~i fainl de oase.

,,V6LKERFRIEDEN" ------(Delphinium x belladonna ,,Vokerfiieden") 1 : 1 m; flori albastru-azur ^m i rescenre-lumbare, de ramificate; Infloqte P iunie-iulie; dupa 6 e r rehflorqte P n augustseptembrie; frunze palmat-lobate; plant2 pereni; toxid 1

NEww"P

STEL~~A
(Aster novi-belgii) P: 0,8- 1,4 m; flori simple, mifnvoalte, Pnvoalte, asem2nZtoare margarerelor, albe, roz, ropii, violete, sau albastre; inflorqte fn septembrieoctombrie; plan6 peienii

in fa@ crambelor plantali doi Alaturi de trandafirul din trandafiri (distanla din4 partea dreaptz plantali trei 3 tre &lpini: cm). Locul altoirii stelup, iar fall doul
thea
80

sl fie la trei degete sub nivelul solului.

1 n cregpare (80 cm).

- I0,9-2 m; iarb5 (Miscanrhus sinen&$E ornamenralii cu inflorescenje argintii; Pdorqte 2n august-octombrie; frunze elegant reflexive; multe soiuri cu frunzig autumnal frumos; pland peren&

L
y?

in partea dream a stratului, in fafa nemfiprilor, la distanla de 80 crn plantali o planti de miscantus. Udati bine ~i mulciTi solul.

h iunie, voprili o band (sau un scaun) intr-o culoare 6 asemlnatoare nemtigorilor.


Amplasati-o ca loc de odihnl in fala stratului.

CARTEA

Strat de trandafiri j s i tufe

GRUPA I

89

IERBURI ORNAMENTALE
Achnatherum Pen

Fesruca cinwea; frunze inguste, rigide, vqnic v de cul6are verde-dktmi; i: 15-40 cm Acbnarerum calamagrosns; frunze fibroase;

. ,.

aniserum B m u r o i d a : frunze reflex6 30-60 cm


'qlLhr

IarbEalbastfi
rW

Molinia caerulea; fmnze late, hguste, verdealksrmi; frumij autumnal frumos; t 30-60 un

Veronica fdreapra) ~ n re&, n


, -

I
,
I

Veronica longifoa .Blauriainn; flori albasue; infloqte in iulie-august;1: 0,9-I m


;noo an cu dung! mi-

.1

imm

O,&-1,5m
'-':TI,.-mnltum na@us; florib&tre,%e
flori alhwre;
em

-.,!!@F
Ir

PERENE
2

Ornag + , e gradini
Llmm 1 1 1 1 4 1 L " U I ~ J

sau ra; + Infloqte In iunie-august: i: 1-1.5 m: tox'i

SEMI^NALTE

S
3 4

MOW;

t,

do&

&

C~ada-~o'iceldui Achiilea milIefblium; flori galbene, mz sau rqii; @reapfa) hflorqte in iunie-septembrie; t: 30-120 cm

1
'I

Geranium (ciocd-berzei) Clqpofei

Geranium x magnificum; flori violet-albtrui; hflorqte in iunieiulie; t 40-60 un Campanula rarparica; flori viol ItafIoqte . !i mai;sep;Le~ . I rtej

$&YJ
-

Veronica (hpta)

--

-&
I

Veronica ausrriaca ssp. teucrium; flori albastre; fnfloregn in mai-iunie; i: 20-30 cm

I
Geranium I (ciocd-belzei)
Geranium endresii; flori 10%hfloqte h mai-septembrie; t 20-40 cm

SUGESTII PENTRU AMENAJAREA GRADINII

GR

otlip' de flori i

c restrhs

iar fi in cel mai mic loc se poate crea un mic paradis floral n plan te ca'jira'toare,perene cu inflorirehdelungatifi flori m uf ticolore plan tate in ciubere fi ghivece.

T u e s l de mid d?mensiuni

se poate h w e p prin

conlucrarea dintre vecini.


Terasele mici, gfidinile inguste ale caselor de aliniament se pot transforma intr-o mare de flori multicolore. Plantele vor avea un efect sporit, d a d ve$ conlucra cu vecinii pentru realizarea unei imagini de ansamblu, in care diferitele ,,parcelensunt legate optic inrre ele. Plantele d w t o a r e cu flori, spre exemplu trandafirii gi curpenii (clematis) pot constitui elemente de separare compuse din flori pestrije parfumate, prin care nu pot piitrunde privirile indiscrete. Florile viiratice vor completa ansamblul prin feeria lor florall. Plantele din imagine se davoltg optim plin soare. Plantele in ghivece trebuie udate ~i fertilizate sistematic.

.,.wDARR ~ T ~ T O R ,,CRIMSON RAMBLER" (Rosa ,,Crimson Rambler") i: 5-6 m; flori invoalte, ropcarmin-sclipitor grupate in mhunchiuri; inflorqte P n iunie-iulie; infloregte o singurs datg frunze lucioase

REGINA-NOW &?ia,tiana x sanderael 0-80 an;flori padimdbe, verde-gglbe~u,


iuliesctombrie; h n z e o d e ; planti a n d & toxid

L
(Lilium ,,Abendsonnen)
t: 80 cm; flori galben-auriu, cu

Pete maronii; pland cu bulbi

PETUNIA ,,ROSA-WEISSER (Petunia grandiflora ,Rosa-Weisser Trau

MARGARETE "WEISSER RING" (Hpenostemma paludosum ,Weisser Ring") - i: 25-30 cm; flori albe h form2 de cuib; Pnflorqm P n maioctombrie; frunze dinpte; pland m u d l

D i n WwuarFe nem&nefi fble de var&k kuiiq&,wu de la m i j W Iui mai, prwwrql-tefn

rnagadde L sp~chliratw. ' V i - l e fn ghivece.

tn&l$imiiacmfm1ca. pietre sau poS@mMe.

CRIZANTEMdj

50-60 an;flori galbene, cu centrul de tonalitate tntunecaa i d o r q t e fn iulie-octombrie, frunze putemic dinpte; p~and anuals
f:

5
rescenfe dense; inflorqte in mai-octombrie; frunze ovoide; plan^ anualP

i : 10-15 un;flori albe, roz, albastre sau violete; inflorqte in lai-octombrie; pland anualg

vtrii. ~ndcplkta$i sistematk


parfile ofilite.

Wwii s m ~ t n d u -cu i &1B$


umt.

Terasa' tnsorita'

GRUPA 1

90

11

Alte ~ l ate n pen tru terasa hsorita'


Sdvie Lobularia
(dreaptal
Savia splendens; flori rofu-stacojiu; mai-septembrie;1; 20-25 cm

Lobdaria maidma; flori dbe, roz, violet% ?nflorqre inmaiacoombrie; t: 5-15 un;

Scevola

Scaevola saligna; flori viokte; h f l o r ~ t < h aprilic octombrie; 1: 30-50 cm

(3% je
Ill'G

- ~ r epanda s zflori galbew, portocdii, qii; 1nfIoqte 1n iunie octombrie; 1: 25 cm


JiUVld 11

'1
(stinga)

J " 1 9

august; "endranthema grandiflorum x; flori In mhtc culori; tnflorqte In august-noiembrie; I: 40-100 cm


.L

Crizantemi
(dreapta)

'
I

~avandda a n p ~ aflori ; dbasue; morpI ?n iunie-auwt; t: 30-80 un


'

9 1
I
I

PLANTE IN C I U B ~
mai-octombrie; I: 30-100 rm urn fivtercens; flori dbe; inHorejGe

1
tn

I
PLANTE AGATXTOARE

Margated arbustiformi

m
Nerium oleander; flori d b e , roz, ~ i iInfloqte ; i b m b r i e ; t: 1-3 m; toxid
+-

A " "

-8

WUI,,,,,

C x c
Clematis
Cobea @reapt?

aematlfx; flori 1n multe culori; inflorqte in iur ptembrii; i: " *

Sh~elevoin~cul~ Zorele
Q IMP ABIIMP SRL

Cobaea mdens; flori albe, roz, q i i , dbasue; EnfIoqte fn iulie-oc~mbrie; 1 : 1 4m

hk t h p odoratus; flori in mula cd


-.
I
flowe in iunie-seprembrii 9: 1-r

Ipomoa purpurea; flori albe, roz, q i i , vldete; Wtoregte in iulie-septembrie; 1: 3 m


. .

1:
-

ISBN 97&9E2-86#2-8-1

E~EJ UJ arpsed p p 3 UJapnw ! . I O U jEI~wll~

*nu , . rnpp~d? L. nEs aurp~~3 urp rnpprz L. 'rnp~a~ad . .


.

Culori discrete in dnduri ordonate


In aceastil compozifie elegant3 florile anuale sunt amenajate In h d u r i separate, de culori omogene. Plantarea treptat3 In funcfie de hdjimea plantelor permite ca fiecare dintre rhduri 1se dimtin@. Plantele aranjate astfel arad d m e b i t P n primplanul zidurilor de piat& sau d gardurilor vii tunse, cu frunzif verde-hchis, 18n@ garduri sau in fafa perefilor casei. Plantele enumerate mai jos se dezvolt5 bine I n locuri expuse la soare, h sol permeabil, bogat In subsmje nutritive.

7
1

I
REGINA-NOW ,DOMINO WEISS" (Nicoriana x sanderae ,Domino Weissn) 1 : 30-80 a n ; flori albe, parfiunate; ^ d o r q t eP n iunieoctombrie; frunze ovale; plant5 a n d & toxid

rUl?ULEp ,,SCHNIITPBRLEn (Ageram housronimum ,,Schnittperlen) P: 50-70 an; flori indesate, albastruviolet; Pnflorqte ?n maioctombrie; fiunze ovate; plant3 anuali

Plantare: prim&ara. fndepsrgazonul pe o aniune de teren de 1'3 x 2,5 m. Afanati solul ~i adaugati-i compost.

1 ta$

Ridicali pain solul, Vnspre partea pmterioara a shatului, cu ajutorul sapei. Marcati cu sfoara d e a lungul stratdu_i cinci rindun'.

BALSAMMA (Impatiens d e r i a n a ) P: 15-30 cm; flori simple sau Pnvoalte, In variate culori; Pnflorgte in fiunze oval-ascugite, verdePnchis; tulpinii &noas@

.,

3tan@

Ptanwi rqinpnrp$ (db htre plat& M c m d

iar 4n fa@ ai pufuk$i( d h n p : 25 4.

rgnduri.

,KOBOLD" (Coleosrephus mulricaulis ,Kobold") t: 20-25 cm; flori galbene grupate P n capitul; fnflorqte fn mai-septembrie; frunze Pnguste, albastruverzui; plan& anualZ

1 : 20-40 cm: land d c c o d prin frunzcle fin sectate, , acoperire de o pUa gri-argintiu; plant5 a n d 5
. A

Strat de flori i n trepte

l\Tolana

. bleu: hfloreste fn iunicoctombriri: 25 cm

Nolana paradoxa; dincilindrul corolei galben, pede

d galben-h$ie sau portocalii;


Bcgonia semperflom; flori albe, roz ~i rqii; 'doq t e hmai-octombrie;k 20 cm nieoctomb-:-. " 20-25 cm

k-

PLANTE SEMIINALTE

;alvieanu&

**.fSpri

roz, albe sau vialne;

PLANTE ~NALTE

'

I
Dalie

(&pa)
Flutuq

1 noiembrir; 90-120 cm
C

Dahlia; flori h culori variate;fnfloqte Iniunie1

Cavnos bip*flori&mme tnfloqte In iulie-oaornbric;$l@%L.?itlm a

I
O IMP ABtIMP E

Verbena

V & booariemii; flori violetid&; hfloqte In iunieocrombrie;i: 70-120 cm

Plan te cu fiunze colorate

Put*' amenaja o a m p ' p ' ep&cutg plantslnd ala'turi de arbyti cu perene cu fiu+ de h r m i i n t e ~ t ; i f:ioas& i
Straml %or de hgrijit prezentat s e e amenajat cu plante cu frunzig pestrip Cmigirul cu frunze lucioase, verde-Inchis ~idracila j a p o n d cu frunze ro~u-purpuriu se disting de pelinul cu frun* firm de d u e gri-argintiu. f n fundal spicele de culoare deschisii ale ierbii decorative penisetum destind imaginea ansamblului cu fiunzig des. Unele specii sunt plantate in grup Pn q a Eel ca b r m a gi culoarea lor d fie rnai marcand. Plantele arnintire prefer5 locurile fnsorite gi sold permeabil, Pnsg gi in locuri serniurnbroase veji objine acelqi efect alegind plantele corespunGtoare.

PENISETUM (Penniserum villosum) P: 30-70 cm; inflorescenple Pndesate, spicate, ce a&rG deasupra m~nunchiurilor de frunze, infloresc tn augustoctombrie; nefiind raisten& la hghej, in regiunile noastre se cultivl ca plant5 anuali
/

ie I
PELIN ALB ,,LAMBROOK SILVER" (Artemisia absinthium ,,Lambrook Silver") P: 40-60 cm; perenl cu crqtere tufoas& frunzele

i k Wat 13%

wCbb~&mD
k&%

DRAW

UREA NANA"
(Berberis thunbergii Jtropurpurea Nana") 1: 40-60 cm; lkmrii spino~i cu multe ramifi&ri sunt acoperili cu frunze mzrunte, ovale, rogu-purpuriu; flori galbene; h f l o r ~ t e in mai; toamna frunzele devin sracojii

I
douissprezewfire>& pmkmrn (45cml, apoi ud@ stratul.
-.

Toamm m d q i Wlinulg *Jantaji mwl p e n &


a

florile neEnsemnate, db-venui, Pnfloresc din aprilie p$n5 ln d

*r-7-

A*,

--

-.

CARTEA

v n & aruahw ,Pica ; mnze vem N dungidhe;l: 50-100 CID


n u a&c divizate, rqu-negrui; i: 2-3 m

L"i

PL "'-- PERENE IN U M B ~

,".

--

Ajuga reptans ,,Auopurpurea";frunze ro~u mroniu; i520 ern

Fayi.&p i u r n n i p p o * M w argintii, pyiol T: 4 6 0 an I


rogcai;

E&f.

; P a LC

g~unipenrs squamara "Blue Star"; frunze aciculare albasnu-argintiu;i: 50-80 cm

%k
cu mar-

Euonymus brrunei.,Silver Qm"; hum veni, cu margine alb$t: 5 5 m

Taxus baccara ,,Aura Variegata"; frunze aciculare, cu dungi verde-gdbui; i: 3-5 m; toxid

bmn dnac
7

O IMP ABIIMP SRL


C

ROP-02-10-080

:
L2'

~~ o&k'um frum gine gdben-aliriu;1 : 2-3 m; t o x i d


Jureaum";
,
.1-

; !

ISBN 978-963-86092-8-1

GRUPA 1

harme varia te

Grupa ierburilor decorative

.
I

Stratul multicolor ji simplu de ingrijit, plan t h d alituri F' de ierburile ornamentale flori colorate, vivace, se piitreazi ' decorativ timp indelungat. ,T.;*!
'
I . 3

. ,

Elem ente decorative in stra t


Asociai ierbude ornamentaleperene ce hdkigesc soarefecu plante anuale sau perene cu idlorire hdeImgat&
-

Iarba ornamental%,elegand, cu forme variate este rar plantat5 in suaruri, dar merit%s%-ia w r d a ~ aten~ie, i deoarece de la inceputul verii giidina va fi infiumusept%de iarbii Pnalt% cu inflorescen~e decorative. Florile anuale 8i perene se asorteazii cu ierburile ornamentale de n u a n ~ e veni. Toamna numeroase ierburi ornamentale dwin galbene ca mdaiul sau a r h i i . 0 dari cu sosirea gerurilor ierburile uscate confed stratului wloare ~ivarietate. Plantele din imagine prefer%locurile expuse la soare ~i sold cu humus, cu strat a d b c de cultivare. Plantati ierburile ornamentale la distan~P mare, penuu a nu necesita divizare prea des. lemnoai pot fi di. foarte greu.

MISCANTUS (Miscan thus sinensis) i : 0,9-1,8 m; flori arihii; tnflorqte in augustommbrie; );unzi~ de toamnz galben-mdai; peren5

//

\ .

tnveh roscac; l;;floreSte in august-octombrie; frunzele verde-ro~cat na dwin ro~u-porocalju iar iarna maro?$cat; peren3

made sm3naIi verbena ~i Afknqi parn8ntul unui &at titonia. Apzafi plantele in de 1,8 x 3 , 6 m. lndepgrtafi loc lurninos. Repicati rtisadurile buruienile gi pietrele, apoi , d n d ating inalIirneade 5 crn. arnestecati solul cu compost.

1h

M~SCANTUS ,,ZEBRINUSSTRICTUS"
,Zebrinus-Strictus" i: 1,2-1,8 m; flori

ca ale stuhlui, cu dungi

diagonale galben-verde;

ME

In fundalul stratului, h partea din stsnga, plantag miscantus .Zebrinus+Strictusn~imiscantus Malepartus' (distanp dintre /ante: 1,5 m).

Plantafi miscantus ,,Malepartus" F n fundalul stratului, h partea dream, iar peniselurn?nrnijlocul ploii frontale.

TITONIA ,,FACKEL9' . (Tithonia rorundifhlia ,Fackc 1: 1-1,5 m; inflorescenge corn, ro~u-portocaliu,Pnflorqte in aug octombrie; frunze trilobate; anual
--

(Pennisenun alopecuroides) i: 0,3-1 m; inflorescenge spiciforme, pufoase; Erdorqte in iulieoctombrie; frunzele athnitoare cap5ta toamna culoare galben4 ia iarna au culoarea pereni

VERBENA (Verbena bonariensis) i: 0,7-1,2 m; inflorescenge urnbell, mov; fnfloreste in Inguste, verde-fnchis; I f tari lungi, rlsfira~i; anuali

(Dahlia x ,,Feuerrad") i: 1 m; flori simple, stacojii; inflorqte in iulieoctombrie; frunze ovoide, verde-inchis; tuberculii ngi toamna din pimlnt fi dusi la iernat In casl:

Incephd de la mijlocul lui mai, plantali intre ierburile ornamentale rasaduri de titonia gi verbena, totodaG tuberculi de dalie.

Toamna cornposta$ florile de vara. Scoatefi din plm8nt ~i pistrati tuberculii daliei. in februarie scurtati ierburile cu o palml.

GRUPA 1

olan te in s tratur

i
DESCRIERE
pvnpps

~h
i
I

I PLANTA IERBURI ORNAMENTALE I& de


~NALTE

--ii

fsthga)

Trestie (dr~pu)
71

Iphastrum numns; flori galbene, nmtptofl; Infloqte h august-oetambrie;i: (i0-15Rkm.


1
' \

,-2.,t"

Spartina

Spmim pectinara &reomarginata"; flori v+

idlorqte Iniulie-scptembrii t 70-180 cm


4 . , ,

IERBURI ORNAMNETALE SEMI~NALTE keliu e y ,,


Briza (dreapta]
lrbll
I

infl

:$ mai-iunie; i:20-7O'cm .

Briza media; flori veni; M o w In mai-iunie; C: 20-60 CIU

Molinia
Carex (rogoz)
I
innnrinr q

wa morrow .vartegaun; Bori maronii; infloqte In aptidie-mai; 1: 20-50 a n

RNAMENTALE SCUNDE

-1
I
I

I
C 1 3

kx digirata .The Beades"; flori r o p e ; ihfloreftcIn marticrnai; C: 10-40 cm

s
8

-3 , L - - - ~ + - . r i i ~ ~ - ~ - . = - - -

Lagurus ovarus; idorescenre verzui ce devin nwo@lbui, t d o q t e In mai-august; 1: 10-40 cr

l , "

PLANTE ASOCIATE I ~ b @, n

-. i - - - - - &!via hrinacea; flori dbastm-Enchis;


r L 1 . _

lnfloqte in iunie-octombrie; 1: 50-86

Sedum tdephium; f l o ~ roz gi purpurii; h iulie-septernbrie; 1 : 40-60 an nor& ( k P M )


'dorep
3 .

-O IMP ABnMP SRL

Steluji

Aster dwnasos x; flori mov jalbrogu; LK,, insorqte Inseptembrie-octombrii;C: 30 cm


BBp!
L

'

k\

Rosa; flori de c u l o a r e ~ f m 5 diferid ind;imea dependepe de.specie ~i,xjt;

-L.-

.-

RO-P02-10466

-.+

I'

-8-1

P L A N T A R E $1 ?NGRIJIRE
r,

mr

Stratul insular,bflorind i?u toate anotimpwile, este cu adt m a i decorativ cu d t mtururile sale se arcujesc mai natural.
Insula de flori din miilocul ~ i foarte decoratid " m n u l ueste deoarece poate fi admirad din toate direcgiile. Amenajafi un strat de flori rotund sau oval neregulat, ale c5ui margini serpuite au efect natural. Plantali in centru perenele mai fnalte si puneji fn jur grupuri de plante semifnalte sau scunde. fn jurul centrului planta~i florile in cercuri, astfel ca strand sP aibi forms w n i d sau piramidals ~i sP ofere o imagine la fel de plicud din toate 11 rlghiurile. Plantele insulei de flori din imagine sunt simplu de Ingrijit ~i prefed locurile expuse la soare, precum si solul &at, cu humus.

CASMANTIUlGl (Chasrnanrhium l a r i f o l i u d i: 0,8-1,2 m; spice de flori 'L asemkztoare ovilzului, situate deasupra frunzelor late, firoase; hflore~te in iunie-septembrie; peren5
I"

P de buzdugan, ddtuite flori tubulve p o r t d i


form& buchete; peren5

.,
1

Perioada de plantare: primivara. Marcafi conturul Matului cu furtunul de udat, apoi TndeNrtaji gazonul cu cazmaua.

AfSnafi solul Si adlugag compost. PlantGi la diim de 45 cm casmantium ?nmijlucul stratului ~i cnifofia R jur.

CNIFOmA ,,LEMON ICE" fKniphotia ,Lemon Ice") : m z 9 0 - 1 00 cm; inflorrwcn~ de forms de buzdugan al&tuite din flori tubulare galben-sulfuriu; lnflorepte in iunie-octombrie; h n z e l e lungi, asem5nstoare ierbii f o r m e d buchete; pereni

.,

?: 50-80 crn; floii radiale,

(Achilles rnifl&lium) -- ' f: 60-90 cm; inflorescen5e: date formate dim flori -91

COADA-S~~ 2. ~c~~u~u~

Puneti trandafirul la 60 cm T n faja cnifofiei. Plantafi in grupuri floarea-miresei, coadapricelului ~i ruji galbene (80 cm).

4 cu vinelici ~i crin albastw

,,nenajati

bordura straf8ui

(60 cm). Udati abundent. Mulciti solul cu frunre cazute sau cornpost.

TRANDAFIR DE STRAT ,,BONICA '82" (Rosa ,Bonita '82") P: 60-120 cm; flori hvoalte, roz; lnflorqte h iunieoctombrie; frunze lucioase,
rezistente

CRIN ALBASTRU ,&BUS" (Ajuga repmnsi -L (Agapanrhus headbourne ,,Albusn) ,,Burgundy GlowmJ " i: 70-90 cm; umbele semisferice fori: 10-20 cm; spice mate din flori albe, in forms & stea; din flori mov-albiktrui; inflorqte fn iulie-august; protejat5 rqte P n aprilie-iunie; frunze: MI impotriva gerului sau iernad P n l ~ ~ u - a l ovale, b , vqnic veni; locuinjg, devine peren5 r &operitoare de sol; peren2

--0-- - lanceolate iunie-august: fmnze -cenusiu; acoperitoare de sol; pereri


I

Vara, pe tirnp de seceta, uda$ plantele. Taiati regulat florile ofilite pentru a stirnula o Tnflorire abundenti ~i Indelungatk

Toamna, scoatep L, 1nu1 din pamant fi puneti-1 la iernat Ih.l ghivece, in caa. La d t e trei ani divizati perenele.

a t e plan te h insula de flori 1 PLANTA DESCRIERE


PLANTE ~NALTE

I !

Miscanty .z . (srhga)

Misdrulw sinemi>aZebrhg bppe11e;ll,2-l,8d~--~~.


Arundo donax; bvudecenyu situate pe l8mi asendniton trstiei;t: 1-4 m

Tr& u & $ p d ) t .

Ruji $kne

nrrdbedria nirida .Herbstsomen;flori dbene;


Intlorqte hiulieseptembrir;E 1,6-2 m

idorqte in iunie-august;t: 60-80 cm

+ = @ = A '-

Phloxpanicdata; flori rqii, rm, mov, albe; infloreste Z n iunie-se~tembrie; 1 : 60-120 un

tf(0-1Bw

Echinaceapurpurea; Aori q i i , rox, Jbe;

---

I II

PLANTE SCUNDE
Salvia nemorosa ,,Ostfriesland"; flori Jbastru-violet; Znflorqte hiunie-august;i: 40-50 ar

PLANTE DE BO
Cre$foari (hpta)
.

- --

Akhemih mo&s; flori galbeo-vemi; inflorqte in iunie-iulie; t: 30-60 cm fl0n&&%

: iclopo~elh
,vmunte
I

h iunkaupt; t: 20-30 a n
flon gal& t 30-50an

Santolina

Sanrolina -8; &Qonftc h i h -

Numeroase flori m h te, aspectuoase pi Si d o r i vii ale gridhii alpine aparprima'vara.


D q i pot pHrea fragile, florile gsdinii alpine cresc de multe ori in locuri cu dim5 asprs sau in soluri pietroase, prefednd cu deosebire pantele sdncoase sau cu pietri~ ~i solul permeabil, unde sunt expuie indelungat la soare. h a t i sulul gidinii alpine cu un strat dt mai gros de humus, pentru a crea conditii optime dezvoltkii plantelor. Arnestecati humusul in propogie de 1:2 cu compost, pe care amestecaji-1 apoi din nou cu pietrip, in proporjie de 1:4.Arnplasa~i pe pant2 ca decorajie blocuri de piatrs . . . L > ~t . b k h ~ ~ \ . I ~ I d h ~ 8i qterneyi amestecul de p h h t intre ele.
1

(Aquilegia L?madeniis) P: 30-60 cm; flori rogu-smjiu, "inten lung, ornate cu galben; nflorqre in mai-iunie; fiunze /' verde-albatriu, a d h c divizare;

CIUCU$OARA
~ l r .

&

(&sum saxarile) P: 20-40 cm; flori galben-auriu; infloreste P n aprilie-iunie; frunze verde-ceiuiu, vqnic verzi; crqtere sub forms de covor veged; plantH perenii

Primgvara, afinafi pamhntul pan& la 60 cm adgncime. Amestecati-l cu compost gi pietri~ fin. Amplasai pietrele masive, . .. printre ele p&m&nt.

Udati @m&ntulc . JS, p e n w a sdimemta. UmpiqE eventualele adincituri. Plantafi . brumthlele in grupuri (distanp:

2 se

20 cm).

I
3
(Narcissus x) P: 30-60 cm; flori galbene, po~o~ali albe, i , uneori bicolore; inflorqre In martie-mai; frunze latliniare; pland bulboasa

Planfati lev6n,,- ?nlocuri unde stratul de humus este adinc gi solul este lax, la distante de cel putin 50 cm de pietre.

dldirugele In grupuri de c$te cinci plante, iar In f a p pietrelor lilicelele $i ciucu~oara, la distanfe de 60 cm*

LEVANT,,.
(Lavandula an i : 30-90 a ori 1 mZrunte, parrumai rupurpuriu;~lnflorqt august; frunze asem5nHtoar frunzelor aciculare, de culoare

I: J O cm, flori albe, roz, ropii,


e; forme& covor vegetal;

i: 15-30 cm; flori Abe; Ini repte in martie-iunie; frunze verde-lnchis, vqnic verzi; crqtere sub forma de covor veged; plant5 peren5

T[f ~3 R q R ~ r i ; 1
31131)33S34mb*m
n

rn

CII

~gqne n3 a ~ m d

~urdp ~. u *r p nnuad ~ ~ 2 amid


.

Inconjurati de verdeati
I I

PLANTARE51TNGRIJIRE
TRANDAFIR URCATOR

Prin plante ag;lW$toarese poate amenaja un spagu de odihna' umbros, finiftit fip f h de verdeapi.
Acest colj idilic, nefiind situat in partea insorit2 a grgdinii, con stituie in anotirnpul cel mai fierbinte a1 anului un refugiu la u m b d pi verdeap. La u m b d cresc pugine flori aspectuoase, dar se pot cultiva t o t q i plante cu frunze de culori gi forrne variate. D a d nu ave~i la dispozigie d e d t un spafiu restrlns sau doriji sii mascaji zidurile casei, aiegegi plante a g i i ~oare f rezistente la urnbrg, care dupa o anumitii vrerne v2 vor inconjura cu verdeap ce emanii calmul pi tihna. Plantele figuriind in exernplul de mai jos prefer2 sau cel pugin suportg umbra. Se dezvoltii frumos intr-un sol profund, bogat P n humus.

GALBEN ,,GOLDEN SHOWERS" (Rosa ,,Golden Showers") i: 2-3 m; flori galbene semiinvoalte, parfumate; inflo-

(Lonicera caprifolium) i: 3-5 m; flori alb-

inflorqte In iunie-iulie; semivqnic verde; arbust supodind tZierea; toxid

PECETEA LUI
SOLOMON
cordiforme toarnna ropu-ruginiu; fructe rogu-prohnd, incomesribile

In fa$%, la stanga, plantafi h

Plantafi 'ln dou8& e ,c ,

P: 60-100 cm; flori albe, parfumate; tnflorqce In


mai-iunie; frunze lanceolate; plant5 peren5 toxid
1

vie cu un crm de toamni (Hosta lancifbla).

cu trunchi halt, sub care plantap plante scunde.

TOAMNX
(Hosta aispula) i : 50-60 cm; m h m - chiuri de 0ori violete; Infloqte h iulie-august; frunze lungi, cu vbf ascufit, codiforme, cu margini albe; plant5 perenii

CRIN DE

7
CIMISIR ,,SUFFRUTICOW (Buxus sempervirens ,Suffrutiwsan) I: depinde de &ura tn care este tuns; frunze mbunte, ovde; toxid

(specii de Hosta) i: 40-60 cm; miinunchiuri de flori violet-deschis; Inflore~te in iunie-august; fiunze cordiforme cu nervariuni frumoase; plant3 peren5

c m DE TOMA

(Horn lancifdia) GRIN DE TOAMN~ Hantafi un crin de toamni i: 20-40 cm; flori albasuuviolet; Enflorqte (Hosta crispula)htr-un ghihaugust-septembrie; veci de ceramic&. Alhturi de acesfrunze veai, Png ta plantafi In ghivece plante re7ieent~ la umbra ovoide, cu v&rfasc~,, p~zuttit pen?&

L 6 5
- -

Odafi toate g l a d s . Vara

tunde$ de mai muke ori cimi~irul gi lmul-c$inelui. hdepartali regulat parfile vegetale

ur z 9 ' 0:! !uaqle$ p m n e $mny , :amad nlqnp [a~edpe azuy ! s ! 1 & 1 epuncuso

un 08 1-08 : ; !~SOI [mmnt: S!zunq lareu~pd azuy f~llLydopod e!ua2pox

5 @I

"3

0~1-02 :I ! a ! q m m - ~ u r
--

a~Saropj 2lalo!n nes nb~ caq@!JOU !~!sq~ng

I L

0 sugestie deosebiti

! & :

Prin repetarea nuan~elor anumitor cdori se poate crea in gr;idnii un peisaj armonios ~iechilibrat, ce hcinti prin varietatea de forma' i cdoare. ,,
1

3.