Sunteți pe pagina 1din 109

GRUPA 11

sori~~ urod B isouraz J~~J,.J

Gama' variata' de soiuri 1 ._ -

ACCESORII: C3 rr&rcu &cfkin$ liberg 0 cazrna C3 foarfece C3 compost Q arac de suport

iar toamna cu roade gustoase.


Merii pot atinge d i m i &rite, &el penuu fiecare gradmi pot fi *&site soiurile
mrespmzihoare. hGl+rnea lor atinge 1,8 m (mroanH hs) gi .1,5 m (pomi cu tulpina hdtg), dar pot fi chiar gi mai Pna+. Diametrul pomilor mai mici este de 2-3 m, iar celd merilor mai mari de 8-10 m. Merii lncep s H produd rod dupH 3-5 ani. Cele rnai mari producfii le dau la *te de 10la 30 ani, dar pot rodi gi 50 de ani.

Unele & i dnu sunt autofertile, condiFia de ba rodirii. U n @ a e s pomi trebuie culti vate a t e soiuri, cu rolul de polenizator. La cumphrea pomilor, informag-d despre soiurile bune polenizatoare. PrimKvara merii imbrad minunata lor hain% flo& alb5 sau roz.

!%pati o groapi de 15-2 ori mai adsnci ~i de 2 ori mai

lata dedt rgdgcina. Adunafi grimad6 solul xos.

radicinile uscate si 2 pe cele cr6pate. Wi@i rildicinile la lungime egala.


Ti%@

kurtafi coroana pornului cu o treime.

MA'I'U KAKE

CAKAC'l'EKlS'l'lCI

mijlocul lui octornbrie

,,Ingrid Marie"

mijld

septembie

"v-a~; p+ PC dukeacrisoc ideal oentru &mitare; d n t

I
Pentru evitarea daunelor din timpul creflerii, fixafi :orespunzZtor merii de uport. Folositi sfoari sau a r e a curnpirati din rnagazinele de specialitate. Fixafi pornul cu noduri opt cu 10 crn sub rarnura inferioara. C a pornul s3 nu se sufoce, desfacefi legatura cdnd rnirul incepe si creasci.

solul scos cu $ repunefi-lin groap&. &anjag rtidkclnile pomului. Coletul sfi fie deasupra suprafqei solului,

3 compost

A m $

infiieji aracul sol, la dir4 tan@de 5-8 c m de trunchi. Fiti atenti sa nu raniti rad6cinlle.
7h

Tasati solul in jurul araeului.

1 ,,Gravenst,&"

shitul lui august

d - g b u i ; ~arfum ~licurmmat; foarte

,,"Y.UCL.

UWWUU

ulce; parfumat; ideal penuu depozirare; rcren+a E q i & I d de culdvarc

&ma Grieven

tmpuarl lui "pmbrie


lr~itul lui septembrie

a+r;

* b

nu pate fi depozicat

PCD e

kd u b

ulce; cu pulpa crocanta; roade abundenre

*Boskoopn

ma; tan;ideal pcntru dcpmtan; poaivit p w prijicuri $ c o n -

A~terneti la ridacinile marului pamintul in straturi $i tasafi solul. Udati pomul abundent ~i regulat.

Forrnafi o farfurie de udat Forrnafi rnu~uroaie T n jurul trunchiului, astfel apa de

--. .-.
-

-P .. 4.'<
I

GRUPA 11

I
" = "

Gridiniiit iscusit

5-

Cumparagi rneri cu radicina libera, de calitate garantat& Alegefi porni d t rnai rnari pentru a rodi cat rnai devrerne.

Soare. MBrul necesita zilnic cel pufin aase ore de soare.

Nu c u w r a f i porni uscafi sau porni cu rnulte frunze.

So1 permeabil, bogat R substanp nutritive. Marul, d a d are sol corespunzator, rodese tirnp de decenii.

Taind fructul se poate stabili sirnplu d a d merele sunt coapte sau nu: daca serninfele sunt rnaro, marul este cornestibil. Pentru depozitare Trnpachetafi rnerele unul cate unul In hartie, ca sa nu s e atinga tntre ele.

~octorul plan relor

Tnainte de plantare asezafi pornul Intr-o galeata plina cu api (dreapta, jos).

Taiafi rarnurile ranite si pe cele verticale. Mulcifi solul In jurul ridacinii ~ i la , nevoie, fertilizafi cu ingra~irnlnt lichid.

II
Petele verzi care devin rnaro-Inchis avertizeazi asupra micozei care cauzeazi rapinul. Coaja crapa ~i devine rapanoasii. fndepartafi fructele bolnave. In caz de contarninare rnai grava, stropifi cu substanfa biologicii.

VARA TlMBllRlU Ratire Merele vor f i rnai GinAtoase $irnai gustoase dad4 primavara rarnurile sunt rarite la distanfe & 20-30 crn. in&pirtafi fructele prea apropiate c3nd acestea ating 4arnetrul de 2-3 cm.

O IMP ABllMP SRL

RO-P-02-10-014

ISBN 978-963-86092-8-1

Form e silbatice lmblrinzite


Atinele cu fiucte maripot fi plantate In toate &nile
vor r o d cu sipanpi.
Toat2 lumea cunoqte arbustul scund care produce bace albastre, gustoase gi care este pe meleagurile noastre prezent in piidurile rare de r$inoase. Formele de culturp, inalte gi viguroase, ins2 sunt originare din Statele Unite ale Americii. Fructele acestora sunt la fel de gustoase ca cele sdbatice gi cultivarea lor in griidini nu este deloc ~roblematid. Anual aduc produc~ii mari. Afinul cultivat este un arbust cu u q t e r e dreapt& stufoasg. f nflorepe ' In mai pi iunie pi ue flOri roz, ce si form& ciorchini laqi. Bacele coapte pot fi recoltate Pncephd din iulie. Avand o perioadfi de postmaturare, fructele afinului se recolt& epalonat, deoarece la anumite soiuri boabele coapte se pot scutura de la sine.

l A K t 31 I N b K I J I K t
ACCESORII: afin la container P cazrna 0 material pentru drenaj C i folie D nisip Ci humus de turba sau de scoarja

pi

Afinul mcesiti sol acid. in solul obi~nuit de griidini sipafi o groapri de 1 x 1 m , adtinci4 de 50 crn. C3ptugifi-o cu folie.

Pun@ in groapi un&ra&d-@nisip, a p i ammecap PY scos cu nisip gi turbri sau hum& de scorn.

.Bluettan

~e~mmp~i;hmari,nri,dbvrm dehmijkdlui ~ cu pnrini, aromi & a ; prcducpe mijlocie iulie


soi vlguros $1 raistent lager; fructe marl, tarc, albastre. P"dUqjilnaIi~a,~te

I I

MIJLOCIU

.Patriot" .mecrop

dschis, cu pruini, aromi p h i t i ; foarre productiv


soi viguros, tufi robusd; bace tari, albastru-deschis,cu pruini, acrigoare, aromi slabi; producfii mari $i constanre

iulie
:la s k i d lui ,die
I

1'
I I
Bacele zemoase, albastre reprezinta delicatesele indragite ale p5sirilor. Acoperiji arbugii cu plask contra pisarilor pentru a feri roadele de p k i r i . Pasarile nu provoacii doar daune, ci ajutii I n lupta impotriva cotarului brun. ASezaf iv n qgdina hranitoare pentru pasari, ornizile vor disparea qi astfel vefi avea &ai pu$n de lucru i n gradins.

Dad plantafi plante la container, dgsfacati rAricinile cu grijri, far3 a le rupe.

Umplefi groapa cu @mBRtul amelbrat tasafi solul ji udafi abundent cu apa cu continut scizut de calcar (apa de ploaie).

w
(,,H=

1")

soi viguros cu tufi vohunind vcmcah bace de &e medic, dbasuu-dachis,cu pruina; prod+
m r i ci mnann

de la & i d iulie

hi

1,

1
Prima taiere de rarire s e face la 4-5 ani de la plantare. Taiati ramurile batrdne imediat deasupra suprafetei solului.

,Heennan (,,Heem 2")

c~

d i m raedic,wi, d duqii mijlocii

arbuJti

baccde kc u pruint&gwm% pro-

august

:la mijlocul lui albastm-d&, cu pruini, gustoase; nu este raisrent la cdplturi; roade In cantirate rnedie

II

Mulciti solul in jurul plantei cu humus de scoaqa de conifer. Valoarea p H a scoaqei stejarului este prea mare.

,f.' ., -: 7fi
. .

GRUPA 11

I Gridingrit iscusit

LUMINA $1 SOL
e Cumpgrafi plante de doi ani, la container sau cu ridicina tn balot tare, cu minim trei ramuri viguroase.

11

TRUCURI

Soare. Afinul necesiti rnulti lumini gi soare. Fiecare plant& are nevoie de un spafiu de doi metri p4trati.

Nu cump&afi plante cu r s d k i n i l i k r i . Rcjdiciniie plantei se uxa repde.

:I PRIMAVARA TIMPURIU

[#I

--

mS d add. Se demolta cel mai bine tn sol permeabil (valoare pH: 4-5) ~i strat afBnat de humus.
I

Fructele vor fi dulci d a d dupi atingerea culorii Tnchise sunt lisate pe arbust t n d trei zile. Majoritatea afinilor sunt autofertili, dar plantgnd alaturat doui-trei soiuri diferite veti obfine made mai bogate.

I'

L I

.-. .,,.

ingrijire tot a> UI

. I _

. -

Plantare $i taiere La inceputul primiverii tiiafi ramurile slabe si uscate. In cel de-al patrulea an de vegetafie rarifi ramurile batrine ~i cioturoase cu pufin deasupra suprafetei solului. Fertilizati solul cu pufin hgrisamint.

siptimini. Pentru congelare punefi fructele fn congelator pe o placi de metal, iar dupi ce au hghefat pot fi puse R pungi 00s).

.
Afinele sunt des atacate de cotarul brun, care roade florile. Omizile pot f i adunate ~i cu mina. Daci frunzele se ingilbenesc $i se usuci, suferi probabil de cloroza provocati de lipsa de fier, fenomen ce apare pe solul prea calcaros.

VARA e RecvEtare gi pastrare Culegeti afinele c%nd se desprind uror de peduncul. la rece fructele In vas plat ~i o pot f i pistrate chiar ~i

O IMP AMMP SRL

ISBN 978-963-66092-8-1

2 83 0 4 : 4 3 3 3 'Z ' B 5 .2 2 ms P? * e . n 4 g '$ . 0 ~ ~ & : g k T f 3 B ~ 3 0 ~ 2 . a a : :$gag 3 3 $ -34 4 x;,aza~.a 3.2 pgs 8-54 ,$4
& " .

J.s

O .,

= -1

; a ' $ 3 5g.;r

O-d g & Y l ; ; l n Ie f t:; C e g g : ~ + o q 3 + &<-u:, &&*a41

y w . Y e 0

CARTEA

GRUPA 11

3
.
A

I 1

GrZdinZrit iscusit

La tnceputul primiverii cumparag plante care au cel p q i n trei Iistari. Alegeji soiuri rezistente.

Soare. Murii se dezvolti cel mai bine 'tn locuri cu mult soare ~i ferite de vlnt.

Ririfi Iistarii crescufi des pe tufele de mur, pentru ca fruaele si fie expuse suficient la soare. S e poate forma un gard viu spectaculos, d a d se planteazi un r l n d de tufe de rnur T n faja gardului.

Nu cumplrafi niciodat8 plante uscate, pitate sau cu frunze decolorate.

S d bine fertilizat, cu bung p e m b i l i t a t e . La plantare fertilizafi pimlntul cu compost si humus.

RIMAVARA
Plantare Tufele de rnur se planteazi T n aprilie-mai. Nu mai devreme, pentru c i plantele tinere sunt mai putin rezistente la frig.

TOAMNA Hibemare ?n locuri cu temperaturi mai joase dezlegaji cu griji listarii de pe sdrmi si asezaji-i pe sol 00s). Acoperifi-i cu pimlnt.

~NCEPUTUL VERll

I
..
1

Ingrijire
Fertilizafi solul dupi prima Tnflorire cu fierturi de plante medicinale (urzici). VARA

Taiere
Dupi recoltare lndepirtaji listarii care au rodit.

Antracnoza este o boali periculoasi cauzata de o ciuperca. Pe listari $ipe fructe se v i d Pete i n relief, de culoare inchisi, cu centrul cenusiu. Diversele ciuperci pot cauza moartea tufei. Taiafi ramurile bolnave pan2 la pirfile G n i -

Q IMP AMMP SRL

~$eptgdapul !ode 9eln6a~1 !i!s!~ae 'ax5azlipul as eaw

.)eJnlew ~ugw~Le~tju! n:, lelada~ al-!iez!l!uaj !f 'a~!iqns lo!iad :,npoJd !3 zual ellonzap as a> ayulsJgn alazueld !$eZ!/\!p eJeAgW!Jd .e!ja:,e qns eqleqaj !ie&ueld nu eaa:,e ap '!Jy!pnJJ !!wad ! g pele eleoq g:,eonoJd ale:, e:,Jadng .JOU alalueld a~eJ6 JOl!JgU!WelUO> ~nze:, u~.!nlnlo!$ad ezeq ad aseode oJew ajad ~ e d !nl e -n$alo>!nln!etiar$nd gl!Jolea

.!nlnlos Inlan!u qns ay g s !nlnluozy !!~n6nyy '!!do16 e~n6 ap w:, O L PI pu?d ZU~JLLI!~ap ~nm%wsaura n:, edeol6 !laidurn

'leJn)RL! au~u#q~6ul !i~xrdwo:, ap plea -g6 ap a ~ e ~ g u nn:l , o!iezll!ua! 'uu 06 (11 n:, tu:, 09 ap yxtge r @eo~6 0 ~JMI$LU!J,

.. ..
..I-

'

alas 'aseolsnS ~ u luns r nhr Inw!ur n3 aTun!oS ' a p ~ nes a~ -dgs 9-z ap durn ~ap!%!q el p m ~ y~a~eod d eqnqax a!So~ g a~eod !n~nlo!lad eaun=) .n!u!+ S ! n!md~nd-nhr mag 9-$ leop m - p y s 'ue eal!op p a p las u!p anuj yqp eaieoIn=)'JO$DE nes rncreld m p p y alvod p v d m u ~ r m as p plopad , . : a p d s ap a!buy ul p a 3 9 .agn! !n~1 n 3 o f ~ gdnp - . e s e a p amqaa nu aqnqal S O U .mlnlo!lad T~~ pus113 ppse '!al?z ! m n p ~ a ~ a l hnnr, l3 eyqmnuad ul nes anot;--pep0 axkm !uaurasmp lo!lad el amdxa 6 m ! ~ e ~ ~X ~ I O s ~ l ap p ~ n u q e q ~ ~ !im~l?ld q a ~ 'amm , UF a s ~ oaimsqns d a~rnd ~od -!iuog 'w!xo~luns c p ~ ap p ednp i m p ~ q t q UJ .am alazuny mm'~ap~oiq as 2 1 lp-Iw(ud q a h p ~ d n s -a-p u!rd aahipuru~ as C-daP9 arnlo=~Edna -301! w e u~TTJE zmz IS -pn~!(yd nw !~ruodwm a ~ b p o# !r a b p b y d n s am q nlduraxa ap <a~e!rn aurloj uj qsoloj y a~eod 11Ign3plo!iaj 'qdur!s ~JI~!J&JE m '~om%!a palad y m l d o alsa aqreqq7mapunqe ~ u 3sapo.1 r !van

CARTEA

Rebarba

GRUPA 91

Gridin;irrtiscusit

APROVIZIONARE
Cump&r#i rizomi sanitqi, mari, cu 2 4 rnuguri yi rid8cina carnoas&

Soan $ penumbra. h locuri foarte calde dupe mass, asigurati plantei umbra necesari.
a Sol pdund, cu humus. La
plantare amestecati solul cu

Recoltafi deodati door ceteva petioluri de pe plant& risucindu-le de la bazi.

Nu cumpiiMfi plante cu r i d i c i n i rupta, ofilffi s u putredi. , ,;

wbstanp organice, ca de
.axemplu compost.

Frunzele, iar la mijlocul verii Si petiolurile, contin acid oxalic toxic TncepBnd de la mijlocul lui iulie incetafi recoltarea..

--

lngrijire tot an ul -vnw -

)octorul plan re
.--

--

~rimivaraeste perioada optim i plantirii rizomilor, iar incepind din al doilea an poate fi recoltati. Petiolul este cel mai gustos cind frunzele sunt deja intinse ~i au dispirut aproape toate ridurile de pe acestea 00s). Frunzele sunt adecvate la mulcirea solului.

Udare si mulcirea soJului Udafi abundent pe vreme uscati. Acoperifi baza plantei cu materiale organice, pentru pastrarea umiditifii solului ~i Smpiedicarea dezvoltarii buruienilor. Rupefi inflorescenfele pentru a economisi energia plantei.

TOAMNA Pegstire pentru iarns Toamna adiugafi plantelor ingri$imint matur. Compostafi piqile inghefate ale plantei. In reqiuni cu tern-

lozaicul rebarbei este provocat de viruyi. Pe frunze apar creionari verdedeschis ~i verde-inchis, apoi pete maro-dexhis cu margine royie. Boala este incurabila. Plantele contaminate trebuie distruse.

O IMP kBllMP SRL

W P M - 1 0-029

ISEN 978-863g6092-8-1

Vie fn miniatura' In iurul casei


/

L
I
ACCESORII: Cl vifa i n container var P compost Q suport din lemn Q p i e t r i ~ grosier

fn loc cafdpi sol de buna' calitate vip de vie poate fi


cdtivatii in orice gr&L
In regiunile viticole rnun~ii protectori ~i r&urileinrnagazinbd dldura se ingrijesc de dezvoltarea corespunzitoare a viyei. In gddin5 trebuie ales bine locul de cultivare. V i ~ a poate fi cultivatP neprotejata nurnai P n locuri adecvate. Cel mai potrivit loc a1 vi~ei este latura de sud ~i de sudvest a casei, unde se poate urca pe un grilaj.

TZerile corecte, sisternatice ~i efectuate cu grijH amelioreazi produc~ia plantei. Pe inueaga perioadH de veg 1 tafie mulciti solul cu paie si iarbii &at5 pentru a proteja vira de uscare. lnainte de plantare, vip in apa pentru dteva ore. t k i u udqi nurnai lui plantei, deoarece umiditatea f i v o r i d bolile micotice.

Fixafi suportul din lemn. Pentru a proteja zidul, sipa~i alituri de el un p n f cu o latime de 30 cm ~i urnphi-l w pietri~.

La 50 cm de zid, s&m$ b groapa de plantare da46x 40 Introduce# V n gtoaye cantitate mare de amestes compost gi vat.

2un,

mod oblic. Umpkli groapa cu @mint ~i udati. Locul altoirii d fie cu 5 cm deasupra niwlului

#lanta$ balotul ridacinii in

lntre mai ~i a u g u a s z r a p @ i a data la patru sZpt3mdni w fungicide biologice. Cerd &awl unui specialist.

boabe foam pergo12 frunze rqu-aprins toamn;

Ioaoe rotunae, aromare; roaqte aDunaent In locurl cam, ~roteiare

proreqe a Trucrelor. Pisirile se Fnfrupti cu placere din boabele dulci ~i aromate. Merit2 procurata o plasa cu ochiuri mici, deoarece asigura protecfia vitei ~icontr, viespilor.

I
La inceputul lui martie, tiiati coardele anuale la 2-3 ochiuri. Lasaji un ciot de 2 cm deasupra ochiului.

,,-.-

"--

'run* frumoase

CARTE@

~3fa de vie

GRUPA 11

is tumpltqt ~WI p p h l e r l

plante la container, cu radacini dezvoltat5, cu treicinci listari ri tulpina viguroasi.

Plantafi vita tntr-un vas voluminos. Sol cu humus. Solul trebuie

lastari sau nurnai cu lastari

~~o~ogtcd, pen'tru a prevenl bolile micotice. Plantafi vita crescuta i n container. Locul de cultivare trebuie & fie ferit de ploi

TQAMNA Fertillram Administrati abundent compost rnaturizat sau tngr8$imAnt de grajd. In regiunile cu clima asprh acoperiti v i p cu paie.

voltarea florilor 5i a fructelor, efeduati tiierile

aflati deasupra inflorescenfelor exterioare (dreapta}. Stropiti din patru i n patru saptgrnani cu o substanti

In locurile defavorabile survin des pagube cauzate de ger. Daci nu sunt grave, planta poate f i salvati prin tiiere. 0 solufie mai bun2 este s5 dezlegati coardele de pe arac, s i le culcafi pe sol ~is i

8 IMP M M P SRL

ISBN 97&9658609291

'C'

Fruct duke $1 zemos


fn af doilea an de fa plantare se pot rewfta deja
hctele bogate i n vitamine.
Prunul e m un porn &uctiCer din gmpo slPmburoaselor, a h d nmumitrafe soluri, &p&e @ f n cocomerj. Mu 801 e$te autoferril. La Ls$onarea pomului & d m interemp-v5 de la un sped&st dad soid ales necesit5 sau nu polenizator. Soiurile comaaate sunt autof d e , de s-au adaptat bine la conQipllle dknadoe de pe meleag d e noastre, p'&~n&d o buni sigumfl de poduc~ie. ~i~tiqmmiisecocdinC august, ceie txdehpurii pi t k i i din septembrie e i i la s&yitul lui oaombrie.

PLANTARE $ 1 ~NGRIJIRE
ACCESORII: P altoi de prun CI cazrna O tutore O pulbere de roc8 O o g8leata de compost 01 material de legat

C
pul@ $btn% mare, aproape

L
Dntari~~flaume"

I
I

trucr cu plelfp albasrd, pulp2 galberia, zemoas2; esre momandad olanrarea line5 un soi oolenizator;S U D O I numai ~~ clima blindi

fnrct cu picli$@b-wnui,
. ..

IIUCL

cu Y I L U ~ &UL(JLI~, pulp

purlln, i

1 ~ h I~U. ~ I L LUUICL,

nu se autopolenizea7ii; suporri numai clima blind2

SOIURI SEMITIMPURII $1 TARZII

frucr cu pielili galbeni, pulp2 galbena, mare, foarre dulce,

Victoria"

frucr cu pielira rogu-gglhui, pulpa g~lbeni,fruct mare,


III~DII~PI. rnnrlim~nrat JIIITP.a ~ t r n f ~ r r i l

prm u/

GRUPA 11

CurnNraji din pepiniera altoi cu lastari viguro3i. Cerefi

f a p locului.

rnajoritatea prunilor de grZidinH rodesc bine $i fn dupg recoltare, vor f i ~i dupis

rarnificate sau cu ramuri vwejite.

)ocronrlplan telor

Protdlcfaplantei

trunchiul cu clei (disponibil fn magazinele de horticul-

Deformarea prunelor (hurlupi) este cauzat3 de o infecfie micoticz. Fructele se deformead, apoi se brunificz, pe suprafafa lor apare un strat f3inos. Culegefi fructele infectate ~i distrugefi-le.

FRucTE

GRupA',,(

Migdal
Flori roz-pal, s h buri gusto$

Oaspete parfuma t din Orient


Pe migdali se dezvofta'prima'vara flori de culoare rozpal, jar toamna h c t e aromate.
Migdalul (Prunus dulcis var. duLis) se cultivii pentru florile sale minunate p i fructele gustoase. Numeroase soiuri nu sunt autofertile, din acest motiv P n veciniitatea trebuie plantagi polenizatori. Pepinierele oferg de regul5 soiuri locale consacrate. Migdalii se comercializead in varietiigi scunde (indgime: 3 m) sau inalte (iniilgime: 9 m). Alegefi cu mare grijii locul de cultivare. Plantaji pomul intr-un loc insorit, protejat de inghe~urile t k i i . Iarna planta raistg pin5 la temperatura de

- 20 "C, ins5 florile apzrbnd in


martie ~i fructele tinere sunr sensibile la inghej. Planta necesitii sol permeabil p i bogat in substan~e nutritive. Migdalul tole re^ bine seceta pentru d necesarul s5u de apii este minim. TZerea moderatii este benefid pentru migdal. Riiriri sistematic ramurile exemplarelor mai virstnice pi indepiirtaji ramurile inutile. Migdalul rodgte pentru prima oarii la vbrsta de 3-4 ani. hgrijit corespundtor, poate tr5i pi cincizeci de ani.
A

I '-

-v

MIGDAL SCUND IN C I U B ~
Pornigorii de migdal sunt deosebit de adecvafi penuu a fi cultivafi ca plante decorative E n ciubere pe balcon sau t e d Alegqi un sai cu aqtere lent& oau mi@ altoifi pe portaltoi cu crepere moderad corespudtori p e n m cultivarea In ciubere. Daci dorifi d obginefi gi fructe, uebuie sg cultivafi gi un soi polenizator ?nu-un alt MS. fnsd fn regiunile cu c l i d fbarte rece rezulLtul nu este garantat. Pentru plantare sunt pouivite deopotrivii vasele din e r a m i d , material plastic sau lernn. Diametrul vasului uebuie s3 fie de cel pupin 40 cm, ?n cazul plantelor rnai *stnice de 60

t i

din p h h t de flori cu confinut moderat de var, argild gi in&iirnht cu degradare lend. Administrag plantei solujii nutritive o d a d la 14 ziie sau amestecagi-i fn sol P m W t cu degradare lend. D i n august nu rnai fertilizafi pentru ca planta d se lemnifice corespunfitor gi sii devinii rezistend la Pnghe5. Punefi-o la iernat fnu-o pivni* sau Intr-un gamj ferit de ger, luminos gi aerisit. fnu-un Cm. loc protejat, putefi 5-0 15safigi Depunefi P n ciub?ir piinht &rii dad o f&urafi bine i n con*hd gi pupnd argili ce nu material plastic ~i fblie. htr-o se u s u d repede. Putegi utiliza regiune rece solufia optimd este amestecuri de p t speciale amenajarea In j u d migdalului ce se @ x s c P n comeq sau pute~i a unei schele din gipci &operid prepara personal un amestec cu folie.

-4h

4RE

51 I N G R I J I ~ ~

4CCESORII: O migdal cu rBdBcina in balot O cazma O compos. O ingrS~Bmbnt organic complex O foarfece de gradin3

" ' d l
U p f i o groapa de doua ori Umpleti groapa cu 1 mai 2 parnant astfel ca balotul Arnestecati in ml o de redacinii fie cu c m sub
mare ca radlcha. lapata compost ~i trei pumni de amestecul

de

# i 10 nivelul KIIUIU~. Desfaceti Mnza

fngr&@mdnt.

balotului.

- - -*

, iuport de ~ipci,sub proteqia


I

Zonduceli migdalul pe un

unui zid, unde se dezvolta foarte bine. in primii doi ani formati planta potrivit aspectului dorit, apoi rarili .amurile pentru a-i pastra iau ameliora forma. X e v a soiuri de migdal pot fi polenizate ~i de piersici. Ambele plante necesita c3lduri. DacS locuiti intr-o regiune cu clima bland2 ~i nu dispuneli decat de un spatiu restrbns, cumparafi din pepiniera aceste soiuri. Astfel puteti profita de avantajele naturale ale asocierii plantelor.

CARTEA

GRUPA 11

8
. '-.
'

- 7 f . Gra'dinirit isc~s~c.-x.,*
.

.a> P-, '

-. I - ' -

LUMINA 51 SOL
0 Toarnna cumparafi puiefi cu rEidZde migdal viguro~i, cu cel pufin cina ?n balot ~i un ax. trei ramuri principale ~i

TRUCURI
Fructele pot f i culese, clnd inveli~ul lor crapi si sunt pufin umede.

Soare. Migdalii necesita cel pufin gase ore de soare pe zi, intr-un loc ferit de vlnt ~i ger,

Nu cumparati puiefi far#


ramuri principale sau cu radlcinl firava.

Sol permeabil. S e dezvoltg optirn in rnai toate solurile

Indepartafi repede cojile. Uscafi slmburii la aer. Migdalele uscate trebuie pistrate i n vase inchise eta*.

PRIMAVARA Fertillizare Executafi tsierile de intrefiincorporati in sol in jurul nere inainte de deschiderea trunchiului, pe o raza egala mugurilor. IndepZrtaJi lastarii cu raza coroanei, morfi, inghefafi, pe cei care ingra~amlnt complex sau s e intersecteaza sau crex ver- mineral. Acoperifi zona tical pentru a upra piitrunredacinii cu compost pentru a derea luminii in interiorul impiedica cresterea buruiecoroanei " . nilor.
IARNA TARZIU

TOAMNA Plantare $i recoltare Plantafi rnigdaliitoarnna. Migdalele pot f i recoltate lor craps: scuclnd inveli~ul turafi sau batefi pornii.

Migdalii nu prea sunt atacafi de boli sau daungtori. Uneori devin totugi victirna pgduchilor de frunza, ce cauzeaza deformarea frunzelor $i 15starilor. Stropifi plantele contaminate cu o solufie de sapun si alcool, h caz de

Cump&ra$i r h d u r i cu radicini bine dezvdzate. W u cumphfi niciodaG plante mate, xwte sau flcave, eventual cu r&Wna brunificat& Fig atenfi la mucegaiul verde $ la peteCe nagre de pe r&dicina.

r W u r i k ce r&esc.odat& pe an,
cat ~i cele care fructifici continuu car m a lumini. Fragii de pHdw se dezvolm bine ~iOn terenul cu o f o l k neiagra. p r e v i z d cu orffkii, fn m p u l mentinerii T n stare umeda $i WrS buruieni a porfiunilor de teren dintre plante.
D a di n d e p l q i stslonli, fructele vor crege rnai mari, dar se va reduce recolta.

p e n u m m . S d afPnat cu permeabiliite buni. Cap~unul vegeteaza tn orice sol rnai afinat: R sol mai compact crqte slab.

tot anul
PRIMAVARA TlMPURlU Plantare Plantafi cap~unii pe teren cu sol cald.

d-

TOAMNA TARZIU Acoperirea solului Acoperiti solul cu paie curate, lipsite de buruieni.

PRIMAVARATARZIU
Cules Fructele coapte se strlng zilnic, deoarece ramlndnd pe tulpina, acestea vor putrezi.

PRIM~ARA URMATOARE Fertilizare cu substanfe nutritive Dupl primul cules fertilizafi plantele cu o solufie nutritivi i n cantitatea prescrisi pe ambalaj.

1
I

'

Putretirea rogie a rsdicinii

Pe fiecare tulpina se lasi doi stoloni. Ceilalti se vor reteza direct Ilnga planta mami.

este cauzata de micoze. 2dScina putrezege, frunzele se usud ~i intreaga plant2 moare. Elementele putrezite se se vor vor scoate din sol ~i distruge. Plantele sanatoase se vor cultiva i n Ite straturi.

O IMP AWMP SFL

CARTEA

GRUPA 11

10

Gridinirit iscusit

Curnpibati dintr-o pepinieri cire~i cu ridicinile bine dezvoltate. Tot aici v i pot inforrna ce soi trebuie ales pentru polenizare. V i recomandirn a i alegeti un soi care a dat deja rezultate In zoni. 0 Nu curnpirafi pomi cu r W i n i UMM.

*$bare gi climat bl~nd. C%egiiau nevoie de ambele.

Sol bogat 7 n substante nutritive, gi cu bun2 perrneabilitate. Cel mai bine este ca inainte de cumpirare sii mliEita$i o malizil a solului.

L5sati liberi zona din jurul trunchiului. larba sau vegetafia deasi sustrag pomului multe substante nutritive. Vara putefi deja planta plante fertilizante pentru -rnn5 din jurul trunchiului.

tot an ul
-

!loctorul plan telor


-

lndepirtafi liistarii care concureaza cu Iastarul principal. Pe partea inferioara a trunchiului asezali un inel cu clei pentru a-l aptira de daunatori 00s).

1
I
,Jlinuscula musd a ciregelor $i depune ouile in cireap pe jumatate coapti, si din cauza larvelor fructul putrezeste. Din mai p l n i In iunie agifati pe porn capcane pentru muflele cire~elor. Tndeplrtati cire~ele vitimate sau clzute, giurite de diuniitori.
D
ISBN 978-W3g809291

Cu pufin timp lnainte de tnflorire efectuafi dezinseqia. Dupi o s ~ p ~ r n C t fertilizafi ni cu o solutie nutritivi.

TOAMNA URMATOARE Acopeha solului Acoperifi zona din jurul trunchiului cu un strat gros de compost gi paie.

-1

VARA

Fertiliirre gi Hieri
Punefi compost tn zona din jurul trunchiului Sntr-un strat de cca. 10 cm, apoi introducqi-l in sol.

tw-m

muaptms , if . iynp a~3n.y ap a uapunqz aiimpo~d


n

sow2 if a p m na unvurp " . ad (nruorvurv~ycurp ad


n

PLANTARE $1 ~NGRIJIRE

- w & l = s 4 prav&din~dargt:&

~~gilaBo3.hl.orcwridde gi p m * de f z a m p l ude ~ d u d ed i c ea kd o r . Prmj@-1 de * t , deo- hzelegifj,d&-h d k I-tlamm p r o w 4de


*L~penmca fisa&&se*& ch@~nie~*& k i w i e s r e a c ~ , p e r i d d e ~ voltate. e den& Came verde, aromatid i + i Putqi mna pe o p bodde~dad&nuideo b r i m a r e a fbaelcx mngine p ~ m & ~d p~antqi cd m d t sembqe mbmce, w e , comesopt miuri fcmeiqti. Soiuri poleribile. Un ha asipki nkuoare date sunc ,Mamas necesanrlzilnlcdeviUCa1 si ,Tomurim. unui adult fnm-un loc rece cu In &nile noastre se davold conginut mare de umidita a aerului,kiwisepoate~~ bine gi hibridal & kiwi (Acu'idiaargum). Soiul .Weikin timp de patru luni.
Prinlavara montafl un Le ~ r de n suport, &pet, 1 suport solid din Fixafi-l 2 groapi de doua ori mai mare bine, se capra dedt balotul rZdricinii.
pe zid zipci.

5-10

deoarece kiwi

cu

naiep h u e 20 gi 50

Culri.;yileiwipeunpe4ecede
~ m l i & d e ~ s ; u r p p e x g o k Planm h fip z i d d o x

m
I

mare vigoare.

msei, cud& mUn r m&zm i a florilor sale albe.

3
,Bruno"

Scoatefi planta din vas, intor-

vipare mijlh-, p t r u polenimre newid sei polenizator, ti corespunde bine, d m p l u , ,Macuan; fnfloqte tn iiunje; frune de m&ime mijlocie, sub@, cilindrice; mIm Tn octombrie ~i noiembrie

T n grldinile din aproplere pldurilor e posibil ca iepu sllbatici s i roadti lastarii. inconjurali cu o plasl de s ma cu ochiuri stranse plantele tinere, deosebit d periclitate. Cu exceptia plantelor nou plantate, toate plantele de kiwi necesiti tiiere regulatl. Vara t8iaJi lastarii laterali productivi, iar iarna Tndeplr- 1 tati toti llstarii laterali inutili. Lasati Tntre llstari distanfe de aproxirnativ

dnd vasul ~i lovindu-lu p . PlantaP la addncimea la care planta fusere in vas.

Depunefi p&m'antulF n groapa. ~ r e ~ cu i -grijs. l Legafi lax liistarli de urport.

.Monty"

igoare mijlocie; penrru polenizare necesiri soi polenizaror, ii corespunde bine, de xemplu, ,TomuriW;inflorqre in iunie-iulie; frucre de rnirime mijlocie, cilindrice; ecolrare in noiembrie

Fructele coapte se turte4 pujin d a d sunt aplsat@.

,Weiki"

~ ~ W t i . . c k d g a r 2 - 3 r n ; + & i : l a ~ pianqi&ui

( (I

1
stanfe nutritive.

Kiwi

Grridin&it iscusit

Y;

i .'

0 Cumparafi plante dguroase, cu rSdgcin8'8p halot sau container. Cu c& hMml d d i c W &&& mare, cu at%tplanya sig Rnradacineazi mai uyw.

e&I 9i protejat. 0 So1 permeabil, bogat In substante nutritive. Kiwi se

a Necesiti3 multi3 a p i $isubstanfe nutritive. Fertiliza$i prima dati la inmugurire cu lngrlylmfint chimic fiira calcar
\

Solul sau ideal este cel cu

)octorul plan telor

PRIMAVARA
Wantare 2i p r o t e e
Plantati kiwi imediat dupa topirea zapezii. Noaptea acoperiti soiurile sensibile. Fertilizaji la lnmugurire $i Tnainte de inflorire.

VARA

Tdiere
T3iaji ramurile fructifere la 5-6 frunze deasupra fructelor incipiente. Nu deranjafi ramurile fructifere Pnflorind mai tdrziu. DupA inflorire, taiati tijek florale ale plantelor m u l e Otjnga, jos). Repetati fertilizarea la maturizarea fructelor.

Kiwi este o plantl rezister


ti, dar uneori este atacatl

raiere
Taiafi @rfile moarte, pipernicite, lastarii laterali inutili yi Ibtarii exemplarelor femele care au rodit de doua ori.

de Nduchii de frunza. Combateti diunatorii cu o solutie cu sipun: diluafi 200 g de sipun lichid P n 10 1 de api. Nu folosifi substante chimice.

FRUCTE

GRUPA 11 ,

14

Fructe gustoase, bogate in vitamine

crr. humus
YY

..

Boabe bogate in vitamine


fn fiecare gra'dina' este loc pentru plante ujsor de Ingrijit, cu fiucte savuroase.
Fructele c o a c ~ u l u sunt i bace rogii, galbene sau negre. Gustul bobigelor rogii este dulceacrigor, al celor ,galbene este mai suav; din coadzele negre, parhmate gi cu gust pugin picant se fac de obicei sucuri, vin gi gem. Toate soiurile au un conjinut bogat de vitamine, calciu gi fier. Degi coackul rogu gi galben, precum gi rnajoritatea soiurilor de coadz negru sunt autofertile, pentru o recolti bogati e bine s H plantim soiuri diferite. Tufele se dezvold mai bind a d le sidirn cu 2-4 cm mai a d h c pe cele rogii ~igalbene gi cu 10 ern mai adhnc pe c negre decht erau in pepiniers. Nu recoltagi c o a k e l e prea devreme, pentru c i doar bine coapte sunt cu adevirat savuroase. Se pot congela ~ o a s o iculese. t

J
'

4
1addnci de dou%caxmale.
SHpa$igropi de 50 x 50 cm, Pamdntul din groapi s e va afdna cu furca. , natii. Cmpowtl se ua awutasm bine cu pMn&il, p r a p o r p l p I:3.
'

2 cu un pumn defm&rnW
~ ~ W a V

i0IURI TIMPURII
jonmeer van 1 ers
.ucrc negre; cormlnl lung; Dace marl p (IUICI; ~ *ti; crerere v i w d , mistent
I M

Rote Vierlinder"

-ucte rogu-inchis; ciorchini lungi; bace dulci-acrigoare; recold


,."".Z.

*,.r*..,.I.:".""-

. "*.. -.-...,...-,.

"

A$eza$iplanta in groaps'rasfirlndu-i radacinile. Controlati adgncimea plantarii cu ajutorul unei scdnduri asezate de-a curmezi~ul peste groapa.

Umplei groapa cu amestwul de pirndrrt compost. T a m bine parndntul cu d n a apoi udati-l din belsug.

ucte albe: d

Macherauchs
) ;Pca"*ro,l!-.a"

:ucre rqii; chiorchini lungi; autofenil; bace mari,


t~lri-arricngr~. rprnlri h o a r i

Coadzele-agri~e s-au obfinut prin Tncruci~area coacizului negru cu agrisul. Forma tufei seamini cu cea a coacazului negru, fructele au insi aroma mult mai suavi. Se dezvolti viguros (distanta de plantare 3 m!). Necesita ririre doar d u p i 2-3 ani. Culegefi fructele numai daci s-au copt bine, altfel sunt insipide.

- -

ucre qu-Inchis; boabe mari, dulci; confinat ridicat de itamina C;crestere viguroasi

I 1

Gr;i&n;irit iscusit

Doctorul plan telor


TOAMNA

%lire
Este indicati sidirea mai multor tufe In acelari timp. Acoperifi terenul cu iarbi t i i a t i sau paie. Dupi culesul fructelor, ramurile slabe, 5mbitrAnite ~i crescute de-a curmezirul se vor t i i a @ n i aproape de sol. LBsafi doar 8-10 listari noi. Pentru acoperire, folositi compost semimaturat.
Tripsul este un d i u n i t o r frecvent. Pe suprafafa i plantei apar b i ~ i cropate, frunzele se zbarcesc ~i terminatiile listarilor mor. 'rimavara, tiiafi listarii boliavi ~i dafi-le foc.

PRIMAVARA
Taiere Lasaji doar patru ramuri scurtate pang la jumstate, eliminaji restul listarilor de la bazi. Acoperiti solul cu compost.
VARA -re UdaJi tufele periodic. Fructele coapte se vor proteja de pasari cu plasa b ) .

'!!UpeppJ euoz u!p al!ua!n.inq ielnBa~ puguedapul Jeuga lnwod !lein[v via>ula a b 3 1 n 3 n ~

, . -. . ;. I I . . ; . . . o . .... . . -alod unq un alsa !apol!!w a m g m ap a l ~ n !~w j I ~ + nrs F~~*~II~!A!UJJS JIJI~J~

" ap apuo$

.!npmu eueojo, el ugd gbunle i p u l lawe inled 10s

! '"l
-rips e~dnseap puled o el azanys as gs !!j!oiIe In301 m p e e 'pdeo~6 ul ~ n m & u seldw

t p e @ ~ l ap ~ 1n3es ~ d !$meox

S
el aialom :~ola!ualod!os ?~!sa~au :!nu aueoj alsruj rpseoln8!n alieoj J J J I ~ I J

E ,

. ~,

. a ,

,OZI 'JN"

.!15a!aruaj Jol!xau m u ~ uiede j !$uaw !m!os qaun el rep 2~ r m o assa p m ~

.m un ap au!q p $ ! p u q d as soll3nu p ~ w s n p w ! -!Snqnr ~ n3 a F A - $ ? ! ~ O J ~3-flmqd -vq' a p u e ~ s n s a? aqwl ap a+my q *a!iqrso)G u4 nes auq-das n~pxap
'IOS

.a1m -uxasapu xuns "&*mas a p (!~b- alfro~f p u p ~ d aw~ i 0 1 qnrs po ap <!nq@-apsa~

~oaeaueld C- le!,y!ue iugurefe~6u? 0 asodwo3 m l e d 0 ewzm II] Joleq u?eupepeJ n3 3nu 17 :lltlos3331'

Nuc

crraainari r iscusir

ROVlZlONARE
7.

LUMINA $1

SOL

'1~

TRUCURI

s ~um~%$f~fll? pepyhiere
numai nuci altoiti. Alegefl miuri potrivite conditiilor d i m a w & przdinii.

0'5oare. Pentru o recolta bogata, nucul necesita zilnic cel pufin rase ore de soare.

, Nu curnpirafi puietl %%mi


fievabcaaxe.

Sol cu humus, rnoderat n reavin. In locuri uscate, F timpul rodirii udati pomii exbundent ~i des.

0 La pomn "lneri facefl t3ierile din august. Tra* locul taierilor cu substante &a vindecare a leziunilor. Nu plantali nuci alituri de intrarea pentru automobile sau I h g i terasi, deoarece cojile dzute lasa urme pe vehicule $ pe 591.

grijre tot anul


PRIMAVARB Fertilizare In martie sau aprilie arterneti materii nutritive organice T n jurul pomilor tineri 5i incorporafi-le in sol. P e ~ l u r i l slab e fertilizati ~i pomii mai bitrani.
n septembrie ~ioctombrie culegeti nucile dzute ~i xuturati restul de nuci de pe pom. Indepiirtati coaja verde. Uxali nucile Tntr-un loc cald, vAnturjndu-le regu-

)octoruf plan relor ,

\n&@rtarea frunzelor dzute Dupa recoltare, strangeti cu grebla frunzele ri cojile cazute (stanga) pentru ca daungtorii sa nu se imtaleze T n acestea.

I I

Arsura bacterianii a nucilor apare in locuri umede. Pe ~ japar i Pete brun-negri10% iar pe frunze Pete ~~iaronii, de reguli, cu margini T n unghiuri. Miezul ucilor putrezegte $i se ~nnegrerte. Deoarece pomii nu se pot proteja cu pesticide, evitaji locurile de cultur3 umede.

O IMP AMMP SRL

RO-P-02-10515

ISBN 978-963-86092-8-1

&ah--

, . a -

*\*..,--

-n

rurds ur ~n~2oq r~ a ~ g . n3 unwm : r ~ u r m v

Bace aspectuoase
Pe d e l e necesihd o ingrqire simpli h c t e l e aritoase, portocaii apar toamna
cient pntru pie exemplare feminine. Fkde &xernnate, @ I b e d apaz pe ratnurile de doi ilor. E s t e o p ~ r H , ~ p e o anidinmardep3nilPnrnai. & @bdu-se ori &xiEuniFntcrele bac9 portocaliuintens, ce se m s t ; t n m a &din nine ori fled A. august, a n & minunat fnconjuExemplarele hniu~:n$nurorate de frculzele 'Inguste, wrdedcsc a t d d fn %propiere exist3 6 un exemplar rnasculin. cenqiu. C Z & se poate utiliza Pn Dad do+ 1recolqi fiucte, este foarre important ca la rnnhiph & h T % rd i . fn cumpare 1v5 inforrnafi simlkd cu dupe& gi pe supra sexului plantei ~i P a d n d bacterii h a toare de azot, asemh5mr c u m p h p dtina f n pereche. In plantage de g a d viu un p&&oaselor, d t i m se poate cultiva gi fn soluri rnai &. exemplar masculin este sufidtinii t

PLANTARE SI ~NGRIJIRE

Joui ori mai latL d&t balotul

de nirip.

Racbasah-te sup&fe mari. Se emin& ji prin drajonare, din acmt motiv se foloqte i la h e a solului. TotodatZ a t e adj pentru proteqia corm% v8n-

tului gi OB ascmzigari peatru pb%i. Pe terasii se p t e planta gi ih ciubb. CMna se poate h m d q ~ or prin d m j d de c & & & &

FRUCTE BOGATE b I VITAMIME


Datoritil con+utului bogat fn vitamina C, de W v a ani dtina este c u l t i d i c a d u s t fiucaceste soiuri +m&d

timp 6 la noi.

btre-

de devreme, ftuctele sale se pot S o i d cu r& bag& au culege de la mijlocul lui august. hrealizare?nspeaalihfhsra ,$refgo* &te din august. R q d h d Demou-adGerman& Fructele sale cu coaj5 sub* se ppeted foarte bine la prelucrare. Din plicate, se decolo& repede, de aceea soiul nu esce cel rnai pomvit ca arbust ornamental. ,Ukmanse pmte recolta de la mijlocul lui qtembrie ~i i produce numcro.sc fiuce m i ,

&.

Jrugatan se mace &bit

umirea de , , P o h i P
I

exdente fn privinp prodwjki de polen. S t r i b p e a recold m e o sarciniX deosebit de laboriod Din fiucte se pot prepara sucuri bogare in vivit;unine, vin dulce de fiucte, marmeld gi jeleuri. Dinm ah+ fru& adtivaji la noi & h a dispme & d mai maare ccmnfinut da v h mina C: 400-900mg/lOO g .& &i timp, mnphe j vimminele B1,B2, B9, caroten, vitamina E ji K, respec& rnicr&ente. Efectul s5u terapeutic se f;ace simfit mai dm h cazul carendor tn vi& $ a1 &&lor de M e r h h pe ramuri piinkt iama, pildrile le conswn% cu plihre, h t g fnunos gi
tllv3PA

Plasati planta in groapi astfel

c a partea superioari a

Deoarece ramurile catinei sunt pline de spini, la cules purtati manu~i de proteqie ri irnbracaminte groasa. Bacele pot fi u~or trase de pe rarnuri cu furca, dar solutia cea rnai simpla este sa nu culegeti fructele de pe arbust, ci sa taiafi rarnurile incarcate cu fructe.

GrridinZrit iscusit

Primavara devreme sau toamna cumparafi tufe de c i t i n i cu flori masculine ~i feminine, cu radicina i n balot de p2mlnt sau T n container. 0 Dace dorifi s i recoltafi fructe de pe citini, nu cumprafi exemplare cu sex necunosr..'

Soare. Prefer2 locurile Tnsorite ~i calde. Suporti bine dldura toridi ~i vlntul puternic. Sol de gradini, usor calcaros. Crege $i T n sol extrem de slab, nisipos sau cu pietre, dar r i m h e mai scund.

i n grsdinile mai mici drabnarea p a t e deranja. Plantafi d t i n a Intr-un loc unde se p a t e extinde liber.

I n gardurile vii plantafi exemplarele de c i t i n i la distanle de 1-1,5 m.

fngry!lre tot an ul
PRIMAVARA
Plantare Perioada adecvat2 pentru plantare. In regiunile cu clima bldndl se poate planta ~i toamna. Deoarece catina este deosebit de sensibill la fertilizarea excesiva, incorporafi ?n sol ingragmlnt organo-mineral complex numai o daa la 3-4 ani (dreapta).
-

1
IARNA TiSied

Perioada taierilor arbugilor solitari ~i celor din gardurile vii. Din cauza spinilor purtafi neaparat manu$ de protmie ~i haine groase. Gtina suporta bine ~i taierile drastice.
L ~ L I I Ipuate ~ fi atacata de fainare pe vreme calda, umed2 ~i mai ales in conditii de sol bogat i n substante nutritive. Pe fafa ~idosul frunzelor se formeaza un inveli~ alb-cenu~iu. Preventiv plantafi catina intr-un loc corespunzitor. fndepartafi lastarii contaminafi.

VARA

Udare si Sieri
Vara, udafi planta in perioadele de secetg TndelungatB. h august efectuafi taierile de formare a arbugilor din gardurile vii.

I
8 IMP ABIMP SRL

RO-P02-10-042

ISBN 978-963-6809261

Delica tesi d ulce


Cultivhd soiuri &rite, pure$ recofta zmeure p h i toamna.
Soiurile de zmeur se pot irnpiirfi in trei categorii: ro?ii, rodind o data sau de mai mult de doua pe an, gi soiuri galbene. Culesul zmeurului rodind o singut& datii pe an incepe la soiurile timpurii in iunie, urrnlnd apoi soiurile sernithzii gi drzii. Din categoria zmeurilor rodind de rnai multe ori apargin soiurile rodind de doua ori pe an (de regulH in iunieiulie, apoi in septembrie), precum si soiurile rodind continuu, care P g i oferH neintrerupt fructele de varH p4nii toarnna. Zmeurul este autofertil (se autopolenizeaziI), d a d fnsg cultiva~i rnai multe soiuri, recolta va fi rnai bogad.
ACCESORII: CI zmeur i n container C I foarfece de grading CI cazma O spalier

a
I
Passrile se infrupti cu plicere din fructele zmeurului, dar recolta se poate proteja usor cu ajutorul unei lase. Este important ca plasa s B ajunga plna la sol, pentru ca pasirile sa nu poata intra sub plasa ~i si devina captive i n ea. Zrneurul se fertilizeaza primivara cu ingri$imant organo-mineral si compost. In caz de carenla de rnagneziu, amestecati i n ingr?i$unlnt si pufini c e n u ~ i de lernn. Din iulie nu rnai fertilizati. Toamna, mulcifi solul cu compost.
I-UIIIVI
J L I I ~ U L I C ~ W LCWULIII, W

Perbda de plantwe: toamna sau primavara. Zmeurul se comercializeaz&la varsta de doi an;. Udati-l bine inaimte de plantare.

da numarul tulpinilor). Atmestemti pamentul cu compast

Stipati un p n fadanc $i lat de


40-60 cm (lungimea depinde

.
soi timpuriu; recoltare de la mijlocul lui iunie; h u a e mpdeschis, rorunde, mari,
nrrulnrGr rn-n rrrrrrrp vionnm,d. rm;crmr

I
I .Himbostar" I
R O ~ URODIND , DE MA1 MULTE DRI
1 -

soiuri smicimpurii; mitare de h f m 1 u i kliq fmae m i , foutemmre;

cel mai cunoaut soi

recoltare de la mijlwul lui iulie; h u m rnari, dulci

L
soi superior &niu;h c t e mari, extrem de dulci; produqie mare; drajon& slab;
aur wuu, ztrul~u ~ i v ir cw~trirr la USc;t-

--

fruae de form'i conid, aromare $i bine conservabie

Autumn Blis

5 m; rezisrent la boli
rodqte de doui 01% iunie-iulie, a doua din septembrie; . . prima . recolra . . h . -

rode,cte de doua on; sol consacrat,prlrna recolri in ~ u n ~ e - ~ u recolti l ~ e ; prlncipali in septernbne; in;lpnlea liar~lor: cel mulr 1 m
.--T.-

1
'1

Confecfionati un spalk (1,5 m). Batefi stalpii in pgmant ~i sprijinifi-i din lateral. Intin&$ slrma la trei inshimi

Plantgti la distanfe de 4u cm. Mugurii radkinilor sti fie situati la 5 cm sub sol. Scurtaji ltistarii la 50 cm. Mulciti solul

-"----..,

.-.- ...

. . . w

.-.-, .-.-

fruae mari: Inddmea bmilor: cel mult 1 m

r-----r-

.-. -r------.-,

I'
I
In perioada de cregtere mentineti reavan ' ' ZI ' citi-l cu paie, frunzi~ uscat

soi m-$beniu; h a e de rn&ime mijlde, rorunde, bane dulci;


I

I* . . I

1 C

soi porrocaliu; fructe rotunde, foane dulri; recolt5 in iulie; inilyimea listarilor: cel muir 1.5 m

Recoltafi din d o ~ in & doua zile, deoarece zmwrele nu se coc deodata ~inu s e pot pLtra vrerne lung&.Zmeurele sunt suficient de coapte I a t ~ ~ nrand r i se pot deta~a

--

.=-

GRUPA 11

17

7 Grridinririt iscusit

' .

1.

Cum@rafi plante cu Iastari viguro~i. Plantele cu ridicina in balot de pimint (la container) re pot planta oricand. Exernplarele fara balot de phrndnt pe edicina s e pot planta numai prirnavara sau toarnna. Nu cum@rafi plante cu llistari su@irisau pitafi.

Soare. Prefer3 lumina $i dldura. fi este favorabili situarea estid sau vestid, protejatii de soarele fierbinte de arniad.

e Sol bogat In substante nutritive, u p r acid ~i reavan.

Spala$-le nurnai inainte de consumare. Fructele @late id pierd gustul. Pentru conseware punefi una cAte una boabele de zrneurz pe n o tavi ~i introducefi-le T congelator. Dupi ce au inghept, punefi-le intr-o pungi reintroducefi-le fn congelatof.

1PRIMAVARA

= - ,

a
TOAMNA

Plantali $ifertilizafi. Indepartafi tofi lastarii de pe soiurile rodind de doui ofi pe an zi care n-au fost Tnci taiafi toamna tarziu.

Mulcifi solul cu un strat de 20-25 cm cu compost, frunzi~ uscat sau scoaqi tocati de copac. Dupi recoltare, tiiafi p h i la sol toti lastarii soiurilor cu doua rodiri pe an. Atarea listarilor este o boali micotica. Pe liistarii tineri apar mai ?ntaiPete brun-violet, pe ramurile mai in vSlrsti Pete argintii nu negre, apoi lastarii pie Tiiafi ~i ardefi listarii infectafi. Sub rarnurile tinere rnulcifi $i rnenfinefi reavin solul.

VARA

Ingrijire si moltam
Nu p r i ~ i fsolul i zrneurului, dar rnenfinefi-l umed. Mulciti permanent solul $i legafi listarii. Prima recolt5 este posibili la un an dupa plantare. Dup3 rodire, tiiati la nivelul solului rarnurile soiurilor cu o singura rodire.

-gjg~ nes a l d n ~ al!u!~gpF~ [

u l d a p ad lez!Jnlew ne-s pug3 !sun)e Jeop !!zJgl ala3 ad Je! 'TaldLuo~ as e ap aju!eul !!~ndLu!~ ~!~n!os !ieqo>a.tl.a!Jenue! u l gugd a$e~$qd !J jod euJe! ap alad alavwnu-eiv .a~ello3a~ gdnp dw!l unls u?ahlasuo] ul aleJ3nla~d nes alelunsuo3 a!nqag alajle 'g~efiunlapu? !eLu awaln e ~ p g d lod as !Jn!os alaun . j ! ~ a ~ !JO !p -asap alsa l o l a ~ a d le u~nsuo3 ap !L a ~ q o 3 ap a ~~nduJ!l wapunqe a d a p o ~ lnwod Je! 'empig3 ghlasuo:, !f ejueld gzealalo~d Inp!Z 'ra!leds ad snpuo3 !4 aleod p!z un ap !Jn$gle aejueld InJgd

lueyapsu!aIa~' '"a3uaJajuq" '"au!lqa!l sddel3" :aJeom! -a~odIJnlos !alienual U I eued auawa~das ml ~ n ~ o ~ lel l rav u emnsuo3 aleod :

poi ad apad: g ~ u!~o~tqugp unq d t v r n u y ui p t d IJEJ~WI el y e~unswn a~eod :

-"" 7--r""

:---,, "--"---, .--"-d

"*"-.""-" I

.-.... .

!a!~qmaldas!nl ~nmdau!el e y d 1sn9ne !nl ~nl!Srgsel ap erunsum aleod :

-rind gdnp eiap g n ~ - ! p o d'pz do-ad ydnp mu! <!nlnqd eaxeuo$p!y~e ap aJupu1 .ualod ap 3sapor ~ p~ l ~ X It n N !!wad I amonmop y a m u a d alemap .ra!pds ad asnpum g z nnuad IS a q ~ u l o d mns apurus apn-t!og luns qpn!os a1eo1 nu gsu 'qd -p~.~oj!sy nas p l ap ~ J O J ap !os lp un n3 lvzplJa!nq m s !uad S ! lpuj ~ U N I -aJl p x d @ q * Q d J . omnear=-='CI n.wdaaal*llrmd
qp

. g u ~ ap e ~3 '0 1 ap <p ap a n d arezpuem ap !apeo!iad d u p y d uj q c a ~ mmd ~ w W!IXI reur arad r4 'aseaupnp PIXI p u r ap ad tmqawap 'a~&zfi

Grzdinirit iscusit

APROVIZIONARE
CumpSrfl alfoi d&doi-t& ani, cu riidiicinii liberii, cu radacina fn balot de piimal?lE in pan& W k mtainer. Nu cumparafi alt@& l q & care r o d e w - w w

LUMINA $1 SOL
Soare. n r u l se dezvolta optim la soare sau in penumbra.

r k r i i altoifi pe gutui aw ;a
Mk scundii, dar rodesc
abundent.

&s I

ani.

cu humus, permeabil. se dezvoltl cel mai bine % I sol vara permanent reavln, PI v a k a p H de 5.5-7.

La recoltare indepirta$ codifa $iplstrafi fructele Intr-un loc riicoros, Tnfii5urarbd fiecare fruct in hartin fini.

M1,,lgrijiire

tot an ul

Formafi coroana pomilor tineri in forml de piramidl, cu trei ramuri principale in jurul unei ramuri centrale (ax) rnai groase. indeplrtafi crengile Imbltr%nite ale pomilor batrani ti lhtarii crescuTi pe trunchi sau pc ramurile principale, pentru 3 pltrundl prin c a lurnina s toata cwoana. Schimbafi stratul de mulcire ti fertilizafi planta. Plantafi pomi noi.
VARA Rgrire

a avea o producfie mai mare P e weme secetoaha, udafi pomii abundent.


TOAMNA P r o t e e contra inghefului

infl~urafi in jurul trunchiului o bandl din material plastic contra omizilor @).

Rlriti frudele la distanfe de 15 cm,pentru a creste mai mari ti

I1 frunzele ienupiirul. Indepartafi toate contaminate $itofi


I ienuperli din apropiere.
I

Rugina cauzeazii p t e portocalii pe fafa frunzelor ~i umfllturi albe confinand sporii ciupercii pe dosul lor. Planta intermediarii a diiuniitorului este

GRUPA 11

martie
augustoctombrie

- prea urn4

permeabil, nu

we lln

a1t2oq apeoJ :alrAo 'uem aunle b7 par ap e m t u e i arnarl ad

wepn ap aynpej jjew~oj !f Inlw leu?^. .!nlnlos eldnseap ay


gr a!nw% !!~!oile[roo1ai!oale q w dI I-1nunle!WUW

.aseo$eug ~ol!upypg~ eaw!Sunl uajs un el !ieunx ,s!B ai!uy nes aueow al!uqpol a~ay.eo+ n, f i q v ~

- .

'm
n

.a1a~3s!pu!~I!J!A!J~ ap e [ a ~ o ~ d nr, le!ms~ <!JEW !u!p7;& ! f uawe $n3soum luns a p ~ EA e nnuad !jay o p !!u!>a~ u ; 'asumau ~ p !~npr&n~luad -SEW a~!~old .aIawaj ! iapsew ~ n uob d a q u w q y lod lsnqre n3 quaAuor, !le p e p mop a m ! ~ u n amqsp s ayjnL an3arj ad .JolapoJ Eala ~~pe~m p ua yp d e3 ~ n u n p .luap -pum Eu!m.xalap aJBpmwaJ !jemeld ! 3 ! w p!pp% -yns ngeds ap eaundsyp p u~ -~e~!los !i ~ a u e l d y a~eod - n S y EA gs amqan '~u!p@3UJ ap al!!fpuor, 16 ~aq.~ogul S E I ~ ~ aleops OJ ap azqren ~nunp <alm!q~eqns a~ueld unp *uxqd p +JA p e a !6 ~ ~ ! Z U F ap I I awmj a ~ p ~ u i .awa~hap pw !6 a~&oqp w ape01 a n p o ~ d y 1od ! m d d qaqme Ul - g p d m pdu!s o ap al!~adoDe EwJn u~ p-~1 '! 0 1 p n s !!~d a d ! u ! 3 p ~ad ~ ! o l p u IsnqJa luns a ~ a e m a 1gqd S ! apAo w ~m!p!~~awm a m punw luns + n u apmp 8" ap alaunp ap a~!qasoapa ~ d s '!"lnWA It?PJW - J a q upd p q p ~ as m m p -po!~aju!m m d n o p ! apun10.1 r( -a10d a a n o a p 'ajm ~ o ~ p w yadme a1 aladm S p w e a~a!do~de uj m m ~ d 1U"S? * ap apmlv p l n w o 3 u a s .J+U y aeod ap n= ~ s a ~un np l :v~s;~n: app u !!J@!u~IO~ 1NjaJa ppw 'Inl -pw!s pnpord as nu p alawaj -p3ap aljga~ran ( ~ ~ I P A E snpLr03) ~ ~ ~ e q p s J O e 16 ~ qnrrsern ~ o ~ u o p .m E [ I & ~ A E ~ rn a~n* b ap un@ @&p EaJ!JOpq E 3 ~ ~ V U as J a l ~ da a d @mnp aqwnue q a I ! q ! z ! A "ar% ~ m s nu ' a p J ~ l ~ unp ! 6 rolazuny monsqns el a e ES $POP p a .F-u~ PJ

Gridinsit iscusit

a Alegetl arbqti cu rnai mulfi Iastari, vlgurqi, dezvoltafi, cu r i d i c i n i liberg sau h balot, la sac.

a Som. Prefer5 sdarele 9i dldura, hii aduce roade ~i In locuri semiumbroase.

a Efectuati t3ierile iarna. a Taiafi anual doar c&eua ramuri rnai bstrgne, din partea centiau a plantei. Este de preferat ca tufa s& fie mai risfiratil, deoarece asifel gi partea interioari dispune de lumina necesari.

a So1 p e r m d l , cu humus. a Mu ~umpDk~zlfP plan* cu


Ihtari rari, slab!, rau cu rkticicini mdenroltati. Este o p4a- nepretenf ioasi, dar nu tolereazi solul uxat ~i apa SIagnantZi.

loctorul plan telor seceti tndelungati udati plantele ~i extirpafi buruienile. Exemplarele mai bitrsne pot fi lnmulfite prin marcotare 00s). IARNA T2iieri La sfar~itul iernii ririti tufele mai varstnice.

Plantare $i colectarea roadelor Toamna este perioada optim i plantirii gi recoltirii roadelor: alunele sunt au coaja mar0 ri coapte c%nd tare.

PRIMAVARA
iertilizare In martie amestecati cu ingri$irn2nt organic solul din jurul tulpinii.
VARA yngrijire $i ?nmu@ire ?nprimii doi ani, pe timp de
'F.
,-

,. W .

S W A M M P SRL

%*

iargirija alunelor poate ataca alunul turcesc. Daunitorii giuresc roadele rnoi ~i depun o u i in interiorul fructului. Larvele consums rniezul. In mai-iunie intindefi folie sub tufa ~i scuturafi planta ca insectele s i cadi pe folie.

L : !%

,4

I
ISBN 978-QWMO92-8

RO-P02-10-011

GRUPA 1'
!

Fructe acri~oare reconfortan te

firucte zemoase
2n prqituri pi sub forma'de marmefa&

PLANTARE $ 1 TNGRIJIRE

_
4

O piatri D foarfece de g r i d i n i

ir

Wpl (Riba urn-crispava


satbum) l d o ~ t barre e

devrerne*de amea este extrem de ~ensibil la Pnghqutile ti21 da-supon5 bine Inghepul de iam5. Este autofertil, dar rodqte abundent da&i se cultiv5 simultan mdte soiuri. Forma sa v a r d tn 'nncfle de soi, de la ere@^% la tufoasii, Insilflrnea sa find de cel mult 1,5 rn. Pe rarnuri se @ s a c spini, mai mul@sau rnai pupni.

Soimile e91 aromii dulceagpaxtbmad sunc excelente con sumate praMpere, cele dulq-acripoare fi hctele cdese crude e pox utiliza gi ca ingn diente de @tit. Agriiul nu necesita. condigi speciale de sol. W i n i l e sale se extind pe orizon&, de j a nu pr$i~i solul In jurul plantei. Mulcifi wna G&cin agriplui.

PentruirtmukJim prin marcotaj, alegefi o rarnuri lun$, p a m n a i fn anul anterim, care sa p a t e apleca @n;i la d.

O n locul unde lastarul a t i q e mlul s i t m i o groapn p W . Arn~tecati In sol cornpest, pentru a menfine mai bine apa.

i&ban

~ ~ & d c a i & d d u l k ~ c m i F l i rezistenr l a hinare


ace mari, ovale, verde c a iarba, usor pkloase, dulce-acrifoare;soi tlniu; raisten~
I"'-

r e

,,Griine Kugel"
il la binare

I , Qxanta"
I

a c t -

dinn

&i"

bace mijlocii, rmnd-ovale, galben-Inchis, nende, ddmg-+rnate;


rim uriu, rezistenr la kinare

soi semi-

b a c e rnari, lunguief-ovale,galbene ca mierea, usor pkloase, dulceag-parfumare: sni t3ni1l:r n i ~ r ~ n latfiinare

b a c e rnijlocii, lungu$-ovale, verde-gabeniu, ufor pkloase, d u l q m i aemitimpuriu; d b i l k ttiinare


ace mijlocii, rotund-ovale, verde+%lbui, u p t &I-,

ddce-padimare; soi

Bateti alaturi de agri~ul cu trunchi Pnalt un par i n sol, ajunggndu-i pdnl la coroanl. Legafi plants cu pufin dedesubtul rarnificafiei trunchiului. i n cazul arbugilor rnai varstnici cu trunchi halt, cu coroa na larga $i fruae g rele se recornandl folosirea unui suport triunghiular care s l susfini coroana cu ~ipcile sale orizontale de legare. Acest tip de suport proteieaza ~ l a n t a si de vdnturile puternice. " Daci bacele sunt ofilite ~i putrezsc, au fost, probabil

k
3
1

A p h f l cu grijl ramura T n groap&,astfel ca 20-30 cm din viirful acesteia d iasli la

suprafafa.

Umplajri groapa cu solul ame liorat, Fixafi ramura cu o piatra, astfel solul se menfine feavan sub ea.

mpuriu, sens~b~l la &mare

mijlocii, mmd-aide, m p m i n , neradr, d&a+

soi d d m -

.
:I I" &:-"-"

1
dulce-acri~oare; soi rirziu; sensi.m

ace mari, ovale, royu-inchis, u9or pisloase,

porn fructifer sau llnga un zid estic, unde nu este expus i n mod direct razelor solare.

W m r a urm&wre wifica$ dacl Ilstarul s-a Tnradaci-

scurtafi ramurile prea lungi, care ajung p l n a la sol. Fructele de pe sol

CARTEA

GRUPA 11

20

Gr;idin;irit iscusit
I

_.

vigummef dnbase, la

Cu

m*

container sau cu rM&ini libere.

Nu dmp&@ agris cu vatful ktarilor ofilit, deoarece se tnr]kl&cinerszl greu.

IARNA Tdiere Tiiiafi toate ramurile mai b a r h e de patru ani, precum gi pe cele crexdnd spre interior sau atarnand peste alte ramuri. VarFurile lastarilor de culoare Tnchisi4 semnaleazii u fainare. contaminarea c Tiiafi Iastarii infestafi.

a bare; penwnM. Umbra de amiad moderatii protejeazh fructele de aqifii.


8 Sol pmmahil, c u humus, reavan, nu preg adbnc ~i uvr acid.

Rntru consumul imediat culegeti nurnai agrip coapte, care s e pot des@r$i qor de planta. Pentru @hit culegefi o parte a recoltei dnd agrisele sunt Vnd mici gi ~ n i . Celelatte vor c r w e astfel mai mari.

----

3octorul plan telor

PRI~VIAVARA

Wantare$i mulare Plantali agriyl la adhncimea la care fusese plantat In pepinierii, imediat ce solul s-a dezghefat. Agernqi sub arbust compost sau paie.

VAM Recoltare
Agrigele nu se coc In acelqi timp, din acest motiv recoltafi de mai multe ori (stanga). Protejafi de soare agrigele culese. Pastrati-le la rece.

Fainarea americana a agrigelor pericliteaza i n ~ r i m urand l soiurile mai iechi, nerezistente. Pe varful lastarilor se formeaza un Invelisalb care mai thrziu se brunifid. Fructele iunt de asemenea atacate, in acest caz nu se mai coc. Plantafi mai degraba soiuri noi, rezistente la fainare.

CARTE.

I
I

Castan comestibil

GRUPA 11

21

Gridinirit iscusit

T R l I fl l R l
Cumpirafi plante altoite, cu r:!d:!cina tn balot de pirnant. Acestea sunt de reguli soiuri franceze, care rodesc d u p i 4-6 ani. Nu cumpZirafi puiefi cu ridacini libere, lnrnulfiti prin serninfe, deoarece deseori se Tnrid3cineazi gre.. Soare. Pentru o productivitate b u n i arborii necesit:! pse ore de soare zilnic. Taiafi castanii tineri T na doua iarn:! la 3-4 ramuri de schelet. Apoi, anul urmator, scurtafi-le cu o treirne.

S o 1 cu humus, permeabil, u p acid. Mulcirea solului sub arbori asigura permanent arneliorarea solului cu humus.

Nu scuturafi arborele, ci a~teptafi ca fructele s i cad:! $i s i se desfaci de la sine.

[.ingr~irre tot an ul 1 PRIMAVABB


Plantare$i Siem

Perioada adecvata pentru plantare. In primii ani efectuafi taierile de fortificare. Mai tarziu, pe arborii crescand incet, dac2 este necesar, efectuafi numai taieri de ririre, prin care s e 5nde parteazi ramurile uxate, prea

groase sau cresdnd in cruciz. &erne$ compost la ridicini. Arborii nu necesita alte fertilizari. TOAMNA

Plantare si prote@e
Perioadi, de asemenea, favorabila plantarii. Castanii comestibili tineri pot fi salvafi de cripiturile cauzate de ger dad le tratafi scoafla cu un o solufie de var diluat (strings). Culoarea albg impiedica incilzirea xoaflei. In regiunile cu clirni aspri, infi~urafi trunchiul arborilor cu paie, iar in zona radicinii agernefi pe sol un strat gros de frunze.
I

,
1

Fluturele ghindelor de stejar este un fluture ce i ~ i depune ouale i n flori. Larvele se hrinesc cu interiorul fructelor, astfel castanele confinand viermi nu bai pot f i consurnate. Distrugeti castanele contaminate pentru a impiedica reproducerea dguniwului.

ISBN 978-933-86092M

Delicatesa' ro;; u-aprin s


Fragii ne ofera' continuu, piha' la venirea hghe,tului, fiucte dulci, cu gust specific.
Fragul lunar este varietatea ameliorati a fragului de p a u r e ce crqte d b a t i c in zona noastri. Exist5 soiuri cu stoloni gi t h i i stoloni.

PLANTARE 51 ~NGRIJIRE

1
; ;1

ACCL-.Vvvnv .n

r U U v w u

- 8-8-

-wt.yvaL

stimulare a cregteril D plantator P pale, talal de lernn O frum&

mImyme~mmmmII~

. .
r

. a

fragi: ,Riigenn are fructe mic , de form5 c o n i d ~i nu dezvolta stoloni. Fructul semi-copt este la v5rf de culoare galbenveaui, fructul matur este

iunie pans la venirea gerurilor. Confine vitarnina C fn cantitiji mari. Din cauza purine calorii. Gustul siu dulce este datorat exclusiv diabet. fn comer5 exist5 extrem de multe soiuri de

Bowlenzaubern are un

0 recoltii mare ii este


Rimona-Hummi". Fructul

Je plantare: prrmavara. Cu cAteva o r e h i n t e de In perioada martie-aprilie afAplantare udali risadurile. nati profund solul $1 amestecati-l SBpati gropi de plantare la discu compost gi ingrhyimdnt mineral tanfe de 20-25 cm. de stimulare a infloririi.
A

1Parlol--

ideal ca pland de acoperire a solului sub arbwti. Soiurile f&tistoloni sunt mai indicate in grainile ornamentale.

trebuie plantar cu precizie. Trasafi cu un sfoad intinsi rindul de plantat. Sipagi de-a lungul liniei gropi de plantare. Plantaji in q a fel fragii lunari ca radicinile s5 ajungii vertical in sol. fn gdidide de condimente fragii lunari arat5 frumos formind o bordud rogu-verde in jurul plantelor cu flori albastre ca cele ale isopului (Hysopus officinalis), plantei anuale limba-rnielului (Borago oficinalis), salviei medicinale cu flori albastru-violet (Safvia oficinalis), sau levandei cornune (Lavandula augusti-

carpatica),algturi de ciucurei (Campanula glomerata) sau de


nu-mi-uita caucazieni

(Brunnera macrophylla).
Objineji un efect elegant, d aP i~ plantaji alituri de limba-mPrii (Iberis amara), planti anuak cu flori albe. Realizaji un montaj cromatic In tonuri vii, d a d plantaji allturi de fragi garoafe de d m p cu flori rogii (Dianthuscarrhusianorum) gi in galben (Linum

Cuitfv%ndffagii sub Mk, veli putea r e d a fwcte cu 3-4 sript%mani mai devreme I n zilele 'insasfte nuu k a ~ s3-i aerisili.lpentru ca sub folie a w l nu s Tndlm& g ~ ~ ~ h r , planteleTnWem~ db secet2 TndelungaSi,

Plantati cu grip4 rZiW~rille, cu varfwrile lbtarilor de cre~tere deawpra salului f i cu radkinile apzate vertical in p2mht.

De Indata ce apar fructele, pentru a le pistra curate, acoperi.fi spatiul dintre plante cu paie sau tala$de lemn.

flavum).
Fragii lunari se dezvolti bine at2t in tivi, dt gi in I k i sau ciubere. Pe hndul vas~lllli q m 5 i totdeauna un st drenaj de grosime porriviti, pentru a evita stagnarea apei. Nu B a j i niciodati solul s i se usuce.

I sbunde*

Fragii lunafl dau 6

In plimil mi af~ Din fragfi c w& r d pubfi

tl
Dupa recolta din toam113 eliminag frunzele exterioare TmMtrAnite. Agternei compost T n jurul plantelor $i acoperifi solul cu frunze cBzute.

crege la kimp p l a n k mi. Fixayi aolonli Pn g~~ cu ~3rnStn?~ iar du@ 4=6 &ptamdni despfitjitii-E de plan-

folia).
In straturile de flori plantagi fragi lunari alituri de clopofeii mici si mijlacii cu flori albe,

hdepZn;t-ati m m 1 protector, afthag cu gr@ wlul din jurul plantel ~i ameho~ra$bl CU a il dc comport ti hgrB#n'tht m stimulare a Tnflorirli.

6 IWmSwm

a Cumpikati primavara Pisaduri de culoare verde-viu, eu radacini dezvoltate.

a Lumina solari d u penumbra. Cele mai gWOaM fructe se produc la soare, dar in planta se dezvolta bine ~i penumbra. a Sol cu o buna permeabilitate, cu humus. Solul prea compact trebuie afinat prin amestec de compost ~i nisip.

a Dupi recoltarea fructelor hdepirta$i frunzele batrim.

a Nu cumpiirafi plante cu

frunze galbene, brunificate @u putrezit@.

dp~unelor se va reduce substantial.

PRIMAVARA
!ndm1n$are gi plantare Seminfele fragului lunar se pot sidi primlvara timpuriu chiar #iin lacuinfa. Acoperifi seminfele cu pufin @mint ~i plarafi vasul fntr-un 1oc luminos, la o temperatura de 15-20 O C . Menfinefi solul umed. Din aprilie putefi planta rasadurile in aer liber ddistanfa dintre plante: 20-25 cm).
paie sau cu tala$ de lemn.
TOAMNA PregItirl pentru iamri Dupa recoltare taiafi frunzele imbatranite. in jurul tulpinilor p r e r a f i compost.
-

1.1 plantele (dreapta)in a@ fel


'I

In vreme de sec& udafi

,
-

fructe o pisla cenu~ie. Vremea umed5 #i solul compact favorizeaza infecfia. Distrugefi fructele vitSmate. fnainte de plantare amestecafi solul compact cu nisip $icompost. Plantafi fragii in respectaf i locuri insorite ~i istanp de plantare.
1

I-I

Uelica tete dcoritoare, acrifoara


I

Fmctele hibridului zmeur x mur se deosebesc de cefefalte fiucte bacifere de vara'prin gustul lor unic.
Hibridul este raultatul incrucigZrii zmeurului cu murul. Lujerii lungi de 3-4 rn, spinogi sunt subjiri gi rnai flexibili ca cei al rnurului. Planta necesit5 sol permeabil, uniform urned ~i f " a d apii stagnant5. Hibridul m e u r x rnur nu necesitii rnultii fertilizare, este suficientii rnulcirea regulatii a solului. Lujerii pornesc in apropierea solului de la baza tulpinii gi nu din mugurii de pe riididkinii ca in cazul zmeurului, astfel hibridul nu trebuie scurtat atilt de drastic. F m d e apar pe lujerii de doi mi. Au forrnii 1unguiaP gi culoare ce variaz5 intre roguinchis gi rqu-negricios, se aseamhii rnai r n d t cu zrneurele, ins5 este rnult rnai mare, poate atinge chiar 4 crn. Spre deosebire de zrneur, la recoltare scapul verde d m h e in interiorul fructului. Hibridul m e u r x mur este mai pu#n rezistent l a ger d d t rnurul. FPd protejare impotriva ingheplui suportii temperaturi de cel rnult -18 "C. In regiunile rnai reci protejaji I&tarii cu rnulci sau crengi.

CULTIVAREA HIBRIDULUI ZMEUR X MUR PE SISTEM DE SUPORT


Pentru ca lujerii & nu se in&ceasd pi fructele & nu se putraeasd pe sol, conduceji hibridul asernhiitor rnurului pe suport. Preg3tifi suportul i n d de dinainte de plantare. Penuu suport sunt necesari s d p i puternici de 2,5 m, care trebuie infipfi in sol piing la 60 un adhcime, la distanp de 2,5 m ,si inclina~i spre exterior. Intre doi stdpi plantaji doar un hibrid. Pentru fabricarea cadrului de s h 5 folosiji cablu de intindere, shma de ancorare de fier sau shrnii cu Pnvelig de plastic. h u e s d p i intinde~i 3-4 shrne. In final fkafi cei doi s d p i de capf prin d t e o ancod. Incorporati ancora in p h h t , I h @ s d p . Legaji vhrful sdpului de ancod cu shmii gi intindeFi phn5 ce cadrul de shrnii se incordead, apoi p a t e fi plantat hibridul zmeur x rnur. Planta demoltii flori gi r o d e pe IGtarii laterali, scurji i n cel de-a1 doilea an. h acelqi an se dezvoltii ~i tinerii IGtari, care rodesc in anul ce urmeaz3. Pentru a se putea deosebi, conduceji l&tarii din primul an temporar pe sol sau pe shma inferioafi. Pe fiecare planG piistra+ doar 6-8 lktari tineri si Gaji-i pe cei inutili. D a d incepind din iunie scurtafi I&tarii laterali (copilii), in anul urmiitor vegi avea recolt5 bogatii.

cel t & ~ $ # % h i e arbustu4 U Ip l ~ @ pentru a-i proteh roadebWilte de f rucwele,~.

P a d fruckek pkimkr rnai batrane wnt praa ntlirunte, rnulci$imlul h3 jwul plantel

~i pastrag do& lastarii tineri, vigurqf.

Hibridul zmeur x mur

Gricfinirit iscusit

1 1

[#]?ngr~ire tor an ul
Primivara este perioada optima plantirii in regiunile reci. Tiiafi la 10 cm deasupra solului lujerii care au rodit (dreapta jos) ~i legafi lastarii tineri. Acoperifi re, gulat solul cu compost.

Cumpsrafi toamna sau primavara plante la ghivecl, wiguroase, cu ridacina P n balot & pimdnt, ~i cu minim 3 lastari. Nu cumparafi plante fira balot de ridicini, cu frunze decolorate sau pitate, cu radicini uscata, fragila.

Soare. Hibridul imeur x mur aduce roade bogate pe vreme cu soare. Ferifi planta de vlnturile puternice. Sol adhnc, reavsn. Acoperifi regulat solul cu compost pentru a-i asigura pastrarea umiditafii.

Pentru tnmutflre aplecafi toamna vdrful lastarilor la snl ~i acoperifi-i cu un strat de 5 cm de pimlnt. Primivara taiafi ri plantafi listarii inradacinafi. Nu plantafi zmeur ldngi hibridul de zmeur x mur, doarece poate transmite boli.

TOAMNA

Toamna este perioada optima plantirii in regiuni cu temperaturi moderate. i n zonele reci desfacefi de pe suport listarii tineri, asezafi-i pe sol $i acoperifi-i cu mulci usor sau crengi. in car de uscarea laatarilor pe lujerii contaminafi apar Pete mov-ro~iatic. Frunzele ~i fructele nu se dezvolti, iar in caz de contaminare gravi lujerii se usca. Legafi din timp listarii tineri ~i taiafi lastarii contaminafi.

~curtatila doi ochi listarii laterali (copilii) crescufi timpuriu de la baza plantei. Adunafi fructele doar cdnd pedunculul fructului se desprinde uzor de listar.

6 IMP AMMP SRL

ISBN 978-963-86092-&t

-.!

.-4

*w05 ap awpugpe o el alaJoana


gtlpwgd ua !$ale8 .!!upgpg~ InJa

-Wqp a ~ e w !ew !JO~ n o ap p ep gdgorS 0 ! b d g ~

.ale6a !w!b -unl el !!ie>!~!we~ ayelala, !ie!@a ' ~ u e !i o aldnl ~ al!$.~@ -Jp*pUl : P U ! ~ * ~@U!tWXa J

' N e n3 ~ e q g O-JJU~ 6 aJ0 e n a p n~auad JFU ap ln!o)le .&&e 'a~aueld ap aw!eul

'nweaod !Z lejso) ap lu,~u!$g~6uln, !iez!~!uad .ui> 0s 'emap aw!,uppe o el lnlos $ e u g ~ 'euweol nes -gs!rd : u e @ ap r p e o ! ~

ap ~npp3unpad p agrasu! ap p301 J O I ~ ~ nes I ? anur p~aSap n3 fleqde $ q n un e( m ~ nu d !nlnlae e alm!p!urn ap -!sS n3 !im!p!~ :lapse p n n a j a mu!ium un n3 asadpul o-nuj as !!me03 Pamy!JaA '30 9 -anuj ~ p n ~ w a d w a ~ . a m p a r ap a m t ! n r ap a m s o Gamy ruluad al!hldp y !!q~lqd areunsap aIaJaur flSaln3 - a p m Jopsaur e a m 1 !zEI y alal@@ E l apun p u o z -!lo a ~ <aIalaur d M q d - c d ap v ~ o ~ <!mod a d ad qnnr .!npnny poualu! a ~ d s e a ~ d a l q q ypsapu p d q rl !q yoq ~o~a~!saj!p e m e ap a p o au!q !Slap es ~ m ~ o d ua y~ o~ d y m d n ad s ap a e w p p .un!3p3 9erqd e ~ ~ q d ~ o as d apsaw 'ueo~pundsa.m al!~n301mreoap @J% areur !.ngqd !sun pm UI . a m p a s n3 psaln3 .pnw ap alup?ul ! w d p E M I g ru ad ap ~oSn apurrdsap as rep n o p laldurm p a w ~ oas j aneu ' 1 3 ~ad j a q T J d!po3 ']dm -WOI aJam ap ropm!os e u r o v a~sa w u r p e p :pas ap m n m

CARTE

GRUPA 11

25

Gridinlirit iscusit I

C u m p ? + k @ i putqi de doi sau trei ani, dintr-o pepiniers de tncredere, unde c a u efectuat tiierile de formare necesare.

Nu cumpiirati puiefi nedezvoltafi, cu lastari firavi sau cu radacini vatamate.

Soare deplin. Merii w dezvolti optim daca w n t expugi razelor soarelui cel putin gase ore pe zi. So1 cu bun3 permeabilitate. Cea mai buna recolti se poate realiza pe un sol fertil, calcaros, i n condilii de administrare sistematicii de ingrigaminte.

Un nou sol de toarnnii este soiul canadian ,,Summerred", cu fruae rogii maturizlndu-se inceplnd din septembrie. Talia sa mijlocie il face adecvat gi pentrutultivarea i n recipient. AseminZitor soiurilor varatice, gi soiurile de toamna se culeg i n mod egalonat.

#Ifngr;iire tot an ul -P

P~~IM&IARA Piantare gi fertilizare

UARNA TARZIU

Perioada favorabila plantarii. Mulcifi cu paie sau compost zona din jurul radlcinii (dreapta,jos). Fertilizafi anual pomii mai vtarstnici, tndepiirtali braiele-capcatG contra omizilor.
TOAMNA Plantare $i recoltare

miere La sfar~itul lui februarie efectuafi lucrarile de taiere anuale. Tiiati listarii deasupra unui ochi indreptat Tnspre exterior, pentru c i pe o coroanti bine aerisita fructele se vor dezvolta corespunzitor.

Puietii se pot planta ~i T n acest anotimp. Soiurile tomnatice pot f i culese de la mijlocul lui septembrie p h i in luna octombrie. Culegefi in mod continuu merele de pe soiurile timpurii. Din octombrie montali brtaiele-capcani contra omizilor. Protejafi trunchiul merilor cu var alb.
-

Omizile verzi ale rnoliei rnerelor rod mugurii 2i frunzele. Deseori lipesc frunzele de fructe. Mai tsrziu, pe mere se vad micile gramezi caracteristice de excremente. Atrageti i n gradina du~manii naturali ai daunai viespii. torilor: pasarile S

0 IMP ABIIMP SRL

ISBN 978-963-86092-8-1

airdord curper3 ~ e meisl: crcd . uip . ( eeuror~


n n n . n

l!u!dlni ~ n ~un p leuoz podwo> n:, !$!~ado>v .jdo !Jn!po p u p g 'SOJOJ ap y e q s o n~ aloini ap ~n!y,un~l !i&q

any

I"

po~n%!n ara1h3 !!ywpdp 01-8 e q d ~ ~ a as o :de ~ e m y loin ~ d 'aleom edlnd !s!q~sap-zuoiq'a!u!$ru efm:pew aneoj a13nij

, , N a s h i "

GRUPA 11

2f

Gridinirit iscusit 7

TRUCURI
Cumparap puiefi vigurosi, sinatosi, cu radacina I n balot sau I n container, cu cel pufin trei listari laterali. Soare. Produce recoltele cele rnai bogate expus direct la soare, dar tolereazi ~i penumbra. So1 cu humus, cu buna perrneabilitate, necornpact, usor acid. Solul calcaros ii cauzeazi cloroza.

Nu curnparafi plante subfiri, cu trunchiul strdrnb, cu listari laterali nedezvoltafi.

ti perele I n lazi plate, intr-un singur strat, deoarece codifa dura poate si stripungi coaja subfire ~i sensibill. intr-un loc racoros ~iurned, soiurile timpurii pot f i pistrate patru siptirndni, iar cele tarzii doua-trei luni.

--

V ,

==.

PRIMAVARA
Plantare gi taiere

Cea mai favorabile perioada pentru plantare. Efectuati tiieri de formare la pomii . tineri pentru a obline coroane viguroase, cu trei sau patru ramuri principale. Ririli regulat coroana pomilor mai batrdni.

Ingrijire gi rriirire Udati pe timp secetos. Rariti

fructele tinere prea dese la cgte 15 cm, nelaslnd s i se dezvolte decat un singur fruct pe fiecare formafiune fructifera (stanga, jos).
TOAMNA Recoltare

Pentru consumul imediat lasafi perele ,,NashiW sa se coaci pe pom. Fructele destinate pistrarii trebuie culese hainte de maturizarea lor completz. Deoarece perele nu se coc concomitent, recoltati de mai multe ori. Evitati s i vatamap coaja lor sensibili.

)in perele ,,NashiWcu coaja netedi se infrupta deseori prisgrile, dar cele cu coaji ruginie nu le sunt pe plac. 'rirnele pot f i protejate printr-o plasi intinsi pdni legati la baza la sol $i trunchiului. 0 alta solufie este plantarea de soiuri cu

I
ISBN 978-963-86092-8,

a un~rur ~o\iuipt.~?? .it.. du~3aia i~od


n . n

Recornandat pentru grridini mici


M i i d ornamental wImar necesiti un spap'u mic, rod- d-e gi este 1 ~ pomipr g barte d t o s .
Mikul ,Ballerinawprovine din * a , fiind o planti obfinut2 recent prin Pncru@are. A fost denumit astfel datorita siluetei sale grajioase, adnd indfimea de ma&m 2,5 m gi un diarnetru al caroanei de 30 cm. Se dezvold fn form5 de coloani, avhd tn general pufie m u r i laterale. Pe acestea apar i n d la sf2qitul lui aprilie florile frumoase gi parh a t e , iar rnai apoi merele adtoase, ce se pot c u k e in septembrie. ,Ballerinap se giisqte h comeq sub formi de puiet in &st% de un an, a v k d ddkinile intr-un balot de p h h t , sau ca plant5 h container. Deoarece soiurile sale nu se Inmulpc dedt vegetativ, planm se obfine prin altoirea soiului nobil pe portaltoi de vigoare slab&. Av&d un necaar de spa#u minim, este un pom ideal P n gddinile mici. Plantat P n vas, pomul crqte gi rodqte deopotri~ pe tern&gi pe balcon. fn grupuri de 2-4 exemplare este deosebit de aspectuos. Incape de asemenea ugor gi in straturile de flori. Puteji planta sub m5ir plante perene mai scunde sau flori de varii. D a d dorifi un gard viu rnai d t o s sau o alee de pomi, plantaji rnai mulji meri la distaqe de 60 cm Pntre ei.

b-

SOIURI $1 POLENIZARE
Soiurile de rnai jos sunt cele rnai frecvent Intdnite, Pnsi paleta lor se lilrgqte pe zi ce trece. ,,Polka"are flori variind de la alb la roz-inchis, ce se deschid la Pnceputul lui mai. Put+ culege merele de culori schimbgtoare (de la rogu-venui la h rop-gdbui) de la &gitul lui septembrie. Pulpa fructului este suculent2 gi alb$ gustul excelent. Merele se pot pktra vreme de 1-2 luni. ,,Boleron,cu flori alb-imaculat, Pnflorqte la fnceputul lui mai. Fructele verde-deschis, cu reflexe de galben-auriu, se pot culege de la Pnceputul lui septembrie. Pulpa este albi, zemoasi gi crocantl, gustul slu amintqte de ,James Grieven. Merele se pot consuma doar in stare proaspZt5. ,Waltz7', de la fnceputul lui mai d e l e c t d privirile cu florile sale alb-violaceu. Fructul rogu-hchis se recolt& de la shgitul lui septembrie. Pulpa roz-pal a merelor este suculen~5, amintind de ,Red Delicious". Merele frumoase se pot @%ra tirnp de luni dc zile.
,,Flamenco" Pnflorqte fn roz-pal la mijlocd lui mai. Merele sale in culori variind de la verde-rogiatic la rogu-fnchis se pot culege din septembrie fi se pot phtra p h i la Cdciun. Pulpa fructului este crocand $ albi, amintind de ,,Cox 0range". Soiurile ,Ballerinan sunt numai p+al autofertile. ,Boleron gi ,Waltzn penuu polenizare au nevoie P n general de alte soiuri. La celelalte soiuri polenizarea su-iini m5rqte considerabil recolta. Diferitele soiuri se p o l e n d bine htre ele, de aceea plantafi P n gddini cel pujin douZ soiuri. Sunt bune polenizatoare binecunoscutele soiuri ,K1arapMn, Glockenapfel", ,Idaredn gi James Grieve".
%

Scoateti cu grij5 pomul din container. Plantali-1la nivelul la care se aflase fn container. Locul altoirii s e va afla totdeauna deasupra solului.

Umpleli vasul cu p5mant de plantare ~i presati-l binw Usafi deasupra solului, la marginea vasului, un spaliu pentru udare de 2 cm. Udati abundent.

Dac& nu dispuneji de o inc&perecorespunzitoare pentru iernare, p&@i Iisa vasul ~i afar&. In acest caz plasaji-l Tntr-un loc protejat, sprijinit de un suport de lemn ~itnvelit In folie. tnveliji trunchiul cu vreascuri, iar In zilele f 5 r l ger udaji-l moderat.

M&ul columnar ,,BaUerina9'

7 Grfidiniirit iscusit

4 Primavara sau t o a m

refi doua sau trei soiuri

e Soare abundent. Pomul rodege din bel~ug in locuri Tnsorite, ferit de vant ~i ghejuri timpurii.

nici un caz nu cum*ratl . . ftr~ singur pom. Daca in m Sol cu humus, u p r add. tmprejurimi nu exista un alt Pamantul trebuie s i fie soi de mar ce-l poate poleniza, 1 argilos, pentru a nu se usca nu va da recolta b o g a g repede.

Arborii se pot planta 5 n rand sau sub forma unui g& viu de efea. Plantati mwii ornamentali columnari la distanta de 60 cm intre ei. Pentru @strare impacheta$i merele T n hertie de ziar ~i a~ezali-le cu grija Intr-o lad&

--

~IMAVARA,~ O A M N A
Perioadg adecvata plantarii.

~OAMNATARZIU Protecfie pentru iarn6: Tnainte de primul ger ada-

VARA TlMPURlU

Udare si fertilizare N~ lasati pamentul mgrului ,,Ballerinan sa se usuce. uda?i-1des (dreapta). Data

Eventual P I puteti fixa de un suport de lemn, intr-un loc protejat, tnvelindu-l cu folie perforat2 $i acoperindu-i trunchiul CU vreascuri.

'

Ca efea at W r i i amare unele parfi ale pulpei fructului se usuci $i pier. Petele brune au gust amar. Ele sunt cauzate de supradozarea cu de udarea neuniforazot $i mi. AveJi grija, mai ales la cultivarea T n vas, de asigurarea unei fertilizari ~i udlri echilibrate.

Arbust multilateral
Crqte in toate locurile 9i mi'"flori fi fiucte - - , ' .-- gospo&iilor.
. .

L&-d
.

I
.

\LLr;)unll.

u soc

LU WIUL

ue rdumnl u Turca oe

sapar

3 cazma P glleatl P material de mulcire Cl foarfece de grsdinl

roate speciiie de soc devin ubqti enormi, care necesita nult spajiu. S d n e p (Sambucus nigra) este recunoscut E n Europa m plant5 medicinall si de consum din timpuri strPvechi. Ceaiul de soc este leacul rgcelilor; frunzele, scoaga S i rldkina au efect diuretic, iar fructele bogate in vitamine intensifid imunitatea organismului. fn d e l e noastre locul socului fn grPdini a fost preluat de Gtre arbqtii ornamentali, EnsI merit% sP cultivagi soiuri ameliorate. Sunt decora-

tive soiurile cu frunze galbenaurii (,,Aurean)~icu frunze penate, sectate a&nc (,Laciniatan). Socul r q u (Sambucus racemosa) este o ald specie stdveche. Crqte la marginea pldurilor, Enflorqte din aprilie phi5 E n mai, ~iuna dintre varietiifie de gGdinP are frumgalben-aurii (,Plumosa Aurea") Socul canadian (Sambucus canadensis) in iulie-august produce inflorescenje enorme, din care apoi se dezvold bace rosii.

I
na. Afdnati solul fi &pati a groa@ de dwh oti maj aancii ecat balotul de r&&cini.

Plantaae. primilvara sau toam-

Nu IHsati r3idHdna s e usuce. hainte de plantare apwi balotului de rklkini Tntr-o galeat8 cu ap&, c a radkina sa absrritrba apa necesara.

SO1
SUC NEGRU

DESCRIERE
tncepurul p%ij la rnijlocul lui septernbrie; din bacele q p - e l *~ ~ ~ ~ ~ jeleu, gem, simp n u vin
Puneti rBdBcina in groap3 in a p fel c a balotul si3 fie la nivelul suprafetei solului. Umplefi groapa cu p8mAnt ~i tasa$-I.

*..Y..YL.UL

<

..-, --- -. -- .o----, --.>resCa-,_ . . r_-., _-_-_

Formati R jurul tulpinii o addncitura de pernent gi udap planta abundent. h jurul plantei mulciti solul cu paie sau compost.

de h sfkytul lui august; din bacele& mirime mcdic, mare, n p a l h r u i se


face jeleu, gem s a u siuop

,sampon

R 4 m,q e r e mijlode; inflor-nfe mijloc lcere uniform& mltare d eI h ~ u luidsepnmbrie;din b a d e mai,negre-lucioasese face jeleu, gem sau
II

soc CANADIAN
t

I ,h4aximn

C: max. 4 m,c r q r e viguroosli, ~~ m m f i k a a inbnscenrc enorrn d e ma&

umbelirmc, cu diamctml d e 30-40 cm;f'niae mari; recolm din sepnmbrie

Putefi pregsti rlcoritoare din flori de soc. Puneji intrun bol 20 flori, 2 llmdi tliate felii, 1,5 kg zahlr, 30 g turnaji peste acid citric ~i ingrediente 1,5 1 a p l clocotindl. Dupl trei tile puneji sucul In sticle $i la consumare diluaji cu a p l In propoflie de 1:4.

i % . PrimBvara, la doi-trei ani,

Fruaele spaciilor de roc n menfionate sunt bogate T vitamina B, dar pot fi concalmate doar fierte, T n nicJ I cat crude, deoarece boabele incl necoapte sau nefierte sunt u p r toxice,

)IwIui.

CARTEA

GRUPA 11

28

S Cump4rafi toamna sau primavara soc in container sau @A rldlcina fn balot de @miint. Fifi atenfi la soi.

15 S m r e ,

negru se dezvalG~ frumos fn Soate locurile, celelalte specii preferl penumbra.

5 6 ~ negru ~ 1 tolereazij aierea radicals, cu ramurile tliate pan1 aproape de nivelul solului. Alte Specfi sunt mat sensibile: socul canadian are riidacina mai ramificati, MCUI m&t nu tolereazl calcarul.

w Mu cudlplirzvfi plante cu
b l o t de rMlcina uscat sau cu Trunze gatbene, ofilite.

e 501 mdiu, permeabil. Socul


rogu nu t ~ l e r e a z solul l calcaros.

Plantali soc anar de tndata ce solul se poate lucra. 0 data la doi-trei ani rarifi exernplarele mai varstnice. Taiafi ramurile batriine. Socul tolereaza ~i tiiierile radicale.

Udare $/ ingrijire Recoltafi inflorescenfele in iunie (stdnga, jos). in timp de =eta Tndelungata udafi regulat ~i rnulcifi solul.
TOAMNA Plantare $ r d t a r e a Toarnna este deopotrivii perioadl optima plantarii. Fructele se coc incepcind din august, culegeji-le insa doar dace toate boabele sunt coapte. Controlafi nu fie atacate de plduchi de frunza $i curlfafi-le bine. Pentru Tnmultire aleqeti buta~i lem-

in locuri uscate, calde gi in sol sarac T n ingriyaminte, florile ~i fructele sunt atacate des de paduchii de frunzg. Preventiv, in timp de seceta udafi socul abundent in mod regulat, inlaturati ptiduchii de frunzs cu jet puternic de spa. Spllafi bine inflorescenfele Tnaintde intrebuinfare.

-eurad punq n:,


'

-p:, 'aaw!l!qe

3F
+unru~lr

elemleu gu!urn

1
F

ala !C pzeaugdapul n!u!wnle ap a!lol u!p aleolpnlpn apuag 'gu!pg~6 ul au!q e@Je en la&se 'aq3an gu!eq O-Jlul O - ! $ ~ ~ P J 'a!~gled ~WJ o de3 ad !-!iaund 'g&e:, -y!Jan au!q ' a y m epozaw ap W J ~ O & ~ ! J ~ ~ S eauawase ap gkuapya apg 'gseld ui ajez!l!q -ow! a(!~gsgd puvJn3 !ew &p !ie~aq!lj 'kqnsapap ad Q!U ejau! geod nu ys al!~gsgd e3 l a p e '!nlaJoqJe In!q3unJl

eungp e A p3 nlluad 'ynw .aneupq nes a ~ d n al!!lenj!we~ ~

.'J'q

sppd-near nes - p w n turn ~uaq@% ~p!ls-~o~au!6!~ e ea;ne ~ d n my!sep p ~ o as d !!u!t!~ '~uj-nSo a~ m p p p JO~U!~!A .!mlaJ m n o p 3 -aladseo~d ~4 &m ald!~pmul a q m lod as ~ynp!xI& n3 alaurud ' b ~ p a q q ~ u npup s eumsucn aod as ! 9 ~ e p p urfnd p pxx~ a1m u!lp ap !m!os alp ampalod n~mad a u ~ u n a1 s~F-Z~J JOT p n 3 n nu@^ n2 mpld as nu a m Jopn!oS -a29 r ? a ~ t : + m u r ,u p a~aahu -alodo~ne .cmazpralodo~ne as rolpnIos v B F a ap w q m n!laq~~ ~IEI!JO[EW-au$nd p 'L. -@-ngo~m a u a q v ~ u n 1801 s ' !rag Fp!s;nau16 PsnqoJ q i n d .. .,. ~ U arirunsum I o n y -par -3ns J O ~ & A alaunzd -n40~ ateolrn ap ' ~ q n p p ~ ,r p!m%qaur ad 14 -ns n3 -~o9!nt!I& ru camzqmns !IEA!I~~ y~ o~ dv p ?!bsp ~ p p mpmd d a p p ~ n!WJ reUr 3sJoUuj !!z"~!A a ] -

Toamna sau prirnavara (rnai ales lin regiunile cu clirna rece) curnfirafi puiefi cu lastari gi muguri vigurogi.

Soare deptin. Pentru a avea o recolta abundenta, plantafi virinul Tntr-un loc protejat, cald ~i Insorit. Sol w bun3 permeabilitate $i calcaros. S e dezvolta in multe tipuri de sol, dar nu tolereaza apa stagnant&

Nu cumpHrafi plante cu radacini ~i lastari firavi sau cu xoaqa vatamat&

S e dezvolta de asemenea satisfacator ling2 suporturile din fafa zidurilor. Daca dispunefi in gradina doar de soiuri care nu se autopolenizeazS, T n perioada de inflorire atArnafi printre rarnurile acestora ramurile unui soi polenizator.

Perioada adecvata plantarii.

Uoctorul plan telor


7 -

Lucrarile de taiere trebuie efectuate dupe Onflorire ~i toamna. Taiafi ramurile prea dese ~ipe telor, taiafi pane la bifurcatia de lAngi trunchi ramurile reflexive, arcuindu-sespre sol.

'

Perioada, de asemenea, adecvata plansrii. Vopsiti trunchiul cire~ului cu vopsea alba, disponibile O n magazinele de specialitate (stanga). Suprafala alba refracta razele fierbinfi ale soarelui ~i impiedica astfel formarea de cripaturi cauzate de

Putregaiul cenugiu, producBnd pe fruae o pelicula cenugie, pBsloas5, este rezultatul unei infestari cu ciuperca Botrytis cinarea. Fructele Tncep sa se usuce $i se sfrijesc. Patogenul ierneaza in fructele uscate. StrBngefi fructele cazute pe sol sau rimase pe arbore ~i distrugeti-le.

@BN 97M53moW-8-1

'"I

e CurnpPrafi toarnna porni tineri, ln container sau cu balot de pirndnt pe ridicini, cu cel pufin trei listari laterali.

Soare, penumbra. Produce rod bogat T n locuri insorite, ferite de vdnt, dar se dezvolti ~i in penumbra.

Daci nu le adunati, pasirile vor consurna roadele. Moynonul este indrigit T n special de rnierla neagri. fnflorege doar dupi ce a w trecut lnghefurile tdrzii de prirnavarl si face in fiecare an rod bogat.

Nu cumparafi plante slab dezvoltate, cu listari pufini ~i subti&

a Sol perrneabil. Planta cu r i d i c i n i addnci nu tolereaza stagnarea apei.

~octorul plan telor

Plantare $i dunarea
Plantali toarnna puiefi

udafi doar plantele tinere.

tste rareori atacat de boll sau paraziti. Qteodati pomul este invadat de pMuchi de frunzi, datorit5 clrora IWarii ~i frunzele nu s e dezvolti, pe secrqia prod& de piduchi stabilindu-se fungii negre. h caz de contanlinare stropifi planta cu sIu$iesspun-lichid-alcool.

,-

,
CARTEA

CRUPA 11

31

PLANTARE 51 lNGRlJlRE
Dudd se dezvolti fi rodqte b o s hcondifi de &a' bl&d;i, hregiunile viticole.
In general, indilfiea dudului, arbore verde vara, nu dep%igqte 8 m. Planta necesitii o dimg bl2ndP gi un loc protejat. C r sa este asernMtoare arborilor cu trunchi scurt sau cu aceea a tufelor. Coroana arborilor rnai biitrihi este amp12 gi rotun&. Deseori trunchiul dudului se & u q t e putin. Lungirnea maxirnH a bzelor verde-deschis, late ~i ovale, cu rnargini zirnjate este de 10 crn. Toarnna frunzele se wloreazii tn galben. Fructele se forrneazg in iulie din inflorescenre neinsernnate. Gustul lor este dulce, culoarea alba, rosie sau violet-negricios, lungirnea lor este de 1-6 crn. Forrna fructelor se asearnHn2 cu aceea a murelor. Recolta maxim2 se poate obfine dupa aproxirnativ cinci-gase ani. Din punct de vedere horticol trei specii merit%atentie: dudul negru (Morus nigra) are fructele cele rnai rnari pi rnai gustoase. Fmnzele gi ramurile aspre gi psroase il disting de celelalte specii. Dudul alb (Morus alba) se cultivii de rnilenii in China. Frunzele sale servesc la cregterea viermilor de mPtase. AceastH specie are fructele cele rnai rngrunte, fructe destul de insipide. Dudul rosu = .(~orus-rubra) este specia cea rnai rezistentg la ger, fructele sale fiind de rnPrirne rnijlocie ~i dulci. ,CCESORII: O dud in container 0 cazma, plantator O compost O par, ciocan O material pentru legat arbore

1
Plantam: toamna sau primar&W~nii ), Udafi bine 1 vara. Sapafi o groapd de 2 extragefi-l cu din conI plantare de dous rnai mare, tainer. Daca este necesar, taiati
balotul griji
wi

decZit balotul raacinii. BateJi In pamlnt parul de susfinere.

pe lateral vasul din material plastic.

I SPECIEISOI I DESCRIERE
Ameliorafi pAmlntul cu comport Plantafi balotul ra&cinii astfel PncZit sa se situeze la nivelul solului. Reintroducefiparnantul in groapa.

I
politana"

este un soi al dudului negru; fructele lungi, rogu-negricios au o formi deosebi de frumoask rodqte bogat deja dupi parru-cinci ani

Legqi $i trunchiul de parul de sustinere.

BBtatorili formafi I o farfurie de udare. UdaJi 4 bine arborele. sus jos


~ ~ t$i u l

Manrs mbn; p d 8~ de w e este hr~erka de Nod; hh u r i protejate estc mktr.nt la hghq fih & milo or virkoft; are f r m qii, lungi de 1-3 cm, dulci, cu gust plkure

lduddb
- --'.
"#

Mom Ah;patrh sa de origine ace Chinl; esre rainent la I+ h rgunile vitiool~ha& sunr de d a r e albuem, uneori cu petedb-rgp, q i i sau rqu-u-trcgicios, lungim lor a t e & 1-3 cm, sunt qor insipide, duke

soi cu crepere compacti, cu coroani ampli al dudului alb; are fructe rosunegricios, cu lungirnea de 2-3 cm, insipide; uneori sunt vindute ca mure negr

Dudul fnfrunnumai F n mai. Frunzele apar cmcomitent cu florile dd tip amenti, l~berii baza trunchlulul

CARTEP

GRUPA 11

31

Grridinririt iscusit

rn Toamna mu pfimavaro, cumpar@ puiet de dud viguros, sinatos, cu balot de parnhnt pe radacina sau la container.
Nu cumparafi plante firave lastari lezafi sau cu ridacini ~i sau deja tnfrumite.

rn Soare depth. Plantele sensibile la tnghef necesita locuri tnsorite $i protejate. Duzii sunt rezistenfi la tnghef doar tn regiunile viticole. Sol cu bun3 permeabilitate, bogat R substanp nutritive, fari api stagnanti si usor calca~5)s.

a Cultivafi dudul pe un spalier fixat de un zid cald si protejat al casei. Dudul tolereaza bine tiierea.

Plantafi dudul sprijinit 6 un tutore. Evitafi ca tutorele si deranjeze coroana plantei.

I1

. a -*s----

P,,,.~~IAM

Plantare $i fngrqire

tector O n cursul iernii $i aflerneti pe sol compost. VARA -

Perioadi adecvata pentru plantare. inainte de plantare examinafi valoarea pH a solului. lncorporafi var de alge (alghinit) In solul acid (valoare pH sub 7). Desfacefi dudul acoperit cu drat pro-

9" CU'SUI culegerii dudelor


puflafi manu$ $i haine vechi, deoarece sucul rosu a1 fructelor ~ateazd Pregnant. Solufia optima este scuturarea fructelor De , o ~dnza . sau folie (stanga, jos).

Recoltare

.
Dudul nu este aproape niciodati atacat de boli sau diunitori. in perioada de coacere a fructelor plslrile Ti pot cauza daune. Protejafi arborii cu o plasi, fl$ii de folie metalica sau cu tradifionala sperietoare de pasari.

TOAMNA

Plantare ~i protecfie
Dudul poate f i plantat si in

I acest anotimp. Protejafi mai


ales arborii nou plantafi sau tineri cu o acoperire de ramuri de brad sau paie.

ISBN 978-963-86092-8-1

r
!i~!d .!!upepe~ lnl$awe!p m p riel !cur !JO ynop ap ?Zpugpe lew em3 @ear6 o dedgs

.a!Jqwa>ap!s a!Jqwa!ou aJ$ui al-!$e~mla~d .a$lo:,aJ aqel~ola:, eungp aped aJe> wnped un $!wa a2aJeoap 'apnJ4 ayelala:, ap $e~edas al-!$eyzodaa .!~nSo:, u i aJeJn1et.u -$sod el !ugwg$dgse~a$g> alapnq !iesgl .n!~ne-uaq(e6 ea~eoln:,ieapdp:, ne alapnq a> gdnp '!~niaqbu? alaw!~d ap a$u!eu?'a!Jqwopo u~al!n$n6 !Jeyo>a~

:pmjanzass nu !npnpo~d amoj!os ! a p d q a

~ !qml(y m mogt"

:qp q m p aaqq pinp b y - u a q p mop ap F r n ?p

ap ~vqu~nj a3.w jnuarod p p a~~Bn5pqu FIJI .1~ a l - auyiqo . fiand puj -10s J&!S nun eamwld pm!~tfns a m ~ajlse Cspm~am mns !run%

- a m rrr, a l ~ n m i p d nw a m
u!lnd la alsad !j.e~pwd '~nlc pun$o~d !ieup~y 'a!uew-a!q a ? m dap yy w q ..10!q3g ~ IS !~odwmm d a ~ a d ~ o as d p17& Q J I J mag 3 p p ~ - m awd as nu A ~ O Ware3 q p '1uaBqas 1sn8unaz$araa.w1rwn;y zpu3 amls UJ 'a9tmd pm

-wqou :me$uo~d ap +o[md

auq

sns <nap[~

Gasu&q r~wns a p p ~ .pel d 3p '&UrJOj n . $ ~4 ap -9 =a -lad= rapmag p u w qdq+rd u g

Gridinkit iscusit

Etufcqi h v&rstg de do1 ani s-au pami de trei-patru ani, cu trunchi T m l t , cu r i W n i libere mu In balot de @manta
Nu curnp&r@ puiefi cu balotul r l m i n i i uscgt sau cu Iastari firavi.

tmceshate de calduri. Fructele nu se matwizead complet dxPt tn Imri isorite, protejate. 8S o 1 cu humus. S e detvolta optim fn sol reavan $i argilos, dar suporti3 $i alte tipuri de sol, de exemplu solul alcaros.

care a nu atinga Tnd coroana.


cu un r e ,

Cgteva soiuri de gutui cresc deosebit de stufos, cu crengiie usor aplecate. lnllfimea lor poate atinge 4 m.

Gsati timp pentru coacetra suplimentarl.

Ciutuiul trebuie aiat foarte pujin. Este suficientZi tgierea de intinerire sau de intreinere o dati pe an. Formqi-i o coroanl tip vas Gutuiul este putin vulnerabil faji de boli. Daci insa constataji c i este atacat de rapin, de piduchi jesto~i sau de molia viermilor perelor, protejaji-l prin stropire. Soiurile cu infloriretimpurie pot fi vltiimate de inghejuriletbrzii, din aceasti cauzi plantaji-l intr-un loc cald, insorit, protejat.

6 IMP AMMP SRL

RO-Pa-10065

ISBN 97&Q63+&WSl

PLANTARE $1 ~ N G R I J I R E
--->
--

:CESORII: 0 puieti inr5dicinati de afi - s - I caz C3 foarfece de gradin5 0 piantator Cl paie

--~

r b 5

Ambele 5pec.G de a h , prezeneate mai jm, a&n W i d l h k e a e gi pr& d u l acid cu o d o a r e pH c k 45-5. Andimbug w t ~ n i v& c gi &pun db: fi-mzelnhnte, I ~ - cozesptW&ld d e n t rolului de p h acaperitw de sol. fniQJmea lor de 2040 an.F W fn f o r d de dopot, & o cul0a-e miidde la d b h r e t i c , sunt grupate En infloracenpciorchiie. Afifttllltyu ( v e u m vitis-iidaea) crepe pe meleagurile noasue En pkluri gi ahguri. fn regiunile cu dim5 blh& planta PnAoqte de d o d

ori p an: En &-imie p i iuliea G t . B a d e milrunt%q i i gi rotunde se ooc En iulie-august 6 octombrie. ExistZi pi soiuri cu o produqie abu&& pi fhae mari, de exem~lu ,Erntesegenm $ ,Korallen. Afirmlcubacelaari (Vaccinium mwooupon)a t e o ph&i autohtonEi En turbsiiie din America de Nord p i pate avea lujeri de chiar un metru lungime. fnfloregteo singus & t i % intre iulie gi august. B d e sale mari se coc de la s@itul lui septembrie p h I ?n octombrie. Iarna, frunzele sale se c o l o d daeori h bronz.

inmulfira: mai-iunie. PregBtifi stratul: afinafi-l bine $i Tncormutt&turM. Valoarea pH ideal&este dc 4,5-5.

1 pai-i

TPiafi de pe p~anta-mama segrnente de lastari de aproximativ 15 crn, Tndepirtati-lefrunzele de p partea inferioara, precum ~i bobocii.

I,

~NGRIIIRE, RECOLTARE SI UTILIZARE


Aceste specii, necesitkd de dtminteri doar o fngrijire simpl$ pentru a se dezvolta optirn au nevoie de sol add. D a d mlul este excesiv de c a l caros, planta nu se mai d a vold gi fiunzele i se Pngbenesc. Stratul cu turbg fi o k d condijii exdente. Amenajarea a d este laborioasii, dar asigud davoltarea plantelor timp de ani de zile. Dimensiunile stratului trebuie s l fie de cel pugin 1,5 x 1,s m. Sqafi stratul &&d o groapz a&& de 60-80 cm. Umplefi groapa cu sol de curb5 sau cu sol de pldure cu humus. f n cazul unui sol compact, prelucrafi in acesta gi pujin nisip. fn acest strat arbuptii de &n pot fi asociaji cu plante cu flo;, de exemplu cu iarbl-neags. Culege$ afinele cu miha, de fn&& ce bacele s-au copt gi s-au calorat corespunziitor. Deoarece fructele nu se maturizaz5simultan, recoltag-le de rnai multe ori. Pieptenele de colecmur h c i l i d recoltarea, dar deseori culege g i fiucte tnnd nemapte. Afinele ropii au un diametru de 3-6 mm. Pulpa fmctului este db5, s k d P n sucuri pi are multe seminje. Fructul confine acizi, substanje minerale p i vitamine in cantidfi importante. Se poate consuma gi crud, fnsl acizii pe care-i confine au un efect astringent asupra mucoasei bucale. ~reiarafi din afinele roii marmelad5 sau gem, cu mult zahk. Gustul slu specific, astringent, acidulat B hce deosebit de indicat ca garnitw%la mhdmrile de h a t . f f i e l c cn bace mari au un diametru de cel mult 2 un, sunt mai suculente gi mai pufin acidulate. Pentru prepafarea lor este nevoie de mai pugin zahk. Prin prelucrare se poate objine gi un suc de fructe gustos. Fructele se pot conserva la temperatura de 3-4 "Ctimp de o lung, pi se pot pktra gi prin mnge1are.

Spati gropi de plantare la distanfe de cgte 10 cm. Ptantati buta~ii la o ad0ncim de 2-3 cm. Presafi pamgntul #i udaji-I,

Ntemefl pe strat o patura subtire de paie, care va urnbri, proteja ~i mentine reaven solul butaqilor nou plantali.

,
tI

Pe vreme uscatzl *pi$ *atul cu ape. inr~dacinarea Butagllor este sernnalati de aparltia primalor frunze.

ciuMlr cu sol de t u r M . Amplasati vasul pe balcon


sau adanciti-l Y n pam%ntul din grading.

CARTEA

A h rosu

GRUPA 11

33

e Cumparati plante viguroase, cu ridicini deasi, in container. Plantali afinii cand solul devine cultivabil. Perioada optima este prirnivara. Nu cumplrafi plante cu rgdacini cornpactate sau cu frunze lngilbenite.

Soare deplin, penumbra. Afinul asiguri un rod bogat daci este expus intens la soare, dar s e poate cultiva ~i T n penumbr4

Asociaji-l cu plante care necesiti un sol aseminitor, de exernplu iarba-neagri, rododendronul, afinul africsn ~i afinul negru. Deoarece fructele nu se c@c T n acela~i timp, recoltati de rnai rnulte ori.

S o 1 acid ~i reavan, cu structuri uparg, bogat in rhurnus Si lipsit de calcar.

P e soluri calcaroase p a t e aparea boala dorozei, provocand uscarea frunzelor. Cauza este o caren* de nutritie: fn sol calcaros afinul nu poate asirnila anurnite substante nutritive. MririJi aciditatea solului prin adaos de turbi sau cultivati afinul intr-un vas cu ~arnant acid.

'

.-

. . -C..

'Gridiniritiscusit .. ,,.a;i';.; . . .
''?

. .. ., , ..

.1

. ,

Th.., . :

-~

J
. -.

- '

,:j ,

i n martie, cumpirafi seminfe proaspete de fisalis (papalau) sau din mai rasaduri viguroase, sinitoase, la ghiveci. Nu folosifi seminfe vechi, provenind din pungi deja desfacute. Nu cumparafi plante firave, cu frunze Tngilbenita Soare deplin. Aceasti planti cu o mare cerinfi de caldura necesiti un loc lnsorit ~i protejat. So1 cu humus, cu b u n i permeabilitate, care poate varia de la u p r acid la neutru, se incilzege repede ji nu perrnite formarea apei stagnante.
S=ESiS

'
Amplasafi fructele i h d necoapte irnpreuna cu inveligul lor In cutii de carton ~ilisati-k la postmaturare F n locuinfa. Respectafi asolamentul de trei-patru ani, deoarece planta este incompatibili at& cu ea Onsiji cat ~icu celelalte plante din familia solanacee.

3-

..
,?

Pmai~erea rasaduhi 9 plantare

De la Tnceputul lui aprilie sednati seminfele Pntr-o lad& mid, acoperiti-le cu un start wbire de pilmtint, dafi-le moderat ~i amplasati lada pe pervaz, la temperatura de A !!!!! 20 "C. Repicati pllintfleJe 9 n hgrijire Udafi sistematic ~i rnulcig solul (stdnga}.D U NOnflorire,
14 rile solutie nutritivs.
TOAMMA Redtare gi p&Ware

ghivece de 8 cm ~iamplasati-la Tntr-un loc rnai rece. Plantali-le afari intre mijlocul ~i sfar~itul lui rnai. Piasti planta pe o y>irali pentru tomate, iar pe vrerne r a c o r w acoperiti-o cu un ciopot de folie.

"

.
'

'

i ; .
Fisalis poate f i atacat de aarieni. Micile insecte brunropatic sug seva plantei de pe dosul frunzelor ~i de multe ori tes pe frunze o pelicula fin& Pe frunze apar Pete galbenli. fngrijei-va de umiditatea corespunzitoare a plantelor: mulcifi-le solul $i oulverizati-le cu a d .

Culegeti toate fructele de pe

de wnirea primului lnghes


'. ..

Hibridul vigwos reunqte n umeroase proprieta'fi ale


Planta (Ribes nidigrolaria)a luat nqtere in Gerrnania din incrucigarea co&ului negru gi a agrigului de @ding. Denumirea sa gerrnanii de Josta" s-a fbrmat prin alipirea prirnelor silabe ale cuvintelor Johannisbeere" gi ,,Stachelbeeren. Este o plant5 cu o constitutie ViguroasZ, cu crqtere Cisfirad sau i n a l c in funcgie de soi. L&tarii sG lipsiifide spini au o lungime maxirnii de 2,5 m. Frunzele lucioase, verdeinchis, P n privinp rniirirnii gi forrnei poartii i'nsugirile piirinfilor. Florile ce apar cu incepere din rnartie sunt grupate, pe arbugtii tineri in ciorchini de trei-cinci, iar pe arbqtii rnai in vhrstii in ciorchini cu rnai rnulte flori. Fructele se coc in iulie. Bacele cu pielifa netedii, de forrnii eliptid, in stare crud3 se aseamiinii cu agrigele verzi. Maturiite cornplet au culoarea violet-negricios sau neagd. Cu diametrul lor de 15-20 rnrn egaleaz5 rniirirnea " bacelor rnai mici de agrige. Aspectul lor exterior seambz cu a i l a al coackelor negre, .a " & avea insii parfurnul lor puternic. In fructele sale gustul reconfortant al agrigelor se aliaz5 cu aroma afinelor, gustul insurnat al fructelor fiind dulce-acrigor.

~ACCESORII:I 2 Josta la container C3 cazma Q cornposi

mu primlvara. Sipati o groapa c k dot& ori rnai mare M t balotul r%dadnii; Arnestecati @m&ntulcu compost.

bine udat. Dac8 erte n w w r t5ia+i peraii vawlui.

WI

MICA CRONICA A UNEI A M E L I O ~ R I


Piirintele fructului ,,Josta" dr. Rudolf Bauer a dorit crearea de soiuri rezistente gi prin aceasta ugurarea rnuncii griidinarilor. La hceput reugise ca prin folosirea la incrucigare a unei specii sdbatice sii creeze soiuri de agrige rezistente la &nare gi ruginii. f n s soiuri ~ de coacgz negru rezistente la rugin5 nu au existat. Astfel, a incercat sii obtinii propriedgile dorite prin incrucigarea dintre specii. Aceste specii nu se Pncruc i p e d in conditii naturale. Dr. Bauer gi-a dat searna cii nurnai coa&ul negru fecundat cu polenul agrigelor rodegte, invers fenornenul nu are loc. Multe plantele ob~inute din serninge corespundeau proprietSgilor de rezistenyii dorite. fnsii fructele nu contineau serninge. Nurnai atunci s-au format serninge in fructele chtorva plante, d n d in urrna unui tratament special s-a reugit dublarea garniturii de crornozorni. Dar fructele criipau in tirnpul maturiziirii. fn cursul lucrarilor de ameliorare, dintre rnai rnulte rnii de plante cercetate s-au @sit trei ale d r o r boabe coapte au rHrnas intregi.

Plantat arbustul la adiincirnea la care f u s e In container. Depuneti pBrnAntul ameliorat h jurul rWkinii.

fi rezistentii la ruginii, &inare,

peronospora gi la acarienii coa&ului. Azi, in comer5 se gkesc d o e soiuri de mare producdezvolthndu-se rnai slab, respectiv ,,Jostinen cresdnd rnai viguros ~i rnai Pnalt.

---------. GrZdinirit iscusit

~Toamna sau primsvara, rumpirafi arbufli viguro~i, bine ramificafi, sanitoqi, i n container.

i Soare defin. ~ h n t a f i arbustul intr-un loc protejaf deoarece florile sunt sensibile la inghefurile tarzii. Parfile lemnoase ale plantei sunt

Necesiti o faiere minima Scurtafi doar listarii prea lungi si aplecafi, respectiv rarifi tufele prea dese. T n primii ani nu necesks fertilizare. DacS scade, administrafi-i ingrZ@mfint orgarir

m u vitamate, cu ridacing liberi sau cu lasvri fira\li.

bogat in substante nutritive. EviXap apa stagnant&

PRIMAVARA
Plantare $i ingrijie Plantaji arbu~tii de indata ce solul devine cultivabil. Scurtarea nu este necesari. VARA Recoltare d triiere Fructele complet coapte sunt de culoare neagri. Sunt r8ns de las-

tari, de aceea t r e b u i ~ recoltate manual. Recoltafi de mai multe ori, deoarece fructele nu se maturizeazi concomitent. Dupi cules, scurtati lastarii lungi, aplecati ai plantelor v8rstnice. Rarifi moderat tufele prea dese.

i
1

TOAMNA Plantare ~imulcire Perioadi de asemenea, adecvat2 pentru plantare. Udafi inca o data bine plantele nou plantate $ipe cele mai vfirstnice, apoi acoperifi solul cu compost sau frunziq uscat (IstAnga).

Josta, sau hlbridul coa zului qi agriqului, este peronospora qi la acarie

contaminafi primgvara

,
*glP AWMP W.
ISBN 978-969-860924-1

'!Jepgl !OU ad^ JOA lapse '!-!ie!g~ JJ~IIO~JJ edna -JJJ!DnJ$ JOl!JnUeJ!!JePel @a !g30 !a~$-!op el !&un>s

.eueoJoJ elapou, !ialnd 'JJeO!JJ$U! ~~!!$DIJ!w~J n3 lalersd u! 'IOU !!~epel ~n[n~a!leds le J O ! J J ~I~A!U ~S

2.
t-

'a!lo$ ap !xsuj elwvgd juns

[ : '!nlnJae e p ! w !ew aleI!p!wn 1 ap !!Qpuo~ ul w e w n!$elu apa !nlnJae eastxyplwn apun qaq6ul ,. . I

L-

r?wabn*

- 3 9 :mnquI wzpads a p r o n PIT as a m q y m p meumdp . " v m p gdnp pmmu = I ' ! ~ UYP w =I-d

-$w U Q + E 14 @nd V I ~ a1 U upp ! d ! . $ '!OS upa ap ayisuty u~<aI;UaUr'p.pns p u p pmu~ W p gB ~ 5 2 d -urn p~m3 uj p r 'p!d!su! ~ anumm ap a u q q n s a p ~ d msnneLreurt!am!munup ~ u m m ~ ~ ~ - m o ~ a ipq r 1 m s nu W p mud zmzpnae~~ kap a~ 6m& md IS P I a s

w sad ;rs $ ppm-3 Gnpp ~ X I m o e pc a l ~ n y w @zq$+~dnu~[!Bru & p a o P . a u l p ~ ~ @~=x-!F=apJ~+~ hmvlpvaspm

GrIdinirit iscusit

FenTru #MWiWtp@ spaller curnpHrafi soi altoit pe portaltoi de vigoare slabi, cu muguri trunchiul drept $i wgetativi uniform repartizati.
Pentru cultivarea pe spalier nu cump3ra$ soiuri viguroase pi tufoase.

Saare deplin. Frilctele se coc i n mod uniform, daci rnirul beneficiazi zilnic de cel putin sase ore de soare. Sol cu bung permeabilitate, bogat O n substante nutritive. Arneliorafi cu compost rnaturizat solul, uSor, nisipos sau compact, argilos.

Verificav sistematic merele puse la pastrat $i separati exernplarele striate sau vitirnate. Pentru prepararea de suc de fructe, rnarrnelada $icornpot sau urnplutura pentru prijituri sunt excelente rnerele de iarni, avlnd i n general gust acjjsor.

I r Mfngr;iire tot am -

7s-

.....WAVARA
Plantare $ fertiliilare i

rOAMNA Piantare~i recoltare

Plantali marul primavara devreme, deindati ce solul devine cultivabil. Mulciti-i solul cu paie sau compost. Fertilizafi ~icontrola$ipomii mai batrdni, sa nu fi fost atacafi de daunatori.

pf

MBrul se poate planta $i In acest anotimp. Fructele s e pot culege de la mijlocul phna la sfdqitul lunii octombrie. Aveti griji s i nu vatgmati merele. Nu le recoltati prea devreme. Multe soiuri rezista la vint $i fructele lor nu cad de pe ramuri. Din octombrie protejati trunchiul de T n g h e ? , prin vopsirea in alb. Fixati pe pom o banderola de proteqie contra omizilor (st3nga).
Taiere

G , . ,irita florilor perforeazi bobocii plantei ~i ?$i depune ouale T n interiorul lor. Mai tlrziu larvele rod e brunifici. bobocii, care s Pot cauza daune grave. ?ndepirta?i irnediat bobocii infestafi, pentru ca larvele s i nu se mai poata dezvolta.

in februarie executati taierea de formare $i de conservare.

IMP AB/IMP SRL

RO-P-02-10-079

Comoara uitatii a grridinii


Cornut M o r q t e abundent prima'vara devreme, iar toamna hce iEucte bogate in v i d e .
Cornul (Cornus mas) este autohton din Europa Central5 gi Europa de Sud p k 5 in Caucaz, fiind o plantii extrem de nepretenjioasa pi rezistend la ingheg. Crqte in forma de tuf3 cu lktari medii, erecgi. La inceput constiruGa sa este firavz, rnai tirziu ins5 devine mult mai viguroasi. TrGiiqte peste o suts de ani, a v h d o indjime de cel mult 7 m. Frunzele opuse ale cornului, cu o lungime de cel mult 8 cm, sunt ovoide ,si ascutite. Culoarea lor este verde-inchislucios, dosul lor fiind albktrui. Toamna frunzigul wrnului se coloreaz5 in galben. Florile galbene apar in martie ~i aprilie grupate in inflorescenge umbelate rnici. Produchd mult nectar, atrag nu numai primele albine, dar gi alte insecte gi mugte. fn vaz5 florile sunt foarte durabile. Fructele eliptice au culoarea rogu-inchis sclipitor, conjinhd simburi fusiformi. Fructele varietzgii sdbatice au o dimensiune de 2 cm, ale soiului ,,Titusn 3 cm, iar cele ale soiului recent creat ,,Jolicon aproximativ 4 cm. Fructul, d n d se coace in septembrie,
4CCESOFw..

3 qiileatii Ll furcii de sipat Ll calcar Ll comDost

L 8

8 ,

L u ,uuuL,,,u , n u n u

,-ran

, = , =

uc

yncauttta

lnmuiap radacina cornului sau primiivara devreme. Tiiiaji 2 htr-o gtileata cu apa gase L u foarfecele de grading ddsprezece ceasuri. N u depa$fi Macinile rupte sau bolnave. are mnea mode, uq gust qeabil ddce-acripr 4 un w a g n u t mare de vimfizim C. Fmctele corndui pot fi pitstrate timp dft zec;c zile dup3 cules. Nu d g i fiuctele umede, p u u a evita putrezirea acaora. accst interval, deoarece rSdBcinile
se pot deteriora.

~enoada ae piantare: toamna

r
I

S&paflo groap% de plantare de d o d ori rnai lati4 declt kdidWna plantei. AfAnatiJaturlle I fundul gropii $ korporati-i ahr.

Plantati cornul la iniljimea la 4 care fusese plantat pepiniera. Umpleti groapa tn jurul
in

radacinii cu pimant ameliorat.

I
va oferi posibilitiifi variate de recoltare, daca asociafi cornul cu trandafiri cu micege comestibile sau cu arnelanchier rosu-ariirniu roditor (Amelanchier lamarRarifi arbustul crescut prea

CARTE1

Cornu l

GRUPA 11

37

Gridinirit iscusit

PRIMAVARA TIMWRIU

VARA

Plantare 9 mulcirea solului


Plantali cornul tdnir. Pe solurile acide, prelucrafi calcar i n pimdntul de plantare, Mulcili cu compost cornul inridicinat. TiiaJi primivara timpuriu cornul cultivat ca gard viu 00s).

hgrijire
Udati neapirat pe vreme de seceta arbustul proaspit plantat. Cornul bine Rridacinat suporti bine seceta.

TOAMNA

Plantare $i recoltare
Cornul se poate planta zi i n acest anotimp. Fructele cornului ce coc T n luna septembrie. Recoltali-le cand s-au colorat T n rosu-viu si cdnd pulpa fructului, la apasare, se addnceyte. Recoltati de mai multe ori.

'1

Tesuturile groase ale "plnzei dr paianjen" cenu~iu-deschis de pe corn provin de la la~ele diferitelor specii de fluturi (omida dudului, molia frunzelor, molia fructelor). indep8rtaji~i distrugefi imediat "pinzele de paianjen". Dad este necesar, stropifi planta cu o solufie conjinind Bacillus thuringiemis

Fruct duke ti cirnos


fn locuri cu mult soare, sub acoperif de folie sau In

~LANTARE SI
I

INGRIJIR

4CCkx~nr1: u sernlnje ae pepene u rasaaunits 0 sol de semanare 2 bete de lemn ahiveci (010 cm) Ci ~ l a n t a t o r paie

sere pure$ cuftiva pepeni gustopi.


Pepenele are nevoie de mult3 d d u d 8i soare, fnsi anumite n locuri mai soiuri fac roade ,si P racoroase. Pepenele este o ~ l a n tggtoare, cu vrejiuri lungi. pulpa verde ~i foarte gustoas% Pentru a obfine recolte mai bogate, scurtafi-i vrejurile.

Pepenele galben (Cucumis melo) are doui variante. Pepenele Cantalup are coaja netedi sau b r d a t i , de culoare variind fntre alb 8i verde-gdbui 8i miez de nuanje intre portocaliu ~i rogu. Turkestan, pepenele cu coaja brhlat3, este acoperit de un strat gros de suber -&tor p h i , #iare

Pepenele verde (Cirrullus Lanarus var. vulgaris) necesit3 8i mai rnult5 ddu1-5 d e d t ~ e ~ e n egalben le ,si poate fi cultivat Pn aer liber doar fn zone cu temperatud potrivit3 culturilor viticole. Pepenele verde face roade cu coaj3 lucioas& verde 8i miez r o p . Nu sprijin i ~planta i de tutori, deoarece fructele se dezvoltg in v h h l
kismilor.

WET
I

F,"
I

Culegqi pepenele doar d n d este copt, pentru a-i lasa timp s i capete gustul caracteristic. Pepenele galben Turkestan este copt clnd are parfum dulceag, pedunculul incepe s i s e usuce ~i la baza penduculului pot fi observate crapituri. Pepenele Cantalup este copt d n d culoarea cojii Tncepe sli s e deschida $i frunza din partea opusa codifei pepenelui devine galbena. Pepenele verde poate fi considerat copt cand la ciocanire fructul d.3 sunet gol, infundat, totodata partea dinspre sol devine galbeni Si vrejul din apropierea fructului incepe sa

Fortificarl plantele in timpul zilei in aer liber i;nc@nd dm n a mai. Sapafi straturile la ddncimea de o cazma ~i ameste~i solul cu compost.

- La m i g a d lui mi plantafi r%sadurile h straturile pregaite (80-100 cm). h caz de temperaturi scgzute acoperig plantele cu folie sau bumbac
-

tnceptiml din iunie acoperi$j pepenele cu pie, pentm ca

CARTEA

Pepene

GRUPA 11

39

LUMINA Sl SOL
Cump&ra# $oar seminfele proaspete ale acekr soiuri care sunt corespunzfitaare regiunii raspedive. e MY eurnpSr@ m i n 3 e uechi, care tnc&J.fe~ gmu ~i de a m menea nu 5h!m&nafi ~minfslc frWelor cump3r&01 r d e t x m acestea de oblcei nu tmdtm
-

..

Sm Sd pemreebil. Necesita sol cu humus, foarte bogat T n substan%e nutritive.


.

a Soare. Se &miti3 i n locuri b i t e , foarte calde, ferite de dm. I n regiuni cu temperaturi &mte crestefi pepenii T n solarii.

- 1 ir ingryire tot anlu I I octorul plantelor --

!.
:

.?
I

, I
I

,
I

'

In cazul txpenelui aalben se c i u m - l t k a r u l p h i p a l deas w r i d e i &a cincea frunze, ribdurilor. Tineti lazile m e m- iar IWrarii secundari deasuwa vaz la t m k a t u r a de 20 ' c . &ti de--81treia frunze. ~ru&ul Dup6 a p a i l i primei frunze tfebuie qez& pe o cutie goal3 micati rbdurile h ahivece de conma b) mtru & 10 krn acaperind ahhele evbrea ~ut&ziri acestuia. cotilealomecu phiint. FrurPelecoapte se recokeaza prln riiswcite sau tBiere de pe CregM plantale tn toc cald.
La mijlocul lui martiesernhafl pepni h Bzi de crqtere a

WM&VARAT&ZW . w fploeputil iui mas $i tr~nsph tei-le ?n g W n & la miilmcul b u f mi.P8Rg h cu folie. vARk9-M-~
~

ti
I

-,

TRUCURI

Put@ eumomisj spafiu plantand pepenele pe sistem de suport de care pot fi fixate fructele grele. Folia n e a g p ~e n m acopetire stirnulea st area #i coacerea pepmilor. Tntindei folia pe straturi # plantqi rbadurile T n orifidik de pe aceasta.

Frunzele acoperite cu pete galbene, O n forrni de rnozai-. sunt sernnul contarninirii cu virusul mozaic, care este rispBndit de piduchii de frunzi, ~i nu exist5 produse eficiente irnpotriva acestora. incepeti dezinsectizarea plantei Rdati -- dpdl ---- pdUULllll -Z-l..-L:: w U l e frunza. Distrugetiplantele grav contaminate.

O IMP ABIIW SRL

ROP-02-10-062

ISBN 978-96346092-8-1