Sunteți pe pagina 1din 109

GRUPA 11

s o r i ~ ~urod
B isouraz J~~J,.J

Gama' variata' de soiuri 1


._
=

ACCESORII: C3 rr&rcu &cfkin$ liberg 0 cazrna C3 foarfece


C3 compost Q arac de suport

iar toamna cu roade gustoase.


Merii pot atinge d i m i
&rite, &el penuu fiecare
gradmi pot fi *&site soiurile
mrespmzihoare. hGl+rnea lor
atinge 1,8 m (mroanH hs) gi
.1,5 m (pomi cu tulpina hdtg),
dar pot fi chiar gi mai Pna+.
Diametrul pomilor mai mici
este de 2-3 m, iar celd merilor
mai mari de 8-10 m.
Merii lncep sH produd rod
dupH 3-5 ani. Cele rnai mari
producfii le dau la *te
de 10la
30 ani, dar pot rodi gi
50 de ani.

Unele & i dnu


sunt autofertile,
condiFia de ba
rodirii. U n @ a e s
pomi trebuie culti
vate a t e soiuri, cu
rolul de polenizator.
La cumphrea pomilor,
informag-d despre
soiurile bune polenizatoare.
PrimKvara merii imbrad
minunata lor hain%flo&
alb5 sau roz.

MA'I'U KAKE

!%pati o groapi de 15-2 ori


mai adsnci ~i de 2 ori mai

lata dedt rgdgcina. Adunafi grimad6 solul xos.

radicinile uscate si
2
pe cele cr6pate. Wi@i
rildicinile la lungime egala.
Ti%@

kurtafi coroana pornului cu


o treime.

CAKAC'l'EKlS'l'lCI

mijlocul lui octornbrie

,,Ingrid Marie"

1 ,,Gravenst,&"

,,"Y.UCL.

mijld

shitul lui august

tmpuarl lui "pmbrie


lr~itullui septembrie

*Boskoopn

d - g b u i ; ~arfum~licurmmat;
foarte

ulce; parfumat; ideal penuu depozirare;


rcren+a Eqi & I d de culdvarc

UWWUU

&ma Grieven

"v-a~;
p+
PC dukeacrisoc ideal oentru &mitare; d n t

septembie

*b

a+r;

PCD e

nu pate fi depozicat

kd u b

ulce; cu pulpa crocanta; roade abundenre

m a ;tan;ideal pcntru dcpmtan;


poaivit p w prijicuri $ con-

solul scos cu
$ repunefi-lin
groap&.&anjag rtidkclnile
pomului. Coletul sfi fie deasupra
suprafqei solului,
Am-$

3 compost

Pentru evitarea daunelor


din timpul creflerii, fixafi
:orespunzZtor merii de
uport. Folositi sfoari sau
a r e a curnpirati din rnagazinele de specialitate. Fixafi
pornul cu noduri opt cu 10
crn sub rarnura inferioara.
Ca pornul s3 nu se sufoce,
desfacefi legatura cdnd
rnirul incepe si creasci.

A~ternetila ridacinile marului pamintul in straturi $i


tasafi solul. Udati pomul abundent ~i regulat.

aracul sol, la dir4Fiti infiieji


tan@de 5-8 cm de trunchi.
atenti sa nu raniti rad6cinlle.
7h

Tasati solul in jurul araeului.

Forrnafi o farfurie de udat


Forrnafi rnu~uroaieTn jurul
trunchiului, astfel apa de

--. .-.

GRUPA 11

--P .. 4.'<

Gridiniiit iscusit

5-

Cumparagi rneri cu radicina


libera, de calitate garantat&
Alegefi porni dt rnai rnari
pentru a rodi cat rnai devrerne.

Nu c u w r a f i porni uscafi
sau porni cu rnulte frunze.

Soare. MBrul necesita zilnic


cel pufin aase ore de soare.

" = "

Taind fructul se poate stabili


sirnplu d a d merele sunt
coapte sau nu: daca serninfele
sunt rnaro, marul este
cornestibil.
Pentru depozitare Trnpachetafi rnerele unul cate unul
In hartie, ca sa nu se atinga
tntre ele.

So1 permeabil, bogat R


substanp nutritive. Marul,
d a d are sol corespunzator,
rodese tirnp de decenii.

~octorulplan relor

Tnainte de plantare asezafi


pornul Intr-o galeata plina
cu api (dreapta, jos).

Taiafi rarnurile ranite si pe


cele verticale. Mulcifi solul In
jurul ridacinii ~ ila, nevoie,
fertilizafi cu ingra~irnlnt
lichid.

VARA TlMBllRlU
Ratire
Merele vor f i rnai GinAtoase
$irnai gustoase dad4 primavara rarnurile sunt rarite la
distanfe & 20-30 crn. in&pirtafi fructele prea apropiate c3nd acestea ating
4arnetrul de 2-3 cm.

O IMP ABllMP SRL

II
Petele verzi care devin
rnaro-Inchis avertizeazi
asupra micozei care
cauzeazi rapinul. Coaja
crapa ~i devine rapanoasii.
fndepartafi fructele bolnave. In caz de contarninare
rnai grava, stropifi cu substanfa biologicii.

RO-P-02-10-014

ISBN 978-963-86092-8-1

Form e silbatice lmblrinzite


Atinele cu fiucte maripot fi plantate In toate &nile

l A K t 31 I N b K I J I K t
ACCESORII: afin la container P cazrna 0 material pentru
drenaj C
i folie D nisip Ci humus de turba sau de scoarja

pi

vor r o d cu sipanpi.
Toat2 lumea cunoqte arbustul
scund care produce bace albastre, gustoase gi care este pe
meleagurile noastre prezent in
piidurile rare de r$inoase.
Formele de culturp, inalte gi
viguroase, ins2 sunt originare
din Statele Unite ale Americii.
Fructele acestora sunt la fel de
gustoase ca cele sdbatice gi cultivarea lor in griidini nu este
deloc ~roblematid.Anual
aduc produc~iimari.
Afinul cultivat este un arbust

MIJLOCIU

cu u q t e r e dreapt& stufoasg. f nflorepe


'
In mai pi iunie pi
ue flOri
roz, ce
si
form& ciorchini
laqi. Bacele coapte pot
fi recoltate Pncephd
din iulie. Avand o perioadfi de
postmaturare, fructele afinului
se recolt& epalonat, deoarece
la anumite soiuri boabele
coapte se pot scutura de la
sine.

.Bluettan

~e~mmp~i;hmari,nri,dbvrm
dehmijkdlui
~
cu pnrini, aromi &a; prcducpe mijlocie
iulie

.Patriot"

soi vlguros $1 raistent lager; fructe marl, tarc, albastre.


P"dUqjilnaIi~a,~te

.mecrop

w
(,,H=

1")

,Heennan
(,,Heem 2")

dschis, cu pruini, aromi p h i t i ; foarre productiv

iulie

soi viguros, tufi robusd; bace tari, albastru-deschis,cu


pruini, acrigoare, aromi slabi; producfii mari $i constanre

:la s k i d lui
,die

soi viguros cu tufi vohunind vcmcah bace de


&e
medic, dbasuu-dachis,cu pruina; prod+

arbuJti

d i m raedic,wi, d
duqii mijlocii

baccde
k cu pruint&gwm% pro-

hi

I
I
august

:la mijlocul lui


albastm-d&, cu pruini, gustoase; nu este raisrent la
cdplturi; roade In cantirate rnedie

Pun@ in groapi un&ra&d-@nisip, a p i ammecap PY


scos cu nisip gi turbri sau hum&
de scorn.

Dad plantafi plante la container, dgsfacati rAricinile cu


grijri, far3 a le rupe.

II

Bacele zemoase, albastre


reprezinta delicatesele
indragite ale p5sirilor.
Acoperiji arbugii cu plask
contra pisarilor pentru a
feri roadele de p k i r i .
Pasarile nu provoacii doar
daune, ci ajutii I n lupta
impotriva cotarului brun.
ASezafi vn qgdina hranitoare pentru pasari, ornizile
vor disparea qi astfel vefi
avea &ai pu$n de lucru i n
gradins.

Umplefi groapa cu @mBRtul


amelbrat tasafi solul ji udafi
abundent cu apa cu continut
scizut de calcar (apa de ploaie).

1'

m r i ci mnann

c~

Afinul mcesiti sol acid. in


solul obi~nuitde griidini
sipafi o groapri de 1 x 1 m,
adtinci4 de 50 crn. C3ptugifi-o cu
folie.

I I

de la & i d
iulie

1,

Mulciti solul in jurul plantei


cu humus de scoaqa de
conifer. Valoarea pH a scoaqei
stejarului este prea mare.

1
Prima taiere de rarire se face
la 4-5 ani de la plantare.
Taiati ramurile batrdne imediat
deasupra suprafetei solului.

., -:7,f.'f i
..

GRUPA 11

I
Gridingrit iscusit

LUMINA $1 SOL

11

e Cumpgrafi plante de doi


ani, la container sau cu
ridicina tn balot tare, cu
minim trei ramuri viguroase.

Soare. Afinul necesiti rnulti


lumini gi soare. Fiecare plant&
are nevoie de un spafiu de
doi metri p4trati.

Nu cump&afi plante cu
r s d k i n i l i k r i . Rcjdiciniie
plantei se uxa repde.

m Sd add. Se demolta cel mai


bine tn sol permeabil (valoare
pH: 4-5) ~istrat afBnat de
humus.

[#I

.-..,,.

--

I'

--L I

Plantare $i taiere
La inceputul primiverii tiiafi
ramurile slabe si uscate. In
cel de-al patrulea an de
vegetafie rarifi ramurile
batrine ~icioturoase cu
pufin deasupra suprafetei
solului. Fertilizati solul cu
pufin hgrisamint.

VARA
e
RecvEtare gi pastrare
Culegeti afinele c%ndse
desprind uror de peduncul.
In vas plat ~ila rece fructele
o
pot f i pistrate chiar ~i

Fructele vor fi dulci d a d


dupi atingerea culorii Tnchise
sunt lisate pe arbust t n d trei
zile.
Majoritatea afinilor sunt
autofertili, dar plantgnd
alaturat doui-trei soiuri
diferite veti obfine made mai
bogate.

ingrijire tot a> UI

:I
PRIMAVARA TIMPURIU

O IMP AMMP SRL

TRUCURI

.
I
_

-.-

siptimini. Pentru congelare punefi fructele fn congelator pe o placi de metal, iar


dupi ce au hghefat pot fi
puse R pungi 00s).

Afinele sunt des atacate de


cotarul brun, care roade
florile. Omizile pot f i
adunate ~icu mina. Daci
frunzele se ingilbenesc $ise
usuci, suferi probabil de
cloroza provocati de lipsa
de fier, fenomen ce apare
pe solul prea calcaros.

ISBN 978-963-66092-8-1

J.s

O
.,

&".

2 83
0 4
: 4 3 3
3 'Z ' B
5 .2 2ms
P? * e . n 4 g
'$ . 0 ~ ~ & : g k T f 3
B ~ 3 0 ~ 2 . a
a: : $ g a g 3 3
$ -34
4
x;,aza~.a
3.2
pgs 8-54
,$4

O-d g & Y l ; ; l n
Ie f t:; C
e g
g : ~ + o q 3 +
&<-u:,
&&*a41

y w . Y e 0

;a ' $ 3 5g.;r

=
-1

CARTEA

GRUPA 11

GrZdinZrit iscusit

I
1

La tnceputul primiverii
cumparag plante care au cel
p q i n trei Iistari. Alegeji soiuri
rezistente.

Nu cumplrafi niciodat8
plante uscate, pitate sau cu
frunze decolorate.

RIMAVARA
Plantare
Tufele de rnur se planteazi
Tn aprilie-mai. Nu mai
devreme, pentru c i plantele
tinere sunt mai putin rezistente la frig.

Soare. Murii se dezvolti cel


mai bine 'tn locuri cu mult
soare ~iferite de vlnt.

Ririfi Iistarii crescufi des pe


tufele de mur, pentru ca
fruaele si fie expuse suficient
la soare.

Sd bine fertilizat, cu bung


p e m b i l i t a t e . La plantare
fertilizafi pimlntul cu
compost si humus.

Se poate forma un gard viu


spectaculos, d a d se planteazi
un r l n d de tufe de rnur Tn faja
gardului.

TOAMNA
Hibemare
?n locuri cu temperaturi mai
joase dezlegaji cu griji listarii de pe sdrmi si asezaji-i
pe sol 00s). Acoperifi-i cu
pimlnt.

~NCEPUTUL
VERll

Ingrijire
Fertilizafi solul dupi prima
Tnflorire cu fierturi de
plante medicinale (urzici).
VARA

Taiere
Dupi recoltare lndepirtaji
listarii care au rodit.

Q IMP AMMP SRL

..
1

Antracnoza este o boali


periculoasi cauzata de o
ciuperca. Pe listari $ipe
fructe se v i d Pete i n relief,
de culoare inchisi, cu centrul cenusiu. Diversele ciuperci pot cauza moartea
tufei. Taiafi ramurile bolnave pan2 la pirfile G n i -

~$eptgdapul
!ode 9eln6a~1
!i!s!~ae'ax5azlipul as eaw

.!nlnlos Inlan!u qns ay


gs !nlnluozy !!~n6nyy'!!do16 e~n6
ap w:, O L PI pu?d ZU~JLLI!~ap
~nm%wsaura
n:, edeol6 !laidurn

.)eJnlew ~ugw~Le~tju!
n:, lelada~al-!iez!l!uaj
!f 'a~!iqnslo!iad :,npoJd !3
zual ellonzap as a> ayulsJgn
alazueld !$eZ!/\!peJeAgW!Jd
.e!ja:,e qns eqleqaj !ie&ueld
nu eaa:,e ap '!Jy!pnJJ !!wad
!g pele eleoq g:,eonoJd
ale:, e:,Jadng .JOU alalueld
a ~ e J 6JOl!JgU!WelUO>
~nze:,u~.!nlnlo!$ad ezeq ad
aseode oJew ajad ~ e d !nl
e
-n$alo>!nln!etiar$nd gl!Jolea

alas 'aseolsnS ~ u luns


r nhr
Inw!ur n3 aTun!oS ' a p ~ nes
a~
-dgs 9-z ap durn ~ap!%!q
el p m ~ y~a~eod
d eqnqax
a!So~ g a~eod!n~nlo!lad eaun=)
.n!u!+ S! n!md~nd-nhr
mag
9-$ leop m
- p y s 'ue eal!op p a p las u!p
anuj yqp eaieoIn=)'JO$DE
nes rncreld m p p y alvod
p v d m u ~ r m as
p plopad
, .
: a p d s ap a!buy ul p a 3 9
.agn! !n~1 n 3 o f ~gdnp
- . e s e a p amqaa nu aqnqal
S O U .mlnlo!lad
T~~
pus113
ppse '!al?z ! m n p ~ a ~ a l hnnr,
l3
eyqmnuad ul nes anot;--pep0 axkm !uaurasmp lo!lad
el amdxa 6 m ! ~ e ~ ~X ~I Os ~
l
ap p ~ n u
q e q ~ ~ !im~l?ld
q a ~ 'amm
-, UF a s ~ oaimsqns
d a~rnd~ o d
-!iuog 'w!xo~luns c p ~app ednp i m p ~ q t q UJ
.am alazuny mm'~ap~oiq as 21lp-Iw(ud q a h p ~ d n s
-a-p
u!rd aahipuru~as
C-daP9
arnlo=~Edna
-301! w e u~TTJE zmz IS
-pn~!(ydnw !~ruodwm
a ~ b p o#!r a b p b y d n s am
q nlduraxa ap <a~e!rnaurloj uj
qsoloj y a~eod11Ign3plo!iaj
'qdur!s ~JI~!J&JEm ' ~ o m % ! a
palad y m l d o alsa aqreqq7mapunqe ~ u 3sapo.1
r
!van

'leJn)RL!
au~u#q~6ul
!i~xrdwo:,ap plea
-g6 ap a ~ e ~ g u nn:l, o!iezll!ua!
'uu 06 (11 n:, tu:, 09 ap yxtge r
@eo~6
0
~JMI$LU!J,

.. ..
..I-

'

CARTEA

Rebarba

GRUPA 91

Gridin;irrtiscusit

APROVIZIONARE
Cump&r#i rizomi sanitqi,
mari, cu 2 4 rnuguri yi
rid8cina carnoas&

Soan $ penumbra. h locuri


foarte calde dupe mass,
asigurati plantei umbra
necesari.
a Sol pdund, cu humus. La

Nu cumpiiMfi plante cu
r i d i c i n i rupta, ofilffi s u
putredi.
, ,;

--

plantare amestecati solul cu

wbstanp organice, ca de
.axemplu compost.

lngrijire tot an ul--

~rimivaraesteperioada optim i plantirii rizomilor, iar


incepind din al doilea an
poate fi recoltati. Petiolul este
cel mai gustos cind frunzele
sunt deja intinse ~i
au dispirut
aproape toate ridurile de pe
acestea 00s). Frunzele sunt
adecvate la mulcirea solului.

Frunzele, iar la mijlocul verii


Si petiolurile, contin acid
oxalic toxic TncepBnd de la
mijlocul lui iulie incetafi
recoltarea..

)octorul plan re
.--

--

vnw
-

Udare si mulcirea soJului


Udafi abundent pe vreme
uscati. Acoperifi baza plantei
cu materiale organice, pentru
pastrarea umiditifii solului ~i
Smpiedicarea dezvoltarii
buruienilor. Rupefi inflorescenfele pentru a economisi
energia plantei.

TOAMNA
Pegstire pentru iarns
Toamna adiugafi plantelor
ingri$imint matur.
Compostafi piqile inghefate
ale plantei. In reqiuni cu tern-

O IMP kBllMP SRL

Recoltafi deodati door


ceteva petioluri de pe plant&
risucindu-le de la bazi.

W P M - 1 0-029

lozaicul rebarbei este


provocat de viruyi. Pe frunze apar creionari verdedeschis ~iverde-inchis, apoi
pete maro-dexhis cu margine royie. Boala este
incurabila. Plantele contaminate trebuie distruse.

ISEN 978-863g6092-8-1

Vie fn miniatura' In iurul casei

fn loc cafdpi sol de buna' calitate vip de vie poate fi

ACCESORII: Cl vifa i n container var P compost


Q suport din lemn Q p i e t r i ~grosier

cdtivatii in orice gr&L


In regiunile viticole rnun~iiprotectori ~i r&urileinrnagazinbd
dldura se ingrijesc de dezvoltarea corespunzitoare a viyei.
In gddin5 trebuie ales bine
locul de cultivare. V i ~ apoate fi
cultivatP neprotejata nurnai Pn
locuri adecvate.
Cel mai potrivit loc a1 vi~ei
este latura de sud ~i de sudvest a casei, unde se poate urca
pe un grilaj.

TZerile corecte, sisternatice


~i efectuate cu grijH amelioreazi
produc~iaplantei.
Pe inueaga perioadH de veg 1
tafie mulciti solul cu paie si
iarbii &at5 pentru a proteja
vira de uscare.
lnainte de plantare,
vip in apa pentru dteva ore.
t k i u udqi nurnai
lui plantei, deoarece umiditatea
f i v o r i d bolile micotice.

Fixafi suportul din lemn.


Pentru a proteja zidul, sipa~i
alituri de el un p n f cu o latime
de 30 cm ~iurnphi-l w pietri~.

La 50 cm de zid, s&m$ b
groapa de plantare da46x
40
Introduce# V
n gtoaye
cantitate mare de amestes
compost gi vat.

#lanta$ balotul ridacinii in

lntre mai ~i
auguaszrap@i
a
data la patru sZpt3mdni w
fungicide biologice. Cerd &awl
unui specialist.

mod oblic. Umpkli groapa


cu @mint ~iudati. Locul altoirii
d fie cu 5 cm deasupra niwlului

boabe foam
pergo12 frunze rqu-aprins toamn;

Ioaoe rotunae, aromare; roaqte aDunaent In locurl cam,


~roteiare

proreqe a Trucrelor.
Pisirile se Fnfrupti cu
placere din boabele dulci ~i
aromate.
Merit2 procurata o plasa cu
ochiuri mici, deoarece asigura protecfia vitei ~icontr,
viespilor.

,,-.-

"--

'run* frumoase

I
La inceputul lui martie, tiiati
coardele anuale la 2-3 ochiuri. Lasaji un ciot de 2 cm deasupra ochiului.

2un,

CARTE@

~ 3 f ade vie

GRUPA 11

is tumpltqt ~WI p p h l e r l

plante la container, cu
radacini dezvoltat5, cu treicinci listari ri tulpina
viguroasi.

Plantafi vita tntr-un vas


voluminos.
Sol cu humus. Solul trebuie

lastari sau nurnai cu lastari

~~o~ogtcd,
pen'tru a prevenl
bolile micotice.
Plantafi vita crescuta i n container. Locul de cultivare trebuie & fie ferit de ploi

voltarea florilor 5i a
fructelor, efeduati tiierile

aflati deasupra inflorescenfelor exterioare (dreapta}.


Stropiti din patru i n patru
saptgrnani cu o substanti

TQAMNA
Fertillram
Administrati abundent compost rnaturizat sau
tngr8$imAnt
de grajd. In
regiunile cu clima asprh
acoperiti v i p cu paie.

In locurile defavorabile
survin des pagube cauzate
de ger.
Daci nu sunt grave, planta
poate f i salvati prin tiiere.
0 solufie mai bun2 este s5
dezlegati coardele de pe
arac, s i le culcafi pe sol ~is i

8 IMP M M P SRL

---

ISBN 97&9658609291

'C'

Fruct duke $1 zemos

PLANTARE $1 ~NGRIJIRE

fn af doilea an de fa plantare se pot rewfta deja

ACCESORII: P altoi de prun CI cazrna O tutore O pulbere de


roc8 O o g8leata de compost 01 material de legat

hctele bogate in vitamine.


Soiurile comaaate sunt autof d e , de s-au adaptat bine la
conQipllle dknadoe de pe meleag d e noastre, p'&~n&d o
buni sigumfl de poduc~ie.
~i~tiqmmiisecocdinC
august, ceie txdehpurii pi
t k i i din septembrie e
i
i la
s&yitul lui oaombrie.

Prunul e m un porn &uctiCer


din gmpo slPmburoaselor,
a h d nmumitrafe soluri,
&p&e @ fn cocomerj.
Mu
801 e$te autoferril. La Ls$onarea pomului
& d m interemp-v5 de la un
sped&st dad soid ales necesit5 sau nu polenizator.

fnrct cu picli$@b-wnui,

Dntari~~flaume"

trucr cu plelfp albasrd, pulp2 galberia, zemoas2; esre momandad


olanrarea line5 un soi oolenizator;S U D O I numai
~~
clima blindi

. ..

IIUCL

cu Y I L U ~&UL(JLI~,
pulp

pul@ $btn% mare, aproape

purlln, i

1 ~ h I~U. ~ I L LUUICL,

nu se autopolenizea7ii; suporri numai clima blind2

SOIURI SEMITIMPURII $1 TARZII

frucr cu pielili galbeni, pulp2 galbena, mare, foarre dulce,

Victoria"

frucr cu pielira rogu-gglhui, pulpa g~lbeni,fruct mare,


III~DII~PI.
rnnrlim~nratJIIITP.a ~ t r n f ~ r r i l

prm u/

GRUPA 11

CurnNraji din pepiniera


altoi cu lastari viguro3i. Cerefi

f a p locului.

rnajoritatea prunilor de
grZidinH rodesc bine $ifn
dupg recoltare, vor f i ~idupis

rarnificate sau cu ramuri


vwejite.

)ocronrlplan telor

Protdlcfaplantei

trunchiul cu clei (disponibil


fn magazinele de horticul-

Deformarea prunelor
(hurlupi) este cauzat3 de o
infecfie micoticz. Fructele
se deformead, apoi se
brunificz, pe suprafafa lor
apare un strat f3inos.
Culegefi fructele infectate
~idistrugefi-le.

FRucTE

Migdal
Flori roz-pal, s h buri gusto$

GRupA',,(

Oaspete parfuma t din Orient

I
'-

U p f i o groapa de doua ori


Umpleti groapa cu
1
mai
2
parnant astfel ca balotul
Arnestecati in ml o
de
redacinii fie cu cm sub

-v

MIGDAL SCUND IN C I U B ~
Pornigorii de migdal sunt
deosebit de adecvafi penuu a fi
cultivafi ca plante decorative En
ciubere pe balcon sau t e d
Alegqi un sai cu aqtere
lent&oau mi@ altoifi pe por-

din p h h t de flori cu confinut


moderat de var, argild gi
in&iirnht cu degradare lend.
Administrag plantei solujii
nutritive o d a d la 14 ziie sau
amestecagi-i fn sol P m W t
cu degradare lend. D
in august
nu rnai fertilizafi pentru ca
planta d se lemnifice corespunfitor gi sii devinii rezistend la
Pnghe5.
Punefi-o la iernat fnu-o
pivni* sau Intr-un gamj ferit de
ger, luminos gi aerisit. fnu-un
Cm.
loc protejat, putefi 5-0 15safigi
Depunefi Pn ciub?ir piinht
&rii dad o f&urafi bine in
con*hd gi pupnd argili ce nu material plastic ~i fblie. htr-o
se u s u d repede. Putegi utiliza
regiune rece solufia optimd este
amestecuri de p-t
speciale
amenajarea In j u d migdalului
ce se @xsc Pn comeq sau pute~i a unei schele din gipci &operid
prepara personal un amestec
cu folie.
taltoi cu crepere moderad
corespudtori penm cultivarea In ciubere. Daci dorifi d
obginefi gi fructe, uebuie sg cultivafi gi un soi polenizator
?nu-un alt MS. fnsd fn regiunile
cu c l i d fbarte rece rezulLtul
nu este garantat.
Pentru plantare sunt pouivite
deopotrivii vasele din e r a m i d ,
material plastic sau lernn.
Diametrul vasului uebuie s3 fie
de cel pupin 40 cm, ?ncazul
plantelor rnai *stnice de 60

ti

51 I N G R I J I ~ ~

"'dl

- 20 "C, ins5 florile apzrbnd in


martie ~i fructele tinere sunr
sensibile la inghej.
Planta necesitii sol permeabil
pi bogat in substan~enutritive.
Migdalul tole re^ bine seceta
pentru d necesarul s5u de apii
este minim.
TZerea moderatii este
benefid pentru migdal. Riiriri
sistematic ramurile exemplarelor mai virstnice pi indepiirtaji ramurile inutile.
Migdalul rodgte pentru prima oarii la vbrsta de 3-4 ani.
hgrijit corespundtor, poate
tr5i pi cincizeci de ani.

4RE

4CCESORII: O migdal cu rBdBcina in balot O cazma O compos.


O ingrS~Bmbntorganic complex O foarfece de gradin3

Pe migdali se dezvofta'prima'vara flori de culoare rozpal, jar toamna h c t e aromate.


Migdalul (Prunus dulcis var.
duLis) se cultivii pentru florile
sale minunate pi fructele gustoase.
Numeroase soiuri nu sunt
autofertile, din acest motiv Pn
veciniitatea trebuie plantagi polenizatori. Pepinierele oferg de
regul5 soiuri locale consacrate.
Migdalii se comercializead in
varietiigi scunde (indgime: 3 m)
sau inalte (iniilgime: 9 m).
Alegefi cu mare grijii locul
de cultivare. Plantaji pomul
intr-un loc insorit, protejat de
inghe~urilet k i i . Iarna planta
raistg pin5 la temperatura de

-4h

- - -*

Zonduceli migdalul pe un

, iuport de ~ipci,sub proteqia


I

unui zid, unde se dezvolta


foarte bine. in primii doi ani
formati planta potrivit
aspectului dorit, apoi rarili
.amurile pentru a-i pastra
iau ameliora forma.
X e v a soiuri de migdal pot
fi polenizate ~i de piersici.
Ambele plante necesita c3lduri. DacS locuiti intr-o
regiune cu clima bland2 ~i
nu dispuneli decat de un
spatiu restrbns, cumparafi
din pepiniera aceste soiuri.
Astfel puteti profita de
avantajele naturale ale
asocierii plantelor.

amestecul

de

mare ca radlcha.
lapata
compost ~i trei pumni de

#i
10
nivelul KIIUIU~. Desfaceti Mnza

fngr&@mdnt.

balotului.

CARTEA

GRUPA 11

- 7 f .
Gra'dinirit isc~s~c.-

.a>
P-, '

-x.,*

0 Toarnna cumparafi puiefi


de migdal viguro~i,cu rEidZcina ?n balot ~icu cel pufin
trei ramuri principale ~iun ax.

. '-.

-. I - ' -

'

LUMINA 51 SOL

TRUCURI

Soare. Migdalii necesita cel


pufin gase ore de soare pe zi,
intr-un loc ferit de vlnt ~i ger,

Fructele pot f i culese, clnd


inveli~ullor crapi si sunt
pufin umede.

Sol permeabil. Se dezvoltg


optirn in rnai toate solurile

Indepartafi repede cojile.


Uscafi slmburii la aer.
Migdalele uscate trebuie
pistrate i n vase inchise eta*.

Nu cumparati puiefi far#


ramuri principale sau cu
radlcinl firava.

PRIMAVARA
Fertillizare
Executafi tsierile de intrefiincorporati in sol in jurul
nere inainte de deschiderea
trunchiului, pe o raza egala
mugurilor. IndepZrtaJi lastarii cu raza coroanei,
morfi, inghefafi, pe cei care
ingra~amlntcomplex sau
se intersecteaza sau crex ver- mineral. Acoperifi zona
tical pentru a upra piitrunredacinii cu compost pentru a
derea luminii in interiorul
impiedica cresterea buruiecoroanei ".
nilor.
IARNA TARZIU

TOAMNA
Plantare $i recoltare
Plantafi rnigdaliitoarnna.
Migdalele pot f i recoltate
clnd inveli~ullor craps: scuturafi sau batefi pornii.

Migdalii nu prea sunt atacafi


de boli sau daungtori. Uneori
devin totugi victirna pgduchilor de frunza, ce cauzeaza
deformarea frunzelor $i15starilor. Stropifi plantele contaminate cu o solufie de
sapun si alcool, h caz de

Cump&ra$i r h d u r i cu
radicini bine dezvdzate.
Wu cumphfi niciodaG
plante mate, xwte sau flcave,
eventual cu r&Wna brunificat& Fig atenfi la mucegaiul
verde $ la peteCe nagre de pe
r&dicina.

r W u r i k ce r&esc.odat& pe an,
terenul cu o f o l k neiagra.
p r e v i z d cu orffkii, fn m p u l
mentinerii Tn stare umeda $iWrS
buruieni a porfiunilor de teren
dintre plante.

cat ~i
cele care fructifici continuu car m a lumini. Fragii de
pHdw se dezvolm bine ~iOn

penumm.
Sd afPnat cu permeabiliite
buni. Cap~unulvegeteaza tn
orice sol rnai afinat: R sol mai
compact crqte slab.

Dadi n d e p l q i stslonli, fructele vor crege rnai mari, dar se


va reduce recolta.

d-

tot anul

PRIMAVARA TlMPURlU
Plantare
Plantafi cap~uniipe teren
cu sol cald.

TOAMNA TARZIU
Acoperirea solului
Acoperiti solul cu paie
curate, lipsite de buruieni.

PRIMAVARATARZIU

P R I M ~ A R AURMATOARE
Fertilizare cu substanfe
nutritive
Dupl primul cules fertilizafi
plantele cu o solufie
nutritivi i n cantitatea
prescrisi pe ambalaj.

Cules
Fructele coapte se strlng
zilnic, deoarece ramlndnd
pe tulpina, acestea vor
putrezi.

Pe fiecare tulpina se lasi


doi stoloni. Ceilalti se vor
reteza direct Ilnga planta
mami.

O IMP AWMP SFL

'

Putretirea rogie a rsdicinii

este cauzata de micoze.


2dScina putrezege,
frunzele se usud ~i
intreaga plant2 moare.
Elementele putrezite se
vor scoate din sol ~ise vor
distruge. Plantele
sanatoase se vor cultiva i n
Ite straturi.

CARTEA

10

GRUPA 11

Gridinirit iscusit

Curnpibati dintr-o pepinieri


cire~icu ridicinile bine dezvoltate. Tot aici v i pot inforrna
ce soi trebuie ales pentru
polenizare. V i recomandirn
a i alegeti un soi care a dat deja
rezultate In zoni.
0 Nu curnpirafi pomi cu
r W i n i UMM.

*$bare gi climat bl~nd.


C%egiiau nevoie de ambele.

Sol bogat 7n substante


nutritive, gi cu bun2
perrneabilitate. Cel mai bine
este ca inainte de cumpirare sii
mliEita$i o malizil a solului.

tot an ul
-

VARA

Fertiliirre gi Hieri

Punefi compost tn zona din


jurul trunchiului Sntr-un strat
de cca. 10 cm, apoi introducqi-l in sol.

tw-m

L5sati liberi zona din jurul


trunchiului. larba sau
vegetafia deasi sustrag
pomului multe substante
nutritive.
Vara putefi deja planta
plante fertilizante pentru
-rnn5 din jurul trunchiului.

!loctorul plan telor


-

lndepirtafi liistarii care concureaza cu Iastarul principal.


Pe partea inferioara a
trunchiului asezali un inel cu
clei pentru a-l aptira de
daunatori 00s).

Cu pufin timp lnainte de


tnflorire efectuafi dezinseqia.
Dupi o s ~ p ~ r n C tfertilizafi
ni
cu o solutie nutritivi.

TOAMNA URMATOARE
Acopeha solului
Acoperifi zona din jurul
trunchiului cu un strat gros
de compost gi paie.

1
I
-1

,Jlinuscula musd a ciregelor


$i depune ouile in cireap
pe jumatate coapti, si din
cauza larvelor fructul
putrezeste. Din mai p l n i In
iunie agifati pe porn capcane pentru muflele
cire~elor.Tndeplrtati cire~ele
vitimate sau clzute, giurite
de diuniitori.
D

ISBN 978-W3g809291

muaptms ,if .iynp a~3n.yap a uapunqz aiimpo~d


n

sow2 if a p m na unvurp
" . ad (nruorvurv~ycurpad
n

PLANTARE $1 ~NGRIJIRE

- w & l = s 4
prav&din~dargt:&

~~gilaBo3.hl.orcwridde
gi pm*
de f z a m p l ude
~
d u d e d i c e ak d o r .
Prmj@-1 de *t, deohzelegifj,d&-h
d k I-tlamm p
r
o
w
4de
*L~penmca
fisa&&se*&
ch@~nie~*&
k i w i e s r e a c ~ , p e r i d d e ~ voltate.
e
den& Came verde, aromatid i+i Putqi mna pe o p
bodde~dad&nuideo
b r i m a r e a fbaelcx mngine
p ~ m& ~d p~antqicd m d t
sembqe mbmce, w e , comesopt miuri fcmeiqti. Soiuri poleribile. Un
ha asipki
nkuoare date sunc ,Mamas
necesanrlzilnlcdeviUCa1
si ,Tomurim.
unui adult fnm-un loc rece cu
In &nile noastre se davold
conginut mare de umidita a
aerului,kiwisepoate~~
bine gi hibridal & kiwi
(Acu'idiaargum). Soiul .Weikin
timp de patru luni.

Prinlavara montafl
un
Le
~ r de
n suport, &pet,
1
suport solid din
Fixafi-l
2
groapi de doua ori mai mare
bine,
se capra
dedt balotul rZdricinii.
pe zid
zipci.

deoarece kiwi

Culri.;yileiwipeunpe4ecede
~ m l i & d e ~ s ; u r p
pexgok Planm h fip z i d d o x

msei,
cud&
mUn
r m&zm
i a florilor sale albe.

3
,Bruno"

.Monty"

,Weiki"

igoare mijlocie; penrru polenizare necesiri soi polenizaror, ii corespunde bine, de


xemplu, ,TomuriW;inflorqre in iunie-iulie; frucre de rnirime mijlocie, cilindrice;
ecolrare in noiembrie

( (I

Scoatefi planta din vas, intor-

dnd vasul ~ilovindu-lu p .


PlantaP la addncimea la care
planta fusere in vas.

Tn grldinile din aproplere


pldurilor e posibil ca iepu
sllbatici s i roadti lastarii.
inconjurali cu o plasl de s
ma cu ochiuri stranse
plantele tinere, deosebit d
periclitate.

vipare mijlh-, p t r u polenimre newid sei polenizator, ti corespunde bine, d


m p l u , ,Macuan; fnfloqte tn iiunje; frune de m&ime mijlocie, sub@, cilindrice;
mIm Tn octombrie ~i noiembrie

~ ~ W t i . . c k d g a r 2 - 3 r n ; + & i : l a ~ pianqi&ui

cu

mare vigoare.

naiep hue 20 gi 50

5-10

Cu exceptia plantelor nou


plantate, toate plantele de
kiwi necesiti tiiere regulatl.
Vara t8iaJi lastarii laterali
productivi, iar iarna Tndeplr- 1
tati toti llstarii laterali
inutili. Lasati Tntre llstari
distanfe de aproxirnativ

Depunefi p&m'antulFn
groapa. ~ r e ~ cu
i -grijs.
l
Legafi lax liistarli de urport.

Fructele coapte se turte4


pujin d a d sunt aplsat@.

1
stanfe nutritive.

Kiwi
I

Grridin&it iscusit

Y;

i .'

0 Cumparafi plante
dguroase, cu rSdgcin8'8p
halot sau container. Cu c&
hMml d d i c W &&&
mare, cu at%tplanya sig
Rnradacineazi mai uyw.

e&I 9i protejat.
0 So1 permeabil, bogat In
substante nutritive. Kiwi se

a Necesiti3 multi3 a p i $isubstanfe nutritive. Fertiliza$i


prima dati la inmugurire cu
lngrlylmfint chimic fiira calcar
\

Solul sau ideal este cel cu

)octorul plan telor

PRIMAVARA

VARA

Wantare 2i p r o t e e

Tdiere

Plantati kiwi imediat dupa


topirea zapezii. Noaptea
acoperiti soiurile sensibile.
Fertilizaji la lnmugurire $i
Tnainte de inflorire.

T3iaji ramurile fructifere la


5-6 frunze deasupra fructelor
incipiente. Nu deranjafi
ramurile fructifere Pnflorind
mai tdrziu. DupA inflorire,
taiati tijek florale ale
plantelor m u l e Otjnga,
jos). Repetati fertilizarea la
maturizarea fructelor.

raiere
Taiafi @rfile moarte, pipernicite, lastarii laterali inutili yi
Ibtarii exemplarelor femele
care au rodit de doua ori.

Kiwi este o plantl rezister


ti, dar uneori este atacatl

de Nduchii de frunza.
Combateti diunatorii cu o
solutie cu sipun: diluafi
200 g de sipun lichid Pn
10 1 de api. Nu folosifi
substante chimice.

FRUCTE

14

GRUPA 11 ,

Fructe gustoase, bogate in vitamine

crr. humus
YY

..

Boabe bogate in vitamine

fn fiecare gra'dina' este loc pentru plante ujsor de Ingrijit,


cu fiucte savuroase.
Fructele c o a c ~ u l u sunt
i
bace
rogii, galbene sau negre. Gustul
bobigelor rogii este dulceacrigor, al celor ,galbene este mai
suav; din coadzele negre, parhmate gi cu gust pugin picant se
fac de obicei sucuri, vin gi gem.
Toate soiurile au un conjinut
bogat de vitamine, calciu gi fier.
Degi coackul rogu gi galben,
precum gi rnajoritatea soiurilor
de coadz negru sunt autofer-

tile, pentru o recolti bogati e


bine sH plantim soiuri diferite.
Tufele se dezvold mai bind a d le sidirn cu 2-4 cm mai
a d h c pe cele rogii ~igalbene
gi cu 10 ern mai adhnc pe c
negre decht erau in pepiniers.
Nu recoltagi c o a k e l e prea
devreme, pentru c i doar bine
coapte sunt cu adevirat
savuroase. Se pot congela
~ o a s o iculese.
t

J
'

4
SHpa$igropi de 50 x 50 cm,

1addnci de dou%caxmale.

Pamdntul din groapi se va afdna


cu furca.
,

2 cu un pumn defm&rnW
~

natii. Cmpowtl se ua awutasm


bine cu pMn&il, praporplp I:3.
'

i0IURI TIMPURII
jonmeer van 1 ers

.ucrc negre; cormlnl lung; Dace marl p (IUICI;~


*ti; crerere v i w d , mistent

Rote Vierlinder"

-ucte rogu-inchis; ciorchini lungi; bace dulci-acrigoare; recold


,."".Z.

*,.r*..,.I.:".""-

. "*..
-.-...,...-,.

A$eza$iplanta in groaps'rasfirlndu-i radacinile.


Controlati adgncimea plantarii
cu ajutorul unei scdnduri asezate
de-a curmezi~ulpeste groapa.

"

ucte albe: d

Macherauchs

:ucre rqii; chiorchini lungi; autofenil; bace mari,

) ;Pca"*ro,l!-.a"

t~lri-arricngr~.
rprnlri h o a r i

- -

ucre qu-Inchis; boabe mari, dulci; confinat ridicat de


itamina C;crestere viguroasi

Coadzele-agri~es-au obfinut
prin Tncruci~areacoacizului
negru cu agrisul. Forma tufei
seamini cu cea a coacazului
negru, fructele au insi aroma
mult mai suavi. Se dezvolti
viguros (distanta de plantare
3 m!). Necesita ririre doar
d u p i 2-3 ani. Culegefi
fructele numai daci s-au copt
bine, altfel sunt insipide.

Umplei groapa cu amestwul


de pirndrrt compost. T a m
bine parndntul cu d n a apoi
udati-l din belsug.

Gr;i&n;irit iscusit

I
1

Doctorul plan telor


TOAMNA

%lire
Este indicati sidirea mai
multor tufe In acelari timp.
Acoperifi terenul cu iarbi
t i i a t i sau paie.

PRIMAVARA
Taiere
Lasaji doar patru ramuri
scurtate pang la jumstate,
eliminaji restul listarilor de
la bazi. Acoperiti solul cu
compost.
VARA
-re
UdaJi tufele periodic.
Fructele coapte se vor proteja de pasari cu plasa b).

Dupi culesul fructelor,


ramurile slabe, 5mbitrAnite ~i
crescute de-a curmezirul se
vor t i i a @ n i aproape de sol.
LBsafi doar 8-10 listari noi.
Pentru acoperire, folositi
compost semimaturat.

Tripsul este un d i u n i t o r
frecvent. Pe suprafafa
i
plantei apar b i ~ i cropate,
frunzele se zbarcesc ~iterminatiile listarilor mor.
'rimavara, tiiafi listarii boliavi ~idafi-le foc.

'!!UpeppJ
euoz u!p al!ua!n.inq ielnBa~
puguedapul Jeuga lnwod
!lein[v via>ula a b 3 1 n 3 n ~

,.- .-. ;. I I.
.-;...o. ...--...
-alod unq un alsa !apol!!w a m g m ap a l ~ n !~wj I ~ + nrs F~~*~II~!A!UJJS
JIJI~J~
~

" ap apuo$

.!npmu eueojo, el
ugd gbunle i p u l lawe inled 10s

tp e @ ~ l ap
~ 1n3es
~ d !$meox

!'"l
-rips e~dnseappuled o el azanys
as gs !!j!oiIe In301 m p e e
'pdeo~6ul ~ n m &
u seldw

S
.

E ,

. ~,

. a ,

el aialom :~ola!ualod!os ?~!sa~au


:!nu aueoj alsruj rpseoln8!n alieoj J J J I ~ I J

,OZI 'JN"

.m un ap au!q p
$! p u q d as soll3nu p ~ w s n
p w ! -!Snqnr
~
n3 aF A - $ ? ! ~ O J ~3-flmqd
-vq' a p u e ~ s ns a? aqwl
ap a+my q *a!iqrso)G
u4 nes auq-das n~pxap
'IOS

.!15a!aruaj Jol!xau m u ~ uiede


j
!$uaw !m!os qaun el rep 2~
--rm
o assa p m ~
.a1m
-uxasapu xuns "&*mas a p
(!~b- alfro~f
p u p ~ d aw~
i
0 1 qnrs po ap <!nq@-apsa~

~oaeaueldC- le!,y!ue iugurefe~6u?


0 asodwo3 m
l e d 0 ewzm II] Joleq u?eupepeJ n3 3nu 17 :lltlos3331'

Nuc

crraainari r iscusir

LUMINA $1

ROVlZlONARE

SOL

7.

s ~um~%$f~fll?pepyhiere

'1~

0'5oare. Pentru o recolta


bogata, nucul necesita zilnic
cel pufin rase ore de soare.

numai nuci altoiti. Alegefl


miuri potrivite conditiilor
d i m a w & przdinii.
Nu curnpirafi puietl %%mi,

Sol cu humus, rnoderat


reavin. In locuri uscate, Fn
timpul rodirii udati pomii
exbundent ~i des.

fievabcaaxe.

0 La pomn "lneri facefl


t3ierile din august. Tra*
locul taierilor cu substante &a
vindecare a leziunilor.
Nu plantali nuci alituri de
intrarea pentru automobile
sau I h g i terasi, deoarece
cojile dzute lasa urme pe
vehicule $ pe 591.

grijre tot anul


PRIMAVARB
Fertilizare
In martie sau aprilie
arterneti materii nutritive
organice Tn jurul pomilor
tineri 5i incorporafi-le in sol.
Pe ~ l u r i l slab
e
fertilizati ~i
pomii mai bitrani.

)octoruf plan relor ,

n septembrie ~ioctombrie
culegeti nucile dzute ~ixuturati restul de nuci de pe
pom. Indepiirtati coaja
verde. Uxali nucile Tntr-un
loc cald, vAnturjndu-le regu-

\n&@rtarea frunzelor
dzute
Dupa recoltare, strangeti cu
grebla frunzele ri cojile
cazute (stanga) pentru ca
daungtorii sa nu se imtaleze
Tn acestea.

O IMP AMMP SRL

&ah--

,
.
a
-

RO-P-02-10515

*\*..,--

TRUCURI

I
I

Arsura bacterianii a nucilor


apare in locuri umede. Pe
~ japar
i Pete brun-negri10% iar pe frunze Pete
~~iaronii,
de reguli, cu margini Tn unghiuri. Miezul
ucilor putrezegte $ise
~nnegrerte.Deoarece pomii
nu se pot proteja cu pesticide, evitaji locurile de cultur3 umede.

ISBN 978-963-86092-8-1

-n

rurds
r~ a ~ g
. n3 unwm : r ~ u r murv~n~2oq

Bace aspectuoase

PLANTARE SI ~NGRIJIRE

Pe d e l e necesihd o ingrqire simpli h c t e l e aritoase,


portocaii apar toamna

cient pntru pie exemplare


feminine.
Fkde &xernnate, @Ib e d apaz pe ratnurile de doi
ilor.
E s t e o p ~ r H , ~ p e o anidinmardep3nilPnrnai.
& @bdu-se ori &xiEuniFntcrele bac9 portocaliuintens, ce se mst;tnma&din
nine ori fled A.
august, an& minunat fnconjuExemplarele hniu~:n$nurorate de frculzele 'Inguste, wrdedcsc a t d d fn %propiere
exist3 6 un exemplar rnasculin. cenqiu.
CZ& se poate utiliza Pn
Dad do+ 1recolqi fiucte,
este foarre important ca la
rnnhiph &h
T
%
rdi. fn
cumpare 1v5 inforrnafi
simlkd cu dupe& gi pe
supra sexului plantei ~i P
a d n d bacterii h a toare de azot, asemh5mr
c u m p h p dtina fn pereche.
In plantage de g a d viu un
p&&oaselor, dtim se poate
cultiva gi fn soluri rnai &.
exemplar masculin este sufidtinii
t

Joui ori mai latL d&t balotul

tului gi OB
ascmzigari peatru pb%i.
Pe terasii se p t e planta gi
ih ciubb.
CMna se poate h m d q~o r
prin d m j d de c&&&&

Racbasah-te
sup&fe mari. Se emin& ji
prin drajonare, din acmt
motiv se foloqte i la h e a
solului. TotodatZ a t e adj pentru proteqia corm% v8n-

FRUCTE BOGATE bI VITAMIME


Datoritil con+utului bogat fn
vitamina C, de W v a ani dtina
este c u l t i d i ca d u s t fiuc-

&.

aceste soiuri +m&d

timp 6 la noi.

btre-

Jrugatan se mace &bit

de devreme, ftuctele sale se pot


S o i d cu r& bag& au
culege de la mijlocul lui august.
hrealizare?nspeaalihfhsra
,$refgo* &te
din august.
Rqdhd Demou-adGerman& Fructele sale cu coaj5 sub* se
ppeted foarte bine la prelucrare. Din plicate, se decolo& repede, de aceea soiul nu
esce cel rnai pomvit ca arbust
ornamental.
,Ukmanse pmte recolta de
la mijlocul lui qtembrie ~i
i produce numcro.sc fiuce m i ,

umirea de , , P o h i P
I

exdente fn privinp prodwjki


de polen.
S t r i b p e a recold m e o
sarciniX deosebit de laboriod
Din fiucte se pot prepara
sucuri bogare in vivit;unine, vin
dulce de fiucte, marmeld gi
jeleuri.
Dinm ah+ fru&
adtivaji la noi & h a dispme &
d mai maare ccmnfinut da v h mina C: 400-900mg/lOO g. &
&i
timp, mnphe j vimminele B1,B2, B9, caroten,
vitamina E ji K, respec&
rnicr&ente.
Efectul s5u
terapeutic se f;ace simfit mai dm
h cazul carendor tn vi&
$ a1 &&lor de
M
e r h h pe ramuri
piinkt iama, pildrile le conswn%
cu plihre, h t g fnunos gi
tllv3PA

Plasati planta in groapi astfel

ca partea superioari a

Deoarece ramurile catinei


sunt pline de spini, la cules
purtati manu~ide proteqie
ri irnbracaminte groasa.
Bacele pot fi u~ortrase de
pe rarnuri cu furca, dar
solutia cea rnai simpla este
sa nu culegeti fructele de pe
arbust, ci sa taiafi rarnurile
incarcate cu fructe.

de nirip.

GrridinZrit iscusit

Primavara devreme sau


toamna cumparafi tufe de
c i t i n i cu flori masculine ~i
feminine, cu radicina i n balot
de p2mlnt sau Tn container.
0 Dace dorifi s i recoltafi
fructe de pe citini, nu
cumprafi exemplare cu sex
necunosr..'

Soare. Prefer2 locurile


Tnsorite ~i calde. Suporti bine
dldura toridi ~ivlntul
puternic.

i n grsdinile mai mici


drabnarea p a t e deranja.
Plantafi d t i n a Intr-un loc
unde se p a t e extinde liber.

Sol de gradini, usor


calcaros. Crege $iTn sol
extrem de slab, nisipos sau cu
pietre, dar r i m h e mai scund.

I n gardurile vii plantafi


exemplarele de c i t i n i la
distanle de 1-1,5 m.

fngry!lre tot an ul
PRIMAVARA
Plantare
Perioada adecvat2 pentru
plantare. In regiunile cu clima
bldndl se poate planta ~i
toamna. Deoarece catina este
deosebit de sensibill la fertilizarea excesiva, incorporafi ?n
sol ingragmlnt organo-mineral
complex numai o daa la 3-4 ani
(dreapta).
-

IARNA
TiSied

Perioada taierilor arbugilor solitari ~icelor din gardurile vii. Din


cauza spinilor purtafi neaparat
manu$ de protmie ~ihaine
groase. Gtina suporta bine ~i
taierile drastice.
L ~ L I I Ipuate
~
fi atacata de
fainare pe vreme calda,
umed2 ~imai ales in conditii
de sol bogat i n substante
nutritive. Pe fafa ~idosul
frunzelor se formeaza un
inveli~alb-cenu~iu.Preventiv
plantafi catina intr-un loc
corespunzitor. fndepartafi
lastarii contaminafi.

VARA

Udare si Sieri
Vara, udafi planta in perioadele
de secetg TndelungatB. h august
efectuafi taierile de formare a
arbugilor din gardurile vii.

I
8 IMP ABIMP SRL

RO-P02-10-042

ISBN 978-963-6809261

Delica tesi d ulce


ACCESORII: CI zmeur i n container C
I foarfece de grading
CI cazma O spalier

Cultivhd soiuri &rite, pure$ recofta zmeure


p h i toamna.
Soiurile de zmeur se pot
irnpiirfi in trei categorii: ro?ii,
rodind o data sau de mai
mult de doua pe an, gi soiuri
galbene.
Culesul zmeurului rodind
o singut&datii pe an incepe la
soiurile timpurii in iunie,
urrnlnd apoi soiurile sernithzii
gi drzii.
Din categoria zmeurilor
rodind de rnai multe ori
apargin soiurile rodind de doua
ori pe an (de regulH in iunie-

iulie, apoi in septembrie), precum si soiurile rodind continuu, care Pgi oferH neintrerupt
fructele de varH p4nii toarnna.
Zmeurul este autofertil (se
autopolenizeaziI), d a d fnsg
cultiva~irnai multe soiuri,
recolta va fi rnai
bogad.

Perbda de plantwe: toamna


sau primavara. Zmeurul se
comercializeaz&la varsta de doi
an;. Udati-l bine inaimte de
plantare.

Stipati un pnfadanc $i
lat de
40-60 cm (lungimea depinde

da numarul tulpinilor).
Atmestemti pamentul cu compast

.
soi timpuriu; recoltare de la mijlocul lui iunie; h u a e mpdeschis, rorunde, mari,
nrrulnrGr rn-n rrrrrrrp vionnm,d. rm;crmr

soiuri smicimpurii; mitare de h f m 1 u i kliq fmae m i , foutemmre;

cel mai cunoaut soi

recoltare de la mijlwul lui iulie; h u m rnari, dulci

--L

I .Himbostar" I

--

R O ~ URODIND
,
DE MA1 MULTE
DRI
1-

soi superior &niu;h c t e mari, extrem de dulci; produqie mare; drajon& slab;
aur wuu, ztrul~u~ i v irc w ~ t r i r rla USc;t-

I-UIIIVI

J L I I ~ U L I C ~ W LCWULIII,
W

fruae de form'i conid, aromare $i bine conservabie

Autumn Blis

5 m; rezisrent la boli
rodqte de doui 01%
h.iunie-iulie,
a doua din septembrie;
. . prima
. recolra
..
-

-"----..,

.--T.-

.-.- ...

.-..w

.-.-, .-.-

fruae mari: Inddmea bmilor: cel mult 1 m

r-----r-

.-.-r------.-,

soi m-$beniu; h a e de rn&ime mijlde, rorunde, bane dulci;


I

I* . .I

1 C

I
Passrile se infrupti cu
plicere din fructele zmeurului, dar recolta se poate proteja usor cu ajutorul unei
lase. Este important ca
plasa sB ajunga plna la sol,
pentru ca pasirile sa nu
poata intra sub plasa ~is i
devina captive i n ea.

rode,cte de doua on; sol consacrat,prlrna recolri in ~ u n ~ e - ~ urecolti


l ~ e ; prlncipali
in septernbne; in;lpnlea liar~lor:cel mulr 1 m

-.

soi porrocaliu; fructe rotunde, foane dulri; recolt5 in iulie; inilyimea listarilor:
cel muir 1.5 m

Zrneurul se fertilizeaza
primivara cu ingri$imant
organo-mineral si compost.
In caz de carenla de rnagneziu, amestecati i n
ingr?i$unlnt
si pufini c e n u ~ i
de lernn. Din iulie nu rnai
fertilizati. Toamna, mulcifi
solul cu compost.

'1

Plantgti la distanfe de 4u cm.


Mugurii radkinilor sti fie
situati la 5 cm sub sol. Scurtaji
ltistarii la 50 cm. Mulciti solul

Confecfionati un spalk
(1,5 m). Batefi stalpii in
pgmant ~i
sprijinifi-i din lateral.
Intin&$ slrma la trei inshimi

I'
I

In perioada de cregtere
mentineti reavan ' ' ZI'
citi-l cu paie, frunzi~uscat

--

.=-

Recoltafi din d o ~ in
& doua
zile, deoarece zmwrele nu se
coc deodata ~inu se pot pLtra vrerne lung&.Zmeurele
sunt suficient de coapte
I a t ~ ~ nrand
r i se pot deta~a

GRUPA 11

17

7
Grridinririt iscusit

'.

1.

Cum@rafi plante cu Iastari


viguro~i.Plantele cu ridicina in
balot de pimint (la container)
re pot planta oricand. Exernplarele fara balot de phrndnt pe
edicina se pot planta numai
prirnavara sau toarnna.
Nu cum@rafi plante cu
llistari su@irisau pitafi.

=
- ,

1PRIMAVARA
Plantali $ifertilizafi. Indepartafi tofi lastarii de pe soiurile
rodind de doui ofi pe an zi
care n-au fost Tnci taiafi
toamna tarziu.

Soare. Prefer3 lumina $i


dldura. fi este favorabili
situarea estid sau vestid,
protejatii de soarele fierbinte
de arniad.

e Sol bogat In substante


nutritive, u p r acid ~ireavan.

Spala$-le nurnai inainte de


consumare. Fructele @late id
pierd gustul.
Pentru conseware punefi una
cAte una boabele de zrneurz pe
o tavi ~i introducefi-le Tn
congelator. Dupi ce au
inghept, punefi-le intr-o pungi
reintroducefi-le fn congelatof.

TOAMNA
Mulcifi solul cu un strat de
20-25 cm cu compost, frunzi~
uscat sau scoaqi tocati de
copac. Dupi recoltare, tiiafi
p h i la sol toti lastarii soiurilor cu doua rodiri pe an.

VARA

Ingrijire si moltam
Nu p r i ~ i fsolul
i
zrneurului,
dar rnenfinefi-l umed.
Mulciti permanent solul $i
legafi listarii. Prima recolt5
este posibili la un an dupa
plantare. Dup3 rodire, tiiati
la nivelul solului rarnurile
soiurilor cu o singura rodire.

Atarea listarilor este o


boali micotica. Pe liistarii
tineri apar mai ?ntaiPete
brun-violet, pe ramurile
mai in vSlrsti Pete argintii
nu negre, apoi lastarii pie
Tiiafi ~iardefi listarii infectafi. Sub rarnurile tinere
rnulcifi $i rnenfinefi reavin
solul.

-gjg~
nes a l d n ~
al!u!~gpF~
[

u l d a p ad lez!Jnlew
ne-s pug3 !sun)e Jeop !!zJgl
ala3 ad Je! 'TaldLuo~
as e ap aju!eul !!~ndLu!~
~!~n!os
!ieqo>a.tl.a!Jenue! u l
gugd a$e~$qd
!J jod euJe! ap
alad alavwnu-eiv .a~ello3a~
gdnp dw!l unls u?ahlasuo]
ul aleJ3nla~dnes alelunsuo3
a!nqag alajle 'g~efiunlapu?
!eLu awaln e ~ p g dlod
as !Jn!os alaun . j ! ~ a ~ !JO
!p
-asap alsa l o l a ~ a dle u~nsuo3
ap !L a ~ q o 3 ap
a ~~nduJ!l
wapunqe a d a p o ~lnwod Je!
'empig3 ghlasuo:, !f ejueld
gzealalo~dInp!Z 'ra!leds
ad snpuo3 !4 aleod p!z
un ap !Jn$gle aejueld InJgd

lueyapsu!aIa~' '"a3uaJajuq" '"au!lqa!l sddel3" :aJeom!


-a~odIJnlos !alienual U I eued auawa~dasml ~ n ~ o ~ lell ravu emnsuo3 aleod :

poi ad apad:
g ~ u ! ~ o ~ t q u g punq
d tvrnuy ui p t d IJEJ~WI
el y e~unswna~eod:

-"" 7--r""

:---,,
"--"---,.--"-d

"*"-.""-"
I

..-....

!a!~qmaldas!nl ~nmdau!el e y d 1sn9ne !nl ~nl!Srgsel ap erunsum aleod :

-rind gdnp eiap


g n ~ - ! p o d'pz do-ad ydnp
mu! <!nlnqd eaxeuo$p!y~e
ap aJupu1 .ualod ap
3sapor ~ p~ l~ X I tn
N !!wad
I
amonmop y a m u a d alemap
.ra!pds ad asnpum g z nnuad
IS a q ~ u l o dmns apurus apn-t!og luns qpn!os a1eo1 nu gsu 'qd
-p~.~oj!sy
nas pl ap ~ J O J ap !os lp un n3 lvzplJa!nq
m s !uad S! l p u j ~ U N I
-aJl p x d @q *Qd
J
.
omnear=-='CI
n.wdaaal*llrmd
qp

. g u ~ ap
e ~3' -01
ap <p
ap a n d arezpuem
ap !apeo!iad d u p y d
uj q c a ~ mmd
~ wW!IXI
reur arad r4 'aseaupnp PIXI
p u r ap ad tmqawap 'a~&zfi

Grzdinirit iscusit

LUMINA $1 SOL

APROVIZIONARE
CumpSrfl alfoi d&doi-t&
ani, cu riidiicinii liberii, cu
radacina fn balot de piimal?lE
in pan& W k mtainer.

Nu cumparafi alt@& lq&

&s I
care r o d e w - w w

ani.

M1,,lgrijiire

r k r i i altoifi pe gutui aw ;a

Soare. n r u l se dezvolta
optim la soare sau in
penumbra.

VARA
Rgrire

Rlriti frudele la distanfe de 15


cm,pentru a creste mai mari ti

abundent.

cu humus, permeabil.
se dezvoltl cel mai bine
%I sol vara permanent reavln,
PI v a k a pH de 5.5-7.

tot an ul

Formafi coroana pomilor tineri


in forml de piramidl, cu trei
ramuri principale in jurul unei
ramuri centrale (ax) rnai
groase. indeplrtafi crengile
Imbltr%niteale pomilor batrani
ti lhtarii crescuTi pe trunchi sau
pc ramurile principale, pentru
ca lurnina s3 pltrundl prin
toata cwoana. Schimbafi stratul de mulcire ti fertilizafi planta. Plantafi pomi noi.

Mk scundii, dar rodesc

La recoltare indepirta$
codifa $iplstrafi fructele
Intr-un loc riicoros, Tnfii5urarbd
fiecare fruct in hartin fini.

a avea o producfie mai mare


Pe weme secetoaha, udafi
pomii abundent.
TOAMNA
P r o t e e contra inghefului

infl~urafi
in jurul trunchiului o
bandl din material plastic contra omizilor @).

Rugina cauzeazii p t e portocalii pe fafa frunzelor ~i


umfllturi albe confinand
sporii ciupercii pe dosul lor.
Planta intermediarii a
diiuniitorului este

I1 frunzele
ienupiirul. Indepartafi toate
contaminate $itofi
I ienuperli din apropiere.
I

GRUPA 11

martie
augustoctombrie

permeabil, nu

- prea urn4

wepn ap aynpej jjew~oj!f


Inlw leu?^. .!nlnlos eldnseap ay
gr a!nw%
!!~!oile[roo1ai!oale
q w d II-1nunle!WUW

we lln

a1t2oq apeoJ :alrAo 'uem aunle b7 par ap emtuei arnarl ad

.aseo$eug
~ol!upypg~
eaw!Sunl uajs un el
!ieunx ,s!B ai!uy nes aueow
al!uqpol a~ay.eo+n, f i q v ~

.a1a~3s!pu!~I!J!A!J~ ap e [ a ~ o ~ d
nr, le!ms~ <!JEW
!u!p7;&
!f uawe $n3soum luns a p ~
EA e nnuad !jay o p !!u!>a~
u ; 'asumau
~
p !~npr&n~luad -SEW a~!~old
.aIawaj !i a p s e w
~ n uob
d a q u w q y lod lsnqre
n3 quaAuor, !le p e p mop
a m ! ~ u n amqsp
s
ayjnL
an3arj ad .JolapoJ Eala
~~pe~m
p uaypd e3 ~ n u n p
.luap
-pum Eu!m.xalap aJBpmwaJ
!jemeld !3!w
p!pp%
-yns ngeds ap eaundsyp p
u~ -~e~!los
!i ~ a u e l dy a~eod
- n S y EA gs amqan '~u!p@3UJ
ap al!!fpuor, 16 ~aq.~ogul
S E I ~ ~ aleops
OJ
ap azqren
~ n u n p<alm!q~eqns
a~ueld
unp *uxqd p +JA p e a
!6 ~ ~ ! Z U Fap
I I awmj a ~ p ~ u i
.awa~happ w
!6 a~&oqp w ape01 a n p o ~ d
y 1od ! m d d qaqme Ul
- g p d m pdu!s o ap al!~adoDe
EwJn u~ p-~1
' !01p n s !!~d
a d ! u ! 3 p ~ad ~ ! o l p uIsnqJa
luns a ~ a e m
a1 g q d S! apAo
w ~m!p!~~awm
a m punw
luns +nu apmp8"
ap alaunp ap a~!qasoapa ~ d s
'!"lnWA It?PJW
- J a q upd p q p ~
as m m p
-po!~aju!m m d n o p
r(
-a10d a a n o a p 'ajm ~ o ~ p w yadme a1 aladm S! apun10.1
p w e a~a!do~de
uj m m ~ d 1U"S?*
ap apmlv
p l n w o 3 u a s .J+U
y aeod
ap n=
~ s a ~unn pl :v~s;~n:
app u
!!J@!u~IO~1NjaJa ppw 'Inl
-pw!s pnpord as nu p alawaj
-p3ap aljga~ran ( ~ ~ I P A E
J
O e 16
~ qnrrsern ~ o ~ u o p .m E [ I & ~ A EsnpLr03) ~ ~ ~ e q p s
b
ap un@ @&p
EaJ!JOpq E3 ~ ~ V U asJ a l ~ d a ~ rn a~n*
a d@ m n p
aqwnue q -aI!q!z!A "ar% ~ m s nu ' a p J ~ l ~ unp
!6 rolazuny monsqns el a e
ES $POPp a .F-u~
PJ

- .

'm
n

Gridinsit iscusit

a Alegetl arbqti cu rnai mulfi


Iastari, vlgurqi, dezvoltafi,
cu r i d i c i n i liberg sau h
balot, la sac.

a Som. Prefer5 sdarele 9i


dldura, hii aduce roade ~i In
locuri semiumbroase.

a So1 p e r m d l , cu humus.
a Mu ~umpDk~zlfP
plan* cu
Ihtari rari, slab!, rau cu
rkticicini mdenroltati.

Este o p4a- nepretenf ioasi,


dar nu tolereazi solul uxat ~i
apa SIagnantZi.

a Efectuati t3ierile iarna.


a Taiafi anual doar c&eua
ramuri rnai bstrgne, din
partea centiau a plantei. Este
de preferat ca tufa s& fie mai
risfiratil, deoarece asifel gi
partea interioari dispune de
lumina necesari.

loctorul plan telor

Plantare $i colectarea
roadelor
Toamna este perioada optim i plantirii gi recoltirii
roadelor: alunele sunt
coapte c%ndau coaja mar0 ri
tare.

PRIMAVARA
iertilizare
In martie amestecati cu
ingri$irn2nt organic solul
din jurul tulpinii.
VARA
yngrijire $i ?nmu@ire
?nprimii doi ani, pe timp de

seceti tndelungati udati


plantele ~i
extirpafi buruienile. Exemplarele mai
bitrsne pot fi lnmulfite prin
marcotare 00s).
IARNA
T2iieri
La sfar~ituliernii ririti tufele
mai varstnice.

,.
W
.

'F.

S W A M M P SRL

,-

L
-

%*

: !%

,4

RO-P02-10-011

iargirija alunelor poate


ataca alunul turcesc.
Daunitorii giuresc roadele
rnoi ~idepun o u i in interiorul fructului. Larvele consums rniezul. In mai-iunie
intindefi folie sub tufa ~i
scuturafi planta ca insectele
s i cadi pe folie.

I
ISBN 978-QWMO92-8

GRUPA 1'
!

Fructe acri~oarereconfortan te

firucte zemoase

PLANTARE $1 TNGRIJIRE

2n prqituri pi sub forma'de marmefa&

Wpl (Riba urn-crispava


satbum) l d o ~ t barre
e

devrerne*de amea este extrem


de ~ensibilla Pnghqutile ti21
da-supon5 bine Inghepul de
iam5. Este autofertil, dar
rodqte abundent da&i se cultiv5 simultan mdte soiuri.
Forma sa v a r d tn 'nncfle
de soi, de la ere@^% la tufoasii,
Insilflrnea sa find de cel mult
1,5 rn. Pe rarnuri se @sac spini, mai mul@sau rnai pupni.

O piatri D foarfece de g r i d i n i

ir

Soimile e91 aromii dulceagpaxtbmad sunc excelente con


sumate praMpere, cele dulq-acripoare fi hctele cdese
crude e pox utiliza gi ca ingn
diente de @tit.
Agriiul nu necesita. condigi
speciale de sol. W i n i l e sale
se extind pe orizon&, de
j
anu pr$i~i solul In jurul
plantei. Mulcifi wna G&cin
agriplui.

i&ban

PentruirtmukJim prin marcotaj, alegefi o rarnuri lun$,


pamn
a
i fn anul anterim, care sa
p a t e apleca @n;i la d.

~ ~ & d c a i & d d u l k ~ c m i F l i
rezistenr l a hinare
Bateti alaturi de agri~ulcu
trunchi Pnalt un par i n sol,
ajunggndu-i pdnl la
coroanl. Legafi plants cu
pufin dedesubtul
rarnificafiei trunchiului. i n
cazul arbugilor rnai varstnici cu trunchi halt, cu
coroa na larga $ifruae g rele
se recornandl folosirea unui
suport triunghiular care s l
susfini coroana cu ~ipcile
sale orizontale de legare.
Acest tip de suport proteieaza ~ l a n t asi de vdnturile
puternice. "

ace mari, ovale, verde ca iarba, usor pkloase, dulce-acrifoare;soi tlniu; raisten~
I"'-

re

,,Griine Kugel"
il la binare

dinn

&i"

bace mijlocii, rmnd-ovale, galben-Inchis, nende, ddmg-+rnate;

I
,
Qxanta"

soi semi-

rim uriu, rezistenr la kinare

bace rnari, lunguief-ovale,galbene ca mierea, usor pkloase, dulceag-parfumare: sni t3ni1l:r n i ~ r ~ nlatfiinare

bace rnijlocii, lungu$-ovale, verde-gabeniu, ufor pkloase, d u l q mi aemitimpuriu; d b i l k ttiinare

act-

ace mijlocii, rotund-ovale, verde+%lbui, u p t &I-,

ddce-padimare; soi

A p h f l cu grijl ramura Tn
groap&,astfel ca 20-30 cm din
viirful acesteia d iasli la

suprafafa.

On locul unde lastarul a t i q e


mlul sitmi o groapn p W .
Arn~tecatiIn sol cornpest, pentru
a menfine mai bine apa.

Umplajri groapa cu solul ame


liorat, Fixafi ramura cu o piatra, astfel solul se menfine feavan
sub ea.

mpuriu, sens~b~l
la &mare

mijlocii, mmd-aide, m p m i n , neradr, d&a+

ace mari, ovale, royu-inchis, u9or pisloase,

Daci bacele sunt ofilite ~i


putrezsc, au fost, probabil

soi d d m -

1
dulce-acri~oare;
soi rirziu; sensi-

:I I" &:-"-"

.m

porn fructifer sau llnga un


zid estic, unde nu este
expus i n mod direct razelor
solare.

W m r a urm&wre wifica$ dacl Ilstarul s-a Tnradaci-

scurtafi ramurile prea


lungi, care ajung p l n a
la sol. Fructele de pe sol

CARTEA

GRUPA 11

Gr;idin;irit iscusit

20

_.

Cu

m*

a bare; penwnM. Umbra


de amiad moderatii
protejeazh fructele de aqifii.

vigummef dnbase, la

container sau cu rM&ini


libere.

Nu dmp&@ agris cu
vatful ktarilor ofilit,
deoarece se tnr]kl&cinerszl
greu.

Rntru consumul imediat


culegeti nurnai agrip coapte,
care se pot des@r$i qor de
planta.
Pentru @hitculegefi o
parte a recoltei dnd agrisele
sunt Vnd mici gi ~ n i .
Celelatte vor c r w e astfel mai
mari.

8 Sol pmmahil, cu humus,


reavan, nu preg adbnc ~iu v r
acid.

----

IARNA
Tdiere
Tiiiafi toate ramurile mai
b a r h e de patru ani, precum
gi pe cele crexdnd spre interior sau atarnand peste alte
ramuri. VarFurile lastarilor de
culoare Tnchisi4 semnaleazii
contaminarea cu fainare.
Tiiafi Iastarii infestafi.

PRI~VIAVARA

Wantare$i mulare
Plantali agriyl la adhncimea
la care fusese plantat In
pepinierii, imediat ce solul
s-a dezghefat. Agernqi sub
arbust compost sau paie.

VAM
Recoltare
Agrigele nu se coc In acelqi
timp, din acest motiv recoltafi de mai multe ori
(stanga). Protejafi de soare
agrigele culese. Pastrati-le la
rece.

3octorul plan telor

Fainarea americana a
agrigelor pericliteaza i n
~ r i m urand
l
soiurile mai
iechi, nerezistente. Pe varful lastarilor se formeaza
un Invelisalb care mai thrziu se brunifid. Fructele
iunt de asemenea atacate,
in acest caz nu se mai coc.
Plantafi mai degraba soiuri
noi, rezistente la fainare.

CARTE.

Castan comestibil

GRUPA 11

Gridinirit iscusit

21
I

T R l I fl l R l
Cumpirafi plante altoite, cu
r:!d:!cina
tn balot de pirnant.
Acestea sunt de reguli soiuri
franceze, care rodesc d u p i
4-6 ani.
Nu cumpZirafi puiefi cu
ridacini libere, lnrnulfiti prin
serninfe, deoarece deseori se
Tnrid3cineazi gre..

Soare. Pentru o productivitate b u n i arborii necesit:!


pse ore de soare zilnic.

Taiafi castanii tineri Tn a


doua iarn:! la 3-4 ramuri de
schelet. Apoi, anul urmator,
scurtafi-le cu o treirne.

So1 cu humus, permeabil,


u p acid. Mulcirea solului sub
arbori asigura permanent
arneliorarea solului cu humus.

Nu scuturafi arborele, ci
a~teptafica fructele s i cad:! $i
s i se desfaci de la sine.

[.ingr~irre tot an ul 1
PRIMAVABB
Plantare$i Siem

Perioada adecvata pentru


plantare. In primii ani efectuafi
taierile de fortificare. Mai tarziu,
pe arborii crescand incet, dac2
este necesar, efectuafi numai
taieri de ririre, prin care se 5nde
parteazi ramurile uxate, prea

groase sau cresdnd in cruciz.


&erne$ compost la ridicini.
Arborii nu necesita alte fertilizari.
TOAMNA

Plantare si prote@e
Perioadi, de asemenea, favorabila plantarii. Castanii
comestibili tineri pot fi salvafi de
cripiturile cauzate de ger dad
le tratafi scoafla cu un o solufie
de var diluat (strings). Culoarea
albg impiedica incilzirea
xoaflei. In regiunile cu clirni
aspri, infi~urafitrunchiul arborilor cu paie, iar in zona radicinii
agernefi pe sol un strat gros de
frunze.

,
1

Fluturele ghindelor de stejar este un fluture ce i ~ i


depune ouale i n flori.
Larvele se hrinesc cu interiorul fructelor, astfel castanele confinand viermi nu
bai pot f i consurnate.
Distrugeti castanele contaminate pentru a impiedica reproducerea dguniwului.

ISBN 978-933-86092M

Delicatesa' ro;; u-aprin s


Fragii ne ofera' continuu, piha' la venirea hghe,tului,
fiucte dulci, cu gust specific.

PLANTARE 51 ~NGRIJIRE

ACCL-.Vvvnv -.n

r U U v w u

- 8-8-

-wt.yvaL

mImyme~mmmmII~

stimulare a cregteril D plantator P pale, talal de lernn O frum&

..
r

.a

;
;1

Fragul lunar este varietatea


ameliorati a fragului de p a u r e
ce crqte d b a t i c in zona noastri. Exist5 soiuri cu stoloni gi
thii stoloni.

iunie pans la venirea gerurilor.


Confine vitarnina C fn
cantitiji mari. Din cauza
purine calorii. Gustul siu
dulce este datorat exclusiv

fragi: ,Riigenn are fructe mic ,


de form5 c o n i d ~i nu dezvolta
stoloni. Fructul semi-copt este
la v5rf de culoare galbenveaui, fructul matur este

Plantati cu grip4 rZiW~rille,


cu
varfwrile lbtarilor de cre~tere
deawpra salului f i cu radkinile
apzate vertical in p2mht.

Dupa recolta din toam113 eliminag frunzele exterioare


TmMtrAnite. Agternei compost Tn
jurul plantelor $iacoperifi solul cu
frunze cBzute.

hdepZn;t-ati m
m1
protector, afthag cu gr@ wlul
din jurul plantel ~i
ameho~ra$bl
CU
a
i ldc
comport ti hgrB#n'tht m
stimulare a Tnflorirli.

Je plantare: prrmavara.
Cu cAteva o r e h i n t e de
In perioada martie-aprilie afAplantare udali risadurile.
nati profund solul $1 amestecati-l
SBpati gropi de plantare la discu compost gi ingrhyimdnt mineral
tanfe de 20-25 cm.
de stimulare a infloririi.
A

Bowlenzaubern are un

1Parlol--

0 recoltii mare ii este


Rimona-Hummi". Fructul

diabet. fn comer5 exist5


extrem de multe soiuri de

ideal ca pland de acoperire a


solului sub arbwti. Soiurile
f&tistoloni sunt mai indicate
in grainile ornamentale.

trebuie plantar cu precizie.


Trasafi cu un sfoad intinsi
rindul de plantat. Sipagi de-a
lungul liniei gropi de plantare.
Plantaji in q a fel fragii lunari
ca radicinile s5 ajungii vertical
in sol.
fn gdidide de condimente
fragii lunari arat5 frumos formind o bordud rogu-verde in
jurul plantelor cu flori albastre
ca cele ale isopului (Hysopus
officinalis),plantei anuale limba-rnielului (Borago oficinalis), salviei medicinale cu
flori albastru-violet (Safvia
oficinalis), sau levandei
cornune (Lavandula augusti-

folia).
In straturile de flori plantagi
fragi lunari alituri de clopofeii
mici si mijlacii cu flori albe,

carpatica),algturi de ciucurei
(Campanula glomerata) sau de
nu-mi-uita caucazieni

(Brunnera macrophylla).
Objineji un efect elegant,
d a Pi ~plantaji alituri de limba-mPrii (Iberis amara), planti
anuak cu flori albe. Realizaji
un montaj cromatic In tonuri
vii, d a d plantaji allturi de fragi garoafe de d m p cu flori
rogii (Dianthuscarrhusianorum) gi in galben (Linum

flavum).
Fragii lunari se dezvolti bine
at2t in tivi, dt gi in I k i sau
ciubere. Pe hndul vas~lllli
q m 5 i totdeauna un st
drenaj de grosime porriviti,
pentru a evita stagnarea apei.
Nu B a j i niciodati solul s i se
usuce.

Cuitfv%ndffagii sub Mk,


veli putea r e d a fwcte cu
3-4 sript%mani mai devreme
I n zilele 'insasfte nuu k a ~
s3-i aerisili.lpentru ca sub
folie a w l nu s
Tndlm& g ~ ~ ~ h r ,
planteleTnWem~
db secet2
TndelungaSi,
Fragii lunafl dau 6

I sbunde*

De Indata ce apar fructele,


pentru a le pistra curate,
acoperi.fi spatiul dintre plante cu
paie sau tala$de lemn.

tl

In plimil mi af~
Din fragfi cw &
r
d pubfi

crege la kimp p l a n k mi.


Fixayi aolonli Pn g~~
cu
~3rnStn?~
iar du@ 4=6&ptamdni despfitjitii-E de plan-

6 IWmSwm

a Cumpikati primavara
Pisaduri de culoare verde-viu,
eu radacini dezvoltate.

a Lumina solari d u
penumbra. Cele mai gWOaM
fructe se produc la soare, dar
planta se dezvolta bine ~iin
penumbra.
a Sol cu o buna permeabilitate, cu humus. Solul prea
compact trebuie afinat prin
amestec de compost ~inisip.

a Nu cumpiirafi plante cu

frunze galbene, brunificate


@u putrezit@.

a Dupi recoltarea fructelor


hdepirta$i frunzele batrim.

dp~unelorse va reduce
substantial.

PRIMAVARA
!ndm1n$are gi plantare
Seminfele fragului lunar se
pot sidi primlvara timpuriu
chiar #iin lacuinfa. Acoperifi
seminfele cu pufin @mint ~i
plarafi vasul fntr-un 1oc luminos, la o temperatura de
15-20 OC. Menfinefi solul
umed. Din aprilie putefi
planta rasadurile in aer liber
ddistanfa dintre plante:
20-25 cm).

In vreme de sec& udafi

1.1 plantele (dreapta)in a@ fel


'I

paie sau cu tala$ de lemn.


TOAMNA
PregItirl pentru iamri
Dupa recoltare taiafi frunzele imbatranite. in jurul
tulpinilor p r e r a f i compost.
-

fructe o pisla cenu~ie.


Vremea umed5 #isolul
compact favorizeaza
infecfia. Distrugefi fructele
vitSmate. fnainte de
plantare amestecafi solul
compact cu nisip $icompost. Plantafi fragii in
locuri insorite ~irespectaf i
istanp de plantare.

I-I

Uelica tete dcoritoare, acrifoara


I

Fmctele hibridului zmeur x mur se deosebesc de cefefaltefiucte


bacifere de vara'prin gustul lor unic.
Hibridul este raultatul
incrucigZrii zmeurului cu
murul. Lujerii lungi de 3-4 rn,
spinogi sunt subjiri gi rnai
flexibili ca cei al rnurului.
Planta necesit5 sol permeabil, uniform urned ~i f"adapii
stagnant5. Hibridul m e u r x
rnur nu necesitii rnultii fertilizare, este suficientii rnulcirea
regulatii a solului.
Lujerii pornesc in
apropierea solului de la baza
tulpinii gi nu din mugurii de
pe riididkinii ca in cazul zmeurului, astfel hibridul nu trebuie
scurtat atilt de drastic.

F m d e apar pe lujerii de
doi mi. Au forrnii 1unguiaP gi
culoare ce variaz5 intre roguinchis gi rqu-negricios, se
aseamhii rnai r n d t cu
zrneurele, ins5 este rnult rnai
mare, poate atinge chiar 4 crn.
Spre deosebire de zrneur, la
recoltare scapul verde d m h e
in interiorul fructului.
Hibridul m e u r x mur este
mai pu#n rezistent la ger
d d t rnurul. FPd protejare
impotriva ingheplui suportii
temperaturi de cel rnult -18 "C.
In regiunile rnai reci protejaji
I&tarii cu rnulci sau crengi.

CULTIVAREA HIBRIDULUI ZMEUR X MUR PE SISTEM DE SUPORT


Pentru ca lujerii & nu se in&ceasd pi fructele & nu se
putraeasd pe sol, conduceji
hibridul asernhiitor rnurului
pe suport. Preg3tifi suportul
i n d de dinainte de plantare.

Penuu suport sunt necesari


s d p i puternici de 2,5 m, care
trebuie infipfi in sol piing la
60 un adhcime, la distanp
de 2,5 m ,si inclina~ispre exterior. Intre doi stdpi plantaji
doar un hibrid.
Pentru fabricarea cadrului
de s h 5 folosiji cablu de
intindere, shma de ancorare
de fier sau shrnii cu Pnvelig de
plastic. h u e s d p i intinde~i
3-4 shrne. In final fkafi cei
doi s d p i de capf prin d t e o
ancod.
Incorporati ancora in
p h h t , I h @ s d p . Legaji
vhrful sdpului de ancod cu
shmii gi intindeFi phn5 ce
cadrul de shrnii se incordead,
apoi p a t e fi plantat hibridul
zmeur x rnur.

Planta demoltii flori gi r o d e


pe IGtarii laterali, scurji in cel
de-a1 doilea an. h acelqi an
se dezvoltii ~i tinerii IGtari,
care rodesc in anul ce
urmeaz3. Pentru a se putea
deosebi, conduceji l&tarii din
primul an temporar pe sol sau
pe shma inferioafi.
Pe fiecare planG piistra+
doar 6-8 lktari tineri si Gaji-i
pe cei inutili. D a d incepind
din iunie scurtafi I&tarii laterali (copilii), in anul urmiitor
vegi avea recolt5 bogatii.

cel t&~$#%
h i e arbustu4
UI p l ~ @
pentru a-i proteh
roadebWilte de
f rucwele,~.

P a d fruckek pkimkr rnai


batrane wnt praa ntlirunte,
rnulci$imlul h3 jwul plantel

~ipastrag do& lastarii


tineri, vigurqf.

Hibridul zmeur x mur

Gricfinirit iscusit

Cumpsrafi toamna sau


primavara plante la ghivecl,
wiguroase, cu ridacina Pn
balot & pimdnt, ~i
cu minim
3 lastari.
Nu cumparafi plante fira
balot de ridicini, cu frunze
decolorate sau pitate, cu
radicini uscata, fragila.

Soare. Hibridul imeur x


mur aduce roade bogate pe
vreme cu soare. Ferifi planta
de vlnturile puternice.
Sol adhnc, reavsn. Acoperifi
regulat solul cu compost
pentru a-i asigura pastrarea
umiditafii.

[#]?ngr~ire tor an ul

1
1

Pentru tnmutflre aplecafi


toamna vdrful lastarilor la snl
~iacoperifi-i cu un strat de 5
cm de pimlnt. Primivara
taiafi ri plantafi listarii
inradacinafi.
Nu plantafi zmeur ldngi
hibridul de zmeur x mur,
doarece poate transmite boli.

TOAMNA

Primivara este perioada


optima plantirii in regiunile
reci. Tiiafi la 10 cm deasupra solului lujerii care au
rodit (dreapta jos) ~ilegafi
lastarii tineri. Acoperifi re, gulat solul cu compost.

~curtatiladoi ochi listarii


laterali (copilii) crescufi timpuriu de la baza plantei.
Adunafi fructele doar cdnd
pedunculul fructului se
desprinde uzor de listar.

6 IMP AMMP SRL

Toamna este perioada optima plantirii in regiuni cu


temperaturi moderate. i n
zonele reci desfacefi de pe
suport listarii tineri, asezafi-i pe sol $iacoperifi-i cu
mulci usor sau crengi.
in car de uscarea laatarilor
pe lujerii contaminafi apar
Pete mov-ro~iatic.Frunzele
~ifructele nu se dezvolti,
iar in caz de contaminare
gravi lujerii se usca. Legafi
din timp listarii tineri ~i
taiafi lastarii contaminafi.

ISBN 978-963-86092-&t

-.!

.-4

*w05 ap awpugpe o el alaJoana


gtlpwgd ua !$ale8 .!!upgpg~ InJa

-Wqp a ~ e w!ew !JO~ n o ap


p
ep gdgorS 0 ! b d g ~

' N e n3 ~ e q g O-JJU~
6
aJ0
e n a p n~auadJFU ap ln!o)le
.&&e 'a~aueldap aw!eul

.ale6a !w!b
-unl el !!ie>!~!we~
ayelala, !ie!@a
' ~ u e !i
o aldnl
~
al!$.~@
-Jp*pUl : P U ! ~ * ~@U!tWXa
J

'nweaod !Z lejso)
ap lu,~u!$g~6uln, !iez!~!uad
.ui> 0s 'emap aw!,uppe o el
lnlos $ e u g ~
'euweol nes
-gs!rd :-ue@
ap r p e o ! ~

ap ~npp3unpadp agrasu!
ap p301J O I ~ ~ nes
I ? anur
p ~ a S a pn3 fleqde $ q n un e(
m ~ nu
d !nlnlae e alm!p!urn ap -!sS n3 !im!p!~ :lapse p n n a j a
mu!ium un n3 asadpul o-nuj
as !!me03 Pamy!JaA
'30 9 -anuj
~ p n ~ w a d w a ~ . a m p a r ap a m t ! n r ap a m s
o G a m yruluad al!hldp
y !!q~lqd areunsap aIaJaur
flSaln3 - a p m Jopsaur e a m 1
!zEI y alal@@ E l apun p u o z
-!lo a
~ <aIalaur
d M q d
- c d ap v ~ o ~ <!mod
a d ad qnnr
.!npnny poualu! a ~ d s e a ~ da l q q ypsapu p d q
yoq ~o~a~!saj!p
e m e ap a p o au!q !Slap es ~ m ~ o d uar l! q
y ~ o ~d y m d n ad
s ap a e w p p
.un!3p3 9erqd e ~ ~ q d
~ o as
d apsaw 'ueo~pundsa.m
al!~n301mreoap @J% areur
!.ngqd !sun pm UI . a m p a s
n3 psaln3
.pnw
ap alup?ul ! w d p E M I g ru
ad ap ~oSnapurrdsap as rep
n o p laldurm p a w ~ oasj a n e u
' 1 3 ~ad
j a q T J d!po3 ']dm
-WOI aJam ap ropm!os e u r o v
a~saw u r p e p :pas ap m n m

CARTE

GRUPA 11

25

Gridinlirit iscusit
I

Cump?+k@i
putqi de doi sau
trei ani, dintr-o pepiniers de
tncredere, unde c a u efectuat
tiierile de formare necesare.

Nu cumpiirati puiefi
nedezvoltafi, cu lastari firavi
sau cu radacini vatamate.

Soare deplin. Merii w


dezvolti optim daca w n t
expugi razelor soarelui cel
putin gase ore pe zi.
So1 cu bun3 permeabilitate.
Cea mai buna recolti se poate
realiza pe un sol fertil, calcaros,
i n condilii de administrare
sistematicii de ingrigaminte.

#Ifngr;iire tot an--ul


P

P~~IM&IARA
Piantare gi fertilizare

Perioada favorabila plantarii.


Mulcifi cu paie sau compost
zona din jurul radlcinii
(dreapta,jos). Fertilizafi anual
pomii mai vtarstnici, tndepiirtali braiele-capcatG contra
omizilor.
TOAMNA
Plantare $i recoltare

Puietii se pot planta ~iTn acest


anotimp. Soiurile tomnatice
pot f i culese de la mijlocul lui
septembrie p h i in luna
octombrie. Culegefi in mod
continuu merele de pe soiurile
timpurii. Din octombrie montali brtaiele-capcani contra
omizilor. Protejafi trunchiul
merilor cu var alb.

Un nou sol de toarnnii este


soiul canadian ,,Summerred",
cu fruae rogii maturizlndu-se
inceplnd din septembrie. Talia
sa mijlocie il face adecvat gi
pentrutultivarea i n recipient.
AseminZitor soiurilor
varatice, gi soiurile de toamna
se culeg i n mod egalonat.

UARNA TARZIU

miere
La sfar~itullui februarie
efectuafi lucrarile de taiere
anuale. Tiiati listarii
deasupra unui ochi indreptat
Tnspre exterior, pentru c i pe
o coroanti bine aerisita
fructele se vor dezvolta
corespunzitor.

Omizile verzi ale rnoliei


rnerelor rod mugurii 2i frunzele. Deseori lipesc frunzele
de fructe. Mai tsrziu, pe
mere se vad micile gramezi
caracteristice de excremente. Atrageti i n gradina
du~maniinaturali ai daunatorilor: pasarile Si viespii.

0 IMP ABIIMP SRL

ISBN 978-963-86092-8-1

airdord curper3
~ e meisl: crcd
. uip
. ( eeuror~
n

l!u!dlni ~ n ~unp leuoz


podwo> n:, !$!~ado>v.jdo !Jn!po
p u p g 'SOJOJ ap y e q s o
n~ aloini ap ~n!y,un~l
!i&q

any

I"

po~n%!nara1h3 !!ywpdp 01-8 e q d


~ ~ a aso :de ~ e m y loin
~ d 'aleom edlnd !s!q~sap-zuoiq'a!u!$ru efm:pew aneoj a13nij

,,Nashi"

GRUPA 11

2f

Gridinirit iscusit
7

TRUCURI
Cumparap puiefi vigurosi,
sinatosi, cu radacina I n balot
sau I n container, cu cel pufin
trei listari laterali.

Soare. Produce recoltele


cele rnai bogate expus direct
la soare, dar tolereazi ~i
penumbra.

Nu curnparafi plante subfiri,


cu trunchiul strdrnb, cu listari
laterali nedezvoltafi.

So1 cu humus, cu buna


perrneabilitate, necornpact,
usor acid. Solul calcaros ii
cauzeazi cloroza.

--

==.

V,

ti perele I n lazi plate,


intr-un singur strat, deoarece
codifa dura poate si
stripungi coaja subfire ~i
sensibill.
intr-un loc racoros ~iurned,
soiurile timpurii pot f i
pistrate patru siptirndni, iar
cele tarzii doua-trei luni.

PRIMAVARA
Plantare gi taiere

Cea mai favorabile perioada


pentru plantare. Efectuati
tiieri de formare la pomii
. tineri pentru a obline coroane
viguroase, cu trei sau patru
ramuri principale. Ririli regulat coroana pomilor mai
batrdni.

Ingrijire gi rriirire
Udati pe timp secetos. Rariti

fructele tinere prea dese la


cgte 15 cm, nelaslnd s i se
dezvolte decat un singur fruct
pe fiecare formafiune fructifera (stanga, jos).
TOAMNA
Recoltare

Pentru consumul imediat


lasafi perele ,,NashiW sa se
coaci pe pom. Fructele destinate pistrarii trebuie culese
hainte de maturizarea lor
completz. Deoarece perele nu
se coc concomitent, recoltati
de mai multe ori. Evitati s i
vatamap coaja lor sensibili.

)in perele ,,NashiWcu coaja


netedi se infrupta deseori
prisgrile, dar cele cu coaji
ruginie nu le sunt pe plac.
'rirnele pot f i protejate
printr-o plasi intinsi pdni
la sol $ilegati la baza
trunchiului. 0 alta solufie
este plantarea de soiuri cu

I
ISBN 978-963-86092-8,

a un~rur~o\iuipt.~??
.it..du~3aiai ~ o d
n

Recornandat pentru grridini mici


M i i d ornamental wImar necesiti un spap'u mic,
rod- d-e
gi este 1 ~ pomipr
g
barte d t o s .
Mikul ,Ballerinawprovine din
*a,
fiind o planti obfinut2
recent prin Pncru@are. A fost
denumit astfel datorita siluetei
sale grajioase, adnd indfimea
de ma&m 2,5 m gi un
diarnetru al caroanei de 30 cm.
Se dezvold fn form5 de
coloani, avhd tn general
pufie m u r i laterale. Pe acestea apar i n d la sf2qitul lui
aprilie florile frumoase gi parh a t e , iar rnai apoi merele
adtoase, ce se pot c u k e in
septembrie.
,Ballerinap se giisqte h
comeq sub formi de puiet in
&st% de un an, a v k d
ddkinile intr-un balot de
p h h t , sau ca plant5 h con-

tainer. Deoarece soiurile sale


nu se Inmulpc dedt vegetativ, planm se obfine prin
altoirea soiului nobil pe portaltoi de vigoare slab&.
Av&d un necaar de spa#u
minim, este un pom ideal Pn
gddinile mici. Plantat Pn vas,
pomul crqte gi rodqte
d e o p o t r i ~pe tern&gi pe balcon. fn grupuri de 2-4 exemplare este deosebit de aspectuos. Incape de asemenea ugor
gi in straturile de flori. Puteji
planta sub m5ir plante perene
mai scunde sau flori de varii.
D a d dorifi un gard viu rnai
d t o s sau o alee de pomi,
plantaji rnai mulji meri la distaqe de 60 cm Pntre ei.

b-

SOIURI $1 POLENIZARE
Soiurile de rnai jos sunt cele rnai
frecvent Intdnite, Pnsi paleta lor
se lilrgqte pe zi ce trece.
,,Polka"are flori variind de la
alb la roz-inchis, ce se deschid la
Pnceputul lui mai. Put+ culege
merele de culori schimbgtoare
(de la rogu-venui la h rop-gdbui) de la &gitul lui septem-

brie. Pulpa fructului este suculent2 gi alb$ gustul excelent.


Merele se pot pktra vreme de
1-2 luni.
,,Boleron,cu flori alb-imaculat, Pnflorqte la fnceputul lui
mai. Fructele verde-deschis, cu
reflexe de galben-auriu, se pot
culege de la Pnceputul lui septembrie. Pulpa este albi,
zemoasi gi crocantl, gustul slu
amintqte de ,James Grieven.
Merele se pot consuma doar in
stare proaspZt5.
,Waltz7', de la fnceputul lui
mai d e l e c t d privirile cu florile sale alb-violaceu. Fructul
rogu-hchis se recolt& de la
shgitul lui septembrie. Pulpa
roz-pal a merelor este suculen~5,amintind de ,Red
Delicious". Merele frumoase se
pot @%ra tirnp de luni dc zile.

,,Flamenco" Pnflorqte fn
roz-pal la mijlocd lui mai.
Merele sale in culori variind de
la verde-rogiatic la rogu-fnchis
se pot culege din septembrie fi
se pot phtra p h i la Cdciun.
Pulpa fructului este crocand $
albi, amintind de ,,Cox
0range".
Soiurile ,Ballerinan sunt
numai p+al autofertile.
,Boleron gi ,Waltzn penuu
polenizare au nevoie Pn general
de alte soiuri. La celelalte soiuri
polenizarea su-iini m5rqte
considerabil recolta. Diferitele
soiuri se p o l e n d bine htre
ele, de aceea plantafi Pn gddini
cel pujin douZ soiuri. Sunt
bune polenizatoare binecunoscutele soiuri ,K1arapMn,
Glockenapfel", ,Idaredn gi
James Grieve".

Scoateti cu grij5 pomul din


container. Plantali-1la nivelul
la care se aflase fn container.
Locul altoirii se va afla totdeauna
deasupra solului.

Dac& nu dispuneji de o
inc&perecorespunzitoare
pentru iernare, p&@i Iisa
vasul ~i afar&. In acest caz
plasaji-l Tntr-un loc protejat,
sprijinit de un suport de
lemn ~itnvelit In folie.
tnveliji trunchiul cu vreascuri, iar In zilele f 5 r l ger
udaji-l moderat.

Umpleli vasul cu p5mant de


plantare ~i presati-l binw
Usafi deasupra solului, la marginea vasului, un spaliu pentru
udare de 2 cm. Udati abundent.

M&ul columnar ,,BaUerina9'

7
Grfidiniirit iscusit

4 Primavara sau t o a m

e Soare abundent. Pomul


rodege din bel~ugin locuri
Tnsorite, ferit de vant ~i
ghejuri timpurii.

refi doua sau trei soiuri

nici un caz nu cum*ratl


.
.
ftr~singur pom. Daca in
m Sol cu humus, u p r add.
tmprejurimi nu exista un alt
Pamantul trebuie s i fie
soi de mar ce-l poate poleniza, 1 argilos, pentru a nu se usca
nu va da recolta b o g a g
repede.

--

~IMAVARA,~ O A M N A
Perioadg adecvata plantarii.

VARA TlMPURlU

Udare si fertilizare
N~ lasati pamentul mgrului
,,Ballerinan sa se usuce.
uda?i-1des (dreapta). Data

Arborii se pot planta 5n


rand sau sub forma unui g&
viu de efea. Plantati mwii
ornamentali columnari la
distanta de 60 cm intre ei.
Pentru @strare impacheta$i
merele Tn hertie de ziar ~i
a~ezali-lecu grija Intr-o lad&

~OAMNATARZIU
Protecfie pentru iarn6:
Tnainte de primul ger ada-

Eventual PI puteti fixa de un


suport de lemn, intr-un loc
protejat, tnvelindu-l cu folie
perforat2 $i acoperindu-i
trunchiul CU vreascuri.

'

Ca efea at Wrii amare


unele parfi ale pulpei fructului se usuci $i pier. Petele
brune au gust amar. Ele sunt
cauzate de supradozarea cu
azot $ide udarea neuniformi. AveJi grija, mai ales la
cultivarea Tn vas, de asigurarea unei fertilizari ~iudlri
echilibrate.

Arbust multilateral

Crqte in toate locurile 9i mi'"flori fi fiucte


- - , ' .--- gospo&iilor.
..

L&-d

roate speciiie de soc devin


ubqti enormi, care necesita
nult spajiu.
S d n e p (Sambucus
nigra) este recunoscut En
Europa m plant5 medicinall si
de consum din timpuri
strPvechi. Ceaiul de soc este
leacul rgcelilor; frunzele,
scoaga Si rldkina au efect
diuretic, iar fructele bogate in
vitamine intensifid imunitatea
organismului. fn d e l e noastre
locul socului fn grPdini a fost
preluat de Gtre arbqtii ornamentali, EnsI merit%sP cultivagi
soiuri ameliorate. Sunt decora-

tive soiurile cu frunze galbenaurii (,,Aurean)~icu frunze


penate, sectate a&nc
(,Laciniatan).
Socul r q u (Sambucus racemosa) este o ald specie
stdveche. Crqte la marginea
pldurilor, Enflorqte din aprilie
phi5 En mai, ~iuna dintre varietiifie de gGdinP are frumgalben-aurii (,Plumosa
Aurea")
Socul canadian (Sambucus
canadensis) in iulie-august
produce inflorescenje enorme,
din care apoi se dezvold bace
rosii.

\LLr;)unll.

u soc

LU WIUL

ue rdumnl u Turca oe

sapar

3 cazma P glleatl P material de mulcire Cl foarfece de grsdinl

Plantaae. primilvara sau toam-

na. Afdnati solul fi &pati a


groa@ de dwh oti maj aancii
ecat balotul de r&&cini.

Nu IHsati r3idHdna se usuce.


hainte de plantare apwi
balotului de rklkini Tntr-o
galeat8 cu ap&, ca radkina sa
absrritrba apa necesara.

DESCRIERE

SO1
SUC NEGRU

Puneti rBdBcina in groap3 in


a p fel ca balotul si3 fie la
nivelul suprafetei solului. Umplefi
groapa cu p8mAnt ~itasa$-I.

tncepurul p%ijla rnijlocul lui septernbrie; din bacele q p - e l *~ ~ ~ ~ ~


jeleu, gem, simp n u vin
-

*..Y..YL.UL

<

..-,--- -.-- .o----, --.>resCa-,_ ..r_-., _-_-_

Formati R jurul tulpinii o


addncitura de pernent gi udap
planta abundent. h jurul plantei
mulciti solul cu paie sau compost.

de h sfkytul lui august; din bacele& mirime mcdic, mare, n p a l h r u i se


face jeleu, gem sau siuop

R 4 m,q e r e mijlode; inflor-nfe mijloc lcere uniform& mltare de I


h ~ u luidsepnmbrie;din b a d e mai,negre-lucioasese face jeleu, gem sau

,sampon

II

soc CANADIAN
t

I ,h4aximn

C: max. 4 m,c r q r e viguroosli,


~~
mmfikaa inbnscenrc enorrn de ma&

umbelirmc, cu diamctml de 30-40cm;f'niae mari; recolm din sepnmbrie

Putefi pregsti rlcoritoare


din flori de soc. Puneji intrun bol 20 flori, 2 llmdi tliate felii, 1,5 kg zahlr, 30 g
acid citric ~iturnaji peste
ingrediente 1,5 1 a p l
clocotindl. Dupl trei tile
puneji sucul In sticle $ila
consumare diluaji cu a p l In
propoflie de 1:4.

i%.
PrimBvara, la doi-trei ani,

)IwIui.

Fruaele spaciilor de roc


menfionate sunt bogate Tn
vitamina B, dar pot fi concalmatedoar fierte, Tn nicJ
I cat crude, deoarece
boabele incl necoapte sau
nefierte sunt u p r toxice,

CARTEA

GRUPA 11

15
Smre,

S Cump4rafi toamna sau


primavara soc in container sau
@A rldlcina fn balot de
@miint. Fifi atenfi la soi.

negru se dezvalG~frumos fn
Soate locurile, celelalte specii
preferl penumbra.

w Mu cudlplirzvfi plante cu

e 501 mdiu, permeabil. Socul

b l o t de rMlcina uscat sau cu


Trunze gatbene, ofilite.

rogu nu t ~ l e r e a zsolul
l
calcaros.

Plantali soc anar de tndata


ce solul se poate lucra.
0 data la doi-trei ani rarifi
exernplarele mai varstnice.
Taiafi ramurile batriine.
Socul tolereaza ~itiiierile
radicale.

Udare $/ ingrijire
Recoltafi inflorescenfele in
iunie (stdnga, jos). in timp
de =eta Tndelungata udafi
regulat ~irnulcifi solul.
TOAMNA
Plantare $ r d t a r e a
Toarnna este deopotrivii
perioadl optima plantarii.
Fructele se coc incepcind din
august, culegeji-le insa doar
dace toate boabele sunt
coapte. Controlafi nu fie
atacate de plduchi de frunza
$i curlfafi-le bine. Pentru
Tnmultire aleqeti buta~ilem-

28

5 6 ~ negru
~ 1 tolereazij
aierea radicals, cu ramurile
tliate pan1 aproape de
nivelul solului.
Alte Specfi sunt mat
sensibile: socul canadian are
riidacina mai ramificati, MCUI
m&t nu tolereazl calcarul.

in locuri uscate, calde gi in


sol sarac Tn ingriyaminte,
florile ~ifructele sunt atacate des de paduchii de
frunzg. Preventiv, in timp
de seceta udafi socul abundent in mod regulat, inlaturati ptiduchii de frunzs cu
jet puternic de spa. Spllafi
bine inflorescenfele Tnaintde intrebuinfare.

'

3F
+unru~lr

-p:, 'aaw!l!qe

-eurad punq n:,


elemleu gu!urn

eungp eA p3 nlluad 'ynw

ala !C pzeaugdapul n!u!wnle


ap a!lol u!p aleolpnlpn
apuag 'gu!pg~6ul au!q
e@Je en la&se 'aq3an gu!eq
O-Jlul O - ! $ ~ ~ P J'a!~gled
~WJ
o de3 ad !-!iaund 'g&e:,
-y!Jan au!q ' a y m epozaw
ap W J ~ O & ~ ! J ~ ~ S
eauawase ap gkuapya apg
'gseld ui ajez!l!q
-ow! a(!~gsgdpuvJn3 !ew &p
!ie~aq!lj'kqnsapap ad Q!U
ejau! geod nu ys al!~gsgd
e3 l a p e '!nlaJoqJe In!q3unJl

.aneupq nes a ~ d n
al!!lenj!we~
~

sppd-near nes
- p w n turn
~uaq@%
~p!ls-~o~au!6!~
e ea;ne
~ d n my!sep
p
~ o as
d !!u!t!~
' ~ u j - n S oa ~
m p p p JO~U!~!A
.!mlaJ
m n o p 3 -aladseo~d~4 &m
ald!~pmul a q m lod as
~ynp!xI& n3 alaurud ' b ~ p
a q q ~ u npup
s
eumsucn aod
as !9 ~ e p p urfnd
p
pxx~a1m
u!lp ap !m!os alp ampalod
n~madau~ u n a1
s~F-Z~J
JOT p n 3 n nu@^ n2 mpld
-a29 r ? a ~ t : + m u r ,u p a~aahu -alodo~neas nu a m Jopn!oS
.cmazpralodo~neas rolpnIos
vBFa ap w q m
n!laq~~
~IEI!JO[EW-au$nd p
'L.
-@-ngo~m a u a q v ~ u n 1801
s ' !rag Fp!s;nau16 PsnqoJ q i n d
.. .,. ~ U arirunsum
I
o n y -par
-3ns J O ~ & Aalaunzd
-n40~ateolrn ap ' ~ q n p p ~,r p!m%qaur ad 14 -ns
n3
-~o9!nt!I& ru camzqmns !IEA!I~~
y ~ o ~d v p?!bsp ~ p p
mpmd d a p p ~
n!WJ reUr 3sJoUuj !!z"~!A

.'J'q

a]-

Toamna sau prirnavara (rnai


ales lin regiunile cu clirna rece)
curnfirafi puiefi cu lastari gi
muguri vigurogi.

Soare deptin. Pentru a avea


o recolta abundenta, plantafi
virinul Tntr-un loc protejat,
cald ~iInsorit.

Nu cumpHrafi plante cu
radacini ~ilastari firavi sau cu
xoaqa vatamat&

Sol w bun3 permeabilitate


$icalcaros. Se dezvolta in
multe tipuri de sol, dar nu
tolereaza apa stagnant&

Perioada adecvata plantarii.

Se dezvolta de asemenea
satisfacator ling2 suporturile
din fafa zidurilor.
Daca dispunefi in gradina
doar de soiuri care nu se
autopolenizeazS, Tn perioada
de inflorire atArnafi printre
rarnurile acestora ramurile
unui soi polenizator.

Uoctorul plan telor


7
-

Lucrarile de taiere trebuie efectuate dupe Onflorire ~itoamna.


Taiafi ramurile prea dese ~ipe
telor, taiafi pane la bifurcatia
de lAngi trunchi ramurile reflexive, arcuindu-sespre sol.

Perioada, de asemenea, adecvata plansrii. Vopsiti trunchiul


cire~uluicu vopsea alba,
disponibile O
n magazinele de
specialitate (stanga). Suprafala
alba refracta razele fierbinfi ale
soarelui ~iimpiedica astfel formarea de cripaturi cauzate de

'

Putregaiul cenugiu, producBnd pe fruae o pelicula


cenugie, pBsloas5, este
rezultatul unei infestari cu
ciuperca Botrytis cinarea.
Fructele Tncep sa se usuce $i
se sfrijesc. Patogenul
ierneaza in fructele uscate.
StrBngefi fructele cazute pe
sol sau rimase pe arbore ~i
distrugeti-le.

@BN 97M53moW-8-1

'"I

e CurnpPrafi toarnna porni


tineri, ln container sau cu
balot de pirndnt pe ridicini,
cu cel pufin trei listari laterali.

Soare, penumbra. Produce


rod bogat Tn locuri insorite,
ferite de vdnt, dar se dezvolti
~iin penumbra.

Daci nu le adunati, pasirile


vor consurna roadele.
Moynonul este indrigit Tn
special de rnierla neagri.

Nu cumparafi plante slab


dezvoltate, cu listari pufini ~i
subti&

a Sol perrneabil. Planta cu


r i d i c i n i addnci nu tolereaza
stagnarea apei.

fnflorege doar dupi ce aw


trecut lnghefurile tdrzii de
prirnavarl si face in fiecare an
rod bogat.

~octorulplan telor

Plantare $i dunarea
Plantali toarnna puiefi

udafi doar plantele tinere.

tste rareori atacat de boll


sau paraziti. Qteodati
pomul este invadat de
pMuchi de frunzi, datorit5
clrora IWarii ~i
frunzele nu
se dezvolti, pe secrqia prod& de piduchi stabilindu-se
fungii negre. h caz de contanlinare stropifi planta cu
sIu$iesspun-lichid-alcool.

,-

,
CARTEA

CRUPA 11

31

PLANTARE 51 lNGRlJlRE
,CCESORII: O dud in container 0 cazma, plantator O compost
O par, ciocan O material pentru legat arbore

Dudd se dezvolti fi rodqte b o s hcondifi de &a'


bl&d;i, hregiunile viticole.
In general, indilfiea dudului,
arbore verde vara, nu dep%igqte
8 m. Planta necesitii o dimg
bl2ndP gi un loc protejat.
Crsa este asernMtoare arborilor cu trunchi scurt
sau cu aceea a tufelor. Coroana
arborilor rnai biitrihi este amp12
gi rotun&. Deseori trunchiul
dudului se & u q t e putin.
Lungirnea maxirnH a bzelor verde-deschis, late ~i
ovale, cu rnargini zirnjate este
de 10 crn. Toarnna frunzele se
wloreazii tn galben.
Fructele se forrneazg in
iulie din inflorescenre neinsernnate. Gustul lor este
dulce, culoarea alba, rosie sau
violet-negricios, lungirnea lor
este de 1-6 crn. Forrna fruc-

telor se asearnHn2 cu aceea a


murelor. Recolta maxim2 se
poate obfine dupa aproxirnativ cinci-gase ani.
Din punct de vedere horticol trei specii merit%atentie:
dudul negru (Morus nigra) are
fructele cele rnai rnari pi rnai
gustoase. Fmnzele gi ramurile
aspre gi psroase il disting de
celelalte specii. Dudul alb
(Morus alba) se cultivii de
rnilenii in China. Frunzele sale
servesc la cregterea viermilor
de mPtase. AceastH specie are
fructele cele rnai rngrunte,
fructe destul de insipide.
Dudul rosu
=
.(~orus-rubra)
este specia cea rnai rezistentg
la ger, fructele sale fiind de
rnPrirne rnijlocie ~i dulci.

1
Plantam: toamna sau primar&W~nii
),
Udafi bine
1
vara. Sapafi o groapd de
2
extragefi-l cu
din conI
plantare de dous rnai mare,
tainer. Daca este necesar, taiati
balotul
griji

wi

decZit balotul raacinii. BateJi In


pamlnt parul de susfinere.

pe lateral vasul din material


plastic.

Ameliorafi pAmlntul cu comport Plantafi balotul ra&cinii


astfel PncZit sa se situeze la nivelul
solului. Reintroducefiparnantul in
groapa.

BBtatorili
formafi
I
o farfurie de udare. UdaJi
4
bine arborele.
sus jos

I SPECIEISOI I DESCRIERE

este un soi al dudului negru; fructele lungi, rogu-negricios au o formi deosebi


de frumoask rodqte bogat deja dupi parru-cinci ani

Manrs mbn; p d 8~ de w
e este hr~erkade Nod; hh u r i protejate
estc mktr.nt la hghq fih & milo or virkoft; are f r m qii, lungi de
1-3 cm,dulci, cu gust plkure

lduddb
politana"
- --'.
"#

Mom Ah;patrh sa de origine ace Chinl; esre rainent la I+ h rgunile


vitiool~ha& sunr de d a r e albuem, uneori cu petedb-rgp, q i i sau
rqu-u-trcgicios,lungim lor a t e & 1-3 cm, sunt qor insipide, duke

soi cu crepere compacti, cu coroani ampli al dudului alb; are fructe rosunegricios, cu lungirnea de 2-3 cm, insipide; uneori sunt vindute ca mure negr

Dudul fnfrunnumai Fn
mai. Frunzele apar cmcomitent cu florile dd tip amenti,
l~beriibaza trunchlulul

t$i u

Legqi
$i
trunchiul de parul de sustinere.

CARTEP

GRUPA 11

31

Grridinririt iscusit

rn Soare depth. Plantele


sensibile la tnghef necesita
locuri tnsorite $iprotejate.
Duzii sunt rezistenfi la tnghef
doar tn regiunile viticole.
Sol cu bun3 permeabilitate,
bogat R substanp nutritive,
fari api stagnanti si usor
calca~5)s.

rn Toamna mu pfimavaro,
cumpar@ puiet de dud
viguros, sinatos, cu balot de
parnhnt pe radacina sau la
container.
Nu cumparafi plante firave
sau cu ridacini ~ilastari lezafi
sau deja tnfrumite.

I-

.-a-*s----

Plantafi dudul sprijinit 6


un tutore. Evitafi ca tutorele
si deranjeze coroana plantei.

tector On cursul iernii $i


aflerneti pe sol compost.

P,,,.~~IAM

Plantare $i fngrqire

a Cultivafi dudul pe un spalier


fixat de un zid cald si protejat
al casei. Dudul tolereaza bine
tiierea.

Perioadi adecvata pentru


plantare. inainte de plantare
examinafi valoarea pH a
solului. lncorporafi var de
alge (alghinit) In solul
acid
(valoare pH sub 7). Desfacefi
dudul acoperit cu drat pro-

VARA
-

Recoltare

9" CU'SUIculegerii dudelor


puflafi manu$ $ihaine vechi,
deoarece sucul
rosu a1
fructelor ~ateazdPregnant.
Solufia optima este scuturarea fructelor De
, o ~dnza
.
sau folie (stanga, jos).

TOAMNA

Plantare ~i protecfie
Dudul poate f i plantat si in

I acest anotimp. Protejafi mai

ales arborii nou plantafi sau


tineri cu o acoperire de
ramuri de brad sau paie.

Dudul nu este aproape


niciodati atacat de boli sau
diunitori. in perioada de
coacere a fructelor plslrile
Ti pot cauza daune.
Protejafi arborii cu o plasi,
fl$ii de folie metalica sau
cu tradifionala sperietoare
de pasari.

ISBN 978-963-86092-8-1

! i ~ ! d.!!upepe~lnl$awe!p m p
riel !cur !JO ynop ap ?Zpugpe
lew em3 @ear6 o dedgs

.a!Jqwa>ap!s
a!Jqwa!ou aJ$ui al-!$e~mla~d
.a$lo:,aJ aqel~ola:, eungp
aped aJe> wnped un $!wa
a2aJeoap 'apnJ4 ayelala:,
ap $e~edasal-!$eyzodaa
.!~nSo:, u i aJeJn1et.u
-$sod el !ugwg$dgse~a$g>
alapnq !iesgl .n!~ne-uaq(e6
ea~eoln:,ieapdp:, ne alapnq
a> gdnp '!~niaqbu?
alaw!~d
ap a$u!eu?'a!Jqwopo
u~al!n$n6 !Jeyo>a~

:pmjanzass nu !npnpo~damoj!os ! a p d q a

~ !qml(y
m
mogt"

:qp q m p aaqq pinp b y - u a q p mop ap Frn ?p

ap ~vqu~nj
a3.w jnuarod p p
a ~ ~ B n 5 p q uFIJI
. 1 ~al- auyiqo
. fiand puj -10s J&!S nun
eamwld pm!~tfnsa m ~ajlse
Cspm~am
mns !run%

- a m rrr, a l ~ n m i p dnw a m
u!lnd la alsad !j.e~pwd'~nlc
pun$o~d!ieup~y'a!uew-a!q

-wqou :me$uo~dap +o[md

a ? m dap yy w q ..10!q3g
~
IS

auq

sns <nap[~

!~odwmm d a ~ ad ~ o as
d p17&
Q
J
IJ
mag 3 p p ~ - m awd
as nu A ~ O Ware3 q p '1uaBqas
1sn8unaz$araa.w1rwn;y
zpu3amls UJ 'a9tmd pm

Gasu&q r~wnsa p p ~ .pel


d
3p '&UrJOjn.$
~4
ap
-9=a
-lad=
rapmag puwqdq+rd ug

Gridinkit iscusit

Etufcqi h v&rstg de do1 ani s-au


pami de trei-patru ani, cu
trunchi Tmlt, cu r i W n i
libere mu In balot de @manta
Nu curnp&r@ puiefi cu
balotul r l m i n i i uscgt sau cu
Iastari firavi.

tmceshate de calduri. Fructele


nu se matwizead complet
dxPt tn Imri isorite,
protejate.
8 So1 cu humus. Se detvolta
optim fn sol reavan $iargilos,
dar suporti3 $i alte tipuri de
sol, de exemplu solul alcaros.

care a nu
atinga Tnd coroana.
cu un -re,

Cgteva soiuri de gutui cresc


deosebit de stufos, cu crengiie
usor aplecate. lnllfimea lor
poate atinge 4 m.

Gsati timp pentru coacetra


suplimentarl.

Ciutuiul trebuie aiat foarte


pujin. Este suficientZi tgierea
de intinerire sau de
intreinere o dati pe an.
Formqi-i o coroanl tip vas
Gutuiul este putin vulnerabil
faji de boli. Daci insa constataji c i este atacat de
rapin, de piduchi jesto~isau
de molia viermilor perelor,
protejaji-l prin stropire.
Soiurile cu infloriretimpurie
pot fi vltiimate de
inghejuriletbrzii, din aceasti
cauzi plantaji-l intr-un loc
cald, insorit, protejat.

6 IMP AMMP SRL

RO-Pa-10065

ISBN 97&Q63+&WSl

I,

--

PLANTARE $1 ~ N G R I J I R E
-

--->

--

:CESORII: 0 puieti inr5dicinati de afi - s - -I


caz
C3 foarfece de gradin5 0 piantator Cl paie

Ambele 5pec.G de a h , prezeneate mai jm,a&n


W i d
l h k e a e gi pr& d u l acid cu
o d o a r e pH ck 45-5.
Andimbug w t ~ n i v&
c gi
&pun db: fi-mzelnhnte,
I ~ - cozesptW&ld d e n t
rolului de p h acaperitw
de sol. fniQJmea lor
de 2040 an.F W fn f o r d de
dopot, & o cul0a-e miidde
la d b h r e t i c , sunt grupate En
infloracenpciorchiie.
Afifttllltyu ( v e u m
vitis-iidaea) crepe pe
meleagurile noasue En pkluri gi
ahguri. fn regiunile cu dim5
blh& planta PnAoqte de d o d

ori p an: En &-imie pi iuliea G t . B a d e milrunt%q i i gi


rotunde se ooc En iulie-august 6
octombrie. ExistZi pi soiuri cu o
produqie abu&& pi fhae
mari, de exem~lu,Erntesegenm
$ ,Korallen.
Afirmlcubacelaari
(Vaccinium mwooupon)a t e
o ph&i autohtonEi En turbsiiie
din America de Nord pi p a t e
avea lujeri de chiar un metru
lungime. fnfloregteo singus
&ti% intre iulie gi august.
B d e sale mari se coc de la
s@itul lui septembrie p h I ?n
octombrie. Iarna, frunzele sale
se c o l o d daeori h bronz.

-~

r b 5

1
pai-i

inmulfira: mai-iunie. PregBtifi


stratul: afinafi-l bine $iTncormutt&turM. Valoarea pH
ideal&este dc 4,5-5.

TPiafi de pe p~anta-mama
segrnente de lastari de aproximativ 15 crn, Tndepirtati-lefrunzele de p partea inferioara, precum ~i bobocii.

Spati gropi de plantare la


distanfe de cgte 10 cm.
Ptantati buta~iila o ad0ncim de
2-3 cm. Presafi pamgntul #i udaji-I,

~NGRIIIRE,RECOLTARE SI UTILIZARE
Aceste specii, necesitkd de
dtminteri doar o fngrijire
simpl$ pentru a se dezvolta
optirn au nevoie de sol add.
D a d mlul este excesiv de calcaros, planta nu se mai d a vold gi fiunzele i se Pngbenesc.
Stratul cu turbg fi o k d
condijii exdente. Amenajarea
a
d este laborioasii, dar

asigud davoltarea plantelor


timp de ani de zile.
Dimensiunile stratului trebuie
s l fie de cel pugin 1,5 x 1,s m.
Sqafi stratul &&d o groapz
a&& de 60-80 cm. Umplefi
groapa cu sol de curb5 sau cu
sol de pldure cu humus. f n
cazul unui sol compact, prelucrafi in acesta gi pujin nisip. fn
acest strat arbuptii de &n pot
fi asociaji cu plante cu flo;, de
exemplu cu iarbl-neags.
Culege$ afinele cu miha, de
fn&& ce bacele s-au copt gi s-au
calorat corespunziitor. Deoarece
fructele nu se maturizaz5simultan, recoltag-le de rnai multe ori.
Pieptenele de colecmur h c i l i d
recoltarea, dar deseori culege gi
fiucte tnnd nemapte.
Afinele ropii au un diametru
de 3-6 mm. Pulpa fmctului
este db5, s k d Pn sucuri pi are

multe seminje. Fructul


confine acizi, substanje minerale pi vitamine in cantidfi
importante. Se poate consuma
gi crud, fnsl acizii pe care-i
confine au un efect astringent
asupra mucoasei bucale.
~reiarafidin afinele roii
marmelad5 sau gem, cu mult
zahk. Gustul slu specific,
astringent, acidulat B hce
deosebit de indicat ca garnitw%la mhdmrile de h a t .
f f i e l c cn bace mari au un
diametru de cel mult 2 un,
sunt mai suculente gi mai
pufin acidulate. Pentru
prepafarea lor este nevoie de
mai pugin zahk. Prin prelucrare se poate objine gi un suc
de fructe gustos. Fructele se
pot conserva la temperatura de
3-4 "Ctimp de o lung, pi se
pot pktra gi prin mnge1are.

Ntemefl pe strat o patura


subtire de paie, care va urnbri,
proteja ~i
mentine reaven solul
butaqilor nou plantali.

,
tI

Pe vreme uscatzl *pi$


*atul cu ape. inr~dacinarea
Butagllor este sernnalati de
aparltia primalor frunze.

ciuMlr cu sol de t u r M .
Amplasati vasul pe balcon
sau adanciti-l Yn pam%ntul
din grading.

CARTEA

A h rosu

e Cumparati plante viguroase,


cu ridicini deasi, in
container. Plantali afinii cand
solul devine cultivabil.
Perioada optima este
prirnivara.
Nu cumplrafi plante cu
rgdacini cornpactate sau cu
frunze lngilbenite.

GRUPA 11

33

Soare deplin, penumbra.


Afinul asiguri un rod bogat
daci este expus intens la
soare, dar se poate cultiva ~i
Tn penumbr4

Asociaji-l cu plante care


necesiti un sol aseminitor,
de exernplu iarba-neagri,
rododendronul, afinul africsn
~i afinul negru.

So1 acid ~i
reavan, cu
structuri uparg, bogat in
rhurnus Si lipsit de calcar.

Deoarece fructele nu se c@c


Tn acela~itimp, recoltati de
rnai rnulte ori.

Pe soluri calcaroase p a t e
aparea boala dorozei,
provocand uscarea frunzelor. Cauza este o caren*
de nutritie: fn sol calcaros
afinul nu poate asirnila
anurnite substante nutritive. MririJi aciditatea solului prin adaos de turbi sau
cultivati afinul intr-un vas
cu ~arnantacid.

'Gridiniritiscusit
... ,,.a;i';.;
. .
''?

.1

... ., , ..

'

.-

.
. -C..

. ,

Th.., .:
- '

-~

,:j,

3.

'
-.

i n martie, cumpirafi seminfe


proaspete de fisalis (papalau)
sau din mai rasaduri viguroase,
sinitoase, la ghiveci.
Nu folosifi seminfe vechi,
provenind din pungi deja
desfacute. Nu cumparafi
plante firave, cu frunze
Tngilbenita

Soare deplin. Aceasti


planti cu o mare cerinfi de
caldura necesiti un loc lnsorit
~i
protejat.
So1 cu humus, cu b u n i permeabilitate, care poate varia
de la u p r acid la neutru, se
incilzege repede ji nu perrnite
formarea apei stagnante.

Amplasafi fructele ihd necoapte irnpreuna cu inveligul


lor In cutii de carton ~ilisati-k
la postmaturare Fn locuinfa.
Respectafi asolamentul de
trei-patru ani, deoarece
planta este incompatibili at&
cu ea Onsiji cat ~icu celelalte
plante din familia solanacee.

..
S=ESiS

Pmai~erearasaduhi 9
plantare

,?

ghivece de 8 cm ~iamplasati-la
Tntr-un loc rnai rece. Plantali-le
afari intre mijlocul ~isfar~itul
lui rnai. Piasti planta pe o y>irali pentru tomate, iar pe
vrerne r a c o r w acoperiti-o cu
un ciopot de folie.

De la Tnceputul lui aprilie


sednati seminfele Pntr-o lad&
mid, acoperiti-le cu un start
wbire de pilmtint, dafi-le
moderat ~iamplasati lada pe
pervaz, la temperatura de
A! ! ! ! !
20 "C. Repicati pllintfleJe 9n
hgrijire
Udafi sistematic ~irnulcig solul
(stdnga}.D U NOnflorire,
14 rile solutie nutritivs.
TOAMMA
Redtare gi p&Ware

Culegeti toate fructele de pe

de wnirea primului lnghes


'. ..

"

'

'

i;.
Fisalis poate f i atacat de
aarieni. Micile insecte brunropatic sug seva plantei de
pe dosul frunzelor ~i
de
multe ori tes pe frunze o
pelicula fin& Pe frunze apar
Pete galbenli. fngrijei-va de
umiditatea corespunzitoare
a plantelor: mulcifi-le solul $i
oulverizati-le cu a d .

~ACCESORII:I2 Josta la container C3 cazma Q cornposi

Hibridul vigwos reunqte n umeroase proprieta'fi ale


Planta (Ribes nidigrolaria)a luat
nqtere in Gerrnania din incrucigarea co&ului negru gi a
agrigului de @ding. Denumirea
sa gerrnanii de Josta" s-a fbrmat
prin alipirea prirnelor silabe ale
cuvintelor Johannisbeere" gi
,,Stachelbeeren.
Este o plant5 cu o constitutie
ViguroasZ, cu crqtere Cisfirad
sau i n a l c in funcgie de soi.
L&tarii sG lipsiifide spini au o
lungime maxirnii de 2,5 m.
Frunzele lucioase, verdeinchis, Pn privinp rniirirnii gi
forrnei poartii i'nsugirile
piirinfilor.
Florile ce apar cu incepere
din rnartie sunt grupate, pe

arbugtii tineri in ciorchini de


trei-cinci, iar pe arbqtii rnai in
vhrstii in ciorchini cu rnai rnulte
flori.
Fructele se coc in iulie. Bacele
cu pielifa netedii, de forrnii eliptid, in stare crud3 se aseamiinii
cu agrigele verzi. Maturiite cornplet au culoarea violet-negricios
sau neagd. Cu diametrul lor de
15-20 rnrn egaleaz5
rniirirnea
"
bacelor rnai mici de agrige.
Aspectul lor exterior seambz cu
a i l a al coackelor negre,
" &.a
avea insii parfurnul lor puternic.
In fructele sale gustul reconfortant al agrigelor se aliaz5 cu aroma
afinelor, gustul insurnat al
fructelor fiind dulce-acrigor.

mu primlvara. Sipati o
groapa ck dot& ori rnai mare
M t balotul r%dadnii;
Arnestecati @m&ntulcu compost.

MICA CRONICA A UNEI A M E L I O ~ R I


Piirintele fructului ,,Josta" dr.
Rudolf Bauer a dorit crearea
de soiuri rezistente gi prin
aceasta ugurarea rnuncii griidinarilor.
La hceput reugise ca prin
folosirea la incrucigare a unei
specii sdbatice sii creeze soiuri
de agrige rezistente la &nare gi
ruginii. f n s soiuri
~
de coacgz
negru rezistente la rugin5 nu
au existat. Astfel, a incercat sii

obtinii propriedgile dorite prin


incrucigarea dintre specii.
Aceste specii nu se Pncruc i p e d in conditii naturale.
Dr. Bauer gi-a dat searna cii
nurnai coa&ul negru fecundat cu polenul agrigelor
rodegte, invers fenornenul nu
are loc. Multe plantele
ob~inutedin serninge corespundeau proprietSgilor de
rezistenyii dorite. fnsii fructele

nu contineau serninge. Nurnai


atunci s-au format serninge in
fructele chtorva plante, d n d
in urrna unui tratament special s-a reugit dublarea garniturii de crornozorni. Dar
fructele criipau in tirnpul
maturiziirii. fn cursul
lucrarilor de ameliorare, dintre
rnai rnulte rnii de plante cercetate s-au @sit trei ale d r o r
boabe coapte au rHrnas intregi.

fi rezistentii la ruginii, &inare,

peronospora gi la acarienii
coa&ului.
Azi, in comer5 se gkesc
d o e soiuri de mare producdezvolthndu-se rnai slab,
respectiv ,,Jostinen cresdnd
rnai viguros ~i rnai Pnalt.

Plantat arbustul la
adiincirnea la care f u s e In
container. Depuneti pBrnAntul
ameliorat h jurul rWkinii.

bine udat. Dac8 erte n w w r


t5ia+i peraii vawlui.

WI

---------. GrZdinirit iscusit

~ T o a m n asau primsvara,
rumpirafi arbufli viguro~i,
bine ramificafi, sanitoqi, i n
container.

i Soare defin. ~ h n t a f i
arbustul intr-un loc protejaf
deoarece florile sunt sensibile
la inghefurile tarzii. Parfile
lemnoase ale plantei sunt

Necesiti o faiere minima


Scurtafi doar listarii prea
lungi si aplecafi, respectiv
rarifi tufele prea dese.
Tn primii ani nu necesks
fertilizare. DacS

m u vitamate, cu ridacing
liberi sau cu lasvri fira\li.

bogat in substante nutritive.


EviXap apa stagnant&

scade, administrafi-i
ingrZ@mfint orgarir

PRIMAVARA

Plantare $i ingrijie
Plantaji arbu~tiide indata ce
solul devine cultivabil.
Scurtarea nu este necesari.
VARA
Recoltare d triiere
Fructele complet coapte sunt
de culoare neagri. Sunt
r8ns de las-

tari, de aceea t r e b u i ~
recoltate manual. Recoltafi
de mai multe ori, deoarece
fructele nu se maturizeazi
concomitent. Dupi cules,
scurtati lastarii lungi, aplecati
ai plantelor v8rstnice. Rarifi
moderat tufele prea dese.

TOAMNA
Plantare ~imulcire
Perioadi de asemenea, adecvat2 pentru plantare. Udafi
inca o data bine plantele nou
plantate $ipe cele mai vfirstnice, apoi acoperifi solul cu
compost sau frunziq uscat
(IstAnga).

i
1

Josta, sau hlbridul coa


zului qi agriqului, este
peronospora qi la acarie

contaminafi primgvara

,
*glP AWMP W.

ISBN 978-969-860924-1

'!Jepgl !OU ad^


JOA lapse '!-!ie!g~J J ~ I I O ~ J Jedna
-JJJ!DnJ$ JOl!JnUeJ!!JePel
@a !g30 !a~$-!opel !&un>s

.eueoJoJ elapou, !ialnd


'JJeO!JJ$U! ~~!!$DIJ!w~J
n3 lalersd u! 'IOU !!~epel
~n[n~a!leds
le J O ! J J ~I~A!U
~S

2.

'a!lo$ ap !xsuj elwvgd juns

[
:
'!nlnJae
e
p ! w !ew aleI!p!wn
1
ap !!Qpuo~
ul w e w n!$elu apa
!nlnJae eastxyplwn apun qaq6ul
t-

,
1

,. . I

L-

r?wabn*

-$w UQ+E 14 @nd V I ~


a1 U
u p p ! d !.$ '!OS
upa
ap ayisuty u~<aI;UaUr'p.pns
p u p pmu~
W p gB ~ 5 2 d
-urn p~m3
uj p r 'p!d!su!
~
anumm ap a u q q n s a p ~ d
msnneLreurt!am!munup
~ u m m ~ ~ ~
- m o ~ a ipq
r
1 m s nu W p
mud zmzpnae~~
kap
a~6m& md IS P I a s

- 3 9 :mnquI wzpads a p r o n
PIT as a m q y m p
meumdp
. "
v m p gdnp pmmu
= I ' ! ~ UYP
w =I-d

w sad ;rs $ ppm-3


G n p p~XI m o e p c a l ~ n y w
@zq$+~dnu~[!Bru
& p a o P . a u l p ~ ~
@~=x-!F=apJ~+~
hmvlpvaspm

GrIdinirit iscusit

FenTru #MWiWtp@spaller
curnpHrafi soi altoit pe
portaltoi de vigoare slabi, cu
trunchiul drept $imuguri
wgetativi uniform repartizati.

Saare deplin. Frilctele se coc


i n mod uniform, daci rnirul
beneficiazi zilnic de cel putin
sase ore de soare.
Sol cu bung permeabilitate,
bogat On substante nutritive.
Arneliorafi cu compost
rnaturizat solul, uSor, nisipos
sau compact, argilos.

Pentru cultivarea pe spalier


nu cump3ra$ soiuri viguroase
pi tufoase.

I r Mfngr;iire tot am
-

.....WAVARA
Plantali marul primavara
devreme, deindati ce solul
devine cultivabil. Mulciti-i solul
cu paie sau compost. Fertilizafi
~icontrola$ipomii mai batrdni,
sa nu fi fost atacafi de daunatori.

MBrul se poate planta $iIn acest


anotimp. Fructele se pot culege
de la mijlocul phna la sfdqitul
lunii octombrie. Aveti griji s i nu
vatgmati merele. Nu le recoltati
prea devreme. Multe soiuri
rezista la vint $ifructele lor nu
cad de pe ramuri. Din octombrie
protejati trunchiul de Tnghe?,
prin vopsirea in alb. Fixati pe
pom o banderola de proteqie
contra omizilor (st3nga).
Taiere

in februarie executati taierea de


formare $ide conservare.

IMP AB/IMP SRL

7s-

rOAMNA
Piantare~i recoltare

Plantare $
fertiliilare
i

pf

Verificav sistematic merele


puse la pastrat $iseparati exernplarele striate sau vitirnate.
Pentru prepararea de suc de
fructe, rnarrnelada $icornpot
sau urnplutura pentru
prijituri sunt excelente
rnerele de iarni, avlnd i n
general gust acjjsor.

RO-P-02-10-079

G,. ,irita florilor perforeazi bobocii plantei ~i


?$i
depune ouale Tn interiorul
lor. Mai tlrziu larvele rod
bobocii, care se brunifici.
Pot cauza daune grave.
?ndepirta?i irnediat bobocii
infestafi, pentru ca larvele
s i nu se mai poata dezvolta.

Comoara uitatii a grridinii


4CCESOFw..

Cornut M o r q t e abundent prima'vara devreme,


iar toamna hce iEucte bogate in v i d e .
Cornul (Cornus mas) este
autohton din Europa Central5
gi Europa de Sud p k 5 in
Caucaz, fiind o plantii extrem
de nepretenjioasa pi rezistend
la ingheg.
Crqte in forma de tuf3 cu
lktari medii, erecgi. La inceput
constiruGa sa este firavz, rnai
tirziu ins5 devine mult mai
viguroasi. TrGiiqte peste o suts
de ani, a v h d o indjime de cel
mult 7 m.
Frunzele opuse ale cornului,
cu o lungime de cel mult 8 cm,
sunt ovoide ,si ascutite.
Culoarea lor este verde-inchislucios, dosul lor fiind albktrui.

Toamna frunzigul wrnului se


coloreaz5 in galben.
Florile galbene apar in martie ~i aprilie grupate in inflorescenge umbelate rnici.
Produchd mult nectar, atrag
nu numai primele albine, dar
gi alte insecte gi mugte. fn vaz5
florile sunt foarte durabile.
Fructele eliptice au culoarea
rogu-inchis sclipitor,
conjinhd simburi fusiformi.
Fructele varietzgii sdbatice au
o dimensiune de 2 cm, ale
soiului ,,Titusn 3 cm, iar cele
ale soiului recent creat ,,Jolicon
aproximativ 4 cm. Fructul,
d n d se coace in septembrie,

L
8

8 ,

Lu ,uuuL,,,u ,nu-nu

,-ran

,=,=

uc

yncauttta

3 qiileatii Ll furcii de sipat Ll calcar Ll comDost

~enoadaae piantare: toamna

lnmuiap radacina cornului


sau primiivara devreme. Tiiiaji 2 htr-o gtileata cu apa gase
Lu foarfecele
de grading
ddsprezece ceasuri. Nu depa$fi
Macinile rupte sau bolnave.

accst interval, deoarece rSdBcinile


se pot deteriora.

are mnea mode, uq gust


qeabil ddce-acripr 4 un
w a g n u t mare de vimfizim C.
Fmctele corndui pot fi pits-

trate timp dft zec;c zile dup3


cules. Nu d g i fiuctele
umede, p u u a evita
putrezirea acaora.

S&paflo groap%de plantare


de d o d ori rnai lati4 declt
kdidWna plantei. AfAnatiJaturlle
I fundul gropii $ korporati-i
ahr.

Plantati cornul la iniljimea la


4
care fusese plantat
pepiniera. Umpleti groapa tn jurul
in

radacinii cu pimant ameliorat.

I
va oferi posibilitiifi variate
de recoltare, daca asociafi
cornul cu trandafiri cu
micege comestibile sau cu
arnelanchier rosu-ariirniu
roditor (Amelanchier lamar-

Rarifi arbustul crescut prea

CARTE1

Cornul

GRUPA 11

37

Gridinirit iscusit

PRIMAVARA TIMWRIU

VARA

Plantare 9 mulcirea
solului

hgrijire

Plantali cornul tdnir. Pe


solurile acide, prelucrafi calcar i n pimdntul de plantare,
Mulcili cu compost cornul
inridicinat. TiiaJi primivara timpuriu cornul cultivat
ca gard viu 00s).

Udati neapirat pe vreme de


seceta arbustul proaspit
plantat. Cornul bine Rridacinat suporti bine seceta.

TOAMNA

Plantare $i recoltare
Cornul se poate planta zi i n
acest anotimp. Fructele cornului ce coc Tn luna septembrie. Recoltali-le cand s-au
colorat Tn rosu-viu si cdnd
pulpa fructului, la apasare,
se addnceyte. Recoltati de
mai multe ori.

'1

Tesuturile groase ale "plnzei dr


paianjen" cenu~iu-deschis
de pe
corn provin de la la~ele
diferitelor specii de fluturi
(omida dudului, molia frunzelor,
molia fructelor). indep8rtaji~i
distrugefi imediat "pinzele de
paianjen". Dad este necesar,
stropifi planta cu o solufie
conjinind Bacillus thuringiemis

Fruct duke ti cirnos

~LANTARE
SI

fn locuri cu mult soare, sub acoperif de folie sau In

4CCkx~nr1:
u sernlnje ae pepene u rasaaunits 0 sol de semanare
2 bete de lemn ahiveci (010 cm) Ci ~ l a n t a t o r paie

sere pure$ cuftiva pepeni gustopi.


Pepenele are nevoie de mult3
d d u d 8i soare, fnsi anumite
soiuri fac roade ,si Pn locuri mai
racoroase. Pepenele este o ~ l a n tggtoare, cu vrejiuri lungi.

Pepenele galben (Cucumis


melo) are doui variante.
Pepenele Cantalup are coaja
netedi sau b r d a t i , de culoare
variind fntre alb 8i verde-gdbui
8i miez de nuanje intre portocaliu ~i rogu. Turkestan,
pepenele cu coaja brhlat3, este
acoperit de un strat gros de
suber -&tor
p h i , #iare

INGRIJIR

pulpa verde ~i foarte gustoas%


Pentru a obfine recolte mai
bogate, scurtafi-i vrejurile.

Pepenele verde (Cirrullus


Lanarus var. vulgaris) necesit3
8i mai rnult5 ddu1-5 d e d t
~ e ~ e n egalben
le
,si poate fi cultivat Pn aer liber doar fn zone
cu temperatud potrivit3 culturilor viticole. Pepenele verde
face roade cu coaj3 lucioas&
verde 8i miez r o p . Nu sprijin i ~planta
i
de tutori, deoarece
fructele se dezvoltg in v h h l
kismilor.

- La m i g a d lui mi plantafi
r%sadurileh straturile
pregaite (80-100 cm). h caz de
temperaturi scgzute acoperig
plantele cu folie sau bumbac
-

WET
I

Culegqi pepenele doar d n d


este copt, pentru a-i lasa timp
s i capete gustul caracteristic.
Pepenele galben Turkestan
este copt clnd are parfum
dulceag, pedunculul incepe s i
se usuce ~ila baza penduculului pot fi observate crapituri. Pepenele Cantalup este
copt d n d culoarea cojii
Tncepe sli se deschida $ifrunza
din partea opusa codifei
pepenelui devine galbena.
Pepenele verde poate fi considerat copt cand la ciocanire
fructul d.3 sunet gol, infundat,
totodata partea dinspre sol
devine galbeni Si vrejul din
apropierea fructului incepe sa

F,"
I

Fortificarl plantele in timpul


zilei in aer liber i;nc@nd dm
n a mai. Sapafi straturile la
ddncimea de o cazma ~iameste~i solul cu compost.

tnceptiml din iunie acoperi$j


pepenele cu pie, pentm ca

CARTEA

Pepene

GRUPA 11

Cump&ra# $oar seminfele


proaspete ale acekr soiuri
care sunt corespunzfitaare
regiunii raspedive.
e MY eurnpSr@ m i n 3 e uechi,
care tnc&J.fe~
gmu ~i
de am
menea nu 5h!m&nafi~ m i n f s l c
frWelor cump3r&01 r
d
e
t
x
m
acestea de oblcei nu tmdtm

-,

LUMINA Sl SOL

TRUCURI

a Soare. Se &miti3 i n locuri


b i t e , foarte calde, ferite de
dm. I n regiuni cu temperaturi
&mte crestefi pepenii Tn
solarii.

Put@ eumomisj spafiu


plantand pepenele pe sistem
de suport de care pot fi fixate
fructele grele.
Folia n e a g p
~enm acopetire stirnulea st area #i
coacerea pepmilor. Tntindei
folia pe straturi # plantqi rbadurile Tn orifidik de pe aceasta.

Sm
Sd pemreebil. Necesita sol
cu humus, foarte bogat Tn
substan%enutritive.

- 1 ir ingryire tot anlu I


I
octorul plantelor
--

..

!.

39

.?
,I

In cazul txpenelui aalben se


c i u m - l t k a r u l p h i p a l deas w r i d e i &a cincea frunze,
ribdurilor. Tineti lazile me m- iar IWrarii secundari deasuwa
vaz la t m k a t u r a de 20 'c.
&ti de--81treia frunze. ~ru&ul
Dup6 a p a i l i primei frunze
tfebuie qez& pe o cutie goal3
micati rbdurile h ahivece
de conma b)
mtru
& 10 krn acaperind ahhele
evbrea ~ut&ziriacestuia.
cotilealomecu phiint.
FrurPelecoapte se recokeaza
prln riiswcite sau tBiere de pe
CregM plantale tn toc cald.
La mijlocul lui martiesernhafl
pepni h Bzi de crqtere a

'

WM&VARAT&ZW
.
w
fploeputil iui mas $i
tr~nsph
tei-le ?n gWn&
la miilmcul buf mi.P8Rg h

ti
I

cu folie.

Frunzele acoperite cu pete


galbene, O
n forrni de rnozai-.
sunt sernnul contarninirii cu
virusul mozaic, care este rispBndit de piduchii de frunzi,
~inu exist5 produse eficiente
irnpotriva acestora. incepeti
dezinsectizarea plantei Rdati
-- dpdl
---- pdUULllll
-Z-l..-L::
w
U
l e frunza.
Distrugetiplantele grav contaminate.

vARk9-M-~

O IMP ABIIW SRL

ROP-02-10-062

ISBN 978-96346092-8-1