Sunteți pe pagina 1din 4

1. Incercuiti raspunsul considerat corect: 1.1. Daca I CA=101%, I Ns=98% si I Nz= 106% atunci: A.

A crescut productivitatea medie anuala, a crescut fondul total de timp de munca exprimat in zile si a crescut productivitatea medie zilnica; B. A crescut productivitatea medie anuala, s-a redus fondul total de timp de munca exprimat in zile si a crescut productivitatea medie zilnica; C. A crescut productivitatea medie anuala, a crescut fondul total de timp de munca exprimat in zile si s-a redus productivitatea medie zilnica; D. A crescut productivitatea medie anuala, s-a redus fondul total de timp de munca exprimat in zile si s-a redus productivitatea medie zilnica; E. S-a redus productivitatea medie anuala, s-a redus fondul total de timp de munca exprimat in zile si s-a redus productivitatea medie zilnica; 1.2. Daca I Qv=107%, I Qf= 103% si I Qe= 106% atunci: A. S-a redus ponderea stocurilor de produse finite si semifabricate in productia marfa fabricata si s-au redus stocurile de productie neterminata si/sau imobilizata; B. A crescut ponderea stocurilor de produse finite si semifabricate in productia marfa fabricata si s-au redus stocurile de productie neterminata si/sau imobilizata; C. A crescut ponderea stocurilor de produse finite si semifabricate in productia marfa fabricata si au crescut stocurile de productie neterminata si/sau imobilizata; D. A crescut ponderea stocurilor de produse finite si semifabricate in productia marfa fabricata si au crescut stocurile de productie neterminata si/sau imobilizata; E. A crescut ponderea stocurilor de produse finite si semifabricate in productia marfa fabricate, a crescut productivitatea muncii si s-au redus stocurile de productie neterminata si/sau imobilizata; 1.3. Daca I VA=102%, IVAn=100% ; I GIV=103% (GIV- grad de integrare pe verticala), atunci: a. Au crescut cheltuielile cu amortizarea si s-a redus ponderea consumurilor intermediare provenite de la terti in productia exercitiului, b. S-au redus cheltuielile cu amortizarea si s-a redus ponderea consumurilor intermediare provenite de la terti in productia exercitiului, c. Au crescut cheltuielile cu amortizarea si s-a redus ponderea valorii adaugate in productia exercitiului, d. Au crescut cheltuielile cu amortizarea si a crescut ponderea consumurilor intermediare provenite de la terti in productia exercitiului, e. S-au redus cheltuielile cu amortizarea si a crescut ponderea consumurilor intermediare provenite de la terti in productia exercitiului. 1.4. Daca I MF= 102%, I Mf=104% ;I Ns=100% atunci: A. A crescut randamentul mijloacelor fixe, a crescut gradul de ]nyestrare ethnic si a crescut productivitatea muncii, B. A crescut ponderea mijloacelor fixe direct productive ]n totalul mijloacelor fixe si a crescut gradul de inzestrare tehnica, C. A crescut gradul de inzestrare tehnica si a crescut randamentul mijloacelor fixe direct productive, D. S-a redus gradul de inzestrare tehnica si a crescut randamentul mijloacelor fixe direct productive, E. S-a redus gradul de inzestrare tehnica si s-a redus randamentul mijloacelor fixe direct productive, 1.5. Daca I Qe=102%, I Qf=103% si I CI= 99% atunci: A. A crescut valoarea adaugata si au crescut stocurile de productie neterminata si/sau productie imobilizata,

B. A crescut valoarea adaugata si s-au stocurile de productie neterminata si/sau productie imobilizata, C. S-a redus valoarea adaugata si au crescut stocurile de productie neterminata si/sau productie imobilizata, D. S-a redus valoarea adaugata si s-au redus stocurile de productie neterminata si/sau productie imobilizata, E. A crescut valoarea adaugata, s-a redus gradul de integrare pe verticala si au crescut stocurile de productie neterminata si/sau productie imobilizata. 1.6. Daca I T=102%, I Qe=106% si I va=104% atunci; a. A crescut timpul mediu de lucru pe salariat, s-a redus valoare adugata si a crescut productivitatea muncii, b. A crescut timpul mediu de lucru pe salariat, a crescut valoare adugata si a crescut productivitatea orara a muncii, c. A crescut productivitatea orara a muncii si s-a redus valoare adugata, d. A crescut productivitatea orara a muncii si a crescut valoare adugata, e. S-a redus productivitatea orara a muncii si s-a redus valoare adugata, 1.7. Daca I CA=102%, I Qf=106% si I Mf= 104%, atunci a. A crescut productivitatea muncii si s-a redus gradul de valorificare productiei marfa fabricate, b. A crescut randamentul mijloacelor fixe direct productive si a crescut gradul de valorificare a productiei obtinute destinate livrarii, c. A crescut gradul de valorificare a cifrei de afaceri si a crescut randamentul intreprinderii, d. A crescut gradul de valorificare a productiei obtinute destinate livrarii si s-a redus randamentul mijloacelor fixe direct productive, e. A crescut gradul de valorificare a cifrei de afaceri si s-a redus randamentul intreprinderii. 1.8. Daca IT=102%, I Wh=109% si IVA=102% atunci: a. A crescut productivitatea medie anuala si a crescut valoarea adaugata la un leu productie a exercitiului, b. A crescut productia exercitiului si a crescut valoarea adaugata la un leu productie a exercitiului, c. A crescut valoarea adaugata la un leu productie a exercitiului si au crescut cheltuielile cu amortizarea, d. A crescut productia exercitiului si a scazut valoarea adaugata la un leu productie a exercitiului, e. A crescut gradul de integrare pe verticala si a crescut productia exercitiului. 1.9. Daca I Ns=95%, I Qf=100% si I MF= 102% atunci: a. a crescut productivitatea muncii, a crescut gradul de inzestrare tehnica si a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe, b. s-a redus productivitatea muncii, a crescut gradul de inzestrare tehnica si a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe, c. a crescut productivitatea muncii, a crescut gradul de inzestrare tehnica si s-a redus eficienta utilizarii mijloacelor fixe, d. s-a redus productivitatea muncii, s-a redus gradul de inzestrare tehnica si s-a redus eficienta utilizarii mijloacelor fixe, e. a crescut productivitatea muncii, s-a redus gradul de inzestrare tehnica si a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe.

1.10. Daca I Qe=101%, I VA=108%, I Ns=99%, atunci: a. A crescut ponderea consumurilor intermediare privenite de la terti in productia exercitiului si a crescut productivitatea muncii, b. A crescut ponderea consumurilor intermediare privenite de la terti in productia exercitiului, a crescut gradul de integrare pe verticala si a crescut productivitatea muncii, c. A scazut ponderea consumurilor intermediare privenite de la terti in productia exercitiului, a crescut gradul de integrare pe verticala si s-a redus productivitatea muncii, d. A scazut ponderea consumurilor intermediare privenite de la terti in productia exercitiului si a crescut productivitatea muncii, e. A scazut ponderea consumurilor intermediare privenite de la terti in productia exercitiului si a a scazut productivitatea muncii. 2. Daca CA = Ns NS Mf Mf ' Qf si se dispune de datele: Indicatori Simbol P0 P1 1. Cifra de afaceri - lei CA 1 028 160 1 567 755 2. Productia obtinuta destinata livrarii - lei Qf 1 285 200 1 741 950 3. Valoarea medie a mijloacelor fixe - lei Mf 50 400 55 300 4. Valoarea medie a mijloacelor fixe direct Mf 42 840 49 770 productive - lei 5. Numarul mediu de salariati - persoane Ns 50 40 Influenta modificarii randamentului mijloacelor fixe direct productive (eficientei mijloacelor fixe direct productive) asupra cifrei de afaceri este: a. +1769,6 lei b. + 2101,4 lei c. -2101,4 lei, d.+ 5%, e. -5% 3. Daca Rc =
Pr 100 , atunci influenta modificarii cifrei de afaceri asupra ratei CA
Mf Mf ' Qf CA

rentabilitatii comerciale este: Indicatori Simbol P0 1. Cifra de afaceri lei CA 107 500 2. Profit afferent cifrei de afaceri lei Pr 12 900 3. Rata rentabilitatii comerciale % Rc 12 a. 6% b. 3% c. -3% d. -1,953% e. -35 500 lei
Cheltuieli totale

P1 72 000 10 800 15

4. Daca Rata cheltuielilor = Cifra de afaceri 1000 , atunci influenta modificarii Cheltuielilor totale asupra Ratei cheltuielilor este: Indicatori P0 Cheltuieli totale - lei 150 000 Cifra de afaceri - lei 187 500 Rata cheltuielilor - lei la mie 800 a. 50 lei, b. -365 lei, c. 315 lei, d. -52 900 P1 100 950 134 600 750 e. -49 050 lei

5. Daca Wa = Nz Nh Wh atunci relatia Nz1 Nh1 Wh1 Nz1 Nh1 Wh0 se determina: Wa b. Nh . a. c. d. WhWA e. NzWA NhWa

6. Daca VA = Ns t Wh va , atunci WhVA se determina astfel: a. NS1 t1 Wh1 va1 NS 0 t0 Wh0 va 0 b. NS1 t1 Wh0 va 0 NS1 t0 Wh0 va 0 c. NS1 t1 Wh1 va 0 NS1 t1 Wh0 va 0 d. NS1 t1 Wh1 va1 NS1 t1 Wh0 va1 e. NS1 t1 Wh1 va1 NS 0 t0 Wh1 va 0