Sunteți pe pagina 1din 33

Analiza

1. Scaderea preturilor de vanzare are ca efect:

a. Cresterea ratei rentabilitatii comerciale; c. Cresterea profitului aferent cifrei de afaceri;


b. Reducerea cheltuielilor la 1000 lei cifra de d. Reducerea profitului aferent cifrei de afaceri;
afaceri;
: D

2. Scaderea ponderii produselor mai rentabile, în totalul productiei vindute are ca efect:

a. Cresterea preturilor de vinzare ale produselor; c. Cresterea profitului aferent cifrei de afaceri;
b. Reducerea cheltuielilor la 1000 lei cifra de d. Reducerea profitului aferent cifrei de afaceri.
afaceri;
: D

3. Pe baza relatiei q1p1 - q1c1 se determina:

a. Influenta pretului asupra profitului aferent c. Profitul aferent cifrei de afaceri din perioada
cifrei de afaceri; curenta;
b. Influenta costului asupra profitului aferent d. Influenta cantitatii asupra profitului aferent
cifrei de afaceri; cifrei de afaceri.
: C

4. Indicele cifrei de afaceri = 103%; Indicele numarului de salariaţi = 95%; Indicele gradului de valorificare a
productiei marfa fabricate = 101%; Indicele gradului de înzestrare tehnica a muncii = 97%. Aceasta semnifica:

a. A crescut productivitatea muncii, s-a redus c. Au crescut productivitatea muncii, eficienta


eficienta utilizarii mijloacelor fixe si stocul de utilizarii mijloacelor fixe si stocul de produse
produse finite; finite;
b. Au crescut productivitatea muncii si eficienta d. A scazut productivitatea muncii, a crescut
utilizarii mijloacelor fixe si stocul de produse eficienta utilizarii mijloacelor fixe si s-a redus
finite; stocul de produse finite.

: C

5. Pe baza relatiei (  q1p1 -  q1c1) – ( q1p0 - q1c1) se determina:

a. Influenta pretului asupra profitului aferent c. Influenta structurii asupra profitului aferent
cifrei de afaceri; cifrei de afaceri;
b. Influenta cantitatii asupra profitului aferent d. Influenta structurii asupra valorii adaugate.
cifrei de afaceri;
: A

6. Pe baza relatiei q1c1 x 1000 - q1c0 x 1000


q1p1  q1p1
se determina:

a. Influenta pretului asupra ratei rentabilitatii c. Influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii
resurselor consumate; resurselor consumate;
b. Influenta costului asupra cheltuielilor la 1000 d. Influenta structurii asupra cheltuielilor la 1000
lei cifra de afaceri. lei cifra de afaceri.
: B

7. Sa se determine indicele de crestere a valorii cheltuieli mijloace fixe la 1000 lei cifra de afaceri, avind
urmatoarele date :

Indicatori U/M P0 P1
CA miilei 23.450 34550
CHMF miilei 5435 9426

a. 1.24; d. 1.09;
b. 1.87; e. 1.178;
c. 0.92;
: E

8. Productia marfa fabricata (Qf) reprezinta:

a. Veniturile totale ale intreprinderii; c. Productia destinata livrarii,cuprinzand


valoarea produselor finite si semifabricatelor
destinate vanzarii ,(P)valoarea lucrarilor
executate si serviciilor prestate;
b. Eficienta cu care se desfasoara activitatea d. Veniturile din productia vanduta a
intreprinderii; intreprinderii.
: C

9.
Sa se determine gradul de utilizare a capacitatii de productie programat si efectiv realizat , avand urmatoarele
date:
Indicatori U/M Programat Realizat
P0 P1

Productie (Q) Tone 970 1120


Productie max. Tone 1500 1500
(Qmax)

a. 0.568 ;0.655; d. 0.9; 0.52 ;


b. 0.65 ;0.75; e. 0.522; 0.58;
c. 1.02 ;0.9;
: B

10. Cifra de afaceri medie reprezinta :

a. Veniturile din productia vanduta ,productia c. Veniturile din vanzarea marfurilor si


stocata si productia imobilizata a produselor ,executarea lucrarilor si prestarea
intreprinderii ; serviciilor intr-o perioadi de timp ;
b. Venitul obtinut pe unitatea de produs ,serviciu d. Veniturile medii pe un interval de timp.
sau lucrare ;
: B

11. Costul marginal reprezinta :

a. Nivelul minim al costurilor intr-o intreprindere c. Variatia costurilor unei intreprinderi divizate
; la cantitatea produsa ;
b. Costul unei unitati aditionale dintr-un produs ;
: B

12. Modelul de analiza factoriala a cifrei de afaceri il reprezinta exprimarea cifrei de afaceri in functie de urmatorii
factori directi :

a. Volumul productiei vandute ,structura c. Volumul productiei vandute ,structura


productiei ,pretul de vanzare ,costul de productiei, costul de vanzare
vanzare ;
b. Nr de salariati, gradul de inzestrare tehnica a
muncii, ponderea fondurilor fixe productive,
randamentul fondurilor fixe productive, gradul
de valorificare a productiei fabricate;

: B

13. Indicele numarului de salariati = 105 % ,Indicele productivitatii muncii =90 % , indicele de valorificare a
productiei marfa fabricate =101% ,.Aceasta semnifia :

a. A crescut productia marfa fabricata , a scazut c. A scazut productia mara fabricata ,a scazut
cifra de afaceri, a crescut stocul de produse cifra de afaceri ,a crescut stocul de produse
finite; finite.
b. A scazut productia marfa fabricata, a scazut
cifra de afaceri, a scazut stocul de produse
finite;
: C

14. Modificarea valorii adaugate se reflecta asupra profitului astfel :

a. (Va1-Vao)/At1*100, unde At1 reprezina c. Ca diferenta intre excedentul brut de


activele totale in perioada curenta ; exploatare si amortizare ;
b. (Va1_-Vao)*pro , unde pro=Po/Vao (profitul d. Ca diferenta intre productia exercitiului si
programat la 1 leu valoare adaugata); cheltuielile salariale.
: B

15. Indicele valorii adaugate ( Iva) este mai mic decat indicele productiei exercitiului
( Iqex )cu 20 % aceasta reflectand :

a. O crestere a productivitatii muncii ; c. O reducere a ponderii consumurilor provenind


dela terti ;
b. O crestere a profitului; d. O crestere a consumurilor provenind dela terti.
: D

16. Coeficientul mediu de sortiment ,coeficientul mediu de structura calculati pentru o firma care realizeaza 8
produse pot avea urmatoarele valori si semnificatii :

a. Ks=1.4 Kstr =1,2 semnifica nerealizarea c. Ks=-0,5 ,Kstr= 1 semnifica nerealizarea


volumului productiei la toate sortimentele; volumului productiei la toate sortimentele,in
aceeasi proportie.
b. Ks=0,9 ,Kstr=0,8, semnifica nerealizarea
volumului productiei cel putin la un sortiment;
: B

17. Coeficientul de nomenclatura pentru o firma care realizeaza 10 produse poate avea urmatoarele semnificatii :

a. Kn=0,2 semnifica realizarea volumului c. Kn =0 semnifica realizarea volumului


productiei la un sortiment productiei la toate sortimentele
b. Kn =1,4 semnifica depasirea volumului d. Kn=0,9semnifica nerealizarea volumului
productiei la toate sortimentele productiei la un sortiment
: D

18. Influenta cu semnul plus a modificarii structurii veniturilor totale asupra cheltuielilor la 1000 lei venituri totale
semnifica ;

a. Scaderea cheltuielilor la 1000 lei venituri c. Cresterea ponderii veniturilor cu cheltuieli la


totale; 1000 lei venituri pe categorii mai mari decat
media pe intreprindere.
b. Majorarea cheltuielilor la 1000 lei venituri de
exploatare;
: C

19. Care din urmatoarele elemente se includ in valoarea adaugata :

a. Cost marfuri vandute; c. Cheltuieli cu plata materialelor;


b. Valoarea marfurilor vandute; d. Cheltuieli cu salariile
: D

20. Indicele valorii adaugate ( Iva) este mai mare decat indicele productiei exercitiului `(Iqex ) ,aceasta reflectand
urmatoarea situatie :

a. O cresere a productivitatii muncii; c. O crestere a ponderii consumurilor provenind


de la terti
b. O reducere a ponderii consumurilor provenind d. O crestere a profitului.
de la terti ;
: B

21. Influenta cu semnul minus a modificarii ratei de eficienta a cheltuielilor pe tipuri de venituri la cheltuielile 1000
lei venituri de exploatare inseamna :
a. Cresterea cheltuielilor la 1000 lei venituri de c. Cresterea ponderii veniturilor de exploatare cu
exploatare; cheltuieli de exploatere mai mari decat media
pe intreprindere.
b. Scaderea ponderii veniturilor de exploatare cu
cheltuieli de exploatare mai mari decat media
pe intreprindere;
: B

22. Se dau urmatorii indicatori pentru o intreprindere :


Indicatori u.m P0 P1 P1/P0
Productia Mii lei 15.000 1.000
exercitiului
Consumuri Mii lei 12.200 13.000
intermediare

Influenta cheltuielilor cu materialele (consum intermediar) la un leu produtie a exercitiului asupra valorii
adaugate este de :

a. 1800 mii lei ; c. -4500 mii lei ;


b. + 1640 mii lei;
: B

23. Modificarea cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri cu ,,-x lei ,, semnifia :

a. Sporirea eficientei firmei; c. Reducerea eficientei firmei.


b. Cresterea costurilor unitare cu ,,+ x lei ,,
: A

24. Productia marfa fabricata la 1000 lei mijloace fixe (Qf/Mf*1000) este influentata de urmatorii factori directi :

a. Influenta productiei marfa fabricate si valorii c. Structura ,pret, cost,


medii a mijloacelor fixe;
b. Cost, structura, pret;
: A

25. Indicele veniturilor de exploatare =108% ,indicele cifrei de afaceri =105 % , indicele cheltuielilor aferente cifrei de
afaceri este de 115% .fapt ce semnifica :

a. A crescut profitul aferent cifrei de afaceri si au c. A scazut ponderea productiei stocate si


scazut cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri; imobilizatein veniturile de exploatare.
b. A crescut ponderea productiei stocate si
imobilizate in veniturile de exploatare , au
crescut cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri;
: B

26. Indicele productivitatii muncii (calculate pe baza veniturilor de exploatare )este mai mare decat indicele
salariului mediu : ,avand ca efect:

a. scaderea profitului de exploatere; c. cresterea cheltuielilor la 1000 lei venituri de


exploatare.
b. reducerea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei
venituri de exploatare;
: B

27. Productia exercitiului (Qex) reprezinta:

a. Veniturile totale ale intreprinderii; c. Veniturile din productia vanduta a


intreprinderii,
b. Eficienta cu care se desfasoara activitatea d. Valoarea productei vandute ,cresterea sau
intreprinderii; descresterea productiei stocate , productia
imobilizata.
: D

28. Inegalitatea ICA  IQf reprezina :


a. Marirea ponderii cheltuielilor materiale intr- c. Mentinerea ponderii imobilizarilor;
o intreprindere
b. Reducerea stocurilor de productie neterminata d. Este tendinta de reducere a ponderii
imobilizarilor.
: D

29. Modelul de analiza factoriala a cifrei de afaceri il reprezinta exprimarea cifrei de afaceri in functie de urmatorii
factori directi :

a. Volumul productiei vandute, pretul de c. Numarul de salariati,.productivitatea muncii ,


vanzare ,costul de vanzare; gradul de valorificare a productiei fabricate.
b. Numarul de salariati ,productivitatea
muncii ,inzestrarea tehnica a muncii ,
eficienta folosirii mijloacelor fixe , gradul de
valorificare a productiei fabricate;
: C

30. Indicele numarului de salariati = 85 % ,Indicele productivitatii muncii =90 % ,indicele de valorificare a productiei
marfa fabricate =80% ,.Aceasta semnifica :

a. A crescut productia marfa fabricata , a scazut c. A scazut productia marfa fabricata ,a scazut
cifra de afaceri ,a crescut stocul de produse cifra de afaceri ,a crescut stocul de produse
finite; finite.
b. A scazut productia marfa fabricata, a crescut
cifra de afaceri, a scazut stocul de produse
finite;
: C

31. Valoarea adaugata se determina astfel :

a. Ca rezultat favorabil al exercitiului; c. Diferenta intre excedentul brut de exploatare si


amortizare;
b. Prin insumarea urmatoarelor elemente: d. Diferenta intre productia exercitiului si
cheltuielile cu personalul, taxe si cheltuielile salariale.
impozite,cheltuielile financiare, amortizarea si
profitul;
: B

32. Valoarea adaugata este influentata de urmatorii factori directi :

a. Volumul fizic al productiei ,pretul de vanzare c. volumul fizic al productiei ,structura


si cheltuielile materiale; productiei si valoarea cifrei de afaceri pe
produs.
b. Fondul de timp ,productivitatea medie aferenta
productiei exercitiului ,valoarea medie
adaugata la 1 leu productie a exercitiului ;
: B

33. Indicele valorii adaugate ( Iva) este mai mare decat indicele productiei exercitiului ( Iqex )cu 30 % aceasta
reflectand :

a. O crestere a productivitatii muncii ; c. O reducere a ponderii consumurilor provenind


dela terti ;
b. O crestere a profitului; d. O crestere a consumurilor provenind dela terti.
: C

34. Coeficientul mediu de sortiment calculat pentru o firma care realizeaza 5 produse poate avea urmatoarele valori
si semnificatii :

a. Ks=1.5 semnifica depasirea volumului c. Ks=0,8 semnifica nerealizarea volumului


productiei la toate sortimentele; productiei cel putin la un sortiment;
b. Ks=0 semnifica nerealizarea volumului d. Ks=--0,5 semnifica nerealizarea volumului
productiei la toate sortimentele; productiei la toate sortimentele.
: C
35. Coeficientul de nomenclatura pentru o firma care realizeaza 5 produse poate avea urmatoarele semnificatii :

a. Kn=0,2 semnifica nerealizarea volumului c. Kn =0,1 semnifica nerealizarea volumului


productiei la toate sortimentele; productiei la toate sortimentele;
b. Kn =1,4 semnifica depasirea volumului d. Kn=0,8 semnifica nerealizarea volumului
productiei la toate sortimentele; productiei la cel putin un sortiment.
: D

36. Influenta cu semnul plus a modificarii structurii veniturilor totale asupra cheltuielilor. la 1000 lei venituri totale
semnifica:

a. Cresterea cheltuielilor la 1000 lei venituri c. Scaderea ponderii veniturilor cu cheltuieli la


totale; 1000 lei venituri pe categorii mai mici decat
media pe intreprindere;
b. Cresterea ponderii veniturilor cu cheltuieli la d. Majorarea cheltuielilor la 1000 lei venituri de
1000 lei venituri pe categorii mai mici decat exploatare ; mai mari decat media pe
media pe intreprindere; intreprindere.
: C

37. Care din urmatoarele elemente se includ in valoarea adaugata :

a. Costurilor marfurilor vandute ; c. Cheltuieli cu dobanzile;


b. Valoarea marfurilor vandute ; d. Cheltuieli cu plata materialelor.

: C

38. Indicele productiei marfa fabricate ( IQf) este mai mic decat indicele productiei exercitiului `(Iqex ) ,aceasta
reflectand urmatoarea situatie :

a. O crestere a productivitatii muncii ; c. O crestere a stocurilor de productie


neterminata;
b. O reducere a ponderii consumurilor provenind d. O crestere a profitului.
de la terti ;
: C

39. Indicele productiei fizice este 102%, indicele consumului specific =103%, indicele cheltuielilor materiale totale
96%, fapt ce semnifica :

a. A crescut cantitatea fabricata si preturilor d. A crescut cantitatea fabricata ,consumul


materialelor ; specific si s-a redus pretul materialelor ;
b. A scazut consumul specific si preturilor e. A crescut cantitatea fabricata ,consumul
materialelor ; specific si pretul materialelor .
c. S-a redus cantitatea fabricata si preturilor
materialelor ;
: C

40. Influenta cu plus a modificarii structurii veniturilor de exploatare asupra


cheltuielilor la 1000 lei Venituri de exploatare inseamna :

a. Cresterea cheltuielilor la 1000 lei venituri de c. Cresterea ponderii veniturilor de exploatare cu


exploatare; cheltuieli de exploatere mai mici decat media
pe intreprindere;
b. Scaderea ponderii veniturilor de exploatare cu d. Scaderea cheltuielilor la 1000 lei venituri
cheltuieli de exploatare mai mici decat media totale .
pe intreprindere;
: B

41. Se dau urmatorii indicatori pentru o intreprindere :


Indicatori u.m P0 P1
Productia Mii lei 120.000 300.000
exercitiului
Consumuri Mii lei 90.000 .240.000
intermediare
Valoarea adaugata 30.000 60.000
Influenta valorii adaugate la un leu productie a exercitiului ,asupra valorii adaugate

a. 1800 mii lei ; c. 15.000 mii lei ;


b. +4500 miilei ; d. -15.000 mii lei
: D

42. Modificarea cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri cu ,,+x lei ,, semnifica :

a. Sporirea eficientei firmei c. Reducerea eficientei firmei


b. Scaderea costurilor unitare cu “+ x lei”; d. Scaderea profitului.
: C

43. Cheltuielile variabile la 1000 lei cifra de afaceri sunt influentate de urmatorii factori directi :

a. Cost ,structura ,pret; c. Structura ,pret,cost.


b. Cantitate ,cost ,structura;
: C

44. Indicele veniturilor de exploatare =125% ,indicele cifrei de afaceri =105 % , indicele cheltuielilor aferente cifrei de
afaceri este de 115% .fapt ce semnifica :

a. A crescut profitul aferent cifrei de afaceri si au c. A scazut ponderea productiei stocate si


scazut cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri imobilizate in veniturile de exploatare, au
crescut cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri.
b. A crescut ponderea productiei stocate si
imobilizate in veniturile de exploatare ,au
crescut cheltuielile la 1000 lei cifra de
afaceri ;
: B

45. Indicele productiviatii muncii (calculate pe baza veniturilor de exploatare )este mai mic decat indicele salariului
mediu : ,avand ca efect:

a. Cresterea profitului de exploatare; c. Scaderea cheltuielilor la 1000 lei venituri de


exploatare;
b. Reducerea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei d. Cresterea cheltuielilor salariale la 1000 lei
venituri de exploatare; venituri de exploatare.
: D

46. Indicele fond salariu =108% , indicele salariu mediu =105 % , indicele productivitatii muncii =106 % (calculat pe
baza veniturilor de exploatare ) aceasta avand semnificatia :

a. S-a redus numarul de personal si cheltuielile c. Au crescut cheltuielile la 1000 lei venituri de
cu salariile la 1000 lei venituri de exploatare ; exploatare,au crescut veniturile de exploatare;
b. A scazut profitul de exploatare ; d. A crescut numarul de personal ,au scazut
cheltuielile salariale la 1000 lei venituri de
exploatare.
: D

47. Pe baza indicatorilordin tabelul de mai jos ,sa se determine influenta productivitatii muncii asupra cifrei de
afaceri :
indicatori U/M P0 P1
CA mil 14500 13800
Qf mil 13500 12600
Ns pers 450 400

a. 1430 mii lei ; c. -820 mii lei ;


b. 1800 mii lei ; d. 644,4. mii lei
: D

48. Pe baza datelor:


Indicatori u.m. P0 P1
Cifra de afaceri mil. lei 70.000 80.000
Soldul mediu al activelor circulante, din care: mil. lei 7.500 8.070
– stocuri mil. lei 4.500 4.770
– creante mil. lei 3.000 3.300
T = 360 zile
Influenta soldului mediu al creantelor asupra vitezei de rotatie a activelor circulante este de:

a. – 4,00 zile; d. + 1,63 zile;


b. – 1,10 zile; e. + 1,35 zile.
c. – 1,63 zile;
: E

49. Modelul de analiza factoriala a cifrei de afaceri pentru produse omogene il reprezinta exprimarea cifrei de afaceri
in functie de urmatorii factori directi :

a. Volumul productiei vandute, pretul de c. Numarul de salariati ,productivitatea muncii,


vanzare ,costul de vanzare; inzestrarea tehnica a muncii, eficienta folosirii
mijloacelor fixe, gradul de valorificare a
productiei;
b. Volumul productiei ,pretul mediu de vanzare;
: B

50. Indicele numarului de salariati =105 % ,Indicele productivitatii muncii =95 % , indicele de valorificare a
productiei marfa fabricate =106% ,.Aceasta semnifica :

a. A crescut productia marfa fabricata , a scazut c. A scazut productia marfa fabricata ,a scazut
cifra de afaceri, a crescut stocul de produse cifra de afaceri ,a crescut stocul de produse
finite; finite.
b. A scazut productia marfa fabricata, a crescut
cifra de afaceri ,a scazut stocul de produse
finite;
: B

51. Intre indicatorii cifrei de afaceri(ICA) ,productia marfa fabricata (IQF),productia exercitiului (IQe), si valorii
adaugate (IQa ) avem urmatoarele corelatii normale :

a. ICA>IQF , IQF > IQe ,IQa<IQe ; c. ICA.>IQF IQF > IQe ,IQa>IQe.
b. ICA<IQF IQF> IQe , IQa< Qe ;
: C

52. Pe baza valorii adaugate pot fi construiti urmatorii indicatori :

a. Rentabilitatea; c. Gradul de integrare pe orizontala .


b. Gradul de integrare pe verticala, contributia
factorului uman ,,aportul activelor fixe,la
formarea valorii adaugate ;
: B

53. Influenta cu semnul minus a modificarii preturilor de vanzare asupra cheltuielilor , la 1000 lei venituri totale
semnifica :

a. Cresterea cheltuielilor la 1000 lei venituri c. Majorarea cheltuielilor la 1000 lei venituri de
totale; exploatare ; mai mici decat media pe
intreprindere.
b. Cresterea ponderii veniturilor cu cheltuieli la d. Scaderea ponderii veniturilor cu cheltuieli la
1000 lei venituri pe categorii mai mici decat 1000 lei venituri pe categorii mai mici decat
media pe intreprindere; media pe intreprindere.
: C

54. Care din urmatoarele elemente se includ in valoarea adaugata :

a. Costurilor marfurilor vandute; c. Dividendele ;


b. Valoarea marfurilor vandute; d. Cheltuieli cu plata materialelor.
: C

55. Raportul intre valoarea adaugata si productia exercitiului(Qa/Qex) in perioada curenta este mai mare decat
acelasi raport in perioada precedenta, fapt ce semnifica:

a. O crestere a productivitatii muncii ; c. O reducere a ponderii consumurilor provenind


de la terti
b. O crestere a ponderii consumurilor provenind d. O crestere a profitului.
de la terti ;
: C

56. Influenta cu semnul plus a structurii veniturilor de exploatare asupra cheltuielilor la 1000 lei venituri de
exploatare inseamna :

a. Cresterea cheltuielilor la 1000 lei venituri de c. Cresterea ponderii veniturilor de exploatare cu


exploatere cheltuieli de exploatere mai mici decat media
pe intreprindere in total venituri ;
b. Scaderea ponderii veniturilor de exploatare cu d. Cresterea cheltuielilor la 1000 lei venituri
cheltuieli de exploatare mai mici decat media totale .
pe intreprindere
: B

57. Se dau urmatorii indicatori pentru o intreprindere :


Indicatori u.m P0 P1
Productia Mii lei 240 300
exercitiului
Consumuri Mii lei 160 240
intermediare
Valoarea adaugata 80 60
Influenta modificarii valorii adaugate la 1 leu productie a exercitiului asupra valorii adaugate este de :

a. 180 mii lei ; c. -40mii lei ;


b. +45 miilei ; d. +40mii lei
: C

58. Modificarea cheltuielilor fixe cu ,,-x lei ,, semnifica :

a. sporirea eficientei firmei; c. reducerea eficientei firmei;


b. scaderea costurilor unitare cu “- x lei” d. cresterea profitului;
: A

59. Indicele veniturilor de exploatare =105% ,indicele cifrei de afaceri =95 % ,indicele cheltuielilor aferente cifrei de
afaceri este de 85% .fapt ce semnifica :

a. A crescut profitul aferent cifrei de afaceri si au c. A crescut ponderea productiei stocate si


scazut cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri; imobilizate in veniturile de exploatare au
scazut cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri;
b. A scazut ponderea productiei stocate si
imobilizate in veniturile de exploatare,au
crescut cheltuielile aferente cifrei de afaceri;
: C

60. Influenta cu semnul plus a productivitatii muncii (calculate pe baza veniturilor de exploatare) asupra modificarii
cheltuielilor salariale la 1000 lei venituri de exploatare reflecta:

a. Cresterea profitului de exploatare; c. Cresterea cheltuielilor salariale la 1000 lei


venituri de exploatare;
b. Reducerea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei d. Scaderea cheltuielilor la 1000 lei venituri de
venituri de exploatare; exploatare.
: C

61. Indicele fond salariu =110% , indicele salariu mediu =108 % , indicele productivitatii muncii =95 % (calculat pe
baza veniturilor de exploatare ) aceasta avand semnificatia :
a. S-a redus numarul de personal si cheltuielile c. A crescut cheltuielile la 1000 lei venituri de
cu salariile la 1000 lei venituri de exploatare; exploatare,au crescut veniturile de exploatare;
b. A scazut profitul de exploatare; d. A crescut numarul de personal ,au crescut
cheltuielile salariale la 1000 lei venituri de
exploatare.
: D

62. Pe baza indicatorilor din tabelul de mai jos ,sa se determine influenta gradului de valorificare a productiei
fabricate asupra cifrei de afaceri :
indicatori U/M P0 P1
CA mil 1450 1520
Qf mil 1350 1280
Ns pers 90 80
a. 1430 mil lei ; d. 145,2 mil lei;
b. -1800 mil lei ; e. 76 milei ;
c. 25.6 mil lei ;
: D

63. Indicele excedentului brut de exploatare este mai mare decat indicele valorii adaugate ,fapt ce reflecta :

a. Cresterea consumurilor intermediare in c. Reducerea ponderii amortizaarilor in


productia exercitiului intreprinderii ; excedentul brut de exploatare
b. Reducerea ponderii impozitelor si a
cheltuielilor cu personalul in valoarea
adaugata;
: B

64. Cifra de afaceri marginala reprezinta:

a. Nivelul mediu al productiei fabricate de o c. Variatia incasarilor unei intreprinderi, generate


intreprindere; de variatia cu o unitate a cantitatilor vandute;
b. Incasarea realizata pe unitatea de produs sau d. Productia destinata livrarii, cuprinzand
serviciu vanduta; valoarea produselor finite, si semifabricatelor
destinate vanzarii ,valoarea lucrarilor executate
si serviciilor prestate.
: C

65. Modelul de analiza factoriala a cifrei de afaceri pentru produse eterogene il reprezinta exprimarea cifrei de
afaceri in functie de urmatorii factori directi :

a. Volumul productiei vandute, pretul de vanzare, c. Nr de salariati, productivitatea muncii,


costul de vanzare; inzestrarea tehnica a muncii;
b. Volumul productiei, structura productiei, pretul d. Eficienta folosirii mijloacelor fixe, gradul de
de vanzare; valorificare a productei.
: B

66. Indicele numarului de salariati =106 % ,Indicele productivitatii muncii =92 % , indicele de valorificare a
productiei marfa fabricate =89%. Aceasta semnifica:

a. A crescut productia marfa fabricata , a scazut c. A scazut productia marfa fabricata, a scazut
cifra de afaceri, a crescut stocul de produse cifra de afaceri ,a crescut stocul de produse
finite; finite.
b. A scazut productia marfa fabricata, a crescut
cifra de afaceri ,a scazut stocul de produse
finite
: C

67. Indicatorul cota globala de piata a firmei( Cp ) se determina astfel :

a. Ca raport intre vinzarile proprii (Vp) si totalul c. Ca raport intre vanzari proprii totale si vanzari
vanzarilor produsului respectiv (V) ; totale pe piata respectiva.;
b. Total vanzari pe piata din produsul respectiv ;
: C

68. Pe baza valorii adaugate poate fi construit indicatorul gradul de integrare pe verticala care se determina astfel ;

a. Ca raport intre cheltuielile salariale si valoarea c. Ca raport intre amortizare si valoarea


adaugata ; adaugata.
b. Ca raport intre valoarea adaugata si cifra de
afaceri.;
: B

69. Indicele valorii adaugate nete ( Ivan ) este mai mic decat indicele valorii adaugate brute cu 30 % aceasta
reflectand :

a. O crestere a productivitatii muncii ; c. O reducere a ponderii consumurilor provenind


dela terti ;
b. O crestere a amortizarilor datorita d. O crestere a a profitului.
achizitionarii de active ;
: B

70. Coeficientul mediu de sortiment ti nomenclatura calculat pentru o firma care realizeaza 10 produse poate avea
urmatoarele valori ti semnificatii :

a. Ks=1, Kn1 semnifica depasirea volumului c. Ks=0,9,K n = 0.9 semnifica nerealizarea


productiei la toate sortimentele; volumului productiei cel putin la un sortiment;
b. Ks=0 , Kn= 0 semnifica nerealizarea d. Ks=--0,5 ,Kn =0.2 semnifica nerealizarea
volumului productiei la toate sortimentele; volumului productiei la anumite sortimente.
: C

71. Coeficientul de concentrare (Gini-Struck)pentru o firma care realizeaza n produse poate avea urmatoarele
semnificatii :

a. Kg=0,1 semnifica, ca cifra de afaceri este c. Kg tinde spre 0, ce semnifica ca vanzarile sunt
repartizata neuniform pe cele n produse; repartizate uniform intre categoriile de
structurare a activitatii.
b. Kg =1,4 semnifica, ca in structura vanzarilor
sunt produse care detin cea mai mare pondere;
: C

72. Influenta cu semnul minus a modificarii preturilor de vanzare asupra cheltuielilor . la 1000 lei venituri totale
semnifica ;

a. Scaderea cheltuielilor la 1000 lei venituri c. Scaderea ponderii veniturilor cu cheltuieli la


totale ; 1000 lei venituri pe categorii mai mari decat
media pe intreprindere ;
b. Cresterea ponderii veniturilor cu cheltuieli la d. Majorarea cheltuielilor la 1000 lei venituri de
1000 lei venituri pe categorii mai mici decat exploatare ; mai mici decat media pe
media pe intreprindere ; intreprindere .
: A

73. Care din urmatoarele elemente se includ in valoarea adaugata :

a. Costurilor marfurilor vandute ; d. Amortizarea si profitul ;


b. Valoarea marfurilor vandute ; e. Cheltuieli exceptionale.
c. Cheltuieli cu plata materialelor ;
: D

74. Raportul intre productia fabricata si productia exercitiului (Qf/Qex) in perioada curenta este mai mare decat
acelasi raport in perioada precedenta, fapt ce semnifica :

a. O crestere a productivitatii muncii ; c. O reducere a ponderii a stocurilor de


productie neterminata;
b. O crestere a ponderii consumurilor provenind d. O crestere a profitului.
de la terti ;
: C

75. Influenta cu semnul plus a structurii veniturilor de exploatare asupra cheltuielilor la 1000 lei venituri de
exploatare inseamna :

a. Scaderea cheltuielilor la 1000 lei venituri de c. Cresterea ponderii veniturilor de exploatare cu


exploatare; cheltuieli de exploatere mai mari decat media
pe intreprindere in total venituri;
b. Scaderea ponderii veniturilor de exploatare cu d. Cresterea cheltuielilor la 1000 lei venituri
cheltuieli de exploatare mai mari decat media totale.
pe intreprindere;
: C

76. Se dau urmatorii indicatori pentru o intreprindere :


Indicatori u.m P0 P1
Productia Mii lei 190 180
exercitiului
Consumuri Mii lei 160 110
intermediare
Valoarea adaugata 30 70
Influenta cheltuielilor cu materialele (consum intermediar) la un leu productie a exercitiului asupra valorii
adaugate este de :

a. 18 mii lei ; c. +41,6 mii lei ;


b. +45 mii lei ; d. 0 mii lei
: C

77. Cheltuielilor variabile pe unitatea de produs se modifica odata cu modificarea volumului de activitate astfel:

a. cresc odata cu cresterea volumului de c. Au un caracter relativ constant ;


activitate ;
b. Scad odata cu cresterea volumului de activitate
;
: C

78. Cheltuielile variabile totale la 1000 lei cifra de afaceri sunt influentate de urmatorii factori directi :

a. Cost ,structura ,pret; c. Structura ,pret,cost;


b. Cantitate ,cost ,structura d. Cifra de afaceri ,suma cheltuielilor fixe;
: C

79. Indicele productiei exercitiului (Iqex ) =105%, indicele cifrei de afaceri =95 %, indicele cheltuielilor la 1000 lei
cifra de afaceri este de 115%. fapt ce semnifica:

a. A crescut profitul aferent cifrei de afaceri si au c. A scazut ponderea productiei stocate si


scazut cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri; imobilizate in productia exercitiului, au crescut
cheltuielile aferente cifrei de afaceri.
b. A crescut ponderea productiei stocate si
imobilizate in productia exercitiului si
cheltuielile aferente cifrei de afaceri;
: B

80. Influenta cu semnul minus a salariului mediu (calculat pe baza veniturilor de exploatare) asupra modificarii
cheltuielilor salariale la 1000 lei venituri de exploatare reflecta :

a. Cresterea profitului de exploatare; c. Scaderea cheltuielilor la 1000 lei venituri de


exploatare;
b. Reducerea cheltuielilor cu salariile; d. Cresterea cheltuielilor salariale la 1000 lei
venituri de exploatare.
: C

81. 181. Indicele fond salariu =108% , indicele salariu mediu =105% , indicele productivitatii muncii =94 % (calculat
pe baza veniturilor de exploatare ) aceasta avand semnificatia :
a. S-a redus numarul de personal si cheltuielile c. A crescut cheltuielile la 1000 lei venituri de
cu salariile la 1000 lei venituri de exploatare; exploatare,au crescut veniturile de exploatare;
b. A scazut profitul de exploatare; d. A crescut numarul de personal ,au crescut
cheltuielile salariale la 1000 lei venituri de
exploatare ,au scazut veniturile de exploatare
: D

82. Pe baza indicatorilor din tabelul de mai jos ,sa se determine influenta numarului de salariati asupra cifrei de
afaceri :

a. 1430 mil lei ; d. 760 mil lei


b. 1800 mil lei ; e. -128,25 mil lei ;
c. -820 mil lei
: E

83. Productia globala (Qe)se calculeaza astfel :

a. Veniturile din productia vanduta, productia c. Valoarea productiei vandute ,cresterea sau
stocata si productia imobilizata a descresterea productiei stocate, productia
intreprinderii; imobilizata evaluate in costuri de productie;
b. Valoarea produselor finite si semifabricatelor d. Veniturile din productia vanduta , si veniturile
destinate vanzarii , valoarea lucrarilor din vanzarea marfurilor.
executate si serviciilor prestate;
: C

84. Cifra de afaceri neta (CA net ) reprezinta :

a. Nivelul mediu al productiei fabricate de o c. Variatia incasarilor unei intreprinderi generate


intreprindere; de variatia cu o unitate a cantitatilor vandute;
b. Incasarea realizata pe produse sau servicii d. Totalitatea veniturilor din vanzarea marfurilor
vandute; si produselor ,din valoarea lucrarilor executate
si servicilor prestate , precum si a veniturile
din subventii de exploatare ,dupa scaderea
deducerilor comerciale.
: D

85. Analiza structurala a cifrei de afaceri se poate face cu indicele Herfindhal ,care poate avea urmatoarele valori :

a. Valoarea =0,daca intreprinderea vinde un c. Valoarea =0,daca intreprinderea vinde n


singur produs produse.
b. Valoarea = 1/n , daca vanzarile sunt repartizate
in proportii egale pe produse
: B

86. Indicele productiei fizice =98% ,indicele consumului specific =92%,indicele cheltuielilor materiale totale =95%
,aceasta semnifica :

a. A crescut cantitatea fabricate si pretul c. A crescut cantitatea fabricata ,a scazut


materialelor ; consumul specific, si s-a redus pretul
materialelor.
b. A scazut consumul specific si pretul
materialelor;
: C

87. Pe baza valorii adaugate poate fi construit indicatorul rata de remunerare a capitalului tehnic, astfel ;

a. Ca raport intre cheltuielile salariale si valoarea c. Ca raport intre cifra de afaceri si valoarea
adaugata adaugata.
b. Ca raport intre amortizare si valoarea adaugata
: B

88. Influenta cu semnul minus a modificarii volumului fizic al produtiei asupra valorii adaugate presupune :

a. O crestere a valorii adaugate odata cu c. O crestere a ponderii produselor cu valoare


cresterea volumului fizic al productiei; adaugata mare
b. O reducere a valorii adaugate odata cu d. O crestere a a profitului.
cresterea volumului ponderii consumurilor
provenind dela terti ;
: B

89. Coeficientul mediu de sortiment si asortiment pentru o firma care realizeaza N produse poate avea urmatoarele
valori si semnificatii:

a. Ks=1 ,Ka=1. semnifica depasirea volumului c. Ks=1 Ka? 1 semnifica realizarea volumului
productiei la toate sortimentele insa in productiei la toate sortimentele in proportii
proportii diferite ; diferite ;
b. Ks=--0,5 ,Ka=0.2 semnifica nerealizarea d. Ks=0,9,K a= -0.9 semnifica nerealizarea
volumului productiei la anumite sortimente ,in volumului productiei cel putin la un sortiment.
proportii diferite ;
: C

90. Coeficientul de nomenclatura pentru o firma care realizeaza 10 produse are urmatoarea semnificatie:

a. Kn=0, semnifica nerealizarea volumului c. Kn=0,9 semnifica nerealizarea volumului


productiei la cel putin un sortiment ; productiei la un sortiment ;
b. Kn =1,4 semnifica depasirea volumului d. Kn =-0,2semnifica realizarea volumului
productiei la toate sortimentele ; productiei la o parte din sortimente;

: C

91. Influenta cu semnul minus a modificarii preturilor de vanzare asupra cheltuielilor la 1000 lei venituri totale
semnifica :

a. Cresterea cheltuielilor la 1000 lei venituri c. Scaderea ponderii veniturilor cu cheltuieli la


totale ; 1000 lei venituri pe categorii mai mici decat
media pe intreprindere ;
b. Cresterea ponderii veniturilor cu cheltuieli la d. Majorarea cheltuielilor la 1000 lei venituri de
1000 lei venituri pe categorii mai mici decat exploatare , mai mici decat media pe
media pe intreprindere,datorita modificarii intreprindere.
preturilor de vanzare ;
: B

92. Care din urmatoarele elemente se includ in valoarea adaugata a costurilor marfurilor vandute ;

a. valoarea marfurilor vandute; c. dividendele pentru capitalul propriu;


b. cheltuieli cu plata materialelor; d. cheltuieli ptr.plata la terti.
: D

93. Raportul intre valoarea adaugata si productia exercitiului (Qa/Qex) in perioada precedenta=0,30 ,iar in perioada
curenta =0,45 ,fapt ce semnifica :

a. O crestere a productivitatii muncii ; c. O crestere o consumurilor provenind de la


terti;
b. O crestere a raportului( Iqa/Iqe) , fapt ce d. O crestere a profitului.
semnifica o scadere a ponderii consumurilor
dela terti ;
: B

94. Economia sau depasirea relativa a costurilor intregii productii comparabile este influentata de urmatorii factori
directi :

a. Cantitate ,structura ,cost; c. Cantitate ,structura ,pret ,cost;


b. Structura ,cost;
: C

95. Se dau urmatorii indicatori pentru o intreprindere :


Indicatori u.m P0 P1
Productia Mii lei 200 220
exercitiului
Consumuri Mii lei 90 150
intermediare
Valoarea adaugata 110 70
Influenta cheltuielilor cu materialele (consum intermediar) la un leu productie a exercitiului asupra
valorii adaugate este de :

a. 18 mii lei ; c. -51,0 mii lei ;


b. +45 mii lei ; d. -48.75mii.
: C

96. Cheltuielile fixe pe unitatea de produs se modifica odata cu modificarea volumului de activitate astfel:

a. cresc odata cu cresterea volumului de c. au un caracter relativ constant.


activitate ;
b. scad odata cu cresterea volumului de activitate
;

: B

97. Cheltuielile variabile totale la 1000 lei cifra de afaceri sunt influentate de urmatorii factori directi:

a. Cantitate, cost, structua; c. Structura, cost, pret;


b. Structura, pret, cost; d. Cifra de afaceri, suma cheltuielilor variabile.
: B

98. Indicele productivitatii cifrei de afaceri =92% ,indicele cifrei de afaceri =95 % ,indicele cheltuielilor salariale la
1000 lei cifra de afaceri este de 109%. fapt ce semnifica:

a. A crescut numarul de salariati, a crescut c. A scazut numarul de salariati,a crescut salariul


salariul mediu; mediu.
b. Au crescut cheltuielile salariale, a scazut
numarul de salariati;
: A

99. Influenta cu semnul minus a salariului mediu asupra cheltuielilor salariale la 1000 lei venituri de exploatare
semnifica :

a. Cresterea profitului de exploatare; c. Scaderea cheltuielilor la 1000 lei venituri de


exploatare;
b. Reducerea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei d. Cresterea cheltuielilor salariale la 1000 lei
venituri de exploatare; venituri de exploatare.
: B

100. Indicele productiei fizice =98%, indicele consumului specific =90% ,indicele cheltuielilor cu materialele totale =96
% , aceasta avand semnificatia :

a. S-a redus cantitatea fabricata , consumul c. S-a redus cantitatea fabricata si pretul
specific, si a crescut pretul materialelor ; materialelor.
b. A scazut consumul specific si pretul
materialelor;
: A

101. Indicele fondului de rulment = 108%


Indicele activelor imobilizate = 106%
Indicele capitalului propriu = 110%
Aceasta inseamna ca:

a. a crescut capitalul permanent si s-a redus d. a crescut fondul de rulment si nevoia de fond
ponderea imprumuturilor pe termen mediu si de rulment;
lung;
b. s-au redus capitalul permanent si ponderea e. a crescut capitalul permanent si s-a mentinut
imprumuturilor pe termen mediu si lung; ponderea datoriilor pe termen mediu si lung.
c. s-au redus capitalul permanent si ponderea
capitalului propriu;
: A

102. Rata rentabilitatii resurselor consumate este influentata de urmatorii factori directi, in urmatoarea ordine:

a. Cantitate, pret, cost; c. Structura, pret, cost;


b. Pret, structura, cantitate; d. Structura, cost, pret.
: D

103. Rata rentabilitatii vanzarilor (comerciale) este influentata de urmatorii factori directi, in urmatoarea ordine:

a. Cantitate, cost, pret; c. Cantitate, structura, cost, pret;


b. Structura, pret, cost ; d. Pret, cost.
: B

104. Pragul de rentabilitate semnifica:

a. Acel nivel al volumului de activitate la care c. Acel nivel al profitului care asigura
veniturile sunt egale cu cheltuielile; distribuirea unor dividende stimulative pentru
actionari;
b. Acel nivel al volumului de activitate la care d. Acea parte a profitului care ramane la
firma obtine profitul maxim; dispozitia firmei dupa distribuirea
dividendelor.
: A

105. Pe baza relatiei


se determina:

a. Influenta costului asupra ratei rentabilitatii c. Influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii
resurselor consumate; comerciale;
Influenta
b. costului asupra ratei rentabilitatii d. Influenta structurii asupra ratei rentabilitatii
comerciale; resurselor consumate.
: B

106. Pe baza relatiei


se determina:

a. Influenta costului asupra ratei rentabilitatii c. Influenta pretului asupra ratei rentabilitatii
comerciale; comerciale;
b. Influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii d. Influenta costului asupra ratei rentabilitatii
comerciale; resurselor consumate.
: C

107. Pe baza relatiei


se determina:

a. Influenta costului asupra ratei rentabilitatii c. Influenta structurii asupra ratei rentabilitatii
resurselor consumate; resurselor consumate;
b. Influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii d. Influenta structurii asupra cheltuielilor la 1000
resurselor consumate; lei cifra de afaceri.

: A
108. Pe baza relatiei
se determina:

a. Influenta pretului asupra ratei rentabilitatii c. Influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii
resurselor consumate; resurselor consumate;
b. Influenta costului asupra ratei rentabilitatii d. Influenta structurii asupra ratei rentabilitatii
resurselor consumate; resurselor consumate.
: A

109. Pe baza relatiei


se determina:
a. Influenta structurii asupra ratei rentabilitatii c. Influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii
resurselor consummate; resurselor consumate;
b. Influenta costului asupra ratei rentabilitatii d. Influenta structurii asupra cheltuielilor la 1000
resurselor consumate; lei cifra de afaceri.
: A

110. Profitul aferent cifrei de afaceri este influentat, intru-un sistem factorial,
de urmatorii factori directi, in urmatoarea ordine:

a. Structura productiei, pretul de vanzare, costul c. Activele totale si cheltuielile la o 1000 lei cifra
de productie; de afaceri;
b. Cifra de afaceri si profitul la 1 leu cifra de d. Numarul de salariati, productivitatea muncii,
afaceri; inzestrarea tehnica a muncii, gradul de
valorificare al productiei, rata rentabilitatii
comerciale.
: B

111. Indicele cifrei de afaceri este de 95%, iar indicele stocurilor de produse finite 115%.
Aceasta situatie semnifica:

a. cresterea stocurilor prin accelerarea vitezei de d. cresterea stocurilor si incetinirea vitezei de


rotatie a acestora; rotatie a acestora;
b. cresterea volumului de activitate a e. cresterea volumului vanzarilor prin reducerea
intreprinderii si o sporire a stocurilor; stocurilor de produse finite.
c. cresterea stocurilor ca urmare a
supraaprovizionarii cu materii prime;

: D

112. O intreprindere prezinta urmatoarea situatie:


Fond de rulment
 0 ,5
Stocuri in perioada de baza (P0);
Fond de rulment
 0 ,9
Stocuri in perioada curenta (P1).
Aceasta situatie semnifica:

a. scaderea stocurilor fara miscare; d. diminuarea ratei de finantare a stocurilor;


b. diminuarea creantelor; e. cresterea ratei de finantare a stocurilor.
c. cresterea obligatiilor fata de furnizori;
: E

113. Pe baza indicatorilor sa se determine:


Indicatori u.m. P0 P1
Capital propriu mil. lei 70.000 80000
Datorii pe termen mediu si lung mil. lei 17.000 36.000
Active imobilizate mil. lei 80.000 110.000
Modificarea procentuala a fondului de rulment :

a. 28,5% b. 24,32% c. 10,28% d. -14%

: D

114. Indicele cifrei de afaceri = 103%; Indicele numarului de salariati = 105%; Indicele
gradului de valorificare a productiei marfa fabricate = 101%; Indicele gradului de inzestrare tehnica a muncii =
95%. Aceasta semnifica:

a. A crescut productivitatea muncii, s-a redus d. A scazut productivitatea muncii , a crescut


eficienta utilizarii mijloacelor fixe si stocul de eficienta utilizarii mijloacelor fixe si s-a redus
produse finite; stocul de produse finite;
b. Au crescut productivitatea muncii si eficienta e. Structura, cost.
utilizarii mijloacelor fixe si stocul de produse
finite;
c. Au crescut productivitatea muncii, eficienta
utilizarii mijloacelor fixe si stocul de produse
finite;
: D

115. Cifra de afaceri critica semnifica:

a. Acel nivel al volumului de activitate la care c. Acel nivel al volumului de activitate de la care
veniturile sunt egale cu cheltuielile; firma devine rentabila;
b. Acel nivel al volumului de activitate la care d. Acel nivel al profitului care asigura
firma obtine profitul maxim; distribuirea unor dividende stimulative pentru
actionari.
: C

116. Rata rentabilitatii economice a activului este influentata de urmatorii factori directi, in urmatoarea ordine:
a. Activele totale si cifra de afaceri; c. Cifra de afaceri si cheltuiala la 1 leu cifra de
afaceri;
b. Activele totale si profitul; d. Activele totale si cheltuielile la 1 leu cifra de
afaceri.
: B

117. Rentabilitatea financiara (a capitalului propriu) creste cand:

a. Gradul de indatorare ia valoarea 1, sau c. Gradul de indatorare creste (obligatiile cresc


obligatiile sunt egale cu sursele proprii de mai mult decat sursele proprii de finantare);
finantare;
b. Rentabilitatea capitalului permanent = rata d. Rentabilitatea economica > rata medie a
medie a dobanzii; dobanzii.
: D

118. Pe baza relatiei se determina:

a. Influenta pretului asupra profitului aferent c. Profitul aferent cifrei de afaceri din perioada
cifrei de afaceri; curenta;
b. Influenta costului asupra profitului aferent d. Influenta cantitatii asupra profitului aferent
cifrei de afaceri; cifrei de afaceri.
: C

119. Influenta cu semnul plus a pretului de vanzare asupra profitului aferent cifrei de afaceri semnifica:

a. Scaderea profitului aferent cifrei de afaceri; c. Scaderea pretului de vanzare;


b. Cresterea costurilor pe produse; d. Cresterea pretului de vanzare.

: D
120. Pe baza relatiei se determina:
a. Influenta cantitatii asupra profitului aferent c. Influenta pretului asupra profitului aferent
cifrei de afaceri; cifrei de afaceri;
b. Influenta structurii asupra profitului aferent d. Influenta structurii asupra valorii adaugate.
cifrei de afaceri;
: C

121. Se cunosc urmatoarele date: mil. lei.


Indicatori An An
baza curent
Cifra de afaceri 6200 10800
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 4600 7500
Productia vinduta in perioada curenta
exprimata in:
- pretul perioadei de baza - 8500
- costul perioadei de baza - 6200
Influenta structurii productiei asupra profitului aferent cifrei de afaceri
este de:
a. + 102.45 mil. lei; c. + 182.36 mil. lei;
b. + 182.36 mil. lei; d. + 106.45 mil. lei.
: D

122. Cresterea volumului fizic al productiei are ca efect:


a. Scaderea profitului aferent cifrei de afaceri; c. Cresterea ratei rentabilitatii resurselor
consumate;
b. Cresterea profitului aferent cifrei de afaceri; d. Scaderea ratei rentabilitatii resurselor
consumate.
: B

123. In veniturile din exploatare se cuprind urmatoarele categorii:


a. Veniturile din dobinzile aferente c. Veniturile din vinzarea unor mijloace fixe care
disponibilitatilor banesti de la banci; nu mai sunt utilizate in intreprindere;
b. Veniturile din vinzarea produselor, executarea d. Veniturile din diferentele de curs valutar.
lucrarilor si prestarea serviciilor catre terti;
: B

124. Pe baza relatiei


se determina:
a. Influenta pretului asupra ratei rentabilitatii c. Influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii
resurselor consumate; comerciale;
b. Influenta costului asupra ratei rentabilitatii d. Influenta structurii asupra ratei rentabilitatii
comerciale; resurselor consumate.
: B

125. Rezultatul brut al exploatarii este influentat, intru-un sistem factorial, de urmatorii factori directi, in
urmatoarea ordine:

a. Valoarea activelor de exploatare, veniturile c. Numarul de salariati, productivitatea muncii,


medii la 1 leu active de exploatare si profitul gradul de valorificare al productiei, rata
la 1 leu venituri de exploatare; rentabilitatii comerciale;
b. Activele totale si cheltuielile la 1000 lei cifra d. Numarul de salariati, productivitatea muncii,
de afaceri; inzestrarea tehnica a muncii, gradul de
valorificare al productiei, rata rentabilitatii
comerciale.
: A
126. Indicele cifrei de afaceri = 106%; Indicele profitului aferent cifrei de afaceri = 108%; Indicele ratei rentabilitatii
resurselor consumate = 104%. Aceasta semnifica:
a. A crescut profitul aferent cifrei de afaceri si au c. Au crescut rata rentabilitatii resurselor
scazut cheltuielile si rata rentabilitatii consumate si cheltuielile la 1000 lei cifra de
comerciale; afaceri;
b. Au crescut cheltuielile si rata rentabilitatii d. Au scazut cheltuielile si a crescut rata
comerciale; rentabilitatii comerciale.
: B

127. Rezultatul curent al exercitiului se stabileste cu relatia:


a. Rezultatul din exploatare + Rezultatul c. Rezultatul din exploatare + Rezultatul
exceptional; financiar;
b. Venituri din exploatare – Cheltuieli din d. Rezultatul total al exercitiului – Rezultatul din
exploatare; exploatare.
: C

128. Se cunosc urmatoarele: mil. lei


Se Indicatori An An
baza curent
Cifra de afaceri 6200 10800
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 4600 7500
Productia vinduta in perioada curenta exprimata in:
- pretul perioadei de baza
- costul perioadei de baza - 8500
- 6200
Influenta volumului productiei asupra profitului aferent cifrei de afaceri este de:
a. + 593.35 mil. lei ; c. + 593.55 mil. lei ;
b. + 382.36 mil. lei ; d. – 485.64 mil. lei .

: A

129. Cresterea ponderii produselor mai rentabile, in totalul productiei ,vindute are ca efect:

a. Cresterea cheltuielilor la 1000 lei cifra de c. Cresterea profitului aferent cifrei de afaceri;
afaceri;
b. Cresterea preturilor de vinzare ale produselor; d. Reducerea profitului aferent cifrei de afaceri.

: C

130. Pragul de rentabilitate in conditii de restrictii date ( plata unor dobanzi) semnifica:

a. Acel nivel al volumului de activitate de la c. Acel nivel al profitului care asigura


care firma devine rentabila, dupa achitarea distribuirea unor dividende stimulative pentru
acestor obligatii; actionari;
b. Acel nivel al volumului de activitate la care d. Acea parte a profitului care ramine la
firma obtine profitul maxim; dispozitia firmei dupa distribuirea
dividendelor.
: A

131. Rata rentabilitatii costurilor este influentata de urmatorii factori , in urmatoarea ordine:
a. Activele totale si cifra de afaceri; c. Profitul aferent cifrei de afaceri si costurile
totale ale vanzarilor;
b. Cifra de afaceri si cheltuielile la un leu cifra de d. Activele totale si cheltuielile la 1 leu cifra de
afaceri; afaceri.
: C

132. Urmatorii factori directi: structura, cost si pret influenteaza:


a. Rata rentabilitatii resurselor consumate; c. Rata rentabilitatii financiare;
b. Rata rentabilitatii comerciale; d. Rata medie a dobinzii.

: A
133. Indicele cifrei de afaceri = 106%; Indicele profitului aferent cifrei de afaceri = 108%; Indicele ratei rentabilitatii
resurselor consumate = 104%. Aceasta semnifica:

a. A crescut profitul aferent cifrei de afaceri si au c. Au scazut cheltuielile si a crescut rata


scazut cheltuielile si rata rentabilitatii rentabilitatii comerciale;
comerciale;
b. Au crescut rata rentabilitatii resurselor d. Au scazut cheltuielile la 1000 lei cifra de
consumate si cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri si a crescut cifra de afaceri.
afaceri;
: D

134. In veniturile din exploatare se cuprind urmatoarele categorii:

a. Veniturile din dobinzile aferente c. Veniturile din diferentele de curs valutar;


disponibilitatilor banesti de la banci;
b. Veniturile din vinzarea unor mijloace fixe care d. Veniturile aferente mijloacelor fixe realizate de
nu mai sunt utilizate in intreprindere; intreprindere in regie proprie, pentru necesitati
proprii.
: D

135. Cresterea volumului fizic al productiei are ca efect:

a. Scaderea profitului aferent cifrei de afaceri; c. Scaderea ratei rentabilitatii resurselor


consumate.
b. Cresterea ratei rentabilitatii resurselor d. Crestera cifrei de afaceri.
consumate;
: D

136. Rezultatul curent al exercitiului se stabileste cu relatia:

a. Rezultatul din exploatare + Rezultatul c. Rezultatul total al exercitiului – Rezultatul din


exceptional; exploatare;
b. Venituri din exploatare – Cheltuieli din d. Venituri din exploatare – Cheltuieli din
exploatare; exploatare + Venituri financiare – Cheltuieli
financiare.
: D

137. Se cunosc urmatoarele: mil. Lei


Indicatori An An
baza curent
Cifra de afaceri 6200 10800
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 4600 7500
Productia vinduta in perioada curenta exprimata in:
- pretul perioadei de baza
- costul perioadei de baza - 8500
- 6200

Influenta structurii productiei asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate este de:

a. + 2,31% c. + 5%
b. - 5,93% d. + 3,4%
: A

138. Scaderea preturilor de vinzare are ca efect:

a. Cresterea ratei rentabilitatii comerciale; c. Cresterea profitului aferent cifrei de afaceri;


b. Reducerea cheltuielilor la 1000 lei cifra de d. Reducerea profitului aferent cifrei de afaceri;
afaceri;
: D
139. Scaderea ponderii produselor mai rentabile, in totalul productiei vindute are ca efect:

a. Cresterea preturilor de vinzare ale produselor; c. Cresterea profitului aferent cifrei de afaceri;
b. Reducerea cheltuielilor la 1000 lei cifra de d. Reducerea profitului aferent cifrei de afaceri.
afaceri;
: D

140. Scaderea costurilor pe unitatea de produs are ca efect:


a. Cresterea cheltuielilor la 1000 lei cifra de c. Cresterea profitului aferent cifrei de afaceri;
afaceri;
b. Reducerea profitului aferent cifrei de afaceri; d. Reducerea ratei rentabilitatii comerciale.
: C

141. Pe baza relatiei se determina:

a. Influenta pretului asupra profitului aferent c. Profitul aferent cifrei de afaceri din perioada
cifrei de afaceri; curenta;
b. Influenta costului asupra profitului aferent d. Influenta cantitatii asupra profitului aferent
cifrei de afaceri; cifrei de afaceri.
: C

142. Indicele cifrei de afaceri = 103%; Indicele numarului de salariati = 105%; Indicele gradului de valorificare a
productiei marfa fabricate = 101%; Indicele gradului de inzestrare tehnica a muncii = 95%. Aceasta semnifica:
a. A crescut productivitatea muncii, s-a redus c. Au crescut productivitatea muncii, eficienta
eficienta utilizarii mijloacelor fixe si stocul de utilizarii mijloacelor fixe si stocul de produse
produse finite; finite;
b. Au crescut productivitatea muncii si eficienta d. A scazut productivitatea muncii, a crescut
utilizarii mijloacelor fixe si stocul de produse eficienta utilizarii mijloacelor fixe si s-a redus
finite; stocul de produse finite.
: C

143. Pe baza relatiei se determina:


a. Influenta cantitatii asupra profitului aferent c. Influenta pretului asupra profitului aferent
cifrei de afaceri; cifrei de afaceri;
b. Influenta structurii asupra profitului aferent d. Influenta structurii asupra valorii adaugate.
cifrei de afaceri;
: D

144. Pe baza relatiei


se determina:
a. Influenta pretului asupra ratei rentabilitatii c. Influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii
resurselor consumate; resurselor consumate;
b. Influenta costului asupra ratei rentabilitatii d. Influenta structurii asupra cheltuielilor la 1000
resurselor consumate; lei cifra de afaceri.
: A

145. Pe baza relatiei


se determina:

a. Influenta structurii asupra ratei rentabilitatii c. Influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii
resurselor consumate; resurselor consumate;
b. Influenta costului asupra ratei rentabilitatii d. Influenta structurii asupra cheltuielilor la 1000
resurselor consumate; lei cifra de afaceri.
: A
146. Indicele numarului de salariati = 95%, Indicele productivitatii muncii = 98%, indicele de valorificare a productiei
marfa fabricate =106% . Aceasta semnifica:
a. A crescut productia marfa fabricata, a scazut c. A scazut productia marfa fabricata, a scazut
cifra de afaceri, a crescut stocul de produse cifra de afaceri, a crescut stocul de produse
finite; finite.
b. A scazut productia marfa fabricata, a scazut
cifra de afaceri, a scazut stocul de produse
finite ;
: B

147. Valoarea adaugata este influentata de urmatorii factori directi :


a. Volumul fizic al productiei, pretul de vanzare c. Volumul fizic al productiei ,structura
si cheltuielile materiale ; productiei si valoarea cifrei de afaceri pe
produs ;
b. Productia exercitiului si valoare adaugata la 1
leu productie a exercitiului 

: B

148. Indicele veniturilor de exploatare =110%, indicele cifrei de afaceri =105%, indicele cheltuielilor aferente cifrei de
afaceri este de 115% .fapt ce semnifica :

a. a crescut profitul aferent cifrei de afaceri si au c. a scazut ponderea productiei stocate si


scazut cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri ; imobilizate in veniturile de exploatare ;
b. a crescut ponderea productiei stocate si
imobilizate in veniturile de exploatare au
crescut cheltuielile la 1000 lei cifra de
afaceri ;
: B

149. Indicele productivitatii muncii (calculate pe baza veniturilor de exploatare )este mai mare decat indicele
salariului mediu, avand ca efect:

a. scaderea profitului de exploatere ; c. cresterea cheltuielilor la 1000 lei venituri de


exploatare ;
b. reducerea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei
venituri de exploatare ;

: B

150. Indicele fond salariu =98% , indicele salariu mediu =102 % , indicele productivitatii muncii =106 % (calculat pe
baza veniturilor de exploatare ) aceasta avand semnificatia :

a. s-a redus numarul de personal si cheltuielile c. a crescut cheltuielile la 1000 lei venituri de
cu salariile la 1000 lei venituri de exploatare; exploatare ;
b. a scazut profitul de exploatere ;

: A

151. Indicele fond salariu =108% , indicele salariu mediu =98 % , indicele productivitatii muncii =106 % (calculat pe
baza veniturilor de exploatare ) aceasta avand semnificatia :

a. s-a redus numarul de personal si cheltuielile c. a crescut cheltuielile la 1000 lei venituri de
cu salariile la 1000 lei venituri de exploatare ; exploatare,au crescut veniturile de
exploatare ;
b. a scazut profitul de exploatere ; d. a crescut numarul de personal ,au scazut
cheltuielile salariale la 1000 lei venituri de
exploatare ;
: D

152. Pe baza indicatorilordin tabelul de mai jos ,sa se determine influenta productivitatii muncii asupra cifrei de
afaceri :
indicatori U/M P0 P1
CA mil 12825 12416
Qf mil 13500 12800
Ns pers 450 400

a. 1430 mii lei ; c. -820 mii lei ;


b. 1800 mii lei ; d. 761.6 mii lei

: D

153. Influenta cu minus a structurii veniturilor de exploatare asupra cheltuielilor la 1000 lei venituri totale inseamna :

a. cresterea cheltuielilor la 1000 lei venituri de c. cresterea ponderii veniturilor de exploatare cu


exploatere; cheltuieli de exploatere mai mici decat media
pe intreprindere in total venituri ;
b. scaderea ponderii veniturilor de exploatare cu d. cresterea cheltuielilor la 1000 lei venituri
cheltuieli de exploatare mai mici decat media totale .
pe intreprindere;

: C

154. Modificarea cheltuielilor fixe pe produs cu ,,-x lei ,, semnifica :

a. sporirea eficientei firmei ; c. reducerea eficientei firmei ;


b. cresterea costurilor unitare cu ,,+ x lei ,,; d. scaderea profitului.

: A

155. Indicele fond salariu =98% , indicele salariu mediu =108 % , indicele productivitatii muncii =106 % (calculat pe
baza veniturilor de exploatare ) aceasta avand semnificatia :

a. s-a redus numarul de personal si cheltuielile c. a crescut cheltuielile la 1000 lei venituri de
cu salariile la 1000 lei venituri de exploatare; exploatare,au crescut veniturile de
exploatare ;
b. a scazut profitul de exploatere ; d. a scazut numarul de personal ,au crescut
cheltuielile salariale la 1000 lei venituri de
exploatare ;

: D

156. Indicele excedentului brut de exploatare este mai mare decat indicele valorii adaugate ,fapt ce reflecta :

a. reducerea ponderi impozitelor si a cheltuielilor c. reducerea ponderii amortizarilor in excedentul


cu personalul in valoarea adaugata; brut de exploatare.
b. cresterea consumurilor intermediare in
productia exercitiului intreprinderii;
: A

157. Indicele fond salariu =108% , indicele salariu mediu =95% , indicele productivitatii 1muncii =94 % (calculat pe
baza veniturilor de exploatare ) aceasta avand semnificatia :

a. s-a redus numarul de personal si cheltuielile c. a crescut cheltuielile la 1000 lei venituri de
cu salariile la 1000 lei venituri de exploatare ; exploatare,au crescut veniturile de exploatare;
b. a scazut profitul de exploatere ; d. a crescut numarul de personal ,au crescut
cheltuielile salariale la 1000 lei venituri de
exploatare ,au crescut veniturile de exploatare.

: D

158. Indicele productiei fizice =98%, indicele consumului specific =90% ,indicele cheltuielilor cu materialele totale =96
% , aceasta avand semnificatia :

a. s-a redus cantitatea fabricate , consumul c. s-a redus cantitatea fabricata si pretul
specific,si a crescut pretul materialelor; materialelor.
b. a scazut consumul specific si pretul
materialelor;

: B

159. Sa se determine valoarea medie a capitalului fix la sfarsitul perioadelor avand urmatoarele date:
Valoare medie anuala capital fix miilei P0 P1
Kfi(la inceput de an) miilei 150 180
Ki(intrari) miilei 120 160
Ke (iesiri ) miilei 110 140

a. 160; 150; d. 140; 150;


b. 120; 200; e. 120; 150.
c. 160; 200;

: C

160. Sa se determine gradul de utilizare a capacitatii de productie programat si efectiv realizat , avand urmatoarele
date :
Indicatori U/M Programat Realizat
P0 P1

Productie (Q) Tone 1352 783


Productie max. Tone 1500 1500
(Qmax)

a. 0.9 ;0.58; d. 0.9; 0.52 ;


b. 0.67 ;0.52; e. 0.522; 0.58.
c. 1.02 ;0.9;

: D

161. Sa se determine indicele de crestere a valorii cifrei de afaceri la 1000 lei mijloace fixe avand urmatoarele date :

Indicatori U/M P0 P1
CA miilei 23.450 32.670
MF miilei 5435 6426
a. 1.23; d. 1.09;
b. 1.87; e. 1.178
c. 0.92;

: E

162. Indicele de utilizare intensiva a mijloacelor fixe se determina ca raport intre:

a. Volumul productiei (Q) si caracteristica d. Volumul productiei (Q) , caracteristica


dimensionala a utilajului (K); dimensionala a utilajului (K)si timpul de
functionare a utllajului (T);
b. Cifra de afaceri (CA) si timpul de functionare e. Productia executata si timpul de functionare a
a utilajului (T) ; utilajului (T) .
c. Capacitatea de productie (Cp) si caracteristica
functionala a utilajului (K);

: D

163. Gradul de folosire a fondului de timp maxim disponibil se calculeaza ca raport intre:

a. Fondul de timp calendaristic (Tc) si fondul de d. Fondul detimp calendaristic (TC ) si fondul de
timp efectiv lucrat (T1) ; timp al reparatiilor programate (Trp)
b. Fondul de timp eferent reparatiilor programate e. Fondul de timp al efectiv lucrat (T1)si fondul
(Trp ) si fondul de timp maxim disponibil de timp calendaristic (TC) .
(Tmax);
c. Fondul de timp efectiv lucrat (T1) si fondul de
timp maxim disponibil (Tmax);

: C

164. Fondul de rulment reprezinta :

a. Excedentul activelor circulante peste valoarea c. Acea parte a resurselor permanente utilizata
datoriilro pe termen lung ; pentru finantarea necesitatilor permanente;
b. Acea parte a capitalului propriu ce finanteaza d. Diferenta dintre capitalurile permanente si
nevoile permanente ; valoarea activelor imobilizate .

: D

165. Nevoia de fond de rulment se calculeaza cu relatia :

a. Capital permanent – Active circulante; c. Active circulante –Disponibilitati- Datorii


curente;
b. Stocuri +Creante – Datorii financiare ; d. Capital permanent-Active imobilizate .

: C

166. Trezoreria neta se calculeaza cu relatia :

a. Disponibilitati banesti – Datorii pe termen c. Fondul de rulment – Nevoia de fond de


scurt ; rulment ;
b. Active circulante - Datorii pe termen scurt ; d. Capital permanent – Active circulante .
: C

167. Rata finantarii imobilizarilor =Capital permenent /active imobilizate  1 semnifica :

a. Un risc de insolvabilitate ridicat ; c. O incapacitate de plata ;


b. Un dezechilibru financiar ; d. Existenta unui fond de rulment pozitiv .

: D

168. La data de 31.12.07 creantele detinute de o firma fata de clienti erau de 5 mil lei, iar datoriile catre furnizori erau
de 3 mil lei .durata medie de incasare a creantelor si a datoriilor fiind de 30 zile ,fluxul de numerar va fi influentat
astfel :

a. Nefavorabil deoarece are loc o compensare c. Fluxul de numerar nu este influentat ;


intre creante si obligatii ;
b. Favorabil ,deoarece datoriile sunt mai mici d. Nefavorabil deoarece suma imobilizata in
decat sumele de incasat ; creante este superioara sumei atrase de la
furnizori.

: D

169. Se dau datele din urmatorul tabel ;

Indicatori N-1 N
Numar mediu de personal (Np ) 640 425
Numar mediu de intrari de 160 180
personal in cursul anului
Numarul mediu al iesirilor de 240 210
personal in cursul anului ;din care 120 90
fluctuatii

Determinati coeficientul mediu al intrarilor si coeficientul de fluctuatie pentru anul N-1:

a. 0.25; 0.28 ; d. 026 ; 0,29;


b. 035;0.46 ; e. 0.16; 0,1875 ;
c. 0,25;0.1875 ;

: C

170. Indicele cheltuielilor medii cu personalul este mai mic decat indicele productivitatii muncii.Aceasta inseamna :

a. cresterea cheltuielilor cu salariile la 1000lei d. ineficienta consumului de munca vie ;


cifra de afaceri;
b. cresterea cheltuielilor de exploatare pe seama e. consecinte nefavorabile ale utilizarii timpului
salariilor ; de munca .
c. sporirea eficientei utilizarii factorului uman ;

: C

171. Iwa=98%,Iwz=95%,Iwh=99%,
Interpretati situatia :

a. a scazut numarul mediu de zile lucrate si a d. a crescut productivitatea muncii medie anuala
crescut durata medie a zilei de lucru ; si s-a redus productivitatea muncii medie
orara;
b. a scazut numarul de zile lucrate si durata e. a crescut numarul de zile lucrate si a scazut
medie a zilei de lucru ; durata medie a zilei de lucru .
c. a scazut productivitatea muncii medie anuala
si productivitatea muncii medie orara si a
crescut productivitatea medie zilnica ;

: E

172. ICA=103%, Iwa=106% ,IWZ=108% .Aceasta inseamna :

a. s-a redus numarul de personal si numarul de d. s-a redus numarul de personal si acrescut
zile lucrate ; numarul mediu de zile lucrate ;
b. a crescut numarul de personal si numarul e. a crescut cifra de afaceri si s-a redus numarul
mediu de zile lucrate ; mediu de zile lucrate .
c. a crescut numarul de personal si s-a redus
numarul mediu de zile lucrate ;

: A

173. IFS =97% , Ism=103%,Iwm=105%.Rezulta ca :

a. au crescut numarul de personal si cheltuielile d. s- redus num arul de personal si cheltuielile cu


cu salariile la 1000lei cifra de afaceri ; salariile la 1000lei cifra de afaceri;
b. s-a redus numarul de personal si au crescut e. s- redus numarulde personal si nu s-au
cheltuielile cu slaariile la 1000lei cifra de modificat cheltuielile cu salariile la 1000lei
afaceri ; cifra de afaceri .
c. a crescut numarul de personal si s-au redus
cheltuielile cu salariile la 1000lei cifra de
afaceri ;

: D

174. Sa se determine valoarea medie a capitalului fix la sfarsitul perioadelor avand urmatoarele date:
Valoare medie anuala capital fix miilei P0 P1
Kfi(la inceput de an) miilei 150 180
Ki(intrari) miilei 120 160
Ke (iesiri ) miilei 110 140

a. 160;150; d. 140;150;
b. 120;200; e. 120;150;
c. 160;200;

: C

175. Sa se determine gradul de utilizare a capacitatii de productie programat si efectiv realizat , avand urmatoarele
date :
Indicatori U/M Programat Realizat
P0 P1

Productie (Q) Tone 1352 783


Productie max. Tone 1500 1500
(Qmax)

a. 0.9 ;0.58; d. 0.9; 0.52 ;


b. 0.67 ;0.52; e. 0.522; 0.58;
c. 1.02 ;0.9;
: D

176. Sa se determine indicele de crestere a valorii cifrei de afaceri la 1000 lei mijloace fixe avand urmatoarele date :

Indicatori U/M P0 P1
CA miilei 23.450 32.670
MF miilei 5435 6426

a. 1.23; d. 1.09;
b. 1.87; e. 1.178;
c. 0.85;

: C

177. Indicele de utilizare intensiva a mijloacelor fixe se determina ca raport intre:

a. Volumul productiei (Q) si caracteristica d. Volumul productiei (Q) , caracteristica


dimensionala a utilajului (K); dimensionala a utilajului (K)si timpul de
functionare a utllajului (T);
b. Cifra de afaceri (CA) si timpul de functionare e. Productia executata si timpul de functionare a
a utilajului (T) ; utilajului (T) .
c. Capacitatea de productie (Cp) si caracteristica
functionala a utilajului (K);

: D

178. Gradul de folosire a fondului de timp maxim disponibil se calculeaza ca raport intre:

a. Fondul de timp calendaristic (Tc) si fondul de d. Fondul detimp calendaristic (TC ) si fondul de
timp efectiv lucrat (T1) ; timp al reparatiilor programate (Trp)
b. Fondul de timp eferent reparatiilor programate e. Fondul de timp al efectiv lucrat (T1)si fondul
(Trp ) si fondul de timp maxim disponibil de timp calendaristic (TC) .
(Tmax) ;
c. Fondul de timp efectiv lucrat (T1) si fondul de
timp maxim disponibil (Tmax);

: C

179. Sa se determine gradul de asigurare a necesarului de materiale a unei intreprinderi pe o luna avand urmatoarele
date
Nr Indicatori U/M Cantitate
crt
1 Materiale folosite tone 24500
(Mf)
2 Materiale tone 1200
necesare(Mn)/zi
3 Zile de zile 25
functionare /luna

a. 0.45; d. 0.82:
b. 0,89; e. 0,79.
c. 1.22;

: D
180. Sa se determine indicatorul gradului de valorificare a materialelor avand urmatoarele date :

Nr Indicatori U/M Po P1
crt
1 Prod.(Q) t 432 566
2 Materiale(M) t 653 621

a. 0.65; d. 1.38:
b. 0.66; e. 0.91.
c. 0.81;

: D

181. Indicele productiei fizice este 105%,indicele consumului specific =102% ,indicele cheltuielilor materiale totale
95%,fapt ce semnifica :

a. A crescut cantitatea fabricata si preturilor d. A crescut cantitatea fabricata ,consumul


materialelor ; specific si s-a redus pretul materialelor ;
b. A scazut consumul specific si preturilor e. A crescut cantitatea fabricata ,consumul
materialelor ; specific si pretul materialelor .
c. S-a redus cantitatea fabricata si preturilor
materialelor ;

: D

182. Pe baza indicatorilor


Indicatori Po P1
Nr sal. Ns pers 85 110
val.med.stoc Sm mil lei 145 155
Cifra afaceri CA mil lei 625 734
Determinati influenta vitezei de rotatie a stocurilor asupra cifrei afaceri.

a. 43.5; d. 21.3;
b. 32.2; e. 64.3.
c. 65.90;

: E

183. Indicele procuctiei fizice este 97%,Indicele consumului specific este de 91%,indicele cheltuielilor materiale este de
94%.Aceasta semnifica :

a. S-a redus cantitatea fabricata si pretul d. A crescut cantitatea fabricata ,consumul


materialelor ; specific si pretul materialelor ;
b. S-a redus cantitatea fabricata si consumul e. S- redus cantitatea fabricata ,consumul specific
specific si a crescut pretul materialelor; si acrwsscut pretul materialelor .
c. A crescut cantitate cantitatea fabricata si pretul
materialelor ;

: E

Capital pe rmanent

184. Rata finantarii imobilizarilor Active imo bilizate > 1 semnifica:


a. un dezechilibru financiar; d. degajarea unui fond de rulment pozitiv;
b. un risc de insolvabilitate ridicat; e. o incapacitate de autofinantare sporita.
c. o incapacitate de plata;

: D

185. Nevoia de fond de rulment se calculeaza cu relatia:

a. (Stocuri + creante) – datorii financiare; d. Capital permanent – datorii financiare;


b. Capital permanent – active circulante; e. Active circulante – datorii de exploatare pe
termen scurt.
c. (Stocuri + creante) – datorii de exploatare pe
termen scurt;

: C

186. Pentru realizarea echilibrului financiar rata autonomiei financiare globale trebuie sa fie:

a. mai mare de 50%; d. peste 33%;


b. intre 20% – 50%; e. intre 33% si 100%.
c. peste 20%;

: A

187. Rata stocurilor se calculeaza astfel:

a. ca raport intre stoc si activele circulante; d. ca raport intre stocul de produse finite si
activul total;
b. ca raport intre stoc si activul total; e. ca raport intre stocul de materii prime si
activul total
c. ca raport intre stoc si pasivul total;

: B

188. Rata rentabilitatii economice se poate analiza in functie de urmatorii factori:

a. rata rentabilitatii comerciale; c. valoarea adaugata


b. cifra de afaceri; d. rezultatul brut al vanzarilor plus dividendele.
: A

189. Cresterea costurilor pe unitatea de produs are ca efect:

a. cresterea ratei rentabilitatii economice; d. reducerea profitului aferent cifrei de afaceri;


b. reducerea cheltuielilor la 1.000 lei cifra de e. cresterea ratei rentabilitatii comerciale.
afaceri;
c. cresterea profitului aferent cifrei de afaceri;
: D

190. Raportul dintre capitalul permanent si activele imobilizate este supraunitar. Aceasta situatie are urmatoarea
semnificatie:

a. un dezechilibru financiar; d. o capacitate de autofinantare sporita;


b. o incapacitate de plata; e. un fond de rulment pozitiv.
c. un risc de insolvabilitate scazut;
: E
AC
V T,
191. Pe baza relatiei: CA se determina:
a. viteza de rotatie a capitalului propriu; d. viteza de rotatie a activelor circulante;
b. viteza de rotatie a stocurilor; e. rata stabilitatii financiare.
c. viteza de rotatie a creantelor;
: D

192. Se cunosc urmatoarele date:


Indicatori u.m. P0 P1
Cifra de afaceri mil. lei 1.400 2.000
Active circulante, din care: mil. lei 700 1.200
– creante mil. lei 300 700
T = 360 zile
Influenta variatiei soldului mediu al creantelor asupra modificarii vitezei de rotatie a activelor circulante
este de:

a. + 35 zile; d. – 20 zile;
b. + 72 zile; e. + 90 zile.
c. – 14 zile;
: B

193. Indicele numarului mediu de salariati = 98%; indicele productiei exercitiului = 112%; indicele cifrei de afaceri =
125%.
Rezulta:
a. cresterea gradului de inzestrare a fortei de d. cresterea gradului de valorificare a productiei
munca; exercitiului;
b. cresterea productivitatii muncii; e. cresterea gradului de valorificare a productiei
exercitiului si a productivitatii muncii.
c. scaderea gradului de valorificare a productiei
exercitiului;
: E

194. Rata stocurilor se calculeaza astfel:


a. ca raport intre stoc si pasivul total; d. ca raport intre stoc si activul total;
b. ca raport intre stocul productiei neterminate si e. ca raport intre stocul de produse finite si
activul total; activul total.
c. ca raport intre stocul de materii prime si
activul total;
: D

195. Echilibrul financiar se realizeaza atunci cind:


a. trezoreria este negativa; d. fondul de rulment este negativ;
b. trezoreria este zero; e. fondul de rulment este zero.
c. trezoreria este pozitiva;
: C

196. Indicele cifrei de afaceri este de 120%, iar indicele stocurilor de produse finite 110%. Aceasta reprezinta:
a. cresterea stocurilor si incetinirea vitezei de d. cresterea stocurilor ca urmare a
rotatie a stocurilor; supraaprovizionarii;
b. reducerea volumului de activitate, fapt care e. cresterea stocurilor si accelerarea vitezei de
genereaza sporirea stocurilor; rotatie a acestora.
c. cresterea volumului vinzarilor prin reducerea
stocurilor;
: E

197. Activul total creste cu 15%, iar datoriile totale cu 25%. Aceasta situatie semnifica:

a. cresterea fondului de rulment; d. diminuarea profitului brut;


b. cresterea profitului brut; e. scaderea patrimoniului firmei.
c. cresterea nevoii de fond de rulment;
: E
Capital permanent
198. Pe baza relatiei: Pasiv total , se determina:
a. viteza de rotatie a capitalului permanent; d. rata stabilitatii financiare;
b. rata indatorarii; e. rata lichiditatii curente.
c. rata solvabilitatii generale;
: D

199. Pe baza datelor:


Indicatori u.m. P0 P1
Cifra de afaceri mil. lei 60.000 66.000
Soldul mediu al activelor circulante, din care: mil. lei 7.500 8.070
– stocuri mil. lei 4.500 4.770
– creante mil. lei 3.000 3.300
T = 360 zile
Influenta soldului mediu al creantelor asupra vitezei de rotatie a activelor circulante este de:

a. – 4,00 zile; d. + 1,63 zile;


b. – 1,10 zile; e. + 4,00 zile.
c. – 1,63 zile;
: D

200. Firma X prezinta urmatoarea situatie:


– in perioada de baza (P0) Fond de rulment/Stocuri = 0,6;
– in perioada curenta (P1) Fond de rulment/Stocuri = 0,8.
Aceasta situatie are urmatoarea semnificatie:
a. cresterea datoriilor fata de furnizori; d. insolvabilitatea pe termen scurt a firmei;
b. majorarea obligatiilor; e. cresterea ratei de finantare a stocurilor.
c. scaderea ratei de finantare a stocurilor;
: E