Sunteți pe pagina 1din 1

Veles Bsearca armneasc Puichili tsi bneadz pi alberi S-agrshir cuibairi s-adar Vardarlu s-neac tu apili alui.

Picaso s-u videa nirealitatea Inshit di aclo iu mulidea s-tucheashti, Perfid mindueari va-lj armnea Ti Veles. Arcoari mshc ca Cni spumat cu veaclji spum pi crints. Croari strindzi ca Cleashti anda herlu lu tsni tu focurin. Chirolu li mshc stiznjili A bsearicljei Armneasc c Armneshts oasi ari aoa. Hristolu nji greashti cu mnj di boxer Can nu lu avdi, mash mini Aoa nu-i loclu atu, Esh nfoar. Vr nji li fur zboarli Armash fr versuri Evolutsia u curm peza. Mi arshu di pira a tsearljei Agiun ateistu easi pit poart Cu truplu shutst ct la iconj Ritmul a banljei nu va s-toarn. Veles Impresia di pi prosup mi prida Fr sndz c nji lu biur Asrnoaptea tu restorantu Mintit cu apal a alumttorlui. Veles Carti cu yisi Crutsi nu voi s-nj fac C crutsea armasi angrupat Atumtsea, bsearica anda u au adrat.

S-ar putea să vă placă și