Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea din Bucureti, Facultatea de Litere Specializarea Studii Culturale, Etnologie Silvia Caraiman, An I

Mit i motiv literar Mitul Ielelor

Plan sc ematic

Atestare a mitului Prima atestare a mitului !i apar"ine lui #imitrie Cantemir, !n lucrarea Descriptio Moldavae, capitolul #espre religia moldovenilor$ Acesta le numea Frumoasele i spune despre ele c% sunt niste &nim'e ale v%zdu ului, care !ndr%gesc adesea pe 'eciorii cei tineri i 'rumoi$( accentu)nd latura lor erotic%$ E*isten"a Ielelor a 'ost atestat% i de c%tre al"i cercet%tori precum +udor Pam'ile care spune despre Iele c% sunt &un 'el de spirite 'emeieti ce poart% di'erite numiri, care toate la un loc se cuprind !n acel de iele, i uneori !n cel de ,)ne sau -usalii(, iar !n Dicionarul de magie, demonologie i mitologie romneasc , Ivan Evseev, le descrie ca niste &'iin"e supranaturale, personi'ic)nd aerul i apa ./0 credin"a !n Iele este r%sp)ndit% pe !ntregul teritoriu daco1rom)n i la popula"iile vecine( !ns% pro'ilul lor di'er% de la o regiune la alta a "%rii, numirile lor !m2r%c)nd o e*traordinar% varietate onomastic%$ Aceste denumiri le1au 'ost date &pentru e evita rostirea unor nume care ar 'i putut s% le supere$( 3 Candrea Aurel, Folclor medical romn comparat, Editura Polirom, Iai, 4555, p$4678 $ #enumrile date de popor pentru a le desmierda, spre a le !ndupleca la 2ine sunt9 Milostive, Zne milostive, Miestre, Zne miestre, Doamne, Domnie, Bune, Puternice, Fete Frumoase, Frumoase, Frumuele, Fetele cmpului, Fetele codrului, Fetele lui andru, Viteze, arnice, !"inte, !"inte mari, oimane sau oimance, Dnse, Drgaice, Vlve, #rodie, $usalii, %emaipomenitele, &uconiele etc$ Prin alte zone, cum ar 'i Banat, Ielele au 'iecare c)te un nume separat 9 $udeana, $u'a, (randa"ira, Pscua, &os)nzeana, !)nziana, *griteana, Bugiana, Magdalina, +na, (iranda, (odosia, !ndlina, $u,anda etc- 3:vidiu B)rlea, Mic enciclopedie a povetilor romneti, Editura ;tiin"i'ic% i enciclopedic%, Bucureti, 45<=, p$45=8 Motivele i credin"ele pentru care poporul a ales aceste denumiri> e*emplu9 denumirea de ;oimane le1a 'ost atri2uit% deoarece se 'ace trimiterea la un detaliu non1uman i anume aripile$ Etimologia mitului Pe intreg teritoriul "%rii e*ist% mai multe credin"e, legende, 2asme, re'eritoare la provenien"a acestor persona?e @ are loc apari"ia variantelor, !n 'unc"ie de regiune$ :riginea mitului este oarecum incert%, dar pe intreg teritoriul circul% legende i 2asme !n care se e*plic% de unde provin ele> ast'el, e*ist% legende legate de Ale*andru Macedon, !n care se spune c% au 'ost servitoarele sau 'etele acestuia i z2oar% mereu c%ut)ndu1i calul$ La :vidiu B)rlea, Mic enciclopedie a povetilor romneti, !nt)lnim varianta cu servitoarele care au 2%ut ap% ce !ntinerea dat% de Ivantie !mp%rat i &!ndat% au !nceput s% se sc im2e i s% z2oare($ An :ltenia, legenda spune c% cele trei 'ete 'oarte 'rumoase erau 'etele lui Ale*andru Mac edon i purtau numele de Catrina, ,alina i Marina$ &Aceste 'ete erau "ig%nci, i erau at)t de lacome, !nc)t, dac% punea !mp%ratul ceva de1o parte, nu se putea p)n% ce nu d%deau ele ocol, s% vad% ce1i, i nu gustau$ :dat%, ele tot c%ut)nd, au dat de o sticl% de ap% vie, i cum au 2%ut, !ndat% au z2urat$ Ele, de atunci, mereu z2oar% !ncoace i !ncolo, ca s% g%seasc% calul lui Ale*andru Mac edon, i nu l1au g%sit nici p)n% ast%ci, c% e ascuns !n coadele mrilor $$$( 3+udor Pam'ile, Mitologie romneasc, Editura Al'a, Bucureti, 455<, p$B7C8

Alt% legend% este aceea c% &s1ar trage din cele cinci 'ete care au r%mas cu candelele stinse, pentru c% nu au adus untdelemn de a?uns c)nd s1au dus !ntru !nt)mpinarea ginerelui, despre care vor2ete para2ola M)ntuitorului, !n Evang elie( 3Candrea Aurel, Folclor medical romn comparat, Editura Polirom, Iai, 4555, p$46=8$

Prezentarea Ielelor, descrierea lor, identificare n cultura popular romneasc, cum apar ele in textele folclorice pe care le reprezint. Persistena credinelor legate de nfaiarea, comportamentul lor pe ntreg teriroriul rii. Ielele sunt persona?e 'eminine, 'antastice, in numar de 7,D,<,5 sau 4B si sunt e*traordinar de 'rumoase$ Acestea sunt im2racate in al2, de sus pana ?os, au zale pe piept, clopotei la picioare, parul despletit si impodo2it cu 'lori$ In te*tele populare 3desc)ntec8 descrierea lor apare in 'elul urmator 9 &Eou% s'inte ;oimane, Cu nou% lop%"ele, Cu nou% m%turele, Cu roc ii negre1mpodo2ite, Cu s%l2i de gal2eni g%tite, Cu roc ile rotate, Cu iile r%urate, Cu s%l2ile pe piept l%sate, #e la apus s1au ridicat, La r%s%rit au plecat $$$( Acestea tr%iesc !n p%duri dep%rtate i !n z%voaie, pot 'i v%zute numai noaptea i se spune c% sunt trimise de #umnezeu pentru a1i pedepsi pe cei r%i sau de dracul$ Foac% !n or%, c)nt% din gur%, 'luier, vioare i cimpoaie$ &C)ntarea lor, de 'rumoas% ce este, nu se poate as%m%na cu nicio c)ntare de pe p%m)nt$(3 +udor Pam'ile, Mitologie romneasc, Editura Al'a, Bucureti, 455<, p$B748 Sunt 'iin"e 'eminine, seduc%toare, pline de voluptate, rele , care nu pot 'i z%rite dec)t !n anumite ore ale nop"ii numai de c%tre anumi"i oameni, pedepsindu1i pe cei ce le1au vazut dans)nd$ Credine ale poporului n legtur cu acest mit !ituri pre"enti"e E*ist% numeroase credin"e i vr%?i 3practici magice8 ale poporului rom)n in leg%tur% cu aceste persona?e, unele sunt de ap%rare, altele de prevenire i de vindecare, !n caz c% ai 'ost prins !n ?ocul lor$ +oate aceste credin"e i practici implic% anumite motive vegeta"ionale, motive erotice etc$ i sunt amintite !n lucr%rile mai multor cercet%tori9 :vidiu B)rlea, +udor Pam'ile, S$ F$ Marian, Aurel Candrea$ -e'eritoare la 'l%c%ii 'rumoi care se laud% cu 'rumuse"ea lor, pedepsi"i de iele s% c)nte i s% ?oace ca d)nsele e*ist% vra?a & &um sa "aci s cni .ine cu "luierul/0 Acestea o2inuiesc s% ?oace pe p)m)nt sau !n aer> dac% ?oac% pe p%m)nt, !i aleg gr%dinile cu iar2% verde, poienile !nrourate, i se cunoate mai apoi c% ele au trecut pe acolo deoarece iar2a se topete ca i cum ar 'i ars%, iar mai t)rziu crete otav% !n loc, pe care vitele nu vor s% o m%n)nce> sau dac% trece cineva pe locul pe unde au ?ucat ele, !l pocesc, iar omul nu se va putea vindeca cu niciun

tratament3naturist sau medical8$ &cel ce vede pe undeva un rotocol de iar2% c%lcat%, s% se 'ereasc% de a c%lca pe acolo, c%ci e locul pe unde au ?ucat Ielele i poate s% !l poceasc%9 i se zg)rcesc m)inile i picioarele$( 3Candrea Aurel, Folclor medical romn comparat, Editura Polirom, Iai, 4555, p$46D8$ Mitul ielelor dezvolta un motiv, devenit laitmotiv, si anume cel al c)ntatului, 'olosit i !n practicile de vindecare a unor a'ec"iuni produse c iar de c%tre Iele9 &Unele 2a2e pun pe 2olnav cu m)inile !ntinse pe mas% sau scaune i1i c)nt% di'erite c)ntece, iar dac% 2olnavul mic% m)inile sau picioarele dup% tactul c)ntecului, zic c% e 2olnav din s'inte $$$( #e asemenea practicile se 'ac i !n sens invers, de do2)ndire a anumitor tr%s%turi muzicale pe care le posed% Ielele, 'iind nevoie !ns% de o ini"iere 3 poate 'i involuntar%, incontient% sau voluntar% 8$

#itul ielelor in literatur Mitul se reg%sete at)t !n 'oclor c)t i !n operele culte An 'olclor apare !n desc)ntece, legende, 2asme, povestiri$ An literatura cult% !l !nt)lnim !n opera lui Mircea Eliade, Camil Petrescu$ Categoria 'ocloric% !n care apare cel mai des este cea a descntecelor, e*ist)nd numeroase ast'el de te*te prin care oamenii se 'ereau de Iele, tratau a'ec"iunile provocate de acestea sau vroiau c iar s% do2)ndeasc% anumite tr%s%turi ale lor> sunt necesare desc)ntecele 'iind singura modalitate de vindecare, mi?loacele uzuale 3tratamentul naturist sau cel medical8 nu dau rezultate$ Se p%streaz% i !n literatura cult% caracterul Ielelor, acela de a pedepsi$ Ca m%suri preventive oamenii 'oloseau plante sau r%d%cini de plante 3r%d%cina de odolean, c%"ei de usturoi8$ Motivul Ielelor apare i !n 2asme 9 &Mai adesea, Ielele sunt dum%noase oamenilor$ An mod o2inuit, ele iau oc ii celor care le !ncalc% moiile$ +ei leg%nat se v)r% slug% la !mp%ratul or2it de Iele pentru c% a l%sat caprele !n p%durea lor$ +ei leg%nat c)nt% din 'luier ca s% ?oace Ielele, iar c)nd ?ocul era mai !ncins, rupe 'luierul ca s% !i 'ac% altul cu a?utorul lor$( 3:vidiu B)rlea, Mic enciclopedie a povetilor romneti, Editura ;tiin"i'ic% i enciclopedic%, Bucureti, 45<=, p$4568$ 1 i !n 2asme se p%strez% atitudinea male'ic% a acestora, precum i laitmotivul c)ntecului$ An opera 1ocul #elelor, a lui Camil Petrescu , semni'ica"iile mitului i se aplic% !ns% omului modern, m%cinat de neliniti i contradic"ii su'letesti, care caut% s% dea un sens e*isten"ei sale$ An drama camilpetrescian%, cel care &vedeG ideile, omul !ndr%gostit de o anumit% idee, este pedepsit ca i c)nd ar 'i surprins ?ocul ielelor9 &Penciulescu9 Dar tocmai asta e--- &ine a vazut ideile devine neom, ce vrei/--- (rece "lcul prin pdure, aude o muzica nepmnteasc i vede )n lumini, )n lumina lunii, ielele goale i despletite, 'ucnd 2ora- $mne )nmrmurit, pironit pmntului, cu oc2ii la ele- 3le dispar, i el rmne neom- *ri cu "aa strm., ori cu piciorul paralizat, ori cu mintea aiurea- !au, mai rar, cu nostalgia a.solutului 4---5 +a sunt ielele--- pedepsesc--- 6 #itul n contemporaneitate Motivul Ielelor este preluat i de artiti din lumea modern%, !n pictur%, este dezvoltat motivul

muzic%$ In melodia Focul Ielelor, al 'orma"iei Compact, dansului$

(Copil minunat aide, vino cu mine, Si ?ocul de aur ?ucav1om pe plaur$ Flori multe1n dar primi1vei de la zane Si zana cea mare de vrei te va tine Pe 2rate de aur$( Concluzie o Mitul Ielelor a persistat de1a lungul timpului, '%r% ca semni'ica"iile sale s% se denatureze$ A prins via"% din !nt)mpl%rile din trecutul poporului i tr%iete i ast%zi prin intermediul a diverse 'orme de art%, de e*presie, !n di'erite variante$ $i%liografie
#imitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Editura Litera, C iin%u, 4556 Candrea Aurel, Folclor medical romn comparat , Editura Polirom, Iai, 4555 :vidiu B)rlea, Mic enciclopedie a povetilor romneti , Editura ;tiin"i'ic% i enciclopedic%, Bucureti, 45<= +udor Pam'ile, Mitologie romneasc, Editura Al'a, Bucureti, 455< ttp9HHIII$versuri$roHversuriHi'mlJcompactK?oculKielelor$ tml