Sunteți pe pagina 1din 16

CONTINUT CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BENEFICIARII PRIVATI MASURA 123 -pentru proie te !re pre"!# $u r!

ri #e on%tru tii &i'%!u (ont!)*DOCUMENT A+P+D+R+P+, I+ P!rti$e % ri%e 1+ D!te -ener!$e 1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia 1.2 Scurt istoric al solicitantului 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivelel activitati 1.! "rincipalele mi#loace fi$e aflate in patrimoniul solicitantului% resurse funciare (cu preci&area regimului proprietatii ' constructii' utila#e si ec(ipamente' animale'etc. Denu(ire (i)$o .i/ D!t! ! 0i1itiei V!$o!re net! $! #!t! into (irii u$ti(u$ui 2i$!nt -LeiBu !ti

1+CLADIRI TOTAL 1+1 #et!$i!ti33333++ 1+n #et!$i!ti333333 2+UTILA4E TOTAL 2+1 #et!$i!ti33333++ 2+n #et!$i!ti333333 3+ANIMALE 3+1 #et!$i!ti33333++ 3+n #et!$i!ti333333 5+ALTELE - #et!$i!ti TOTAL TERENURI Supr!.!t! V!$o!re! ont!2i$! tot!$! *(p, ' - LeiC!te-ori! #e

Nr + r t

A(p$!%!re 4u#et'Lo !$it !te

Re-i( )uri#i

.o$o%int!

2+ De% riere! proie tu$ui 2.1 Denumirea investi)iei 2.2 *laborator (coordonate de identificare' cod C+*N' etc . 2.3 Obiectivele investitiei/prioritati, se va descrie ce se doreste sa se reali&e&e prin proiect' respectiv' crearea de noi capacitati de productie eficiente si competitive' produse cu valoare adaugata cat mai mare' utili&area optima a resurselor e$istente' productivitate sporita a muncii' implementarea standardelor comunitare etc . 2.! Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii %i %e "! pre i1! !p! it!te! e/i%tent! %i !p! it!te! propu%! ! %e re!$i1! $! .in!$i1!re! in"e%titiei+ De !%e(ene!6 %e "! pre1ent! !ntit!te! #e (!terie pri(! .o$o%it!6 !ntit!ti$e #e pro#u%e .inite o2tinute %i on%u(u$ %pe i.i pentru .ie !re pro#u%+ "entru cladirile care se moderni&ea&a se va pre&enta ca parte componenta din studiul de fe&abilitate e$perti&a te(nica de specialitate asupra constructiei e$istente' intocmita' datata' semnata si stampilata de un e$pert te(nic atestat pentru proiectele care prevad moderni&area/consolidarea/ e$tinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii' precum si finali&area constructiilor a caror e$ecutie a fost intrerupta inainte de finali&area completa a acestora- si Raportul privind stadiul fi&ic al lucrarilor. 2.. Descrierea investitiilor ce urmea&a a fi e$ecutate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu' sanitar/veterinare' sanitare' ale 0niunii *uropene' cu preci&area standardului/standardelor la care se adaptea&a (pentru proiectele care vi&ea&a adaptarea unitatii la standardele specifice . "entru sesiunea de depunere 2112' vor fi punctate numai proiectele care implementea&a standardele privind prelucrarea laptelui crud' in conformitate cu +ne$a la Deci&ia 2111/232/0*% a Standarde generale pentru igiena produselor alimentare (Regulamentul nr.852/2004/CE) cu perioada de gratie 31.12.2013 !) Standarde speci"ice de igiena pentru alimentele de origine animala (Regulamentul nr.882/2004/CE) cu perioada de gratie 31.12.2013 Sunt punctate numai unitatile care regasesc in cu +ne$a la Deci&ia 2111/232/0*' au desfasurat activitate anterioara similara celei sustinute prin proiect si au program de restructurare avi&at de +NS4S+. Se vor pre&enta c(eltuielile referitoare la reali&area conditiilor impuse de programul de restructurare avi&at de +NS4S+' respectiv de adaptare la standarde si vor fi incluse in 5ugetul indicativ al proiectului. 6nvestitiilor propuse trebuie sa se regaseasca in tipurile de investitii descrise in +ne$a la fisa masurii 123. Se va preci&a data la care se va reali&a implementarea standardelor. 2

2.7 8undamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei. 2.9 6n ca&ul in care beneficiarul este o forma asociativa' se va descrie modul in care investitia deserveste ma#oritatea membrilor acesteia (#umatate plus unu din membri .

8ormele asociative pentru care pla"onul ma#im al spri$inului pu!lic neram!ursa!il este de 3.000.000 euro/proiect% %cooperati&e agricole de procesare a produselor agricole ' con"orm (egii nr. 5))/2004* %societ+,i cooperati&e de &alori"icare ' con"orm (egii nr. 1/2005* %asocia,ii "amiliale /intreprindere familiala' conform O0: nr.!!/2112' %grupuri de produc+tori recunoscute -n con"ormitate cu .rdonan,a nr. 3// 2005). "entru aceste forme asociative se va face o pre&entare detaliata a modalit;)ilor prin care investitia deserveste ma#oritatea membrilor asociatiei (#umatate plus unul din membri si se regaseste in una din activitatile mentionate in statutul acestora. "entru criteriile de selectie' pe langa formele asociative' se punctea&a si membrii O6"+' ca& in care' activitatea propusa prin proiect trebuie sa se regaseasca in una din activitatile O6"+ (respectiv' criteriile de repre&entativitate% productie' procesare' depo&itare si comerciali&are din Registrul O6"+/<+DR . 6n ca&ul in care solicitantul este membru al unei organi&aii profesionale (asociaii din componena unei O6"+' activitatea asociatiei (comuna cu activitatea propusa prin investitie trebuie sa se regaseasca in activitatea O6"+. De asemenea' se va pre&enta modalitatea prin care O6"+ spri#ina activitatea de procesare a solicitantului. 2.2 "entru proiectele care prev;d investi)ii =n energie regenerabil;' in ca&ul utili&arii biomasei ca materia prima folosita pentru obtinerea acesteia' se va pre&enta modalitatea de obtinere a biomasei din unitatea proprie si modul de folosinta' e$clusiv in unitate' a energiei obtinute. 2.3 "iata de aprovi&ionare/desfacere' concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului "O>*N>6+?66 80RN6@OR6 +6 SO?6C6>+N>0?06 Denumire furni&or de +dresa "rodus 4aloare materii prime/materiale furni&at si apro$imativa au$iliare/produse/servicii cantitate /?ei/ apro$imativa A din total ac(i&itii

Nr.crt 1

"O>*N>6+?66 C?6*N>6 +6 SO?6C6>+N>0?06 Client (Denumire si 4aloare A din van&ari adresa /?ei / 3

2 n Se vor pre&enta cantitatile de materie prima ac(i&itionate de la terti' iar in ca&ul in care solicitantul detine e$ploatatie agricola' se vor pre&enta cantitatile de materie prima din productie proprie' care' pentru obtinerea de puncta# la criteriul de selectie' trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii% !,- cel putin 11A dar nu mai mult de .1A' din materie prima procesata/depo&itata sa provina din productia proprie' pentru unitatile care implementea&a standardul privind prelucrarea laptelui crud' in conformitate cu +ne$a la Deci&i& 2111/232/0*+ 2, pentru sectorul vin cu indicatie geografica' materia prima ac(i&itionata de la terti poate fi cuprinsa intre .A si 1.A, cel puin 31 A dar nu mai mult de .1A din materia prim; procesat; i/sau depo&itat; provine din producia proprie a 6<</ului' pentru unitatile care N0 implementea&a standardul privind prelucrarea laptelui crud' in conformitate cu +ne$a la Deci&i& 2111/232/0* "entru punctarea criteriului de selectie S78 IMM-uri !re %unt !t!t pro#u !to!re #e (!terie pri(! !t %i pro e%!to!re ' solicitantul' 6<<' trebuie sa aiba codul C+*N principal conform activitatii pentru care solicita finantare si codul C+*N de producator de materii prime specifice investitiei propuse si punct de lucru autori&at pentru desfasurarea activitatii de producator de materie prima specifice investitiei/ 6n cadrul 6<</ului' trebuie sa detina parti sociale/actiuni cel putin 11 producatori de materie prima procesata/depo&itata in cadrul proiectului/ se va pre&enta piata de aprovi&ionare cu materie prima de la terti in care sa fie incluse' obligatoriu' cantitatile de materii prime preluate de la producatorii care detin parti solciale/actiuni in cadrul 6<</ului' in concordanta cu doc.13.. si 12 (referitoare la cei minim 11 producatori - cei 11 producatori din cadrul 6<</ului trebuie sa !i2! codul C+*N principal in producerea de materie prima necesara investitiei' punct de lucru in domeniul agricol' respectiv productia de produse agricole specifice proiectului"entru stabilirea cantitatilor de materie prima din productie proprie' se vor lua in calcul cantitatile din adeverinta D+B pentru cantitatea de materie prima obtinuta in anul in curs' respectiv anul agricol 2111/2112' iar in ca&ul sectorului vin' cantitatile de struguri obtinuti in anul in curs' respectiv anul agricol 2111/2112 din +utori&atia de producator de struguri destinati obtinerii de vinuri cu indicatie geografica/DOC' eliberata de ON4"4 (Oficiul National al 4iei si "roduselor 4itivinicole . 3+ D!te te0ni e !$e in"e%titiei 3.1 D!te -ener!$e 3.1.1 @ona Ci amplasamentul (regiunea' #ude)ul' localitatea investitiei' suprafa)a Ci situa)ia #uridic; ale terenului care urmea&; s; fie ocupat (definitive Ci/sau temporar de lucrare 3.1.2 Caracteristicile geofi&ice ale terenului din amplasament (studiu geote(nic' studii topografice' nivelul ma$im al apelor freatice' date climatice , daca investitia o impune !

3+2 C!r! teri%ti i$e prin ip!$e !$e on%tru 9ii$or 3.2.1 "entru cl;diri% desc(ideri' travei' aria construit;' aria desf;Curat;' num;rul de niveluri Ci =n;l)imea acestora' volumul construit 3.2.2 "entru re)ele% lungimi' l;)imi' diametre' materiale' condi)ii de po&are etc. 3.2.3. "entru cladirile care se moderni&ea&a se va pre&enta ca parte componenta din studiul de fe&abilitate e$perti&a te(nica de specialitate asupra constructiei e$istente' intocmita' datata' semnata si stampilata de un e$pert te(nic atestat pentru proiectele care prevad moderni&area/consolidarea/ e$tinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii' precum si finali&area constructiilor a caror e$ecutie a fost intrerupta inainte de finali&area completa a acestora. 3+3 Stru tur! on%tru ti": 0entru cl+diri 1i re,ele se &a "ace o descriere a solu,iilor te2nice a&ute -n &edere* cu recomand+ri pri&ind te2nologia de reali3are 1i condi,iile de e#ploatare ale "iec+rui o!iect. 3+5 Prin ip!$e$e uti$!)e #e #ot!re !$e on%tru 9ii$or (centrale termice' (idrofoare' ascensoare etc. 3+; In%t!$!9ii !.erente on%tru 9ii$or Se &or descrie solu,iile adoptate pentru instala,iile de iluminat* "or,a* curen,i sla!i* ap+* canali3are etc. 3+< Situ!9i! e/i%tent: ! uti$it:9i$or &i !n!$i1! ! e%tor! Se &or descrie modul de asigurare a acestora 1i solu,iile te2nice adoptate. 3+7 A"i1e &i ! or#uri +vi&ele Ci acordurile emise de organele =n drept' potrivit legisla)iei =n vigoare' privind% / certificatul de urbanism' cu =ncadrarea amplasamentului =n planul urbanistic' avi&at Ci aprobat potrivit legii/ alte avi&e de specialitate' stabilite potrivit dispo&i)iilor legale. 3+= C!r! teri%ti i te0ni e %i .un tion!$e !$e uti$!)e$or'e 0ip!(ente$or te0no$o-i e'e 0ip!(ente$or #e tr!n%port' #ot!ri$or e ur(e!1! ! .i ! 0i1ition!te prin proie t %i pre1ent!re! te0ni ! ! on%tru tii$or in !re ur(e!1! ! .i !(p$!%!te uti$!)e$e'#ot!ri$e *in $u%i" uti$it!ti,+ Se "or pre i1! #e !%e(ene! #enu(ire!6 nu(!ru$ %i "!$o!re! uti$!)e$or' e 0ip!(ente$or te0no$o-i e'e 0ip!(ente$or #e tr!n%port' #ot!ri$or !re "or .i ! 0i1ition!te6 u .un#!(ent!re! ne e%it!tii ! e%tor! *uti$i1!ti .or(!tu$ t!2e$!r pre1ent!t (!i )o%,+ Se "! #e% rie .$u/u$ te0no$o-i 6 ! ti"it!te! %i te0no$o-i! !p$i !t! in !#ru$ proie tu$ui+ Nr+ rt Denu(ire'Tip uti$!)'e 0ip!(en t Nu(!r 2u !ti V!$o!re .!r! TVA -LeiTVA -LeiTot!$ u TVA -Lei.

Atentie> Nu %e "! (ention! (!r !6 #enu(ire! pro#u !toru$ui6 .ir(! et + 5+ Dur!t! #e re!$i1!re *$uni, &i et!pe prin ip!$e

:rafic de esalonare a investitiei e$primat valoric pe luni si activitati. 4n procesul de estimare a duratei de e#ecutie a o!iecti&elor de constructii si a plani"icarii acti&itatilor* incepand cu data semnarii contractului de "inantare cu 5gentia de 0l+,i pentru 6e3&oltare Rural+ 1i 0escuit* proiectantul &a lua in calcul si perioadele de timp ne"a&ora!il reali3arii in&estitiilor. Se &or e&identia in&estitiile re"eritoare la adaptarea la standardele comunitare care tre!uie sa se incadre3e in perioada de gratie. ;+ Co%tu$ e%ti(!ti" !$ in"e%ti9iei 4aloarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devi&ului general' insotit de devi&ele pe obiecte' conform legislatiei in vigoare (D: 22/13.11.2112 . 6n ca&ul in care apar c(eltuieli eligibile si neeligibile' se vor pre&enta devi&e pe obiect separate' (pe categorii de c(eltuieli eligibile si neeligibile . Nu sunt permise atat c(eltuieli eligibile cat si neeligibile in cadrul cap. !.1. , Constructii si instalatii fara a se detalia pe devi&e pe obiect lucrarile corespun&atoare spatiilor/instalatiilor ce se vor e$ecuta. "entru restul subcapitolelor aferente cap. ! se vor preci&a care sunt ec(ipamentele' utila#ele/monta#ul care sunt neeligibile. 6n estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in 5a&a de date de preturi pe de site/ul +"DR" si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect' identificate in ba&a. 6n situatia in care valorile bunurilor/servciilor nu se incadrea&a in limitele din 5a&a de date de preturi' se vor atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de 1..111 *0R si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii care se incadrea&a intre 11.111 *0R si 1..111 *0R. ?a ofertele de servicii' se vor mentiona si tarifele orare. Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea re&onabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici% / sa fie datate' personali&ate si semnate/ sa contina detalierea unor specificatii te(nice minimale s; con)in; pre)ul de ac(i&i)ie pentru bunuri/servicii Atentie8 $! #o%!ru$ ererii #e .in!nt!re "or .i !t!%!te nu(!i p!-ini$e re$e"!nte #in o.erte$e re%pe ti"e6 uprin1!n# pretu$6 .urni1oru$ %i !r! teri%ti i$e te0ni e !$e 2unu$ui6 #et!$i!te $! pun tu$ 3+= #e (!i %u% *(!/i( 2-3 p!-ini'o.ert!,+ Se va atasa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la ba&a intocmirii bugetului indicativ astfel incat sa poata fi verificata re&onabilitatea preturilor. 7

"entru lucrari' proiectantul va declara sursa de preturi folosita' printr/o declaratie semnata si stampilata care va fi atasata la studiul de fe&abilitate. Atentie> 6n ca&ul proiectelor care includ %i in"e%titii !re !u #rept % op i(p$e(ent!re! noi$or pro"o :ri' solicitantul completea&a% a un buget indicativ cuprin&and c(eltuielile aferente nu(!i pentru ! e! p!rte #in in"e%titie !re !re #rept % op i(p$e(ent!re! noi$or pro"o !ri. 6nvestitiile care au drept scop implementarea noilor provocari sunt investitiile pentru producerea si utili&area energiei regenerabile' producerea de bioga& utili&End deCeuri organice (energia obtinuta va fi folosita numai la nivelul unitatii de productie ' investitii pentru imbunatatirea prelucrarii si comerciali&arii produselor lactate si investitii pentru stocarea si tratamentul apelor re&iduale. un buget indicativ cuprin&and c(eltuielile aferente celorlalte tipuri de investitii (cu e$ceptia partii de investitie care are drept scop implementarea noilor provocari un buget indicativ care totali&ea&a bugetul a F b .

b c

Se vor considera c(eltuieli eligibile' mi#loacele de transport speciali&ate care transport; numai un anumit tip de materii prime/m;rfuri adecvate activit;ii descrise =n proiect' urm;toarele% / +utocisterne'

/ / /

+utoi&oterme (prev;&ute cu i&olaie termic; a pereilor' dar f;r; agregat frigorific' fiind folosite pentru transportul m;rfurilor alimentare ' +utoi&oterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate '

<i#loace de transport animale' C(eltuielile cu orice alt mi#loc de transport nu sunt considerate eligibile. <+ Fin!n9!re! in"e%ti9iei Din valoarea total; a investi)iei de GGGGG..G..*uro' a#utorul public nerambursabil este de GGGGGGG..*uro. 0entru a se &eri"ica incadrarea c2eltuielilor eligi!ile din !uget in limitele pre&a3ute in "isa masurii se &a utili3a cursul de sc2im! Euro/lei pu!licat pe pagina 7e! a 8ancii Central Europene 777.ec!.int/inde#.2tml de la data intocmirii Studiului de 9e3a!ilitate. Curs Euro / leu ..din data de.... Procent finantare publica = .% C0e$tuie$i e$i-i2i$e Euro A)utor pu2$i ner!(2ur%!2i$ Sur%e$e #e .in!nt!re pentru o(p$et!re! ne e%!ru$ui #e .in!nt!re #in !re8 9 C0e$tuie$i nee$i-i2i$e Euro Tot!$ Euro

/ autofinantare / imprumuturi TOTAL PROIECT "rocentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa te(nica a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant. "entru proiectele cu finantare publica mai mare de .1A din valoarea eligibila' se va motiva solicitarea procentului. 7+ D!te pri"in# .or9! #e (un : 8 9.1 >otal personal e$istent GGGGGGGGG.. din care personal de e#ecu,ie :::::::::.. 9. 2 *stim;ri privind for)a de munc; ocupat; prin reali&area investi)iei ?ocuri de munc; nou/create GGGGGGGGG.. 9.3 Responsabil legal (nume' prenume' functie in cadrul organi&atiei' studii si e$perienta profesionala ' relevante pentru proiect II+ P:r9i$e #e%en!te / "lan de amplasare =n &on; (1%2..111/1%..111 / "lan general (1%..111/1%.11 / "lan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati' surse de apa si receptori ape u&ate (1%1.111/ 1%.11 / "lanuri de ar(itectur; / planurile nivelurilor'. / "lanul de amplasare a utila#elor pe flu$ul te(nologic D! ! %o$i it!ntu$ i%i propune ! obiectiv specific mbuntirea veniturilor ntreprinderilor spri!inite prin cre"terea valorii adugate a produselor agricole# 6 "! o(p$et! Ane/e$e B * nu(!i %0eeturi$e ?Pro-no1! "enituri$or@6 APro-no1! 0e$tuie$i$or@ %i AProie ti! ontu$ui #e pro.it %i pier#ere@6 pentru per%o!ne )uri#i e, %!u Ane/e$e C *nu(!i %0eet-u$ AIn !%!riBp$!ti Anii1-; pro-no1!@6 pentru per%o!ne .i1i e !utori1!te6 intreprin#eri in#i"i#u!$e %i !%o i!tii .!(i$i!$e'intreprin#eri .!(i$i!$e,+ Pentru per%o!ne )uri#i e 8ormula pentru calculul 4+5 este urmatoarea% 4+5 H I(Cifra de afaceri F 4ariatia stocurilor (F pentru C- / pentru D F 4enituri din productia reali&ata pentru scopuri proprii si capitali&ata , (C(eltuieli materiale total F +lte c(eltuieli de e$ploatare J. Solicitantul va calcula 4+5 conform formulei de mai sus' utili&and datele din proiectia contului de profit si pierdere' calculul se face pe total an anali&at (pentru anul 1 anterior depunerii proiectului si pentru anii 1/. de functionare pe fiecare an in parte .

Obiectivul specific este indeplinit in situatia in care valoarea 4+5 este po&itiva si a crescut fata de anul anterior depunerii proiectului si pastrea&a o evolutie cel putin liniara pe perioda celor cinci ani de funtionare' iar pentru proiectele de investitii noi este indeplinit si in situatia in care 4+5/ul este po&itiv si are o evolutie cel putin liniara pe perioada de progno&a anali&ata. Pentru per%o!ne .i1i e !utori1!te6 .!(i$i!$e'intreprin#eri .!(i$i!$e intreprin#eri in#i"i#u!$e %i !%o i!tii

8ormula pentru calculul 4+5 este urmatoarea% 4+5 H (6ncasari din activitatea agricolaF6ncasari din activit;)i productive' prest;ri servicii , "lati pentru desf;Curarea activit;)ilor productive Solicitantul va calcula 4+5 conform formulei de mai sus' utili&and datele din ane$a C' s(eet/ul K6ncasariLplati +nii1/. progno&aM si se calculea&a pe total an anali&at pentru anii 1/. de functionare pe fiecare an in parte. Obiectivul specific este indeplinit in situatia in care valoarea 4+5 este po&itiva si pastrea&a o evolutie cel putin liniara pe perioda celor cinci ani de funtionare. "entru demonstrarea cresterii viabilitatii economico/financiare' on#itie o2$i-!torie pentru imbunatatirea perfomantei generale a e$ploatatiilor agricole' se vor completa +ne$ele 5 (pentru persoane #uridice sau +ne$ele C (pentru persoane fi&ice autori&ate' intreprinderi individuale si asociatii familiale/intreprinderi familiale .

III+Proie tii .in!n i!re %i in#i !tori .in!n i!ri *Ane/e$e B pentru per%o!ne$e )uri#i e %i Ane/e$e C pentru per%o!ne$e .i1i e !utori1!te6 intreprin#eri in#i"i#u!$e %i !%o i!tii$e .!(i$i!$e'intreprin#eri .!(i$i!$e, pentru in#ep$inire! o2ie ti"u$ui #e crestere a viabilitatii economice Proie tii .in!n i!re per%o!ne )uri#i e *Ane/e B, 1+1+ 1+2+ 1+3+ 1+5+ 1+;+ 1+<+ Pro-no1! "enituri$or Pro-no1! 0e$tuie$i$or Proie ti! ontu$ui #e pro.it %i pier#ere Bi$!nt %inteti pre"i1ion!t F$u/ #e nu(er!r In#i !tori .in!n i!ri

ATENTIE8 S0eeturi$e ?Pro-no1! "enituri$or@- Ane/! B16 ?Pro-no1! 0e$tuie$i$or@ - Ane/! B26 ?CPP@- Ane/! B3 6 ?Bi$!nt@ - Ane/! B56 ?FN An 1-;@ - Ane/! B=6 ?In#i !tori@- Ane/! BC6 uprin# pro-no1e pe o perio!#! #e in i !ni #e $! #!re! in e/p$ot!re ! in"e%titiei #in proie t6 re%pe ti" #e $! .in!$i1!re! in"e%titiei + S0eeturi$e ?FN An 1I@- Ane/! B;6 ?FN An 3

2I@ - Ane/! B<6 ?FN An 3I@ - Ane/! B7 %e re.er! $! perio!#! #e i(p$e(ent!re ! proie tu$ui *#e (!/i( trei !ni,+ Proie tii .in!n i!re per%o!ne$e .i1i e !utori1!te6 intreprin#eri in#i"i#u!$e %i !%o i!tii$e .!(i$i!$e'intreprin#eri .!(i$i!$e *Ane/e C, 2+1 Pro-no1! in !%!ri$or %i p$!ti$or pentru !nii 16 2 %i 3 #e i(p$e(ent!re 2+2 Pro-no1! in !%!ri$or %i p$!ti$or !nii 1-; #e pre"i1iune 2+3 In#i !tori .in!n i!ri PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII PROIECTIILOR FINANCIARE "R*C6@+R6?* D* <+6 BOS S0N> +8*R*N>* +N*N*?OR 5 Atentie8 pro-no1e$e "or .i into (ite pornin# #e $! %itu!tii$e .in!n i!re #in !nu$ !nterior #epunerii proie tu$ui> 1+1 Pro-no1! "enituri$or Se &a completa 5ne#a 81 ;0rogno3a &eniturilor si e&olutia capacitatii de productie < cu &an3arile cantitati&e si &alorice pre&i3ionate trimestrial in primii doi ani de acti&itate dupa care anual. 4n cadrul acestei sectiuni se detalia3a pre3umtiile (pentru o mai !una intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la !a3a reali3arii pre&i3ionarii = - gradul de utili3are a capacitatii de productie si modul cum e&oluea3a acesta in timp se &a preci3a productia "i3ica e#istenta si productia "i3ica estimata in urma reali3arii in&estitiei - corelarea dintre &an3arile pre&i3ionate* gradul de utili3area a capacitatii de productie si precontracte/contracte de &an3are inc2eiate/in curs de a "i inc2eiate - modul in care au "ost pre&i3ionate celelalte &enituri progno3ate Se &or detalia &eniturile o!tinute din alte tipuri de acti&itati decat cea la care se re"era proiectul. (in ca3ul in care solicitantul o!tine &enituri si din alte acti&itati decat cea descrisa prin proiect) Pro-no1! 0e$tuie$i$or Se &a completa 5ne#a 82 ;0rogno3a c2eltuielilor si e&olutia capacitatii de productie < cu &alorile pre&i3ionate pe categorii de c2eltuieli trimestrial in primii doi ani de acti&itate dupa care anual. 4n cadrul acestei sectiuni se detalia3a pre3umtiile (pentru o mai !una intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la !a3a reali3arii pre&i3ionarii = % urmariti corelarea in"ormatiilor "urni3ate aici cu cele mentionate in celelalte sectiuni ale studiului % corelarea dintre c2eltuielile pre&i3ionate* gradul de utili3area a capacitatii de productie si precontracte/contracte de cumparare inc2eiate/in curs de a "i inc2eiate 11

1+2

% modul in care au "ost pre&i3ionate "iecare categorie de c2eltuiala % orice alte in"ormatii care au stat la !a3a pre&i3ionarii sau in"luentea3a pre&i3ionarea c2eltuielilor si au in"luenta rele&anta Se &or &or detalia c2eltuielile a"erente altor tipuri de acti&itati decat cea la care se re"era proiectul. (in ca3ul in care solicitantul o!tine &enituri si suporta c2eltuieli din alte acti&itati decat cea descrisa prin proiect) 1+3 Proie ti! ontu$ui #e pro.it %i pier#ere 4n coloana 5n 0 se &or completa cu &alorile e#istente in ultimul cont de pro"it si pierdere inc2eiat de societate ane#at la cererea de "inantare (in ca3ul in care solicitantul este in"iintat in anul in curs aceasta coloana nu se completea3a) Se &a completa ane#a 83 randurile a"erente = 12 ;>enituri 9inanciare <* 13 ; C2eltuieli pri&ind do!an3ile <(atat pentru creditul ce urmea3a a "i contractat pentru co%"inantarea in&estitiei din proiect (daca este ca3ul)* cat si pentru soldul creditelor/leasingurilor/altor datorii "inanciare anga$ate)* 14 ; 5lte c2eltuieli "inanciare <* 18; 4mpo3it pe pro"it/ci"ra de a"aceri <$ restul randurilor "iind preluate automat din ane#ele 81 si 82. Se &or "ace mentiuni pri&ind &alorile pre&i3ionate si se &or corela cu alte in"ormatii (e#emplu = c2eltuielile pri&ind do!an3ile). Bi$!nt %inteti pre"i1ion!t Se &or "ace preci3ari pri&ind ipote3ele luate in considerare in procesul de pre&i3ionare a posturilor din !ilant. Se &a completa 5ne#a 84 cu &alorile progno3ate ale posturilor din !ilant a&and in &edere urmatoarele= - in coloana 5n 0 se &or completa cu &alorile e#istente in ultimul !ilant inc2eiat de societate ane#at la cererea de "inantare (in ca3ul in care solicitantul este in"iintat in anul in curs aceasta coloana nu se completea3a) - &alorile acti&elor imo!ili3ate noi ac2i3itionate se &or adauga la cele e#istente (daca este ca3ul)* din acestea se scad &alorile acti&elor imo!ili3ate &andute in perioada respecti&a - &aloarea amorti3arii cumulate a"erenta acti&elor imo!ili3ate e#istente* la care se adauga amorti3area calculata pentru acti&ele imo!ili3ate noi ac2i3itionate (se &a corela cu &aloarea c2eltuielilor cu amorti3arile pre&a3ute in contul de pro"it si pierdere) - &aloarea stocurilor (materii prime* materiale* produse "inite*etc.) &a "i corelata cu speci"icul acti&itatii des"asurate (durata procesului de "a!ricatie* etc.) si alte elemente considerate rele&ante. - casa si conturi la !anci se preia &aloarea re3ultata in 9lu#ul de numerar a"erent aceleiasi perioade din linia S - datorii ce tre!uie platite intr%o perioada de pana la un an ' se pre&i3ionea3a in "unctie de termenele de plata ale "urni3orilor* de creditele pe termen scurt pre&i3ionate prin "lu#ul de numerar* &aloarea datoriilor "iscale si la asigurarile sociale a"ernete acti&itatii. - datorii ce tre!uie platite intr%o perioada mai mare de un an ' se pre&i3ionea3a in "unctie de soldul si gra"icul de ram!ursare a creditelor pe termen mediu si lung primite (daca este ca3ul)* de soldul si gra"icul de plata a datoriilor 11

1+5

1+;

reesalonate(daca este ca3ul) se &or e&identia de asemenea datoriile catre actionari/asociati* leasingurile* datoriile catre alte institutii "inanciare. su!&entii pentru in&estitii % se inscriu soldul e#istent /pre&i3ionat (daca este ca3ul) si incasarile primite prin programul 9E56R capitalurile proprii ' se inscriu sumele re3ultate ca urmare a ma$orarilor de capital social pre&a3ute* re3ultatul e#ercitiului (acesta se reparti3ea3a ca di&idende si re3er&e la alegere* cota reparti3ata la re3er&e urmand sa "aca parte din re3er&e in anul urmator)* re3er&ele de$a constituite si alocarile suplimentare din re3ultatul e#ercitiului "inanciar precedent se &a urmari corelarea datelor introduse cu cele e#istente in contul de pro"it si pierdere si "lu#ul de numerar

F$u/ #e nu(er!r Se &or completa ane#ele cu datele pri&ind "lu#urile de numerar a"erente proiectului pe perioada implementarii (ane#ele 85* 8) si 8/(&e3i atentionarea de mai $os) des"asurate lunar) si pentru o perioada de 5 ani (ane#a 88) dupa implementarea proiectului. 4n cadrul acestei sectiuni se detalia3a pre3umtiile (pentru o mai !una intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la !a3a reali3arii pre&i3ionarii = % se &a urmari corelarea dintre "lu#urile pre&i3ionate ca intrari si iesiri cu celelalte sectiuni % atentie la randul ; 6isponi!il de numerar la s"arsitul perioadei < acesta nu poate "i negati& in nici una din lunile de implementare si nici in anii de pre&i3iune ? % orice alte in"ormatii care au stat la !a3a pre&i3ionarii sau in"luentea3a pre&i3ionarea elementelor "lu#ului de numerar si au in"luenta rele&anta

Atentie8 Dur!t! (!/i(: #e e/e u9ie ! in"e%ti9iei o.in!n9!t: #in FEADR e%te #e 3 !ni #e $! #!t! Dn 0eierii ontr! tu$ui #e .in!n9!re %i prin e/ ep9ie6 pentru in"e%ti9ii$e Dn ! 0i1i9ii$e %i(p$e .:r: $e!%in- .in!n i!r #e uti$!)e6 in%t!$!9ii6 e 0ip!(ente &i #ot:ri noi6 #e (i)$o! e #e tr!n%port %pe i!$i1!te6 %t!2i$ite prin pro e#ur! %i (ention!te in E0i#u$ %o$i it!ntu$ui %i in SF6 #ur!t! (!/i(: #e e/e u9ie e%te #e 2 !ni+ 1+< In#i !tori .in!n i!ri 0e !a3a datelor o!tinute din progno3ele e"ectuate se &or calcula indicatorii care &or rele&a sustena!ilitatea si &ia!ilitatea in&estitiei ce urmea3a a "i promo&ata. @oate progno3ele &or "i calculate pentru o perioada de 5 ani* dupa "inali3area in&estitiei* in preturi constante. %ncadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de &.P.'.(.P. )mentionate atat in aceasta sectiune a *tudiului de fe+abilitate$ cat si in &ne,a -. din cererea de finantare/ se va evalua pentru anii 0$ 1$ 2 si 3 de la data finali+arii investitiei si respectiv pentru anii 453 pentru proiectele aferente masurii 404. )in ca+ul investitiilor privind infiintarea de plantatii$ proiectiile se vor face din anul in care se obtine productie/venituri conform te6nologiilor de productie si a specificului proiectului/. Mo#u$ #e !$ u$ %i 2!re(uri$e $i(it! !re tre2uie re%pe t!te %unt ur(!to!re$e= 12

1+ 4aloarea investitiei (46 F valoarea totala a proiectului fara 78&$ se preia din bugetul poiectului+ 2+ 4eniturile din e$ploatare (4e F veniturile reali+ate din activitatea curenta$ conform obiectului de activitate al solicitantului. *e calculea+a pornind de la fi+ic )cantitati de produse$ volumul productiei$ servicii/ in9nd cont de preuri/tarife pe unitatea de msur difereniat pentru fiecare obiect de activitate. *e preiau valorile din &ne,a -4 : Progno+a 8eniturilor ; randul : 7otal venituri din e,ploatare ; aferente perioadelor respective )7otal &n4$ $ 7otal &n 3/. 3+ C(eltuieli de e$ploatare (Ce H c6eltuielile generate de derularea activitii curente. *unt c6eltuielile aferente veniturilor din e,ploatare "i se calculea+ n functie de domeniul de activitate si de consumurile specifice. *e preiau valorile din &ne,a -0 : Progno+a C6eltuielilor; randul : C6eltuieli pentru e,ploatare 5 total; aferente perioadelor respective )7otal &n4$ $ 7otal &n 3/.

5+ Rata re&ultatului din e$ploatare (rRe - trebuie s; fie minim 11A din 4e. (e+ultatul din activitatea curent )(e/ se calculea+< Re H 4e , Ce G tre2uie %: .ie po&itiv' iar rata re&ultatului din e$ploatare trebuie sa fie minim 11A din veniturile din e$ploatare pentru anii evaluati (ata re+ultatului din e,ploatare )r(e/ se calculea+a dupa formula <
rRe = Re 111 >e

;+ Durata de recuperare a investitiei (Dr , trebuie s; fie ma$im 12 ani Este un indicator ce e,prima durata de recuperare a investitiei )e,primat n ani/. *e calculea+a astfel <
6r = >4 ( 9lu# L net L actuali3at + 9lu# L e$p loatare L actuali3at / 12
. 12 1 7

=nde< Se on%i#er! ! in !nii <-12 !%0-.$oH-uri$e #in e/p$o!t!re %unt e-!$e u !%0-.$oH-u$ #in e/p$o!t!re #in !nu$ ;+ <+ Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc - trebuie s; fie minim .A pentru anii evaluatiI Se !$ u$e!1! !%t.e$ 8
rRc = 9lu# L e$p loatare 111 >4

13

7+ R!t! ! operirii prin .$u/u$ #e nu(er!r *RAFN, G tre2uie %! .ie J162 ' pentru anii evaluati (&>? A 9lu# de numerar din e#ploatare / (do!Bn3i C pl+,i leasing C ram!ursarea datoriilor) Se preiau din ta!elul "lu#urilor de numerar pentru perioada de progno3a 5ne#a 88 randul 0 ; 9lu# de numerar din acti&itatea de e#ploatare < care se imparte la randul C ; @otal iesiri de lic2iditati prin "inantare <. =+ Rata indatorarii pe termen mediu si lung (r 6 / tre2uie %: .ie ma$imum 71A pentru anii evaluati Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.
r4 = @6i 111 @5i

unde < 7'i= total datorii pe termen mediu si lung in anul i @ 7&i= total active in anul i @ C+ R!t! #e ! tu!$i1!re G este #e =K6 "olosita pentru actuali3area "lu#urilor de numerar &iitoare. unde% r este rata de actuali3are egala cu 8D (rArata do!Bn3ii de re"inan,are 8CE (4D) C mar$a de risc pe ,ar+ (4D) e&aluat+ de c+tre 5gen,ie ca &aloare medie 1i care &a "i ree&aluat+ pe m+sur+ ce condiiile pietei monetare europene se sc2im!+* se impune introducerea unei apro#im+ri unitare) 1L+ V!$o!re! ! tu!$i1!t! net!*VAN, G tre2uie %! .ie po1iti"!I *ste calculata astfel8 . 12 9E i 9E i e$p lt >5E = + >4 i (1 + r i i =1 (1 + r ) i =7 9Ei H "lu# de lic2iditati net din anul i 9Ei e#plt A "lu# de lic2iditati din e#ploatare din anul i >4 A &aloarea in&estitiei 11+ Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul S ' din ane$a 52 O 8lu$ de numerar P trebuie sa fie po&itiv in anii de previ&ionare evaluati *e preiau valorile din randul * din &ne,a -A aferente perioadelor respective )7otal &n4$ $ 7otal &n 3/. In ! e!%t! p!rte ! %tu#iu$ui #e .e1!2i$it!te %e "or !t!%! %0eet-uri$e #in %e tiune! e ono(i ! G Ane/! B1 $! Ane/! BC - ! ererii #e .in!nt!re into (ite pentru intre!-! ! ti"it!te ! %o$i it!ntu$ui *! ti"it!te! urent! %i ! ti"it!te! "iito!re6 in $u%i" proie tu$,+ 1!

"R*C6@+R6?* D* <+6 BOS S0N> +8*R*N>* +N*N*?OR C 2+1 Pro-no1! in !%!ri$or %i p$!ti$or pentru !nii 16 2 %i 3 #e i(p$e(ent!re Se &or completa ane#ele C1* C2 si C3(&e3i atentionarea de mai $os) cu datele pri&ind "lu#urile de numerar (incasari/plati) a"erente acti&itatii agricole/ producti&e /prestari ser&icii* precum si cu cele a"erente acti&itatii de in&estitii si "inantare. 6etalierea se "ace pe luni de implementare. 5tentie la randul ; 6isponi!il de numerar la s"arsitul perioadei < acesta nu poate "i negati& in nici una din lunile de implementare? Atentie8 Dur!t! (!/i(: #e e/e u9ie ! in"e%ti9iei o.in!n9!t: #in FEADR e%te #e 3 !ni #e $! #!t! Dn 0eierii ontr! tu$ui #e .in!n9!re %i prin e/ ep9ie6 pentru in"e%ti9ii$e Dn ! 0i1i9ii$e %i(p$e .:r: $e!%in- .in!n i!r #e uti$!)e6 in%t!$!9ii6 e 0ip!(ente &i #ot:ri noi6 #e (i)$o! e #e tr!n%port %pe i!$i1!te %t!2i$ite prin pro e#ur! %i (ention!te in E0i#u$ %o$i it!ntu$ui %i in SF6 #ur!t! (!/i(: #e e/e u9ie e%te #e 2 !ni+ 2+2 Pro-no1! in !%!ri$or %i p$!ti$or !nii 1-; #e pre"i1iune Se &a completa ane#a C4 cu datele pri&ind "lu#urile de numerar (incasari/plati) a"erente acti&itatii agricole/ producti&e /prestari ser&icii* precum si cu cele a"erente acti&itatii de in&estitii si "inantare. 6etalierea se "ace pe "iecare an de pre&i3iune. 5tentie la randul ; 6isponi!il de numerar la s"arsitul perioadei < acesta nu poate "i negati& in nici unul din anii de pre&i3iune? 2+3 In#i !tori .in!n i!ri &7E?7%E< %ncadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de &.P.'.(.P. )mentionate atat in aceasta sectiune a *tudiului de fe+abilitate$ cat si in &ne,a C3 din cererea de finantare/ se va evalua pentru anii 0$ 1$ 2 si 3 de la data finali+arii investitiei si respectiv pentru anii 453 pentru proiectele aferente masurii 404. )in ca+ul investitiilor privind infiintarea de plantatii$ proiectiile se vor face din anul in care se obtine productie/venituri conform te6nologiilor de productie si a specificului proiectului/. 4ndicatorii se calculea3a in mod automat* cu e#ceptia >alorii in&estitiei care se preia din 8ugetul 4ndicati&. Li(ite$e in#i !tori$or !re tre2uie re%pe t!te %unt ur(!to!re$e8 1. 4aloarea investitiei (46 F valoarea totala a proiectului fara 78&$ se preia din bugetul poiectului+ 2. Durata de recuperare a investitiei (Dr , trebuie s; fie ma$im 12 ani Este un indicator ce e,prima durata de recuperare a investitiei )e,primat n ani/. 1.

3. R!t! ! operirii prin .$u/u$ #e nu(er!r *RAFN, G tre2uie %! .ie J162 ' pentru anii evaluati !. V!$o!re! ! tu!$i1!t! net!*VAN, G tre2uie %! .ie po1iti"! .. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul 71 din ane$a C! O 8lu$ de numerar P trebuie sa fie po&itiv in anii de previ&ionare evaluati. In ! e!%t! p!rte ! %tu#iu$ui #e .e1!2i$it!te %e "or !t!%! %0eet-uri$e #in %e tiune! e ono(i ! G Ane/! C1 $! Ane/! C; - ! ererii #e .in!nt!re into (ite pentru intre!-! ! ti"it!te ! %o$i it!ntu$ui *! ti"it!te! urent! %i ! ti"it!te! "iito!re6 in $u%i" proie tu$,+

17