Tânărul Stalin - un Al Capone din Caucaz

Stalin, în 1912, în Sankt Petersburg; fotografie din arhivele poliţiei imperiale ţariste

Stalin. în Sankt Petersburg. fotografie din arhivele poliţiei imperiale ţariste Stalin. în 1908. în 1912. fotografie din arhivele poliţiei imperiale .

katerina !iuka"vili. mama lui Stalin. pe #are liderul sovieti# a refu$at s% o mai vad% în#ep&nd #u 19'0 .

lilueva. printre greii partidului bol"evi#.Stalin în 191(. iar +adia s*a sinu#is în 19'2 . dis#ret.)ei doi s*au #%s%torit în 1919. +adia . spre o po$iţie #heie în ierarhie )ea de*a doua soţie a lui Stalin. pe #&nd î"i #roia drum.

os#ova. la . în 19'' .Stalin "i fii#a sa Svetlana .lilueva.

)elebrit%ţi ale istoriei G=SS pre#um 1alinin..Har șeful lor suprem. #uprinde 22 de volume.ontefiore demonstrea$% #% a#ei poliţiști nu erau oameni normali.Pe unii dintre a#ești #opii. va muri de tifos la v&rsta de 22 de ani în anul 190(. 4așa !iukașvili va #rește #a un b%iat timid. #are apar a#um #a oameni #omplet deran@aţi mintal și de o promis#uitate de neimaginat.sunt demas#aţi a#um #a afemeiaţi in#urabili.##esul istori#ilor la a#este dosare ale lui :eria este în #ontinuare inter$is de #%tre autorit%ţile rusești din #onsiderente neelu#idate în#%- . vi#time ale a#estui pedofil. Stalin a fost au$it e8#lam&nd9 0:%iatul %sta ni#i s% trag% #a lumea nu e în stare. pe alţii i*a ignorat #omplet.utorul e8pli#% prin a#este detalii de #e Stalin a tolerat at&ta promis#uitate în @urul s%u.lilueva..7a arestarea a#estora s*au f%#ut liste am%nunţite #u #e anume s*a des#operit la per#he$iţia biroului a#estora de la 7ubianka.2. #el mai șo#ant #a$ este al unei minore de 1' ani. pe 2B iunie 19A'. sedus% de Stalin pe atun#i în v&rst% de '< de ani. re$ultat un fiu menţionat în biografia di#tatorului s#ris% de ssad :eD în anul 19'1.Stalin.3iul re$ultat din a#east% #%s%torie. katerina 01ato2 Svanid$e. 4așa #ade pri$onier la nemţi. /oroșilov.)a s% nu mai pomenim de șefii poliţiei se#rete.5n familia buni#ilor materni din 6setia./iaţa de familie a lui Stalin Prima lui soţie. >enrik 4agoda. mai ales de fraţii s%i vitregi re$ultaţi din a doua #%s%torie a lui Stalin #u +adia . în anul 19AB. 1irov et#.#est #a$ a st&rnit un mare s#andal. dar a fost salvat de medi#i.ontefiore a identifi#at e8istenţa unor #opii din flori f%#uţi de Stalin #u alte femei din Siberia unde el s*a aflat în e8il.2 ?up% doi ani de pri$onierat. toţi b%ieţi.Sebag ./a fi îndr%git de toţi #ei #are l*au #unos#ut. 4așa va fa#e prima în#er#are de sinu#idere tr%g&ndu*și un glonte în #ap. în urma unei an#hete se#rete efe#tuate de 1!: dup% moartea lui Stalin.?in a#east% an#het%.29(F. fiind #alifi#at de poliţia ţarist% la timpul respe#tiv drept un viol #alifi#at #ontra unei minore Epag. t%#ut și as#ult%tor. din Curuhansk. lista #omplet% a a#estor #opii din flori.5n iulie 19<1. arun#&ndu*se în gardul de s&rm% ghimpat% prin #are tre#ea #urent ele#tri#.Simpla le#tur% a a#estor liste menţionate de Sebag .?osarul de an#hetare a lui :eria dup% arestarea sa. era la #urent #u promis#uitatea a#estora și a tolerat*o.5n perioada interbeli#%..!eneralul 1!: Serov i*a pre$entat lui >ruș#iov. 4așa se va sinu#ide în 19<'. 4akov 04așa2 !iukașvili va fi abandonat de Stalin la moartea lui 1ato și #res#ut de rudele soţiei sale. #u numeroase nume de femei și fete minore. aflat a#olo în e8il. #are își re#rutau vi#timele din #orpul de balet al Ceatrului :alșoi din . #&nd a a@uns st%p&nul 1remlinului. H-/.>itler i*a propus lui Stalin s%*l elibere$e pe feldmareșalul von Paulus #%$ut pri$onier la Stalingrad în s#himbul lui 4așa.5n lag%rul de pri$onieri de la Sa#hsenhausen. 4așa este re#unos#ut de generalul /lasov #are tre#use de partea hitleriștilor #u întreaga divi$ie pe #are o #omanda în #adrul .rmatei =oșii.=%spunsul lui Stalin a fost prompt și la#oni#9 0 u nu s#himb un mareșal #u un soldat. +ikolai He@ov sau 7avrenti :eria.. pe nume 7idia Pereprîghina.os#ova. f%r% #a na$iștii s% știe #ine este tat%l lui. Stalin i*a a@utat dis#ret.7a au$ul a#estei tentative de sinu#idere.

înaintea autoe8patrierii sale în =usia ţarist%. Stalin a fost e!trem de vigilent "n a #loca din fa$ă orice "ncercare de cercetare.)ititorul #are are r%bdarea și #urio$itatea s% par#urg% metodi# a#ele ultime șase pagini ale #%rţii de faţ% r%m&ne siderat. tratea$% la#oni# anii de tinereţe petre#uţi în !eorgia natal% de #%tre di#tatorul sovieti#. până la decesul fulgerător din martie 195 . =usia ara p%m&ntul #u plugul de lemn.7umea se întreab% de unde a pro#urat autorul at&tea detalii intime și mai ales at&tea fotografii uni#atJ =%spunsul este dat în ultimele șase pagini #are #uprind sute de nume și prenume ale oamenilor din toate #olţurile lumii #are au furni$at detalii și fotografii inedite din tinereţea lui 6sip !iukașvili. #are au p%strat #u m&ndrie de la buni#ii lor do#umente. ultima carte a lui Se#ag &ontefiore.Sunt a#olo nu numai nume georgiene "i rusești. de la moștenitori de a treia generaţie.)&nd Stalin a murit. -Stalin Tânăr. !eorgia9 Sandra și . da#% o #er4n gangster pur $i simplu ste evident faptul #% autorul #%rţii a benefi#iat masiv de #on#ursul și prietenia familiei pre$idenţiale a !eorgiei în #ole#tarea at&tor i$voare de informaţii privind tinereţea gru$in% a lui Stalin.. ţara sa era #ea mai mare superputere a lumii . Sebag .)artea de faţ% pre$int% în #ele <<2 de pagini numai anii de tinereţe ai lui 6sip !iukașvili în )au#a$. documentare $i pu#licare a #iografiei sale din tinereţe.5n mod ferm și in#ontestabil. publi#ate p&n% a$i. #are atest% parti#iparea lor dire#t% la istoria stalinist% a !eorgiei sovieti#e și l*au #unos#ut pe 6sip !iukașvili înainte de a*și lua numele #onspirativ de StalinHstori#ii o##identali g%ses# în a#east% #arte unele e8pli#aţii la de#laraţia f%#ut% de premierul Kinston )hur#hill9 0)&nd Stalin a venit la putere. care ar fi putut aduce atingere #iografiei oficiale a dictatorului de mai târziu% Su# acest aspect. pu#licată la editura &cArt'ur ( Compan) din Toronto.ihail Saakașvili..#est fapt este admis de s#riitori #onsa#raţi. pre#um profesorul universitar =obert Servi#e din . cu titlul *+oung Stalin.utorul s#rie #% președintele !eorgiei a emis un de#ret pre$idenţial pentru admiterea sa în arhivele se#rete ale !eorgiei f%r% de #are #usto$ii arhivelor au refu$at s%*l primeas#% pe autor.. #are au #er#etat o viaţ% întreag% istoria G=SS*ului și sunt #unos#uţi în 6##ident drept kremlinologi. #i provin de la toate etniile din #ele patru #olţuri ale lumii.Toată viaţa sa.ontefiore s*a impus drept biograful o##idental #el mai bine do#umentat despre viaţa lui Stalin.nglia sau =obert )onIuest din SG. în#ep&nd #u familia pre$idenţial% a ţ%rii sale natale. #a 0#ei2 #are deţin detalii inedite.Prima surpri$% pe #are o adu#e a#east% #arte este lista detaliilor total inedite #are fa# din a#east% biografie o premier% absolut% la s#ar% mondial%.Și mai efi#a#e a fost îns% invitaţia f%#ut% publi#ului georgian la televi$iunea naţional%. este o premieră mondială pentru că descrie "n detalii cum a devenit gruzinul /sip 0iu1a$vili din /setia dictatorul sovietic 2osif 3issarionovici Stalin din capitala 45SS-ului% Coate lu#r%rile despre Stalin. fotografii sau @urnale #u însemn%ri nepubli#ate. @urnale intime sau memorii nepubli#ate ale #elor #are l*au #unos#ut sau au lu#rat #u Stalin s% le adu#% la )an#elaria pre$idenţial% a !eorgiei #are va garanta anonimatul sursei lor.

faţa br%$dat% de #i#atri#i de la v%rsat de v&nt și. avea un anga@at #u salariu a #%rui uni#% atribuţie era s% asigure plata la timp a sumelor #erute de !iukașvili drept ta8% de prote#ţie. nu ai fi a@uns #e ești ast%$i2- . un brigand și un #riminal de drept #omun. provo#&nd pagube mai mari de#&t ta8a de prote#ţie #erut% anterior. 3lorida. a #%rui fotografie apare în #arte. p%$it #u str%șni#ie at&t de #%tre di#tator. #% fiul ei 6sip a suferit.m mai au$it asta la .7a #are 1eke a r%spuns prompt9 0?a#% nu te b%team. din banii furaţi din spargerea b%n#ilor !eorgieiStalin a fost #ătut crunt de mama sa "n copilărie 7a v&rsta de 80 de ani. infirmitate #are l*a des#alifi#at medi#al de la efe#tuarea servi#iului militar obligatoriu.utorul adaug% a#est am%nunt delo# negli@abil pe lista #omple8elor de inferioritate pe #are le*a avut Stalin de*a lungul vieţii. #&nd avea șase ani. în de#ursul a 29 de ani. 1oba gnatașvili. 1eke !iukașvili.5ntrebat de un @urnalist #e anume l*a impresionat #&nd a dat m&na #u Stalin. sp%rg%tor de b%n#i și es#ro# #alifi#at. ast%$i Cbilisi..lte detalii pe a#east% list% de #omple8e9 degete lipite la un pi#ior.iami.meri#a2. )laude Pepper a r%spuns #% a observat #% nu putea vedea m&na st&ng% a di#tatorului. dou% a##idente are l*au l%sat invalid pentru tot restul vieţii Epag.l )apone de la )hi#ago L superelegant.. r%mas% mai s#urt% de#&t #ea dreapt%.)u alte #uvinte.)u m&na st&ng%. mai ales.?up% a#est avertisment urmau r%piri de persoane din familia patronilor. #are avea întreprinderi petroliere în )au#a$. Ciflis. îmbr%#at #a . la o #onferinţ% de pres% a senatorului demo#rat )laude Pepper #are l*a vi$itat pe Stalin la 1remlin. #artea demonstrea$% #% Stalin a fost v%t%mat psihi# în #opil%rie de pe urma ambilor p%rinţi.:aronul =ots#hild.între#ut% doar de . a s#ris în memorii nepubli#ate p&n% a$i. #eea #e ameri#anii au putut s% fa#% din ţara lor abia în 200 de ani #u trei du$ini de președinţi. mama sa. a#est gru$in a reușit s% fa#% din =usia o superputere mondial%. $vonurile persistente #% era #opil din flori f%#ut de 1eke #u un nobil gru$in.'<F.''F. #&t și de su##esorii lui de p&n% a#um9 înainte de a deveni un #ondu#%tor politi#. el nu putea ridi#a o #eaș#% de #eai Epag. doua surpri$% a #%rţii de faţ% este de$v%luirea se#retului ar$%tor al tinereţii lui Stalin. 6sip !iukașvili a fost un gangster. în#eput prin a estor#a bani de la patronii din )au#a$ #a 0ta8% de prote#ţie2)ine refu$a s% pl%teas#% primea un prim avertisment prin in#endii organi$ate de !iukașvili pe propriet%ţile lor.8ist% fotografii în a#east% #arte #are*l arat% pe 6sip !iukașvili în arhiva poliţiei din #apitala !eorgiei.Pe l&ng% faptul #% era un invalid din pun#t de vedere fi$i#. martori o#ulari au relatat #% Stalin a întrebat*o de #e îl b%tea așa s%lbati# #&nd era #opil..7a ultima înt&lnire avut% de Stalin #u mama sa 1eke în anii 19'0. deoare#e m&ne#a hainei era mai lung% de#&t m&na respe#tiv%7a timpul respe#tiv n*am #re$ut a#est detaliu neverosimil deoare#e f%#ea din Stalin un estropiat fi$i#. #u multiple arest%ri în !ru$ia natal%.

au murit și sunt îngropaţi într* o ţar% str%in%.etehi. +ade@da 1rupskaia s*a adresat :iroului Politi# pentru a re#lama #omportamentul a#elor se#retare Epag.ra fii#a proprietarului unei oţel%rii din sudul G#rainei.1A1F5n primii ani dup% =evoluţia =us% din 191(. primului se#retar de partid din !eorgia9 0+ikolai ?imitrievi#i . a re$umat admirabil într*o propo$iţie #% Stalin și soţul ei 7avrenti au tr%it.akhatad$e în v&rst% de (' de ani este deţinut la în#hisoarea . /asili și Svetlana. la 1arlsbad.artori o#ulari. #a o #onse#inţ%. #u e8#epţia unei surprin$%toare de#i$ii pentru restul vieţii sale9 georgianul !iukașvili a luat de la a#east% 7iudmila Stal numele s%u #onspirativ de Stalin. Hnessa . #&nd era în în#hisoare aștept&ndu*și e8e#uţia.7enin a #onvins*o s% se du#% în )au#a$ mai #ur&nd de#&t în !ermania și ea a a##eptat sugestia.+u a supravieţuit nimi# din prietenia lor. se num%r% și o a#tivist%.7a moartea mamei sale.utorul a in#lus în galeria fotografiilor inedite din a#east% #arte și po$a 7iudmilei Stal din perioada tinereţii eiCot la a#est #apitol. Stalin s*a rev%$ut și #u 7iudmila Stal.S*au rev%$ut în mod #ert în anul 191(.?e reţinut faptul #% 1eke nu știa rusește și.akhatad$e a #%rui viaţ% a salvat*o în anul 19'1. +ina. profesorul de istorie ..(0FCum s-a născut numele Stalin . #are a e8er#itat o evident% influenţ% asupra t&n%rului georgian.rmand s*a îmboln%vit de tifos și #u toate îngri@irile medi#ilor a de#edat a#olo.+umai #% în )au#a$. Hnessa . soţia lui 7enin. potrivit lui Stalin. pe nume 7iudmila Stal. la Cbilisi. #u șase ani mai în v&rst% și o veteran% a în#hisorilor ţariste.Printre numeroasele amante pe #are le*a avut în !eorgia. de#&t prin translatori din gru$in% în rus%. în !ermania. =usia?in anii s%i de ș#oal% la Seminarul Ceologi# din Ciflis.rmand i*a #erut voie lui 7enin s*o lase s% ple#e la b%i. n*au putut s% uite #% 7enin era pe peron într*o asemenea stare în#&t trebuia susţinut de ambele braţe de soţia sa și de alţi apropiaţi- .utorul reprodu#e în #arte urm%toarea telegram% trimis% de la .Hdila lor amoroas% a fost intermitent% întru#&t ea s*a autoe8ilat la Paris. #are erau în gara mos#ovit% la sosirea trenului funerar #e o adu#ea a#as% pe Hnessa .rmand. au mun#it.#easta a lu#rat îndeaproape #u 7enin în e8il și de #&te ori s*a v%$ut #u 7enin în str%in%tate.rmand.utorul a#estei #%rţi a g%sit sursa numelui #onspirativ sub #are 6sip !iukașvili a intrat în istorie. 7enin a avut relaţii amoroase #u se#retarele sale și.5n e8il 7enin s*a impli#at într*o idil% amoroas% pasionant% #u Hnessa .5ţi #er s%*l elibere$i pe b%tr&n și s%*mi #omuni#i re$ultatul2 Epag. 6sip !iukașvili a p%strat o amintire frumoas% unui singur das#%l. o femeie frumoas% m%ritat% #u un bog%taș fran#e$.Soţia lui :eria.?up% #e a a@uns la putere în 191(. prefer&nd s%*l trimit% pe 7avrenti :eria s% se o#upe de înmorm&ntarea lui 1eke. Stalin nu s*a dus la funeralii. n*a putut vorbi #u #opiii lui Stalin. autorul s#rie #% și 7enin avea multe amante la a#tiv.5l #unos# pe a#esta de la Seminar și nu #red #% el repre$int% un peri#ol pentru puterea sovieti#%.os#ova de Stalin.

#a președinţii G=SS. vi$ionar și do#trinar.. sponsorizate din 7afurile lui Stalin ?ubla sedu#ţie a reușit. intrat în istorie sub numele #onspirativ de .7enin avea nevoie de o teorie #are s% ofere idealul autonomiei și dreptul la se#esiune f%r% a*l a#orda în pra#ti#% pe vreunul dintre ele. pre#um mareșalii Mukov și .Cot în a#elași #imitir din Piaţa =oșie se afl% îngropat și sar#ofagul lui Stalin dup% #e a fost s#os din mausoleu la ordinul lui >ruș#iov?in a#east% #arte mai afl%m #% meseria de ba$% și singura o#upaţie legitim% avut% de Stalin a fost #ea de #i$mar.<AF.olotov. #are va fi m&na dreapt% a lui Stalin pentru urm%torii <1 de ani. în anul 1912. al%turi de marile #elebrit%ţi ale statului sovieti#. 1eke.7enin și Stalin au #%$ut de a#ord #% nimi# n*ar trebui s% stea în #alea Statului )entrali$at- .alinovski. mort de t&n%r într*o în#%ierare #u alţi beţivi din 6setia natal% Epag. dar e8trem de ilustrativ9 Hnessa . .r fi r%mas probabil #i$mar tot restul vieţii da#% mama sa.5n a#east% #arte este des#ris% și lansarea $iarului bolșevi# 0Pravda2.l s*a temut #% evreii :und*ului și menșevi#ii georgieni. din @efuirea b%n#ilor din )au#a$.Sunt multe arti#ole s#rise de Stalin și tip%rite în 0Pravda2 sau sub form% de broșuri.)a întotdeauna. /i#tor Caratuta.Gn detaliu minor. deși 7enin a re#unos#ut #% n*ar fi putut s*o fa#% el însuși. fondatorii lui fiind t&n%rul Stalin și /ia#eslav S#riabin.6 bun% parte din finanţarea a#tivit%ţilor politi#e ale lui 7enin din e8il au fost asigurate din banii trimiși de a#est georgian. 4akov Sverdlov.rmand are morm&ntul în Piaţa =oșie în spatele mausoleului lui 7enin. meserie înv%ţat% de la tat%l s%u.șa va a@unge a#esta s% studie$e teologia la Seminarul din Ciflis. de unde va fi e8matri#ulat pentru indis#iplin%. 7eonid :re@nev.+*a venit la birou multe $ile dup% înmorm&ntarea ei. a furat o sum% #onsiderabil% din moștenire pentru a o #heltui pe pi#ior mare înainte de a e8pedia lui 7enin restul banilor2Epag.ar8ismul și problema naţional% este #ea mai #unos#ut% lu#rare s#ris% de Stalinl nu s*a oprit din a edita a#east% lu#rare pe toat% durata vieţii sale. #u a#tivit%ţi #riminale soldate #u nou% arest%ri și opt evad%ri din e8ilul siberian?in le#tura a#estei #%rţi re$ult% faptul #% georgianul 6sip !iukașvili a #&știgat simpatia lui 7enin pe #&nd a#esta se afla în e8il în lveţia.0Mefuirea b%n#ilor nu era singura surs% de finanţare a lui 7enin.7u#rarea a fost un r%spuns la propunerea so#ialiștilor austrie#i înaintat% lui 7enin înainte de revoluţie și numit% de 7enin 0o federaţie austria#% în interiorul Partidului2.. 6sip prefer&nd o viaţ% subteran%.Gnul dintre sedu#%tori. al%turi de personalit%ţi de rang se#und. :eso !iukașvili./isul lui 1eke de a*l vedea preot s*a spulberat.. #are susţineau diverse versiuni de autonomie #ultural% sau #hiar separatism naţional.ihail 1alinin. industriașul S#hmidtActivităţile politice ale lui 6enin.l a ordonat unei pere#hi de bandiţi bolșevi#i s% sedu#% dou% surori retrase #are au moștenit o avere imens% de la un#hiul lor. insubordonare faţ% de profesori și le#turi inter$ise. n*ar fi apelat la a@utorul lui 1oba gnatașvili pentru obţinerea unei burse de studii pentru fiul ei 6sip. vor fa#e Partidul și Hmperiul =us neguvernabil sub bolșevi#i. 7enin era pragmati#.190F. în timp #e soţia lui 7enin a fost in#inerat% și urna ei este #imentat% în $idul 1remlinului.

dup% moartea lui 7enin în 192<Cat%l lui 7ev =osenfeld*1amenev era un inginer bogat #are a #onstruit #alea ferat% :atumi*:aku. în a#tivit%ţile sale #omuniste?eși mai t&n%r.olotov*=ibbentrop--.2((F.?ar în lo# de pa#tul Stalin* >itler. 7ev 1amenev s*a împrietenit #u Stalin. s*a ur#at în avionul preg%tit pentru :eria. 7enin și .#east% do#trin% a naţionalit%ţilor n*a fost s#ris% frumos. în 19<'. da#% Stalin ar fi preferat s% nego#ie$e #u >itler Pa#tul de +eagresiune de la 2' .. viaţ% e#onomi#% și profil psihologi#2.Gn detaliu interesant îl repre$int% de$v%luirea multiplelor #%l%torii internaţionale ale lui Stalin. la /iena et#. dar a avut un fel de subtilitate #are s*a transformat în realitate #&nd Stalin a #reat reţeaua de republi#i unionale #are vor #onstitui G=SS*ul. lo#uies# în diferite p%rţi ale globului--.a r%m&ne relevant% pentru #% de$membrarea G=SS*ului în anul 1991 a permis unor mari republi#i #a G#raina.ugust 19'9. în lo# de von =ibbentrop>itler este înregistrat do#umentar #% s*a de#larat gata s% mearg% personal la .6 posibil% e8pli#aţie este dat% de faptul #% lui Stalin îi era fri#% de avion. pe numele #onspirativ 1amenev.os#ova.:olșevi#ii des#ump%niţi din Petrograd erau #onduși de un t&n%r .eDer Kalla#h. el a intrat în istorie #a Pa#tul . 7a înt&lnirea #u Cruman și )hur#hill de la Potsdam în 19<A.. și ni#iodat% apli#at în pra#ti#% E#u e8#epţia 3inlandeiF.Stalin a definit naţiunea #a fiind9 0o #omunitate de oameni. format% istori#. teritoriu. pe numele #onspirativ . #u #are Stalin va #ondu#e un timp ţara. fost la un pas s% se înt&lneas#% #u >itler. toţi #ondu#%torii bolșevi#i erau în str%in%tate9 0Croţki și :uharin la +eP*4ork. a@uns ministru de 8terne al G=SS și ami# de*al lui +i#olae Citules#u în perioada interbeli#%.. evrei ruși și evrei ameri#ani #are nu se înţeleg între ei. Stalin n*a mai #%l%torit în afara G=SS de#&t pentru #ele dou% înt&lniri #u liderii aliaţi anglo*ameri#ani la Ceheran.artov în lveţia. unit% prin #omunitatea de limb%. sf&rșind în faţa unui pluton de e8e#uţie.os#ova Stalin și*a uimit însoţitorii prin faptul #% în lo# s% ur#e în avionul #are*l aștepta.@uns di#tator la 1remlin. în 19<A. #a s% semne$e Pa#tul de +eagresiune. și la Potsdam. Stalin s*a dus #u un tren blindat.Cot în a#east% perioad% t&n%rul Stalin fa#e #unoștinţ% #u 7ev =osenfeld. iar pe fie#are parte a #%ii ferate erau postaţi la fie#are A00 de metri soldaţi sovieti#iGn alt detaliu pitores# este faptul #% la abdi#area ţarului de la tronul =usiei. #%l%torit la 7ondra și :erlin Eunde s*a înt&lnit #u 7eninF. pe aeroportul din . în 19<'. da#% va fi nevoie. evrei daghestani. efe#tuate sub numele #onspirativ de Hvanovi#i. 7ev. la Sto#kholm Eunde l*a #unos#ut pe strungarul /oroșilovF. stonia și !eorgia s% devin% independente Epag.?espre evrei Stalin se întreba9 0)e fel de naţiune este o naţiune evreias#% #are #onst% din evrei georgieni.7a ple#area sa spre Ceheran. dar a f%#ut greșeala #apital% s%*l patrone$e pe a#esta prin edu#aţia sa aleas% p&n% #&nd a fost prea t&r$iu s*o mai dreag%.și nu a#ţionea$% ni#iodat% împreun% și unitar în timp de pa#e sau r%$boiJ i sunt asimilaţi pentru #% nu au Nun stat stabil "i larg legat de teritoriuO2?reptul la se#esiune a fost oferit în a#east% lu#rare Edar numai în teorieF. la ordinul lui StalinGn alt nume sonor pre$entat în a#east% #arte este #el al unui meșteșugar evreu.a8im 7itvinov. inginer #are și*a finanţat fiul mar8ist. .

olotov #are avea 2( de ani8istau mai puţin de 2A-000 de bolșevi#i în întreaga =usie și numai 1-000 dintre ei erau a#tivi"ti veterani2 Epag. a #%rui suprem% pl%#ere era s% u#id%. pe nume .. femei și #opii- . de '' de ani.mun#itor. neretușat apare abia la o @um%tate de se#ol de la moartea di#tatorului. 5n #on#lu$ie. portretul re$ultat din a#east% #arte ne de$v%luie în persoana lui 6sip !iukașvili*Stalin un om estropiat și v%t%mat psihi# în#% din #opil%rie.#ești oameni habar n*aveau atun#i #% ei fa# istoria ţ%rii lor pentru urm%torul se#ol.'2<F. dup% #e s*a f%#ut responsabil de moartea a $e#i de milioane de b%rbaţi.le8andr Șliapnikov și de . total lipsit de #%ldur% sufleteas#%.#est portret veridi#.