Tânărul Stalin - un Al Capone din Caucaz

Stalin, în 1912, în Sankt Petersburg; fotografie din arhivele poliţiei imperiale ţariste

în 1912. în Sankt Petersburg. fotografie din arhivele poliţiei imperiale ţariste Stalin. în 1908. fotografie din arhivele poliţiei imperiale .Stalin.

katerina !iuka"vili. mama lui Stalin. pe #are liderul sovieti# a refu$at s% o mai vad% în#ep&nd #u 19'0 .

)ei doi s*au #%s%torit în 1919.Stalin în 191(. printre greii partidului bol"evi#. +adia . dis#ret.lilueva. pe #&nd î"i #roia drum. iar +adia s*a sinu#is în 19'2 . spre o po$iţie #heie în ierarhie )ea de*a doua soţie a lui Stalin.

în 19'' .os#ova.lilueva.Stalin "i fii#a sa Svetlana . la .

Stalin i*a a@utat dis#ret.Pe unii dintre a#ești #opii.)elebrit%ţi ale istoriei G=SS pre#um 1alinin. aflat a#olo în e8il. arun#&ndu*se în gardul de s&rm% ghimpat% prin #are tre#ea #urent ele#tri#.29(F.2.!eneralul 1!: Serov i*a pre$entat lui >ruș#iov.5n familia buni#ilor materni din 6setia.##esul istori#ilor la a#este dosare ale lui :eria este în #ontinuare inter$is de #%tre autorit%ţile rusești din #onsiderente neelu#idate în#%- . în anul 19AB. 4așa #ade pri$onier la nemţi. pe nume 7idia Pereprîghina. dar a fost salvat de medi#i.?in a#east% an#het%. #are apar a#um #a oameni #omplet deran@aţi mintal și de o promis#uitate de neimaginat. 1irov et#./iaţa de familie a lui Stalin Prima lui soţie. katerina 01ato2 Svanid$e. din Curuhansk.sunt demas#aţi a#um #a afemeiaţi in#urabili. sedus% de Stalin pe atun#i în v&rst% de '< de ani. toţi b%ieţi. în urma unei an#hete se#rete efe#tuate de 1!: dup% moartea lui Stalin.7a arestarea a#estora s*au f%#ut liste am%nunţite #u #e anume s*a des#operit la per#he$iţia biroului a#estora de la 7ubianka.utorul e8pli#% prin a#este detalii de #e Stalin a tolerat at&ta promis#uitate în @urul s%u. 4așa va fa#e prima în#er#are de sinu#idere tr%g&ndu*și un glonte în #ap. era la #urent #u promis#uitatea a#estora și a tolerat*o.Sebag .ontefiore a identifi#at e8istenţa unor #opii din flori f%#uţi de Stalin #u alte femei din Siberia unde el s*a aflat în e8il.7a au$ul a#estei tentative de sinu#idere. mai ales de fraţii s%i vitregi re$ultaţi din a doua #%s%torie a lui Stalin #u +adia . vi#time ale a#estui pedofil.3iul re$ultat din a#east% #%s%torie.2 ?up% doi ani de pri$onierat.)a s% nu mai pomenim de șefii poliţiei se#rete. H-/.5n iulie 19<1..=%spunsul lui Stalin a fost prompt și la#oni#9 0 u nu s#himb un mareșal #u un soldat.rmatei =oșii.Simpla le#tur% a a#estor liste menţionate de Sebag . /oroșilov.5n lag%rul de pri$onieri de la Sa#hsenhausen. 4akov 04așa2 !iukașvili va fi abandonat de Stalin la moartea lui 1ato și #res#ut de rudele soţiei sale.#est #a$ a st&rnit un mare s#andal. 4așa este re#unos#ut de generalul /lasov #are tre#use de partea hitleriștilor #u întreaga divi$ie pe #are o #omanda în #adrul .. +ikolai He@ov sau 7avrenti :eria. pe alţii i*a ignorat #omplet. #uprinde 22 de volume. #are își re#rutau vi#timele din #orpul de balet al Ceatrului :alșoi din . t%#ut și as#ult%tor.?osarul de an#hetare a lui :eria dup% arestarea sa. #el mai șo#ant #a$ este al unei minore de 1' ani. fiind #alifi#at de poliţia ţarist% la timpul respe#tiv drept un viol #alifi#at #ontra unei minore Epag.Har șeful lor suprem. lista #omplet% a a#estor #opii din flori. 4așa se va sinu#ide în 19<'./a fi îndr%git de toţi #ei #are l*au #unos#ut. #u numeroase nume de femei și fete minore. pe 2B iunie 19A'.Stalin. re$ultat un fiu menţionat în biografia di#tatorului s#ris% de ssad :eD în anul 19'1. >enrik 4agoda. f%r% #a na$iștii s% știe #ine este tat%l lui.ontefiore demonstrea$% #% a#ei poliţiști nu erau oameni normali.os#ova. 4așa !iukașvili va #rește #a un b%iat timid. va muri de tifos la v&rsta de 22 de ani în anul 190(..5n perioada interbeli#%. Stalin a fost au$it e8#lam&nd9 0:%iatul %sta ni#i s% trag% #a lumea nu e în stare.lilueva. #&nd a a@uns st%p&nul 1remlinului.>itler i*a propus lui Stalin s%*l elibere$e pe feldmareșalul von Paulus #%$ut pri$onier la Stalingrad în s#himbul lui 4așa..

#i provin de la toate etniile din #ele patru #olţuri ale lumii. #are au #er#etat o viaţ% întreag% istoria G=SS*ului și sunt #unos#uţi în 6##ident drept kremlinologi. #a 0#ei2 #are deţin detalii inedite. da#% o #er4n gangster pur $i simplu ste evident faptul #% autorul #%rţii a benefi#iat masiv de #on#ursul și prietenia familiei pre$idenţiale a !eorgiei în #ole#tarea at&tor i$voare de informaţii privind tinereţea gru$in% a lui Stalin. @urnale intime sau memorii nepubli#ate ale #elor #are l*au #unos#ut sau au lu#rat #u Stalin s% le adu#% la )an#elaria pre$idenţial% a !eorgiei #are va garanta anonimatul sursei lor..Toată viaţa sa.Sunt a#olo nu numai nume georgiene "i rusești.utorul s#rie #% președintele !eorgiei a emis un de#ret pre$idenţial pentru admiterea sa în arhivele se#rete ale !eorgiei f%r% de #are #usto$ii arhivelor au refu$at s%*l primeas#% pe autor.Prima surpri$% pe #are o adu#e a#east% #arte este lista detaliilor total inedite #are fa# din a#east% biografie o premier% absolut% la s#ar% mondial%. este o premieră mondială pentru că descrie "n detalii cum a devenit gruzinul /sip 0iu1a$vili din /setia dictatorul sovietic 2osif 3issarionovici Stalin din capitala 45SS-ului% Coate lu#r%rile despre Stalin.Și mai efi#a#e a fost îns% invitaţia f%#ut% publi#ului georgian la televi$iunea naţional%. de la moștenitori de a treia generaţie. fotografii sau @urnale #u însemn%ri nepubli#ate. care ar fi putut aduce atingere #iografiei oficiale a dictatorului de mai târziu% Su# acest aspect. ţara sa era #ea mai mare superputere a lumii . pre#um profesorul universitar =obert Servi#e din . pu#licată la editura &cArt'ur ( Compan) din Toronto. înaintea autoe8patrierii sale în =usia ţarist%. până la decesul fulgerător din martie 195 . -Stalin Tânăr. #are atest% parti#iparea lor dire#t% la istoria stalinist% a !eorgiei sovieti#e și l*au #unos#ut pe 6sip !iukașvili înainte de a*și lua numele #onspirativ de StalinHstori#ii o##identali g%ses# în a#east% #arte unele e8pli#aţii la de#laraţia f%#ut% de premierul Kinston )hur#hill9 0)&nd Stalin a venit la putere.. =usia ara p%m&ntul #u plugul de lemn. cu titlul *+oung Stalin.7umea se întreab% de unde a pro#urat autorul at&tea detalii intime și mai ales at&tea fotografii uni#atJ =%spunsul este dat în ultimele șase pagini #are #uprind sute de nume și prenume ale oamenilor din toate #olţurile lumii #are au furni$at detalii și fotografii inedite din tinereţea lui 6sip !iukașvili. Stalin a fost e!trem de vigilent "n a #loca din fa$ă orice "ncercare de cercetare. !eorgia9 Sandra și . Sebag .)&nd Stalin a murit..#est fapt este admis de s#riitori #onsa#raţi. documentare $i pu#licare a #iografiei sale din tinereţe. publi#ate p&n% a$i. în#ep&nd #u familia pre$idenţial% a ţ%rii sale natale.nglia sau =obert )onIuest din SG.)artea de faţ% pre$int% în #ele <<2 de pagini numai anii de tinereţe ai lui 6sip !iukașvili în )au#a$.ontefiore s*a impus drept biograful o##idental #el mai bine do#umentat despre viaţa lui Stalin. #are au p%strat #u m&ndrie de la buni#ii lor do#umente. tratea$% la#oni# anii de tinereţe petre#uţi în !eorgia natal% de #%tre di#tatorul sovieti#.ihail Saakașvili. ultima carte a lui Se#ag &ontefiore.5n mod ferm și in#ontestabil.)ititorul #are are r%bdarea și #urio$itatea s% par#urg% metodi# a#ele ultime șase pagini ale #%rţii de faţ% r%m&ne siderat.

dou% a##idente are l*au l%sat invalid pentru tot restul vieţii Epag.m mai au$it asta la .l )apone de la )hi#ago L superelegant.?up% a#est avertisment urmau r%piri de persoane din familia patronilor.8ist% fotografii în a#east% #arte #are*l arat% pe 6sip !iukașvili în arhiva poliţiei din #apitala !eorgiei. 6sip !iukașvili a fost un gangster. ast%$i Cbilisi. )laude Pepper a r%spuns #% a observat #% nu putea vedea m&na st&ng% a di#tatorului.''F.lte detalii pe a#east% list% de #omple8e9 degete lipite la un pi#ior. mai ales. #eea #e ameri#anii au putut s% fa#% din ţara lor abia în 200 de ani #u trei du$ini de președinţi. #% fiul ei 6sip a suferit.7a ultima înt&lnire avut% de Stalin #u mama sa 1eke în anii 19'0.. r%mas% mai s#urt% de#&t #ea dreapt%. din banii furaţi din spargerea b%n#ilor !eorgieiStalin a fost #ătut crunt de mama sa "n copilărie 7a v&rsta de 80 de ani. 1eke !iukașvili.meri#a2. la o #onferinţ% de pres% a senatorului demo#rat )laude Pepper #are l*a vi$itat pe Stalin la 1remlin.7a #are 1eke a r%spuns prompt9 0?a#% nu te b%team. provo#&nd pagube mai mari de#&t ta8a de prote#ţie #erut% anterior. sp%rg%tor de b%n#i și es#ro# #alifi#at.. 3lorida. a#est gru$in a reușit s% fa#% din =usia o superputere mondial%. #&nd avea șase ani. avea un anga@at #u salariu a #%rui uni#% atribuţie era s% asigure plata la timp a sumelor #erute de !iukașvili drept ta8% de prote#ţie. în#eput prin a estor#a bani de la patronii din )au#a$ #a 0ta8% de prote#ţie2)ine refu$a s% pl%teas#% primea un prim avertisment prin in#endii organi$ate de !iukașvili pe propriet%ţile lor.utorul adaug% a#est am%nunt delo# negli@abil pe lista #omple8elor de inferioritate pe #are le*a avut Stalin de*a lungul vieţii. #artea demonstrea$% #% Stalin a fost v%t%mat psihi# în #opil%rie de pe urma ambilor p%rinţi. deoare#e m&ne#a hainei era mai lung% de#&t m&na respe#tiv%7a timpul respe#tiv n*am #re$ut a#est detaliu neverosimil deoare#e f%#ea din Stalin un estropiat fi$i#. mama sa. a s#ris în memorii nepubli#ate p&n% a$i.5ntrebat de un @urnalist #e anume l*a impresionat #&nd a dat m&na #u Stalin. p%$it #u str%șni#ie at&t de #%tre di#tator. nu ai fi a@uns #e ești ast%$i2- .Pe l&ng% faptul #% era un invalid din pun#t de vedere fi$i#.:aronul =ots#hild. a #%rui fotografie apare în #arte. îmbr%#at #a .între#ut% doar de . #u multiple arest%ri în !ru$ia natal%..iami. $vonurile persistente #% era #opil din flori f%#ut de 1eke #u un nobil gru$in. în de#ursul a 29 de ani.)u alte #uvinte. faţa br%$dat% de #i#atri#i de la v%rsat de v&nt și. 1oba gnatașvili. doua surpri$% a #%rţii de faţ% este de$v%luirea se#retului ar$%tor al tinereţii lui Stalin. Ciflis. infirmitate #are l*a des#alifi#at medi#al de la efe#tuarea servi#iului militar obligatoriu.)u m&na st&ng%. #are avea întreprinderi petroliere în )au#a$. un brigand și un #riminal de drept #omun.'<F. el nu putea ridi#a o #eaș#% de #eai Epag. #&t și de su##esorii lui de p&n% a#um9 înainte de a deveni un #ondu#%tor politi#. martori o#ulari au relatat #% Stalin a întrebat*o de #e îl b%tea așa s%lbati# #&nd era #opil.

?e reţinut faptul #% 1eke nu știa rusește și.artori o#ulari. a re$umat admirabil într*o propo$iţie #% Stalin și soţul ei 7avrenti au tr%it.etehi. în !ermania. au murit și sunt îngropaţi într* o ţar% str%in%. Hnessa .os#ova de Stalin.1A1F5n primii ani dup% =evoluţia =us% din 191(. de#&t prin translatori din gru$in% în rus%.utorul a in#lus în galeria fotografiilor inedite din a#east% #arte și po$a 7iudmilei Stal din perioada tinereţii eiCot la a#est #apitol.5n e8il 7enin s*a impli#at într*o idil% amoroas% pasionant% #u Hnessa . primului se#retar de partid din !eorgia9 0+ikolai ?imitrievi#i . Stalin nu s*a dus la funeralii.rmand. =usia?in anii s%i de ș#oal% la Seminarul Ceologi# din Ciflis. 6sip !iukașvili a p%strat o amintire frumoas% unui singur das#%l. +ina.ra fii#a proprietarului unei oţel%rii din sudul G#rainei. prefer&nd s%*l trimit% pe 7avrenti :eria s% se o#upe de înmorm&ntarea lui 1eke. soţia lui 7enin..5l #unos# pe a#esta de la Seminar și nu #red #% el repre$int% un peri#ol pentru puterea sovieti#%. pe nume 7iudmila Stal.utorul a#estei #%rţi a g%sit sursa numelui #onspirativ sub #are 6sip !iukașvili a intrat în istorie.+u a supravieţuit nimi# din prietenia lor. #u e8#epţia unei surprin$%toare de#i$ii pentru restul vieţii sale9 georgianul !iukașvili a luat de la a#east% 7iudmila Stal numele s%u #onspirativ de Stalin. la 1arlsbad.Printre numeroasele amante pe #are le*a avut în !eorgia.Hdila lor amoroas% a fost intermitent% întru#&t ea s*a autoe8ilat la Paris.?up% #e a a@uns la putere în 191(.rmand i*a #erut voie lui 7enin s*o lase s% ple#e la b%i. n*a putut vorbi #u #opiii lui Stalin. potrivit lui Stalin.akhatad$e în v&rst% de (' de ani este deţinut la în#hisoarea . o femeie frumoas% m%ritat% #u un bog%taș fran#e$.akhatad$e a #%rui viaţ% a salvat*o în anul 19'1.(0FCum s-a născut numele Stalin . 7enin a avut relaţii amoroase #u se#retarele sale și. #are a e8er#itat o evident% influenţ% asupra t&n%rului georgian. profesorul de istorie . #a o #onse#inţ%.+umai #% în )au#a$.7a moartea mamei sale. Hnessa .utorul reprodu#e în #arte urm%toarea telegram% trimis% de la . /asili și Svetlana. au mun#it. n*au putut s% uite #% 7enin era pe peron într*o asemenea stare în#&t trebuia susţinut de ambele braţe de soţia sa și de alţi apropiaţi- .S*au rev%$ut în mod #ert în anul 191(.#easta a lu#rat îndeaproape #u 7enin în e8il și de #&te ori s*a v%$ut #u 7enin în str%in%tate. Stalin s*a rev%$ut și #u 7iudmila Stal.rmand. +ade@da 1rupskaia s*a adresat :iroului Politi# pentru a re#lama #omportamentul a#elor se#retare Epag.5ţi #er s%*l elibere$i pe b%tr&n și s%*mi #omuni#i re$ultatul2 Epag.Soţia lui :eria. se num%r% și o a#tivist%. autorul s#rie #% și 7enin avea multe amante la a#tiv.7enin a #onvins*o s% se du#% în )au#a$ mai #ur&nd de#&t în !ermania și ea a a##eptat sugestia.rmand s*a îmboln%vit de tifos și #u toate îngri@irile medi#ilor a de#edat a#olo. #&nd era în în#hisoare aștept&ndu*și e8e#uţia. la Cbilisi. #are erau în gara mos#ovit% la sosirea trenului funerar #e o adu#ea a#as% pe Hnessa . #u șase ani mai în v&rst% și o veteran% a în#hisorilor ţariste.

+*a venit la birou multe $ile dup% înmorm&ntarea ei.rmand are morm&ntul în Piaţa =oșie în spatele mausoleului lui 7enin.ar8ismul și problema naţional% este #ea mai #unos#ut% lu#rare s#ris% de Stalinl nu s*a oprit din a edita a#east% lu#rare pe toat% durata vieţii sale. /i#tor Caratuta.Gn detaliu minor.7u#rarea a fost un r%spuns la propunerea so#ialiștilor austrie#i înaintat% lui 7enin înainte de revoluţie și numit% de 7enin 0o federaţie austria#% în interiorul Partidului2.olotov.l s*a temut #% evreii :und*ului și menșevi#ii georgieni. insubordonare faţ% de profesori și le#turi inter$ise.6 bun% parte din finanţarea a#tivit%ţilor politi#e ale lui 7enin din e8il au fost asigurate din banii trimiși de a#est georgian.l a ordonat unei pere#hi de bandiţi bolșevi#i s% sedu#% dou% surori retrase #are au moștenit o avere imens% de la un#hiul lor.<AF. al%turi de marile #elebrit%ţi ale statului sovieti#. 7eonid :re@nev.5n a#east% #arte este des#ris% și lansarea $iarului bolșevi# 0Pravda2. al%turi de personalit%ţi de rang se#und. în anul 1912. a furat o sum% #onsiderabil% din moștenire pentru a o #heltui pe pi#ior mare înainte de a e8pedia lui 7enin restul banilor2Epag. deși 7enin a re#unos#ut #% n*ar fi putut s*o fa#% el însuși. în timp #e soţia lui 7enin a fost in#inerat% și urna ei este #imentat% în $idul 1remlinului. din @efuirea b%n#ilor din )au#a$. fondatorii lui fiind t&n%rul Stalin și /ia#eslav S#riabin.. #are susţineau diverse versiuni de autonomie #ultural% sau #hiar separatism naţional.ihail 1alinin. #u a#tivit%ţi #riminale soldate #u nou% arest%ri și opt evad%ri din e8ilul siberian?in le#tura a#estei #%rţi re$ult% faptul #% georgianul 6sip !iukașvili a #&știgat simpatia lui 7enin pe #&nd a#esta se afla în e8il în lveţia./isul lui 1eke de a*l vedea preot s*a spulberat..7enin avea nevoie de o teorie #are s% ofere idealul autonomiei și dreptul la se#esiune f%r% a*l a#orda în pra#ti#% pe vreunul dintre ele.0Mefuirea b%n#ilor nu era singura surs% de finanţare a lui 7enin. meserie înv%ţat% de la tat%l s%u. . 1eke.Sunt multe arti#ole s#rise de Stalin și tip%rite în 0Pravda2 sau sub form% de broșuri.Cot în a#elași #imitir din Piaţa =oșie se afl% îngropat și sar#ofagul lui Stalin dup% #e a fost s#os din mausoleu la ordinul lui >ruș#iov?in a#east% #arte mai afl%m #% meseria de ba$% și singura o#upaţie legitim% avut% de Stalin a fost #ea de #i$mar.)a întotdeauna. de unde va fi e8matri#ulat pentru indis#iplin%.șa va a@unge a#esta s% studie$e teologia la Seminarul din Ciflis.7enin și Stalin au #%$ut de a#ord #% nimi# n*ar trebui s% stea în #alea Statului )entrali$at- . 4akov Sverdlov.190F. industriașul S#hmidtActivităţile politice ale lui 6enin. :eso !iukașvili. n*ar fi apelat la a@utorul lui 1oba gnatașvili pentru obţinerea unei burse de studii pentru fiul ei 6sip. vor fa#e Partidul și Hmperiul =us neguvernabil sub bolșevi#i. sponsorizate din 7afurile lui Stalin ?ubla sedu#ţie a reușit. mort de t&n%r într*o în#%ierare #u alţi beţivi din 6setia natal% Epag. #are va fi m&na dreapt% a lui Stalin pentru urm%torii <1 de ani.alinovski..r fi r%mas probabil #i$mar tot restul vieţii da#% mama sa.Gnul dintre sedu#%tori. vi$ionar și do#trinar. 7enin era pragmati#. pre#um mareșalii Mukov și . dar e8trem de ilustrativ9 Hnessa . #a președinţii G=SS. 6sip prefer&nd o viaţ% subteran%. intrat în istorie sub numele #onspirativ de .

a r%m&ne relevant% pentru #% de$membrarea G=SS*ului în anul 1991 a permis unor mari republi#i #a G#raina. și ni#iodat% apli#at în pra#ti#% E#u e8#epţia 3inlandeiF. lo#uies# în diferite p%rţi ale globului--. în a#tivit%ţile sale #omuniste?eși mai t&n%r.a8im 7itvinov. în lo# de von =ibbentrop>itler este înregistrat do#umentar #% s*a de#larat gata s% mearg% personal la . 7enin și . teritoriu. 7a înt&lnirea #u Cruman și )hur#hill de la Potsdam în 19<A.2((F. #%l%torit la 7ondra și :erlin Eunde s*a înt&lnit #u 7eninF. s*a ur#at în avionul preg%tit pentru :eria. da#% Stalin ar fi preferat s% nego#ie$e #u >itler Pa#tul de +eagresiune de la 2' .:olșevi#ii des#ump%niţi din Petrograd erau #onduși de un t&n%r . la /iena et#.Cot în a#east% perioad% t&n%rul Stalin fa#e #unoștinţ% #u 7ev =osenfeld. pe numele #onspirativ 1amenev. dar a f%#ut greșeala #apital% s%*l patrone$e pe a#esta prin edu#aţia sa aleas% p&n% #&nd a fost prea t&r$iu s*o mai dreag%. toţi #ondu#%torii bolșevi#i erau în str%in%tate9 0Croţki și :uharin la +eP*4ork. în 19<A. evrei daghestani. pe numele #onspirativ .?ar în lo# de pa#tul Stalin* >itler. 7ev. și la Potsdam. 7ev 1amenev s*a împrietenit #u Stalin.artov în lveţia. la ordinul lui StalinGn alt nume sonor pre$entat în a#east% #arte este #el al unui meșteșugar evreu. el a intrat în istorie #a Pa#tul . .?espre evrei Stalin se întreba9 0)e fel de naţiune este o naţiune evreias#% #are #onst% din evrei georgieni. efe#tuate sub numele #onspirativ de Hvanovi#i. pe aeroportul din . sf&rșind în faţa unui pluton de e8e#uţie.eDer Kalla#h.@uns di#tator la 1remlin.6 posibil% e8pli#aţie este dat% de faptul #% lui Stalin îi era fri#% de avion. Stalin s*a dus #u un tren blindat.Stalin a definit naţiunea #a fiind9 0o #omunitate de oameni. Stalin n*a mai #%l%torit în afara G=SS de#&t pentru #ele dou% înt&lniri #u liderii aliaţi anglo*ameri#ani la Ceheran. da#% va fi nevoie. iar pe fie#are parte a #%ii ferate erau postaţi la fie#are A00 de metri soldaţi sovieti#iGn alt detaliu pitores# este faptul #% la abdi#area ţarului de la tronul =usiei. dar a avut un fel de subtilitate #are s*a transformat în realitate #&nd Stalin a #reat reţeaua de republi#i unionale #are vor #onstitui G=SS*ul.#east% do#trin% a naţionalit%ţilor n*a fost s#ris% frumos.. #u #are Stalin va #ondu#e un timp ţara. în 19<'. unit% prin #omunitatea de limb%.7a ple#area sa spre Ceheran. viaţ% e#onomi#% și profil psihologi#2.și nu a#ţionea$% ni#iodat% împreun% și unitar în timp de pa#e sau r%$boiJ i sunt asimilaţi pentru #% nu au Nun stat stabil "i larg legat de teritoriuO2?reptul la se#esiune a fost oferit în a#east% lu#rare Edar numai în teorieF. la Sto#kholm Eunde l*a #unos#ut pe strungarul /oroșilovF.os#ova.. stonia și !eorgia s% devin% independente Epag.os#ova Stalin și*a uimit însoţitorii prin faptul #% în lo# s% ur#e în avionul #are*l aștepta. a@uns ministru de 8terne al G=SS și ami# de*al lui +i#olae Citules#u în perioada interbeli#%. în 19<'. fost la un pas s% se înt&lneas#% #u >itler.Gn detaliu interesant îl repre$int% de$v%luirea multiplelor #%l%torii internaţionale ale lui Stalin. #a s% semne$e Pa#tul de +eagresiune.ugust 19'9. format% istori#. evrei ruși și evrei ameri#ani #are nu se înţeleg între ei. dup% moartea lui 7enin în 192<Cat%l lui 7ev =osenfeld*1amenev era un inginer bogat #are a #onstruit #alea ferat% :atumi*:aku.olotov*=ibbentrop--.. inginer #are și*a finanţat fiul mar8ist.

portretul re$ultat din a#east% #arte ne de$v%luie în persoana lui 6sip !iukașvili*Stalin un om estropiat și v%t%mat psihi# în#% din #opil%rie.'2<F.#ești oameni habar n*aveau atun#i #% ei fa# istoria ţ%rii lor pentru urm%torul se#ol.#est portret veridi#. total lipsit de #%ldur% sufleteas#%.le8andr Șliapnikov și de .mun#itor. de '' de ani. neretușat apare abia la o @um%tate de se#ol de la moartea di#tatorului. pe nume . dup% #e s*a f%#ut responsabil de moartea a $e#i de milioane de b%rbaţi. a #%rui suprem% pl%#ere era s% u#id%.. femei și #opii- .olotov #are avea 2( de ani8istau mai puţin de 2A-000 de bolșevi#i în întreaga =usie și numai 1-000 dintre ei erau a#tivi"ti veterani2 Epag. 5n #on#lu$ie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful