Sunteți pe pagina 1din 57

Auroru Pe]un

hffp://www.bibIiofheco-docico.ro
2

Povesfeo


IIaciIe de pIunl consliluie un coipus de pesle o sula (posiliI chiai pesle doua sule) de
insciipii n ieIief, sciise nli-o Iinla necunoscula, cu caiacleie piedoninanl gieceli i
cu iIusliaie logala, cu iefeiine Ia civiIizaia geiIoi i a daciIoi. IieseIe au fosl
fologiafiale n linpuI ceIui de-aI doiIea iazloi nondiaI de calie Dan RonaIo, n
sulsoIuI MuzeuIui de Anlichilai din ucuieli, Ia iniialiva de pulIicaie a
aiheoIoguIui Ioan Nesloi. O lnaia ceicelaloaie, Maiioaia CoIescu, uina sa pulIice
acesle piese sul lilIuI de faIsuii. Confoin decIaiaiei Iui I. Nesloi, pieseIe ai fi apaiul
n nuzeu n vienea Iui Ciigoie TociIescu, deci undeva Ia cunpana dinlie secoIeIe 19
i 2O. Nineni nu s-a ndoil vieodala de neaulenlicilalea Ioi, nineni nu Ie-a pulIical
(din pacale nici Maiioaia CoIescu nu a nai apucal), nu Ie-a sludial nici un ceicelaloi.
Nu au leneficial niciodala de invenlaiieie sau de o neniune cl de sunaia n vieo
Iuciaie. IieseIe au dispaiul cu linpuI (efoiluiiIe Iui Dan RonaIo de a Ie iegasi, n anii
8O, au eual). Au ieapaiul (nu se lie de unde) 35 de exenpIaie n anuI 2OO2, afIale
acun Ia InsliluluI de AiheoIogie ,VasiIe Iivan din ucuieli. Doua piese se afIa n
posesia Manasliiii Sinaia, iai aIle cleva, de dinensiuni nai nici i din naleiiaIe
diveise, se afIa n coIecii pailicuIaie sau n nuzee din aia.
Nu se lie de unde piovine acesl coipus, dai liadiia oiaIa susine ca pieseIe de pIunl
ai fi fosl luinale n uIlinuI sfeil de veac 19 din oidinuI iegeIui CaioI I, dupa oiiginaIe
de aui, descopeiile nli-un lezaui n Ioiana Vacaiiei, unde uina sa se sape fundaia
CasleIuIui IeIe. IiolaliI dupa nfiinaiea MuzeuIui de Anlichilai (n 1881), copiiIe
au fosl liansfeiale Ia ucuieli. nsa singuiuI Iuciu pe caie I pulen afiina cu desluIa
ceililudine esle aceIa ca pieseIe de pIunl afIale aslazi Ia ucuieli piovin de Ia Sinaia,
infoinaie liansnisa piin liadiie chiai n InsliluluI de AiheoIogie, dupa cun ne-a
ceilifical diiecloiuI insliluluIui, acad. AIexandiu VuIpe. Acesla lie de Ia lalaI sau,
Radu VuIpe, ca nsui VasiIe Iivan lia de acesle piese i de pioveninea Ioi din
Sinaia.
n anuI 2OO3 Dan RonaIo a vaIoiifical o paile din fologiafiiIe facule (din nefeiiciie
nuIle fologiafii au fosl disliuse de viliegiiIe linpuIui, o dala cu negaliveIe) n
voIunuI Ccrnic4 apccrif4 pc p|4ci dc p|uno?, Ia ediluia Aivin Iiess, ieedilal n 2OO5 sul
lilIuI Crcnica gc|4 apccrif4 pc p|4ci dc p|uno?, Ia ediluia AIcoi. Dispunen aslazi, piin
inleinediuI aceslei caii, de cca 5O de inagini inedile, dupa piese dispaiule, Ia caie se
adauga ceIe 35 de piese iegasile. Dan RonaIo a Iansal penliu piina dala ipoleza
aulenlicilaii pIaciIoi (dei a pus-o sul sennuI nlielaiii) i a fosl piinuI caie a sludial
cu leneinicie nlieg ansanlIuI, a liansciis lexleIe i a nceical o deciiplaie a Ioi.
IiolaliI Iipsa unei piegaliii de speciaIilale n doneniu, caie sa-i confeie auloiilale,
dai i ineiia, sceplicisnuI i ieaua ciedina a unoi oaneni de liina (Ia caie se
adauga, poale i uneIe inleiese ocuIle) I-au scos pe nediepl n afaia ciediliIilaii, dei
efoiluiiIe saIe au fosl consideialiIe (pesle 2O de ani de nunca), iai nelodeIe saIe
iiguioase. Chiai i dupa apaiiia caiii, suliecluI a conlinual sa fie consideial Iipsil de
inpoilana, dei anpIoaiea i conpIexilalea ansanlIuIui indica, n cazuI unui faIs, o
3
ninle cu loluI geniaIa. Cilele aici iaspunsuI dIui Dan RonaIo Ia ieaciiIe slinile de
apaiiia caiii.
AnaIizeIe de naleiiaI facule Ia InsliluluI de Iizica i Ingineiie NucIeaia din ucuieli
de calie di. ogdan Conslanlinescu, n Iuna nai a anuIui 2OO4, au ieIeval o conpoziie
asenanaloaie ceIei a pIunluIui lipogiafic din sec. XIX, confiinnd ipoleza copiiIoi
sau a unui evenluaI faIs. Ipoleza pIunluIui anlic, oiiginaI, esle gieu de susinul Ia oia
acluaIa. Tolui, anaIizeIe nliepiinse pe o singuia piesa, piesa O23, Ia Oxfoid, de calie
di. Ielei Noilhovei, au Iasal discuia deschisa, aialnd ca pIunluI din aceasla piesa
esle desluI de asenanaloi cu ceI dinli-o scoala dacica aulenlica, scoasa din ziduI
celaii Sainizegelusa i foIosila ca nailoi (ROMALO 2OO5: 291-292). Lipsa fonduiiIoi
deslinale unoi anaIize avansale pe loale pieseIe pasliale, ne npiedica sa ajungen Ia
concIuzii cIaie.
SpeciaIilii de Ia Monelaiia SlaluIui, pe caie i-an consuIlal, au apiecial, pe laza unoi
delaIii lehnice, ca esle voila nuIl nai piolaliI de copii facule n giala dupa nile
oiiginaIe, decl de cieaii nodeine.
CeicelaiiIe noaslie au ncepul inedial dupa apaiiia piinei ediii a caiii dIui RonaIo
(n loanna anuIui 2OO3). An piezenlal o conunicaie n noienliie 2OO3, Ia InsliluluI
de Lingvislica din ucuieli, o confeiina n iunie 2OO4, Ia Acadenia Ronna, i o a
doua confeiina, n ianuaiie 2OO5, Ia SeninaiuI de AiheoIogie "VasiIe Iivan" aI
IacuIlaii de Isloiie, Univeisilalea ucuieli.
n nonenluI de faa nu exisla nici un piogian oficiaI de sludieie, sau ceI puin de
piolejaie a pieseIoi, caie sunl, n conlinuaie, neinvenlaiiale i piosl pasliale. Lipsa de
inleies a oaneniIoi de liina, fie ei Iingvili oii isloiici, i a insliluiiIoi n giija caioia
ai lielui sa se afIe sludieieia aceslei aihive, esle dulIala de enluziasnuI unoi
"liaducaloii" fanlezili, Iipsii de o ninina piegaliie n doneniu, caie disciedileaza n
nod iegielaliI suliecluI. Chiai daca luna ciedina a acesloia nu lieluie pusa Ia
ndoiaIa, iezuIlaleIe Ioi inloxica opinia pulIica, conpionil suliecluI i i ndepaileaza
i nai nuIl pe speciaIili.


Tipuri de scriere

Infroducere
Lxisla o naie vaiielale de sciieii n acesle pIaci, nsa aIfaleluI piedoninanl esle ceI
giecesc, cu uneIe adaplaii. Lsle suipiinzaloaie, penliu un faIsificaloi, aceasla opiune,
nai aIes ca, Ia vienea aceea, Hasdeu vehicuIa exislena a doua aIfalele dacice inedile -
unuI adus chipuiiIe de calie Deceneu din Lgipl, aIluI peipelual nli-un sislen de
sciieie aliiluil secuiIoi din TiansiIvania piin sec. XIII. AuloiuI piesupusuIui faIs ai fi
pulul pune pe seana daciIoi un aIfalel piopiiu, unilai, daca ai fi viul sa denonslieze
giaduI Ioi supeiioi de civiIizaie.
4
L line liul ca un popoi caie nu cunoale sciieiea, alunci cnd npiunula un sislen
de sciieie, nu seIecleaza din eI doai anunile senne, pe caie Ie consideia necesaie, ci I
ia n lIoc, cu loale senneIe, chiai daca aceslea nu i sunl suficienle (penliu ca deine i
uneIe sunele sliaine faa de Iinla neanuIui de Ia caie npiunula sciieiea), sau chiai
daca uneIe senne nu i sunl de foIos (penliu ca nu cunoale suneleIe iespeclive). Cu
linpuI, senneIe inuliIe sunl eIininale sau foIosile penliu nolaiea aIloi sunele, i se
adauga senne noi penliu suneleIe specifice Iinlii iespeclive (}LIILRY 1961: 41 i
uin.).
LxenpIuI cIasic I consliluie aIfaleluI giec, descendenl din ceI fenician, caie eia un
aIfalel consonanlic, poliivil penliu nolaiea unei Iinli senilice. Ciecii au foIosil uneIe
dinlie senne penliu nolaiea vocaIeIoi, au iedisliiluil senneIe caie nolau ceIe paliu
sifIanle feniciene (caci ei nu aveau decl o sifIanla), au cieal senne noi (de piIda cncga
- o, cieal de ionieni piin aIaluiaiea a doi cnicrcn - o, sau q - psci, de oiigine
necunoscula). Au exislal difeiene n noduI cun giecii din diveise paii au adaplal
aIfaleluI fenician. De piIda, aIfaleleIe gieceli occidenlaIe au foIosil sennuI nc| penliu
nolaiea aspiiaiei, n viene ce ionienii, aI caioi diaIecl nu cunolea psiIoza, au foIosil
acesl senn penliu nolaiea vocaIei c Iung (c|a), giecii occidenlaIi nolau piin X giupuI
consonanlic |s, pe cnd cei oiienlaIi nolau veIaia suida aspiiala |n elc. MuIla viene,
giecii nu au peicepul nouI Ioi aIfalel ca pe un aIfalel piopiiu, ci spuneau ca sciiu cu
|i|crc fcnicicnc. n ieaIilale, dupa loale nodificaiiIe apIicale aIfaleluIui fenician, a
iezuIlal un aIfalel nou. La feI s-a nlnpIal i cu aIfaleluI Ialin, caie aie Ia laza
aIfaleluI giecesc occidenlaI (chaIcidic), Iual piin inleinediai eliusc. La feI se poale
spune i despie sciieiea geiIoi de pe pIaci: nu nai pulen voili de aIfaleluI giec, ci de
o sciieie gelica piopiie, aa cun nai liziu se va voili de un aIfalel golic i de unuI
chiiiIic.
Ceii cunoleau, pe Inga sciieiea gieceasca, i aIle sciieii de oiigine necunoscula,
piolaliI foaile vechi. L posiliI ca acesle sciieii sa nu fi fosl foaile poliivile penliu
nolaiea Iinlii Ioi i, Ia un nonenl dal, sa fi ncepul sa foIoseasca aIfaleluI giec, n
vaiianla sa ioniana (se lia oaie, Ia vienea piesupusuIui faIsificaloi - nu nuIl dupa
junalalea secoIuIui aI XIX-Iea, ca n coIoniiIe doliogene se foIosise aIfaleluI ionian`).
Sau, Ia feI de posiliI, sa fi adoplal aIfaleluI giec din nolive de "noda", din nevoia de
a-i aIinia "canceIaiia" Ia cuienluI vienii, deoaiece nai loale neanuiiIe lailaie caie
cunoleau sciieiea (fie i doai Ia niveIuI cuiii) foIoseau acesl aIfalel. IiolaliI ca
nceicaiea de a foIosi aIfaleluI giec cuial, nenodifical (lipuI A), nu a avul naii soii
de izlnda, din piicina difeieneIoi consideialiIe dinlie sislenuI fonelic giecesc i ceI
gelic: gelica paie sa nu faca dislincie nlie vocaIe Iungi i scuile (dai dislinge nlie
vocaIe deschise i nchise), i cunoale suneleIe paIalaIe, alsenle din gieaca. Din acesl
noliv, aIfaleluI giec a fosl, n piina faza, augnenlal (lipuI ), piin adaugaiea
senneIoi penliu ceIe doua paIalaIe, Iuale dinli-o sciieie aihaica cuisiva (lipuI C), iai
n a lieia faza sinpIifical (lipuI D), piin eIininaiea senneIoi penliu vocaIeIe Iungi -
c|a i cncga, i a Iui q. IiocesuI esle foaile asenanaloi cu ceI sufeiil de aIfaleluI
fenician ajuns Ia gieci, i de aIfaleluI giec ajuns Ia eliusci i Ia ionani. La feI s-a
nlnpIal i cu aIfaleluI golic (caie cupiinde liei senne supeifIue, faia vaIoaie
fonelica) i cu ceI chiiiIic (caie a adaugal o nuIine de senne noi), ca sa ne iapoilan
doai Ia aiia euiopeana. n epociIe nai iecenle, adaplaiiIe s-au facul cu piediIecie piin
adaugaiea de diaciilice Ia senneIe exislenle, nu piin adaugaiea de senne noi (vezi
5
cazuI ionnei, ceI aI Iinlii cehe, aI poIonezei, aI Iinlii luice), aa ncl nu nai iau
naleie aIfalele oficiaIe noi.
Lxisla n acesle pIaci o naie diveisilale de sciieii, vadind nu doai "nini" difeiile, ci i
epoci i Iocuii difeiile. TipuiiIe de sciieie se coieIeaza inpecaliI cu delaIiiIe din pIaci
(iIusliaie, decoiuii, infoinaii din lexle), Iuciu foaile gieu de ieaIizal de calie un
pIauziliI unic auloi. Dan RonaIo a opeial o cIasificaie geneiaIa a aIfaleleIoi din
lalIie n cIasic, piecIasic i aihaic. Noi piopunen o cIasificaie nai delaIiala, n cleva
calegoiii naii, fiecaie avnd sullipuii i vaiianle. An idenlifical doua calegoiii:
gieceli (calegoiia I) i "senigieceli" sau cuisive (calegoiia II), Ia caie se adauga o
calegoiie eleiogena de sciieii necunoscule (III). InciziiIe, facule dupa luinaiea pIaciIoi,
leneficiaza de o alenie speciaIa, n calegoiia IV. De asenenea, nonogianeIe i
IogogianeIe (calegoiia V). IiineIe doua calegoiii, ceI nai line iepiezenlale, conin
fiecaie cle liei lipuii naii, nolale cu Iileie najuscuIe (caie uneoii au coincis cu
iniiaIa unui nune piopiiu asocial). SullipuiiIe sunl nolale piin adaugaiea unei cifie
Ia Iileia lipuIui. VaiianleIe lipuiiIoi sau aIe sullipuiiIoi sunl nolale piin adaugaiea
unei Iileie ninuscuIe.
ntre tipurile nedesciIrabile, cele mai interesante (si mai vechi) par s Iie scrierile de pe altare si
de pe Irontoanele templelor. Dintre scrierile desciIrabile, tipurile C1 si F1 par a Ii cele mai
arhaice si mai deprtate de alIabetul grec. Exist, indubitabil, o logic limpede n distributia
acestor scrieri n plci, si se ntrevede cu destul usurint modul n care au evoluat n timp, si-
au adugat semne proprii, au renuntat la semnele inutile, au coexistat sau au Iost concurate de
scrieri mai "moderne", s-au adaptat la curentele vremii. Dac tot acest proces a Iost gndit de o
singur minte uman, ne aIlm, cu sigurant, n Iata unui geniu inegalabil.
I. a!fabctc grccctI
1. A (HeIis 1), A1, Aa, Aa1, Al, Ac
3. B (uielisla), 1
2. D (DecelaI), D1 (Duias), Da (OioIio / HeIis 3), Dl (Colizo 2)


II. a!fabctc "scmIgrccctI" cursIvc

1. C (Ceneu / HeIis 2), C1
2. E (Sainisegeluza aihaic)
3. F (Colizo 1), I1

III. scrIcrI nccunnscutc

IV. IncIzII

V. mnnngramc I !ngngramc

6
Tipuri de scriere


TipuI A (HeIis I)

CeI nai sinpIu lip de sciieie, lipuI A (HeIis1), I iepiezinla aIfaleluI giec ionian,
piezenl excIusiv n lalIieIe caie pai sa fi fosl sciise Ia HeIis n peiioada dinainlea Iui
uielisla. Acesla incIude senneIe O - cncga i H - c|a, foIosile n aIfaleluI ionian
penliu nolaiea vocaIeIoi c Iung i c Iung. n nod evidenl, Iinla lalIieIoi nu facea
dislincie de canlilale (nu avea vocaIe Iungi i scuile), aslfeI ncl cncga i cnicrcn sunl
foIosile aIealoiiu. ||a esle foIosil uneoii n disliiluie Iileia cu ic|a sau qpsi|cn, aceslea
Ia induI Ioi, nolnd un i scuil peicepul piolaliI foaile deschis, de fapl un c (cf. foine
piecun oas|cu, cni|arcnc). Singuia difeiena faa de aIfaleluI giec ionian o consliluie
desenaiea n ogIinda a sennuIui Z, poale din nceicaiea de a ieda un sunel specific
aceslei Iinli, inexislenl n gieaca. Acesl nod de giafieie se gasele i n nuneIe
capeleniei gele ZaIonodegikos, ponenil n SleIa SoIiIoi (sec. III a. Chi.), descopeiila Ia
Hisliia n 1959. D.M. Iippidi a desciis i anaIizal aceasla piesa (ISM I: ni. 8.), dai nu a
ponenil ninic n Iegaluia cu aceasla slianie iedaie a Iileiei Z. La nu se iegasele n
aIle cuvinle, gieceli, din insciipiiIe de Ia Hisliia sau din aIle celai ponlice, nsa esle
desluI de fiecvenla n insciipiiIe fiigiene sciise n aIfalel giecesc. De asenenea, acesl
senn esle aleslal n uneIe insciipii Ialineli n nune piopiii piovinciaIe (d.ex. CIL III
83O2, unde acesl senn apaie n loponinuI 8rizidia din DaInaia).
SennuI psci - + Iipsele din acesl lip, dai i din loale ceIeIaIle (excepie O17), nsa
alsena sa esle juslificala piin Iipsa secvenei consonanlice |psj (ea esle piezenla doai
n pIaca O45 n cuvnluI giecesc nolal ancpsqcs "vai" i n pIaca O17, caie piezinla
difeiene consideialiIe de Iinla faa de iesluI pIaciIoi). Nu exisla senne speciaIe
penliu nolaiea paIalaIeIoi, ci se foIosesc K - |appa i I - ganna uinale de c sau i.
Aceasla pioceduia esle, din peispecliva dIui Soiin OIleanu, un senn cIai de
nodeinilale, caci faIsificaloiuI ai fi foIosil, n ignoiana Iui, oilogiafia ilaIiana din sec.
aI XIX-Iea. Tieluie sa-i aninlin nsa dIui OIleanu ca aceasla esle cea nai fiieasca
vaiianla de nolaie a paIalaIeIoi nli-un aIfalel caie nu poseda senne speciaIe, i ca Ia
feI au piocedal i giecii penliu a nola nuneIe sliaine (cf. ALKLNLYZ Ia Slialo,
ILNOYK/A, ALKLA/OZ, AIHIIZ Ia Dio Cassius, ZAIMIZLILOYZA Ia
IloIeneu), i Ia aceeai soIuie au iecuis i ionanii n peiioada lizie, cnd veIaieIe se
paIalaIizaseia - i nu Ie pulen aliilui o giafie "ilaIienizanla". SullipuI A1 aie liasaluii
sliIislice piopiii, Ia feI i sullipuI A2, caie se caiacleiizeaza piin foina ionlica a
IileieIoi i un aspecl desluI de cuisiv.7


TipuI 8 (8urebisfo)
AI doiIea lip de sciieie, lipuI (uielisla), paie sa fie deiival din ceI anleiioi i apaie
n linpuI iegeIui uielisla. Se caiacleiizeaza piin piezena unoi senne apaile, caie
noleaza, foaile piolaliI, paIalaIeIe c i g, Ia caie se adauga, n uneIe pIaci, sennuI V
cu vaIoaiea u, Ia feI ca n aIfaleluI Ialin. IiineIe doua senne (dai posiliI i ceI de-aI
lieiIea) pai sa fie pieIuale din sciieii IocaIe nai vechi, n piinuI ind din lipuI C.
AslfeI, lipuI apaie ca un aIfalel ionian augnenlal cu senne necesaie nolaiii unoi
sunele inexislenle n Iinla gieaca.
n cadiuI lipuIui se pol idenlifica doua elape. n piina elapa, sennuI V esle
necunoscul, iai u esle iedal piin OY i esle iepiezenlala de o seiie de pIaci din vienea
Iui uielisla, caie pai sa apaiina piinei peiioade de donnie, i de cleva pIaci din
Doliogea. CeIei de-a doua elape, n caie s-a incIus sennuI V, i apaiin pIaci excIusiv
din vienea Iui uielisla i doua pIaci din Doliogea, n caie apaie nuneIe Iui Dapyx.
Uinaiind poveslea aceslui lip de sciieie, deducen ca eI a apaiul Ia CenucIa, piina
capilaIa a Iui uielisla, piolaliI din augnenlaiea lipuI A, ionian pui, cu eIenenle din
lipuI C, foaile aihaic, piezenl lol Ia HeIis, i caie va conslilui "sennaluia" Iui Ceneu (=
Deceneu) n najoiilalea pIaciIoi. De Ia CenucIa, lipuI a fosl dus Ia Sainizegelusa,
unde a nIaluial piolaliI lipuI L aihaic cuisiv, inliical (cu caie coexisla n pIaca O58).
NouI lip de sciieie cliga leien n loale iegiuniIe supuse Iui uielisla: Ia CenucIa
nIaluia lipuI aihaic C, aa ncl n vienea Iui Dapyx se foIosele doai lipuI uielisla,
Ia HeIis nIaluia lipuI ionian A, caie nu nola paIalaIeIe, vezi pIaca O91, sciisa n vienea
Iui OioIes, dupa noailea Iui uielisla, i lipuI foaile vechi C1, Ia MoIeodalo, celalea
Iui Zyiaxes, esle singuiuI lip aleslal inedial dupa nIaluiaiea Iui uielisla (O35 i 134).

TipuI A (delaIiu pIaca OO2)

SullipuI A2 (delaIiu pIaca 1O9)
8

TipuI (delaIiu pIaca O12)
TipuI C (Ceneu)
TipuI C (Ceneu/HeIis2) paie sa fie o sciieie cuisiva, piolaliI foaile veche, ce incIude
senneIe speciaIe penliu nolaiea suneleIoi paIalaIe c i g, i penliu u, pieIuale uIleiioi
de lipuI . IiineIe doua senne exisla i n aIfaleluI chiiiIic, fapl ce i-a deleininal pe
nuIi sceplici, Iipsii de o piegaliie leneinica, sa decIaie faIsuii acesle piese. Tolui,
oiiginea acesloi senne n aIfaleluI chiiiIic nu esle Ianuiila, sennuI cc avnd oiigine
necunoscula, iai ceI penliu gc, exislenl azi doai n aIfaleluI sil, fiind consideial de
unii de oiigine ionneasca n aIfaleluI sil, de aIii de oiigine sila n sciieiiIe
ionneli cu aIfalel chiiiIic (IL|AN 2OO5: 319). VaIoaiea fonelica a unoia dinlie
senneIe aceslui lip de sciieie esle dedusa din conlexl, deoaiece eIe nu pai a avea
coiespondene n aIle aIfalele cunoscule AIleIe nsa se iegasesc n sciieii din aiia
nedileianeana, niciasialica i din oiienluI apiopial. De exenpIu a|fa iedal piinli-un
ceic cu 6 ,picioaie evoca sennuI cipiiol penliu a, |au aIcaluil din liei hasle veilicaIe
laiale de una oiizonlaIa se gasele n aIfaleleIe sud-senilice cu vaIoaie fonoIogica
asenanaloaie, dzc|a iepiezenlal piinli-o Iinie onduIala, laiala Ia un capal de o Iinie
scuila, exisla n uneIe sciieii din Asia Mica cu aceeai vaIoaie elc.
Sciieiea cuisiva C1 a coexislal, Ia HeIis, cu sciieiea A, cun ieiese din uneIe pIaci.
SullipuI C1 apaie doai n pecei sau cailue. n pIaciIe din vienea Iui uielisla, sciise
n lipuI , foaile adesea "sennaluia" Iui Deceneu, de Ia sfiiluI lexluIui, esle sciisa n
lipuI C, pe caie I-a Iual cu sine de Ia HeIis Ia Sainizegelusa. TipuI C esle aihaic (poale
ceI nai aihaic), piovine n nod Iinpede din Doliogea i nu a fosl niciodala uliIizal
dupa epoca uielisla-Deceneu. LI se niudele cu lipuiiIe I/I1 i L.

TipuI C (DelaIiu pIaca O1O)
9


SullipuI C1 (pecelea
iegeIui Zqcadc, pIaca O76)
Sennaluia MaieIui Iieol Cc|cpc|c Ccncc (delaIiu pIaca O8O)
TipuI D (DeceboI)
La piina vedeie, lipuI D (DecelaI) paie sa deiive dinli-o sciieie gieceasca occidenlaIa,
caie nu cunolea sennuI O (cncga), invenlal de ionieni. Tol spie lipuI occidenlaI
liinile i nolaiea giupuIui cs piin X, nu piin E, n uneIe pIaci (cf. nuneIe Iui ZanoIxe
n pIaca 117), acesla din uina fiind specific aIfaleluIui ionian. Lsle ienaicaliIa, de
asenenea, iaiilalea sennuIui Y (n uneIe pIaci esle cu loluI alsenl), iai n pIaciIe caie
nu conin pe q, nu exisla nici c|a. Tolui, Iipsesc aIle caiacleiislici aIe aIfaleluIui
chaIcidic (de piIda nolaiea Iui / piin L), iai n uneIe piese apaie c|a (n 6 din ceIe 28
sciise n acesl lip). Deducen de aici ca ai pulea fi voila nu de un izvoi diiecl dinspie
suduI IlaIiei sau Ciecia occidenlaIa, ci de o sinpIificaie a lipuIui oiienlaI, sul infIuena
aIfaleluIui Ialin sau, nai puin piolaliI, a aIfalluIui chaIcidic (aIlfeI nu s-ai expIica de
ce au fosl eIininale |ccnai senneIe specific ioniene). Apaiiia aceslui lip n peiioada
gelo-daca lizie (piolaliI a doua junalale a sec. I a. Chi., dupa noailea Iui uielisla),
pIedeaza n favoaiea infIuenei dinspie IlaIia. TipuI D se iegasele n pIaciIe din
vienea iegeIui Duias i n loale pIaciIe din vienea Iui DecelaI, uneoii nsoil de
sciieii incizale, foaile iai (doua cazuii) de sciieii necunoscule. Mai esle aleslal i Ia
HeIis (Da sau HeIis 3), n vienea Iui OioIes n peiioada poslluielislana, cnd s-a
ienunal Ia sciieiea a Iui uielisla i s-a adoplal acesl aIfalel piolaliI sul infIuena
ionana. La aceslea se adauga aIle liei piese de Ia HeIis, caie I ponenesc pe
Dionichele. AspecluI nodein aI acesloi liei pIaci poale fi un senn ca eIe consliluie
iesciieii din vienea Iui OioIes aIe unoi lexle iedale iniiaI n lipuii aihaice, devenile
gieu IiziliIe. n sfiil, n celalea Saelopeiodalo a Iui Colizo, se foIosele aceIai lip, cu
uneIe liasaluii sliIislice specifice (Dl, Colizo 2), aIaluii de lipuI aihaic I, specific
aceslui iege. UliIizaiea lipuIui occidenlaI de calie OioIes i Colizo nu esle
suipiinzaloaie, deoaiece anlii aveau ieIaii nai slinse cu ionanii decl cu giecii
(Colizo eia n anal, depaile de infIuena doliogeana, iai OioIes eia aIial cu ionanii
i fusese decIaial anicus pcpu|i Rcnani de calie Oclavian). SullipuI D1 apaie n pIaciIe
Iui Duias. i se individuaIizeaza piinli-un senn specific penliu nolaiea Iui | (liei hasle
veilicaIe laiale de o hasla oiizonlaIa, sennuI se gasele i n lipuI aihaic C, i n uneIe
aIfalele sud-senilice, unde aie aceeai vaIoaie fonelica), caie coexisla cu sennuI
liadiionaI |au. TipuiiIe specifice epociIoi anleiioaie (A, i C) sunl lolaI alsenle n
vienea Iui DecelaI.
10

TipuI D (delaIiu pIaca 121)

SullipuI D1 (delaIiu pIaca O11)
TipuI E (Sormisegefu;o orhoic)
Lsle un lip aihaic, cuisiv, inliical, avnd Ia laza o sciieie niudila cu lipuI aihaic C i
vadind o liadiie ndepailala de sciieie cuisiva pe naleiiaIe nai noi. LileieIe se pol
iecunoale desluI de uoi, iai cuvinleIe sunl sulIiniale sau supiaIiniale piin
pieIungiiea piinei sau uIlinei Iileie, fapl ce da sciieiii un vag aspecl "aialesc", cu
siniIiludini n sciieiea devanagaii i n denolica egipleana. Lsle nsa voila de o
sinpIa sliIizaie, noinaIa penliu o sciieie cuisiva, iai sceplicii caie au decis ca pIaciIe
sunl faIsuii penliu ca sunl sciise n "aialele", ai lielui sa sludieze cu nai nuIla
alenie acesle sciieii. IiolaliI acesl lip a exislal Ia Sainisegeluza nainle de veniiea Iui
uielisla, i a fosl nIaluial de lipuI (cu caie coexisla lolui n pIaca O58).

TipuI L (delaIiu pIaca O9O)
11

Doi iegi din geneaIogia O58
TipuI F (Cofi;o)
Acesl lip esle n nod sigui niudil cu sullipuI aihaic C1, dai conine i senne piopiii.
Aie aspecl de sciieie cuisiva, nai aIes n foina sa aihaica I1. Coexisla cu lipuI Dl n
pieseIe ce piovin de Ia Colizo. SullipuI I1 esle nai aihaic i nai gieu de descifial
decl I. Acesla din uina esle iepiezenlaliv, dai din puncl de vedeie cionoIogic paie a
fi nai nou, piolaliI deiival din I1, coninnd nuIle Iileie gieceli aneslecale cu
senne necunoscule, dinlie caie uneIe liinil spie siIalaiuI cipiiol.
TipuI I (delaIiu pIaca O72)


SullipuI I1 (piesa 113)


12
Scrieri necunoscute incizii monogrume
Scrieri necunoscufe
Un nunai naie de sciieii de oiigine necunoscula, ceIe nai nuIle cuisive, se iegasesc
fie singuie, fie n paiaIeI cu aIle sciieii. De ienaical ca pe fionloaneIe lenpIeIoi apaie
o sciieie anune, necunoscula, i ca, adesea, nuneIe zeiIoi sunl giafiale n caiacleie
aihaice. L posiliI ca uneIe dinlie acesle sciieii sa fie siIalice - de piIda n piesa OO1
exisla liei induii de senne dinlie caie nici unuI nu se iepela, siluaie inposiliIa
penliu un aIfalel cu nunai Iinilal de senne. La feI de line, poale fi voila de o sciieie
consonanlica, Ia caie s-au adaugal vocaIe n foina de seniIuna, a caioi vaIoaie paie sa
depinda de poziia n iapoil cu sennuI consonanlic. SciieiiIe consonanlice liinil spie
spaiuI senilic, cu caie geii au avul piolaliI Iegaluii n linpuiiIe ceIe nai vechi,
poale chiai nainle de exlindeiea infIuenei gieceli. Lsle posiliI ca lexluI iedal n
aceasla sciieie sa fi leneficial nai jos, pe aceeai pIaca, de o lianspuneie nli-un
aIfalel nai nodein, ceI giec, siluaie pe caie o iegasin i n pIaca 116, unde
IogogianeIe din piineIe liei induii sunl n nod evidenl iedale aIfalelic n induiiIe
uinaloaie. n uneIe pIaci se pol idenlifica senne ce se iegasesc n diveise sciieii
vechi: n piesa ni. OO8 dI RonaIo acoida vaIoaiea s unui senn asenanaloi cu Y, caie
apaie n nuneIe iuIui Saigelia (ROMALO 2OO5: 53). AceIai senn, cu aceeai vaIoaie
(dai siIalica), se gasele i n siIalaiuI cipiiol. MuIinea nonogianeIoi i a sciieiiIoi
inliicale denonsliaza ca se piaclica o sciieie cuisiva cu liadiie ndeIungala, cu
siguiana pe aIle supoiluii decl nelaIuI (posiliI Iul, Ienn elc.). Tehnica inliicaiii
piolaliI esle de infIuena sliaina, foaile line cunoscula, de aIlfeI, sciiIoi, aIfaleluI
giec olinuil ajunge sa nIocuiasca acesle sciieii gieu IiziliIe, aslfeI ncl geii nii
sineau nevoia sa-i ,liaduca piopiiiIe lexle nai vechi.

DelaIiu pIaca OO1

DelaIiu pIaca O2O
DelaIiu pIaca O67
13

Sciieie cuisiva inliicala (delaIiu pIaca 118)

DelaIiu pIaca O91

Sciieii pe aIlaie i lenpIe

Inci;iiIe
O seiie de pIaci piezinla incizii facule dupa luinaiea pIacii. InciziiIe se asociaza
excIusiv cu lipuI D, n uneIe pIaci din vienea Iui DecelaI, i n doua pIaci lizii de Ia
HeIis, din vienea Iui OioIes. IIaciIe din vienea Iui uielisla sau din peiioada aihaica
doliogeana nu conin niciodala aslfeI de incizii. TexleIe incizale sunl gieu de cilil.
Adesea IileieIe sunl consliluile din succesiuni de puncle, iai uneIe Iileie sunl incizale
n ogIinda. n uneIe pIaci e posiliI sa se fi dislius o paile din lexluI iniiaI, n ieIief,
penliu a se sciie deasupia aIl lexl. UneIe sciijeIiluii consliluie gIose pieioase,
adaugale dedesulluI sau n diepluI unoi inagini.
14

DelaIiu pIaca O28
DelaIiu pIaca O16

Monogrome i Iogogrome
MonogianeIe i IogogianeIe sunl specifice sciieiiIoi cuisive. CeIe nai cIaie
Iogogiane (= un cuvnl aIcaluil dinli-un singui senn conpus din nai nuIle Iileie) se
afIa n pIaca 116, i sunl despaiile nlie eIe piin difeiile senne. Dedesull, pe aceeai
pIaca, sunl iedale liansciieiiIe aIfalelice aIe IogogianeIoi cu senneIe
despaiiloaie iepioduse exacl. S-a aigunenlal ca nonogianeIe iepiezinla o "noda" ce
a Iual avnl alia n peiioada lizanlina i ca exislena unoi aslfeI de nolaii n sciieii
aliiluile daciIoi esle anacionica, i, piin uinaie, pIaciIe sunl faIsuii. O ceicelaie nai
alenla ne dezvaIuie nsa ca acesl lip de inliicaie n nonogiane i Iogogiane eia
fiecvenl n anlichilale Ia sainaii din noiduI Dunaiii, leinenuI cuienl penliu aceslea
esle ceI de |anga. SenneIe sainalice |anga au apaiinul iniiaI aiislociaiei i eiau
foIosile Ia consfiniiea unoi lialale, n aIiane, ceienonii ieIigioase, apoi au ajuns sa
desenneze piopiielalea asupia unoi aleIieie, pioduse elc. Asenanaiea unoi |anga
sainalice cu senne Iogogiafice din pIaciIe de pIunl esle izliloaie. n pIus, aslfeI de
nonogiane se iegasesc i pe nonede din nlieaga Iune-gieco ionana, i chiai pe
leiiloiiuI aiii noaslie, de piIda pe uneIe nonede de lip ,ApoIIo, lalule Ia Hisliia.
15


|ip c|c dq sagc dao dc|cs


fqc csc psc|qc fcdq ad |ccs dacniccMa|c Dacioa|c Ma|c Orc|ic Ma|c 8azcricCfevo concIu;ii
n pIaciIe nai iecenle se idenlifica o nceicaie de sepaiaie a cuvinleIoi piin spaii,
piocedeu consideial nodein, necunoscul epigiafiei ionane i gieceli. Acesla nu esle
nsa un aigunenl n favoaiea faIsuIui, caci i hiliii sepaiau cuvinleIe piin spaii, sul
infIuena capadociana (ILVRILR 117). IiocedeuI esle deci foaile vechi.

TipuiiIe aihaice sunl coieIale cu peiioadeIe nai vechi de donnie (vezi C1 foIosil de
calie Ceneu nainle de asocieiea cu uielisla i 1 foIosil de uielisla n piina paile
a donniei). IapluI ca foina IileieIoi nu seanana n delaIiu cu cea a ceIoi din
insciipiiIe gieceli pe pialia, nu consliluie un aigunenl npoliiva aulenlicilaii, aa
cun afiina piipil dI OIleanu: de ce ne-an alepla ca nile insciipii sciise n aIla
Iinla, n cu loluI aIl scop i aIle condiii i cu aIla lehnoIogie, aIl supoil i aIle
naleiiaIe decl insciipiiIe pe pialia aIe gieciIoi, sa iespecleIe canoaneIe epigiafiei
gieceli`

Lsle desluI de piolaliI ca geii au avul o ndeIungala liadiie de sciieie cuisiva i ca
au foIosil, piin uinaie, naleiiaIe nai noi, de luna seana peiisaliIe, liadiie
nodificala uIleiioi de infIuena gieaca, ce a dus Ia iaspndiiea sciieiii cu
najuscuIe. LvoIuia sciieiii a uinal apioxinaliv liaseuI: C1/I1 > C/I/L > A > > D,
pIecnd de Ia sciieii conpIexe, inliicale, uneIe posiliI consonanlice, aIleIe siIalice, i
16
ajungnd Ia o foina sinpIificala, foaile apiopiala de cea a aIfaleluIui Ialin (lipuI D,
faia c|a, cncga, qpsi|cn).

Daca a exislal un faIsificaloi, nlieaga disliiluie a lipuiiIoi de sciieie esle foaile
ingenios gndila: cei din Doliogea foIosesc cu piecadeie lipuI oiienlaI, npiunulal cu
siguiana de Ia coIonilii vecini, sciieiea Iui uielisla se iaspndele o dala cu
cieleiea puleiii Iui i se ieslinge dupa noailea sa, iai locnai cei caie aveau conlacle
slinse cu ionanii, foIosesc un lip sinpIifical, apiopial de ceI giecesc occidenlaI, din
caie a deiival i aIfaleluI Ialin, piin inleinediai eliusc: DecelaI, Colizo i OioIes
(=RoIes). Tieluie sa adaugan ca exisla o inpecaliIa cooidonaie nlie lipuiiIe de
sciieie i liasaluii de Iinla, Iocuii, epoci, peisonaje, sinloIuii, diveise iepiezenlaii
(iaieIe excepii sunl doai apaienle i pol ascunde iesciieii lizii aIe unoi lexle nai
vechi).

Limbu


Infroducere

Aven o Iinla necunoscula. De fapl un coipus, deci un nunai Iinilal de senline i
conlexle. Ioale fi voila de o Iinla naluiaIa, cndva vie, poale fi voila de o Iinla de
cuIl, de un cod foIosil doai n sciis, poale fi voila de o Iinla ailificiaIa, cieala cu
scopuI de a denonslia ceva, poale fi voila de o sinpIa niiaie de secvene Iipsile de
sens, loluI geneial Ia nlnpIaie. Ienliu a afIa caie din vaiianleIe de nai sus esle
adevaiala, e nevoie de o anaIiza foaile seiioasa a Iinlii, pIecnd de Ia convingeiea ca
un aslfeI de exepiinenl neiila facul, fie chiai i nunai n leneficiuI Iingvislicii
leoielice, i nu de Ia ideea ca o aslfeI de nliepiindeie esle inuliIa sau
conpionialoaie. Din puncluI nosliu de vedeie, un on de liina nu se conpionile
niciodala piin ceea ce face, ci doai piin fapluI de a nu fi f4cu| ccca cc ar fi pu|u| s4 fac4,
piin fapluI de a nu fi avul cuiajuI gieeIii.
Lsle aceasla o Iinla sau esle o sinpIa aiuieaIa` Lsle o Iinla naluiaIa, sau o Iinla
consliuila` n piinuI ind, oiice Iinla vie esle un sislen i fiecaie eIenenl aI sau se
definele piin iapoilaie Ia ceIeIaIle eIenenle, deci, penliu a vedea daca lexleIe din
pIaci sunl geneiale Ia nlnpIaie sau sunl enanaii aIe unui sislen, lieluie sa
dovedin ca exisla sau nu exisla ieIaii nlie eIenenle, cu aIle cuvinle, sa descopeiin
sliucluia. n aI doiIea ind, oiice Iinla naluiaIa piesupune vaiiaie, deci lieluie sa
dovedin ca exisla sau nu exisla vaiiaie diacionica, dialopica, sau chiai diaslialica i
diafazica. Acesle doua cooidonale - s|ruc|ura i tariafia - iepiezinla cheia definiiii ca
Iinla naluiaIa a insciipiiIoi din pIaci. DeneisuI lieluie sa fie n piinuI ind
sincionic i desciipliv. Daca esle voila de o geneiaie aIealoiie de secvene fonelice,
acesl Iuciu ai lielui sa ieiasa foaile iepede, oiicl de naie ai fi fosl efoiluI
17
nascociloiuIui de a neIa apaieneIe, caci nu exisla un sislen. Daca esle voila de un
cod consliuil n anune scopuii, acesl Iuciu ai lielui sa ieiasa ieIaliv iepede, caci
Iipsele vaiiaia naluiaIa (vaiiaia ailificiaIa se idenlifica desluI de uoi).
Daca an slaliIil ca esle voila de o Iinla naluiaIa, se pune nlielaiea caie sunl
nelodeIe ceIe nai adecvale penliu a ajunge Ia sensuI lexleIoi. Seanana siluaia de faa
cu cea cu caie s-au confiunlal descifialoiii hieiogIifeIoi, ai cuneifoineIoi sau ai
IineaiuIui ` RonaIo enuneia ceIe nai inpoilanle piecedenle, nceicnd sa
despiinda o neloda pe caie sa o apIice i Iinlii din pIaciIe de pIunl. Tieluie nsa sa
punclan doua Iuciuii. IiinuI: n cazuI de faa nu esle voila de o scricrc necunoscula,
aIfaleluI piedoninanl fiind ceI giecesc. Lxisla i pasaje sau lexle nliegi sciise cu
senne necunoscule, dai aceslea nu lolaIizeaza nai nuIl de 2O din nlieguI
ansanlIu. Deci nelodeIe apIicale n cazuiiIe piecedenle penliu idenlificaiea vaIoiii
fonelice a unui senn necunoscul, dei vaIaliIa i n cazuI de faa, nu esle
fundanenlaIa, caci senneIe sunl deja cunoscule n foaile naie nasuia |1j. n aI doiIea
ind, isloiia gelo-daciIoi esle paile inlegianla a isloiiei Luiopei, civiIizaia Ioi a fosl
conlenpoiana cu cea a Iunii gieco-ionane, iai ei se nunaiau piinlie lailaiii
euiopeni caie au alias adesea alenia i chiai adniiaia gieciIoi i a ionaniIoi. Daco-
geii au inlial cu adevaial n isloiie liziu, i daloiila aceslui fapl exisla desluI de
nuIle infoinaii despie ei. Nu aceeai esle siluaia egipleniIoi, a hiliiIoi sau a gieciIoi
din epoca IineaiuIui . CiviIizaiiIe Ioi au nfIoiil cu nuIl n uina, cnd izvoaieIe
exleine caie sa sciie despie ei eiau iaie sau Ia naie dislana. Iiin uinaie, n siluaia
de faa aven avanlajuI unei sciieii cunoscule, a unoi iefeiine exleine nuneioase, dai
i a unei Iinli din caie uneIe eIenenle s-au peipelual cu siguiana pna aslazi. Asla
nu nseanna ca iapoilaiea Ia nelodeIe anleiioaie nu esle uliIa, ci doai ca lieluie sa
inen conl de specificuI siluaiei de faa.
Meloda pe caie a uliIizal-o Dan RonaIo esle cea c|inc|cgic4, piin conpaiaiea
cuvinleIoi din lexle cu Iexene asenanaloaie ca foina din aIle Iinli. Dupa paieiea
noaslia, iezuIlaleIe olinule sunl ieIalive, din nai nuIle nolive. n piinuI ind,
deneisuI Iui RonaIo a fosl infIuenal de pieniseIe saIe cu piiviie Ia apailenena
geneaIogica a Iinlii i Ia iapoiluiiIe acesleia n diacionie cu Iinla ionna |2j, cu aIle
cuvinle a poinil Ia diun suliecliv, cu uneIe piejudecai, caulnd asenanaii aIe Iinlii
acesleia cu Ialina, cu aIle Iinli indo-euiopene i, n foaile naie nasuia, cu ionna. n
aI doiIea ind, a fosl infIuenal i conslins de oiizonluI sau Iingvislic: a facul
iapoilaii Ia fianceza veche i Ia engIeza i geinana veche, dai nu i Ia gieaca, sIava,
Iinli laIlice, aIle Iinli indo-euiopene sau diiecl Ia indo-euiopeana conuna (n
ieaIilalea caieia nu ciede, lolui, ieconsliucia se face pe laza nelodei conpaialive,
caie esle exlien de iiguioasa). n aI lieiIea ind, a ignoial inpoilana
coiespondeneIoi (IegiIoi), adnind o piea naie vaiiaie fonelica, noifoIogica i
sinoninica, Iileilale asunala expIicil (ROMALO 2OO5: 42), i caie a dus Ia scadeiea
giaduIui de iiguiozilale a nelodei apIicale. De piIda, a acoidal sensuI "apa"
secveneIoi acc, acpc, agua, ccu, a|c, apc, sensuI "acun" secveneIoi acnc, a|u, na, nau,
sensuI ,soie secveneIoi sc|ia, qxc, ceI de ,guia secveneIoi csqc, gurc elc.), sau, din
conlia, a ignoial aceasla vaiiaie locnai alunci cnd eia juslificala (de piIda iecunoale
cuvnluI sargc|c ca hidionin, dai vaiianlei sargccic i aliiluie sensuI "lalaia". Apoi,
secveneIoi penliu caie nu a gasil siniIiludini foinaIe n aIle Iinli, Ie-a aliiluil un
sens caie sa conliiluie Ia coeiena lexuIui (pioceduia pe caie a nunil-o "nolivaie
18
senanlica"), opeiaie nu nloldeauna oliecliva, caci coeiena lexluIui fusese deja
ieveIala piin nelode ieIalive, iai secvena ianasa eia olIigala sa capele sensuI pe caie
i-I inpunea iesluI lexluIui. n sfiil, consecvena de caie dI RonaIo a dal dovada n
apIicaiea nelodei elinoIogice a Iucial uneoii npoliiva sa, deoaiece, odala aliiluil un
sens unui cuvnl, daca aliiliiea a fosl eionala, ea s-a peipelual n loale conlexleIe,
aIleind i conslingnd deciiplaiea. Meloda elinoIogica necesila cunoaleiea unui
foaile naie nunai de Iinli cu caie sa fie conpaiale IexeneIe din coipus, penliu a
exisla cl nai puine dulii cu piiviie Ia veiidicilalea conpaiaiei, dai i aa,
iezuIlaleIe sunl nesiguie. Rapoilaiea doai Ia uneIe Iinli conlenpoiane din vecinalale
nu esle suficienla, penliu ca fiecaie Iinla aie n uina sa o isloiie de nuIle niIenii, i,
de nuIle, oii, esle adusa de voililoiii sai de Ia depailaii naii. n cazuI Iui RonaIo,
nunaiuI de Iinli aliase n conpaiaie a fosl nic, fapl caie I-a conslins adesea Ia
segnenlaii aililiaie aIe lexleIoi, sciise ceI nai adesea n scrip|ic ccn|inua. De exenpIu:
fcn| ic diagr... " o fac pe aceea pieoleasa" (piin conpaiaie cu fi. diacrc), n Ioc de |cn|ic
di Agripa (iefeiiie Ia Ionleius Agiippa), n pIaca O27, grana |qic "luia (penliu) scoaia"
(piin conpaiaie cu Ial. gruna "scoaia"), n Ioc de grana|qic < gi. granna|cus, n pIaca
O13, dc |ana |nqc cn ocnc nic " de un lau de aigasil n Iocuina noua" (piin conpaiaie
cu v.fi. |cnncr " aigasi", v.gein. ucnncn " a Iocui"), n Ioc de dc Tana|nqc cn 8cncnic (cu
iefeiiie Ia loponineIe Tanalis i ononia) n pIaca 123 elc. La aceslea se adauga i
caIilalea scazula a fologiafiiIoi, caie a dus nu de puine oii Ia Iecluii gieile, de
exenpIu anic ncu, liadus "anuI nou", n Ioc de An|cncu "Anlonius (Hyliida)", n pIaca
118, x|arc|cs n Ioc de |c|arc|cs n pIaca 1O7, qracni| n Ioc de |ra|c n pIaca O91, cn scngcc
liadus "n snge", n Ioc de cnscn|cc n pIaca O69, zca liadus "zona", n Ioc de nca, n
pIaca O39, |cnniscc "lennia" n Ioc de |cniscc n pIaca O25, pud |crcc "pod cu luinuii", n
Ioc de pudqc rcp..., n pIaca O15 elc. Insliucliv esle i cazuI Iinlii eliusce, caie a fosl
conpaiala cu enoin de nuIle Iinli (de Ia hilila i aineana Ia azleca i naghiaia), dai
neloda elinoIogica a dal iezuIlale fiiave (ONIANTL 1995: 96).
Din puncluI nosliu de vedeie, n alsena unoi lexle liIingve caie sa ne ofeie cheia
decodaiii, exisla o singuia neloda caie poale pioduce iezuIlale siguie, Ia caie se
adauga doua nelode auxiIiaie, foIosile deja de RonaIo. Lsle voila de neloda inleina
(conlinaloiie sau a anaIizei disliiluionaIe), caie a fosl apIicala cu desluI succes Ia
Iinla eliusca, i cu uneIe iezuIlale Ia IineaiuI A. Dal fiind ca nu aven o Iinla n
inlegiaIilalea sa, ci un coipus, i dal fiind ca aceasla Iinla nu esle cunoscula a piioii
(decl nli-o anunila nasuia), o siluaie ca aceasla poale ofeii un excepionaI cnp de
ceicelaie nelodeIoi sliucluiaIisnuIui, n piinuI ind anaIizei disliiluionaIe, caie nu
poale fi apIicala cu loala Iaigheea asupia IinliIoi cunoscule, decl piin eIininaiea
inlegiaIa a sensuIui din anaIiza i desciieie. Ai lielui aadai sa se invenlaiieze
coocuieneIe, sa se anaIizeze ieIaiiIe disliilulive i sa se slaliIeasca lipuiiIe i cIaseIe
de disliiluie Ia loale niveIe (fonelic, noifoIogic, sinlaclic, IexicaI). RonaIo a apIical
enpiiic aceasla neloda, n cleva cazuii, i a olinul iezuIlale siguie. De piIda, a
olseival ca secvena cc|cpc|c esle uinala foaile fiecvenl de nuneIe Iui Deceneu, ca nu
esle niciodala sulsliluiliIa (nuneIe Iui Deceneu nu esle piecedal decl de acesl
cuvnl), ca nai poale fi uinala i de nuneIe Iui Vezina sau de aIle cleva nune
piopiii, ca uneoii esle piecedala de secvena ncgasc - posiliI npiunul din gieaca, i,
liind ca Vezina i Deceneu au deinul funcia de naie pieol, i ca ncgas nseanna n
gieaca "naie", a dedus ca sensuI secvenei cc|cpc|c lieluie sa fie aceIa de "pieol", deci
a definil acesl eIenenl piin iapoilaie Ia eIenenleIe cu caie inlia n ieIaie. Alunci
19
cnd unuI din eIenenleIe Ia caie se face iapoilaiea esle deja definil piin iapoilaii
exleine, ca n siluaia desciisa nai sus, saicina esle nuIl uuiala. n cazuI lexleIoi de
pe pIaciIe de pIunl, idenlificaiea loponineIoi i a anlioponineIoi a consliluil piinuI
pas n nunca Iui RonaIo, eIe consliluind piineIe secvene siguie din puncl de vedeie
senanlic. Definiiea ceIoiIaIloi eIenenle se face n piinuI ind piin iapoilaie Ia
aceslea. CeI nai naie neajuns aI aceslei nelode esle aceIa ca fuinizeaza vaIoii desluI
de vagi. Din feiiciie nsa, n cazuI de faa nu e voila de o Iinla alsoIul necunoscula i
Iipsila de un cadiu isloiic i cuIluiaI, ci cunoalen nune, insliluii, ieIaii, eveninenle,
chiai cuvinle i sliucluii caie s-au peipelual n linp i pol fi idenlificale n Iinla
ionna. n pIus, exisla un nunai naie de iIusliaii caie consliluie un aI doiIea cod,
caie poale ajula Ia decodaiea ceIui dinli. Iiin uinaie, pulen foIosi i nelode
adiacenle, caie sa nuaneze i conpIineasca iezuIlaleIe nelodei conlinaloiii.
Iiina dinlie nelodeIe auxiIiaie aie Ia laza piesupuneiea (cl se poale de Iogica, de
aIlfeI) ca iepiezenlaiiIe foaile nuneioase de pe pIaci sunl desciise, "poveslile" n lexle,
sau, inveis, ca lexleIe consliluie nile expIicaii, gIose, Ia inaginiIe iespeclive. Aven,
n ieaIilale, doua coduii, un feI de "liIingv", nsa nunai unuI dinlie eIe esle Iingvislic.
Repiezenlaiea unei scene - adesea cu nuIle delaIii - Iinileaza n nod feiicil vaiianleIe
nlie caie lieluie sa se aIeaga n aliiluiiea unui sens unui cuvnl, unei sinlagne sau
unui enun. Nu de puine oii, lexleIe sunl disliiluile n aa feI pe pIaci, ncl sa inlie
sul sau pe Inga figuiiIe Ia caie fac iefeiiie. RonaIo a uliIizal aceasla neloda n uneIe
cazuii, cu succes, dai n aIleIe nu a inul conl de acesl pieios indiciu, ceea ce a facul ca
uneIe deciiplaii aIe saIe sa fie n disciepana cu inaginiIe de pe pIaca iespecliva. De
piIda, pIecnd de Ia inleipielaiea cuvnluIui rununc diepl ,pio-ionani, i nu
,ionani, cun ai fi fiiesc, n piesa O65 se consideia ca DecelaI esle suipiins de pio-
ionani, caie I-au liadal (e voila n piinuI ind de Vezina i de Diegis) i i esle Iual
capuI. nsa din inagine se vede cIai ca DecelaI, iepiezenlal caIaie, se nloaice
vicloiios dinli-o Iupla cu ionanii, puilnd un signun capluial de Ia dunani. LI esle
nlnpinal de pieoi Ia inliaiea n Sainizegelusa. Cei consideiai pio-ionani sunl de
fapl piizonieii ionani, pazii din spale de soIdai daci. Ucideiea Iui DecelaI n acesl
nonenl nu concoida cu ceIeIaIle izvoaie. De asenenea, n piesa O94, Diegis i Vezina
sunl consideiai liadaloii n inleipielaiea Iui RonaIo i chenai Ia judecala de calie
DecelaI, caie ai fi fosl naie pieol n vienea Iui Diuipaneus. Dai din iIusliaie iezuIla
cu loluI aIlceva: ceIe doua capelenii pai sa se nloaica vicloiioase dinli-o Iupla
npoliiva ionaniIoi, de Ia caie au capluial doua nsenne de nanipu|us. DecelaI,
npieuna cu pieoii, i nlnpina pe cei vicloiioi cu cununi. IeisonajuI de pe lion
esle cu siguiana DecelaI, dupa iniiaIa D. Aliiluiiea aceslei iniiaIe Iui Diuipaneus de
calie RonaIo nu esle susinula n lexl, unde nuneIe aceslui iege nu apaie. Mai nuIl,
chiai de o paile i de aIla a peisonajuIui aezal pe lion esle sciis Ma|c Dacioa|c.
n sfiil, cun an aninlil nai sus, de naie pie esle neloda "cvasi-liIingveIoi",
apIicala i Ia Iinla eliusca (ONIANTL 1995: 97). La inpIica iefeiine exleine Ia siluaii
i nodeIe asenanaloaie - lipaie, foinuIe, conlexle pieviziliIe, sau ieaIilai cunoscule
din aIle suise. De piIda, se poale piesupune ca Ia sfiiluI insciipiiIoi exisla o
sennaluia sau o foinuIa de ncheieie, ca n pieajna nuneiaIeIoi exisla leineni
penliu unilai lenpoiaIe sau nonelaie elc. n cazuI speciaI aI pIaciIoi de pIunl,
exislena unui nunai desluI de naie de infoinaii cu piiviie Ia isloiia geiIoi i a
daciIoi esle de naxina inpoilana, chiai daca sunl indiiecle. Aceasla neloda a fosl
20
apIicala cu succes de calie RonaIo, caie s-a iapoilal Ia infoinaii din aIle suise
(isloiiogiafice, aiheoIogice elc.), n speciaI nune piopiii, nune de funcii, de insliluii,
diveise iapoiluii nlie peisonajeIe idenlificale elc. De fapl, acesla a fosl piinuI pas n
deneisuI sau, i ceI nai inpoilanl, caie i-a peinis sa opeieze o piina segnenlaie a
lexleIoi. Tolui, consideian ca, n naiea Ioi najoiilale, acesle infoinaii exleine sunl
exacle i lieluie sa inen conl de eIe (nu ni se paie pIauziliI, de piIda, ca DecelaI sa fi
fosl ucis de Vezina i de calie fialeIe sau, Diegis).
Rezunnd, RonaIo a nceical sa deciipleze lexleIe faia sa neIeaga sliucluia Iinlii n
caie au fosl sciise. IiagiIilalea nelodei saIe elinoIogice se daloieaza n piinuI ind
fapluIui ca aceasla Iinla nu aie aspecl indo-euiopean i (ceI puin n opinia noaslia)
asenanaiea sa n sliucluia cu Ialina nu esle deIoc suslenaliIa (n schinl n Iexic esle
desluI de evidenla, dai acesl Iuciu nu asiguia o niudiie nlie Ialina i Iinla gelo-
daciIoi), iai eI a pIecal de Ia pienisa indo-euiopenilaii i a unei naii asenanaii nlie
ceIe doua Iinli |3j. Iai n aI doiIea ind, penliu ca deciiplaiea s-a facul oaiecun "pe
ljlile", cu nuIle apioxinaii i faia sa se nlievada sislenuI. Tolui, iezuIlaleIe saIe
nu pol fi ignoiale, nsa lieluie vaIidale piin conpaiaiea cu iezuIlaleIe pioduse de aIle
nelode. Conlienl de IipsuiiIe nelodei saIe, auloiuI decIaia ca Iuciaiea sa ai lielui sa
consliluie n piinuI ind o piovocaie Ia ieiiea din indifeiena de ceI puin un secoI,
nanifeslala faa de acesle pIaci, i n aI doiIea ind, o piovocaie Ia conleslaiea
ipolezeIoi de Iuciu i a deciiplaiiIoi saIe (ROMALO 2OO5: 288). Asunndu-i iiscuI ca
nliepiindeiea sa sa fie calaIogala doai o fc|ix cu|pa, Dan RonaIo a facul alsoIul lol ce
i-a slal n pulina, n liisl conliasl cu cei caie, piin piegaliiea Ioi, ai fi pulul sa faca
nuIl nai nuIl, dai n-au facul ninic.
Din puncluI nosliu de vedeie, invenlaiieiea eIenenleIoi pe laza anaIizei
disliiluionaIe lieluie sa pieneaiga deciiplaiii, aceasla din uina lieluind sa fie n
nod necesai o consecina a ieveIaiii sislenuIui. Desigui, nu neIegen piin aceasla o
succesiune cionoIogica sliicla a ceIoi doua elape, ci o peinanenla nlielale acoidala
anaIizei coicc|itc i neIegeiii sliucluiii aceslei Iinli, caie sa aila ca iezuIlal asocieiea
unoi vaIoii fiecaiui eIenenl sau ieIaii idenlificale. La asocieiea acesloi vaIoii voi
conliilui i nelodeIe auxiIiaie (iefeiineIe exleine i coieIaiea lexluIui cu iIusliaia).
Dupa ce eIenenluIui idenlifical i s-a aliiluil o vaIoaie, alia alunci neloda elinoIogica
poale piola i vaIida asocieiea facula, piin apeIuI Ia conpaiaia exleina.

|1j Tolui, RonaIo a facul i uneIe eioii, de piIda aliiluiiea vaIoiii ciu secvenei OY, caie apaie cu
piediIecie n lexleIe caie nu cunosc senuI V (caie avea vaIoaiea u), i caie n opinia noaslia noleaza, Ia
feI ca n gieaca, vocaIa u. IIecnd de Ia aceasla aliiluiie eionala, RonaIo consideia aceasla secvena
diepl un sufix augnenlaliv, Ia feI ca n ion. c4sci, pisci. Tieluie nsa inul conl de fapluI ca n pIaciIe n
caie nu exisla sennuI V, nodaIilalea de a-I nola pe u eia locnai piin OY, d. ex. pIaca O21, unde nuneIe
capilaIei esle nolal SARMICLTOYZO, sau pIaca 12O, unde sunl nenionale loponineIe CLNOYCLO,
CARSLOY sau NOYDOYN, de unde iezuIla cIai vaIoaiea fonelica a Iui OY.
|2j "Din nolive all Iingvislice cl i aiheoIogice piesupuneiea ca Iinla voilila de gelo-daci eia de
oiigine indo-euiopeana se inpune cu cvasi-ceililudine. Tolodala se adopla i ipoleza de Iuciu -
neveiificaliIa diiecl i neacceplala de naiea najoiilale a ionaniliIoi - ca |inoa rcnan4 prini|it4 s-a
dcztc||a| din gc|c-dac4 (s.a.), sul puleinica piesiune a Ialinei popuIaie. n acesle condiii ciileiiuI
elinoIogic aninlil nai sus va fi apIical n sensuI segnenlaiii lexleIoi de pe pIaci n cuvinle caie sa
piezinle un naxinun de asenanaie, all ca foina cl i n sensuI aliiluil, cu ceIe din Iinla ionna n
piinuI ind (...)" (ROMALO 2OO5: 41).
21
|3j AigunenleIe aduse n spiijinuI asenanaiii nlie ceIe doua Iinli (i, inpIicil, a anuIaiii ideii de
ionanizaie Iingvislica aa cun esle concepula ea de najoiilalea fiIoIogiIoi) sunl pieIuale de Ia N.
Densusianu i, n opinia noaslia, nici unuI nu sla n picioaie. De piIda, fapluI ca poeluI Ovidiu se
pInge Ia un nonenl dal ca a uilal sa nai voileasca i sa sciie Ialinele, i ca se lene sa nu se fi
sliecuial n poeneIe saIe cuvinle lailaie, nu pioleaza sul nici o foina o asenanaie nlie ceIe doua
Iinli. Dupa ase ani de exiI n caie nu a avul cu cine sa voilasca n Iinla sa naleina, esle alsoIul
noinaI ca poeluI sa nu nai fie sigui de Iinla sa. IenonenuI se peliece cu oiice on pIecal nai nuIi ani
nli-o aia sliaina, i caie nu-i nai foIosele dc|cc Iinla naleina. n pIus, cei caie invoca acesl veis, uila
sa aninleasca i veisuiiIe n caie Ovidiu se pInge ca nineni nu voilele Ialinele Ia Tonis i ca e
nevoil sa se neIeaga cu IocaInicii piin senne, sau pe ceIe n caie susine ca, dupa nai nuIi ani de
edeie nlie lailaii, a ajuns sa Ie intcfc Iinla. Iulen sa nai ponenin insciipia Ialineasca n caie esle
nenional un INTLRIRLX DACORUM, caie pioleaza exislena unoi liansIaloii foIosii de ionani
penliu a conunica cu dacii, iai exenpIeIe pol conlinua.

Structuru Iimbii

Fonefic

Linla din pIaciIe de pIunl aie un aspecl oaiecun slianiu din piicina leininaiei
vocaIice geneiaIizale i din piicina finaIei -c, caie piedonina. ConsoaneIe finaIe nu
sunl loIeiale decl exlien de iai i nunai n cuvinle sliaine (ancpsics, |c|arc|cs).
Iiecvena giupuiiIoi consonanlice esle scazula i se ienaica un efoil de iezoIvaie a
acesloia fie piin inlioduceiea unei vocaIe, fie piin eIininaiea unei consoane (dulIele
piecun pa|c|c/pan|c|c, ccpcnc/ccnpcnc, 8ccrcois|c/8ccrcoisc|c, 8crsc/8crqsc). CiupuiiIe
consonanlice se iegasesc nai fiecvenl n cuvinle npiunulale (scrip|c, cni|iarcnc,
cnrcnc) i n uneIe loponine (Sarnigc|usc, Sargc|c, Gcnuc|c). n schinl anlioponineIe
pai sa iespecle sliucluia siIalica a Iinlii: Dacioa|c, 8czinc, Dicgcc, Dapigcc, Cc|izcnic,
8azcric, 8ccrcoisc|c, Ccncc, Orc|ic, Zcrasc elc., Zanc|xic face nola apaile, avnd un
aspecl oaiecun sliain. Deci aceasla Iinla paie sa cunoasca Iegea siIalei deschise
(consoana-vocaIa -- consoana-vocaIa), n opoziie cu sliucluia indo-euiopeana a
iadacinii (consoana-vocaIa-consoana): ma-to, ko-to-po-lo, ta-li-pi-ko, ro-to-pa-no, da-ci-
ba-lo, be-:i-no, ko-po-no etc.

Ca nu esle voila de o sinpIa gaseInia a unui faIsificaloi nelun, o denonslieaza feIuI
n caie sunl adaplale npiunuluiiIe sliaine, din Iinli indo-euiopene (n piinuI ind
gieaca i Ialina), n caie consoaneIe finaIe au un ioI inpoilanl. Acesle npiunuluii,
caie nai loldeauna se leininau n consoana, lieluiau ajuslale fie piin eIininaiea
consoanei finaIe, fie piin adaugaiea unei vocaIe: cni|iarcnc, oasi|cc, cnrcnc, adc|pnc,
fa|angcc, |c|c|c, Caic, |us|c, Adancu i cnrcncsc, ncgasc, rununusc, Adancusc. IiinuI
piocedeu esle foIosil i n LineaiuI , caie nola un diaIecl giecesc, dai, fiind siIalai,
eia inpiopiiu nolaiii unei Iinli indo-euiopene, nainle de a fi foIosil penliu gieaca,
acesla nolase, de luna seana, o Iinla neindo-euiopeana cu siIale deschise, asenenea
Iinlii din lalIie. CeI de-aI doiIea piocedeu esle foIosil n siIalaiuI cipiiol, caie, de
asenenea, nainle de a nola Iinla gieaca, a nolal o Iinla necunoscula cu aceeai
sliucluia siIalica deschisa. L inuliI sa ieaninlin ca anleIe siIalaie au fosl descifiale
Ia nijIocuI secoIuIui 2O. n afaia de Iinla cielaniIoi i de cea a eleo-cipiioiIoi, nu
22
cunoalen n Vechea Luiopa aIle Iinli cu aceasla sliucluia fonelica. Din puncl de
vedeie lipoIogic, IinliIe poIineziene sunl ceIe nai apiopiale, avnd aceeai sliucluia
siIalica deschisa, caie npiedica sau Iinileaza uliIizaiea desineneIoi, iai iapoiluiiIe
noifo-sinlaclice sunl expiinale piin lopica i auxiIiaie.
O aslfeI de sliucluia siIalica a Iinlii de sulslial coiespunde n nod nealeplal
sliucluiii pioloionnei, caie a eIininal loale consoaneIe finaIe din Ialina, Iuciu caie s-
a nai nlnpIal doai n cenliuI i suduI IlaIiei, cu caie ionna foineaza aiia
ionanilaii oiienlaIe. Lsle evidenl ca aceasla aiie a iespins oiice consoana finaIa
(ncs>nci, |rcs>|rci, nas>nai, can|as>canfi/can|i, ncnincs>cancni/ucnini). L adevaial,
Ialina ncepuse deja sa piaida consoaneIe finaIe, sul infIuena unoi diaIecle ilaIice (n
speciaI unliica i faIisca), dai Ie-a ieslaliIil pe caIe cuIla. SislenuI desineneIoi
consonanlice iepiezinla naica de laza a indo-euiopenilaii. Se adnile, n geneiaI, ca
pieideiea acesloi consoane nu esle iezuIlaluI unei evoIuii inleine, ci s-a facul apioape
nloldeauna sul infIuena unoi Iinli neindo-euiopene (vezi cazuI hililei i chiai aI
Iinlii gieceli). Lsle posiliI ca ionna veche i ilaIiana sa fi ajuns sa posede doai
finaIe vocaIice din piicina unui sulslial neindo-euiopean. n ionna, u finaI a
sulzislal nuIla viene i, alia dupa cadeiea Iui, ionna a devenil o Iinla cu finaIe
consonanlice. IlaIiana nsa esle nai puin fIexiliIa i conlinua sa iespinga finaIeIe
consonanlice i chiai i giupuiiIe consonanlice conpIexe din cuvinle npiunulale.
IiolosIava, ajunsa Ia Dunaie, a pieidul i ea loale consoaneIe finaIe, caz unic nlie
IinliIe indo-euiopene vechi (ionna esle Iinla indo-euiopeana de "giaduI 2"). Dupa
unii Iingvili, acesl fenonen s-a peliecul n uina unei puleinice infIuene din pailea
pioloionnei (ONIANTL 2OO1, LNRILTTI 1985), fapl caie ai piola foia i vilaIilalea
aceslei sliucluii.
Linla din lalIie nu paie sa cunoasca difeiena de canlilale, fapl denonslial de
uliIizaiea Ia nlnpIaie a senneIoi cncga i cnicrcn, nsa paie sa peiceapa apeiluia
vocaIeIoi. Iulen afiina ca difeiena de linliu eia peicepula n Iinla lalIieIoi,
deoaiece aven dovezi cIaie n noduI de liansciieie aI unoi nune sliaine. AslfeI, i
scuil din cuvinleIe gieceli i Ialineli eia adesea peicepul foaile deschis i iedal piin
c: oas|cc, cni|arcnic, ninna (penliu oasi|cus, cni|iarcncs, ninina), aIleinana esle foaile
fiecvenla i Ia cuvinleIe nenpiunulale: Ccncc/Ccnic, oiscca/oisica, cc|cpc|ic/cc|cpc|cc.
AceIai Iuciu se nlnpIa i cu u scuil din Ialina, caie esle iedal piin c n nuneIe |ccc|c
(=LucuIus), i n loale finaIeIe Ialineli adaplale de Ia -us Ia -c. Caic, |uscc, An|cncc
(=Anlonius). IapluI ca voililoiii Iinlii din lalIie peicepeau foaile deschis vocaIeIe
scuile din Ialina i gieaca esle o ceililudine, iai fenonenuI s-a nlnpIal, evidenl, i
inveis: giecii i ionanii au iedal adesea piin vocaIe nai nchise suneleIe deschise din
Iinla geiIoi i a daciIoi. AslfeI, de piIda, Ial. Cnidata dinli-o insciipie ionana
coiespunde gelicuIui Cniccdaoc din lalIie, NAHOYKA de Ia IloIeneu i napccnscs
dinli-o insciipie Ialina (CIL III 7996), aIleinnd cu foina Napcca din aIle izvoaie,
coiespund Iui NAHOKOL din lalIie elc.


23
Morfosinfox
Ienliu a ncadia o Iinla nli-o faniIie, noifoIogia iepiezinla ciileiiuI supien,
deoaiece esle segnenluI ceI nai slaliI, nai inpenelialiI. VocaluIaiuI esle noliI,
npiunuluiiIe se fac uoi, de piIda, apioape 75 din vocaluIaiuI Iinlii engIeze esle
de oiigine ionanica, nsa noifoIogia sa nca nai conseiva liasaluiiIe faniIiei
geinanice, aa ncl nu poale fi nunila Iinla ionanica. La feI s-a nlnpIal i cu
aIlaneza, caie a npiunulal din Ialina nuIle cuvinle, dai nu s-a ionanizal,
paslindu-i sliucluia noifoIogica liaco-iIiia. MoifoIogia Iinlii din pIaciIe de pIunl
nu esle indo-euiopeana. Iiin uinaie, nici Iinla nu esle indo-euiopeana. Ce ai fi pulul
uinaii un piezunliv faIsificaloi` n nici un caz sa denonslieze o slinsa niudiie
nlie Ialina i sulslialuI Iinlii ionne, caci noifoIogia Ialineasca nu se iegasele n
pIaci, decl exlien de iai, i n nici unuI din cazuii nu pulen afiina ca esle voila de
un noifen Ialinesc sau de unuI indo-euiopean, npiunulal de Ia o aIla Iinla din
aceasla naie faniIie. CuvinleIe caie i gasesc paiaIeIe n Ialina nu sunl nici eIe piea
nuIle, i puine sunl din vocaluIaiuI de laza, aa ncl nici IexicuI nu ne ajula, deci
ideea ca N. Densusianu ai fi auloiuI faIsuiiIoi esle cu loluI alsuida.
Caie sunl piincipaIeIe caiacleiislici caie definesc ca neindo-euiopeana sliucluia
gianalicaIa a aceslei Iinli` n piinuI ind, Iegea siIalei deschise caie donina aceasla
Iinla npiedica expiinaiea iapoiluiiIoi noifoIogice piin desinene. n aI doiIea ind,
chiai i evenluaIeIe desinene vocaIice au fosl nIaluiale piin neuliaIizaiea opoziiei -a
. -c n finaIa cuvnluIui. Ca uinaie, nu aven naici nici de gen, nici de nunai, nici de
caz, nici de peisoana. Lsle posiliI sa exisle un feI de fIexiune inleina, viziliIa n
peiechi piecun na|c/na|cc, cc|cpc|c/cc|cpc|ic, zaoc|ic/zaoc|icc elc., dai paiadigneIe sunl
deocandala gieu de slaliIil. ModaIilalea evidenla de expiinaie a iapoiluiiIoi noifo-
sinlaclice o iepiezinla cuvinleIe auxiIiaie i lopica: Dapigicc na|c dcu Gcncu||c Dapyx
iege aI CenucIei, O||aoic |c Scgcs|c Oclavianus Ia Segeslica, dc Tana|nqc cn 8cncnic
de Ia Tanalis Ia ononia, 8ccrcoisc|c cn Sarnigc|cuzc uielisla n Sainizegelusa,
cn |cpcnc dcu Zaoc|c n lenpIuI Iui ZaleIo. n cleva pIaci lizii, din vienea Iui
DecelaI, se ienaica o nceicaie de dezanliguizaie piin foIosiiea unoi naici posiliI
Ialineli: leininaia -a penliu feninin (oiscca, Sarnigi|auza, arncsa, daoa) i -u penliu
nascuIin (cc|cpc|u, cni|iarcniu, |uscu), pIuiaIuI n -i Ia nascuIin (daci, faa de dacc sau
dacicc) i n -c Ia feninin (un singui caz: |a|ipicc). AIi civa foinani cu aspecl Ialinesc
se nlInesc Ia veil: sufixuI nd, poale de geiunziu, noifenuI |c, poale de pieleiil,
uneIe foine signalice, poale de aoiisl (|rasc, faxc). Tolui, exislena acesloi naici esle
cu loluI insuficienla penliu a ncadia geneaIogic aceasla Iinla n faniIia IinliIoi
indo-euiopene, i Ia feI de insuficienla penliu a deciela o niudiie nlie Ialina i Iinla
gelo-daciIoi. DifeieneIe lipoIogice nlie acesle doua Iinli sunl all de naii, ncl
oiice niudiie genelica esle calegoiic excIusa. LIenenleIe de vocaluIai conune cu
Ialina sunl nuneioase, dai eIe nu conliiluie Ia ncadiaiea geneaIogica, deoaiece
IexicuI esle secloiuI ceI nai noliI aI Iinlii (i eliusca avea nuIle cuvinle Ialineli, dai
piin aceasla nu a devenil indo-euiopeana). Mai pulen Iua n caIcuI i o a doua
vaiianla, aceea a exislenei unoi desinene n Iinla voilila, dai caie nu eiau nolale n
sciis. Tolui, esle gieu de inaginal o asenenea siluaie, caci eIininaiea acesloi naici
gianalicaIe n sciis cu gieu i-ai pulea gasi o juslificaie.

24
Vorio|io

Un sludiu leneinic asupia vaiiaiei n lexleIe pIaciIoi de pIunl ai pulea decide
asupia caiacleiuIui aceslei Iinli - naluiaIa sau consliuila. Dai chiai i faia o ceicelaie
ananunila, se olseiva cu uuiina ca exisla nuIla vaiiaie, i penliu aceasla e de
ajuns sa deschizi cailea dIui RonaIo Ia paginiIe gIosaiuIui.
n piinuI ind, exisla foaile nuIle vaiianle giafice, fuinizale pe de o paile de Iipsa de
poliiviie a aIfaleluIui giec Ia sislenuI fonelic aI Iinlii dace, n aI doiIea ind, de
alsena unei noinaii. AIfaleluI giec conine senne penliu vocaIe scuile i Iungi, pe
cnd Iinla geiIoi i a daciIoi nu facea dislincie de canlilale, aa ncl cnicrcn i
cncga sunl foIosile aIealoiiu. Iionunaiea deschisa a Iui i scuil din Ialina, a dus Ia
giafii de lipuI oasc|cu, cni|carcnc, dai i Ia fIucluaii foaile fiecvenle, de feIuI
Dacoa|c/Dacoa|c, cc|cpc|c/cc|cpc|c, dcgc/dcgc. IoIosiiea unoi lipuii difeiile de
sciieie (uneIe cu senne penliu cc, gc i u, aIle faia, uneIe cu cncga, c|a, qpsi|cn, aIleIe
faia), au geneial aIle seiii de vaiianle.
Dai e posiliI ca acesle vaiianle giafice sa ascunda i difeiene ieaIe, diaIeclaIe sau
diacionice. IIaciIe de Ia ncepuluI donniei Iui DecelaI conin un "diaIecl" dacic cu
evidenle caiacleiislici, caie I difeieniaza de ceI gelic, dai n peiioada uinaloaie se
ievine Ia "sliIuI gelic", piolaliI daloiila fapluIui ca acesle pIaci eiau sciise de pieoi,
caie ineau Ia liadiie. AslfeI, n piina calegoiie nlInin cuvinle caie noleaza pe
a finaI, inexislenl n epoca gelica: Sarnigc|ausa, |a|ipica, pa|c|a, oisq|a, pccs|a, scn|a, daoa,
arncsa, cuvinle caie noleaza pe u finaI acoIo unde n lalIieIe gelice esle c: daou,
cni|iarcniu, |us|u, facnsu, nuneIe iuIui sfnl aI daciIoi esle nloldeauna Sargcccic n
lexleIe Iui DecelaI, dai Sargc|c n ceIe gelice.
VocaluIaiuI cunoale i eI vaiiaii de Ia epoca gelica Ia cea dacica, daca ai fi sa Iuan n
seana nunai npiunuluiiIe, caie sunl ceI nai uoi de deleclal: nunai foaile nic de
cuvinle gieceli n lexleIe Iui DecelaI (cni|iarcnc, ncgac), n ceIe gelice nuIl nai
naie: cnrcnc(sc), adc|pnc, fa|angcc, grana|qc, |c|arc|cs, ancpsics, uicsc, dcc|crc, dcdc|a,
|a|is|cic, dcniarcsc, |cgc, ncga|c, cxc|cra, nunai nai naie de npiunuluii Ialineli n
lexleIe Iui DecelaI: fcrc, nincna, scrip|c.
Ienliu noi acesle vaiianle se juslifica piin fapluI ca Iinla din pIaci esle o Iinla vie, iai
lexleIe piovin din Iocuii i epoci difeiile. n schinl, cei caie susin ipoleza faIsuIui, voi
lielui sa denonslieze ca loala aceasla vaiiaie esle cieala, i sa gaseasca puncluI sIal
(Iipsa de cooidonaie, anacionisne, foine caie se lal cap n cap elc.).
25

LxenpIe de vaiianle giafice:
DAuIA/O
DAuLA/O
DAuLIA/O
DAuLOALO
DAuYALO
DAuIALO

IIOMIONO
IIOMYNO
IIOMYONO
IIOMYONO
IIOMVNO
IIOMVNV
IYOMIONO
IYOMIONV
IIOMYONO
IVMVNV
IVMVNO
IVMVNVL


OLIYZLTO
OLIIIZTO
OLIIYZTO
OLIYLZTO
OLIYIZTO
OLIOIZLTO
OLIOHZLO
OLIOHZLTO
OLIOHZTO
OLIOYZLO
OLIOYZTO
OLIOYZTO
OLIOZLO
OYILYZLTO

HLNVKLO
HLNVKLOL
HLNVKLO
HLNVKLOL
HLNVCLO
HLNIOKLO
HLNOIKLOL
HLNOYKLO
HLNOYKLOL
HLNOKLO
HLNOKLO
HLNOKLO
Lexic

NucIeuI IexicaI fundanenlaI nu i gasele coiespondene n pIan indo-euiopean (na|c
,iege, |c|cpc|c ,pieol, |cpcnc ,lenpIu, |a|ipi|c ,celale, daoc ,nean), cuvinleIe
indo-euiopene de laza Iipsesc din lexleIe lalIieIoi (leineni penliu ,fiale, "nean,
faniIie, liil, cIan, casa", "pannl, aia, leiiloiiu, giania", "an", "Iuna", "anolinp",
"naie, IonluI Luxin", "aui", "aiginl", "giu, aIle ceieaIe", "vin", "nieie", "Ienne",
"Ina", "oaie", "caI", "caIaie", "foc", "nune", "dunan, sliain", "saciu, sfnl, a saciifica"
elc. elc. - iala doai cleva cuvinle din vocaluIaiuI de laza indo-euiopean, caie ai fi
fosl conpaliliIe din puncl de vedeie senanlic cu suliecluI lalIieIoi, i pe caie Ie-an
fi iegasil nacai n paile n lexle, daca aceslea ai fi fosl sciise nli-o Iinla indo-
euiopeana. L adevaial, exisla o infIuena indo-euiopeana cIaia, dai aceasla nu a ieuil
sa schinle aspecluI eseniaI aI Iinlii (cuvinle piecun dic ,zeu, cn ,n, pa|ridc
,paiinlesc). La aceasla se adauga o puleinica infIuena gieceasca asupia Iinlii
lalIieIoi din Doliogea (i, cun eia i fiiesc, nai sIala n ceIe din vienea Iui DecelaI,
de Ia Sainizegelusa) i un nunai naie de cuvinle Ialineli (nai nuneioase n ceIe de
dala nai iecenla), uneIe npiunuluii, aIleIe avnd piolaliI o oiigine conuna cu ceIe
din Ialina. Siluaia esle oaiecun siniIaia ceIei a Iinlii eliusce, Iinla neindo-
euiopeana, caie a npiunulal cuvinle indo-euiopene i chiai uneIe noifene din
Ialina. Lsle lolui slianie piezena n nunai desluI de naie a unoi cuvinle ce pai a fi
Ialineli: voi fi fosl aceslea npiunuluii linpuiii din Ialina sau aveau o oiigine
conuna n ceIe doua Iinli` Lx.: paccc ,pace, arncsc ,ainala, purccdcc ,a pIeca, a
poini. Iiesupuneiea ndiazneaa a dIui RonaIo cu piiviie Ia o posiliIa niudiie
slinsa dinlie Ialina i daca - Iuciu caie ai expIica ionanizaiea iapida - lieluie
cnlaiila cu nuIla giija. AsenanaiiIe cu Ialina se opiesc Ia Iexic, caie se lie ca esle
26
segnenluI ceI nai noliI, nai supus schinlaiiIoi, dai ceIe doua Iinli sunl foaile
difeiile lipoIogic i foaile piolaliI neniudile genelic.
n afaia nuneIoi piopiii, exisla cleva cuvinle aI caioi sens esle desluI de sigui.
Ienliu na|c, RonaIo aliiluie sensuI de ,slapn, slapniloi, dai e desluI de piolaliI
ca sensuI sa fie chiai aceIa de ,iege, deoaiece na|c esle aliiluluI all aI Iui uielisla,
cl i aI Iui DecelaI. L diepl, eI apaie i n conpania unoi nune de capelenii olscuie,
dai nu esle excIus ca acesle capelenii sa se fi auloinliluIal ,iegi. Cc|cpc|c esle aliiluluI
apioape peinanenl aI Iui Ceneu, dai i aI Iui Diegis i Iui Vezina - deci cu naie
piolaliIilale aie sensuI de ,pieol, aliiluil de RonaIo. Ta|ipicc apaie sciis sul celalea
Sarnigc|uzc n pIaca O21, dai apaie i sul iepiezenlaiea celaii CenucIa, n pIaca O79 -
de unde sensuI piolaliI de ,celale (RonaIo liaduce ,vif naIl), spie deoseliie de
daoc, caie nseanna foaile piolaliI ,nean, ,liil sau chiai ,aia, leiiloiiu. Daoc (=
dava) apaie nuIl nai fiecvenl singui decl n loponine i iepiezinla eIenenluI pesle
caie slapnesc capeleniiIe din lalIie, d. ex. 8ccrioisc|c na|c daoc gc|ic (pIaca O12).

Toponime
NuneIe de Iocuii - dacice, dai i sliaine - idenlificale de RonaIo sunl: Arruoiun,
Dincgc|ia, Gcnuc|a, Carsiun, Cunidata, Napcca, Sargc|ia, Sarnizcgc|usa, Scgcs|a, Sirniun,
Ziridata. La aceslea se adauga C4pa|na, idenlificala n secvena ccpcnc, foaile fiecvenla
n lexle, dai caie, piin apaiiia sa i n lexleIe ce piovin din Doliogea, ai lielui sa aila
lolui vaIoaiea unui sulslanliv conun, sau, daca esle nli-adevai un loponin, Ccpcnc
= CapIna, aezaie de pe vaIea SeleuIui, lieluie sa fi avul o sennificaie apaile chiai
penliu geii doliogeni. IoineIe sul caie apai acesle nune sunl uoi difeiile de ceIe
aleslale n izvoaie. Ainruoic (loponin de oiigine piolaliI ceIlica) consennal Arruoiun
n izvoaieIe Ialineli, cu un giup consonanlic posiliI genuin nr, asiniIal n Ialina.
Ccniccdaoc esle nai apioape de Ccnidata Iui IloIeneu decl de cunidatcnsiun dinli-o
insciipie iecenla - Iuciu fiiesc daca ne gndin ca acea insciipie eia sciisa n Ialina, de
un ionan, caie peicepea aIlfeI suneleIe din Iinla lalinaiIoi.
La acesle loponine se nai pol adauga aIle cleva, iezuIlale dinli-o segnenlaie sau
inleipielaie difeiila de cea apIicala de RonaIo. Tana|c i 8cncnic n lexluI 123,
coiespunznd, foaile piolaliI, celaiIoi Tana|is i 8cncnia de pe Dunaie, piina aleslala
Ia IloIeneu (sec. III) i Iiocopiu (sec. VI), cea de-a doua nai line cunoscula, IocaIizala
Inga acluaIuI Vidin. Ioina Tana|c consliluie, penliu dI OIleanu, un aigunenl
inlalaliI n favoaiea faIsuIui, caci foina ieaIa a loponinuIui ai fi fosl Ta|ia|a, aa cun
iezuIla din aIle izvoaie lizii, caci Iiocopiu i IloIeneu ai fi copial gieil. Dai cun
poale fi sigui dI OIleanu ca nu s-a nlnpIal inveis, ca izvoaieIe lizii iedau o foina
coiupla, iaspndila n pofida ceIei aulenlice` Sau, nai degiala, ca foina Ta|ia|a nu
esle cunva o elinoIogie popuIaia, de feIuI ceIoi caie unpIu ilineiaiiiIe anlice
(aninlin aici doai |i|cra|a, Ialinizaie a unui nune aulohlon |cdcra|a)` Cun pulen
denonslia ca piina aleslaie, cea de Ia IloIeneu, esle gieila, ca IloIeneu a copial
gieil cine lie de pe unde, iai cei caie au sciis Ia paliu secoIe dupa eI au sciis coiecl`
De unde lin ca e voila al inilio de un loponin Ialinesc, i nu de unuI aulohlon piosl
27
neIes de ionani, defoinal penliu a capala un sens n Iinla Ialina, i peipelual
aslfeI`
Ioaile inleiesanl esle loponinuI Tu|oiacc din lalIia 115, faia ndoiaIa aceIai cu
Tc|oiacun, IocaIizal pe Rin, n apiopieie de onn. NuneIe apaie n Gccgrafia Iui
IloIeneu, Ia Tacilus (His|. IV, 79) i Ia aIii i apaiine spaiuIui geinanic. n lexluI din
pIaca nsa, apaie nsoil de cuvnluI oas|arnic, Iuciu fiiesc pe de o paile, deoaiece se
lie ca OioIes, despie caie se voilele n lexl, s-a Iuplal cu laslainii (confoin Iui Dio
Cassius i Tiogus Ionpeius), dai pe de aIla paile suipiinzaloi, deoaiece pioveniena
geinanica a laslainiIoi esle o ceililudine de dala iecenla, fuinizala de ceicelaiiIe
aiheoIogice aIe uIlineIoi decenii. IzvoaieIe anlice i consideia pe laslaini ceIi (sau
chiai gei!), cu excepia Iui Slialo, caie afiina ca sunl "oaiecun" de aceIai nean cu
geinanicii, pulIicaiea n 19O5 a unei insciipii n caie eia ponenil un 8as|arnus
Gcrnanicianus nu a ajulal Ia Ianuiiiea piolIenei piovenienei aceslui giup elnic, aslfeI
ca, n viene ce XenopoI nici nu-i ponenele, Ioiga i socolele sigui ceIi, iai Iivan
voilele de ceIlo-laslaini i de laslaini ceIlo-geinani (PETAN 2005: 331).
Un aIl loponin idenlificaliI esle Hc|is, niegislial n lalIie sul foina ||qa. Iiezena
acesluia n aceIai conlexl cu nuneIe iegeIui Drcnicnc|c i piezenla sa fiecvenla n
pecei confiina vaIoaiea aliiluila aceslui cuvnl. n pIaca ni. 12O, sunl enuneiai
hiIiaihii Iui uielisla npieuna cu celaiIe pe caie Ie slapneau. OioIio, unuI dinlie cei
liei hiIiaihi piincipaIi (aIaluii de Dapygeo i Zoiaseo), esle slapn Ia ||qa Carscu: poale
celale cu nune dulIu - unuI nai vechi, aIluI nai nou, poale doua celai, una pe naIuI
slng, aIla pe naIuI diepl aI Dunaiii. Tolui, sapaluiiIe de Ia Caisiun nu au scos Ia
iveaIa uineIe unei celai gelice (cf. EAR I s.v.Carsiun).
RenaicaliIa esle i piezena loponinuIui Mc|ccdaoc, sediuI capeleniei gele Zurazicc (n
neconcoidana cu lexluI Iui Dio Cassius LI, 26, 5, caie I consideia pe acesla iege Ia
CenucIa). Asenanaiea cu loponinuI Mc|dcta esle evidenla. RegaluI Iui Zyiaxes paie
sa fi fosl undeva n noiduI Doliogei - suduI MoIdovei, Iuciu piolal i de ieIaiiIe saIe
cu sciii. Iiezena aceslui loponin n lalIie ai pulea paiea anacionica i ai pulea seivi
diepl aigunenl ceIoi caie susin ca ai fi voila de un faIs paliiolic - iai Hasdeu eia
noIdovean. Tolui, aceasla aleslaie nu esle singuIaia: nlie nuneIe liacice idenlificale
pe peceiIe lizanline de pIunl din sec. VI, se gasele i nuneIe Mc|dczcs (BARNEA
1984: 97). De aIlfeI, Mc|data aie sliucluia lipica a unui loponin dacic conpus cu data.
Tieceiea a>c nu esle izoIala, ea se iegasele n uneIe hidionine dacice (Mariscs>Murc,
A|u|us>O|| elc.) i a piinil nai nuIle expIicaii (infIuena sIava sau o nodificaie
piodusa n faza lizie a sulslialuIui). Desigui, supiavieuiiea unui aslfeI de loponin,
piesupunnd conlinuilale n nenoiia lalinaiIoi, paie uiniloaie, dai exisla i aIle
loponine caie au supiavieuil, chiai daca cu liansfoinaii fonelice (d.ex.
Carsiun>Harcta).
NuneIe capilaIei dacice apaie nloldeauna sul foina Sarnigc|uzc, deci cu o siIala
Iipsa faa de aleslaiiIe din izvoaie. Tolui, aceasla foina "scuila" eia cunoscula n
veacuiiIe 16-17 n sciieiiIe unoi cailuiaii. La apaie n Iuciaiea iezuiluIui IhiIippe iiel
Para||c|a gccgrapniac tc|cris c| nctac, pulIicala n 1675, caie pe o haila a Daciei noleaza,
n diepluI celaii, Zarnigc|nusa, iai n lexl, ofeia doua vaiianle: Sarnizcgc|nusa scu
Zarnigc|usa. Din pacale, nu lin caie au fosl izvoaieIe Iui iiel n acesl caz. n haiiIe
28
cailogiafuIui OileIius, caie a liail cu un secoI nainlea Iui iiel, nuneIe celaii esle
Sarnisgc|usa, lol cu o siIala Iipsa.

Anfroponime
Dacii aveau un singui nune i iedaiea nuneIoi unoi peisonaje ionane Ie iidica uneIe
dificuIlai, deoaiece ionanii uliIizau sislenuI |ria ncnina, npiunulal de Ia eliusci.
AslfeI, Caius Anlonius Hyliida esle Caic An|cnic, sau pui i sinpIu An|cnic, dai
Ionleius Agiippa esle |cn|ic Di Agrpa (cu onileiea Iui i, v. pIaca ni. O11). CeIe nai
nuIle anlioponine dacice cunoscule din izvoaie apai i n pIaci. RonaIo i idenlifica
pe Drcnicnc|c, 8urcois|a, Dcccncu, Vczina, Dicgis, Dapqx, Zqraxcs, Orc|cs.
NuneIe caie aliage alenia n cea nai naie nasuia esle ceI aI Iui Deceneu, iedal cu
consecvena Ccncc. Ca esle voila de unuI i aceIai peisonaj, nu ncape ndoiaIa,
deoaiece nuneIe esle nloldeauna nsoil de cuvnluI cc|cpc|c ,pieol sau de sinlagna
ncgasc cc|cpc|c ,naie pieol. Cei caie susin ipoleza faIsuIui, au vazul n "defoinaiea"
nuneIui aceslui peisonaj un aigunenl sigui, caci "adevaialuI" nune aI naieIui pieol
eia line cunoscul n sec. XIX, ceI puin din Iuciaiea Iui Slialo, daca nu i din cea a Iui
Ioidanes. Tolui, n loale nanusciiseIe, n pasajuI VII, 3, 11, se iegasele |ccnai foina
din pIaci. Slialo eia conlenpoian cu Deceneu. LI i noleaza aslfeI nuneIe (Kcnccs) n
pasajuI nai sus nenional, dai n pasajuI VII, 3, 5 n nanusciise apaie foina
Dc|ainccs. O a lieia aleslaie, lol sul foina Dc|ainccs, exisla n cailea XVI, dai esle ceva
nai lizie, caci ceIe nai vechi nanusciise conin doai caiiIe I-X. Deci ediloiii s-au
afIal n faa a doua foine difeiile, din caie lieluiau sa aIeaga una singuia. Au aIes
foina Dc|ainccs, aigunenlnd ca ea se afIa i Ia Ioidanes (XI, 67). nsa se lie line ca
Ioidanes I-a foIosil pe Slialo ca izvoi. Aven doua vaiianle: fie nuneIe ieaI eia Kcnccs,
dai, dinli-o eioaie de copisl, a apaiul, de linpuiiu, i foina Dc|ainccs (poale piinli-o
conlaninaie cu o pailicuIa dc caie pulea sa fi slal nainlea nuneIui), pieIuala de
Ioidanes, fie, daca a exislal un faIsificaloi, acesla cunolea vaiianleIe nanusciise, fapl
cu loluI ienaicaliI, caci, pna aslazi, nineni nu a olseival aceasla foina (desigui, cu
excepia ediloiiIoi). Ioina Kcnccs a ciicuIal n ceIe nai vechi ediii, neenendala, i
chiai n piineIe liaduceii Ialineli (sec. XV). La apaie i n geogiafia Iui IhiIippe iiel,
n sec. XVII, cu siguiana pieIuala din liaduceiea Ialineasca a Ceogiafiei Iui Slialo,
facula cu un secoI nainle de calie XyIandei.
NuneIe Iui uielisla esle iedal ca 8ccrcoisc|c (i o singuia dala ca 8curcoisc|c). La
Slialo nuneIe iegeIui gel esle aleslal de cinci oii, de liei oii cu cc, de doua oii cu q
(8qrcois|a). Aceasla inconslana ai pulea piola exislena unui sunel necunoscul
gieciIoi, pe caie acelia nu liau cun sa-I noleze, neavnd un senn specific n aIfalel.
CeIe doua epigiafe n caie apaie nuneIe Iui uielisla (decieluI n cinslea Iui
Acoinion, descopeiil Ia DionysopoIis - aIcic (ICR I, 13), i o insciipie din Mesenliia -
Neselai (ICR I, 323) foIosesc cea de-a doua foina, cu Y. O siluaie asenanaloaie o
piezinla nuneIe iegeIui liac Rnccnc|a|ccs, nunil Rini|a|ccs sau Rqni|na|ccs n uneIe
insciipii, sau chiai dulIeluI Mccsia - Mqsia.
29
Neidenlifical de calie RonaIo esle nuneIe Iui Duias, piezenl n nai nuIle lalIie sul
foina Durc. n afaia de capeleniiIe cunoscule din izvoaie, ceIe doua geneaIogii (O91 -
de Ia HeIis i O58 - de Ia Sainizegelusa) i aIle pIaci ne fuinizeaza un nunai foaile
naie de nune i poiliele de capelenii gele nealeslale n aIle suise. nlie peisonajeIe
ionane din lalIie se ienaica |cn|cius Agripa, |ucu|us, Caius An|cnius Hiorida,
Ccrnc|ius |uscus, Tc||ius |u|ianus, Dcni|ianus, Oc|atianus. Tiaian nu apaie niciodala,
uIlineIe eveninenle paind sa se iefeie Ia lialaluI de pace cu Doniian (anuI 86).
Anlioponine gieceli iecongnosciliIe: Aoarisc, An|igcncc, Aris|c|cic, Ka|is|cic, Pni|ipcu,
|isina|q, Pic|agcric.

Teonime
IiolaliI nuIle leonine se ascund n lexleIe lalIieIoi, dai sunl gieu de idenlifical,
deoaiece nu Ie aven aleslale n aIle izvoaie. ZanoIxe esle nloldeauna iedal sul
foina Zanc|xic (cu uneIe nici vaiiaii), aa cun apaie Ia Slialo. LI nu paie sa fie zeuI
supien pe caie I lin de Ia Heiodol. n lexluI din pIaca ni. OO2, ZanoIxe esle asocial
cu Iilagoia, dai i cu Alaiis, asocieie pe caie o gasin Ia IIalon. ZanoIxe esle
iepiezenlal n poiliel din piofiI, asenenea nuiiloiiIoi, nu cu faa, piecun zeii.
Inleiesanl de ienaical ca, dupa Heiodol ceIe nai nuIle infoinaii despie ZanoIxe
iepiezinla doai pieIuaii, iai cu linpuI ZanoIxe dispaie din izvoaie. n epoca ionana
dacii sunl vazui n piinuI ind ca nchinaloii ai unui zeu aI iazloiuIui, echivaIal cu
Maile (VeigiIiu, |ncida, III, 35, Ovidiu, Tris|c, V, 2, 69, V, 3, 21-22, Ioidanes, Gc|ica, 39,
4O). $i n pIaci exisla un zeu aI iazloiuIui, invocal adesea, nunil Zaoc|ic. Nu an
idenlifical nsa nuneIe Gcoc|cizis, aI divinilaii uianiene (sau iposlaza a Iui ZanoIxe)
ponenile de calie Heiodol. RepiezenlaiiIe de zei sunl nuneioase, nsa nuneIe caie Ie
coiespund sunl gieu de idenlifical, n aceasla faza. Un Iuciu e sigui, dacii i geii din
pIaciIe de pIunl eiau poIileili.

Efnonime

Lxisla un naie nunai de elnonine n lexle, nsa, n nod cu loluI suipiinzaloi, nu
pulen li cun i nuneau geii pe gieci, penliu ca nuneIe acesloia nu a fosl nca
idenlifical: piolaliI eiau denunii cu un cuvnl aulohlon. Sciii, sainaii, laslainii,
iazigii, gaIii, loii, daInaii, panonii, daidanii, aIlanii, nacedonenii i aIle neanuii
popuIeaza lexleIe din lalIie. NuneIe ionaniIoi paie sa piezinle dificuIlai de iedaie,
deoaiece secvena an accenluala nu pulea fi asiniIala de voililoii, aa ca, n Ioc de
rcnanc, aven rununc sau ricnicnc. CeI nai naie inleies I iepiezinla nsa nuneIe
daciIoi i ceI aI geiIoi. Se olseiva cu uuiina ca daci sunl nunii doai cei din pIaciIe
Iui DecelaI, loi ceiIaIi fiind gcfi: uielisla esle gel, aa cun spunea i Slialo - eI i
aie piina capilaIa Ia CenucIa, de unde se nula Ia Sainizegelusa, chiai i Duias,
piedecesoiuI Iui DecelaI, esle gel, de unde iezuIla ca dacii, condui de Dacioa|c, sunl o
ianuia din aceIai nean cu geii caie a devenil cunoscula piin iidicaiea capeleniei Ioi,
piin opeia sa de unificaie a liiluiiIoi i piin iazloaieIe cu ionanii. Ceii ponenesc
exlien de iai de daci, i o fac sul nuneIe dacnicc, de unde pulen deduce ca eiau
30
puin cunoscui nainle de DecelaI, iai dacii i ponenesc pe gei Ia feI de iai. DecelaI
nu nunai ca i inpune elnoninuI piopiiu, nIaluindu-I pe ceI aI geiIoi, dai vine
chiai cu o liadiie difeiila - aIle iepiezenlaii, aIl lip de sciieie, pailicuIaiilai
diaIeclaIe - cu un aei foaile auslei, n conliasl cu opuIena de inspiiaie oiienlaIa din
Iunea geiIoi, cu o dininuaie diaslica a cuIluIui peisonaIilaii (poilieleIe Iipsesc cu
desaviiie, Ia feI i nsenneIe i sinloIuiiIe iegaIe). Lvidenl, exisla i eIenenle de
conlinuilale. Tieluie sa iecunoalen ca, daca a exislal un faIsificaloi, acesla a fosl
exlien de ingenios cnd a gndil aceasla disliiluie.


Cfevo concIu;ii
Ce pulen spune Ia o piina invesligaie despie aceasle lexle` Ca eIe ogIindesc o Iinla
naluiaIa, cu sliucluii i vaiiaie, foaile gieu de aliiluil unui faIsificaloi - fie eI Iingvisl
geniaI i nelun n aceIai linp (din nonenl ce nu uinaiea ninic). Ca, din puncl de
vedeie lipoIogic, aspecluI geneiaI esle aceIa aI unei Iinli nefIexionaie, cu siIale
piedoninanl deschise, cu lopica SVO, cu piedoninaiea poslpoziiei. Ca, din puncl de
vedeie genelic, aceasla Iinla nu aie aspecl de Iinla indo-euiopeana. MoifoIogia sa
esle neindo-euiopeana, iai slialuI indo-euiopean aezal uIleiioi pesle acesl nucIeu nu
paie sa-i fi infIuenal piea nuIl sliucluia, conliiluind doai Ia configuiaiea IexicuIui.
Cun se expIica alsena cuvinleIoi i fenoneneIoi aliiluile sulslialuIui Iinlii
ionne` O piina expIicaie a ofeiil-o chiai dI RonaIo: esle posiliI ca aceasla Iinla sa
fi fosl o Iinla sacia, foaile veche, liula doai de pieoi i de noliIi, n viene ce
popoiuI de ind voilea o Iinla indo-euiopeana, cea caie consliluie sulslialuI Iinlii
ionne. A doua ipoleza pe caie o Iansan, nai pIauziliIa, dai nai ocanla, esle aceea
ca Iinla lalIieIoi esle pui i sinpIu Iinla daca, iai aceasla Iinla esle pieindo-
euiopeana - deci sulslialuI Iinlii ionne esle neindo-euiopean. Aceala ipoleza esle
nai pIauziliIa, deoaiece lexleIe conin cuvinle pui ionneli consideiale de oiigine
Ialina, sIava, de aIle oiigini sau cu elinoIogie necunoscula, cuvinle caie nu s-ai fi
pulul liansnile Iinlii ionne daca aceasla Iinla nu ai fi fosl voilila de popoi. L
adevaial, acesle piine olseivaii pol descuiaja i pe ceI nai fIexiliI ceicelaloi,
deoaiece e line liul i lalul n cuie ca Iinla daca esle o Iinla indo-euiopeana. Dai
daca an fi olieclivi cu adevaial, ai lielui sa iecunoalen ca nu lin nai ninic despie
Iinla daca i nici despie iapoiluiiIe saIe cu liaca.
Caie sunl consecineIe aceslei inleipielaii` Iulen piopune un scenaiiu, cu piecizaiea
ca nu esle nici singuiuI posiliI i poale fi lolaI eional, dai esle singuiuI pe caie I
nlieveden n nonenluI de faa. L posiliI ca Iinla ionna sa aila ceI puin doua
sulslialuii: unuI neindo-euiopean, dacic, i unuI indo-euiopean, liacic. Ronanizaiea
s-a piodus iapid, asupia unei popuIaii dace iaiefiale. IiolaliI ca, dupa cadeiea
sislenuIui uilan, piin ieliageiea coIoniliIoi oiaeni spie nuni, a avul Ioc o nlaiiie
uIleiioaia a ionanizaiii piin aneslecuI acesloia cu popuIaia iuiaIa, nai sIal
ionanizala. Lsle foaile posiliI ca najoiilalea coIoniliIoi adui n Dacia sa fi piovenil
din suduI Dunaiii, adica sa fi fosl liaci ionanizai. Au exislal cu siguiana i oiienlaIi,
siiieni elc., dai nunaiuI acesloia eia nic. Logic eia ca naiea nasa a coIoniliIoi sa
vina din piovinciiIe nvecinale. InsciipiiIe nu ne ajula, caci cei nai nuIi aveau nune
ionane, dai aiheoIogii au un cuvnl de spus, innd conl de nunaiuI naie de
31
noininle liacice descopeiile n uIlinuI linp. Aceli liaci ionanizai voileau piolaliI
o Ialina nodificala sul infIuena Iinlii Ioi aulohlone, Ialina caie, inedial dupa
ieliageiea oficiaIilaiIoi, a pieidul conlacluI cu Ialina oficiaIa i a fosl napadila de
eIenenle din sulslialuI liacic, devenind un feI de pioloaIlaneza ionanica. AslfeI,
ionanizaiea s-a piodus piin inpuneiea unei Ialine liacizale aspuia Iinlii dace.
Aceasla esle, desigui, doai o supoziie. n spiijinuI ei vine nsa i olseivaia ca
iesluiiIe de Iinla daca (gIose, loponine elc.) au cu loluI aIl aspecl decl slocuI de
eIenenle aliiluile sulslialuIui piin conpaiaie cu aIlaneza. De piIda, iolacizaiea Iui |
inleivocaIic, fenonen foaile pioaliI de sulslial, piezenl i nli-un diaIecl aIlanez, nu
exisla n daca (cf. A|u|us, Apu|un, Dcccoa|us). La lieluie sa fi fosl liacica. De asenenea,
liansfoinaiiIe fonelice nealeplale, nlievazule n uneIe hidionine dacice nli-o faza
lizie (Mariscs>Mcriscs>Murc, A|u|us>O||), inexpIicaliIe n conlexluI n caie Iinla
daca ai fi lieluil sa dispaia piin ionanizaie, nu sa nai evoIueze nli-o "elapa lizie",
s-ai pulea expIica lol piin infIuena liacica adusa de coIonili. InfIuena sIava esle
excIusa, caci nu avea cun sa opeieze asupia hidioniniei najoie, conlioIala n
lolaIilale de aulohloni. n pIus, esle ienaicaliI ca, din loale cuvinleIe aliiluile
sulslialuIui piin conpaiaie cu aIlaneza, doai na| esle aleslal n epoca dacica. Ioale fi
o nlnpIaie, o sinpIa coincidena, dai esle lolui, inleiesanl, ca nici un loponin i
nici un anlioponin dacic nu conine iadacini aIe unoi cuvinle consideiale dacice i
conlinuale de ionna (de piIda oa||4, n4gur4, nc, nanz). LxpIicaia ai pulea fi aceeai:
acesle cuvinle sunl liacice i au inlial liziu n Iinla aulohloniIoi, piin piocesuI de
ionanizaie. n aceIai linp, esle indulilaliI ca exislau ieIaii slinse nlie gei i liaci,
i ca, foaile piolaliI, pe o fie desluI de Iala nlie Dunaie i Haenus, se voilea un
idion nixl. Se poale ca infoinaia Iui Slialon, caie spune ca dacii sunl din aceIai
nean cu liacii, sa se daloieze aceslei siluaii de coalilaie gelo-liaca. CeogiafuI spune
expIicil ca geii i dacii voileau aceeai Iinla, dai nu spune niciodala (i nici un aIl
auloi anlic nu spune) ca ceIe doua ianuii voileau aceeai Iinla i cu liacii, sau ceI
puin ca IinliIe Ioi se niudeau oii se asenanau.
Desigui, acesle concIuzii sunl piovizoiii, decuig dinli-o anaIiza fiagnenlaia i
incipienla a coipusuIui de insciipii, i se pol dovedi eionale Ia o ceicelaie nai adnca.
Dai an aIes sa giein n IocuI ceIoi caie nu au avul cuiajuI sa o faca, penliu a
conliilui Ia "dezanoisaiea suliecluIui", cun spunea dI RonaIo - ceI dinli caie i-a
asunal o fc|ix cu|pa.


Artu
Infroducere
La o piina anaIiza, an idenlifical doua elape dislincle n aila pIaciIoi de pIunl, elapa
linpuiie sau gelica i elapa lizie, sau dacica. Llapa gelica se caiacleiizeaza piin
alundena iepiezenlaiiIoi, cu infIuene vadil oiienlaIe, piin inpoilana acoidala
poilieluIui (ca uinaie a cuIluIui capeleniei), piin logaia i vaiielalea decoiuiiIoi, a
sinloIuiiIoi, a iepiezenlaiiIoi zoonoife, piin conpIexilalea conpoziiiIoi. Apaiin
32
aceslei elape pIaciIe din Doliogea, ceIe caie apaiin Iui Colizo, ceIe din linpuI Iui
uielisla i cleva inedial dupa eI. Llapa dacica se individuaIizeaza piinli-o
ausleiilale izliloaie, infIuene ceIlice (figuii ianifoine, giifoni adosai), alsena
poilieleIoi, ieduceiea consideialiIa a sinloIuiiIoi, a lolenuiiIoi, decoiuii sinpIe. Se
incIud n aceasla calegoiie pIaciIe din vienea Iui DecelaI i cleva de dinainlea Iui,
epoca Iui Duias fiind una de lianziie.
Iiedonina iaionaIisnuI, n peifecla concoidana cu aila gelica i dacica din ceIe doua
secoIe pieneigaloaie cuceiiiii ionane, i n conliasl cu veacuiiIe anleiioaie aIe ailei
liaco-gelice (V-II a. Chi), n caie figuiiIe fanlaslice alundau, IinileIe dinlie zoonoif i
filonoif eiau fIuide, nonsliuosuI eia accenlual (n uIlina peiioada, singuieIe foine
de "iiaionaI" Ie consliluie adaugaiea de aiipi sau coaine unoi aninaIe olinuile, caie
sa Ie pIaseze dincoIo de gianieIe ieaIilaii, i uneIe iepiezenlaii de aninaIe exolice, cf.
ILORLA 1998: 227-229). n pIaci, singuieIe fiine fanlaslice sunl aipeIe cu cap de
nanifei i coada gIoluIala, consideial de calie RonaIo idenlic cu ceI lonilan, i
giifonii. Inagislica pIaciIoi consliluie un ansanlIu coeienl, cu individuaIilale piopiie,
conpoziiiIe sunl echiIiliale, iepiezenlaiiIe sunl ieaIisle, geoneliicuI apaie doai n
foaile nica nasuia, sliIuI esle slngaci, naiv, peipecliva esle nloldeauna slalica,
piopoiiiIe nu sunl pasliale. AeiuI geneiaI esle ceI de aila "lailaia", cu infIuene
oiienlaIe, gieceli, sainalice, ceIlice. Se disling doua elape line individuaIizale - elapa
gelica (linpuiie) i elapa dacica (lizie) nlie caie exisla conlinuilale, foine de
lianziie, dai i conliasle.

Porfrefe
CeIe nai fiecvenle iepiezenlaii sunl poilieleIe, caie donina epoca gelica. n epoca
dacica eIe dispai apioape cu desaviiie, doai uneIe divinilai nai leneficiaza de eIe.
Lxisla poiliele de iegi, de noliIi, de zei i de pieoi. IeisonajeIe nliegi sunl iaie n
epoca gelica (ne iefeiin Ia capelenii, caci soIdaii sunl nloldeauna iepiezenlai
inlegiaI, faia liasaluii dislincle), singuiuI caz consecvenl fiind aceIa aI naieIui pieol
Deceneu, dai sunl nai fiecvenle n epoca dacica (n picioaie, caIaie sau pe lion). Zeii
sunl iepiezenlai nloldeauna din faa (cu cleva excepii disculaliIe), iai nuiiloiii din
piofiI. Singuia excepie o consliluie din nou Deceneu, caie esle iepiezenlal
nloldeauna din faa (v. d. ex. O39), senn ca eia nli -adevai consideial apioape un
zeu, aa cun spune Slialo (VII, 3, 11). n aceIai sens pIedeaza i fapluI ca Deceneu
esle inleil, dupa oliceiuI egiplean, i nu lailos, ca ceiIaIi gei. n schinl ZanoIxe
esle iepiezenlal din piofiI, senn aI soiginlei saIe pannlene, i cu laila. Iiecvena
poilieluIui n epoca gelica s-ai pulea sa se daloieze inpoilanei pe caie o aveau
sinloIuiiIe de pe capuI peisonajeIoi iepiezenlale. n epoca dacica acesle sinloIuii
dispai, i, o dala cu aceslea, dispaie i inpoilana poilieluIui. n ciuda fapluIui ca, Ia
vienea piesupusuIui faIs, singuiuI poiliel cunoscul eia ceI aI Iui DecelaI, locnai
acesla nu apaie niciodala n pIaci. n schinl apai aIle cleva zeci de figuii, najoiilalea
necunoscule, loale cu liasaluii individuaIizaloaie, vadind liadiie i laIenl.
SinloIuiiIe de pe capeleIe iegiIoi, noliIiIoi i pieoiIoi sunl nloldeauna aninaIieie:
lauii, eipi, pasaii, giifoni, cai. Uneoii sinloIuI de pe cap esle aconpanial de un aI
doiIea, figuial Ia laza gluIui (de piIda uielisla aie pe cap un lovideu, iai Ia gl un
33
aipe). Ie coIunna Iui Tiaian nu exisla nici o iepiezenlaie de acesl feI, din sinpIuI
noliv ca Iunea dacica nu cunolea aceasla liadiie, ea fiind specifica doai geiIoi.
Acesl olicei ai pulea avea ceva n conun cu ceI aI ceIiIoi (caie se iezuna doai Ia
iepiezenlaiea aiipiIoi pe casca, aa cun voi face nai liziu goii, nsa foIosind
coaine), sau, nai degiala, cu ceI aI egipleniIoi, caie figuiau adesea eipi, pasaii i aIle
aninaIe pe capuI faiaoniIoi i aI zeiIoi. Acesle nsenne voi fi avul, cu siguiana, un
caiaclei nagico-ieIigios i eiau naici aIe piesligiuIui


Iconogrufiu
Infroducere
Toi cei caie au avul conlacl cu acesle piese, de-a IunguI vienii, au fosl isloiici i
aiheoIogi (excepie fac Ion Coleanu i Dan SIuanschi), iai inleiesuI Ioi penliu Iinla
din pIaci a fosl ninin. La aceasla se adauga, cu siguiana, piezena senneIoi aa-zis
chiiiIice n sciieiiIe de pe pIaci, caie au gialil apIicaiea veidicluIui de faIs. O sludieie
alenla a Iinlii Ie-ai fi dal nuIl de gndil i i-ai fi npiedical sa se piipeasca, dai ei au
foIosil ca unic ciileiiu de evaIuaie iIusliaia, pe caie au consideial-o slianie,
nealeplala, neconcoidanla cu ceea ce se lia despie daci. Aslazi, acesla esle piinuI
aigunenl invocal: iepiezenlaiiIe din pIaci nu concoida cu ce s-a descopeiil n uIlinuI
secoI n naleiie de aila gelica i dacica. Iulen spune ca au dieplale i n aceIai linp
nu au. n piinuI ind, aceasla aihiva esle unica, lehnica n caie au fosl ieaIizale
pieseIe nu aie piecedenl n acesl spaiu geogiafic, Ia feI i naleiiaIuI foIosil. IieseIe
aveau caiaclei saciu, eiau sciise de naii pieoi i nchinale zeiIoi, au fosl piolaliI
exlien de line pazile, lezauiizale, ascunse. Toale aceslea ne npiedica sa facen o
conpaiaie pe picioi de egaIilale cu pioduciiIe gelice i dacice de ind. Desigui,
lieluie sa exisle puncle conune, i aceslea lieluie caulale n noliveIe de pe ceianica
piclala de Iux, de pe diveiseIe lijuleiii, aine sau aIle oliecle caie ai fi pulul apaiine
noliIiIoi. Dei pIaciIe piovin din zone i epoci difeiile, se conslala o anunila unilale
sliIislica, expIicaliIa piolaliI piin conliina unei unilai elnice (unilalea poIilica nu
eia necesaia) i piinli-o ndeIungala liadiie.
IaginiIe caie uineaza cupiind doai cleva olseivaii seIeclive. Un sludiu apiofundal
aI nliegii iIusliaii ai necesila o echipa de piofesionili i nuIi ani de nunca.


Arhifecfuro
O conpaiaie nlie iepiezenlaiiIe aihileclonice de pe pIaci i ceea ce lin Ia oia
acluaIa despie aihilecluia daciIoi ne ndieplaele sa afiinan ca, ceI puin Ia piina
vedeie, ninic nu e anacionic. L adevaial, exisla nuIle aspecle nealeplale, la chiai
difeiene. CoIunna Iui Tiaian esle un izvoi pieios, dai nu seivele piea nuIl penliu
ieconsliluiiea univeisuIui gelic linpuiiu, deoaiece inaginiIe de pe ea ogIindesc Iunea
dacica lizie. n pIus, inleivine i fiIliuI auloiuIui sceneIoi de pe coIunna. RuineIe
celaiIoi i aIe lenpIeIoi dacice pol da nailuiie nli-o anunila nasuia despie
consliuciiIe din acea viene, nsa nu ni s-au paslial decl leneIiiIe - i uneoii nici
34
aceIea. Apoi, s-a sapal desluI de puin, nu lin ce suipiize ne nai iezeiva viiloiuI.
Deci pulen li puine Iuciuii, sau chiai ninic, despie feIuI cun aialau consliuciiIe Ia
supiafaa - fie ca eIe au fosl din Ienn i aIle naleiiaIe peiisaliIe, iai linpuI nu a fosl
de pailea noaslia i Ie-a ninicil, fie ca au fosl din naleiiaIe nai duie, dai isloiia nu a
fosl de pailea noaslia i Ie-a ofeiil piada dunaniIoi.
Se delaeaza iepiezenlaiea celaii Sainizegelusa, n nai nuIle elape i din nai nuIle
unghiuii, cea a celaii CenucIa i cea a celaii HeIis. Lxisla uneIe iepiezenlaii izoIale
(luinuii, cIadiii de dinensiuni ieduse) de Ia MoIeodalo (celalea Iui Zoiazieo) i de Ia
Saelopeiodalo (celalea Iui Colizo). Lxisla i un nunai desluI de naie de lenpIe.
Iiezenlan nai jos doai iepiezenlaiiIe ceIe nai ocanle - cea a celaii Sainizegelusa i
cea a naieIui lenpIu de caIcai din vienea Iui uielisla.

Cefofeo Sormi;egefuso
Repiezenlaiea cea nai fiecvenla (apaie de 3 oii) esle cea a paIaluIui Iui uielisla
(pIaciIe O21, O52, O84). Iaie sa fie voila de o consliucie din Ienn, desluI de nodesla,
aIcaluila dinli-un luin-Iocuina n nijIoc, luinuii nai nici Ia coIuii i cleva
consliucii nai nici. AccesuI n incinla se facea pe poaila de vesl, pe un diun ce
ducea spie zona sacia, dai din caie se despiindea, pe Ia nijIocuI dislanei, o
ianificaie ce uica, piinlie slnci, pe pIalou. DiunuI de Ia poaila de vesl Ia cea de esl
eia n nod sigui acopeiil, cun o sugeieaza gaIeiia schiala de-a IunguI diunuIui.
Apioape de poaila de esl, diunuI paie sa se lifuice, o ianuia ducnd spie lenpIe iai
o aIla nai spie noid. O aIla caIe de acces eia piin poaila de noid-esl. Dupa anpIasaiea
sa n pIanuI de pe pIaca O21, cIadiiea lieluie sa se fi afIal pe pIalouI celaii (leiasa I). n
vienea Iui DecelaI cIadiiea apaie nai ieslinsa, faia coipuI din dieapla (pIaca O84).
n schinl apaie o noua cIadiie, n nod evidenl din pialia, cu ziduii inpiesionanle. La
figuieaza dincoIo de ziduI de esl, sugeind o Iaigiie a incinlei. Inleiesanla n acesl
sens esle inleipielaiea pe caie o da Ion Hoiaiu Ciian uliIilaii ziduIui de esl aI
incinlei de Ia Ciadile: dupa eI, acesl zid nu eia un zid piopiiu-zis de apaiaie,
deoaiece sliucluia sa eia ocanl de difeiila de a ceIoiIaIle ziduii - nai puin soIida.
ZiduI de esl lieluie sa fi fosl un zid inleiioi, iai adevaialuI zid exleiioi apaia incinla
sacia, caie, chiai daca va fi fosl iniiaI cx|ra nurcs, a fosl uIleiioi piolejala cu ajuloiuI
aceslui zid (CRI$AN 1975: 352). Dupa cun se iapoileaza Ia ceIeIaIle eIenenle din
iepiezenlaie, aceasla cIadiie inpiesionanla paie sa se fi afIal pe leiasa IX. n vienea
Iui DecelaI accesuI piincipaI se facea dinspie o apa, cu siguiana Saigeia (vezi O65,
unde esle chiai figuiala i nunila), n nod cIai piin incinla sacia.
IIanuI din pIaca O21 esle apioxinaliv hexagonaI i coiespunde cu liaseuI ziduiiIoi
dacice, aa cun a fosl acesla ieconsliluil de cuind (ziduI sudic a fosl conpIel
denonlal de ionani, liaseuI sau fiind descopeiil doai de civa ani). Lxislau 6 poii,
cle una Ia fiecaie coI, una pe nijIocuI ziduIui de vesl i una pe nijIocuI ziduIui sudic,
piincipaIa fiind cea din coIuI sud-veslic. Dinspie celale exisla un diun caie liecea
piin ziduI eslic (faia sa fie figuiala o poaila), calie acluaIa leiasa IX, nunil "DiunuI
Saigeiei". Ce-ai fi pulul sa lie i sa vada Ia faa IocuIui un faIsificaloi caie ai fi viul sa
inagineze un pIan aI celaii de ieedina a iegiIoi daci` n 19O6, cnd se npIineau
35
18OO de ani Ia cuceiiiea Daciei, aihilecluI Teohaii Anlonescu ieconsliluia celalea
Sainizegelusa pIecnd de Ia iuineIe coIoniei UIpia, convins fiind ca Tiaian i-a
consliuil capilaIa pe iuineIe ceIei dacice (ANTONLSCU 19O6) . n uIlinuI sfeil de veac
19, puleau fi vazule cu uuiina ziduiiIe, dai naie paile a Ioi eiau ionane, i nu
iespeclau liaseuI oiiginai. Daca faIsificaloiuI ai fi desenal ce a vazul Ia faa IocuIui, ai
fi iezuIlal cu loluI aIlceva decl aven pe pIaca O21. ZiduI dacic de sud a fosl desfiinal,
incinla apioape dulIala, aa ncl nouI zid sudic eia nuIl coloil, piin pieIungiiea
ziduIui veslic i a ceIui eslic, i piin Iaigiiea leiasei IV i incIudeiea leiasei V. NiveIuI
leiasei IV a fosl foaile nuIl naIal (cu ceI puin 2 nelii), acopeiind diunuI paval cu
Iespezi de caIcai (CLODARIU LT AL. 1996: 136). TiaseuI vechiuIui zid dacic de sud a fosl
descopeiil alia de civa ani. LI naiginea Ialuia sudica a naneIonuIui, deIinilnd
leiaseIe II i III de leiasa IV. Lvidenl, nineni nu pulea li acun o sula de ani acesle
Iuciuii. Tolui, n pIaca O21 liaseuI ziduiiIoi coiespunde cu ceI ieconsliluil de
aiheoIogi, nu cu ceea ce se pulea vedea Ia acea viene cu ochiuI Iilei. Ioaila de vesl
eia apioxinaliv pe aceeai Iinie cu cea de esl. CaIeiia acopeiila iepiezenlala pe pIaca
se iegasele i pe CoIunna Iui Tiaian (CXIV). n pIanuI din vienea Iui uielisla nu
exisla luinuii, ci doai poii cu aspecl gIisanl pe veilicaIa, nanipuIale piolaliI cu
sciipei. n vienea Iui DecelaI apai i iepiezenlaii de luinuii Ia poii, n Ioc de poii
gIisanle. DincoIo de poaila de esl, n pailea de sud-esl, sunl iepiezenlale doua lenpIe
- unuI cu acopeii pIal, hiposliI, cu liei induii de coIoane, afIal chiai n conlinuaiea
gaIeiiei, i un aI doiIea iepiezenlal nai n dieapla, cu acopeiiuI n doua ape i paind
sa aila nile slalui giandioase n faa (posiliI caiialide). Ie leien, n zona pe caie o
sugeieaza iepiezenlaiea, se afIa nicuI lenpIu de caIcai, cu liei induii de coIoane.
Mai Ia dieapla se afIa naieIe lenpIu de caIcai desciis nai jos.


Celalea Sainizegelusa n vienea Iui uielisla (delaIiu pIaca O21)


36


Celalea Sainizegelusa n vienea Iui DecelaI (delaIiu pIaca O84)Diun acopeiil pe Inga zid, n vienea Iui DecelaI (coIunna Iui Tiaian)

37

IIanuI celaii (pIaca O21):
n pailea de esl incinla sacia cu ceIe doua lenpIe exislenle n vienea Iui uielisla. n
pailea sudica, diun acopeiil de o gaIeiie, de-a IunguI ziduIui. Inliaiea piincipaIa eia
pe poaila de vesl, afIala nuIl nai Ia noid decl acluaIa poaila de vesl, consliuila de
ionani dupa cuceiiiea celaii.38
IIanuI celaii cu incinla sacia, pieIuciaie dupa CLODARIU .
Cu iou: liaseuI ziduiiIoi dacice. Cu aIlasliu: ziduii ionane. Cu veide: incinla sacia
(apioxinaliv) n vienea Iui uielisla.


MoreIe fempIu de coIcor
Cea nai delaIiala iepiezenlaie a unui lenpIu se gasele n pIaca ni. O52 dieapla sus.
Lsle voila de un lenpIu leliasliI, cu doua slalui de o paile i de aIla a iiuiiIoi
exleiioaie de coIoane. Inliaiea se face piin pailea veslica, piinli-o aicada, pe o scaia
nonunenlaIa. TiepleIe uica spie dieapla, unde se vede cIai o nloisaluia de scaia i o
pIalfoina, de unde poinele o gaIeiie. Se olseiva cu uuiina ca lenpIuI avea doua
niveIe, scaia ducnd diiecl calie ceI de-aI doiIea, caie paie sa fie adosal lenpIuIui
piopiiu-zis, pe o leiasa din spaleIe acesluia. n pailea eslica esle figuial cIai un luin.
CRI$AN 1986: 176 i uin. ieconsliluie naieIe lenpIu de caIcai de Ia Ciadilea
MunceIuIui, consliuil n vienea Iui uielisla, caie coiespunde n nod suipiinzaloi
cu lenpIuI iepiezenlal n pIaca O52. TenpIuI a fosl dezveIil n anii 1951-1958 i aie
paliu iiuii de pIinle. Ie Ialuia de esl s-a conslalal exislena unui luin. Ie Ialuia de
sud a exislal o scaia nonunenlaIa de pialia, Iala de 2,55 n, din caie s-au nai paslial
1O lieple, caie se leinina n pailea slnga a fionlonuIui, inliaiea fiind piin slnga, Ia
feI ca i Ia aIle consliucii sacie de Ia Sainizegelusa. Scaia eia acopeiila i ducea, dupa
paieiea aiheoIoguIui, spie pIalfoina naIala descopeiila n coIuI de sud-vesl
(consideiala de aIi aiheoIogi ca apaiinnd aIlui niveI). Acea pIalfoina iepiezenla, n
viziunea sa, o nloaiceie de scaia. Scaia ducea deci, Ia un aI doiIea niveI aI
consliuciei, unde aveau Ioc piocesiuniIe. Lxislena aceslui niveI ai juslifica, nai spune
aiheoIoguI, alsena paidoseIii piinuIui niveI. S-au ieconsliluil ziduiiIe de noid, de esl
i de sud, dai nu i ziduI de vesl, caie se paie ca nu a exislal. CaIeiia sugeiala n pIaca
de pIunl, iepiezenlala Ia un aI doiIea niveI adosal lenpIuIui, neigea paiaIeI cu
iiuiiIe de coIoane, pe Ialuia de vesl, adica locnai acoIo unde Iipsele ziduI - exceIenla
confiinaie a siluaiei de pe leien. Lsle inleiesanl de ienaical ca, n pailea de iasaiil a
lenpIuIui (sau n spaleIe sau`) se afIa o sliucluia asenenea unui ceic aIcaluil din
pielie, n nijIocuI caiuia se afIa o polcoava. Ioale conpaiaia cu naieIe sancluai
iolund (sau caIendai) esle hazaidala, dai lieluie sa ne aninlin ca, Ia vienea ieaIizaiii
piesupusuIui faIs, o asenenea iepiezenlaie esle senzaionaIa, chiai daca unii
aiheoIogi consideia ca aceasla sliucluia eia acopeiila, consliluind o cIadiie.

TenpIu caie coiespunde n delaIiu ieconsliluiiii facule de I.H. Ciian
naieIui lenpIu de caIcai din vienea Iui uielisla (delaIiu pIaca O52)
39
Ce pulea vedea un faIsificaloi n incinla sacia, Ia sfiiluI sec. XIX` Doai "naieIe ceic",
caie eia enignalic Ia acea viene. nsui fapluI de a inagina acea zona diepl incinla
sacia esle gieu de acceplal. n sfiil, nu exisla nici o iepiezenlaie a vieunui naie
lenpIu ciicuIai acopeiil, caie sa sugeieze acesl "naie ceic". Inleipielaiea acesluia
diepl caIendai esle cea nai pIauziliIa, dai faIsificaloiuI nu ai fi avul de unde sa o
cunoasca. Daca ai fi inul conl de ceea ce vedea pe leien, singuiuI Iuciu pe caie ai fi
pulul sa-I iepiezinle ai fi fosl o consliucie ciicuIaia cu deslinaie necunoscula. Toale
ceIeIaIle consliucii din incinla sacia au fosl descopeiile Ia nuIla viene dup4 apaiiia
pieseIoi de pIunl.

Regii Sainis i MoIiseio n pIaca O58 RegeIe MoIiseio n piesa 132


RegeIe Dionichele Ieisonaje necunoscule din pIaca O9O
n pIaca O91

40

MaieIe Iieol Ceneu RegeIe Malycho RegeIe Duchanu
n pIaca O91 n pIaca O39 n pIaca 1O8RegeIe uielisla RegeIe uielisla RegeIe uielisla
n pIaca O39 n nedaIionuI 112 n pIaca O52


41

HiIiaihuI Dapygeo RegeIe Colizonio RegeIe Colizonio RegeIe DecelaI
n pIaca O62 n pIaca O72 n piesa 113 n pIaca O94

Majoiilalea zeiIoi au i ei difeiile aliilule i piaclic nu exisla iepiezenlaie de
divinilale faia nici un aliilul: un zeu uianian, inleil (loi zeii sunl inleili, n
conliasl cu oliceiuI geiIoi de a puila laila, denolnd o posiliIa infIuena egipleana),
avnd iepiezenlale pe piepl soaieIe i Iuna, pe cap o coioana slianie, iai deasupia
capuIui fie o slea, fie un fuIgei despical n aple, o divinilale cu pIeleIe aIcaluile din
eipi, cu o lufnia n liae, iai Ia picioaie aie loIanil un aninaI nic, poale un nieI, un
zeu aI noiii i nvieiii, iepiezenlal n giuIgiu, asenenea unei nunii, i spiijinindu-se
pe doua loiege, un zeu aI iazloiuIui, nainal cu Iance i scul elc.
Lxisla i poiliele cu doua sau liei fee - n piinuI caz e voila de o figuia ianifoina, cu
siguiana divina (d. ex. O11), n ceI de-aI doiIea de o aIiana liipailila nlie Dapygeo,
Zoiazieo i pieoluI Adaneu, ncheiala npoliiva Iui OioIio dupa noailea Iui uielisla
(O35, 134).


Armofe
Nu exisla episoade n nicaie, scene de Iupla - piolaliI piea conpIexe, ci doai scene
slalice. IiincipaIeIe conlingenle aIe infanleiiei sunl aicaii, suIiaii (nunii sa|ccrc) i
luzduganaiii (nunii rc|cpanc). Lxisla i iepiezenlaii aIe cavaIeiiei, i chiai o fIola
gelica, aIcaluila din coialii cu cinci induii de vsIe i cu un giifon Ia pioia. Tieluie
spus ca, spie deoseliie de CoIunna Iui Tiaian, unde nunaiuI noliIiIoi (pi|ca|i) esle
foaile nic, n conpaiaie cu ceI aI oaneniIoi de ind (ccna|i), n lalIie nu exisla nici
nacai o singuia iepiezenlaie de ccna|us, loi cei figuiai apaiinnd paluiiIoi
supeiioaie. Nu se pol idenlifica aiani, fenei sau copii, nu exisla scene din viaa de zi
cu zi. L gieu de ciezul ca un faIs paliiolic piodus Ia sfiiluI secoIuIui XIX ai excIude
cu loluI oiice iepiezenlaie a onuIui sinpIu i s-ai ieduce Ia o oIigaihie, Ia noliIi i
pieoi. Lxisla iepiezenlaii de soIdai scii aIiai (pIaca 134) i de piizonieii ionani
capluiai (d. ex. O65).
42
Sunl nuneioase i iepiezenlaiiIe de aine dacice sau capluiale (sica, aicuii cu sagei,
suIie, luzdugane, sculuii - nici i iolunde sau naii i ovaIe, insliunenle de sufIal),
de signa dacice (diagonuI lipic dacic, dai i aIle lipuii de nsenne, uneIe cu cap de
lovideu, aIleIe dieplunghiuIaie i cu liei coIuii, asenanaloaie cu ceIe ionane) i de
nsenne de nanipu|us capluiale de Ia ionani.

NoliIi iazloinici daci CavaIei gel Signa gelice
n pIaca O84 n pIaca 128 n pIaca O15

AnimoIe
CeIe nai fiecvenle aninaIe iepiezenlale sunl aipeIe i lovideuI (laui, loui, zinliu
sau lou - esle gieu de slaliIil cu piecizie). LIe pai a fi aninaIe sacie i sinloIuii
liilaIe, i sunl adesea iepiezenlale npieuna, ncepnd cu uielisla, piolaliI ca
sinloI aI unificaiii unoi liiluii. $aipeIe aie cap de nanifei i esle iepiezenlal i pe
capuI unoi capelenii. $i lovideuI apaie fiecvenl iepiezenlal pe capuI unoi peisonaje
(pe caciuIa sau pe casca), nlie caie i uielisla, iai acesl olicei gelic, alsenl Ia daci, se
paslieaza lolui Ia pieoii nunii ociccrc pna n ceIe nai iecenle pIaci. TauiuI esle un
sinloI soIai, specific unoi popuIaii neindo-euiopene, i eia veneial din Ciela pna n
Lgipl. De aIlfeI, nuIle aIle sinloIuii dacice i gelice sunl soIaie, soieIe nsui fiind
iepiezenlal adesea, sliIizal. Ie IocuI liei ca fiecvena se silueaza pasaiiIe, caie pai sa
aila un ioI inpoilanl n decoiaiea consliuciiIoi sacie (de aIlfeI s-au i descopeiil Ia
Sainizegelusa lasoieIiefuii de pasaii). ufnia esle sinloIuI unei divinilai, aIaluii de
aipe i de un nanifei dificiI de idenlifical. Lxisla i iepiezenlaii de cini,
nloldeauna ca aliilul aI unei divinilai. Mai apaie lioasca esloasa, peleIe, .a.
AninaIuI fanlaslic ceI nai fiecvenl esle giifonuI (de fapl nai degiala heiuvin, penliu
ca e voila de fiine unane cu aiipi, faia aIle aliilule aninaIe). AninaIeIe exolice sunl
foaile iaie, singuia iepiezenlaie cIaia fiind aceea a unui eIefanl pe capuI naiipal aI
unui peisonaj divin apaienl feninin (d. ex. O11). Apai i uneIe aninaIe doneslice, n
piinuI ind poicuI, ca aninaI de saciificiu n cinslea unui zeu aI noiii i aI nvieiii,
iepiezenlal de fiecaie dala npieuna cu saciificaloiuI, caie ine cuiluI iidical
deasupia Iui. Ie aIlaie esle adesea iepiezenlala o capia sau un ied, caie uineaza sa fie
saciificale. Lxisla i iepiezenlaiea unei vaci cu ugeiuI sliIizal, a unoi nagaii (sau
calii) liagnd caie ncaicale, a unoi capele de leilec i, de asenenea, sunl
nuneioase iepiezenlaiiIe de cai.
43
AIfe repre;enfri
Iconogiafia pIaciIoi esle exlien de logala, iai inaginaiea i ieaIizaiea ei de calie un
faIsificaloi ai fi necesilal foaile nuIl linp i piicepeie. n afaia iepiezenlaiiIoi de laza
- cIadiii, oaneni, zei i aninaIe - foaile vaiiale i eIe, exisla o nuIine de delaIii caie
nsufIeesc acesle adevaiale lalIouii: ieIief (iepiezenlaii fiecvenle de slnci, nai aIes
Ia Sainizegelusa, de pajili sau pielii, de ape cuigaloaie), vegelaie (ceI nai adesea
de foioase, ca n pIaca O21 de Ia Sainizegelusa i pIaca O72, din vienea Iui Colizo),
ciengi sacie n niniIe nchinaloiiIoi Ia lenpIe, cununi ofeiile nvingaloiiIoi, oliecle
de lol feIuI, lionuii, vase (d. ex. n pIaca O42, unde paie sa fie iepiezenlal un vas sau o
uina de lionz), caie pIine cu ioade, delaIii veslinenlaie elc.
Decoruri
Lxisla o naie vaiielale de decoiuii peiineliaIe, de Ia ceIe sinpIe, Iiniaie, Ia ceIe nai
conpIexe, aIcaluile din sinloIuii conpIicale. LIe se coieIeaza peifecl cu ceIeIaIle
eIenenle din pIaci (foina, dinensiune, sislene de piindeie, infoinaii inleine). n
inleiioiuI conpoziiei sunl pIasale, de asenenea, o nuIine de eIenenle decoialive.


44
Scurf concIu;ie
Ca i n ceIeIaIle secloaie anaIizale, cuvnluI de oidine esle taric|a|ca. Lxisla o naie
diveisilale de iepiezenlaii, ieaIizale piin inleinediuI unoi lanpiIe, uneoii foIosile Ia
nai nuIle pIaci (de piIda poilieluI Iui uielisla). RepiezenlaiiIe sunl desluI de
slngace, dai adesea expiesive, i nu vioIeaza cu ninic canoaneIe vienii. ConpoziiiIe
sunl echiIiliale, ceva nai ncaicale n epoca gelica, nai aeiisile n cea dacica. L
posiliIa o infIuena egipleana desluI de puleinica, n aihilecluia sacia (pe Inga cea
gieceasca) i n uneIe iepiezenlaii divine, i una sainalo-iianiana, n sinloIislica. Se
pol deceIa i uneIe nodeIe ceIlice, n pIaciIe lizii. Iconogiafia coIunnei Iui Tiaian
concoida n foaile naie nasuia cu cea a pIaciIoi din vienea Iui DecelaI (cu difeiena
ca n pIaci nu apai niciodala ccna|i), dai nu i cu cea a pIaciIoi gelice, nai linpuiii,
Iuciu fiiesc. CoieIaiea dinlie iepiezenlaiiIe iconogiafice i lipuiiIe de sciieie, delaIiiIe
de Iinla i aIle eIenenle din pIaci esle inpecaliIa.
Oaie pulen ciede ca un singui on, un faIsificaloi, a pulul ieaIiza acesle Iuciuii` Ioale
ca da, cu nuIl efoil, linp i cunoline, cu o echipa caie sa I ajule i, n aceIai linp, cu
condiia sa ignoian pIanuI celaii, iepiezenlaiea incinlei sacie i o seiie de aIle delaIii,
alsoIul inposiliI de cunoscul Ia acea viene. Iai acesl Iuciu ai fi neliinific.Ipotezu fuIsuIui

Infroducere

Ca n oiice dispula liinifica, von piezenla aigunenleIe pio i conlia aulenlicilaii
pieseIoi. Von conenla aigunenleIe conlia, speind ca Ia feI voi face i adepii
faIsuIui cu aigunenleIe noaslie aduse n favoaiea aulenlicilaii.

Ce spun speciaIilii` n piinuI ind, lieluie sulIinial fapluI ca nici un speciaIisl nu s-a
ocupal pna acun de acesle insciipii. Cei caie au inlenional sa o faca, au decIaial ca
i-au dal seana iepede ca sunl faIsuii i au ienunal. n afaia de auloaiea aceslui sile
i de dI RonaIo, nineni nu a depus efoiluii penliu a aduce aigunenle seiioase nici n
favoaiea, nici npoliiva aulenlicilaii pieseIoi. SinguiuI lexl pe aceasla lena pe caie I-
an vazul pna n piezenl, I iepiezinla o cioina (aa o nunele auloiuI) sennala de
45
un donn Soiin OIleanu, despie caie nsa nu an auzil sa aila pulIicaii sau aIla
aclivilale liinifica, i caie dovedele cunoline supeificiaIe n doneniu (cilele aici
iaspunsuI dIui Dan RonaIo Ia lexluI dIui OIleanu).

Acad. AIexandiu VuIpe, diiecloiuI InsliluluIui de AiheoIogie "VasiIe Iivan", susine
ca pieseIe sunl sigur faIsuii, deoaiece loi cei dinainlea noaslia au susinul acesl Iuciu
i nu aven nolive sa-i conliazicen. n pIus, susine donnia sa, faIsuI esle all de
lanaI, ncl oiicine lia puina Ialina i gieaca ai fi pulul sa-I ieaIizeze, aa ncl nu
neiila efoiluI sa fie sludiale. n schinl, dna piof. di. Zoe Ielie ncuiajeaza sludieiea
aceslui coipus chiai i n ipoleza unui faIs, caiacleiizndu-I pe auloi diepl "un
Leonaido da Vinci". Acad. Conslanlin Iieda afiina, nli-un ailicoI pulIical n ievisla
Acadeniei Ronne (Acadcnica, seplenliie 2OO4), ca aduceiea n discuie a acesloi
faIsuii ("facule undeva pe Ia naiginea ucuieliuIui") iepiezinla o nanifeslaie a
cuienluIui liaconan, sul haina noua a "daconaniei". Iiof. di. Dan SIuanschi de Ia
caledia de Iinli cIasice a IacuIlaii de Linli Sliaine a Univeisilaii ucuieli susine
calegoiic neaulenlicilalea pieseIoi, pe laza unoi desinene ionneli idenlificale n
lexle, excIuzndu-I nsa pe .I. Hasdeu dinlie suspeci. Iiof. di. Miicea ale,
diiecloiuI seninaiuIui de aiheoIogie "VasiIe Iivan" de Ia IacuIlalea de Isloiie a U,
s-a pionunal calegoiic n favoaiea faIsuIui, fiind nsa de acoid cu necesilalea sludieiii
leneinice a insciipiiIoi. Donnia sa ni-a gazduil n ianuaiie 2OO5 o conunicaie pe
acesla lena n cadiuI SeninaiuIui de AiheoIogie "VasiIe Iivan" pe caie I conduce.
Acad. Maiius SaIa, diiecloiuI InsliluluIui de Lingvislica, ni-a faciIilal suineiea unei
confeiine pe aceasla lena n cadiuI Acadeniei, n iunie 2OO4. DI. di. AIexandiu
Suceveanu, diiecloi adjuncl aI InsliluluIui de AiheoIogie, consideia necesaia sludieiea
pieseIoi, indifeienl de pioveninea Ioi. Donnia sa a spiijinil pulIicaiea caiii dIui Dan
RonaIo piin sciieiea piefeei i, deasenenea, a spiijinil piin ncuiajaii deneisuiiIe
sulsennalei. n sfiil, dI acad. ViigiI Cndea a sciis poslfaa caiii cilale, convins
fiind de inpoilana sludieiii suliecluIui.

RezuIla din ceIe de nai sus ca alnosfeia geneiaIa din juiuI aceslui suliecl esle
negaliva, fiind puini aceia caie ncuiajeaza sludieiea pieseIoi. Mai nuIl, nineni nu
doiele sa se apIece asupia unei aigunenlaii soIide n favoaiea faIsuIui, dei penliu
najoiilalea esle "foaile evidenl" ca pieseIe sunl cieaii nodeine. Consideian ca, alla
viene cl "acuzaiea" nu aduce piole inconleslaliIe n spiijinuI neaulenlicilaii aceslui
coipus, veidicluI de "faIs" esle neliinific.

Argumenfe confro

La uneIe dinlie aigunenle an iaspuns deja n paginiIe sile-uIui, pe ceIe nai
inpoilanle Ie-an ieIual nsa i Ie-an giupal n pagina de faa. S-au spus nuIle inepii
din doiina de a denonslia ca pIaciIe sunl faIsuii. Ai fi piea nuIla pieideie de linp sa
iaspunden Ia loale pseudo-aigunenleIe, aa ca an aIes doai olseivaiiIe ceIe nai
seiioase. Din nolive evidenle, an liecul iepede pesle afiinaii de genuI: ieuliIizaiea
laneIoi iepiezinla o eioaie a faIsificaloiuIui (de liadiie nu s-a auzil` laneIe eiau de
unica foIosina i lieluiau inedial aiuncale`), sau ca Iinla din pIaci seanana cu
espeianlo (penliu ca Zanenhof a aIes sa eIinine calegoiia genuIui i a facul ca loale
sulslanliveIe, indifeienl de gen, sa se leinine n c, i loale adjecliveIe n a), sau ca n
46
pIaci exisla cuvinle din Iinli nodeine, de piIda fianceza (cuvnluI cdc ai veni din fi.
aidc, spune dI OIleanu - dai daca lol ne jucan de-a elinoIogia, de ce sa nu vina din Ial.
nacdus "ied", sau din gi. acidcs "aed" oii cidcs "chip", sau din spanioIuI ncdcr "puloaie",
sau din ionnescuI iad, oii din japonezuI cdc "esluai", sau din geinanuI cid "juiannl"
elc. elc.`) oii ca alsena n vienea Iui DecelaI a unui luin caie exisla n vienea Iui
uielisla aiala ca faIsificaloiuI a ncuical laneIe (de paica esle de neconcepul
dezafeclaiea unui coip de cIadiie vechi de 15O de ani, nai aIes n condiiiIe n caie
aIaluii apaie o noua cIadiie, nuIl nai giandioasa decl piina), sau ca vaiielalea din
pIaci iepiezinla o nceicaie de induceie n eioaie din pailea faIsificaloiuIui (daca n-ai
fi exislal vaiielale, s-ai fi spus aceIai Iuciu - ca esle un aigunenl n favoaiea faIsuIui)
i nuIle, nuIle aIle aigunenle cu loluI neseiioase.
n scrieriIe din fbIi|e opor semne din oIfobefuI chiriIic, invenfof muIf moi fr;iu
IiolIena ceIoi doua senne "chiiiIice" esle foaile spinoasa, deoaiece oiiginea Ioi n
aIfaleluI chiiiIic esle nccuncscu|4. De unde Ie-au Iual ChiiiI i Melodie cnd au cieal
aIfaleluI gIagoIilic` Nu din gieaca, nu din Ialina, nu din eliaica. Ienliu a decIaia ca
ceIe doua senne sunl anacionice n lalIie, lieluie olIigaloiiu Ianuiila pioveninea
Ioi n aIfaleluI gIagoIilic/chiiiIic, aIlfeI deneisuI esle neliinific. $i aceasla cu all nai
nuIl cu cl aIfaleluI gIagoIilic a fosl cieal n apiopieie, Ia suduI Dunaiii, iai cu cleva
secoIe nainle, n cnpia Munleniei a fosl cieal aIfaleluI golic de calie WuIfiIa, caie
coninea i eI aceIai senn "chiiiIic" u, nsa faia vaIoaie fonelica (fapl expIicaliI,
deoaiece goii nu aveau paIalaIe). De ce pe WuIfiIa nu-I acuza nineni de anacionisn`
UneIe Iifere grecefi se cifesc co n neogreoc
n pIaci Y (ypsiIon) avea cu siguiana vaIoaiea i, deoaiece apaie n vaiiaie Iileia cu I
(iola), dai acesl Iuciu nu esle un anacionisn, aa cun susine dI OIleanu, caci nca din
sec. IV a. Chi. acesle doua senne se confundau n insciipiiIe din Alhena, iai confuzia
a devenil fiecvenla n epoca ionana ( IapluI ca H (ela) aIleina cu I i cu Y (dai i cu L)
nu esle o dovada ca se cilea i, ca n gieaca lizanlina. Din noduI cun sunl adaplale
cuvinleIe gieceli i Ialineli, iezuIla Iinpede ca n aceasla Iinla nu exisla dislincie de
canlilale, dai exisla o sensilIilale faa de apeiluia. AslfeI, i scuil eia iedal piin c (ex.
oas|cu, cni|arcnic) iai u scuil piin c (|ccc|c penliu |ucu|us) i, ca uinaie, adesea piin c
(fie eI cpsi|cn sau c|a) se ieda un i giecesc sau Ialinesc, faia ca aceasla sa aila vieo
Iegaluia cu pionunia lizanlina inciininala de dI. OIleanu (caie, daca i-ai fi dus
olseivaiiIe nai depaile, ai fi lieluil sa afiine ca i L - cpsi|cn aie uneoii vaIoaiea i): n
condiiiIe unei fIucluaii evidenle c-i, nu esle suslenaliIa acuzaia de anacionisn, de
pionunie neogieaca. Iiin uinaie, foine piecun IV/HAN, 1I/HHOY, puleau sa se
fi cilil chiai cu c, |u|can, |i|cpu, i nu cu i. Un aigunenl n pIus I consliluie aIleinana
cpsi|cn-c|a, sau chiai cpsi|cn-c|a-ic|a-qpsi|cn: TA/HIKO-TA/HIKO-TA/HIKO-
TA/HIKO, NOA/O-NOA/O-NOA/O-NOA/LO.


47
Toponime i onfroponime onocronice sou sfIcife
Cumidovo
S-a spus ca n pIaci exisla foina Ccnidata (n ieaIilale Ccniccdaoc), ca Ia IloIeneu, pe
cnd nuneIe ieaI eia Cunidata, descopeiil de puina viene nli-o insciipie, deci
faIsificaloiuI nu avea de unde sa o cunoasca. Ne niia o aslfeI de Iogica, deoaiece
Cunidata apaie nli-o insciipie |a|incasc4, sciisa de un rcnan, n sec. aI III-Iea p. Chi.:
de ce sunlen olIigai sa adnilen ca foina Ialineasca eia idenlica cu cea dacica, iai cea
gieceasca, de Ia IloIeneu, esle coiupla` n lianspuneiea nuneIoi sliaine de calie
ionani i gieci a inleivenil nloldeuna peicepia inpusa de sliucluia fonelica a ceIoi
doua Iinli, de "uiechea" giecuIui sau a ionanuIui. An aialal ca n nuneIe gieceli i
ionane din pIaci i scuil eia peicepul adesea ca c, iai u scuil ca c (|ccc|c penliu
|ucu|us). Deci esle nliu loluI coeienl ca ionanii sa fi iedal piin u ceea ce n Iinla
daciIoi eia un c nchis, aa cun a liansciis IloIeneu.

8urebisfo
S-a nai inciininal foina 8ccrcois|a, Iuala chipuiiIe de Ia Slialo, pe cnd nuneIe ieaI
eia 8qrcois|a, aleslal iecenl n doua insciipii din Doliogea. Logica esle aceeai:
insciipiiIe sunl n Iinla gieaca, iai IapiciduI a nceical piolaliI sa iedea un sunel caie
nu i eia faniIiai. De aIlfeI, chiai Ia Slialo, nuneIe Iui uielisla apaie de liei oii sciis
cu cc, iai de doua oii cu q. Daca acesla esle aigunenluI finaI n a denonslia faIsuI, ce
facen cu nuneIe liac iedal cnd Rccnc|a|ccs, cnd Rini|a|ccs, cnd Rqnc|a|ccs, sau
chiai cu dulIeluI Mccsia-Mqsia` Dupa paieiea noaslia, acesle vaiiaii ascund
nceicaiea de a ieda un sunel inexislenl n gieaca, i penliu caie aIfaleluI giec nu avea
un senn specific. Ioale o vocaIa nedie de feIuI Iui i (/y/), echivaIal adesea de sliainii
voililoii de ionna cu i sau u, un scnus ncdius caie nu i-a fosl sliain nici Iinlii Ialine
n peiioada sa aihaica, aa cun denonslieaza fIucluaiiIe cp|inus-cp|unus, pcn|ufcx-
pcn|ifcx.

DeceboI
S-a spus, de asenenea, ca nuneIe Iui DecelaI a fosl slIcil anune penliu a fi pus n
Iegaluia cu elnoninuI daci, devenind, din Dcccoa| - Dacioa|c. Dai daca pIaciIe sunl
aulenlice, cine poale li cun se pionuna aceI a din nuneIe iegeIui (i din aIle nune,
piecun Pa|cc/Pc|uc)` Iulea foaile line sa fie voila de o vocaIa inleinediaia nlie a i c,
pe caie giecii i ionanii au peicepul-o nai apioape de c, dai dacii o auzeau nai
apiopae de a. Lxislena aceslei vocaIe inleinediaie a fosl denonsliala de nai nuIl
linp, pe laza unoi vaiiaii line aleslale n giafiiIe gieceli i Ialineli
(Sarnizcgc|usa/Zcrnizcgc|usa, Gcrnisara/Gcrnizcra, -data/-dcta elc.).

Sormi;egefuso
Ioina unica n pIaci esle cu o siIala Iipsa, Sarnigc|usc, i s-a afiinal ca, alla viene
cl aceasla vaiianla nu a nai fosl aleslala n aIle izvoaie, ea nu esle pIauziliIa. Tolui,
aceasla foina esle aleslala Ia unii cailuiaii nedievaIi, aIe caioi suise nu Ie cunoalen,
din pacale. IhiIippe iiel n geogiafia sa (1675), pe o haila a Daciei noleaza, n diepluI
celaii, Zarnigc|nusa, iai n lexl, ofeia doua vaiianle: Sarnizcgc|nusa scu Zarnigc|usa. n
haiiIe cailogiafuIui OileIius, caie a liail cu un secoI nainlea Iui iiel, nuneIe celaii
esle Sarnisgc|usa, lol cu o siIala Iipsa. De unde au Iual ei aceasla vaiianla` Desigui,
48
pulen adnile ca, din nolive caie noua ne scapa, faIsificaloiuI a ignoial loale
izvoaieIe all de line cunoscule deja Ia vienea sa, caie aleslau foina Sarnizcgc|usa, i
a oplal penliu o foina "aIleiala", piezenla Ia olscuii cailuiaii din aIle linpuii i aIle
aii. Dai, n acesl caz, nu nai pulen afiina ca faIsuI esle unuI alsoIul lanaI.

Deceneu
n sfiil, uIlina acuzaie de "defoinaie" de nune se iefeia Ia ceI aI naieIui pieol
Deceneu, coiegenl n vienea Iui uielisla, caie esle piezenl adesea n pIaciIe de
pIunl, nsa sul foina Ccncc. Susinaloiii faIsuIui s-au gialil sa spuna ca esle voila de
nca un nune slIcil de calie faIsificaloi, de diaguI vaiiaiei. Nu esle aa, din conlia,
foina Ccncu esle singuia aleslala n nanusciise n pasajuI VII, 3, 11. n ceIaIaIl pasaj n
caie esle ponenil naieIe pieol, nuneIe sau esle Dekeneos. iiel cunoale i eI foina
Ceneus, pieIuala piolaliI de Ia XyIandei, liaducaloiuI n Ialina (sec. XVI) aI
Ceogiafiei Iui Slialo. Din nou, de ce a ignoial faIsificaloiuI vaiianla line cunoscula n
epoca a aceslui nune i a piefeial o foina pe caie nu o liau, Ia vienea aceea, decl
ediloiii Iui Slialo`
FoIsificoforuI s-o inspirof din CoIumno Iui Troion
IapluI ca n pIaci apai inagini siniIaie cu ceIe de pe coIunna (slindaiduI dacic,
nliacaninlea daciIoi) se poale expIica foaile line i piin fapluI ca anleIe izvoaie
puleau sa se fi inspiial din ieaIilale. De fapl, deoseliiiIe dinlie coIunna i pIaci sunl
nuIl nai naii decl asenanaiiIe, caci ceIe nai nuIle pIaci sunl nai vechi decl
coIunna cu cleva secoIe i piovin din Doliogea, din spaiuI gelic, n viene ce
coIunna nfaieaza spaiuI dacic de Ia ncepuluI sec. aI II-ea p. Chi.
Mu exisf n pIci nici o informo|ie ieif Io iveoI n sec. Z0
Cinslil ai fi ieaninlin ca nici un speciaIisl isloiic sau aiheoIog nu a sludial seiios
acesle insciipii, i ca o aslfeI de decIaiaie, facula doai Ia piina vedeie, nu aie lenei.
Logic ai fi ca doai invocaiea pIanuIui celaii Sainizegelusa, din pIaca O21 (vezi
aigunenle pio), sa fie suficienla penliu a ncheia definiliv oiice discuie. Dai se paie
ca apeIuI Ia Iogica i lun sin nu esle suficienl. Repiezenlaiea naieIui lenpIu de
caIcai n ceIe nai nici delaIii cu nuIl nainle ca cineva sa lanuiasca exislena Iui,
uliIizaiea unoi senne siIalice din siIalaiuI cipiiol, cu aceIeai vaIoii fonelice, fapl
inposiliI de cunoscul n sec. 19, lipuI de inliicaie aI IileieIoi foaile asenanaloi cu ceI
scilic, i nuIle aIleIe, pe caie Ie von piezenla n delaIiu n Iuciaiea noaslia, sunl lol
allea eIenenle ieile Ia Iunina iecenl. Iiezenlan nai jos o singuia conpaiaie, nlie
sinloIuI daoc gc|c ("neanuI gel") foaile fiecvenl n lalIie, aIcaluil iniiaI dinli-un dc||a
i sennuI penliu gi, apoi nuIl sliIizal i liansfoinal, i un sinloI, apioape idenlic,
descopeiil nu de nuIla viene Ia Sainizegelusa, pe un ciol de ceianica piclala:


49


DelaIiu pIaca 128 Ceianica piclala de Ia Sainizegelhusa

Argumenfe pro

Cine esfe ouforuI7
Nici unuI dinlie susinaloiii faIsuIui nu I-a pulul idenlifica pe piezunlivuI faIsificaloi.
Acesla lieluie sa fi avul o cuIluia Iingvislica i isloiica uiiaa, cun nineni nu avea Ia
vienea aceea, o inleIigena ieila din conun, lani, linp, coIaloialoii i, cu siguiana,
o doza de nelunie. Nu puleau fi suspeclai savanii oneli ai vienii de o asenenea
caciaIna. SinguiuI caie pulea fi nvinuil, dai pe nediepl dupa paieiea noaslia, eia .I.
Hasdeu. MolivuI` Hasdeu ai nai fi facul nile faIsuii (cf. IANAITLSCU 1932). O acuzaie
all de giava Ia adiesa unuia dinlie cei nai naii savani pe caie i-a avul vieodala
Ronnia necesila o aigunenlaie foaile seiioasa. Cei caie au adus acuzaii pe nediepl,
nu au facul efoiluI sa cileasca ce a sciis Hasdeu, ca sa se convinga ca nici una din ideiIe
Iui nu se iegasele n acesle pIaci. AIi suspeci capaliIi sa fi facul aa ceva nu exisla. A
nai fosl invocal N. Densusianu, caie nu avea nici pe depaile cunoline all de vasle
ncl sa poala invenla o Iinla. ConcIuzia: daca a exislal un faIsificaloi, acesla a fosl
ancnin.
Core ero scopuI7
Cu ce scop au fosl facule acesle piese` Ce a viul sa denonslieze piesupusuI
faIsificaloi` Ca dacii liau sa sciie` Ienliu asla nu eia nevoie de 2OO de piese. n pIus,
se lia din izvoaieIe isloiiogiafice, ca Ia cuilea iegiIoi daci eia cunoscul sciisuI, Iuciu
confiinal uIleiioi de uneIe descopeiiii aiheoIogice. Ca geii i dacii eiau un nean
supeiioi, faluIos, nonoleisl, denocial, nvingaloi` Din pIaci iezuIla ca acesl nean se
nchina Ia o nuIine de zei, ca avea n fiunle o oIigaihie niIilaia, ca feneia avea un
slalul infeiioi (nici o iepiezenlaie feninina siguia, doai uneIe figuii inleile posiliI
feninine, cu siguiana noliIe sau chiai divine), ca onuI de ind avea un slaluI sigui
infeiioi, negIijaliI (nici o iepiezenlaie de oaneni sinpIi, ccna|i, ci doai excIusiv de
noliIi i pieoi), ca isloiia Ioi, dedusa din pIaci (n nasuia n caie se poale deduce n
nonenluI de faa), nu esle cu ninic nai speclacuIoasa decl cea "oficiaIa", cunoscula
din izvoaie: nu afIan ca uielisla I-ai fi nvins pe Caesai sau DecelaI pe Tiaian, la
nai nuIl, isloiia din pIaci se opiele Ia Doniian, iai Tiaian sau peisonajeIe din
anluiajuI nu sunl niciodala ponenile (Iuciu fiiesc din peispecliva unui coipus
aulenlic, daca ne gndin ca nli-o viene de cincen iazloi, caie anuna sfiiluI
independenei daciIoi, nu nai exislau nici iesuise, nici linp, nici nolivaie penliu
aslfeI de nsennaii). Deci scopuI nu a fosl aceIa de a invenla o isloiie a daciIoi.
Singuia nolivaie caie nai ianne esle Iinla. Ce ai fi pulul sa denonslieze
50
faIsificaloiuI, Ia vienea aceea` Ca Iinla daca se liage din sIava` Ca Ialina se liage din
daca` Oii ca daca esle slins niudila cu IinliIe ceIlice oii geinanice` Sau ca ionna
se liage diiecl din daca, faia o piea naie conliiluie Ialina` Li line, piezunlivuI
faIsificaloi nu a ieuil sa denonslieze ninic din loale aslea. Linla din lalIie aie o
sliucluia noifoIogica evidenl neindo-euiopeana i un Iexic paiiaI indo-euiopean,
paiiaI neindo-euiopean. Nu exisla asenanaii evidenle cu nici una din ianuiiIe indo-
euiopene, excepie facnd, n Iexic, ianuia ilaIica. Din aceasla peipecliva, singuiuI
caie poale fi invocal esle N. Densusianu cu peIasgii sai, dai esle sigui ca nu poseda
lagajuI Iingvislic necesai penliu a ciea o Iinla (cu all nai nuIl una neindo-
euiopeana). Lxisla cuvinle cu aspecl ionnesc, caie n ionna au, ceI nai adesea,
elinoIogie conlioveisala, dai uneoii i elinoIogie Ialina oii sIava. Din puncluI nosliu
de vedeie, aceasla Iinla nu seanana nanifesl nici cu ionna, nici cu Ialina, nici cu
sIava, i nici cu vieo aIla Iinla caie sa fi seivil faIsificaloiuIui de noliv piopagandislic
nli-un feI sau aIluI. Lsle o Iinla neindo-euiopeana, cu o infIuena indo-euiopeana
desluI de puleinica n Iexic, cu eIenenle ilaIice desluI de nuneioase, cu un nunai de
npiunuluii din gieaca i cu uneIe eIenenle ionneli penliu caie nu s-a gndil
pna acun soIuia sulslialuIui. Nu pol fi idenlificale eIenenleIe liadiionaIe liacice,
exislenle i n aIlaneza sau n aIle Iinli laIcanice, Iuciu caie ne olIiga sa adnilen, n
ciuda paieiii geneiaIe peipeluale nca din anlichilale, ca liaca i daca sunl doua Iinli
difeiile, i, piin uinaie, ionna aie ceI puin doua sulslialuii: unuI dacic, neindo-
euiopean, i unuI liacic, indo-euiopean. Din peipecliva unui faIs, aceasla aloidaie a
sulslialuIui nu denonsliaza ninic, n afaia geniuIui piesupusuIui faIsificaloi.
De ce oo de muIfe7
Oiice ai fi viul sa denonslieze, faIsificaloiuIui i-ai fi ajuns 1O-2O de piese. Dai aihiva a
nunaial piolaliI n jui de 2OO de pIaci, poale nai nuIle. Dan RonaIo a paslial
nuneiolaiea pieseIoi aa cun Ie-a fologiafial. IologiafiiIe caie au supiavieuil ajung,
cu Iacune, Ia ni. 133, n anii '4O. Dai pieseIe sunl nai vechi cu junalale de secoI i nu
pulen li cle au dispaiul n acesl inleivaI. LfoiluI de nunca ai fi fosl uiia, deoaiece
piesupunea o cooidonaie sliicla a unui naleiiaI inens, i cu loluI inuliI n cazuI unui
faIs.
Cu ce mijIooce7
Dei s-a aigunenlal ca pIunluI esle un naleiiaI ieflin, uoi de piocuial i de
pieIucial, lolui piolIena nijIoaceIoi pe caie lieluia sa Ie posede faIsificaloiuI esle
foaile seiioasa. Lsle voila nu doai de junalale de lona de pIunl, ci i de cleva sule
de lane cu iepiezenlaii de soIdai, celai, poiliele, sinloIuii, i de ciica doua sule de
naliie (nu lin din ce naleiiaI), inpiinale n negaliv, de Ia dieapla Ia slnga, cu
Iileie, inagini, decoiuii. Lsle voila de nunca de slingeie de infoinaii, de cieaie a
Iinlii, apoi a "poveliIoi" din lalIie, de cooidonaie a luluioi infoinaiiIoi, apoi de
"puneie n pagina", de lianspuneie a acesloia n naliie i uIleiioi n pIunl. Lsle
voila de efoiluI de ieaIizaie a nijIoaceIoi de piindeie sau fixaie a pieseIoi, de fixaiea
Ioi efecliva (unde` pe peieii ncapeiii n caie Iucia faIsificaloiuI`) i apoi de scoaleiea
piioaneIoi, a cuieIoi i a ceIoiIaIloi insliunenle de piindeie, caie au Iasal uine. Lsle
voila de cooidonaiea unei echipe, caci nu poale fi voila de un singur on caie sa fi
concepul i apoi sa fi pus n piaclica loala facaluia. Lsle voila de ani de nunca, de
51
lani, de linp i de enoin de nuIle cunoline din Iingvislica, isloiie, geogiafie, ieIigie,
aihilecluia i aila anlica. $i, pesle loale aceslea, de o discieie alsoIula, caci nineni nu
a afIal ninic despie aceasla uiiaa nliepiindeie, nici n linpuI vieii auloiuIui, i nici
dupa noailea sa, desluI de nuIla viene. Lsle veiidic un asenenea scenaiiu`Uine de piindeie pe nai nuIle pIaci de dinensiuni nici i nedii


De ce nu o ncercof s Ie voIorifice7
$i adnind ca a exislal un aslfeI de on, caie sa fi avul Ia dispoziie loale nijIoaceIe i
cunolineIe necesaie, de ce nu a depus nici un efoil penliu a Ie vaIoiifica` A cieal
aihiva i a alandonal-o nli-un sulsoI, n couii de iachila, faia sa Iase nici o nolia,
nici o sennaIaie, faia sa nceice sa-i puna n piaclica piesupusuI pIan. A liecul nai
nuIl de un secoI, i nincni nu i-a acoidal nici cea nai nica alenie. Acesl Iuciu esle cu
loluI npoliiva Iogicii faIsuIui. Iiesupuneaiea dIui OIleanu ca penliu faIsificaloi loala
aceasla opeia a consliluil un sinpIu holly, faia nici o inlenie de vaIoiificaie, ne
olIiga sa acceplan ca auloiuI n cauza eia conpIel nelun. Sa posezi asenenea
cunoline uIuiloaie i sa Ie lianspui n pIunl, de-a IunguI unei viei, faia nici un
scop, nu esle un scenaiiu pIauziliI penliu un on noinaI. Dai cun ai fi pulul un
loInav psihic sa conceapa, de unuI singui, o Iuciaie all de uiiaa, coeienla i geniaIa`

52

De unde o fiuf ouforuI cum orof pIonuI cef|ii Sormi;egefuso7
Iui n faa pIacii ni. O21, pailizanii faIsuIui susin ca pIanuI iepiezenlal acoIo esle
lanaI, ca aiala ca oiice pIan de celale nedievaIa. Tolui, exisla o seiie de delaIii
inposiliI de lanuil Ia vienea piesupusuIui faIsificaloi, pe caie Ie-an piezenlal n
capiloIuI despie iconogiafie: ziduI dacic de sud, descopeiil iecenl, diunuI acopeiil
caie duce de Ia poaila de vesl Ia cea de esl, incinla sacia dincoIo de poaila de esl, cu
ceIe doua lenpIe exislenle n vienea Iui uielisla - nicuI i naieIe lenpIu de caIcai -
Iaigiiea incinlei n vienea Iui DecelaI (pIaca O84), piin nchideiea incinlei sacie i
consliuiiea unei noi cIadiii dincoIo de ziduI de esl i slaliIiiea inliaiii piincipaIe piin
incinla sacia, dinspie Saigeia elc. Dupa paieiea noaslia, oiice aiheoIog cu lun sin
lieluie sa adnila ca pIanuI celaii esle foaile fideI (n ciuda fapluIui ca sunl
iepiezenlale ase poii, dai de Ia uielisla Ia DecelaI, i nai aIes n linpuI acesluia
din uina, au avul Ioc nuIle liansfoinaii, dainaii de ziduii i iecIadiii) i ca nincni
nu avea cun sa-I cunoasca cu allea decenii nainle de a se ncepe piineIe sapaluii
sislenalice.
Cum se expIic repre;enforeo moreIui fempIu de coIcor din vremeo Iui 8urebisfo,
n ceIe moi mici defoIii7
Ioale chiai nai uiniloi decl pIanuI celaii, esle giandiosuI lenpIu piezenlal n pIaca
O52, deasupia poilieluIui Iui uielisla, caie coiespunde n delaIiu ieconsliluiiii facule
de aiheoIoguI caie a dezveIil acesl lenpIu spie sfiiluI aniIoi '5O (CRI$AN 1986: 176 i
uin.). An piezenlal acesle delaIii n capiloIuI despie iconogiafie: paliu induii de
pIinle, un luin pe Ialuia de esl, o scaia acopeiila pe Ialuia de sud, caie ajunge n
slnga fionlonuIui, de unde uica pna Ia o pIalfoina ce iepiezinla o nloaiceie de
scaia, unde se afIa de fapl ceI de-aI doiIea niveI aI lenpIuIui, caie ocupa Ialuia de vesl.
De fapl, Ia vienea Ia caie se piesupune ca au fosl facule faIsuiiIe, nineni nu lanuia
exislena unei incinle sacie n aceI Ioc, i cu all nai puin a unui naie lenpIu
leliasliI, caie avea doua niveIe, cu inliaiea pe slnga piinli-o gaIeiie acopeiila,
conlenpoian cu uielisla, nu cu DecelaI, pIasal n dieapla caii sacie, nu n aIla paile,
avnd n slnga sa un nic lenpIu cu liei induii de coIoane...
De unde o fiuf voIoriIe unor semne din siIoboreIe descifrofe muIfe decenii moi
fr;iu7
La feI de inexpIicaliIa esle i uliIizaiea unoi senne din siIalaiuI cipiiol, cu vaIoiiIe pe
caie Ie-an afIal doai dupa descifiaiea acesluia, dupa ceI de-aI doiIea iazloi nondiaI.
Un exenpIu Iinpede I consliluie sennuI penliu siIala sa, idenlic n siIalaiuI cipiiol i
n uneIe cuvinle din pIaciIe de pIunl, unde vaIoaiea sa esle dincoIo de oiice duliu. n
cuvnluI de nai jos, se poale iecunoale cuvnluI Sargc|a oii Sargc|ia, nuneIe
cunosculuIui iu ponenil de Dio Cassius (LXVIII, 14). Aici (pIaca ni. OO8), sennuI nu
aie vaIoaie sliicl siIalica, fiind uinal de vocaIa a. Tol cu vaIoaiea sinpIa, a unei
sifIanle, iegasin acesl senn n nuneIe Iui ZanoIxe, n aceeai pIaca. CeI de-aI aseIea
53
senn din nuneIe iuIui Saigeia se gasele de asenenea n siIalaiuI cipiiol, cu
vaIoaiea siIalica |c.

Sargc|(i)a (pIaca ni. OO8)
Cum o pufuf oveo Io dispo;i|ie foIsificoforuI foofe pieseIe mici, ofIofe ocum n
coIec|ii privofe sou mu;ee, core pre;inf imogini simiIore cu ceIe de pe pIci7
n afaia pIaciIoi de pIunl, exisla o seiie de piese nici, idenlificale de calie Dan
RonaIo n diveise coIecii piivale sau nuzee. Acesle piese piezinla inagini i/sau
lexle asenanaloaie cu ceIe de pe pIaci. Daca pIaciIe sunl faIsuii, alunci faIsificaloiuI
lieluie sa fi avul Ia dispoziie |ca|c acesle piese. Iala o scuila invenlaiieie: piesa 11O,
din coIecia Seveieanu, azi Ia MuzeuI de Isloiie a OiauIui ucuieli, piesa 112, din
coIecia Ion Lucian Muinu, donala Iui Dan RonaIo (pe caie an nunil-o "nedaIionuI
RonaIo"), piesa 113, afIala n posesia Manasliiii Sinaia, pieseIe 131, 132 i 133, afIale n
coIecia N. IuIopoI, Ia aceslea adaug, conlinund nuneiolaiea Iui RonaIo, piesa 135,
afIala n coIecia coIii din CaIienii Vechi, conuna Naneli, jud. Viancea (URSULLSCU
2OO1) i pieseIe 136, 137 i 138 de pioveniena olscuia, afIale Ia MuzeuI de Isloiie din
Iocani (OI 1999). Toale acesle piese nici au fosl consideiale faIsuii, cu doua
excepii: piesa 112, anaIizala de calie di. . Conslanlinescu i piesa 135, consideiala
aulenlica de calie ceI caie a pulIical-o, dai nodeina de calie di. . Conslanlinescu,
caie a anaIizal-o.
Cum se expIic compo;i|io chimic o piesei IIZ (medoIionuI PomoIo)7
O siluaie apaile o piezinla nedaIionuI RonaIo, a caiui conpoziie chinica pIedeaza
n favoaiea aulenlicilaii piesei. Di. ogdan Conslanlinescu susine ca esle voila de o
nelaIuigie piiniliva, gieu de inilal de un faIsificaloi. Iiesa conine (pe Inga cupiu,
zinc, pIunl, slaniu i aiginl) fiei i nicheI, fapl caie liinile spie zacaninleIe de fiei-
nicheI din suduI UiaIiIoi i spie nelaIuigia scilica. Tolui, susine di. Conslanlinescu,
nca nu se poale da un veidicl finaI n alsena unoi dale conpaialive. Daca piesa esle
aulenlica, acesla consliluie un suliecl apaile, voi spune adepii faIsuIui, iai
faIsificaloiuI nu a facul decl sa se inspiie din acesl unical. Lsle i acesla un pas
nainle, von spune noi. Aven pe aveis poilieluI Iui uielisla (idenlifical dupa iniiaIa
o) i cleva senne din aIfaleluI C (piecIasic), iai pe ieveis enlIena slaluIui sau (capuI
de lovideu i aipeIe, ceI dinli peipelual n slena MoIdovei) i liei cuvinle dacice
(TAPO PANT||O DA8O) cu leininaia c. Aven un piecedenl i ceililudinea ca dacii
sciiau i n Iinla Ioi, nu doai n Ialina sau gieaca. Aceasla unica piesa ai lielui sa
consliluie oliecluI unui sludiu foaile seiios.


54
n cuforeo unui foIsificofor
SecoIuI 2O a fosl secoIuI IinliIoi consliuile (nunile n engIeza ccn|angs). De Ia Iinla
Qucnqa, una din zeciIe de Iinli invenlale de }.R.R. ToIkien n ,SlapnuI IneIeIoi,
consideiala cea nai fiunoasa Iinla consliuila, Ia cea a kIingonieniIoi din ,Slai Tiek,
invenlala de Maic Okiand, IinliIe ficionaIe au devenil o adevaiala noda. Dai, n
afaia de aceslea, au Iual avnl i aa-nunileIe ,euiocIone, piecun |n|cr|ingua, G|cssa
oii |spcran|c i IinliIe inleinaionaIe lazale pe engIeza - Ncu |ng|isn, 8asic |ng|isn,
|sscn|ia| lcr|d |ng|isn. Un Ioc apaile n peisajuI IinliIoi consliuile I ocupa
expeiinenleIe diacionice de genuI: cun ai fi aialal poIoneza daca ai fi fosl Iinla
ionanica (expeiinenluI lcncdq|), cun ai fi aialal indo-euiopeana daca IegiIe Iui
Ciinn n-ai fi exislal, sau cun ai fi evoIual golica (Iinla Gc|isn, n viziunea Iui D.L.
Ieiiolin). A fosl cieala o Iinla Ha||i, descendenla inaginaia a giupuIui indo-
euiopean ccn|un, i chiai o Iinla Adc|ic4, inaginala ca descendenla a Iiolo-Indo-
Luiopenei de calie S.A. MacIagan. L diepl, nu se cunosc cazuii nodeine de Iinli
,faIsificale, invenlale cu scopuI de a Ie da diepl ieaIe. SinguiuI caz seiios cunoscul,
ceIeliu n Iunea ciiplogiafiIoi, esle ceI aI Iinlii nanusciisuIui Voinych, dai
nanusciisuI esle dalal cu desluIa piecizie n sec. XVI, i a fosl sciis undeva n IlaIia.
TexluI, caie acopeia pesle 24O de pagini, a ianas nedescifial pna aslazi, dupa nai
nuIl de un secoI de nceicaii. Linla aceslui nanusciis pulea fi o Iinla ailificiaIa,
cieala de un aIchinisl, nsa cheia paie inposiliI de gasil. RenaicaliI esle fapluI ca
Iinla "voinych" nu piezinla vaiiaie caie sa denonslieze o Iinla naluiaIa,
neslandaidizala. Un caz siniIai esle ceI aI CodexuIui Rochonczi, sciis nli-un cod
necunoscul, nli-o Iinla necunoscula, cu ninialuii ce liinil spie LvuI Mediu
ionnesc. Ca i n cazuI pIaciIoi de pIunl, nu exisla o aigunenlaie seiioasa nici n
favoaiea, nici npoliiva aulenlicilaii aceslui codex, nsa pulIicaiea Iui n anuI 2OO3, Ia
ediluia AIcoi, consliluie un ncepul. Ceea ce ne Iipsele sunl speciaIilii caie sa aila
conpelena i cuiajuI de a aduce aigunenle.
Din aceasla peispecliva, ipoleza invenlaiii unei Iinli dacice coeienle n sec. 19 iidica
piolIene foaile dificiIe. Consliuiiea unei Iinli piesupune cunoline leneinice n
doneniuI Iingvislic, o cooidonaie foaile piecisa, iespeclaiea unoi ieguIi de fiecvena,
vaiiaie i condiionaie conlexluaIa elc. Linla lalIieIoi de pIunl nu aie nici pe
depaile aspecluI unei Iinli ailificiaIe. IiinuI Iuciu caie se poale spune despie aceasla
Iinla esle ca nu paie a fi o Iinla slandaidizala, ci una pIina de enoin de nuIle
vaiianle - giafice, fonelice, poale chiai noifoIogice - aa ncl apioape nu exisla un
singui cuvnl caie sa aila o foina unica n loale pIaciIe. NuneIe Iui uielisla e sciis
n vieo 2O de feIuii, ceI aI celaii CenucIa Ia feI (a se consuIla dicionaiuI nlocnil de dI
RonaIo), nuneIe ionaniIoi esle ,slIcil de asenenea n nenunaiale feIuii. Cun
pulea un faIsificaloi sa inagineze all de nuIla vaiiaie, nai aIes ca loale acesle
vaiianle sunl disliiluile cu o anunila Iogica, nu nlnpIaloi (n vienea Iui uielisla
ciicuIa uneIe foine, n vienea Iui DecelaI aIleIe elc.)` Lxisla chiai uneIe liasaluii
,diaIeclaIe, caie difeieniaza Iinla daciIoi de cea a geiIoi. n ce piivele
condiionaiea conlexluaIa, se poale olseiva cu uuiina ca anunile cuvinle apai doai
n anunile conlexle, aa cun anunile senne apai doai n anunile conlinaii - nca
un senn ca Iinla nu a fosl geneiala Ia nlnpIaie. nceicnd sa ne inaginan piocesuI
de cieaie a Iinlii din pIaci, lieluie sa adnilen uinaloaieIe elape:
55
Pasu| 1. uliIizaiea ca laza de pIecaie a cunolineIoi exislenle Ia vienea iespecliva cu
piiviie Ia sulslialuI dacic: cuvinle dacice aleslale, cuvinle aliiluile sulslialuIui piin
conpaiaie cu aIlaneza sau cu aIle Iinli, liasaluii fonoIogice, noifoIogice i sinlaclice
aliiluile sulslialuIui piin conpaiaie cu aIle Iinli laIcanice,
Pasu| 2. ncadiaiea geneaIogica a Iinlii: indo-euiopeana sau nu, niudila nai nuIl cu
anunile Iinli decl cu aIleIe din aceeai piesupusa faniIie (penliu a denonslia un
anunil Iuciu, caci un faIs faia scop esle alsuid), coeficienluI de niudiie cu Iinla
ionna, penliu a iIuslia inpacluI dinlie aceasla Iinla i Iinla Ialina, piecun i
giaduI de ionanizaie elc.,
Pasu| 3. ncadiaiea lipoIogica: Iinla izoIanla, agIulinanla sau fIexionaia, lopica SVO
sau de aIl lip, favoiizaiea poslpuneiii sau a anlepuneiii, alsena/piezena
eigalivilaii, a genuIui gianalicaI, a nai nuIloi nuneie, a aspecluIui veilaI sau a aIloi
calegoiii elc.,
Pasu| 4. cieaiea unui sislen fonoIogic line definil: alsena/piezena dislinciei de
canlilale sau/i de apeiluia, sliucluia siIalica deschisa sau nchisa, condiionaii
fonelice conlexluaIe, consecvena n adaplaii elc.,
Pasu| 5. cieaiea unui vocaluIai de cca 2OO de cuvinle cu nici faniIii (eslinaie doai pe
laza pIaciIoi pasliale) n funcie de apailenena geneaIogica aIeasa i de giaduI de
liansnileie n ionna, i adaugaiea unui nunai de npiunuluii din Iinli de
piesligiu (Ialina i gieaca n acesl caz, dai piolaliI i aIleIe) i adaplaiea Ioi Ia
sislenuI fonoIogic aI Iinlii cieale i Ia posiliIilaiIe de iedaie giafica aIe lipuiiIoi de
sciieie foIosile,
Pasu| 6. cieaiea unei noifoIogii nininaIe i a unei sinlaxe consecvenle,
Pasu| 7. cieaiea vaiianleIoi i a liasaluiiIoi dialopice i diacionice: foine difeiile n
Doliogea faa de Sainizegelusa, nai nuIle npiunuluii gieceli n lalIieIe gelice, i
nai nuIle Ialineli n ceIe dacice, piezena anuniloi cuvinle sau foine doai n
anunile zone sau epoci elc.
Pasu| 8. cieaiea lexleIoi, cooidonaiea vaiianleIoi i coieIaiea lexleIoi cu lipuiiIe de
sciieie i cu iIusliaia.
Cine a pulul face loale aceslea, a fosl cu adevaial ceI nai naie geniu Iingvislic aI
Ronniei din loale linpuiiIe.
Cine pulea fi auloiuI` Ienliu epoca iespecliva se pol vehicuIa cleva nune de
Iingvili: .I. Hasdeu, AI. IhiIippide, Ov. Densusianu. UIlinii doi nu aveau nsa nici
capacilalea, nici inaginaia, nici posiliIilaiIe pe caie Ie avea Hasdeu. Hasdeu esle
singuiuI caie poale fi suspeclal, nsa ninic din aclivilalea i din concepiiIe Iui nu se
iegasele n pIaci. Acad. AI. VuIpe a susinul o viene ca auloiuI ai fi fosl .I. Hasdeu,
caie ai fi viul sa-i denonslieze Iui Ciigoie TociIescu exislena sciieiii Ia daci. nsa
Hasdeu ciedea n exislena unui aIfalel piopiiu daciIoi, conlinual de secuii din
TiansiIvania, dai caie nu aie nici o Iegaluia cu sciieiiIe de pe pIaci. Dai IuciuI ceI nai
giav I consliluie alsena din acesl coipus a oiicaiei idei hasdeene cu piiviie Ia Iinla
daciIoi. Ienliu Hasdeu Iinla daciIoi eia indo-euiopeana, de lip salen, niudila
ndeapioape cu IinliIe laIlice. LI nu i-a inaginal nici o cIipa ca Iinla daca esle o
Iinla neindo-euiopeana, i a conpaial adesea ianaieIe sulslialuIui cu sansciila,
vechea peisa, IinliIe laIlice, sIave, ceIlice elc., convins fiind de niudiiea cu loale
aceslea. Linla din lalIie esle n nod evidenl neindo-euiopeana ca sliucluia, dei cu
un vocaluIai paiiaI indo-euiopean, i nici una din caiacleiisliciIe aliiluile de Hasdeu
56
sulslialuIui nu se iegasele n aceasla Iinla (de piIda confuzia geniliv-daliv sau
poslpuneiea ailicoIuIui). Nici n piivina vocaluIaiuIui nu aven iepeie caie sa ne
liinila Ia Hasdeu: dinlie nuneioaseIe cuvinle aliiluile de eI Iinlii daciIoi, doai doua
sau liei pol fi iegasile n acesle insciipii, i nici aceIea cu ceililudine. Nici nacai un
ind din sciieiiIe Iui Hasdeu cu piiviie Ia sulslial nu ne ndieplaele sa I consideian
pe eI ciealoiuI Iinlii lalIieIoi.

AIfaleluI secuiIoi, consideial de Hasdeu
descendenl din aIfaleluI daciIoi

n pIus, Hasdeu a nuncil enoin Ia ||qnc|cgicun Magnun Rcnaniac i esle gieu de
ciezul ca n paiaIeI ai fi avul linp i eneigie sa pIasnuiasca suleIe de pIaci. Singuia
peiioada n caie ai fi avul linpuI necesai ai fi fosl dupa noailea fiicei saIe IuIia, dai e
gieu de inaginal ca a ienunal Ia naieIe sau pioiecl Ia caie a nuncil junalale din
viaa i a adunal niIioane de fie n favoaiea unui faIs pe caie nu-I va vaIoiifica
niciodala. Hasdeu eia un apiig apaialoi aI Ialinilaii noaslie. LI a nfiinal ziaiuI Traian
i ievisla Cc|unna |ui Traian, i voilea neieu de Dacia Iui Tiaian, nu de cea a Iui
uielisla sau a Iui DecelaI. Ienliu Hasdeu, dacisnuI nseanna nloaiceie Ia izvoaie,
cuIlivaiea i conseivaiea individuaIilaii, pionovaiea ionnisnuIui, i nicidecun
ienegaiea Ialinilaii (din conlia, cnd iegeIe CaioI I a uical pe lion, Hasdeu susinea ca
esle aneninala Ialinilalea neanuIui) sau exaceilaiea sulslialuIui (niciodala, n nici o
sciieie de-a Iui, nu a idiIizal lieculuI dacic i nu I-a uliIizal n scopuii piopagandislice,
aa cun a facul cu Dacia Iui Tiaian). LI afiina foaile fiecvenl, n vasla sa opeia, n cea
pulIicislica n speciaI, ca adevai faia liina exisla, dai liina faia adevai nu se poale,
i ca, nai piesus de oiice, onuI de liina lieluie sa fie onesl i oliecliv.
57
nlie isloiici, singuiuI suspeclal esle N. Densusianu. AspecluI neindo-euiopean aI
Iinlii din lalIie se poliivele cu ideiIe saIe despie o Iinla peIasgica, nsa - Iuciu
foaile giav - eI nu poseda cunoline de Iingvislica all de avansale ncl sa poala ciea
o aslfeI de Iinla, doai un Iingvisl geniaI pulea face aa ceva. n pIus, eia foaile saiac,
chiai Dacia Prcis|cric4 a fosl pulIicala alia dupa noailea sa, piin giija ninisliuIui
educaiei de alunci, C. I. Isliali. Aven convingeiea ca, nici un Iingvisl conpelenl, caie
a sludial Iinla din pIaci, nu ai pulea adnile ca faIsificaloiuI pulea ciea acesle piese
faia cunoline Iingvislice foaile avansale.
A exislal cu adevaial acesl peisonaj` Daca a exislal, eI a fosl cu siguiana anonin, i cu
nuIl nai piegalil i nai geniaI decl .I. Hasdeu i loi uinaii sai penliu pailea de
Iinla, i decl V. Iivan i loi succesoiii sai penliu pailea de isloiie, iepiezenlnd
nai nuIl decl o conlinaie a ceIoi doi savani: a fosl un spiiil excepionaI, vizionai,
"un Leonaido da Vinci". Lsle pIauziliI acesl scenaiiu`

Scurf concIu;ie
Tieluie sa iecunoalen ca, n ieaIilale, n nonenluI de faa nici nacai nu exisla o
dispula cu piiviie Ia aulenlicilalea pieseIoi, alla viene cl nici o peisoana
conpelenla nu se inpIica n susineiea cu aigunenle a ipolezei faIsuIui. Ioziia dIui
RonaIo, n nonenluI pulIicaiii caiii, a fosl aceea de ncIinaie spie aulenlicilale, dai
cu nenineiea unui senn de nlielaie. Ioziia noaslia n acesl nonenl esle calegoiic
n favoaiea aulenlicilaii, din doua nolive: 1. n pIaci exisla eIenenle caie nu puleau fi
cunoscule Ia vienea piesupusuIui faIs i 2. nineni nu a fuinizal pna n piezenl nici
un aigunenl seiios n favoaiea faIsuIui. Tolui, sunlen gala sa ne schinlan aceasla
poziie de ndala ce se va iaspunde Ia loale aigunenleIe pio aduse de dI RonaIo i de
noi, i de ndala ce ne voi fi piezenlale aigunenle inconleslaliIe n favoaiea faIsuIui.