Sunteți pe pagina 1din 327

1

EDGAR RICE BURROUGHS


SERIA TARZAN
TARZAN
TARZAN
DIN
DIN
NEAMUL MAIMU
NEAMUL MAIMU
T
T
ELOR
ELOR
TARZAN of the Apes
EDGAR RICE BURROUGHS
Ballantine Book's New Yok
! "ank A# $%nse& Co'pan& ()(*
+n o',ne-te .e Antoaneta Ralian
Il%statia /opetei0
Neil A.a's
2
1. N LARGUL MRII
1o2estea /e %'ea34 'i5a fost istoisit4 .e o pesoan4
/ae n% a2ea 2e%n 'oti2 an%'e s4 'i5o sp%n4 'ie sa% oi/%i
alt/%i2a# "apt%l /4 a ponit s5o .epene6 poate fi p%s pe sea'a
infl%en7ei pline .e ispite pe /ae a a2%t5o as%pa
po2estito%l%i %n /%les .e 2ii6 /a .in 84t9ni6 ia /ontin%aea
p9n4 la /ap4t a a/estei /i%.ate po2e-ti se .atoe-te s/epti/ei
in/e.%lit47i /% /ae a' 9nt9'pinat5o e% 9n 3ilele /e5a% %'at#
C9n. 2o84e7%l 'e% oaspete -i5a .at sea'a /9t .e '%lt
9naintase 9n 'ie3%l po2estiii -i /4 e% 9n/lina' s4 n%5l /e.6 s5
a l4sat a797at .e o neso/otit4 t%fie6 /ae a .%s 'ai .epate la
9n.eplinie /eea /e /%les%l .e 2ii st9nise .oa6 a-a 9n/9t s5a
ap%/at s4 .e3:oape '4t%ii s/ise6 s%8 fo'a %no h97oa:e
'%/e:4ite sa% a %no .o/%'ente 9n:4l8enite .e 2e'e ale
Bio%l%i Colonial Bitani/6 'enite s4 /onfi'e %nele .inte
episoa.ele 'ai i38itoae ale po2estiii sale at9t .e ie-ite .in
o8i-n%it#
E%6 %n%l6 n% s%s7in /4 po2estea este a.e24at46 9nt%/9t n%
a' fost 'ato al 9nt9'pl4ilo pe /ae le .es/ie6 .a fapt%l
/4 as%'9n.%5'i 'isi%nea .e a o epo2esti 9n fa7a
.%'nea2oast46 a' folosit n%'e fi/ti2e pent% pesona;ele
pin/ipale6 /onstit%ie o s%fi/ient4 .o2a.a a sin/eit47ii
/on2in:eii 'ele /4 s5a p%tea s4 fie a.e24at4#
"ilele 2e-te.e6 '%/e:4ite ale ;%nal%l%i %n%i o'## .e '%lt
.%s .inte /ei 2ii -i .o/%'entele Bio%l%i /olonial se
poti2es/ la pefe/7ie /% /ele istoisite .e oaspetele 'e%
3
2o84e76 9n/9t s9nt 9n '4s%4 s4 24 e.a% po2estea a-a /%'
a' 9n/he:at5o /% '%lt s9: .in a/este 'ai '%lte -i fel%ite
i32oae# Da/4 o 2e7i so/oti ne2eosi'il4# <e7i fi /el p%7in .e
a/o. /% 'ine /4 e o po2este %ni/46 .eose8it4 -i inteesant4#
Din .o/%'entele Bio%l%i Colonial -i .in ;%nal%l
4posat%l%i afl4' /4 %n oae/ae t9n4 no8il en:le36 pe /ae 9l
2o' n%'i =ohn Cla&ton6 >o. Ge&stoke a pi'it
9ns4/inaea .e a 9ntepin.e o foate .eli/at4 /e/etae 9nt5
%na .in /oloniile 8itani/e .e pe /oasta .e 2est a Afi/ii0 se
aflase /4 o an%'it4 p%tee e%opean4 e/%ta .in 9n.%ile
pop%la7iei 84-tina-e6 pi'iti2e6 a a/estei /olonii6 osta-i pent%
popiile5i t%pe .e 84-tina-i6 pe /ae le folosea la /ole/taea
fo7at4 a /a%/i%/%l%i -i a fil.e-%l%i .e .e la ti8%ile s4l8ati/e
.e pe 'al%ile fl%2i%l%i Con:o -i A%wi'i#
B4-tina-ii .in /olonia 8itani/4 se pl9n:ea% /4 '%l7i .inte
fe/ioii lo ea% a.e'eni7i6 pin f4:4.%ieli tan.afiii -i
st4l%/itoae6 s4 ple/e6 .a /4 p%7ini .inte ei se 'ai
e9nto/ea% 2eo.at4 la fa'iliile lo#
En:le3ii .in Afi/a 'e:ea% /hia -i 'ai .epate6
afi'9n. /4 a/ei s4'ani ne:i ea% 7in%7i 9nt5o stae .e
a.e24at4 s/la2ie6 /4/i6 .%p4 /e le e?pia sta:i%l .e 9nolae6
ofi7eii al8i pofita% .e i:noan7a lo6 sp%n9n.%5le /4 'ai a%
.e 9n.eplinit /97i2a ani .e se2i/i% 'ilita#
1in %'ae6 Bio%l Colonial l5a n%'it pe =ohn Cla&ton
9nt5o f%n/7ie 9n Afi/a .e <est Bitani/46 .9n.%5i inst%/7i%ni
/onfi.en7iale /% pi2ie la o te'eini/4 in2esti:a7ie a fel%l%i
ne.ept 9n /ae ea% tata7i s%p%-ii 8itani/i .e /4te o p%tee
e%opean4 pieten4# De /e an%'e a fost ti'is el6 este lipsit .e
i'potan74 pent% po2estiea noast46 .eoae/e oi/%'6 n% -i5
a 9ntepins in2esti:aea6 9nt%/9t n% a a;%ns ni/io.at4 la
4
.estina7ie#
Cla&ton ea tip%l .e en:le3 pe /ae te5ai fi si'7it tentat s45
l aso/ie3i /% 'on%'entele no8ile /e /o'e'oea34 istoi/a
9'plinie a o 'ie .e 84t4lii 2i/toioase @ %n 848at 2iil6
p%teni/6 .in p%n/t .e 2e.ee spiit%al6 'oal -i fi3i/# Ca
stat%46 .ep4-ea 9n4l7i'ea o8i-n%it4A o/hii 9i ea% /en%-ii6
t4s4t%ile e:%late -i pe/iseA a2ea a/ea 7in%t4 pe /ae 7i5o .4
o s4n4tate .es429-it46 o8%st46 infl%en7at4 .e anii .e
inst%/7ie 'ilita4#
A'8i7iile politi/e 9l 9n.e'nase4 s4 /ea4 tansfe%l .in
a'at4 la Bio%l Colonial6 /eea /e ne fa/e s45l afl4'6 .e-i
9n/4 foate t9n46 9ns4/inat /% o i'potant4 'isi%ne 9n
se2i/i%l e:inei#
C9n. pi'i n%'iea 'en7ionat46 =ohn Cla&ton f%
ent%3ias'at -i 9n:o3it 9n a/ela-i ti'p# A2ansaea 9i ap4ea
.ept o 8ine'eitat4 4splat4 pent% %n se2i/i% s9:%in/ios -i
.estoini/ -i /a o ta'8%lin4 spe alte f%n/7ii .e 'ai 'ae
i'potan74 -i esponsa8ilitateA .a6 pe .e alt4 pate6 n%'ai /%
tei l%ni 9n %'4 l%ase 9n /4s4toie pe onoa8ila Ali/e
R%thefo.6 ia :9n.%l .e a tansplanta a/east4 t9n44 -i
f%'oas4 fat4 9n pi'e;.iile -i sin:%4tatea Afi/ii topi/ale 9l
9n:o3ea#
De .a:%l ei6 Cla&ton ea :ata s4 ef%3e n%'iea6 9ns4
Ali/e ni/i n% 2oia s4 a%.4 .e a-a /e2a# Di'poti246 st4%i s5o
a//epte -i s5o ia /% el 9n /4l4toie#
De 8%n4 sea'46 a% e?istat -i 'a'e6 fa7i -i s%oi -i
'4t%-i -i 2ei-oae /ae -i5a% e?pi'at fel%ite p4ei as%pa
po8le'ei 9n /a%346 .a /e sfat an%'e a .at fie/ae 9n pate6
istoia n% po'ene-te#
Bti' n%'ai /4 9nt5o .i'inea74 senin4 .in l%na 'ai a
5
an%l%i (CCC6 =ohn Cla&ton6 >o. Ge&stoke -i >a.& Ali/e s5
a% 9'8a/at la Do2e6 pent% Afi/a#
O l%n4 'ai t93i%6 sosi4 la "eetown6 %n.e 9n/hiia4 %n
'i/ 2as6 "%wal.a6 /ae %'a s45i tanspote la .estina7ie# Bi
.e pe a/est 2as6 =ohn Cla&ton5>o. Ge&stoke -i >a.& Ali/e6
so7ia sa6 s5a% f4/%t ne243%7i -i nea%3i7i pent% o/hii -i %e/hile
oa'enilo# Do%4 l%ni .%p4 /e 2apo%l i.i/ase an/oa -i
ie-ise .in a.a pot%l%i "eetown6 o ;%'4tate .%3in4 .e na2e
.e 438oi 8itani/e st484tea% Atlanti/%l .e s%. /4%t9n.
%'ele pasa:eilo sa% ale 'i/%l%i 2as -i n%'ai .%p4 /e
epa2a f% .es/opeit4 pe 74'%l ins%lei Sf9nta Elena6 l%'ea s5a
/on2ins6 9n sf9-it6 /4 "%wal.a s5a s/%f%n.at /% to7i /ei .e pe
8o.6 .ept /ae6 /e/et4ile a8ia 9n/ep%te f%4 opiteA tot%-i
spean7a p9lp9i 9n/4 '%lt4 2e'e 9n ini'ile s9n:eate .e .o#
"%wal.a6 o a'8a/a7i%ne .e 2eo s%t4 .e tone6 ea %n 2as
.e tip%l /elo a.es 9nt9lnite 9n /o'e7%l .e /oast4 .in
Atlanti/%l .e s%.6 2ase al /4o e/hipa; este al/4t%it .in
.o;.ia '4ilo0 /i'inali s/4pa7i .e s%8 -tean: si /%7itai .e
toate asele si na7ionalit47ile#
"%wal.a n% f4/ea e?/ep7ie .e la e:%l4# Ofi7eii s4i6 ni-te
8%te /% fe7e t%/i%ii6 %a% -i ea% %97i .e 9nte:%l e/hipa;#
C4pitan%l6 .e-i 'aina 9n/e/at6 9-i tata oa'enii /% /%3i'e#
+n ela7iile sale /% e/hipa;%l n% /%no-tea s5a% /el p%7in6 n% se
sl%;ea .e/9t .e .o%4 a:%'ente0 %n pa as/%7it -i %n pistol @
/eea /e n% 9nsea'n4 /4 a.%n4t%a pesti74 peste /ae st4p9nea
a fi 9n7eles -i .e altele#
A-a se fa/e /4 9n a .o%a 3i .e la ie-iea .in "eetown6
=ohn Cla&ton -i t9n4a sa so7ie f%4 'atoii %no s/ene6 pe
p%ntea na2ei "%wal.a6 .espe /ae n% -i5a fi 9n/hip%it /4 se
pot pete/e -i altfel .e/9t 9n po2estiile 'ain4e-ti#
6
+n .i'inea7a /elei .e5a .o%a 3i le5a fost f4%it4 pi'a
2ei:4 .in /eea /e a2ea s4 fie %n lan7 .e 9'pe;%4i ale %nei
2ie7i @ apa7in9n. /%i2a /ae la 2e'ea a/eea 9n/4 n% 243%se
l%'ina soael%i @ o 2ia74 /%' n% a 'ai e?istat o a .o%a 9n
Istoia o'%l%i#
Doi 'ainai sp4la% p%ntea 2as%l%i "%wal.a6 se/%n.%l ea
.e :a.46 ia /4pitan%l se opise s4 s/hi'8e o 2o84 /% =ohn
Cla&ton -i /% >a.& Ali/e#
Cei .oi 'atelo7i se t4:ea% .e5a5n.4atelea spe 'i/%l
:%p6 /ae st4tea /% spatele spe 'ainai# Se apopia% .in /e
9n /e6 p9n4 /9n. %n%l .inte ei a;%nse .ept 9n spatele
/4pitan%l%i# +n/4 o /lip4 -i a fi te/%t .e el6 ia a/east4
/i%.at4 po2estie n% s5a fi 9nfiipat ni/io.at4# +ns4 /hia 9n
a/el 'o'ent6 /4pitan%l6 .oin. s4 se .espat4 .e >o.%l -i .e
>a.& Ge&stoke6 se 4s%/i pe /4l/9ie6 se 9'pie.i/4 .e 'aina
-i se 9ntinse /9t ea .e l%n: pe p%nte6 4st%n9n. -i :4leata
o'%l%i6 astfel 9n/9t apa soioas4 9l s/al.4 .in /ap p9n45n
pi/ioae#
O /lip46 s/ena p4% /aa:hioas46 .a n%'ai o /lip4# C% o
afal4 .e 9n;%4t%i /%'plite6 /% fa7a n4p4.it4 .e 2al%l
p%p%i% al f%iei -i al ofensei6 /4pitan%l 9-i e.o89n.i
e/hili8%l -i epe3in.%5i o lo2it%4 /9n/en46 9l .o8o9 pe
'aina#
O'%l ea '4%nt -i 'ai 9n 29st46 fapt /ae .4.% :est%l%i
%n /aa/te -i 'ai 8%tal# Cel4lalt 'atelot 9ns4 n% ea ni/i
84t9n6 ni/i '4%nt @ o na'il4 .e 848at6 29n;os /a %n %s6 /%
ni-te '%st47i ne:e6 fiooase -i %n :%'a3 .e ta% 8ine 9nfipt
9nte .oi o'opla7i 'asi2i#
C9n. 9-i 243% to2a4-%l p48%-in.%5se6 se :he'%i pe 2ine
-i /% %n '99it :os6 se n4p%sti as%pa /4pitan%l%i6 f4/9n.%5l6
7
.int5%n sin:% p%'n 3.a24n6 s4 /a.4 9n :en%n/hi# Din o-%5
29n4t6 /hip%l ofi7e%l%i .e2eni al8 /a 2a%l pent% /4 asta
9nse'na 43'eit4A o6 .e 43'ei7e 'ai a2%sese el pate 9n
8%tala sa /aie4 -i se pi/ep%se s4 le 9n48%-e# "44 s4 se
i.i/e '4/a 9n pi/ioae6 9n-fa/4 pistol%l .in 8%3%na -i tase
.ie/t 9n 'atahala '%s/%loas4 /ae se 9n4l7a 9n fa745i6 .a
oi/9t a fi fost el .e i%te6 =ohn Cla&ton 9l 9nte/%6 astfel 9n/9t
:lon7%l 'enit s4 st4p%n:4 ini'a 'aina%l%i ni'ei 9n
pi/io%l a/est%ia6 pent% /4 >o.%l Ge&stoke6 .e 9n.at4 /e
243%se a'a s/9ntein. 9n soae6 i38ise /% p%tee 9n 8a7%l
/4pitan%l%i#
Un s/hi'8 .e /%2inte a2% lo/ 9nte Cla&ton -i /4pitan6 /el
.int9i a4t9n.%5se f47i- .e3:%stat .e 8%talitatea /% /ae ea
tatat e/hipa;%l -i .e/la9n. /4 n% 2a 'ai a.'ite ase'enea
p%t4i at9ta ti'p /9t el -i >a.& Ge&stoke 2o fi pasa:eii
2as%l%i# C4pitan%l f% pe p%n/t%l .e a .a %n 4sp%ns %st%4to6
.a se 43:9n.i -i 9nto/9n. spatele6 se 9n.ept4 spe p%pa#
Ne:% la fa74 -i 8o'84nin. .e 'a'a fo/%l%i#
N% a2ea .e :9n. s4 9nf%nte %n 9nalt f%n/7iona 8itani/6
/4/i p%teni/%l 8a7 al e:inei '9n%ia %n inst%'ent .e
pe.eaps4 pe /ae el ea 9n '4s%4 s45l ape/ie3e -i .e /ae se
te'ea @ flota en:le346 /ae -tia s45-i atin:4 7inta#
Cei .oi 'atelo7i se i.i/a4 ane2oie 9n pi/ioae6 /el 'ai
84t9n a;%t9n.%5-i /a'aa.%l 4nit s4 se s/oale .e ;os#
$4t4h4los%l6 /4%ia i se 3i/ea $i/hael /el Ne:%6 9-i 9n/e/4
pi/io%l /% :in:4-ie -i /onstat9n. /45i p%tea .%/e :e%tatea6 se
9ntoase /4te Cla&ton6 /% /9te2a /%2inte .e 'oo/4noas4
'%l7%'ie# De-i ostite pe %n ton %s%36 se 2e.ea /4 2o8ele
l%i ea% 8ine2oitoae# C%' 9-i te'in4 'i/%l .is/%s6 se 4s%/i
pe /4l/9ie -i se 9n.ept4 -/hiop4t9n. spe poa6 /% inten7ia
8
24.it4 .e a 34.4ni/i oi/e 9n/e/ae .e .is/%7ie#
C9te2a 3ile6 so7ii Cla&ton n%5l 'ai 243%4 .elo/6 ia
/4pitan%l6 oi .e /9te oi ea o8li:at s4 le 2o8eas/46 n% le
a/o.a .e/9t %n 'o'4it posa/# >%a% 'asa 9n /a8ina
/4pitan%l%i6 a-a /%' po/e.ase4 -i 9nainte .e nefei/ita
9nt9'plae# Da /4pitan%l a2ea :i;4 /a 9n.atoiile l%i s4 n%5i
9n:4.%ie s4 '4n9n/e la a/elea-i oe /% ei#
Ceilal7i ofi7ei ea% ni-te in.i2i3i ne/iopli7i6 analfa8e7i6 /%
foate p%7in 'ai pes%s .e ni2el%l e/hipa;%l%i .e nete8ni/i pe
/ae5i teoi3a%6 a-a 9n/9t se si'7ea% 8%/%o-i s4 poat4 e2ita
ela7iile so/iale /% %n .istins no8il en:le3 -i /% so7ia saA pin
%'ae6 fa'ilia Cla&ton ea foate i3olat4# A/est l%/% se
poti2ea .e fapt /% popiile lo .oin7e6 .a 9n a/ela-i ti'p 9i
.ep4ta .e 2ia7a 'i/%l%i 2as6 astfel 9n/9t le lipsea posi8ilitatea
.e a fi la /%ent /% 9nt9'pl4ile 3ilni/e6 /ae a2ea% s4
/%l'ine3e 9n /%9n. /% o s9n:eoas4 ta:e.ie#
+n 9ntea:a at'osfe4 a na2ei pl%tea a/el /e2a ne.efinit
/ae pe2este-te .e3ast%l# Apaent6 at9t /9t 9-i p%tea .a sea'a
Cla&ton6 pe 'i/%l 2as tot%l se .esf4-%a 9nto/'ai /a -i
9nainteA .a se si'7ea %n /%ent s%8tean /ae 9i p%ta pe
a'9n.oi spe o ne-ti%t4 a'enin7ae6 .e-i n% ostea% %n /%29nt
.espe a/est fapt %n%l fa74 .e /el4lalt#
A .o%a 3i .%p4 4niea l%i $i/hael /el Ne:%6 Cla&ton
ie-i pe p%nte la ti'p pent% a 34i pat% 'atelo7i /49n. pe
8a7e t%p%l %n%i /a'aa. 9n nesi'7ie6 9n ti'p /e se/%n.%l6
7in9n. %n pa :e% 9n '9n46 se 3:9ia a'enin74to la 'i/%l :%p
.e 'ainai 9nt49ta7i#
Cla&ton n% p%se ni/i o 9nte8ae @ .e altfel6 ni/i n% ea
ne2oie @ .a a .o%a 3i6 /9n. sil%eta 'asi24 a %nei na2e
8itani/e .e 438oi se pofila la oi3ont6 f% apoape :ata s4
9
/ea4 tansfeaea l%i -i a >a.&5ei Ali/e pe a/el 2as6 fiin.
pa.a %no te'ei /es/9n.e /4 la 8o.%l .e:a.antei -i
'oho9tei "%wal.a n5a fi a2%t pate .e/9t .e ne/a3%i#
C4te oa p9n3%l%i se afla% la .istan7a .e la /ae se p%tea%
fa/e a%3i7i .e na2a 8itani/46 .a /9n. Cla&ton se :4si pe
p%n/t%l .e a5i /ee /4pitan%l%i te/eea pe /el4lalt 2as6 f% i38it
.e i.i/ol%l %nei astfel .e peten7ii# Ce 'oti2 a fi te8%it s4
in2o/e fa74 .e /o'an.ant%l na2ei e:ale pent% a soli/ita
9ntoa/eea 9n .ie/7ia .in /ae a8ia 2eniseD
Bi /e .a/5o s4 le sp%n4 /4 .oi 'ainai 4324ti7i a% fost
tata7i /% aspi'e .e /4te ofi7eii loD O s4 9.4 pe s%8
'%sta74 -i n5o s4 ati8%ie .oin7a l%i .e a p44si na2a .e/9t
%n%i sin:% 'oti20 la-itatea#
=ohn Cla&ton6 >o. Ge&stoke6 n% /e% s4 fie tansfeat pe
2as%l .e 438oi# T93i%6 9n a/ea .%p45a'ia346 9i /onte'pl4
/ata:ele6 topin.%5se .epate la oi3ont6 .a n% 'ai 9nainte .e
a fi aflat /eea /e5i /onfi'4 te'eile /ele 'ai ne:e -i5l f4/%
s4 se 8leste'e sin:% pent% falsa '9n.ie /ae5l 9'pie.i/ase
/% /9te2a oe 'ai 9nainte s45-i p%n4 t9n4a so7ie la a.4post6 9n
si:%an74 @ at%n/i /9n. si:%an7a ea 9n/4 posi8il4 -i n% /a
a/%'6 sp%l8eat4 pe 2e/i#
1e la 'i;lo/%l .%p45a'ie3ii6 'atelot%l /el 29stni/ si
s/%n. /ae f%sese .o8o9t .e /4pitan /% /9te2a 3ile 9n %'4 se
9nfiin7a pe p%nte6 la paapet%l %n.e Cla&ton -i so7ia sa
%'4ea% sil%eta 'asi2%l%i 2as .e 438oi 'ist%in.%5se 9n
3ae# B4t9nel%l fe/a .e 3o 8aele .e ala'4 -i se apopia
9n/et%l /% 9n/et%l6 p9n4 /9n.6 a;%ns 9n .ept%l l%i Cla&ton6 9i
sp%se /% :las EC43%t0
F O s4 fie %n ia. pe 2as%l 4sta6 Si6 l%a7i a'inte la
2o8ele 'ele6 o s4 fie ia.%l pe 2as#
10
F Ce 2ei s4 sp%i6 o'%leD 9nte84 Cla&ton#
F C%'6 n5a7i 243%t /e se 9nt9'pl4D N5a7i a%3it /%'
p4sila .e .ia2ol6 /ae5i /4pitan%' -i /% /ia/ii l%i a% snopit 9n
84taie ;%'a' .in e/hipa;D N%'a' iei .o%4 /apete /4pate -i
tei a3i# Da' $i/hael /el Ne:%5i o' .e ini'4 -i n%5i el tip%'
/ae s4 a8.e a-a /e2a6 n%5i el o'%l# >%a7i a'inte la 2o8ele
'ele6 Si###
F <ei s4 sp%i6 o' 8%n6 /4 e/hipa;%l ae .e :9n. s4 fa/4
43'ei74D 9nte84 Cla&ton#
F R43'ei74G e?/la'4 84t9nel%l# R43'ei74G A% .e :9n.
s4 fa/4 'oate .e o'6 Si6 l%a7i a'inte la 2o8ele 'ele6 Si#
F C9n.D
F Se apopie6 Si6 se apopie lo2it%a6 n% sp%n /9n.6 /4
-i5a-a a' 2o8it pea '%lt6 .a 25a7i a4tat ini'os a/%' /9te2a
3ile -i '5a' :9n.it /4 se fa/e s4 24 .a% .e 2este# Da' s4 24
7ine7i :%a6 Si -i /9n. o7i a%3i 9'p%-/4t%i6 s4 /o8o97i 9n
/a8in4 -i a/olo s4 sta7i# Asta5i tot6 n%'a' s4 24 7ine7i :%a6 /4
.a/4 n%6 24 te3i7i /5%n pl%'8 9n /oaste6 l%a7i a'inte la
2o8ele 'ele6 Si#
Bi 84t9n%l 9-i 243% 9nainte .e l%st%it6 9n.ep4t9n.%5se .e
lo/%l %n.e se afla% Cla&tonii#
F A nai8ii .e 2esel4 pespe/ti246 Ali/eG 3ise Cla&ton#
F =ohn6 te8%ie s45l pe2ii .e 9n.at4 pe /4pitan# 1oate /4
t%l8%4ile 'ai pot fi 9nl4t%ate#
F B4n%ies/ /4 a-a a te8%i s4 fa/ -i tot%-i6 .in 'oti2e
p% e:oiste6 9'i 2ine s45'i 7in :%a# Oi/e5a a2ea .e :9n. s4
fa/46 pe noi .oi ne 2o /%7a .in e/%no-tin74 /4 a' l%at
patea in.i2i.%l%i 4l%ia $i/hael /el Ne:%6 .a .a/5o s45-i
.ea sea'a /4 i5a' t4.at6 n5o s4 ne5aate pi/ .e 9n.%ae6
Ali/e#
11
F =ohn6 .atoia ta este %na -i 8%n4 -i ea e .a patea
a%toit47ii in2estite# Da/4 n%5l a2eti3e3i pe /4pitan6 2ei fi la
fel .e 2ino2at .e /ele /e 2o %'a /a -i /9n. ai fi l%at pate la
%3iea /o'plot%l%i si ai fi a;%tat /% 'intea -i /% '9inile tale
la 9nf4pt%iea l%i#
F Da:a 'ea6 24. /4 n% 9n7ele:i6 st4%i Cla&ton# E% n%
'4 :9n.es/ .e/9t la tineA pi'a 'ea .atoie e fa74 .e tine#
C4pitan%l -i5a atas sin:% toat4 pa/ostea asta pe /ap6 a-a 9n/9t
.e /e s4 is/ e% s45'i s%p%n so7ia la /ine -tie /e ooi .e
ne/on/ep%t6 9nt5o 9n/e/ae6 3a.ani/4 po8a8il6 .e a5l sal2a
.e popia5i ne8%nie 8a8a4D Ni/i n%57i po7i i'a:ina6 s/%'pa
'ea6 /e s5a 9nt9'pla .a/4 -leahta asta .e %/i:a-i a p%ne
'9na pe "%wal.aG
F =ohn6 .atoia5i .atoie -i ni/i %n fel .e spe/%la7ii
2e8ale n5o pot s/hi'8a# N5a- fi 2e.ni/4 s4 '4 n%'es/ so7ia
%n%i lo. en:le3 .a/4 'i5a- l%a 4sp%n.eea .e a5l 9n/%a;a s4
se s%sta:4 .e la o .atoie li'pe.e# +'i .a% sea'a .e
pi'e;.ia /e a p%tea s%2eni6 .a o 2oi 9nf%nta al4t%i .e
tine#
F "a/45se 2oia ta6 Ali/e6 4sp%nse Cla&ton6 39'8in.#
1oate /4 ne n4s/o/i' sin:%i pi'e;.iile# De-i n%5'i pla/e
/%' aat4 l%/%ile pe p%ntea a/est%i 2apo6 s5a p%tea tot%-i
/a .a/%l s4 n% fie /hia at9t .e ne:%A poate /4 84t9n%l
'aina e?pi'a .oa :9n.%l 84t9nei l%i ini'i ti/4loase -i n%
2o8ea .espe fapte eale# O e2olt4 pe 2as ea %n l%/%
o8i-n%it /% 2eo s%t4 .e ani 9n %'46 .a ne afl4' 9n an%l
(CCC6 a-a 9n/9t n5a fi o 9nt9'plae pea pla%3i8il4# Uite5l pe
/4pitan 9n.ept9n.%5se spe /a8ina l%i# Da/4 tot te8%ie s45l
pe2in6 a- p%tea 9n.eplini /hia a/%' a/esta tea84
.e3:%st4toae6 pent% /4 n5a' ni/i /el 'ai 'i/ /hef s4 sta% .e
12
2o84 /% 8%ta asta#
C% a/este 2o8e se 9n.ep4t4 nep4s4to 9n .ie/7ia s/4ii
pe /ae /o8o9se /4pitan%l -i o /lip4 'ai t93i%6 9i /io/4nea la
%-4#
F Int46 se a%3i 'o'4it%l :os al 8i/isni/%l%i ofi7e# Bi
.%p4 /e Cla&ton int4 -i 9n/hise %-a 9n %'45i6 /4pitan%l
a.4%:40 EiD
F A' 2enit s4 24 apote3 9n esen74 o .is/%7ie pe /ae a'
a2%t5o a3i6 /4/i6 .e-i s5a p%tea /a tot%l s4 fie .oa o si'pl4
s/oneal46 e 'ai 8ine tot%-i s4 fi7i pe2enit# 1e s/%t6 oa'enii
a% .e :9n. s4 poneas/4 o 4s/oal4 -i s4 %/i.4#
F I5o 'in/i%n4G '%:i /4pitan%l# Bi .a/4 ai 34.4ni/it .in
no% .is/iplina .e pe a/est 2as sa% te5ai 84:at ia 9n te8%i
/ae n% te pi2es/6 n5ai .e/9t s4 s%po7i /onse/in7ele -i s4 te
.%/i .a/%l%i# N%5'i pas4 /4 e-ti sa% n% lo. en:le3# 1e 2as%l
4sta e% s9nt /o'an.ant -i .e a/%' 9nainte te poftes/ s4 n%57i
'ai 29i nas%l %n.e n%57i fie8e oalaG
C4pitan%l se 'ontase sin:% 9nt5o ase'enea .e3l4n7%ie
.e f%ie6 9n/9t 9i n424li tot s9n:ele 9n o8a;i6 ia %lti'ele
/%2inte le 4/ni 9n :%a 'ae6 s%8liniin.%5-i sp%sele /% o
3.a24n4 i38it%4 9n 'as4 a p%'n%l%i s4% %ia-6 9n ti'p /e5-i
a:ita /el4lalt p%'n 9n fa7a o/hilo l%i Cla&ton# >o.%l
Ge&stoke n% /linti6 st4t% lo/%l%i /onte'pl9n.6 /% o pi2ie
/al'46 pe o'%l t%8at#
F C4pitane Billin:s6 osti ei 9n /ele .in %'46 iat45'i
sin/eitatea6 .a .45'i 2oie s457i sp%n /4 e-ti %n '4:a#
D%p4 /ae 9i 9ntoase spatele -i ie-i /% o8i-n%ita5i
in.ifeen74 .e:a;at46 'enit4 'ai /%9n. s4 st9neas/4 '9nia
%n%i o' .e teapa l%i Billin:s .e/9t %n p%hoi .e 9n;%4t%i#
De-i /4pitan%l p%tea fi /% %-%in74 .ete'inat s45-i
13
e:ete /%2intele pipite .a/4 >o. Ge&stoke s5a fi ostenit
s45l 9'8%ne3e6 a/%' se 9n/9n/en4 ie2o/a8il 9n f%ia 9n /ae5l
p44sise Cla&ton -i %lti'a -ans4 a /onl%/4ii lo pent%
8inele /o'%n se sp%l8e4 9n 29nt#
F Ei6 Ali/e6 sp%se Cla&ton /9n. 2eni .in no% l9n:4 so7ia
sa6 a- fi p%t%t s45'i /%7 osteneala# In.i2i.%l a fost 'ai '%lt
.e/9t nee/%nos/4to# N%'ai /4 n% 'i5a s4it 9n 8ee:at46 /a
%n /9ine t%8at# N5ae .e/9t s4 fie sp9n3%at /% /oa8ia l%i /%
tot -i p9n4 /9n. o s4 s/4p4' tefei .in toat4 8elea%a asta6
sin:%%l l%/% .e /ae '4 sin/hises/ e 8inele nost%# Bi /e.
/4 pi'%l pas pe /ae te8%ie s45l fa/e' 9n 2e.eea a/est%i
s/op a fi s4 /o8o9' 9n /a8in4 -i s45'i e2i3%ies/ pistoalele#
+'i pae 4% a/%' /4 p%-tile -i '%ni7iile le5a' 9'pa/hetat 9n
la.a .in /al4#
+-i :4si4 /a8ina /o'plet 424-it4# Hainele s'%lse .in
l43ile -i 2ali3ele .es/hise -e.ea% 9'p4-tiate pe ;os6 p9n4 -i
pat%ile f%sese4 f4/%te 8%/47i#
F E2i.ent6 s5a :4sit /ine2a 'ai :i;%li% fa74 .e 8%n%ile
noaste .e/9t a' fost noi 9n-ine6 o8se24 Cla&ton# Hai6 Ali/e6
s5a%n/4' o pi2ie s4 2e.e' /e lipse-te#
O /e/etae 'in%7ioas4 .4.% la i2eal4 fapt%l /4 n% lipsea
ni'i/ alt/e2a .e/9t /ele .o%4 pistoale ale l%i Cla&ton -i 'i/a
po2i3ie .e :loan7e p%s4 .eopate pent% ele#
F E?a/t l%/%ile pe /ae a- fi .oit /el 'ai '%lt s4 'i le
fi l4sat6 sp%se Cla&ton -i fapt%l /4 a% 7in%t s4 le ai84 pent% ei
-i n%'ai pent% ei6 e /9t se poate .e 9nfi/o-4to#
F Ce5i .e f4/%t6 =ohnD 9nte84 so7ia l%i# 1oate /4 ai a2%t
.eptate /9n. ai afi'at /4 %ni/a noast4 -ans4 este a/eea .e a
ne 'en7ine 9nt5o po3i7ie ne%t4# Da/4 ofi7eii 2o fi 9n stae
s4 9'pie.i/e e2olta6 at%n/i n5a2e' .e /e ne te'e6 ia .a/4
14
4324ti7ii 2o fi 8i%itoi6 sin:%a noast4 fia24 spean74 a
/onsta 9n fapt%l .e a n% le fi .e;%/at plan%ile -i .e a n% ne fi
9'poti2it lo#
F Ai .eptate6 Ali/e6 2o' %'a /alea .e 'i;lo/# C9n.
9n/ep%4 s4 fa/4 o.ine 9n /a8in46 Cla&ton -i so7ia l%i 34i4
a'9n.oi 9n a/ela-i ti'p %n peti/ .e h9tie 299t pe s%8 %-4# Da
9n /lipa /9n. Cla&ton se aple/4 s45l i.i/e6 o8se24 /% %i'ie
/4 h9tia 9nainta sin:%4 spe inteio%l /a8ineiA 9-i .4.%
sea'a /4 ea 9'pins4 9n4%nt% .e /ine2a .inafa4#
I%te -i f44 3:o'ot6 se 9n.ept4 spe %-4 -i .4.% 4 apese
pe /lan74 /a s5o .es/hi.46 .a so7ia sa 9l p%/4 .e 9n/heiet%a
'9inii#
F N%6 =ohn6 9i -opti ea6 ei n% .oes/ s4 fie 243%7i6 a-a /4
n% ne p%te' 9n:4.%i s45i 2e.e'# N%6 /4 a' hot49t s4 %'4'
/alea .e 'i;lo/# Cla&ton s%i9se -i5-i l4s4 '9na 9n ;os# Stat%4
a'9n.oi lo/%l%i6 %'4in. 9naintaea peti/%l%i .e h9tie al846
p9n4 /9n.6 9n sf9-it6 a/esta se opi pe po.ea6 .in/olo .e %-4#
Cla&ton se aple/4 .in no% -i5l i.i/4# Ea o foaie e h9tie al846
soioas46 9'p4t%it4 st9n:a/i 9nt5%n p4tat 3.en7%it# C9n. o
.esp4t%i46 .4.%4 peste 'esa; si'plist6 apoape ili3i8il6
t4.9n. o '9n4 ne9n247at4 /% 'e-te-%:%l s/is%l%i# T4l'4/it6
ea %n 'esa; .e a2etis'ent /4te Cla&ton /e9n.%5i5se s4 n%
apote3e lipsa pistoalelo s4 n% /%'2a s4 epete /ele /e5i
'4t%isise 84t9n%l 'aina6 /4/i altfel 9l p9n.e-te 'oatea#
F Ce. /4 2a te8%i s4 fi' /%'in7i6 osti Cla&ton6 %n
39'8et ;alni/# Tot /e p%te' fa/e este s4 st4' ne'i-/a7i -i s4
a-tept4' oi/e5a fi s4 2in4#
15
2.CMIN N SLBTICIE
Si ni/i n% a2%4 '%lt .e a-teptat6 /4/i a .o%a 3i .i'inea746
/9n. Cla&ton ie-i pe p%nte s45-i fa/4 o8i-n%ita pli'8ae
9nainte .e 'i/%l .e;%n6 4s%n4 o 9'p%-/4t%46 apoi 9n/4 %na -i
9n/4 %na# 1i2eli-tea /ae i se 9nf47i-4 o/hilo 9i /onfi'4 /ele
'ai ele te'ei# +n fa7a 'i/%l%i :%p .e ofi7ei se i.i/ase6
9nf%nt9n.%5i6 9nte:%l e/hipa; pesti7 .e "%wal.a6 /% $i/hael
/el Ne:% 9n /ap#
>a pi'a sal24 .e :loan7e 2enit4 .in patea ofi7eilo6
oa'enii se 9'p4-tia46 /4%t9n. a.4post6 apoi6 .in lo/%ile
feite .e .%p4 /ata:e6 .e .%p4 /a8ina ti'onie%l%i -i /ea a
/o'an.ant%l%i6 poni4 s4 ta:4 9n /ei /in/i ofi7ei /ae
epe3enta% '%lt %9ta a%toitate .e pe 8o.#
Doi .inte 4324ti7i /43%se4 se/ea7i .e pistol%l
/4pitan%l%i# Z4/ea% a/olo %n.e se p48%-ise46 pinte
/o'8atan7i# Da /%9n. se/%n.%l 2as%l%i se p424li /% fa7a5n
;os si6 la sti:4t%l .e /o'an.4 al l%i $i/hael /el Ne:%6
4324ti7ii tase4 9n /ei pat% ofi7ei 4'a-i# E/hipa;%l n%
e%-ise s4 fa/4 ost .e/9t .e -ase a'e .e fo/6 astfel 9n/9t
'a;oitatea ea% 9na'a7i /% p4;ini6 topoae6 89te -i 4n:i#
C4pitan%l 9-i :olise pistol%l -i to/'ai 9l e9n/4/a 9n /lipa
/9n. se poni ata/%l# 1istol%l se/%n.%l%i f%sese sti2it6 a-a
9n/9t n%'ai .o%4 a'e 7in%4 piept 4324ti7ilo /9n. a/e-tia
.4.%4 n42al4 as%pa ofi7eilo6 /ae 9n/ep%4 s4 se ta:4
9n.44t .in fa7a 2al%l%i '9nios#
De a'9n.o%4 p47ile se sti:a% 8leste'e -i o/4i
9nsp4i'9nt4toae6 /ae6 laolalt4 /% po/netele a'elo .e fo/ -i
16
/% 7ipetele -i :e'etele 4ni7ilo6 pef4/%se4 p%ntea na2ei
"%wal.a 9nt5%n soi .e 8ala'%/#
+nainte /a ofi7eii s4 fi f4/%t .oispe3e/e pa-i .e5a5
n.4atelea6 oa'enii se n4p%sti4 as%pa lo# Un topo '9n%it
.e %n ne:% 2oini/ .espi/4 7easta /4pitan%l%i .e la f%nte p9n4
la 848ieA o /lip4 'ai t93i%6 se p48%-i4 -i /eilal7i6 'o7i sa%
4ni7i6 s%8 ploaia .e lo2it%i -i .e :loan7e#
Rapi.4 -i /%'plit4 a fost a/7i%nea 4324ti7ilo .e pe
"%wal.a -i 9n tot ti'p%l .esf4-%4ii ei# =ohn Cla&ton a stat
e3e'at fle:'ati/ l9n:4 pasael46 p%f4in.%5-i 'e.itati2 pipa6
.e pa/4 a fi %'4it %n 'e/i oae/ae .e /iket# C9n. /43% -i
%lti'%l .inte ofi7ei# Cla&ton 9-i sp%se /4 a fi ti'p%l s4 se
e9ntoa/4 l9n:4 so7ia l%i6 /a n% /%'2a 2e%n%l .inte 'e'8ii
e/hipa;%l%i s5o :4seas/4 sin:%4 9n /a8in4# De-i /al' -i
in.ifeent 9n apaen746 Cla&ton ea foate nelini-tit -i
f4'9ntat 9n sinea l%i6 /4/i se te'ea pent% si:%an7a so7iei
sale6 a/%' /9n. se afla% la .is/e7ia a/esto se'i58%te
i:noante6 9n '9na /4oa 9i a%n/ase soata /% at9ta
ne9n.%ae#
C9n. se 9ntoase /a s4 /o8oae s/aa6 'ae5i f% 'iaea s45
-i 2a.4 so7ia pe tepte6 foate apoape .e el#
F De /9t ti'p e-ti ai/i6 Ali/eD
F De la 9n/ep%t6 4sp%nse ea# Ce 9n:o3ito6 =ohnG Oh6 /e
9n:o3itoG >a /e ne p%te' a-tepta .in patea %no ase'enea
oa'eniD
F >a :%staea .e .i'inea746 spe6 4sp%nse el6 39'8in.
2ite;e-te 9n 9n/e/aea .e a5i 'ai .o'oli spai'ele# Cel p%7in6
a' .e :9n. s4 le5o /e# <ino /% 'ine6 Ali/e# Te8%ie s4 le
.4' a 9n7ele:e /4 n% ne5a-tept4' la alt/e2a .e/9t la %n
tata'ent politi/os .in patea lo#
17
Inte ti'p6 oa'enii f4/%se4 /e/ 9n ;%%l ofi7eilo 'o7i
si 4ni7i -i f44 p4tinie sa% 9n.%ae6 9i a%n/a% peste 8o.6
in.ifeent .a/4 ea% 2ii sa% .e/e.a7i# >a fel .e ne/%74to
po/e.a% -i /% popiii lo 'o7i sa% '%i8%n3i#
Deo.at46 /ine2a .in e/hipa; .4.% /% o/hii .e /ei .oi
Cla&ton6 /ae se apopia% -i sti:9n.0 HUite 9n/4 .oi 8%ni s4
fie .a7i han4 la pe-tiGI se epe3i spe ei /% topo%l i.i/at#
Da $i/hael /el Ne:% f% -i 'ai i%te6 astfel 9n/9t6 p9n4 s4 fi
f4/%t /in/i pa-i6 in.i2i.%l se p48%-i /5%n :lon7 9n spinae#
C% %n '%:et p%teni/6 $i/hael /el Ne:% atase aten7ia
/elolal7i -i a4t9n. spe >o. si >a.& Ge&stoke6 4/ni0
F J-tia s9nt pietenii 'ei -i te8%ie s4 fie l4sa7i 9n pa/e#
A7i 9n7elesD A/%' e% s9nt /4pitan pe 2as%l 4sta -i /%' sp%n
e%6 a-a o s4 fie @ a.4%:4 el6 9nto/9n.%5se spe Cla&ton# <oi
.oi 2e.e7i524 .e tea84 -i ni'eni n5o s4 24 fa/4 ni/i %n 4% @
'ai 3ise6 a%n/9n. o pi2ie a'enin74toae spe est%l
e/hipa;%l%i#
Cla&tonii %'a4 /% at9ta st4-ni/ie inst%/7i%nile l%i
$i/hael /el Ne:%6 9n/9t n% se 9nt9lni4 apoape .elo/ /%
'e'8ii e/hipa;%l%i -i n% afla4 ni'i/ .espe plan%ile
a/estoa# Din /9n. 9n /9n. 438ea% p9n4 la ei sla8e e/o%i .e
/ion.4neli -i /et%i 9nte 4324ti7i -i 9n .o%4 9n.%i6 t4/eea
f% sf9-iat4 .e l4tat%l '9-a2 al a'elo .e fo/# Da $i/hael
/el Ne:% ea %n /on.%/4to poti2it pent% 8an.a .e %/i:a-i
-i 9n a/ela-i ti'p6 9i silea s4 se s%p%n4 e:%lilo sta8ilite .e el#
+n /ea .e a /in/ea 3i .%p4 o'o9ea ofi7eilo .e pe 2as6
'atelot%l .e pa34 se'nal4 i2iea %s/at%l%i la oi3ont# $i/hael
/el Ne:% n5a2ea /%' s4 -tie .a/4 ea o ins%l4 sa% /oasta
/ontinent%l%i6 .a 9l 9n/%no-tiin74 pe Cla&ton /46 .a/4
18
/e/et4ile 2o .o2e.i /4 e p4'9nt lo/%i8il6 el -i >a.&
Ge&stoke 2o fi .e8a/a7i 9'pe%n4 /% 8%n%ile /e le
apa7inea%#
F C9te2a l%ni o s4 sta7i 9n si:%an74 a/olo @ 9i l4'%i el
'ai .epate @ ia 9nte ti'p noi o s4 /4%t4' s5a;%n:e' pe
%n.e2a pe 2eo /oast4 lo/%it46 /a s4 ne p%te' 9'p4-tia -i s4
ni se pia.4 %'a# D%p4 a/eea o s4 a' e% :i;4 /a :%2en%l
.%'itale s4 fie info'at %n.e 24 :4si7i -i s4 ti'it4 .e 9n.at4
%n 2as .e 438oi s4 24 /%lea:4# A fi pea /o'pli/at s4 24
.e8a/4' 9nt5%n lo/ /i2ili3at6 %n.e ni s5a p%ne o s%'e.enie
.e 9nte84i -i ni/i %n%l .inte noi n5a a2ea 4sp%ns%i pea
/on2in:4toae la 9n.e'9n4#
Cla&ton potest4 9'poti2a lipsei .e o'enie a %nei
.e8a/4i pe %n 74' ne/%nos/%t6 %n.e a fi fost l4sa7i 9n 2oia
fiaelo s4l8ati/e -i po8a8il6 a ti8%ilo -i 'ai s4l8ati/e# Da
2o8ele n%5i f%4 .e ni/i %n folos -i n% e%-i .e/9t s4
st9neas/4 '9nia l%i $i/hael /el Ne:%6 a-a 9n/9t se 243%
ne2oit s4 se 9nf9ne3e -i s4 fa/4 ha3 .e ne/a3#
+n ;%%l oei tei .%p45a'ia34 a;%nse4 9n .ept%l %nei
f%'oase /oaste 9'p4.%ite6 la :%a a /eea /e p4ea a fi %n
:olf 9n/on;%at pe tei lat%i .e p4'9nt#
$i/hael /el Ne:% ti'ise 9n e/%noa-tee o 8a/4
9n/4/at4 /% oa'eni pent% a son.a intaea -i -ansele /a
"%wal.a s4 poat4 an/oa 9n :olf f44 is/%i# O o4 'ai t93i%6
oa'enii se 9napoia4 -i apota4 /4 apa ea s%fi/ient .e
a.9n/4 pe 9nte: pa/%s%l6 pe/%' -i 9n 'i/%l 8a3in#
+n/4 9nainte .e a se fi 9nt%ne/at6 "%wal.a 9-i l4s4 an/oa
pe f%n.%l apelo lini-tite6 /a o o:lin.46 ale :olf%l%i# K4'%l
/ae5l 9n/on;%a ea 9'8ieto6 a/opeit .e 2e:eta7ie
se'itopi/al46 ia 9n .ep4tae6 p4ea s4 se 9nal7e .in o/ean %n
19
7in%t .e .eal%i -i plato%i6 a/opeite apoape %nifo' .e
p4.%e 2i:in4#
N% se 34ea ni/4iei 2e%n se'n /4 p4'9nt%l a fi fost
lo/%it6 .a fapt%l /5a fi p%t%t a.4posti /% %-%in74 2ia7a
%'an4 se 2e.ea li'pe.e pin 8el-%:%l .e p4s4i -i ani'ale
o8se2ate .e /ei /e 2e:hea% pe p%ntea "%wal.ei6 pe/%' -i
pin s/lipiile %n%i 9%le7 /e se 24sa 9n :olf6 asi:%9n. ap4
.%l/e .in plin#
+n ti'p /e 9nseaea 9n24l%ia p4'9nt%l6 Cla&ton -i >a.&
Ali/e st4tea% 9n/4 la paapet%l na2ei6 /onte'pl9n. 9n t4/ee
2iito%l lo /4'in# Din %'8a 9nt%ne/oas4 a '4e7ei p4.%i
4384tea% /he'4ile s4l8ati/e ale fiaelo @ 4:et%l pof%n. al
le%l%i -i .in /9n. 9n /9n.6 /9te %n 7ip4t sti.ent .e pante4#
"e'eia se lipi 'ai st9ns .e so7%l ei6 anti/ip9n. /% spai'4
:o342iile /e le 2o fi h443ite 9n 8e3na fiooas4 a nop7ilo
%'4toae6 /9n. se 2o :4si sin:%i pe a/est 74' s4l8ati/ -i
p%sti%#
$ai t93i%6 9n a/eea-i sea46 $i/hael /el Ne:% se apopie
.e ei .oa at9t /9t s4 le /ea4 s45-i fa/4 pe:4tiile pent% a
.e8a/a 9n 3oi# +n/e/a4 s45l /on2in:4 s45i lase 9nt5%n 7in%t
'ai ospitalie6 9nt5%n lo/ 9n.ea;%ns .e apopiat .e /i2ili3a7ie6
9n/9t s4 poat4 spea s4 ni'eeas/4 pe '9ini pietenoase# Da
ni/i %:4'in7ile6 ni/i a'enin74ile6 ni/i f4:4.%ielile .e
4splat4 n%5l p%t%4 /linti#
F S9nt sin:%%l o' .e pe 8o. /ae n% pefe4 s4 24 2a.4
'ai /%9n. 'o7i6 .e-i -ti% /4 asta a fi /alea /ea 'ai
9n7eleapt4 /a s4 ne sal24' noi pieleaA .a $i/hael /el Ne:%
n%5i o'%l /ae s4 %ite %n 8ine# D%'neata '5ai s/4pat o.at4
.e la 'oate -i /a e2an-46 a/%' 97i /%7 e% 2ia7a6 .a 'ai
'%lt .e5at9ta n% pot fa/e# Oa'enii n5a% .e :9n. s4 24 'ai
20
9n:hit4 '%lt ti'p -i .a/4 n% 24 .ep%n i%te pe %s/at6 s5a p%tea
s4 se 43:9n.eas/4 -i 9n a/east4 pi2in74# O s4 /o8o pe 74'
tot /ala8al9/%l 2ost%6 ni-te %nelte .e :4tit6 /9te2a p9n3e 2e/hi
/a s4 24 9n;:he8a7i /ot%i -i 'ein.e /9t s4 25a;%n:4 p9n4
p%te7i .es/opei f%/te -i 29nat# C% a'ele 2oaste .e ap4ae6
o s4 p%te7i e3ista .est%l .e lesne p9n4 /e o s4 24 2in4 9n
a;%to# D%p4 /e5o s45'i .es/op4 o as/%n34toae si:%46 o s4
a' :i;4 /a :%2en%l 8itani/ s4 afle %n.e 24 :4si7iA pent%
ni'i/ 9n l%'e n5a- p%tea s4 le in.i/ lo/%l e?a/t6 pent% /4 ni/i
e% n5a' ha8a %n.e 2ine# Da p9n4 la %'4 o s4 24 .i8%ias/4#
D%p4 /e $i/hael /el Ne:% 9i p44si6 /o8o94 t4/%7i 9n
/a8in46 fie/ae .inte ei pa.4 %no ap4s4toae pesi'7ii#
Cla&ton n% /e.ea /4 $i/hael /el Ne:% a fi a2%t /ea 'ai
'i/4 inten7ie s4 9n-tiin7e3e :%2en%l 8itani/ as%pa lo/%l%i
%n.e se afla% -i .e ase'enea6 se 9n.oia /4 n% se %3ea /ine
-tie /e t4.ae pent% a .o%a 3i6 /9n. 2o a/osta 9'pe%n4 /%
'ainaii /ae %'a% s45i 9nso7eas/4 pe ei -i a2%t%l lo#
O.at4 s/4pa7i .e s%8 s%pa2e:heea l%i $i/hael /el
Ne:%6 oi/ae .inte oa'enii l%i p%tea s45i %/i.46 f44 /a
$i/hael s45-i si't4 /on-tiin7a 9n/4/at4# Bi /hia .a/4 s/4pa%
.e ase'enea soat46 /e alt/e2a 9i a-tepta .e/9t 9nf%ntaea
%no pi'e;.ii '%lt 'ai 'aiD De5a fi fost sin:%6 a fi p%t%t
spea s4 e3iste /hia /97i2a ani6 /4/i ea %n 848at 2i:%os6
atleti/# D% /%' s4 e3iste Ali/e -i /ealalt4 2ia74 pl4p9n.4
/ae foate /%9n. a2ea s4 2a.4 l%'ina 3ilei 9n 'i;lo/%l
aspeit47ilo -i pi'e;.iilo /9n/ene ale %nei l%'i pi'iti2eD
Cla&ton se /%te'%4 :9n.in.%5se la /%'plita :a2itate a
sit%a7iei lo .e3n4.4;.%ite# Da o po2i.en74 'iloas4 9l
9'pie.i/4 s4 pe2a.4 9ntea:a hi.oasa ealitate /ae5i a-tepta
9n 8e3na sinist4 a a/elei /%nte p4.%i# A .o%a 3i .i'inea7a6
21
n%'eoasele l43i -i /%tii f%4 sti2%ite pe p%nte -i apoi
/o8o9te +n 84/ile /e a-tepta% s4 le tanspote pe %s/at#
A2ea% %n 8a:a; n%'eos -i 2aiat6 9nt%/9t Cla&tonii
pe243%se4 e2ent%alitatea .e a fi ne2oi7i s4 4'9n4 /in/i p9n4
la opt ani 9n no%l /4'in spe /ae ple/ase4# A-a.a6 pe l9n:4
n%'eoase o8ie/te .e sti/t4 ne/esitate6 l%ase4 /% ei -i '%lte
ati/ole .e l%?#
$i/hael /el Ne:% hot49se /a ni'i/ .in /eea /e apa7inea
fa'iliei Cla&ton s4 n% fie e7in%t pe 8o.# Da/4 a/east4
hot49e se .atoa 'ilei /e i5o inspia% /ei .oi sa% popiilo
sale inteese 2iitoae6 a fi :e% .e sp%s# Da f44 9n.oial4 /4
pe3en7a pe o na24 s%spe/t4 a 8%n%ilo apa7in9n. %n%i 9nalt
f%n/7iona 8itani/ .isp4%t a fi fost %n fapt :e% .e l4'%it
9n oi/e pot .in l%'ea /i2ili3at4# $i/hael /el Ne:% ea at9t
.e 3elos 9n st4.ania sa .e a5-i a.%/e inten7iile la 9n.eplinie6
9n/9t st4%i /a 'ainaii 9n posesia /4oa se afla% pistoalele
l%i Cla&ton s4 i le estit%ie .e 9n.at4#
+n 84/i f%4 9n/4/ate6 .e ase'enea6 po2i3ii .e /ane
s4at4 -i 8is/%i7i6 o 'i/4 e3e24 .e /atofi -i fasole6 pe/%'
-i /hi8it%i6 2ase .e 8%/4t4ie6 o l4.i74 /% %nelte -i p9n3ele
2e/hi f4:4.%ite .e $i/hael# De pa/4 -i el s5a fi te'%t e?a/t
.e l%/%l pe /ae 9l 84n%ise Cla&ton6 $i/hael /el Ne:% 9i
9nso7i pesonal pe 74' -i f% %lti'%l /ae5i p44si /9n.6 .%p4
/e 8%toaiele .e pe 2as f%4 %'pl%te /% ap4 poasp4t46 84/ile
se 9n.epta4 spe "%wal.a 4'as4 9n a-teptae#
+n ti'p /e 84/ile pl%tea% lin pe apele .o'oale ale
:olf%l%i6 Cla&ton -i so7ia sa le pi2ea% 9n.ep4t9n.%5se -i 9n
s%flet%l a'9n.%oa6 9n/ol7i pesenti'ent%l %nei ine2ita8ile
/ala'it47i -i al %nei .ispe4i f44 'a:ini# +n spatele lo6 pe
'%/hia %nei '4:%i ;oase6 p9n.ea% al7i o/hi @ o/hi /% o
22
pi2ie fi?46 fiooas46 li/4in. pe s%8 spin/ene st%foase#
C9n. "%wal.a l%ne/4 pe :%a st9't4 a :olf%l%i -i piei
.in 2436 as/%ns4 .e %n ie-in. al 'al%l%i6 >a.& Ali/e 9-i
a%n/4 8a7ele 9n ;%%l :9t%l%i l%i Cla&ton -i i38%/ni 9nt5%n
nest4p9nit hohot .e pl9ns# +nf%ntase plin4 .e /%a; pei/ol%l
4s/oalei .e pe 8o.A pi2ise 9n fa74 /% .93enie eoi/4 tei8ila
lo pespe/ti24A .a a/%'6 /9n. :o342ia a8sol%tei sin:%4t47i
.e2enise o ealitate6 ne2ii ei s%pa9n/o.a7i /e.a4 -i se
.e3l4n7%i ea/7ia#
Cla&ton n% 9n/e/4 s45i opeas/4 la/i'ile# Ea 'ai 8ine
s4 lase 9n 2oie a/east4 i38%/nie fieas/4 a %no e'o7ii
9n.el%n: st42ilite -i '%lte 'in%te se s/%se4 p9n4 /9n. fata @
/4/i a8ia .e ea 'ai 4s4it4 /a %n /opil @ p%t% s45-i e/apete
st4p9niea .e sine#
F Oh6 =ohnG sti:4 9n /ele .in %'4# Ce :oa3ni/G Ce5o s4
ne fa/e'D Ce5o s4 ne fa/e'D
F N% ne 4'9ne .e f4/%t .e/9t %n sin:% l%/%6 Ali/e @
4sp%nse Cla&ton6 /% %n ton la fel .e /al' .e pa/4 s5a fi
aflat 9n /onfota8il%l lo salon .e a/as4 @ -i an%'e6 s4 ne
p%ne' pe '%n/4# $%n/a te8%ie s4 fie i3842iea noast4# N%
te8%ie s4 ne 9n:4.%i' ti'p .e :9n.ie6 /4/i alt'intei ne5a'
pie.e 'in7ile# Te8%ie s4 '%n/i' -i s4 a-tept4'# S9nt si:%
/4 a;%to%l ne 2a sosi -i 9n/4 epe.e6 .e 9n.at4 /e se 2a
/onstata /4 "%wal.a a .isp4%t -i asta /hia .a/4 $i/hael /el
Ne:% n% se 2a 7ine .e /%29nt#
F =ohn6 .a/4 a' fi n%'ai t% -i /% 'ine @ s%spin4 ea @
a' p%tea e3ista6 -ti% 8ine6 .a###
F Da6 s/%'pa 'ea @ 4sp%nse Cla&ton /% 8l9n.e7e @ '5
a' :9n.it -i la astaA .a 2a te8%i s4 fa/e' fa746 a-a /%' 2a
te8%i s4 fa/e' fa74 la tot /e 2a s4 2in46 plini .e /%a; -i /%
23
.eplin4 9n/e.ee 9n pi/epeea noast4 .e a ne .es/%/a 9n
/ele 'ai 2ite:e 9'pe;%4i# C% s%te .e 'ii .e ani 9n %'46
st48%nii no-ti .in te/%t%l /e7os -i 9n.ep4tat a% f4/%t fa74
a/eloa-i po8le'e pe /ae 2a te8%i poate s4 le 9nf%nt4' -i
noi6 9n ini'a a/eloa-i p4.%i 2i:ine# Bi fapt%l /4 ne afl4'
a3i6 ai/i6 e o .o2a.a /4 ei a% 8i%it# Bi oae /e5a% i38%tit
oa'enii a/eia n% 2o' p%tea i38%ti -i noiD Ba /hia 'ai 8ine6
fiin./4 noi a2e' 9n spate 2ea/%i 9nte:i .e /%no-tin7e
s%peioae -i a2e' 'i;loa/ele .e pote/7ie6 .e ap4ae -i .e
s%83isten74 pe /ae ni le5a f%ni3at -tiin7a6 .e /ae ei n% a2ea%
ha8a# Ceea /e5a% eali3at ei6 Ali/e6 /% %neltele -i a'ele lo
.e piat4 -i .e os6 2o' p%tea eali3a6 f44 9n.oial4 -i noi#
F Ah6 =ohn6 /e n5a- .a s4 fi% -i e% 848at -i s4 a' o
filo3ofie .e 848at6 .a n% s9nt .e/9t o fe'eie /ae ;%.e/4 'ai
/%9n. /% ini'a .e/9t /% /ap%l -i /eea /e 24. 9naintea noast4
e pea /%'plit6 pea .e ne/on/ep%t /a s4 poat4 fi e?pi'at 9n
/%2inte# N4.4;.%ies/ /4 ai .eptate6 =ohn# O s4 fa/ tot /e5o
s45'i stea 9n p%tin74 /a s4 fi% o /9t 'ai 8a24 fe'eie
pi'iti246 pee/he poti2it4 pent% %n 848at pi'iti2#
1i'%l :9n. al l%i Cla&ton a fost s4 9n;:he8e3e %n a.4post
%n.e s45-i petea/4 noaptea0 /e2a /ae s45i poat4 o/oti .e
fiaele .e pa.4 /e .4.ea% t9/oale#
Des/hise la.a /% p%-ti -i '%ni7ii6 pent% /a a'9n.oi s4 fie
9na'a7i 9'poti2a %n%i e2ent%al ata/ 9n ti'p%l /9t se afla% la
l%/%6 apoi /4%ta4 9'pe%n4 %n lo/ pent% a.4post%l pi'ei
lo nop7i#
>a 2eo s%t4 .e ia3i .ep4tae .e 74' se :4sea o poieni74
nete.46 /% foate p%7ini /opa/iA 9n /ele .in %'4 hot494 s4
/l4.eas/4 ai/i6 /% ti'p%l6 o lo/%in74 pe'anent46 .a
.eo/a'.at4 a'9n.oi /hi83%i4 /45i 'ai 8ine s4 /onst%ias/4 o
24
'i/4 platfo'4 9nte /opa/i6 la /ae s4 n% poat4 a;%n:e ni/i
/ele 'ai p%teni/e .inte ani'alele s4l8ati/e al /4o e:at 9l
9n/4l/ase4#
+n a/est s/op6 Cla&ton alese pat% a8oi /ae fo'a% %n
.ept%n:hi .e 2eo opt 'eti p4ta7i6 t4ie apoi ni-te a'%i
'ai l%n:i .in al7i /opa/i -i 9'pe;'%i .ept%n:hi%l /% %n soi
.e 9n:4.it%46 9nalt4 /a' .e 2eo tei 'eti .e la p4'9nt6
le:9n. 3.a24n a'%ile .e /ei pat% /opa/i /% a;%to%l %n%i
o.:on .at .e $i/hael /el Ne:% .in e/hipa'ent%l na2ei
"%wal.a#
De5a /%'e3i-%l a/estei 9n:4.it%i6 Cla&ton a-e34 alte
/en:i 'ai 'i/i6 %na l9n:4 alta# A-ten% pe a/east4 platfo'4
f%n3e i'ense .in pal'ie%l n%'it %e/hea elefant%l%i6 /ae
/e-tea .in 8el-%: 9n ;%6 ia peste f%n3e 9ntinse o p9n34 'ae
.e /ata:6 9'p4t%it4 .e 'ai '%lte oi /a s4 ai84 :osi'e# >a
.oi 'eti -i ;%'4tate 'ai s%s /onst%i o platfo'4
ase'4n4toae6 .a 'ai %-oa46 /ae %'a s4 le se2eas/4 .e
a/opei-6 ia pe /ele pat% lat%i 9ntinse est%l p9n3ei .e
/ata:6 9n /hip .e pee7i#
D%p4 /e isp42i6 /%i8%l lo a4ta .est%l .e /onfota8il -i
tanspot4 9n el a-ten%t%ile -i /9te2a .in 8a:a;ele 'ai %-oae#
Se s/%sese o 8%n4 pate a .%p45a'ie3ii6 ia est%l ti'p%l%i6
/9t a 'ai st4%it l%'ina .e 3i6 Cla&ton 9l pete/% /onst%in. o
s/a4 :osolan46 /% a;%to%l /4eia >a.& Ali/e s4 poat4 %/a
9n no%l ei /4'in#
+ntea:a 3i6 p4.%ea .in ;% fe'4tase .e p4s4i a:itate6 /%
pena;e s/9nteietoae -i .e 'ai'%7i/i s4lt4e7e -i :%ali2e6 /ae
%'4ise4 /% /el 'ai api: intees -i /% fas/ina7ie pe noii
2eni7i -i /onst%iea 'in%nat%l%i lo /%i8#
C% toate /4 at9t Cla&ton /9t -i so7ia l%i f%4 tot ti'p%l /%
25
o/hii 9n pat%6 n% 243%4 ni/i o .ihanie 'ai 'ae6 .e-i 9n 2eo
.o%4 9n.%i 'i/ii lo 2e/ini si'ieni se pe/ipita4 .inspe
'4:%a .in apopiee 7ip9n. -i t4n/4nin. .e 3o6 pi2in.
9n.44t /% o/hi 9nfi/o-a7i -i .9n. a 9n7ele:e6 la fel .e li'pe.e
/a -i /%' a fi 2o8it6 /4 f%:ea% .e /ine -tie /e :o342ie /ae
p9n.ea pitit4 pe a/olo#
1%7in 9nainte .e l4saea seii6 Cla&ton isp42i s/aa -i
.%p4 /e %'pl%4 %n li:hean 'ae /% ap4 .in 9%le7%l
9n2e/inat6 /ei .oi %/a4 la elati2a si:%an7a ofeita .e
/4'4%7a lo s%spen.at4# C%' ea .est%l .e /al.6 Cla&ton n%
l4sase 9n ;os pee7ii lateali -i 9n ti'p /e -e.ea% t%/e-te pe
p4t%i >a.& Ali/e6 s/%t9n. %'8ele .in /e 9n /e 'ai 'oho9te
ale p4.%ii6 9-i ap%/4 8%s/ so7%l .e 8a7#
F =ohn6 -opti ea6 ia te %it4G Ce e6 %n o'D C9n. Cla&ton
9ntoase o/hii 9n .ie/7ia in.i/at4 .e so7ia sa6 243% o sil%et4
:i:anti/46 st9n. 9n pi/ioae pe '4:%4 -i pofil9n.%5se
ne.esl%-it pe f%n.al%l %'8elo# O /lip46 sil%eta 4'ase
lo/%l%i6 .e pa/5a fi tas /% %e/hea6 apoi se 9ntoase 9n/et -i
se 'ist%i 9n tene8ele ;%n:lei#
F Ce5a fost6 =ohnD
F N% -ti%6 Ali/e6 4sp%nse el /% o 2o/e :a246 e pea
9nt%nei/ /a s4 fi p%t%t .esl%-i .e la .istan7a asta6 poate /4 n%
ea .e/9t o %'84 is/at4 .e l%na /ae 4sae#
F N%6 =ohn6 .a/4 n% ea %n o'6 at%n/i ea o :i:anti/4 -i
:oteas/4 i'ita7ie .e o'# Oh6 'i5e tea'4G
Cla&ton o st9nse 9n 8a7e6 -optin.%5i 2o8e .e
9'8484tae -i .e i%8ie#
1%7in 'ai t93i%6 l4s4 9n ;os pee7ii .e p9n346 le:9n.%5i
3.a24n .e /opa/i6 astfel 9n/9t6 /% e?/ep7ia %nei .es/hi34t%i
9n:%ste /e .a 9nspe pla;46 ea% /% .es429-ie 9n:4.i7i#
26
C%' 9n /%i8%-o%l lo .o'nea a/%' o 8e3n4 s5o tai /%
/%7it%l6 se /%l/a4 a'9n.oi pe a-ten%t6 9n/e/9n. s4
.o89n.eas/4 pin so'n %n s/%t 4:a3 .e %itae# Cla&ton se
9ntinsese /% fa7a spe .es/hi34t%46 a29n. la 9n.e'9n4 o p%-/4
-i o pee/he .e pistoale#
A8ia 9n/hisese4 o/hii6 /9n. %n sf9-ieto 7ip4t .e pante4
se 9n4l74 .in ;%n:la aflat4 9n spatele lo# Se apopie .in /e 9n
/e6 p9n4 /9n. p%t%4 .istin:e pa-ii fiaei /hia s%8 platfo'a
lo# Un /eas -i 'ai 8ine o a%3i4 p%fnin. -i a:479n.%5se /%
:heaele .e /opa/ii /ae le s%s7inea% /%i8%l6 p9n4 /9n.6 9n /ele
.in %'46 se 9n.ep4t4 l%9n.5o spe pla;46 %n.e Cla&ton o p%t%
2e.ea li'pe.e 9n l%'ina /la%l%i .e l%n4 @ %n ani'al o8%st6
f%'os6 e?e'pla%l /el 'ai 'ae pe /ae5l 9nt9lnise 2eo.at4#
+n l%n:ile /eas%i .e 8e3n4 /e %'a4 n% e%-i4 .e/9t s4
a7ipeas/4 pe ap%/ate6 /4/i l4'%iala no/t%n4 a i'ensei
;%n:le %n.e /lo/otea% 'iia.e .e 2ie7i ani'ale le 'en7inea%
9nt5o /ontin%4 9n/o.ae ne2ii s%es/ita7i6 astfel 9n/9t .e o
s%t4 .e oi se .e-tepta4 tes4in. la a%3%l sti:4telo as/%7ite
sa% alto 3:o'ote f%i-e .e na'ile t%pilate s%8 as/%ns%l lo#
27
3.VIAA I MOARTE
Di'inea7a 9i afl4 pea p%7in sa% apoape .elo/ o.ihni7i6
.e-i 9n/e/ase4 o nesp%s4 %-%ae la i2iea 3oilo#
De 9n.at4 /e5-i 9n/opi4 o f%:al4 :%stae6 al/4t%it4 .in
/ane .e po/ s4at46 /afea -i 8is/%i7i6 Cla&ton e9n/ep%
'%n/a .e /onst%ie a lo/%in7ei lo6 pent% /45-i .4.ea sea'a
/4 n% se p%tea% a-tepta la ni/i %n fel .e si:%an74 -i la ni/i %n
pi/ .e o.ihn4 noaptea6 at9ta ti'p /9t n% 2o fi .esp47i7i .e
2ia7a ;%n:lei pin pat% pee7i taini/i# Ea o sa/in4
ane2oioas4 /ae5i l%4 apoape o l%n4 -i n% /l4.i .e/9t o
sin:%4 /4'4%74# +-i .%4 /asa .in t%n/hi%i 'i/i6 :oase .e
2eo /in/ispe3e/e /enti'eti6 ast%p9n. spa7iile li8ee /% %n
soi .e l%t pe /ae5l :4si la 'i/4 a.9n/i'e .e la s%pafa7a
sol%l%i#
>a %n /ap4t /onst%i o 2at4 .in piete 'i/i a.%se pe
pla;4# >e ten/%i tot /% l%t -i /9n. /asa f% :ata6 9ntinse -i la
e?teio %n stat .e l%t6 :os .e 2eo 3e/e /enti'eti#
+n .es/hi34t%a feestei a-e34 ni-te 4'%ele6 n% 'ai
:oase .e .oi /enti'eti -i ;%'4tate6 pe /ae le .isp%se
oi3ontal -i 2eti/al6 9'pletin.%5le at9t .e st9ns6 9n/9t
al/4t%ia% :atii .e n4.e;.e /e p%tea% e3ista fo7ei %n%i
ani'al p%teni/# +n fel%l a/esta lo/%in7a a2ea ae -i 2entila7ie
f44 a pie.e .in si:%an74#
A/opei-%l 9n fo'4 .e A f% /onst%it .in 4'%ele 'i/i6
le:ate foate st9ns6 peste /ae a-ten% ia8a l%n:4 a ;%n:lei -i
foi .e pal'ie6 fi?ate apoi pint5%n %lti' stat .e l%t#
28
1ent% %-4 folosi l43ile .e a'8ala; /ae /on7in%se4
l%/%ile lo6 fi?9n. 9n /%ie o pla/4 peste alta -i a-e39n.
tans2esal s/9n.%ile .e a/eea-i fi846 p9n4 /9n. o87in% %n
'ateial soli.6 :os .e 2eo opt /enti'eti -i at9t .e e3istent6
9n/9t pe a'9n.oi 9i p%fni 9s%l n%'ai /9t 9l pi2i4# Da a;%ns la
a/est p%n/t6 Cla&ton se i38i .e /ea 'ai 'ae .ifi/%ltate6
9nt%/9t6 .%p4 /e /onst%i %-a 'asi246 n% a2% ni/i %n 'i;lo/ .e
a o pin.e# Tot%-i6 .%p4 9n/4 .o%4 3ile .e '%n/46 i38%ti s4
fasone3e .o%4 8ala'ale .in le'n tae /% a;%to%l /4oa
'ont4 %-a6 astfel 9n/9t se .es/hi.ea -i se 9n/hi.ea /% %-%in74#
Ten/%iala -i finisa;%l f%4 a.4%:ate .%p4 /e se '%ta4 9n
/as4 @ /eea /e se 9nt9'pl4 .e 9n.at4 /e f% a-e3at a/opei-%l @
pin 9n:4'4.iea t%t%o l43ilo 9n fa7a %-ii6 peste noapteA -i
astfel6 lo/%in7a lo .e2eni elati2 si:%4 -i /onfota8il4#
Const%iea %n%i pat6 a s/a%nelo6 a %nei 'ese -i a
aft%ilo f% o tea84 /o'paati2 %-oa46 a-a 9n/9t spe sf9-it%l
/elei .e5a .o%a l%ni6 ea% /o'o. instala7i -i .e n5a fi fost
tea'a pe'anent4 .e %n ata/ .in patea ;i2inelo6 pe/%' -i
sin:%4tatea .in /e 9n /e 'ai ap4s4toae6 n% s5a fi si'7it ni/i
st9n;eni7i6 ni/i nefei/i7i#
Noaptea6 fiaele '99ia% -i 4:ea% 9n ;%%l 'i/%7ei lo
/a8ane6 .a o'%l se .epin.e 9n ase'enea '4s%4 /%
3:o'otele .es epetate6 9n/9t /%9n. n% se 'ai sin/hisi4 .e
ele6 .o'in. 8%-tean p9n4 9n 3oi#
+n tei 9n.%i 34i4 f%:iti2 sil%etele 'asi2e6
ase'4n4toae /% o'%l6 .e fel%l /elei pe /ae o 243%se4 9n
pi'a noapte6 .a ni/io.at4 9n.ea;%ns .e apoape /a s45-i
poat4 .a sea'a .a/4 sil%etele 9nte34ite apa7inea% %no
oa'eni sa% %no ani'ale#
14s4ile st4l%/itoae -i 'ai'%7ele se 9n247ase4 /% noile
29
lo /%no-tin7e -i /%'6 .e 8%n4 sea'46 n% 'ai 243%se4
ni/io.at4 p9n4 at%n/i fiin7e o'ene-ti6 o.at4 /e le te/% pi'a
spai'46 9n/ep%4 s4 se apopie .in /e 9n /e6 9'8ol.ite .e a/ea
/i%.at4 /%io3itate .e /ae5s st4p9nite 2iet47ile p4.%ii6 ale
;%n:lei6 ale /9'pieiA a-a 9n/9t6 9n/4 .in pi'a l%n46 %nele
p4s4i a;%nsese4 s4 a//epte fii'it%i .in '9inile pietenoase
ale /elo .oi Cla&ton#
+nt5o .%p4 a'ia346 9n ti'p /e Cla&ton l%/a la o /a8an4
s%pli'enta46 .eoae/e a2ea .e :9n. s4 /onst%ias/4 'ai
'%lte 9n/4pei6 'i/ii lo pieteni /aa:hio-i @ 'ai'%7i/ile @
n424li4 7ip9n. -i 8%ft%in. pin /opa/i6 2enin. 9n f%:4 .in
.ie/7ia '4:%ii6 9n ti'p /e f%:ea%6 a%n/a% 9napoia lo pi2ii
te'4toae si6 9n /ele .in %'46 se opi4 l9n:4 Cla&ton6
fle/4in. a797ate /a -i /%' a fi 2%t s45l 2esteas/4 .e
apopieea %n%i pei/ol#
+n sf9-it6 243% -i el a/el /e2a .e /ae se te'ea% at9ta
'ai'%7i/ile @ o'%l5fia4 pe /ae Cla&ton 9l 34ise p9n4 a/%'
.oa 9n tea/4t# Se apopia pin ;%n:l46 9nt5o po3i7ie
se'i2eti/al46 spi;inin.%5-i .in /9n. 9n /9n. p%'nii pe
p4'9nt @ o :i:anti/4 'ai'%74 antopoi.4 @ -i pe '4s%4 /e
9nainta6 s/otea ni-te '99ieli :%t%ale -i %n soi .e s%net l4tat#
Cla&ton se afla la oae/ae .istan74 .e /a8an46 pe:4tin.%5
se s4 .o8oae %n a8oe /9t se poate .e poti2it pent%
l%/4ile l%i .e /onst%/7ie# >%ni 9nte:i .e /ontin%4
se/%itate6 ti'p 9n /ae ni/i %n ani'al pi'e;.ios n% se
a4tase la l%'ina 3ilei6 9l f4/%se4 s4 .e2in4 i'p%.ent0
Cla&ton 9-i l4sase p%-tile -i pistoalele 9n /a8an4 -i a/%'6 /9n.
243% %ia-a 'ai'%74 3.o8in. s%8 t4lpi 2e:eta7ia '4%nt4 a
;%n:lei -i 2enin. .ept spe el6 .int5o .ie/7ie /e5i t4ia oi/e
/ale .e s/4pae6 si'7i %n fio s4:et9n.%5l pin -ia spin4ii#
30
Btia /46 9na'at /%' se afla .oa /% %n topo6 -ansele l%i
9'poti2a 'onst%l%i feo/e ea% 9nt5a.e24 foate 'i/i @ -i
apoi### Ali/eG HAh6 D%'ne3e%le @ 9-i sp%se el @ /e se 2a
9nt9'pla /% Ali/eDI
$ai e?ista o sla84 n4.e;.e s4 a;%n:4 9napoi la /a8an4# Se
9ntoase -i 9n/ep% s4 ale:e 9n .ie/7ia lo/%in7ei6 s/o79n.
sti:4te .e ala'4 'enite s5o 2esteas/4 pe so7ia sa /a s4 f%:4
-i s4 se 8ai/a.e3e .%p4 %-a :ea a /a8anei 9n /a3%l /9n.
:oila i5a t4ia .%'%l#
>a.& Ge&stoke -e.ea 9n apopieea /a8anei /9n. 9i a%3i
sti:4t%l6 i.i/4 o/hiiA 9i f% .at s4 2a.4 'ai'%7a6 /ae f4/ea
salt%i .e o in/e.i8il4 spinteneal4 pent% %n ani'al at9t .e
'ae -i :eoi6 st4.%in.%5se s4 i5o ia 9nainte l%i Cla&ton#
C% %n sti:4t stins6 >a.& Ali/e f%:i spe /a8an4 -i /9n.
int46 a%n/4 9n.44t o pi2ie /ae5i %'pl% ini'a .e :oa346
/4/i 'onst%l 9i t4iase so7%l%i ei /aleaA Cla&ton se afla 9n 'ae
i'pas6 st9n:9n. topo%l /% a'8ele '9ini6 :ata s45l epea.4
as%pa ani'al%l%i f%ios6 9n /lipa /9n. a/esta s5a fi hot49t s4
te n4p%steas/4 as%p45i#
F Ali/e6 9n/hi.e %-a -i 8ai/a.ea35oG sti:4 Cla&ton# O s4
.o8o 8estia /% topo%lG
Da -tia foate 8ine /45l a-teapt4 o 'oate 9nfio4toae6 ia
>a.& Ali/e -tia -i ea#
Goila ea .itai 'atahal46 /9nt4in. po8a8il 2eo s%t4
/in/i3e/i .e kilo:a'e# O/hii apopia7i6 4i6 s/4p4a% .e %4
pe s%8 spin/enele 389lite6 9n ti'p /e /aninii as/%7i7i ie-i4 la
i2eal4 .e3:oli7i 9nt5%n 9n;et hi.os /9n. se opi o /lip4 s45-i
/9nt4eas/4 pa.a#
1este %'4%l 8estiei6 Cla&ton p%tea 2e.ea %-a /a8anei6
aflat4 la o .istan74 'ai 'i/4 .e .o%43e/i .e pa-i -i se si'7i
31
n4p4.it .e %n 2al .e :oa34 si .e spai'4 /9n. o 34i pe t9n4a5
i so7ie 9na'at4 /% %n%l .in pistoalele l%i#
>a.& Ali/e se te'%se 9ntot.ea%na .e a'ele .e fo/ -i
pent% ni'i/ 9n l%'e n% a fi atins 2e%na6 .a a/%' se epe3i
spe 'ai'%74 /% ne9nfi/aea %nei leoai/e /ae5-i ap44 p%i%l#
F +napoi6 Ali/e6 pent% n%'ele l%i D%'ne3e%6 .%5te
9napoiG
Da ea ni/i n% se :9n.i s45i .ea as/%ltae -i /hia 9n
a/eea-i /lip46 :oila se n4p%sti as%pa l%i Cla&ton6 /ae n%
p%t% s4 'ai s/oat4 o 2o84#
O'%l6 a.%n9n.%5-i toate p%teile6 9n29ti topo%l .eas%pa
/ap%l%i6 .a 29n;os%l ani'al 9n-fa/4 %nealta /%
9nsp4i'9nt4toaele5i '9ini -i s'%l:9n.5o .in st9nsoaea l%i
Cla&ton6 o 329li /9t /olo# C% %n '99it sinist%6 9-i ap%/4
nea;%toata5i 2i/ti'46 .a 9n se/%n.a /9n. /ol7ii .4.%4 s4 se
9nfi:4 9n 8ee:ata pe /ae o /4%tase4 /% 9nsetae6 4s%n4 o
.et%n4t%4 -i :lon7%l p4t%nse 9n spinaea :oilei6 9nte
o'opla7i#
Z29lin.%5l pe Cla&ton la p4'9nt6 8estia se 9ntoase spe
no%l s4% 24;'a-# Dinainte5i se afla fata 9nsp4i'9ntat46
/43nin.%5se 9n 3a.a s4 'ai .es/a/e o.at4 a'a 9n t%p%l
ani'al%l%iA .a Ali/e n% /%no-tea 'e/anis'%l a'elo .e fo/
-i t4:a/i%l /43% in%til6 .e/lan-9n. %n /at%- :ol# Apoape 9n
a/eea-i /lip46 Cla&ton se opinti6 i.i/9n.%5se 9n pi/ioae -i
f44 s4 se :9n.eas/4 la 34.4ni/ia %n%i ase'enea a/t6 se
epe3i s4 9n.ep4te3e :oila .e pe t%p%l so7iei sale /ae se
f4/%se :he'#
I38%ti tot%-i6 f44 'ae efot6 /4/i na'ila se osto:oli
ne9ns%fle7it4 9n ia84A :oila '%ise# Glon7%l 9-i 9n.eplinise
'isi%nea#
32
Cla&ton 9-i /e/et4 9n :a84 so7ia -i /onstat4 /4 n% a2ea
ni/i o an46 .ept /ae .e.%se /4 8estia '%ise /hia 9n /lipa
/9n. s4ise la Ali/e# C% :in:4-ie6 9-i i.i/4 so7ia6 9n/4 le-inat4
-i o tanspot4 9n 'i/a lo /a8an46 .a te/%4 .o%4 oe p9n4
/9n. Ali/e s45-i 2in4 9n si'7ii#
1i'ele /%2inte pe /ae le osti 9l %'pl%4 .e 9n:i;oae
pe Cla&ton# C4/i6 la /9t2a ti'p .%p4 /e5-i e/4p4tase
/%no-tin7a6 Ali/e pi2i %i'it4 .e ;% 9'pe;%%l /a8anei -i
apoi6 /% %n s%spin .e '%l7%'ie6 :4i0
F <ai6 =ohn6 /e 8ine5i s4 te afli a/as4 la tineG A2ea'
i'pesia /4 n% 'ai s9nte' la >on.a6 /i 9nt5%n lo/ 9nfio4to
%n.e ne ata/a% ni-te 'on-ti :i:an7i#
F Hai.e6 Ali/e6 hai.e6 o .o'oli el6 .e3'ie.9n.%5i
f%ntea6 9n/ea/4 s4 'ai .o'i -i n% te nelini-ti .in pi/ina
2is%ilo eleG
+n noaptea a/eea se n4s/% fi%l lo6 9n /a8ana s/%n.4 .in
2e/in4tatea p4.%ii 2i:ine6 9n ti'p /e %n leopa. %la 9n fa7a
%-ii6 ia .e .in/olo .e '4:%4 se a%3ea% tonalit47ile :a2e ale
4:et%l%i .e le%#
>a.& Ge&stoke n% -i5a 'ai e2enit .in -o/%l pi/in%it .e
ata/%l :oilei -i /% toate /4 a 'ai t4it %n an .%p4 na-teea
fi%l%i ei6 n% a 'ai ie-it ni/io.at4 afa4 .in /a8an4 -i n% -i5a
'ai .at 2eo.at4 li'pe.e sea'a /4 n% s5a fi aflat 9n An:lia#
Uneoi 9i p%nea 9nte84i l%i Cla&ton 9n le:4t%4
3:o'otele /i%.ate /ae sf9-ia% lini-tea nop7ilo6 9n le:4t%4 /%
a8sen7a se2itoilo -i a pietenilo6 /% 8i3aa :osol4nie a
'o8ilelo .in 9n/4pee6 .a6 /% toate /4 el n% f4/ea ni/i o
9n/e/ae s5o a'4:eas/46 ni/io.at4 >a.& Ali/e n% a 'ai p%t%t
sesi3a t9l/%l t%t%o a/estoa#
Alt'intei6 :9n.ea apoape no'al6 ia 8%/%ia si fei/iea
33
pe /ae le 9n/e/a .atoit4 'i/%7%l%i ei fi% pe/%' -i .%io-ia
/onstant4 /% /ae5o 9n/on;%a so7%l ei6 f4/%4 /a a/est an s4
fie foate fei/it6 /el 'ai fei/it .in t9n4a5i 2ia74#
Cla&ton -tia foate 8ine /4 .a/4 Ali/e -i5a fi p4stat
;%.e/ata ne-ti8it4 a fi s%feit /%'plit .in /a%3a nelini-tilo
-i a 9n:i;o4ii6 a-a.a6 .e-i se si'7ea nesp%s .e 9n.%eat .e
staea ei6 9n %nele 'o'ente ea .e5a .ept%l 8%/%os /4 so7ia
l%i n% p%tea s4 9n7elea:4 ealitatea#
De '%lt4 2e'e en%n7ase la spean7a .e a se sal2a .e
a/olo6 .e/9t .oa pin /ine -tie /e 9nt9'plae# C% %n 3el
neostoit6 l%/ase la 9nf%'%se7aea inteio%l%i /a8anei#
D%-%'ea%a ea a/opeit4 /% piei .e le% -i .e pante4#
Difeite 8%fete -i aft%i .e /47i /4pt%-ea% pee7ii# <a3e
/i%.ate6 'o.elate /% popiile5i '9ini .in l%t%l /e se :4sea 9n
e:i%ne6 p%ta% 8%/hete .e f%'oase floi topi/ale# 1e.elele
9'pletite .in fie .e ia84 -i .e 8a'8%s 9'po.o8ea% feestele
-i @ eali3aea /ea 'ai :ea .inte toate @ e%-ise6 /%
s44/4/ioasele l%i %nelte6 s4 taie s/9n.%i pent% a ni2ela
s%pafa7a pee7ilo -i a ta2an%l%i -i a5-i 9n;:he8a o po.ea
nete.4#
"apt%l /4 i38%tise s45-i e.%/e '9inile la 9n.eletni/ii at9t
.e neo8i-n%ite /onstit%ia -i pent% el o s%s4 .e /ontin%4 -i
8l9n.4 'iae# Da 9-i i%8ea '%n/a6 .eoae/e o f4/ea .e
.a:%l so7iei sale -i a fia2ei 2ie7i /ae 2enise s4 le 9nsenine3e
3ilele6 .e-i le spoise 9ns%tit 4sp%n.eile -i :o342ia sit%a7iei#
+n an%l 9n /ae %'4 Cla&ton f% ata/at 9n 'ai '%lte 9n.%i .e
'ai'%7ele :i:anti/e6 /ae p4ea% a/%' s4 89nt%ie 9n
pe'anen74 pin pea;'a /a8anei6 .a /%' ni/io.at4 n% se
'ai ha3a.ase s4 ias4 f44 a'8ele p%-ti -i pistoale6 n% se 'ai
te'ea .e %ia-ele ;i2ine#
34
+nt4ise ap4aea feestelo -i poti2ise la %-a /a8anei %n
la/4t .e le'n6 %ni/ 9n fel%l l%i6 a-a 9n/9t6 /9n. ple/a la
29n4toae sa% la /%les .e f%/te6 9n.eletni/ii pe /ae ea
ne2oit s4 le pa/ti/e 9n 'o. /onstant pent% a asi:%a ne2oile
.e han46 n% se 'ai te'ea .e posi8ilitatea /a 2e%na .in
8estiile a/elea s4 .ea 8%3na 9n /4'in%l l%i#
>a 9n/ep%t 9'p%-/a /ea 'ai 'ae pate a 29nat%l%i /hia
pin feeasta /a8anei6 .a .%p4 %n ti'p ani'alele se
9n247ase4 s4 se feeas/4 .e /%ioasa 2i3%in4 .e %n.e
i38%/nea% 9nfi/o-4toae .et%n4t%i .e p%-/4#
+n 4:a3%ile .e o.ihn46 Cla&ton 9i /itea a.eseoi /% :las
tae so7iei l%i .in tean/%ile .e /47i pe /ae le a.%sese4 /% ei6
9n 2e.eea no%l%i /4'in la /ae n4.4;.%ise4# 1inte a/estea
se afla% '%lte /47i pent% /opii @ /47i /% po3e6 a8e/e.ae6
po2e-ti @ /4/i se a-teptase4 /a o.asla lo s4 atin:4 29sta
/itit%l%i 'ai 9nainte /a ei s4 fi p%t%t spea s4 se 9ntoa/4 9n
An:lia#
Alteoi6 Cla&ton 9-i f4/ea 9nse'n4i 9n ;%nal%l l%i6 pe /ae
se .epinsese s45l s/ie 9n li'8a fan/e34 -i %n.e 9ne:ista
a'4n%ntele /i%.atei lo 2ie7i6 9-i 7inea ;%nal%l fee/at 9nt5o
/aset4 .e 'etal#
C9n. se 9'plini %n an .e la na-teea fi%l%i ei6 >a.& Ali/e
se stinse .in 2ia746 t4/%t6 9n so'n# At9t .e .o'ol i5a fost
sf9-it%l6 9n/9t l%i Cla&ton 9i te8%i4 oe 9nte:i p9n4 s45-i .ea
sea'a /4 so7ia sa ea 9nt5a.e24 'oat4#
Go342ia sit%a7iei 9-i f4/% foate 9n/et lo/ 9n /on-tiin7a l%i
-i e 9n.oielni/ .a/4 -i5a .at 2eo.at4 sea'a pe .eplin .e
i'ensitatea .%eii sale -i .e /%'plita 4sp%n.ee /ae5i ap4sa
%'eii6 a/%'6 /9n. a2ea 9n :i;4 f4pt%a a/eea pl4p9n.46 .e
fi%l /ae te8%ia 9n/4 al4ptat#
35
Ulti'a 9nse'nae .in ;%nal%l s4% a fost f4/%t4 9n
.i'inea7a /e a %'at s429-iii .in 2ia74 a >a.&5ei Ali/e -i
/%pin.e o seie .e a'4n%nte e?p%se 9nt5%n li'8a; po3ai/6
/ae le spoe-te nota pateti/40 pent% /4 espi4 .in ele o
apatie isto2it46 n4s/%t4 .int5%n l%n: -i .e s%fein7e -i
.e3n4.e;.i6 o apatie pe /ae /hia a/east4 /%nt4 lo2it%4 a8ia
.e5o p%tea fa/e s4 2i8e3e 9n a.9n/%ile %nei .%ei 'ai
intense0
Fiul meu ip dup mncare. O, Alice, Alice, ce s m
fac?"
Bi 9n ti'p /e =ohn Cla&ton a-tenea a/este /%2inte6 sotite
s4 fie /ele .in %'4 s/ise .e '9na l%i6 /ap%l 9i /43% ostenit
peste 8a7ele 9ntinse pe 'asa /ioplit4 pent% /ea /ae 34/ea
a/%' 9'pietit4 -i e/e 9n pat%l .e al4t%i#
<e'e 9n.el%n:at4 ni/i %n s%net n% -ti8i t4/eea
'o'9ntal4 a a'ie3ii .e ;%n:l46 9n afa4 .e s/9n/etele ;alni/e
ale 'i/%7%l%i p%i .e o'#
36
4.GORILELE
+n ini'a p4.%ii6 pe5%n plato% aflat /a' la o 'il4 9n
spatele o/ean%l%i6 84t9n%l Le/hak6 :oila6 sp%'e:a .e f%ie
9n 'i;lo/%l nea'%l%i s4%# $e'8ii 'ai tinei -i 'ai spinteni
ai ti8%l%i se /474ase4 pe a'%ile .e s%s ale a8oel%i %ia-6
/a s4 se feeas/4 .e '9nia 84t9n%l%iA pefea% s45-i i-te 2ia7a
pe /en:ile /ae a8ia le s%pota% :e%tatea6 .e/9t s45l 9nf%nte
pe 84t9n%l Le/hak 9nt5%n%l .in a//esele l%i .e nest4p9nit4
f%ie#
Ceilal7i 'as/%li se isipise4 9n toate .ie/7iile6 .a n% 'ai
9nainte ea 8%ta a797at4 s4 fi si'7it 2ete8ele %n%ia .inte ei
plesnin. 9nte f4l/ile5i %ia-e6 9nsp%'ate .e t%8ae#
O t9n44 fe'el4 :hinionist4 al%ne/4 .e pe o a'%4 9nalt46
pe /ae n%5-i p%t%se 7ine e/hili8%l -i se p48%-i /% 3:o'ot
/hia la pi/ioaele l%i Le/hak# S/o79n. %n %let s4l8ati/6
:oila se epe3i as%p45i6 sf9-iin.%5i /% /ol7ii p%teni/i o
8%/at4 .e /ane .e pe o /oast4 -i i38in.5o 2iolent 9n /ap -i
peste %'ei /% o /ean:4 .e /opa/ f9nt46 p9n4 /e5i f4/% 7easta
/his4li74#
Apoi o p9n.i pe Lala6 /ae6 9nto/9n.%5se /hia at%n/i /%
p%i%l s4% .int5o e?pe.i7ie 9n /4%taea hanei6 ha8a n5a2%sese
.e t%8aea 9n2e-%5nat%l%i Le/hak6 p9n4 /9n. 7ipetele .e
ala'4 ale f9ta7ilo n5o f4/%4 s5o ia la s4n4toasa /a s45-i
s/ape pielea Da Le/hak o a;%nse .in %'46 at9t .e apoape6
/9t a fi 9n-f4/at5o .e 9n/heiet%a '9inii .a/4 ea a fi e?e/%tat
%n .ispeat salt aeian6 s4in. .e pe %n /opa/ pe alt%l @
37
pefo'an74 pei/%loas46 pe /ae :oilele o pa/ti/4 foate a6
.oa /9n. n% e?ist4 alt4 sol%7ie 9n fa7a pi'e;.iei# E?e/%t4
salt%l /% s%//es6 .a /9n. se pinse .e /en:ile /opa/%l%i 'ai
9n.ep4tat6 s'%/it%a 8%s/4 sl48i st9nsoaea 8a7elo p%i%l%i
ei6 /ae i se a:47ase /% f%ie .e :9t -i Lala 243% 'i/a f4pt%4
osto:olin.%5se6 4s%/in.%5se -i /hi/in.%5se la 3e/e 'eti
.e.es%8t# C% %n 9nfio4to sti:4t .e .%ee6 Lala se a%n/4
.e5a .ept%l lin:4 el6 f44 s45i 'ai pese .e pi'e;.ia /e5o
p9n.ea .in patea l%i Le/hakA .a /9n. i.i/4 'i/%7a f4pt%4
3.o8it46 243% /4 2ia7a 9i p44sise t%p%l#
Ge'9n. 9nf%n.at6 Lala /ontin%4 s45-i st9n:4 p%i%l la
piept6 ia Le/hak n% 9n/e/4 s5o 8%tali3e3e# $oatea p%i%l%i
f4/%se /a f%ia5i .ia2oleas/4 s4 se ast9'pee tot a-a .e 8%s/
/%' se .e3l4n7%ise#
Le/hak ea o %ia-4 /4petenie .e :oile6 /9nt4in. poate o
s%t4 -apte3e/i -i /in/i .e kilo:a'e# A2ea o f%nte foate
9n:%st4 -i te-it46 o/hi in;e/ta7i6 'i/i -i a-e3a7i foate apoape
.e 4.4/ina nas%l%i :osolan6 t%titA %e/hile5i ea% 'ai -i
s%87ii6 .a6 oi/%'6 'ai 'i/i .e/9t ale /elo .in nea'%l s4%#
"iea l%i 2i;elioas4 -i 'aea5i fo74 9i asi:%ase4
.o'ina7ia as%pa 'i/%l%i ti8 9n 'i;lo/%l /4%ia se n4s/%se /%
2eo .o%43e/i .e ani 9n %'4# A/%'6 /9n. se afla 9n plin4
2i:oae6 9n toat4 p4.%ea .eas4 n% e?ista 'ai'%74 /ae s4 fi
/%te3at s45i /onteste .ept%l la .o'nie6 ia /elelalte fiae 'ai
'ai se feea% s45l h47%ias/4#
B4t9n%l Tanto6 elefant%l6 ea sin:%%l .inte toate
2iet47ile s4l8ati/e /ae n5a2ea fi/4 .e el @ -i n%'ai .e elefant
se te'ea Le/hak# C9n. Tanto p%fnea pe to'pa l%i6 :oila -i
nea'%l ei se /474a% i%te 9n /opa/i6 la ni2el%l al .oilea#
Ti8%l .e antopoi.e peste /ae .o'nea Le/hak 6 /%
38
'9n4 .e fie -i /ol7i a'enin74to .e3:oli7i6 n%'4a -ase p9n4
la opt fa'ilii6 fie/ae .inte a/estea fiin. al/4t%it4 .int5%n
'as/%l a.%lt6 /% fe'elele -i p%ii l%i6 9ns%'9n. /% to7ii laolalt4
2eo -ai3e/i5 -apte3e/i .e 'ai'%7e#
Lala ea fe'ela /ea 'ai t9n44 a %n%i 'as/%l n%'it
T%8lat6 /eea /e 9nsea'n4 Hnas5spatI6 ia p%i%l pe /ae5l
243%se sti2it ea pi'%l ei /opilA .e altfel6 ea ni/i n5a2ea 'ai
'%lt .e no%4 sa% 3e/e ani# De-i at9t .e t9n446 Lala ea
29n;oas4 -i p%teni/4 @ %n e?e'pla splen.i.6 /% '4.%lae
32elte6 o f%nte ot%n.4 -i 9nalt46 /ae 24.ea o 9n3estae /%
'ai '%lt4 inteli:en74 .e/9t se'enii s4i# De ase'enea6 a2ea o
'ae /apa/itate .e i%8ie -i .e s%fein74 'aten4#
Tot%-i ea n%'ai o 'ai'%746 o %ia-46 feo/e6 9n2e-%nat4
fia4 .int5o spe/ie 9n.eapoape 9n%.it4 /% :oilele6 .oa
/e2a 'ai inteli:ent4 .e/9t a/esteaA inteli:en7a6 9'8inat4 /%
fo7a :oilelo6 f4/ea .in spe/ia ei /el 'ai fioos .inte
9nsp4i'9nt4toii st48%ni ai o'%l%i#
C9n. 'e'8ii ti8%l%i 9-i .4.%4 sea'a /4 '9nia l%i
Le/hak se potolise6 9-i p44si4 9n/et as/%n3i-%ile .in a8oi
-i poni4 s45-i 2a.4 'ai .epate .e fel%itele 9n.eletni/ii .e
la /ae f%sese4 9nte%p7i#
Tineii se ;%/a% -i se 38en:%ia% pinte /opa/i -i t%fi-%i#
C97i2a .inte a.%l7i se 9ntinsese4 /% fa7a5n ;os pe /%l/%-%l
'oale al/4t%it .e f%n3ele 'oate sa% p%te3ite /e a/opeea%
p4'9nt%l6 9n ti'p /e al7ii 4st%na% /en:i /43%te -i 8%l:4i .e
p4'9nt6 s/o/io9n. .%p4 :9n.4/eii -i eptilele /ae fo'a% o
pate a hanei lo# Al7ii %'8la% /4%t9n. pin /opa/ii .in ;%
f%/te6 al%ne6 p4s4i 'i/i6 o%4#
1ete/%se4 9n fel%l 4sta o o4 -i 'ai 8ine6 /9n. Le/hak 9i
a.%n4 -i po%n/in.%5le s45l %'e3e6 se 9n.epta4 spe o/ean#
39
+n /ea 'ai 'ae pate6 a/olo %n.e ea spa7i% 84t4toit6
'4-4l%i4 pe p4'9nt6 %'9n. /4aea %ia-ilo elefan7i6 /ae6
tot .%/9n.%5se -i 9nto/9n.%5se6 f%sese4 sin:%ii /e t4iase4
.%' 9n ;%n:l4 pin 9n/9l/eala .e '44/ini-6 liane6 plante
a:474toae -i /opa/i# C9n. 'e:ea%6 :oilele 9nainta% /% o
'i-/ae otit46 st9n:a/e6 poptin.%5se /% p%'nii no.%o-i 9n
p4'9nt -i s4lt9n.%5-i 9nainte /op%ile .i3:a7ioase# C9n. 9ns4
.%'%l .%/ea pinte a8oii 'ai '4%n7i6 se 'i-/a% /%
epe3i/i%ne6 le:4n9n.%5se .e pe o /ean:4 pe alta /% a:ilitatea
2eilo 'ai 'i/i6 'ai'%7ele# Bi tot .%'%l6 Lala 9-i p%t4
p%i%l 'ot6 st9ns lipit la piept#
C%9n.6 .%p45a'ia3a6 a;%nse4 pe /easta %nei '4:%i
/ae .a spe pla;4 -i la poalele /4eia se afla /a8ana /e
/onstit%ia 7inta l%i Le/hak# <43%se pe '%l7i .in nea'%l l%i
p48%-in.%5se 'o7i 9n fa7a 3:o'ot%l%i p%teni/ s/os .e 847%l
ne:%6 '9n%it .e /i%.ata 'ai'%74 al84 /ae t4ia 9n 89lo:%l
a/ela 'in%nat -i Le/hak6 9n 'intea5i pi'iti246 l%ase
hot49ea s4 p%n4 st4p9nie pe %nealta .4t4toae .e 'oate -i
s4 /e/ete3e inteio%l 'isteios%l%i /%i8#
$ai 2oia foate6 foate '%lt s45-i 9nfi:4 .in7ii 9n 8ee:ata
/i%.at%l%i ani'al pe /ae 9n247ase s45l %as/46 te'9n.%5se
toto.at4 .e el6 .in /ae pi/in4 2enea a.eseoi /% ti8%l s4% 9n
e/%noa-tee6 p9n.in. %n pile; /9n. 'ai'%7a al84 a fi fost
'ai p%7in 2i:ilent4#
+n %lti'a 2e'e en%n7ase4 la i.eea %n%i ata/ -i ni/i
'4/a n% se 'ai a4tase4A pent% /46 oi .e /9te oi
po/e.ase4 astfel 9n te/%t6 847%l ne:% 9-i .et%nase /%'plit%l
'esa; .e 'oate /4te %n%l .in 'e'8ii ti8%l%i#
Ast43i 9ns46 o'%l n% se 2e.ea pe afa4 -i .in lo/%l .e
%n.e is/o.ea%6 'ai'%7ele p%t%4 o8se2a /4 %-a /a8anei ea
40
.es/his4# +n/et6 /% p%.en74 -i f44 3:o'ot6 se ste/%4 pin
;%n:l4 spe /a8an4# N% s/oase4 ni/i %n '99it6 ni/i %n %let .e
f%ie @ 8e7i:a-%l /el ne:% 9i 9n247ase s4 se apopie '%te-te6
/a n% /%'2a s45l te3eas/4# <eni4 .in /e 9n /e 'ai apoape6
p9n4 /9n. Le/hak 9ns%-i se f%i-4 /hia la %-4 -i pi2i
9n4%nt%# +n spatele l%i %'a% .oi 'as/%li -i apoi Lala6
st9n:9n. la piept 'i/a5i po2a4 ne9ns%fle7it4#
<43%4 9n4%nt% 'ai'%7a al846 pe ;%'4tate p48%-it4
peste o 'as46 /% /ap%l /%l/at pe 8a7eA pe pat 34/ea o sil%et4
a/opeit4 /% o p9n34 .e /ata: 9n ti'p /e .int5%n 'i/ lea:4n
%sti/ se a%3ea s/9n/et%l %n%i p%n/#6
Le/hak se ste/%4 ho7e-te -i se :he'%i pe 2ine6 :ata .e
ata/A 9n /lipa a/eea =ohn Cla&ton se 9n4l74 /% o tes4ie
2iolent4 -i se :4si fa745n fa74 /% 'ai'%7ele# 1i2eli-tea /ae i
se 9nf47i-4 o/hilo te8%ie s45i fi 9n:he7at s9n:ele 9n 2ine6 /4/i
.in/oa/e .e %-4 se afla% tei :oile 'onst%oase6 9n spatele
/4oa se 9n:4'4.ea% n%'eoase altele # C9te ea%6 n5a p%t%t
ni/io.at4 -ti6 pent% /4 p%-tile l%i at9na% pe peetele .in
/el4lalt /ap4t al 9n/4peii6 al4t%i .e pistoale6 ia Le/hak se -i
n4p%sti as%p45i#
D%p4 /e e:ele 'ai'%7elo eli8e4 .in st9nsoae t%p%l
ne9ns%fle7it al /el%i /e f%sese =ohn Cla&ton6 >o. Ge&stoke6
9-i 9n.ept4 aten7ia spe 'i/%7%l .in lea:4nG Da Lala a;%nse
a/olo 9naintea l%i -i /9n. Le/hak .4.% s4 9n-fa/e /opil%l6 9l
s'%lse ea -i 9nainte .e a fi p%t%t s45i taie .%'%l6 Lala o -i
38%:hi pe %-4 -i se a.4posti 9nt5%n a8oe 9nalt#
R4pin. p%n/%l Ali/ei Cla&ton6 Lala l4sase s4 /a.4 9n
lea:4n%l :ol p%i%l ei 'otA /4/i pl9nset%l p%i%l%i 2i% st9nise
9n ini'a ei s4l8ati/4 /he'aea %ni2esal%l%i instin/t 'aten6
pe /ae p%i%l 'ot n%5l 'ai p%tea ast9'p4a#
41
A/olo s%s6 pitit4 pinte /en:ile %n%i a8oe %ia-6 le:4n4
la piept p%n/%l /ae 7ipa -i 9n s/%t4 2e'e6 instin/t%l /ae
2i8a la fel .e p%teni/ 9n a/east4 fe'el4 s4l8ati/46 pe/%'
2i8ase -i 9n piept%l :in:a-ei -i f%'oasei >a.& Ali/e @
instin/t%l i%8iii .e 'a'4 @ p4t%nse 9n a8ia 9nfiipata
9n7ele:ee a p%i%l%i .e o' -i5l f4/% s4 se .o'oleas/4# Apoi
foa'ea -tese -i %lti'a 8aie4 .inte ei -i fi%l %n%i lo.
en:le3 -i al %nei la.& se osp4ta la s9n%l Lalei6 'ai'%7a %ia-4#
+nte ti'p6 'on-tii .in /a8an4 /e/eta% /% pe/a%7ie /ele
aflate 9n /i%.ata 2i3%in4#
D%p4 /e se asi:%4 /4 Cla&ton 9-i .4.%se s%flet%l6
Le/hak 9-i 9n.ept4 aten7ia spe o8ie/t%l 9ntins pe pat6
a/opeit /% o p9n34 .e /ata:# Ri.i/4 %-%el %n /ol7 al
:i%l:i%l%i6 .a /9n. .4.% /% o/hii .e t%p%l fe'eii6 s'%lse /%
8%talitate p9n3a 9n /ae ea 9nf4-%at4 -i5-i 9n/le-ta '9inile
%ia-e6 p4oase6 9n ;%%l :9t%l%i al86 lipsit .e 2ia74# O /lip4 9-i
9nfipse a.9n/ .e:etele 9n /anea e/e6 apoi6 .9n.%5-i sea'a /4
fe'eia ea 'oat46 o l4s4 9n p44sie6 ponin. s4 e?a'ine3e
/on7in%t%l 9n/4peiiA n% se 'ai atinse .e /a.a2%l >a.&5ei
Ali/e -i al l%i Si =ohn#
+n pi'%l 9n.6 aten7ia 9i f% atas4 .e p%-/a /e at9na pe
peeteA la 847%l 4sta /%ios /ae t%na a.%/9n. 'oate6 92nea
.e l%ni .e 3ile6 .a a/%'6 /9n. se afla la o pal'4 .e el6 n% se
9n/%'eta s45l 9nha7e# Se apopie p%.ent .e o8ie/t6 :ata s5o ia
la f%:4 .a/4 a fi 9n/ep%t s4 2o8eas/4 /% :las%l l%i t%n4to -i
a.9n/6 a-a /%' 9l 'ai a%3ise 2o8in. /9n. a.esase %lti'ele
/%2inte %no se'eni ai l%i Le/hak6 /ae .in ne-tiin74 sa% .in
pipeal46 se n4p%stise4 as%pa 'ia/%loasei 'ai'%7e al8e
/ae '9n%ia 847%l#
+n st4f%n.%ile 9n7ele:eii a/est%i ani'al 'i;ise /e2a
42
/ae5i sp%nea /4 847%l t%n4to e pi'e;.ios 9n '9na /%i2a /ae
-tie s45l 'ane2e3eA tot%-i te/%4 'in%te 9nte:i p9n4 se
hot49 s45l atin:4#
Se pli'84 .e /olo5/olo pin fa7a 847%l%i6 /% /ap%l 'ee%
9ntos6 astfel 9n/9t n% sl48i o se/%n.4 .in o/hi o8ie/t%l
n43%in7elo sale#
Sl%;in.%5se .e 8a7ele5i l%n:i /%' se sl%;e-te o'%l .e
/9;e -i a%n/9n.%5-i6 la fie/ae opintie6 t%p%l 'asi2 9n/oa/e
-i5n/olo6 'aele e:e al 'ai'%7elo se 9n29ti 9n s%s -i5n ;os6
s/o79n. '99ieli 4:%-ite6 p%n/tate .in /9n. 9n /9n. .e a/el
7ip4t p4t%n34to6 /ae5i /el 'ai /%'plit 3:o'ot al ;%n:lei#
+n /ele .in %'4 se opi .inaintea p%-tii# +n/eti-o6 9ntinse
o '9n4 %ia-4 p9n4 /9n. apoape /4 atinse 7ea2a s/9nteietoae6
pent% /a pe .at4 s45-i eta:4 '9na -i s45-i eia a/el .%5te5
2ino pe/ipitat# S5a fi 3is /4 pin toat4 a/east4 .e'onsta7ie
.e ne9nfi/ae6 /a -i pin 7ipetele5i s4l8ati/e6 /olos%l 9-i a.%na
/%a;%l -i se a797a sin:% p9n4 a2ea s4 atin:4 /%te3an7a .e a
p%ne '9na pe a'4#
Se opi .in no% -i .e ast4 .at4 i38%ti s45-i lipeas/4 '9na
-o24itoae .e o7el%l e/e6 pent% /a 9n a/eea-i /lip4 s4 -i5o
eta:4 ia -i s45-i eia foiala plin4 .e neast9'p4# Cee'onia
f% epetat4 .e nen%'4ate oi6 .a .e fie/ae .at4 /% o
9n/e.ee spoit46 p9n4 /9n.6 9n /ele .in %'46 p%-/a f% s'%ls4
.in /%i -i iat5o 9n '9na ani'al%l%i#
Constat9n. /4 n%5i fa/e ni/i %n 4%6 Le/hak 9n/ep% s5o
/e/ete3e 'in%7ios# O pip4i .e la %n /ap4t la /el4lalt6 pi2i 9n
a.9n/%ile ne:e ale 7e2ii6 9-i pli'84 .e:etele pe p47ile5i
lateale6 pe pat6 pe 9n/4/4to -i 9n sf9-it6 pe t4:a/i#
Tot ti'p%l /9t a% .%at a/este opea7ii6 'ai'%7ele /ae
intase4 9n /a8an4 st4tea% /io/hine l9n:4 %-46 %'4in.
43
'i-/4ile -ef%l%i6 9n 2e'e /e .ih4niile 4'ase afa4 se
9n:4'4.ea% -i5-i l%n:ea% :9t%l /a s4 2a.4 -i ele /e se pete/e
9n4%nt%# Deo.at46 .e:etele l%i Le/hak se 9n/le-ta4 pe
t4:a/i# U'4 o .et%n4t%4 as%3itoae6 ia 'ai'%7ele .e la
%-4 -i .e .in/olo .e %-4 se 9n24l'4-i4 -i se p424li4 %na
peste alta6 9n :a8a s4l8ati/4 .e a f%:i#
Le/hak ea la fel .e 9nsp4i'9ntat6 at9t .e 9nsp4i'9ntat6
9n/9t n%5i .4.% pin /ap s4 a329le pi/ina a/el%i 3:o'ot
9n:o3ito6 /i se n4p%sti la %-46 7in9n. st9ns p%-/a 9n '9n4#
C9n. te/% pin .es/hi34t%46 7ea2a p%-tii se a:474 .e
'a:inea %-ii /e se 9n/hi.ea .in4%nt% 9n afa4 -i o tase /%
at9ta fo746 9n/9t %-a se t9nti 3.a24n 9n %'a 'ai'%7elo /ae
o l%ase4 la pi/io#
>a 'i/4 .ep4tae .e /a8an46 /9n. Le/hak se opi o /lip4
-i .es/opei /4 'ai st9n:ea p%-/a 9n '9n46 o 329li /9t# Colo6
/%' a fi a329lit %n fie o-% -i ni/io.at4 n% 'ai 9n/e/4 s5o
e:4seas/4 @ .et%n4t%a 9nse'nase o 9n/e/ae pea p%teni/4
pent% ne2ii l%i .e ani'alA .a se /on2insese /4 tei8il%l 847
ea a8sol%t ne24t4'4to at9t ti'p /9t 9l l4sai 9n pa/e#
Te8%i s4 se s/%:4 %n /eas p9n4 /e 'ai'%7ele se
9n/%'eta4 s4 se apopie ia .e /a8an4 spe a5-i /ontin%a
in2esti:a7iile6 .a /9n.6 9n sf9-it6 se 9ntoase46 :4si46 spe
'aele lo ne/a3 %-a 9n/his4 -i 9n7epenit4 at9t .e sta-ni/6 9n/9t
n% f% /hip s5o fo7e3e#
>a/4t%l in:enios /onst%it .e Cla&ton se 9n/%iase /9n.
Le/hak se a:47ase .e %-4A ni/i feestele 8ine 348elite n%
ofei4 'ai'%7elo o /ale .e a//es# D%p4 /e se 9n29ti4 %n
ti'p 9'pe;%%l /a8anei6 se 9ntoase4 9n.44t 9n a.9n/%ile
p4.%ii -i pe plato%ile st9n/oase .e %n.e 2enise4#
Lala n% /o8o9se pe .at4 /% p%n/%l ei a.optat6 .a
44
Le/hak 9i sti:4 s4 2in4 -i /%' 9n :las%l l%i n% 4s%na ni/i
%'4 .e f%ie6 se l4s4 spinten4 9n ;os6 .in a' 9n a' -i se
al4t%4 /elolal7i 9n 'a-%l spe /as4#
$ai'%7ele /ae 9n/e/a4 s4 se %ite la /%ios%l p%i al
Lalei f%4 espinse .e ea /% /ol7i .e3:oli7i a'enin74to -i /%
'99ieli ;oase6 9nso7ite .e a2etis'ente#
C9n. o 9n/e.in7a4 /4 n% 2oia% s45i fa/4 /opil%l%i ni/i %n
4%6 le 9n:4.%i s4 se apopie6 .a n%5i l4s4 /% ni/i %n /hip s45i
atin:4 /o'oaa# 14ea s45-i .ea sea'a /4 p%n/%l ea pl4p9n.
-i .eli/at -i se te'ea /a '9inile :osolane ale nea'%ilo ei s4
n%5i 2at4'e 'i/%7%l#
$ai a2% o ini7iati246 .in /ae pi/in4 .%'%l f% foate
ane2oios pent% Lala# A'intin.%5-i .e 'oatea p%i%l%i ei6 9-i
s%s7in% tot ti'p%l no%l /opil /% 8a7%l6 p9n4 la .ispeae#
Ceilal7i 'i/%7i ea% p%ta7i .e 'a'ele lo 9n /i/4A 8a7ele lo
fia2e se a:47a% .e :%'a3%ile p4oase6 ia pi/io%-ele se
spi;inea% .e s%8s%oile 'a'ei#
Da /% Lala l%/%ile se pete/ea% alt'inteiA ea 7inea
t%p%-o%l :in:a- al 'i/%l%i >o. Ge&stoke st9ns la piept6 9n
ti'p /e '9n%7ele .eli/ate se a:47a% .e s'o/%ile l%n:i .e p4
ne:% /ae a/opeea% a/east4 po7i%ne .in t%p%l Lalei#
<43%se %n p%i /439n.%5i .in /9/4 -i :4sin.%5-i o 'oate
/%'plit4A /% a/est al .oilea p%i n5a2ea s4 'ai i-te ase'enea
l%/%#
45
5.MAIMUA ALB
Lala 9-i 9n:i;ea /% .%io-ie p%i%l .e pipas6 'i9n.%5se 9n
sinea ei .e /e a/esta n% se .e32olta 9n fo74 -i 9n a:ilitate
.eopoti24 /% p%ii alto 'a'e# Te/%se apoape %n an .e /9n.
intase 9n posesia ei -i p%i%l a8ia .e 9n/ep%se a %'8la sin:%6
/9t .espe /474at6 2ai .e 'ine /e nep%tin/ios eaG
Lala st4tea %neoi .e 2o84 /% fe'elele 'ai 84t9ne
.espe t9n4a ei o.asl46 .a ni/i %na .inte ele n% 9n7ele:ea
/%' poate %n p%i s4 fie at9t .e 9n/et -i .e 9napoiat 9n a 9n247a
s4 ai84 :i;4 .e sine #C%' a-aD Da ni/i hana n% -i5o p%tea
po/%a sin:% -i .oa te/%se4 'ai 8ine .e .o%4spe3e/e
l%ni .e /9n. 9l :4sise Lala#
De5a fi -ti%t 'ai'%7ele /4 p%n/%l6 9nainte .e a fi intat
9n posesia Lalei6 9'plinise teispe3e/e l%ni6 l5a fi so/otit %n
/a3 lipsit .e oi/e spean746 /4/i 'i/ile :oile .in ti8%l lo
ea% la .o%45tei l%ni tot at9t .e a2ansate /9t -i p%i%l 4sta .e
.o%43e/i -i /in/i .e l%ni#
T%8lat6 so7%l Lalei6 ea ne.%'eit -i s%p4at -i .a/4
fe'ela n5a fi fost 'ee% /% o/hii 9n pat%6 el .e '%lt i5a fi
f4/%t .e pete/anie /opil%l%i#
F N5o s4 a;%n:4 ni/io.at4 o :oil4 @ o l4'%i el# <a
te8%i s45l po7i -i s45l o/ote-ti toat4 2ia7a# Ce folos o s4
a.%/4 ti8%l%iD Ni/i %n%lA 2a fi n%'ai o po2a4# >as45l s45-i
.oa'4 lini-tit so'n%l .e 2e/i pinte ie8%ile 9nalte6 /a t% s4
po7i .a na-tee alto :oile p%teni/e6 /ae s4 ne fie %n spi;in
la 84t9ne7e#
F Ni/io.at46 Nas5Spat @ 4sp%nse Lala# Da/4 2a te8%i
46
s45l pot toat4 2ia7a6 9l 2oi p%ta#
At%n/i T%8lat se .%se la Le/hak6 /e9n.%5i s4 fa/4 %3 .e
a%toitatea sa pe l9n:4 Lala -i s45i po%n/eas/4 s4 en%n7e la
'i/%l Ta3an6 /4/i 4sta ea n%'ele pe /ae5l p%sese4
:in:a-%l%i >o. Ge&stoke6 Ta3an 9nse'n9n. 9n li'8a lo
Hpiele5al84I#
Da /9n. Le/hak 9i 2o8i6 Lala 9l a'enin74 /46 .a/4 n5o
las4 9n pa/e s45-i /eas/4 /opila-%l6 2a p44si ti8%l# Bi /%'
a/esta /onstit%ia %n%l .in .ept%ile inaliena8ile ale 2iet47ilo
.in ;%n:l4 /9n. s9nt ne'%l7%'ite .e ti8%l lo6 o l4sa4 .e
/ap%l ei6 .eoae/e Lala ea o fe'el4 t9n446 /% pi/ioae 32elte
-i n5a fi 2%t s5o pia.4#
1e '4s%4 /e Ta3an /e-tea6 se .e32olta /% pa-i 'ai
api3i6 astfel 9n/9t la 3e/e ani se /474a .e 'in%ne 9n /opa/i6
ia ;os6 pe p4'9nt6 se pi/epea s4 fa/4 o s%'e.enie .e l%/%i
n4st%-ni/e /e .ep4-ea% posi8ilit47ile f47ioilo -i s%ioaelo
l%i#
Se .eose8ea 9n '%lte pi2in7e .e ei -i a.eseoi le st9nea
'iaea pin iste7i'ea l%i6 '%lt s%peioa4 lo6 .a 9n fo74 -i
/a '4i'e ea 'ai pe;osA /4/i la 3e/e ani antopoi.ele ea%
pe .eplin .e32oltate6 %nele .inte ele i.i/9n.%5se la peste .oi
'eti 9n4l7i'e6 9n ti'p /e 'i/%l Ta3an ea .oa %n 84ie7a-#
Da /e 84ie7a-G
+n/4 .in fa:e.4 /opil4ie 9-i folosise '9inile /a s4 se
le:ene -i s4 sa4 .e pe o /a/4 pe alta6 .%p4 /%' 9l 9n247ase
%ia-a l%i 'a'4 -i /9n. se f4/% 'ai 'ae pete/% 3ilni/ oe
9nte:i :onin. pin /opa/i /% fa7ii -i s%oile l%i#
1%tea s4 sa4 la -apte 'eti 9n ae6 pe 9n4l7i'ile a'e7itoae
ale a8oilo .in ;%n:l4 -i s4 pin.46 /% o pe/i3ie /e n% .a
ni/io.at4 :e- -i f44 2eo st4.anie apaent46 o a'%4 /e se
47
384tea ne8%ne-te 9n 84taia %a:an%l%i apopiat#
1%tea /o8o9 -apte 'eti .int5o .at46 .in /a/4 9n /a/46
9nt5o al%ne/ae api.4 spe p4'9nt6 sa% se p%tea /474a 9n
29f%l /el%i 'ai se'e7 .inte :i:an7ii topi/ali6 /% %-%in7a -i
epe3i/i%nea %nei 2e2ei7e#
De-i 9n 29st4 .oa .e 3e/e ani6 a2ea p%teea %n%i 848at
'i;lo/i% .e tei3e/i -i ea '%lt 'ai s%pl% 9n 'i-/4i .e/9t
poate a;%n:e 2eo.at4 /el 'ai antenat .inte atle7i# Bi 3i .e 3i
p%teea l%i /e-tea#
<ia7a l%i Ta3an pinte /9n/enele :oile a fost fei/itaA
pent% /4 9n 'e'oia sa n% p%ta a'intiea %n%i alt soi .e
2ia74 -i ni/i n% -tia /4 9n %ni2es 'ai e?ist4 -i alt/e2a .e/9t
a/est peti/ .e p4.%e -i s4l84ti/i%nile .in ;%n:l4 /ae5i ea%
fa'iliae#
+'plinise apoape 3e/e ani /9n. 9n/ep% s45-i .ea sea'a /4
e?ist4 o 'ae .eose8ie 9nte el -i fa7ii s4i# Bi t%p%l l%i 'i/6
%'enit .e soae .e2eni 8%s/ o pi/in4 .e 'ae %-ine /9n.
o8se24 /4 el n5a2ea ni/i %n fi .e p46 .e pa/5a fi fost -ape
sa% alt soi .e eptil4# +n/e/4 s4 9nl4t%e a/est nea;%ns
'9n;in.%5se .in /ap p9n45n pi/ioae /% nooiA .a nooi%l se
38i/ea -i /4.ea# Bi5apoi ea at9t .e nepl4/%t6 9n/9t hot49 pe
.at4 /4 pefe4 %-inea .e/9t sen3a7ia nes%feit4#
+n 7in%t%l 9nalt pe /ae ti8%l l%i 9l 2i3ita a.eseoi6 se afla
%n l4/%-o -i 9n apele l%i li'pe3i -i ne/lintite 9-i 243% Ta3an
pent% pi'a oa4 fa7a#
Ea o 3i 34p%-itoae .in anoti'p%l se/etos6 si Ta3an se
.%se /% %n%l .in 2eii s4i la 'al6 /a s4 8ea ap4# C9n. se
aple/a46 a'8ele fe7e se o:lin.i4 9n la/%l a.o'it0 t4s4t%ile
s4l8ati/e -i fiooase ale 'ai'%7ei6 al4t%i .e /ele ale 'l4.i7ei
apa7in9n. %nei 2e/hi fa'ilii en:le3e-ti#
48
Ta3an f% 9n:o3it# Ea .est%l .e 4% s4 fii spin6 .a s4 'ai
ai -i o ase'enea '%t4G Se 'i4 /%' .e p%tea% /elelalte
:oile s4 se %ite '4/a la fata l%i#
G%a a/eea 'i/%74 -i s%87ie -i .in7ii '4%n7i -i al8iG C%'
p%tea% s4 aate oae al4t%i .e 8ot%ile /4noase -i .e /ol7ii
p%teni/i ai fa7ilo l%i 'ai noo/o-iG Bi n4s%/%l 'i/ -i fin ea
at9t .e s%87ie6 9n/9t p4ea lihnit .e foa'e# Se 9no-i /a paa
fo/%l%i /9n. 9l /o'pa4 /% n4ile la:i -i fe'4t4toae ale
a'i/%l%i s4%# Ce nas :eneos -i p%teni/ a2eaG C%' i se l47ea
pe ;%'4tate .in fa74G ICe 8ine te8%ie s4 fie /9n. e-ti
f%'osGI :9n.i Ta3an#
Da /9n. 9-i 'ai 243% -i o/hiiG @ Ah6 asta a fost lo2it%a
.e :a7ie @ o pat4 /afenie6 %n /e/ /en%-i% 9n ;%%l ei -i apoi
ea al8 /%atG +n:o3itoG Ni/i '4/a -epii n% a2ea% o/hi at9t
.e hi.o-i#
Ea at9t .e a8so8it .e a/este a%toape/iei6 9n/9t n% a%3i
/%' 9n spatele l%i ia8a 9nalt4 se .espate -i /%' o .ihanie
'ae se f%i-ea34 ho7e-te pin ;%n:l4A ni/i pieten%l l%i6
:oila6 n% a%3i6 pent% /4 to/'ai at%n/i 8ea ap4 -i lip4it%l
8%3elo -i :9l:9it%l .e satisfa/7ie a/opei4 3:o'ot%l
apopieii nepoftit%l%i#
>a 'ai p%7in .e tei3e/i .e pa-i 9n spatele /elo .oi se
:he'%ia Sa8o6 %ia-a leoai/46 29nt%9n.%5-i /oa.a# C%
pe/a%7ie6 9ntin.ea o la84 'ae6 24t%it46 pe /ae o l4s4 apoi
f44 3:o'ot pe p4'9nt 9nainte .e a o fi i.i/at pe a .o%a# +n
a/est fel a2ansa0 o pisi/4 %ia-46 apoape t99n.%5-i p9nte/ele
pe ;os -i pe:4tin.%5se s4 se epea.4 as%pa p43ii
A/%' se afla la tei 'eti .ep4tae .e /ei .oi ne-ti%toi
to2a4-i .e ;oa/4 @ 9-i tase /% :i;4 la8ele .in.44t s%8
:e%tatea /op%l%i6 '%-/hii 'ai 9n/o.9n.%5i5se s%8 pielea5i
49
f%'oas4# Se :he'%ise at9t .e tae6 9n/9t p4ea t%tit46 /%
e?/ep7ia spin4ii l%/ioase6 a/%ite6 :ata pe:4tit4 .e salt#
Coa.a n% i se 'ai 29nt%a @ st4tea .eapt4 -i ne'i-/at4#
O /lip4 4'ase astfel6 /a pef4/%t4 9n stan4 .e piat46 apoi6
slo8o3in. %n 4:et 9nfio4to6 s4i#
Sa8o6 leoai/a ea %n 29n4to 9n/e/at# C%i2a 'ai p%7in
e?pei'entat6 ala'a s4l8ati/4 a 4:et%l%i ei /9n. s4ea i s5a
fi p4%t o neo3ie6 /4/i n5a fi p%t%t s4 /a.4 oae /% 'ai 'ae
si:%an74 as%pa 2i/ti'elo .a/4 a fi e?e/%tat %n salt '%t6
ne9nso7it .e sti:4t%l a/ela p4t%n34toD Da Sa8o /%no-tea
foate 8ine i%7eala 2iet47ilo ;%n:lei -i fine7ea apoape
in/e.i8il4 a a%3%l%i lo# 1ent% a/estea6 f9-9it%l %-o al %n%i
fi .e ia84 /e se fe/a .e %n alt fi ea %n a2etis'ent la fel
.e efi/ient /a -i 4/net%l ei /el 'ai p%teni/6 oi Sa8o -tia /4
n5a fi p%t%t fa/e salt%l '4e7 f44 %n /9t .e 'i/ 3:o'ot#
Ulet%l ei s4l8ati/ n% ea %n a2etis'ent# Ea 'enit s4
9n:he7e 8ietele 2i/ti'e6 paali39n.%5le .e :oa34 .oa o
fa/7i%ne .e se/%n.46 at9t /9t te8%ia pent% /a :heaele5i
p%teni/e s4 se 9'pl9nte 9n /anea lo fa:e.4 -i s4 le
i'o8ili3e3e f44 ni/i o spean74 .e s/4pae#
+n /eea /e o pi2ea pe 'ai'%746 Sa8o /hi83%ise /oe/t#
$i/a :oil46 te'%9n. .e spai'46 se /in/hise .oa o /lip46
.a a/east4 /lip4 f%sese .est%l .e l%n:4 /a s45i fie fatal4# N%
la fel 9ns4 s5a% pete/%t l%/%ile /% Ta3an6 /opil%l5o'# <ia7a
l%i pinte pi'e;.iile ;%n:lei 9l 9n247ase s4 9nt9'pine
nepe243%t%l /% 9n/e.ee 9n sine6 ia inteli:en7a l%i
s%peioa4 .ete'ina o api.itate a ea/7iilo 'intale /ae
9nte/ea /% '%lt posi8ilit47ile 'ai'%7elo#
A-a 9n/9t 4:et%l leoai/ei Sa8o :al2ani3a4 /eie%l -i
'%-/hii l%i Ta3an la i'e.iat4 a/7i%ne#
50
+n fa7a l%i se a-tenea% apele a.9n/i ale la/%l%i6 9n spatele
l%i 9l a-tepta o 'oate si:%40 o 'oate /%'plit4 9nte
:heaele /e sf9-ie -i /ol7i /e sf9te/4# Ta3an n% p%tea s%fei
apa .e/9t at%n/i /9n. 9nse'na %n 'i;lo/ .e a5-i potoli setea#
N5o p%tea s%fei pent% /4 o aso/ia /% 4/eala -i nepl4/eea
ploilo toen7iale6 .e /ae se te'ea .in pi/ina t%netelo6 a
f%l:eelo -i a 29nt%l%i /ae le 9nso7ea#
S4l8ati/a l%i 'a'4 9l 9n247ase s4 se feeas/4 .e apele
a.9n/i ale la/%l%i -i .e altfel6 n5o 243%se /hia el pe 'i/a
Neeta6 .oa /% /9te2a s4pt4'9ni 9n %'46 piein. s%8 o:lin.a
lini-tit4 .e la s%pafa74 pent% a n% se 'ai 9ntoa/e ni/io.at4
la ti8D
Da6 .inte /ele .o%4 ele6 'intea l%i a:e4 9l alese pe /el
'ai p%7in 4%A pin %'ae6 .e 9n.at4 /e pi'a not4 a
4:et%l%i /%'plitei Sa8o .est4'ase lini-tea ;%n:lei -i
9nainte /a fiaa s4 fi f4/%t ;%'4tate .in salt6 Ta3an si'7i
apele e/i 9n/hi39n.%5i5se .eas%pa /e-tet%l%i#
N% -tia s4 9noate -i apa ea foate a.9n/46 .a n%5-i pie.%
ni/i %n .a' .in st4p9niea .e sine -i .in in2enti2itatea6 /ae
al/4t%ia% 9nse'nele %nei f4pt%i s%peioae# +n/ep% s4 .ea
epe.e .in '9ini -i .in pi/ioae6 9n 9n/e/aea .e a ie-i la
s%pafa74 -i po8a8il /4 'ai '%lt .in 9nt9'plae .e/9t 2oit
f4/% 'i-/4ile folosite .e /9ini /9n. 9noat46 astfel /4 9n /9te2a
se/%n.e nas%l 9i ie-i .eas%pa apei -i Ta3an .es/opei /4
p%tea pl%ti f4/9n. a/elea-i 'i-/4i6 8a p%tea /hia 9nainta pin
ap4# "% foate s%pins -i 9n/9ntat .e a/east4 no%4 ispa246 la
/ae f%sese 9'pins at9t .e nea-teptat6 .a n% a2% ti'p s4 se
:9n.eas/4 pea '%lt la ea#
+nota a/%' paalel /% 'al%l -i 243% 8estia /ea s9n:eoas46
/ae l5a fi 9n-f4/at6 aple/at4 9n/4 .eas%pa t%p%l%i
51
ne9ns%fle7it al to2a4-%l%i s4% .e ;oa/4# >eoai/a 9l %'4ea pe
Ta3an /% pi2ii 9n/o.ate6 a-tept9n.%5l .e 8%n4 sea'4 s4
e2in4 la 'al6 .a 84iat%l%i ni/i pin /ap n%5i te/ea %na /a
asta# Di'poti246 9-i 9n4l74 :las%l 9n sti:4t%l .e .ispeae al
ti8%l%i s4%6 a.4%:in. -i a2etis'ent%l 'enit s45i pe2in4 pe
e2ent%alii sal2atoi /4 is/4 s4 /a.4 9n :heaele Sa8oei#
Apoape i'e.iat se a%3i .in .ep4tae %n 4sp%ns -i .%p4
s/%t ti'p6 pat%3e/i sa% /in/i3e/i .e :oile se 9n.epta46
le:4n9n.%5se api. -i 'aiest%os6 spe s/ena ta:e.iei# +n
f%ntea lo 2enea Lala6 pent% /4 e/%nos/%se :las%l fi%l%i ei
/el 'ai i%8it -i al4t%i .e ea ea 'a'a 'i/%7ei :oile /e 34/ea
'oat4 s%8 Sa8o /ea /%nt4#
De-i 'ai p%teni/4 -i 'ai 8ine pe:4tit4 .e l%pt4 .e/9t
:oilele6 leoai/a n5a2ea ni/i %n /hef s4 .ea piept /% a.%l7ii
'9nio-i -i /% %n '99it plin .e %46 f4/% %n salt i%te 9n l4st4i-
-i piei .in 243#
Ta3an 9not4 p9n4 la 74' -i se /a744 epe.e pe p4'9nt
%s/at# Sen3a7ia .e pospe7i'e -i .e 8%/%ie pe /ae i5o .4.%se
apa e/e 9l %'pl% .e o e/%nos/4toae s%pi34 -i .e at%n/i
9n/olo n% pie.% ni/i %n pile; .e a fa/e 3ilni/ o 8aie fie 9n
la/6 fie 9n 9%6 fie 9n o/ean /9n. a2ea pile;%l#
$%lt4 2e'e6 Lala n%5-i p%t% /e.e o/hilo6 /4/i6 .e-i /ei
.in nea'%l ei p%tea% s4 9noate /9n. ea% ne2oi7i s5o fa/46
tot%-i n% le pl4/ea s4 inte 9n ap4 -i ni/io.at4 n% se 29a% .e
8%n4 2oie#
A2ent%a /% leoai/a Sa8o a /onstit%it pent% Ta3an %n
i32o .e pl4/%te a'intiiA ea ne2oie .e ase'enea 9nt9'pl4i
/a s4 spa:4 'onotonia 2ie7ii /oti.iene @ /ae6 alt'intei6 se
/onf%n.a e% pli/ti/oasele ai.%i 9n /4%taea hanei6 /%
'9n/at%l -i .o'it%l# Ti8%l /4%ia 9i apa7inea6 /%teiea pe o
52
s%pafa74 /ae se 9ntin.ea6 9n linii 'ai6 pe 2eo .o%43e/i -i
/in/i .e 'ile .e5a l%n:%l /oastei -i 2eo /in/i3e/i .e 'ile 9n
inteio# St484tea% apoape 'ee% a/este .istan7e -i %neoi
4'9nea% l%ni 9nte:i 9nt5%n sin:% lo/A .a /%' se 'i-/a% /%
'ae 2ite34 pin /opa/i6 ta2esa% tot teitoi%l 9n .e/%s .e
n%'ai /9te2a 3ile#
D%ata 4'9neii .epin.ea 9n 'ae '4s%4 .e e3e2ele .e
han46 .e /on.i7iile /li'atei/e -i .e s%peioitatea n%'ei/4
a ani'alelo .in spe/ii 'ai pi'e;.ioase6 .e-i6 .e '%lte oi6
Le/hak 9i p%ta 9n 'a-%i l%n:i n%'ai pent% /4 se s4t%ase
s4 stea 9n a/ela-i lo/# Noaptea se /%l/a% pe %n.e 9i pin.ea
9nt%nei/%l6 9ntin39n.%5se pe ;os -i %neoi a/opein.%5-i
/apetele @ 'ai a t%p%ile @ /% f%n3e 'ai .e pal'ie# Da/4
nop7ile ea% 4/ooase6 se /%l/a% /9te .oi sa% tei# C%i84i7i
%n%l 9n 8a7ele /el%ilalt6 /a s45-i 7in4 .e /al.6 a-a se f4/% 9n
to7i a/e-ti ani /4 Ta3an .o'i noaptea 9n 8a7ele Lalei#
C4 ;i2ina %ia-46 s4l8ati/4 i%8ea a/est /opil .e alt4 as46 e
'ai pes%s .e oi/e 9n.oial4A ia el6 la 9n.%5i .4%ia na'ilei
a/eleia p4oase toat4 afe/7i%nea /ae a fi te8%it s4 apa7in4
tineei -i f%'oasei l%i 'a'e6 .a/4 a/easta a fi t4it#
C9n. ea neas/%lt4to6 e .ept /45l 'ai altoia6 .a
ni/io.at4 Lala n% se a4ta /%.4 /% el -i 'ai ales 9l .e3'ie.a
.e/9t 9l pe.epsea#
T%8lat6 so7%l ei6 9l %9se .intot.ea%na pe Ta3an -i 9n
/9te2a 9n.%i f%sese pe p%n/t%l .e a p%ne /ap4t tineei l%i
2ie7i# >a 9n.%l s4%6 Ta3an n% pie.ea ni/i %n pile; .e a a4ta
/4 4sp%n.e 9nt% tot%l la senti'entele /e i le n%tea tat4l s4%
a.opti2 -i oi .e /9te oi p%tea s45l s9/9ie6 sa% s4 se st9'8e la
el6 sa% s45i 329le 2o8e .e o/a46 9n ti'p /e se afla la a.4post
si:% 9n 8a7ele 'ai/45sii sa% pe a'%ile s%87ii ale /opa/ilo
53
/elo 'ai 9nal7i6 n% se sfia s5o fa/4# Inteli:en7a -i a:ei'ea l%i
s%peioae 9l f4/ea% s4 n4s/o/eas/4 o 'ie .e -otii .4/e-ti6
/ae spoea% :e%t47ile 2ie7ii l%i T%8lat#
+n /opil4ia l%i6 Ta3an 9n247ase s4 9'pleteas/4 f%nii6
4s%/in. -i 9n/ol4/in. fie l%n:i .e ia84 -i /% a;%to%l lo
9n/e/a 9nt%na s45l pin.4 pe T%8lat sa% s45l sp9n3%e .e 2eo
/a/4 'ai ;oas4#
Tot ;%/9n.%5se -i e?es9n. /% a/este f%nii6 se 9n2a74 s4
le:e no.%i p%teni/e -i s4 fa/4 la7%i /ae se p%tea% st9n:eA
toate a/estea /onstit%ia% o8ie/te .e a'%3a'ent pent% el -i
pent% :oilele 'ai tinee6 9n/e/a% -i ele s4 i'ite /e f4/ea
Ta3an6 .a /opil%l5o' .e7inea ini7iati2ele -i .e2eni %n
e?pet#
+nt5o 3i6 9n ti'p /e se ;%/a6 Ta3an 9-i a%n/4 f%nia .%p4
%n%l .inte pietenii l%i /ae o l%ase la f%:4A /ontin%a s4 7in4
9ns4 %n /ap4t al f9n:hiei 9n '9n4# Din 9nt9'plae6 la7%l /43%
.ept pe :%'a3%l 'ai'%7ei /ae f%:ea6 f4/9n.5o s4 se
opeas/4 8%s/ -i 9n /hip /% tot%l s%pin34to# HAh6 iat4 %n
;o/ no%6 %n ;o/ tae f%'osGI :9n.i Ta3an -i i'e.iat 9n/e/4
s4 epete ispa2a# Bi astfel6 /% t%.4 -i e?e/i7i% ne9nte%pt6
9n2474 ata lasso5%l%i#
A/%'6 9nt5a.e246 2ia7a l%i T%8lat .e2eni %n /o-'a t4it
/% o/hii .es/hi-i# +n so'n6 9n ti'p%l 'a-%l%i6 3i%a sa%
noaptea6 ni/io.at4 n% -tia /9n. a2ea s45i l%ne/e la7%l 9n ;%%l
:%'a3%l%i6 s%fo/9n.%5l -i f4/9n.%5l apoape s45-i .ea .%h%l#
Lala pe.epsea6 T%8lat ;%a s4 se 438%ne /%nt6 ia
84t9n%l Le/hak l%a not46 a2eti3a -i a'enin7a6 .a f44 ni/i
%n e3%ltat# Ta3an 9i sfi.a pe to7i -i la7%l s%87ie -i p%teni/
/ontin%a s4 se 9nf4-oae 9n ;%%l :9t%l%i l%i T%8lat /9n. a/esta
se a-tepta 'ai p%7in# Celelalte :oile se .ista% 29tos pe
54
so/oteala 8os%'fl4ii l%i T%8lat# 1ent% /4 Nas5Spat ea %n
84t9n 'ofl%36 antipati/ t%t%o# +n 'i/a 'inte a:e4 a l%i
Ta3an 9n/ol7ea% '%lte :9n.%i6 .a 9n.44t%l t%t%o a/estoa
l%/a 'ia/%loasa p%tee a a7i%nii#
Da/4 p%tea s45-i pin.4 se'enii5:oile /% a/est 8a7 l%n:
f4/%t .in ie8%i6 .e /e n5a fi p%t%t5o pin.e -i pe leoai/a
Sa8oD
Ea s4'9n7a %n%i :9n. /ae .ospea 9n /on-tiin7a -i 9n
s%8/on-tient%l l%i6 p9n4 /9n. a2ea s4 se 'ateiali3e3e 9nt5o
'in%nat4 9nf4pt%ie#
Da asta a2ea s4 se 9nt9'ple 'ai t93i%#
55
6.LUPTE N JUNGL
Hoin4elile ti8%l%i 9i p%ta% a.esea 9n 2e/in4tatea /a8anei
9n/hise -i t4/%te .e l9n:4 :olf%l 9'pe;'%it pe tei lat%i .e
%s/at# 1ent% Ta3an6 /a8ana ea o s%s4 infinit4 .e 'iste -i
.e pl4/ee# Se 3:9ia la feestele a/opeite .e pe.ele sa%6
/4749n.%5se pe a/opei-6 pi2ea 9n a.9n/%ile s'olite ale
/o-%l%i6 9n/e/9n. 3a.ani/ s4 .esl%-eas/4 'in%nile aflate
.in/olo .e pee7ii 'asi2i#
+n/hip%iea l%i .e /opil f4%ea ni-te fiin7e 'ia/%loase
/ae s5a fi :4sit a/olo 9n4%nt% -i i'posi8ilitatea .e a afla o
oale spe a p4t%n.e p9n4 la ele 9i spoea 9n'iit .oin7a .e a
inta# +-i pie.ea /eas%i 9nte:i %/9n.%5se pe a/opei- sa%
/o/o79n.%5se pe feeste pent% a .es/opei %n 'i;lo/ .e
a//es6 .a n% .4.ea ni/i o aten7ie %-ii6 .eoae/e a/easta p4ea
la fel .e 'asi24 /a -i pee7ii#
A8ia la 2i3ita pe /ae o f4/% 9n 9'pe;%i'ile /a8anei
.%p4 a2ent%a /% 84t9na Sa8o6 o8se24 Ta3an6 pe '4s%4 /e
se apopia .e lo/%in746 /46 pi2it4 .in .ep4tae6 %-a p4ea o
pies4 in.epen.ent4 .e peetele 9n /ae ea 9n/a.at4 -i pent%
pi'a oa4 i se n434i /4 a/esta a p%tea fi 'i;lo/%l .e
p4t%n.ee pe /ae .e at9ta 2e'e n%5l p%t%se afla#
Ea sin:%6 a-a /%' se 9nt9'pla .e '%lte oi /9n. 2i3ita
/a8ana6 pent% /4 :oilele n5o pea 9n.4:ea%0 po2estea
847%l%i t%n4to6 fiin. 2e-ni/ epo2estit4 9n %lti'ii 3e/e ani6 n%
pie.%se ni'i/ .in intensitate -i 9n24l%ise /%i8%l p%sti% al
'ai'%7ei al8e 9nt5o at'osfe4 .e 'iste -i :oa34 pent%
56
nea'%l si'ianes/#
Istoia le:4t%ii .inte el -i /a8an4 n%5i f%sese ni/io.at4
elatat4 l%i Ta3an# >i'8a;%l 'ai'%7elo ea at9t .e s4a/6
9n/9t n% p%tea% 2o8i .e/9t pea p%7in .espe /eea /e 243%se4
9n /a8an46 nea29n. .en%'ii /ae s4 .es/ie e?a/t ni/i fiin7ele
8i3ae6 ni/i o8ie/tele lo -i astfel '%lt4 2e'e 9nainte /a
Ta3an s4 fi a;%ns la 29sta 9n7ele:eii6 ti8%l %itase /%
.es429-ie .e a/est in/i.ent#
Lala 9i e?pli/ase6 9nt5%n fel foate 2a: -i /onf%36 /4 tat4l
l%i f%sese o stanie 'ai'%74 al846 .a Ta3an n%5-i 9n/hip%ia
/4 'ai'%7a Lala n5a fi fost 'a'a l%i 8%n4#
A-a.a6 9n 3i%a .e /ae 2o8i'6 Ta3an se .%se .e5a
.ept%l la %-4 -i pete/% oe 9nte:i /e/et9n.5o -i ne/4;in.%5
se /% 8ala'alele6 /% /lan7a -i /% la/4t%l6 9n /ele .in %'4
ni'ei pe /o'8ina7ia poti2it4 -i %-a se .es/hise s/979in. 9n
fa7a o/hilo l%i 9n'4'%i7i# C9te2a 'in%te n% /%te34 s4 se
a2ent%e3e 9n4%nt%6 .a p9n4 la %'46 /9n. o/hii i se
.epinse4 /% l%'ina 2oalat4 a inteio%l%i6 p4-i 9n /a8an46
9n/et -i pe/a%t#
+n 'i;lo/%l .%-%'elei 34/ea %n s/helet .e pe oasele
/4%ia se topise oi/e %'4 .e /ane6 .a .e /ae 4'4sese4
9n/4 a:47ate f9-ii p%te3ite -i '%/e:4ite .in /eea /e f%sese
/9n.2a 9'84/4'inte# 1e pat se :4sea %n o8ie/t tot at9t .e
l%:%8%6 9ns4 'ai 'i/6 ia 9nt5%n lea:4n 'i/%7 .in apopiee
ea %n al teilea6 o f49'4 .e s/helet#
Ta3an n% a/o.4 .e/9t o aten7ie te/4toae a/esto
'4t%ii ale %nei 9nsp4i'9nt4toae .a'e /e se /ons%'ase
a/olo6 9nt5o 3i .e'%lt ap%s4# <ia7a l%i s4l8ati/4 .in ;%n:l4 9l
o8i-n%ise .e 9n.el%n:4 2e'e /% pi2eli-tea ani'alelo
'oate sa% '%i8%n.e -i .a/5a fi -ti%t /4 ae 9n fa7a o/hilo
57
4'4-i7ele p4'9nte-ti ale tat4l%i -i 'a'ei sale6 n5a fi fost /%
'%lt 'ai 9n.%io-at#
$o8ilele -i /elelalte o8ie/te .in 9n/4pee 9i e7in4 aten7ia#
E?a'ina 'in%7ios o s%'e.enie .e l%/%i6 %nelte /%ioase -i
a'e6 /47i6 h9tii6 haine6 p%7in%l /ae s%pa2ie7%ise a2a:iilo
ti'p%l%i 9n at'osfea %'e.4 a %n%i 74' .e ;%n:l4# Des/hise
s/in%i -i .%lap%i6 /ae n%5i .es/%'p4ni4 fia2a l%i
e?peien74 -i 9n inteio%l lo .es/opei o8ie/te '%lt 'ai 8ine
p4state# 1inte altele6 :4si %n /%7it .e 29n4toae foate
as/%7it6 /% la'a /4%ia se t4ie pe .at4 la .e:et# Ne9nfi/at6 9-i
/ontin%4 e?peien7ele6 /onstat9n. /46 folosin. a/east4 no%4
;%/4ie6 p%tea /esta -i .espi/a a-/hii .e le'n .in 'as4 -i .in
s/a%ne#
$%lt4 2e'e6 tea8a asta 9l .ista6 .a 9n /ele .in %'4 se
pli/tisi -i5-i %'4 e?plo4ile# +nt5%n .%lap ti/sit /% /47i
.4.% peste %na /% po3e 2i% /oloate0 ea %n a8e/e.a il%stat
pent% /opii###
A pentru Arca
Ce trage c-un arc mititel;
B pentru Biat,
l c!eam...
1o3ele 9i st9ni4 %n ne'4s%at intees# <43% 9n ele o
'%l7i'e .e 'ai'%7e /% fe7e ase'4n4toae /% a l%i -i 4sfoin.
/atea 'ai .epate6 :4si s%8 se'n%l H$I /9te2a 'ai'%7e
'i/i6 .in a/elea pe /ae le 2e.ea 3ilni/ 38%:hin.5o pin
/opa/ii p4.%ii 2i:ine# Da ni/4iei n% :4si po3a 2e%n%ia
.in ti8%l l%iA 9n toat4 /atea n% ea %n%l /ae s4 se'ene /%
Le/hak6 /% T%8lat sa% /% Lala#
>a 9n/ep%t 9n/e/4 s4 .espin.4 po3ele .in filele /47ii6
.a /%9n. 9-i .4.% sea'a /4 n% ea% a.e24ate6 .e-i n%
58
9n7ele:ea /e p%tea% fi -i ni/i n% :4sea 9n 2o/a8%la%l l%i 2e%n
/%29nt /e le5a fi p%t%t .es/ie#
<apoaele6 ten%ile6 2a/ile -i /aii n% a2ea% ni/i o noi'4
pent% el6 .a 9n/4 n%5l ne.%'eea% at9ta /a 'i/ile se'ne
ne:e /ae ap4ea% 9nte sa% .e.es%8t%l po3elo /oloate @ %n
soi .e :9n.4/ei /i%.a7i6 :9n.i el /4 s5a p%tea s4 fie6 pent% /4
'%lte .inte ele a2ea% pi/io%-e6 .e-i n% i38%ti s4 :4seas/4
ni/i %n%l /% o/hi -i /% :%4# Ea pi'%l /onta/t al l%i Ta3an
/% liteele alfa8et%l%i6 la 29sta .e 3e/e ani# De 8%n4 sea'4 n%
243%se 9n 2ia7a l%i %n te?t tip4it -i ni/i n% 2o8ise 2eo.at4
/% o fiin74 /ae s4 fi a2%t ha8a /4 e?ist4 pe l%'e /e2a .e
fel%l li'8a;%l%i s/is -i ni/i po'eneal4 s4 fi 243%t pe /ine2a
/itin.# A-a 9n/9t n%5i .e 'iae 84ie7a-%l n% i38%tea s4
:hi/eas/4 9n7eles%l a/elo /%ioase se'ne#
1e la 'i;lo/%l /47ii o 9nt9lni pe 2e/hea l%i 24;'a-46
Sa8o6 leoai/a -i 'ai .epate6 iat45l 9n/ol4/it pe Histah6
-apele#
Oh6 ea fas/inantG Ni/io.at46 9n to7i /ei 3e/e ani .e 2ia746
n% /%nos/%se Ta3an /e2a /ae s45i pla/4 a-a .e '%ltG Ea at9t
.e a8so8it6 9n/9t n% o8se24 /4 se f%i-a% %'8ele seii .e/9t
/9n. 9l 9n24l%i4 /% tot%l -i se'nele se 9n24l'4-i4#
1%se /atea la lo/ 9n .%lap -i 9n/hise %-a6 pent% /4 n%
2oia /a %n alt%l s45i .es/opee -i s45i .ist%:4 /o'oaa6 ie-i 9n
9nt%nei/%l /ae5l 9'pes%4 /% i%7eal4 -i tase 9n %'45i %-a
'ae a /a8anei6 9nto/'ai /%' f%sese 9nainte .e a fi .es/opeit
taina la/4t%l%iA .a 9nainte .e a ple/a6 o8se24 /%7it%l .e
29n4toae 34/9n. pe po.ea6 a/olo %n.e 9l a%n/ase# +l i.i/4 -i5
l l%4 /% el /a s45l aate /elolal7i##
N% ap%/ase s4 fa/4 ni/i o .%3in4 .e pa-i spe ;%n:l46 /9n.
o fo'4 2ol%'inoas4 se 9n4l74 9n fa7a l%i6 i2in.%5se .int5%n
59
t%fi- s/%n.# >a 9n/ep%t6 Ta3an /e3% /4 ea /ine2a .in ti8%l
s4%6 .a o /lip4 'ai t93i% 9l e/%nos/% pe Bol:ani6 %ia-a
:oil4# Se afla at9t .e apoape6 9n/9t n% ea /hip s4 s/ape /%
f%:a si 'i/%l Ta3an -ti% /4 te8%ie s4 4'9n4 lo/%l%i -i s4
l%pte pent% a5-i sal2a 2ia7aA /4/i 8%tele astea %ia-e ea%
.%-'anii .e 'oate ai ti8%l%i s4% si n% /%no-tea% 9n.%ae
%nii fat4 .e al7ii#
Da/4 Ta3an a fi fost o 'ai'%74 .e32oltat4 .in spe/ia
ti8%l%i s4%6 a fi /onstit%it %n a.2esa 'ai '%lt .e/9t poti2it
pent% o :oil46 .a nefiin. .e/9t %n 84ie7a- en:le36 .e-i
9n3estat /% o 'ae fo74 '%s/%la46 n% a2ea ni/i o -ans4 9n
fa7a ina'i/%l%i# Tot%-i 9n 2inele l%i /%:ea s9n:ele /elo 'ai
2a;ni/i l%pt4toi -i pe .eas%pa6 9-i sp%nea /%29nt%l
antena'ent%l s/%tei l%i 2ie7i pete/%te pinte fiooasele
8estii ale ;%n:lei#
D%p4 /%' a' 'ai a4tat6 el n% -tia /e5i fi/aA ini'ioaa
l%i 84t% n42alni/6 .a n%'ai .in pi/ina 9nfie89nt4ii -i a
e?alt4ii pe /ae i5o po2o/a a2ent%a# Da/4 i s5a fi ofeit %n
pile;6 a fi l%at5o la :oan46 9ns4 n%'ai fiin./4 ;%.e/ata 9i
sp%nea /4 n% e o pee/he poti2it4 pent% /olos%l /ae5l
9nf%nta# Bi /%' a7i%nea 9i a4ta /4 o i389n.4 9n a/east4 l%pt4
a fi fost /% nep%tin746 7in% piept :oilei6 9nf47i-9n.%5i5se
.es/his -i 2ite;e-te6 f44 /a '4/a s45i 329/neas/4 %n '%-/hi6
f44 /el 'ai 'i/ se'n .e pani/4#
De fapt6 se /io/ni /% ;i2ina la ;%'4tatea salt%l%i a/esteia
-i 9n/ep% s4 i38eas/4 /% p%'nii 9n t%p%5i '4t4h4los6 la fel .e
in%til /a %n p%i/e /ae5a ata/a %n elefant# Da 9nt5%n%l .in
p%'ni 7inea 9n/4 st9ns /%7it%l pe /ae5l :4sise 9n /a8ana
tat4l%i s4% -i /9n. 8%ta 9l 9nl4n7%i6 lo2in.%5l -i '%-/9n.%5l6
84iat%l 9n.ept4 .in 9nt9'plae 29f%l /%7it%l%i spe piept%l
60
p4os# C9n. p%'nal%l 9i p4t%nse a.9n/ 9n t%p6 :oila %l4 .e
.%ee -i t%8ae#
+n a/ea f9nt%4 .e se/%n.46 84iat%l 9n2474 la /e folose-te
;%/4ia l%i as/%7it4 -i st4l%/itoae6 ia /9n. 8estia 9l tase .%p4
ea la p4'9nt6 sf9-iin.%5l -i lo2in.%5l6 Ta3an 9'pl9nt4 .e 'ai
'%lte oi la'a6 p9n45n plasele6 9n piept%l ei#
Goila6 l%pt9n.%5se 9n fel%l nea'%l%i s4%6 9i apli/a lo2it%i
/%'plite /% la8a .es/his4 -i5i sf9-ia /anea .e pe 8ee:at4 -i
.e pe piept /% /ol7ii ei .e /e'ene#
O /lip46 9n f%ia l%ptei 9n2e-%nate6 se osto:oli4 a'9n.oi
pe ;os# Ba7%l sf9te/at -i 9ns9n:eat '9n%ia .in /e 9n /e 'ai
sla8 la'a t4ioas4 a /%7it%l%i6 apoi# /% o 329/nie spas'o.i/4
'i/%l t%p 9n7epeni -i Ta3an6 t9n4%l >o. Ge&stoke6 se
p424li 9n nesi'7ie pe 2e:eta7ia 'oat4 -i p%te3it4 /ae 7inea
lo/ .e /o2o 9n /4'in%l s4%# =%n:la#
O 'il4 'ai .epate6 9n p4.%e6 ti8%l a%3ise tei8il%l
sti:4t ele po2o/ae al :oilei -i .%p4 /%' 9i ea o8i/ei%l /9n.
a'enin7a 2eo pi'e;.ie6 Le/hak 9-i a.%n4 s%p%-ii6 pe .e o
pate /a '4s%4 .e e/ipo/4 ap4ae 9'poti2a %n%i 24;'a-
/o'%n6 9nt%/9t :oila p%tea s4 fa/4 pate .int5%n :%p 'ai
n%'eos6 pe .e alta pent% a /onstata .a/4 to7i ai l%i s9nt
pe3en7i#
C%9n. se 243% /4 Ta3an lipsea6 .a T%8lat se 9'poti2i
/% .93enie s4 i se ti'it4 2e%n a;%to# Ni/i Le/hak n% a2ea
pea '%lt4 si'patie pent% /i%.at%l p%i .e pipas6 a-a /45i
.4.% as/%ltae l%i T%8lat -i p9n4 la %'46 9n4l79n. .in %'ei6
se 9ntoase la 'o'an%l .e f%n3e pe /ae5-i f4/%se /%l/%-#
Da Lala ea .e alt4 p4eeA .e fapt6 .e 9n.at4 /e5-i .4.%
sea'a /4 Ta3an este a8sent6 n% st4t% pe :9n.%i -i o %pse la
f%:4 pinte a'%ile 9'pletite6 spe lo/%l .e %n.e se 'ai
61
a%3ea% 9n/4 .esl%-it sti:4tele :oilei#
Se l4sase 9nt%nei/%l -i o l%n4 ti'p%ie 9-i s%li7a a3ele
st42e3ii6 t4in. %'8e stanii6 :ote-ti6 pin f%n3i-%l .ens al
p4.%ii# I/i5/olo6 a3ele s/9nteietoae 9-i /oia% .%' p9n4 la
p4'9nt6 .a 9n /ea 'ai 'ae pate n% f4/ea% .e/9t s4
intensifi/e6 pin /ontast6 8e3na .e ia. a a.9n/%ilo ;%n:lei#
Ca o fanto'4 %ia-46 Lala 9nainta f44 3:o'ot .in a'%4
9n a'%4A 8a ale:9n. 2ioaie .e5a l%n:%l %nei /en:i 'ai
l%n:i6 8a le:4n9n.%5se 9n :ol la /ap4t%l alteia6 pent% a5-i fa/e
29nt s4 sa4 pe %n /opa/ 'ai 9n.ep4tat6 9n /%sa5i :48it4 spe
s/ena a/elei ta:e.ii .espe /ae /%noa-teea ei as%pa 2ie7ii
.e ;%n:l4 o a2eti3a /4 se 9'plinise 9nt5%n lo/ aflat la 'i/4
.istan74#
Uletele :oilei .4.ea% .e 2este /4 ea 9n/le-tat4 9nt5o
l%pt4 pe 2ia74 -i pe 'oate /% %n alt lo/%ito al s4l8ati/ei
p4.%i# Deo.at4 sti:4tele a'%7i4 -i o t4/ee .e 'o'9nt se
l4s4 peste ;%n:l4# Lala 4'ase ne.%'eit46 /4/i :las%l l%i
Bol:ani se 9n4l7ase 9n /ele .in %'4 9n sti:4t%l a:oniei -i al
'o7ii6 .a n% .esl%-ise ni/i %n alt s%net /ae s45i fi 9n:4.%it
s45-i .ea sea'a /ine ea a.2esa%l fiaei#
Btia /4 n5a fi fost /% p%tin74 /a 'i/%l ei Ta3an s4
.o8oae o na'il4 .e :oil4A astfel6 pe '4s%4 /e se apopia .e
lo/%l %n.e 4s%nase4 3:o'otele 84t4liei6 9nainta /% tot 'ai
'%lt4 84:ae .e sea'4 -i 9n sf9-it6 /o8o9 tiptil -i /% 'ae
:i;4 pe /en:ile 'ai ;oase6 s/%tin. plin4 .e /%io3itate 8e3na
poleit4 .e l%n4 pent% a e/%noa-te /o'8atan7ii# Bi 9n /ele .in
%'4 9i 34i 34/9n. 9nt5o ai-te6 9n /la .e l%n4 @ 'i/a sil%et4
sf9te/at4 -i 9ns9n:eat4 a l%i Ta3an6 ia al4t%i6 %ia-a :oil46
9n/e'enit4 9n so'n%l 'o7ii#
C% %n sti:4t 4:%-it6 Lala se epe3i la Ta3an -i st9n:9n.
62
la piept s4'an%l t%p-o plin .e s9n:e6 st4t% lo/%l%i s4
.esl%-eas/4 %n se'n .e 2ia74# +l a%3i 2a: 6 84t4ile sla8e ale
'i/%7ei ini'i#
C% .%io-ie6 9l p%t4 9napoi pin 9nt%nei/%l .e s'oal4 al
;%n:lei p9n4 la l4/a-%l ti8%l%i ei -i 3ile -i nop7i .%p4 a/eea
4'ase .e 2e:he al4t%i .e Ta3an6 a.%/9n.%5i .e '9n/ae -i
.e 84%t -i al%n:in. '%-tele -i alte :9n:4nii .e pe 4nile l%i
/%.e#
N% -tia ni'i/6 8iata .e ea6 .e 'e.i/in4 sa% .e /hi%:ie#
N% p%tea .e/9t s45i lin:4 4nile -i5n fel%l 4sta i le 7in% /%ate
pent% /a nat%a /ea t4'4.%itoae s45-i poat4 9'plini 'ai
epe.e opea#
>a 9n/ep%t6 Ta3an n% 2oia s4 '4n9n/e ni'i/ -i tot ti'p%l
se 384tea -i se 329/olea 9n .eli%l fe8ei# N% t9n;ea .e/9t .%p4
ap46 pe /ae Lala i5o a.%/ea 9n sin:%%l /hip 9n /ae se
pi/epea eaA p%t9n.5o 9n popia5i :%4# Ni/i o 'a'4
o'eneas/4 n5a fi p%t%t .a .o2a.4 .e 'ai '%lt4 ;etf4 .e sine
-i .e2ota'ent .e/9t a 24.it a/east4 s4'an4 f4pt%4 fa74 .e
'i/%l ofan .e pipas pe /ae soata i5l 329lise 9n :i;4#
+n /ele .in %'46 fe8a s/43% -i 84iat%l 9n/ep% s4 se
9nte'e3e# Ni/i o 24i/4eal4 n%5i s/4p4 .e pe 8%3ele5i st9ns
lipite6 /% toate /4 .%eea 4nilo ea o a.e24at4 /a3n4#
O f9-ie .e piept 9i f%sese sf9te/at4 9n a-a fel6 /4 ap4%se4
/oastele .e3:olite6 tei .inte ele fiin. sf49'ate .e /%'plitele
i38it%i ale :oilei# Un%l .in 8a7e 9i f%sese apoape a'p%tat
.e .in7ii %ia-i -i o 8%/at4 'ae .e 8ee:at4 f%sese sf9-iat46
.e32elin.%5i 2ena ;%:%la46 /ae s/4pase /a pin 'in%ne .e
f4l/ile 8estiale#
Ta3an 9n.%a s%fein7a 9n t4/ee6 /% stoi/is'%l fiaelo
/ae5l /es/%se46 pefein. s4 se t9as/4 la o pate .in /alea
63
/elolal7i -i s4 se /%i84eas/4 9nt5%n t%fi- .e ie8%i 9nalte6
.e/9t s45-i 9nf47i-e3e 'i3eia#
+i pl4/ea s5o ai84 al4t%i n%'ai pe Lala6 .a a/%' /4
4nile i se 'ai le/%ise46 ple/ase -i ea 9nt5o e?pe.i7ie 'ai
l%n:46 9n /4%taea haneiA /4/i 9n ti'p%l 8olii l%i Ta3an6
.e2otat%l ani'al '9n/ase .oa at9t /9t s45-i 7in4 s%flet%l -i
a;%nsese s4 aate .e pa/4 ea popia5i n4l%/4#
7.LUMINA CUNOATERII
D%p4 %n ti'p /ae i se p4% l%n: /9t o etenitate6 'i/%l
s%fein. f% .in no% 9n stae s4 se 7in4 pe pi/ioae -i .in a/ea
/lip46 9nte'aea l%i f% at9t .e api.46 9n/9t o l%n4 'ai t93i%
ea la fel .e 2i:%os -i .e 2ioi /a -i 'ai 9nainte#
+n ti'p%l /on2ales/en7ei e243%se .e '%lte oi 9n 'inte
l%pta /% :oilele -i pi'%l l%i :9n. a fost s4 e:4seas/4
'in%nata a'4 /ae5l f4/%se /a .int5%n ne2olni/ .ispeat -i
8i%it6 s4 a;%n:4 s%peio a/elei p%teni/e fiae @ teoaea
;%n:lei#
De ase'enea6 7inea neap4at s4 se 9ntoa/4 la /a8an4 -i s4
/ontin%e in2esti:aea 'in%nat%l%i ei /on7in%t#
A-a.a6 9nt5o .i'inea746 .e2e'e6 poni .e %n%l sin:% 9n
/4%t4ile sale# D%p4 p%7in .es/opei oasele /%47ite .e /ane
ale %lti'%l%i s4% a.2esa -i al4t%i6 9n:opat 9n pate s%8
f%n3ele /43%te6 :4si /%7it%l 9no-it .e %:in4 @ .in pi/ina
e?p%neii la %'e3eala p4'9nt%l%i @ -i .e s9n:ele %s/at al
:oilei#
>%i Ta3an n%5i pl4/% a/east4 s/hi'8ae a s%pafe7ei
l%/ioase -i s/lipitoae6 .a /ontin%a s4 fie o a'4 la fel .e
fo'i.a8il46 pe /ae a2ea .e :9n. s5o foloseas/4 oi .e /9te
64
oi i se 2a i2i pile;%l# +-i .a.% sea'a /4 n% 2a 'ai te8%i s4
f%:4 9n fata toanelo /%.%l%i T%8lat#
O /lip4 'ai t93i% ea la /a8an4 si6 .%p4 %n s/%t ti'p6
.es/hise .in no% la/4t%l -i inta# 1i'a l%i peo/%pae f% s4
9n2e7e 'e/anis'%l la/4t%l%i6 /eea /e i38%ti e?a'in9n.%5l /%
.e5a'4n%nt%l 9n ti'p /e %sa ea .es/his46 astfel /a s45-i poat4
.a sea'a 9nto/'ai /e an%'e 9n/%ia %-a -i 9n /e fel 9i .a
.%'%l la atin:eea l%i# Des/opei /4 p%tea 9n/hi.e -i 9n/%ia
%-a -i pe .in4%nt% -i f4/% a/est l%/% pent% a 9nl4t%a oi/e
posi8ilitate .e a fi ata/at 9n ti'p%l /e/et4ilo sale#
+n/ep% o e?ploae siste'ati/4 a /a8anei6 .a aten7ia 9i f%
9n /%9n. atas4 .e /47ile /e p4ea% s4 e?e/ite o stanie -i
p%teni/4 infl%en74 as%p45i6 a-a 9n/9t n% 'ai a2% 48.ae .e
ni'i/ alt/e2a 9n fa7a 'ia;%l%i fe'e/atei eni:'e pe /ae i5o
ofeea% t9l/%ile lo#
1inte alte 2ol%'e se :4sea% a/olo %n a8e/e.a6 ni-te
istoioae /% po3e pent% /opii6 n%'eoase /47i il%state6
pe/%' -i %n 'ae le?i/on# >e e?a'ina pe toate6 .a po3ele 9l
at4:ea% /el 'ai '%lt6 /% toate /4 /i%.a7ii :9n.4/ei ne:i /ae
%'plea% pa:inile a/olo %n.e n% ea% po3e 9i st9nea% 'iaea
-i /el 'ai a.9n/ intees#
Ghe'%in.%5se pe 2ine la 'asa /onst%it4 .e tat4l l%i6 /%
t%p%-o%l nete.6 a4'i% -i .esp%iat6 aple/at peste /47ile
7in%te 9n '9inile s%87ii -i 2i:%oase6 /% /oa'a .e p4 l%n:6
ne:%6 /439n.%5i .e ;% 9'pe;%%l /ap%l%i f%'os 'o.elat -i
peste o/hii inteli:en7i6 Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo6 'i/%l
o' pi'iti26 ofeea o i'a:ine plin4 .e patetis' si .e spean7e
9n a/ela-i ti'p6 o fi:%4 ale:oi/4 a o8e/4iii pi'ae pin
8e3na i:noan7ei /4te l%'ina /%noa-teii#
"a7a l%i 'i/4 ea a8so8it4 9n st%.i%6 pent% /46 9nt5%n fel
65
/e7os6 ne8%los6 se te3ise4 9n pate %.i'entele %nei :9n.ii
'enite s45i .e324l%ie /heia -i e3ol2aea 'isteioasei
po8le'e a 'i/ilo :9n.4/ei#
+n '9inile l%i se afla %n a8e/e.a .es/his la po3a %nei
'ai'%7e 'i/i6 ase'4n4toae /% el6 .a a/opeite6 /% e?/ep7ia
'9inilo -i a fe7ei6 /% o 8lan4 /i%.at46 /oloat4 @ /4/i a-a
so/otea el a fi haina si pantalonii# S%8 po34 ea% /in/i
:9n.4/ei0
BIAT
Bi 'ai .es/opeise 9n te?t%l a/eleia-i pa:ini /4 /ei /in/i
:9n.4/ei se epeta% 'ee%6 9n a/eea-i 9n-i%ie#
$ai o8se24 %n fapt @ an%'e /4 aeoi ap4ea /9te %n
:9n.a/ sin:%A -i /4 a/ela-i :9n.4/ei se epeta .e '%lte oi6
/9teo.at4 sin:%6 .a /el 'ai .es 9n to244-ia altoa#
+ntoase 9n/et pa:inile6 s/%t9n. po3ele -i te?tele pent% a
:4si o epetae a /o'8ina7iei BAIAT. 9n /ele .in %'4 o
e/%nos/% s%8 po3a altei 'ai'%7e 'i/i /ae se'4na /% el6
9nso7it4 .e %n ani'al /i%.at6 pe pat% pi/ioae6 /a -a/al%l -i
/hia se'4n9n. .est%l .e 8ine /% a/esta# De.es%8t%l po3ei6
:9n.4/eii ea% :%pa7i astfel0
UN BIAT I UN CINE
Iat45le .e/i .in no%6 /ele /in/i :9n:4nii /ae 9nso7ea%
9ntot.ea%na 'i/a 'ai'%74#
Bi 9n fel%l 4sta6 Ta3an 9nainta foate6 foate 9n/et6 /4/i6
f44 s4 -tie6 se 9nh4'ase la o '%n/4 tae ane2oioas4 @ o
sa/in4 /ae6 .%'nea2oast4 sa% 'ie6 s5a p%tea s4 ni se pa4
i'posi8il4 @ a/eea .e a 9n247a s4 /ite-ti f44 s4 ai /ea 'ai
'i/4 i.ee .espe litee sa% .espe li'8a;%l s/is6 sa% /ea 'ai
'i/4 i.ee /4 e?ist4 ase'enea no7i%ni#
Sa/ina n% f% 9n.eplinit4 9nt5o 3i6 ni/i 9nt5o s4pt4'9n46
66
ni/i 9nt5o l%n46 ni/i 9nt5%n anA .a6 9n/et6 nesp%s .e 9n/et6
.%p4 /e sesi34 t9l/%l a/elo :9n.4/ei6 9n24746 a-a 9n/9t6 /9n.
9'plini /in/ispe3e/e ani6 /%no-tea fel%itele /o'8ina7ii .e
litee /ae .ese'na% fie/ae .inte po3ele a8e/e.a%l%i6
pe/%' -i %na sa% .o%4 .inte il%sta7iile /47ilo#
Despe 9n7eles%l -i folosiea ati/olelo -i /on;%n/7iilo6 a
2e8elo6 a.2e8elo -i pon%'elo a2ea o i.ee foate
nel4'%it4#
Int5o 3i6 pe /9n. 9'plinise .oispe3e/e ani6 .es/opei
ni-te /eioane 9nt5%n seta ne/%nos/%t p9n4 at%n/i6 aflat s%8
t48lia 'esei -i 3:9iin. /% %n%l .in ele le'n%l6 /onstat4 /%
9n/9ntae /4 l4sa o .94 nea:4 9n %'45i#
"olosi /% at9ta s9:%in74 no%a ;%/4ie6 9n/9t 9n /%9n.
s%pafa7a 'esei .e2eni %n la8iint .e oto/oale si linii tase la
9nt9'plae6 ia 29f%l /eion%l%i se to/i p9n4 a;%nse la tea/a .e
le'n# At%n/i l%4 %n alt /eion6 .a .e ast4 .at4 /% o 7int4
pe/is40 a2ea s4 9n/e/e s4 epo.%/4 %nele .inte :9n:4niile
a/elea /ae se /474a% pe pa:inile /47ilo#
Ea o sa/in4 :ea6 /4/i 7inea /eion%l a-a /%' ap%/i
'ine%l %n%i p%'nal6 /eea /e n% /onti8%ie pea '%lt la
%-%in7a s/is%l%i sa% la p%tin7a .e a .es/ifa e3%ltatele# Da
pese2ea l%ni 9nte:i6 at%n/i /9n. a2ea posi8ilitatea s4 2in4 la
/a8an4 p9n4 /9n.6 9n /ele .in %'46 pin e?pei'ent4i
epetate6 :4si o po3i7ie .e 7inee a /eion%l%i /ae5i 9n:4.%ia
s45l '9n%ias/4 -i s45l /ontole3e 'ai %-o6 a-a 9n/9t e%-i /el
p%7in s4 epo.%/4 :osolan /9te2a .inte :9n:4nii#
+n fel%l a/esta se apopie .e s/is# Copiin. :9n.4/eii6
9n2474 9n/4 %n l%/% @ n%'4%l loA -i /% toate /4 n% 9i p%tea
n%'4a 9n fel%l nost%6 tot%-i 9-i fo'4 no7i%nea .e /antitate6
8a3a so/otelilo l%i ait'eti/e al/4t%in.5o n%'4%l .e:etelo
67
.e la o '9n4#
Ce/etaea /elolalte fel%ite /47i 9l /on2inse /4
.es/opeise toate soi%ile .e :9n.4/ei folosi7i 9n /o'8ina7iile
/el 'ai .es epetate -i pe a/e-tia 9i p%tea aan;a /% 'ae
%-%in74 9n o.inea poti2it46 .atoit4 fe/2en7ei /% /ae
pa/%sese alfa8et%l .in a8e/e.a%l il%stat#
Inst%iea l%i Ta3an po:esa6 .a /ele 'ai 'ai
.es/opeii le afl4 9n .epo3it%l inep%i3a8il al %ia-%l%i le?i/on
il%stat6 pent% /4 9n247a '%lt 'ai '%lt pin 'i;lo/iea
po3elo .e/9t a te?t%l%i6 /hia .%p4 /e .epinsese se'nifi/a7ia
:9n.4/eilo#
C9n. .es/opei aan;a'ent%l /%2intelo 9n o.ine
alfa8eti/46 f% 9n/9ntat s4 /a%te -i s4 :4seas/4 a/ele /o'8ina7ii
/% /ae ea fa'iliai3at6 ia /%2intele /e le %'a%6 .efini7iile6
9l /4l4%3i4 'ai .epate 9n la8iint%l e%.i7iei#
>a -aptespe3e/e ani -tia s4 /iteas/4 a8e/e.a%l -i
/%no-tea a.e24at%l -i 'in%nat%l t9l/ al :9n:4niilo#
Bi n% se 'ai %-ina .e t%p%l l%i nea/opeit .e p4 sa% .e
t4s4t%ile o'ene-ti6 pent% /4 a/%' a7i%nea 9i sp%nea /4 el
fa/e pate .int5o alt4 as4 .e/9t pietenii l%i s4l8ati/i -i
p4o-i# El ea O-M6 9n ti'p /e ei ea% M-A-I-M-U--E# Btia6
.e ase'enea6 /4 84t9na Sa8o ea L-E-O-A-I-C-A6 /4 Histah
ea -A-R-P-E6 ia Tanto E-L-E-F-A-N-T# Bi a-a 9n2474 s4
/iteas/4#
De ai/i 9n/olo6 po:es%l f% api.# C% a;%to%l 'ael%i
.i/7iona -i /% inteli:en7a a:e4 a %nei 'in7i s4n4toase6
9n3estat4 ee.ita /% fa/%lt47i s%peioae .e :9n.ie6 i38%ti s4
:hi/eas/4 /eea /e n% p%tea 9n7ele:e -i .e /ele 'ai '%lte oi6
int%i7iile l%i ea% foate apoape .e a.e24#
A% inte2enit '%lte 9nte%pei 9n 9n2474t%a l%i Ta3an6
68
pi/in%ite .e .epin.eile no'a.e ale ti8%l%i6 .a /hia -i
at%n/i /9n. se :4sea .epate .e /47i6 'intea l%i istea74
/ontin%a s4 s/o'oneas/4 'isteele fas/inantei sale
9n.eletni/ii#
"9-ii .e /oa;4 .e /opa/ oi f%n3e late sa% /hia po7i%ni
.e p4'9nt :ola- 9i se2ea% .ept /aiete pe /ae5-i /esta6 /%
29f%l /%7it%l%i .e 29n4toae6 le/7iile pe /ae le 9n247a# Da6 9n
ti'p /e5-i %'a 9n/lina7ia .e a sol%7iona tainele 8i8liote/ii6 n%
ne:li;a ni/i 9n.atoiile 'ai aspe ale 2ie7ii# +-i e?esa la7%l -i
se antena /% p%'nal%l l%i t4ios6 pe /ae se 9n247ase s45l
as/%t4 fe/9n.%5i '%/hia pe pietoaie late#
De la 2eniea l%i Ta3an 9n/oa/e6 ti8%l se '4ise6 /4/i6
s%8 /on.%/eea l%i Le/hak6 i38%tise4 s4 9nsp4i'9nte
/elelalte ti8%i .e pe teitoi%l lo .in ;%n:l46 a-a /4 a2ea%
han4 .in 8el-%:6 ia 9n %'a in/%si%nilo .e pa.4 p%se la
/ale .e 2e/inii lo6 n% s%feea% .e/9t pea p%7ine pie.ei sa%
apoape ni/i %na#
1in %'ae6 tineii 'as/%li6 o.at4 a;%n-i la 'at%itate6
so/otea% /45i 'ai /o'o. s45-i ia pee/hea .in popi%l lo
ti8 sa%6 9n /a3%l /9n. /apt%a% o fe'el4 .int5%n alt ti86 s5o
a.%/4 tot 9n :%p%l l%i Le/hak6 t4in. 9n 8%n4 9n7ele:ee /%
el6 .e/9t s4 9n/e/e s4 se statoni/eas/4 pe /ont popi% sa% s4
l%pte pent% s%pe'a7ie /% te'%ta /4petenie#
C9teo.at46 2e%n 'e'8% al ti8%l%i6 'ai feo/e .e/9t
se'enii s4i6 se l4sa ispitit .e a/east4 .in %'4 altenati246 .a
n% se :4sise 9n/4 'ai'%7a 2e.ni/4 s4 s'%l:a la%ii 2i/toiei
.in 'ina 8%tal4 si /9n/en4 a l%i Le/hak#
Ta3an a2ea o po3i7ie spe/ial4 9n ti86 il so/otea% %n%l .e5
al lo -i tot%-i 9nt5%n tel .eose8it# $as/%lii 'ai 84t9ni fie /45
l i:noa% /% .es429-ie6 fie /45l %a% /% at9ta 9n2e-%nae6
69
9n/9t6 .e n5a fi fost 9n3estat /% 'ia/%loasa5i a:ei'e -i
i%7eal4 -i .e n% s5a fi 8%/%at .e 2a;ni/a o8l4.%ie a %ia-ei
Lala6 i5a fi f4/%t .e pete/anie 9n/4 .e pe 2e'ea /9n. ea
/opil#
T%8lat ea .%-'an%l l%i /el 'ai ne/lintit -i tot%-i6 .atoit4
l%i T%8lat6 /9n. Ta3an atinse 29sta .e teispe3e/e ani6
pese/%7iile 24;'a-ilo s4i 9n/eta4 8%s/ -i f% l4sat 9n pa/e6
/% e?/ep7ia 'o'entelo /9n. 2e%n%l .in ei 9-i pie.ea
'in7ile6 pa.4 %n%ia .inte a/ele stanii6 s4l8ati/e a//ese .e
f%ie /ae p%n st4p9nie pe 'as/%lii '%lto spe/ii fiooase ale
;%n:lei# Da 9n a/ele 'o'ente6 ni'eni n% ea 9n si:%an74#
+n 3i%a /9n. Ta3an 9-i .o89n.i .ept%l .e a fi espe/tat6
ti8%l se a.%nase 9nt5%n 'i/ a'fiteat% nat%al aflat 9nt5o
2ioa:4 9n/e/%it4 .e /oline6 pe /ae ;%n:la n5o /otopise /%
9n/9l/eala ei .e liane -i 2e;%i /4744toae# Spa7i%l .es/his
a2ea o fo'4 apoape /i/%la4# De ;% 9'pe;% se i.i/a%
:i:an7ii p%teni/i ai p4.%ii ne-ti8ite6 ia 9'pletit%a .e
2e:eta7ie '4%nt4 ea at9t .e 9n.esat4 9nte t%n/hi%ile %ia-e6
9n/9t sin:%%l 'i;lo/ .e a p4t%n.e 9n 'i/a aen4 ea%
sp4t%ile .inte a'%ile .e s%s ale /opa/ilo#
Ai/i6 ti8%l se 9nt%nea a.eseoi6 fiin. feit .e 9nte%pei6
9n /ent%l a'fiteat%l%i se afla %na .in a/ele /i%.ate to8e .e
p4'9nt6 /onst%it4 .e antopoi.e 9n 2e.eea %no 8i3ae
it%al%i6 ale /4o /a.en7e a% fost a%3ite .e oa'eni 9n
fot4e7ele ;%n:lei6 .a la /ae ni/i %n o/hi o'enes/ n5a asistat
2eo.at4#
$%l7i /4l4toi a% 243%t ase'enea to8e ale :oilelo -i %nii
.inte ei a% a%3it 8%8%it%l 84t4ilo -i la'a s4l8ati/elo6
staniilo 3aiafet%i ale a/esto st4p9ni ai ;%n:lei6 .a Ta3an6
>o. Ge&stoke6 este6 f44 9n.oial46 %ni/a fiin74 %'an4 /ae a
70
l%at pate la .e3l4n7%itele6 ne8%ne-tile6 a'e7itoaele o:ii ale
D%'5D%'5%l%i#
Din a/east4 /ele8ae pi'iti24 a% i32o9t ne9n.oielni/
toate fo'ele 'o.enelo /ee'onial%i 8isei/e-ti -i statale6
/4/i 9n.44t6 pin -i%l 2ea/%ilo f44 .e n%'46 p9n4 la /ele
'ai 9n.ep4tate 8astioane ale %nei o'enii a8ia 'i;ite6 a8a-ii
-i p4o-ii no-ti st48%ni a% .ansat it%al%l D%'5D%'5%l%i6 9n
s%netele to8elo .e p4'9nt6 s%8 st4l%/iea 2ie a l%nii
topi/ale6 9n ini'a ;%n:lei /%nte6 la fel .e nealteat4 a3i /%'
ea -i 9n pi2eli-tile 9'p4ien;enite6 .e ne9n/hip%it6 ale a/elei
.e'%lt %itate nop7i6 .int5%n te/%t .e'%lt 'ot6 /9n. pi'%l
.inte st4'o-ii no-ti 389li7i -i5a f4/%t 29nt6 8alans9n.%5se pe
o /a/4 -i s5a opit pe :a3on%l 'oale al pi'%l%i lo/ .e
9nt%nie p%8li/4#
+n 3i%a /9n. Ta3an s/4p4 .e h47%ielile /% /ae :oilele 9l
pi:onise4 ne/%74to ti'p .e .oispe3e/e .in /ei
teispe3e/e ani /97i n%'4a 2ia7a l%i6 'e'8ii ti8%l%i6
al/4t%it a/%' .int5o s%'4 ot%n.46 '4-4l%ise4 9n t4/ee pe
teasele 'ai ;oase ale /opa/ilo ;%n:lei6 a%n/9n.%5se apoi
f44 3:o'ot pe sol%l a'fiteat%l%i#
Rit%al%l D%'5D%' 'a/a e2eni'entele i'potante .in
2ia7a ti8%l%i @ o 2i/toie6 /apt%aea %n%i pi3onie6 %/i.eea
2e%n%i sta-ni/ -i s9n:eos lo/%ito al ;%n:lei6 'oatea %n%i
e:e -i %/aea alt%ia la .o'nie6 toate a/estea ea% 9nso7ite .e
%n /ee'onial pesta8ilit#
Ast43i se s484toea %/i.eea %nei :oile %ia-e6 'e'84 a
alt%i ti8 -i /9n. popo%l l%i Le/hak int4 9n aen46 .oi
'as/%li 29n;o-i a.%se4 le-%l .%-'an%l%i 9n2ins#
+-i .ep%se4 po2aa 9n fa7a to8ei .e p4'9nt6 apoi se
:he'%i4 l9n:4 ea6 9n /hip .e pa3ni/i6 9n ti'p /e est%l
71
'e'8ilo /ole/ti2it47ii se pit%la pin %n:heele 'ai ie8oase6
/a s4 ta:4 %n p%i .e so'n p9n4 /9n. 4s4it%l l%nii a2ea s4
.ea se'nal%l .e 9n/epee a s4l8ati/ei o:ii#
Ceas%i 9nte:i6 peste 'i/%l l%'ini- .o'ni o t4/ee
a.9n/46 -ti8it4 .oa .e notele .is/o.ante ale papa:alilo /%
pena; s/9nteieto6 .e 7ipetele -i %:%5ielile 'iilo .e p4s4i .in
;%n:l46 /ae se foia% ne9n/etat pinte ohi.eele 9n n%an7e 2ii
-i pinte :hilan.ele .e floi a39n. .e /%loae6 /e festona%
'iia.ele .e /en:i6 /4pt%-ite /% '%-/hi6 ale :i:an7ilo
p4.%ii#
+n /ele .in %'46 /in. 9nseaea se l4s4 peste ;%n:l4
'ai'%7ele 9n/ep%4 s4 se a.%ne -i /%9n. fo'a4 %n /e/
'ae 9n ;%%l to8ei .e p4'9nt# "e'elele -i /opii se /in/hi4 pe
2ine 9nt5%n -i aflat 9n afaa pei'et%l%i /e/%l%i6 ia 9n fa7a
lo se 9n.%i4 'as/%lii a.%l7i# Dinaintea to8ei se a-e3a4 tei
fe'ei 84t9ne6 fie/ae .inte ele 7in9n. 9n '9n4 o /a/4
no.%oas46 l%n:4 .e tei3e/i5tei3e/i -i /in/i .e /enti'eti#
De 9n.at4 /e pi'ele a3e ale l%nii /ae se 9n4l7a polei4
29f%ile /opa/ilo .in ;%6 84t9nele 9n/ep%4 s4 lo2eas/4 9n/et
-i %-o 9n s%pafa7a 4s%n4toae a to8ei# 1e '4s%4 /e l%'ina
l%nii in%n.a a'fiteat%l6 84t9nele 9nte7i4 fe/2en7a -i fo7a
84t4ilo6 p9n4 /9n. %n 8%8%it s4l8ati/ -i /a.en7at se isipi pe
'ile 9nte:i .e ;%n:l46 9n toate .ie/7iile# "iae %ia-e6
/%'plite se opi4 .in h4it%iala6 /% %e/hea /i%lit4 -i /ap%l
9n4l7at6 /a s4 as/%lte 8%8%it%l 'onoton 4sp9n.it .e D%'5
D%'5%l :oilelo#
Din /9n. 9n /9n.6 /9te o ;i2in4 slo8o3ea %let%l as/%7it sa%
4:et%l t%n4to /a 4sp%ns la po2o/aea 9nsp4i'9nt4to%l%i
2a/a' al antopoi.elo6 .a ni/i %na n% se 9n/%'eta s4 se
apopie pent% a is/o.i sa% a ata/a6 /4/i 'aile :oile6
72
9nt%nite 9n toat4 fo7a n%'4%l%i lo6 %'plea% .e %n a.9n/
espe/t piept%ile 2e/inilo .e ;%n:l4#
C9n. 2a/a'%l to8ei atinse o intensitate apoape
as%3itoae6 Le/hak s4i 9n 'i;lo/%l /e/%l%i6 9nte 'as/%lii
:he'%i7i pe 2ine -i to8o-ai# St9n. 9n po3i7ie 2eti/al46 9-i
a329li /ap%l pe spate -i pi2in. .ept 9n o/hi l%na6 /ae se
i.i/ase .eas%pa /e-tet%l%i s4%6 9n/ep% s4 se 8at4 /% la8ele5i
'ai -i p4oase peste piept -i s4 s/oat4 sti:4t%l l%i 4s/olito
-i 9nsp4i'9nt4to#
O .at46 .e .o%4 oi6 .e tei oi6 sti:4t%l /%'plit 4s%n4 9n
solit%.inea /lo/otitoae a a/alei l%'i ne:4it .e 2ii -i tot%-i
in/e.i8il .e 'oate#
D%p4 a/eea6 l4s9n.%5se 9n pat% la8e6 Le/hak l%ne/4 f44
3:o'ot .e ;% 9'pe;%%l /e/%l%i .es/his6 9n.ep4t9n.%5se /9t
'ai '%lt .e hoit%l .ep%s 9n fa7a to8ei5alta6 .a 7in9n.%5-i pe
tot pa/%s%l a/est%i t% o/hii 'i/i6 /%3i6 o-ii -i haini6
pioni7i as%pa 'ot4/i%nii#
At%n/i s4i 9n aen4 %n alt 'as/%l -i epet9n. sti:4tele
oi8ile ale e:el%i6 9l %'4 pas /% pas# I se al4t%4 apoi alt%l6
'ee% alt%l6 9nt5o s%//esi%ne api.46 p9n4 /9n. 9ntea:a
;%n:l4 e2e8e4 e3onan7ele apoape ne/%'ate ale
sti:4telo setoase .e s9n:e#
Ea po2o/aea -i 9n/ep%t%l 29n4toii#
C9n. to7i 'as/%lii a.%l7i se 9n-i%i4 9n /oloana
.ansatoilo6 9n/ep% ata/%l#
Le/hak6 9n-f4/9n. o 89t4 %ia-4 .in 'o'an%l aflat la
9n.e'9n46 se n4p%sti f%ios as%pa :oilei 'oate6 3.o8in.
hoit%l /% o lo2it%4 9n:o3itoae -i s/o79n. 9n a/ela-i ti'p
'99ielile -i :oh4iolile pe:4titoae .e l%pt4# B%8%it%l to8ei
se 9nte7i paalel /% fe/2en7a lo2it%ilo6 ia 438oini/ii6 .%p4
73
/e se apopia4 %n%l /9te %n%l .e 2i/ti'a a/el%i ata/ -i5i
apli/a4 lo2it%a .e '4/i%/46 se pinse4 9n 29te;%l ne8%n al
Dans%l%i $o7ii#
Ta3an f4/ea pate .in hoa.a s4l8ati/4 .4n7%itoae#
T%p%l s4% a4'i%6 '%s/%los6 29stat .e .9ele n4.%-elii /e
s/lipea% 9n l%'ina l%nii6 st4l%/ea# S%pl% -i :a7ios pinte
na'ilele :osolane6 :eoaie p4oase .in ;%#
Ni/i %na .inte fiin7ele a/elea n% ea 'ai 'isteioas4 .e/9t
el 9n :est%ile /e 'i'a% 29n4toaea6 ni/i %na n% ea 'ai
feo/e 9n s4l84ti/ia ata/%l%i6 ni/i %na n% s4ea /% atita
spinteneal4 9n ae6 9n Dans%l $o7ii#
1e '4s%4 /e intensitatea -i epe3i/i%nea 84t4ilo .e to84
spoea%6 .ansatoii p4ea% s4 se 9'8ete .e it'%l .4/es/ -i
.e %letele lo 8estiale# Kop4ielile -i salt%ile se 9nte7ea%6 .e
pe /ol7ii .e3:oli7i pi/%a% 8alele6 8ot%ile -i piept%ile ea%
9'po-/ate .e sp%'4#
Ti'p .e ;%'4tate .e o4 stani%l .ans /ontin%46 p9n4 /9n.6
la %n se'n al l%i Le/hak6 8%8%it%l to8elo a'%7i -i fe'elele5
to8o-ai se ste/%a4 i%te pin -i%l .ansatoilo /4te /e/%l
e?teio al spe/tatoilo /in/hi7i pe 2ine# Bi at%n/i6 to7i /a
%n%l6 'as/%lii t48494 as%pa le-%l%i pef4/%t .e lo2it%ile lo
9nt5%n soi .e te/i p4os#
"4l/ile lo se 8%/%a% aaeoi .e /antitatea .e /ane pe
/ae a fi 92nit5o6 a-a 9n/9t final%l poti2it al s4l8ati/ei o:ii
ea .esf4taea /% hoit%l %n%i ani'al .e /%9n. %/isA pin
%'ae6 n% se :9n.ea% a/%' .e/9t la %n sin:% l%/%0
.e2oaea fost%l%i 24;'a-#
Din7i %ia-i se 9nfipse4 9n /ane6 .espi/9n. hal/i eno'e6
/ele 'ai p%teni/e .inte :oile o87in9n. 8%/47ile /ele 'ai
alese6 9n ti'p /e fiaele 'ai sl484noa:e6 .ate la o pate .e
74
:loata '9n/4ilo /e se 384tea% -i :oh4ia%6 a-tepta% %n pile;
s4 se f%i-e3e /a s4 se 9nf%pte -i ele .in 2eo .eli/ates4
s/4pat4 pe ;os sa% s4 -tepeleas/4 2e%n /iolan 4'as6 9nainte
/a 9nte: osp47%l s4 se fi isp42it#
Ta3an ;in.%ia .%p4 /ane -i a2ea ne2oie .e ea /hia 'ai
'%lt .e/9t 'ai'%7ele# Des/in39n. .int5o as4 .e /ani2oi6
Ta3an a2ea i'pesia /4 ni/io.at4 9n 2ia74 n%5-i ast9'p4ase
pe .eplin pofta .e han4 ani'al4A a-a.a6 a/%'6 t%p%-o%l l%i
32elt 9-i /oi .%' 9n 9n24l'4-eala .e :oile a797ate6
.e2oatoae st4.%in.%5se s4 o87in4 o po7ie 'ai 'ae .e/9t
/ea pe /ae i5a fi p%t%t5o /9-ti:a fo7a l%i# C%7it%l .e
29n4toae al tat4l%i s4% ne/%nos/%t 9i at9na la -ol.6 9nt5o
tea/4 9'pletit4 .e el .%p4 'o.el%l %neia 243%te 9n po3ele
/o'oilo l%i li2e-ti# +n /ele .in %'4 a;%nse p9n4 la
.eli/atesa /e se topea 2439n. /% o/hii -i /% a;%to%l /%7it%l%i
s4% as/%7it6 9-9 t4ie o po7ie 'ai :eneoas4 .0 it spease6 %n
9nte: 8a7 p4os /e ie-ea la i2eal4 .e s%8 pi/ioaele
p%teni/%l%i Le/hak6 at9t .e a8so8it 9n e?e/itaea
peo:ati2elo .e l4/o'ie e:al46 9n/9t ni/i n% o8se24 a/t%l
.e lMse5'a;estN#
A-a.a6 'i/%l Ta3an se ste/%4 .e s%8 'asa :oilelo 9n
plin4 /o'peti7ie6 st9n:9n.%5-i la piept hi.oasa pa.4#
1inte /ei /e f4/ea% 3a.ani/ /e/ 9n ;%%l pete/4e7ilo
ea -i 84t9n%l T%8lat# "%sese pinte pi'ii la osp476 .a se
et4sese /% o hal/4 8%n46 /a s5o .e2oe3e 9n lini-te6 ia a/%'
9n/e/a s45-i /oias/4 .in no% .%'#
A-a se fa/e /45l 243% pe Ta3an /9n.6 .in 24l'4-a:%l /e
se 9n:hes%ia6 se 9'89n/ea -i se 9'pin:eaA 84iat%l 4s4i
st9n:9n.%5-i pa.a /% hot49e la piept# O/hii 'i/i6 /a .e
po/6 foate apopia7i -i in;e/ta7i ai l%i T%8lat s/4paa4
75
s/9ntei .e %4 /9n. se a7inti4 as%pa o8ie/t%l%i a2esi%nii l%i#
+n a/ela-i ti'p 9ns4 li/4i 9n el pofta h%lpa24 st9nit4 .e hal/a
.eli/ioas4 aflat4 9n posesia 84iat%l%i# Da -i Ta3an 9-i 34i la
fel .e i%te pin/ipal%l ina'i/ -i :hi/in. /e5a2ea 8estia .e
:9n. s4 fa/46 s4i spinten spe /e/%l fe'eilo -i al /opiilo6
9n/e/9n. s4 se as/%n.4 pinte ei# T%8lat 9ns4 se 7in% .%p4 el6
a-a 9n/9t 84iat%l n% p%t% s4 se piteas/4 -i5-i .4.% sea'a /4 2a
te8%i s5o ia la f%:4 .e5a 8inelea#
I%te /a f%l:e%l6 :oni spe a8oii .in ;% -i /% %n salt
.i8a/i6 se pinse .e o /ean:4 'ai ;oas46 9nt9i /% o sin:%4
'9n46 apoi6 l%9n.%5-i /o'oaa 9n .in7i6 se /a744 epe.e /9t
'ai s%s6 %'at 9n.eapoape .e T%8lat#
S%s6 tot 'ai s%s6 se 9n4l74 /4te 29f%l %n.%ito al %n%i
'4e7 'onah al p4.%ii6 %n.e :eoi%l l%i h4it%ito n% /%te3a
s45l %'e3e# A/olo se /o/o746 9'po-/9n. /% 3efle'ele -i
s%.4l'i 8estia t%8at46 sp%'e:9n.6 /ae 4'4sese la
-aispe3e/e 'eti 'ai ;os#
Bi at%n/i T%8lat 9-i ie-i .in 'in7i# C% %lete -i 4:ete
9nfio4toae6 se a329li la p4'9nt6 pinte fe'ele -i /opii6
9nfi:9n.%5-i /ol7ii %ia-i 9nt5o .%3in4 .e :9t%i 'i/%7e -i
spinte/9n. 8%/47i .e /ane .e pe spin4ile -i piept%ile
fe'elelo /e5i pi/a% 9n :heae#
+n st4l%/iea /la%l%i .e l%n46 Ta3an f% 'ato la
9nte:%l ne8%nes/ spe/ta/ol .e f%ie t%8at4# Apoi 'as/%lii
%ia-i .in /ent%l aenei 9n/ep%4 s4 si't4 .in7ii .e fie ai
se'en%l%i lo 9nne8%nit -i to7i /a %n%l6 se 'ist%i4 9n
tene8ele p4.%ii /ae se aple/a a'enin74to as%p45le#
+n afa4 .e T%8lat6 n% 'ai 4'4sese 9n a'fiteat% .e/9t o
sin:%4 fe'el46 /e ale:a i%te /4%t9n. ef%:i% 9n a8oele
%n.e se /o/o7ase Ta3an6 .a pe %'ele ei 2enea 8i/isni/%l
76
T%8lat# "e'ela ea Lala -i .e 9n.at4 /e Ta3an 9-i .4.% sea'a
/4 T%8lat o a;%n:e .in %'46 se l4s4 9n ;os6 .in a' 9n a' /%
i%7eala pietei /ae se osto:ole-te6 9n.ept9n.%5se spe 'a'a
l%i a.opti24# Lala se afla s%8 /en:ile /ele 'ai ;oase -i
.eas%pa ei sta pit%lat Ta3an6 a-tept9n. .esf4-%aea /%sei#
Lala f4/% %n salt6 ap%/9n.%5se .e o /a/4 ;oas46 .a
apoape /4 at9na .eas%pa /e-tet%l%i l%i T%8lat6 /ae o
a;%nsese# Tot%-i s5a fi p%t%t sal2a6 9ns4 .eo.at4 se a%3i %n
s/9-net6 %n p99it -i /a/a se %pse poie/t9n.5o .ept 9n /ap%l
l%i T%8lat6 pe /ae5l .o8o9 la p4'9nt# +nt5o /lip46 a'9n.oi
f%4 ia 9n pi/ioae6 .a6 oi/9t a fi fost .e i%7i6 Ta3an 9i
9nte/%6 astfel 9n/9t 8estia 9nf%iat4 se po'eni fa745n fa74 /%
/opil%l5o' /ae se intep%se6 ap49n.5o pe Lala#
Ni'i/ n% p%tea fi 'ai pe pla/%l 8estiei -i /% %n 9n;et .e
ti%'f6 se n4p%sti as%pa 'i/%l%i Ge&stoke# Da .in7ii l%i n%
ap%/a4 s4 se 9nfi:4 9n /anea a4'ie# O '9n4 2i:%oas4 9i
9n-fa/4 :%'a3%l p4os 9n ti'p /e '9na /ealalt4 9'plint4 .e
.o%4spe3e/e oi %n t4ios /%7it .e 29n4toae 9n piept%l %ia-#
>o2it%ile /4.ea% i%te /a f%l:e%l -i n% se opi4 .e/9t at%n/i
/9n. Ta3an si'7i t%p%l 'oale p48%sin.%5se s%8 el#
C9n. hoit%l se p424li la p4'9nt6 Ta3an .in nea'%l
'ai'%7elo 9-i p%se pi/io%l pe :%'a3%l 24;'a-%l%i s4% .e
o 2ia74 -i 9n4l79n.%5-i o/hii /4te l%na plin46 9-i a329li pe
spate /ap%l t9n4 -i '9n.% -i slo8o3i s4l8ati/%l -i 9nfio4to%l
sti:4t al ti8%l%i s4%#
Un%l /9te %n%l6 'e'8ii ti8%l%i l%ne/a4 .in
as/%n3i-%ile lo .e pin a8oi -i f4/%4 /e/ 9n ;%%l l%i
Ta3an -i al .%-'an%l%i s4% 9n2ins# C9n. se a.%na4 /% to7ii6
Ta3an li se a.es40
F E% s9nt Ta3anG sti:4 el# S9nt %n sta-ni/ o'o9toG C%
77
to7ii s45l espe/ta7i pe Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo -i pe
Lala6 'a'a l%i# Ni/i %n%l .inte 2oi n% e at9t .e p%teni/ /a
Ta3an# D%-'anii l%i sa se p43eas/4G
1i2in. .ept 9n o/hii haini6 o-ii ai l%i Le/hak6 t9n4%l
Ge&stoke se plesni /% pal'ele peste piept%5i o8%st -i
slo8o3i .in no% p4t%n34to%l s4% sti:4t .e sfi.ae#
78
8.VNATORUL IN COPAC
A .o%a 3i .%p4 noaptea D%'5D%'5%l%i6 ti8%l o poni
9n/et pin p4.%e6 9napoi spe /oast4#
>e-%l l%i T%8lat 34/ea 9n lo/%l %n.e se p48%-ise6 /4/i
s%p%-ii l%i Le/hak n% '9n/a% ni/io.at4 'o7ii .in ti8%l lo#
$a-%l ea o ta/ti/oas4 e?pe.i7ie pent% a:onisiea
hanei# "%/te .e pal'ie6 p%ne /en%-ii6 8anane -i 'an:o se
:4sea% .in 8el-%:6 /a -i ananas s4l8ati/ -i %neoi6 'i/i
'a'ifee6 p4s4i6 o%46 eptile -i inse/te# Al%nele ea%
sf49'ate 9nte f4l/ile lo 2i:%oase sa%6 /9n. se .o2e.ea%
pea tai6 le sp4:ea% sti2in.%5le 9nte .o%4 piete#
O.at46 84t9na Sa8o le t4ie /alea6 f4/9n.%5i s4 se
9'p4-tie la a.4post%l /en:ilo 9nalte6 /4/i6 .a/4 leoai/a le
espe/ta n%'4%l -i .in7ii as/%7i7i6 :oilele6 la 9n.%l lo6
a2ea% a/eea-i sti'4 fa74 .e 9n2e-%nata5i -i .93a5i feo/itate#
1e o /a/4 'ai ;oas46 ea a-e3at Ta3an6 /hia .eas%pa
'aiest%oasei -i 'l4.ioasei sil%ete /ae5-i /oia .%' 9n t4/ee
pin ;%n:la .eas4# B4iat%l a329li /5%n ananas 9n a/est 2e/hi
.%-'an al ti8%l%i s4%# "iaa se opi -i 4s%/in.%5se6 9-i a7inti
pi2iile as%pa /hip%l%i 8at;o/oito .e .eas%pa ei#
A:it9n.%5-i '9nioas4 /oa.a6 9-i .e32eli .in7ii :al8eni6
/4s/9n.%5-i 8%3ele 'ai 9nt5%n '99it :oa3ni/6 /ae5i 389/i
8ot%l 7epos 9nt5o s%'e.enie .e 9n/e7it%i -i -an7%i .ese -i5i
st9nse pleoapele p9n4 /e o/hii a;%nse4 .o%4 .%n:i 9n:%ste .e
f%ie -i %4# Ci%lin.%5-i %e/hile6 pi2i .ept 9n o/hii l%i
Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo -i s/oase %let%l ei .e
po2o/ae6 api: -i sti.ent# De la a.4post%l /en:ii6 /opil%l5
79
'ai'%74 9i 4sp%nse /% sti:4t%l l%i 9nfi/o-4to# O /lip46 /ei
.oi se pi2i4 9n t4/ee6 apoi %ia-a pisi/4 se 9ntoase 9n ;%n:la
/ae o 9n:hi7i6 pe/%' 9n:hite o/ean%l o pieti/i/4#
Da 9n 'intea l%i Ta3an 9n/ol7i %n plan tei8il#U/isese pe
/9n/en%l T%8latA n% 9nse'na oae /4 e %n 'ae l%pt4toD
De/i a2ea s4 ia %'a p%teni/ei Sa8o /a s5o '4/el4eas/4 -i
pe ea# <a fi -i %n ne9nte/%t 29n4to#
+n a.9n/%l ini'ii l%i palpita .oin7a a34toae .e aO-i
a/opei :oli/i%nea /% h-a-i-n-e6 pent% /4 9n247ase .in /atea
l%i /% po3e /4 to7i o-a-m-e-n-i-i s9nt 9'84/a7i6 9n ti'p /e m-
a-i-m-u--e-l-e, -o-!-i-l-e-l-e -i /elelalte 2iet47i %'8l4
.esp%iate#
De/i hainele ea%6 .esi:%6 %n se'n .e '4e7ieA e'8le'a
s%peioit47ii o'%l%i as%pa t%t%o /elolalte ani'ale6 pent%
/46 .esi:%6 n% p%tea e?ista alt4 a7i%ne /a s4 po7i l%/%ile
a/elea oi8ile#
C% '%lte l%ni 9n %'46 pe /9n. ea '%lt 'ai 'i/6 92nise
la pielea l%i Sa8o6 leoai/a6 sa% a l%i N%'a6 le%l6 sa% a l%i
Sheeta6 leopa.%l6 pent% a5-i a/opei t%p%l lipsit .e p46 /a
s4 n% 'ai se'ene /% Histah6 -apeleA .a a/%' ea '9n.% .e
pielea l%i nete.46 /ae .o2e.ea /4 el se ta:e .int5o as4
p%teni/46 ia .oin7ele5i /onta.i/toii -i an%'e a/eea .e a
%'8la :ol pent% a5-i 24.i6 /% t%fie6 o89-ia -i a/eea .e a se
/onfo'a o8i/ei%ilo asei l%i6 p%t9n. staie hi.oase -i
st9n;enitoae6 pe/%'p4nea% 9n. pe 9n.#
+n ti'p /e ti8%l 9nainta a:ale pin p4.%e6 .%p4 te/eea
fiooasei Sa8o6 /ap%l l%i Ta3an 389n9ia .e plan%l '4e7 al
%/i.eii ina'i/%l%i -i 3ile 9n -i6 apoape /4 n% se :9n.i la
alt/e2a# Da 9n 3i%a .e /ae 2o8i'6 aten7ia 9i f% /%9n. atas4
.e 9nt9'pl4i 'ai i'e.iate#
80
Deo.at46 tot%l 9n p4.%e 9n/e'eni /a 9n 'ie3 .e noapteA
3:o'otele ;%n:lei a'%7i46 /opa/ii 4'ase4 ne/linti7i6 /a
paali3a7i6 9n a-teptaea %n%i .e3ast% i'inent# Toat4 nat%a
a-tepta -i a-teptaea n% f% l%n:4#
Sla86 .in .ep4tae6 se a%3i %n 2aiet 9n48%-it -i tist# Se
apopie .in /e 9n /e6 4s%n9n. tot 'ai p%teni/# A8oii falni/i
se 9n/lina4 la %nison6 /a ap4sa7i 9n ;os .e o '9n4 :i:anti/4#
Din /e 9n /e 'ai '%lt se postena4 spe p4'9nt -i tot%-i n%
se a%3ea ni'i/ .e/9t 2aie%l a.9n/ -i 4s/olito al 29nt%l%i#
Apoi6 8%s/6 :i:an7ii ;%n:lei se .e3.oi46 plesnin. /% 29f%ile
lo 243.%h%l6 9nt5%n '9nios potest as%3ito# Din noii
9n29te;i7i6 pl%'8%ii6 /e at9na% .eas%pa6 79-ni o l%'in4 2ie6
o8itoae# Canona.a t%netelo 9-i e24s4 /%'plita po2o/ae#
Bi se poni potop%l 6ia.%l se .e3l4n7%i peste ;%n:l4#
Ti8%l6 .9.9in. .e fi: .in pi/ina ploii e/i6 se /%i84i la
4.4/ina /opa/ilo 'ai# "%l:eele6 s4:et9n. -i -fi/hi%in.
8e3na6 il%'ina% o /lip4 /en:i 329/olin.%5se6 a'%i f9lf9in.6
t%n/hi%i 9n/o2oin.%5se#
Din /9n. 9n /9n.6 /9te %n anti/ patiah al p4.%ii se/eat
.e t4snet6 se p48%-ea 9nt5o 'ie .e 74n.4i pinte a8oii .in
;%6 s'%l:9n. .%p4 el o p%3.eie .e /en:i sa% .e 2e/ini 'ai
'4%n7i -i spoin. 9n/9l/ita haa8a8%4 a ;%n:lei topi/ale#
Cen:i 'ai -i 'i/i6 spinte/ate .e s4l84ti/ia %a:an%l%i6
se p424lea% 9n 2e:eta7ia 38%/i%'at46 se'4n9n. 'oate -i
.ist%:ee pinte nen%'4a7ii nefei/i7i lo/%itoi ai l%'ii .e
;os6 .ens pop%late#
Ceas%i -i /eas%i f%ia %a:an%l%i se .es/4t%-a f44
9nte%pee6 ia 'e'8ii ti8%l%i se /%i84i4 %n%l 9n alt%l6
te'%9n. .e fi/4# A'enin7a7i .e a8oii -i .e /en:ile /e se
p48%-ea% -i 9n/e'eni7i .e e?plo3iile l%'inoase ale
81
f%l:eelo -i .e 4:etele t%netelo6 se pit%la4 ;alni/6 p9n4 /e
f%t%na te/%#
Sf9-it%l f% la fel .e 8%s/ /a -i 9n/ep%t%l# <9nt%l se opi6
soaele 9n/ep% s4 st4l%/eas/46 nat%a poni ia s4 s%9.4#
"%n3ele -i a'%ile6 pelate .e stopi -i petalele %.e ale
floilo l%?%iante st4l%/i4 9n toat4 splen.oaea 3ilei /ae se
einsta%ase# Bi a-a pe/%' %ita Nat%a6 %ita4 -i /opiii ei#
<ia7a a/ti24 9-i el%4 /%s%l6 9nto/'ai /a 9nainte .e 8e3n4 -i
.e spai'4#
Da Ta3an a2% o e2ela7ie /ae5i l4'%i 'iste%l h-a-i-n-
e-l-o-!# Ce 8ine s5a fi si'7it s%8 pielea :oas4 a l%i Sa8oG Bi
astfel6 a2ent%a /4p4t4 %n no% i'8ol.#
<e'e .e /9te2a l%ni6 ti8%l /%teie4 pe l9n:4 pla;a %n.e
se :4sea /a8ana l%i Ta3an -i st%.iile 9i 4pi4 /ea 'ai 'ae
pate .in ti'p6 .a6 oi .e /9te oi o ponea pin p4.%e6 a2ea
f%nia pe:4tit4 -i n%'eoase f%4 ani'alele 'ai 'i/i /ae
/43%4 9n /ap/ana la7%l%i#
O.at4 lat%l se 9nf4-%4 pe :%'a3%l s/%t al l%i Hota
'iste7%l -i 329/oliile l%i ne8%ne-ti pent% a se eli8ea 9l
4st%na4 pe Ta3an .e pe /a/a pe /ae -e.ea 9n a-teptae -i
.e pe /ae 9-i a329lise /ola/%l spialat# >a 3:o'ot%l /4.eii
l%i6 9n.esat%l 'iste7 se 9ntoase -i 2439n. /e pa.4 lesni/ioas4
ea o t9n44 'ai'%74 9-i popti /ap%l 9n piept -i se epe3i
ne8%ne-te la 84iat%l %i'it#
Din fei/ie6 Ta3an n% se lo2ise /439n.6 .eoae/e
atei3ase /a o pisi/46 pe /ele pat% la8e la: .esf4/%te6 /a s4
a'oti3e3e -o/%l# +nt5o /lip4 f% 9n pi/ioae -i s4in. /%
a:ilitatea 'ai'%7ei /ae ea6 se a:474 .e o /ean:4 ;oas46
p%n9n.%5se la a.4post 9n ti'p /e .e.es%8t Hota6 'iste7%l6
.4.ea i%e- 9n 2an#
82
+n a/est fel6 Ta3an 9n2474 .in e?peien74 li'itele /a -i
posi8ilit47ile /i%.atei sale a'e#
C% a/est pile; pie.%se o f%nie l%n:46 .a 9-i .4.%se
sea'a /46 .a/4 9n lo/%l 'iste7%l%i6 l5a fi .o8o9t Sa8o ;os
.in /opa/6 .e3no.4'9nt%l a fi p%t%t s4 fie foate .ifeit6 /4/i
at%n/i6 f44 9n.oial4 -i5a fi pie.%t -i 2ia7a#
+i te8%i4 '%lte 3ile /a s4 9'pleteas/4 o no%4 f%nie6 9ns4
/9n.6 9n /ele .in %'46 o isp42i6 se .%se .ina.ins la 29n4toae
-i 34/% 9n a-teptae6 as/%ns 9n f%n3i-%l st%fos al %nei /en:i
i'ense6 /hia .eas%pa /44ii 84t4toite /e .%/ea la ap4#
C9te2a ;i2ine 'i/i te/%4 pe .e.es%8t6 ne24t4'ate# N%
.oea %n atae 29nat lipsit .e i'potan74# A2ea ne2oie .e %n
ani'al 2i:%os6 /a s4 9n/e/e efi/ien7a no%l%i s4% plan#
+nt5%n t93i% se a4t4 /ea pe /ae Ta3an o /4%taA /%
'%-/hii s%pli ;%/9n.%5i s%8 pielea l%/itoae6 :as4 -i l%st%it46
2enea Sa8o6 leoai/a# >a8ele5i 'ai6 /4pt%-ite /% peni7e6
/4l/a% 'oale -i f44 3:o'ot pe pote/a 9n:%st4# +-i 7inea :9t%l
9n/o.at6 9nt5o /ontin%4 alet4A /oa.a l%n:4 i se 'i-/a 9n/et6
%n.%in. :a7ios#
Se apopia6 'ai '%lt6 tot 'ai '%lt6 .e lo/%l %n.e se
/hi/ise Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo6 /%'p4nin. 9n '9n4
/apetele f%niei sale l%n:i#
Ca o stat%ie .e 8on36 ne'i-/at /a 'oatea6 st4tea Ta3an#
Sa8o te/% pe s%8 el# Un pas 'ae6 al .oilea6 al teilea6 apoi
la7%l /43% 9n t4/ee spe ea#
O /lip46 /ola/%l l4:it 9i at9n4 .eas%pa /apal%i /a %n
-ape %ia-6 apoi6 /9n. ;i2ina i.i/4 pi2iile /a s4 afle /e5i /%
fo-net%l f9n:hiei6 la7%l 9i 9n/e/%i :9t%l# C% o s'%/it%4 i%te6
Ta3an tase f%nia fi?9n. la7%l .e :%'a3%l l%/ios6 apoi se
ap%/4 29tos /% a'9n.o%4 '9inile .e s%pot%l s4%#
83
Sa8o /43%se 9n /ap/an4# C% o s4it%46 fiaa s%pins4 se
9ntoase spe ;%n:l46 .a Ta3an n5a2ea s4 pia.4 a .o%a oa4
o f%nie .in a/elea-i 'oti2e /a pi'a .at4# T4sese
9n2474'inte .in e?peien7a l%i# >eoai/a n% ap%/4 s4 fa/4 ni/i
;%'4tate .in al .oilea salt6 /9n. si'7i la7%l st9n:9n.%5i5se 9n
;%%l :9t%l%i0 .es/ise o a.e24at4 t%'84 9n ae -i /43% pe
spate /% %n 3:o'ot :e%# Ta3an le:ase 3.a24n /ap4t%l
f%niei .e t%n/hi%l /opa/%l%i pe /ae sta /474at#
19n4 ai/i6 plan%l l%i e%-ise .e 'in%ne6 9ns46 /9n. 9n-f4/4
f%nia6 poptin.%5se 9nt5o /4/4na taini/46 .es/opei /4 %na
ea s4 le:i .e /opa/ /olos%l a/ela /%pins .e f%ie t%8at46
/ae se 384tea ap%/9n. /% :heaele6 '%-/9n. si %l9n.6 si alta
s5o po7i sp9n3%a#
Ge%tatea 84t9nei Sa8o ea i'ens4 -i /9n. se opintea pe
la8ele5i %ia-e6 ni'eni .e/9t Tanto6 elefant%l6 n5a fi p%t%t5o
%ni#
>eoai/a se 9ntoase pe pote/a .e %n.e p%tea a/%' s45l
2a.4 pe a%to%l infa'iei la /ae f%sese s%p%s4# S/o79n. %n
4/net .e t%8ae6 se n4p%sti 8%s/ 9nspe Ta3an6 e?e/%t9n.
%n salt 9n ae6 .a /9n. t%p%l s4% 'asi2 atinse /a/a pe /ae
st4t%se /o/o7at 84iat%l6 ia5l .e %n.e n%5i#
Ta3an se /474ase spinten pe o a'%4 'ai 'i/46 la -apte
'eti 'ai s%s .e /apti2a 9nf%iat4# O /lip46 Sa8o 4'ase
s%spen.at4 .e /a/a .e ;os6 9n ti'p /e Ta3an 9-i 84tea ;o/ .e
ea -i5i 329lea 9n nas /en:%7e -i a'%i# D%p4 %n ti'p6 fiaa
se l4s4 .in no% pe p4'9nt -i Ta3an /o8o9 i%te si pinse ia
f%niaA .a Sa8o .es/opeise /4 /eea /e o e7inea ea .oa o
f9n:hie s%87ie -i ap%/9n.5o 9nte f4l/ile 'asi2e6 o ete34
9nainte /a Ta3an s4 fi p%t%i st9n:e a .o%a oa4 la7%l
s%:%'4to#
84
Baiat%l ea foate ne/4;it# 1lan%l l%i 8ine ti/l%it se .%se5se
.e 9pa 6 a-a 9n/9t se a-e346 '%lt%'in.%5se s4 sti:e -i s4 se
st9'8e la f4pt%a /ae %la .e.es%pt#
Ceas%i 9nte:i Sa8o se 9n29ti pe s%8 /opa/6 9nainte -i
9napoiA .e pat% oi se :he'%i6 apoi 9-i l%4 29nt s4in. spe
spii.%-%l /ae se 38en:%ia .eas%a ei6 .a /% tot at9ta s%//es
/a -i /9n. a fi 9n/e/at s4 pin.4 9n :heae 29nt%l a'4:ito /e
'%'%a pinte 29f%ile a'%ilo#
+n /ele .in %'46 Ta3an osteni .e at9ta ;oa/4 -i s/o79n. %n
sfi.4to %let .e a.io6 329li %n f%/t p9:%it /ae plesni6 'oale
-i lipi/ios6 .ept 9n '%ta '99itoae a ina'i/%l%i6 apoi 84iat%l
%/4 i%te la tei3e/i .e 'eti .eas%pa sol%l%i6 le:4n9n.%5se
.in /opa/ 9n /opa/6 p9n4 /9n.6 /%9n.6 a;%nse 9n 'i;lo/%l alo
s4i#
Ai/i po2esti a'4n%ntele a2ent%ii l%i6 9'piept9n.%5se -i
f%.%lin.%5se 9n ase'enea hal6 9n/9t 9-i i'pesion4 p9n4 -i
24;'a-ii /ei 'ai 9n2e-%na7i6 9n ti'p /e Lala 7op4ia .e
8%/%ie -i .e '9n.ie#
85
!.OM CU OM
Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo 9-i .%se 'ai .epate6 ti'p
.e /97i2a ani6 e?isten7a 9n ;%n:l46 f44 pea 'ai s/hi'84i
.e/9t /4 .e2eni 'ai 2i:%os -i 'ai 9n7elept -i 9n2474 .in /47ile
l%i tot 'ai '%lte l%/%i .espe l%'ile stanii /e se :4sea% pe
%n.e2a6 9n afaa p4.%ii pi'iti2e#
1ent% el6 2ia7a n% ea ni/io.at4 'onoton4 sa% lent4#
+ntot.ea%na e?ista 1isah6 pe-tele /ae te8%ia pins pin
n%'eoasele 9%i -i la/%i6 apoi Sa8o -i /%.ele ei nea'%i
/ae te 7inea% 2e-ni/ tea3 .4.ea% sa2oae fie/4ei /lipe
pete/%te pe p4'9nt# "oate .es 9l h4it%ia% ele6 .a -i 'ai .es
Ta3an ea /el /ae le h4it%ia -i /% toate /4 ni/io.at4 n%
i38%ti4 s45l atin:4 /% :heaele lo api:e -i as/%7ite6 tot%-i .e
'%lte oi s5a 9nt9'plat s4 fie atit .e apoape6 9n/9t n5ai fi p%t%t
ste/%a o f%n34 'ai :oas4 9nte la8ele lo -i pielea l%i
nete.4# A:e4 ea Sa8o6 leoai/a6 a:ei ea% N%'a -i Sheeta6
.a Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo ea i%te /a f%l:e%l#
C% Tanto6 elefant%l6 se 9'pieteni# C%'D N% '4
9nte8a7i# Da ea fapt /%nos/%t pinte lo/%itoii ;%n:lei /4 9n
'%lte nop7i s/4l.ate .e l%n46 Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo
-i Tanto6 elefant%l6 se pli'8a% 9'pe%n46 ia pin lo/%ile
84t4toite6 Ta3an /4l4ea /o/o7at pe spinaea la:4 a l%i
Tanto#
+n a/e-ti ani6 Ta3an pete/% '%lte 3ile 9n /a8ana tat4l%i
s4%6 %n.e 34/ea% 9n/46 neatinse6 ose'intele p4in7ilo l%i -i
s/helet%l p%i%l%i Lalei# >a optspe3e/e ani6 /itea /%:4to -i
9n7ele:ea apoape tot /e /itea 9n n%'eoasele -i fel%itele
86
2ol%'e .e pe aft%i#
De ase'enea p%tea s4 s/ie /% litee .e tipa epe.e -i
li'pe.e6 .a s/is%l .e '9n4 n%5l /%no-tea6 /4/i6 .e-i pinte
/o'oile l%i se afla% -i /9te2a /aiete6 9n /a8an4 :4sise at9t .e
p%7ine l%/%i s/ise 9n en:le346 9n/9t n% 2e.ea .e /e -i5a 8ate
/ap%l s4 9n2e7e -i a/east4 fo'4 .e /ali:afie6 /% toate /4 .e
.es/ifat6 /% t%.46 o p%tea .es/ifa#
A-a.a6 9l :4si' la optspe3e/e ani6 %n t9n4 lo. en:le3
/ae n% p%tea 2o8i en:le3e-te6 .a /ae -tia s4 /iteas/4 -i s4
s/ie 9n li'8a 'aten4# N% 243%se ni/i o alt4 fiin74 o'eneas/4
9n afa4 .e popia5i pesoan46 /4/i e:i%nea li'itat4 pe /ae o
st484tea ti8%l s4% n% ea %.at4 .e 9%i 'ai /ae s4 ata:4
ti8%ile .e 84-tina-i .in inteio#
Deal%ile 9nalte o 9n/hi.ea% pe tei lat%i6 ia pe a pata @
o/ean%l# Kin%t%l ea pop%lat .e lei6 leopa3i -i -epi 2enino-i#
Ne-ti8itele5i la8iint%i .e ;%n:l4 9n/9l/it4 n% ispitise4 p9n4
a/%' ni/i %n pionie .in asa %'an4 s45i /al/e hotaele#
Da 9nt5o 3i6 9n ti'p /e Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo
-e.ea 9n /a8ana tat4l%i s4%6 p4t%n39n. 9n 'isteele %nei noi
/47i6 2e/hea tihn4 a ;%n:lei sale f% 3.%n/inat4 pent%
tot.ea%na# >a :ani7a 9n.ep4tat4 .inspe 4s4it se i2ise6 pe
/oa'a %n%i .eal ;os6 o stanie po/esi%ne 9n.%it4 9n 'ono'#
+n f%nte 2enea% /in/i3e/i .e 438oini/i ne:i6 9na'a7i /%
s%li7e s%87ii .e le'n6 ale /4o 29f%i f%sese4 /4lite 9n fo/
'o/nit -i /% a/%i l%n:i -i s4:e7i ot42ite# 1e spate p%ta%
s/%t%i o2ale6 .in nas le at9na% inele %ia-e6 ia 9n /9l7ii l9no-i
/e le a/opeea% 7easta ea% 9nfipte '4n%n/hi%i .e pene 2i%
/oloate# "%ntea le ea tat%at4 /% tei linii paalele /oloate6
ia pe piept a2ea% tei /e/%i /on/enti/e# Din7ii :al8eni
f%sese4 pili7i p9n4 /4p4tase4 29f as/%7it6 ia 8%3ele /4noase6
87
poe'inente6 spoea% :o342ia 9nf47i-4ii lo# +n %'4 2enea%
/9te2a s%te .e fe'ei -i /opii6 /ele .int9i p%t9n. pe /e-tet
'o'ane .e oale .e :4tit6 %nelte .e 8%/4t4ie -i fil.e-#
Aie:a.a o fo'a% o s%t4 .e 438oini/i6 ai.o'a /elo .in
a2an:a.4#
Al/4t%iea /oloanei 24.ea /4 se te'ea% 'ai '%lt .e %n
ata/ /e5a fi p%t%t 2eni .in spate6 .e/9t .e oi/e .%-'an
ne/%nos/%t /e s5a fi p%t%t i2i .in fa74A -i .e fapt a-a ea6
pent% /4 f%:ea% .e osta-ii o'%l%i al8 /ae5i h47%ise at9t .e
a'ani/ /a s4 le ia /a%/i%/%l -i fil.e-%l6 9n/9t 9nt5o 8%n4 3i s5
a% 4s/%lat 9'poti2a /%/eitoilo -i a% '4/el4it %n ofi7e
al8 -i %n 'i/ .eta-a'ent .in t%pele l%i .e ne:i#
Zile 9n -i se osp4ta4 /% /anea a/estoa6 .a 9nt5o
noapte6 %n .eta-a'ent 'ai p%teni/ n424li peste a-e3aea lo6
/a s4 438%ne 'oatea /a'aa3ilo6 9n a/ea noapte6 sol.a7ii
ne:i ai o'%l%i al8 a2%4 /ane .in 8el-%: -i a/east4 4'4-i74
a %n%i ti8 o.inioa4 p%teni/ se f%i-ase pin ;%n:la
9nt%ne/oas46 ponin. spe ne/%nos/%t -i spe li8etate#
Da /eea /e 9nse'na li8etate -i :oana .%p4 fei/ie
pent% a/e-ti ne:i s4l8ati/i6 9nse'na /onstenae -i 'oate
pent% '%l7i .inte lo/%itoii no%l%i lo /4'in#
Ti'p .e tei 3ile6 'i/a hoa.4 '4-4l%i 9n/et pin ini'a
p4.%ii ne/%nos/%te pe %n.e n% /4l/ase pi/io .e o'6 p9n4
/9n.6 9n sf9-it6 9n /ea .e5a pata 3i6 9n 3oi6 .4.%4 peste %n
lo/6 la 'al%l %n%i 9%le76 %n.e 2e:eta7ia p4ea /e2a 'ai a4
.e/9t 9nt9lnise4 p9n4 at%n/i#
R4'ase4 ai/i s45-i 9n/opeas/4 o no%4 a-e3ae si o l%n4
'ai t93i%6 lo/%l ea .esp4.%it6 /oli8ele si :a.%ile .e pai
i.i/ate6 8ananieii6 i:na'a si po%'8%l plantate6 ia 2e/hea
2ia74 9-i el%at /%s%l 9n no%l /4'in# Ai/i n% e?ista% oa'eni
88
al8i sol.a7i -i ni/i /a%/i%/ sa% fil.e- /ae s4 te8%ias/4 st9ns
pent% s%pa2e:hetoii haini -i nee/%nos/4toi#
>%na se s/hi'8ase .e 'ai '%lte oi pe /e p9n4 /e ne:ii
s4 /%te3e a se a2ent%a pe 'elea:%ile .in ;%%l no%l%i lo sat#
C97i2a .inte ei /43%se4 pa.4 84t9nei Sa8o -i .eoae/e
;%n:la 'i-%na .e feline /%.e -i 9nsetate .e s9n:e6 .e lei -i
leopa3i6 438oini/ii .e /%loaea a8anos%l%i -o24ia% s4 se
a29nte pea .epate .e a.4post%l :a.%ilo .e pai#
Da 9nt5o 3i6 L%lon:a6 fi%l 84t9n%l%i e:e $8on:a6
pi8e:i .epate6 pin la8iint%ile .ense .inspe ap%s# 14-ea
/% l%ae5a'inte6 lan/ea5i s%87ie fiin. pe:4tit4 .e ata/6 ia
s/%t%l pel%n:6 o2al6 st9ns /% hot49e 9n '9na st9n:46 lipit .e
t%p%l s4% nete. .e a8anos# +n spate p%ta a/%l6 ia 9n tol8a
.e .eas%pa s/%t%l%i6 %n '4n%n/hi .e s4:e7i s%87ii6 .epte6
8ine %nse /% o s%8stan74 29s/oas46 nea:4 /a s'oala6 /ae
f4/ea /a 9n7ep4t%a 29f%l%i lo as/%7it /a %n a/ s4 fie 'otal4#
Noaptea 9l s%pinse pe L%lon:a .epate .e palisa.ele .in
;%%l sat%l%i st4p9nit .e tat4l s4%6 .a6 n43%in. s4 se 9n.epte
tot 'ai .epate spe ap%s6 se /a744 pe o /ean:4 8if%/at4
.int5%n a8oe 9nalt6 9-i 9n;:he84 o platfo'4 %.i'enta4 -i
se :he'%i s4 .oa'4#
Tei 'ile 'ai 9n/olo spe ap%s .o'ea ti8%l l%i Le/hak#
A .o%a 3i 9n 3oi6 :oilele se afla% 9n plin4 a/ti2itate6
/oto84in. pin ;%n:l4 9n /4%tae .e han4# Ta3an6 .%p4
o8i/ei%l l%i 9-i 9n.ept4 /e/et4ile 9n .ie/7ia /a8anei6 a-a
9n/9t6 29n9n. 9n tihn4 pe .%'6 /9n. a;%n:ea la pla;4 a2ea 8%ta
plin4#
Goilele se 4sp9n.i se4 9n toate .ie/7iile6 fie /9te %na6 fie
/9te .o%4 sa% /9te tei6 .a n% 'ai .epate .e a3a 9n /ae
p%tea% a%3i %n se'nal .e ala'4#
89
Lala o ponise a:ale spe 4s4it6 pe o pote/4 84t4toit4 .e
elefan7i6 si ea foate o/%pat4 s4 4stoane /en:i /43%te -i
8%t%%:i p%te3ite6 /4%t9n. :9n.a/i si /i%pe/i :%stoase6 /9n.
aten7ia 9i f% atas4 .e %n 3:o'ot neo8i-n%it#
C4aea se 9ntin.ea .eapt4 pe 2eo /in/i3e/i .e 'eti 9n
fa7a ei -i la /ap4t6 pe s%8 t%nel%l .e a'%i 8oltite6 243%
9naint9n. spe ea o /eat%4 stanie -i 9nsp4i'9nt4toae#
Ea L%lon:a#
Lala n% 'ai 348o2i o /lip46 /i6 4s%/in.%5se6 o l%4 :48it4
9n.44t pe /4ae# N% ale:aA .%p4 .epin.eile nea'%l%i ei6
/in. n% ea st9nit46 /4%ta 'ai /%9n. s4 e2ite .e/9t s4 f%:4#
1e %'ele ei 2enea L%lon:a# A/est%ia i se ofeea %n pile;
.e a se 9nf%pta /% /ane# Da/4 o %/i.ea6 s5a fi p%t%t osp4ta
.in 8el-%: toat4 3i%a# G48i pas%l6 /%'p4nin.%5-i s%li7a6 :ata
s5o a%n/e# >a o /otit%4 a pote/ii6 243% .in no% :oila6 pe alt4
f9-ie .eapt4# $9na /ae 7inea s%li7a se tase 9n.44t6 '%-/hii
se 8%l8%/a4 i%te /a f%l:e%l s%8 pielea l%/ioas4# Ba7%l se
a29nt4 9nainte6 s%li7a 38%4 spe Lala#
>o2it%4 atat4# Da 9i 3:9ie /oapsa# C% %n sti:4t .e f%ie
-i .%ee6 :oila se epe3i la /4l4%l ei# +nt5o /lip46 /opa/ii se
f9n:ea% s%8 :e%tatea nea'%ilo ei6 le:4n9n.%5se 9n plin4
:oan46 .in /a/4 9n /a/46 spe s/ena l%ptei6 /a 4sp%ns la
/he'aea Lalei#
C9n. :oila se n4p%sti as%p45i6 L%lon:a 9-i 9n/o.a a/%l
-i /% in/e.i8il4 epe3i/i%ne6 poti2i o s4:eat4# T4:9n.
2e:ea%a '%lt 9n.44t6 9-i ti'ise poie/til%l ot42it .ept 9n
ini'a %ia-%l%i antopoi.# S/o79n. %n 4/net 9nfio4to6 Lala
se p48%-i /% fa7a 9n ;os6 s%8 pi2iile %l%ite ale /elo .in
ti8%l ei#
T%n9n. -i %l9n.6 :oilele .4.%4 s4 se epea.4 la
90
L%lon:a6 .a pe2434to6 o'%l f%:ea .e %pea p4'9nt%l6 /a o
antilop4 speiat4# C%no-tea feo/itatea a/esto f4pt%i /%.e6
p4oase -i n% .oea .e/9t s4 a-tean4 /9t 'ai '%lte 'ile /%
p%tin74 9nte el -i ele# +l %'4i4 o 8%n4 8%/at4 .e .%'6
:onin. pin /opa/i6 .a 9n /ele .in %'46 %na /9te %na
a8an.ona4 /%sa -i se 9ntoase4 la lo/%l ta:e.iei#
Ni/i %na .inte ele6 /% e?/ep7ia l%i Ta3an6 n% 243%se
2eo.at4 %n o' -i se 9nte8a% /e fel .e /eat%4 o fi a/eea
/ae le in2a.ase ;%n:la#
De pe pla;a 9n.ep4tat46 l9n:4 'i/a l%i /a8an4 Ta3an a%3i
e/o%ile sla8e ale l%ptei -i .9n.%5-i sea'a /4 se pete/ea /e2a
:a2 9n ti8%l l%i6 o poni :48it 9n .ie/7ia 3:o'otelo# C9n.
sosi6 :4si 9nte:%l ti8 a.%nat -i spoo24in. .e 3o 9n ;%%l
le-%l%i 'a'ei sale %/ise#
D%eea -i f%ia l%i Ta3an n% /%nos/%4 'a:ini6 9-i
slo8o3ea 'ee% sti:4t%l .e po2o/ae# Se i38ea /% p%'nii 9n
piept%5i o8%st6 apoi se a%n/a peste t%p%l Lalei -i hohotea6
.in. .%'%l la .%eoasa ;ale a.%nat4 9n ini'a l%i
sin:%ati/4#
A pie.e %ni/a fiin74 .e pe a/east4 l%'e /ae i5a a4tat
/9n.2a i%8ie -i afe/7i%ne ea pent% Ta3an /ea 'ai 'ae
s%fein74 pe /ae o /%nos/%se 2eo.at4# Bi /e .a/4 f%sese o
:oil4 api:4 -i hi.oas4G 1ent% Ta3an6 Lala f%sese 8%n46
f%sese f%'oas4G As%pa ei e24sase6 f44 s45-i .ea sea'a6
toat4 a.oa7ia6 espe/t%l -i .a:ostea pe /ae %n /opil no'al
le n%te-te pent% 'a'a l%i# N% /%nos/%se ni/i5/9n. alt4
'a'46 astfel 9n/9t 9i .4%ise Lalei6 9n t4/ee6 tot /eea /e i s5a
fi /%2enit 8lon.ei -i fe'e/4toaei >a.& Ali/e6 .a/4 a/easta
a fi t4it#
D%p4 pi'a i38%/nie .e .%ee6 Ta3an se st4p9ni -i
91
9nte89n. pe 'e'8ii ti8%l%i /ine f%sese .e fa74 la o'o6 afl4
tot /eea /e 2o/a8%la%l lo s4a/ 9i p%t% /o'%ni/a#
I5a fost tot%-i .e a;%ns# +i 2o8i4 .espe o 'ai'%74
nea:46 /i%.at46 f44 p46 /4eia5i /e-tea% pene 9n /ap -i /ae
ti'isese 'oatea .int5o a'%4 s%87ie6 ia apoi f%:ise /%
i%7eala l%i Baa6 antilopa6 spe soae54sae#
Ta3an n% 'ai st4t% pe :9n.%i -i s4in. pe /en:ile
/opa/ilo6 o poni :48it spe p4.%e# C%no-tea -ep%iile
/44ii elefan7ilo pe %n.e o l%ase la f%:4 %/i:a-%l Lalei6 a-a
/4 t4ie .ie/t pin ;%n:l4 /a s45i a7in4 /alea 438oini/%l%i
ne:%6 /ae6 .e 8%n4 sea'46 %'a sin%o3it47ile pote/ii#
>a -ol. 9i at9na /%7it%l .e 29n4toae al ne/%nos/%t%l%i s4%
p4inte6 ia pe %'4 l%n:a l%i f%nie 9n/ol4/it4# Un /eas 'ai
t93i%6 /o8o9 .in no% pe /4ae -i l4s9n.%5se pe 2ine6 /e/et4
p4'9nt%l /% aten7ie#
+n nooi%l 'oale .e pe 'al%l %n%i p99ia- :4si %'e .e
t4lpi6 la fel /% /ele /ae p9n4 a/%'6 .in 9ntea:a ;%n:l46 n%'ai
pi/ioaele l%i le l4sase4A at9t /4 ea% '%lt 'ai 'ai .e/9t
%'ele l%i# Ini'a 9n/ep% s45i 8at4 n42alni/# S5a p%tea oae s4
%'4eas/4 %n OM @ %n%l .in popia5i as4D
Do%4 -i%i .e %'e in.i/a% .ie/7ia op%s4# De/i pa.a l%i
te/%se pe a/olo 9n .%'%5i .e 9ntoa/ee6 9n 2e'e /e
e?a'ina %'a no%46 o 'i/4 f49'4 .e p4'9nt se .espinse .e
pe 'a:inea fo'ei .e talp4 -i /43% 9n s/o8it%a %-o
9ntip4it4 9n nooi @ ah6 %'a ea foate poasp4t46 po8a8il /4
pa.a l%i te/%se .e foate p%7in ti'p pin a/el lo/#
Ta3an se /a744 .in no% 9n /opa/i -i spinten6 f44
3:o'ot6 poni 9n 2ite346 %'4in. .e s%s /4aea# A8ia
pa/%sese o 'il46 /9n. .4.% peste 438oini/%l ne:%6 /ae
st4tea 9nt5%n l%'ini-# Kinea 9n '9n4 %n a/ s%pl%6 9n /ae
92
poti2ise %na .inte s4:e7ile l%i p%t4toae .e 'oate# +n fa746
.in/olo .e 'i/%l l%'ini-6 se afla Hota6 'iste7%l6 /% /ap%l
poptit 9n piept6 /% /ol7ii 9nsp%'a7i6 :ata s4 ata/e#
Ta3an pi2i /% %i'ie la stania f4pt%4 /ae se :4sea
.e.es%8t%l s4% @ at9t .e ase'4n4to l%i /a fo'4 -i tot%-i at9t
.e .ifeit la fa74 -i la /%loae# +n /47ile sale 243%se o po34 .e
NE"RU6 .a /e .eose8ie 9nte fi:%a a/eea tip4it46 'at46
'oat4 -i t%p%l a/esta .e a8anos l%/ito6 p%ls9n. .e 2ia74#
+n ti'p /e o'%l sta a/olo /% a/%l 9n/o.at6 Ta3an 9l
e/%nos/% n% n%'ai /a NE"RU6 .a -i /a ARCA6 ase'enea
/el%i .in /atea /% po3e#
A PENTRU ARCA
Ce 'in%natG A797at .e .es/opeiea l%i6 Ta3an f% /9t p5a/i
s45-i t4.e3e pe3en7a# Da .e.es%8t%l I%i6 l%/%ile 9n/epea%
s4 se pe/ipite# Ba7%l ne:%6 '%s/%los6 t4:ea .e a/A Hota6
'iste7%l6 se n4p%sti -i 9n /lipa a/eea6 ne:%l slo8o3i s4:eata
ot42it46 ia Ta3an o 243% 38%9n. /% i%7eala :9n.%l%i -i
p4t%n39n. 9n piept%l 7epos al 'iste7%l%i
A8ia se .espinsese s4:eata .in a/6 /4 t9n4%l L%lon:a 9-i
pe:4ti o a .o%a6 .a Hota6 'iste7%l se epe3i at9t .e
f%l:e4to la el6 9n/9t 84iat%l n5a2% ti'p s5o lanse3e# Dint5%n
salt6 ne:%l s4i .in/olo .e fiaa t%8at4 -i 4s%/in.%5se pe
/4l/9ie /% o ne'aipo'enit4 epe3i/i%ne6 9'pl9nt4 o a .o%a
s4:eata 9n spinaea ani'al%l%i# D%p4 /ae6 L%lon:a s4i 9n
a8oele /el 'ai apopiat#
Hota se oti o .at46 /4%t9n. s45-i ata/e .%-'an%l .a a8ia
f4/% .oispe3e/e pa-i6 /4 se /l4tin4 pe pi/ioae -i /43% 9nt5o
9n4# O se/%n.46 '%-/hii i se 9n/o.a4 -i i se ela?a4
spas'o.i/6 apoi 4'ase ne'i-/at#
L%lon:a /o8o9 .in /opa/# C% a;%to%l %n%i /%7it /ae5i
93
at9na la -ol.6 t4ie /9te2a felii 'ai .in /anea 'iste7%l%i -i
.ept 9n 'i;lo/%l /44ii6 apinse %n fo/ la /ae fipse /anea6
osp4t9n.%5se apoi .%p4 pla/%l ini'ii# Rest%l 'iste7%l%i 9l l4s4
a/olo %n.e se p48%-ise#
Ta3an asista la toate a/estea6 plin .e intees# Doin7a .e
a5l %/i.e pe ne:% 9i fi:ea piept%l6 .a .oin7a .e a 9n247a ea
'ai p%teni/4# A2ea s4 %'4eas/4 %n ti'p f4pt%a a/eea6 /a
s4 afle .e %n.e 2enea# <a p%tea s45l %/i.4 9n tihn4 'ai t93i%6
/9n. ne:%l 2a l4sa .eopate a/%l -i s4:e7ile 'otale#
D%p4 /e L%lon:a 9-i isp42i osp47%l -i se f4/% ne243%t pe
o /otit%4 a .%'ea:%l%i6 Ta3an /o8o9 9n t4/ee pe p4'9nt#
+-i t4ie -i el /9te2a 8%/47i .in /anea l%i Hota6 .a n% le
fipse#
$ai 243%se el fo/6 9ns4 n%'ai /9n. Aa6 f%l:e%l6 lo2ise
/9te %n a8oe# "apt%l /4 o f4pt%4 a ;%n:lei p%t%se fa/e a/ei
/ol7i o-ii -i :al8eni /e '9n/a% le'n%l p9n4 n% 'ai 4'9nea
.e/9t p%l8ee .in el 9l 'i4 .in /ale afa4 pe Ta3an6 /ae6 pe
.e alt4 pate6 n% 9n7ele:ea .e fel .e /e 438oini/%l ne:% 9-i
sti/ase 8%n4tate .e osp476 '%in.%5l 9n .o:oaea 24t4'4toae#
1oate /4 Aa ea pieten /% a/a-%l si6 9n fel%l 4sta 9-i
9'p47ise4 hana 9nte ei#
Da6 fie /%' o fi6 Ta3an n5a2ea .e :9n. s4 sti/e o
'9n/ae 8%n4 9nt5%n /hip at9t .e postes/6 a-a 9n/9t 9nf%le/4 o
'ae /antitate .e /ane /%.46 9n:op9n. est%l hoit%l%i l9n:4
/4ae6 /a s45l poat4 :4si la 9ntoa/ee#
D%p4 /ae6 >o.%l Ge&stoke i-i -tese .e:etele %ns%oase
.e /oapsele :oale -i l%4 ia %'a l%i L%lon:a6 fi%l l%i
$8on:a e:eleA 9n a/est ti'p6 9n 9n.ep4tata >on.a %n alt
>o. Ge&stoke6 ef%3a in.i:nat /otletele6 ti'i79n.%5le 9napoi
8%/4ta%l%i5-ef al /l%8%l%i pent% /4 n% ea% .est%l .e 8ine
94
fipte6 ia .%p4 /e5-i isp42i .e;%n%l6 9-i '%ie .e:etele 9nt5o
/%p4 .e a:int /% ap4 paf%'at46 %s/9n.%5-i5le apoi /% %n
-e2et .e .a'as/ al8 /a 34pa.a#
Ta3an 9l %'4i 3i%a 9ntea:4 pe L%lon:a6 .9n.%5i
t9/oale pin /opa/i6 /a %n .%h 4%# +l 'ai 243% .e .o%4 oi
a329lin.%5-i s4:e7ile 'o7ii @ o .at4 9n Dan:o6 hiena -i a
.o%a oa4 9n $an%6 'ai'%7a# De fie/ae .at46 ani'al%l
'%ea apoape instantane%6 /4/i ota2a l%i L%lon:a ea foate
poasp4t4 -i foate pi'e;.ioas4#
+n ti'p /e se 7inea la o .istan74 si:%4 pent% pa.a l%i6
Ta3an se :9n.i '%lt la a/east4 :o3a24 'eto.4 .e a %/i.e#
Btia pea 8ine /4 n%'ai 9n7ep4t%a 'i/4 a 29f%l%i s4:e7ii n%
ea .e a;%ns /a s4 le 2in4 at9t .e epe.e .e ha/ s4l84ti/i%nilo
;%n:lei6 /ae6 a.eseoi6 9n l%pta /% 2e/inii lo6 9-i sf9-ia%
/anea6 se 3:9ia% /% :heaele -i se 9'p%n:ea% 9nfio4to6
pent% /a apoi s4 se t4'4.%ias/4 .e fie/ae .at4# N%6 e?ist4 o
an%'it4 tain4 le:at4 .e a-/hiile astea s%87ii .e le'n /ae
a.%/ 'oatea .oa /% o si'pl4 3:9iet%4G Te8%ie s4 2a.4
.espe /e5i 2o8a#
+n noaptea a/eea6 L%lon:a .o'i 9n /4/4na %n%i a8oe
'aiest%os6 ia s%s6 '%lt 'ai s%s .e/9t el6 se :he'%i Ta3an
.in nea'%l 'ai'%7elo#
C9n. L%lon:a se .e-tept46 /onstat4 /4 a/%l -i s4:e7ile 9i
.isp4%se4# R438oini/%l ne:% ea f%ios -i speiat6 .a 'ai
'%lt speiat .e/9t f%ios# S/oto/i p4'9nt%l .e.es%8t%l
/opa/%l%i -i s/oto/i 9n /opa/6 .eas%pa p4'9nt%l%iA .a ni/i
%'4 .e a/6 .e s4:e7i sa% .e t9lha%l no/t%n#
L%lon:a ea 9n:o3it# S%li7a o a329lise 9n Lala -i n% o
'ai p%t%se l%a 9napoiA -i a/%'6 /9n. a/%l -i s4:e7ile
pieise46 n% a2ea ni/i o a'4 .e ap4ae 9n afa4 .e /%7it#
95
Sin:%a l%i spean74 ea s4 a;%n:4 9n sat%l l%i $8on:a /9t 'ai
epe.e6 8i3%in.%5se pe i%7eala pi/ioaelo# Ea 9n/e.in7at /4
n% 'ai ae '%lt p9n4 a/as46 a-a /5o ap%/4 pe /4ae /% pas
:48it#
Dint5o 'as4 .ens4 .e f%n3i-6 /97i2a ia3i 'ai 9n spate6
4s4i Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo6 p9n.in. .e 3o6 9n
t4/ee#
A/%l -i s4:e7ile l%i L%lon:a f%sese4 le:ate6 9n si:%an746
s%s 9n 29f%l %n%i a8oe %ia-6 .e pe /ae Ta3an /o;ise /%
la'a /%7it%l%i o f9-ie 'ae .e s/oa746 apoape .e 4.4/in46
apoi f9nsese pe ;%'4tate o /ean:46 l4s9n.5o s4 at9ne la 2eo
optspe3e/e 'eti .istan74 .e p4'9nt# Astfel 9-i /esta el
%'ele 9n p4.%e -i5-i 'a/a as/%n34toile#
+n ti'p /e L%lon:a 9-i /ontin%a .%'%l6 Ta3an se
apopie .in /e 9n /e6 p9n4 a;%nse s4 /4l4toeas/4 /hia
.eas%pa /e-tet%l%i ne:%l%i# +n '9na .eapt4 9-i 7inea f%nia
9n/ol4/it4A ea pe:4tit s4 %/i.4#
$o'ent%l f% a'9nat n%'ai .in pi/in4 /4 Ta3an 2oia s4
se asi:%e .e .estina7ia spe /ae se 9n.epta 438oini/%l -i 9n
/%9n. f% 4spl4tit6 .eoae/e n% te/% '%lt -i 9n fa7a lo se i2i
o ai-te 9ntins46 la /ap4t%l /4eia se afla% '%lte 2i3%ini
/i%.ate#
C9n. f4/% a/east4 .es/opeie6 Ta3an se :4sea /hia
.eas%pa l%i L%lon:a# 14.%ea se sf9-ea 8%s/ -i .in/olo .e
ea se 9ntin.ea% .o%4 s%te .e ia3i .e o:o /%lti2at6 f4/9n.
le:4t%a 9nte ;%n:l4 -i sat#
Ta3an te8%ia s4 a/7ione3e epe.e6 altfel pa.a 9i s/4paA
.a antena'ent%l 2ie7ii l%i l4sa at9t .e p%7in spa7i% 9nte
.e/i3ie -i a/7i%ne 9n /lipa /9n. se i2ea 2eo pi'e;.ie6 9n/9t
9nte %na -i /ealalt4 n5a fi 9n/4p%t ni/i '4/a %'8a %n%i
96
:9n.#
A-a.a6 /9n. L%lon:a ie-i .in 9nt%ne/i'ea ;%n:lei6 %n
/ola/ .e f%nie s%87ie -ep%i as%p45i6 ponin. .e pe /a/a /ea
'ai .e ;os a %n%i a8oe p%teni/6 aflat /hia la 'a:inea
.o'eniilo lo $8on:aA fi%l e:el%i n% ap%/4 s4 fa/4 ni/i -ase
pa-i 9n l%'ini-6 /9n. %n fel .e la7 i se 9nf4-%4 i%te 9n ;%%l
:9t%l%i#
At9t .e epe.e 9-i tase Ta3an pa.a6 9n/9t sti:4t%l .e
ala'4 al l%i L%lon:a i se opi 9n :9tle;# A;%t9n.%5se /%
a'9n.o%4 '9inile6 Ta3an 9l t99 9n.44t pe ne:%l /ae se
384tea6 p9n4 /9n. 9l l4s4 sp9n3%at .e :9t6 9n aeA apoi se /a744
pe o /a/4 'ae6 t4:9n.%5-i 2i/ti'a6 /ae ins4 se 329/olea6 9n
a.4post%l f%n3i-%l%i %n%i /opa/# Ai/i le:4 3.a24n f%nia .e
o a'%4 tae -i s/o8o9n. .in /opa/6 9-i infipse /%7it%l .e
29n4toae 9n ini'a l%i L%lon:aA Lala ea 438%nat4#
Ta3an 9l /e/et4 /% l%ae5a'inte pe ne:%6 /4/i n% 'ai
243%se p9n4 at%n/i o fiin74 o'eneas/4 9n /ane -i oase#
1i2iile 9i f%4 atase .e /%7it -i .e tea/a l%i# De ase'enea6 9l
fe'e/4 o 847a4 .e aa'4 pins4 9n ;%%l :le3nei6 pe /ae -i5
o tansfe4 la pi/io%l s4%# Ce/et4 -i a.'i4 tat%a;%l .e pe
f%nte si .e pe piept# Se 'in%n4 .e .in7ii pili7i# R4s%/i pe
toate fe7ele -i 9-i 9ns%-i po.oa8ele .e pene6 apoi se pe:4ti s4
/o8oae spe a5-i 2e.ea .e te8%i6 9nt%/9t l%i Ta3an .in
nea'%l 'ai'%7elo i se f4/%se foa'e -i a2ea la .ispo3i7ie
/aneA /ane .e 29nat6 /ae6 /onfo' /% eti/a ;%n:lei6 p%tea fi
'9n/at4#
C%' l5a' p%tea /on.a'na6 .%p4 /e no'e6 pe a/est o'5
'ai'%746 /% ini'a6 /ap%l -i t%p%l %n%i :entle'an en:le3 -i
/% .epin.eile %nei fiae s4l8ati/eD 1e T%8lat6 /ae5l %9se -i
pe /ae5l %9se6 9l %/isese 9n l%pt4 .eapt4 -i tot%-i ni/i o /lip4
97
n%5i t43nise pin 'inte s4 '4n9n/e /anea l%i T%8lat# I.eea l5
a fi e2oltat /%' ne e2olt4 pe noi /ani8alis'%l#
Da /ine ea L%lon:a .e n% p%tea fi '9n/at ase'enea l%i
Hota6 'iste7%l6 sa% l%i Baa6 antilopaD Ea alt/e2a .e/9t %na
.inte nen%'4atele s4l84ti/i%ni ale ;%n:lei6 /ae se p9n.es/
%na pe alta pent% a5-i ast9'p4a p9nte/ele lihnitD
Deo.at4 9ns46 o /i%.at4 9n.oial4 9i opi '9na# N%5l
9n247ase4 /47ile l%i /4 el ea OMD Bi ARCAUL n% ea -i el
OMD Oae oa'enii '9n/a% oa'eniD <ai# N% -tia# At%n/i6 .e
/e a/east4 -o24ial4D +n/e/4 9n/4 o .at4 s4 tea/4 la tea846
.a 8%s/ 9l n4p4.i %n 2al .e :ea74# N% 9n7ele:ea .e /e# Tot
/e -tia ea /4 n% p%tea s4 '4n9n/e /anea a/est%i o' ne:% -i
astfel6 instin/t%l ee.ita6 2e/hi .e 'ilenii6 34.4ni/i
i'8ol.%ile ani'ali/e ale a/estei fiin7e i:noante -i5l sal24 .e
la 9n/4l/aea %nei le:i %ni2esale .e a /4ei e?isten74 n% a2ea
ha8a#
Co8o9 la i%7eal4 t%p%l l%i L%lon:a pe p4'9nt6 9i s/oase
la7%l -i o poni .in no% pin /opa/i#
98
1".#ANTOMA #RICII
Co/o7at 9nt5%n a8oe se'e76 Ta3an pi2ea sat%l .e
/oli8e a/opeite /% st%f6 aflat .in/olo .e teen%l /%lti2at#
<43% /46 la %n%l .in /apete6 p4.%ea atin:ea sat%l -i se
9n.ept4 spe a/el lo/6 '9nat .e /%io3itatea a34toae .e a
2e.ea ani'ale .in asa l%i6 .e a 9n247a 'ai '%lte .espe
.epin.eile lo -i .e a /e/eta 2i3%inile /i%.ate 9n /ae t4ia%#
E?isten7a l%i pi'iti24 pinte api:ile s4l84ti/i%ni ale
;%n:lei n%5i l4sa lo/ pent% ni/i o %'4 .e 9n.oial4 /4 a/este
f4pt%i a p%tea fi alt/e2a .e/9t .%-'ani# Ase'4naea
9nf47i-4ii n%5l 9n.e'n4 s45-i f4%eas/4 2eo i.ee :e-it4
as%pa pi'iii /e i s5a fi f4/%t .a/4 a fi fost .es/opeit .e
a/este fiin7e6 pi'ele .in asa l%i pe /ae le 243%se 2eo.at4#
Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo n% ea %n senti'ental# Bi
n% -tia ni'i/ .espe f47ia .inte oa'eni# Toate 2ie7%itoaele
/ae n% f4/ea% pate .in ti8%l s4% 9i ea% .%-'ani .e 'oate6
/% /9te2a e?/ep7ii .inte /ae Tanto6 elefant%l6 /onstit%ia
e?e'pl%l /el 'ai .eose8it#
Ta3an 9-i .4.ea sea'a .e toate a/estea f44 4%tate sa%
%4# A %/i.e ea le:ea .e 8a34 a l%'ii s4l8ati/e 9n /ae t4ia#
1l4/eile l%i pi'iti2e ea% p%7ine la n%'46 .a /ea 'ai 'ae
.inte a/estea ea s4 h4it%ias/4 -i s4 %/i.46 astfel 9n/9t le
a/o.a -i /elolal7i .ept%l .e a n%ti a/elea-i .oin7e /a -i
.9ns%l6 /hia .a/4 o8ie/t%l 2in4toii lo l5a fi /onstit%it
popia l%i pesoan4#
<ia7a l%i /i%.at4 n%5l f4/%se ni/i %s%36 ni/i s9n:eos#
99
"apt%l /45i pl4/ea s4 %/i.4 -i /4 %/i.ea /% %n 9s 2esel pe
8%3ele5i f%'oase6 7inea .e /%3i'ea sa nati24# De /ele 'ai
'%lte oi %/i.ea /a s45-i po/%e han46 ia /9n. %/i.ea .in
438%nae sa% pent% a se ap4a6 o f4/ea f44 istei/ale6 /a %n
pofesionist /ae n% a.'ite ni/i o %-%in74#
1in %'ae6 a/%' /9n. se apopia /% 84:ae .e sea'4 .e
/4t%n%l l%i $8on:a6 ea pee:atit sa% s4 %/i.4 sa% s4 fie %/is#
Se f%i-a /% neo8i-n%it4 p%.en746 /4/i L%lon:a 9l f4/%se s4
n%teas/4 %n .eose8it espe/t pent% a-/hiile a/elea as/%7ite
/e a.%/ea% at9t .e epe.e -i f44 :e- 'oatea#
+n /ele .in %'4 se opi la %n a8oe 'ae /% f%n3i-%l
.es -i 9'po24at /% :hilan.e .e %ia-e plante a:474toae# +n
a/est %'8a .e nep4t%ns6 a-e3at .eas%pa sat%l%i# Ta3an se
:he'%i6 pi2in. s/enele /e se .esf4-%a% ;os6 'i9n.%5se .e
fie/ae aspe/t al a/estei 2ie7i noi6 /i%.ate#
1e %li7a sat%l%i ale:a% -i se 38en:%ia% /opii :oi# C9te2a
fe'ei pisa% 8anane %s/ate 9n pi%li7e %.i'entae .e piat46 9n
ti'p /e altele pl4'4.ea% t%te .in f4ina /en%t4# Afa46 pe
o:oae6 'ai p%tea 2e.ea alte fe'ei s4p9n.6 pli2in. sa%
/%le:9n.# Toate p%ta% 9n ;%%l -ol.%ilo /in:4toi .in ie8%i
%s/ate -i ea% 9'popo7onate /% 8474i .e ala'4 -i .e aa'4 la
:le3ne6 8a7e -i 9n/heiet%ile '9inilo# +n ;%%l '%lto
:%'a3%i t%/i%ii at9na% fie .e s9'4 /%ios 9'pletite6 9n
2e'e /e alte fe'ei ea% 9'po.o8ite /% inele %ia-e /e le
at9na% .e nas#
Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo se %ita .in /e 9n /e 'ai
%i'it la a/este stanii f4pt%i# <43% -i 848a7i 'o74in. la
%'846 9n ti'p /e la 'a:inea /ea 'ai 9n.ep4tat4 a
l%'ini-%l%i 9nte34i .in /9n. 9n /9n. 438oini/i 9na'a7i /e
p4ea% s4 p43eas/4 sat%l 9'poti2a %no .%-'ani /ae i5a fi
100
p%t%t ata/a pin s%pin.ee#
Ta3an o8se24 /4 n%'ai fe'eile '%n/ea%# Ni/4iei n% se
2e.ea %'4 .e 848at /ae s4 l%/e3e p4'9nt%l sa% s4
9n.eplineas/4 '%n/ile :ospo.4e-ti ale sat%l%i#
+n /ele .in %'46 pi2iile5i /43%4 as%pa %nei fe'ei
aflate /hia s%8 /opa/%l l%i# A2ea 9n fa74 %n 'i/ /ea%n6 a-e3at
.eas%pa %n%i fo/ 'o/nit -i 9n /ae /lo/otea o past4 :oas46
o-iati/46 29s/oas4# Al4t%i6 l9n:4 fe'eie6 se afla .e o pate %n
'al.4 .e s4:e7i .in le'n ale /4o /apete a/easta le 9n'%ia
pasta /lo/otit46 a-e39n.%5le apoi pe %n stela; .e /en:i .e
/ealalt4 pate#
Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo ea fas/inat# Ai/i 34/ea
taina /%'plitei fo7e a 'i/%7elo n%iele folosite .e ARCA#
O8se24 :i;a .eose8it4 a fe'eii /a ni/i %n stop .in pasta
a/eea s4 n%5i atin:4 '9inile -i la %n 'o'ent .at6 /9n. o
pi/4t%4 9i s4i pe .e:et6 o 243% 9nf%n.9n.%5-i '9na 9nt5%n
2as /% ap4 -i apoi -te:9n. i%te stop%l /% %n p%'n .e f%n3e#
Ta3an n% -tia ni'i/ .espe ot42%i6 .a 'intea l%i a:e4
9i sp%se /4 pasta a/eea %/i.e -i n% 'i/a s4:eat46 /ae n% ea
.e/9t 'esa:e%l /e o .%/ea 9n t%p%l 2i/ti'ei#
Ce i5a 'ai fi pl4/%t s4 ai84 %n snop .in a-/hiile a/elea
p%t4toae .e 'oateG Da/4 fe'eia -i5a fi p44sit n%'ai o
/lip4 9n.eletni/iea6 el a p%tea s4 se lase i%te 9n ;os6 s4
-tepeleas/4 %n '4n%n/hi -i apoi6 /9t ai /lipi6 s4 se /a74e
9napoi 9n /opa/#
+n ti'p /e 9n/e/a s4 ti/l%ias/4 %n plan pent% a5i .ista:e
aten7ia6 a%3i %n 4/net s4l8ati/ 2enin. .inspe l%'ini-# 1i2i
9nt5a/olo -i 243% %n 438oini/ ne:% st9n. /hia s%8 /opa/%l
9n /ae6 /% o o4 9nainte6 9l o'o9se pe %/i:a-%l Lalei#
Ne:%l sti:a -i 9-i fl%t%a s%li7a .eas%pa /ap%l%i# Din
101
/9n. 9n /9n. a4ta /4te /e2a /e 34/ea pe ;os6 9n fa7a l%i#
1e .at4 se st9ni 'ae 3a24 9n sat# B48a7i 9na'a7i
.4.%4 8%3na afa4 .in inteio%l '%lto /oli8e -i o poni4 9n
:oan4 'ae .e5a /%'e3i-%l l%'ini-%l%i6 /4te santinela
ala'at4# +n %'a lo se 8%l%/i4 84t9nii6 fe'eile -i /opii6
p9n4 /9n.6 9nt5o /lip4 sat%l 4'ase p%sti%#
Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo -ti% /4 :4sise4 st92%l
ina'i/%l%i s4%6 .a l%/%l a/esta 9l inteesa '%lt 'ai p%7in
.e/9t fapt%l /4 9n sat n% 'ai 4'4sese ni'eni /ae s45l
9'pie.i/e s45-i 9ns%-eas/4 o pate .in s4:e7ile aflate
.e.es%8t%l l%i# Repe.e -i f44 3:o'ot6 se l4s4 la p4'9nt l9n:4
/ea%n%l /% ota24# O /lip4 4'ase ne'i-/at6 o/hii l%i 2ioi -i
iste7i is/o.in. pei'et%l /%pins 9nte palisa.e# N% se 2e.ea
7ipenie .e o'# 1i2iea i se opi apoi la %-a .es/his4 a %nei
/oli8e 9n2e/inate# O s45-i a%n/e o/hii 9n4%nt%6 9-i sp%se
Ta3an -i se apopie tiptil .e /l4.iea s/%n.46 a/opeit4 /%
st%f6 R4'ase o /lip4 afa46 t4:9n. /% %e/hea# N% se a%3ea
ni/i %n 3:o'ot -i se ste/%4 9n se'i9nt%nei/%l .in 9n/4pee#
1e pee7i at9na% a'e0 s%li7i l%n:i6 /%7ite /% fo'e
/i%.ate6 .o%4 s/%t%i 9n:%ste# +n /ent%l 9n/4peii ea o oal4
.e :4tit6 ia 9n f%n. %n /%l/%- 'e-teit .in ie8%i %s/ate6
a/opeit /% o:o;ini 9'pletite /ae6 .e 8%n4 sea'46 sl%;ea%
popieta%l%i .ept pat -i a-ten%t# 1e ;os se 9n-ia% /9te2a
ti:2e o'ene-ti#
Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo pip4i fie/ae o8ie/t6
/%'p4ni 9n '9n4 s%li7ele6 le a.%l'e/46 .eoae/e el H2e.eaI 9n
'ae '4s%4 -i /% n4ile sale sensi8ile -i e?pei'entate#
Hot49 s45-i 9ns%-eas/4 %na .in 2e:elele a/elea l%n:i -i
as/%7ite6 .a n% o p%tea l%a a/%'6 .in /a%3a s4:e7ilo pe /ae
a2ea .e :9n. s4 le 9n-fa/e#
102
1e '4s%4 /e .espin.ea o8ie/tele .in peete6 Ta3an le
t9ntea6 /laie peste :4'a.46 9n 'i;lo/%l 9n/4peii# Deas%pa
'o'an%l%i p%se oala .e :4tit6 4st%nat46 ia peste oal4 a-e34
o ti:24 9n;it4 pe /ae o 9n/%n%n4 /% po.oa8ele .e /ap ale
t9n4%l%i L%lon:a# D%p4 a/eea se .4.% %n pas 9n.44t6 9-i
pi2i opea -i 9se# Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo -tia s4
:%ste o :l%'4#
Da .e afa4 se a%3ea% :las%i -i 8o/ete pline .e ;ale -i
24i/4eli# R4'ase s%pins# +nt93iase pea '%ltD Se epe3i 9n
pa:%l %-ii -i pi2i 9n ;os%l %li7ei6 spe palisa.4#
B4-tina-ii n% se 2e.ea% 9n/46 .e-i 9i a%3ea li'pe.e
apopiin.%5se .inspe o:oae# 1o8a8il /4 ea% foate
apoape# C% i%7eala f%l:e%l%i6 s4i .in %-4 .ept la 'al.4%l
.e s4:e7i# D%p4 /e a.%n4 at9tea /9te p%tea s4 /ae s%8 %n 8a76
4st%n4 .int5o lo2it%4 .e pi/io /ea%n%l /lo/otit -i se f4/%
ne243%t 9n f%n3i-%l .e s%s6 /hia 9n /lipa /9n. 84-tina-ii
inta4 pe poata .e la /el4lalt /ap4t al %li7ei# Apoi se opi /a
s4 o8se2e /ele /e se pete/ea% ;os6 /o/o7at 9n /opa/
ase'enea %nei p4s4i s4l8ati/e6 :ata s45-i ia 38o%l la pi'%l
se'n .e pi'e;.ie#
B4-tina-ii %'pl%se4 %li7a6 pat% .inte ei p%t9n. t%p%l
ne9ns%fle7it al l%i L%lon:a# +n %'a /ote:i%l%i se t9a%
fe'eile6 /ae s/otea% 7ipete /i%.ate -i 24i/4eli l%:%8e#
+nainta4 p9n4 la /oli8a l%i L%lon:a6 /ae ea /hia a/eea
.e2astat4 .e Ta3an#
Ni/i -ase oa'eni n% ap%/ase4 s4 p4-eas/4 pa:%l6 /9n.
n424li4 afa4 9nt5o 9n24l'4-eal4 s4l8ati/4 -i 2ie'%itoae#
Ceilal7i .in spate se :48i4 s4 se a.%ne# U'a4 :esti/%l4i
a797ate6 .e:ete /ae a4ta% spe /oli846 p4l424:eal4A apoi 'ai
'%l7i 438oini/i se apopia4 -i pi2i4 9n4%nt%#
103
+n /ele .in %'4 int4 9n /oli84 %n 84t9n /% 8a7ele -i
pi/ioaele 9n/4/ate /% ona'ente .e 'etal -i /% %n /olan .in
s/helete .e '9ini o'ene-ti at9n9n.%5i pe piept#
Ea $8on:a6 e:ele6 tat4l l%i L%lon:a#
S/%t ti'p .o'ni o t4/ee .eplin46 apoi $8on:a se i.i/4
9n pi/ioae6 fa7a l%i h9.4 o:lin.in. o e?pesie .e f%ie
a'este/at4 /% fi/4 s%pesti7ioas4# Rosti /9te2a /%2inte6
a.es9n.%5se 438oini/ilo a.%na7i a/olo -i o /lip4 'ai t93i%6
oa'enii se 9'p4-tia4 pin tot sat%l6 ponin. s4 s/oto/eas/4
9n a'4n%n7i'e fie/ae /oli84 -i fie/e /ol7i-o .in inteio%l
palisa.elo#
A8ia 9n/ep%se in2esti:aea6 /9n. f% .es/opeit /ea%n%l
4st%nat -i f%t%l s4:e7ilo ot42ite# N% .es/opei4 9ns4
ni'i/ alt/e2a -i /9te2a 'in%te 'ai t93i%6 9n ;%%l e:el%i se
9n:hes%i %n :%p .e s4l8ati/i 9nfi/o-a7i#
$8on:a n% p%t% s4 le l4'%eas/4 ni/i %n%l .in staniile
feno'ene /ae a2%sese4 lo/# Des/opeiea /a.a2%l%i6 /al.
9n/46 al l%i L%lon:a @ /hia la hota%l o:oaelo sale6 a/olo .e
%n.e sat%l l5a fi p%t%t a%3i /% %-%in74 @ 9n;%n:hiat -i
.esp%iat /hia 9n pa:%l /4'in%l%i tat4l%i s4%6 ea %n l%/%
.est%l .e 'isteios 9n sineA .a a/este .in %'4 9nfio4toae
s%pi3e .in sat6 pete/%te /hia 9n /oli8a 4posat%l%i
L%lon:a6 le %'plea% ini'ile .e :oa34 -i f4/ea% s4
9n/ol7eas/4 9n 'in7ile lo /ele 'ai s%pesti7ioase e?pli/a7ii#
Se a.%nase4 9n :%p%i 'i/i6 2o8in. 9n -oapt4 -i
osto:olin.%5-i 9nt%na o/hii6 /% pi2ii speiate6 a%n/ate
peste %'4#
Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo 9i %'4i %n ti'p .in
a.4post%l /opa/%l%i 9nalt# +n p%taea lo ea% '%lte l%/%i
pe /ae n% le p%tea 9n7ele:e6 /4/i el n% -tia ni'i/ .espe
104
s%pesti7ii -i n% a2ea .e/9t o 2a:4 i.ee .espe fi/46 .e oi/e
fel a fi fost ea# Soaele se i.i/ase 9n /%'p4na /e%l%i#
Ta3an n%5si l%ase 9n/4 :%staea .e .i'inea74 -i a2ea .e
st484t%t '%lte 'ile p9n4 la lo/%l %n.e pitise .eli/ioasele
4'4-i7e ale l%i Hota6 'iste7%l# A-a 9n/9t 9ntoase spatele
sat%l%i l%i $8on:a -i se 'ist%i 9n /ita.ela f%n3oas4 a
p4.%ii#
105
11.$REGELE MAIMUELOR%
In/4 n% se insease /9n. a;%nse la ti86 .e-i 348o2ise pe
.%' /a s4 .e3:oape -i s4 se .esfete /% 4'4-i7ele
'iste7%l%i s4l8ati/6 pe /ae la .osise /% o 3i 9nainte -i /a s4
.e3le:e a/%l -i s4:e7ile l%i L%lon:a .in /opa/%l %n.e le
as/%nsese#
Un Ta3an 8ine e/hipat /o8o9 .inte /en:i6 9n 'i;lo/%l
ti8%l%i l%i Le/hak# C% 'ae fal46 istoisi :loioasele l%i
a2ent%i -i a4t4 pa.a /%/eit4# Le/hak 'o'4i -i 9ntoase
spatele6 /4/i ea :elos pe a/est 'e'8% al ti8%l%i s4%# +n
'intea l%i 9n:%st4 -i 8i/isni/46 el /4%ta %n pete?t /a s45-i
e2ese %a as%pa l%i Ta3an#
A .o%a 3i6 .e 9n.at4 /e 'i;i4 3oii6 Ta3an 9n/ep% s4 fa/4
e?e/i7ii /% a/%l -i s4:e7ile# >a 9n/ep%t .4.% :e- apoape la
fie/ae ta:ee6 .a 9n /ele .in %'4 9n2474 s45-i /4l4%3eas/4
poie/tilele /% 'ae 9n.e'9nae -i o l%n4 'ai t93i%6 ea %n
a/a- .est%l .e 8%nA .a .o89n.iea a/estei .e?teit47i 9l
/ostase apoape 9ntea:a po2i3ie .e s4:e7i#
Ti8%l /ontin%a s4 :4seas/4 29nat 8%n 9n 2e/in4tea pla;ei
a-a 9n/9t Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo 9-i altena e?e/i7iile
.e ta:ee /% a/%l6 /% /e/etaea 'i/ii6 .a alesei /ole/7ii .e
/47i a tat4l%i s4%#
Ca' 9n a/east4 peioa.46 t9n4%l en:le3 :4si ;n f%n.%l
%n%i .%lap .in /a8an4 o /aset4 .e 'etal# Chei7a ea 9n
.es/hi34toaea /asetei -i /9te2a /lipe .e e?a'inae -i
e?pei'entae 9i 4spl4ti4 48.aea i38%tin. s4 .es/%ie /%
106
s%//es 'i/%l sipet# G4si 9n4%nt% o foto:afie 9n:4l8enit4 a
%n%i t9n4 /% o8a3%l nete.6 %n 'e.alion .e a% 84t%t 9n
.ia'ante /e at9na pe %n l4n7i-o .e a%6 /9te2a s/isoi -i o
/47%lie#
Ta3an st%.ie tot%l /% a'4n%n7i'e# Cel 'ai '%lt 9i pl4/ea
foto:afia6 .eoae/e o/hii s%9.ea%6 ia e?pesia fe7ei ea
.es/his4 -i sin/e4# "oto:afia 9nf47i-a /hip%l tat4l%i s4%# +l
ispiti -i 'e.alion%l a-a /45-i te/% l4n7i-o%l 9n ;%%l :9t%l%i6
'ai'%74in. fel%l .e a se 9'po.o8i at9t .e o8i-n%it pinte
ne:ii pe /ae5i 2i3itase# 1ietele pe7ioase se9nteia% /i%.at pe
pielea l%i a4'ie6 /atifelat4#
S/isoile n% p%t% s4 le .es/ife3e .eoae/e n% /%no-tea
.e/9t pea p%7in sa% apoape .elo/ s/is%l .e '9n46 .ept /ae
le 299 .in no% 9n /aset46 9'pe%n4 /% foto:afia -i5-i 9n.ept4
aten7ia as%pa /47%liei#
A/easta ea plin46 apoape 9n 9nte:i'e6 /% %n s/is foate
f%'os6 9ns46 /% toate /4 :9n.4/eii 9i ea% fa'iliai6
aan;a'ent%l si /o'8ina7ia 9n /ae se 9n-i%ia% 9i ea% st4ine
-i /% .es429-ie .e ne9n7eles#
Ta3an se .epinsese .e '%lt4 2e'e s4 foloseas/4
le?i/on%l6 .a6 spe '9hniea -i ne.%'eiea l%i6 9n /a3%l .e
fa74 a/esta se .o2e.i lipsit .e oi/e %tilitate# N% p%t% :4si ni/i
%n /%29nt .in toate /9te se afla% s/ise 9n /47%lie6 a-a /4 o
p%se la lo/ 9n /aseta .e 'etal6 .a /% hot49ea .e a5i .e3le:a
'ai t93i% tainele#
N% -tia Ta3an /4 a/ea /4ti/i/4 p4sta 9nte /ope7ile ei
/heia oi:inii sale @ 4sp%ns%l la /i%.ata eni:'4 a /i%.atei
sale e?isten7e# Ea ;%nal%l l%i =ohn Cla&ton6 >o. Ge&stoke6
s/is 9n fan7%3e-te6 a-a /%' o8i-n%ia el#
Ta3an p%se /aseta la lo/ 9n .%lap6 .a .in a/ea /lip4
107
p%ta 'ee% 9n ini'4 /hip%l 2i:%os -i 39'8ito al tat4l%i s4%6
ia 9n 'inte6 hot49ea .e ne9nf9nt .e a li'pe3i 'iste%l
/%2intelo 8i3ae .in /47%lia nea:4#
1ent% 'o'ent 9ns4 a2ea te8%i '%lt 'ai i'potante6
/4/i sto/%l .e s4:e7i se ep%i3ase -i te8%ia sa intepin.4
neap4at o /4l4toie p9n45n /4t%n%l ne:ilo pent% a5-i
e9nnoi po2i3iile#
A .o%a 3i .e .i'inea74 o poni la .%' -i /4l4toin.
2eti:inos6 a;%nse la l%'ini- 9nainte .e a'ia34 9-i el%4
2e/hi%l lo/ 9n a8oele 9nalt -i la fel /a pi'a .at46 243%
fe'eile la /9'p -i pe %li7a sat%l%i6 pe/%' -i /ea%n%l /%
ota24 /lo/otin. .ept s%8 el# Z4/% a-a /eas%i 9nte:i6
a-tept9n. %n pile; s4 pi/e ne243%t -i s4 -tepeleas/4 s4:e7ile
.e .a:%l /4oa 2eniseA .a .e ast4 .at4 n% se 'ai pete/%
ni'i/ /ae s45i 9n.ep4te3e pe ne:i .e /oli8ele lo# Zi%a ea
pe sf9-ite -i Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo tot 'ai sta
:he'%it .eas%pa ne-ti%toaei fe'ei .e la /ea%n#
>a %n 'o'ent .at6 t%.itoaele .e pe o:oae se 9ntoase4#
R438oini/ii 29n4toi se i2i4 .in p4.%e -i /9n. to7i se a.%na4
9nl4%nt%l palisa.elo6 po7ile f%4 9n/%iate -i 8ai/a.ate#
+n sat6 2e.eai a/%' pet%tin.eni oale .e :4tit# Dinaintea
fie/4ei /oli8e6 o fe'eie pe3i.a .eas%pa %nei fiet%i
a8%in.e6 9n ti'p /e 9n fie/e '9n4 p%teai 2e.ea t%te .in f4in4
.e 8anane6 sa% pl4/inte .e 'anio/a#
Deo.at4 4s%n4 o /he'ae .inspe 'a:inea l%'ini-%l%i#
Ta3an pi2i 9nt5a/olo#
Sosise %n :%p .e 29n4toi 9nt93ia7i6 /ae6 2enin. .inspe
'ia34noapte6 9'pin:ea% -i t9a% %n ani'al /e se 384tea# C9n.
se apopiaa .e sat6 po7ile f%4 .es/hise6 ia .%p4 /e inta4 -i
popo%l 243% pa.a 29nat46 %n sti:4t s4l8ati/ se 9n4l74 /4te
108
/e%i6 .eoae/e pa.a ea %n o'#
1e '4s%4 /e o'%l ea t99t pe %li7a sat%l%i -i se
9'poti2ea .in 4sp%tei6 fe'eile -i /opii 329lea% 9nt59ns%l
/% 8e7e -i piete6 ia Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo6 t9n4a -i
s4l8ati/a fia4 a ;%n:lei6 se 'in%n4 .e 8%talitatea /elo .in
stipea l%i#
Din toat4 9'p447ia ;%n:lei6 n%'ai Sheeta6 leopa.%l6 9-i
tot%a pa.a# Eti/a t%t%o /elolalte fiae le /eea s4 ofee
2i/ti'elo o 'oate api.4 -i .e/i plin4 .e 9n.%ae#
+n /e pi2e-te .epin.eile o'ene-ti6 Ta3an 9n247ase .in
/47i n%'ai f9nt%i 43le7e#
C9n. 9l %'4ise pe L%lon:a pin p4.%e6 se a-teptase s4
.ea peste %n oa- /% /ase /i%.ate pe o7i /ae a329lea% noi
.e f%' ne:% pint5%n /opa/ 'ae 9nfipt 9n a/opei-%l %neia
.inte ele6 sa% peste o 'ae a/opeit4 /% %ia-e /l4.ii
pl%titoae6 .espe /ae 9n247ase /4 se n%'ea% 9n /hip fel%it0
2apoae -i 84/i6 na2e -i 2ase#
"%sese /%nt .e3a'4:it /9n. .4.%se /% o/hii .e
s44/4/ios%l /4t%n al ne:ilo6 pi34it 9n popia l%i ;%n:l46 /%
/4s%7ele sale .inte /ae ni/i %na n% atin:ea popo7iile
/a8anei l%i .e pe pla;a 9n.ep4tat4#
Constat4 /4 oa'enii a/e-tia ea% 'ai 4i .e/9t :oilele l%i
-i la fel .e s4l8ati/i -i /%3i /a Sa8o# Ta3an 9n/ep% s45-i
.ispe7%ias/4 se'enii#
A/e-tia 9-i le:ase4 s4'ana 2i/ti'4 .e %n pa 9nalt6
apoape .e /ent%l sat%l%i6 /hia 9n fa7a /oli8ei l%i $8on:a -i
ai/i 438oini/ii 9n/insese4 o ho4 9n ;%%l o'%l%i6 .4n7%in. -i
4/nin.6 s/9ntein.%5-i /%7itele -i a'enin79n.%5l /% s%li7ele#
"e'eile se a-e3ase4 pe 2ine6 9nt5%n /e/ 'ai la:6 7ip9n. -i
84t9n. .in to8e# +i a'intea% l%i Ta3an .e D%'5D%'6 a-a
109
9n/9t -tia la /e s4 se a-tepte# Se 9nte8a .a/4 a2ea% s45-i sf9-ie
2i/ti'a .e 2ie# Goilele n% f4/ea% ni/io.at4 a-a /e2a#
R438oini/ii pin-i 9n hoa .in ;%%l pi3onie%l%i6 /ae se
9n/hi/ea6 9-i 9'pes%a% tot 'ai st9ns pa.a pe '4s%4 /e
.4n7%ia%6 f%a7i .e s4l84ti/ia it'%l%i 9nne8%nito al to8elo#
Deo.at46 o s%li74 79-ni -i 9'p%nse 2i/ti'a# "% se'nal%l pent%
alte /in/i3e/i# O/hii6 %e/hile6 8a7ele -i pi/ioaele /apti2%l%i
f%4 st4p%nseA fie/ae peti/ .e /ane /e n% a/opeea %n o:an
2ital .in t%p%l /ae se 329/olea .e2eni 7inta /%3ilo l4n/iei#
"e'eile -i /opiii 7ipa% .e pl4/ee# R438oini/ii 9-i lin:ea%
8%3ele hi.oase 9n a-teptaea osp47%l%i /e a2ea s4 %'e3e -i se
l%a% la 9nte/ee 9n s4l84ti/ia -i :o342ia '9-42iilo /% /ae5
-i tot%a% pi3onie%l6 /on-tient 9n/4#
+n a/east4 /lip46 Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo 9-i .4.%
sea'a /4 sosise 'o'ent%l pielni/ pent% el# >%'ina 3ilei
f4/%se lo/ 9nt%nei/%l%i %nei nop7i f44 l%n4A n%'ai fo/%ile
.in pea;'a 2i/ti'ei f%sese4 'en7in%te -i a%n/a% o
st4l%/ie sinist4 peste o s/en4 sinist4#
U-%el6 84iat%l 'l4.ios se l4s4 pe p4'9nt%l 'oale .e la
/ap4t%l %li7ei6 a.%n4 epe.e %n 8a7 .e s4:e7i6 l%9n.%5le .e
ast4 .at4 pe toate6 /4/i a.%sese /% el ni-te fi8e l%n:i /a s4 le
le:e 9n snop# "44 :a846 le 9nf4-%4 3.a24n -i /9n. s4 ple/e6
.e'on%l -otiilo 9i .4.% :hes# Se %it4 9n ;%6 /4%t9n. inspiatia
pent% 2e%n en:hi pe /ae s45l ;oa/e a/esto fiint stanii -i
:ote-ti6 /a ele s45-i .ea sea'a6 o .at4 'ai '%lt6 .e pe3en7a
l%i pinte .9n-ii#
>4s9n.%5-i le:4t%a .e s4:e7i la 4.4/ina /opa/%l%i6
Ta3an se f%i-4 pinte %'8ele .e la 'a:inea %li7ei6 p9n4
a;%nse la a/eea-i /oli84 %n.e intase /9n. f4/%se pi'a l%i
2i3it4# +n4%nt% st4%ia o 8e3na s5o tai /% /%7it%l6 9ns4 '9inile
110
l%i .i8%i4 p9n4 :4si4 o8ie/t%l pe /ae5l /4%ta -i f44 348a246
se 9n.epta ia spe %-4# N% f4/%se .e/9t %n pas6 /9n. %e/hea
l%i a:e4 pinse 3:o'ot%l %no pa-i /e se apopia% 2enin. .e
afa4# O /lip4 'ai t93i%6 sil%eta %nei fe'ei se pofila la
intaea /oli8ei#
Ta3an se etase 9n t4/ee p9n4 la peetele .in f%n. -i
'9na l%i pip4i /%7it%l l%n: -i as/%7it al l%i tai/45s4%# "e'eia
int4 epe.e p9n45n 'i;lo/%l /oli8ei# A/olo se opi o se/%n.46
89;89in. /% '9inile 9n /4%taea %n%i o8ie/t# De 8%n4 sea'46
o8ie/t%l n% se :4sea la lo/%l s4%6 .eoae/e o8e/4i 'ai
.epate6 tot apopiin.%5se .e peetele .e /ae se e3e'a
Ta3an# Ea at9t .e apoape6 9n/9t o'%l5'ai'%74 si'7i /4l.%a
ani'al4 a t%p%l%i ei :ol# C%7it%l .e 29n4toae se 9n4l746 .a 9n
/lipa a/eea fe'eia se 9ntoase -i 9n /%9n.6 %n HahIG :%t%al
.4.% .e 2este /46 9n sf9-it6 /4%taea ei f%sese 9n/%n%nat4 .e
s%//es# Se 4s%/i pe lo/ -i p44si /oli8a6 ia /9n. ie-i pe %-46
Ta3an 243% /4 .%/ea 9n '9n4 %n /a3an .e :4tit#
1oni pe %'ele ei -i is/o.in. .in %'8a %-ii6 243% /4
toate fe'eile .in sat inta% -i ie-ea% .in .ifeite /oli8e6
p%t9n. oale -i /ea%ne# >e %'plea% /% ap4 si le a-e3a%
.eas%pa fo/%ilo .in pea;'a 7epei 9n /ae at9na 2i/ti'a
'%i8%n.46 o inet4 -i 9ns9n:eat4 'as4 .e .%ee#
19n.in. %n 'o'ent /9n. n% se afla ni'eni 9n pea;'46
Ta3an se ste/%4 9n :a84 p9n4 la le:4t%a l%i .e s4:e7i .e
s%8 /opa/%l %ia- .e la /ap4t%l %li7ei# Ca -i %lti'a .at46
4st%n4 /ea%n%l /% ota24 9nainte .e a s4i6 %n.%ios -i 32elt
/a o pisi/46 pe /en:ile .e ;os ale :i:ant%l%i p4.%ii# Se /a744
f44 3:o'ot la 'ae 9n4l7i'e6 p9n4 :4si %n lo/ .e %n.e p%tea
pi2i6 pint5o sp4t%4 9n f%n3i-6 la s/ena /e se .esf4-%a
.e.es%8t#
111
"e'eile 9-i s%pa2e:hea% /a3anele lo /% ap46 9n ti'p /e
848a7ii se o.ihnea%6 osteni7i .e ne8%neas/a .e3l4n7%ie#
+n /o'paa7ie /% /e f%sese 'ai 9nainte6 a/%' .o'nea
lini-tea peste sat#
Ta3an i.i/4 9n s%s o8ie/t%l pe /ae5l -tepelise .in /oli84
-i /% 9n.e'9naea .o89n.it4 9n %'a %no ani 9nte:i .e
a%n/ae la 7int4 /% f%/te -i /% n%/i .e /o/os6 9l 329li spe
:%p%l .e s4l8ati/i# A/esta /43% .ept 9n 'i;lo/%l lo6
lo2in.%5l pe %n%l .inte 438oini/i 9n /ap -i .o8o9n.%5l la
p4'9nt0 apoi se osto:oli pinte fe'ei -i se opi l9n:4 'asa
.e /ane pe ;%'4tate '4/el4it4 pe /ae o pe:4tea% pent%
osp47#
O /lip46 to7i pi2i4 /% /onstenae o8ie/t%l6 apoi6 /a la %n
se'n6 o 38%:hi4 /ae 'ai .e /ae spe /oli8ele lo#
De pe p4'9nt6 se 3:9ia la ei6 9n;in.6 o ti:24 o'eneas/4#
C4.eea a/esteia .in /e ea %n 'ia/ol 'enit s4 le st9neas/4
spai'ele s%pesti7ioase#
Bi astfel6 Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo 9i p44si pe
ne:ii /%te'%a7i .e :oa34 9n fa7a a/estei noi 'anifest4i a
pe3en7ei %nei fo7e 'alefi/e6 ne243%t4 -i nep4'9ntean46 /ae
89nt%ia p4.%ea .in pea;'a sat%l%i lo#
$ai t93i%6 /9n. .es/opei4 /ea%n%l 4st%nat -i no%l f%t
.e s4:e7i6 li se n434i /4 o fi ins%ltat /ine -tie /e 'ae 3e%6
pin fapt%l /4 -i5a% 9n/opit a-e3aea pe a/ele 'elea:%i ale
;%n:lei f44 s45l fi 9'8%nat 'ai 9nt9i# Bi .e at%n/i6 pent% a5l
9n.%ple/a pe 3e%l atotp%teni/6 o ofan.4 .e han4 f% .ep%s4
3ilni/ la 4.4/ina /opa/%l%i .e s%8 /ae se f4/%se4 ne243%te
s4:e7ile#
Da s4'9n7a fi/ii se s4.ise a.9n/ -i f44 s5o fi -ti%t6
Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo p%sese te'elia '%lto
112
ne/a3%i 2iitoae pent% el -i pent% ti8%l s4%#
+n noaptea a/eea .o'i 9n p4.%e6 n% .epate .e sat -i a
.o%a 3i .e .i'inea74 o poni a:ale 9n 'a-%l l%i spe /as46
9n.eletni/in.%5se pe .%' s45-i /a%te han4# Da n%'ai ni-te
8oa8e -i /9te o 9'4 4spl4ti4 s/o'onelile -i se si'7ea lihnit
.e foa'e /9n.6 is/o.in. pe .%p4 o 8%t%%:4 la 4.4/ina /4eia
s/%'ase6 o 243% pe Sa8o6 leoai/a6 st9n. 9n 'i;lo/i pote/ii6
ni/i la .o%43e/i .e pa-i .ep4tae .e el# O/hii 'ai6 :al8eni6
ea% pioni7i as%p45i /% o st4l%/ie /%.4 -i 9n2eninat46 ia
li'8a o-ie lin:ea 8%3ele h%lpa2e 9n ti'p /e fiaa 9nainta pe
f%i-6 :he'%in.%5se6 /% p9nte/ele lipit .e p4'9nt#
Ta3an n% 9n/e/4 s4 f%:4# "iin. 9na'at /% /e2a 'ai '%lt
.e/9t o si'pl4 f%nie6 el 9nt9'pin4 /% 8%/%ie a/est pile; pe
/ae6 o.inioa46 9l p9n.ise 3ile 9nte:i# +-i 9n/o.a la i%7eal4
a/%l -i poti2i o s4:eat4 8ine %ns46 ia /9n. Sa8o f4/% salt%l6
poie/til%l 'i/%7 79-ni -i o 9nt9lni 9n ae# +n a/eea-i /lip46
Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo se fei 9n l4t%i6 ia /9n.
na'ila se p48%-i la p4'9nt6 l9n:4 el6 o alt4 s4:eat4 /% 29f
ot42it se 9nfipse a.9n/ 9n spinaea leoai/ei#
C% %n '%:et 9nfio4to6 fiaa se 4s%/i -i .4.% s4 se
n4p%steas/4 9n/4 o .at46 .a n%'ai pent% a pi'i o a teia
s4:eat4 .ept 9n o/hiA 9ns4 .e ast4 .at4 se afla pea apoape .e
o'%l5'ai'%74 pent% /a a/esta s4 se 'ai poat4 fei .e
p424liea /op%l%i#
Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo se osto:oli s%8 :e%tatea
.%-'an%l%i s4%6 .a 7in9n. 9n '9n4 /%7it%l l%/ito -i apli/9n.
lo2it%a .e :a7ie# O /lip4 4'ase la p4'9nt6 apoi 9-i .4.%
sea'a /4 'asa inet4 /ae 34/ea peste el n% 'ai poate 24t4'a
2eo.at4 o' sa% 'ai'%74#
Se eli8e4 ane2oie .e s%8 %ia-a po2a4 -i /9n. se i.i/4 -i
113
a%n/4 o pi2ie spe tofe%l 9n.e'9n4ii sale6 f% n4p4.it .e %n
2al .e e?altae# U'fl9n.%5-i piept%l6 9-i p%se %n pi/io pe
le-%l p%teni/%l%i s4% 24;'a- -i 329lin.%5-i /ap%l t9n4 pe
spate6 '%:i 9nsp4i'9nt4to%l 4/net .e po2o/ae al :oilei5
'as/%l 2i/toioase#
14.%ea 4sf9nse e/o%ile s4l8ati/%l%i i'n .e ti%'f#
14s4ile a'%7i46 ani'alele 'ai 'ai -i fiaele .e pa.4 se
ste/%a% /% feeal46 /4/i p%7ini ea% lo/%itoii ;%n:lei /ae s45
-i /a%te ne/a3%i /% 'aile antopoi.e#
Bi 9n a/est ti'p6 la >on.a6 %n alt >o. Ge&stoke 2o8ea
se'enilo s4i 9n /a'ea >o3ilo6 .a ni'eni n% te'%a la
a%3%l :las%l%i s4% pl4/%t#
Sa8o se .o2e.i o han4 lipsit4 .e sa2oae pent% Ta3an
.in nea'%l 'ai'%7elo6 insa foa'ea /onstit%i /ea 'ai
efi/ient4 .e:hi3ae a /4nii tai e /% :%st 9n/e.6 a-a 9n/9t6
.%p4 /e5-i %'pl% 8ine 8%ta6 o'%l5'ai'%74 se si'7i :ata s4
.oa'4 .in no%# Da 'ai 9nt9i te8%ia s5o ;%poaie pe Sa8o6
pielea ei f%sese %n%l .inte pin/ipalele 'oti2e pent% /ae
Ta3an .oise 'oatea leoai/ei#
=%p%i /% a8ilitate pielea i'ens46 opea7ie pe /ae o
pa/ti/ase a.eseoi pe ani'ale 'ai 'i/i# D%p4 /e isp42i6 9-i
.epo3it4 tofe%l 9n /4/4na %n%i /opa/ 9nalt -i tot a/olo6
9n/o2i:9n.%5se 9n 8if%/aea altei /en:i6 /43% 9nt5%n so'n
a.9n/ -i f44 2ise#
"ie .in pi/ina nop7ii .e neso'n6 a '%n/ii asi.%e sa% a
p9nte/%l%i plin6 Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo .o'i tot
ti'p%l /9t soaele 9-i f4/% %n.a pe /e -i se te3i a .o%a 3i pe
la /eas%l p9n3%l%i# Se .%se .ept la st92%l l%i Sa8o6 .a6
spe f%ia l%i6 oasele f%sese4 /%47ate .e /ane .e /4te al7i
lo/%itoi fl4'9n3i ai ;%n:lei# O ;%'4tate .e o4 .e .%' 9n pas
114
lene2os 9i a.%se 9n /ale o /4pioa4 t9n44 -i 'ai 9nainte /a
8iata f4pt%4 s45-i fi .at sea'a /4 se apopie %n .%-'an6 o
s4:eat4 s%87ie 9i -i st4p%nse :%'a3%l# <enin%l a2% %n efe/t
at9t .e f%l:e4to6 9n/9t /4pioaa n%'ai /e f4/% 2eo /9te2a
salt%i6 /4 se -i p48%-i 'oat4 9n 2e:eta7ia '4%nt4 .e s%8
a8oi# Din no% se osp4ta Ta3an pe s4t%ate6 .a .e ast4 .at4
n% 'ai .o'i# Di'poti246 3oi pas%l spe lo/%l %n.e 9-i
l4sase ti8%l -i /9n. 9l e:4si6 le a4t4 '9n.% pielea leoai/ei
Sa8o#
F Ia %ita7i524G sti:4 el# $ai'%7e ale l%i Le/hakG 1i2i7i
/e a f4/%t Ta3an6 ne9nfi/at%l o'o9toG Cae .inte 2oi a
o'o9t 2eo.at4 pe %n%l .in nea'%l l%i N%'aD Ta3an este
/el 'ai p%teni/ .inte 2oi6 pent% /4 Ta3an n% e 'ai'%74#
Ta3an este###
Da ai/i se opi pent% /4 9n li'8a;%l antopoi.elo n%
e?ist4 /%29nt%l Ho'I6 ia Ta3an -tia .oa s4 s/ie /%29nt%l 9n
en:le3e-teA n%5l p%tea osti#
Ti8%l se a.%nase /a s4 pi2eas/4 .o2a.a 'in%natei l%i
8a2%i -i s45i as/%lte /%2intele# N%'ai Le/hak 4'ase
.eopate6 %'e:in.%5-i %a -i '9nia# Deo.at46 9n 'intea
9n:%st4 -i 'i-a24 a antopoi.%l%i6 a2% lo/ o st4f%l:eae# C%
%n 4:et 9np4i'9nt4to6 na'ila s4i 9n 'i;lo/%l a.%n4ii#
+nfi:9n.%5-i /ol7ii -i i38in. /% la8ele5i %ia-e6 %/ise -i s/hilo.i
o .%3ina .e 'ai'%7e p9na /9n. est%l i38%ti s4 s/ape6
ef%:iin.%5se pe teasele .e s%s ale p4.%ii# Sp%'e:9n. si
38ie9n. 9n ne8%nia f%iei6 Le/hak se %ita /4%t9n. o8ie/t%l
%ii sale -i iat4 /45l 34i a-e3at pe o /a/4 'ai ;oas4#
F <ino ;os6 Ta3an6 'ae o'o9toG sti:4 Le/hak# <ino
;os -i '4soa45te /% /ol7ii %n%ia -i 'ai 'aeG $aii l%pt4toi
se as/%n. pin /opa/i /9n. si't /4 se apopie pi'e;.iaD
115
Bi Le/hak slo8o3i toent%l .e po2o/ae al nea'%l%i s4%#
Cal'6 Ta3an /o8o9 pe p4'9nt# Din a.4post%ile /o/o7ate
la 9n4l7i'e6 ti8%l 9l %'4ea /% 4s%flaea t4iat4 pe Le/hak6
/ae6 %l9n. 9nt%na6 se n4p%stise la f4pt%a elati2 pl4p9n.4#
+n4l7at pe pi/ioaele5i s/%te6 Le/hak '4s%a apoape .oi
'eti -i ;%'4tate# U'eii l%i eno'i ea% le:a7i -i p%teni/
a/%i7i .e '%-/hi %ia-i# Ceafa :%'a3%l%i s/%t ea o hal/4
tae /a .e o7el /e se 8%l8%/a la 8a3a /ani%l%i6 astfel 9n/9t
/ap%l p4ea o 'in:e 'i/4 4s4in. .int5%n 'o'an .e /ane#
B%3ele5i 4sfinte 9nt5%n 9n;et .e32elea% /ol7ii 'ai6 .e
l%pt4to6 ia 9n o/hii 'i/i6 4i6 in;e/ta7i .e s9n:e6 li/4ea h9.a5i
ne8%nie#
+n fa7a l%i st4tea Ta3an6 la 9n.%5i %n ani'al 29n;os6 .a
'4s%9n/l .oa %n 'et% opt3e/i6 ia '%-/hii /ae5i 329/nea%
s%8 piele p4ea% ;alni/ .e nepoti2i7i pent% 9n/e/aea /e5i
a-tepta#
A/%l -i s4:e7ile se afla% la oae/ae .ep4tae6 %n.e le
l4sase /9n. se f4lise /% pielea l%i Sa8o 9n fa7a /elolalte
'ai'%7e6 a-a 9n/9t 9l 9nf%nta a/%' pe Le/hak n%'ai /%
/%7it%l .e 29n4toae -i /% :9n.iea sa s%peioa46 a'e 'enite
s4 se ia la 9nte/ee /% fo7a feo/e a .%-'an%l%i#
C9n. a.2esa%l se epe3i /% %n 4:et as%p45i6 Ta3an 9-i
s/oase /%7it%l l%n: .in tea/4 -i /% %n sti:4t .e 4sp%ns la fel
.e 9nfi/o-4to -i .e /%'plit /a -i /el al fiaei /% /ae se afla
fa745n fa746 s4i i%te /a s4 9nt9'pine ata/%l# Ea pea 2i/lean
/a s4 9n:4.%ie 8a7elo p4oase s45l 9n/e/%ias/4 -i /hia 9n
/lipa /9n. t%p%ile6 /io/nin.%5se6 f%4 pe p%n/t%l .e a se
p48%-i 9'pe%n46 Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo 9-i 9n-fa/4
ata/ato%l .e %ia-a 9n/heiet%4 a la8ei -i s4in. %-o 9n l4t%i6
9-i 299 /%7it%l p9n4 9n plasele 9n t%p%l l%i Le/hak6 s%8 ini'4#
116
+nainte .e a fi p%t%t s4 s/oat4 la'a /%7it%l%i6 salt%l i%te al
na'ilei6 /ae se st4.%ia s45l 9n/le-te3e 9n n4pa3ni/ele5i
8a7e6 s'%lse '9ne%l p%'nal%l%i .in '9na l%i Ta3an#
Le/hak inten7ionase s4 ta:4 o lo2it%4 tei8il4 /% lat%l
la8ei 9n /ap%l o'%l%i5'ai'%746 lo2it%4 /ae6 .a/4 -i5a fi
atins 7inta6 a fi /4pat /% %-%in74 7easta l%i Ta3an# O'%l f%
9ns4 'ai i%te -i pa9n. lo2it%a6 se aple/4 pe s%8 8a7%l l%i
Le/hak6 apli/9n. la 9n.%5i %n p%'n 3.a24n .ept 9n
sto'a/%l :oilei# $ai'%7a se /l4tin4 pe pi/ioae -i .at4 fiin.
ana 'otal4 .in piept6 f% :ata s4 se p48%-eas/4 la p4'9nt6
.a 9-i a.%n4 .in no% pent% o /lip4 9ntea:a5i fo746 at9ta /9t 9i
te8%i /a s45-i s'%l:4 8a7%l .in st9nsoaea l%i Ta3an -i s4 se
pin.4 9nt5o 29toas4 9n/le-tae /% fle?i8il%l s4% a.2esa#
Kin9n.%5l pe o'%l5'ai'%74 /9t 'ai st9ns6 9i /4%ta
8ee:ata /% f4l/ile5i i'ense6 9ns4 .e:etele 2i:%oase ale
t9n4%l%i /%pinse4 :%'a3%l l%i Le/hak 9nainte /a .in7ii
haini s4 se 9nfi:4 9n /anea nete.4 -i as4 .e soae#
Bi astfel se 384t%46 %n%l 29n. s4 /%'e /% 9nfio4toii s4i
.in7i 2ia7a 24;'a-%l%i6 /el4lalt 9n/e/9n. s45i 9n48%-e s%flaea
s%8 st9nsoaea .e fie /% /ae 9n/le-ta -i 9'pin:ea 9n.44t
8ot%l 9n;it#
"o7a s%peioa4 a 'ai'%7ei pe/%'p4nea .in /e 9n /e -i
.in7ii fiaei 9n/o.ate se afla4 la %n 'o'ent .at la o pal'4
.e :9t%l l%i Ta3an6 /9n.6 /% %n te'% spas'o.i/6 t%p%l %ia-
9n7epeni o se/%n.4 -i apoi /43% f44 2la:4 la p4'9nt#
Le/hak 9-i .4.%se .%h%l# S'%l:9n.%5i .in piept /%7it%l6
/ae 9n at9tea 9n.%i 9l a;%tase s4 8i%ie '%-/hi 'ai p%teni/i
.e/9t ai s4i6 Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo p%se pi/io%l pe
:%'a3%l .%-'an%l%i 9nf9nt -i .in no% p4.%ea 4s%n4 .e
sti:4t%l '9n.% -i s4l8ati/ al /%/eito%l%i#
117
Bi astfel a;%nse t9n4%l >o. Ge&stoke s4 peia .o'nia 9n
nea'%l 'ai'%7elo#
118
12.RAIUNEA UMANA
+n ti8%l I%i Ta3an se :4sea %n 'e'8% /ae5i p%nea
a%toitatea la 9n.oial4 -i an%'e Teko36 fi%l l%i T%8lat6 .a
a/esta se te'ea at9t .e '%lt .e as/%7i-%l /%7it%l%i -i .e
s4:e7ile 'otale ale no%l%i st4p9n6 9n/9t se '4:inea s45-i
'anifeste o8ie/7iile pin nes%p%nei '4%nte -i atit%.ini
s9/9itoaeA tot%-i Ta3an -tia /4 Teko3 p9n.ea %n pile; /a s45i
s'%l:46 pin /ine -tie /e nea-teptat a/t .e t4.ae6 .o'nia6
a-a /4 ea 'ee% /% o/hii 9n pat% spe a n% fi l%at pin
s%pin.ee#
>%ni .e 3ile6 2ia7a 'i/%l%i :%p se s/%se 9n 'ae pate /a
-i 'ai 9nainte6 /% e?/ep7ia fapt%l%i /4 inteli:en7a s%peioa4 a
l%i Ta3an -i is/%sin7a l%i .e 29n4to 9i 9n.est%la /% 'ai '%lt
8el-%: .e han4 .e/9t oi/9n. 9n te/%t# De a/eea /ei 'ai '%l7i
.inte s%p%-i ea% '%l7%'i7i /% s/hi'84ile .e /on.%/ee#
Ta3an 9i /4l4%3ea noaptea la o:oaele oa'enilo ne:i -i
a/olo6 pe2eni7i .e 9n7elep/i%nea s%peioa4 a -ef%l%i lo6
'9n/a% .oa at9t /9t le poftea ini'a6 f44 s4 .ist%:4 9ns4 /e
n% 'ai p%tea% '9n/a6 .%p4 /%' f4/ea $an%6 'ai'%7i/a -i
'a;oitatea /elolalte 'ai'%7e#
+n fel%l a/esta6 ne:ii6 .e-i '9nio-i .e f%ti-a:%ile
ne9n/etate .e pe o:oae6 n% se .es/%a;a% 9n st4.ania lo .e a
/%lti2a p4'9nt%l6 a-a /%' s5a fi int9'plat .a/4 Ta3an a fi
9n:4.%it s%p%-ilo s4i s4 .e2aste3e planta7iile .%p4 8%n%l lo
pla/#
+n toat4 a/east4 peioa.46 Ta3an f4/% epetate 2i3ite
119
no/t%ne 9n sat6 %n.e 9-i e9nnoia a.eseoi po2i3iile .e s4:e7i#
C%9n. o8se24 hana /ae se afla e:%lat la 4.4/ina
/opa/%l%i /e5i ofeea intaea 9n inteio%l palisa.elo -i .%p4
s/%t ti'p6 9n/ep% s4 /ons%'e tot /e5i p%nea% ne:ii a/olo#
C9n. s4l8ati/ii6 9'pieti7i .e spai'46 243%4 /4 hana se f4/ea
ne243%t4 peste noapte6 f%4 n4p4.i7i .e /onstenae -i .e
:oa346 pent% /4 %na s4 a.%/i o ofan.4 .e han4 pent%
9n.%ple/aea %n%i 3e% sa% a %n%i .%h 4% -i alta5i s4 -tii /4
.%h%l 89nt%ie sat%l .e5a.e24atelea -i /4 o '4n9n/4# Ea %n
l%/% /e n% se 'ai po'enise ni/i/9n. -i le 9'p9n3ea 'in7ile
s%pesti7ioase /% tot fel%l .e 2a:i spai'e#
Bi asta n% ea tot%l# Dispai7ia peio.i/4 a s4:e7ilo -i
2e-ni/ele en:hi%i ;%/ate .e '9ini ne243%te le to/ise4 9n
ase'enea hal ne2ii6 9n/9t 2ia7a 9n no%l /4'in .e2enise o
a.e24at4 /o2oa.46 ia $8on:a -i /4peteniile l%i 9n/ep%se4
s4 .is/%te .espe p44siea sat%l%i -i /4%taea alt%i lo/ .e
s4la-6 pe 'elea:%i 'ai 9n.ep4tate ale ;%n:lei#
C9n. 'e:ea% la 29n4toae6 438oini/ii ne:i 9n/ep%4 s4
se a8at4 tot 'ai .epate 9nspe 'ia343i6 /hia 9n ini'a
p4.%ii6 /4%t9n. %n l4/a- poti2it pent% no%l sat# Bi tot 'ai
.es6 ti8%l l%i Ta3an ea t%l8%at .e a/e-ti 29n4toi pi8e:i#
Sin:%4tatea t4/%t46 s4l8ati/4 a p4.%ii 2i:ine ea spinte/ata
a/%' .e sti:4te noi6 stanii# >ini-tea p4s4ilo -i a fiaelo se
sp%l8ease# <enise o'%l# Bi alte li:hioane st484tea% ;%n:la6
3i -i noapte6 9n s%s -i5n ;os @ fiae api:e6 /%.e @ .a 2e/inii
'ai sla8i f%:ea% -i se as/%n.ea% .in pea;'a lo pent% a se
e9ntoa/e .%p4 /e pi'e;.ia te/ea#
C% o'%l6 9ns46 l%/%ile sta% altfel# C9n. se i2e-te o'%l6
'%lte .inte ani'alele 'ai 'ai6 '9nate .e instin/t6 p44ses/
/% .es429-ie a/ele lo/%i -i aaeoi se 'ai 9nto/A a-a se
120
9nt9'pl4 /% 'aile antopoi.e# "%: .e o'6 /%' f%:e o'%l .e
/i%'4#
Un ti'p6 ti8%l l%i Ta3an 348o2i pin pea;'a pla;ei6
pent% /4 no%l -ef n% se 9'p4/a .e fel /% i.eea .e a5-i p44si
pent% tot.ea%na /o'oile .in /a8an4# Da /9n.6 9nt5o 8%n4
3i %n 'e'8% al ti8%l%i .es/opei o p%3.eie .e ne:i pe
'al%ile %n%i 9%le7 la /ae se a.4pa% :oilele .e :enea7ii
9nte:i -i5i 243% pe:4tin.%5se s4 taie p4.%ea -i s45-i .%e3e
a/olo n%'eoase /oli8e6 ni'i/ n% 'ai p%t% 7ine lo/%l%i
'ai'%7eleA -i astfel Ta3an le /on.%se6 .%p4 l%n:i 'a-%i6 9n
ini'a ;%n:lei6 9nt5%n io/ pe %n.e ni/i/9n. n% /4l/ase pi/io
.e fiin74 o'eneas/4#
Oi .e /9te oi se i2ea l%na no%46 Ta3an se epe3ea 6
le:4n9n.%5se i%te .in a' 9n a'6 s45si petea/a o 3i pinte
/47ile l%i -i sa5-i e9noias/a sto/%l .e sa:e7i# A/easta .in
%'a 9n.eletni/ie .e2enea .in /e 9n /e 'ai ane2oioas46
pent% /4 ne:ii 9n/ep%se4 s45-i as/%n.46 noaptea6 tean/%ile
.e s4:e7i 9n -%i sa% 9n /oli8e# De a/eea Ta3an se 2e.ea
ne2oit s45i p9n.eas/4 3i%a pent% a .es/opei lo/%ile %n.e
.osea% s4:e7ile#
De .o%4 oi p4t%nsese noaptea 9n /oli8e6 9n ti'p /e
lo/ataii lo .o'ea% pe o:o;ini -i f%ase s4:e7ile /hia .e
s%8 nas%l 438oini/ilo# Da 9-i .4.% sea'a /4 ea pea
is/ant6 a-a in/it 9n/ep% s4 /%lea:46 /% la7%l l%i l%n: -i
%/i:4to6 438oini/i 43le7i pe /ae5i .epose.a .e a'e -i .e
po.oa8e6 a%n/9n. apoi /a.a2ele .in 29f%l %n%i a8oe 9nalt
.ept 9n %li7a sat%l%i 9n ti'p%l 2e:hii .e noapte#
Ne:ii ea% at9t .e 9n:o3i7i .e a/este fel%ite 9nt9'pl4i6
9n/9t6 .a/4 n5a fi fost 4:a3%l .e o l%n4 .inte 2i3itele l%i
Ta3an6 4sti'p 9n /ae t4:ea% n4.e;.e /4 fie/ae no%4
121
in/%si%ne se 2a .o2e.i -i %lti'a6 a fi a8an.onat 9n s/%ta
2e'e -i no%l sat#
N% .4.%se4 9n/4 peste /a8ana l%i Ta3an6 aflat4 .epate6
pe pla;46 .a o'%l5'ai'%746 oi .e /9te oi se afla /% ti8%l
s4%6 t4ia /% :oa3a /4 ne:ii 9i 2o .es/opei -i5i 2o ;ef%i
/o'oaa# A-a se f4/ea /4 pete/ea tot 'ai '%lt ti'p 9n
2e/in4tatea %lti'%l%i l4/a- all tat4l%i s4% -i tot 'ai p%7in /%
ti8%l# Bi 'e'8ii 'i/ii /ole/ti2it47i 9n/ep%4 s4 s%fee .e pe
%'a .eplas4ii l%i Ta3an6 /4/i 9n pe'anen74 se is/a%
/io/nii -i :9l/e2i6 pe /ae n%'ai e:ele lo le p%tea sol%7iona
pa-ni/#
+n /ele .in %'46 /9te2a .inte :oilele 'ai 29stni/e 9i
2o8i4 l%i Ta3an .espe a/est l%/% -i .ept %'ae6 el
4'ase o l%n4 9ntea:4 9n 'i;lo/%l ti8%l%i s4%#
+n.atoiile e:ale pinte antopoi.e n% s9nt n%'eoase -i
ni/i foate :ele#
S4 pes%p%ne' /4 .%p45'as4 2ine Thaka s4 se pl9n:4 /4
84t9n%l $%n:o i5a 4pit no%a so7ie# At%n/i Ta3an ae .atoia
s45i a.%ne pe to7i /ei inteesa7i -i .a/4 /onstat4 /4 so7ia 4pit4
9l pefe4 pe no%l ei st4p9n6 po%n/e-te /a l%/%ile s4 4'9n4
a-a /%' s9nt sa%6 e2ent%al6 $%n:o s45i .ea 9n s/hi'8 l%i
Thaka pe %na .inte fii/ele sale# Oi/ae a fi hot49ea6
:oilele o a//ept4 /a a8sol%t4 -i se 9nto/ satisf4/%te la
peo/%p4ile lo#
Apoi 2ine Tana6 7ip9n. .e 3o -i o8lo;in.%5-i /oapsa .in
/ae /%:e s9n:e# G%nto6 so7%l ei6 a '%-/at5o /% /%3i'eG Bi
G%nto6 /he'at s4 .ea so/oteal46 sp%ne /4 Tana e lene-4 -i n%5
i a.%/e al%ne -i /448%-i -i n%5l s/apin4 pe spinae# Ia
Ta3an 9i .o;ene-te pe a'9n.oi6 9l a'enin74 pe G%nto /5o s45l
fa/4 s4 si't4 :%st%l a-/hiilo p%t4toae .e 'oate .a/4 o 'ai
122
/hin%ie-te pe Tana6 ia Tana6 la 9n.%l ei6 te8%ie s4 po'it4
/4 2a fi 'ai :i;%lie 9n /e pi2e-te 9n.atoiile ei fe'eie-ti#
Bi a-a se .esf4-oa4 l%/%ile @ 'i/i /ion.4neli fa'iliale
9n /ea 'ai 'ae pate6 .a /ae6 l4sate f44 e3ol2ae6 a .%/e
la /et%i 'ai -i la fa/7i%ni6 pe/%' -i la e2ent%ala
.e3'e'8ae a ti8%l%i#
Da Ta3an se pli/tisi epe.e .e sa/inile sale /9n. 9-i
.4.% sea'a /4 .o'nia 9nse'na o 9n:4.ie a li8et47ii# T9n;ea
.%p4 /a8ana l%i -i .%p4 'aea s4%tat4 .e soae6 .%p4
inteio%l %nei /ase 8ine /l4.ite6 .%p4 'in%nile f44 .e sf9-it
ale nen%'4atelo l%i /47i#
+-i .4.% sea'a /46 pe '4s%4 /e se 'at%i3ase6 se
9nst4inase .e ti8%l s4%# Inteesele lo -i ale l%i ea% tot 'ai
.eose8ite# Goilele n% 7in%se4 pas%l /% el -i n% p%tea%
9n7ele:e ni'i/ .in 2is%ile /i%.ate -i f%'oase /e 9n/ol7ea% 9n
'intea a/ti24 a /on.%/4to%l%i lo %'an# <o/a8%la%l le ea
at9t .e '4:init6 9n/9t Ta3an ni/i n% p%tea .is/%ta '4/a /%
ele .espe '%ltele a.e24%i noi6 .espe la:ile /9'p%i .e
:9n.ie pe /ae le/t%ile le .es/hisese4 9n fa7a o/hilo s4i
la/o'i -i n% le p%tea fa/e s4 9n7elea:4 a'8i7iile /e fe'4ta%
9n s%flet%l l%i#
A/%' n% 'ai a2ea pieteni 9n ti86 /a pe 2e'%i# Un
/opil poate :4si to2a4-i .e ;oa/4 pinte n%'eoasele f4pt%i
si'ple6 .a pent% %n o' 'at%6 o ela7ie6 /a s4 fie pl4/%t46
te8%ie s4 ai84 la 8a34 o oae/ae /o'%ni%ne .e :9n.ie#
Da/4 a fi t4it Lala6 Ta3an a fi sa/ifi/at tot%l /a s4
4'in4 apoape .e ea6 .a a/%' /4 '%ise6 ia ;%/4%-ii l%i
pieteni .in /opil4ie se pef4/%se4 9n fiae /%nte -i
8i/isni/e6 Ta3an si'7ea /4 pefe4 pa/ea -i sin:%4tatea
/a8anei l%i6 9n.atoiilo s9/9itoae ale /on.%/eii %nei hoa.e
123
.e 8estii ato/e#
Ua -i :elo3ia l%i Teko36 fi%l l%i T%8lat6 tase4 :e% 9n
/%'p4n4 9'poti2a .oin7ei l%i Ta3an .e a en%n7a la
.o'nie6 pent% /46 t9n4 en:le3 9n/4p479nat /%' ea6 n% se
p%tea hot49 s4 a8.i/e 9n fa7a %n%i ina'i/ at9t .e 9n2e-%nat#
Btia foate 8ine /4 Teko3 a2ea s4 fie ales /on.%/4to 9n
lo/%l l%i6 .eoae/e6 9n n%'eoase 9n.%i6 a/east4 8%t4 feo/e
9-i e2en.i/ase s%pe'a7ia fi3i/a as%pa :oilelo5'as/%li
/ae /%te3ase4 s4 poteste3e 9'poti2a a/telo sale .e
s4l8ati/4 teoae#
>%i Ta3an i5a fi pl4/%t :o3a2 s4 4p%n4 ;i:o.ia asta
%9/ioasa f44 a;%to%l /%7it%l%i sa% al s4:e7ilo# +n peioa.a
'at%i34ii6 fo7a -i 9n.e'9naea l%i spoise4 9n ase'enea
'4s%46 9n/9t a;%nsese s4 /ea.4 /4 l5a fi p%t%t .o'ina pe
te'%t%l Teko36 9nt5o l%pt4 /op la /op6 .a/4 antopoi.%l n%
s5a fi 8%/%at .e a2anta;%l pe /ae i5l .4.ea% /ol7ii s4i %ia-i
as%pa sla8 9na'at%l%i Ta3an#
Da 9nt5o 3i6 9ntea:a /hesti%ne f% l%at46 pin fo7a
9'pe;%4ilo6 .in '9inile l%i Ta3an6 ia 2iito%l i se .es/hise
li8e 9n fa746 astfel 9n/9t .e a/%' 9nainte p%tea 2eni sa% ple/a6
f44 /a 2eo pat4 s45i int%neee '9n.%l 8la3on#
>%/%ile s5a% pete/%t 9n fel%l %'4to0
Ti8%l se h4nea pe 9n.elete6 4sp9n.it pe o s%pafa74
/onsi.ea8il46 /9n. %n sti:4t p%teni/ i38%/ni la oae/ae
.ep4tae6 spe 4s4it .e lo/%l %n.e Ta3an6 9ntins pe 8%t4
l9n:4 %n p99ia- li'pe.e6 9n/e/a s4 pin.4 %n pe-te /ae5i tot
s/4pa .in '9inile i%7i6 %'enite .e soae# Ca la %n se'n6 tot
ti8%l se epe3i spe lo/%l .e %n.e 2enea% sti:4tele
9nfi/o-ate -i a/olo .4.%4 peste Teko36 /ae 7inea .e p4 o
fe'el4 'ai 2istni/4 -i o 84tea f44 'il4 /% la8ele l%i 'ai#
124
Ta3an se apopie -i 9n4l74 o '9n46 se'n pent% Teko3 s4
9n/ete3e6 /4/i fe'ela n% ea a l%i6 /i apa7inea %nei s4'ane
:oile 84t9ne6 ale /4ei 2e'%i .e l%pt4to ap%sese4 .e'%lt
-i /ae6 pin %'ae6 n%5-i p%tea o/oti fa'ilia#
Teko3 -tia /4 a lo2i fe'ela alt%ia 9nse'na o 9n/4l/ae a
le:ii se'enilo s4i6 .a6 fiin. %n tian6 pofitase .e sl48i/i%nea
so7%l%i fe'elei pent% a o pe.epsi fiin./4 ef%3ase s45i /e.e3e
%n o34to t9n4 -i fa:e. pe /ae a/easta 9l pinsese#
C9n. Teko3 9l 243% pe Ta3an apopiin.%5se f44 s4:e7i6
/ontin%4 s5o /hin%ias/4 pe 8iata fe'el46 st4.%in.%5se /%
8%n4 -tiin74 a5-i sfi.a -ef%l pe /ae5l %a at9ta#
Ta3an n%5-i epet4 se'nal%l .e a2eti3ae6 /i se n4p%sti
as%pa l%i Teko36 /ae st4tea 9n a-teptae# O'%l5'ai'%74 n%
'ai p%tase o 84t4lie at9t .e api:4 .in 3ilele .e .e'%lt6 /9n.
Bol:ani6 %ia-%l e:e :oil4 9l 'altatase 9n:o3ito p9n4 9n
/lipa /9n. 29f%l /%7it%l%i poasp4t :4sit 9'p%nsese .in
9nt9'plae ini'a5i hain4#
+n /a3%l .e fa746 /%7it%l l%i Ta3an a8ia .e /o'pensa /ol7ii
s/4p44toi ai l%i Teko36 ia 8el-%:%l .e fo74 8%t4 /ae
/onstit%ia a2anta;%l 'ai'%7ei as%pa o'%l%i ea /onta/aat
.e %i'itoaea i%7eal4 -i a:ilitate a /el%i .e5al .oilea#
Tot%-i la s/o%l final6 antopoi.%l a.%nase /e2a 'ai '%lte
p%n/te -i .a/4 n5a fi inte2enit %n alt ati8%t pesonal /ee s4
infl%en7e3e e3%ltat%l %lti'6 Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo a
fi '%it a-a /%' a t4it @ o fia4 s4l8ati/46 ne/%nos/%t46 .in
Afi/a e/%atoial4#
Da 2e3i /4 e?ista a/el /e2a /ae5l i.i/ase at9t .a '%lt
.eas%pa se'enilo s4i .in ;%n:l4 @ a/ea s/9nteie /ae
sinteti3ea34 toat4 i'ensa .ifeen74 .inte o' -i ani'al @
a7i%nea# A/easta l5a sal2at pe Ta3an .e la 'oate6 .e s%8
125
'%-/hii .e o7el -i /ol7ii sf9-ietoi ai l%i Teko3#
>a .o%4spe3e/e se/%n.e .%p4 /e 9n/ep%se4 l%pta6 se -i
osto:olise4 la p4'9nt6 /49n.%5-i p%'ni6 sf9-iin.%5se -i
sf9te/9n.%5se @ .o%4 fiae 9n/le-tate 9nt5o l%pt4 pe 2ia74 -i pe
'oate#
Teko3 se alesese /% 2eo .%3in4 .o t4iet%i .e /%7it la /ap
-i piept6 ia Ta3an ea 4nit -i 9ns9n:eat @ 9nt5%n lo/6 pielea
/ap%l%i 9i ea pe ;%'4tate .espins4 .e pe 7east4 9n ase'enea
hal6 9n/9t o f9-ie 'ae 9i at9na peste o/hi 9'pie.i/9n.%5i
2e.eea#
Tot%-i t9n4%l en:le3 e%-ise s4 7in4 /ol7ii a/eia 9n:o3itoi
.epate .e 8ee:ata l%i -i /%' o /lip4 9n/le-taea lo 9-i 'ai
pie.% .in intensitate6 at9t /9t le te8%i la a'9n.oi /a s45-i
ta:4 4s%flaea6 Ta3an ti/l%i o stata:e'4# O s4 se ste/oae
9n spatele l%i Teko3 -i a:479n.%5se .e el /% :heaele -i .in7ii
o s45i 9nfi:4 /%7it%l p9n4 o s45l .ea :ata#
$ane2a f% .%s4 la 9n.eplinie /% 'ai '%lt4 %-%in74
.e/9t spease Ta3an6 .eoae/e 8%ta lipsit4 .e ;%.e/at46
ne9n7ele:9n. /e a2ea .e :9n. a.2esa%l s4%6 n% f4/% ni/i o
9n/e/ae .e a5i 34.4ni/i plan%l# Da /9n.6 9n /ele .in %'46
9-i .4.% sea'a /4 Ta3an 9l 9n/le-tase 9nt5%n fel 9n /ae n% se
p%tea ap4a ni/i /% .in7ii6 ni/i /% p%'nii6 Teko3 se a329li ;os
/% at9ta 2iolen746 9n/9t Ta3an te8%i s4 se a:ate /% .ispeae
.e t%p%l /e se 384tea6 se 329/olea -i se 4s%/ea -i f44 a fi
ap%/at s45-i 9'pl9nte 'ai '%lt .e/9t o.at4 /%7it%l6 9l s/4p4 .in
'9n4 /9n. se i38i /% fo74 .e p4'9nt6 po'enin.%5se 8%s/
lipsit .e oi/e a'4 .e ap4ae#
+n %'4toaele /lipe /9t se osto:oli4 -i se 29n3oli46
Teko3 e%-i 9n 'ai '%lte 9n.%i s4 se eli8ee3e .in
9nl4n7%iea 8a7elo a.2esa%l%i6 p9n4 /9n.6 9n /ele .in %'46
126
.%p4 nen%'4ate 329/olii i%7i -i s/hi'84i .e po3i7ie
s%//esi2e6 Ta3an a;%nse 9nt9'pl4to s45l /%pin.4 /% 8a7%l
.ept 9nt5%n fel a8sol%t inata/a8il#
Afl9n.%5se 9n spatele l%i Teko36 t9n4%l i-i pete/%se
8a7%l pe s%8 8a7%l a/est%ia6 9n/e/%in.%5i :9t%l /% 8a7%l -i
ante8a7%l# E fi:%a Hse'i5NelsonI .in l%ptele /op la /op
'o.ene6 pe /ae ne-ti%to%l o'5'ai'%74 o ni'eise .in
9nt9'plae6 .a a7i%nea sa s%peioa4 9i .e324l%ise 9nt5o
/lipit4 a2anta;ele .es/opeiii sale# 1ent% el 9nse'na 9ntea:a
.eose8ie .inte 2ia74 -i 'oate#
Bi astfel6 se /43ni s45-i a.%/4 -i 8a7%l st9n: 9n a/eea-i
po3i7ie .e 9n/e/%ie -i /9te2a 'o'ente 'ai t93i%6 :%'a3%l
l%i Teko3 p99ia 9n 'en:hina %n%i Hplin NelsonI# A/%' n%
'ai e?ista ni/i o posi8ilitate .e salt -i 329/olie# A'9n.oi
34/ea% pe ;os6 /% .es429-ie ne'i-/a7i6 Ta3an a:47at pe
spinaea l%i Teko3# Teptat6 /ap%l ot%n. al :oilei ea
9'pins 9n ;os6 tot 'ai 9n ;os6 spe piept#
Ta3an -tia /ae a2ea s4 fie sf9-it%l# +nt5o /lip46 :9t%l o s4
se f9n:4# Bi at%n/i s4i 9n a;%to%l l%i Teko3 e?a/t a/ela-i
ele'ent /ae 9l 9'pinsese 9nt5%n ase'enea /hin%ito i'pas0
a7i%nea %n%i o'#
HDa/4 9l %/i. @ 9-i sp%se Ta3an @ /ae 2a fi folos%lD N5a
9nse'na oae s4 24.%2es/ ti8%l .e %n 8%n l%pt4toD Bi .a/4
Teko3 'oae6 9nsea'n4 s4 n% fie /on-tient .e s%pe'a7ia
'ea6 pe /9n.6 .a/45l las 9n 2ia746 2a fi tot.ea%na o pil.4
pent% /elelalte :oile#I
F La5:o.aD -%ie4 Ta3an la %e/hea l%i Teko36 /eea /e6
pe li'8a 'ai'%7elo6 9n ta.%/ee li8e4 9nsea'n40 HTe
pe.aiDI
O se/%n.4 n% se a%3i ni/i %n 4sp%ns -i Ta3an 9-i 9nte7i
127
p%7in ap4saea6 fapt /ae5i s'%lse 8estiei %n 9nfi/o-4to
sti:4t .e .%ee#
F La5:o.aD epet4 Ta3an#
F La5:o.aG %l4 Teko3#
F As/%lt46 sp%se Ta3an6 9n'%in. %n pi/ st9nsoaea6 f44
s45l sl48eas/4 9ns4 .in /le-te# E% s9nt Ta3an6 e:ele
'ai'%7elo6 29n4to p%teni/6 l%pt4to p%teni/# +n toat4
;%n:la n% 'ai e alt%l at9t .e 'ae# T% 'i5ai sp%s La5:o.a# Tot
ti8%l a a%3it# Ni/io.at4 s4 n% te 'ai 9n/aiei /% e:ele t4% sa%
/% /ei .in nea'%l t4%6 /4 .e 2ei 'ai fa/e asta o sin:%4 .at46
te o'o# Ai 9n7elesD
F H%h6 se 9n2oi Teko3#
F E-ti '%l7%'itD
F H%h6 epet4 :oila#
Ta3an 9l l4s4 li8e -i /9te2a 'in%te 'ai t93i%6 to7i se
afla4 .in no% la te8%ile lo6 /a -i /%' ni'i/ n% t%l8%ase
senin4tatea h4it%ielilo pin p4.%ea 2i:in4#
Da a.9n/6 9n 'in7ile lo6 se s4pase /on2in:eea /4 Ta3an
ea %n 'ae l%pt4to -i o f4pt%4 /i%.at4# Ci%.at46 pent% /4
st4t%se 9n p%teea l%i s45-i %/i.4 24;'a-%l -i tot%-i 9l l4sase
s4 t4ias/46 ne24t4'at#
+n .%p45a'ia3a a/eea6 /9n. ti8%l se a.%n46 .%p4 .atin46
9nainte .e a se fi l4sat seaa peste ;%n:l46 Ta3an6 /% 4nile
sp4late 9n apele 9%l%i6 /he'4 9n ;%%5i pe to7i 'as/%lii
29stni/i#
F A7i 243%t a3i .in no% /4 Ta3an .in nea'%l
'ai'%7elo este /el 'ai p%teni/ .inte 2oi @ li se a.es4 el#
F H%h6 4sp%nse4 /% to7ii 9nt5%n :las# Ta3an e 'ae#
F Ta3an6 /ontin%4 el6 n% e 'ai'%74# El n%5i la fel /%
/eilal7i# "el%l l%i .e a fi n% se asea'4n4 /% al lo6 a-a /4
128
Ta3an se .%/e 9napoi Ia /%i8%l /elo .e5%n fel /% el6 l9n:4
apele 'ael%i la/ /e n% ae al .oilea 74'# Te8%ie s4 24
ale:e7i %n alt /on.%/4to6 pent% /4 Ta3an n% o s4 se 'ai
9ntoa/4#
Bi astfel6 t9n4%l >o. Ge&stoke f4/% pi'%l pas /4te
7el%l spe /ae n43%ia @ a/ela .e a :4si al7i oa'eni al8i6 .e
fel%l l%i#
129
13.CEI E #ELUL LUI
A .o%a 3i .i'inea7a6 Ta3an6 -/hiop4t9n. -i 9n.%eat .e
4nile pi'ite 9n l%pta /% Teko36 o poni spe ap%s6 /4te
/oasta '4ii# +nainta foate 9n/et6 pete/9n. noaptea 9n ;%n:l4
-i a;%nse la /a8an4 spe sf9-it%l .i'ine7ii %'4toae# C9te2a
3ile n% se pea 9n.ep4t4 .e /as46 .e/9t .oa /a s4 a.%ne
f%/tele -i al%nele te8%in/ioase s45i ast9'pee foa'ea# D%p4
3e/e 3ile ea .in no% teaf4 -i s4n4tos6 9n afa4 .e o /%'plit4
/i/ati/e6 n%'ai pe ;%'4tate t4'4.%it46 /ae ponea .e
.eas%pa o/hi%l%i st9n:6 st484tea /e-tet%l -i sf9-ea la
%e/hea .eapt4# Ea se'n%l l4sat .e Teko3 /9n. 9i sf9-iase
pielea /ap%l%i#
+n 4sti'p%l /on2ales/en7ei6 Ta3an 9n/e/4 s45-i /oias/4
o 'antie .in pielea Sa8oei6 /ae 34/%se 9n toat4 a/east4
2e'e 9n /a8an4# Da /onstat4 /4 pielea se s/o7o-ise6
.e2enin. tae /a le'n%l -i /%' n% a2ea i.ee .espe t484/it6
f% ne2oit s4 en%n7e la .oin7a 9n.el%n: n%tit4#
Apoi se hot49 s4 -tepeleas/4 p%7inele 2e-'inte pe /ae le
p%tea :4si la 2e%n%l .in ne:ii l%i $8on:a6 /4/i Ta3an .in
nea'%l 'ai'%7elo .e/isese s4 'a/he3e 9n fel -i /hip
e2ol%7ia sa .in o.in%l ani'alelo infeioae -i ni'i/ n% i se
p4ea a fi o 'ai .istins4 e'8le'4 a %'anit47ii .e/9t
9'84/4'intea -i po.oa8ele#
+n a/est s/op a.%n4 toate ona'entele pent% 8a7e -i
pi/ioae pe /ae le /%lesese .e la 438oini/ii ne:i /e pi/ase4
9n st9nsoaea la7%l%i s4% i%te si t4/%t -i se 9'po.o8i /% ele
130
9nto/'ai /%' 9i 243%se pe al7ii p%t9n.%5le#
>a :9t 9i at9na lan7%l .e a% .e /ae ea pins 'e.alion%l
9n/%stat /% .ia'ante /e apa7in%se 'a'ei sale6 >a.& Ali/e#
>a spate p%ta o tol84 /% s4:e7i6 le:at4 pe %'4 /% o /%ea .e
piele6 alt4 pa.4 l%at4 .e la %n%l .in ne:ii 9n2in-i# +n ;%%l
'i;lo/%l%i a2ea o /in:4toae pe /ae o 'e-teise .in f9-ii
s%87ii .e piele net484/it4 -i /ae5i sl%;ea .ept s%pot pent%
tea/a f4/%t4 tot .e el6 9n /ae 7inea /%7it%l tat4l%i s4%# A/%l
l%n: /e apa7in%se l%i L%lon:a 9i at9na pe %'4%l st9n:#
T9n4%l >o. Ge&stoke ea 9nt5a.e24 o apai7ie stanie
-i ne9'8l9n3it46 /% /oa'a5i .e p4 ne:% /439n.%5i pe %'ei6
ia 9n fa746 ete3at4 /% /%7it%l .e 29n4toae 9nt5%n 8eton opit
:osolan pe f%nte6 /a s4 n%5i inte 9n o/hi# T%p%l s4% .ept -i
pefe/t6 '%s/%los /%' n%'ai t%p%ile :la.iatoilo o'ani
te8%ie s4 fi fost -i tot%-i 32elt -i 'l4.i% /a al %n%i 3e% :e/#
T4.a .e la pi'a o/hie 'ia/%loasa 9'8inae .inte fo7a
/olosal46 s%ple7e -i a:ilitate#
O 9nt%/hipae a o'%l%i pi'iti26 a 29n4to%l%i6 a
438oini/%l%i6 iat4 /e ea Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo#
C% /ap%l f%'os6 se'e7 /%'p4nit pe %'eii 29n;o-i /%
li/4%l 2italit47ii -i al inteli:en7ei st4l%/in.%5i 9n o/hii
li'pe3i6 p%tea lesne pesonifi/a %n se'i3e% al %nei ap%se
se'in7ii s4l8ati/e -i 438oini/e .in anti/a l%i p4.%e#
Da l%i Ta3an n%5i sta 'intea la ase'enea l%/%i# Ea
ne/4;it /4 n% a2ea 9'84/4'intea /ae s4 le in.i/e t%t%o
lo/%itoilo ;%n:lei /4 el ea o' si n% 'ai'%74 -i a.eseoi 9l
'%n/ea% 84n%ieli a'ae /4 s5a p%tea6 p9n4 la %'46 s4
.e2in4 -i el 'ai'%74#
N% 9n/ep%se oae s45i /eas/4 p4 pe fa74D Toate
'ai'%7ele a2ea% p4 pe fa74# +n ti'p /e ne:ii6 /% p%7ine
131
e?/ep7ii6 ea% /o'plet sp9ni#
A.e24at6 243%se 9n /47ile l%i po3e .e oa'eni /% s'o/%i
'ai .e p4 .eas%pa 8%3elo6 pe o8a;i -i 848ie6 tot%-i
Ta3an ea speiat# Apoape 9n fie/ae 3i 9-i as/%7ea t4i-%l
/%7it%l%i -i5-i ete3a 8a8a t9n446 /a s4 s'%l:4 a/east4
a'pent4 .e:a.ant4 a nea'%l%i 'ai'%7elo#
Bi astfel 9n2474 s4 se 848ieeas/4 @ :osolan -i .%eos6
/e5i .ept6 9ns4 9n oi/e /a3 /% efe/t#
C%' 9-i e.o89n.i pe .eplin fo7ele .%p4 s9n:eoasa
9n/4ieae /% Teko36 Ta3an o poni 9nt5o 8%n4 .i'inea74
spe sat%l l%i $8on:a# +nainta nep4s4to pe o /44%ie
-ep%it4 .in ;%n:l46 9n lo/ s45-i /oias/4 .%' pin /opa/i6
/9n.6 .eo.at46 se po'eni fa745n fa74 /% %n 438oini/ ne:%#
E?pesia .e s%pi34 3%:42it4 pe fa7a s4l8ati/%l%i ea
apoape /o'i/4 -i 9nainte /a Ta3an s45-i fi p%t%t .espin.e
a/%l .e pe %'46 ne:%l se -i 4s%/ise pe /4l/iie -i o l%ase la
:oan4 pe pote/46 sti:9n. /9t 9l 7inea :%a6 .e pa/4 2oia s4
.ea ala'a altoa afla7i 9n fa7a l%i#
Ta3an 9n/ep% s45l %'4eas/4 pin /opa/i -i /9te2a /lipe
'ai t93i%6 9i ap4% 9naintea o/hilo %n :%p .e oa'eni /ae se
.4.ea% .e /eas%l 'o7i s4 s/ape# Ea% tei -i :onea% /a
ne8%nii6 %n%l 9n spatele /el%ilalt6 pin h47i-%l 2e:eta7iei
'4%nte#
Ta3an le5o l%4 /% %-%in74 9nainteA s4l8ati/ii n%5l
o8se2a4 /9n. te/% 9n t4/ee peste /apetele lo -i ni/i n%5i
34i4 sil%eta :he'%it46 /hi/it4 pe o a'%4 ;oas46 .ept
.eas%pa /44ii pe %n.e f%:ea% ei#
Ta3an 9i l4s4 pe pi'ii .oi s4 tea/46 .a /9n. al teilea 9i
%'4 :48it6 la7%l /43% lin 9n ;%%l :9t%l%i ne:%# O s'%/it%4
i%te 9l st9nse 3.a24n# Sti:4t%l .e a:onie al 2i/ti'ei 9i f4/%
132
pe /eilal7i .oi s4 se 9ntoa/4 la ti'p pent% a 34i t%p%l
/%pins .e spas'e al to2a4-%l%i lo 9n4l79n.%5se 9n/et6 /a pin
'a:ie6 9n f%n3i-%l .es al a8oilo .e .eas%pa# C% 7ipete
9nsp4i'9ntate 9-i /ontin%a4 .%'%l -i se 9nf%n.a4 9n ;%n:l46
9n st4.ania .e a se sal2a#
Ta3an isp42i /% pi3onie%l s4%6 epe.e -i f44 3:o'otA
9l .esp%ie .e a'e -i .e po.oa8e /a -i .e @ o6 8%/%ia
8%/%iiloG @ O f%'oas4 piele .e /4pioa4 9n ;%%l
/oapselo6 pe /ae o tansfe4 i%te as%pa pesoanei sale#
A/%' ea 9nt5a.e24 9'84/at a-a /%' se /%2ine s4 fie %n
o'# Ni'eni n% s5a 'ai fi p%t%t 9n.oi .e o89-ia l%i# Ce i5a
'ai fi pl4/%t s4 se 9ntoa/4 la ti8 -i s4 se 9'p4%ne3e /'
:4teala l%i 9n fa7a pi2iilo in2i.ioase ale /elolal7i#
>%9n. /a.a2%l ne:%l%i pe %'4 o poni /e2a 'a; 9n/et
pin /opa/i6 spe 'i/%l sat 9n/on;%at .e palisa.e6 .eoae/e
a2ea ia ne2oie .e s4:e7i# C9n. sa apopie .e 9'pe;'%ie6
243% o :loat4 a:it9n.%5se 9n ;%%l /elo .oi ne:i /ae
i38%tise4 s4 s/ape -i /ae6 te'%9n. .e :oa34 -i .e isto2ie6
a8ia .e p%tea% s4 istoiseas/4 'isteioasele a'4n%nte ale
a2ent%ii lo#
1o2estea% /4 $ian.o6 /ae se aflase la o 'i/4 .ep4tae
9naintea lo6 se 9napoiase 8%s/6 sti:9n. -i %l9n. /45i
%'4e-te %n /%'plit 438oini/ al8 -i .esp%iat# To7i tei o
l%ase4 la :oan4 spe sat6 /9t .e epe.e 9i .%/ea% pi/ioaele# Bi
.in no%6 7ip4t%l .e 'oate al l%i $ian.o 9i f4/% s4 pi2eas/4
9n.44t6 %n.e li se 9nf47i-ase o/hilo /ea 'ai 9n:o3itoae
pi2eli-te0 t%p%l to2a4-%l%i lo 38%9n. 9n s%s6 9n /opa/i6 9n
ti'p /e 8a7ele -i pi/ioaele i se 384tea% 9n ae6 ia li'8a 9i
ie-ise afa4 .e %n /ot# D%p4 a/eea n% 'ai s/oase ni/i %n s%net
-i ni/i o alt4 fiin74 n% se 34ise 9n ;%#
133
S4tenii f%4 /%pin-i .e o fi/4 2e/in4 /% pani/a6 .a
84t9n%l 9n7elept $8on:a se a4t4 s/epti/ 9n le:4t%4 /%
po2estea a%3it4 -i ati8%i 9ntea:a n4s/o/ie spai'ei lo 9n
fa7a %nei pi'e;.ii a.e24ate#
F Ne 9n-ia7i toate s/onelile astea pent% /% n5a2e7i /%a;
s4 sp%ne7i a.e24%l# N% 9n.43ni7i s4 e/%noa-te7i /46 at%n/i
/9n. le%l s5a epe3it la $ian.o6 2oi a7i l%at5o la f%:4 -i l5a7i
p44sit# S9nte7i ni-te la-i#
A8ia isp42i $8on:a .e ostit a/este /%2inte6 /9n. %n
3:o'ot p%teni/ 9n /opa/%l .e .eas%pa /apetelo lo 9i
9n.e'n4 pe to7i s4 pi2eas/4 9n s%s6 /% o no%4 :oa34#
1i2eli-tea /e li se 9nf47i-4 9l f4/% p9n4 -i pe 84t9n%l $8on:a
s4 se /%te'%e6 /4/i6 le:4n9n.%5se -i 4s%/in.%5se 9n 243.%h6
/o8oa /a.a2%l l%i $ian.o6 /ae li se a-ten% apoi la
pi/ioae6 /% %n 3:o'ot 'enit s4 le ia 'in7ile#
Ca la %n se'n6 to7i ne:ii o %pse4 la f%:4 -i n% se opi4
p9n4 /9n. %lti'%l .inte ei n% se topi 9n %'8ele 9nt%ne/ate
ale ;%n:lei .in ;%#
Din no% Ta3an .es/inse 9n sat -i 9-i e9nnoi sto/%l .e
sa:e7i# Apoi se osp4ta .in ofan.a /% /ae ne:ii se st4.%ia%
s45i 9n.%ple/e '9nia# +nainte .e a p44si sat%l6 tase /a.a2%l
l%i $ian.o p9n4 la :a. -i5l popti .e palisa.4 9n a-a fel6 9n/9t
/hip%l 'ot%l%i p4ea s4 s/%te3e6 peste 29f%l pailo6
/44%ia /e .%/ea 9n ;%n:l4# Apoi Ta3an se 9ntoase 29n9n. pe
.%'6 29n9n. 9nt%na6 p9n4 la /a8ana .e l9n:4 pla;4#
14t%n-i .e :oa34 p9n45n '4.%2a oaselo6 ne:ii se
apopia4 -i se 9ntoase4 9napoi .e 2eo .o%4spe3e/e oi
p9n4 s4 se 9n/%'ete s4 inte 9n sat6 te/9n. pe l9n:4 /hip%l
hi.os 9n;it al /ons4tean%l%i lo 'ot6 ia /9n. .es/opei4 /4
s4:e7ile -i hana se f4/%se4 ne243%te6 -ti%4 /% si:%an74 /eea
134
/e p9n4 at%n/i 84n%ise4 n%'ai0 an%'e /4 $ian.o .4.%se
o/hii /% .%h%l /el 4% al ;%n:lei#
A/easta li se p4ea e?pli/a7ia lo:i/4 a faptelo# N%'ai /ei
/ae 2e.ea% /%'plita 3eitate '%ea%A n% ea oae a.e24at /4
ni'eni .in /ei 4'a-i 9n 2ia746 9n sat6 n% .4.%se 2eo.at4
o/hii /% elD A-a.a6 to7i /ei /ae '%ise4 .e '9na l%i6 .e
8%n4 sea'4 /45l 243%se4 -i pl4tise4 /% 2ia7a a/east4
f44.ele:e# De/i at9ta ti'p /9t o s45i ofee s4:e7i -i han46 n5o
s4 le pi/in%ias/4 ni/i %n 4% .a/4 o s4 se feeas/4 .e a5l
pi2iA pin %'ae6 $8on:a po%n/i /a6 pe l9n:4 'ein.e6 s4
se pe:4teas/4 -i o ofan.4 .e s4:e7i a/el%i $%nanfo5Leewati
-i .e at%n/i 9n/olo a-a f4/%4#
C9n. Ta3an se 9ntoase pe pla;a %n.e se afla /a8ana6 %n
spe/ta/ol stani% -i neo8i-n%it se ofei pi2iilo sale# 1e apele
lini-tite ale :olf%l%i 9n/e/%it .e p4'9nt pl%tea %n 2apo 'ae6
ia pe pla;4 a/ostase o 8a/4 'i/4# Da6 l%/%l /el 'ai
'ia/%los .in toate6 o '%l7i'e .e oa'eni al8i6 ase'4n4toi
/% el6 se 'i-/a% .e 3o 9nte pla;4 -i /a8ana l%i#
Ta3an 243% /46 .in '%lte p%n/te .e 2e.ee6 se'4na% /%
oa'enii .in /47ile l%i /% po3e# Se ste/%4 pin /opa/i 'ai
apoape6 p9n4 a;%nse /hia .eas%pa lo# Ea% 3e/e 848a7i6
ni-te in.i2i3i oa/he-i6 a-i .e soae6 /% e?pesii '9-a2e
9ntip4ite pe fa74# Se a.%nase4 9n ;%%l 84/ii -i 2o8ea% /%
:las tae -i '9nios6 :esti/%l9n. -i a'enin79n. /% p%'n%l# >a
%n 'o'ent .at6 %n%l .inte ei6 %n o'%le7 pipeni/it6 /% fa7a
sla84 -i /% o 8a84 nea:46 ia pe /hip /% o e?pesie /ae5i
a'intea l%i Ta3an .e 1a'8a6 -o8olan%l6 9-i p%se '9na pe
%'4%l %n%i %ia- .e l9n:4 el6 /% /ae se /ioo24ise4 -i se
.on.4nise4 to7i /eilal7i# O'%le7%l 9i in.i/4 o .ie/7ie spe
inteio%l ;%n:lei6 a-a 9n/9t %ia-%l f% ne2oit s45-i 9ntoa/4 fa7a
135
.e la /eilal7i pent% a se %ita 9nt5a/olo# C9n. %ia-%l se
9ntoase6 pipeni/it%l /% fa7a sla84 s/oase %n e2ol2e .e la
89% -i5l 9'p%-/4 9n spate# O'%l /el 2oini/ i-i 9n4l74 8a7ele
.eas%pa /ap%l%i6 :en%n/hii i se '%ia4 -i f44 %n s%net6 se
p48%-i /% fa7a 9n ;os pe pla;46 'ot#
1o/net%l a'ei .e fo/6 pi'%l .e a/est fel pe /ae5l a%3ise
Ta3an 2eo.at46 9l %'pl% .e %i'ie6 .a ni/i '4/a a/est
3:o'ot neo8i-n%it n%5i p%t% 3:%.%i ne2ii s4n4to-i6 f4/9n.%5l
s4 si't4 /eea /e s5a n%'i '4/a %n .a' .e spai'4#
1%taea st4inilo al8i 9l %l%i 9ns4 .in /ale5afa4# +-i
9n/%nt4 sp9n/enele 9nt5o a.9n/4 9n:9n.%ae# Bine a f4/%t6
9-i sp%se el6 /4 n5a as/%ltat .e pi'%l i'p%ls /ae5i .4.ea
:hes s4 se epea.4 spe oa'enii al8i pent% a5i sal%ta /a pe
ni-te fa7i#
"44 9n.oial46 n% se .eose8ea% /% ni'i/ .e oa'enii ne:i6
n% ea% /% ni'i/ 'ai /i2ili3a7i .e/9t 'ai'%7ele -i /% ni'i/
'ai p%7in fioo-i .e/9t Sa8o#
O /lip46 /eilal7i 4'ase4 lo/%l%i pi2in. la o'%le7%l /%
fa7a sla84 -i la %ia-%l /ae 34/ea 'ot pe pla;4# Apoi6 %n%l
.inte ei i38%/ni 9n 9s -i5l 84t% pe o'%le7 /% pal'a pe spate#
Se poni4 2o8eas/4 -i 'ai 29tos6 s4 :esti/%le3e6 .a /eata
se potoli#
D%p4 %n ti'p lansa4 8a/a la ap46 s4i4 /% to7ii 9n ea -i
29sli4 9nspe 2apo%l /el 'ae6 %n.e Ta3an p%t% .esl%-i alte
sil%ete foin.%5se pe p%nte# D%p4 /e se /474a4 la 8o. Ta3an
se l4s4 9n sf9-it ;os6 9n.44t%l %n%i /opa/ 'asi2 -i se ste/%4
p9n4 la /a8an46 p%n9n. 9nt%na 9nte el -i 2as sta2ila %n%i
a8oe#
Int9n. pe %-46 243% /4 tot%l 9n /a8an4 ea 4st%nat /%
s%s%5n ;os# C47ile -i /eioanele l%i 34/ea% isipite pe po.ea#
136
A'ele6 s/%t%ile -i /elelalte /o'oi f%sese4 9'p4-tiate
pet%tin.eni# Un 2al .e '9nie 9l n4p4.i 9n fa7a a/estei isp42i
-i /i/ati/ea poasp4t4 .e pe f%nte 9i ie-i .int5o.al4 la
i2eal40 o .%n:4 p%p%ie6 eliefat46 pe pielea5i .e 8on3#
Ale:4 la .%lap -i /4%t4 9n seta%l %lti'%l%i aft# AhG Un
s%spin .e %-%ae 9i s/4p4 .e pe 8%3e /9n. s/oase /aseta .e
'etal -i .es/hi39n.5o6 9-i :4si neatins4 /ea 'ai pe7ioas4
.inte /o'oi# "oto:afia t9n4%l%i s%934to6 /% fa7a .934 -i
'isteioasa /4ti/i/4 nea:4 se afla% a/olo#
Da asta /e 'ai eaD
Ue/hea l%i a:e4 pinsese %n 3:o'ot sla86 9ns4
nefa'ilia# Ale:9n. la feeast46 Ta3an pi2i 9n .ie/7ia
:olf%l%i -i 243% /4 o a .o%a 8a/4 ea /o8o9t4 .e pe p%ntea
2apo%l%i /el 'ae6 al4t%i .e /ea /ae se afla la ap4# C%9n.
243% o '%l7i'e .e oa'eni .9n.%5-i .%'%l pe 'a:inile
2as%l%i -i /o8o9n. 9n 84/i0 se 9napoia% 9n n%'4 spoit#
Ta3an 'ai pi2i o /lip46 ti'p 9n /ae o s%'e.enie .e l43i
-i .e pa/hete f%4 9n/4/ate 9n 84/ile /ae a-tepta%6 apoi6 /9n.
le 243% 9n.ep4t9n.%5se .e na246 o'%l5'ai'%74 %pse o foaie
.e h9tie -i l%9n. %n /eion /ali:afie /9te2a 'in%te p9n4 /9n.
pe fil4 ap4%4 o seie .e litee p%teni/e6 8ine /ont%ate6
apoape pefe/te# 1inse 8ilet%l pe %-4 /% o 'i/4 a-/hie .e
le'n as/%7it46 apoi6 l%9n.%5-i pe7ioasa /aset4 .e 'etal -i
at9tea s4:e7i -i s%li7e /9te p%tea /4a el6 ie-i 9n :a84 -i .isp4%
9n p4.%e#
C9n. /ele .o%4 84/i f%4 tase la 74'6 pe nisip%l a:inti%
/o8o9 .in ele o /i%.at4 a.%n4t%4 .e e?e'plae %'ane# S4 fi
fost /% tot%l .o%43e/i .e f4pt%i6 /in/ispe3e/e .inte ele
a4t9n. a oa'eni .e 'ae6 :osolani -i 9n4i7i#
Rest%l :%p%l%i ea .e /% tot%l alt4 /alitate#
137
Un%l .inte a/e-tia ea %n 848at 9n 29st46 /% p4% al8 -i
o/helai /% a'e :oase# T%p%l l%i6 %-o :98o2it6 ea
9'84/at 9nt5o e.in:ot4 i'a/%lat46 .e-i post /oit46 la /ae
se a.4%:a %n /ilin.% .e '4tase l%/ioas4 /e /o'pleta
.is/o.an7a .inte a/est e/hipa'ent -i ;%n:la afi/an4# Cel
.e5al .oilea 'e'8% al :%p%l%i ea %n t9n4 9nalt6 9nt5%n
/ost%' .e .o/ al8A i'e.iat 9n spatele a/est%ia se afla %n alt
84t9nel6 /% o f%nte foate 9nalt4 -i a29n. %n fel .e a fi a:itat
-i :4l4:ios# +n %'a lo p4-ea o ne:es4 %ia-46 9'84/at4 9n
/%loi 7ip4toae6 /a e:ele Solo'on# O/hii 'ai6 i se otea% 9n
/ap /% 24.it4 spai'46 9n.ept9n.%5se 8a spe ;%n:l46 8a spe
8an.a .e 'atelo7i /ae 9n;%a% .e 3o6 .es/4/9n. l43ile -i
/%tiile .in 84/i# Ulti'%l 'e'8% al :%p%l%i /ae .e8a/4
ea o fat4 .e 2eo no%4spe3e/e aniA t9n4%l 9n al8 f% /el /ae
o s4lt4 peste 'a:inea 84/ii6 .ep%n9n.5o pe %s/at f44 s4 se
%.e# "ata 9i .4%i %n .4:4la- s%9s .e '%l7%'ie6 .a n%
s/hi'8a4 o 2o84 9nte ei#
G%p%l 9nainta 9n t4/ee spe /a8an4# Ea li'pe.e /46
oi/ae a fi fost inten7iile lo6 tot%l f%sese hot49t 9nainte .e a
fi /o8o9t .e pe 2asA a-a.a6 se 9n.epta4 .ie/t spe %-a
/a8anei6 'ai 9nt9i 'ainaii /ae /4a% l43ile -i 8alot%ile6 ia
9n %'a lo /ei /in/i /ae p4ea% at9t .e .eose8i7i# $atelo7ii
l4sa4 ;os po2eile -i %n%l .inte ei 34i 8ilet%l pe /ae5l
pinsese Ta3an#
F Hei6 84ie7iG sti:4 el# Ce 'ai e -i astaD +'i '4n9n/
p4l4ia .a/4 foaia asta ea ai/i a/%' %n /eas#
Ceilal7i se st9nse4 9n ;%6 /ei .in spate l%n:in.%5-i
:9t%ile peste %'eii /elo .in fa746 .a /%' n%'ai p%7ini
.inte ei -tia% s4 /iteas/4 -i a/eia /% 'ae st4.anie6 /el /e
2o8ise se a.es4 9n /ele .in %'4 o'%le7%l%i /% /ilin.% -i
138
e.in:ot4#
F Hei6 .o'' p4fes4G sti:4 el# Ia f45te5n/oa' -i /ete-te
8la:oslo2ita asta .e s/esoae#
B4t9n%l /4%ia i se a.esase6 9nainta spe lo/%l %n.e ea%
a.%na7i 'ainaii6 %'at fiin. ele /eilal7i 'e'8i ai :%p%l%i
s4%# 1oti2in.%5-i o/helaii6 pi2i o /lip4 afi-%l6 apoi se
9ntoase /% spatele -i se 9n.ep4t46 'o'4in. /a pent% sine0
F Re'a/a8il6 e?te' .e e'a/a8ilG
F Hei6 fo/4 84t9n4G sti:4 o'%l /ae5i /e%se6 'ai
9nainte a;%to# Ce3i /4 pent% s%flet%' t4% 7i5a' /e%t s4
/ete-ti 8la:oslo2ita .e s/esoaeD "45te 9napoi -i /ete-te5o
tae6 :9s/4 84t9n4 /% o/helai /e e-tiG
B4t9n%l se opi .in 'es -i 9ntoe9n.%5se6 epli/40
F Oh6 .a6 .a:%l 'e% .o'n6 o 'ie .e s/%3eG A fost o
neaten7ie .in patea 'ea6 .a6 o 'ae neaten7ie# Re'a/a8il6
e?te' .e e'a/a8il#
Se post4 .in no% 9n fata 8ilet%l%i6 9l e/iti -i f44 9n.oiala6
sa fi 9ntos ia4-i /a s4 'e.ite3e as%pa /on7in%t%l%i6 .a/4
'aina%l n% l5a fi 9n-f4/at /% 8%talitate .e :%le -i n% i5a fi
4/nit 9n %e/he0
F Cite-te5l tae6 i.iot 84t9n /e e-tiG
F Ah6 .a6 9nt5a.e246 .a6 9nt5a.e24 @ epli/4
pofeso%l6 /% :las s%a2 -i poti2in.%5-i 9n/4 o .at4 o/helaii6
/iti /% :las tae0
ACEASTA ESTE CASA >UI TARZAN6
O$OR+TORU> DE "IARE BI DE $U>KI NEGRI# NU
ATINGEKI >UCRURI>E >UI TARZAN# TARZAN
1+NDEBTE###
TARZAN DIN NEA$U> $AI$UKE>OR#
F Cine .a/% 'ai e -i Ta3anD sti:4 'aina%l /ae
139
2o8ise 'ai 9nainte#
F E2i.ent6 -tie en:le3e-te6 9-i .4.% /% p4eea t9n4%l 9n
al8#
F Da /e s4 9nse'ne HTa3an .in nea'%l 'ai'%7eloI G
sti:4 fata#
F N% -ti%6 .o'ni-oa4 1ote6 4sp%nse t9n4%l6 .e/9t
.a/4 a' ni'eit peste 2e%n e?e'pla si'ianes/ f%:it .e la
G4.ina Zoolo:i/4 .in >on.a -i /ae a a.%s /i2ili3a7ia
e%opean4 9n /4'in%l s4% .in ;%n:l4# Ce p4ee a2e7i6
.o'n%le pofeso 1oteD a.4%:4 el6 9nto/9n.%5se spe 84t9n#
1ofeso%l A/hi'e.es P# 1ote 9-i poti2i o/helaii pe
nas#
F Ah6 .a6 9nt5a.e24### .a6 9nt5a.e246 e'a/a8il6
e?te' .e e'a/a8il6 o8se24 pofeso%l6 .a n% pot a.4%:a
ni/i %n ele'ent 9n pl%s fa74 .e /ele /e a' sp%s p9n4 a/%' 9n
2e.eea el%/i.4ii a/est%i feno'en eal'ente i'pesionant#
A/estea fiin. 3ise6 pofeso%l poni a:ale 9n .ie/7ia
;%n:lei#
F Da6 t4ti/%le6 n5ai sp%s 9n/4 ni'i/G sti:4 fata#
F K776 7776 feti7o6 7776 7776 7ist%i pofeso%l 1ote pe %n ton
8ine2oito -i in.%l:ent @ n%57i '%n/i /4p-o%l t4% .%l/e /%
po8le'e at9t .e .ifi/ile -i o8s/%e#
Bi .in no% o poni a:ale 9n alt4 .ie/7ie6 /% o/hii pioni7i
9n p4'9nt -i /% '9inile 9n/le-tate la spate6 s%8 /o3ile
fl%t%9n.e ale e.in:otei#
F Io 3i/ /a 7i/nit%' 4sta .e po/ 84t9n n% -tie 'ai '%lte
/a noi @ '9ii 'aina%l /% fa74 .e -o8olan#
F $4soa457i /%2intele -i 2o8e-te /%2iin/iosG sti:4 la el
t9n4%l6 p4lin. .e f%ie la a%3%l 2o8elo ;i:nitoae# A7i %/is
ofi7eii .e pe 2as -i ne5a7; ;ef%it# Sinte' /% .es42i-ie 9n
140
p%teea 2oast4# Da .a/4 n5o s45i tate3i /% espe/t pe
pofeso%l 1ote -i pe .o'ni-oaa 1ote6 97i f4:4.%ies/ s457i
f9n: :9t%l /% '9inile 'ele6 in.ifeent .a/4 'ai a' o a'4 sa%
n%G
Bi t9n4%l se apopie at9t .e a'enin74to .e 'aina%l /%
/hip .e -o8olan6 9n/9t a/esta6 .e-i ea 9na'at /% .o%4
e2ol2ee -i 7inea 9n '9n4 %n /%7it sinist%6 se .4.% 9n.44t6
stin:heit#
F >a- af%isit /e e-tiG /ontin%4 s4 sti:e t9n4%l# N5ai
/%te3a s4 9'p%-ti %n o' .e/9t pe la spate# Bi 9n 'ine n5ai
9n.43ni s4 ta:i ni/i 9n /a3%l 4sta#
Bi t9n4%l se 9ntoase 9na.ins /% spatele la 'aina6
9n.ep4t9n.%5se nep4s4to6 /a -i /%' l5a fi p%s la 9n/e/ae#
$9na 'atelot%l%i se f%i-4 pefi. spe '9ne%l %n%ia .inte
e2ol2eeA 9n o/hii l%i ti/4lo-i s/9nteie .oin7a .e 438%nae6
9n ti'p /e %'4ea sil%eta t9n4%l%i en:le3 /ae se 9n.ep4ta#
1i2iile /elolal7i 'atelo7i ea% a7intite as%pa l%i -i tot%-i
o'%l -o24ia# +n st4f%n.%ile ini'ii sale ea -i 'ai la- .e/9t 9l
84n%ia .o'n%l Qillia' Ce/il Cla&ton#
Din f%n3i-%l %n%i a8oe 2e/in6 .oi o/hi a:ei %'4ise4
fie/e 'i-/ae a :%p%l%i# Ta3an f%sese 'ato la s%pi3a
pi/in%it4 .e 8ilet%l s4% -i /% toate /4 n% p%tea 9n7ele:e ni'i/
.in li'8a;%l 2o8it .e a/e-ti oa'eni 8i3ai6 tot%-i :est%ile -i
e?pesia fe7elo ea% foate elo/2ente pent% el#
"apt%l /4 o'%le7%l /% '%ta .e -o8olan 9-i %/isese %n%l
.in /a'aa3i 9i .ispl4/%se pof%n. l%i Ta3an -i a/%'6 /9n. 9l
2e.ea /et9n.%5se /% t9n4%l a/ela /hipe-6 antipatia l%i spoi -i
'ai '%lt# Ta3an n% 'ai 243%se ni/io.at4 pin4 at%n/i
%'4ile %nei a'e .e fo/6 .e-i /47ile l%i 9l 9n247ase4 /9te
/e2a .espe ele6 .a /9n. o8se24 /4 o'%l /% '%t4 .e
141
-o8olan 9-i pli'84 .e:etele pe '9ne%l e2ol2e%l%i6 9-i
a'inti .e s/ena al /4ei 'ato f%sese /% p%7in ti'p 9n %'4
-i fie-te6 se a-tept4 s45l 2a.4 -i pe t9n4 %/is ase'enea
'aina%l%i %ia-6 .o8o9t /% p%7in ti'p 9nainte# A-a 9n/9t
Ta3an poti2i o s4:eat4 ot42it4 9n a/ -i5l o/hi pe 'aina%l
/% /hip . -o8olan6 .a f%n3i-%l /opa/%l%i ea at9t .e .es6
9n/9t 9-i .4.% sea'a /4 taie/toia s4:e7ii a2ea s4 fie .e2iat4
.e f%n3e sa% .e 4'%elele '4i 'i/i6 .ept /ae6 9n lo/%l
s4:e7ii lans4 .in a.4post%l s4% 9nalt o s%li74 :ea#
Cla&ton n% f4/%se ni/i .oispe3e/e pa-i# $aina%l /%
/hip .o -o8olan 9-i t4sese pe ;%'4tate e2ol2e%l afa4 .in
to/A /a'aa3ii l%i %'4ea% /% aten7ie6 9n/o.at4 s/ena#
1ofeso%l 1ote .isp4%se 9n ;%n:la6 %'at .e a:itat%l
Sa'%el T# 1hilan.e6 se/eta%l -i asistent%l s4%# Es'eal.a6
ne:esa6 ea o/%pat4 s4 alea:4 .eopate 8a:a;ele st4p9nei ei6
.in 'al.4%l .e 8alot%i -i l43i .e l9n:4 /a8an46 ia
.o'ni-oaa 1ote 2enea pe %'ele l%i Cla&ton6 /9n. /e2a o
f4/% s4 9ntoa/4 .in no% /ap%l /4te 'aina#
Bi 9n /lipa a/eea se pete/%4 si'%ltan tei l%/%i#
$aina%l s'%/i e2ol2e%l .in to/ -i 7inti spatele l%i Cla&ton6
.o'ni-oaa 1ote s/oase %n sti:4t .e ala'4 -i o s%li74
l%n:4 /% 2if .e 'etal 79-ni /a %n f%l:e .e %n.e2a .e s%s -i
st4p%nse %'4%l .ept al o'%l%i /% fa7a .e -o8olan#G
Re2ol2e%l se .es/a/4 9n ae f44 s4 atin:4 pe ni'eni6 ia
'atelot%l se /hi/i /% %n %let .e .%ee -i .e :oa34#
Cla&ton se 9ntoase -i ale:4 la lo/%l %n.e se 9nt9'plase
s/ena .e 'ai s%s# $ainaii se st9nse4 9nt5%n :%p
9nsp4i'9ntat6 /% a'ele 9n '9n46 is/o.in. %'8ele ;%n:lei#
O'%l 4nit se 329/olea pe ;os -i 38iea#
"44 s4 fie o8se2at6 Cla&ton i.i/4 .e ;os e2ol2e%l
142
s/4pat .e 'aina -i5l ste/%4 9n /4'a-46 apoi se apopie .e
/eilal7i6 s/%t9n. -i el6 .e%tat6 ;%n:la#
F Cine s4 fi fostD -opti =ane 1ote6 ia t9n4%l se 9ntoase
-i o 243% l9n:4 el6 /% o/hii la: .es/hi-i .e %i'ie#
F A- sp%ne /4 Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo ne
p9n.e-te 9nt5a.e246 4sp%nse el pe %n ton 9n.oielni/# $4
9nte8 9ns4 /%i 9i ea .estinat4 s%li7a astaD Da/45i ea .estinat4
l%i Snipes# At%n/i a'i/%l nost% 'ai'%74 e %n pieten
a.e24at# 1ent% D%'ne3e%6 %n.e5o fi tat4l .%'itale -i
.o'n%l 1hilan.eD +n ;%n:la asta 89nt%ie /ine2a sa% /e2a -i
oi/e5a fi6 e 9na'at# HeiG Do'n%le pofesoG Do'n%le
1hilan.eG sti:4 t9n4%l Cla&ton# Ni/i %n 4sp%ns# Ce5i .e
f4/%t6 .o'ni-oa4 1oteD /ontin%4 t9n4%l6 /% fa7a 9nne:%at4
.e 9n:i;oae -i nehot49e# N% te pot l4sa ai/i sin:%4 /%
t9lhaii 4-tia -i 9n ni/i %n /a3 n% te po7i ha3a.a s4 p4t%n3i 9n
;%n:l4 /% 'ineA -i tot%-i /ine2a te8%ie s4 'ea:4 9n /4%taea
tat4l%i .%'itale# E 'ai '%lt .e/9t 9n stae s4 4t4/eas/4 pe
%n.e5l .%/ pi/ioaele6 la 9nt9'plae -i f44 s4 se :9n.eas/4 la
pi'e;.ii6 ia .o'n%l 1hilan.e e .oa /% %n pi/ 'ai p%7in
.istat .e/9t .9ns%l# Iat45'i 8%talitatea6 .a ai/i 2ie7ile
noaste s9nt 9n pe'anent pei/ol -i .%p4 /e5o s45l a.%/e'
9napoi pe tat4l .%'itale6 te8%ie s4 :4si' o 'eto.4 .e a5l fa/e
s4 9n7elea:4 pi'e;.ia la /ae ne e?p%ne -i se e?p%ne pin
neaten7ia l%i#
F S9nt .e a/o. /% .%'neata6 4sp%nse fata -i n% '4 si't
ofensat4 .e fel# Biet%l 'e% t4ti/ -i5a sa/ifi/a 2ia7a pent%
'ine f44 a -o24i o se/%n.46 /% /on.i7ia /a aten7ia l%i s4
poat4 fi e7in%t4 o 9ntea:4 se/%n.4 .e o /hesti%ne at9t .e
nei'potant4# N% e?ist4 .e/9t o sin:%4 /ale .e a5l p%ne pe
tata 9n si:%an74 -i an%'e6 s45l le:4' .e %n /opa/# Da:%l .e
143
el6 e at9t .e lipsit .e si'7 pa/ti/G
F A' :4sitG sti:4 Cla&ton .eo.at4# Btii s4 te folose-ti .e
%n e2ol2e6 n%5i a-aD
F Da# De /eD
F A' %n%l# +na'at4 /% e2ol2e%l .%'neata -i
Es'eal.a o s4 24 afla7i 9n elati24 si:%an74 9n /a8an46 /9t
ti'p 9l /a%t pe tat4l .%'itale -i pe .o'n%l 1hilan.e# Hai.e6
/hea'5o pe fe'eie6 ia e% pones/ .%p4 ei# N% /e. /4 s5a%
p%t%t 9n.ep4ta pea '%lt#
=ane po/e.4 a-a /%' o sf4t%ise Cla&ton -i .%p4 /e t9n4%l
243% %-a /a8anei 9n/hi39n.%5se 9n si:%an74 9n %'a /elo
.o%4 fe'ei6 se 9n.ept4 spe ;%n:l4#
C97i2a 'ainai e?t4:ea% s%li7a .in %'4%l /a'aa.%l%i
4nit -i Cla&ton6 apopiin.%5se 9i 9nte84 .a/4 %n%l .in ei n% i5
a p%tea 9'p%'%ta %n e2ol2e pe ti'p%l /9t 9l 2a /4%ta pe
pofeso 9n ;%n:l4# $%ta .e -o8olan6 /onstat9n. /4 n%
'%ise6 9-i e/ap4t4 st4piniea .e sine -i /% %n potop .e
9n;%4t%i a.esate i%i Cla&ton6 ef%346 9n n%'ele /a'aa3ilo
s4i6 s4 9n/e.in7e3e t9n4%l%i 2eo a'4 .e fo/# O'%l a/esta6
Snipes6 9-i as%'ase ol%l .e -ef6 .%p4 /e5( %/isese pe
/on.%/4to%l 'ai 2e/hi -i te/%se at9t .e p%7in4 2e'e .e
at%n/i6 9n/9t ni/i %n%l .inte 'e'8ii e/hipa;%l%i n% ap%/ase
s45i p%n4 a%toitatea la 9n.oial4#
Cla&ton 4sp%nse .oa pint5o 9n4l7ae .in %'ei6 .a
/9n. 9l p44si6 /%lese s%li7a /ae5l st4p%nsese pe Snipes -i
9na'at 9n a/est fel pi'iti26 fi%l a/t%al%l%i >o. Ge&stoke
p4t%nse 9n h47i-%l ;%n:lei# >a fie/ae /9te2a /lipe sti:a /%
:las p%teni/ n%'ele /elo .oi 4t4/i7i# Cele .o%4 fe'ei /ae5l
%'4ea% .in /a8ana .e pe pla;4 a%3i4 e/o%l :las%l%i s4%
.e2enin. .in /e 9n /e 'ai stins6 p9n4 /9n. f% 9n:hi7it .e
144
'iia.ele .e 3:o'ote ale p4.%ii 2i:ine#
C9n. pofeso%l A/hi'e.es P# 1ote -i asistent%l s4%6
Sa'%el T# 1hilan.e6 9n %'a epetatelo st4%in7e ale
a/est%ia6 9-i 9n.epta46 9n sf9-it6 pa-ii spe ta8446 se
po'eni4 /% .es429-ie pie.%7i 9n s4l8ati/%l -i 9n/9l/it%l
la8iint al ;%n:lei6 .e-i n%5-i .4.ea% sea'a .e a/est fapt#
Doa pint5%n /api/i% al soatei o l%a4 9n .ie/7ia /oastei
afi/ane .e 2est6 9n lo/ s5o ia spe Zan3i8a6 a.i/4 9n patea
op%s4 a /ontinent%l%i ne:%#
C9n.6 .%p4 s/%t4 2e'e6 a;%nse4 la pla;4 -i n% 243%4
ni/i %'4 .e ta8446 1hilan.e afi'4 hot49t /4 se afla% la
no. .e .estina7ia lo6 .e-i6 9n ealitate6 se afla% la .o%4 s%te
.e ia3i .ep4tae spe s%.#
Ni/i o /lip4 n% le t4sni pin /ap a/esto teoeti/ieni lipsi7i
.e si'7 pa/ti/ s4 sti:e /% :las tae pent% a ata:e aten7ia
pietenilo lo# Di'poti246 /% a/ea si:%an74 pe /ae 7i5o .4
%n a7iona'ent .e.%/ti2 8a3at pe o pe'is4 fals46 .o'n%l
Sa'%el T# 1hilan.e 9l 9n-fa/4 pe pofeso%l A/hi'e.es P#
1ote .e 8a7 -i5l 9'pinse :48it pe 84t9n%l .o'n6 /ae
potesta f44 2la:46 9n .ie/7ia Cape Town6 aflat la o 'ie /in/i
s%te .e 'ile spe s%.#
D%p4 /e =ane -i Es'eal.a p4t%nse4 9n inteio%l
/a8anei6 9n si:%an746 pi'%l :9n. al ne:esei6 a fost s4
8ai/a.e3e %-a pe .in4%nt%# C% a/east4 i.ee 9n 'inte6 se
9ntoase s4 /a%te 'i;loa/ele pin /ae s45-i p%n4 plan%l 9n
apli/aeA .a /ea .int9i pi2ie pe /ae o a%n/4 9n 9n/4pee6 9i
s'%lse %n 7ip4t .e :oa34 -i ase'enea %n%i /opila-
9nsp4i'9ntat6 %ia-a fe'eie ale:4 s45-i 9n:oape fa7a 9n
%'4%l st4p9nei sale#
=ane6 9nto/9n. /ap%l la a%3%l sti:4t%l%i6 .4.% /% o/hii .e
145
'oti2%l /ae5l .ete'inase0 34/9n. 9ntins pe ;os6 la pi/ioaele
lo6 se afla s/helet%l 9n4l8it al %n%i 848at# O a .o%a pi2ie le
.e324l%i %n al .oilea s/helet pe pat#
F +n /e l4/a- al :oa3ei ne afl4'D '%'%4 fata6
9'pietit4##
Da 9n tea'a ei n% se si'7ea ni/i %'4 .e pani/4#
+n /ele .in %'46 .espin39n.%5se .in 9'847i-aea
feneti/4 a Es'eal.ei6 /ae /ontin%a s4 7ipe6 =ane st484t%
/a'ea pent% a se %ita 9n 'i/%l lea:4n6 -tiin. /e a2ea s4 2a.4
a/olo /hia 9nainte' /a 'i/%7%l s/helet s4 i se .e324l%ie
pi2iilo6 9n toat4 ;alni/a -i pateti/a sa fa:ilitate#
Ce /%'plit4 ta:e.ie t4.a% a/este s4'ane ose'inte
'%teD "ata se /%te'%4 la :in.%l nenoo/iilo /ae5i
a-tepta% poate pe ea -i pe pietenii ei 9n a/east4 /a8an4
l%:%846 89nt%it4 .e f4pt%i 'isteioase6 po8a8il ostile# Da
epe.e6 84t9n. ne2oas4 /% pi/io%-%l 9n po.ea6 se sili s45-i
al%n:e pesi'7iile f%neste -i 9nto/9n.%5se spe Es'eal.a6 9i
/e% s4 9n/ete3e /% 24i/4elile0
F Gata6 Es'eal.a6 ope-te5te /hia 9n /lipa astaG sti:4
=ane# N% fa/i .e/9t s4 9n4%t47e-ti l%/%ile#
+-i sf9-i /%2intele ne/on2in:4to6 /% %n te'% 9n :las6
/9n. se :9n.i la /ei tei 848a7i .e a /4o o/otie .epin.ea -i
/ae 4t4/ea% a/%' 9n a.9n/%ile a/estei p4.%i 9n:o3itoae#
C%9n.6 fata .es/opei /4 %-a ea pe243%t4 pe .in4%nt%
/% o 8a4 :ea .e le'n -i .%p4 /9te2a st4.anii6 p%teile %nite
ale /elo .o%4 fe'ei i38%ti4 s5o fa/4 s4 l%ne/e la lo/%l ei6
pent% pi'a .at4 .%p4 .o%43e/i .e ani# Apoi se a-e3a4 pe o
84n/%746 pete/9n.%5-i 8a7%l %na 9n ;%%l /eleilalte -i 9n/ep%4
s4 a-tepte#
146
14.N PUTEREA JUNGLEI
D%p4 /e Cla&ton se 9nf%n.4 9n ;%n:l46 'ainaii 4324ti7i
.e pe 2as%l Aow @ se ap%/a4 s4 .is/%te /e a2ea% .e f4/%t
'ai .epateA as%pa %n%i sin:% p%n/t /43%4 /% to7ii .e a/o.
-i an%'e6 /4 te8%ia% s5o 9ntin.4 /9t 'ai epe.e la 2as%l
Aow %n.e6 /el p%7in6 se p%tea% a.4posti .e s%li7ele
ne243%t%l%i lo ina'i/# Bi astfel6 9n ti'p /e =ane 1ote -i
Es'eal.a se 8ai/a.a% 9n /a8an46 /eata la-4 .e nele:i%i7i o
ponea :a8ni/ spe 2as6 /% /ele .o%4 84/i /ae o a.%sese la
74'# Ta3an 243%se at9tea no%t47i 9n 3i%a a/eea6 9n/9t /ap%l
l%i ea %n a.e24at 29te; .e %l%ie# Da /el 'ai 'in%nat l%/%6
.in tot /e 243%se6 ea pent% el fa7a f%'oasei fete al8e# Iat46
9n sf9-it6 /ine2a .in nea'%l l%iA .e asta ea /on2ins# >a fel -i
t9n4%l -i /ei .oi 84t9niA -i a/e-tia ea% 9n 8%n4 '4s%4 a-a
/%' 9-i 9n/hip%ise /4 te8%ie s4 aate /ei .e5%n nea' /% el#
Da6 f44 .oial4 -i ei ea% la fel .e fioosi -i .e /%3i /a -i
/eilal7i oa'eni pe /ae5i 243%se# "apt%l /4 n%'ai ei6 9n tot
:%p%l6 ea% ne9na'a7i6 s5a fi p%t%t s4 se'ne /4 n% %/isese4
pe ni'eni# +ns46 .a/4 a a2ea a'e6 a fi posi8il s4 se poate
/% tot%l altfel# Ta3an 9l 243% pe t9n4 l%9n. pistol%l /43%t al
l%i Snipes /el 4nit -i as/%n39n.%5l 9n s9nA -i5l 'ai 243%se
ste/%9n.%5l /% :i;4 fetei6 /9n. a/easta intase 9n /a8an4# N%
9n7ele:ea ni'i/ .in a7i%nile /e se as/%n.ea% 9n.44t%l a tot
/e 243%seA .a 9n /hip instin/ti26 9i pl4/ea t9n4%l -i /ei .oi
84t9ni6 ia pent% fat4 si'7ea %n soi .e .o /i%.at6 pe /ae n%5
l p%tea 9n7ele:e# C9t .espe fe'eia /ea 'ae6 nea:4 -i a/easta
147
ea 9nt5%n fel le:at4 .e fat46 a-a /45i pl4/ea -i ea#
"a74 .e 'ainai 9ns4 -i 'ai /% sea'4 fa74 .e Snipes6
esi'7ea o %4 feo/e# +n7elesese .in :est%ile lo .e
a'enin7ae -i 'ai ales .in e?pesia fe7elo lo ele /4 ea%
.%-'anii /elolal7i .in :%p6 a-a 9n/9t hot49 s45i p9n.eas/4
9n.eapoape#
Ta3an se 9nte84 'iat .e /e s5o fi .%s 848a7ii 9n ;%n:l46
.a ni/i o /lip4 n%5i .4.% pin 'inte /4 /ine2a s5a fi p%t%t
pie.e 9n h47i-%l 2e:eta7iei '4%nte6 /ae pent% el ea %n
.%' la fel .e si'pl% /%' e pent% .%'nea2oast4 sta.a
pin/ipal4 .in oa-%l natal#
C9n. 9i 243% pe 'ainai 29slin. spe 2apo -i -ti% /4 fata
-i p43itoaea ei se :4sea% 9n si:%an74 9n /a8an46 Ta3an
hot49 s45l %'4eas/4 pe t9n4 9n ;%n:l46 /a s4 afle /e /4%ta
a/olo# O poni :48it 9n .ie/7ia l%at4 .e Cla&ton -i .%p4 s/%t
ti'p6 a%3i sla86 .in .ep4tae6 /he'4ile6 a/%' ae6 pe /ae
en:le3%l le a.esa pietenilo s4i#
C%9n.6 Ta3an 9l a;%nse pe o'%l al86 /ae6 apoape sleit
.e p%tei6 sta e3e'at .e %n /opa/6 -te:9n.%5-i tanspia7ia .e
pe f%nte# O'%l5'ai'%746 a-e39n.%5se 9n.44t%l %n%i paa2an
.e f%n3i-6 4'ase lo/%l%i6 p9n.in. /% aten7ie a/est no%
spe/i'en .in asa l%i# Din /9n. 9n /9n.6 Cla&ton sti:a /% :las
tae -i 9n /ele .in %'46 i se n434i l%i Ta3an /45l /4%ta pe
84t9n#
Ta3an to/'ai se pe:4tea s4 ple/e s45i /a%te el pe /ei
.oi6 /9n. 34i s/lipiea :4l8%ie a %nei piei l%/ioase 9naint9n.
p%.ent pin ;%n:l4 /4te Cla&ton#Ea Sheeta6 leopa.%l#
Ta3an a%3i fo-net%l 'oale al ie8ii /4l/ate 9n pi/ioae -i se
'i4 .e /e t9n4%l /el al8 n% se ala'a# Oae n% a%3ise
3:o'ot%l .istin/t /ae a fi te8%it s45l a2eti3e3eD Ni/io.at4
148
p9n4 at%n/i n5o 243%se Ta3an pe Sheeta at9t .e st9n:a/e#
N%6 t9n4%l al8 n% o a%3ea# Sheeta se :he'%ise6 :ata s4
sa46 .a /hia 9n /lipa a/eea6 t4/eea ;%n:lei f% spinte/at4 .e
9nfio4to%l sti:4t .e po2o/ae al :oilei6 ia Sheeta se
9ntoase 8%s/6 pie39n.%5se 9n h47i-#
Cla&ton se i.i/4 9n pi/ioae6 /% o p%teni/4 tes4ie#
S9n:ele 9i 9n:he7ase 9n 2ine# Ni/io.at4 9n 2ia7a l%i %e/hile n%5
i f%sese4 i38ite .e %n s%net at9t .e 9nsp4i'9nt4to# N% ea la-6
.a .a/4 2eo.at4 %n o' a si'7it .e:etele e/i ale spai'ei
9n/le-t9n.%5i ini'a6 a/ela a fost Q'illia' Ce/il Cla&ton6 fi%l
/el 'ae al >o.%l%i Ge&stoke .in An:lia6 9n a/ea 3i6 9n
fot4ea7a ;%n:lei afi/ane#
Z:o'ot%l %n%i /op 'ae sti2in.6 at9t .e apoape .e ei
2e:eta7ia -i %let%l a/ela /ae57i 9n/9n/ena /anea 2enin. .e
%n.e2a .e s%s6 p%se4 /%a;%l l%i Cla&ton la o 9n/e/ae5
li'it4A .a Cla&ton n% a2ea .e %n.e s4 -tie /4 to/'ai a/est%i
%let 9-i .atoa 2ia7a -i ni/i /4 f4pt%a /ae5l sal2ase ea
popi%l s4% 2a6 a.e24at%l >o. Ge&stoke#
D%p45a'ia3a ea pe sf9-ite -i Cla&ton6 '9hnit -i
.es/%a;at6 se :4sea 9nt5%n tei8il i'pas /% pi2ie la /eea /e
te8%ia s4 fa/4A n% -tia .a/4 s4 st4%ie 9n /4%taea pofeso%l%i
1ote6 /% is/%l apoape si:% al popiei sale 2ie7i6 9n ;%n:la
9n24l%it4 .e noapte6 sa% s4 se 9ntoa/4 la /a8an46 %n.e a fi
p%t%t /el p%7in s4 fie .e a;%to6 o/otin.5o pe =ane .e
pi'e;.iile /e o 9n/on;%a% .e pet%tin.eni# N% 2oia s4 se
9ntoa/4 9n ta844 f44 s45l fi :4sit pe tat4l eiA tot%-i 9i ep%:na
-i 'ai '%lt :9n.%l .e a o l4sa sin:%4 -i lipsit4 .e ap4ae 9n
'9inile 4324ti7ilo .e pe Aow sa% e?p%s4 s%telo .e
pei/ole ne/%nos/%te ale ;%n:lei# De ase'enea6 ea /%
p%tin746 se :9n.ea el6 /a pofeso%l -i 1hilan.e s4 se fi 9ntos
149
la ta844# Da6 ea 'ai '%lt .e/9t po8a8il# +n oi/e /a36 a2ea
s4 se .%/4 s4 2a.4 9nainte .e a /ontin%a /eea /e p4ea s4 fie o
/4%tae 3a.ani/4# A-a.a6 o poni6 9'pie.i/9n.%5se 9n
2e:eta7ia '4%nt4 -i 9n/9l/it46 9n .ie/7ia 9n /ae /e.ea el /4
s5a afla /a8ana#
Spe s%pi3a l%i Ta3an6 t9n4%l se 9n.epta /4te ini'a
;%n:lei6 9n .ie/7ia sat%l%i l%i $8on:a6 ia iste7%l o'5'ai'%74
f% /on2ins /4 st4in%l se 4t4/ise# 1ent% Ta3an l%/%l ea .e
ne9n7elesA ;%.e/ata l%i 9i sp%nea /4 ni/i %n o' n% s5a
a2ent%a spe /4t%n%l api:ilo ne:i6 9na'at n%'ai /% o
s%li746 /ae6 .%p4 fel%l st9n:a/i /%' o 7inea6 p4ea s4 n% fie o
a'4 fa'ilial4 a/est%i al8# Bi ni/i n% 'e:ea pe %'a /elo
.oi 84t9ni# A/e-tia te/%se4 .e '%lt -i se 9n.ep4tase4 .e
a/ele lo/%i6 .e-i %'ele lo ea% poaspete -i /lae pent%
o/hi%l l%i Ta3an#
Ea ne.%'eit# St4in%l a/esta lipsit .e ap4ae 2a .e2eni
9n s/%t ti'p o pa.4 lesni/ioas4 pent% /9n/ena ;%n:l46 .a/4
n% 2a fi /4l4%3it i%te spe pla;4# Da6 /hia si a/%'6 iat45l pe
N%'a6 le%l6 ste/%9n.%5se tiptil la 2eo .oispe3e/e pa-i 9n
.eapta o'%l%i al8# Cla&ton a%3i /olos%l /ae p4-ea paalel /%
.%'%l l%i -i /%9n.6 243.%h%l seii f% /%te'%at .e 4:et%l
t%n4to al fiaei# O'%l se opi /% s%li7a 9n4l7at4 -i 9nf%nt4
.esi-%l .in /ae ie-ise 9nfio4to%l %let# U'8ele 9nse4ii se
9n.esa%6 9nt%nei/%l se 9nst4p9nea#
D%'ne3e%leG s4 'oi sin:%6 9n lo/%l a/esta6 s%8 /ol7ii
%nei li:hioaneA s4 fii sf9te/at -i spinte/atA s4 si'7i pe fa74
4s%flaea fie8inte a fiaei -i la8a5i %ia-4 sti2in.%57i piept%lG
O /lip46 tot%l p4% 9n/e'enit# Cla&ton sta 7eap4n6 /%
s%li7a i.i/at4# D%p4 %n ti'p6 %n fo-net sla8 9i .4.% .e 2este
/4 f4pt%a as/%ns4 9n.44t%l t%fi-%l%i se f%i-a t99-# Se
150
pe:4tea s4 se n4p%steas/4# +n /ele .in %'46 t9n4%l 243% la
'ai p%7in .e -apte 'eti t%p%l pel%n:6 fle?i8il6 '%s/%los -i
/ap%l o-iati/ al %n%i le% %ia-6 /% /oa'4 a4'ie#
>i:hioana se t9a pe p9nte/e6 9naint9n. foate 9n/et# C9n.
o/hii ei int9lni4 o/hii l%i Cla&ton se opi -i /% 'ae
9n/etineal4 -i pe/a%7ie6 9-i tase la8ele .in.44t s%8 ea# O'%l
o %'4ea /% 'oatea 9n s%flet6 te'9n.%5se s45-i lanse3e
s%li7a -i nep%tin/ios s5o ia la f%:4# Deo.at4 a%3i %n 3:o'ot 9n
/opa/%l .e .eas%pa l%i# H<e%n no% pei/olI @ :9n.i Cla&ton6
.a n% 9n.43ni s45-i .espin.4 pi2iile .e la :lo8%ile
:al8en52e3%i pionite as%p45i# U'4 %n 389n9it ase'4n4to
/% a/ela al %nei /oa.e .e 8an;o /9n. ple3ne-te -i 9n a/eea-i
/lip46 o s4:eat4 se 9nfipse 9n pielea :al8en4 a le%l%i /%l/at#
C% %n %let .e .%ee -i .e f%ie6 fiaa s4i 9n s%s6 .a
Cla&ton se 9'pleti/i -i /43% pe o pate6 ia /9n. se 9ntoase .in
no% /a s45l 9nf%nte pe f%ios%l e:e al ani'alelo6 f% 9n:o3it
.e pi2eli-tea /e i se 9nf47i-4# Apoape si'%ltan /% 9n/o.aea
le%l%i /ae se pe:4tea s45-i e9nnoias/4 ata/%l6 %n :i:ant pe
;%'4tate :ol pi/4 .in /opa/ .ept pe spatele .ihaniei# C%
i%7eala f%l:e%l%i6 %n 8a7 a'at 9n '%-/hi /a .e o7el 9n/e/%i
:%'a3%l %ia- -i /olos%l f% i.i/at .in spate6 9n ti'p /e 4:ea
-i 84tea ae%l /% la8ele @ i.i/at /% a/eea-i %-%in74 /% /ae
Cla&ton a fi l%at 9n 8a7e %n /47el#
S/ena a/easta la /ae a fost 'ato 9n pen%'8a
a'%:%l%i .in ;%n:la afi/an4 se 9ntip4i pe 2e/ie 9n 'intea
en:le3%l%i# O'%l .in fa7a l%i ea int%/hipaea pefe/7i%nii
fi3i/e -i a fo7ei .e ne.es/isA .a n% pe a/este ati8%te se
9nte'eia el 9n l%pta /% an;'al%l %ia-6 pent% /46 oi/9t .e
p%teni/i a fi fost '%-/hii sai6 n% 9nse'na% ni'i/ 9n
/o'paa7ie /% ai l%i N%'a# O'%l 9-i .atoa s%pe'a7ia
151
a:ilit47ii sale6 inteli:en7ei -i /%7it%l%i s4% l%n: -i as/%7it#
Ba7%l .ept /ontin%a s4 st9n:4 :%'a3%l le%l%i /a 9nt5o
'en:hine6 9n ti'p /e '9na st9n:4 9nfi:ea 'ee% /%7it%l 9n
po7i%nea nepote;at4 .e s%8 %'4%l st9n:# "iaa 9nt49tat4 se
s'%/ea 9n s%s -i 9n.44t6 p9n4 a;%nse s4 se 7in4 2eti/al6
po74pit4 pe pi/ioaele .in spate6 l%pt9n. nep%tin/ios 9n
a/east4 nefieas/4 po3i7ie#
Da/4 l%pta s5a 'ai fi pel%n:it /9te2a se/%n.e6 poate /4
e3%ltat%l ei a fi fost alt%l6 .a tot%l se pete/% at9t .e epe.e6
9n/9t le%l a8ia .e a2% ti'p s45-i e2in4 .in ne.%'eiea
s%pi3ei6 /4 se -i n4%i6 'ot6 la p4'9nt# Apoi stani%l
pesona; /ae5l 4p%sese se %/4 9n pi/ioae pe st92 -i
329lin.%5-i pe spate /ap%l s4l8ati/ -i f%'os6 s/oase sti:4t%l
a/ela 9nfio4to /ae6 /% /9te2a 'in%te 'ai 9nainte6 9l speiase
at9t .e /%'plit pe Cla&ton#
Dinaintea l%i se in4l7a %n t9n4 :ol6 /% e?/ep7ia %nei piei
/e5i a/opeea /oapsele -i a %no po.oa8e 8a8ae la 8a7e -i la
:le3neA pe piept 9i at9na %n 'e.alion 84t%t 9n neste'ate6 /ae
st4l%/ea pe pielea5i nete.4 -i a4'ie# C%7it%l .e 29n4toa/
f%sese .in no% 299t 9n tea/4 -i o'%l 9-i a.%na a/%' a/%l -i
tol8a /% s4:e7i6 pe /ae le a%n/ase /9n. s4ise 9n spinaea
le%l%i#
Cla&ton se a.es4 st4in%l%i 9n en:le3e-te6 '%l7%'in.%5i
pent% 2ite;ia /% /ae5l sal2ase -i /o'pli'ent9n.%5l pent%
fo7a 'ia/%loas4 -i 9n.e'9naea .e /ae .4.%se .o2a.46 .a
sin:%%l 4sp%ns pe /ae5l pi'i f% o pi2ie intens4 -i o
%-oa4 i.i/ae a %'eilo p%teni/i6 /eea /e a fi p%t%t s4
9nse'ne oi o 'ini'ali3ae a se2i/i%l%i a.%s6 oi
ne/%noa-teea li'8ii l%i Cla&ton#
D%p4 /e i-i p%se .in no% pe %'4 a/%l -i s4:e7ile6 o'%l
152
s4l8ati/6 pent% /4 a-a 9l so/otea Cla&ton6 9-i s/oase .in no%
/%7it%l -i /% 'ae is/%sin746 .espi/4 2eo .%3in4 .e hal/i .e
/ane .in le-%l ani'al%l%i#
Apoi6 l4s9n.%5se pe 2ine6 poni s4 '4n9n/e6 .%p4 /e 'ai
9nt9i 9i f4/% se'n l%i Cla&ton s4 pofteas/4 la osp47# Din7ii al8i
-i p%teni/i se 9nfi:ea% /% 24.it4 poft4 9n /anea /%.4 .in
/ae se pelin:ea% pi/4t%i .e s9n:e6 .a Cla&ton n% se p%t%
hot49 s4 9'pat4 a/east4 .eli/ates4 /% /i%.ata sa :a3.4A 9n
s/hi'8 9l /e/et4 st4%ito -i 9i t4sni pin 'inte /4 a/esta o fi
Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo6 al /4%i 8ilet 9l :4sise4 pe
%-a /a8anei 9n .i'inea7a a/eleia-i 3ile# Da 9n a/est /a3 a fi
te8%it s4 2o8eas/4 en:le3e-te#
Cla&ton 9n/e/4 .in no% s4 le:e o .is/%7ie /% o'%l5
'ai'%74A 9ns4 4sp%ns%ile6 .e ast4 .at4 e?pi'ate 2o/al6
s%na4 9nt5o li'84 /i%.at46 /ae se'4na /% t4n/4neala
'ai'%7elo a'este/at4 /% '99ielile 2e%nei ;i2ine#
N%6 o'%l a/esta n% p%tea fi Ta3an .in nea'%l
'ai'%7elo pent% /46 2e3i 8ine6 n% -tia o 8oa84 .e en:le34#
D%p4 /e Ta3an sf9-i osp47%l6 se i.i/4 -i a4t9n. /%
.e:et%l 9n .ie/7ia op%s4 /elei pe /ae o %'a Cla&ton6 o
poni pin ;%n:l4 9nt5a/olo# Cla&ton6 %i'it -i .es/%'p4nit6
-o24i s45l %'e3e6 fiin. /on2ins /45l 9nf%n.4 'ai a.9n/ 9n
la8iint%l p4.%ii6 .a o'%l5'ai'%746 2439n. /4 n5a2ea /hef
s4 2in4 .%p4 el6 se 9ntoase -i ap%/9n.%5l .e hain46 9l tase
p9n4 se 9n/e.in7a /4 t9n4%l 9n7elesese /eea /e i se /eea# Apei
9l l4s4 s45l %'e3e .e 8%n4 2oie#
En:le3%l6 a;%n:9n. 9n /ele .in %'4 la /on/l%3ia /4 ea
pi3onie6 n% 243% alt4 sol%7ie .e/9t s45l %'e3e pe /el /ae5l
/apt%ase -i astfel st484t%4 9n/et ;%n:la 9n ti'p /e
348ani/%l nop7ii .in p4.%ea .e nep4t%ns se 9nf4-%4 9n ;%%l
153
lo6 ia pa-ii f%i-a7i ai la8elo /4pt%-ite /% peni7e se
a'este/a% /% tosnetele 4'%elelo /e se f9n:ea% -i /%
/he'4ile 2ie7ii s4l8ati/e .e /ae Cla&ton se si'7ea
9'pes%at#
Deo.at46 Cla&ton a%3i e/o%l 9n.ep4tat al %nei a'e .e
fo/A o sin:%4 9'p%-/4t%46 apoi t4/ee#
+n /a8ana .e pe pla;46 .o%4 fe'ei insp4i'9ntat/ se
st9n:ea% 9n 8a7e6 /hi/in.%5se pe 84n/%7a ;oas46 9n
9nt%nei/%l .in /e 9n /e 'ai a.9n/#
Ne:esa hohotea istei/6 8leste'9n. &i%a nefei/ita /9n.
ple/ase .in .a:%l ei $a&lan.6 9n ti'p /e fata al846 /% o/hii
%s/a7i -i apaent /al'46 ea sf9-iat4 .e te'ei -i pesi'7ii
l4%nti/e# N% se te'ea at9t pent% ea /9t pent% /ei tei 848a7i
pe /ae5i -tia pi8e:in. pin h4%ile .e 8e3n4 ale ;%n:lei
s4l8ati/e6 .inspe /ae 438ea% a/%' ne9n/etat %letele -i
4:etele6 l4t4t%ile -i '99it%l 9nsp4i'9nt4toilo -i /9n/enilo
ei lo/%itoi6 h4it%in. pa.a#
Bi .eo.at4 se a%3i 3:o'ot%l %n%i /op :eoi /ae se fe/a
.e peetele /a8anei# =%ne p%tea .esl%-i pa-ii 24t%i7i /4l/9n. 9n
84t4t%a /asei# O /lip46 tot%l f% 9n24l%it 9n t4/ee6 p9n4 -i
2a/a'%l p4.%ii p4% s4 se fi stins 9nt5%n '%'% sla8A apoi
a%3i .esl%-it sfo4it%l fiaei 9n fa7a %-ii6 la -ai3e/i .e
/enti'eti .e lo/%l %n.e se pitea ea# Instin/ti26 fata f%
s/%t%at4 .e %n fio -i se st9nse 'ai tae l9n:4 ne:es4#
F SstG -%-oti ea# Ssst6 Es'eal.aG
1ent% /4 s%:hi7%ile .e pl9ns -i :e'etele fe'eii p4ea% s4
fi atas f4pt%a a/eea /ae se opintea .in/olo .e peetele
s%87ie#
Se a%3i %n 9/9it %-o pe le'n%l %-ii# Bestia 9n/e/a s4
fo7e3e intaeaA .a .%p4 %n ti'p6 3:o'ot%l 9n/et4 -i fata
154
a%3i .in no% pa-ii la8elo /apitonate f%i-9n.%5se 9n ;%%l
/a8anei# Ia4-i se opi4 @ .e ast4 .at4 .e.es%8t%l feestei6
as%pa /4eia se pioni4 o/hii 9n:o3i7i ai fetei#
F D%'ne3e%leG '%'%4 ea6 .eoae/e 9n /lipa a/eea6
pofilat pe /e%l s/4l.at .e l%n46 se .e/%pa 9n /a.%l feestei
348elite /ap%l %nei leoai/e %ia-e# O/hii li/4itoi ea% a7inti7i
as%p45i /% o intens4 feo/itate# Es'eal.a6 pi2e-teG -opti
fata# 1ent% n%'ele l%i D%'ne3e%6 /e te8%ie s4 fa/e'D Uit45
teG Repe.eG >a feeast4G
Es'eal.a6 /%i84in.%5se -i 'ai st9ns l9n:4 st4p9na ei6
a%n/4 %n o/hi speiat spe 'i/%l p4tat pin /ae p4t%n.ea
/la%l .e l%n46 ta'an 9n /lipa /9n. leoai/a s/oase %n '99it
:os6 s4l8ati/# 1i2eli-tea /ae 9nt9'pin4 pi2iea s4'anei
fe'ei 9nse'n4 pea '%lt pent% ne2ii ei s%pa9n/o.a7i#
F Oh6 Ga8eelleG sti:4 ne:esa -i l%ne/4 pe po.ea6 o
'as4 %ia-46 inet4#
Un 4sti'p /e p4% l%n: /9t o etenitate6 fiaa 4'ase /%
la8ele .in fa74 poptite pe pe2a36 3:9in.%5se 9n 'i/a
9n/4pee# D%p4 a/eea se ap%/4 s4 9n/e/e /% :heaele t4ini/ia
:ila;%l%i .e le'n#
"ata apoape /4 9n/etase s4 espie /9n.6 spe %-%aea ei6
/ap%l .isp4% -i a%3i pa-ii fiaei 9n.ep49t9n.%5se .e feeast4#
Da n% te/% '%lt -i se apopia4 .in no% .e %-4 -i .in no%
fiaa 9n/ep% s4 9/9ieA .e ast4 .at4 /% fo74 spoit4 p9n4 /e
na'ila se poni s4 s/i;eleas/4 s/9n.%ile :oase6 9n .oin7a5i
api:4 .e a5-i 9nh47a 2i/ti'ile lipsite .e ap4ae#
Da/4 =ane a fi /%nos/%t e?tao.inaa t4ini/ie a %-ii
/l4.ite 8%/at4 /% 8%/at46 s5a fi te'%t 'ai p%7in .e %n ata/ al
leoai/ei pe a/east4 /ale#
F >a fel .e p%7in 9-i 9n/hip%ise =ohn Cla&ton6 /9n.
155
/ioplise a/ea poat4 %.i'enta4 .a e3istent46 /4 9nt5o 8%n4
3i6 /% .o%43e/i .e ani 'ai t93i%6 2a sl%;i s4 o/oteas/4 o
f%'oas4 -i t9n44 a'ei/an4F /ae ni/i n% ea n4s/%t4 pe
2e'ea l%i @ 9'poti2a /ol7ilo -i :heaelo %nei li:hioane
'9n/4toae .e oa'eni#
Ti'p .e .o%43e/i .e 'in%te 8%ne6 ;i2ina sfo4i -i s/i;eli
la %-46 slo8o3in. /9n. -i /9n. %n 4/net fioos6 s4l8ati/6 .e
f%ie 3a.ani/4# +n /ele .in %'4 tot%-i en%n74 la st4.ania ei
-i =ane o a%3i e9nto/9n.%5se la feeast46 .e.es%8t%l /4eia
se opi o se/%n.46 pent% /a apoi s4 se a%n/e /% toat4
:e%tatea 9n 9'pletit%a .e 348ele '9n/ate .e 2e'e#
"ata a%3i 2e:elele .e le'n p99in. s%8 po2a4A tot%-i
2e:elele e3ista4 -i na'ila se p48%-i la p4'9nt# >eoai/a
epet46 ia -i ia6 a/eea-i ta/ti/46 p9n4 /9n.6 9n:o3ita
pi3onie4 .in /a8an4 243% o po7i%ne .in 348ele /e.9n. -i 9n
a/eea-i /lip46 o la84 eno'4 -i /ap%l ani'al%l%i ap4%4
9n4%nt%# +n/et%l /% 9n/et%l6 :%'a3%l 29n;os -i %'eii 9n.oia%
-i l4:ea% 348elele6 ia t%p%l 'l4.ios p4t%n.ea tot 'ai '%lt
9n 9n/4pee#
Ca 9n tans46 fata se i.i/46 ap4s9n.%5-i ini'a /% pal'a -i
pi2in. /% o/hii .ilata7i .e :oa34 fiaa /e5-i 9n;ea /ol7ii la
'ai p%7in .e tei 'eti .ep4tae# >a pi/ioaele ei6 34/ea
ne:esa 9n nesi'7ie# Ah6 .e5a p%tea s5o te3eas/46 poate /4
st4.aniile lo %nite a i38%ti s4 i3:oneas/4 api:%l -i
s9n:eos%l int%s# =ane se aple/4 -i ap%/4 fe'eia .e %'4# O
3:9l79i 3.a24n#
F Es'eal.aG Es'eal.aG 9i sti:4# A;%t45'46 altfel
s9nte' pie.%teG
Es'eal.a .es/hise 9n/et o/hii# 1i'%l l%/% as%pa
/4%ia 9i /43%4 pi2iile f%4 /ol7ii leoai/ei h4'esite6 .e pe
156
/ae se pelin:ea% 8alele# C% %n %let .e :oa346 8iata fe'eie
se i.i/4 9n pat% la8e -i 9n a/east4 post%46 9n/ep% s4 ale:e
pin /a'e46 sti:9n. /9t o 7inea :%a0 O6 Ga8eelleG O6
Ga8eelleG
Es'eal.a /9nt4ea 2eo s%t4 pat%3e/i .e kilo:a'e -i
:a8a ei e?te'46 .i'pe%n4 /% /opolen7a5i e?te'4
po.%se4 %n efe/t %l%ito 'ai ales /9n. ne:esei 9i 2eni
/hef%l s4 /i/%le 9n pat% la8e# O /lip46 leoai/a 4'ase
9n/e'enit46 hol89n.%5se la Es'eal.a6 /ae f%:ea .e 3o6
a29n.6 pae5se6 .ept 7int4 .%lap%l6 9n /ae 9n/e/4 s45-i
pop%lse3e '4t4h4los%l t%pA .a /%' .istan7a .inte aft%i
ea .oa .e 2eo tei3e/i .e /enti'eti6 n% e%-i s45-i 29e
.e/9t /ap%lA .ept /ae6 /% %n 4/net final /e f4/% s4 p4leas/4
toate 3:o'otele ;%n:lei6 le-in4 .in no%#
O .at4 /% le-in%l Es'eal.ei6 leoai/a 9-i e9nnoi efot%ile
.e a5-i into.%/e t%p%l 'asi2 pinte 348elele -%8e3ite#
"ata6 al84 /a 2a%l -i 7eap4n46 st9n. e3e'at4 .e peetele
.in f%n.6 9-i s/o'onea 'intea 9n /4%taea 2e%nei poti7e .e
s/4pae# Deo.at46 '9na /% /ae5-i ap4sa p%teni/ piept%l si'7i
/ont%%l i:i. al e2ol2e%l%i l4sat .e Cla&ton6 'ai 9nainte6 9n
a/eea-i 3i# +l s'%lse i%te .in lo/%l %n.e5l as/%nsese -i 7intin.
.in plin /ap%l leoai/ei6 ap4s4 pe t4:a/i# U'4 o 79-nie .e
fo/6 8%8%it%l .es/4/4ii -i %n 4:et .e .%ee -i f%ie /a
4sp%ns .in patea ani'al%l%i#
=ane 1ote 243% na'ila .isp49n. .e la feeast46 apoi
le-in4 la 9n.%l ei6 e2ol2e%l /439n.%5i al4t%i#
Sa8o 9ns4 n% f%sese %/is4# Glon7%l 9i s4pase .oa o an4
.%eoas4 9nt5%n%i .in %'eii ei %ia-i# N%'ai s%pi3a
f%l:e4ii o8itoae -i a .et%n4t%ii as%3itoae o .ete'ina4
s4 se eta:4 pipit6 .a 2e'elni/# O /lip4 'ai t93i% se epe3i
157
la 348ele -i tase /% o f%ie e9nnoit46 9ns4 /% /e2a 'ai p%7in
efe/t6 .in /a%34 /4 n% se 'ai p%tea folosi .e 'e'8%l 4nit#
I-i 243% pa.a @ /ele .o%4 fe'ei @ 34/9n. 9n nesi'7ie pe
po.ea# N% 'ai a2ea .e 9nt9'pinat .e/i ni/i o e3isten7a#
Canea .in /ae a2ea s4 se 9nf%pte se :4sea a/olo6 9n fa7a eiA
Sa8o n% te8%ia .e/9t s45-i /oias/4 .%' pinte 348ele /a
s5o poat4 l%a# Centi'et% /% /enti'et%6 9-i 9'pin:ea t%p%l
:e% pin sp4t%4# Iat46 /ap%l 438ise 9n 9nte:i'e6 apoi la8a
.in fa746 /% o'oplat /% tot# Gi;%lie6 9-i i.i/4 ia8a 4nit4
pent% a o into.%/e %-%el pe s%8 8aele ap4s4toae# +n/4 o
/lip4 -i a'8ii o'opla7i fiin. .in/olo .e 348ele6 /op%l
'l4.ios6 /% /oapsele5i 9n:%ste6 a2ea s4 l%ne/e /% epe3i/i%ne#
As%pa a/estei pi2eli-ti .es/hise .in no% o/hii =ane
1ote#
158
15.&EUL PURII
C9n. Cla&ton a%3i .et%n4t%a a'ei .e fo/6 f% /%pins .e
te'ei -i 9n:i;o4i /hin%itoae# Btia /4 ea posi8il /a %n%l
.inte 'atelo7i s4 fi tasA .a fapt%l /45i l4sase e2ol2e%l l%i
=ane6 a.4%:9n.%5se la staea l%i .e s%es/itae ne2oas46 9i
.4.ea o /on2in:ee 8oln42i/ioas4 /4 fata este a'enin7at4 .e o
'ae pi'e;.ie# 1oate /hia 9n a/east4 /lip4 9n/e/a s4 se
apee 9'poti2a /ine -tie /4ei s4l84ti/i%ni6 o' sa% ani'al#
Cla&ton n%5-i p%tea .a s/a'a .e/9t foate 2a: .e /eea /e
se pete/ea 9n 'intea stani%l%i s4% /apt%ato sa% :hi.A ea
9ns4 l%/% 24.it /4 a%3ise 9'p%-/4t%a -i /4 a/easta 9l afe/tase
9nt5%n an%'it fel6 pent% /4 9-i i%7i at9t .e si'7ito 'es%l6
9n/9t en:le3%l6 poti/nin.%5se o8e-te 9n .%'%l s4% -i
/43nin.%5se 3a.ani/ s4 7in4 pas%l /% el6 /43% .e
.o%4spe3e/e oi 9n tot at9tea 'in%teA /%9n. f% l4sat6 f44
spean746 9n %'4#
Te'9n.%5se /a n% /%'2a s4 se pia.4 .in no%6 f44 ni/i o
n4.e;.e6 9n/ep% s4 sti:e .%p4 o'%l s4l8ati/ /ae i5o l%ase
9nainte -i .%p4 o /lip46 a2% '%l7%'iea s45l 2a.4 l4s9n.%5se
;os6 %-o6 l9n:4 el6 .in /4/ile .e .eas%pa /ap%l%i#
O se/%n.46 Ta3an 9l pi2i atent pe t9n46 /a -i /%' n% se
p%tea hot49 /%' e 'ai 8ine s4 po/e.e3eA apoi6 9n.oin.%5se
9n fa7a l%i Cla&ton6 9i f4/% se'n s4 se pin.4 .e :9t%l l%i -i
l%9n.%5l pe al8 /9/46 o poni pin /opa/i#
Ni/io.at4 9n 2ia7a l%i6 t9n4%l en:le3 n5a2ea s4 %ite
%'4toaele /9te2a 'in%te pe /ae le t4i at%n/i# 1%tat pe s%s6
159
pinte a'%ile /ae se le:4na% -i se 9n/o2oia%6 9nainta /%6
/eea /e i se p4ea l%i6 o %i'itoae epe3i/i%ne6 9n ti'p /e
Ta3an 8o'84nea .in pi/ina 9n/etinelii /% /ae 'e:ea#
Din 29f%l %nei /en:i foate 9nalte6 is/%sita f4pt%4 s4i6
/% Cla&ton 9n spinae6 .es/iin. %n a/ a'e7ito6 9nt5%n /opa/
2e/inA apoi6 pe %n pa/%s .e /i/a o s%t4 .e ia3i6 pi/ioaele
9n.e'9nati/e /4l/a4 pe o 9'pletit%4 .e a'%i 9n/ol4/ite %na
9n ;%%l alteia6 8alans9n.%5se /a %n a/o8at pa s9'4 .eas%pa
p4pastiei .e 2e.ea74 .e .e.es%8t#
De la pi'a sen3a7ie .e spai'4 /ae5l 9n:he7ase6 Cla&ton
te/% la o 2ie a.'ia7ie -i in2i.ie fa74 .e '%-/hii
e?tao.inai -i .e 'ia/%los%l si'7 .e oientae /ae5l
/4l4%3ea pe a/est 3e% al p4.%ii pin 9nt%nei/%l .e s'oal4 al
nop7ii6 f4/9n.%5l s4 se 'i-te /% a/eea-i %-%in74 -i si:%an74
/% /ae Cla&ton s5a fi pli'8at pe o sta.4 lon.one34 9n
'ie3%l 3ilei#
Din /9n. 9n /9n. p4t%n.ea% 9n /9te %n lo/ %n.e f%n3i-%l
ea 'ai p%7in /o'pa/t -i a3ele a:intii ale l%nii il%'ina%6 9n
fa7a o/hilo %l%i7i ai l%i Cla&ton6 .%'%l stani% pe /ae 9l
st484tea%#
+n ase'enea 'o'ente6 o'%l apoape /45-i pie.ea
4s%flaea la 2e.eea h4%l%i 9n:o3ito /e se /4s/a s%8 ei6
pent% /4 Ta3an %'a /alea /ea 'ai %-oa46 /e .%/ea
a.eseoi la 9n4l7i'i .e peste tei3e/i .e 'eti .eas%pa
sol%l%i#
Bi tot%-i6 9n /i%.a apaentei 2ite3e /% /ae 9nainta%6 9n
ealitate6 Ta3an 9-i .i8%ia .%'%l /% elati24 9n/etineal46
/4%t9n. 9nt%na a'%ile /ele 'ai p%teni/e6 /ae s4 poat4
s%s7ine .%8la :e%tate#
>a %n 'o'ent .at a;%nse4 9n l%'ini-%l .inaintea pla;ei#
160
Ue/hile a:ee ale l%i Ta3an .esl%-i4 3:o'otele neo8i-n%ite
ale st4.aniei Sa8oei .e a5-; /oi /% fo74 .%' pinte
348ele6 ia Cla&ton a2% i'pesia /4 pi/ase4 .e5a .ept%l pe
p4'9nt .e la o 9n4l7i'e .e tei3e/i .e 'eti6 at9t .e a'e7itoae
f% /o8o9ea l%i Ta3an# Bi tot%-i atinse4 p4'9nt%l apoape
f44 ni/i o h%.%/4t%4A /9n. Cla&ton 9-i .esf4/% 8a7ele .in
;%%l :9t%l%i o'%l%i5'a9'%746 9l 243% 79-nin. /a o 2e2ei74
spe patea lateal4 a /a8anei# En:le3%l s4i i%te .%p4 el6 la
ti'p /a s4 2a.4 la8ele .in spate ale %nei li:hioane %ia-e6
:ata s4 .ispa4 pe feeast4#
C9n. =ane .es/hise o/hii -i :hi/i pei/ol%l ine2ita8il /ae
o a'enin7a6 en%n74 9n ini'a ei t9n44 -i /%a;oas4 la oi/e
%'4 .a spean74# Da 9n /lipa a/eea6 spe 'aea ei
s%pin.ee6 o8se24 /4 ani'al%l %ia- ea tas 9napoi pe
feeast46 ia 9n /la%l .e l%n4 .in f%n.al se /ont%a4 /apetele
-i %'eii a .oi 848a7i#
Cla&ton6 .%p4 /e o/olise /a8ana -i 34ise .ihania
.isp49n. 9n4%nt%6 9l 243% toto.at4 pe o'%l5'ai'%74 /4 se
a:a74 /% a'9n.o%4 '9inile .e /oa.a l%n:4 a ani'al%l%i -i
poptin.%5se /% a'8ele pi/ioae pe peetele lateal6 9-i a.%n4
toate p%teile 9n efot%l .e a ta:e ;i2ina afa4 .in /as4#
Cla&ton se :48i s45l a;%te6 9ns4 o'%l5'ai'%74 8o.o:4ni
/e2a pe %n ton .e po%n/46 ia Cla&ton -ti% /4 ea %n o.in6
.e-i n% 9n7elese ni'i/# +n %'a st4.aniilo lo e%nite6 t%p%l
'asi2 9n/ep% s4 fie tas 9n.44t pe feeast4 -i 9n a/ea
se/%n.46 Cla&ton 9-i .4.% sea'a .e 8a2%a -i .e tena/itatea
faptei s429-ite .e to2a4-%l s4%#
Ca %n o' .esp%iat s4 9n.ep4te3e6 t4:in. .e /oa.46 o
fia4 .e2oatoae .e oa'eni6 /ae %la t%8at4 -i se a:47a /%
:heaele -i asta n%'ai pent% a sal2a o t9n44 al846 st4in46
161
p4ea 9nt5a.e24 %n eois' s%pe'#
+n /e5l pi2e-te pe Cla&ton6 l%/%ile a2ea% /% tot%l alte
a7i%ni6 /4/i fata n% n%'ai /4 f4/ea pate .in /ate:oia -i .in
asa l%i6 .a ea %ni/a fe'eie .in l%'e /ae5i /9-ti:ase
i%8iea# De-i -tia 8ine /4 leoai/a a fi isp42it /% ei 9n .oi
ti'pi -i tei 'i-/4i Ta3an t4:ea .in 4sp%tei /a s5o
9n.ep4te3e .e =ane 1ote# Apoi Cla&ton 9-i a'inti .e l%pta
.inte a/est o' si le%l /% /oa'a a4'ie6 l%pt4 la /ae asistase
/% p%7in 9nainte -i se si'7i 'ai 9n/e34to#
Ta3an /ontin%a s4 .ea o.ine pe /ae Cla&ton n% le
9n7ele:ea# +n/e/a s45i sp%n4 a/est%i o' al86 n4t9n:6 s4
9'pl9nte 9n spinaea -i 9n /oapsele Sa8oei s4:e7ile l%i ot42ite
-i s45i 9nfi:4 9n ini'4 /%7it%l .e 29n4toae6 l%n: -i s%87ie6
/ae5i at9na la -ol.A .a o'%l n% piepea -i Ta3an n% se
9n/%'eta s4 sl48eas/4 st9nsoaea /a s45-i s/oat4 sin:%
a'ele6 /4/i 2e.ea 8ine /4 o'%l 4sta al86 sfi;it6 n5a fi i38%tit
s5o 7in4 sin:% pe Sa8o ni/i '4/a o se/%n.4#
+n/et%l /% 9n/et%l6 leoai/a ie-ea pe feeast46 9n /ele .in
%'4 9i tase4 afa4 o'opla7ii# Bi5at%n/i Cla&ton 243% l%/%l
/el 'ai .e ne/e3%t# Ta3an6 s/o'onin.%5-i 'intea pent% a
:4si %n 'i;lo/ .e a st42ili /% o sin:%4 '9n4 8estia t%8at46 9-i
a.%se .eo.at4 a'inte .e l%pta l%i /% Teko3 -i /9n.
o'opla7ii %ia-i ie-i4 pe feeast46 a-a 9n/9t leoai/a 4'4sese
a:47at4 .e pe2a3 n%'ai /% la8ele .in fa746 Ta3an 9-i .esf4/%
8%s/ 8a7ele .in ;%%l na'ilei#
C% epe3i/i%nea -apel%i /ae se a329le as%pa 2i/ti'ei6
se a%n/4 -i el 9n spatele Sa8oei6 8a7ele l%i tinee 9n/e/9n.
-i i38%tin. fi:%a Hplin NelsonI as%pa :9t%l%i leoai/ei6 a-a
/%' 9n247ase 9n 3i%a a/eea /9n. ep%tase 2i/toia 9n l%pta
/op la /op /% Teko3# C% %n 4:et6 leoai/a se 4st%n4 pe
162
spate6 /439n. /% toat4 :e%tatea peste .%-'an%l eiA .a %ia-%l
/% plete ne:e 9-i spoi -i 'ai '%lt 9n/le-taea#
1lesnin. -i sf9-iin. /% la8ele p4'9nt%l -i 243.%h%l6
Sa8oa 9n/ep% s4 se osto:oleas/4 -i s4 se a%n/e 8a 9nt5o
pate6 8a 9n alta6 9n st4.ania ei .e a s/4pa .e /i%.at%l ei
a.2esaA .a .in /e 9n /e 'ai p%teni/4 ea ap4saea 8aelo
.e o7el /ae5i 9'pin:ea% /ap%l tot 'ai ;os6 9n piept%l o-iati/#
Bi tot 'ai s%s se .eplasa% ante8a7ele .e fie ale o'%l%i5
'ai'%74 pe /eafa Sa8oei6 ia 38ateile leoai/ei ea% tot 'ai
lipsite .e 2la:4#
+n /ele .in %'46 Cla&ton 243%6 9n /la%l .e l%n4 a:intat
'%-/hii i'en-i ai o'opla7ilo l%i Ta3an -i 8i/ep-ii s4i
poie/t9n.%5se 9n afa4 /a ni-te /o3i p%teni/ 9nno.ate# U'4
%n %lti' -i s%s7in%t efot .in patea o'%l%i5'ai'%74 -i
2ete8ele :9t%l%i Sa8oei tosni4 /% %n p99it p%teni/#
+nt5o /lip46 Ta3an s4i 9n pi/ioae -i pent% a teia oa4
9n a/eea-i 3i6 Cla&ton a%3i s4l8ati/%l 4:net .e 2i/toie al
:oilei5'as/%l# Apoi a%3i 2o/ea 9n:o3it4 a tineei =ane0
F Ce/il### .o'n%le Cla&tonG Ce 9nsea'n4 astaD Ce esteD
Ale:9n. i%te la %-a /a8anei6 Cla&ton 9i sti:4 /4 toate s9nt
9n e:%l4 -i5i /e% s4 .es/hi.4# =ane i.i/46 pe /9t .e epe.e
p%t%6 8aa 'ae .e le'n -i5l tase pe Cla&ton 9n4%nt%#
F Ce5a fost 4/net%l 4sta 9nfio4toD -opti =ane6
st9n:9n.%5se /9t 'ai apoape .e Cla&ton#
F A fost sti:4t%l .e i389n.4 al o'%l%i /ae 7i5a sal2at
2ia7a6 .o'ni-oa4 1ote# A-teapt46 7i5( a.%/ 9n.at4 /a s45i
po7i '%l7%'i#
"ata6 9nsp4i'9ntat46 n% 2oia s4 4'9n4 sin:%46 a-a 9n/9t 9l
9nso7i pe Cla&ton a/olo %n.e 34/ea le-%l leoai/ei#
Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo se f4/%se ne243%t# Cla&ton
163
9l sti:4 .e /9te2a oi6 .a n% pi'i ni/i %n 4sp%ns -i 9n /ele
.in %'46 /ei .oi se 9ntoase4 9n a.4post%l si:%6 ofeit .e
inteio%l /a8anei#
F Ce sti:4t 9nfio4toG e?/la'4 =ane# Te'% toat4
n%'ai /9t 9'i a'intes/ .e el# N%5'i sp%ne /4 %n :9tle;
o'enes/ a p%t%t s/oate ase'enea 4/net hi.os -i 9nfio4to#
F Ba .a6 .o'ni-oa4 1ote @ 4sp%nse Cla&ton @ sa%
.a/4 n% ea :9tle;%l %n%i o'6 at%n/i ea al %n%i 3e% al p4.%ii#
D%p4 a/eea 9i istoisi a2ent%ile t4ite .e el al4t%i .e a/ea
stanie f4pt%4 -i fel%l 9n /ae o'%l s4l8ati/ 9i sal2ase .e .o%4
oi 2ia7aA 9i .es/ise apoi 'ia/%loasa fo746 a:ilitate -i 2ite;ie
ale a/estei fiin7e /% piele a4'ie -i /hip f%'os#
F N% 9n7ele: ni'i/ @ 9n/heie Cla&ton# >a 9n/ep%t a'
/e3%t /4 s5a p%tea s4 fie Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo6 .a
ni/i n% 2o8e-te6 ni/i n% +n7ele:e en:le3e-te6 a-a /4 teoia n%
7ine#
$4 o:6 oi/ine a fi6 9i .ato4' 2ie7ile noaste6 9n/9t '4
o: Do'n%l%i s45l 8ine/%29nte3e -i s45l o/oteas/4 9n a/east4
api:4 -i s4l8ati/4 ;%n:l4#
F A'inG a.4%:4 Cla&ton /% /4l.%4#
F 1ent% n%'ele l%i D%'ne3e%6 n5a' '%itD Cei .oi se
9ntoase4 spe a o 2e.ea pe Es'eal.a i.i/9n.%5se pe po.ea
9n /ap%l oaselo -i osto:olin.%5-i o/hii 'ai 9n toate
.ie/7iile6 /a -i /%' n% se p%tea 9n/e.e 9n '4t%iile lo
as%pa t49'%l%i pe /ae se afl4#
Bi a8ia a/%' se .e3l4n7%i ea/7ia tineei =ane 1ote6 /ae
se t9nti pe 84n/%746 /%te'%at4 .e hohote .e 9s ne2os#
164
16.$E'TREM E REMARCABIL%
>a /9te2a 'ile .ep4tae spe s%. .e /a8an46 pe %n peti/
.e pla;4 nisipos6 st4tea% .oi 84t9nei6 .is/%t9n. 9n
/onta.i/toi%# Dinaintea lo se a-tenea ne'4:init%l
Atlanti/A 9n spatele lo6 Continent%l Ne:%# De ;% 9'pe;% 9i
9'pes%a% tene8ele .e nep4t%ns ale ;%n:lei#
>i:hioane s4l8ati/e 4:ea% -i %la%A 3:o'ote /%'plite -i
l%:%8e le asalta% %e/hile# R4t4/ise4 'ile inte:i 9n /4%taea
ta8eei6 ponin. 9ns4 'ee% 9n .ie/7ie :e-it4# Ea% pie.%7i6
la fel .e ie'e.ia8il pie.%7i .e pa/4 a fi fost .%-i pe alt4
l%'e#
+n ase'enea /lipe6 .e 8%n4 sea'46 fie/e fi84 a /eieelo
lo a fi te8%it s4 fie /on/entat4 as%pa /hesti%nii 2itale a
'in%t%l%i espe/ti20 po8le'a6 pent% ei .e 2ia74 -i .e
'oate6 /%' s4 fa/4 s4 e:4seas/4 ta84a#
Sa'%el T# 1hilan.e 2o8ea0
F Da6 .a:4 .o'n%le pofeso6 e% 9'i 'en7in p%n/t%l .e
2e.ee /46 .a/4 "e.inan. -i Isa8ella n% i5a fi /%/eit pe
'a%i 9n se/ol%l al R<5lea6 o'eniea a fi fost ast43i /% o 'ie
.e ani 'ai a2ansat4 fa74 .e ni2el%l .e /i2ili3a7ie la /ae ne
:4si'# $a%ii ea% %n nea' f%n/ia'ente 9n:4.%ito6
e/epti26 li8eal6 %n popo .e a:i/%ltoi6 'e-te-%:ai -i
ne:%74toi6 a.i/4 e?a/t tip%l .e oa'eni /ae a% f4/%t posi8ile
/i2ili3a7iile pe /ae le 9nt9lni' a3i 9n A'ei/a -i 9n E%opa6 9n
ti'p /e spaniolii###
F K776 7776 .o'n%le 1hilan.e6 9i /%'4 2o8a pofeso%l
165
1ote6 eli:ia lo 9nse'na %n o8sta/ol /ate:oi/ 9n /alea
posi8ilit47ilo pe /ae le s%:ee3i .%'neata#
$aho'e.anis'%l a fost6 este -i 2a fi 9ntot.ea%na %n 'i;lo/
.e s%8'inae a po:es%l%i -tiin7ifi/6 /ae a 'a/at###
F <ai .e 'ine6 .o'n%le pofesoG e?/la'4 .o'n%l
1hilan.e6 /ae5-i 9ntosese pi2iea spe ;%n:l4# A' i'pesia
/4 se apopie /e2a .e noi#
1ofeso%l A/hi'e.es P# 1ote se 9ntoase 9n .ie/7ia
in.i/at4 .e .o'n%l 1hilan.e /el 'iop#
F K7776 77776 .o'n%le 1hilan.e6 9l .o;eni el6 .e /9te oi
te8%ie s457i ata: aten7ia /4 n%'ai o /on/entae a8sol%t4 a
fa/%lt47ilo spiit%ale 97i poate pe'ite s4 atin:i 9nalt%l ni2el
intele/t%al ne/esa sol%7ion4ii i'potantelo po8le'a /ae
se i2es/ 9n /9'p%l .e :9n.ie al 'in7ilo l%'inateD Bi a/%' te
fa/ 2ino2at .e o fla:ant4 9n/4l/ae a polite7ei6 9nte%p9n.%5
'4 .in a:%'entaea 'ea e%.it4 .oa pent% a5'i ata:e
aten7ia as%pa %n%i pat%pe. .e :en%l "elis#
F D%'ne3e%le6 .o'n%le pofeso6 %n le%DG sti:4
.o'n%l 1hilan.e6 a7intin.%5-i o/hii 'iopi 9n .ie/7ia fo'ei
/onf%3e /e se pofila pe f%n.al%l 9nt%ne/at al 2e:eta7iei
topi/ale#
F Da6 .a6 .o'n%le 1hilan.e6 .a/4 7ii s4 folose-ti
te'inolo:ia 2%l:a4# Da6 .%p4 /%' 97i sp%nea'###
F D%'ne3e%le 'ae6 .o'n%le pofesoG 9l 9nte%pse .in
no% .o'n%l 1hilan.e# +n:4.%i7i5'i s4 24 sp%n /46 f44
9n.oial46 'a%ii6 /ae a% fost o8i7i 9n se/ol%l al R<5lea6 2o
/ontin%a6 /el p%7in pent% 'o'ent6 s4 se afle 9n a/eea-i
e:eta8il4 /on.i7i/6 /hia .a/4 noi a' a'9na .is/%7ia as%pa
a/estei /ala'it47i 'on.iale p9n4 a' e%-i s4 o87ine'
9n/9nt4toaea i'a:ine a 9n.ep4t4ii a/el%i felis /ani2oa6
166
/ae e /%nos/%t a fi /% at9t 'ai :eneos /% /9t e 'ai .epate#
+nte ti'p6 le%l se apopiase6 /% o /al'4 .e'nitate6 p9n4
la 2eo 3e/e pa-i .e /ei .oi oa'eni6 %n.e se opi6 %'4in.%5i
plin .e /%io3itate#
Cla%l .e l%n4 in%n.a pla;a -i /i%.at%l :%p se 3%:42ea
.esl%-it pe nisip%l :4l8%i#
F Con.a'na8il6 e?te' .e /on.a'na8ilG e?/la'4
pofeso%l 1ote6 /% o %'4 .e iitae 9n :las# Ni/io.at46
.o'n%le 1hilan.e6 ni/io.at4 9n 2iata 'ea n5a' po'enit s4 i
se pe'it4 %n%i ase'enea ani'al s5o ia a3na afa4 .in /%-/4#
<oi apota ne:e-it a/east4 s/an.aloas4 9n/4l/ae .e eti/46
.ie/toilo :4.inii 3oolo:i/e /elei 'ai apopiate#
F "oate ;%st6 .o'n%le pofeso6 9n/%2iin74 .o'n%l
1hilan.e -i /% /9t o 2e7i fa/e 'ai /%9n.6 /% at9t 'ai 8ine#
Hai.e7i s5o fa/e' a/%'G
>%9n.%5l pe pofeso .e 8a76 .o'n%l 1hilan.e poni 9n
.ie/7ia /ae p4ea s4 '4eas/4 .ep4taea .inte ei -i le%#
1a/%sese4 .oa o s/%t4 .istan746 /9n.6 9nto/9n. /ap%l6
.o'n%l 1hilan.e /onstat4 /% :oa34 /4 le%l 2enea .%p4 ei#
+n/le-ta 'ai p%teni/ 8a7%l pofeso%l%i6 /ae potest4 -i5l sili
s4 '4eas/4 2ite3a#
F D%p4 /%' 97i sp%nea'6 .o'n%le 1hilan.e6 el%4
pofeso%l 1ote###
Do'n%l 1hilan.e 'ai f%i-4 o pi2ie 9n spate# >e%l 9-i
i%7ise la 9n.%l s4% pas%l -i 'en7inea /% 9n.44tni/ie a/eea-i
.istan74 9nte el -i ei#
F Ne %'4e-teG i/ni .o'n%l 1hilan.e6 l%9n.5o f%:4#
F K776 7776 .o'n%le 1hilan.e6 9l '%st4 pofeso%l6 f%:a
a/easta %-inoas4 n% /a.ea34 /% ni-te oa'eni .e litee# Ce5a
:9n.i .espe noi pietenii /ae s5a 9nt9'pla s4 fie pe sta.4 -i
167
s4 asiste la isp42ile noaste at9t .e po3na-eD Te o:6 hai.e s4
po/e.4' /% 'ai '%lt4 .istin/7ie#
Do'n%l 1hilan.e 'ai a%n/4 o pi2ie 9n.44t# >e%l
9nainta 9n salt%i elasti/e -i se afla la /in/i pa-i 9n %'a lo#
Do'n%l 1hilan.e 9-i etase '9na .e pe 8a7%l
pofeso%l%i -i o %pse la f%:4 9nt5o 2ite34 /ae a fi f4/%t
/inste oi/4ei e/hipe %ni2esitae .e /os#
F D%p4 /%' 97i sp%nea'6 .o'n%le 1hilan.e sti:4
pofeso%l 1ote 9n ti'p /e6 'etafoi/ 2o8in.6 9-i l%4 -i el
pi/ioaele la spinae#
A2%sese a/eea-i f%:a4 2i3i%ne6 peste %'46 a %no o/hi
:al8eni -i feo/i6 pe/%' -i a %n%i 8ot 9nte.es/his la o
%i'itoae apopiee .e pesoana sa#
1ofeso%l A/hi'e.es P# 1ote6 /% /o3ile e.in:otei
fl%t%9n. -i /% /ilin.%5i .e '4tase l%/ioas46 f%:ea pin
noaptea s/4l.at4 .e l%n46 7in9n.%5se sti/t pe %'ele .o'n%l%i
Sa'%el T# 1hilan.e#
+n fa7a lo6 %n ie-in. al ;%n:lei se sf9-ea 9nt5%n
po'ontoi% 9n:%st -i 9nspe ef%:i%l /opa/ilo pe /ae5i
2e.ea a/olo 9-i 9n.ept4 .o'n%l Sa'%ei T# 1hilan.e
po.i:ioasele salt%i -i 7op4ieli6 9n ti'p /e .in tene8ele
a/el%ia-i lo/6 .oi o/hi a:ei %'4ea% /%sa /% 'ae intees -i
pe7%ie#
Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo pi2ea6 hli3in.%5se6 a/est
;o/ .e5a## ho7ii -i 2a.i-tiiG
Btia 8ine /4 /ei .oi oa'eni ea% 9n si:%an74 9n /e pi2e-te
%n e2ent%al ata/ .in patea le%l%i# Si'pl%l fapt /4 N%'a n%
se epe3ise i'e.iat la o pa.4 at9t .e lesni/ioas4 ea .e a;%ns
pent% Ta3an6 9n3estat /% .es429-ita /%noa-tee a p4.%ii6
/a s45l 9n/e.in7e3e /4 le%l '9n/ase pe s4t%ate#
168
S5a fi p%t%t /a li:hioana s45i h4it%ias/4 p9n4 i s5a fi f4/%t
.in no% foa'eA .a6 .%p4 toate po8a8ilit47ile6 .a/4 n%5l
9nt49ta%6 le%l a2ea s4 se pli/tiseas/4 /%9n. .e spot -i s4 se
'ist%ie 9n ;%n:l4#
+nt5a.e246 sin:%%l pei/ol a fi fost /a %n%l .inte
oa'eni s4 se 9'pie.i/e -i s4 /a.4A 9n a/est /a36 .ia2ol%l
:al8en s5a fi n4p%stit 9nt5o /lipit4 as%p45i6 ia 8%/%ia .e a
%/i.e a fi fost o ispit4 pea 'ae /a s45i poat4 e3ista#
A-a 9n/9t Ta3an l%ne/4 epe.e pe o /a/4 'ai ;oas46 9n
.ept%l f%:ailo /ae se apopia% -i /9n. .o'n%l Sa'%ei T#
1hilan.e6 :9f9in. -i s%fl9n. .in :e%6 a;%nse .e.es%8t%l l%i6
pea sleit .e p%tei /a s4 se 'ai poat4 /474a pe o /ean:46
Ta3an se aple/4 -i ap%/9n.%5l .e :%le%l hainei6 9l s4lt4 pe
a'6 al4t%i .e el#
O /lip4 'ai t93i% se i2i -i pofeso%l 9n 3ona pietenoasei
9n-f4/4i -i la 9n.%l s4%6 f% tas 9n s%s6 9n a.4post6 e?a/t 9n
se/%n.a /9n. .e3a'4:it%l N%'a6 /% %n 4:et6 f4/% %n salt
pent% a5-i .o89n.i pa.a /eSi s/4pa#
Un s/%t 4sti'p6 /ei .oi 848a7i se /a'pona46 :9f9in.6
.e a'%a p%teni/46 9n ti'p /e Ta3an6 /% spa7ele lipit .e
t%n/hi%l /opa/%l%i6 9i %'4ea /% %n a'este/ .e /%io3itate
-i a'%3a'ent#
1ofeso%l %pse pi'%l t4/eea#
F S9nt pof%n. 9ntistat6 .o'n%le 1hilan.e6 /4 ai .at
.o2a.4 .e o ase'enea lips4 .e 84847ie 9n pe3en7a %n%i
spe/i'en .in o.inele infeioae -i /46 pin /asa .%'itale
la-itate6 '5ai o8li:at s4 '4 e?ten%e3 9n ase'enea 'o.
neo8i-n%it pent% a5'i p%tea /ontin%a e?p%neea# A-a /%' 97i
sp%nea'6 .o'n%le 1hilan.e6 9nainte .e a '4 fi 9nte%pt6
'a%ii###
169
F Do'n%le pofeso A/hi'e.es P# 1ote @ i5o ete34
.o'n%l 1hilan.e @ a sosit 2e'ea /9n. 48.aea .e2ine o
/i'46 ia ;osni/ia se 9'po.o8e-te /% 'antia 2it%7ii# $5a7i
a/%3at .e la-itate# A7i insin%at /4 .%'nea2oast4 a7i l%at5o la
f%:4 .oa /a s4 '4 a;%n:e7i pe 'ine .in %'4 -i n% /a s4
s/4pa7i .in :heaele le%l%i# >%a7i sea'a6 .o'n%le pofeso
A/hi'e.es P# 1oteG S9nt %n o' .ispeatG +'8ol.it .e5o
s%fein74 9n.el%n: 9n.%at4 -i 2ie'ele a;%n:e s4 se 4s/oale#
F K776 7776 .o'n%le 1hilan.e6 7776 7776 9l .o;eni pofeso%l6
ai %itat /e5i 8%na5/%2iin74G
F N5a' %itat ni'i/6 .o'n%le pofeso A/hi'e.es P#
1ote6 .a /e.e7i5'46 n% 'ai a' '%lt p9n4 s4 %it .e 9nalta
.%'nea2oast4 po3i7ie 9n l%'ea -tiin7ei -i .e t9'plele
.%'nea2oast4 /4%nte###
1ofeso%l 4'ase t4/%t /9te2a 'in%te -i 9nt%nei/%l 9i
as/%nse 39'8et%l 9n.9;it /e5i s/hi'onosi fa7a 389/it4#
F Uite /e5i6 1hilan.e Sfi;it%6 osti 9n /ele .in %'4 pe5
%n ton o749t6 .a/4 7i s5a f4/%t .e o /helf4neal46 s/oate57i haina
-i 2ino ;os pe p4'9nt -i5o s457i .a% o le/7ie a-a /%' 7i5a' 'ai
.at 9n %'4 /% -ai3e/i .e ani pe aleea .in spatele -opon%l%i
l%i E2ans 1%/el%l#
F AkG e?/la'4 %i'it .o'n%l 1hilan.e# D%'ne3e%le6
/e f%'os s%n4 asta G Ak6 /9n. e-ti %'an te i%8es/A .a s5a
3i/e /4 .e .o%43e/i .e ani 9n/oa/e ai %itat s4 fii %'anG
1ofeso%l i.i/4 o '9n4 84t9n46 osoas46 te'%4toae -i
.i8%i pe 9nt%nei/6 p9n4 :4si %'4%l 2e/hi%l%i s4% pieten#
F Iat45'46 Sfi;it%leG osti el /% .%io-ie# N% /hia .e
.o%43e/i .e ani -i D%'ne3e% 'i5e 'ato /4 a' 9n/e/at s4
fi% %'an .e .a:%l l%i =ane -i .e .a:%l t4%6 .e5at%n/i .e /9n.
tot el 'i5a l%at5o pe /ealalt4 =ane#
170
O alt4 '9n4 84t9n4 se i.i/4 .inspe patea .o'n%l%i
1hilan.e pent% a st9n:e '9na /ae se e3e'a pe %'4%l s4%
-i ni/i %n alt 'esa; n% a fi p%t%t sta8ili o /o'%ni/ae 'ai
.ie/t4 9nte o ini'4 -i /ealalt4#
C9te2a 'in%te n%5-i sp%se4 ni'i/# S%8 ei6 le%l p4-ea
iitat 9n s%s -i5n ;os# Cel .e5al teilea o' .in /opa/ st4tea
as/%ns 9n %'8ele .ese /e 9n24l%ia% t%lpina# Bi el ea t4/%t @
ne'i-/at /a o i'a:ine :a2at4#
F $5ai i.i/at s%s 9n /opa/ la 'o'ent%l opot%n6 sp%se
9n /ele .in %'4 pofeso%l# <ea% s457i '%l7%'es/# $i5ai
sal2at 2ia7a#
F Da n% te5a' i.i/at e%6 pofesoeG epli/4 .o'n%l
1hilan.e# Ce%leG E'o7ia 'o'ent%l%i '5a f4/%t s4 %it /4 -i
e% a' fost tas 9n /opa/ .e %n fa/to e?teioA pes%p%n /4
'ai e /ine2a sa% /e2a 9n a/est /opa/ 9'pe%n4 /% noi#
F C%'D f4/% pofeso%l 1ote# E-ti si:%6 .o'n%le
1hilan.eD
F $ai '%lt /a si:%6 .o'n%le pofeso6 epli/4 .o'n%l
1hilan.e6 apoi a.4%:40 Ce. /4 te8%ie s4 '%l7%'i'
espe/ti2%l%i fa/to# S5a p%tea s4 se afle /hia al4t%i .e
.%'nea2oast46 .o'n%le pofeso#
F C%'D Ce tot sp%iD K776 7776 .o'n%le 1hilan.e6 7776 777G
"4/% pofeso%l 1ote6 t4:9n.%5se 'ai apoape .e .o'n%l
1hilan.e#
+n /lipa a/eea i se n434i l%i Ta3an .in nea'%l
'ai'%7elo /4 N%'a se f979ise .est%l pe s%8 /opa/6 astfel 9n/9t
9-i 9n4l74 /ap%l t9n4 spe /e%i -i 9n %e/hile 'otifi/ate ale
/elo .oi 84t9ni6 4s%n4 api:%l sti:4t .e po2o/ae al
antopoi.elo#
Cei .oi pieteni6 /%i84i7i 9n e/hili8% insta8il pe /ean:a
171
/opa/%l%i6 9l 243%4 pe 'ae7%l le% opin.%5se .in
neast9'p4ata5i na2eta .e 9n.at4 /e a/net%l /%'plit 9i i38i
%e/hile6 apoi ste/%9n.%5se 9n ;%n:l46 %n.e se fa/% ne243%t#
F 19na -i le%l te'%4 .e fi/46 -opti .o'n%l 1hilan.e##
F Re'a/a8il6 e?te' .e e'a/a8il### '%'%4
pofeso%l 1ote6 a:479n.%5se /% .ispeae .e .o'n%l
1hilan.e pent% a5-i e.o89n.i e/hili8%l6 pe /ae spai'a
s%8it4 i5l pei/litase#
Da .in nefei/ie pent% a'9n.oi6 9n /hia a/el 'o'ent6
/ent%l .e :e%tate al .o'n%l%i 1hilan.e at9na 9n :ol6 a-a
9n/9t n5a fost ne2oie .e/9t .e sla8%l i'p%ls ofeit .e :e%tatea
a.i7ional4 a pofeso%l%i 1ote pent% a5l 4st%na pe
.e2otat%l s4% se/eta .e pe /a/4#
O /lip46 a'9n.oi se /l4tina46 apoi6 /% 7ipete %nite -i /9t se
poate .e ne/4t%4e-ti6 /43%4 .in /opa/6 9nl4n7%i7i 9nt5o
feneti/4 9'847i-ae#
Te8%i4 s4 tea/4 'ai '%lte 'in%te p9n4 /9n. %n%l .in ei
s4 /%te3e a se /linti6 a'9n.oi fiin. /on2in-i /4 o ase'enea
9n/e/ae se 2a sol.a /% at9tea %pt%i -i fa/t%i6 9n/9t n% 2a
'ai e?ista ni/i o posi8ilitate s45-i /ontin%e .%'%l#
+n /ele .in %'46 pofeso%l 1ote 9n/e/4 s45-i 'i-te %n
pi/io# Spe s%pin.eea l%i6 pi/io%l 4sp%nse /o'en3ilo /a
-i 9n te/%t# At%n/i f4/% a/eea-i 9n/e/ae /% pi/io%l pee/he
-i5l 9ntinse 9n fa74#
F Re'a/a8il6 e?te' .e e'a/a8ilG '%'%4 el#
F Sla24 Do'n%l%i6 pofesoe6 -opti .o'n%l 1hilan.e /%
fe2oae# De/i n5ai '%itD
F K77# Ktt# Do'n%le 1hilan.e6 7776 7776 9l pe2eni
pofeso%l 1ote6 9n/4 n% -ti% /% /etit%.ine#
C% infinit4 :i;46 pofeso%l 1ote 9-i fl%t%4 8a7%l .ept#
172
"ei/ieG Ea inta/t# Kin9n.%5-i 4s%flaea6 9-i fl%t%4 -i 8a7%l
st9n: pe .eas%pa /op%l%i t9ntit la p4'9nt @ -i a/esta se
'i-/aG
F Re'a/a8il6 e?te' .e e'a/a8ilG osti el#
F C%i se'nali3a7i6 .o'n%le pofesoD 9nte84 .o'n%l
1hilan.e pe %n ton a797at .e /%io3itate#
1ofeso%l 1ote n% /ata.i/si s4 4sp%n.4 a/estei
9nte84i p%eile# Da 9-i i.i/4 %-%el /ap%l .e pe p4'9nt6
'i-/9n.%5l .e 2eo -ase oi 9n fa74 si 9n spate#
F E?te' .e e'a/a8ilG -opti el# R4'9ne inta/t#
Do'n%l 1hilan.e n% se %nise .e pe lo/%l %n.e /43%seA
n% 9n.43nise s4 9n/e/e 2eo 'i-/ae# C%' s4 te 'i-ti6 /9n.
8a7ele6 pi/ioaele -i spinaea 7i5s f49'ateD Un o/hi 9i ea
9n:opat 9n l%t%l 'oale /el4lalt6 pi2in. lateal6 ea fi?at
as%pa 'i-/4ilo :iatoii ale pofeso%l%i 1ote#
F Ce .%eosG e?/la'4 .o'n%l 1hilan.e apoape /%
:las tae# Ta%'atis' al /eie%l%i6 /oelat /% total4 a8ea7ie
'intal4# C9t .e .%eos6 9nt5a.e24G Bi la o pesoan4 9n/4 9n
floaea 29steiG
1ofeso%l 1ote se osto:oli /% fa7a 9n ;osA /% 'ae
:in:4-ie 9-i a/%i spatele p9n4 a;%nse s4 se'ene /% %n %ia-
/otoi 389lit 9n i'e.iata 2e/in4tate a %n%i .%l4% :4l4:ios#
D%p4 /ae6 se a-e34 9n /ap%l oaselo -i 9n/ep% s45-i pip4ie
.i2ese po7i%ni ale popiei anato'ii#
F Toate s9nt la lo/%l loG e?/la'4 el 9n /ele .in %'4#
E?te' .e e'a/a8ilG C% a/este /%2inte se i.i/4 -i a%n/9n.
o pi2ie ni'i/itoae sil%etei /%l/ate 9n/4 a .o'n%l%i Sa'%ei
T# 1hilan.e6 osti0 K7776 7776 .o'n%le 1hilan.eA n%5i ti'p%l
s457i a/o3i %n 4:a3 .e t9n.42ie# Te8%ie s4 ne i.i/4' -i s4
a/7ion4'#
173
Do'n%l 1hilan.e 9-i 9n4l74 -i al .oilea o/hi .in nooi -i
pi2i /% o f%ie f44 /%2inte la pofeso%l 1ote# Apoi f4/% %n
efot s4 se i.i/eA n5a fi p%t%t e?ista o' 'ai s%pins .e/9t el6
/9n. st4.ania 9i f% pe .at4 9n/%n%nat4 .e %n 'a/at s%//es#
Tot%-i /lo/otea 9n/4 .e '9nie 9n fa7a /%ntei ne.ept47i a
insin%4ii f4/%te .e pofeso%l 1ote -i ea pe p%n/t%l .e a5i
t9nti o epli/4 %st%4toae6 /9n. o/hii 9i /43%4 as%pa %nei
/i%.ate fi:%i aflat4 .oa la /97i2a pa-i -i /ae5i pi2ea /%
.eose8it intees#
1ofeso%l 1ote 9-i /%lesese .e pe ;os /ilin.%l .e '4tase
l%/ioas46 pe /ae5l fe/ase /% :i;4 .e '9ne/a e.in:otei -i5l
plasase .in no% pe /ap# C9n. 9l 243% pe .o'n%l 1hilan.e
a4t9n.%5i /% .e:et%l /e2a 9n spatele l%i6 se 9ntoase -i .4.% /%
o/hii .e %n %ia- :ol6 /% e?/ep7ia %nei le:4t%i 9n ;%%l -alelo
-i a /9to2a po.oa8e .e 'etal6 /ae se 9n4l7a ne'i-/at 9n fa7a
lo#
F B%n4 seaa6 .o'n%leG i se a.es4 pofeso%l6 s/o79n.%5
-i p4l4ia#
Dept 4sp%ns6 %ia-%l le f4/% se'n s45l %'e3e -i o poni
pe pla;4 9n .ie/7ia .inspe /ae ei to/'ai 2enise4#
F Ce. /4 /el 'ai 9n7elept l%/% a fi s45l %'4' @ sp%se
.o'n%l 1hilan.e#
F K7776 7776 .o'n%le 1hilan.e6 ipost4 pofeso%l# C%
foate p%7in 9nainte 'i5ai e?p%s o a:%'entae foate lo:i/4
9n spi;in%l teoiei .%'itale /4 ta84a se afl4 .ept la s%. .e
noi# E% '5a' a4tat s/epti/6 9ns4 p9n4 la %'4 '5ai /on2ins6
a-a 9n/9t a/%' afi' /ate:oi/ /4 te8%ie s5o l%4' spe s%.
pent% a ne e:4si pietenii# De/i e% 9'i 2oi /ontin%a .%'%l
spe s%.#
F Da6 .o'n%le pofeso 1ote6 o'%l a/esta s5a p%tea
174
s4 -tie 'ai '%lt .e/9t fie/ae .inte noi# 1ae %n 84-tina- al
a/est%i /ol7 .e l%'e# S45l %'4' '4/a pe o 'i/4 .istan74#
F K776 7776 .o'n%le 1hilan.e6 epet4 pofeso%l# E% '4
las :e% /on2ins6 .a6 o.at4 /e5'i fo'e3 o /on2in:ee6
.e/i3ia 'ea e inaltea8il4# <oi /ontin%a .%'%l 9n .ie/7ia
;%st46 /hia .a/4 a te8%i s4 fa/ pe ;os 9n/on;%%l 9nte:%l%i
/ontinent afi/an spe a5'i atin:e 7inta#
Dis/%7iile %lteioae f%4 9nte%pte .e Ta3an6 /ae6
2439n. /4 a/e-ti oa'eni 8i3ai n%5l %'ea346 se 9napoie l9n:4
ei# >e f4/% .in no% se'n6 9ns4 ei /ontin%a% .is/%7ia 9n
/onta.i/toi%# >a %n 'o'ent .at6 o'%l5'ai'%74 9-i pie.%
48.aea 9n fa7a i:noan7ei lo st%pi.e# +l 9n-fa/4 pe speiat%l
.o'n 1hilan.e .e %'4 -i 9nainte /a a/est sti'a8il .o'n s45
-i fi .at sea'a .a/4 9l %/i.e sa% 9l s/hilo.e-te pe 2ia746 Ta3an
9l -i le:4 .e :9t /% %n /ap4t al f%niei l%i#
F K776 7776 .o'n%le 1hilan.e6 potest4 pofeso%l 1ote6
e %-inos .in patea .%'itale s4 a//ep7i ase'enea %'ilin7e#
Da a8ia ap%/ase s4 osteas/4 a/este /%2inte6 /4 -i el6 la
9n.%5i6 f% 9n-f4/at -i le:at .e :9t /% a/eea-i f%nie# Apoi
Ta3an o poni spe no.6 t4:9n.%5i .%p4 el pe 9nsp4i'9ntat%l
pofeso -i pe se/eta%l s4%#
Un 4sti'p6 /ae /elo .oi 84t9ni isto2i7i -i .ispea7i li se
p4% /4 9ns%'ase /eas%i 9nte:i6 9nainta4 9nt5o t4/ee
'o'9ntal46 9ns4 .%p4 /e %/a4 o 'i/4 i.i/4t%4 .e p4'9nt6
f%4 'ai '%lt .e/9t fei/i7i s4 34eas/4 9n fa7a lo /a8ana6 la o
.istan74 'ai 'i/4 .e o s%t4 .e ia3i# Ai/i6 Ta3an 9i .e3le:4 -i
a4t9n.%5le /% .e:et%l /l4.iea 'i/46 se 'ist%i 9n ;%n:la .e
l9n:4 ei#
F Re'a/a8il6 e?te' .e e'a/a8ilG f4/% pofeso%l#
Da ai 243%t6 .o'n%le 1hilan.e6 /4 tot e% a' a2%t .eptate6
175
/a .e o8i/eiA .a/4 n5a fi fost 9n/4p479naea .%'itale6 a' fi
fost s/%ti7i .e o seie .e in/i.ente /9t se poate .e %'ilitoae6
/a s4 n% sp%n pei/%loase# Te o: /a pe 2iito6 oi .e /9te oi e
ne2oie .e o p4ee a2i3at46 las45te :hi.at .e o 'inte 'ai
'at%4 -i 'ai pa/ti/4 .e/9t a .%'itale#
Do'n%l Sa'%ei T# 1hilan.e ea pea 8%/%es .e
.e3no.4'9nt%l fei/it al a2ent%ii lo pent% a 9n/e/a 2e%n
esenti'ent 9n fa7a 9n7ep4t%ii a%n/ate .e pofeso# Ba /hia
9l ap%/4 pe pieten%l s4% .e 8a7 -i5l sili s4 :48eas/4 pas%l 9n
.ie/7ia /a8anei#
Un :%p .e e?ila7i 8%/%o-i se :4si e%nit 9n a/ea noapte#
Zoile 9i afla4 po2estin.%5-i 9n/4 .i2esele a2ent%i -i f4/9n.
spe/%la7ii as%pa i.entit47ii stani%l%i p43ito -i pote/to pe
/ae5l :4sise4 pe a/east4 /oast4 s4l8ati/4#
Es'eal.a s%s7inea /ate:oi/ /4 ea6 ni/i 'ai '%lt ni/i
'ai p%7in6 %n 9n:e al Do'n%l%i6 ti'is spe/ial /a s4 2e:he3e
as%pa lo#
F Da/4 l5ai fi 243%t /%' .e2oa /anea /%.4 a le%l%i6 l5
ai fi so/otit %n 9n:e foate teest%6 Es'eal.a6 9se Cla&ton#
F Bi n5a2ea ni'i/ /ees/ 9n :las6 a.4%:4 =ane 1ote6
s/%t%at4 .e %n 'i/ fio la a'intiea 4/net%l%i /%'plit /ae
%'ase .%p4 %/i.eea leoai/ei#
Bi ni/i n% s5a /o'potat /% /eea /e a- n%'i i.eea 'ea
apioi/4 .espe .e'nitatea 'esa:eilo .i2iniF e'a/4
pofesoal 1ote6 at%n/i /9n.### h'### a/est .o'n a 9n;%:at .e
:9t .oi /4t%ai espe/ta8ili -i e%.i7i -i i5a tas .%/4 el pin
;%n:l46 .e pa/5a fi fost .o%4 2a/i#
176
17.#UNERALII
C%' se l%'in4 .e 3i%46 .at fiin. /4 ni'eni .in :%p n%
p%sese ni'i/ 9n :%4 -i n% 9n/hisese %n o/hi .in .i'inea7a
3ilei anteioae6 9n/ep%4 s4 se a:ite /a s4 pepae /e2a .e
'9n/ae# R4324ti7ii .e pe Aow .e8a/ase4 o /antitate .e
/onse2e .e /ane6 s%pe -i le:%'e6 8is/%i7i %s/a7i6 f4in46 /eai
-i /afea pent% /ei /in/i a8an.ona7i -i toate a/estea f%4 i%te
folosite spe a le satisfa/e pofta .e '9n/ae 9n.el%n:
neast9'p4at4#
U'4toaea sa/in4 ea a/eea .e a fa/e /a8ana lo/%i8il4 -i
9n a/est s/op6 hot4i4 s4 9n.ep4te3e .e %:en74 eli/2ele
l%:%8e ale ta:e.iei /e se /ons%'ase a/olo6 /9n.2a6 9n te/%t#
1ofeso%l 1ote -i .o'n%l 1hilan.e se a4ta4 foate
inteesa7i s4 st%.ie3e s/heletele# Cele .o%4 'ai 'ai6
s%s7inea% ei6 apa7in%se4 %n%i 848at -i %nei fe'ei#
S/helet%l%i 'i/ n%5i .4.%4 .e/9t o aten7ie te/4toae6 .in
pi/ina lo/ali34ii sale 9n lea:4n6 /ae n% l4sa ni/i o 9n.oial4
as%pa fapt%l%i /4 ea p%n/%l a/elei pee/hi nefei/ite#
C9n. pe:4ti4 s/helet%l 'as/%lin pent% 9n:op4/i%ne6
Cla&ton .es/opei %n inel 'asi26 /ae6 e2i.ent6 se aflase pe
.e:et%l o'%l%i 9n 'o'ent%l 'o7ii6 pent% /4 o falan:4
s%87ie a '9inii 'ai ea 9n/4 299t4 9n /e/%l .e a%# Ri.i/9n.%5
l /a s45l e?a'ine3e6 Cla&ton s/oase %n sti:4t .e %i'ie6 /4/i
inel%l p%ta 8la3on%l Casei Ge&stoke#
+n a/ela-i ti'p6 =ane .es/opei /47ile .in .%lap -i
.es/hi39n. /opeta %neia6 /iti pe pa:ina .e :a.4 n%'ele =ohn
177
Cla&ton @ >on.a# +nt5o a .o%a /ate pe /ae o /e/et4 9n
:a84 :4si %n sin:% n%'e 0 Ge&stoke#
F Do'n%le Cla&ton6 sti:4 ea6 /e 9nsea'n4 astaD A'
:4sit 9n /47ile .e ai/i n%'ele fa'iliei .%'itale#
F Bi .in/oa/e6 epli/4 el /% :a2itate6 este 'aele inel al
Casei Ge&stoke6 .isp4%t o.at4 /% %n/hi%l 'e% =ohn
Cla&ton6 fost%l >o. Ge&stoke6 /ae a pieit6 pes%p%s fiin.
/4 s5a 9ne/at 9n 'ae#
F Da /%' 97i e?pli/i e?isten7a a/esto l%/%i ai/i6 9n
s4l8ati/a ;%n:l4 afi/an4D e?/la'4 fata#
F N% e?ist4 .e/9t o sin:%4 e?pli/a7ie6 .o'ni-oa4
1ote6 4sp%nse Cla&ton# R4posat%l >o. Ge&stoke n% a
pieit 9ne/at# A '%it ai/i6 9n a/east4 /a8an4 -i s4'an%l
s/helet .e pe ;os este tot /e a 'ai 4'as .in el#
F At%n/i a/easta te8%ie s4 fi fost >a.& Ge&stoke6 sp%se
=ane6 9nfioat4 .e espe/t6 in.i/9n. 'o'an%l .e oase .e pe
pat#
F "%'oasa >a.& Ali/e6 4sp%nse Cla&ton6 .espe ale
/4ei 2it%7i -i fa'e/ pesonal i5a' a%3it .is/%t9n. .e at9tea
oi pe tat4l -i pe 'a'a 'ea# Biata fe'eieG '%'%4 el /%
tiste7e#
C% a.9n/4 e2een74 -i sole'nitate6 s/heletele 4posa7ilo
>o. -i >a.& Ge&stoke f%4 9n:opate l9n:4 'i/a lo /a8an4
afi/an4 -i 9nte ei f% a-e3at s/helet%l 'in%s/%l al p%i%l%i
Lalei6 'ai'%7a#
C9n. .o'n%l 1hilan.e 9n2eli os/ioaele fa:ile ale
p%i%l%i 9nt5o f9-ie .e p9n34 .e /ata:6 e?a'ina /ani%l /%
aten7ie6 apoi 9l /he'4 l9n:4 el pe pofeso%l 1ote -i /ei .oi
.e384t%4 /hesti%nea /9te2a 'in%te6 pe %n ton s/43%t#
F Re'a/a8il6 e?te' .e e'a/a8ilG o8se24 pofeso%l
178
1ote#
F Doa'ne sfinteG e?/la'4 .o'n%l 1hilan.e# Te8%ie s4
fa/e' i'e.iat /%nos/%t4 .o'n%l%i Cla&ton .es/opeiea
noast4#
Kt76 7776 .o'n%le 1hilan.e6 7776 777G 9l .o;eni pofeso%l
A/hi'e.es P# 1ote# S4 l4s4' 'o7ii /% 'o7iiG
Bi astfel6 84t9n%l /% p4 al8 osti as%pa a/est%i 'o'9nt
8i3a %:4/i%nea .e 9n:op4/i%ne6 9n ti'p /e /eilal7i pat%
to2a4-i ai s4i asista% /% /apetele .es/opeite -i 9n/linate#
Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo %'4ea .in /opa/
/ee'onia sole'n4A .a pi2iile 9i 9nt93ia% /el 'ai '%lt pe
fa7a .%l/e -i sil%eta :a7ioas4 a =anei 1ote#
+n ini'a l%i s4l8ati/46 ne-ti%toae6 se st9nise4 e'o7ii noi#
N% le p%tea .es/ifa# Se 9nte8a .e /e5o fi si'7in. at9ta intees
pent% a/e-ti oa'eni6 .e /e se /anonise at9ta /a s45i sal2e3e
pe /ei tei 848a7iD Da ni/i %n 'o'ent n% se 9nte8a .e /e5o
s'%lsese pe Sa8o .e pe /anea fa:e.4 a fetei /i%.ate# "44
9n.oial46 848a7ii ea% po-ti6 i.i/oli -i la-i# 19n4 -i $an%6
'ai'%7i/a6 ea 'ai .e-teapt4 .e/9t ei# Da/4 a-a ea% f4pt%ile
.e5%n nea' /% el6 at%n/i se 9n.oia /4 '9n.ia l%i .in te/%t
f%sese 9nte'eiat4#
Da fata6 ah6 ai/i ea /% tot%l alt/e2a# C9n. ea 2o8a .e
fat46 n% 'ai a7iona# Btia /4 f%sese /eat4 /a s4 fie o/otit4 -i
/4 el f%sese /eat /a s5o o/oteas/4#
A/%' se 'ia /e le5o fi 2enit s4 sape o :a%4 'ae 9n
p4'9nt6 n%'ai /a s4 9n:oape ni-te oase %s/ate# Ea6 fie-te6
%n l%/% lipsit .e noi'4A .oa ni'eni n5a2ea s4 f%e ni-te
oase %s/ate# Da/4 a fi a2%t /ane pe ele6 a fi 9n7eles6 pent%
/4 n%'ai 9n fel%l 4sta 97i p%teai fei hana .e Dan:o6 hiena6
sa% .e al7i p4.4toi .in ;%n:l4#
179
D%p4 /e :oapa f% ast%pat4 /% p4'9nt6 'i/%l :%p se
9ntoase 9n /a8an46 ia Es'eal.a6 /ontin%9n. s4 pl9n:4 9n
hohote pent% /ei .oi .espe /ae ni/i n% a%3ise '4/a p9n4 9n
a/ea 3i -i /ae '%ise4 9n %'4 /% .o%43e/i .e ani6 pi2i .in
9n5t9'plae spe :olf# 1e .at46 la/i'ile 9i se/a4#
F Ia %ita7i524 la sp%/a7ii 4ia al8i .e5a/oloG 7ip4 ea6
a4t9n. /% .e:et%l spe Aow# Ne a8%n.%nea34 ai/i6 pe
ins%la asta pe2etit4#
Bi6 9nt5a.e246 Aow 9-i /oia .%' spe la:6 ie-in.
9n/et pe :%a :olf%l%i#
F A% po'is s4 ne lase a'e -i '%ni7iiG sti:a Cla&ton#
Bestii f44 ini'4G
F Asta5i ispa2a in.i2i.%l%i 4l%ia6 Snipes6 s9nt si:%46
a.4%:4 =ane# Lin: ea o li/hea .a6 .e 8ine6 .e 4%6 'ai a2ea
%n pi/ .e o'enie 9n el# Da/4 n% l5a fi o'o9t6 s9nt si:%4 /4
el a fi a2%t :i;4 s4 ne apo2i3ione3e /% tot /e ne te8%ie
9nainte .e a ne l4sa 9n 2oia soatei#
F Re:et /4 n% ne5a% 2i3itat 9nainte .e a i.i/a an/oa @
sp%se pofeso%l 1ote# $i5a' pop%s s4 le /e s4 ne lase
/o'oaa6 /4/i6 .a/4 se pie.e6 s9nt %n o' %inat#
=ane 9-i pi2i tat4l /% tiste7e#
F N% te 'ai :9n.i la asta6 .a:%le# N% ne5a fi folosit la
ni'i/6 .oa -tii 8ine /4 .in /a%3a a/estei /o'oi -i5a% %/is
ofi7eii -i ne5a% .e8a/at pe 74'%l 4sta in:o3ito#
F K776 7776 /opila 'ea6 7776 7776 epli/4 pofeso%l 1ote#
E-ti o fat4 8%n46 .a n5ai pi/ .e e?peien74 9n /eea /e pi2e-te
/hesti%nile pa/ti/e#
1ofeso%l 1ote 9ntoase spatele -i o poni a:ale spe
;%n:l46 /% '9inile 9'pe%nate la spate6 s%8 /o3ile e.in:otei -i
/% o/hii pioni7i 9n p4'9nt# "ii/45sa 9l %'4i /% %n 39'8et
180
pateti/ pe 8%3e6 apoi6 9nto/9n.%5se spe 1hilan.e6 9i -opti0
F <4 o:6 n%5l 'ai l4sa7i s4 hoin4eas/4 a-a /a iei# Bti7i6
/ont4' pe .%'nea2oast4 s45l 7ine7i .in s/%t#
F De2ine pe 3i /e te/e tot 'ai p%7in 'alea8il6 4sp%nse
.o'n%l 1hilan.e6 /% %n s%spin -i o /l4tinae a /ap%l%i#
B4n%ies/ /4 a/%' se .%/e s4 apote3e .ie/toilo G4.inii
Zoolo:i/e /4 %n%l .inte lei s5a pli'8at asea4 9n li8etate#
Ah6 .o'ni-oa4 =ane6 n%57i po7i i'a:ina /9t a' .e f%/4 /% elG
F Ba 9'i i'a:ine36 .o'n%le 1hilan.e6 .a .in 'o'ent
/e noi /% to7ii 9l i%8i'6 .%'nea2oast4 s9nte7i /el 'ai in.i/at
s45l s%pa2e:hea7i6 pent% /4 in.ifeent .e /eea /e 24 sp%ne6
ae o 'ae /onsi.ea7ie pent% e%.i7ia .%'nea2oast4 -i 9n
/onse/in746 ae o 9n/e.ee ne74'%it4 9n ;%.e/ata
.%'nea2oast4# Biet%l .e el6 n% i38%te-te s4 fa/4 .istin/7ie
9nte e%.i7ie -i 9n7elep/i%ne#
Do'n%l 1hilan.e6 /% o e?pesie 2a: .e%tat4 3%:42it4
pe /hip6 se 9ntoase /a s45l %'e3e pe pofeso%l 1ote6
%'e:9n. 9n 'inte 9nte8aea .a/4 te8%ie s4 se si't4 '4:%lit
sa% ofensat .e /o'pli'ent%l /a' 9ntoto/heat al .o'ni-oaei
1ote#
Ta3an 243%se /onstenaea .e pe fe7ele /elo .in 'i/%l
:%p /9n. pi2ise4 ple/aea 2as%l%i AowA -i /%' 2apo%l
ea 9n pl%s o 'in%nat4 no%tate pent% el6 hot49 s4 se
.eplase3e api. spe li'8a .e p4'9nt .in no.%l :%ii
:olf%l%i6 /a s4 2a.4 'ai 8ine na2a -i toto.at4 s4 afle6 .a/4 a
fi fost /% p%tin746 .ie/7ia 9n /ae se 9n.epta#
Ci/%l9n. /% 'ae 2ite34 .in /ean:4 9n /ean:46 a;%nse la
p%n/t%l .e o8se2a7ie la %n 'in%t .%p4 ie-iea 2as%l%i .in
:olf6 a-a 9n/9t o87in% o e?/elent4 i'a:ine a 'in%n47iilo .e pe
a/east4 /%ioas4 /as4 pl%titoae#
181
<eo .o%43e/i .e oa'eni ale:a% 9n/oa/e -i 9n/olo pe
p%nte6 t4:9n. -i t99n. .%p4 ei o.:oane#
S%fla o 8i34 %-oa4 .inspe %s/at -i 2apo%l f%sese s/os
.in :olf /% o 2ite34 e.%s46 .a a/%' /9n. ie-ise 9n la:6 toate
p9n3ele f%sese4 a'pl% .esf4-%ate pent% a p%tea 7ine piept6
/% /9t 'ai 'ae %-%in746 '4ii#
Ta3an %'4i 9n e?ta3 :a7ioasele %n.%ii ale na2ei -i
t9n;i s4 se afle la 8o.%l ei# D%p4 %n ti'p6 o/hii l%i a:ei
.esl%-i4 o .94 foate 2a:4 .e f%' la oi3ont -i se 'in%n4 /e
an%'e o fi p%t%t st9ni f%' pe ap4#
Ca' 9n a/ela-i ti'p6 'aina%l .e /at .e pe Aow 243%
la 9n.%l s4% f%'%l -i ti'p .e /9te2a 'in%te6 Ta3an %'4i
fel%l /%' p9n3ele na2ei ea% 9ntoase -i s/%tate# <apo%l 9-i
s/hi'84 .ie/7ia -i Ta3an 9n7elese /4 se 9nto/ea la 74'# Un
o' aflat la poa /%f%n.a 9nt%na 9n 'ae o f%nie la /ap4t%l
/4eia ea le:at %n 'i/ o8ie/t# Ta3an se 9nte8a /e ost o fi
a29n. toate astea#
+n /ele .in %'46 2apo%l l%4 29nt%l 9n fa746 an/oa f%
/o8o9t46 p9n3ele .e ase'enea# 1e p%nte ea 3a24 'ae#
O 8a/4 f% l4sat4 la ap4 -i 9n ea .epo3ita4 %n sipet 'asi2A
apoi o .%3in4 .e 'ainai p%se4 '9na pe 29sle -i 9nainta4
api. spe lo/%l %n.e Ta3an se /%i84ise pinte a'%ile
%n%i /opa/# C9n. 8a/a se apopie6 Ta3an 9l e/%nos/% la
p%pa pe o'%l /% '%t4 .e -o8olan#
C9te2a 'in%te 'ai t93i%6 8a/a atinse 74'%l# Oa'enii
s4i4 pe %s/at -i .ep%se4 /%f4%l /el 'ae pe nisip# Se afla%
pe li'8a .e p4'9nt .inspe no.6 astfel 9n/9t pe3en7a lo n%
p%tea fi 243%t4 .e /ei .in /a8an4# C9te2a /lipe6 'ainaii se
/ioo24i4 f%io-i# Apoi '%ta .e -o8olan6 9'pe%n4 /% al7i
/97i2a6 %/a4 .9'8%l pe /ae se afla a8oele %n.e sta pitit
182
Ta3an# C9te2a 'in%te s/%ta4 9'pe;%i'ile#
F Ai/ea5i %n lo/ 8%n6 sp%se 'aina%l /% '%t4 .e
-o8olan6 in.i/9n. %n peti/ .e p4'9nt s%8 a8oele l%i Ta3an#
F >a fel .e 8%n /a oi/ae alt%l6 4sp%nse %n%l .in
/eilal7i# Oi/%'6 .a/4 ne pin.e /% /o'oaa la 8o.6 ne5o
/onfis/4 pe .at4# O p%te' 9n:opa ai/i 9n spean7a /4 %n%l .in
noi o s4 s/ape .e -tean: -i o s4 2in4 'ai t93i% 9napoi6 s4 se
8%/%e .e ea#
$%ta .e -o8olan sti:4 /e2a oa'enilo /ae 4'4sese4
l9n:4 8a/4 -i a/e-tia %/a4 9n/et fale3a 9nalt46 a.%/9n. /% ei
sape -i t9n4/oap/#
F Hei6 'i-/a7i 'ai i%teG le sti:4 Snipes#
F Ia 'ai sl48e-te5neG i5o 9ntoase %n%l .inte 'ainai pe
%n ton posa/# Ce6 te5i fi /e39n. a'ial6 ne'eni/ pi/4;it /e
e-tiG
F Neo3ilo6 a' s4 24 fa/ s45n7ele:e7i /4 e% s9nt /4pitan
ai/iG sti:4 Snipes6 9nso7in.%5-i /%2intele /% o sal24 .e
9n;%4t%i#
F Ast9'p4a7i5246 84ie7iG inte2eni %n%l .inte oa'eni6
/ae p9n4 at%n/i n% 2o8ise# Da/4 9n/epe' s4 ne '9n/4' 9nte
noi6 asta n5o s4 ne .%/4 la ni'i/ 8%n#
F Chia /46 4sp%nse 'aina%l /ae se e2oltase la a%3%l
ton%l%i a%to/ati/ al l%i Snipes6 .a ni/i .a/45n/epe' s4 ne
.4' aee6 n5o s4 ne .%/4 la ni'i/#
F <oi s4pa7i ai/iG po%n/i Snipes6 in.i/9n. %n lo/ s%8
/opa/# Bi5n ti'p%l 4sta 1ete poa'6 s4 .isine3e o 'at4 a lo/%l%i
/a s45l 'ai p%te' :4si# T%6 To' -i t%6 Bill6 'ai l%a7i 9n/4 .oi
.e /olo -i a.%/e7i /%f4%'G
F Bi t% /e .a/% fa/iD 9nte84 .in no% /el /ae potestase
9nainte# Te '%l7%'e-ti s4 .ai po%n/iD
183
F <e3i57i a/olo .e tea84G '99i Snipes# Doa n% 7i5oi fi
9n/hip%in. /4 %n /4pitan o s4 s5ap%/e s4 sapeD
Oa'enii 9l pi2i4 '9nia7i# Ni/i %n%l n%5l a2ea la sto'a/
pe Snipes -i toat4 a/east4 nepl4/%t4 a%toitate ostentati24 pe
/ae -i5o ao:a .e /9n. 9l o'o9se pe Lin:6 a.e24at%l /ap -i
/on.%/4to al 4324ti7ilo6 n% f4/ea .e/9t s4 toane :a3 peste
fo/%l %ii lo#
F <ei s4 sp%i /4 n5ai .e :9n. s4 iei o sap4 -i s4 .ai o
'9n4 .e a;%to la tea8a astaD Doa %'4%l n% 7i5o fi a-a .e
24t4'at @ sp%se Taant6 /el /ae 2o8ise 'ai 9nainte#
F Ni/i pin /ap n%5'i te/e6 epli/4 Snipes6 pli'89n.%5-i
ne2os .e:etele pe '9ne%l e2ol2e%l%i#
F At%n/i6 pent% n%'ele l%i D%'ne3e%6 4sp%nse
Taant6 .a/4 n% 2ei s4 iei o sap46 ia %n topoG
Rostin. /%2intele .e 'ai s%s6 9-i i.i/4 topo%l .eas%pa
/ap%l%i -i /% o lo2it%4 p%teni/46 9i 9nfipse t4i-%l 9n /eieii
l%i Snipes#
O /lip46 oa'enii stat%4 lo/%l%i6 9n t4/ee6 pi2in. la
e3%ltat%l sinistei toane a /a'aa.%l%i lo# Apoi %n%l .inte
ei 2o8i0
F Asta5i te8%ia .iho%l%i .e SnipesG 3ise#
Un alt%l 9n/ep% s4 i38eas/4 /% t9n4/op%l 9n p4'9nt# Sol%l
ea 'oale6 a-a 9n/9t 329li t9n4/op%l -i l%4 o lopat4A /eilal7i 9i
%'a4 pil.a# Ni'eni n% osti o 2o84 9n le:4t%4 /% o'o%l6
.a oa'enii l%/a% 9nt5o stae .e spiit '%lt 'ai 8%n4 .e/9t
a2%sese4 2eo.at4 .e /9n. Snipes pel%ase /o'an.a#
C9n. s4pa4 %n -an7 .est%l .e 'ae /a s4 poat4 9n:opa
sipet%l6 Taant le .4.% i.eea s45l l4:eas/4 -i s4
9n'o'9nte3e -i /a.a2%l l%i Snipes pe /apa/%l l43ii#
@ Ca s45l 9n-ele pe54l /ae s5o 9nt9'pla s4 sape 2eo.at4
184
pe ai/i6 e?pli/4 .9ns%l#
Ceilal7i pi/ep%4 -ietli/%l a/estei s%:estii6 a-a 9n/9t
-an7%l f% l%n:it .%p4 .i'ensi%nile /a.a2%l%i6 ia 9n /ent%
s4pa4 o :oap4 'ai a.9n/4 pent% /%f46 pe /ae5l 9n2eli4
'ai 9nt9i 9n p9n34 .e /ata:6 apoi 9l /o8o94 9n p4'9nt6 la 2eo
tei3e/i .e /enti'eti s%8 -an7%l pin/ipal# Z29li4 p4'9nt
peste la.4 si ( 84t4toi4 /% pi/ioaele p9n4 /9n. f%n.%l
-an7%l%i p4% nete. -i %nifo'# Apoi .oi .inte oa'eni
osto:oli4 9n :oap46 f44 ni/i %n pi/ .e /ee'onie6 /a.a2%l
'%tei .e -o8olan6 .esp%in.%5l 'ai 9nt9i .e a'e -i .e alte
.i2ese ati/ole .%p4 /ae 92nea% /97i2a 'e'8i .in :%p#
D%p4 a/eea ast%pa4 :oapa /% p4'9nt -i5l 84t4toi4 /%
pi/ioaele /9t 'ai 8ine# Rest%l p4'9nt%l%i .es7elenit f%
9'p4-tiat pe toat4 s%pafa7a -i %n 'al.4 .e 2e:eta7ie %s/at4
f% isipit6 9n /hip /9t 'ai fies/6 .eas%pa 'o'9nt%l%i
poasp4t pent% a 9nl4t%a oi/e %'4 /ae a fi p%t%t t4.a
fapt%l /4 749na f%sese 4s/olit4 9n a/el lo/# D%p4 /e5-i
isp42i4 tea8a6 'ainaii se 9ntoase4 la 8a/4 -i 29sli4 i%te
spe 2as%l Aow#
<9nt%l se 9nte7ise /onsi.ea8il -i /%' t9'8a .e f%' .e la
oi3ont se 2e.ea a/%' foate /la -i 9nt5o /antitate 'ai 'ae6
4324ti7ii n% stat%4 la :9n.%i -i o poni4 /% toate p9n3ele
s%s 9n .ie/7ia s%.52est#
Ta3an6 spe/tato plin .e intees al t%t%o /elo
9nt9'plate6 st4tea .eopate6 'e.it9n. la /i%.atele a/7i%ni ale
a/esto 8i3ae pesona;e# +nt5a.e246 oa'enii ea% 'ai po-ti
-i 'ai /%3i .e/9t s4l84ti/i%nile ;%n:leiG C9t .e fei/it ea el /4
t4ia 9n tihna -i si:%an7a 'aii p4.%iG
Ta3an se 9nte84 /e5o fi /on7in9n. la.a pe /ae o
9n:opase4# Da/4 n5o 2oia%6 .e /e oae n5a% a%n/at5o p% -i
185
si'pl% 9n ap4D A fi fost '%lt 'ai %-o# HAh @ 9-i sp%se
Ta3an @ .a pese'ne /5o 2oia%GI O as/%nsese4 9n a/el lo/
pent% /4 a2ea% .e :9n. s4 se 9ntoa/4 'ai t93i% s5o ia#
Se l4s4 ;os .in /opa/ -i 9n/ep% s4 e?a'ine3e p4'9nt%l .in
;%%l :opii# U'4ea s4 2a.4 .a/4 fiin7ele a/elea n%
s/4pase4 2e%n o8ie/t pe /ae i5a fi pl4/%t s4 -i5l 9ns%-eas/4#
C%9n. .es/opei o sap4 as/%ns4 .e %n t%f4i- pe /ae5l
.eplasase46 a-e39n.%5l peste :oap4#
O l%4 -i 9n/e/4 s5o foloseas/4 a-a /%' 9i 243%se pe
'ainai sl%;in.%5se .e ea# Ea o tea84 ane2oioas4 -i5i 4nea
t4lpile6 .a st4%i p9n4 /9n. .e3:opa pa7ial /a.a2%l# +l tase
apoi afa4 .in :oap4 -i5l 329li .eopate# Contin%4 apoi s4
sape p9n4 /9n. .e3:opa -i /%f4%l# +l tase -i pe a/esta6
a-e39n.%5l l9n:4 /a.a2%# D%p4 /ae6 ast%p4 /% p4'9nt :a%a
.e s%8 'o'9nt6 a-e34 .in no% /a.a2%l6 p%se p4'9nt
.eas%pa -i 9n ;%%l l%i6 9l a/opei /% t%f4i- -i se e9ntoase la
/%f4#
1at% 'atelo7i as%.ase4 .in :e% /49n.%5l# Ta3an .in
nea'%l 'ai'%7elo 9l i.i/4 9ns4 .e pa/5a fi fost o la.4 .e
a'8ala; :oal4 -i le:9n. sapa /% o f9n:nie pe /ae -i5o pete/%
peste %'46 tanspot4 /%f4%l 9n patea /o'pa/t4 a ;%n:lei#
+n/4/at /% a/east4 po2a4 ap4s4toae6 n% p%tea /i/%la pin
/opa/i6 .a 7in% pote/ile6 a-a 9n/9t 9nainta .est%l .e epe.e#
C4l4toi /9te2a oe spe no.5est p9n4 a;%nse la %n
i'peneta8il 3i. .e 2e;%i 9'pletite -i 9n/9l/ite# De ai/i se
/a744 pe /en:ile 'ai ;oase -i /in/ispe3e/e 'in%te 'ai
t93i%6 .es/inse 9n a'fiteat%l 'ai'%7elo6 lo/%l %n.e se
9nt%nea% la sfat sa% pent% a /ele8a it%al%l D%'5D%'5%l%i#
+n /ent%l a/est%i l%'ini-6 n% .epate .e to84 sa% alta6
Ta3an 9n/ep% s4 sape# De ast4 .at4 '%n/a ea 'ai t%.ni/4
186
.e/9t at%n/i /9n. +n.ep4tase 749na afinat4 .e pe 'o'9nt6
.a Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo pese2ea -i n% se l4s4
p9n4 /9n. n% s4p4 o :oap4 .est%l .e a.9n/4 pent% a .epo3ita
la.a -i a o as/%n.e .e al7i o/hi#
De /e5-i .4.%se at9ta osteneal4 f44 a /%noa-te 2aloaea
sa% /on7in%t%l l43iiD Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo a2ea o
9nf47i-ae -i o 'inte .e o'6 .a pin .epin.ei -i 'e.i%l 9n
/ae t4ise ea 'ai'%74# $intea l%i 9i sp%nea /4 la.a /on7inea
/e2a .e pe76 altfel oa'enii n5a fi as/%ns5o# Depin.eea 9l
9n247ase s4 i'ite tot /e 2e.ea no% -i neo8i-n%it6 a/%' 9ns46
/%io3itatea fieas/46 /o'%n4 at9t oa'enilo /9t -i 'ai'%7elo6
9i .4.% :hes s4 .es/hi.4 /%f4%l -i s45i e?a'ine3e /on7in%t%l#
Da la/4t%l :e% -i 8aele 'asi2e .e fie /ae5l fee/a% 9i
.e;%/a4 iste7i'ea -i %ia-a p%tee6 a-a 9n/9t f% ne2oit s4
9n:oape la.a f44 a5-i fi satisf4/%t /%io3itatea#
C9n. Ta3an 9-i /oi .in no% .%' 9n 2e/in4tatea /a8anei6
h4nin.%5se .in 'es6 se 9nt%ne/ase .e5a 8inelea#
+n 'i/%7a /l4.ie a.ea o l%'in46 pent% /4 Cla&ton
.es/opeise %n 8i.on ne.es/his /% :a36 4'as inta/t ti'p .e
.o%43e/i .e ani -i /ae f4/%se pate .in po2i3iile /% /ae
$i/hael /el Ne:% 9i 9n3estase pe /ei .oi Cla&ton# >4'pile
p%t%se4 fi 9n/4 folosite6 astfel 9n/9t inteio%l /a8anei ap4%
stal%/ito /a 3i%a 9n o/hii %i'i7i ai l%i Ta3an#
Se 'in%nase a.eseoi .e ost%l pe /ae lo fi a29n.
l4'pile# >e/t%ile l%i -i po3ele 9i a4tase4 /e an%'e ea%6 .a
n5a2ea ha8a /%' p%tea% fi f4/%te s4 po.%/4 a/ea 'in%nat4
st4l%/ie .e soae pe /ae o e24sa% as%pa o8ie/telo .in
;%6 9n po3e#
C9n. se apopie .e feeasta .e l9n:4 %-46 243% /4
inteio%l /a8anei f%sese 9'p47it 9n .o%4 9n/4pei pint5o
187
/otin4 %.i'enta46 al/4t%it4 .in /en:i -i p9n3e .e /ata:#
+n 9n/4peea .in fa74 se afla% /ei tei 848a7iA /ei .oi 'ai
29stni/i ea% pin-i 9nt5o .is/%7ie 9nfl4/4at46 9n ti'p /e
t9n4%l6 a-e3at pe %n s/4%na- i'po2i3at -i e3e'9n.%5se /%
spatele .e peete6 ea a.9n/it 9n le/t%a %neia .inte /47ile l%i
Ta3an#
Ta3an n% 'anifesta %n .eose8it intees fa74 .e 848a7i6
a-a 9n/9t se .%se la a .o%a feeast4# A/olo o 243% pe fat4# Ce
t4s4t%i f%'oase a2eaG Ce :in:a-4 -i l4ptoas4 9i ea pieleaG
S/ia la '4s%7a l%i Ta3an6 .e s%8 feeast4# 1e %n 'o'an .e
ie8%i6 la /ap4t%l /el4lalt al 9n/4peii6 .o'ea ne:esa#
Ti'p .e %n /eas6 Ta3an 9-i .esfat4 o/hii /% f%'%se7ea
fetei6 /ae s/ia# C%' 'ai ;in.%ia s45i 2o8eas/46 .a n%
9n.43nea s4 9n/e/e6 /on2ins /46 ase'enea t9n4%l%i6 n%5l 2a
9n7ele:eA pe .e alt4 pate6 se te'ea /4 a p%tea s5o speie#
+n /ele .in %'46 fata se i.i/46 l4s9n.%5-i s/isoaea pe
'as4# Se .%se la pat%l pe /ae f%sese4 9'p4-tiate /9te2a
stat%i .e ie8%i 'oi# >e o9n5.%i 9n alt /hip6 apoi 9-i l4s4 pe
%'ei 2al%ile .e p4 a%i%6 /ae5i 9n/%n%na% /e-tet%l# Ca o
/as/a.4 s/9nteietoae6 pef4/%t4 9n a% li/hi. .e %n asfin7it
9n24p4iat6 9i l%ne/a4 pletele 9n ;%%l /hip%l%i o2al6 apoi se
e24sa46 %n.%ioase6 p9n4 'ai ;os .e 'i;lo/#
Ta3an ea 24;it# D%p4 a/eea6 fata stinse la'pa -i /a8ana
f% 9n24l%it4 9nt5o 8e3n4 /i'eian4
(
#
Tot%-i Ta3an /ontin%4 s4 2e:he3e# Ghe'%in.%5se s%8
feeast46 p9n.i6 /% %e/hile /i%lite6 9n/4 o ;%'4tate .e o4# +n
/ele .in %'4 f% 4spl4tit6 a%3in. espia7ia /al'4 /ae
9nse'na so'n# C% :i;46 9-i ste/%4 '9na pin o/hi%ile
1
Ci'eia6 t49' le:en.a .espe /ae se sp%ne /4 n% a fost ni/io.at4 atins
.e 2eo a34 .e soae6 Tn#t#U
188
:ila;%l%i p9n4 /9n. 9-i 299 tot 8a7%l 9n4%nt%# Di8%i pe/a%t
pe '4s%74# +n /ele .in %'4 .4.% peste filele s/ise .e =ane
1ote -i5-i etase la fel .e pe/a%t '9na6 /% pe7ioasa
/o'oa4 /% tot# Ta3an 9'p4t%i filele-i le 9n.es4 9n tol8a /%
s4:e7i# Apoi se 'ist%i 9n ;%n:l46 %-o -i t4/%t /a o %'84#
18.ANGTUL JUNGLEI
Ta3an se .e-tept4 .e2e'e a .o%a 3i .i'inea7a -i pi'%l
:9n. al 3ilei noi6 /a -i %lti'%l :9n. al 3ilei /e te/%se6 se
9n.ept4 spe 'an%s/is%l as/%ns 9n tol8a /% s4:e7i# +l s/oase
:48it6 spe9n. .in toat4 ini'a s4 poat4 .es/ifa /eea /e
s/isese f%'oasa fat4 /% o sea4 9nainte# >a pi'a 2e.ee6
9n/e/4 o .e3a'4:ie a'a4A ni/io.at4 p9n4 at%n/i n% .oise
/e2a /% at9ta a.oae /%' .oea a/%' s4 poat4 t4l'4/i
'esa;%l 3eit47ii /% p4%l .e a%6 /ae se i2ise at9t .e 8%s/ -i
at9t .e nea-teptat 9n 2ia7a l%i#
Ce i'potan74 a2ea /4 'esa;%l n%5i ea a.esat l%iD
Constit%ia o e?pesie a :9n.%ilo ei -i a/easta ea .e a;%ns
pent% Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo# Bi iat4 /4 tot%l ea
34.4ni/it .in pi/ina liteelo6 /i%.ate6 .e3o.onate6 /%' n%
'ai 243%se altele p9n4 a/%'# Ba /hia 'e:ea% p9n4 a/olo6
9n/9t se 9n/lina% 9n .ie/7ia op%s46 9n /o'paa7ie /% tot /e
e?a'inase el 9n /47ile tip4ite sa% 9n /ali:afia /elo /9te2a
s/isoi pe /ae le :4sise# 19n4 -i :9n.4/eii .in /4ti/i/a l%i
nea:4 9i ea% fa'iliai6 /% toate /4 fel%l 9n /ae ea% 9n.%i7i
n%5i sp%nea ni'i/A .a :9n:4niile astea .e a/%' i se p4ea%
noi -i ne'ai243%te#
189
Ti'p .e .o%43e/i .e 'in%te se 3:9i la ele6 /9n. .eo.at46
9n/ep%4 s4 pin.4 fo'e fa'iliae6 .o-i .enat%ate# Ah6 ea%
2e/hii l%i pieteni6 9ns4 4% s/hilo.i7i# Apoi 9n/ep% s4
.es/ife3e i/i /olo /9te %n /%29nt# Ini'a 9i s4lta 9n piept .e
8%/%ie# 19n4 la %'4 2a p%tea s45l /iteas/4 -i5l 2a /iti# O
;%'4tate .e o4 'ai t93i%6 po:esa api. -96 /% e?/ep7ia /9te
%n%i /%29nt6 tot%l i se p4ea si'pl%#
Iat4 /e /iti0
C"asta de #est a Africii la #re" $%& latitudine sudic
'Aa (ice d"mnul Cla)t"n,
* '?+ fe,ruarie $-%-
.cumpa mea /a(el,
.-ar prea c-i " ne,unie s-i scriu " epist"l pe care s-
ar putea s n-" primeti nici"dat, dar pur i simplu tre,uie
s p"#estesc cui#a peripeiile ngr"(it"are prin care am
trecut de cnd am plecat din 0ur"pa pe ,"rdul ,lestematei
na#e Arr"1.
2ac nu ne #"m rent"arce nici"dat n snul ci#ili(aiei,
ceea ce e f"arte pr",a,il s se ntmple, scrisul meu #a
c"nstitui " succint nregistrare a ntmplril"r care ne-au
mpins spre s"arta n"astr final, "ricare #a fi ea.
2up cum tii, n"i am ntreprins " aa-(is, e3pediie n
C"ng". .e prea c tata a#ea " faim"as te"rie asupra unei
ci#ili(aii nenc!ipuit de #ec!i, ale crei rmie (ceau
ngr"pate unde#a pe #alea flu#iului C"ng". 2ar, dup ce-am
p"rnit n larg, ade#rul a ieit la i#eal.
2e fapt, un ,trn "arece de ,i,li"tec, pr"prietar al
unui anticariat i al unei dug!ene de #ec!ituri din 4altim"re,
a desc"perit ntre filele unui antic manuscris spani"l "
misi# scris n $55%, unde se descriau n amnunt paniile
190
unui ec!ipa6 de r(#rtii de pe " c"ra,ie spani"l care
plecase din .pania n America de .ud, purtnd la ,"rd "
imens c"m"ar de du,l"ni" i de piese de aur", aa
presupun cel puin, pentru c sun mai misteri"s i
pirateresc.
Aut"rul misi#ei fcuse parte din ec!ipa6, iar scris"area i
era adresat fiului su, care, la #remea respecti#, era
c"mandantul unui #as c"mercial.
.e scurseser muli ani de cnd se petrecuser
ntmplrile (ugr#ite n scris"are i ntre timp ,trnul
de#enise un cetean "n"ra,il al unui ",scur "rel spani"l,
dar setea lui de aur era att de puternic, nct i-a asumat
riscul de a aduce la cun"tina fiului su mi6l"acele de a
pune mna pe " a#ere fa,ul"as numai pentru ei d"i.
i p"#estea fiului cum, la " sptmn dup ce prsiser
c"asta .paniei, ec!ipa6ul se rsculase i "m"rse pe t"i
"fierii i pe t"i cei ce li se mp"tri#iser; dar prin acest fapt
i (drniciser pr"priul l"r plan, de"arece nu mai
rmsese nimeni priceput s c"nduc #asul pe mare.
2"u luni de (ile au na#igat n #"ia #ntului pn cnd,
r"i de ,"al, de sc"r,ut, de f"ame i de sete, au naufragiat
pe " insuli. C"ra,ia s-a i(,it de fale( i s-a fcut ndri,
dar asta nu s-a ntmplat mai nainte ca supra#ieuit"rii, (ece
suflete cu t"tul, s fi sal#at unul din cuferele mari ale
c"m"rii. 7e acesta l ngr"par mai n interi"rul insulei i
(cur ac"l" #reme de trei ani cu sperana c #"r fi sal#ai.
8nul cte unul se m,"ln#ir i murir, pn cnd nu mai
rmase n #ia dect un singur "m, aut"rul scris"rii.
2in rmiele c"r,iei, "amenii c"nstruiser " ,arc,
dar nea#nd !a,ar unde anume era situat insula, nu
191
ndr(niser s se a#nte pe mare. 9"tui, pe unicul
supra#ieuit"r, aut"rul scris"rii, singurtatea l apsa att de
ru, nct nu mai putu r,da i prefer s nfrunte m"artea n
largul mrii dect ne,unia pe insula pustie, aa nct, dup
apr"ape un an de s"litudine, p"rni pe mare n ,rcu.
2in fericire na#iga nspre n"rd i " sptmn niai tr(iu,
se afl n calea #asel"r c"merciale spani"le care fceau
na#eta ntre :ndiile de ;est i .pania i fu cules de una dintre
aceste na#e ce se ndrepta spre patrie. Omul le ndrug "
p"#este despre un naufragiu n care pieriser cu t"ii n
afar de ci#a, iar restul supra#ieuit"ril"r, cu e3cepia lui,
muriser dup ce a6unseser pe insul. <u p"meni un cu#nt
despre r(#rtire sau despre lada cu c"m"ara ngr"pat.
C"mandantul #asului c"mercial l asigur c, s"c"tind
dup p"(iia unde se aflase ,arca n m"mentul cnd l
culeseser i innd seama de direcia #nturil"r care
precumpniser n ultima sptmn insula din care plecase
fcea negreit parte din Ar!ipeleagul Capului ;erde, care se
gsete pe c"asta de #est a Africii, la circa $= sau $> grade
latitudine n"rdic.
.cris"area descria insula n amnunime, precum i l"cul
c"m"rii i era ns"it de cea mai gr"s"lan i mai
carag!i"as !art #ec!e pe care ai #(ut-" #re"dat? cu
c"paci i stnci, t"ate marcate cu un @ m(glit ca s arate
l"cul e3act unde fusese ngr"pat c"m"ara.
Cnd tata ne-a mrturisit ade#ratul sc"p al e3pediiei,
eu am f"st f"arte deprimat, pentru c tiam ct de idealist i
nepractic a f"st nt"tdeauna, ,ietul de el i eram c"n#ins c
s-a lsat din n"u nelat; mai ales cnd mi-a mrturisit c a
pltit " mie de d"lari pe scris"are i pe !art. Ai ca m!nirea
192
mea s fie i mai mare, am aflat c mprumutase (ece mii de
d"lari de la B",ert Canler, anga6ndu-i semntura pentru
aceast sum.
2"mnul Canler nu a cerut nici " garanie i dac tata nu
#a putea "n"ra aceast dat"rie, i dai seama, drgua mea,
ce #a nsemna acest lucru pentru mine. A!, ct l detest pe
acel "mC
Am ncercat cu t"ii s pri#im lucrurile cu "ptimism, dar
att d"mnul 7!ilander, ct i d"mnul Cla)t"n, care ni s-a
alturat la D"ndra d"ar de dragul a#enturii, erau le fel de
sceptici ca i mine.
0i ,ine, ca s scurte( p"#estea, am gsit i insula i
c"m"ara? un cufr din lemn de ste6ar legat n c!ingi de fier,
nfurat ntr-" sumedenie de pn(e gudr"nate i la fel de
trainic i masi# ca atunci cnd a f"st ngr"pat, cu apr"ape
patru sute de ani n urm.
Cufrul era pur i simplu ticsit cu m"nede de aur i att
de greu, nct patru "ameni a,ia l-au putut cra n spinare.
2ar acest ",iect nfi"rt"r pare c aduce numai m"arte i
nen"r"cire cel"r care au de-a face cu el, pentru c numai la
trei (ile dup ce-am plecat din Ar!ipelagul Capului ;erde,
pr"priul n"stru ec!ipa6 s-a rsculat i a ucis t"i "fierii.
O!, a f"st cea mai nspimintt"are e3perien care se
p"ate imaginaC <ici nu p"t mcar scrie despre acest lucru.
0ra ct pe-aci s ne ucid i pe n"i, dar unul dintre ei,
capul rsc"alei, pe nume Eing, nu le-a dat #"ie, aa c au
crmit spre sud, de-a lungul c"astei, pn ntr-un l"c pustiu
unde au gsit un g"lf ,un i aici ne-au a,and"nat.
A(i au ridicat pn(ele i au plecat cu c"m"ar cu t"t, dar
d"mnul Cla)t"n spune c i ateapt " s"art asemnt"are
193
cu cea a rsculail"r de pe #ec!ea c"ra,ie, pentru c Eing,
singurul "m de pe ,"rd care a#ea cun"tine despre
na#igaie, a f"st "m"rlt pe pla6 de unul din ec!ipa6 c!iar n
(iua cnd am de,arcat.
A #rea s-l p"i cun"ate pe d"mnul Cla)t"n; e cel mai
drgu "m care se p"ate nc!ipui i dac nu cum#a m nel,
e gr"(a# de ndrg"stit de mine. 0ste unicul fiu al D"rdului
Fre)st"Ge i ntr-" ,un (i #a m"teni titlul i d"meniile. n
plus, e f"arte ,"gat, dar faptul c #a de#eni cnd#a un l"rd
engle( m ntristea(? tu cun"ti sentimentele mele
dint"tdeauna cu pri#ire la tinerele americane care se mrit
cu strini p"ses"ri de titluri n",iliare. A!, de-ar fi d"ar un
simplu gentleman americanC
2ar nu-i #ina lui, sracul de el i n "rice alt pri#in,
cu e3cepia "riginii sale, ar face cinste rii mele i sta-i cel
mai mare c"mpliment pe care l-am fcut #re"dat unui
,r,at.
2e cnd am f"st de,arcai aici, am trecut prin cele mai
,i(are ntmplri. 9ata i d"mnul 7!ilander rtcii n 6ungl
i !ituii de un leu ade#rat. 2"mnul Cla)t"n rtcit i
atacat de d"u fiare sl,atice. 0u i 0smeralda pri("niere
ntr-" #ec!e ca,an i ameninate de " nfi"rt"are le"aic
de#"rat"are de "ameni. A!, a f"st pur i simplu ter"li(ant,
cum ar spune 0smeralda.
2ar cea mai ciudat parte a a#enturil"r n"astre este
minunata fptur care ne-a sal#at. 0u nu l-am #(ut, dar
d"mnul Cla)t"n, tata i d"mnul 7!ilander l-au ntlnit i spun
c e un "m al,, frum"s ca un (eu, a#nd " cul"are ,r"n(-
armie, " putere de elefant sl,atic, " agilitate de maimu i
un cura6 de leu. <u #"r,ete engle(ete i dispare att de
194
misteri"s de ndat ce a nfptuit #re" ispra# #ite6easc, de
parc-ar fi un du! rtcit"r.
Hai a#em i un alt #ecin ciudat care ne-a lsat un frum"s
,ilet scris cu litere de tipar n engle(ete prins pe ua
ca,anei sale pe care n"i am in#adat-" a#erti(ndu-ne s nu
distrugem nici unul din ,unurile ce-i aparin i semnndu-se
9ar(an din neamul maimuel"r".
<u l-am #(ut nici"dat, dei a#em m"ti#e s credem c
se afl prin prea6m, cci unul dintre marinari, care se afla
pe punctul de a-l mpuca pe d"mnul Cla)t"n pe la spate, s-a
p"menit strpuns n umr de " suli, trimis de " ne#(ut
mn din 6ungl.
Harinarii ne-au lsat f"arte puine pr"#i(ii de !ran i
cum nu p"sedm dect un singur pist"l cu trei cartue n el,
nu tim cum ne #"m pr"cura carne, dei d"mnul 7!ilander
ne asigur c putem supra#ieui la infinit !rnindu-ne numai
cu alunele ce se gsesc din ,elug n 6ungl.
.nt f"arte ","sit acum, aa c am s m culc pe patul
meu n"stim, aternut cu ier,uri pe care mi le-a cules d"mnul
Cla)t"n, dar, am s c"mplete( aceast scris"are de la " (i la
alta, pe msur ce inter#in lucruri n"i.
Cu drag"ste, Iane 7"rter
Ctre /a(el .tr"ng, 4altim"re, Har)land.
$%lt ti'p .%p4 /e isp42i .e /itit s/isoaea6 Ta3an
4'ase a.9n/it 9n :9n.%i# C%pin.ea at9tea l%/%i noi -i
'in%nate6 9n/9t i se 9n29te;ea 'intea /9n. 9n/e/a s4 le
%'e:e#
A-a.a6 n% -tia% /4 el e Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo# O
s4 le sp%n4# +-i /onst%ise 9n a8oele l%i %n a.4post pi'iti26
195
.in a'%i -i f%n3e6 %n.e6 ap4ate .e ploaie6 se :4sea%
/o'oile pe /ae le l%ase /% el .in /a8an4# 1inte a/estea
ea% -i /9te2a /eioane# >%4 %n%l -i .e.es%8t%l is/4lit%ii l%i
=ane 1ote6 s/ise0
EU S+NT TARZAN DIN NEA$U> $AI$UKE>OR
G9n.i /4 at9ta ea s%fi/ient# $ai t93i% a2ea s4 .%/4
s/isoaea 9napoi la /a8an4#
+n /eea /e pi2e-te hana6 9-i sp%se Ta3an6 n% ea ne2oie
s4 fie 9n:i;oa7i0 o s4 le5o po/%e el -i a-a -i f4/%#
A .o%a 3i6 =ane :4si pa:inile s/isoii .isp4%te e?a/t 9n
lo/%l %n.e le l4sase /% o noapte 9nainte# Ea .e%tat46 .a /9n.
243% /%2intele s/ise /% litee .e tipa s%8 is/4lit%a ei6 si'7i
%n fio e/e -i nepl4/%t pin -ia spin4ii# +i a4t4 l%i Cla&ton
%lti'a fil4 :4sit4 /% is/4lit%a#
F Bi /9n. te :9n.e-ti /4 pe3en7a asta s%panat%al4 '5o
fi p9n.it tot ti'p%l /9t a' s/is### U%hG $4 /%te'% n%'ai
/9n. '4 :9n.es/G
F Da po8a8il /4 ne e fa2oa8il6 o lini-ti Cla&ton6 pent%
/4 7i5a estit%it s/isoaea -i n% 7i5a f4/%t ni/i %n 4% -i .a/4 n%
'4 9n-el6 ne5a l4sat a3i5noapte6 9n fa7a %-ii /a8anei6 o foate
s%8stan7ial4 .o2a.4 a pieteniei l%i6 9nt%/9t a' :4sit le-%l
%n%i 'iste7 s4l8ati/#
De at%n/i6 apoape /4 n% a te/%t 3i f44 %n .a6 fie 29nat
sa% o alt4 han4# Uneoi ea o /4pioa4 fa:e.46 alteoi o
/i%.at4 han4 :4tit46 t%te .e 'anio/a -tepelite .in sat%l l%i
$8on:a sa% /9te %n 'iste76 %n leopa. -i o.at4 %n le%#
Cea 'ai 'ae pl4/ee a l%i Ta3an ea s4 29ne3e pent%
a/e-ti st4ini# I se p4ea /4 ni/i o 8%/%ie .e pe l%'e n% se
poate /o'paa /% a/eea .e a t%.i pent% 8%n4staea -i
o/otiea f%'oasei fete al8e#
196
O.at4 o s4 se a2ent%e3e 9n ta8446 9n plin4 3i -i o s4 stea
.e 2o84 /% oa'enii 4-tia pin 'i;lo/iea :9n:4niilo /ae le
ea% fa'iliae -i lo -i l%i Ta3an# Da 9i 2enea :e% s4 tea/4
peste sfiala l%i .e s4l84ti/i%ne .e p4.%e -i astfel se s/%:ea
3i .%p4 3i f44 s45-i .%/4 la 9n.eplinie 8%nele inten7ii#
Cei .in ta8446 /4p4t9n. /%a; pe '4s%4 /e se
fa'iliai3a%6 9n/ep%4 s4 hoin4eas/4 pin ;%n:l4 .in /e 9n /e
'ai .epate6 9n /4%tae .e al%ne -i .e f%/te#
N% te/ea o 3i f44 /a pofeso%l 1ote s4 n%
2a:a8on.e3e6 /% in.ifeen7a sa a8so8it46 spe f4l/ile 'o7ii#
Do'n%l Sa'%el T# 1hilan.e6 /ae n% f%sese ni/io.at4 /eea
/e s5a p%tea n%'i o8%st6 a;%nsese a/%' %'8a %nei %'8e6
.in pi/ina 9n:i;o4ii /ontin%e -i a 9n/o.4ii 'intale
e3%ltate .in efot%ile l%i he/%leane .e a5l p43i pe pofeso#
Te/% astfel o l%n4# Ta3an l%ase6 9n sf9-it6 hot49ea .e a
2i3ita ta84a 9n plin4 3i#
Ea 9nt5o .%p45'as46 .e2e'e# Cla&ton se pli'8a pe
li'8a .e p4'9nt .e la :%a :olf%l%i pent% a 34i 2apoae 9n
te/ee# +n:4'4.ise ai/i o sti24 9nalt4 .e le'ne6 :ata s4 fie
apinse6 9n /hip .e se'nal6 .e 9n.at4 /e s5a fi i2it %n 2apo
sa% o p9n34 .e /ata: la oi3ont#
1ofeso%l 1ote hoin4ea .e5a l%n:%l pla;ei6 la s%. .e
ta8446 /% .o'n%l 1hilan.e 9n /oast46 /ae5l 9n.e'na s45-i
9ntoa/4 pa-ii 9nainte /a a'9n.oi s4 .e2in4 .in no% ;%/4ia
2e%nei fiae s4l8ati/e#
B48a7ii fiin. ple/a7i6 =ane -i Es'eal.a o poni4 pin
;%n:l4 s4 /%lea:4 f%/te -i tot /4%t9n.%5le6 se 9n.ep4ta4 .in
/e 9n /e 'ai '%lt .e /a8an4#
Ta3an st4tea 9n t4/ee la %-a /a8anei6 a-tept9n.%5i s4 se
9ntoa/4# Se :9n.ea la f%'oasa fat4 al84# De %n ti'p 9n/oa/e6
197
se :9n.ea 'ee% la ea# Se 9nte8a .a/4 n% /%'2a o s4 se
speie .e el -i :in.%l a/esta 9l f4/ea s4 a8.i/e .e la plan%l l%i#
Ea .in /e 9n /e 'ai ne48.4to s5o 2a.4 9nto/9n.%5se6 /a
s45-i .esfete o/hii /% i'a:inea ei6 s4 fie l9n:4 .9nsa -i poate
/hia s5o atin:4# O'%l5'ai'%74 n% -tia /e 9nse'na
D%'ne3e%6 .a ea pe p%n/t%l .e a o .i2ini3a6 at9t /9t poate
.i2ini3a %n '%ito#
+n a-teptaea ei6 9-i pete/ea ti'p%l s/iin.%5i %n 'esa;A n5
a fi p%t%t sp%ne .a/4 a2ea s4 i5l 9n'9ne3e el sin:% sa% n%6
.a 9i f4/ea nesp%s4 pl4/ee s45-i 2a.4 :9n.%ile e?pi'ate 9n
s/is @ /eea /e6 la %'a %'ei6 n% e %n senti'ent /hia at9t .e
ne/i2ili3at#
S/ise0
EU S+NT TARZAN DIN NEA$U> $AI$UKE>OR#
TE <REAU# EU S+NT A> TAU# TU EBTI A $EA#
>OCUI$ AICI +$1REUNA 1ENTRU TOTDEAUNA +N
CASA $EA# A$ SA5TI ADUC CE>E $AI BUNE
"RUCTE6 CEA $AI "RAGEDA CJ1RIOARJ6 CEA $AI
GUSTOASA CARNE DINTRE C+TE CUTREIERA
=UNG>A# A$ SA <+NEZ 1ENTRU TINE# S+NT CE> $AI
$ARE DINTRE <+NJTORII DIN =UNG>A# A$ SA >U1T
1ENTRU TINE# S+NT CE> $AI TARE DINTRE
>U1TJTORII DIN =UNG>A# TU EBTI =ANE 1ORTER6
A$ <JZUT +N SCRISOARE# C+ND AI SA <EZI ASTA6
AI SA STII CA E 1ENTRU TINE BI CA TARZAN DIN
NEA$U> $AI$UKE>OR TE IUBEBTE#
+n ti'p /e st4tea l9n:4 %-46 .ept6 /a %n t9n4 in.ian6
a-teptin. .%p4 /e te'inase .e s/is 'esa;%l6 a%3%l l%i fin
.esl%-i %n s%net fa'ilia# Z:o'ot%l %nei :oile 'ai6 9n
/en:ile .e ;os ale p4.%ii# O /lip46 4'ase 9n as/%ltae6 apoi
198
.inspe ;%n:l4 4s%n4 7ip4t%l tot%at al %nei fe'ei6 ia Ta3an
.in nea'%l 'ai'%7elo6 s/4p9n. pe ;os pi'a l%i s/isoae .e
i%8ie6 o 38%:hi 9n p4.%e6 /a o pante4#
Cla&ton a%3i -i el sti:4t%l6 /a -i pofeso%l 1ote -i
.o'n%l 1hilan.e -i /9te2a 'in%te 'ai t93i%6 ale:a% /% to7ii6
:9f9in.6 spe /a8an46 st9:9n.%5-i %n%l alt%ia %n toent .e
9nte84i a:itate6 pe '4s%4 /e se apopia%# O pi2ie a%n/at4
/a8anei le /onfi'4 te'eile /ele 'ai ele#
=ane -i Es'eal.a n% se afla% a/olo#
1e .at46 Cla&ton6 %'at .e /ei .oi 84t9ni6 se 9nf%n.4 9n
;%n:l46 sti:9n.5o /% :las tae pe fat4# Ti'p .e o ;%'4tate .e
o4 se tot 9'pleti/i4 pe5a/olo6 p9n4 /9n. Cla&ton6 pint5o
si'pl4 9nt9'plae6 .4.% peste t%p%l6 /43%t la p4'9nt6 al
Es'eal.ei# Se opi l9n:4 ea6 pip4in.%5i p%ls%l -i as/%l5t9n.%i
apoi 84t4ile ini'ii# T4ia# O 3:9l79i#
F Es'eal.aG 9i 4/ni 9n %e/hi# Es'eal.a6 pent%
n%'ele l%i D%'ne3e%6 %n.e e .o'ni-oaa 1oteD Ce s5a
9nt9'platD Es'eal.aG
+n/et6 Es'eal.a .es/hise o/hii# +l 243% pe Cla&ton# <43%
;%n:la 9n ;%#
F Oh6 Ga8eelleG 7ip4 -i le-in4 .in no%#
+n 'o'ent%l a/ela se apopie -i pofeso%l 1ote /%
.o'n%l 1hilan.e#
F Ce s4 fa/e'6 .o'n%le Cla&tonD 9nte84 nelini-tit
84t9n%l pofeso# Un.e s4 /4%t4'D D%'ne3e% n% poate fi at9t
.e /%.6 9n/9t s5o ia a/%' pe feti7a 'ea .e l9n:4 'ineG
F +n pi'%l 9n. te8%ie s5o te3i' pe Es'eal.a6
4sp%nse Cla&ton# Ea ne poate sp%ne /e s5a int9'plat#
Es'eal.aG sti:4 el .in no%6 3:9l79in.5o pe ne:es4 .e %'4#
F O6 Ga8eelle6 2ea% s4 'oG se 24ita 8iata fe'eie6
199
7in9n.%5-i 9ns4 o/hii 9n/hi-i6 /% pleoapele st9ns lipite#
Doa'ne D%'ne3e%le6 f45'4 s4 'o6 n% '4 l4sa s4 'ai 24.
2eo.at4 fa7a a/eea 9n:o3itoaeG
F Hai.e6 hai.e6 Es'eal.aG sti:4 Cla&ton# Hai6 .es/hi.e
o/hiiG
Es'eal.a se e?e/%t4#
F O6 Ga8eelleG Sla24 Do'n%l%iG 7ip4 ea#
F Un.e5i .o'ni-oaa 1oteD Ce s5a 9nt9'platD 9nte84
Cla&ton#
F C%'6 .o'ni-oaa =ane n%5i ai/iD sti:4 Es'eal.a6
i.i/9n.%5se /% o 'ia/%loas4 i%7eal4 pent% o pesoan4 .e
2ol%'%l ei# Oh6 Doa'ne6 a/%'a 9'i a'intes/G 1ese'ne /4 a
l%at5o /% elG Bi ne:esa 9n/ep% s4 hohoteas/4 -i s4 se
;el%ias/4#
F Cine a l%at5oD sti:4 pofeso%l 1ote#
F Un %ia- 'ae -i l%n:6 a/opeit tot /% p4#
F O :oil46 Es'eal.aD 9nte84 .o'n%l 1hilan.e6 ia /ei
tei 848a7i a8ia .e 'ai 9n.43nea% s4 4s%fle /9n.
9n:o3itoaea 9nte8ae f% ostit4#
F E% 3i/ea' /5o fi ne/%at%l6 .a' /e. /5o fi fost %n
:oilefant .in 4ia# Of6 'ititi/a 'ea6 of6 ini'ioaa 'eaG Bi .in
no% Es'eal.a i38%/ni 9nt5%n nest4p9nit a//es .e s%:hi7%i#
Cla&ton 9n/ep% pe .at4 s4 /a%te %'e6 .a n% e%-i s4
.es/opee ni'i/ alt/e2a .e/9t o 9n/9l/it%4 .e ie8%i sti2ite
9n ;%%l loA si'7%l l%i .e oientae 9n p4.%e ea 9ns4 pea sla8
pent% /a s4 poat4 intepeta /eea /e 2e.ea#
1ete/%4 tot est%l 3ilei /4%t9n. pin ;%n:l46 .a /9n. se
l4s4 noaptea6 f%4 ne2oi7i s4 en%n7e6 /% .%ee -i .e3n4.e;.e6
pent% /4 n% -tia% 9n /e .ie/7ie o p%tase a/ea f4pt%4 pe
=ane#
200
A;%nse4 la /a8ana '%lt .%p4 /e se l4sase 9nt%nei/%l -i
se a.%na4 9n /as46 %n 'i/ :%p foate a84t%t#
+n /ele .in %'46 pofeso%l 1ote %pse t4/eea# Ton%l
l%i n% 'ai ea a/ela al pe.ant%l%i e%.it /ae teoeti3ea34
a8sta/t%l -i in/o:nos/i8il%lA ea ton%l %n%i o' .e a/7i%ne6
hot49t6 .a st484t%t .e o in.es/ipti8il4 not4 .e .ispeae -i
s%fein746 /ae5i s4:eta ini'a l%i Cla&ton /% %n ;%n:hi la fel
.e .%eos#
F A' s4 '4 /%l/ a/%' -i a' s4 9n/e/ s4 .o'#
$9ine .i'inea74 9n 3oi6 9n.at4 /e se l%'inea34 .e 3i o s4
ia% /% 'ine /9te 'ein.e o s4 pot .%/e -i o s45'i /ontin%i
/4%taea p9n4 a' s5o :4ses/ pe =ane# "44 ea6 n% '4 into/#
1ietenii l%i n%5i 4sp%nse4 i'e.iat# "ie/ae ea /%f%n.at
9n popiile5i :9n.%i a'ae -i fie/ae 9n7elese6 /a -i 84t9n%l
pofeso6 /e se'nifi/a7ie a2ea% %lti'ele l%i /%2inte @
pofeso%l 1ote n5o s4 se 'ai 9ntoa/4 ni/io.at4 .in ;%n:l4#
+n /ele .in %'46 Cla&ton se i.i/4 -i5-i l4s4 o '9n4 pe
%'4%l 84t9n -i :98o2it al pofeso%l%i 1ote#
F Bine9n7eles /4 2oi 2eni /% .%'nea2oast46 sp%se el#
F Btia'6 .o'n%le Cla&ton6 /4 te 2ei ofei6 /4 2ei .oi s4
2ii# Da =ane este a/%' .in/olo .e oi/e a;%to o'enes/# O
/ea /ae a fost feti7a 'ea .a:46 n5o s4 3a/4 sin:%4 -i f44
pieteni 9n ;%n:la 9nfio4toae# A/elea-i liane -i f%n3e o s4
se a-tean4 as%p45ne6 a/elea-i ploi o s4 ne 8i/i%ias/4A -i /9n.
.%h%l 'a'ei ei 2a 4t4/i pe p4'9nt6 ne 2a afla 9'pe%n4 9n
'oate6 .%p4 /%' ne5a :4sit tot.ea%na 9'pe%n4 9n 2ia74# N%A
sin:% te8%ie s4 '4 .%/ pent% /4 a fost fii/a 'ea0 ea tot /e
i%8ea' pe l%'ea asta#
F <oi 2eni /% .%'nea2oast46 4sp%nse Cla&ton6 /%
si'plitate#
201
B4t9n%l 9-i i.i/4 o/hii6 pi2in. /% aten7ie fa7a .934 -i
f%'oas4 a l%i Qillia' Ce/il Cla&ton# Bi poate /4 a /itit
a/olo i%8iea /ae5i %'plea ini'a @ i%8iea pent% fii/a l%i#
19n4 at%n/i f%sese pea peo/%pat .e :9n.%ile sale
/4t%4e-ti pent% a l%a 9n sea'4 'i/ile in/i.ente6 /%2intele
9nt9'pl4toae6 /ae %n%i o' 'ai pa/ti/ i5a fi in.i/at pe .at4
/4 /ei .oi tinei se si'7ea% .in /e 9n /e 'ai ata-i %n%l fa74 .e
/el4lalt# Da a/%' 9i e2enea% toate 9n 'inte6 %n%l /9te %n%l#
F C%' .oe-tiG sp%se el 9nt5%n t93i%#
F <4 p%te7i 8i3%i pe 'ine6 inte2eni .o'n%l 1hilan.e#
F Ba n%6 84t9n%l 'e% pieten6 ipost4 pofeso%l 1ote#
N% te8%ie s4 ple/4' /% to7ii# A fi o /%3i'e s5o l4s4'
sin:%4 ai/i pe 8iata Es'eal.a -i5apoi tei n5a a2ea 'ai
'%lt s%//es .e/9t %n%l sin:%# Bi a-a s9nt .est%le f4pt%i %/ise
9n p4.%e# Hai.e7i6 s4 9n/e/4' s4 .o'i' p%7inG
1!.C(EMAREA PRIMITIVISMULUI
De /9n. f%sese p44sit .e Ta3an6 ti8%l .e antopoi3i 9n
'i;lo/%l /4oa /es/%se ea '4/inat .e nesf9-ite /et%i -i
ne9n7ele:ei# Teko3 se .o2e.ise %n e:e /%. -i n43%os6 a-a
9n/9t %n n%'4 'ae .inte 'ai'%7ele 'ai 29stni/e -i 'ai
p%7in 2i:%oase6 as%pa /4oa Teko3 9-i 24sa /% pe.ile/7ie
toanele6 9-i l%ase4 fa'iliile -i ponise46 %na /9te %na6 s45-i
/a%te lini-tea -i si:%an7a 9n ini'a p4.%ii# Da p9n4 la %'4
-i /ei /ae 4'4sese4 f%4 a.%-i la .ispeae .e ne/%'ata
202
a:esi2itate a l%i Teko3A a-a se fa/e /4 %n%l .inte ei 9-i
a.%se a'inte .e po2a7a pe /ae le5o .4.%se Ta3an la
.esp47ie0 VDa/4 a2e7i %n /on.%/4to /%.6 n% 24 l%a7i .%p4
/elelalte 'ai'%7e6 a.i/4 n% 9n/e/a7i s45i 7ine7i piept %n%l
sin:% .inte 2oi6 9n/e/a7i s4 24 %ni7i .oi6 tei sa% pat% -i
ata/a7i5l laolalt4# +n /a3%l 4sta6 ni/i %n /on.%/4to n% 2a
/%te3a s4 se poate altfel .e/9t se /%2ine6 /4/i pat% .inte 2oi6
laolalt46 pot sa 2in4 .e ha/ oi/4%i -ef#W
Goila /ae5-i a.%/e a'inte .e a/este /%2inte 9n7elepte le
epet4 la 'ai '%l7i .inte ai s4i6 a-a 9n/9t Teko36 /in. se
9ntoase 9n 3i%a a/eea la ti8%l s4%6 .4.% peste o pi'ie
foate fie8inte# N% se pie.% ti'p /% fo'alit47ile# C9n.
Teko3 a;%nse la ti86 /in/i :i:an7i 'i7o-i s4i4 pe el#
+n ini'a l%i6 Teko3 ea .e fapt %n la- .es429-it6 a-a /%'
se 9nt9'pl4 .e o8i/ei /% 'ai'%7ele .espoti/e @ /a -i /%
oa'enii6 .e altfelA .ept /ae n% 4'ase lo/%l%i s4 l%pte p9n4
la 'oate6 /i se s'%lse .in :heaele ata/an7ilo /9t .e epe.e
p%t% -i o t%li la a.4post%l .esi-%ilo p4.%ii# $ai f4/% .o%4
sa% tei 9n/e/4i .e a se e9ntoa/e la ti86 9ns4 .e fie/ae .at4
f% pi'it /% ostilitate -i i3:onit# +n /ele .in %'4 en%n74 -i
sp%'e:9n. .e '9nie -i %46 l%4 /alea ;%n:lei#
Hoin4i 'ai '%lte 3ile f44 ni/i o 7int46 %'e:9n.%5-i
o8i.a -i /4%t9n. 2iet47i 'ai pi/4;ite pe /ae s45-i poat4
e24sa f%ia 34:43%it4# +n a/east4 stae .e spiit6 h9.a 8estie
/% 9nf47i-ae o'eneas/46 'e:9n. .in /opa/ 9n /opa/6 ni'ei
.eo.at4 peste .o%4 fe'ei6 sin:%e 9n ;%n:l4# C9n. le
.es/opei6 se afla /hia .eas%pa /apetelo lo#
=ane 1ote n%5-i .4.% sea'a .e pe3en7a l%i .e/9t 9n /lipa
/9n. na'ila p4oas4 s4i pe p4'9nt l9n:4 eaA 9n se/%n.a a/eea
243%6 la o pal'4 .ep4tae .e ea6 /hip%l 9nfio4to6 /% 8ot%l
203
9n;it -i hi.os# Un sti:4t sf9-ieto 9i s/4p4 .e pe 8%3e -i 9n
a/ela-i ti'p6 la8a 8%tei o 9n-fa/4 .e 8a7# Apoi f% tas4 /4te
/ol7ii /%'pli7i6 /ae se /4s/a% spe 8ee:ata ei# Da n%'ai /9t
9i atinse /anea al84 -i :oila 9-i s/hi'84 :9n.%l# Ti8%l 9i
e7in%se fe'elele# Te8%ia .e/i s4 le 9nlo/%ias/4 /% altele#
$ai'%7a asta al84 -i f44 p4 2a fi pi'a .in hae'%l l%iA
a-a.a6 o i.i/4 8%tal pe %'eii la:i -i p4o-i -i s4i .in no%
9n /opa/i6 4pin.5o pe =ane#
Ulet%l .e :oa34 al Es'eal.ei se /ontopi /% /el al =anei6
.%p4 /ae6 a-a /%' o8i-n%ia Es'eal.a oi .e /9te oi o
sit%a7ie .ispeat4 /eea o .eose8it4 pe3en74 .e spiit6 le-in4#
=ane 9ns4 n%5-i pie.% ni/i o se/%n.4 /%nostin7a# E
a.e24at /4 fa7a a/eea oi8il46 at9t .e apoape .e a ei -i
.%hoaea espia7iei s/9na2e6 /ae5i i38ea n4ile6 o paali3a%
.e spai'4A .a 'intea 9i ea li'pe.e -i 9n7elese tot /e a2ea
8estia .e :9n.#
"iaa o p%ta pin p4.%e /% /eea /e i se p4% =anei o
api.itate 'ia/%loas46 9ns4 ea /ontin%4 s4 n% sti:e -i s4 n%
se 38at4# Apai7ia 8%s/4 a :oilei o n4%/ise 9n ase'enea
'4s%46 9n/9t a2ea i'pesia /4 o poat4 9n .ie/7ia pla;ei# Din
a/east4 pi/in4 9-i e3e2a ene:ia -i :las%l p9n4 /9n. a2ea s4
o8se2e /4 se apopiase4 9n.ea;%ns .e ta844 pent% a p%tea
ata:e spe ea tot a;%to%l .%p4 /ae 9i pl9n:ea ini'a# =ane n%
-tia /46 .e fapt6 ea tanspotat4 tot 'ai a.9n/ 9n ;%n:la .e
nep4t%ns#
Kip4t%l /ae5i f4/%se pe Cla&ton -i pe /ei .oi 84t9ni s4 se
9'pleti/eas/4 pin h47i- 9l /4l4%3ise pe Ta3an .in nea'%l
'ai'%7elo .ept la lo/%l %n.e 34/ea Es'eal.a6 .a n% spe
a/easta :a2ita intees%l l%i6 .e-i se opi o se/%n.4 as%pa5i -i
se 9n/e.in74 /4 ea ne24t4'at4# O /lip46 s/%t4 p4'9nt%l
204
.e.es%8t -i a8oii .e .eas%pa /e-tet%l%i6 p9n4 /9n. 'ai'%7a
9nn4s/%t4 9n el6 9n 2it%tea .epin.eilo -i a 'e.i%l%i6
aso/iat4 /% inteli:en7a la /ae5l 9n.ept47ea o89-ia6 .4.%4 .e
2este int%i7iei sale 9ntea:a po2este6 la fel .e li'pe.e .e pa/4
a fi 243%t /% popiii o/hi tot /e se pete/%se# Bi at%n/i se
lans4 .in no% 9n a8oii %n.%itoi6 7in9n. %'a l4sat4 a/olo6 9n
9nalt%i6 %'4 pe /ae ni/i %n o/hi o'enes/ n% a fi p%t%t5o
.esl%-i -i /% at9t 'ai p%7in t4l'4/i#
>a /ap4t%l /en:ilo6 a/olo %n.e antopoi.%l sae .int5%n
/opa/ 9n alt%l6 apa '%lte se'ne /ae 'a/hea34 %'a6 .a
pea p%7ine /ae s4 in.i/e .ie/7ia l%at46 /4/i 9n a/este lo/%i
a'%ile s9nt 9ntot.ea%na ap4sate 9n ;os6 /4te /ap4t%l 'ai
s%87ie6 fie /4 'ai'%7a p44se-te %n /opa/ sa% int4 9n
f%n3i-%l l%i# Spe /ent%l /opa/%l%i 9ns46 %n.e se'nele
te/eii s9nt 'ai sla8 9ntip4ite6 .ie/7ia este 'ai /la in.i/at4#
Iat4 a/i6 pe a'%a asta6 .e pil.46 talpa %ia-4 a f%:a%l%i
a sti2it o o'i.46 ia Ta3an -tia instin/ti2 pe /e a'%4 se 2a
fi a-e3at talpa a/el%ia-i pi/io pent% a fa/e %'4to%l pas#
A/i se %it4 pent% a .es/opei o pati/%l4 infinite3i'al4 .e
la24 st9l/it46 /ae6 .e /ele 'ai '%lte oi6 se pe3int4 .oa /a o
'in%s/%l4 pat4 %'e.4# Iat4 .in/olo6 o f49'4 'i/os/opi/4
.e /oa;4 .e /opa/ a fost s/i;elit4 .e la8a 9/9itoae6 ia
.ie/7ia %pt%ii in.i/4 .ie/7ia te/eii# Sa% o /ean:4 :oas4
oi /hia t%n/hi%l /opa/%l%i s5a% fe/at .e t%p%l p4os -i %n
'i/ s'o/ .e p4 9i poate /onfi'a6 pin .ie/7ia 9n /ae5i
a:47at 9n s/oa746 /4 se afl4 pe %'a 8%n4#
Bi ni/i '4/a n5a a2%t ne2oie s45-i 9n/etineas/4 2ite3a
pent% a sesi3a a/este in.i/ii6 apaent sla8e6 ale .%'%l%i
%'at .e f%:a#
1ent% Ta3an6 a/estea ie-i4 la i2eal4 /a l%'ina 3ilei
205
pinte 'iia.ele .e s/i;elit%i6 3:9iet%i -i se'ne aflate pe
/alea5i f%n3oas4# Da /el 'ai p%teni/ se'n .inte toate ea
'ios%l6 pent% /4 Ta3an %'a .ie/7ia 29nt%l%i -i n4ile l%i
e?pei'entate ea% la fel .e sensi8ile /a a/elea ale %n%i o:a#
Unii /e. /a o.inele ani'aliee s9nt 9n3estate 9n 'o.
spe/ial .e nat%4 /% ne2i olfa/ti2i 'ai pefe/7iona7i .e/it ai
o'%l%i6 .a .e fapt6 tot%l n%5i .e/9t o /hesti%ne .e
antena'ent#
1osi8ilit47ile .e s%pa2ie7%ie ale o'%l%i n% .epin. 9n at9t
.e 'ae '4s%4 .e pefe/7i%nea si'7%ilo sale# 1%teea .e a
a7iona a a8sol2it si'7%ile .e '%lte .inte 9n.atoiile lo6
/eea /e le5a f4/%t s4 se atofie3e 9n oae/ae '4s%46 a-a /%'
s5a 9nt9'plat6 .e pil.46 /% '%-/hii /ae 'i-/4 %e/hile -i
pielea /ap%l%i6 atofia7i la o' pin nefolosie# $%-/hii se afl4
la lo/%l lo6 .eas%pa %e/hilo -i la 8a3a pielii /e a/ope4
7easta6 .%p4 /%' se afl4 -i ne2ii /ae tans'it sen3a7iile spe
/eie6 .a s9nt s%8.e32olta7i pent% /4 n% s9nt ne/esai#
Da n% a-a st4tea% l%/%ile /% Ta3an .in nea'%l
'ai'%7elo# Din fa:e.a5i /opil4ie6 posi8ilit47ile l%i .e
s%pa2ie7%ie a% at9nat .e as/%7i'ea 243%l%i6 a a%3%l%i6 a
'ios%l%i6 a pip4it%l%i -i a :%st%l%i6 9n '%lt 'ai 'ae '4s%4
.e/9t .e 'ai lent .e32oltat%l o:an al a7i%nii#
Cel 'ai p%7in .e32oltat .inte si'7%ile l%i Ta3an ea
:%st%l6 pent% /4 sa2%a /% a/eea-i pl4/ee f%/te .eli/ioase
sa% /ane /%.46 .e'%lt 9n:opat4A 9ns46 9n a/east4 pi2in746
n% se .eose8ea pea '%lt6 .e epi/%ienii /i2ili3a7i#
O'%l5'ai'%74 se :48ea 9n t4/ee pe %'ele l%i Teko3 -i
ale p43ii sale6 9ns4 3:o'ot%l apopieii l%i a;%nse la %e/hile
f%:a%l%i6 /ae 9-i 9nte7i :oana#
Teko3 se afla .oa /% tei 'ile 9naintea l%i Ta3an6 a-a
206
/46 2439n. /4 oi/e f%:4 ea in%til46 se las4 la p4'9nt6 9nt5o
poieni746 /a s4 ai84 li8etate .e 'i-/ae -i s4 poat4 l%pta
pent% pa.a sa6 oi6 la ne2oie6 s4 poat4 f%:i nestin:heit6 .a/4
%'4ito%l se 2a .o2e.i 'ai p%teni/ .e/9t el#
O 'ai 7inea 9n/4 pe =ane /% %n 8a7 /9n. Ta3an s4i /a %n
leopa. 9n aena pe /ae nat%a o pe:4tise pa/4 an%'e
pent% a/east4 84t4lie pi'iti24#
C9n. Teko3 9-i .4.% sea'a /4 Ta3an ea /el /ae5l
%'4ea6 tase /on/l%3ia /4 pa.a sa ea fe'eia l%i Ta3an6
.in 'o'ent /e a'9n.oi p4ea% s4 fie .e a/ela-i fel @ al8i -i
f44 p4 pe t%p @ a-a /4 se 8%/%4 .e pile;%l a/estei .%8le
438%n4i as%pa 24;'a-%l%i s4% '%lt %9t#
1ent% =ane6 stania apai7ie a o'%l%i /% /hip .e 3e% a fost
/a 2in%l pent% ne2ii toopi7i# Din .es/ieea pe /ae i5o
f4/%se4 Cla&ton6 tat4l ei -i .o'n%l 1hilan.e6 9n7elese /4
a/esta te8%ie s4 fi fost 'in%nata f4pt%4 /ae5i sal2ase6 a-a
9n/9t 243% 9n el %n pote:%ito -i %n pieten#
Da /9n. Teko3 o 9'89n/i /% 8%talitate /a sa pi'eas/4
asalt%l l%i Ta3an6 -9 /9n. =ane 243% .i'ensi%nile :oilei6
'%-/hii ne'aipo'eni7i -i /ol7ii api:i6 9-i si'7i ini'a /9t %n
p%i/e# C%' a p%tea /ine2a s4 8i%ie %n ase'enea a.2esaD
Ca .oi i2ali 9nt49ta7i se /io/ni4 -i /a .oi l%pi6 9-i /4%ta4
%n%l alt%ia 8ee:ata# Caninilo l%n:i ai :oilei li se 9'poti2i
la'a s%87ie a /%7it%l%i o'%l%i#
=ane @ /% sil%eta ei 32elt46 t9n446 lipit4 .e t%n/hi%l %n%i
a8oe %ia-6 /% '9inile ap4sate pe piept%l /e se 9n4l7a -i
/o8oa /on2%lsi26 /% o/hii .ilata7i .e :oa3a 9'8inat4 /%
fas/ina7ie6 /% fi/4 -i a.'ia7ie @ pi2ea l%pta .inte 'ai'%7a
pi'a4 -i o'%l pi'iti2 pent% posesi%nea %nei fe'ei6 pent%
ea#
207
1e '4s%4 /e '%-/hii o8%-ti ai o'opla7ilo -i spatel%i
o'%l%i se eliefa% s%8 9n/o.aea efot%l%i6 ia 8i/ep-ii %ia-i
-i ante8a7ele 7inea% la .istan74 /ol7ii /%'pli7i6 24l%l se/olelo
.e /i2ili3a7ie -i /%lt%4 ea s'%ls .e pe 2i3i%nea 9n/e7o-at4 a
fetei .in Balti'oe#
C9n. /%7it%l l%n: se 9nf%n.4 a.9n/6 .e .o%4spe3e/e oi6 9n
s9n:ele ini'ii l%i Teko36 ia hoit%l 'asi2 se osto:oli la
p4'9nt6 ne9ns%fle7it6 o fe'eie pi'iti24 s4i /% 8a7ele la:
.es/hise spe 848at%l pi'iti2 /ae l%ptase pent% ea -i o
/9-ti:ase#
Ia Ta3anD
"4/% /eea /e oi/e 848at 9n 2inele /4%ia /%:e s9n:e
a.e24at poate fa/e f44 s4 fi 9n247at# +-i l%4 fe'eia 9n 8a7e -i
9n48%-i 9n s4%t4i 8%3ele 9n4l7ate spe el6 te'%9n.e#
O /lip46 =ane 4'ase lo/%l%i6 /% o/hii pe ;%'4tate 9n/hi-i#
O /lip4 @ /ea .int9i .in t9n4a ei 2ia74 @ 9n7elese /e 9nsea'n4
i%8iea# Da6 la fel .e s%8it /%' f%sese s'%ls6 24l%l /o8o9
ia4-i -i o /on-tiin74 %lta:iat4 9i 9n24l%i o8a;ii 9n 'antia5i
p%p%ie6 9n ti'p /e o fe'eie s/an.ali3at4 9l 9'pinse 9n l4t%i
pe Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo -i5-i 9n:opa fa7a 9n '9ini#
Ta3an f%sese s%pins /9n. fata pe /ae se 9n247ase s5o
i%8eas/4 9nt5%n /hip 2a: -i a8sta/t se /onstit%ise pi3onie4
.e 8%n4 2oie 9n 8a7ele l%i# A/%' 9ns4 ea s%pins /45l
espin:ea# Se apopie .in no% .e =ane -i o ap%/4 .e 8a76 9ns4
fata se 4s%/i spe el /a o ti:oai/4 -i5i lo2i piept%l i'ens /%
'9inile ei 'i/%7e#
Ta3an n% p%tea 9n7ele:e#
C% o /lip4 9n %'46 inten7ia l%i f%sese s4 o .%/4 pe =ane
/it 'ai /%9n. la ai ei6 .a a/%'6 /lipa a/eea se pie.%se 9n
te/%t%l 9'p4ien;enit -i 9n.ep4tat al l%/%ilo /ae a% fost6
208
.a /ae n% 'ai pot fi -i o .at4 /% ea6 inten7ia /ea 8%n4 se
al4t%4 s%itei i'posi8ilit47ilo#
1ent% /46 9nte ti'p6 Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo
si'7ise %n t%p /al. -i 'l4.ios lipit .e al s4%# Respia7ia
.%l/e6 fie8inte /ae5i .e3'ie.ase o8a3%l -i :%a a797ase 9n
piept%l s4% o no%4 fla/44 .e 2ia746 ia 8%3ele .es429-ite /e
se %nise4 /% ale l%i 9n s4%t4i a34toae 9i fipse4 /a %n fie
o-% s%flet%l6 l4s9n.%5i sti:'at%l /ae5l 'a/a a/%' pe no%l
Ta3an#
+i p%se .in no% '9na pe 8a7# =ane 9l espinse -i at%n/i6
Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo f4/% 9nto/'ai /e5a fi f4/%t
/el .int9i st48%n al s4%0 9-i l%4 fe'eia 9n 8a7e -i o p%t4 9n
;%n:l4#
A .o%a 3i6 .is5.e5.i'inea746 /ei pat% .in /a8ana .e pe
pla;4 f%4 .e-tepta7i .e %n 8%8%it .e t%n# Cla&ton s4i pi'%l
-i iat46 .in/olo .e :%a :olf%l%i6 .o%4 na2e an/oate#
Una .inte ele ea Aow6 ia /ealalt46 %n 'i/ /%/i-4to
fan/e3# 1%n7ile lateale ale a/est%ia .in %'4 ea% 9n7esate .e
oa'eni /ae s/%ta% 74'%l ia pent% Cla&ton6 /a -i pent%
/ei .oi /ae i se al4t%a46 ea e2i.ent /4 lo2it%a f%sese tas4
pent% a le ata:e aten7ia6 .a/4 se 'ai afla% /%'2a 9n /a8an4#
A'8ele 2ase ea% an/oate la o .istan74 /onsi.ea8il4 .e
74' -i lo/%itoii /a8anei se 9n.oia% /4 o/heanele /elo .e pe
p%n7i 2o p%tea .istin:e fl%t%4ile p4l4iilo 'i/%l%i :%p6
aflat .epate6 9n inteio6 9nte /apetele po'ontoiilo#
Es'eal.a 9-i .esf4/%se -o7%l o-% -i5l filf9ia feneti/
.eas%pa /ap%l%i6 .a Cla&ton6 te'9n.%5se /4 ni/i a/esta n%
2a fi 243%t6 ale:4 spe p%n/t%l .inspe no.6 %n.e %:%l
9n4l7at .e el 9-i a-tepta /hi8it%l# I se p4%6 .e altfel /a -i
209
/elolal7i /ae a-tepta% /% espia7ia t4iat46 /4 se s/%sese %n
se/ol p9n4 s4 a;%n:4 la 2af%l .e /en:i %s/ate -i .e t%f4i-#
C9n. ie-i .in p4.%ea .eas4 -i 34i .in no% 2asele6 /onstat4
/onstenat /4 Aow 9-i i.i/ase p9n3ele6 ia /%/i-4to%l o -i
ponise#
Apin39n. i%te %:%l 9nt5o .%3in4 .e lo/%i6 se :48i spe
e?te'itatea po'otoi%l%i6 %n.e5-i s'%lse /4'a-a .e pe el -i
le:9n.5o .e o a'%4 /43%t46 9n/ep% s5o fl%t%e .eas%pa
/ap%l%i6 9nainte -i 9napoi#
Da 2asele /ontin%a% s4 se 9n.ep4te3e# Cla&ton pie.%se
oi/e spean746 /9n. /oloana 'ae .e f%' 9n4l79n.%5se /a o
s4:eat4 2eti/al4 .eas%pa p4.%ii atase aten7ia %n%i 'aina
.e pe /%/i-4to -i instantane%6 o .%3in4 .e o/heane f%4
9n.eptate spe pla;4#
Cla&ton 243% .eo.at4 /ele .o%4 2ase s/hi'89n.%5-i .in
no% .ie/7iaA -i 9n ti'p /e Aow sta7iona lini-tit 9n la:%l
o/ean%l%i6 /%/i-4to%l se 9n.ept4 9n/et spe 74'# Se opi la
oae/ae .istan746 -i o 8a/4 f% l4sat4 la ap4 -i e?pe.iat4 9n
.ie/7ia po'ontoi%l%i# C9n. a/ost46 .in ea /o8o9 %n t9n4
ofi7e#
F H"nsieur Cla&ton6 .a/4 n% '4 9n-elD 9nte84 el#
F Sla24 Do'n%l%i /4 a7i 2enit6 4sp%nse Cla&ton# S4
spe4' /4 9n/4 n%5i pea t93i%#
F Ce 2e7i s4 sp%ne7i6 H"nsieurD
Cla&ton 9i po2esti .espe 4piea =anei 1ote -i 2o8i .e
ne/esitatea %no oa'eni 9na'a7i /ae s4 poneas/4 9n
/4%taea ei#
F H"n 2ieuG e?/la'4 ofi7e%l6 /% a'44/i%ne#
Iei .a/4 sosea' -i 9n/4 n5a fi fost pea t93i%# 1e /9n.
a3i6 poate /4 e pefea8il /a s4'ana .o'ni-oa4 s4 n% 'ai fie
210
:4sit4 .elo/# E oi8il6 H"nsieurG E o.iosG
Bi alte 84/i f%sese4 /o8o9te a/%' .in /%/i-4to6 ia
Cla&ton6 .%p4 /e5i in.i/4 ofi7e%l%i p%n/t%l .e intae 9n :olf6
se %/4 9'pe%n4 /% el 9n 8a/a a /4ei po4 f% .ii;at4 /4te
'i/%l 8a3in 9n/e/%it .e p4'9nt6 %n.e 9i %'4 -i est%l
e/hipa;%l%i#
C%9n. .e8a/a4 /% to7ii 9n p%n/t%l %n.e se afla%
pofeso%l 1ote6 .o'n%l 1hilan.e -i Es'eal.a6 s/4l.at4 9n
la/i'i#
1inte ofi7eii .in %lti'ele 84/i se afla -i /o'an.ant%l
2as%l%iA -i /9n. afl4 istoia =anei 1ote6 soli/it4 /%
:eneo3itate 2ol%ntai /ae s45i 9nso7eas/4 pe pofeso%l
1ote -i pe Cla&ton 9n /e/et4ile lo#
Bi to7ii a/e-ti 8a2i -i si'pati/i fan/e3i6 f44 ni/i o
e?/ep7ie6 /e%4 pe .at4 9n:4.%in7a .e a l%a pa/e la
e?pe.i7ie#
Co'an.ant%l alese .o%43e/i .e 'ainai -i .oi ofi7ei0
Dieutenant D'Anot -i Dieutenant Chapentie# Una .inte
84/i f% ti'is4 9napoi la /%/i-4to pent% a a.%/e 'ein.e6
'%ni7ii -i /aa8ineA oa'enii a2ea% as%pa lo e2ol2ee#
Apoi6 la /eeea l%i Cla&ton .e a afla /%' .e an/oase4
9n pea;'a a/est%i 74' -i t4sese4 o sal24 .e se'nali3ae6
/o'an.ant%l6 /4pitan%l D%fanne6 9l l4'%i /46 9n %'4 /% o
l%n46 .es/opeise4 na2a Aow6 /ae se 9n.epta 9n 'ae
2ite34 spe s%.52est6 .a /9n. 9i se'nali3ase4 s4 se apopie6
a/easta n% f4/% .e/9t s45-i spoeas/4 2ite3a# O %'4ise4
9n.eapoape p9n4 spe asfin7it6 t4:9n. .e /9te2a oi6 .a a
.o%a 3i 9n 3oi na2a se f4/%se ne243%t4#
Ti'p .e /9te2a s4pt4'9ni /ontin%ase4 s4 '4t%e /oasta
9n s%s -i5n ;os -i apoape /4 %itase4 .e %'4ie /9n.6 9nt5o
211
8%n4 .i'inea746 /% /9te2a 3ile 9n %'46 o8se2ato%l le
se'nal4 o na24 /e se 384tea .in :e% -i e2i.ent s/4pat4 .e
s%8 /ontol6 pa.4 f%iei %nei '4i p%teni/ 4s/olite#
C9n. se apopiaa .e epa246 /onstata4 /% s%pin.ee /4
ea na2a /ae6 /% /9te2a s4pt4'9ni 9n %'46 f%:ise .e ei# D%p4
po3i7ia 2elei5stai -i a an.ei a8oel%i ati'on se 2e.ea /4
oa'enii se st4.%ise4 .in 4sp%tei s4 7in4 piept 29nt%l%i6 .a
s/otele se .esf4/%se4 -i 2elele f%sese4 sf9-iate -i 3.en7%ite
.e 2ite;ia 29nt%l%i#
At9t ti'p /9t 'aea ea 38%/i%'at46 a fi fost :e% -i
pei/%los s4 se 9n/e/e o a8o.aeA -i /%' pe p%nte n% se
o8se2a ni/i %n se'n .e 2ia746 hot494 s4 a-tepte p9n4 /9n.
29nt%l -i f%ia 2al%ilo se 2o potoliA .a /hia 9n a/el 'in%t
34i4 o sil%et4 /e se a:47a .e 8al%sta.46 f4/9n.%5le ni-te
2l4:%ite -i '%te se'nale .e3n4.4;.%ite#
1e .at4 se .4.%4 .ispo3i7ii .e /o8o9e a %nei 84/i /%
e/hipa; -i efe/t%a4 o 9n/e/ae i38%tit4 .e a8o.ae a na2ei
Aow# C9n. fan/e3ii se /474a4 pe 2as6 pi2eli-tea /ae li se
ofei o/hilo 9i 9nfioa# O s%'e.enie .e 'o7i -i '%i8%n3i se
osto:olea% 9n/oa/e -i5n/olo pe p%nte6 /ei 2ii a'este/9n.%5se
/% .e/e.a7ii# Do%4 .inte /a.a2e ea% pa7ial .e2oate6 pa/4
.e l%pi#
E/hipa;%l .e a8o.ae e%-i s4 ep%n4 2as%l 9n /on.i7ii .e
na2i:ae6 ia /ei 4'a-i 9n 2ia74 .in nefei/it%l :%p f%4
tanspota7i 9n ha'a/%ile lo# $o7ii f%4 9nf4-%a7i 9n pelate
-i le:a7i pe p%nte pent% a fi i.entifi/a7i .e /a'aa3ii lo
9nainte .e a fi 9n/e.in7a7i a.9n/%ilo '4ii#
C9n. fan/e3ii se %/a4 pe p%ntea na2ei Aow6 to7i /ei
4'a-i 9n 2ia74 ea% 9n stae .e in/on-tien74# 19n4 si 8iet%l
nenoo/it6 /ae le ti'isese %ni/%l se'nal S#O#S# /43%se 9nt5
212
o stae .e posta7ie 9nainte .e a -ti .a/4 se'nalele l%i
a2%sese4 efe/t sa% n%#
Ofi7e%l%i fan/e3 n%5i te8%i '%lt /a s4 9n7elea:4 /e
an%'e pi/in%ise :o342ia .e la 8o.A pent% /4 at%n/i /9n.
/4%ta4 ap4 -i a/hi% /a s45i 9nte'e3e /9t .e /9t pe oa'eni6
.es/opei4 /4 n% se afla ni/i %n stop .e 84%t%a -i ni/i o
f49'4 .e han4# Se'nali34 i'e.iat /%/i-4to%l%i s4 ti'it4
e3e2e .e ap46 'e.i/a'ente -i po2i3ii .e han4 -i o alt4
8a/4 f% lansat4 pe %ta pei/%loas4 p9n4 la na2a Aow#
D%p4 /e li se apli/a4 '4s%ile .e 9n2ioae6 /97i2a .inte
oa'eni 9-i 2eni4 9n si'7ii -i at%n/i 9-i .ep4na4 9ntea:a
po2este# Din /ae noi /%noa-te' o 8%n4 pate6 p9n4 Ia
ple/aea 2as%l%i6 .%p4 %/i.eea l%i Snipes -i 9n:opaea
/a.a2%l%i s4% .eas%pa /%f4%l%i /e /on7inea /o'oaa#
Se pae /4 fapt%l .e a fi a2%t /%/i-4to%l pe %'e 9i
teoi3ase at9t .e /%'plit pe 4324ti7i6 9n/9t /ontin%ase4 s4
st48at4 9n ne-tie Atlanti/%l /hia -i la /9te2a 3ile .%p4 /e
pie.%se4 /%/i-4to%l .in 2e.eeA .a6 .9n.%5-i sea'a .e
/antitatea e.%s4 a po2i3iilo .e ap4 -i .e han46 se
9ntosese4 ia spe est# Nea29n. la 8o. pe ni'eni pi/ep%t 9n
ale na2i:a7iei6 se is/a4 .is/%7ii /% pi2ie la .ie/7ieA -i /%'
.%p4 tei 3ile .e na2i:ae spe est n% se i2ise ni/i %'4 .e
%s/at6 /9'i4 spe no.6 te'9n.%5se /a n% /%'2a 29nt%ile
p%teni/e .inspe no.6 /ae s%flase4 /% pe/4.ee 9n %lti'a
2e'e6 s4 fi .e2iat 2apo%l spe s%. .e e?te'itatea s%.i/4 a
Afi/ii#
Ti'p .e .o%4 3ile o 7in%4 spe no.5no.5est6 /9n. inta4
9nt5o peioa.4 .e a/al'ie /ae .%4 apoape o s4pt4'9n4#
Apa li se te'inase6 ia 'ein.e 'ai a2ea% .oa pent% o 3i#
"oate epe.e6 /on.i7iile 9n/ep%4 s4 se 9n4%t47eas/4# Un o'
213
9-i pie.% 'in7ile -i s4i peste 8o.# C%9n.6 %n alt%l 9-i t4ie
2enele# Cin. '%i6 9l a329li4 peste 8o.6 .e-i se i.i/ase4
/9te2a 2o/i /e9n. s4 se p4ste3e /a.a2%l pe p%nte# "oa'ea 9i
pef4/ea .in fiae %'ane 9n fiae s4l8ati/e#
C% .o%4 3ile 9nainte .e a fi 34i7i .e /%/i-4to6 ea% pea
slei7i .e p%tei pent% a 'ai p%tea '9n%i 2as%l -i 9n a/ea 3i
'%i4 tei oa'eni# A .o%a 3i .i'inea7a ie-i la i2eal4 /4 %n%l
.inte /a.a2e f%sese pa7ial '9n/at#
+ntea:a 3i6 oa'enii se 3:9i4 %n%l la /elalalt /a ni-te fiae
.e pa.a -i 9n /ea .e a teia .i'inea746 .o%4 .inte /a.a2e
f%sese4 apoape 9n 9nte:i'e /%47ite .e /ane# Da a/est
osp47 ne/ofa: n%5i 9nte'ase pea '%lt pe f%:ai6 /4/i lipsa
.e ap4 ea '%lt 'ai /hin%itoae .e/9t lipsa hanei# Bi at%n/i
ap4%se /%/i-4to%l#
C9n. /ei /ae 'ai ea% 9n stae s45-i e2in4 9-i e2eni46
9ntea:a istoie f% 9nf47i-at4 /o'an.ant%l%i fan/e36 .a
'ainaii ea% pea i:noan7i /a s45i poat4 in.i/a 9n /e p%n/t
an%'e al /oastei 9i a8an.onase4 pe pofeso -i :%p%l l%i6 a-a
9n/9t /%/i-4to%l poni s4 pl%teas/4 9n/et6 f44 a pie.e ni/i o
/lip4 74'%l .in 2e.ee6 t4:9n. .in ti'p 9n ti'p /9te o sal24
.e se'nali3ae -i s/%t9n. /% o/heanele fie/ae pete/ .e pla;4#
Noaptea l4sa% an/oa6 /a n% /%'2a s4 le s/ape 2eo
po7i%ne .e 74' -i 9nt9'pl4to6 /% o noapte 9nainte a;%nse4
/hia la pla;a %n.e se afla 'i/a ta844 pe /ae o /4%ta%#
>o2it%ile .e se'nal tase 9n ti'p%l .%p45a'ie3ii n% f%sese4
a%3ite .e /ei .e pe 74'6 /ae se aflase46 po8a8il6 9n ini'a
;%n:lei6 9n /4%taea =anei 1ote -i 3:o'ot%l tosnit%ilo
pi/in%ite .e pa-ii lo 9n h47i- a/opeise 8%8%it%l 9n.ep4tat al
se'nal%l%i#
+n 4sti'p%l /9t /ele .o%4 :%p%i 9-i istoisi4
214
espe/ti2ele a2ent%i6 8a/a se -i 9ntoase .e la /%/i-4to /%
po2i3iile -i a'ele ne/esae e?pe.i7iei# C9te2a 'in%te 'ai
t93i%6 'i/%l :%p .e 'ainai6 9nso7i7i .e /ei .oi ofi7ei
fan/e3i -i /on.%-i .e pofeso%l 1ote -i .e Cla&ton6 poni
9n .ispeata -i nefasta in2esti:ae a la8iint%l%i ;%n:lei#
215
2".EREITATE
=ane6 .9n.%5-i sea'a /4 ea /apti2a a/elei stanii f4pt%i
p4.%ene /ae o sal2ase .in :heaele :oilei6 se l%pt4 .in
4sp%tei /a s4 se eli8ee3e6 .a 8a7ele 2i:%oase /e5o p%ta%
/% at9ta %-%in746.e pa/5a fi fost %n p%n/ .e o 3i6 n% f4/%4
.e/9t s5o st9n:4 -i 'ai tae# A-a 9n/9t en%n74 la efot%l ei
3a.ani/ -i 4'ase lini-tit46 pi2in. pe s%8 pleoapele pe
;%'4tate 9n/hise la fa7a o'%l%i /ae 9nainta at9t .e spinten /%
ea pin 2e:eta7ia 9n/9l/it4#
"a7a /ae se 9n/lina as%p45i ea .e o e?tao.ina4
f%'%se7e# Tip%l .es429-it al 'as/%l%l%i 2i:%os6 ne/o%pt .e
.esf9% sa% .e pasi%ni 8%tale -i 9n;ositoae# C4/i6 .e-i Ta3an
.in nea'%l 'ai'%7elo ea %n o'o9to .e oa'eni -i .e fiae6
el %/i.ea a-a /%' %/i.e 29n4to%l6 f44 pati'46 /% e?/ep7ia
aelo pile;%i /9n. %/i.ea .in %46 .a /hia -i at%n/i n% ea
a/ea %4 'o/nit46 'alefi/46 %a /ae 843.ea34 hi.os
t4s4t%ile /el%i /e5o n%te-te# C9n. Ta3an %/i.ea6 'ai
a.eseoi o f4/ea /% %n s%9s .e/9t /% o 9n/%ntae -i s%9s%l
este te'elia f%'%se7ii#
"ata e'a/ase o an%'it4 pati/%laitate /9n. 9l 243%se pe
Ta3an n4p%stin.%5se as%pa l%i Teko3 @ .%n:a .e %n o-%
apins /ae5i st484tea f%ntea ponin. .e .eas%pa o/hi%l%i
st9n: p9n4 la pielea /ap%l%i6 .a a/%'6 s/%t9n.%5i t4s4t%ile6
o8se24 /4 .isp4%se -i .oa o /i/ati/e 9n:%st46 al84 'a/a
lo/%l %n.e se i2ise pata /oloat4#
Se l4s4 'ai 9n 2oie 9n 8a7ele l%i -i st9nsoaea l%i Ta3an
216
sl48i# O.at4 9-i /o8o9 pi2iea 9n o/hii ei -i el 9i 39'8i6 ia
fata te8%i s45-i st9n:4 p%teni/ pleoapele pent% a al%n:a
pi2eli-tea a/el%i /hip f%'os6 /%/eito#
D%p4 %n ti'p6 Ta3an o poni pe /alea /opa/ilo6 ia =ane6
'in%n9n.%5se /4 n% 9n/e/a ni/i o tea'46 9-i .4.% sea'a /4
ni/io.at4 9n 2ia7a ei n% se si'7ise 'ai 9n si:%an74 .e/9t
a/%'6 /9n. 34/ea 9n 8a7ele a/estei f4pt%i p%teni/e6
s4l8ati/e6 /ae o p%ta6 D%'ne3e% -tie /4te /e soat46 'ai
a.9n/6 tot 'ai a.9n/6 9n fot4ea7a ne9n8l9n3itei p4.%i#
C9n.6 /% o/hii 9n/hi-i6 9n/e/4 s4 se :9n.eas/4 la 2iito -i
9n/hip%iea ei 2ie 9i st9ni te'ei /%'plite6 n% a2% .e/9t s4
.es/hi.4 o/hii -i s4 pi2eas/4 a/el /hip no8il6 at9t .e apopiat
.e fa7a ei6 pent% /a s4 i se sp%l8ee -i %lti'a 4'4-i74 .e
9n:i;oae#
N%6 ni/io.at4 fiin7a a/easta n% i5a fi p%t%t fa/e 2e%n 4%A
se si'7i 9n/e.in7at4 .e l%/%l 4sta /9n. 9n7elese /a2aleis'%l
pe /ae5l t4.a% t4s4t%ile l%i fine -l o/hii sin/ei6 /%a;o-i#
+nainta4 tot 'ai '%lt pin /eea /e =enei i se p4ea o 'as4
/o'pa/t4 .e 2e.ea74 9n /ae se .es/hi.ea6 /a pin fa'e/6 o
/4ae .inaintea a/est%i 3e% al p4.%ii6 pent% /a apoi s4 se
9n/hi.4 ia 9n %'a lo# N% si'7i ni/i '4/a 3:9iet%a %nei
/en:%7e -i tot%-i .eas%p45i -i .e.es%8t6 9n fa74 -i 9n spate6
o/hii ei n% p%tea% .esl%-i alt/e2a .e/9t %n 3i. taini/ .e
a'%i -i .e plante a:474toae6 9n/9l/ite 9nt5o 9'pletit%4 .e
ne.est4'at#
+n ti'p /e Ta3an 9nainta /% pas si:%6 'intea l%i ea
peo/%pat4 .e n%'eoase :9n.%i6 noi -i /i%.ate# A2ea
9nainte5i o po8le'4 /%' n% 'ai 9nt9lnise ni/i/9n. -i si'7ea6
'ai /%9n. .e/9t :9n.ea6 /4 te8%ie s45i fa/4 fa74 /a %n o' -i
n% /a o 'ai'%74#
217
$i-/aea5i li8e4 pin teasele .e 'i;lo/ ale /opa/ilo6
.%' pe /ae 9l %'a .e o8i/ei6 /onti8%i s45i 'ai 4/oeas/4
a.oaea pi'ei i%8ii poasp4t .es/opeite# Se po'eni
'e.it9n. la soata /ae a fi a-teptat5o pe fat4 .a/4 n5a fi
sal2at5o .e Teko3# Btia f/ate 8ine .e /e n5o %/isese :oila -i
Ta3an 9n/ep% s45-i /o'pae inten7iile /% /ele ale l%i Teko3#
A.e24at6 le:ea ;%n:lei /eea /a 'as/%l%l s45-i
/%/eeas/4 pee/hea pin fo746 .a se p%tea oae l4sa Ta3an
/4l4%3it .e le:ile fiaeloD Doa Ta3an ea OmG Da oa'enii
/%' o fi po/e.9n.D Ea ne.%'eitA n% -tia# A fi .oit s5o
9nte8e pe fat46 .a pe %'4 9i 2eni i.eea /4 fata 9i -i
4sp%nsese pin st4.ania ei 3a.ani/4 ele a se eli8ea -i .e a5l
espin:e# Da a/%' sosise4 la .estina7ie -i Ta3an .in
nea'%l 'ai'%7elo6 p%t9n.5o pe =ane 9n 8a7ele5i
'%s/%loase6 se l4s4 .o'ol pe ia8a aenei %n.e 'aii
antopoi3i 9-i 7inea% sfat%l -i .4n7%ia% o:ia s4l8ati/4 a .%'5
.%'5%l%i#
De-i 2enea% .e la 'ile -i 'ile .ep4tae6 3i%a a;%nsese
a8ia pe la ;%'4tatea .%p45a'ie3ei -i a'fiteat%l ea s/4l.at 9n
l%'ina .if%34 /e se /enea pin %3eala f%n3i-%l%i .in ;%#
Ia8a 2e.e p4ea 'oale6 4/ooas4 -i 9'8ietoae# $iia.ele
.e 3:o'ote ale ;%n:lei 4384tea% 9n48%-it6 /a .e la 'ae
.istan746 topite pa/4 9n e/o%l %no s%nete 9n24l'4-ite /ae
%/a% -i /o8oa%6 ase'enea tala3%ilo pe %n 74' 9n.ep4tat#
C9n. se 9nf%n.4 9n ia8a 9n /ae o .ep%sese Ta3an6 =ane
se si'7i /ontopit4 .e %n si'74'9nt .e tihn4 2is4toae6 ia /9n.
9-i 9n4l74 o/hii la sil%eta /ae o .o'ina6 o n4p4.i -i o stanie
sen3atie .e si:%an74 .es429-it4#
+n ti'p /e =ane 9l %'4ea /% pi2ii filtate pe s%8
pleoapele pe ;%'4tate /o8o9te6 Ta3an st484t% poiana
218
/i/%la46 9n.ept9n.%5se spe /opa/ii .in /ealalt4 pate# =ane
9i o8se24 :a7ia 'aiest%oas4 a 7in%tei6 si'etia pefe/t4
.inte t%p%l 'a:nifi/ -i fel%l 9n /ae5-i 7inea /ap%l f%'os
'o.elat pe %'eii la:i#
Ce f4pt%4 .es429-it4G S%8 a/east4 9nf47i-ae .e 3e% n% se
p%tea as/%n.e ni/i %n .a' .e /%3i'e sa% ;osni/ie#
HNi/i/9n. @ 9-i sp%se =ane @ p4'9nt%l n% a 'ai fost /4l/at .e
%n ase'enea o'6 .in /lipa /9n. D%'ne3e% l5a pl4s'%it pe /el
.int9i6 .%p4 /hip%l -i ase'4naea saGI
C% %n salt6 Ta3an se a29nt4 9n /opa/i -i piei .in 243#
=ane se 9nte8a %n.e s5o fi .%s# O p44sise oae 9n 2oia
soatei6 a/olo 9n ;%n:la sin:%ati/4D 1i2i 9n ;% /%
ne2o3itate# "ie/ae 2e;6 fie/ae t%fi- p4ea 2i3%ina taini/4 a
2e%nei fiae %ia-e -i 9n:o3itoae6 /e p9n.ea s45-i 9nfi:4
/ol7ii s/9nteietoi 9n /anea ei '4t4soas4# "ie/ae s%net ea
a'plifi/at .e 9n/hip%iea ei6 9n 3:o'ot%l %n%i t%p -ep%ito
-i 'alefi/ /e se t9a pe f%i-#
C9t .e s/hi'8ate p4ea% toate a/%' /9n. o p44siseG
C9te2a 'in%te6 /ae fetei speiate i se p4%4 l%n:i /9t
/eas%ile6 st4t% /% ne2ii 9n/o.a7i6 a-tept9n. salt%l fiaei pitite
/e %'a s4 p%n4 /ap4t nefei/iii -i 9n:i;o4ii# Apoape /4 se
%:a s4 apa4 o .at4 .in7ii /%3i /e a2ea% s5o fa/4 s45-i pia.4
/%no-tin7a6 /%'9n.%5i astfel a:onia spai'ei#
A%3i %n 3:o'ot 8%s/ -i %-o 9n spatele ei# C% %n sti:4t6
s4i 9n pi/ioae -i se 9ntoase pent% a5-i 9nf%nta sf9-it%l# Da
n%5l 243% .e/9t pe Ta3an6 /% 8a7ele 9n/4/ate .e f%/te
/oapte -i '%stoase# =ane f% /%pins4 .e o a'e7eal4 -i s5a fi
p48%-it .a/4 Ta3an6 l4s9n. s45i s/ape po2aa6 n5a fi pins5o
9n 8a7e# "ata n%5-i pie.% /%no-tin7a6 .a se a:474 /% p%tee
.e el6 te'%9n. -i /l4n74nin. /a o /4pioa4 speiat4#
219
Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo 9i '9n:9ie p4%l 'oale -i
9n/e/4 s5o 9'8484te3e -i s5o lini-teas/46 9nto/'ai /%' f4/ea
Lala /% el pe /9n. ea o 'ai'%74 'i/4 -i se speia .e Sa8o6
leoai/a6 sa% .e Histah6 -apele# O sin:%4 .at4 9-i lipi %-o
8%3ele .e f%ntea ei -i =ane n% se /linti6 /i 9n/hise o/hii -i
s/oase %n s%spin#
N%5-i p%tea anali3a senti'entele -i ni/i n% .oea s4
9n/e/e# Ea '%l7%'it4 /4 si'7ea si:%an7a pe /ae i5o .4.ea%
8a7ele l%i p%teni/e -i 9n est6 9-i l4sa 2iito%l 9n 2oia soateiA
/4/i %lti'ele /9te2a oe o 9n247ase4 s4 se 9n/ea.4 9n stania
-i s4l8ati/a f4pt%4 a p4.%ii6 /%' n% s5a fi 9n/e3%t .e/9t 9n
foate p%7ini .inte 848a7ii pe /ae5i /%no-tea#
Chi83%in. la 9ntea:a /i%.47enie a a/est%i fapt6 9nte34i
a.e24%l /46 poate6 .es/opeise /e2a /e n% 'ai /%nos/%se
ni/io.at40 i%8iea# Se 'in%n46 apoi 39'8i#
Contin%in. s4 39'8eas/46 9l 9'pinse %-%el pe Ta3an
9n.44t -i pi2in.%5l /% o e?pesie pe ;%'4tate 39'8itoae6 pe
;%'4tate 8at;o/oitoae6 /ae .4.ea /hip%l%i ei %n fa'e/
nesp%s6 a4t4 /% .e:et%l spe f%/tele 9'p4-tiate pe ;os -i se
a-e34 pe 'a:inea to8ei .e p4'9nt a antopoi.elo6 /4/i
foa'ea 9n/ep%se s4 se fa/4 si'7it4#
Ta3an a.%n4 i%te f%/tele -i le p%se la pi/ioaele eiA .%p4
a/eea se /o/o74 l9n:4 ea pe to84 -i 9n/ep% s4 .espi/e /%
/%7it%l -i s4 pe:4teas/4 .ifeitele f%/te pent% /ina
f%'oasei =ane#
$9n/a4 9'pe%n46 9n t4/ee6 f%i-9n. .in /9n. 9n /9n. /9te
o pi2ie %n%l spe /el4lalt6 p9n4 /e =ane6 9n /ele .in %'46
i38%/ni 9nt5%n hohot .e 9s 2esel6 la /ae Ta3an se al4t%4#
F A- fi .oit s4 2o8e-ti en:le3e-te6 sp%se fata#
Ta3an /l4tin4 .in /ap -i o e?pesie 9n:9n.%at4 t4.9n. o
220
.oin74 pateti/4 9i 9nne:%4 o/hii s%934toi#
Apoi =ane 9n/e/4 s45i 2o8eas/4 fan7%3e-te6 ia .%p4
a/eea ne'7e-teA .a f% ne2oit4 s4 9.4 sin:%4 .e 9n/e/aea5i
89l89it4 .e a se e?pi'a 9n a/east4 .in %'4 li'84#
F Oi/%'6 9i sp%se ea 9n en:le3e-te6 9n7ele:i :e'ana
'ea la fel .e 8ine /%' o 9n7ele:ea% -i /ei .in Belin#
Ta3an l%ase .e 'ai '%lt4 2e'e hot49ea /%' s4
po/e.e3e 'ai .epate# A2%sese ti'p s45-i a.%/4 a'inte tot
/e /itise 9n /47ile l%i .in /a8an4 .espe fel%l /%' se poat4
848a7ii /% fe'eile# Se 2a /o'pota a-a /%' 9-i 9n/hip%ia el
/4 s5a fi p%tat 848a7ii .in /47i6 .a/4 a fi fost 9n lo/%l l%i#
Din no% se i.i/4 -i o poni pin /opa/i6 .a 'ai 9nainte
9n/e/4 s45i e?pli/e pin se'ne =anei /4 se 2a 9ntoa/e
i'e.iat -i o f4/% at9t .e 8ine6 9n/9t fata pi/ep% -i n% se 'ai
te'% /9t lipsi el#
O n4p4.i .oa o sen3a7ie .e sin:%4tate 9n ti'p /e5l
a-tepta6 pi2in.6 /% o/hi lan:%o-i6 p%n/t%l pe %n.e .isp4%se#
Ca -i pi'a .at46 f% 9n-tiin7at4 .e pe3en7a l%i pint5%n
3:o'ot %-o 2enin. .in spate -i se 9ntoase pent% a5l 2e.ea
9naint9n. pin ia846 /% 8a7ele 9n/4/ate .e /en:i# Apoi
.isp4% .in no% 9n ;%n:l4 -i .%p4 /9te2a 'in%te6 eap4% /% o
9n/4/4t%4 .e ie8%i 'oi -i .e fei:4# +i 'ai te8%i4 .o%4
.%'%i p9n4 s4 ai84 la 9n.e'9n4 tot 2af%l .e 'ateiale#
+n /ele .in %'4 9'p4-tie fei:ile -i ie8%ile pe ;os6
a-ten9n.%5i %n /%l/%- 'oale6 pe .eas%pa /4%ia popti
/en:ile6 e3e'ate %na .e alta6 astfel 9n/9t se 9nt9lnea% la o
9n4l7i'e .e 2eo .oi 'eti peste /ent%# Deas%pa /en:ilo
a-ten% f%n3e %ia-e .e pal'ie -i /% a;%to%l alto /en:i -i
alto f%n3e6 9n/hise %n /ap4t al 'i/%l%i a.4post pe /ae5l
/onst%ise# D%p4 /ae se a-e3a4 .in no% pe 'a:inea to8ei -i
221
9n/e/a4 s45-i 2o8eas/4 pin se'ne#
$in%nat%l 'e.alion 9n/%stat /% .ia'ante /ae at9na la
:9t%l l%i Ta3an ea o pi/in4 .e 'ae 'iae pent% =ane#
A4t4 spe el -i Ta3an 9l s/oase -i5i 9ntinse f%'os%l :i%2ae#
=ane 9-i .4.% sea'a /4 ea l%/at .e '9inile %n%i 'e-te
is/%sit -i /4 .ia'antele a2ea% 'ae st4l%/ie -i ea% s%pe8
'ontate6 .a fel%l /%' f%sese4 t4iate .enota /4 8i;%teia ea
2e/he# $ai o8se24 /4 'e.alion%l se .es/hi.ea -i ap4s9n.
8%ton%l as/%ns6 243% /ele .o%4 ;%'4t47i sepa9n.%5se pent% a
.a la i2eal46 9n fie/ae .inte ele6 /9te o 'iniat%4 9n fil.e-#
Una .inte 'iniat%i 9nf47i-a o fe'eie f%'oas46 ia /ealalt4
a fi p%t%t fi %n potet al 848at%l%i .e l9n:4 ea6 .a/4 n5a fi
e?istat o s%8til46 a8ia .efinit46 .ifeen74 .e e?pesie#
Se %it4 la Ta3an -i5l 243% aple/at spe .9nsa6 pi2in. /%
24.it4 %i'ie 'iniat%ile# +ntinse 'ina -i l%4 'e.alion%l6
e?a'in9n. potetele6 /% se'ne .e /et4 s%pi34 -i intees#
1%taea l%i 24.ea li'pe.e /4 n% le 'ai pi2ise ni/io.at4 p9n4
at%n/i -i ni/i n%5-i 9n/hip%ise /4 'e.alion%l se .es/hi.ea#
"apt%l a/esta o .ete'in4 pe =ane s4 se lase f%at4 .e noi
spe/%la7ii -i s4 9n/e/e a5-i i'a:ina /%' a;%nsese f%'os%l
ona'ent 9n posesia %nei f4pt%i s4l8ati/e .in ;%n:la
nee?ploat4 a Afi/ii#
$ai %i'ito ea fapt%l /4 'e.alion%l /on7inea potet%l
/%i2a /ae a fi p%t%t s4 fie fatele sa% 'ai /%9n. tat4l a/est%i
se'i3e% p4.%ean6 /ae n% -ti%se ni/i '4/a /4 :i%2ae%l se
.es/hi.e#
Ta3an /ontin%a s4 pi2eas/4 fi? /ele .o%4 /hip%i# D%p4
%n ti'p 9-i s/oase tol8a .e pe %'4 -i 4st%n9n. s4:e7ile pe
;os6 s/oto/i 9n f%n.%l p%n:ii -i s/oase afa4 %n o8ie/t plat6
9nf4-%at 9n n%'eoase f%n3e 'oi -i le:at /% fie l%n:i .e
222
ia84# +l .esf4/% /% :i;46 9n.ep4t9n. f%n34 .%p4 f%n346 p9n4
/9n.6 9n /ele .in %'46 4'ase 9n '9n4 /% o foto:afie#
A4t9n. spe 'iniat%a .in 'e.alion6 9i 9ntinse =anei
foto:afia6 7in9n.%5i 9n fa74 -i 'e.alion%l .es/his#
"oto:afia n% f4/% .e/9t s4 o ne.%'eeas/4 pe fat4 -i 'ai
'%lt6 pent% /4 9nf47i-a6 f44 9n.oial46 /hip%l a/el%ia-i 848at
al /4%i potet se afla pins 9n 'e.alion l9n:4 /el al
f%'oasei fe'ei tinee#
Ta3an se %ita la ea /% o e?pesie .e %i'ie 9n o/hi -i =ane
9l pi2i la 9n.%l ei# Se p4ea /4 8%3ele l%i se /43nea% s4
fo'%le3e o 9nte8ae# "ata a4t4 spe foto:afie6 apoi spe
'iniat%4 -i 9n %'4 spe el6 /a -i /%' a fi 2%t s4 sp%n4 /4
potetele ea% ale l%i6 .a Ta3an /l4tin4 .in /ap6 apoi6
i.i/9n. .in %'eii %ia-i6 l%4 foto:af9a .in '9na ei -i .%p4
/e o 9nf4-%4 .in no% /% :i;46 o a-e34 ia 9n f%n.%l tol8ei#
C9te2a 'o'ente 4'ase4 a'9n.oi t4/%7i6 Ta3an /% o/hii
pioni7i 9n p4'9nt 9n ti'p /e =ane 7inea 'i/%l 'e.alion 9n
'9n46 s%/in.%5l -i 4s%/in.%5l 9n st4.ania .e a :asi %n in.i/i%
/ae s45i poat4 e2ela i.entitatea popieta%l%i#
+n /ele .in %'46 e?pli/a7ia si'pl4 9i 2eni 9n 'inte#
$e.alion%l apa7in%se >o.%l%i Ge&sto/ke6 ia potetele 9l
9nf47i-a% pe el -i pe >a.& Ali/e# "4pt%a s4l8ati/4 9l :4sise
p% -i si'pl% 9n /a8ana .e pe pla;4# Ce st%pi. .in patea ei /4
n% 9nte34ise 'ai 9nainte a/east4 sol%7ie a eni:'eiG
Da a :4si o e?pli/a7ie pent% /i%.ata ase'4nae .inte
>o.%l Ge&sto/ke -i a/est 3e% al p4.%ii ea %n l%/% /ae o
.ep4-ea -i n%5i .e 'iae /4 n%5-i p%tea 9n/hip%i %n sin:%
'o'ent /4 s4l8ati/%l :ol .in fa7a ei ea %n no8il en:le3#
+nt5%n t93i%6 Ta3an 9-i 9n4l74 pi2iile pent% a o %'4i
pe fat46 /ae /e/eta 'e.alion%l# El n% p%tea p4t%n.e t9l/%9
223
/hip%ilo .in4%nt%6 .a p%tea /iti intees%l -i fas/ina7ia .e
pe /hip%l fiin7ei 2ii -i tinee .e l9n:4 el#
=ane o8se24 /4 o %'4e-te .in pi2ii -i :9n.in. /45-i
.oe-te po.oa8a 9napoi6 i5o 9ntinse# Ta3an o l%4 -i .esf4/9n.
lan7%l /% a'8ele '9ini6 i5l te/% fetei pe :9t6 3i'8in. 9n fa7a
s%pi3ei pe /ae i5o pi/in%ise a/est nea-teptat .a# =ane
s/%t%4 2ehe'ent .in /ap -i 2oi s45-i s/oat4 l4n7i-o%l .e a%
.e la :9t6 .a Ta3an n%5i 9n:4.%i /% ni/i %n /hip# C9n. o 243%
/4 st4%ie6 9i l%4 '9inile 9n '9inile l%i -i i le 7in% st9ns6 /a s5o
9'pie.i/e s45-i s/oat4 lan7%l# +n /ele .in %'46 =ane en%n74 -i
939n. %-%el6 i.i/4 'e.alion%l la 8%3e#
Ta3an n%5-i .4.% sea'a e?a/t /e se'nifi/a7ie a2ea a/est
:est6 .a :hi/i /4 ea fel%l ei .e a a//epta .a%l6 a-a 9n/9t se
i.i/4 9n pi/ioae -i l%9n. 'e.alion%l 9n '9n46 se 9n/lin4
sole'n6 /a %n /a2ale .in 2e/hi'e -i5-i lipi 8%3ele pe lo/%l
atins .e 8%3ele ei#
Un 'i/ o'a:i% .istins -i :alant6 9n.eplinit /% :a7ia -i
.e'nitatea %nei totale .e:a;4i#
Se l4sa 9nt%nei/%l6 a-a /4 9n/ep%4 .in no% s4 '4n9n/e
f%/tele /ae le 7inea% -i .e foa'e -i .e sete6 apoi Ta3an se
i.i/4 9n pi/ioae -i /on.%/9n.5o pe =ane la 'i/%l %'8a pe
/ae5l /onst%ise6 9i f4/% se'n s4 inte#
1ent% pi'a .at4 9n %lti'ele oe6 =ane f% s4:etat4 .e
tea'4 -i Ta3an o si'7i 9n.ep4t9n.%5se6 /a -i /%' se feea .e
el# =%'4tatea .e 3i pete/%t4 /% a/east4 fat4 f4/%se .in Ta3an
%n /% tot%l alt o' .e/9t /el as%pa /4%ia 4s4ise soaele
a/elei .i'ine7i# A/%'6 9n fie/ae fi84 a fiin7ei sale6 ee.itatea
se f4/ea 'ai si'7it4 .e/9t .epin.eile# N% p%te' sp%ne /4 se
pef4/%se s%8it .int5%n s4l8ati/ o'5'ai'%74 9nt5%n
:entle'an politi/os6 .a6 oi/%'6 9n/lina7iile a/est%ia .in
224
%'4 pe/%'p4nea% -i 'ai pes%s .e toate6 .oin7a .e a fi pe
pla/%l fe'eii i%8ite -i .e a5i fa/e o i'pesie 8%n4#
A-a 9n/9t Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo f4/% %ni/%l l%/%
pe /ae5l -tia 'enit s4 asi:%e lini-tea =anei0 9-i s/oase /%7it%l
.e 29n4toae .in tea/4 -i 9ntin39n.%5i5l /% '9ne%l 9nainte6 o
pofti .in no%6 pint5%n se'n6 s4 inte 9n a.4post# "ata
9n7elese -i l%9n. /%7it%l l%n:6 int4 -i se /%l/4 pe ie8%ile 'oi6
9n ti'p /e Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo se 9ntinse pe
p4'9nt6 .e5a /%'e3i-%l int4ii#
Bi a-a5i afl4 soaele /9n. 4s4i 9n 3oi# +n pi'a /lip4 /9n.
se .e-tept46 =ane n%5-i a'inti .e staniile 9nt9'pl4i ale 3ilei
pe/e.ente -i se 'in%n4 .e /i%.at%l lo/ %n.e se :4sea @ 'i/%l
%'8a .e f%n3e6 ie8%ile 'oi ale /%l/%-%l%i6 pi2eli-tea
neo8i-n%it4 /e se i2ea pin .es/hi34t%a a.4post%l%i#
Teptat6 9'pe;%4ile .atoit4 /4oa a;%nsese4 ai/i 9i
e2eni4 9n 'inte %na /9te %na# Bi at%n/i 9n ini'a ei se st9ni o
api:4 %i'ie @ %n 2al .e '%l7%'ie -i .e e/%no-tin74 pent%
fapt%l /46 .e-i se aflase 9nt5o pi'e;.ie at9t .e /%'plit46 ea
teaf44 -i neatins4# Se apopie .e intaea a.4post%l%i pent%
a5l /4%ta pe Ta3an# Disp4%se6 .a .e ast4 .at4 n% se si'7i
/%pins4 .e te'ei pent% /4 -tia /4 se 2a 9ntoa/e#
<43% 9n ia8a .in fa7a .es/hi.eii %'8a%l%i a'penta
t%p%l%i s4%6 a/olo %n.e 34/%se toat4 noaptea pent% a o
ap4a# Btia /4 n%'ai .atoit4 fapt%l%i /4 el se aflase a/olo
p%t%se s4 .oa'4 9nt5o tihnit4 si:%an74# C% el 9n pea;'46
/%' a fi p%t%t s4 se 'ai tea'4D Se 9nte84 .a/4 o 'ai fi
e?ist9n. pe l%'e 2e%n 848at al4t%i .e /ae o fat4 s4 se
poat4 si'7i at9t .e si:%4 9n ini'a ;%n:lei afi/ane# Ni/i leii -i
ni/i panteele n5o 'ai speia% a/%'#
Ri.i/4 pi2iile -i 243% sil%eta l%i 32elt4 pi/9n. %-o .int5
225
%n /opa/ 2e/in# C9n. o/hii li se 9nt9lni46fa7a l%i Ta3an f%
l%'inat4 .e 39'8et%l a/ela .es/his -i st4l%/ito6 /ae6 9n
%'4 /% o 3i6 9i /9-ti:ase =anei 9n/e.eea# Bi /9n. se apopie
.e ea6 ini'a =anei poni s4 8at4 'ai i%te -i o/hii i se
l%'ina46 a-a /%' n% se 'ai 9nt9'plase ni/io.at4 la
apopieea 2e%n%i 848at#
"%sese .in no% .%p4 f%/te6 pe /ae le .ep%se la intaea
%'8a%l%i# Bi ia4-i se a-e3a4 9'pe%n4 s4 '4n9n/e#
=ane 9n/ep% s4 se 9nte8e /e plan%i o fi a29n. /% ea# <oia
s5o .%/4 9napoi pe pla;4 sa% a2ea .e :9n. s5o 7in4 ai/iD B%s/
a2% e2ela7ia /4 4sp%ns%l la a/east4 9nte8ae n5o peo/%pa 9n
pea 'ae '4s%4# Ea /% p%tin746 oae6 s45i fie in.ifeentD
+n/ep% toto.at4 s45-i .ea sea'a /4 se si'7ea pe .eplin
'%l7%'it4 s4 -a.4 ai/i6 al4t%i .e a/est %ia- s%934to6
osp4t9n.%5se /% f%/te .eli/ioase 9n e.en%l p4.%ii6 .epate6
9n a.9n/%ile %nei ;%n:le afi/ane @ .a6 ea '%l7%'it4 -i
nesp%s .e fei/it4# N% p%tea 9n7ele:e# Ra7i%nea 9i sp%nea /4 a
te8%i s4 fie '4/inat4 .e o 9n:i;oae ne8%n46 ap4sat4 .e
te'ei :oa3ni/e6 .o8o9t4 .e pesi'7ii f%neste -i 9n s/hi'86
ini'a 9i /9nta6 ia ea 39'8ea 39'8et%l%i .e pe fa7a o'%l%i .e
al4t%i#
D%p4 /e isp42i4 'i/%l .e;%n6 Ta3an se .%se 9n
%'8a%l ei -i5-i l%4 9napoi /%7it%l# "ata %itase /% tot%l .e el#
+-i .4.% .in no% sea'a /4 %itase /% tot%l .e /%7it pent% /4
%itase .e tea'a /ae5o f4/%se s45l a//epte# "4/9n.%5i se'n s45
l %'e3e6 Ta3an se 9n.ept4 spe /opa/ii .e la 'a:inea
aenei -i i.i/9n.5o /% %n sin:% 8a7 2i:%os6 se a29nt4 pe
a'%ile .e .eas%pa /ap%l%i#
"ata -ti% /4 o .%/e 9napoi la ai ei -i n% p%t% s45-i e?pli/e
senti'ent%l 8%s/ .e sin:%4tate -i .e tiste7e /ae o n4p4.i#
226
Oe 9nte:i se 8alansa4 9n/et6 .in /opa/ 9n /opa/#
Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo n% se :48ea# +n/e/a s4
:%ste pe 9n.elete -i s4 pel%n:eas/4 pl4/eea a/estei /4l4toii
9n ti'p%l /4eia si'7ea 8a7ele .a:i 9n/on;%9n.%5i :9t%l6 a-a
9n/9t o/oli '%lt spe s%. .%'%l .ie/t /ae .%/ea la pla;4#
De /9te2a oi se opi46 pent% s/%te 4:a3%i .e o.ihn46
.e /ae Ta3an .e fapt n% a2ea ne2oie6 ia la p9n3 poposi4
ti'p .e %n /eas pe 'al%l %n%i p99ia-6 %n.e5-i potoli4 setea -i
foa'ea# A-a 9n/9t se apopia .e asfin7it /9n. a;%nsese4 la
l%'ini- ia Ta3an6 l4s9n.%5se pe p4'9nt l9n:4 %n a8oe 'ae
.esp47i ie8%ile 9nalte ale ;%n:lei -i5i a4t4 /a8ana#
=ane 9l l%4 .e '9n46 29n. s45l /on.%/4 9n ta844 /a s45i
poat4 sp%ne tat4l%i ei /4 o'%l a/esta o sal2ase .e la 'oate
sa% .e la o soat4 'ai ea .e/9t 'oatea -i /4 2e:hease
as%p45i /% o :i;4 .e 'a'4# Da .in no% p%se st4p9nie pe
Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo sfiala s4l84ti/i%nii 9n fa7a
a-e34ilo o'ene-ti# Se tase 9n.44t6 s/%t%9n. .in /ap# "ata
se apopie .e el6 pi2in.%5l /% o/hi %:4toi# +nt5%n fel6 n%
p%tea 9n.%a :9n.%l .e a5l -ti /4 se 9ntoa/e sin:% 9n tei8ila
;%n:l4# Da el /ontin%4 s4 /latine .in /ap -i 9n /ele .in %'4 o
tase la piept foate %-o -i se aple/4 s5o s4%te6 .a 'ai 9nt9i o
pi2i 9n o/hi6 a-tept9n. s4 2a.4 .a/4 ea '%l7%'it4 sa% 9l
espin:ea# O se/%n.46 fata -o24i6 .a pe %'4 9-i .4.% sea'a
/ae ea a.e24%l -i 9n/ol4/in.%5i :9t%l /% 8a7ele6 9i tase fa7a
spe ea -i5l s4%t4 f44 ni/i o %-ine#
F Te i%8es/6 te i%8es/6 9i '%'%4#
De la 'ae .ep4tae 438i tosnet%l 9n48%-it al 'ai
'%lto a'e# Ta3an -i =ane 9-i 9n4l7a4 /apetele#
Dinspe /a8an4 2enea% .o'n%l 1hilan.e -i Es'eal.a#
De a/olo %n.e se afla%6 Ta3an -i =ane n% p%tea% 2e.ea
227
2asele an/oate 9n :olf# Ta3an a4t4 /% .e:et%l 9n .ie/7ia .e
%n.e se a%3ise4 9'p%-/4t%ile6 apoi 9-i atinse piept%l6 .%p4
/ae a4t4 .in no% 9nt5a/olo# =ane 9n7elese# 1le/a6 .a /e2a 9i
sp%nea fetei /4 o f4/ea .eoae/e :9n.ea /4 ai ei s9nt 9n
pei/ol#
O s4%t4 .in no%#
F +ntoa/e5te la 'ine6 9i '%'%4 =ane# A' s4 te5a-tept###
.e5a p%%i#
Ta3an ple/46 ia =ane se 9ntoase6 /a s4 st48at4 l%'ini-%l
spe /a8an4#
Do'n%l 1hilan.e o 34i pi'%l# Se 9nsease -i .o'n%l
1hilan.e ea foate 'iop#
F Repe.e6 Es'eal.aG sti:4 el# Repe.e 9n4%nt%6 la
a.4post### se apopie o leoai/4G D%'ne3e%le 'aeG###
Es'eal.a n% se osteni s4 2eifi/e 2i3i%nea .o'%l%i
1hilan.e# Ton%l l%i ala'at 9i ea s%fi/ient# O 38%:hi 9n
/a8an4 si p9n4 s4 ap%/e el s45i osteas/4 9nte: n%'ele6 t9nti
-i 342o9 %-a# HD%'ne3e%le 'aeG e?/la'ase .o'n%l
1hilan.e6 .es/opein. /4 Es'eal.a6 9n e?%8ean7a :a8ei6 9l
342o9se .e a/eea-i pate a %-ii .e /ae se apopia leoai/a#
I38i /% f%ie 9n le'n%l soli.#
F Es'eal.aG Es'eal.aG 7ip4# D45'i .%'%l 9n4%nt%G
>e%l e pe /ale s4 '4 '4n9n/eG
Es'eal.a :9n.i 9ns4 /4 84t4ile 9n %-4 po2in .e la leoai/a
/e 9n/e/a s5o %'4eas/46 a-a 9n/9t6 .%p4 8%n%l ei o8i/ei6
le-in4#
Do'n%l 1hilan.e a%n/4 o pi2ie 9nsp4i'9ntat4 9n spate#
Go342ieG Iat5o6 ea /hia l9n:4 el# +n/e/4 s4 se /a7ee pe
3i.%l lateal al /a8anei -i e%-i s4 se a:ate6 insta8il6 .e
a/opei-%l .e st%f# O /lip4 4'ase astfel6 s%spen.at6
228
/a'pon9n.%5se /% pi/ioaele6 /a o pisi/46 .e o f9n:hie .e
%fe6 .a6 la %n 'o'ent .at6 '4n%n/hi%l .e st%f /e.4 -i
.o'n%l 1hilan.e f% poie/tat pe spate#
+n /lipa /9n. se p48%-i6 9i t4sni pin 'inte o e'a/a8il4
pe2e.ee a -tiin7elo nat%ii0 .a/4 te pefa/i 'ot6 se
pes%p%ne /4 leii -i leoai/ele te i:no46 /el p%7in a-a petin.ea
'e'oia /a' .efe/t%oas4 a .o'n%l%i 1hilan.e# Dept /ae6
.o'n%l 1hilan.e 4'ase 9n po3i7ia 9n /ae /43%se6
9n/e'enit 9nt5%n si'%la/% .e 'oate# C%' se p48%-ise pe
spate6 /% 8a7ele -i pi/ioaele 9ntinse 7eap4n6 atit%.inea .e
'ot ea .e5a .ept%l i'pesionant4#
=ane 9i o8se2ase /aa:hioasa pefo'an746 /% o 'iae
9n.%io-at4# C9n. se apopie6 9se0 %n 'i/ hohot .e 9s
s%:%'atA .a f% .e a;%ns# Do'n%l 1hilan.e se 4s%/i pe o
/oast4 -i se hol84 la ea# +n /ele .in %'4 o e/%nos/%#
F =aneG sti:4 el# =ane 1oteG D%'ne3e%le 'aeG Se
opinti /a s4 se i.i/e 9n pi/ioae -i ale:4 la fat4# N%5i 2enea
s4 /ea.4 /4 este ea6 /4 este 2ie# D%'ne3e%le 'aeG De %n.e
2iiD Un.e6 ai fost pent% D%'ne3e%D C%'###
F "ie57i 'il4 .e 'ine6 .o'n%le 1hilan.e6 9l 9nte%pse
fata# N% pot 7ine 'inte at9tea 9nte84i .int5o .at4#
F Bine6 8ine### f4/% .o'n%l 1hilan.e# D%'ne3e%leG
C9n. te 24. teaf44 -i s4n4toas46 s9nt at9t .e %i'it -i .e
9n/9ntat6 9n/9t6 34%6 n% 'ai -ti% ee 2o8es/# Da 2ino6
po2este-te5'i tot /e 7i s5a 9nt9'plat#
229
21.SATUL TORTURII
+n ti'p /e 'i/a e?pe.i7ie .e 'ainai t%.ea pin .esi-%l
;%n:lei /4%t9n. %'ele =anei 1ote6 34.4ni/ia 9n/e/4ii lo
ap4ea .in /e 9n /e 'ai e2i.ent4 -i n%'ai .%eea 84t9n%l%i -i
o/hii .e3n4.4;.%i7i ai t9n4%l%i en:le3 9l 9'pie.i/a4 pe
:eneos%l D'Anot s4 se 9ntoa/4#
+-i sp%nea /4 a e?ista .oa posi8ilitatea .e a :4si
/a.a2%l fetei sa% 4'4-i7ele /a.a2%l%i6 pent% /4 ea
/on2ins /4 =ane f%sese .e2oat4 .e o fia4 .e pa.4# Oa'enii
f%sese4 9n.%i7i 9n linie .e 84taie6 9n/ep9n. .in p%n/t%l %n.e
o :4sise4 pe Es'eal.a -i 9n a/east4 fo'a7ie .esf4-%at46 9-i
/oia% .%'6 n4.%-in. -i :9f9in. pin 9n/9l/eala lianelo -i
plantelo a:474toae# +naintaea ea foate ane2oioas4# A'ia3a
9i afl4 .oa /% /9te2a 'ile 'ai spe inteio# "4/%4 %n s/%t
popas -i .%p4 /e 'ai st484t%4 o 'i/4 .istan746 %n%l .inte
oa'eni .es/opei o pote/4 8ine .e'a/at4#
Ea 2e/hi%l .%' 84t4toit .e elefan7i -i D'Anot6
/ons%lt9n.%5se /% pofeso%l 1ote -i /% Cla&ton6 hot49 s45l
%'e3e# 1ote/a -ep%ia pin ;%n:l46 9n .ie/7ia no.i/4 -i
/oloana poni 9n -i in.ian .e5a l%n:%l ei#
>o/otenent%l D'Anot se afla 9n f%nte -i 9nainta /% pas
.est%l .e api.6 9nt%/9t /4aea ea6 elati2 .es/his4# I'e.iat
9n spate %'a pofeso%l 1ote6 .a /%' 8at9n%l n% p%tea
7ine pas%l /% t9n4%l6 lo/otenent%l D'Anot se :4sea la o
.ep4tae .e 2eo s%t4 .e ia3i /9n.6 .eo.at46 se po'eni
9n/on;%at .e -ase 438oini/i ne:i# C9n. ne:ii 9l
230
9'pes%a46 D'Anot 9-i a2eti34 /oloana pint5%n sti:4t6 .a
'ai 9nainte .e a5-i fi p%t%t s/oate e2ol2e%l6 f% le:at .e '9ini
-i t99t 9n ;%n:l4#
Sti:4t%l s4% 9i ala'ase pe 'ainai -i 2eo .oispe3e/e
s4i46 te/9n. pe l9n:4 pofeso%l 1ote -i .ep4-in.%5l pent%
a 2eni 9n a;%to%l ofi7e%l%i lo# N% -tia% /e an%'e pi/in%ise
sti:4t%l .e ala'46 .a 9-i 9n/hip%ia% /4 se i2ise o pi'e;.ie#
Te/%4 9n f%:4 .e lo/%l %n.e f%sese /apt%at D'Anot6 /9n. o
s%li74 lansat4 .in ;%n:l4 st4p%nse pe %n%l .inte oa'eniA 9i
%'4 i'e.iat o ploaie .e s4:e7i# Ri.i/9n.%5-i p%-tile la o/hi6
'ainaii tase4 9n t%fi-%i 9n .ie/7ia .e %n.e f%sese4
lansate poie/tilele#
+nte ti'p se apopiase -i est%l :%p%l%i -i %na .%p4 alta6
sal2e .e 9'p%-/4t%i f%4 9n.eptate spe .%-'an%l ne243%t#
A/estea ea% tosnetele pe /ae le a%3ise4 Ta3an -i =ane
1ote#
>o/otenent%l Chapentie6 /ae /on.%/ea aie:a.a
/oloanei6 sosi 9n f%:4 la lo/%l /% pi/ina -i afl9n. a'4n%ntele
a'8%s/a.ei6 po%n/i oa'enilo s4i s45l %'e3e -i se 9nf%n.4
9n h47i-# O se/%n.4 'ai t93i%6 ea% pin-i 9nt5o l%pt4
.es/his4 /% 2eo /in/i3e/i .e 438oini/i ne:i .in sat%l
$8on:a# S4:e7ile -i :loan7ele 38%a% .in 8el-%: -i /% 'ae
2ite34# Ci%.atele p%'nale afi/ane -i pat%ile p%-tilo
fan7%3e-ti se 9nt9lni4 %n 'o'ent 9n .%el%i s4l8ati/e -i
s9n:eoase6 .a 9n s/%t ti'p s4l8ati/ii o 38%:hi4 9napoi 9n
;%n:l46 l4s9n.%5i pe fan/e3i s45-i n%'ee pie.eile#
Din /ei .o%43e/i .e oa'eni6 pat% '%ise46 2eo
.oispe3e/e ea% 4ni7i6 ia lo/otenent%l D'Anot .isp4%t#
+nt%nei/%l se apopia /% pa-i epe3i -i sit%a7ia lo .e2eni .e
.o%4 oi 'ai ea /9n. n% 'ai p%t%4 e:4si ni/i pote/a .e
231
elefan7i pe /ae o %'ase4 la 2enie# Un sin:% l%/% se p%tea
fa/e -i an%'e s4 a'ena;e3e o ta844 /hia pe lo/%l %n.e se
afla% -i s4 9nnopte3e a/olo# >o/otenent%l Chapentie .4.%
.ispo3i7ii s4 se i.i/e 9n ;%%l ta8eei o 9n:4.it%4 /i/%la4
.in t%n/hi%i .e a8%-ti -i 2e:eta7ie '4%nt4# Tea8a asta f%
isp42it4 '%lt ti'p .%p4 l4saea 9nt%nei/%l%i6 ia 9n /ent%l
l%'ini-%l%i6 oa'enii apinse4 %n fo/ %ia-6 'enit s4 le .ea
l%'ina ne/esa4 pent% te'inaea l%/%l%i#
C9n. se asi:%46 at9t /9t ea /% p%tin746 9'poti2a
ata/%ilo ani'alelo -i ale oa'enilo s4l8ati/i6 lo/otenent%l
Chapentie a-e34 santinele 9n ;%%l ta8eei ia est%l
oa'enilo6 isto2i7i -i fl4'9n3i6 se 9ntinse4 pe ;os s4 .oa'4#
Ge'etele 4ni7ilo6 a'este/ate /% '%:etele -i '99ielile
li:hioanelo atase .e 3:o'ot -i .e l%'ina fo/%l%i6 al%n:a4
so'n%l .e pe pleoapele ostenite6 /% e?/ep7ia %no s/%te -i
a:itate inte'iten7e# O /eat4 .e oa'eni a'497i -i 9nfo'eta7i
pete/% a/olo o l%n:4 noapte6 %:9n.%5se pent% i2iea 3oilo#
Ne:ii /ae5l /apt%ase4 pe D'Anot n% 'ai a-tepta4 s4
ia pate la l%pta /e %'ase6 /i se :48ise4 s45-i t9as/4
pi3onie%l pin ;%n:l46 apoi o l%ase4 'ai .epate pe a/eea-i
pote/4 %n.e se .esf4-%a l%pta 9n /ae se an:a;ase4 to2a4-ii
lo# G48i4 pas%l6 ia 3:o'otele 84t4liei .e2eni4 .in /e 9n /e
'ai stinse6 pe '4s%4 /e se 9n.ep4ta% .e /o'8atan7i6 p9n4
/9n. 9n fa7a o/hilo l%i D'Anot se .es/hise pi2eli-tea %nei
poieni la:i la /ap4t%l /4eia se 9n:4'4.ea %n sat .e /oli8e
a/opeite /% st%f -i 9n:4.ite .e palisa.e#
Se 9nsease .e5a 8inelea6 /la st4;ile .e la poat4 34i4 pe
/ei tei /ae se apopia% -i .esl%-i4 /4 %n%l .inte ei ea %n
pi3onie# Un sti:4t se 9n4l74 9n /%pins%l palisa.e9o# Un
p%hoi .e fe'ei -i /opii ale:4 9n 9nt9'pinaea :%p%l%i#
232
Bi at%n/i 9n/ep% pent% ofi7e%l fan/e3 /ea 'ai
9n:o3itoae e?peien74 .e /ae poate a2ea pate %n o' pe
a/est p4'9nt @ pi'iea /ae i se f4/% %n%i pi3onie al8 9nt5
%n sat .e /ani8ali afi/ani#
Bestialitatea /%3i'ii lo ea spoit4 .e a'intiea
%st%4toae a 8a8aiilo -i 'ai /%.e s429-ite as%pa lo -i a
fa'iliilo lo .e /4te ofi7eii a/el%i ne9nte/%t ipo/it6
>eopol. al II5lea al Bel:iei6 ato/it47i .in pi/ina /4oa
f%:ise4 .in stat%l li8e Con:o @ o ;alni/4 4'4-i74 a /eea /e
f%sese o.inioa4 %n ti8 p%teni/#
T48494 /% 9n2e-%nae as%pa l%i D'Anot6 lo2in.%5l /%
/io'e:e -i /% 8olo2ani -i t4:9n. .e el /% '9ini ap%/4toae /a
:heaele 4pitoaelo# +i s'%lse4 -i %lti'%l peti/ .e
9'84/4'inte6 ia lo2it%ile /4.ea% ne'ilos pe t%p%l
.esp%iat -i te'%4to# Da fan/e3%l n% l4s4 s45i s/ape %n
sti:4t .e .%ee# Rostea 9n :9n. o %:4/i%ne /a s45i fie
h443it4 /9t 'ai epe.e i3842iea .e tot%4#
$oatea pent% /ae se %:a n% a2ea s45i 2in4 9ns4 at9t .e
/%9n.# D%p4 p%7in ti'p6 438oini/ii al%n:a4 fe'eile .in
pea;'a pi3onie%l%i0 te8%ia /%7at 9n 2e.eea %no pl4/ei
'ai 'ai -i o.at4 potolit pi'%l 2al .e %46 se '%l7%'i4 s45l
9'poa-te /% /%2inte .e o/a46 /% ins%lte -i s45l s/%ipe# Ai/i
D'Anot f% le:at 3.a24n .e pa%l 9nalt .e pe /ae ni/io.at4
n% f%sese .e3le:at %n o' 2i%#
C9te2a fe'ei se isipi4 spe /oli8e /a s4 a.%/4 /ea%ne -i
ap46 9n ti'p /e altele apinse4 %n -ia: .e fo/%i pe /ae
%'a% s4 fia84 an%'ite po7i%ni .in .eli/ates46 est%l .e
/ane %'9n. a fi p%s4 la %s/at6 9n felii6 pent% a fi /ons%'at4
'ai t93i%A f4/ea% toate a/este pepaati2e 9nt%/9t n4.4;.%ia%
/a 438oini/ii s4 se 9napoie3e /% n%'eo-i al7i pi3oniei#
233
"esti2itatea f%sese 9nt93iat4 /4/i a-tepta% 9ntoa/eea
438oini/ilo /ae se 9n/4iease4 /% al8ii6 a-a 9n/9t se
9nnoptase .e5a 8inelea p9n4 se st9nse4 /% to7ii 9n sat6 ia
.ans%l 'o7ii poni s45l 9n/e/%ias/4 pe ofi7e%l os9n.it#
1e ;%'4tate le-inat .e .%ee -i ep%i3ae6 D'Anot pi2ea
pe s%8 pleoapele pe ;%'4tate /o8o9te /eea /e5i p4ea a fi
fantas'a:oiile %n%i .eli sa% %n /o-'a 9nfio4to .in /ae
a2ea s4 se te3eas/4 9n /%9n.#
"e7ele 8estiale ea% '9n;ite /% 2opsea6 :%ile 'onst%oase
/% 8%3e 4sf9nte -i fle-/4ite6 .in7ii :al8eni6 pili7i -i te'ina7i
9n 29f%i as/%7ite6 o/hii se otea% .ia8oli/6 t%p%ile s/lipea%
.esp%iate -i st4l%/itoae6 s%li7ele se 'i-/a% /%.# N%6 f44
9n.oial46 ase'enea fiin7e n% p%tea% e?ista pe p4'9nt @ se
2e.e /46 9nt5a.e246 2isa#
<9te;%l .e t%p%i s4l8ati/e 9l 9n/e/%i 'ai apoape# O
s%li74 389n9i -i5i atinse 8a7%l# D%eea as/%7it4 -i sen3a7ia
s9n:el%i /al. /ae se pelin:ea il 9n/e.in7a4 .e 9n:o3itoaea
ealitate a sit%a7iei sale .e3n4.4;.%ite# O alt4 lan/e6 apoi alta
9l 9n7epa4# +n/hisese o/hii -i5-i 9n/le-t4 'a?ilaele @ n%6 n5o
s4 sti:eG Ea %n osta- al "an7ei6 o s4 ofee a/esto 8estii o
le/7ie .e /%' -tie s4 'oa4 %n ofi7e -i %n :entle'an#
Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo n% a2ea ne2oie .e %n
intepet /ae s45i t4l'4/eas/4 se'nifi/a7ia a/elo
9'p%-/4t%i 9n.ep4tate# C% :%st%l s4%t4ilo =anei 1ote
9n/4 poasp4t pe 8%3e6 se a29nt4 /% in/e.i8il4 api.itate .in
/opa/ 9n /opa/6 .ept spe sat%l l%i $8on:a# N%5l inteesa
lo/%l e?a/t al 9n/4ie4ii6 :9n.in. /4 a/easta6 oi/%'6 se 2a
sf9-i /%9n.# 1e /ei 'o7i tot n%5i 'ai p%tea a;%ta6 ia /ei /ae
f%:ise4 n% a2ea% ne2oie .e spi;in%l l%i# C4te /ei /ae ni/i
n% f%sese4 %/i-i -i ni/i n% i38%tise4 s4 f%:4 se :48ea el
234
a/%'# Bi -tia /45i 2a :4si le:a7i .e pa%l /el 'ae .in /ent%l
/4t%n%l%i l%i $8on:a#
De '%lte oi 243%se Ta3an pat%lele .e 29n4toae ale l%i
$8on8a 9nto/9n.%5se .inspe no. /% pi3oniei -i
9ntot.ea%na a/elea-i s/ene se .esf4-%ase4 9n ;%%l sinist%l%i
st9lp6 9n l%'ina s/9nteietoae a n%'eoaselo fo/%i# $ai -tia6
.e ase'enea6 /4 aeoi pie.ea% pea '%lt ti'p p9n4 s45-i
9'plineas/4 .ia8oli/%l s/op al /apt%ii# Ta3an se 9n.oia /4
2a a;%n:e la ti'p pent% a eali3a alt/e2a .e/9t o 438%nae#
Zoi /9t p%t%# C43%se noaptea -i /4l4toea pe teasele .e
s%s ale a8oilo6 %n.e l%?%ianta l%n4 topi/al4 9'84ia 9n
l%'in4 /4aea a'e7itoae a a'%ilo %n.%ioase .in 29f%l
/opa/ilo# >a %n 'o'ent .at6 34i efle?%l %nei st4l%/ii
9n.ep4tate# <enea .in .eapta /44ii l%i# Ta3an 9-i sp%se /4
ea po8a8il l%'ina fo/%l%i .e ta844 pe /ae5l apinsese4 /ei
.oi oa'eni 9nainte .e a fi ata/a7i @ n% a2ea i.ee .e pe3en7a
'ainailo#
Ea at9t .e si:% /4 9n7ele:e tot /e se pete/ea 9n ;%n:l46
9n/9t n% se a84t% .in .%'6 /i te/% pe l9n:4 l%'in4 la o
.istan74 .e ;%'4tate .e 'il4# Ea fo/%l .e ta844 al
fan/e3ilo# C9te2a 'in%te 'ai ti3i%6 Ta3an s4i 9n /opa/ii
/ae .o'ina% sat%l l%i $8on:a# Ah6 n% 2enise pea t93i%G
Sa% .aD
N% p%tea sp%ne# O'%l le:at .e st9lp ea inet6 tot%-i
.eo/a'.at4 438oini/ii n% f4/ea% .e/9t s45l 9n7epe#
Ta3an le /%no-tea o8i/ei%ile# >o2it%a .e 'oate n%
f%sese 9n/4 .at4# 1%tea :hi/i p9n4 la se/%n.4 la /e sta.i% al
.ans%l%i a;%nsese4# O /lip4 'ai t93i%6 /%7it%l l%i $8on:a
a2ea s4 ete3e %na .in %e/hile 2i/ti'ei @ -i a/easta 2a fi
9n/ep%t%l sf9-it%5l%i6 /4/i6 9n s/%t ti'p6 pi3onie%l se 2a
235
pefa/e 9nt5o 'as4 /on2%lsionat4 .e /ane '4/el4it4# <a
'ai p9lp9i %n est .e 2ia74 9n el6 .a 9n a/ele /lipe 'oatea 2a
fi %ni/%l se'n .e :a7ie .%p4 /ae 2a 'ai t9n;i#
1a%l se afla la o .istan74 .e teispe3e/e 'eti .e /opa/%l
/el 'ai apopiat# Ta3an 9-i 4s%/i o f%nie# Da 9n /lipa a/eea6
peste 7ipetele .4/e-ti ale .e'onilo .4n7%itoi 4s%n4 8%s/
4/net%l .e po2o/ae al :oilei5'as/%l# Dansatoii
9n/e'eni4 /a pef4/%7i 9n stane .e piat4# >a7%l se epe3i
29;9in.6 s%s peste /apetele ne:ilo# +n l%'ina s/9nteietoae a
fo/%ilo ea apoape in2i3i8il#
D'Anot .es/hise o/hii# Un ne:% %ia-6 po74pit .ept 9n
fa7a l%i6 se l%n:i pe spate6 /a .o8o9t .e o '9n4 ne243%t4#
T%p%l l%i6 384t9n.%5se 9n %lete -i 329/olin.%5se .int5o pate
9n alta6 se 9n.ep4ta api. spe %'8a .e s%8 /opa/i# Ne:ii6
/% o/hii /9t /epele6 se %ita% /a 24;i7i# O.at4 a;%ns s%8 /opa/i6
t%p%l se i.i/4 .ept 9n 243.%h -i apoi piei 9n f%n3i-A ne:ii6
9n:o3i7i6 38ie9n. .e spai'46 o t%li4 9nt5o :oan4 ne8%n4
spe poata sat%l%i#
D'Anot f% l4sat 9n p44sie# Ea %n 848at /%a;os6 .a
/9n. %let%l a/ela l%:%8% spinte/ase ae%l6 si'7ise /%' i se
389le-te p4%l 9n /ap# +n ti'p /e t%p%l /%pins .e spas'e al
ne:%l%i pl%tea 9n 243.%h6 DXAnot si'7i %n fio .e :hea74
st484t9n.%5i -ia spin4ii6 .e pa/4 'oatea s5a fi 9n4l7at
.int5o :oap4 9nt%ne/oas4 -i i5a fi atins /anea /% %n .e:et
29s/os# El se %it4 la p%n/t%l pe %n.e p4t%nsese ne:%l 9n
/opa/ -i .eo.at4 a%3i 3:o'ot%l %nei 'i-/4i 2enin. .int5
a/olo# Ra'%ile /opa/%l%i se 9n.oi4 /a ap4sate .e %n t%p
o'enes/0 %'4 %n tosnet -i ne:%l se a-ten% .in no% la
p4'9nt6 4'9n9n. ne9ns%fle7it 9n lo/%l %n.e /43%se# I'e.iat
.%p4 el %'4 %n t%p al86 .a a/esta /43% 9n po3i7ie 2eti/al4#
236
D'Anot 243% %n t9n4 :i:ant6 /% pi/ioaele 32elte6
4s4in. .in %'84 -i 2enin. 9n l%'ina fo/%l%i apoi
9n.ept9n.%5se epe.e spe el#
Ce p%tea s4 'ai 9nse'ne -i astaD Cine p%tea fiD "44
9n.oial46 o no%4 f4pt%4 a tot%ii -i a .ist%:eii#
D'Anot a-tept4# O/hii n% i se .e3lipea% .e pe fa7a o'%l%i
/ae 9nainta spe el# Ia o/hii /el%ilalt sin/ei -i li'pe3i6 n%
a2%4 o /lip4 .e -o24ie s%8 pioniea pi2iii l%i D'Anot#
Ofi7e%l se si'7i 'ai lini-tit6 .a n% spea 'ae l%/%6 .e-i
si'7ea /4 fa7a a/eea n% p%tea as/%n.e o ini'4 hain4#
"44 o 2o846 Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo t4ie
le:4t%ile /ae5l 7int%ia% pe fan/e3# Sl48it .e s%fein74 -i .in
pi/ina pie.eii .e s9n:e6 D'Anot s5a fi p48%-it .a/4 .o%4
8a7e p%teni/e n% l5a fi s%s7in%t# Se si'7i i.i/at 9n ae# A2%
sen3a7ia /4 38oa46 apoi 9-i pie.% /%no-tin7a#
237
22.E'PEIIA
Zoii /ae se i2i4 .eas%pa 'i/ii ta8ee o:ani3ate .e
fan/e3i 9n ini'a ;%n:lei 9-i e24sa4 l%'ina as%pa %n%i
:%p tist -i .es/%a;at#
+n.at4 /e f% .est%l4 l%'in4 /a s4 poat4 .esl%-i
9'pe;%i'ile6 lo/otenent%l Chapentie 9-i 9'p47i oa'enii 9n
:%p%i .e /9te tei pe /ae le 9'p4-tie 9n .i2ese .ie/7ii /%
s/op%l .e a e.es/opei /4aeaA 3e/e 'in%te 'ai t93i% o
:4si4 -i :%p%l e?pe.i7iona o poni 9n :a84 9napoi spe
pla;4#
Ea o tea84 :ea6 .eoae/e p%ta% t%p%ile a -ase 'o7i @
peste noapte .e/e.ase4 9n/4 .oi @ ia /97i2a .inte 4ni7i
te8%ia% s4 fie s%s7in%7i6 /hia si a-a 9naint9n. foate 9n/et#
Chapentie hot49se s4 se 9ntoa/4 pe pla;4 pent% a l%a
9nt4ii /% /ae s4 9n/e/e apoi s45i %'4eas/4 pe 84-tina-i
pent% a5l sal2a pe D'Anot#
Se f4/%se t93i% .%p45a'ia34 /9n. oa'enii6 2l4:%i7i6
a;%nse4 9n ai-tea .e l9n:4 pla;4 -i /% e?/ep7ia a .oi .in
:%p6 e9ntoa/eea 9nse'na at9ta fei/ie pent% ei6 9n/9t
%ita4 pe .at4 .e toate s%fein7ele -i a'44/i%nile pin /ae
te/%se4#
C9n. 'i/%l :%p ie-i .in .esi-%l ;%n:lei6 pi'a pesoan4
pe /ae pofeso%l 1ote -i Ce/il Cla&ton o 34i4 f% =ane6 9n
pi/ioae6 l9n:4 %-a /a8anei#
C% %n 'i/ sti:4t .e 8%/%ie -i %-%ae6 fata ale:4 s45i
9nt9'pine6 a%n/9n.%5-i 8a7ele 9n ;%%l :9t%l%i tat4l%i ei -i
i38%/nin. 9n la/i'i pent% pi'a .at4 .e /9n. f%sese4
238
p44si7i pe a/est t49' hi.os -i 38%/i%'at#
1ofeso%l 1ote se l%pta 8484te-te s45-i 9n2in:4
popiile e'o7ii6 .a efot%l ea pea 'ae pent% ne2ii -i
pent% 2italitatea sa isto2it4 -i 9n /ele .in %'46 9n:op9n.%5-i
fa7a 84t9n4 9n %'4%l fetei6 pl9nse 9n/eti-o6 /a %n /opil
ostenit#
=ane 9l /on.%se spe /a8an46 ia fan/e3%l se 9ntoase spe
pla;46 .e %n.e le ie-i4 9n 9nt9'pinae /97i2a to2a4-i#
Cla&ton6 .oin. s45i lase sin:% pe tat4 -i pe fii/46 se
al4t%4 'ainailo -i 4'ase s4 .is/%te /% ofi7eii6 p9n4 /9n.
a/e-tia se %/a4 9nt5o 8a/46 9n.ept9n.%5se spe /%/i-4to6
%n.e lo/otenent%l Chapentie te8%ia s4 apote3e nefei/it%l
.e3no.4'9nt al a2ent%ii lo# Apoi Cla&ton se 9ntoase a:ale
spe /a8an4# +-i si'7ea ini'a fe'4t9n. .e fei/ie# "e'eia pe
/ae o i%8ea ea teaf44# Se 9nte84 pin /e 'ia/ol f%sese
/%7at4# "apt%l /5o :4sise 9n 2ia74 i se p4ea apoape .e
ne/e3%t#
C9n. a;%nse 9n pea;'a /a8anei6 o 243% pe =ane ie-in.#
Z4in.%5l6 fata se 9n.ept4 spe el#
F =ane6 sti:a t9n4%l6 D%'ne3e% a fost 9nt5a.e24
9n.%4to /% noi# 1o2este-te5'i /%' ai s/4pat6 /e fo'4 a l%at
ponia /eeas/4 spe a te sal2a### pent% 8inele nost%D
Ni/io.at4 p9n4 at%n/i n% i se 'ai a.esase ostin.%5i
n%'ele .e 8ote3# C% pat%3e/i -i opt .e oe 9n %'46 =ane a fi
fost /%pins4 .e %n .%l/e 2al .e 8%/%ie a%3in.%5-i n%'ele pe
8%3ele l%i Cla&ton6 a/%' 9ns4 se speie#
F Do'n%le Cla&ton6 4sp%nse /al'46 9ntin39n.%5i '9na6
9n pi'%l 9n.6 .45'i 2oie s457i '%l7%'es/ pent%
/a2aleeas/a lealitate pe /ae ai a2%t5o fa74 .e tat4l 'e%# $i5a
po2estit /9t .e no8il -i .e :eneos6 p9n4 la ;etfa .e sine6 ai
239
fost# C%' 2o' p%tea 2eo.at4 s4 te 4spl4ti'D
Cla&ton o8se24 /4 n% 4sp%nsese fa'iliait47ii l%i6 .a
n%5-i f4/% ni/i %n :9n. .in a/east4 pi/in4# "ata te/%se pin
at9teaG +-i .4.% sea'a pe .at4 /4 n% ea 'o'ent%l s45i
i'p%n4 .a:ostea l%i#
F S9nt 9nt% tot%l 4spl4tit6 epli/4 el6 .oa 2439n.%524 pe
a'9n.oi s4n4to-i -i .in no% 9'pe%n46 .%'neata -i .o'n%l
pofeso 1ote# Ce. /4 n5a- 'ai fi p%t%t 9n.%a '%lt4 2e'e
patos%l s%fein7ei sale '%te# Do'ni-oa4 1ote6 a fost /ea
'ai tist4 e?peien74 .in 2ia7a 'eaA -i apoi6 s5a a.4%:at -i
popia 'ea .%ee0 /ea 'ai 'ae .in /9te a' 9n/e/at
2eo.at4# Da s%fein7a l%i ea at9t .e .ispeat46 at9t .e
/ople-itoae### $5a 9n247at /4 ni/i o i%8ie6 ni/i '4/a a
so7%l%i fa74 .e so7ie6 n% poate fi at9t .e a.9n/46 .e i'ens4 -i .e
plin4 .e a8ne:a7ie /a i%8iea pent% fii/a sa#
"ata 9-i 9n/lin4 /ap%l# A fi 2%t s4 p%n4 o 9nte8ae6 .a i
se p4ea apoape %n sa/ile:i% s5o fa/4 9n fa7a i%8iii a/esto
.oi 848a7i pent% ea -i a /%'plitei s%fein7e pin /ae
te/%se4 9n ti'p /e ea -e3%se6 939n. fei/it46 al4t%i .e a/ea
f4pt%4 /% /hip .e 3e% al p4.%ii6 '9n/9n. f%/te '%stoase -i
pi2in. /% o/hii .a:ostei 9n o/hii /ae5i 4sp%n.ea% /%
a/ela-i senti'ent#
Da i%8iea e %n st4p9n /i%.at6 ia fiea o'eneas/4 e -i
'ai /i%.at46 astfel /46 p9n4 la %'46 p%se 9nte8aea0
F Un.e5i a/ea f4pt%4 a p4.%ii /ae te5a sal2at pe
.%'neataD De /e n% se e9ntoa/eD
F N% 9n7ele:6 4sp%nse Cla&ton# Despe /ine 2o8e-tiD
F Despe /el /ae ne5a sal2at pe a'9n.oi6 /ae '5a
s/4pat -i pe 'ine .in :heaele :oilei#
OhG f4/% Gla&ton6 s%pins# El te5a sal2atD Btii6 9n/4 n%
240
'i5ai po2estit ni'i/ .espe a2ent%a .%'itale#
F Da pe o'%l a/ela al p4.%ii6 st4%i =ane6 n% l5ai 'ai
243%tD C9n. s5a a%3it 3:o'ot%l sla8 -i 9n.ep4tat al
9'p%-/4t%ilo .in ;%n:l46 '5a p44sit# To/'ai a;%nsese' la
l%'ini- -i el a ple/at 9n :a84 la lo/%l 84t4liei# Bti% /4 s5a .%s
s4 25a;%te#
Ton%l fetei ea apoape %:4to @ 9n /o'potaea ei se
si'7ea tensi%nea %nei e'o7ii 7in%te 9n fi%# Cla&ton n% p%tea
s4 n% o8se2e a/est l%/% -i se 'i46 2a:6 .e /e5o fi fost =ane
at9t .e a.9n/ e'o7ionat46 at9t .e .oni/4 s4 afle pe %n.e se
:4sea a/ea stanie f4pt%4# Tot%-i 9l 89nt%ia pesenti'ent%l
9nt%ne/at al %nei ine2ita8ile s%fein7e -i f44 s45-i .ea sea'a6
9n ini'a l%i 9n/ol7i pi'a s4'9n74 .e :elo3ie -i .e 84n%ial4 9n
pi2in7a o'%l%i 'ai'%746 /4%ia 9i .atoa 2ia7a#
F N% l5a' 243%t6 4sp%nse /al'# N5a 2enit la noi# Apoi6
.%p4 o pa%34 .e :9n.ie6 a.4%:40 1oate /4 s5a 9napoiat la
ti8%l l%i6 a.i/4 la oa'enii /ae ne5a% ata/at#
Cla&ton n% -tia .e /e ostise a/este 2o8e6 /4/i n% le
/e.ea ni/i el# "ata 9l pi2i o /lip4 /% o/hii 'ai#
F N%G e?/la'4 ea /% 2ehe'en746 poate /% pea '%lt4
2ehe'en746 :9n.i Cla&ton# N%5i /% p%tin74#
Cei /e 25a% ata/at ea% s4l8ati/i# Cla&ton o pi2i
ne.%'eit#
F Do'ni-oa4 1ote6 o'%l a/ela e o f4pt%4 pe ;%'4tate
s4l8ati/46 .in ;%n:l4# N% -ti' ni'i/ .espe el# Ni/i n%
2o8e-te6 ni/i n% 9n7ele:e 2eo li'84 e%opean46 ia
po.oa8ele -i a'ele l%i s9nt a/elea ale s4l8ati/ilo .e pe
/oasta .e 2est# Cla&ton 2o8ea epe.e# 1e o .istan74 .e s%te
.e 'ile6 .o'ni-oa4 1ote @ a.4%:4 el @ n% e?ist4 alte fiin7e
o'ene-ti 9n afaa s4l8ati/ilo# 1o8a8il /4 apa7ine ti8%l%i
241
/ae ne5a ata/at sa% alt%ia la fel .e pi'iti2A s5a p%tea s4 fie
/hia /ani8al#
=ane p4li#
F N% 2ea% s4 /e. %na /a asta6 '%'%4 ea /a pent%
sine# N%5i a.e24atG Ai s4 2e3i6 i se a.es4 .e ast4 .at4 l%i
Cla&ton6 ai s4 2e3i /4 se 2a 9ntoa/e -i 2a .o2e.i /4 n% ai
.eptate# N%5l /%no-ti a-a /%' 9l /%nos/ e%# Afi' /4 e %n
:entle'an#
Cla&ton ea %n t9n4 :eneos -i 9ns%fle7it .e senti'ente
/a2alee-ti6 .a /e2a .in fel%l a34to 9n /ae fata 9l ap4a pe
o'%l p4.%ii a7974 9n el o :elo3ie ia7ional46 a-a 9n/9t6 pent%
'o'ent %it4 tot /e5i .atoa% s4l8ati/%l%i se'i3e% -i5i
4sp%nse /% %n 9n;et .ispe7%ito pe 8%3e0
F 1oate /4 ai .eptate6 .o'ni-oa4 1ote6 .a n% /e. /4
2e%n%l .inte noi a te8%i s4 se sin/hiseas/4 .e o /%no-tin74
/ae se h4ne-te /% hoit# D%p4 toate po8a8ilit47ile6 e %n paia
/ae -i5a pie.%t pe ;%'4tate 'in7ile -i /ae o s4 %ite .e noi
'ai epe.e6 .a/4 n% 'ai si:%6 .e/9t o s4 %it4' noi .e el# N%5
i .e/9t o fia4 a ;%n:lei6 .o'ni-oa4 1ote#
"ata n% 4sp%nse6 .a si'7i /%' i se st9n:e ini'a#
Btia /4 Cla&ton ea %n o' sin/e -i pent% pi'a oa46
9n/ep% s4 anali3e3e st%/t%a pe /ae se 9nte'eia poasp4t
.es/opeita ei i%8ie -i s4 s%p%n4 o8ie/t%l a/estei i%8ii %n%i
e?a'en /iti/#
Se 9ntoase -i o poni a:ale spe /a8an4# +n/e/4 s4 -i5l
i'a:ine3e pe a/el 3e% al p4.%ii al4t%i .e ea 9n salon%l %n%i
tansatlanti/# +l 243% ap%/9n. '9n/aea /% '9inile6 %p9n.
/anea ase'enea %nei fiae .e pa.46 -te:9n.%5-i apoi pe
/oapse .e:etele5i %ns%oase# Se /%te'%4# Se 243%6 9n
9n/hip%ie6 pe3ent9n.%5l pietenilo ei @ %n ne/ioplit6
242
analfa8et6 %n 84.4anA fata se /isp4#
Intase 9n /a8an4 -i se a-e3ase pe 'a:inea pat%l%i ei .e
fei:i -i ie8%iA 9n ti'p /e5-i ap4sa /% pal'a piept%l /ae5i
s4lta .e e'o7ie6 si'7i /ont%%l .% al 'e.alion%l%i# +l s/oase
.e la :9t6 7in9n.%5l o /lip4 9n /4%-%l pal'ei -i pi2in.%5l /%
o/hi 9'p4ien;eni7i .e la/i'i6 apoi 9l 9n4l74 la 8%3e -i
sti2in.%5-i s4%t%l pe el6 9-i 9n:opa fa7a 9n fei:ile 'oi6
s%spin9n.#
F "ia4D '%'%4 =ane# At%n/i6 Doa'ne6 f45'4 fia4A
pent% /46 fia4 sa% n%6 s9nt a l%i#
+n a/ea 3i n%5l e243% pe Cla&ton# Es'eal.a 9i a.%se /ina
9n 9n/4peea ei6 ia =ane ti'ise 2o84 pofeso%l%i 1ote /4
s%feea .e ea/7ia -o/%l%i po2o/at .e a2ent%a .in a;%n#
A .o%a 3i .i'inea7a6 Cla&ton ple/4 9n 3oi6 9nso7in.
e?pe.i7ia o:ani3at4 9n s/op%l sal24ii lo/otenent%l%i D'Anot
De ast4 .at4 ea% .o%4 s%te .e oa'eni 9na'a7i6 la /ae se
a.4%:a% 3e/e ofi7ei6 .oi /hi%:i -i po2i3ii .e han4 pe o
s4pt4'9n4# D%/ea% /% ei a-ten%t%i -i ha'a/%i6 a/estea .in
%'4 9n 2e.eea tanspot4ii 8olna2ilo -i 4ni7ilo# Ea o
/o'panie plin4 .e .93enie -i .e f%ie @ o e?pe.i7ie .e
sal2ae6 .a -i .e pe.epsie 9n a/ela-i ti'p# C%9n. .%p45
a'ia34 a;%nse4 9n lo/%l a'8%s/a.ei %n.e /43%se /ealalt4
e?pe.i7ieA 9nainta% 'ai epe.e pent% /4 %'a% /4aea
/%nos/%t4 -i n%5-i 'ai pie.ea% 2e'ea /% e?plo4ile# De
a/olo6 pote/a 84t4toit4 .e elefan7i .%/ea .ept la sat%l l%i
$8on:a# Ea% a8ia /eas%ile .o%4 /9n. a2an:a.a /oloanei se
opi la 'a:inea ai-tei#
>o/otenent%l Chapentie6 /ae /o'an.a e?pe.i7ia6
.eplas4 i'e.iat o pate a fo7elo pin ;%n:l46 %'9n. s4 se
poste3e la /ap4t%l op%s al sat%l%i# Un alt .eta-a'ent f% plasat
243
9nt5%n an%'it p%n/t 9n fa7a po7ii /4t%n%l%i6 9n ti'p /e est%l
a'atei6 9'pe%n4 /% lo/otenent%l6 4'ase 9n patea .inspe
s%. a l%'ini-%l%i# D4.% .ispo3i7ii /a .eta-a'ent%l /ae %'a
s4 o/%pe po3i7ia no.i/4 -i /ae a2ea s4 a;%n:4 %lti'%l la
post%l s4%6 s4 9n/eap4 asalt%l6 afala lo .e .es/hi.ee a l%ptei
%'9n. a fi se'nal%l %n%i ata/ /on;%:at6 ponit si'%ltan .in
toate p%n/tele pent% a /%/ei 9nte: sat%l /hia .e la pi'a
-a;4#
Ti'p .e ;%'4tate .e o46 oa'enii lo/otenent%l%i
Chapentie se piti4 pin 2e:eta7ia l%?%iant4 a ;%n:lei6 9n
a-teptaea se'nal%l%i# >i se p4ea /4 te/%se4 /eas%i 9nte:i#
<e.ea% o pate .in 84-tina-i la /9'p6 9n ti'p /e al7ii inta% -i
ie-ea% pe poata sat%l%i# +n /ele .in %'4 4s%n4 se'nal%l0
4p4it%l %nei afale .e flinte6 /4eia 9i 4sp%nse %n opot .e
:loan7e 2enin. .in 2est%l -i s%.%l ;%n:lei# B4-tina-ii .e pe
/9'p 9-i a329li4 %neltele -i o 38%:hi4 ne8%ne-te spe
palisa.e# Gloan7ele fan/e3e 9i se/ea46 ia 'ainaii fan/e3i
s4i4 peste /a.a2ele lo6 9n.ept9n.%5se spe poata sat%l%i#
Asalt%l f%sese at9t .e 8%s/ -i .e nea-teptat6 9n/9t al8ii
a;%nse4 la po7i 9nainte /a 84-tina-ii6 9nsp4i'9nta7i6 s4 fi
ap%/at a le 8ai/a.a -i /9te2a 'in%te 'ai t93i%6 %li7a sat%l%i
oia .e oa'eni 9na'a7i l%pt9n.%5se /op la /op6 9nt5o
9n24l'4-eal4 .e ne.es/is#
S/%t4 2e'e6 ne:ii 9-i 'en7in%4 po3i7ia la intaea pe
%li746 .a pistoalele6 p%-tile -i han:eele fa/e3ilo 9i 3.o8i4
pe l4n/iei -i5i .o8o94 pe a/a-i 9nainte .e a fi p%t%t '4/a
s45-i poti2eas/4 s4:e7ile 9n a/#
C%9n.6 84t4lia se pef4/% 9nt5o eta:ee ne8%neas/4 -i
apoi 9nt5%n 'asa/% l%:%8%6 /4/i 'ainaii fan/e3i
243%se4 8%/47i .in %nifo'a l%i D'Anot 9'po.o8in.
244
t%p%ile 'ai '%lto 438oini/i ne:i /ae li se 9'poti2ise4#
C%7a4 /opiii -i pe a/ele fe'ei pe /ae n% f%4 ne2oi7i s4
le %/i.4 pent% a se ap4a6 .a /9n.6 9n /ele .in %'46 se
opi46 9'p4-tiin.%5se -ioin. .e s9n:e -i s%.oae6 o f4/%4
pent% /4 9n sat%l l%i $8on:a n% 'ai e?ista ni/i %n 438oini/
2i% /ae s4 le 7in4 piept#
S/oto/i4 /% :i;4 fie/ae /oli84 -i fie/ae %n:he .in sat6
9ns4 n% p%t%4 :4si ni/i o %'4 a l%i D'Anot# Inteo:a4
pi3onieii pin se'ne -i 9n /ele .in %'46 %n%l .inte
'ainai /ae 9-i efe/t%ase sta:i%l 9n Con:o fan/e3 .es/opei
/45i poate fa/e s4 9n7elea:4 .iale/t%l /o/it /e sl%;e-te .e
li'8a; 9nte al8i -i ti8%ile /ele 'ai 9napoiate .e pe /oast4A
.a /hia -i a-a n% i38%ti s4 afle ni'i/ pe/is /% pi2ie la
soata l%i D'Anot#
Ca 4sp%ns la 9nte84ile pi2itoae la to2a4-%l lo6
o87in%4 .oa o seie .e :est%i 9nfi/o-ate -i e?/la'a7ii .e
spai'4A p9n4 la %'4 se 9n/e.in7a4 sin:%i /4 toate a/estea
n% ea% .e/9t .o2e3i in/i'inatoae /4 .ia2olii ne:i 9l
'4/el4ise4 -i5l '9n/ase4 /% .o%4 nop7i 9nainte pe D'Anot#
1ie39n. oi/e %'4 .e spean746 9n/ep%4 pepaati2e /a
s4 9nnopte3e 9n sat#
1i3onieii f%4 9n:hes%i7i 9n tei /oli8e6 s%8 pa34 se2e4#
"%4 postate santinele la po7ile 8ai/a.ate -i 9n /ele .in %'46
lini-tea so'n%l%i 9n24l%i sat%l6 lini-te -ti8it4 .oa .e fe'eile
84-tina-e /ae5-i ;elea% 'o7ii#
A .o%a 3i .i'inea74 se an:a;a4 9n 'a-%l .e 9ntoa/ee#
Ini7ial6 a2%sese4 inten7ia s4 .ea fo/ sat%l%i6 .a en%n7a4 la
i.ee -i5i l4sa4 pe pi3oniei 8o/in. -i 24i/4in.%5se6 9ns4
'4/a /% %n a/opei- .eas%pa /ap%l%i -i o palisa.4 /a
a.4post 9'poti2a fiaelo ;%n:lei#
245
+n/et6 e?pe.i7ia f4/% /ale 9ntoas4 pe .%'%l %'at 9n
a;%n# Ha'a/%ile 9n/4/ate /% 4ni7i le 9n:e%na% 9naintaea#
+n opt .inte ha'a/%i p%ta% pe /ei :a2 4ni7i6 9n ti'p /e
.o%4 se le:4na% 9n/et6 s%8 po2aa 'o7ii#
Cla&ton -i lo/otenent%l Chapentie al/4t%ia% aie:a.a
/oloaneiA en:le3%l 'e:ea t4/%t6 .in espe/t pent% .%eea
/el%ilalt6 /4/i D'Anot -i Chapentie f%sese4 pieteni
ne.esp47i7i .in /opil4ie# Cla&ton 9-i .4.ea sea'a /4
s%fein7a l%i Chapentie ea /% at9t 'ai sfe.elitoae6 /% /9t
sa/ifi/i%l l%i D'Anot f%sese in%til6 =ane fiin. sal2at4 9nainte
/a D'Anot s4 fi /43%t 9n '9inile s4l8ati/ilo6 l%/% la /ae se
'ai a.4%:a fapt%l /4 ofi7e%l fan/e3 9-i pie.%se 2ia7a 9nt5o
a/7i%ne /e n% inta 9n /a.%l 9n.atoiilo sale6 /i ea 'enit4 s4
se2eas/4 %no ne/%nos/%7i6 st4ini .e nea' pe .eas%pa# Da
/9n. 9i 2o8i .espe a/est l%/% lo/otenent%l%i Chapentie6
fan/e3%l s/%t%4 .in /ap#
F N%6 $onsie%6 epli/4 el6 D'Anot a fi ales oi/9n. s4
'oa4 9n ase'enea /hip# Ce '4 .oae pe 'ine e fapt%l /4 n5
a' p%t%t '%i sal29n.%5l pe el sa%6 /el p%7in6 al4t%i .e el#
14/at /4 n% l5a7i /%nos/%t 'ai 8ine6 $onsie%# A fost 9nt5
a.e24 %n osta- -i %n :entle'an6 titl% /onfeit '%ltoa -i
'eitat .e at9t .e p%7ini# N% a '%it 3a.ani/6 /4/i 'oatea l%i
pent% 8inele %nei tinee a'ei/ane ne 2a fa/e pe noi6
/a'aa3ii s4i6 s4 9nf%nt4' /% 'ai '%lt4 8a2%4 sf9-it%l6
in.ifeent s%8 /e /hip a 2eni#
Cla&ton n% 4sp%nse ni'i/6 .a 9n ini'a l%i se 9nfiip4 o
no%4 sti'4 pent% fan/e3i6 sti'4 /ae 4'ase .e at%n/i
9n/olo ne-ti8it4#
Se f4/%se t93i% /9n. a;%nse4 la /a8ana .e pe pla;4# O
9'p%-/4t%4 solita46 9nainte .e a fi ie-it .in ;%n:l46 le .4.%
246
.e 2este /elo .in ta844 /a -i /elo .e pe 2as /4 e?pe.i7ia
sosise pea t93i%0 sta8ilise4 .inainte /a6 at%n/i /9n. se 2o
apopia la o 'il4 sa% .o%4 .e ta8446 s4 an%n7e pint5%n
sin:% fo/ /4 7inta lo n5a fost atins46 pin tei fo/%i i389n.a
-i pin .o%46 fapt%l /4 n% l5a% p%t%t :4si ni/i pe D'Anot6 ni/i
pe ne:ii /ae5l /apt%ase4#
A-a.a6 %n :%p sole'n 9i 9nt9'pin4 la 9ntoa/ee -i
p%7ine 2o8e f%4 ostite 9n ti'p /e 'o7ii -i 4ni7ii ea%
a-e3a7i /% :i;4 9n 84/i -i tanspota7i 9n t4/ee spe
/%/i-4to#
Cla&ton6 ep%i3at .e /ele /in/i 3ile .e 'a- t%.ni/ pin
;%n:l4 -i .e pati/ipaea la /ele .o%4 84t4lii /% ne:ii6 se
9n.eapt4 spe /a8an4 /a s4 9'8%/e /e2a -i s4 :%ste tihna
pat%l%i s4% .e f%n3e6 .%p4 .o%4 nop7i pete/%te 9n p4.%e#
=ane 9l a-tepta l9n:4 %-a /a8anei#
F Bi 8iet%l lo/otenentD 9nte84 ea# N5a7i :4sit ni/i o
%'4D
F A' sosit pea t93i%6 .o'ni-oa4 1ote6 epli/4 el /%
a'44/i%ne#
F 1o2este-te5'i# C%' s5a% 9nt9'plat l%/%ileD 9nte84
=ane#
F N% pot6 .o'ni-oa4 1ote6 e pea hi.os#
F <ei s4 sp%i /4 l5a% tot%atD -opti fata#
F N% -ti' /e i5a% f4/%t 9nainte .e a5l fi %/is 4sp%nse
Cla&ton6 /% o fa74 tas4 .e o8oseal4 -i .e tiste7ea esi'7it4
pent% 8iet%l D'Anot -i p%n9n. a//ent%l pe /%29nt%l
H9nainteI#
F +nainte .e a5l fi %/isG Ce 2ei s4 sp%i'D Doa n% s9nt###
n% s9nt###D
=ane se :9n.ea la insin%4ile l%i Cla&ton 9n le:4t%4 /%
247
apatenen7a o'%l%i p4.%ii la a/est ti8 -i n% :4sea p%tee s4
ati/%le3e oi8il%l /%29nt#
F Ba .a6 .o'ni-oa4 1ote6 s9nt### /ani8ali### ipost4 el
pe %n ton a'a6 pent% /4 -i 9n 'intea l%i Cla&ton e2enise
8%s/ i'a:inea o'%l%i p4.%ii -i a/ea stanie6 ine?pli/a8il4
:elo3ie /ae5l 9n/e/ase 9n %'4 /% .o%4 3ile 9l n4p4.i ia4-iA
apoi6 /% o s%8it4 8%talitate /ae n% i se poti2ea l%i Cla&ton
'ai '%lt .e/9t i se poti2e-te %nei :oile espe/t%l /%tenito6
i38%/ni# C9n. 3e%l .%'itale te5a p44sit at9t .e 8%s/6 se
:48ea6 f44 9n.oial46 s4 se .%/4 la osp47#
De 9n.at4 /e osti /%2intele .e 'ai s%s6 9i -i p4% 4% .e-i
n5a2ea ha8a /9t .e a.9n/ o 4nise4 pe fat4# Re:et%l s4% ea
po2o/at .oa .e ne9nte'eiata5i lips4 .e loialitate fa74 .e
/ine2a /ae sal2ase pe 9n. 2ia7a fie/4%i 'e'8% .in :%p6
f44 s4 fi f4/%t ni'4n%i 2e%n 4%#
"ata 9-i s%'e7i /ap%l#
F "a74 .e afi'a7ia .%'itale6 .o'n%le Cla&ton6 n% poate
e?ista .e/9t %n sin:% 4sp%ns poti2it6 -i e:et /4 n% sint
848at /a s4 7i5l pot .a6 ipost4 ea pe %n ton .e :hea74# +i
9ntoase spatele -i int4 9n /a8an4# Cla&ton ea en:le36 a-a /46
p9n4 s4 9n7elea:4 /e 4sp%ns an%'e i5a fi .at %n 848at6 fata
-i .isp4%se .in 2e.ee#
VZ4% a-a6 9-i sp%se el '9hnit '5a f4/%t 'in/inos# Bi5'i
9n/hip%i /4 o -i 'eit a.4%:4 9n:9n.%at# Cla&ton6 84iete6 -ti%
/a e-ti isto2it -i /% ne2ii 3.%n/ina7i6 .a 4sta n%5i %n 'oti2
s4 te poste-ti# $ai 8ine te5ai .%/e la /%l/ae#W
+nainte .e a se /%l/a 9ns46 o sti:4 9n/eti-o pe =ane
.eas%pa pe.elei .in p9n34 .e /ata: /ae5i .esp47ea6 pent%
/4 2oia s45-i /ea4 s/%3eA .a /% a/ela-i s%//es s5a fi p%t%t
a.esa -i Sfin?%l%i# At%n/i a-ten% /9te2a /%2inte pe %n peti/
248
.e h9tie6 pe /ae5l ste/%4 pe s%8 .esp47it%4#
=ane 243% 8ilet%l6 9ns4 n%5l l%4 9n sea'4 pent% /4 ea
foate f%ioas46 ;i:nit4 -i 9n.%eat46 .a fiin./4 ea fe'eie6
p9n4 la %'4 9l i.i/4 -i5l /iti#
Da:a 'ea .o'ni-oa4 1ote6
<-am a#ut nici un drept s insinue( ceea ce am insinuat.
.ingura mea scu( este c mi-s ner#ii t"cii J ceea ce nu
c"nstituie de l"c " scu(.
9e r"g, ncearc s gndeti c n-am r"stit acele cu#inte.
mi pare f"arte ru. 2intre t"i "amenii din lume, dumneata
eti ultima pe care a fi #rut s-" 6ignesc. .pune-mi c m-ai
iertat.
Km. Cecil Cla)t"n
HA-a a :9n.it6 altfel n% i5a fi te/%t pin /ap s5o sp%n46
a7iona fata6 .a n% poate fi a.e24at6 oh6 -ti% /4 n%5i
a.e24atGW
O fa34 .in s/isoi/4 o speie0 HDinte to7i oa'enii .in
l%'e6 .%'neata e-ti %lti'a pe /ae a- fi 2%t s5o ;i:nes/I#
C% o s4pt4'9n4 9nainte6 fa3a a/easta a fi %'pl%t5o .e
8%/%ie6 a/%' 9ns4 o '9hnea# Doea s4 n%5l fi 9nt9lnit
ni/io.at4 pe Cla&ton# +i p4ea 4% /45i ie-ise 9n /ale 3e%l
p4.%ii# Bi5apoi 'ai ea -i 8ilet%l /elalalt6 pe /ae5l :4sise 9n
ia846 9n fa7a /a8anei6 9n 3i%a /9n. se 9ntosese .in ;%n:l46
epistola .e .a:oste se'nat40 Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo#
Cine 'ai p%tea fi -i a/est no% /%te3anD Da/4 ea %n alt
lo/%ito s4l8ati/ al a/estei /%'plite p4.%i6 /e n5a fi fost oae
9n stae s4 /o'it4 pent% a o .o89n.iD
F Es'eal.aG Te3e-te5teG 9i sti:4# $4 ene2ea34 s4 te
24. .o'in. 9n tihn46 /9n. -tii pea 8ine /4 l%'ea5i plin4 .e
nenoo/iiG
249
F Ga8eelleG 7ip4 Es'eal.a6 i.i/9n.%5se# Ce s5a 'ai
9nt9'platD Un hipono/eD Un.e5i6 .o'ni-oa4 =aneD
F T9'penii6 Es'aal.a6 n%5i ni'i/# C%l/45te .in no%# E
.est%l .e 4% /9n. .o'i6 .a5i '%lt 'ai 4% /9n. e-ti tea34##
F Da6 ini'ioaa 'ea6 .a' /e5i /% /o'oaa 'eaD Ce5ae 9n
seaa asta .e5i /a' .espi3'at4D
F Oh6 Es'eal.a6 9n seaa asta s9nt %9/ioas46 4sp%nse
fata# N% l%a a'inte la /e sp%n6 hai6 fii 8%n4G
F Da6 ini'ioaa 'eaG A/%'a feti7a se .%/e f%'os s4
fa/4 nani# Ae ne2ii 9n 8atist4# Ce 'ai6 /% to7i ipota'ii -i /%
oa'enii 4ia /ae '4n9n/4 .%h%i6 .e /ae 'i5a po2estit
.o'n%' 1hilan.e# D%'ne3e%le6 n%5i .e 'iae s4 /apete
o'%' o pese/%7ie ne2oas4#
R939n.6 =ane st484t% /4'4%7a -i s4%t9n.5o pe 8%na
fe'eie6 9i %4 noapte 8%n4#
250
23.#RIA UMAN
C9n. D'Anot 9-i e2eni 9n si'7ii6 se po'eni 34/9n. pe %n
/%l/%- .e fei:i 'oi -i .e ie8%i6 s%8 %n %'8a .in /en:i6
/l4.it 9n fo'4 .e6 A0 >a pi/ioaele l%i6 pin .es/hi34t%a
%'8a%l%i6 se 2e.ea o pa;i-te 2e.e -i la 'i/4 .ep4tae 'ai
9n/olo6 3i.%l /o'pa/t al ;%n:lei -i al p4.%ii#
D'Anot -/hiop4ta6 tot t%p%l 9i ea n%'ai o .%ee6 se
si'7ea foate sl48it -i pe '4s%4 /e einta 9n .eplin4tatea
fa/%lt47ilo 'intale6 s%feea s%pli/i%l /%'plit al n%'eoaselo
4ni -i al ;%n:hi%ilo as/%7ite 9n fie/ae '%-/hi -i 9n fie/ae
os6 /a %'ae a lo2it%ilo :oa3ni/e pe /ae le pi'ise#
Chia -i o si'pl4 9ntoa/ee a /ap%l%i 9nse'na o
a.e24at4 tot%46 a-a 9n/9t 4'ase '%lt4 2e'e ne'i-/at6 /%
o/hii 9n/hi-i#
+n/e/a s4 e9n/he:e a'4n%ntele 9nt9'pl4ii pe /ae o
t4ise 9nainte .e a5-i fi pie.%t /%no-tin7a6 pnt% a se l4'%i
%n.e se afl4 a/%'A se 9nte8a .a/4 ea pinte pieteni sa%
pinte .%-'ani# +n .in %'4 e/onstit%i 9ntea:a :o342ie a
s/enei pete/%te la st9lp -i 9n sf9-it 9-i a.%se a'inte .e
/i%.ata f4pt%4 al84 9n 8a7ele /4eia /43%se 9n nesi'7ie#
D'Anot se 9nte8a /e soat4 9l 'ai a-tept4 a/%'# N%
2e.ea -i n% a%3ea 2e%n se'n .e 2ia74 9n pea;'4# Z%'3et%l
/ontin%% al ;%n:lei6 fo-net%l 'ilioanelo .e f%n3e6 8939it%l
:93elo6 :las%l p4s4ilo -i al 'ai'%7elo p4ea% topite 9nt5%n
s%s% '9n:9ieto6 /a -i /%' se afla %n.e2a la 'ae .ep4tae
.e 'iia.ele .e 2ie7i ale /4o s%nete 438ea% p9n4 la el .oa
9nt5%n e/o% stins# +nt5%n t93i% l%ne/4 9nt5o /al'4 toopeal46
251
.in /ae n% se .e-tept4 .e/9t la a'ia34# Din no% 9n/e/4 a/ea
8i3a4 sen3a7ie .e total4 9n'4'%ie6 /ae se f4/%se si'7it4 -i
la pi'a .e-teptae6 .a i'e.iat 9-i ea'inti /ele .e /%9n.
pete/%te -i pi2in. pin .es/hi34t%a %'8a%l%i6 243% sil%eta
%n%i o' /in/hit pe 2ine#
O'%l st4tea /% spatele la:6 '%s/%los spe el6 .a6 .e-i
ea foate 8on3at6 D'Anot 9-i .4.% sea'a ea spatele %n%i
o' al8 -i5i '%l7%'i l%i D%'ne3e%# "an/e3%l 9l sti:4 /% o
2o/e sla84# O'%l se 9ntoase -i i.i/9n.%5se6 2eni spe
%'8a# A2ea o fa74 foate f%'oas46 /ea 'ai f%'oas4 fa746
:9n.i Anot6 .in /9te 243%se 2eo.at4# Aple/9n.%5se6 se t99 9n
a.4post l9n:4 ofi7e%l 4nit -i5i p%se o '9n4 4/ooas4 pe
f%nte#
D'Anot 9i 2o8i 9n fan7%3e-te6 .a o'%l se '4:ini .oa
s4 /latine .in /ap6 /% tiste7e6 i se p4% ofi7e%l%i# Apoi
D'Anot 9n/e/4 s45i 2o8eas/4 9n en:le346 ia o'%l s/%t%4
.in no% .in /ap# Italiana spaniola -i :e'ana a2%4 a/ela-i
e3%ltat .es/%a;ant# D'Anot /%no-tea /9te2a 8oa8e .e
no2e:ian46 %s46 :ea/46 8a /hia o 8%'4 .in li'8a;%l %n%i
ti8 ne:% .in Con:o .e 2est6 o'%l 9ns4 n% 4sp%nse la ni/i
%na .inte a/estea#
D%p4 /e5i /e/et4 4nile6 9l l4s4 pe D'Anot 9n a.4post -i
.isp4%# O ;%'4tate .e o4 'ai t93i% se 9ntoase /% 8a7ele
9n/4/ate .e f%/te -i /% /e2a /e se'4na /% o ti:24 :oal4 .e
.o2lea/6 plin4 /% ap4# D'Anot 84% -i '9n/4 p%7in# Se 'ia /4
n% a2ea fe84# +n/e/4 .in no% s4 9nfiipe o /on2esa7ie /%
8i3a%l l%i infi'ie6 .a 9n/e/aea 4'ase f44 e3%ltat#
Deo.at46 o'%l ie-i 9n :a84 .in a.4post pent% a se
e9ntoa/e /9te2a 'in%te 'ai t93i%6 /% /9te2a 8%/47i .e /oa;4
.e /opa/ -i @ 'in%nea 'in%niloG @ /% %n /eion#
252
Ghe'%in.%5se l9n:4 D'Anot6 s/ise ti'p .e %n 'in%t pe
s%pafa7a nete.4 /e /4pt%-ea inteio%l s/oa7ei6 apoi 9i 9ntinse
fan/e3%l%i /ele s/ise#
D'Anot f% 'iat s4 2a.4 %n 'esa; s/is 9n en:le346 /%
litee .e tipa0
EU S+NT TARZAN DIN NEA$U> $AI$UKE>OR#
CINE ESTI TUD 1OTI CITI ACEASTA >I$BAD
D'Anot l%4 /eion%l6 apoi se opi# O'%l a/esta /i%.at
s/ia 9n en:le34 @ e2i.ent6 .e/i ea %n en:le3#
F Da6 4sp%nse D'Anot pin 2i% :ai# Cites/ en:le3e-te#
1ot s4 -i 2o8es/# A/%' p%te' sta .e 2o846 9n pi'%l 9n.
.45'i 2oie s457i '%l7%'es/ pent% tot /e5ai f4/%t pent% 'ine#
O'%l 9ns4 /l4tin4 .in /ap -i a4t4 /4te /eion -i s/oa7a
.e /opa/#
F $on Die%G sti:4 D'Anot# Da/4 e-ti en:le36 /%' se
fa/e /4 n% po7i 2o8i en:le3e-teD
Bi5apoi6 9nt5o st4f%l:eae6 9n7elese @ o'%l ea '%t6
poate /hia s%.o5'%t#
A-a.a6 D'Anot s/ise %n 'esa; 9n en:le34 pe s/oa7a .e
/opa/0
.nt 7aul 2LArn"t, l"c"tenent n marina france(, i
mulumesc pentru t"t ce-ai fcut. Hi-ai sal#at #iaa i t"t ce-i
al meu i aparine. 7"t s te ntre, cum se face c scrii
engle(ete, dar nu #"r,eti?
R4sp%ns%l l%i Ta3an 9l %'pl% pe D'Anot .e -i 'ai 'ae
%i'ie#
EU <ORBESC NU$AI >I$BA TRIBU>UI $EU
GORI>E>E $ARI CARE AU "OST A>E >UI LERCHALA
BI +NKE>EG 1UKIN DIN >I$BA >UI TANTOR6
E>E"ANTU> -i A >UI NU$A6 >EU>6 SI A A>TOR
253
>OCUITORI AI =UNG>EI# NICIODATJ NU A$ <ORBIT
CU UN O$6 DEC+T CU =ANE 1ORTER 1RIN SE$NE#
ASTA ESTE 1RI$A DATA C+ND <ORBESC 1RIN SCRIS
CU CINE<A DE "E>U> $EU#
D'Anot se si'7ea 2i/ti'a %nei 'istifi/4i# I se p4ea
in/e.i8il s4 e?iste pe p4'9nt %n o' 'at% /ae s4 n% fi
2o8it ni/io.at4 /% alt o' -i /eea /e ea 'ai a8s%.6 /ae s4
-tie s4 /iteas/4 -i s4 s/ie#
Re/iti 'esa;%l l%i Ta3an @ H.e/9t /% =ane 1oteI# Asta
ea fata a'ei/an4 /ae f%sese 4pit4 .e o :oil4 9n ;%n:l4#
D'Anot a2% o no%4 st4f%l:eae @ .e/i o'%l 4sta ea
H:oilaI# >%4 /eion%l -i s/ise0
8nde e Iane 7"rter?
Ia Ta3an 9i 4sp%nse .e.es%8t0
+NA1OI >A RUDE>E EI +N CASA >UI TARZAN DIN
NEA$U> $AI$UKE>OR#
2eci n-a murit? 8nde a f"st? Ce i s-a ntmplat?
N5A $URIT# A "OST >UATA DE TERLOZ CA SA
"IE SOKIA >UIA DAR TARZAN DIN NEA$U>
$AI$UKE>OR A >UAT5O DE >A TERLOZ BI >5A
O$OR+T +NAINTE DE A5I "ACE <REUN RAU# NI$ENI
DIN =UNG>A NU5I 1OATE TINE 1IE1T >UI TARZAN
DIN NEA$U> $AI$UKE>OR BI A1OI SA $AI
RY$+NA <IU6 EU S+NT TARZAN DIN NEA$U>
$AI$UKE>OR @ >U1TJTOR 1UTERNIC#
D'Anot s/ise0
Ha ,ucur c a scpat cu ,ine. H ","sete s scriu, a
#rea s m "di!nesc puin.
Bi apoi Ta3an0
DA# ODIHNESTE5TE# C+ND TE "ACI BINE6 TE DUC
254
+NA1OI >A OA$ENII TAI#
Zile la 9n. 34/% D'Anot pe /%l/%-%l l%i .in f%n3e 'oi
.e fei:4# A .o%a 3i f4/% te'peat%4 ia D'Anot 9-i sp%se /4
asta 9nsea'n4 infe/7ie -i /4 o s4 'oa4# +i 2eni o i.ee# Se -i
'i4 /4 n%5i te/%se 'ai 9nainte pin /ap# +l /he'4 pe Ta3an
-i5i in.i/4 pin se'ne /4 2ea s4 s/ie6 ia /9n. Ta3an 9i
a.%se /oa;a .e /opa/ -i /eion%l6 D'Anot 9i s/ise0
7"i s te duci pn la "amenii mei i s-i aduci aici? De
#"i trimite un mesa6 pe care ai s-l transmii din partea mea
i atunci "r s te urme(e.
Ta3an /l4tin4 .in /ap -i apoi s/ise0
$5A$ G+NDIT >A ASTA DIN 1RI$A ZIA DAR N5A$
+NDRJZNIT# GORI>E>E $ARI <IN ADESEA +N ACEST
>OC6 SI DACA TE GJSESC AICI SINGUR BI RJNIT6 TE
O$OARJ#
D'Anot se 9ntoase pe o pate -i 9n/hise o/hii# N% 2oia s4
'oa46 .a si'7ea /4 se stin:e pent% /4 fie8in7eala 9i /e-tea
.in /e 9n /e# +n noaptea a/eea 9-i pie.% /%no-tin7a#
Tei 3ile la 9n. f% pa.4 .eli%l%i -i Ta3an 9l 2e:he6
%.9n.%5i f%ntea /% '9inile -i sp4l9n.%5i 4nile6 9n /ea .e5a
pata 3i6 fe8a /e.4 tot at9t .e 8%s/ /%' i38%/nise6 9ns4
D'Anot p4ea s4 fie popia l%i %'846 at9t ea .e sl48it#
Ta3an ea ne2oit s45l i.i/e -i s45l s%s7in4 /a s4 poat4 8ea ap4
.in ti:2a .e .o2lea/#
"e8a n% po2enise .int5o infe/7ie6 a-a /%' /e3%se
D'Anot6 /i6 p% -i si'pl%6 ea 2o8a .e %n%l .inte
o8i-n%itele ata/%i pe /ae le s%fe4 al8ii 9n ;%n:lele Afi/ii -i
/ae sa% 9i o'oa46 sa% /e.ea34 8%s/6 a-a /%' se 9nt9'plase
9n /a3%l l%i D'Anot#
Do%4 3ile 'ai t93i%6 D'Anot se pli'8a /op4/el pin
255
a'fiteat%6 s%s7in%t .e 8a7ele p%teni/e ale l%i Ta3an6 /a s4
n% /a.4# Se a-e3a4 la %'8a %n%i a8oe %ia- -i Ta3an :4si
ni-te /oa;4 nete.4 .e /opa/ pe /ae s4 poat4 /on2esa#
D'Anot s/ise pi'%l0
Cum i-a putea plti t"t ce-ai fcut pentru mine?
Bi Ta3an 9i 4sp%nse0
IN<AKA5$A SA <ORBESC >I$BA OA$ENI>OR#
Ceea /e D'Anot 9n/ep% pe .at46 a4t9n.%5i o8ie/te
fa'iliae -i epet9n. .en%'iea lo 9n fan/e346 pent% /46 9-i
sp%sese el6 9i 2a fi 'ai %-o s45l 9n2e7e pe o'%l a/esta
fan/e3a6 .in 'o'ent /e el 9ns%-i o /%no-tea 'ai 8ine .e/9t
oi/ae alt4 li'84#
1ent% Ta3an6 .esi:%6 a/easta n% a2ea ni/i o
9nse'n4tate6 9nt%/9t el tot n5a fi p%t%t .istin:e 9nte o li'84
-i alta6 a-a 9n/9t6 /9n. a4t4 /%29nt%l O$6 pe /ae5l s/isese 9n
en:le3e-te pe o 8%/at4 .e /oa;46 afl4 .e la D'Anot /4 se
pon%n74 ho''e -i 9n a/ela-i fel6 f% 9n247at /46 .a/4 s/ii
'ai'%74 pon%n7i sin:e6 ia .a/4 s/ii /opa/6 oste-ti a8e#
Ea %n ele2 foate s9:%in/ios6 astfel /4 .o%4 3ile 'ai
t93i% -tia at9ta fan/e34 /9t s4 le:e popo3i7i%ni s/%te .e
fel%l0 VA/esta este %n /opa/W6 Va/easta este ia84W6 V'i5e
foa'eW -i altele .e a/ela-i felA 9ns4 D'Anot /onstat4 /45i
2enea :e% s45l 9n2e7e /onst%/7iile li'8ii fan/e3e pe o 8a34
en:le3eas/4# "an/e3%l 9i s/ia 'i/i e?e/i7ii 9n en:le34 pe
/ae Ta3an te8%ia s4 le /iteas/4 /% :las tae 9n fan/e346 .a
/%' o ta.%/ee litea4 n%'ai a fan/e34 n% se'4na6 8iet%l
Ta3an ea a.eseoi 9n/%/at# D'Anot 9-i .4.% sea'a /4
f4/%se o :e-eal46 .a ea pea t93i% /a s4 'ai .ea 9napoi -i s5
o ia .e /ap4t6 silin.%5l pe Ta3an s4 se .e32e7e .e tot /e
9n247ase6 'ai ales /4 se apopia% /% pa-i epe3i .e %n p%n/t
256
.e la /ae /on2esa7ia 9n/epea s4 .e2in4 posi8il4#
+n /ea .e a teia 3i .e la 9n/etaea fe8ei6 Ta3an 9i s/ise
%n 'esa; l%i D'Anot6 9nte89n.%5l .a/4 se si'7ea .est%l .e
p%teni/ pent% a se l4sa tanspotat 9n.44t la /a8an4# Ta3an
ea la fel .e :48it /a -i D'Anot s4 a;%n:4 a/olo6 pent% /4
t9n;ea s5o e2a.4 pe =ane#
To/'ai .in a/east4 pi/in4 9i 2enise foate :e% s4 4'9n4
al4t%i .e faa/e3 9n toate 3ilele astea -i fapt%l /4 o f4/%se /%
at9ta a8ne:a7ie 2o8ea 'ai st4l%/it .espe no8le7ea sa .e
/aa/te .e/9t /hia fapt%l /45l sal2ase pe ofi7e .in :heaele
l%i $8on:a#
D'Anot6 foate .oito s4 9ntepin.4 /4l4toia 9i s/ise0
2ar nu m p"i purta pe-" asemenea distan prin
pdurea asta nclcit.
Ta3an 9se0
F Hais "uiG @ 4sp%nse -i D'Anot 9se la 9n.%l l%i6
a%3in. .e pe 8%3ele l%i Ta3an e?pesia a/easta pe /ae el o
folosea at9t .e .es#
A-a 9n/9t p%/ese4 la .%'6 D'Anot 'in%n9n.%5se6 a-a
/%' se 'in%nase4 -i Cla&ton -i =ane6 .e 'ia/%loasa fo74 -i
a:ilitate a o'%l%i5'ai'%7a# >a p9n3 sosi4 la l%'ini- -i /9n.
Ta3an /o8o9 .e pe a'%ile %lti'%l%i /opa/6 ini'a 9i s4i
.in piept .e ne48.aea .e a o e2e.ea pe =ane#
+n pea;'a /a8anei n% se 34ea 7ipenie .e o'6 ia D'Anot
o8se246 peple?6 /4 ni/i /%/i-4to%l -i ni/i 2as%l Aow n%
'ai ea% an/oate 9n :olf# 1et%tin.eni se 24.ea o at'osfe4
.e p%stietate6 /ae5i /ople-i pe /ei .oi 848a7i 9n .%' spe
/a8an4#
Ni/i %n%l .inte ei n% osti o 2o846 tot%-i a'9n.oi -ti%46
9nainte .e a fi .es/his %-a6 /e5i a-tepta .in/olo .e ea# Ta3an
257
tase 342o%l -i 9'pinse %-a :ea pe 8ala'alele5i .e le'n#
+nto/'ai /%' se te'%se40 /a8ana ea p%stie# Cei .oi se
%ita4 %n%l la alt%l# D'Anot -tia /4 oa'enii s4i 9l /e3%se4
'ot6 9ns4 Ta3an n% se :9n.ea .e/9t la fe'eia /ae5l s4%tase
/% .a:oste -i /ae a/%' 9l p44sise 9n ti'p /e el se st4.%ise
s4 a;%te pe %n%l .inte ai ei#
Ini'a i se %'pl% .e o 'ae a'44/i%ne# <a ple/a .epate
9n ;%n:l4 -i se 2a 9ntoa/e la ti8%l l%i# Ni/io.at4 n% 2a 'ai
2oi s4 2a.4 pe 2e%n%l .in nea'%l oa'eniloA n% p%tea 9n.%a
ni/i :9n.%l .e a se 'ai e9ntoa/e la /a8an4# O 2a p44si pe
2e/i o .at4 /% 'aile spean7e pe /ae le n%tise .e a5-i e:4si
asa -i .e a a;%n:e -i el o' pinte oa'eni#
Bi fan/e3%lD D'AnotD Ce 2a fi /% elD Se 2a .es/%/a a-a
/%' se .es/%/ase -i Ta3an# Ni/i pe el n% 2oia s45l 'ai
e2a.4# <oia s4 f%:4 .e tot /e5i p%tea a'inti .e =ane#
+n ti'p /e Ta3an st4tea 9n pa:6 f4%in. ase'enea
:9n.%i ne:e6 D'Anot p4t%nse 9n /a8an4# Constat4 /4
oa'enii l4sase4 9n %'a lo o '%l7i'e .e /o'o.it47i#
Re/%nos/% n%'eoase o8ie/te .e pe /%/i-4to0 o 'a-in4 .e
:4tit .e /a'panie6 %stensile .e 8%/4t4ie6 o /aa8in4 -i
n%'eoase e3e2e .e 8is/%i7i6 ali'ente /onse2ate6 p4t%i6
.o%4 s/a%ne -i %n pat .e /a'panie6 'ai '%lte /47i -i e2iste6
/ele 'ai '%lte a'ei/ane#
V1o8a8il /4 inten7ionea34 s4 se 9ntoa/4W @ 9-i sp%se
D'Anot#
Se 9n.ept4 spe 'asa pe /ae =ohn Cla&ton o /onst%ise
/% at97ia ani 9nainte6 .e a fi fost folosit4 /a 8io% -i 243% pe ea
.o%4 s/isoi a.esate l%i Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo# Una
.inte ele ea s/is4 /% /ali:afie hot49t46 'as/%lin4 -i ea
nepe/etl%it4# Cealalt46 /% s/is%l fe'inin6 ea lipit4#
258
F Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo6 %ite .o%4 s/isoi
pent% tineG sti:4 D'Anot6 9nto/9n.%5se spe %-4A .a
pieten%l l%i n% ea a/olo#
D'Anot ie-i 9n pa: -i pi2i 9n ;%# Ta3an se f4/%se
ne243%t# +l sti:46 9ns4 n% pi'i ni/i %n 4sp%ns#
F $on Die%G e?/la'4 D'Anot6 '5a p44sitG O si't# S5a
e9ntos 9n ;%n:l4 -i '5a l4sat sin:% ai/i#
Apoi 9-i a'inti .e e?pesia 3%:42it4 pe fa7a l%i Ta3an
/9n. .es/opeise /a8ana :oal4 @ ea e?pesia pe /ae
29n4to%l o 2e.e 9n o/hii /4pioaei 4nite6 .o8o9t4 .int5o
toan4 a l%i# O'%l f%sese a.9n/ lo2it @ D'Anot 9-i .4.ea a/%'
sea'a @ .a .e /eD N% p%tea 9n7ele:e#
"an/e3%l pi2i 9n ;%# 1%stietatea -i :o342ia lo/%l%i
9n/ep%se4 s45i apese ne2ii oi/%' sl48i7i .e a:onia
s%fein7ei -i 8olii pin /ae te/%se# S4 fie l4sat sin:% ai/i6 9n
2e/in4tatea /%'plitei ;%n:le6 s4 n% 'ai a%.4 ni/io.at4 %n :las
o'enes/6 s4 n% 'ai 2a.4 o fa74 .e o'6 /% pe'anenta :oa34
.e fiaele s4l8ati/e -i .e oa'enii -i 'ai s4l8ati/i6 pa.4
sin:%4t47ii -i .e3n4.e;.iiG Ea 9nfio4toG
Bi .epate6 spe 4s4it6 Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo
3oea pin teasele .e 'i;lo/ ale /opa/ilo6 9napoi la ti8%l
s4%# Ni/io.at4 n% /4l4toise /% ase'enea nes48%it4 2ite34#
A2ea sen3a7ia /4 f%:e .e el 9ns%-i6 /46 :onin. pin p4.%e /a
o 2e2ei74 speiat46 se eli8eea34 .e popiile5i :9n.%i# Da
oi/9t .e epe.e ale:a6 le afla 'ee% 9n el#
Te/% peste t%p%l sin%os al l%i Sa8o6 leoai/a6 /e se
9n.epta 9n .ie/7ie op%s4 @ HSpe /a8an4I 9-i sp%se Ta3an#
Ce p%tea fa/e D'Anot 9'poti2a l%i Sa8o6 sa% a l%i Bol:ani6
:oila6 .a/4 l5a ata/a6 sa% a l%i N%'a6 le%l6 sa% a /%.%l%i
SheetaD
259
Ta3an se opi .in :oana l%i#
F Ce e-ti t%6 Ta3anD se 9nte84 sin:% /% :las tae# O
'ai'%74 sa% %n o'D Da/4 e-ti 'ai'%7a6 at%n/i f4 /e5a fa/e
'ai'%7ele0 las457i se'en%l s4 'oa4 9n ;%n:l46 .a/4 7ie 7i5a
2enit /hef s4 te .%/i 9n alt4 pate# Da/4 e-ti 9ns4 o'6 ai s4 te
9nto/i s457i o/ote-ti se'en%l# N5ai s4 f%:i .e %n%l .in
se'in7ia ta6 pent% /4 %n alt%l a f%:it .e tine#
D'Anot 9n/hise %-a /a8anei# Ea foate ne2os# Chia -i
oa'enii /%a;o-i @ -i D'Anot ea /%a;os6 s9nt %neoi
9nsp4i'9nta7i .e sin:%4tate#
+n/a/4 %na .in p%-ti -i -i5o a-e34 la 9n.e'9n4# Apoi se
.%se la 'as4 -i l%4 s/isoaea .es/his4 a.esat4 l%i Ta3an#
1oate s/ia a/olo /4 oa'enii l%i p44sise4 .oa 2e'elni/
pla;a# Si'7ea /4 a /iti a/ea s/isoae n% 9nse'na o 9n/4l/ae a
eti/ii6 a-a 9n/9t o s/oase .in pli/ -i o pa/%se0
Ctre 9ar(an din neamul maimuel"r.
; mulumim pentru c ne-ai lsat n f"l"s!i ca,ana
dumnea#"astr i regretm c nu ne-ai ngduit plcerea de
a # #edea i a # mulumi pers"nal.
<u #-am stricat nimic i #-am lsat " serie de ",iecte
care ar putea c"ntri,ui la c"nf"rtul i sigurana
dumnea#"astr aici, n singuraticul dumnea#"astr cmin.
2ac-l cun"atei cum#a pe ciudatul "m al, care ne-a
sal#at de attea "ri #ieile i ne-a adus merinde i dac putei
sta de #"r, cu el, # r"g s-i mulumii, de asemenea,
pentru ,untatea sa.
7este " "r plecm pentru a nu ne mai nt"arce
nici"dat, dar d"rim s tii, dumnea#"astr i cellalt
prieten al n"stru din 6ungl, c # #"m fi de-a pururi
recun"sct"ri pentru t"t ce-ai fcut pentru strinii prsii
260
pe rmul dumnea#"astr i c, dac-am fi a#ut prile6ul, am fi
d"rit s facem infinit mai mult spre a # putea mulumi
amndur"ra.
Cu mult respect,
Km. Cecil Cla)t"n
1ent% a n% ne 'ai 9ntoa/e ni/io.at4I '%'%4 D' Anot
-i se t9nti /% fa7a5n ;os pe pat%l .e /a'panie#
O o4 'ai ti3i%6 tes4i -i 4'ase 9n as/%ltae# Cine2a ea
la %-46 9n/e/9n. s4 inte# D'Anot 9ntinse '9na .%p4 p%-/a
9n/4/at4 -i -i5o p%se la %'4#
Se l4sase 9nt%nei/%l -i inteio%l /a8anei ea 9n24l%it 9n
8e3n46 .a o'%l p%t% .esl%-i 342o%l 'i-/9n.%5se .in lo/#
Si'7i /%' i se fa/e p4%l '4/i%/4# U-a se .es/hise
9n/eti-o6 p9n4 /9n.6 pin /4p4t%a 9n:%st46 p%t% s4 2a.4 o
sil%et4 .in/olo .e ea#
D'Anot 9n.ept4 7ea2a p%-tii spe /4p4t%a %-ii6 apoi
ap4s4 pe t4:a/i#
261
24.COMOARA PIERUTA
C9n. e?pe.i7ia se 9ntoase .in 3a.ani/a5i st4.anie .e a5l
sal2a pe D'Anot6 /4pitan%l D%fanne 9-i e?pi'4 .oin7a .e a
i.i/a an/oa /9t 'ai epe.e /% p%tin74 -i to7i6 /% e?/ep7ia
=anei6 se a4ta4 .e /o.#
F N%6 sp%se ea /% hot49e6 e% n% ple/ -i ni/i 2oi n5o s4
ple/a7i6 pent% /4 9n ;%n:la a/easta a2e' .oi pieteni /ae o
s4 apa4 9nt5o 8%n4 3i6 spe9n. ne :4seas/4 a-tept9n.%5i#
Ofi7e%l .%'nea2oast46 .o'n%le /4pitan D%fanne6 este %n%l
.inte a/e-tia .oi -i o'%l p4.%ii6 /ae a sal2at pe 9n. 2ia7a
fie/4%i 'e'8% .in :%p%l tat4l%i 'e%6 este al .oilea# $5a
p44sit a/%' .o%4 3ile la li3iea ;%n:lei6 :48in.%5se s4 ale:e
9n a;%to%l tat4l%i 'e% -i al .o'n%l%i Cla&ton6 .%p4 /%'
so/otea el6 si a 4'as s45l sal2e3e pe lo/otenent%l D'AnotA
p%teti fi si:% .e a/easta# Da/4 a fi a;%ns pea t93i% pent% a5
l 'ai a;%ta pe lo/otenent6 s5a fi 9ntos p9n4 a/%' -i fapt%l /4
9n/4 n% a e2enit /onstit%ie pent% 'ine o .o2a.4 s%fi/ient4
/4 a 9nt93iat pent% /4 lo/otenent%l D'Anot e 4nit sa% pent%
/4 a te8%it s45i %'4eas/4 pe /apt%atoi .in/olo .e sat%l
ata/at .e oa'enii .%'ea2oast4#
F Da %nifo'a 8iet%l%i D'Anot -i toate l%/%ile l%i a%
fost :4site 9n sat6 .o'ni-oa4 1ote a:%'ent4 /4pitan%l6 ia
84-tina-ii s5a% a4tat foate a:ita7i /9n. a% fost 9nte8a7i .e
soata 8iet%l%i al8#
F Da6 .o'n%le /4pitan6 .a n% a% e/%nos/%t /4 a fi
'%it6 /9t .espe 9'84/4'intea -i e/hipa'ent%l aflat 9n
262
posesia lo6 2ai .e 'ine -i popoae 'ai /i2ili3ate .e/9t a/e-ti
s4'ani ne:i 9-i .espoaie pi3onieii .e oi/e o8ie/t .e
2aloae6 fie /4 inten7ionea34 s45i %/i.4 sa% n%# 19n4 -i osta-ii
.in S%.%l 'e% 9n.4:it i5a% ;ef%it n% n%'ai pe /ei 2ii6 .a -i
pe 'o7i# Re/%nos/6 a2e7i p%teni/e .o2e3i apaente6 .a ni/i
%na n%5i 9nte'eiat4#
F 1oate /4 -i a/est o' al p4.%ii a fost /apt%at sa% %/is
.e s4l8ati/i6 s%:e4 /4pitan%l D%fanne#
"ata 9se#
F N%5l /%noa-te7i6 epli/4 ea6 /% o %-oa4 f%ni/ae .e
'9n.ie la :9n.%l /4 2o8ea .epe /e2a /e5i apa7ine#
F A.'it /4 a 'eita s45l a-tept4' pe s%pao'%l 4sta al
.%'nea2oast46 9se /4pita'.# "44 9n.oial4 /4 'i5a pl4/ea
s45l /%nos/#
F At%n/i a-tepta7i5l6 .a:%l 'e% /4pitan6 st4%i fata6
pent% /4 e% a' .e :9n. s45l a-tept#
"an/e3%l a fi fost nesp%s .e s%pins .a/4 a fi p%t%t
intepeta a.e24at%l sens al /%2intelo fetei# Dis/%tase4 9n
ti'p /e 2enea% .e pe pla;46 9n.ept9n.%5se spe /a8an4 -i
a/%' se apopia4 .e %n 'i/ :%p6 a-e3at pe s/4%na-e pliante
la %'8a %n%i /opa/ st%fos .in 2e/in4tatea /asei#
Se afla% a/olo pofeso%l 1ote6 .o'n%l 1hilan.e -i
Cla&ton6 9'pe%n4 /% lo/otenent%l Chapentie -i al7i .oi
/a'aa3i .e5ai l%i6 ofi7ei6 9n ti'p /e Es'eal.a .4.ea
t9/oale 9n spatele lo6 e'i79n. .in /9n. 9n /9n. p4ei -i
/o'entaii6 /% li8etatea 84t9nei se2itoae .e fa'ilie /4eia i
se 9n:4.%ie '%lte#
C9n. li se apopie s%peio%l6 ofi7eii se i.i/a4 9n
pi/ioae -i sal%ta46 ia Cla&ton 9i /e.4 =anei s/4%na-%l sa%#
To/'ai .is/%ta' .espe soata 8iet%l%i 1a%l6 sp%se
263
/4pitan%l D%fanne# Do'ni-oaa 1ote s%s7ine /4 n% a2e'
.o2e3i a8sol%te /4 a fi 'ot -i .e fapt ni/i n% a2e'# 1e .e
alt4 pate6 afi'4 /4 a8sen7a pel%n:it4 a o'nipotent%l%i
.%'nea2oast4 pieten .in ;%n:l46 .enot4 /4 D'Anot ae 9n/4
ne2oie .e se2i/iile sale6 fiin. sa% 4nit6 sa% pi3onie 9nt5%n
sat 84-tina- 'ai 9n.ep4tat#
F Ni s5a f4/%t s%:estia6 inte2eni lo/otenent%l
Chapentie6 /a s5a p%tea /a o'%l a/ela s4l8ati/ s4 fa/4 pate
.in ti8%l ne:ilo /ae ne5a% ata/at -i /4 s5o fi :48it s45i
a;%te pe ei6 oa'enii l%i# =ane a%n/4 o pi2ie api.4 spe
Cla&ton#
F O s%:estie foate e3ona8il46 ape/ie pofeso%l 1ote#
F N% s9nt .e p4eea .%'nea2oast46 o8ie/t4 .o'n%l
1hilan.e# A fi a2%t o infinitate .e pile;%i s4 ne fa/4 2e%n
4% sa% s45-i /on.%/4 ti8%l 9'poti2a noast4# -i .i'poti246
9n tot ti'p%l l%n:ii noaste e3i.en7e ai/i -i5a 'en7in%t
/onstant ol%l .e o8l4.%ito -i f%ni3o .e po2i3ii#
F Asta5i .ept6 inte2eni Cla&ton6 .a n% te8%ie s4
te/e' /% 2e.eea fapt%l /46 9n afa4 .e el6 sin:%ele fiin7e
%'ane aflate pe o a34 .e s%te .e 'ile s9nt ni-te s4l8ati/i
/ani8ali# O'%l ea 9na'at 9nto/'ai /a -i /ani8alii6 /eea /e
ne in.i/4 e?isten7a %n%i an%'it :en .e ela7ii 9nte ei -i fapt%l
/4 el n%5i .e/9t %n%l sin:% 9'poti2a poate a 'ii -i 'ii .inte
ei6 ne s%:eea34 /4 a/este ela7ii n% a% p%t%t fi .e/9t a'i/ale#
F E i'po8a8il s4 n% e?iste le:4t%i 9nte ei6 e'a/4 -i
/4pitan%l6 posi8il s4 fie %n 'e'8% al ti8%l%i#
F Alt'intei /%' a fi p%t%t t4i at9ta 2e'e pinte
s4l84ti/i%nile ;%n:lei6 fiae -i oa'eni6 9n/9t s4 .e2in4 a-a .e
is/%sit la 29n4toae -i 9n '9n%iea a'elo afi/aneD a.4%:4
%n alt ofi7e#
264
F Do'nilo6 9l ;%.e/a7i poti2it /% no'ele
.%'nea2oast46 9i /o'84t% =ane# Un o' al8 oae/ae6 a-a /a
oi/ine .inte .%'nea2oast46 s/%3a7i5'4 n5a' a2%t ni/i o
inten7ie s4 24 ;i:nes/6 a' 2%t s4 sp%n /4 %n al8 /% o fo74
fi3i/4 -i 'intal4 .ep4-in. /hia ni2el%l o8i-n%it n5a fi i38%tit6
24 asi:%6 s4 t4ias/4 ti'p .e %n an6 sin:% -i .esp%iat6 9n
a/east4 ;%n:l4 topi/al4A .a f4pt%a a/easta n% n%'ai /4
9nte/e 9n fo74 -i 9n a:ilitate pe oi/e al8 o8i-n%it6 .a las4 9n
%'46 .e .epate6 pe /ei 'ai antena7i .inte atle7ii -i oa'enii
.e 'ae fo74 ai no-ti6 .ep4-in.%5i 9n '4s%a 9n /ae a/e-tia
a .ep4-i %n no%5n4s/%tA ia /%a;%l -i feo/itatea sa /9n. se
l%pt4 s9nt a/elea ale %nei fiae s4l8ati/e#
F +n oi/e /a3 -i5a /9-ti:at %n ap44to .e2otat
.o'ni-oa4 1ote6 sp%se /4pitan%l D%fanne6 93in.G S9nt
9n/e.in7at /4 n% e?ist4 ni'eni pinte noi /ae n5a a//epta
pe .at4 s4 9nf%nte .e o s%t4 .e oi 'oatea6 9n fo'ele ei /ele
'ai api:e6 pent% a se a4ta 2e.ni/ .e elo:iile %nei pesoane
/hia n%'ai pe ;%'4tate at9t .e leale### sa% .e fe'e/4toae#
F N% 25a 'ia /45l ap46 4sp%nse fata6 .a/4 l5a7i fi p%t%t
2e.ea a-a /%' l5a' 243%t e% l%pt9n.%5se pent% 'ine /%
'onst%l a/ela %ia- -i p4os# Da/4 l5a7i fi 243%t n4p%stin.%5
se as%pa /olos%l%i /%' se n4p%ste-te %n 8i2ol as%pa %n%i
%s6 f44 ni/i %n se'n .e tea'4 sa% .e -o24ie6 l5a7i fi so/otit
s%pao'# Da/4 i5a7i fi 243%t '%-/hii a/eia p%teni/i
9n/o.9n.%5se s%8 pielea 8on3at46 .a/4 l5a7i fi 243%t /%'
7inea la .istan74 /ol7ii hi.o-i ai fiaei -i .%'nea2oast4 l5a7i fi
so/otit in2in/i8il# Da/4 a7i fi 243%t tata'ent%l /a2alees/ pe
/ae (5a a/o.at %nei fete st4ine6 .int5o l%'e st4in46 a7i fi
n%tit a/eea-i a8sol%t4 9n/e.ee 9n el pe /ae o n%tes/ -i e%#
F Ai /9-ti:at pati.a6 f%'oas4 ap44toaeG e?/la'4
265
/4pitan%l# C%tea /onsi.e4 /4 p99t%l e ne2ino2at6 ia
/%/i-4to%l 2a 'ai a-tepta /9te2a 3ile6 ofein.%5i astfel
pile;%l .e a se 9ntoa/e -i a '%l7%'i .i2inei 1o7ia
*
#
F 1ent% n%'ele l%i D%'ne3e%6 ini'ioaa 'ea6 sti:4
Es'eal.a6 .oa n5o s45'i sp%i 'ie /4 a2e7i .e :9n. s4 'ai
4'9ne7i /% to7ii 9n 7aa asta /% ani'ale carni#ale6 .in
'o'ent /e a2e' posi8ilitatea s4 escapadm /% 2apo%l 4laD
S4 n%5'i sp%i %na /a asta6 ini'ioaa 'eaG
F <ai6 Es'eal.aG A te8%i s4 te %-ine3iG sti:4 =ane#
Asta5i 'i;lo/%l pin /ae57i a47i e/%no-tin7a fa74 .e o'%l
/ae 7i5a sal2at .e .o%4 oi 2ia7aD
F Bine6 .o'ni-oa4 =ane6 /e sp%i 'ata e 6estA .a' o'%'
a/ela .in p4.%e n% ne5a sal2at 2ia7a /a s4 4'9ne' ai/i# Ne5a
sal2at5o to/'ai /a s4 p%te' ple/a .e5ai/i# Io /e. /4 s5a
s%p4a fo/ .a/5a 2e.ea /5a' fost a-a .e n4t4fle7i -i5a'
4'as pe lo/6 .%p4 /e /4 ne5a .at o/a3ia s5o -te:e'# Io
3i/ea' /4 n5o s4 'ai te8%ie s4 .o' ni/i '4/a o noapte 9n
:4.ina asta ge"l"gic -i s4 'ai as/%lt 7ipetele alea
sin:%ati/e /ae 2in .in 6un,l6 .%p4 /e /a.e 9nt%nei/%l#
F N% te /on.a'n .elo/6 Es'eal.a6 o 9n/%a;a Cla&ton -i
ai p%s p%n/t%l pe i /9n. le5ai n%'it V7ipete sin:%ati/eW E% n5
a' e%-it ni/io.at4 s4 :4ses/ /%29nt%l poti2it6 .a 4sta5i /hia
a-a6 V7ipete sin:%ati/eW#
F D%'neata -i Es'eal.a a7i fa/e 'ai 8ine s4 24 .%/e7i
s4 lo/%i7i pe /%/i-4to6 sp%se =ane6 /% %n s%8til .ispe7# Ce5
a7i 'ai sp%ne .a/5a te8%i s4 t4i7i toat4 2ia7a 9n ;%n:l46 a-a
/%' a t4it o'%l p4.%iiD
F $i5e tea'4 /5a- fi %n pefe/t 7op9lan6 9n /hip .e o'
2
1esona; al ta:e.iei =%li%s Caesa .e Shakespeae#S/%ta sa apai7ie 9n
a/t%l .oi /onti8%ie esen7ial la .efiniea /aa/te%l%i so7%l%i ei6 B%t%s# Tn# t#U
266
s4l8ati/6 4sp%nse Cla&ton /% a'44/i%ne# Z:o'otele astea
no/t%ne fa/ s4 'i se 389leas/4 p4%l 9n /ap# 1es%p%n /5a
te8%i s45'i fie %-ine6 .a 4sta5i a.e24%l#
F N5a- p%tea sp%ne6 epli/4 lo/otenent%l Chapentie#
Ni/io.at4 n5a' stat s4 '4 :9n.es/ la fi/4 sa% la l%/%i .e
:en%l 4sta6 ni/io.at4 n5a' 9n/e/at s45'i .a% sea'a .a/4 s9nt
%n la- sa% %n 2itea3A .a 9n noaptea a/eea6 /9n. a' 4'as 9n
;%n:l4 .%p4 /apt%aea l%i D'Anot -i /9n. 3:o'otele p4.%ii
se 9n4l7a% -i /o8oa% 9n ;%%l nost%6 a' 9n/ep%t s45'i sp%n
/46 9nt5a.e246 s9nt %n la-# Bi n% 4:etele -i '%:etele
ani'alelo 'ai '4 i'pesiona% /el 'ai '%lt6 /i 3:o'otele
taini/e6 /ele pe /ae le a%3i .eo.at4 9n apopieea ta -i apoi
p9n.e-ti 9n 3a.a s4 pe/epi epet9n.%5se6 s%netele a/elea .e
/ae n%S7i .ai sea'a /e s9nt6 /a .e na'il4 /e se f%i-ea34
ho7este -i /on-tiin7a /4 n% -tii /9t e .e apoape6 sa% .a/4 n%
/%'2a se t94-te -i 'ai apoape f44 /a t% s5o 'ai a%3i#
Z:o'otele astea### -i apoi o/hii# H"n 2ieuG De5a/%'
9nainte o s45i si't 'ee% 9n 9nt%nei/6 ah6 o/hii a/e-tia s9nt /ei
'ai 9n:o3itoiG
O /lip46 4'ase4 /% to7ii t4/%7i6 apoi =ane 2o8i0
F Bi el e a/olo6 osti ea 9nt5o -oapt4 9n48%-it4 .e :oa34#
O/hii a/eia se 2o pioni 9n noaptea asta as%pa l%i -i as%pa
to2a4-%l%i 2ost%6 lo/otenent%l D'Anot# +i p%te7i p44si
astfel6 .o'nilo6 f44 a le a/o.a '4/a a;%to%l pasi2 .e a
'ai a'9ne /9te2a 3ileD
F K776 7776 feti7oG f4/% pofeso%l 1ote# C4pitan%l
D%fanne e .e a/o. s4 4'9n46 /9t .espe 'ine6 s9nt -i e%
pefe/t .e a/o.6 pefe/t .e a/o.6 a-a /%' a' fost
9ntot.ea%na oi .e /9te oi ai a2%t t% 2e%n /api/i% /opil4es/#
F Do'n%le pofeso6 a' p%tea folosi 3i%a .e '9ine
267
pent% e/%peaea /%f4%l%i6 s%:e4 .o'n%l 1hilan.e#
F Chia a-a6 /hia a-a6 .o'n%le 1hilan.e6 apoape /4
%itase' .e /o'oa4G e?/la'4 pofeso%l 1ote# 1oate /4 ne
9'p%'%t4 /4pitan%l D%fanne /97i2a oa'eni /ae s4 ne a;%te
-i pe %n%l .inte pi3oniei /a s4 ne5aate lo/%l %n.e5a%
9n:opat5o#
F5 "44 9n.oial46 .a:4 .o'n%le pofeso6 s9nte' /% to7ii
la .ispo3i7ia .%'nea2oast46 4sp%nse /4pitan%l#
Bi astfel se hot49 pent% a .o%a 3i /a lo/otenent%l
Chapentie s4 ia %n :%p .e 3e/e oa'eni -i pe %n%l .inte
4324ti7ii .e pe Aow .ept /4l4%34 -i s4 .e3:oape
/o'oaaA ia /%/i-4to%l %'a s4 a-tepte 9n/4 o s4pt4'9n4 9n
'i/%l :olf# >a sf9-it%l a/est%i 4sti'p 2o p%tea /onsi.ea /a
si:% /4 D'Anot '%ise -i /4 o'%l p4.%ii n% se 2a 'ai
9ntoa/e# D%p4 a/eea6 /ele .o%4 2ase %'a% s4 ple/e /% ei
to7i#
A .o%a 3i6 pofeso%l 1ote n%5i 9nso7i pe /4%t4t%ii
/o'oii6 .a /9n.6 la oa p9n3%l%i6 9i 243% e9nto/9n.%5se /%
'9inile :oale6 se :48i s4 le ias4 9n 9nt9'pinae @ o8i-n%ita l%i
nep4sae a8so8it46 se sp%l8ease 9n /ele pat% 29nt%i -i lo/%l
ei 9l l%ase o a:ita7ie ne2oas4#
Un.e5i /o'oaaD sti:4 /4te Cla&ton .e la o .ep4tae .e
tei3e/i .e 'eti#
Cla&ton /latin4 .in /ap#
F Disp4%t46 4sp%nse t9n4%l /9n. f% 'ai apoape .e
pofeso#
F Disp4%t4D I'posi8ilG Cine5a fi p%t%t s5o iaD sti:4
pofeso%l 1ote#
F D%'ne3e% -tie6 .o'n%le pofeso# A' fi p%t%t /e.e
/4 in.i2i.%l /ae ne5a /4l4%3it ne5a in.%s 9n eoae as%pa
268
lo/%l%i6 .a s%pi3a -i /onstenaea sa /9n. n% a .es/opeit
ni/i %n /%f4 s%8 /a.a2%l l%i Snipes6 pe /ae l5a% asasinat6 a%
fost pea a%tenti/e pent% a fi si'%late# Bi5apoi lope7ile
noaste ne5a% .at .e 2este /4 /e2a f%sese 9n:opat .e.es%8t%l
/a.a2%l%i6 pent% /4 a' :4sit o s/o8it%4 a.9n/46 %'pl%t4 /%
749n4 af9nat4#
F Da /ine a fi p%t%t s5o iaD 9nte84 ia pofeso%l#
F Desi:% /4 84n%iala poate s4 /a.4 pe oa'enii .e pe
/%/i-4to6 epli/4 lo/otenent%l Chapentie6 .a/4
s%8lo/otenent%l =an2ies6 a/i .e fa746 n% '5a asi:%a
/ate:oi/ /4 ni/i %n o' n% a /o8o9t pe %s/at0 .in 'o'ent%l
/9n. a' an/oat6 ni'eni n% a /4l/at pe 74' .e/9t s%8
/o'an.a %n%i ofi7e# N% -ti% .a/4 i5a7i fi s%spe/tat pe
oa'enii no-ti6 .a '4 8%/% /4 n% e?ist4 ni/i o posi8ilitate
/a 84n%iala s4 /a.4 as%pa lo6 9n/heie lo/otenent%l#
F Ni/io.at4 n% 'i5a fi te/%t pin /ap s45i s%spe/te3 pe
oa'enii /4oa le .ato4' at9t .e '%lt6 ipost4 pofeso%l
1ote6 9n.atoito# A fi /a -i /%' l5a- s%spe/ta pe .a:%l
'e% Cla&ton6 a/i .e fa746 sa% pe .o'n%l 1hilan.e#
"an/e3ii 39'8i46 at9t ofi7eii /9t -i 'ainaii# Ea li'pe.e
/4 li se l%ase o piat4 .e pe ini'4#
F Co'oaa a .isp4%t .e /9t42a 2e'e6 /ontin%4 Cla&ton#
De fapt6 /a.a2%l s5a .e3'e'8at /9n. l5a' s/os .in :oap46
/eea /e .enot4 /46 oi/ine a fi s%stas /o'oaa6 a f4/%t5o /9n.
/a.a2%l ea 9n/4 poasp4t6 /4/i 9n 'o'ent%l /9n. l5a'
.e3:opat noi ea inta/t#
F Te8%ie s4 fi fost 'ai '%l7i ho7i6 se a'este/4 =ane6
/ae se apopiase 9nte ti'p .e ei# <5a.%/e7i a'inte /4 a fost
ne2oie .e pat% oa'eni /a s4 /ae /%f4%lD
F 1e D%'ne3e%l 'e%G sti:4 Cla&ton# Asta5i a.e24at#
269
Se 2e.e tea8a /4 (5a .e3:opat o 8an.4 .e ne:i# 1o8a8il /4
%n%l .inte ei i5o fi 243%t pe oa'eni 9n:op9n. /%f4%l -i s5a
9ntos i'e.iat /% o /eat4 .e pieteni -i l5a% l%at#
F Oi/e spe/%la7ie e in%til46 :4i pofeso%l 1ote /%
'9hnie# C%f4%l a .isp4%t# N5o s45l 'ai 2e.e' ni/io.at4 -i
ni/i /o'oaa pe /ae o /on7inea#
N%'ai =ane -tia /e 9nse'na a/east4 pie.ee pent% tat4l
ei6 .a ni'eni n% -tia /e 9nsea'n4 pent% .9nsa#
Base 3ile 'ai t93i%6 /4pitan%l D%fanne an%n74 /4 a .o%a
3i 9n 3oi6 %'a% s4 i.i/e p9n3ele# =ane a fi /e-it o no%4
a'9nae .a/4 n5a fi 9n/ol7it -i 9n ini'a ei /on2in:eea /4
i%8it%l .in p4.%e n5a2ea s4 'ai e2in4 ni/io.at4# +n /i%.a
popiilo ei senti'ente6 9n/ep%se s4 fie oas4 .e 9n.oieli -i
te'ei# =%ste7ea a:%'entelo a.%se6 .e ofi7eii fan/e3i6 at9t
.e .e3inteesa7i6 9n/ep%se s5o /on2in:4 9'poti2a 2oin7ei ei#
N5a fi p%t%t /e.e ni/io.at4 /4 e /ani8al6 .a 9n /ele .in %'4
i se p4% posi8il s4 fie 'e'8%6 pin a.op7i%ne6 al 2e%n%i ti8
.e s4l8ati/i# N% p%t%se s4 a.'it4 :9n.%l /4 a fi '%it# Ea
i'posi8il s457i 9n/hip%i /4 9n a/el t%p .es429-it6 2i89n. .e
ti%'f%l 2ie7ii6 s/9nteia 2ital4 a fi p%t%t 2eo.at4 s4 se stin:4
@ ea /a -i /%' 7i5ai fi 9n/hip%it /4 ne'%iea 9nsea'n4 749n4#
+n ti'p /e =ane 9n:4.%ia 'in7ii ei s4 a.4posteas/4
ase'enea :9n.%i6 altele6 la fel .e nepoftite6 i se i'p%nea% /%
sila# Da/4 apa7inea %n%i ti8 .e s4l8ati/i6 9nse'na /4 ae o
so7ie s4l8ati/4 @ sa% poate /hia o .%3in4 .e ne2este @ -i o
p%3.eie .e 79n/i s4l8ati/i6 /o/i7i# "ata se /%te'%4 -i /9n. o
an%n7a4 /4 a .o%a 3i 9n 3oi /%/i-4to%l a2ea s4 i.i/e
an/oa6 apoape /4 se 8%/%4# Tot%-i ea s%:e4 s4 fie l4sate 9n
/a8an4 a'e6 '%ni7ii6 po2i3ii -i o8ie/te %tile6 /hip%ile
pent% a/ea pesonalitate intan:i8il4 /ae is/4lea HTa3an .in
270
nea'%l 'ai'%7eloI6 pe/%' -i pent% D'Anot6 .a/4 a 'ai
fi t4it6 .a 9n ealitate6 spea =ane6 pent% 3e%l p4.%ii6 /hia
.a/4 s5a .o2e.i %n 3e% /% pi/ioae .e l%t# -i 9n %lti'%l 'in%t6
9i l4s4 -i %n 'esa;6 /ae s45i fie tans'is pin 'i;lo/iea l%i
Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo#
=ane f% /ea .in %'a /ae paasi /a8ana6 e9nto/9n.%5se
s%8 %n pete?t '4%nt6 .%p4 /e to7i /eilal7i ponise4 spe
2apo# +n:en%n/he l9n:4 pat%l 9n /ae pete/%se at9tea nop7i -i
9n4l74 o %:4/i%ne pent% o'%l ei pi'iti26 apoi6 sti2in.%5-i
8%3ele .e 'e.alion6 '%'%40
F Te i%8es/ -i pent% /4 te i%8es/ /e. 9n tine# Da /hia
.a/4 n5a- /e.e6 tot te5a- i%8i# Da/4 te5ai fi 9ntos la 'ine -i
.a/4 n5a fi fost alt4 /ale6 a- fi 2enit /% tine 9n ;%n:l4### pe
2e/i#
271
25.AVANPOSTUL UMANITII
O .at4 /% tosnet%l /aa8inei6 D'Anot 243% %-a /a8anei
.es/hi39n.%5se la: -i sil%eta %n%i o' p48%-in.%5se 9n toat4
l%n:i'ea pe po.ea# C%pins .e pani/46 fan/e3%l i.i/4 .in
no% a'a la o/hi6 /a s4 'ai ta:4 o .at4 9n fiin7a .o8o9t46 .a
.eo.at46 9n se'i9nt%nei/%l %-ii .es/hise6 .esl%-i /4 o'%l ea
al8 -i o /lip4 'ai t93i%6 9-i .4.% sea'a /45-i 9'p%-/ase
pieten%l -i pote:%ito%l6 pe Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo#
C% %n sti:4t .e :oa346 D'Anot s4i l9n:4 o'%l5'ai'%74
-i 9n:en%n/hin.6 9i 9n4l74 /ap%l6 sti:9n.%5i n%'ele /% :las
tae# N% 2eni ni/i %n 4sp%ns -i at%n/i D'Anot 9-i lipi %e/hea
.e ini'a l%i# Spe i'ensa5i 8%/%ie6 a%3i 84t4ile e:%late# C%
'ae :i;4 9l i.i/4 pe Ta3an pe pat -i apoi6 .%p4 /e 9n/hise -i
342o9 %-a6 apinse o la'p4 -i e?a'ina ana# Glon7%l 9i
po.%sese o an4 2i3i8il4 9n 7east4# O an4 %9t46 .a .e
s%pafa746 f44 ni/i %n se'n .e fa/t%4 a /ani%l%i# D'Anot
s/oase %n s%spin .e %-%ae -i 9n/ep% s4 spele s9n:ele /e
-ioia pe fa7a l%i Ta3an#
C%9n.6 apa e/e 9l .e-tept4 -i o'%l5'ai'%74 .es/hise
o/hii6 pi2in. 'iat -i 9nte84to /4te D'Anot# A/esta .in
%'4 9i 8an.a;ase ana /% f9-ii .e p9n34 A /9n. 243% /4
Ta3an 9-i 2enise 9n si'7ii6 se i.i/4 -i .%/9n.%5se la 'as46 9i
s/ise %n 'esa; pe /ae il p%se 9n '9n4 -i5n /ae5i e?pli/a
tei8ila :e-eal4 pe /ae o s429-ise6 a.4%:9n. /9t ea .e fei/it
/4 n%5l 4nise 'ai :a2#
D%p4 /e /iti 'esa;%l6 Ta3an se a-e34 pe 'a:inea pat%l%i
272
-i 9se#
F N%5i ni'i/6 osti el 9n fan/e34 -i apoi6 /%'
2o/a8%la%l n%5l 'ai se2ea6 /ontin%4 9n s/is0
DACA5AI "I <JZUT CE $I5AU "JCUT BO>GANI BI
LERCHAL6 BI TERLOZ +NAINTE DE I5A$ O$OR+T6 AI
R+DE DE ACEASTJ $ICJ ZG+RIETURJ#
D'Anot 9i .4.% l%i Ta3an /ele .o%4 'esa;e /ae5i
f%sese4 l4sate#
Ta3an 9l /iti pe /el .int9i6 /% o e?pesie .e tiste7e
3%:42it4 pe fa74# 1e /el .e5al .oilea 9l 9ntoase pe fa74 -i pe
.os6 /4%t9n. o .es/hi34t%46 n% 'ai 243%se ni/io.at4 p9n4
at%n/i o s/isoae pe/etl%it46 9n /ele .in %'4 i5o 9ntinse l%i
D'Anot#
"an/e3%l 9l s%pa2e:hease -i5-i .4.%se sea'a /4 pe
Ta3an 9l 9n/%/a pli/%l# C9t .e 8i3a /a %n pli/ s4 /onstit%ie
%n 'iste pent% %n o' al8 'at%G D'Anot 9l .es/hise -i5i
.4.% apoi l%i Ta3an s/isoaea#
A-e3at pe %n s/4%na- pliant6 o'%l5'ai'%74 .esf4-%4
foaia s/is4 -i /iti0
Ctre 9ar(an din neamul maimuel"r,
nainte de plecare, dai-mi #"ie s adaug mulumirile
mele la acelea ale d"mnului Cla)t"n pentru ,untatea de
care ai dat d"#ad, ngduindu-ne s # f"l"sim ca,ana.
Am regretat mult cu t"ii c nu ai #enit la n"i, c s ne
mprietenim. Am fi f"st ,ucur"i s fi putut cun"ate pe
ga(da n"astr pentru a-i mulumi.
Hai este cine#a cruia a fi #rut s-i mulumesc, dar care
nu s-a mai nt"rs, dei nu p"t crede c ar fi murit.
<u-i cun"sc numele. 0ste #"r,a de uriaul al, care purta
medali"nul cu diamante la gt. 2ac-l cun"atei i dac-i
273
putei #"r,i lim,a, # r"g s-i transmitei mulumirile mele i
s-i spunei c l-am ateptat s se nt"arc apte (ile la rnd.
.punei-i, de asemenea, c n l"cuina mea din America,
n "raul 4altim"re, #a fi "ricnd ,ine#enit, dac #a d"ri
#re"dat s #in.
Am gsit pe 6"s, printre frun(ele de su, c"pacul de lng
ca,an, ,iletul pe care mi l-ai scris. <u tiu cum de #-ai
putut ndrg"sti de mine, dat fiind c n-am sc!im,at
nici"dat #re" #"r, i-mi pare f"arte ru dac e ade#rat,
dar inima mea e druit altuia.
; r"g s credei ns c rmn mereu a dumnea#"astr
prieten,
Iane 7"rter
<e'e .e apoape %n /eas6 Ta3an 4'ase /% o/hii
pioni7i 9n po.ea# Din a'8ele 8ilete eie-ea li'pe.e /4 n%
-ti%se4 /4 el -i Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo ea% %na -i
a/eea-i pesoan4#
VIni'a 'ea e .4%it4 alt%iaW @ epet4 el 9nt5%na 9n :9n.#
A-a.a6 n%5l i%8eaG At%n/i .e /e s5a pef4/%t /45l i%8e-te6
9n4l79n.%5l pe /%l'ile spean7ei6 n%'ai pent% a5l a329li apoi
9n a.9n/%ile .e3n4.e;.iiDG 1oate /4 s4%t4ile ei n% ea% .e/9t
se'ne .e pietenie# C%' a fi p%t%t s4 -tie6 el /ae n%
/%no-tea ni'i/ .in .epin.eile oa'eniloD Apoi se i.i/4
8%s/ -i %9n.%5i l%i D'Anot noapte 8%n46 a-a /%' 9n247ase
/4 se /%2ine6 se t9nti pe pat%l .e fei:i pe /ae .o'ise =ane
1ote#
D'Anot stinse la'pa -i se 9ntinse pe pat%l .e /a'panie#
Ti'p .e o s4pt4'9n4 n% f4/%4 alt/e2a .e/9t s4 se
o.ihneas/46 D'Anot 9n2479n.%5l pe Ta3an fan/e3a# >a
sf9-it%l a/est%i 4sti'p6 /ei .oi p%tea% /on2esa /% .est%l4
274
%-%in74#
+nt5o sea46 9n ti'p /e st4tea% 9n /a8an46 9nainte .e a se
.%/e la /%l/ae Ta3an se 9ntoase spe D'Anot#
F Un.e e A'ei/aD 9l 9nte84 el#
DXAnot 9i a4t4 %n p%n/t 9n .ie/7ia no.52est#
F >a .ep4tae .e '%lte 'ii .e 'ile peste o/ean6 9l
l4'%i# De /e 9nte8iD
F $4 .%/ a/olo# D'Anot /l4tin4 .in /ap#
F I'posi8il pietene6 9i sp%se el#
Ta3an se i.i/4 -i .es/hi39n. %n%l .in .%lap%i6 se
9ntoase /% %n 'an%al .e :eo:afie '%lt 4sfoit# Des/hi39n.%5
l la o hat4 a l%'ii6 sp%se0
F Ni/io.at4 n5a' p%t%t 9n7ele:e toate asteaA te o:6
e?pli/45'i5le#
D%p4 /e D'Anot 9i e?pli/46 a4t9n.%5i /4 tot /e5i al8ast%
9nsea'n4 ap46 ia peti/ele .e alte /%loi s9nt /ontinentele -i
ins%lele6 Ta3an 9i /e% s45i aate %n.e se afla% ei a/%'#
D'Anot 9i a4t4#
F A/%' aat45'i A'ei/a6 %'4 Ta3an# Bi /9n.
D'Anot p%se .e:et%l pe A'ei/a .e No.6 Ta3an 39'8i -i5-i
a-e34 pal'a pe pa:in46 a/opein. 9nte:%l 'ae o/ean /ae
.espate /ele .o%4 /ontinente# <e3i6 n%5i /hia a-a .e .epate6
sp%se el6 apoape /9t l47i'ea '9inii 'ele#
D'Anot 9se# C%' 9l p%tea fa/e s4 9n7elea:4D Apoi l%4 %n
/eion -i 'a/4 %n p%n/t 'in%s/%l pe 74'%l Afi/ii#
F 1%n/t%l 4sta6 sp%se el6 e '%lt 'ai 'ae pe a/east4
hat4 .e/9t /a8ana ta pe s%pafa7a p4'9nt%l%i# +7i .ai sea'a
a/%' /9t e .e .epateD
Ta3an /hi83%i 9n.el%n:4 2e'e#
F +n Afi/a t4ies/ oa'eni al8iD +nte84#
275
F Da#
F Un.e s9nt /ei 'ai apopia7iD
D'Anot 9i a4t4 %n p%n/t pe /oast46 la no. .e lo/%l %n.e
se afla%#
F At9t .e apoapeD 9nte84 Ta3an6 s%pins#
F Da6 4sp%nse D'Anot6 .a n%5i apoape .elo/#
F Bi a% 84/i 'ai /% /ae te/ o/ean%lD
F Da#
F $e:e' '9ine la ei6 .e/et4 Ta3an# D'Anot 39'8i
.in no% -i /l4tin4 .in /ap0
F E pea .epate# A' '%i /% '%lt 9nainte .e a a;%n:e la
ei#
F <ei s4 4'ii ai/i pent% tot.ea%naD
F N%6 '4t%isi D'Anot#
F At%n/i poni' '9ine# N%5'i 'ai pla/e ai/i#
F $ai 8ine 'o .e/9t s4 4'9n pe lo/#
F $4 o:6 4sp%nse D'Anot6 i.i/9n. .in %'ei6 n% -ti%
/e s4 sp%n6 pietene6 .a pa/4 -i e%# $ai /%9n. a- '%i .e/9t
s4 4'9n ai/i# Da/4 t% ple/i6 2in /% tine#
F At%n/i e hot49t6 sp%se Ta3an# $9ine pones/ spe
A'ei/a#
F Bi /%' ai s5a;%n:i 9n A'ei/a f44 8aniD
F Ce 9nsea'n4 8aniD
+i te8%i '%lt t9'p l%i D'Anot /a s45l fa/4 s4 9n7elea:46
/hia 9n pate#
F Bi /%' /ap4t4 oa'enii 8aniD 9nte84 Ta3an 9n /ele .in
%'4#
F $%n/in. 9n s/hi'8%l lo#
F "oate 8ine# At%n/i a' s4 '%n/es/ pent% ei#
F N% pietene6 4sp%nse D'Anot6 t% n% te8%ie s457i fa/i
276
:i;i .in pi/ina 8anilo -i ni/i n5ai ne2oie s4 '%n/e-ti pent%
ei# E% a' .est%i 8ani pent% .oi oa'eni6 /hia -i pent%
.o%43e/i# A' '%lt 'ai '%lt .e/9t e 8ine pent% %n sin:% o'
-i .a/4 2eo.at4 o s5a;%n:e' 9n l%'ea /i2ili3at46 2ei a2ea tot
/e57i te8%ie#
A-a.a6 a .o%a 3i o poni4 .e5a l%n:%l /oastei6 spe no.#
"ie/ae .inte ei .%/ea o p%-/4 -i '%ni7ii6 9n afa4 .e a-ten%t6
/e2a han4 -i %stensile .e :4tit# A/estea .in %'4 i se p4ea%
l%i Ta3an o po2a4 in%til46 a-a /4 le a329li pe ale sale#
F Da te8%ie s4 te5n2e7i s4 '4n9n/i han4 :4tit46
pietene6 9l .o;eni D'Anot# Ni/i %n o' /i2ili3at n% se
h4ne-te /% /ane /%.4#
F <oi a2ea .est%l ti'p s45n247 /9n. o s5a;%n:e' 9n
l%'ea /i2ili3at46 4sp%nse Ta3an# N%5'i pla/e '9n/aea
:4tit4 -i 2oi n% fa/e7i .e/9t s4 sti/a7i :%st%l 8%n al /4nii#
Ti'p .e o l%n4 /4l4toi4 spe no.# Uneoi :4sea% han4
.in 8el-%:6 alteoi fl4'9n3ea% 3ile 9nte:i#
N% 9nt9lni4 pi/io .e 84-tina- -i ni/i n% f%4 ata/a7i .e
fiae# C4l4toia se .esf4-%a 'ia/%los .e %-o# Ta3an p%nea
'ee% 9nte84i -i 9n247a /% epe3i/i%ne# D'Anot 9l ini7ie 9n
'%lte .inte afina'entele /i2ili3a7iei @ p9n4 -i 9n folosiea
/%7it%l%i -i f%/%li7eiA .a %neoi Ta3an le a329lea /%
.e3:%st6 9n-f4/a 'ein.ele /% p%teni/ele5i '9ini 8on3ate -i
le sf9-ia /% /ol7ii l%i .e ani'al s4l8ati/#
+n ase'enea /a3%i6 D'Anot 9l '%sta0
F Ta3an6 n% te8%ie s4 '4n9n/i /a o 8%t4 /9n. 2e3i /4
e% '4 st4.%ies/ s4 fa/ %n :entle'an .in tine# H"n 2ieuG
Gentle'anii n% '4n9n/4 a-a6 e oi8il#
Ta3an 9i 39'8ea /% sfial4 -i l%a .in no% /%7it%l -i
f%/%li7a# Da 9n ini'a l%i le %a .e 'oate#
277
+n ti'p%l /4l4toiei 9i po2esti l%i D'Anot .espe sipet%l
pe /ae5l 9n:opase4 'ainaiiA 9i istoisi /%' 9l .e3:opase -i
9l .%sese la lo/%l .e 9nt9lnie al :oilelo6 %n.e5l 9n:opase .in
no%#
F Te8%ie s4 fie /o'oaa pofeso%l%i 1oteG e?/la'4
D'Anot# Ai f4/%t foate 4%6 .a .esi:% n5a2eai /%' s4 -tii#
Bi at%n/i Ta3an 9-i a.%se a'inte .e epistola s/is4 .e
=ane pietenei sale @ /ea pe /ae el o f%ase /9n. 2enise4
pi'a sea4 la /a8an4 @ a-a 9n/9t 9-i .4.% sea'a /e /on7inea
/%f4%l -i /e 9nse'na a/esta pent% =ane#
F $9ine 'e:e' s45l l%4'6 9i /o'%ni/4 l%i D'Anot#
F S4 ne 9ntoa/e'DG e?/la'4 D'Anot# Da 8ine .a:%l
'e%6 s9nte' pe .%' .e tei s4pt4'9ni# Ne5a te8%i alte tei
/a s4 ne 9ntoa/e' la /o'oa4 -i apoi6 9n/4/a7i /% po2aa
a/eea %ia-46 pe /ae a% te8%it s5o poate pat% 'ainai6
.%p4 /%' 9'i sp%i6 ne5a fi ne/esae /9te2a l%ni 8%ne p9n4 s4
a;%n:e' .in no% 9n a/est p%n/t#
F E %n l%/% /ae te8%ie f4/%t6 pietene6 st4%i Ta3an#
T% n5ai .e/9t s4 'e:i 9nainte spe /i2ili3a7ie6 ia e% '4 9nto/
s4 ia% /o'oaa# C9n. s9nt sin:%6 %'8l% 'ai epe.e#
F Ta3an6 a' %n plan '%lt 'ai 8%n6 9l potoli D'Anot#
$e:e' 9'pe%n4 p9n4 la a-e3aea /ea 'ai apopiat46 a/olo
9n/hiie' o 8a/4 -i 2eni' 9napoi 5 .e5a l%n:%l /oastei /a s4
l%4' /o'oaa6 pe /ae astfel o 2o' tanspota '%lt 'ai %-o#
E %n 'i;lo/ 'ai si:%6 'ai api. -i /ae n% /ee s4 ne
.esp47i'# Ce p4ee ai .e plan%l 'e%D
F "oate 8ine6 4sp%nse Ta3an# Co'oaa ne5a-teapt4
oi/9n. a' 2eni .%p4 eaA -i /% toate /4 a- p%tea s5o ia% a/%'
-i s4 te a;%n: .in %'4 9nt5o l%n45.o%46 pefe s4 n% te las
sin:% pe .%'# C9n. 24. /9t e-ti .e nea;%toat6 D'Anot6 '4
278
9nte8 /%' .e n% a fost anihilat4 asa %'an4 9n toate a/este
'ilenii .espe /ae 'i5ai 2o8it# Ce 'ai6 Sa8o a p%tea s4
e?te'ine6 /% o sin:%4 la846 o 'ie .e oa'eni .e5ai 2o-ti#
@ Ai s4 ai o p4ee 'ai 8%n4 .espe asa ta /9n. ai s45i
2e3i a'atele -i flotele6 oa-ele5i 'ai6 :an.ioasele5i eali34i
tehni/e# At%n/i ai s457i .ai sea'a /4 'intea -i n% '%-/hii6
fa/e /a ani'al%l %'an s4 fie 'ai p%teni/ .e/9t /ele 'ai
/%'plite fiae .in ;%n:la ta# Sin:% -i ne9na'at6 %n o' n%
poate fa/e fa74 ni/i %n%ia .inte ani'alele 'ai 'aiA .a .a/4
se a.%n4 3e/e oa'eni la %n lo/6 ei 9-i %nes/ pe .at4 'in7ile -i
'%-/hii 9'poti2a s4l8ati/ilo ina'i/i6 9n ti'p /e ani'alele6
fiin. in/apa8ile s4 a7ione3e6 n% 2o :9n.i ni/io.at4 s4 se
%neas/4 9'poti2a oa'enilo# Da/4 n5a fi fost a7i%nea6
Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo6 /9t ai fi p%t%t s4 e3i-ti t% 9n
s4l84ti/ia ;%n:leiD
F Ai .eptate6 D'Anot6 4sp%nse Ta3an6 .a/4 9n noaptea
a/eea a D%'5D%'5%l%i6 Le/hak a fi s4it 9n a;%to%l l%i
T%8lat6 paf%l s5a fi ales .e 'ine#
Da pe Le/hak n%5l .%/ea 'intea s4 pofite .e ase'enea
pile;# Ni/i Lala6 'a'a 'ea6 n% p%tea s4 f4%eas/4 %n plan#
Ea6 p% -i si'pl%6 '9n/a at9ta /9t a2ea ne2oie -i /9n. a2ea
ne2oie6 ia .a/4 po2i3iile ea% foate s4a/e6 /hia /9n. se
:4sea han4 .in 8el-%:6 ni/io.at4 n5a fi p%s .eopate# +'i
a.%/ a'inte /4 so/otea o postie .in patea 'ea /4 '4
9n/4/4' /% po2i3ii .e han4 /9n. ponea' la .%' -i tot%-i
a foate 8%/%oas4 s4 le '4n9n/e 9'pe%n4 /% 'ine /9n.
.%'%l se .o2e.ea s44/4/ios 9n ale '9n/4ii#
F Ta3an6 .e/i ai /%nos/%t5o pe 'a'a taD 9nte84
D'Anot6 s%pins#
F Da# Ea o 'ai'%74 'ae6 f%'oas46 'ai 2oini/4 .e/9t
279
'ine -i .e .o%4 oi 'ai :ea /a 'ine#
F Bi pe tat4l t4%D 9nte84 D'Anot##
F 1e el n% l5a' /%nos/%t# Lala 'i5a po2estit /4 ea o
'ai'%74 al84 -i f44 p4 pe t%p6 /a -i 'ine# A/%' 9n7ele: /4
te8%ie s4 fi fost %n o' al8#
F D'Anot 9-i '4s%4 to2a4-%l /% o pi2ie l%n:4 :a24#
F Ta3an6 9i sp%se 9n /ele .in %'46 este i'posi8il /a
'ai'%7a Lala s4 fi fost 'a'a ta# Da/4 s5a fi p%t%t 9nt9'pla
%na /a asta6 /eea /e '4 9n.oies/ ai fi 'o-tenit '4/a /e2a .in
t4s4t%ile /aa/teisti/e ale 'ai'%7ei6 oi t% n5ai ni/i %na6 e-ti
o' sa.ea6 8a a- sp%ne /hia6 e-ti po:enit%a %no p4in7i .e
9nalt4 .istin/7ie -i inteli:en74# N5ai ni/i %n in.i/i% /% pi2ie
la te/%t%l t4%D
F A8sol%t ni'i/#
F N5ai :4sit 9n /a8an4 ni'i/ s/is /ae s4 fi .e324l%it
/e2a .in 2ia7a lo/%itoilo ei ini7ialiD
F A' /itit tot /e ea 9n /a8an46 /% e?/ep7ia %nei /47i
.espe /ae 9n7ele: a/%' /4 e s/is4 9n alt4 li'84 .e/9t
en:le3a# 1oate /4 t% o po7i /iti#
Ta3an s/oto/i 9n f%n.%l tol8ei -i s/oase /47%lia /%
s/oa7e ne:e6 pe /ae o 9n'9n4 pieten%l%i s4%# D'Anot
a%n/4 o pi2ie la titl%l pi'ei pa:ini#
F Este ;%nal%l l%i =ohn Cla&ton6 >o. Ge&stoke6 %n
no8il en:le3 -i e s/is 9n fan/e346 sp%se el#
Apoi 9n/ep% s4 /iteas/4 ;%nal%l s/is 9n %'4 /% 'ai 8ine
.e .o%43e/i .e ani6 ;%nal%l 9n /ae f%sese4 9ne:istate
a'4n%ntele istoiei pe /ae o /%noa-te'0 istoia a2ent%ilo6
/a3nelo -i nefei/iilo l%i =ohn Cla&ton -i ale so7iei sale
Ali/e6 .in 3i%a /9n. p44sise4 74'%l An:liei -i p9n4 /% %n
/eas 9nainte /a el s4 fi fost .o8o9t .e Le/hak#
280
D'Anot /iti /% :las tae# Uneoi :las%l i se f9n:ea -i ea
ne2oit s4 se opeas/4 .in le/t%46 .in pi/ina pateti/ei
.ispe4i /e se /itea pinte 9n.%i# Din /9n. 9n /9n. se %ita la
Ta3an6 .a o'%l5'ai'%74 -e.ea pe 2ine6 ne'i-/at /a o
stat%ie6 /% o/hii pioni7i 9n p4'9nt# N%'ai /9n. 2enea 2o8a
.espe /opila-6 ton%l ;%nal%l%i pie.ea o8i-n%ita not4 .e
.e3n4.e;.e /e se infiltase teptat 9n pa:inile l%i6 .%p4
pi'ele .o%4 l%ni pete/%te .e a%to pe /oast4#
1asa;ele /ae po'enea% .espe p%n/ a2ea% o n%an74 .e
fei/ie 9ntistat46 /ae le f4/ea -i 'ai .epi'ante .e/9t6 est%l#
Una .inte nota7ii 24.ea pa/4 %n spiit apoape opti'ist0
Ast(i ,ieaul n"stru mplinete ase luni. Aade n
p"ala Alicei, lng masa la care scriu J un c"pil #esel,
snt"s, des#rit.
<u tiu cum, mp"tri#a a t"t ce nseamn raiune l #d
parc ,r,at matur, lund l"cul tatlui su n s"cietate J cel
de-al d"ilea I"!n Cla)t"n J i adugnd cinstiri n"i Casei
Fre)st"Ge.
:at-l, d"rind parc s ntreasc pr"feia mea, mi-a
smuls cu pumni"rii lui durdulii c"ndeiul din mn i ap"i, cu
degeelele mn6ite de cerneal, a pecetluit pagina cu
amprentele sale micue.
Bi6 9nt5a.e246 pe 'a:inea pa:inii ea% a'pentele
pa7ial -tese6 a pat% .e:e7ele -i a ;%'4t47ii e?teioae a
.e:et%l%i 'ae#
D%p4 /e D'Anot isp42i .e /itit ;%nal%l6 /ei .oi 848a7i
4'ase4 /9te2a 'in%te 9n t4/ee#
F Ei6 Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo6 /e p4ee aiD
9nte84 D'Anot# C47%lia asta n% 7i5a /laifi/at 'iste%l
o89-iei taleD 14i 8ine6 o'%le6 t% e-ti >o.%l Ge&stoke#
281
Ta3an s/%t%4 .in /ap#
F Catea 2o8e-te n%'ai .espe %n sin:% /opil6 epli/4
el# Bi s/helet%l l%i ea 9n lea:4n6 %n.e se 2e.e /5a '%it .e
foa'eA a-a l5a' :4sit .in pi'a /lip4 /9n. a' intat 9n /a8an4
-i p9n4 /9n. :%p%l pofeso%l%i 1ote l5a 9n:opat l9n:4 3i.6
al4t%i .e tat4l -i .e 'a'a sa# N%6 a/ela ea p%n/%l .e /ae
2o8e-te /atea -i 'iste%l o89-iei 'ele e -i 'ai a.9n/ .e/9t
9nainte6 pent% /4 9n %lti'a 2e'e 9n/ep%se' s4 '4 :9n.es/
la posi8ilitatea .e a '4 fi n4s/%t 9n /a8an4# $i5e tea'4 /4
/eea /e 'i5a sp%s Lala ea p%%l a.e246 9n/heie Ta3an#
D'Anot /l4tin4 .in /ap 9n se'n /4 n%# N% ea /on2ins -i
9n 'intea l%i se 9nfiipase hot49ea .e a .o2e.i /oe/tit%.inea
ipote3ei sale6 /4/i .es/opeise sin:%a /heie /ae p%tea sa% s4
.e3le:e 'iste%l6 sa% s45l /%f%n.e pe 2e/i 9n t49'%ile
nep4t%ns%l%i#
O s4pt4'9n4 'ai t93i%6 /ei .oi a;%nse4 pe nea-teptate
9nt5o poian4 9n p4.%e# +n .ep4tae se 34ea% /9te2a /l4.ii
9'pe;'%ite .e o palisa.4 p%teni/4# +nte ei -i 9'pe;'%ie
se 9ntin.ea %n /9'p /%lti2at pe /ae '%n/ea% /97i2a ne:i#
Cei .oi se opi4 la li3iea ;%n:lei# Ta3an 9-i poti2i o
s4:eat4 ot42it4 9n a/6 9ns4 D'Anot 9i p%se '9na pe 8a7#
F Ta3an6 /e 2ei s4 fa/iD
F Da/4 ne 24.6 o s4 9n/e/e s4 ne o'oae6 4sp%nse
Ta3an# 1efe s45i o'o e% pe ei#
F 1oate /4 s9nt pieteno-i6 s%:e4 D'Anot#
F S9nt ne:i6 f% sin:%%l 4sp%ns al l%i Ta3anA -i .in no%
9-i 9n/o.4 a/%l#
F Ta3an6 n% te8%ie s4 fa/i %na /a astaG sti:4 D'Anot#
Oa'enii al8i n% %/i. la 9nt9'plae# $on Die% G C4 '%lte 'ai
ai .e 9n247atG +l pl9n: pe 84.4an%l /ae o s4 te 9nf%ie
282
2eo.at4 /9n. o s4 te .%/ la 1ais# O s4 a' '%lt .e f%/4 s457i
fees/ :9t%l .e :hilotin4#
Ta3an 9-i l4s4 a/%l 9n ;os -i 39'8i#
F N% 9n7ele: .e /e a/olo 9n ;%n:l4 9i pot %/i.e pe ne:i -i
ai/ea n%# <as43i/46 .a/4 N%'a6 le%l6 a t4849 a/%' pe noi6
84n%ies/ /4 a te8%i sa5i sp%n0VB%n4 .i'inea7a6 $onsie%
N%'a6 /e 'ai fa/e $a.a'e N%'aDWA-a5iD
F A-teapt4 'ai 9nt9i /a ne:ii s4 ta8ee pe tine -i5at%n/i
po7i s45i o'oi# N% l%a .e 8%n4 /4 oa'enii 97i s9nt .%-'ani6
a-teapt4 s4 7i5o .o2e.eas/4#
F Bine6 ipost4 Ta3an6 at%n/i hai s4 ne pe3ent4' 9n fa7a
lo -i s4 ne o'oae#
Bi poni .ept peste /9'p6 /% /ap%l se'e7 -i t%p%l nete.
-i a4'i% st4l%/in.%5i 9n soae# +n spatele l%i 2enea D'Anot6
9'84/at 9n ni-te staie l4sate la /a8an4 .e Cla&ton6 /4/i
ofi7eii .e pe /%/i-4to%l fan/e3 9i .4.%se4 t9n4%l%i ni-te
haine 'ai a/4t4ii#
>a %n 'o'ent .at6 %n%l .inte ne:i i.i/4 o/hii -i
34in.%5l pe Ta3an6 o %pse la f%:4 spe palisa.e6 4/nin.#
+nt5o /lip46 243.%h%l f% /%te'%at .e sti:4tele .e
:oa34 ale :4.inailo /ae5o l%ase4 la s4n4toasa6 .a 9nainte
.e a fi a;%ns la palisa.46 se i2i %n o' al8 /% p%-/a 9n '9n46
.oito s4 .es/opee pi/ina t%l8%4ii#
Ceea /e 243% 9l f4/% s45-i i.i/e p%-/a la o/hi -i Ta3an
.in nea'%l 'ai'%7elo a fi si'7it .in no% :%st%l pl%'8%l%i
e/e .a/4 D'Anot n5a fi sti:at tae /4te o'%l /% a'a
i.i/at40
F N% ta:eG S9nte' pieteniG
F At%n/i opi7i524 lo/%l%iG f% 4sp%ns%l#
F Stai6 Ta3anG sti:4 D'Anot# Ne /e.e .%-'ani#
283
Ta3an 9-i 9n/etini pa-ii6 /ontin%9n. s4 'ea:4 a:ale -i
9naint4 9'pe%n4 /% D'Anot6 spe o'%l al8 .in poat4#
A/esta se %ita la ei %l%it#
Ce fel .e oa'eni s9nte7iD 9nte84 el 9n fan/e34#
Oa'eni al8i6 epli/4 D'Anot# Ne5a' pie.%t .e '%lt4
2e'e 9n ;%n:l4#
O'%l /o8o9se p%-/a -i 'e:ea a/%' spe el /% '9na
9ntins4#
F E% s9nt p4intele Constantine .e la $isi%nea "an/e34
-i s9nt 8%/%os s4 24 %e3 8%n sositG
F 14inte Constantine6 7i5l pe3int pe 'onsie% Ta3an6
4sp%nse D'Anot6 a4t9n.%5i5l pe o'%l5'ai'%74A /9n. peot%l
9ntinse '9na spe Ta3an6 D'Anot a.4%:40 Ia e% s9nt 1a%l
D'Anot .in 'aina fan/e34#
14intele Constantine st9nse '9na pe /ae Ta3an6 i'it9n.
:est%l peot%l%i6 o 9ntinse -i /%pinse .int5o pi2ie i%te -i
p4t%n34toae sil%eta s%pe84 -i fa7a f%'oasa a l%i Ta3an#
Bi astfel6 Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo a;%nse la pi'%l
a2anpost al /i2ili3a7iei#
R4'ase4 a/olo 2e'e .e o s4pt4'9n46 ia o'%l5'ai'%746
o8se2ato a:e6 9n2474 o '%l7i'e .e l%/%i .espe fel%l .e a
se p%ta al oa'eniloA 9nte ti'p6 fe'eile ne:e /%s%4
/ost%'e al8e .e .o/ pent% /a Ta3an -i D'Anot s45-i poat4
/ontin%a /4l4toia 9'84/a7i /%2iin/ios#
284
26.CULMEA CIVILI&AIEI
O l%n4 'ai t93i% a;%nse4 la alt :%p .e /l4.ii .e la :%a
%n%i fl%2i% lat -i a/olo Ta3an 243% o s%'e.enie .e 84/i -i
se si'7i .in no% n4p4.it .e sfiala s4l84ti/i%nii la 2e.eea %n%i
n%'4 'ae .e oa'eni# Teptat6 se o8i-n%i /% 3:o'otele
/i%.ate -i /% aspe/tele /%ioase ale /i2ili3a7iei6 a-a 9n/9t 9n
pe3ent ni'eni n%5-i p%tea .a sea'a /46 9n %'4 /% .o%4 l%ni6
a/est fan/e3 /hipe-6 9'84/at 9n haine i'a/%late .e .o/6 /ae
9.ea -i spoo24ia /% /ei 'ai :l%'e7i .inte ei6 se le:4nase
:ol pin p4.%ea 2i:in46 :ata s4 se a%n/e as%pa %nei
2i/ti'e ne-ti%toae a /4ei /ane /%.4 ea 'enit4 s45i
ast9'pee foa'ea s4l8ati/4#
C%7it%l -i f%/%li7a6 at9t .e .ispe7%ite 9n %'4 /% o l%n46
ea% '9n%ite a/%' .e Ta3an /% a/eea-i ele:an74 /% /ae le
'9n%ia -i /i3elat%l D'Anot# "%sese %n ele2 at9t .e 8%n6 9n/9t
t9n4%l fan/e3 se st4.%ise /% s9: s4 fa/4 .in Ta3an .in
nea'%l 'ai'%7elo %n :entle'an plin .e .istin/7ie 9n /e
pi2e-te afina'ent%l 'anieelo -i al 2o8iii#
F D%'ne3e% 7i5a f4%it o ini'4 .e :entle'an6 pietene6 9i
sp%se D'Anot6 .a e ne2oie /a /eea /e 7i5a .4%it pe
.in4%nt% s4 se 2a.4 -i pe .inafa4#
De 9n.at4 /e sosise4 9n 'i/%l pot6 D'Anot ti'ise o
/a8lo:a'4 :%2en%l%i s4%6 an%n79n. /4 e teaf4 -i /e9n. %n
/on/e.i% .e tei l%ni6 /ae5i f% a/o.at#
Tele:afie6 .e ase'enea6 8an/heilo s4i 9n 2e.eea
o87ineii .e fon.%i -i f% ne2oit s4 a-tepte o l%n46 ti'p 9n /ae
a'9n.oi 8o'84ni46 nea29n. posi8ilitatea s4 9n/hiie3e o
285
8a/4 pent% a se e9ntoa/e 9n ;%n:la l%i Ta3an .%p4
/o'oa4#
C9t ti'p poposi4 9n oa-%l .e pe /oast46 V$onsie%
Ta3anW .e2eni pile; .e %i'ie at9t pent% al8i /9t -i pent%
ne:i6 .atoit4 /9to2a isp42i /ae l%i Ta3an i se p4%4 .oa
ni'i/%i#
O.at46 %n ne:% %ia-6 9nne8%nit .e 84%t%46 9-i ie-i .in
'in7i -i teoi34 oa-%l p9n4 /9n. /eas%l 4% 9l a.%se pin
p47ile %n.e :i:anti/%l fan/e3 /% pa ne:% 'o74ia pe teasa
hotel%l%i# U/9n.6 /% /%7it%l 9n '9na teptele late6 ne:%l
9nainta .ept spe %n :%p .e pat% oa'eni /ae -e.ea% la o
'as4 so8in. nelipsit%l a8sint# S/o79n. 7ipete ala'ate6 /ei
pat% 9-i l%a4 t4lp4-i7a -i at%n/i ne:%l 9l .es/opei pe
Ta3an# C% %n %let6 se a%n/4 as%pa o'%l%i5'ai'%74 9n
ti'p /e /in/i3e/i .e /apete se i7i4 la a.4post%l feestelo -i
pe la %-i /a s4 2a.4 /%' e '4/el4it 8iet%l fan/e3 .e ne:%l
%ia-#
Ta3an 9nt9'pin4 ata/%l /% 39'8et%l .e l%pt4 pe /ae i5l
a.%/ea 9ntot.ea%na pe 8%3e 8%/%ia 9n/4ie4ii# C9n. ne:%l
se apopie .e el6 '%-/hii .e o7el 9i /%pinse4 9n/heiet%a
8a7%l%i i.i/at /e 7inea /%7it%l -i .int5o sin:%4 4s%/ie6
'9na i se 84l484ni %pt4# S%8 i'p%ls%l .%eii -i al s%pi3ei6
ne8%nia 9l p44si pe ne:% -i /9n. Ta3an se l4s4 .in no% pe
s/a%n6 nenoo/it%l o l%4 la :oan46 7ip9n. /a .in :%4 .e -ape
-i :onin. t%8at spe sat%l 84-tina-ilo#
C% alt4 o/a3ie6 /9n. Ta3an -i D'Anot l%a% /ina 9'pe%n4
/% al7i /97i2a al8i6 .is/%7ia se 9n29ti 9n ;%%l leilo -i al
29n4toii .e lei# 14eile as%pa 2ite;iei e:el%i ani'alelo
ea% 9'p47ite0 %nii s%s7inea% /4 e %n la- 9n2eteat6 .a toat4
l%'ea /43% .e a/o. /4 te si'7i 'ai 9n si:%an74 /% p%-/a 9n
286
'9n4 /9n. 'onah%l ;%n:lei a:e noaptea pin pea;'a
2e%nei ta8ee#
D'Anot -i Ta3an se 9n2oise4 /a te/%t%l a/est%ia .in
%'4 s4 fie 7in%t s%8 t4/ee6 a-a 9n/9t6 /% e?/ep7ia ofi7e%l%i
fan/e36 ni'eni n% a2ea ha8a .e fa'iliaitatea l%i Ta3an /%
fiaele ;%n:lei#
F $onsie% Ta3an n% -i5a sp%s p4eea6 o8se24 /ine2a#
Un o' .e 8a2%a .%'neal%i6 /ae a pete/%t 'ai '%lt4
2e'e 9n Afi/a6 a-a /%' 9n7ele: /4 a fost /a3%l /% $onsie%
Ta3an6 te8%ie s4 ai84 /e2a e?peien74 9n 'ateie .e lei### n%D
F Oae/%'6 4sp%nse Ta3an6 se/# At9ta /9t s4 pot afi'a
/4 fie/ae .inte .%'nea2oast4 ae .eptate 9n ape/ieile
as%pa /aa/teisti/ilo leilo### pe /ae 9nt9'pl4to i5a7i
9nt9lnitA .a n5a' p%tea s45i ;%.e/4' pe to7i ne:ii .%p4
nefei/it%l /ae -i5a ie-it .in 'in7i s4pt4'9na te/%t46 .%p4
/%' n5a' p%tea afi'a /4 to7i al8ii s9nt la-i pent% /4 /ine2a
a 9nt9lnit o.at4 %n al8 la-# Do'nilo6 pinte o.inele
infeioae e?ist4 tot at9ta .eose8ie /a -i pinte noi# A3i .e
pil.46 a' p%tea ie-i 9n p4.%e -i 9nt9lni %n le% e?te' .e
ti'i.6 /ae a l%a5o la f%:4 /9n. ne5a 2e.ea# $9ine l5a'
p%tea 9nt9lni pe %n/hi%l l%i sa% pe fate5s% :ea'4n -i5at%n/i
pietenii no-ti s5a 9nte8a .e /e n% ne5a' 'ai 9ntos .in
;%n:l4# +n /e '4 pi2e-te6 e% 9l /onsi.e 9ntot.ea%na pe le% %n
ani'al feo/e6 a-a /4 n% '4 poate l%a ni/io.at4 pin
s%pin.ee#
F <9n4toaea te8%ie s4 fie lipsit4 .e pl4/ee /9n. 7i5e
tea'4 .e ani'al%l pe /ae5l 29ne3i6 9-i .4.% /% p4eea pi'%l
2o8ito#
D'Anot 39'8i# Ta3an -i s45i fie tea'4G
F N% 9n7ele: pea 8ine la /e 24 :9n.i7i /9n. 2o8i7i .e
287
tea'46 sp%se Ta3an# Ca -i 9n /a3%l leilo6 tea'a e %n
senti'ent /ae .ife4 .e la o' la o'6 .a 9n /e '4 pi2e-te6
sin:%a pl4/ee pe /ae 'i5o .4 29n4toaea este :9n.%l /4
ani'al%l pe /ae5l 29ne3 ae tot at9ta 5 p%tee s45'i fa/4 4%
'ie6 pe /9t4 a' -i e% s45i fa/ 4% l%i# Da/4 a- ple/a la
29n4toae .e lei6 9na'at /% .o%4 p%-ti -i 9nso7it .e %n
p%t4to .e a'e -i .e .o%43e/i sa% tei3e/i .e h4ita-i6 a- fi
/on2ins /4 le%l n% ae pea 'ai -anse -i 9n a/est /a36 /% /9t
popia 'ea si:%an74 a fi spoit46 /% at9t 8%/%ia 29n4toii
'i5a fi 'i/-oat4#
F At%n/i te8%ie s4 9n7ele: /4 $onsie% Ta3an a
pefea s4 se .%/4 9n ;%n:l4 :ol -i 9na'at .oa /% %n 8i/ea:
pent% a5l %/i.e pe e:ele ani'alelo6 9se /el4lalt /% 2oie
8%n46 .a /% o fin4 %n.4 .e sa/as' 9n :las#
F Bi /% o 8%/at4 .e f%nie6 a.4%:4 Ta3an# Chia 9n /lipa
a/eea 438i .in ;%n:la 9n.ep4tat4 4:et%l %n%i le%6 .e pa/5a
fi 2%t s4 po2oa/e pe /ine2a s4 se ia la 9nte/ee /% el#
F Iat4 pile;%l .%'nea2oast46 .o'n%le Ta3an6 9l
ta/hina fan/e3%l#
F N% 'i5e foa'e6 4sp%nse Ta3an /% si'plitate# To7i
9se46 /% e?/ep7ia l%i D'Anot# El sin:% -tia /46 pin :las%l
o'%l%i5'ai'%746 o fia4 s4l8ati/4 9-i e?pi'ase a7i%nea
ele'enta4#
Da 7i5a fi la fel .e tea'4 /a oi/4%ia .inte noi s4 inti
9n ;%n:l4 :ol -i 9na'at .oa /% %n /%7it si o 8%/at4 .e f%nie6
n%5i a-aD /ontin%4 /el /ae5l ta/hinase#
F N%6 epli/4 Ta3an# Da n%'a9 %n ne8%n poate s429-i
o a/7i%ne lipsit4 .e oi/e 'oti2#
Cin/i 'ii .e fan/i /onstit%ie %n 'oti2D 9nte84 /el4lalt#
1%n 4'4-a: pe a/east4 s%'4 /4 n% po7i a.%/e %n le% .in
288
;%n:l46 29nat 9n /on.i7iile .is/%tate0 :ol -i 9na'at .oa /% %n
/%7it -i o 8%/at4 .e f%nie#
Ta3an pi2i /4te D'Anot -i .4.% .in /ap##
F S4 3i/e' 3e/e 'ii6 inte2eni D'Anot#
F S5a f4/%t6 epli/4 /el4lalt#
Ta3an se i.i/4#
F <a te8%i s45'i las hainele la 'a:inea oa-%l%i6 astfel
9n/9t6 .a/4 '4 9nto/ pe l%'ina 3ilei6 n% fi% ne2oit s4 /i/%l
:ol pe st43i#
F Doa n5ai .e :9n. s4 te .%/i a/%'6 noapteaG e?/la'4
patene%l .e pai%#
F De /e n%DG se 'i4 Ta3an# N%'a /olin.4 9n ti'p%l
nop7ii6 e 'ai %-o s45l :4se-ti#
F N%6 ipost4 /el4lalt# N% 2ea% s457i a' 2ia7a pe
/on-tiin74# E .est%l .e te'ea -i .a/4 te .%/i 3i%a#
F $4 2oi .%/e a/%'6 hot49 Ta3an -i se epe3i 9n
/a'ea l%i .%p4 /%7it -i f%nie#
Oa'enii 9l 9nso7i4 p9n4 la li3iea ;%n:lei6 %n.e el l4s4
hainele 9nt5o 'i/4 'a:a3ie# Da /9n. se 9nf%n.4 9n tene8ele
h47i-%l%i6 9n/e/a4 /% to7ii s45l fa/a s45-i s/hi'8e :9n.%l6 ia
/el /ae p%sese pai%l 9i /e% /el 'ai '%lt s4 a8an.one3e
a/east4 ne8%neas/4 ispa24#
<oi /onsi.ea /4 ai /9-ti:at 4'4-a:%l6 sp%se -i /ei 3e/e
'ii .e fan/i 2o fi ai .%'itale .a/4 en%n7i la ne8%nia asta 9n
/ae n%57i po7i :4si .e/9t 'oatea#
Ta3an 9se -i o /lip4 'ai t93i%6 ;%n:la 9l 9n:hi7i# Oa'enii
4'ase4 t4/%7i /9te2a /lipe6 apoi se 9ntoase4 9n/et -i se
9n.epta4 spe teasa hotel%l%i# De /%' intase 9n ;%n:l46
Ta3an se -i /474ase 9n /opa/i -i /% e%foia li8et47ii6 poni
.in no% s4 se le:ene .in a' 9n a'# Asta 9nse'na a.e24ata
289
2ia74G Ah -i /e .a:4 9i eaG Ase'enea fei/ie n% p%teai :4si
9n sfea 9n:%st4 -i 9n:4.it4 a /i2ili3a7iei6 34:43%it4 .e
esti/7ii -i .e /on2en7ionalis'e# 19n4 -i hainele ea% %n
i'pe.i'ent -i o pli/tiseal4#
Ah6 9n sf9-it6 se si'7ea li8eG Ni/i n%5-i .4.% sea'a 9n /e
'4s%4 f%sese pi3onie# Ce si'pl% a fi a/%' s5o ia 9napoi pe
/oast4 -i5apoi s4 poneas/4 spe s%.6 spe ;%n:la -i spe
/a8ana l%i# Deo.at4 a.%l'e/4 'ios%l l%i N%'a pent% /4
fiaa se 9n.epta 9'poti2a 29nt%l%i# O /lip4 'ai t93i%6
%e/hile l%i a:ee pe/ep%4 3:o'ot%l fa'ilia al la8elo
/4pt%-ite /% peni7e -i fo-net%l %n%i /op %ia-6 9'8l4nit
te/9n. pinte a8%-ti#
Ta3an 9nainta 9n t4/ee .eas%pa ani'al%l%i /ae n%
84n%ia ni'i/ -i5l %'4i tiptil6 p9n4 /9n. a;%nse 9nt5o 'i/4
poian4 l%'inat4 .e l%n4#
At%n/i6 la7%l i%te se l4s4 -i se st9nse 9n ;%%l :%'a3%l%i
:4l8%i6 apoi6 a-a /%' po/e.ase .e o s%t4 .e oi 9n te/%t6
Ta3an le:4 3.a24n /ap4t%l f%niei .e o /ean:4 p%teni/4 -i
9n ti'p /e ;i2ina se 384tea -i5-i a/%ia :heaele pent% a se
eli8ea6 se l4s4 la p4'9nt 9n.44t%l ei6 9i s4i 9n spinae -i5i
9nfipse .e n% -ti% /9te oi p%'nal%l 9n ini'4# D%p4 a/eea6
a-e39n.%5-i pi/io%l pe le-%l l%i N%'a6 9-i 9n4l74 :las%l
slo8o3in. 9nfio4to%l sti:4t .e 2i/toie al s4l8ati/%l%i s4%
ti8#
O /lip46 Ta3an -o24i6 sf9-iat .e senti'ente /onta.i/toii0
lealitatea fa74 .e D'Anot -i %n tei8il .o .%p4 li8etatea
;%n:lei# Da6 9n /ele .in %'46 2i3i%nea %n%i /hip f%'os -i
a'intiea %no 8%3e fie8in7i sti2ite .e 8%3ele sale .i3ol2a4
i'a:inea fas/inant4 pe /ae -i5o f4/ea .espe 2ia7a l%i .in
te/%t#
290
O'%l5'ai'%74 i.i/4 pe %'ei hoit%l /al. 9n/4 al l%i
N%'a -i se /a744 .in no% 9n /opa/i#
Oa'enii .e pe teasa hotel%l%i 4'4sese4 2e'e .e %n
/eas apoape 9n t4/ee# +n/e/ase4 f44 s%//es s4 a8o.e3e
.i2ese s%8ie/te .e /on2esa7ie6 .a6 .e fie/ae .at46
/hesti%nea /e /ople-ea 'intea fie/4%ia .inte ei f4/ea /a
.is/%7ia s4 l9n/e3eas/4#
F $on Die%G e?/la'4 9n /ele .in %'4 /el /e p%sese
pai%l# N% 'ai pot s%pota# $4 .%/ 9n ;%n:l4 /% p%-/a 'ea
a%to'at4 -i5l a.%/ 9napoi pe ne8%n%l a/ela#
F $e: -i e% /% .%'neata6 sp%se %n alt%l# Bi e% -i e% -i
e%6 a.4%:a4 /eilal7i 9n /o#
Ca -i /%' a/east4 s%:estie %psese 2a;a %n%i /o-'a
:oa3ni/6 se pipi4 /% to7ii spe /a'eele lo apoi o poni4
laolalt4 9n .ie/7ia ;%n:lei6 fie/ae .inte ei sta-ni/ 9na'at#
F D%'ne3e%le6 /e5a fost astaD sti:4 .eo.at4 /ine2a .in
:%p6 %n en:le36 /in. 4/net%l s4l8ati/ al l%i Ta3an 438i sla8
p9n4 la %e/hile lo#
O A' 'ai a%3it /e2a ase'4n4to o.at4 /9n. a' fost 9n
7in%t%l :oilelo6 po2esti %n 8el:ian# C44%-ii 'i5a% sp%s /4 e
sti:4t%l :oilei 'as/%l /9n. s429-e-te %n o'o#
DXAnot 9-i a.%se a'inte .e .es/ieea l%i Cla&ton 9n
le:4t%4 /% %let%l 9n:o3ito pin /ae Ta3an 9-i an%n7a
2i/toiile -i apoape /4 39'8i 9n /i%.a ooaei esi'7ite la
:9n.%l /4 %n ase'enea s%net l%:%8% poate ie-i .int5%n :9tle;
o'enes/ sa%6 'ai 8ine 3is6 .e pe 8%3ele pieten%l%i s4%#
C9n. se opi46 9n sf9-it6 la li3iea ;%n:lei6 /hi83%in. /%'
s45-i .isti8%ie 'ai 8ine fo7ele6 f%4 -o/a7i .e %n 9s 'oale
/ae se a%3i 9n pea;'4 -i 9nto/9n.%5se6 243%4 9naint9n. spe
ei o sil%et4 :i:anti/4 p%t9n. pe %'eii 'aiest%o-i %n le%
291
'ot#
19n4 -i DXAnot 4'ase t4snit6 pent% /4 i se p4ea
i'posi8il /a o'%l s4 fi .isp%s at9t .e api. .e le%6 /% a'ele
s44/4/ioase pe /ae le l%ase /% el6 sa% /4 p%t%se st48ate /%
st92%l %ia-6 pin ;%n:la 9n/9l/it4#
Oa'enii f4/%4 /e/ 9n ;%%l l%i Ta3an6 p%n9n.%5i o
s%'e.enie .e 9nte84i6 .a %ni/%l 4sp%ns a fost o
'ini'ali3ae a'%3at4 a isp42ii pe /ae o s429-ise# 1ent%
Ta3an6 ea a/ela-i l%/% /a -i /%' ai elo:ia eois'%l
'4/ela%l%i .e a fi %/is o 2a/46 9nt%/9t el %/isese .e at9tea oi
pent% han4 -i pent% a se ap4a6 9n/9t fapta n% i se 'ai p4ea
e'a/a8il4 .elo/# Da 9n o/hii oa'enilo a/eloa6 9n247a7i /%
29n4toaea ani'alelo 'ai6 Ta3an ea 9nt5a.e24 %n eo%#
Bi6 9nt9'pl4to6 /9-ti:ase 3e/e 'ii .e fan/i pent% /4
DXAnot st4%i s45-i p4ste3e toat4 s%'a# Ea %n l%/% e?te'
.e i'potant pent% Ta3an6 /ae 9n/ep%se s45-i .ea sea'a .e
p%teea /e 34/ea 9n.44t%l 'i/ilo piese .e 'etal -i .e h9tie
/e te/ea% 'ee% .in '9n4 9n '9n4 /9n. f4pt%ile o'ene-ti
/4l4toea%6 sa% '9n/a%6 sa% .o'ea%6 oi se 9'84/a%6 8ea%6
sa% '%n/ea%6 oi se .ista%6 oi se a.4postea% .e ploaie6 .e
fi: sa% .e soae#
De2enise li'pe.e pent% Ta3an /4 f44 8ani eai %n o'
'ot#
D'Anot 9i sp%sese s4 n% se fa'9nte /4/i el a2ea .e a;%ns
pent% a'9n.oi6 9ns4 o'%l5'ai'%74 9n247ase o '%l7i'e .e
l%/%i -i pinte a/estea -i fapt%l /4 oa'enii se %it4 /% .ispe7
la /ine2a /ae a//ept4 8ani .e la alt%l f44 s4 .ea /e2a e:al 9n
s/hi'8#
C%9n. .%p4 episo.%l /% le%l6 D'Anot e%-i s4 9n/hiie3e
%n 2apoa- 2e/hi pent% /4l4toia pe /oast46 p9n4 la :olf%l
292
9n/e/%it .e p4'9nt al l%i Ta3an# 1ent% a'9n.oi f% o
.i'inea74 fei/it4 a/eea /9n. 'i/%l 2as i.i/4 an/oa -i o
poni 9n la:#
C4l4toia p9n4 la :olf .e/%se f44 peipe7ii -i a .o%a 3i
.%p4 /e an/oase4 9n fa7a /a8anei6 Ta3an6 9n2e-'9ntat .in
no% 9n staiele ;%n:lei -i 9na'at /% o sap46 se 9n.ept4 sin:%
spe a'fiteat%l 'ai'%7elo6 %n.e 9n:opase /o'oaa# Se
9ntoase a .o%a 3i la o o4 t93ie6 /49n. pe %'ei /%f4%l /el
'ae -i a teia 3i 9n 3oi 'i/%l 2as se ste/%a pe :%a :olf%l%i
-i o ponea .in no% spe no.#
Tei s4pt4'9ni 'ai t93i%6 Ta3an -i D'Anot fi:%a%
pinte pasa:eii %n%i tansatlanti/ fan/e3 /% .ie/7ia >&on -i
.%p4 /9te2a 3ile pete/%te 9n a/est oa-6 D'Anot 9l l%4 pe
Ta3an la 1ais#
O'%l5'ai'%74 se :48ea s4 ple/e 9n A'ei/a6 9ns4
D'Anot st4%i s4 2in4 'ai 9nt9i /% el la 1ais6 f44 s45i .i2%l:e
'oti2%l /ae5l .ete'ina s45i /ea4 a/est l%/%#
Un%l .inte pi'ele l%/%i pe /ae le f4/% D'Anot
i'e.iat .%p4 sosie f% o 2i3it4 la %n f%n/7iona s%peio .in
.epata'ent%l poli7iei6 %n 2e/hi pieten .e5al l%iA -i5l l%4 pe
Ta3an /% el# D'Anot /on.%se /% .i84/ie .is/%7ia .in s%8ie/t
9n s%8ie/t6 p9n4 /9n. poli7ist%l 9i e?pli/4 inteesat%l%i Ta3an
ol%l ;%/at .e a'pentele .i:itale 9n a/east4 fas/inant4 -tiin74#
F Da /e 2aloae a% a/este a'pente6 9nte84 Ta3an6
/9n. .%p4 /97i2a ani -4n7%le7ele .e pe .e:ete se s/hi'84 /%
tot%l pin .e:eneaea 2e/hilo 7es%t%i -i .e32oltaea altoa
noiD
F >iniile .e:etelo n% se 'o.ifi/4 ni/io.at46 epli/4
ofi7e%l# Din /opil4ie -i p9n4 la 84t9ne7e6 a'pentele %n%i o'
se s/hi'84 .oa /a .i'ensi%ni6 /% e?/ep7ia 9'pe;%4ilo
293
/9n. an%'ite 4nii alteea34 /e/%le7ele -i -4n7%le7ele# Da
/9n. a% fost l%ate a'pentele .e:et%l%i 'ae -i ale /elolalte
pat% .e:ete .e la a'8ele '9ini6 a 9nse'na s4 pie3i toate
.e:etele /a s4 po7i s/4pa .e i.entifi/ae#
F E 'in%natG e?/la'4 D'Anot# S9nt /%ios /%' aat4
liniile .e pe .e:etele 'eleG
F >e p%te' 2e.ea foate %-o6 epli/4 ofi7e%l .e poli7ie
-i ap4s9n. pe o soneie6 /he'4 %n asistent /4%ia5i .4.% /9te2a
inst%/7i%ni#
O'%l ie-i .in 9n/4pee -i se e9ntoase /%9n. /% o /%tie
'i/4 .e le'n6 pe /ae o a-e34 pe 8io%l s%peio%l%i s4%#
F A/%'6 3ise ofi7e%l6 9nt5o se/%n.4 o s4 24 2e.e7i
a'pentele#
S/oase .in /%tie o pla/4 p4tat4 .e sti/l46 %n t%8 /% o
/eneal4 :oas46 %n %lo% .e /a%/i%/ -i ni-te /atona-e al8e /a
34pa.a# 1i/%9n. %n stop .e /eneal4 pe sti/l46 o 9ntinse /%
%lo%l .e /a%/i%/ p9n4 /9n.6 spe satisfa/7ia l%i6 9ntea:a
s%pafa74 a pl4/%7ei f% a/opeit4 /% %n stat .e /eneal4
s%87ie -i %nifo'#
F A-e3a7i524 pe sti/l4 /ele pat% .e:ete ale '9inii .epte
9n fel%l a/esta6 9i sp%se l%i D'Anot# A/%' .e:et%l 'ae# A-aG
A/%' a-e3a7i5le 9n a/eea-i po3i7ie pe /atona-6 ai/i### n%6
p%7in 'ai la .eapta# Te8%ie s4 l4s4' lo/ pent% .e:et%l
'ae -i .e:etele '9inii st9n:i# A-a6 asta5iG A/%'6 epeta7i
a/ela-i l%/% /% '9na st9n:4#
F Hai6 Ta3an6 ia s4 2e.e' /%' aat4 -4n7%le7ele taleG
Ta3an se s%p%se pe .at46 p%n9n. o '%l7i'e .e 9nte84i
ofi7e%l%i 9n ti'p /e e?e/%ta opea7ia#
F A'pentele .i:itale aat4 -i /aa/teisti/ile asialeD
9nte84 el# De e?e'pl%6 p%te7i .ete'ina6 n%'ai pe 8a3a
294
a'pentelo6 .a/4 s%8ie/t%l e %n ne:% sa% %n /a%/a3ian D
F N% /e.6 epli/4 ofi7e%l#
F Da a'pentele %nei 'ai'%7e pot fi .eose8ite .e /ele
ale %n%i o'D
F 1o8a8il /4 .a6 pent% /4 /ele ale 'ai'%7ei s9nt '%lt
'ai si'ple .e/9t a'pentele o:anis'elo e2ol%ate#
F Da o /o/it%4 .inte o' -i o 'ai'%74 a p%tea a2ea
/aa/teisti/ile a'8ilo p4in7iD /ontin%4 Ta3an#
F Da6 /e. /4 a-a a fi6 4sp%nse ofi7e%l6 .a -tiin7a n% a
a;%ns at9t .e .epate pent% a p%tea efe/t%a .ete'in4i
pe/ise 9n ase'enea /a3%i# N% '5a- 9n/e.e 9n e3%ltatele ei
.in/olo .e :ani7a .ifeen7ieii .inte %n o' -i alt%l# +n a/est
.o'eni% e a8sol%t4# N% e?ist4 .oi oa'eni 9n l%'e /ae s4
ai84 a/elea-i -4n7%le7e la .e:ete# E foate 9n.oielni/ /a '4/a
o sin:%4 a'pent4 s4 fie 2eo.at4 .%pli/at4 .e %n alt .e:et
.e/9t .e /el /e a l4sat5o ini7ial#
F Bi /o'paaea /ee '%lt ti'p -i '%lt4 '%n/4D 9nte84
D'Anot#
F De o8i/ei6 .oa /9te2a 'in%te6 .a/4 a'pentele s9nt
.istin/te#
D'Anot s/oase .in 8%3%na o /47%lie nea:4 -i 9n/ep% s4
4sfoias/4 pa:inile# Ta3an 9l pi2i s%pins# De %n.e p%sese
'9na D'Anot pe /atea l%iD D'Anot se opi la pa:ina pe /ae
se :4sea% /ele /in/i pete 'i/i# +ntinse poli7ist%l%i /atea
.es/his4#
F <4 o:6 a'pentele a/estea sea'4n4 /% ale 'ele sa%
/% ale l%i $onsie% Ta3an6 sa% a7i p%tea afi'a /4 s9nt
i.enti/e /% 2e%nele .inte a/esteaD
Ofi7e%l s/oase .in 8io% o l%p4 p%teni/4 -i e?a'ina /%
aten7ie /ele tei spe/i'ene6 f4/9n. 9nte ti'p %nele nota7ii pe
295
%n /anet# Ta3an 9n7elese a/%' /e se'nifi/a7ie a2ea a/east4
2i3it4 la ofi7e%l .e poli7ie# R4sp%ns%l la eni:'a 2ie7ii l%i
34/ea 9n se'nele a/elea 'in%s/%le# Be.ea pe s/a%n6 9n/linat
spe 8io%6 /% ne2ii 9n/o.a7i6 .a .eo.at4 se l4s4 pe
spetea346 ela?at6 39'8in.# D'Anot 9l pi2i s%pins#
F Ai %itat6 i se a.es4 Ta3an /% a'44/i%ne6 /4 s/helet%l
/opila-%l%i /ae a l4sat a/este a'pente a 34/%t ti'p .e
.o%43e/i .e ani 9n /a8ana tat4l%i s4% -i /4 toat4 2ia7a 'ea l5
a' 243%t 34/9n. a/olo#
1oli7ist%l i.i/4 o/hii6 'iat#
C4pitane6 /ontin%457i e?a'en%l6 9l 9n.e'n4 D'Anot6 97i
sp%ne' noi po2estea 'ai t93i%6 n%'ai s4 fie -i $onsie%
Ta3an .e a/o.# Ta3an 9n/%2iin74 .in /ap#
F Da e-ti ne8%n6 .a:%l 'e% D'Anot6 insist4 el#
De:etele /ae a% l4sat a/este a'pente s9nt 9n:opate pe
/oasta .e 2est a Afi/ii#
F E% n% -ti% ni'i/6 Ta3an6 epli/4 D'Anot# E posi8il s4
fie a-a6 .a .a/4 t% n% e-ti fi%l l%i =ohn Cla&ton6 at%n/i /%'
D%'ne3e% ai a;%ns 9n ;%n:la a/eea %itat46 %n.e n5a /4l/at
pi/io .e o' al8 /% e?/ep7ia l%i =ohn Cla&tonD
F O %i7i pe### Lala6 3ise Ta3an#
F Ni/i '4/a n5o ia% 9n /onsi.ea7ie6 ipost4 D'Anot#
Cei .oi pieteni se apopiase46 9n ti'p /e .is/%ta%6 .e
feeasta la:4 /e .4.ea spe 8%le2a.# C9t2a ti'p 4'ase4
a/olo6 pi2in. fea'4t%l .e pe atea' a:lo'eat46 fie/ae
.inte ei /%f%n.at 9n popiile5i :9n.%i#
VIa .est%l ti'p /o'paa7ia a'penteloW @ 9-i sp%se
D'Anot6 9nto/9n.%5se s45l pi2eas/4 pe ofi7e%l .e poli7ie#
Spe %i'iea l%i6 9l 243% pe ofi7e e3e'at .e spetea3a
s/a%n%l%i -i pa/%:9n. 9n :a84 /%pins%l 'i/%l%i ;%nal /%
296
s/oa7e ne:e# D'Anot t%-i# 1olist%l i.i/4 o/hii -i pin39n.%5i
pi2iea6 9n4l74 %n :et f4/9n.%5i se'n s4 ta/4# D'Anot se
9ntoase la feeast4 -i .%p4 p%7in ti'p6 ofi7e%l 2o8i0
F Do'niloG A'9n.oi se 9ntoase4 spe el# De 8%n4
sea'4 /4 e?ist4 fa/toi foate i'potan7i /ae at9n46 9n 'ai
'ae sa% 'ai 'i/4 '4s%46 .e a8sol%ta /oe/tit%.ine a
a/estei /o'paa7ii# De a/eea 24 /e s45'i 9n/e.in7a7i 'ie
/a3%l p9n4 /9n. se 9ntoa/e $onsie% DesZ%e/6 e?pet%l
nost%# E o /hesti%ne .e n%'ai /9te2a 3ile#
F Spea' s4 o87in e3%ltat%l pe lo/6 inte2eni D'Anot#
$onsie% Ta3an se 9'8a/4 '9ine pent% A'ei/a#
F <4 f4:4.%ies/ /a p9n4 9n .o%4 s4pt4'9ni 9i 2o'
tele:afia e3%ltat%l6 4sp%nse ofi7e%l6 .a n% 9n.43nes/ s4
anti/ipe3 as%pa a/est%i e3%ltat# E?ist4 ase'4n4i6 tot%-i e
'ai 8ine s45l l4s4' pe $onsie% DesZ%e/ s4 .e/i.4#
27.REAPARE URIAUL
Un ta?i opi 9n fa7a %nei e-e.in7e 84t9ne-ti aflate 9n
9'pe;%i'ile oa-%l%i Balti'oe# Un 848at .e 2eo
pat%3e/i .e ani6 8ine /l4.it6 /% t4s4t%i fe'e -i e:%late
/o8o9 .in 'a-in4 -i pl4tin. -ofe%l%i6 9l /on/e.ie# O /lip4
'ai t93i%6 pasa:e%l ta?i%l%i int4 9n 8i8liote/a e-e.in7ei
84t9ne-ti#
F Ah6 .o'n%le CanleG e?/la'4 %n .o'n 84t9n6
i.i/9n.%5se s45l sal%te#
F B%n4 seaa6 .a:4 .o'n%le pofesoG sti:4 o'%l6
9ntin39n.%5i /o.ial '9na#
F Cine 7i5a .es/his %-aD 9nte84 pofeso%l#
297
F Es'eal.a#
F At%n/i o s5o 9n-tiin7e3e -i pe =ane /4 ai 2enit6 %'4
pofeso%l#
F N%6 .o'n%le pofeso6 4sp%nse Canle6 pent% /4 a'
2enit 9n pi'%l in. s4 24 24. pe .%'nea2oast4#
F Ah6 '4 si't onoat6 epli/4 pofeso%l 1ote#
F Do'n%le pofeso6 /ontin%4 Ro8et Canle6 2o8in. /%
9n/etineal4 .e pa/4 9-i /9nt4ea /% :i;4 fie/ae /%29nt6 a'
2enit 9n a/east4 sea4 /a s4 .is/%t /% .%'nea2oast4 9n
le:4t%4 /% =ane# +'i /%noa-te7i aspia7iile -i a7i a2%t
8%n4tatea s4 pi2i7i /% o/hi 8%ni intees%l pe /ae l5a'
'anifestat fa74 .e .9nsa#
1ofeso%l A/hi'e.es P# 1ote se foi 9n fotoli%# Ea %n
s%8ie/t /ae5l f4/ea 9ntot.ea%na s4 se si't4 stin:heit# Bi n%
9n7ele:ea .e /e6 Canle ea .oa o pati.4 splen.i.4 pent%
=ane#
F +ns4 pe =ane n% o pot 9n7ele:e6 %'4 Canle# $4 a'9n4
'ee%6 8a %n 'oti26 8a alt%l# +ntot.ea%na a' sen3a7ia /4
4s%fl4 %-%at4 oi .e /9te oi 9i sp%n la e2e.ee#
F K776 777G f4/% pofeso%l 1ote# K776 7776 .o'n%le
CanleG =ane este o fii/4 foate as/%lt4toae# <a po/e.a a-a
/%' 9i 2oi /ee e%#
F De/i '4 pot 8i3%i 9n /ontin%ae pe spi;in%l
.%'nea2oast4D 9nte84 Canle6 /% o not4 .e %-%ae 9n :las#
F Desi:%6 .o'n%le6 .esi:%# C%' te5ai p%t%t 9n.oi .e
a/est l%/%D
F Bti7i6 a intat t9n4%l Cla&ton pe fi6 9i a'inti Canle#
De l%ni .e 3ile 9i .4 t9/oale# N% -ti% .a/4 =ane 7ine la el6 .a
se sp%ne /4 a 'o-tenit .e la tat4l s4%6 9n afa4 .e titl%6 o
foate 'ae popietate6 a-a /4 n5a fi .e 'iae /a p9n4 la
298
%'4 s4 o /%/eeas/4 pe =ane6 .oa .a/4### -i Canle 9-i /%'4
2o8a#
@ K776 7776 .o'n%le Canle6 .oa .a/4### /eD
F Doa .a/4 .%'nea2oast4 a7i :4si .e /%2iin74 s4 /ee7i
/a e% si =ane s4 ne /4s4toi' .e %:en746 osti Canle6 a -i
4spi/at#
F I5a' si s%:eat =anei /4 a/est l%/% a fi .e .oit6
4sp%nse pofeso%l 1ote /% a'44/i%ne6 pent% /a n% ne
'ai p%te' pe'ite s4 7ine' a/east4 /as4 -i s4 t4i' la ni2el%l
pe /ae 9l pes%p%n ela7iile ei#
F Bi /ae a fost 4sp%ns%lD se intees4 Canle#
F A 4sp%ns /4 9n/4 n% e pe:4tit4 s4 se '4ite /%
ni'eni6 %'4 pofeso%l 1ote -i /4 a' p%tea ple/a sa lo/%i'
la fe'a .in Qis/onsin pe /ae i5a l4sat5o 'o-tenie 'a'a ei#
E o fe'4 /ae .4 oae/ai pofit%i# Aen.a-ii 9-i s/ot
f%'%-el e?istenta6 8a /hia 9i 'ai ti'it %n 'i/ s%pl%s an%al
=anei# "ata poie/tea34 s4 ple/4' a/olo la 9n/ep%t%l
s4pta'9nii 2iitoae# 1hilan.e -i .o'n%l Cla&ton a% -i ple/at
9nainte /a s4 pe:4teas/4 tot%l#
F Cla&ton a ple/at a/oloD e?/la'4 Canle6 2i3i8il iitat#
Bi .e /e n% 'i s5a sp%sD A- fi ple/at -i e% /% '%lt4 pl4/ee -i
a- fi aan;at /a s4 24 a-tepte %n 'a?i'%' .e /onfot#
F =ane ae sen3a7ia /4 -i a-a 24 s9nte' pea 9n.atoa7i6
.o'n%le Canle6 epli/4 pofeso%l 1ote#
Canle ea pe p%n/t%l .e a 4sp%n.e /9n. .in hol se a%3i
%n 3:o'ot .e pa-i -i =ane int4 9n o.aie#
F Oh6 s/%3a7i5'4G e?/la'4 ea6 opin.%5se 9n pa:#
Ce.ea' /4 e-ti sin:%6 tat4#
F N% e .e/9t /% 'ine6 =ane6 3ise Canle6 /ae se i.i/ase
9n pi/ioae# N5ai 2ea s4 inti /a s4 /o'plet4' /e/%l
299
fa'ilieiD To/'ai .is/%ta' .espe .%'neata#
F $%l7%'es/6 4sp%nse =ane6 int9n. -i a//ept9n. s/a%n%l
pe /ae i5l ofeise Canle# <oia' n%'ai s45l 9n-tiin7e3 pe tata
/4 To8e& 2ine '9ine .e la -/oal4 /a s45i 9'pa/hete3e /47ile#
A- 2ea s4 la-i .eopate6 tat46 toate /47ile .e /ee te po7i lipsi
p9n45n toa'n4# Te o:6 n% /4a 9ntea:a 8i8liote/4 9n
Qis/onsin6 a-a /%' ai fi /4at5o 9n Afi/a6 .a/4 n% p%nea'
e% pi/io%l 9n pa:#
F To8e& a fost ai/iD 9nte84 pofeso%l 1ote#
F Da6 to/'ai '5a' .esp47it .e el# A/%' st4 /%
Es'eal.a 9n pa:%l %-ii .in spate -i fa/ %n s/hi'8 .e p4ei
eli:ioase#
F K776 7776 te8%ie s45l 24. i'e.iatG sti:4 pofeso%l#
S/%3a7i5'4 %n 'o'ent6 /opiiG -i ie-i 9n :a84 .in /a'e4#
+n.at4 /e pofeso%l n% 'ai p%t% s45i a%.46 Canle se
9ntoa/e spe =ane#
F Uite /e5i6 =ane6 9n/ep% el f44 o/oli-# C9t o s4 'ai
.%e3e a-aD N% ai ef%3at /ate:oi/ s4 te '4i7i /% 'ine6 .a
ni/i n% 'i5ai f4:4.%it ni'i/# <ea% s4 s/ot '9ine .ispensa6 /a
s4 ne p%te' /4s4toi 9nainte .e a ple/a 9n Qis/onsin# N% 7in
la ni/i %n fel .e po'p4 sa% .e /ee'onial -i s9nt si:% /4 -i t%
:9n.e-ti la fel#
"ata si'7i /4 9n:hea746 .a 9-i 7in% /ap%l s%s#
F Tat4l .%'itale o .oe-te6 -tii pea 8ine6 a.4%:4 Canle#
F Da6 o -ti%# <o8ea apoape 9n -oapt4# Do'n%le Canle6
97i .ai sea'a /4 '4 /%'peiD sp%se 9n /ele .in %'4 fata6 /% o
2o/e e/e6 al84# $4 /%'pei pe /97i2a .olai 'es/hini#
Bine9n7eles /4 asta fa/i6 Ro8et Canle -i spean7a %nei
ase'enea 9'pe;%4i te5a 9'pins s45i 9'p%'%7i tatei 8ani
pent% es/apa.a a/eea nes48%it4 /ae a fi fost tot%-i
300
9n/%n%nat4 .e %n s%pin34to s%//es6 .a/4 n5a fi inte2enit
ni-te /i/%'stan7e 'isteioase# Da .%'neata6 .o'n%le
Canle6 ai fi fost /el 'ai s%pins .inte to7i# D%'neata n%57i
9n/hip%iai /4 e?pe.i7ia o s4 i389n.eas/4# E-ti %n pea 8%n o'
.e afa/ei pent% a-a /e2a# Bi e-ti %n pea 8%n o' .e afa/ei
/a sa in2este-ti 8ani 9n /4%taea .e /o'oi 9n:opate sa% /a s4
9'p%'%7i 8ani f44 :aan7ie .e/9t .a/4 ai %n an%'it s/op 9n
2e.ee# Btiai /46 .9n. 8anii f44 :aan7ie6 ai %n 'ai 'ae
as/en.ent as%pa onoaei fa'iliei 1ote .e/9t .a/4 i5ai fi .at
9n s/hi'8%l %n%i :i# Btiai /4 e /ea 'ai 8%n4 /ale .e a '4
fo7a s4 '4 '4it /% .%'neata6 f44 s4 ai84 apaen7a /4 '4
fo7e3i#
N5ai po'enit ni/io.at4 .e 9'p%'%t# +n /a3%l oi/4%i alt
848at a- fi so/otit ase'enea /o'potae .ept .o2a.a %n%i
/aa/te :eneos -i no8il# Da .%'neata e-ti 2i/lean6 .o'n%le
Ro8et Canle# Te /%nos/ 'ai 8ine .e/9t 97i 9n/hip%i
.%'neata# $4 2oi '4ita6 .e 8%n4 sea'46 /% .%'neata .a/4
n% 2a e?ista o alt4 /ale6 .a s4 fi' /lai %n%l fa74 .e /el4lalt6 o
.at4 pent% tot.ea%na#
+n ti'p /e =ane 2o8ea6 Ro8et Canl/ s/hi'8a fe7e5fe7e -i
/9n. fata t4/%6 se i.i/4 9n pi/ioae -i /% %n s%9s /ini/ pe
/hip%l l%i .%6 sp%se0
F $4 s%pin3i6 =ane# Ce.ea' /4 ai 'ai '%lt4 st4p9nie
.e sine6 'ai '%lt4 '9n.ie# "ie-te6 ai .eptate# Te /%'p4 -i
-tia' /4 o -tii6 .a /e.ea' /4 2ei pefea s4 si'%le3i /4
l%/%ile n% sta% a-a# Ce.ea' /4 a'o%l .%'itale popi% -i
'9n.ia .e 1ote 2o ef%3a s4 a.'it46 /hia fa74 .e
.%'neata 9ns47i6 /4 e-ti o fe'eie /%'p4at4# Da f4 /%'
/e3i6 .a:a 'ea6 a.a%:4 el /% nep4sae# <ei fi a 'ea -i asta5i
tot /e '4 inteesea34#
301
"44 o 2o846 fata 9i 9ntoase spatele -i ie-i .in 9n/4pee#
Tot%-i =ane n% se /4s4toi 9nainte .e a ple/a 9'pe%n4 /%
tat4l ei -i /% Es'eal.a la fe'a .in Qis/onsin -i /9n. 9-i l%4
%n e/e 4'as 8%n .e la Ro8et Canle -i ten%l se p%se 9n
'i-/ae6 peten.ent%l ei 9i sti:4 /4 o 2a %'a peste o
s4pt4'9n4 sa% .o%4#
C9n. sosi4 la .estina7ie6 f%4 9nt9'pina7i .e Cla&ton -i
.o'n%l 1hilan.e 9nt5%n a%to'o8il %ia- apa7in9n. /el%i
.intii -i o poni4 9n 2ite34 pinte /o.ii .e-i .in no.6 spe
'i/a fe'4 pe /ae fata n% o 'ai 2i3itase .in /opil4ie#
Cl4.iea fe'ei6 /ae se i.i/a pe o 'i/4 9n4l7i'e6 la 2eo
s%t4 .e ia3i .e /asa aen.a-%l%i6 s%feise o total4
tansfo'ae 9n /ele tei s4pt4'9ni /9t st4t%se4 a/olo Cla&ton
-i .o'n%l 1hilan.e# Cla&ton a.%sese o 'i/4 a'at4 .e
.%l:hei -i ten/%itoi# Instalatoi -i 3%:a2i .int5%n oa- 'ai
9n.ep4tat6 -i /eea /e f%sese .oa o /o/ioa84 .44p4nat4 /9n.
sosise4 ei a/olo .e2enise a/%' o pl4/%t4 lo/%int4 /% .o%4
eta;e6 pe243%t4 /% tot /onfot%l 'o.en /ae p%tea fi o87in%t
9nt5%n ti'p at9t .e s/%t#
F <ai6 .o'n%le Cla&ton6 /e5ai f4/%t ai/iD sti:4 =ane
1ote6 /% o st9n:ee .e ini'4 la :9n.%l /helt%ielilo /e
f%sese4 efe/t%ate#
F SsstG o opi Cla&ton# N%5l l4sa pe tat4l .%'itale s45-i
.ea sea'a# Da/4 n%5i sp%i .%'neata el n5o s4 o8se2e ni'i/
-i p% -i si'pl%6 n% '5a' 9n.%at s45l las s4 t4ias/4 9n
'i3eia -i at'osfea so.i.4 pe /ae e% -i .o'n%l 1hilan.e
le5a' Z4sit ai/i# A' f4/%t at9t .e p%7in -i a- fi .oit s4 fa/ at9t
.e '%lt6 =aneG Te o:6 .e .a:%l l%i6 n% po'eni ni/i %n
/%29nt#
F Da -tii pea 8ine /4 n%57i p%te' 9napoia 8aniiG sti:4
302
fata# De /e 2ei s4 '4 9n.atoe3i 9n ase'enea 'o.D
F Te o:6 =ane6 4sp%nse Cla&ton6 /% tiste7e# Da/4 ai fi
fost n%'ai .%'neata6 /e.e5'4 /4 n5a- fi f4/%t5o6 pent% /4
a' -ti%t .e la 8%n 9n/ep%t /4 '4 2a /o8oi 9n o/hii .%'itale6
.a n% a' p%t%t s%pota :9n.%l /a a/est 84t9n .a: s4 t4ias/4
9n :a%a .e -oae/e pe /ae a' :4sit5o ai/i# <ei s4 '4 /e3i
/4 a' f4/%t5o n%'ai .e .a:%l l%i -i s45'i .4%ie-ti '4/a
a/east4 f49'4 .e 8%/%ieD
F Te /e.6 .o'n%le Cla&ton6 4sp%nse fata6 pent% /4
-ti% /4 ai %n s%flet .est%l .e 'ae -i .e :eneos /a s4 o fi
f4/%t n%'ai pent% el -i ah6 Ce/il6 a- .oi s4 te pot 4spl4ti a-a
/%' 'ei7i6 a-a /%' ai .oi#
F Bi .e /e n% po7i s5o fa/i6 =aneD
F 1ent% /4 i%8es/ pe %n alt%l#
F CanleD
F N%#
F Da te '4i7i /% el# A-a 'i5a '4t%isit 9nainte .e a
ple/a e% .in Balti'oe#
"ata se /%te'%4#
F N% pe el 9l i%8es/6 ipost4 ea apoape /% '9n.ie#
F O fa/i .in /a%3a 8anilo6 =aneD
+i 4sp%nse /% %n se'n afi'ati2#
F At%n/i e% s9nt 'ai p%7in .e .oit .e/9t CanleD A'
8ani .in 8el-%:6 8a /hia '%lt 'ai '%lt6 /% /ae pot a/opei
oi/e ne2oie6 sp%se Cla&ton /% a'44/i%ne#
F Ce/il6 n% te i%8es/6 .a te espe/t# Da/4 2a te8%i s4
'4 .e:a.e36 f4/9n. ase'enea t9: /% %n 848at6 pefe s4 fie
/% %n%l pe /ae 9l .ispe7%ies/# A' s45l .etest pe 848at%l
/4%ia 2a te8%i s4 '4 29n. f44 i%8ie6 oi/ine a fi el# <ei fi
'ai fei/it sin:%6 9n/heie =ane6 8%/%9n.%5te .e espe/t%l -i
303
.e pietenia 'ea6 .e/9t al4t%i .e 'ine -i a29n. pate .e
.ispe7%l 'e%#
Cla&ton n% 'ai fo74 sit%a7ia6 .a .a/4 2eo.at4 %n o' a
.oit s45l %/i.4 pe %n alt%l6 a/esta a fost Qillia' Ce/il
Cla&ton6 >o. Ge&stoke6 /9n.6 o s4pt4'9n4 'ai t93i%6
Ro8et Canle se opi .inaintea fe'ei 9n a%to'o8il%l s4% .e
-ase /ilin.i#
Te/% o s4pt4'9n40 o s4pt4'9n4 9n/o.at46 lipsit4 .e
9nt9'pl4i6 .a nepl4/%t4 pent% to7i lo/ataii /asei .e la fe'a
.in Qis/onsin#
Canle st4%ia /a =ane s4 se /4s4toeas/4 .e %:en74 /% el#
+n /ele .in %'46 fata /e.4 n%'ai .in sil4 fa74 .e insisten7ele
l%i ne9n/etate -i oi8ile# Se in2oi4 /a a .o%a 3i .i'inea74
Canle s4 ple/e la oa- /a s4 a.%/4 .ispensa -i %n peot#
Cla&ton 2oise s4 ple/e .e 9n.at4 /e plan%l f% an%n7at6 .a
9nf47i-aea ostenit4 -i .epi'at4 a fetei 9l e7in%# N% p%tea s5o
p44seas/4# Bi5apoi s5a fi p%t%t s4 se 'ai 9nt9'ple /e2a6
9n/e/a el sin:% s4 se /onsole3e# +n ini'a l%i -tia /4 n% ea
ne2oie .e/9t .e o s/9nteie pent% /a %a /e i5o p%ta l%i Canle
s4 se pefa/4 9n setea .e s9n:e a %/i:a-%l%i#
A .o%a 3i6 .is5.e5.i'inea746 Canle ple/4 la oa-#
C4te 4s4it se p%tea 2e.ea o p9n34 .e f%' pl%tin.
.eas%pa p4.%ii6 pent% /4 .e o s4pt4'9n4 f4/ea a2a:ii %n
in/en.i%6 n% .epate .e ei6 .a /%' 29nt%l /ontin%a s4 8at4
.inspe ap%s6 n%5i a'enin7a ni/i o pi'e;.ie#
1e la p9n36 =ane ie-i s4 fa/4 o pli'8ae# N%5i 9n:4.%i l%i
Cla&ton s5o 9nto244-eas/4# +i sp%se /4 .oe-te s4 fie sin:%46
ia el 9i espe/t4 .oin7a# +n /as46 pofeso%l 1ote -i .o'n%l
1hilan.e ea% /%f%n.a7i 9nt5o a8so8ant4 .is/%7ie as%pa
%nei po8le'e -tiin7ifi/e .e 'ae :e%tate# Es'eal.a 'o74ia
304
9n 8%/4t4ie6 ia Cla&ton6 o8osit .%p4 o noapte .e neso'n6 se
t9ntise pe sofa%a .in o.aia .e 3i -i /%9n. se l4s4 f%at .e o
a7ipeal4 a:itat4#
Spe 4s4it6 noii .e f%' ne:% se i.i/a% pe /e tot 'ai
:o-iA la %n 'o'ent .at se 9n2ol8%a46 apoi o poni4
lop4t9n. 9n 2ite34 /4te ap%s#
Se apopia% .in /e 9n /e# >o/ataii .in /asa aen.a-%l%i
ple/ase46 pent% /4 ea 3i .e t9: -i n% se :4si ni'eni /ae s4
o8se2e apopieea /9n/en%l%i .ia2ol# C%9n.6 fl4/4ile
/%pinse4 -osea%a spe s%. si t4ia4 /alea .e 9ntoa/ee a l%i
Canle# O %-oa4 s/hi'8ae a 29nt%l%i '%t4 .ie/7ia fo/%l%i
spe no.6 apoi6 /9n. 29nt%l .4.% 9n.44t6 fl4/4ile 4'ase4 o
/lip4 s%spen.ate 9n ne'i-/ae6 /a 7in%te 9n 348al4 .e '9na
%n%i st4p9n ne243%t#
Deo.at46 .inspe no.5est6 %n a%to'o8il 'ae6 ne:%6
/o8o9 panta .%'%l%i# Se opi /% o s'%/it%4 9n fa7a 2ilei -i
%n %ia- /% p4 ne:% s4i .in el -i ale:4 p9n4 la %-4# "44 s4
se opeas/46 n424li 9n /as4# 1e sofa6 .o'ita Cla&ton# Uia-%l
tes4i s%pins6 .a .int5%n salt f% l9n:4 o'%l a.o'it#
Z:9l79in.%5l .e %'46 9i sti:40
F 1e D%'ne3e%l 'e%6 Cla&ton6 a7i 9nne8%nit /% to7iiD N%
-ti7i /4 s9nte7i 9'pes%a7i .e fo/D Un.e e .o'ni-oaa 1oteD
Cla&ton s4i 9n pi/ioae# N%5l e/%nos/% pe o'6 .a
9n7elese /e5i sp%nea -i .int5%n salt6 f% pe teas4#
F Da/eG e?/la'4 el apoi -i .9n. 8%3na .in no% 9n /as46
se poni s4 sti:e0 =aneG =aneG Un.e e-tiD
+nt5o /lip46 Es'eal.a6 pofeso%l 1ote -i .o'n%l
1hilan.e se al4t%a4 /elo .oi#
F Un.e5i .o'ni-oaa =aneD sti:4 Cla&ton6 ap%/9n.5o pe
Es'eal.a .e %'ei -i 3:9l79in.5o /% 8%talitate#
305
F Oh6 Ga8eelle6 .o'n%' Cla&ton6 s5a .%s s4 fa/4 o
pli'8ae#
F N% s5a 9ntos 9n/4D
Bi f44 s4 'ai a-tepte 4sp%ns6 Cla&ton o 38%:hi 9n /%tea
fe'ei6 %'at .e /eilal7i#
F +n/oto a l%at5oD sti:4 %ia-%l /% p4 ne:%6 a.es9n.%5
se Es'eal.ei#
F +n ;os6 pe .%'%' 4sta 7ip4 fe'eia 9nsp4i'9ntat46
a4t9n. spe s%.6 %n.e %n 3i. .e fl4/4i '%:itoae 9n/hi.ea
pi2eli-tea#
<945i pe oa'enii 4-tia 9n /ealalt4 'a-in46 9i sti:4
st4in%l l%i Cla&ton# A' 243%t 9n/4 %n a%to'o8il /9n. a'
pa/at### -i .%5i epe.e .e ai/i 9nspe no.# $a-ina 'ea las5o
ai/i# Da/4 o :4ses/ pe .o'ni-oaa 1ote6 2o' a2ea ne2oie
.e /a# Da/4 n5o :4ses/6 ni'eni n5o s4 'ai ai84 ne2oie .e
'a-in4# "4 /%' 97i sp%n6 st4%i el /9n. Cla&ton p4% s4 -o24ie#
Apoi 9i 243%4 sil%eta spinten4 ale:9n. .e5a /%'e3i-%l
poienii -i l%9n.5o spe no.52est6 /4te p4.%ea neatins4 9n/4
.e fl4/4i#
"ie/ae .inte /ei .e fa74 si'7i6 9n /hip ine?pli/a8il6 /4 i
se l%ase o 'ae 4sp%n.ee .e pe %'ei -i i'pli/it6 n%ti4 o
'ae 9n/e.ee 9n p%teea st4in%l%i .e a o sal2a po =ane6 .a/4
'ai p%tea fi sal2at4#
F Cine5i 4staD 9nte84 pofeso%l 1ote#
F N% -ti%6 4sp%nse Cla&ton# $5a sti:at pe n%'e -i o
/%noa-te pe =ane pent% /4 a 9nte8at .e ea# I s5a a.esat -i
Es'eal.ei sp%n9n.%5i pe n%'e#
F $i5e s%pin34to .e /%nos/%tG e?/la'4 .o'n%l
1hilan.e# Bi tot%-i -ti% 8ine /4 n% l5a' 243%t 9n 2ia7a 'ea#
F K776 777G f4/% pofeso%l 1ote# E?te' .e e'a/a8ilG
306
Cine poate fi -i .e /e a' e% sen3a7ia /4 =ane e 9n si:%an746
a/%' /4 s5a .%s el s5o /a%teD
F N5a- p%tea s4 24 4sp%n.6 .o'n%le pofeso6 sp%se
Cla&ton6 /% seio3itate6 .a -ti% /4 -i e% 9n/e/ a/ela-i
senti'ent /i%.at# Hai.e7i o.at4G sti:4 el# Te8%ie s4 ple/4'
.e ai/i p9n4 /9n. fo/%l n% ne taie /alea .e eta:ee#
Se %/a4 /% to7ii :48i7i 9n 'a-ina l%i Cla&ton#
C9n. =ane .4.% s4 se 9ntoa/4 a/as46 se ala'4 2439n. /9t
.e apoape p4ea s4 fi a;%ns f%'%l in/en.i%l%i .in p4.%e -i
pe '4s%4 /e5-i i%7i pas%l6 ala'a ei se pef4/% 9n pani/46
34in. p4l4laia /ae /%pin.ea 2eti:inos .%'%l /e5o
.esp47ea .e 2il4# +n /ele .in %'4 f% ne2oit4 s4 se 9ntoa/4 9n
.esi-%l p4.%ii -i s4 9n/e/e s45-i /oias/4 .%' spe 2est6
st4.%in.%5se s4 a;%n:4 a/as4 o/olin. fo/%l#
+n s/%t4 2e'e6 9n/e/aea ei .e2eni /% tot%l 3a.ani/4 -i
at%n/i fata n% 'ai a2% .e/9t o spean740 s4 se 9ntoa/4 ia pe
-osea -i s45-i sal2e3e 2ia7a f%:in. 9n .ie/7ia oa-%l%i6 spe
s%.# Cele .o%43e/i .e 'in%te /9t 9i te8%i4 /a s4 a;%n:4 ia la
sosea6 f%4 .e a;%ns /a 29l24t4ile s45i taie eta:eea a-a /%'
9i t4iase4 'ai 9nainte 9naintaea#
C97i2a pa-i pe -osea o f4/%4 s4 se opeas/4 9nle'nit4 .e
:oa346 /4/i 9n fa7a ei se 9n4l7a %n alt 3i. .e fl4/4i# O
a'ifi/a7ie a 29l2oaei pin/ipale s4ise la o ;%'4tate .e 'il4
.e %:%l .in /ae se %psese -i pinsese 9n :heaele5i
i'pla/a8ile f9-ia 9n:%st4 .e -osea#
=ane 9-i .4.% .in no% sea'a /4 -i 9n/e/aea .e a5-i /oi
.%' pinte a8%-ti ea in%til4# Se 'ai /43nise o .at4 -i
.4.%se :e-# Btia 8ine /4 ea .oa o /hesti%ne .e 'in%te p9n4
/9n. 9nte: spa7i%l .inte no. -i s%. a2ea s4 /lo/oteas/4 s%8
tala3%ile .e fo/# C% st4p9nie .e sine6 fata 9n:en%n/he 9n
307
749na .%'%l%i -i se %:4 s4 i se .ea t4ia .e a5-i 9nt9'pina
soata /% /%a;6 pe/%' -i sal2aea .e la 'oate a tat4l%i -i a
pietenilo ei#
Deo.at4 9-i a%3i n%'ele sti:at /% 2o/e tae pin p4.%e0
V=aneG =ane 1oteGW R4s%na li'pe.e -i p%teni/6 .a ostit .e
o 2o/e st4in4#
F Ai/iG 4sp%nse fata# Ai/i6 pe pote/4###
Bi at%n/i 243% pinte a'%ile /opa/ilo o sil%et4 /e se
ste/%a /% i%7eala %nei 2e2ei7e# O 48%fnie .e 29nt 9i 9n24l%i
9nt5%n no .e f%' -i n%5l 'ai p%t% 2e.ea pe 848at%l /ae
2enea :48it spe ea6 .a .eo.at4 se si'7i /%pins4 .e %n 8a7
p%teni/A apoi f% i.i/at4 9n s%s -i 9n ti'p /e ea p%tat4 pe
8a7e6 si'7i 8i/i%iea 29nt%l%i -i i/i /olo6 atin:eea %nei
/en:i#
=ane .es/hise o/hii#
De.es%8t6 la .ep4tae6 se 34ea% a8%-tii -i p4'9nt%l#
Deas%pa ei6 f%n3i-%l fe'4t4to al p4.%ii# Sil%eta %ia-4
/ae o p%ta s4ea .in /opa/ 9n /opa/ -i =anei i se p4ea /4
et4ie-te 9n 2is a/ea 9nt9'plae .in 2ia7a ei6 /ons%'at4 9n
9n.ep4tata ;%n:l4 afi/an4#
O6 .e5a fi a/ela-i o' /ae o p%tase 9n a/ea 3i /% at9ta
epe3i/i%ne pin h47i-%l 2e:eta7iei 9'pletiteG Da asta ea /%
nep%tin74G Bi tot%-i /ine alt%l pe l%'e a2ea p%teea -i
a:ilitatea .e a fa/e /e f4/ea a/%' a/est o'D
A%n/4 o pi2ie spe fa7a at9t .e apopiat4 .e a ei -i i se
t4ie 4s%flaea# Ea elG
F O'%l 'e% .in p4.%eG '%'%4 =ane# N%6 pese'ne /4
.elie3G
F Da6 o'%l t4%6 =ane 1ote# S4l8ati/%l t4%6### o'%l
pi'iti2 a ie-it .in ;%n:l4 /a s45-i /he'e 9napoi pee/hea6
308
fe'eia /ae a f%:it .e el6 a.4%:4 Ta3an /% 9n2e-%nae#
F N5a' f%:it6 -opti =ane# A' a//eptat s4 ple/ n%'ai
.%p4 /e a' a-teptat /% to7ii o s4pt4'9n4 /a s4 te e9nto/i#
Dep4-ise4 e:i%nea in/en.iat4 -i o l%ase4 a/%' .in no%
pin poian4#
Un%l l9n:a /el4lalt6 se 9n.epta% spe 2il4# <9nt%l 9-i
s/hi'8ase .in no% .ie/7ia -i fo/%l se 9n/hi/ea 9n el 9ns%-i @
9n/4 %n /eas -i a2ea sa se /ons%'e 9n sine#
F De /e n% te5ai 9ntosD
>5a' 9n:i;it pe D'Anot# Ea :a2 4nit#
F Ah6 -tia' e%G e?/la'4 fata# Ceilal7i sp%nea% /4 te5ai
.%s la ne:i6 /4 f4/eai pate .in ti8%l lo#
Ta3an 9se#
F Da t% n% i5ai /e3%t6 =aneD
F N%6## /%' s457i sp%nD 9nte84 ea# C%' te /hea'4D
F 1e at%n/i /9n. '5ai /%nos/%t t%6 ea' Ta3an .in
nea'%l 'ai'%7elo#
F Ta3an .in nea'%l 'ai'%7eloD sti:4 =ane# Bi .e/i
at%n/i /9n. a' ple/at6 a' 4sp%ns s/isoii taleD
F DaA .a /ine /e.eai /4 7i5o l4saseD
F N% -tia'A -tia' .oa /4 n% poate fi .e la tine6 pent%
/4 Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo s/ia 9n en:le3e-te6 ia t%
n% pi/epeai %n /%29nt .in ni/i o li'84#
Ta3an 9se .in no%#
F E o po2este l%n:46 9ns4 e% ea' /el /ae s/ia' tot /e
n% p%tea' 2o8i -i a/%' D'Anot a 9n4%t47it sit%a7ia
9n2479n.%5'4 s4 2o8es/ fan/e3a 9n lo/ .e en:le34# <ino6
a.4%:4 el6 %/45te 9n 'a-ina 'ea6 te8%ie s45l a;%n:e' .in
%'4 pe tat4l t4%A to7i /eilal7i s9nt la 'i/4 .ep4tae# +n ti'p
/e /on.%/ea6 o 9nte840 At%n/i /9n. ai s/is 9n 8ilet%l a.esat
309
l%i Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo /4 i%8e-ti %n alt%l### s5a
p%tea s4 te fi efeit la 'ineD
F S5a p%tea6 4sp%nse =ane6 /% si'plitate#
F Da 9n Balti'oe### oh6 /e '%lt te5a' /4%tat 'i s5a
sp%s /4 e posi8il s4 te fi '4itat# C4 %n 848at /ae se n%'e-te
Canle a 2enit ai/i /a s4 te ia 9n /4s4toie# E a.e24atD
F Da#
F +l i%8e-tiD
F N%#
F 1e 'ine '4 i%8e-tiD =ane 9-i 9n:opa fa7a 9n '9ini#
F S9nt f4:4.%it4 alt%ia# N% pot s457i 4sp%n.6 Ta3an .in
nea'%l 'ai'%7eloG sti:4 =ane#
F $i5ai 4sp%ns# A/%'6 sp%ne5'i .e /e te8%ie s4 te
'4i7i /% %n o' pe /ae n%5l i%8e-tiD
F Tat4l 'e% 9i .atoea34 8ani#
Deo.at4 Ta3an 9-i a'inti .e s/isoaea pe /ae o /itise -i
.e n%'ele Ro8et Canle -i .e al%3ia la %n ne/a36 pe /ae el6
at%n/i6 n%5l p%t%se 9n7ele:e#
Z9'8i#
F Da/4 tat4l t4% n% a fi pie.%t /o'oaa6 n% te5ai si'7i
o8li:at4 s457i espe/7i po'isi%nea fa74 .e o'%l a/esta
CanleD
F I5a- /ee s4 '4 .e3le:e .e ea#
F Bi .a/4 a ef%3aD
F I5a' f4:4.%it#
Ta3an 4'ase o /lip4 t4/%t# $a-ina 9nainta /% o 2ite34
nes48%it4 pe .%'%l .eni2elat6 /4/i 9n .eapta se i2ea%
a'enin74toae li'8ile .e fo/ -i oi/e s/hi'8ae a .ie/7iei
29nt%l%i le p%tea 9n2ol8%a /% f%ie .ept 9n 'i;lo/%l %ni/ei
lo /4i .e s/4pae#
310
+n /ele .in %'4 .ep4-i4 p%n/t%l pei/%los -i Ta3an
e.%se 2ite3a#
F Bi .a/4 i5a- /ee5o e%D 9nte84 el#
F N5o s4 ple/e %e/hea la /eeea %n%i st4in6 sp%se fata#
$ai /% sea'4 a %n%ia /ae '4 .oe-te pent% el#
F Teko3 a f4/%t5o6 4sp%nse Ta3an6 ne9n.%ple/at#
=ane se /%te'%4 -i pi2i 9nsp4i'9ntat4 9n s%s6 la sil%eta
%ia-4 .e al4t%i6 pent% /4 -tia /4 ea 2o8a .e 'aele
antopoi. pe /ae Ta3an 9l %/isese /a s5o apee pe ea#
F Ai/i n% s9nte' 9n ;%n:la afi/an46 4sp%nse fata# N%
'ai e-ti o fiaa s4l8ati/4# E-ti %n :entle'an si :entle'enii n%
%/i. /% s9n:e e/e#
F +n ini'4 s9nt 9n/4 o fia4 s4l8ati/a6 2o8i Ta3an6 /%
:las s/43%t6 /a pent% el 9ns%-i#
O 2e'e 4'ase4 .in no% t4/%7i#
F =ane6 o 9nte84 el 9n /ele .in %'46 .a/4 ai fi li8e46 te5
ai 'aita /% 'ineD
"ata n%5i 4sp%nse pe .at4# Da el a-tept4 /% 48.ae# =ane
9n/e/a sa5-i a.%ne :9n.%ile# Ce -tia .espe a/east4 stanie
f4pt%4 /e se afla al4t%i .e eaD El 9ns%-i n% se /%no-tea# Cine
eaD Cine5i ea% p4in7iD 19n4 -i 9n n%'e 9i 4s%na oi:inea
'isteioas4 -i 2ia7a s4l8ati/4# N5a2ea n%'e# A p%tea ea oae
s4 fie fei/it4 al4t%i .e a/est pi8ea: al p4.%iiD Ce5a p%tea
a2ea /o'%n /% %n so7 /ae -i5a pete/%t6 2ia7a 9n 29f%l
/opa/ilo .int5o ;%n:l4 afi/an46 38en:%in.%5se -i l%pt9n.%5
se /% /9n/enele antopoi.eA %p9n.%5-i hana .in /oasta 9n/4
te'%9n.4 a p43ii poasp4t %/ise6 9nfi:9n.%5-i .in7ii
p%teni/i 9n /anea /%.4 -i sf9te/9n.%5-i patea 9n ti'p /e
f9ta7ii s4i '99ia% -i se l%pta% 9n ;%%l l%i /a s45-i /apete
po7iaD A p%tea el 2eo.at4 s4 se 9nal7e la sfea ei so/ialaD A
311
p%tea ea a//epta :9n.%l .e a se /o8o9 la ni2el%l l%iD A fi
2e%n%l .in ei fei/it 9nt5o ase'enea 'e3alian74D
F <4. /4 n% 4sp%n3i6 sp%se Ta3an# Ki5e tea'46 s4 n%
'4 4ne-ti#
F N% -ti% /e 4sp%ns s4 .a%6 '4t%isi =ane6 /% tiste7e#
F De/i n% '4 i%8e-tiD 9nte84 el pe %n ton lini-tit#
F N% '4 9nte8a# <ei fi 'ai fei/it f44 'ine# T% n% e-ti
f4/%t pent% fo'alis'ele esti/ti2e -i /on2en7ionalis'ele
so/iet4iii6 /i2ili3a7ia a .e2eni ins%pota8il4 pent% tine -i 9n
/%9n. ai t9n;i .%p4 li8etatea 2e/hii tale 2ie7i6 %n fel .e 2ia74
pent% /ae e% s9nt tot at9t .e nepoti2it4 /%' e-ti t% pent%
2ia7a 'ea#
F Ce. /4 te 9n7ele:6 4sp%nse el6 /al'# N5o s4 st4%i
pent% /4 7in la fei/iea ta 'ai '%lt .e/9t la a 'ea# +'i .a%
sea'a a/%' /4 n5ai p%tea fi fei/it4 /%### o 'ai'%74#
+n 2o/ea l%i 438ea o 2a:4 %n.4 .e a'44/i%ne#
F N%6 9l .o;eni ea# N% 2o8i a-aG N% 9n7ele:i Da 9nainte
.e a fi p%t%t s4 /ontin%e6 o /otit%4 8%s/4 a .%'%l%i 9i a.%se
9n 'i;lo/%l %n%i /4t%n# +n fata lo se i2i 'a-ina l%i Cla&ton6
9n/on;%at4 .e 9nte:%l :%p pe /ae5l tanspotase .e la 2il4#
312
28.NC(EIERE
>a apai7ia l%i =ane6 i38%/ni4 /% to7ii 9n 7ipete .e %-%ae
-i .e 8%/%ie6 ia /9n. Ta3an 9-i opi a%to'o8il%l al4t%i .e
/el4lalt6 pofeso%l 1ote 9-i /%pinse /opila 9n 8a7e#
O /lip46 ni'eni n%5l l%4 9n sea'4 pe Ta3an6 /ae 4'ase
la 2olan6 t4/%t# Cla&ton f% /el .int9i /ae5-i a'inti .e el -i
9nto/9n.%5se6 9i 9ntinse '9na#
F C%' a' p%tea s4 24 '%l7%'i'D e?/la'4 el# Ne5a7i
sal2at pe to7i# >a 2il4 'i5a7i sp%s pe n%'e6 .a e% n% i38%tes/
s45'i a.%/ a'inte .e n%'ele .%'nea2oast46 .e-i 9'i p4e7i
foate /%nos/%t# A' sen3a7ia /4 25a' /%nos/%t 8ine /% '%lt4
2e'e 9n %'46 9n /% tot%l alte /on.i7ii#
Ta3an 39'8i6 st9n:9n. '9na 9ntins4#
F A2e7i .eptate6 $onsie% Cla&ton6 9i 4sp%nse 9n
fan/e34# S/%3a7i5'4 /4 n% 24 2o8es/ 9n en:le34# S9nt pe
/ale .e a 9n247a a/east4 li'84 -i /% toate /4 o 9n7ele: foate
8ine6 o 2o8es/ post#
F Da /ine s9nte7iD st4%i Cla&ton6 e?pi'9n.%5se .e ast4
.at4 9n fan/e34#
F Ta3an .in nea'%l 'ai'%7elo#
S%pi3a 9l fa/% pe Cla&ton s4 tesalte#
F 1e D%'ne3e%l 'e%G e?/la'4 el# E a.e24atG
1ofeso%l 1ote -i .o'n%l 1hilan.e se :48i4 s45-i
a.a%:e '%l7%'iile la /ele e?pi'ate .e Cla&ton -i s45-i
'anifeste s%pi3a -i pl4/eea fa74 .e a/easta 9nt9lnie /%
pieten%l lo .in ;%n:l46 /ae a2ea lo/ la ase'enea .istan74 .e
313
s4l8ati/%l s4% /4'in#
Inta4 9n 'i/%l han 'o.est6 %n.e Cla&ton /o'an.4 pe
.at4 tot /e ea ne2oie# Se afla% /% to7ii 9n sala 'i/4 -i
9'89/sit4 a han%l%i6 /9n. aten7ia le f% atas4 .e p%fnit%ile
%n%i a%to'o8il /e se apopia# Do'n%l 1hilan.e6 /ae -e.ea
l9n:4 feeast46 pi2i afa4 la 'a-ina /ae ap4% 9n 243 -i se
opi apoi al4t%i .e /elelalte .o%4 a%to'o8ile#
F Doa'neG e?/la'4 1hilan.e6 /% o not4 .e iitae 9n
:las# A sosit .o'n%l Canle# Spea'6 h'### :9n.ise'### h'###
/e fei/ie /4 n% l5a pins fo/%lG 9-i 9n/heie el6 f44 /on2in:ee
fa3a#
F K776 7776 .o'n%le 1hilan.eG f4/% pofeso%l 1ote# K776
7776 e% le ata: 9ntot.ea%na ele2ilo 'ei aten7ia s4 n%'ee p9n4
la 3e/e 9nainte .e a 2o8i# Da/4 a- fi 9n lo/%l .%'itale6
.o'n%le 1hilan.e6 a- n%'4a /el p%7in p9n4 la o 'ie -i .%p4
a/eea6 a- p4sta o .is/et4 t4/ee#
F A-a5i6 34%G apo84 .o'n%l 1hilan.e# Da /ine5i
.o'n%l /% aspe/t /lei/al /ae5l 9nso7e-teD
=ane p4li#
Cla&ton se foi st9n;enit 9n s/a%n#
1ofeso%l 1ote 9-i s/oase /% %n :est ne2os o/helaii6
a8%i lentilele6 apoi -i5i p%se la lo/ pe nas6 f44 s45i fi -tes#
O'nipe3enta Es'eal.a 'o'4i#
N%'ai Ta3an n% 9n7elese#
O /lip4 'ai t93i%6 Ro8et Canle n424li 9n sal4#
F Sla24 Do'n%l%iG sti:4# $5a% '%n/it /ele 'ai ne:e
te'ei6 p9n4 /9n. 7i5a' 34it 'a-ina6 Cla&ton# D%'%l spe
s%. a fost 8lo/at .e in/en.i% -i a te8%it s4 '4 e9nto/ la oa-
-i .e a/olo6 s4 o/oles/ spe 4s4it6 pe .%'%l 4sta# Ce.ea'
/4 n5o s4 'ai a;%n:e' la fe'4#
314
Ni'eni n% p4ea pea ent%3ias'at# Ta3an se %ita la
Ro8et Canle6 /% pi2iea /% /ae Sa8o 9-i /9nt4ea pa.a#
=ane 9i a%n/4 o /4%t4t%4 -i 'ai ne2oas4#
F Do'n%le Canle6 sp%se ea6 7i5l pe3int pe $onsie%
Ta3an6 %n 2e/hi pieten#
Canle se 4s%/i -i5i 9ntinse 'ina# Ta3an se i.i/4 9n
pi/ioae -i se 9n/lin46 /%' n%'ai D'Anot a fi p%t%t in247a pe
%n :entle'an s5o fa/46 .a p4% s4 n% o8se2e '9na 9ntins4 a
l%i Canle# >a 9n.%l s4%6 Canle p4% /4 n% o8se2ase
s/4paea l%i Ta3an#
F =ane6 7i5l pe3int pe p4intele To%sle&6 sp%se Canle
9n.ept9n.%5se spe peot%l .in spatele l%i# Do'n%l To%sle&6
.o'ni-oaa 1ote#
Do'n%l To%sle& f4/% o ple/4/i%ne -i 39'8i a.ios#
Canle 9l pe3ent4 -i /elolal7i#
F =ane6 a' p%tea efe/t%a /ee'onia pe lo/6 pop%se
Canle# D%p4 a/eea a' p%tea l%a ten%l .e 'ie3%l nop7ii spe
oa-#
Ta3an pi/ep% pe .at4 plan%l# Se %it4 la =ane6 filt9n.%5-i
pi2iile pe s%8 pleoapele pe ;%'4tate l4sate6 .a n% f4/% ni/i
o 'i-/ae# "ata -o24i# At'osfea .in /a'e4 ea 9n/o.at4 .in
pi/ina t4/eii i'p%se .e tensi%nea ne2oas4# To7i o/hii se
9ntoase4 /4te =ane6 9n a-teptaea 4sp%ns%l%i ei#
F N5a' p%tea s4 'ai a-tept4' /9te2a 3ileD +nte84 fata#
$i5s ne2ii 3.%n/ina7i# A3i a' te/%t pin pea '%lte
9n/e/4i#
Canle si'7ea ostilitatea fie/4%ia .inte /ei .e fa74# Bi
a/est l%/% 9i 34.49 ne2ii#
F A' a-teptat at9t /9t a' a2%t /hef s5a-tept6 4sp%nse /%
:osol4nie# Ai po'is /4 te '4i7i /% 'ine# N5a' s4 '4 'ai
315
las .%s# A' o87in%t .ispensa -i iat4 peot%lG <ino6 .o'n%le
To%sle&G <ino6 =aneG $atoi s9nt .est%i### /hia 'ai '%l7i
.e/9t e ne2oie6 a.4%:4 el6 /% o infle?i%ne nepl4/%t4 9n :las -i
l%9n.5o pe =ane 1ote .e 8a76 2% s5o /on.%/4 spe /lei/%l
/ae a-tepta#
Da a8ia f4/% %n pas6 /4 o '9n4 :ea 9i 9n/le-t4 8a7%l 9nt5
o st9nsoae .e o7el# O alt4 '9n4 9l ap%/4 .e 8ee:at4 -i 9nt5o
/lip46 f% i.i/at 9n s%s -i 3:9l79it6 a-a /%' o pisi/4 -i5a s/%t%a
-oae/ele /apti2#
=ane se 9ntoase spe Ta3an /% o e?pesie .e s%pi34
plin4 :oa34# Bi /9n. 9l pi2i 9n fa746 9i 243% .%n:a p%p%ie .e
pe f%nte6 pe /ae o 'ai o8se2ase 9nt5o 3i6 9n Afi/a
9n.ep4tat46 /9n. Ta&an .in nea'%l 'ai'%7elo se 9n/le-tase
9nt5o 84t4lie pe 2ia74 -i pe 'oate /% Teko36 'aele
antopoi.#
+-i .4.% sea'a /4 9n ini'a a/eea s4l8ati/4 ea s/is4
os9n.a la 'oate a l%i Canle -i f4/% %n :est s45l opeas/4 pe
o'%l5'ai'%74# Da se te'ea 'ai '%lt pent% Ta3an .e/9t
pent% Canle# C%no-tea /%'plita 4splat4 pe /ae ;%sti7ia o
h443e-te /i'inalilo# Oi/%'6 9nainte .e a fi p%t%t a;%n:e
p9n4 la ei6 Cla&ton -i s4ise l9n:4 Ta3an -i se /43nea s45l
eli8ee3e pe Canle .in st9nsoaea a/est%ia# Dint5o sin:%4
'i-/ae a 8a7%l%i 29n;os en:le3%l f% 9'89n/it 9n /el4lalt
/ap4t al /a'eeiA =ane p%se o '9n4 fe'4 -i al84 pe
9n/heiet%a '9inii l%i Ta3an -i5l pi2i 9n o/hi#
F De .a:%l 'e%6 9i /e% ea#
De:etele 9n/le-tate pe 8ee:ata l%i Canle se '%ia4#
Ta3an pi2i fa7a f%'oas4 /ae se 9n4l74 spe el#
F Doe-ti /a 4sta s4 t4ias/4D 9nte84 el /% s%pin.ee#
F N% 2ea% s4 'oa4 .e '9na ta6 pietene6 epli/4 fata#
316
N% 2ea% s4 .e2ii %n %/i:a-#
Ta3an 9-i l%4 '9na .e pe :9t%l l%i Canle#
F O .e3le:i .e po'isi%nea pe /ae 7i5a f4/%t5oD 9nte84
el# E pe7%l /% /ae57i po7i 4s/%'p4a 2ia7a#
Canle6 espi9n. /on2%lsi26 .4.% .in /ap#
F E-ti hot4it s4 ple/i -i s4 n% o 'ai teoi3e3i ni/io.at4D
O'%l 9n/%2iin74 ia4-i /lin /ap6 /% fa7a s/hi'onosit4 .e
spai'a 'o7ii /ae te/%se at9t .e apoape .e el# Ta3an 9i
.4.% .%'%l -i Canle se 9n.ept46 9'pleti/in.%5se6 spe %-4#
O /lip4 'ai t93i% se f4/% ne243%t -i o .at4 /% el -i peot%l
9'pietit .e :oa34# Ta3an se 9ntoase spe =ane0
F 1ot s457i 2o8es/ %n 'o'ent6 f44 'atoiD "ata
9n/%2iin74 -i poni spe %-a /ae .4.ea pe teasa 9n:%st4 a
'i/%l%i han# =ane ie-i pi'a6 /a s45l a-tepte pe Ta3an6 astfel
9n/9t n% a%3i /on2esa7ia /ae %'4#
F A-teapt4G sti:4 pofeso%l 1ote /9n. Ta3an f% pe
p%n/t%l s4 ias4 pe %-4 .%p4 fat4#
1ofeso%l a'%7ise .e s%pi34 9n fa7a .esf4-%4ii api.e
a e2eni'entelo .in %lti'ele /9te2a 'in%te#
F +nainte .e a 'e:e 'ai .epate6 .o'n%le6 a- .oi o
e?pli/a7ie a faptelo /ae to/'ai s5a% pete/%t# C% /e .ept6
.o'n%le6 ai inte2enit 9n ela7iile .inte fii/a 'ea si .o'n%l
CanleD E% i5a' f4:4.%it '9na fii/ei 'ele6 .o'n%le -i
in.ifeent .e si'patiile -i antipatiile noaste pesonale6
.o'n%le6 po'isi%nea te8%ie espe/tat4#
F A' inte2enit6 .o'n%le pofeso 1ote6 ipost4
Ta3an pent% /4 fii/a .%'nea2oast4 n%5l i%8e-te pe .o'n%l
Canle6 n% .oe-te s4 se '4ite /% el# 1ent% 'ine este .e
a;%ns#
F N% -tii /e5ai f4/%tG se 24it4 pofeso%l 1ote# A/%' /%
317
si:%an74 /4 2a ef%3a s4 se 'ai 9nsoae /% ea#
F A8sol%t si:%G 4sp%nse Ta3an6 /% e'fa34# Da afla7i6
.o'n%le pofeso 1ote6 /4 pesti:i%l .%'nea2oast4 n% 2a
a2ea .e s%feit6 /4/i6 .e 9n.at4 /e 24 2e7i 9ntoa/e a/as46 2e7i
fi 9n '4s%4 s45i pl4ti7i in.i2i.%l%i Canle tot /e5i .atoa7i#
F K776 7776 .o'n%leG e?/la'4 pofeso%l 1ote# Ce 2ei s4
sp%i pin a/easta6 .o'n%leD
F Co'oaa .o'nea2oast4 a fost :4sit4#
F ### Ce### /e5ai sp%sD sti:4 pofeso%l# E-ti ne8%n6
o'%leG N% poate fi a.e24at#
F Bi tot%-i este# E% s9nt /el /ae a f%at5o6 ne/%nos/9n.%5i
ni/i 2aloaea -i ni/i popietaii# I5a' 243%t pe 'ainai
9n:op9n.5o -i 'ai'%74in.%5i6 a' .e3:opat5o /a s5o 9n:op
.in no% 9n alt4 pate# C9n. D'Anot 'i5a po2estit /e ea -i /e
9nse'n4tate a2ea pent% .%'nea2oast46 '5a' 9ntos 9n
;%n:l4 -i a' e/%peat5o# A pi/in%it at9tea /i'e6 s%fein7e -i
.%ee6 9n/9t D'Anot a so/otit /45i 'ai 8ine s4 n% 9n/e/ s4
a.%/ /hia /o'oaa6 a-a /%' a stat 9n inten7ia 'ea6 /i o
s/isoae .e /e.it# Iat5o6 .o'n%le pofeso 1oteG Bi Ta3an
s/oase .in 8%3%na %n pli/ pe /ae5l 9ntinse %l%it%l%i pofeso#
Do%4 s%te pat%3e/i si %na .e 'ii .e .olai# Co'oaa a fost
e2al%at4 /% 'ae :i;4 .e /4te e?peti .a6 /a sa n% a2e7i ni/i
/ea 'ai 'i/4 9n.oial46 D'Anot 9n pesoan4 a /%'p4at5o -i
.a/a pefea7i /o'oaa 9n lo/%l /e.it%l%i6 25o 7ine la
.ispo3i7ie
F Do'n%le6 la 'aea po2a4 a 9n.atoiilo pe /ae -i a-a
le a2ea' fa74 .e .%'nea2oast46 a7i a.4%:at a/%' /el 'ai
'ae .inte se2i/ii6 osti pofeso%l 1ote6 /% :las
te'%4to# $i5a7i e.at 'i;lo/%l .e a5'i sal2a onoaea#
Cla&ton6 /ae ie-ise .in 9n/4pee i'e.iat .%p4 Canle6 se
318
9ntoase#
F Ieta7i5'46 li se a.es4 el6 /e. /4 a fi 'ai 8ine s4
a;%n:e' 9n oa- 9nainte .e a se 9nt%ne/a -i apoi s4 l%4'
pi'%l ten /ae s4 ne s/oat4 .in p4.%ea asta# To/'ai a sosit
.in no. %n lo/alni/ /ae a an%n7at /4 in/en.i%l 9naintea34
teptat 9n .ie/7ia a/easta#
<estea /%'4 oi/e alt4 .is/%7ie -i /% to7ii se 9n.epta4
spe a%to'o8ilele /ae5i a-tepta%#
Cla&ton6 =ane6 pofeso%l -i Es'eal.a se %/a4 9n
'a-ina l%i Cla&ton6 ia Ta3an 9l l%4 pe .o'n%l 1hilan.e
9nt5a l%i#
F S4 fi% al nai8iiG e?/la'4 .o'n%l 1hilan.e /9n.
a%to'o8il%l se p%se 9n 'i-/ae6 %'4in.%5l pe /el al l%i
Cla&ton# Cine5a fi /e3%t 2eo.at4 /% p%tin74G Ulti'a .at4
/9n. te5a' 243%t6 eai %n 2eita8il s4l8ati/ /ae s4lta pinte
/en:ile %nei p4.%i topi/ale .in Afi/a -i a/%' '4 /on.%/i
pe o -osea .in Qis/onsin6 9nt5o li'%3in4 fan7%3eas/4# S4 fi%
al nai8iiG Da e He?te' .e e'a/a8ilIG
F Da6 a.'ise Ta3an6 apoi .%p4 o pa%340 Do'n%le
1hilan.e6 24 a'inti7i /e2a a'4n%nte 9n le:4t%4 /%
.es/opeiea -i 9n:opaea a tei s/helete :4site 9n /a8ana 'ea
.e l9n:4 ;%n:la afi/an4D
F +'i a'intes/ foate 8ine6 foate 8ine6 epli/4 .o'n%l
1hilan.e#
F A e?istat 2eo /i%.47enie 9n le:4t%4 /% 2e%n%l .in
/ele tei s/heleteD
Do'n%l 1hilan.e 9l pi2i pe Ta3an /% aten7ie0
F De /e 9nte8iD
F E %n l%/% .e 'ae i'potan74 pent% 'ine# R4sp%ns%l
.%'nea2oast4 poate li'pe3i %n 'iste#
319
Bi6 9n /el 'ai 4% /a36 n% poate fa/e alt/e2a .e/9t s4 lase
'iste%l neli'pe3it# +n %lti'ele .o%4 l%ni a' e'is o teoie /%
pi2ie la s/heletele a/elea -i 25a- %:a s4 4sp%n.e7i
9nte84ii 'ele /% toate .atele pe /ae le /%noa-te7i0 /ele tei
s/helete pe /ae le5a7i 9n:opat ea% toate o'ene-tiD
F N%6 4sp%nse .o'n%l 1hilan.e6 /el 'i/6 /el /ae se
afla 9n lea:4n6 ea s/helet%l %nei 'ai'%7e antopoi.e#
F $%l7%'es/6 4sp%nse Ta3an#
+n a%to'o8il%l .in fa746 =ane 9-i 7esea :ln.%ile /% f%ie -i
epe3i/i%ne# Btia pea 8ine .e /e 9i /e%se Ta3an s4 s/hi'8e
/9te2a 2o8e /% ea -i 'ai -tia /4 te8%ie s4 fie pe:4tit4 s45i
.ea %n 4sp%ns 9nt5%n 2iito /9t se poate .e apopiat#
Ta3an n% ea pesoana pe /ae s5o poat4 .%/e /% 2o8a -i
/hia :9n.%l a/esta o f4/% s4 se 9nte8e .a/4 n% /%'2a se
te'ea 9nt5a.e24 .e el# Bi p%tea oae s4 i%8eas/4 fiin7a .e
/ae se te'eaD +-i .4.% sea'a /4 a/olo6 9n a.9n/%ile ;%n:lei
9n.ep4tate6 se aflase s%8 %n soi .e 2a;46 .a a/%'6 9n
po3ai/%l Qis/onsin6 n% 'ai e?ista% ni/i %n fel .e fa'e/e#
De ase'enea6 a/est t9n4 fan/e3 i'a/%lat n% 'ai si9iea
fe'eia pi'iti24 .in ea6 a-a /%' o a797ase o8%st%l 3e% al
p4.%ii# +l i%8ea oaeD A/%'### n% 'ai -tia#
C% /oa.a o/hi%l%i6 f%i-4 o pi2ie spe Cla&ton# Iat4 %n
848at /es/%t 9n a/elea-i /on.i7ii .e 2ia74 ea -i .9nsa6 %n o'
/% a/ea po3i7ie so/ial4 -i a/ea /%lt%4 pe /ae ea f%sese
9n247at4 s4 le /onsi.ee /a ele'ente pi'o.iale 9nt5o alian74
'ati'onial4# N%5i sp%nea a7i%nea /4 a/est t9n4 aisto/at
en:le36 /e5i p%ta o .a:oste la /ae a fi 92nit oi/e fe'eie
/i2ili3at46 ea pee/hea /ea 'ai poti2it4 pent% o pesoan4 .e
fel%l eiD Da pe Cla&ton il p%tea i%8iD N% 2e.ea ni/i %n 'oti2
pent% /ae s4 n%5l i%8eas/4# =ane n% ea o fe'eie /al/%lat4
320
.in fie# +ns4 e.%/a7ia6 'e.i%l -i ee.itatea se 9'8inase4
pent% a 9n247a s4 /al/%le3e p9n4 -l 9n /hesti%nile
senti'entale#
"apt%l /45-i pie.%se /ap%l 9n fa7a t9n4%l%i %ia- /9n. o
i.i/ase 9n 8a7e @ a/olo6 9n 9n.ep4tata p4.%e afi/an4 -i
ast43i .in no%6 9n p4.%ile .in Qis/onsin @ p%tea fi ati8%it6
.%p4 p4eea =anei6 %nei te'poae e2esi8ilit47i .e /aa/te
.in patea ei @ /he'4ii pe /ae o'%l pi'iti2 a e?e/itat5o
as%pa fe'eii pi'iti2e .in fiin7a ei# Da/4 n5o s5o 'ai atin:4
ni/io.at46 :in.i ea6 n5o s4 'ai si't4 ni/i o ata/7ie fa74 .e el#
A-a.a6 n%5l i%8ea# N% f%sese .e/9t o hal%/ina7ie te/4toae6
e?a/e8at4 .e fante3ia a797at4 -i .e apopieea fi3i/4# O6 .a/4
s5a '4ita /% el6 ela7iile lo n5a p%tea fi 'ee% 'a/ate .e o
fante3ie a797at46 ia apopieea fi3i/4 -i5a to/i 2i:oaea s%8
i'pei%l o8i-n%in7ei# Se %it4 .in no% la Cla&ton# Ea %n
848at foate f%'os -i %n :entle'an .in /ap p9n45n pi/ioae#
A fi foate '9n.4 la 8a7%l %n%i ase'enea so7#
Bi 9n /lipa a/eea6 Cla&ton 2o8i @ .a/4 a fi f4/%t5o /% %n
'in%t 'ai .e2e'e sa% /% %n 'in%t 'ai t93i%6 2ie7ile a tei
oa'eni a fi fost s/hi'8ate .a .estin%l -i5a 299t /oa.a -i i5a
in.i/at l%i Cla&ton 'o'ent%l psiholo:i/#
F =ane6 a/%' e-ti li8e46 9n/ep% el# Da/5ai 2ea s4 sp%i
H.aI6 'i5a- 9n/hina 9ntea:a 2ia74 fei/iii .%'itale#
F Da6 -opti =ane#
+n a/eea-i sea46 9n 'i/a sal4 .e a-teptae a :4ii6 Ta3an
o pinse pe =ane %n 'o'ent sin:%4#
F =ane6 a/%' e-ti li8e46 3ise el6 ia e% a' 2enit .in
a.9n/%l 2ea/%ilo6 .espin39n.%5'4 .in te/%t%l /e7os -i
9n.ep4tat6 .in 2i3%ina o'%l%i pi'iti26 pent% a te /he'a0 .e
.a:%l t4% a' .e2enit o' /i2ili3at6 .e .a:%l t4% a' st484t%t
321
/ontinente -i o/eane6 .e .a:%l t4% s9nt :ata s4 fi% tot /e 2ei
.oi t% s4 fi%# =ane6 te pot fa/e fei/it4 9n 2ia7a /% /ae e-ti t%
.epins4 -i pe /ae o 9n.4:e-ti# <ei s4 fii so7ia 'eaD
1ent% pi'a oa46 =ane 9-i .4.% sea'a .e pof%n3i'ea
i%8iii a/est%i o'6 .e tot /e f4%ise el 9nt5%n 4sti'p at9t .e
s/%t6 n%'ai .in .a:oste pent% ea# +-i 9ntoase /ap%l -i5-i
9n:opa fa7a 9n /4%-%l 8a7elo#
Ce f4/%seD De tea'4 /4 2a /e.a %:4'in7ilo a/est%i
%ia-6 9-i t4iase sin:%4 /a/a .e s%8 pi/ioae .in fi/a
ne9nte'eiat4 /4 s5a p%tea s4 s429-ease4 o :e-eal46 s429-ise
%na -i 'ai 'ae#
F Bi /e p%te' fa/eD 9nte84 Ta3an# Ai e/%nos/%t /4 '4
i%8e-ti# Btii 8ine /4 te i%8es/A .a e% n% /%nos/ eti/a so/iet47ii
.e /ae e-ti t% :%2enat4 Te las s4 hot44-ti sin:%4 pent% /4
t% e-ti /ea 'ai 9n '4s%4 s4 -tii /e5i 'ai 8ine pent% 2ia7a ta#
F Ta3an6 n% pot s457i6 sp%n @ epli/4 =ane# B; el '4
i%8e-te -i e %n o' 8%n# N5a- 'ai p%tea ni/io.at4 s4 '4 %it 9n
o/hii t4i sa% ai oi/4%i o' /instit .a/4 a- /4l/a po'isi%nea
pe /ae a' f4/%t5o .o'n%l%i Cla&ton# <a te8%i s4 o espe/t
-i t% te8%ie s4 '4 a;%7i s4 .%/ a/east4 po2a46 /hia .e5a fi
s4 n% ne 'ai 2e.e' ni/io.at4 .e5a/%' 9nainte#
Ceilal7i 9n/ep%4 s4 inte 9n sala .e a-teptae -i Ta3an se
9ntoase spe feeast4#
Da afa4 n% .esl%-ea ni'i/6 9n s%flet%l s4% 9ns4 2e.ea o
pa;i-te 2e.e6 9n/on;%at4 .e o l%?%iant4 8o:47ie .e plante -i
floi topi/ale 'in%nateA .eas%pa6 f%n3i-%l%i %n.%ios al
a8oilo lo se/%lai6 ia -i 'ai .eas%pa6 a3%%l /e%l%i
e/%atoial# +n 'i;lo/%l pa;i-tii6 pe o 'i/4 i.i/4t%4 .e p4'9nt6
-e.ea o fat4 t9n446 ia al4t%i .e ea6 %n t9n4 %ia-# $9n/a%
f%/te '%stoase6 se pi2ea% 9n o/hi -i5-i s%9.ea% %n%l alt%ia#
322
Ea% foate fei/i7i -i ea% n%'ai ei .oi#
G9n.%ile 9i f%4 9nte%pte .e /%ie%l :4ii6 /ae 2eni s4
9nte8e .a/4 se :4sea a/olo %n .o'n /% n%'ele Ta3an#
F E% s9nt $onsie% Ta3an6 4sp%nse o'%l5'ai'%74#
F Un 'esa; pent% .%'nea2oast46 ti'is ai/i .in
Balti'oeA e o /a8lo:a'4 sosit4 .in 1ais#
Ta3an l%4 pli/%l -i5l .es/hise# Un 'esa; .in patea l%i
D'Anot# C%pin.ea %'4toaele0
Amprentele digitale d"#edesc c eti Fre)st"Ge.
Felicitri.
2LArn"t.
C9n. Ta3an te'in4 .e /itit6 Cla&ton int4 9n sal4 -i se
9n.ept4 spe el6 /% '9na 9ntins4#
Iat4 o'%l /ae .e7inea titl%l aisto/ati/ al l%i Ta3an -i
popiet47ile l%i Ta3an -i /ae %'a s4 se 9nsoae /% fe'eia
i%8it4 .e Ta3an6 /% fe'eia /ae5l i%8ea pe Ta3an# O sin:%4
2o84 a l%i Ta3an -i 9ntea:a 2ia74 a a/est%i o' a fi fost
s/hi'8at4#
O sin:%4 2o84 -i a pie.e titl%l -i .o'eniile -i /astelele
-i5a pie.e5o -i pe =ane 1ote#
F 1ietene6 sti:4 Cla&ton6 9n/4 n5a' a2%t pile;%l s457i
'%l7%'es/ pent% toate /9te le5ai f4/%t pent% noi# Se pae /4
tot ti'p%l n5ai a2%t alt4 peo/%pae .e/9t s4 ne sal2e3i 2ie7ile6
.in Afi/a -i p9n4 ai/i# S9nt nesp%s .e 8%/%os /4 ai 2enit la
noi# Te8%ie s4 ne /%noa-te' 'ai 8ine# Btii6 '5a' :9n.it .e
'%lte oi la .%'neata -i la /on.i7iile inteesante ale 'e.i%l%i
9n /ae t4iai# Da/4 n% s9nt in.is/et6 /%' nai8a ai a;%ns 9n
;%n:la a/eea af%isit4D
F $5a' n4s/%t a/olo6 4sp%nse Ta3an6 /% 2o/e
.o'oal4# $a'a 'ea a fost o 'ai'%74 -i .e 8%n4 sea'46 n%
323
'i5a p%t%t po2esti 'ae l%/% 9n le:4t%4 /% a/est fapt# De
tat4l 'e%6 n5a' -ti%t ni/io.at4 ni'i/G
S"+RBIT
8rmt"arele a#enturi ale lui 9ar(an, precum i
re(ultatele n",ilului su act de a,negaie #"r fi ist"risite n
celelalte cri despre 9ar(an. 'n. a.+
324
C%pins0
1. N LARGUL MRII....................................................................................... 3
2.CMIN N SLBTICIE.............................................................................. 16
3.VIAA I MOARTE..................................................................................... 28
4.GORILELE.................................................................................................. 37
5.MAIMUA ALB......................................................................................... 46
6.LUPTE N JUNGL..................................................................................... 56
7.LUMINA CUNOATERII............................................................................. 64
8.VNATORUL IN COPAC........................................................................... 7!
!.OM CU OM.................................................................................................. 86
1".#ANTOMA #RICII...................................................................................... !!
11.$REGELE MAIMUELOR%.....................................................................1"6
12.RAIUNEA UMANA................................................................................ 11!
13.CEI E #ELUL LUI.................................................................................. 13"
14.N PUTEREA JUNGLEI........................................................................... 147
15.&EUL PURII........................................................................................ 15!
16.$E'TREM E REMARCABIL%...............................................................165
17.#UNERALII.............................................................................................. 177
18.ANGTUL JUNGLEI............................................................................ 18!
325
1!.C(EMAREA PRIMITIVISMULUI.............................................................2"2
2".EREITATE............................................................................................ 216
21.SATUL TORTURII................................................................................... 23"
22.E'PEIIA.............................................................................................. 238
23.#RIA UMAN..................................................................................... 251
24.COMOARA PIERUTA........................................................................... 262
25.AVANPOSTUL UMANITII..................................................................272
26.CULMEA CIVILI&AIEI........................................................................... 285
27.REAPARE URIAUL.............................................................................. 2!7
28.NC(EIERE............................................................................................. 313
326
327