Sunteți pe pagina 1din 23

VEGA

UNITATE CENTRALA
GHID DE UTILIZARE

HELINICK SRL societate avizata ISO9001
Bucuresti, Eracie Ario! !r"#, sector 1
$e% #0#"##"##
&a'% #0#"##"(0
CUPRINS
Doc.10285/1998/ Versiunea 1.0
Capitol Pagina
1"0 ACCES )

1.1 Sirena silenioasa 9

1.2 !aleierea 9
1." Alar#a silenioasa 9
1.$ Rese 10
1.5 Inar%ierea &e recere 10
1.' E(acuarea 10
1.) Tasa ENTER 11
1.8 Tasa CANCEL 11
1.9 Tasele nu#ere * 0 la 9+ 11
1.10 Tasele sa,ei 11
*"0 +ENI,RI SE-ARA$E 1(
2.1 -onele 1"
2.2 Dis.o%ii(ele /ucla 1$
2.2.1 Dis.o%ii(ul sin,ular 15

2.2.2 Sirul &e &is.o%ii(e 1'
2." 0ru.ul &e iesire 1'
2.$ 1uncionarea .lacii 1)
2.5 2lan 1)
("0 LIS$A 19
".1 -ona 20
".1.1 Toae %onele 20
2
".1.2 -ona &e in3or#aii 21
".2 Dis.o%ii(ele /ucla 21
".2.1 !ucla sin,ulara 22
".2.2 Sirul &e &is.o%ii(e 22
"." 0ru.urile &e iesire 2"
".".1 Toae ,ru.urile 2"
".".2 0ru.ul &e in3or#aii 2"
".$ 1uncionarea .lacii 2$
".5 2lan 2$
".' I%olarea 25
#"0 +ENI,L .E SE$ARI 2)
$.1 4ra si &aa 2)
$.2 Sarea i#.ri#anei 28
$." Aci(area #o&ului &e lucru &e %i 29
CAPITOLUL 1
ACCESUL
1"0 ACCES,L
"
Cenrala are rei ni(ele &e acces se.arae 5 ni(elul 1&e acces 3iin& &is.oni/il
uili%aorului 3ara inrarea cu o .arola s.eciala. 1iecare ni(el &e acces are .ro.riul crieriu
&e o.erare &u.a cu# se (e&e in 3i,ura 1.0 5 care s.eci3ica resriciile &e o.erare a
cenralei &e care uili%aor. Ni(elele 2 si " .o 3i accesae &oar cu o .arola &e uili%aor 5
.arola ese accesaa cu asele nu#erice &e .e #e#/rana 3ronala.
2re%enare Selecarea o.iunilor Acces
Ni(el 1
Acces
Ni(el 2
Cenrala Sirena silenioasa
Scroll
Alar#a silenioasa
Rese
Inar%ierea &e
recere
E(acuare
Tasa ENTER
Tasa CANCEL
Tasele nu#ere
Tasele sa,ei
/
/
6
6
/
6
/
/
/
N/A
/
/
/
/
/
/
/
/
/
N/A
7eniuri
se.arae
-onele
Dis.o%ii(ele /ucla
0ru.ul &e iesire
2laca 3uncionala
2lan
6
6
6
6
6
/
/
/
/
/
7eniul lisa -onele
Dis.o%ii(ele /ucla
0ru.urile &e iesire
2lacile 3uncionale
2lan
Isolaions
6
6
6
6
6
6
/
/
/
/
/
/
7eniul &e
seari
4ra si &aa
Sarea i#.ri#anei
Aci(area #o&ului
&e %i
6
6
6
/
/
/
1i,. 1.0
Can& cenrala ese o.eraa corec a3isorul LCD (a a3isa #esa8ul 9Saus Nor#al: 5 ca in
3i,ura 1.1 5 si le&;ul &e sare 924<ER 4N: (a 3i a.rins.
S$A$,S Sa "0 7ar 9'
NOR+AL
KI..E
1ire 2roecion
$
1i,. 1.1
Se o/ine inrarea in ni(elul &e acces ceru 5 ni(elele 2 si " 5 a.asan& orice asa nu#erica
o &aa &u.a ce (a 3i a3isa .ro#.ul .arolei ca in 3i,ura 1.2. Inro&ucei nu#arul .arolei
&e acces a ni(elului &ori a.oi a.asai asa =ENTER> 5 .arola &e inrare cerua ese
3or#aa &in .aru ci3re. 4&aa selecaa cenrala (a (eri3ica &aca inrarea (a 3i acce.aa
sau re8ecaa. 1iecare a.asare a #e#/ranei asei (a 3i con3ir#aa &e o scura
3uncionare a sirenei inerne si nu#erele inro&use (or 3i a3isae .e &is.la? ca =@ > 5 &in
raiuni &e si,urana.
S$A$,S Sa "0 7ar 9'
NOR+AL
Selec 2assAor&
1i,. 1.2
Du.a ce .arola &e inrare a 3os acce.aa cenrala (a cere inro&ucerea unei ase
nu#erice 5 &u.a care o.iunile ca.a/ile &e a 3i selecae .e ni(elul &e acces seleca (or 3i
a3isae ca in 3i,ura 1.0. 1i,ura 1." araa #aBi#u# &e #eniuri care .o 3i selecae can&
ese selecaa .arola .enru ni(elul 2.
Acces le(el 2 7ain #enu
Isolae
Lis
Se
Selec o.ion usin, arroA an& Ener Ce?s
1i,. 1."
1"1 Sire!a sie!tioasa
Du.a aci(area sirenei inerne a asaurii 5 a.asan& #e#/rana asei =Silen !u%%er = (a 3i
&e%aci(aa sirena. Can& asa ese a.asaa un #esa8 eB (a 3i a3isa .enru scur i#.
con3ir#an& a.asarea ca in 3i,ura 1.$.
&A,L$ !U--ER SILENCED
Toal 001
-one 001 Rece.ion area 001/001
5
4.erae U./DoAn 3or 1auls D Ener 3or &e(ice
1i,. 1.$
Can& se ina#.la sa 3ie aci(aa alar#a in cenrala sun aci(ae i#er;ele T1 si T25
a.asan& asa = Silence !u%%er = (a 3i a3ecaa o.erarea. A.asarea 5can& i#erul T1 nu#ara
in 8os &eer#ina acce.area i#er;ului care (a iniiali%a i#erul T2.
Can& Ti#erul T2 nu#ara in 8os a.asarea asei 9Silen !u%%er 9 (a eBin&e nu#araoarea
in(ersa la 10 sec. incre#enan& cu #aB. '00 sec.
1"* Baeierea
Can& #ai #ul &e o a.asare ese in&icaa &e cenrala a.asarea #e#/ranei asei SCR4LL
(a .er#ie a3isarea aci(arilor .e &is.la?. 1iecare a.asare a asei 9SCR4LL 9 (a rece
co#.le la ur#aoarea aci(are &in sec(ena &e o.eraii 5 aceasa 3iin& &oar .enru o
selecare locala. 4&aa ce uli#a aci(are a 3os a3isaa a.asarea asei 9SCR4LL 9 (a
coninua a3isarea .enru .ri#a aci(are.
1"( Aar/a sie!tioasa
A.asarea #e#/ranei asei 9Silence Alar#s: ese accesi/ila &oar la 3iecare &in ni(elele 2
sau " can& #esa8ul &e con3ir#are (a a.area .e &is.la?. A.asarea (a &eer#ina o alar#a
au&i/ila 5 orice iesire .ro,ra#aa (a 3i &e%aci(aa si (a a/an&ona o.eraia &e nu#arare
in(ersa a i#ere;lor T1 si T2 .
Can& ese .re%ena o con&iie &e alar#are la cenrala 5 a.asarea acesei ase (a 3ace ca
LED;urile Alar# si -ona res.eci(a sa .ulse%e in #o& consan. Daca asa 9Silence
!u%%er 9 nu ese a.asaa aunci asa 9Silence Alar#s: (a &eer#ina sirena inerna sa
3uncione%e iner#ien.
7e#/rana asei 92anel Rese: nu (a .uea 3i a.asaa can& ese a.asaa asa 9Silence
Alar#s: .
A.asarea #e#/ranei asei 9Rese: ese accesi/ila &oar .e ni(elele &e acces 2 si " 5 can&
orice aci(are care eBisa in cenrala (a 3i searsa si (a rea.area Saus Nor#al .
1"# I!tarzierea 0e trecere
A.asarea 9Dela? 4(erri&e 9 ese accesi/ila .e ni(elul 1 5 si (a 3ace recerea recerea
oricarui i#. &e inar%iere care a 3os .ro,ra#a &e la cenrala *i#erele 051si 2 + can&
#esa8ul &e con3ir#are (a 3i a3isa si nu#araoarea in(ersa a i#erului (a 3i a/an&onaa .
1"1 Evacuarea
Can& #e#/rana asei 9E(acuae 9 ese a.asaa 5 circuiul &e sune si ale iesiri care sun
.ro,ra#ae la a.asare se (or aci(a . Dis.la?;ul (a a(ea un #esa8 &e con3ir#are al a.asarii
care (a a.area ca in 3i,. 1.5.
'
EVAC,A$E Acces le(el 2
2ress 0;9 3or #enus
1i,. 1.5
Can& in #o&ul 9E(acuae 9 iesirea (a ra#ane aci(a .ina can& asa 9Silence Alar#s 9 (a
3i a.asaa .A.asarea asei 9E(acuae 9 5 &esi alar#a ese aci(aa .rioriar5 (a cau%a
a.ariia .e &is.la? a con3ir#arii a.asarii ca in 3i,. 1.' si (a ra#ane .ana la &e%aci(are.
&IRE 7ANUAL EVACUATE
Toal 001
1s -010 2ro&ucion area
4.erae 9Ener: o lis &e(ices
1i,. 1.'
1"2 $asta 3EN$ER 3

In 9Saus Nor#al: a.asarea asei 9ENTER: (a 3i 3olosia .enru acce.area unei &ae
nu#erice 5 a accesului in #eniul seleca si acce.area in3or#aiilor sise#ului . In i#.ul
aci(arii alar#ei .rioriare asa 9ENTER: .oae 3i uili%aa .enru a (i%uali%a &aele
in&i(i&uale ale &is.o%ii(ului ca in 3i,. 1.).
&IRE
Toal 001
1s -010 2ro&ucion area
loo. 01 &e( 0$2.1 %one 010 o 001/001
4.ical 7ain Rece.ion 1s 3loor
1i,. 1.)
1") $asta 3CANCEL4
)
A.asan& asa 9CANCEL: se (a &eseleca/a/an&ona accesul curen in #eniul seleca si (a
coninua o.eraia 5e(enual se (a inoarce &is.la?;ul la ni(elul 1 &e acces . In i#. ce
i#.ri#ana inerna i.arese a.asarea asei 9CANCEL: (a cau%a a3isarea unui #esa8 5
aceasa .oae 3i a.asaa nu#ai .e ni(elele &e acces 2 si " . 7esa8ul (a inre/a 9Cancel
2rin E 9 a.asarea asei 9ENTER: (a .ro(oca o.rirea i#.ri#anei .
1"5 $astee !u/ere 60798
Tasele nu#ere sun 3olosie in s.ecial la selecarea nu#arului .arolei &e acces &escrisa in
seciunea 1.0 Acces . Tasele nu#ere .o 3i 3olosie la selecarea #eniului &e o.iuni si la
inro&ucerea &aelor in sise#. La selecare se cere o.iunea &in #eiu 5 se a.asa nu#arul
&ori si lu#ina se (a #ua .e o.iunea cores.un%aoare LISTF1 si TESTF$5 a.asarea
asei 9ENTER: (a accesa #eniul.
1"9 $astee sa9eti
Tasele sa,ei SUS 5 G4S 5 STAN0A 5 DREA2TA sun uili%ae .enru a seleca ni(elul &e
acces in #eniu5 .enru a (i%uali%a aci(arile 5 in i#.ul aci(arilor .rioriare si .enru
.ro,ra#area cenralei . Dis.la?;ul cenralei (a a3isa insruciunile &e /a%a .enru #o&ul in
care .o 3i uili%ae asele sa,ei.
CAPITOLUL 2
MENIURILE SEPARATE
*"0 +e!iurie se:arate
Inrarea in ni(elul 2 &e acces ese eB.licaa in seiunea 1.0 5 selecan& 9IS4LATE 9 in
.re%enarea #eniului .oae 3i .osi/ila selecarea unui su/#eniu .re%ena ca in 3i,. 2.0 .
Aces su/#eniu .oae 3i seleca la a.asarea oricarei ase sa,eaa sau la a.asarea asei
nu#ar cores.un%aoare con3ir#an& selecia .rin a.asarea asei 9ENTER: .
Acces le(el 2 Isolae
;o!es 2lan
Loo. &e(ices
4u.u ,rou.
2anel 3uncions
8
Selec o.ion usin, arroADener Ce?s
1i,.2.0
*"1 ;o!ee
2enru a i%ola o %ona s.eci3ica 5 nu#arul %onei ese ceru a 3i inro&us la a.ariia
.ro#.erului 5 o&aa seleca &is.la?;ul (a lisa %onele ince.an& cu nu#arul %onei cerue
ca in 3i,. 2.1.
Acces le(el 2 Isolae
;o!e 011 Store Roo/ Area B0"2 Nor/.
-one 012 0oo&s Recei(e Area Nor#.
-one 01" 0eneral Des.acH Area Nor#.
-one 01$ 2ro&uc Ins.ecion Area Nor#.
-one 015 0eneral A&#inisraion Nor#.
-one 01' 7ain Rece.ion Area Nor#.
Selec o.ion usin, U./DoAnDEner
1i,. 2.1
In i#. ce %ona se a3la inr;o sare nor#ala 5 a.asarea asei 9ENTER: (a scHi#/a sarea
nor#ala a %onei selecae ca 9IS4LATED: 5 aceasa (a 3i a3isaa .enru scur i#. . Can&
ese selecaa i%olarea le&;ul cores.un%aor %onei (a 3i a.rins . Du.a scur i#. &e la
a3isarea eBului 9IS4LATED 9 a3isa8ul (a .ulsa .ana can& %ona (a re(eni in sarea
nor#ala 5 ca in 3i,ura 2.2.
Acces le(el 2 Isolae
-one 011 Sore Roo# Area !l&.' Nor#.
-one 012 0oo&s Recei(e Area Isol.
-one 01" ISOLA$E.
-one 01$ 2ro&uc Ins.ecion Area Nor#.
-one 015 0eneral A&#inisraion Nor#.
-one 01' 7ain Rece.ion Area Nor#.
Selec o.ion usin, U./DoAnDEner
1i,. 2.2
La inoarcerea %onei i%olae in sare nor#ala a.asan& asa 9ENTER: .e %ona cerua care
ese i%olaa (a a.area #esa8ul &e con3ir#are 9DE;IS4LATED: . Re.ean& a.asarea asei
9CANCEL 9 (a re(eni la a3isarea #eniului &e selecii si coninuarea o.eraiei rea&ucan&
cenrala .e ni(elul 1 &e acces un&e &is.la?;ul (a a3isa un #esa8 &e &is.o%ii( i%ola ca in
3i,. 2.".
9
.EVICES Sa "0 7ar 9'
ISOLA$E.
KI..E
1ire 2roecion
1i,. 2."
*"* .is:ozitivu <uca
Can& seleca# 5 &is.la?;ul (a araa 2 o.iuni care sun &is.oni/ile ca in 3i,. 2.$ .
4.iunea cerua .oae 3i ilu#inaa &e a.asarea aselor sa,ei si can& asa 9ENTER 9
ese a.asaa .e o.iunea selecaa corec.
Acces le(el 2 Isolae
Sin,le &e(ice
De(ice Ran,e
Selec o.ion usin, arroADener Ce?s
1i,. 2.$
*"*"1 .is:ozitivu si!9uar
2enru i%olarea unui sin,ur &is.o%ii( a3isa8ul (a cere inro&ucerea nu#arului /uclei care
(a 3i calea cea #ai a.ro.iaa &e asa nu#ar si acce.area se (a 3ace a.asan& asa
9ENTER: . A.asarea asei 9ENTER 9 (a cere aunci selecarea nu#arului &is.o%ii(ului
care &e ase#enea (a 3i inro&us .rin 3olosirea asei nu#ar cea #ai a.ro.iaa ca in 3i,.
2.5.
Acces le(el 2 Isolae
10
Loo.;1 a&&ress;;;
Selec loo. a&&ress D Ener
1i,.2.5
Can& &is.o%ii(ul a 3os seleca a.asarea asei 9ENTER 9 (a .ro&uce o lisa a
&is.o%ii(elor 5 in3or#aii ce a.ar ince.an& cu nu#arul &is.o%ii(ului seleca . La
3olosirea aselor sa,ei &is.o%ii(ul ceru .oae 3i ilu#ina ca in 3i,. 2.'.
Acces le(el 2 Isolae
De( 021.1 Loo. 01 Nor#
I/4 Uni E#er,enc? Door Closer
De( 021.1 Loo. 01 Nor#
I/4 Uni E#er,enc? Door Closer
De( 021.1 Loo. 01 Nor#
I/4 Uni E#er,enc? Door Closer
U./DoAn o selec5Ener o *De;+isolae
1i,. 2.'
A.asarea asei 9ENTER: (a cau%a ilu#inarea &is.o%ii(ului ce (a 3i 9IS4LATED: care
(a 3i a3isa .enru scur i#. .enru con3ir#are 5 &u.a care &is.la?;ul (a .er#ie
selecarea ur#aorului &is.o%ii( . A.asarea asei 9CANCEL: (a .ro(oca a/an&onarea
acesei selecii si re(enirea in #eniul &e selecii .
La i%olarea &is.o%ii(ului co#un i%ola si a &is.o%ii(ului i%ola LED;urile
cores.un%aoare (or 3i a.rinse . La reinro&ucerea &is.o%ii(ului in i%olare se (a re.ea
.roce&ura &ar #esa8ul &e .e ecran (a 3i 9DE;IS4LATE E: can& asa 9ENTER 9 (a 3i
a.asaa .e un &is.o%ii( &e8a i%ola.
*"*"* Siru 0e 0is:ozitive
Can& 3ace# selecia 5 &is.la?;ul (a cere .enru o /ucla 5 nu#arul &is.o%ii(ului &e ince.u
si &e s3arsi ca in 3i,. 2.).
11
Acces le(el 2 Isolae
De(ice ran,e In3or#aion
Loo.;1 Sar;;1 En&;10
Isolae De;isolae
Ener in3or#aion Hen o.erae:Ener:
1i,. 2.)
4&aa inro&usa (ariana 9IS4LATE: sau 9DE;IS4LATE: ese cerua a.asarea aselor
sa,ei .enru ale,erea o.iunii ce (a 3i selecaa . Selecia .enru 3iecare o.iune nu (a
&e.in&e &e sarea curena a &is.o%ii(ului &aca &is.o%ii(ul ese &e8a i%ola si o.iunea
=i%olare> ese 3acua &e &is.o%ii(ul care (a ra#ane i%ola .
Daca i%olarea unui sir &e &is.o%ii(e aco.era o %ona co#.lea aunci le&;ul %onei
res.eci(e (a 3i a.rins 5 &aca ousi selecia nu aco.era co#.le %ona aunci le&;ul
&is.o%ii(ului i%ola (a 3i a.rins . 4.eraia &e i%olare (a &eer#ina a.rin&erea le&;ului
Co##on . A.asarea asei 9CANCEL: (a rea&uce &is.la?;ul &irec in #eniul &e selecii
si (a coninua o.eraia ce (a rea&uce cenrala .e ni(elul 1 &e acces5 un&e &is.la?;ul (a
araa &is.o%ii(ul i%ola si un #esa8 ca in 3i,. 2.".
*"( Gru:u 0e iesire
I%olarea si &e;i%olarea ,ru.ului &e iesire ese si#ilara ca 3or#a cu aceea a %onelor &in
seciunea 2.1 5 &i3erena se#ni3icai(a ese ca re3erina 9-one: ese inlocuia cu 90rou.: si
aceasa i%olare a ,ru.ului &e iesire (a inHi/a o.erarea uuror iesirilor asociae . Can& o
iesire ese i%olaa le&;urile:Co##on 9 si 94u.u Isolae 9 (or 3i a.rinse . Re.ean&
a.asarea asei 9CANCEL: (a rea&uce &is.la?;ul in #eniul &e selecii si (a coninua
o.eraia &e re(enire la ni(elul 1 &e acces un&e &is.la?;ul (a a3isa &is.o%ii(ul i%ola si un
#esa8 ca in 3i, 2.".
*"# &u!ctio!area ce!traei
Selecan& aceasa o.iune &i #eniu &is.la?;ul (a lisa auo#a circuiul &e sune si
circuiele releu care sun .o%iionae in cenrala .e /uclele &e conrol ele#enare #aser si
sla(e 5 aceasa caniae ese &e.en&ena &e searea cenralei. Lisarea (a ince.e &e la
.ri#ul circui &e sune &e la conroller;ul /uclei ele#enare #aser si a.asan& asele
sa,ei .ue# seleca iesirile in&i(i&uale ca in 3i,. 2.8. 4.eraia ese si#ilara cu selecarea
unei %one &escrisa in seciunea 2.1.
Acces le(el 2 Lis
7/lc Scc;2 2ro&ucion area soun&er Nor#
7/lc Scc;" Rece.ion area soun&er Nor#
12
7/lc Scc;$ 0ae House si,nal Isol
7/lc (3co;1 IS4LATED
7/lc (3co;2 Rece.ion in&icaor Nor#
7/lc (3co;" 2ro&ucion IVAC rela? Nor#
U./DoAn oselec o.ion an& Ener
1i,. 2.8
Can& o iesire ese i%olaa le&;urile 9Co##on 9 si 9 4u.u Isolae 9 sun a.rinse si can&
&is.la?;ul re(ine la ni(elul 1 &e acces (a araa ca in 3i, 2." . 4rican& un circui &e sune
ese i%ola le&;ul 9Soun&er 1aul 9 si 9Co##on Isolae: (or lu#ina consan inse#nan&
ca circuiul &e sune ese i%ola.
A.asan& asa 9CANCEL: &is.la?;ul se (a inoarce in #eniul &e selecii si (a coninua
o.eraia &e inoarcere .e ni(elul 1 &e acces un&e &is.la?;ul (a .re%ena un #esa8 &e
&is.o%ii( i%ola ca in 3i,. 2.".
*"1 -a!t
4&aa selecaa aceasa o.iune &in #eniu si &aca in&icaorul .lan nu a 3os sea &in
#eniul &e selecii 92anel Seu.: 5 (a a.area un #esa8 &e sare 92lans are no ena/le&: .
Can& 92lans: ese sea 5 .roce&ura 9Isolae: si 9De;Isolae: .enru in&icaia 92lan: ese
si#ilara ca 3or#a cu aceea &e la -one &in seciunea 2.1 5 unica &i3erena 3iin& aceea ca
%ona re3eria ese inlocuia cu 92lan: .
Can& a/loul 92lan: a 3os i%ola 5 le&;urile 9Co##on: si 9De(ice Isolae: (or lu#ina si
can& &is.la?;ul se (a inoarce .e ni(elul 1 &e acces 5 a3isa8ul (a araa ca in 3i,. 2.".
A.asan& asa 9CANCEL: &is.la?;ul se (a inoarce in #eniul &e selecii si (a coninua
o.eraia &e inoarcere .e ni(elul 1 &e acces un&e &is.la?;ul (a .re%ena un #esa8 &e
&is.o%ii( i%ola ca in 3i,. 2.".
1"
CAPITOLUL 3
LISTA
("0 Lista
Inrarea in ni(elul 2 &e acces ese &ealiaa in seciunea 1.0 5 o&aa seleca #eniul 9Lis:
&e(ine .osi/ila selecia oricarui su/#eniu ca in 3i,. ".0. Aces #eniu .oae 3i seleca
a.asan& oricare asa sa,eaa sau asa nu#ar cores.un%aoare 5 con3ir#an& selecia .rin
a.asarea asei 9Ener: .
Acces Le(el 2 Lis

;o!es 2lan
Loo. De(ice Isolaions
4u.u 0rou.
2anel 1uncion
Selec o.ion usin, arroADener Ce?s
1i,. ".0
1or#aul lisin,ului (a &e.in&e &e #o&ul in care a 3os seaa i#.ri#ana inerna a
cenralei &in #eniul &e selecii al cenralei. Can& un su/#eniu ese seleca ese .osi/il sa
3ace# selecia ca in 3i,. ".1. Daca i#.ri#ana cenralei nu ese seaa aunci selecia &in
3i,.".1 nu (a 3i a3isaa si in3or#aia (a 3i &is.oni/ila &oar .e &is.la?.
Acces Le(el 2 Lis %ones
.is:a= o!= 2rin onl?
Selec o.ion usin, Le3/Ri,HDEner
1$
1i,. ".1.
Doar selecarea i#.ri#anei (a i.ari auo#a in3or#aia selecaa 5 &aca s;a o.a nu#ai
.enru a3isare in3or#aia (a a.area &oar .e &is.la?;ul cenralei. 1olosin& asele sa,ei
.enru o.iunile a3isae se (or /aleia in3or#aiile .rin ilu#inarea 3iecarei linii &e in3or#aie.
("1 ;o!a
4&aa 3acua selecia 5 &is.la?;ul (a a3isa &oua o.iuni care sun &is.oni/ile in ca%ul acesei
selecii ca in 3i,. ".2. 4.iunea cerua .oae 3i ilu#inaa &e a.asarea oricarei ase nu#ar
cores.un%aoare sau &e a.asarea aselor sa,ei. Can& selecia ese coreca a.asarea asei
9Ener: (a ilu#ina o.iunea selecaa.

Acces Le(el 2 Lis %ones
All %ones
;o!e i!>or/atio!
Selec o.ion usin, arroADener Ce?s
1i,. ".2
("1"1 $oate zo!ee
Selecarea acesei o.iuni (a lisa in3or#aii &es.re oae %onele5 lisin,ul (a &a nu#arul
%onei 5 sarea si &aca ese i%ola 9I: ca in 3i,. ".".
Acces le(el 2 Lis %ones
;o!e 011 Store Roo/ Area B0 2
-one 012 0oo&s Recei(e Area
-one 01" Co#.uer Suie
-one 01$ 2ro&uc Ins.ecion Area
-one 015 0eneral A&#inisraion
-one 01' 7ain Rece.ion Area
U./DoAn o scroll an& Cancel o Jui
1i,. "."
A.asan& asele sa,ei se (a /aleia %ona in3or#aiilor si a.asan& asa 9Cancel: &is.la?;ul
se (a inoarce in #eniul &e selecii si (a coninua o.eraia &e inoarcere a cenralei .e
ni(elul 1 &e acces .
15
("1"* I!>or/atii 0es:re zo!e
4&aa seleca nu#arul %onei &orie se (a 3ace selecia %onei si in3or#aiile &es.re
&is.o%ii( (or 3i a3isae ca in 3i,. ".$.
Acces le(el 2 Lis %ones
-one 011 Sore Roo# Area !l& '
T1 00s T2 000s o(erri&eK !0U LES DM N4
.005"1 Loo: 01 ;o!e 011 Status I
I/4 Uni E#er,enc? Door Closer
D011.1 Loo. 01 -one 011
4.ical Sore 433ice Area
U./DoAn o scroll an& Cancel o Jui
1i,. ".$
In3or#aiile &es.re %ona (or inclu&e searile i#erelor T1 si T2 5 a.asarea aselor sa,ei (a
/aleia &oar in3or#aiile &es.re &is.o%ii(. Acese in3or#aii conin sarea acuala a
&is.o%ii(ului lisa. La a.asarea asei 9Cancel: &is.la?;ul se (a inoarce in #eniul &e
selecii si (a coninua o.eraia &e inoarcere a cenralei .e ni(elul 1 &e acces .
("* .is:ozitivee <uca
4&aa selecaa aceasa o.iune &in #eniu 5 (a a.area o lisa a unui su/#eniu care .oae 3i
seleca ca in 3i,. ".5.
Acces le(el 2 Lis %ones
Sin,le loo.
De(ice Ran,e
Selec o.ion usin, arroADener Ce?s
1i,. ".5
Aces su/#eniu .oae 3i seleca a.asan& oricare asa sa,eaa sau asa nu#ar
cores.un%aoare5 con3ir#an& selecia .rin a.asarea asei 9Ener:.
("*"1 Buca si!9uara
1'
Selecan& nu#arul /uclei &orie si inro&ucan&;ul 5 &is.la?;ul (a a3isa oae &is.o%ii(ele
ainse &e /ucla selecaa. 4&aa cu a.asarea oricarei ase 5 &is.la?;ul (a a3isa in3or#aii
&es.re &is.o%ii(ele ainse &e /uclaselecaa ca in 3i,. ".'.
Acces le(el 2 Lis loo. &e(ices
.005"1 Loo: 01 ;o!e 011 Status ISOL
I/4 Uni E#er.Door Closer
D010.1 Loo. 01 -one 011
Ionisaion UNASSI0NED
D011.1 Loo. 01 -one 011
4.ical Sores 433ice Area
U./DoAn o scroll an& Cancel o Jui
1i,. ".'
A.asan& asele sa,ei se (or /aleia &is.o%ii(ele &e .e &is.la?. Can& (i%uali%area ese
co#.lea5 a.asan& asa 9Cancel: 5 &is.la?;ul se (a inoarce in #eniul &e selecii si (a
coninua o.eraia &e inoarcere a cenralei .e ni(elul 1 &e acces .
("*"* Siru 0e 0is:ozitive
Selecan& nu#arul /uclei &orie &is.la?;ul (a a3isa oae &is.o%ii(ele ainse &e /ucla
selecaa5 ca in 3i,. ".).

Acces le(el 2 Lis loo. &e(ices
Loo. 01 10) De(ices
Sar 1;; En& ;;;
Ener reJuire& sar/en& a&&ressD ener
1i,. ".)
4&aa a.asaa oricare asa 5 .e &is.la? se (a cere nu#arul &is.o%ii(ului &e ince.u si &e
s3arsi. Can& sun inro&use 5 &is.la?;ul (a a3isa in3or#aii &es.re sirul &e &is.o%ii(e5 ca in
3i,. ".). A.asan& asele sa,ei se (or /aleia &is.o%ii(ele &e .e &is.la?.Can& (i%uali%area
ese co#.lea a.asarea asei 9Cancel: (a inoarce &is.la?;ul in #eniul &e selecii si (a
coninua o.eraia &e inoarcere a cenralei .e ni(elul 1 &e acces .
("( Gru:urie 0e iesire
1)
Selecia acesei o.iuni (a cere al su/#eniu care (a 3i seleca ca in 3i,. ".12. 4.iunea
cerua .oae 3i ilu#inaa .rin a.asarea aselor sa,ei sau can& ese a.asaa asa 9Ener:
.e o.iunea coreca &in #eniu.
Acces le(el 2 Lis ou.u ,rou.
A 9rou:s
0rou. in3or#aion
Selec o.ion usin, U./DoAnD Ener
1i,. ".12
("("1 $oate 9ru:urie
2e &is.la? se (a cere nu#arul &e ince.u si &e s3arsi al ,ru.ului seleca .enru a 3i 3olosi5
selecia 3acan&u;se cu orice sa,eaa sau asa nu#ar si a.asan& a.oi 9Ener: can& selecia
ese coreca . Du.a inro&ucerea seleciei &is.la?;ul (a lisa in3or#aiile &es.re ,ru.ul care
a 3os .ro,ra#a in cenrala. 4.erarea si a3isarea sun si#ilare ca 3or#a cu o.iunea 9Lis
All -ones: &in seciunea ".1.1 5 unica &i3erena 3iin& ca eBul 9-one: ese inlocui cu
90rou.: .
("("* I!>or/atii 0es:re 9ru:
Du.a selecare (or 3i lisae in3or#aiile &es.re ,ru.ul care a 3os .ro,ra#a in cenrala ca
in 3i,.".1". 4.erarea si a3isarea sun si#ilare ca 3or#a cu o.iunea 9Lis -ones
In3or#aion 9 &in seciunea ".1.2 &ar se inlocuiese eBul 9-one: cu 90rou.: .

Acces le(el 2 Lis ou.u ,rou.
0rou. 001 2ro&ucions aci(aions
T" 010s o(erri&e L T$ 020# o(erri&e L
Acion on .ro,ra# E(acuae No
Deaci(ae on silence alar#s
.010"1 Loo: 01
7/lc Scc1
U./DoAn o scroll5 Cancel o Jui
1i,. ".1"
A.asan& asele sa,ei se (a /aleia in3or#aia &e .e &is.la?. Can& (i%uali%area ese
co#.lea5 a.asarea asei 9Cancel: (a inoarce &is.la?;ul in #eniul &e selecii si (a
coninua o.eraia &e inoarcere a cenralei .e ni(elul 1 &e acces .
("# &u!ctio!area ce!traei
Selecarea acesei o.iuni (a .ro&uce lisarea in3or#aiilor care au 3os .ro,ra#ae .enru
conrollerele circuielor &e sune si releelor &e iesire ale ale /uclelor ele#enare #aser si
sla(e5 ca in 3i,. ".1$.
18
Acces le(el 2 Lis
7/lc Scc;2 2ro&ucion area soun&er
7/lc Scc;" Rece.ion area soun&er
7/lc Scc;$ 0ae House si,nal
7/lc (3co;1 Unassi,ne&
7/lc (3co;2 Rece.ion in&icaor
+<c v>co7( -ro0uctio! HVAC rea=
U./DoAn o scroll5 Cancel o Jui
1i,.".1$
A.asan& asele sa,ei /aleie# in3or#aiile &e .e &is.la?. Can& (i%uali%area ese co#.lea5
a.asarea asei 9Cancel: (a inoarce &is.la?;ul in #eniul &e selecii si (a coninua o.eraia
&e inoarcere a cenralei .e ni(elul 1 &e acces .
("1 -a!t
4.erarea cu aceasa o.iune ese si#ilara cu 9Lis -one: &in #eniul &e selecii care a 3os
eB.licaa in seciunea ".15 sin,ura &i3erena 3iin& ca eBul 9-one: (a 3i inlocui &e 92lan: .
("2 Izoarea
4&aa selecaa aceasa o.iune 5 &is.la?;ul (a araa un al su/#eniu &e o.iuni ca in 3i,.
".15. 4.iunea &oria (a 3i ilu#inaa &e a.asarea oricarei ase nu#ar cores.un%aoare sau
&e a.asarea unei ase sa,eaa. Can& selecia ese coreca se (a a.asa asa 9Ener: si
o.iunea (a 3i ilu#inaa.
Acces le(el 2 Lis isolaions
;o!es 2lan
Loo. &e(ices
4u.u 0rou.s
2anel 1uncions
Selec o.ions usin, arroADener Ce?s
1i,. ".15
Selecarea (a &eer#ina lisarea i%olarilor curene &in cenrala .enru aceasa o.iune . La
a.asarea aselor sa,ei (or 3i /aleiae .e &is.la? in3or#aiile . Can& (i%uali%area ese
co#.lea5 a.asarea asei 9Cancel: (a inoarce &is.la?;ul in #eniul &e selecii si (a
coninua o.eraia &e inoarcere a cenralei .e ni(elul 1 &e acces .
19
CA-I$OL,L #
+ENI,L .E SE$ARI
#"0 +e!iu 0e setari
Selecarea #eniului &e seari (a ari/ui un al su/#eniu ca in 3i,. $.0. Aces su/#eniu
.oae 3i seleca .rin a.asarea oricarei ase nu#ar cores.un%aoare 5 con3ir#an& selecia
.rin a.asarea asei 9Ener: .
Acces le(el 2 Se
Ti#e an& Dae
2riner saus
20
Aci(ae &a? #o&e
Selec o.ions usin, arroADener Ce?s
1i,. $.0
#"1 Ora si 0ata
Aceasa selecie aloca ora si &aa ce ur#ea%a sa 3ie inro&use in cenrala . 4ra si &aa .o 3i
selecae a.asan& asele sa,ei si/sau asele nu#ar 5 con3ir#an& a.oi selecia .rin
a.asarea asei 9Ener: . In3or#aia ese inro&usa .e uli#a .o%iie in linia &e o.eraii .
A.asarea asei 9Ener: (a &eer#ina a.ariia ur#aoarei linii &e inrari.
Acces le(el 2 Se
Ti#eK 02K$) 27 1RI 0$ 4CT 199)
Se i#e 10K$) *HoursK#inues+
Ti#e s?le A+ 27 2$Hr
Se &ae ;$/10/9) *&a?/#onH/?ear+
Ener &ae an& 9Ener:
1i,. $.1
Can& in3or#aiile inro&use in liniile &e ora si &aa (or 3i &oua nu#ere se (a rece &irec la
ur#aoarea .o%iie &e inrare. Daca ese inro&us un sin,ur nu#ar 5 a.asarea asei 9Ener:
(a 3ace recerea .e ur#aoarea .o%iie.
4ra si &aa eBisene (or 3i a3isae in .area &e sus si 3iecare linie (a a.area o&aa cu ora
seaa. 2e 3iecare linie &e ora si &aa &aca a 3os sea un nu#ar incorec 5 aunci a.asarea
sa,eii san,a (a inoarce uili%aorul la nu#arul incorec si (a cere #o&i3icarea .
4ra .oae 3i &e ase#enea inro&usa cu a8uorul aselor sa,ei5 a.asan& sa,eile sus si 8os
se (a incre#ena sau &ecre#ena ora seaa 5 a.asarea asei 9Ener: (a con3ir#a searea
orei si (a rece auo#a la #inue .
A.asan& sa,eile san,a sau &rea.a se (a seleca 3or#aul 9Ti#e S?le: a.asan& asa
9Ener: can& .o%iia ese coreca . Can& uli#a inrare5 a anului 5 ese co#.lea .rin
a.asarea asei 9Ener: se (or acce.a noile in3or#aiisi se (a rea&uce &is.la?;ul in #eniul
&e selecii.A.asan& asa 9Cancel: in orice .unc5 se (a a/an&ona aces #eniu &e o.iuni si
se (a re(eni in #eniul &e selecii.
#"* Starea i/:ri/a!tei
Aceasa selecie (a &e.in&e &e selecarea i#.ri#anei cenralei &in 92anel Seu.: . Daca
nu a 3os seaa i#.ri#ana5 aunci (a 3i a3isa un #esa8 &e aenionare ca i#.ri#ana
cenralei nu a 3os insalaa . Can& i#.ri#ana ese seaa cenrala (a a3isa sarea curena a
i#.ri#anei si o.iunile aci(a/&e%aci(a ca in 3i,. $.2.
21
Acces le(el 2 Se
2riner saus Disa/le&
Selec saus Disa/le E!a<e
U./DoAn Ce?s o selec D Ener
1i,. $.2
Dis.la?;ul (a a3isa sarea curena a i#.ri#anei si &e ase#enea .o%iia seleciei o.use (a
3i ilu#inaa. A.asan& asa 9Ener: (a 3i acce.aa o.iunea ilu#inaa. Un se#nal &e
con3ir#are (a 3i &a &e i#.ri#ana can& selecia a 3os 3acua corec . A.asan& sa,eile
san,a sau &rea.a 5 .o%iia ilu#inaa se (a #ua inre o.iunile aci(a/&e%aci(a.
#"( Activarea /o0uui 0e zi
4&aa selecaa sarea curena 5 aceasa o.iune (a 3i a3isaa si (a 3i .osi/ila selecarea
sariicerue .rin ilu#inarea o.iunii res.eci(e ca in 3i,. $.". A.asan& asele sa,ei se (a
seleca .o%iia &oria si a.asan& 9Ener: se (a au%i un se#nal &e con3ir#are care (a 3i si
a3isa .
Acces le(el 2 Se
Da? #o&e saus Inaci(e
Selec saus Activate Deaci(ae
Use Le3/Ri,H Ce?s o selecD Ener
1i,. $."
2enru aceasa o.eraie o o.erare coreca a 9Da? #o&e so.: (a cere searea orei asa cu#
a 3os eB.licaa in seciunea $.$.1.10. Can& #o&ul &e %i a 3os aci(a oae inrarile care au
3os .ro,ra#ae sa o.ere%e in #o&ul &e %i (or o.era .ana la er#inare in 9Da? #o&e so.:
. Con3ir#area (a a.area .e a3isa8ul cenralei .ana la eB.irarea i#.ului 5 ca in 3i,. $.$.
.A? Sa "0 7ar 9'
+O.E
22
KI..E
1ire 2roecion
1i,. $.$.
De ase#enea ese .osi/ila o a/an&onare #anuala a o.erarii in 9Da? #o&e: selecan&
aceasa o.iune si sarea o.iunii &orie . Selecia 9Deaci(ae: (a .ro&uce un #esa8 ce (a
3i a3isa 5 con3ir#an& ca #o&ul &e %i a 3os &e%aci(a .
2"