Sunteți pe pagina 1din 25
pagina O1 (567808224 Speg) Constitutia Statelor Unite 17 septembrie 1787 Preambul Noi, poporul Statelor Unite, pentru a forma o uniune mai desavir sita, pentru a stabili dreptatea, pentru a asigura linistea acas’, pentru a ne ingriji de aprarea comuné, pentru a promova bunastarea general sia statornici pentru noi ingine si pentru cei ce vor veni dupa noi binecuvintarile libertatii, decretam gi intemeiem aceasta Constitutie pen- tru Statele Unite ale Americii Articolul 1. Sectiunea 1. Toate puterile legislative acordate aici vor fi investite in Congresul Statelor Unite, care se va compune dintr-un Senat si o Camera Reprezentantilor. Secfiunea 2. Camera Reprezentantilor se va compune din membri alesi tot la doi ani de catre poporul celor citeva state iar alegatorii din fiecare stat vor trebui si indeplineasca calificarile necesare alegatoriior celei mai numeroase ramuri a Legislaturii de St Nici o persoand nu va putea sa fie deputat in camera reprezentan- tilor daca nu:a atins deja virsta de douazeci gi cinci de ani gi nu a fost cetafean al Statelor Unite timp de gapte ani, si care nu va fi, la data alegerii, locuitor al statului in care va fi ales. [Deputatii si impozitele directe vor fi repartizate intre cele citeva state care s-ar putea sé fie incluse in cadrul acestei Uniuni, potrivit cu numarul lor, care se va stabili prin adaugarea la numarul total de per- soane libere, inclusiv aceia care sint obligati s& slujeasca un termen de ani, si excluzindwi pe indienii de la care nu se percepe impozit, trei incimi din toate celelalte persoane.]' Numérdtoarea propriu-zisd se face in timp de trei ani de la prima adunare a Congresului Statelor Unite si ulterior in timpul fiecdrei perioade de zece ani, intr-o maniera precizata de lege. Numérul deputatilor nu va depasi pe acela de unu la fiecare treizeci de mii, dar fiecare stat va avea cel putin un deputat si pina cind se va face 0 atare numaratoare, statul New Hampshire va fi indreptatit s& aleaga trei, Massachusetts opt, Rhode-Island $i Provi- dence Plantations unu, Connecticut cinci, New-York gase, New Jersey patru, Pennsylvania opt, Delaware unu, Maryland gase, Virginia zece, Carolina de Nord cinci, Carolina de Sud cinci gi Georgia trei i pagina 02 (565%807%24b Speg) Cind se vor ivi locuri libere in cadrul deputatilor din vreun stat, autoritatea executiva a statului respectiv va emite ordine de alegere pentru a completa aceste locuri libere. ‘Camera Reprezentantilor isi va alege Vorbitorul sicelelalte persoane de conducere si va avea unica putere de punere subacuzare si demitere Sectiunea 3. Senatul Statelor Unite se va compune din cite doi senatori pentru fiecare stat falesi de legislatura statului respectiv,|? pe timp de sase ani; si fiecare senator va avea un singur vot. Imediat ce se vor intruni dupa prima alegere, ei se vor imparti cit mai egal posibil in trei clase. Locurile senatorilor din prima clasa vor fi cliberate la expirarea celui de-al doilea an, cele ale clasei a doua la expirarea anului al patrulea iar cele ale clasei a treia la expirarea anului al saselea, aga incit o treime s8 poata fi aleasa tot la doi ani o data [iar daca locurile libere se vor obine prin demisii sau in alt fel, in timpul pauzelor legislaturii vreunui stat, ramura Executiva va putea, prin ur- mare, sA faci numiri temporare pind la urmatoarea intrunire a legis- laturii, care va completa la acea data locurile libere.]? Nu va putea sé fie senator nici o persoana care nu a atins virsta de treizeci de ani, care nu a fost cetajean al Statelor Unite de noua ani si care nu va fi, la data cind e ales, locuitor al statului pentru care va fiales. Vice Presedintele Statelor Unite va fi Pregedintele Senatului, dar nu va avea nici un drept de vot, decit in cazurile cind voturile sint egal impartite. Senatul isi va alege proprii conducatori, precum gi un pregedinte pro tempore, in absenta vice pregedintelui sau atunci cind acesta va indeplini functia de Presedinte al Statelor Unite. Senatul va avea singura putere de a judeca toate cazurile per- soanelor aduse sub stare de acuzare. Cind se vor intrupi in acest scop, ei vor fi sub stare de jurdmint sau afirmare. Cind presedintele Statelor Unite va fi judecat, Judecatorul Sef va prezida: si nici o persoané nu va fi condamnaté faré acordul a doua treimi dintre membrii prezenti. Judecata in cazurile de punere sub acuzare nu se va extinde dincolo de actiunea de demitere din post si descalificarea de a define si a se bucura de vreun post de onoare, de incredere sau post remunerat in cadrul Statelor Unite: dar persoana condamnata va fi pasibilé de dare in judecata, de judecare, condamnare si pedepsire potrivit legii Secfiunea 4. Timpul, locul si maniera in care se vor fine alegerile pentru senatori $i reprezentanti vor fi stabilite de fiecare stat prin legis- Jatura acestuia; dar Congresul poate infiinfa sau modifica oricind asemenea reguli, singura exceptie de la aceasta fiind locurile de alegere a senatorilor. paging 03 (5639172246 Speg) Congresul se va intruni cel putin o data pe an gi aceasta intrunire va fi [in prima lune din luna decembrie]*, exceptind cazurile in care s-a stabilit prin lege o alta zi. Sectiunea 5. Fiecare camera va fi in masurd si hotdrasca singurd rezultatul alegerilor, al voturilor ial calificarilor necesare pentru proprii sai membri, 0 majoritate a fiecareia din camere constituind numarul legal necesar pentru deffgurarea lucrarilor; dar si un numar mai mic va putea incheia lucrarile de la o zi la alta gi poate fi autorizat sa forfeze pe membrii absenti si participe la lucrari, in maniera gi cu penalizarile stabilite de fiecare camera in parte. Fiecare camera poate stabili regulile dupa care si se desfasoare lucratile ei, poate sa-si pedepseasea membrii pentru purtare necores- punzatoare si, cu acordul a doua treimi din membri, poate sa excluda un membru. Fiecare camera va menfine un jurnal cu lucrarile sale si, din cind in cind, va publica acest jurnal, cu exceptia acelor parti asupra cirora ei cad de acord s4 pastreze secret; voturile afirmative si negative ale membrilor fiecareia dintre camere, in orice problemé, vor fi inregistrate in jurnal, conform dorintei exprimate de o cincime din numarul celor prezenti. Nici una din camere nu va putea sista lucrarile in timpul con- gresului, fara consimtamintul celeilalte, pentru mai mult de tret zile, nici nu va putea hotari tinerea lucrarilor in alt loc decit cel in care se intrunesc de obicei cele doua camere. Sectiunea 6. Senatorii si reprezentantii vor primi o compensatie pentru serviciile lor, care va fi stabilita prin lege, urmind s4 fie platita de citre Ministerul de finante al Statelor Unite. In afara de cazurile de tradare, delict i tulburare a ordinii publice, ei vor fi scutiti de arestare pe timpul participarii la sesiunea respectivelor lor camere, precum $i atunci cind se vor deplasa intr-acolo si cind vor veni de acolo; si pentru orice cuvintare sau dezbatere in oricare din camere, ei nu vor fiinterogati in nici un alt loc. Nici un senator sau reprezentant nu va fi numit, pe timpul cit a fost ales, in vreun alt post civil in slujba Statelor Unite, care va fi fost creat sau a cirui remuneratie a fost marita intre timp; $i nici o persoana care dejine un post in slujba Statelor Unite nu va putea sa fie membru al celeilalte camere in perioada in care va ramine in postul su. Sectiunea 7. Toate proiectele de lege pentru sporirea venitului vor fi inifiate in Camera Reprezentantilor; dar Senatul poate propune sau poate sa-si dea acordul la amendamente, ca in cazul altor proiecte de lege Fiecare proiect de lege care va fi fost aprobat de camera reprezen- 3 pagina 04 (570x923424b Speg) tangilor side Senat, inainte dea deveni lege, va fi prezentat Pregedintelui Statelor Unite; daca el il aproba, il va semna, dar dacé nu il aproba, il ipoia, insofit de obiectile sale, catre aceea dintre camere care va 1 respectivul proiect de lege, urmind ca acea camera sa inregis- treze obiectiile respective in jurnalul lor gi sé treacd la rediscutarea cazului respectiv. Daca gi dup aceasta reconsiderare, doua treimi din ‘membrii acelei camere se vor invoi sa aprobe acel proiect, atunci acesta va fi trimis, impreund cu obiectiile pregedintelui, celeilalte camere a Congresului, care, la rindul ei, va rediscuta cazul gi daca acesta va fi aprobat de doud treimi din acea camera, atunci va deveni lege. Dar in toate cazurile de acest gen, voturile ambelor camere ale Congresului vor fi stabilite prin da” gi prin .nu” iar numele persoanelor care voteaza pentru sau impotriva proiectului de lege in cauza for fi inregistrate in jurnalul fiecareia dintre cele doua camere. Ori de cite ori un proiect de lege nu va fi inapoiat de citre pregedinte in termen de zece zile (duminicile fiind exceptate) de la data cind i-a fost prezentat, acesta va deveni lege, ca gi cind ar fi fost semnat de catre pregedinte — singura exceptie de la aceasta regulé constituind-o impiedicarea returndrii proiectului de lege prin suspendarea de citre Congres a lucrarilor sale, in care caz el nu va deveni lege. Orice dispozitie, hotirire sau vot care cere concursul senatului sau al camerei reprezentantilor (cu exceptia cazurilor de sistare a lucrarilor) vor fi aduse in fata presedintelui Statelor Unite; gi in fata lui vor intra in vigoare, vor fi aprobate de el sau vor fi respinse de el, vor fi adoptate din nou de dous treimi din senat gi din camera reprezentantilor, potris cu regulile si ingradirile prevazute in cazul unui proiect de lege. Sectiunea 8. Congresul va avea puterea de a fixa si a stringe im- pozitele, taxele vamale, darile si accizele, de a plati datoriile si de a asigura apararea gi bundstarea generald a Statelor Unite. Dar toate taxele vamale, darile si accizele vor fi aceleasi pe intreg teritoriul Statelor Unite. [Congresul va mai avea autoritatea] de a face imprumuturi de bani pe credit in favoarea Statelor Unite; de a reglementa comer{ul cu alte natiuni, precum si comertul intre statele uniunii si comerful cu triburile indiene; dea stabili un regulament uniform de naturalizare sireguli uniforme asupra supusilor, privitoare la declararea de faliment pe tot cuprinsul Statelor Unite; de a bate moneda gi de a reglementa valoarea acesteia precum si @ monedei strdine gi de a fixa standardurile privitoare la greutati si unitati de masura; de a lua masuri pentru pedepsirea celor care falsifica documentele ‘comerciale cu valoare de garantie si moneda aflata in uz in Statele Unite; de a infiinta Oficii postale si rute postale; de a promova progresul stiintei si al artelor utile, prin asigurarea, 4 pagina 05 (570x912224b Speg) pe timp limitat, pentru autori si inventatori a dreptului exclusiv al aces tora la scrierile gi descoperirite lor; de a constitui tribunale de rang inferior Curtii Supreme: de a defini si a pedepsi actele de piraterie si de delicte comise pe mare, precum gi abaterile sivirsite impotriva legii najiunilor; de a declara razboi, de a acorda licenta pentru un vas corsar de a face acte de represalii si de a stabili regulamentul privitor la captura, pe uscat si pe mare; de a crea gi de a intrejine armate, dar nici o aprobare de fonduri in acest scop nu va putea fi pentru un termen mai mare de doi ani; de a asigura si intretine o marina; de a infiinfa reguli pentru guvern, precum si regulamentul de functionare a fortelor terestre si navale; de a chema Militia sa aplice legile Uniunii, s4 inabuse insurectiile si s8 respinga atacurile invadatorilor; dea asigura organizarea, inarmarea si disciplinarea Militiei, precum. ssi guvernarea acelora din cadrul ei care nu pot si fie angajafi in serviciul Statelor Unite, lasind pe seama statelor dreptul de a Aumi functionarit din conducere, precum si autoritatea de a instrui Militia conform discip- ei prescrise de Congres; de a exercita in exclusivitate dreptul de Legislatie in absolut toate cazurile, asupra unui aga-numit District (de maximum zece mile patrate), care poate deveni, prin cedarea de teren al anumitor state si cu acordul Congresului, sediul Guvernului Statelor Unite, precum si dreptul de a ‘exercita aceeagi autoritate asupra tuturor locurilor cumparate cu consim- {Smintul Legislaturiistatului in care se afla acestea, pentru construirea de forturi, magazii, arsenale, docuri gi alte cladiri necesare; — si ‘de a emite toate legile de care va fi nevoie pentru punerea in aplicare si executarea tuturor puterilor mai sus mentionate si a puterilor cu care investeste Constitutia pe guvernul Statelor Unite sau orice alt departa- ‘ment sau functionar al acestuia. Sectiunea 9. Migratia sau importarea acelor persoane pe care ori- care dintre state le vor considera vrednice de a fi primite nu va fi ingrédita de Congres inainte de anul 1808, dar se va putea percepe un impozit sau o taxa vamala pe asemenea import, care si nu depageasca suma de zece dolari de persoana. Privilegiul de emitere a mandatului habeas corpus (mandatul in baza ciruia un arestat trebuie adus in fata instanfei de judecatd spre a se stabi legitimitatea refinerié ui, n.tr.) nu va fi suspendat, decit in cazurile in re o revolta sau o invazie impun o atare suspendare. Nu se va vota nici o lege parlamentaré de condamnare a unei persoane vinovate de inalta tradare (Bill of Attainder, n.tr.), nici vreo lege cu efect retroactiv. INici 0 capitatie (adica impozit platit pe cap de locuitor, n.tr.) gi nici 7 5 pagina 06 (56739562246 Spea) un alt impozit direct nu se va percepe, decit proportional cu recensamin- tul sau cu numérétoarea decretaté aici mai dinainte.|° Nu se va percepe nici un impozit sau taxa vamala pe articolele exportate din oricare dintre state. Nu se va acorda nici un tratament preferential unui anumit stat asupra altuia prin vreo reglementare a comertului sau a venitului; tot ‘aga, nici un vas care se indreapta spre un stat sau pleaca dintr-un stat nu va fi obligat s8 intre sau s8 paraseasca statul sau sa plateasca impozit in alt stat Nu se vor emite nici un fel de fonduri de la ministerul de finange decit ca urmare a unor alociti prevazute de lege; din cind in cind se va publica o dare de seam si un bilan{ al incasarilor si cheltuielilor tuturor sumelor de bani. Nici un titlu de nobilitate nu va fi acordat de catre Statele Unite; si nici 0 persoana care define vreun post remunerat sau onorific in aceste state nu va accepta, fara consimfimintul Congresului, nici un cadou, indemnizatie, post sau titlu de vreun fel, din partea oricdrui rege, print sau stat strain Sectiunea 10. Nici un stat nu are voie s8 incheie nici un tratat, nici © alianta i nici o confederafie; nici si acorde licenta unui vas corsar de a face acte de ostilitate sau represalii; nici s4 bata moneda; nici si emits bancnote, nici s4 permita ca altceva decit monede de aur sau de argint si constituie mijloace legale de plata a datoriilor; nici sA voteze vreo lege parlamentari de condamnare a unei persoane vinovate de inalta tradare, a vreunei legi cu efect retroactiv sau a unei legi care s4 inpiedice obligativitatea de a respecta contractele incheiate sau de a acorda vreun titha de nobilitate. Nici un stat nu va percepe, fara consimpsmintul Congresului, nici © dare sau taxd vamali asupra importurilor sau asupra exporturilor, decit cea ce va fi absolut necesar pentru executarea legilor de inspectie ale statului respectiv; si profitul net al tuturor taxelor vamale sau darilor, percepute de vreun stat asupra importurilor sau exporturilor, vor fi puse la dispozitia Ministerului de finanfe al Statelor Unite; si toate legile acestea vor fi supuse revizuirii si controlului Congresului, Nici un stat nu va putea percepe, fara consimjamintul Congresului, vreo taxd asupra tonajului la vase, nici nu va putea menfine trupe sau vase de rizboi in vreme de pace; nu va putea incheia tratate sau acorduri ‘cu alt stat sau cu 0 putere straina; nu va putea sa se angajeze in razboi, decit atunci cind a fost invadat sau intr-un pericol atit de iminent init 8 nu mai sufere aminare. pagina 07 (56739334246 Spea) Articolul II Sectiunea 1. Puterea executiva va fi investitd in Presedintele Statelor Unite ale Americii. El va ocupa postul sdu pe termen de patru ani, gi, impreuna cu Vice Presedintele, ales pentru acelasi termen, va fi ales in felul urmator: Fiecare stat va numi, conform procedurii stabilite de legislatura sa, un numarde alegatori, egalicu numarul total de senatori si reprezentanti (deputati) la care are dreptul statul respectiv in Congres. Dar nici un senator, nici un reprezentant si nici o persoana defindtoare a vreunui post onorific sau remunerat in slujba Statelor Unite nu va putea fi nurmit in grupul acestor alegatori [Alegatorii se vor intruni in statele lor gi vor alege prin vot secret doud persoane, dintre care cel putin una nu va fi dift acelasi stat cu ei ingigi. Apoi ei vor intocmio lista cu toate persoanele pe care le-au votat si numarul de voturi depuse pentru fiecare, list pe care 0 vor semna, © vor autentifica gi o vor transmite sigilata sediului Guvernului Statelor Unite, adresat Presedintelui Senatului. Pregedintele Senatului, in pre- zenja Senatului si a Camerei Reprezentantilor, va deschide toate cer- tificatele gi se vor numara voturile. Persoana care va avea cel mai mare numar de voturi va fi presedinte, daca numarul respectiv va fi o majori- tate a numarului total de alegatori numifi; iar daca vor fi mai multi de tunul care vor avea o asemenea majoritate si vor avea un numar egal de voturi, atunci camera reprezentantilor va alege imediat prin vot secret pe unul din ei ca presedinte; iar daca nici o persoand nu define (© majoritate, atunci dintre primii cinci de pe lista numita camera va alege in acelagi mod un presedinte. Dar la alegerea pregedintelui, votu- rile vor fi luate pe state si pentru o alegere definitva va fi nevoie de o ‘majoritate a tuturor statelor. In fiecare caz, dupa alegerea presedintelui, persoana care are cel mai mare numar de voturi dintre alegatori va fi vvice-pregedintele. Dar daca vor ramine cel putin doi care vor avea numar egal de voturi, Senatul va alege dintre ei, prin vot secret, pe vice-pre- sedinte.|® Congresul poate stabili timpul in care sa fie alesi alegatori, ziua in care igi vor da votul, zi care va fi aceeasi in toate Statele Unite. Nici o persoana in afara de cei nascuti cetajeni naturali ori cetateni ai Statelor Unite, la data adoptarii acestei Constitufii, nu va putea fi ales in postul de pregedinte; de asemenea nu va putea ocupa acest post nici o persoand care nu a atins virsta de treizeci si cinci de ani sau care nw a locuit in Statele Unite pe timp de cel putin paisprezece ani fin cazul inlaturarii din functie a pregedintelui sau al decedarit acestuia, sau demisiei sau incapacitatii de a-gi exercita puterile si in datoririle numitului post, acesta fi va reveni vice presedintelui iar Con- sgresul poate stabili prin lege cazul de demitere, demisie sau incapacitate, atit pentru presedinte, cit si pentru vice pregedinte, declarind atunci z pagina 08 (570939246 Speg) care functionar va putea indeplini functia de pregedinte iar acest functio- nar va proceda atunci ca atare, pina la inlaturarea incapacitatii sau pina la alegerea unui nou presedinte.|” Tesedintele va primi, pe perioada mentionata, o compensatie pen- tru serviciile sale, care nu va fi nici marita, nici micgorata pe timpul cit va files si in perioada aceea nu va primi nici o indemnizatie din partea Statelor Unite sau din partea vreunuia dintre statele individuale. inainte de a-si lua in primire postul de pregedinte, el va depune urmatorul jurimint: ,Jur solemn (sau afirm) cd-mi voi indeplini cu cre- dinciogie functia de Presedinte al Statelor Unite si ci-mi voi da toate silinjele sa pazesc, sa ocrotesc si sa apar Constitutia Statelor Unite.” Sectiunea 2. Presedintele va fi Comandantul Sef al Armatei Marinei Statelor Unite sial Militiei statelor componente, in azul inrolérii in serviciul propriu-zis al Statelor Unite. El va putea cere in scris opini functionarului principal al fiecaruia dintre departamentele executive (ministerele), in orice subiect legat de indatoririle functionaritor acestora si el va avea puterea de a acorda comutari si gratieri pentru abaterile savirsite impotriva Statelor Unite, cu exceptia cazului de punere sub acuzare $i inlaturare din post (impeachment), condamnare pentru tri- dare, luare de mita sau alte crime si delicte. Articolul III Sectiunea 1. Puterea judiciard a Statelor Unite va fi investita intr-un singur Tribunal Suprem i in alte tribunale inferioare pe care le poate numi gi infiina din timp in timp Congresul. Judecatorii, atit cei ai tribunalului suprem, cit si cei ai tribunalelor inferioare, isi vor indeplini funcsia detinuta cu purtare corespunzatoare si vor primi pe timpul amintit o compensatie pentru servicile lor, care nu va putea fi micsorata pe timpul raminerii lor in post Sectiunea 2. Puterea judiciard va cuprinde toate cazurile, cele judiciare si cele de echitate, care se vor naste in virtutea acestei con- stitufii, a legilor Statelor Unite si a tratatelor incheiate deja sau a celor ce urmeaza a fi incheiate sub autoritatea lor; autoritatea lor va include si toate procesele care privesc pe ambasadori, pe alti slujbasi publici si consuli; va cuprinde toate cazurile legate de amiralitate si de jurisdictia maritima; toate disputele in care vor fi implicate Statele Unite ca una dintre parti; toate disputele dintre doua sau mai multe state; [dintre un stat si cetatenii altui stat]*; dintre cetatenii unor state diferite; dintre cetafenii aceluiagi stat, care reclama terenuri de pamint acordate in state diferite [si dintre un stat sau un cetafean al acestuia sau cetatenii acelui stat si state strdine, cetateni straini sau supusi straini.] 8 pagina 09 (57039262246 Speg) In toate cazurile care-i privesc pe ambasadori, pe alti slujbasi publici consuli, precum i in cele in care un stat va fi una dintre partile litigiului, Tribunalul suprem va avea jurisdictie in prima instanta. In toate celelalte cazuri mentionate anterior, Tribunalul suprem va avea jurisdictie de apel, atit fata de lege, cit si fata de fapt, cu exceptiile si reglementarile pe care le va emite ulterior Congresul. Judecarea tuturor crimelor, cu excepfia cazurilor de impeachment {punere sub acuzare gi demitere din post) se va face prin juriu; si aceasta judecata se va {ine in statul In care se vor fi comis infractiunile mention- ate. Dar atunci cind acestea nu au fost comise in vreun stat anumit, judecata se va ine in locul sau locurile prevazute de lege. Sectiunea 3. Tridarea impotriva Statelor Unite va consta numai din acfiunea dea purta razboi impotriva lor sau dea se alipi de dusmanii lor, de a le da ajutor si incurajare. Nici o persoand nu va fi condamnata pentru tridare decit pe baza marturiei a doi martori, care s4 confirme acelasi act fatig sau o marturie depusa pe fafa la tribunal. Congresul va avea puterea de a stabili pedeapsa pentru tradare, dar consecintele legale ale tradarii nu se vor rasfringe asupra urmasilor. De asemenea, confiscarea averii nu va avea valabilitate decit pe timpul vietii condamnatului. Articolul IV Sectiunea 1. in fiecare stat se va acorda toata atentia si respectul pentru statutele, documentele publice si hotaririle judecatoresti. Con- gresul poate stabili prin lege procedura prin care asemenea statute, documente publice si hotariri judecatoresti vor fi dovedite drept auten- tice gi valabile Secjiunea 2. Cetajenii fiecarui stat se vor bucura si vor beneficia de toate privilegiile si imunitatile acordate cetatenilor din celelalte state. Cind 0 persoana acuzata de tradare, delict sau alta crima fuge de urmarile legale ale infratiunii si este descoperita in alt stat, atunci, la cererea autoritatii executive a statului din care a fugit, persoana respec- tiva va fi predata si transportatd in statul care detine jurisdictia asupra crimei comise. INicio persoana obligata sa execute un serviciu sau o munca forfata intr-un anumit stat, in virtutea legilor existente acolo, nu va putea, prin fuga in all stat, sa se prevaleze de legile si regulamentele existente acolo pentru a putea fi scutitd de efectuarea serviciului sau muncii fortate respective, ci va fi predata, la cererea reclamantului fata de care este dator s4 execute serviciul sau munca respectiva.|? Sectiunea 3. Alte state pot fi primite de Congres in sinul acestei Uniuni, dar nici un stat nou nu va putea fi infiinjat sau cladit in cadrul jurisdictiei oricarui alt stat. De asemenea, nu se va putea infiinta nici al 9 pagina 10 (572%947224b Speg) un stat nou prin unirea a doud sau mai multe state existente sau a unor parti din aceste state fara consimtamintul legislaturilor statelor in cauza, precum si al Congresului. Congresul va avea puterea de a dispune de teritoriul si averea Statelor Unite gi de a emite toate regulamentele si normele privitoare la guvernarea lor. Nici o parte a acestei Constitutii nu va putea fi inter- pretata in sensul prejudicierii pretentiilor Statelor Unite sau ale vreunuiia dintre statele componente. Sectiunea 4. Statele Unite vor garanta fiecdrui stat din componenta acestei Uniuni o forma republicana de guvernamint si va apara fiecare stat de pericolul invaziei. De asemenea if va apira, la cererea legislaturii sau a Executivului (atunci cind legislatura nu poate fi convocata), de pericolul tulburarilor interne. Articolul V Oride cite ori vor crede de cuviinté doud treimi din membriiambelor camere ale sale, Congresul va propune adoptarea de amendamente la actuala constitutie sau, la cererea legislaturilor a doud treimi din statele participante, cind se va convoca o Conventie pentru propunerea de noi amendamente, care, in ambele cazuti, vor deveni valabile in toate privinfele, ca parte integranté a acestei Constitufii prin ratificarea de catre legislaturile a trei patrimi din statele componente sau de catre conventiile a trei patrimi din ele, dupa unul sau celalalt mod de ratificare stabilit de Congres, cu condifia ca s4 nu se infiinfeze pind in anul 1808 nici un amendament care sa afecteze in vreun fel prima sia patra clauza din sectiunea a noua a articolului I; gi cu conditia ca nici un stat si nu fie privat, fara consim{amintul siu, de dreptul de vot egal in Senat. Articolul VI Toate datoriile contractate si toate angajamentele asumate inainte de adoptarea actualei Constitujii vor ramine in vigoare impotriva Statelor Unite sub prezenta constitutie, ca si sub actuala confederatie. Constitutia aceasta gi legile Statelor Unite care vor decurge din ea; toate tratatele incheiate deja gi cele ce se vor incheia in viitor sub au- toritatea Statelor Unite, vor constitu Legea suprema a Tarii; iar judecatorii din fiecare stat vor fi obligati sa le respecte, indiferent de ce ar spune constitujia sau legile vreunui stat individual in sens contrar. ‘Senatorii si reprezentantii mai sus amintiti, precum si membrii legis- Jaturii statelor participante, impreund cx functionarii ramurii executive i judiciare atit a Statelor Unite, cit gi a statelor participante la Uniune, vor fi legati printr-un jurdmint sau afirmare s4 sprijine constituyia aceasta. Dar niciodata nu se va cere nici o proba religioasa drept calificare necesard pentru ocuparea vreunui post sau a unei pozitii de incredere in fata publicului sub autoritatea Statelor Unite. 10