Sunteți pe pagina 1din 1053

Traducere din limba eng!

e2 de
MIHAI ATANASESCU
DOINA TULPAN
RUDOL ERAIM
Cu!"n# "nain#e de CONSTANTIN ANTIP
THE A R M S O $RUP%
&'()*+',-./
01 2ILLIAM MANCHSTER
Linie3 0i45n and c4m6an78 049#4n8 T4r4n#4
2iHi am Manc:e9#er
'()*
Edi#ura
64li#ic;
0ucure<#i
',*.
Cu!"n# "nein#e
urnele lui 2illiam Manc:e9#er nu are ne!4ie de
!re4 rec4mandare 96ecial;3 de4arece 9=a >;cu# larg cun49cu# 4
da#; cu 6ublicarea !4lumului Moartea unui preedinte. "n
acea9#; a d4ua car#e a lui 2illiam Manc:e9#er3 6e care #4# Edi =
#ura 64li#ic; ne=4 6une la "ndem"n;3 nu ne mai "n#"lnim cu un
m4men# c4n#em64ran3 cun49cu# "n da#ele 9ale e9en?iale 6rin
in#ermediul "n#in9ei re?ele a mi@l4acel4r de in>4rma?ie "n ma9;8
Armele lui Krupp c4n9#i#uie 4 !a9#; radi4gra>ie a e!4lu?iei
uneia din cele mai !e9#i#e dina9#ii indu9#riale din Aermania3
din Eur46a3 din lume8 EB6l4rarea a 6a#ru 9ec4le de i9#4rie e3
#rebuie 9; 4 recun4a<#em3 4 "n#re6rindere #emerar; din 6ar#ea
unui 6ublici9# 6rin eBcelen?;8
Ceea ce remarc;3 "n 6rimul r"nd3 ci#i#4rul du6; ce a 6arcur9
<i ul#imul r"nd al cel4r ' CCC de 6agini ale lucr;rii de care ne
4cu6;m e9#e m4dali#a#ea de ab4rdare3 de #ra#are a 9ubiec#ului3
6rin care 4 uria<; <i minu?i4a9; d4cumen#are e9#e !al4ri>ica#;
la 4 "nal#; #em6era#ur; 6ublici9#ic;3 care ca6#i!eaD; de la "n=
ce6u# 6"n; la 9>"r<i#8 De >a6#3 acea9#a e9#e maniera cea mai
rece6#a#; de 6ublicul c4n#em64ran8 Nu e de mirare c; #4c=
mai a9emenea c;r?i de i9#4rie3 9cri9e "n#r=un 9#il c4l4ra#3 aler#3
c:iar ner!493 9e bucur; de cea mai mare audien?;8 Nu 4 da#;3
ele 6r4!4ac; 6a9iuni3 di96u#e3 c4n#r4!er9e 6e un 6lan eB#rem
de larg3 mai mul# dec"# 4rice al#e 9#udii u9ca#e <i reci3 a c;r4r
di9cu#are 64lemic; 9e m;rgine<#e la cercul 96eciali<#il4r 9au
numai al cel4r a!iDa?i "n ma#erie8 De9igur3 a!em "n !edere
au#4rii <i lucr;rile 9eri4a9e3 cu 4 94lid; baD; de in>4rmare <i
e>4r# de in#er6re#are 4biec#i!;3 <i nu 6e aceia care cul#i!;
9enDa?i4nalul de dragul 9enDa?i4nalului8 C;r?i ca acelea ale Lui
2illiam Shirer + Ascensiunea celui de-al treilea Reich <i
Cderea celei de-a treia Republici + au 6r4!4ca# am6le di9cu?ii3
a6r4b;ri 9au c4n#e9#;ri3 gl4bale 4ri 6ar?iale3 "n riadul
i9#4ricil4r <i ci#i#4ril4r3 dem4n9#r"nd c; ace9# m4d de #ra#are
a i9#4riei nu mai 64a#e >i 6ri!i# cu c4nde9cenden?;8
Ca 4rice di9ci6lin;3 <#iin?a i9#4ric;3 6en#ru a eBi9#a <i a
6r4gre9a3 are ne!4ie de cerce#;#4ri 96eciali<#i3 de erudi?i <i 9a=
!an?i3 6r4>e9i4ni<#i legi#ima?i ai de9ci>r;rii #recu#ului8 In acela<i
#im6 94c4#e9c demn; de re?inu#3 nu d4ar ca 6e 4 figur de
9#il3 a9er?iunea lui 9ir Maurice 045ra3 unul din cei mai re6u#a?i
re6reDen#an?i ai i9#4ri4gra>iei din Marea 0ri#anie3 c; i9#4ria
e9#e 4 #reab; 6rea 9eri4a9; 6en#ru a >i l;9a#; eBclu9i! 6e 9eama
i9#4ricil4r de 6r4>e9ie E e9#e ne!4ie de in#er6re?i dac; erudi?ii
!4r ca reDul#a#ele cerce#;ril4r l4r 9; aib; ec4u <i dinc4l4 de
cercul ini?ia?il4r8 Fi3 96une mai de6ar#e M8 045ra3 cei mai
buni in#er6re?i 9"n# aceia al c;r4r in#ere9 nu 9e limi#eaD; la
un 9ingur d4meniu3 ci cu6rinde ci# mai mul#e <i care a@u#;
6ublicul larg 9;=<i "m6linea9c; d4rin?a >irea9c; de a cun4a<#e
#recu#ul8 A9emenea mi@l4ci#4ri 64# ilu9#ra ceea ce le >urni =
DeaD; cerce#area 6r4>e9i4ni<#il4r8 Mai mul# "nc;3 <i ace9#a e9#e
caDul lui Manc:e9#er 9au S:irer3 ab4rd"nd un a96ec# 9au altul
al i9#4riei3 46er"nd cu mi@l4acele de cerce#are 6r46rii ace9#ei
di9ci6line3 ace<#i in#er6re?i 9e in#egreaD; ei "n<i<i "n riadul
i9#4ricil4r de !4ca?ie8 De al#>el3 9"n# numer4a9e 9i#ua?iile care
e!iden?iaD; a64r#ul uimi#4r al un4r ne96eciali<#i la deD!4l#area
<#iin?ei i9#4rice8 A de!eni# cla9ic eBem6lul marelui Sc:liemann3
4ne9# negu9#4r re#ra9 din a>aceri3 care3 6rin de9c46eririle Gale
de la Tr4ia <i Micene3 a 6u9 "n e!iden?; eBi9#en?a unui mieD
i9#4ric real al nemuri#4arel4r c"n#uri ale lui H4mer8
Nic4lae I4rga3 care !edea "n i9#4ric nu d4ar un 9a!an# di9=
#an# <i im6er94nal3 era de 6;rere c; 6en#ru a >i i9#4ric #rebuie
4 na#ur; de ar#i9#8 In lec?ia de de9c:idere ?inu#; la Uni!er9i =
#a#ea din 0ucure<#i "n n4iembrie '),*3 marele 9a!an# sublinia :
Intr-o oper istoric snt patru elemente : material, critica, or-
ani!are, stil. Cele dinti dou determin soliditatea i adevrul,
celelalte "rumuse#ea$. Cine nu cun4a<#e3 96unea el3 c;r?ile
acelea care cu6rind c4m4ri de in>4rma?ii n4i <i 9igure3 dar care
"nde6;r#eaD; <i 6e cel mai r;bd;#4r 96eciali9#3 6rin "n>;?i<area
l4r in>4rm;3 6rin aridi#a#ea "n<ir;rii am;nun#el4r % Ci#i#4rul
e arunca# >;r; nici 4 6reg;#ire "n mi@l4cul eB6unerii3 69al=
6
medierea >a6#el4r "nce6e >;r; cul4are3 >;r; c;ldur;3 >;r; gra=
da?ie3 n4#ele !in "n #eB# <i #eB#ul "n n4#e E nimic 4rganic3 nici
un 6ian3 nici 4 6er96ec#i!;3 nici un 9en#imen#8 Te a9>iBieDi
"n acea9#; #eribil; 46er; ca6i#al; ! Ilu9#rul i9#4ric c4nce6ea
crea?ia <#iin?i>ic; 6e c44rd4na#e de al# gen8 Anume acelea "n
eare 9#udierea r;bd;#4are3 9#;rui#4are3 c4m6e#en#; a materi-
alului e9#e urma#; de cri#ica iD!4arel4r3 a in>4rma?iei aduna#e3
cri#ic; c4ncre#iDa#; "n >4rmarea unei c4n!ingeri 6r46rii a9u6ra
faptelor <i e!enimen#el4r ab4rda#e8 Dar ma#erialul aduna# <i
9u6u9 cri#icii 9e cere c4munica#8 La acea9#; >aD;3 du6; 4 !a9#;
munc <i c:el#uire de in#eligen?;3 Dice I4rga3 "nce6e 46era de
ar#; <i de #alen#3 eB#eri4riDa#; "n 4rganiDare <i 9#il3 da#4ri#;
c;r4ra au#4rul3 >;r; a al#era ade!;rul3 realiDeaD; 4 recreare
de >a6# a i9#4riei3 d"ndu=ne 4 !iDiune !ie a e64cil4r a6u9e8 M4=
men#ele 9au e!enimen#ele 9#udia#e ca6;#;3 a9#>el3 >rumu9e?ea
lucrurilor 4rganiDa#e3 cu leg;#uri in#ime <i mul#i6le3 "n de6en=
den?e c4m6leBe3 cu un 96iri# unic >4rma# din ne9>"r<i#e ac?iuni
<i r#cie?iuni m;run#e <i ame9#eca#e8 Da#4ri#; ace9#ei b;i de #a=
len#3 9ubiec#ul !a >i "n9u>le?i#8 %a tri i &a "i "rumos : simplu,
oricit de mare ar "i subiectul ' inteliibil, orict de rele pro-
bleme ar atine$.
Pri!i#; 6rin 6ri9ma cri#eriil4r enun?a#e mai 9u98 car#ea Ar-
mele lui Krupp 6ermi#e c4n9#a#area c; au#4rul a de9>;<ura# + <i
nu Iar; 9ucce9 + un 9u9?inu# e>4r# 6en#ru a "n#runi c4ndi?iile
unui i9#4ric8
H4lumul e9#e r4dul unui #ra!aliu a9iduu de de>ri<are3 cer=
ce#are3 #riere3 4rd4nare3 ierar:iDare <i eB6unere a unui imen9
ma#erial 6r4!eni# din 9ur9e de 6rim; m"n; I ac#ele >irmei <i
al#e 6ie9e de ar:i!; + de la regi9#rele c4n#abile <i 6"n; la
9cri94rile 6ar#iculare +3 numer4a9ele m;r#urii cule9e "n cadrul
unei !a9#e anc:e#e3 4 "n#in9; bibli4gra>ie8
Cu #alen#3 dar <i cu abili#a#e3 Manc:e9#er >ace 9; de>ileDe
6rin >a?a lec#4rului #4a#e 6er94na@ele care au de?inu# r4luri
e9en?iale de=a lungul eBi9#en?ei ace9#ei >aim4a9e "n#re6rinderi3
de la 6rimul $ru66 &a#e9#a# d4cumen#ar "n '()*/3 in#ra# 6e
64ar#a i9#4riei "n ca>#anul membril4r g:ildel4r negu9#4re<#i me=
die!ale3 <i 6"n; la ul#imul &#r;i#4r "n Dilele n4a9#re/3 ie<i# din
i9#4rie "n#r=un eB#ra!agan# c49#um de 6la7=b478 Numai i9#4ria3
cu um4rul ei3 64a#e 4rganiDa 4 c4inciden?; ca aceea care >ace
ca un Arnd# $ru66 9; ini?ieDe un m4de9# 9#abilimen# de a>aceri3
eare !a de!eni un ade!;ra# gigan# ec4n4mic3 iar un al# Arnd#
$ru66 9; 6reDideDe la dem4larea baDel4r lui c4n9#i#u#i!e3 6en=
#ru a c;r4r men?inere <i c4n94lidare 9=au "n!er<una# genera?ii <i
genera?ii ale ace9#ei >amilii8
erindu=9e de #en#a?ia r4man?;rii ie>#ine3 Manc:e9#er 6une
"n e!iden?; cu 4 de49ebi#; 6u#ere e!4ca#4are 6er9e!eren?a <i
#enaci#a#ea cu care3 "n 9ucce9iunea l4r3 $ru66ii au ac?i4na#
6en#ru cre<#erea 6r46riei >4r?e 6"n; la ma#erialiDarea ei "n#r=un
ade!;ra# im6eriu8 "n acela<i #im63 el >iBeaD; r4lul @uca#3 de
acea9#; dina9#ie ne"nc4r4na#; "n 6r4ce9ul care a!ea8 9;
#ran9>4rme Aermania agrar; "n#r=4 Aermanie indu9#rial; <i
re96ec#i! "n#r=4 6u#ere ec4n4mic; m4ndial;8 Pen#ru c; >irma
$ru66 <i=a cuceri# un l4c >run#a< "n e>4r#ul care3 "nce6"nd cu
a d4ua @um;#a#e a 9ec4lului #recu#3 a 6la9a# indu9#ria "n cen#rul
6r4duc?iei na?i4nale8 A94ciindu=<i 6ermanen#3 "n ace9# a!"n#3
cele mai n4i cuceriri ale <#iin?ei3 $ru66 a c4ncura# nu numai
la #ran9>4rmarea "n>;?i<;rii #e:n4l4gice a Aermaniei3 ci <i a Eu=
r46ei <i a lumii8
A9cen9iunea >irmei $ru66 a de!eni# 4 ade!;ra#; emblem;
a c;ii 96eci>ice 6e care 9=a deD!4l#a# ca6i#ali9mul german "n
an9amblu8 La $ru66 e9#e mai 6r4nun?a#; dee"# la al?i indu9#ria<i
#endin?a de ada6#are a un4r >4rme <i me#4de 6r46rii e!ului
mediu la mecani9mul !ie?ii ec4n4mice m4derne3 "n#4cmai cum
0i9marcJ nu cru?a9e nici 4 49#eneal; 6en#ru a<eDarea c4n#rac#u=
lui >eudal m4di>ica# la #emelia 4rganiDa?iei 9#a#ale a celui de=al
d4ilea Reic:8 AnaliDa 6e care Manc:e9#er 4 >ace acelui (ene-ral-
reulati& &Regulamen# general/ elab4ra# de Al>red $ru66 "n
')*23 r;ma9 c4n9#i#u?ia >undamen#al; a c4ncernului !reme de
a6r4a6e un 9ec4l3 e9#e c4ncluden#; "n ace9# 9en98 Salu#"nd
6rer4ga#i!ele 6r46rie#arului unic <i "nda#4ririle 9alaria?il4r3
A8 $ru66 "mbina3 ca "n#r=4 >eud;3 arbi#rarul 6a#r4nal ne"ngr;di#
cu 6a#ernali9mul 6a#riar:al3 urm;rind a9igurarea 6r496eri#;?ii
>irmei <i c4n#racararea ac?iunil4r re!endica#i!e3 a 4rganiD;rii
6r4>e9i4nale <i 64li#ice a munci#4ril4r8 De964#i9mul <i >ilan#r46ia
6a#ernali9#; nu erau dec"# 4 a6licare la 9cara "n#re6rinderii a
64li#icii bi9marcJiene >a?; de cla9a munci#4are + a >4l49irii3
du6; "m6re@ur;ri3 a cra!a<ei <i a buc;?elei de Da:;r8 Pr4m4=
!"nd c4nce6?ia c; 9alaria?ii c4n9#i#uiau un >el de c4muni#a#e
l;9a#; "n gri@a <i la di9cre?ia ab94lu#; a stpnului, $ru66 ur=
m;rea 9;=<i a9igure munci#4ri >ideli3 du6; cum 0i9marcJ n;=
Duia la 4 d4cili#a#e >a?; de 9#a# a "n#regii cla9e 6r4le#are8 Ob9e=
da# de K6eric4lul r4<uL3 $ru663 >ie c; !a 6ur#a 6renumele
Al>red3 ri#D3 Au9#a! 9au Al>ried3 !a >i 6ar#iDanul #u#ur4r ac=
?iunil4r an#i9indicali9#e3 an#i94ciali9#e3 an#ic4muni9#e8 Pen#ru a
nu mai re!eni3 men?i4n;m c; au#4ri#ari9mul 6a#ernali9# !a >i
una din c4n9#an#ele regimului :i#leri9# "n ma#erie de 64li#ic;
94cial;3 urm;rind 9; in4culeDe munci#4ril4r ideea iden#i#;?ii de
in#ere9e din#re ei <i 6a#r4ni3 9;=<i a9igure in>luen?a a9u6ra l4r8
De<i ab4rdeaD; >en4menul de mai mul#e 4ri3 Manc:e9#er d4!e=
de<#e 4 !iDiune de9#ul de limi#a#;3 in9i9#"nd mai mul# 6e acele
>;r"mi#uri de Kbun;!4in?;L 6a#r4nal; <i in9u>icien# 6e a96ec#ele
e9en?iale3 adic; "m6iedicarea 6r4duc;#4ril4r reali de a bene=
>icia de 4rice 6u#ere ec4n4mic;3 de96uierea l4r de dre6#uri3
de cele mai elemen#are 649ibili#;?i de a=<i a6;ra in#ere9ele8
8
Pe #;r"mul 49#ili#;?ii fa de mi<carea munci#4rea9c;3 $ru66
9e "n#"lnea cu "n9;<i 64li#ica 4>icial; a 9#a#ului 6ru9ac <i a64i
a im6eriului german8 De al#>el3 ura <i >rica de re!4lu?ie au
c4n9#i#ui# 6rinci6alul m4bil al ca6i#ul;rii 64li#ice a burg:eDiei
germane3 al "n?elegerii 9ale cu iunc:erimea3 9imb4lic eB6rima#;
9i de alian?a ma#rim4nial; din#re >amilia burg:eD; $ru66 <i
>amilia ari9#4cra#ic; !4n 04:len und Halbac:8 Prin >a6#ele 6e
care le >urniDeaD; <i le c4men#eaD;3 William Manchester + fr
9; !rea + ilu9#reaD; c46i49 a6recierea lui Lenin 64#ri!i# c;reia
uimi#4area >4r?; ec4n4mic; a burg:eDiei germane 9e "mbina cu
ului#4area ei 9lug;rnicie >a?; de m4<ierime3 de?in;#4area 64Di =
?iil4r d4minan#e n 9#a#8
Su6unerea nec4ndi?i4na#; >a?; de gu!ern3 4ricare ar >i >49#
ace9#a3 c4n9#i#uia 6en#ru $ru66 4 de!iD; 9acr49anc#;= Pe d4me=
niile 9ale a r;9una# cu aceea<i !ig4are <i )eil Kaiser *ir 8ML
&Sla!; ?ie3 "m6;ra#e !/ <i )eil Hitler Dir!" Remarc"nd cu @u9=
#e?e c; Ka9cen9iunea im6eriului indu9#rial $ru66 era indi94lubil
lega#; de aceea a Reic:uluiL3 Manc:e9#er eB6l4reaD; cu minu?ie
#4cmai #erenul 6e care >irma a realiDa# cea mai 9#r"n9; c4lab4=
rare cu gu!ernul3 acela al 6ar#ici6;rii la realiDarea 64li#icii
eB6an9i4ni9#e3 mili#ari9#e3 agre9i!e a im6eriali9mului german8 In
cteva decenii3 >irma care a >abrica# 6rima ?ea!a de 6u<c; n
')N. !a de!eni nu numai armur;ria na?i4nal; a im6eriului ger =
man3 ci Kma#ad4rul indu9#riei in#erna?i4nale de r;Db4iL3 "n#r=4
acerb; c4m6e#i?ie cu al?i c4l4<i ai c4mer?ului cu in9#rumen#ele
m4r?ii + 2ieJer9 <i Arm9#r4ng &Anglia/3 Sc:neider &ran?a/3
An9ald4 &I#alia/3 Pu#il4! &Ru9ia/3 Mi#9ui &Oa64nia/3 0e#:le:em
<i Du64n# &S8U A8/8
"ngem;narea n4?iunil4r $ru66=$rieg &r;Db4i/ nu a a!u#
d4ar un e>ec# 4n4ma#46eic8 R;Db4iul >ranc4=german din ')*C+
181, 6rimul <i al d4ilea r;Db4i m4ndial @al4neaD; <i drumul
6r4duc?iei da armamen# a UDinel4r $ru668 Peri4adele de #en=
9iune in#erna?i4nal; <i marile c4n>lagra?ii mili#are din ul#ima
9u#; de ani au re6reDen#a# <i 6eri4ade de in#en9; 6r496eri#a#e
6en#ru c4ncern8 Fi nu e9#e de l4c "n#"m6l;#4r c; ab94l!irea
ul#imului 6r46rie#ar unic + Al>ried + de eBecu#area in#egral;
a 9en#in?ei Tribunalului de la Niimberg a!ea 9; 9e 6r4duc;
ntr-un m4men# de #en9iune3 in#ra# "n i9#4rie 9ub denumirea de
r;Db4i rece8
De aceea3 e!alu;rii ac#i!i#;?ii <i d4!edirii re964n9abili =
#;?ii dina9#iei de la E99en "n 6reg;#irea <i de9>;<urarea cel4r
d4u; ca#acli9me m4ndiale din 9ec4lul n49#ru le e9#e c4n9acra#
cel mai "n#in9 96a?iu "n car#ea Armele lui Krupp. S"n# 6line de
9ub9#an?; ca6i#4lele care analiDeaD; mecani9mul "n9c;un;rii dic=
#a#urii >a9ci9#e "n Aermania3 c4ncur9ul nelimi#a# da# lui Hi#ler
de c;#re ca6i#ali<#i <i la#i>undiari3 "n 96ecial de bar4nii marii
9
indu9#rii3 "n rn!urile c;r4ra >;cea >igur; 6r4eminen#; "ustav
$ru668 C4ncluDiile de baD; ale au#4rului c4nc4rd; cu ale multor
anali<#i ai i9#4riei celui de=aP #reilea Reic:3 care au dem4n9#ra#
c; marea indu9#rie <i marea >inan?a au re6reDen#a# 6rinci6alul
mi@l4c 6en#ru in9#aurarea <i c4n94lidarea :i#leri9mului3 care3 ia
r"ndul 9;u3 a c4n9#i#ui# in9#rumen#ul 64li#ic gra?ie cruia mo-
nopolurile <i=au "n#;ri# <i eB#in9 64Di?ia de >ac#4ri !eterminani
ai !ie?ii 94cial=64li#ice germane= E9#e am6lu argumen#a#; #eDa
c; "n#re ca6i#ali<#i <i regimul naDi9# n=a eBi9#a# nici 4 !ivergen
de 6rinci6iu3 du6; cum e9#e ire>u#abil d4!edi#; 6ar#ici6area
ace9#4ra la re"narmare <i declan<area celui de=al d4ilea r#boi
m4ndial8 "n ace9# c4n#eB#3 Manc:e9#er ni=' "n>;?i<eaD; 6e $ru66
d"ndu=<i girul #4#al Kn4ii 4rdiniL3 "n#re6rinderea 9a3 declara#;
KuDin; na?i4nal=94ciali9#; m4delL3 de!enind "n#r=4 m;9ur; fr
6receden# "n i9#4ria indu9#riei K6ar#e in#egran#; a aparatului
care c4nducea r;Db4iulL8 In cadrul Reic:ului :i#leri9# a >49# de=
9;!"r<i# ?elul de #4#deauna al dina9#iei de a de!eni un ade!;ra#
9#a# "n 9#a#8 Manc:e9#er c4mba#e cu !e:emen?; #eDa3 lan9a#; de
di!er<i a64l4ge?i3 du6; care $ru66 ar >i >49# 4 !ic#im; a e!e=
nimen#el4r3 de4arece ar >i #rebui# 9; 9e 9u6un; 4rdinel4r 9u=
6eri4are ale c4nducerii 64li#ice8 In!i#;m cu in9i9#en?; cititorul
9; D;b4!ea9c; a9u6ra acel4r ca6i#4le din car#e care ara#; ce a
re6reDen#a# aBa 0erlin=E99en3 me#4dele 6ira#ere<#i >4l49i#e pen-
tru eB#inderea c4ncernului 6e9#e '2 ?;ri3 9;lb;#icia cu care
Au9#a! <i Al>ried $ru66 au a6lica# me#4da KeB#ermin;rii 6rin
munc;L a Deci de mii de 6riD4nieri <i de64r#a?i din lag;rele de
c4ncen#rare8
O car#e care 6r4iec#eaD; 6e ecranele c4n#em64ranei#;?ii
>a6#e <i e!enimen#e 6re9;ra#e 6e di9#an?a a 6a#ru 9u#e de ani
nu 64a#e 9; nu "ndemne la 9eri4a9e re>lec?ii <i e!alu;ri cri#ice8
Dac; eB6unerea i9#4ric; a >a6#el4r 6reDin#; cel mai mare in#ere93
nu=i mai 6u?in ade!;ra# c; ci#i#4rul din ?ara n4a9#r; nu !a
6u#ea >i de ac4rd cu 4 9eam; de a6recieri <i c4ncluDii dia vo-
lumul lui Manc:e9#er8 ;r; "nd4ial; c; nu e r49#ul ace9#ui
9umar cu!"n# "nain#e 9; analiDeDe >iecare #eD; di9cu#abili cu-
prins "n#r=4 lucrare a c;rei !al4are de an9amblu e9#e cer#;8
Nece9i#a#ea delimi#;rii de !iDiunile care3 du6; 46inia n4a9#r;3
9"n# "ngu9#e3 er4na#e 9au c:iar !;di# c4n#rare reali#;?ii ne de=
#ermin; 9; ne 46rim a9u6ra c"#4r!a in#er6re#;ri8
A<a cum 9ubliniam <i mai "nain#e3 i9#4ria >amiliei <i a > i r =
mei $ru66 nu e9#e redu9; la cadrul 6r46riei e!4lu?ii3 ci 6la9a#;
"n c4n#eB#ul ec4n4mic3 94cial <i 64li#ic na?i4nal <i in#erna?i4nal8
Dar au#4rul 4 #ra#eaD; a6r4a6e eBclu9i! "n ra64r# cu gru6;rile
ec4n4mice c4m6lemen#are 9au c4ncuren#e3 cu >ac#4rii politici
care 4 >a!4riDeaD;3 nu <i "n ra64r# cu elemen#ele care i 9e opun
de 6e al#e 64Di?ii 94ciale3 "n>;?i<a#e 9au 9ugera#e d4ar inci!ental$
IC
Nu numai demer9ul re!4lu?i4nar e9#e ign4ra# +Q ceea ce a6are
ca eB6licabil ?in"nd 9eama de 46?iunile ide4l4gice ale au#4ru=
lui +3 ci "n9;<i am6l4area lu6#ei >4r?el4r 94ciale3 din#re cele
maiE di!er9e3 mili#an#e "m64#ri!a mili#ari9mului <i >a9ci9mului8
C:iar Ddr4birea celui de=al #reilea Reic: e9#e !;Du#;3 "n 6rinci =
6al3 ca 4 reDul#an#; a >4r?ei mili#are <i #e:nice8 Numai din#r=4
a9emenea 46#ic; unila#eral; 64a#e decurge c4ncluDia >al9; c; 4
9u6eri4ri#a#e a armamen#ului 6r4du9 de $ru66 ar >i du9 la
c"<#igarea r;Db4iului de c;#re cei care l=au declan<a#8
R4d al unei uria<e ridic;ri de >4r?e + c4ali?ia an#i:i#leri9#;3
al c;rei >ac#4r >undamen#al a >49# Uniunea S4!ie#ic;3 am6la
mi<care de reDi9#en?; na?i4nal; din ?;rile c4#r46i#e 9au d4mi =
na#e de Hi#ler8 46inia 6ublic; 6r4gre9i9#; de 6re#u#indeni +3
!ic#4ria e64cal; a9u6ra >a9ci9mului a dem4n9#ra# c;3 4ric"# de
mare ar >i 64#en?ialul arunca# "n lu6#; de reac?iune3 4ric"# de
6u#ernice ar >i arma#ele im6eriali9#e in!ada#4are3 ele nu 64#
>r"nge !4in?a de liber#a#e a 6464arel4r ridica#e "n a6;rarea unei
cauDe dre6#e3 d4rin?a ace9#4ra de a=<i :4#;r" de 9ine 9#;#;#4r
de9#inele8
iindc; am a#in9 6r4bleme lega#e de cel de=al d4ilea r;Db4i
m4ndial3 !4i 9ublinia #4# aici c;3 "n c4n#ra9# cu l4gica <i argu=
men#a?ia c;r?ii 6ri!ind geneDa <i a9cen9iunea :i#leri9mului3
a6are cu #4#ul ciuda#; a>irma?ia c; !i4larea 6;cii a >49# ac#ul
unui 9ingur 4m + K>ii:rerulL +3 #eD; !e:icula#; <i de al?i i9#4=
rici 4cciden#ali <i a c;rei >al9i#a#e nu mai #rebuie dem4n9#ra#;8
La fel de biDar;3 ?in"nd 9eama de "n>;?i<area 9ubuman;
a >a9ci9mului3 a6are #endin?a de a 9#abili3 re>eri#4r la a#i#u=
dinea >irmei $ru66 <i a gu!ernului de la 0erlin >a?; de 6ri =
D4nieri <i de64r#a?i3 4 de6ar#a@are >a!4rabil; ace9#uia din urm;8
O de6ar#a@are era nece9ar;3 dar "n#re >a9ci9m3 ca manda#ar
64li#ic al eBcre9cen?el4r ca6i#ali9mului m4n464li9#3 <i 6464rul
german ca a#are8 Rele! acea9#a de4arece c4n9#a#area c; mili#a=
ri9mul <4!in <i Ben4>4b3 demag4gia naDi9#;3 carac#eriDa#;3 6e
dre6# cu!"n#3 ca Kunul din#re cele mai 6u#ernice dr4guri 64li#ice
6e t:ar.e le=a cun49cu# !re4da#; 4menireaL3 au a#in9 9#ra#uri largi
ale 646ula?iei Aermaniei ca6;#; la Manc:e9#er a9emenea #4nuri3
"nci" "l "m6ing 9; 6un; 9emnul egali#;?ii ntre #eu#4manie3 mi=
li#ari9m3 naDi9m <i na?iunea german; "n9;<i8 "m64#ri!a unei
a9#>el de ab4rd;ri au a!er#iDa# de la "nce6u# >4r?ele an#i>a9ci9#e
m4ndiale3 care3 m4biliD"ndu=9e <i ac?i4nRnd cu #4a#e mi@l4acele
mpotriva ciumei brune3 au >;cu# de49ebirea ne#; "n#re :i#le=
ri9m <i 6464rul german3 care a da# 4menirii ilu<#ri umani<#i3
dem4cra?i3 re!4lu?i4nari3 lu6#;#4ri ac#i!i 6en#ru dre6#a#e3 liber=
#a#e3 6r4gre98
S O6inii c4n#rare cel4r ale lui Manc:e9#er 9"n# de formulat
mai ale9 6en#ru 9ec!en?e din ca6i#4lele dedica#e 6eri4adei 649#i i
belice8 El 9emneaD; de9#ule 64li?e "n alb 6en#ru ac46erirea
di>eri#el4r 6unc#e de !edere 4>iciale americane= Ace9#a e9#e <i
caDul re>eriril4r Q+ e dre6#3 9umare + la r;Db4iul 6ur#a# de
S8U8A8 "m64#ri!a R8P8D8 C4reene3 re>eriri care3 du6; 6;rerea
n4a9#r;3 in!er9eaD; re964n9abili#a#ea deDl;n?uirii ac?iunil4r mi
li#are8
EB#rem de cri#ic la adre9a lui Al>ried $ru663 c4n9ider"nd
@udici49 !erdic#ul "m64#ri!a ace9#uia3 Manc:e9#er ne a6are in=
dulgen# c"nd e !4rba de r;96underea 6er94anei care3 re6udiind
:4#;r"rea Tribunalului de la Nurnberg3 "l !a amni9#ia8
Cun49cu#e >iind re9en#imen#ele au#4rului >a?; de 94ciali9m
<i c4muni9m3 nu e 9ur6rinD;#4r c; ele 9"n# 6reDen#e <i "n 6aginile
ace9#ui !4lum8 Ni 9e 6are "n9; de=a dre6#ul ciuda# c; un
6ublici9# de 6er96icaci#a#ea lui Manc:e9#er "m6inge #r46i9mul
nega#i! >a?; de lumea 94ciali9#; 6"n; la a 6une 6e 9eama ac9#eia
di>icul#;?ile #ra!er9a#e de c4ncernul $ru66 "n ul#imul deceniu
al eBi9#en?ei 9ale ca >irm; a unui 6r46rie#ar unic3 dem4n9#rind3
a9#>el3 4 e!iden#; li69; de reali9m8 S#abilind c4n#ac#e de a>aceri
cu 4rganiDa?ii ec4n4mice din Uniunea S4!ie#ic; <i al#e ?;ri 94=
ciali9#e3 Al>ried $ru66 a !;Du# de >a6# mai de6ar#e dec"# >ac=
#4rii 64li#ici de a#unci ai ?;rii 9ale3 ade6?i ai aberan#ei d4c#rine
Hall9#ein= CriDa >irmei $ru66 era c4n9ecin?a direc#; a 9l;biciu=
nil4r 9ale in#erne3 a elemen#el4r de c4n@unc#ur; cu care ec4n4=
mia R88A8 <i a al#4r ?;ri 4cciden#ale a #rebui# 9; 9e c4n>run#e
"n acei ani3 a an9amblului #arel4r ce "n94?e9c ca6i#ali9mul3 a>la#3
ca 9i9#em3 la cre6u9cul8
Reali#a#ea c4ncre#; d4!ede<#e c; ra64r#urile de c4lab4rare
ec4n4mic;3 #e:nic;3 <#iin?i>ic; "n#re ?;ri cu 9i9#eme 94ciale di>e=
ri#e c4n9#i#uie 4 nece9i#a#e 4biec#i!;3 c;3 "n#emeindu=9e 6i re9=
6ec#area inde6enden?ei <i 9u!erani#;?ii3 egali#;?ii "n dre6#uri <i
neame9#ecului "n #reburile in#erne3 a!an#a@ului reci6r4c3 ele c4n=
#ribuie la de9#indere3 la "n?elegere <i c446erare "n#re na?iuni8
Indi9cu#abil3 4biec?iil4r <i deDac4rduril4r "n>;?i<a#e aici li
9e 64# ad;uga <i al#ele8 T4#u<i3 6rin 4glindirea 6r4blema#icii
unei reali#;?i i9#4rice di!er9e3 c4n#radic#4rii <i c4m6leBe3 6rin3
b4g;?ia <i !al4area in>4rma?iei3 lucrarea lui Manc:e9#er 9u9ci#;
in#ere98 In ceea ce ea eB6une !eridic3 de 6e 64Di?iile 4biec#i!i#;#ii
<#iin?i>ice3 de9ci>r;m 4 6led4arie "m64#ri!a 6eric4lului 6e care
I=a re6reDen#a# <i "l re6reDin#; c4m6e#i?ia mi@l4acel4r de di9=
#rugere <i eB#erminare <i a cam6i4nil4r ace9#eia8 O 6led4arie !i =
gur4a9; nu numai 6rin >elul cum e 96u9;3 ci mai ale9 6rin ac#u
ali#a#ea ei
I
cur9a "narm;ril4r3 cu 6r464r?iile "n96;im"n#;#4r8re <i
c4n9ecin?ele nega#i!e a9u6ra 6r4gre9ului generai3 c4n9#i#uind u=
nul din m4#i!ele >undamen#ale de nelini<#e 6e 6lane#a n4a9#r;8
'2
Eliberarea 4menirii de 64!ara "narm;ril4r3 de c4<marul unui
r!boi a#4mic e9#e un im6era#i! arD;#4r al Dilel4r n4a9#re8 Ideea
deDarm;rii generale3 <i "n 6rimul r"nd a celei nucleare3 9e bucur;
de un ec4u <i de un 96ri@in cu ade!;ra# uni!er9al3 de4arece
#4a#e na?iunile 9"n# in#ere9a#e ca <#iin?a <i #e:nica 9; nu 9lu=
@ea9c; di9#rugerii ci!iliDa?iei3 ci 6r4gre9ului <i 6;cii8
"nc:eind cele c"#e!a c4n9idera?ii a9u6ra c;r?ii Armele lui
Krupp, 6rima m4n4gra>ie de a9emenea 6r464r?ii de96re na<=
#erea <i deD!4l#area unui c4ncern de armamen#3 ne eB6rim;m
6;rerea c; 6ublicul ci#i#4r !a a6recia u#ili#a#ea #raducerii ei "n
limba r4mRn;
CONSTANTIN ANTIP
'.
PENTRU COPIII
DIN 0USCHMANNSHO
CARE SNT NAROPATI
LA HOERDE=0EI=DINSLA$EN
FI NU AU ALT MONUMENT
1%
+h Deutschland, bleiche Mutier ,
-ie haben deine .dhne dich zugerichtet
*ass du unter den %ol/ern sit!est
Ein (espott oder eine Furcht,
01R2+32 0R1C)l
*eutschland
O3 Aermanie3 mam; 6alid; !
Ce=aa >;cu# !in #ine >iii #;i3
C; 9#ai 6rin#re 6464are
Ca 4biec# ele ba#@4cur; 9au de #eam; !
Noch &cei! ich an im mere U da! mir ist bekant einen
lintrachen I sluoc des heldes hani. er badet sich in de!
bluote : I sin hut 4arl hurnn des sndet in kein 45"en : I
da! ist dlc/e 4orden schn.
*as 6ibelunenlied
Cun49c c:iar mai mMul# de96re el3 <#iu c;
mina er4ului a uci9 un balaur3
S=a 9c;lda# "n 9"ngele lui3 6ielea i=a de!eni# #are
Fi nici 4 arm; n=4 6u#ea 9#r;6unge E acea9#a 9=a 6u#u# !edea
ele mul#e 4ri8
'*
6r4l4gSSSSSSSSS
Nic4!ala Reic:ului
n ','N3 ar:iducele &r'n# erdinand al Au9#riei a
>49# a9a9ina# la Sara@e!43 <i d4ar 4 mic; 6ar#e a Eur46ei 6e care
4 cun49cu9e a!ea 9;=i 9u6ra!ie?uia9c;8 S4?ia 9a3 #i#lurile 9ale + <i
c:iar ?ara 9a +3 #4a#e au 6ieri# "n !ii#4area e!enimen#el4r 9"n=
ger4a9e ale e64cii8 A9a9inii au 9c49 lumea din >;ga<ul ei3 <i
ace9#a e9#e 9ingurul m4#i! 6en#ru care ne mai amin#im de !ic =
#ima l4r8 Ade!;rul e c; a >49# un 4m bru#al <i "nc;6;?"na#3 un
Klot! 7. Orice >uneralii (i au "n9; am;nun#ele l4r 4mene<#i "n=
dui4<;#4are3 iar 6rin#re c:e9#iunile m;run#e3 dar ne6l;cu#e3 ri =
dica#e de dece9ul nea<#e6#a# al ar:iducelui >igura <i de9#ina?ia
6e care eBecu#4rii #e9#amen#ari #rebuiau 9=4 dea 6a!ili4nului
9;u de !"n;#4are3 a>la# "n a6r46iere de 2er>en3 "n Au9#ria8
Tim6 de 6a#ru 9u#e de ani3 6a!ili4nul &de >a6#3 4 !il; imen9;/
>u9e9e una din#re re<edin?ele ar:ie6i9c46il4r de SalDburg3 care=<i
6e#receau ac4l4 4 6ar#e din an3 iar re9#ul "n ca#edrala l4r "n
9#il rena9cen#i9#3 "n 9eminarul l4r #e4l4gic 9i#ua# la e9# de
Munc:en <i "n cele d4u; 6ala#e ar:ie6i9c46ale de 6e r"ul Sal=
Dac:8 Dar "n n4ua Eur46;3 cu6rin9; de ideile ilumini9mului3
ierar:ia ecleDia9#ic; ceda9e l4cul regali#;?ii8 De6;na#ul lin al
V + un b;d;ran8 + 6ota traci.
',
m;#;n iil4r >u9e9e "nl4cui# cu 64cne#ul 9ec <i 9#riden# al 6u<#il4r
de !Rn;#4are8 Oric"#e cu9ururi a!u9e9e3 ranD erdinand >u9e9e3
#4#u<i3 un eBcelen# #r;g;#4r8 "n 6;durile b4ga#e "n !"na# din
@urul 6a!ili4nului3 el b;#u9e #4a#e rec4rdurile "n uciderea ani =
malel4r8 Tr4>eele 9ale "m64d4beau #4a#e 9;lile8
Sen#imen#alii !ieneDi 9e g"ndeau c; d4meniul 0lii:nbac: ar
#rebui 9; "nca6; 6e m"na unui 4m care 9; 9e 6ricea6; la armele
de >4c8 Dar ca9#elul3 cu cele 46#Deci de "nc;6eri ale 9ale3 era
c49#i9i#4r8 In cele din urm;3 el a >49# ac:iDi?i4na# de Au9#a!
$ru66 !4n 04:len und Halbac: din E99en3 Aermania8 Au9#a!
$ru66 9e 6rice6ea c"# 9e 64a#e de bine la armele de >4c8 Era3
de >a6#3 cel mai de 9eam; >abrican# de #unuri de 6EW c4n#inen#8
amila $ru66 era "n c;u#area unei n4i re<edin?e de ?ar;3 de =
6ar#e de >4r@ele "n care >abrica arme3 9i#ua#e "n !alea 6iin;
de >uningine <i de mir49 de >um a Ru:rului3 <i a9#>el Au9#a!
<i >amilia 9a au cum6;ra# d4meniul3 care 4>erea 84 minuna#;
6ri!eli<#e 96re Al6ii Au9#rieci8 Se 64!e9#e<#e c; legendarul "m=
6;ra# rederic 0arbar499a3 care a #r;i# "n 9ec4lul al Xl"=lea3 ar
d4rmi <i acum "n#r=4 6e<#er;3 9ub unul din 6i9curi3 ga#a 9; 9ar;
"n a@u#4rul Aermaniei 4ri de c"#e 4ri c4rbii cei negri3 r4#indu=9e
dea9u6ra lui3 i=ar da de <#ire c; 6;m"n#ul 9>"n# al 6rimului
Reic: 9e a>l; "n 6rime@die8
In lunga de9>;<urare a i9#4riei3 !"nDarea d4meniului 0lii:n=
bac: nu 6are 9; meri#e nici m;car 4 n4#; de 9ub94l8 Dar "n#r=un
>el3 ea 9emni>ic;3 #4#u<i3 4 e64c;8 "nc; din D4rile 6eri4adei m4=
derne a i9#4riei Eur46ei3 mi9#eri4a9a <i 6u#ernica dina9#ie
$ru66 6r496era9e de 6e urma r;Db4aiel4r <i a D!4nuril4r de
r;Db4i8 Din 4?el;riile 9ale 9e re!;r9a9er; #4ren#e de armuri3 ba=
i4ne#e3 #unuri de c"m63 4buDe3 cuira9e 6en#ru na!e de r;Db4i3
6recum <i >l4#ile de 9ubmarine3 aduc"nd "n#4#deauna un 6r4>i#
imen9 ca9ei $ru668 Du6; m4ar#ea lui ranD erdinand3 Pu#erile
cen#rale au 6u9 m"na 6e arme3 de9c:iD"nd a9#>el ace9#ei >irme 4
6ia?; 6ur <i 9im6lu ului#4are8 EBi9#; 4 9ub#il; anal4gie "n#re
Pu#erile cen#rale <i membrii ace9#ei >amilii3 care au 6;#run9 "n
6;durile ar:iducelui cu dege#ul 6e #r;gaci3 urm;rindu=<i 6rada8
Erau3 "n >4nd3 9imb4luri ale 9#;rii de 96iri# carac#eri9#ice
6a#riei l4r8
T4# ceea ce era lega# ele >amilia $ru66 ie<ea din c4mun I
m4dul l4r ele !ia?; &mi9#eri49/3 "n>;?i<area l4r &!iclean;/3 im6e=
riul l4r &in#erna?i4nal/ <i clien?ii l4r &<e>i de 9#a#e/3 dar nimic
nu era mai ului#4r dee"# ca6aci#a#ea l4r de a 9e ada6#a 9#;rii de
96iri# #eu#4nice din m4men#ul re96ec#i!8 amilia $ru66 a lua#
na<#ere "n e!ul mediu3 6e !remea c"nd Aermania era 9lab;3 <i
<i=a eBerci#a# cu m4de9#ie me<#e<ugul "n 4ra<ul E99en3 "nc4n=
@ura# de >4r#i>ica?ii8 In e64ca na64le4nean;3 c"nd ?ara 9e 9im?ea
a9er!i#;3 ca6ul >amilieE a arb4ra# 4 c4card; >ranceD; <i a de =
!eni# >ranc4>il8 "n urm;#4area @um;#a#e de 9ec4l8 Aermania 9=a
20
"n#;ri#8 R;6;i#ul #4bel4r !e9#i#4r !e cuceriri a r;9una# "n ')*C3
"n 898:. <i "n ',.,3 iar de >iecare !at un $ru66 a >49# acela
care a btut 9abia iuncherilor 6e nic4!ala >amiliei 9ale8 "n nici
4 ramur; a indu9#riei americane + 9au a 4ric;rei al#e ?;ri +
nu 9e 64# "n#"lni leg;#uri 9imilare cu cele eBi9#en#e "n#re gu=
!ernele germane <i >amilia $ru668 Tim6 de un secol au >49#
6ar#eneri de nede96;r?i#3 >iecare ac?i4n"nd ade9ea ca uneal#; a
celuilal#8 Fi nicic"nd ace9# 6araleli9m nu a fost mai iDbi#4r ca
"n "ngr4Di#4area primvar . ,N(3 cn! 9e 6;rea c; totul 9e 9>"r<i9e8
C"nd "ustav a cum6;ra# )liihnbach, nici nu-i #recea 6rin
min#e c a cum6;ra#3 64a#e3 un cavou$ Fi3 cu #4a#e ace9#ea3 #rei=
Deci <i unu de ani mai #"rDiu3 pavilionul a !evenit 6en#ru el
un a9emenea ca!4u3 de4arece3 n cli6a c"nd cel de=al #reilea
Reic: 9=a 6r;bu<i#3 se 6;rea c ?ara <i dina9#ia $ru66 erau 6e
6unc#ul 9;=<i dea la4lal#; du:ul8 "n #4# cur9ul acelei 6rim;!eri
ne4bi<nui#e3 <e>ul dina9#iei a D;cu#3 ca <i na?iunea3 "n#r=4 9#are
de 6r49#ra?ie + ne6u#inci49 <i 6araliDa# +3 "n#r=un d4rmi#4r de
la e#a@3 "nc4n@ura# de mii !e ca6e#e "m6;ia#e de cerbi3 6iei
de animale a#"rna#e 6e 6ere?i <i di!er9e 4biec#e c4n>ec?i4na#e
din 4a9e de animale8 Nu era "nc4n@ura# de >amilie8 Cu d4i96re=
Dece ani n urm;3 Au9#a! a@un9e9e la c4ncluDia Kc4l49al;L c;
n4ua "n#ruc:i6are a lui 0arbar499a era Ad4i> *itler + a<a c;
6a#ru din#re >iii 9;i 6leca9er; 6en#ru a de!eni3 du6; cum 9una
"ndemnul adre9a# !e fiihrer "n "ein Karnp" #u#ur4r tinerilor
germani3 Kc;li?i ca 4?elul +rupp, ;harl ivie Krupp#stahl$ Din=
#re #4?i c46iii ace9#ui 6arali#ic + cinci >ii <i d4u; >iice +3 nu =
mai unul era cu el I 0er#:4ld3 un 4m cu 4 9;n;#a#e mai <ubred;3
"n !"r9#; ele #reiDeci <i d4i de ani3 4m de <#iin?; care=<i >;cu9e
9#udiile la OB>4rd <i >u9e9e 9cu#i# de arma#; 6en#ru a >ace la
Miinc:en cerce#;ri a9u6ra 6enicilinei8
"n camera 9a 9e mai a>la <i 4 a #reia 6er94an; + cea mai
!e9#i#; >emeie din Reic:8 Se numea 0er#:a $ru66 <i era 94?ia
lui "ustav$ Tim6 de a6r4a6e 4 @um;#a#e de 9ec4l >u9e9e 6er=
94ana cea mai b4ga#; din Aermania8 N;9cu#; "n m4:4r"#a <i
6u?in a#r;g;#4area Hill; Hugel + ca9#elul cu #rei 9u#e de ca=
mere al >amiliei $ru66 de la E99en +3 0er#:a >u9e9e cre9cu#;
6en#ru a de!eni 4 !er9iune #eu#4nic; a lui Yueen Mar7 V +
l4ial;3 cu 4 ?inu#; de regin;3 drea6#; ca 4 luminare8 In #inere?ea
ei3 "m6;ra#ul 2il:elm al II=lea >u9e9e a6r4a6e ca un membru
al >amiliei8 -vusese un a6ar#amen# la *ugel, 6reDida9e la ce=
rem4nia c;9;#4riei ei <i >u9e9e na< al 6rimului ei >iu8 Mai #"rDiu8
ea a de!eni# 4 6er94nali#a#e in#erna?i4nal;8 Lumea 4 cun4<#ea
ca K0er#:a cea Mare
'
M3 >iindc;3 n #im6ul r;Db4iului du9 de Jai=
9er3 uria<ul 4buDier >abrica# de $ru66 >u9e9e b4#eDa# cu numele
ei ;dic dicke %ertha, ceea ce3 li#eraP3 "n9eamn; K0er#:a cea
Regina Mar7 a Angliei8 + 6ota trad.
21
gra9;M
'
/3 iar "n #im6ul celui de=al d4ilea r;Db4i m4ndial numele
ei a >49# da# unei uDine de 4buDiere din SileDia &0er#:a5erJ/
c4n9#rui#; de >irma $ru66 <i "n care era >4l49i#; munca de
9cla!i a e!reil4r de?inu?i la Au9c:5i#D E "n in#eri4rul lag;rului
9e a>la 4 uDin; de arme au#4ma#e a6ar?in"nd >irmei $ru668
&otrivit m;r#uriei de6u9e la Niirnberg de c;#re unul din 9a=
laria?ii lui Au9#a! I
%om <abri/elnde aus /onnte man die drei rossen .chornsteine
des Krematoriums sehen... die )=ttine er!hlten &on den %erasunen
und %erbrennunen, die im 3aer statt"anden.
Din >abric; 9e 6u#eau !edea cele #rei mari c4<uri ale crema#4riu=
lui888 de?inu?ii 64!e9#eau de96re gaD;rile care a!eau l4c "n in#eri4rul lag;=
rului <i de96re arderea cada!rel4r "n crema#4rii8
A9#;Di3 mul?i germani cred realmen#e + iar "n 9#r;in;#a#e
e9#e de9#ul de larg acredi#a#; acea9#; 6;rere +Q c; indu9#ria<ii
germani n=au a!u# al#; cale3 c; naDi<#ii i=au 9ili# 9; >4l49ea9c;
9cla!i de #4a#e 9eBele <i !"r9#ele3 de4arece3 "n caD c4n#rar3 in=
du9#ria<ii "n<i<i ar >i >49# eB#ermina?i8 Nu e ade!;ra#8 M4rma =
nele de d4cumen#e de la NiRrnberg + a9#;Di da#e ui#;rii + snt
>4ar#e clare "n acea9#; 6ri!in?;8 Ele ne ara#; nu numai c;
>abrican?ii germani ar >i a!u# al#; cale de ale93 dar c; cea mai
marc 6ar#e din#re ei au bene>icia# de 6e urma ace9#ei alegeri8
C4ncernul licJ nu a acce6#a# >emei3 >iindc; munca era 6rea grea
6en#ru ele8 I*er <lic/-Kon!ern hat die <rauen nicht anenommen, iceil
die Arbeii "ur sie !u schicer i&ar>. Aru6ul ROc:ling nu a =mani>e9#a# nici un
>el de in#ere9 6en#ru bra?e de munc; recru#a#e din r"ndurile 9#r;inil4r888
Hi#ler "n9u<i nu a c4n9idera# a#unci c; 6en#ru un c4ncern a#"# de
"n9emna# ca cel al >irmei $ru66 ar >i indica# 9; >4l49ea9c; bra?e de
munc; de al#; na?i4nali#a#e888 Himmler 9=a 46u9 ideii caZace9# !al4r49
reDer!4r de >4r?e de munc;3 6e care el d4rea 9;=' eB6l4a#eDe direc#3 9;
lucreDe 6en#ru indu9#ria de armamen#8
$ru66 era "n9; de al#; 6;rere8 P4#ri!i# ra64ar#el4r "n#4cmi#e
de >irm; "n #im6ul r;Db4iului3 ace9# c4ncern3 6r46rie#a#e a >a=
miliei3 era c4n!in9 c; Karmele au#4ma#e 9"n# armele !ii#4ruluiL
;automatische -a""en sind die -a""en der ?u/iin"t@, a<a c; a
>4l49i# marele 6re9#igiu al numelui $ru66 96re a recru#a de =
?inu?i de la Au9c:5i#D + b;rba?i3 >emei <i c46ii + 6en#ru
munca "n a#elierele 9ale8 EBem6lu de !ig4are <i de 96iri# "n#re=
6rinD;#4r3 c4ncernul de la E99en a re>uDa# 9; 9e mu#e "na64i
a#unci c"nd arma#a3 "ngri@4ra#; de >a6#ul c; lag;rul era 6rea
a6r4a6e de >r4n# ul de e9#3 a>la# "n mi<care3 9=a 46u9 ca 9;
9e c4n#inue ac4l4 >abricarea de arme au#4ma#e8 Scri6#ele >irmei
ara#; c; I
...schlu Krupp &or, in der bereits in Ausch4it! !ur %er"iiun stehen-
22
den <abri/halle die Fertignng &on <luA!eubestandleilen tind ?iindern
au"!unehmen, da in!4ischen die ?iinder"abri/ in Essen ansebombt
i&orden 4ar...
888$ru66 a 6r46u9 ca >abrica3 ga#a c4n9#rui#; Ia Au9c:5i#D3 9; >ie >4l4=
9i#a 6en#ru >abricarea 6ie9el4r de a!i4n <i a >4c4a9el4r de 4buDe8 In=
truct "n#re #im6 >abrica de >4c4a9e de la E99en >u9e9e di9#ru9; de b4m=
bardamen#e8 ac#4rul e9en?ial care a in>luen?a# hotrrea 9=a d4!edi# a
>i <i de da#a acea9#a 649ibili#a#ea de a >4l49i bra?ele de munc; din lag;=
rul de c4ncen#rare8 Ace9#a e m4#i!ul 6en#ru care $ru66 a re96in9 6r4=
6unerea de a >4l49i munci#4ri germani8 .n! arma#a a a!u# in#en?ia 9;
"nc:eie c4n#rac#ul 6en#ru >abricarea >4c4a9el4r cu 4 al#; >irm;3 argumen=
#"nd c; >irma $ru66 nu era "n m;9ur; 9; realiDeDe indicii de 6r4duc?ie
ceru?i3 $ru66 a ridica# 4biec?ii !e:emen#e3 accen#u"nd "n m4d de49ebii
a9u6ra >a6#ului c; >irma 9a "n#re?inea 9#r"n9e leg;#uri cu lag;rul de c4n=
cen#rare de la Au9c:5i#D8
Pen#ru un 4b9er!a#4r din a>ar;3 im6lica?iile ace9#4r >a6#e
9"n# c"# 9e 64a#e de lim6eDi <i ele c4n>irm; re6u#a?ia "ngr4Di#4are
de care 9=a bucura# $ru66 "n 9#r;in;#a#e8 In in#eri4rul R88A8
"n9; eBi9#; de9#ui 4ameni care au 4 cu #4#ul al#; 6;rere de96re
>amilia $ru668 Aici3 amin#irea 0er#:ei e9#e "nc; "ndr;gi#; &a
muri# "n ',(*/3 iar ea "n9;<i a >49# "n#4#deauna nedumeri#; de
"n!er<unarea cu care era 6ri!i#; >amilia ei "n das Ausland, acel
re!ela#4r cu!"n# german care cu6rinde la4lal#;3 "n#r=4 9ingur;
denumire c4lec#i!;3 #4a#e na?iunile din a>ara Reic:ului8 "n reali =
#a#e3 6e ea n=a in#ere9a#=4 ac#i!i#a#ea >irmei "n d4meniul mi =
li#ar8 Acea9#a era #reaba b;rba?il4r8 Ca >emeie3 era 6re4cu6a#;
de bun;9#area cel4r d4u; 9u#e de mii de germani care #rudeau
6en#ru c4ncernul $ru668 C;ci3 de c"nd "<i aducea amin#e + a#"#
ea c"# <i 4ricare al#ul +3 ace<#i /ruppianeri V >u9e9er; 6u6ilii
>amiliei8 Re!endic;rile >u9e9er; "n#4#deauna "n#"m6ina#e cu
mul#; 6re!enire E "n 9ec4lul al XlX=lea3 !a9#a legi9la?ie 94cial;
a lui 0i9marcJ 9e in96ira9e din 6r4gramele lui $ru668
Acum3 "n ',N(3 9e 6;rea c; acea9#; :egem4nie "<i #r;i9e
#raiul8 In cele 6a#ru 9ec4le ale eBi9#en?ei 9ale3 dina9#ia cun49cu9e
demen?a3 un 9candal 9eBual care 9#"rni9e mul#; !"l!;3 umilin?a
4cu6a?iei mili#are <i c:iar in94l!abili#a#ea8 Nimic nu 9e 6u#ea
"n9; a9emui cu acea9#; negur; "n9"ngera#;8 O n4a6#e 5agne =
rian; 64g4r"9e a9u6ra Aermaniei8 De la r;Db4iul de #reiDeci de
ani "nc4ace3 nici un e!enimen# nu 9e 6u#ea c4m6ara cu ace9#a3
<i cel 6u?in3 6e !remuri3 $ru66 6u#u9e 9; 6r4>i#e de 6e urma
"m6re@ur;ril4r8 Sumbra 6reDicere a lui Henric: Heine 6;rea 9;
9e ade!erea9c; I ci!iliDa?ia era c4n>run#a#; cu di9#rugerea "n#r=D
4rgie de lu6#e du9e de dragul lu6#ei8 In #inere?ea 0er#:ei3 4
a9emenea ca#a9#r4>; ar >i >49# de nec4nce6u#3 de<i 64a#e c;
alaria?i ai >irmei $ru668 + 6ota trad.
23
/ s
mama ei3 Margare#:e !4n Ende +rupp, 4 6re9im?i9e8 Adre=
9"ndu=9e bar4nului Til4 !4n 2ilm459J73 care 9e c;9;#4ri9e cu
0arbara3 94ra 0er#:ei3 ea "i 96u9e9e 4da#; I 33F#i?i3 rn; 9im# ade=
9ea c46le<i#; c; am a6uca# 9; !;d cum 94ar#a <i=a re!;r9a#
c4rnul abunden?ei <i a#i#ea 4n4ruri din 6ar#ea Jai9erului a9u6ra
n4a9#r;888 E a6r4a6e 6rea mul#888 M; cu6rinde ade9ea #eama3 ca
"n#r=un c4<mar3 c; #4a#e ace9#ea 9=ar 6u#ea n;rui "n#r=4 bun; B.C&
;+"t bedruc/t midi loie ein Alpdruc/ clie <urcht, dass aii
dieses einmal !usammenbrechen /onnte@.
E9#e "n9; im6r4babil ca Margare#:e 9; >i 6u#u# 6re!edea
c"# de #4#al; a!ea 9; >ie n;ruirea8 Din ca6i#al;3 A4ebbel9 d;dea
"n#r=una la radi4 a9igur;ri c; K0erlinul r;m"ne german ! 0iena
!a >i din n4u german; !
l i
;0erlin bleibl deutsch, -ien Doird i&ieder
deutsch ,@, dar cu >iecare 4r; care #recea reie<ea mai lim6ede
cg Au9#ria !;Du9e ul#ima ca9c; german; <i ul#ima ciDm; a
2e:rmac:#ului8 Trecu9er; <a9e luni de c"nd generalul O4dl
m"Dg;li9A "n @urnalul 9;u in#im la 2) 9e6#embrie 33[i neagr;L
;.ch4ar!er 2a@. Acum3 "n a6rilie3 luna cea mai cum6li#;3 #4a#e
Dilele erau negre3 iar >amilia $ru66 era 6rin#re cele mai greu
l4!i#e8 Ora<ul E99en era un 6u9#iu I cra#ere <i ruine8 S4ra 0er#:ei3
care "m6;r#;<ea di96re?ul ace9#eia din urm; 6en#ru Hi#ler3 6e
care=' 94c4#ea un 6ar!eni#3 >u9e9e are9#a#; du6; a#en#a#ul din 2C
iulie ',NN "m64#ri!a >ii:rerului8 Cumna#ul 0er#:ei3 649e94r al
unui #i#lu n4biliar3 >u9e9e #rimi9 din acela<i m4#i! "n lag;rul
ele c4ncen#rare de la Sac:9en:au9en8 Un ginere D;cea m4r# 9ub
D;6eDile Ru9iei E un ne64# 9e g;9ea "n >undul A#lan#i= cului3
9cu>unda# + ir4nie a 94ar#ei ! + 4 da#; cu !a9ul bri#anic 6e
care 9e a>la ca 6riD4nier de r;Db4i "n drum 96re Canada <i
care >u9e9e #4r6ila# de un 9ubmarin >abrica# \ie $ru668 Mai
r;u3 #rei din#re 6r46riii >ii ai 0er#:ei 6leca9er; 6e >r4n# ca
4>i?eri ai Reic:ului <i 6ieri9er; "n !ii#4area b;#;liei8 Clau9 cel
a!en#ur49 <i a#le#ic muri9e ca a!ia#4r "n ',NC8 ra#ele 9;u
Oiarald3 lung3 de<ira# <i "nclina# 96re in#r496ec?ie3 >u9e9e ca6#u=
ra# 6a#ru ani mai #"rDiu la 0ucure<#i de #ru6ele 94!ie#ice8 Fi8
cu #4a#e c; nimeni din >amilia $ru66 nu 4 <#ia "nc;3 EcJber#3
meDinul >amiliei3 >u9e9e uci9 "n#r=4 ac?iune de lu6#; "n I#alia8
Acuma3 la 0lu:nbae:3 0er#:a era redu9; la r4lul de in>irmier;
6e l"ng; Au9#a !3 ne!4i#; >iind 9; duc; <i 9; aduc; 6l49ca8
;.Edtierdiimmerun V=ul nu numai c; era mai 9umbru dec"# 9e
6u#u9e 6re!edea3 dar3 "n acela<i #im63 mul# mai 6r4Daic8
Ach, mein (ott ,$ 77 F+ cr4nc;nea >igura "ncremeni#; din
6a#8 880er#lia ! 0er#:4ld !L Cei 9#riga?i !eneau "n grab;8 Dac;3 "n
cM e6;r#are3 4 u<; era #r"n#i#;3 Au9#a! 9e "n>uria8 *onner4el-
7 + Amurgul Deil4r8
VV + Aii8 D4amne !
+ 6ota trad.
+ 6ota trad.
1
teri )i uimei , %er=ault, &erdammt, eistessch4ach , 7 + c;ci3
In amurgul #4# mai "n#uneca# al 9enili#;?ii3 ace9# b;#r"n care
d;du9e 6r46riul 9;u nume KUria<ului Au9#a!L3 6u#ernicul #un de
a9ediu de la Se!a9#464l3 9e "n>uria acum la cel mai mic Dg4m4#8
Era3 6e de 4 6ar#e3 4 ir4nie3 dar 64a#e c;3 "n egal; m;9ur;3
a<a era dre6#8 S=ar 6u#ea "n#r=ade!;r 9u9?ine c; 6araliDia "n9;<i
re6reDen#a 4 culminare c"# 9e 64a#e de 64#ri!i#; a carierei lui
Au9#a!8 T4a#; !ia?a lui nu >u9e9e dec"# 4 6ar4die a rigidi#;?ii
6ru9ace8 Pen#ru a >i 9igur c; a!ea 9; 9e men?in; "n >4rm; <i
6e #im6 de iarn;3 nu "ng;duia ca #em6era#ura din bir4ul 9;u
de la "n#re6rindere 9; #reac; de ((] <i "n 4daia 9a de lucru de
la Hugel de -N ] VV3 "n #im6 ce3 la cel;lal# ca6;# al bir4ului3
0er#:a lucra la 6r4blemele ei 94ciale "n>4>4li#; "n bl;nuri3 P"nR
"n Diua de a9#;Di3 camerele au r;ma9 >rigur4a9e8 Me9el4r de la
Hugel li 9e du9e9e !e9#ea8 Lui Au9#a! "i 6l;cea 9; m;n"nce 6e
g4an;8 C"?i!a mu9a>iri "<i mai reamin#e9c c;3 a#unci c"nd "n=
cercau 9; duc; 4 c4n!er9a?ie 6rie#enea9c;3 >ar>uriile le erau
9mul9e dinain#e8 KTrebuia 9; m;n"nci a#"# de re6ede + 64!e9=
#e<#e unul din#re ei +3 "ne"# #e dureau din?iiL8 Au9#a!3 care
rn"nca cu 4 remarcabil; abili#a#e <i !i#eD;3 c4n9idera c; la
ma9; c4n!er9a?ia nu e9#e de nici 4 u#ili#a#e8
Religia 9a era e>icien?a8 Una din cele mai !ec:i 6a9iuni
ale 9ale era 9; ci#ea9c; mer9ul #renuril4r3 c;u#"nd gre<eli de
#i6ar8 C"nd g;9ea una3 6unea m"na 6e #ele>4n <i 4 9emnala ad=
mini9#ra?iei c;il4r >era#e8 "n >iecare diminea?;3 c"nd 6leca la
bir4u3 <4>erul #rebuia 9; ambreieDe dinain#e E el nu "n?elegea
9; 6iard; acele c"#e!a 9ecunde c"# 9e "nc;lDea m4#4rul8 Oa96e=
?il4r ce !eneau la Hugel li 9e 96unea c; gaDda l4r 9e re#r;gea
la 4ra 'C 9eara 6reci9 E la ,3N( un 9er!i#4r le <46#ea la urec:e
c; e #im6ul 9; 6lece8 O 9ingur; da#; a "nc;lca# Au9#a! acea9#;
regul;8 A c4n9im?i# 9; a9i9#e la 4 9;rb;#4rire 6"n; la mieDul
n46?ii8 Ern<# !4n Rau99end4r>3 un direc#4r al >irmei $ru668
9#;#ea "n 9eara aceea la bar cu Irmgard3 >iica mai mare a l u i
Au9#a!3 c"nd acea9#a i=a 96u9 "n <4a6#; I 33Ui#;=#e la cea9 !L Ei
9=a c4n>4rma# <i3 "n#ruc"# cea9ul unui /ruppianer mergea3 >i=
re<#e3 bine3 i=a r;96un9 c; mai era 4 9ecund; 6"n; la 4ra d4u;=
96reDece8 KTa#a 4 9; 6lece acumL3 i=a 96u9 Irmgard8 C"nd 9e=
cundarul cea9ului a ar;#a# eBac# mieDul n46?ii3 !4n Rau99end4r>
9=a ui#a# la <e>ul 9;u3 care3 bine"n?ele93 #4cmai 9e ridica de
6e 9caun8
Mai 9emni>ica#i!; 6en#ru lumea din a>ara E99enului era
#4#ala l4iali#a#e a lui Au9#a! >a?; de c4nduc;#4rul ?;rii 9ale8
Nu a!ea 6rea mare im64r#an?; cine anume era ace9# c4nduc;=
V + Tr;Dne#e <i >ulgere ! Cerule ! Pu#red3 ble9#ema# <i 9enil ! +
A
E
4>4 Irad.
VV + grade aren:ei#3 c4re96unD"nd cu '.]3 re96ec#i! ')L C4l=9iu98 +
6ota trad.
2(
#4r8 Du6; eBilul Jai9erului "n ',')3 el r;m;9e9e /aisertreu7 <i
"n >iecare an3 cu 6rile@ul Dilei de na<#ere a lui 2il:elm3 9cria la
D44rn 6en#ru a=<i rea>irma l4iali#a#ea8 "n acela<i #im63 mai
degrab; ar >i 6;r;9i# "nc;6erea "n care 9e a>la dec"# 9; aud;
r49#indu=9e 4 in9ul#; la adre9a 6re<edin#elui Re6ublicii de la
Weimar$ O da#; cu a9cen9iunea lui *itler, a de!eni# ceea ce
un al# indu9#ria< a denumi# un K9u6ernaDi9#L ;+bema!i@. Era
"n#ru #4#ul :4#;r"# 9; acce6#e ul#imele c4n9ecin?e ale n4ii 9ale
credin?e8 C"nd a!i4nul lui Clau9 9=a 9>;r"ma# 6e dealurile de
la Ei>el3 un 6rie#en i=a 6reDen#a# c4nd4lean?e8 Ta#;l a r;96un9 6e
un #4n glacial I Mein .ohn hatte die 1hre "ilr den <ilhrer !ii
sterben &iul meu a a!u# cin9#ea 9; m4ar; 6en#ru >u:rer/8
Ace9#a era Au9#a!3 a<a cum "l cun4<#eau 9er!iciile de in=
>4rma?ii ale alia?il4r + un r4b4#3 un >ana#ic mili#an# al 6ar#i =
dului naDi9#3 m"ndru c; 64ar#; in9igna de aur a ace9#ui 6ar#id8
In #im6 ee gemea 9ub 6il4#a 9a de la 0lu:nbac:3 agen?ii "i
c;u#au "n "n#reaga Eur46;3 de4arece3 al;#uri de A4ring <i Rib=
ben#r463 el >igura "n >run#ea li9#ei 6er94anel4r urm;ri#e 6en#ru
crime de r;Db4i8 Au9#a! era 4bi<nui# cu acea9#; 9#are de
lucruri8 Ca <i 2il:elm3 >u9e9e c4n9idera# criminal de r;Db4i
<i du6; 6rimul r;Db4i m4ndial3 iar "n ',2.3 c"nd >ranceDii 4cu=
6a9er; 1uhrul, "l #rimi9e9er; la "nc:i94are8 De da#a acea9#a
"n9;3 alia?ii erau :4#;r"?i 9;=' #rimi#; la 96"nDur;#4are la Niirn=
berg8 Numele 9;u de!eni9e a#"# de 4di493 "nc"# "n#r=un lag;r
94!ie#ic de 6riD4nieri de r;Db4i Haraid a c4n9idera# c; e9#e mai
"n?ele6# 9;=<i ia un al# nume8 iecare 6u#ere alia#; 649eda un
d49ar de96re Au9#a! <i3 6rac#ic3 nici una din in>4rma?iile re9=
6ec#i!e nu 6u#ea >i 6u9; la "nd4ial;8
Fi #4#u<i888 eBi9#au c"#e!a ne64#ri!iri iDbi#4are8 Nici un 4m
nu e9#e cu ade!;ra# un r4b4#8 "n9e<i eBager;rile lui Au9#a!
erau 9u96ec#e8 Ca <i Jai9erul3 al c;rui mer9 ?an?4< >a meni#
9; ma9c:eDe ru<inea amarnic; 6e care 4 re9im?ea din 6ricina
bra?ului 9;u 9c:il4d3 Au9#a! "ncerca 9; 6ar; ceea ce nu era8
C"nd 9e a>la "n a>ara d4meniului Hiigel3 reu<ea 9; am;gea9c;
a6r4a6e 6e 4ricine E 6rie#enii >iil4r 9;i "l denumeau K#aurulL3
64recl; 6e care3 >;r; "nd4ial;3 4 94c4#ea m;guli#4are8 Dar 9e=
m;na cu un #aur mai 6u?in dec"# 4ricare al#cine!a8 "n >amilie
era cun49cu# 9ub ab9urda 64recl; din c46il;rie de Ta>>7 &Aca=
dea/8 2aff3 era 9ub?irel3 delica# <i cu un ca6 mai 9cund dec"#
94?ia 9a8 u9e9e educa# 6en#ru a de!eni di6l4ma# <i 6;9#ra9e
c"#e ce!a din manierele elegan#e ale unui di6l4ma#8 &Une4ri3
acea9#; educa?ie 9e !;dea <i la dineurile de la ca9#elul Hiigel8
Oda#;3 de 6ild;3 un #e:nician in!i#a# la ma9; care nu !;Du9e
nici4da#; 4 cu6; 6en#ru 96;larea dege#el4r a lua#=4 "n m"n; <i
i=a b;u# c4n?inu#ul8 Au9#a! '=a urm;ri# medi#a#i!3 a64i a a6uca#
<i el cu6a din >a?a 9a <i a g4li#=4 "n acela<i >el8/
26 + credinci49 "m6;ra#ului8 + iG
:
uia
Irad.
Dac; "n#"m6larea de mai 9u9 64a#e 9ugera c; era cam ca=
b4#in3 ace9#a e ade!;rul8 Tim6 de 6a#ruDeci de ani @uca9e un
r4l8 P4Da9e "n 6r46rie#ar al unei >irme "n care 6er94nal nu
de?inea nici m;car 4 9ingur; ac?iune <i 9e deg:iDa9e "n#r=un
$ru663 de<i 6"n; la !"r9#a de #reiDeci <i <a9e de ani nu "n#"lni9e
6e nimeni care 9; 64ar#e ace9# nume8
Heri#abila $ru66 era 0er#:a8 Ea era aceea care3 la !"r9#a
de <ai96reDece ani3 m4<#eni9e de la #a#;l ei !a9#ul im6eriu in=
du9#rial8 In %aterland-ul 7 ei era "n9; de nec4nce6u# ca 4 >emeie
9; de?in; 4 a9emenea 6u#ere3 a<a c; 9e c;9;#4ri9e cu Au9#a!
!4n 04:len und Halbac:8 EBi9#; #emeiuri 9; credem c; "n9u<i
Jai9erul a >49# acela care a mi@l4ci# c;9;#4ria E >4r@ele #inerei
0er#:a + "n care 9e >abricau arme + re6reDen#au 6en#ru
Aermania un bun de ne6re?ui# <i n=a eBi9#a# mili#ar german
cu 4arecare greu#a#e care 9; nu >i >49# de >a?; la c;9;#4ria de
la *iigel 6en#ru a c4nduce mirea9a la al#ar8 Du6; cerem4nie3
2il:elm3 cu !4cea 9a naDal;3 a anun?a# c; de acum "nain#e
numele lui Au9#a! !a >i Krupp !4n 04:len und Halbac:L8
"m6;ra#ul 9e adre9a9e "n9; mirelui Dic"ndu=i K9cum6ul meu
04:lenL <i nici un edic# im6erial nu 6u#ea in@ec#a >ie c:iar <i
4 6ic;#ur; d
e
9"nge $ru66 "n !inele lui Au9#a!8 iii cere i=au
9u6ra!ie?ui# "l denume9c aDi K6rin? c4n94r#L ;Hrin!emahl@.
Ace9# lucru 64a#e induce "n er4are8 "n#r=ade!;r cu c"# #e
cu>unDi mai ad"nc "n i9#4ria >amiliei3 cu a#"# de!in a6ele mai
#ulburi8 Dar "n ',N(3 6u#erile !ic#4ri4a9e nu erau di96u9e 9;
in#re "n 9ub#ili#;?i8 Un gru6 de @uri<#i eminen?i3 9ub c4nducerea
lui R4ber# H8 OacJ94n3 @udec;#4r la Cur#ea Su6rem; a S#a#el4r
Uni#e3 "nce6u9er; "nc; de 6e a#unci 9; #rieDe d49arele $ru668
C"nd #ru6ele americane au a@un9 la 0lii:nbac:3 Au9#a!3 9ub
6aD;3 a >49# mu#a# la un :an de 6e un drum din a6r46iere3
unde 0er#:a c4n#inua 9;=' "ngri@ea9c;8 Au#4buDele >;ceau ac4l4
:al#; <i une4ri <4>erii ace9#4ra 4 a@u#au la 9c:imba#ul a<#ernu=
#uril4r murdare3 dar3 "n general3 >;cea #4#ul 9ingur;3 de4arece
0er#:4ld 6leca9e 6en#ru ni<#e #reburi urgen#e de >amilie8
Ouri<#ii c4n#inuau 9; 9#udieDe d49arele8 Le=a #rebui# c"#!a
#im6 6"n; 9; de9c46ere c; 4mul de la :an nu era acel $ru66
6e care=' c;u#au8
Ii 4b9eda9e Au9#a!8 Credeau c; el era geniul r;u3 >iindc;
c4ndu9e9e a#"# de mul#; !reme >irma8 E ade!;ra#3 c"nd *itler
a#aca9e P4l4nia3 6rin?ul c4n94r# 9e mai a>la "nc; la c4nducerea
94cie#;?ii8 Dar de a#unci3 "n#unericul <i 6"cla 9e l;9a9er; dea9u=
6ra Reic:ului <i alia?ii nu <#iau c; la E99en 9e 6r4du9e9e 4
9c:imbare "n c4nducerea >irmei $ru668 "nc; "n ',NC3 c"nd mu=
ri9e Clau93 9enili#a#ea lui Au9#a! era de9#ul de "nain#a#;8 "n
#4?i anii urm;#4ri + c"nd un #un m4n9#ru49 de >abrica?ie
V + 6a#ria8 + 6ota trad.
2*
$ru66 am6la9a# "n#r=4 6e<#er; b4mbarda C:a#:am de la Ca6ul
Ari9=NeD3 de cealal#; 6ar#e a Canalului M"necii3 #r;g"nd la 4
di9#an?; de 2'( Jm <i arunc"nd 4buDe a#"# de en4rme3 "nc"#
6"n; <i a9#;Di 9u6ra!ie?ui#4rii engleDi mai cred c; au >49# b4m=
barda?i de a!i4ane germane Dbur"nd la mare al#i#udine E "n anii
Au9c:5i#Dului <i ai muncii de 9cla!i3 c"nd de?inu?ii din '.) de
lag;re de c4ncen#rare #rudeau 6en#ru $ru663 iar R4ber# R4#:=
9c:ild >u9e9e gaDa# >iindc; nu !4i9e 9; cedeDe >irma 9a >ranceD;
lui $ru66 +3 "n #4?i ace<#i ani c4nduc;#4rul >amiliei a >49#
&<i a!ea 9; r;m"n; 6"n; la 9#rania 9a m4ar#e din anii M-C/ >iuP
mai mare al 0er#:ei <i al lui Au9#a!8
Numele 9;u era Al>ried eliB Al57n $ru66 !4n 04:len
und Halbac:8
Trebuie 9; ne a>und;m acum "n acele a6e #ulburi 6en#ru
a ar;#a Pe 9cur# ce nume de >amilie 6ur#au membrii >amiliei
$ru668 Decre#ul Jai9erului emi9 "n ',C-3 cu 6rile@ul c;9;#4riei3
9#a#ua c; "n genera?iile !ii#4are numai ca6ul >amiliei !a 6ur#a
numele de $ru66 !4n 04:len und Halbac:8 Clau93 0er#:4ld3
Harald3 EcJber# <i 9ur4rile l4r au 6ur#a# numele #a#;lui l4r8
ra#ele l4r mai mare 6rimi9e <i el numele ini?ial al #a#;lui l4r8
El a 6;9# ra# numel e de Al >ri ed !4n 04:l en c:i ar <i du6;
.' mar#ie ',N23 c"nd a de!eni# 6re<edin#ele c4mi#e#ului de c4n=
ducere al >irmei ;%orsit!ender des %orstandes@. n acea9#; ca=
li#a#e3 64#ri!i# 6r46riil4r 9ale d49are3 el
888a >4l49i# de?inu?i e!rei din lag;rele de c4ncen#rare "n cele mai di>eri#e
l4curi de munc; Bhat... =udische (e=anene ai4 Kon!entrationslaern an
den &erschiedensten Arbeitspi!en besch#tit>, inclu9i! "n UDinele
riedric: $ru66 0er#:a A8A8 V de la MarJ9#;d#3 lin9; 0re9lau3 "n lag;rul
de c4ncen#rare de la Au9c:5i#D3 "n lag;rele de c4ncen#rare de la 2u9=
#egier9d4r>3 Hie964#3 ling; l"remen3 Aei9cn:eim3 $lmag &El9;99i9c:e
Ma9c:inenbau A8A83 Mul:4u9e3 Al9acia/ <i "n lag;rul de c4ncen#rare de
la $99en &Humb4ld#9lra99e/8
In ace9# din urin; lag;r + 64#ri!i# cel4r a>irma#e de c;#re
unul din#re lucr;#4rii lui Al>ried3 adu9 "n >a?a TribM Aalului de
la Xiirnberg "n 96eran?a de<ar#; c; m;r#uria lui ar 6u#ea >4l49i
a6;r;rii + au eBi9#a# c4ndi?ii "ngr4Di#4are c:iar <i du6; ce
de!eni9e e!iden# c; Reic:ul 6ierdu9e r;Db4iul8
...Krupp hielt es =ur "eine> H"licht IJ;8 =udische Mdchen, !um 2eii
noch "ast Kinder, unier brutalaien 0edinunen im )er!en des Kon-
!erns, in 1ssen, arbeiten !u lassen.
888$ru66 a c4n9idera# de da#4ria lui 9; 6un; (2C de >e#e e!reice3
unele di^ ele a6r4a6e ni<#e c46ile "nc;3 9; lucreDe "n c4ndi?iile cele
mai 7rele "n inima c4ncernului3 la E99en8
V S4cie#a#e an4nim;8 + 6ota trad.
2)
Pr46riile 9ale cu!in#e din #im6ul r;Db4iului deD!;luie c;
Al>ried eB6l4a#a9e rela?iile 96eciale ce le a!ea cu 0erlinul mai
"n#"i 6en#ru a 4b?ine bra?e de munc; din#re e!rei <i a64i3 du6;
ce le=a 6rimi#3 6en#ru a "nc:eia c4n#rac#e care nu 6u#eau >i
eBecu#a#e dec"# de 4 >irm; di96un"nd de un ne9eca# iD!4r de
>4r?e de munc;8 In#r=4 9cri94are din * 9e6#embrie ',N.3 el "i
9cria l4c4#enen#=c4l4nelului ;+berstleutnant@ 2edel I
&as die "itatbeit unseres technischen 0ilros... in %reslau an#geht,
kann ich nur sagen, dass zicischen diese! %tiro und 'usch(itz die eni.sC.e
?usammenarbeit betelit und )ilr die ?u/un"t gesichert ist
4n ceea ce 6ri!e<#e c446erarea bir4ului n49#ru #e:nic din )reslau,
64# d4ar 9; a>irm c "n#re ace9# bir4u <i lag;rul !e la -usch5it# eBi9#;
cea mai strns c4lab4rare <i c; ea e9#e a9igura#; <i 6en#ru !ii#4r8
Fi3 "n#r=ade!;r3 nu eBi9#a lucrare 6e care el 9; n=4 64a#;
eBecu#a8 ReDer!4rul lui de bra?e de munc; era a6r4a6e ine6ui =
Dabil8 De?inu?ii de la Au9c:5i#D re6reDen#au d4ar 4 6ar#e din
el8 Scri6#ele 9ale ara#; c;3 "n a>ar; de munci#4rii germani3 el
aduna9e -, ),) de munci#4ri ci!ili 9#r;ini3 2. C*- de 6riD4nieri
de r;Db4i <i N ,*) de de?inu?i 6r4!eni?i din lag;rele ele c4ncen=
#rare &a6r4a6e "n eBclu9i!i#a#e e!rei/8 Cu ,* ,(2 de 9cla!i era
9u!eranul Ru:rului8 "i mai li69ea "n9; c4r4ana8 O d4rea3 <i "n
4c:ii ide4l4gil4r na?i4nal=94eiali<#i a!ea #4# dre6#ul 9; 4 64ar#e8
S#area "n care 9e g;9ea Au9#a! era >;r; nici 4 96eran?;8 Era
#im6ul ca el 9; cedeDe 6re?i49ul nume 33$ru66
EI
8 C4nducerea
uni6er94nal; era 4 #radi?ie a >amiliei <i "nc; clin ',N' Au9#a!
<i 0er#:a c4n9im?i9er; ca m4nar:ia indu9#rial; 9; >ie #recu#;
lui Al>ried3 cu c4ndi?ia ca ace9#a 9; di!4r?eDe de #"n;ra 9a 94?ie3
6e care 4 deDa6r4bau3 c4ndi?ie 6e care el a "nde6lini#=4 "n
mare grab;8
Trecerea "n#regii a!eri "n 6r46rie#a#ea unui 9ingur c46il
era "n9; "m64#ri!a legii E ar >i "n9emna# deDm4<#enirea cel4r =
lal?i8 Erau deci nece9are m;9uri eB#ra4rdinare3 <i "n Diua de
'C augu9# ',N23 Al>ried + b;rba# "nal#3 cu na9ul ac!ilin <i de
!"r9#; mi@l4cie33 9em;nRnd >4ar#e mul# ca "n>;?i<are cu mama
9a + 9=a 6reDen#a# la car#ierul general 9ub#eran al >u:rerului
din Pru9ia Orien#al; 6en#ru a reD4l!a 6r4blema8 iind unul din
membrii marcan?i ai 6ar#idului naDi9# ;0on!en@, credinci49 din
#inere?e >u:rerului3 9=a bucura# de 4 6rimire c;ldur4a9;8 Du6;
4 lung; c4re964nden?; cu Mar#in 04rmann3 l4c?ii#4rul lui
Hi#ler3 <i cu Han9 Lammer93 4rac4lul c4n9#i#u?i4nal al naDi<#il4r3
#4#ul 9=a aran@a#8 u:rerul a 6r4clama# I
*ie <irma <ried. Krupp, ein <amilienunternehmen seit 8KJ Lah-
ren, &erdient hochste Aner/ennun "ii,- ihre un&erleichlichen l.eistun-
J9
en bei der %erstr/un der militrischen Macht *eulschlands. 1s ist
dalier mein -unscli, dass das Mnlernelimen als <amilieneientum er-
halten Dcird.
irma ried8 +rupp, o "n#re6rindere de >amilie #im6 de '.2 de ani3
are dre6#ul la cea mai 6r4>und; recun4<#in?; 6en#ru reDul#a#ele 9ale
inc4m6arabile "n c4n94lidarea 6u#erii mili#are a Aermaniei8 Prin ur =
mare3 d4rin?a mea e9#e ca acea9#; "n#re6rindere 9; r;min; "n c4n#inuare
4 6r46rie#a#e a >amiliei8
Pur#"nd 9emn;#ura fuhrerului, ace9# decre# a de!eni# 4 lege
cu carac#er 6er94nal3 KLeB $ru66MM8 Al>ried era acum unicul
m4<#eni#4r al mamei 9ale8 "n acela<i #im63 *itler '=a reb4#eDa#3
d"ndu=i numele de $ru663 <i la li a6rilie ',N(3 ciad Arma#a
a IX=a a S8U8A8 a cuceri# 4ra<ul E99en3 ea '=a g;9i# 6e -lfrie!
mai mul# 9au mai 6u?in iden#i>ica# cu 94ar#a c4nduc;#4ril4r na=
Di<#i3 c4n#inu"nd 9; lucreDe + a<a cum a >;cu#=4 ncepn! clin
',.'3 de c"nd de!eni9e membru de 4n4are al SS + 6en#ru
iu:rer <i Reic:8
Fi a9#>el3 Al>ried a >49# acela care a in#ra# "n b4Ba acuDa?il4r
la Niirnberg3 Al>ried a >49# cel @udeca# de c;#re #rei Oudec;#4ri
de la Cur#ea Su6rem; a S8U8A8 9ub "n!inuirea de a >i 6l;nui#
un r;Db4i de agre9iune3 de a fi @e>ui# bunuri din ?;rile 4cu6a#e
<i3 "n 6rimul rn!, de a >i c4mi9 crime "m64#ri!a umani#;?ii3
munca de 9cla! >igur"nd dre6# 6rinci6al ca6 de acuDare8 A >49#
ac:i#a# de nvinuirea de agre9iune8 Tribunalul a :4#;r"# c;
acea9#; ac#i!i#a#e 9e re>erea la 6eri4ada "n care la c4nducerea
>irmei 9e a>la Au9#a!8 "n 6ri!in?a cel4rlal#e ca6e#e de acuDare
a >49# "n9; g;9i# !in4!a# <i c4ndamna# la d4i96reDece ani "n=
c:i94are <i la c4n>i9carea "n#regii a!eri8
D4!eDile "m64#ri!a lui au >49# a#"# de re!4l#;#4are3 "nc"#
#4?i alia?ii + din R;9;ri# <i din A6u9 + 9=au :4#;r"# 9; 6u=
ri>ice Eur46a de numele $ru668 C4<marul 6e care '=a re6re=
Den#a# ac#i!i#a#ea ace9#ei >irme de!eni9e #4# mai 9umbru3 6"n;
cn! a@un9e9e mai "n#uneca# dec"# >undul celei mai a!nci din=
#re minele $ru668 P49e9iunile dina9#iei au >a9# deDmembra#e
n m4d 9i9#ema#ic E dem4n#a#4ri cu ba9#4ane lungi de cre#; "n
min; #r;geau linii de=a curmeDi<ul 6ard49elel4r >abricii3 "m=
6;r?ind na?iunil4r care 9u>eri9er; cel mai mul# de 6e urma
4cu6a?iei naDi9#e uDina <i ma<inile ei3 "n #im6 ce "n >4r#;rea?a
Land9berg3 unde cu d4u; decenii "n urm; Hi#ler 9cri9e9e Mein
Kamp", Al>ried 6ur#a !e<min#e de 4cna<8 Pen#ru >amilia lui3
acea9#; "n#emni?are a c4n9#i#ui# cea mai durer4a9; l4!i#ur;8
Cre9cu# 6en#ru a >i un 6rin? al indu9#ria<il4r3 acum8 6u#reDea
"n #emni?;3 c4ndamna# <i umili#8 Membrii >amiliei $ru66 >u=
9e9er; "n#4#deauna #eribil de 4rg4li4<i8 Acea9#; 64!ar; era
a6r4a6e de ne9u64r#a#8 Fi3 #4#u<i3 9e 6;rea c; #rebuie 6ur#a#;8
SO
In m4men#ul= acela3 nimeni n=ar >i creDu# cu 6u#in?; ca
du6; cinci ani el 9; >ie din n4u 9#;6"nul a!erii 9ale3 9au ca la
d4u;Deci de ani du6; ce de!eni9e cel mai !e9#i# indu9#ria<
6r4#e@a# de Ad4l> Hi#ler 9; a@ung; cel mai b4ga# 4m !in Eur46a
9i cel mai 6u#ernic indu9#ria< din Pia?a c4mun;8 El "n9u<i a
>49# uimi# de ra6idi#a#ea cu care a recu6era# #im6ul 6ierdu# + la
un m4men# da# a6recia9e c; "i !4r #rebui cinciDeci de= ani numai
ca 9; "nl;#ure m4l4Dul din E99en8 Dar nici4da#; nu 9e "nd4i9e
c; !a 9una cea9ul "n!ierii <i c;3 6"n; la urm;3 !a >i r;Dbuna#8
Du6; ver!ictul de la Niirnberg3 al# de?inu#3 6rie!rich !4n 0ii=
l453 care 4rganiDa9e 6r4gramul de munc; >4r?a#; al firmei
$ru663 a!u9e9e de g"nd 9; 6un; la cale 4 e!adare8 P4#ri!i#
96u9el4r lui !4n 0ul453 Al>ried "l 46ri9e8 El i=a 96u9 calm I
33Tim6ul !a aran@a #4#ulL8
La 6rima !edere3 cu!in#ele lui 6;reau de un 46#imi9m ab=
9urd8 Cur#ea Su6rem; a S#a#el4r Uni#e re96in9e9e uri a6el in=
#r4du9 de a!4ca?ii lui Al>ried8 La 2' augu9# ',N)3 #rei 9;6#;=
m"ni du6; 6r4nun?area 9en#in?ei3 Al>ried 9cri9e9e generalului
Lueiu9 Cla73 gu!erna#4rul mili#ar al D4nei americane de 4cu=
6a?ie din Aermania de !e9#3 cer"ndu=i 9; in#er!in; "n >a!4area
9a8 Nu 6rimi9e nici un r;96un98 A64i3 generalul a a6r4ba# c4n=
cluDiile unei c4mi9ii de re!iDuire <i a c4n>irma# 9en#in?a de la
Niirnberg3 >a6# care3 a6aren#3 e6uiDa #4a#e c;ile legale ale de=
?inu#ului3 "ncrederea mani>e9#a#; de Al>ried era "n9; @u9#i>ica#;
de 6aralela iDbi#4are ce eBi9#a "n#re i9#4ria >amiliei $ru66 <i
i9#4ria Aermaniei8 KDu6; ce Jai9erul a 6;r;9i# Aermania + mi=a
96u9 c"nd!a un 4m de 9er!iciu de la Hilla Hugel +3 acea9#;
>amilie a de!eni# 6rima din AermaniaL8 "n unele 6ri!in?e3 >a=
milia $ru66 a!ea mai mul# dre6# la "n#"ie#a#e dee"# >amilia
H4:enD4llern <i3 4 da#; cu 9>"r<i#ul anil4r MNC3 na?iunea ger =
man; a "nce6u# 9; mearg; 6e 4 cale a9cenden#;8 Mirac4lul ec4=
n4mic al re>acerii ?;rii "nce6u9e8 T4#4da#;3 "nce6u9e <i r;Db4iul
rece3 iar di6l4ma?ii N8A8T8O8=ului !4iau ca R88A8 M9; #reac;
de 6ar#ea l4r8
De!4#amen#ul mani>e9#a# de ace9# 6464r "n!in9 >a?; de >a=
milia $ru66 nu 9e 6u#ea 9; nu in>luen?eDe au#4ri#;?ileM de 4cu=
6a?ie8 La "nce6u#ul anil4r M-C3 redar#4rul unui Diar !in Hambura
a declara# au#4rului 6reDen#ei c;r?i I KDac; a< #raduce "n limba
german; de64Di?iile de la Nurnberg <i d4cumen#ele care l=au
c4ndamna# 6e d4mnul $ru66 <i le=a< 6ublica "n acea9#; ?ar;3
mi=a< 6ierde 9lu@ba8 La n4i a eBi9#a# "n#4#deauna 6;rerea c;
celelal#e >irme urm;re9c eBclu9i! 6r4>i#urile3 "n #im6 c4 Krupp
>ace ce!a 6en#ru (ermania$. Sen#imen#ul ace9#a a >49# <i mai
Pu#ernic "n #im6ul de#en?iunii lui Al>ried3 C"nd 0er#:a !enea
31
9;=<i !ad; >iul "n 4rele "ng;dui#e 6en#ru !iDi#;3 germanii de
ac4l4 4 #ra#au ca 6e 4 regin; <i 9=a "n#Rm6la# 4 da#; ca 4 ia#;
#"n;r; 9; 9e re6ead; 9;=i 9;ru#e mina8 Dar3 mai 6re9u9 de #4a#e3
marea alian?; "n cur9 de >4rmare "m64#ri!a Uniunii S4!ie#ice
a!ea ne!4ie de >4r?a 6e care 4 re6reDen#a Ruinul3 Cu al#e cu=
!in#e3 a!eau ne!4ie de Al>ried8 KRu:rul e9#e E99enL3 96un ger =
manii3 iar 33E99en e9#e $ru66L3 <i -cnn *eutscMand bliiht,
bliiht Krupp$ &C"nd Aermania "n>l4re<#e3 "n>l4re<#e <i $ru66/8
Te4re#ic eBi9#au d4u; c;i 6en#ru a=' 4c4li 6e Al>ried8 Prima era
na?i4naliDarea8 Dar c:iar <i gu!ernul laburi9# bri#anic a >49#
"m64#ri!;8 Cea de=a d4ua era emigrarea >4r?a#;8 De<i un
membru al gu!ernului S#a#el4r Uni#e 6r46u9e9e ca Knici un
german 9; nu mai r;m"n; "n Ru:rL3 6lanul nu era nici reali =
Dabil <i nici de d4ri# <i nu eBi9#; !reun indiciu c; ar >i >49#
l ua# ; 9eri 49 " n c4n9i derare !re4 al # ; 94l u? i e3 6" n; c" nd3
<a6#e luni du6; iDbucnirea r;Db4iului din C4reea3 "nal#ul c4mi =
9ar al S8U8A838 O4:n O8 McCl473 6rin#r=un i9#4ric ac# de cle =
men?;3 a reD4l!a# 6r4blema3 re9#i#uindu=i lui Al>riad a!erea <i
gra?iindu=i8
Prin ace9# ac#3 unui 4cna< >;r; nici 4 le?caie i 9=a reda#
9#a#u#ul lui an#eri4r de mare b4g;#a<8 O da#; "n 6lu93 un $ru64
de?inea c:eia celei mai mari c4m4ri din Eur46a8
Care a >49# <i r;m"ne 4 c4m4ar; eB#ra4rdinar;8
De=a curmeDi<ul Eur46ei cen#rale3 marile #erenuri carb4=
ni>ere 9e "n#ind ca 4 cen#ur; neagr; 9#r;luci#4are3 a<#e6#"nd
9; >ie #ran9>4rma#e "n energie8 Ace9# >il4n de ne6re?ui#3 >;r;
de care re!4lu?ia indu9#rial; nu ar >i >49# 649ibil;3 "nce6e "n
Tara Aalil4r <i 9e 9>"r<e<#e "n P4l4nia8 Dar nu e9#e uni>4rm8
S#ra#urile din ran?a <i 0elgia !ariaD; en4rm "n 6ri!in?a ran=
damen#ului <i a cali#;?ii3 iar "n#re SaB4nia <i SileDia 64l4neD;3
unde !"na 9e #ermin;3 9e a<#erne 4 !a9#a "n#indere de 6;m"n#
9#eril8 Din #4a#e 6unc#ele ele !edere3 giu!aerul cel mai de 6re?
al ace9#ei #iare e9#e c4l?ul din Aermania unde Rinul 6;r;9e<#e
dealurile ma9i!e3 c4#ind=4 96re a6u93 c;#re <e9urile 4landeDe8
Ai ci3 marele >l u!i u e9#e ali men# a# de un a>l uen# len#3 64=
lua# + c:imi<#ii a6reciaD; c; a6ele lui #rec de 46# 4ri 6rin
c4r6ul 4mene9c +3 care iD!4r;<#e din Sauerland3 la 4 9u#;
<aiDeci de Jil4me#ri 96re r;9;ri#8 Ace9# r"u e9#e Ru:rul8 "n 6re=
Den#3 !al4area lui de cale na!igabil; e9#e ne"n9emna#;8 E a#"#
de ne"n9emna#;3 "ne"# de mul# <i=a 6ierdu# dre6#ul eBclu9i! la
6r46riul 9;u nume8 Prin Ru:r 9e "n?elege "n reali#a#e Ru:rge=
bie# &?inu#ul URu:rului/3 regiunea "nc4n@ur;#4are3 iar cu acea9#;
regiune e9#e 4 cu #4#ul al#; 64!e9#e8 "n ace9# baDin3 germanii
eB#rag #4# a#"#a c;rbune ci# #4# re9#ul c4n#inen#ului la4lal#; <i
6r4duc mai mul# 4?el de cali#a#e dec"# re9#ul c4n#inen#ului8
Acea9#; leg;#ur; nu e9#e "n#"m6l;#4are8 Tinu#ul e9#e 6rima
9ur9; de c4c9 a Eur46ei + carb4n 6ur3 4b?inu# 6rin de9c4m6u=
nerea #ermic; a c;rbunelui 6en#ru a elimina gaDele +3 iar
c4c9ul ace9#a 964ngi493 9>;r"mici49 e9#e indi96en9abil 6en#ru a
#ran9>4rma >ierul "n 4?el8
Ru:rul 9e a>l; "n 9#;6"nirea unui num;r de circa Dece
.chlotbarone &bar4ni=:4rnari/8 Denumirea e9#e 64#ri!i#;8 "n 9e=
c4lul al XlX=lea3 >amiliile l4r au "nl4cui# ari9#4cra?ia >eudal;
"n declin8 C4ndu<i de >amilia $ru663 indu9#ria<ii au eB6l4a#a#
"nclina?ia germanil4r 96re 9u6unere 6en#ru a Ddr4bi uniunile
9indicale c4mba#i!e3 iar munci#4rii au de!eni# d4cili <i 9#a#ici8
C:iar <i "n Dilele n4a9#re "nc;3 munci#4rul #i6ic din Ru:r e9#e
:4#;r"# 9;=<i #r;ia9c; !ia?a 6e l"ng; bi9erica "n care a >49# b4 =
#eDa#8 Un mai9#ru care lucra "n 9ub#eran la 4 min; $ru66 a >49#
unul din#re 6rimii 6il4?i de a!i4ane cu reac?ie ai a!ia?iei mili =
#are germane "n #im6ul celui de=al d4ilea r;Db4i m4ndial8 Du6;
aceea i 9=a 4>eri# 4 9lu@b; "n a!ia?ia c4mercial;8 Salariul ar >i
>49# mai bun <i "ndele#nicirea mai cura#;8 A re>uDa#8 La un 6a:ar
de rac:iu l=am "n#reba# de ce a >;cu#=48 Mi=a r;96un9 I KTa#;l
meu a >49# mai9#ru "n 9ub#eranul ace9#ei mineL8 L4iali#a#ea ne=
9#r;mu#a#; a un4r a9emenea 4ameni + ca <i 4biceiurile 6a#r4=
nil4r l4r + e!4c; imaginea 94cie#;?ii >eudale8 .chlolbaronii 9e
c4m64r#; e>ec#i! ca ni<#e ade!;ra?i bar4ni8 0;rba?ii cl;de9c
ca9#ele <i nu 9e !iDi#eaD; dec"# "n#re ei3 iar >emeile 9e c4m64r#;
ca ni<#e ca9#elane3 !iDi#"ndu=<i K!a9aliiL c"nd 9"n# b4lna!i <i adu=
c"ndu=<i c4n#ribu?ia la 94cie#;?ile de bine>acere8 0er#:a $ru66
era cun49cu#; 6en#ru 46erele 9ale de bine>acere8 C"nd a >49# r;=
6u9; de un a#ac de c4rd3 "n ',(*3 #4cmai "<i 6u9e9e 6;l;ria3 6re=
g;#indu=9e 9; >ac; 4 !iDi#; !;du!ei unui /ruppianer.
Cu #4a#; im64r#an?a 9a3 Ru:rul nu e9#e dec"# un mic >ie>3
4 9im6l; "n9emnare 6e :ar#a c4n#inen#ului8 4l49e<#e 9ur9e :i =
dr4energe#ice "nde6;r#a#e + cum ar >i Aac:en3 P;durea Neagr;
<i El!e?ia +3 dar re6reDin#; mai 6u?in de unu ia 9u#; din Aer =
mania de !e9#8 Cu #4a#e >4r@ele <i 6u?urile 9ale miniere3 Ru:rul
nu e9#e mai "n#in9 dec"# aria me#r464li#an; a Ne5 14rJului8 Cu
ma<ina3 6e au#49#rada D4r#mund=Du99eld4r>3 64?i 9#r;ba#e cea
maiZmare 6ar#e a lui "n #rei 4re3 9au "l 64?i #ra!er9a de la un
ca6;# la al#ul cu >aim4a9ele 9ale #ram!aie8 Ru:rul 6r46riu=Di9
+ cinci96reDece 4ra<e care dau din#r=unul "n#r=al#ul + 9e "n=
#inde 6e numai circa .-C de Jil4me#ri 6;#ra?i8 A<a cum a dem4n9 =
#ra# R8A88 V=ul "n #im6ul r;Db4iului3 9u6ra>a?a 9a redu9; "l >ace
!ulnerabil la un a#ac 6u#ernic8 Dar c4ncen#rarea acea9#a are <i
l
Mn al# a96ec#8 In#ruc"# b4g;?ia ge4l4gic; a 9ub94lului a >49# eB=
A!ia?ia regal; bri#anic;8 + 6ota trad.
33
6l4a#a#; "n m4d 9#r;luci#3 Ru:rul a de!eni#3 cum 9cria Au9#a!
S#4l6er3 334 4rganiDa?ie indu9#rial; care ca den9i#a#e <i in#en9i =
#a#e nu=<i are 6erec:e "n lumeL8 Ingeni4Di#a#ea german; a >;cu#
clin el cea mai "n96;imRn#;#4are >4r?; ec4n4mic; a Eur46ei3 cu
c4n9ecin?e 64li#ice re9im?i#e de cinci genera?ii de eur46eni <i de
#rei genera?ii de americani8 C4n<#ien?i de 6u#erea l4r3 .chlot-
baronii au 9mul9 0erlinului c4nce9ii de >4ar#e mare im64r#an?;
a#"# "n #im6ul celui de=al d4ilea Reic: &9ub Jai9eri/3 c"# <i al
celui de=al #reilea Reic: &Hi#ler/8 Aici3 "n acea9#; regiune3 a >49#
>;uri#; de #rei 4ri 9abia german; "n 9ec4lul #recu#8 KIm6eriul
german + a ar;#a# O4:n Ma7nard $e7ne9 + a >49# cl;di# mai
degrab; din c;rbune (i >ier dec"# din 9"nge <i >ierL8
KS"nge <i >ierL 9=a d4!edi# a >i 4 eB6re9ie mai mem4rabil;3
>iind mai r;9c4li#4are8 R;6;i#ul #4bel4r <i medaliile 9#r;luci#4are
eBerci#; 4 a#rac?ie r4man#ic; mai mare dec"# riglele de calcul
9i cea?a ame9#eca#; cu >um <i3 "n general3 i9#4ricii le=au da# mai
mul#; a#en?ie8 C46iii de <c4al; 9"n# "n!;?a?i c; S6ar#a a c'(tigat
b;#;lii >iindc; a arunca# "n lu6#; r;Db4inici mai buni8 Acea9#;
lec?ie nu ?ine 9eama de cerce#;rile recen#e3 care au ar;#a# c;3
"n #im6 ce inamicul nu cun4<#ea dec"# br4nDul <i >ierul m4ale
bru#3 96ar#anii erau "narma?i cu 9;bii >;cu#e din#r=un 4?el eBce=
len# + un a!an#a@ deci9i!8 S4lda?ii de 6r4>e9ie 9"n# mai 9en9ibili
ia a9emenea de49ebiri8 "n #im6ul c"nd Ru:rul 6r4ducea can#i =
#;?i ului#4are de #ancuri3 #unuri3 4buDe3 a!i4ane <i 9ubmarine3
Marele 9#a#=ma@4r german 6re?uia din 6lin ace9# ar9enal8 In
ambele r;Db4aie m4ndiale3 ar9enalul ace9#a a c4n9#i#ui# baDa
9#ra#egiei germane8 "n#r=ade!;r3 9=ar 6u#ea ca "n ','N3 >iind 6re4=
cu6a# 9; a6ere Ru:rul3 Marele 9#a#=ma@4r 9; >i 9l;bi# ari6a
drea6#; >a?; de 6re!ederile 6lanului Sc:lie>>en de in!adare a
ran?ei8 Du6; cel de=al d4ilea r;Db4i m4ndial3 generalul ranD
Halder a declara# la Niirnberg c; ?inu#ul Ru:rului a >49# Kcel
mai deci9i! >ac#4r "n c4nducerea german; a r;Db4iuluiL8 a6#ul
nu era 4 n4u#a#e 6en#ru >4<#ii ad!er9ari ai lui Halder8 Du6; ce
debarcarea 6e c4a9#ele N4rmandiei a >49# realiDa#;3 generaliI
alia?i erau #4?i de ac4rd c; Ru:rul3 ar9enalul 2e:rmac:#ului3
c4n9#i#uia 6rinci6alul l4r 4biec#i!8 Numai "n 6ri!in?a c;ii de a 9e
a@unge c"# mai re6ede ac4l4 nu erau de ac4rd8
A9#;Di3 Ru:rul 6r4duce 6u?ine arme8 A de!eni# cen#rul
!i#al al C4muni#;?ii Ec4n4mice Eur46ene3 6recum <i + da#4ri#;
imen9i#;?ii c4ncernului +rupp <i 6rice6erii #e:nicienil4r lui +
al ?;ril4r 9ubdeD!4l#a#e de 6e #4# "n#in9ul gl4bului8 0ar4nii3
mai 6u#ernici <i mai b4ga?i ca 4ric"nd3 6ri!e9c cu "ncredere 96re
!ii#4r8 Pe de al#; 6ar#e3 cerce#;rile 6ri!ind #recu#ul l4r 9"n#
6r49# !;Du#e <i 9"n# c:iar lua#e "n nume de r;u8 Dar e cu ne6u=
#in?; 9; "n?elegi 6reDen#ul german >;r; a de9c:ide #4a#e ca6acele
<i a 9c4#4ci "n cri6#ele (i mem4riile care au >49# bine 9igila#e8 Pen=
#ru a "n?elege Ru:rul lui $ru663 #rebuie 9; <#im a#"# ceea ce e9#e
34
c"# 9i ceea ce a >49#8 Din >ericire3 ge4gra>ia nu 9e 9c:imb; <i 4
m4dali#a#e de a "nce6e c4n9#; "n a 6ri!i Ru:rul + de >a6# 9cru=
#"ndu=' + din #rei 6unc#e I din #unel3 de la 9u6ra>a?; <i de la
b4rdul unui mic a!i4n care 9e r4#e<#e "n !;Ddu:8
Tunelul 9e g;9e<#e la 4 @um;#a#e de mil; 9ub 6;m"n#8 El
9e a>l; "n >undul 6u?ului Amalia din E99en3 !ec:i de 4 9u#; de
ani3 denumi# a9#>el du6; 9#r;=9#r;=9#r;=9#r;bunica lui Al>ried3
iarM6en#ru a a@unge la el #rebuie 9; 64rne<#i "n#r=4 ade!;ra#;
eB6edi?ie8 (liic/au" , &N4r4c bun !/ + "<i 9#rig; 4amenii ma9i!i
unul al#uia a#unci c"nd ec:i6a di96are "n in#rarea ca!ernei8 Cu
ca9c; <i ciDme3 "narma# cu 4 lam6; <i cu 4 ma9c; "m64#ri!a 4Bi=
dului de carb4n3 c4b4ri #im6 de d4u; 4re cu ni<#e a9cen94are
6en#ru !ag4ne#e3 mergi cu #renuri "n minia#ur; care :uruie <i3
cea mai mare 6ar#e a #im6ului3 6arcurgi 6e @49 !ec:i galerii b4l =
#i#e3 9;6a#e "n 9#"nc;8
C;l;#4ria nu e 6l;cu#; <i nici ab94lu# 9igur;8 ;r; "nd4ial;3
c4ndi?iile de eB6l4a#are 9=au ameli4ra# >a?; de cele din 6rimii
ani ai eBi9#en?ei 6u?ului Amalia3 c"nd 4amenii care #rudeau "n
m;run#aiele Ru:rului a@ungeau ac4l4 numai cu l;m6i rudimen=
#are3 ca#"ri <i #"rn;c4a6e8 MecaniDarea a 9c:imba# #4a#e ace9#ea3
"n acela<i #im6 "n9;3 munci#4rul lui $ru66 =c4b4ar; la mai mare
ad"ncime3 iar 6rime@dia cre<#e 4 da#; cu cre<#erea ad"ncimii +
"n >iecare an m4r 6a#ru 9au cinci 4ameni "n ace9# 6u? V8 Trebuie
9; #e >ere<#i de cablurile elec#rice <i de !ag4ne#ele cu c;rbune8
Aerul e9#e "nc;rca# de 6ra> negru <i a6rinderea unui 9ingur
c:ibri# 64a#e 6r4!4ca 4 ca#a9#r4>;8
Cu c"# #e a6r46ii de >r4n#ul de aba#a@3 #unelul de!ine mai
9cund8 Te #"r;<#i mai "n#"i 6e genunc:i3 a64i 6e bur#;8 "n acela<i
#im63 #em6era#ura cre<#e "n#r=un m4d 96ec#acul498 "n l4curile
unde r4ca e9#e umed; &"n#r=4 min;3 a6a e9#e mai cald; dec"#
6ia#ra/3 #erm4me#rul a@unge la '22] a:ren:ei# VV8 Unde!a3 ca
6rin cea?;3 !eDi "n >a?a #a 4ameni g4i3 ac46eri?i cu >uningine3
#"r"ndu=9e "n 6ra>ul gr498 Ace<#i Kumpel &mineri/ c"<#ig; n4u;
d4lari 6e Di8 De<i 4amenii de ia aba#a@ 9"n# 9elec?i4na?i cu gri@;3
ei nu 64# 6re9#a mai mul# de cinci 4re de munc; "n#r=un 9c:imb8
In >iecare Di3 ei 9c4# c"#e 6a#ru mii de #4ne din #eD=aurul
Amaliei + 4 6r4duc?ie ie<i#; din c4mun3 de4arece >il4nul are
4 "n;l?ime de mai 6u?in de un me#ru8 MergRnd de=a bu<ilea 6rin=
@re ei3 6ri!e<#i >r4n#ul de aba#a@3 care 9cli6e<#e in#ermi#en# "n
lumina 49cilan#; a l;m6 ii8 E9#e 9#"nc49 <i de 4 cul4are neagr;=
V 3%
:iar

<i

mecaniD
area 4re 4 limi#;E de c"nd au >49# 9cri9e r"n=e de
mai 9u93 eB6l4a#area a >49# 9u96enda#; "n 6u#ui Amalia8 VV _ (C
.elsius$ + 6ota trad
.(
!"n;#; <i3 "n #im6 ce #e ui?i3 9e re#rage 6arc; 6u?in "na64i8 Un
cu?i# au#4ma# #aie >elii din el8 0uc;?i mari cad 6e 4 band; #ran9=
64r#4are3 care3 mi<cmdu=9e 96a9m4dic3 le duce 96re !ag4ne#e
<i a9cen94are8
Numai 9ub E99en 9e g;9e9c a9emenea ca!erne 6e 4 "n#in=
dere de 6e9#e 2NC de Jil4me#ri <i ele 9e de6la9eaD; ne"nce#a# E
6e m;9ur; ce cu?i#ele e>ec#ueaD; #;ierea "n#r=4 6ar#e3 6er>4ra=
#4are de 6la>4n in#r; "n ac?iune 6en#ru a um6le 6ar#ea 46u9;
cu 9#eril8 Ora<ul e9#e li#eralmen#e cl;di# 6e c;rbune8 Iar c4ncen=
#rarea !er#ical; a c4ncernului $ru66 e9#e !er#ical; "n 9en9ul
li#eral al cu!"n#ului3 de4arece3 a#unci c"nd c;rbunele e9#e #rimi9
9u93 el in#r; direc# "n >urnale8
Acea9#; rela?ie 4 "n?elegi 6e de6lin a#unci c"nd a@ungi la
9u6ra>a?; <i #e urci 6e ac46eri<ul de #abl; 4ndula#; al UDinei
$ru66 din a6r46iere de 04c:um8 Pri!ind cur#ea uDinei3 !eDi
<irilriie de #renuri3 care 949e9c "nc;rca#e cu minereu de >ier8
"nc;rc;#ura l4r 6r4!ine din #4a#e c4l?urile lumii E mai 6u?in
de 2C4U4 !ine din Aermania3 iar din Eur46a + mai 6u?in de @u=
m;#a#e8 Cea mai mare 6ar#e a minereului e9#e eB6edia#; din
A>rica3 A9ia <i din emi9>era !e9#ic;8 "n#re #im63 6e m;9ur; ce
#renurile "<i de9carc; ca9cadele de r4c; 9#r;luci#4are "n in#eri4rul
bunc;rel4r3 lan?uri de cu6e "nc;rca#e 6"n; "n !"r> cu c;rbune
"<i >ac a6ari?ia din !;g;unile 6;m"n#ului <i3 6e cabluri mi<c;=
#4are3 9"n# #ran964r#a#e "n 9u93 c;#re >abric;8 C4c9ul de cali#a#e
e aici mai 6re?i49 dec"# minereul E >abrica a >49# c4n9#rui#; la
l4cul re96ec#i! de4arece c;rbunele 9e a>l; c:iar dede9ub#ul ei8
Ca <i "n in#eri4rul minei3 "n uDin; d4mne<#e 4 c;ldur; greu
de 9u64r#a#8 P4#ri!i# unei !ec:i anecd4#e din Ru:r3 un magna#
al 4?elului 949e<#e "n iad <i eBclam; I %erdanimt, 7 mi=am
ui#a# 6al#4nul 'L Dar3 96re de49ebire de #uZel3 uDina 4>er; 6ri =
!eli<#i de 4 >rumu9e?e ce=?i ia 4c:ii8 Uria<ul #4ren# de 4?el3 cu
9u#ele 9ale de #4ne de me#al lic:id curg"nd 9imul#an din c"#e!a
cu6#4are Mar#in <i "m6r4<c"nd !aluri den9e de 9c"n#ei c"nd #rec
6rin >4rmele de 6;m"n# 6reg;#i#e 6en#ru ele3 e9#e 4 6ri!eli<#e
ce=?i #aie r;9u>larea8 Cru9#ele de 4Bid de >ier ce 9e de96rind
"n 9#ra#uri de 6e ling4urile >ierbin?i3 me#alul incande9cen# care
#rece 6rin bluminguri3 limbile de >l;c;ri care ?"<ne9c nec4n#eni#
din uria<ele 6ie9e >4r@a#e c"nd 6re9ele au#4ma#e3 "nal#e c"# 4
cl;dire cu cinci e#a@e3 le m4deleaD; <i le a@u9#eaD;3 + "n#regul
96ec#ac4l e9#e em4?i4nan#3 c:iar magni>ic8
E9#e em4?i4nan# >iindc; are un 9en98 In in#eri4rul minei3
4rice mi<care 6;rea 9; >ie C munc; ingra#;3 li69i#; de 9en93 aici
V A>uri9i# 9; >ie ! + 6ota traci.
.-
9u9 "n9; "nce6e 9; ia9; la i!eal; ade!;ra#a 9emni>ica?ie a Ru:ru=
iui Iar c"nd 6;r;9e<#i 04c:umul <i !iDi#eDi cen#rele indu9#riei
grele3 "nce6i 9; "n?elegi 9emni>ica?ia ace9#ei a<eD;ri8 S4cie#a#ea
9#ranie <i in#r4!er#i#; care 9=a deD!4l#a# "n umbra c4<uril4r "nal#e
e9#e un me!iu cu #4#ul a6ar#e8 Ace9# lucru 9e !;de<#e "n a96ec=
#ele 9ale m;run#e8 Te iDbe9c 9ilue#ele ung:iulare <i ac46eri<urile
ma9i!e ale ca9el4r din #erac4#;3 6a#ina negrici4a9;3 de cul4area
>umului3 care im6rim; c:iar <i cel4r mai n4i cl;diri un a96ec#
!e#u9# E <irurile ne9>"r<i#e ale murdarel4r !ag4ne#e de mar>;3
cu ac46eri<ul "n >4rm; de cu64l;3 care + de<i acum 64ar#; in=
9cri6?ia EUROP + nu 9=au 9c:imba# >a?; de ce erau la "nce6u#ul
anil4r MNC3 c"nd au >49# u#iliDa#e "n 9c46uri in>ame8
AuDi lucr;#4rii !4rbind acel a96ru dialec# german din n4rd3
care3 du6; cum 96un ba!areDii3 K"?i r;ne<#e urec:eaL8 Ma@4ri =
#a#ea !4cil4r au un #imbru gra!8 Ru:rul e9#e "n mare m;9ur;
4 94cie#a#e de b;rba?i3 c:iar <i du6; 4rele de lucru8 Reuniunile
de 9ear; la care nu 6ar#ici6; >emei 9"n# "nc; >4ar#e >rec!en#e
6rin#re direc#4ri8 &Un 9#r;in are mai degrab; im6re9ia c; 9=a "n=
#4r9 !remea lui 2il:elm3 <i aici + ca "n Aermania Jai9erului
<i "n Anglia reginei Hic#4ria + rela?iile 9eBuale ilegale 9"n# "n
>l4are8 De<i la E99en eBi9#; numai #rei 9u#e de 6r49#i#ua#e "nre=
gi9#ra#e3 64li?ia a6reciaD; c; eBi9#; d4u; mii de Kclande9#ineL
+ i&ilde *irnen +3 care nu 9"n# declara#e legal3 >emei care nu
KlucreaD;L dec"# 4 6ar#e din #im63 mul#e din#re ele #inere >emei
c;9;#4ri#e3 care au r;9;ri# ca ciu6ercile r;96unD"nd cererii8/
Nu #4a#e !4cile 9"n# gu#urale8 Cla9a m4n4cla?il4r "n>umu=
ra?i3 care 9e di9#ing 6rin 4bra@ii cu cica#rice3 homburi 7 <i
7Merce!esuri, negre cu <4>eri3 e9#e la >el de eBclu9i!i9#; ca "n=
#4#deauna8 C"nd 6;r;9e<#i "n9; ierar:ia indu9#rial; <i #e c4b4ri
la un ni!el mai @493 nimere<#i "n#r=4 lume mai c49m464li#;8
a6#ul ca a#are nu e9#e 4 n4u#a#e8 "n cur9ul 9ec4lului al XlX=lea3
>abricile au >49# cl;di#e cu bra?e de munc; adu9e din P4l4nia <i
din Aermania de r;9;ri#8 A9#;Di3 <a6#eDeci de mii de imigran?i
>4rmeaD; baDa 6iramidei ec4n4mice a Ru:rului3 e!4c"nd amin=
#irea anil4r c"nd 9#r;inii nu erau recru#a?i3 ci rec:iDi?i4na?i cu
>4r?a 6en#ru munc;8 Da# >iind c;3 6e c"# 649ibil3 9=a "m6iedica#
imigrarea 94?iil4r <i c46iil4r3 n4ii !eni?i au 964ri# 6r4cen#ul de
b;rba?i din Ru:r8 In 9erile de 9"mb;#;3 ei nu au al#; di9#rac?ie
dec"# aceea de a 9e "mb;#a3 li !eDi cl;#in"ndu=9e 6rin cen#rele c4=
merciale "n mici gru6uri r;Dle?e3 c4n#em6l"nd cu in!idie !i#ri =
nele 9#r;luci#4are8
In cur9ul 9;6#;m"nii3 c"nd >emeile germane in!adeaD; ma=
gaDinele c4# la c4#3 cei !eni?i din al#; 6ar#e nu au #im6 9; 6ri =
!ea9c; !i#rinele8 Munci#4rii din R u:r munce9c e>ec#i!3 >n#r=ade=
duc; ]>
nui
`
re

da
?
;
8
unei
P
;l;ri
i de >e#ru m4ale3 cu b4ruri "ngu9#e3 P;#a#;
=6o2a2ad
8

H
]
mbU'
M
g

&PrUSia/
W
unde

a

o/
PZ#ru 6rima 4ara
37
!;r3 cea mai 6u#ernic; im6re9ie 6e care ?i=4 la9; regiunea e9#e
aceea de ac#i!i#a#e8 iecare din c4m6leBele 9ale indu9#riale cl4=
c4#e<#e <i >iecare ar#er; de circula?ie ce in#r; 9au ie9e din ?inu#ul
1uhr e9#e #iBi#; de cami4ane3 #renuri3 <le6uri <i a!i4ane3 care
aduc :rana nece9ar; uDinel4r <i 6leac; cu 6r4du9e >ini#e8 Ru:rul
e9#e Dg4m4#493 nemai64meni# de ac#i! <i 64a#e >i 6ri!i# cei mai
bine de 9u93 din !;Ddu:8
Pen#ru a Dbura dea9u6ra Ru:rului #rebuie 9; #e 9#rec4ri "n#r=
4 D4n; de circula?ie in#en9; 6rin#r=4 cea?; den9;8 "n Dilele
cele mai "n94ri#e3 !iDibili#a#ea e mai mic; de 4 mil;8 H;lul de
>um "nce6e la n4rd de $4ln <i 9e "nal?; 6"n; la #rei mii de me#ri3
"l 64?i !edea cum 9e ridic; din 6;durea c4<uril4r de >abrica I
>um negru3 >um r4<u3 galben3 alb <i un >um 64r#4caliu3 #4#ul
ame9#ee"ndu=9e <i >4rm"nd un >el de c4!il#ir uria< <i murdar3
"n #im6 ce dede9ub# buc;#arii "<i a9eD4neaD; <i c4ndimen#eaD;
buca#ele l4r de me#al lic:id8
De<i ce?493 6ei9a@ul e de6ar#e de a >i li69i# de cul4are8 Ai
6ermanen# "n >a?; 4 gam; de nuan?e <i3 6ri!ind aburul unei l4=
c4m4#i!e ce 6u>;ie 9ub #ine &eBi9#"nd "m6re@ur a#"# de mul#
c;rbune3 l4c4m4#i!ele nu au >49# "nc; #ran9>4rma#e 6en#ru
#rac?iunea die9el/3 "n?elegi care e9#e cauDa8 Pri!eli<#ea re96ec#i!;
a mai >49# !;Du#;8 Acum d4u;Deci <i cinci de ani3 6e c"nd Ru:r=
ul era cun49cu# 9ub denumirea de <la/ AlleA 7, >iecare a!i4n
de !"n;#4are al alia?il4r era 6re!;Du# cu camere de >ilma# 9in=
cr4niDa#e cu #unurile m4n#a#e 6e ari6i8 Imaginile au >49# 6re=
Den#a#e "n#r=4 mie de >ilme d4cumen#are + d4b4r"rea unui a!i4n
german de!eni9e 4 9ec!en?; 4bi<nui#; +3 dar ele erau #4a#e "n
alb=negru3 iar c"nd 6ri!e<#i 6ei9a@ul real8 "?i dai lim6ede 9eama
de cul4area ca>enie=r4<ie#ic; a >urnalel4r "n >4rm; de 9#icl;
&a6ar?in"nd lui $ru66/ de la R:ein:au9en3Ze malul 9#"ng al Ri=
nului E de macaDurile r4<ii ale marelui n4d de cale >era#; de
Ia Hamm3 ale c;rui margini 9"n# "nc; ciurui#e de cra#erele b4m=
bel4r E de cl;dirile indu9#riale din be#4n de 4 cul4are alb=g;l=
buie E de alba9#rul de9c:i9 al canalel4r <er6ui#4are care #ran9=
64r#; "n @urul 4ra<ului Dui9burg <le6uri a9em;n;#4are un4r
g"ndaci E de cea?a !erDuie ce 9e "nal?; "n 96irale din #urnurile
de r;cire 4c#4g4nale g:emui#e "n 6rea@ma >iec;rei >abrici3 ca
ni<#e ciuda#e uDine de gaD8 Nimic nu e eBclu9i! cenu<iu8 La
+ett5ig, ca9#elul lui Augu9# T:799en e9#e "n#r=4 nuan?; de
alba9#ru3 iar la E99en3 6e malul n4rdic al r"ului Ru:r3 ma9a
di>4rm; a Hillei Hugel3 6r46rie#a#ea >amiliei $ru663 e ca 4 6a#;
ca>enie=r4<ie#ic;8
V Aleea #unuril4r an#iaeriene8 + 6ota trad.
38
Cea mai 9ur6rinD;#4are cul4are e9#e "n9; !erdele8 Ne
uime<#e >iindc; e9#e a#"# de r;96"ndi#8 Limi#"ndu=#e la eB#eri4=
rul 6unc#el4r n4dale ale >4r?ei Ru:rului3 #e a<#e6?i 9; !eDi un
c4m6leB gigan#ic de a#eliere <i magaDii 9#r;b;#u# de 9#r;Di
murdare <i "m6re@mui# de ma:alale m4:4r"#e8 EBi9#; "n9; 4
mul#i#udine de nuan?e8 Ora<ele 2anne=EicJel3 Ca9#r46=RauBel
9i Ael9enJirc:en 9"n# "nnegri#e de >uningine3 murdare3
&
r4a9e
de #recerea !remii3 cu un a96ec# a6r4a6e !ic8ensian E (elsen-
Idrchener 0aroc/ e9#e 9in4nimul german 6en#ru 6r49# gu9#8
Dar eBi9#; <i c"m6ii8 In reali#a#e3 numai 4 Decime din Ru:r
e9#e e>ec#i! Mc4nge9#i4na#;3 iar @um;#a#e din 9u6ra>a?; e br;D =
da#; de 6lug8 De<i Ru:rul e rare4ri a#r;g;#4r + Mirabeau a
cali>ica# una din 64r?iunile 9ale ca >iind "roide, sterile, dCun
aspect hideuD$ &rece3 9#ear6;3 cu un a96ec# :id49/ +3 mare
6ar#e din el e9#e cu ade!;ra# ru9#ic8 P;duri de9e 9e6ar; 4ra<ele
"n#re ele8 A;9im <i 6a@i<#i 6e care 6a9c !i#e8 "n#re Herne <i
Limen3 la n4rd de D4r#mund3 "n#"lnim d4menii "n>l4ri#4are3 a6ar=
?in"nd ari9#4cra?iei din 2e9#>alia8 S4lul ace9#a nu e b4ga# nu=
mai "n minereuri8 nain#e ca Ru:rul 9; de!in; un giu!aer in=
du9#rial3 el a >49# un giu!aer agrar3 <i malurile r"ului 6r46riu=Di9
9"n# 9#r;@ui#e de <iruri de arb4ri cu >runDi<ul >4<ni#4r8
"n#r=ade!;r3 Ru:rul e9#e a#"# de binecu!"n#a# de na#ur;3
"nc"# >r;m"n#a#a 9a i9#4rie nu ar 6u#ea >i 6u9; 6e 9eama 94lului3
"n 6u?ine l4curi din lume3 na#ura a >49# a#"# de darnic;8 Ace9#
?inu# nu e9#e numai b4ga# <i >er#ilE 64Di?ia lui3 la "ncruci<area
drumuril4r na#urale ale c4mer?ului eur46ean3 a >;cu# din el3
"nc; de acum <a9e 9ec4le3 un cen#ru c4mercial 6en#ru "n#regul
c4n#inen# <i3 c"nd Db4ri dea9u6ra 4ra<el4r mai mari la 4 "n;l?ime
de circa #rei 9u#e de me#ri3 mai 64?i "nc; de49ebi de9enul "n#4r#4=
c:ea# al 9#r;Dil4r medie!ale8
S6re ace9#e 4ra<e #e "n#4rci de >iecare da#; din n4u >a9cina#3
>iindc; "n ele + a<a cum 9"n#3 neregula#e3 :a4#ice <i "n acela<i
#im6 mi9#eri4a9e + 9e a>l; ade!;ra#a m;re?ie a Ru:rului8 Nu
au nimic 6a9#4ral8 Prin lumina ce 4 re>lec#;3 >abricile "?i a6ar
nvluite "n cea?; ca ni<#e ca#edrale3 iar dac; a!i4nul M9e "n=
clin; <i c4b4ar; cu c"?i!a Deci de me#ri3 a#en?ia "?i r;m"ne 6ir4=
ni#; 6e labirin#ul c4m6lica# de 9ub ari6ile a!i4nului <i uii
re6ede 6ei9a@ul idilic 6e9#e care #4cmai ai #recu#8 Im6re9ia
c46le<i#4are e aceea de >4r?; #eu#4nic; de ne"n!in98 De<i "n
6reDen# din c4rnul abunden?ei Ru:rului 9e re!ar9; 6r4du9e
6a<nice3 4rice 4m ale c;rui amin#iri 9"n# lega#e de al#; gene=
ra?ie re9im#e 4 !ag; nelini<#e8 "n9u<i a96ec#ul cen#rel4r=c:eie
este amenintor$ Har#a 9ugereaD; umbra uria<ului lu6 enri9
!l;9#arul lui L4Ji <i al uria<ei Angurb4da <i >ra#e al <ar6elui
iMi#gard Lu6ul ne>a9# a >49# lega# cu 4 >r"ng:ie magic; 6"n; "n
2i6a cind 9e elibereaD; ca 9;=' "ng:i#; 6e Odin3 iar :ar#a "?i "n=
Zii?eaDa 9ilue#a lui de9c;#u<a#; <i n;6u9#indu=9e 96re r;9;ri#8
.,
Hamm e9#e 4c:iul lui3 RecJling:au9en + urec:ea3 D4r#=
mund + gura3 iar 04e:um + g"#ul8 2u66er#al <i S4lingen alc;=
#uie9c 6ici4rul din >a?;3 Mi;l:eim <i Dii99eld4r> 6ici4rul din
96a#e8 La R:ein:au9en e c4ada8 Ael9enJirc:en3 04##r46 <i
Dui9burg "i c4n#ureaD; 96inarea "nc4!4ia#;3 dar inima e9#6 la
E99en8
0aDinul Ru:r3 "n >4rma lui ac#ual;3 eBi9#; abia de un 9ec4l8
Armenii 6r4duceau >ier acum a6r4a6e #rei mii de ani3 dar "n
Eur46a >urnalele au a6;ru# c;#re 9>"r<i#ul e!ului mediu8 In=
du9#rialiDarea a "nce6u# #"rDiu "n Aermania3 dar3 4da#; "nce6u#;3
e>ec#ele ei au >49# c4!"r<i#4are3 da#4ri#; un4r cauDe care "<i au
r;d;cinile ad"nc "n>i6#e "n i9#4ria na?iunii8
Hege#a?ia Ru:rului eB6lic; acele cauDe8 C:iar <i a9#;Di3 4
mare 6ar#e a Aermaniei e9#e ac46eri#; de 6;duri de9e3 iar la
"nce6u#urile i9#4riei eur46ene 9cri9e3 #4a#; ?ara era un c4dru
imen98 Pen#ru r4mani3 acea P;dure :ercinic; era 4 minun;?ie8
La e9# de Rin3 ea 9e "n#indea 6"n; :;# de6ar#e3 "n#uneca#;3 c4m=
6ac#; <i "n>ric4<;#4are8 CeDar a !4rbi# cu germani care cu#reie=
ra9er; c4drul #im6 de d4u; luni >;r; a D;ri raDele 94arelui8 Taci#
a >49# "ngr4Di# de "n#inderea lui3 de mla<#inile de ne6;#run93 de
iernile a96re <i de man#ia de cea?; umed; ce=' "n!;luia8
Rinul a >49# a!an649#ul lui CeDar8 Tara de dinc4l4 de Rin
nu a >;cu# nici4da#; 6ar#e din im6eriul lui8 In Aalia eBi9#au
drumuri 6e care legiunile 9ale 6u#eau m;r<;lui3 cucerind ceea
ce mai #"rDiu a!ea 9; de!in; ran?a <i d"nd ?;rii c4eDiune 64li=
#ic;3 "n 6;durile !irgine di96re r;9;ri#3 li69i#e de drumuri3 ace9#
lucru a >49# "n9; cu ne6u#in?;3 <i a9#>el de9lu<im "nce6u#ul unui
lan? ne>erici# de e!enimen#e8 E9#e 9emni>ica#i! c; cel mai !ec:i
al#ar cun49cu# "n a<eDarea denumi#; acum 04nn3 6e malul 9#"ng
al Rinului3 a >49# "nc:ina# de legi4narii eBa96era?i ai lui CeDar
lui Neme9i93 Dei?a r;Dbun;rii8 R;m"n"nd in>4rm;3 Aermania nu
a iDbu#i# 9; de!in; un 9#a# na?i4nal "n cur9ul e!ului mediu E
ea a >49#3 a<a cum a 9cri9 2ill Duran#3 Knu 4 na?iune3 ci 4 de=
numireL8 R;Db4iul de #reiDeci de ani a li69i#=4Vde 6eri4ada Re=
na<#erii8 +bri/eit, au#4ri#a#ea3 a r;ma9 "n m"inile a circa #rei
9u#e de 6rin?i inde6enden?i &nic;ieri acea9#; >;r"mi?are nu a
>49# mai accen#ua#; ca "n Ru:r/3 care au re6rima#3 na?i4nali9=
mul a6;ru# "n #im6ul re!4lu?iei >ranceDe3 iar "n ')N) au "n;bu=
<i# liberali9mul8 A64i3 Pru9ia3 Kcelula germina#i!; din eare 9=a
deD!4l#a# Reic:ulL + cum 4 denumea Hi#ler + <i=a im6u93
>4r?a mili#ar; amalgamului ne!iabil de 9#a#e3 in9#aur"nd uni=
#a#ea >;r; dem4cra?ie8 Re9#ul ace9#ei #ri9#e i9#4rii e9#e cun49=
cu# + li69a unei #radi?ii 6arlamen#are a >;cu# din Reic:9#agul
40
@
u
i 2il:elm 4 >ar9;3 a di9#ru9 Re6ublica de la 2eimar <i c4n=
9#i#uie un iD!4r de n49#algie <i #eam; "n 04nnul Dilel4r n4a9#re8
Dar 64li#ica nu e9#e dec"# un 9im6#4m8 P;durea !irgin; a
eBerci#a# 4 6r4>und; "nr"urire a9u6ra 6464rului "n9u<i8 Fi ar
6u#ea 9; re6reDin#e cea mai "n9emna#; c:eie3 dac; nu 9ingura3
6en#ru deDlegarea mi9#erului 6e care=' c4n9#i#uie c4m64r#area
germanil4r8 "nc; din 9ec4lul al II=lea al erei n4a9#re3 cu 4 9u#;
de ani "nain#e ca >ranceDii 9; >ie cun49cu?i 9ub numele de >ranci3
Taci# i=a a!er#iDa# I Ke "n in#ere9ul !49#ru3 nu al n49#ru3 9; a6;=
r;m bariera Rinului "m64#ri!a germanil4r >er4ci3 care au "n=
cerca# a#"# de de9 <i care "n#4#deauna !4r d4ri 9; 9c:imbe 9in=
gur;#a#ea 6;duril4r <i a mla<#inil4r l4r888 cu AaliaL8 I9#4ricul
r4man a >49# a#"# de "ngr4Di# de l4curile unde #r;iau #riburile
germanice3 "nc"# a a@un9 la c4ncluDia c; ei #rebuie 9; >i l4cui#
ac4l4 din#4#deauna I KPe l"ng; ace9#ea3 >;r; a mai !4rbi de
6rime@diile acelei m;ri gr4Da!e <i neumbla#e3 cine3 l;9"nd A9ia3
9au A>rica3 9au I#alia3 9=ar >i du9 "n Aermania3 ?ar; ur"#;3 cu
>irea cerului a96r;3 6u9#ie <i #ri9#; la !edere3 cine3 dec"# d4ar
dac; ac4l4 ar >i ?ara lui %M
E
Din 6ar#ea lui Taci# a >49# 4 a6reciere li69i#; de #ac#8 iind
anal>abe?i3 l4cui#4rii b;<#ina<i ai Aermaniei erau inca6abili 9;
r;96und;8 ;r; "nd4ial; c; 9=ar >i c4n9idera# in9ul#a?i3 c;ci dra=
g49#ea ce 4 6ur#au c4dril4r r;9un; ca 4 n4#; c4n9#an#; "n #4#
cur9ul 9ec4lel4r de i9#4rie german; E dac; "i dai unui german
4 du6;=amiaD; liber;3 "<i !a >ace un 6ac:e# cu m"ncare3 "<i !a
9#r"nge >amilia <i 9e !a 6ierde "n 6;dure8 Cei din#"i #eu#4ni
6rimi#i!i a!eau cu 9iguran?; 6u#in?a 9; emigreDe dac; ar >i
d4ri#=48 C:iar <i Taci# a >49# im6re9i4na# de ei8 Pen#ru el erau
ni<#e 9;lba#ici n4bili3 r;Db4inici "ndr;Dne?i8 T4a#e rela#;rile din
!remea aceea 9"n# de ac4rd c; erau 9u6li <i !igur49i3 cu #enul
de9c:i9 la cul4are <i 6;rul ca9#aniu r4<ca# V8 Erau "mbr;ca?i "n
6iei de animale 9;lba#ice3 "narma?i cu bal#age 9au cu ceea ce
denumeau "rameae + 9uli?e + <i erau l4iali numai >a?; de
c;6e#eniile l4r8 Pri!ind "na64i din 6er96ec#i!a Angliei 9ec4lu=
lui al XHIII=lea3 Ed5ard Aibb4n a ar;#a# c; K6;durile <i mla< =
#inile Aermaniei erau 646ula#e de 4 ra9; cu#eD;#4are de bar =
bariL care Kiubeau r;Db4iulL3 Kr;96"ndeau 96aima <i di9#rugerea
de la Rin <i 6"n; "n PirineiM= <i care3 Kda#4ri#; 9;r;ciei3 cura@u=
lui3 cin9#ei 4b9e9i!e3 6recum <i !ir#u?il4r <i !iciil4r 6rimi#i!e3
au c4n9#i#ui# un 6ermanen# iD!4r de "ngri@4rareL8 Fi c4nc:ideaE
KAermanii au di96re?ui# "n#4#deauna un du<man care 6;rea 9;
>ie li69i# de >4r?; 9au de d4rin?a de a=i @igniL8 Z Hiril3
9en#im en#al3 melanc4lic <i mereu "n 6rime@die3 nea=
anri V>
In

6ibelun
9enlied, 6;rul lui Sieg>ried e9#e de9cri9 ca Kr49ca#=
aunu3 >rum49 la !edere/ c;D"nd "n bucle mari KS Tac8# 96une c8 #4#i=
`aL
n
3
au
L
4c:i

>i
]r4<i <i alba<#ri3 6le#e r4<ca#e3 #ru6uri "nal#eL8 9i (i-au
&strat ra9a3 9ubliniaD; el3 7fr ame9#ecL8 Pe 9cur#3 erau arieni8 M
N'
!"nd "ncredere "n 9#r;ini <i 4b9eda# "nc; de 6e a#unci de #eama
de a >i "ncercui# de du<mani ;1in/reisunspoliti/@, germanul
din an#ic:i#a#e a de!eni# 4 >iin?; #ribal;3 >erici#; numai c"nd
#r;ia "n 9"nul 6r46riului 9;u %ol/ V8 Pen#ru german8 Aermania
a de!eni# un >el de 94cie#a#e 9ecre#; c4muni#ar;8 Pen#ru el3
cea mai cum6li#; n;6a9#; era eBilul3 K9; >ie alunga#M
'
3 du6;
eB6re9ia 6;g"n; K9; >ie un lu6 "n l4curi 9>in#eL8 Cu #im6ul3
acea9#; c4nce6?ie 9=a c4m6lica# 6rin#r=4 n4u; religie <i3 "nde=
49ebi3 6rin e#ica 6r4#e9#an#; a muncii8 Dar el a c4n#inua# 9;
6;9#reDe amin#irea ance9#ral; a ri#ualuril4r #ribale I de 6ild;3
acela al germanil4r din M4ra!ia3 care a6rind >4curi "n !"r>ul
dealuril4r "n a@unul 94l9#i?iului de !ar;3 9au acela al c;6e#e=
niil4r germane muribunde3 care ?ineau 6464rului 4 6redic; de
r;ma9 bun <i a64i "<i d;deau >4c "n m4d 94lemn 6en#ru a muri
"n >a?a 9#e@arului 9acru8
"n#4#deauna a eBi9#a# "n Aermania 4 "mbinare "n#re lu=
min; <i "n#uneric8 Aermanii 9e 9im?eau la largul l4r numai "n
@urul unui >4c care 6"l6"ia8 Aici 9e deDmierdau "ndr;g49#i?ii3
aici "n!;?au >l;c;ii 9; lu6#e >;r; cru?are <i #4# aici 4mul cel
mai 6u#ernic d4mnea "n baDa dre6#ului celui mai #are ;das
<austrecht 77@. Dar dinc4l43 "n :;?i<urile 6;durii3 6rin#re :ai#ele
de lu6i 9;lba#ici3 9ub luna melanc4lic;3 "nce6ea necun49cu#ul
6lin de mi9#er8 Ac4l4 6"ndeau >4r?e "n>ric4<;#4are8 Oamenii
de6anau 64!e<#i3 "n #im6 ce >l;c;rile <u<4#eau <i umbrele c4n=
#4r9i4na#e cre<#eau E !"rc4lacii 9e g:emuiau 9ub c4r4ana "nc"l=
ci#; a c46acil4r3 96iridu<ii <i !r;@i#4rii 9e :r;neau cu inim; cie
<ar6e3 >emeile 9e #ran9>4rmau "n#r=un >el de animale !"9c4a9e
<i 9e "m6erec:eau cu 6r46riii l4r >ra?i3 iar 0run:iide3 "n#r=4
6e<#er;3 !i9a la mir49ul @ila! al 9ecuril4r 6;#a#e de 9"nge8
A<a 9=au n;9cu# #emele m4rbide care au c:inui# de a#unci
9u>le#ul g4#ic I 4rgia !i9ului3 d4rin?a de a muri3 >a9cina?ia gr4=
#e9cului3 c4n!ul9ia em4?i4nal;3 eBal#area 9#"rni#; de ceea ce un
64e# german necun49cu# din e!ul mediu #"rDiu a numi# Km"n=
dria 4rg4li4a9;888 <i r;Dbunarea "ngr4Di#4areL8 Imaginile 9umbre
au ce!a ca6#i!an#E "n 9ec4lul al XX=lea3 ele au de!eni# #4# a#"#
de 4bi<nui#e 6en#ru re9#ul lumii ca <i 9#rig4ii din#r=un c4<mar
ce re!ine mereu8 iecare #rib "<i a!ea 6r46ria 9a !er9iune a
9u6er9#i?iei <i3 >iind >4ar#e !i!ace + cu r;d;cini mai !ec:i
dec"# "nce6u#urile i9#4riei 9cri9e +3 9u6er9#i?iile n=au >49# 6e=
ricli#a#e de a6ari?ia cre<#ini9mului8 4rmele cele mai re96in=
g;#4are de barbarie 9=au d4!edi# a >i uimi#4rZle durabile8 Uci =
derea 6runcil4r de 9eB >eminin + ned4ri?i + a >49# 6rac#ica#;
6"n; "n 9ec4lul al Xl=lea8 "n 9ec4lul al XHII=lea3 c"#e!a 9u#e
de mii de germani au >49# eBecu#a?i 6en#ru !r;@i#4rie8 Turnirele
germane nu a!eau nimic ca!alere9c8 Ele a!eau dre6# 9c46 mu=
V + 6464r8 + 6ota i&ad. 77
Dre6#ul 6umnului8 + 6ota traci,
#ilarea8 Ca!alerul in#ra "n aren; :4#;r"# 9; m;cel;rea9c; ci#
mai mul?i ca!aleri E la un #urnir medie!al din a6r46iere de
$4ln au >49# uci<i 6e9#e <aiDeci de 4ameni8 C4n!er#irea la ca=
#4lici9m n=a du9 la nici 4 9c:imbare8 Hec:iul <i n4ul 9=au c4n=
#46i#8 Cu #recerea !remii3 germanii au "m64d4bi# 9;rb;#4area
Cr;ciunului cu 9imb4luri 6;g"ne 6i#4re<#i &"n 96ecial bradul de
Cr;ciun/ <i "n unele c4muni#;?i legenda l4cal; 6;g"n; a >49#
#ran9>4rma#; "n#r=4 6arab4l; cre<#in;8
Ia#; ce 9=a "n#"m6la# "n Ru:r8 La 9>"r<i#ul 9ec4lului ai
HUI=lea3 c"nd Car4l cel Mare a cuceri# ci#adela 9aB4nil4r de
6e !"r>ul dealului de la 9ud de D4r#mund3 un gru6 de c;lug;ri
au !eni# de dinc4l4 de r"ul Ru:r3 din96re E99en3 <i au "n#e =
meia# m;n;9#irea 2erden3 ale c;rei Diduri "n 9#il r4man mai
d;inuie <i a9#;Di8 CinciDeci de ani mai #"rDiu3 cre<#inii au 6;=
#run9 <i "n 9a#ul E99en3 unde au cl;di# 4 m;n;9#ire8 Ea mai
eBi9#; <i a9#;Di3 ca <i c"#e!a cruci 6en#ru 6r4ce9iuni <i un !ec:i
candelabru cu <a6#e bra?e8 Primul e6i9c46 a 949i# aici "n )(23
dar legenda milenar; a !enirii 9ale nu are nimic biblic8 P4#ri =
!i# c4nce6?iei 6;g"ne3 96iridu<ii <i ielele dan9au3 ca de 4bicei3
"n !"lceaua b"n#ui#; de du:uri3 c"nd de4da#; din 6;dure 9=a
i!i# un er4u cu 6;rul bl4nd8 A<a <i "n caDul de >a?;8 KP464rul
9;lba#ic <i >er4ceL !ie?uia "n#r=4 K6u9#ie#a#e 6lin; de mla<#ini
in>ec#e <i ac46eri#; de :;?i<uri de ne6;#run9 <i buruieni !;#;=
m;#4areL8 A#unci <i=a >;cu# a6ari?ia 9u6rana#ural; un c:i6 ca
de Deu <i ia#;3 dem4nii au >49# "n>r"n?i <i 6;m"n#ul a "n>l4ri#8
El a 96u9 6464rului 9; "nce#eDe a mai ad4ra id4li >al<i <i 64=
64rul i=a da# a9cul#are8 "n 9c:imb3 i 9=a "nc:ina# lui3 96re ma=
rele >4l49 al "n#regii !;i a Ru:rului8 [ei#a#ea l4r eB#ra4rdinar;
e9#e 6rela#ul3 dar acea9#; ad4rare nu re6reDin#; dec"# un ge9#
de re!eren?; >a?; de cruce8 La >el de bine ar >i 6u#u# 9; >ie 4
c;6e#enie 6recre<#in;8 C:iar <i numele lui e9#e mai 9emni>ica#i!
dec"# credin?a lui8 "n#r=ade!;r3 "n legenda de la E99en el 9e
nume<#e Al>ried8

Ora<ul "nc4n@ura# de Diduri


rimul $ru66 a !eni# din negura 6;duril4r8 Numele lui
era Arnd# <i nu 9e <#ie nimic 6reci9 de96re an#eceden#ele 9aie8
Cerce#;#4rii geneal4giei ace9#ei >amilii cred c; 9#r;m4<ii lui
>u9e9er; ni<#e 4landeDi 6e nume $r466en 9au $r463 care #r;i =
9er; cu un !eac "nain#e "n regiunea Rinului in>eri4r8 La Aend=
ringen3 re>eriri la 4 a9emenea >amilie a6ar "n 'N)(3 '(22 <i
'(--3 dar 4rice leg;#ur; "n#re ea <i Arnd# e de d4meniul 96e=
cula?iei8 Ar >i 6u#u# #4# a#"# de bine 9;=<i >i >;cu# a6ari?ia3 cu
un carne# de c4menDi "n m"n;3 din m;run#aiele >ierbin?i ale
unui balaur8 T4# ce 6u#em 96une "n m4d cer# e9#e c; "n ianua rie
'()* el <i=a "n9cri9 numele "n regi9#rul negu?;#4ril4r din
E99en3 dar <i ace9# lucru #rebuie 6ri!i# cu 4arecare reDer!e3
de4arece caligra>ia lui era "ngr4Di#4are8 Semn;#ura 64a#e >i #4#
a#"# de bine ci#i#; $ru663 $ru6e3 $ri66 9au $ri6e8 "n#r=ade!;r3
c4nce#;?enii 9;i au de9ci>ra# acea9#; 9emn;#ur; "n 4ricare din
!arian#ele de mai 9u9 6"n; la mi@l4cul 9ec4lului al :044-lea,
cn! de9cenden?ii lui au 46#a# 6en#ru >4rma ac#ual; a numelui8
T4a#e ace9#e am;nun#e nu ne 64# 9a#i9>ace8 Dar nu #rebuie 9;
l;9;m un g4l #4#al "n 6ri!in?a 4riginii lui Arnd#8 De<i nu 9e 64#
6r4duce nici un >el de d4cumen#e3 9e 64#3 #4#u<i3 >ace c"#e!a
deduc?ii "n#emeia#e8 Dac; nu !rem 9; c;dem 6rad; >an=
44
tasticului, #rebuie 9; 6re9u6unem c; era un 4m "n9#;ri#8
Numai "n legendele >4lcl4rice3 >l;c;i Ddren?;r4<i in#r; "n
4ra<ele medie!ale <i a@ung #"rg4!e?i "n!e<m"n#a?i "n 9#raie
auri#e8 In reali#a#e3 9;racii nu a!eau a6r4a6e nici 4
649ibili#a#e de a=<i "mbun;#;?i 64Di?ia8 Nu numai c;
94cie#a#ea "ngreuia 4 a9#>el de m4bili#a#e 94cial;3 dar
?;ranul 4bi<nui# 4ricum nu a!ea 6rice6erea nece9ar; + era
un b;d;ran agrama#3 cu un !4cabular de !re4 <a9e 9u#e de
cu!in#e germane8 Oric"# de neci#ea?; ar >i >49# 9crierea lui
Arnd#3 ea "l ar;#a3 #4#u<i3 a >i >49# 4 6er94an; cu 4arecare
greu#a#e8 "n a>ar; de acea9#a3 el n=ar >i 6u#u# in#ra "n
brea9la negu?;#4ril4r dac; n=ar >i 949i# cu anumi#e indicii
eB#eri4are de bun;9#are8 Al#>el nu era cu 6u#in?;8
De a9emenea3 de<i da#ele de care di96unem nu ne 96un
nimic de96re a96ec#ul lui3 6u#em3 #4#u<i3 9; ri9c;m cu
de9#ul; cer#i#udine anumi#e 9u64Di?ii 6ri!ind >iDi4n4mia
6rimului din#re cei ce au 6ur#a# numele de $ru668 ;r;
"nd4ial; c; nu a!ea a96ec#ul >ira! al $ru66il4r de mai
#"rDiu8 Arnd# era un negu?;#4r german din 9ec4lul al XHI=
lea <i <#im de9#ul de mul#e de96re 4biceiurile ace9#ei
cla9e8 Ace<#i negu?;#4ri erau3 "nain#e de #4a#e3 mari m"nc;i8
C4r64len?a era 4 d4!ad; de 6r496eri#a#eE cine 6u#ea 9;
m;n"nce mai mul# dec"# !ecinii 9;i era pretutin!eni
admira#8 Un c4ncuren# la 4 a9emenea "n#recere a de!4ra#3
de 6ild;3 #reDicei de 4u;3 un 6>und de br"nD; <i 4 mare
can#i#a#e de 6"ine3 du6; care a c;Du# m4r# <i a de!eni# un
er4u na?i4nal8 O96e?e dur"nd c"#e <a6#e 4re nu erau ce!a
ne4bi<nui# E 9=a e!alua# c; 4amenii "n9#;ri?i "<i 6e#receau
@um;#a#e din #im6ul c"# erau #re@i >ie me9#ec"nd3 >ie
elimin"nd eBcremen#e8 In ace9#e "m6re@ur;ri3 numai un
me#ab4li9m an4rmal 6u#ea "m6iedica un 4m b4ga# 9;
de!in; 4beD8
A<adar3 "n "nc:i6uirea n4a9#r;3 Arnd# "<i >ace debu#ul
cu 6a<i de ele>an#8 Ne g;9im "n ul#imii ani ai 9ec4lului al
XHI=lea8 E99enul de 6e !remea lui Car4l cel Mare 9e
9c:imba9e >4ar#e mul#8 "n 9ec4lul al X=lea de!eni9e 4ra<8
De a#unci3 >;c"nd 6ar#e din Liga :an9ea#ic;3 a@un9e9e 9;
aib; 4 646ula?ie de cinci mii de 4ameni3 ceea ce a9#;Di
6are eB#rem de 6u?in3 dar 6e #im6urile acelea "l >;cea 9;
c4n#eDe dre6# una din#re cele mai mari <i mai den9e
c4ncen#r;ri urbane din Eur46a8 Liga :an9ea#ic; 9e a>la
acum de c"#!a #im6 "n declin8 Ora<ul 9;u c:eie3 LubecJ3
era i9#4!i# de 6e urma unui r;Db4i "ndelunga# cu Suedia
&'(-.+'(*C/3 64r#urile 4landeDe 9e eB#indeau <i A#lan#icul
de!eni9e acce9ibil c4mer?ului3 care 6u#ea3 "n >eliil ace9#a8
9; 4c4lea9c; >lu!iile germane8 E99enul r;m;9e9e3 #4#u<i3
6r496er8 Pri!i# din de6;r#are3 6r4>ilul 9;u 9e a9em;na cu un
vis eBuberan# din 6ic#urile lui 0rueg:el8 Dea9u6ra
Diduril4r 9ale cu me#ereDe + "nal#e de Dece me#ri <i
a6r4a6e #4# a#"# de gr4a9e =+3 #urnurile3 ma9i!e 9au "n
>4rm; de 9;gea#;3 9e 6r4>ilau ca ni<#e ace 6e cer <i 9ub ele
9e "n#indeau ac46eri<urile cu
N(
>r4n#4ane ale ca9el4r maril4r negu?;#4ri3 "nal#e de cinci e#a@e
<i c4n9#rui#e din grinDi 94lide3 in#er!alele din#re ele >iind
um6lu#e cu <i6ci3 m4r#ar <i #erac4#;8
Pri!i# mai de a6r4a6e3 E99enul era "n9; mai 6u?in a#r;g;=
#4r8 iecare me#ru din #erenul 9;u era >4ar#e !al4r498 EBce6=
#"nd l4cul reDer!a# 6ie?ei3 eBi9#a 6rea 6u?in 96a?iu ca 9; 64?i
re96ira8 A9#;Di + du6; 6a#ru 9u#e de ani +3 6ia?a 9e mai a>l;
"n cen#rul E99enului <i "n a6r46ierea ei 9#au Didurile 9#r;!ec:i
ale 6rim;riei3 ca#edrala b;#r"n; de 4 mie <i 4 9u#; de ani <i
!ec:ea Mar/t/irche ^8 E9#e >4ar#e greu 9; rec4n9#i#uim 96iri#ul
e64cii c"nd au >49# "n;l?a#e + eBi9#; 6rea mul#e magaDine uni =
!er9ale <i 6rea mul#e !i#rine +3 dar cele <aiDeci de c!ar#ale
care 9e a>l; "n !ec:iul 4ra<3 de >4rm; 4!al;3 r;m"n "ng:e9ui#e
<i 9#ranii8 Pe #im6ul lui Arnd# era cu mul# mai r;u8 Ca9ele3
de 6arc; ar >i >49# be#e3 9e 6r46#eau una 6e cealal#; E e#a@ele
9u6eri4are erau ie<i#e "n a>ar; unul dea9u6ra celuilal#3 "n#u=
necind aleile :4gar#:iene8 Hi#ele 9e 6limbau 6e drumurile ne=
6ie#rui#e <i3 din c"nd "n c"nd3 incendii n;6ra9nice mi9#uiau
acea9#; a<eDare8 "n 64>ida Didului "nc4n@ur;#4r3 lu6ii iDbu#eau
9; 6;#rund; "n 4ra< E 9e d;deau 6remii 6en#ru uciderea l4r8
N4a6#ea era "ngr4Di#4are8 O da#; cu l;9area 9;rii 9e 9una 9#in=
gerea8 Din m4men#ul acela3 nimeni nu=<i mai 6;r;9ea c;minul
dac; nu era 4bliga#3 c;ci a>ar; "i 6"ndeau #"l:ari de drumul
mare + lan?urile 6u9e la r;9cruci 6en#ru a=i de9cura@a n=a!eau
nici un e>ec# +3 <i #"rg4!e?ii3 "n>ric4<a?i3 a9cul#au cu #eam;
Dg4m4#ul ba9#4nului cu !"r> de >ier al 6aDnicului 4ra<ului <i
c:emarea lui #"ngui#4are I 33Ruga?i=!; 6en#ru cei m4r?i !L
Ar >i 6u#u# >ace mai mul# dec"# 9; 9e r4age8 Lu6ii <i :4?ii
erau3 >;r; "nd4ial;3 ade!;ra#e calami#;?i3 dar nimeni nu !edea
r;ul cel mai mare + ab9en?a #4#al; a 4ric;rei 9alubri#;?i 6u=
blice8 Nimeni nu=<i d;dea 9eama c; 4biceiul de a 9e !;r9a a6ele
mena@ere de la >erea9#ra cea mai la "ndem"n; c4n9#i#uia un
6eric4l 6ublic <i nici nu 9e g"ndea c; ar >i 6rime@di49 9; >ie
mal#ra#a?i c;m;#arii e!rei "n !inerea mare3 l;9"ndu=i a64i 9;=<i
duc; #raiul de neagr; miDerie #4# re9#ul anului "n#r=un c4l?
6;r;gini# al Didului "nc4n@ur;#4r8 amiliile b4ga#e c;u#au 9;
c4mba#; "ngr4Di#4rul mir49 al eBcremen#el4r umane cu 6e#ale
de #randa>iri <i cu le!;n?ic;3 du6; care "<i !edeau mai de6ar#e
de #reburile l4r8 Ine!i#abilul "n9; 9e 6r4ducea8 04lile iDbuc=
neau ne"nce#a#8 M4limele erau a#ribui#e 6;ca#el4r 9;!"r<i#e3 iar
#ra#amen#ul "l c4n9#i#uia re!enirea la 6ie#a#e3 <i "n >elul ace9#a
ciclul 9e relua >;r; nici un >4l49 6en#ru nimeni8 Arnd# $ru66
a de!eni# 4 eBce6?ieZAeniul lui a c4n9#a# "n >a6#ul c; <i=a da#
9eama cum 64a#e >i eB6l4a#a#; 4 e6idemie8 D4i96reDece ani
du6; ce 9e 9#abili9e "n#r=4 cl;dire cu >a?ada 96re 6ia?a de 9are
V + 0i9erica din 6ia?;8 + 6ota traci.
adin E99en3 a iDbucni# ciuma bub4nic;8 O a9emenea m4lim;
iDbucni#; "n 6lin; !ar; c4n9#i#uia cel mai "ngr4Di#4r din#re c4<=
marurile e!ului mediu <i 4 !iDi#; "n acel #im6 la E99en era
de49ebi# de "n96;im"n#;#4are8 Ca9ele "n care 9e a>lau b4lna!i
erau ?inu#e "n caran#in; <i 4amenii 9;n;#4<i din;un#ru3 l;9a?i
9; 6u#reDea9c; la4lal#; cu cei b4lna!i8 Oameni cu6rin<i de delir3
c"nd "<i d;deau 9eama c; au >49# l4!i?i de 9#igma#ul b4lii3
a#acau <iM 9iluiau >emeile "n ul#imele l4r 96a9me8 In #im6ul
n46?ii3 c;ru?ele care #ran964r#au cada!re 9c"r?"iau 6e drumuriE
"n a>ara Didului eB#eri4r3 4ameni be?i <i abru#iDa?i r49#4g4leau
#ru6urile g4ale "n gr46i c4mune8 A64i >unc?i4narii au 6;r;9i#
4ra<ul8 Pre#u#indeni 6lu#eau du:4ri ame9#eca#e de !4m;3 urin;
<i ma#erii >ecale8 "n mul#e car#iere nu mai r;m;9e9e nimeni
9;=i 6l"ng; 6e cei di96;ru?i E 64#ri!i# unei cr4nici a #im6ului3
9#r;Di "n#regi ar;#au ca ni<#e cimi#ire K"n #ri9#a l4r 9ingur;#a#eM
'
;in ihrer betrubenden 1insam/eit@. Pe m;9ur; ce m4lima 9e
"n#indea3 E99enul era cu6rin9 de 6anic;8 Oamenii "<i !indeau
6r46rie#;?ile la 4rice 6re? li 9e 4>erea <i c:el#uiau #4#ul "n#r=un
c:e> >inal8 MiD"nd 6e 96eran?a c; !a 9u6ra!ie?ui <i a9#>el !a
c"<#iga3 Arnd# a cum6;ra# mari "n#inderi de Kgr;dini <i 6;<uniL
;(rten und 2ri"te@ "n a>ara 64r?il4r 4ra<ului3 ac:iDi?i4n"nd
6arcele de #eren care au c4n#inua# 9; >ac; 6ar#e din d4meniile
>amiliei "nc; a6r4a6e 6a#ru 9ec4le de a#unci "nain#e8
Ar >i ab9urd 9;=i a#ribuim darul de a 6re!edea !ii#4rul8 In=
!4c"ndu=i 6er94nali#a#ea din negura !eacuril4r3 6rimul $ru66
ne a6are mai degrab; ca un dibaci negu?;#4r de mruni(uri
cu min#ea de9#ul de ager; 6en#ru a=<i 9e9iDa <an9a8 De<i mai
#"rDiu3 "n cur9ul !ie?ii3 9=a "n9cri9 "n brea9la >ieraril4r3 nu eBi9#;
nici un indiciu c; 9=ar >i g"ndi# !re4da#; 9; "n#emeieDe 4 dina9 =
#ie de indu9#ria<i8 Dac; ar >i a!u# acea9#; in#en?ie3 ar >i ac?i4=
na#3 8de9igur3 "n al#e direc?ii8 De ani de Dile3 minerii de 9u6ra=
>a?; "nc;rcau !a64are "n#regi cu c;rbune3 !a64are ce c4b4rau
a64i Rinul 96re T;rile de O498 Arnd# nu a "n?ele9 9emni>ica?ia
ace9#ui >a6#8 D
e
a9emenea3 nu 9=a al;#ura# nici acel4ra care
ab;#eau energia a6ei 6e dealurile de la 9ud de r"ul Ru:r 6en=
#ru a 6une "n mi<care ci4cane <i >4aie ca 9; #ran9>4rme mine =
reul de >ier "n >ier8 4aleie erau acum de a@un9 de mari ca 9;
#46ea9c; minereul 6en#ru #urnare +b a<a cum br4nDul >u9e9e
"n#4#deauna #urna# +3 iar "n a#elierele de la S4lingen3 la circa
22 de Jil4me#ri 9ud de Du99eld4r>3 >;urarii de 9;bii c;leau <i
<le>uiau lamele 96adel4r 6en#ru ca!alerii germani8
Arnd# nu a!u9e9e nimic de=a >ace cu ace9#e ac#i!i#;?i8 Nu
era un armurier8 Era negu9#4r8 Pri!ind "na64i3 "l !edem "n >a?a
ca9ei 9ale din SalDmarJ#3 6;<ind leg;na# "n ca>#anul 9;u larg8
cu 4 6alane de 6"9l; a96r; cu b4ruri largi3 6en#ru a 9alu#a
cl464#ele de diminea?; ale 6rim;riei <i a m4?;i din ca6 la ve-
!erea bunil4r 9;i 6rie#eni a>la?i "n 6ia?; + 6aDnicul 4ra<ului3
47
9ecre#arul 6rim;riei3 c;l;ul8 Era "mbr;ca# "n in <i 6"9l; <i3 >iind
unui din membrii marcan?i ai c4muni#;?ii3 "<i 9c:imba une4ri
:ainele8 Hecinii 9;i "l cun4<#eau ca 6e un lu#eran 6rac#ican#3
ceea ce ar eB6lica de ce imigra9e aici E de<i >4rmal E99enul
era gu!erna# de 9#are?a m;n;9#irii + de!eni#; "n#re #im6 4
m;n;9#ire benedic#in; de maici +3 ea #4lera 6reDen?a 6r4#e9=
#an?il4r8 a6# de a9emenea im64r#an# + <i de464#ri!; de rar +3
9#are?a 6ri!ea cu 4c:i buni c4mer?ul8 Ca negu9#4r3 Arnd# era
membru al unei cla9e "n deD!4l#are3 dar >4ar#e c4n#r4!er9a#;8
Ma@4ri#a#ea clerului 6ri!ea cu 9u96iciune ma#eriali9mul ei in=
9idi498 Unul din clerici 9e 6l"ngea c; 4amenii 6ar 9; nu aib;
al#e 6re4cu6;ri "n a>ar; de am4rul #ru6e9c <i c"<#igul8 Al#ul 9e
nec;@ea I KHai3 "n Dilele n4a9#re 4amenii cin9#e9c 6e nedre6# un
neci46li# b4ga# mai mul# dec"# 6e n4bilii 9;raci E un 4m >;r;
a!ere e9#e nen4r4ci# c:iar dac; are mul#e cun4<#in?e <i 4rice
>a6#e ar 9;!"r<iL8
Arnd# a!ea 6r46rie#;?i8 P4a#e c; era c:iar un neci46li#8
Dar3 dac; "l 6ri!im ca 6e un 4m de a>aceri3 nu #rebuie 9; ui#;m
c; nu era un 4m de a>aceri de #i6 m4dern8 Pl;#ea >4ar#e 6u?ine
9alarii8 De >a6#3 9=ar 6u#ea 9; nici nu >i a!u# ne!4ie de a@u#4are
din a>ar;8 A6r4a6e imedia# du6; ce a a@un9 la E99en 9=a c;9;=
#4ri# cu 4 4arecare Aer#rud !4n der Aa#:en3 care i=a n;9cu# Oa
iu?eal; 6a#ru c46ii >rum4<i8 Au cre9cu# "n!;?"nd 9; 9e 4cu6e
de dug:ean;8 Cu #4a#e c; neg4?ul 9;u &"n 6rimul r"nd cu !i#e3
!in <i rac:iu/ >;cu9e din Arnd# unul din#re cei mai b4ga?i
4ameni ai 4ra<ului3 el nu a!ea 4 6r;!;lie 9e6ara#; E #4a#; #reaba
9e >;cea <i #4a#e regi9#rele erau ?inu#e >ie la 6ar#erul l4cuin?ei
9ale3 >ie a>ar;3 "n 9#rad;8 Pe 9cur#3 a >49# un negu9#4r medie!al
#i6ic8 "n a<eD;rile cu mici dug:ene <i indu9#rii "n >a<;3 negu9 =
#4rii >4rmeaD; 4 4ligar:ie "nc:i9;8 Ei 9"n# 6r46rie#arii 9#r;Di =
l4r3 ei 4rganiDeaD; #"rgurile3 ei 9e "ngri@e9c ca Didul 4ra<ului 9;
>ie re6ara# <i ca e!reii 9; 9#ea la l4cul l4r8 C:iar <i >unc?i4narii
6ublici 9"n# numi?i de ei + <i de 4bicei aleg "n ace9#e >unc?ii
rude de=ale l4r8 Clica c4nduc;#4are e9#e3 !ir#ual3 4 c4r64ra?ie
"nc:i9;3 iar 6rimirea ra6id; a lui Arnd# "n cele mai "nal#e c4n=
9ilii 64a#e >i a#ribui#; n4r4cului eB#ra4rdinar ce '=a a!u# de 6e
urma m4limei8
Ace9# #abl4u nu e9#e numai cel al E99enului din '-CC8 E
!alabil 6en#ru E99enul din urm;#4arele a6r4a6e d4u; !eacuri3
6"n; "n m4men#ul c"nd au iDbucni# re!4lu?iile 64li#ice <i ec4n4=
mice de la 9>"r<i#ul 9ec4lului al XHIII=lea8 A9#;Di3 9ec4lul al
XX=lea 9e a>l; "n#r=4 deD!4l#are a#"# de ra6id;3 "nc"# ne e9#e
greu 9; ne "nc:i6uim c"# de im4bil; era ci!iliDa?ia din Eur46a
cen#i=al; de 4dini4ar;8 Ea a r;ma9 a6r4a6e nea#in9; de curen=
#ele cul#urale ale !remii 9ale8 "n al#e 6;r?i3 e64ca ra?iunii a
r;9;ri# <i a ilun?na# 4riD4n#ul 4mului8 Aici3 #4a#e ace9#ea nu
au >49# dec"# !agi D!4nuri "n "n#uneric8 Heacuri ne9>"r<i#e 9=au
48
6erinda# unui du6; cel;lal#3 #;cu#e3 iner#e3 reci3 rigide8 Princi6i
au muri#3 bande de mercenari au n;!;li# <i 9=au re#ra93 dar
94cie#a#ea3 <i "nde49ebi 94cie#a#ea negu?;#4ril4r3 a r;ma9 ne=
9c:imba#;8 Di9ci6lina#;3 im6er#urbabil;3 49#il; 4ric;rei 9c:im=
b;ri3 gel4a9; 6e 6ri!ilegiile 9ale3 cla9a c4mercian?il4r a da#
na<#ere unei genera?ii du6; al#a3 >iecare >iind aid4ma cu cea
6receden#;8 A!erile indi!iduale au cre9cu# <i 9=au ri9i6i#3 dar
9>era 9ucce9ului 9au a e<ecului era 6reci9 delimi#a#;8 Nici chiar
4 calami#a#e na?i4nal; nu 6u#ea Dgudui 6rea mul# 4rdinea 9#a=
bili#;8
R;Db4iul de #reiDeci de ani a >49# 4 calami#a#e na?i4nal;3
"n#re anii '-') <i '-N)3 Aermania a 9lu@i# dre6# <#erg;#4r de
6ici4are "mbiba# de 9"nge 6en#ru cinci arma#e 9#r;ine + da=
neD;3 9uedeD;3 96ani4l;3 >ranceD; <i a 04emiei8 Su#e de 9a#e au
>49# di9#ru9e <i 6re#u#indeni "n acea9#; ?ar; 4 #reime 6"n; la
d4u; #reimi din 646ula?ie a 6ieri#8 "n mul#e regiuni de!a9#a#e3
4amenii au 9u6ra!ie?ui# numai da#4ri#; canibali9muluiE ma =
mele "<i de!4rau 6runcii3 mul?imi >l;m"nde #;iau cada!rele
calde "nc; de 6e 96"nDur;#4ri <i le 9>"<iau cu din?ii8 E99en3 ca
4 r;9cruce na#ural; "n Hell5eg3 c"m6ia 5estfalic, era 9i#ua#
"n mi@l4cul ace9#4r 4r4ri8 "n 6lu93 r;Db4iul era un r;Db4i reli =
gi493 <i 9#are?a 9#;6"ni#4are3 M;ria $lara !4n S6aur3 trecn!
!e la tolerant la c4n#rare>4rm;3 a denun?a# 96ani4lil4r 4ra<ul
ca >iind ere#ic8 a6#ul c; >amilia $ru66 a 9u6ra!ie?ui# acel4r
ani e9#e "n 9ine remarcabil8 Ceea ce e "n9; cu #4#ul ie<i# din c4mun
e9#e c; 6are 9; >i r;ma9 a6r4a6e nea#in9; de acea9#; #ragedie8
Arnd# a muri# "n '-2N + du6; ce3 ca 4m 6ruden#3 <i=a cum6; =
ra# 4 6ia#r; >unerar; de la cariera de 6ia#r; 6ublic;8 "i 9una9e
<i lui cea9ul8 Cu un an "n urm; muri9e fiul 9;u Ae4rg "m6reun;
cu #"n;ra 9a 94?ie E ar:i!ele 4ra<ului a#ribuie dece9ul l4r unei
e6idemii8 Sur4rile lui Ae4rg + $a#:arina <i Margare#:e + au
9u6ra!ie?ui# ace9#ui m;cel <i <i=au cre9cu# c46iii8 E in#ere9an#
de men?i4na# "n #reac;# c; acea9#; $a#:arina3 casatorin!u-se
cu AleBander Hu799en3 a alia# >amilia $ru66 cu 4 al#; !ii#4are
>amilie de Sc:l4#bar4ni8 Ea a trit 6"n; la 46#Deci <i 46# de ani3
9u6ra!ie?uind 94?ului ei cu 4 @um;#a#e de 9ec4l3 <i a acumula# 4
a!ere im4biliar; 6r46rie8
Cea mai in#ere9an#; din#re #4a#e a >49# "n9; cariera celui =
lal# >iu al lui Arnd#8 An#4n $ru66 era un #"n;r care nu a #re=
cu# ne4b9er!a# "n genera?ia 9a8 Cr4nicile "l 6reDin#; de9#ul de
9uccin#3 ca 6e un 4m 6lin de ingeni4Di#a#e <i c:iar de c4mba#i =
!i#a#e + "n#r=4 anumi#; "m6re@urare a >49#Mamenda# cu 4 9um;
im64r#an#; V K>iindc;=' b;#u9e "n 6lin; 9#rad; 6e dr8 Ha99el=mannL
;i&eil er *r. )asselmann au" cler .trasse eschlaen hat@.
7 Amenda era de Dece #aleri8 Talerul din 9ec4lul al (aptespre#e-
#35
d
M
ra
P]
!
M
#aSE
la 6u#erea de cum6;rare3 !al4ra ci# Dece Md4lari8 Mai
B
MrDiu !al4area lui 9=a re!us la @um;#a#e8
N,
"n '-'2 9=a c;9;#4ri# cu Aer#rud $r49en8 Fe>ul >amiliei $r49en
era unul din#re cei d4u;Deci <i 6a#ru de armurieri !in E99en8
An#4n a 6relua# ac#i!i#a#ea indu9#rial; a 94crului 9;u <i "n
#im6ul r;Db4iului a vn!ut cte 4 mie de ?e!i de 6u<c; 6e an8
Nu <#im nimic de96re calibrul 9au cali#a#ea l4r <i nici nu 6u=
#em >i 9iguri cine au >49# clien?ii lui8 "n '-N'3 el era men?i4na#
"n#r=un 6r4ce9=!erbal al C4n9iliului 4r;<ene9c dre6# Kmul#
cin9#i#ul n49#ru d4mn 6a#ri4# de 4b"r<ie n4bil; d4mnul An#4n
c9icO$ru66L ;iinsern hocheehrten )errn Hatriot, den "arki#
schen Ritterburtien )errn Anton Krupp@, ceea ce d4!ede<#e
c; 6r496era9e8 S=ar 6u#ea ca 6r4>i#urile 9ale 9; >i 6r4!eni# de
la 6r;!;lia >amiliei3 dar 9ur9a <i m;rimea !eni#ului lui An#4n
nu au 6rea mare "n9emn;#a#e E el #rebuie men?i4na# 6en#ru c;
a >49# 6rimul membru al dina9#iei care a >;cu# c4mer? cu arme
de >4c3 ca <i 6en#ru >a6#ul c; a 6;<i# a#"# de #im6uriu 6e acea9#;
cale8 Du6; el urmeaD; un lung :ia#8 Urm;#4area #ranDac?ie
mili#ar; !a >i #recu#; "n regi9#rele >amiliei abia "n e64ca na64=
le4nean;8 R;m"ne "n9; >a6# c; >amilia $ru66 a !"ndu# #unuri
"n ?inu#ul Ru:r cu a6r4a6e #rei 9u#e de ani "nain#e de Herdun
<i cu #rei 9ec4le <i un 9>er# "nain#e de S#alingrad8 La >el ca
>lac;ra unui #un de6ar#e la 4riD4n#3 e!enimen#ul era de r;u
augur8 O >lac;r; 64a#e 6r4!eni c:iar de la un 9ingur #un3 dar
ea 4>er;3 #4#u<i3 #unarului un c"m6 de b;#aie8
La mi@l4cul 9ec4lului3 6acea 5e9#>alic; a 6u9 ca6;# 9u>e=
rin?el4r Aermaniei8 Urm"nd "n m4d rigur49 realiDarea 6lanului
lui Ric:elieu3 ran?a a de!eni# 6u#erea d4minan#; "n Eur46a +Q
unul din <irul de #rium>uri galice 6e care germanii nu le !4r
ui#a nici4da#;8 Pen#ru m4men# "n9;3 ura #ribal; a >49" l;9a#; 9;
m4cnea9c;8 Ne!4ia im6eri4a9; era de a rec4n9#rui3 de a red4=
b"ndi >4r?e8 La E99en3 >amilia care a!ea 9; @4ace mai tr#iu un
r4l a#"# de 96ec#acul49 "n r;Dbunarea na?i4nal; a rede9c:i9 6r;=
!;lia din SalDmarJ# <i <i=a l;rgi# 9>era de9>acerii8 Acum 4ra<ul
"n>l4rea din n4u8 Ul#imele #ru6e 9#r;ine 6leca9er;3 6l;#i#e
r
!e
4ligar:ia negu9#4rea9c;8 O n4u; 9#are?; 9e g;9ea "n >run#ea
m;n;9#irii de maici8 Iar la 6rim;rie in#ra9e "n >unc?iune un
9ecre#ar #"n;r 6e nume Ma##:ia9 $ru668
Matthas era >iul lui Ae4rg8 R;ma9 4r>an la !"r9#a de d4i
ani3 el 9e di9#ingea 6rin acel c4n9er!a#4ri9m im6lacabil care 9e
"n#"lne<#e ade9ea la 4ameni cre9cu?i "n !remuri de mari deD4r =
dini8 O da#; cu el3 >amilia $ru66 6;<i "n#r=4 6eri4ad; <#ear9;8
Acum3 a@ung"nd la a #reia genera?ie 9#abili#; la E99en3 ei de!e=
ni9er; ni<#e 6a#ricieni l4cali8 legma#ici <i 94l!abili3 erau ade6?i
>ermi ai 4rdinii eBi9#en#e3 ade!;ra?i l4cui#4ri ai E99enului8 Acum
nu mai eBZ#; nici un >el de c4n>uDii ne6l;cu#e cu 6ri!ire la
numele >amiliei8 El 9#; 9cri9 mare <i clar3 cu li#ere cur9i!e <i
n relie>3 de cul4are neagr;8 Ciuma nu mai a>ec#eaD; >amilia
50
$ru66 NC
8
nimeni nu=<i mai 6ierde "n#r=a#"# cum6;#ul "nc"# 9;='
ba#; 6eM d4c#4rul Ha99elmann "n 6lin; 9#rad;8
Ce#;?eni de eli#;3 membrii >amiliei $ru66 de!in3 #4#4da#;3
b4ga?i8 S#r;dania ce au de6u9=4 6en#ru a ag4ni9i ac#e de 6r4=
6rie#a#e nu re6reDin#; 4 #r;9;#ur; n4u; a l4r8 Arnd# <i $a#:a=
rina >u9e9er; eBem6le 6regnan#e ale ace9#ei 64rniri8 Dar acum
de!ine 4 manie8 "nce6"nd cu Ma##:ia9 + care cum6;r; ni<#e
#erenuri !al4r4a9e la r;9;ri# de Didul 4ra<ului3 #erenuri care
mai #irDiu !4r de!eni inima marii >abrici de #unuri a dina9=
#ie
@ SSSS
&
>iecare $ru663 la r"ndul 9;u3 nu 64a#e reDi9#a d4rin?ei
ne9#;!ili#e de a d4b"ndi mai mul# 3ebensraum 7. "n cele din
urm; au a@un9 9; 649ede a6r4a6e #4# ce meri#a 9; >ie 649eda#E
la a <a9ea genera?ie3 4 cr4nic; m;guli#4are "i de9cria ca >iind
KregiiM ne"nc4r4na?i ai E99enuluiM
'
;1ssens une/ronte Konie=.
E9#e >4ar#e 6r4babil ca au#4rul acelei cr4nici 9; >i >49# el "n9u<i
un $ru663 de4arece3 6rin#re al#e lucruri3 >amilia c4n#r4la <i
6rim;ria8 Era 4 linie n4u;3 ini?ia#; de Ma##:ia98 "n m4men#ul
m4r?ii 9ale3 "n ')*.3 ace9#a a l;9a# #rei >ii8 Cel mai !"r9#= nic3
Ae4rg Die#ric:3 nu a!ea dec"# <ai96reDece ani3 dar >amilia era
a#"# de 6u#ernic;3 "nc"# 649#ul de 9ecre#ar al 6rim;riei a >49#
6;9#ra# !acan# 6"n; c"nd ace9#a a a@un9 la ma@4ra#8 Ae4rg
Die#ric: a m"nui# 9igiliul de 9ecre#ar al 6rim;riei #im6 de
<aiDeci <i 6a#ru de ani <i3 c"nd a muri#3 >unc?ia a re!eni# unui
ne64# al 9;u8 "n#re #im63 un al# >iu al lui Ma##:ia9 4cu6a9e
>unc?ia de 6rimar8 Un al #reilea 9=a dedica# a>aceril4r3 a!"nd
ca ac#i!i#a#e 9ecundar; d4meniul #eB#ilel4r3 <i3 de a9emenea3 a
c4ndu9 4r>elina#ul din E99en8
"n '*N, 9=a "m6lini# un 9ec4l de c"nd membrii >amiliei $ru66
de?ineau 9ce6#rul au#4ri#;?ii munici6ale3 a<a c; au 4rganiDa# 4
rece6?ie 6en#ru a 9;rb;#4ri ace9# e!enimen#8 Nu era un ac# bine
c:ibDui#8 Per96ec#i!ele nu erau c:iar a#"# de 9#r;luci#e cum
ar;#au8 Dina9#ia 6;rea 9; >i a@un9 la ca6;#ul 6u#eril4r8 Din#re cei
#rei >ra?i3 numai 6rimarul3 Arn4ld $ru663 l;9a9e de9cenden?i8
Erau d4i la num;r <i am"nd4i au >49# 4 deDam;gire8 N4ul
9ecre#ar al 6rim;riei3 Heinric: 2il:elm $ru663 9=a 4cu6a# ca un
dile#an# de eB6l4a#area minier; la 9u6ra>a?;3 a 6ierdu# #4# ce
a!ea <i a >49# ne!4i# 9; !"nd; c"#e!a 6r46rie#;?i 6en#ru a=9i 6l;#i
da#4riile8 C;9;#4ria lui Heinric: a r;ma9 >;r; c46ii3 a9#>el "nc"#
c4n#inuarea liniei b;rb;#e<#i a >amiliei a r;ma9 "n 9arcina
>ra#elui 9;u3 riedric: O4d4cu9 $ru668 O4d4cu9 n=a a@un9
nici4da#; 4 >4r?; "n ma#erie de admini9#ra?ie 4r;<enea9c; <i 9ub
c4nducerea 9a nedibace a>acerile 9=au redu9M la ce!a ce de6;<ea
d4ar cu 6u?in un neg4? de b;c;nie8 El a iDbu#i#3 #4#u<i3 9; e!i#e
>alimen#ul3 9;=<i 6;9#reDe #eancurile de ac#e de + "n '*.* + 9;
m u#e marele magaDin "n#r=4 ca9; 96a?iu !i#al8 + 6ota irad.
im6un;#4are3 9i#ua#; la "n#re#;ierea din#re LimbecJer9#ra99e <i
Pia? a Inul ui 8 Mai i m64r# an# a >49# >a6# ul c; a a!u# un >i u8
"n acea9#; 6ri!in?; era c"# 6e=aci 9; e<ueDe8 Prima lui 94=
?ie muri9e >;r; 9;=i >i d;rui# c46ii8 La !Rr9#a de 6a#ruDeci <i
cinci ele ani3 !;du! >;r; urma<i3 6;rea a >i 94r#i# 9; >ie ul#imul
din#re cei ce 6ur#au numele de $ru668 A64i3 "n '*('3 dina9#iei
i 9=a ac4rda# un #ermen de gra?ie8 O4d4cu9 9=a c;9;#4ri# cu
Helene Amalie A9c:er>eld3 care a!ea n4u;96reDece ani8
"n#ruc"# germanii 9"n# <4!ini "n 6ri!in?a 96e?ei b;rb;#e<#i3
eBi9#; #endin?a de a 9e ign4ra r4lul 6e care l=au @uca# >emeile
din >amilia $ru66 "n 9#a#4rnicirea <i 6;9#rarea 6reeminen?ei
ace9#ei dina9#ii8 De=a lungul anil4r lini<#i?i3 c"#e!a r"nduri de
De9#re >rum4a9; au !eni# 9; 9e adauge la a!erea >amiliei <i3 cu
#4a#e c; >iicele b+ de96re care nu 9=a 6rea 64meni# + au 6le=
ca# du6; 94?ii l4r ca 9;=<i crea9c; 6r46riile 6r4geni#uri3 de9cen=
den?ii l4r 9=au 9#abili# #4# "n Ru:r 9i3 "n !eacul ce a urma#3
au adu9 >amiliei 6rin49 de a!ere 9i #alen#8 Helene Amalie a
a!u# <i al#e cali#;?i8 ;r; "nd4ial;3 ea a >49# 6er94ana K>4r#eL a
>amiliei $ru66 din genera?ia 9a8 Nu ar >i c4rec# 9; a>irm;m
c; a adu9 clanului 9"nge 6r4a96;# &Arncl# $ru66 "i >u9e9e 9#r;=
9#r;bunic/3 dar a in#r4du9 un 9#il care li69ea cu #4#ul !eril4r
9;i ma9culini8 Era ager;3 energic; <i :arnic;8 A >49# <i 6r4li =
>ic;8 De<i din m4men#ul c;9;#4riei O4d4cu9 nu a mai #r;i# dcc"#
<a9e ani3 Helene Amalie n=a a!u# ne!4ie dec"# de mai 6u?in de
unul + a r;ma9 "n9;rcina#; a6r4a6e imedia#8
C46ilul l4r3 Pe#er riedric: 2il:elm $ru663 e9#e un ele=
men# de #ranDi?ie8 A #r;i# "n umbra mamei 9ale3 c;reia i=a 9lu@i#
dre6# c4n#abil8 "n #im6 ce !;du!a $ru66 ;-it4e Krupp@ a
eB#in9 6r;!;lia ele 6e lac:9marJ#3 ad;ug"ndu=i 4 m;cel;rie3 4
9ec?ie de !469ele <i una de ar#ic4le de "mbr;c;min#e3 >iul ei "<i
6ierdea !remea la a94cia?ia !in;#4ril4r din l4cali#a#e <i a cin9#i#
#radi?ia ance9#ral; lucr"nd ca >unc?i4nar la c4n9iliul munici6al8
La !"r9#a de d4u;Deci <i <a9e de ani 9=a c;9;#4ri# cu 4 >a#; din
Dii99eld4r> E la 6a#ruDeci <i d4i de ani a muri#3 <i mama lui a
"nce6u# a#unci 9;=<i ini?ieDe ne64#ul + >iul >iului ei +3 "n
!"r9#; de 46# ani3 "n #ainele c4mer?ului8
Ace9#e #aine de!eneau #4# mai mi9#eri4a9e8 Tinu#ul Ru:r
nu a@un9e9e nici m;car "n 6ragul im64r#an?ei 6e care a!ea 9;
4 d4b"ndea9c;3 dar >;cu9e anumi#e de9c46eriri ciuda#e "n 6ri =
!in?a 9a8 Oamenii "nce6eau 9; 6ricea6; ce "n9emna >urnalul8
U#iliDarea ace9#uia 9e r;96"ndi9e #re6#a# <i acum3 de regul;3
gru6uri de 4ameni 9e "ndre6#au 96re 6;dure ca 9; eB6l4a#eDe
minereul de >ier8 Minereul c4n?inea3 ce e dre6#3 9ul> <i >49>4r3
dar 9e g;9ea din abunden?; <i #46i#4rii "l 6relucrau c:iar "n
6;dure3 > O#49ind arb4rii 6en#ru a 4b?ine mangalul3 care + du6;
cum "n!;?a9er; +3 uni# la #em6era# uri "nal#e cu 4Bi genul
din minereu3 elimina 4BiDii din >ier8 C;ldura nece9ar; era 6r4=
52
du9; "n di>eri#e >eluri8 La "nce6u#3 #46i#4rii 9e mul?umeau 9;
a6rind; un >4c "n !"r>ul dealului cel mai a6r46ia#3 n;d;@duind
c
; !"n#ul !a a?"?a >l;c;rile8 A@ung"nd la c4ncluDia c; >4aie
ac?i4na#e de a6; ar da mai mul# randamen#3 ei <i=au mu#a#
!e#rele 6e malurile micil4r 6"raie n;!alnice ce 9e !ar9; >n
Rubr8 T4#ul era >4ar#e rudimen#ar8 H;ile au c4n#inua# 9;=<i
6;9#reDe carac#erul l4r agrar <i >ierul era >4l49i# "nde49ebi 6en=
#ru >abricarea unel#el4r nece9are >ermel4r din regiune8"n>cr=a=
de!;r3 ace9# >ier nu era de9#ul de bun 6en#ru a >i eB64r#a# <i3
c:iar dac; ar >i meri#a# 9; >ie #rimi9 "n al#e l4curi3 eB64r#a =
#4rii ar >i >49# 6u<i "n im649ibili#a#e 9; 4 >ac; din 6ricina ini =
maginabilului :;?i< al !;mil4r ri!erane8 S; nu ui#;m c; ?inu#ul
mai 6;9#ra "nc; un carac#er >eudal + 6"n; "n ')2.3 4ra<ul
E99en nu 9e deD!4l#a9e dinc4l4 de limi#ele Diduril4r 9ale "nc4n=
@ur;#4are medie!ale + <i >iecare 6r46rie#ar de 6e8 malurile
Ru:rului <i Rinului "nca9a !am; 6en#ru <le6urile care #receau8
Numai un negu9#4r i9#e? 6u#ea recun4a<#e "n acea9#; ac#i =
!i#a#e 964radic; <i 9#rangula#; germenii unei indu9#rii grele
aduc;#4are de mari 6r4>i#uri8 Dar !;du!a $ru66 era una din#re
cele mai de<#e6#e 6er94ane din Aermania Dilel4r ei8 Ea a
ac:iDi?i4na# un cu6#4r la n4rd de E99en <i a cum6;ra# 6ar#i=
ci6a?ii la 6a#ru mine de c;rbuni8 A!ea mi@l4acele nece9are 9;
ac:iDi?i4neDe <i mai mul# + 64#ri!i# da#el4r c4n#abile ale fiu-
lui ei3 649eda 4 a!ere de '(C CCC de #aleri8 EB6l4r"nd e!en#ua=
lele in!e9#i?ii 649ibile3 ea 9=a >iBa# a9u6ra lui Au#e:4>>nung9=
:ii##e3 4 >4r@; 9i#ua#; "n a6r46ierea 6"r"ului S#erJradc8 A >49#
4 alegere eBcelen#;8 "n#emeia#; "n '*)23 acea9#; >4r@; >u9e9e
6r46rie#a#ea unui >abrican# de >ier care ducea li69; de mangal
<i "nce6u9e 9; >ac; eB6erien?e cu c;rbune8 Din ne>ericire 6en=
#ru el3 era un 4m de a>aceri ne6rice6u# <i "n ')CC a >49# ne!4i#
9; di96ar; din Ru:r3 >ugind de credi#4rii 9;i8 Cel mai im64r#an#
din#re ace<#i credi#4ri era Helene Amalie $ru663 care de?inea
4 i64#ec; de 6rim rang a9u6ra a#elierel4r lui8 H;du!a a ac?i4=
na# ra6id8 K"n#ruc"# el a >ugi# "n #ain; + a "n9enina# ea "n
regi9#rele 9ale +3 6r46rie#a#ea lui a da# >alimen# !in cauDa
im64r#an#el4r mele crean?e a9u6ra ei <i am a!u# 649ibili#a#ea
9; le cum6;r la lici#a?ie 6ublic;3 6l;#ind '2 CCC de #aleri3 adic;
'( CCC de #aleri "n m4ned; berlineD;3 6en#ru #4a#e cl;dirile3
dre6#urile <i 6ri!ilegiileL ;mit allen (ebuden, *echten und
(erec/ti/eiten@.
Fa6#e ani mai #"rDiu "l de9emna 6e ne64#ul ei3 "n !"r9#; de
n4u;96reDece ani3 riedric: $ru663 9; c4nduc; >abrica8
Una din#re cele mai mari ir4nii ale 94r?ii reDid; "n denu=
mirea ac#ual; a >irmei I "n #4a#; lumea3 >abricile cl;di#e "n
53
9ec4lul al XX=lea arb4reaD; blaD4nul I RIED8 $RUPP DIN
ESSEN8 Or3 urma<ul acelei !;du!e a >49# un >en4men unic "n
>amilia $ru663 >;r; "nd4ial; cel mai inc4m6e#en# 4m de=a
lungul a un96reDece genera?ii de c4mercian?i <i >unc?i4nari8
N;9cu# eBac# la d4u; 9u#e de ani du6; 949irea lui Arnd#
$ru66 la 64r?ile 4ra<ului3 riedric: era 9#r;ne64#ul 9#r;ne64=
#ului lui Arnd# <i3 ca a#are3 a!ea #4# dre6#ul 9; aib; 9iguran?a
de 9ine a unui 6a#rician8 Nen4r4cirea lui era #4cmai c; a!ea
6rea mul#; 9iguran?;8 Era :4#;r"# 9; de!in; 6rimul ade!;ra#
indu9#ria< din Ru:r <i "n graba lui 9=a arunca# 4rbe<#e din#r=un
deDa9#ru "n#r=al#ul8 "n#r=ade!;r3 el a 9u>eri# e<ecuri cu 4 regu=
lari#a#e a#"# de uimi#4are3 "nc"# 9=ar 6u#ea b;nui c;=<i d;dea aere
9au3 64a#e3 c; 9imula 4 "ncredere 6e care ar >i #rebui# 9=4 aib;3
dar care "n reali#a#e "i li69ea8 Cer# e c; a >49# un #"n;r 6lin de
c4n#radic?ii8 "n a6aren?; era dinamic3 "n>l;c;ra#3 6lin de !i#a =
li#a#e E "n in#imi#a#e 9e de9#;inuia @urnalului 9;u I Ach, 9"n# 94r#i#
9;r;ciei888 Oalea <i miDeria 9"n# r4adele 6e care le 64a#e rec4l#a
6r49#iaL ;Lammer, 1len, sind die (aben, die die 2orheit ernten
/ann@.
Au#e:4>>nung9:u##e 8a!ea 9; "n9emne 6rimul 9;u g:ini4n8
Sub Helene Amalie3 acea9#; >4r@; de!eni9e 4 "n#re6rindere
>4ar#e ren#abil;3 >abric"ncl !a9e de buc;#;rie3 94be3 greu#;?i
6en#ru c"n#are <i +b ca urmare a un4r 9ub9idii din 0erlin +b
g:iulele de #un 6en#ru Pru9ia8 Ca <i ?e!ile de #un ale lui An#4n
$ru663 ace9#e g:iulele re6reDin#; 4 an#ici6a?ie a unui !ii#4r
"nde6;r#a#3 e!enimen#ele care au a!u# l4c de a#unci "nc4ace d"n=
du=le 4 9emni>ica?ie mai mare dec"# 4 a!eau "n m4men#ul
acela8 Erau "n9; un 9emn clar al !remuril4r8 S6ec#rul lui 04=
na6ar#e "n#uneca9e "n#regul c4n#inen#8 Ru:rul3 la di9#an?; de
4 Di de grani?;3 nu 9=a 6u#u# >eri 9; nu >ie im6lica# "n r;Db4i8
Dinc4l4 de Elba3 Pru9ia "nce6u9e 9; 9e mi<#e8 "n ')C23 Pru9ia
+ Kcare nu era un 9#a# cu 4 arma#; + du6; eB6re9ia lui Mira=
beau b+3 ci 4 arma#; cu un 9#a#L + a 4cu6a# E99en <i 2erden3
6un"nd ca6;# mileniului de gu!ernare a 9#are?el4r8 Pen#ru
0erlin3 4 >4r@; ca6abil; 9; >abrice g:iulele 94lide era de 4
!al4are e!iden#;8 H;du!a $ru66 era >4ar#e in#ere9a#;3 #alerul
era #aler3 indi>eren# de unde ar >i !eni#8 T4#u<i3 6ruden?a 9a
"nn;9cu#; a >;cu#=4 9; 9e ab?in; de a #rece la 4 6r4duc?ie eBclu=
9i! de g:iulele <i urm;#4rii <a9e ani i=au da# dre6#a#e8 "n ')C(3
Pru9ia <i=a aband4na# alia?ii3 Au9#ria <i Ru9ia3 <i a a@un9 la 4
"n?elegere cu Na64le4n8 S=a >;cu# 9c:imb de anumi#e #eri#4rii3
6rin#re care <i 4 6ar#e din Ru:r3 care a de!eni# marele duca#
>ranceD 0erg8 Su!eranul duca#ului a >49# O4ac:im Mura#3 ma =
re<al >ranceD <i 94? al Car4linei 04na6ar#e8 El <i=a 9#abili# re<e=
din?a la Du99e"d4r>8 Din "n#"m6lare3 E99enul nu >;cu9e 6ar#e
din #ranDac?ie3 dar mare<alul a :4#;r"# 9; 6reia 4ricum 4ra<ul8
Tru6eiai 9ale au in#ra# "n E99en8 Pru9ienii3 acce6#"nd 6r4!4ca=
(N
re
a au e9calada# "n#r=4 n4a6#e !ec:iul Did cu creneluri <i i=au
iDg4ni# 6e >ranceDi8 Pen#ru Na64le4n a >49# 4 9i#ua?ie 6enibil;8
LSa deDa!ua# 6ublic 6e Mura#3 iar "n#re 6a#ru 4c:i i=a 96u9
9; mai a<#e6#e 6u?in <i a reD4l!a# c:e9#iunea #rei ani mai #"r=
D
iu cu 4caDia 6;cii de la Til9i#3 c"nd E99enul3 6e a#unci un
4raM9 cu cinci96reDece mii de l4cui#4ri3 a >49# inclu9 "n duca#3
"n#re #im63 !;du!a re!eni9e la >abricarea de cr;#i?i <i #ig;i8
C"nd "n @urul ei mi<unau a#"# de mul?i nebuni cu e64le?i3 ace9#a
era 9ingurul lucru ra?i4nal8 Ne64#ul a!ea "n9; al#e idei8 "nc; din
c46il;rie >u9e9e ?inu# la #e@g:eaua din lac:9marJ# nr8 '23 ca
9; 9e #4cmea9c; "n cadrul unui neg4? m;run#8 C"nd Helene
Amalie i=a da# liber#a#e de ac?iune "n #urn;#4rie3 a "nce6u# 6rin
a=' c4ncedia 6e b;#r"nul me<#er de ac4l43 iar du6; aceea a 6u9
ca6;# an49#ei >abrica?ii #radi?i4nale de 4biec#e de me#al <i a
re6r4>ila# >;bricu?a 6en#ru 4 6r4duc?ie de mare #e:nici#a#e I
6i9#4ane3 cilindri3 c4nduc#e de aburi3 6ie9e de m4#4r8 Era
ab9urd8 Lucr;#4rii nu a!eau 6rice6erea nece9ar;3 iar 6r46ria 9a
eB6erien?; 9e m;rginea la ac#i!i#a#ea "n 6r;!;lia din E99en8
Din#r=4 9ingur; l4!i#ur; el a #ran9>4rma# 4 9inecur; m4de9#;
"n#r=4 "n#re6rindere in94l!abil;3 iar ace9# #rium> '=a 9;rb;#4ri#
celebr"ndu=<i c;9;#4ria + la Au#e:4>>nung9:u##e8
S4@@6 lui nu era 6reg;#i#; 6en#ru !ia?a ciuda#; care 4
a<#e6#a8 Nea!"nd "nc; d4u;Deci de ani "m6lini?i3 T:ere9e 2il=
:elmi "<i 9;rb;#4ri9e l4g4dna dan9"nd 6e 9#r;Dile E99enului3 ?i=
n"nd "n bra?e 4 6;6u<; <i 9#rig"nd 6lin; de !e9elie "n dialec#ul
Aermaniei de n4rd I Ic/ sin 0rut8ML &S"n# mirea9; !/8 Du6; c"#
9e 6are3 nu a b;nui# nici4da#; c; mirele ei era un n;#;r;u8 In
94cie#a#ea de 6e !remea aceea3 re96ec#ul 6en#ru cel care "n#re=
?ine >amilia era a6r4a6e ab94lu#3 c:iar dac; era un ra#a#8 N4ua
0rut &mirea9;/ >u9e9e educa#; 9; crea9c; c46ii 9;n;#4<i <i 6u=
#ernici8 A cre9cu# 6a#ru <i nimeni nu i=ar >i 6u#u# 6re#inde mai
mul#8 P4r#re#ul ei ne "n>;?i<eaD; 4 >emeie cu buDele 9ub?iri <i
cu a96ec# de 6a9;re8 Pare 9; >i >49# :4#;r"#;3 c:iar "nc;6;?"na#;3
dar nu d; im6re9ia de in#eligen#;3 iar 64r#re#ul >u9e9e >;cu#
c"nd nu mai era 4 >emeie #"n;r;3 a#unci c"nd "n!;?a9e cel 6u?in
9; ci#ea9c;8 De<i >iic; de negu9#4r3 6rac#ic nu <#ia 9; 9e eB=
6rime E la n4u; ani du6; c;9;#4ria lui riedric:3M cumna#ul lui
9cria de96re 94?iile l4r I KEle nu 9"n# nici m;car "n 9#are 9;
!4rbea9c; c4rec# germana3 limba l4r ma#ern;3 necum 9; 4 9crieL8
0unica 94?ului T:ere9ei nu era la >el de ne#4a#;8 Se 6rice=
6ea "nde49ebi 9; ci#ea9c; ci>rele <i3 din#r=4 9ingur; 6ri!ire
arunca#; a9u6ra 94c4#elil4r3 :4#;ra cum 9; 6r4cedeDe8 Pu?in
#im6 du6; c;9;#4rie3 riedric: a c;Du# b4lna!8 C"nd 9=a "n9;=
n;#4<i#3 a a>la# c; Helene Amalie !"ndu9e Au#e:4>>nung9:u##e
la #rei c4nduc;#4ri de mine de c;rbuni3 6e nume A4##l4b Oa=
c4b73 Aer:ard Haniel <i Heinric: Hu799en8 Un al# ne64# ar >i
re>lec#a# 64a#e a9u6ra ace9#ei lec?ii8 Nu "n9; riedric:8 EI a
((
!;Du# numai >a6#ul c; bunica 9a3 "nc:eind3 ca de 4bicei3 4
a>acere 9#r;luci#;3 "<i 964ri9e a!erea cu N* 2(C de #aleri <i 6e
l4c a "nce6u# 9; 9e g"ndea9c; cum i=ar 6u#ea #4ca8 La . augu9#
')C, "l g;9im c;l;#4rind 96re 0remen cu un 6a<a64r# 9emna#
de Na64le4n8 Dac; 04na6ar#e ar >i <#iu# care erau in#en?iile
#"n;rului $ru663 nu i=ar >i "ng;dui# 9; 9e de6la9eDe mai de =
6ar#e de 6rima "nc:i94are8 "m6;ra#ul 9#abili9e un c4rd4n de
649#uri !amale "n @urul Eur46ei8 In#re #aBele 6erce6u#e de el3
6e de 4 6ar#e3 <i bl4cada engleD;3 6e de al#a3 negu9#4rii din
Ru:r 9e a>lau la anang:ie E 6rie!rich !4n Miiller3 94?ul Hele=
nei3 94ra lui riedric:3 a@un9e9e 9; >abrice 9ur4ga# de ca>ea3 iar
al?ii 9#udiau 6ulberile alc:imi<#il4r medie!ali3 n;d;@duind din
r;96u#eri 9; um6le "n#r=un >el 4arecare g4lurile de 6e ra>#u=
rile l4r8 +rupp a aie9 "n9; 4 al#; cale8 Era :4#;r"# 9; calce legea
<i 9; in#r4duc; 6rin c4n#raband; 6e c4n#inen# 6r4du9e !in
c4l4niile 4landeDe8 In acel n4iembrie3 el <i agen?ii 9;i >;cu9er;
6lanul de a eB6edia m;r>uri de la Am9#erdam la E99en8 a=
milia R4#:9c:ild a 6u#u# 9; duc; la ca6;# 4 a9emenea ac?iune8
riedric:3 nu8 A iDbu#i# 9; 9#4arc; '2 (CC de #aleri de la bunica
lui3 de 4bicei a#"# de 6recau#;8 A64i3 agen?ii lui3 care l=au #ra9
64a#e 6e 9>4ar; "nc; de la "nce6u#3 i=au 9cri9 c; #4#ul era 6ier =
du# E >ranceDii nu 6u#eau >i 6;c;li?i8
A<a 9=au de9>;<ura# lucrurile8 A<a i=au mer9 #reburile "n=
#4#deauna3 iar acum 9e 6reg;#ea 9; ridice <#ac:e#a8 La , mar #ie
')'C3 Helen Amalie a muri# "n al <a6#eDeci <i n4u;lea an de
!ia?;8 Ea <i=ar >i 6u#u# l;9a a!erea al#4r m4<#eni#4ri8 Ne64a#a
ei3 rRu !4n Miiller3 #r;ia la E99en <i #4# la E99en l4cuia Ae4rg
C:ri9#ian Solling, 9#r;ne64#ul lui Ae4rg Die#ric:8 H;du!a nu
6u#ea3 de9igur3 9;=<i >ac; !re4 iluDie "n 6ri!in?a ca6aci#;?ii #"n;=
rului care #r;ia 9ub ac46eri<ul ei <i d4ri9e 9; >ac; 6e c4n#raban=
di9#ul8 T4#u<i3 era >iul cel mai mare al 6rimului ei >iu8 Dre6#urile
6e linie direc#; b;rb;#ea9c; erau adine "nr;d;cina#e "n 4biceiuri8
N=4 l;9a inima 9;=' de9m4<#enea9c;3 a<a "ne"#3 6rac#ic3 #4#ul a
"nc;6u# 6e m"na lui + 6r;!;lia din lac:9marJ#3 ac#ele de
6r46rie#a#e <i i64#ecile acumula#e "n decur9ul a d4u; 9u#e d4u;=
Deci <i #rei de ani3 6recum <i 4 a!ere "n numerar de d4u; 9u#e
ele mii de #aleri3 ec:i!alen#ul a a6r4Bima#i! un mili4n de d4=
lari din Dilele n4a9#re8 riedric: 6u#ea3 "n 9>"r<i#3 9; dea >r"u
liber !i9uril4r 9ale8 Primul 9;u ac# a >49# acela de a #ran9>4rma
magaDinul din lac:9marJ#8 ndelunga#a lui !ia?; ca 6r;!;lie
de d#9#aliu era 6e cale 9; 9e "nc:eie8 "n !ii#4r urma 9; >ie c4n =
9acra# !"nD;rii de m;r>uri cu ridica#a8 P4a#e c; c4mer?ul cu
ridica#a i 9e 6;rea mai n4bil3 de<i mai 6r4babil e9#e c; ried=
ric: #4# mai a!ea 6ri!irea "ndre6#a#; 96re Am9#erdam E m;r>u=
rile 6e care in#en?i4na 9; le !"nd; + ca>ea <i Da:;r + erau
9u6u9e #aBel4r !amale >ranceDe8 Dar ace9#a nu era dec"# "nce=
6u#ul8 04ga# <i inde6enden# cum era acum3 el cau#e ce!a mai
(-
nec#acul498 H4ia 9; dea 4 mare l4!i#ur; <i3 "n#r=un m4men#
"iid #e9#amen#ul bunicii 9ale era "nc; "n cur9 de !alidare3 el
=a :4#;r"# 9; a>le #aina a6r4a6e legendar; a 4?elului #urna#
.
;(eheimnis des .tahliessens@.
"n e64ca na64le4nean;3 4?elul #urna# era "nc4n@ura# de 4
aure4l; 96ecial;8 Era cam ceea ce e9#e >i9iunea nuclear; "n
Dilele n4a9#re I mi9#eri493 >a9cinan# <i 6;r"nd 9; aib; 6er96ec=
#i!e nelimi#a#e8 O?elul + >ier cu un c4n?inu# redu9 de carb4n3
dur <i maleabil + nu era un 6r4du9 na#ural <i3 "n#r=4 !reme
c"nd c:imia nu era 6rea bine "n?elea9;3 era 6ri!i# ca 4 minune8
In #recu#3 #46i#4rii 6r4du9e9er; mici can#i#;?i de 4?el #urna#
mani6ul"nd minereul <i c;rbunele cu a@u#4rul un4r !ergele3
regl"nd "n#re #im6 9u>lul aerului 6rin >4aie8 Pen#ru a 6r4duce
me#alul3 ei lucrau du6; K#u<euL3 a96ec#3 in#ui?ie3 64#ri!i# de6rin=
deril4r <i #ainel4r #ran9mi9e din #a#; "n >iu8 P"n; "n !eacul al
XlX=lea3 ace9#e me#4de de lucru Kla nimereal;L au >49# de9#ul de
bune3 dar acum3 "n D4rii e64cii ma<ini9mului3 Eur46a a!ea 4 ne=
!4ie 9#ringen#; de bl4curi mari din 4?el de cali#a#e 9u6eri4ar;8 He=
c:ii >ierari nu 6u#eau 9; 9a#i9>ac; acea9#; ne!4ie8 De a9emenea3
nici 46era#4rii de la >urnale nu a!eau acea9#; 649ibili#a#e8 ur=
nalele 6r4duceau numai >4n#;3 care3 da#4ri#; c4n?inu#ului mare
de carb4n3 era 6rea >riabil; 6en#ru a c4re96unde nece9i#;?il4r8
S=au >;cu# "ncerc;ri de a 9e #46i mai mul#e ling4uri mici de
4?el <i a le #urna "n#r=un 9ingur bl4c3 dar >ierarii au >49# 6;=
gubi?i3 de4arece 4Bigenul din aer 9e c4mbina cu carb4nul din
4?el <i 9#rica "n#reaga can#i#a#e8
C"?i!a 4ameni iDbu#i9er; "n9; 9; reD4l!e di>icul#a#ea8 Se=
cre#ul eBi9#a <i >u9e9e de9c46eri#8 S6re marea nemul?umire a
lui Na64le4n3 de9c46eri#4rii erau engleDii8 Ace<#ia nu numai
c; au reD4l!a# 6r4blema 6r4ducerii de 4?el #urna#3 dar au <i
de?inu# m4n464lul lui #im6 de <a6#eDeci de ani8 In '*NC3 un
>abrican# de 4r4l4gii din S:e>>ield3 6e nume 0en@amin Hun#9=
man3 elimina9e aerul "nc;lDind me#alul "n ni<#e mici cubil4uri
"nc:i9e c4n>ec?i4na#e din argil; V8 El le=a denumi# creuDe#e <i3
6"n; la urm;3 4?elul 6r4du9 a de!eni# cun49cu# "n Anglia 9ub
numele de 4?el de creuDe#3 iar "n Pru9ia 9ub acela de 4?el #ur =
na# ;(usstahl@. Pe !remea #inere?ii lui riedric: $ru66 mai era
denumi# 4?el engleDe9c8 Hun#9man <i urma<ii 9;i 6;9#ra9er; cu
mul#; gri@; 9ecre#ul 6r4cedeului8 Eur46enii care a!eau ne!4ie
de #ac"muri >ine3 9au de arcuri de cea94rnic durabile3 9au + ceea
ce era cel mai im64r#an# + de 6ie9e uDina#e erau 4bliga?i 9; re=
curg; la im64r#ul de la S:e>>ield8
V "n reali#a#e3 Hun#9man rede9c46eri9e un 6r4cedeu !ec:i El >u
9e9e a6lica# "n India3 u#iliDa# 6en#ru !e9#i#ele 9;bii de Dama9c <i de9cri9
4e An9?4#el "n .)N "8e8n8 Du6; aceea3 >4rmula 9=a 6ierdu#8 HeDi i9:er8
bbLie 3pic o" .teel, 68 2'+228
(*
Hic#4ria lui Nel94n la Tra>algar <i bl4cada ul#eri4ar; e>ec=
#ua#; de >l4#a mili#ar; engleD; a 6u9 ca6;# ace9#ui import$
Indu9#ria c4n#inen#al; 9e a>la "n#r=un im6a9 <i Na64le4n 4>e=
ri9e 4 rec4m6en9; de 6a#ru mii de >ranci 6rimului >abrican#
de 4?el care !a 6u#ea 9; 6r4duc; ce!a ec:i!alen# cu 6r4cedeul
bri#anic8 Acea9#; rec4m6en9; a#r;9e9e a#en?ia tnrului $ru663
ca <i a al#4ra8 "n anul c"nd a muri# Helene Amalie3 9=a anun?a#
c; un 9u6ra!eg:e#4r de min; Ka>la# "n 9er!iciul regelui in9#aura#
de Na64le4n "n 2e9#>aliaL ar >i de9c46eri# K9ecre#ul engle =
DuluiL8 In anul urm;#4r3 6er94anele care cum6;ra9er; Au#e=
:4>>nung9:ii##e de la riedric: au anun?a# c; erau K"n 649e=
9iunea 6r4cedeului 9ecre#L8 Fi al#e a>irma?ii 9imilare >u9e9er;
"nregi9#ra#a la Liege3 Sc:a>>:au9en3 $irc:96iel5ald <i Rade=
vorm5al!$ Mai #"rDiu3 urma<ii lui riedric: !4r 9u9?ine !e:e=
men# c; cin9#ea de9c46eririi ace9#ei #aine "i re!ine lui <i !4r
acuDa 6e #4?i ceilal?i 6re#enden?i c; 9"n# ni<#e im649#4ri8 In
reali#a#e e9#e im649ibil de re9#abili# ade!;rul8
DeDlegarea enigmei 6r4cedeului de #urnare a 4?elului era
"n 9ine >;r; im64r#an?;8 Trucul c4n9#a3 "n 6rimul r"nd3 "n c4n=
9#ruirea unei ba#erii de cubil4uri reDi9#en#e <i erme#ice3 iar
a64i "n amena@area l4r "n a<a >el "nc"# c4n?inu#ul l4r lic:id 9;
curg; 9imul#an "n#r=4 >4rm; cen#ral;8 Pe 9cur#3 era !4rba de
4 6r4blem; de 4rganiDare <i de de#alii3 adic; de ce!a 6en#ru
care riedric: $ru66 era cel mai 6u?in "nDe9#ra#8
El nu a "n?ele9 cum 9e cu!ine ace9# a96ec# al 6r4blemei
a#unci c"nd3 la 2C 9e6#embrie ')''3 a "n#emeia# uDina 9a de
4?el #urna# &Au99#a:l>abriJ/ K6en#ru >abricarea 4?elului #urna#
engleDe9c <i a #u#ur4r ar#ic4lel4r ce 9e c4n>ec?i4neaD; din elL8
Primele a#eliere au >49# in9#ala#e "n ni<#e a#enan9e ale ca9ei
din lac:9marJ#3 4 magaDie care nu era mai mare dec"# ca=
mera 4b9cur; a unui >4#4gra> <i 9i#ua#; ling; cl;direa 6rinci=d
6al;3 ce!a mai "n 96a#e8 Du6; m4n#area unui c4< de #ira@3
a6r4a6e c; nu mai era l4c 9; #e mi<#i8 Acea9#; mag:erni?; era
a#"# de ne64#ri!i#;3 "nc"# #e "n#rebi care au >49# 6rimele in#en?ii
ale ace9#ui 4?elar8 Pare de necreDu# ca el + c:iar <i el + 9;=<i
>i "nc:i6ui# c; 6u#ea deDlega cea mai mare enigm; indu9#rial;
a !remii 9ale "n#r=una din de6endin?ele din 96a#ele ca9ei8 S=ar
6u#ea 9; >i c4n9idera# acea9#; Au99#a:l>abriJ ca un >el de "n=
dele#nicire recrea#i!;8 Pr4gramul 9;u de ac#i!i#a#e Dilnic; 6are
9; c4n>irme 4 a9emenea 6re9u6unere I c4mercian# cu ridica#a
"n #im6ul Dilei3 el in#ra "n magaDie abia 9eara <i aici "nce6ea
li#eralmen#e 9; 9e @4ace cu >4cul8 La un 4m mai 6er9e!eren#3
ace9# m4d de a 6r4ceda ar >i 6u#u# a!ea un 9en98 Dar "n caDul
lui riedric: eBi9#au anumi#e greu#;?i e!iden#e8 Dac; ar >i aler ga#
"n#r=ade!;r du6; banii rec4m6en9ei 6r4mi9e3 4rice 4r; 6e#recu#;
cu al#ce!a dec"# cu eB6erien?ele 9ale ar >i #rebui# c4n=
58
9idera#; 4 4r; ir49i#;8 In 6lu93 c;u#;rile #imide nu 9e 64#ri!eau
cu >irea 9a8 Ca un 964r#i! "nn;9cu#3 ardea de d4rin?a 9; 6l4n@eDe
"n a6ele ad"nci <i #4# mai de9 "nce6ea 9; g;9ea9c; 6re#eB#e 6en=
#ru a=<i 6;r;9i #e@g:eaua3 a=<i le6;da reding4#a <i a 9e "n#4arce
la magaDia 9a8 In cele din urm;3 acea9#; >ebr; 96ecula#i!; 9e
#ran9>4rma9e "n#r=un 9im6#4m 4bi<nui# + 6re9im?irea8 A!ea
c4n!ingerea c; era 6e calea unei de9c46eriri8
A a!u#3 64a#e3 4 4arecare @u9#i>icare8 La d4u; luni du6; ce
anun?a9e c; 9e 4cu6; de >abricarea 4?elului3 a 9emna# un c4n=
#rac# cu d4i >ra?i din 2ie9baden + 2il:elm Ae4rg Lud5ig !4n
$ec:el <i Ae4rg $arl A4##>ried !4n $ec:el8 ra?ii $ec:el >u9e=
9er; 4>i?eri "n arma#a 6ru9iana8 iind acum "n re#ragere <i
d4rind 9; realiDeDe un c"<#ig 9u6limen#ar3 "n a>ara 6en9iil4r l4r8
a>la9er; din "n#"m6lare c; la S:e>>ield 9e >4l49eau cubil4uri8 I=
au >;cu# lui $ru66 4 6r46unere la E99en8 Dac; ace9#a "i
acce6#a ca a94cia?i <i 6unea ca6i#al la di964Di?ie3 ei erau di96u<i
9;=i >urniDeDe re?e#a de >abricare a 4?elului #urna#8 C4n#rac#ul
a >49# "n#4cmi#3 9emna# "n 6reDen?a un4r mar#4ri3 iar du6;
aceea 9#raniul e6i94d al cel4r d4i b;#r"ni >ra?i 9e 6ierde "n ne=
gura c4n#r4!er9el4r8 P4#ri!i# unei !er9iuni3 >ra?ii $ec:el ar >i
>49# ni<#e a!en#urieri li69i?i de 9cru6ule care au "n<ela# un #"=
n;r nai!8 P4#ri!i# al#ei !er9iuni3 ei ar >i c4n>ec?i4na# creuDe#e
u#iliDabile3 ar >i 6r4iec#a# mi@l4ace adec!a#e de #urnare <i ar
>i >49# ruina?i de ign4ran?a <i 6ri6eala lui riedric:8 Oricare
din ace9#e !er9iuni 64a#e 9#a "n 6ici4are3 de<i nici una din ele
nu ne 9a#i9>ace 6e de=a=n#regul3 >iindc; ambele nu ?in 9eama
de >undalul Dbuciuma# al acelui an8 Eur46a na64le4nean; 9e
a6r46ia de ag4nia >inal;8 E99enul era 6e 6unc#ul de a >i3 4 da#;
"n 6lu93 im6lica# "n lu6#e <i e >4ar#e 6u?in 6r4babil ca !re4 n4u;
"n#re6rindere 9; >i 6u#u# 6r496era "n #im6ul 6anicii <i al mi<c; =
ril4r de #ru6e din ')'28
Pen#ru $ru66 a >49# un c4<mar de d4u;96reDece luni8 Pri =
mele 9emne ale in9urec?iei l=au g;9i# mu#"ndu=<i >abrica8 N4ii
lui a94cia?i i=au ar;#a#3 6e bun; dre6#a#e3 c; magaDia aceea nu
era 64#ri!i#;8 C:iar dac; ar >i 6r4du9 4?el "n can#i#a#e mare3
n=ar >i 6u#u# >ace nimic cu el3 c;ci m4delarea ling4uril4r mari
nece9i#a 4 >4r?; ce de6;<ea cea a mu<c:il4r 4mene<#i8 ReDul =
#a#ul e c; a c4n9#rui# 4 >abric; 6e un #eren al >amiliei 9i#ua#
l"ng; un mic r"u din E99en <i a lega# r4a#a ei de a6; de un
ci4can cu arc3 a!"nd 4 >4r?; de l4!ire de 6a#ru 9u#e cinciDeci de
li!re8 "n#re #im63 c4mer?ul cu ridica#a l"nceDea8 Ign4ran#a lui
94?ie nu=i era de nici un a@u#4r "n acea9#; 6ri!in?; <i3 "n 6lu933
era 6en#ru a d4ua 4ar; "n9;rcina#;8 La 2- a6rilie3M ea a da#
na<#ere 6rimului l4r >iu3 care3 a!"ndu=i ca na<i 6e >ra?ii $ec:el3
a i49# b4#eDa# Al>ried "n mem4ria er4ului legendar al E99enu=
(,
Iui V8 Treb;luind la n4ul ci4can3 6ri!ind cum b;#r"nii >ra?i
$ec:el 9e munce9c cu cubil4urile <i 4bliga# 9; 9e "n#4arc; "n
>iecare 9ear; "n 4ra<3 6en#ru a 9e 4cu6a >;r; nici un c:e> de
c4n#abili#a#e3 #"n;rul #a#; a du9=4 greu #4a#; #4amna8 Ca 9;
>im ne6;r#ini#4ri3 #rebuie 9; 96unem c; nu #4a#e necaDurile lui
riedric: 9=au 6r4du9 din !ina lui8 Cine!a #rebuia 9; >ac; 6ri =
mul 6a9 96re >abricarea 4?elului de cali#a#e <i el 6l;#ea 6re?ul
6i4niera#ului8 E9#e "n9; dre6# 9; ar;#;m c; m4#i!ele lui nu
erau al#rui9#e8 Oinduia la na64le4nii de aur ai "m6;ra#ului >ran=
ceD8 Fi a!ea un de49ebi# #alen# de a #ran9>4rma 4 9i#ua?ie
6r4a9#; "n#r=una <i mai 6r4a9#;8 De<i a >49# Dugr;!i# genera?ii l4r
urm;#4are de germani ca un 4m cu 4 !iDiune larg;3 reali #a#ea
e9#e c; a "n?ele9 "n m4d c"# 9e 64a#e de er4na# 9emnele i9#4riei
<i3 "n #im6 ce anul 9e a6r46ia de 9>"r<i#3 <i=a >;cu# 4 94c4#eal;
ului#4r de gre<i#;8 De la m4ar#ea bunicii 9ale <4!;iaI nu <#ia
dac; #rebuie 9; c4lab4reDe cu >ranceDii 9au nu8 Acum3 la '*
decembrie ')'23 #4cmai c"nd Marea Arma#; a "m6;ra#ului
"nce6ea 9; 9e 6iard; "n D;6eDile Ru9iei3 9e :4#;r"9e 9; @ure
credin?; lui 04na6ar#e8
Dac; 4 a6uci 6e calea c4lab4r;rii cu inamicul3 ca <i "n al#e
>4rme de mi<care ra6id; 6e 6lan "nclina#3 e cu ne6u#in?; 9; #e
mai 46re<#i8 4r?a r49#4g4lirii #e "m6inge "nain#e8 Our;m"n#ul
de6u9 de riedric: nu a >49# dec"# "nce6u#ul8 El a in#ra# "n admi =
ni9#ra?ie "n cali#a#e de c4n9ilier 4r;<ene9c3 a arb4ra# #ric4l4rul
>ranceD3 a 9u6ra!eg:ea# "ncar#iruirea #ru6el4r >ranceDe "n l4=
cuin?ele din E99en <i a "m6rumu#a# bani la d4i >abrican?i >ran =
ceDi de 6u<#i8 "n luna a6rilie a@un9e9e la un 6unc# m4r# al
"n?elegerii 9ale cu >ranceDii I el "n9u<i era 9ub arme ca ag:i4=
#an# al 6rimului ba#ali4n de a6;rare din E99en8 IDul r4man#ic
al ace9#ei 9i#ua?ii e "n<el;#4r I ul#ima mi9iune a ag:i4#an#ului a
>49# de9#ul de@6r4Daic;8 A#unci c"nd 6ru9ienii de 9ub c4manda
lui Aeb:ard TOI 0liic:er i=au urm;ri# 6e 9u6ra!ie?ui#4rii Marii
Arma#e3 re9#ul #ru6el4r "n Ddren?e ale lui Na64le4n au
"ncerca# 9; 46un; 4 ul#im; reDi9#en?; 6e Rin8 $ru66 a >49# 6u9
a#unci 9; 9a6e #ran<ee 6en#ru ei8 "n !eacul n49#ru3 mai 6u?in
ier#;#4r3 4 a9#>el de c4m64r#are ar >i "n9emna# 9>"r<i#ul carierei
lui riedric: <i3 6r4babil3 e<a>4dul8 Dar 6e !remea aceea3 6a=
#ri4#i9mul era mai 6u?in c4n9ec!en#8 De<i >u9e9er; "nregi9#ra#e
"n Ru:r unele in9urec?ii "m64#ri!a 9#;6"nirii >ranceDe3 e9#e
greu de 96u9 >a?; de cine ar >i #rebui# riedric: 9; >ie l4ial8
Singura 9u!eran; de 6rin 6ar#ea l4cului 6e care 4 cun49cu9e
>u9e9e ul#ima 9#are?;3 <i 9; nu ui#;m c; el era 6r4#e9#an#8 Aer =
mania nu eBi9#a E 94lda?ii 6ru9ieni erau a6r4a6e #4# a#"# de
V A r;ma9 cu numele de Al>ried 6"n; la 6rima 9a c;l;#4rie "n
Anglia3 "n ').,3 c"nd3 "n#r=un acce9 de angl4>ilie3 '=a 6re9c:imba# "n
Al>red8 Pen#ru a e!i#a c4n>uDia3 "l !4m denumi Al>red 4ri de c"#e 4ri
"l !4m 64meni "n !ii#4r8
eC
#r;ini ca <i 6ariDienii8 Hecinii lui $ru66 6ar 9; >i >49# de ac4rd
; dea ui#;rii lucrurile3 iar 4>i?erii lui 0liic:er erau #4leran?i8
T ui $ru66 i 9=a "ng;dui# c:iar 9; r;m"n; "n admini9#ra?ia
ora(ului$
M S=a 6r4du93 #4#u<i3 4 9c:imbare 6r4>unda8 Tulbur;rile >u=
9e9er; c49#i9i#4are8 S;6area <an?uril4r "l 9ili9e 6e $ru66 9; 9#ea
de6ar#e de 6r;!;lie8 Iar Na64le4n nu mai era "n 9i#ua?ia de a
rec4m6en9a 9ucce9ul unui #"n;r >abrican# de 4?el8 "n#r=ade!;r3
S:e>>ieldul eB64r#a din n4u 4?el "n Eur46a c4n#inen#al;8 In
c4mer? eBi9#; m4men#e c"nd un 4m #rebuie 9; :iberneDe3 <i
#4cmai un a9#>el de m4men# era a#unci8 Pen#ru 6rie!rich, 9in=
gura a#i#udine ra?i4nal; ar >i >49# 9; am"ne lucrul la #urn;#4rie3
9; 6l;#ea9c; >4<#il4r 9;i anga@a?i numai @um;#a#e din 9alariu
<i 9; 9e 4cu6e c"# mai mul# de #e@g:eaua din lac:9marJ#3 cel
6u?in 6"n; c"nd #reburile >amiliei $ru66 ar >i >49# 6u9e la
6unc#8 El "n9; a proce!at #4cmai in!er98 Pre4cu6area 6en#ru
4?elul #urna# "nce6u9e ca 4 di9#rac?ie E acum de!eni9e 4 4b9e9ie3
4M cu6; de aur 9#r;luci#4r care sc'nteia la 4riD4n#8 El era :4#;=
r"# 9; mearg; 6e acea9#; cale c:iar dac; urm;rirea ei l=ar >i
c49#a# a#"# !ia?a c"# (i averea, a<a cum 9=a <i nt'mplat, de al#=
>el3 "n cele din urm;8
Rudele 9ale 9=au alarma#8 Turn;#4ria "ng:i?i9e de@a 6a#ru=
Deci de mii de #aleri8 A#"# #a#;l 94?iei 9ale3 c"# (i 94?ul 9ur4rii
9ale3 4bi<nui?i cu a>aceri 94lide3 erau "ngr4Di?i de ace9#e c:el =
#uieli nebune<#i8 Nu numai c; r4a#a de a6; a #urn;#4riei c4n#i =
nua 9; 9e "n!"r#ea9c;3 dar $ru66 anga@a9e c:iar 4ameni n4i8
Mai mul#3 a "nce6u# s-i r;9>e?e8 La "nce6u#ul anului ')'.3
d4i lucr;#4ri + 6e nume S#uber <i Sc:ur>eld + au 6rimi# un
a@u#4r de b4al;3 iar ia ,M ianuarie ')'N3 $ru66 a 6l;#i# unui
c:irurg din E99en d4i #aleri 6en#ru a lua 9"nge unui munci#4r
acciden#a#3 6en#ru 4 >rec?ie cu alc44l3 4 cli9m; <i in9u>larea de
Kaer "n 6l;m"ni 6rin gur;L8 O a9emenea gri@; 6en#ru bun;9#a =
rea 9alaria?il4r era 6e a#unci c4n9idera#; ca un ge9# magni>ic
de noblesse oblie. Urm"nd eBem6lul ari9#4cra?iei >eudale3 #"=
nrul indu9#ria< 9e c4nducea du6; 6r46riile 9ale idei8 "n >4nd3
6receden#ul a de!eni# 4 9eri4a9; c4n#ribu?ie a lui riedric: la
>aima c4ncernului 6e care=' "n#emeia9e3 6recum <i a na?iunii
6e care "n#r=4 Di 0i9marcJ 4 !a >;uri cu a@u#4rul 4?elului
$ru668 Dar 6en#ru #4?i 4amenii de r"nd3 6en#ru #4?i Mullerii
<i 2il:elmii3 acea9#; gri@; 6;rea 4 ri9i6; ire964n9abil;8 La <a9e
luni du6; ce Na64le4n abdica9e la 4n#ainebleau3 a >49# c4n=
!4ca# un c4n9iliu de >amilie8 riedric: a ca6i#ula#8 Mai mul#
im6e#u49 dec"# :4#;r"#3 el 9=a "nclina# "n >a?a 9>a#ului 6rimi#
de la mai !Rr9#nicii 9;i + (i-a lua# anga@amen#ul 9; nu 9e mai
a#ing; de nici 4 >;r"m; de 4?el8 R4a#a de a6; 9=a 46ri# 9c"r?"ind3
>ra?ii au b;#u# mar?ial din c;lc"ie <i au di96;ru# "n negura
ui#;rii8 Turn;#4ria de 4?el a >49# "nc:i9;8
-'
Dar numai #im6 de c"#e!a luni8 "n mar#ie care a urma#3
"m6;ra#ul a debarca# cu mare Dar!; 6e ?;rmul ran?ei3 !enind
din96re Elba3 iar >49#ul ag:i4#an# al >ranceDil4r a l;9a# 9; re=
"n!ie !i9urile 9ale de gl4rie8 ;urind 6lanuri 6en#ru un n4u
a#elier cu <aiDeci de cubil4uri3 el a !"ndu# unele bunuri "n !a=
l4are de Dece mii de #aleri <i a neg4cia# un "m6rumu# +b 6ri =
mul din#r=un <ir numer49 ce i=a urma# + de la Ke!reul M49e9L
;Lude Moses@. Ca6i#alul 9;u de 96ecula?ie c4mercial; 9c;dea
#re6#a# + ni9i6urile mi<c;#4are ale deDa9#rului "nce6eau 9;
9e adune 9ub 6ici4arele lui8 Prima 9a a!en#ur; 9=a re6e#a#
aid4ma8 "n#"lnim c:iar un 4>i?er 6ru9ian3 un 4arecare c;6i#an
riedric: Nic4lai3 care 9=a 6reDen#a# cu ni<#e 9cri94ri de rec4=
mandare 6rin care 9e c4n>irma c; e9#e eB6er# "n Kma<ini de
#4# >elulL ;Maschinen =eder Art@. Ca <i 6redece94rii lui3 el a
in#ra# "n #4!;r;<ie cu $ru66 <i #4# ca ei a!ea 9; >ie cali>ica#
dre6# un in#rigan# ab@ec#E d4u;Deci de ani mai #"rDiu3 >iul lui
riedric: a!ea 9; cear; 4 de96;gubire din 6ar#ea gu!ernului
6en#ru >a6#ul c; Nic4lai3 de<i ign4ran#3 4b?inu9e de la 9#a# Kun
bre!e# 6en#ru >abricarea 4?elului #urna#L ;das Hatent der (us-
stahl"abn/ation@. ire<#e3 un a9#>el de bre!e# nu a eBi9#a#E nu
6u#ea 9; eBi9#e8 C;6i#anul a a!u#3 64a#e3 ce!a n4?iuni "n ma=
ierie de >abricare a 4?elului 9au nu era dec"# un abil <i !4lubil
e9cr4c "n c;u#area unei !ic#ime u<4are8 Fi $ru66 era cer# 4
a9emenea !ic#im; u<4ar;8 "n ambele i64#eDe3 reDul#a#ul ar >i
>49# acela<i8 Era 4 6eri4ad; de "ncerc;ri <i de er4ri "n >abricarea
4?elului 6e c4n#inen#ul eur46ean E din acea genera?ie3 nimeni
nu a >49# "n 9#are 9; "nregi9#reDe !reun 6r4gre9 >a?; de bri#a=
nici8 O da#; mai mul#3 96eran?ele lui riedric: 9=au 96ulbera#8
Seni4rii >amiliei 9=au aduna# "nc; 4 da#; <i din n4u >abrica a
>49# "nc:i9;8 Din n4u #urn;#4rul @umuli# de ul#imul 9;u a94cia#
9=a #"r"# "na64i ca 9; a?"?e >4cul8
S6re 9>"r<i#ul anului ')'-3 riedric: a >abrica# 6en#ru 6rima
4ar; 4?el8 Dar nu era 4?el #urna#8 Du6; cinci ani de c:inuri3
#4# ce a reu<i# 9; >ac; a >49# 9; a@ung; ia ni!elul #46i#4ril4r de
6e deal8 Du6; ce erau 6r4du9e3 ace9#e bare 9ub?iri erau !"n=
du#e ca r;D;#4are 6en#ru #;b;cariile din 4ra<ele "n!ecina#e ale
Ru:rului8 Pr4gre9"nd "nce#ul cu "nce#ul3 el a !"ndu# bai4ne#e
Ia 0erlin + cea de=a #reia arm; amenin?;#4are din i9#4rie +
<i a eBecu#a# c"#e!a c4menDi de unel#e <i ma#ri?e8 Ma#ri?ele
erau bune8 La ', n4iembrie ')'*3 m4ne#;ria din Dii99eld4r>3
la cererea 9a de a i 9e elibera un cer#i>ica# de cali#a#e3 a c4n=
>irma# c;3 din #4a#e lucr;rile eBecu#a#e 6en#ru re96ec#i!a m4=
netrie, cea e>ec#ua#; Kde d=' riedric: $ru66 din E99en e9#e
cea mai bun;L8 Areu#a#ea 6e care 4 "n#"m6ina era c; nu 6u#ea
6r4duce "ndea@un9 ca 9;=9
'
M ec:ilibreDe buge#ul8 "n ciuda maril4r
c:el#uieli care i=au 9ec;#ui# a!erea3 >abrica de 4?el #urna# 9e
g;9ea "nc; la ni!elul >ier;riil4r 9;#e<#i8 S4lu?ia la care a recur9
62
era carac#eri9#ic; 6en#ru el8 De<i nu reD4l!a9e "nc;
r4cedeul de baD; al #urn;rii3 min#ea lui 4 lua raDna3 gn!in-du=
9e la alia@e c4m6leBe de cu6ru8 A#elierul 9;u de a#unci nu nu#ea
eBecu#a ace9# gen de #46ire3 a<a "nc"# 9=a :4#;r"# 9; cl;dea9c; 4
n4u; #46i#4rie ;.chmel!haus@ cu un ci4can de )CC !i; <ivre$
L4cul 6e care '=a ale9 9e g;9ea 6e malul micului r"u 0erne de
l"ng; E99en3 la Dece minu#e de6;r#are de Didul 4ra<ului3 6e
l4cul unde 9e a>l; acum Al#end4r>er9#ra99e8 A9#;Di3 r"ul 0erne
#rece 6e 9ub un c!ar#al de cl;diri la n4rd de Al#end4r>er9#ra99e3
dar 6e vremea aceea 9e !;r9a direc# "n r"ul Ru:r <i "n ')') a
de!eni#3 a<a cum a >49# mereu de a#unci "nc4ace3 inima UDinei
ried8 $ru66 din E99en8 C"nd >abrica a >49# #er mina#;3 "n augu9#
')',3 6r46rie#arul era "nc"n#a#8 A!ea c4n!ingerea c; ea "l !a
9al!a8 Ar >i miDa# 6e ea + <i "n#r=ade!;r a<a a >;cu# + <i
ul#imul 9;u #aler8 abrica3 4 cl;dire Mlung;3 "ngu9#;3 cu un
9ingur ni!el3 a!ea Dece u<i3 6a#ruDeci <i 46# de >ere9#re3
un96reDece c4<uri <i !en#ila#4are <i + 6e :"r#ie + 4
ca6aci#a#e Dilnic; de 4 9u#; de li!re de 4?el >4r@a#8 Se g;9ea
am6la9a#; cu >a?a 96re 4ra< <i3 du6; cum 9e eB6rima cu en=
#uDia9m 6r46rie#arul ei3 era K>rum4a9; <i c49#i9i#4areL ;schon
und /ostspieli@.
A >49# ac#ul care '=a ruina# de>ini#i!8 Din 6lanurile 9ale3
elab4ra#e cu mul#; minu?i4Di#a#e3 >u9e9e 4mi9 un >a6# e9en=
?ial I 6"r"ul 0erne era un cur9 de a6; in#ermi#en#3 6e care nu
9e 6u#ea 6une baD;3 >4ar#e ca6rici493 iar c"nd ni!elul 9;u 9c; =
dea3 e!iden# <i r4a#a de a6; 9e 46rea8 "n acel 6rim an a >49# 4
9ece#; "ndelunga#;8 Lui riedric: i=a li69i# (lilc/au" 7. A nau=
>ragia# 6en#ru a #reia 4ar; <i acum nu mai a!ea nici un c4lac
de 9al!are8 S=a ui#a# cu de96erare "n @ur + d4ar3 d4ar 4 mai
g;9i !reunul Ce mai r;m;9e9e din a!erea bunicii 9ale 9e 9cur =
gea "n#r=4 "ngr4Di#4are :em4ragie de ca6i#al <i3 "n#r=un e>4r#
deDn;d;@dui# de a 46ri acea9#; 9curgere3 9=a adre9a# gu!ernu=
lui8 Pen#ru el nu a!ea 6rea mare im64r#an?; c;rui gu!ern 9e
adre9a E a!ea ne!4ie de un Mecena8 A 6r46u9 "n d4u; r"nduri
la Pe#er9burg 9; "n#emeieDe "n Ru9ia 4 #urn;#4rie 9ub!en?i4na#;
de 9#a# <i #rei cereri de 9ub!en?ii au >49# #rimi9e la 0erlin8
Ul#ima a >49# eB6edia#; "n ')2.8 Ca <i cele 6receden#e3 ea nu a
>49# lua#; "n c4n9iderare <i riedric: a >49# l;9a# 6rad; ul#i =
mel4r 9ale 9u>erin?e8 abrica de 4?el #urna# 9e de9c4m6unea3
9e deDmembra "n m4d e>ec#i!3 iar "n #im6 ce cubil4uriie cr;=
6au3 me#alul >ierbin#e ?"<nea 6e 6ard49eal;8 Fi din n4u a >49#
9ece#;8 P"r"ul a 9eca# <i r4a#a de a6; 9=a 46ri#8 riedric: ar >i
6u#u# >4ar#e bine 9; 9e "n#4arc; la !ec:ea magaDie3 dar ea nu
LMera 6r46rie#a#ea lui8 "n a6rilie ')2N3 im4bilul cel mare din
cl;dire care amin#ea "n#regului E99en c; 4 fami-
V Salu#ul mineril4r ia in#rarea "n aba#a@ I N4r4c bun ! + Nota trad.
lie de negu9#4ri reDi9#a9e ca6riciil4r 94ar#ei #im6 de d4u; 9u#e
#reiDeci <i <a9e de ani3 a #recu# n al#e m"ini8 N4ul 6r46rie#ar
era 94crul 9;u8 Rudenia e9#e ce!a >4ar#e >rum493 dar a>acerile
9"n# a>aceri <i riedric: lua9e cu "m6rumu# ') '2( de #aleri de
Ia d4mnul 2il:elmi8 0;#r"nul 9=a adre9a# #ribunalului3 a 4b=
?inu# 4 9en#in?; >a!4rabil; <i dre6# de96;gubire i=a >49# da#
im4bilul8
$ru66 6ierdu9e3 "n >elul ace9#a3 un 9imb4l mul# "ndr;gi#
al rangului 9;u8 "n 6lu93 nu mai a!ea l4cuin?;3 a<a "nc"# 9=a
mu#a# cu T:ere9e <i cei 6a#ru c46ii "n#r=4 c;9u?; din a6r46ierea
>abricii de 4?el #urna#8 Prie#enil4r le=a eB6lica# c; 3364# 9; ur =
m;re9c mai "ndea6r4a6e ac#i!i#a#ea >abricii <i3 6e l"ng; acea9#a3
am ne!4ie de aer cura# de la ?ar;L ;die "rische 3andlu"t@.
Prie#enii cun4<#eau "n9; reali#a#ea8 N4ua lui l4cuin?; era
de >a6# 4 c4ci4ab;8 Ini?ial >u9e9e de9#ina#; me<#erului din >a =
brica 9a <i nu era 9u>icien# de 96a?i4a9; nici 6en#ru un celiba#ar
mai ac#i!8 De >4rm; 6;#ra#;3 6e @um;#a#e din lemn3 cu 4bl4ane
de cul4are !erde <i cu ni<#e de9c:iD;#4ri n 4bl4n n >4rm; de
inim;3 c;9u?a a!ea un anumi# >armec ne6re#en?i49 <i mai #"r=
Diu3 c"nd cel mai 6r4eminen# membru al dina9#iei $ru66 c4n=
9idera cu di96re? #recu#ul 9;u de 6a#rician <i a b4#eDa#=4 Kca9;
9#r;m4<ea9c;L ;.lammhaus@, ea a de!eni# celebr; n "n#reaga
Aermanie V8 Dar3 "n m4men#ul c"nd >amilia 9=a mu#a# ntr-nsa,
>armecul ei era mai 6u?in e!iden#8 H4lul de la in#rare era d4ar
4 c;m;ru?; <i cele #rei "nc;6eri de la 6ar#er 6e care le "m6;r =
?ea riedric: cu 94?ia 9a nu erau cu mul# mai mari8 T4?i luau
ma9a "n buc;#;rie3 "n @urul 6li#ei de >4n#;3 9ingura 9ur9; de
c;ldur; a l4cuin?ei8 De 4 6ar#e a 6li#ei 9e g;9ea 4 6erec:e de
9ab4?i imen<i3 negri la cul4are3 ci46li?i de m"n; <i 6e care
riedric: "i "nc;l?a 6e9#e g:e#e 4ri de c"#e 4ri 9e ducea "n >a=
bric;8 De cealal#; 6ar#e3 4 9c;ri?; "ngu9#;3 "n 96iral; ducea 96re
64d3 unde 9ub 9#re<inile @4a9e erau "n#in9e 6a#ru 9al#ele de 6aie
6en#ru !ii#4area genera?ie $ru66 I Ida3 "n !"r9#; de cinci96re=
Dece ani3 Al>red3 de d4i96reDece ani3 *ermann, de Dece ani, <i
ri#D3 de 6a#ru ani8
Du6; 6ierderea l4cuin?ei din Sac:9marJ#3 #a#;l l4r 6;rea
9; >i renun?a# la lu6#;8 A >49# 4bliga# 9;=<i dea demi9ia din
>unc?ia c4munal; 6e care 4 4cu6a <i numele 9;u a >49# <#er9 de
6e li9#a c4n#ribuabilil4r din E99en3 ceea ce 6en#ru un negu9#4r
c4n9#i#uia cea mai mare ru<ine8 A!"nd ne!4ie de d4u;Deci <i
cinci de mii de #aleri 6en#ru u#ila@ adec!a#3 da#4r"nd Dece mii
de #aleri credi#4ril4r3 el a l;9a# #reburile "n 9eama unui anume
d4mn Are!ei3 un c4n#abil care a 9al!a# a6aren?ele3 6l;#ind
9alariile #urn;#4riei 9i lic:id"nd a!erea im4biliar; a >amiliei
V Di9#ru9; de b4mbe "n ',NN3 c;9u?a a >49# recl;di#; <i "n 6reDen#
9e g;9e<#e "n#r="n9a 4 bun; 6ar#e a m4bilierului ini?ial8 Ea 9e a>l; chiar
l"ng; bir4ul 6e care '=a 4cu6a# Al>ried $ru668
O:
$ru6P= P4#ri!i# unei rela#;ri3 Are!ei a #rebui# 9;=' c:eme 6e
6rie!rich din#r=4 circium; ca 9; 9emneDe ac#ele de #ran9>er
al 6r46rie#;?ii3 dar 9=ar 6u#ea ca acea9#a 9; nu >i >49# dec"# 4
cle!e#ire r;u!4i#4are8 "n #4amna anului ')2N3 el a >49# ?in#ui#
la 6a#8 F#im c; #im6 de d4i ani a D;cu# "n camera de l"ng;
buc;#;rie3 6ri!ind "n #a!an E un 4m ruina# care medi#a la umi =
lirea 9a8 Pe 9ab4?ii 9;i 9e a<#ernea 6ra>ul8 P;9;rile <i=au >;cu#
cuibul "n r4a#a de a6; "n?e6eni#;3 "n #im6 ce cubil4urile 9e
9>;r"mau3 iar munci#4rii >;r; lucru #r"nd;!eau8 O a#m49>er;
ireal; d4mnea "n mica >abric;8 Du6; 2a#erl443 E99enul !eve-
nise cu 6a9iune 6ru9ian <i "n al#e 6;r?i ale !;ii 4amenii #ru=
deau fr "nce#are3 "mb4ldi?i de c4n<#iin?a n4rd=germanic;3
mereu #reaD;8 Dar aici nu era dec"# deDn;de@de mu#;8 D4i ani
au dura# c:inurile lui 6rie!rich, 6"n; c"nd3 "n Diua de dumi =
nic; ) 4c#4mbrie ')2-3 <i=a "n#4r9 lini<#i# >a?a 96re a<#ernu#ul
9;u de 6aie <i a muri#8 "m6lini9e #4cmai #reiDeci <i n4u; de ani8
D4c#4rul i=a 96u9 T:ere9ei c; 94?ul ei >u9e9e !ic#ima unei
K:idr46iDii 6ec#4raleL ;der 0rust4assersucht@.
Trei Dile mai #"rDiu3 rudele 9#ing:eri#e ale !;du!ei 9fau
"n<irui# "n camera din >a?; <i au 6ur#a# c4<ciugul 9im6lu 6"n;
la cimi#irul >amiliei din a6r46iere de lac:9marJ#8 P;<ind "n=
ce#3 cei ce "n94?eau 9icriul3 6ur#"nd 6anglicile de d4liu3 nu 9=au
"nd4i# c; erau mar#4rii 9>"r<i#ului unei dina9#ii <i c; 4 da#; cu
riedric: "ngr46au <i !i9ul lui8 Mai eBi9#au "n9; unele !agi
96eran?e de mai bine8 De c"nd >ranceDii de9>iin?a9er; !;mile
de 6e Ru:r3 #ra>icul 6e ace9# r"u de!eni9e cu >iecare an mai
a!an#a@498 Cu c"#e!a 9;6#;m"ni "nain#e de "nm4rm"n#area lui
riedric:3 6rima l4c4m4#i!; din Ru:r (i e>ec#ua9e drumul
inaugural3 #r;g"nd !ag4ane "nc;rca#e cu c;rbune8 De <i mai
bun augur dec"# ace9#e e!enimen#e a >49# "n9; c4m64r#area >iului
cel mai !"r9#nic al de>unc#ului8 "n>;?i<area n4ului pater "a-
milias nu a!ea nimic >unebru8 S#ing:er <i ner!493 nelini<#i#3
>;r; a9#"m6;r3 cu un aer de "nc4rdare a6r4a6e in9u64r#abil;3
cu greu a a!u# r;bdarea 9; a<#e6#e 9>"r<i#ul 9lu@bei de "ngr4=
6;ciune8 Nu a!ea al#; d4rin?; dec"# 9; 9e "na64ieDe ia >abric;8
Nic4!ala a >49# 6u6i#rul lui de <c4lar
3
n i9#4ria r4man?a#; a ca6i#ali9mului din 9ec4lul
al XlX=lea eBi9#; 6u?ine e6i94ade mai drama#ice dec"# acela
c"nd Al>red $ru66 a in#ra# "n aceea<i du6;=amiaD; "n >abric;8
T4a#e elemen#ele #ea#rului de mare cla9; erau aduna#e ac4l4 I
!;du!a "ndurera#;3 c46iii mai mici li69i?i de a@u#4r3 ad4le9cen=
#ul cu c:i6 >raged ga#a 9; 9ar; "n a6;rarea 4n4arei >amiliei8
Ha mai #rece un !eac <i un 9>er# "nain#e ca un al# $ru663 >ira!
<i "n>4me#a#3 9; "n>run#e lumea8 Dac; 6"n; <i 9#r;inii 9e la9;
>ermeca?i de acea 9cen; din ')2-3 6en#ru germani ea e9#e de=a
dre6#ul ireDi9#ibil;8 T4# a#"# de ireDi9#ibil; e <i "nclina?ia 96re
dulceg;rie8 Du6; ce er4ul a de!eni# 4 >igur; na?i4nal;3 64!e9=
#ea lui a >49# 64lei#; <i 6relucra#; 6"n; ce a de!eni# un ame9#ec
de H4ra?iu <i Sieg>ried ucig"nd balaurul8 PZ9#e im649ibil 9; 9e
eBagereDe "nrRurirea ace9#ei legende a9u6ra 6464rului ger=
man I !reme de a6r4a6e un 9ec4l3 c46iii de <c4al; din Reic:
au >49# "n!;?a?i 9; 6ri!ea9c; "na64i cu admira?ie la i96r;!ile
#"n;ruiui Al>red3 minun"ndu=9e de !i#eaDul ad4le9cen# care a
iDbu#i# 9; 9mulg; >l;c;ri ciuda#e din meng:inile reci ale >a=
bricii de 4?el #urna#3 murd;ri#; de mu<#e V8
V A<a mai 9"n# "n!;?a?i "nc; 9i a9#;Di3 6e baDa lucr;rii lui 0ern:ard
24i9c:niJ Al"red Krupps Meister des .tahls &',(*/8
66
Oricine eDi#; 9; de9>igureDe m4numen#ele8 T4#u<i3 lucru=
rile n=au 9#a# c:iar a<a8 "n a6aren?;3 "n 6rima Di nu 9=a "n#Rm=
6la# nimic de49ebi#8 "n >abric;3 Al>red a da# cu 4c:ii de cei
<a6#e lucr;#4ri 6494m4ri?i 6e care=i a!ea + cinci #46i#4ri <i
d4i >4r@4ri + <i 6en#ru care nu 6u#ea >ace dec"# 6rea 6u?in
ca 9;=i a@u#e 9;=<i :r;nea9c; >amiliile8 Ca m4<#eni#4are a 94=
?ului ei3 T:ere9e nu 6u#ea re!endica dec"# 4 m4<#enire mi =
Der; I ace9# a#elier3 S#amm:au93 care !al4ra *(C de #aleri3 c"=
#e!a 6r46rie#;?i i64#eca#e "n 4ra<3 4 !ac; <i c"?i!a 64rci8
Numai 4 minune ar >i 6u#u# 9c:imba de aDi 6e m"ine 94ar#a
>amiliei3 iar 6en#ru un #im6 de9#ul de lung Al>red nu era "n
m;9ur; 9; >ac; minuni8 Abia "m6lini9e 6ai96reDece ani8
Cu #4a#e ace9#ea3 era un b;ia# ie<i# din c4mun8 "nal# <i
9ub?ire ca 4 #re9#ie3 cu un craniu 6relung <i 49493 cu ni<#e 6i =
ci4are ca de 6;ian@en3 el 649eda acea 9#ranie 6u#ere de !4in?;
6e care 4 reg;9im ade9ea la >iin?ele "n gradul cel mai "nal#
ec#4m4r>e8 Sen9ibil3 4rg4li493 9#;6"ni# de #ainice <i !i4len#e
im6ul9uri3 el urm;ri9e declinul #ragic al #a#;lui 9;u cu un 9im=
?;m"n# cre9cRnd de >ru9#rare8 Amin#irea acelui c:i6 r;!;<i#3 D;=
c"nd a6a#ic "n S#amm:au93 "n #im6 ce #4#ul 9e n;ruia3 '=a ur=
m;ri# "n#4#deauna3 re!enind cu de49ebi#; 6u#ere "n m4men#ele
de 6rime@die8 Ca >iDic3 Al>red 9em;na cu mama 9a3 dar c4m=
64r#area 9a era mul# mai a6r46ia#; de cea a #a#;lui8 Ca <i
riedric:3 !a a!ea idei 9c"n#eie#4are <i n4r4cul lui a >49# c;3
96re de49ebire de 6redece94rul 9;u3 a #r;i# "n#r=4 !reme "n
care 6lanurile eB#ra!agan#e erau realiDabile8 riedric: creDu9e
c; gu!ernul 6ru9ian era 4bliga# 9; 9u9?in; >abrica3 la >el a
creDu# <i Al>red8 Ta#;l 9;u "<i >;cu9e ucenicia ca direc#4r "n
9lu@ba bunicii 9ale3 >iul <i=a >;cu#=4 "n 9lu@ba mamei 9ale8 Fi
am"nd4i au reac?i4na# "n !remurile de criD; a9cunD"ndu=9e E e
9emni>ica#i! c;3 4ri de c"#e 4ri #reburile mergeau 6r49# "n
a#elier + <i 6e c4rabia b;#u#; de !alurile laisser >aire=ului3
6r4clama# de Adam Smi#:3 c:iar <i cel mai i9#e? 4m de a>aceri
a!ea m4men#e c"nd c;dea 6rad; r;ului de mare +3 Al>red
>ugea aca9;3 "ncuia u<a <i r;m"nea ac4l4 une4ri 9;6#;m"ni de=a
r"ndul8 Din iner?ia #a#;lui 9;u "n!;?a9e c; u<a d4rmi#4rului 64a#e
>i 4 eBcelen#; 64r#i?; de 9c;6are8
Dar3 de<i Al>red era >iul 6;rin?il4r 9;i3 nu era #4#u<i 4
c46ie >idel; a l4r8 Era e>ec#i! un om aparte, ne"mbl"nDi#3 ne=
a9#"m6;ra#3 9cli6i#4r3 6lin de imagina?ie3 >r;m"n#a#3 clar!;D;=
#4r <i3 "n ciuda un4r eBcen#rici#;?i de49ebi#e3 9#;#ea cu am"n=
d4u; 6ici 4arele 6e 6;m" n# 8 Sem;na >4ar#e mul# cu acel
6er94na@ 6ermanen# " n mari l e r4mane di n e64ca !i c# 4ri =
an; + geniul nebun8 Nu era c:iar un nebun3 ci mai degrab;
un 4m ciuda#8 "nc; de 6e c"nd era ad4le9cen# "nce6u9e 9; ma=
ni>e9#e #r;9;#urile de carac#er <i >4biile ciuda#e care mai #"rDiu
a!eau 9; >a9cineDe ca6i#alele Eur46ei8 De<i lucra 6rin#re lim=
67
bile >l;c;ril4r3 >4cul "l "n96;im"n#a8 Mir49urile "l nelini<#eau E
credea c; unele 9"n# de bun augur <i al#ele 6re!e9#i#4are de
rele8 Du6; 6;rerea lui Al>red3 b;legarul de cal a!ea un mir49
de49ebi# de "n!i4r;#4r8 Credea c; ace9# mir49 "l in96ir; <i c; "n
6reDen?a b;legarului 6r4a96;# 96iri#ul iui de!ine crea#4r8 Din
ne>ericire3 era c4n!in9 c; 6r46riile 9ale eBala?ii 9"n# #4Bice3 a<a
c; "ncerca 9; >ie "n#r=4 c4n#inu; mi<care8 Ace9# lucru era 9im6lu
"n #im6ul Dilei8 Dar du6; ce 9e culca nu mai era c:iar a#"# de
u<4r <i3 "n c4n9ecin?;3 d4rmea 6r49#8 Acea9#; in94mnie cr4nic;3
care 6e 4ricare al#ul l=ar >i d4b4r"#3 '=a >;cu# 6e Ai>red 64a#e
mai ac#i!8 Era "n a9emenea m;9ur; un g:em de #icuri ner!4a9e3
"nc"# 6;reau 9; 9e c4m6le#eDe unul 6e cel;lal#8 N4a6#ea3 de 6ild;3
9cria n4#e de a>aceri8 iind un mare iubi#4r al 9cri9ului + 9=au
6;9#ra# 6e9#e #reiDeci de mii de 9cri94ri <i n4#e de=ale 9ale +3
el a "n!;?a# 9; 9crie 6e "n#uneric3 g:emui# <i #ran96ira# 9ub
6il4#a de 6u>8 C"nd D4rile "i alungau 6e lucr;#4rii lui din 6a#3 ei
g;9eau 6e bancurile l4r de lucru laudele 99u De>lemelele
m"Dg;li#e de $ru668 O a9emenea energie li 9e 6;rea un mirac4l8
Pen#ru n4i e9#e un mirac4l <i mai mare >a6#ul c; <i=a 6u#u#
men?ine 9#ilul ace9#a de lucru mai bine de cinciDeci de ani3 >;r;
9; 9e aba#; de la el m;car 4 9ingur; da#;8 Marile #alen#e ale lui
Al>red ie<eau mai greu la lumin;8 Pr4gre9ul 9;u era 9#"n@eni# de
mer9ul len# al re!4lu?iei indu9#riale "n Aermania8 Era "n9; "n
m4d e!iden# un #"n;r in#eligen#8 La 2- n4iembrie ')2(3 6e c"nd
a!ea #rei96reDece ani3 6r4>e94rul 9;u din E99en "i #rimi9e9e lui
riedric: caie#ul de n4#e cu ace9# c4men#ariu 9cri9 cu cerneal;
r4<ie I KTrebuie 9;=i aduc laude "n #4a#e 6ri!in?ele3 "nde49ebi
6en#ru 9#r;duin?a lui la ma#ema#ic;8 Dac; !a c4n#inua "n >elul
ace9#a3 9"n# 9igur c; !4m >i mul?umi?i de el ;0e=riediun
"inden@$. Dar Al>red nu a 6u#u# 9; c4n#inue8 "nain#e de
re"nce6erea cur9uril4r 6;r;9i9e <c4ala8 NecaDurile de aca9; "l
9ili9er; 9;=<i "n#reru6; "n!;?;#ura E de acum "nc4l4 + a<a cum a
n4#a# "n "n9emn;rile 9ale + n=a!ea 9; mai aib; K#im6 6en#ru
ci#i#3 64li#ic; 9au al#e a9emenea lucruri ;/eine ?eit "ur
3e/ture, Holiti/ und derlei-chen@... Nic4!ala a >49# 6u6i#rul
meu de <c4larL8 "n#r=ade!;r3 a<a a >49# <i el a #recu# la nic4!al; "n
m4d delibera#8 Cu 4 c4n<#iinci4Di#a#e <i 4 9"rguin?; care=i
li69i9er; a#"# de !;di# #a#;lui 9;u3 el a "n!;?a# 9ingur me9eria de
me<#er >ierar8 "nain#e de a "m6lini d4u;Deci de ani3 a!ea 9;
6r4duc; 4?el de cali#a#e 9u6eri4ar;8 El a d4b"ndi# K#u<eulL
!ir#u49ului <i a a>la# c;3 a#unci Kc"nd elab4reDi ace9# 4?el <i c"nd
"l c;le<#i3 nu e nece9ar; dec"# 4 incande9cen?; la r4<u "nc:i9 <i
c; la ace9# gi=ad de incande9cen?; 4?elul de!ine la >el de dur ca
cel engleDe9c ;enlischer .tahl@, c;ruia "i #rebuie un grad mai
"nal# de c;ldur;L8 Dar acea9#; ingeni4Di#a#e a >49# numai
"nce6u#ul8 Secre#ul cel mare '=a c4n9#i#ui# c;u#area
6er>ec?iunii8 Al>red a g;9i# 4 !arian#;
08
6r4cedeului de la S:e>>ield I me#alul era #46i# "n 4ale mici Ze
gra>i# de c"#e <aiDeci de li!re <i a64i era #urna# 4da#;8 O
9ingur; mi<care gre<i#; <i #4#ul 9=ar >i du9 de r"6;3 4?elul 9=ar
>i 6re9c:imba# "n >4n#;8 iind 6rimul $ru66 n;9cu# "n Pru9ia3
e
l a im6u9 4 di9ci6lin; rigur4a9; Kbuc;#aril4rL 9;i <i3 dac;
4biceiul de a 9e "n>uria <i a ?i6a 6en#ru 4rice >leac era3 >;r;
"nd4ial;3 ne6l;cu#3 6en#ru ei ace9#e iDbucniri "<i a!eau r49#ul l4r8
In >elul ace9#a3 Kruppstahl &4?elul $ru66/ a de!eni# un 6r4du9
6e m;9ura >irii lui Al>red8 Arelele "ncerc;ri 6rin care a!ea 9;
#reac; au "nce6u# "n 9eara >uneraliil4r3 c"nd3 6;r;9ind >abrica
#;cu#;3 9=a "na64ia# la >amilia 9a "nd4lia#;3 "n c4ci4aba unde3 a<a
cum !a 96une mai #"rDiu3 K#a#;l meu @er#>i9e >;r; 9ucce9
6en#ru >abricarea 4?elului #urna# 4 a!ere c4n9iderabil; <i3 "n
6lu93 "n#reaga lui reDer!; de !lag; <i 9;n;#a#eL8 Al>red "<i !a
reamin#i de c46il;ria 9a ca de 4 6eri4ad; de KmiDerie <i
necaDuriL8 Acum3 la "nce6u#ul 6uber#;?ii3 a!ea "n #im6ul Dilei
Kgri@ile unui= #a#; de >amilie care 9e ad;ugau muncii grele din
>abric;3 iar "n #im6ul n46?ii #rebuia 9; medi#eDe la mi@ l4acele
de a "n!inge greu#;?ile i!i#e 6e 6arcur9L8 Tr;ia numai cu
K6"ine3 car#4>i3 ca>ea <i >4ar#e 6u?in; carneL8 Amin#irea 6re=
cum6;ni#4are din acea 6eri4ad; a!ea 9; >ie aceea a Kunei
amenin?;ri cre9c"ude de ruin; #4#al; <i a 9u>erin?el4r3 6er9e=
!eren?ei <i muncii mele grele 6en#ru a e!i#a acea9#; calami =
#a#eL3 amin#irea #im6ului c"nd K9u#e de n46?i ned4rmi#eL 9#; =
#ea "n#in93 i9#4!i# de 4b49eal; K"n 64d3 #remur"nd de #eam;
<i de gri@i3 cu 6u?ine 96eran?e "n#r=un !ii#4r mai bunL8 Tre =
buia 9; >ac; 9ingur a6r4a6e #4#ul I
Cu 6a#ruDeci de ani "n urm;3 cr;6area unui creuDe# ar >i "n9emna#
>alimen#ul Pdann 4ar clas ein 0an/rott>... "n acele Dile #r;iam de aDi 6e
m"ine B*amals lebten 4ir &on der )and in den mund>. Trebuia ca #4=
#ul 9; reu<ea9c;888 Eu "n9umi eram >unc?i4nar3 c4re964nden#3 ca9ier3 >ie=
rar3 #46i#4r3 9>;r"m;#4r de c4c93 6aDnic de n4a6#e la cu6#4rul c4n!er#i=
D4r <i3 "n acela<i #im63 mai "nde6lineam <i mul#e al#e >unc?ii8
"n ace9#e r"nduri "n#reD;rim 4 umbr; de 96aim; anima=
lic;8 1s musste alles elinen$ : Trebuia ca #4#ul 9; reu<ea9c;8
De ce % In "m6re@ur;rile de a#unci3 e<ecul nu ar >i "n9emna#
4 ru(ine$ Ta#;l 9;u a du9 "n#re6rinderea de r"6;8 Dac; nu 9e
mai 6u#ea 9al!a nimic3 nu era !ina b;ia#ului8 Dar lui Al>red
nu i 9=a 6reDen#a# 9i#ua?ia a9#>el8 Nici 4 >emeie nu recun4a<#e
de bun; !4ie c; a >49# c;9;#4ri#; cu un n;#;r;u8 l
n
!evota-
mentul ei 4rb3 mama lui re>uDa 9; admi#; #ri9#ul ade!;r !es-
pre 94?ul ei8 T:ere9e $ru66 a!ea 4 mare "ncredere a>ec#i!;
in @e6u#a?ia 94?ului ei riedric: <i era :4#;r"#; 9=4 a6ere8
nc;6;?"na#; <i ign4ran#;3 a "nce6u#3 #4#u<i3 9;=<i 9crie 9ingur;
fifl
9cri94rile <i3 de "nda#; ce 6ia#ra >unerar; a fost a<eDa#; 6e
m4rm"n#ul lui riedric:3 ea a anun?a# c;
das (esch"t 4ird hierdurch /eines -ees leiden, da mein Mann ans
%orsore das (eheimnis der ?ubereiiun des +usstahls tneinen ltes#
ten .ohn elehrt hat.
ac#i!i#a#ea nu !a a!ea de 9u>eri# c"#u<i de 6u?in3 >iindc;3 !in 6re!edere3
94?ul meu '=a "n!;?a# 6e >iul meu mai mare 9ecre#ul elab4r;rii 4?elu=
lui #urna#8
Fi a<a3 #4#ul a c;Du# "n crca lui Al>red8 Era3 >ire<#e3 ab9urd8
Dar un b;ia# de !" r9#a lui nu-(i 6u# ea da 9eama de ace9#
lucru8 El "<i !edea #a#;l 6rin 6ri9ma "ncrederii ce i=4 6ur#a
mama 9a8 O da#;3 i=a 64!e9#i# ea3 el a >49# cu riedric: "n
>abric;8 Se 6are c; 6r4cedeul 9#r;in i=a >49# revelat "n acel
m4men#8 Al>red <i=a 9c4#4ci# cu "n>rigurare mem4ria3 #riind
im6re9iile :a4#ice de#ermina#e de 6ra>ul minereului3 de Dg4=
m4# <i de mir49ul bancuril4r de lucru, "ncerc"nd Dadarnic
9;=<i amin#ea9c; ce=i 96u9e9e acea !4ce >amiliar; <i r;gu<i#;
a #a#;lui 9;u8 N=a iDbu#i#8 *umm/op" &6r49#/ cum er93 nu d;=
du9e 6rea mare a#en?ie la ce=i 96unea8 Fi iat-1 acum "n#r=4
dilem; "ngr4Di#4are I 9au 9; rede9c46ere 9ecre#ul <i 9; "nde=
6linea9c; 6r4mi9iunea >;cu#; de mama 9a3 9au 9; >ie ble9#ema#8
Nea!"nd nici un ame9#ec "n "n<el;ciunea 9c4rni#; de mama 9a3 el
a ad;uga# "n9; la minciuna mamei 9ale al#ele n4i8 C:iar "n
aceea<i 9;6#;mRn; a #rimi9 4 9cri94are monetriei din 0erlin3
in>4rm"nd=4 c "nce6u9e 9; c4nduc; >abrica de c"#!a #im6 <i c;
Knegu9#4rii3 m4ne#;riile e#c8 erau din ce "n ce mai mul?umi?i de
4?elul #urna# 6e care l=am 6r4du9 "n ul#imul an3 a<a "nc"#
ade9ea nu 6u#eam >abrica a#"# ci# ni 9e cereL8 C;u#a clien?i8 S6re
n4r4cul lui3 numai 6u?ini au mu<ca# din momeal, >iindc;3 "n
reali#a#e3 el nu era "n m;9ur; 9;=i 9a#i9>ac;8 Monetria din
Dii99eld4r> "i d;du9e 4 c4mand; de #rei 9u#e de li!re3 dar a64i
a #rebui# 9; re96ing; 4 li!rare du6; al#a8 Ka6#ul c; 4?elul #ur =
na# 6e care !i l=am #rimi9 nu a c4re96un9 nici de da#a acea9#a
e9#e 6en#ru mine 6e c"# de ne6l;cu#3 6e a#"# de 9ur6rinD;#4rL3
9cria el 6lin de #eam; <e>ului m4ne#;riei3 ad;ugind rug;min=
#ea I 70 94lici#3 a<adar3 9; >ace?i 4 n4u; "ncercare cu ace9#
4?el
I
M 8 "n#re #im6 c4n#inua 9; b"@b"ie (i "ncerca3 cu "nd;r;# =
nicie3 9; >abrice me#al >;r; de>ec#e3 6;9#r"nd cu gri@; 6u?i =
nele bunuri ale mamei 9ale8 riedric:3 cu d;rnicia 9a ne6;=
9;#4are3 ceda9e 4 ca9; din E99en unui >unc?i4nar c4munal din
l4cali#a#e8 Al>red '=a e!acua# imedia# <i >49#ul l4ca#ar3 "n>u=
ria#3 i=a 9cri9 T:ere9ei I KR;m;<i?ele #a#;lui nici n=au >49#
"nc; bine "ngr46a#e3 c; >iul 9;u de 6ai96reDece ani s-a <i a6uca#
9; #er4riDeDe 6e unul din cei mai !ec:i 6rie#eni ai 6;rin#elui
9;u !L Mama '=a 9u9?inu# 6e -lfre! = la urma-urmei, mcar
70
#
"# 6u#ea 9; >ac; + <i el 9=a "na64ia# la >abric; cu 96eran?a
; !a 6u#ea 4b?ine de la #urn;#4rie 9u>icien# 4?el c4mercia =
liDabil 6en#ru a "n#re?ine 4 >amilie de cinci 6er94ane <i3 #4# =
4da#;3 a 6l;#i 9alariile8
Tim6 de trei ani3 #"n;rul3 i9#4!i# <i 6e @um;#a#e "n>4me#a# P
e
S
a
ceru# #46i#4ril4r 9;i 9; muncea9c; >;r; r;gaD din D4ri 9i 6"n;
"n a9>in?i#3 iar du6; aceea 9e cu>unda "n :"r#ii3 urm;rind
aceea<i :imer; ca 9i riedric: + 9ecre#ele me#alurgiei8 0ra?ele
deMmunc; de care di96unea au 9c;Du# la <a9e 4ameni3 a64i la
cinci8 A >49#3 64a#e3 4 m;9ur; de ec4n4mie 9au 64a#e c; d4i
din#re lucr;#4ri3 mai 6e9imi<#i3 l=au 6;r;9i#E nu 6u#em <#i care
e ade!;rul8 Arunca "n cu6#4arele de #46i# mici buc;?i de 4?el
de 9cule3 >4r@a din ele cu?i#e de de9c;rna# <i ma#ri?e3 ademenea
c4nduc;#4rii m4ne#;riil4r <i 6e >abrican?ii de 9cule 9; !in; da
E99en 6en#ru a di9cu#a + >;r; !reun reDul#a# + de96re
v'n#ri (i c4n#inua 9; a<#e6#e Dadarnic marea l4!i#ur;8 D4u;
4b9#ac4leM6;reau in9urm4n#abile8 Primul3 c4mi9=!4ia@4=rii
engleDi 9#r;b;#eau c4n#inen#ul de la un ca6;# la al#ul3 4>erind
m;r>urile l4r de cali#a#e 9u6eri4ar;8 Fi3 al d4ilea3 de >iecare
da#; c"nd Al>red 6rimea c"#e 4 c4mand; <i "<i m4biliDa 6e cei
<a9e /mppianeri 9; 4 eBecu#e3 "i li69ea >4r?a m4#rice8 R"ul
0erne c4n#inua 9;=' eBa96ereDe8 "n cel mai bun caD3 era un
r"ule? ca6rici49 care l4!ea alene 6alele r4?ii din a#elier3 "n
cel mai r;u3 >abrica 9e 46rea din 6ricina lui8 La "nce6u#3
Al>red credea c; #rebuie 9; eBi9#e 4 bl4care "n am4n#e8 A 9cri9
6rimarului din 04rbecJ + 6e a#unci un c;#un ce!a mai la
n4rd de E99en +3 rug"ndu=' 9; c4n9ul#e un agen# 9il !ic cu
6ri!ire Mla Kme#4da de a dega@a 6"r"ul care 6une "n mi< care
ci4canul meuL8 C:e9#iunea nu era "n9; c:iar a#"# de 9im6l;8 Du6;
4 6eri4ad; de 6l4i3 r"ul ace9#a n;r;!a< era "n 9#are 9;=<i 9c:imbe
44m6le# carac#erul3 #ran9>4rm"ndu=M9e "n#r=un #4ren# mugi#4r3
care amenin?a "n9e<i >unda?iile a#elierului8 In#r=4 lun; "l
g;9im 6e Al>red cer"nd 9cuDe unui clien# >iindc; K"n urma
un4r 6l4i abunden#e a6a a cre9cu# a#"# de mul#3 "nc"# #4a#e
a#elierele 9i#ua#e ling; riu au >49# c4m6le# 9c4a9e din >unc?iune
<i a9#>el3 din 6;ca#e3 9"n# "n im649ibili#a#e de a >ace >a?;
c4menDil4r d!8 la da#a >;g;dui#;L8 Mai #"rDiu3 albia r"ului a
9eca# din n4u <i gra!4rul m4ne#;riei rega#ului Sardinia a
>49# in>4rma#3 cu 6;rere de r;u3 c; >4r@a e9#e im4biliDa#; Kdin
cauDa li69ei de a6;L8 "n #4amna urm;#4are3 Deul Hulcan a >49#
ne6u#inci49 !reme a#"# de "ndelunga#;3 "nc"# #"n;rul $ru66
a >;cu# a6el la >abrica de armamen# a rega#ului Pru9iei de la
aarn3 6e Ru:r3 rug"nd 9; i 9e 6ermi#; 9; >4l49ea9c; >4r@a
celei >abrici 6en#ru c4menDile urgen#e8 Era din n4u !ec:iul
eiren ;die alte 2our@: KA#elierul "n care 9e a>l; ci4canul meu
"n#Rm6ina# mari greu#;?i "n cur9ul !erii din 6ricina li69ei
*'
de a6;888 Nu am a!u# putina s 6r4duc nici 6e de6ar#e nece=
9arul 6en#ru eBecu#area c4menDil4rL8
Armurierii germani nu a!eau "n9; #im6 de 6ierdu# cu un
biean!ru in94len# 6e nume $ru66 9i el a >49# constrns 9;
9u>ere 4 umilire de49ebi#; I 9; "nc:irieDe ciocanul !e la "u-
tehoffnungshiitte, care a6ar?inu9e 4da#; strbunicii 9ale8 Ai=
>red era >uri49 6e gu!ernul 9;u8 Nu a!ea dec"# <ai96reDece ani
<i 9e 6l"ngea de K6re@udeca#a "nc; "nr;d;cina#; care ac4rd;
6re>erin?; 6r4du9ului engleDe9cL <i 9cria au#4ri#;?il4r I 7ntru-
ct 9#a#ul 6ru9ian e9#e in#ere9a# 9; 6r4m4!eDe deD!4l#area in=
du9#riei au#4:#4ne3 "ndr;Dne9c 9; cer ca 9#a#ul 9; c4lab4reDe
la 9ucce9ul ace9#ei unice #urn;#4rii de 4?el 6ru9iene3 a#"# de >4=
l49i#4are luiL8 S#a#ul 6ru9ian nu "m6;r#;<ea "n9; 6unc#ul lui
de !edere8 C"nd3 la in9i9#en?a fiului 9;u3 2herese a 94lici#a#
regelui rederic 2il:elm un "m6rumu# >;r; d4b"nd; de '( CCC
de #aleri 6e #ermen de d4i96reDece ani3 #reD4reria a r;96un9
cu mul# #ac# c; nu di96une de >4nduri8 0erlinul mai era "nc;
"m64#ri!a unei 64li#ici de 9ub!en?ii 6en#ru "n#re6rinderi8
Au!ernul nu era "n9; c:iar a#"# de 4rb >a?; de in#ere9ele
c4merciale cum credea $ru668 El ducea 4 64li#ic; de 6er96ec=
#i!;3 mai !iclean; dec"#8 (i 6u#ea da 9eama ad4le9cen#ul n49=
#ru8 Ince6"nd !in ')',3 Pru9ia eB#in9e9e 6e #;cu#e ,ollve#
reinul, Uniunea !amal; german;8 "n >4nd3 era 4 K6ia?; c4=
mun;L3 6rimul 6a9 c;#re un Reic: uni>ica#3 <i la ' ianuarie 18>?
>;uri#4rii ace9#ei 6ie?e c4mune au a@un9 la un ac4rd cu #rei =
Deci <i <a9e de 9#a#e germane8 T4a#e #aBele !amale "n#re ?; =
rile Uniunii au >49# de9>iin?a#e8 Din 6unc# de !edere ec4n4=
mic3 c4n!en?ia re96ec#i!; a crea# 4 9ingur; na?iune de #reiDeci
de mili4ane de germani3 iar Al>red 9e g;9ea "n#r=4 64Di?ie eBce=
len#; 6en#ru a eB6l4a#a ace9# >a6#8 Declara?ia 9a c; e "n 9#are
9; 9a#i9>ac; #4a#e nece9i#;?ile de 4?el #urna# ale @ollvereinu-
lui &un mili4n de li!re 6e an/ era 4 ilu9#rare cra9; a ar4gan=
?ei >amiliei $ru668 Cu #4a#e ace9#ea3 a>acerile lui au "nce6ui
9; 6r496ere8 La 2* ianuarie ').C3 el #ran9mi#ea em4?i4na#
unui 6rie#en I
T4cmai am iDbu#i# 9; 6un la 6unc# im64r#an#a invenie a unui 4?el
de creuDe# 6er>ec# su!abil, care3 ca 4rice al# 4?el3 64a#e >i 9uda# 6e >ier
du6; 6r4cedeul 4bi<nui#3 la #em6era#ura n4rmal; de 9udare3 iar eB6e=
rien?ele >;cu#e cu ace9# 4?el3 a#i# 6en#ru armarea bar49uril4r cel4r ma
E
grele3 c"# <i a unel#el4r mici de #;iere3 au re6reDen#a# un 9ucce9 de6liI
daliile de #"m6l;rie a9#>el c4n>ec?i4na#e a!"nd 4 eB#ra4rdinar; >4r?; de
tiere, iar ci4canele + o duri#a#e eBcelen#; U94 vorziigliche )rte>,
Ob?inea ace9# 4?el "n#r=un 9ingur creuDe#3 dar era e>ec#i! de
bun; cali#a#e8 "n anul acela3 6en#ru 6rima 4ar;3 Al>red <i=a
"nc:eia# 94c4#elile >;r; 6ierderi <i3 "n 64>ida indi>eren?ei mani=
72
#a#e de 0erlin3 >irma di96unea de un ca6i#al n4u3 ri#D !4n
Miiller, >iul m;#u<ii 9ale Helene3 "i "m6rumu#a9e 'C CCC de #aleri8
& =a?ele lui Al>red3 Hermann3 acum "n !"r9#; de d4u;Deci de ani3
P
9e
al;#ura9e la munca din #urn;#4rie3 d"ndu=i a9#>el 649ibili =
#a#ea 9; in9#ruia9c; "nc; cinci agricul#4ri din Ru:r ca /ruppia-
neri. Cel mai im64r#an# a >49# "n9; >a6#ul c;3 "n 9>"r<i#3 $ru66
a!ea ce!a !al4r49 de !"nDare8 Renun?"nd de4camda#; la 6lanuri
mai grandi4a9e3 el 9=a c4ncen#ra# a9u6ra >abric;rii !al?uril4r
mici "n#r=un 94r#imen# cu dimen9iuni 6reci9e8 Pr4du9ele 9ale
erau 6er>ec#e V <i "n mar#ie ').N a um6lu# 4 lad; cu m49#re de
!al?uri <i a 64rni# "n#r=un #urneu 6rin cen#rele im64r#an#e ale
n4ii 6ie?e + ranJ>ur#3 S#u##gar#3 Miinc:en3 Lei6Dig3 0erlin8
Du6; #rei luni 9=a "n#4r9 !al=!"r#e@ aca9; cu buDunarele 6line de
c4menDi8 irma ried8 $ru66 din E99en3 cu 4 !ec:ime de
a6r4a6e un 9>er# de !eac3 era3 "n 9>"r<i#3 94l!abil;8 Imedia#3 Al =
>red a anga@a# d4i re6reDen#an?i c4merciali <i a dubla# 6r4gra=
mul de cali>icare a munci#4ril4r8 Num;rul /ruppianerilor a
cre9cu# ra6id de la un96reDece la #reiDeci <i a64i3 cu un 9al#
bru9c3 la <aiDeci <i <a6#e8 Al>red "<i m;ri9e de cinci 4ri 6r4duc?ia
de 4?el "nMc4m6ara?ie cu 6eri4ada dinain#ea cre;rii ?oll&ereinu-
lui. n#r=4 9cri94are c4n>iden?ial; din luna decembrie a aceluia<i
an a anun?a# c; Kanul care a #recu# a >49# a#"# de >a!4rabilM
N
M3
"nc"# Kmi=a da# cura@ 9; c4n#inuu munca3 "n 64>ida #u#ur4r 9acri =
>iciil4rL8
Scri94area era c4n>iden?ial;3 de4arece din n4u ceru9e gu=
!ernului bani8 irma nu in#ra9e "nc; "n#r=4 6eri4ad; de ade!; =
ra#; 6r496eri#a#e <i nici nu a!ea 9; in#re 6"n; ce Al>red nu a!ea
9; de!in; ur9uD3 #ri9#3 cu 9u>le#ul 6u9#ii# <i miDan#r468 Ci#indu=i
c4re964nden?a <i urm;rindu=i ac?iunile "n cur9ul #inere?ii <i "n
6eri4ada mai ma#ur; a !ie?ii + "n#re anii ').C <i ')-C + ai
im6re9ia c; 6ri!e<#i un animal Db;#"ndu=9e "n#r=un labirin#8
Merge "nain#e8 Dar 9"n# a#"#ea im6a9uri3 a#"#ea >al9e 96eran?e
care 9e 96ulber;3 "nc"# nu e9#e de mirare c; maniile 9ale din
#inere?e 9e agra!eaD;8 Hara3 de 6ild;3 #rebuia 9; biruie an de an
4 criD; ce de!eni9e 4bi<nui#;8 C"nd an4#im6ul era 6rea 9ece#493
9e #reDea "n >iecare diminea?; "ngri@4ra#3 c4b4ra din 64dul unde
d4rmea <i 9e ducea 9; 6ri!ea9c; 94arele care 9#r;lucea3 a64i
in96ec#a albia 9eca#; de 9ub r4a#a "ncremeni#;8 Nu a!ea nici un
r49# 9; 9e "ncarce cu c4menDi dac; nu era "n 9#are 9; le 9a#i9>ac;8
T4# a#"# de e!iden# era c; nu 6u#ea 9; 9e biDuie 6e rul 0erne3 al
c;rui cur9 de a6; era 6rea ne9#a#4rnic8 Nu eBi9#a deci# 4 9ingur;
94lu?ie8 A!ea ne!4ie de 4 ma<in; cu abur8
a anVi
DUP;

%m
-
au#4ru
Z ace9#ei c;r?i a "ncerca# un !al? de laminare finn-
M
SC
]
S

dm

>unc
#
iune
M c4n>ec?i4na# de Al>red du6; ').C 6en#ru
a America A$MeS de Sn"lSOl P Silva rlin &nrtll.2nlia ii a r=ni$laln# r8;
= America Al!e9 deMS4u9a e Sil!a din P4r#ugalia <i La c4n9#a#a# c;3
ceVlen#L]
SU#a

d4u;Deci
S/
cinci

de

aui
W valul mai era "n#r=4 9#are eB=
7;*
Dar unde 9e >abricau "n Ru:r n4ile ci4cane cu abur % La
Au#e:4>>nung9:ii##e8 Al>red 9e !;Du din n4u 9ili# 9; 94arb; din
acea9#; cu6; amar;8 Trebuia3 de a9emenea3 9; 6l;#ea9c; i64#eca3
<i acea9#a era cauDa 6en#ru care "<i relua89e #en#a#i!ele de a
4b?ine bani de la #reD4reria a#"# de Dg"rci#;8 N=a a!u# =9ucce9 +
<i nu !a iDbu#i nici "n ').( <i nici "n ').-8 D4 c"nd #a#;l 9;u
di9#ru9e9e a#"# re6u#a?ia >irmei c"# <i credi#ul ei3 era <i el 6r49#
6ri!i#8 De Cr;ciun3 !;rul 9;u !4n Miiller a c4n9im?i# 9;=i gireDe
9emn;#ura8 In 6rim;!ara urm;#4are3 "n >4r@; a >49# in9#ala# un
ci4can de d4u;Deci de cai 6u#ere8 Nu era 4 ma<in; 6rea gr4Da!;8
P4#ri!i# "n9emn;ril4r lui Al>red3 9u6a6ele 9c;6au3 am4r#iD4rul nu
9e 64#ri!ea3 6i9#4nul a!ea ne!4ie de 6ermanen#; ree#an<are <i3
cum nu=<i 6u#ea 6ermi#e luBul de a a!ea c4nduc#e3 el <i Her=
mann au >49# 9ili?i 9; 4rganiDeDe brig;Di de munci#4ri cu g;le?i
6en#ru um6lerea reDer!4arel4r8 Dar ci4canul >unc?i4na8 Primul
r4#4g4l 9ub?ire de abur a6;ru9e dea9u6ra E99enului8 C4mi9=
!4ia@4rii >irmei $ru66 recru#au clien?i 4caDi4nali la A#ena3 S#8
Pe#er9burg3 "n landra <i El!e?ia3 iar Al>red "n9u<i3 b;#"nd la
u<ile im4ne#;riei din Dii99eld4r>3 a 6rimi# a9igurarea c; !ec:ile
cica#rice 9e !indeca9er;8 Lucrurile mergeau 96re Mbine8 Ar >i
6u#u# + cu 4arecare "ndre6#;?ire + 9;=<i >ac; reclam; c; e9#e
unul din 4amenii cu cele mai bune 6er96ec#i!e din E99en 9au
c:iar din Ru:r8 De al#>el3 Al>red nu <i=a 9ube9#ima# nici4da#;
6er96ec#i!ele8 Scriindu=i c4n9ulului 6ru9ian din C:ri9#iania &care
nu auDi9e nici4da#; de96re el/3 9e l;uda I 33E un lucru bine cu=
n49cu# c; uDina mea3 "n#emeia#; acum d4u;Deci de ani <i care
>unc?i4neaD; acum din 6lin3 e9#e 9ingura de ace9# >el de 6e c4n=
#inen#L ;au" dem Kontinent ist... /eine andere au"e/ommen@.
Era mai mul# dec"# 4 9im6l; >an>ar4nada8 Era 4 #ac#ic;
eB#rem de in#eligen#;8 Re6e#"nd ace9# lucru la ne9>Rr<i#3 a>irma =
?ia a de!eni# un >a6# acce6#a# "nain#e de a >i ade!;ra#8 M"n reali =
#a#e3 era 4 minciun; 9>run#a#;3 debi#a#; cu un 9ec4l "nain#e ca
0erlinul 9; >i de9c46eri# <i el ace9# #ruc8 "n#r=ade!;r3 /ruppia-
nerii care 9u9?in c; Al>red a >49# 6rimul c4nduc;#4r german
m4dern au argumen#e 9eri4a9e3 de<i ra?i4namen#ul l4r ar 6u#ea
>i "n#rucR#!a gre<i#8 Ei "l c4n9ider; 4 6er94nali#a#e marcan#;8
T;ria lui era e!iden#;3 dar ma#uri#a#ea 9a3 "nd4ielnic;8 Cre9cu#
"n c4ndi?ii de ne9iguran?; <i in9#abili#a#e3 el de!eni9e ar4gan#3
di9#an#3 i64cri#3 e4m6;#imindu=9e 6e 9ine "n !remuri de re9#ri<#e3M
dar !indica#i! "n 6eri4adele de #rium>3 >a9cina# de ceea ce era
gr4#e9c3 4 enigm; 6en#ru al?ii <i 6en#ru 9ine "n9u<i8 Su96iciunea
9a >riDa 6aran4ia + "n ace<#i ani a "nce6u# 9; cear; @ur;min#e de
credin?; din 6ar#ea munci#4ril4r 9;i3 iar 64ar#a a#elierului de
74
c;lire <i a celui de 64liDare erau ?inu#e "ncuia#e 6en#ru a=i >4r?a
9
; lucreDe8 E>icien?a + acel #4#em german + era 6en#ru el un
>e#i<8 Me#4dele 9ale erau 9#ranii3 dar3 c"nd >;cea 4 #reab;3 4
>;cea bine8
Aermanul de 4dini4ar; >u9e9e un m4del de (emiitlich/eit 7,
neci46li#3 dar bun la inim;3 mare cun49c;#4r al m'ncrurilor
grele <i care3 du6; 4 ma9; c46i4a9;3 9#;#ea reDema# de 96e#eaDa
9caunului <i r"g"ia3 de9c:eia# la na9#uri <i c:ic4#ind3 cu >a?a lui
mare3 ineB6re9i!; <i >la9c; "ncre?i#; de riduri @4!iale <i cu 4c:e=
lari ce 9cli6eau c4c4?a?i 6e !"r>ul na9ului8 Al>red 6ri!ea ace9#
gen de 4m cu un di96re? rece8 Re9im?ea 4 re!4l#; 6r4>und; >a?;
de #recu#ul Pru9iei8 P49eda acea drag49#e "nn;9cu#; 6en#ru
munc; + cali#a#e care a!ea 9; >ie ul#eri4r 6r4clama#; ca 4 #r;=
9;#ur; a na?iunii +3 6recum <i c4r4larul ace9#ei drag49#e +
6l;cerea a6r4a6e 9enDual; ce i=4 6r4curau u#ila@ul <i #e:n4l4gia8
C"nd 9cria de96re 4?elul >in3 6u#ea 9; de!in; liric I K#rebuie 9;
>ie >ibr49 <i + nu cri9#alin +3 "n 6lu9 9; aib; un luciu me#alic +
nu ca 4?elul c4mun3 care3 a#unci c"nd 9e ru6e3 e negrici49 <i
ma
# +
&
dar3 #4#4da#;3 9; >ie m4ale <i reDi9#en# a#"# "n 9#are rece3
c"# <i "n 9#are incande9cen#;L8 Drag49#ea lui 6en#ru cali#a#e a
>49#3M "n 6ar#e3 m4#i!ul 6en#ru care 9=a adre9a# c4n9ulului din
Seandina!ia8 "n!;?a9e ce&a c:imie <i "n#re al#ele3 <#ia c;3 96re
de49ebire de >ierul din Pru9ia3 cel 9uedeD nu c4n?inea3 6rac#ic3
>49>4r8 Pen#ru m4men#3 acea9#; in>4rma?ie nu a!ea 6en#ru el nici
4 !al4are3 de4arece 9uedeDii nu 9e 9inc:i9eau de micile lui c4=
menDi8 Cu #4a#e ace9#ea3 el a 6er9i9#a#3 biciui# de un n4u im6ul98
Pe !remuri3 numai aurarii3 argin#arii <i cea94rnicarii erau in#e=
re9a?i de !al?urile 9ale dure3 reDi9#en#e8 Acum "n9; !al?urile
#rebuiau 9; >ie mai dure <i mai reDi9#en#e ca nici4da#;3 de4arece
>abrica de9c46eri9e 4 6ia?; !irgin; 6en#ru ele8
De9c46eri#4rul >u9e9e Hermann3 dar 9ub n4ul c4nduc;#4r
de9c46erirea nu a adu9 au#4rului ei nici un 6r4>i#8 Cu #4a#; cre=
din?a 9a "n indu9#rialiDare3 men#ali#a#ea germanului din !remea
aceea re6reDen#a "n mul#e 6ri!in?e 4 "n#4arcere la c4nce6?iile
#riburil4r #eu#4nice8 iind 4 6er94an; cu au#4ri#a#e ab94lu#;3
Al>red cerea din 6ar#ea membril4r 6r46riei 9ale >amilii 4 9u6u=
nere 94ld;?ea9c;3 c:iar dac; acea9#a "n9emna 4 ign4rare a dre6=
#ului 6ru9ian8 De dre6#3 >ra#ele lui Al>red ar >i #rebui# 9; 6ri =
mea9c; 4 anumi#; rec4m6en9; 6en#ru acea9#; 6rim; ade!;ra#;
in!en?ie a >irmei8 Tim6 de genera?ii3 lingurile <i >urculi?ele
>u9e9er; c4n>ec?i4na#e 6rin 9#an?area un4r <abl4ane de me#al
#und a64i >ini9a#e manual8 "n#r=4 du6;=amiaD;3 Hermann eBa=
mina un !ai# de>ec#8 4ntro!ucn! de<euri me#alice "n ace9# !al?3
ucru e!iden#3 <i anume c; !al?ul im6rima9e g in >iecare de<eu8
De aici a #ra9 c4ncluDia strlu-Aici I b4n4mie8
ci#; I ce erau 4are >urculi?ele <i lingurile al#ce!a dec"# ni<#e >"<ii
de me#al cu im6er>ec?iuni dinain#e calcula#e % Rc"nd eB6erien?e
"n#r=un c4l? al a#elierului3 a gra!a# anumi#e de9ene 6e !al?uri8
In9#ala?ia manual; care a reDul#a# din acea9#; 46era?ie a >49#
>4l49i#; du6; aceea la c4n>ec?i4narea un4r #ac"muri de cali#a#e
9u6eri4ar;8 Al>red a !eni#3 a !;Du# <i a c4n>i9ca# #4#ul8 Fi=a "n9u<i#
in4!a?ia de 6arc; ar >i >49# a 9a <i a "nce6u# 9=4 eB6l4a#eDe cu 4
energie ine6uiDabil;3 iar Hermann <i=a da# + 9u6u9 + e4n=
9im?;m":#ul8
In !ara anului ').)3 Al>red <i=a >;cu# geaman#anul8 De mai
bine de un an 6l;nuia 4 c;l;#4rie "n 9#r;in;#a#e <@ acum era ga#a
9=4 >ac;8 M4#i!ele 9ale erau !aria#e8 Unul din ele erau !al?urile
mici8 Al#ul era curi4Di#a#ea8 H4ia@4rul >irmei $ru66 care c;l;=
#4rea "n T;rile de O49 <i "n ran?a adu9e9e la "na64iere !e<#i
>4ar#e ciuda#e3 nu numai de96re 6ie?e abunden#e3 ci <i de96re
eBi9#en?a un4r mari >abrici care erau a6r4a6e "n!;lui#e de 6r4=
6riul l4r >um >ierbin#e8 Pen#ru cine!a iD4la# din cauDa 9;r;ciei
<i a mi@l4acel4r redu9e eBi9#en#e "n Pru9ia de la "nce6u#ul
!eacului al XlX=lea3 a9emenea minuni 6;reau ului#4areE Al>red
#rebuia 9; le !ad; cu 4c:ii 9;i8 Era un #im6 6rielnic 6en#ru c;=
l;#4rii8 EBi9#au de9#ule c4menDi 6en#ru ca cei <a6#eDeci de 9ala=
ria?i ai 9;i 9; aib; de lucru8 In @urul >abricii ini?iale 9e ridicau
acum a#eliere aneBe3 c46le<ind cl;direa 6rinci6al;8 Pi9#4nul ci4=
canului cu abur >u9e9e 6u9 la 6unc# <i >unc?i4na 6er>ec#8 Her =
mann era un mai9#ru cu eB6erien?; E ri#D3 un #inerel <#er93 cu
4c:elari3 care 9e a6r46ia de d4u;Deci de ani3 9e 6u#ea 4cu6a de
c4n#abili#a#e3 iar din c"nd "n c"nd3 6u#ea 6leca la drum cu
m49#re E Ida 4 6u#ea a@u#a 6e mama ei la g4964d;rie8 Mai 6re9u9
de #4a#e era "n9; d4rin?a #eribil; a lui Al>red de a !iDi#a Anglia3
"nce6u9e 9; 9e >ac; 4b9er!a#; a#i#udinea ciuda#; i c4n#radic=
#4rie care !a carac#eriDa 64Di?ia Aermaniei 9ec4lului al XX=lea
>a?; de Marea 0ri#anie8 A!eau 9; mai #reac; 46#Deci de ani 6"n;
c"nd 2il:elm al II=lea3 Jai9erul eBila#3 9; cear; la 949irea 9a "n
Olanda K4 cea<c; de ade!;ra# ceai engleDe9c #are <i >ierbin#eL
<i n4u;Deci de ani 6"n; c"nd >iii lui $ru66 9; "ncea6; 9; 9#udieDe
la OB>4rd3 dar angl4>ilia care a cu6rin9 mai #"rDiu ari9#4cra?ia
ace9#ei ?;ri 9e !;dea de 6e acum la Al>red8 EBi9#;3 #4#u<i3 4
de49ebire8 Urma<ii 9;i au admira# ari9#4cra?ia Angliei8 Al>red
era a#ra9 de c4m6e#en?a #e:nic; din Midland98 F:e>>ield3 un
nume magic "nc; din c46il;rie3 de!eni9e 6en#ru el un >el de
Mecca8 Nu numai c; engleDii ini?ia9er; re!4lu?ia indu9#rial;3 dar
c4n#inuau 9; 9#ea "n >run#ea ei3 c4nduc"nd=4 c:iar <i "n Ru:r3
unde inginerii l4r3 eB6er?i "n n4ile >4rme de u#iliDare a c4c9ului3
"i in9#rui9er; #4cmai 6e minerii germani cum 9; 9a6e 6u?uri la 4
ad"ncime mai mare de #rei 9u#e de me#ri8 EngleDii m4n464liDau
minereul 9uedeD <i c4n#inuau 9; inunde c4n#inen#ul cu 4?el de
9cule de cali#a#e 9u6eri4ar; <i cu !al?uri cimen#a#e8 Du6; c"# 9e
8O
4;rea3 S:e>>ield mai di96unea de c"#e!a 9ecre#e 6;9#ra#e cu gri@;
9i 9ingurul m4d de a le a>la era 9; #e duci ac4l48 A<adar3 nach
&la/ S:e>>ield !
Dar mai "n#"i I nach Pari98 Arict de 9#r;ini ar >i >49# en=
gleDii3 erau3 #4#u<i3 !eri cu germanii3 din aceea<i ra9; <i3 de aceea
6r4babil3 !icleni8 Era mai bine 9; #e instruie(ti 6u?in "nain#e de
2
#rece Canalul M"necii8 ranceDii erau mai 6u?in 96ar#ani3 le
6l;cea 9; #r;ia9c; mai bine <i erau mari admira#4ri ai 9eBului
>rum49 + mai circulau "nc; "n <4a6#; i9#4ri4are de96re >a6#ele
Marii Arma#e + <i cun49cu?i 6re#u#indeni ca >4ar#e d4rnici 9;=<i
"m64d4bea9c; >ri!4lele l4r >emei cu bi@u#erii 9cum6e8 Pe 9cur#3
6eri>eria Pari9ului era3 cer#3 d4rnic; de schone !al?uri8 "n m4=
men#ul 6lec;rii din E99en3 acea9#; a#i#udine a lui Al>red era
>irea9c;8 Curi49 e9#e "n9; c; a 6;r;9i# Pari9ul cu aceea<i im6re=
9ie8 0ule!ardele3 c4l4nadele3 ca#edralele3 !ra@a celui mai 96len=
did 4ra< al Eur46ei nu l=au im6re9i4na# de l4c8 Nu i=a di96l;cu#3
ci 6ur <i 9im6lu nu eBi9#au 6en#ru el8 C;l;#4riile nu=i 6u#eau
l;rgi 4riD4n#ul3 de4arece era inca6abil 9; <i=' l;rgea9c;8 Ra64ar =
#ele de a>aceri ale re6reDen#an?il4r 9;i c4merciali au >49# c4n>ir =
ma#e de ceea ce !;Du9e cu 6r46riii lui 4c:i Q+ <i a9#a era #4# ce='
in#ere9a8
A<adar3 9cri94rile 9ale nu rela#au a6r4a6e nimic de96re
ran?a8 Ca de 4bicei3 ele nu ne deD!;luie mul#e nici de96re el
"n9u<i8 C"nd cu un 9cri9 regula#3 c"nd cu m"Dg;ii#uri a<#ernu#e "n
grab;3 el "<i in>4rmeaD; >amilia c; e9#e >4ar#e 4cu6a#8 KCu !4ia
D4mnului + 9cria el la ) iulie +3 m; !4i a6uca de #reab; <i !4i
!edea ce 9e 64a#e >ace aici8 Dac; 6u#em da creDare anuarului
c4mercial3 !4i a!ea de !iDi#a# 4 mul?ime de fabricani,$ &Anuarul
era eBac#8 El "<i g;9e<#e 6re#u#indeni clien?i8/ KDau mai @49
adre9ele clien?il4r "m6reun; cu 6re?urile 9#abili#e <i "nc:ei 9cri =
94area3 c;ci e9#e d4u; <i @um;#a#e <i nu m=am ridica# de 6e
9caun de la <a6#e diminea?aL8 Mai #"rDiu3 "n aceea<i lun;3 el 9crie I
KAl;#ura# !; #rimi# n4i c4menDiL <i KA<#e6# c4n>irmarea unor
c4menDi "n !al4are de #rei mii de >ranci3 iar al#ele n !al4are de
c"#e!a mii de >ranci 9"n# "n cur9 de #ra#a#i!eL8 KDac; n=ar #rebui
9; m; duc nea6;ra# "n Anglia unde 9c4n#eD 9; 4b?in a!an#a@e cu
mul# mai mari888 a< 6u#ea cu u<urin?; 9; c4n#rac#eD aici de 6a#ru
4ri mai mul#e c4menDi !ect 6"n; acumL8 UrmeaD; c"#e!a im6re=
9ii de c;l;#4rie gen $ru66 &KPari9ul e9#e un l4c unde un negu9#4r
6rice6u# are ce >ace ani de Dile3 9e 64# de9>ace aici #4a#e ar#ic4lele
6e care le 6r4ducemL/ E a64i re!ine iar la a>aceri I KIn cele #rei
Dile care mai r;m"n din iulie !4i "n#4cmi 9c:i?a unei ma<ini
care !a c49#a 64a#e d4u;=#rei mii de >ranciE m; mai g"nde9c la
!al?uri c;li#e de '23'C <i de ) ?4iiE n=am "nc; nimic de>ini#i!3
d
ar 4 9; ia9;3 #4#u<i3 ce!aL ;dies ist aber noch nicht =est, doch
4ird noch 4as buttern@.
77
A>ar; era !ar;3 9educ;#4area !ar; 6ariDian;3 cald; <i 6l;=
cu#;8 Al>rccl e ner;bd;#4r 9;=<i 6;r;9ea9c; 4daia3 dar nu ca 9;
9e di9#reDe I 33Trebuie 9; "nc:ei 9cri94area3 >iindc; 9criu de la 6a=
#ru <i 9=a >;cu# a6r4a6e 4ra 6r"nDului E am 6ierdu# deci c"#e!a c4=
menDi 6e Diua de aDi3 >iindc; de 4bicei 64rne9c la drum de la 46#
diminea?a8 T4cmai !4iam 9;=?i 96un 9; !eDi dac; valurile din
!ec:iul 4?el3 de96re care 9e <#ie c; e9#e dur3 6reDin#; aceea<i
in9u>icien?; de duri#a#e <i dac; a#unci c"nd 9"n# >in 64liDa#e mai
64# >i mani6ula#e8 Pen#ru ca 4?elul 9; >ie reDi9#en# <i dur3 #rebuie
9; re96ec#a?i dura#a c4rec#; de #46ire3 la un grad de c;ldur; nu
6rea ridica#888
'
M Fi 9cri94area c4n#inu; "n >elul ace9#a3 de9cre9=
eenc"43 in9i6id;3 6e #eme c4merciale <i a<#ernu#; 6e ne9>"r<i#e
c4li de :"r#ie8 Ei le reamin#e<#e mereu cel4r de ia S#amm:au9
c; >ace d4u;Deci 6"n; la #reiDeci de !iDi#e "n#r=4 9ingur; Di <i c;
nu-(i ir49e<#e #im6ul3 c:iar dac; 9e 6limb; "n#re d4u; "n#"lniri I
33T4a#; Diua "mi >ac n4#i?e3 m; 46re9c 6e 9#rad; de Dece 4ri "n#r=4
4r; <i n4#eD #4# ce=mi !ine "n min#e
'
=8 C:iar <i 649#=9cri6#umurile
d4!ede9c ner!4Di#a#ea 9a8 KCu acea9#a !=am 9cri9 a6r4a6e #rei =
Deci de 6agini <i d4re9c 9; nu mai >iu 6u9 "n 9i#ua?ia de a re6e#a
ce!a de4arece am 6ierdu# 4 gr4aD; de #im6 cu acea9#; 9cri =
94areL8 Sau I K"n diminea?a a9#a am >;cu# 9c:i?a unui lamin4r de
Dece mii de >ranci ca 9=4 6reDin# cui!aE nu 9"n# 9igur c; 4 !a
acce6#a3 dar acum #rebuie 9; "nc:ei <i !; !4i 9crie mai mul#e
da#a !ii#4areL8
Per94ana "n cauD; a acce6#a# 9c:i?a8 Dac; n=ar >i >;cu#=43
am im6re9ia c; Al>red 9=ar >i "m6u<ca# + 6;rea 9; >i >49# cu=
6rin9 de 6anic;8 Dar eBagereD #4#u<i8 N=ar >i >;cu# a<a ce!a8 "n
9c:imb3 ar >i le<ina# numai3 ar >i gemu#3 6"n; ce 6a#r4nul :4#e=
lului ar >i #rimi9 du6; un d4c#4r8 S=a "n#"m6ia# 4 da#; ca 4 9c:i?;
9; >ie re96in9; <i c4n9ecin?ele "ngr4Di#4are ale ace9#ui >a6# le=au
>49# de9cri9e lui Hermann <i ri#D "n#r=4 9cri94are ul#eri4ar;8 Cu
m"na #remur"nd;3 Al>red a 9cri9 I
888#im6 de cinci Dile nu m=am da# @49 din 6a# PI 2ae lan bin ich nicht
aus de! 0elt e4esen>' am a!u# ni<#e dureri "ngr4Di#4are "n #4a#e m;=
dularele3 inci# n=am 6u#u# 9; m; 9c4l nici ca 9; mi 9e >ac; 6a#ulE
a!eam ca#a6la9me 6e #4a#; 96inarea3 9"ngeram din na93 m; durea ca6ul3
n=am 6u#u# 9; m;n"nc3 6e 9cur#3 #4a#e ne6l;cerile 6e care le=a 9c4rni#
necura#ul8
Dac; >acem ab9#rac?ie de ace9#e digre9iuni3 9ingura c4ard;
9en#imen#al; care !ibreaD; "n 9cri94rile lui Al>red e9#e d4rul
de ca9; &KPune?i 6e cine!a + 6r4babil 6e Ida3 c;ci al#cine!a nu
eBi9#a + 9;=mi #rimi#; !e<#i de96re E99en3 de96re rude <i 6rie =
#eni8 Sim# ne!4ia un4r a9emenea !e<#iL/8 T4#4da#;3 9im?ea3 64a#e3
4 9u96iciune a9cun9; c; "n ab9en?a 9a 9=ar >i 6u#u# "n#"m6la ce!a
ne6l;cu#8 KDac; m=ar a<#e6#a aca9; 4 l4g4dnic; ;-enn mich !u
)a eine 0raut er4artete@, n=a< 6u#ea >i mai gr;bi#L3 9crie el
re>erindu=9e la murdara Au99#a:l>abriJ8 O 9=4 mai g;9ea9c; 4are
@
n
9#are bun; % A"nduri negre "l urm;re9c8 4l49e<#e Hermann
un 4?el 6rea >ragil 6en#ru !al?urile 9ub?iri % Am;nun#e3 bille 7 !
Are el la "ndem"n; un 9#4c dublu de 9u6a6e 6en#ru m4#4r <i
6en#ru 64m6ele acelea ble9#ema#e % Fi ce 9e aude cu carca9ele %
Dar cu ca6acele <i d46urile 6en#ru cubil4uri % Fi cu argila 6en#ru
creuDe#e % T4# 9#"nd <i medi#"nd3 "<i aduce amin#e <i de 6aDnicul
de n4a6#e8 E 4are un 4m de "ncredere % KCred c; ar #rebui 9;
a!em un al d4ilea 6aDnic de n4a6#e ca 9;=' c4n#r4leDe 6e 6ri mul
<i un al #reilea care 9;=' 6;Dea9c; 6e al d4ileaL8 A64i 9e mai
g"nde<#e <i c4nc:ide melanc4lic I KLa urrna=urmei3 #4?i #rei !4r
d4rmiM la4lal#;=
'
M8 Ari@ile c4n#inu; s-1 >r;m"n#e8 KP;ca# c; n4a6=
#ea nu e Di3 >iindc; nu 64?i <#i dac; indica?iile cele mai rigur4a9e
9"n# c"# de c"# re96ec#a#eL8 Nu cin9#ea 6aDnicului de n4a6#e ii
6re4cu6; 6e Al>red8 Nimeni nu 64a#e >ugi cu 4 >abric; >ura#; <i
nici c:iar cu un ci4can cu abur8 Pr4blema are r;d;cini mai
ad"nci <i deD!;luie una din #emerile 9ale cele mai mari I KF#ii
c"# de u(or ar 6u#ea iDbucni un incendiu <i >4cul ar di9#ruge
#4#ul3 #4#ul !L
Primind a9igur;ri din 6ar#ea lui Hermann c; >abrica e ne=
!;#;ma#;3 Al>red 64rne<#e 96re Anglia8 "n luna 4c#4mbrie 9e
a>l; "n regiunile cen#rale ale Angliei8 Aici c4m64r#area lui de6;=
<e<#e limi#ele biDarului + e9#e a6r4a6e de necreDu#8 A!en#urile
din Anglia amin#e9c a6r4a6e de >ilmele lui C:a6iin8 Ci#indu=i
c4re964nden?a3 #e a<#e6?i 9; 9crie I KFi a64i mi 9=au ru6# 6an#a=
l4niiL 9au KA9#;Di mi=a aD!"rli# cine!a "n >a?; 4 #ar#; cu >ri<caL8
Telul lui a9cun9 e9#e 96i4na@ul indu9#rial8 "nain#e de a 6leca din
Pru9ia 4b?inu9e un 6a<a64r# 6e numele KA8 Cru6L3 care i 9e
6;rea c; are 4 reD4nan?; engleDea9c;3 iar "n baga@ele 9ale 9e g;=
9eau 4 6erec:e de 6in#eni mici3 "n >4rm; de leb;d;3 9emnul
di9#inc#i! al unui gen#leman8 A!ea un alia# I riedric: Heinric:
S4lling3 un 9im6a#ic c4mercian# din E99en3 cu 4 mu#r; de
br4a9c;3 care era urma< al lui Ae4rg Die#ric: +rupp$ "i #rimi=
9e9e ni<#e 9cri94ri ci>ra#e de la Pari9 E c4m6l4#i<#ii urmau 9; 9e
"n#"lnea9c; la Li!er644l <i a64i 9; mearg;3 >;r; 9; >ie remarc a?i
la S:e>>ield3 Huli <i S#4urbridge8 A<a 9=au <i 6e#recu# lucrurile8
Cei d4i 69eud4n4bili deg:iDa?i "n Kgen#lemeniL <i=au verificat
"n>;?i<area <i au 64rni# la drum8 Dar 9;=' l;9;m 6e Al>red 9; ne
rela#eDe c;l;#4ria I
C:iar ieri3 la 4 de6;r#are de cinci mile de aici3 unde m=am du9 9;
m; 6limb cu 6rit# S4lling I6och estern hbe ich hier. I Meilen ent-
)ernt, (ohin ich mit <rit! .ollin spazierte-, am !iDi#a# >;r; nici un
>el de 6ermi9 un n4u lamin4r 6en#ru tabl de cu6ru care >unc?i4neaD;
V !; r4g8 + 6ota Mad.
abia de 9cur#; !reme <i unde nu e9#e nimeni admi98 Pur#am ciDme <i
a!eam3 a<a cum 9e cu!ine3 6in#eni3 iar 6r46rie#arul a >49# m;guli# c;
d4i 4ameni a<a de ar;#4<i au bine!4i# 9;=i !iDi#eDe uDina Idass so ein
Haar "ideler <reunde sein -er/ !u besichtien 4iirditen>.
Ura ! "Db"nd; ! A >49# "n9; acea9#; eB6edi?ie e>ec#i! "ncu=
nuna#; de 9ucce9 % "n >4nd3 a >49# 4 c;l;#4rie >;r; nici un >el de
>4l49 real8 T4# ce a "n!;?a# Al>red a >49# c; 4?elul de cali#a#e
9u6eri4ar; e c4n>ec?i4na# din#r=4 >4n#; de cali#a#e bun; <i cu 4
man46er; i9cu9i#;3 9au + du6; cum 9e eB6rim; el3 9ubliniind
r"ndul re96ec#i! + 6iciodat nu &om ob#ine de la 0runinhaus
"ier pentru acea calitate de o#el necesar la uneltele tioase$. E
>4ar#e ade!;ra#3 dar n=a!ea ne!4ie 9; 9e duc; 6"n; la S:e>>ield
ca 9; a>le ace9# lucru3 6e care=' <#ia <i Hermann E de aceea "n=
cerca9er; ei 9; 4b?in; minereu din Suedia8 Iar 9#ra#agema lui
era "n 4rice caD li69i#; de 9en98 C"nd 6u9e9e ia cale eB6edi?ia3
Al>red 9e g"ndea la regiunea indu9#rial; din cen#rul Angliei a<a
cum era ea cu 4 genera?ie "n urm;3 4 96erie#4are care=' uci9e9e
6e riederic: $ru668 La 9iM"r<i#ul anil4r M.C3 6r4cedeul lui
Hun#9mann era cun49cu# 6re#u#indeni8 EngleDii <#iau ace9#
lucru <i3 dac; !iDi#a#4rul 9=ar >i 6reDen#a# la ei "n m4d ci!iliDa#3
>;r; "nd4ial; c; i=ar >i 96u9 mul# mai mul#e dec"# a a>la# a<a3
deg:iDa# cum era8 O8 A8 HencJel + care a "n#emeia# 4 >abric; la
S4lingen3 "n Ru:r + 9e 46ri9e la S:e>>ield "n acela<i #im68
HencJel 9=a 6reDen#a# 9ub ade!;ra#ul 9;u nume <i nimeni n=a
>;cu# 6e mi9#eri49ul cu el E a 9cri9 aca9; c; i 9=a 6ermi9 9; !iDi =
#eDe #4a#e uDinele Kde la Dece diminea?a 6"n; la Dece 9earaL8
De al#>el3 dac; engleDii ar >i &rui "n#r=ade!;r 9;=' ?in; 6e
$ru66 la di9#an?;3 bu>4neria lui Al>red nu i=ar >i >49# de nici un
>4l493 >iindc; nu 6u#ea "n<ela 6e nimeni8 PreDen#"ndu=9e ca ni<#e
n4bili3 el <i S4lling3 a!eau un :andica6 e!iden#8 Nici unul din=
#re ci nu !4rbea engleDe<#e8 D"ndu=<i 9eama c; ace9# am;nun#
e9#e de9#ul de 6enibil3 Al>red a urma# un cur9 ra6id de limb;
engleD;3 n;9c4cind <i 4 64!e9#e de96re 4 c46il;rie 6e#recu#; 6e
c4n#inen# <i 9imul"nd un aer 9la!3 mi9#eri498 Nu !4ia ca engleDii
9; cun4a9c; ade!;rul8 "n iarna aceea "n9; a >;cu# la Li!er644l
cun4<#in?a unui di6l4ma# 6ru9ian3 Hermann !4n Mumm3 care
mai #"rDiu3 "n mem4riile 9ale3 '=a de9cri9 ca K>4ar#e #"n;r3 >4ar#e
"nal# <i 9ub?ire3 cu 4 "n>;?i<are delica#;3 dar888 >rumu<el <i a#r;=
g;#4rL3 "n#r=4 Di3 Al>red '=a lua# 6e Mumm de46ar#e <i i=a m;r =
#uri9i# c; el c;l;#4re<#e 9ub un nume >al98 Lucrul nu 6u#ea >i 4
n4u#a#e 6en#ru cel care=i a9cul#a c4n>iden?ele3 de4arece 6rie#e=
nii ace9#uia3 >;c"nd :aD de 9ub#er>ugiul >4l49i# de 9#r;inul acela
de<ira# care 6ur#a #4a#; Diua + bun; Diua 6in#enii lui mici3 "l 64=
recli9er; "n glum; Kbar4nulL8 0ar4nul nu c4n9#i#uia nici un >el
de mi9#er 6en#ru di6l4ma#8 Mumm "l iden#i>ica9e ca l4cui#4r al
E99enului3 !eni# "n Anglia K6en#ru a "ncerca 9; 4b?in; in>4r=
80
ma?ii de96re 4?el;riile bri#anice8 Numele 9;u + adaug; el +
eraV$ru66M
E
8
-lfre! a r;ma9 cinci luni de Dile "n Anglia3 >;r; 9; 4b?in;
al#e in>4rma?ii dec"# acelea 6e care le=ar >i 6u#u# a!ea <i 9#"nd
aca9;8 "n#ruc"# 9e a>la "n ca6i#ala indu9#rial; a Eur46ei din acea
!reme3 nu 9e 6u#ea a<#e6#a 9; 4b?in; c4menDi8 "n 6lu93 <i=ar >i
#r;da# iden#i#a#ea8 R;ma9 9ingur + S4lling 9e "na64ia9e "n Ru:r
!ia R4##erdam +3 el a #ra9 "n gaDd; la 4 >amilie din Li!er644l
cu numele Lig:#b4d78 Pa#ruDeci de ani mai #"rDiu a 9cri9 ne64=
#ului gaDdei 9ale c; l4cuin?a >amiliei Lig:#b4d7 Ka >49# <i !a
r;m"ne mereu "n amin#irea mea un l4c 9acruL3 dar 6e !remea
c"nd a 9#a# ac4l4 a 6reDen#a#=4 ca 6e 4 vi#uin "n96;im"n#;#4are3
iar 6e 9ine "n9u<i ca 6e 4 e6a!; ner!4a9;8 AaDda de la Li!er644l
a "n9emna# 6en#ru el 4 4arecare m"ng"iere3 c;ci a a!u# 649ibili =
#a#ea 9; m;n"nce la un 6re? Kde #rei 4ri mai ie>#in dec"# "n al#;
6ar#eL8 A"ndul c; KeBcur9ia c49#; bani <i c4n9um; 6r4>i#ul anu=
luiL "l #4r#ura8 Era din n4u nelini<#i# de 94ar#a >abricii8 La Li =
!er644l 9=a 9#"rni# 4 >ur#un; E au c;Du# c"#e!a c4<uri de >abric;8
Per6elindu=9e "n 6a#ul 9#r;in3 el <i=a adu9 amin#e de 9ilue#a
b4nd4ac;3 ur"#; a 6r46riil4r 9ale c4<uri de >um3 6e care le iubea
a#"# de mul#8 KN;d;@duie9c c; la n4i nu 9=a "n#"m6la# a<a ce!a
+ "i 9cria el lui Hermann3 "n #im6 ce vuitul Dg"l?"ia >erea9#ra8
+ Mi-e #eam; 6en#ru ac46eri<urile n4a9#reL8 T4# ce 6u#ea 9;
fac era 9; 9e >r;m"n#e8 L"nceDea de6ar#e de ca9;3 mul?umin=
!u-se 9;=i >ac; lui Hermann rec4mand;ri 6en#ru a ec4n4mi9i
banii de9#ina?i #aBel4r 64<#ale I
Dac;=mi 9crii la L4ndra 6e 4 >4aie ca acea9#a <i 9crii K9im6luMM 6e
6ar#ea eB#eri4ar;3 !ei 6l;#i numai 4 #aB; 9im6l; E nu #rebuie3 >ire<#e3
9=4 6ui "n 6lic8 Sc:i?e mici e#c8 64# >i "n#4#deauna #rimi9e "n >elul
ace9#a3 dar #rebuie 9; le "m6;#ure<#i "n a<a >el3 "nc"# 9; nu >ie D;ri#e
de cine!a care <i=ar !"r" na9ul "n 9cri94area re96ec#i!;8
Era 4 me9c:in;rie nedemn; de un 4m care >;cu9e reclam;
>abricii 9ale3 6re#inD"nd c; e9#e unic; "n >elul ei 6e c4n#inen#8
La 9>"r<i#ul iernii renun?; la c;l;#4ria 6rin Anglia cen#ral;3 care
era o a>acere 6r4a9#;8 u9e9e "n!in9 <i 4 <#ia8 Nu era ranc:iu=
n493 iar engleDii l=au im6re9i4na# 6r4>und8 Acea9#; 9#are de
96iri# care a!ea 9;=i r;m"n; 6"n; la 9>"r<i#ul !ie?ii arunc; 4 4are=
care lumin; a9u6ra uneia din cu#ele cele mai a9cun9e ale min?ii
9ale "n#4r#4c:ea#e8 KI=am urt 6e engleDi + a!ea 9; 9crie el +
6"n; am a@un9 "n Anglia3 dar ac4l4 am g;9i# b;rba?i <i >emei
eB#rem de buni <i de ne6re>;cu?iL8 "n#4r9 la Pari93 el i=Ma #ran9=
mi9 lui Hermann indica?ia K9; >4l49ea9c; >ier din Anglia numai
Pen#ru lucrurile cele mai >ineL <i in m4men#ul acela3 la '. mar #ie
').,3 a :4#;r"# 9; dea 6renumelui 9;u 4 reD4nan?; engleD;8 La
e<ecul c;l;#4riei 9ale 6rin Anglia indu9#rial; 9=a mai ad;u=
)'
ga# <i 4 al#; KdereglareL de 4rdin 6er94nal8 Sim6#4mele au "n=
ce6u# 9; 9e mani>e9#e la mi@l4cul lunii mar#ie8 A!ea 9enDa?ii
9#ranii "n g"#le@8 Ele au >49# urma#e de dureri de ca63 gu#urai3
a9#m3 lumbag4 <i ni<#e 9u6ura?ii ciuda#e8 A!ea cram6e8 Era
bal4na#8 Era c4n9#i6a#8 S#area acea9#a a c4n#inua#3 agra!a#; de
ecDeme curi4a9e <i de acce9e de ame?eal;3 de #4# >elul de 9im6=
#4me care "n9; nu=' "m6iedicau 9; 9crie "n#r=una <i au a#in9
a64geul "n luna urm;#4are3 c"nd a "m6lini# d4u;Deci <i <a9e de
ani8 Ne6u#"ndu=<i amin#i c"nd a a!u# ul#imul 9caun3 9=a re#ra9
"n l4cuin?a lui 6en#ru a=<i >ace 4 cli9m;8 K"mi 9;rb;#4re9c Diua
de na<#ere "n >elul meu 6r46riu + 9cria el am;r"# "n n4a6#ea
aceea8 + Acum un an cu medicamen#e "m64#ri!a #u9ei3 iar anul
;9#a cu eli9meL ;das Lahr &orher mit ?uc/er4asser und dieses
Lahr mit Klistiersprit!en@.
*
*
*
"n#r=una din ul#imele dimine?i 6e#recu#e de Al>red la Pari93
9cri9ul 9;u gr;bi# a >49# "n#reru6# de ni<#e bu>ni#uri <i #r49ne#e
!eni#e din 9#rad;8 S=a du9 ener!a# la >erea9#r;3 a 6ri!i# a>ar;
<i + )immel , du rosser (ott 8MV Dar ce mai e <i a9#a % Se
ridicau baricade3 9e r;9#urnau c;ru?e <i 4ameni "ncrun#a?i aler =
gau "nc4ace <i=nc4l4 cu 6u<#i "n m"n;8 A c4b4r"# "n grab; 9; !ad;
ce 9e 6e#rece <i a d4ua Di a eB6edia# la S#amm:au9 4 9cri94are
6ri!ind eBclu9i! ace9# e!enimen# <i "n care a@ungea la urm;=
#4area c4ncluDie I
1s ist noch nicht an! ed5mp"t, ober es 4ird heute icohl enden.
-enn es die (esch"te &erbessert... so inoen sie sich in 2eu#els 6amen
hlop=en.
N=a >49# "nc; c4m6le# "n;bu<i#;3 dar 6r4babil c; i 9e !a 6une
ca6;# a9#;Di8 Dac; du6; a9#a a>acerile !4r merge mai bine888 a#unci3 la
naiba3 n=au dec"# 9; 9e ba#; c"# 4r 64>#i8
R;9c4ala3 6r4!4ca#; de demi9ia mini9#rului de eB#erne
L4ui9 M4le3 a >49# una din acele eB6l4Dii care3 "n cele din urm;3
au culmina# cu r;9#urnarea m4nar:iei din iulie8 Dar 6r4n49#icul
gre<i# nu '=a #ulbura# 6e Al>red8 C:e9#iunile ace9#ea nu erau de
d4meniul 9;u8 T4# nu a!ea #im6 K6en#ru ci#i#3 6en#ru 64li#ic;
<i lucruri de ace9# genL8 Nici nu i 9e 64a#e >ace !re4 !in;8 Ma=
ne!rele >ac?iunil4r lui M4le3 T:ier93 AuiD4# <i de S4ul# erau
inin#eligibile 6en#ru ma@4ri#a#ea germanil4r3 inclu9i! 4amenii
64li#ici8 "n al#e 6;r?i "n9;3 bubui#urile #unuril4r >ranceDe au da#
cura@ in9urgen?il4r liberali8 0elgienii <i=au c"<#iga# inde6enden?a
>a?; de Olanda3 64l4neDii 9=au r;9cula# <i c:iar micile3 dar cura=
V + DumneDeule mare ! + 6ota trad.
@4a9ele 9#a#e 6a6ale au "ncerca# + de<i Dadarnic + 9; 9e de9c4=
#4r49ea9c; de Sanc#i#a#ea=Sa8 "n cen#rul Eur46ei "n9;3 das %ol/
&6464rul/ c4n#inua 9; d4arm;8 Me##ernic: era "nc; dic#a#4rul
Au9#riei3 iar Pru9ia r;m;9e9e ci#adela ab94lu#i9mului8 Pru9ienii
9e 9im?eau mai 6re9u9 de >raDele 9>4r;i#4are de96re c4n9#i#u?ie3
dre6# de !4# <i liber#a#ea 6re9ei8 A#i#udinea lui Al>red era #i6ic;8
C4nduc;#4rii3Ma declara# el3 K#rebuie 9ili?i 9;=<i >ac; da#4ria 9au
9; 9e duc; dracului ! A#unci #4#ul !a merge bineL8
Dar #reburile nu mergeau bine8 [idurile !e#u9#e 9e nruiau
<i3 cum nu erau numai Diduri 64li#ice3 $ru66 nu 6u#ea r;m"ne
nemi<ca# fr a >i el "n9u<i l4!i# de d;r"m;#uri8 Dar nici n=a
"ncerca# "n#4#deauna I KEu e!4lueD 4 da#; cu !remurile <i nu
9#au "n calea 6r4gre9ului=3 a 96u9 el3 g"ndindu=9e la 6r4gre9ul
#e:nic3 la ci4cane cu abur mai mari <i mai bune <i la un 4?el
$ru66 mai dur8 Din 6;ca#e "n9;3 lucrurile nu erau c:iar a<a de
9im6le8 Me##ernic:ii3 care=<i "nc:i6uiau c; 64# <#erge amin#irea
lui Na64le4n3 erau 94r#i?i 6ieirii "n#4cmai ca (i lu!!iii V3 care
9>;r"ma9er; ma<inile8 Ideile n4i <i #e:nicile n4i erau lega#e unele
de al#ele8 "n #4a#e ?;rile cuceri#e de Marea Arma#; a lui Na64=
le4n3 de 6ild;3 9i9#emul "n!ec:i# al bre9lel4r >u9e9e de9>iin?a#8
C4n9ecin?a a >49# crearea unei 6ie?e libere de bra?e de munc; +
acela<i gen de 6ia?; care eBi9#a "n Anglia de mai bine de un
!eac <i care gr;bi9e 6r4gre9ul indu9#rial al Marii 0ri#anii8 Pe
c4n#inen#3 eB6erien?a engleD; a >49# relua#; I ma<inile engle=
De<#i au >49# mai "n#"i ad46#a#e <i a64i 6er>ec?i4na#e8 "n#re #im68
munci#4rii elibera?i din c;#u<ele bre9lel4r au um6lu# >abricile3
cla9a de mi@l4c 9=a deD!4l#a#3 au a6;ru# #i#ani indu9#riali <i
acea9#; e!4lu?ie a c4n#inua#3 #4#ul i#vorn! din aceea<i 9ur9;8
Ca 4rice !"n# aduc;#4r de 9c:imb;ri3 <i ace9#a a lua# cu el c"#e!a
ac46eri<uri8 Sub ra64r# ec4n4mic3 el a adu9 cu 9ine cicluri alar =
man#e de a!"n# <i criD;8 A!erile ag4ni9i#e 6e9#e n4a6#e au 9#i =
mula# in!e9#i?ia de ca6i#al3 iar du6; aceea 6anica3 r;9;ri#; nu 9e
<#ie din ce cauDe3 i=a arunca# 6e cei care in!e9#i9er; "n bra?ele
de6rim;rii8 Ciclul 6u#ea 9; e!4lueDe cu 4 ra6idi#a#e ame?i#4are8
C"nd Al>red a 6;r;9i# Pari9ul3 #4#ul mergea bine8 Re!enind la
E99en du6; d4u; 9;6#;m"ni de !i@eli4a9; cam6anie de !"nD;ri
de la 4 >abric; la al#a3 "n 0ruBelle93 ARnd3 An!er93 Liege <i $4ln3
el '=a g;9i# 6e Hermann <i "n#regul ?inu# al Ru:rului "n#rM=4 9#are
de acu#; "ngri@4rare ec4n4mic;8
Z Anglia #recu9e <i ea 6rin acea9#; >aD;8 Teama de un !ii#4r
ne9igur era una din 9u>erin?ele cre9c"nde ale 94cie#;?ii indu9=
#riale8 ;r; ac?i4nari3 credi#ul era limi#a#3 iar c"nd ma<inile au
V Luddi9m + mi<care 964n#an; de 6r4#e9# a munci#4ril4r engleDi
am a d4ua @um;#a#e a 9ec4lului al XHIII=lea <i "nce6u#ul 9ec4lului
al XlX=lea8 care 9e mani>e9#a 6rin di9#rugerea ma<inil4r8 Denumirea
!ine de la munci#4rul N8 Lu!!$ care ar >i di9#ru9 &6rima ma<in;8 + 6ota
"nl4cui# me9eria<ii3 6u#erea de cum6;rare a 9c;Du# I >l4area 6r49=
6eri#;?ii 9=a ofilit re6ede8 Pen#ru 6rie!$ $ru66 din E99en3 de=
6re9iunea general; a >49# accen#ua#; de unii >ac#4ri 9u6;r;#4ri8
EngleDii duceau un r;Db4i al 6re?uril4r "m64#ri!a >abrican?il4r
de !al?uri din 4?el de 6e c4n#inen#3 iar $ru66 mai a!ea acum un
c4ncuren# <i "n 96a#ele 9;u8 Oac4b Ma7er din 4ra<ul "n!ecina#
04c:um iDbu#i9e 9; #4arne 4?el V8 S=ar 6u#ea crede c; 9#r;luci#a
cam6anie de !"nD;ri du9; de Al>red "n ran?a "i a9igura9e un
a!an9 9ub9#an?ial3 dar lucrurile nu 9#;#eau c:iar a<a E abia "<i
de96ac:e#a9e baga@ele3 c; <i 949i9e 4 9cri94are !e9#ind c; unul
din clien?ii 9;i muri9e8 In c"?i!a ani3 a6r4a6e #4?i au 646ula#
cimi#irele galice8 Pare 9#raniu3 <i #4#u<i a<a a >49#8 Al>red 9e
"n#reba dac; nu cum!a 334 mare m4lim;L l4!i9e Pari9ul + 4 m4=
lim; ciuda#;3 care-(i alegea dre6# !ic#ime 6r46rie#arii de >4r@e8
DumneDeu 6;rea 9; >ie din n4u "m64#ri!a lui8 *ie alte 2our
&!ec:ea 64!e9#e/ I din n4u a@un9e9e "n 9i#ua?ia lui I4!8 De al#>el
<i ecDema lui3 du6; cum era de 6re!;Du#3 9=a agra!a#8
Dar a #recu#8 Din#re #4a#e cali#;?ile lui Al>red3 cea care
d4mina era !4in?a lui im6lacabil;8 Era 9#"nca care "l ?inea E a#"#a
#im6 c"# era anc4ra# de ea3 nu 9e 6u#ea 6r;bu<i8 T:ere9e i=a #ra#a#
ecDema cu ali>ii <i3 "n#in9 6e 9al#eaua 9a de 6aie din8 64d3
Al>red 9cru#a cerul "n c;u#area unui 9emn de bun augur8 Fi a
g;9i# re6ede un 6e#ic de cer 9enin3 6r4mi?;#4r8 De<i 6ia?a lami=
n4arel4r era "n 9c;dere3 dimen9iunile 6r4du9el4r ceru#e erau
mul# mai mari8 A<adar3 de<i era mai greu 9; g;9e<#i clien?i3
c"?i!a din#re ei c4n#inuau 9; 6r4gre9eDe8 T4# 9c;r6in"ndu=9e in=
di96u93 el a 6;r;9i# din n4u Ru:rul 6en#ru a 9#abili c4n#ac#e8
A >49# 4 lung; 6eregrinare8 In a@unul Cr;ciunului ').,3 el "i 9cria
gu!erna#4rului ;+ber-Hrsident@ 6r4!inciei 9ale3 cer"ndu=i 9cri=
94ri de rec4mandare 6en#ru 4>iciali#;?ile din Au9#ria3 I#alia3
Ru9ia + K<i re9#ul 9#a#el4r eur46eneL +3 <i ace9#a n=a >49# dec"#
"nce6u#ul8 S=a du9 la Har<4!ia <i Praga3 a rea6;ru# la Pari9 <i
0ruBelle93 a c;u#a# 9; 9e "n#"lnea9c; cu Oacgue9 de R4#:9c:ilMd
&"ncerca 9; 9e in#r4duc; "n m4ne#;ria >ranceD;/ <i 9e g"ndea
c:iar 7s >ac; "n eur"nd a>aceri <i "n America de N4rdL8 Urm;=
#4rii c"?i!a ani a >49# a6r4a6e mereu ab9en# din >abric;3 c;l;=
#4rind cu #renul3 cu diligen#a 9au c:iar c;lare3 l4cuind "n :4#e=
luri ie>#ine3 ne"nc;lDi#e3 6reDen#"nd 9cri94ri de rec4mandare <i
cer#i>ica#e 4b?inu#e 6rin !iclenie de la 4>iciali#;?ile 6ru9iene3
6reDen#"nd m49#re de linguri <i >urculi?e3 9ubliniind ntr-una
>4ar#e 9eri49 c; Ke9#e 9u>icien# 9; ai <abl4ane de >urculi?e <i
linguri 6en#ru a ada6#a !al?uriie <i a 9c4a#e >4rme a9em;n;=
V Hec:ile anim4Di#;?i m4r greu8 In ',-23 4 i9#4rie 4>icial; a 6rin=
ci6alei >irme de armamen# din Anglia '=a 6reDen#a# 6e Ma7er3 nu 6e
$ru663 dre6# 6i4nierul 4?elului #urna# din Aermania <i i=a a#ribui# "n=
#regul meri# de a >i in!en#a# <inele de cale >era#; din 4?el3 de >a6# in =
!en?ia lui $ru66 &O8 D8 Sc4##8 %ic/ers, 68 'N/8
84
#3 cu 4rice m4del de 4rnamen#are 9au gra!are d4ri#L <i #ri=
mi?"nd 6rin 64<#; la E99en c4n#rac#e 9emna#e8
Hia?a lui3 "n#4#deauna "n9ingura#;3 era acum <i mai 6u9#ie8
De >iecare da#; cn! "<i de96ac:e#a baga@ele3 4 n4u; criD; "l 9ilea
9; <i le "m6ac:e#eDe la l4c8 KAcum3 c"nd am #ermina# cu c;l;=
#4riile3 m; 64# 6reg;#i cu inima lini<#i#; 9; r;m"n "n !ii#4r
aca9;L3 9cria el la 2* >ebruarie ')N'3 dar 9cri94area urm;#4are3
adre9a#; aceluia<i c4re964nden#3 e de da#a acea9#a #rimi9; din
Hiena I KHei >i 9ur6rin9 9; a>li c; 9"n# aici de 4 9;6#;m"n;888L
Rudele 9ale "l !edeau >4ar#e rar8 33O 9; a@ungi ca Oid4!ul r;#;=
ci#4r + "i 9cria S4lling +3 mereu 6e drumuri !intr-un l4c "n#r=
al#ulL8 In aerul 9#;#u# al :anuril4r de ?ar; b"n#ui#e de >an#4me3
>4biile lui 964reau8 Se g"ndea la 6i6ele 6e care le >umau
/ruppianerii, la #4a#e c:ibri#urile a6rin9e "n ace9# 9c46 <i 9e
"n>i4ra8 Tu#unul #rebuie &erboten &in#erDi9/ <i3 de #eam; ca nu
cum!a !reun 96i4n din >abric; 9;=i in#erce6#eDe in9#ruc?iunile
+ "n 9cri94rile 9ale "nce6u9e 9; 9e 9#rec4are mania 6er9ecu?iei +3
9e eB6rima "n >ranceD; I ."ar/uez dans la liste des ou&ricrs
cenD Qui "ument$ V8 OcaDi4nal "ncerca 9; ru6; cu >irea 9a 9in=
gura#ic;3 cut'n! 9; lege <i 9; men?in; 4 6rie#enie8 Du6; un
6r"nD lua# la 0erlin cu un clien#3 a 9ur!eni# 4 cear#; amical; +
ace9#a ?inea 9;=<i 6l;#ea9c; 6ar#ea de c4n9uma?ie8 C4ndeiul lui
Al>red aluneca !4i49 6e :"r#ie I KS; 6l;#e<#i 6en#ru 4 6"ine de
9ecar; ! Dre6# 6edea69; 6en#ru acea9#; necu!iin?; "?i !4i #rimi#e
cu 6rima 4caDie cea mai mare 6"ine de 9ecar; 6r4du9; !re4da#;
"n 2e9#>alia <i era c:iar c"# 6e=aiei 9; 9criu 9; ?i 9e #rimi#; 4
br"nD; "n a c;rei c4a@; 9; 64?i #rage un 6ui de 94mn du6; ma9;L8
T4nul @4!ial 9una "n9; >al93 de6la9a#3 9#riden# <i "n alinea#ul
urm;#4r re!ine la 9#ilul 9;u 4bi<nui# I KMa<ina !a >i eB6edia#;
6e c:el#uiala dumi#ale + men?i4neaD; el >;r; 4c4l +3 iar dac;
nu e9#e c4re96unD;#4are3 !a >i "na64ia#; #4# 6e c:el#uiala dumi =
#aleL8 "<i 6u#ea 6ermi#e luBul 9; #rimi#; 4 6"ine3 clar c49#ul
#ran964r#ului la 0erlin ?inea de d4meniul a>aceril4r <i d4mnului
Our9# nu #rebuia 9; i 9e la9e 64r#i?e legale de 9c;6are8
Li69; de #ac# % Da3 de9igur ! Al>red a >49# "n#4#deauna
li69i# de #ac#8 Dar nici nu 9e 6u#ea 6ur#a al#>el8 Amin#iadu=<i de
>amilia 9a3 de cei n4u;Deci <i n4u; de /ruppianeri care de6in=
deau acum de >abric; 9au amin#indu=<i de #a#;l 9;u <i @ur"ndu=<i
c; nu !a urma #ri9#ul eBem6lu al luiM riedric:3 #rebuia 9; c"n=
#;rea9c; >iecare 6>ennig8 Lu6ii 9e g;9eau mereu ac4l43 d"nd #Rr =
c4ale ca9ei 9#r;m4<e<#i8 Fi Hermann !4ia@a3 iar am"ncl4i la un
l4c recru#au eBac# atia clien?i c"?i le erau nece9ari ca 9; 64a#;
9u6ra!ie?ui8 La Pe#er9burg3 >irma C8 Te:el9#ein a cum6;ra# !al=
#uri 6en#ru >urculi?e <i linguri E la 0erlin3 un 4arecare d4mn
H4llg4ld a cum6;ra# al#ele I 6ia?9 au9#riac; 6;rea <i ea promi-
V + "n9emna?i "n li9#a munci#4ril4r 6e cei ce >umeaD;8 + 6ota
)(
?;#4are3 de<i Ke de9#ul de 9#raniu c; !ieneDii au r;ma9 la !ec:ile
l4r m4dele de >urculi?e 9i linguri <i re>uD; 9; ad46#e imi#a?ii ale
m4delel4r 6ariDieneL3 cu care n;d;@dui9e 9; aib; 9ucce98 Oare=
cum "nciuda#3 Al>red adaug; I KAu9#riecil4r le 6lace 9;=<i um6le
gura <i de aceea unii din#re ei 9"n# de 6;rere c; lingurile ar >i
6rea miciL8
Dac; lui Al>red nu=i 6l;cea Au9#ria + #are an#i6a#ic; "i
mai era +3 a!ea m4#i!e 9eri4a9e8 La Hiena a >49# 9u6u9 unei
"ncerc;ri c:inui#4are3 care '=a >;cu# 9; "nc;run?ea9c; "nain#e de
a >i "m6lini# #reiDeci de ani8 Nu era !ina lui8 S=a l;9a# #ra9 6e
9>4ar; 6r49#e<#e8 Ar >i #rebui#3 64a#e3 9; >ie mai circum96ec# +b
9e 6"rli9e d4ar de mai mul#e 4ri cu 9#r;inii8 Dar "n mul#e 6ri =
!in?e r;m;9e9e un nai!8 De<i mi#uirea >unc?i4naril4r 6ublici
era 6e !remea aceea 4 6rac#ic; de a>aceri bine "nr;d;cina#;3 el
a c4n#inua# 9; 4 c4n9idere ca @igni#4are3 de9criindu=i 6e cei 6e
care=i mi#ui9e "n Ru9ia dre6# .chiuindler &e9cr4ci/8 Fi3 du6; cum
ar >i #rebui# 9; <#ie +=a da <6er? nu c4n9#i#uia nici 4 garan?ie
+3 cu!"n#ul de 4rdine "n cancelarii era ca&eat &enditor 7. Hiena
nu era "n9; nici Pe#er9burg <i nici Pari98 Era ca6i#ala unei ?;ri
germanice3 n4rdice3 >r;?e<#i8 Ca bun 6ru9ian3 Al>red re96ec#a die
+bri/eit &au#4ri#a#ea/ + <i de aici i 9=a #ra9 nen4r4cirea8 Sub
Me##ernic:3 Au9#ria era un 9#a# 64li?iene9c de9;=!"r<i#8 In#r=un
9#a# 64li?iene9c3 +bri/eit + du6; cum !a a!ea 9; de9c46ere
$ru66 + e9#e mul# mai ne"ndur;#4are <i mai 6er>id; dec"#
clien#ela cu care 9e #"rgui9e 6rin al#e l4curi8 KAu9 #riecii +
4b9er!a9e 4da#; Na64le4n +b 9"n# "n#4#deauna "n "n#"r=Diere cu
6l;?ile l4r3 cu arma#ele l4r <i cu 64li#ica l4rL8 Une4ri nu 6l;#eau
de l4c8 In 6lu93 "n#ruc"# c4n#rac#ele au9#riece erau >4ar#e
im64r#an#e3 4 a#i#udine r;u!4i#4are a au#4ri#;?il4r 6u#ea >i
>a#al;8 "n#"m6larea de96re care e !4rba a >49# 6e 6unc#ul 9;
di9#rug; >irma ried8 $ru66 din E99en mai mul# dec"# 4ricare
al#a de la da#a m4r?ii "n#emeie#4rului ei8
"n #4amna anului ')NC "l g;9im 6e Al>red neg4ciind cu m4=
ne#;ria im6erial; din Hiena8 D4mnii de ac4l4 a!eau ne!4ie de un
n4u lamin4r8 Dar !4iau 9i 4 garan?ie8 Al>red a da#=4 <i "n @ur =
nalul 9;u de c;l;#4rie <i=a "n9emna# c4ndi?iile I KDac; "n r;9#im6
de d4i ani !al?urile 9au 4rice 6ie9; a mecani9mului >urniDa# 9e
!4r ru6e 9au "<i !4r 6ierde ca6aci#a#ea de >unc?i4nare3 m; 4blig
9; le "nl4cuie9c "n m4d gra#ui#L ;den 1rsat! unenteltlich !u
besoren@.
De9#ul de cin9#i#8 Sc:i?ele au >49# "nain#a#e au9#riecil4r3
care3 bine!4i#4ri3 le=au a6r4ba#3 iar mai #"rDiu au acce6#a# li!ra=
rea 6r4du9ului >ini#8 Du6; aceea au "nce6u# ne6l;cerile8 Nu=9i
6u#ea "nca9a banii8 T4?i erau 64li#ic4<i3 dar3 de >iecare da#; c"nd
aducea !4rba de96re 6la#;3 6rimea r;96un9uri e!aDi!e8 In9i9#"nd
V + HuiDR#4rul 9; ia amin#e &la#8/8 + 6ota t&ad.
)-
a9u6ra 6l;?ii3 i 9=a r;96un9 c; mar>a li!ra#; nu era "n#ru #4#ul
c4re96unD;#4are8 Nu3 nu, nu #rebuie 9; >ie "ngri@4ra# !in acea9#;
cauD;3 dar i 9e !a 6l;#i mai #"rDiu8 A re!eni# la 0iena de mai
mul#e 4ri <i de >iecare da#; cu 4 "ngri@4rare cre9cRnd;8 Tim6 de
un an <i @um;#a#e3 drumurile 9ale au a!u# dre6# ?in#; ca6i#ala
Au9#riei8 Dar n=a 4b?inu# nimic8 M4ne#;ria i=a 6;9#ra# lami-
n4arele <i de 6l;#i# nu i=a 6l;#i# nimic8 De96era#3 9=a adre9a#
bar4nului $u:ecJ !4n +iibau, mini9#ru au9#riac 6en#ru eB=
6l4a#;ri miniere <i ba#erea m4nedei8 CaDul 9;u + du6; cum "l
a9igura el + a >49# 6reDen#a# K"n lumina cea mai de>a!4rabil;L
de K6er94ane in#ere9a#e3 ale c;r4r nume <i ac?iuni ru<in4a9e "m=
64#ri!a mea 9"n# ga#a 9; le c4munic !erbal eBcelen?ei=!4a9#re3
"n94?i#e de d4!eDiM
'
8 Era "n culmea deDn;de@dei8
Sili# 9; r;min aici 6"n; ce c:e9#iunea !a >i reD4l!a#; P(enotit bis
!ur abge!achten .aclie hier !u bleiben>, am 6ierdu# mai bine de
2C CCC de >i4rini negli@"ndu=mi >abrica <i3 "n 6lu93 am >;cu# aici c:el =
#uieli inu#ile care 9e ridic; la 6e9#e * CCC de >i4rini888 Din cauDa ace9#4r
6ierderi3 ca <i din cauDa >a6#ului c; 9"n# li69i# de 9uma c4n9iderabil;
&6en#ru mine/ ce mi 9e da#4reaD; "n 9c:imbul laminoarelor li!ra#e3 am
>49# adu9 "n 6ragul ruinei8
N=a 6rimi# nici un r;96un98 Au #recu# #rei sptmni <i
9=a adre9a# din n4u mini9#rului8 Si#ua?ia 9a de!eni9e >4ar#e
grea8 Du6; cum de9c46eri9e3 "n Hiena lui Me##ernic: nu 6u#ea
9; Kdea "n @udeca#; 6e eBcelen?a=9aL8 Nea!"nd 649ibili#a#ea 9;
9e adre9eDe @u9#i?iei3 >;r; al#; ie<ire3 Al>red <i=a 6u9 #4a#e
n;de@dile "n m;rinimia eBcelen?ei=9ale3 a!"nd "ncredere "n
Kbun;!4in?a mil49#i!;L a bar4nului8 A ruga# 9; i 9e 6l;#ea9c;
Kcel 6u?in 4 6ar#e din 6re?ul de cum6;rareL8 Redac#"nd >iecare
9cri94are c"# 6u#ea mai bine3 el a eB6lica# mini9#rului c; K4
>abric; "n>l4ri#4are care realiDeaD; "n >iecare an un >rum49
bene>iciu !a a@unge "n#r=4 9i#ua?ie deDn;d;@dui#; dac; cererea
mea nu !a >i 94lu?i4na#; >a!4rabilL <i im6l4ra ca Kcel 6u?in8
c4n#ra!al4area c4n#rac#ului !in 2. decembrie ')N)3 care a >49#
"nde6lini# din #4a#e 6unc#ele de !edere3 9;=mi >ie ac:i#a#; ime=
dia#L8 EBager;rile erau un lucru 4bi<nui# la el, dar de a9#; da#;
"i a@un9e9e cu?i#ul la 498 C:iar "n diminea?a aceea3 un n4u ra64r#
949i# de la E99en "l anun?a c; 6rima e!aluare a 6ierderil4r 9e
baDa9e 6e un calcul gre<i#E "n reali#a#e3 6ac49#ea din Au9#ria
c49#a9e *( CCC de #aleri3 adic; de #rei 4ri mai mul# dec"# creDu9e8
Era la ca6;#ul 6u#eril4r I K"n ace9# m4men# m; a>lu 6e marginea
6r;6a9#ieiL ;Am Rande des Abrundes@' Knumai un a@u#4r ime=
dia# m; mai 64a#e 9al!aL8
Era 4 6led4arie mi<c;#4are <i bar4nul a >49# "n#ruc"#!a
im6re9i4na#8 L=a 6rimi# 6e -lfre! <i i=a a6r4ba# 6la#a unei
9ume mici8 2rn!u-se "na64i 96re Ru:r3 $ru66 eBamina cu
87
#ri9#e?e lungile c4l4ane 9cri9e cu cerneal; r4<ie8 Cinci96reDece
ani de c4nducere a >abricii de 4?el "i adu9e9er; #a#;lui 9;u
m4ar#ea8 Al?i cinci96reDece ani de admini9#rare a ei de c;#re
>iu nu 6u#eau 9;=i >i adu9 4 ameli4rare 9en9ibil;8 Fi din n4u au
r;9una# la E99en acelea<i lamen#;ri + a >49# adre9a#; iar;<i o
cerere de a@u#4r 0erlinului3 dar ea nu a >49# lua#; "n 9eam;8
Ai>red 9=a gn!it 9; emigreDe "n Ru9ia B7"uvernul 6ru9ian nu
a >;cu# nimic 6en#ru mine3 a<a c; n=a< 6u#ea >i acuDa# de ne=
recun4<#in?a dac; a< lua hotrrea 9;=mi 6;r;9e9c ?ara 6en#ru
a m; duce "n#r=al#a3 ale c;rei au#4ri#;?i 649ed; "n?ele6ciunea
de a 4cr4#i indu9#ria 6rin #4a#e mi@l4acele posibile,C$ Fi3 4 da#;
"n 6lu93 !erii 9=au 9#r"n9 "n @urul >amiliei n;6;9#ui#e8 Credi#ul
4b?inu# de la 6rit# !4n Miiller 9e e6uiDa9e3 a<a nct S4lling a
>49# c4n!in9 9; um6le el g4lul8 "n "m6re@ur;rile da#e a >49#
ne!4ie de mult munc; de c4n!ingere E lui S4lling i 9=a 6r4mi9
4 d4b"nd; de N3(\ a9u6ra ca6i#alului3 2(MHb din "n#regul 6r4>i#
<i nici un >el de r;96undere 6en#ru 6ierderi8 Du6; 9#abilirea
ace9#ei "n?elegeri3 S4lling a a!an9a# 4 9um; ini?ial; de (C CCC
de #aleri (i a de!eni# c4mandi#ar al >irmei8 "n#re #im63 4 a #reia
rud; 9=a al;#ura# >ra?il4r $ru668 "n ')N.3 -!albert A9a:er>eld3
un aurar c4r64len# care de9cindea din >amilia Helenei Amalia3
a !eni# de la Pari9 (i a 6relua# >unc?ia de supraveghetor-(ef$
Regimul alimen#ar din S#amm:au9 >u9e9e din n4u redu9 la 6line3
car#4>i <i ca>ea8 0re!e#ul 4b?inu# 6en#ru linguri <i >urculi?e a
men?inu# >abrica "n >unc?iune8 La 2- februarie ')N*3 bre!e#ul a
>49# "nregi9#ra# "n Anglia &>iind imedia# !"ndu# unei >irme
engleDe/ (i, 6e nea<#e6#a#e3 argin#arii unguri au >;cu# <i ei o
coman!$ Cel mai mare c4n#rac# 6en#ru linguri a >49# "nc:eia#
de Ai>red + ce ir4nie ! + "n Au9#ria8 In #im6 ce a<#e6#a bun-
voina bar4nului $ubecJ3 "n#"lni9e un c4mercian# b4ga# 6e nume
AleBander Sc:4ller8 EBamin"nd m49#rele3 Sc:4ller i=a 6r46u9 o
a94cia?ie8 "n m4men#ul aaela3 Ai>red ar >i 6re>era# 9;=i !ad;
6e #4?i !ieneDii "n >undul iadului3 dar nu era "n 9i#ua?ia 9; dea
>r"u liber 64rniril4r 9ale8 ri#D $ru66 a!ea acum "n @urul a
2( de ani <i 9e a>irma 6e Di ce #recea E A9c:er>eld3 "nc;6;?"na#
<i cu 4 c4n9#i#u?ie >iDic; eB#rem de r4bu9#;3 era un eBcelen# <e>
de a#elier8 Hermann nu mai era deci nece9ar3 a9#>el "nc"#3 du6;
un c4n9iliu de >amilie3 el a 6leca# 9; "n#emeieDe 4 n4u; >abric;
la 0ernd4r>3 "n a6r46iere de Hiena8 A<a cum 9=a "n#"m6la# cu
#4a#e #ranDac?iile >;cu#e de Ai>red la 9ud de >r4n#ier;3 <i acea9#a
6;rea mai bun; dec"# era "n reali#a#e8 UDina de la 0ernd4r> nu
i=a >49# de 6rea mare >4l498 Ea 9=a #ran9>4rma# re6ede ntr-o
"n#re6rindere inde6enden#; <i ri-a re!eni# 9ub 4bl;duirea E99e=
nului dec"# "n ',.)3 adic; 4 @um;#a#e de 9ec4l du6; m4ar#ea lui
Ai>red8 Dar c:iar <i a#unci3 acea9#; re!enire a a!u# ne!4ie de
un Anschluss + realiDa# de -!olf *itler + (i de unele #"rguieli
de9#ul de dure cu Hermann A4ring8 !
))
T4#u<i3 deD!4l#area >abricii de la 0ernd4r> a c4n9#i#ui# 6en=
#ru Al>red un a!an#a@ en4rm <i imedia#8 Ea a adu9 6lecarea
lui Hermann din 4ra<8 0ruderliehe, iubirea de >ra#e3 era ce!a
>4ar#e >rum493 dar3 dac; "n9emna "m6;r?irea dre6#uril4r d4b"n=
di##e 6rin na<#ere3 a#unci nichts !u machen , + nimic de >;cu#8
Al>red a@un9e9e 9; >ie c4n!in9 c; >abrica "i re!enea de dre6#3
6rin na<#ere8 Trecu9er; c"?i!a ani de c"nd 4 de9cri9e9e cu m4=
de9#ie ca >iind K>abrica de 4?el #urna# 6e care 4 admini9#reD "n
numele mamei meleL8 Acum era K>abrica mea$, Ka#elierul meu$,
Kci4canul meu$ 9au3 "n m4men#e mai dui4a9e3 Kc46ilul meuLM3
Kl4g4dnica meaL8 Era3 "n 6ar#e3 4 c4n9ecin?; le9ne de "n?ele9 a
"ndelunga#ei b;#;lii3 6e care 4 8d;du9e8 Truda 9a <i lacrimile
!;r9a#e de ei 6en#ru #46i#4rie >u9e9er; mai mari dec"# ale lui
Hermann3 ri#D <i Ida la4lal#;8 "n mai mare m;9ur; "n9;3 a#i#u=
dinea lui era eB6re9ia unui 96iri# #4#ali#ar8 Ca <i #a#;l 9;u3 el
credea c; indu9#ria<ii erau 9ucce94rii >ire<#i ai bar4nil4r >eudali8
Dre6#urile 9eni4rului erau de nec4n#e9#a# <i nu 9e 6u#eau c4m=
6ara 9ub nici 4 >4rm; cu cele ale !a9alil4r8 Primul regulamen#
de 4rdine in#eri4ar; al >abricii + din ').) + 6re!edea c; 4rice
/ruppianer care c4n#rac#a da#4rii !a >i c4ncedia#8 Trei ani mai
#"rDiu3 cra!a<a a l4!i# din n4u8 Dac; un lucr;#4r "ni"rDia cinci
minu#e3 urma 9; i 9e 9cad; 4 4r; din 9alariu8 nda#4ririle 9ala=
ria?il4r 9;i erau eB#rem de rigur4a9e E la '2 4c#4mbrie ')NN3 el
"i 9cria lui S4lling c; a<#ea6#; din 6ar#ea >iec;rui munci#4r K9;
r;m"n; l4ial >a?; de >abrica care=' "n#re?ineL8 Al>red a "n?ele9
9;=<i gu!erneDe >ie>ul cu 4 m"n; de >ier <i "l c4n9idera ca a6ar=
?in"ndu=i3 de4arece 6rimul din#re dre6#urile n4bilului era cel
al 6rim4geni#urii8
ire<#e3 "n reali#a#e3 >abrica nu era a lui8 Fi c"nd T:ere9e
9=a a6r46ia# de !"r9#a de <aiDeci de ani <i 9;n;#a#ea i=a de!eni#
mai <ubred;3 6r4blema m4<#enirii a >49# 6recum6;ni#4are >a?;
de #4a#e celelal#e c:e9#iuni >amiliale8 De<i i64#eca#;3 >abrica re=
6reDen#a3 #4#u<i3 9ingura ei a!ere <i3 cu #4a#e c; !remurile
grele de!eni9er; <i mai grele + criDa din ')N-+')N* b"n#uia
?ara +3 >iecare din c46iii ei d4rea 9;=<i aib; 6ar#ea lui din
uDin;8 H4#;rRrea ei a >49# lua#; "n ')N)8 Lui Hermann3 ab9en#
<i deci inca6abil 9R=<i 6ledeDe cauDa3 i 9=a da# ceea ce a!ea3
adic; >abrica din 0ernd4r>8 Du6; c"# 9e 6are3 a >49# mul?umi# E
c4re964nden?a 9a diin Hiena 9e m;rginea la 9>a#uri am;nun?i#e
&<i >4ar#e 9;n;#4a9e// da#e lui Al>red "n leg;#ur; cu nece9i#a#ea
de a urm;ri Kde49ebirile "n c4n?inu#ul de carb4n la 4?eluri #ur =
na#eL8 Ca >emeie3 Ida nu #rebuia lua#; "n c4n9iderare3 a!ea 9;
6rimea9c; 4 De9#re "n numerar8 Mai r;m"nea ri#D3 care era de
>a?;3 era b;rba# <i "n di9cu?ii 9=a d4!edi# a >i nea<#e6#a# de "n=
c;6;?"na#8 Al>red ai!ea "n9; un alia# 6u#ernic8 ri#D S4lling3
6"n; a#unci c4mandli#ar3 care nu 9e ame9#eca9e "n #reburile >a=
bricii3 a lua# a#i#udine "n >a!4area lui8 T:ere9e 9=a l;9a# c4n!in9;8
),
Preceden#ul era de mare im64r#an?;8 Pe !ii#4r3 a!erea $ru66
!a >i reDer!a#; 6rimului n;9cu#3 iar cum 6u#erea >irmei $ru66
a cre9cu# "n Aermania3 ec4urile ace9#ei :4#;r"ri 9=au >;cu# 9im=
?i#e <i "n 64li#ica 9#a#ului &de 6ild;3 legea naDi9#; a 9ucce9iunil4r
din 2, 9e6#embrie ',../8 "n >elul ace9#a3 c46iii care nu !;Du9er;
"nc; lumina Dilei au >49# l4!i?i "n cli6a c"nd ri#D a 9u>eri# 4
"n>r"ngere8 Ca <i 9ur4rii lui3 i 9=au da# bani + iar 6en#ru a >ace
umilirea lui <i mai u9#ur;#4are3 i 9=a ceru# 9; @ure c; nu !a
deD!;lui nici4da#; 9ecre#ele c4merciale ale >irmei + <i el a
6leca# 9; 9e >ac; negu9#4r la 04nn8 S=a ui#a# >uri49 "n urm;
c"nd a 6leca#3 iar m4<#eni#4rul '=a urm;ri# cu aceea<i 6ri!ire8
Al>red3 care 9e deda une4ri la acce9e de >urie "n ra64r#urile cu
al?ii3 nu a!ea nici un >el de "n?elegere 6en#ru 6r4a9#a di964Di?ie
a cel4rlal?i8 Pen#ru el3 >ra#ele 9;u era 6rea Kc"rc4#a<L ;murrisch@.
La 2N >ebruarie ')N)3 Al>red "<i n4#a3 "n m4d de9#ul de
6u?in elegan#3 c; mama 9a "i #ran9mi9e9e das -rac/ der <a-
bri/$ &e6a!a >abricii/8 T:ere9e "i "ng;dui9e 9; aleag; el da#a
#ran9>erului <i >;r; 9; <#ie el ale9e9e c:iar diminea?a c"nd
mul?imea 6ariDian; a lua# cu a9al# 6ala#ul Tuilerie9 <i '=a de=
#r4na# 6e Lud4!ic ili68 A urma# 4 reac?ie "n lan? 6e c4n#inen#3
iar de da#a acea9#a nici Eur46a cen#ral; n=a >49# cru?a#;8 C;de=
rea lui Me##ernic: nu a 9#"rni# :4:4#e de 6l"n9 "n S#amm:au93
dar c"nd 9=au r;9cula# <i l4cui#4rii 0erlinului3 "ngri@4rarea a
>49# mare +b nu 9e creDu9e c; a9emenea lucruri 9=ar 6u#ea
"n#"m6la "n Pru9ia8 Fi3 de >a6#3 nici nu 9=au "n#"m6la#8 Du6;
ce a ceda# "n >a?a r;9c4alei din mar#ie3 rederic 2il:elm al
IH=lea a c;u#a# 9; c"<#ige #im6 6"n; ce 6arlamen#ul din ranJ=
>ur# i=a 4>eri# c4r4ana im6erial;8 Era un a>r4n# in#4lerabil
6en#ru un m4nar: care 9e c4n9idera !ice=rege al lui DumneDeu
<i 6ri!ea 4rice c4n9#i#u?ie ca 6e un K6ergamen# meni# 9; ne
gu!erneDe cu 6aragra>e <i 9; "nl4cuia9c; leg;m"n#ul !ec:i <i
9acru al l4iali#;?iiL8 "n cele din urm;3 el a abr4ga# cu di96re?
c4n9#i#u?ia3 6un"nd a9#>el ca6;# ne4br;D;rii dem4cra#e8 Dar3 "n
m4men#ul c"nd n4ul 6r46rie#ar a lua# 4>icial >abrica "n 9#;6"mMre3
ace9# #rium> al ade!;ra#ei Aermanii era "nc; de6ar#e8 $ru66
era "ngri@4ra#8 33Al>red a aduna# ieri munci#4rii + 9cria Ida unei
6rie#ene +b <i le=a !4rbi# de96re nelini<#ea general;8 A 96u9
c; 96er; c; ea nu 9e !a eB#inde <i a9u6ra E99enului3 dar3 c:iar
dac; 9=ar "n#"m6la un a9emenea lucru3 9e a<#ea6#; ca 4amenii
9;i 9; >ac; #4# ce le 9#; "n 6u#in?; ca 6rin "nr"urirea l4r 9; 4
9#;!ilea9c;L8
"n in#imi#a#e3 Al>red era mai 6u?in 46#imi9#8 KTrebuie 9;
lu;m "n c4n9iderare 649ibili#a#ea ca cla9ele munci#4are 9; #reac;
la 9>;r"marea ma<inil4rL3 '=a a!er#iDa# el 6e unul din clien?ii
9;i >ranceDi la . mar#ie8 Abia eB6edia9e 9cri94area3 c; 9=au <i
>;cu# auDi#e la E99en murmure de nemul?umire8 Munci#4rii erau
,C
6lini de ur, dar c4n#inuau 9;=<i ?in; ca6e#ele 6leca#e8 DeD4rdini
de rRu augur au >49# "nregi9#ra#e "n car#ierele miDere <i 6ri =
marul "n>ric4<a# a 6r4clama# 9#area de a9ediu8 -lfre! a ac?i4na#
ra6id8 "n cli6a c"nd unul din munci#4rii 9;i a "nce6u# 9; >ie
miirrisch &era unul din 6rimii <a6#e de la "nce6u#/3 el a >49#
c4ncedia# >;r; mul#; di9cu?ie8 "n #im6ul 9#;rii de a9ediu3 64r?ile
4ra<ului au >49# "nc:i9e3 aa "nc"# A9c:er>eld <i=a a9uma# r;9=
6underea 6en#ru ceilal?i 4 9#i#; d4u;Deci <i #rei de munci#4ri3
de!enind a9#>el pa#nicul-(ef al >abricii $ru668 Diminea?a b;#ea
cl464#ul 6rim;riei E .bau)t, es lutet8ML &Alerga?i3 ba#e cl464=
#ul !/ + a<a 9#rigau 94?iile kruppianerilor "n dialec#ul l4r din
Aermania de n4rd3 "n #im6 ce b;rba?ii d;deau n;!al; 6e 9#r;=
Dile "ngu9#e <i "n#4r#4c:ea#e8 Cu b;rbia 9a bru#al;3 6r4eminen#;3
A9c:er>eld l;#ra ni<#e c4menDi3 "i e9c4r#a 6"n; la uDin; <i "i
readucea "n 6a9 caden?a#3 de mar<3 c"nd 9e l;9a "n9erarea8
Ace9#a a >49# numai un a96ec# al 6rimei reac?ii a lui Al>red
la frm'ntrile 94ciale8 ;r; "nd4ial;3 a >49#3 "n#r=ade!;r3 >4ar#e
a96ru3 dar munci#4rii de 6e !remea aceea erau 4bi<nui?i cu
ace9# regim caD4n8 Mai mul# + <i aici observm "nce6u#urile
de!4#amen#ului /ntppianerilor >a?; de $ru66 +3 Al>red a re=
cun49cu# c; 9i#ua?ia de bar4n al indu9#riei im6lic; mari r;96un=
deri8 Ca 6a#r4n 6a#riar:al ce era3 #rebuia 9; 9e 6re4cu6e ca
munci#4rii 9; aib; de lucru3 iar >amiliile l4r + de m"ncare E
#rebuia 9; g;9ea9c; cu 4rice 6re? 4 94lu?ie8 "n ')N)3 6re?ul ini?ial
a >49# argin#;ria >amiliei8 Ea 9u6ra!ie?ui9e !ici9i#udinil4r an#e=
ri4are8 Ca <i rederic cel Mare3 el a #46i# acea9#; argin#;rie ca
9; 6l;#ea9c; 9alariile3 iar c"nd #4#ul a >49# e6uiDa#3 <i=a lua#
c;nile3 cu?i#ele <i 6in#enii 9;i engleDe<#i3 a #recu# totul 6rin#r=un
!al? $ru66 <i a !"ndu# ceea ce a reDul#a#8 "n#re #im63 S4lling
4b?inu9e un "m6rumu# de la Sai4m4n O66en@ieim3 un banc:er
din $4ln8 Nu era 6u?in lucru 9; 4b?ii un "m6rumu# "n anul acela
de >alimen#e bancare= <i3 cu #4a#e c; de a#unci a "nce6u# lunga
du<m;nie a lui Al>red + care de#e9#a 9; 6l;#ea9c; d4b"nDi +
"m64#ri!a K96eculan?il4r3 agen?il4r de bur9;3 e9cr4cil4r care ma=
ni6ulau ac?iuni <i al#4r 6araDi?i de aceea<i #ea6;L3 9alariile au
>49# din n4u 6l;#i#e8 A64i3 du6; ce ru<ii au Dr4bi#3 "n ')N,3 la
Timi<4ara in9urec?ia mag:iar; a lui $499u#: V3 ei 9=au "n#4r9
la #reburile I6r in#erne <i i=au 4>eri# lui $ru66 2' CCC de ruble
dac; le !a c4n9#rui 4 mare >abric; de linguri la Pe#er9burg8
Al>red a "nce6u# s "n#re!ad; 4 raD; de 96eran?;3 dar nu era
dec"# 4 raD;8 La 'C iunie 9cria I KCine nu 9u>er; 4are din 6ri =
cina "m6re@ur;ril4r ac#uale % Ceea ce im64r#; e 9;=?i ?ii ca6ul
dea9u6ra a6ei ;Man !uss nur den Kop" oben behalten@.
V La .. augu9# ')N,3 arma#ele re!4lu?iei mag:iare au ca6i#ula# la
&@ude?ul Arad/ in >a?a #ru6el4r ?ari9#e8 + 6ota trad.
,'
"n 6rima 9a >4#4gra>ie3 >;cu#; 6e !remea aceea3 Al>red
ara#; "n#r=ade!;r ca un 4m care abia de=<i ?ine ca6ul dea9u6ra
a6ei8 Cu #4a#e c; a!ea #reiDeci <i <a6#e de ani <i cu #4a#e c; "n
anii 9;i de ac#i!i#a#e nu 9e "ngr;<a9e del4c3 6u#ea >i lua# dre6#
un b;rba# de cinciDeci de ani8 P;rul rar3 bine ne#eDi# "i deDg4lea
#4# mai mul# >run#ea &nu=<i 6u#ea "nc; 6ermi#e luBul unei 6e =
ruci/ <i #rei riduri 6ermanen#e "i br;Ddau >run#ea 6alid;8 Oc:ii
"i erau mici <i b;nui#4ri8 A!ea 4 eB6re9ie 4b9eda#;3 c:inui#;3
:;i#ui#;8 Al>red "n!;?a9e 9; nu aib; "ncredere "n n4r4c3 "n
9#r;ini <i nici c:iar "n 6r46riii 9;i 4ameni8 Mai 6re9u9 de #4a#e
era "ngri@4ra# "n 6ri!in?a !ii#4rului3 ceea ce ara#; ci# de 6u?in
ne cun4a<#em 94ar#a3 c;ci !ii#4rul "i 6reg;#ea >irmei ried8
$ru66 din E99en un nimb 9#r;luci#4r3 un ade!;ra# curcubeu de
bani8 Nu a >49# nece9ar; nici 4 in!en?ie eB#ra4rdinar; 6en#ru
ca ace9# de9#in 9; 9e realiDeDe8 Semin?ele abunden?ei !ii#4are
erau r;96"ndi#e "n @urul 9;u8 "n;bu<irea #ulbur;ril4r de la ranJ=
>ur# a a9igura# un regim au#4cra#3 indi96en9abil lui $ru668 "n=
ce6ea #4cmai marea er; a c;il4r >era#e8 S#a#ele Uni#e 9e 6re=
g;#eau 9; "nc4n@ure un "n#reg c4n#inen# cu 4 cen#ur; de c;i
>era#e E Americii "i li69ea "nc; 4 indu9#rie 6r46rie de 4?el3 iar
la Au99#a:l>abriJ3 #4cmai erau "n cur9 lucr;ri eB6erimen#ale
de >abricare a <inel4r de cale >era#;8
In4!a?ia cea mai gr4Da!; era "n9; una care 6;rea a >i cea
mai 6u?in 6r4mi?;#4are8 Ea D;cea ne4b9er!a#; de ani de Dile3
>;r; a 9#"rni nici un in#ere93 <i #im6 de mai mul?i ani "nc; nu
a!ea 9; de!in; 9ubiec# de c4n!er9a?ie la cinele din S#amm:au98
Era 6r4iec#ul "ndr;gi# de Al>red8 iecare din#re >ra?ii lui d;du9e
d4!ad; de un remarcabil >ler #e:nic8 C4n#ribu?ia lui Hermann
au >49# !al?urile de >abrica# #ac"muri8 "n ')NN3 la EB64Di?ia
indu9#rial; de la 0erlin &Deu#9c:e Ae5erbe=Au99#ellung/3 9#an=
dul lui $ru66 6reDen#a9e ul#imul m4del al ma<inii 9ale3 care3
Kda#4ri#; 6re9iunii !al?uril4r3 #ran9>4rm; 6l;cile de argin# bru#
9au 4rice al# me#al duc#il "n linguri <i >urculi?e de 4rice >4rm;
<i cu 4rice m4del 4rnamen#al3 #;indu=le ne#ed <i <#an?"ndu=le cu
mul#; 6reciDieL8 ri#D b+b #inic:igiu <i 964i#4r + "ncerca9e 9;
creeDe ni<#e 6r4#4#i6uri de a96ira#4are <i de !e:icule >;r; cai8
Ace9#e "ncerc;ri nu iDbu#i9er;8 Dar el n=a "nregi9#ra# numai
e<ecuri E la Deu#9c:e Ae5erbe=Au99#ellung3 cl464#ele #ubulare
>abrica#e de ri#D adu9e9er; >irmei $ru66 medalia de aur3 care
a!ea 9; >ie #46i#; 6a#ru ani mai #"rDiu8 C4n#ribu?ia 6er94nal;
a lui Al>red nu a >49# 6reDen#; la eB64Di?ia din ')NN8 El "n9u<i
nu a!ea 4 6;rere 6rea bun; de96re ea3 iar d4cumen#ele 9ale
nu 4 men?i4neaD; dec"# acciden#al3 a6r4a6e "n #reac;#8
E9#e !4rba de d4u; ?e!i de 6u<c; de 4?el3 #ra9e la rece8
,2
3
Der $an4nenJ4nigV
imeni nu 64a#e 96une cu cer#i#udine ce anume
'=a "ndemna# 6e Al>red 9; >abrice 6rima 9a 6u<c;8 amilia
$ru66 nu 9e mai 4cu6a9e de arme de 6e !remea c"nd #a#;l lui
Al>red a9cu?ea bai4ne#e8 Fi3 cum ul#ima li!rare din E99en a!u=
9e9e l4c c"nd Al>red a!ea <a6#e ani3 amin#irile 6e care ace9#a
le=ar mai >i 6;9#ra# de96re bai4ne#e erau3 "n cel mai bun caD3
>4ar#e !agi8 Me<#e<ugul de armurier a!ea3 de9igur3 4 !ec:e
#radi?ie "n ?inu#ul Runrului8 Dar nu 6reDen#a in#ere9 6en#ru
6r4a96e?ii indu9#ria<i din n4ua er;8 Armele #radi?i4nale c4n=
>ec?i4na#e de armurierii din Ru:r erau 9;biile + 9ediul !ec:i =
l4r >;urari de 9;bii era ia S4lingen +3 dar "n l4cul ace9#4ra 9e
c4n>ec?i4nau acum cu?i#e <i >4ar>eci8 "n li69a d4!eDil4r3 "n>l4re9c
i64#eDele8 Admira#4rii m4derni ai lui $ru66 6re9u6un c; Al>red
a >49# in96ira# de 9en#imen#ul de m"ndrie na?i4nal;8 Unul din=
#re ei 9crie c; "n acele Dile gl4ri4a9e Kgeniul 64e#ic al #inere#ului
german era 9a#ura# de idealuri mili#ari9#e3 iar m4ar#ea 6e
c"m6ul de lu6#; era 6re?ui#; ca 4 da#4rie 9acr; >a?; de 6a#rie3
c;min <i >amilieL8 Carac#eriDarea acea9#a e!4c; mai degrab;
legenda german; dec"# i9#4ria >amiliei $ru668 Dac; Al>red era
ideali9#3 a#unci 6;9#ra 4 #;cere #4#al; a9u6ra ace9#ui >a6#8 P4=
V + Regele #unuril4r8 + 6ota trad.
,.
trivit unei al#e eB6lica?ii3 Al>red3 uitn!u-se "n#r=4 Di la unul
din !al?urile 9ale de 46# ?4ii3 9=a gn!it "n#r=4 d4ar; c;3 dac;
ar >i g;uri#3 ar a!ea un a96ec# r;Db4inic8 Acea9#; !er9iune nu
e nici ea c4n!ing;#4are <i nu a!em d4!eDi 6en#ru a 4 9u9?ine3
"n#r=ade!;r3 nu eBi9#; nici un >el de "n9emnare din care 9;
reia9; c; !al?urile >abrica#e de $ru66 la "nce6u#ul ac#i!i#;?ii
9ale ar >i a!u# acea9#; grosime$
P4#ri!i# unei a #reia eB6lica?ii8 Hermann ar >i !iDi#a#
Miinchenul la vrsta de d4u;Deci <i d4i de ani3 cu 6rile@ul unei
c;l;#4rii de a>aceri3 <i3 "n#reba# >iind de c;#re un c4mercian#
de arme dac; e 649ibil 9; 9e c4n>ec?i4neDe arme din 4?el #urna#3
el a #ran9mi9 acea9#; 9uge9#ie aca9;8 Din#re #4a#e cele #rei i64=
#eDe3 ul#ima 6are cea mai !er49imil;8 Hermann 9e a>la 6e !re=
mea aceea "n 9udul Aermaniei8 A!ea d4u;Deci <i d4i de ani "n
').-3 anul c"nd Al>red a "ncerca# 9; >4r@eDe un #un cu 6r46riile
9ale m"ini8 Treaba 6r4gre9a >4ar#e "nce#8 La >el ca 6rimul !al?
al lui Hermann <i ca di964Di#i!ele lui 6rit#, era 4 "ndele#nicire
9ecundar;3 "n !4ia c;reia #e 6u#eai l;9a du6; 4rele de munc;3
iar Al>red a!ea <i mai 6u?in r;gaD dec"# >ra?ii 9;i8 Cea mai mare
6ar#e a #im6ului >iind 6leca#3 c"nd 9e "n#4rcea la S#amm:au93
9e a>unda "n !ec:iul >4#4liu de 6iele ca>enie al lui riedric:3
de unde #rebuia 9; 94lu?i4neDe imedia# 4 mie de m;run#e c:e9 =
#iuni admini9#ra#i!e8 Cu a9emenea 6r4gre9 in#ermi#en#3 6r4ce9ul
de >4r@are a dura# <a6#e ani8 "n cele din urm; a "n9emna# "n9; un
9ucce9 #e:nic 9#r;luci# I "n 6rim;!ara anului ')N.3 Al>red a >a=
brica# 6rima 9a ?ea!a de arm; cu 4 u<4ar; c4nici#a#e <i 9cli6i =
#4are ca argin#ul8 "nc"n#a# de acea9#; iDb"nd;3 a "ncerca# + lucru
>ire9c b+ 9a !"nd; n4ul 6r4du98 Dar a#unci3 4bi<nui#ul <i amarul
9;u 9en#imen# de >ru9#rare a "nce6u# 9;=i d4m4lea9c; elanul8
Ace9# 9en#imen# a!ea 9; dureDe mai mul# dec"# dura9e 6r4ce9ul
de >4r@are8 Hreme de mai bine de Dece ani3 el i 9=a in>il#ra# "n
9u>le#3 4#r;!indu=i "ncrederea3 fcn!u-1, 6"n; la urm;3 9; re=
gre#e "n#reaga ini?ia#i!;8
Prima "ncercare a >;cu#=4 cu 9#a#ul 6ru9ian8 4n cea mai
cal! duminic; din !ara aceea3 el <i=a ?e9;la# cel mai >rum49 cal3
'=a "nc;leca# <i s-a du9 6"n; la ar9enalul de la Saarn8 Ace9#
6rim demer9 n-a >49# 6rea 6r4mi?;#4r8 San#inela de la Saarn3
le4arc; de #ran96ira?ie3 9=a 6ur#a# gr494lan E Al>red a 6leca#8
A d4ua 4ar; c"nd a !eni#3 a a>la# c; 4>i?erul de 9er!iciu3 un
4arecare l4c4#enen# !4n D4na#3 era de 6;rere c; ideea un4r
arme din 4?el era ridic4l;8 T4#u<i3 !4n D4na# i=a da# a "n?elege
c; un camarad al 9;u3 c;6i#anul !4n Linger3 ar 6u#ea 9; >ie de
al#; 6;rere8 L4c4#enen#ul "l c4n9idera 6r4babil 6e c;6i#an ca
6e un eBcen#ric8 Din ne>ericire3 nonconformistul ar9enalului era
ab9en#8 Acea9#; eB6lica?ie "i >u9e9e3 >;r; "nd4ial;3 9er!i#; lui
Al>red ca 9;=' de#ermine 9; 6lece mai re6ede "na64i3 dar el a
gal46a# 6"n; la >abric; <i de ac4l4 a eB6edia# la Saarn cea
94
mai iDbu#i#; din#re ?e!ile 9ale de 6u<c;8 "n 9cri94area "n94?i =
#4are3 el anun?a cu m"ndrie I
14. )ochicohleboren habe ich die 1hre + Ihre iitie 0ei&il)-
iin henut!end + hierbei einen &om !ildesten (usstahl !assiv
eschmiedeten (e4ehrlau" !u iibersenden...
Pr4>i#"nd de bine!4i#4area d!8 a6r4bare3 am 4n4area 9; !; #rimi#
al;#ura# 4 ?ea!a de 6u<c; >4r@a#; din cel mai bun 4?el #urna#888 L=O
!"r>ul ?e!ii am l;9a# "nadin9 4 buca#; "n >4rm; de 6an;3 care 64a#e
>i #;ia#; la rece <i a9u6ra c;reia 9e 64a#e e>ec#ua 4rice 6r4b; d4ri#; "n
6ri!in?a reDi9#en?ei materialului$
Nu 9e a<#e6#a ca arma#a s-(i 9c:imbe 64li#ica "n 6ri!in?a
armel4r mici8 El nici nu 9e g"ndea "n >4nd la 6u<#i8 C;u#a 9;
4b?in; 4 a6reciere dac; 33ace9# ma#erial e9#e bun 6en#ru tunuri$
;die 2uchti/eit dieses Materials =ilr Kanonen@ <i a declara# c;
urm;#4rul 9;u 6a9 !a c4n9#a "n K"ncercarea de a >4r@a a9#>el de
?e!i din 4?el #urna# direc# 9ub >4rma un4r #uburiL ;einen %er-
such... derleichen (usstalillu"e leich als Rohre !u schmieden@.
An#ici6"nd un r;96un9 en#uDia9# la 6rimul 9;u e<an#i4n3 el a
mai ambala# al#e d4u; <i a anun?a# c; !4r 949i cur"nd8
E<an#i4anele au 949i#8 Fi au >49# "na64ia#e8 Linger a!ea
el micile 9ale #r;9neli3 dar nici c:iar a#"# de eB#ra!agan# nu
era8 EBa96era#3 Al>red 9=a adre9a# 9#r;inil4r 6e care=i "ndr;gea
cel mai mul# + engleDii8 "n engleDea9ca 9a 9#"lci#;3 a in>4rma#
4 >irm; din 0irming:am c; i=a #rimi9 K"n#r=un 6ac:e# cu am=
bala@ de inL d4u; ?e!i de 6u<c; K6e care !; r4g 9; le 9u6une?i
un4r 6r4be <i c4m6ara?ii rigur4a9e cu ?e!ile de 6u<c; din >ier3
"nde49ebi n ce 6ri!e<#e 94lidi#a#ea ma#erialului <i "n 6ri!in?a
c4n9ecin?ei ce 4 64a#e a!ea 4 mai mare 6uri#a#e <i 4 64liDare
mai bun; a 9u>le#uluiL V8 Dac; >irma !a c4manda mai mul# de
Dece mii de buc;?i + era e!iden# c; rec4n9idera9e !al4area unei
c4menDi de 6u<#i <i a@un9e9e la c4ncluDia c; <i a<a #4# era mai
bine dec"# nimic +3 a#unci era di96u9 9; #ra#eDe 6e baDa unui
6re? de Dece 6"n; la d4i96reDece <ilingi buca#a8 Dac; c4manda
!a >i <i mai mare3 !a mai reduce din 6re?8 Dar3 ca <i 6ru9ienii3
engleDii nu mani>e9#au in#ere9 6en#ru arme din 4?el3 4ric"# de
9c;Du# ar >i >49# 6re?ul8 S=au 9cuDa# >4ar#e 64li#ic498 S6erau c;
el "i !a "n?elege8 Dar a9#a era 9i#ua?ia8
Also VV3 Al>red 9=a hotrt 9; 4>ere rii 9ale 4 n4u; <an9;8
Ar9enalul de la Saarn nu a!ea ul#imul cu!"n# "n c:e9#iunile
mili#are <i du6; eB64Di?ia indu9#rial; a deci9 9; 9e adre9eDe
De6ar#amen#ului de r;Db4i de la 0erlin8 Renun?a9e 6en#ru m4=
men# la 6r4iec#e "n d4meniul ar#ileriei <i=<i c4ncen#ra e>4r#urile
V H4ia 9; 96un; KcanalL8 *ie .eele "n9eamn; "n german; a#"#
889u>le#L c"# <i Kcanalul ?e!iiL8 VV + Deci8 + 6ota trad,
,(
a9u6ra armel4r mici8 In cele din urm;3 d"nd 64a#e <i c"#e!a
<6er?uri3 a c4n!in9 ar9enalul de la Saarn 9; "ncerce una din
?e!ile 9ale de 6u<c;8 ReDul#a#ele au >49# eBcelen#e c:iar du6;
ce me#alul >u9e9e 6ili# 6"n; la @um;#a#e din gr49imea 6re!;=
Du#; de regulamen#3 iar "nc;rc;#ura de 6r4b; 9=a ridica# la
circa -( de grame de 6ulbere8 Al>red a eB6u9 #4a#e ace9#e re=
Dul#a#e generalului Hermann !4n 047en3 un 9e6#uagenar3 >49#
<e> al 9#a#ului ma@4r 9ub 0iii45 "n #im6ul lu6#ei "m64#ri!a lui
Na64le4n3 rec:ema# du6; ce >u9e9e 6u9 "n re#ragere3 6en#ru a
>i numi# mini9#ru de r;Db4i8 La 2. mar#ie ')NN3 la #rei 9;6#;m"ni
du6; "nain#area reDul#a#ului "ncerc;ril4r3 $ru66 a 6rimi# acea9#;
"n<#iin?are I
Ca r;96un9 la 4>er#a d!8 ce mi=a >49# #ran9mi9; cu adre9a din
' cr#8 !; in>4rmeD PAu= clas in Ihrem unter dem 8. d. Mts. an micii
erichteten .chreiben enthaltene Anerbieten 4ird Ihnen erd""net> c;
nu 6u#em da cur9 ace9#ei 4>er#e 6en#ru 6r4duc?ia de ?e!i de 6u<c;3
de4arece m4dul ac#ual de c4n>ec?i4nare a ?e!il4r de 6u<c;3 6recum <i
cali#a#ea ace9#4ra3 la un 6re? de c49# mul# mai redu93 c4re96und #u#ur4r
cerin?el4r reD4nabile <i nu la9; "n#ru nimic de d4ri#8
C:iar <i 6e !remea aceea3 mili#arii nu 6rea <#iau 9; 9e
eB6rime8 ;c"nd ab9#rac?ie de 9#ilul b4mba9#ic3 ceea ce r;m"nea
era de9cura@a#4r8 T4#u<i3 generalul l;9a 4 64r#i?; de9c:i9; 6en#ru
Kdi9cu?ii ul#eri4areL de96re K>abricarea #unuril4r din 4?el
#urna#M
'
M8 Plin de 96eran?;3 Al>red a da# "n grab; de46ar#e 6ra>ul
ce 9e a<#ernu9e 6e9#e 6lanurile 9ale "n d4meniul ar#ileriei <i a
6r46u9 9; c4n9#ruia9c; un #un eB6erimen#al8 Un #un 6en#ru
g:iulele de <a9e li!re + credea el + ar >i de6;<i# ca6aci#a#ea
din acel m4men# a >abricii 9ale8 P"n; la urm;3 el n;d;@duia 9;
in!e9#ea9c; 6e9#e 'C CCC de #aleri "n#r=4 >abric; c4m6le#; de
#unuri &!4lan?i3 cu6#4are n4i3 un ci4can de abur de N( de cai
6u#ere/8 Dar nu a!ea nici un r49# 9; 9e anga@eDe "n a9emenea
in!e9#i?ii "nain#e ca 0erlinul 9; a6r4be arma <i3 ad;uga el 6lin
de #ac#3 "nain#e ca >irma $ru66 9; >i 6rimi# !re4 di964Di?ie "n
ace9# 9en98 A 6r46u9 >abricarea unui #un 6en#ru g:iulele de
#rei li!re8 Se 4>erea 9; li!reDe un a9emenea #un K"n c"#e!a
9;6#;m"niL8 Aeneralul 9=a "nc;lDi# 6u?in + a de!eni# c;ldu? +
<i la 22 a6rilie ')NN Al>red a 6rimi# a6r4barea 9; 9e a6uce de
#reab;8 Din ne>ericire3 el 9uba6recia9e cu mul# #im6ul de care
a!ea ne!4ieE #rei ani mai #"rDiu c4n#inua "nc; 9; mai dea
a9igur;ri unui mini9#ru n4u c; arma era 6e 6unc#ul de a >i
li!ra#;8 "n#r=ade!;r3 a >49# eB6edia#; ar9enalului de la S6andau
&l"ng; 0erlin/ "n 9e6#embrie ')N*8
Pru9ia 6rimi9e 6rimul #un $ru668 Dar in#ere9ul cu care '=a
6rimi# a >49# eB#rem de redu98 Mai #"rDiu 9=a da# !ina 6e
#ulbur;rile 64li#ice3 care au c4n9#i#ui# 6rinci6ala 6re4cu6are a
,-
au#4ri#;?il4r "n acel m4men#3 dar 6"n; 9; iDbucnea9c; ace9#e
#ulbur;ri mai a!eau 9; #reac; <a9e luni3 iar c"nd au iDbucni#3
6eri4ada cri#ic; a >49# de 9cur#; dura#;8 In reali#a#e3 nimeni
nu 9e 9inc:i9ea 9; a>le dac; #unul era "n 9#are 9; #rag; 9au nu8
[;ceau la S6andau 2.* de li!re din cel mai bun 4?el #urna# de
$ru66 <i nu a!eau nici m;car 4 6rela#; de 6r4#ec?ie8 Tim6 de
a6r4a6e d4i ani3 6;ian@enii <i=au ?e9u# 6"nDa la >ura #unului de
-3( cm &23( ?4ii/3 6"n; ce Al>red3 ie<indu=<i din >ire8 a "mb4ldi#
ind4len#a C4mi9ie de !eri>ic;ri a ar#ileriei 0'rtillerie#1ru)ungs#
/ommission@ 9; #reac; la ac?iune8 In iunie ')N, 9=a >;cu# 4
"ncercare de #ragere 6e 64lig4nul de la 2egel$ Primul ra64r# a
a@un9 la E99en #rei luni mai #"rDiu8 Ci#indu='3 -lfre! a r;ma9 ca
#r;9ni#8 I 9e 96unea 6e un #4n c4nde9cenden# c; arma #rage
bine <i c; numai 4 9u6ra"nc;rcare eBce9i!; 6u#ea 9; 4 di9#rug;8
Dar 7nu eBi9#; nici 4 ne!4ie de 6er>ec?i4nare a #unuril4r n4a9#re
u<4are <i3 "n 96ecial3 a #unuril4r n4a9#re de c"m68 T4# ce 9=ar
6u#ea d4ri e9#e ca ?e!ile grele de br4nD 9; aib; 4 dura#; de
9er!iciu mai mare3 iar cele c4n>ec?i4na#e din >ier 9; aib; 4
ca6aci#a#e 964ri#;L8 Du6; ce <i=a eB6rima# a9#>el un 6unc# de
!edere li69i# de ec:i!4c3 c4mi9ia a 9c;lda#=4 I
-ir /onnen .ie daher nicht au"muntern, die %ersuche =ort!uset!en,
roenn .ie nicht im %oraus ersehen, dass es Ihnen elinen 4ird, das
aus den rossen Kosten entsprinende Hindernis =ur die 1in"iihrun
derartier Rohre !u beseitien.
Nu !; 6u#em3 a<adar3 "ncura@a 9; c4n#inua?i eB6erien?ele3 a>ar; d4ar
de caDul c; !e?i 6u#ea 6re!edea dinain#e "nl;#urarea im6edimen#ului
care 9e 46une la in#r4ducerea ?e!il4r de ace9# fel, <i anume c49#ul l4r
6rea ridica#8
047en3 cel 6u?in3 >u9e9e 9incer8 Lui Al>red3 "n>uria# la
culme3 i 9e 6;rea c; cei care e>ec#ua9er; 6r4ba !4rbeau ca 9;
nu 96un; ni mic8 In reali#a#e3 nimeni nu d4rea in!en?ia lui8
Ea re6reDen#a 4 9c:imbare3 iar 4>i?erii "nc:i9#a?i "n ru#in; 6ri =
!eau c:i4r"< 4rice 6r4gre98 C4n9idera# re#r496ec#i!3 !erdic#ul
c4mi9iei 6are a da d4!ad; de 4 mi46ie ului#4are8 Dar acea9#;
a#i#udine nu 9e limi#a numai la Pru9ia 9au3 "n general3 la mili#ari8
Ca #4a#e re!4lu?iile3 <i re!4lu?ia indu9#rial; a >49# urma#; de 4
c4n#rare!4lu?ie E "n anul "n care "nce6u9e Al>red 9; c4n>ec=
?i4neDe 6rima 9a 6u<c;3 Samuel M4r9e a 6u9 la 6unc# #elegra>ul
9;u <i a!ea 9; mai 6e#reac; 46# ani b;#"nd la 64r?ile 2a9:ing=
#4nului "nain#e ca 6rima linie 9; >ie in9#ala#;8 Ca9#a mili#aril4r
a >49# "n#4#deauna de49ebi# de re>rac#ar; la 4rice idei n4i8
C4r6ul 4>i?ere9c din 9ec4lul al XlX=lea a lu6#a# cu "n!er<unare
"m64#ri!a lui Ric:ard Aa#ling "n America3 a lui *enr3 S:ra6nel
"n Anglia <i a c4n#elui erdinand !4n [e66elin "n Aermania8
Tunul lui Al>red nu a >49# numai re96in93 dar a <i 9#"rni#
P*
4 6r4>und; an#i6a#ie8 P"n; la a6ari?ia lui3 6r4>e9iunea armel4r
>u9e9e 9#abil; <i nu d;dea b;#aie de ca68 Un mare<al 6u#ea 9;=<i
"n#4cmea9c; 6lanurile de b;#;lie "ncredin?a# c; #ac#ica >4l49i#;
!a >i aceea 6e care 4 "n!;?a9e c"nd era ele! la <c4ala mili#ar;3
"n anumi#e ramuri nu 9e "nregi9#ra9e nimic n4u #im6 de 9ec4le8
Pra>ul de 6u<c; r;m;9e9e "n e9en?; aceia<i eB6l4Di! 6e care
c:ineDii "l u#iliDa9er; "n '2.2 "m64#ri!a #;#aril4r3 iar "n ma#erie
de arme grele nu 9e i!i9e nici 4 "mbun;#;?ire mai "n9emna#;
de la a6ari?ia #unuril4r din br4nD #urna# la 9>"r<i#ul 6rimului
deceniu al 9ec4lului al :0-lea$ La #unul din ')NC3 b4nd4c <i
"n >4rm; de ceaun3 9e mai 6u#ea de9lu<i 6r4>ilul ca#a6ul#el4r
"mbun;#;?i#e3 care a6;ru9er; "n 9ec4lul al XH=lea3 c"nd me =
9eria<ii3 care #urna9er; 6"n; a#unci cl464#e de bi9eric; din >4n#;3
<i=au m4di>ica# >4rmele l4r 6en#ru a c4n>ec?i4na 4ale ca6abile
9; aD!"rle 6ie#re la di9#an?;8
"mbun;#;?irile erau de 4rdin min4r + 4 #urnare mai bun;3
4 mai bun; g;urire <i ?e!i cu diame#ru mai mare8 "n '('(3 ger=
manii in#r4du9e9er; la Diimberg "nc:iD;#4area cu r4#i?; E c"?i!a
ani mai #"rDiu3 >ranceDii in!en#a9er; g:iulelele8 Princi6ala c4n#ri =
bu?ie a lui Na64le4n c4n9#a "n ma9area ba#eriil4r 9ale <i "n
9al!e la di9#an?; mic; ;3e "eu est tout$@ E cu #4a#; >aima 9a de
mare me<#er "n d4meniul ar#ileriei3 el n=a 6u#u# 9c:imba #e:=
n4l4gia medie!al; a armurieril4r8 a9cina?ia eBerci#a#; de
r;Db4i i96i#i9e mul#e din#re cele mai 9#r;luci#e min?i ale Eur46ei
9; n;9c4cea9c; n4i m4duri de a ucide >iin?ele 4mene<#i8 nc;
cu #rei 9ec4le "nain#e de a 9e >i n;9cu# Al>red $ru663 Le4nard4
da Hinci c4nce6u9e #unuri de c"m6 care 9e "nc;rcau 6e la cula#;8
Piedica 6ermanen#; 4 c4n9#i#ui9e me#alurgia8 Pe !remea c"nd
$ru66 <i=a >;cu# debu#ul3 armurierii erau @alnic de ign4ran?i "n
ma#erie de 6rinci6ii c:imice8 Cele c"#e!a 6r4gre9e "nregi9#ra#e
de ei 9e da#4rau "n mare m;9ur; "ncerc;ril4r <i gre<elil4r E "n=
#rucl# eB6erien?ele l4r a!eau dre6# 9c46 m4ar#ea3 ade9ea 9e
"n#4rceau la 6lan<e#ele l4r cu m"inile "n9"ngera#e8 Nici un me#al
nu era ab94lu# 9igur8 Orice arm; de dimen9iune mare 6u#ea
eB6l4da "n 4rice m4men#8 Tunul din >4n#; >u9e9e >4l49i# cu
9ucce9 de c;#re Au9#a! Ad4l> "n #im6ul r;Db4iului de #reiDeci
de ani3 dar el a r;ma9 6rime@di49 de >ragil din cauDa marelui
c4n?inu# de carb4n E la a9ediul Se!a9#464lului + <a6#e ani
du6; ce c4mi9ia "l umili9e 6e $ru66 +3 >4n#a a cauDa# 6ierderi
gr4aDnice "n r"ndul #unaril4r engleDi8 A "nce6u# 9; >ie >4l49i#
>ierul m4ale3 cu un c4n?inu# de carb4n c:iar mai mic dec"# cel
aO 4?elului8 Dar acum3 di>icul#a#ea era eBac# c4n#rar;8 Ma#eria=
lul era 6rea m4ale8 "n ')NN3 un #un cu ?ea!a neg:in#ui#; din
>ier m4ale a eB6l4da# 6e na!a KPrince#4nL a S#a#el4r Uni#e "n
cur9ul unei c;l;#4rii 4>iciale3 4m4r"ndu=' 6e 9ecre#arul De6ar=
#amen#ului de S#a# <i 6e mini9#rul marinei3 ceea ce a a!u#
dre6# c4n 9ecin?; 4 mare "nc4rdare "n rela?iile din#re gu!ern <i
amirali8 iecare inciden# de ace9# gen "n#;rea c4n9er!a#4ri9mul
"nn;9cu# al anc:il4Da?il4r cu gal4ane de aur8 0r4nDul re6re=
Den#a 9iguran?a <i ma@4ri#a#ea din#re ei au r;ma9 la acea9#; c4n=
ce6?ie8 0r4nDul era greu <i "ngr4Di#4r de 9cum63 dar la "nce6u=
#urile e64cii !ic#4riene 9e bucura de 4 >4ar#e bun; a6reciere8
2elling#4n "l "n>r"n9e9e 6e Na64le4n cu #unuri din br4nD8 A
>49# argumen#ul cel mai 6u#ernic "m64#ri!a #unului +rupp
6en#ru g:iulele de #rei li!re8 In96ec#4rul general al ar#ileriei
6ru9iene + a 9cri9 Al>red mai #"rDiu unui 6rie#en + "i 96u9e9e
ri#49 c; i&cllte &on (usstahl/anonen nichts 4issen, denn die
alten 0ron!e/anonen hatten bei -aterloo ihre Mberleenheit
be(esen" &nu !4ia 9; aib; de=a >ace cu #unuri din 4?el #urna#3
"n#ruc"# !ec:ile #unuri din br4nD "<i d4!edi9er; 9u6eri4ri#a#ea
la 2a#erl44/8
2a#erl44 ! In ')N,3 b;#;lia acea9#a "nc; mai re6reDen#a un
argumen# >;r; re6lic;8 In >a?a lui3 c:iar <i Al>red a <4!;i# <i3
cum "<i >;urea 6lanuri 6en#ru 4 6remier; m4ndial;3 a 6u9 de4=
6ar#e 9c:i?ele de #unuri8 Premiera a!ea 9; aib; l4c "n Anglia la
Cr79#al Palace8 EngleDii erau 6e 6unc#ul 9; 4rganiDeDe + "n
')('+ 6rimul #"rg in#erna?i4nal8 Pru9iei3 care 6e !remea aceea
era "nc; 4 ?ar; "na64ia#;3 nu i 9=a ac4rda# 6rea mare a#en?ie E
dar $ru66 6u#ea 9; "nc:irieDe un #eren dac; d4rea8 El d4rea
>4ar#e mul#3 iar cu >lerul 9;u in9#inc#i! 6en#ru 6ublici#a#e a
6re!;Du# c; un 9ucce9 la L4ndra + 4ric"# de mic ar >i >49# +
!a >i remarca# de lumea "n#reag;8 C4n#a "n9; 6e un mare 9ucce98
In m4men#ul acela3 era 6rin#re indu9#ria<ii eur46eni 4 ade!;=
ra#; "n#recere 6en#ru >abricarea celui mai mare bl4c din >4n#;8
iecare 9e l;uda c; e "n 9#are 9; 6r4duc;3 ling4uri m4n<#riL <i
L4ndra a!ea 9; d4!edea9c; cine !a a6;rea "n#r=ade!;r cu cel
mai mare m4n9#ru8 Era 4 eBcelen#; 4caDie de a>irmare8 Du6;
6;rerea lui Al>red3 c"<#ig;#4rul a!ea 9; >ie 6a#r4nul cu munci =
#4rii cei mai di9ci6lina?i3 care !a <#i 9; l4!ea9c; cel mai crun#
cu cra!a<a8 Adun"ndu=i 6e #4?i /ruppianerii 9;i <i l;#r"nd la
ei c4menDi3 "n #im6 ce mergeau gru6a?i3 "n 6a9 de mar<3 el a
iDbu#i# 4 6er>4rman?; eB#ra4rdinar;8 N4u;Deci <i 46# de cre=
uDe#e3 >;r; a da gre<3 <i=au !;r9a# 9imul#an c4n?inu#ul8 A reali Da#
4 minune #e:nic; I un ling4u de N .CC de li!re #urna# "n#r=4
9ingur; 6ie9;8
La "nce6u#ul lunii a6rilie "l g;9im la L4ndra3 la Cr79#al
Palace3 cu >an#a9#ica 9a dan#el;rie !ic#4rian; din >ier3 #rimi?Rnd
rela#;ri di#irambice de96re 6reg;#irile 6en#ru de9c:iderea eB=
64Di?iei8 Acum3 c"nd Hermann nu mai lucra "n >abric;3 Al>red
9e adre9a >abricii "n c4lec#i! I KD4mnil4r de la "n#re6rindereL3
9au3 c"nd 9e 9im?ea 6lin de el3 KD4mnil4r membri ai c4legiuluiL3
9au3 "n m4men#e de bun; di964Di?ie3 3
E
S#ima#; >abric; de 4?el
#urna#L ;(eehrte (usstahl"abri/@. "<i adu9e9e cu 9ine un a@u#4r
ca 9a de9>ac; l;Dile <i ace9#a era 6rea 4cu6a# 6en#ru a mai >ace
,,
<i al#ce!a8 &KHage5ie9c:e r4ag; 9; #ran9mi#e?i 94?iei 9ale c; e
bine <i c; ar !rea 9; 6rimea9c; !e<#i de la ea8 Nu 6rea are
acum #im6 6en#ru 9cri9L8/ Cu mRnecile 9u>leca#e <i le4arc; de
9ud4are3 Al>red "n9u<i3 6lin de "n>rigurare3 #r;gea cu 4c:iul 6e
du6; 6an4uri <i cerce#a eB64na#ele cele mai >ine8 &K0reil a
96u9 c; "<i d; ca6ul dac; 4 >irm; !a reu<i 9; eB6un; !al?uri
bune 6en#ru be#eal;888 Acum ca6ul lui "mi a6ar?ineL8/ A<#e6#"nd
ridicarea c4r#inei3 9e 4cu6a de am;nun#e8 La '. a6rilie rea=
min#ea cel4r din uDin; c; Kla re"n#4arcerea mea #rebuie 9;
>abric;m banda@e de r4?i de cale >era#;L ;-enn ich !urilc/-
/omme, bleibt der 2Are !u machen@. E9#e 6rima 9a re>erire la
banda@ul 6en#ru r4?ile de cale >era#; din 4?el >;r; 9udur;3 #i6
$ru668 "n an#icamerele Cr79#al Palace=ului in#"lni9e un anume
Mr8 T:4ma9 Pr499er3 un american3 care a!ea 9; "m6"nDea9c; cu
a9#>el de banda@e un c4n#inen# "n#reg V8
Princi6ala 9a 6re4cu6are era3 >ire<#e3 m4n9#rul8 A<a cum
era de 6re!;Du#3 au eBi9#a# <i inciden#e drama#ice8 ;r; ele
nu 9=ar >i a9i9#a# la un 96ec#ac4l $ru668 An#ici6"nd 949irea 88mi =
nuniiL3 el 9=a l;uda# I K"i !4m >ace 6e engleDi 9;=<i :4lbeDe
4c:ii !L A a#ra9 a#en?ia a@u#4rului 9;u c; #rebuie 9;=<i ?in; gura3
dar el "n9u<i nu <i=4 ?inu9e8 KUn Diar engleD 9crie c; Tur#4n din
S:e>ield !a #rimi#e la eB64Di?ie un bl4c de 2*VV c5#VVV din 4?el
#urna#8 E9#e 6r4babil !ina mea c; au >;cu# un ling4u mare3
c;ci am 6;l;!r;gi#888L D"nd #"rc4ale3 el a cerce#a# 6r4du9ul >ir =
mei ri!ale8 O legend; a >irmei $ru66 96une c; ar >i lua# un
briceag din 4?el $ru66 <i ar >i de96rin9 4 a<c:ie din ling4u!
bri#anic3 iar du6; aceea a 9#r"mba# din na9 I 33Da3 e mare3 dar
nu e bun !M
!
A 96u9=43 cer#3 cu di96re?8
Aca9; a 9cri93 de a9emenea3 6e un #4n de ba#@4cur; I
*ie 1nlnder haben einen Cuss &on J :RR H"d. hier lieen, icorau"
eschrieben steht...
EngleDii au aici un bl4c #urna# de 2 NCC de li!re cu in9cri6?ia
KTurnare m4n9#r;L3 "n94?i#; de 4 lung; de9criere de96re 96lend4area
ace9#ui ar#ic4l <i greu#;?ile "n#"m6ina#e la >abricarea lui8 Nici 4 bu=
c;?ic; din ace9# bl4c nu e9#e >4r@a#; <i nu eBi9#; nici 4 d4!ad; c; n=ar
>i din >4n#;8 Eu le=am 96u9 c; n4i >abric;m a9emenea 6ie9e mici "n
>iecare Di <i c; am 9; le 6reDin# 6e bunicul bl4cului l4r8
V C4n#rac#ul din#re ei3 "nc:eia# la '- augu9# ')('3 9e mai a>l; <i
a9#;Di "n d49arele de a>aceri ale 9#r;ne64#ului lui Pr499er8 amilia
Pr499er a re6reDen#a# >irma $ru66 "n S#a#ele Uni#e 6"n; la iDbucnirea
6rimului r;Db4i m4ndial8 Du6; ',')3 cele d4u; >irme au "nc:eia# un n4"W
ac4rd8 De la cel de=al d4ilea r;Db4i m4ndial n=a mai eBi9#a# !re4 a94=
cia?ie "n#re ele8 &R4ger D8 Pr499er c;#re au#4rul 6reDen#ei c;r?i3 2. 9e6=
#embrie ',-./8
VV In reali#a#e a!ea numai 2N caH#=2 NCC de li!re8
VVV ' c5# _(C3) Jg &"n Anglia/8 + 6ota trad.
'CC
Da8 Numai c; bl4cul de la S:e>>ield era ac4l4 <i cel al lui
$ru66 "nc; nu 949i9e8 Nimeni nu 6u#ea !edea ce!a ce nu era
ac4l4 <i Al>red3 "nce6"nd cu 6reDen#area micil4r 9ale in!en?ii3 a
aduna# #4a#e eB64na#ele de care di96unea I lamin4are 6en#ru
m4ne#arii3 arcuri 6en#ru #am64ane <i !ag4ane3 49ii de cale >e=
ra#;8 O6#imi9#3 el a inclu9 "n ca#al4gul #"rgului I +#el turnat
"or=at con#inmd o cantitate redus de carbon' eDpus pentru
puritatea i duritatea lui$. Dar c4mi#e#ul eB64Di?iei nu a >49#
im6re9i4na#8 "n ca#al4g3 $ru66 a >49# #recu# 9ub nr8 -N, <i 6re=
Den#a# dre6# K>abrican# <i in!en#a#4r de 6ie9eL din KE99en3 l"ng;
Dii99eld4r>L + >iindc; E99en nu eBi9#a 6e :;r?ile bri#anice8
Plimb"ndu=9e agi#a# la culme 6rin Cr79#al Palace3 Al>red a lan=
9a# un S8O8S8 d4mnil4r de la c4legiul >abricii I 88Trimi#e?i 4rice
64a#e >i 6r4du9 "n grab;L8 A >49# un m4men# i9#4ric3 c4m6arabil
cu acela c"nd Ne5#4n 9=a ui#a# la m;rul care c;dea 9au c"nd
Aran# a 64rni# 96re 4r#ul D4nel94n8 In96ira?ia de ul#im; 4r;
a lui $ru66 a!ea 9; c4n9#i#uie 9enDa?ia L4ndrei8 In9era#e "n
grab; la 9>"r<i#ul li9#ei num;rul -N,3 du6; etc, n4ile eB64na#e
erau 6reDen#a#e ca tun i a"et' plci de blinda= din o#el turnat.
M4n9#rul a 949i# "n ul#imul m4men# <i a 6r4du9 9i el 9enDa?ie8
abrican?ii de 4?el au r;ma9 cu gura c;9ca#;8 $ru66 a 6ri mi# cea de=a
d4ua medalie de aur a 9a <i a >49# aclama# ca un geniu8 Cu c"# au
eBamina# eB6er?ii mai mul# 9#ruc#ura bl4cului3 cu a#"# au 8>49# mai
im6re9i4na?i8 Publicul nu i=a da# "n9; mare a#en?ie8 Pen#ru 6ublic3
a#rac?ia 6rinci6al; a eB64Di?iei au >49# eB64na#ele 6e care $ru66 le
c4n9idera9e de im64r#an?; 9ecundar;3 "n a<#e6#area ling4ului care nu
mai !enea3 Al>red "<i c4n9acra9e 4rele 9ale libere 6unerii "n !al4are a
#unului8 Era !4rba de #unul 6e care=' 6r4iec#a9e cu ani "n urm;3 un
#un 6en#ru g:iulele de <a9e li!re3 64liDa# de lucea ca 4 4glind;3
m4n#a# 6e un 9u64r# de lemn de >ra9in lu9#rui# manual3 lemnul
6re>era# al !ec:il4r #eu#4ni3 care=<i c4n>ec?i4nau din el 9uli?e8 "n
@urul #unului er=au a<eDa#e <a9e 6l;ci de blinda@ 9#r;luci#4are3 iar
dea9u6ra un c4r# mili#ar cu r4l de baldac:in era "nc4r4na# cu 9#eagul
regal 6ru9ian <i cu un 9cu#8 In9cri6?ia KUniunea !amal; 7SbG
german;L ;*eutscher ?oll&erein@ nu 96unea nim;nui nimic "n nici 4
limb;8 Dar #unul <i blinda@ele reamin#eau limba@ul uni !er9al <i
em4?i4nan# al c4r9icanului I 3a loire, en a&5nt, 5 la baionnette,
o""ensi&e outrance V8 Du6; ce regina Hic#4ria 9=a 46ri# 4 cli6; "n
>a?a c4r#ului cu un murmur a6recia#i!3 #4a#e Diarele l4nd4neDe 9=au
9im?i# 4bliga#e 9; eBamineDe cu mai mul#; a#en?ie eB64na#ele
>irmei $ru668 Iri#a?i de "n>r"ngerea S:e>>ieldului3 unii gaDe#ari 9=au
l;9a# 4rbi?i de <4!ini9m "n a6recierea l4r8 Un Diari9# de la +bser&er
a>irma c; K>ragili#a#ea 4?elului e9#e a#"# de mare3 "nc"# ne "nd4im
c; ar 6u#ea reDi9#a
V + S6re gl4rie3 "nain#e3 la bai4ne#;3 a#ac in#en98 + 6ota trad.
'C'
un4r "nc;rc;#uri 9ucce9i!e de 6ulbereL8 Cu toete ace9#ea3 a#"#
+bser&er ci# <i *ailA 6e4s au admi9 c; #unul era >rum49 la
!edere3 iar Illustrated 3ondon Ne(s a l;uda# K96lendidul #un
din 4?el al d4mnului $ru66L ca >iind Kcel mai #ru>a< din#re
marile #unuriL8
Al>red nu <i=a !"ndu# marele 9;u #un la Lon!ra$ Pr4ce9u"=
!erbal "n#4cmi# de @uriu a >49# di#irambic "n a6recierea ling4u=
lui de 4?el &KEB64Di?ia nu a 6reDen#a# din nici 4 al#; ?ar; 4 bar;
din 4?el #urna# <i >4r@a# de dimen9iuni a#"# de mari <i de 4
egal; >rumu9e?e8 Membrii @uriului nu=<i amin#e9c 9; mai >i
!;Du# unde!a ce!a a9em;n;#4rM=M/3 dar a ign4ra# c4m6le# #unul8
Aclama?iile 6ublicului "n9; + 6rimele3 <i "nc; din 6ar#ea un4r
engleDi + l=au im6re9i4na# 6e $ru668 A "nce6u# 9; "n#re!ad;
649ibili#;?ile reale 6e care le 4>erea >abricarea de armamen#3
iar EB64Di?ia de la Cr79#al Palace '=a "n!;?a# cum 9; le reali =
DeDe8 T"rgurile in#erna?i4nale c4n9#i#uiau un minuna# 6rile@ de
6ublici#a#e8 De acum "nain#e a!ea 9; 6ar#ici6e la #4a#e #"rgu=
rile ce 9e !4r ?ine "n Eur46a3 "n94?i# de ba#erii "n#regi de 38#ru =
>a<iL ucig;#4ri8 Ace9#a a >49# "n!;?;m"n#ul 6e care '=a #ra9 din
a6lauDele cu care a >49# "n#"m6ina# "n Anglia3 <i nu i 9e 6u#ea
>ace un re6r4<8 Un re64r#er engleD <i=a eB6rima# regre#ai c;
d=' $ru66 nu a eB6u9 mai degrab; di964Di#i!e K6en#ru m;cina=
#ul griului3 9au in9#rumen#e c:irurgicale 9au al#ce!a mai adec=
!a# ace9#ei e64ci 6a<nice <i eB64Di?iei dec"# m4delul unui #un
de c"m6L8 Dar re64r#erul <i nu $ru66 a >49# acela care a in#er =
6re#a# gre<i# 96iri#ul !remii8 O?elul de9#ina# un4r 9c46uri 6a< =
nice nu li69i9e de la eB64Di?ie8 S#andul S#a#el4r Uni#e 6reDen=
#a9e un 6lug eBecu#a# cu migal;3 "m64d4bi# cu 4rnamen#a din
lemn 6re?i49 <i cu 6ic#uri americane3 la >el de 9#r;luci#4r lu9#rui#
ca <i #unul 6en#ru g:iulelele de - li!re 6reDen#a# de Al>red8 T4a#;
lumea3 inclu9i! gaDe#arul care=' cri#ica9e 6e $ru663 nu 4b9er =
!a9e "n9; ace9# eB64na#8
Al>red a!ea acum 6a#ruDeci de ani8 C;6;#a9e de@a un a96ec#
!enerabilE la E99en era cun49cu# 9ub denumirea de der alte
)err 7. A!ea 4 "n>;?i<are u9c;?i!;3 !l;gui#;3 6ur#a mereu ciDme
6"n; 6e9#e genunc:i3 mi<c;rile "i erau anc:il4Da#e3 bru<#e3 de
b;#r"n ciuda#8 Kruppianerii 9e minunau de n!em'narea cu cai e
c;l;rea ace9# b;#r"n 9#raniu8 S#;#ea dre6# ca 4 luminare 6e cel
mai n;r;!a< arm;9ar3 :4#;r"# ca arm;9arul3 <i nu el3 9; >ac;
c4nce9ii8 Nu "n!;?a9e nici4da#; 9; >ie c4ncilian#3 iar acum era
6rea #"rDiu E >iecare 9ucce9 "n a>aceri nu >;cea !ect 9;=i spo-
V + 0;# r " n= ul d4mn8 + 6ot a t rad, . . b d Q b
1EF
rea9c; a6e#i#ul8 Acum3 9ucce9ele urmau unul du6; al#ul8 "nc;
"nain#e de a 6ar#ici6a la EB64Di?ia de la L4ndra3 c4n@unc#ura
c4n9#ruc?iei de c;i >era#e "nce6u9e 9; dea #4# mai mul# de lucru
>4r@el4r 9ale8 In ')N, 6u9e9e la 6unc# >abricarea 49iil4r <i arcuri =
l4r din 4?el #urna# <i 9emna9e un c4n#rac# im64r#an# cu S4cie=
#a#ea de c;i >era#e $4ln=Minden8 A c4n9#rui# un a#elier de
arcuri3 al c;rui !ii#4r era a9igura#8 Ace9# 9ucce9 ar >i #rebui#
9;=' mai umaniDeDe 6u?in8 Dar lucrul ace9#a nu 9=a "n#Rm6la#8
Ob9eda# de ne!4ia realiD;ril4r3 el nu 9e 6u#ea de96;r?i de re=
gi9#rele <i 9c:i?ele 9ale mai mul# de c"#e!a minu#e8 In !ara
anului ')(C3 "ndelunga#ul declin al T:ere9ei a lua# 9>"r<i# 6rin
m4ar#ea ei8 Hcrmann a >49# ad"nc mR:ni# <i >abrica de la 0ern=
d4r> a "nce6u# 9; >ie "ncerca#; de di>icul#;?i >inanciare >;r;
6receden# la E99en8 Al>red a >49# lac4nic <i rigid8 KNumai d4u;
lucruri888 m; 64# im6re9i4na + 4n4area <i 6r496eri#a#eaL3 a 9cri9
el3 <i nici una3 nici al#a nu erau im6lica#e8 A men?i4na# 6e
9cur# 6ierderea 9u>eri#; "n#r=4 9cri94are <i a #recu# a64i re6ede
la al# 9ubiec# + n4ul 9;u m4del de linguri?e de ceai <i cele
d4u; linguri?e 6e care #4cmai le gra!a9e8
In !ia?a lui 9e i!i9e3 #4#u<i3 un g4l8 Ida 6leca9e de aca9;
<i acum 9e 9im?ea ca un !;du!8 T:ere9e <#iu9e 9;=i 6reg;#ea9c;
m"nc;ruriie 6re>era#e3 9; m;#ure 6rin ca9;3 9;=i >ac; 6a#ul <i
9; "n#re?in; S#amm:au9=ul a<a cum 9e cu!enea8 El n=Za!ea #im6
9; 9e 4cu6e de g4964d;rie8 Fi a64i3 era 4 munc; de >emeie !
Fi a9#>el + ca mul?i al?i celiba#ari a@un<i la 4 !"r9#; mi@l4cie
<i li69i?i 6e nea<#e6#a#e de 4 mam; iubi#4are +3 "nce6u 9;=<i
cau#e 4 94?ie8 Re"n#4r9 de la Cr79#al Palace3 >;cea urm;#4arele
re>lec?ii de96re !ia?a 6e care 4 ducea unul din clien?ii 9;i nec;=
9;#4ri?i din P4l4nia I
1in alter Luneselle in -arschau muss 4as .chrec/liches sein
tind bitter uberall. + -as mich anbetri="t saen .ie ich i&re ein
3... luenn ich nicht biunen... bin...
S; >ii celiba#ar b;#r"n la Har<4!ia #rebuie 9; >ie ce!a gr4aDnic3
dar 4riunde e un lucru #are #ri9#8 "n ceea ce m; 6ri!e<#e3 9;=mi 96ui c;
9"n# un888 dac; "n #ermen de888
33"n #ermen de888L nu era3 >ire<#e3 dec"# 4 >4rmul;8 Al>red
nu era3 #4#u<i3 un mincin498 De9igur3 el nu 9=a c;9;#4ri# nici "n
anul acela <i nici "n anul urm;#4r8 Ca 9; g;9e<#i ce=?i #rebuie e
ne!4ie de #im68 In cali#a#e de candi#a# la "n9ur;#4are a!ea mul#e
cu9ururi e!iden#e8 Dar #imid nu >u9e9e nici4da#; E dac; a!ea 9;
9e 4cu6e 9eri49 + era el c4n!in9 +3 a>acerea !a >i 6"n; la urm;
"nc:eia#;8 Fi3 "n#r=ade!;r3 a >49# "nc:eia#; la 2N a6rilie ')(.8 A
d4ua Di 9cria din $4ln I
Du6; ani de Dile de c"nd imE d;du9em cu!"n#ul c; am de g"nd 9;
m
a c;9;#4re9c3 am g;9i#=43 "n 9>"r<i#3 6e aceea al;#uri de care + de la
1E>
6rima n4a9#r; "n#ilnire + am 96era# c; !4i g;9i >ericirea3 <i acea9#a
cu 4 c4n!ingere 6e care nici4da#; nu am creDu#=4 cu 6u#in?;8 D4amna
cu care m=am l4g4di# ieri 9e nume<#e 0er#:a Eic::4>> <i e 9#abili#; aici3 Ga
+oln$
Acea9#; !e9#e !i=4 c4munic da# >iind in#ere9ul 6rie#ene9c 6e care
mi=' 6ur#a?i <i !; r4g 9; #ran9mi#e?i acea9#; 9cri94are 6rie#enil4r mei
din Har<4!ia3 H4ecJe <i LucJlMie"d3 care "mi d4re9c binele8
R;m"n3 cu #4a#; 9inceri#a#ea3
al d!8 >erici#
ALRED $RTOPP
H; da?i3 de9igur3 9eama c; nu 64# 9crie 6rea mul# "n ca9a l4=
g4dnicei mele <i "mi !e?i 9cuDa c4n4iDia8 Ce !a 96une #a#;l !49#ru %
B*ass ich im )ause meiner 0raut nicht &iei schreiben /ann den/en .ie
4ohl selbst u. entschuldien die Kilr!e. -as icird lhr Hapa saen T=
Ce !a >i 9im?i# 0er#:a nu a >49# nic;ieri c4n9emna#8 P4a#e
era "nc; 6rea buim;ci#; 6en#ru a=<i a<#erne g"ndurile "n 9cri98
elul cum "i >;cu9e Al>red cur#e era c"# 9e 64a#e de ne4r#4d4B8
Prima 4ar; 9=au "n#"lni# "n#r=un #ea#ru din $4ln8 0er#:a3 care
9e a>la 6rin#re 96ec#a#4ri3 de!eni9e ner!4a9; de9c46erind c; era
6ri!i#; cu in9i9#en?; de un b;rba# 4949 <i rigid "mbr;ca# "n#r=un
c49#um de c;l;rie3 cu ciDme 6line de n4r4i <i care3 cu m"inile
"n>i6#e "n <4lduri3 9#;#ea "n 96a?iul din#re >4#4lii8 El nu a!ea
g"nduri rele E dim64#ri!;8 Al>red c;l;ri9e 6"n; a#unci 6en#ru
a i9c;li un c4n#rac# <i in#ra9e "n 9ala #ea#rului m"na# de cine
<#ie ce #ainic im6ul98 H;D"nd=4 6e 0er#:a3 9=a :4#;r"# 6e l4c8
A urm;ri#=4 #im6 de 4 lun; <i "n re6e#a#e r"nduri a in>4rma#=4
&du6; cum a!ea 9; 9e eB6rime mai #"rDiu/ c; -o ich laubte,
ein .tiic/ (usstahl sit!en !u habeu, hatte ich ein )er!$ &ac4l4
unde creDu9em c; am 4 buca#; de 4?el #urna#3 a!eam 4 inim;/8
Fi i=a >;cu# cur#e 6"n; ce ea a 96u9 La , &Da !/8 Ceea ce a urma#
a >49# la >el de uimi#4r8 La E99en3 l4g4dna a >49# anun?a#; cu
4caDia unei mari 9erb;ri 4rganiDa#e la Au99#a:l>abriJ <i #4a#;
n4a6#ea m4r#ierele au #ra9 9al!e 96re cerul Ru:rului3 "n #im6 ce
/ruppianerii, c"n#"nd <i cu #4r?e "n min;3 de>ilau 6e 9#r;Dile "n=
gu9#e ale !ec:iului 4ra<8
Da#; >iind >irea lui Al>red3 >ericirea "n c;9nicie era eBclu9;8
Nimeni nu ar >i 6u#u# c4n!ie?ui cu un a9emenea 4m8 El "n9u<i
abia 9e 9u64r#a 6e 9ine8 C;9;#4ria era 94r#i#; e<ecului <i #4# ce
mai r;m"ne de clari>ica# e9#e cauDa eBac#; a ace9#ei 9i#ua?ii
>;r; ie<ire8 "n acea9#; 6ri!in?;3 carac#erul 6rimei 0er#:a $ru66
a >49# :4#;r"#4r8 A!ea 4 >ire in9e9iDabil; + la ea a6r4a6e #4#ul
era in9e9iDabil8 Se cun49c 6rea 6u?ine lucruri de96re 4riginea
ei8 E clar c; nu era 4 6a#rician; E bunicul ei >u9e9e c4>e#arul
unui ar:ie6i9c463 iar #a#;l Vei + in96ec#4r al !;mil4r de 6e Rin8
"n ')(. a!ea d4u;Deci <i unu de ani3 6;rul bl4nd <i 4c:ii
alba<#ri8 P4r#re#ele ei ne=4 "n>;?i<eaD; ca 6e 4 >a#; b4nd4ac; <i
104
c
u #r;9;#uri bine c4n#ura#e E eB6re9ia >e?ii e dur; <i :4#;r"#;3 cu
b;rbia 6r4eminen#;8 O imagine a >4r?ei r4bu9#e8 Dar "n cali#a#e
de <r5u &om 7 Al>red $ru663 ea a ?inu# 9; dea im6re9ia de
eB#rem; >ragili#a#e E <i a reu<i# a#"# de bine3 "nc"# nimeni3 nici
c:iar 94?ul ei3 nu a b;nui# !re4da#; c; 9imuleaD;8 Dac; ar >i
>49# "n#r=ade!;r >ira!;3 el ar >i da#=4 re6ede ga#a8 In c"?i!a ani
9=ar >i 6r;6;di#8 Reali#a#ea e9#e c; ea i=a 9u6ra!ie?ui#3 cul#i=
!"ndu=<i a6aren?a de 9;n;#a#e 6recar; cu 4 c4n9ec!en?; de ne=
!r46a# + <i a >;cu#=4 6rea bine ca 9; >i >49# eBclu9i! 6re>;c; =
#4rie8 Se 6are c; 0er#:a3 !igur4a9; >iDice<#e3 a creDu# e>ec#i!
c; are 4 9;n;#a#e delica#;8 Pe 9cur#3 un i64:4ndru 9e c;9;#4ri9e
cu 4 i64:4ndr;8
Sen#imen#ele ei >a?; de Al>red c4n9#i#uie 4 enigm;8 Pe de
al#; 6ar#e3 6rin #4a#e ac?iunile lui3 el !;dea c; e9#e "ndr;g49#ii
<i3 "n >elul 9;u agi#a#3 "ncerca 9; 4 >ac; >erici#;8 Recun4<#ea c;
S#amm:au9 nu era un l4c 64#ri!i# 6en#ru ei8 Ca9a acea9#a #re =
buia "n9; 9; r;m"n; ac4l4 unde era3 un m4numen# "n mem4ria
#a#;lui 9;u <i 6en#ru a le reamin#i /ruppianerilor c; 4riginea
<e>ului l4r >u9e9e la >el de umil; ca <i a l4r8 &Pen#ru a le men?ine
"n#i6;ri# "n min#e ace9# lucru3 Al>red a >iBa# mai #"rDiu 4 6lac;
6e c;9u?;3 6lac; 6e care 9e 96unea eBac# ace9# lucru8/ S4?ii
6r4a96;# c;9;#4ri?i + 9c:imbul de inele a!u9e9e l4c la ', mai +
9=au mu#a# "n#r=4 ca9; n4u;8 Mirele a denumi#=4 (artenhaus 77.
4#4gra>iile ei mai eBi9#; "nc; <i 9"n# "n96;im"n#;#4are8 A<
96une c; e9#e cea mai demen#; cl;dire din#r=4 6eri4ad; de
demen?; ar#i9#ic;3 eBce6#"nd >a6#ul c;3 96re 9>"r<i#ul !ie?ii3
Al>red a!ea 9; dem4n9#reDe c"# de 9min#i# 64a#e >i un ar:i#ec#
c"nd "<i 6une "n min#e 9; >ie cu ade!;ra# 9min#i#8 KCa9a din
gr;din;L "<i a!ea ciud;?eniile 9ale8 C4n9#rui#; c:iar "n mi@l4cul
cl;diril4r >abricii3 ea era "nc4n@ura#; de 9ere care ad;649#eau
6;uni3 !i?; de !ie <i anana9i8 Su9 6e ac46eri<3 un >el de mic
>4i<4r cu 6ere?ii din 9#icl; 6ermi#ea ca6ului >amiliei 9; !ad;
64ar#a >abricii <i 9;=i 96i4neDe 6e munci#4rii "n#"rDia?i8 In >a?a
u<ii 6rinci6ale 9e "n#indea un labirin# de gr;dini eBce9i! de
9ime#rice3 >"n#"ni3 in9ule !e9ele de >l4ri <i gr4#e c4n>ec?i4na#e
din Dgur;8 Aar#en:au9 "<i a!ea >a?ada "n 6ar#ea 46u9; >abricii
<i Al>red era c4n!in9 c; 94?ia 9a + dac; 9e ?inea de6ar#e de
>4i<4r + nu !a >i ne!4i#; nici4da#; 9; 9im#; 6reDen?a >abricii8
Se "n<ela8 Ru:rul 9e 9c:imba9e >4ar#e mul# din ')NC8 Cu
cinci ani "n urm;3 un c;l;#4r engleD de9cri9e9e E99enul ca >iind
K64e#ic de agrarL3 dar acum acea9#; #r;9;#ur; idilic; di96;ru9e8
Ora<ul 9e #reDea din lungul 9;u 94mn <i >4ar#e cur"nd 6i#4re<#ile
9ale c;9u?e3 c4n9#rui#e din grinDi de lemn3 cu 96a?iile in#erme=
diare um6lu#e cu "m6le#i#uri de nuiele <i lu#3 a!eau 9; di96ar;
V + S4?ia lui8 + 6ota trad 77 +
Ca9a clin gr;dina + 6ota trad.
'C(
cu de9;!"r<ire8 Aermania 9e a>la la "nce6u#ul marelui a!"n# in=
du9#rial care "n decur9 de 4 @um;#a#e de 9ec4l a!ea 9; "nl;#ure
9u6rema?ia engleD;8 Indu9#riile de c;rbune <i >4n#; "<i reali-
#aser uniunea l4r3 :4#;r"#4are 6en#ru !ii#4area 94ar#; a 4me=
nirii3 "n >iecare an3 cerul de!enea mai cenu<iu + cu >iecare an
ce #recea3 #46i#4rii >4l49eau mai mul# c4c98 Tran9>4rmau >4n#a
6rin 6udla@ "n >ier m4ale bru# <i a64i ad;ugau c4c9 6en#ru a
964ri c4n?inu#ul de carb4n8 Era !4rba de un 6r4ce9 c:imic >4ar#e
@udici493 de<i cam c4m6lica#3 dar Al>red3 mai mul# ca 4ricine3
ar >i #rebui# 9;=<i dea 9eama c; ace9# 6r4ce9 !a di9#ruge "n mo!
ine!i#abil 6aradi9ul 9;u d4me9#ic8
Era cu ne6u#in?; ca aerul din >abric;3 64lua#3 9; nu 6;=
#rund; "n ca9;8 N4rii de ni9i6 ulei49 "i 4>ileau >l4rile3 "nnegreau
>"n#"nile <i a<#erneau >uninginea 6e 9erele 9ale8 Une4ri nici nu
mai 6u#ea 9; !ad; 6e geamurile >4i<4rului 9;u de 6e ac46eri<8
umul care m"n@ea #4#ul 6;#rundea "n >iecare 4daie3 !eteriorn!
#ru94ul mire9ei <i 6;#"nd :u9ele <i ru>ele 6r4a96;# 96;la#e "na =
in#e c:iar ca 96;l;#4rea9; 9; >i 6;r;9i# ca9a8 Dar a9#a nu era
#4#8 Al>red in9#ala ma<ini #4# mai grele3 iar dudui#ul ciocanelor
cu abur Ddruncina #emeliile ca9ei8 0er#:a nu-(i 6u#ea ?ine 6a:a=
rele 6e bu>e#8 Dac; le 9c4#ea du6; micul de@un3 6"n; la 6r"nD erai!
#4a#e 96ar#e8 Dar 6e Al>red nu-1 9u6;ra8 Era m'n!ru de ca9a
lui <i3 96re ener!area 94?iei 9ale3 "nce6u9e 9; 9e 4cu6e de g4964=
d;rie8 Oda#;3 c"nd ea 9=a 6l"n9 de >ar>uriile 96ar#e3 un 6rie#en
care=' admira 6e $ru66 <i=a n4#a# r;96un9ul lui I 33E !4rba
d4ar de ni<#e >ar>urii de 64r?elan E clien?ii mei !4r #rebui 9;
6l;#ea9c; #4#ulL ;das muss alles die Kundscha"t be!ahlen@. Fi
c"nd "n#r=4 9ear; '=a ruga# 9; mearg; la un c4ncer#3 el i=a
r;96un9 #;i49 I K"mi 6are r;u3 e cu ne6u#in?; ! Trebuie 9; am
gri@; ca c4<urile >abricii mele 9; 9c4a#; >um3 iar m"ine dimi =
nea?;3 c"nd !4i auDi >4r@a3 am 9; am mai mul#; muDic; dec"#
dac; ar c"n#a #4a#e !i4rile din lumeL ;habe ic/ mehr Musi/,
als 4enn alle (eien der -elt spielen@.
0er#:a r;m;9e9e gra!id; din 6rima 9;6#;m"n; a c;9;#4riei8
La '* >ebruarie ')(N a da# na<#ere unui b;ia# + >;r; !lag; <i
b4ln;!ici493 dar "n acel m4men# Al>red nu a 4b9er!a# ace9#
lucru8 "nc"n#a#3 el a b4#eDa# c46ilul riedric: Al>red $ru66 "n
cin9#ea #a#;lui 9;u <i a 9a 6r46rie3 iar 6en#ru a #r"mbi?a <i mai
mul# 949irea 6e lume a micului ri#D a da# numele de .chmied-
hammer <rit! celui mai Dg4m4#49 din#re ci4canele 9ale3 care3
6rin in#r4ducerea unui 9c:imb de n4a6#e3 duduia d4u;Deci <i
6a#ru de 4re "n <ir8 Cu ace9# ci4can + a anun?a# el + 96era 9;
96erie din 94mn <i an#i64Dii ; selbst die Antipoden aus dem
.chla" !u schrec/en@. Ace9#e cu!in#e au >49# :4#;r"#4are 6en#ru
0er#:a8 A "nce6u# 9; geam; <i 9;=<i frng m"inile <i #4# re9#ul
vieii n=a mai 9c;6a# de "ngri@irea medicil4r8 Al>red era 6lin de
94lici#udine8 A #rimi9=4 "n 9#a?iuni balne4clima#erice3 a c:ema#
106
cei mai buni d4c#4ri de la 0erlin <i 6en#ru lungi 6eri4ade de
#im6 a 9cu#i#=4 de "ngri@irea c46ilului8 A !;di# un mare in#ere9
9i 6en#ru 9im6#4mele mani>e9#a#e de ea8 a9cina# de b4al;3 d;dea
9>a#uri I KEBerci?iul >iDic e9#e bun 6en#ru dige9#ie <i re"m6r496;=
#eaD; um4rile <i 9"ngeleLE Du6; 6;rerea 9a3 ac#i!i#a#ea3 indi>eren#
ce ac#i!i#a#e3 era mai bun; dec"# acea9#; l"nceDeal; c4n#inu;3 "n
6ragul le<inului3 <i el a "ncerca# 9=4 6un; 6e 6ici4are I KDu=#e3
#e r4g3 la magaDinul de m4bil; <i !eDi dac; au 9caune din #re9#ie
<i mobil #a6i9a#; cu 6iele3 care 9=ar 64#ri!i 6en#ru "arten-
haus$$$, 0er#:a a!ea ne!4ie de "ncredere &KNu #rebuie 9; #e
"nd4ie<#i de 9ucce9ul #ra#amen#uluiL/ <i de cura@ I KDac; "n m4=
men#ul de >a?; 9e 9im#e din cn! "n c"nd ne!4ia unui mic #ra=
#amen#3 a9#a n=are de ce 9; #e 96erie !L Une4ri ad46#a 4 a#i#u=
dine ca#eg4ric; I KC"nd !ei 6;r;9i 0erlinul3 #rebuie 9; >ii mai
"n 6u#eri <i mai !i4aie3 c;ci al#>el3 "n l4c 9; r;m"nem aici "n
#im6ul !erii3 !a #rebui 9; 4 6e#recem "n 9#a?iuni balneareL8
C:iar <i de la di9#an?; nu 9e 6u#ea ab?ine de a "ncerca 9;=i 4r =
ganiDeDe !ia?a I
%ie.be beste 0ertha ,
Sin# ab94lu# de ac4rd cu d4amna 0ell c; 4 r4c:ie 9im6l; de m;=
#a9e nu=?i 9#; bine3 dar "mbr;c;min#ea de c;l;#4rie nu are menirea 9;
>ie 4 64d4ab; E "n #im6ul c;l;#4riei 9e 64ar#; ma#erialele cele mai
9im6le3 de cul4area 6ra>ului3 >iindc; "n#4#deauna c;l;#4riile 9>a# "n94=
?i#e de 6ra>3 care are un a96ec# ur"# dac; 9e a<aD; 6e #a>#a3 <i ar >i c"#
9e 64a#e de !ulgar 9; #e !ad; cine!a 9cu#ur"ndu=?i 6ra>ul8 Man<e#ele3
@ab4urile <i #4a#e >leacurile de >elul ace9#a care 9e 64ar#; la r4c:iile
de gal; #rebuie l;9a#e aca9; a#uRci c"nd 6leci la drum8 L@a >el <i bi@u=
#eriile <i aurul$ Trebuie 9; #e "mbraci c"# 9e 64a#e de 9im6lu8 C4n<#iin?a
c; dede9ub# len@eria e cura#; e9#e 9u>icien#; PMan ist an! ein"ach e/leidet.
*as 0e4usstsein saubere Mnter4sche !u traeri eniit>.
Ari@uliu ca nu cum!a 0er#:a 9; 9e i9#4!ea9c; >;c"nd c4re9=
64nden?; cu cun4<#in?e din 9#a?iunile balne4clima#erice3 el a
c4nce6u# 6en#ru ea un >el de >4rmular care 9;=i >4l49ea9c; "n
ace9# 9c46 I
Am 6rimi# 9cri94area d!8 din8888888888888888888888888888888888888888
<i am re?inu# din ea cu@@@Z
de
Z h
c;
lucrurile HI
erg
Gbine$
In ceea ce m; prive(te G
mul
t
umesc

Cerului
= `; 9im# >4ar#e bine <i ' b
M c n u 9"n# "nc; durdulie <i gra9;3 dar
K@@S8 3 8 8 U#4#ul !a r;m"ne a<a8 '
n;d;@duie9c c; d 8 3
7
l
cace9# lucru 9e !a "n#"m6la >4ar#e cur"nd8 O
6e la da#a ul#imei mele 9cri94ri >ac regula# "n >iecare Di 4 6limbare
c
u #r;9ura prin "nc"n#;#4rul Tiergar#en <i de d4u; 4ri 6e Di m; 6limb
1E
ac4l4 6e @49 #im6 de 4 4r;3 "n#r=4 94cie#a#e c"# 9e 64a#e de inc"n#;#4are3
6en#ru care c:iar un rege ar 4>eri mili4ane8 P"n; la urm;8 #im6ul mi
9e 6are "n9; c; #rece m4n4#4n <i mi=e d4r 9; m; "n#4rc la 9cum6ul meu
94?3 care 96er3 mai 6re9u9 de #4a#e3 c; !a >i bucur49 9; m; !ad;8 H;
r42 numai 9; nu=mi 9crie?i 6rea de93 c;ci m; 9#"n@ene<#e >a6#ul c; nu
9"n# "n 9#are 9; !; r;96und8
A dumnea!4a9#r;
ca "n#4#deauna3
0ERTHA
A64i i=a mai !eni# ce!a "n min#e <i a ad;uga# I KAcea9#; 9c:em;
e9#e de9#ina#; cel4rlal?i8 Mie3 #e r4g8 9;=mi 9crii c"#e!a r"nduri
de m"na #aL ;*ieses .chema ist "ur die andern. Ich bitte dae-
en um einie ?eilen (eschriebenes@.
A 6rimi# >4ar#e 6u?ine8 In >4nd33 erau 6u?ine lucruri de
di9cu#a#8 Du6; #rauma#i9mul 6e care i=' 6r4!4ca9e E99enul3
)ertha 9#r"mba din na9 4ri de c"#e 4ri !enea !4rba de cei 6e
care ea "i denumea K4ameni de fabric, ;<abri/er@, a<a c; 9e
m;rginea la mici b"r>el" <i 6l"ngeri8 Merg"nd din#r=4 9#a?iune
balnear; la m4d; "n#r=al#a3 ea "<i >4rma9e micile ei 6rie#enii <i
du<m;nii8 Al>red "ncerca 9; r;m"n; 6reDen# "n !ia?a ei8 C"nd
>;cea 9cur#e !iDi#e "n 9#a?iunile unde 9e g;9ea 0er#:a3 9e 9#r;=
duia cu #4a#; 9eri4Di#a#ea 9;=i "ndr;gea9c; 6e KClaraL3 KEmm7L3
KO##4L 9au 6e K9cum6a3 dulcea AnnaL <i 9e ar;#a indigna# c"nd
94?ia 9a 9e 6l"ngea c; un e!reu 4 6ri!i9e cu 4c:i libidin4<i3
eB6lic"nd "n9; c; nu eBi9#; nici un ar#ic4l de lege car% 9; in=
#erDic; 6ri!i#ul I KDac; !a 9c4a#e !re4da#; 6;l;ria ca 9; #e
9alu#e3 >; =#e c; nu=' !eDi3 ca <i c"nd ar >i 9alu#a# 6e al#cine!aL8
In 6ri!in?a di9cu?iil4r din#re Al>red <i 0er#:a + 4 ade=
!;ra#; 964r4!;ial; de 4 6ar#e <i 4 #4#al; li69; de a#en?ie de
cealal#; +3 9im6a#ia n4a9#r; "nclin; 96re el8 Admi?"nd c:iar c;
4 eBa96era + 4ri de c"#e 4ri 9e "r!#"lneau3 Al>red in9i9#a ca ea
9;=i aline necaDurile +3 el era3 #4#u<i3 acela care muncea "n#r=4
mare "nc4rdare3 el anula "n#"lniri im64r#an#e de a>aceri numai
6en#ru ca 9=4 64a#; !edea <i numi9e 6e d4i din#re !erii ei3
Ern9# <i Ric:ard Eic::4>>3 "n c4nducerea >abricii3 a<a "nc"#
0er#:a ar >i 6u#u# 9; mani>e9#e + 9au m;car 9; 9imuleDe + 4
4arecare a>ec?iune >a?; de el8 Drag49#ea lui3 de<i gr4#e9e;3 era
9incer;8 In <u!4iul 9cri94ril4r 9ale 6line de dui4<ie3 el i 9e
adre9eaD; I KScum6a mea iubi#;L3 KScum6a mea 0er#:aL3 33Cea
mai 6re?i4a9; din#re 0er#:eL3 KScum6; b;#r"nic;L8 a?; de >iul
l4r3 Al>red 9=a !;di# "n acei ani de "nce6u# "n#4#deauna a>ec#u498
7Srut-1 6e ri#D din 6ar#ea mea !L + 4 im6l4ra el a#unci
c"nd c46ilul 9e a>la la ea <i3 de >iecare da#; c"nd b;ie?a<ul !enea
in Ru:r3 #a#;l era >ermeca#3 m4#i!"nd cu 9cru6ul4Di#a#e 4ric9
am;nun# I KL=am g;9i# 6e ri#D la >el de !4i49 ca "n#4#deauna
M <i ieri a m"nca# ca un munci#4r care 9a6; la pmnt$$$ M=am
'C)
>
bucura# att de mul# !L De96;r?irea de 94?ia <i >iul 9;u era
urma#; "n#4#deauna de de6rimare8 In 9ingur;#a#ea d4 la Aar=
#en:au93 min@i#; de >uningine3 cu#reiera 4d;ile3 <i3 "n #im6 ce
ciDmele 9ale 9>;r"mau ci4buri de 6a:are3 "ncerca 4 de9cura@are
#rec;#4are I 33Uc: bi?i 4ir/lich allein nichts 4ert u. mir ist
schlecht !umute ohne dich$ &Singur nu !al4reD "n#r=ade!;r
nimic <i mi-e greu >;r; #ine/8
"n reali#a#e3 numai c"nd 9e a>la 9ingur era "n cea mai bun;
>4rm; + >;r; "nd4ial;3 #ri9#3 dar #4#u<i 6lin de energie crea-
toare +Q <i cu >abrica ce 9c4#ea >um "n 6rea@ma ca9ei "<i re =
!enea re6ede8 T46i#4riile3 >4r@ele3 gr;meDile ur"#e de Dgur; <i
c4c9ul care mn<sa #4#ul3 acea9#a era ade!;ra#a lui >amilie3 <i "n
m4men#ele 9ale de lucidi#a#e 4 <#ia I K"n#4#deauna c4n9ider >a=
brica de aici ca 6e un c46il al meu3 <i "nc; unul din#re cei
bine cre9cu?i3 a c;rui c4m64r#are c4n9#i#uie 4 bucurie E "n#r=a=
de!;r3 cine nu <i=ar d4ri 9; aib; mereu al;#uri un a9emenea
c46il %M
I
0er#:a nu <i=4 d4rea8 A9#a era de49ebirea din#re ei8
Un al# 4m ar >i 6u#u# 9; "m6ace >amilia cu cariera8 Al>red "n9;
nu8 El #rebuia 9; 9e 4cu6% c"# mai mul# cu 6u#in?; de >abric;3
9; 9e >r;m"n#e 6en#ru #4a#e am;nun#ele <i "ncerca 9; duc;
acea9#; !ia?; dubl;3 l;9"nd din c"nd "n c"nd de46ar#e 4 la#ur;
a ei 6en#ru a 9e c4n9acra celeilal#e8 Dac; ar >i 6r4ceda# al#>el3
n=ar >i >49# credinci49 mem4riei #a#;lui 9;u <i ar >i #r;da# "n=
crederea mamei 9ale8 El nu 9e 6u#ea 9c:imba3 dar nici 0er#:a8
Fi a<a3 am"nd4i l;9au lucrurile 9; mearg; "n !4ia l4r3 >;r;
9;=<i dea 9eama c;3 mul# #im6 du6; m4ar#ea l4r3 c46ilul 6%
care am"nd4i "l ad4ra9er; a!ea 9; de!in; 4 !ic#im; ne>erici#;
a c4n>lic#ului din#re ei8
In m4men#ul c;9;#4riei lui Al>red3 6er96ec#i!ele #unuril4r
$ru66 erau din n4u "n de9cre<#ere8 La "nce6u#ul anului ')(2
era lim6ede c; #unul eB6u9 la L4ndra >u9e9e numai 4 ciud;=
?enie im6re9i4nan#;3 <i nimic mai mul#8 De4arece nu 9e i!i9e
nici un clien#3 el a lua# :4#;r"rea 9;=' dea 6e gra#i98 La ', ia=
nuarie a da# di964Di?ie 9; >ie dem4n#a#3 cur;?i#3 rea9ambla#3
K64liDa# c"# mai >rum49 649ibilL <i '=a #rimi93 cu 4magiile 9ale3
regelui Pru9iei8 "n a6aren?;3 era un ge9# de amabili#a#e8 In
reali#a#e "n9;3 Al>red mergea cu g"ndul mul# mai 6r4>und8 El
an#ici6a 4 6ublici#a#e ie>#in;8 KTunul #rebuie 6u9 la 6unc# c"#
mai re6ede3 !reau 9;=l !ad;L "m6;ra#ul Ru9iei3 i=a 9cri9 el lui
-scherfel!$ Fi (i-a a#in9 9c46ul8 rederic 2il:elm al IH=lea3
ne<#iincl ce 9; >ac; cu un a9emenea dar ne4bi<nui#3 a r;96un9
c-i !a >ace 6l;cere 9;=' eB6un; "n 6ala#ul 9;u8 KIeri + a n4#a#
A">red 6lin de bucurie + am >49# "ncun4<#in?a# de :4#;r"rea
'C,
ca #unul 9; >ie a<eDa# "n 9ala de marmur; a ca9#elului de la
&ots!am, A9#;Di l=am a<eDa# ac4l4 "m6reun; cu <a9e ar#ile=
ri(ti$ Regele a 96u9 c; "m6;ra#ul Ru9iei #rebuie 9;=' !ad;L8
Tarul Nic4lae I era un clien# 64#en?ial8 "n m4men# ul
acela3 !iDi#a lui 4>icial; 6;rea 9; >ie 6rinci6ala <an9; a >irmei
$ru668 Era3 >;r; "nd4ial;3 4 4caDie 6re?i4a9; <i ?in#a >inal; a
ace9#ei mane!re a lui Al>red a >49# 9; culeag; r4adele ei la
Pe#er9burg8 In#re #im6 "n9;3 #unul de la P4#9dam "i c"<#iga9e
un alia# 6u#ernic3 care mai #"rDiu a!ea 9;=' 96ri@ine din 6unc#
de !edere >inanciar3 9; 9e "ngri@ea9c; ca !alabili#a#ea bre!e =
#el4r 6rinci6ale 9; >ie 6relungi#; <i a!ea 9; a>irme c; >abrica
$ru66 e9#e K4 in9#i#u?ie na?i4nal;L 0ein &aterlndisches Insti-
tut@. Numele ace9#ui "nger 6;Di#4r a#"# de u#il era Wilhelm
6rie!rich Lud5ig !4n H4:enD4llern8 A9#;Di e9#e cun49cu# 9ub
numele de 2il:elm I3 Kb;#r"nul Jai9erL3 6redece94r al lui
Wilhelm al II=lea3 cel care a du9 Aermania la nfr'ngere "n
6rimul r;Db4i m4ndial8 In ')(2 era un uria< care d4rmea3
c;run#3 dre6# ca 4 luminare3 !99#i# mai cu 9eam; 6en#ru in=
#ran9igen?a 9a "n #im6ul r;9c4alei ele la 0erlin din ') mar#ie
')N)8 Dac; "n Diua aceea a cur9 9"nge german3 !ina 4 6ur#a
el E liberalii mili#an?i "l denun?a9er; ea reac?i4nar <i3 6en#ru
a=i "mbuna3 regele + >ra#ele lui + >u9e9e 9ili# 9;=' #rimi#; 6e
2il:elm "n#r=un 9cur# eBil8 Mai #"rDiu3 cercurile de la 6ala#
<i=au "ndre6#a# 6ri!irea 96re el cu un in#ere9 964ri#8 Su!e=
ranul nea!"nd c46ii3 2il:elm era urma<ul 9;u 6reDum#i!8
D4mnia lui 6u#ea "nce6e "n 4rice m4men#3 de4arece min#ea lui
rederic 2il:elm 9e "nce?4<a #re6#a#8 Era #4# mai 4b9eda# de
!i9uri medie!ale8 Cu >iecare an ce #recea 9e a>unda #4# mai
ad"nc "n demen?; <i 2il:elm 6rimi9e "nc; de 6e a#unci #i#lul
de 6rin? de Pru9ia3 de >a6# 6rin? m4<#eni#4r3 9au3 a<a cum "l de=
numeau liberalii ne"ndu6leca?i3 6rin?ul mi#raliil4r8
Nu era d4ar un e6i#e#8 "m6;r#;<ind credin?a demen#ului
9;u >ra#e "n dre6#ul di!in3 6rin?ul "i mai ad;uga <i 4 6;#ima<;
!enera?ie 6en#ru Deul b;#;liil4r8 An#eceden#ele lui mili#are
erau im6re9i4nan#e8 "nain#e "nc; de a >i "m6lini# d4u;Deci de
ani c4ndu9e9e un a#ac la bai4ne#; "m64#ri!a >ranceDil4r3 4b?i=
n"nd +b la !"r9#a de 46#96reDece ani + Crucea de ier 6e >r4n#3
"n >a?a l4cali#;?ii )ar-sur--ube$ La d4u;Deci <i unu de ani era
general=mai4r8 De4arece + du6; cum 9e !4rbea + a!ea 9;
de!in; 6rimul rege=94lda# al Pru9iei de la 6re!eric cel Mare
"nc4ace3 el re6reDen#a 4 6er94nali#a#e=c:eie 6en#ru un >abri =
can# de armamen# cu a96ira?ii de a>irmare8 Din >ericire 6en#ru
Al>red3 c4n9er!a#4ri9mul lui 2il:elm era numai de 4rdin 64=
li#ie8 ;r; 9; 9e 9inc:i9ea9c; de 49#ili#a#ea mani>e9#a#; de
c4r6ul 4>i?ere9c >a?; de armele n4i3 el era un cri#ic ideal al
#unului de la P4#9dam <i3 "n m4men#ul c"nd a 6;<i# "n 9ala de
marmur; a ca9#elului <i a da# cu 4c:ii de el3 <i=a da# 9eama
11E
c;Xac4l4 unde credea c; are 4 inim;3 a!ea 4 buca#; de 4?el
# urna# 8 N=a a!u# l i ni <# e 6" n; ce nu 9=a " n# " l ni # cu Kace9#
*err $ru66L3 iar "n anul urm;#4r <i=a eB6rima# d4rin?a 9;
!in; la E99en8
He9#ea acea9#a3 #ran9mi9; 6rin mai mul#e canale3 1-a elec-
tri#at 6e Al>red8 K0ine"n?ele9L ;selbst&erstndlich@, a re6lica#
el3 un H4:enD4llern era bine !eni# "n 4rice m4men#3 6en#ru el
D;!4rul de la 64ar#a >abricii de 4?el #urna# e9#e 4ric"nd de9c:i98
0er#:a3 6e a#unci "n 6rimele luni de 9arcin;3 a m;#ura# #4a#e
ci4burile de !e9el; <i a a9cun9 <er!e?elele de 6e me9e <i cu=
!er#urile "nnegri#e de >uningine c"nd KPrin?ul mi#raliil4rMM a
c4b4r"# de 6e cal "n >a?a ca9ei8 Cu b;rbia "n 6ie6# <i cu #4r9ul
b4mba#3 a 6;<i# "n 6a9 de mar< 6rin >abric; I lin/s-rechts,
9#"ngul=dre6#ul8 La ie<ire '=a >elici#a# 6e Al>red8 A#elierele +
a remarca# el + 9"n# la >el de cura#e ca <i un #eren de 6arad;
&"n#r=ade!;r3 a<a era !/ <i /ruppianerii 9"n# ade!;ra?i 94lda?i ai
indu9#riei8 "n#M ruc"# elucubra?iile min#ale ale lui rederic
2il:elm nu=' redu9e9er; "nc; la c4ndi?ia de rege demen# +
ace9# lucru a!ea 9; 9e 6r4duc; abia du6; cinci ani +3 6rin?ul
nu 6u#ea "nc; 9; 4>ere >irmei $ru66 c4menDi mili#are8 D4rind3
#4#u<i3 9;=i ara#e 6re?uirea3 a 6rin9 6e 6ie6#ul "ngu9# al lui
Al>red +rdinul %ulturului Rou cla9a a 40-a, 4 di9#inc?ie re=
Der!a#; de 4bicei generalil4r !i#e@i8 O dec4ra?ie nu era mai
bun; dec"# 4 c4mand; + du6; 6;rerea lui Al>red3 nimic nu
era mai bun dec"# 4 c4mand; +3 dar3 6e dre6# cu!"n#3 el a
de9lu<i# "n acea9#; di9#inc?ie 4 6r4mi9iune regal;3 un reaDem
4cul#8
Dac; !iDi#a a >49# 4 cin9#e 6en#ru >abric;3 9e 64a#e c4n9i =
dera c; a >49# acela<i lucru <i 6en#ru al#e?a=9a8 HiDi#area a#elie=
rel4r a >49# nu numai ce!a ne4bi<nui# E era un lucru a6r4a6e
>;r; 6receden#8 De c"nd cu EB64Di?ia indu9#rial; din ')NN de
la 0erlin3 c"nd un >abrican# de linguri din Elber>eld "ncerca9e
9; 9e dea dre6# de9c46eri#4r al 4?elului $ru663 mania lui
Al>red 6en#ru 6;9#rarea 9ecre#ului 9e #ran9>4rma9e "n 4b9e9ie8
72e r4g3 nu 6;r;9i >abrica c"nd 9"n# 6leca# + "i 9cria el lui
A9c:er>eld de la KH4#el de Ru99ieL din 0erlin "n !ara anului
')(28 + Fi 9; ai cea mai mare gri@; ca 6er94anele care intr
"n fabric "n a>ara3 4rel4r de lucru 9; >ie mereu 9ub 4b9er =
!a?ieL3 "n#r=ade!;r3 nu 64?i <#i nici4da#; c"nd 9e >uri<eaD;
!reun #ic;l49 cu 6a<a64r# >al9 <i cu mici 6in#eni "n >4rm; de
g"# de leb;d; la ciDme8 Nici m;car un !;r de=al lui -scher-
fel! n=a >49# l;9a# 9; in#re I
Acum #rebuie 9; #rec la 4 al#; c:e9#iune8 Mi=aduc amin#e c; 4 rud;
a dumi#ale3 d4mnul Pa9#4r @rK care 9e a>l; "n Au9#ria3 #e=a !iDi#a#
ade9ea <i a l4cui# c:iar la d=#a8 Ace9# d4mn are acum in#en?ia 9;
c4n9#ruia9c; 4 >abric; de 4?el #urna# "n Ungaria <i cu ace9# gn! !ine
111
la E99en8 Nu e ne!4ie 9;=?i 96un mai mul# 6en#ru a #e 6une "n gard;
"n 6ri!in?a c4n!4rbiril4r <i "n#reb;ril4r3 a !iDi#el4r "n >abric; <i a<a mai
de6ar#e8 El "ncearc;3 de a9emenea3 9; 6un; m"na 6e munci#4ri de9#4i =
nici P1r hat die Absicht, !uleich taulche Arbeiter !u er4erben=.
Oena#3 9u6ra!eg:e#4rul >abricii lui i=a r;96un9 cu m":=
nire c; Knici un >el de a9igurareL nu=i !a KDdruncina c4n!in=
gereaL c; !;rul era un 96i4n8 Ul#eri4r3 ace9#e 9u96iciuni au
de!eni# de=a dre6#ul ridic4le E Al>red a eB6edia# un 6r4#4#i6
la 4 eB64Di?ie indu9#rial; <i a64i3 r49 de "nd4ieli3 a da# in=
9#ruc?iuni re6reDen#an#ului 9;u de ac4l4 9;=' a9cund; de 4c:ii
6ublicului +b Kla9;=' mai bine 9; ruginea9c;888 "n#r=un c4l?
6lin de umeDeal; dec"# 9; >urniDeDe in>4rma?ii >ranceDil4r3
engleDil4r <i americanil4r3 care 9"n# 4ric"nd ga#a 9; ne >ure
ideiL8
T4#u<i3 a!ea el 4 4arecare @u9#i>icare8 Mai la n4rd3 la
04c:um3 Oac4b Ma7er cerea3 ca <i Al>red3 lucr;#4ril4r 9;i 9;
@ure c; nu !4r deD!;lui nici4da#; 9ecre#ul 6r4cedeului 9;u de
#urnare a 4?elului8 In Ru:r eBi9#au e>ec#i! 96i4ni indu9#riali <i
"n lunile ce au urma# !iDi#ei KPrin?ului mi#raliil4rL Al>red
$ru66 a!ea de 6;9#ra# c4m4ri 6re?i4a9e8 "nc"n#a# de cucerirea
6ublicului l4nd4neD3 el 6unea la cale 4 n4u; l4!i#ur; de
am6l4are eur46ean;8 T"rgurile indu9#riale germane erau acurn
6en#ru el !ic#4rii u<4are E "n ')(N a c"<#iga# medalii la Miin=
c:en8 <i Dii99eld4r>8 Ceea ce d4rea cu ade!;ra# era un #rium>
la EB64Di?ia m4ndial; ce urma 9; S. ?in; anul urm;#4r la
Pari9M3 re6lica ran?ei la EB64Di?ia de la Cr79#al Palace8 A!ea
acum un re6reDen#an# "n ran?a3 6e care=' b4mbarda cu 9>a=
#uri8 Cel mai im64r#an# lucru era 4b?inerea unui 96a?iu bine
am6la9a# "n 9ala 6rinci6al;8 KS; nu 6recu6e?e<#i nici amabi =
li#;?i <i nici bani 6en#ru a=?i >ace 6rie#eni care #e !4r a@u#aL3
i=a rec4manda# Al>red lui Heinric: Haa998 Trimi?"ndu=i
in9#ruc?iuni cu 6ri!ire la imen9ul ling4u 6e care=' !a eB6edia3
iZa da# di964Di?ie lui Haa99 9; dem4n9#reDe c4n9i9#en?a in#e=
ri4ar; S bl4cului de 4?el >;c"ncl 4 Kru6#ur;L3 care K9; im6re=
9i4neDe 6e 4rice eB6er#L8
Fi3 "n#r=ade!;r3 eB6er?ii au >49# im6re9i4na?i de ace9#
l ing4u8 C"? i !a au >49# c:i ar ci # 6e ce 9; >i e 9#ri !i ? i de el8
Mai mul?i membri ai @uriului erau #4cmai 6e 6unc#ul de a=i
>ace "nc4n@urul3 c"nd ling4ul + care c" n#;rea 'CC CCC de
li!re b+ a 96ar# 64deaua de lemn3 9=a 6r;bu<i# la 9ub94l <i a
>;cu# D4b #4# ce 9e g;9ea ac4l4 @498 AuDind de ace9# deDa9#ru3
Al>red a a!u# un <4c ner!498 De r"ndul ace9#a nu 9=a du9 la
0er#:a numai ca !iDi#a#4r E a alerga# "n grab; la P7rm4n# ca
6acien#8 Indu9#ria<ii care=' cun4<#eau erau ga#a 9; 6un; m"na=n
>4c c; #4#ul nu era dec"# unul din #rucurile 6ublici#are ale lui
$ru668 Dac; era un #ruc3 a64i a >49# unul iDbu#i#3 de=
''2
4arece membrii @uriului3 care >u9e9er; mar#4ri ai 6r;bu<irii
bl4cului3 au r;ma9 en#uDia9ma?i8 3a sacree tete carree dCAlle-
man 7 + au 96u9 ei +3 e "n#r=ade!;r >4rmidabil3 bra!43 bra=
!i99im4 ! Hremurile n4i a!eau ne!4i% de bl4curi mari de 4?el
<i ace9#a era3 6are=9e3 cel mai mare8 C"?i!a !iDi#a#4ri i=au
>;cu# aluDii lui Haa99 c; le=ar 6l;cea ca Al>red $ru66 9;
c4n9#ruia9c; >abrici la ei "n ?ar;8 Credi# M4bilier3 "n#emeia# cu
#rei ani mai "nain#e3 i=a 6r46u9 de9c:i9 lui Al>red 9; in9#aleDe
4 >abric; $ru66 "n ran?a <i a9#>el de in!i#a?ii au !eni# c:iar
<i din "nde6;r#a#a Americ;8 Haa99 a #ran9mi9 ace9#e reac?ii la
P7rm4n# <i bru9c Al>red 9=a >;cu# bine + "ndea@un9 de bine
ca 9; emi#; acuDa?ia r;u!4i#4are c; cl464#ele din 4?el #urna#
6e care Oac4b Ma7er le #rimi9e9e ia eB64Di?ie erau Roheisen
&>4n#;/8
"n>uria#3 Ma7er '=a cali>ica# de mincin49 <i a d4!edi# ace9#
lucru ru6"nd 4 limb; de la cl464#3 "nc;lDind=4 <i >4r@"nd=4 din
n4u 6e l4c8 Pe 9cur#3 Ma7er a reu<i# 9; r;m"n; "n cen#rul
a#en?iei8 Din ne>ericire 6en#ru el3 nu 9=a 6u#u# "n9; men?ine
6rea mul#; !reme3 de4arece Al>red 2ra 6reg;#i# 9; ara#e ce!a
mai mul# dec"# un ling4u8 Cl464#ele de bi9eric;3 ca <i 6lugul
american de acum 6a#ru ani3 nu 6u#eau c4ncura cu ar#ileria3
<i de da#a acea9#a $ru66 a 9c49 la i!eal; un #un din 4?el
# ur na# 6en# r u g:i ul el e de d4u;96reDece l i !re8 Na64l e4n
al III=lea3 admira#4r al ar#ileriei3 a >49# "ne"n#a#8 A da# 4rdin
ca arma 9; >ie c" n#;ri# ; + era cu d4u; 9u#e de li!re mai
u<4ar; dac"# #unurile din br4nD de acela<i calibru + <i a64i
a >49# "ncerca#; la Hincenne98 Du6; ce 9=au #ra9 #rei mii de
l4!i#uri >;r; ca 6e canalul ?e!ii 9; 9e 6r4duc; !re4 Dg"rie#ur;3
"m6;ra#ul '=a dec4ra# 6e Al>red cu Legiunea de On4are cu
gradul de ca!aler8 Ca <i "n caDul Hul#urului R4<u3 la "nce6u#
a >49# >4ar#e mul?umi#8 Dar cur"nd3 bucuria 9=a #ran9>4rma# "n
c4n#rarul ei I Haa99 '=a in>4rma# 6e 6r4a96;#ul dec4ra# c;
4>i?eri >ranceDi3 d4rnici 9; a>le mai mul#e de96re #un3 6l;nuiau
9;=' 9u6ra"ncarce <i 9; 6r4!4ace eB6l4Dia ?e!ii8 Al>red a in#ra#
"n 6anic;8 Era ca!a mai gra! dec"# !;rul lui A9c:er>eld8 A
r;96un9 imedia# I
Nu d4re9c c"#u<i de 6u?in ca #unul 9; >ie acum ru6# "n buc;?i P1s
/ann nicht mein -unsch sein dass 7iie Kanone 2etzt !errissen 4ird>,
iar ma#erialul da# >abricil4r >ranceDe ca 9;=' imi#e3 >iindc; nu am de
g"nd ca in!en?ia mea 9; fie eB6l4a#a#; de al?ii3 ci3 "nain#e de #4a#e3
re!endic dre6#ul de a r;m"ne 9ingurul ei 6r46rie#ar8 Hrea 4are gu!ernul
>ranceD 9; m; 4c4lea9c; <i 6"n; la urm; 9;=i mai <i mul?ume9c 6en#ru
c; a c:el#ui# 6ra> de 6u<c; 6en#ru 4 eB6erien?; att de im64r#an#; % P-iii
die "ran!. Reierun !ich umehen und soli ich am 1nde noch
V + Al naibii ca6 6;#ra# de neam? ! + Nota trad.
''.
"iir das Hul&er dan/en 4as sie im Interesse der Hrii"un einer so
4ichtien <rae au"e4endet hat T>
N=ar >i #rebui# 9; >ie "ngri@4ra#8 Pr4ba de la Hincenne9 nu
>u9e9e >;cu#; dec"# 6en#ru a 9a#i9>ace un ca6riciu al "m6;ra=
#ului8 Acea9#; "ncercare nu 9#"rni9e un en#uDia9m real8 -lfre!
ar >i 6u#u# 9;=i "ngr4a6e 6e #4?i mare<alii >ranceDi 9ub 4 9al!;
cu g:iulele $ru663 >;r; ca "ncrederea l4r "n br4nD 9; >ie cR#u<i
de 6u?in Ddruncina#;8 "n a>ar; de 2il:elm + care 6e !remea
aceea era ne6u#inci49 +3 nici un mare<al eur46ean nu credea
"n al#ce!a8 Orbi >a?; de #4a#e a!an#a@ele 6rac#ice 6e care le
6reDen#a 4?elul $ru663 ei "l #ra#au ca 6e 4 ciud;?enie amu=
Dan#;8 C4n!in9 c; 6r4ducea 4 mar>; bun; <i :4#;r"# 9; a#rag;
a#en?ia Kcui!aL3 Al>red a #rimi9 #unuri "n dar El!e?iei3 Au9#riei
<i Ru9iei8 EB6erien?a 9a cu Ru9ia a >49# #i6ic;8 Cei mai di9=
#in<i generali ai n4ului ?ar AleBandru al II=lea au 4rganiDa#
4 "ncercare >4ar#e 9cru6ul4a9; a #unului $ru668 [ile "n <ir3
ar#ileri<#ii au b4mbarda# cu ace9# #un ?in#e "nde6;r#a#e <i du6;
6a#ru mii de l4!i#uri au eBamina# ?ea!a cen#ime#ru cu cen#i =
me#ru8 Nici 4 Dg"rie#ur;8 0r4nDul + au recun49cu# ei += n=ar
>i 6u#u# 9; 9u6ra!ie?uia9c; unei a9emenea 94lici#;ri8 "n#r=a =
de!;r3 6er>4rman?a >u9e9e a#"# de remarcabil;3 inci# au :4#;r"#
9; >ac; ce!a cu ace9# #un8 &rintr-un ac4rd unanim3 au8 da#
4rdin ca #unul 9; >ie 6;9#ra# ca 4 curi4Di#a#e "n MuDeul ar#i =
leriei din >4r#;rea?a Pe#ru <i Pa!el8
TreiDeci dM2 ani mai #"rDiu3 "n ul#imele 9;6#;m"ni ale !ie?ii
9ale3 Al>red a m;r#uri9i# unuia din#re direc#4rii 9;i I KNumai
da#4ri#; >abric;rii banda@el4r 6en#ru r4?i de cale >era#;3 la
ad;649#ul bre!e#el4r n4a9#re3 >irma a >49# "n m;9ur; 9; 4b?in;
un 6r4>i# de9#ul de mare ca 9; "n>iin?eDe >abrica de #unuriL8
Ace9#a era mieDul 6r4blemei8 In 6eri4ada de mi@l4c a !ie?ii
9ale3 Al>red >u9e9e ca un @uc;#4r care miDeaD;3 c"<#ig; <i la9;
banii c"<#iga?i 6e ma9a de @4c8 iecare 9ucce9 re6reDen#a baDa
6a9ului urm;#4r8 Hal?urile 9ale 6en#ru linguri au 6ermi9 eB=
6erien?ele cu banda@ele de r4?i8 Acum banda@ele 6en#ru r4?ile
de cale >era#; a!eau 9; >inan?eDe armele8
C;ile >era#e au re6reDen#a# cen#rul3 9u>le#ul <i 9imb4lul
eB6an9i4ni9mului din 9ec4lul al XlX=l9a <i nici 4 indu9#rie nu
a de6in9 mai mul# dec"# ace9# 9ec#4r de b"@b"ieliie n4il4r >a =
brican?i de 4?el8 ierul ca a#are nu era de9#ul de bun 6en#ru
>abricarea cail4r de >ier8 Reali#a#ea e9#e c; nu >u9e9e nici =
4da#; 9a#i9>;c;#4r 6en#ru c;l;#4ri3 dar arcurile ru6#e de la
diligen#; nu 6r4!4ca9er; dec"# 9im6le nea@un9uri3 iar 4 49ie
11?
9>;r"rna#;3 numai 4 "n#"rDi9re a c;l;#4riei8 "n caDul #renului era
"n @4c "n9;<i !ia?a 4amenil4r8 Arcurile3 49iile3 <inele <i banda=
@ele de r4?i &r4?ile/ #rebuiau c4n>ec?i4na#e din#r=un ma#erial
mai reDi9#en# E Al>red reD4l!a9e re6ede 6rimele #rei 6r4bleme8
R4?ile ridicau "n9; 4 6r4blem; 96ecial;8 Trebuiau 9; nu aib;
nici 4 "nn;di#ur; <i 9; nu >ie 9uda#e8 T4#4da#;3 erau 4 9ur9;
64#en?ial; de 6r4>i#uri >an#a9#ice3 c;ci3 dac; 6u#eau >i 6r4du9a
6e 9car; >4ar#e mare3 6ia?a era a6r4a6e nelimi#a#;8 Aici ge =
niul 9;u #e:nic a a!u# de reD4l!a# 4 c:e9#iune eB#ra4rdinar
de grea + <i el a reD4l!a#=4 "n m4d 9#r;luci#8 Sc:i?ele de9e=
na#e "n grab; + "ng;lbeni#e3 dar clare "nc; + ara#; cum a
>;cu#=48 S4lu?ia 6e care a g;9i#=4 a >49# mi<carea cen#ri>ug;
cu >ini9area la 9#rung8 La @um;#a#ea lunii ianuarie ')(23 6ri =
mul banda@ de r4a#; a >49# ga#a <i $ru66 a da# !ispo#iie ca
Kcel de=al d4ilea 9; >ie >4r@a# "n "n#regime ci# rnai re6ede <i
ci# mai >rum49 649ibil3 iar l4curile murdare 9au de gr49ime
inegal; care au >49# 6relucra#e cu dal#a la rece 9au cu 6ila
"nain#ea ul#imei 6relucr;ri 9; >ie #recu#e la >4r@;3 "n a<a >el
"ne"# nimeni 9; nu 64a#; g:ici c; 9=a >4l49i# dal#a 9au 6ilaL8
$ru66 a "nce6u# ace9# >el de 6r4duc?ie "n ')(. E "n anul ur =
m;#4r a eB6u9 la #"rgul de la Munc:en reDul#a#ele ei <i "n 9cur#
#im6 a !"ndu# c"#e cinci96reDece mii ele r4?i 6e an8 Acea9#;
c4n@unc#ur; a c4n#inua# c"# #im6 a mai #r;i#3 <i "n ')*( el a
recun49cu# c4n#ribu?ia imen9; a ace9#ei 9ingure in!en?ii ale=
g"ndu=<i dre6# marc; de >abric; #rei cercuri "nl;n?ui#e8 Ea mai
e "nc; <i a9#;Di marca de >abric; a UDinel4r $ru66 <i e9#e cu=
n49cu#; ca a#are 6re#u#indeni "n Eur46a3 dar americanii o
c4n>und; ade9ea cu emblema berii 0allan#ine8
0anda@ul 6en#ru r4?ile de cale >era#; a >49# 4 l4!i#ur; de
mae9#ru8 Nu a a!u# a6r4a6e nici 4 c4ncuren?; E inc4n#e9#abil3
el a >49# in!en#a#4rul8 R;m;9e9e 6r4blema bre!e#el4r3 care 9=a
#ran9>4rma# "n#r=4 #i6ic; b;#;lie $ru66 +b cu deDl;n?uiri de
>urie3 amenin?;ri3 mari "ncurc;#uri <i accen#e da c4medie
bu>;8 "n#rebarea era I c"# de nelimi#a#e erau dre6#urile 9ale %
Cu c"# dre6#ul 9;u eBclu9i! de >abrica?ie dura mai mul#3 cu a#"#
!al4ra mai mul#E din m4men#ul "n care 6r4cedeul 9;u a!ea
9; de!in; 6ublic3 6r4>i#ul 9;u !a 9c;dea bru9c8 0erlinul i=a
ac4rda# bre!e#ul la da#a de . >ebruarie ')(.8 Al>red d4rea ca
!alabili#a#ea lui 9; >ie de #eoa ani E gu!ernul a 6r46u9 <a9e <i
au c;Du# de ac4rd ca #ermenul 9; lie de 46# ani3 de<i $ru66
a>irma c; acea9#a "n9emna c; bre!e#ul eB6ir; nainte ca s =i
citiat ce&a de pe urma lui$. Nu era 9eri498 A!ea 9; c"<#ige
mul?i bani !intr-o da#; <i 4 <#ia8 Obiec?iile erau >4rmula#e
nurnai ca 9; >ie c4n9emna#e <i 9; c4n9#i#uie #emeiul 6en#ru 4
cam6anie !ii#4are8 A!ea 9; >ie 4 lu6#; de uDur; <i de49ebi# de
umili#4r a >49# >a6#ul c; a #rebui# 9; lu6#e "n 6r46ria 9a ?ar;8
T4a#e celelal#e 9#a#e 9=au c4m64r#a# c4rec# cu r4?ile 9ale8 In
11%
9#r;in;#a#e nu 9=a ivit nici un li#igiu cu 6ri!ire la licen?ele
re96ec#i!e8 Numai Pru9ia era me9c:in;8
NecaDurile 6e care Al>red le=a ntmpinat la 0erlin i 9=au
da#4ra# numai lui$ Li69i# de #alen# "n rela?iile cu 4amenii3 el
a iDbu#i# 9;=<i >ac; un du<man din 6u#ernicul mini9#ru al c4=
mer?ului din Pru9ia8 Augu9# !4n der He7d#3 un banc:er cu
dege#e gr4a9e ca ni<#e c"rna?i8 Medalia 4b?inu#; la Cr79#al
Palace "i d;du9e mini9#rului ideea 9; !in; 9; in96ec#eDe UDi =
nele $ru668 CreDu9e c; >ace 4 cin9#e unui >abrican# care a!u=
9e9e 9ucce93 dar ei nu era un membru al >amiliei regale ca
2il:elm8 Al>red3 "n#4#deauna !igilen# >a?; de e!en#ualii 96i4ni3
'=a #ra#a# "n m4d @igni#4r8 O a#i#udine mai 9#u6id; din 6ar#ea
lui nici c; 9e 6u#ea ! H4n der He7d# 9=a 9im?i# 4>en9a# de
m4ar#e8 A @ura# 9; 9e r;Dbune 6en#ru acea9#; .chi&enerei 7
<i 9e a>la "n#r=4 64Di?ie din care 6u#ea l4!i greu "n $ru663 c;ci
Pru9ia lua9e l4cul Au9#riei ca m4del eur46ean de 9#a# 64li?i9#8
In #4amna care a urma# 6rimei b;#;lii da#e "n @urul bre!e=
#ului3 Al>red3 d"ndu=<i 9eama c; a c4mi9 4 mare ga>;3 a "n =
ce6u# 9; regre#e ge9#ul 9;u8 Fi3 bine"n?ele93 a c;Du# "n eB#rema
cealal#;8 "n#4#deauna <i "n #4a#e eBagera3 >iindc; a<a era el8
Cum6;r" nd un 64r# re# al l ui !4n der He7d# 3 '=a a# " ma#
dea9u6ra bir4ului 9;u <i a l;9a# 9; 9e r;96"ndea9c; D!4nul c;
'=a 6u9 ac4l4 Kcu 9c46ul de a m; "ncura@a <i a m; in96ira888
ca 9; reu<e9c "n #4# ceea ce !4i >ace3 a<a cum3 6rin >elul 9;u
de !ia?;3 Hri9#49 n=a 6u#u# 9; #ind; la nimic mai 6re@49 dec"#
di!ini#a#eaM=8
Di!ini#a#ea a r;ma9 de neclin#i#8 L=a l;9a# 6e Hri9#49 9;
9e @er#>ea9c;3 dar el3 mini9#rul c4mer?ului3 a c4n#inua# 9; >ie
du<manul ne"m6;ca# al lui $ru668 Pen#ru a=i 6ricinui neca =
Duri3 !4n der He7d# a da# di964Di?ie ca c4menDile 6en#ru r4?i
#i6 $ru66 lan9a#e de c;ile >era#e 6ru9iene 9; >ie redu9e la
minimum8 Mini9#erul 9;u era >4rul 9u6eri4r al c;il4r >era#e
na?i4nale <i au >49# da#e in9#ruc?iuni de a 9e c4n#inua >4l49irea
banda@el4r de r4?i din 4?el 6udla#8 Al>red era la 6;rn"n#8
On4area Pru9iei era amenin?a#; ! Dar <i 6r4>i#urile >irmei
$ru66 ! KCine ar 6u#ea crede c; "n#r=4 9ingur; lun; a ace9#ui
an am li!ra# ran?ei3 6recum <i unei 9ingure 94cie#;?i au9#riece
m;r>uri "n !al4are mai mare dec"# am li!ra# c;il4r >era#e ale
9#a#ului 6ru9ian "n decur9ul "n#regii l4r eBi9#en?e %L + a eB=
clama# el "n duminica Pa<#il4r din ')(*8 La "nce6u#ul anului
urm;#4r3 el a a#ra9 a#en?ia bar4nului AleBander !4n Humb4ld#
c;3 "n ciuda a6recierii de care 9e bucur; 6r4du9ul 9;u "n cele =
lal#e ?;ri3 33c;ile >era#e ale 9#a#ului 6ru9ian c4n#inu; 9; r;m"n;
4 eBce6?ie3 iar #4#alul c4menDil4r l4r 6en#ru anul #recu# nu
a#inge nici m;car minimul nece9ar 6en#ru 4 9ingur; Di=8 H;=
V + 64rc;rie8 + 6ota irad. G
''-
D"nd c; au#4rul b4ic4#ului r;m"ne #4#u<i neclin#i#3 Al>red a
6r4#e9#a# direc# la !4n der He7d#3 96un"nd c; ac:iDi#4rii mi =
ni9#erului au desconsiderat ntr-o msur ineDplicabil ntre-
prinderea mea i toate cererile ei de a i se da de lucru$, c;
K6"n; acum cile "erate ale reatului Hrusiei nu au preluat
nici mcar o =umtate de procent din toate banda=ele de ro#i
con"ec#ionate$.
In acea9#; di96u#; nu era !4rba numai de bani8 Ca6i#ali9 =
#ul de acum 4 9u#; de ani nu era 6re<edin#e al unui c4n9iliu de
admini9#ra?ie3 care #rebuia 9; aib; gri@; de 6la#a un4r di!idende
#rime9#riale <i 9; 4b?in; bene>icii reDul#a#e din urcarea 6re?u=
ril4r8 Pen#ru Al>red era3 "n 6rimul r"nd3 4 c:e9#iune de 9u6ra=
!ie?uire8 In cur9a >rene#ic; 6en#ru eB6l4a#area #u#ur4r 6rile@u=
ril4r 6e care i le 4>erea e64ca + 6re?uri >an#a9#ice 6en#ru un
mic num;r de >abrican?i "n acel m4men# ame?i#4r al i9#4riei +3
9; 6;9#reDi 4 a#i#udine c4n9er!a#4are nu era cu 6u#in?;8 Pen#ru
ca a!"n#ul "n#re6rinderii 9; 64a#; >i men?inu#3 erau nece9are
ca6i#aluri mari8 P4#ri!i# cri#eriil4r bri#anice3 indu9#ria german;
c4n#inua 9; >ie 4 rud; 9;rac; E dar "n Eur46a cen#ral; 9e c4n#ura
a6ari?ia unei >4r?e amenin?;#4are <i c"#e!a ci>re ne !4r >ace 9;
"n?elegem !i#eDa cu care cre<#ea ea8 "n#re anii ')(C <i ')-C3 6r4=
duc?ia anual; a >urnalel4r din Ru:r a cre9cu# de cinci96reDece
4ri8 In ')(*3 num;rul /ruppianerilor a a@un9 la 4 mie8 A#elierele
>abricii de 4?el #urna# 9e m;ri9er; de 46# 4ri <i acum cu6rin=
deau un lamin4r3 4 6re9; mecanic;3 un a#elier de l;c;#u<erie <i
!re4 d4u;Deci de ci4cane cu abur3 cu6#4are <i #urn;#4rii8
Al>red a!ea agen?i la L4ndra3 Pari9 <i Hiena + Ma##:ia9 !4n
icDeJ3 4mul 9;u de la Hiena3 era <i re6reDen#an#ul >irmei R4#:=
9c:ild8 Da#4ri#; EB64Di?iei de la Pari93 4?elul $ru66 cR<#iga9e 4
>aim; de49ebi#;3 <i Al>red "nce6u9e 9; c4n>ec?i4neDe elice <i
arb4ri c4#i?i 6en#ru !a64are 9#r;ine8 Dar3 cu #4a#; acea9#; ne =
!4ie im6e#u4a9; de eB6an9iune3 9i#ua?ia 9a >inanciar; r;m"nea
6recar;8 T4a#e cR<#igurile 9e 6u#eau 96ulbera "n d4u; 9;6#;m"ni8
Iar 6e a#unci3 $ru66 nu a!ea "nc; 4 64Di?ie 96ecial; "n Aer =
mania V8 El a #rebui# 9; 9e c4n94lideDe cu 6r46riile 9ale >4r?e <i
6rinci6alul 9;u a#u '=a c4n9#i#ui# bre!e#ul 6en#ru banda@ele de
r4?i8 Ara?ie ace9#ui bre!e# a 6u#u# 9; @4ace un r4l 6rinci6al E
>;r; el3 !ii#4rul Pru9iei nu ar >i >49# re6reDen#a# de #unul !iril
al lui $ru663 ci de e>emina#ele cl464#e de bi9eric; ale lui Oac4b
Ma!er8
V Fi nici c:iar la E99en8 Era cun49cu# de c4legii lui de brea9l; <i
de mini<#rii din gu!ern3 dar nu <i de 6ublic8 La 'C a6rilie ')(N3 <e>ul
64li?iei din E99en + au#en#i>ie"nd un cer#i>ica# al C4m6aniei de na!i =
ga?ie de 6e Rin cu 9ediul la $4ln3 6rin care ace9#a a#e9#a buna cali#a#e
a arb4ril4r c4#i?i $ru66 + '=a numi# 6e Al>red KHerr riedric: $ru66M
;Krupp -er/saCrchi&, IH3 ))/8
''*
Al>red n=ar >i #rebui# 9; de6un; a#"#ea e>4r#uri8 "n d4rin?a
de a aca6ara n4i 9ur9e de ma#erii 6rime3 el de6;<i9e3 6r46riile
9ale >4r?e3 iar "nd"r@irea lui ca un 9ingur 4m 9; r;m"n; 6r46rie =
#arul c4ncernului 6ericli#a9e "n re6e#a#e r"nduri "n9;<i eBi9#en?a
ace9#uia8 Ul#eri4r3 urma<ii lui i=au >49# recun49c;#4ri 6en#ru
acea9#; a#i#udine "n ambele caDuri8 ;r; >4r?a 6e care i=a c4n=
>eri#=43 >irma ar >i a!u# 94ar#a c4ncernului I8 A8 arben "n 6e=
ri4ada de de9#r;mare a #ru9#uril4r care a urma# du6; cel de=al
d4ilea r;Db4i m4ndial8 "n criDa din deceniul ')(C+')-C3 a#i#u=
dinea lui $ru66 6;rea c"# 9e 64a#e de nec:ibDui#; +b lucru 6e8
care '=a remarca# <i c4mandi#arul 9;u8 Pe msur ce Al>red 9e
"m6rumu#a cu 9ume din ce "n ce mai mari3 ri#D S4lling a >49#
cu6rin9 de "ngri@4rare8 Era cura#; nebunie 9; >aci ec:ilibri9#ic;
6e 9"rm;3 du6; cum 96unea el E de ce 9; nu 9e creeDe 4 94cie#a#e
6e ac?iuni % Pen#ru Al>red "n9;3 4 a9emenea 6r46unere ec:i!ala
cu a=<i "m6;r?i 94?ia cu al#cine!a8 El nu=<i 6u#ea imagina 4
94ar#; mai gr4aDnic; dec"# aceea de a "nc;6ea 6e m"na unei 94=
cie#;?i 6e ac?iuni8 I=a 9cri9 6rie#enului 9;u Au9#a! Our9# I KEu
nu !reau 9; 9u6un ni m;nui bilan?ul meuL E !;rul 9;u #re =
buia 9;=<i dea 9eama Kc; nu e un a94cia#3 adic; nu 6ar#ici6;
6e baD; de 6r4cen#eL8 S4lling a in9i9#a#8 Credea3 (i "n m4d
@u9#i>ica#3 c; are dre6#ul 9; >ie a9cul#a#8 Dar a9#a n=a 9c:imba#
cu nimic 9i#ua?ia8 Ca <i >ra?ii lui Al>red "nain#ea 9a3 S4lling 9=a
64meni# eBclu9 de la 4rice c4lab4rare ac#i!;8 38Trebuie 9; >iu
ceea ce mi-am 6u9 "n gn! 9; >iu + GAl>red $ru663 6r46rie#ar3
unic^ ;der alleinie Inhaber@ + i=a 9cri9 el lui A9c:er>eld8 b+b
a6#ul c; d4mnul S4lling e9#e "ndre6#;?i# 9; aib; 4 anumi#;
6ar#ici6a?ie888 6e un anumi# num;r de ani nu e9#e 4 #reab; a
6ubliculuiL8 A94cia#ul 9;u 9;!Rr<i9e un 6;ca# gra!3 ce nu a!ea
9;=i >ie ier#a# nici c:iar "n m4rm"n#8 "ngri@4rarea lui S4lling
6ricinui#; de cre<#erea "m6rumu#uril4r 964rea E c"nd a iDbucni#
marea criD; >inanciar; din ')(*3 ei (i-a 6ierdu# 94mnul8 Nea!"nd
#em6eramen#ul lui $ru663 der alleinie Inhaber, S4lling a 9u=
c4mba#8 Panegiricul r49#i# de Al>red a >49# 9cur# <i necru?;#4r I
0innen acht 2aen 4ar er esund und tot$ &"n decur9 de 4
9;6#;m"n; l=am !;Du# "n#"i 9;n;#49 <i a64i m4r#/8
Augu9# !4n der He7d# era un ad!er9ar mai dur8 "n acea9#;
lu6#;3 d4i #irani 6ru9aci erau la cu?i#e I am"nd4i !icleni3 6lini
de re9ur9e <i 649ed"nd am"nd4i in9#inc#e de uciga<i8 "n#r=un #im6
9e 6;rea c; !4n der He7d# c"<#iga9e8 La . iunie ')(,3 Al>red a
"nain#a# ceea ce 6;rea a >i ul#imul 9;u a6el 6en#ru 6relungirea
bre!e#ului de r4?i de cale >era#;8 Cererea i=a >49# re96in9; "n
m4d7glacial8 Plin de am;r;ciune3 Al>red8a 9cri9 c; K!4n !er
He7d# n=a d4ri# nici4da#; ca uDinele mele 9; 6r496ereL <i c;
ad!er9arul 9;u Knu a negli@a# nimic 6en#ru a m; >ace 9; m;
c;ie9c amarnic c; nu mi=am eB6l4a#a# inveniile "n 9#r;in;#a#e
cu mul?i ani "n urm;3 iar dac; !4i >i ne!4i# 9; merg 6e ace9#
118
drum3 nimeni al#ul nu #rebuie c4ndamna# dec"# mini9#rul !4n
der He7d#L8 Ace9#e cu!in#e 9un; ca 4 amenin?are3 <i "n#r=ade!;r
a<a erau g"ndi#e8 Cel c;ruia "i >u9e9er; adre9a#e era generalul
A4n9#an#in !4n H4ig#9=R:e#D3 direc#4rul De6ar#amen#ului ge=
neral al r;Db4iului din 0erlin <i un 9u9?in;#4r en#uDia9# al #u=
nului din 4?el8 El a >49# un emi9ar ideal 6e l"ng; 2il:elm3 iar
ace9#a3 care "n #4amna 6receden#; >u9e9e numi# regen# "n
urma demen?ei >ra#elui 9;u3 9e g;9ea acum "n 9i#ua?ia de a='
a@u#a 6e K6r46rie#arul unicL8
Al>red 9e 6reg;#ea 9;=' a#ace din >lanc 6e mini9#rul c4=
mer?ului3 "n 6rim;!ara anului ')-C a 64rni# un a#ac nimici#4r3
"n>;<ur"ndu=9e "n >aldurile 9#eagului 6ru9ian8 Du6; ce H4ig#9=
R:e#D "i ne#eDi9e calea3 a 9cri9 al#e?ei=9ale3 a>irm"nd c;3 K"n
ciuda un4r c"<#iguri mai mari ce 6u#eau >i >;r; "nd4ial; reali =
Da#e3 am re>uDa# 9; li!reD #unuri din 4?el #urna# un4r ?;ri
9#r;ine 4ri de c"#e 4ri am creDu# c; "n >elul ace9#a 64# 9lu@i
?ara "n care m=am n;9cu#L8 In c4n#inuare3 el a re6e#a# cererea
9a de 6relungire a !alabili#;?ii bre!e#ului8 La ', mar#ie3
2il:elm a 9#;rui# ca mini9#rul 9; dea a6r4barea8 La 'N a6rilie3
!4n der He7d#3 lu6#"nd cu de96erare3 a rec4manda# re96in=
gerea3 "n cele din urm;3 la 2( a6rilie3 regen#ul a a9igura#
!ii#4rul dina9#iei $ru663 #rec"nd 6e9#e ca6ul mini9#rului <i in=
!4c"nd K9en#imen#ele 6a#ri4#ice de care a da# ade9e4ri d4!ad;
c4n9ilierul c4mercial Al>red $ru66 din E99en3 "nde49ebi 6rin
re>uDarea c4menDil4r 6en#ru #unuri 6rimi#e din 9#r;in;#a#eL8
Trebuie 9; re?inem >elul !iclean de a 9e %B6rima al lui
Al>red "n 9cri94area 9a c;#re 6rin?8 El a>irm; c; a re>uDa# 9;
!"nd; #unuri K4ri de c"#e 4ri am creDu# c; "n >elul ace9#a 64#
9lu@i ?ara "n care m=am n;9cu#L8 Cu c"# 4 ci#e<#i mai mul#3 cu
a#"# acea9#; >raD; 96une mai 6u?in8 Dac; 6re#indea c; a >;cu#
9acri>icii3 era 4 minciun; 9>run#a#;8 Al>red nu re>uDa9e nimic8
"n reali#a#e 94lici#a9e c4menDi dm 6ar#ea #u#ur4r clien?il4r de
#unuri din Eur46a8 E9#e ade!;ra# c; 6ia?a r;m;9e9e indi>e=
ren#;3 clar nu >iindc; Al>red $ru66 ar >i ?inu#=4 la di9#an?;8
Du6; EB64Di ? i a de l a Pari 9 >u9e9e 6e 6unc# ul 9;= i !" nd;
lui Na64le4n al III=lea #rei 9u#e Se #unuri 6en#ru g:iulele de
d4u;96reDece li!re8 TranDac?ia nu 9=a "nc:eia# din cauDa 9en=
#imen#el4r 6a#ri4#ice + nu ale lui Al>red3 ci ale "m6;ra#ului3
care 9=a 9im?i# 4bliga# 9; 96ri@ine n4ua uDin; de #unuri c4n=
9#rui#; ele >amilia Sc:neid9r "n l4cali#a#ea Le Creu94#3 d"nd
a9#>el 6rimul imb4ld cur9ei in#erna?i4nale a "narm;ril4r3 care
a!ea 9; @4ace un r4l a#"# de 96ec#acul49 "n urm;#4rii 4 9u#;
de ani8 De<i $ru66 "nregi9#ra9e un e<ec "n ran?a3 eB64Di?ia
'',
i=a "nle9ni#3 #4#u<i3 6rima !"nDare8 Admir"nd #unul la 9#andul
unde era eB6u93 Jedi!ul Egi6#ului a c4manda# d4u;Deci <i
<a9e de buc;?i8 Ace9#ea erau "n cur9 de 64liDare "n m4men#ul
c"nd ?arul + g"ndindu=9e c; 9e !a g;9i 64a#e un l4c <i 6en =
#ru ace9#e curi4Di#;?i mili#are + a ceru# 9; i 9e #rimi#; un #un
6en#ru g:iulele de <aiDeci de li!re3 de9#ina# a6;r;rii de c4a9#;8
Dac; #unul a!ea 9; c4re96und;3 ?arul era di96u9 9; c:el#uia9c;
ruble cu nemilui#a 6en#ru a9emenea c4menDi8
$ru66 a acce6#a# 9; >abrice #unul c4manda# de ?ar3 de<i
"nce6u9e 9; i 9e >ac; le:ami#e de 9u!erani8 Un >abrican# de
#unuri nu 6u#ea #r;i >;r; ei3 dar >elul l4r ar4gan# de a 9e 6ur#a
#e 6u#ea >ace 9;=?i 6ierDi min?ile8 Ducele de 0raun9c:5eig3 de
6ild;3 acce6#a9e "n dar un #un $ru663 dar ui#a9e 6"n; <i 9;=i
c4n>irme 6rimirea E regele Han4!rei c4manda9e un #un de 4
mie cinci 9u#e de #aleri3 9e 4>eri9e 9; 6l;#ea9c; 6en#ru el 4 mie
de #aleri <i 6"n; la urm; nu a 6l;#i# nici un ban8 Dar cum 64?i
urm;ri un rege da#4rnic % S4lu?ia lui Al>red a c4n9#a# "n#r=4
aluDie c; ar d4ri 9; 6rimea9c; "n 9c:imb un dar I ni<#e cai de
ra9;3 Kce!a 6al6abil3 care 9;=?i >ac; Dilnic 6l;cere <i care 9;
c4n9#i#uie ce!a mai 94lid dec"# cruciuli?ele3 9#elele3 #i#lurile 9au
al#e #inic:ele ie>#ine a9em;n;#4areL8 0a!aria "i ac4rda9e Or =
dinul de meri# al 9>"n#ului Mi:ai cu Crucea de ca!aler E Ha=
n4!ra + Ordinul guel>ic3 cla9a a IH=a8 Pen#ru el3 ace9#ea nu
a!eau mai mul#; !al4are dec"# <iragurile de m;rgele de 9#icl;
cu care erau am;gi?i indienii3 dar al#ce!a nu a 4b?inu# de la
cei d4i m4nar:i8 0idi!iii au r;ma9 mai de6ar#e "n gra@durile
l4r regale <i la ', ianuarie '.(, + cu #unul 9;u !ir#ualmen#>V
6u9 la d49ar + Al>red 9=a g"ndi# "n m4d 9eri49 9; renun?e la
#4a#e 6r4iec#ele 9ale de a >abrica arme8 L=a in>4rma# 6e Haa99
c;3 de<i c4c:e#a9e cu ideea Kunui #un m4n9#ru cu un calibru
de #rei96reDece ?4ii <i lungimea ?e!ii de cinci96reDece 6ici4areL
;ein Monster-(eschilt! &on 8K ?oii .eelendurchmesser und 8I
<uss .eelenlne@, a!ea acum im6re9ia c; nu mai meri#; 49#e=
neala I KDe<i3 ca "n caDul de mai 9u93 ac4rd "nc; 4 anumi#;
a#en?ie #unuril4r3 am de g"nd 9; renun? la >abricarea l4rL8
Ace9# gen de 6r4duc?ie nu era ren#abil3 ci aducea necaDuri E IH8O
eBi9#a nici 4 6er96ec#i!; Kde a g;9i 4 c4m6en9a?ie "n li!r;ri
ma9i!eL8 "n a>ar; de Egi6# nu a!ea c4menDi mari8 "n general
6;rea 9; >ie 4 a>acere 6r4a9#;8 Nimic nu 9=a ale9 Kdin 96eran=
?ele 6e care mi le=am >;uri# de 6e urma c4n#ac#ului cu anumi#e
cercuri3 "nde49ebi "n ran?aL8 Haa99 "n9u<i >u9e9e du9 cu !4rba3
Kcu 6r4mi9iuni g4ale + <i "nc; !erbale3 nici m;car 9cri9eL E
arma#a "m6;ra#ului ac:iDi?i4na9e #unuri din br4nD cu ?ea!a g:in=
#ui#; 6en#ru 46#Deci de ba#erii E Sc:neider3 "ncura@a#3 in!e9#i9e
ca6i#al "n#r=un uria< ci4carJ cu abur8 Al>red era "nclina# 9a
cread; c; !ii#4rul "i !a 9ur"de numai dac; "<i !a "ndre6#a a#en=
?ia K96re 4 ac#i!i#a#e mai ren#abil; + >abricarea de banda@e
'2C
de r4?i de cale >era#; din 4?el #urna#3 de arb4ri <i aBe din 4?el
#urna# 6en#ru !a64are >lu!iale <i mari#ime3 l4c4m4#i!e <i !a=
g4ane de cale >era#;L8 H4ia 9;=<i c4n9acre unel#ele Kun4r 9c4=
6uri 6a<niceL8
0eDn; + <i a64i3 de4da#;3 D4rile 9cli6i#4are8 C:iar "n m4=
men#ul c"nd 9e g"ndea 9; aband4neDe lu6#a3 n4ul regen# 9e 6re=
g;#ea 9; c4manda 4 9u#; de #unuri 6en#ru g:iulele de <a9e li!re8
H4ig#9=R:e#D '=a c4n!in9 6e 6rin? 9; 964rea9c; num;rul l4r la
.'2 + "n !al4are de 2CC CCC de #aleri +3 <i la 2C mai &c"nd
/ruppianerii au >49# 9cu#i?i de 6re9#area 9er!iciului mili#ar/
Al>red 6rimea din 6ar#ea Mini9#erului de R;Db4i 6ru9ian un
ac4n#4 de 'CC CCC de #aleri8 Prima >abric; de #unuri $ru66 "<i
"nce6ea a9cen9iunea8 Un >ream;# de in#ere9 6r4a96;# 9e 9#"rni9e3
>;c"nd 9; >lu#ure 9#indardele Eur46ei regale8 La E99en "nce6u=
9er; 9; 949ea9c; cai de ra9; <i3 de a9emenea3 cai 6en#ru c;le<#i8
In 4c#4mbrie3 6rin?ul Wilhelm de 0aden a 949i# ca 4a96e#e la
Aar#en:au9 <i du6; ce a 6leca# + g">"ind3 9u>4c"ndu=9e <i c4=
mand"ndu=<i c;m;<i n4i b+ 0erlinul a da# 4 6r4clama?ie8
rederic 2il:elm al IH=lea 9e "n;l?a9e3 "n 9>"r<i#3 "n 2al:alla8
2il:elm de!eni9e rege al Pru9iei8 Unul din 6rimele 9ale ac#e
"n cali#a#e de rege a c4n9#a# "n#r=4 a d4ua !iDi#; la Au99#a:l=
>abriJ3 de da#a acea9#a "n94?i# de >iul 9;u <i de 9ui#a 9a regal;8
Trimi9e9e "nain#ea 9a un al# Ordin al Hul#urului R4<u + acum
de cla9a a treia cu bare#; ;.chlei"e@ b+ <l a!ea 9;=i mai adauge
<i Crucea de ca!aler a ca9ei de H4:enD4llern8 Al#e #inic:ele3
dar Al>red nu le di96re?uia8 Erau 6ru9iene <i3 ca a#are3 rec4m=
6en9e ade!;ra#e8 Tremur"nd #4# de ard4are 6a#ri4#ic;3 el a eB=
6rima# gu!ernului Kbucuria <i em4?iaLM 9a3 iar a64i3 du6; ce 9e=
cre#ara lui a um6lu# c4li "n#regi cu n4#i?e3 el a emi9 un
c4munica# c;#re "n#reaga uDin;3 6reg;#ind 9cena 6en#ru !eni =
rea maie9#;?ii=9ale8
Dac; 2ii:elm ar >i !;Du# ace9#e pregtiri, 9=ar >i r;Dg"n=
di# 64a#e3 de4arece erau un eBem6lu ului#4r de me#icul4Di#a#e
german;3 camuflat n e>icien?;8 Al>red a da# in9#ruc?iuni 9;
>ie 6reg;#i#e I &a/ 4 9al; de 4 9u#; de 6ici4are 6;#ra#e de9#ina#;
9; g;Dduia9c; 4 eB64Di?ie a 6r4ce9ului de >abricare a 4?elului3
"nce6"nd de la c4c9 <i minereu bru# <i 9>"r<ind cu 6r4du9ul >ini# E
&b/ un #abel din care 9; reia9; de49ebirea din#re >4n#a bru#;
&adic; cl464#ele lui Oac4b Ma7er/ <i 4?elul #urna# &4?el $ru66/ E
&c/ m49#re de 49ii3 banda@e de cale >era#; <i #unuri3 ar;#"ndu=9e
K>iecare >aD; a 6r4ce9uluiL E &d/ #unuri c4m6le#a#e Kcu 6er>ec
?i4n;ri de c4n9#ruc?ie <i de m4n#a@L <i &e/ mac:e#e din lemn
ale !ii#4rului #un $ru668 Ca un >inal m;re?3 maie9#a#ea=9a a!ea
9; a9i9#e e>ec#i!3 4r; cu 4r;3 la #urnarea <i >4r@area unui #un
"nc;lDi# la r4<u8
Era un 6r4gram i9#4!i#4r8 Mai mul#3 el >riDa im6er#inen?a8
Numai un megal4man 9e 6u#ea crede "ndre6#;?i# 9; r;6ea9c;
1F1
a#"# de mul# din #im6ul unui rege8 Dar 2il:elm a eBecu#a# "n=
#regul 6r4gram8 In #4a#; 96lend4area >ire#uril4r 9ale de aur3
a marelui c4rd4n 6ur6uriu3 a dec4ra?iil4r 9cli6i#4are <i a c;<#ii
lu9#rui#e3 m4nar:ul a admira# gr;meDile de Dgur;3 a murmura#
ce!a !espiJ mula@ele din argil; <i a ac4rda# a6recierea 9a re=
gal; nenum;ra#el4r m49#re de arcuri <i e#al;rii 6lic#i9i#4are a
#4# >elul de 4biec#e eBi9#en#e "n#r=un a#elier3 "n #im6 ce "n 96a=
#ele lui3 "ngr4Di#; <i #;cu#;3 9ui#a 9a "nD4rD4na#; 9e agi#a 6lin;
de ner!4Di#a#e3 l4!ind u<4r "mbr;c;min#ea cu ba9#4anele3 "n#r=
4 Dadarnic; "ncercare de a "nde6;r#a >uninginea 4mni6reDen#;
de 6e 6ena@=2 <i #unici8 Nici unul din membrii 9ui#ei nu 9e
9im?ea la largul 9;u3 iar mini9#rul de r;Db4i 6ru9ian ;Kries-
minister@, generalul c4n#e Albrec:# T:e4d4r Emil !4n R44n
+ care 9e mai cer#a9e cu Al>red 6rin c4re964nden?; +3 a >49#
a#"# de @igni#3 "nc"# a de!eni# un al d4ilea !4n der He7cl#8 Cu
#4a#e ace9#ea3 96ec#ac4lul a c4n#inua# 6"n; la c;derea n46?ii <i
numai >4curile 6"l6"inde ale >4r@el4r mai luminau 9cena aceea
9#ranie8 Regele a r;ma9 6"n; la 9>"r<i#3 >iindc; d4rea 9;=i >ac;
6l;cere lui $ru668 Era c4n!in9 c; !a a!ea ne!4ie de el8
De ce%
M4#i!ul era Pru9ia8 Regele=94lda# 6ri!ea dinc4l4 de fron-
tierele 9ale3 g"ndindu=9e la Aermania <i + der Kriesott ebe
es , + la un 1eich ren;9cu#8
E9#e >4ar#e greu a9#;Di 9; ne re6reDen#;m 9#area de 96iri#
"n care 9e g;9ea 2il:elm8 9; ne reamin#im c"# de minu9cul a6;=
rea el "n 4c:ii lumii <i 9; ne d;m 9eama c; numai cu un !eac
"n urm; germanii erau ?in#a ba#@4curil4r "n Eur46a8 Nimeni
din#re cei aDi "n !ia?; nu=<i 64a#e amin#i de !remea c"nd umbra
#eu#4nic; nu amenin?a3 nu 9#;6"nea3 nu "n#uneca <i nu di9#ru=
gea re9#ul c4n#inen#ului8 Dar a#unci c"nd 2il:elm I 9=a urca#
6e #r4n3 Pru9ia mai era "nc; un 9#a# de 46ere#;3 c4ndu9 de ni(te
bir4cra?i l;ud;r4<i <i "nclina?i 96re in#r496ec?ie3 cu aere de
6r4>e94ri8 Mul#; !reme >u9e9e un 9#a# ne"n9emna# <i eBi9#au
6u?ine #emeiuri 9; 9e cread; c; !ii#4rul !a 9c:imba 9im?i#4r
acea9#; 9i#ua?ie8 Nimeni nu b;nuia3 de9igur3 c; 0erlinul !a de=
!eni ca6i#ala celei mai mari 6u#eri agre9i!e din i9#4ria m4 =
dern; <i c; #ru6ele 9ale !4r "nc;lca "n m4d re6e#a# grani?ele
al#4r ?;ri3 6r4!4c"nd #rei r;Db4aie de mari 6r464r?ii <i inun=
d"nd 6;m"n#ul Eur46%i cu 9"ngele a #rei genera?ii8
4r?a mili#ar; era de nec4nce6u# >;r; 9#abili#a#e 64li#ic;3
iar din 6unc# de !edere 64li#ic Aermania era 4 mla<#in;8 S>"n=
tul Im6eriu R4man3 6rimul Reic: + care3 du6; cum au eB6li =
ca# genera?ii de 6r4>e94ri3 nu >u9e9e nici 9>"n#3 nici r4man <i
nici im6eriu +3 degenera9e "n#r=un n;uci#4r m4Daic8 Re"n!ie=
rea lui 6;rea la >el de im6r4babil; cum ni 9=ar 6;rea a9#;Di 4
A>ric; Uni#;8 Na64le4n redu9e9e num;rul cel4r #rei 9u#e de
1FF
8 9#a#e3 e6i9c46a#e <i 4ra<e libere ale Aermaniei la numai 4 9u#;3
iar c4ali?ia "m64#ri!a lui du9e9e la 4 n4u; reducere a num;ru =
lui l4r3 dar c:iar <i 0und V=ul din ')'( num;ra #reiDeci <i 46#
de 9#;#ule?e3 >iecare din ele inde6enden# <i in!idi49 6e cele=
lal#e8 Din#re ace9#ea3 Pru9ia <i Au9#ria erau de9#ul de 6u#ernice
ca 9;=<i di96u#e :egem4nia3 iar 6"n; la urm; Pru9ia 9=a 9i#ua#
6e l4cul d4i8 "n#ruci# "n mai ')N) 6arlamen#ul de la ranJ>ur#
nu iDbu#i9e 9; re>ac; in#egri#a#ea na?i4nal;3 rederic 2il:elm
al IH=lea 6r46u9e9e ca 6rinci6ii 9; >4rmeDe 4 n4u; uniune3 din
care Au9#ria 9; >ie eBclu9;8 Hiena a 6r46u9 un c4n#ra6lan + c
re!enire la 9labul 0und. Sc46ul ace9#ei 6r46uneri era de a='
men?ine ps regele Pru9iei "n 9i#ua?ia unui 6rinci6e german
li69i# de im64r#an?;8 Planul a reu<i#8 "n #4amna anului ')(C3
6rinci6ii m;run?i3 care ?ineau la 9u!erani#a#ea l4r3 9=au al;#ura#
Au9#riei8 rederic 2il:elm ar >i 6u#u# 9; recurg; la argumen=
#ul >inal al regil4r3 dar3 mul?umi#; 4>i?eril4r de la S6andau
+b care l;9a9er; 6rad; 6;ian@enil4r 6rimul #un al lui Al>red
$ru66 +3 i=a li69i# 4 ar#ilerie c4n!ing;#4are8 Pe l"ng; acea9#a3
cu #4a#e !i9urile 9ale la #urnire medie!ale3 "n m4men#ele mai
lucide era un la<8 ric49 <i ne6u#inci493 el a acce6#a# 9; 9em=
neDe un #ra#a# de ca6i#ulare3 denumi# ul#eri4r de c;#re na?i4=
nali<#ii germani "n>4ca?i Kru<inea de la Olmii#DL ;die .cham &on
+lmiit!@.
ra#ele 9;u era un ad!er9ar declara# al ace9#ei 64li#ici8
Cura@49 <i :4#;r"#3 2il:elm a "n?ele9 9; r;Dbune 4n4area c4=
r4anei <i3 din cli6a "n care <i=a 6u9=4 6e ca63 a "nce6u# 9; 6; =
<ea9c; 6e calea gl4riei8 HiDi#a 9a la E99en >u9e9e un a9emenea
6a98 Un al# 6a9 '=a c4n9#i#ui# re>4rma mili#ar;8 "n>run#"nd 4rice
464Di?ie3 el a eB#in9 9er!iciul mili#ar 4bliga#4riu <i a "nDe9#ra#
Pru9ia cu 4 gigan#ic; arma#; 6ermanen#;8 Dar3 ceea ce era cel
mai im64r#an#3 a g;9i# un c4n9ilier 64li#ic >;r; egal "n 6er94ana
lui O##4 Eduard 0i9marcJ=Sc:4n:au9en3 un iunc:er ari9#4cra#
din 0randenburg3 6;#ima< a6;r;#4r al 6rer4ga#i!el4r regale8
Era cu #rei ani mai #"n;r dec"# Al>red8 Un an du6; !iDi#a >; =
cu#; la >4r@ele lui $ru663 ragele '=a numi# 6e 0i9marcJ <e> al
gu!ernului <i liberalii au "nce6u# 9; 6re9im#; !ag ce=i a<#e6#a8
83Aermania nu=<i "ndrea6#; 6ri!irile 96re Pru9ia din 6ricina
liberali9mului ei3 ci din 6ricina >4r?ei eiL3 le=a 96u9 0i9marcJ
<i + 9emni>ica#i! + Kmarile 6r4bleme ale Dilei nu !4r >i regle=
men#a#e 6rin :4#;r"ri <i !4#uri ale ma@4ri#;?ii888 ci 6rin >ier <i
9"ngeL ;1isen und 0lui@. C"n#;rind ace9#e cu!in#e3 2il:elm '=a
#rimi9 6e 0i9marcJ ac4l4 unde 9e 6r4ducea >ierul8 Nemai6u=
#"nd 9; 9u64r#e mir49ul ur"# care um6lea Aar#en:au93 Al>red
"<i c4n9#ruia 4 n4u; ca9; <i 0i9marcJ a >49# ul#imul 9;u 4a96e#e
"nain#e dea 9e mu#a8 Cei d4i ne!r46a?i 9=au "n?ele9 de minune8
*___
C4n>edera?ie8 + 6ota
trad.
'2.
Au 9#a# mul# de !4rb;3 au admira# "m6reun; 6;unii <i anana<ii3
care >igurau >;r; nici un r49# "n acel dec4r3 <i au c4n9#a#a# c;
erau de ac4rd "n #4a#e c:e9#iunile3 "nce6"nd cu dre6#ul di!in
<i 9>"r<ind cu >rumu9e?ea b;#r"nil4r arb4ri8 Al>red a >49# de49e =
bi# de "nc"n#a# 9; a>le c; 4a96e#elui 9;u "i 6l;ceau caii8 &AaDda
nu=<i 6ierdu9e ne4bi<nui#ul 9;u >ler I 33E "nc"n#;#4r 9; !eDi cai
#ineri Dburd"nd 6e 4 6a@i<#e !L/ La cin;3 0i9marcJ a 9#recura#
"n#r=4 d4ar; c; "m6;r;#ea9a Eugenia a ran?ei ar >i cam #ur =
bulen#;3 iar c"nd numele lui Na64le4n al III=lea 9=a ivit "n c4n=
!er9a?ie3 el a murmura# cu 4 9#ranie nuan?; "n gla9 I 33De >a6#3
e 6r49# !L ;1ientlich ist er dumm ,@ C"# de 6r49# era cel de96re
care !4rbeau a!ea 9; 9e d4!edea9c; abia c"?i!a ani mai #"rDiu3
c"nd C.i d4i c4me9eni <i=au uni# >4r?ele3 dar Al>red3 amin#in=
du=<i 64a#e deDam;girile 9ale de la Pari93 a g;9i# c; 4b9er!a?ia
mu9a>irului 9;u e 6lin; de :aD8
HiDi#ele 6er94anel4r 4>iciale de!eni9er; ce!a 4bi<nui# la
E99en8 In c"#e!a luni3 6er96ec#i!ele lui Al>red 9e 9c:imba9er;
cu #4#ul8 C"nd !4n der He7d#3 6lin de umilin?;3 i=a ceru# lui
Al>red 9; >ac; 6ar#e3 ca delega# al Pru9iei3 din @uriul EB64Di =
?iei indu9#rial% de la L4ndra din ')-23 $ru66 i=a r;96un9 #;i49
9; g;9ea9c; K4 al#; 6er94an; mai 64#ri!i#; 6en#ru ace9# lucruL8
Rela?iile lui Al>red cu 2il:elm a!eau 9; 9e "mbun;#;?ea9c;
6"n; "n#r=a#"# "nc"#3 "n m4d !ir#ual3 a a@un9 9; >ie un membru al
cur?ii regale3 Al>red !a c4n#inua 9; aib; acce9e de eBal#are <i
de de6rimare8 Era "n >irea lui3 dar <i "n cea a re!4lu?iei indu9 =
#riale <i e9#e3 64a#e3 4 carac#eri9#ic; a Aermaniei8 De acum
"nain#e "n9; a!ea 9; >ie 4 6er94an; 6ri!ilegia#; "n 6ala#ul dre6# =
ung:iular de la P4#9dam8 El <i re6reDen#an?ii 9;i erau in!i#a?i
9;=<i eB6un; 6;rerile "n cur9ul un4r audien?e 96eciale la rege8
Leg;#ura din#re $ru66 <i H4:enD4llerni era de neDdruncina#8
Al>red !4ia 9; >abrice #unuri3 iar 2il:elm !4ia 9; le cum6ere3
A >49# 4 c;9;#4rie de c4n!enien?; + 64a#e c:iar una de ne=
!4ie +3 dar nici m4ar#9a n=a iDbu#i# 9;=i de96ar#;3E >iecare din
urma<ii lui 2il:elm era 94r#i# 9; 9e alieDe cu cel mai !"r9#nic
$ru66 din genera?ia 9a8 Pen#ru a "n?elege 6e de6lin acea9#;
in#erde6enden?;3 #rebuie 9; ne d;m 9eama de n4ua mi9iune
i9#4ric; 6e care <i=4 a9uma9e dina9#ia8 De acum "nain#e $ru66
!a >i iden#i>ica# cu "n9e<i a96ira?iile na?i4nali9#e ale %ol/-ului,
Fi gra?ie >a!4ruril4r c% i=au >49# ac4rda#e lui <i m4<#eni#4ril4r
lui3 ei !4r de!eni >amilia indu9#rial; c4nduc;#4are a ?;rii8 a6#ul
c; Al>red a c4n#inua# 9; >abrice unel#e de9#ina#e un4r 9c46uri
6a<nice nu "n9eamn; nimic8 Succe9ele re6ur#a#e de $ru66 "n
6r4duc?ia 6a<nic; erau 4 c4n9ecin?; direc#; a 6r4duc?iei 9ale de
armamen#8 Dac; n=ar >i >abrica# #unuri3 n=ar >i de!eni# 4
in9#i#u?ie na?i4nal;3 iar in9#i#u?i4naliDarea c4ncernului $ru66 i=
aZ;9igura# 9u6rema?ia8 2il:elm nu ar >i in#er!eni# nici4da#;
1F?
6en#ru a 9al!a bre!e#ul pentru banda@ele de r4?i al lui Al>red
dac; ace9#a n=ar >i >49# di96u9 <i ca6abil 9; >;urea9c; n4ua 9a=
bie a Pru9iei8 $ru66 a "n?ele9 >4ar#e bine care e9#e iD!4rul 6u=
#erii 9ale8 C"nd 9e i!ea !re4 di>icul#a#e3 lua 64Di?ie de dre6?i
<i 9alu#a dra6elul8 Dac; nici "n felul ace9#a nu 4b?inea ce !4ia3
6r4>era amenin?;ri3 96un"nd c; 9e !a duce "n al#; 6ar#e <i "<i
!a g;9i ac4l4 un 9u!eran care 9;=' a6recieDe8
Si9#emul 9;u reu<ea a6r4a6e "n#4#deauna8 Une4ri a da# "n9;
gre<3 >iindc; m4nar:ul <i armurierul 9;u nu erau ab94lu# 9in=
guri8 Hi4len#e >luBuri3 re>luBuri <i curen#e de 9en9 c4n#rar 9e
"n!4lburau "n @urul &ots!amului <i 9ssenului, de96;r?indu=i 6e
cei d4i <i 6un"ndu=le leg;#ura la grea "ncercare8 E<ecurile lui
Al>red au >49# 6u?ine ia num;r3 dar m4#i!ele care le=au cauDa#
9"n# 9emni>ica#i!e8 Primul era de 4rdin #e:nic + ca 6i4nier3
Al>red 4 lua une4ri raDna8 Un al d4ilea m4#i! "l c4n9#i#uia ar =
ma#a 6ru9iana E $ru66 nu era 9ingurul 4m indi96en9abil 6en#ru
marile 6r4iec#e ale regelui <i ca9#a mili#ar; c4n#inua 9; 9u9?in;
mul# "ndr;gi#a ei ar#ilerie clin br4nD8 Ace<#i d4i >ac#4ri + gre=
<elile c4mi9e de Al>red <i 4>i?erii cu c4nce6?ii "nc:i9#a#e + au
9#a# la baDa c4n>lic#ului din#re Al>red <i bar4nul !4n R44n8 "n
ul#imele 9;6#;m"ni ale regen?ei lui 2il:elm3 Al>red lua9e :4#;=
r"rea 9; >abrice un #un cu "nc;rcarea 6e la cula#;8 Era 4 idee
re!4lu?i4nar;8 IdZea lui3 de a g:in#ui ?e!ile3 >u9e9e c4n9idera#;
de=a dre6#ul re!4l#;#4are V <i3 de >a6#3 re96in9; E du6; 4 #ragere
de 6r4b; e>ec#ua#; "n#r=un !ec:i >4r# din a6r46iere de Oulic:3
arma#a 6reciDa9e c;3 dac; !reunul din cele .'2 #unuri !a a!ea
?ea!a g:in#ui#;3 !a >i imedia# "na64ia#8 Acum 6r46unea ca e-
vile de #un 9; >ie "nc;rca#e 6e la 96a#e8 C4r6ul 4>i?ere9c a c4n=
9idera# acea9#; idea ca ab94lu# ridic4l;8
"nc;6;?"na#3 Al>red a ceru# gu!ernului 6ru9ian 9; cum6ere
un a9#>el de #un8 Cula#a ?e!ii + eB6lica el +Q !a >i "nc:i9; cu
un >el de 6an; <i el a 94lici#a# 6en#ru acea9#; idee un bre!e#
cu 4 !alabili#a#e de cinci96reDece ani8 Cererea a a@un9 6e ma9a
lui !4n R44n3 6e care + "n#ruc"# a!ea 9; @4ace un r4l :4#;r"=
#4r "n i9#4ria !ii#4are a dina9#iei $ru66 + #rebuie 9;=' cu=
n4a<#em mai "ndea6r4a6e8 Ace9# mili#ar "nc;6;?"na# <i cu mu9 =
#a?a "n >urculi?;3 6en#ru care di9ci6lina "n9emna #4#ul3 era
c4n9idera# dre6# 4 Kc;ma<; 9cr4bi#;L8 Ia#;3 de 6ild;3 ce c4n=
9emna un c4l4nel "n @urnalul 9;u in#im I KDumneDeu 9; ne
>erea9c; de 6rie#eni !888 Ca 9#ra#eg3 el cR44nP e cam de ni!elul
c4n#elui 0i9marcJ3 dar ca c4median# "l "n#rece cu mul#L8 "n
lucrarea 9a *er dcutsche (eneralstab 77, 2al#er A4rli#D "l Du=
V Un an mai #irDiu3 c"nd #unarii S#a#el4r Uni#e <i cei ai C4n>edera?iei
9=au lu6#a# 6en#ru 6rima 4ar; la 0ull Run3 #unurile l4r de c"m6 erau
din br4nD <i a!eau canalul ?e!ii neg:in#ui#8 VV + S#a#ul=ma@4r german8
+ 6ota trad.
120
gr;!e<#e ca K4 namil; de 4m3 ai c;rui 4c:i de un alba9#ru "nc:i9
<i mu9#a?a r;9uci#; agre9i! "n 9u9 9ugerau imaginea #i6ic; a
9ergen#ului 6ru9ian8 "n#r=ade!;r3 "i 6l;cea 9;=<i 96un; G9ergen=
#ul regelui^8 Al?ii "i d;deau "n9; al#e nume <i3 "n d4rin?a de
a=' de49ebi de ceilal?i membri ai >amiliei3 "l 64recli9er; Gbru#a
de R44n^L8 S=a 6ur#a#3 >;r; "nd4ial;3 ca un b;d;ran cu 6a#r4nul
c4ncernului ;Kon!ernherr@ de la E99en8 A >4l49i# cererea lui
Al>red ca :"r#ie de #4ale#; <i du6; aceea 9=a l;uda# cu acea9#;
i96ra!; 6rin#re camaraDii lui din c4r6ul 4>i?ere9c8
Unul din#re 4>i?eri i=a 64!e9#i#=4 lui Al>red3 care i=a ceru#
regelui 9; in#er!in;8 Din 6;ca#e3 2il:elm nu 6u#ea >ace nimic8
A!ea aceea<i ne!4ie de !ulgarul 9;u mini9#ru de r;Db4i ca <i
de armurierul 9;u3 de4arece3 "n >elul 9;u3 R44n era un geniu E
6r4iec#"nd 9i9#emele de cale >era#;3 el a 6u9 la 6unc# 6lanul
unei m4biliD;ri ra6ide3 ceea ce a!ea 9; c4m6en9eDe 9u6eri4=
ri#a#ea numeric; a du<manil4r 64#en?iali ai Pru9iei8 "n 6lu93
2il:elm a!ea 4 da#4rie de ne<#er9 >a?; de K9ergen#ul regeluiLM8
Pe c"nd mai era "nc; 6rin? regen#3 Die#a re>uDa9e 9;=i a6r4be
9umele ceru#e de el 6en#ru arma#;8 ;r; acel buge# 9u!eranul
n=ar >i 6u#u# 9; ridice nici4da#; Pru9ia la rangul de mare 6u=
#ere eur46ean;8 Tim6 de cinci ani3 acea9#; 6r4blem; a 6ricinui#
la 0erlin gra!e >r;m"n#;ri E 9e 4rganiDau dueluri3 9e urDeau
l4!i#uri "m64#ri!a Die#ei <i3 la un m4men# da#3 c4r6ul 4>i?ere9c
a 6l;nui# c:iar 4cu6area ca6i#alei cu .( CCC de 94lda?i3 cerRnd
"n#;riri de la S#e##in3 0re9lau <i $4nig9berg8 Dac; mini9#rul de
r;Db4i n=ar >i r;ma9 credinci49 9u!eranului 9;u3 dac; ar >i <4=
!;i# m;car 4 cli6;3 cel de=al d4ilea Reic: ar >i muri# "n >a<;8
R44n nu 9=a clin#i#8 "n#r=ade!;r3 64#ri!i# 96u9el4r lui A4rli#D3
b;#;lia "m64#ri!a Die#ei a >49# c4ndu9; de mini9#rul de r;Db4i3 generalul !4n
R44n P*en Ka!p) gegen das Harlament "iihrten der Kries-minister
(eneral &. Roon>, care a >49# de 6;rere c; 6464rul #rebuie 9; a6ere
arma#a "m64#ri!a Die#ei ad46#"nd >;r; reDer!e cele cu6rin9e "n
cuvntrile lui M4l#Je <i ale <e>ului cabine#ului mili#ar3 generalul
von Man#eu>>ei8
T4a#e ace9#ea erau 4 c4n9ecin?; a Kre!4lu?ieiL a!4r#a#e din
')N)3 iar l4iali#a#ea iunc:eril4r >a?; de cla9a l4r 64a#e >i a6re =
cia#; du6; >a6#ul c; erau anga@a?i "n#r=4 "n!er<una#; lu6#;Iin=
#e9#in;3 6e !ia?; <i 6e m4ar#e8 Fe>ul cabine#ului mili#ar <i mini9=
#rul de r;Db4i 9e c4n9iderau >iecare dre6# <e>ul 9#a#ului=ma@4r
al m4nar:ului8 T4?i 4>i?erii erau de ac4rd cu R44n c; arma#a
l4r era K<c4ala 6r4>e9i4nal; a ari9#4cra?il4r3 iar <e>ul ei >ire9c
eraZregeleL8 Telul Kbru#ei de R44nL era K9; !eg:eDe ca #e4ria
c4n9#i#u?i4nal; a lui rederic cel Mare 9; nu 9e #ran9>4rme "n#r=
4 imi#a?ie a G69eud4m4nar:iei din Anglia^ <i 9; men?in; "n
'2-
:a49ul888 Gc4n>uDiil4r #e4ri9i c4n9#i#u?i4nale^ in#egri#a#ea DO[I=
?iei 9u!eranului ca <e> 9u6rem al arma#eiL8 Man#eu>>el mergea
<i mai de6ar#e8 Pen#ru el3 Pru9ia Kera 6ur <i 9im6lu arma#a <i
#4# ce nu a!ea un carac#er mili#ar "n Pru9ia nu=i 6r4!4ca nu=
mai 4 li69; de "n?elegere3 ci <i un 9im?;m"n# "nrudi# cu ade=
!;ra#a ur;L8 S=ar >i 6u#u# crede c; R44n <i Man#eu>>el erau
>ra?i de 9"nge8 "n reali#a#e3 ei <i di9ci64lii l4r erau du<mani "n=
!er<una?i <i numai umbra amenin?;#4are a Die#ei + "nde6;r =
#a#;3 "n cele din urm;3 6rin in#rigile biDan#ine ale lui 0i9=
marcJ + a e!i#a# 4 in9urec?ie8
Simin!u-se "nda#4ra# >a?; de R44n <i a!"nd ne!4ie ca
ace9#a 9; 6un; la 6unc# 4rganiDarea unei m4biliD;ri ra6ide a9i=
gur"nd buna >unc?i4nare a n4duril4r !i#ale de cale >era#;3 2il=
:elm nu 6u#ea >ace al#ce!a dec"# 9; "nain#eDe Mini9#erului de
R;Db4i re6e#a#ele cereri ale lui Al>red3 in9i9#"nd 9; >ie reD4l!a#e
>a!4rabil8 Dar 6e <e>ul c4ncernului $ru66 nu=' in#ere9au fr-
m'ntrile de la 0erlin8 H4ia ca #unul 9;u cu "nc;rcare 6e la
cula#; 9; >ie a6r4ba# <i a eBerci#a# #4a#e 6re9iunile 649ibile
a9u6ra lui R44n8 In!en?ia + argumen#a $ru66 + >u9e9e
Kelab4ra#;3 "n 6rimul r"nd3 6en#ru ?ara meaL8 Dac; mini9#erul
nu 4 !a 96ri@ini3 Km; !4i !edea 9ili# 9; m; aba# de la in#en?ia
mea <i de la 6rac#ica din #recu# <i3 9; 6un ca6;# a#i#udinii de
a mai ra>uDa al#4r 9#a#e a!an#a@ele in!en?iei meleL8 ncercarea
de intimi!are era !;di#;8 Ea nu '=a clin#i# "n9; 6e R44n E ce=
rerea a >49# re96in9;8 Pru9ia nu !a ad46#a #unul cu "nc;rcare
6e la cula#; <i nu !a ac4rda nici un bre!e#8 Plin de am;r;ciune3
Al>red 9=a adre9a# lui 2il:elm3 care a #;cu# "n9; c:i#ic8 Abia
du6; ce Anglia <i a64i ran?a au ac4rda# bre!e#ul3 R44n G-i
acce6#a#3 "m64#ri!a !4in?ei lui8 Dar3 6"n; la urm;3 cel care a!ea
9; r"d; + un r"9 "n9"ngera#3 ce=i dre6# + a >49# !4n R44n8
Dac; n=ar >i 6u9 de46ar#e 6r4iec#ul ace9#ui #un de la E99en3
4 cerce#are a#en#; ar >i 9c49 la i!eal; c; mecani9mul "nc:iD;=
#4rului a!ea3 "n#r=ade!;r3 un de>ec#8 Din ne>ericire 6en#ru Al =
>red3 de>ec#ul >une9# a >49# #recu# cu !ederea3 6en#ru a nu >i
de9c46eri# dec"# <a9e ani mai #"rDiu3 6e c"m6ul de b;#;lie8
De>ec#ele 6u#eau >i c4rec#a#e3 iar generalii c4n9er!a#4ri
6u#eau >i 6u<i "n re#ragere8 O a #reia im6lica?ie a r4lului lui
$ru66 ca >abrican# de #unuri de9#ina#e Pru9iei era cu mul#
mai 9eri4a9; + a#"# 6en#ru el c"# <i3 6"n; la urm;3 6en#ru "n=
#reaga Eur46;8 Ea !a 4b9eda lumea "nc; mul# #im6 du6; m4ar =
#ea lui <i "<i are 4riginea "n#r=4 c4n#radic?ie m4n9#ru4a9;8
Tunurile erau 6a#ri4#ice3 dar a>acerile a!eau un carac#er in#er =
na?i4nal8 In 96iri#ul laisse! >aire=ului acel4rM !remuri3 un in=
du9#ria< era "ndre6#;?i# 9;=<i !"nd; 6r4du9ele "n 4rice ?ar;8
Din acea9#; cauD;3 un >abrican# 6ar#icular de arma a!ea 4 64=
Di?ie >4ar#e ciuda#;3 c4m6lica#; <i mai mul# de >a6#ul c; numai
'2*
"n #im6 de r;Db4i 6u#ea 9; 6r496ere 6e baDa a>aceril4r din ?ara
9a8 Cum nimeni nu 6u#ea <#i c"nd !a iDbucni un r;Db4i3 el era
4bliga# 9;=<i 9u9?in; >abrica3 !"nD"nd 6r4du9ele a4g9#eia "n 9#r;i =
n;#a#e8 A9#>el3 "nce6"nd din 6rimii ani ai deceniului ')-C+')*C3
$ru66 a li!ra# #unuri Ru9iei3 0elgiei3 Olandei3 S6aniei3 El!e?iei3
Au9#riei <i Angliei8 0erlinul <#ia ace9# lucru8 Au!ernul nu nu=
mai c; '=a "ncura@a# 9; m9n?in; 4 !a9#; "n#re6rindere E era de
ac4rd 9; ac?i4neDe ca un >el de c4m6lice al lui8 La '2 4c#4m=
brie ')-23 Al>red i=a 9cri9 6rin?ului m4<#eni#4r rederic 2ii=
:elm c; engleDii #4cmai #ermina9er; la 244l5ic: 6r4bele cu
#unurile 9ale8 Ei "<i eB6rima9er; Kde49ebi#a 9a#i9>ac?ie 6en#ru
e#an<ei#a#ea <i 9iguran?a #4#al; a mecani9mului "nc:iD;#4ruluiMM8
Din >ericire3 numele c4l4nelului r;96unD;#4r 6en#ru acea9#;
a6reciere gre<i#; nu 9e cun4a<#e8 $ru66 >u9e9e in!i#a# la L4n=
dra 9; di9cu#e 6re?urile8 KO 9#ea a 96eran?ei a r;9;ri# 6en#ru
mineL3 eBul#a el8 N=a!ea "n9; 6rie#eni la cur#ea engleDa8 Ar
!rea 4are 6rin?ul m4<#eni#4r 9; >ie a#"# de amabil 9;=i dea ni<#e
9cri94ri de rec4mandare % Al#e?a=9a 9=a ar;#a# "ne"n#a#; <i i le=a
#rimi9 cu curierul care 9e "na64ia8
Al>red c4n9idera #4a#e ace9#e 6rac#ici d9 a>aceri ca n4r =
male8 La 2* >ebruarie ')-. '=a "n#reba# 6e rederic 2il:elrn I
38De ce 9; nu 4b?in; 4are Anglia + "n "m6re@ur;ri urgen#e +
ma#erialul de la 6rie#enii ei din 9#r;in;#a#e 6"n; c"nd 6r46ria
ei indu9#rie "i !a 6u#ea 6r4duce %L ;bis es dasselbe innerhalb
seiner Industrie selbst scha"=t T@.
Pen#ru el3 argumen#ul era de nec4n#e9#a#8 Dar3 cum ni =
meni nu 6u#ea b;ga m"na "n >4c c; 6rie#enii din 9#r;in;#a#e !4r
r;m"ne "n#4#deauna 6rie#eni3 re6e#a#ele 9ale a9igur;ri c; nu !a
"narma nici4da#; 6e un du<man al Pru9iei erau li69i#e de #emei8
El "i >;g;dui9e lui R44n c; nu !a !inde nici4da#; un #un care
"n#r=4 Di Kar 6u#ea >i "ndre6#a# "m64#ri!a Pru9ieiMM8 Cum 6u#ea
>ace 4 a9emenea 6r4mi9iune % Cine <#ia care !4r >i du<manii %
A<a cum 9=a "n#"m6la#3 di>eri#ele c4mbina?ii de 6u#eri care 9=au
>4rma# 6en#ru a D;g;Dui mili#ari9mul german a!eau 9; includ;
a6r4a6e #4a#e ?;rile din Eur46a3 ceea ce "n9emna c; #unurile
6r4du9e la E99en a!eau 9; >ie "ndre6#a#e "m64#ri!a a mili4ane
de 94lda?i germani8 Ciuda# e9#e >a6#ul c; nimeni nu a an#ici6a#
acea9#; #ri9#; 649ibili#a#e + <i 6en#ru ca nebunia 9; >ie "n#r=
ade!;r c4m6le#;3 ade9ea 4>i?erii din al#e ?;ri nu !edeau ne=
ce9i#a#ea de a 9u9?ine indu9#ria au#4:#4n;8 Al>red a >49# bine
6rimi# la L4ndra8 &La "n#4arcerea 9a a mul?umi# ducelui de
Cambridge 6en#ru 96ri@inul ac4rda#3 ad;ugind I KS"n# >erm
:4#;r"# 9;=l meri#3 li!r"nd Angliei ce!a ce meri#; 9; >ie cum6;=
ra#L8/ A>acerea a c;Du# din cauD; c; >irma engleD; 28 A8 Arm=
9#r4ng i C483 recen# "n>iin?a#;3 a eBerci#a# 6re9iuni a9u6ra 6ar=
lamen#ului E dar Amirali#a#ea a cum6;ra#3 #4#u<i3 "n #ain; ?e!i
1F8
d9 #un $ru668 A64i3 Al>red a de9c46eri#3 cu gr4aD;3 c; amirali
prusieni erau d4rnici 9; cum6ere #unuri enle!eti. Se "ndr;=
g49#i9er; de #unurile lui Arm9#r4ng3 care 9e "nc;rcau 6e la gura
?e!ii3 <i nu !edeau nici un m4#i! 6en#ru care 9; nu le ac:iDi =
?i4neDe8 De9c46erind c; 6r46ria 9a g;in; cu 4u; de aur era 6e
cale 9; >ie #;ia#;3 $ru66 9=a du9 direc# la 0i9marcJ3 c;ruia i=a
96u9 c; #r;darea >l4#ei "l 889c"rbe<#e 6r4>undL8 0i9marcJ a >49#
de ac4rd cu el + a<a ce!a nu #rebuia 9; 9e "n#"m6le8 33S=a
bucura# 9; m; !ad;MM3 a n4#a# cu u<urare Al>red "n @urnalul 9;u E
c4n!4rbirea Ka adu9 a6; la m4ara meaL8
A6ari?ia lui Arm9#r4ng a c4m6le#a# #rium!ira#ul ucig;#4r
al Eur46ei8 $ru663 Sc:neider3 Arm9#r4ng + "n decur9ul urm;=
#4ril4r 46#Deci de ani3 ei a!eau 9; >ie ridica?i "n 9l;!i ca 9cu#uri
ale 4n4arei na?i4nale3 iar mai #"rDiu3 du6; ce ma<inile l4r de
eB#erminare n=au mai 6u#u# >i 46ri#e3 a!eau 9; >ie "n>iera?i ca
negu?;#4ri de m4ar#e V8 T4#u<i3 nu 9=a 6u9 nici4da#; 6r4blema
cine era num;rul unu8 Al>red >u9e9e 6rimul3 Al>red era cel mai
mare3 Al>red "<i 9er!ea cel mai bine clien?ii8 La EB64Di?ia de
la L4ndra din ')-2 a d4mina# "n m4d ab94lu#8 "n#ruc"# eB64=
Di?iile din #recu# "l "n!;?a9er; c; mul?imea 9e 6r;6;dea du6;
arme3 el a miDa# 6e galerie8 Un ar#i9# de la Ilhisiraed 3ondon
6e4s a de9ena# Kmai mul#e ar#ic4le eB6u9e de d=' $ru66 din
E99en3 Pru9iaL E de9enul re6reDen#a numai in9#rumen#e de 4m=
ucidere8 Un Diari9# a de9c46eri# ni<#e r4?i de !ag4ane Kcare au
6arcur9 a6r4a6e *N CCC de mile >;r; a >i da#e din n4u la 9#rungL3
dar caDul lui a >49# 4 eBce6?ie8 Oc:ii c4legil4r 9;i erau 6ir4ni?i
a9u6ra ar#ileriei lui Al>red3 iar aclama?iile l4r erau a9urDi#4areI
[iarele Mornin Host, *ailA 6e4s, 6e4s o" the -orld erau
ca !r;@i#e8 .pectator 9cria "n eB#aD de96re Kd4amnele care
amu?i9er; de "ne"n#areL3 de96re b;rba?ii ce !i9au la 88muDica
!ii#4are a b;#;liil4rL8 P"n; <i 2he 2imes a 9alu#a# Kdi9ci6lina
a6r4a6e mili#ar; care d4mne<#eL "n KUDinele $ru66 din E99en
c9icPL <i a c4nc:i9 I K"l >elici#;m 6e $ru66 6en#ru 9u6eri4ri#a =
#ea 6e care 4 de?ineL8
Acea9#a3 du6; cum 9ublinia c4#idianul 2he 2imes, >4ar#e
6u?in amabil3 "n9emna c; S:e>lield #recu9e 6e 6lanul d4i8 Oa=
menii lui Arm9#r4ng3 care #4cmai "nce6u9er; >abricarea #unu=
ril4r3 au 9cr"<ni# din din?i <i au >;cu# #4# ce au 6u#u#8 Au lua#8
ni<#e c4menDi din I#alia3 S6ania3 T;rile de O493 America de
V In '))) a mai a6;ru#3 "n a>ar; de Arm9#r4ng3 <i 4 al#; >irm;
6r4duc;#4are de armamen#3 <i anume 0ic8ers S4n9 i C48 L#d8 Dar cele
d4u; >irme care >abricau acelea<i 6r4du9e3 au >uDi4na# "n cele din urm;3
la .' 4c#4mbrie ',2* 9ub denumirea -rmstrong-0ic8ers L#d8 E in#e=
re9an# c; <i "n caDul lui T4m HicJer9 6r4duc?ia de banda@e de r4?i de
cale >era#; din 4?el #urna# + "nce6u#; "n ')-. + a 6r4cura# >4ndurile
6en#ru 6rimele 9ale eB6erien?e cu #unuri8 Preg;#irea #e:nic; <i=a >;cu#=4
"n Aermania &Se4l#8 3ickers, p$ 1?=1%C$
'2,
Suci3 Orien#ul Mi@l4ciu8 Arm9#r4ng 6er94nal era optimist$ 4gno-
r"ndu=' 6e Sc:neider3 a 9cri9 de96re Al>red I 7n 4rice caD3 el
e9#e 9ingurul "n a>ar; de n4i "n 9#are 9; #ra#eDe cu 4rice 6u =
#ere eur46ean;L8 Arm9#r4ng 6ri!ea 4rice 6a9 "na64i >;cu# de
$ru66 ca un 6a9 "nain#a 6en#ru 9ine8 Iar c"nd "n Anglia a 949i#
un ra64r# c; un #un $ru66 eB6l4da9e3 Arm9#r4ng a c4munica#
"nc"n#a# direc#4rului uDinei 9ale c; #unul eB6l4da9e K"n cel
mai li#eral "n?ele9 al cuvntului, 9>;r"m"ndu=9e "n#r=4 mie de
buc;?i8 T4a#e >ragmen#ele >iind 94lide3 deducem c; eB6l4Dia 9=a
da#4ra# un4r !icii a9cun9e ale ma#erialului8 Am c4munica#
acea9#; !e9#e bun; l4rdului "re3 &9ub9ecre#ar de 9#a# la Mi=
ni9#erul de R;Db4i/L8 Dar #4# ce 6u#ea >ace nu era mare lucru3
Arm9#r4ng a creDu# c; a>acerile 9ale !4r lua a!"n# a#unci c"nd
ru<ii 9e 4>eri9er; 9; renun?e la uDinele l4r de armamen# de ia
AleJ9andr464l &LeninaJan/ dac; >abrican#ul engleD ar c4n9#rui
4 >abric; n l4cali#a#ea re96ec#i!;8 El nu <#ia c; ani de Dile ru<ii
>;cu9er; cu in9i9#en?; aceea<i 6r46unere <i lui Al>red <i c;
ace9#a din urm; 4 refu#ase, de4arece 6u#ea 7s >urniDeDe Ru=
9iei armamen# mai ie>#in de la E99enM =8
Cer# e c; Al>red a >urniDa# Ru9iei un mare num;r de #u=
nuri8 Tarul AleBandru al 44-lea de!eni9e 6rinci6alul 9;u clien#8
Nici c:iar Wilhelm nu 9e 6u#ea m;9ura cu el8 Tunul $ru66
6en#ru g:iulele de <aiDeci de li!re #rimi9 la Pe#er9burg >u9e9e
4 arm; 96ec#acul4a9; <i3 "n #4amna anului ')-.3 generalii lui
AleBandru l=au ului# 6e Ai>red d"ndu=i 4 c4mand; n !al4are
de un mili4n de #aleri + de cinci 4ri mai mare dec"# 4ricare
c4mand; 6rimi#; de la P4#9dam8 Acea9#a i=a "ng;dui# + de >a6#3
a >;cu# nece9ar; + c4n9#ruirea unei a d4ua >abrici de #unuri3 <i
mai<#rii lui $ru66 au mer9 pn "n P4l4nia 6en#ru a recru#a noi
/nippianeri. Al>red era c46le<i#8 F4!ini9mul 9;u 6ru9ian a 9c;=
Du# !iDibil E de!eni9e un >el de a!an649# mili#ar al Ru9iei8 In
6rim;!ara anului ')-N a g;Ddui# 4 mi9iune ru9; de ar#ilerie la
Aar#en:au93 6e care 9e :4#;r"9e 9; 4 6;9#reDe ca 4 ca9; de 4a96e?i8
A "nce6u# 4 lung; c4re964nden?; cu generalul=l4c4#enen# c4n#e
ranD Eduard I!an4!ici Tcdleben <i a "ncerca# c:iar 9; de9ci =
>reDe 4 car#e 9cri9; "n limba ru9; de96re a6;rarea Se!a9#464=
lului8 Pen#ru m4men#3 aband4na9e 4rice g"nd de a 9lu@i %ater-
land, 6a#ria3 9au Marea 0ri#anic8 Energia 9a 9e c4n9uma n
9lu@ba mili4nului de #aleri8 abrica de 4?el #urna#3 "i 9cria el lui
T4dleben3 K>4l49e<#e acum a6r4a6e * CCC de munci#4ri3 din#re
care cea mai mare 6ar#e lucreaD; 6en#ru Ru9iaL8
In m4d ine!i#abil3 acea9#; cre<#ere a ac#i!i#;?ii UDinel4r
$ru66 a a#ra9 a#en?ia 4amenil4r8 Al>red 9e a>la la un :4#el de
6e Knter den Lin!en, c"nd un Diari9# berline# a 6ublica# am;=
nun#e de96re c4n#rac#ul 9;u cu ru<ii8 4ntorcn!u-se "a hotsl
du6; 4 di96u#; cu R44n3 el a ci#i# ar#ic4lul <i a c4n9#a#a# c; "n
'.C
#eB#ul lui era denumi# der Kanonen/oni &regele #unuril4r/8
4ncntat, a #;ia# ar#ic4lul <i '=a #rimi9 0er#:ei8 @iarele 9#r;ine
au ad46#a# eB6re9ia E du6; cteva sptmni, Al>red de!eni9e la
Pari9 le Roi des 4anons <i ia L4ndra the 4annon King Era
una din acele eB6re9ii "n#Rm6l;#4are care a#ing 4 c4ard; 9en=
9ibil; a mul?imii <i care 6rind + <i a 6rin9 a#"# de bin93 "ne"#3
de acum "nc4l43 ca6ul >amiliei $ru66 clin >iecare genera?ie a!ea
s >ie cun49cu# 9ub 64recla de Regele Tunuril4r8
Mai e>icace ciec"# K0rand X
(
4meniul lui Al>red cre<#ea ra6id8 Du6; ')-C3
ri#mul 6r4gre9ului 9=a accelera# E r4?ile 9ale 9e "n!"r#eau re6ede
<i >;r; "nce#are8 El a dem4la# !ec:ea Au99#a:l>abriJ <i a rec4n=
9#rui#=4 din #enralii3 ad;ug"ndu=i #rei a#eliere mecanice3 #rei la=
min4are3 un a#elier de r4#;rie3 4 9#rung;rie 6en#ru 49ii3 un a#e =
lier cu ci4can 6en#ru >abricarea #unuril4r <i un a#elier de
caDangerie8 Cu >iecare lun; care #recea3 aerul greu de cul4are
ca>enie care 6lu#ea dea9u6ra uDinei de!enea <i mai den98 "n#re=
gul baDin al Ru:rului 9e #ran9>4rma3 6e m;9ur; ce 4amenii
de9c46ereau minuna#ele 649ibili#;?i de >4l49ire a c4c9ului E ul =
#imele cu6#4are cu >4aie3 a#"# de 6i#4re<#i3 a>la#e 6e b;#r"nele
culmi ale dealuril4r3 9e 9#in9e9er;3 <i ul#imele r4?i de a6; de 6e
cur9urile rRuril4r 9e 46ri9er; <i ele 9c"r?"ind8 Indu9#ria 9e "n=
dre6#a !er#igin49 c;#re #erenurile carb4ni>ere <i cu ace9# 6rile@
<i=a >;cu# a6ari?ia <i n4ul 6r4le#aria# german I >4<#i >ermieri
care nu !;Du9er; "n !ia?a l4r 4 ma<in;3 care l4cuiau acum "n=
g:e9ui?i "n ca9e c4nce6u#e 9; ad;649#ea9c; numai 6e @um;#a#e
a#"?ia 4ameni + "n decur9ul acelui deceniu3 646ula?ia E99enului
a 964ri# cu '(O
>#
U4 + <i care3 c:iar <i "n 4ra<3 !4iau 9;=<i crea9c;
4 !ac;3 un 64rc 9au 9; cul#i!e 4 mic; 6arcel; de 6;m"n#3 "n
amin#irea !ie?ii 6a9#4rale din #recu#8 Een#ru ei3 mu#area la 4ra<
'.2
"n9emna 4 "ngr4Di#4are deDr;d;cinare3 cu c4n9ecin?e la >el de
gr4aDnice8 Cla9a munci#4are din Anglia a!u9e9e la di964Di?ie
4 @um;#a#e de !eac 6en#ru a 9e 4bi<nui cu n4ul m4d de !ia?;8
Pru9ienii a!eau numai c"?i!a ani <i 6ur <i 9im6lu nu 9e 6u#eau
ada6#a8 Prea re6ede 9mul<i din r;d;cini3 ei au r;ma9 4 646u=
la?ie iD4la#;3 tn<in! du6; 9im6la ign4ran?; "n care #r;i9er;
"nain#e ca liniile de cale >era#; 9; "m6"nDea9c; ?ara l4r >eudal;8
S49irea ace9#4r >4<#i agricul#4ri a reD4l!a# 6en#ru $ru66
6r4blema m"inii de lucru8 Mai r;mRnea li69a de ca6i#al8 Al>red
ar >i #rebui# 9; 9e de9curce mai bine dec"# a >;cu#=48 A!ea 9>;=
#ui#4ri eBcelen?i8 UDinele bene>iciau acum de 9er!iciile un4r
n4i <i 9#r;luci?i 6r4c4n9uli I S46:u9 A449e3 un #"n;r <i i9#e?
a!4ca#3 Cari Me7er3 >49# librar3 cu "n>;?i<are de bu>ni?; <i cu
4 mu9#a?; "n >urculi?;3 care a de!eni# amba9ad4rul E99enului
Ia P4#9dam3 <i Al>red L4ng9d4n3 un ari9#4cra# bri#anic ind4len#3
cu >a?a ca 4 gulie3 care "nde6linea >unc?ia de re6reDen#an# al
>abricii la L4ndra3 care re>uDa9e 9; "n!e?e limba german; <i "n
care $ru66 a!ea 4 "ncredere mai mare dec"# "n 4ricare din#re
c4m6a#ri4?ii 9;i8 T4?i erau 94r#i?i 9;=<i c4n9ume cea mai mare
6ar#e a ac#i!i#;?ii l4r "ncerc"nd 9;=<i c4n!ing; 6a#r4nul c; #re=
buia 9;=<i "n>r"neDe 6u?in 9e#ea 9a de in#egrare !er#ical;8 2oate
a!er#i9men#ele "m64#ri!a eBager;ril4r au >49# "n9; re96in9e cu
ne6;9are I )tte ich ersi dann arbeiten i&ollen, 4enn alle
Einrichtungen &oll/ommen (aren, so (ilrde ich heute 5age#
lohner seiriC &Dac; a< >i a<#e6#a# 9; "nce6 9; lucreD abia "n cli6a
c"nd #4a#a in9#ala?iile ar >i >49# #ermina#e3 a< >i aDi Dilier/8
Cu #4a#e credi#ele gener4a9e 4b?inu#e de la 0erlin3 ac:iDi =
?iile 9ale de ma#erii 6rime au de6;<i# 4rice limi#;8 Era de 6;=
rere c; #rebuie 9; aib; 6r46riile 9ale mine de c;rbune3 6r46riile
9ale cu6#4are de c4c9i>icare3 6r46riile 9ale >il4ane de minereu
d4 >ier + cinciDeci din#re ele n baDinul Ru:r + <i nici c:iar
ace9#ea nu=i mai a@ungeau8 r;m"n#"ndu=9e n46?i de=a r"ndul
9ub 6il4#a 9a3 cu 6umnii <i cu min#ea "ncle<#a#e3 Al>red a a@un9
la c4ncluDia c; reDer!ele 9ale de ma#erii 6rime nu erau "nc;
9u>icien#e I #rebuia deci 9; cum6ere da la #reD4reria regal;
6ru9iana #urn;#4ria Sa7n8 Neg4cierile care au urma# c4n9#i#uie
un eBem6lu 6en#ru 6re?urile eBagera#e 6e care le 6l;#ea "n
a9#>el de #ranDac?ii8 Sacri>iciul >inanciar era en4rm + #em"n=
du=9e c; neg4cierile cu 6ri!ire la #urn;#4ria Sa7n ar 6u#ea 9;
e<ueDa3 el a 6r46u9 din#r=un >4c gu!ernului (CC CCC de #aleri3
cu 'CC CCC mai mul# dec"# 9uma 6en#ru care gu!ernul ar >i >49#
de ac4rd 9; vn! #urn;#4ria8 Dar #en9iunea la care a >49# 9u=
6u9 9i9#emul 9;u ner!49 Ddruncina# a >49# cu mul# mai mare8
Du6; ce ac#ul de cum6;rare a #urn;#4riei a >49# 9emna#3 el a
9cri9 I Z KNici4da#; de=a lungul "n#regii mele !ie?i de 4m de
a>aceri3 nici c:iar "n !remurile de re9#ri<#e3 nu am #r;i# a9e=
menea Dile de "ngri@4rare ca "n cur9ul cel4r d4u; luni c"nd 9=au
'..
ridiea# a#"#ea 4biec?ii "m64#ri!a "nc:eierii c4n#rac#uluiL8 Ca de
4bicei3 el credea c; >4r?e 4cul#e 9=au alia# "m64#ri!a 9a I KDe96re
in#rigile ce 9=au ?e9u#3 de96re di!er9ele nere96ec#;ri de 6r4mi =
9iuni <i de96re c4m64r#area !rednic; de di96re? a un4r 6er =
94ane din#re cele mai 9u9=6u9e3 !4i rela#a 9e6ara#888VMM ngri@4=
rarea >;cu9e din el un 4m Kb4lna! <i b;#r"nM
E
;/ran/ unei aii@.
Du6; aceea a a6;ru# 6r4cedeul 0e99emer8 Sir Henr7 0e99e=
mer in!en#a9e un c4n!er#iD4r3 bre!e#a# "n Anglia cu c"?i!a
ani "n urm;8 L4ng9d4n3 6rie#en in#im cu >ra#ele lui 9ir Henr73
i=a c4munica# lui $ru66 c;3 dac; d4re<#e3 ar 6u#ea 4b?ine licen?a
6en#ru Pru9ia8 Al>red n=a l;9a# 9;=i 9ca6e ace9# 6rile@8 A@u#4a=
rele 9ala din Aermania erau de 6;rere c; a!ea ne!4ie de ace9#
6r4cedeu ca de mere acre + <i a!eau dre6#a#e8 0e99emer 9e
bucura9e de un 9ucce9 r;9un;#4r "n 6a#ria lui E #46ind >4n#a
"n#r=un creuDe# de >4rm; 4!4idal;3 #rec"nd un curen# de aer
>ierbin#e 6rin el3 4b?inea 4?el unind 4Bigenul din aer cu carb4=
nul din >ier8 Era un 6r4cedeu eBcelen# + in Anglia8 Minereu=
rile engleDe de >ier3 de<i nu a#"# de 6ure ca cele 9uedeDe3 c4n=
?ineau un 6r4cen# rela#i! mic de >49>4r8 Minereurile germane
erau "n9; a#"# de "mbiba#e cu >49>4r3 "nci# a6r4a6e c; 9#r;luceau
"n "n#uneric3 iar in!en?ia lui 9ir Henr7 nu 6u#ea elimina >49>4=
rul8 $ru66 <i=a c4n9uma# ani "n#ragi "ncere"nd 9; !al4ri>ice
acea9#; in!e9#i?ie8 Cinci96reDece ani mai #"rDiu3 el "nc; mai 96era
c; K6u#em3 #4#u<i3 a6lica cu >4l49 6r4cedeul 0e99emerL3 <i c"nd
ace9# lucru 9=a d4!edi# a >i #4#u<i cu ne6u#in?;3 Al>red + du6;
cum "i era >elul + 9=a lan9a# in cum6;rarea de mine 96ani4le
cu minereuri >;r; >49>4r8 La "nce6u# "n9;3 nici nu <#ia c; eBi9#;
4 a9emenea 6r4blem;8 Lucr"nd In 9ecre# ca "n#4#deauna3 W9l a
c4n9#rui# c4n!er#iD4arele3 a da# n4ului 9;u 6r4du9 denumirea
de c4d O?el C i T <i '=a >4l49i# 6en#ru n4ul iun de9#ina# rege=
lui 2il:elm8
Pen#ru regele #unuril4r 9e a6r46ia cu 6a<i mari cea9ul un4r
grele "ncerc;ri8 N4ua arma#; a lui 2il:elm 9=a 6u9 in mi<care8
In 6rimele Dile ale lunii ianuarie ')-N3 Pru9ia <i Au9#ria 9=au
alia# 6en#ru a in!ada Sc:le95ig=H4l9#9in <i 6rin#r=4 cam6anie
>ulger au 9mul9 Danemarcei cele d4u; duca#e8 Al>red a 9una#
alarma 6en#ru >abrica de #unuri I KTrebuie 9; 9lu@im Pru9ia
re6ede <i cu #4a#; energia ;-ir miissen Hreussen mit aller 1ner-
ie rasch bedienen@ <i 9; 6r4ducem ci# mai iu#e cu 6u#inii #4#
ceea ce li69e<#e3 ma<ini de canela# .#c8L
A9emenea ma<ini erau >4ar#e im64r#an#e8 In#er!en?iile 9ale
"l "n!in9e9er; 6e Pu44n E n4ile arme erau #unuri cu ?e!i g:in=
#ui#e <i cu "nc;rcarea 6e la cula#;8 C:e94anele 6ru9iene le=au
c;ra# 96re n4rd3 dar n=au in#ra# dec"# 6rea 6u?in "n ac?iune3 "n
6ar#e din cauDa cam6aniei >ulger <i "n 6ar#e3 64a#e3 din 6ricina
>a6#ului c; 4>i?erii c4n#inuau 9; nu 6rea aib; "ncredere in #u =
nuri care nu >u9e9er; "nc; "ncerca#e "n b;#;lie8 Du6; "nc:eierea
'.N
pcii, R44n 9=a 46u9 cum6;r;rii un4r n4i #unuri de 4?el3 6"n;
ce regele a in#er!eni# din n4u3 c4mand"nd la E99en "nc; #rei
9u#e de buc;?i8 Cu #4a#e ace9#ea3 Al>red a 9cr"<ni# din din?i8
S6era9e c; n Sc:le95ig=H4l9#ein !4r a!ea l4c lucruri mari
SSS 9al!e 96ec#acul4a9e <i c"m6uri "n#regi ac46eri#e cu daneDi
9c:il4di?i8 N=ar >i #rebui# "n9; 9; 9e >r;m"n#e8 Din n4u 9e auDea
r;6;i# de #4be3 cei d4i alia?i 9e cer#au 6en#ru 6rad; <i Al>red
a<#e6#a n4ul c4n>lic# 6lin de "ncredere + du6; cum 9=a d4!edi#3
c:iar cu 6rea mul#; "ncredere3 >iindc; 4rice r;Db4i "<i are 9ur =
6riDele 9ale ne6l;cu#e3 iar r#boiul >ra#ricid 0%rilderkrieg$ cu
Au9#ria a!ea 9;=' n;ucea9c; 6e +rupp$ In lunile >ur#un4a9e car;
au urma#3 #4a#e 6unc#ele 9ale 9labe a!eau 9; >ie deD!;lui#e cu
bru#ali#a#e I c4mer?ul 9;u cu inamici 64#en?iali3 li69a de ca =
6i#al3 4?elul 0e99emer de cali#a#e in>eri4ar;3 #unurile 9ale cu
"nc:iD;#4are ca6rici4a9e <i3 mai 6re9u9 de 4rice3 c4m64r#area
la fel de ca6rici4a9; a "n9u<i >abrican#ului de #unuri8
E99en a 9alu#a# anul ')-- cu un !acarm a9urDi#4r al ci4=
canel4r cu abur8 Nicic"nd afacerile nu >u9e9er; mai 6r496ere
<i3 c"nd 6rim;!ara a "n!erDi# cr"ngurile de >ra9ini "nal?i "n<ira#e
de=a lungul nuril4r 0erne <i Ru:r3 >iecare a#elier lucra cu ca=
6aci#a#ea 9a maBim;8 S#a#ele Uni#e cereau c"# mai mul#e r4?i
de !ag4ane + unele c4menDi americane 9e ridicau acum la
cte 'CC CCC de d4lari >iecare8 CriDa 64li#ic; din Sud era de49e=
bi# de ca6#i!an#;8 )a!en, Wurttemberg <i 0a!aria cereau ba#erii
de #unuri din 4?elE Au9#ria c4manda9e 2N de #unuri3 iar 2il=
:elm a6;ru9e <i el cu 4 n4u; c4mand;3 "n#r=ade!;r 96lendid;3
de '-2 de #unuri 6en#ru g:iulele de 6a#ru li!re3 2(C 6en#ru
g:iulele de <a9e li!re <i ''( 6en#ru g:iulele de d4u;Deci <i
6a#ru de li!re8 Lui Al>red nu i=a #recu# 6rin min#e c; ace9#e
c4menDi + de la 0erlin <i Hiena + 9=ar 6u#ea d4!edi inc4m=
6a#ibile <i @enan#e8 R44n a 9e9iDa# "n9; ace9# lucru8 La , a6ri lie
')--3 d4u;Deci <i 6a#ru de 4re du6; ce cele d4u; 9#a#e au "nce6u#
9; m4biliDeDe + 0i9mareJ "nc:eia9e cu 4 Di "nain#e 4 alian?;
cu I#alia +3 mini9#rul de r;Db4i a #rimi9 la E99en 4 adre9;
urgen#; I
"mi 6ermi# 9; !; "n#reb dar; din c4n9ideren#e 6a#ri4#ice 9in#eU
di96u93 "n ac#ualele c4ndi?ii 64li#ice3 9; nu >urniDa?i #unuri Au9#riei >;r;
a6r4barea gu!ernului regal "ohne ?nstimmun der Konilichen ReU
ierun /eine (eschiit!e an +sterreich !u lie"ern>.
La E99en au #recu# cinci Dile de c:in >;r; 9; 9e dea un
r;96un98 Du6; care Al>red a #ran9mi9 cu un aer de 9u6eri4=
ri#a#e &!;di# 9imula#/ I KNu m; 6rea 6rice6 la c4ndi?ii 64li =
#ice E c4n#inuu 9;=mi !;d lini<#i# de #reab;L8 A eB6lica# c; 6ri =
mul 6r4# 4#i6 al n4ul ui #un au9#ri ac #rebuia li!ra# abi a "n
iunie3 c; "n#regul c4n#rac# #rebuia eBecu#a# abia "n <a9e 9;6=
1>%
#;m"ni <i3 a ad;uga# el cu mul#; 9ub#ili#a#e3 0erlinul 6u#ea
46ri li!r;rile dac; acea9#a era d4rin?a regelui8 A64i3 in!4lun=
#ar3 a a@un9 9; 9e "ncurce "n 6r46riile 9ale argumen#e <i a de=
!eni# c4n>uD I
In acea9#; c:e9#iune am #4a#; "ncrederea c; eBcelen?a=!4a9#r; S<i !a
a#inge 4biec#i!ul >;r; ca 9; 9e na9c; un c4n>lic# "n#re 6a#ri4#i9mul
meu <i re6u#a?ia mea "n 9#r;in;#a#e Pohne einen Kon2likt z(ischen
meinem Halriotismus und meinem Ru= nach Aussen> 888dar3 9la!; D4m=
nului3 "n de>ini#i! nu sntem "nc; "n r;Db4i <i 9; dea DumneDeu 9; r;=
m"nem "n 6ace8
A 9cri9 el mai mul#e3 dar "n e9en?; r;96un9ul 9;u c;#re
R44n era un nu e!aDi!8 Reac?ia a >49# ine!i#abil;8 Dac; $ru66
ar >i a!u# un 9#4c de #unuri3 6re?urile ar >i >49# "ng:e?a#e8 Dar
"n acea9#; ma#erie3 el era cum nu 9e 64a#e mai 4b#uD8 C4m6le#
4rb "n ceea ce 6ri!ea c4n>lic#ul din#re in#ere9ele 9ale <i cele
ale Pru9iei3 el a 6leca# "n ca6i#al; <i ac4l4 9=a du9 la R44n3 la
un 6rin? H4:enD4llern <i la 0i9marcJ8 A#i#udinea m4di>ica#;
a ace9#4ra nu '=a im6re9i4na#8 KR;Db4iul cu Au9#ria + a n4=
#a# el >erici# + e9#e iminen#L8 0i9marcJ a ridica# 6r4blema
"narm;rii inamicului &KMi=a ceru# 9; nu le li!reD 6rea re6ede
au9#riecil4r #unurile c4manda#eL/3 dar Al>red n=a "n?ele9 a!er=
#i9men#ul I KAm r;96un9 c; n4i #rebuie888 9; ne "nde6linim
4bliga?iile 6e care ni le=am a9uma#L8 Al>red '=a "n96;im"n#a#
c:iar 6e in#erl4cu#4rul 9;u3 remarc"nd c; >4r#i>ica?iile Pru9iei
erau inadec!a#e8 KAce9# lucru '=a >;cu# e!iden# 9; #re9ar;3
eBac# ceea ce d4ri9emL3 a rela#a# el !e9el l4c4#enen?il4r 9;i din
E99en3 ad;ugind c; 0i9marcJ K9e c4n94la9e de4camda#; cu g"n=
dul c; #unurile au9#riece 6u#eau >i >4ar#e bine de9#ina#e >4r#i =
>ica?iil4r au9#riece888 "m64#ri!a I#alieiL3 dar 6rimul mini9#ru al
regelui di96unea <i de al#e mi@l4ace dec"# numai de 4 c4n94lare8
TreDirea lui Al>red 9=a 6r4du9 >4ar#e re6ede8 A!ea ne!4ie de
>4nduri3 a<a cum a m;r#uri9i# lui 0i9marcJ 4 da#; "n 6lu98 I=ar
6u#ea 4are a!an9a 0anca de S#a# a Pru9iei d4u; mili4ane de
#aleri % In #recu#3 gu!ernul d;du9e "n#4#deauna d4!ad; de "n=
?elegere8 Acum i 9=a r;96un9 6e un #4n >4ar#e 6u?in amabil c;
ar #rebui 9; de6un; ma#erii 6rime "n c:i6 de garan?ie la
See:andlung V8 "n>uria#3 Al>red 9=a adre9a# regelui8 R;96un9ul
lui 2il:elm a >49# Ddr4bi#4r8 L=a 9>;#ui# 6e $ru66 9; 94lici#e irn
credi# i64#ecar <i 9; "nce#eDe de a mai >i Ka#"# de "nd;r;#nicL3
9; Krenun?e la acea9#; a#i#udine "nc;6;?"na#;L <i K9; 9e deDme=
#icea9c; c"# mai e #im6 !L ;0esinnen .ie sich noch !ur rechien
?eii, @. N;uci#3 Al>red 9=a declara# de ac4rd3 a64i a urma# 6r;=
bu<irea <i a eB6edia# 4 9cri94are la Ni9a + unde 9e br4nDau
V C4m6ania 6en#ru c4mer?ul eB#eri4r8
'.-
0er#:a <i 6rit#, care "m6lini9e d4i96reDece ani + c; l=au
!obort Kreuma#i9mul <i ner!iiL ;Rheuma und 6er&otismus@.
0erlinul nu a!ea #im6 9; c4m6;#imea9c; un reuma#ic ner =
!498 Ca6i#ala 9u>erea ea "n9;<i de 6e urma unui 6u#ernic <4c
ner!498 0i9marcJ "<i lua9e 6rea mul# na9ul la 6ur#are8 Na64=
le4n al IH=iZa era de 6;rere c; "n#recu9e m;9ura8 A!"nd "n
!edere c; 9e >4rma9e 4 alian?; "m64#ri!a lui 2il:elm + 0a=
!aria3 2ur##emberg3 0aden3 SaB4nia <i Han4!ra 9e al;#ura9er;
Au9#riei +3 "m6;ra#ul >ranceD "<i 6u9e9e 96eran?ele di6l4ma#ice
"n#r=un r;Db4i "ndelunga#3 care "i !a e6uiDa 6e ambii belige=
ran?i8 A >;cu# 4 mare gre<eal;8 R;Db4iul nu a dura# dec"# <a6#e
9;6#M;m"ni8 La mi@l4cul !erii3 Pru9ia !ic#4ri4a9; "ng:i?i9e SileDia
au9#riac; <i "n#reaga Aermanie de n4rd8 Un mar% 9#a# alc;#ui#
din buc;?ele "nce6ea 9; 9e c4n#ureDe8 Hic#4ria >u9e9e 4 !ic#4rie
a #e:nicii8 Aeneralul Helmu#: !4n M4l#Je 9#udia9e cu mare
a#en?ie 6rice6erea cu care S#a#ele Uni#e ale Americii >4l49i9er;
liniile de cale >era#; din Sud E de6la9"ndu=<i #ru6ele "n !ag4ane
de mar>;3 c44rd4n"nd mi<c;rile l4r cu a@u#4rul unui c4r6 de
#elegra>i<#i bine in9#rui?i3 el a ma9a# >4r?e deci9i!e "n >a?a >4r=
#;re?ei $4niggr;#D &Sad4!a/ din 04emia8 La . iulie3 eBac# #rei
ani du6; lu6#a :4#;r"#4are de la Ae##79burg3 a6;r;#4rii >4r#;=
re?ei au >49# ne!4i?i 9; 9e 6redea8 Din 6unc# de !edere #ac#ic3
n4ul m4del de arme mici ale 6ru9ienil4r 9e c4m64r#a9e de49ebi#
de e>icace8 Telegrame 6rimi#e "n 6rimele Dile !4rbeau cu en=
#uDia9m de96re >elul cum #unurile lui O4:ann NiJ4lau9 !4n
Dre79e3 care 9e "nc;rcau 6e la cula#;3 de9c:i9e9er; calea !alu=
ril4r de a#ac ale in>an#eriei3 ce #r;gea din 64Di?ia culca# "n
au9#riecii care 9#;#eau "n 6ici4are3 "narma?i cu 6u<#i cu "nc;r =
carea 6e la gura ?e!ii8
Dar cum 9=a c4m64r#a# ar#ileria % "na64indu=9e nelini<#i#
la E99en3 Al>red a<#e6#a !e<#i8 Prima <#ire a >49# "ncura@a#4are8
La , iulie3 generalul H4ig#9=R:e#D i=a 9cri9 din 04emia I
Ich /onnte Ihnen nur das -ort .ie ,$ !uru"en, ah die .chlacht
&orbei 4ar, und das i&ar in =ener ?eit auch enun... 1ins Ihrer Kinder
i&nrde ilbriens auch &enuundet.
C"nd b;l;lia 9=a 9>Rr<i#3 am 6u#u# numai 9; !; 9#rig 88Hic#4rie !L3 <i
a9#a era de a@un9 "n m4men#ul acela8 F#ia?i c; am "n!in9 m"ndra Au9#rie
<i ace9# lucru !; in#ere9eaD; "n m4d de49ebi#3 >iindc; + "n a>ar; de 6a=
#ri4#i9mul d!8 + ne=a?i da# un a@u#4r >4ar#e e>icace cu #unurile d!8
Ace<#i c46ii ai d!8 au 88964r4!;i#L #im6 de mul#e 4re "n>ierb"n#a#e cu
!erii l4r au9#rieci8 A >49# un duel de ar#ilerie cu #unuri g:in#ui#e "n#ru
#4#ul mem4rabil <i in#ere9an#3 dar "n acela<i #im6 >4ar#e di9#rug;#4r8
Unul din#re c46iii d!8 a >49#3 de al#>el3 r;ni#8
Era un m4d de a 6une c:e9#iunea8 Cel mai bla@in 649ibil3
>iindc; H4ig#9=R:e#D era un 6ar#iDan "n>l;c;ra# al #unuril4r din
'.*
4?el8 Ade!;rul era "n9; mul# mai crud 6en#ru $ru668 Ung:iu=
rile nec4re96unD;#4are de la l4ca<ul 6enei "nc:iD;#4rului au
c4m6r4mi9 "n mar< m;9ur; b4#eDul >4cului #unului lui -lfre!$
Sc;6;rile de gaDe <i de >l;c;ri 6e la "mbin;rile "nc:iD;#4rului
>;cu9er; "n re6e#a#e rn!uri 9; eB6l4deDe #unurile 9ale 6en#ru
g:iulele de 6a#ru li!re <i de <a9e li!re3 m;cel;rind 94lda?ii care
le "nc;rca9er;8 Tunarii m4r?i nu 6u#eau >i "n!inui?i8 DeDa9#rul
nu 9=a limi#a# la arma#a 6ru9iana8 O reclama?ie lac4nic; 6ri =
mi#; de la Pe#er9burg 9emnala c; un #un $ru66 de n4u; ?4ii
eB6l4da9e "n #im6ul un4r mane!re8 De4da#;3 #4#ul era 6e 6unc=
#ul de a 9e 6r;bu<i + 4amenii3 4?elul $ru663 6r4>i#urile3
6er96ec#i!ele8 P"n; <i 6ia?a de de9>acere a banda@el4r 6en#ru
r4?i de !ag4ane era amenin?a#; + 4 >irm; clin Anglia a "na =
64ia# ca nec4re96unD;#4r 6rimul l4# de r4?i >abrica# la E9Zen
din 4?el 6r4du9 du6; 6r4cedeul 0e99%mer8 Salariile /rupplane-
rilor au >49# redu9e3 4amenii nu a!eau de lucru8
Ne6u#"nd >ace >a?; ace9#ui <ir de calami#;?i3 Al>red 6ur <i
9im6lu 9=a a9cun98 S;rind "n 6ri mul #ren3 el a r;#;ci# >;r;
?in#; 6rin $4blenD3 Heidelberg <i 6rin de9i<urile P;durii Ne =
gre8 S=a 46ri# 9;=<i #rag; 9u>le#ul la $ari9ru:e + acel ciuda#
4ra< de in96ira?ie 96eci>ic germanic;3 c4n9#rui# 6en#ru a da
>iin?; !i9ului unui mare duce 6e cars-l >ura9e 94mnul "n timpul
unei !"n;#4ri8 Dar Aermania nu era de9#ul de mare 6en#ru
$ru668 Nu ma9acra9e el 4are !i#e@ii #unari ai ?;rii 9ale % Ha >i
"n#emni?a# ca un maniac uciga< ! Ce !a 96une regele % Dai
0i9marcJ % Dar R44n % Ce a!ea 9; 96un; ace9#a era de 6re=
!;Du#8 0;#r"nul acela ar4gan# <i de>;im;#4r !a reamin#i 6e un
#4n ir4nic P4#9damului c; el a 6reDi9 #4a#e ace9#ea3 c; br4nDul3
cel 6u?in3 nu eB6l4deaD;8 Ter4riDa#3 Al>red <i=a cum6;ra# un
bile# 6en#ru El!e?ia8 Pe drum3 a m"Dg"li# 4 9cri94are lamen#abil;
<i >;?arnic; I
0erlin oder im )auptQuartier ..M. des Konis.
Hri&at. 1iAenhndiA.
14. 1D!ellen!
<iihle ich mich edrunen + rnitten in der <reude iiber die
4iinderbaren 1r"ole der un&erleichlichen Armee...
0erlin 9au la Car#ierul general al M8S8 regelui8
C4n>iden?ial8 Per94nal8
EBcelen?;3
"n 6lin; bucurie 6en#ru minuna#ele 9ucce9e re6ur#a#e de nea9e=
mui#a n4a9#r; arma#;3 m; 9im# 4bliga# 9; m;r#uri9e9c mi:nirea ce m;
c46le<e<#e a>l"nd !e9#ea + 6e care #4cmai am 6rimi#=4 + c; la d4u;
#unuri 6en#ru g:iulele de 6a#ru li!re "nc:iD;#4rul a eB6l4da# "n #im6ul
#ragerii <i c; acela<i lucru 9=a "n#"m6la#888 la un #un 6en#ru g:iulele de
6a#ru li!re <i la al#ul 6en#ru g:iulele de <a9e li!re888
'.)
Urmau @u9#i>ic;rile8 Sir Henr7 0e99emer era un .ch4ein
&64rc/8 De !in; erau 6ie9ele #unului >abrica#e din#r=un Kma =
#erial nec4re96unD;#4r3 care n=a >49# >urniDa# de mineL8 T4#u<i3
!4ia 9; >ie cin9#i#8 Nu "nca6e nici 4 "nd4ial; c; un #un Knu #re =
buie 9; 6un; "n 6rime@die 6e cei care-1 de9er!e9c8 MiDerabilul
>abrican# 9=a 4>eri# 9; "nl4cuia9c; "n m4d gra#ui# #4a#e #unurile
din 4?el ale Pru9iei8 Scri94area a >49# #rimi9; printr-un 9alaria#
al cilor >era#e8 "n #im6 ce au#4rul ei 6eni#en#3 cu cenu<; "n ca63
6leca9e "n eBil8
A!ea 9; >ie un eBil 6relungi#8 A r;ma9 "n 9#r;in;#a#e #im6
de un an3 de4arec9 la 0erna a ci#i# "n Diare c; 94lda?ii dem4bi =
liDa?i adu9e9er; :4ler; "n Ru:r3 c:iar <i 6rimul 9;u !ale# muri9e
de acea9#; b4al;3 iar el era de9#ul de am;r"# <i a<a8 Ceea ce d4=
rea era 9; aib; lini<#e <i m"ng"iere8 "n#r=un cu!"n#3 a!ea ne!4ie
de 94?ia 9a3 S6re c4n9#ernarea ace9#eia3 el <i=a >;cu# a6ari?ia la
Ni9a cu >a?a r;!;<i#; de m":nire <i cu 4 "n>;?i<are gr4#e9c; din
pricina n4ii 6eruci 6e care 4 6ur#a8 Medicul care 4 #ra#a pe
)ertha ne=a Dugr;!i# 4 imagine >4ar#e 6la9#ic; a 949irii lui Al=
fre! la C:R#eau Pcill4n8 Era de6riman#8 L4cui#4rii ca9#elului 9e
ui#au la ace9# >ugar cu #r;9;#uri dure3 numai 6iele <i 49 <i <4=
!;iau 9; 9e a6r46ie8 A!ea cinciDeci <i 6a#ru de ani3 dar ar;#a ca
un m4<neag8 D4c#4rul $un9#er3 care=' mai "n#"lni9e3 a 9cri9 I
"n>;?i<area lui era ciuda#; <i a#r;gea 4ricui a#en?ia din cauDa "n;l =
?imii 9ale ie<i#e din c4mun <i a 9l;biciunii 9ale iDbi#4are8 Tr;9;#urile
9ale du9e9er; c"nd!a >4ar#e regula#e3 c:iar a#r;g;#4are3 dar "mb;#r"ni9e
re6ede8 a?a "i era >;r; !ia?;3 6alid; <i 6lin; de riduri8 O r;m;<i?;
rar; de 6;r c;run#3 cu 4 6eruc; "n cre<#e# "i "ncununa ca6ul8 Rare4ri un
D"mbe# "i lumina #r;9;#urile E de 4bicei erau "m6ie#ri#e <i nimic nu 9e mi<ca
6e c:i6ul lui P.elten belebte ein 3cheln diese ?ile, e4ohnlich 4aren
sie steinern, ohne =ede Reun>,
Henirea la Ni9a 9e d4!edi9e a >i 4 gre<eal;8 Aici era mai
9ingur dec"# >u9e9e !re4da#;8 Nu a!ea cu cine 9; 9#ea de !4rb;8
[!47mrile c; din 6eruc; i=ar >i cre9cu# c4arne in!iDibile 9"n#
6ure 6re9u6uneri8 D4amna +rupp a!u9e9e3 >;r; "nd4ial;3 "n
acea e64c; 4caDii eBcelen#e 6en#ru a9emenea a!en#uri3 iar >4#4=
gra>iile din acea 6eri4ad; 6ar 9; indice 4 9c:imbare uimi#4are3
"n>;?i<"ndu=ne=4 ca 6e 4 >emeie 6linu?;3 !igur4a9;3 de !re4 #rei =
Deci de ani <i care 6;rea 9; >ie 9enDual;3 de9cum6;ni#; <i de=
6ra!a#;8 &Oricum 4 6ri!e<#i "n9;3 c:i6ul e #ulbur;#4r E era >ie
4 de9"r"na#;3 >ie + <i a9#a e 649ibil + adine #ulbura#;8/ Dar 64a#e
c; e !ina >4#4gra>ului8 N=are nici 4 im64r#an?;8 Ca9#; 9au li =
ber#in; 9au nebun;3 ea 9e "nde6;r#a9e ele Al>red8 iul lui de!e=
ni9e im 9#r;in 6en#ru el3 <i re9#ul cel4r ce l4cuiau la ca9#el erau
>ie 6lic#i9i#4ri3 >ie an#i6a#ici8 El 9=a lua# la cear#; cu una din#re
ru!ele #r"nda!e ale 0er#:ei8 P4#ri!i# rela#;ril4r lui $un9#er I
'.,
Krupp ist ohne ?4ei"el ein technisches (enie... 1r (ar e4ohnl,
4ie ein <ilrst au)zutreten, /onnte aber daneben /leinliche ?ilAe
&erraten.
$ru66 e9le3 >;r; "nd4ial;3 un geniu #e:nic888 dar3 "n a>ar; de a3 ea9la3
are !ederi ci# 9e 64a#e de "ngu9#e8 Nu=' in#ere9eaD; nimic ce nu are
leg;#ur; cu munca 9a 6r4>e9i4nal;8 In c4n9ecin?;3 a a@un9 la conclu#ia
c; 4 rud; a 94?iei 9ale3 MaB 0ruc: + care mai #"rDiu a de!eni# un
renumi# diri@4r +3 (i ir49ea c4m6le# #im6ul c4n9acr"ndu=9e muDicii8
Dac; 0ruc: ar >i >49# un #e:nician + 96unea $ru66 cu #4a#; 9eri4Di#a=
#ea +3 ar >i 6u#u# >i de 4arecare >4l49 lui "n9u<i <i 4menirii3 !ar ca
muDician ducea 4 eBi9#en?; li69i#; de 4rice 9en9888 $ru66 credea c;3 clac;
!rea cu ade!;ra# ce!a3 nu eBi9#; 6r4blem; care 9; nu-i 9#ea "n 6u#ere8
Cariera 6e care 4 >;cu9e "i 964ri9e "n a9emenea m;9ur; "ncrederea "n
9ine3 nct une4ri a#i#udinea 9a >riDa megal4mania8 Era 4bi<nui# 9; 9a
c4m64r#e ca un 6rin?3 dar "n acela<i #im6 era ca6abil de >a6#e me9c:ine8
Cu 6r46ria 9a m"n;3 $ru66 a reDuma# "n >elul urm;#4r
a6recierea 9a de96re geniul cul#urii germane I
Idi "rae 4eder (oethe nocli irendein &esen in der &elt, 4as
Recht i s t ' + dai' (eiss ich selbst und niemanden stelle ich so hoch,
dass er besser 4isse.
Eu nuZl "n#reb nici 6e A4e#:e <i nici 6e nimeni al#ul 6e U!rIe ce
anume e9#e bine + cun49c eu "n9umi r;96un9ul <i nu c4n9ider 6e ni =
meni a#"# de 9u6eri4r "nc"# 9=4 <#ie mai bine dec"# mine8
Munca a >49# "n#4#deauna 4 9al!are 6en#ru el8 Dar acum
nu=i 6u#ea >i de 6rea mare a@u#4r8 In acea lun; n4iembrie 9=a
g"ndi# 9;=<i re>ac; re6u#a?ia <i a 9ugera# ca re6reDen#an?ii 9;i
K9; in#re "n c4n#ac# cu redac#4ri c4re96unD;#4ri de la c"#e!a
Diare re96ec#abileL8 Dar "i li69ea en#uDia9mul8 Regele #unuri =
l4r 6;rea 9; >ie de#r4na#3 Ddr4bi#8 C:iar <i a#unci c"nd 9=a
d4!edi# c; 9i#ua?ia nu era c:iar a#"# de rea cum creDu9e3 c4n=
!ale9cen?a "n#"rDia E un an mai #"rDiu "<i mai n4#a "n "n9emn;rile
9ale c; era Kde9e4ri c:inui# de dureri de ca6
I
M8 A64i3 "nce#ul cu
"nce#ul3 <i=a re!eni#8 A "nce6u# din n4u 9; >ac; daruri3 9; cum=
6ere cai de ra9; 6en#ru clien?ii din 9#r;in;#a#e <i + dac; erau
9u!erani + 9; le #rimi#; #unuri gra!a#e cu argin#8 T4a#e ace9#ea
le diri@a "n9; de la Ni9a <i3 du6; ce 9=a "n#4r9 la Au99#a:l>abriJ3
munci#4rii 9e "n#rebau ce 9=4 >i "n#"m6la# cu Kmare<alul l4r
I
a
Cu eBce6?ia un4r !iDi#e eB#rem de 9cur#e3 /ruppiarierli l=au !;=
Du# >4ar#e rar "n acea9#; 6eri4ad;8 Du6; ce 9#;#u9e neab;#u# la
c"rm; #im6 de 6a#ruDeci de ani3 !eg:ind Di <i n4a6#e3 acum aban=
d4na9e c4rabia8 Era 4 a#i#udine 9#ranie3 mul# eBagera#; >a?; de
e<ecul 9u>eri# de $ru66 la $4niggra#D8 S=ar 6u#ea 9; >i c;6;=
#a# 4 a!er9iune 6en#ru a#elierele 9ale 9au n;d;@duia3 64a#e3 9=4
rec"<#ige 6e 0er#:a8 a6# e9#e e; mul# #im6 du6; ce e6idemia
140
de :4ler; #recu9e <i 6r496eri#a#ea re!eni9e "n >abric;3 el a c4n=
#inua# 9; 9e !"n#ure din#r=4 l4cali#a#e balne4clima#eric; "n= #r=
al#a3 cu aerul unui curcan !l;gui#3 cu 4 "n>;?i<are negli@en#;3
urm;rindu=<i 6r46ria 9a umbr; "n @urul Eur46ei <i l;9"nd c4n=
ducerea >abricii 6e mina un4r 6r4curi<#i din E99en3 un c4n9iliu
c4m6u9 din 6a#ru direc#4ri8 KS#area 9;n;#;?ii mele nu=mi "n=
g;duie 9; m; 4cu6 de #reburile uDinel4rL3 a 9cri9 el c4n9iliului
din 9#a?iunea balnear; 4landeD; Sc:e!eningen8 "<i 6r46unea ca
de acum "nain#e 9; medi#eDe cum 64a#e 9; #reac; cel mai bine
Kde la 4 !ia?; ac#i!; la lumea !e<nic; de dinc4l4 de m4rm"n#L8
C"# #im6 ar >i dura# acea9#; 9#are de de6rimare dac; n=ar
>i in#er!eni# e!enimen#ele eB#erne e9#e 4 "n#rebare la care nu
9e 64a#e da un r;96un9 <i3 de al#>el3 6reDin#; un in#ere9 cu #4#ul
#e4re#ic8 In !ia?a lui3 e!enimen#ele d;deau nec4n#eni# n;!al;3
c;ci era >abrican# de 4?el3 #r;ia "n e64ca 4?elului <i a6r4a6e "n
>iecare Di c"#e un #"n;r inginer ingeni49 9cu#ura caleid49c46ul
6r4gre9ului3 in!en#"nd n4i m4dele 9#r;luci#e8 P"n; la urm;3 Al =
>red a >49# 94r#i# 9; 6r496ere3 a<a cum #a#;l 9;u >u9e9e 94r#i#
e<ecului8 I9#4ria e!4lua "n >a!4area lui8 Dac; un in!en#a#4r adu=
cea "mbun;#;?iri 6r4cedeului 0e99emer3 in!en?ia #rebuia cer# 9;
a@ung; la 9ur9a c4c9ului + "n Ru:r3 adic; la $ru668 "n #im6 ce
Al>red l"nceDea nen4r4ci# 6e Ri!iera "n c4m6ania 6rie#enil4r ne=
9eri4<i ai 0er#:ei3 "n Marea 0ri#anie $arl 2il:elm Siemen9 6u=
9e9e la 6unc# cu6#4rul cu !a#r; de9c:i9;3 4b?in"nd #ran9>4rm;rile
c:imice din >4n#a bru#; #46i#; <i din de<euri de 4?el #46i#e 6rin
arderea gaDel4r "n cu6#4r8 De<i mai len# dec"# c4n!er#iD4rul
0e99emer3 ace9# n4u agrega# 6r4ducea mai mul# 4?el <i de cali =
#a#e mai bun;8 Era 6r4cedeul ideal 6en#ru minereul im6ur8
Siemen9 '=a 4>eri# imedia# lui Al>red ca >iind cel ce 9e a>l; "n
>run#ea indu9#riei ;dem an der .pit!e der Industrie stehenden$@
<i de4da#; eBila#ul n49#ru a g;9i# din n4u a#r;g;#4are !ia?a ac =
#i!;8 Re"n!ia#3 el a #ra9 imedia# 9emnalul de alarm;3 !e9#ind c4=
mi#e#ul de direc?ie care "i ?inea l4cul I KTrebuie 9; urm;rim
6r4blema cu mare a#en?ie <i 9; nu l;9;m 9; ne 9ca6e nimic
6rin#re dege#e + dac; 6r4cedeul e9#e bun3 #rebuie 9; >im 6ri =
mii care 9;=' a6lic;mL8
In#re #im63 alia?ii 9;i din arma#a 6ru9iana 9e 4cu6au 9; le=
cuia9c; r;nile8 iecare mane!r; din r;Db4iul de <a6#e 9;6#;=
m"ni >u9e9e 9u6u9; unei analiDe am;nun?i#e8 "nc:iD;#4arele eB=
6l4da#e nu >u9e9er; da#e ui#;rii8 Al#e "nc:iD;#4are reDi9#a9er;
"n9;8 Anc:e#a mili#ar; a #rebui# 9; >ie 9u96enda#; + da#4=
ri#; de9>;<ur;rii ei gre<i#e era im649ibil de 9#abili# 6reci9 cine
anume era de !in;8 Dar d4i generali3 H4ig#9=R:e#D <i Au9#a!
Eduard !4n Hinder9in3 >49# <e> al ar#ileriei "n 0cemia "n #im6ul
r;Db4iului au9#r4=6ru9ian3 erau >ana#ici I !4iau ca "n#reaga ar =
ma#; 9; >ie reec:i6a#; cu m4r#iere grele din 4?el <i cu #unuri din
4?el #urna#3 cu "nc;rcarea 6e la cula#; <i cu ?ea!a g:in#ui#;3 >a=
'N'
briea#e la E99en3 Al>red3 au ar;#a# ei3 9e 4>eri9e 9; li!reDe NCC de
#unuri n4i 6en#ru g:iulelele de 6a#ru li!re "n l4cul #unuril4r
>urniDa#e "nain#e de ')-- <i c4n#inua 9;=<i re96ec#e 6r4mi9iunea8
Diri@"nd neg4cierile 6rin 9cri94rile ce le #rimi#ea la E99en3 Al>red
$ru66 a aran@a# "n#re!ederi ale direc#4ril4r 9;i cu 0i9marcJ3
'=a 4c4li# 6e R44n &6rin in#ermediul l4c?ii#4rului ace9#uia/ <i a
4b?inu# binecu!Rn#area regelui8 M4#i!ul 6en#ru care K>;cea
acea9#; @er#>;L3 du6; cum 9=a eB6rima# el3 nu era de 4rdin 6a=
#ri4#ic8 D4rea 9; 9e reabili#eDe <i 9R 6un; ca6;# 9candalului I
Kme#4dele ace9#ea inc:iDi#4riale nu >ac clec"# 9; iri#e 6e 4ricine888
au#4ri#;?ile "<i !"r; 6re#u#indeni na9ulL8 Maie9#a#ea=9a a c4n9im?i#
9; "nc:eie 6ace8 Al>red c4re964nda9e "n acela<i #im6 <i cu
inginerii 9;i3 iar de>ec#ul ele la l4ca<ul ung:iular al 6enei "nc:i =
D;#4rului >u9e9e "nl;#ura#8 Pe 64lig4nul de la Tegel3 acea9#;
"mbun;#;?ire a >49# dem4n9#ra#;3 96re #4#ala 9a#i9>ac?ie a regelui3
a lui 0i9marcJ <i a lui M4l#Je8 P"n; <i R44n a >49# 6en#ru un
#im6 redu9 la #;cere <i3 du6; cum a 9cri9 $ru66 "n "n9emn;rile
9ale3 K9i9#emul de "nc;rcare 6e la cula#;L a >49# Kad46#a# "n
Pru9ia ca un 6rinci6iuL8 Sacri>iciul nu >u9e9e "n >4nd nici un
9acri>iciu din 6ar#ea lui8 A >49# 4 a>acere bun;8 Re6u#a?ia lui
6ierdu#; "n Au9#ria a >49# rec"<#iga#;3 iar la "nce6u#ul anului
')-* Al>red a "ncerca# e>ec#i! 9; in>luen?eDe numirile 6e care
le >;cea regele la Mini9#erul de R;Db4i8 El i=a 9cri9 lui Alber#
Pie6er3 #"nRrul <i energicul 6re<edin#e al c4mi#e#ului 9;u de
direc?ie I
Mi=am 6r46u9 9;=i 96un 6er94nal regelui la 6rima 4caDie 6;rerea
mea "n acea9#; c:e9#iune PIch habe mir vorgeno!!en, bei erster (e-
leenheit dem Konie selbst !eine "einung darilber !u saen>, 9;=i
reamin#e9c c; Pru9ia e9#e "na64ia#; >iindc; mini9#erul nu e9#e bine
c4ndu9 <i c; 9e !a "nregi9#ra un n4u e<ec dac; "nl4cuirile la ace9# de=
6ar#amen# 9e !4r >ace cu ?"r"i#a8 P4# 9;=i 96un 4rice PIch /artn ihm alles
saenE.
Fi a9#>el3 cel c;Du# "n diDgra?ie era din n4u 6u#ernic8 Ar >i
#rebui# 9; "n!e?e c"#e ce!a8 Du6; ce 9e ar9e9e la Hiena3 ar >i >49#
cel 6u?in caDul 9; >ie mai reDer!a# cu !"nDarea de #unuri "n
9#r;in;#a#e8 Dar dim64#ri!;8 Nici nu #recu9e bine un an <i3 "n
m4men#ul culminan# al c4n>lic#ului >ranc4=6ru9ian din ')-) cu
6ri!ire la LuBemburg3 "l g;9im "ncere"nd 9;=i "narmeDe 6e >ran=
ceDi "n #im6ul celei de=a d4ua EB64Di?ii de la Pari98 C"nd criDa
9=a agra!a# + Na64le4n al III=lea3 "n96;im"n#a# de 6u#erea din
ce "n ce mai mare a lui 2il:elm3 "ncerca 9; aneBeDe duca#ul +3
Al>red a "nce6u# 9; <4!;ie8 D4rea ca 0erlinul 9; "n?eleag; Kc;3
"n caDul unui r;Db4i3 9"n# :4#;r"# 9; >ac #4# ce=mi 9#; "n 6u#in?;
'N2
cai9; >iu de >4l49L8 A64i 9e avnt iar8 La eB64Di?ie 6reDin#; un
ling4u de )) CCC de li!re &6ruden#3 @uriul in9i9#; ca 6ard49eala
9; lMie "n#;ri#;/ <i un tun uria< de 6ai96reDece ?4ii8 In anun?urile
9ale 6ublici#are (i laud; #unul ca >iind ein Mneheuer, icie es
die -elt noch nicht salt$ &un m4n9#ru cum n=a mai !;Du# lu=
mea/ + (i nu eBagera c"#u<i de 6u?in8 Tea!a 9ingur; cntrea
cinciDeci de #4ne3 iar a>e#ul3 6a#ruDeci E 6en#ru >iecare 6r4iec#il3
ncrctura cu 6ulbere era !e 'CC de livre$ "ncRn#a#3 "m6;ra#ul
'=a rspltit 6e +rupp cu Marele Premiu al eB64Di?iei <i cu Le=
giunea de On4are cu gradul de 4>i?er8 Per96ec#i!ele erau din ce
"n ce mai bune8 "n 9e6#embrie3 c4n>lic#ul cu 6ri!ire la LuBem=
burg 9=a "nc:eia# cu umilirea lui Na64le4n8 S=ar 6u#ea ca 9#area
de 96iri# a "m6;ra#ului 9;=' >i "m6in9 9; cum6ere #unuri8 Dac;=i
a<a3 el + $ru66 + ar a!ea c"#e!a 4biec#e 33c4n!ing;#4are=M de
!"nDare8 La .' ianuarie ')-)3 Al>red #rimi9e9e la 2uileries un
ca#al4g al armel4r 9ale8 K"ncura@a# de in#ere9ul 6e care maiesta-
tea-voastr 1-a ar;#a# unui 9im6lu indu9#ria<L3 el "l ruga 6e
"m6;ra# 9; eBamineDe 33al;#ura#ul ra64r# cu 6ri!ire ia 4 9erie de
#rageri de 6r4b; care #4cmai au a!u# l4cL (i (i eB6rima 6;=
rerea c; K#unul de 4?el 6e care "l >abric 6en#ru di>eri#e mari
6u#eri ale Eur46ei meri#;3 m;car 6en#ru 4 cli6;3 a#en?ia maie9=
#;?ii=!4a9#re <i va c4n9#i#ui 4 9cuD; 6en#ru "ndr;Dneala meaL8
33"ndr;DnealaM
E
era 4 >igur; de 9#il8 Cele d4u; naiuni erau #abere
"narma#e8 $ru66 era c"# 6e=aci 9; "nc:eie un c4n#rac# de vn-
#are$ "n m4men#ul acela a in#er!eni# generalul Edm4nd Leb4eu>3
mini9#ru de r;Db4i <i 6rie#en in#im al lui Sc:neider8 "n ciuda
b4ga#el4r in>4rma?ii adu9e de 4 mi9iune >ranceD; de ar#ilerie
care "n #im6ul mane!rel4r din 0elgia c4n9#a#a9e b;#aia mai mare
<i 6reciDia n4il4r #unuri $ru66 cu "nc;rcare 6e ia culat, >ran=
ceDii au re96in9 4>er#a lui Al>red8 La '' mar#ie '.-)3 mini9#rul
de r;Db4i >ranceD a cla9a# d49arul $ru66 cu acea9#; adn4#are
lac4nic; I Rien "aire 7.
Nu era nimic de >;cu#8 Pen#ru Al>red a >49#3 de al#>el3 un
n4r4c8 Dar el #iu !edea lucrurile "n felul ace9#a8 DeDam;gi#3 a
da# #unul de la Pari9 Pru9iei3 #rec"nd 9uma de '(C CCC de #aleri
la 6r4>i# <i 6ierdere dre6# Kcredi# <i bun;!4in?;L3 iar a64i a
#rimi9 ?arului #u#ur4r ru<il4r un ai d4ilea #un uria< ca 9; >ie
9igur c; ace9# 6rinci6al clien# al 9;u nu 4 9; 9e 9im#; de9c4n9i =
dera#8 Pa#ri4#ul din el <i indu9#ria<ul in#erna?i4nal c4n#inuau 9;
c4eBi9#e3 "n 6ar#e >iindc; na?i4nali9mul nu 9e accen#ua9e 6rea
mul# "n Eur46a cen#ral; <i3 "n 6ar#e3 >iindc; Al>red de!eni9e 4
6er94nali#a#e unic; "n >elul ei8 O6rindu=9e la E99en ca di6l4ma#
"n !iDi#;3 Gerome 04na6ar#e a de9cri9 >irma ca ein 6taat im
.taate$ &un 9#a# "n 9#a#/8 Nu era de6ar#e de ade!;r8 "n#r=4 6e=
ri4ad; de mili#ari9m >er4ce3 >abrican#ul de armamen# era 4 6er=
V + Nu=i nimic de >;cu#8 + 6ota trad.
'N.
94an; admira#; de lumea "n#reag;3 iar $ru66 a!ea + du6;
cum 9=a eB6rima# la Pe#er9burg + Kcea mai mare din#re >a =
bricile de #unuri eBi9#en#eL8 Da#4ri#; realiD;ril4r 9ale remarca=
bile3 el >u9e9e 4n4ra# de 9u!erani 6e care 2il:elm nu cu#eDa
9;=i iri#e8 Oa64nia <i Suedia #rimi9e9er; la E99en membri ai >a=
miliil4r regale re96ec#i!e E Ru9ia3 Turcia3 0raDilia <i 0elgia l=au
dec4ra# 6e -lfre! E P4r#ugalia '=a admi9 "n r"ndurile 9>"n#ului
Ordin al lui Hri9#49 &Crucea de c4mand4r/8
Dar >abrican#ul de arme nu "n?elegea 9; r;96und; cu aceea<i
m4ned;8 9ssenul 6u#ea 9; ign4re 0erlinul3 6u#ea c:iar 9; 6un;
"n 6eric4l 9ecuri#a#ea Pru9iei + nu 6u#em da 4 al#; in#er6re#are
a#i#udinii 9ale de c4c:e#are cu Lud4!ic=Na64le4n +3 dar 0erli =
nul #rebuia 9; cum6ere arme numai de la E99en8 "n acea9#;
privin, l4gica lui $ru66 era de un gen >4ar#e 96ecial8 Ia#;
cum argumen#a I
-enn i&ir =ur Hreussen arbeiten, auch t&enn es die 3ie"erunen
bezaht, so verlieren 4ir doch dem ecBenuber...
Lac lucr;m 6en#ru Pru9ia3 c:iar dac; ne 6l;#e<#e m;r>urile3 n4i
#4# 6ierdem3 de4arece am 6u#ea >4l49i #im6ul <i 6rice6erea n4a9#r;
"n#r=un m4d mai ren#abil daca le=am c4n9acra al#4r gu!erne8
Prin urmare3 dac; 0erlinul a!ea 9; c4mande Kc:iar nu=
mai un 9ingur #unL unui c4ncuren# al 9;u3 el &$ru66/ 9e 9im?ea
"ndre6#;?i# 9; 7!ea lumii "n#regi #4# ceea ce d4re<#eL8 a6#ul
c; li!ra 4ricui #unuri c4n#ra duca?i3 >i4rini 4landeDi3 >i4rini au9=
#rieci3 lire3 m;rci3 mara!edi9 64r#ug:eDi 9au ruble era cu bun;
<#iin?; #recu# cu !ederea8 Scri94rile care "i a#r;geau cu #ac#
a#en?ia a9u6ra ace9#ui lucru le ci#ea "n n46?ile 9ale de in94mnie
<i a64i le arunca iri#a# la c4<8 Indi>eren# dac; era 9au nu !4rba
de du6lici#a#e3 @4cul #rebuia @uca# a<a cum !4ia el3 64#ri!i# regu=
lil4r 9ale8 "n re6e#a#e rn!uri a amenin?a# c; !a 6;r;9i malurile
r"ului 0erne <i nu 9e 64a#e <#i ce in#en?ii a!ea8 S; 9e duc; la
Ni9a % La Sc:e!eningen % In nici un caD nu 6u#ea >i !4rba 9;
r;m"n; la E99en E Ru:rul era un l4c unde 9;=?i 9;rb;#4re<#i
iDb"nDile E "n caD de nereu<i#;3 era de ne9u64r#a#3 iar "n ')-)3
cn! 4riD4n#ul lui Al>red 9=a "n#uneca#3 el a lua# #renul <i a 6le=
ca# la Pe#er9burg8
Imedia# du6; deDam;girea 6e care 4 "ncerca9e din 6ar#ea
>ranceDil4r3 a a>la# c; marina n4ii C4n>edera?ii Aermane de
N4rd &Pru9ia <i #4a#e celelal#e 9#a#e 9i#ua#e la n4rd de r"ul
Main/ 9#udia 4 recen#; 4>er#; a >irmei Arm9#r4ng8 H4#;r"# lucru3
nu era un @4c cin9#i# <i3 6;r;9ind=4 6e 0er#:a3 $ru66 <i=a lua#
un bile# de #ren 6en#ru gara inlanda V8 A ale9 Ru9ia >iindc; el
9e c4n9idera unul din favoriii ?arului AleBandru al II=lea <i
V Numele unei g;ri din Pe#er9burg8 + 6ota %ad.
'NN
+ =a<a cum 9=a eB6rima# + 6u#ea c4n#a 6e 38c4menDi en4rmeL
6en#ru a=<i "n#;ri "ncrederea "n 9ine8 In9#al"ndu=<i d49arele 64r =
#abile "n#r=4 camer; de :4#el din ca6i#ala Ru9iei3 el a "nce6u# un
9c:imb de #elegrame cu 4mul 9;u de la 0erlin3 Cari Me7er3 din
care reie<ea ner;bdarea 9a8 a6#ele 6e care i le c4munica Me7er
erau alarman#e8 Tunuri engleDe de n4u; ?4ii cu "nc;rcare 6e
la gura ?e!ii >u9e9er; "ncerca#e 6e 64lig4nul de #ragere de la
Tegel <i 6l;cu9er; unui @uriu de eli#; I 2il:elm3 0i9marcJ <i
amiralii8 ;*ie "il!ie .uite$ + 4 band; ab@ec#; +3 a b4mb;ni#
Al>red indigna#8/ 0erlinul 9e g"ndea la 4 lici#a?ie8 Era re!4l#;=
#4r8 Nu era nimic al#ce!a dec"# 4 c4ncuren?; bru#al;3 neru<ina#;8
Cum 6u#ea 9=4 c4n#racareDe % EBi9#a 4 9ingur; cale + 9; >ac;
!ul#urul 6ru9ian bice>al 9; urle de durere8 KAm >49# gra! ne=
dre6#;?i#3 eu3 >abrican# au#4:#4n3 ace9#a e9#e lucrul de care
m; 6l"ng + 9e #"nguia el8 + E9#e 6en#ru mine mai mul# 4 c:e9=
#iune de 4n4are dec"# de in#ere9 >inanciar ca marina regal; 6ru=
9iana 9; nu aduc; #unuri din 9#r;in;#a#e a#"#a #im6 c"# are 64=
9ibili#a#ea 9; 4b?in; #unuri mai bune "n 6a#rieL8 Fi "n #im6 ce 9e
a>la "n ca6i#ala Ru9iei3 9#r;duindu=9e 9; 4b?in; c4menDi 9u6li =
men#are de la au#4ri#;?ile de 6e malul 9#"ng al Ne!ei <i 6e#re=
c"nd >iecare 9ear; la #ea#rul jleJ9andrin9Ji "n 94cie#a#ea un4r
4>i?eri gal4na?i ai marinei ru9e 6e care el 4 "narma9e3 a>irma
cu #;rie c; unui 9#r;in &Arm9#r4ng/ n=ar #rebui 9; i 9e 6ermi#;
9; c4ncureDe cu un au#4:#4n &el "n9u<i/ 6en#ru "nDe9#rarea ma=
rinei C4n>edera?iei Aermaniei de N4rd8 KUn a9emenea 6r4ce=
deu din 6ar#ea Pru9iei + 6r4#e9#a el + ar "n9emna3 mai mul#
ca 4rice3 4 umilire a uDinel4r de la E99en "n >a?a lumii "n#regiL8
Umilirea a >49# e!i#a#; 6rin#r=4 9#ra#agem; cu #4#ul ie<i#;
din c4mun8 Al>red a aduna# e>ec#i! cer#i>ica#e de la amiralii
?arul ui8 T4?i au @ura# c; #unuril e lui $ru66 de 46# <i n4u;
?4ii erau mai e>icace dec"# cele 6ur#"nd al#; marc; de >abric;8
Ei "l "ndemnau 6e 2il:elm 9; nu ad46#e K0rand XL3 iar Al>red
i=a #rimi9 ace9#e d4cumen#e remarcabile lui Me7er3 care le=a "n=
m"na# maie9#;?ii=9ale8 Regele a da# "nd;r;#8 DeD4rien#a?i3 engle=
Dii au 6leca#8 E6i94dul li 9=a 6;ru# 64a#e a#"# de incredibil3 "nc"#
nici4da#; nu au rela#a# cen#ralei l4r din Anglia nici un >el de
am;nun#e E nu eBi9#; nici un >el de re>erire la ace9#e e!eni =
men#e "n i9#4ria 4>icial; a >irmei Arm9#r4ng8 F#im numai c; en=
gleDii au renun?a# la Aermania3 la >el cum $ru66 renun?a9e
la ran?a3 <i nici4da#; nu 9=au mai "n#4r98 Du6; ce au 6;?i# 4
a9emenea ru<ine3 nu li 9=a 6u#u# lua acea9#a "n nume de r;u8
EngleDii c"<#iga9er; #4a#e b;#;liile "n a>ar; de ul#ima3 iar 6e
acea9#a 4 6ierdu9er; >iindc; $ru66 "i acuDa9e c; @4cul l4r nu e
cin9#i#8 Cu >iecare an ce #recea3 Aermania de!enea #4# mai er=
me#ic;8
Ca6i#ul;rile regelui "n >a?a lui Al>red uluiau mul#e 6er94ane
din an#ura@ul 9;u8 R44n3 in#ran9igen#ul ad!er9ar al @4cului lui
'N(
$ru663 era cel mai 6er6leB8 Se a6r46ia !remea cn! ministrul
de r;Db4i 6ru9ian a!ea 9; >ie #ra#a# cu de9#ul; a96rime8 E!e=
nimen#e uimi#4are a!eau 9; di9credi#eDe cun4<#in?ele lui #e:=
nice <i s-1 acuDe c; "n m4d delibera# ar >i c;u#a# s-M de>;imeDe
6e armurierul Reic:uiui8 Dar ace9# mini9#ru nu era c4m6le# ne=
bun8 Pre>erin?a 9a 6en#ru br4nD + 9au3 "n li69a ace9#uia3 6en#ru
evile de #un !in >ier >4r@a# ale lui -rmstrong, "n#;ri#e cu
man<4ane eB#eri4are + a!ea de9#ui 96ri@ini#4ri 6rin#re eB6er ?ii
de 9eam; ai ar#ileriei8 Ei c4n#inuau 9; nu aib; "ncredere m 4?el3
artn! c 9e r;cea "n m4d neuni>4rm "n #im6ul #urn;rii <i c;
>i9urile 6r4du9e din acea9#; cauD; 6u#eau sfrma #unul8 A<a ceva
9e ntmplase$ Se "n#"m6la9e c:iar cu #unul iui $ru668 Mult
vreme du6; ce ?e!ile g:in#ui#e <i cu "nc;rcare 6e la cu-la#;
>u9e9er; ad46#a#e3 acea9#; 4biec?ie >undamen#al; a!ea 9; mai
>ie ridica#; "n re6e#a#e r"nduri8 Ea a >49# reformulat la <a9e
luni du6; "nc:eierea b;#;liei 6en#ru #unurile marinei8 Al= fre!
creDu9e c; 6r4blema era reD4l!a#;8 Du6; ce + an#ici6"nd
c4n#rac#ele 9ale cu marina + d;du9e in9#ruc?iuni ca a#elierele
de #unuri din E99en 9; >ie eB#in9e3 lucr;rile ridie"ndu=9e la d4u;
mili4ane de #aleri3 el re!eni9e la "ncerc;rile 9ale de a 4 rec"<=
#iga 6e 0er#:a <i #4cmai "<i "ngri@ea 4 in94la?ie ce=i provocase
b;<ici 6e 6iele3 c"nd R44n i=a admini9#ra# 4 durer4a9; l4!i#ur;
6e la 96a#e8 "n ')-)3 cu <a6#e Dile "nain#e de Cr;ciun3 mini9 =
#rul '=a "ncun4<#in?a# c; "n#reaga c:e9#iune >u9e9e re6u9; 6e
#a6e#8 EngleDii >u9e9er; eBclu<i3 dar nimeni nu ie lua9e l4cul8
Nu era clar "nc; ce m;9uri urma 9; 9e ia "n privina arma=
men#ului cu care !a >i d4#a#; marina8 P4a#e c; 9e gin dea Ia
ca#a6ul#e 9au la ca!ile de ma#i9i# din 4?el3 n=a 96u9=48 A declara#
"n9; r;96ica# c; nu 9e !a "nc:eia nici un c4n#rac# cu E99en <i
Al>red a >49# nevoit 9; re!in; a9u6ra 6lanuril4r 9ale de eB#in=
dere8 Lui R44n i=a 9cri9 I 79u$$$ m; "nclin "n >a?a ine!i#abiluluiL8
S=a "nclina# ca un briceag8 Era clar c; aici 9e a9cundea ce!a
"nd;r;#ul a6aren?el4r <i Al>red era :4#;rR# 9; elucideDe mi9 =
#erul8 S=a du9 direc# la cei ce=' 9u9?ineau "n mini9#er8 Ace< #ia
i mprt(eau "ngri@4rarea8 F#iau c:iar mai bine dec"# $ru66 c"#
de "n!er<una#; de!eni9e la )erlin cear#a "n 6ri!in?a #unuril4r <i
erau c4n<#ien?i c; :4#;r"rea ce 9e !a lua era de 4 "n9emn;#a#e
uria<;8 "n9;<i eBi9#en?a Pru9iei <i !ii#4rul Eur46ei erau "n @4c8
Al>red a6recia9e c4rec# 9#area de 96iri# "n care 9e a>la Lu-!ovic-
Dapoleon$ Du6; umilin?a 9u>eri#; "n c:e9#iunea LuBemburgului3
"m6;ra#ul ran?ei !4ia e>ec#i! 9; recurg; ia ul#imul argumen# al
9u!eranil4r8 Fi c4n#inua 9; 4 mai d4rea9c;3 cu-tn! 4 r;>uial;
!efinitiv cu Pru9ia8 4uncherii germani erau "ne"n#a?i 9;=i >ac;
ace9# 9er!iciu8 4ncepn! de la 2, 4c#4mbrie 18%, c"nd Molt8e
>u9e9e numi# <e> al Marelui stat-ma<or, la <a9e Dile du6; ce
2il:elm de!eni9e 6rin? regen#3 9#a#ul=rna@4r >;uri9e 6lanurile
unui a#ac ;Au"marsch@ "m64#ri!a ran?ei8 Du era dec"#
1?N
4 c:e9#iune de #im6 ca cele d4u; 6u#eri 9; 9e "ncaiere8 Dar 6"n;
la reD4l!area 6r4blemei #unuril4r a!eau 9; 9e mai 9curg; c"=
#e!a luni8
Acea9#; reD4l!are a !eni# la 9>"r<i#ul #4amnei ')-, <i :4=
#;r"rca regal; a >49# "nc; 4 da#; >a!4rabil; lui $ru668 H4ig#9=
R:c#D i=a #ran9mi9 !e9#ea "mbucur;#4are8 Cei d4i 4ameni >u9e=
9er; "n c4n#ac# ne"n#reru6# <i generalul de!eni9e 4 au#4ri#a#e "n
d4meniul dureril4r de ca6 ale lui $ru668 Era de 6;rere c; acum
ele !4r "nce#a + <i a a!u# dre6#a#e8 In iunie3 clica lui R44n 9e
:4#;r"9e 9; #reac; la ac?iune8 D4rea 9; 9e re!in; a9u6ra :4#;=
r"rii "n >a!4area 4?elului <i 6unea la cale "n #ain; 4 "n#4arcere
#4#al; la #unurile de br4nD "nain#e ca r;Db4iul 9; iDbucnea9c; V8
Un indiciu al "n!er<un;rii cu care 9e d;dea lu6#a "n 9"nul ar =
ma#ei "l c4n9#i#uie >a6#ul c; H4ig#9=R:e#D cali>ica9e 6e >a?;
acea9#; ac?iune dre6# K#r;dareL8 Pr46ria 9a clic; 9e g;9ea "n#r=4
dilem;8 On4area c4r6ului 4>i?ere9c >iind a<a cum era3 nici unul
din#re ad!er9arii lui R44n nu 6u#eau ab4rda acea9#; c:e9#iune
"n >a?a regelui8 S4lu?ia era de a 9e a6ela la un ci!il8 "n#re Ni9a
<i E99en a avut l4c un 9c:imb de 9cri94ri <i3 "n cele din urm;3
jl>red '=a #rimi9 6e Me7er la rege8 T4#ul a >49# da# la i!eal;8
Tulbura#;3 maie9#a#ea=9a '=a c:ema# 6e H4ig#9=R:e#D &ceea ce
ara#; 96re care 6ar#e "nclinau 9im6a#iile 9u!eranului/ <i i=a ce =
ru# 6;rerea8 Aeneralul a >49# >4ar#e c4nci98 $ru663 a ra64r#a# el3
a a@un9 9; 4b?in; la gura ?e!ii 4 !i#eD; a g:iulelei de ' *CC de
6ici4are 6e 9ecund; <i 4 6u#ea 964ri 6"n; la 2 CCC de 6ici4are8
KRegele + i=a rela#a# generalul lui Al>red + <i=a da# imedia#
9eama c; br4nDul nu 6u#ea reDi9#a la 4 a9emenea 94lici#are3 c;
me#alul m4ale 9e !a #46i <i greu#a#ea #unuril4r !a #rebui a#"#
de mul# 964ri#;3 "nc"# 4 6ie9; 6en#ru g:iulele de 6a#ru li!re
ar de!eni 6rea grea 6en#ru a >i >4l49i#; "n e"m6L8 Cu8 acea9#a 9=a
6u9 ea6;# c4n#r4!er9ei8 Radi493 H4ig#9=R:e#D i=a de9cri9 lui Al =
>red deru#a 464Di?iei3 #rimi?"ndu=i3 #4#4da#;3 un imn de 9la!; la
adre9a regelui I
Als ihm ). MeAer die Mitteihmen tiber =ene )eindselige Her"idie
ebracht hai, habe er es ar nicht glauben /onnen, dass es mdlich
set... -enn er &on =enen 7euten nur nicht stets ehindert und auE-
gehetzt (iirde
C"nd d=" Ale7er i=a adu9 <#irea de96re acea 6er>idie 6lin; de du<=
m;nie3 regelui 64r <i simplu nu i=a !eni# 9; cread; c; e cu 6u#in?;888
Se 6are c; nu i=a #ra#a# 6e acei d4mni3 9#u6id de 49#ili3 cu 6rea mul#;
dui4<ie888 E 4 ade!;ra#; bucurie 9; di9cu?i a9emenea c:e9#iuni cu re-
gele, de4arece manifest mul#; bun;!4in?;3 mul#; 9im6a#ie <i un 9incer
Q Nu ar >i >49# im649ibil de realiDa#8 C4n9#ruc?ia #unuril4r grele
dura 6e !remea aceea un an8 Dac; ar#ileri<#ii ar >i "nce6u# a#unci marea
l4r cotitur, ei ar fi #ermina#=4 eBac# la da#a iDbucnirii 49#ili#;?il4r3
asigurn! "a >elul ace9#a3 !ir#ual3 4 nfrngere a Pru9iei8
1?
10*
in#ere93 "mbina# cu mul#; "n?elegere8 Numai de n=ar >i mereu "m6ie=
dica# <i a?"?a# de acei 4ameni8
Une4ri generalul 9e eB6rima ca un c4mi9=!4ia@4r al lui
$ru668 S=ar 6u#ea ca Kacei 4ameniL 9; nu >i >49# 4>i?eri83 cama=
raDi de=ai lui3 ci 4amenii lui -rmstrong$
A6rilie ')*C8 Pari9ul <i 0erlinul 9"n# ga#a de lu6#;8 La Pa=
lai9 04urb4n 9e di9cu#; ca Pru9ia 9; >ie redu9; la dimen9iunile
ei dinain#e de $4niggr;#D8 0i9marcJ 9#; cu dege#ul 6e #r;gaci8
2il:eim "i 4rd4n; 9; nu a6e9e8 Dar in#rigile !4r duce3 #4#u<i3 la
49#ili#;?i8 S6ani4lii 4 alunga9er; 6e nim>4mana l4r regin; I9a=
bela a Ii=a8 Trebuia ale9 9ucce94rul ei3 iar 0i9marcJ 96ri@inea "n
#ain; 6e 6rin?ul Le464ld3 un H4:enD4llern8
Prin#r=4 c4inciden?;3 unul din >unc?i4narii 6rin?ului de H4=
:enD4llern "<i 6ierdu9e "n luna aceea 9lu@ba <i i 9=a adre9a# lui
Al>red8 R;96un9ul de la E99en a >49# urm;#4rul I
"mi 6are r;u c; 9"n#e?i b4lna!8 H=a< 6u#ea 96une3 dac; a< (ti c;
e9#e 4 alinare 6en#ru d!83 c; de ani de Dile m; g;9e9c "n acea9#; 9i#ua?ie8
S"n# >4ar#e ner!493 nu am !4ie 9; 9criu <i c:iar acea9#; 9cri94are "mi
!a 6ricinui cu 9iguran?; dureri de ca6 89ch bin sehr ner&os, da:#) nicht
schreiben, schreibe diesen 0rie" nicht oline Kop"4eh nachher 'u be-
/ommen>. A<a "nc"# scu#ai-m c; 9"n# 9cur#8
Ce 9e "n#"m6la9e % H4ig#9=R:e#D nu "n?elegea E $ru66 6ri =
mi9e a#"# de mul#e c4menDi din 6ar#ea Pru9iei3 "nc"# 2il:eim
a@un9e9e 9; ia l4cul lui AleBandru al II=lea ca 6rinci6al clien#8
0er#:a era c4m6le# ului#; E 94?ul ei 6leca9e din Ni9a "n#r=4 di9 =
64Di?ie eBcelen#;8 E99enul era <i el mira# E Dile de=a rn!ul, re=
gele #unuril4r 9#;#ea "n#in93 cu 4bl4anele #ra9e3 "n aceea<i 64=
Di?ie "n care D;cu9e <i #a#;l 9;u3 riedric: $ru663 cu 4c:ii a?in=
#i?i "n #a!an8 A >49# c:ema# un d4c#4r8 Sigmund reud mai era
"nc; un b;ie?andru !ieneD <i3 "n#ruc"# un #emeinic eBamen me =
dical nu deD!;lui9e nimic3 d4c#4rul a 6leca# <i el la >el de
6er6leB ca <i ceilal?i8 N4i "n9; <#im ce nu era "n regul;8 F#im
c; Al>red #recea bru9c de la 4 9i#ua?ie cri#ic; la al#a8 CriDele
>;ceau 6ar#e din "n9u<i m4dul 9;u de !ia?; + <i nu ne mai
r;m"ne deci dec"# 9; de9c46erim cauDa 9#;rii de 6l"n9 "n care 9e
g;9ea8
Era 6r4blema l4cuin?ei8 Ce!a gra! % Nu 6en#ru elE 6u#ea
6ri!i necaDurile m;run#e cu de#a<are E #4#u<i c:e9#iunea l4cuin?ei
nu era "n caDul lui una 4bi<nui#;8 Du6; cum am !;Du#3 Aar#en=
:au9 >u9e9e 4 calami#a#e8 "n ')-N3 c:iar <i el a recun49cu#
ace9# lucru3 de<i "n 9il;8 Nu=' 9u6;ra Dg4m4#ul <i nici murd;ria
'N)
&"n#re #im63 laringele 9;u a@un9e9e "n#r=un :ai fr :al/3 dar
a@un9e9e la c4ncluDia c; a#m49>era de ac4l4 era 64lua#;8 "n!in-
!u-se c; aerul de ?ar; !a >i Kun mi@l4c de a=mi 6relungi !ia#aL
<i c;3 Kdac; da#4ri#; aerului cura# voi tri un 9ingur an "n 6lu93
64#3 de9igur3 9; >4l49e9c "n ace9# 9c46 6r4>i#ul realiDa# "n#r=un
anL3 el d;du9e lui &ieper in9#ruc?iuni 9; aleag; un l4c 64#ri!i#8
Nu a >49# 4 9arcin; u<4ar;8 Aerul cura# a6r4a6e di96;ru9e la
E99en8 Cele mai bune #erenuri 9e g;9eau 6e pov'rni(urile r"ului
Ru:r3 dar c:iar <i ac4l43 mine de 9u6ra>a?;3 nu 6rea ad"nci3
de9>igurau malurile8 Pe dea9u6ra3 in9#ruc?iunile da#e de -lfre!
iui Pie6er "i c4m6licau ace9#uia mi9iunea8 El nu numai c; d4rea
9; >ie de6ar#e de 7praful <i >umul c;rbuneluiL E in9i9#a 9; i 9e
g;9ea9c; un #eren 9u>icien# 6en#ru 7cas, gra@duri3 6i9#; de
c;l;rie3 4gr;Di3 #erenuri 6en#ru 6arc <i gr;din;3 6u?uri3 fntni,
ca9cade3 iaDuri cu 6e<#e3 am6la9a#e 6e deal <i "n !ale3 #eren "m=
6;duri# 6en#ru v'ntoare, !iaduc#e dea9u6ra !;il4r3 64duri3 6;=
<uni l"ng; Ru:r 6en#ru cai <i al#e animaleL <i mai voia ca #4a#e
ace9#ea 9; >ie >;cu#e >;r; ca cine!a 9;=<i dea 9eama de96re ce
e9#e !4rba8 Se #emea de K!ecini 9u6;r;#4ri3 de c4ci4abe miDere
cu l4ca#ari dubi4<i3 de !ecini cu a6uc;#uri de hoi, &cum #4?i n4ii
!eni?i la E99en erau kruppianeri, el nu 6u#ea 9; 9e re>ere Ia
al#cine!a dec"# la 6r46riii 9;i 9alaria?i/ <i 9e #emea c;3 de "nda#;
Kce 9e !a a>la c; am de g"nd 9; c4n9#ruie9c <i 9; amena@eD #e=
renurile3 !a #rebui 9; 6l;#e9c aur 6en#ru ceea ce acum 64a#e >i
4b?inu# 6e argin#L8
Pie6er a g;9i# un abil 4m de 6aie care 9; cum6ere di!er9e
6arcele de #eren8 .te ceva a #ran96ira# #4#u<i <i a >49# ne!4i#
9; 6l;#ea9c; 4 4arecare 9um; de aur3 dar 6"n; la sfr(itul anu=
lui3 Al>red a a!u# 4 l4cuin?; 6r4!iD4rie8 AaDul de min; a >49#
"nl4cui# cu mire9mele "mbie#4are ale 88unui #eren 64#ri!i# 6en=
#ru 6;<une3 unde 9e 6u#ea "n#re?ine 4 mic :erg:elieL8 Du6;
aceea3 Al>red 9=a a6uca# 9; ridice cl;direa <i a#unci au "nce6u#
>r;m"n#;ri care a!eau 9; c4n#inue #im6 de Dece ani3 de4arece
$ru66 a!ea 6r4iec#e care de6;<eau 6e cele ale unei 9im6le l4=
cuin?e8 In#en?iile lui erau I &a/ 9=4 c4n!ing; 6e )ertha 9; 9e "na=
64ieDe 9au3 cel 6u?in3 6e ri#D + ei a 9cri9 6a#e#ic c; K9ingurul
meu >iuL #r;ie<#e Kal;#uri de 94?ia mea <i de6ar#e de mineL E
&b/ 9; l4cuia9c; "n#r=un 6ala# demn de a g;Ddui ca6e#e "nc4r4=
na#e <i &c/ 9;=<i ridice un m4numen#8 Primul 6r4iec# nu era rea=
liDabil3 al d4ilea 9=ar >i 6u#u# realiDa cum6;r"ndu=9e "n#r=al#;
6ar#e un ca9#el i64#eca# + 649ibili#a#e re96in9; de $ru66 c"nd a
a>la# c; bar4nii 6r46rie#ari de pmnt c4n9iderau c; 7baronii-
hornari, nu 6u#eau >i 6rimi?i "n "nal#a 94cie#a#e ;nicht .alon"-
hi@. R;m"nea m4numen#ul8 In acea9#; 6ri!in?;3 6r46rie#arul
n49#ru a iDbu#i#3 <i "nc; "n m4d 9#r;luci#8 A c4n9#rui# un ec:i!a=
len# german al lui Alber# Mem4rial8
Al>red $ru66 #recu9e "n revist #alen#ele #u#ur4r ar:i#ec=
'N,
?il4r de 9eam; de 6e c4n#inen# <i :4#;r"9e c; cel mai cali>ica#
din#re ei era Al>red $ru668 Cinci ani 9=a c;Dni# la r;9#im6uri cu
6lanurile8 Ele mai 64# >i !;Du#e <i a9#;Di "n ar:i!ele >amiliei3 un
#aime<=balme< de de9en "n crei4n3 6re!;Du#e cu nenum;ra#e
adn4#;ri marginale c4n?in"nd in9#ruc?iuni <i a!er#i9men#e8 Pla=
nurile re>lec#au >4biile au#4rului8 ArinDile din lemn au >49# eB=
clu9e + erau in>lamabile3 a<a "nc"# ca9#elul lui $ru66 a!ea 9;
>ie c4n9#rui# "n "n#regime numai din 4?el <i 6ia#r;8 C4nduc#ele
de gaD aerian3 bine"n?ele93 nu 6u#eau >i "ng;dui#e8 De al#>el3 Al =
lred 9cria la >el de bine 6e "n#uneric ca <i 6e lumin;3 iar ca6e=
#ele "nc4r4na#e !eni#e "n !iDi#; 6u#eau 9; 9#r;lucea9c; la >el de
bine <i "n lumina candelabrel4r cu lumin;ri8 In#imi#a#ea 9#;=
6"nului ca9ei #rebuia 9; >ie 9acr; + d4rmi#4rul lui a!ea 9; >ie
6;Di# de #rei bariere de u<i cu "ncuie#4ri #ri6le8 Cum de#e9#a
curen?ii de aer &6r4!4ac; 6neum4nie/3 #4a#e >ere9#rele a!eau 9;
>ie 6ermanen# "nc:i9e erme#ic8 Aeri9irea a!ea 9; >ie a9igura#;
de ni<#e c4nduc#e 96eciale in!en#a#e de ar:i#ec#8 Ace9# lucru a
ridica# 6r4blema b;legarului8 S=a g"ndi# mul# la acea9#; c:e9=
#iune <i de4da#; 6rin min#e i=a 9#r;>ulgera# 94lu?ia I (ott sei
*an/ , &Sla!; D4mnului !/8 Ce idee gr4Da!; ! Pu#ea 9;=<i c4n=
9#ruia9c; 4daia 9a de lucru c:iar dea9u6ra gra@dului3 cu ni<#e
6u?uri de #ira@ care 9; #rag; mir49ul de gra@d "n 9u9 ! Fi c:iar
a<a a :4# ;r" # 9; >ac;3 #r4n" nd # ri um>;# 4r + ca 9; 96unem
a<a + 6e 6r46ria 9a gr;mad; de b;legar8
Hilla Hugel + ca9#elul de 6e deal +3 9ub ace9# nume a!ea
9; >ie cun49cu#; l4cuin?a8 Du6; #rei 9ec4le de 6reDen?; la E99en3
dina9#ia $ru66 urma 9; aib; 4 l4cuin?; de>ini#i!; + de >a6#
d4u;3 de4arece c4nacul 6r46riu=Di9 &care a!ea 9; includ; <i un
a6ar#amen# 96ecial la e#a@ 6en#ru 2il:elm/ #rebuia 9; c4mu=
nice 6rin#r=4 galerie @4a9;3 c4m6u9; din d4u; ni!ele3 cu das
/leine )aus + ca9a cea mic; + 4 ari6; inde6enden#; a celei
mari8 *er )uel !a >i mai mul# dec"# 4 re<edin?; >amilial; E
a!ea 9; de!in; un m4numen# care !a uimi "n#reaga Eur46;8
C4nce6u#; de Al>red3 l4cuin?a era un c4<mar ar:i#ec#4nic3
"n>;6#uirea 6lanului a >;cu#=4 <i mai ur"#;8 C:iar <i a9#;Di #e
"ngr4De<#i c"nd "?i e9#e de9cri9;8 Ca9#elul era ce!a de necreDu#8
a?ada >u9e9e 6r4babil g"ndi#; "n 9#il rena9cen#i9#3 dar ici=c4l4
ma9a de calcar e9#e "n#reru6#; de ni<#e in#r"nduri 6;#ra#e m4=
:4r"#e3 >4ar#e a9em;n;#4are cel4r din g;rile germane3 <i "n#r=a=
de!;r3 9u6ra9#ruc#ura gr4#e9c; de 6e ac46eri< are 4 9#ranie
a9em;nare cu gara 6rinci6al; din $4ln8 C"nd #e 6limbi 6e ac4l43
dai 6e nea<#e6#a#e de ni<#e 4c:i 9>redeli#4ri 9cul6#a?i "n 6ia#r;
9au de ni<#e 9#a#ui de le4aice cu 9"ni de >emeie3 dar "n >4rm; de
b4mbe8 "n in#eri4r3 9enDa?ia de demen?; de!ine <i mai accen=
#ua#;8 Dac; 6ere?ii ace<#ia ar 6u#ea !4rbi3 ai im6re9ia c; ar #re=
bui 9; 96un; ce!a ab9urd8 E carac#eri9#ic >a6#ul c; nimeni nu
<#ie 6reci9 c"#e camere are "n >4nd ca9#elul8 Ac#ualul ar:i!ar al
'(C
>amiliei +rupp crede c; "n c4r6ul 6rinci6al 9"n# '(- de camere
<i -C n clas /leine laus, "n #4#al deci 2'-3 dar 4 recen#; num;=
r;#4are a a@un9 la .CC8 De6inde de ce anume 9e c4n9ider; a >i 4
camer;8 In#eri4rul e9#e un 9#raniu labirin# de 9;li mari3 u<i
a9cun9e <i c4rid4are 9ecre#e <i nu e "n?ele6# 9; bei 6rea mul#
rac:iu "n Hilla Hugel8
In anii M-C ai 9ec4lului #recu#3 #4a#e ace9#ea erau d4ar 6e
:"r#ie8 $ru66 nu era "nc; 9igur unde d4rea 9;=<i c4n9#ruia9c;
re<edin?a8 F#ia numai a#"# I :4#;rRrea "i !a a6ar?ine eBclu9i! lui8
Nu a!ea ne!4ie de #464gra>3 !a >i 6r46riul 9;u topograf$ -
64runci# 9; i 9e c4n9#ruia9c; un #urn8 din lemn mai "nal# dec"#
cel mai mare arb4re din baDinul Ru:rului8 "n 6ar#ea de @49 a
#urnul ui au >49# >iBa# e r4?i8 Al >red 9=a c;? ;ra# 6" n; n vrf
(i kruppianerii, b4mb;nind <i n;du<ind3 6e ca6 cu ni<#e ca9=
c:e#e r4#unde >;r; b4ruri3 "m6ingeau 9c:el;ria aceea grea 6rin=
#re #u>i<uri idilice3 "n #im6 ce regele #unuril4r3 c4c4?a# 9u9 cu
@4benul "n ca63 9cru#a 6ei9a@ul printr-o lune#;8 Pr4blema era
mai c4m6lica#; dec"# 6;rea la 6rima !edere8 "n acel l4c8 9ub
6;m"n#3 4 mic; >irm; eB6l4a#a ni<#e mine 4riD4n#ale <i #rebuia
9; 9e ?in; 9eama ca an#re6ren4rul lui $ru663 9;6"nd >unda?iile3
9; nu=i 9#ri!ea9c; 6e minerii care3 ca ni<#e c"r#i?e3 #rudeau 9ub
9c4ar?;8 S=au lua# m49#re de 94l <i 9=au 9;6a# 6u?uri eB6erimen=
#ale3 n cele din urm;3 "n ')-,3 Al>red 9=a :4#ar"#8 Hilla *ugel
a!ea 9; >ie a<eDa#; 6e crea9#a unui deal3 cu >a?a 96re r"u8
S=a "n#"m6la# ca dealul 6e care '=a ale9 9; >ie li69i# de !e=
ge#a?ie3 iar dac; lui Al>red nu=i 6l;ceau in#eri4arele din lemn3
d4rea3 "n 9c:imb3 ca a>ar; 9; eBi9#e c46aci8 Se a6r46ia de <aiDeci
de ani8 Nu mai a!ea deci #im6 9; 9;dea9c; 6uie?i <i 9; a<#e6#e 9;
crea9c;8 Trebuiau g;9i#e "n al# l4c cr"nguri 6i#4re<#i <i adu9e 6e
deal8 A cum6;ra# alei "n#regi de arb4ri3 de la $e##5ig <i Ael9en=
Jirc:en care 9e a>lau a6r4a6e8
"n #4iul unei ierni a96re3 6;durea migra#4are3 cu r;d;=
cinile "ng:e?a#e <i crengile "m6ie#ri#e3 "n>;<ura#e "n 6anglici !e=
9el c4l4ra#e3 a >49# #ran964r#a#;3 6e ni<#e !e:icule 96eciale3 6e
64!"rni<ul b;#u# de vnturi$ Munci#4ril4r care 9e aduna9er; de=a
lungul drumului <i 6ri!eau cu gura c;9ca#;3 acea9#; #ran96lan=
#are li 9=a 6;ru# un mirac4l8 Prima 46era?ie a "n9emna# deci un
#rium> #4#al8 In 6rim;!ara urm;#4are3 >iecare ramur; a "nmu=
guri# a9cul#;#4are8 Dealul g4la< era acum un !i9 de !erdea?;8
Iar "n a6rilie ')*C3 Al>red a 6u9 6ia#ra >undamen#al; a ca9#e=
lului8
Imedia# l=au amenin?a# 4 9erie de deDa9#re8 Un uragan i-a
r;9#urna# 6rimele 9c:ele8 Pl4i #4ren?iale au #ran9>4rma# 9;6;=
#urile "n gr46i de n4r4i8 [idurile 9e "n;l?au "nce# <i nu 9e #er =
mina9e "nc; bine c4l?ul de 9ud=!e9#3 c; "n#r=4 diminea?;3 c"nd
Al>red a 949i# c;lare "n gal463 a c4n9#a#a# + 96re gr4aDa <i in=
dignarea 9a + c; Didul era br;Dda# de ni<#e cr;6;#uri adinei8
1%1
Ca <i Aermania3 a c;rei aleg4rie ar:i#ec#4nic; era meni#; 9;
>ie3 Hilla Hugel era "n 6rime@die de a de!eni b;#aia de @4c a
lumii8 Dar3 ca <i Reic:i8Il3 ea 9=a "n;l?a# #4#u<i3 grind; cu grind;
<i bl4c ur"# de 6ia#r; 6e9#e bl4c ur"# de 6ia#r;8 "n#r=ade!;r3
Reic:ul <i ca9#elul a!eau 9; crea9c; "m6reun;8 La ', iunie3
6rin?ul Le464ld de H4:enD4llern a hotrt, cu a6r4barea lui
2il:elm3 9; acce6#e c4r4ana S6aniei8 Da#4ri#; unei indi9cre?ii3
Pari9ul a a>la# ace9# lucru <i ira9cibilul duce de Aram4n#3 care
6relua9e recen# c4nducerea Mini9#erului de EB#erne >ranceD3 a
amenin?a# 0erlinul8 2il:elm a <4!;i# <i a64i '=a 9>;#ui# 6e
Le464ld 9; 9e re#rag;8 Dar Aram4n# <i "m6;r;#ea9a Eugenia nu
erau 9a#i9>;cu?i8 Ei a<#e6#au 9cuDe din 6ar#ea regelui 6ru9ian8
A>la# "n 9#a?iunea balnear; Em93 regele a re96in9 cererea8
0i9marcJ a 6rin9 din Db4r 4caDia8 La '. iulie3 cu R44n <i
M4l#Je ling; el3 a redac#a# #elegrama de re>uD a lui 2il:elm <i3
a9cu?ind 4 >raD; 6e ici3 "n;96rind 4 al#a 6e c4l43 a iDbu#i# 9; >ac;
clin #elegram; un in9#rumen# de 6r4!4care8 KMaie9#a#ea=9a re=
gele + "nc:eia !er9iunea lui 0i9marcJ + a :4#;r"# 9; nu=' mai
6rimea9c; 6e amba9ad4rul >ranceD <i i=a #rimi9 !4rb; 6rin
ag:i4#an#ul 9;u de 9er!iciu c; maie9#a#ea=9a nu mai are nimic
de c4munica# amba9ad4ruluiL8 Ace9# #eB#3 "l a9igura 0i9marcJ 6e
M4l#Je &care "l a?"?a3 ar;#"ndu=i c; ar >i 6re>erabil 9; lu6#e acum
dec"# 6e9#e c"?i!a ani3 c"nd re>4rmele mili#are >ranceDe a!eau 9;
>ie #radu9e "n !ia?;/3 !a a!ea a9u6ra #aurului galic e>ec#ul unei
6"nDe r4<ii8 A <i a!u# ace9# e>ec#8 De >a6#3 da#e >iind c4m6li =
ca#ele reguli ale e#ic:e#ei di6l4ma#ice din 9ec4lul al XlX=lea3 el
nici nu 6u#ea 9; aib; al# e>ec#8 Telegrama era a#"# de @igni#4are3
"ne"# Lud4!ic=Na64le4n n=a a!u# al#; alegere8 Acum era "n @4c
4n4area lui8 Trebuia 9; declare r;Db4i <i a >;cu#=4 du6; d4u;
Dile3 6r4!4c"ndu=i a9#>el lui Al>red $ru66 una din cele mai
c:inui#4are dureri de ca68 La 6rima !edere3 >a6#ul 6are 9ur =
6rinD;#4r8 Pen#ru el3 ace9# r;Db4i era "n de>ini#i! marea <an9;
a !ie?ii 9ale8 P"n; la urm; a a@un9 9;=<i dea 9eama de ace9# lu=
cru3 dar 6en#ru m4men# era c4m6le# ab94rbi# de c4n9#ruirea
ca9#elului 9;u <i #4cmai de9c46eri9e 4 er4are "ngr4Di#4are8 T4a#e
6lanurile 9ale 9e baDau 6e >4l49irea unui anumi# ma#erial de
c4n9#ruc?ie + calcar >ranceD din carierele de la C:an#ill73 din
"m6re@urimile Pari9ului8
Acum 9; !ede?i ce=a >;cu#
arma#a n4a9#r;!
e6e<a de Ia Em93 redac#a#; de )ismarc8 ca din
6ar#ea lui 2il:elm3 a a@un9 la Pari9 "n Diua ani!er9;rii c;derii
)astiliei, la 'N iulie ')*C8 La 4ra N3NC !up-amia#, mini<#rii lui
Lud4!ic=Na64le4n au emi9 4rdinele de m4biliDare8 Du6; ce au
c:ibDui# mai #emeinic3 au "nce6u# s <4!;ie3 dar <a9e 4re mai
tr#iu a!eau 9; 9im#; >4r?a "m6un9;#urii germane I 0i9marcJ
c4munica9e "n m4d 4>icial #eB#ul #elegramei #u#ur4r gu!ernel4r
din Eur46a8 Era ca <i c"nd ai 9cui6a 6e cine!a "n >a?; <i a64i
#e=ai l;uda cu ceea ce ai >;cu# >a?; de 6rie#enii celui in@uria#8 "n
Diua urm;#4are3 ca6i#ala >ranceD; cl4c4#ea de >ebr; r;Db4inic;8
P"n; <i Emile Allivier, <e>ul 6ar#idului 6;cii3 a declara# c; ac=
ce6#; r;Db4iul dCiin coeur leger" + cu inima u<4ar; + <i de la
#ribuna Sena#ului in>luen#ul Au74#=M4n#6a7r4uB #r"mbi?a I
KPru9ia a ui#a# de ran?a de la lena <i #rebuie 9; i=4 amin#im
din n4u !L
S;biile >ranceDe nu numai c D;ng;neau3 dar >u9e9er; chiar
#ra9e din #eac;8 C4n#ele -lfre! !4n Wal!see, a#a<a#ul mili#ar
6ru9ian la Pari93 a #elegra>ia# regelui 9;u c; Dapoleon 9e 6re=
g;#e<#e "n 9ecre# de r;Db4i8 Erau adu9e "n grab; #ru6e din Al =
geria <i de la R4ma3 4>i?erii erau rec:ema?i din c4ncediu3 c4=
mi9ii mili#are 9e "ndre6#au 96re de64Di#ele de cale >era#;3
'(.
cavaleria c4manda9e can#i#;?i imen9e de 4!;D "n S#a#ele Uni#e3
<i "n r'n!urile ar#ileriei era >4r>4#; mare8 Alarma#3 2il:eim a
c:ema# <i el "n a9cun9 reDer!i<#i 9ub dra6el8 A64i3 la '2 iulie a
decre#a# m4biliDarea8 S#a#ele germane din 9ud l=au urma# + 0a=
varia <i 0aden la '- iulie3 iar 2iir##emberg la ') iulie8 [arurile
>u9e9er; arunca#e I a d4ua Di ran?a a declara# r;Db4i8 "n mai
6u?in de #rei 9;6#;mRni3 ' '). CCC de germani (i 6u9e9er; 6e ca6
Hic/elhauben + c;<#ile cu ?e6u<;8 Mai mul# de NCC CCC erau
ma9a?i la >r4n#iera >ranc4=6ru9ian;3 96ri@ini?i de ' NNC de #unuri8
Pri!ind "na64i cu un !eac3 e greu 9; ne re6reDen#;m <4cul 6r4du9
ele e!enimen#ele ce au urma#8 F#iind ceea ce 9=a 6e#recu# "n
')*C3 ','N <i ',.,3 9"n#em #en#a?i 9; credem c; lumea ar >i
#rebui# 9; 6re!ad; >4r?a Aermaniei8 Dar n=a 6re!;Du#=48
Dim64#ri!;8 T4?i 4c:ii erau a?in#i?i a9u6ra "m6;ra#ului ran?ei8
A d4ua Di du6; 4rdinul de m4biliDare da# de 2il:eim3 Diarul
3ondon .tandard, >;c"nd a6recieri a9u6ra 9i#ua?iei mili#are3 eBa=
mina c;ile de in!adare a Pru9iei8 Era Kcu ne6u#in?;L3 eB6lica
Diarul3 ca M4l#Je <i generalii 9;i K9; ia ini?ia#i!aL8 Hali "all
(a!ette din 2, iulie era de ac4rd c; e!enimen#ele nu 6u#eau lua
dec"# 4 9ingur; "n#4r9;#ur;3 iar c4#idianul 2he 2imes era de 6;=
rere c; un engleD a!ea #4a#e m4#i!ele 9; miDeDe K<i ul#imul 9;u
<iling 6e Ca9gue##e V "m64#ri!a lui Pum6ernicJelL VV8 Aeneralii
0urn9ide <i S:eridan !eni9er; din S#a#ele Uni#e ca 9; urm; =
rea9c; cum !4r >i Ddr4bi?i ace<#i 6ar!eni?i din Eur46a cen=
#ral;8 $a#e Amberl7 &care d4i ani mai #"rDiu "l !a aduce 6e lume
6e 0er#rand Ru99ell/ 9cria la '* iulie I KTi 9e um6le inima de
@ale la g"ndul c; minuna#ul Rin !a >i #ea#ru de r;Db4iL8 Ace9#ea
erau 6;rerile "n ca6i#alele neu#re8 Su6u<ii lui 2il:eim erau
<i ei c4n!in<i c; du<manul !a >i la 64r?ile l4r8 T;ranii germani
au 9ecera# grul "nc; nec46# ca 9; nu-1 calce cuiele b4cancil4r
>ranceDi <i "n 9ud3 "n 9#a#ele n4u ali6i#e3 6rimarii 9e 6reg;#eau 9;
c4lab4reDe cu >ranceDii8 "n baDa #ra#a#ului care 6u9e9e cu 6a#ru
ani n urm; ca6;# r;Db4iului >ra#ricid ;0rilder/rie@, nu eBi9#a
nici 4 cale 6e care ace9#e 9#a#e 9=ar >i 6u#u# e9c:i!a de la 4bli =
ga?iile mili#are ce le incumbau3 dar la MainD <i Han4!ra #ric4=
l4rul >ranceD era ga#a 6reg;#i# 96re a >i arb4ra# de "nda#; ce "n=
!ing;#4rii <i=ar >i >;cu# a6ari?ia8 C:iar <i c4nduc;#4rii 6ru9ieni
6re9u6uneau c; 49#ili#;?ile !4r "nce6e 6rin#r=4 4>en9i!; >ran=
ceD; outrance VVV8 2il:eim "n9u<i era a#"# de c4n!in9 de ace9#
lucru3 "ne"# a hotrt c; nu eBi9#; m4#i! 9; 9e di9#ribuie3 la
"nce6u#ul cam6aniei3 :;r?i ale ran?ei8 C4mandan?ii >ranceDi au
lua# aceea<i :4#;r"re3 ceea ce 9=a d4!edi# a >i 4 "n>i4r;#4are
er4are8 Aeneralul Cari C4n9#an#in Albrec:# !4n 0lumen#:al3
V + <a6c;3 9imb4liDeaD; ran?a8 + 6ota trad.
VV + 6"ine de 9ecar; din Westfalia, 9imb4liDeaD; Aermania8 +
6ota trad.
VVV + "n!er<una#;8 + 6ota trad.
'(N
(eful de stat-ma<or al 6rin?ului m4<#eni#4r 6re!eric 2il:elm3
9e a<#e6#a ca 6rimul a#ac >ranceD 9; a@ung; 6"n; la Main#$
M4l#Je credea c; Na64le4n !a arunca '(C CCC de 4ameni "n#r=un
a#ac nimici#4r 6rin !alea r"ului Saar 96re Rin <i3 >iind ga#a 9;='
"n#"m6ine3 nu a !i9a# nici4da#; c; el a!ea 9; e>ec#ueDe 6rimele
mi<c;ri de #ru6e8 Cum Dilele #receau >;r; nici un 9emn de ac=
#i!i#a#e din partea inamicului3 6rin?ul m4<#eni#4r a n4#a# "n
@urnalul 9;u de r;Db4i I KS=ar 6u#ea >4ar#e bine 9; 9e ntmple
ca8883 n ciuda "ndelunga#el4r n4a9#re 6reg;#iri 6en#ru a "n>run#a
un a#ac nea<#e6#a#3 n4i 9; >im #4#u<i a#acan?ii8 Cine 9=ar >i g"n=
!it 4are la a<a ceva %L
Du<manul3 "n 4rice caD3 nu 9=a g"ndi#8 -lmanahul militar
>ranceD a6recia9e #ru6ele lui M4l#Je ca 7o eBcelen#; 4rganiDa?ie
6e hrtie, dar un in9#rumen# de a6;rare "nd4ielnic888 care 9e !a
d4!edi cu #4#ul ne64#ri!i# "n 6rima >aD; a unui r;Db4i 4>en9i!MM3
"n 6rimele d4u; 9;6#;m"ni de 49#ili#;?i3 un dinamic edi#4r >ranceD
9=a "mb4g;?i# publicn! un dic?i4nar >ranc4=german 6en#ru uDul
>ranceDil4r la 0erlin3 iar "m6;ra#ul ran?ei3 6relu"nd "n Diua
de 2) iulie c4manda arma#el4r 9ale3 li 9=a adre9a# cu
cu!in#ele I 83Oricare ar >i drumul 6e care !4m #rece dinc4l4 de
grani?ele n4a9#re3 !4m 6;<i 6e urmele gl4ri4a9e ale 6;rin?il4r n4<=
#ri8 Ne !4m d4!edi !rednici ele >a6#ele l4r8 "n#reaga ran?; !;
urm;re<#e cu rug;ciuni >er!en#e3 iar 4c:ii lumii "n#regi 9"n#
a?in#i?i a9u6ra !4a9#r;8 De iDb"ncla n4a9#r; de6inde 94ar#a liber=
#;?ii <i a ci!iliDa?ieiL8 Ce e dre6#3 ec:i6amen#ul 9e aduna mai
re6ede !ect 4amenii + "n cea de=a 6ai96reDecea Di de m4bili =
Dare3 Arma#a Rinului num;ra mai 6u?in de ((dWU4 din e>ec#i!ul
ei n4minal +3 dar acea9#a 6;rea un >leac8 A#"# de 9iguri 6e ei
erau >ranceDii8 Tim6 de #rei genera?ii3 umbra m;rea?; a 6rimului
04na6ar#e d4mina9e g"ndirea mili#ar;8 Acum3 la c4nducerea
im6eriului era ne64#ul 9;u3 <i "nd;r;#ul lui 9e a>lau + a<a
credea #4a#; lumea + cele mai bune #ru6e din Eur46a8 C;li#e
6rin #reiDeci de ani de lu6#e nec4n#eni#e "n A>rica <i MeBic3
9"nger"nd 6e c4n#inen# "n !ic#4riile de la Magen#a <i S4l>erin4
"m64#ri!a Au9#riei3 6ur#"nd 9#eaguri "m64d4bi#e cu #r4>eele b;=
#;liil4r din Crimeea <i A9ia3 "mbr;ca?i "n uni>4rme b;#;#4are la
4c:i3 cu c:i6ie ar;#4a9e <i #unici dunga#e "n alba9#ru de9c:i9 <i
galben <i cu panlalons rouges 7, ace<#i 94lda?i 9#"rneau invi!ia
#u#ur4r cancelariil4r 9#r;ine8 Turcia "n ')(- <i Oa64nia "n ')-)
>;cu9er; a6el la 4>i?eri >ranceDi 6en#ru a le "ndruma "n >;urirea
arma#el4r l4r8 Elanul 94lda?il4r lui Lud4!ic=Na64le4n nu 6u#ea
>i mai mare dec"# era E ei a<#e6#au cu ner;bdare a#acurile er4ice
"n#re6rin9e n acor!urile "arsiliezei de c;#re 4ameni !i#e@i care
9; 9#rige I .En a&5nt, A la ba;ionnette ,$ "ncrederea "n c4man=
dan?ii l4r era #4#al;8 "m6;ra#ul "n9u<i era un bun cun49c;#4r al
V + 6an#al4ni r4<ii8 + 6ota Irad.
1%%
ar#ileriei <i 6ublica9e d4u; #ra#a#e de96re acea9#; arm;3 din#re
care 6rimul + Mantiei d;'rtillerie + 9#"rni9e #im6 de #reiDeci
<i cinci de ani admira?ia mili#aril4r8 Edm4nd Leb4eu>3 mare<al
al ran?ei3 9e di9#in9e9e n #im6ul cam6aniei din I#alia da#4ri#;
n4ii ar#ilerii cu eava g:in#ui#;8 Acum "l a9igura9e 6e Na64le4n
c; arma#a era ga#a K6"n; la na9#urii g:e#rel4rL <i nimeni nu 9e
"nd4ia de ace9# lucru8
Pen#ru ran?a im6erial;3 a#i#udinea mar?ial; a Pru9iei nu
era dec"# 4 im6er#inen?;8 Dac; li 9=ar >i 96u9 6ariDienil4r c;
regele Wilhelm + "n ciuda cel4r *. de ani ai 9;i + era un
c4mandan# mul# mai e>icace dec"# Na64le4n al l4r <i c; Leb4eu>
nu !al4ra nici c"# un 9ingur >ir din e64le?ii lui M4l#Je3 ei n=ar
>i creDu#=48 Dar; cine!a le=ar >i 9ugera# c; m4ralul inamicului
era la >el de ridica# ca al l4r3 ei l=ar >i lua# "n der"dere3 de<i era
lucru cer# E iunc:erii erau "mb4ldi?i de d4rin?a de a r;Dbuna 4
mie de ani ele in>eri4ri#a#e3 iar 94lda?ii germani "n uni>4rmele
l4r alba9#re3 in#4n"nd "n @urul >4curil4r de #ab;r; imnul 6r4=
#e9#an# In allen meinen 2alen V <i 9cand"nd 6ach Haris ,$ 77,
credeau c; "nce6u9er; 4 rnare cruciad; 6en#ru a umili 4ra<ul 6e
care Diarele 6ru9iene "l denumeau KN4ul 0abil4nL8
C4r6ul 4>i?ere9c al "m6;ra#ului >ranceD "i 6ri!ea cu di96re?8
Uimi#4rul #rium> re6ur#a# de M4l#Je "n ')-- nu era lua# "n
c4n9iderare8 Oricine "i 6u#ea ba#e 6e au9#rieci <i a6r4a6e #4?i
au >;cu#=48 In 4rice caD3 >u9e9e "n mare 6ar#e 4 d4!ad; de e>i =
cien?; 6ru9iana3 care3 du6; 6;rerea >ranceDil4r3 era 4 !ir#u#e a
in>an#eriei8 a6#ul c; Pru9ia c4n9#rui9e re?eaua 9a de c;i >era#e
cu g"ndul la r;Db4i3 c; 9#udia9e m4dul 9#r;luci# "n care gene =
ralul S:erman >4l49i9e c;ile >era#e "n Tenne99ee <i c; era "n
m;9ur; 9; c44rd4neDe #elegra>ul cu #renurile mili#are erau c4n=
9idera#e de Car#ierul general al lui Na64le4n ca >iind de im=
64r#an?; min4r;8 Dac; cine!a ar >i emi9 4 al#; 6;rere3 ar >i >49#
cali>ica# dre6# !i9;#4r8
in reali#a#e3 !i9;#4ri au >49# >ranceDii8 "n anul acela3
Oacgue9 O>>enbac:3 acel >ugar din c4rul unei 9inag4gi din $4ln3
a@un9e9e "n ca6i#ala >ranceD; "n culmea 646ulari#;?ii3 iar ideea
6e care >ranceDii <i=4 >;ceau de96re r;Db4i era mul# mai a6r4=
6ia#; de una din 46ere#ele 9ale3 care 9e re6reDen#a la C4media
ranceD; dec"# de reali#a#e8 Re!4lu?ia indu9#rial; #ran9>4rma9e
me9eria armel4r3 dar "n !i9urile l4r mili#are ei 9e !edeau reedi=
tn! b;#;liile lui Na64le4n I8 Hedeau r;Db4iul la (rande
(uerre777 as. cum >u9e9e el Dugr;!i# "n imaginile >ulminan#e
de96re la (rande Arraee, cu a#acuri ca "n c;r?ile cu 64De3 cu
:u9ari 9;rind 6e9#e garduri !ii3 cu drag4ni r4man#ici "n cuira9e
de ca!aleri <i una 9#r;lucind "n l;ncile ca!aleriei "m6;ra#ului8
V + Ln toate Vaptele mele. + 6ota trad.
77 La Pari9 ! + 6ota traci. 777 Marele
r;Db4i8 + 6ota trad,
8IO
"n "nc:i6uirea l4r3 ei !edeau de=acum #emerarele >4rma?ii de
grenadieri n;6u9#indu=9e "m64#ri!a >lancuril4r de9c46eri#e <i
caii3 6ur#"nd <ei cu >ran@uri3 cabr"ndu=9e 96re cer cu mu9cula=
#ura >rum49 c4n#ura#; <i cu n;rile r4<ii dila#a#e8 CCetait + a<a
cum a 96u9=4 mai #"rDiu T:e46:ile Aau#ier + trop beau$ 7.
Cum 6en#ru a9emenea >an#eDii nu era l4c "n ?;c;ni#ul m4n4#4n
al #elegra>ului M4r9e <i nici "n urui#ul <i mai m4n4#4n al r4?il4r
de l4c4m4#i!;3 ei 9=au c4n!in9 9inguri c; ace9#ea n=a!eau 6rea
mare im64r#an?;8 In 9c:imb3 auDeau #r"mbi?ele :eralDil4r "n
#im6 ce 4amenii cura@4<i "nain#au "n bubui#ul #unuril4r3 9ub >al =
durile dra6elel4r 9#r;luci#4are3 96re c"m6ul gl4riei3 96re c"m6ul
4n4arei8
In bubuitul tunurilor + aici era :iba8 Cu imen9ul 9;u re=
Der!4r de >4r?e umane3 cu !e#eranii 9;i c;li?i <i cu >r4n#ierele
9ale 9#ra#egice3 Lu!ovic-Dapoleon ar >i 6u#u# #rece 6e9#e cele=
lal#e :andica6uri 6e care le a!ea8 Sl;biciunea >a#al; a ran?ei a
c4n9#i#ui#=4 ar#ileria8 Mare<alii 9;i nu erau #4#u<i a#"# de 6re=
4cu6a?i de gl4ria mili#ar;3 nct 9; >i #recu# cu !ederea im64r=
#an?a 6u#erii de >4c8 N4ua 6u<c; chassepot de calibru N.3 #r;g"nd
cu car#u<e3 b;#ea de d4u; 4ri mai de6ar#e dec"# 6u<ca Dre79e
cu care Pru9ia "i Ddr4bi9e 6e Hab9burgi cu 6a#ru ani "n urm;3
iar >ranceDii "<i 6uneau + cu 4arecare @u9#i>icare + mari n; =
de@di "n mi#raliera l4r3 care3 ca <i 6u<ca cu <a9e ?e!i a america=
nului Aa#ling3 era un 9#r;m4< al !ii#4arel4r mi#raliere m4derne8
Mi#raliera l4r a!ea d4u;Deci <i <a9e de ?e!i E ace9#ea 6u#eau 9;
#rag; "n#r=4 9ucce9iune ra6id;3 6rin 9im6la nvrtire a unei
mani!ele8 Dar ar#ileria >ranceDil4r era #eribil de dem4da#;8
A!eau cu .C\ mai 6u?ine #unuri de c"m6 dec"# (eschiit!bedie-
nun 77 de care di96unea M4l#Je3 iar ?e!ile de #un >ranceDe3 de<i
g:in#ui#e3 erau #4a#e din br4nD8 Sc:neider nu ad46#a9e nici m; =
car in!en?ia lui 9ir O49e6: 2:i#54r#:3 adic; ?e!i din >ier m4ale
"n#;ri#e cu man<4ane eB#eri4are3 care de!eni9er; c4l4ana !er#e=
bral; a ar#ileriei engleDe8 "n#r=un cuvnt, Leb4eu> 9e g;9ea "n
a6r4Bima#i! aceea<i 9i#ua?ie ca a6;r;#4rii au9#rieci "n ')-- la
$4niggr;#D8 Era !ina 9a8 C"nd3 du6; r;Db4i3 3es Hapier s .ecrets
du .econd 1mpire VVV au >49# 6ublica#e "n 0elgia3 9=a de9c46eri#
c; mare<alul "n9u<i 6u9e9e reD4lu?ia Rien 5 "aire$ 7777 6e 4>er#a
lui $ru66 de a "nDe9#ra ran?a cu #unuri din 4?el #urna# cu
"nc;rcarea 6e la cula#;8 C4legii lui !4i9er; 9; 6r4#e@eDe UDinele
Sc:neider3 de cur"nd "n>iin?a#e <i care "n ')*C a!eau 9; >ie
6araliDa#e de 6rima gre!; munci#4rea9c; "ncununa#; de 9uc=
ce98 Iar Leb4eu> 6er94nal nu credea c; ?e!ile de #un de la E99en
V +b Era 6rea >rum498 + 6ota trad. 77
+ Parcul de ar#ilerie8 + 6ota trad.
VVV + *ocumentele secrete ale celui de-al doilea imperiu, + 6ota
trad.
VVVV Nimic de >;cu#8 + 6ota trad.
'(*
ar >i bune de ce!a8 S6eciali<#ii n #unuri3 "m6;r#;<ind 6;rerile
eB6er?il4r lui 1oon, "i c4n!in9e9er; c; di>icul#;?ile de r;cire
uni>4rm; a 4?elului "n cur9ul 6r4ce9ului de #urnare erau de ne=
"n!in9 V8 Mai mul#3 mare<alul a6;ra cu ncpnare #unurile
"nc;rca#e 6e ia gura evii$ C:iar clac; "nc:iD;#4arele ar 6u#ea >i
c4n>ec?i4na#e a9#>el "nc"# 9; nu-i 6un; n 6rime@die 6e #unari
b+ argumen#a el +3 mai rmnea 6r4blema 9c;6;rii de gaDe <i3
n c4n9ecin?;3 a b;#;ii mai redu9e a #unului8 Nu a a!u#3 bine=
"n?ele93 dre6#a#e "n nici 4 6ri!in?;8 Wilhelm, 0i9mareJ (i Molt8e
"n!;?a9er; lec?ia de im64r#an?; !i#al; 6e 64lig4nul de la Tcgel
<i acum "n#reaga lume a!ea 9; va! reDul#a#ele + "n ran?a8
Fi a9#>el3 #unurile din augu9# ')*C au de!eni# gurile fume-g"nde
ale lui Al>red $ru668 0;#aia l4r era de d4u; 4ri mai mare
dec"# cea a 6ie9el4r de br4nD ale inamicului3 iar "n 6ri !in?a
6reciDiei3 c4ncen#r;rii <i caden?ei de #ragere &6e care eB6er?ii
ar#ileriei >ranceDe 4 de9c4n9idera9er; 6e m4#i! c; #unarii ar >i
#en#a?i 9; c4n9ume 6rea mul#; muni?ie/3 #unul clin Ru:r "n#recea
#4# ce a!eau inamicii Pru9iei8 De<i mi#ralierele au >49# 6;9#ra#e "n
a9emenea 9ecre# "nc"# n=au >49# 6reda#e arma#ei dec"# "n ul#imele
Dile ale m4biliD;rii3 9er!iciul 6ru9ian de in>4rma?ii a!er#iDa9e
0erlinul de96re eBi9#en?a l4r8 S6re de49ebire de >ranceDi3
germanii au lua# "n 9eri49 cele #ran9mi9e de 96i4nii l4r8 0a#eriile
au 6rimi# 4rdin 9; de6i9#eDe mi#ralierele du6; urui#ul l4r <i 9;
le reduc; la #;cere "nc; din 6rimele >aDe ale >iec;rei lu6#e3
4biig"nd a9#>el du<manul 9; 9e reDume la >4l49irea arme l4r
mici8 "n#ruc"# 6e a#unci 94lda?ii m;r<;luiau li#eralmen#e du6;
bubui#ul #unuril4r + "n 6"cla care "n!;luia c"m6u" de lu6#;
era 9ingurul m4d de a a>la "n ce 6ar#e 9e de9>;<4ar; b;#;lia +3
>ranceDii !4r merge a9#>el la 6ieire8 Prima "nc;ierare 9=a 6r4du9
"n Diua de N augu9#3 la 2i99emb4urg3 "n Al9acia8 Aeneralul >ranceD
a >49# uci9 de un 4buD $ru668 Du6; aceea a a!u# l4c3 la - augu9#3
6rima mare b;#;lie3 ia 24r#:3 "n Ei4rd=e9#ul ran?ei8 Mare<alul
Pa#rice MacMa:4n c4n9idera9e c; un a#ac 6ru9ian e9#e a#"# de
6u?in 6r4babil3 "nc"# a negli@a# 9;=i 6an; 6e 94lda?i 9;=<i 9a6e
#ran<ee8 Princi6ala 9a gri@; era ca nu cum!a inamicul 9;=i 9ca6e
6rin#re dege#e8 KNici4da#; + a 9cri9 unul din 9ub4rd4na?ii 9;i
+ n=au eBi9#a# #ru6e a#"# de 9igure de 9ine <i mai c4n!in9e de
9ucce9L8 A#unci a l4!i# maiul lui Al>red8 Di!iDiile de in>an#erie
ad!er9e erau egale ca num;r <i b;#;lia ar >i 6u#u# 9; r;m"n;
nedeci9;8 Dar n=a r;ma98 A >49# 4 deru#;8
V Lud4!ic=Na64le4n nu ar >i a!u# dec"# de c"<#iga# dac; l=ar >i
ci#i# 6e r4mancierul >ranceD care a!ea cea mai >er#il; imagina?ie8 "n
mar#ie ')-)3 c"nd Leb4eu> a 6u9 reD4lu?ia KNimic de >;cu#L 6e 4>er#a
!eni#; de ia $99en3 Oule9 Herne 9cria ca6i#4lul al XII=lea a! r4manului
*ou!eci de mii de lelie sub mri. C;6i#anul Nem43 >;c"nd "m6reun; cu
6r4>e94rul Ar4nnaB 4 c;l;#4rie 6e 9ubmarinul KNau#ilu9L3 eB6lic; in!i =
#a#ului 9;u c; m4#4rul 9ubmarinului e9#e c4n9#rui# din cel mai bun 4?el
din lume3 #urna# de K$ru663 "n Pru9iaL8
1%8
>iindc;3 du6; 46# 4re de b4mbardamen# al #unuril4r +rupp, li=
niile france#e au >49# ru6#e (i #ru6ele 9=au re#ra9 "n#r=4 #4#al;
deD4rdine8
24r#: + b;#;lia de la r49c:5iller3 cum 4 nume9c >ran=
ceDii + a fost de 6r49# augurE 9;#enil4r le=a #rebui# 4 9;6#;m"n;
"n#reag; ca 9; adune de 6rin !ii <i 6;duri cada!rele "mbr;ca#e
"n 6an#al4nii a#"# de >rum4<i8 Pierderile 9u>eri#e de arma#a 6rin=
?ului m4<#eni#4r >u9e9er; <i ele grele3 dar #re6#a# c4mandan?ii
ei (i-au da# 9eama c; "n !ii#4r nu mai #rebuiau 9; a#ace in>an=
#eria "nDe9#ra#; cu 6u<#i chassepot' 6u#eau l;9a #4#ul 6e 9eama
eBcelen#ei l4r ar#ilerii8 Pen#ru a >4l49i cu!in#ele unui ra64r#
4>icial france# de96re 4 b;#;lie ul#eri4ar;3 #unurile $ru66 cu
"nc;rcarea 6e la cula#; 7au Ddr4bi# #4a#e "ncerc;rile #unaril4r
>ranceDi de a r;96unde >4cului <i 4 6l4aie de 4buDe 9=au ab;#u#
a9u6ra liniil4r ma9a#e ale in>an#eriei3 care a<#e6#a3 >;r; nici 4
ac46erire3 9; re96ing; un a#ac ce nu 9=a 6r4du9L8 Ournalele de
r;Db4i ale cel4r ce au lua# 6ar#e la lu6#; cu6rind de9crieri mai
6la9#ice I un 6ru9ian a !;Du# de la di9#an?; #unicile alba9#re
reac?i4mnd 7ca un r4i de albine 96eria#eL E un 4b9er!a#4r >ran=
ceD a 9cri9 c; #unicile ac46ereau pmntul "n a9emenea m;9ur;3
nct 6;reau Kun lan de inL3 iar un i9#4rie a 9cri9 c; @urnalele
!e cam6anie ?inu#e de regimen#ele iui Lud4!ic=Na64le4n deD=
!;luiau 334 deDin#egrare #re6#a#; 9ub 6l4aia 4buDel4r germaneL3
"n #im6 ce prusienii, 9aB4nii3 sile#ienii <i cei din He99a c"n#au en=
#uDia9ma?i imnuri de!eni#e de cur"nd >4ar#e 646ulare + Die
&acht am Rhein <i *eutschland ilber alles V +3 inamicii l4r3
am;r"?i3 9e "ndre6#au m4:4r"?i 96re 64Di?iile l4r scan!n! I Mn,
deuD, trois, merde$ VV8
Machiavelli a 96u9 de96re .arol al 0K4-lea c; "n iarna
'N,N+'N,( 7a cuceri# I#alia cu 4 cre#; n mn,, "n?eleg"nd 6rin
acea9#a c; n-a a!u# ne!4ie !ect 9; ncercuiasc un 6unc# "n#;=
ri# 6e :ar#;3 6e care3 du6; aceea3 g:iulelele 9ale de >ier urmau
9;=' >ac; una cu 6;m"n#ul8 Car4l con!usese "n#r=un in#er!al de
<ai96reDece luni <aiDeci de a9edii iDbu#i#e8 "n !ara anului ')*C3
#unarii lui 2il:eim au :4#;r"# reDul#a#ul "n mai 6u?in de 4 lun;8
"n a@unul Dilei de - augu9#3 >ranceDii erau di9l4ca?i "n d4u;
gru6uri 6rinci6ale + cei al lui MacMahon "n Al9acia <i cel al
"m6;ra#ului Lud4!ic=Na64le4n n Lorena$ "m6;ra#ul l;9a9e "n=
#re ace9#e gru6uri cre9#ele Mun?il4r H49gi <i3 "n lumina 6rac#icii
mili#are pe a#unci general admi9e3 e greu 9;=i aduci !re4 "n!i =
nuire8 Dar nu ?inu9e 9eama de nspimnttoarele #unuri8 n
m4men#ul cn! ari6a drea6#; 9e re#r;gea ele la 24r#:3 ari6a
9#ing; 6ierdea "n;l?imile de la Spicheren, la <aiDeci <i 6a#ru de
Jil4me#ri n4rd =!e9#3 "n ?inu#ul Saar8 "n r;9#im6 de d4u;Deci <i
V +
M e
s t r a= l a Ri n < i (e r mani a mai pres us de t o a t e , . + 6ot a
VV Un3 d4i3 #rei ra:a#8 + 6ota traci.
1%O
6a#ru de 4re3 !i9ul >ranceDil4r 9e #ran9>4rma9e "n#r=un c4<mar8
MacMa:4n a aband4na# Al9acia3 <i Lu!ovic-Dapoleon 9=a re#ra9
"n 6u#ernica >4r#;rea?; de la Me#D8 Du6; #rei b;#;lii "n!er<u=
na#e3 M4l#Je <i=a #rimi9 ulanii 6e 9ingurul drum care ducea
96re Herdun <i a "ncercui# Me#Dul8 Lud4!ic=Na64le4n a 9c;6a#
"n ul#imul m4men# <i a gal46a# 96re 9ud3 la MacMa:4n3 cer"n=
du=i 9#;rui#4r 9; 9#r;6ung; "ncercuirea german; <i 9; elibereDe
>4r#;rea?a8 C4n9ecin?a a >49# un deDa9#ru8 "n Diua de @4i ' 9e6=
#embrie3 ari6a drea6#; a "m6;ra#ului3 c4m6le# i9#4!i#;3 9=a "n=
#"lni# cu <u!4iul c4r6uril4r de arma#; germane ale regelui 2il=
:elm la circa '' Jm de grani?a belgian;3 la Seclan3 4 mic; <i
"n!ec:i#; >4r#;rea?; de 6e Meu9e cu ni<#e "n#;ri#uri da#"nd din
9ec4lul al XHII=lea8 Lui MacMa:4n3 #erenul acciden#a# <i delur49
de la n4rd de 4ra< i 9=a 6;ru# a >i 4 64Di?ie eBcelen#; ;position
mani"iQue@, dar generalul Augu9#e Ducr4#3 care lu6#a9e la
24r#:3 <#ia ce !a urma8 [gribuli# 9ub 4 man#a3 la >4cul de bi =
!uac al unui regimen# de Dua!i cu #urbane r4<ii <i alba9#re3 el
9i=a da# 9eama de #ri9#ul ade!;r I 6ous sommes dans un pot de
chambre, et nous A serons emmerdes$ V8 KOala de n4a6#eL de=
9cria c"# 9e 64a#e de bi ne 9i#ua?ia "n care 9e a>lau3 iar la
merde VV care urma 9; le cad; "n ca6 era din 4?el $ru668
Lu6#a a "nce6u# "nain#e de i!irea D4ril4r8 De<i M4l#Je !4ia
9; a<#e6#e 6"n; c"nd cele d4u; ari6i ale 9ale 9e !4r >i uni#3
"ncercuind inamicul3 C4r6ul I ba!areD era 6rea ner;bd;#4r ca
9; mai a<#e6#e <i la 4ra N diminea?a3 la ad;649#ul unei ce#e de9e
<i 6;#runD;#4are3 a >4r?a# r"ul Meu9e8 Cu6rin<i de 6anic;3 >ran=
ceDii 9=au baricada# "n ca9ele 94lide ale 4ra<ului3 c4n9#rui#e din
6ia#r;3 dar care au >49# re6ede d;r"ma#e de eB6l4Diile 4buDel4r8
C"nd D4rile au lumina# !alea3 cele <ai96reDece ba#erii $ru663
de9>;<ura#e "n m4d 9#r;luci# 6e 64!"rni<urile dealuril4r3 dinc4l4
de b;#aia #unuril4r >ranceDe3 au nimici# 4 "n#reag; di!iDie de
Dua!i3 inclu9i! 6e c4mandan# <i 6e <e>ul 9#a#ului ei ma@4r8 Ni =
meni nu era 9igur c; !a 9c;6a de eB6l4Diile ucig;#4are8 La mai
6u?in de 4 4r; du6; ce 9e lumina9e de Diu;3 4 9c:i@; de 4buD
'=a r;ni# c:iar 6e MacMa:4n E #ran964r#a# 6e 4 #arga "n micu?ul
>4r#3 el a #recu# c4manda lui Ducr4#8 La 4rele ) diminea?a3 4mul
care !;Du9e !enind ine!i#abilul a 4rd4na# 4 9#r;6ungere c;#re
!e9#8 Aeneralul Emmanuel 2im6>>en a c4n#e9#a# c4manda3 a
re>uDa# 9; eBecu#e 4rdinul3 !4rbind de96re Karuncarea ba!a=
reDil4r "n RinL8 La argumen#ele de96era#e ale lui Ducr4#3 el a
r;96un9 cu "nc;6;?"nare I KA!em ne!4ie de 4 !ic#4rieL8 Ducr4#
i=a re6lica# I KTe !ei 94c4#i n4r4c493 mon eneral, dac; a9#;=
9ear; !ei mai 6u#ea 9; #e re#ragi !L Nu eBagera de l4c E cu >ie=
care minu# care #recea3 #irul 9ur6rinD;#4r de 6reci9 al #unuril4r
V + 83S"n#em "n#r=4 4al; de n4a6#e <i !4m >i "neca?i "n ra:a#L8 + 6ota
irad.
VV + ra:a#ul8 + 6ota Irad.
1NE
de!enea #4# mai in#en93 iar 6e la @um;#a#ea dimine?ii M4l#Jc a
#rimi9 la a#ac #rei c4l4ane3 #;ind drumul Sedan=MeDiere9 <i bl4=
dnd a9#>el ul#ima 64r#i?; de 9c;6are 649ibil;8 "n#re #im63 94arele
ri9i6i9e cea?a de la "nce6u#ul dimine?ii8 Era 4 Di 96lendid;8 &o-
trivit cel4r ar;#a#e de 6r4>e94rul Mic:ael H45ard3 9#a#ul=ma@4r al
lui Molt8e
888g;9i9e 6en#ru rege un 6unc# de 4b9er!a?ie de unde a!ea 4 6ri!eli<#e
a b;#;liei cum nici un c4mandan# al !reunei arma#e din Eur46a a6u=
9ean; n=4 !a mai a!ea !re4da#;8 ntr-un lumini< de 6e dealurile "m=
6;duri#e3 dea9u6ra l4cali#;?ii ren4i93 la 9ud de Meu9e3 9=au aduna# un
mare num;r de 4>iciali#;?i In uni>4rme 9#r;luci#4are3 mai 64#ri!i#e
6en#ru a a9i9#a la un 96ec#ac4l de 46er; 9au la alerg;ri de cai dec"# la
4 b;#;lie deci9i!; care #rebuia 9; :4#;ra9c; 94ar#a Eur46ei <i3 64a#e3 a
lumii8 Se a>lau ac4l4 regele "n 6er94an;3 M4l#Je3 $44n <i 4>i?erii l4r de 9#a#=
ma@4r3 care urm;reau de9>;<urarea lu6#ei888 la care 9e ui#au <i
0i9marcJ3 Ha#D>eld <i >unc?i4nari 9u6eri4ri ai Mini9#erului de EB#erne888
Mai erau 6reDen?i888 4 mul?ime de 6rin?i<4ri germani888 care 6ri!eau
cum re9#urile inde6enden?ei l4r 9e 96ulberau cu >iecare 4r;3 6e m;9ur;
ce #unurile 6ru9iene3 9aB4ne <i ba!areDe decimau arma#a >ranceD; din
@urul 4ra<ului Sedan8
Pru9ienii <i alia?ii l4r germani di96uneau la4lal#; de cinci
9u#e de #unuri $ru668 Pri!ind 6rin#r=4 lune#; 6en#ru a !edea
r4adele muncii de la E99en3 2il:elm a a!u# "n >a?a ochilor
un 96ec#ac4l eB#ra4rdinar + Jil4me#ri "n#regi de 6an#al4ni cul =
ca?i la 6;m"n# la 6ici4arele (irului de #unuri ale C4r6ului II ba=
!areD3 iar "n de6;r#are3 dinc4l4 de gurile #unuril4r care 9cui6au
>4c3 9e "n#indeau cre9#ele de un !erde "n#uneca# ale Mun?il4r
Ardeni8 C;#re amiaD;3 6"n; 9i 2im6>>en (i-a da# 9eama c; Diua
era 6ierdu#;8 A "ncerca# a#unci 9; 9#r;6ung; "ncercuirea3 dar
n=a 6u#u# aduna #ru6e 9u>icien#e 6en#ru 4 a9emenea "ncercare
<i la 4ra ' a #rimi9 la Sedan du6; Lud4!ic=Na64le4n8 "m6;ra =
#ul a re>uDa# 9; !in;8 Du-i era >ric;8 Dim64#ri!;3 el a "nc;le=
ca# <i a gal46a# ne6;9;# 4r 6rin 6l4ai a de <ra6nele3 6re>e =
rind m4ar#ea 6e c"m6ul de lu6#; ru<inii3unei ca6i#ul;ri8 Era "n9;
clar c; cine!a #rebuia 9; 6redea 96ada "n 9emn de ca6i#ulare8
La 4ra 23 germanii au "nce6u# 9; cure?e #erenul8 La .3 in>an#eria
>ranceD;3 r;ma9; >;r; c4mandan#3 9e a9cundea 6rin 6;duri3
"n#r=4 ul#im; #en#a#i!; de96era#;3 Ducr4# a "ncerca# 9; 9e >4=
l49ea9c; de ca!aleria "m6;ra#ului 6en#ru a >ace 4 9#r;6ungere
96re !e9#3 6rin liniile 94lda?il4r 6ru9ieni8 C4mandan#ul ca!ale=
riei <i=a ridica# 9abia <i 9=a 6r;bu<i# 6e l4c3 cu >a?a 6re9c:im=
ba#; "n#r=4 ma9; de carne "n9"ngera#;8 D4i ag:i4#an?i l=au #ra9
"na64i "n mi@l4cul e9cadr4anel4r8 H;D"ndu='3 ca!aleri<#ii au 9#ri =
ga# I %ene!-le ,$ 7 Au <ar@a# din n4u cuZ cura@ (i a64i "nc; 4
V SS R;Dbuna?i=' ! + 6ota trad.
'-'
da#; <i "nc; 4 !at, 6"n; cinci <i cei din urm; din#re ei au r;ma9
"n#in<i 6e 6;m"n#3 D!"rc4lindu=9e3 "n 6r46riul l4r 9"nge3 al;#uri
de cada!rele cail4r l4r m;cel;ri?i8 Regele Pru9iei a l;9a# lune#a
"n @498 A murmura# I Ah , 3es bra&es ens ,$ 7
KNici4da#; 6"n; a#unci + a 9cri9 H4!!ard + #irul #unuril4r
nu >u9e9e >4l49i# cu a#"#a 6reciDie "n#r=un r;Db4iL8 Uimi#3 regele
urm;rea br;?;riie incande9cen#e de >4c >4rma#e de 4buDele care
eB6l4dau "n @urul >iec;rui 6unc# de reDi9#en?;3 9ecer"ndu=i 6e
a6;r;#4rii >ranceDi8 Dar m4ar#ea '=a 4c4li# 6e Lud4!ic=Na64ie4n8
ObuDele i=au nimici# ca!aleria3 in>an#eria 9a ma9a#;3 9#a#ul su
ma@4r <i 6e aghiotanii 9;i3 dar nici 4 9ingur; 9c:i@; nu a c;Du#
"n 6rea@ma lui <i el 9=a "na64ia# ne!;#;ma# la Sedan8 C"ncl a
"nce6u# 9; 9e "n9ereDe3 a #rimi9 un 9ergen# cu un 9#eag alb 6en=
#ru a cere "nce#area >4cului <i a 4rd4na# ca un 9#eag alb 9; >ie
arb4ra# <i dea9u6ra >4r#ului8 0#n!u-1, M4l#Je a #rimi9 un nu=
bil 6ru9ian 9; "n#rebe ce 9emni>ica?ie a!ea8 O>i?erul 9=a "na64ia#
cu 4 9cri94are care 64a#e >i denumi#; cer#i>ica#ul de na<#ere al
celui de=al d4ilea #eic: german I
Monsieur mon pere,
6CaAant pas pu !ourir au milieu de mes troupes, ) ne rne reste
/u;< re!ettre mon epee entre les !ains de %oire Ma=este. Le sui de
%oti-e Ma=este le bon )rere Pntruct n=am 6u#u# muri "n mi@l4cul tru-
pelor mele3 nu=mi r;m"ne dec"# 9; 6redau 9abia mea "n m"inile ma=ie9#;?ii=
!4a9#re8 R;m"n al maiest'ii-voastre >ra#e bunP8
NAPOLEON
Dar nici "m6;ra#ul <i nici 9abia 9a nu au a@un9 "n m"inile
lui 2il:eim8 Du6; ce a ci#i# 9cri94area3 regele3 >;r; 9R 9c4a#; un
cu!"n#3 i=a "nm"na#=4 lui 0i9mareJ3 care a dic#a# un r;96un9
"n numele regelui3 9uger"nd la capitulalion$ VV <i "nc:eind I
LCai desne le (eneral de Moll/e cel e""el$ VVV8
"n n4a6#ea aceea3 "n @urul >4curil4r l4r de #ab;r;3 #ru6ele
germane au c"n#a# 6line de recun4<#in?; !e9#i#ul c4r lu#:eran
Nun dan/et alle (ott VVVV3 Erau la >el de ului?i ca <i >ranceDii8
Pen#ru a >4l49i cu!in#ele lui H45ard3 nici una din 6;r?ile c4m=
ba#an#e nu 6re!;Du9e c; Ke>icaci#a#ea ar#ileriei 6ru9iene !a
c4n9#i#ui cea mai mare 9ur6riD; #ac#ic; a r;Db4iului >ranc4=
6ru9ianM
I
8 E>ec#ul 6e care '=a a!u# a9u6ra 6ar#ici6an?il4r ia
b;#;lie a !aria# "n >unc?ie de 9i#ua?ia l4r8 Pru9ienii <i alia?ii l4r
eBul#au8 ranceDii erau 6lini de am;r;ciune E a6r4a6e 4 @um;=
#a#e de 9ec4l mai #"rDiu3 la Her9aille93 Ae4rge9 Clemenceau + 6e
V + A:3 ce 4ameni cura@4<i + 6ota trad.
77 + ca6i#ularea8 + 6ota irad.
777 + L=am de9emna# 6e generalul M4l#Je "n ace9# 9c468 + 6ota
irad.
VVVV + Acum3 mul?umi?i cu #4?ii lui DumneDeu8 + 6ota trad.
'-2
care ace9# deDa9#ru '=a de#ermina# 9; in#re n !ia?a 64li#ica a
?;rii3 >iind "n ')*C 6rimar la Montmartre + !a reamin#i acea
d4rin?; de re!an<; care 9e #reDi9e "n el c"nd a!ea "n @ur de
d4u;Deci (i cinci de ani (i a >4l49i# ace9# argumen# 6en#ru a
c4n#racara 64li#ica de m;rinimie 6e care 244dr45 2il94n !4ia
9; o a6lice Aermaniei "n!in9e8 Lud4!ic=Na64le4n 9e 6r;bu<i9e
c4m6le#8 Unul din 4>i?erii si, Oean 0a6#i9#e M4n#audun3 i=a
de9cri9 ca 7mult "mb;#r"ni#3 mul# 9l;bi# (i >;r; 9; mai 649ede
nici una c"in #r;9;#urile unuiMc4mandan# de arma#;L8 M4l#Je <i
0i9marcJ au >49# necru?;#4ri3 iar c"nd Wimpffen s-a 6reDen#a#
"n >a?a l4r + el nu !4i9e 9; 9e duc;3 dar Ducr4# i=a 96u9 r;9 =
6ica# I KAi 6relua# c4manda cre#n! c; eBerci#area ei ?i=ar 6u#ea
aduce cin9#e <i >4i4a9e888 Acum nu 64?i re>uDaL +3 ei au re9 =
6in9 argumen#ul generalului >ranceD c; 334 6ace a!"nd la baD;
c4ndi?ii care 9; m;gulea9c; am4rul 6r46riu al arma#ei <i 9;
mic<4reDe am;r;ciunea "n>r"ngerii !a >i mai durabil;3 "n #im6
ce m;9uri dra9#ice ar #reDi 6a#imi "n!er<una#e <i ar duce3 64a#e3
ia un r;Db4i >;r; 9>"r<i# "n#re ran?a <i Pru9ia=M8
Re>uD"nd 9; >ie gener493 0i9marcJ3 fiQn!u-(i 4c:ii 9;i de
un alba9#ru 96;l;ci# a9u6B=a generalului >ranceD3 i=a r;96un9 I
33Nu #e 64?i biDui3 "n general3 6e recun4<#in?; <i3 "n 96ecial3 6e
aceea a unui 6464rL8 lunc:erul a ceru# ca6i#ularea #u#ur4r #ru
6el4r >ranceDe a>la#e la Sedan3 incluD"nd 6e "m6;ra#ul Lu!o-
!ic=Na64ie4n ca 6riD4nier de r;Db4i8 2im6>>en a r;ma9 "ngr4Di#8
S4rbind <i ul#ima 6ic;#ur; de 6l;cere dMin cu6a ace9#ui #rium>3
0i9marcJ a remarca# c; >ranceDii ca na?iune 9"n# Kiri#abili3
in!idi4<i3 gel4<i <i eBce9i! de 4rg4li4<i8 Hi 9e 6are c; !ic#4ria
i ; l
e9#e
m4n464lul !49#ruL8 Pe ele al#; 6ar#e3 a c4n#inua# el3 germanii
9"n# un 6464r 6a<nic3 6e care "n decur9ul ul#imel4r d4u; 9ec4le
ran?a '=a c4#r46i# de #reiDeci de 4ri + de 6ai96reDece 4ri nu=
mai "n#re anii '*)( <i ')'.8 Dar acum #4a#e ace9#ea 9"n# de d4=
meniul #recu#ului I KTrebuie 9; a!em 6;m"n#3 ce#;?i <i >r4n#iere
care 9; ne a6ere de>ini#i! "m64#ri!a unui a#ac du<manL8
2im6>>en nu !4ia "nc; 9; cedeDe8 A#unci a in#er!eni# M4l#Je8
El a ar;#a# c; "n#r=4 9ingur; Di arma#a "m6;ra#ului 9c;Du9e de
la 'CN CCC de 4ameni la )C CCC3 "n #im6 ce 2il:elm di96une de
un 9>er# de mili4n dMe 94lda?i8 A64i3 c4mandan#ul german a de9=
>;<ura# 4 :ar#; <i i=a ar;#a# >ranceDului c4rd4nul de ba#erii care
"ncercuia arma#a >ranceD; cu =iin"hundert Kanonen W cinQ
cents canons$ 7.
La ace9# argumen# nu 9e mai 6u#ea r;96unde <i armi9#i?iul
a >49# 6relungi# 6en#ru ca 2im6>>en 9; 9e "na64ieDe 9;=<i c4n=
9ul#e "m6;ra#ul8 "n de96erare de cauD;3 Na64le4n a :4#;r"# 9;
+ cinci 9u#e de #unuri8
6ota
trad.
8OK
6
6r46rie#a#ea !4a9#r; eBclu9i!;3 iar gl4ria armel4r
>ac; un a6el direc# la 2il:elm3 ca de la 9u!eran la 9u!eran8 "n
diminea?a urm;#4are3 el <i=a "nc;leca# din n4u arm;9arul <i a
gal46a# 96re 64Di?iile germane3 dar 9an#inelele 6ru9iene l=au
46ri# <i l=au du9 direc# la 0i9marcJ <i la M4l#Je8 Tem"ndu=9e c;
gener49ul l4r rege ar 6u#ea "ndulci c4ndi?iile 6u9e de ei3 l=au
du9 6e Na64le4n "n#r=4 ca9; de ?ar;8 El !a 6u#ea + au 96u9
ei + 9;=' !ad; 6e 2il:elm dup ce 9e !a >i 9emna# ac#ul ca6i#u=
l;rii8 Ceea ce a a!u# l4c >4ar#e cur"nd8 "n #im6 ce "m6;ra#ul bur =
g:eD 96umega de m"nie3 2im6>>en "<i 6unea i9c;li#ura 6e ac#ul
de ca6i#ulare la C:R#eau de 0elle!ue3 9i#ua# 6e r"ul Meu9e8
M4l#Je ceda9e a9u6ra unui 6unc# li69i# de "n9emn;#a#e I 4>i?erii
care !4r >;g;dui 9; nu mai 6un; m"na 6e arme !4r >i elibera?i
6e cu!"n#8 a6#ul c; numai cinci 9u#e cinciDeci de 4>i?eri au
>4l49i# acea9#; 64r#i?; de 9c;6are ara#; ci# de 6u#ernice erau
9en#imen#ele de du<m;nie8 D4cumen#ul 4da#; 9emna#3 6riD4=
nierului im6erial i=a >49# ac4rda#; audien?a 94lici#a#;8 nt'lnirea
a >49# 9cur#; <i 6enibil; &am"ndM4i m4nar:ii au r4<i#/8 Na64le4n3
a<a cum "i 6reDi9e9er; lui 2il:elm 9>e#nicii 9;i3 i=a ceru# 4
>a!4are8 D4rea 9; >ie du9 "n 6riD4niera# 6rin 0elgia8 Dac;
ar #rebui 9; #reac; 6rin ran?a3 + a ar;#a# el +3 ar >i 9u6u9
unei umi l i n? e de ne9u64r# a# 8 2il :el m 9=a ui # a# l a 0i 9 =
marcJ3 iar ace9#a a ridica# din umeri8 Cu 4 arma#; >ranceD;
bl4ca#; la Me#D <i cu cea de la Sedan "n ca6#i!i#a#e3 a remarca#
9arca9#ic 6rimul mini9#ru al regelui 6ru9ian3 Knu are nici 4
im64r#an?; dac; ar lua=4 6rin al#a 6ar#e888 C:iar dac; nu <i=ar
?ine cu!"n#ul3 nu ne mai 6a9;L8 "m6;ra#ul 9=a "n#4r9 96re rege3
Lui M4ri#D 0u9c:3 care mai #"rDiu a!ea 9; de!in; bi4gra>ul lui
0i9marcJ3 6riD4nierul i 9=a 6;ru# 7prea m4la#ec3 a< 6u#ea 96une
c:iar !rednic de di96re?L8 El i=a 96u9 "n!ing;#4rului 9;u I 33H;
>elici# 6en#ru arma#a !4a9#r; <i mai cu 9eam; 6en#ru ar#ileria
!4a9#r;8 Ar#ileria mea + a b"igui# el + a >49# a#"# de in>eri4ar;L8
2il:elm a 6ri!i# @ena# "n al#; 6ar#e8
A d4ua Di3 Na64le4n al III=lea3 "m6;ra#ul >ranceDil4r3 a >49#
eB6edia# la 2il:elm9:4:e "m6reun; cu elegan#ele 9ale baga@e3
!ale?ii cu 6eruc; <i numer4a9a 9a 9ui#;8 Hremea minuna#; 9e
9c:imba9e acum "n#r=4 6l4aie #4ren?ial;8 Tru6ele lui Na64le4n
r;ma9e "n !ia?; au >49# "ngr;m;di#e "n#r=un lag;r im6r4!iDa# "n
grab; 6e malurile Mcu9ei8 Din acel c5mp de la rnisere 7, cum
l=au b4#eDa# ei3 94lda?ii i=au arunca# "m6;ra#ului e6i#e#e in=
@uri4a9e8 M4l#Je <i 0i9marcJ 9#;#eau unul l"ng; altul, urm;rind
cum 9e de6;r#a #r;9ura "m6;ra#ului8 KIa#; 4 dina9#ie care 9e
9#ingeL3 a murmura# 0i9marcJ8
Ar >i 6u#u# ad;uga c; al#e d4u; dina9#ii 9e ridicau im6la =
cabil I >amiliile H4:enD4llern <i $ru668
V + lag;r al miDeriei8 + 6ota traci.
1N?
*
In#re #im63 Ai>red nu a!ea nici cea mai !ag; idee de96re
9c:imbarea 96ec#acul4a9; care in#er!eni9e "n de9#inul 9;u8 I 9e
6;ru9e c; r;Db4iul a iDbucni# "n#r=4 6eri4ad; >4ar#e 6r4a9#;
6en#ru el8 Nu 9e #ermina9e "nc; #recerea >abricii 9ale la 6r4ce=
deul Siemen9=Mar#in3 iar Alber# Pie6er "<i ale9e9e #4cmai ace9#
m4men#3 c"# 9e 64a#e de ne64#ri!i#3 ca 9; m4ar;8 C"nd un al#
re6reDen#an# al 9;u i=a #rimi9 !4rb; c; 9e g;9e<#e3 de a9emenea3
6e 6a#ul de m4ar#e3 Ai>red i=a r;96un9 ener!a# c; nici el nu 9e
9im#e bine I KNu mai 9"n# "n 9#are 9; m; 4cu6 de a>aceri3 6ri =
me9c >4ar#e rar !iDi#e <i=mi li69e9c 6u#erile <i !i#ali#a#ea nece =
9are 6en#ru a duce la "nde6linire #4# ceea ce nece9i#; uDina <i
c4n9#ruirea unei ca9e de l4cui#L ;die <abri/ und der 6eubau
eines -ohnhauses mir au"erleen@.
Ca9a "l 94lici#a din ce "n ce mai mul#8 Pe c4lin; era "n cur9
de de9>;<urare c4m6lica#a 46era?ie de #ran96lan#are a unui al#
cr"ng + r;d;cinile arb4ril4r a#"rnau a>ar; din 9acii de 6"nD;
gr4a9;8 Fi acum3 64>#im3 <i beleaua a9#a cu >ranceDii8 A!ea
im6re9ia c; era 4 l4!i#ur; "ndre6#a#; 6er94nal "m64#ri!a 9a8
A ceru# ca 6ie#rarii >ranceDi 9; c4n#inue 9; lucreDe la Hil"a
Hugel &ceea ce3 de al#>el3 au <i >;cu#/ <i ca de la C:an#ill7 9; i
9e #rimi#; "n c4n#inuare mai mul#; 6ia#r; &4ric"# ar 6;rea de
necreDu#3 dar <i ace9# lucru 9=a >;cu# + 6rin 0elgia +3 "n #im6
ce el c4n#inua 9; eB6edieDe "n ran?a3 !ia Anglia3 !al?uri <i r4?i
de cale >era#;3 6"n; c"nd e!enimen#ele de la "nce6u#ul lunii
9e6#embrie au 6u9 ca6;# ace9#ui #ra>ic "n d4u; direc?ii/8 Ca9#elul
"l 4b9eda "n a9emenea m;9ur;3 "nc"# 6rima 9a reac?ie la m4bili =
Darea general;3 decre#a#; de rege la '2 iulie3 a c4n9#a# "n ign4=
rarea ei8 Hilla Hugel #rebuia c4n9#rui#; mai de6ar#e3 a 96u9 el
cel4r 6a#ru membri ai c4mi#e#ului de direc?ie I Mm =eden
Hreis, selbsl mit der 0eseitiun &on Arbeitern der <abri/ ,$
&Cu 4rice 6re?3 c:iar dac; !a #rebui 9; 9c4a#em munci#4ri din
>abric; !/8
O da#; cu declara?ia de r;Db4i a ran?ei3 Ai>red a ad46#a#
4 cu #4#ul al#; a#i#udine8 Cu 4caDia unui c4n>lic# >ranc4=6ru9ian
an#eri4r3 el 9e 4>eri9e 9; d4neDe 0erlinului3 K"n caDul unui r;Db4i
cu ran?aL ;im <alie eines Kriees mit <ran/reich@, #unuri din
4?el #urna# "n !al4are de un mili4n de #aleri &circa N2C CCC de
d4lari/8 He9#ea c; la Pari9 >u9e9e decre#a#; m4biliDarea a a@un9
la PP99en "n Diua de 2C iulie ')*C <i imedia# el i=a 9cri9 lui R44n3
4>erindu=9e K9;=<i re96ec#e 6r4mi9iuneaL <i cer"nd numai ca
acea9#; gener4Di#a#e 9; >ie 6;9#ra#; K"n cel mai 9#ric# 9ecre#L8
II cun4<#ea 6e R44n8 Nu d4rea ca 4>er#a 9a 9; >ie in#er6re#a#;
ca 4 "ncercare de a >4l49i criDa 6en#ru a=<i >ace 6ublici#a#e8
Darul a >49# "n9; 4ricum re96in93 6e un m4#i! #i6ic 6en#ru R44n3
'-(
<i anume c; 4 can#i#a#e 9u6limen#ar; de #unuri ar r;9#urna
9c:ema 9acr; de 4rganiDare a arma#ei8 Dar Delul lui $ru66 nu
9=a 9#in98 El "<i "nc:eia9e 9cri94area c;#re R44n cu >4rmula
KDumneDeu s 4cr4#ea9c; Pru9ia !L ;(otl schiitze Hreussen ,@ Fi
"n lunile care au urma# a lua# 4biceiul 9R=<i "nc:eie 9cri94rile
cu acea9#; >4rmul; 9au cu al#ele la >el de b4mba9#ice3 9aiu#"nd
en#uDia9mul 6a#ri4#ic ;patriotische %egeisterung$, d4rin?a >ier=
bin#e de a 9lu@i 6a#ria ;dem *ran, eleni 3atertetnd !u dienen@ <i3
cu 4 iDbucnire de mn!rie, 33>a6#ele d4 nea9emui# ale !i#eDei
n4a9#re arma#eL ;den uniibertre))lichen 7eistungen imseres tap-
)eren Kriegsheeres$
La 46# Dile du6; "nce6erea 49#ili#;?il4r3 el a #rimi9 6r46riile
9ale 4rdine de lu6#; munci#4ril4r din a#elierele <i de64Di#ele
9ale8 Ab;#"ndu=9e de la una din cele mai 9acre reguli 6a care <i
le im6u9e9e3 el a au#4riDa# subcontractarea 4ri de cte 4ri acea9#a
ar >i 6u#u# a@u#a e>4r#ul clc r;Db4i8 A ceru# 9; >ie 4rganiDa#e
9c:imburi ,,care 9; lucreDe Di <i noapte n >iecare a#elier3 cu toi
munci#4rii <i #4a#e ma<inile ele car4 di96unem3 fr 9; d;m
"na64i de la nici un >el !e c:el#uieli 9au 9acri>iciiL8 Trebuiau
9; >ie 6reg;#i#e a>e#uri <i 6ie9e de schimb 6en#ru e!en#uali#a#ea
un4r "n>r"ngeri 6ru9iene =6e c'mpul de lupt$ De a9emenea3 a
9cri9 el,
ebenso 4olle man &on (eschossen das maDimal Xuantum an"ertien,
&=elch.es =iir unsere (eschMt!e im <alie der rossten A/tion niit!lich
sein /dnne... *aher rechne ich au" usserste 2ti/eit uni i&eises uber-
leen.
9; 6reg;#im num;rul maBim de 6r4iec#ile care ar 6u#ea >i de >4l49 #u=
nuril4r n4a9#re "n caDul unei ac?iuni 6e cea mai mare 9car; 649ibil;888
"n a>ar; de #unurile de n4u; ?4ii3 #rebuie 9; li!r;m "nain#e de #ermen
#unurile de un96reDece ?4ii3 din care numai 4 6ar#e 9"n# ga#a8 Indi>e =
ren# dac; ace9# 6r4iec# !a >i 6rimi# >a!4rabil de au#4ri#;?i 9au dac; !a
>i a6r4ba#3 dac; r4dul muncii n4a9#re !a >i acce6#a#3 6recum <i indi=
>eren# dac; ace9#e #unuri ne !4r >i !re4da#; 6l;#i#e3 a<#e6# ca 6a#ri4=
#i9mul #u#ur4r acel4ra ce munce9c la >abricarea l4r 9; nu aibR nimic
al#ce!a "n !edere dec"# 4 e!en#ual; criD; 649ibil; "n !ii#4r3 c"nd #ruda
n4a9#r; "<i !a g;9i 64a#e 4 @u9#i>icare <i c"nd !a 6u#ea a!ea 4 !al4are
incalculabil; 6en#ru 6a#rie8 De aceea cer 9; 9e lucreDe c"# 9e 64a#e de
in#en9 <i 9; 9e c:ibDuia9c; cu bun 9im?8
In acela<i #im63 el a re>lec#a# + cu mul# 9im? al reali#;?ii +
la ceea ce "n9emna r;Db4iul 6en#ru el <i !ii#4rul 9;u8 Nu era
+ a<a cum a!ea 9; 9ublinieDe unul din#re admira#4rii 9;i ger =
mani + Kimaginea "n9;<i a unui 6a#ri4# care m;r<;luie<#e "n
6lin; beDn; al;#uri de #4?i ceilal?iL8 -lfre! nu 9e 6u#ea 6ierde "n
mul?ime "n nici 4 "m6re@urare <i3 de<i 6a#ri4#i9mul 9;u era de9#ul
de real3 64Di?ia 9a >a?; de r;Db4i #rebuia 9; fie influenat de
l oo
r4lul 96ecial 6e eare=' a!ea >irma 9a8 Nu 9e 6u#ea ab?ine 9; nu
cear; 6ermi9iunea de a >4l49i "n anumi#e 4re 64lig4nul de #ragere
de la Tegel3 de<i <#ia c; acea9#; cerere n=a!ea nici 4 <an9; 9;
>ie acr4ba#;8 C"nd R44n i=a ceru# 9; li!reDe unele 6ie9e care >u=
9e9er; reDer!a#e Ru9iei3 el a r;96un9 c; un 4m de a>aceri #rebuie
9; 4b?in;3 "n 6rimul r"nd3 "ncu!iin?area clien?il4r 9;i8 Ca #4?i cei =
lal?i3 <i el creDu9e c; 49#ili#;?ile !4r "nce6e 6rin#r=un a#ac al
>ranceDil4r3 care !4r #rece Rinul8 E99en 9e g;9ea "n 6erime#rul
unui e!en#ual a#ac3 dar Al>red a re96in9 cu 9arca9m 9uge9#ia >;=
cu#; de Me7er ca munci#4rii uDinei 9; >ie "narma?i cu 6u<#i8
Acea9#a3 a remarca# $ru663 ar >i 4 mare 6r49#ie ;eine rosse 2or-
heit@' dac; #ru6ele lui Lud4!ic=Na64le4n !4r a@unge 6"n; "n
Ru:r3 7le !4m 4>eri >ri6#ur; de !i?el <i !in r4<u3 >iindc; al#>el
!4r di9#ruge >abricaL8 Ceea ce "l 6re4cu6a "n9; cel mai mul# era
>elul cum 9e c4m64r#au 6r4du9ele 9ale 6e c"m6ul de lu6#;8
Amin#irile e!enimen#el4r din ')-- erau "nc; durer49 de 6r4a9=
6e#e <i 4 n4u; !ic#4rie german; ar >i a!u# un iD amar 6en#ru el
dac; ar >i >49# "n94?i#; de !e<#i de96re de>ec#e de >unc?i4nare ale
#unuril4r 9ale8
In>4rma?iile 949eau cu "n#"rDiere8 Al>red a>la9e de !ic#4riile
din Al9acia <i L4rena3 dar nu <#ia cum >u9e9er; 4b?inu#e3 Primele
<#iri de96re ca6i#ularea de la Sedan i=au 949i# 6rin#r=4 9cri94are
de la 2il:elm Lud5ig Deic:mann3 un banc:er care "m6rumu=
#a9e bani gu!ernului <i a!u9e9e 6recau?ia de a #rimi#e agen?i ai
9;i 6e >r4n#8 Scri94area era eBa96eran#; I
-elche liic/liche -endim haben die Kriesereinisse e-
nomraen.C... )o""entlich 4ird Haris rasch &on uns beset!t und dem
.ch4indel ein 1nde emacht i&erden.
Ce "n#4r9;#ur; >erici#; a lua# r;Db4iul ! Acel nemernic de Na64=
le4n a >49# 6ede69i# a<a cum meri#; 6en#ru c; a amenin?a# + >;r; cea
mai mic; 6r4!4care din 6ar#ea n4a9#r; + 6a<nica n4a9#r; 6a#rie <i
6en#ru c; a adu9 9u>erin?e <i nen4r4ciri a#"#4r mii <i mii de >amilii8 A<
c4n9idera r;Db4iul ca #ermina# dac; ca#a9#r4>a de la Pari9 nu ne-ar
6une "n >a?a un4r n4i neca#uri$ S; 96er;m deci c; !4m 4cu6a ca6i#ala
>ranceD; >;r; "n#"rDiere <i3 "n >elul ace9#a3 !4m 6une ca6;# ace9#ei
c:e9#iuni8
Al>red ar >i !ru# 9; nu mai aib; de=a >ace cu ace9# 9#u6id
Deic:mann8 T4a#e 9u96iciunile 9ale "n 6ri!in?a banc:eril4r
6;reau 9; 9e c4n>irme8 Scri94area era un #4ren# de >raDe b4m=
ba9#ice >;r; 9; c4n?in; un 9ingur cu!"n# de96re #unuri8 (ott
schiit!e Krupp , V A64i marile n4u#;?i au "nce6u# 9; #ran96ire
de la credinci49ul 9;u H4ig#9=R:e#D8 C4r6ul C al generalului 9e
a>la la ''C Jm de Sedan3 >;c"nd 6ar#e din #ru6ele care "ncer=
V + DumneDeu 9;=' 4cr4#ea9c; 6e $ru66 ! + 6ota trad,
167
cuiau 4ra<ul Met#$ De la - augu9# >u9e9e >ie anga@a# "n lu6#;3
>ie "n c4n#inu; de6la9are3 dar acum3 c"nd a!ea 4 cli6; de rga#
ca 9; mai r;9u>le 6u?in3 a "nce6u# 9; #rimi#; mi9i!e la 9ssen$
- >49# "n m;9ur; 9; de9crie ac?iunile de lu6#; la care >u9e9e el
"n9u<i mar#4r3 iar c"nd !e#eranii de la Sedan 9=au al;#ura#
C4r6ului C3 a 9#a# de !4rb; cu ei <i a #ran9mi9 4b9er!a?iile l4r8
&oi ui#a de $4niggr;#D3 '=a lini<#i# 0oigts-1het# 6e -lfre!$
De9igur3 K4buDele #unuril4r >ranceDe cu ?ea!a g:in#ui#; 6en#ru
g:iulele de .&( de li!re ne <uier; 6e la urec:i la (CC+NEE de
6a<i de6;r#areL E #4#u<i3 generalul 9ublinia c; 6rimele s'pt-
m"ni de lu6#; Kau <i dem4n9#ra# 9u6eri4ri#a#ea ar#ileriei n4a9 =
#re a9u6ra celei >ranceDe <i3 "n acela<i #im63 au ar;#a# "n re6e#a#e
r"nduri c; acea9#; arm; e9#e cea mai bun; a6;rare "m64#ri!a
6u<#ii chassepot$ ' K>ar9a br4nDuluiMM "<i d;du9e3 6rac#ic3 4b<#e9=
cul 9>"r<i#8 La Sedan3 $ru66 #recu9e cu 9ucce9 Kmarele eBamen
'
M
;die rosse Hrobe@. Su6eri4ri#a#ea 6e care #unurile 9ale din 4?el
cu "nc;rcarea 6e la cula#; 4 a!eau a9u6ra #unuril4r lui Na64=
le4n + din br4nD <i "nc;rca#e 6e la gura ?e!ii + >u9e9e de=
m4n9#ra#; >;r; ec:i!4c ;Mberleenheit... an! eindeuli@. A<a=
dar3 nu mai era ne!4ie 9; 9e >abrice 6ie9e de reDer!;8 Tunurile
de c"m6 >abrica#e la E99en 9e d4!edi9er; a >i Kinde9#ruc#ibileL
;un&er4ustllch@.
$ru66 era "n culmea >ericirii8 Tim6 de #rei ierni l"nceDi9e
la Ni9a8 Acum3 de<i c4n9#ruc#4rii nu iDbu#i9er; "nc; 9; #ermine
ac46eri<ul ca9#elului3 a!ea de g"nd 9; 6e#reac; ace9# an "m=
6reun; cu munci#4rii din uDina 9a8 Ca "n !remurile de al#;da#;3
#inerii munci#4ri cali>ica?i3 6en#ru care marele 6a#r4n era numai
4 legend;3 !eneau diminea?a la l4curile l4r de munc; <i g;9eau
l"ng; l;di?ele l4r cu unel#e bile?ele >uri4a9e3 9cri9e de m"na lui8
Pen#ru 6rima 4ar; de mai mul?i ani3 Al>red a 9im?i# c; eBi9#;
ce!a "nd;r;#ul dudui#ului ma<inil4r <i al r4#4c4alel4r de >um8
"n #inere?e r;Dbuna9e mem4ria #a#;lui 9;u8 Acum 9e !eri>ica9e
6e 9ine "n9u<i3 #rec"nd cu 9ucce9 die rosse Hrobe "n 9er!iciul
?;rii 9ale8 "n#ruc"# 4>er#a 9a de a li!ra #unuri >;r; 6la#; nu >u9e9e
acce6#a#;3 i=a 9cri9 lui R44n c; a g;9i# al#e mi@l4ace de a=<i
d4!edi de!4#amen#ul >a?; de dra6elul ?;rii8 Pu9e9e de46ar#e
'2C CCC de #aleri 6en#ru "n#emeierea unei unda?ii a !ic#4riei
na?i4nale3 de9#ina#; 94lda?il4r in!aliDi ;%ictoria-6ationaa W
In&aliden-.ti"tun@, c4n#ribuia la >4ndul 6en#ru !;du!ele de
r;Db4i3 #rimi9e9e "n ran?a un 96i#al "nDe9#ra# cu #4a#e cele ne =
ce9are er4il4r r;ni?i <i eB6edia 6r4!iDii 9u6limen#are3 de9#ina#e
4>i?eril4r mai de 9eam;8 In >run#ea li9#ei3 "n#4cmi#e de $ru66
6er94nal3 9e a>la3 bine"n?ele93 H4ig#9=R:e#D3 care (i-a eB6rima#
recun4<#in?a "n #ermeni de49ebi# de a6recia?i de bine>;c;#4=
rul 9;u I
...ich iveiss, dass clas .chreiben ein rosses +p"er "ilr .ie ist, da es 9hre
(esundheit an#=rei"t... )eute ist es ruhi &or un.ieren <ronien und ich
'-)
hoi"e dass cile <ran!osen nicht irendein boslia=tes Attentat hinter den
dichten 6ebelschichten ausbrilien, die das 4eite Moselial bedec/en.
<#iu c; 9cri9ul "n9eamn; un mare 9acri>iciu 6en#ru3 dumnea!4a9#r;3
de4arece d;uneaD; 9;n;#;?ii dumnea!4a9#r;8 De aceea plcerea de a
6rimi !e<#i de la dumnea!4a9#r; e9#e "n#4#deauna "n94?i#; de regre#ul
c; #rebuie 9; 9u>eri?i 6en#ru 9acri>iciul 6e eare=' aduce?i 6rie#eniei8 Nu
#rece nici 4 Di3 nici 4 4r; >;r; 9; m; g"nde9c la dumnea!4a9#r; cu cel
mai 9incer de!4#amen# <i 9; m; bucur din #4a#; inima de 6rie#enia <i
a>ec?iunea dumnea!4a9#r;8 Dac; ace9#e g"nduri ale mele ar >i #4a#e
a<#ernu#e 6e :ir#ie3 ele ar um6le 4 bibli4#ec; "n#reag;8 Pe >r4n#ul n49#ru
e9#e a9#;Di lini<#e <i n;d;@duie9c c >ranceDii nu 6un la cale nici un
c4m6l4# 6er>id "nd;r;#ul ce?ei gr4a9e care "n!;luie larga !ale a M4=sellei$
KLada ca 6re?i4a9ele igri + a ad;uga# el3 a@ung"nd ast-
fel la darul #rimi9 + 6e care dumnea!4a9#r;3 9cum6ul meu
6rie#en3 a?i >49# a#"# de amabil 9; mi=4 #rimi#e?i a 949i# cu bine8
Cele mai calde mul?umiri 6en#ru ele3 a#"# din 6ar#ea mea c"# <i
a numer4<il4r 4>i?eri din 9#a#ul meu ma@4r8 Ne=a?i a6r4!iDi4na#
mereu din bel<ug cu ?ig;ri de cali#a#ea cea mai bun;3 a<a c; ne
!4m 6u#ea de9>;#a cu ele "n #4# cur9ul unei cam6anii "ndelun=
ga#e M888 aima 96i#alului dumnea!4a9#r;3 care a <i >;cu# a#"# de
mul# bine3 a a@un9 c:iar 6"n; la n4i8 Dumnea!4a9#r; !; g"ndi?i
la #4# ce "i #rebuie >iec;ruiaMMM8 Era <i a9#a 4 >ar9;3 la >el de mare
ca <i br4nDul8 Al>red nu 9e g"ndea nicidecum la K>iecareL8 Tig;=
rile <i rac:iul erau #rimi9e 4>i?eril4r care 9u9?inu9er; #unurile
din 4?el cu "nc;rcarea 6e la cula#; E cei care li 9e 46u9e9er; n=
a!eau dMec"# 9; #r;ia9c; cu p'ine neagr; de 2e9#>alia8 EBcluderea
l4r de la bine>acerile 96i#alului 9;u <i de la unda?ia 6en#ru
in!aliDi era cu ne6u#in?; de 6u9 "n 6rac#ic;3 dar3 ci#ind
c4re964nden?a lui $ru66 din anii ')*C+')*'3 r;m"nem cu
im6re9ia e!iden#; c; 6e ace<#ia nu=i c4m6;#imea 6rea mul#8
Nici nu i 9e 6u#ea aduce !re4 !in;8 Erau ni<#e 4ameni eB#ra4r =
dinar de "nd;r;#nici E eBi9#; <i d4!eDi 9cri9e c; ace<#i ca#"ri au
c4rreinua# 9;=' 9a6e 6e $ru66 c:iar <i dup Sedan8 De9#ul de
mul# #im6 du6; aceea3 la '' decembrie3 6rin?ul m4<#eni#4r 9cria
la Her9aille9 "n @urnalul 9;u in#im c;3 7n cur9ul can4nadei de
ieri din >a?a l4cali#;?ii 0eaugenc73 d4u;Deci <i 6a#ru din #unu=
rile n4a9#re din 4?el #urna# 6en#ru g:iulele Mde 6a#ru li!re au
a@un9 "n a9emenea 9#are c; nu 9e mai 6u#ea #rage cu ele3 a<a
"ne"# ?e!ile au #rebui# 9; >ie #rimi9e "na64i ca inu#iliDabile <i
"nl4cui#e cu al#ele8 Cei ce cri#ic; #unurile lui $ru66 9e bucur;
de 9ce9# e<ec3 "n >run#ea l4r >iind generalul !4n P4dbiel9Jida
Aeneralul de in#enden?; Eugen A8 T:e46:il !4n P4dbiel9Ji
era un ad!er9ar de #emu#8 "n arma#a lui M4l#Je3 el 9e d4!edi9e
a >i un 94lda# cu mul#; 6er96icaci#a#e3 dar in#er6re#area duelu=
lui de ar#ilerie din "m6re@urimile Pari9ului din Diua de 9"mb;#;
'-,
'C decembrie era cu #4#ul ne@u9#i>ica#;8 De6ar#e de a Ddruncina
"ncrederea 6ar#iDanil4r lui $ru663 ceea ce 9e nt'mplase ac4l4
nu dem4n9#ra dec"# c; #unurile 6en#ru g:iulele de 6a#ru li!re
erau 6rea mici <i3 4rin urmare3 "n!ec:i#e E marele "n!;?;m"n#
de la Sedan era c; #unurile din 4?el #urna# nu #rebuie nici4da#;
adu9e "n b;#aia ba#eriil4r din br4nD8 A<a cum unul din 9u9=
?in;#4rii 9;i "i 9cria lui Al>red3 33Pru9ia ar re6ur#a <i mai mul#e
iDb"nDi dac; am a!ea c:iar de la gura #unului 4 !i#eD; de ' *CC
de 6ici4are 6e 9ecund;3 9ucce9 6e care 4 9; vi-1 da#4r;m dum=
nea!4a9#r;L8 Cu al#e cu!in#e3 0oigts-1het# a!u9e9e dre6#a#e8
Dac; #unurile erau "ndea@un9 de mari3 ele erau "n#r=ade!;r in=
de9#ruc#ibile8 $ru66 9e 9#r;duia 9; >abrice ?e!i de #un gigan#ice8
Scriindu=i lui R44n3 el i=a rela#a# c; "nain#e de iDbucnirea r;D=
b4iului >;cu9e eB6erien?e cu un n4u tun de e"m68 El a 6r46u9
ca Pru9ia 9; c4mande 7ct de cur"ndL d4u;Deci <i 6a#ru din
ace9#e 6ie9e8 Cu 4bi<nui#a 9a li69; de amabili#a#e3 mini9#rul de
r;Db4i i=a ceru# lui $ru66 9; nu=i mai ba#; ca6ul8 Dar $ru66
nu 9=a l;9a#8 Plin de en#uDia9m3 el i=a #elegra>ia# lui R44n c;
"n#4cmi9e 6r4iec#ul unei arme >an#a9#ice I
$OALICHE HER2END0AR$EIT HOR PARIS ANMEHMEND888 2EITERES
SCHRITLICH8 SOLLTEN A0ER SOLCHE MOMRSER NICHT HER2END0AR
SEIN3 SO 0ITTE UM UMAEHENDE TELEARAPHISCHH NACHRICHT8
PORNIND DE LA IDEEA CA AR PUTEA PI LOLOSITE IN ATA PA=
RISULUI3 AM NCEPUT3 PENTRU A NU PIERDE TIMP3 A0RICAREA PE
PROPRIUL MEU RISC A FASE MORTIE$E DE CALI0RUL 2'MUE TOLI DIN
OTEL TURNAT FI CU TEAHA LISA3 CU UN UNAHI DE NIHEL D. -C DE
ARADE3 AREUTATEA .CC C2TV3 PENTRU NCkRCATURI DE -C SE LIHRE FI
0OM0E DE ' CCC DE LIHRE CU NCkRCkTURA EXPLO[I0ILA DE 2. DE
LIHRE3 CU EICACITATE DE LA CINCI MU DE PAFI3 MPREUNA CU
AETURI3 HAAOANE DE TRANSPORT FI FASE SUTE DE O0U[E8 NkDkO=
DUIESC SA TERMIN DOUA MORTIERE CAM PE LA MIOLOCUL LUNII E=
0RUARIE3 ALTE AMkNUNTE M IN SCRISOARE8 DACA INSk ASEMENEA
MORTIERE NU SLNT UTILI[A0ILE3 ROA RkSPUNS TELEARAIC IMEDIAT8
"n 9cri94area care a urma#3 Al>red a 6r4mi9 clin n4u Kli =
!rarea 6r4m6#;L ;sc"nielle 3ie=erun@ a d4u; m4r#iere de (- cm
&22 de ?4ii/3 ce !4r >i ga#a la mi@l4cul lunii >ebruarie8 Pre4cu6a=
rea 9a + eB6lica el + a >49# de#ermina#; de D!4nurile Kc4l64r =
#a#e "n 9#r;in;#a#eL c; Kanumi#e >4r#uri care d4minau Pari9ul3
"n 96ecial M4n# HalerienL3 nu 64# >i cuceri#e >;r; Kmari 9acri>i =
cii de #im6 <i 4ameniL8 R44n nu 6u#ea 6re!eni ace9#e D!4nuri
dec"# 96un"nd La &Da/8 KS"n# c4n!in9 + a "nc:eia# Ai>red +
c; nici 4 c4n9#ruc?ie la 94l 9au 9ub 94l nu !a 6u#ea reDi9#a m4r=
#ierel4r "n cur9 de >abrica?ie <i3 "n 96ecial3 c; ele !4r di9#ruge
>unda?iile <i 96a?iile in#eri4are 6rin greu#a#ea l4!i#urii <i >4r?a
eB6l4DieiL8
V circa '( #4ne8 + 6ota Irad.
'*C
R44n a r;96un9 Nein &Nu/8 De da#a acea9#a c4n9er!a#4rii "n=
r;i?i au a!u# dre6#a#e E arma#a nu a!ea ne!4ie de b4mbe de 4
mie de li!re 9au de #unuri cu 4 gur; uria<;8 Ea 4b?inea re-
#ultate >4ar#e >rum4a9e <i cu #unurile $ru66 6e care le a!ea8
"n 6rim;!ara anului #recu# >u9e9er; c4manda#e la E99en #unuri
de a9ediu de calibrul '( cm <i mortiere de calibrul 2' cm3 care
au >49# "ncerca#e 6en#ru 6rima 4ar; "n lu6#;8 "n#re timp, carac=
#erul r;Db4iului c4n#inua 9; 9e 9c:imbe "n m4d drama#ic8 3a
*ibcie V + cum denumi9e [4la ceea ce 9e 6e#recea + de!enea
9i mai ului#4r cu >iecare sptmn care #recea8 D4u; Dile du6;
ca6i#ularea lui Lu!ovic-Dapoleon ia Sedan3 Pari9ul 9e r;9cula9e8
Eugenie3 6e care 94?ul ei 4 numi9e regen#; 6e #im6ul c"# el a!ea
9; 9e a>le pe c"m6ui de lu6#;3 >ugi9e din 4ra<8 PariDienii au
6r4clama# re6ublica <i au 9;6a# #ran<ee8 Erau 6lini de :4#;r"re8
Dar erau 94r#i?i pieirii$ n iulie3 Au9#ria3 I#alia <i Danemarca
l;9a9er; 9; 9e "n?eleag; c; 9=ar 9im?i 4n4ra#e 9; >ie alia#e ale
celui de=al d4ilea im6eriu8 Pre9u6uneau c; !4r 96ri@ini un "n!in=
g;#4r8 Dar du6; "n>r"ngerile 9ur6rinD;#4are din augu9#3 care
au culmina# cu acea Di 9"nger4a9; de 6e Meu9e3 mini<#rii de eB=
#erne ai ace9#4r ?;ri au ngimat 9cuDe <i au b;#u# "n re#ragere8
Ul#ima arma#; regula#; a ran?ei3 cea a mare<alului ran=
c4i9 Ac:ille 0aDaine3 c4m6u9; din '*. CCC de 94lda?i c;li?i "n
lu6#e3 era "ncercui#; ia Met#$ 0aDaine era 9lab <i ne:4#;r"#3 dar3
c:iar de=ar >i >49# al#>el3 nu era mul# de >;cu#8 C:iar <i Molt8e
"n l4cul 9;u ar >i >49# 6araliDa#8 Credin?a ran?ei c; Me#D nu
64a#e >i cuceri# era c4m6le# ne"n#emeia#;8 Tim6 de Dece 9ec4le3
!ec:ea >4r#;rea?; de 6e Meu9e3 6ur#"nd a#"#ea cica#rice gl4ri4a9e3
bara9e calea in!ada#4ril4r !eni?i de dinc4l4 de Rin8 Acum "i
9una9e cea9ul8 "ncercui# de Hic/elhauben, ?in#ui# de Kgr4aDni=
cele #unuriL ;Ies canons terribles@ "n in#eri4rul >4r#i>ica?iil4r ce
9e g;9eau 9ub >aleDa abru6#; de la Me#D3 0aDaine a aband4na#
4rice g"nd de c4n#raa#ac8 KIn#erDic cu de9;!"r<ire 4ricui 9; "na=
in#eDe cu un me#ruL3 a 4rd4na# el8 "n #im6 ce >an>arele mili#are
germane in#4nau #rium>;#4are em4?i4nan#ul )eil dir im .iees-
/ran! VV3 #unurile lui $ru66 >;r"mau "nce#ul cu "nce#ul !ec:ile
"n#;ri#uri cu Diduri gr4a9e8 Nea!"nd !re4 6er96ec#i!; de de96re=
9urare3 cu 6r4!iDiile 6e 9>"r<i#e <i cu Didurile "n cur9 de a 9e
6r;bu<i3 0aDaine a ca6i#ula# la 2N 4c#4mbrie3 re>uD"nd cu am-
rciune 4n4rurile mili#are8
Pari9ul r;m;9e9e 9ingur8 C4nduc;#4rii ce#;?enil4r a9edia?i
erau mul# mai cura@4<i dec"# >u9e9e "m6;ra#ul la Sedan 9au
mare<alul la Me#D <i #im6 de a6r4a6e 6ai96reDece 9;6#;m"ni au
9>ida# !erdic#ul #unuril4r8 3a &iile lumiere &4ra<ul lumin;/3 inima
lumii c49m4 64li#e3 6ur <i 9im6lu nu 6u#ea 9; acce6#e cele ntm-
V + Pr;6;dul8 + 6ota trad. == = 6lav fie,
ncununat de &ictorie. + 6ota Irad.
'*'
6la#e8 In iulie3 ce#;?enii 9e aduna9er; 6e str#i 9#rig"ndI A
0erlin , Y 0erlin , %i&e la uerre , 7, iar la - augu9#3 96eculan?ii
de la bur9;3 "ncerc"nd 9; ridice cur9ul ac?iunil4r3 r;96"ndi= 9er;
6e Rue Hi!ienne D!4nul c; "n#reaga arma#; a 6rin?ului
m4<#eni#4r 6ru9ian a >49# ca6#ura#;8 C"nd 9=a 6e#recu# c4n#rarul3
6ariDienii nu au da# creDare reali#;?ii8 Le4n Aambe##a3 mini9#rul
de in#erne al n4ii re6ublici3 @ura c; 334 na?iune 9ub armeL nu
6u#ea >i "n!in9;8 El a lan9a# a6elul 6en#ru une le&ee en masse VV8
KIm4biliDa?i <i ?inu?i "n l4c de ca6i#al; + a 6reDi9 el +3
6ru9ienii3 de6ar#e de ca9;3 "ngr4Di?i3 :;i#ui?i de 6464rul n49#ru
rede<#e6#a#3 !4r >i #re6#a# decima?i de armele n4a9#re3 de
>4ame <i de cauDe na#uraleMM8 Pari9ul3 9ublinia el3 e mul# mai
6u#ernic !ect 4rice >4r#;rea?; din 6r4!incie8 Era ade!;ra#8
+rupp auDi9e D!4nurile Kc4l64r#a#e "n 9#r;in;#a#eZ de96re >4r=
#urile 4ra<ului8 Ace9#e D!4nuri nu erau cu #4#ul ne"n#emeia#e8
"n ')NC3 T:ier9 6r4>i#a9e de 4 criD; din Orien#ul A6r46ia# 6en#ru
a ridica "n @urul Pari9ului 4 cen#ur; "nal#; de circa 'C me#ri3 cu
un <an? de . me#ri l;?ime <i ,N de ba9#i4ane3 '( >4r#uri <i . CCC de
#unuri care a6;rau "m6re@urimile ca6i#alei8 Ceea ce Aambe##a
#recu9e cu !ederea + <i3 da# >iind c; <i mili#arii de 6r4>e9ie
<i=au d4!edi# mi46ia3 nu i 9e 6u#ea >ace din a9#a 4 !in; + era
>a6#ul c; "n ul#imele #rei decenii 6u#erea de >4c m4dern; >; =
cu9e ca ace9# ma9i! 9i9#em de a6;rare 9; 9e 6erimeDe8
4l49ind c;ile >era#e >ranceDe3 M4i#Je "nain#a ra6id 96re
Marna8 La '( 9e6#embrie 9e g;9ea la C:R#eau=T:ierr73 6reg;#ind
a9ediul8 D4u; Dile mai #"rDiu a "nce6u# 4 mare di9l4care "n >4rm;
de cle<#e3 6rin?ul m4<#eni#4r al Pru9iei eBecu#"nd 4 mi<care de
"n!;luire 6e la 9ud <i 6rin?ul m4<#eni#4r al SaB4niei !enindu=i
"n "n#"m6inare din96re n4rd8 "n 2N de 4re3 "ncercuirea a >49#
de9;!"r<i#;8 Ul#imul #ren 64<#al a 6;r;9i# 4ra<ul la ') 9e6#em=
brie8 A d4ua Di au >49# #;ia#e liniile #elegra>ice E Pari9ul era
iD4la# <i eB6u9 b;#;ii nemil4a9e a #unuril4r8 C:iar "n Diua c"nd
c4munica?iile #elegra>ice au >49# "n#reru6#e3 Lournal +""iciel a
"n<#iin?a# 6e c;i 4c4li#e c; Pari9ul era "ncercui#3 "ndemn"nd
646ula?ia K9; nu >ie 9ur6rin9; de ab9en?a in>4rma?iil4r #elegra=
>ice din re9#ul ?;riiL8 Primii aprtori >ranceDi care au "ncerca#
4 ie<ire din cen#ur; au >ugi# cu6rin<i de 6anic; "n >a?a #unuri =
l4r lui $ru663 in9#ala#e 6e c4iina C:R#ill4n3 "n >a?a 64r?il4r
4ra<ului8 Un 6ariDian care a "n#"lni# un gru6 de Dua!i ce 9e
re#r;geau a c4n9emna# "n @urnalul 9;u in#im I KUnul din#re ei3
r"D"nd ner!493 mi=a 96u9 c; n=a >49# nici 4 b;#;lie3 ci 4 ade =
!;ra#; debandad;3 c; nu #r;9e9er; un 9ingur gl4n?8 M=a im6re=
9i4na# ad"nc 6ri!irea ace9#4r 4ameni383 r;#;ci#;3 6ieDi<;3 "ncre=
meni#;3 li69i#; de 4rice ?in#;L8 Era 4 6ri!ire care a!ea 9; le
V + La 0erlin ! La 0erlin ! Tr;ia9c; r;Db4iul ! + 6ota trad'
VV + 4 ridicare "n ma9;8 + 6ota irad.
'*2
de!in; >ranceDil4r din ce "n ce mai >amiliar; "n urm;#4rii <a6#e=
Deci <i cinci de ani8
Ca6i#ala li#erar; a ci!iliDa?iei era 6lin; de 4ameni care ?i =
neau un @urnal in#im3 iar "n9emn;rile l4r din #im6ul a9ediului
9"n# 6line de 4b9er!a?ii 9imilare8 Du6; ce >umul 9e ri9i6i9e de
6e "n;l?imea .h'tillon, un al# ce#;?ean al Pari9ului3 care 9=a de9=
cri9 6e 9ine "n9u<i "n mem4riile 9ale 649#belice ca 6e un Kl4cui#4r
a9edia#L3 a fcut Kc"#e!a !iDi#eL <i a 4b9er!a# c; #4?i K6;reau
6re4cu6a?i 9; m;94are di9#an?a din#re ba#eriile 6ru9iene <i ca9a
l4r8 Pe unul din 6rie#eni l=am g;9i# <eD"nd "n 6i!ni?;3 6e9#e care
"ngr;m;di9e 4 mul?ime de 9al#ele ca 9=4 >ac; mai reDi9#en#; "m=
64#ri!a b4mbel4rL8 Ce#;?enii mai 6er96icace <i=au da# re6ede
9eama c; 9#r;6ungerea a6;r;rii l4r nu era dec"# 4 c:e9#iune de
#im68 KDac; "n ie<irile n4a9#re + 9cria unul din ei +b am >49#
de >iecare da#; re96in<i de ar#ileria de c"m6 6ru9iana3 ce 96e=
ran?; mai 64a#e eBi9#a c; !4m 9#r;6unge liniile du<manului
acum3 c"nd gr4aDnicele #unuri $ru66 au >49# a<eDa#e 6re#u#in=
deni "n @urul Pari9ului3 >iind am6la9a#e "n 64Di?ii "n#;ri#e de96re
care ni 9=a #4# 96u9 mereu c; !4r >i di9#ru9e de #unarii n4<#ri
na!ali 6e m;9ur; ce 9"n# c4n9#rui#e %L Cea mai 6u#ernic; c4n=
cen#rare de ba#erii 9e a>la 6e "n;l?imea de la C:R#ill4n8 Aene=
ralul de in#enden?; P4dbiel9Ji 9e ener!a de >iecare da#; c"nd
9e cereau n4i ?e!i de #un de la E99en3 dar ade!;rul e9#e c; ar#i=
leri<#ii le uDau "n m4d delibera#8 Tunurile $ru66 9u6ergrele
aruncau 6r4iec#ile la ( -CC m3 nea@ung"nd dec"# 6"n; la 9ubur =
biile Pari9ului8 M;rind "n m4d in#en?i4na# "nc;rc;#ura 6e9#e
limi#a 6ermi9; <i ridic"nd ?e!ile 6"n; la un ung:i de .C de
grade3 #unarii au de9c46eri# c; 64# #rimi#e cu 9ucce9 4buDe
6"n; la - *CC m3 di9#an?; nemaiauDi#; 6"n; "n m4men#ul acela8
[ilnic c;deau "n raDa 4ra<ului "n#re #rei <i 6a#ru 9u#e de 6r4iec=
#ile3 care eB6l4dau "n in9ula S#8 L4ui93 la Sal6e#riere3 Pan#:e4n3
S4rb4na <i m;n;9#irea Sacre=C4eur8 Malul 9#"ng al Senei 9u=
64r#a greul b4mbardamen#el4r3 dar "n#reaga ca6i#al; nu !4rbea
dec"# de ele8 La 9>"r<i#ul lunii decembrie3 mini9#rul agricul#urii3
96er"nd 9; ridice m4ralul 646ula?iei3 a anun?a# di9#ribuirea un4r
ra?ii 9u6limen#are de alimen#e8 F#irea a >49# 6rimi#; cu 9arca9m8
A<a cum a 9cri9 cu ir4nie un 4b9er!a#4r I KHe9eli?i=!; de Diua
Anului N4u3 6ariDieni3 <i "ngr;<a?i=!; 6en#ru #unurile $ru66 de
la C:R#ill4n !L
In decur9 de #rei 9;6#;m"ni3 '2 CCC de 4buDe au l4!i# ' NCC
de cl;diri <i 2C CCC de 6ariDieni au r;ma9 >;r; ad;649#8 Pen#ru
a b4mbarda un 6unc# "n#;ri# la e9# de 4ra<3 M4l#Je a c4ncen#ra#
2-Z din cele mai 6u#ernice #unuri $ru668MUlui#3 un a6;r;#4r a
m;9ura# una din 6"lniile 6r4!4ca#e de 4buDe I a!ea 4 ad"ncime
de ' me#ru <i 4 l;?ime de '3( me#ri8 Tran<eele >ranceDe 9;6a#e
la mic; ad"ncime au >49# re6ede di9#ru9e3 "ngr46"nd de !ii un
num;r de 94lda?i8 C4mandan#ul l4r n=a a!u# al#; ie<ire + a #re=
'*.
buit 9; e!acueDe >4r#ul8 Are:ibald 4rbe93 un !ec:i c4re964n=
den# de r;Db4i ai Diarului l4nd4neD *ailA 6e4s, a intrat "n
Pari9 4 da#; cu nvingtorii, la .C 4c#4mbrie ')*C3 <i a de9cri9
6en#ru ci#i#4rii 9;i profun! re!4l#a?i cada!rele mu#ila#e ale
888ace9#4r 4ameni ele #reab;MM 0braves gens$ :
Or4area priveli(tei celor m4r?i de6;<ea l4# ce !;Du9em !re4da#; 9au
visasem n nfiortorul c4<mar 6e care l=am a!u# !up prima b-tlie la
care am a9i9#a#8 "mi amin#e9c cum >u9e9er; uci<i8 Nu cu gl4an?ele 9ub?iri
ale unei 6u<#i cu ac3 care >ace o mic; gaur; "n #ru6ul 4mului <i=' las
ne!esfigurat, afar !e ca#ul c"nd3 din ntmplare, '=>l l4!i# "n 4braD8
Du cu vrful a9cu?i# al bai4ne#ei3 ci m;cel;ri?i de proiectile avn! 4
greu#a#e nspim'nttoare, sfrtecai "n buc;?i de eQplo#iile a mul#e li!re
de 6ulbere3 mu#ila?i <i 9iM"<ia?i de mari 9c:i@e de fier$
La "nce6u#ul anului 181, Al>rccl era 6a#r4nul a 'C CCC de
munci#4ri3 din#re care . CCC n4u anga@a?i "nce6ind !in luna
iulie8 ranceDii a!eau s-(i amin#ea9c; n4ul an ca fiin! l;annee
terrible &anul gr4aDnic/3 !ar +rupp '=a 6ri!i# cu ali 4c:i8
Pen#ru 6rima 4ar;3 Pru9ia de!eni9e + de de6ar#e + 6rinci6a=
lul 9;u clien#8 Delsn!u-se de9cura@a# de R44n3 el c4n#inua 9;
9e g"ndea9c; la n4i arme8 Una din eie a >49# realiDa#;8 9Qcep-
tn! 64rumbeii c;l;#4ri3 9ingurele mi@l4ace de c4munica?ie ale
ca6i#alei du<mane le=au c4n9#i#ui# bal4anele8 D4 aceea3 +rupp
(i Wilhelm Ar49EE3 cei mai bun #e:nician ai 9;u3 au 6r4iec#a# un
preussisches %allongeschutz &#un 6ru9ian an#ibal4n/ =+ 6rimul
tun an#iaerian din lume8 "n unele 6ri!in?e3 el 9e a9em;na >4ar#e
mul# cu !e9#i#ul 9;u 9#r;ne64#3 #unul iui Al>ried $ru66 de cali =
bru )) din #im6ul celui !e-al d4ilea r;Db4i m4ndial8 Tea!a a!ea
4 lungime de circa '3) m3 a>e#ul 4 "n;l?ime de circa N3( ra, in-
clu#n! un 6a# !e 4?el3 #r;gaciul <i garda #r;gaciului3 la fel ca
4 6u<c;8 Tea!a #unului 6u#ea >i mane!ra#; rapi! "n direc?ie3
rotin!u-se @ur="m6re@ur8 Tunarul #rebuia 9; in#r4duc; un 6r4=
iec#il 6e la cula#;3 9; "n!"r#ea9c; 4 mani!el; 6en#ru a arma 6er=
cu#4rul3 9; 96ri@ine 6a#ul n um;r3 9; 4c:ea9c; printr-un !iD4r
m4n#a# "n 6ar#ea dina64i a #unului <i 9; #rag;8 La . decembrie3
6rin?ul m4<#eni#4r rederic 2il:elm "n9emna urm;#4arele "n
@urnalul 9;u in#im I K$ru66 ne=a #rimi9 din E99en un m4del
!e tun antibalon, a(a e9#e denumi#3 <i crede c; cu el + 4 in!en=
? i e ce 9eam;n; cu 4 ba#erie de rac:e#e + bal4anele care 9e
"nal?; din Pari9 !4r 6u#ea >i l4!i#e <i di9#ru9eL8 M4delul a fost
imedia# a6r4ba#8 F4imii adu<i din SaB4nia in#erce6#a9er; <i uci=
9e9er; un num;r de 64rumbei c;l;#4ri Bstrnin! "n acea Di 7amu-
#ant, 4 >ur#un; de 6r4#e9#e din 6ar#ea 6ariDienil4r "m64#ri!a
ace9#ei Kbarbarii <i cruDimiL/3 dar 6u<ca<ii 9e d4!edi9er; 9ur =
6rinD;#4ri de ne6u#inci4<i "m64#ri!a bal4anel4r <i3 de<i ca!aleria
gal46a9e cale de c"?i!a Jil4me#ri du6; c"#e!a din ace9#e bal4ane3
1?
9=a "na64ia# "n#4#deauna deDam;gi#;8 Acum a 949i# din Ru:r 6ri =
mul #un an#ibal4n8 Un c4re964nden# dMe r;Db4i bri#anic a #ele=
gra>ia# Diarului 9;u c;3 du6; cum 9e 96unea3 b;#aia Kde6;<e<#e
(CC de 7arDiL +b "n reali#a#e3 #unul arunca 4 grenad; de #rei
li!re 6"n; la 4 "n;l?ime de --- de 7arDi + <i c; a96ec#ul 9;u Knu
9e de49ebea cu mul# de acela al un4r mari #ele9c4a6e 9#a?i4nareL8
M;r#uriile de96re e>icaci#a#ea #unului erau >4ar#e di>eri#e8 Nu=
m;rul bal4anel4r lan9a#e c"# #im6 era lumin; de Di a 9c;Du# "n
m4d bru9c3 iar 6ar#iDanii lui $ru66 @ubilau8 Cei care "l cri#icau
eB6licau "n9; ace9# >a6# 6rin aceea c; Pari9ul "nce6ea 9; duc;
li69; de aer4nau?i 6rice6u?i8
La 2) ianuarie3 "n cea de=a ''.=a Di a a9ediului3 lu6#a a
"nce#a#8 Pari9ul a ca6i#ula#8 A!ea 9; urmeDe C4muna3 r;Db4iul
ci!il3 un al d4ilea a9ediu <i gr4D;!iile >4ame#ei8 A!an#a@ele
ma#eriale 4b?inu#e de "n!ing;#4ri erau 9#r;luci#e8 Prin #ra#a#ul
de 6ace3 Ei9marcJ a 4b?inu# 4 de96;gubire de r;Db4i de ( mi =
liarde de >ranci <i cedarea Al9aciei <i a L4renei de e9#8 De<i nu
erau nici 6e de6ar#e a#"# de rigur4a9e ca acelea 6e care ran?a
le im6u9e9e Pru9iei "n ')C*3 clauDele #ra#a#ului au >49# de a@un9
de a96re ca 9; 6r4!4ace "n ?ara cuceri#; iDbucnirea unui ire=
den#i9m "n>l;c;ra#8 Tra9"nd n4ile >r4n#iere 6e baDe ling!i9#ice
<i 9#ra#egice3 >;r; a ?ine 9eama de c4n9ideren#e indu9#riale3
Ei9marcJ l;9a9e Ru:rul la 4 a6r46iere 6rime@di4a9; de grani?;8
Dar Diua dMe m"ine era "nc; >4ar#e de6ar#e8 "n ')*'3 cuceri#4rii
erau 6re4cu6a?i numai de 9;rb;#4rirea gl4riei l4r8 Fi a!eau m4=
#i!e 9=4 >ac;8 Nimic a9em;n;#4r nu 9e 6e#recu9e "n ec:ilibrul
>4r?el4r de 6e c4n#inen# din '-.'3 de c"nd Au9#a! Ad4l> Ddr4bi9e
6u#ernica c4ali?ie ca#4lic; "n decur9 de numai c"#e!a 9;6#;m"ni8
Pru9ia <i alia?ii ei germani3 a 9cri9 6r4>e94rul H45ard3 Kau di9=
#ru9 "n "n#regime >4r?a mili#ar; a ran?ei im6eriale8 Hreme de
a6r4a6e 46#Deci de ani3 na?iunea "n!in9; "<i im6u9e9e legea "n
#reburile mili#are ale Eur46ei3 "n #im6 ce cu numai Dece ani "n
urm; "n!ing;#4rul >u9e9e cea mai mic; din#re 6u#erile mili#are
mai de 9eam; ale c4n#inen#ului888 Pru9ia <i=a a9igura# 4 9u6re=
ma?ie mili#ar; <i 4 :egem4nie 64li#ic; care au >;cu# din uni>ica=
rea Aermaniei 9ub c4nducerea ei un lucru de la 9ine "n?ele9 <i
6e care numai 4 c4ali?ie cu6rinD"nd a6r4a6e #4a#e 6u#erile mai
i m64r# an# e di n l ume a!ea 9; i =4 9mul g; du6; 4 @ um;# a# e
de !eacL8
Uni>icarea a >49# realiDa#; "n#r=un m4men# c"nd #unurile
de 6e C:R#ill4n mai #r;geau "nc;8 La 2 decembrie3 regele Lud4!ic
alZ 0a!ariei a #rimi9 regelui Pru9iei 4 9cri94are &redac#a#; de
0i9marcJ/ 6rin care "l in!i#a 9; ad46#e #i#lul de "m6;ra# <i3 cu
Dece Dile "nain#e de c;derea Pari9ului3 0i9marcJ '=a "nc4r4na#
6e 2il:elm ca "m6;ra# ;Kaiser@ al n4ului im6eriu ;Reich@ "n Sala
4glinDil4r de la Her9aille98 P4#ri!i# "n9emn;ril4r lui 2illiam
H45ard Ru99ell de la 2he 2imes din L4ndra + care a >49# de
'*(
>a?; la cerem4nia "n!e9#i#urii +3 "n Diua de ') ianuarie 181 la
orele d4u;96reDece fiQ bubui#ul "nde6;r#a# al unui #un $ru66
ac46erea !4cile cur#enil4r care "l aclamau 6e regele="m6;ra#8 A urma#
4 #;cere 6lin; de a<#e6#are <i a64i 9=au "n;l?a# ac4rdurile gra!e Fi 94=
n4re ale imnului c"n#a# de >an>arele mai mul#4r regimen#e3 reuni#e
"n#r=un 9ingur c4r3 "n #im6 ce regele3 6ui#"nd c4i>ul "n m"n; <i "mbr;ca#
"n uni>4rma dT gal; de general german3 #recea ?an?4< 6rin lunga ga=
lerie <i3 "nclinindu=9e "n >a?a clerului a>la# i"ng; al#arul ridica# cu
acea9#; 4caDie3 9=a 46ri#3 <i=a "ndre6#a# 96a#ele <i a64i3 r;9ucindu=<i
mu9#a?a gr4a9; cu m"na r;ma9; liber;3 a urm;ri# ce 9e 6e#recea "n
drea6#a <i "n 9#"nga 9a8
A >49# 4 ul#im; umilire I 2il:elm 9#;#ea 9ub un #abl4u n-
>;?i<"nd 6e >ranceDi urm;rindu=i 6e germani (i avn! ca dedica=
?ie Y toutes Ies (loires de la <rance
8
C 7. Du6; cum 96unea
Ali9iair H4rne I KNu numai c; muri9e ce!a !in !ec:ea 4rdine
a Eur46ei3 dar la di9#rugerile cauDa#e de b4mbardarea Pari9u=
lui 9e ad;uga9e 4 "ngr4Di#4are @ignire3 <i "mbinarea ace9#4r d4i
>ac#4ri va im6rima rela?iil4r >ranc4=6ru9iene 6en#ru urm;#4a=
rele #rei 9>er#uri de !eac un carac#er de 4 de49ebi#; "nc4rdareM
'
8
Ac#4rii au c4n#inua# 9;=<i @4ace r4lurile3 dar reDul#a#ul >u9e9e
:4#;r"# 6e nic4!alele de la E99en "nc; "nain#e de a 9e >i #ra9
6rimul >4c8 P4#ri!i# cu!in#el4r lui H4rne3 K>4r#i>ica?iile >rance=
Dil4r nu erau 9u>icien# de 6u#ernice3 a<a cum a!eau ei 9; c4n=
9#a#e din n4u "n ','N3 6en#ru a "n>run#a ul#imele 6r4du9e ale
d4mnului $ru66L8 Eur46a a "nce6u# 9;=<i 9c:imbe 6;rerea de9=
6re caracterul 6ru9ian8 2he 2imes a 6r4#e9#a# "m6#4ri!a c4m=
64r#;rii bru#ale a #ru6el4r germane + #unurile 6ru9iene 9cu=
>unda9er; 6e Sena in>eri4ar; cinci !a9e engleDe 6en#ru #ran9=
64r#ul c;rbunil4r +3 iar Arc:ibald 4rbe9 c4n9emna9e "n @ur=
nalul 9;u in#im remarca ar4gan#; a unui tnr iunc:er3 care i=a
in>4rma# c; regimen#ul 9;u K!a a9edia ca9#elul 2ind94r "nain#e
de d4i aniM
c
8
La Her9aille93 n4ul Jai9er '=a >;cu# 6e 0i9marcJ 6rin? <i
'=a numi# cancelarul 9;u8 Acum nu 9e mai auDeau murmure din
9ud8 Pa#ria di!iDa#; era de d4meniul #recu#ului8 Suda#e la4lal#;
6rin m;re?ia >a6#el4r de arme3 cele d4u; >edera?ii germane au
renun?a# bucur49 la 9u!erani#a#ea l4r <i 9=au 9u6u9 96iri#ului
!remii E la Her9aille93 ca6elanii 9aB4ni au 6r464!;dui# + ca un
dang;# >unebru + KAm >49# <i "n #recu# 4 ra9; <i un 6464r3
acum 9"n#em 4 na?iuneL8 Fi a9#>el a lua# na<#ere >4rmula 1in
%ol/, ein Kaiser, ein Reich 77, care !a ?ine Eur46a cen#ral;
:i6n4#iDa#; #im6 de a6r4a6e 4 9u#; de ani3 "nl4cuindu=9e mai
V + "n cin9#ea #u#ur4r gl4riil4r >ranceDe8 + 6ota trad. 77
+ Un 6464r3 un "m6;ra#3 un im6eriu8 + 6ota trad.
'*-
#"rDiu cu!"n#ul Jai9er cu cel de >ii:rer8 Singurul care "n#r=ade =
!;r a 6ierdu# #eren "n Aermania a >49# regimul 6arlamen#arE
9u9?in;#4rii lui >u9e9er; liberalii3 care 9=au 46u9 64li#icii n4ului
cancelar3 baDa#; 6e 1isen und 0lid &>ier <i 9"nge/3 iar acum erau
di9credi#a?i8 Per96ec#i!ele ce 9e de9c:ideau "n >a?a celui de=al
d4ilea im6eriu ;das ,(eite Reich@ erau eB#ra4rdinare8 N4ul im=
6eriu3 a!"nd Ru:rul dre6# >4r?; indu9#rial; 6en#ru a!en#urile
9ale mili#are3 a d4mina# &elt politi/ &64li#ica m4ndial;/8 Mili=
#arii din 9#r;in;#a#e 9=au gr;bi# 9; 4magieDe !ic#4ria 6ru9iana3
"n America3 6"n; a#unci cade?ii de la 2e9# P4in# 6ur#a9er; c:i=
6ie du6; m4delul maril4r arma#e na64le4neene8 0ru9c3 a#"# 2e9#
P4in# c"# <i marina clin S#a#ele Uni#e au ad46#a# c4i>urile cu
?e6u<e8 R;Db4iul din ')*C a "n9emna# cel mai 9#r;luci# m4men#
din i9#4ria mili#ar; a Aermaniei3 iar 9u6u<ii n4ului Jai9er3 ne=
<#iind c; lua9er; 6ar#e la ul#imul c4n>lic# "n care Aermania mai
a!ea 9; >ie #rium>;#4are3 erau cu6rin<i de 4 #eam; 6lin; de re9=
6ec#3 erau 9meri?i <i "n acela<i #im6 #4# mai ar4gan?i8 -lfre!
$ru66 eBul#a8 I=a 9cri9 lui L4ng9d4n la L4ndra "n engleDa lui
9#""ci#; I KAcum !ede?i ce a >;cu# arma#a n4a9#r; !L
"n 1ON>, au#4rul 6reDen#ei c;r?i a g;9i# 0alloneschilt!-ul
lui Al>red #cn! "n#r=un c4l? "n#uneca# din [eug:au93 !ec:i
muDeu mili#ar 9i#ua# "n 0erlinul r;9;ri#ean8 C4n9er!a#4rii nu=i
cun4<#eau 9emni>ica?ia E nici nu <#iau m;car cine=' >abrica9e3
de<i in9cri6?ia <riedr. Krupp, 1ssen mai 6u#ea >i "nc; ci#i#; 6e
4 6lac; de alam;8 Aeneralii3 nu >abrican?ii 9"n# celebri#;?ile
r;Db4iului8 R;Db4iul >ranc4=6ru9ian3 ca <i r;Db4iul ci!il ameri =
can3 care 9e 9>"r<i9e cu <a9e ani mai "nain#e3 a >49# urma# de
ridicarea un4r 9#a#ui #rium>;#4are "n 6ie?ele 4ra<el4r8 E carac=
#eri9#ic >a6#ul c; un er4u 6ru9ian muribund a >49# "n>;?i<a# "n=
#in9 6e c"m6ul de lu6#;3 cu ca6ul de9c46eri#3 cu 4 m"n; ?in"nd
9u9 9#eagul 6ru9ian <i cu al#a 96ri@inindu=9e 6e un #un $ru668
In!en#a#4rul #unului nu a >49# "n>;?i<a#8 "n 6ar#ea din 0erlin ce
64ar#; numele de 0erlinul 4cciden#al3 gu!ernul "n;l?a9e 6e
6iegessule V "ngerul de aur al !ic#4riei din ')*C8 0erlineDii au
denumi# 9#a#uia &<i 4 mai >ac <i a9#;Di/ Kcea mai grea >emeie
din Aermania3 cea mai 9cum6; <i "n acela<i #im6 cea mai ie> =
#in;3 de4arece 6en#ru <aiDeci de 6>ennigi #e 64?i 9ui 6e ea <i
64?i a!ea 4 >rum4a9; 6ri!eli<#e a 4ra<uluiL8 Pri!eli<#ea acea9#a
cu6rinde 9#a#uile din Tiergar#en repre#entn!u-i 6e 0i9marcJ3
Molt8e <i R44n3 cel care 9e 9#r;dui9e a#"# de mul# 9; nu >ie
a!optate #unurile din 4?el8 "n a>ara 4ra<ului E99en &unde Al=
V + C4l4ana !ic#4riei8 + 6ota trad.
1
>red a in9#ala# #rei 9#a#ui de=ale 9ale/3 6a#ria nu i=a ridica# lui
$ru66 nici un m4numen#8
Dar nici nu a >49# nece9ar8 El "<i 6rimea #ribu#ul "n #4a#e
m4nedele lumii8 Pre#u#indeni3 6er94ana lui a fost iden#i>ica#;
cu #rium>ul 4b?inu#8 Un r;Db4i "ncununa# de 9ucce9 + a de9c4=
6eri# el + era mai bun c:iar !ect 6ublici#a#ea unei eB64Di?ii
m4ndiale8 Pr4du9ul 9;u 9e d4!edi9e e>icace n lab4ra#4rul b;#;=
liil4r8 -vn! "n9; >irea 6e care 4 a!ea3 Al>red a c;u#a# un n4r
<i 6e cerul aDuriu3 <i imedia# '=a <i g;9i# I
S"n# >4ar#e 4b49i#3 ner!493 e6uiDa# <i nu mai 64l c4n#inua "n felu ace9#a
PIch bin sehr !3de, ner&os, kaputt und /ann so nicht melir lueilermachen>.
Cine !a a6;ra uDinele $ru66 + care 9e a>l; att de a6r4a6e de grani?;
+ "m64#ri!a >ranceDil4r dac; "n#r=un r;Db4i de re!an<; ra64r#ul 6u#erii
de >4c !a >i in!er9a# %
Dar3 cu 6rile@ul 6rimei ani!er9;ri a ca6i#ul;rii de la Sedan3
6"n; <i el a >49# 46#imi9#8 Anii ce au 6receda# C4ngre9ul de la
0erlin din ')*- au re6reDen#a# e64ca de aur a >abrican?il4r de
arme8 irma $ru66 a!ea c4menDi 6"n; 6e9#e ca6 E #unul $ru66
de!eni9e n4ul 9imb4l 6en#ru 64Di?ia 94cial; a 9#a#el4r8 Turcia "l
>4l49ea 6en#ru a6;rarea 049>4rului3 R4mRnia 6en#ru a a6;ra cele
6a#ruDeci de >4r#uri ale 0ucure<#iului8 P4#ri!i# unei legende3
minu9cula And4ra a cum6;ra# <i ea un #un cu b;#aie lung;3
6en#ru a c4n9#a#a du6; aceea c; nu 64a#e #rage cu el fr a
i4!i 94lul >ranceD8 In ')*.3 9alariile 6l;#i#e dMe UDinele $ru66
erau din n4u egale cu cele din ')*C E >irma de6;<i9e 6r4duc?ia
9a de vrf din #im6ul r;Db4iului8 A64i a iDbucni# 6anica din
')*N+')*(3 9#"rni#; de 6eric4lul unui r;Db4i c:in4=@a64neD +b
6rima 6lea<c; din#r=4 lung; 9erie care a da# 6e9#e Al>red8
T4Ji4 cum6;ra9e #unuri de la Sc:neider3 iar generalii c:ineDi +
de la Arm9#r4ng3 dar acum mem4riile 4amenil4r care lu6#a9er;
la Sedan3 Me#D <i Pari9 erau ci#i#e 6re#u#indeni 6e gl4b E cn!
$ru66 a 9cri9 9cri94ri m;guli#4are lui Li Hun=cian &K0i9marcJ=
ul A9ieiL/ <i i=a #rimi9 un m4del de <in; de cale >era#;3 Li a
reac?i4na# c4mand"nd 2*( de #unuri de c"m6 <i al#e '(C 6en#ru
a "n#;ri >4r#;rea?a TaJu3 care a6;ra c;ile de acce9 ale Tian?Dinu=
lui3 6recum <i armamen# c4m6le# 6en#ru 46# na!e de r;Db4i3
"n 9emn de recun4<#in?;3 Al>red a a#"rna# dea9u6ra 6a#ului 9;u
un 64r#re# al lui Li3 cu #4a#; >rica 9a de a 6;9#ra 4biec#e in>la=
mabile "n ca9#el8 He9#ea de96re l4!i#ura da#; "n C:ina a a@un9
ia P4#9dam <i Jai9erul a c:ic4#i# I Krupp schreibt den Reie-
rungen &or, D&as sie /au"en miissen$ &$ru66 6re9crie gu!erne=
l4r ce #rebuie 9; cum6ere/8 Dac; gu!ernele nu erau de a@un9 de
b4ga#e3 el 4 >;cea e>ec#i!8 T;ril4r "na64ia#e le #rimi#ea arme
"n!ec:i#e8 "n ciuda uria(ei >ac#uri ac:i#a#e de 7)ismarc8ul
A9ieiL3 Li Hun=cian nu a 6rimi# din E99en ul#imul m4del de
18
#un3 care "n iarna aceea a >49# li!ra# la &etersburg$ 4r#urile
de ia 2a8u au 6rimi# #unuri dem4da#e <i o c4mand; >rum4a9;
dMe la 0angJ4J a >49# 9a#i9>;cu#; "n acela<i fel$ -lfre! a 9cri9
plin !e 9arca9m I
-as konnten 4hinesen Dind .iamesen nicht "ur 3ocher amit in
ihre Feinde schiessen,
Ce d4 mai g;uri 64# >ace c:ineDii <i 9iameDii cu ele "n du<ma=
nii l4r !
Der Ar499e $ru66V
el de=al d4ilea Reic: din ')*' + un ciuda# amal =
gam alc;#ui# din 6a#ru rega#e3 cinci mari duca#e3 <a9e duca#e3
<a6#e 6rinci6a#e3 #rei 4ra<e libere <i ?inu#ul im6erial al Al9aciei=
L4renei3 # 4a# e reuni # e 9ub un 9i ngur deut scher Kai ser
&"m6;ra# german/ 9au3 a<a cum 9e 4bi<nui9e cur#ea 9;=' denu=
mea9c;3 .'llerhochsteselber"8 &Prea "n;l?imea 9a/ ai= >i #rebui#
9; ad46#e 4 a#i#udine ra>ina#;3 c49m464li#;8 Dar #recerea 9e >;=
cu9e 6rea re6ede8 C4nduc;#4rii 9;i iunc:eri "<i 6;9#ra9er; "nc;=
6;?"narea l4r 6ru9iana ;.tdrri/eit@, aceea care=i 4rbi9e3 fcn!u-i
9; nu !ad; mai "nain#e !al4area #unului de la E99en <i care + de
necreDu# + a 6u9 la "nd4ial; meri#ele lui $ru66 <i a#unci c"nd
ar >i #rebui# 9; 9une cea9ul reabili#;rii lui8 iecare lu6#;3 de la
Worth <i 6"n; la Pari93 dem4n9#ra9e c; "n #im6 de r;Db4i 4?elul
$ru66 era mai 6re?i49 dec"# aurul8 Lumea #4a#; recun4<#ea
ace9# lucru I nu numai C:ina <i Siamul3 dar 6"n; <i "nde6;r#a#ul
C:ile a !eni# 9; ba#; la u<a >abricii de 4?el #urna#3 in!i#"nd 4
mi9iune $ru66 la San#iag4 <i ini?iind3 "n >elul ace9#a3 cur9a
"narm;ril4r3 care de a#unci a c4n9#i#ui# 4 6lag; a Americii La#ine8
C4ncuren?ii >irmei $ru66 din E99en <i=au da# 9eama de ace9#
V + Marele $ru668 + 6ota trad.
18E
lucru E -rmstrong <i Se:neider=Creu94# au #ran9mi9 re6reDen=
#an?il4r l4r me9a@e ci>ra#e3 !n!u-le di964Di?ii 9;=i urm;rea9c;
6a9 cu 6a9 6e agen?ii lui Al>red8 Cei mai 6er96icace din#re ger =
mani <i=au da# <i ei 9cama E "m6reun; cu "orlit#, 9#udiind "n!;=
?;min#ele r;Db4iului3 ei au a@un9 la c4ncluDia c; I
Neben 4lause(itz als HhMosoph des Krieges (urden Al"red Krupp als
*ilstungsindustrieller oder &erner &on .iemens als 2eleraphen-bauer
die %ter einer modernen Kries"iilirun.
Alaiuri de Clau9e5i#D3 >il4D4>ul r;Db4iului3 Al>red $ru663 >abri =
can#ul de arme3 <i 2erner !4n Siemen93 c4n9#ruc#4rul #elegra>ului3 aO
de!eni# 6;rin?ii m4dului m4dern de a duce r;Db4iul8
Dar 9#a#ul=ma@4r al lui Allerhochsteselber a r;ma9 "m=
6;r?i# n 6ri!in?a !al4rii 6r4du9el4r >abrica#e de ceea ce era
denumi# acum "n m4d curen# .die <irma$. &o!biels8i a "ncer=
ca# 9;=' c4n!ing; 6e "m6;ra# c; 4 !i#eD; 964ri#; a proiectilului
Knu are mare "n9emn;#a#e
'
M ;es macht nicht &iei aus$, un argu=
men# 9ur6rinD;#4r din 6ar#ea unui 94lda# de 6r4>e9ie care >u=
9e9e mar#4r la cea mai mare 6er>4rman?; mili#ar; a Pru9iei3
inclu9i! mar<ul >4r?a# al lui 0luc:er "n amurg3 6e c"m6ia umed;
de la 2a#erl44 E iar R44n3 6relungind c4n>lic#ul 9;u cu $ru66
<i "n 6eri4ada 649#belic;3 a 6r46u9 ca "m6;ra#ul 9; renun?e Ia
?e!ile din 4?el #urna# <i 9; rein#r4duc; #unurile de br4nD8
Al>red a reac?i4na#8 Era c4n!in9 c; K>ranceDii3 c4n<#ien?i
de in>eri4ri#a#ea l4r "n duelurile de ar#ilerieMV3 "<i !4r c4n9acra
#4a#; energia unei re"narm;ri ra6ide E dac; Aermania !rea 9;
6;9#reDe r4adele !ic#4riei3 ea #rebuie 9; >ie K"nain#ea l4r=8 La
'. a6rilie3 <a9e 9;6#;m"ni du6; ce clauDele #ra#a#ului de 6ace
>u9e9er; acce6#a#e de n4ua Adunare Na?i4nal; ranceD; ele la
04rdeauB3 Al>red era la 0erlin3 de unde "i 9cria lui M4l#Je I
...erlaube ich mir an! ehorsamst !u !elden, dass ich eine %er-
suchsstaiion "ur +eschiltze aller (atiunen !u errichten beabsichtie...
molichst eben, an einer 1isenbahn lieend und nahe meincm 1tablis-
sement oder menistens dem Reierunsbe!ir/ *usseldor".
888"mi 6ermi# 9; !; in>4rmeD cu #4# re96ec#ul c; am in#en?ia 9; c4n9#ru=
ie9c un 64lig4n de "ncercare 6en#ru #unuri de #4a#e genurile3 de4arece3
da# >iind gradul de e>icaci#a#e a#in9 <i deD!4l#area "n !ii#4r 96re car;
#rebuie 9; #indem3 nu eBi9#; un l4c 64#ri!i# "n ?ar; care 9; c4re96und;
"n 6ri!in?a c4ndi?iil4r de 9ecuri#a#e <i 4b9er!are8 Terenul re96ec#i! ar
#rebui 9; aib; 4 lungime de a6r4Bima#i! d4u; mile germane3 4 mil;
l;?ime3 9; >ie nel4cui#3 necul#i!a# <i 9; nu fie #ra!er9a# "n lung de <4=
9ele3 9; >ie c" # mai 6la# cu 6u#in?;3 am6la9a# "n a6r46ierea unei c;i
181
ferate <i a "n#re6rinderii mele3 9au cel 6u?in "n a6r46ierea di9#ric#ului
admini9#ra#i! Du99eld4r>8
M4l#Je a r;96un9 9uger"nd c; ar #rebui 9; 9e adre9eDe KeB=
celenei-sale mini9#rului de r;Db4i !4n R44nL8 Un r;96un9 >4ar#e
6u?in bine!4i#4r8 Mare<alul cun4<#ea c4n>lic#ul din#re cei d4i8
Cu #4a#e ace9#ea3 $ru66 a ridica# m;nu<a <i i=a 9cri9 lui R44n
la '* a6rilie3 artn! c Kaccelerarea "narm;rii AermanieiL ;0e-
schleunigung der deutschen 0ei&a="nun@ era ab94lu# !i#al; <i
9e 4>erea 7s c4n#ribuie cu 2( CCC de #aleri la ac46erirea c49#u=
lui cel4r mai c4m6le#e 6r4be c4m6ara#i!e3 care3 du6; cur4 era
de 6re9u6u93 !4r a!ea i4c "n#re #unurile de c"m6 din 4?el #urna#
<i cele de br4nDMM8
Ministrul de r;Db4i a #rimi9 la 22 a6rilie un r;96un9 >uri =
bund n m4men#ul de >a?;3 96unea ei, Km; !4i ab?ine de a=mi
eB6rima 4 6;rere de>ini#i!a asupra 6r46uneril4r dumnea=
!4a9#r;L3 nemaivorbin! de uimirea st'rnit de Ku<urin?a cu care
tratai 6r46riile dumnea!4a9#r; in#ere9e >inanciareL8 "n Diua
urm;#4are3 Al>red 9=a adre9a# direc# 8aiserului$ Menionn!
K6re>erin?a + care 9e >ace acum 9im?i#; "n cercurile in>lu=
en#e +b 6en#ru in#r4ducerea unui888 #un de br4nD 6en#ru g:iu=
lele de 6a#ru li!reL <i a#ribuind acea9#; 6re>erin?; un4r 4>i?eri
care3 7fiin! ad!er9ari binecun49cu?i ai 4ric;rui 6r4gre9 ce
eman; d
e
la "n#re6rinderea mea <i >iind ade6?i ai br4nDului3
d4min; 46inia <i :4#;r"rea ma@4ri#;?iiL3 Al>red a a>irma# r;9=
6ica# &<i 6e bun; dre6#a#e/ c; 7folosirea br4nDului la >abricarea
#unuril4r re6reDin#; 4 ri9i6; de 4ameni3 cai <i ma#erialL
03ersch(endung an "enschen, %espannung und MaterialE, 4
ir49ire a un4r >4r?e ne6re?ui#e care 9"n# 9acri>ica#e >;r; r49#3
dar care @4ac; un r4l hotrtor dac; 9"n# >4l49i#e "m6reun; cu
cele mai bune <i mai e>icace #unuri din 4?el #urna# ;besten,
(irksa!sten (usstahlrohren@. "n ciuda Kace9#ei reDi9#en?e3 iD!4=
rt din 6re@udec;?i "ngu9#e + argumen#a el +3 4?elul #urna#
<i=a c"<#iga# 64Di?ia 9a ac#ual; de cel mai indi96en9abil ma#erial
a#"# "n #im6 de r;Db4i3 c"# <i "n #im6 ele 6aceL8 Eur46enii anului
')*' #rebuie 9;=<i dea 9eama c; #r;ie9c "n e64ca 4?elului8 KC;ile
>era#e3 m;re?ia Aermaniei3 c;derea ran?ei a6ar?in e64cii 4?e=
lului E era br4nDului a #recu#L8 El <i=a re"nn4i# 6r46unerea !e a
4rganiDa K6r4be c4m6ara#i!eL8 De 6e acum3 96unea el, #unurile
$ru66 care l=au Ddr4bi# 6e Lu!ovic-Dapoleon "nce6 9; >ie "n=
!ec:i#e8 Ti6ul ele #un >4l49i# "n 6reDen# 9e a>l; >a?; Lele m4delul
n4u a6r4a6e "n aceia<i ra64r# ca 6u<ca ac?i4na#; cu un ac fa
de 6u<ca .chassepot" A !i#eD; a 6r4iec#ilului de ' *CC !e 6i=
ci4are ia gura #unului era acum e9en?ial;8 Al>red era ga#a 9;
"ncerce 4 a9emenea arm; <i d4rea 9; "nDe9#reDe arma#a lui
2il:elm cu d4u; mii de 6ie9e8
"n 9inea 9a3 Wilhelm era "nclina# 9; acce6#e 6r46unerea E
')2
Jai9erul i=a declara# lui P4dbiel9Ji c; 96une 0lodsinn$ &ine6=
?ii/8 Fi 0i9marcJ era de ac4rd cu $ru66 ca 4 mare 6ar#e a
de96;gubiril4r 6rimi#e de Aermania "n!ing;#4are 9; >ie c:el#ui#e
6en#ru >4r#i>icarea n4ii grani?e "m64#ri!a >ranceDil4r re!an<arDi8
Dar nu era m4men#ul s-1 !i4len#eDe 6e R44n8 In >elul 9;u3 c4n=
#ribui9e <i el n mare m;9ur; la >;urirea n4ului im6eriu8 elul
cum 4rganiDa9e arma#a a >;cu# 649ibile m4biliD;rile >ulger din
')-- <i ')*C3 iar c4r6ul 4>i?ere9c era c4n<#ien# de ace9# lucru8
Mai #"rDiu !a 6u#ea >i da# la 4 6ar#e8 De4camda#; "n9; i 9=a
96u9 regelui #unuril4r c #rebuie 9; aib; r;bdare8 -lfre! nu era3
>ire<#e3 "n 9#are 9; aib; r;bdare8 Tim6 de cinci sptm'ni a
r;ma9 n ca6i#al;3 instaln!u-se la u<a Mini9#erului de R;Db4i3
<i "n ul#ima Di a <ederii 9ale i=a 9cri9 lui H4ig#9=R:e#D3 @ur"n=
du=9e c K!4i >ace #4# ce=mi !a 9#a "n 6u#in?; 6en#ru ca Pru9ia
9; >ie mai bine "narma#; dec"# 6"n; acum <i 6en#ru a c4mba#e
"nclinarea crescn!, mani>e9#a#; de 6er94anele cele mai in>lu=
en#e3 de a rein#r4duce #unurile de bron#,$ Cu #4a#e ace9#ea3 9=a
"na64ia# n Ru:r "n!in98 n a6aren?;3 ca6i#ularea de la Sedan
nu 9c:imba9e nimic E 6r4>e#ul c4n#inua 9; >ie 4n4ra# "n #4a#e
?;rile3 cu eBce6?ia 6r46riei 9ale 6a#rii8 Pe#er9burgui "i >;cea din
n4u cur#e &<i el 9=a e9c:i!a# cu dib;cie3 6e m4#i! c;3 dac; 7ar
iDbucni un r;Db4i "n#re Aermania <i Ru9ia3 ceea ce nu e9#e de
l4c eBclu93 n=a< 6u#ea evi!ent >abrica arme care 9; >ie >4l49i#e
"m64#ri!a 6a#riei meleL/8 Amabili#;?ile cu care Al>red "l a9al =
#a9e 6e Lud4!ic=Na64le4n >u9e9er; 6e 6unc#ul 9; dea r4ade3
<i acum "<i cl;dea 6rea bine 9eama de ace9# lucru8 De a9emenea3
c4nduc;#4rii 4ra<ului 0irming:am &9#a#ul Alabama/ "l in!i =
#a9er; 9;=<i mu#e a#elierele 6e meleagurile l4r8 Al>red a r;ma9
"n9; unde era3 c4n!in9 c; !"n#ul care b;#ea la 0erlin "<i !a
9c:imba direc?ia I KT4a#e au#4ri#;?ile mili#are <i c4mi9iile de
!eri>ic;ri au >49# "n#4#deauna "m64#ri!a mea8 Ca <i "n #recu#3
!4i ie<i "n!ing;#4r3 "n ciuda l4rL8
A@un9e9e "n9; cam 6rea b;#r"n ca 9; mai 64a#; a<#e6#a8 Era
de 6;rere + <i nu >;r; #emei + c; >abrican?ii de arme3 ca <i
arma#ele3 au dre6#ul la 6eri4ade de r;gaD8 Hia?a lui 6ar#icular;
c4n#inua 9; >ie li69i#; de #i:n;8 "n acea lun; de a6rilie "i li69ea
6"n; <i c4n>4r#ul de care 9e bucur; 4mul cel mai 9;rman8 Da#4=
ri#; ne>erici#ei alegeri a un4r ma#eriale de c4n9#ruc?ie de 6r4=
!enien?; >ranceD; + ca 9; nu mai amin#im de >a6#ulM c; 9e 6r4=
clama9e 9ingur ar:i#ec# +3 Hilla *iigel r;m;9e9e >;r; ac46eri<8
El 9e a<#e6#a9e ca 4 da#; cu "nc:eierea #ra#a#ului de 6ace 9; 9e
reia li!rarea ele 6ia#r; ele calcar de l
a
C:an#ill73 dar C4muna
din &aris (i urm;rile ei au >;cu# ca acea9#; carier; 9; r;m"n;
nchis 6"n; "n #4amn;8 Din acelea<i m4#i!e3 Ni9a era inacce=
9ibil;3 a<a c; la @um;#a#ea lunii 9e6#embrie Al>red (i-a lua#
ne!a9#a <i >iul3 "n vrst de <a6#e96reDece ani3 <i a 6leca# "n
Anglia8 S=au 9#abili# 6e #im6ul iernii la 2orRua3, l4cali#a#e
').
care "i 6l;cea 0er#:ei din cauDa 6almieril4r medi#eraneeni ce=i
amin#eau de Ri!iera >ranceD; <i ale c;rei d4curi + du6; cum
4b9er!a 94?ul ei cu 9a#i9>ac?ie + @uca9er; un r4l e9en?ial "n
re96ingerea Armadei 96ani4le8
rRu $ru66 9#;#ea #4l;ni#; "n >4#4liu8 T"n;rul ri#D3 b4#a=
ni9# 6a9i4na#3 "<i c4m6le#a ierbarele8 Al>red "<i b4mbarda 6a#ria
cu 9cri94ri8 H4lumul c4re964nden?ei 9ale de la T4rgua7 <i c4=
men#ariile in9era#e "n cu6rin9ul ace9#eia + KTrebuie 9; #er =
min a9#;Di3 >iindc; m; 9im# mereu 4b49i#L E 7Du m; 64# 46une
c"nd c4ndeiul !rea 9; alunece 6e :"r#ieL E KAcum e #im6ul 9;
m; duc la culcare8 S; #e a@u#e DumneDeu 9;=mi "n?elegi 9cri9ulL
+ 9ugerau #4a#e c; nu >;cu9e a6r4a6e nimic al#ce!a8 A c4n#i
nua# 9; #rimi#; mi9i!e lingu<i#4are la 0erlin3 a9igur"ndu=' 6e
6rin?ul m4<#eni#4r c; K6;9#reD 64r#re#ul dumnea!4a9#r; "n >a?a
mea de diminea?; <i 6"n; 9earaL8 Trimi#ea in9#ruc?iuni am;nun
?i#e c4mi#e#ului care c4nducea "n#re6rinderea "n numele 9;u
;Hro/ura@ de96re m4dul cum 9; 9e cure?e caDanele3 a!er#iDa 9;
nu 9e >4l49ea9c; Kminereu de >ier de cali#a#e in>eri4ar;3 ccareP
ar 6u#ea 9; aduc; ruina uDinel4rL3 ?inea 6redici m4raliDa#4are
<i d;dea di964Di?ii "n leg;#ur; cu c4n9#ruc?iile8 El d4rea 9; 9e
"ncea6; lucrul la #rei c4m6leBe de l4cuin?e 6en#ru kruppianeri
A64i3 Kde "nda#; ce #im6ul 4 !a 6ermi#eL3 S#amm:au9 #rebuie
K"n;l?a# a#"# ci# e9#e ne!4ie <i 6re!;Du# cu n4i 6er!aDe de >e
re9#re <i cana#e de u<i + "n l4cul cel4r care au 6u#reDi# 64a#e +
<i re9#aura# eBac# "n 9#area "n care 9e g;9ea ini?ial8 Camera A
nu #rebuie 9; aib; dec"# 4 9ingur; >erea9#r;3 ca mai "nain#e3
iar #4a#e 4bl4anele de la >ere9#re + 4 9ingur; de9c:iD;#ur; "n
>4rm; de inim;888 C;9u?a nu #rebuie >4l49i#; 6en#ru 9c46uri
c4merciale8 D4re9c 9; >ie 6;9#ra#; a#"#a #im6 c"# !a eBi9#a uDina3
6en#ru ca urma<ii mei3 ca <i mine3 9; 64a#; 6ri!i cu recun4<
#in?; <i bucurie ace9# m4numen#3 94rgin#ea maril4r uDine8 ie
ca acea9#; ca9; <i i9#4ricul ei 9; dea cura@ celui 9lab de "nger
<i 9;=i in9u>le 6er9e!eren?;8 S; >ie un a!er#i9men# de a nu
di96re?ui lucrul cel mai umil <i 9; >erea9c; de ar4gan?;L8
Cel mai umil lucru de la E99en c4n#inua 9; >ie marele
ca9#el3 care #rebuia 9; "nl4cuia9c; S#amm:au9 <i Aar#en:au98
De<i acum calcarul "nce6u9e din n4u 9; !in; <i 9e "ncr46i9e
un ac46eri<3 c4n9#ruc#4rii l=au in>4rma# 6e Al>red c; amena@;=
rile in#eri4are nu !4r >i #ermina#e "nain#e de !ara !ii#4are <i
c; nici nu 6u#ea >i !4rba ca cine!a 9; l4cuia9c; "n ca9#el "na =
in#e de ')*. + cu #rei ani mai #"rDiu dec"# 9e 6re!;Du9e8 KSe
6are c; am #4# mai mul#e m4#i!e 9; >iu deDam;gi# + 9crie el8
+ Ca6;# "n#4#deauna c"#e 4 eB6lica?ie #ardi!; 6en#ru 9laba ac#i
!i#a#e din ul#imul #im6 a d4mnil4r unJe <i Sc:iirenberg cc4n
9#ruc#4riiP888 H4rbele <i >;g;duielile nu rn; 9a#i9>ac8 A<#e6# >a6#e
9i !4i a!ea gri@; ca nici unul din#re cei care 9e !a >i d4!edi#
6rea 9lab 6en#ru a=<i "nde6lini 6r4mi9iunile 9au care m=a "n<e=
18?
la# 4 da#; 9; nu mai aib; 6rile@ul 9=4 Iac; a d4ua 4ar;L8 Lui
H4ig#9=R:e#D i=a 9cri9 la 2 mar#ie ')*2 I KDe c"nd 9"n# aici nu m=
am 4cu6a# de nimic al#ce!a dec"# de c4n9#ruirea ca9ei mele de
la E99enL8 Nu era ade!;ra#8 "n aceea<i 9cri94are i=a ceru#
generalului 9;=' in>4rmeDe de96re K9ucce9ul 6e care dumnea=
!4a9#r; <i 6rin?ul 0i9marcJ l=a?i a!u# 6e Ung; Jai9erL8 A>irma=
?iile c4mi9iei regale de !eri>ic;ri 64# >i u<4r in>irma#e3 96unea
el3 Kde4arece c4mi#e#ul meu de e>ec#uare a 6r4bel4r le=a cer =
ce#a# cu de=am;nun#ul <i e "n m;9ur; 9; r;96und; 6e l4c la
4rice "n#rebareL8 A64i3 "n Diua urm;#4are3 a 949i# Oa T4rgua7
4 #elegram; de la Ern9# Eic::4>>8 H;rul mai "n !"r9#; al
0er#:ei rela#a c; "n uDin; 9=au ivit anumi#e di9en9iuni8 Al>red
a ceru# imedia# in>4rma?ii mai am6le I
-arum soli ich nicht icissen #rec ghrt und (as ghrt > so kann
=et!t nur miindlich das let!le &ort edussert 4erden, icorau" ich durch-
aus e"asst bin.
De ce 9; nu <#iu cine urDe<#e <i ce anume 9e urDe<#e %888 Cine 9e
46une <i cine 9e r;D!r;#e<#e <i de ce % + Ade!;rul nu e nici4da#; a#"#
de r;u ca #emerile ce le 64?i a!ea8 Nu !4i mai 9crie <i3 dac; #4# ceea
ce am 9cri9 6"n; acum n=a >49# "ndea@un93 nu 64# reD4l!a c:e9#iunea
dec"# !enind 6er94nal ac4l43 <i c:iar a9#a am <i :4#;r"# 9; >ac8
"nain#e de a 6leca3 Al>red <i=a 9c49 6eruca <i i=a ar;#a#
0er#:ei 6u?inul 6;r ade!;ra# ce=i mai r;m;9e9e3 in9i9#"nd ca ea
9; admi#; c; a mai albi# de c"nd a 6;r;9i# Ru:rul8 S4?ia 9a a
c4n>irma# ace9# lucru <i a64i a c4n9emna# "n @urnalul 9;u intim:
K2a9 !an alles erleben /ann, ist 4ir/lich "abelha"t8ML &Ce ?i=e da#
9; #r;ie<#i e "n#r=ade!;r >an#a9#ic !/
*
La E99en 9e i!i9e 4 di9en9iune "n#re c4mi#e#ul de direc?ie
<i 9ec#4rul #e:nic8 Nu a!ea 6rea mare "n9emn;#a#e3 dar era m4 =
men#ul ca regele #unuril4r 9; 9e "n#4arc; E 0oigts-1het# iDbu#i9e
9; 4rganiDeDe la 64lig4nul de #ragere de la Tegel 4 6r4b; c4m=
6ara#i!; "n#re br4nD <i 4?el8 Rela#area 9a "n>l;c;ra#; "l a<#e6#a
6e $ru66 I K888O 6r4b; a #unului a >49# recen# e>ec#ua#; 6e
9car; mare cu reDul#a#ele cele mai strlucite... <i acea9#a a de#er=
mina# ma@4ri#a#ea in#eligen#; a c4mi9iei de !eri>ic;ri 9; 9e
6r4nun?e "n >a!4area #unului dumnea!4a9#r;3 ca >iind sinurul
#un 6en#ru d4#a?ia ar#ilerieiL8 In c4n9ecin?;3 rela#a generalul3
0i9marcJ K9=a "n:;ma# acum cu #4a#; energia la carul dum=
nea!4a9#r; #rium>;#4rL8 Oubil"nd3 Al>red a 9cri9 de=a curmeDi =
<ul 9cri94rii I KAcum3 marele 9#;6"n ;(ebieter@ al de9#inului
Aermaniei #rage al;#uri de n4i !L + <i a #rimi9=4 membril4r
c4mi#e#ului de direc?ie8 El a 6r4mi9 0erlinului 4 mie de #unuri
')(
"n acela<i an <i 4 a d4ua mie 6"n; la sfr(itul anului ')*.8 "n
ianuarie3 ?arul c4manda9e cinci 9u#e de #unuri3 96eci>ic"nd cali =
brul <i m4delul care #rebuia 9; le a9igure Kun e>ec# di9#rug; =
#4rL3 dar Al>red a da# di964Di?ii ca #unurile 6en#ru Pe#er9burg
9; >ie Kmul# mai grele <i mai 6u?in mane!rabileL8 Dac; acea9#a
nu 6are a >i 6rea cin9#i# >a?; de un clien# care3 "n de>ini#i!3
>u9e9e mul# mai gener49 dec"# 0erlinul3 #rebuie 9; ?inem 9eama
de 64Di?ia delica#; "n care 9e g;9ea $ru668 In9i9#"nd 6en#ru
"nc:eierea ace9#ui c4n#rac#3 el 9u9?inu9e "n re6e#a#e r'n!uri c;
9ingurul m4#i! care "l c;l;uDea era 6a#ri4#i9mul8 a6#ul c; 9e
anga@a9e 9; li!reDe #unuri ?arului "i era 6enibil <i #rebuia 9;
>ac; ce!a ca s-1 eB6lice8
Trebuia 9; mai >ac; <i al#ce!a I 9; li!reDe #unuri a#"#
Reic:ului c"# <i ru<il4r8 S; 6r4duc; "n >iecare Di c"#e 6a#ru ?e!i
de #un uria<e <i >;r; de>ec#e <i3 "n 6lu93 9; 9a#i9>ac; <i celelal#e
4bliga?ii 6e care le a!ea3 ceea ce3 "n m4d e!iden#3 de6;<ea
ca6aci#a#ea de 6r4duc?ie din acel m4men# a >abricii de 4?el
#urna#3 Era deci nece9ar 9; 9e eB#ind;8 De fapt, "nce6u9e 9;=<i
964rea9c; in!e9#i?iile "nc; de 6e c"nd 9e a>la "n Anglia8 De la
T4rgua7 au#4riDa9e cum6;rarea unui 6ac:e# de ac?iuni ale >ir =
mei Orc4n9era Ir4n C4m6an73 care 9;=i a9igure c4n#r4lul a9u=
6ra ace9#ei >irme8 "n#re6rinderea era 6e 6unc#ul 9; "ncea6;
eB6l4a#area unui #eren minier "n a6r46iere de 0ilba4 &S6ania/3
!al4r"nd un mili4n de d4lari8 Me!it'n! a9u6ra 6r4blemei
#ran964r#ului de minereuri din A4l>ul 0i9ca7a3 el a a@un9 la
c4ncluDia c; a!ea ne!4ie de 4 >l4#;8 KPre?urile ceru#e de engleDi
6en#ru !a64are 9"n# 6ur <i 9im6lu eB4rbi#an#e3 iar blinda@ul
e9#e 6r49# + "i 9cria lui Eic::4>> "n luna iunie8 + Nu 64# 9;
m; deDbar de ideea c;888 n4i "n<ine ar #rebui 9; c4n9#ruim na!eL8
Fi a c4manda# 6a#ru na!e la <an#ierele na!ale 4landeDe clin
Hii99ingen <i R4##erdam3 ceea ce n=a marca# dec"# "nce6u#ul
n4ii 9ale >ebre eB6an9i4ni9#e8 "n Aermania a ac:iDi?i4na# #rei
9u#e de mine <i a cum6;ra# "n#re6rinderile a d4i c4ncuren?i3
Hermann9:u##e la Neu5ied <i Gohanesshutte la Dui9burg8
O4:ane99:ii##e a!ea ea 9ingur; 6a#ru >urnale <i Ai>red a 6l;#i#
6re?uri eBagera#e 6en#ru cele d4u; "n#re6rinderi8 C4ncernul
era 6rime@di49 de !ulnerabil8 Du6; cum i=a 9cri9 Me7er iui
Eic::4>>3 Kn=ar >i de l4c eBclu9 ca >irma $ru66 9; 9e 64me =
nea9c; "n 9cur#; !reme "n#r=4 9eri4a9; @en; >inanciar;8 Fi c:iar
dac; 6"n; la urm; !a iDbu#i 9; 9e redre9eDe3 !e?i a!ea3 #4#u<i3
de >;cu# >a?; un4r 4bliga?ii "m64!;r;#4are8 D4mnul $ru66
9u>er; de mania de a !rea 9; cum6ere #4#ul ;die Manie alles
/au"en !u 4ollen@. 0anc:erii din $4ln "nce6 9; aib; mari re=
Der!e <i 9"n# "m64#ri!a c4n#rac#;rii de n4i anga@amen#e cu elL8
Acea9#; manie era larg r;96"ndi#; "n n4ul im6eriu8 "n#re
anii ')*' <i ')*N3 indu9#ria grea german; 9=a dubla# <i3 c:iar
dac; nici un al# indu9#ria< nu 9e a!en#ura9e a#"# de mul# ca
')-
Al>red + el "<i 964ri9e da#4riile cu .2 CCC CCC de m;rci +3 "n
>4nd3 #4?i mergeau la ri9c8 Alimen#a#; de de96;gubirile pltite
de >ranceDi3 !;6aia eB6an9iunil4r cre<#ea mereu8 P"n; <i 6ru=
den#ul 0i9marcJ 96ecula 6e #;cu#e la bur9; 6rin in#ermediul
mi9i#ului 9;u 0leic:r4der8 1isen und 0lut >u9e9e "nl4cui# 6rin
de!iDa 0ereichert 1uch , &"mb4g;?i?i=!; !/8 Du6; aceea a urma#
cra:ul8 In 9e6#embrie ')*.3 >ranceDii au e>ec#ua# ul#ima 6la#;8
A!alan<a a "nce6u# 6rin#r=4 9erie de >alimen#e bancare la
Hiena3 9=a eB#in9 de=a lungul c4n#inen#ului3 a #ra!er9a# A#lan=
#icul <i a l4!i# <i 2all S#ree#ul la 2C 9e6#embrie ')*.3 c"nd
bur9a de ac?iuni din Ne5 14rJ a >49# ne!4i#; 9;=<i "n#reru6;
ac#i!i#a#ea 6e #im6 de Dece Dile8 N4rmal ar >i >49# ca Al>red
9;=<i re9#r"ng; c:el#uielile8 Me7er a in9i9#a# ca el 9; >ie >4ar#e
6ruden#8 Dar 9; nu ui#;m c; Al>red era >iul #a#;lui 9;u8 n
l4c 9; urmeDe 9>a#ul3 el a "nc:eia# n4i "m6rumu#uri 6e #ermen
9cur# + 6l;#ind ,CC CCC de m;rci 6en#ru 4 min; <i N mili4ane
6en#ru al#a +3 aduc"nd 6rin acea9#a 6e c4n9ilierii 9;i >inanciari3
a<a cum reie9e din#r=4 cr4nic; a c4ncernului ;die <irmaE, 7ntr-
o 9#are de #4#al; li69; de "n?elegere a 64li#icii 9aleL8 Al>red era
4b9eda# de g"ndul c; a#unci era m4men#ul 9; m4n464liDeDe 6ia?a
de ma#erii 6rime8 D4rea ca fiul, ne64#ul <i 9#r;ne64#ul 9;u 9;
di96un; de can#i#;?i 9u>icien#e de ma#erii 6rime8 33Pen#ru a le
a9igura un !ii#4r demn de ei + 9cria el +3 e9#e e9en?ial ca
uDinele 9; di96un; de 6r46riile l4r 9ur9e de minereu <i mi nerale3
9; le eB#rag; <i 9; le 6relucreDe a<a cum eB#rag acum a6a +
6ur; + de 6e 6r46riile l4r d4menii3 >;r; in#er!en?ia un4r
agen?i <i mi@l4ci#4ri <i 9ub 6r46riul l4r c4n#r4l3 neinfluenat de
nimeniL8
Pe :"r#ie era 6r46rie#arul celei mai mari "n#re6rinderi in=
du9#riale din Eur46a8 Dar3 6e m;9ur; ce 64li?ele 6e #ermen
9cur# a@ungeau la 9caden?;3 a de!eni# "ngr4Di#4r de e!iden# c"#
de <ubred; era 9i#ua?ia c4ncernului8 Cu >iecare Di3 uria<ele
da#4rii >l4#an#e 9e agl4merau <i numai 4 9ingur; 94lu?ie 6;rea
649ibil; + #ran9>4rmarea >irmei $ru66 "n#r=4 94cie#a#e 6e
ac?iuni8 Al>red a re96in9 acea9#; idee8 El 9crie 6e un #4n ca#e =
g4ric I KNu a!em <i nu !4m a!ea ac?i4nari care 9;=<i a<#e6#e
di!idendeleL8 Dar n=a 6u#u# 9;=<i de#ermine credi#4rii 9;='
6;9uia9c;8 A a@un9 "n#r=un im6a93 "nce6u#ul a ceea ce a de!eni#
cun49cu# "n 9ec4lul al XX=lea 9ub denumirea de (riinder/rise
&criDa >4nda#4ril4r/8 Pen#ru der (riinder &>4nda#4r/3 94lu?ia de a
ie<i din im6a9 era lim6ede8 Se !a adre9a Jai9erului8 Scriin!u-i
lui 2il:elm la Em93 el '=a ruga# 9;=i ac4rde K>a!4area unei
audien?eL 6en#ru a di9cu#a K4 c:e9#iune 6er94nal;3 4 d4rin?;L8
Maie9#a#ea=9a a >49# 64li#ic4a9;3 dar nu 9=a l;9a# im6re9i4na#;8
La "nce6u#ul lunii >ebruarie3 9#"nd la bir4ul 9;u <i medi#"nd cu
6rile@ul "m6linirii a d4u;Deci <i cinci de ani de c"nd de!eni9e
6r46rie#arul Ke6a!ei >abriciiL ;das -rac/ der <abri/@, Al>red
')*
$ru66 a c4m6u9 4 6redic; 6e care a a>i<a#=4 la S#amm:au93
6en#ru ca #4?i /ruppianerii 9;i 9; c:ibDuia9c; a9u6ra ei I
KSc46ul muncii #rebuie 9; >ie bun;9#area general E a#unci
munca e9#e 4 binecu!"n#are3 a#unci munca e9#e 4 rug;ciuneL8
Fi cu 4 rug;ciune a 64rni# 9;=' 6relucreDe din n4u 6e "m6; =
ra#8 El c4n9idera "n#re6rinderea 9a + a 9cri9 Al>red lui 2il=
:elm + 7ca 4 uDin; a na?iuniiL8 abricile 9ale 9"n# 33"n#r=4
anumi#; m;9ur; de nede96;r?i# de ideea deD!4l#;rii <i "n9emn;=
#;?ii 9#a#ului <i3 "n c4n9ecin?;3 indi96en9abileL8 De aceea3 a='
ca#eg4ri9i 6rin#re acei indu9#ria<i care nu 9"n# Kdec"# 4ameni de
a>aceri i9cu9i?iL ar >i 4 nedre6#a#e mani>e9#;8
Din ne>ericire3 a #rebui# 9; >ie cla9i>ica# "n acea9#; ca#eg4=
rie8 La iDbucnirea r;Db4iului cu ran?a3 Pru9ia a!u9e9e numai
46#96reDece 94cie#;?i cu r;96undere limi#a#;8 Acum erau 6e9#e
cinci 9u#e3 <i @um;#a#e din#re ele3 nea!"nd ca6i#al 9u>icien#3 erau
6e cale de di96ari?ie8 A >ace 4 eBce6?ie ar >i "n9emna# de9c:ide=
rea unei bre<e8 T4# ce 6u#ea >ace gu!ernul era 9;=i dea un a!an9
a9u6ra un4r !ii#4are c4menDi de #unuri8 Al>red nu a !ru# "n9;
9; acce6#e veto-ul "m6;ra#ului8 Nu 6u#ea "n?elege a#i#udinea
ace9#uia8 Maie9#a#ea=9a nu a 6rice6u# cum 9#au lucrurile8 Tre=
buia deci de#ermina#; 9; !ad; 9i#ua?ia "n lumina ei real; <i3
"nc; "n luna mar#ie a anului urm;#4r3 Al>red mai c4n#inua 9;
"ncerce 9; a@ung; la "m6;ra# 6rin in#ermediul cancelarului8 "n=
#re #im63 0erlinul "nce6u9e 9; aib; "nd4ieli "n 6ri!in?a in#eli =
gen?ei iui Al>red8 Din ca6i#al;3 Me7er ifa 9cri9 lui 9ichhoff :
7&atronul !a a>la 6r4babil "n urm;#4arele d4u;Deci <i 6a#ru de
4re de la 6rin?ul 0i9marcJ c; nu eBi9#; nici 4 649ibili#a#e ca
cererile 9ale 9; >ie 9a#i9>;cu#e din >4ndurile 9#a#ului8 S6er c-1
!4i 6u#ea 46ri 9; mai >ac; a9emenea "ncerc;ri3 care mai degrab;
64# 9;=i 9#rice dec"# 9;=i >4l49ea9c;L ;)o""e2itlich elint es mir,
ihn uberhaupt &on solchen %ersuchen ab!uhalten, es /onnte
mehr schaden &oie nilt!en@.
Nimeni nu 6u#ea #r"n#i 4 u<; mai #are dec"# Kcancelarul
de >ierL <i3 c"nd nu=ul 9;u r;9un;#4r a a@un9 la E99en3 der )err
Che" &d4mnul 6a#r4n/ 9=a culca# "n 6a#8 KNu m; 9im# 6r46riu=
Di9 r;u + i=a 9cri9 el >iului 9;u +3 dar n=am 6u#ere 9; >ac nimic
<i 9u>;r de >iecare da#; c"nd "ncerc 9; m; dau @49 din 6a#L8 Mai
mul?i medici + Sc:5eninger3 $un9#er <i Sc:mid# + au !eni#
9;=' "ngri@ea9c;8 Primul a >49# cel mai n4r4c498 Ern9# Sc:5enin=
ger era medicul 6er94nal al cancelarului3 care3 de<i nu 6u#ea 9;=i
>ac; daruri lui $ru663 d4rea3 #4#u<i3 ca >abrican#ul de #unuri
9;=<i 64a#; c4n#inua a>acerile8 Acce9ele lui 0i9marcJ 9e a9em;=
nau >4ar#e mul# cu cele ale lui Al>red + c"nd #reburile nu mer
=geau a<a cum !4ia3 9e re#r;gea la 6r46rie#a#ea 9a de la rie=
dric:9ru: <i #im6 de c"#e!a 9;6#;m"ni de=a r"ndul medi#a la
umbra c46acil4r 9;i8 D4c#4rul 4b?inu9e un 9ucce9 remarcabil3
iDbu#ind 9;=' 9c4a#; din a9emenea 6eri4ade de melanc4lie8 Tra=
'))
#amen#ul lui Sc:5eninger era 9im6lu8 El c4n9#a "n a 9e a6leca
a9u6ra eminen#ului 9;u 6acien# <i a 9#riga la el I .64?#
3AZI-%[ ,$ A@ung"nd la E99en3 el 9=a du9 direc# la Aar#en:au93
unde $ru66 9e a9cundea ca "n#r=4 !iDuin;3 a in#ra# "n d4rmi =
#4rul lui <i a ?i6a# I AM<.21)16 ,$ &Ridic;=#e !/8 S6erie#4area
de ci4ri de 6e 9al#ea a 9;ri# @49 din 6a# <i 9=a ridica# "n 6ici4are
;stand au"@. A#unci d4c#4rul <i=a >iBa# m4n4clul8 Pri!indu=' >iB
6e indu9#ria<ul ului#3 el i=a 6re9cri9 I 9; renun?e la ?ig;ri3 9;
9e limi#eDe la un 9ingur 6a:ar de !in r4<u 6e Di <i 9; 9#ea mul#
#im6 "n aer liber8 Al>red a re96ec#a# 6rima 6re9cri6?ie3 a #ri<a#
la cea de=a d4ua <i a ne94c4#i#=4 6e a #reia8 Me#4da 9a de #ragere
6e 9>4ar; era ingeni4a9;8 El 6u#ea 9; a>irme cu m"na 6e inim;
c;3 e>ec#i!3 nu bea dec"# un 9ingur 6a:ar "n decur9 de d4u;Deci
<i 6a#ru de 4re8 Dar Sc:5eninger nu 96eci>ica9e c"# de mare #re=
buie 9; >ie 6a:arul <i $ru66 cum6;ra9e la Dii99eld4r> unul cu 4
ca6aci#a#e de d4i li#ri8 C"# de96re 4Bigen3 Ai>red nu credea "n a<a
ce!a8 Era c4n!in9 c; mir49ul b;legarului era mai 9;n;#498 D4c=
#4rul $un9#er3 medicul 0er#:ei3 care <i=a >;cu# a6ari?ia la in9i9 =
#en?ele ei3 nu a D;b4!i# mai mul# de un 9>er# de 4r;8 S=a ui#a#
la c:i6ul iner# <i 9=a declara# c4m6le# deru#a#8 C:i6ul din 6a#
9=a agi#a# a#unci >uri498 Al>red a m"r"i# I *as raiissen .ie selbst
=a am besten i&issen, icas mir "ehlt, 4o!u sind .ie Ar!t T$ &Dum=
nea#a ar #rebui 9; <#ii cel mai bine ce=i cu mine3 de ce mai e<#i
d4c#4r %/8 In m4men#ul acela3 d4c#4rul3 4bi<nui# cu mire9mele
6l;cu#e de 6e Ri!iera3 a in:ala# 4 d4D; 6u#ernic; de mir49 de
b;legar 6r4a96;#8 El a eB6l4da# I 1ntschuldi4i, *urchlancht,
ich bin nie 2ierar!t e4esen 8ML &ScuDa?i=m;3 eBcelen?;3 n=am
>49# nici4da#; !e#erinar/8 Medicul a 6u9 a64i diagn49#icul c;
6acien#ul 9;u 9u>er; de )Apochondrie3 die an (eistes/ran/heit
ren!t$ + i64:4ndrie care >riDeaD; demen?a8 Diagn49#icul a "n=
9emna# 9>"r<i#ul lui $un9#er8 $ru66 '=a "nde6;r#a# 6e l4c8 Era
clar c; 4mul nu=<i cun4<#ea me9eria8 33Unicul 6r46rie#arL '=a
6;9#ra# 6e Sc:mid#3 ale c;rui cali#;?i de 9eam; 6;reau 9; >i >49#
bl"nde?ea <i un ne9eca# reDer!4r de c4m6;#imire8
S#"nd "n 6a#3 reDema# de 6erne3 Al>red a "ncerca# 9; reD4l!e
criDa >inanciar; "nec"nd=4 "n !4rbe8 T4a#e 9cri94rile <i di964Di =
?iile 9ale erau acum 9cri9e cu crei4nul &33cerneala are un e>ec#
d;un;#4r a9u6ra ner!il4r mei,C <i !"r>ul de 6lumb alerga ne=
bune<#e 6e :"r#ie cu un 9cri9 a9cu?i# <i a#"# de l;b;r?a#3 "nc"#
ade9ea 4 6agin; "n#reag; c4n?inea mai 6u?in de Dece cu!in#e8
iului 9;u i=a declara# 9en#en?i49 I KTrebuie 9; "n!ingem 4 mare
calami#a#e3 9; 6ar;m 4 grea l4!i#ur;3 9; e!i#;m un deDa9#ruM
'
8
In >a?a c4mi#e#ului de direc?ie3 Al>red era mai 6u?in 9igur 6e
9ine8 Nu <#ia "nc4#r4 9; 9e mai "ndre6#e + 38a#"# de mul#e 6er =
94ane 9u9=6u9e nu m; 64# 9u>eriL ;so &iele hochestellte 3ente
konnen mich nicht leiden@ + <i3 neg;9ind nici un 64r# de re=
>ugiu3 "l cu6rin9e9e de96erarea I K"n nici un caD nu 64a#e >i
'),
!4rba de a "nce#ini ac#i!i#a#ea3 de a "nc:ide unele #urn;#4rii
9au de a lucra numai @um;#a#e din timp 4ri numai cu @um;#a#e
din ca6aci#a#ea >abricii 9au numai cu un num;r redu9 de 4a=
meni3 c;ci ar "n9emna 4 umilire <i ar >i nceputul s=ritului$.
"nd;r;#ul ace9#4r >raDe grandil4c!en#e 9e a9cundea 4 <ire#enie
al>redian; E 6reg;#irea de n4i munci#4ri ar >i >49# c49#i9i#4are8
Dar "n anumi#e 6ri!in?e #rebuia 9; cedeDe8 De la 0erlin3 Me7er
i=a 9cri9 lui A449e I KNu mai realiD;m nici un 6r4>i# <i 9"n#em
6e drumul ruinei ! D4mnul $ru66 re>uD; 9=4 cread; E el e :
6;rere c; 4 cre<#ere a 6rice6erii munci#4ril4r !a 9u6lini #4# ceea
ce el "n?elege 6rin G4rdine^ ! "l 6un Dilnic "n gard; "m64#ri!a
un4r iluDii de ace9# >el3 dar ab94lu# DadarnicL8 ;r; #ragere !e
inim;3 Al>red a recun49cu# c; 4 reducere a 9alariil4r era ine!i=
#abil;8 KCu eBce6?ia a#elierel4r de ma<ini 6en#ru #unuriL3 a de=
cre#a# el3 munci#4rii K#rebuie 9; 9e 4bi<nuia9c; aici ca "n An=
gliaL3 ca #ruda l4r 9; >ie 6l;#i#; Kbine a#unci c"nc" 9e 4b?ine un
6r4>i# mare <i la ni!el mai 9c;Du# c"nd 6r4>i#ul e9#e mai micL8
El 9=a c4n94la# cu g"ndul c; !a anga@a munci#4rii cali>ica?i de
la al#e >abrici in#ra#e "n criD; I KTre6#a#3 munci#4rii c4ncedia?i
din al#e l4curi 9e !4r 6reDen#a la uDina n4a9#r; &6rin#re ei3 <i
inca6abil/8 Cei mai buni "n9; !4r consimi de bun;!4ie 9;
6rimea9c; 9alarii mai miciL8
Era 6rea #"rDiu8 Credi#4rii 9;i urlau cer"nd 9; 9e "n#4cmea9c;
un in!en#ar <i3 vrn!-nevrn!, Al>red i=a 6ermi9 lui Me7er 9;
aduc; 4 ec:i6; de re!iD4ri c4n#abili8 Herdic#ul l4r a >49# de6ri =
man#8 Ac#i!ul + uDina3 ma#eriile 6rime3 6r4du9ele nefinisate +
>u9e9e mul# 9u6rae!alua#8 KDu6; cele ce au >49# da#e ieri la
i!eal; +b i=a 9cri9 "n diminea?a urm;#4are lui A449e +3 snt
Ddr4bi# !MQM Se "n#reba I KCe #rebuie 9; >ac acum3 a#"# ca 4m de
4n4are c"# <i ca 4m care nu !rea 9; nen4r4cea9c; 6e nimeni %L
Cu6rin9 de >reneDie3 el a 9cri9 I .'! ne&oie de 8R milioane$. Era
"n9; <i de a9#; da#; 4 a6reciere gre<i#;8 In reali#a#e a!ea ne!4ie
de .C de mili4ane + '* (CC CCC de d4lari8 iind ad!er9ar al
4ric;rei #ran9>4rm;ri "n#r=4 94cie#a#e an4nim;3 nu-i mai rmnea
dec"# 4 9ingur; 9c;6are I banc:erii8 Credi#ul nu >u9e9e nici =
4da#; mai greu de 4b?inu# dec"# "n m4men#ul acela3 dar la 0erlin3
Me7er umbla d4cil de la un c;m;#ar la al#ul8 K0leic:rbMder nu
are mi@l4ace ca 9; ac4rde "m6rumu#uri de a9emenea !al4are
+ a ra64r#a# el8 + Fi Deic:mann crede c; numai gru6ul R4#:=
sehil!$$$ ar >i "n m;9ur; 9=4 >ac;8 "n 4rice caD3 a< 6re>era de Dece
4ri mai mul# 9; >ac a>aceri cu Han9emann dec"# cu 0leic:r4derL3
Du6; cum a!ea 9; 9e d4!edea9c;3 nici un >inanciar nu era di96u9
9; 9e "n:ame la c;ru?a lui $ru668 Un gru6 de >inanciari i=au
6u9 la di964Di?ie 9uma nece9ar;3 9ub 9u6ra!eg:erea C4m6aniei
6en#ru c4mer?ul eB#eri4r a 0;ncii de S#a# 6ru9iene &See:and=
lung/8 "nain#e ca Al>red 9; 4b?in; "n9; un 9ingur 6>ennig din
ace<#i bani3 i 9=a ceru#3 la N a6rilie ')*N3 9; 9emneDe ceea ce el
',C
a c4n9idera# a >i 7un d4cumen# ru<in49L8 "n reali#a#e3 era unul
>4ar#e m;rinim498 See:andlung "<i reDer!a numai dre6#ul3 de a
numi un c4n#r4l4r3 iar cel numi# nu era al#ul dec"# 6r46riul 9;u
anga@a# + Cari Me7er8 Pen#ru Ai>red era3 #4#u<i3 4 in9ul#;8 El
a c4n9idera# da#a de N a6rilie ca 4 Di neagr;3 nsemnn! ca6i#u=
larea >irmei >a?; de Ludensch4indler$ &e9cr4cii de e!rei/3 cu
#4a#e c; 6rin#re neg4cia#4ri nu era nici un e!reu8
D"nd d4!ad; de 4 #4#al; li69; de @udeca#; "n ace9#e "m6re=
@ur;ri3 Ai>red a de!eni# "n acela<i #im6 de49ebi# de b;nui#4r
>a?; de al?i 4ameni E el a arunca# !ina a9u6ra #u#ur4r "n a>ar;
deM 9ine <i "n#reaga 9a m"nie a c;Du# a9u6ra credinci49ului 9;u
c4mi#e# de direc#4ri8 "n ')*' 9cri9e9e de la T4rgua7 c; Au99#a:l=
>abriJ a!ea K9;n;#a#ea <i !ig4area unui 9#e@ar de cinciDeci de
aniMM3 iar direc#4ril4r 9;i nu le ceru9e dec"# I 7Acrotii-i r;d;=
cina !L ;0eschiit!t nur ihre -ur!el ,@. Acum "l #r;da9er;8 La
22 augu9#3 a6r4a6e cinci luni du6; ca6i#ularea 9a3 el i=a 9cri9
iui L4ng9d4n la L4ndra I KDin Diua aceea n=am mai !ormit$
T4?i cei care 9=au bucura# de "n#reaga mea "ncredere <i de 6rie=
#enia mea <i=au negli@a# att de mul# da#4ria l4r de a ac?i4na
64#ri!i# 6rinci6iil4r cun49cu#e l4r888 "?i eB6rim "n ace9#e c"#e!a
cu!in#e am;r;ciunea care m=a cu6rin9888 Am ne!4ie de 4di:n;L8
N=R a!u# 6ar#e de mul#; 4di:n;3 dar n=a l;9a# nici c4mi#e#ul
de direc?ie 9;=<i #rag; 9u>le#ul8 Un #4ren# de n4#e @igni#4are 9=a
re!;r9a# a9u6ra cel4r cinci membri ai c4mi#e#ului8 Ern9# Eic:=
:4>>3 eBa96era#3 a muri#8 T4# a9#>el <i Heinric: $aa993 care >u=
9e9e "n ')*C re6reDen#an#ul lui $ru66 la Pari9 <i nu a mai 6u#u#
9; 9e debara9eDe de ace9# 9#igma#8 S46:u9 A449e a "nce6u# 9;
6iard; in#ere9ul 6en#ru uDin;3 iar 6e Ric:ard Eic::4>>3 cler )err
Che" '=a 9c49 "n a9emenea m;9ur; din 9;ri#e3 "ne"#3 de<i a c4n=
#inua# 9; >ie direc#4rul #urn;#4riei3 a re>uDa# 9; mai !4rbea9c;
cu Ai>red8 C"nd Me7er "i >;cea re6r4<uri3 Ai>red 9u9?inea c;
nu=<i reamin#e<#e ceea ce 9cri9e9e 9au "i r;96undea #;i49 I .9ch
habe die 0ilan!en nicht ernacht$ &Nu eu am "n#4cmi# bilan?ul/3
ceea ce3 >ire<#e3 nu era un r;96un9 la c:e9#iune8 Ne64li#ic49 cu
ad@unc?ii 9;i3 el a 9#r"n9 leg;#urile de 6rie#enie cu .chi&ar!e
)elene$ &Elena cea neagr;/3 4 >emeie eBcen#ric; care l4cuia 9in=
gura#ic; 6e 4 >aleD;3 la 4 mil; "n a!al 6e Ru:r8 Du6;=amieDile
gal46a 6"n; ac4l4 <i=i !4rbea de necaDurile 9ale8 C4legii 9;i "l
denumeau der rollende Alte &b;#r"nul 9u6;r;ci49/8
Acum l4cuia "n 6ermanen?; la Hilla Hugel8 Un gard "nal#
de >ier "m6re@muia 6r46rie#a#ea 9a 9i "n Dilele de duminic; mun=
ci#4rii <i >amiliile l4r "<i li6eau >e?ele de barele de >ier3 6ri!ind
#ul6inele arb4ril4r de<i <i a6a lim6ede care 9u9ura8 Cr;6;#urile
>u9e9er; a9#u6a#e <i >unda?iile erau acum 9igure E a6ar#amen#ul
Jai9erului era ga#a 9;=<i 6rimea9c; 4a96e#ele8 Dea9u6ra lui3 4
6r;@in; de 9#eag era 6reg;#i#; 9; arb4reDe >lamura 6ur6urie a
"m6;ra#ului8 Pe 6eluDa din >a?; 9e a>lau al#e 6r;@ini 6en#ru
','
dra6ele8 Pa#ru din ele !4r arb4ra emblema 6er94nal; a lui
$ru663 care era acum "n cur9 de de>ini#i!are E 6e celelal#e <a9e
6r;@ini !4r >lu#ura cul4rile na?iunii 6e care ar >i ale9=4 6en#ru
a 4 cin9#i8 Pen#ru ca m4nar:ii care=' !iDi#au 9; nu 9e 9im#;
umili?i 46rindu=9e "n gara E99en3 Al>red a 6r4iec#a# 4 !arian#;
96ecial; de cale >era#; 6en#ru 6arcul Hugel V8
In#eri4rul de 6ia#r; <i 4?el a >49#3 "n m4d ine!i#abil3 rebar =
ba#i!8 Amin#indu=<i de Hilla Hugel din c46il;ria ei3 0arbara3
ne64a#a 4c#4genar; a lui Al>red3 a carac#eriDa#=4 4 da#; >a?; de
au#4rul ace9#ei c;r?i 6rin#r=un 9ingur cu!"n# necru?;#4r I Rece$.
Dimen9iunile erau3 de9igur3 im6eriale8 H4lul3 cu cele cinci mari
candelabre ale 9ale3 era a6r4a6e ci# @um;#a#e de #eren de >4#bal3
iar ma9a din 9u>ragerie era lung; de !re4 d4u;Deci de me#ri8
Ca9#elul era 9u>icien# de "nc;6;#4r ca 9; g;Dduia9c; 4rice ca6
"nc4r4na# din Eur46a cu 9ui#a lui8 P"n; la urm;3 #4?i au !eni#
ac4l43 dar ca9#elul nu a a!u# darul 9; 4 ademenea9c; 6e 94?ia
Kb;#r"nuluiL ;der Alte@ <i 6e >iul lui8 0er#:a ar >i 9#a# 6r4babil
"n 4rice caD "n al#; 6ar#e3 dar Al>red n;d;@duia 9;=' 6;9#reDe 6e
ri#D3 <i b;ia#ul a 6e#recu# ac4l4 4 !acan?; cu un c4leg de <c4al;3
Al>red $4r#e8 Din 6;ca#e3 9#area de 96iri# a 6r46rie#arului !ilei
era #4cmai la 6unc#ul cel mai cri#ic8 $4r#e nu '=a !;Du# nici =
4da#; 6e am>i#ri4nul 9;u8 "n 9c:imb3 g;9ea mereu n4#e 6rin9e
cu acul de cadrul u<ii3 "n care era d4@eni# 6en#ru c4m64r#area
9a8 "n#ruc"# am;nun#ele erau 6reci9e3 el <i=a da# 9eama c; 4c:i
ne!;Du?i "l 6"ndeau #4# #im6ul8 Ceea ce3 du6; cum "<i !a amin#i
mai #"rDiu3 "i 6r4!4ca un 9en#imen# de gr4aD;8
C4m64r#amen#ul lui $ru66 nu 9e 9c:imba de >el "n 6re=
Den?a mu9a>iril4r8 In#r=4 du6;=amiaD;3 a6r4a6e cu un !eac mai
#"rDiu3 9#r;ne64#ul 9;u Al>ried a declara# au#4rului 6reDen#ei
c;r?i I KCa9a a9#a "l "n>uriaL8 Ace9#a era mieDul 6r4blemei I
m4n9#ru4Di#a#ea 6e care el "n9u<i 4 cl;di9e "i 9#"rni9e 4 ade!;ra#;
ur;8 Par#ea 6r4a9#; era "n9; c; Al>red a!ea im6re9ia c; <i ca9#elul
"i r;96undea cu aceea<i m4ned; E "n#r=ade!;r3 el "n!e9#i9e
ca9#elul cu 6er94nali#a#e <i era c4n!in9 c; 6ur#area ca9ei >a?;
de el era mul# mai r;u!4i#4are dec"# aceea a c4mi#e#ului de
direc?ie8 C4m6lica#ul 9;u 9i9#em de "nc;lDire a >49# un e<ec8 In
6rima iarn;3 $ru66 "ng:e?a de >rig8 Hara era <i mai r;u8 Ac4=
6eri<ul de >ier #ran9>4rma in#eri4arele "n#r=un >el de caDan "n=
cin98 Hen#ila#4arele nu >unc?i4nau <i3 "n#ruc"# Al>red d;du9e
4rdin ca >ere9#rele 9; >ie "n 6ermanen?; "nc:i9e3 abia mai 6u#ea
re96ira din cauDa li69ei de aer8 Iri#a# la culme3 el 9c:imba9e "n=
#regul 9i9#em8 Cel n4u 9=a d4!edi# la >el de ine>icace ca <i cel
!ec:i <i Dece ani mai #"rDiu a >49# <i el "nl;#ura#8
V Ca #4a#e celelal#e c4n9#ruc?ii de 6e c4lin;3 <i cea a liniei >era#e
6ar#iculare ;?echenbahn@ a dura# mai mult !ect s-a a(teptat -freS! E
ea a 6u#u# >i da#; "n >unc?iune abia "n ')**3 anul m4r?ii 9ale8 Dar ea
a 9u6ra!ie?ui# ul#imului $ru663 rege al #unuril4r3 care a murit n 1ON$
',2
D4u; a96ec#e erau agreabile b+ dimen9iunile Hillei Hugel <i
!erdea?a ce 4 "nc4n@ura8 Ideea >iB; a lui Al>red c; emana?iile
6r46riului 9;u c4r6 erau #4Bice 9e accen#ua9e 6e m;9ur; ce
"nain#a "n !"r9#;3 >iind agra!a#; <i de 6;rerea c; "n#r=4 4r; 6l;=
m"nii 9;i 6u#eau e6uiDa can#i#a#ea de 4Bigen din#r=4 camer;3
l;9"ndu=' 6e 649e94rul l4r 9; 9e a9>iBieDe8 Dar3 a!"nd la di964=
Di?ie #rei 9u#e de "nc;6eri3 6;Di#4rii <i 9er!i#4rii 9;i 6u#eau 9;
d4arm; "n #im6ul n46?ii3 aband4n"nd !a9#ele c4rid4are3 de=a
lungul c;r4ra Al>red 6u#ea c4linda3 6en#ru a m4?;i "n#r=4 ca =
mer; c"#!a #im6 <i a64i3 du6; ce adulmeca 9u96ici49 aerul ca
9; g;9ea9c; 4 urm; de bi4Bid de carb4n3 9; 9e mu#e "n#r=al#e8
Era 4 9#a>ie !ie3 b"n#uind 6r46riul 9;u ca9#el E "n "n#uneric 9e
"n!"r#ea >;r; a9#"m6;r 6rin "n#reaga cl;dire3 6limb"ndu=9e din#r=
4 9al; "n#r=al#a 6e 6ici4arele 9ale 9l;b;n4age3 4 9#a>ie c:inui#; cu
"n>;?i<are de 6;ian@en8
Une4ri >;cea c"#e 4 6auD; <i 6ri!ea cu 9a#i9>ac?ie la arb4rii
9;i8 Pilcurile de9e de 9egu4ia erau de49ebi# d8e a#r;g;#4are3 dar
cel mai iDbi#4r era un 0lutbuche &>ag r4<u/ 9ingura#ic3 care
9#r;@uia ca!ern4a9a in#rare 6rinci6al;8 Era "nc; de 6e a#unci
>4ar#e mare3 iar du6; #rei genera?ii de la #ran96lan#are de!eni9e
uria<8 EBi9#; 4ameni "n ?inu#ul Ru:r care 9u9?in c; >runDele
ace9#ui c46ac3 r4<ii ca 9"ngele3 au de!eni# #4# mai r4<ii cu >iecare
deceniu care #recea3 dar acea9#a nu e9#e3 >ire<#e3 dec"# 6ur;
"nc:i6uire8
La ' 9e6#embrie ')**3 ani!er9area !ic#4riei de la Sedan3
"m6;ra#ul 2il:elm I a 949i# 6en#ru a 6a#ra 9a !iDi#; la Au99#a:l=
>abriJ3 l4cuind 6en#ru 6rima 4ar; la Hilla Hugel8 Era "n94?i# de
4 >alang; de generali <i 6rinci6i cu 9#r;luci#4are c4i>uri cu ?e=
6u<e ;Hic/elhauben@ <i circula D!4nul + acredia# "n mare m;9ur;
de 6re9a #im6ului + c; der Allerhochsteselber !eni9e 9; c4n=
#r4leDe 4 mic; 9um; 6e care 4 in!e9#i9e "n uDin;8 E de "n?ele9
c; ace9# D!4n '=a 9u6;ra# 6e Al>red3 care ar >i d4ri# ca el 9; >ie
"n#emeia#3 iar m4nar:ul a >49# ne!4i# 9; dea re6e#a#e deDmin?iri
6rin mini9#rul 9;u de >inan?e8 Singurul m4#i! 6en#ru care
Jai9erul !eni9e "n !iDi#; era 6a9iunea 9a mi9#ui#4are 6en#ru ac=
ce94rii de 4rdin mili#ar8 Im6re9ia 6e care i=a >;cu#=4 n4ul <i 96a=
?i49ul ca9#el nu ne=a 6ar!eni#3 dar a >49# "nc"n#a# de darul 4>eri#
de $ru66 + d4u; #unuri care luceau ca luna3 96ecial c4n9#rui#e
<i lu9#rui#e 6en#ru a 6u#ea >i m4n#a#e 6e ia:#ul 9;u KH4:en=
D4llernL8 La r"ndul 9;u3 "m6;ra#ul i=a d;rui# lui Al>red un 64r =
#re# al 9;u "n m;rime na#ural;3 "n 9emn de Krecun4<#in?; !e<=
nic;L 6en#ru c4n#ribu?ia 6e care regele #unuril4r 4 a!u9e9e cu
<a6#e ani "n urm; la !ic#4ria Pru9iei8
',.
Cu #4a#; a!er9iunea lui Al>red 6en#ru #abl4uri3 la Hilla
*iigel 9e 9#r"n9er; #re6#a# de9#ul de mul#e V3 Su!eranii 9#r;ini
nu erau in#ere9a?i de 6r4blemele >inanciare ale lui Al>red E ci =
>rele care eB6rimau b;#aia #unului <i !i#eDa 6r4iec#ilului la gura
#unului "i in#ere9au mul# mai mul#3 <i de la 6r;bu<irea ran?ei3
6rac#ic3 4rice <e> de 9#a# cu !elei#;?i mili#are >ie 9c:imba9e
daruri cu $ru663 >ie b;#u9e 4 medalie "n cin9#ea lui8 Singurii
<e>i de 9#a# ab9en?i erau regina Hic#4ria a Angliei <i 6re<edin#ele
ran?ei Mac Mahon = "n ambele ?;ri deD!4l#"ndu=9e indu9#rii
6r46rii de armamen# +3 6recum <i 6re<edin?ii S#a#el4r Uni#e8
Al>red ar >i #rebui# 9; g;9ea9c; !reun mi@l4c 6en#ru a=<i eB=
6rima recun4<#in?a >a?; de S#a#ele Uni#e3 de4arece da#4ri#;
c4menDil4r americane a 6u#u# el 9;=<i ac:i#e "n#r=un #im6 9cur#
marile da#4rii 6e care le c4n#rac#a9e8 Nu=' !;Du9e 6e T:4rna9
Pr499er din ')('3 dar3 "n baDa c4n#rac#ului 6e care "l 9emna9e
la L4ndra3 c4re964nden?a din#re Ne5 14rJ <i E99en de!eni9e
cu >iecare lun; #4# mai !4lumin4a9;8 Din m4men#ul c"nd Pr499er
"i >;cu9e 6rima reclam; + KMul#; lume 6re>er; OTELUL
$RUPP 6en#ru #4# >elul de 9cule de cale >era#;3 cum ar >i d;l?i
de canela#3 6"rg:ii3 6er>4ra#4are e#c8M
E
+3 !4lumul a>aceril4r cu
S#a#ele Uni#e 9e l;rgi9e8 Acum clien?ii lui Pr499er "i >;ceau re=
clam; lui $ru668 S4cie#a#ea Canadian Paci>ic Rail5a7 96unea
6a9ageril4r 9;i I 33Pen#ru 9iguran?a d!83 C8P8R8 >4l49e<#e eBclu=
9i! banda@e din 4?el #urnaZ $ru66L8 S4cie#;?ile Ne5 Ha!en3
Cen#ral Railr4ad 4> Ae4rgia3 C:icag43 0urling#4n and Tuinc3,
Erie3 L4ui9!ille and Na9:!ille3 Mic:igan Cen#ral3 C:icag4 and
N4r#:5e9#ern3 049#4n and MRine <i P:iladel6:ia and Reading
"<i ec:i6au3 de a9emenea3 !ag4anele cu r4?i a!"nd banda@e >;r;
cu9;#ur; din 4?el #urna# de Al>red8 A6r4a6e #4a#e c4m6aniile
de c;i >era#e >4l49eau <inele $ru66 I Ne5 14rJ Cen#ral33 Illi =
n4i9 Cen#ral3 Dela5are and Hud94n38 MRine Cen#ral3= LaJe S:4re
and Mic:igan S4u#:ern3 0ang4r and Ar449#4cJ3 Area# N4r#:ern3
049#4n and Alban73 l4rida and Ea9# C4a9#3 TeBa9 and Paci>ic3
S4u#:ern Paci>ic <i MeBican Na#i4nal8 La c"?i!a ani du6; !iDi#a
Jai9erului3 un #"n;r magna# american al c;il4r >era#e38 E8 H8 Har=
riman3 a >;cu# 4 c4mand; de 2( CCC de8 #4ne de <ine de 46#Deci
de li!re 6en#ru c4m6ania S4u#:ern Paci>ic + nece9arul ace9#eia
6e un an8 In ')*N + c"nd Al>red a a!u# necaDurile 9ale= cu ban=
c:erii 6ru9ieni +3 E99enul eB6edia9e '*( CCC de #4ne de <ine de
cale >era#; de la Hamburg c;#re 64r#urile de 6e c4a9#a de r;9;ri#
a S#a#el4r Uni#e8 Regi9#rele lui Pr499er din Ne5 Oer9e7 ara#;
c;Ma6r4a6e Dilnic erau eB6edia#e #elegrame 96re Ru:r c4n?in"nd
V Se 64# !edea <i acum8 Prin#re al#ele3 64r#re#ele lui 2il:elm I3
rederic al III=lea <i 2il:elm al II=lea3 >iecare "n uni>4rm; de gal;3 9"n#
ba#"rna#e 6e 6ere?ii 9;lii 6rinci6ale3 cu "m6;r;#e9ele l4r ac46eri#e de bi =
@u#erii al;#uri de ei8 Numai 64r#re#ul lui I l i # l er + care a 4cu6a# l4cul
de cin9#e din ',.. 6"n; "n ',N( + a >49# "nl;#ura#8
1O?
c4menDi de <ine de cale >era#; <i banda@e de r4?i8 H4lumul c4=
menDil4r 9e ci>ra la c"#e!a mili4ane de d4lari anualE 4?elul
$ru66 "m6"nDi9e ?ara "n#reag;8
Sc:neider <i Arm9#r4ng + de<i "n mul# mai mic; m;9ur;
dec"# Al>red + >;ceau <i ei a>aceri3 engleDii 4b?in"nd de ia cile
>era#e americane c4menDi de 4 @um;#a#e de mili4n de d4lari
6e an8 "n m4men#ul acela3 c4mer?ul cu 4?el "n 9c46uri pa(nice
6;rea 4 ade!;ra#; binecu!"n#are8 "n reali#a#e3 im6lica?iile au
>49# 9ini9#re8 Indu9#ria de 4?el din S#a#ele Uni#e era "nc; un
uria< "n >a<;8 C"nd 9=a a6r46ia# de ma#uri#a#e + "n 'C)C +8
ra6idi#a#ea cu care 9=a deD!4l#a# a >49# de 6e a#unci >an#a9#ic;
<iZea a!ea 9; la9e mul# "n urm; >4r@ele din Eur46a8 Din acel
m4men#3 6ia?a american; a!ea 9; >ie "nc:i9; 6en#ru >abrican?ii
de 4?el de 6e c4n#inen#8 Pen#ru a 9e men?ine3 ace<#ia din urm;
au >49# 4bliga?i 9;=<i re6r4>ileDe #4# mai mul# 6r4duc?ia 6e ar=
mamen#3 "n#ruc"# ace<#i >abrican?i eur46eni erau c4m6e#i#i!i
<i 9u9?inu?i de gu!ernele re96ec#i!e3 c4n9ecin?a a!ea 9; >ie 4
ucig;#4are cur9; a "narm;ril4r8 De9igur3 acea9#; cur9; a >49#
alimen#a#; <i de al#e cauDe I <4!ini9mul3 un ra64r# de >4r?e
labil3 a!en#uri9mul 64li#icii du9e de ne64#ul 6rimului Jai9er3
na?i4nali9mul balcanic <i d4rin?a arD;#4are a ran?ei de a 9e
r;Dbuna8 Dar #4a#e ace9#e 9en#imen#e ar >i 6u#u# >i ?inu#e "n
>r"u dac; Ru:rul3 uDinele din Anglia (i Le Creu94# nu le=ar >i
4>eri# unel#e 6en#ru deDl;n?uirea l4r8
Negu?;#4rii de m4ar#e nu 6u#eau 9; de9ci>reDe !ii#4rul8 Ei
nu <#iau c; 9a6; m4rmin#e 6en#ru >l4area #inere#ului eur46ean3
"n#r=un me9a@ c;#re /ruppianerii 9;i3 Al>red 9cria I
%Bir gehen !it <rieden einer unstien ?eit enleen und ich 4ar
&on rosser )o""nun "ur die ,ukun)t er=illlt. &as nut!en aber alle
Au"tre, &cenn Arbelt und 2ransport durch Krie ehemmt 4ercn ,...
*en (ram mochte ich nicht erleben.
Da#4ri#; 6;cii ne "ndre6#;m 96re un #im6 de 6r496eri#a#e8 Fi am
nu#ri# mari 96eran?e 6en#ru !ii#4r8 Dar ia ce ne >4l49e9c #4a#e c4men=
Dile n4a9#re dac; munca <i #ran964r#urile stat D;d;rnici#e de r;Db4i !
abrica n4a9#r; ar 6u#ea c:iar 9; >ie di9#ru9; E "n 4rice caD3 ar >i nece9ar
9; >im 6reg;#i?i 6en#ru c4ncedieri <i c:iar 6en#ru 46rirea #4#al; a >a=
bricii8 Fi a#unci "n O4cul c"<#igului am a!ea 6ar#e de miDerie3 mun#ele de
6ie#a#e <i c;m;#ar3 de4arece 6r46riile mele re9ur9e <i >4ndurile de a9i =
gur;ri 94ciale !4r >i re6ede e6uiDa#e8 N=a< !rea 9; a6uc 4 a9emenea
nen4r4cire8
S-ar 6u#ea ca Al>red 9; >i >4rmula#3 6rimul3 #ri9#a @u9#i>icare
a #u#ur4r cur9el4r de "narmare + <i anume c; nu 64a#e >i 6ace
>;r; eBi9#en?a un4r 9;bii a9cu?i#e +3 de<i i9#4ricii au re?inu#
6ara>raDarea >4rmulei de c;#re 0i9marcJ8M "n#r=un celebru di9=
cur9 ?inu# la - >ebruarie '))) + <a6#e luni du6; m4ar#ea lui
',(
$ru66 +3 Kcancelarul de >ierL a declara# "n >ala Reic:9#agului
c; 964rirea "narm;rii e9#e cea mai bun; garan?ie a 6;cii I KSun;
6arad4Bal3 dar e9#e ade!;ra#8 Di96un"nd de 6u#ernica ma<in;
6e care 4 !a c4n9#i#ui arma#a german;3 nu 9e !a "ncerca nici 4
agre9iune "m64#ri!a n4a9#r;L8 "n m4men#ul acela3 a>irma?ia a
6;ru# a#"# de c4n!ing;#4are3 "ne"# de6u#a?ii l=au 96ri@ini# "n una=
nimi#a#e8
Fi a9#>el3 >;c"nd rug;ciuni "m64#ri!a r;Db4iului3 Al>red
"nc;rca >urnalele "n !ederea lui8 Cel mai bun 6rile@ de a=<i de=
m4n9#ra c4n!ingerile l=au c4n9#i#ui# alegerile generale3 c"nd (i-a
"ndemna# 4amenii 9; !4#eDe 6en#ru Kmembrii 6a#ri4?i ai Reic:9=
#agului3 a9#>el "ne"# 6r4iec#ul buge#ului mili#ar3 care 9ingur
64a#e a9igura 6acea3 9; de!in; lege8 Numai a#unci Reic:ul !a
>i aprat,$ Era c4n!in9 de ceea ce 96unea E credea e>ec#i! c;
9ingurul mi@l4c de a e!i#a un r;Db4i eur46ean general c4n9#a
"n crearea unei ma<ini de r;Db4i germane de ne"n!in98 Fi3 cu
#4a#e c; Al>red nu 6are 9;=<i >i da# 9eama "n ce m;9ur; d4larii
americani "l 9al!a9er; de c4n9ecin?ele nebuniil4r 9ale "n #im6ul
6anicii din ')*.8 el a6recia cer# !al4area 6r4du9el4r 9ale cu
carac#er 6a<nic8 Din di964Di?ia lui3 cele #rei cercuri "n#re#;ia#e
de!eni9er; marca de >abric; a c4ncernului8 "n 9ec4lul al XX=lea3
mii de eur46eni au a@un9 9; 6re9u6un; c; ea re6reDin#; gurile
a #rei #unuri3 dar la * iunie ')*(3 c"nd L4ng9d4n a "nregi9#ra#=4
6en#ru 6rima 4ar; "n 2rade Mar/s Maa!ine V din Anglia3 ni=
meni nu a >;cu# 4 a9#>el de c4n>uDie8 De<i #unurile $ru66 6re=
d4minau #4# mai mul# 6rin#re eB64na#ele 9ale la marile eB64Di?ii
in#erna?i4nale 3din acei ani V+ Sidne73 Melb4urne3 Am9#erdam3
0erlin <i Du99eld4r> +3 >irma a c4n#inua# 9; >ie celebr; 6rin
6r4du9ele 9ale de9#ina#e c;il4r >era#e8
In 1uhr, deceniul ce a urma# "nc4r4n;rii 8aiserului Wil-
:elm I a >49# "n marc m;9ur; c4n9acra# un4r eB6erien?e "n d4=
meniul #e:n4l4giei3 admini9#ra?iei3 64li#icii <i + 96re c:inul lui
Al>red + >inan?;rii n4ii indu9#rii grele8 Marele 6r4gre9 #e:nic
9=a 6r4du9 "n ')*(3 4 da#; cu in!en#area de c;#re Ailc:ri9#
T:4ma9 a ceea ce e9#e cun49cu# a9#;Di ca 6r4cedeul de baD; al
>abric;rii 4?elului8 0re!e#a#; cu d4i ani mai #"rDiu3 acea9#; in=
!en?ie a elimina# Kdu<manul >une9#L al lui Henr7 0e99emer3
>49>4rul3 6rin c;6#u<irea c4n!er#iD4arel4r 0e99emer cu calcar (i
d4l4mi#;8 Ace9#e c;6#u<eli ab94rbeau >49>4rul din >4n#; <i "i
eliminau 9ub >4rm; de Dgur;8 La "nce6u#3 $ru66 a >49# alarma#
de de9c46erirea ace9#ui 6r4cedeu8 De cur"nd in!e9#i9e 4 a!ere
"n S6ania 6en#ru ac:iDi?i4narea un4r minereuri >;r; >49>4r8 S=a
"n#"m6la# "n#r=ade!;r ca minereurile 9ale 9; aib; 4 !al4are mai
mic;3 dar 6r4cedeul de baD; i=a adu9 ce!a mul# mai 6re?i498
Al9acia <i Lorena erau >4ar#e b4ga#e "n D;c;min#e de minereu
V + Reistrul mrcilor de "abric. + 6ota trad.
1ON
de >ier >49>4r498 Iar acum3 mul?umi#; Kcancelarului de >ierL3 re=
giunile ace9#ea a6ar?ineau Aermaniei8 Pen#ru a >4l49i cu!in#ele
unuia din#re bi4gra>ii lui T:4ma93 K"nce6ea 9; meri#e 9; #e >i
lu6#a# 6en#ru Al9acia <i L4renaL8
Di>icul#;?ile lui $ru66 cu c4nducerea uDinel4r au >49# re=
D4l!a#e "n ')*, 6rin numirea lui Hann9 OencJe3 un 4m !igur493
gras <i cu ni<#e mu9#;?i ca de m4r9;3 "n >unc?ia de 6re<edin#e
al c4mi#e#ului de direc?ie8 -lfre! "l a6recia >iindc; 9e ?inea
dre6# "n <a8 Heni9e "n9; cu 4 rec4mandare mai im64r#an#; I
"nain#e de a a6;rea la E99en3 de?inu9e un 649# im64r#an# la #re =
D4reria 1eichului <i >;cu9e 6ar#e din cercul de demni#ari a6r4=
6ia?i de 8aiser$ 4n urm;#4rii d4u;Deci <i #rei cie ani3 Genc8e a
c4ndu9 ac#i!i#a#ea in#erna?i4nal; a >irmei3 re6reDen#"ndu=' 6e
<e>ul c4ncernului3 6e care nu-1 c4n9ul#a dec"# "n 6r4bleme !i#ale
6ri!ind 64li#ica de urma#8 S49irea lui "n uDin; a marca# "nce6u=
#ul 9#r"ngerii leg;#uril4r din#re gu!ern <i >irm; E de acum
"nain#e3 6r46unerile lui $ru66 au a!u# mult mai mul#e <an9e
9; >ie eBamina#e la 0erlin cu bun;!4in?;8 "n acela<i #im63 Al>red
+ cel mai 6u#ernic indu9#ria< al im6eriului + "l 9u9?inea 6e
)ismarc8 6"n; "n 6"nDele albe8 Ar >i >;cu#=4 4ricum3 din c4n=
!ingere3 dar un c4n9iliu de c4nducere /aisertreu &credinci49
Jai9erului/ "n9emna un 96ri@in en#uDia9# din 6ar#ea 6er94nalului
9;u8
ie c-i 6l;cea 9au nu8 regele #unuril4r era ad"nc im6lica#
"n 6r4blemele de 64li#ic; in#ern;8 Orice ac?iune a 9a era urm;=
ri#; <i a6recia#; din 6unc#ul de !edere al in>luen?ei 6e care 4
6u#ea a!ea a9u6ra ma9ei de aleg;#4ri8 Un 6r4iec# a#"# de 9im6lu
cum a >49# c4n9#ruirea un4r l4cuin?e 6en#ru munci#4ri a c;6;#a#
4 9emni>ica?ie 64li#ic;8 Pe m;9ur; ce "usstahlfabri8 se eB#indea3
cre<#ea <i ne!4ia ele bra?e de munc;8 Primii !eni?i >u9e9er;
agricul#4ri de 6e cre9#ele dealuril4r ce 9e "n;l?au de ambele 6;r?i
ale Rinului8 Au >49# urma?i de 9aB4ni3 9ileDieni3 l4cui#4ri din
Pru9ia Orien#al;3 64l4neDi <i au9#rieci8 Ru:rul de!eni9e un
creuDe# e#nic8 "n #inere?ea lui -lfre!, E99en3 D4r#mund <i Dii9=
9eld4r> >u9e9er; ni<#e c;#une rurale8 Acum erau ni<#e gigan?i
urbani3 "n#inD"ndu=9e 96re regiunile rurale <i "ng:i?ind 9a#ele
"n!eci na# e8 C" nd3 la " nce6u# ul ani l 4r M *C3 $ru66 a anga@ a#
* CCC de emigran?i3 646ula?ia 4ra<ului a cre9cu# cu 2( CCC8 O
da#; cu acea9#; eB#indere 9=a ivit (i 9u6ra646ularea + num;rul
l4cui#4ril4r din !ec:iul 4ra< E99en 964ri9e de la * 2CC "n ')(C
la (C CCC E ma@4ri#a#ea kruppianerilor l4cuiau "n c4libe <i3 "n
m4d ine!i#abil3 au iDbucni# m4lime3 Al>red3 :i6er9en9ibil la
micr4bi3 a da# 4rdin c4mi#e#ului de direc?ie 9; cure?e D4na Kunde
9e a>l; >4carele de :4ler;L8 El a au#4riDa# Kc4n9#ruirea un4r
l4cuin?e >amiliale 6e #erenurile n4a9#reL <i3 du6; #erminarea
lucr;ril4r la Hilla Hugel3 a inaugura# caD;rmi 6en#ru - CCC de
1O
4ameni8 L4cui#4rii a!eau la di964Di?ie 9er!iciile e9en?iale + ma=
gaDine3 bi9erici3 #erenuri de 964r# <i <c4li8
La 6rima !edere3 nimic nu 6u#ea >i mai 6u?in c4n#r4!er9a#
dec"# c4n9#ruirea un4r <c4li8 Reic:ul din anii M*C era "n9; di!i =
Da# de Kullur/amp"C, deDl;n?ui# de 0i9marcJ8 Pen#ru cancelar3
bi9erica ca#4lic; repre#enta 9e6ara#i9mul8 El "i declara9e r;Db4i3
ru6"nd rela?iile di6l4ma#ice cu Ha#icanul3 6r4clam"nd c;9;#4ria
ci!il; 4bliga#4rie <i 9u6rimRnd "n!;?;m"n#ul 6ar4:ial8 Pe cinci
9e a>la la T4rgua73 $ru66 6l;nui9e 9; c4n9#ruia9c; <c4li 9e6a=
ra#e 6en#ru c46iii munci#4ril4r ca#4lici8 In mai 6u?in de d4i ani
<i=a 9c:imba# c4m6le# 6;rerile8 KDac; !4m c4n#ribui la 9e6ararea
4amenil4r + 9cria el la 22 iunie ')*. +3 c4n9ecin?a !a >i c; "n
a<eD;rile n4a9#re !4m a!ea 9ec#4are ca#4lice <i 6r4#e9#an#e3 car=
#iere du<mane care 9e !4r 46une unui al#uia3 cer#uri <i b;#;i
"n#re <c4lari3 de964#i9mul 6re4?il4r "n car#ierele ca#4lice3 iar
6"n; la urm; nece9i#a#ea de a "nl;#ura c4m6le# 4 credin?; <i a
"ng;dui numai eBi9#en?a celeilal#e8 Ei #rebuie 9; #r;ia9c; #4?i
la4lal#;3 ame9#eca?iM=8 A de!eni# un ade6# al "n!;?;m"n#ului laic8
KPre4?ii + a :4#;r"# el + nu urm;reau al#ce!a dec"# 9;=<" 964=
rea9c; 6u#ereaL8 Pen#ru a D;d;rnici ace9# 7plan al ambi?iei cle=
ricale <i al in9#rumen#el4r ei
u
3 el a in9i9#a# 9; 9e "n>iin?eDe <c4li
K"n care c46iii de #4a#e credin?ele 9; 9e 4bi<nuia9c; unii cu al?ii
de la 4 !"r9#; >raged;3 9; 9e cun4a9c; unii 6e al?ii3 9; 9e @4ace
&<i 9; 9e cer#e/ "m6reun;L8 0i9marcJ "n9u<i nu <i=ar >i 6u#u#
6reDen#a #eDa cu mai mul#; dib;cie8
Cel de=al d4ilea 1eich nu era 4 dic#a#ur;8 Pen#ru a men?ine
l4iali#a#ea n4il4r 9u6u<i ai Jai9erului3 cancelarul crea9e 4 6u#ere
legi9la#i!; alc;#ui#; din d4u; Camere + 0unde9ra#ul &C4n9iliul
>ederal/3 re6reDen#Rnd 9#a#ele=membre3 <i Reic:9#agul &Adunarea
na?i4nal;/3 ale9 de #4?i germanii care "m6lini9er; !"r9#a de
d4u;Deci <i cinci de ani8 Din 6eri4ada de dinain#e de r;Db4i3
im6eriul m4<#eni9e #rei 6ar#ide 64li#ice I c4n9er!a#4rii3 6r4gre=
9i<#ii <i na?i4nal=liberalii8 Acum3 cu 6ar#idul ca#4lic3 6lin de "n=
!er<unare3 erau 6a#ru la num;r3 iar cu 94cial=dem4cra?ii3 <i mai
"n!er<una?i3 cinci8 Ace9# al cincilea 6ar#id a!ea 9; 4b9edeDe ul =
#imii ani ai Kmarelui $ru66L3 du6; cum i 9e 96unea acum lui
Al>red8 "n#emeie#4rul Par#idului 94cial=dem4cra# din Aermania
&S4Dialdem4Jra#i9c:e Par#ei Deu#9c:land9/ >u9e9e erdinand
La99alle V + di9ci64l "nDe9#ra# 9i eBcen#ric al lui MarB +3 care
a "nce6u# 9; 4rganiDeDe munci#4rii germani ia Lei6Dig "n P)-.8
"n anul urm;#4r a >49# uci9 "n#r=un duel8 $ru66 "l 6ri!ea cu di9 =
6re?8 a6#ul c; UDinele de #unuri Sc:neider >u9e9er; 6araliDa#e
"n ')*C de 4 gre!; + al c;rei c4nduc;#4r >u9e9e Ad4l6:e=Al=
V "n reali#a#e La99alle a >49# "n#emeie#4rul Uniunii generale a
munci#4ril4r germani8 Prin uni>icarea ace9#ei 4rganiDa?ii cu Par#idul
munci#4re9c 94cial=dem4cra# german c4ndu9 de LiebJnec:# <i 0ebel a
lua# na<#ere P8M8S8D8 Uni# din Aermania8 + 6ota trad.
1O8
6:4n9e A99i3 un membru cu idei la >el de 4riginale al In#erna?i4=
nalei C4muni9#e3 c;ruia "i 6l;ceau c4mbina?iile 9ub#ile &a >49#
de64r#a# "n ')*' ca membru marcan# al C4munei din Pari9/ +
'=a amuDa# gr4Da! 6e Al>red8 Du6; aceea3 P8S8D8=ul a 4rganiDa#
4 gre!; a #u#ur4r mineril4r din n4ul Reic:8 Au 6ar#ici6a# <i
mineri din mina Ara> 0eu9#3 a6ar?in"nd lui $ru668 De4da#;3 94=
eial=dem4era?ii au "nce#a# de a mai >i amuDan?i8 A 9cri9 "n
grab; un 4rdin ca Knici acum <i nici "n !ii#4rL !reun >49# 6ar#i =
ci6an# la gre!; K9; nu >ie 6rimi# "n uDinele n4a9#re3 4ric"#; li69;
de bra?e de munc; am duceL8 Al>red !4ia 9; 9e "n?eleag; c"# 9e
64a#e de clar c; el 9e re>erea la Kgre!e "n #4a#e d4meniile
;.trei/e in allen .phren@... Ori de c"#e 4ri <i 4riunde 4 gre!;
6are iminen#;3 !4i !eni de "nda#; la >a?a l4cului <i a#unci !4m
a!ea gri@; 9;=i 6unem la 6unc#8 S"n# :4#;r"# 9; 6r4cedeD >;r;
cru?are3 de4arece3 du6; c"#e !;d3 nu eBi9#; 4 al#; cale 649ibil;888
Cine nu 9e 6leac; n=are dec"# 9; 9e >r"ng; ;-as nicht biet ma
brechen@$.
MMedi#"nd3 Al>red a a@un9 la c4ncluDia c; KLa99alle cu d4c=
#rina lui 9em;na9e 4 9;m"n?; diab4lic;L8 Pen#ru a 4 9mulge
din r;d;cini3 el a "n#4cmi# unul din cele mai 9emni>ica#i!e d4=
cumen#e din cele 6a#ru 9ec4le de c"nd da#a dina9#ia $ru668
Al>red '=a denumi# (eneralreulati& &Regulamen#ul general/ din
, 9e6#embrie ')*28 Publica# la '2 9;6#;m"ni du6; gre!a mineri =
l4r3 Regulamen#ul general cu6rindea <a6#eDeci <i d4u; ele ar#i =
c4le3 era 9emna# de Al>red "n cali#a#e de 6r46rie#ar unic <i di9#i=M=
bui# >iec;rui lucr;#4r8 Tim6 de a6r4a6e un 9ec4l3 Regulamen#ul
general a!ea 9; r;m"n; c4n9#i#u?ia de baD; a c4ncernului8 Nu
eBager;m3 dac; "l c4n9ider;m dre6# un m4del 6en#ru "n#reaga
indu9#rie german;8 T4# ce a!ea 9; a6ar; "n deceniile ce au ur =
ma# + 9i9#emul rigid al ierar:iei de c4mand;3 in#egrarea !er#i =
cal; <i 4riD4n#al;3 "n>iin?area car#eluril4r + a >49# 6re!;Du# "n
m4d c4nci9 "n ace9# regulamen#3 9cri9 cu >rum4a9e carac#ere g4=
#ice3 "n m4men#ul acela "n9;3 6e 6r46rie#arul unic "l 6re4cu6au
9indica#ele8 Dre6#urile <i r;96underile >iec;rui /ruppianer au
>49# 9#abili#e "n m4d 6reci93 6un"ndu=9e accen#ul mRi ale9 6e
4bliga?iile munci#4ril4r >a?; de >irm; I
Mntreue und %errat muss mit aller eset!lichen .trene &er=olt
icerden... denn icie aus dem .amen die <rucht her&orAeht und =e nach
seiner Art 6aluiin oder (i"t, so entsprint dem (eist die 2at + (utes
oder 0oses.
Li69a de >ideli#a#e <i #r;darea #rebuie 6ede69i#e cu "n#reaga 9e!eri =
#a#e a legii8 Cei ce c4mi# ac#e nedemne nu #rebuie nici4da#; l;9a?i 9;
9e 9im#; "n 9iguran?; <i nu #rebuie nici4da#; 9; 9ca6e de 46r4briul
6ublic8 A#"# binele c"# <i r;ul #rebuie eBamina#e la micr49c463 >iindc;
numai "n >elul ace9#a 9e !a a>la ade!;rul3 c;ci3 a<a cum din 9;m"n?;
',,
r;9are >ruc#ul <i !a >i3 du6; felul su, :ran; 9au 4#ra!;3 #4# a9#>el <i
96iri#ul genereaD; >a6#a + bun; 9au rea8
n#re6rinderea a!ea dre6#ul la Kenergia #4#al; <i ne"m6;r =
?i#;L a lucr;#4rului <i munci#4rii #rebuiau 9; dea d4!ad; de
6unc#uali#a#e3 Kl4iali#a#eL3 drag49#e de K4rdineL <i 9; 9#ea de=
6ar#e de K#4a#e in>luen?ele d;un;#4areL8 Pen#ru caDul c; cine!a
ar in#er6re#a gre<i# acea9#; din urm; >raD;3 mai eBi9#a 4 di964=
Di?ie care 6reciDa c; Kre>uDul de a lucraL 9au Kinci#area ca al?ii
9; nu lucreDeL "n9emna c; 9alaria#ul "n cauD; Knu !a 6u#ea nici =
4da#; 9; de!in; membru al c4ncernuluiLM8 "n#r=ade!;r3 Knici 4
6er94an; de96re care 9e <#ia c; a 6ar#ici6a# "n al#; 6ar#e la #ul =
bur;ri de na#ur; a9em;n;#4are nu !a 6u#ea >i anga@a#; de
>irm;L8 Pe 9cur#3 li9#a neagr; >u9e9e 4>icialiDa#;8
Ceea ce=i 64a#e 6;rea de49ebi# de ciuda# unui 9#r;in e9#e
>a6#ul c; Regulamen#ul general "n#4cmi# de Al>red a >49# c4n=
9idera# + <i la E99en mai e9#e c4n9idera# "nc; <i acum + dre6#
liberal8 Pen#ru 6rima 4ar;3 4 >irm; german; a 6reciDa# care 9"n#
"nda#4ririle ei >a?; de 9alaria?i8 Kruppianerii a!eau dre6#ul la
Ka9i9#en?; medical;3 >4nd de a@u#4r888 6en9ie3 96i#ale <i aDiluri
6en#ru b;#r"niL <i + cu #4a#e c; acea9#; di964Di?ie nu a!ea 9;
in#re "n !ig4are dec"# "n ')** + dre6#ul 9; >ie "n9cri<i "n KIn9#i =
#u?ia de a9igurare 6e !ia?;L a >irmei $ru668 Nu g;9im nici 6e
de6ar#e ce!a a9em;n;#4r "n ar:i!ele cel4rlal?i #i#ani a6;ru?i "n
urma re!4lu?iei indu9#riale8 Ceea ce "nce6u9e Al>red 9; "n>;6=
#uia9c; era #ran9>4rmarea E99enului "n cel mai mare <i mai
9#abil 4ra< indu9#rial din i9#4rie8 C4m6leBele 9ale de l4cuin?e
ie>#ine3 >iecare 6ur#"nd numele unui 9#r;m4< $ru663 in#ra9er;
de@a "n >unc?iune8 "n>iin?a9e 4 >abric; de 6"ine3 un de64Di# de
!inuri3 4 m;cel;rie3 un :4#el <i un >4nd de bine>acere3 de9#ina#
>amiliil4r r;ma9e >;r; mi@l4ace de 6e urma inunda?iil4r 6eri4=
dice ale r"ului Ru:r8 Pr4iec#ele 9ale de "n>iin?are a un4r can#ine
unde cei ne!4ia<i 6u#eau g;9i 4 9u6; cald;3 6recum <i cele=6ri =
!ind lucr;rile 6ublice + meni#e 9; dea de lucru >emeil4r + erau
9ur6rinD;#4r de a9em;n;#4are cu acelea care a!eau 9; a6ar;
<aiDeci de ani mai #"rDiu3 "n #im6ul marii criDe8 nain#e ca P8S8D8
9; >i 6u#u# "n#emeia c446era#i!ele de c4n9um3 a eBi9#a# $ru66M9
$4n9um=An9#ai# &S4cie#a#ea de c4n9um $ru66/ b+ 4 re?ea de
!"nDare cu am;nun#ul >;r; bene>icii3 care 9#;#ea la di964Di?ia #u=
#ur4r 9alaria?il4r <i a >amiliil4r l4r8 ire<#e3 un 9alaria# c4ncedia#
6ierdea #4#ul3 inclu9i! dre6#ul la 6en9ie8 Dar "n al#; 6ar#e3 6en9ii
nici nu eBi9#au m;car8 Al>red a >49#3 64a#e3 un geniu demen#3
dar c; a >49# un geniu nu 9e 64a#e c4n#e9#a8
Du6; cum 9ublinia N4rman O8 A8 P4und9 "n 9#udiul 9;iI
de96re Ru:r3 un a9emenea 6a#emali9m Kera c4n#rar deD!4l#;rii
94ciale <i 64li#ice a #im6uluiL8 A<a '=a <i "n?ele9 $ru668 In ciuda
re6e#a#el4r 9ale 9ublinieri c;3 >iind indu9#ria<3 e9#e unpolitisch$
200
&a64li#ic/3 Regulamen#ul general era un d4cumen# 64li#ic8 Al>red
iSa #rimi9 Jai9erului un eBem6lar3 care 9e mai g;9e<#e <i a9#;Di
"n ar:i!ele >amiliei +rupp E 6e 6agina de titlu 9e a>la adn4#area
fcut cu 9cri9ul 9;u mare <i a9cu?i# I Ini#ial menit s apere i s
slu=easc la n"lorirea u!inelor. He Mn aceasta, este "olosi tor
pentru pre&enirea erorilor socialiste$. Prin#re cei ce <i=au da#
9eama de ceea ce urm;re<#e Regulamen#ul 9e num;ra cancelarul
lui Wilhelm$ Paralela din#re #eB#ul redac#a# de Al>red <i legi9la?ia
94cial; a lui 0i9marcJ clin anii ')).3 '.)N <i ')), e9#e
ne"nd4ielnic;8 "n ',''3 C4dul german al a9igur;ril4r 94ciale a!ea
9; eB#ind; a9u6ra #u#ur4r munci#4ril4r dre6#urile 6e care cler
(rosse Krupp le ac4rda9e 9alaria?il4r 9;i cu 6a#ru decenii "n
urm;3 iar "n anul urm;#4r Jai9erul 2il:elm al II=lea a declara#
la 9ssen c; 0i9marcJ3 cancelarul de fier, >u9e9e in96ira# de
$ru668 Ec4uri ale Regulamen#ului general a!eau 9; 9e >ac;
auDi#e <i "n cel de=al #reilea Reic:8 Hi#ler a 9cri9 "n Mein Kamp"
c; 6r4gramul 9;u "nce6u9e cu un 9#udiu al re>4rmel4r 94ciale
in#r4du9e de 0i9marcJ3 iar l4Dinca lui R4ber# Le73 c4nduc;#4rul
r4n#ului muncii3 "n>iin?a# de >ii:rer + *ie %ol/semeinscha"t
muss eDer!iert i&erden$ &S6iri#ul de 94lidari#a#e a 6464rului tre-
buie educa#/3 + a >49# lua#; a6r4a6e cu!"n# cu cu!"n# din ar#8 N
al Regulamen#ului "n#4cmi# de Al>red8
E9#e 4 a6reciere a i9#4riei c; "n#re r;Db4iul >ranc4=6ru9ian
<i 6rimul r;Db4i m4ndial munci#4rii germani <i=au !"ndu# liber =
#a#ea n 9c:imbul 9ecuri#;?ii3 ceea ce a a!u# c4n9ecin?e "ngr4Di =
#4are a#"# 6en#ru ei3 6en#ru 6a#ria l4r3 c"# <i 6en#ru lumea "n=
#reag;8 Oudecind du6; cri#erii americane3 mi<carea munci#4=
rea9c; din Aermania nu a de6;<i# nici4da#; >aDa de hr<oneal
c46il;rea9c;8 Mi:ail 0aJunin3 anar:i9#ul ru9 eBila#3 a remarca#
c; 6a9iunea germanil4r 6en#ru au#4ri#a#e le=a in96ira# #eama de
liber#a#e I KEi !4r 9; >ie "n acela<i #im6 a#"# 9#;6"ni c"# <i
9cla!iL8 Dar "nl4cuirea liber#;?ii 6rin c4n>4r# 6er94nal nu 9=a
fcut 6rin re9emnare8 P8S8D8=ul c4n#inua 9; r;m"n; 4 mare >4r?;
amenin?;#4are8 Ru:rul3 cu imen9a 9a imigra?ie de 646ula?ie !e=
ni#; din c4l?urile cele mai "nde6;r#a#e ale im6eriului3 c"# <i de
dinc4l4 de grani?ele Aermaniei3 de!enea de49ebi# de !ulnerabil
a#unci c"nd agi#a#4rii ar;#au munci#4ril4r c; >eudali9mul in=
du9#rial nu c4n9#i#uie 9ingura 94lu?ie 6en#ru 9i#ua?ia l4r8 "n
ciuda m;9uril4r 6re!en#i!e 6e care le lua9e3 Al>red3 nelini<#i#3 a
declara# c4mi#e#ului de direc?ie c; e9#e 6en#ru (esinnuns-
schnu""elei$ &96i4na@/8 A da# di964Di?ie 9; 9e Kurm;rea9c; 6er=
manen# <i >;r; mul#; Dar!; 9#area de 96iri# a munci#4ril4r n4<#ri3
"n a<a >el "nc"# 9; nu ne 9ca6e "nce6u#urile !reunei e>er!e9cen?e3
n orice l4c 9=ar 6r4duce E <i #rebuie 9; in9i9# ca3 <i "n caDul c"nd
cei mai ager <i mai bun munci#4r 9au mai9#ru ar da numai im=
6re9ia c; ar d4ri 9; ridice 4biec?ii 9au c; ar a6ar?ine unuia din
9indica#ele acelea3 9; >ie c4ncedia# c"# mai re6ede cu 6u#in?;3
2C'
>;r; 9; ne 6re4cu6e dac; ne 6u#em 9au nu li69i de elL8 Primul
ra64r# al 96i4nil4r >irmei '=a ului#8 Ade6?ii lui La99alle nu nu=
mai c; erau 6reDen?i la E99en3 dar Au99#a:l>abriJ de!eni9e c:iar
eine 0rutsttte der .o!ialdemo/ratie$ &4 6e6inier; a 94cial=de=
m4cra?iei/8 De acum "nain#e3 96ec#rul mi<c;rii 94ciali9#e !a 4cu6a
un l4c din ce "n ce mai mare "n :;?i<ul 96aimel4r in#ime ale iui
Al>red <i 6rima 9a reac?ie3 im6ul9i!;3 a!ea 9; >ie de a9emenea
amin#i#; <i ci#a#; de naDi<#i I
Ich icollte, dcss =emand mit grosser 0eabun eine (eenre&olte
!um 0esien des %ol/es anrcte, mit =lieenden 'rbeiterbatallionen &on
=unenn 3euten ,
A< d4ri ca cine!a >4ar#e "nDe9#ra# 9; ini?ieDe 4 contrarevoluie
6en#ru binele 6464rului + cu ba#ali4ane !4lan#e munci#4re<#i3 alc;#ui#e
clin #inere#8
*
In ul#imul 9>er# al 9ec4lului al XlX="ea3 bar4nii din Ru:r
au de9c46eri# c; erau indi96en9abili 6u#erii mili#are a celui
de=al d4ilea Reic: <i au >4rmula# c4ndi?iile l4r 6en#ru 4 c4eBi9 =
#en?; cu 0erlinul8 "n caDul lui Ai>red3 ace9#e c4ndi?ii erau
>4ar#e 6re#en?i4a9e <i au >49# 9a#i9>;cu#e in#egral8 Am6l4area
eBac#; a c4n#ribu?iei 9ale la cam6ania care a urma# "m64#ri!a
94cial=dem4cra?iei nu 64a#e >i dec"# 6re9u6u9;8 Al>red "n9u<i
nu a a!u# nici un mi@l4c de a 4 m;9ura8 El eB6unea la 0erlin
anumi#e c4nce6?ii de=ale 9ale3 in9i9#"nd 6en#ru #raducerea l4r
"n !ia?;3 iar 0erlinul le a6lica8 De4arece "m6;ra#ul <i cance=
larul "m6;r#;<eau 6;rerile lui Al>red3 e de 6re9u6u9 c; "n 4rice
caD ei ar >i >;cu# ce!a "n ace9# 9en93 Dar nu 64a#e eBi9#a a6r4a6e
nici un dubiu c; !i4len?a re6re9iunii 9=a da#4ra# "n mare m; =
9ur; Kmarelui $ru66L8 S6re de49ebire de 4amenii cu c4i>uri3
cei cu <e6ci nu 6u#eau a96ira la a>ec?iunea "m6;ra#ului8 Al =
>red <#ia mai mul#e de96re ei dec"# 2il:elm8 Era cel mai in=
>luen# indu9#ria< din im6eriu3 cel mai in#im cu "m6;ra#ul <i
cel mai 49#il 94cial=dem4cra?il4r8 A9#>el 9#"nd lucrurile3 Al>red
nu 6u#ea 9;=<i ?in; gura8
El i=a 9cri9 Jai9erului c;3 dac; nu 9e !4r lua m;9urile
cele mai rigur4a9e3 K"n#re6rinderile 9e !4r "nc:ide una du6;
al#a8 Indu9#ria >ierului !a 6ieri8 UDinele me#alurgice nu 9e vor
mai de49ebi de ca9#elele "n 6aragin;8 Nu eDi# 9; declar c;
6r46ria mea "n#re6rindere !a a!ea aceea<i 94ar#;8 S=ar 6u#ea
ca urma<ului meu 9; nu=i r;m"n; nimic "n a>ar; de hotrrea de
a emigra "n AmericaL ;nach Ameri/a aus!ui&andern@. Trebuie
lua#e m;9uri 6en#ru a K9ubminaL888 K6rime@dia 94cial; ce SA
c4n#ureaD; la 4riD4n#L8 El ac4rda9e /ruppianerilor a!an#a@e
202
din buDunarul 9;u + <#iind c; nu eBi9#; nici 4 6er96ec#i!;
de a recu6era c:el#uielile +3 dar a!ea in#en?ia K9; >iu <i 9;
r;m"n 9#;6"n "n ca9a meaL 0in meinern Hause$ Cel de=al d4i=
lea Reic: nu ar #rebui K9; :r;nea9c; un <ar6e la 9inul 9;uM M E
cei ce K!4r 9; #ulbure 6aceaL #rebuie #ra#a?i cu Kcea mai mare
a96rimeL8 0i9marcJ era c4n9idera# Kcel mai mare credi#4r al
Aermaniei8 Lui "i da#4r;m mai mul# dec"# 4ric;rui bine>;c;=
#4r de 9"nge german3 de la Lu#:er "nc4aceL8 -lfre! 9e ruga
D4mnului ca Kmarele 6rinci6e 9;=i "n!ing; 6e #4?i ad!er9arii
9;i r;u!4i#4riM=8
Pri!i#; de la E99en3 mi9iunea c4nducerii 6ru9iene 6;rea
lim6ede8 Ca miDan#r46 ce era3 $ru66 nu a!ea "ncredere "n
ma9a aleg;#4ril4r <i d4rea ca dre6#ul ele !4# uni!er9al 9; >ie
abr4ga# + .timrnrecht &dre6#ul de votC ar #rebui re#ra9 4a=
menil4r >;r; avere,$ Dar ri9cul era 6rea mare E 4ric"# de mul# i=
ar >i 6l;cu# cancelarului3 a#"# de dur "n c4nce6?iile 9ale3 9;
"n#4arc; "na64i r4a#a i9#4riei3 el <#ia c; ace9# lucru era cu
ne6u#in?; <i alegerile 6en#ru Reic:9#ag au >49# >iBa#e 6en#ru
', luni mai #"rDiu3 <i anume 6en#ru .C iunie ')**8 La '' >e=
bruarie3 Al>red a "nce6u# 9;=<i 6relucreDe 9alaria?ii E a a>i<a#
4 6r4clama?ie "n #4a#e a#elierele3 96un"nd c; un8 !4# da#
P8S8D8=uiui e un !4# da# KMlene<il4r3 de9#r;b;la?il4r <i inca6a=
bilil4rL ;die <aulen, 3iederlichen, und Mn"hien@. In c4n#i=
nuare i=a "ndemna# I K0ucura?i=!; de ceea ce a!e?i8 Du6;
#erminarea lucrului r;mRne?i "n sinul >amiliei3 al;#uri de 94?ie3
c46ii <i b;#r"ni3 <i g"ndi?i=!; la #reburile g4964d;re<#i <i la
educa?ie8 Acea9#a 9; >ie 64li#ica !4a9#r;8 A#unci !e?i >i >eri =
ci?i8 Tine?i=!; de6ar#e de em4?iile maril4r 6r4bleme ale 64li =
#icii na?i4nale8 A >ace 64li#ic; "nal#; reclam mai mul# #im6
liber <i cun4a<#ere a 9i#ua?iei dec"# 64a#e a!ea un munci#4rL
;)ohere Holiti/ treiben er"ordert rnehr "reie ?eii und 1in-
blic/ in die %erhllnisse, als de! Arbeiter &erliehen ist@.
A6r4a6e @um;#a#e de mili4n de aleg;#4ri germani au >49#
de al#; 6;rere8 La alegerile generale au >49# ale<i d4i96reDece
94cial=dem4cra?i din#r=un #4#al de .,* de membri ai Reic:9#a=
gului8 Pen#ru 4b9er!a#4rii 64li#ici din 9ec4lul al XX=lea3 !ic=
#4ria l4r 6are ne"n9emna#;8 S4eial=dem4cra?ii nu au 4b?inu#
dec"# #rei la 9u#; din l4curi "n una din cele d4u; camere ale
6arlamen#ului im6erial8 Ca 6re<edin#e al 0unde9ra#ului3 0i9=
marcJ a!ea ini?ia#i!a legi9la#i!; <i numea >unc?i4narii admi =
ni9#ra#i!i8 Au!ernarea 9a nu 6u#ea >i c4n9idera#; dre6# ame =
nin?a#;8 Mai mul#3 dac; !4m @udeca du6; #endin?ele 94ciali9mului
din celelal#e ?;ri eur46ene3 re!endic;rile social-!emocrailor
germani erau ridic4l de m4dera#e8 Ei cereau 9; 9e ac4rde 6u=
#eri mai mari Reic:9#agului3 re!endicau "n!;?;m"n#ul 6ublic
gra#ui# <i ac4rdarea de liber#;?i ce#;?ene<#i3 mili#au 6en#ru iiber=
9c:imbi9m3 6en#ru im64Di#e 6e !eni# <i 9ucce9iuni3 6en=
203
#ru "nl;#urarea in>luen?el4r mili#are de la cur#ea "m6;ra#ului
<i 6en# ru 4 mai 9#r" n9; c4l ab4rare cu al# e 9# a# e "n in# ere =
9ul 6;cii8
"n Aermania3 #4a#e ace9#ea c4n9#i#uiau "n9; ereDii8 A d4ua
Di du6; ce au >49# cun49cu#e reDul#a#ele3 $ru66 + du6; 6; =
rerea c;ruia cam6ania l4r 6en#ru 6ace era de49ebi# de 4di4a9;
&a 6ar4dia# l4Dinca 9ub >4rmula Kli69a de a6;rare nu e nici
4 nen4r4cireL/ + a c4ncedia# >;r; mul#; !4rb; #reiDeci de
4ameni b;nui?i c; Kr;96"nde9c d4c#rine 94ciali9#eL3 iar ia 0er =
lin3 0i9marcJ3 c"n#;rind r;ul KnegruL al ca#4lici9mului <i r;ul
Kr4<uL al 94ciali9mului3 a 46#a# 6en#ru cel schicar! &negru/8
A >;cu# 4 9cur#; !iDi#; 6a6ei Le4n al XlII=lea <i a c4n9im?i#
9; "nc:eie un armi9#i?iu8 "n#4r9 aca9;3 a im6u9 cele mai reac =
?i4nare m;9uri de la !remurile de gl4rie ale lui Me##ernic:
"nc4ace3 in 96ecial >aim4a9a Klege "m64#ri!a 94ciali<#il4rL
;.o!ialisleneset!@. Lu"nd dre6# 6re#eB# amenin?;rile ia !ia?a
"m6;ra#ului3 el a c4n!in9 Reic:9#agul 9; declare "n a>ara legii
4rganiDa?iile3 "n#runirile <i Diarele Par#idului 94cial=dem4cra#8
De<i ma@4ri#a#ea a re>uDa# 9; 6un; un c;lu< deDba#eril4r 9au
9; ia m;9uri "m64#ri!a n4il4r de6u#a?i ai S8P8D8=uiui3 Reic:=
9#agul a in#erDi9 9#r"ngerea de >4nduri care3 K"n baDa 6lanu=
ril4r 94cial=dem4cra#e3 94ciali9#e 9au c4muni9#e3 au dre6# 9c46
r;9#urnarea 4rdinii eBi9#en#e a 9#a#ului 9au 94cie#;?iiL8 Orice
6er94an; care ar >ace 9; circule li#era#ur; 94ciai=clem4cra#;
9au 9=ar 6r4nun?a "n >a!4area ace9#ui 6ar#id urma 9; >ie amen=
da#; <i arunca#; "n "nc:i94are8 Sindica#ele #rebuiau 9u6ra!e=
g:ea#e de 64li?ie3 care era au#4riDa#; 9; eB6ulDeDe din Reic:
336e 4ricine era acuDa# de a >i 94ciali9#L3 iar 4rice #ulbur;ri
"n indu9#rie urmau 9; >ie @udeca#e 6e baDa Mlegii mar?iale8 Era
cea mai a96r; legi9la?ie german; de la decre#ele din ')', de
Oa $arl9bad3 care au Ddr4bi# liberali9mul "n C4n>edera?ia ger=
man;8 Du6; #4a#e a6aren?ele3 legi9la?ia a >49# e>icace8 C4n=
duc;#4rii 94cial=dem4cra?iei au >ugi# "n El!e?ia8 La E99en3
du6; cum c4n9emneaD; ar:i!ele $ru663 Al>red KeBul#aL8
a6# e9#e c; c4n!ingerile 9ale de!eni9er; cele ale unui
#iran "n #4a#; 6u#erea cu!"n#ului8 "nc; de la !"r9#a de d4u; =
Deci de ani "i #ra#a9e 6e /ruppianeri de 6arc; ar >i >49# 6r4=
6rie#a#ea 9a8 Pe m;9ur; ce "nain#a "n !"r9#;3 de!eni9e mai r;u8
Oric"# de a96r; era legea lui 0i9marcJ "m64#ri!a 94ciali<#il4r3
ea nu era dec"# 4 6ar4die a de964#i9mului care d4mnea "n Hilla
Hug4l <i "n Au99#a:l>abriJ8 Al>red 9e a6r46ia acum de <a6#e=
Deci de ani <i3 4 da#; cu "nce6u#ul b;#rme?ii3 la#ura ira?i4nal;
a >iin?ei 9ale 9e accen#ua <i 9e ad"ncea8 Peri4ade "ndelunga#e
9#;#ea de6ar#e de "n#re6rindere3 c4munic"nd cu 9alaria?ii 9;i
numai 6rin 9cri98 "n#r=4 Di i=a a@un9 la urec:e c; un mai9#ru
re>uDa9e 9; 9c4a#; creuDe#ele "n 6l4aie3 argumen#"nd c; !a 9u=
>eri cali#a#ea 4?elului8 In diminea?a urm;#4are3 mai9#rul a g;9i#
204
6e #ru9a 9a de unel#e 4 n4#; I KCel mai delica# lucru din lume3
un c46il n4u=n;9cu#3 e9#e du9 la bi9eric; 6e 4rice !reme8 Nu
e ne!4ie 9; g;9im un eBem6lu mai iDbi#4rL8 N4#a nu era 9em=
na#;8 Semn;#ura nici nu era nece9ar;8 T4?i cun4<#eau acel
9cri98 C4m64r#area 9a >a?; de 4a96e?ii !eni?i la Hilla Hiigel
era ade9e4ri ne9;bui#;8 Ca9#elul a#r;gea 6e cele mai 6u#er =
nice <i mai ra>ina#e 6er94nali#;?i din Eur46a3 care !eneau
"m6reun; cu 94?iile l4r8 Ace<#i 4ameni 9e a>lau ac4l4 >iindc;
erau clien?i 64#en?iali8 Pruden?a3 >;r; a mai !4rbi de 64li#e?e3
ar >i #rebui# 9; de#ermine gaDda 9;=i 6rimea9c; cu 496i#ali =
#a#e8 Dar c"nd "l a6ucau n;b;d;ile3 "i #ra#a cum 4 >;cu9e cu
6rie#enul >iului 9;u3 $4r#e8 Dac; 4b9er!a 9au auDea de96re
cel mai in4cen# >lir# "n#re d4u; 6er94ane nec;9;#4ri#e3 nu
a!ea lini<#e 6"n; ce 6;c;#49ul nu 6leca E 6rin#re d4cumen#ele
care ne=au 6ar!eni# de la el 9e g;9e9c <i c"#e!a 6e#ice de :"r=
#ie3 cu 9cri9ul 9;u carac#eri9#ic3 "n care 9e 96une I KO #r;9ur;3
a<#ea6#; la u<; ca 9; !; duc; la gar;8 Al>r8 $ru66L8
Dar cei ce 9im?eau din 6lin de964#i9mul 9;u erau 9ala =
ria?ii 9;i8 4ntr-una din 9cri94rile ciuda#e3 adre9a#e KDrag;
UDin;L3 el a 6r46u9 e>ec#i! ca #4?i /ruppianerii 9; 64ar#e uni=
>4rme cu in9igne indic"nd !ec:imea "n 9er!iciu3 cu #re9e 6en=
#ru mai<#ri <i e64le?i 6en#ru direc#4ri8 A aneBa# <i 9c:i?ele
re96ec#i!e8 S#udiindu=le3 cei cinci membri ai c4mi#e#ului de
direc?ie <i=au da# 9eama c; !4r ar;#a ca 64r#arii de la 1ssener
Ho)", n4ul :4#el c4n9#rui# de Al>red 6en#ru c4mi9=!4ia@4rii
care "l !iDi#au8 OenJe i=a ar;#a# cu mul# #ac# c; aerul 64lua#
din >abric; >ace ne6rac#ic 4rice !e<m"n# cu gal4ane auri#e <i
Al>red &care 9=ar >i "mbr;ca#3 6r4babil3 6e 9ine "n9u<i ntr-o
uni>4rm; de >eldmare<al/ a renun?a# la 6lanul 9;u8 Dar nu a
renun?a# nici4da#; 9; "ncerce 9; le dic#eDe 4amenil4r cum 9;
9e "mbrace8 "n<#iin?;ri >iBa#e 6e u<ile d4rmi#4arel4r reDer!a#e
4a96e?il4r 9;i 6reciDau ?inu#a de rig4are8 Pre>erin?ele 9ale erau
"n#4#deauna dem4da#e8 De9c46erind c; >emeile de 9er!iciu de
la Hilla Hiigel 6ur#au ci4ra6i negri + ceea ce era3 e!iden#3
cel mai 64#ri!i# lucru3 de4arece >umul <i >uninginea >abricii
a@ungeau 6"n; 6e deal +8 el le=a mu9#ra# a96ru I ci4ra6ii albi3
9u9?inea el3 >u9e9er; "mbr;c;min#ea 4bi<nui#; a >emeil4r de
9er!iciu 6e !remea c"nd era el #"n;r <i deci #rebuiau 9;=i
64ar#e <i "n l4cuin?a 9a8 Scriind >iului 9;u3 ei 4b9er!a iri#a#
c; KluBul cre<#e "n #4a#e cla9ele 94ciale <i3 mai cu 9eam;3 "n
cla9ele de @49
c
M E reDul#a#ul ace9#ei K!ie?i "mbel<uga#e a
germanil4rM
'
era c; K>emeile din ca#eg4ria munci#4ril4r cali-
>
ica?i ;(esellen/lasse@ 6ur#au acum g:e#e cu <ire#uri <i >iecare
#"n;r prostu 6ur#a ciDme 6"n; la genunc:i8 Ma9eleM nu mai
9"n# mul?umi#e dec"# a#unci c"nd nu le r;m"ne nimic de ec4=
n4mi9#8 emeile c:el#uie9c #4#ul 6e a96ec#ul l4r eB#eri4rE
l;6#;rea9a !rea 9; ara#e ca 4 d4amn; din "nal#a 94cie#a#e888 In
2C(
c4m6ara?ie cu #4a#e ace9#ea3 ct de 9im6lu #r;iau 4amenii cu
6a#ruDeci pn la cinciDeci de ani n urm; ! Erau >erici?i <i3
"n an9amblu3 4 duceau mai bine8 Pe !remea aceea 9e 6ur#au
9ab4?i de lemn <i ace<#ia nu l;9au 9; 6;#rund; a6a8 Fi eu "i
6ur#am cn! lucram8 O 6erec:e nu c49#a !ect cinci bani de
argin# 0+roschen$, li 6ur#am la ci4canul de abur3 de unde 9e
6relingeau 6ic;#uri 6e 6;m"n#ul ngheat, <i "i "nc;lDeam din
c"nd "n c"nd um6l"ndu=i cu 96uD; lua#; din !a#r;L8 El a adu9
la cun4<#in?a c4mi#e#ului de direc?ie c;3 ntruct 33c46iii un4r
6;rin?i "n?ele6?i 64ar#; 9ab4?iL3 "n <c4lile $ru66 nu era ne=
!4ie 9; 9e 6un; 6ard49ele8 De fapt, era de 6;rere c; n=ar >i
4 idee rea ca "n<i<i direc#4rii 9; 64ar#e 9ab4?i "n Au99#a:l=
fabri8$ R;96un9ul lui OencJe nu 9=a 6;9#ra#8
In 6ri!in?a uDinei3 era 4b9eda# de 6unc#uali#a#e <i e>i =
cien?;8 Se a6licau amenDi 6en#ru 4rice I 6en#ru nt'r#iere,
4br;Dnicie3 c4n#rac#area de da#4rii la ec4n4ma# 0Konsu!#
Anstalt@ <i pentru in>rac?iuni care "n al#e c4lec#i!i#;?i ar >i
>49# de c4m6e#en?a au#4ri#;?il4r 4r;<ene<#i8 EBi9#au la E9=
sen mai mul?i 64li?i<#i de=ai lui $ru66 dec"# 64li?i<#i 4r;<e =
ne<#i8 Munci#4rii care !4iau 9; 6;r;9ea9c; l4cul l4r de munc;3
6en#ru nece9i#;?i >iDi4l4gice3 #rebuiau 9; aib; 4 a6r4bare 9cri9;
de la mai9#ru8 Dar $ru66 tot nu era mul?umi#8 T4a#; !ia?a
#"n@i9e du6; K4rdineL <i3 du6; 6;rerea 9a3 nu 4 realiDa9e nici =
4da#;3 "n anii M (C decre#a9e c; K6limba#ul >;r; r49# 6rin :ala
de 9#rung;rie #rebuie 9; "nce#eDe cu de9;!"r<ire8 Cine d4re<#e
9; bea #rebuie 9; 96un; mai9#rului3 care !a a!ea gri@; 9; >ie
adu9; a6; "n can#i#a#e 9u>icien#; 6en#ru ca #4?i munci#4rii 9;
4 aib; la "ndem"n;8 Cine nu e muMi?umi# de 6re!ederile Regu=
lamen#ului n=are dec"# 9; 6leceL8 [ece ani mai #"rDiu3 el 9=a
6l"n9 I 33D4re9c 4 da#; "n 6lu9 9; a#rag a#en?ia a9u6ra888 #r"n=
d;!iei <i a 6ierderii de #im6 6e care 4 6u#em 4b9er!a DilnicL3
iar "n a@unul r;Db4iului cu ran?a a ru6# o >4aie din#r=un re=
gi9#ru <i a 9cri9 6e ea >uri49 I 33Dac; #reci 6rin :alele uDinei3
"n#"lne<#i 6re#u#indeni trntori <i 6ierde=!ar;L8 In m4men#ul
culminan# al criDei >inanciare <i=a >;cu# #im6 9; in96ec#eDe
din n4u :alele uDinei8 Kmi 6r46un 9; !;d 4rdinea3 "n 9>"r<i#3
in9#aura#; + 9cria el + <i nu mai 64a#e >i !4rba de r;bdare3
mereu r;bdare8 Ani de Dile am a!u# r;bdare "n Dadar E acum
nu mai 64# a<#e6#a nici d4u; 9;6#;m"niL8 Dar a #rebui# 9;
a<#e6#e8 D4i ani mai #"rDiu3 Ai>red urla I KMunci#4rul g;9e<#e
4 de49ebi#; 9a#i9>ac?ie 9; c4n9ume mari can#i#;?i de gaD <i
de ulei dac; nu snt 6l;#i#e din buDunarul lui E nu=i 6a9; de
6ierderile ce 9e 6r4ducL8
iecare munci#4r #rebuia 9; de6un; acum un @ur;m"n# de
l4iali#a#e3 de<i Ai>red nu 6rea a!ea "ncredere "n ele8 C4n#i =
nua 9; men?in; anumi#e K9ec?ii "ncuia#eM
'
+ 4amenii erau
li#eralmen#e "nc:i<i "n timpul 9c:imbului l4r +3 dar <i 6r4=
206
ced"nd "n >elul ace9#a <i=a da# 9eama c; 4rice >4c:i9# 9au 9u=
d4r care ar 6;r;9i >irma ar 6u#ea lua cu el cele mai 6re?i4a9e
9ecre#e #e:nice8 Oda#;3 un mai9#ru de la unul din n4ile c4n=
!er#iD4are3 Ailc:ri9# T:4ma93 a 6;r;9i# uDina <i 9=a anga@a#
la D4r#mund8 $ru66 '=a urm;ri# ac4l4 <i a "ncerca# 9; de#er =
mine 64li?ia !in D4r#mund 9;=' are9#eDe8 "n#r=4 9cri94are #ri =
mi9; >irmei3 el 96unea I
Alle anderen *iicksichten sind 6ebensache, ob der 3. =emals ei&.
tilchlier Arbeiler i&ieder bei uns 4erclen luird und 4elche Kosten und
Miilie 4ir &on der %er=olun haben 4erden...
T4a#e celelal#e c4n9ideren#e + dac; L8 !a mai >i !re4da#; un
munci#4r de9#4inic la n4i 9au ce c:el#uieli <i ce #rud; ne !a pricinui
darea lui "n @udeca#; + 9"n# c:e9#iuni de im64r#an?; 9ecundar;8 Trebuie
9; >im 9iguri c; di9ci6lina <i c4n#rac#ele n4a9#re 9"n# re96ec#a#e8 Unui
c:iulangiu nu #rebuie 9; i 9e la9e nici 4 cli6; de r;gaD8 A#i#udinea lui
e9#e in#4lerabil;8 Trebuie 9;=' a#ac;m cu a#"#a >4r?; <i a#"# timp ci# ne
6ermi#e legea3 !n!u-1 "n @udeca#; <i eB6un"ndu=' 46r4briului 6ublic8
A"ndul c; nici c:iar un #ribunal german nu ar 6u#ea 9;
c4n9idere dre6# "nc;lcare a legii >a6#ul c; un munci#4r "<i
9c:imb; 6a#r4nul <i c; acea9#; 9c:imbare nu a#rage du6; 9ine
46r4briul 6ublic nu i=a #recu# lui Al>red nici4da#; 6rin min#e8
El g;9ea c; e9#e 4 nedre6#a#e de ne9u64r#a#E liber#a#ea 4ame =
nil4r de a 9e anga@a <i de a 6;r;9i a64i 9er!iciul "n9emna 6en =
#ru el c; 4rice neg:i4b ;*ummlin@ ar 6u#ea 9;=i !"nd; 9ecre=
#ele "n #4# ?inu#ul Ru:r8 Pen#ru el3 #ermenul de K6la#; cu
DiuaL3 cum 9e eB6rima cu di96re?3 era de464#ri!; de nedre6#
<i ar >i rein#r4du9 6la#a la buca#; dac; nu i 9=ar >i a#ra9 a#en=
?ia c;3 "n ace9# caD3 cei mai buni din#re 4amenii 9;i !4r 6leca8
li 6l;cea 6la#a la buca#; >iindc; i 9e 6;rea mul# mai e>icien#;8
Din 6a9iunea 6e care 4 a!ea 6en#ru e>icien?;3 Al>red a c4n=
9acra# 4re "ndelunga#e 6en#ru a chib#ui cum ar 6u#ea u#iliDa
mai bine de<eurile c4ncernului8 I 9e 6;rea 4 crim; 9; la9e
#4a#; cenu<a3 Dgura <i !e(eurile me#alice 9; >ie 9c4a9e din
uDin; E b;nuind c; !reun 4m "n#re6rinD;#4r ar 6u#ea 9; 6r4=
>i#e de 6e urma ace9#4r de<euri3 a #rimi9 4 ec:i6; 9; urm-
reasc !ag4anele care erau 9c4a9e din uDin;8 &S6re m":nirea
9a3 i 9=a ra64r#a# c; de<eurile au >49# de9c;rca#e "n ru "n
am4n#e d4 Hilla Hiigel8/ "n#ruc"# 6unea la di964Di?ia 9alaria=
?il4r 9;i ca9e3 <c4li3 96i#ale <i alimen#e3 94c4#ea c; <i 4rele l4r
libere "i a6ar?in8 Ului#4r e "n9; >a6#ul c; ma@4ri#a#ea mun =
ci#4ril4r acce6#au acea9#a 9au "n 4rice caD nu au da# 9emne
de r;D!r;#ire V8 Nu eBi9#; nici 4 d4!ad; c; ar >i 9#"rni# in=
V Un >49# krnppianer BcatolicC a c;rui >amilie lucra9e 6en#ru di=
na9#ia $ru66 !in anul btliei de la Waterloo a !eclarat 4da#; autorului
ace9#ei c;r?i c; 64r#re#ele >amiliei $ru66 au a#"rna# "n#4#deauna
20?
di gnarea 9au r"9e# e a#unci c" nd a da# cel mai eB# ra!agan#
+ din #4a#e 6unc#ele de !edere + din#re 4rdinele 9ale adre =
9a#e K4amenil4r din uDinele meleL8 C:ibDui9e 6r4>und3 a Di9
el3 <i a@un9e9e la c4ncluDia c; l4curile de munc; ale unui
munci#4r credinci49 includ <i 6a#ul c4n@ugal8 A<a cum K6r4=
6rie#arul unicL ac:iDi?i4na9e 9u>icien#e ma#erii 6rime ca 9;
a6r4!iDi4neDe >amilia $ru66 <i clie <irma 6e n4u;Deci <i n4u;
de ani3 >iecare /ruppianer c4n<#iinci49 #rebuia 9; 9e 9#r;=
duia9c; K9; >urniDeDe 9#a#ului c"# mai mul?i 9u6u<i credin=
ci4<i3 iar >abricii3 munci#4ri de 9eama l4rL ;dem .taate &echi
&iele treue Mntertanen lie=ern iind der <abri/ Arbeiter ei-
ener Race 7@.
S; 6r4creeDe "n #im6ul n46?ii3 9; #rudea9c; "n #im6ul Di =
lei + a9#a #rebuia 9; >ie 64li#ica munci#4rului8 Dar nu #4?i
9e mul?umeau 9;=<i limi#eDe dre6#urile l4r 64li#ice numai la
>4r@; <i 9al#ea8 ,,*ie rote (e"ahr$ &6eric4lul r4<u/3 cum "i 96unea
el3 c4n#inua 9;=' 4b9edeDe8 De la [uric:3 eBila?ii 94cial=dem4=
cra?i 4rganiDau 4 i9cu9i#; cam6anie de 6r46agand; <i E99enul
c4n#inua 9; >ie !ulnerabil8 In Dadar a ridica# Al>red un bara@
de 6r4clama?ii 6r46rii "n @urul a#elierel4r8 "n!ing"ndu=<i #eama
c; >4<#i /ruppianeri i=ar 6u#ea #r;da 9ecre#ele3 el a declara# I
83A<#e6# <i 6re#ind 4 "ncredere #4#al;3 re>uD 9; dau cur9 un4r
re!endic;ri ne @u9#i>ica#e <i !4i c4n#inua 9; remedieD #4a#e ne=
mul?umirile legi#ime3 dar 6rin 6reDen#a in!i# #4a#e 6er94a=
nele care nu 9"n# mul?umi#e cu ace9#e c4ndi?ii 9;=<i dea de =
mi9ia <i 9; nu a<#e6#e 6"n; ce le !4i c4ncedia3 6;r;9ind3 "n
>elul ace9#a3 "n#re6rinderea "n m4d legal <i l;9"nd lecui al#4raL
;und so in eset!licher -eise das 1tablissement !u &erlassen,
um anderen Hlat! !u machen@.
P"n; <i Diarul l4cal "i 9#"rnea m"nia I KPrin#re al?ii3 Diarul
1ssener 0ltter "ncearc; 6rin #4# >elul de n;9c4ciri 9; r;96"n=
clea9c; 9u96iciuni 6ri!ind >elul cum 9"n# c4ndu9e uDinele mele
888Ace9#ei 9>run#a#e minciuni <i al#4ra 9imilare3 6r4!eni#e de la
du<manii mei "nr;i?i3 le r;96und acum cu urm;#4rul a!er#i9=
men# 94lemn I nimic3 4ricare ar >i c4n9ecin?ele3 nu m; !a de=
#ermina 9; m; la9 #er4riDa# ca 9; 9e 4b?in; ce!a de la mineL8
Munci#4rii storrisch &"nd;r;#nici/ nu !edeau !re4 leg;#ur; "n#re
6re9#area unei munci c4n<#iinci4a9e ia >4r@; <i la 9#rung
"n 9al4nul bunicil4r 9;i8 "n#reba# I KUnde %L3 el a r;96un9 I 33C:iar
dea9u6ra 9>in?il4rL8
V Termenul engleD Krace
Ei
nu >u9e9e "nc; germaniDa# "n KRa99eL8
208
9i d4rin?a arD;#4are de de9>iin?are a #ari>el4r !amale3 in#r4du=
cerea im64Di#ului 6e !eni# <i liber#a#ea cu!"n#ului8 "n Dadar3
6a#r4nul3 care !4ia 9; >ie K9#;6"n "n ca9a 9aL3 Dugr;!ea imagini
"n9"ngera#e ale Pari9ului din 6rim;!ara anului 181$ S4cial=
!emocraii, a!er#iDa el, Kd4re9c 9; !ad; C4muna din ran?a
in9#ala#; aici 0(ollen clie )ranzosische Comraune au"e=iihrt ha-
ben@. Dar3 de "nda#; ce !4r iDbu#i 9; r;9#4arne #4a#e rn!uielile
(i c4ndi?iile eBi9#en#e3 ace<#i di9ci64li !4r "nce6e 9; 9e cer#e "n#re
ei 6en#ru 6u#ere8 "n#r=ade!;r3 ace9#a e9#e ?elul a9cun9 al #u=
#ur4r3 "n m4men#ul d% >a?;3 ei lu6#; cu #4?ii 6en#ru 4 cauD;
c4mun;3 dar "n min#ea O4r au ace9# g"nd a9cun98 Cu c"# e9le
mai mare Delul l4r de a im6une !ic#4ria n4ii l4r legi9la?ii3 cu
a#"# mai mic; e9#e in#en?ia >iec;ruia "n 6ar#e ele a i 9e 9u6une8
Ei nu urm;re9c dec"# 9; >4l49ea9c; ma9ele "n<ela#e ca 94lda?i
"n b;#;liile i4r3 6en#ru ca a64i 9; le 9acri>ice 6r46riului l4r
in#ere9L8
Dar 6led4aria nu a 6r4du9 nici 4 im6re9ie c"# de c"# !i =
Dibil;8 Ma9ele "nd;r;#nice !4iau 9; >ie "n<ela#e8 Ai>red a cre=
Du# "n9; c; le=a !eni# de :ac <i3 c"nd un anar:i9# demen#3 6e
nume Emil H4del3 a "ncerca# 9;=' a9a9ineDe 6e Jai9er "n Diua
de '' mai ')*) <i 0i9marcJ a diD4l!a# Reic:9#agul "n 96e=
ran?a de a=<i a9igura 4 ma@4ri#a#e ab94lu#; 6en#ru Par#idul
c4n9er!a#4r &na?i4nal/3 $ru66 a c4n9im?i# 9; candideDe la
E99en ca Kna?i4nali9#L8 A >49# un calcul c"# 9e 64a#e de gre<i#8
O da#; cu !enirea 64l4neDil4r <i a germanil4r din 9ud3 E99en
c;6;#a9e un accen#ua# carac#er ca#4lic8 De?in;#4rul de pn
a#unci al manda#ului3 Aer:ard S#4#Del3 re6reDen#a Par#idul ca=
#4lic ;?entrum + cen#ru/8 (emiitlich, 94ciabil3 >49# m4n#a#4r
<i 9#rungar "n uDin;3 a@un9 redac#4r=<e> al Diarului 1ssene
r
0ltter, el 9e bucura de mul#; 646ulari#a#e8 Tin"nd 9eama de
>a6#ul c; Al>red a!ea "m64#ri!a 9a a#"# 6e 94ciali<#i c"# <i Par#i =
dul ca#4lic3 S#4#Del a 4b?inu# reDul#a#e remarcabil de bune E
c"nd 9=au num;ra# !4#urile "n 9eara Dilei de 2) iulie3 S#4#Del
4b?inu9e ma@4ri#a#ea cu a6r4a6e 4 mie de !4#uri din#r=un #4=
#al de circa F CCC8 Lui $ru66 nici nu=i #recu9e 6rin min#e
e!en#uali#a#ea unei "n>r"ngeri8 Direc#4rii 9;i l=au calma#3 re=
la#"ndu=i c; di9cu#a9er; c:e9#iunea "n >abric; <i c4n9#a#a9er;
c; /riippianerii, 4bi<nui?i 9; !ad; numele Al>red $ru66 im=
6rima# 6e 4rice 4biec#3 nu=<i d;du9er; 9eama c; 6reDen?a
ace9#ui nume 6e bule#inul de !4# "n9emna 4 candida#ur; 6en=
#ru un manda# de de6u#a# E ei creDu9er; c; era !4rba de un
Kbun de im6rima#L8 EB6lica?ia 6are ab9urd;3 dar 64a#e 9; >i
>49# <i ade!;ra#;8 Cum Al>red nu du9e9e nici 4 cam6anie elec=
#4ral;3 le=a da# creDare8 A re>uDa# "n9; 9; mai ri<#e 4 n4u;
umilire <i c"nd3 cu 6rile@ul alegeril4r urm;#4are3 c4n9er!a#4rii
l=au ruga# 9; "ncerce din n4u 9; candideDe3 el a re>uDa# ime=
FEO
dia#8 -lfre! a 9cri9 d4mnului 0aedeJer3 redac#4r <i 6re<edin#e
al 6ar#idului ia E99en3 c; 6r46unerea e9#e aiiseschlossen$
&cu ne6u#in?; de acce6#a#/8 De<i K>4ar#e recun49c;#4r 6en#ru
cin9#ea ce i 9e >aceL3 ei nu are Knici d4#a?ia3 nici >4r?a <i #im6ul
de a m; 4cu6a de #reburi 64li#iceL8
Nu era ade!;ra#8 0;#r"nul cu idei #4#ali#are era ab94rbi#
de #reburile 6ublice8 4r?ele 9ale <i #im6ul 9;u erau 4cu6a#e
de 6r4gramul lui 0i9marcJ la care ?inea cel mai mul# I re=
"narmarea8 Cancelarul ceru9e Reic:9#agului 9; a6r4be 6en#ru
#im6 de 6ace 4 arma#; de NCC CCC de sol!ai$ Ob?inu9e a6r4=
barea8 Du6; aceea a ceru# ca al4ca?iile buge#are 6en#ru ar =
ma#; 9; nu >ie a6r4ba#e anual3 ci 4 da#; 6en#ru #4#deauna8
De6u#a?ii 9=au 46u98 0i9marcJ a 6r46u9 a#unci un c4m6r4=
mi93 <i anume ca al4ca?iile 6en#ru arma#; 9; >ie :4#;r"#e 6e
#im6 de <a6#e ani3 <i acea9#; c:e9#iune de!eni9e 6rinci6ala
6r4blem; 64li#ic; a Reic:ului8 Au!ernul a c4n9#a#a# "n #4#
mai mare m;9ur; c; "nm4rmRn#area P8S8D8=ului >u9e9e 6rema=
#ur;3 "n ciuda legii "m64#ri!a 94ciali<#il4r3 !ic#imele ace9#eia
a@un9e9er; re6ede 9; >;urea9c; din n4u 4 for ilegal; num;=
r"nd ((C CCC de aleg;#4ri <i acum 9e a6r46iau de un mili4n8
Ei d4reau un Reic:9#ag care 9;=' r;9#4arne 6e 0i9marcJ3 iar
6ar#idul cen#rului &ca#4lic/3 care nu ui#a9e <i nici nu ier#a9e
Kultur/amp", 9=a al;#ura# 94ciali<#il4r8 S6re gr4aDa lui $ru663
S#4#Del + @4!ial3 b;u#4r de bere <i 4ric"nd 6u9 6e glume + S
urma# linia 64li#ic; a Par#idului ca#4lic8 "n #recu#3 el nu ad46=
#a9e nici m;car 4 64Di?ie clar; >a?; de .Allabus V al lui Piu9
al iX=lea8 Acum umbla 6rin E99en denun?"nd "narmarea8 Era
ca <i cRnd ai >i a#aca# c4n9#ruc?iile na!ale la Hamburg 9au
64r?elanul la Dre9da8 Omul ace9#a #rebuia "nl;#ura# <i3 6en#ru
a=' Ddr4bi3 Al>red 6er94nal a ale9 candida#ul Par#idului na?i4=
nali9#8 Ad!er9arul lui S#4#Del + '=a in>4rma# der rosse Krupp
6e 0aedeJer + !a >i 6r46riul 9;u >iu3 ri#D8
De da#a acea9#a nu a!ea 9; mai eBi9#e nici 4 c4n>uDie "n
6ri!in?a unui Kbun de im6rima#L8 Numele lui 6rie!rich Al=
>red $ru66 nu >u9e9e im6rima# 6e nimic al#ce!a dec"# 6e cer =
#i>ica#ul 9;u de na<#ere <i "n regi9#rele >irmei8 "n 6lu93 der
Kanonen/oni :4#;r"9e 9; >ie du9; 4 cam6anie 9u9?inu#; "n nu=
mele >iului 9;u8 Trebuia 9; >ie cel mai ului#4r #rium> ai >ir =
mei de la Sedan "nc4ace <i mul# mai r;9un;#4r8 Mai "n#"i3
6r46rie#arul unic al lui Au99#a:l>abriJ a #ran9mi9 comitetului
de direc?ie c4n9emnul c; ri#D era3 >;r; "nd4ial;3 4mul cel mai
nimeri# ca 9;=<i 9er!ea9c; #a#;l <i 6a#ria 03aier und %aier
-land@. A64i3 "n#r=unui din lungile me9a@e c;#re 9alaria?ii 9;i3
Al>red 9=a 4cu6a# de 6r4blema "narm;rii I KA!"nd cer#i#udinea
V C4ndamnarea a 46#Deci de ereDii de c;#re 6a6a Piu9 al IX=lea8 +
6ota trad.
2'C
c; mi=am e"<#iga# cu cin9#e "ncrederea #u#ur4r3 a9cul# acum din
n
4u de "ndemnul de a adre9a 6er94nalului n49#ru de a9#;Di
c"#e!a cu!in#e 6en#ru a le da 9>a#uri3 a<a cum am >;cu#=4 a#"#
de de9 <i cu reDul#a#e a#"# de bune "n #recu#8 A#unci a >49# !4rba
de 9ecuri#a#e <i 6ace += de in#ere9ele 6ur in#erne ale >abricii
9i ale !ie?ii !4a9#re de >amilie8 A9#;Di d4re9c "n9; 9; m; 4cu6
de in#ere9ul ma@4r al "n#regului Reic: german3 care e9#e3 >i =
re<#e3 <i in#ere9ul n49#ruL ;meine heutie Ansprache betri""t
daeen das rosse Interesse des an!en deulschcn Reiches, 4el-
ches=a auch das ?nsere ist@. Du6; ce a #recu# 6e9#e Ke!eni=
men#ele cun49cu#eL3 el a declara# c; !rea 9; >ac; Kunele 4b=
9er!a?ii "n leg;#ur; cuL alegerile generale 6en#ru Reic:9#ag3
care >u9e9er; >iBa#e de "m6;ra#8
%on dem +eiste cler "a2oritt des nchsten *eichstages (ird die
<rae abhnen, ob Krie oder <rieden... und i&re es dami nicht un-
molich, dass bei uneniiender "ilitr!acht die deutsche 'r!ee, trotz
ihrer geschichtlich un&erleichlichen (rosstaten, der ?ber!acht icilrde
4eichen milssen, dass dann das Innere des Reiches mit Krie ilber-
!oen, entkr6)tet, &erheert und das (an!e &ielleicht ivieder !errissen
tcerden /onnte.
De 96iri#ul ma@4ri#;?ii !ii#4rului Reic:9#ag !a de6inde dac; !a >i
r;Db4i 9au 6ace8 Dac; "n ace9# 6arlamen# !4m d4!edi c; 9"n#em uni?i
<i 6u#ernici3 ran?a nu !a "ndr;Dni 9; ne a#ace8 Dar dac; !4m a6;rea
ca >iind 9labi <i cer#"ndu=ne "n#re n4i3 r;Db4iul e9#e ine!i#abil <i "n
ace9# caD nu ar >i im649ibil ca3 "n e!en#uali#a#ea c; >4r?a n4a9#r; mili =
#ar; !a >i in9u>icien#;3 "n ciuda maril4r <i inc4m6arabilel4r ei >a6#e
din #recu#3 arma#a german; 9; >ie 4bliga#; 9; dea "na64i "n >a?a unei
>4r?e 9u6eri4are3 iar #eri#4riul Reic:uilui ar 6u#ea de!eni #ea#ru de r;D=
b4i3 ar 6u#ea 9; >ie !l;gui#3 6u9#ii# <i 9=ar 6u#ea c:iar ca uni#a#ea 9a 9;
>ie din n4u di9#ru9;8
Ade!;ra#ul el al lui Al>red era 9;=' !ad; 6e Aer:ard
S#4#Del d"nd "na64i "n >a?a unei >4r?e 9u6eri4are3 9; !ad; alian?a
din#re P8S8D8 <i cen#ri<#i 9>;r"ma#; ca reDul#a# al alegeril4r <i
64a#e c:iar ca S#4#Del "n9u<i 9; 9e "na64ieDe "n >abric; "n#r=un
649# in>eri4r8 Au >49# >;uri#e 6lanuri am;nun?i#e 6en#ru "n=
>r"ngerea >49#ului de6u#a#3 merg"ndu=9e 6"n; la >4rmele cele
mai bru#ale de in#imidare "n uDin;8 Dar nu #4a#e ace9#e 6la=
nuri au da# reDul#a#e8 Al>red a ceru# >iec;rui mai9#ru 9;=i
#rimi#; 4 li9#; a 4amenil4r lui3 a!"nd3 "n dre6#ul >iec;rui
nume3 n4#a#; a6ar#enen?a 64li#ic;8 Cum "n9; ma@4ri#a#ea /rup-
pianerilor au r;96un9 cu !iclenie c; nu 9e hotrser "nc;3 6la=
nul a e<ua#8 Dar $ru66 a a>la# #4#u<i8 ntruct era 9#;6"n 6e
6rim;rie3 el a im6u9 6r4cedeul de !4#are8 Cei mai l4iali 9ub=
4rd4na?i ai 9;i au >49# numi?i -ahlhel"er + a9i9#en?i la 4rga=
2''
niDarea alegeril4r8 EB6lic"nd c; ei d4reau 9; K9im6li>ice
'
M 6r4=
cedeul3 au in#r4du9 ceea ce de >a6# 9e nume<#e bule#ine de !4#
marca#e8 A!"nd m;rimi <i cul4ri di>eri#e3 cu a@u#4rul l4r !4=
#an?ii 6u#eau >i iden#i>ica?i8 Ce!a n=a mer9 "n9; cum #rebuia8
P4a#e c; 4amenii au lua# "n nume de r;u amenin?;rile lui AMl=
>red3 64a#e c; ri#D + c;ruia "i li69ea au#4ri#a#ea #a#;lui 9;u +
nu i=a im6re9i4na#8 a6# e9#e c;3 "n #im6 ce 6e 6lan na?i4nal
0i9marcJ a ie<i# "n!ing;#4r3 candida#ul 6ar#idului 9;u ia E99en
a >49# "n!in9 de c;#re c4mba#i!ul S#4#Del8
KRegele #unuril4rL 96umega de m"nie8 T4#ul a >49# 4 "n=
<el;#4rie3 a declara# el3 un c4m6l4# diab4lic ;Auseburt der
)olle@ 6en#ru a di9credi#a numele >amiliei 9ale8 4ar#e bine !
Acum3 a c4munica# el c4mi#e#ului de direc?ie3 4 9; cun4a9c;
du<manul ade!;ra#ul 9;u carac#er8 Precau#3 OencJe '=a "n#re=
ba# ce a!ea de g"nd 9; >ac;8 KS; arunc uDina "n aer !L + a 9#ri ga#
Al>red8 Pre<edin#ele c4mi#e#ului 9;u de direc?ie a murmura# c;
un a9emenea ac# nu !a >ace im6re9ie bun; "n darea de
9eam; anual;8 Ca re6reDen#an# al banc:eril4r3 Me7er era 4bli =
ga# 9; 6r4#e9#eDe3 <i a64i3 cum 64a#e >i arunca#; "n aer 4
min; % Pen#ru 4 cli6;3 Al>red a #;cu#8 A64i I KAm 9; !"nd #4#ul !
M; !4i "n?elege cu #4?i 9alaria?ii l4iali ca 9; >ie 9a#i9>;cu?i E ni =
meni nu !a 6ierde un ban dac; eu m; re#rag !L H"nDarea uDinel4r
era 649ibil;3 a admi9 OencJe3 dar de ce #rebuie 9; 4 >ac; #4cmai
acum % Na?i4nali<#ii au acum a9igura#; 4 ma@4ri#a#e de9#ul de
bun; la 0erlin8 0i9marcJ !a 4b?ine al4ca?ia buge#ar; 6e <a6#e
ani 6en#ru arma#; <i >irma !a 6rimi c4menDi eBcelen#e8 Al>red a
ie<i# cu un aer ar4gan# din camer;3 >;r; 9; 9c4a#; un cu!"n#3
aband4n"ndu=i lui OencJe c"m6ul de lu6#;8
Dar el nu #ermina9e cu P8S8D8=ul8 "n#r=4 camer; !intr-un
:4#el berlineD a redac#a# un n4u 4rdin adre9a# mul# "ncerca=
#ului 9;u c4mi#e# de direc?ie8 A ceru# ca #4?i 94cial=dem4cra?ii
9; >ie c4ncedia?i >;r; 6rea!iD <i 9; 9e a>i<eDe "n a#eliere acea9#;
:4#;r"re I KDa#a !ii#4are c"nd !4i #rece 6rin >abric; !reau 9;
m; 9im# aca9; <i mai cur"nd a< 6re>era 9; g;9e9c l4cul g4l
d9c"# 9; dau de un munci#4r care nu are dec"# du<m;nie "n
9u>le#3 a<a cum e caDul cu 4rice 94eial=dem4cra#L ;einen Kerl,
der nur <eindscha"t im )er!en trt 4ie =eder .o!ialdemo-
/rat es tut@. Au urma# in9#ruc?iuni am;nun?i#e8 In96ec#4rii
urmau 9; cerce#eDe #4a#e l;Dile de gun4i3 a#"# "n a#eliere c"#
<i "n c4m6leBele de l4cuin?e E 4rice 9alaria# care a ci#i# li#e =
ra#ur; "n care era cri#ica#; c4nducerea 9au gu!ernul #rebuia
c4ncedia#8 Nu a!eau 9; >ie acce6#a#e nici un >el de eB6li =
ca?ii + <i nici nu au >49#8 Un 6aDnic "n !"r9#; care >igura9e
6e 9#a#ul de 6la#; #im6 de #reiDeci <i #rei de ani a >49# c4ncedia#
<i la >el un munci#4r a c;rui 6r46rie#;rea9; "i "n!eli9e mn-
carea de 6r"nD "n#r=un Diar &erboten. "ncura@a# de ace9#e 9uc=
2'2
ce9e -lfre! a da# or!in 9; 9e mai anga@eDe nc un in96ec#4r
care 9; cerce#eDe hrtiile arunca#e <i K:"r#ia de #4ale#a >4l4=
9i#;L 6en#ru ca 9; 9e !ad; dac; nu snt 9cri9e 6e ele
m9em=
=ii d.\m @ahrzehnt cler grossen -andlunen altert
Krupp !usehends$, ne deD!;luie cr4nica familiei E KIn ace9#
deceniu de mari #ran9>4rm;ri3 $ru66 "mb;#r"ne<#e v!it 8
lUu ni 9e 96une care a fost 94ar#a necun49cu#ului
Klosettpapier 9nspektor &in96ec#4r 6en#ru :"r#ia !e #4ale#;/8
7
Re9#ul e9#e gaD
nii de amurg ai !ie?ii lui Al>red $ru66 au c4in=
ci9 cu e64ca Kr;Db4aiel4r miciL3 <i acea9#; agi#a?ie 9"nger4a9;
'=a >;cu# cel mai 6u#ernic indu9#ria< al Eur46ei8 A<a cum 9= a
eB6rima# 2in9#4n C:urc:ill3 r;Db4iul3 care mai #"rDiu a!ea 9;
de!in; Kcrud <i :id49L3 mai era 6e a#unci Kcrud <i gl4ri49L <i
re6reDen#a mi@l4cul cel mai 9im6lu de reD4l!are a c4n>lic#el4r
in#erna?i4nale8 In cei <ai96reDece ani c"?i 9=au 9cur9 "n#re c;=
derea Pari9ului <i m4ar#ea lui Al>red3 lumea 9=a a>la# "n#r=4
9#are a6r4a6e ne"n#reru6#; de 49#ili#;?i declara#e8 ;r; a 94=
c4#i in9urec?iile3 aneBiunile3 l4!i#urile de 9#a# <i criDele3 au
a!u# l4c nu mai 6u?in de cinci96reDece c4n>lic#e3 "n care au
>49# im6lica#e ran?a3 Anglia3 Ru9ia3 A>gani9#anul3 Tuni9ul3
I#alia3 Eri#reea Sudanul3 Serbia3 0ulgaria3 Mun#enegru3 Peru3
04li!ia3 C:ile3 Urugua73 0raDilia3 Argen#ina3 Paragua73 Turcia3
0irmania <i C:ina8 S6ania era 4cu6a#; cu ceea ce=i mai r;=
m;9e9e din c4l4niile ei din Lumea N4u;8 P"n; <i S#a#ele Uni#e
au du9 r;Db4i +b "m64#ri!a indienil4r8 Aermania a >49# 9in=
gura mare 6u#ere care nu era anga@a#; "n 49#ili#;?i <i "n 6a< =
nicul Ru:r $ru66 6u#ea 9#udia c4munica#ele de 6e c"m6u=
rile de lu6#; <i #rage "n!;?;min#e >4l49i#4are uDinel4r 9ale8
2'N
iecare c4n>lic# "i 9er!ea dre6# 64lig4n de 6r4b;8 In 6lu93 ma=
@4ri#a#ea c4n>lic#el4r erau 4 9ur9; de 6ublici#a#e >a!4rabil;8
Du6; ce d4i din#re clien?ii 9;i "nce6u9er; 9; 9e "n>run#e "n
r;Db4iul ru94=#urc din ')**+')*)3 $ru66a 4b?inu# de la ambele
6;r?i beligeran#e cer#i>ica#e ale cali#;?il4r 6r4du9el4r 9ale3 iar "n
anul urm;#4r c46ii ale ace9#4r cer#i>ica#e au >49# #rimi9e 6rin
in#ermediul lui L4ng9d4n >iec;rui membru al Camerei C4=
munel4r8 In >4nd3 era 4 "n#rebare adre9a#; 6arlamen#ului en=
gleD3 <i anume de ce 9; 9e 6re>ere 6r4du9ele lui Arm9#r4ng3
c"nd 6u#erea ucig;#4are a 6r4du9el4r $ru66 era 9u6eri4ar; <i3
din cauDa 6r4duc?iei de ma9;3 mai ie>#in;8
Aama 6r4du9el4r iui $ru66 cu6rindea acum #unuri grele3
ba#erii de mun#e3 #unuri 6en#ru a6;rarea de c4a9#; <i 4buDiere
uria<e care 6u#eau >i #4a#e alimen#a#e cu muni?ii de c;#re 4
n4u; 9#rung;rie3 a c;rei ca6aci#a#e Dilnic; era de 4 mie de
4buDe8 La mi@l4cul anil4r M)C3 AMl>red era 6a#r4nul a 2C CCC de
/ruppianeri, din#re care 6e >4ar#e mul?i nici m;car nu=i !;=
Du9e8 Pr4clama?iile 9ale ad46#a9er; un #4n im6erialE ele erau
adre9a#e
DIE ANAEHYRIAEN MEINER AUSSTAHLA0RI$ UND DER MEINER IRMA
RIED8 $RUPP AEHORENDEN 0ERA UND HUTTEN2ER$E8
PERSONALULUI U[INEI MELE DE OTEL TURNAT3 PRECUM FI CELUI DIN
MINELE FI U[INELE SIDERURAICE CARE APARTIN IRMEI MELE3 RIED8
$RUPP8
Di96un"nd de 4 >l4#; c4mercial; "n Olanda3 de mine "n
S6ani a <i de re6reDen# an?i "n a6r4a6e # 4a#e ca6i#alele mai
de 9eam;3 Al>red de!eni9e 4 in9#i#u?ie in#erna?i4nal;8 Cu #4a#e
ace9#ea3 el c4n#inua 9; @udece dimen9iunile "n >unc?ie de ceea
ce 6u#ea 6i6;i <i c"n#;ri3 iar 9ucce9ul "l m;9ura du6; ma =
9i!i#a#ea u#ila@ului m4n#a# 6e 6ard49eala >abricil4r 9ale8 C"nd
ci4canul cu abur ri#D 9=a 9#rica#3 el a in#r4du9 6re9e :idrau=
lice de ( CCC de #4ne <i >4#4gra>iile >;cu#e la E99en 6e !remea
aceea ara#; "n m4d iDbi#4r di>eren?a de 6r464r?ii din#re 4a=
meni <i ma<inile l4r8 Kruppianerii, cu <e6cile l4r alba9#re >;r;
c4D4r4c3 6ar minu9culi3 de 6arc; ar >i ni<#e >urnici8 "m6re@urul
l4r !edem Mlan?uri cu 4c:iuri mari c"# ca6ul unui 4m3 r4?i din=
?a#e "nal#e c"# d4i 4ameni <i cu din?ii mai gr4<i dec"# bra?ul8
C4n#ururile un4r 9u64r#uri de 64duri rulan#e ale c;r4r ni#uri
9"n# mai la#e dec"# 6umnii lucr;#4ril4r <i >4r@e cu limbi de
>l;c;ri ale c;r4r guri d4g4ri#4are 6u#eau "ng:i?i 4 @um;#a#e
de duDin; de 4ameni8 ie c:iar <i numai 6en#ru reclam;3 Al =
>red era :4#;r"# 9; r;m"n; 6r4duc;#4rul cel4r mai mari bl4curi
de 4?el #urna# din lume8 La EB64Di?ia 4rganiDa#; la P:ila =
del6:ia "n ')*-3 cu 6rile@ul "m6linirii a 4 9u#; de ani de la
Declara?ia de inde6enden?;3 el a eB6u9 un arb4re gigan#ic
2'(
6en#ru 4 na!; de r;Db4i german; (i <a6#e #unuri3 "n >run#e
cu un m4n9#ru de <aiDeci de #4ne care 9l4b4Dea 4buDe de @u=
m;#a#e de #4n; 6rin#r=4 gur; de ?ea!a de .(3( cm8 Trecu9e
eBac# un 9>er# de 9ec4l de c"nd eB6u9e9e la L4ndra micul 9;u
tun 6en#ru g:iulele de <a9e li!re (i cu un calibru de -3( cm3
ceea ce d4!ede<#e ci# de ra6id >u9e9e ri#mul re!4lu?iei in=
du9#riale n 1uhr$
M4n9#rul de la P:iladel6:ia + 7ma(ina ucig;#4are a lui
+rupp,, cum 4 denumeau Diarele americane + nu a g;9i#
clien?i "n S#a#ele Uni#e8 &Ar >i >49# inu#iliDabil la Li##le )ig-
:4rn3 unde 9=a da# 4 lu6#; "n luna iunie a acelui an8/ -lfre!
'=a d;rui# 9ul#anului Turciei3 64#ri!i# 4biceiului 9;u3 care 9e
d4!edi9e a#"# de e>icace "n #recu#8 La >el cum #unul 9;u de la
L4ndra #rimi9 n dar la 6ala#ul din &ots!am 9mul9e9e3 6"n;
la urm;3 6rimii #aleri din g:earele !ul#urului 6ru9ian3 la ci
(i acum3 d;ruirea ctorva #unuri de 6arad; <i a al#4r @uc;rii
de ace9# >el d;dea r4ade >rum4a9e E micul m4del de cale >e=
ra#; 6e care=' #rimi9e9e lui Li *un-cian i=a adu9 c4menDi !e
4?el 6en#ru 6rima re?ea de ci >era#e din C:ina3 ceea ce i=a
6ermi 9 9; men?i n; "n ac#i !i#a# e Au99# a:l>abri J la "n#reaga
ei ca6aci#a#e Dilnic;3 de (CC de banda@e fr cu9;#ur; <i 49ii3
N(C de arcuri (i ' )CC de <ine de cale >era#;3 ntr-un m4men#
c"nd c4menDile americanil4r "nce6eau 9; de9crea9c;8 Dar
$ru66 a!ea acum la n!emn ce!a mai mul# dec"# 6r46ria
9a ingeni4Di#a#e8 In#r=4 m;9ur; #4# mai mare3 re9ur9ele gu!er =
nului german 9#;#eau la di964Di?ia 9a8 Un #rium> al lui $ru66
era c4n9idera# ca 4 !ic#4rie a arma#ei 1eichului E un in9ucce9
al lui $ru66 era 6ri!i# ca 4 l4!i#ur; da#; 9"ngelui ;0lut@ ger=
man3 "n 6lu93 #recu9e !remea c"nd micile @igniri adu9e m"n=
!riei 6ru9iene nu 6r4!4cau dec"# ridic;ri din umeri deDa6r4=
ba#4are8 &n "n ')*C3 imaginea ?;rii >u9e9e aceea a unui
6r4>e94r emiltlich, a<a cum "l 6er94ni>ica 6r4>8 0:aer3 ama=
bilul 6e?i#4r al lui O4 din 3ittle -omen &')-)/8 Acum3 acele
vremuri #recu9er;8 [dr4birea ran?ei im6eriale a >;cu# 9; 9e
na9c; la "n!ing;#4ri 4 ar4gan?; n4u;3 de 6r49# augur8 Erau
anii c"nd 94lda?ii Jai9erului reac?i4nau la Kin94len?aL ci!ili =
l4r din Al9acia=L4rena a6lic"ndu=ie 6ede69e c4r64rale <i c"nd
6"n; <i >emeile germane #rebuiau 9; c4b4are de 6e trotuar
6en#ru a ceda l4cul 4>i?eril4r8 6cn! 6ar#e din angrena@ul
mili#ar3 6re9#igiul lui $ru66 a >49# iden#i>ica# cu 4n4area3
acum 9acr;3 a arma#ei de!enind a9#>el in!i4labil8
Un mic inciden# din Serbia3 de 6ild;3 a >49# eBagera#
6e9#e m;9ur;8 S"rbii erau "nc; de 6e a#unci na?iunea cea mai
di>icil; clin 0alcani8 Pe 6lan in#ern3 un rege al l4r 6ieri9e uci9
de a9a9ini3 dar ei c4n#inuau 9; #une <i 9; >ulgere8 Semna9er;
nu mai 6u?in de 6a#ru #ra#a#e mili#are secrete cu Mun#enegru3
R4mRnia3 Arecia (i Au9#ria3 iar n cur9ul deceniului 18E=188E
F1N
declara9er; de d4u; 4ri r;Db4i Turciei8 nfrnt "n #4a#e b;#;=
liile3 0elgradul voia nea6;ra# 9;=<i "mbun;#;?ea9c; ar#ileria8
Au >49# 4rganiDa#e "ncerc;ri de #ragere n a6r46ierea ca6i#alei3
cu 6ar#ici6area lui $ru663 a lui Arm9#r4ng3 6recum <i a unui
>abrican# >ranceD a94cia# cu Sc:neider8 EngleDii au >49# re6ede
elimina?i3 dar nici 94ar#a lui Al>red n=a >49# mai bun;8 Du6;
c"#e!a #rageri3 "nc:iD;#4arele de la #unurile 9ale 9=au de>4r =
ma#8 Ec:i6a !eni#; de la E99en a a!u# ne!4ie de #reiDeci de
minu#e 6en#ru a #rage .C de 4buDe la di9#an?e !ariind "n#re
' CCC <i N CCC de me#ri8 ranceDii3 9ub c4nducerea unui c4l4nel
6e nume de 0ange3 au #ermina# n d4u;Deci <i #rei de minu#e8
D"ndu=<i 9eama c; re6u#a?ia 9a era "n @4c3 Al>red a #rimi9 ime=
dia# in9#ruc?iuni #elegra>ice 9; 9e reduc; la @um;#a#e 6re?ul
4>er#ei8 Era "n9; 6rea #"rDi u8 C4manda >u9e9e ac4rda# ;
Pari9ului V8
Re6ercu9iunile nu 9=au l;9a# a<#e6#a#e8 6orddeutsche
Allemeine ?eitun, Diarul lui )ismarc8, a "nce6u# 9; 6ublice
4 9erie de 64!e<#i de gr4aD;3 de9criind de>ec#ele a9cun9e ale
#unuril4r >ranceDe8 Rela#;ri "n>i4r;#4are ar;#au cum #unarii
9"rbi3 >;c"nd #rageri ele 6r4b; cu 6rimul l4# de ?e!i de #un ce
>u9e9e li!ra#3 au >49# m;cel;ri?i de eB6l4Diile bl4curil4r "nc:i =
D;#4arel4r3 in#e9#inele l4r >iind "m6r;<#ia#e "n @urul guril4r de
tun <i al a>e#uril4r8 In#re #im63 $ru66 de9c46eri9e un mi@l4c
de a rec"<#iga #erenul 6ierdu#8 Regele Car4l I al R4mRniei !e=
ni9e la 0erlin8 R4mRnii3 ca <i 9"rbii3 nu erau mul?umi?i de
#unurile l4r E in#r"nd al;#uri de Ru9ia "n r;Db4iul ru94=#urc3 ei
>u9e9er; greu "ncerca?i la a9ediul &levnei$ 6rit# $ru66 9e a>la
"n ca6i#ala Reic:ului <i tatl 9;u i=a #ran9mi9 in9#ruc?iuni 9;
aran@eDe 4 "n#"lnire cu Car4l8 KM; !4i bucura dac; audien?a !a
a!ea c4n9ecin?e >a!4rabile 6en#ru #ine + 9cria el$ + 888ar >i
#4ar#e bine 9; 6reg;#e<#i #erenul + nu n 6ri!in?a #unuril4r3
6e care le 6u#em !inde 4ric"nd <i care3 "n 4rice caD3 !4r >i
recomandate de ctre imprat la 0erlin, dar3 dac; ai 4caDia3
!4rbe<#e=i de96re 9ucce9ele n4a9#re cu 6l;cile de blinda@L &9ub=
linierea au#4rului/8 Nu numai 2il:elm3 dar <i 0i9marcJ <i ad=
mira#4rii lui $ru66 de la 9#a#ul=ma@4r au l;uda# cu en#uDia9m
m;ie9#ria armurierului german3 iar c4n9ecin?a a >49# c; a c;=
6;#a# 4 n4u; <i uria<; c4mand; 6en#ru >4r#urile din @urul
0ucure<#iului8
"n 6re9; a6;reau din c"nd "n c"nd3 96re marea ener!are a
lui Al>red3 c4men#arii de96re a9emenea ma<ina?ii8 La '* ia=
nuarie ')).3 el i=a 9cri9 lui OencJe I KCred c; "m6;ra#ul m;
V ;r; nici un >4l498 La '. n4iembrie '.)(3 bie?ii 9"rbi au "nc;rca#
cu "ncredere n4ul l4r #un de .3' ?4ii <i au declara# r;Db4i 0ulgariei8
Pa#ru Dile mai #"rDiu au >49# 6u<i 6e >ug; la Sli!ni?a8 Numai in#er!en?ia
au9#riecil4r i=a 9c;6a# de la 4 nimicire #4#al;8 Al>red a n4#a# cu 9a#i9=
>ac?ie "n "n9emn;rile 9ale I KCiien?i r;iL8
2'*
cun4a<#e de9#ul de bine ca 9; di96re?uia9c; in9inuarea + dac;
9=ar "n#"m6la ca cine!a 9; >ac; 4 a9emenea in9inuare + c; n4i
ne=am 6re#a la in#rigi "n de#rimen#ul 6re9#igiului 6u#erii ger =
mane3 numai ca 9; 4b?inem c4menDi de #unuri8 Prima n4a9#r;
gri@; e9#e 9; 9lu@im Jai9erul 9i Reic:ul <i 9; 4>erim "n "n#regime
6a#riei 6rimele r4ade ale 6r4gre9uluiL ;Allerdine 4ollen !ir
&or aliem dem Kaiser und Reich dienen, alle ersten <riichte
des <ortschritts dem %alerlande anbieten@.
Era 4 di!er9iune carac#eri9#ic; 6en#ru $ru668 E de 6re9u=
6u9 c; "n#;rirea ar#ileriei r4mRne nu a a!u# nici un >el de
c4n9ecin?e Kd;un;#4are 6en#ru 6re9#igiulL Reic:ului8 Dar ea
nu a eBclu93 #4#u<i3 urDelile <i mane!rele de culi9e3 care eBi9#au
e>ec#i!8 In acela<i an3 Aermania a #rimi9 4 mi9iune mili#ar; la
C4n9#an#in464L Fe>ul mi9iunii3 bar4nul $4lmar !4n cler A4l#D3
6e a#unci un 9#r;luci# general "n !"r9#; de 6a#ruDeci de ani
+ a!ea 9; m4ar; "n ','- 6e >r4n#3 lu6#"nd 6en#ru Turcia +3 a
6rimi# in9#ruc?iuni 96eciale K9;=i de#ermine 6e #urci 9; cum=
6ere #unuri de la >irma $ru66L8 Al>red "n9u<i "i c4n9idera 6e
di6l4ma?ii germani din Turcia dre6# c4mi9=!4ia@ 4rii 9;i8 Tri=
mi?"nd 9ul#anului Turciei un album cu >4#4gra>ii ale #unului
9;uZ3 el a 9cri9 c4mi#e#ului de direc?ie I KAmba9ad4rul3 care
64a#e a>la >4ar#e le9ne + dac; nu 4 <#ie de 6e acum + "n ce
rela?ii 9"n# cu "m6;ra#ul3 !a da3 >;r; "nd4ial;3 #4a#e 9>a#urile
nece9are3 !a indica mi@l4acele <i c;ile 64#ri!i#e 9au !a ac?i4na
el "n9u<i ca in#ermediarL8 Nu eBi9#; d4!eDi 9cri9e din care 9;
reDul#e c; amba9ada ar >i #ra#a# "n numele lui $ru668 Dar
A4l#D a >;cu#=43 <i "nc; cu reDul#a#e 9#r;luci#e8 In iulie '))(3
#urcii au da# un ac4n#4 6en#ru ,2- de 4buDiere3 #unuri de c"m6
<i #unuri de c4a9#;8 P"n; la ac:i#area da#4riei3 #4a#e "nca9;rile
de la !ama C4n9#an#in464l #rebuiau #rimi9e direc# la E99en8
O da#; "n 6lu93 #unurile lui $ru66 au "nc:i9 Dardanelele
!ec:iului <i l4ialului clien# al lui $ru66 + ?arul Ru9iei8
E9#e cu ne6u#in?; de 9#abili# ce r4l a @uca# mi#uirea "n
c4mer?ul cu armamen# din anii aceia8 Cer# e9#e c; 9=au da#
bani8 Darurile nu 9=au m;rgini# numai la 64r#re#e "n ulei3 #re=
nuri "n minia#ur; 9au #unuri de 6arad; V8 In unele ?;ri3 mi =
#uirea a c4n9#i#ui#3 6r4babil3 >ac#4rul deci9i!8 Ace9#a 6are 9;
>i >49# caDul "n Oa64nia3 unde $ru66 <i Sc:neider c4ncurau
"n#r=
4
c4n#rac# de
li!rare a unui cruci<;#4r 6e care 4 9ucur9al; a >irmei 9ale <i=' 6r4cura9e
de la gu!ernul unei 6u#eri eur46ene8 La 949irea 9a a "nce6u# 9; 6l;=
#ea9c; Gc4mi9i4ane^di>eri#4r 6er94ane + mai de !aD; <i mai m;run#e +
in#ere9a#e "n eBecu#area c4n#rac#ului8 "n cele din urm;3 el i=a 96u9 unui
4>i?er care !eni9e cu 4 cerere eB4rbi#an#; I GCum 64# 9; mai c4n9#ruie9c
cruci<;#4rul %^b R;96un9ul a >49# I GCe im64r#an?; are3 a#"#a #im6 ci#
dumnea!4a9#r; 9in#e?i 6l;#i?i <i n4i 9"n#em 6l;#i?i %^
Ei
&Engelbrec:# <i
Hanig:en8 Merchants o" *eath, Ne5 14rJ3 ',.N3 68 '(C/8
2')
V Ae4rge9 Clemenceau a de9cri9 4da#; 6;?ania unui inginer
Kre6ublic; de bananeL8 El 9e du9e9e ac4l4 K9; eBecu#e un c4n#r@
6en#ru a 4b?ine >a!4area miJad4ului8 Aermanii au 949i# la
T4Ji4 cu un mare :andica6 I gaDdele l4r3 c;r4ra le li69ea eB=
6erien?a #urcil4r <i a ru<il4r3 au c4n9idera# rela?iile 9#r"n9e din#re
Al>red <i Li Hun=cian ca un ac# li69i# de 6rie#enie >a?; de ei8
Acea9#; ne"n?elegere ar >i 6u#u# >i l;muri#;8 Dar3 ca <i C4n=
9#an#in464lul3 T4Ji4 9im?i9e ne!4ia un4r 9>a#uri mili#are eur4=
6ene8 Aici mi9iunea mili#ar; era alc;#ui#; din >ranceDi3 <i <e>ul
ei3 L4ui9 Emile 0er#in3 >u9e9e "n9;rcina# 9; 6r4iec#eDe n4i na!e
de r;Db4i @a64neDe8 Pr4bele de #ragere au >49# e>ec#ua#e "n
6reDen?a miJad4ului <i 4amenii lui $ru66 au ie<i# "n!ing;#4ri3
dar c4manda 6en#ru #unurile de 6e n4ile na!e de r;Db4i a >49#
da#; lui Sc:neider8 Pe de al#; 6ar#e3 >elul cum $ru66 a 4b?inu#
un c4n#rac# 6en#ru m4derniDarea #u#ur4r >4r#uril4r belgiene de
6e Meu9e era cam dubi498 Aici era "n c4ncuren?; a#"# cu
Sc:neider c"# <i cu indu9#ria<i l4cali din Liege8 [iarele din
0ruBelle9 l;9au 9; 9e "n?eleag; c; armele din Ru:r erau "n=
!ec:i#e <i 9e 6;rea c; Liege !a c"<#iga 6ar#ida3 c"nd un c;6i#an
din Marele 9#a#=ma@4r belgian3 6e nume E8 M4n#:a7e3 a 6u=
blica# 4 m4n4gra>ie eB#ra4rdinar; + Krupp et de 0ane.
M4n#:a7e a argumen#a# + <i 6e bun; dre6#a#e + c; 0elgia
e9#e 4 ?ar; 6rea mic; 6en#ru a 96ri@ini >abrican?i au#4:#4ni de
armamen#8 In c4n#inuare a a>irma# c; 4?elul >ranceD e9#e in>e=
ri4r <i a #ermina# cu un el4giu adu9 lui Al>red3 ce nu 6u#ea
>i in96ira# dec"# de E99en8
Serbia3 Oa64nia <i 0elgia nu erau caDuri #i6ice E "n ma@4=
ri#a#ea ?;ril4r3 $ru66 nici nu a 6ierdu# "n >a?a ri!alil4r <i nici
nu a a!u# ne!4ie de alia?i l4cali8 Pre9#igiul 4>i?eril4r germani
era a#"# de mare3 "nc"# un cu!"n# din 6ar#ea unuia din#re ei era3
de 4bicei3 9u>icien#8 $ru66 '=a "nl;#ura# 6e Arm9#r4ng din
I#alia >;r; a urDi in#rigi "m64#ri!a lui3 ci 6en#ru 9im6lul >a6#
c; Sedanul era mai recen# dec"# 2a#erl44ul <i mai im6re9i4=
nan#8 T4# a9#>el3 engleDii au #rebui# 9; 9e re#rag; "n deru#; de
la 0uen49 Aire93 c"nd l4c4#enen#=c4l4nelul Sell9#r4m3 4b9er=
!"nd c; Argen#ina 6r4iec#a ren4!area marinei 9ale3 a 9cri9
"n#r=un 6eri4dic l4cal de96re 6er>4rman?ele #e:nice ale 4?elu=
lui $ru66 "n >a?a 4ra<el4r Me#D <i Pari98 C"nd3 la , decem=
brie '))C3 Al>red <i=a #rimi9 >iul la Pe#er9burg cu in9#ruc?iuni
de a !edea 6e Kmaie9#a#ea=9a ?arul <i 6e ?are!ici3 6recum <i
6e marele duce C4n9#an#inL3 cu 96eran?a c; 33ne "ndre6#;m
96re 4 6eri4ad; de 6r496eri#a#e da#4ri#; maril4r c4n#rac#e3
9ucce9ului <i un4r 6r4>i#uri 964ri#eL3 el nu a g;9i# nece9ar 9;
re6e#e "n!;?;min#ele din ')*C+')*' E #4a#e cancelariile din
lume auDi9er; ec4ul acel4r can4nade <i 6rin#re clien?ii 9;i 9e
num;rau El!e?ia3 Olanda3 P4r#ugalia3 Suedia3 Danemarca3
I#alia3 Ru9ia3 0elgia3 Argen#ina3 Turcia3 0raDilia3 C:ina3 Egi6#ul3
Au9#ria <i #4a#e ca6i#alele balcanice3 cu eBce6?ia 0elgradului8
In #4#al3 2N (*- de #unuri $ru66 erau "ndre6#a#e unele "m64=
2',
triva cel4rlal#e3 dac; 6unem la 94c4#eal; <i 6e cele ale 1eichu-
lui3 ceea ce -lfre!, de9igur3 nu >;cea8
Al>red nu le 6unea la 94c4#eal;3 dar Jai9erul "nce6u9e
9;=<i >ac; unele 6r4bleme "n acea9#; 6ri!in?;8 "n cur9ul 9#agn;rii
M eBa96eran#e din ')*'3 c"nd $ru66 6leda 6en#ru 0esch-
leunigung der deutschen %e(a))nung &gr;birea "narm;rii ger=
mane/3 iar R44n c4c:e#a cu ideea de a re!eni la br4nD3 n4ul <i
6u#ernicul #un de c"m6 >u9e9e l;9a# 9; a<#e6#e "n culi9e8 Dar
nu 6u#ea r;m"ne ac4l4 6en#ru #4#deauna8 Se in!e9#i9e 6rea
mul# "n 6r4iec#area lui <i c4mi#e#ul de direc?ie reDer!a 6en#ru
>abricarea lui cele mai bune minereuri ale >irmei8 Pe lng
acea9#a3 #unul >unc?i4na eBcelen#8 Era cer# c; !a >ace 4 im6re9ie
96ec#acul4a9; 6e 4rice 64lig4n de #ragere <i Al>red3 <#iind ace9#
lucru3 re>uDa9e 9; a<#e6#e 6"n; ce "n min#ea "nc:i9#a?il4r de la
0erlin va "n!inge ra?iunea8 "nain#e ca #ragerile de 6r4b; + la
care au !eni# 9; a9i9#e 2il:elm 9i 0i9marcJ + 9; >i a!u# l4c 6e
64lig4nul de la 2egel, d4i clien?i im64r#an?i cum6;ra9er; n4ul
#un8 N=a >49# greu 9;=' lini<#ea9c; 6e Allerhochsie-selber cu
eB6lica?ia c; Ru9ia nu amenin?a Reic:ul "n acel m4men# <i c;
6acea "n R;9;ri# era 4ricum c:eia de b4l#; a 64li #icii du9e ele
cancelar8 Dar "n Sud3 6acea era mai 6u?in 9igur;8 N4ul im6eriu
>u9e9e >;uri# 6e 9eama Au9#riei8 0i9marcJ era :4#;r"# 9;=i
"m6ace 6e Hab9burgi cu H4:enD4llerni8 "n ')*. a iDbu#i# ace9#
lucru3 c4n!ing"ndu=' 6e ranD O49e6: 9; "ncerce 4 eB6an9iune "n
direc?ia 9ud=e9#3 96re 0alcani3 <i "nc:eind 4 alian?; "n#re
Aermania3 Ru9ia <i Au9#ria + Liga cel4r #rei "m6;ra?i3 "n#re
#im63 Cari Me7er <i 2il:elm Ar499 !"ndu9er; la Hiena 4 mare
can#i#a#e din n4ile arme8 Abia 9emna9e 2il:elm I n4ul 9;u
c4n#rac# cu E99enul3 c"nd a aflat c; un du<man 64#en?ial de la
>r4n#ierele Aermaniei a!ea 9; 4b?in; acelea<i #unuri8 C4n9ecin?a
a >49# 4 criD; de "ncredere "n#re dina9#ia $ru66 <i dina9#ia
H4:enD4llern8 Me7er i=a #elegra>ia# lui Al>red 9; !in; "n grab;
;/omm schnell@ <i Al>red a lua# 6rimul #ren3 iar "n diminea?a
urm;#4are cei d4i b;#r"ni 9=au "n#"lni# la P4#9dam8 "n#re!ederea a
"nce6u# cum nu 9e 6u#ea mai 6r49#8 P"n; a#unci3 "n#"lnirile l4r
>u9e9er; "n#4#deauna d4mina#e de amabili#a#e8 2il:elm era
cur#eni#4r din >ire3 iar $ru66 9e c4m64r#a9e a8<a cum d4rea ca
un /ruppianer m4del 9; 9e 64ar#e >a?; de el.
De a9#; da#;3 a#m49>era era glacial;8 "m6;ra#ul n=a D"m=
bi#3 nu <i=a in!i#a# in#erl4cu#4rul 9; ia l4c <i nici n=a "nce6u#
cu 4bi<nui#a 9a c4n!er9a?ie de96re una <i al#a8 "n 9c:imb3 a
"nce6u# 6rin a 9c4a#e din buDunar 4 br4<ur; 6e care Ar499 4
9cri9e9e du6; direc#i!ele lui Al>red <i 6e care Me7er 4 6ubli =
ca9e +b (eschichte der (usstahl/anone ;Istoria tunului din
220
o#el turnat@. Era + du6; cum a 4b9er!a# "m6;ra#ul 6e un #4n
>4ar#e 9ec + 334 lucrare #e:nic; care 9e adre9a unui cerc re=
9#r"n9 de 4ameniL8 Din 6;ca#e3 cei mai "nc"n#a?i ci#i#4ri !4r >i
mili#arii din 9#r;in;#a#e8 De#aliile erau a#"# de c4ncre#e3 "nc"#
(eschichte !a >i ne6re?ui#; 6en#ru 4rice general care !a a!ea
de "n>run#a# un inamic "narma# cu n4ul #un de c"m68 $ru66
n=a 9c49 4 !4rb;8 De da#a a9#a !i4la9e 6r46riul 9;u c4d al 9e=
cre#ului8 Sc46ul 9;u >u9e9e de a c"<#iga 9u9?in;#4ri "n r"ndurile
ca9#ei mili#are 6ru9iene8 Nu=i #recu9e nici4da#; 6rin min#e c;
br4<ura ar 6u#ea >i ci#i#; de a#a<a?ii mili#ari ai 6u#eril4r 9#r;ine
a>la?i la 0erlin8 S6re n4r4cul lui3 ad!er9arii 9;i de la 9#a#ul=
ma@4r al generalului M4l#Je + care a!u9e9er; gri@; ca un
eBem6lar 9; a@ung; la Jai9er + "n#recu9er; m;9ura8 Ei i=au
96u9 "m6;ra#ului c; di!iDiile lui ranD O49e6: !4r >i "nDe9#ra#e
cu un #un mai bun. Al>red a !;Du# acea9#; 64r#i?; de 9c;6are
<i a >4l49i#=48 De6ar#e de a >i mai bun3 a r;96un9 el re6ede3
#unul era in>eri4r8 Tunurile au9#riece3 ca <i cele ale ?arului3 !4r
>i "m64!;r;#4are8 "m6;ra#ul 9=a mai "mbuna# 6u?in8 Fi=a eB=
6rima# 9ur6riDa3 a 6u9 c"#e!a "n#reb;ri <i a#m49>era 9=a "nc;lDi#
!iDibil8 "ncura@a#3 Al>red <i=a "ncerca# n4r4cul <i a c"<#iga#8 A
6r4>i#a# de 4caDie 6en#ru a=i eB6lica "m6;ra#ului unele c:e9 =
#iuni !i#ale ale indu9#riei de armamen#8 El #rebuia 9; li!reDe
arme K9#a#el4r 6rie#eneL3 al#>el K>abrica de 4?el #urna#3 a<a cum
lucreaD; aDi3 <i=ar 6ierde >undamen#ulL ;dann i&ilrde der
(usstahl"abri/, so 4ie sie heute arbeitet, die (rundlae ent!o-
en@. EB6erimen#area armamen#ului + a c4n#inua# el + e9#e
eB#rem de c49#i9i#4are8 Armurierul Reic:ului era 4bliga# 9;
men?in; 4 "n#re6rindere de mari 6r464r?ii8 Dac; nu <i=ar de9=
>ace 6r4du9ele 6e 9car; m4ndial;3 el ar da >alimen#3 a>ar; de
caDul +b cla3 eBi9#a3 bine"n?ele93 4 al#erna#i!; I "m6;ra#ul 6u#ea
9ub!en?i4na uDina8
2ii:elm a b;#u# imedia# "n re#ragere8 Nu a!ea in#en?ia 9;
9u6linea9c; buge#ele mili#are a a6r4Bima#i! d4u;Deci de ca6i =
#ale 9#r;ine3 ai c;r4r bani3 "n baDa c4n#rac#el4r "nc:eia#e3 9e
re!;r9au a9u6ra E99enului8 Pen#ru 4 cli6; "n#reD;ri9e e!4lu?ia
!ii#4are a lucruril4r8 Dac; ar >i <#iu# c"# de c49#i9i#4are !a de =
!eni cu #recerea #im6ului indu9#ria in#erna?i4nal; a armamen=
#ului3 c"# de mul# 9"nge german <i c"?i bani !4r >i @er#>i?i 6e
al#arul ei <i c"# de 9>"r#eca# !a a@unge im6eriul 9;u du6; #rei
9>er#uri de 9ec4l3 ar >i >4l49i# 64a#e acea9#; 4caDie ca 9; na?i4=
naliDeDe Ru:rul8 Dar argumen#ul lui Al>red 6;rea de nec4m=
b;#u# <i3 "mbuna#3 "m6;ra#ul a da# din ca6 "n m4men#ul c"nd
cel mai b4ga# >ierar al 9;u 9=a "nclina# de 6lecare8 In 9inea 9a3
$ru66 "<i ble9#ema Dilele3 re6r4<"ndu=<i c; a 6ermi9 6ublicarea
acelei br4<uri 9#u6ide <i a de!eni# du6; acea9#a mai di9cre#
ca 4ric"nd8 Pl;nui9e 9; eB6un; #unul la EB64Di?ia in#erna?i4nal;
de la Hiena8 Acum a #elegra>ia# c4mi#e#ului de direc?ie I KMi=a
22'
!eni# ideea + din 6;ca#e3 abia a#"# de #"rDiuL + c; 9=ar 6u#ea
K96une de96re n4i la 0erlin c; 9#r;duin?ele n4a9#re de a 6;9#ra
9ecre#ul >a?; de al#e 9#a#e nu 9"n# dec"# un blu>388 Dac; a!em
in#en?ia 9; 4>erim a9emenea #unuri unui 9#a# 9au al#uia3 re6re=
Den#an?ii ace9#4ra #rebuie in!i#a?i la E99en E cred "n9; c; 6en=
#ru m4men# nu #rebuie "n nici un caD 9; 4>erim #unuri de c"m6
6en#ru !"nDare3 de4arece #rebuie 9; ne 6;9#r;m ca6aci#a#ea de
6r4duc?ie 6en#ru Pru9iaL8 Tunul urma 9; >ie imedia# reambala#
<i #rimi9 "na64i "n Iiu:r8
Nu #recu9er; nici d4i ani <i3 "n e>er!e9cen?a crea#; de 6e=
ric4lul unui r;Db4i3 acea cli6; de ciud; a lui 2i":elm a >49#
da#; ui#;rii8 Era una din criDele acu#e care au men?inu# di6l4=
ma?ia eur46ean; "n#r=4 6ermanen#; agi#a?ie "n cur9ul cel4r
6a#ru decenii dinain#e de Sara@e!48 Camera De6u#a?il4r din
ran?a a !4#a# un buge# mili#ar de mare am6l4are8 Un Diar
din 0erlin a 6ublica# un ar#ic4l 6r4!4ca#4r 9ub #i#lul .intern
n praul r!boiului T La Pari93 unde ar#ic4lul a >49# c4n9idera#
ca in96ira# de 0i9marcJ3 gu!ernul a in#ra# "n 6anic; E mini9#rul
a>aceril4r eB#erne 9=a adre9a# Angliei <i Ru9iei3 cer"ndu=le
96ri@inul8 Tarul AleBandru a !eni# 6er94nal la 0erlin3 unde a
6ur#a# di9cu?ii >4ar#e 9eri4a9e8 N4rii amenin?;#4ri 9=au "nde=
6;r#a#8 Cancelarul lui AleBandru a #rimi9 #elegrame 96re ca6i =
#alele "ngri@4ra#e I KPacea e9#e acum a9igura#;L8 In#re #im63
de la Em93 Jai9erul #rimi9e9e 4 al#; #elegram;3 c4mand"nd d4u;
mii de #unuri $ru66 de calibru )3) cm &.3( ?4ii/8 Reac?i4n"nd
imedia#3 Al>red a r;96un9 @ubil"nd c;3 mul?umi#; Kin#ere9ului
de49ebi# <i im6re9i4nan# ar;#a# de rege8883 Pru9ia e9#e acum 9#a=
#ul cel mai bine "narma#L8
Rela?iile 9ale cu 2il:elm 9e ameli4ra9er;3 ceea ce a >49#
96re binele lui $ru663 de4arece Al>red a!ea 9; aib; al#e d4u;
c4n>lic#e cu ca9#a mili#ar; 6ru9ac;8 Mai "n#"i a a!u#3 4 da#; "n
6lu93 de "n>run#a# 6e c4n9er!a#4rii din arma#;8 Cel mai in>luen#
din#re alia?ii 9;i "n uni>4rm;3 C4n9#an#in !4n H4ig#9=R:e#D8 9e
6en9i4na9e8 In #im6ul c"nd Ar499 9cria (eschichie der (us-
stahl/cmone, Al>red "l 9>;#ui9e I 7-( >i >4ar#e bucur49 9; !;d c;
9e 96une #4# ce e9#e cu 6u#in?; 96re binele generalului3 mai ale9
acum3 "n amurgul !ie?ii 9ale3 c"nd nu mai @4ac; un r4l ac#i!3
a<a "nc"# cel 6u?in 9;=<i dea 9eama c; 9"n#em l4iali3 cin9#i?i <i
recun49c;#4ri >a?; de el8 Cine <#ie c"# mai are de #r;i# !L
C4n9#an#in a #r;i# 9u>icien# ca 9; 9e 9im#; umili# de lingu<irile
dulcege ale lui Ar499 "n br4<ura care !i4la 9ecuri#a#ea 9#a#ului
<i3 de a94menea3 ca 9;=' !ad; 6e >ra#ele 9;u mai #"n;r c4nduc"nd
ul#imul a#ac al arma#ei "m64#ri!a !ec:iului 9;u 6rie#en de la
E99en8 Ouliu9 !4n H4ig#9=R:e#D urma9e >ra#elui 9;u "n >unc?ia
de <e> al De6ar#amen#ului general de r;Db4i8 Ca <i ceilal?i ca=
maraDi ai 9;i3 acce6#a9e !erdic#ul Jai9erului ca armurierul
Reic:ului 9; >ie l;9a# 9; !"nd; #unuri 9#a#el4r 6rie#ene8 Dar cu
222
c"# el <i ceilal?i 9e g"ndeau mai mul# la ace9# lucru3 cu a#"# erau
mai c4n!in<i c; "n argumen#area lui $ru66 ce!a nu era "n re=
gul;8 Ab94l!en?il4r Academiei mili#are de la Lic:#er>elde
+ 2e9# P4in#=ul Pru9iei <i 6e6iniera c4r6ului 4>i?ere9c + li
9e 6;rea l4gic ca 9abia 9; aib; d4u; #;i<uri8 Dac; $ru66 6u#ea
9; !"nd; "n 9#r;in;#a#e3 argumen#au ei3 de ce 4are n=ar >i 6u#u#
<i ei 9; cum6ere din 9#r;in;#a#e %
A<adar3 !ec:ea 96erie#4are >u9e9e re"n!ia#;8 Al>red a a>la#
de96reM acea9#; 6rime@di4a9; c4nce6?ie 46# luni du6; ce #recu9e
6eric4lul de r;Db4i8 Imedia# a a@un9 la c4ncluDia c; 4 a9emenea
e!en#uali#a#e !a >i ruina 9a8 ncrederea 6e care 4 a!ea "n 6r4
du9ele 9ale era nem;rgini#;3 dar "n!;?a9e din #recu# c; 6en#ru
ab94l!en?ii de la Lic:#er>elde 6r4du9ele de cali#a#e 9u6eri4ar;
nu "n9emnau cine <#ie ce8 La '' ianuarie ')*-3 el i=a #rimi9
lui Ouliu9 4 lung; 9cri94are3 "n care #recea "n re!i9#; i9#4ricul
c4n>lic#el4r 9ale cu 4>i?erii3 "nce6"nd cu re96ingerea "n anii MNC
a 6rimel4r 9ale ?e!i de #un >4r@a#e <i=' ruga 6e #"n;rul general
9; urmeDe eBem6lul >ra#elui 9;u8 Era ab9urd 9; 9e cread; c;
$ru66 >u9e9e >a!4riDa# de c4m6a#ri4?ii 9;i I KAl#e 9#a#e mari
e>ec#uau eB6erimen#ele 6e 94c4#eala l4r <i &ca Anglia3 de 6ild;/
nu numai c;8 ac4rdau 4 indemniDa?ie celui ce in!e9#i9e ca6i#al3
dar "i 4>ereau <i mari a!an#a@e E eu am e>ec#ua# eB6erien?ele
6e c:el#uiala mea <i am 4>eri# 9#a#ului reDul#a#ele 4b?inu#e8 Pr4=
ced"nd "n >elul ace9#a3 am ec4n4mi9i# 9#a#ului c:el#uial;3 ri9c
<i #im6L8 Dar l4iali#a#ea lui a >49# r;96l;#i#; 6rin ingra#i#udine8
KAici3 "n Pru9ia3 9=au de6u9 #4a#e 9#r;duin?ele3 c:iar <i acum3
"n ')-)3 ca 9; 9e aband4neDe #unurile din 4?el #urna# <i 9; 9e
in#r4duc; cele de >abrica?ie engleD;L8 El a de9cri9 Kd4cumen
#ul ru<in49L 6e care >u9e9e >4r?a# 9;=' 9emneDe cu d4i ani "n
urm;3 4mi?"nd 9; men?i4neDe c; >a6#ul 9e da#4ra9e ne6rice
6erii lui de a 9e g4964d;ri8 &KAm c:el#ui# 4 mare a!ere <i am
a@un9 "n 9i#ua?ia de a c4n#rac#a da#4rii8 Trebuie 9; >acM >a?;
da#4riil4r curen#e <i3 "n 6lu93 9; mai ac:i# 4 9um; mare "n
c"?i!a ani3 a9#>el c; !ii#4rul nu are de l4c un a96ec# a#r;g;#4rL8/
Fi a mai ad;uga# c;3 K"n 6lu93 ar >i de d4u; 4ri nedre6# 9; 9e
recurg; la al#e uDine care nu au c4n#ribui# cu nimic la crearea
#unului din 4?el #urna# <i care acum nu >ac al#ce!a dec"# 9;
imi#e ceea ce au a>la# + 6rin mi@l4ace cin9#i#e 9au necin9#i#e +3
9;dind 6e 4g4rul l4r 4 9;m"n?; care=mi a6ar?ineL8 Oudecind
Kdin#r=un 6unc# de !edere c4mercial + a in9i9#a# el SSS3 >a
brican#ul de #unuri #rebuie 9; >ie un 4m c:el#ui#4r E elM #re
buie 9; 6r4duc; cel mai bun armamen#3 indi>eren# de c49#L8
$ru66 a "nc:eia# cu un a6el "n numele !ii#4rului 9;u <i al
Reic:ului german I KTrebuie 9; am cer#i#udinea c; 6r4du9ul
ac#ual al >abricii "mi !a a9igura re6u#a?ia 6e 4 6eri4ad; de
d4u;Deci 6"n;M la cinciDeci de ani de acum "nain#e3 a<a "nc"#
Fi urma<ii mei "nde6;r#a?i 9; 9e bucure de r4adele lui ;dass
223
die "ernen 6ach/ommen da&on den .een eniessen@, "n #im6
ce ac?iunile unei 94cie#;?i 6e ac?iuni #rec "n m4d >rec!en#
din#r=4 m"n; "n#r=al#a "n decur9 de c"?i!a ani3 iar ac?i4narii
nu 9e g"nde9c la al#ce!a dec"# ia di!idendul urm;#4rL8
;r; 9; 9e la9e c4n!in93 Gulius '=a in!i#a# 6e $ru66 9;
6reDin#e n4u; #unuri ne>ini9a#e de calibrul de '( cm <i a adre =
9a# aceea<i in!i#a?ie lui Arm9#r4ng <i Sc:neider8 KS=au ceru#
4>er#e +b 9cria Al>red cu am;r;ciune += <i al#4r uDine888L Se
9im?ea iD4la# <i "n#r=ade!;r era iD4la# +b 6r46riii 9;i direc#4ri
erau de 6;rere c; "n#in9e9e 6rea mul# c4arda8 KNumai eu ani
dre6#ul 9; >urniDeD #unuri 9#a#uluiL3 a re6lica# el #;i498 A re=
6e#a# amenin?area c; !a !inde #4#ul 9au !a acce6#a 6r46unerea
?arului <i "<i !a mu#a >abrica "n Ru9ia8 A64i 9=a hotrt 9; 9e
adre9eDe direc# lui 2il:elm8 La '- mar#ie i=a #rimi9 Jai9erului
4 c46ie de 6e *en/schri"t &mem4riul/ 6e care=' "nain#a9e Da=
darnic lui Ouliu98 Mem4riul era "n94?i# ele 4 9cri94are "n #ermeni
ca#eg4rici8 KDin#re #4a#e in9#i#u?iile din lume cu care am a!u#
de=a >ace + a 9cri9 el +3 numai de6ar#amen#ul ar#ileriei din
?ara n4a9#r; a ar;#a# "n ul#imul #im63 4 da#; "n 6lu93 49#ili#a#e
>a?; de "n#re6rinderea mea3 <i de da#a a9#a mai #are ca 4ric"nd8
Ace9# de6ar#amen# nu !a a!ea lini<#e 6"n; ce uDinele mele nu
!4r >i #recu# "n 6a#rim4niul unei 9er!ile 94cie#;?i 6e ac?iuni888
Am <4!;i# "nain#e de a 6lic#i9i 6e maie9#a#ea=!4a9#r; cu acea9#;
c4municare nu 6rea 6l;cu#;3 dar am eBamina# c4n9ecin?ele
unei ru6#uri <i ale unei !"nD;ri de>ini#i!e a "n#re6rinderii mele
<i3 cum acea9#a ar c4n9#i#ui3 de9igur3 4 9ur6riD; <i mai ne6l; =
cu#;3 m=am !;Du# ne!4i# 9; aleg calea de >a?;L8 El a "nc:eia# I
KN;d;@duie9c c; cele de mai 9u9 m; !4r @u9#i>ica "n 4c:ii maie9=
#;?ii=!4a9#re8 C4n<#iin?a mea "mi a9igur; 6r4#ec?ia Oudec;#4ru=
lui meu3 c:iar dac; 6r4!4c 4 ne6l;cere maie9#;?ii=!4a9#re3 >a6#
6e care anumi?i membri ai acel4r au#4ri#;?i l=au 96ecula# ade9e=
4ri "n #recu#L ;au" i&elche ein!elne (lieder =ener 0ehorden
bereits o"t spe/uliert haben@.
Cu al#e cu!in#e3 DumneDeu era de 6ar#ea lui3 c:iar dac;
"m6;ra#ul nu era8 A >49# 4 a#i#udine 6ericul4a9;3 >riD"nd leD=
maie9#a#ea8 Al>red 6;rea >4ar#e 9igur de 9ine3 <i 6e bun; dre6=
#a#e8 Ouliu9 a a>irma# 9u9 <i #are c; :abar n=are ce e9#e aceea
4 94cie#a#e 6e ac?iuni8 Dar >;r; >4l49 I la 2, mar#ie3 Jai9erul '=a
6rimi# 6e Al>red de la 4rele '23.C la '.8 Un anume dr8 Pie6er
de la cur#ea im6erial; a lua# "n9emn;ri "n #im6ul "n#re!ederii8
Ele 9=au 6;9#ra# 6"n; aDi8 Fi3 "n#ruc"# c4n9emneaD; ca6i#ularea
de>ini#i!; a gu!ernului german3 cu c4n9ecin?e care 9=au mai
>;cu# 9im?i#e "nc; n4u;Deci de ani du6; aceea la 04nn3 ace9#e
"n9emn;ri meri#; 9; >ie re6r4du9e "n #4#ali#a#ea l4r8 Pie6er a
"nce6u# cu 4 de9criere a 9#;rii de 96iri# "n care 9e a>la "m6;=
ra#ul I KIm6re9ia general;8 M8S8 era c"# 9e 64a#e de amabil <i
"n?eleg;#4r3 ri9i6ind a9#>el 4rice "ngri@4rare 649ibil;8 In linii
224
mari3 M8S8 6;rea 9; "m6;r#;<ea9c; 6;rerile eB6u9e de d=' $ru66
"n mem4riul 9;uL ;Im (an!en schien ..M. die &on Herrn
Krupp darelelen 0esornisse, resp. in der *en/schri"t
enthaltenen Anschauunen !u teilen@. -poi I
Audien#a.
M-49S2-29--S- : -m citit mem4riul d!8 E "n#rue"# m=a?i
au#4riDa# s-1 >4l49e9c "n m4d 4>icial3 am >;cu# cteva ad=
n4#;ri 6e el <i l=am #rimi9 lui -lbe!3ll V8
DOMNUL $RUPP I &roce!n! a9#>el3 maie9#a#ea=!4a9#r; a "m=
6lini# cea mai !ie d4rin?; a mea E n 96eran?a c 9=ar 6u#ea
"n#"m6la ce!a de genul ace9#a3 am adu9 6en#ru maie9#a#ea=
!4a9#r; un al d4ilea eBem6lar al mem4riului8 Nu vreau al#=
ce!a dec"# dre6#a#e <i 9; >iu #ra#a# "n#r=un m4d cin9#i#3 dar
#rebuie 9; lu6# 6"nR la ca6;#3 orict m=ar c49#a3 c:iar de=ar
>i 9; m; c49#e ca6ul8
M-49S2-29--S-, citind cte&a puncte din memoriu i eDcla-
rnnd din timp n timp : KFi eu am 96u9 asta,$
DOMNUL $RUPP I Nu cu mul# #im6 "n urm;3 mai4rul Trau#=
mann VV '=a "n#reba# >;r; 4c4l 6e generalul !4n H4ig#9=
R:e#D I KCe au ei de >a6# "m64#ri!a uDinel4r %L In l4c 9R=i
dea un r;96un9 clar3 !8 H8=R8 a 6r4>era# amenin?area c; 9=
ar 6u#ea s !in; !remea c"nd UDinei $ru66 i 9e !a in=
#erDice 9; mai eB64r#e8 Maie9#a#e3 e9#e3 de9igur3 "n in#ere9ul
9#a#ului 9; eBi9#e rela?ii amicale "n#re uDin; <i 9#a#8 Am
lua# m;9uri 6en#ru a >i 9igur c; uDina !a c4n#inua 9; r;=
m"n; "n !ii#4r "n 6r46rie#a#ea >amiliei mele E am cum6; =
ra# mine 6e n4u;Deci <i n4u; de ani3 "n 96eran?a c; >ami =
lia mea !a a!ea ma#eria 6rim; nece9ar; cel 6u?in 6en#ru
acea9#; 6eri4ad;8 Dar c"nd 9e 9u9?in a9emenea 6;reri3 <i
"nc; de c;#re 6er94ana 6re9u6u9; a >i !ii#4rul n49#ru mi =
ni9#ru de r;Db4i ;la au!ul acestor cu&inte M... a =ost "oarte
surprins@, cum mai 64# 96era c !a >i a<a %
Nu cred 9;=' >i @igni# 6e generalul !4n H4ig#9=R:e#D E
din#re #4?i m=a< >i a<#e6#a# ca el 9; >i m4<#eni# de la >ra=
#ele 9;u un 9en#imen# de 6rie#enie8 In m4men#ul de >a?;3
uDina e9#e 6rea 9lab; ca 9; 64a#; 9u64r#a m;9uri de 46ri =
mare E ea are ne!4ie de a@u#4r8
;1Dtrase din conturile u!inelor au "ost dup aceea pre-
!entate &iaiest#ii-sale, care le-a re#inut.@
N=a< !rea 9; 6lec >;r; 9; >i !4rbi# de96re mini9#rul
de r;Db4i8 Cu c"# aud mai mul#e de96re d"n9ul3 cu a#"# snt
V Aeneralul 9mil !4n -lbe!3ll, care "n ')*2 "l "nl4cui9e 6e
!4n R44n ca mini9#ru de r;Db4i <i <e> al Cabine#ului mili#ar 6ru9ian
Fi care a de?inui acea9#; >unc?ie pn la un an du6; m4ar#ea lui Al>red
$ru668
VV Un 4>i?er "n re#ragere a>la# "n 9luiba lui .ari Me3er$
22(
mai c4n!in9 c; e9#e un 4m !e 4 6er>ec#; 4ne9#i#a#e8 Prin
urmare3 dac; 9e c4mi#e 4 ne!reptate, nu 64ale >i !ina lui8
E cu ne6u#in?; ca !nsul 9; cun4a9c; >iecare am;nun#8
Hina 4 64ar#; 9ub4rd4na?ii 9;i3 cei ce !"neaD; 649#uri <i "i
fac ra64ar#e ineBac#e8
M-49S2-29--S- a "ost intru toiul de acord.
DOMNUL +1K&& I C:e9#iunea #rebuie hotrt acum3 "n#r=un >el
9au altul$ H4i rmne aici ia )erlin orict !a fi ne!4ie8 Dac;
d4ri?i3 9"n# ga#a 9; dau rnaie9#;?ii=!4a9#re in>4rma?ii
9u6limen#are n orice m4men#8
;*omnul Krupp a ntrebat dac poate s se pre!inte
n "a#a mprtesei. M... i-a spus c mprteasa a plecat,
probabil, s "ac o plimbare. In orice ca! &a a&ea n curnd
oca!ia s o &ad la cin.@
MAIESTATEA=SA I H; da?i 9eama c; sntei 6e 6unc#ul 9;
9#"rni?i un cuib ele !ie96i % ;in ein &espennest stechen >$
DOMNUL $RUPP I Da3 <#iu3 dar c:e9#iunea #rebuie l;muri#;3
Trebuie 9; 9e 6un; ca6;# ace9#ei 9#;ri de incer#i#udine3 4ri =
care ar >i urm;rile8
IHi=amabucura# 9; >ac acea9#; c;l;#4rie >iindc; a fost
4 6l;cere 6en#ru mine s trimit, n sfr(it, maie9#;?ii=!4a9=
#re #unurile care 9"n# ga#a de a#"#a !reme8 Dar 9"n# "n ace=
la<i #im6 >4ar#e mhnit c; a #rebui# 9; #ulbur 6e maie9#a#ea
!4a9#r; cu ace9#e c:e9#iuni ne6l;cu#e8
MAIESTATEA=SA I M; r4g3 m; r4g + "mi 6are bine c; mi=a?i
adu9 ace9#e lucruri la cun4<#in?; ;0itte, biiie, es ist mir sehr
lieb, dass .ie !ir diese 6achen !itte?en$
Pie6er a >49# >ra6a# de >a6#ul c; 7tot #im6ul d4mnul $ru66
in9i9#a 6en#ru Glumin;3 clari#a#e <i ade!;r^L8 Ceea ce e <i mai
iDbi#4r e9#e c;3 "n m4cl !ir#ual3 Al>red a >49# acela care a !4rbi#
#4# #im6ul3 a >4rmula# #4a#e cererile3 9=a 4>eri# 9ingur 9; >ac;
4 !iDi#; "m6;r;#e9ei3 a in9i9#a# a9u6ra unei 94lu?ii imedia#e <i
c; i 9=a r;96un9 cu 0itte, bitte$. Dac; un 94cial=dem4cra# 9=ar
>i c4m64r#a# a<a8 9=ar li #reDi# "n temni V muli au >49# "nc:i<i
6en#ru mul# mai 6u?in8 $ru66 "i 96unea Jai9erului ce are !e
>;cu# <i el 9e eBecu#a8 De6ar#e ele a >i 9#"rni# un cuib de !ie96i3
-lfre! a >49# r;96l;#i# cu !e9#ea c; c4menDile #rimi9e lui
Arm9#r4ng <i Sc:neider au >49# re#ra9e8 La ( 4c#4mbrie8 Al>red
a #rimi9 la +arlsruhe c4n#elui !4n 6lemming !e la Cabine#ul
mili#ar 6r46riile 9ale 6lanuri 6en#ru armamen#ul german3 cu ru=
g;min#ea 7!e a a!ea amabili#a#ea de a "nm"na al;#ura#a c4mu=
nicare maie9#;?ii=9ale Jai9erul8 Am ale9 acea9#; cale 6en#ru
a e!i#a 9; a#rag a#en?ia <i a da na<#ere un4r >lec;reli 6e care
le=a< >i 6r4!4ca# 6rin#r=4 adre9; #rimi9; direc# maie9#;?ii=9ale=8
Cu 64<#a urm;#4are3 c4n#ele a r;96un9 I KMaie9#a#ea=9a a 6ri =
mi# cu bun;!4in?; c4municarea dumnea!4a9#r;8 Din uncie re=
226
m;rci 6e care lc=a >;cu# "n leg;#ur; cu dumnea!4a9#r; <i cu
#reaba bun; 6e care a?i >;cu#=43 cred c; 64# deduce c;3 "n 6ri =
!in?a ul#imei dumnea!4a9#r; in!en?ii "n d4meniul #unuril4r de
c"mM 63 !; !e?i bucura din 6ar#ea Jai9erului de acela<i 96ri@in
ca <i "n #recu#L8
T4#ul 6;rea de>ini#i! reD4l!a#3 c"nd de4da#; 9=au i!i# di>i =
cul#;?i de unde!a de unde nu 9e a<#e6#a8 $ru66 "n!in9e9e ar =
ma#a german;8 Marina + credea el + 4 a!ea de=acum "n
buDunar8 Trimi?"ndu=i lui 2il:elm mem4riul3 Al>red 96u9e9e
"m6;ra#ului I KPe de al#; 6ar#e3 admi# cu recun4<#in?; c; "n
ceea ce 6ri!e<#e marina regal; 6ru9iana3 de<i la "nce6u# au
eBi9#a# anumi#e 6re@udec;?i "m64#ri!a 6r4du9el4r mele3 ea
>iind 4 admira#4are n4#4rie a ar#ileriei bri#anice3 de a#unci "n=
c4ace m=am bucura# din 6ar#ea ei de 4 a6reciere <i "ncredere
c4n9#an#;888L Se cam 6ri6i9e8 Abia 6rimi9e 96ada mili#aril4r "n
9emn de ca6i#ulare3 c; marinarii 9=au r;D!r;#i# "m64#ri!a lui8
CreDu9e c; a 6re!;Du# 4rice e!en#uali#a#e E c4ncernul 6u#ea 9;
>ac; "n m4d liber c4mer? cu mini<#rii de r;Db4i 9#r;ini3 "n #im6
ce generalii <i amiralii Reic:ului nu a!eau !4ie 9; cum6ere
#unuri dec"# de la el8 Dar nu ?inu9e 9eama de 4 9ingur; 649ibi =
li#a#e8 Dac; mar>a 6e care 4 !indea 9=ar >i d4!edi# a >i de cali =
#a#e in>eri4ar; % Da#; >iind eBigen?a lui Ar4993 a<a ce!a era
c4n9idera# ca im649ibil8 Fi3 #4#u<i3 9=a "n#"m6la#8 Na!ele de
r;Db4i ale Jai9erului >;ceau mane!re "n Marea N4rdului3 c"nd
de4da#; 0um , 0um , + n4ri de >um au ie<i# din #urelele #u=
nuril4r <i 6un?ile au >49# 6line de marinari m4r?i 9au muri =
bunDi8 O #elegram; alarman#; a 949i# de la $iel I ?e!ile din 4?el
$ru66 eB6l4da9er;8 uri4a9;3 Amirali#a#ea Reic:ului a re>u=
Da# 9; mai acce6#e ?e!i de #un de la E99en dac; li!rarea nu era
"n94?i#; de 4 garan?ie8
Una era 6en#ru Al>red 9; 96un; cu ne6;9are c; 9iameDii
<i c:ineDii 6u#eau K9;=<i 9>"r#ece de9#ul de bine du<manii <i cu
ace9#e #unuriL <i cu #4#ul al#ce!a c"nd !ic#imele erau ba!areDi
<i 9aB4ni8 O ec:i6; de #e:nicieni ale<i 6e 96rincean; + #rimi<i
de la E99en la $iel + 9=au "na64ia# 6l4ua?i8 Nu 6u#ea eBi9#a
nici un dubiu + #unurile >u9e9er; de>ec#e8 Regele #unuril4r
<edea nelini<#i# 6e #r4nul 9;u8 A "n#4cmi# 4rdine 9e!ere 6en#ru
a >i a>i<a#e "n a#eliere3 6rin care d;dea di964Di?ii ca minereul3
4?elul bru# <i ?e!ile 9; >ie cerce#a#e cu <i mai mare rigur4Di#a#e8
Plin de umilin?;3 c4mi#e#ul de direc?ie '=a "ndemna# 9; c4n=
9im#; 9; dea garan?ii8 Era de a@un9 de ne6l;cu# 9; 9e <#ie c;
>irma $ru66 a!ea m"inile 6;#a#e de 9"nge german8 A re>uDa
9; dea 4 garan?ie de eBecu?ie 6er>ec#; 6u#ea 6;rea acum un
ac# de 4 nemai64meni#; ar4gan?;8 A<a <i era8 Dar Al>red era
un 4m nemai64meni# de ar4gan#8 A 9e 9u6une cerin?el4r Ami =
rali#;?ii + a 96u9 el + era auseschlossen &eBclu9/8 Ar "n9emna
Kruina uDineiL8 Dac; ar ceda3 4rice mic dic#a#4r din America
227
de Sud <i 4rice general a9ia#ic !a in9i9#a 9; 6rimea9c; a9igu=
r;ri a9em;n;#4are8 KDac;888 !4m da garan?ii + a 9cri9 el >iu=
lui 9;u +3 ele nu !4r >i dec"# un 6alea#i!3 <i "nc; unul 9cum63
>iindc; "n cur9 de un an 64# 949i !e<#i c; #unuri cu de>ec#e
a9em;n;#4are au eB6l4da# <i "n al#e 9#a#e <i au 6r4!4ca# de=
Da9#reMM8 Ha a@unge la c:eremul clien?il4r8 Ace9# lucru era inad=
mi9ibil8 El a re>uDa# ca#eg4ric8
Fi a<a a r;ma98 0erlinul a da# 4rdin marinei 9; 96ele 6un=
?ile "n9"ngera#e3 9; recru#eDe n4i #unari <i 9; ui#e "n#regul e6i =
94d8 H4in?a neclin#i#; a lui $ru66 re6ur#a9e un #rium> de>ini#i!8
Du6; 4 @um;#a#e de 9ec4l de lu6#; cu 4>iciali#;?ile 6ru9iene3 el
9e #ran9>4rma9e din b;ie?andrul de<ira#3 c;ruia #4a#e u<ile "i erau
"nc:i9e3 "n a#4#6u#ernicul rege al #unuril4r3 al c;rui ul#ima#um3
4riri# de ne9;bui# ar >i >49#3 era "n#4#deauna acce6#a#8 Al>red
6er94nal nu 6ri!ea "n9; !ic#4ria 9a a9u6ra Amirali#;?ii 0eic:u=
iui "n acea9#; lumin;8 Pen#ru el3 "n9u<i >a6#ul c; >u9e9e 4bliga#
9; a9cul#e 4 6r46unere a#"# de ne4br;Da#; era un lucru m4n=
9#ru49 <i a 9cri9 >iului 9;u + 6e a#unci la Pe#er9burg + c;
#rebuie 9; a@ung; la 4 9i#ua?ie "n care re6e#area in9ul#ei 9; >ie
im649ibil;8 KE9#e 4 da#4rie 9acr; a #u#ur4r 9; nu 6recu6e?ea9c;
nici un e>4r# 6en#ru a a@unge la ace9# ?el <i a 6;9#ra nea#in9
6re9#igiul >irmei8 O da#; ce !4m >i a#in9 ace9# ?el3 !4m 6u#ea
9; ne im6unem !4in?a3 9#abilind c4ndi?iile <i "nl;#ur"nd 6en#ru
#4#deauna umilin?a ce ne=a >49# im6u9; de al#cine!aL ;&er4i-
schen "iir immer clas .rhmach&ulle, 4as uns &on einer anderen
.eite 4ider"ahren ist@.
Ace9# 33al#cine!aM L era marina3 dar Al>red nu 9=a 6u#u#
:4#;r" 9; 6r4nun?e r;96ica# ace9# cu!"n# 4di498
Ca ma@4ri#a#ea maril4r indu9#ria<i din 9ec4lul al XlX=lea3
Al>red era "nDe9#ra# cu un >ler "nn;9cu# 6en#ru #4# ce era 96ec=
#ac4l8 Acum "nce6u9e 9;=<i cau#e 4 9cen; 64#ri!i#;3 ceea ce
6en#ru un >abrican# de #unuri cu b;#aie lung; nu era c:iar a#"#
de u<4r8 Nu=<i 6u#ea e#ala 6r4du9ele "n >a?a clien?il4r 9#r;ini
6e 64lig4nul de #ragere de la Tegel + Mini9#erul de R;Db4i
6reciDa9e ace9# lucru "n m4d clar + <i8 6e l"ng; acea9#a3 Tegel
era 6rea mic 6en#ru n4ile 9ale #unuri8 In 9cri94area 6e care i=a
#rimi9=4 lui M4l#Je la <a9e 9;6#;rn"ni du6; ca6i#ularea >ran=
ceDil4r3 el !4rbi9e de96re un #eren de "ncercare 6ar#icular lung
ele d4u; mile8 "n ')*N ac:iDi?i4na9e un 64lig4n <i mai lung la
Diilmen3 la N. de mile de E99en8 Dar #erenul de - CCC de me#ri
9e 6erima9e c:iar mai "nain#e ca munci#4rii 9; >i #ermina# cu
de>ri<area arb4ril4r8 Ceea ce=i #rebuia cu ade!;ra# era un #eren
li69i# de !ege#a?ie3 lung de Dece mile <i @um;#a#e3 iar dinc4l4
de el 6a#ru mile <i @um;#a#e de 6;dure nel4cui#; 6en#ru e!en=
228
#uaii#a#ea un4r l4!i#uri ce ar #rece de raDa 64lig4nului8 "n
Renania a#"# de den9 646ula#; nu eBi9#a un a9emenea l4c8 De
>a6#3 "n#ruc"# #erenul #rebuia 9; >ie rela#i! 6la#3 eBi9#au numai
>4ar#e 6u?ine l4curi 64#ri!i#e "n Aermania <i ele ar >i de!eni#
>4ar#e c49#i9i#4are dac; 9=ar >i a>la# c; Al>red $ru66 e9#e un
cum6;r;#4r 64#en?ial8 C4lind"nd c;lare regiunea3 a g;9i# l4cul
care ii #rebuia la Me66en3 "n 6r4!incia Han4!ra3 "n a6r46iere
de O9nabrucJ8 EBi9#a "n9; 4 6r4blem;8 Terenul era de?inu# de
4 9u#; d4u;Deci de >ermieri3 >iecare cu 6r46ria 9a 6arcel; de
6;m"n#8 Al>red 9e g"ndea de9cura@a# c; #ra#a#i!ele ar 6u#ea dura
la nesfr(it$ A64i a g;9i# 94lu?ia8 Din#re #4?i 9ubal#ernii 9;i3
numai 2il:elm Ar499 "m6;r#;<ea graba 6a#r4nului8 Ceea ce-1
>;cea 6e Ar499 9; 9e gr;bea9c; era n4ul #un de b4mbardamen#
al lui $ru663 de .(3( cm8 Arm9#r4ng 6u9e9e la 6unc# 4 arm;
a9em;n;#4are <i 4landeDii3 el!e?ienii <i n4r!egienii mani>e9#a=
9er; in#ere9 6en#ru ea8 Dar3 ca <i lui $ru663 engleDil4r le li69ea
4 "n#indere de #eren de9#ul de lung; 6en#ru 6r4iec#ilele de 4 mie
de li!re cu 4 mare 6u#ere de eB6l4Die3 #ra9e din#r=4 ?ea!a cu
un calibru de a6r4a6e 6ai96reDece ?4ii3 iar cum6;r;#4rii nu
!4iau 9; ac:iDi?i4neDe #unul c"# #im6 nu=' !edeau "n ac?iune8
Ob?ine #erenul de La Me66en3 i=a 96u9 Al>red lui Ar4993 <i eu
am 9; 4b?in c4menDile8 Ar499 '=a 4b?inu#3 d"ndu=9e dre6# un
eBcen#ric care d4rea 9ingur;#a#ea (i era di96u9 9; 6l;#ea9c;
6en#ru a 4 a!ea E "n cele din urm; a 9emna# 4 9u#; d4u;Deci
de c4n#rac#e de arendare 6e #ermen lung8 A64i a 949i# Al>red
cu ec:i6ele de /ruppianeri. n#regul 6erime#ru3 la# de #rei mile3
a >49# "m6re@mui# cu un gard de 9"rm; gr4a9;8 Pancar#e am=
6la9a#e "n di>eri#e l4curi a!er#iDau 6e 9#r;ini I -.*2KD" !
"96-*19D&KD+2 ! &A#en?iune ! L4c 6ericul49 !/8 KL4cul 6e=
ricul49L era #ra!er9a# de #rei <49ele 6rinci6ale8 S=au c4n9#rui#
la in#rarea >iec;rui drum 6rinci6al de acce9 6e #erenul de "n=
cercare #urnuri de 4b9er!a?ie3 >4ar#e a9em;n;#4are cu cele care3
<a6#eDeci de ani mai #"rDiu3 a!eau 9; d4mine lag;rele de c4n=
cen#rare ale >irmei $ru668 "n cur9ul 6r4bel4r3 drumurile erau
"nc:i9e + ceea ce era cu #4#ul ilegal + de c;#re 6aDnicii lui
$ru663 "mbr;ca?i "n uni>4rm;8 In in#eri4rul #erenului3 #e:ni =
cienii <i !iDi#a#4rii de !aD; 6u#eau >i g;Ddui?i "n bunc;re ac4=
6eri#e3 reDi9#en#e la 4buDe3 >rum49 m4bila#e3 "n#;ri#e cu c4n#ra=
>4r#uri <i "nDe9#ra#e cu #4# ce era nece9ar 6en#ru a 9er!i
<am6anie clien?il4r 64#en?iali "n #im6 ce 6ri!eau 6rin de9c:iD;=
#urile "ngu9#e 6rac#ica#e "n 6ere?i8 Me66en nu numai c; 9a#i9=
>;cea #4a#e nece9i#;?ile lui $ru663 dar era 9u6eri4r #erenuril4r
de "ncercare din 4ricare al#; ?ar; din lume3 inclu9i! + >a6#
de49ebi# de remarcabil + !in Reic:ul german8 S6re marea 9a
9a#i9>ac?ie3 4>i?erii c4mi9iei 6ru9iene de !eri>ic;ri a ar#ileriei
au !eni# la el3 cu c4i>urile "n mn, <i l=au ruga# 9; le 6ermi#;
22,
9; >4l49ea9c; #erenul8 -lfre! a r;96un9 c; 64# s-1 "nc:irieDe
6e #im6ul 9eD4nului m4r#3 dac; !a eBi9#a !reunul8
Nu d4rea 9; aib; un 9eD4n m4r#8 Acum3 c"nd di96unea de
6r46riul 9;u #eren de "ncerc;ri3 >;r; 6erec:e3 era >4ar#e d4rnic
9;=' >4l49ea9c;8 Primul 9;u g"nd a >49# 9;=' 6r4!4ace 6e8 Arm=
9#r4ng la un duel8 S; l;9;m g4lia?ii bri#anici <i germani 9; 9#ea
r4a#; l"ng; r4a#; <i 9; #rag; 9al!e3 i=a 96u9 el 6lin de !4ie bun;
lui Ar4998 H4r >i in!i#a?i clieni 9; a9i9#e <i a64i 9; 9emneDe
cecurile + de mili4ane de m;rci8 Ar499 era "ngr4Di#8 "i #r;9e9e
el 4are 6e #4?i ?;ranii aceia de 64man; 6e 9>4ar; % In#ere9ul
era ca ei 9; 649ede ce!a ce=i li69ea lui Arm9#r4ng8 Dac; en=
gleDii ar 6u#ea 9; >4l49ea9c; 64lig4nul lui $ru663 ei ar c4ncura
la egali#a#e8 In 6lu93 mai eBi9#a <i 649ibili#a#ea ca du<manul
9; c"<#ige3 de4arece #unurile grele 6en#ru na!e erau 96eciali =
#a#ea lui Arm9#r4ng8 Dar3 du6; cum a reie<i#3 engleDii nu erau
in#ere9a?i8 Al>red #ran9mi9e9e in!i#a?ia 6rin L4ng9d4n8 A >49#
re>uDa#; cu mul?umiri glaciale8 Era clar c; engleDii 9e #emeau
de 4 cur9;8 KL4cul 6rime@di49L al lui $ru66 6u#ea >i un l4c
>une9# 6en#ru un >abrican# de #unuri cu 6er>ec?i4n;ri n4i <i
9ecre#e8 DeDam;gi#3 Al>red a eBecu#a# c"#e!a #rageri 6en#ru
9ine3 >4l49ind un #un de 6ai96reDece ?4ii cu b;#aia de , CCC de
me#ri <i a64i a "nce6u# 9; medi#eDe cum 9;=<i eB6l4a#eDe n4ua
9a @uc;rie8
Urmarea a c4n9#i#ui#=4 a<a=numi#a Kcan4nad; a na?iunil4rL
;%dl/erschiessen@, 9enDa?ia mili#ar; de la 9>"r9i#ul anil4r M*C8 De
>a6#3 au >49# d4u; Kb4mbardamen#eL8 Primul %dl/erschiessen
a a!u# l4c "n ')*.3 "n 6reDen?a a d4u;Deci <i <a6#e de 4>i?eri
de ar#ilerie din d4u;96reDece ?;ri 9#r;ine8 In a@unul ace9#ui
mare eBerci?iu de #ragere3 Al>red i=a 9cri9 lui S46:u9 A449e I
K"?i 64?i "nc:i6ui cum 9#au ca 6e g:im6i ca 9; !;d reDul#a#ul
<i 9; aud ce !4r 96une 4a96e?ii3 >iindc; de mul# 9"n# de 6;rere
c; un 9ucce9 al ace9#ei #rageri !a >i 6rimul <i cel mai 9igur
mi@l4c de a >ace ca #4a#e ci4canele n4a9#re <i "n#reaga uDin; 9;
lucreDe din 6linL8 Planurile 9ale erau bine g"ndi#e8 T4?i 4>i?erii
9#r;ini a!eau 9; >ie mai "n#"i du<i 9; !iDi#eDe uDina3 unde K!a
a!ea l4c un mare 96ec#ac4lL E du6; 6r"nDul lua# la Aar#en:au93
ei 9e !4r 4di:ni la E99ener H4>8 Du6; aceea I 6ach Me66en !
Marea Di a "nce6u# cu aer 6r4a96;# <i cer 9enin3 dar Al>red nu
i=a 6u#u# c4nduce 6er94nal 6e invitaii 9;i8 [;cea "n 6a#3 9u>e=
rind de ni<#e 9u6ura?ii mi9#eri4a9e E >iul 9;u '=a "nl4cui# "n
cali#a#e de gaDd;8 rica lui Al>red 9=a d4!edi# >;r; #emei8
%dl/erschiessen a >49# un 9ucce9 eB#ra4rdinar8 "n #im6 ce bu=
buiau 9al!ele de ar#ilerie3 "n ad;649#urile "m64#ri!a 4buDel4r
9e 6u#eau auDi >4<nind 6aginile carne#el4r de c4menDi 6e m;=
9ur; ce erau "n#4ar9e3 iar 4a96e?ii au 6;r;9i# l4cul "n#r=4 a9e=
menea 9#are de en#uDia9m3 "ne"# "n anul urm;#4r3 c"nd $ru66
a #rimi9 4 n4u; 9erie de in!i#a?ii3 ele au >49# acce6#a#e de 46#=
280
Deci <i unu de eB6er?i n ar#ilerie din 46#96reDece ?;ri8 Ar fi
6u#u# >i Fi mai muli, dar -lfre! nu ifa invitat 6e #urci + cci
al#>el n=ar >i !eni# 4>i?erii ?arului3 <i Pe#er9burgul era un cli-
ent mai im64r#an# dec"# C4n9#an#in464lul +3 iar din de>eren#;
>a?; !e 0erlin a 4mi9 9; trimit in!i#a?ii >ranceDil4r8
A >49# 9ingura c4nce9ie fcut ab94l!en?il4r Academiei mi=
li#are8 Delega?ia iui -lbe!3ll a >49# ne6l;cu# 9ur6rin9; c4n9#a=
#"nd c; 4>i?erii engleDi !eni9er; "n num;r mai mare dec"# erau
ei "n<i<i B-lfre! nu a aban!onat nici4da#; 96eran?a de a de=
!eni armurierul Angliei/ <i deD4la#; !;D"nd c; la Meppen ger=
mana era 9ingura limb; care nu 9e !4rbea8 Aru6urile de >unc=
?i4nari ai im $ru66 #r;nc;neau "n i#alian;3 engleD; <i >ranceD;3
iar prusienii #rebuiau 9; 9#ea mu?i <i 9; a<#e6#e 9; ii 9e #raduc;8
Cu #4a#e ace9#ea3 nu au 6leca#8 Pen#ru 4ricine a!ea un in#ere9
6r4>e9i4nal "n ma#erie de ar#ilerie3 #ragerile din (+) augu9# ')*,
au l49# ireDi9#ibile8 $ru66 a!ea 4 n4u; 6ie9; ele ar;#a# I un #un
de calibru NN cm &'* ?4ii/3 care #r;gea 4buDe de circa 4 mie de
Jil4grame8 n#;ri# printr-un man<4n din 4?el c;li# a6lica# 6e
?ea!a #unului3 iar man<4nul3 la r"ndul 9;u >iind "n>;<ura# cu
ni<#e bare "nc4l;ci#e3 #unul 9em;na cu 4 uria<; 9#icl; de cu=
l4are neagr;8 Pri!ind din luB4a9ele l4r bunc;re3 4a96e?ii c49=
m464li?i urm;reau uimi?i cum 6r4iec#ilele + >iecare cntrin!
6e9#e 4 #4n; + "<i luau a!"n# "n !;Ddu: <i eB6l4dau "n de6;r =
#am P;m"n#ul 9e cu#remura <i3 cum >u9e9er; dinain#e di9#ri =
bui#e 6r4grame care "i in>4rmau an#ici6a# a9u6ra ?in#ei ce urma
9; >ie di9#ru9; la >iecare l4!i#ur;3 96ec#a#4rii "<i 6u#eau da
9eama de 6reciDia armei8 Tunarii lui $ru66 9=au c4m64r#a#
eBcelen#8 I#alienii3 care cum6;ra9er; ar#ileria l4r grea de la
Arrn9ir4ng3 l=au a9al#a# 6e "n94?i#4rul l4r cu 4 mul?ime de "n=
#reb;ri8 Ace9#a le=a r;96un9 6e l4c3 >;c"nd aluDii amabile la
b;rb;?ia legiunil4r R4mei m4derne8 M;guli?i3 i#alienii au c4=
manda# 6en#ru #unuri de '* ?4ii 6en#ru a6;rarea 4ra<ului8 La
S6ecia3 6en#ru ca3 4 da#; "n#4r<i aca9;3 9; a>le c; nici un 64d
din El!e?ia nu era de9#ul ele reDi9#en# ca #unurile 9; 64a#; >i
# recu# e 6e9# e el 8 -l fre!, " nda# 4ri # 4r3 a eB6edi a# # unuri l e
6e mare8
%ol-/erschiessen a c4n9#i#ui# 4 reclam; 9#r;luci#; <i3 a<a
cum ii 6r4mi9e9e $ru66 lui Ar4993 i=a adu9 mai mul# dec"# '=a
c49#a#8 Cu #4a#e ace9#ea8 -lfre! era deDam;gi#8 Pr4iec#ul lui
"ndr;gi# >u9e9e re96in98 Tim6 de mai bine de d4i ani "l 4b9e=
da9e ceea ce denumea Han!er/anone, cu!"n# care3 li#eral3 64a#e >i
#radu9 6rin K#un blinda#=8 Servanii #unului erau 6r4#e@a?i printr-
un 6u#ernic blinda@ de oel$ Tea!a nu #recea 6rin acest blinda@3 ci
urma 9; >ie >iBa#; "n 9cu# printr-o ar#icula?ie cu nuc;8 Al>red
6reDen#a9e 6rimul 6r4#4#i6 cu 6rile@ul !iDi#eiM6e care Jai9erul 4
iacu9e ia E99en "n ')** I 9igur de 9ucce93 el 9
9
<i 6reg;#ea 9;
indice rnaie9#;?ii=9ale <i 9ui#ei im6eriale 6re?urile3 cn! !a >i ter-
F>1
mina# Kde a dem4n9#ra !al4area #unului din 6unc#ul de !edere
al 9ecuri#;?ii <i al cru?;rii 4amenil4r <i armel4r <i c"nd 9e !4r
>i c4n!in9 c; un a9#>el de #un !a di9#ruge la >iecare l4!i#ur;
4 "n#reag; ba#erie >;r; ca el "n9u<i 9; >ie a!aria#=
'
8 Dar in=
!en?ia era 6rea c4m6lica#;8 2il:elm a 6ri!i#=4 6lin de "nd4ial;8
C:iar <i Ar499 <i ri#D $ru663 care de la "nce6u# 9e ar;#a9er;
9ce6#ici3 6;9#rau 4 #;cere di9cre#;8 Iar 4>i?erii din 9ui#a "m6;=
ra#ului 6ri!eau cu un aer ba#@4c4ri#4r8 Du6; cum a 9cri9 Al>red
cu am;r;ciune3 KM4l#Je a cl;#ina# din ca63 a>irm"nd c; 4c:irea
ar >i im649ibil;8 cOuliu9P !4n H4ig#9=R:e#D a 9u9?inu# c; nici 4
>iin?; 4menea9c; nu !a >i "n 9#are 9; 9#ea "n in#eri4rul c4m6ar =
#imen#ului blinda# din cauDa Dg4m4#ului "n96;imRn#;#4r ai eB=
6l4DieiL3 iar re9#ul 4>i?eril4r au cali>ica# #unul dre6# 4 Knebu=
nie >uri4a9;L8
Tancul 9#a?i4nar + >iindc; a9#a era "n reali#a#e acel Han-
!er/anone + a >49# ul#ima mare cruciad; a lui Al>red8 Nu a!ea
nici 4 <an9; de 9ucce98 "n a>ar; de n4u#a#e3 care era 9u>icien#;
6en#ru ca 4 min#e de mili#ar 9;=' c4ndamne3 #unul 9e baDa "n#r=
4 >4ar#e mare m;9ur; 6e reDi9#en?a blinda@ului3 iar 6laca de
blinda@ a >49# 9ingura 6r4blem; de me#alurgie 6e care $ru66 nu
a reD4l!a#=4 nici4da#;8 In decembrie ')*.3 el c4nce6u9e un
33blinda@ din bareL + ling4uri gr4a9e de >ier >4r@a# "n >4rm;
de bare + <i c4nc:i9e9e cu mul#; deDin!4l#ur; I KLa9 6e 9eama
eB6er?il4r 6r4iec#area <i #4a#; #reaba ane!4i4a9;L8 A >49# 6rea
ane!4i4a9; 6en#ru ei8 Au "ncerca# <i du6; aceea au renun?a#8
Are<eala l4r + a re6lica# $ru66 + a >49# c; 6laca l4r de blin=
da@ era 6rea 9ub?ire I Kma9a #rebuie 9; aib; 4 a9emenea gr4=
9ime "nc"# 9; nu 9e "nd4aie <i 9; >ie a#"# de m4ale "nc"# 9; nu
9e ru6;L8 Pr46riii 9;i #e:nicieni "m6;r#;<eau 6;rerea general;
c; Hermann Aru94n3 in!en#a#4rul 6r4cedeului de c;lire 9u6er =
>icial;3 #urna "n <an#ierele 9aie na!aie 6l;ci de blinda@ mul#
mai bune8 De<i "n ')-) 4buDele lui $ru66 nu iDbu#i9er; 9;
9#r;6ung; blinda@ul lui Aru94n la Tegel3 Al>red "<i b;#ea @4c de
#urelele lui Aru94n c;li#e 9u6er>icial + 6e care le ad46#a9e ma=
rina +3 cali>ic"ndu=le dre6# K4ale de >ierL3 <i 9e 6l"ngea Jr4n=
6rinDului c; el >u9e9e K6u9 la d49arL8 Han!er/anone, a 96u9
$ru66 !ii#4rului Jai9er rederic al III=lea3 era #unul de m"ine E
6"na la urm; !a >i >4l49i# 6en#ru Ka a6;ra c4a9#ele3 e9#uarele3
>4r#;re?ele <i #rec;#4rile "m64#ri!a unui a#acL8 Cu ambigui#a#ea
9a carac#eri9#ic;3 el a "mbina# l;c4mia <i ideali9mul "n acea9#;
>raD; de "nc:eiere I KD4re9c 9; ca6;# mul# de lucru + adic;
6"ine + 6en#ru 4amenii mei <i a< 6u#ea a!ea 96a?iu 6en#ru "nc;
. CCC8 Ace9#a e9#e m4#i!ul 6en#ru care m; 9#r;duie9c ca ideea
mea 9; >ie acce6#a#;3 iar nu ambi?ia 9au d4rin?a de ci<#igL8 Cum
ar >i 6u#u# 9; anga@eDe "nc; . CCC de /ruppianeri iar; a 4b?ine
un 6r4>i# de 6e urma l4r3 n=a 96u9=48
232
In reali#a#e3 blinda@ele 9ale erau mul# mai reDi9#en#e dec"#
"<i "nc:i6uiau cri#icii 9;i8 Nu erau de cla9a cel4r >abrica#e de
Aru94n3 dar erau de9#ul de bune 6en#ru a a9igura #unaril4r
6r4#ec?ia nece9ar;8 Obiec?ia ridica#; de Ouliu9 H4ig#9=R:e#D era
ab9urd;8 Al>red <#ia ace9# lucru <i a c4n#a# 6e 96ec#ac4lele de
la Me66en 6en#ru a=<i lua re!an<a8 Nu eBi9#a dec"# 4 9ingur;
cale 6en#ru a 94lu?i4na c4n>lic#ul 4 da#; 6en#ru #4#deauna8 O
>iin?; 4menea9c; #rebuia 9; 9e g:emuia9c; "nd;r;#ul blinda@ului
#unului "n #im6 ce ace9#a era b4mbarda#8 iul lui3 direc#4rii lui3
6"n; <i generalii 6ru9ieni erau "ngr4Di?i8 El a 4b9er!a# 6e un
#4n 9ec I KT4?i cei ce !in acum ca 96ec#a#4ri au "n!;?a# 6e !re =
mea c"nd mergeau la <c4al; c; nu eBi9#; nici 4 m4dali#a#e de
a 46ri reculul8 S=a 9ugera# c:iar ca "n #im6ul #ragerii 9; >ie
a<eDa#e "n c4m6ar#imen#ul blinda# 4i 9au ca6re8 Dac; ace9#e
animale ar 6u#ea 9; <i de9er!ea9c; #unurile3 n=a< a!ea nimic
"m64#ri!;L ;-enn die auch die (eschiit!e bedienen /onnten,
dann halte ich nichts daeen@.
Al>red a ceru# 9; 9e 6reDin#e !4lun#ari8 In m4d cu #4#ul
nea<#e6#a#3 9=a 6reDen#a# un #"n;r mai4r de la A94cia?ia de
<#iin?e mili#are din Hiena8 Du6; #ragere3 mai4rul a r;ma9 ne=
!;#;ma#3 dar acea9#a n=a d4!edi# nimic8 S6re >uria lui Al>red3
9er!an?ii #unuril4r ?in#i9er; "n m4d delibera# de6ar#e de blinda@8
In 6lu93 "n #im6 ce 9#;#u9e "nc:i9 "n c4m6ar#imen#3 4>i?erul
au9#riac g;9i9e 4 n4u; 4biec?ie de >4rmula# "m64#ri!a lui Han-
!er/anone. $ru66 "nl;#ura9e 4biec?ia lui M4l#Je 6re!;D"nd
blinda@ul #unului cu 4 >an#; care 6u#ea >i "nc:i9; c"nd #unul era
b4mbarda#3 iar du6; aceea 6u#ea >i de9c:i9; 6en#ru 4c:ire8
Mai4rul c4n#e !4n Aeldern a ar;#a# c;3 Kdu6; 6;rerea lui8 du< =
manul !a a<#e6#a m4men#ul 6en#ru a de9c:ide >4cul a#unci c"nd
4bl4nul e9#e de9c:i9L8
Sc49 din 9;ri#e3 Al>red a elab4ra# un 6lan meni# 9; reduc;
la #;cere 6e #4?i du<manii 9;i8 La "nce6u#3 ei au amu?i# "n#r=
ade!;r8 Dac; ar >i eBecu#a# 6lanul 6"n; la ca6;#3 ar >i amu?i#
de9igur <i el 6en#ru #4#deauna8 A 6r46u9 9; 9e a<eDe 6er94nal
"nd;r;#ul blinda@ului 9;u3 "n #im6 ce #unuri de calibre #4# mai
mari !4r b4mbarda cuira9a8 El a!ea 9;=<i >ac; "n9emn;ri din
minu# "n minu#3 "n9emn;ri care=i !4r 9u6ra!ie?ui3 <i din c"nd "n
c"nd 9e !a ui#a 6rin >an#;3 9>id"nd #unurile 9;=' nimerea9c;8
-underbar , &Minuna# !/ 04mbardarea lui $ru66 ! "n #im6 ce
#unurile !4r a@unge la un cre9cend4 de 4rc:e9#ra?ie !i4len#;3
el !a muri ca un er4u ! Fi 9ub 6ri!irile a 46#Deci <i unu de 4>i =
?eri ! Inclu9i! ale cel4r engleDi !
...ich i&erde selbst in &ieinen 2urm ehen... 1s ist nicht mehr als billi,
class man mit seinem 3ebcn .icherheit &erbi]rt, be&or man tindere
3eute in den 2urm ehen lsst.
JKT,
888!4i intra eu "n9umi "n #urel;888 E cit 9e 64a#e de dre6# 9; garan#eDi
9ecuri#a#ea cu 6r46ria=?i !ia?; "nain#e de a=i 6une 6e al?ii 9; in#re "n
#urel;8
Cu du:ul bln!eii, c4mi#e#ul 9;u !e direc?ie a cutat s-1
c4n!ing; 9; nu c4mi#; 4 9inucidere 6ublic;8 +rupp a fost, #4=
#u<i3 b4mbarda#8 Cu barba flutur'n! "n vnt, el a 6;<i# ar4gan#
pe 64lig4n <i a di96;ru# "n in#eri4rul K#unului bilnda#Ma Tim6 de
c"#e!a minu#e3 4buDe au eB6l4da# "n @urul lui3 a64i s-a 4rd4na#
"nce#area >4cului <i el <i=a >;cu# apariia cu 4 6ri!ire ciuda#;3
r;#;ci#;8 Inc"n#a#3 i=a 9cri9 lui A449e I
*ie mir e4ordene *rohun, dass die Holi!ei es nicht erlauben
4ilrde und dass keiner au" den Han!er schiessen 4iirde, 4enn ich darin
4re, hat sich nicht besttit... ^o dar" noch keine! der Insassen des-
halb ein <iner 4eh tun.
Amenin?area c; 64li?ia nu 4 !a 6ermi#e <i c; nimeni nu !a #rage
a9u6ra blinda@ului c"nd !4i >i "n#r=in9ul nu 9=a ade!eri#8 In felul ace9#a
nu mi 9=a 4>eri# 6rile@ul 9; c4ncedieD 6e !reunul din#re #unari 6en#ru
in9ub4rd4nare <i nici n=am 4b9er!a# !re4 li69; ele cura@ la 4amenii
n4<#ri8 "n reali#a#e3 un 4m e9#e "n de6lin; 9iguran?; "nd;r;#ul blinda=
@ului <i miercuri3 c"nd !4m #rimi#e 4 6l4aie de 4buDe "m64#ri!a lui3 nici
unul din cei ce 9e !4r a>la "n;un#ru nu !a a!ea nici m;car un dege#
!;#;ma#8
A a!u# dre6#a#e8 In Diua de miercuri3 ul#ima din cadrul
Kcan4nadei na?iunil4rL3 un gru6 de /ruppianeri "ngr4Di?i au fost
"nc:i<i n #urel; <i 9u6u<i unui b4mbardamen# eB#rem de 6u=
#ernic8 Du6; aceea3 ei au ie<i# mpleticin!u-se, 9urDi 6en#ru
c"#;!a !reme3 dar "n re9# ne!;#;ma?i8 AliM red a lua# crei4nul
"n m"n;8 Dar 4>i?erii 9#r;ini 9=au m;rgini# 9; 9e :4lbeDe la el8
DeDgu9#a#3 el a 9cri9 I 7Dici 4 c4mand; !MbM
K"n m4men#ul de >a?; am a@un9 a6r4a6e numai 6iele <i 49
+ i=a 9cri9 el lui Longs!on la mie#ul n46?ii8 +b Re9#ul e9#e
gaD8 S=ar 6u#ea ca "n#r=4 buna Di u<urin?a <i !4lumul mai mare
al gaDel4r 9; "n!ing; greu#a#ea 9;rmanel4r mele 4a9e <i !eo!at,
dac; nu !4i >i re?inu#3 9; m; ridic dre6# la cer3 cu ve(mintele
mele pm'nte(ti, de la >acerea lumii3 6r4babil3 6rimul 4a96e
care 9e va "n>;?i<a cu a9emenea a96ec# 6e cealal#; lume88 A< >i
a9#>el 9cu#i# 9; mai >ac un 4c4l murdar printr-un m4rm"n#
umed <i un 6urga#4riu d4g4ri#4r + un 6r4cedeu c4m4d 6en=
#ru cineva care crede "n 6urga#4riu iL
S4?ia lui era una din#re 6er94anele ce credeau "n 6urga =
#4riu <i3 n #im6ul vi#itelor att de rare 6e care <i de >;ceau3
234
9acrilegiul lui -lfre! 4 <4ca #4# mai 6r4>und8 Le !enea din ce
"n ce mai greu s 9al!eDe a6aren?ele3 de<i iDbu#eau 9; 4 Iac;
c"nd 6rimeau !iDi#a un4r 6er94ane de !aD;8 Una din#re ele
ne=a l;9a# 4 rela#are am;nun?i#; a >r4n#ului uni# "n care 9e
6reDen#au 94?ii $ru668 0ar4nea9a Hilda EliDabe#: )unsen
Deic:mann era una din 6u?inele >emei 6e care Al>red le admira E
era >iica unui mic bar4n din Ru:r3 9e n;9cu9e la Lega?ia Pru9iei
din L4ndra <i era mai mul# engleD4aic; dec"# german;8 "n me=
m4riile 6e care le=a 6ublica#3 ea a ar;#a# c;
d=l $ru66 #r;ia "n 9#il 6rinciar "n#r=un imen9 c4nac l"ng; care 9e g;9ea
4 >4ar#e mare ca9; de 4a96e?i cKca9a cea mic;LP8 C4nacul 6u#ea >i a9emui#
cu 4 Mmare amba9ad;3 >iindc; din #4a#e 6;r?ile lumii !eneau 4a96e?i 9;='
c4n!ing; 9; fac a>aceri cu gu!ernele l4r8 Ca a#are3 ac4l4 a!eau l4c
>4ar#e mul#e dineuri <i3 4da#; c"nd am !eni# la c4nac3 ni 9=a 96u9 c;
mai mul#e 9u#e de 6er94ane 9"n# a<#e6#a#e 9; 949ea9c; 6en#ru balul din
9eara re96ec#i!;8 A >49# 4 9ear; 9#r;luci#;3 dar 6reg;#irile 9=au >;cu#
>;r; 9; 9e 4b9er!e !re4 agi#a?ie3 iar "n diminea?a urm;#4are #4#ul era
6u9 la 6unc# <i uria<ele camere a!4au "n>;?i<area l4r 4bi<nui#;8
Al>red era "nc; ac#i! 6e !remea aceea8 Hilda Deic:mann
a >49# im6re9i4na#; de :4#;r"rea lui de a c4n#inua 9; 9e in9#ru=
ia9c; pn la 9>"r<i#ul vieii <i3 bine"n?ele93 de 6a9iunea lui
6en#ru cai I
"n cur9ul uneia din !iDi#ele n4a9#re cla HugelP >u9e9e anga@a# un
6r4>e94r i#alian care 9;=' "n!e?e 6e $ru66 limba i#alian;3 de4arece !4ia
nea6;ra# 9; c4n#r4leDe 6er94nal #4a#e #ranDac?iile cu I#alia8 iind a#"#
de 4cu6a#3 i=a !eni# ideea ca 6r4>e94rul 9;=' "n94?ea9c; "n #im6ul 4rel4r
9ale Dilnice de c;l;rie3 dar3 cum ace9# d4mn nu SA mai 9ui9e nici4da#;
"n <a3 c4n!er9a?ia "n limba i#alian; n=a 6r4gre9a# 6rea mul# !
*il!a a g;9i# c; a#"# K6r46rie#arul unicL ci# <i 94?ia lui
erau >ermec;#4ri8
"n a6r46ierea uDinel4r 9e g;9ea 4 c;9u?; >4ar#e mic; <i cu 4 "n=
>;?i<are 9;r;c;ci4a9;3 6e care d4mnul $ru66 ne=a 6reDen#a#=4 ca >iind
l4cul 9;u de na<#ere c9ic !P <i 6e care a 6;9#ra#=4 cu 9>in?enie a<a cum
>u9e9e iniial$ D4amna $ru663 94?ia lui3 era3 c"nd am cun49cu#=4 6en#ru
6rima 4ar;3 4 d4amn; "n !"r9#;3 "mbr;ca#; "n#4#deauna "n alba9#ru
de9c:i98 D;dea im6re9ia c; e bucur4a9; <i mmdr; 9; 6rimea9c; 4a96e?i8
;r; "nd4ial;3 0er#:a era "n#r=ade!;r "ne"n#a#; 9; 6ri =
mea9c; !iDi#a bar4ne9ei E 6reDen?a ei era 4 c:eD;<ie c; Al>red
9e !a 6ur#a cu!iinci498 C:iar 9e !a "mbr;ca >rum49 6r4babil3
de4arece Hilda 9au al#; #"n;r; ca ea 6u#ea re6reDen#a un 6r4iec#
ma#rim4nial ideal 6en#ru >iul 9;u8 Din 6;ca#e3 ri#D <i 0er#:a
a!eau idei di>eri#e3 care3 "n cele din urm;3 au du9 la ru6#ura
de>ini#i!;8
2.(
Da# >iind c; Al>red <i 94?ia 9a >u9e9er; #im6 de #reiDeci
de ani 9#r;ini unul de cel;lal#3 e9#e 64a#e gre<i# 9; 9e 96un;
c; ea 33M'=a 6;r;9i#L "n 6rim;!ara anului '))23 dar acea9#a e9#e
da#a c"nd 9=a 9e6ara# de>ini#i! de el8 a6#ul c; "<i 6;9#ra9e
#im6 a#"# de "ndelungai re<edin?a + mai mul# 9imb4lic; +
9ub acela<i ac46er;mRn# cu el era un #ribu# adu9 >4r?ei 6e care
4 a!eau c4n!en?iile 94ciale "n 9ec4lul al XlX=lea8 iecare "n=
#"lnire a l4r 9e 94lda9e cu 4 cear#;8 Oda#;3 Ail>red3 gel49 6e un
!iDi#iu #"n;r <i c:i6e<3 '=a iDg4ni# 6e bie#ul #"n;r <i a r;ma9
9ur6rin9 c"nd 94?ia 9a a 6leca# "n>uria#;8 Ei nu 9e "n?elegeau
"n nici 4 6ri!in?;8 Ea "i 6u#ea r;bda @ignirile3 delirurile3 6lim=
b;rile n4c#urne3 admira?ia >e#i<i9#; 6en#ru b;legar <i c:iar
a#ei9mul lui mili#an#8 Ceea ce nu 6u#ea "n9; 9u64r#a era a#i =
#udinea 9a de 6r46rie#ar >a?; de >iul l4r8 Al>red "l ?inea 6e ri#D
de6ar#e de ea8 T"n;rul 6;rea 9; >ie >4ar#e nen4r4ci# din acea9#;
cauD;8 A!ea !"r9#a de d4u;Deci <i <a6#e de ani <i i 9e 6reDen=
#a9e 4 96eran?; de >ericire3 iar 0er#:a era :4#;r"#; 9; >ac; #4#ul
ca el 9; nu 4 9ca6e E ri#D nu=<i 6u#ea 6leda cauDa8 A!ea <i el
ciud;?eniile 9ale <i luna a6rilie a anului '))2 <i=a 6e#recu#=4
9ub migdalii din Malaga3 re!enindu=<i du6; una din 6eri4a=
dele 9ale de b4al;8 De aceea3 mama lui 9=a "n#4r9 de 6e Ri =
!iera3 a a@un9 da Hilla Hiigel 9eara <i 9=a du9 direc# la 94?ul
ei8 ri#D + i=a 96u9 ea + d4re<#e 9; 9e c;9;#4rea9c;8
Nu ar >i 6u#u# alege un m4men# mai ne64#ri!i#8 Al>red
#4cmai 6ierdu9e 4 6ar#id; de d4min4 cu un membru al c4mi =
#e#ului de direc?ie8 Nu <#ia 9; 6iard; "n m4d elegan# <i ade9ea
ii acuDa 6e cel ce c"<#iga c; #ri<eaD;8 "n#4rc"ndu=i 94?iei 9ale 96a=
#ele3 a re>uDa# 9; di9cu#e c:e9#iunea8 Ea a in9i9#a#8 De4arece
ea d4rea 9; aib; un r;96un9 de>ini#i!3 a urla# el3 i=' !a da I
era 6ein 8M L A#unci ea i=a "n#4r9 96a#ele <i cur"nd du6; aceea
4 >emeie de 9er!iciu i=a <46#i# c; d4amna $ru66 "<i "m6ac:e#a
nu numai "mbr;c;min#ea3 dar <i #4a#e lucrurile care "i a6ar =
?ineau8 Al>red 9=a du9 "n grab; 9u98 "n#r=ade!;r3 a<a era3 94?ia
9a diri@a cameri9#ele3 d"nd 4rdine 9; 9e um6le cu>erele8 Al>red
a cer#a#=43 a lingu<i#=43 9=a "n>uria#3 a amenin?a#=48 Ea nu a
9c49 4 !4rb;8 Nici m;car nu !4ia 9; 9e ui#e la ei8 C"nd ul#imul
cu>;r a >c9# um6lu# <i du9 a>ar;3 0er#:a a ie<i# du6; el8 C:i =
nui# la culme3 Al>red a 9#riga# din ca6ul "nal#ei 9c;ri de 6ia#r;
rece I MachC /ein Mnsinn , 0ertha, beden/e, i&as du tust 8ML
&;r; 6r49#ii ! 0er#:a3 g"nde<#e=#e "a ce >aci !/8 Au >49# ul#i =
mele cu!in#e 6e care a!ea 9; i le adre9eDe !re4da#;8 ri#D3 "n=
#4r9 din S6ania3 a auDi# #4a#e am;nun#ele 9cenei de la 4 >emeie
de 9er!iciu8 Ta#;l 9;u nu i=a 96u9 nimic8 $ru66 era #;cu#3 li =
ni<#i#3 re#ra98 "n >elul 9;u deDagreabil3 "ncerca 9;=<i cear;
9cuDe E m4r4c;n493 <i=a da# c4n9im?;m"n#ul la c;9;#4rie3 ar;#"nd
r;96ica# c;3 du6; 6;rerea 9a3 >iul 9;u >;cu9e cea mai 6r4a9#;
alegere 649ibil;8 Ace9# c4n9im?;m"n# n=a adu9=4 "n9; 6e 0er#:a
2.-
"na64i8 nciuda#3 a da# 4rdin ca a6ar#amen#ele ei 9; >ie #ran9 =
>4rma#e "n c;m;ri <i a#enan9e <i n=a mai 64meni# nici4da#;
de96re ea8 "n c4re964nden?a lui nu g;9im dec"# 4 9ingur; alu=
Die indirec#; la acea9#; !esprire$ In acela<i an3 la 'C a6rilie3
i=a 9cri9 lui ri#D unJe3 un al# Kbar4n :4rnarL din Ru:r I
KDumnea#a 96ui "n#4#deauna 6e <leau #4# ce ?i 9e ntmpl <i
?Mi=am a#ra9 <i ieri a#en?ia 6rie#ene<#e cu 6ri!ire la >urniDarea
de in>4rma?ii acel4ra care ar 6u#ea >i curi4<i 9; a>le cum 9#au
#reburile "n g4964d;ria mea8 Nu 64# dec"# 9; re6e# ceea ce am
96u9 <i a#unci8 Dac; 4b?in 4 in>4rma?ie c4n>iden?ial; din 6ar =
#ea oricui ar >i 9au !;d ce 9e 6e#rece "n #reburile 9ale >amiliale
9au g4964d;re<#i3 nu am dre6#ul 9; 96un mai de6ar#e ceea ce
am alia#8 Dac; un 9#r;in "mi 6une "n#reb;ri de96re a9emenea
c:e9#iuni3 "i r;96und ri#49 c; nu=i #reaba lui <i c; n=am dre6#ul
9;=i 9a#i9>ac curi4Di#a#eaL8
R"ndul urm;#4r e9#e in9#ruc#i! I Ich liee im 0ette mit
Rheuma und habe daher C3eit !u schreiben$ &[ac "n 6a# cu reu=
ma#i9m <i am deci #im6 9; 9criu/8 A<a a!ea 9; 9e 9curg; de
acum "nc4l4 !ia?a lui$ Mai a!ea 6a#ru ani de trit <i 4 bun;
6ar#e din ei i=a 6e#recu# D;e"nd "n Hilla Hiigel <i ?in"nd "n
min 4 buca#; de crei4n8 OcaDi4nal 9e ducea da Dii99eld4r>3
unde a >;cu# "ncerc;ri mi<c;#4are de a lega 6rie#enii cu mem=
brii c4muni#;?ii ar#i9#ice3 inclu9i! cu ranD Li9D#3 a c;rui 6e=
ri4ad; de !ia?; a c4inci9 a6r4a6e eBac# cu a 9a &')''+'))-/8
0;#r"nul Kanonen/oni era un 4m >4ar#e "n9ingura#8 Din#re
cei #rei >ra?i ai 9;i3 Hermann <i Ida muri9er;3 iar cel;lal# >ra#e3
care nu ui#a9e nici4da#; cear#a din#re ei cu 6ri!ire la m4<#e=
nire3 c4munica cu el numai 6rin in#ermediul >irmei8 L4ng9d4n
era 9ingurul c4n#em64ran "n care a!ea "ncredere3 dar el era
dinc4l4 de Canalul M"necii8 "n "n#unecimea ca9#elului3 lumina#
numai de lumin;ri &KF#ii c; 9"n# 4 6a9;re de n4a6#eL/3 Al>red
"i 9cria lungi <i 6lic#i9i#4are e6i9#4le3 6r46un"ndu=i K!in4 aici
la HiigelL <i Ka#unci !4m ie<i "n >iecare Di 9; ne 6limb;m c; =
lare <i=?i !ei alege calul <i !4m c;l;ri 6"n; la Du99eld4r>3 a<a
cum am >;cu#=4 ieri3 <i !4m cerce#a #abl4uri3 <i ne !4m duce
ac4l4 4ri de c"#e 4ri 4 !4m d4ri8 Fi "n >elul ace9#a ne !4m di9#ra
<i !4m !4rbi numai din c"nd "n c"nd de96re a>aceri <i >abric;3
#4cmai a#"# c"# 9; nu ne !a#;me 9;n;#a#ea8 Fi acum3 9cum6e
6rie#ene3 nu mai 6ierde nici 4 Di888L L4ng9d4n n=a !eni#8 Nu
!4rbea 4 b4ab; german; <i "i c4n9idera 6e 6ru9ieni dre6# 4
ra9; de #ic;l4<i8 Dar drag49#ea ne"m6;r#;<i#; 6e care Al>red
a nutrit-o #4a#; !ia?a 6en#ru Anglia a r;ma9 !ie 6"n; la 9>"r=
<i#ul 9;u8 Ne64#ul 6r46rie#arului 9;u engleD care=' g;Ddui9e
cu a6r4a6e 4 @um;#a#e de 9ec4l "n urm; a ci#i# "n Diare de96re
Al>red <i i=a 9cri93 iar r;96un9ul lui $ru66 a >49# mi<c;#4r 6rin
ard4area luiE <i=a reamin#i# de !remea Kc"nd eram #"n;r <i
#a#;l dumi#ale <i m;#u<a <i3 de a9emenea3 bunicii 9=au ar;#a#
237
a#"# de 6rie#en4<i <i3 #4#4da#;3 att de amabili eu mine + un
9im6lu 9#r;in +3 a9#>el nc't 0irc:>ield a >49# <i !a r;m"ne
n amin#irea mea "n#4#deauna un l4c 9acruL8 D4rin?a arD;#4are
de a tri "n Anglia a6r4a6e ?"<nea din 6aginile 6e care ie 9cria3
du6; cum3 "n#r=un al# fel, 9e !;dea <i ura ce 4 nu#rea 6en#ru
l4cuin?a 9a + K"nc:i94area meaL8 O da#; cu 949irea nur4rii
9ale3 Hilia Hiigel de!eni9e + dac; era 649ibil + <i mai ne=
6l;cu#; dec"# "nain#e3 iar >a6#ul c; el era r;96unD;#4r de acea9#;
ne6l;cere nu 4 >;cea mai 9u64r#abil;8
O493 la E99en3 cei 2C CCC de kruppianeri ai 9;i c4n#inuau
9;=i alimen#eDe >4r@ele <i 9; 6r4creeDe8 Pri!i# ele 6e deal3 4ra<ul
9em;na cu 4 en4rm; magaDie + a6r4a6e un mili4n de me#ri
6;#ra?i "n?e9a?i cu ac46eri<uri3 dea9u6ra c;r4ra atrnau Ddren?eM
de cea?; cenu<ie8 S4cial=dem4cra?ii c4n#inuau 9; eBi9#e3 dar
nu creau ne6l;ceri8 A>acerile mergeau bine E ra64ar#ele 6e care
i le 6reDen#au direc#4rii 9;i !eni?i "n !iDi#; "i ar;#au ace9# lu=
cru8 0anc:erii erau 6l;#i?i8 Din c"nd "n c"nd3 Al>red iDbucnea
!i@eli49 E 9alaria?ii nu #rebuie l;9a?i 9;=<i #ran9>4rme l4cuin?ele
"n >erme &KOamenii !4r lucra aca9; <i 9e !4r 4di:ni la >abric;L/
9au 9; crea9c; ca6re &KCa6rele au di9#ru9 "n#reaga !ege#a?ie a
ArecieiL/ <i nici 9;=<i "n>rumu9e?eDe ca9ele &KAm 4b9er!a# de
c"#e!a 4ri mici 6a!ili4ane din <i6ci888 <i c4n9#a# c; ma@4ri#a#ea
din#re ele 9"n# >4ar#e ur"#eL/8 Au!ernul 9e l;9a 6e #"n@al;8 KNici =
4da#; n=au >49# <49ele a#"# de 6r4a9#e ca acumL8 Me9eria<ii nu
mai a!eau c4n<#iin?a lucrului bine >;cu# + KRe6ara?iile de 6e
riedric:9#ra99e <i Sc:eder:4> nici c; 6u#eau >i eBecu#a#e mai
gr494lanL8 "i acuDa 6e direc#4rii 9;i c; "l #ra#eaD; 6e K6r46rie =
#arul unicL cu mul#; deDin!4l#ur;8 Ra64ar#ele 6reDen#a#e de ei
i 9e 6;reau K#4a#e 6rea 9cur#eL8 De<i ac#i!ele 9aie erau acum
a6recia#e la 46# mili4ane de m;rci3 nu #rebuiau 4mi9e din bi =
lan? micile "nregi9#r;ri c4n#abile8 Succe9ul iui $ru66 + le=a
reamin#i# el + 6r4!ine din 6a9iunea 9a 6en#ru de#alii8 A<adar3
de ce au 4mi9 9; includ; "n bilan? !al4area !ec:iului S#amm=
:au9 + %E de mrci &(-'3NC de d4lari/ %
T4a#e ace9#ea erau "n9; a96ec#e 9ecundare8 Tema d4mi =
nan#; a 9enili#;?ii 9ale era medi#a?ia 9umbr;3 la ne9>"r<i#3 a9u6ra
un4r n4i m4duri de a ucide 4ameni8 Cariera 9a de indu9#ria<
6a<nic >u9e9e 9#r;luci#;8 Fi3 dac; ar >i re96ec#a# 96iri#ul m;rcii
9ale de >abric;3 a#"# el c"# <i urma<ii 9;i ar >i r;ma9 "n i9#4rie
"n#r=4 cu #4#ul al#; lumin;8 Dar3 ru6# de lume in ca9#elul 9;u3
el a ui#a# de 49ii3 arcuri3 <ine <i banda@e >;r; cu9;#ur; <i me =
di#a3 "n 9c:imb3 a9u6ra 6er96ec#i!el4r unui r;Db4i eur46ean
general8 7-r >i + i=a 9cri9 el lui L4ng9d4n la '. a6rilie '))( +
un lucru #ri9#L3 dar ar >i <i mai #ri9# dac; Marea 0ri#anie <i
Aermania &de96re care 6re9u6unea c; !4r >i alia#e/ nu !4r
di96une de arme ingeni4a9e8 De aceea3 el 9=a c4ncen#ra# a9u=
6ra un4r n4i 6r4iec#e8 Du6; ce un #un de mun#e 9u>eri9e un
233
e<ec deDam;gi#4r "n 6r4bele e>ec#ua#e la Hinadi43 "n I#alia3
-lire! (i-a "ndre6#a# 6ri!irile 96re mare8 Aermania a!ea ne=
!4ie + a c4nc:i9 el + de 4 flot mili#ar; de 6rim 4rdin <i
el era 4mul indica# 9; 4 6r4iec#eDe8 Unele din 9uge9#iile lui
erau clar!;D;#4are8 Mili#a 6en#ru in#r4ducerea un4r 6erdele
de >um K6r4du9e 6e 4 ambarca?ie ra6id;3 care ar 6u#ea 9; 9e
de6la9eDe re6ede 6en#ru a=' deru#a 6e du<manL3 iar 7avi#oul
cu #unuri 6e 6i!4#L a an#ici6a# cu a6r4a6e <aiDeci de ani !e=
de#ele ra6ide8 KS; 6re9u6unem + 9cria el +b c; d4u; 9au #rei
na!e mici a#ac; una 9au mai mul#e na!e mari8 Ele #rebuie 9;
9e a6r46ie din 9ec#4rul 6u6a al ace9#4ra din urm;3 de4arece
nu 9"n# 6re!;Du#e cu blinda@3 dar la m4men#ul 464r#un 9;
?"<nea9c; "nain#e3 9; eBecu#e cu #4a#; !i#eDa r4nd4uri "n b4r =
durile na!el4r inamice <i 9; #rag; a9u6ra l4r cu caden?a ma=
Bim;L8 ReDul#a#ul i 9e 6;rea ine!i#abil3 de<i3 la >el ca D4ugla9
MacAr#:ur "n ',N'3 el a 9ube9#ima# b;#aia #unuril4r mari de
6e na!ele de linie3 6recum <i 6u#erea ace9#4r #unuri "n lu6#a
c4n#ra na!el4r u<4are8 De96re !ede#ele ra6ide a declara# en=
#uDia9ma# c; Kda#4ri#; marii l4r !i#eDe <i 649ibili#;?i de ma=
ne!rare "n @urul unei ?in#e cen#rale3 6r4blemele de 4c:ire 9"n#
9im6li>ica#e8 Na!a du<man; e9#e mare <i r;m"ne im4bil; "n
cen#ru3 "n #im6 ce na!a mic; e9#e a6r4a6e in!iDibil; (i greu
de 4c:i# din cauDa !i#eDei 9ale8 Na!a mare e9#e "n#r=4 6ri =
me@die de Dece 4ri mai mare3 iar dac; na!a mic; e9#e l4!i#;
<i 9cu>unda#;3 6ierderea "n ma#erial <i !ie?i 4mene<#i re6re=
Din#; numai 4 Decime "n c4m6ara?ie cu cealal#;888L Di>icul#a=
#ea lui -lire! c4n9#a "n aceea c; a!ea !ederi largi3 dar 6rea
6u?in; c4m6e#en?; #e:nic;8 P"n; la in!en?ia iui Ar#:ur 2:i#e=
:ead + K6e<#ele #4r6il; au#4m4bilL + a!eau 9; mai #reac;
ani E $ru66 6r46unea ca >iecare can4nier; 9; >ie "narma#;
cu unul din cele mai mari #unuri ale 9ale8 P4#ri!i# in>4rma =
?iil4r + i=au 96u9 inginerii +3 na!a 9e !a r;9#urna din cauDa
reculului8 4ar#e bine3 9=a "n>l;c;ra# Al>red I !a c4n9#rui un
#un care 9a #rag; simultan "n d4u; direc?ii3 cea de=a d4ua
l4!i#ur; ani:il"nd reculul celei din#"i8 KFi acum nu mai 6u=
#e?i 96une d4ri# cel mul# c; 9"n# nebunL ;6un /onnen .ie mir
hochstens noch saen, ich icre &erruc/t@ a 9cri9 el8 Ne6ui"nd
g;9i un r;96un9 64#ri!i#3 ei nu i=au #rimi9 nici unul3 a<a "n=
ci# Al>red le=a eB6edia# un al# bile?el cau9#ic I KDac; !; "n=
c:i6ui?i c; ign4r"ndu=m; m; !e?i in#imida3 !; "n<ela?iM
'
8
N=a !ru# 9; renun?e la elab4rarea de 6lanuri nici c:iar
atunciWen! medicii l=au ruga# 9; le 6redea crei4nulE du6;
4 !ia?; de 9u>erin?e imaginare3 acum 6u#erile "i 9c;deau !i =
Dibil3 "n #4amna anului '))N3 Du99eid4r> 9e 6reg;#ea 9;=' 6ri =
mea9c; 6e 0i9marcJ8 Cancelarul !4ia 9; 9e 46rea9c; la E99en3
dar $ru66 a m;r#uri9i# c; Knu !4i >i "n 9#are 9;=' "n#" m6in
6e 6rin? P
a
9#a?ia de cale >era#;3 nici 9;=' "n94?e9c 6"n; "n
F>O
uDin; <i nici c:iar 9;=' 6rime9c ac4l4 cu 9ui#a lui3 c;ci 6ur <i
9im6lu nu m; 9im# "ndea@un9 de bine888 ca 9; >ac al#ce!a de=
c"# 9; !ege#eD <i 9; e!i# 4rice em4?ieL8 "n a6rilie '))( a >;cu#
4 mic; eBcur9ie <i a d4ua Di a 9cri9 "n @urnalul 9;u in#im I
7M-am "na64ia# cu un lumbag48 Acum mi 9e 6un ca#a6la9me
<i3 dac; ele nu !4r a!ea nici un e>ec#3 a#unci d4c#4rul DicJen
"mi !a >ace un #ra#amen# elec#ricL8 S6re indignarea lui3 DicJen
a muri# d4u; 9;6#;m"ni mai #"rDiu8 Era + a urla# $ru66 "n
>uria lui + ce!a #i6ic 6en#ru 6r4>e9iunea medical; E idi4?ii
;<#ia nu 9e 64# !indeca nici m;car 6e ei "n<i<i8 KAcum 9"n# un
4m >4ar#e b;#r"n + i=a 9cri9 el 6lin de #ri9#e?e lui L4ng9d4n8 +
Am "ncerca# 9; merg cu #r;9ura3 dar du6; d4u; 4re abia de=am
mai 6u#u# urca 9c;rile888 Am aici un d4c#4r din 0erlinL8 N4ul
!eni# nu era al#ul dec"# 6r4>e94rul Sc:5eninger3 medicul cu
!4in?; de >ier al cancelarului de >ier8 n>ric4<a#3 Al>red 96unea
de96re el c; e 33c;l;ul meuL8 De da#a acea9#a3 d4c#4rul nu i=a
mai 64runci# "n9; lui $ru66 9; 9#ea "n 64Di?ie de Kdre6?iL8 I=a
l;9a# "n 9c:imb c"#e!a 9#icle cu un lic:id care3 du6; e>ec#ele
lui3 6;rea >4ar#e 9u96ec#3 de 6arc; ar >i >49# "n#;ri# cu alc44l8
Nea!"nd "n9; "ncredere "n medicii germani3 Al>red '=a ruga#
6e L4ng9d4n 9; cear; 6;rerea unui Kd4c#4r din L4ndraL3 dar a
admi9 c; K9#4macului "i 6lace >4ar#e mul# acel lic:idL8
Medi#a a9u6ra !ie?ii de a64i8 EBi9#; ea 4are % $ru66 9e
"nd4ia8 Dar 6u#ea gre<i8 Dac; eBi9#a3 a#unci era ga#a de 4 !e=
ri>icare a regi9#rel4r 9ale K"n 6reDen?a DumneDeului 9;uL ;&or
seinem )errott@. Nu !a >ace cer# Knici un c4m6r4mi93 nu !a
"ncerca 9; 9e #4cmea9c; cu DumneDeu 6en#ru un l4c<4r "n 6a=
radi9L ;/einen Kompromiss, &ersucht nicht, (ott ein Hlt!chen
im Haradiese ab!uhandeln@. N=ar >i Kdemn de un b;rba#L
0!nnlich$ Pre>era 9; ci4c;nea9c; 6e nic4!ala 9a 6"n; la ca6;#
<i3 "n >elul ace9#a + de<i n4#a9e la ' mar#ie '))* c; Kmi 9=a
in#erDi9 9; lucreDL +3 el @u9#i>ica nea9cul#area 6rin 6;rerea c;
K9ucce9ul nu 64a#e dec"# 9;=mi >ac; bineL8 Din ne>ericire3 al?ii
a!eau 9; rec4l#eDe n4ile 9ucce9e8 Pa#ru 9;6#;m"ni mai #"rDiu
a a>la# c; un inginer elec#rician american3 6e nume Hiram
MaBim3 in!en#a9e 4 ma<in; de #ra9 gl4an?e >;r; mani!el; care
>4l49ea 6r46riul ei recul 6en#ru a #rage3 a e@ec#a car#u<ul g4l
<i a 9e re"nc;rca8 KCeea ce a>lu + a 9cri9 Al>red la .' mar#ie
+ e9#e uimi#4r <i+' in!idieD 6e in!en#a#4rL8
Ul#imul 9;u e>4r# de a re!ulu?i4na r;Db4iul + <i3 "n ace=
la<i #im63 de a 4>eri 4 6la#>4rm; adec!a#; 6en#ru #unul 9;u
blinda#3 care 64rni9e cu 9#"ngul "n !ia?; + a >49# ceea ce a
de9cri9 ca >iind 4 Kna!; celular;L3 4 Kba#erie 6lu#i#4areL <i
K4 in9ul; g4al; 6e din;un#ruL8 KCur"nd + 4b9er!a el + !4m
>ace d4!ada c; 4rice na!; 6re!;Du#; cu blinda@ !a 6u#ea >i
di9#ru9; dea9u6ra <i dede9ub#ul liniei de 6lu#ire de c;#re 4bu=
Dele n4a9#re8 Ace9#e na!e c49#i9i#4are3 4da#; gra! a!aria#e3 !4r
>i inu#iliBabile8 Acum 9e 6une 6r4blema de a g;9i un "nl4=
cui#4r 6en#ru eleL ;6un ist es die Au=Aabe Ersatz da)ilr !u
"inden@.
nl4cui#4rul g;9i# de el era ab9urd8 A!"nd >4rma unei
>ar>urii3 9u9?inu#; de ni<#e camere de aer3 ba#eria #rebuia 9;
#rag; a9u6ra >4r#i>ica?iil4r de c4a9#; <i 9; 9e re#rag; 4 da#;
cu re>luBul8 Cu m"na 9a #remur"nd; de 4m b;#r"n3 "n#r=4 9in =
gur; n4a6#e Al>red a 9c:i?a# 6lanurile 6e 6a#ruDeci <i d4u; de
6agini mari in guar#43 ac46eri#e de "n9emn;ri "ng:e9ui#e <i abia
de9ci>rabile I
888nici un >el de blinda@ eB#eri4r Pohne =eden Han!er iM4n aussen> 888Na!a
#rebuie 9; aib; dimen9iunile nece9are 6en#ru a di96une de un num;r
9u>icien# de c4m6ar#imen#e care 9=4 men?in; dea9u6ra a6ei3 c:iar dac;
ea 9=ar a>unda 6"n; la ni!elul 6un?ii888 O na!; cu blinda@ a c;rei ca=
ren; a >49# 9#r;6un9; de c"#e!a 4buDe #rebuie3 "n m4d ine!i#abil3 9; 9e
9cu>unde E "n caDul ace9#ei na!e "n9;3 4buDele 64# #rece 6rin ea E 6e c"nd
na!a cu blinda@ 9=ar um6le #4a#; cu a6a care 6;#runde "n#r="n9a3 <i
>iecare l4!i#ur; aduc"nd3 64a#e3 c"#e!a 9u#e de 6ici4are cubice de a6;
"n in#eri4rul na!ei E <i "n caDul na!el4r cu blinda@ gr493 #4#ul ar >i
re6ede 6ierdu#3 aici nu !4r 6ieri dec"# cei ce !4r 6rimi direc# l4!i#urile
P-asser in dieses .chi=" nud #rie beim sch4eren Han!er rasch alles
&erloren ist, 4erden bei uns nur die 3ente etotet, die etro""en
icerden>.
;r; "nd4ial;3 admi#ea el3 !4r eBi9#a numer4<i 9ce6#ici c4m=
6arabili cu Tema necredinci49ul3 >iii acel4ra care re96in9e=
9er; #unul 9;u din 4?el #urna#8 H4r 6une #4# >elul de "n#reb;ri3
!4r >ace <icane <i !4r lua #4#ul "n der"dere8 Dar era ga#a 9;
"n>run#e 4biec?iile l4r 6r49#e<#i8
Le rdsser die Au"abe, =e sch4ierier die 3osun erscheint, desio
rosser der %erdienst... so den/e ich -mir doch, dass nian durch An/er
und Ketten solche %erbindunen herstellen /ann mit dem (eschui!,
dass man spter, i&enn Ruhe i&ieder ist, es herau=holen /ann.
Cu ci# e mai mare 9arcina <i cu ci# mai grea 6are 94lu?ia3 cu a#"#
mai mare e9#e meri#ul8 S; eBamin;m un 6unc# 9lab al #unului a<eDa#
6e 4 in9ul; g4al; 6e din;un#ru8 Da# >iind c; e im4bil3 el 64a#e >i iDbi#
<i 9cu>unda# de 4 na!; de r;Db4i inamic;8 Dar "nain#e ca acea9#a 9; 9e
"n#"m6le3 na!a care iDbe<#e !a a!ea carena l4!i#;3 ceea ce "i !a >i >a#al8
Prin urmare3 de<i n4i 6ierdem un #un3 du<manul !a 6ierde na!a8 Dac;
am rem4rca in9ula n4a9#r; a#"# de de6ar#e "n largul 4ceanului "ne"# 9;='
"m6iedic;m 6e inamic 9; b4mbardeDe c4a9#ele3 <i dac; e>ec#i! nu
9"n#em "n 9#are 9; 9al!;m ba#eria din cauDa unei >4r?e 9u6eri4are <i nu 4
6u#em aduce "na64i "n#r=un 64r# 9igur3 mi 9e 6are c; am 6u#ea3 #4#u<i3
9; 9#abilim3 cu a@u#4rul un4r anc4re <i lan?uri3 4 leg;#ur; cu #unul3 a<a
incit, a#unci c"nd !a >i iar;<i lini<#e3 9;=' 6u#em readuce la 9u6ra>a?;8
2N'
iul 9;u 9i d4c#4rul au 9#udia# "m6reun; 6lanurile8 Me=
dicul a 9c49 4 9ingur; eBclama?ie I Le ,$ ;Lesus C.@. ri#D a da#
in9#ruc?iuni >abricii s-1 ign4reDe 6e K6r46ie#aral unicL3 iar
Sch5eninger i=a 9mul9 lui Al>red 6r4mi9iunea c; nu 9e !a
mai 4cu6a nici4da#; de 6rea iubi#a lui >abric;8
La '. iulie '))*3 "n#r=unui din d4rmi#4arele de 6ia#r;
a9em;n;#4are un4r ca!erne de la e#a@ul l4cuin?ei3 medicul '=a
eBamina# 6e 6acien#ul 9;u 9l;bi# <i a g;9i# 9i#ua?ia ne9c:im=
ba#;8 ri#D a 6leca# "n#r=4 eBcur9ie8 A d4ua Di3 regele #unu=
ril4r3 "n !"r9#; de <a6#eDeci <i cinci de ani3 9ingur "n ca9#el cu
9er!i#4rii 9;i3 a deceda# "n urma unui a#ac de c4rd <i 9=a 6r;=
bu<i# "n bra?ele !ale#ului 9;u3 Han9 Ludger3 c;ruia "i 6ieri9e
graiul8 A >49# un 96a9m bru9c E 9=a "nc4rda# <i a64i 9=a re=
laBa# clin n4u3 iar c"nd m"na 9a li69i#; de !ia?; 9=a de9c:i93
a l;9a# 9; cad; 6e 6ard49eala de marmur; un crei4n de cinci
cen#ime#ri8 La Pari9 era Diua c"nd 9e 9;rb;#4rea c;derea 0a9#i=
liei <i na?iunea >ranceD; era cu6rin9; de !e9elie8 "n 6re9a ca=
6i#alei >ranceDe3 ar#ic4le !e:emen#e rela#au c; $ru66 >ura9e
de la 0e99emer 6r4cedeul de >abricare a 4?elului #urna#3 c; "n
ul#imii ani ai !ie?ii lui Al>red #4a#e #unurile 9ale K9e ancra9au
<i eB6l4dauL <i c; el 6r496era9e numai >iindc; ade!;ra?ii 6r4=
6rie#ari ai >irmei erau 0i9marcJ <i >amilia regal; 6ru9iana8
KAr#ileria >ranceD; e9#e "n #4a#e 6ri!in?ele 9u6eri4ar; celei
germaneL3 a>irma Diarul KLe Ma#inL "n#r=4 dare de 9eam; care
a >49# ci#i#; cu indignare de un membru al >amiliei regale ger =
mane + riedric: 2il:elm HiJ#4r Alber#3 "n !"r9#; de d4u;=
Deci <i 46# de ani3 acel membru al >amiliei H4:enD4llern care
era 94r#i# 9; r;m"n; "n i9#4rie 9ub denumirea de KJai9erul
2il:eimL8 Dar Diarele 6ariDiene c4n9#i#uiau 4 eBce6?ie8 Ma@4=
ri#a#ea edi#4rialel4r din 9#r;in;#a#e legau numele lui $ru66 de
acelea ale cancelarului <i "m6;ra#ului ca >iind unul din 6rin=
ci6alii >;uri#4ri ai !ic#4riei din ')*' <i3 6rin urmare3 unul din#re
"n#emeie#4rii Reic:ului8
E dre6# c; 6u?ine ?;ri 9e a>lau "n 9i#ua?ia de a arunca 4
6ri!ire cri#ic; a9u6ra carierei lui Al>red E el "narma9e 6a#ru=
Deci <i <a9e din#re ele8 La Hugel 9e a>lau un inel cu brilian#e
6rimi# de la marele duce al Ru9iei Mi:ail Mi:ail4!ici3 4 cu#ie
de 6riDa# #u#un din aur ma9i! de la ranD O49e6: al Au9#riei <i
4 !aD; !ec:e de d4u; mii de ani de la Li Hun=cian8 "n cel 6u=
?in aceea<i m;9ur; ca 4rice al# re6reDen#an# al >amiliei $ru663
Al>red 6reg;#i9e e<a>4da@ul 6en#ru marele m;cel ce a!ea 9;
"ncea6; "n ','N <i3 "n 9emn de a6reciere a realiD;ril4r 9ale3
gu!ernele recun49c;#4are de 6e !remea lui "i c4n>eri9er; 6a#ru=
Deci <i 6a#ru de 4rdine mili#are3 9#ele <i cruci3 inclu9i! mul#i6le
4n4ruri din 6ar#ea S6aniei3 0elgiei3 I#aliei3 R4mRniei3 Au9#riei3
Ru9iei3 Turciei <i 0raDiliei8 Suedia "l dec4ra9e cu Ordinul Ha9a3
242
Oa64nia + cu Ordinul S4arelui=R;9are3 iar Arecia "i #rimi9e9e
crucea Ordinului M"n#ui#4rului cu gradul de coman!or$
Ai>red 9#abili9e "n am;nun?ime 6lanul 6en#ru >uneraliile
9ale <i E99enul a re96ec#a# "n m4d rigur49 #4a#e in9#ruc?iunile
da#e8 Tim6 de #rei Dile3 c4r6ul lui a >49# eB6u9 "n 9ala cea mare
a ca9#elului V8 "n cea de=a #reia n4a6#e3 cada!rul u9c;?i! a >49#
#ran964r#a# 6e lunga <49ea care duce 96re uDin;3 trecn! 6e
drumuri 9#r;@ui#e de mari 9#eaguri negre <i de d4u;96reDece
mii de kruppianeri, care ?ineau "n mn >;clii a6rin9e8 "nain#e
de a >i a<eDa# "n mormnt, c4r6ul a mai >49# eB6u9 4 da#a 6en=
#ru 9cur# #im6 n ca9a mic;3 de unde 64rni9e c4r#egiul m4r =
#uar al #a#;lui 9;u >ali#8 ntruct >u9e9e re9#aura#;3 S#Rrniriiiau9
arta ca "n diminea?a >uneraliil4r #a#;lui 9;u3 cu <aiDeci de ani
"n urm;8 c"ncl Ai>red3 6e a#unci d4ar un c46il 9lab <i 96eria#3
6leca9e ele ac4l48 Din 4rdinul 9;u3 #4#ul >u9e9e 6;9#ra# + 6"n;
<i 9ab4?ii negri de lemn3 ci46li?i de m"n;3 cu care 9e ducea la
Au99#a:l>abriJ8 Cei ce luau 6ar#e la mm4rm"n#are l=au !;Du#
atunci 6en#ru ul#i ma 4ar;8 A64i3 6e un a>e# de #un3 9icri ul
a >49# #ran964r#a# 96re l4cul de !eci al >amiliei din cimi#irul
de la 64ar#a +ett5ig, ling; re9#urile Didului medie!al al 4ra=
<ului3 unde OencJe a r49#i# di9cur9ul >unebru I
1r 4ar clas 0eispiel eines liihenden Hatrioten, dem /ein +p=cr !ii
ross i&ar iiir sein %at.erland.
A >49# un eBem6lu de 6a#ri4# "n>l;c;ra#3 c;ruia nici un 9acri>iciu
6en#ru 6a#ria 9a nu i 9=a 6;ru# 6rea mare8
Du6; m4ar#e3 ca <i "n !ia?;3 #ru6ul lui Ai>red 9=a d4!edi#
a nu a!ea a9#"m6;r8 Cimi#irul de la 64ar#a $e##5ig a #rebui#
9; >ie dem4la# 6en#ru a >ace l4c unei n4i 9#a?ii de cale >era#;8
Ca <i #a#;l 9;u + ale c;rui r;m;<i?e au >49# mu#a#e de a#"#ea
4ri "ne"#3 "n cele din urm;3 9=au 6ierdu# +3 4di:na de 6e urm;
a regelui #unuril4r a >49# #ulbura#; de eB#inderea c4n9#an#; a
4ra<ului3 c;ruia el "i d;du9e !ia?; <i 6e care=' deD!4l#a9e3 ceea
ce a >;cu# nece9ar; mu#area cimi#irel4r8 "n ',(- a >49# "n9;
a<eDa# ntr-un ca!4u 6ermanen# de c;#re 9#r;ne64#ul 9;u Al=
>ried3 care3 re"n!iind 4n4area <i 6r496eri#a#ea dina9#iei3 a :4=
#;r"# 9; adune la un l4c #4?i m4r?ii >amiliei8 De 6e un d4meniu
"nde6;r#a# ai >amiliei3 Al>ried a adu9 cenu<a #a#;lui 9;u3 Au9=
#a!3 "n Ru:r8 C4r6ul >ra#elui celui mai mic al lui Al>ried3
EcJber#3 a >49# g;9ii D;c"nd 9ub 4 cruce a Wehrmachtului "n 4ta-
V KSal4nul albL3 cum era denumi#; 6e !remea aceea E acum e9#e
salonul de muDic;8
94.'?
lia3 iar 49emin#ele cel4rlal?i membri ai >amiliei +rupp au >49#
aduna#e <i re"n:uma#e "n elegan#a 9uburbie 0redene7 din E99en8
Cimi#irul e9#e un cimi#ir 6ar#icular3 e 6;Di# <i are un a9 6ec#
9#raniu8 O alee de grani# de cul4are r4D <er6uie<#e "n#r=un
6arc imacula#3 6rin#re lalele <i 6lan#e !e<nic !erDi8 A64i3 bru9c3
a@ungi la l4cul de "nm4rm"n#are 6r46riu=Di9 + un <ir ui mi#4r de
imen9e m4rmin#e din marmur; neagr;8 Au9#a! <i 94?ia lui3 cea
de=a d4ua 0er#:a3 Dac "m6reun; 9ub 4 9ingur; 6ia#r; E >iii l4r
m4r?i "n r;Db4i 9e g;9e9c la 6ici4arele l4r8 Marca de >abric; a
>irmei $ru66 e9#e gra!a#; 6e cri6#a lui ri#D3 >iul lui Al>red8
Fi dea9u6ra #u#ur4r 9e c4n#ureaD; m4numen#ul lui Al>red8 O
da#; mai mul#3 b;#r"nul rege al #unuril4r d4min; dina9#ia $ru66 E
m4numen#ul 9;u >unerar3 care 9e ridic; "n #re6#e3 are 4
"n;l?ime de circa <a6#e me#ri8 Ici=c4i43 >iguri din br4nD 9#au
c4c4?a#e 6e ni<#e bl4curi din marmur;3 !eg:ind a9u6ra
m4rmin#el4r8 Unele din#re el=e re6reDin#; "ngeri3 iar una ne
"n>;?i<eaD; un !ul#ur uria< g:emui#8 De4arece !ul#urul ?ine 4
c4r4an; m4r#uar; "n g:earele 9ale3 e9#e 6r4babil "nd4lia#3 de8<i
eB6re9ia 9a numai de #ri9#e?e nu c8 E agi#a# <i 6arc >uri498
8
Prin? de 9"nge
i a9#>el a@ungem la riedric: -lfre!, alia9 ri#D
Al>red3 alia9 6rit# + 4mul cu cele mai numer4a9e 9ucce9e3 cel
mai deru#an#3 cel maiSncnttor, cel mai re96ing;#4r <i &cu 9in=
gura eBce6?ie a ne64#ului 9;u Al>ried/ cel mai enigma#ic din#re
#4?i membrii >amiliei $ru668 De 6e m4dernul ca!4u negru al
lui ri#D de la 0redene7 li69e<#e mica 6lac; de alam; ce >u9e9e
>iBa#; 6e 6ia#ra >unerar; du6; ce3 ca <i #a#;l <i bunicul 9;u
"nain#ea lui3 a >49# #ran964r#a# din S#amm:au9 da cimi#irul de
la 64ar#a $e##5ig8 Pe ea 9#;#ea 9cri9 I Ich &er!eihe allen
meinen <einden$ &"i ier# 6e #4?i du<manii mei/8 E "nd4ielnic
dac; a 96u9 ace9# lucru "n reali#a#e3 dar cu!in#ele c4re96und
>irii 9ale8 A >49# "n#4#deauna cari#abil3 gener49 <i amabil8 E
greu 9;=' 9e6ari de n4rii >ur#un49i care 9#;#eau aduna?i dea9u6ra
lui3 iar "ncerc;rile 9#"ngace ale cel4r ce 9e 4cu6au de 6ublici =
#a#ea >irmei de a=i "n>rumu9e?a imaginea nu ne snt de >4l498
Erau anii c"nd >irma de!eni9e c4n<#ien#; de re6u#a?ia ei "n
9#r;in;#a#e8 Un ar#ic4l 6ublica# "n +utloo/, un 9;6#;m"nal ame=
rican3 arunc; 4arecare lumin; a9u6ra 9#ruc#urii gr494lane a 9#a=
#ului 6ru9ian la "nce6u#ul 9ec4lului n49#ru8 De9criind gri@a
c4ncernului $ru66 6en#ru bun;9#area munci#4ril4r 9;i3 un
2N(
c4lab4ra#4r al re!i9#ei3 6e nume Ed5ard A8 S#einer3 9cria la
2( ianuarie ',C2 I
M=am 6;<i# "n 6reDen?a mul#4r 4ameni mari3 4are 6ur#au #i#luri
9au 4cu6au un #r4n3 "n9; rare4ri m=am "nclina# cu mai mul# re96ec# ca
"n >a?a ace9#ui >4ar#e 4cu6a# 4m de a>aceri3 care n=a >49#3 #4#u<i3 a#"#
de 4cu6a# "ne"# 9; nu 9e g"ndea9c; la cei ce au c4n#ribui# la >;urirea
a!erii 9ale8
+A?i !eni# din America 9; ne !ede?i E e >4ar#e dr;gu? din 6ar#ea
dumnea!4a9#r;8 Ce d4ri?i 9; !ede?i + 6r4du9ele n4a9#re 6a<nice 9au cele
de9#ina#e r;Db4iului %
+Pr4du9ele inimii dumnea!4a9#r;3 d4mnule $ru663 am re6lica#
eu <i un D"mbe# a inii=M8MM 6e c:i6ul lui3 mai degrab; 9e!er8
Nu 6are 6r4babil ea S#einer 9; >i 6ri!i# !re4da#; c:i6ul
unicului m4<#eni#4r al K6r46rie#arului unicL3 de4arece "n>;?i =
<area lui numai 9e!er; nu era8 &Sem;na cel mai bine cu dece=
da#ul ac#4r Oean Her9:4l#8/ E9#e "n9; ade!;ra# c; 9e 4cu6a e>ec =
#i! >4ar#e mul# de -ohl"ahrtseinrichtunen, in9#i#u?iile c4n9a=
cra#e unei "mbun;#;?iri a 9i#ua?iei /ruppianerilor. El a ru6#
#radi?ia Dg"rci?il4r bar4ni=:4rnari3 de!enind 6rimul &<i cel din
urm;/ >ilan#r46 gener49 din Ru:r8 Era ade6# al unei 64li#ici
indu9#riale lumina#e <i de#e9#a !i4len?a3 al c;rei 9imb4l in#er =
na?i4nal + ce ir4nie ! += era ei "n9u<i8 A<a cum i=a 96u9 4da#;
lui 2il:elm al II=lea I KA!erea mea e ble9#emul meu8 Dac;
n=a< >i a!u#=43 mi=a< >i c4n9acra# !ia?a ar#ei3 li#era#urii <i
<#iin?eiL8
R;m"ne "n9; un >a6# c; num;rul du<manil4r 6e care 6laca
de 6e 6ia#ra >unerar; !4ia 9;=i ier#e3 dar care "n #im6ul !ie?ii l=
au c46le<i# cu necaDuri <i care 9=au bucura# de m4ar#ea lui a
>49# eB#ra4rdinar de mare8 Ura 6e care a in96ira#=4 a >49#
a#"# de 6u#ernic;3 "ne"# du6; >uneraliile 9ale 6aDnicii >irmei
$ru66 au #rebui# 9; 9#ea >;r; "n#reru6ere de gard; "n @urul
m4rmRn#ului3 "nde6;r#"nd 4amenii care erau :4#;r"?i 9;=i 6r4=
>aneDe 9icriul8 Par#e3 acea9#; du<m;nie a iD!4r"# din 9>"r<i#ul
9;u 96ec#acul493 iar 6ar#e a >49# un 9emn al !remuril4r E nici
un Kanonen/oni + 96re de49ebire de #a#;l 9;u3 el de#e9#a
acea9#; 64recl;3 care #4#u<i i=a r;ma9 + nu ar >i 6u#u# 9c;6a
de n4#4rie#a#e la 9>"r<i#ul 9ec4lului #recu#8 Mai "nain#e de #4a#e3
49#ili#a#ea im6lacabil; care 9=a c4ncen#ra# a9u6ra ace9#ui 4m
de<#e6#3 9en9ibil <i in#eri4riDa# >;cea 6ar#e din m4<#enirea 9a8
Xru66=#a#;d 9em;na9e !"n#3 $ru66=>iul era 94r#i# 9; culeag;
>ur#un;8 Ar >i 6u#u# 9; 4 e!i#e numai clac; ar >i >49# 4 nuli =
#a#e3 dar era 4rice3 numai 4 nuli#a#e nu E "n >elul 9;u c4m6leB3
era c:iar mai ca6abil dec"# Al>red8
"n #inere?e3 acea9#; ca6aci#a#e >u9e9e >4ar#e bine camu=
>la#;8 Un 4c:i ager3 in 9#are 9;=<i dea 9eama de 9ub#ili#;?i3 ar
246
>i 6u#u# 6erce6e 96iri#ul ;(eist@ la#en# "nd;r;#ul unei >a?ade
<#er9e8 Ta#;l 9;u nu a a!a# acea9#; agerime E 6"n; "n Diua m4r ?ii
9ale a a!u# mari "nd4ieli "n 6ri!in?a 9ucce94rului 9;u8 A$recl <i=ar
>i d4ri# un al# Ai"red3 dar cei d4i regi ai #unuril4r 9e
a9em;nau >4ar#e 6u?in "n#re ei8 Ta#;l >u9e9e Kd4mnul $ru66
u
de la !"r9#a de 6ai96reDece ani3 riedric: Al>red a r;ma9
33ri#D
E
= #4a#; !ia?a8 "n ciuda b4lil4r 9ale imaginare3 Al>red
a!u9e9e c4n9#i#u?ia reDi9#en#; a 4?elului $ru668 iul 9;u3 "n
ciuc"a unui a96ec# r4bu9#3 era e>ec#i! 6l;6"nd3 un 4m care a
9uiM eri# cr4nic de :i6er#en9iune ar#erial; <i de a9#m;3 ceea ce
+ du6; cum credea ranc:iun4a9a Iui mam; + 9=ar >i 6u#u#
da#4ra >a6#ului c; 9e n;9cu9e "n aerul 6lin de >uningine din
@urul >abricii8 0;#r"nul $ru663 numai 6iele <i 493 era eBcen=
#ric8 iul era gra93 mi46 <i 6lacid3 iar "n #im6ul c46il;riei nu=
mai <#iin?ele na#urii i=au #reDi# in#ere9ul8 Ca #"n;r3 9e 6;rea
c;=<i 6e#recea ma@4ri#a#ea #im6ului c"n#;rindu=9e <i a64i 96e=
r i i ndu= 9e de r eDul # a# 9au e# i c:e# " nd e<an# i 4ane de > l 4r ;
<i >aun;8
Marele $ru66 era "ngr4Di#8 In culmea >ericirii c"nd i 9e
n;9cu9e un m4<#eni#4r de 6ar#e b;rb;#ea9c;3 el a b4#eDa# cel
mai 6u#ernic ci4can cu abur din acel deceniu cu numele >iu=
lui 9;u8 "n cur"nd3 96eran?ele 9ale3 ca <i ci4canul greu de m"=
nui# 9=au n;rui#8 Dina9#ia 6;rea 94r#i#; 6ieirii + d;du9e na< =
#ere unui #r"n#4r8 La un m4men# da#3 Al>red 9=a g"ndi# >4ar#e
9eri49 9;=<i deDm4<#enea9c; !l;9#arul <i 9; >ac; din ei un >er =
mier8 A64i3 c"nd ri#D a a@un9 la !"r9#a ad4le9cen?ei3 9;n;#a#ea
i 9=a ameli4ra#8 Al>red <i=a 9c:imba# in#en?ia8 "n l4c 9;=' deD=
m4<#enea9c;3 a!ea 9;=' 6reg;#ea9c; 6en#ru !ia?;8 M49#rele de
>l4r; <i >aun; au "49# in#erDi9e ;&erboten@. La >el <i "n!;?;m"n=
#ul licealE b;ia#ul #4cmai "<i lua9e r;ma9 bun de la 6r4>e94rii
9;i 6ar#iculari <i 9e bucura c; in#ra9e la liceul din E99en3 c"nd3
96re de96erarea 9a3 #a#;l 9;u i=a 64runci# 9; 9e la9e de <c4al;8
M4#i!ele lui Al>red erau di>eri#e8 Unul iD!4ra din eg4i9m8
"l iubea 6e ace9# >iu bl"nd E a<a cum i=a 9cri9 unui membru ai
direc?iei uDinel4r3 ri#D era K9ingurul meu >iuL <i 6e#recu9e
cea mai mare 6ar#e a c46il;riei Kcu 94?ia mea <i de6ar#e de
mineL8 "l iri#a gRndul c; !a >i li69i# de 6re?i4a9ele 4re de 6re =
Den?; a >iului 9;u c"nd ace9#a 9e a>la la <c4al;8 iind a<a cum
era3 i=a in#erDi93 6rin urmare3 9; 9e duc; la <c4al;8 iind Al =
>red3 el a <i m4#i!a# 4rdinul8 Lucrurile i 9e 6;reau clare I el3
K6r46rie#arul unicL3 6u#ea 9;=i >urniDeDe >iului 9;u in>4rma?ii3
da#e <i cun4<#in?e de ne6re?ui#3 care nu 6u#eau >i g;9i#e "n nici
4 6r4gram; anali#ic;8 El a!ea 9; >ie direc#4rul de 9#udii ;(Am-
nasialdire/lor@ al >iului 9;u8 Pe !remea aceea a 9cri9 I KCel
mai bun lucru la care 64# 96era <i 6e care 64# 9;=' >ac 6en#ru
ri#D + <i cred c;=i !a >i de mai mare >4l49 dec"# m4<#enirea +
e9#e 9;=' 9>;#uie9c 9; aclune <i 9; 6rind; "n d49are #4a#e "n9em=
247
n;rile mele3 a<a "nc"# 9; 9e 6;#rund; #4# mai mul# de 96iri#ul
<i de n;Duin?ele !ie?ii mele <i 9; e!i#e mul#; b;#aie de ca6 <i
mul#e gri@i3 cu c4ndi?ia ca 9; 6reia cu c4n!ingere ceea ce eu
"n9umi am 9cri9 <i am d4ri# cu c4n!ingereaL ;.o i&ird er mehr
und mehr sich hinein"inden in den (eist und das .treben mei-
nes 3ebens und &iei eienes *en/en und eiene .oren i&ird
er sich ersparen, 4enn er mit Mber!euun das au"nehmen i&ird,
4as ich mit Mber!euun eschrieben und e4ollt habe@.
In9#ruirea a "nce6u# la T4rgua7 "n #4amna ce a urma# r;D=
b4iului franco-prusian$ A da# b;ia#ului un carne# gr49 <i 4 gr;=
mad; de crei4ane bine a9cu?i#e8 Ori de c"#e 4ri lui Ai>red "i
#recea 6rin min#e 4 idee in96ira#;3 el a!ea 4biceiul 9; 4 anun?e3
iar mi9iunea lui ri#D era 9; 4 n4#eDe8 La '' 4c#4mbrie a 9cri9
c4mi#e#ului de direc?ie c; d4re<#e ca "n#reaga 9a c4re964nden?;
9; >ie 6;9#ra#;3 Ka<a "nc"# >iul meu 9; 4 64a#; 9#udia mai #"rDiuL8
"n#4r9 ia Au99#a:l>abriJ3 el a #rimi9 un c4munica# la T4rgua7
&KAl>red $ru66 c;#re riedric: Al>red $ru66L/3 9ubliniind c;
"n!;?;min#e de ne6re?ui# 6u#eau >i 4b?inu#e c46iind cu!in#ele
unui 4m "n?ele6#3 KI?i rec4mand deci +b a "nc:eia# el + 9;
aduni <i 9; c46ieDi #4a#e 9cri94rile 4riginale 6rimi#e de la mineL8
Fi acum3 96une=mi3 "n#reba el3 nu e ;9#a un lucru mai bun
dec"# 9; aduni 96ecimene de 6lan#e %
Nu e 6r4babil ca ri#D 9; >i g"ndi# la >el8 0;ia#ul de <a6#e=
96reDece ani <i=a da# 9eama c; 9arcina ce=' a<#ea6#; !a >i i9#4=
!i#4are E #a#;l 9;u era 4 ma<in; uman; de 9cri9 9cri94ri8 Dar3
bl"nd din >ire cum era3 a acce6#a#8 Hia?a al;#uri de #a#;l 9;u
"l "n!;?a9e 9; dea r;96un9uri "n#4r#4c:ea#e <i educa?ia 6rin=
?ului m4<#eni#4r indu9#rial + 9au3 cum 9e eB6rima Al>red3
4ahrscheinlicher 1rbe des 1tablissements$ &m4<#eni#4rul 6re=
Dum#i! al >irmei/ + a c4n#inua#8 KAce9# 9>a# "?i !a >i de mai
mare >4l49 dec"# m4<#enireaL3 i=a 9cri9 #a#;l 9;u <i b;ia#ul a c4=
6ia# d4cil I Kace9# 9>a# "?i !a >i de mai mare >4l49 dec"# m4<#e =
nireaL8 A urma# un <u!4i de 6re@udec;?i de=ale lui $ru668
ri#D #rebuie 9;=<i cul#i!e ne"ncrederea >a?; de 4ameni3 a<a
"nc"# Knimeni 9; nu #e 64a#; #rage 6e 9>4ar;L <i #rebuie 9;
"n!e?e 9; 6re!ad; K#4a#e 649ibili#;?ile3 "n general cu Dece ani
"nain#e=M3 de<i Kmul?i 4ameni de<#e6?i ar 6u#ea c4n9idera ace9#
lucru ca >iind de 6ri9493 iar #4?i 4amenii lene<i din 6unc# de
!edere in#elec#ual "l !4r c4n9idera "n#4#deauna de 6ri9493 888am
c4n9#a#a# "n#4#deauna c; d; r4ade3 "n#4cmai a<a cum un <e>
de 9#a#=ma@4r are "n#4#deauna dinain#e 6re!;Du#e mi<c;rile
cele mai im6re!iDibile 6en#ru 4rice 9i#ua?ie imaginabil; "n caD
de !ic#4rie 9au de "n>r"ngereL8 Pen#ru un K6r46rie#ar unicL3
!ic#4ria "n9emna 9#;6"nirea ab94lu#; a bunuril4r 9ale8 "n>r"n=
gerea ar >i >49# 9; "nca6; 6e m"na un4r K>iare de 6rad;3 care
cau#; 9; 6r4m4!eDe 94cie#;?i 6e ac?iuniL8 Dac; >irma 6rie!$
$ru66 din E99en ar >i de!eni# 4 94cie#a#e 6e ac?iuni3 Al>red
248
9=ar >i "n#4r9 din iad ca 9;=' urm;rea9c; 6e >iul 9;u8 EBi9#a 4
9ingur; eBce6?ie8 Oric"# de mul# i=ar >i di96re?ui# Al>red 6e
ac?i4nari3 el de#e9#a <i mai mul# Kma#riar:a#ulL E dac; ri#D nu
!a iDbu#i 9; aib; un 9ucce94r de 9eB ma9culin3 !a #rebui 9;
6re>ere 4 6r46rie#a#e c4lec#i!; dec"# 9; acce6#e ca >irma 9;
"nca6; 6e mina >emeil4r8
Fi acea9#a "i reamin#ea de al#ce!a8 El nu=8<i ir49ea #im6ul
6en#ru 4 9ingur; genera?ie8 El 9e a<#e6#a ca ace9#e "n!;?;min#e
9; >ie #ran9mi9e c46iil4r c46iil4r fiului 9;u + =ur e4i ?ei-
len- &6en#ru !e<nicie/3 a<a cum i=a 9cri9 ul#eri4r ace9#uia8 In
c4n9ecin?;3 c"nd Al>red a "n#4cmi# Kregulamen#ul generalL3 b;=
ia#ul i=a 9er!i# de 9ecre#ar8 E6i9#4la 6e care Al>red a #rimi9=4
din T4rgua7 lui Ern9#3 !;rul 0er#:ei3 anun?"nd c4mi#e#ului de
direc?ie 949irea iminen#; a n4ii Kc4n9#i#u?iiL3 ne "ng;duie 9;
ne >acem 4 4arecare idee de96re caDnele la care era 9u6u9
#"n;rul ri#D8 K"n leg;#ur; cu regulamen#ulL3 9cria el3
Ich schic/e *ir spter mein +riinalschreiben ;in 0lesti"t@, 4el-
ches <rit! abeschrieben hat... *as ist mir eine <reude und eine
0eruhiun.
"?i !4i #rimi#e mai #"rDiu #eB#ul 4riginal &"n crei4n/3 6e care ri#D
'=a c46ia#8 ri#D a cum6;ra# acum un caie# "n care !4i 9crie di!er9e lur=
cruri 6en#ru el E el !a c46ia <i acea9#; lung; 9cri94are <i #e r4g 9;=i
#rimi?i ceea ce am 9cri9 de96re 9u6ra!eg:erea c4nduc;#4ril4r de a#eliere
<i a mai<#ril4r3 9au 4 c46ie de 6e ace9# #eB#3 a<a "ne"# 9; 4 64a#; in=
clude "n c4lec?ia 9a8 M; bucur c;=<i "nde6line<#e acea9#; 9arcin; d9
bun;!4ie3 c; e9#e >a9cina# <i "ncin#a# de ea <i c; 9e 4>er; "n#4#deauna
9; 4 eBecu#eE de 6e acum ia "n 9eri49 !ii#4area 9a carier;8 Ace9# lucru
m; bucur; <i m; lini<#e<#e8
H4rbea 6r49#ii8 ri#D nu 9e 4>eri9e de bun;!4ie 9; #ru=
dea9c; "n >elul ace9#a <i e9#e cer# c; munca a9#a nu '=a 6u#u#
nici >a9cina3 nici incin#a8 OcaDi4nal g;9ea c"#e un giu!aer "n
Dgur;8 "ndemnul #a#;lui 9;u I *u musst beim /iln"lien Kaiser
das sein, icas ich beim =et!ien (ar" V a >49# cel mai de 9eam;
9>a# 6e care '=a 6rimi# !re4da#; E de<i aDi ni 9=ar 6u#ea 6;rea cri =
#icabil3 "n lumina a ceea ce 9e <#ia a#unci3 era abil8 Era <i 4
eBce6?ie8 Cea mai mare 6ar#e a #im6ului3 b;ia#ul 9e a>unda "n=tr-
un <u!4i de cu!in#e g4ale8 A<a cum a admi9 el "n9u<i mai
#"rDiu3 cu #ac#ul 9;u "nn;9cu#3 Kclin cauDa "nal#el4r idealuri ale
#a#;lui meu3 anii mei de ucenicie ;3ehr=ahre@ nu au >49# u<4riL8
In reali#a#e3 de!eni9er; de ne9u64r#a#8 ri#D a "nce6u# 9; >ac;
V Li#eral I 88Trebuie 9; >ii 6e ling; !ii#4rul "m6;ra# ceea ce am >49#
euS6e ling; cel ac#ualL8 Cu!in#ele ace9#ea au >49# 9cri9e "n ')*23 6e #im6ul
ne"n?elegerii cg 9=a i!i# "n#re Al>red <i 2il:elm I cu 6ri!ire la li!rarea
ctre au9#rieci a n4ului #un de c"m6 $ru668
2N,
c"rcei la m"n; din cauDa 9cri9ului8 Cu6rin9 de deDn;de@de3 a
in#ra# "n arma#;8
Nu 9=a "nr4la# + acea9#a ar >i du9 la 4 ru6#ur; 6e >a?;
cu #a#;l 9;u +3 dar e>ec#ul a >49# acela<i8 iind m4<#eni#4rul
6reDum#i! al regelui #unuril4r3 a!ea acce9 la cercurile 9elec#e
ale c4r6ului 4>i?ere9c ;+==i!ier/orps@ <i a 6u9 la cale 9; >ie c:e=
ma# 6en#ru a 6re9#a 9er!iciul mili#ar 4bliga#4riu8 A >49# 4 l4=
!i#ur; magi9#ral;3 c;ci "i 4>erea 9ingura 649ibili#a#e de 9c;6are
6e care 4 6u#ea >4l49i >;r; a 9e deD4n4raE Al>red3 care acu=
mula9e 4 mare a!ere de 6e urma mili#ari9mului german3 e!i =
den#3 nu 6u#ea 9; ridice !re4 4biec?ie8 Re6ar#iDa# la drag4nii
badeneDi din $arl9ru:e3 ri#D era mai mul# dec"# >erici#8 Du6;
mu<#ruluiala 6e care i=4 im6u9e9e #a#;l 9;u3 di9ci6lina 6ru=
9iana era 4 ade!;ra#; 6l;cere8 "n#4r9 la Hilla Hugei3 b;#r"nul
$ru66 96umega ne6u#inci493 dar3 du6; cum 9=a d4!edi#3 li69i#
de #emei3 >iindc; du6; numai c"#e!a 9;6#;m"ni 9cribul 9;u a
>49# clin n4u "n 6rea@ma iui I uni#a#ea de drag4ni "i re>4rma9e
6e recru# 6en#ru 33mi46ie3 criDe de a9#m; <i c4r64len?;L8 Di9=
#ru93 ri#D 9u96ina amarnic8 Al>red i=a da# un #46 de :"r#ie <i
4 cu#ie ele crei4ane n4u=n4u?e8 Al;#uri ele ele 9e a>la <i un bi =
le?el de 9alu#8 El "nce6e 6e un #4n !4i49 I
3ieber <rit! ,
Ich /am in den ?u, aus detn einen ins andere, so i&erde ich
"ort"ahren Uii%= *ich meine Mber!euunen nieder!uleen.
Scum64 ri#D !
Firul g"nduri"4r m; 64ar#; de la un lucru la al#ul3 a<a c; !4i
c4n#inua 9; a<#ern 6e :"r#ie 6en#ru #ine !ederile melc8
Du6; 4 inc4eren#; denun?are a Kanalsch4rmer &>ana#ici=
l4r c4n9#ruc#4ri de canale/ + >iguri 9ini9#re care ameli4rau
cur9urile de a6; din Ru:r cu banii 6l;#i?i de el dre6# im64 =
Di#e +3 el "nc:eia I Ich 4ilnsche *ir &iei %ernuen. *ein
2reuer Alter$ &I?i d4re9c 6e#recere >rum4a9;8 0;#r"nul #;u care
#e iube<#e/8
0;#r"nul credea "n#r=ade!;r c; 9u6unea b;ia#ul unui #ra=
#amen# eBcelen#8 D4c#4rii erau de al#; 6;rere8 Medicul mili =
#ar ele ia $arl9ru:e nu