POVESTEA VIETII MELE SI

DESCRIEREA
MÂNASTIRII
VLADIMIRESTI


CUVÂNT ÎNAINTE

Am fost indemnata de mai multi pieteni sa pun pe !"tie #nt"mplaile
deose$ite din %iata mea& La #n'eput ma temeam sa fa' a'easta( 'a 'um%a sa fie
so'otita o tufie si ma #n'!ideam #n inima mea( )i'"nd sa le s'ie 'ine o %ea
dupa te'eea din %iata a mea&
Da spoind a'easta dointa din patea mai multo iu$itoi de *istos si pentu
a nu ma fa'e nee'unos'atoae milei Mai'ii Domnului( 'ae mi+a fost
po%atuitoae( idi'"ndu+ma din paful ne'a)uilo( m+am !ota"t sa po%estes'
'a su$ epitafiul du!o%ni'ului meu( toata %iata mea( #n'ep"nd din fa,eda
'opilaie( de '"nd ma stiu( p"na a)i '"nd Domnul m+a '!emat -mostenitoae in
.adina Mai'ii Sale pea 'uate-&
A'um( #n'ep #n numele Tatalui( 'u a/utoul 0iului si 'u luminaea Du!ului
Sf"nt( sa po%estes'&
Este 1 septem$ie 1234 + pa)ni'ul Sf& Simion St"lpni'ul si noul an $isei'es'&
Veoni'a( 45 septem$ie 1265

COPILARIA LÂN.A MAMA
Din fa,eda mea 'opilaie m+am te)it l"n,a mama( l"n,a doi fati si doua
suoi( 'ae eau mai mai 'a mine&
C"nd am #n'eput a 'unoaste $inele de au( am $a,at de seama 'a 'ei patu
fati nu ma iu$eau& Eu( %a)"ndu+ma sin,ua am #n'eput sa o #nte$ pe mama
de tatal meu&
Ea #mi aspundea 'u %o$a s'uta7
+ A muit 8
O #nte$am din nou7
+ Da 'um a muit si de 'e l+ai lasat 9
Îmi spunea7
+ A muit #n a)$oi si eu am n+am fost 'u el&
+ Da de '"nd s+a teminat a)$oiul 9
+ Ei 8 De mult 8
+ Si #n 'e lo' a muit tata 9
+ La Maasesti&&&
+ Da '"ti ani sunt de '"nd a muit tatal meu 9
+ Sapte ani 8
+ Sapte ani 9
+ Da&&&
+ :ine mama( atun'i eu de 'e am numai 'in'i ani 9
+ Ta'i si nu ma #nte$a; asa este 'um ti+am spus si nimi' mai mult&&&
Pl"n,"nd( ieseam afaa din 'asa( $om$anind 'a da'a as fi a%ut si eu tata( nu
m+a mai $ate fatii mei& C"nd au)eam unii 'opii pomenind de tatal lo(
simteam o ustuime #n inima( si pl"n,eam )i'"nd7 -Cine poate sa+mi spuna mai
ade%aat de'"t mama 9-& Cu%"ntul mamei a fost litea de e%an,!elie pentu
mine si am 'e)ut 'ele spuse de ea&
La toate mi'ile ne'a)ui 'e le a%eam 'u ai mei( ,"ndul #mi )$ua la tata(
)i'"ndu+mi7 -Unde+i tata a'um sa+mi ia apaaea 9-( 'a'i( mama nu %oia sa
se aate 'a tine la mine mai mult 'a la ei si+mi )i'e7
+ Tu esti mai mi'a( a$da 8
C"nd a%em o $u'uie sau m"n'am 'e%a $un( ma ,"ndeam la tata si+mi )i'ea7
-Unde+i( sa se $u'ue de mine si sa man"n'e si el9- Si m+am !ota"t 'a nimi'
$un n+oi m"n'a( p"na nu+i dau si lui tata& Si u,"nd pe mama sa+mi
#n'u%iinte)e a'est ,"nd( aud 'a+mi )i'e7
+ Motii nu man"n'a&&&
+ Da 'e le te$uie lo( mami'a&&&
+ Ru,a'iuni&&&
+ Cum 9
+ Doamne( tine+i ta"na usoaa lui tata&
+ Si 'um 9 Numai at"t 9
+ Da 8
+ Da matale de 'e dai de pomana m"n'ae la )ile mai si )i'i 'a pomenesti
motii 9
+ Ei8 Numai la )ile mai8
+ Mami'a mea s'umpa( eu pentu tatal meu %eau 'a fie'ae )i sa fie o )i mae8
+ Si 'e ai sa dai tu lui tatal tau9
+ Ce+mi pla'e mai mult&
+ Si 'e+ti pla'e mai mult9
+ Lapte 'u mamali,uta 'alda&&&
+ Ei $ine( nu 'ei mult( da sa nu stie nimeni a'est lu'u&
+ Nu( mami'a&
De fei'ie am #n'eput sa sa pin 'ute& Mama ma '!eama si+mi )i'e7
+ Da pentu mine '"nd o sa mo( 'e ai sa+mi fa'i( 'a %ad 'a pentu tatal tau te
pie)i toata9
+ Ai sa %e)i matale 'e+o sa+ti fa'&&&
+ Da motii nu %ad( 'a+s moti&
+ Nu se poate + spun eu si fu, la /oa'a&
Eam #n'edintata 'a tot 'e fa' pentu moti ei ma %ad si se $u'ua&
Din a'ea )i ea le,e pentu mine de a da o fafuie de m"n'ae lui tata <lapte
dul'e 'u mamali,uta 'alda=&
O'a)ie a%eam( pentu 'a te'ea pe la poata noasta un $at"n( mos .!eo,!e
:adas( 'ae pa)ea taina( ia eu eam #n 'ulmea fei'iii '"nd #l %edeam& Îl
'!emam si+i dam potia mea de lapte( ia pentu mine( 'eeam de la mama
alta& Înt+o )i( mama #mi )i'e7
+ Sa nu+i mai dai un'!esului asta sa mam"n'e( 'a+i muda&&& Tu stii 'a eu am
%isat odata pe Ioana( soa ta 'ea mai mae( 'ae e moata( 'a sa dau de
pomana la oameni 'uati( 'a ei pi%es' pe 'ei 'e mam"n'a pomana data de noi
si( da'a+s mudai( nu le 'ade $ine&
Eu #i aspund7
+ Stii 'e%a( mama9 *ai sa+l spalam pe saa'u mos .!eo,!e&
Mami'a #mi )i'e7
+ Ei n+o sa ma pui tu spalatoeasa ti,anilo 8
Eu o #nte$7
+ Mama ( da pe tata 'ine+l spala 9
Mama #mi )i'e7
+ *ai du+te la /oa'a si lasa+ma 8
C"nd %ine mos .!eo,!e( eu #i )i'7
+ Mos .!eo,!e( de 'e nu te speli 9
+ N+am sapun( fata mosului&&&
Eu( faa sa ma ,"ndes' mult( sti, la mama sa+i dea sapun sa se spele& A'est
lu'u se epeta de '"te oi %edeam pe mosul muda( ia '"nd mama nu+mi
dadea( ma ta%aleam toata 'utea pin ta"na si %ai de paul meu si de o'!ita
mea( 'a eau una 'u pam"ntul& Ia mama nu ma $atea( 'a ma iu$ea( si 'ine se
ne'a/ea 'u mine sa ma 'uete8 Tot $iata mama 8 :a #n'a tot eu #i )i'eam7
+ Da'a #mi dadeai( nu ma ta%aleam8 Si %ai 'e pateam( p"na ma pieptana&
C"nd am #mplinit sase ani( mama nu %ea sa ma dea la s'oala 'a'i )i'ea 'a
sunt pea mi'a si iana o sa am"n pin nameti& Da eu i+am 'eut o'!ita 'ea
'uata si m+am dus la s'oala&
Die'toul s'olii noaste( domnul Tu'!el( ne #ns'ia pe toti 'opiii( ia pe mine
nu %oia( 'a'i )i'ea 'a sunt pea mi'a& Eu( '"nd l+am au)it si pe d"nsul 'a nu
ma pimeste( am #n'eput sa pl"n,( de nimeni nu ma mai putea opi&
+ Ce da'a am sase ani( %eau sa #n%at 'ate 8
Va)"nd die'toul pl"nsul meu( aud 'a+mi )i'e7
+ *ai( %ino #n 'lasa( 'a atun'i 'and o sa dai de ,eu( fu,i tu sin,ua a'asa& Si
nu m+a #ns'is p"na mai t")iu( '"nd a %a)ut 'a+mi pla'e sa #n%at&
În 'usul anului s'ola( #n%atatoaea noasta ne spune #nt+o )i7
+ Copii( fiti 'uminti( 'a a%em la 'an'elaie o inspe'tie 'ae %ine si la 'lasa
noasta& Nu temina %o$a( si inta pe usa un domn( #nsotit de die'toul s'olii&
Noi( 'opiii( stam 'u o'!ii atintiti si 'u inima la ,"t& Vedeam pe a'est domn 'a
%o$este 'e%a 'u #n%atatoaea noasta( si 'a ma aata pe mine& Mie mi+a
#n'eput sa+mi $ata inima de 'edeam 'a iese din piept( si+mi )i'eam7 -Ce+am
fa'ut( Mai'a Domnului( de ma aata( 'a doa am fost 'uminte si mi+am stiut
le'tia 9-&
În%atatoaea se uita ia la mine )am$ind si+mi )i'e7
+ .uau( 'e poe)ie ti+i da,a tie mai mult9
Eu am espiat ad"n' si+i aspund7
+ Noaptea Ca'iunului8
+ Ia )i+o8
Si( linistindu+ma putin( am #n'eput sa )i' poe)ia astfel7

Noaptea Ca'iunului

Afaa nin,e linistit(
În 'asa ade fo'ul(
Ia noi pe l"n,a mama st"nd(
De mult uitaam /o'ul&
E noapte& Patul e fa'ut(
Da 'ine sa se 'ul'e(
C"nd mama spune de Iisus
Cu ,lasul a si dul'e&
Cum s+a nas'ut Iisus in fi,(
In ieslea 'ea saa'a(
Cum $oul #i sufla(
Caldua 'a sa+i fa'a&
Cum au %enit
Pastoii de la st"na(
Si #n,eii din 'e '"ntau
Cu floi de ma #n m"na&
Tot timpul '"t am spus poe)ia( a'el domn pl"n,ea( st"nd 'u spatele la mine&
Eu eam foate miata de a'easta putae a lui si 'and m+a s'os la ta$la sa fa'
o so'oteala( ma uitam #n o'!ii lui si doa '"t n+am des'!is ,ua sa+l #nte$ de
'e pl"n,e& M+a pus sa 'ites' si o le'tie si a iesit din 'lasa #nsotit de
#n%atatoaea noasta si tot timpul m+a pi%it 'u da, si+i 'u,eau la'imile pe
o$a)& Se #ntoa'e #n%atatoaea noasta #n 'lasa( %ine la mine( ma m"n,"ie si+
mi spune7
+ :a%o( .uau( ai stiut $ine&
Eu o #nte$7
+ Domnisoaa( de 'e pl"n,ea domnul a'ela 9
D"nsa #mi aspunse7
+ Copiii nu te$uie sa stie toate&&& Am amas nedumeita&
Me,"nd a'asa( i+am po%estit mamei toate 'ele #nt"mplate la s'oala& Mama sta
putin pe ,"ndui si apoi ma #ntea$a7
+ Alt'e%a nu ti+a spus 9
+ Nimi'( i+am aspuns eu&
+ Sa+ti spun eu de 'e pl"n,ea a'el domn9 Te+a %a)ut asa mi'uta si i+a fost mila&
+ Oae( de asta9
+ Si,u 'a da&&& si am 'e)ut&
Ade%aul ea 'a( a'est domn ea '!ia tatal meu( despe 'unoasteea 'auia
%oi %o$i la lo'ul poti%it&
Tot #n pimul an de s'oala( #nt+o dimineata pe la oa sapte si /umatate( pe
'"nd me,eam la s'oala( dupa 'e+am te'ut 'alea feata( am %a)ut 'um %enea
de la asait un no al$( 'am patat si s+a lasat peste mine& Eu am #n'eput sa
sti, pe mama( d"nd din m"ini si ma simteam 'a #nt+o $aie& N+am %a)ut si n+
am au)it nimi'( de'"t simteam o pa'e si o $u'uie launti'a( de 'ae nu+mi dam
seama&
C"nd am a/uns la s'oala( domnisoaa ea #n 'lasa si ma #nte$a de 'e am
#nt")iat si 'e am de sunt s'!im$ata si palida la fata& Eu i+am spus toate 'ele
#nt"mplate pe dum& Tin minte 'a d"nsa mi+a spus asa7
+ As %ea( Vasili'o( sa taies'( sa %ad 'e+o sa fie 'u tine #n %iata 8
:unul Dumne)eu a $ine%oit 'a #n toamna anului 12>3( sa ne #nt"lnim la
sfintiea $isei'ii din T,& I%esti( Te'u'i( eu fiind 'alu,aita 'u so$o de mai'i(
ia d"nsa + a'eeasi %edni'a #n%atatoae( 'u ele%e #n /uul ei& C"nd ne+am
%a)ut( am pl"ns am"ndoua de $u'uie si am pea mait pe Dumne)eu pentu
toate $inefa'eile Lui&
Înto'"ndu+ma a'asa( la p"n)( i+am spus si mamei 'ele #nt"mplate dimineata
'u a'el no& Mama pl"n,e si+mi )i'e7
+ Da,a mamei( 'um as %ea sa+mi a/ute $unul Dumne)eu sa taies'( sa %ad 'e
%a fi 'u tine8
Eu o #nte$am7
+ Da 'e+a putut sa fie a'easta( 'a'i %edeam pe mama 'utemuata de 'ele
spuse de mine& Mama #mi )i'e7
+ Lasa a'um&&& sa fii 'uminte si sa te o,i lui Dumne)eu asa 'um stii&&&

MOARE MAMA
În pima%aa anului 1242( mama se #m$olna%este dint+o fi'a si( 'aut"ndu+
se 'u do'toi( n+a a%ut pate a se %inde'a si #n luna septem$ie ta,ea sa
moaa& Toate udele %o$eau 'u 'ei doi fati( 'ae a'um eau am"ndoi
'asatoiti si stateau #n 'asa 'u mama( 'a #n timpul 'el mai s'ut mama %a te'e
la 'ele %esni'e& Eu( au)ind 'e %o$es'( am mes la patul mamei( #n,enun'!ind&
Mama ma #ntea$a 'e am& I+am spus7
+ Toti #n 'ute spun 'a ai sa moi( da eu 'e+o sa ma fa'9 Cui ma lasi( 'a
nimeni nu ma iu$este98 S'umpei mele mame #i 'u,eau la'imile pe o$a)( ma
ia( ma sauta si #mi )i'e7
+ O %e)i9 La Ea sa te o,i de a'um( 'a'i ea ti+i mama ta ade%aata si de la
nimeni sa nu mai astepti mila( de'"t numai de la Ea8
Eu asa de tae am 'e)ut 'u%intelo ei( #n'"t plina de $u'uie( i+am aspuns7
+ :ine( mama8 Si fei'ita m+am idi'at din ,enun'!i( mi+am stes la'imile de
pe o$a)( m+am #n'!inat la Pea Sf"nta Nas'atoae de Dumne)eu si am ple'at
la /oa'a&
Noaptea( mama a te'ut la 'ele %esni'e( las"ndu+ma pe mine( de noua ani( #n
,i/a Mai'ii Domnului&
În )iua de 1> septem$ie i+a fost #nmom"ntaea& Am stat linistita p"na a fost
sa o s'oata din 'asa( '"nd au s'os+o s+o du'a la $isei'a( am #n'eput sa tip(
ta,"ndu+ma de 'ele doua 'oade 'e+mi at"nau pe 'ap( #n'"t lumea adunata
lasase pe mama si pl"n,ea de mila mea& Si 'u ade%aat eu eam mai de pl"ns(
'a'i am"neam a nimanui&
Înto'"ndu+ma de la 'imiti( dupa 'e s+a dat masa( 'ei patu fati au #n'eput sa
#mpata tot 'e a%usese mama #n 'asa( #n 'ute( si la '"mp& Eu #i pi%eam si
asteptam sa %ad mie 'e+mi da& Dupa 'e au #mpatit tot( eu le )i'7
+ Da mie nu+mi dati nimi'98
Toti se uita la mine 'u pi%ii u"te( ia fatele Peti'a #mi )i'e7
+ Tu sa me,i la tatal tau sa+i 'ei a%ee( nu de la noi8
Eu( 'a desteptata dint+un somn( am sti,at tae7
+ Cum9 Eu am tata( $adie Peti'a9
+ Da8 Ai8
+ Si unde+i9
+ La .alati&&&
Am iesit afaa #n 'ute( ma uitam spe 'e si nu+mi %enea sa 'ed& Intu epede
#n iata'( unde )a'use mama si iau i'oana Mai'ii Domnului( 'aeia ma pedase
mama( o st"n, la piept si+i spun7 -Mama asa mi+a )is 'a tu esti Mama mea(
Pea Sf"nta8- Si 'aut"nd pena 'e+o a%eam data de pomana de nana mea la
$ote)( am aflat 'a mi+o #mpatisea #nte ei& Ne'a/ita le )i'7
+ Dati+mi pena 'e+o am de la mama mea( 'e mi+ati luat+o&
Eu fei'ita 'a o am( fu, #n 'ute( #nt+o m"na tin"nd i'oana( ia #n 'ealalta
pena& Si fiindu+mi ne'a) pe mama 'a nu mi+a spus 'a eu am tata( am ale,at
la 'imiti( la mom"ntul ei si pl"n,"nd mult( am adomit toata noaptea pe
mom"nt( ia dimineata m+au s'ulat niste femei 'ae tam"iasea un alt
mom"nt si m+au dus a'asa( 'u i'oana si 'u pena #n $ate&

DUPA MOARTEA MAMEI
De+a'um #n'epe %iata de sufeinta( 'ae m+a tinut st"ns le,ata de Mai'a
Pea Cuata( sin,ua %ei,a a nade/dilo mele&
Ta,#ndu+se toti pe la 'asele lo( eu am"neam a nimanui& Va)"ndu+ma
#ndepatata de toti( am mes #n ,adina 'u i'oana Mai'ii Domnului( sin,ua
mea m"n,"iee si pena( a%eile mele petioase si pl"m,eam %o$indu+i Mai'ii
Domnului7 -Miluieste+ma( 'a asa mi+a spus mama mea8? Si nu stiu de 'e( 'a
de '"te oi spuneam Mai'ii Domnului a'este 'u%inte( pe lo' adomeam& Ia
'"nd ma s'ulam( eam tae fei'ita si nu+mi mai te$uia nimi'&
Va)"ndu+ma at"t stainii( '"t si unele din udele mele 'a me,eam de 'olo+
'olo( 'a mel'ul 'u 'asa #n spate( s+au ,"ndit sa fa'a un sfat familia si sa %ada
'e+i de fa'ut 'u mine& Dupa 'um %o$eau( am %a)ut 'a nimeni nu %ea sa+si
#mpo%ae)e familia si 'u ,i/a mea( da( p"na la uma( s+a !ota"t 'a a'ela 'e
sta #n 'asa mamei sa ma tina si pe mine( d"ndu+mi #n,i/iea te$uitoae& Si am
amas #n 'asa mamei( l"n,a fatele Peti'a si 'umnata Ioni'a&

ÎNTRERUP SCOALA
A %enit %emea sa me, la s'oala& Intam #n 'lasa a teia( da $adia Peti'a(
fatele la 'ae stam( nu %ea sa ma dea( )i'"ndu+mi7
+ Vei 'ate9 Nu+ti mai me,e 'a atun'i '"nd eai 'u mama8
C"nd taia mama( meeu #i spuneam 'a %eau sa ma fa' do'toita( 'a eu
'edeam 'a do'toii nu se #m$olna%es' ni'iodata& Si mai t")iu am aflat 'a nu+i
asa 'um 'edeam eu de do'toi( si+i spuneam mamei 'a %eau sa #n%at 'ate sa
ma fa' peoteasa& :iata mama #mi tinea !an,ul si+mi )i'ea7 -Tu sa #n%eti $ine(
'a mama 'oase 'u a'ul si te da la s'oala8- Mama ea 'oitoeasa( de a'eea
%o$ea asa&

BUCURII DIN COPILARIE
."ndind la mama 'ae ea moata( #mi adu'eam aminte de unele $u'uii
'opilaesti taite #n pea/ma ei&
Mie #mi pla'ea tae mult sa ma /o' 'u papusile& Le fa'eam 'ase #n li%ada si
tineam sa fie mae familia papusilo( 'u 'opii( ia mama lo sa fie $ine
#m$a'ata& Pentu a+mi %edea a'easta dointa #mplinita( ma fuisam pe l"n,a
mama si o'!eam '"te o stofa fumoasa( 'u floi pe ea sau de matase si faa sa
ma %ada( taiam din mateialul( desi,u stain( )i'"nd 'a doa meita si papusa
mea o o'!ita 'a asta& Ia '"nd #n'epea $iata mama sa 'oias'a( %edea 'a nu+i
iese& O su'ea #n toate patile( %edea 'a #n 'anetul ei ea at"t '"t #i te$uia( ia
a'um #i lipseste si nu+si putea #n'!ipui de unde+i %ine asta& Ia eu fa'eam
papusei mele o'!ita 'u %olane( $a si la 'opiii papusei8 C"teodata( '"nd luam
mai mult si de simteam 'a mama e ne'a/ita 'a nu+i iese o'!ia 'lientei( eu
me,eam si o m"n,"iam( saut"ndu+o si u,"nd+o sa mai lase lu'ul( 'a o sa
#m$at"neas'a&
Va)"ndu+ma mama 'um ma #n%"team pe l"n,a d"nsa( a pi'eput 'a eu te$uie
sa+i fi fa'ut $u'ata( si #nte$"ndu+ma de n+am taiat din mateialul de o'!ie(
eu( foate linistita( #i aspundeam 'a da( am luat 'a+mi te$uia pentu papusi(
'a dumini'a am o nunta& S'umpa si $una mea mami'a nu ma $atea( ni'i nu ma
o'aa( de'"t se pefa'ea 'a moae( ia eu o ta,eam de m"ini si o u,am sa nu
moaa( 'a nu mai fa' ni'iodata; da ea nu+mi aspundea nimi'& Eu #i )i'eam 'a
am 'e)ut 'a tine mai mult la mine si la papusile mele( de'"t la a'ea femeie(
'aeia+i lu'ea)a o'!ia( da n+o sa mai fa' asa 'e%a #n %ea'& Si( las"ndu+ma
sa pl"n, $ine( de apoape 'edeam 'a a muit( des'!idea o'!ii )i'"ndu+mi 'a i+
a fost mila 'a pl"n,eam( altfel nu mai #n%ia& Eu 'edeam si n+am mai pus m"na
ni'i pe un fi de ata& Si ma feeam 'a de fo' sa n+o supa( 'a sa nu moaa iu$ita
mea mama( 'a Doamne( ea 'ea mai mae duee si teama sa am"n faa
mama& Si '!ia '"nd s'umpa mea mama a #n'!is o'!ii pentu totdeauna( eu
'edeam 'a am supaat+o 'u 'e%a si se fa'e 'a moae&
Stam nemis'ata pe patul unde ea ase)ata #n odaia 'ea mae si o m"n,"iam 'a
de o$i'ei pe m"ini si pe o$a/i( da a'um ea toata e'e( 'eea 'e+mi sla$ea
nade/dea 'a o sa mai des'!ida o'!ii&
Asa ea $una si $l"nda mea mama& Ma #n%ata 'um te$uie sa fiu( faa sa ma
atin,a 'u doua de,ete ma'a& Ea %esni' %esela si totodata #mi aata )"m$etul
ei de mama( '!ia de ea #n%aluita de o anumita tistete( pe 'ae ni'iodata nu
mi+a aatat+o& Nu+mi taia a%"ntul de la 'e%a( da'a %edea 'a nu mi se 'oieste
au %iata mea de 'opil&
Îmi mai adu' aminte 'um pe la noi se o$isnuia %aa sa se fa'a 'aluian <un
'opil mot( fa'ut din lut=& A'est 'aluian se fa'ea #n timpul %eii '"nd nu ploua&
Ea pus #nt+un si'iu de maimea lui si #n'on/uat 'u floi& Se $o'ea de fete de
la %"sta de 'in'i ani p"na la doispe)e'e ani& Dupa 'e ea $o'it de fie'ae
fetisoaa #n pate( se ale,ea o fata 'ae a%ea paul 'apului mai mae si+o
punea 'a peot( despletindu+i 'oadele si at"n"ndu+i 'e%a de ,"t 'a epitafi si
pe spate %e+un $a)i( 'a felon( ia 'elelalte se #mpateau #n '"ntaete si
$o'itoae& Apoi patu fete lu"nd si'iasul( me,eau 'u toatele( 'olind"nd #n
alai de #n,opae satul si apoi o luau spe Siet( fie'ae fa'"ndu+si datoia(
adi'a( peotul( '"ntaetele si $o'itoaele& Tot satul iesea si se uita la a'est /o'
'opilaes'&
C"nd m+am fa'ut de 'in'i ani( am mes si eu la o adunae de 'opii pentu $o'it
si eu 'aluianul& Da mama mea 'ae ma iu$ea at"t de mult( faa sa+i 'e( mi+a
fa'ut epede un sot 'u piept <$etele= tae da,alas( mi+a pieptanat paul
#mpletindu+mi 'oadele 'e+mi at"nau pe spate( mi+a le,at funde ne,e si mi+a
dat un $u'!et de floi( timit"ndu+ma sa $o'es' 'aluianul&
Ea '!ia )iua '"nd 'aluianul te$uia sa fie ponit spe Siet& C"nd m+au %a)ut
toate fetele au sait #n sus de $u'uie 'a si+au ,asit peotul& Eu mueam $o'ind
'aluianul( ia ele 'ae mai de 'ae ta,eau de 'oadele mele lun,i( sa le
despleteas'a( pe,atindu+ma pentu alai&
Si '"nd au %a)ut 'a am si sot nou( toate )i'eau 'a a timis 'aluianul pe un
#n,e si i+a soptit mamei sa mi+l fa'a& Mama( 'ae poate $anuia 'e a%ea sa se
#nt"mple 'u mine la 'aluian( %eni 'u o 'as"n'a fumoasa <$asma de 'ap= 'e+o
a%ea( 'u tutui si mi+o dadu spe a o folosi 'a felon& C"nd am %a)ut a'easta
iu$ie din patea mamei mele 'a+mi da 'as"n'a pe 'ae nu o lua de'"t '"nd se
du'ea la $isei'a( am pl"ns si mai tae pe 'aluian& Si pimind ,ateala de peot(
am ple'at spe Siet& Lumea toata )i'ea7 -Peotul 'aluianului este 'ea mai
mi'a dinte 'opile( da meita fiind'a+i at"na paul apoape de pam"nt8-
Du'eea la Siet nu se fa'ea de'"t dumini'a dupa masa& A/unse la Siet(
ase)am 'aluianul pe mal( #l mai $o'eam putin si lasam $iniso si'iul pe apa
Sietului( 'ae+l du'ea la %ale& Cu '"t se depata si'iul de noi( 'u at"t #l
$o'eam mai tae si stam pe mal p"na nu+l mai %edeam&
Si de '"nd stiu eu a'easta /u'aie 'opilaeas'a( ni'iodata nu ne+am #ntos de la
Siet faa sa nu ploaie p"na la piele& Ca'i 'u a'easta 'edinta se fa'ea a'easta
/u'aie( pentu a ne da $unul Dumne)eu ploaie& Dupa 'e ne #nto'eam #n sat(
me,eam toate la paintii a'elei fete la 'ae fa'use 'aluianul si ne puneau
masa si m"n'am toate fetele&
Îmi adu' aminte '"nd eam de sapte ani( am 'eut mamei mele sa fa' si eu
'aluian( ia ea mi+a #n'u%iintat 'u toata da,ostea& Da peot tot eu am sa fiu
din pi'ina paului 'ae( numai 'u doua palme nu atin,ea pam"ntul& N+as
putea spune 'a nu+mi pla'ea( da at"t paf 'e pimeam( 'a %ai de 'apul meu 'e
pateam '"nd ma #nto'eam a'asa plouata& Nu puteam sa+l #mpletes' da'a nu
mi+l spala $iata mama&
De data asta '"nd am fost eu mama 'aluianului( a fost o ploaie mae( 'a n+am
mai stiut 'ae este satul nostu si am luat+o spe Vames( un sat %e'in 'u al
nostu& C"nd ne+am %a)ut #n Vames nu eam ni'i una dumeita unde ne ,asim&
Înte$"ndu+ne lumea 'e+i 'u noi( am po%estit toate despe 'aluian si pin)"ndu+
ne noaptea( am amas pe la 'asele 'edin'iosilo( #mpatite #n '"te%a ,upui&
Ai nosti ne 'autau pe malul Sietului( 'e)"nd 'a ne+a aun'at futuna #n apa
si asteptau sa %ada da'a %aluile ne aun'a pe 'ae%a pe mal& Ia noi a doua )i
%eneam '"nt"nd spe satul nostu din satul %e'in&
Me,"nd a'asa( mamai'a mea ne+a ase)at la masa si nu stia 'e sa ne mai dea
de $u'uie 'a ne %ede& Luni n+am mes la s'oala 'a eam o$osite( ia mati(
toate fetele au fost #nte$ate de 'e am lipsit )iua te'uta& Ele au aun'at %ina
asupa mea( )i'"nd 'a am a%ut 'aluian& Eu am u,at pe domnisoaa
#n%atatoae sa ma iete( da datoita 'aluianului meu a plouat& Domnisoaa
")"nd( 'a'i stia pin 'e am te'ut( ne+a ietat( spun"ndu+ne 'a pe %iito sa nu
mai lipsim oi'e+a fi&
Eu po%esteam mamei mele 'ele spuse de #n%atatoaea noasta si+i 'eeam
lamuie7
+ Da'a se #nt"mpla asa 'um ni s+a #nt"mplat noua( 'um sa mai fiu si la s'oala9
Mama ma m"n,"ie )i'"nd7
+ Altadata sa a%eti 'u %oi pe 'ine%a mai mae 'a sa nu se mai #nt"mple nimi'
au si sa fiti toti 'opiii la s'oala 'a asa+i fumos&
Si asa( $iata mama 'auta 'u tot pile/ul sa+mi fa'a $u'uii si sa+mi #ntelea,a
)$udalni'ia 'opilaiei&
Si,u 'a toate a'estea( fatii mei le %edeau si din pi'ina asta nu aeoi eau
'etui( 'a mama tine mai mult la mine&

CUM AM AFLAT DESPRE TATAL MEU
&&&Si asa s'oala s+a des'!is( da eu nu m+am mai dus( 'a'i nu ma lasau sa ies
din 'ute&
A %enit #n%atatoaea mea si alte #n%atatoae sa ma 'eaa( da fatele Peti'a
ni'i nu le au)ea( )i'"nd 'a si amenda sufea si tot nu ma da8
Ple'"nd d"nsul #n amata( eu am amas 'u tata Ioni'a( 'umnata mea 'ae
%esni' #mi spunea 'a te$uia sa mo eu( nu mama&
De duee 'a nu ma du' la s'oala( si de toate o'aile 'e le pimeam din 'asa(
m+am ,"ndit sa me, la tusa Ani'a( o $at"na 'ae to'ea mamei( s+o #nte$
da'a 'u ade%aat eu am tata 'um #mi )i'eau #n 'asa meeu7 -Plea'a la tatal
tau-&
Si me,"nd la a'easta $at"na( am aflat ade%aul 'a eu am tata&
Si+i )i'eam7
+ Tusa Ani'a( ia spune+mi de eu am tata si totusi nu+l 'unos'9 De 'e mama nu
mi+a %o$it ni'iodata de tatal meu( 'a doa %edea '"t ma omoam eu sa stiu
toate despe tata9 Cae a fost pi'ina9 Spune+mi( te o,8 Si st"nd /os( la
,enun'!ii $at"nei( as'ultam 'u inima la ,"t si ma napadeau la'imile de nu
mai puteam sa $a, seama la 'ele spuse&
+ Ei( Li'o( da,ul tusii( ia'a+ta asa a fost %eniea ta pe lume7 mama ta a amas
%adu%a de a)$oi si #n astimp a %enit #n 'asa ei unul din #n%atatoul s'olii(
'ae o iu$ea mult pe mama ta&&&
+ Si 'um( tusa Ani'a( s+au 'asatoit la peot9
+ N+au apu'at( 'a unii au $a,at )"n)anie #nte ei&
+ Si9
+ Pe uma( tatal tau( se )i'e( 'a si+a fi fa'ut mutaea din 'omuna&&& Da
ade%aul numai Dumne)eu #l stie( 'a mama ta( tae mai ea taini'a( nu+i pea
stiai ale ei( nu stiu 'ui #i semeni tu&
+ Si ia spune+mi( tusa Ani'a( 'e s+a mai fa'ut pe uma9
+ Sa %e)i( fata tusei( ma '!eama pe mine #nt+o )i si+mi spune pl"n,"nd7 -Ce+o
sa fa'( tusa Ani'a( 'a eu am sa am un 'opil9-
+ :ine( $ine( da tata nu ea la noi9 Nu sta 'u mama9
+ Nu( ple'ase&&&
+ Da de 'e9
+ Se 'etase&&&
+ Si9
+ Sa %e)i&&& C"nd eu ma ,"ndeam 'e sa+i spun( %ine matusa Sanda( soa mama+
tei( 'ea mai mae si o aud 'a+i )i'e& -Teodoo( a ple'at sep'aliul de la 'asa ta9
Ce $ine 'a nu l+am ,asit8 Tu ne%asta unui om '"t un $ad( 'ae stia du'e
plu,ul 'u patu $oi( sa te uiti la un nimi'a de om& Ce da'a+i #n%atato9-&
Mama+ta ofta& Eu #i )i'7 -Ei( da 'e sa %e)i( Sando( 'a Tudoa ae sa ai$a un
'opil de la 'el pe 'ae tu #l o'aasti-& -Ta'i( $a$o( din ,ua( 'a+i ,asim noi
lea'ul8 Ni'i nu %eau sa aud de el8 Nu stii matale 'e%a 'a sa lepede 'opilul9-
Eu i+am aspuns7 Cum sa nu stiu9 Da ia #nta$+o( %ea9 Si mama+ta( saa'a(
ta'ea faa sa s'oata un 'u%"nt&
+ Si 'um( tusa( Ani'a( %oiai sa ma omoi9
+ Da'a %oia mama+ta( de $una seama te omoam8
+ Cu 'e9
+ Cu $uuieni ota%itoae&
Atun'i( sa de ,"tul $a$ei( o saut si+i multumes' 'a nu m+a omo"t& :at"na
#mi )i'e7
+ Lui Dumne)eu sa+i multumesti 'a El a %oit 'a mama+ta sa ai$a un %is #n 'ae
o tinea de au 'ine%a sa nu pimeas'a sfatul meu&&&
+ Ce spui( tusa Ani'a9
+ Da( fata tusei( asa e8
+ Si 'um a fost %isul( tusa Ani'a9
+ Îmi po%estea mama+ta( fata tusei&( 'a 'ine%a o tinea de au sa nu se #n%oias'a
la sfatul meu( 'a )i'ea ea( i+a spus 'a a'el 'opil 'e+o sa+l ai$a #i %a fi ei si
multoa spe m"n,"iee si $u'uie&&&
+ A!( tusa Ani'a( 'e %is min'inos a fost8 Ca iata eu am pate de sufeinte nu de
$u'uie8&&&
+ Ta'i( fata( tusii( e dept 'a nu toate %isele sunt $une( 'u toate a'estea( pin
%isul a'esta tu ai s'apat 'u %iata8&&&
Am amas mult timp pe ,"ndui&&&
+ Si '"nd m+am nas'ut eu( tusa Ani'o9
+ Pe )iua de 45 au,ust 124@&&&
+ Da98&&&
+ Si tata s+a supaat asa de au( de n+a mai %enit ni'iodata sa ma %ada9
+ Cum a a%ut deptate( fata tusii( din '"te stiu eu&&&
+ A!( si '"t #mi adea inima dupa el( tuso8
+ Stiu( si %o$eam 'u mama+ta 'a pa'a nu fa'i a $ine&&&
+ Si 'um #l '!ema pe tata( tusa Ani'o9
+ Ioan Constantines'u&&&
+ Da mama de 'e nu a %oit sa+mi spuna ni'iodata9
+ Nu %oia sa+l 'unosti&&&
+ Da matale de 'e nu mi+ai spus9
+ N+a%em ni'i un ameste'&&&
+ Ei( si( las"ndu+mi 'apul #n /os( am pl"ns mult& Ea ma m"n,"ie( eu o #nte$7
+ Si 'e sa fa' eu a'um( tusa Ani'o9
+ Ce sa fa'i9 Sa te du'i la el8
+ :a n+o sa ma du' de lo'( ia'+asa8 El nu stie 'a a muit mama&
+ Eu 'ed 'a stie&&&
+ A fost 'etat 'u mama( da 'u mine 'e+a a%ut9
Si ia pl"n,( )i'"nd7
+ De nu ma 'auta el( ni'i eu nu+l %oi 'auta si( de a)i #nainte nu+i mai dau de
pomana& Ca stii matale 'e+am fa'ut #nt+o )i9
+ Ce+ai fa'ut9
+ N+am a%ut 'e sa+i dau de pomana si i+am dat o'!ita mea 'ea 'u %olane la o
fata saa'a& De+a'um numai mamei am sa+i dau de pomana( 'a ea m+a 'es'ut8
A!( da 'e+o sa+i mai dau de pomana( 'a lapte nu mai am( $a '!ia ni'i
mamali,uta 'alda nu mai am( 'a'i tata Ioni'a #mi da '"nd %ea sa man"n' si
a'eea #n,!etata& O sa+i dau 'e am( p"na am sa am"n 'u o 'amasa si dupa
a'eea sa mo si eu8 Da numai i'oana Mai'ii Domnului n+o s+o dau la nimeni
si as %ea sa ma #n,oape 'u ea8

MÂNGÂIETOAREA MEA
Si( #nto'"ndu+ma a'asa( meeu pl"n,eam si %o$eam numai 'u Mai'a Pea
Cuata din i'oana& Nu stiu de 'e( tae ma #ntele,eam $ine8 De u,at nu stiam
sa ma o,( de'"t u,a'iunile 'e le #n%atasem la s'oala si de la mama( adi'a7
ADoamne( Doamne( 'ees' Tata-; -Toti 'u inima 'uata?; AÎn,e( #n,easul
meu? si ATatal nostu?&
Da mai $ine ma simteam '"nd #i spuneam Mai'ii Domnului 'e%a( 'um as fi
%o$it 'u mama mea& De pilda( '"nd #mi ea foame( #i )i'eam7 -Mai'a
Domnului( mie mi+e foame8-( sau7 -Mai'a Domnului( mie mi+e fi,- si multe
altele&&& '"te mi+a fost sa le #nt"mpin&

DESCULTA PRIN GER
În iana lui 1242 se )i'e 'a a fost un ,e mai mae 'a #n 'elelalte ieni& Eu(
desi am fa'ut a'easta iana numai #nt+o 'amasuta( 'a'i 'e a%usesem dadusem
de pomana pentu moti( nu l+am simtit asa de ,o)a% 'um se spunea& Tata
Ioni'a tae ea $u'uoasa sa mo si '"nd ea ,eul mai mae ma dadea afaa
din 'asa( #n 'amasuta( 'u 'apul si 'u pi'ioaele ,oale& D"nsa a%ea o %a'a de
)este de la paintii ei( pe 'ae o '!ema Matoli'a si '"nd eu nu a%eam lo' #n
'asa( me,eam #n ,a/d( #n iesle( $a,"ndu+ma #n f"n&
A%eam ,i/a '"nd se )i'ea 'a+i ,eul mai mae( puneam f"n mai mult #n iesle 'a
sa ai$a 'e m"n'a %a'a si sa+mi am"ie si mie de #n%elit&
De '"te oi se epeta lu'ul a'esta( me,eam #n ieslea %a'ii ia %a'a se s'ula si
d"nd f"nul 'u 'oanele peste mine( ma #n%elea toata( apoi %"a $otul p"na
dadea de pi'ioaele mele si asa de tae sufla( de 'edeai 'a po'neste& Eu
adomeam 'a #nt+un pat moale si 'ald p"na dimineata( ia dimineata '"nd ma
%edea tata Ioni'a #mi )i'ea7
+ A nai$ii mai esti( 'a n+ai muit8 Mo oamenii de tea$a( ia tu( nadufule(
taiesti8
Eu ma uitam la ea si "deam& Ea #mi spunea 'a+s t"mpita de ,e& Ia eu '"ntam
'"t puteam -Doamne( miluieste- si -Vesni'a pomenie-( 'a'i #mi pla'eau 'a
eau de mot&
Da'a se #nt"mpla sa du' %a'a de funie la f"nt"na sa+i dau apa( ia tata Ioni'a
ea pin 'ute( se epe)ea asupa ei s+o spa,a& Pa'a ea tu$ata %a'a atun'i
'"nd o %edea pe tata Ioni'a& A si %"ndut+o p"na la uma& Mai luam $ataie si
pentu asta 'a )i'ea 'a eu o #n%at&
Îi )i'eam7
+ Da+i om %a'a asta sa ma #ntelea,a pe mine 'e sa fa'98 Si %ai de mine 'e+mi
%eneau pe 'ap pe uma8

UN VIS MINUNAT ÎN ABURII MARTOLICAI
Înt+o noapte( '"nd domeam #n iesle( am a%ut un %is foate minunat& Ma
fa'eam pe o '"mpie '"t 'upin)i 'u o'!ii& Pa'a eam 'u tetea <$uni'ul dupa
mama( 'ae taia si nu stia nimi' de mine( 'a se daduse )%on 'a+s data la
'ine%a #n alt sat %e'in de 'es'ut= si alt'ine%a nu mai ea& Aud o %o'e7
-Co$oaa M"ntuitoul pe pam"nt-&
Desi nu ea nimeni 'u mine de'"t tetea( sti,am '"t puteam 'a( 'o$oaa
M"ntuitoul pe pam"nt& Si( uit"ndu+ma sa %ad de unde %ine( am %a)ut #n
%a)du! o $isei'a toata de sti'la( nu pea mae si+mi #n'!ipuiam 'a a'olo
te$uie sa fie M"ntuitoul& Am #n'eput sa sti, '"t puteam7 -Doamne Iisuse
*istoase( nu 'o$o" pe pam"nt( 'i 'o$oaa pe m"inile mele8- + si tineam
m"inile #ntinse& Vad 'a $isei'uta se lasa asa 'um u,asem pe Domnul( adi'a
pe m"inile mele& Se des'!ide usa si #n $isei'uta am %a)ut o iesle de f"n( #n
mi/lo'ul ieslei sta un pun' ,ol( 'u a)e de lumina de /u #mpe/u& Ea asa de
fumos 'um nu pot spune8 Se /u'a 'u m"nutele #n ,ua si 'u o'!ii se uita la
mine si "dea& La 'apul lui statea Mai'a Pea Cuata( asa de t"naa 'a o
'opila de 'inspe)e'e ani si+I tinea pun'ul #n /uul 'apului un %oal foate fin&
Dimineata( m+am s'ulat asa de fei'ita( 'a #mi adu' aminte 'um am sait din
ieslea %a'ii si nu stiam 'e sa fa'( 'a'i #n'a nu se luminase de )iua& Au)eam 'um
s'"t"ie )apada su$ pi'ioaele mele( da n+o simteam si upeam 'en,i de
sal'"mi pentu fo' si '"ntam& Tata Ioni'a )i'ea 'a am #ne$unit( ia eu eam #n
'ulmea fei'iii8 A%eam at"ta 'aldua #n $u'uia mea( ma'a 'a eam #n
'amasuta 'u 'apul si 'u pi'ioaele ,oale( da %edeam 'um se topeste )apada
su$ talpile mele&
Oamenii )i'eau 'a a fi fost #n noaptea a'eea un ,e stasni'& Am %a)ut 'a #n
fata $u'uiilo 'eesti toate se aata neputin'ioase& De '"te oi a%eam pate sa
fiu musafiul Matoli'ai( desi ,a/dul ea faa usa si 'am daapanat #n 'apatul
'elalalt( eu eam tae fei'ita( 'a'i nu aeoi %edeam o lumina a,intie( 'ae
ma adomea 'u un somn dul'e&
Cumnatei mele fiindu+i teama sa nu stie %e'inii de felul odi!nei mele( s+a
!ota"t sa ma $a,e #nt+un '!ile( unde )i'ea 'a( sa+mi astept moatea& Pe '"nd
stateam #n a'est '!ile( nimi' a%"nd mai mult de'"t i'oana Mai'ii Pea Cuate
si pena( a %enit tata Aneta( 'ealalta soa mai mae a mea( sa+mi ia sin,ua
pena 'e a%eam( 'a'i )i'ea 'a+i te$uie sa+si #mplineas'a )estea( 'a se
'asatoeste& Eu am #n'eput sa pl"n, si+i )i'eam 'a doa at"ta am si eu si asta+i
de la nana& Ea s+a ne'a/it pe mine si mi+a luat fata de la pena( aun'"ndu+mi
'osul ei( de s+a fa'ut tot '!ileul numai pene& Am #n'eput din nou sa pl"n, si
%o$eam 'u Mai'a Domnului din i'oana( )i'"ndu+i7 -Mai'a Domnului( numai
tu mi+ai mai amas8-
Atun'i am au)it un oftat 'e iesea din i'oana si a'este 'u%inte7 -Nu mai pl"n,e(
%ei fi mai fei'ita 'a toti8-
În a'est '!ile am stat doua %ei si doua ieni( !ana fiindu+mi pi%iea spe
i'oana Mai'ii Sfinte( 'aldua + de asemenea& Si toata #n,i/iea 'e te$uie sa
ai$a un 'opil la %"sta 'e+o a%eam la a'ea %eme( ea( )i'( pi%iea spe Mai'a
Milei 'ae #mi #mplinea totul&
Cu padu'!ii am dus+o ,eu( 'a'i #n '!ilia mea nu se ,asea ni'i pieptene( ni'i
apa( ni'i sapun& Îmi adu' aminte 'u ,oa)a 'um #i spuneam Mai'ii Domnului7
-Mai'a Domnului( nu mai pot( mo8- si adunam padu'!ii 'u m"na si+i dadeam
pe ,eam afaa& A!( Doamne( 'a multi si mai mai eau8 În ne'a)uile mele
#n'epeam sa pl"n, dupa mama( )i'"nd7 -Mai'a Domnului( mama mea '"nd
taia ma spala( ma piptana( da Tu de 'e ma lasi a'um( 'a mama mea m+a
lasat #n ,i/a Ta98 Da de #ndata #mi ea fi'a 'a plea'a si Mai'a Domnului de
la mine si #n'epeam s+o saut( s+o m"n,"i( 'e"ndu+i ietae&
Dupa o %eme( m+am o$isnuit si 'u padu'!ii& Îmi adu' aminte 'a+i spuneam
Mai'ii Domnului7 -Nu+i asa( Mai'a Domnului( 'a Tu mi+ai timis padu'!ii 'a
sa am de lu'u( 'a'i da'a oamenii m+au paasit ma'a ei sa stea 'u mine98-
De la o %eme( nu ma mai m"n'au delo'& Stateau 'a lesinati& Îmi adu' aminte
'a spuneam padu'!ilo7 -Mai domiti( 'a ati m"n'at destul& M+ati lasat faa
pi' de 'ane pe mine8- A!( da'a m+a %edea mama mea a'um( 'ed 'a a mui
de duee( 'a'i eam oasele ,oale( #n%elite 'u piele& Noo'ul mea ea 'a n+
a%eam !aine pe mine de'"t 'amasuta amasa de la mama( 'a'i 'ed 'a nu le+
as fi putut du'e( asa eam de sla$a&
Odata( m+am u'at la o feeasta si am #n'eput sa '"nt asa7
Moatea #mi %ine( da nu+mi pasa(
Moatea #n sufeinta e mult mai fumoasa8&&&
Îl stiam de la s'oala& Au)indu+ma tata Ioni'a( %ai de pielea mea 'e $ataie am
luat8 Ca'i )i'ea 'a o fa' de usine& Mai t")iu am au)it 'a spusese peste tot 'a
m+a dat de 'es'ut la o familie&
Eu nu+i ieseam din 'u%"nt( #i luasem fi'a( 'a'i mai %eneau si mama ei si fate+
sau si la toti eam to$a $atailo& Nu putea nimeni sa ma %ada& A/unsesem 'a un
sal$ati'& Capul #mi ea ma'iu'a #n%elita 'u p"sla( 'a'i paul ea una 'u
padu'!ii si #n'u'at de nu se mai 'unosteau fiele de pa& Ced 'a da'a m+as fi
uitat #nt+o o,linda( m+as fi speiat sin,ua de mine( 'a'i numai '"t ma
pipaiam( ma #n,o)eam& C"teodata #mi %enea doul sa ma %ad #nte 'opii si sa
ma /o'& Da '"nd ma uitam 'e sunt( #mi te'ea toata pofta& Pa'a #m$at"nisem
'!ia( asa ma simteam& Ced 'a ma si postisem( 'a'i nu se eBpli'a altfel&


FUGA DE LA BADIA PETRICA
Înt+o )i ea #n toata 'asa o liniste de mom"nt& Ce+mi %eni #n ,"nd98 Da'a
as fu,i de ai'i( 'e+a fi9 Îmi )i'eam7 -&&&a %enit si $adia Peti'a de la amata si
'e+mi fa'e de+oi iesi8-
Îmi %ine o fuie si $a, de,etele /os la usa sa %ad de n+o pot s'oate din
$alamale si numai 'e %ad 'a sae usa '"t 'olo din m"inile s'!eletului de mine
si ies #n'et pe sala( ma uit pin odai; nu+i nimeni8 Usa la fata ea #n'uiata& Ce+
mi te'e pin minte sa ies pe ,eam si sa fu, la dum8 Si am iesit pinte du,i
#nt+o 'lipa #n 'ute si( 'a un !ot( as putea spune( am sait ,adul iesind la
dum( %enita 'a din alta lume&
Ma ,"ndeam #n'oto s+o iau9 Un ,"nd #mi )i'ea sa ma du' la mom"ntul
mamei la 'imiti( alt ,"nd( mai stauito pe 'ae l+am si as'ultat( sa me, la
mos Ioni'a :a$u( sin,uul fate al mamei& Si asa am si fa'ut& Stiu 'a ea %aa
si 'ald '"nd fu,eam pe dum 'a s'apata din pus'aie spe mos Ioni'a :a$u si
'ine ma %edea nu stia 'e natie sunt; om sau alt'e%a8 Va puteti #n'!ipui8&&&

ÎN CASA LUI MOS IONICA
A/unsa la mos Ioni'a :a$u nu #nda)neam sa ma apopii de poata( 'a'i
#mi )i'eam 'a+i nasul de 'ununie al fatelui Peti'a 'a o sa ma timita #napoi(
'e)"nd 'a tine mai mult la ei( 'a+i este si fin si nepot& În fata 'asei lui mos
Ioni'a :a$u( la mos .!ita Cistea( sta la um$a mai multe femei( lu'"nd&
A'olo ea si mama Maia( matusa mea( sotia lui mos Ioni'a& Eu m+am apopiat
sfioasa de ele( da( spe $u'uia mea( aud pe 'ine%a )i'"nd7-Asta+i Li'a8- Eu
m+am ase)at l"n,a ele si am #n'eput sa pl"n,( po%estindu+le pin 'e am te'ut&
Ele amutisea( st"nd 'u m"inile #n'u'isate si nu le %enea sa 'eada 'a sunt eu&
Una din ele( tusa Ilin'a( mi+a )is miata7
+ Si 'um de doi ani ai sufeit a'easta 'umplita %iata98
Eu o #nte$7
+ Cum9 Doi ani sunt de '"nd a muit mama9
+ Da&&& #mi aspunde ea& Ia 'elelalte se uita la mine 'a la o aatae&
Le spun7
+ Ia uitati+%a 'e+i #n 'apul meu8
C"nd #n'e'aa sa+mi desfa'a paul( eu am lesinat& M+am desteptat uda toata(
'um ma udasea d"nsele si )i'"nd7
+ Saa'a8 Ti)i' este #n 'apul ei de padu'!i8 Cum de n+ai muit fetito89
Alta )i'ea7
+ *aideti s+o $atem pe Ioni'a lui Peti'a8
Alta aspundea7
+ Sa aun'am ,a) pe ea si sa+i dam fo'8
Eu le u,am s+o lase si sa ma spele pe mine( 'a de ea ae ,i/a Mai'a
Domnului&
Aude mos Ioni'a ,ala,ie la dum si iese sa %ada 'e+i& C"nd ma %ede #n 'e !al
sunt( ia o fu'a de fie( )i'"nd 'a se du'e la ei si #i $ate pe am"ndoi& Eu l+am
u,at si pe el sa+i lase #n stiea Domnului si sa ai$a mila de mine 'a nu mai
pot&
Ea pe %emea se'eei '"nd am mes eu la mos Ioni'a :a$u& A pus mama
Maia( matusa mea( sa ma spele( da ea /ale 'a eu meeu lesinam& S+au
!ota"t sa ma tunda 'u masina )eo( ia eu o u,am sa+i fie mila de paul meu
si sa nu ma tunda& Nu stia 'e sa+mi fa'a& A #n'eput '"te o su%ita si #n mai multe
"ndui si 'u multe lesinui m+a des'u'at& A/unsesem sa nu mai pot pune ni'i
ma'a un de,et pe 'ap( asa de tae ma ustua pielea& Dupa %eo saptam"na de
)ile am s'apatde padu'!i si pa'a #n'epusem sa %ad $ine si 'u o'!ii& De
m"n'at as fi m"n'at 'a un lup( da nu+mi dadea de'"t lapte( 'a'i )i'eau ei(
te$uie sa ma o$isnuies' 'u m"n'aea( 'a altfel mo& N+as putea spune 'a la
tata Ioni'a( 'umnata mea( nu am m"n'at( da a$ia '"nd #si adu'ea aminte #mi
dadea '"te 'e%a&&&
:iata 'amasuta de pe mine 'ae ea puteda toata( a fost s'!im$ata 'u o
'amasuta noua( de p"n)a de 'asa( de matusa mea( mama Maia( 'a asa+i
)i'eam& A'um eam alta si nu+mi %enea sa 'ed 'a+s slo$oda( 'a pot iesi la
dum sa %ad lumea si sa sa %o$es' 'u 'ine %eau&
Înt+o )i( pe '"nd ma simteam fei'ita( aud pe matusa mea( mama Maia( 'a+i
spune lui mos Ioni'a7
+ Sa du'em pe Li'a la soa+sa Maia( oi la fate+sau .!eo,!e( 'a'i a'um am
s'os+o la lumina si sa stea la ei&&&
Eu am #n'eput sa pl"n, si+i u,am sa nu ma dea la nimeni din fatii mei( 'a ia
o sa pates' 'e+am patit la $adia Peti'a&
Mama Maia )i'e7
+ Sa fa'em o #n'e'ae8
Si am ple'at( #nsotita de mos Ioni'a( de mama Maia si de tetea( tata mamei(
'ae ea apoape de opt)e'i de ani si pe 'ae+l %edeam 'um se u,a de mos
Ioni'a sa ma tie pe l"n,a el& Mos Ioni'a n+a a%ut 'opii( da 'estea o nepoata
de+a matusii Maia si )i'ea7
+ Da'a a fi fost un $aiat( a fi fost mai de folos( da 'u doua fete 'e ma fa' eu9
Eu #i )i'eam 'a o sa ma #n%at si la plu, si peste tot( numai sa nu ma du'a
ni'aiei&
Mai'uta Domnului m+a as'ultat( 'a'i desi m+au dus pe la poata fatilo mei(
nu a %oit nimeni sa ma pimeas'a( )i'andu+mi 'a te$uia sa mo la $adia
Peti'a& Mos Ioni'a le+a tas 'ate o o'aa $una la toti si m+a luat la d"nsul(
fiind u,at si de mama Maia( 'ae )i'ea 'a da o $u'ati'a de mamali,a la un
'"ine( da la un 'opil98 Stiu 'a matusa Maia #i o'aa( )i'"ndu+le 'a o sa fa'a
din mine o fata sa moaa de ne'a) toti&&&

ZORII BUCURIEI
În'ep anii de fei'ie pentu mine& Matusa mea #mi dadu de lu'u si ma
#n%ata 'um sa to' $oan,i'ul( l"na si 'um sa 'os& Eu eam #n 'ulmea fei'iii&
Mos Ioni'a a%ea un 'al foate fumos& Îl '!ema Misu& Eu eam tae fei'ita
'"nd puteam sa+i fa' 'uat a'estui 'al( 'a )i'eam sa nu stea #n mi)eie 'um am
stat eu& Oi'e animal as fi %a)ut muda( #n'epeam sa pl"n,( ,"ndindu+ma #n 'e
stae am fost eu si as fi %oit sa le %in #n a/uto 'uatindu+i& Toti "deau de mine
'um um$lam 'u ,aleata de apa #n m"na( sa aun' pe po' '"nd ea muda de
nooi&
C"nd am %enit la mos Ioni'a :a$u a%eam unspe)e'e ani( da ma $a,ai #nt+o
taistuta mi'a& Dupa '"te%a luni nu ma mai 'unosteam 'a am te'ut pin 'e
te'usem&

PE MÂINI STRAINE
La '"te%a luni( m+au luat sa ma 'eas'a o familie Constantin si Ani'a
Susanu( 'aoa le muise sin,ua fata 'e+o a%usese si )i'eau sa ma 'eas'a pe
mine #n doul fii'ei lo& Da n+am stat de'"t o luna si am fu,it tot la mos
Ioni'a( fiind'a a'easta familie mai a%ea un $aiat si i se paea 'a paintii tin
mai mult la mine de'"t la el si a #n'eput 'eata ,o)a%a #nte painti si fiu(
)i'"nd 'a o sa+mi dea toata a%eea mie&

TETEA MA SCAPA DIN MÂINI STRAINE
Dupa a'eea au %enit sa ma dea tot de 'es'ut unui sef de ,aa( ni'i nu stiu
'um #l '!eama( 'a'i eu am fu,it )i'"nd 'a nu ma du' de la d"nsii& Saa'ul
tetea se u,a de mos Ioni'a sa nu ma mai lase pe m"na nimanui si sa ma tie el
sa ma 'eas'a&
De pl"nsetele mele( de u,a'iunile lui tetea( mos Ioni'a 'u tusa Maia s+au
!ota"t 'a( pe %iito( oi'ine a %eni sa ma 'eaa( nu ma %o da si ma %o 'este
ei( numai eu sa fiu fata $una& Le fa,aduiam tot 'e stiam 'a o sa+i $u'ue si tot
timpul le+am fost supusa& La oi'e oa din )i si din noapte m+a fi timis( sau sa
dau '!ia si oata #n /uul satului sau a 'imitiului( m+as fi dus& C"nd sti,au la
mine pentu 'e%a( eu eam ,ata 'u m"na pe usa( doa asteptam unde ma
timite si tot #nt+o fu,a eam& At"t mos Ioni'a( '"t si mama Maia( 'a'i asa le
)i'eam la #n'eput( au pins sa ma iu$eas'a si sa ma #n%ete la toate 'elea #n
'asa si #n ,ospodoie& A'um nimeni nu ea mai fei'ita 'a mine& Cu .!inita(
fata 'e+o luase s+o 'eas'a #n'a de '"nd taia mama mea( am #n'eput din 'ele
dint"i )ile sa ne iu$im 'a doua suoi $une& Mie #mi pla'ea sa #n%at de toate si
'e nu putea sa fa'a ea( fa'eam eu faa sa stie nimeni& A'est lu'u ne+a le,at si
mai mult&

PAZA POSTULUI
A'um( a%"nd masa 'a oamenii la fie'ae p"n)( a%eam ,i/a sa nu ,eses'
sa man"n' de dul'e #nt+o )i de post( 'a'i stiam de '"nd taia mama mea 'a
da'a m"n'am lapte sau alt'e%a 'e nu se m"n'a #n )ile de post( %ai de mine( 'a
mueam de dueea 'apului&
:iata mama se feea 'a de fo' sa nu ,eseas'a sa+mi dea lapte dimineata(
%ineea sau mie'uea& Si #n mine intase o fi'a asa de mae 'a( de '"te oi
m"n'am de dul'e( #nte$am pe mama7 -Ce+i a)i9- Si mama #mi spunea 'a+i )i
de dul'e( '"nd se poate m"n'a lapte( oua si 'e se mai ,asea& Mama Maia(
matusa mea( stia a'est lu'u( da %oia sa se #n'edinte)e si #n post d"nsa lua
dimineata lapte( ia eu fa'eam 'afea din naut pa/it de mine si eam tae
multumita& P"na sa stiu eu( mama Maia %"a lin,uita mea #n lapte si apoi #n
'afea( $a #mi spunea pe uma 'a mai punea si '"te putin lapte( sa %ada da'a eu
nu stiu( o sa+mi fa'a au9 Si 'um luam 'afeaua( 'ine sa moaa9 Nu eu98 A%eam
duei de 'ap toata )iua de nu puteam fa'e nimi'( $a le apeam si la 'ei din
'asa timpul( st"nd #n /uul meu si pun"ndu+mi 'ompese la 'ap&
Pe a doua )i nu mai putea man'a nimi'( 'a'i de #ndata %asam& Asa s+au
#n'edintat si m+au lasat sa+mi tin toate )ilele de post de peste an& Îmi )i'eau
-$at"na 'asei-( 'a stiu toate postuile si ma feeau toti sa nu 'al' a'est lu'u&
Pentu mine postuile eau )ile de mae $u'uie& Si #n a'easta tot mila Mai'ii
Domnului( 'ae m+a feit de pa'atul #m$ui$aii( '!ia din fa,eda 'opilaie&

PLATA PACATULUI
A!( Doamne( 'um uita omul mila 'eului( '"nd da de $ine8&&&
Înt+o )i #mi spune .!inita 'a #n ,adina de l"n,a noi este un pa 'u pee de
toamna si ma oa,a sa me, 'u ea sa fuam pee&
Eu #i )i'7
+ Da nu ne piedem pin $alaii9 .adina ea lasata #n paa,ina de stap"nul
ei si a%ea tot felul de ie$ui 'es'ute&
Raspunsul .!initei7
+ Ce poasta esti8 Ce 'e)i 'a mai esti la tata Ioni'a( sa+ti fie fi'a si de um$a
ta9 *ai 'u mine( 'a de '"te oi am fost eu si nu m+am piedut8&&&
+ .!inita( da da'a %ine $a$a 0loaea9 <stap"na ,adinei=&
+ Ei( da 'e9 Poate fu,i ea '"t fu,im noi9 *ai tu( Li'o( si nu+ti mai fa'e tot felul
de ,"ndui8
Si( #n%oindu+ma( am sait ,adul #n ,adina %e'inei( am a/uns l"n,a paul 'ae
ea plin 'u pee ,al$uie si fa'eam sfatul 'um sa fuam&
Eu #i spun7
+ Camasa mea e noua& O sa ma le, la mi/lo' 'u o 'uea( idi' 'amasa si am sa
$a, #n s"n( ia tu sa pui #n sot&
+ A( e $ine sa te sui tu #n 'opa'( 'a esti mai usoaa&
+ :ine( ma sui&
Si m+am suit si am #n'eput sa up pee( d"nd /os si puind si #n s"n& Da ia'a si
plata pa'atului&&& Aud un ,las de femeie7
+ Stati( nu fu,iti8
Eu( '"nd am au)it( mi+am dat dumul to'mai din %"ful 'opa'ului pinte
'en,i& C"nd m+am te)it /os( m+am uitat sa %ad pe .!inita( da ea fu,ise
#naintea mea( pe unde( nu stiu& Si eu o iau la fu,a& C"nd a/un, spe fundul
,adinii( mi+a %enit sa sa ,adul #n 'ute la noi( da sa %e)i 'e s+a #nt"mplat8&&&
C"nd am sait mi+a intat un pa de la ,ad #n 'amasa si eu am amas
sp"n)uata 'u 'apul #n /os din'olola noi( da nu )i'eam ni'i un 'u%"nt;
'edeam 'a m+a apu'at $a$a 0loaea& Va)"ndu+ma mos Ioni'a 'u .!inita au
%enit si m+au s'apat din at"naea minunata( ")"nd de mine( 'a'i eu
pl"n,eam si u,am pe Mai'a Domnului sa ma iete 'a n+am sa mai fa'&
Si ma #nte$am7 de 'e numai eu am fost pedepsita pentu a'est pa'at( 'a doa
am fost #ndemnata de .!inita9 Iata de 'e 'ed eu7 $unul Dumne)eu a %oit sa
ma s'ape de a'est pa'at al futului si( pentu 'a eu eam mai mae de ani 'a
.!inita( si 'u mine fa'ea mai multa mila Mai'a Pea Cuata si de a'eea m+a
pedepsit a,at"ndu+ma de ,ad&&& Am fa,aduit 'a nu mai fa' asa 'e%a&
CEL RAU NU DOARME
De la o %eme( lui mos Ioni'a si mamei Maia nu le mai pla'ea nimi'& Tot 'e
fa'eam ea au& Ia am #n'eput sa pl"n, la Mai'a Domnului si sa+i 'e sa+mi
%ie #n a/uto&
Înt+o )i( %ine mos Ionita Matu( un %e'in al nostu si+mi spune sa ies la sosea(
'a ma asteapta tatal meu& Ci'ea a'est $at"n 'a i+a spus 'ine%a 'a a au)it de
'!inuile mele si 'a nu mai ae liniste( sa ma du' la el( 'a numai el este a'ela
'ae ma poate iu$i 'u ade%aat& Eu am #n'eput sa pl"n, si+l #nte$ pe $at"n7
+ Mos Ionita( da tatal meu mai ae 'opii9
+ Da( mai ae&&&
+ C"ti9
+ Tei 'opii&&&
+ Da'a+i asa( spune+i lui tata pe 'ae nu+l 'unos'( 'a nu ma du'( '!ia de+oi
m"n'a si pam"nt& Ca ni'i la d"nsul nu o sa fiu fei'ita&
+ Da( Li'o( fata mosului( pe mama ta nu o mai ,asesti tu( da ai pe tatal tau
'ae+ti %a fi totul( mi+a spus el& Si sa mai stii 'a ni'i la mosul tau Ioni'a n+ai sa
fii fei'ita&
+ Ei( 'e+o %ea Mai'a Domnului8
+ As'ulta( fata mosului( tatal tau m+a u,at sa nu ma #nto' faa tine&
+ Me,i( te o,( mos Ionita( si spune+i 'a nu ma du'& Sunt satula de $ataie 'a de
mee a'e&
+ Si de 'e 'e)i tu 'a mosu+tau Ioni'a n+o sa te $ata9
+ Cum o %ea Dumne)eu8
+ Da( da p"na la Dumne)eu( te man"n'a sfintii8 Nu te #n'apat"na8 *ai( 'a te
asteapta $ietul om 'u inima fipta&
+ 0iind'a ai )is( mos Ionita( 'a p"na la Dumne)eu ma man"n'a sfintii( ia'a(
ni'i nu me,( 'a eu am %a)ut a/utoul lui Dumne)eu si al Mai'ii Domnului(
'um m+au s'apat #n 'ei doi ani la $adia Peti'a( de n+am muit de fi,( de
foame si de ,o)a%ia padu'!ilo& Sa+i spui lui tata pin 'e+am te'ut eu si 'a
nu+mi mai pui nade/dea #n nimeni( de'"t #n Dumne)eu si #n Mai'a Domnului(
'ae au fost l"n,a mine #n %emea ne'a)ului meu&
+ Esti o #ndaatni'a( fetito8
+ Sunt( da nu pot sa fiu altfel( simt 'a 'ine%a ma fa'e sa fiu asa&
+ Sa stii 'a tati'a+tau o sa te fue de pe dum&
+ Cum o %ea Mai'a Domnului8
Plea'a mos Ionita tist spe sosea( ia eu #i )i'eam sa spuie lui tata pin toate
'"te am te'ut( si m+am pus pe pl"ns& Simteam 'a mi se upe inima de duee(
pentu dueea pe 'ae i+o po%o' eu( da ea o putee( 'ae nu+mi da %oie sa
)i' 'um a fi %oit inima mea& A'easta #mpietie 'ed 'a a fost 'u !ota"ea
'eului( pentu 'a Mai'a Domnului sa+mi fie mama si tata si sadind #n inima
mea doul de Iisus( mi+a udat a'est do 'u oua iu$iii Sale de mama si pentu
a+l pasta 'u doul Ei( p"na la %emea '!emaii mele mult ne%edni'e& Se
#ntoa'e ia mos Ionita M"tu si ma '!eama la poata si+mi )i'e7
+ Li'o( a pl"ns tatal tau de neas'ultaea ta si )i'ea 'a a fi %oit sa te dea la
s'oala( sa fa'a 'e%a din tine( 'a a au)it 'a esti un 'opil s",uito&
+ Da( mos Ionita( da eu ma o, #n fie'ae seaa si dimineata la Mai'a Pea
Cuata( #n a 'aei ,i/a m+a lasat mama mea( sa+mi dea sanatate( minte si
noo'8 Si 'ed 'a ea #mi %a da8&&&
I+am #n'!is potita si am intat #n 'ute faa sa spui 'ui%a 'ele %o$ite 'u el&
Ma #nte$( eu( 'ae as'ultam de toti( 'a+mi adu' aminte '"nd eam la fatele
Peti'a( da'a ma punea tata Ioni'a sa stau tei )ile #nt+un 'olt( nu ma mis'am
de lo'( sau '"nd mi+a spus sa nu %o$es' 'u nimeni( n+am %o$it doi ani 'u
nimeni( sau 'um as'ultam si de .!inita 'ae ea mai mi'a de'"t mine '"nd m+
a #ndemnat sa fu( sau 'e+mi spunea mos Ioni'a si mama Maia eu saeam ,ata
a fa'e( oae de 'e n+am sait '"nd a %enit mos Ionita M"tu( '"nd mi+a adus
%estea $una 'a tata ma asteapta sa ma du' l"n,a el98 Oae nu eam mai
fei'ita l"n,a tatal meu de'"t l"n,a un un'!i9 Oae nu a%eam mai multa mila
tata de'"t un'!iul meu9 Da( a%ea( desi,u 'a a%ea mai multa mila de mine
de'"t toti si 'ed 'a ea sin,uul 'ae m+a fi #nteles si m+a fi iu$it sin'e si pe
'ae #l iu$eam si eu ,o)a% de mult( faa sa+l 'unos'& Oae 'um am putut sa
stau si eu sa nu ale, #n $atele lui de painte 9
Ade%aul este 'a eu totdeauna m+am lasat 'ondusa de o putee 'e n+o %edeam(
da o simteam si asa a fost 'a eu sa nu ma lipes' 'u inima de nimeni de'"t de
Dumne)eu si de Mai'a Sa Pea Cuata&
Pea mait sa fii tu( Doamne( de toate si pentu toate8&&&
Totdeauna am u,at pe Mai'a Domnului sa ma pimeas'a #n m"inile Ei 'a pe
un aluat spe fam"ntae si sa ma pimeas'a #n m"inile Sale de mama&
Ni'iodata nu i+am 'eut 'e+mi doea inima( 'a'i #mi ea teama 'a nu mi+e de
folos& C!ia '"nd au #n'eput sa se %ada )oii sufeintei din nou( desi a'um
eam mai mae( nu %oiam sa+I nai 'e nimi'( simteam 'a o supa si ma uitam
numai spe sf"ntul Ei '!ip si+I sopteam at"t7 -Mai'uta Domnului( miluieste+ma
'a asa mi+a spis mama mea& Tu stii 'e+mi te$uie 8? Si( #n'!in"ndu+ma( #i
'eeam ietae de ,eselele mele )ilni'e si ieseam la lu'u&

ISPITITORUL STARUIE PE LÂNGA MINE
Înt+o seaa aud 'um #i spunea mama Maia lui mos Ioni'a7
+ Stii 'e%a omule 9 Eu sunt de paee sa fa'em la un fel 'u Li'a& 0ata s+a mait(
ae 'a m"ine( paispe)e'e ani si o sai te$uias'a )este&&&
Mos Ioni'a #ntea$a7
+ Si 'e sa+i fa'em 9
+ Sa se du'a tot la fatii ei sau&&& si ta'ea&
Mos Ioni'a7
+ O sa ma mai ,"ndes'&&&
+ Ce sa te mai ,"ndesti 9 Anii te' si 'a m"ine o sa+ti 'eaa )este&&&
Eu( au)ind tot sfatul lo( am mes #n ,adina si pl"n,eam( )i'"ndu+i Mai'ii
Pea Cuata sa ma miluias'a 'um o sti( 'a simteam 'u ade%aat 'a n+am '!ia
pe nimeni&
Ma fa'eam 'a nu stiu nimi' din 'ele 'e %o$ise d"nsa 'u mos Ioni'a si o o,
#nt+o dumini'a dimineata sa+mi dea %oie sa me, la $isei'a& Îmi )i'e7
+ Du+te 8 Da #mi as'unde $o$oada 'e+o puneam pe 'ap& O o, sa+mi dea
ma'a un $ai)( 'a nu pot sa me, la $isei'a 'u 'apul des'opeit& Si( #n sf"sit(
'u o'ai si 'u multe la'imi( ple'am la $isei'a( unde puteam sa+i spun Mai'ii
Pea Cuate si s'umpului Iisus mai $ine dueea sufletului meu& În $isei'a
ni'iodata nu ma puteam tine de pl"ns& Ma simteam 'a un 'opil( pe 'ae l+a
$atut un stain si '"nd a/un,e #n fata mamei lui #si da dumul la la'imi&

COPACUL - BUNUL MEU DUHOVNIC
Odata( ma ,aseam #n postul Pastelui si o u,am pe mama Maia sa ma
#n,aduie sa me, sa ma spo%edes'( 'a nu ma spo%edisem de '"nd me,eam la
s'oala si ni'i Sf"nta #mpatasanie n+o luasem& D"nsa 'ed 'a a %oit sa ma
#n'u'e( 'a+mi spune7
+ N+ai sa te du'i( 'a 'e pa'at ai tu 9
Au)ind a'est 'u%"nt( am #n'eput sa pl"n, si+mi )i'eam7 '"nd eam la fatele
Peti'a( fu,eam '"t puteam #n li%ada si ale,am 'opa'ul 'el mai fumos si ma
spo%edeam lui& Ca'i mama '"nd taia #mi po%estea 'a 'ei dint"i oameni pe
'ae i+a fa'ut Dumne)eu( au fost pusi #n ai( 'a'i aiul ea o ,adina fumoasa&
Si toti pomii eau ai lo( numai unul a fost opit pentu Dumne)eu7 'el mai
fumos din 'ae le+a spus la a'ei oameni sa nu man"n'e din el& Asa o sa fa' si
eu&&& Ma du' #n ,adina si o sa ale, 'el mai fumos 'opa' din toata li%ada
noasta si o sa )i' 'a+i a lui Dumne)eu& Ia Dumne)eu 'ae+i $un( o sa ma
auda si o sa mi+l pimeas'a( ia eu am sa me, #n fie'ae )i la a'el 'opa'( sa+i
spun toate ,esalele mele&
Si Dumne)eu 'ae %a fi apoape de 'opa' o sa ma auda si '"te )ile %oi a%ea eu(
n+o sa man#n' fu'te din a'el 'opa'&
Asa am si fa'ut&&& Am mes( m+am uitat pin toata li%ada si 'ae 'opa' mi+a
paut mie mai fumos( pe a'ela l+am ales si ma spo%edeam la el( 'a #n fata unui
peot( 'a'i eu #l 'edeam 'a tine lo'ul lui Dumne)eu pe pam"nt&
Spun a'um lu'ui pe 'ae nu le+am spus la nimeni ni'iodata( 'a'i ma temeam
sa nu fiu ,esit #nteleasa si sa se 'eada 'a eu 'instes' un 'opa'( 'a pe un
Dumne)eu& Doamne feeste 8 ni'iodata nu m+am ,"ndit la asa 'e%a( da asa m+
a dus 'apul sa fa'& Si am #nteles 'a n+am supaat pe Dumne)eu& Odata am
,lumit 'u mai'ile mele( aat"ndu+le numai patea 'opilaeas'a a #n'edeii
mele #n s'umpul meu du!o%ni'&
C"nd ma ase)am #n ,enun'!i l"n,a a'est 'opa'( ma napadeau la'imile
,o)a% si( #n suspine( #n'epeam sa+mi spun pa'atele mele& Pima data '"ndm+
am spo%edit( ea plin de floi( 'a'i ea pima%aa si+mi adu' foate $ine aminte
'a #n 'lipa '"nd eu u,am 'opa'ul sa fie mi/lo'itoul meu pentu pa'atele
mele( la Dumne)eu( a luat 'opa'ul fo' si m+a 'upins si pe mine( faa sa simt
'eea 'e ai putea simti '"nd stai #n pea/ma unui fo'& At"t am simtit7 o a'eala
si o nesatioasa $u'uie si fei'ie& Si de '"te oi u,am a'est
'opa' sa fie mi/lo'itoul meu( se pete'ea a'elasi lu'u; adi'a lua fo'& Ea fo'
'ae #ti lasa o $u'uie faa seaman& Lim$a ea neputin'ioasa sa ,aias'a 'eea
'e simtea inima& Vaa a fa'ut at"tea fu'te a'est 'opa' si+mi adu' aminte 'um
um$lam pe l"n,a el si+i puneam poptele 'a sa nu se upa ni'i o 'ean,a din
el& Da 'esa %e)i 9 Ca nimeni n+a m"n'at fu'te din el( 'a'i ea un fel de pune
,al$ui mai 'ae se 'o' pe toamna si ea sin,uul 'opa' 'ae mai a%ea la a'ea
%eme fu'te si eu tae as fi doit sa nu man"n'e nimeni din el( 'a ni'i eu n+am
pus #n ,ua fu'te de la el ni'iodata&
Stiu 'a m+am dus la el odata si+i spuneam asa7 -0atele meu( da'a ai te'ee #n
fata lui Dumne)eu 'a sa ma #n'edinte) si eu( fa 'a sa nu man"n'e nimeni din
fu'tele tale #n a'easta toamna8? Si( deodata( 'opa'ul a luat fo'& Si pa'a mi+a
amas #n 'lipa a'eea( '"nd a luat fo'( 'a se #nt"mpla '"teodata sa nu ia fo'&
A'est lu'u se epeta '"nd eu nu a%eam la'imi& Adi'a numai '"nd pl"n,eam
iesea din inima 'eea 'e #i spuneam si el lua fo'& Si sa %e)i minune7 toti ai 'asei
s+au #m$olna%it de de)inteie( nu pea au( da nu puteam m"n'a nimi'& Eu
eam do'toul lo( 'a+i #n,i/eam pe toti si asa s+au us'at toate fu'tele de pe
'opa'ul meu s'ump&
C!ia '"nd me,eam la peotul nostu de ma spo%edeam si ma #mp"taseam(
eu ma du'eam )ilni' la 'opa'ul meu si+i spuneam toate pa'atele( 'a uitam de
la un post la altul&
În pima%aa anului 12>@( '"nd am mes de la m"nastie la tata Ioni'a :a$u(
'a'i asa #i )i'eam a'um( #l taiase( 'a'i )i'ea 'a s+a us'at& L+am u,at sa+mi
aate unde a pus 'opa'ul si mi+a spus 'a l+a as tot& .oa)ni'a mi+a fost
dueea& Eu #n a'est an nu mai eam la d"nsii( 'a'i #n'epusem m"nastiea si
eam #n $odeiul fei'it( de pe dealul .u,uietei( unde m+a '!emat a'ea lumina
'ae se aata si #n 'opa'( du!o%ni'ul meu de fie'ae )i&
BABA ILEANA
Înt+o dimineata aud doua femei 'e %o$eau de la 'imiti )i'"nd7
+ Moae saa'a&&&
Le #nte$7
+ Cine moae 9
Ele #mi spun7
+ :a$a Ileana a lui mos .a%il( de la 'imiti&
Am ale,at la ea s+o %ad; ade%aat( asa ea de sla$a( #n'"t 'edeam si eu 'a
moae& Saa'a( muea 'a n+a%ea 'e m"n'a& Me, la 'opa'ul meu <'a'i eam la
mos Ioni'a #n a'est timp= si #n'ep sa+mi matuises' ,eseala( 'a de '"te oi
am mes la mom"ntul mamei( n+am intat ni'iodata sa %ad 'um taieste a'ea
$a$a si simteam at"ta duee( ,"ndindu+ma '"ta mila a a%ut Mai'a Domnului
de mine& Si u,am pe du!o%ni'ul meu <'opa'ul= sa se oa,e la $unul
Dumne)eu sa ma iete si numai asa o sa 'ed 'a m+a ietat( da'a+i da $a$ei
)ile( ma'a o luna( da'a nu un an si s+o #n,i/es' eu faa sa stie nimeni& Si(
Doamne( a luat 'opa'ul ia fo'& Am 'e)ut si am luat o oala 'u lapte si putina
faina si m+am dus la $a$a Ileana si i+am dat sa man"n'e& Am adunat 'en,i
us'ate de pin 'imiti si le+am fa'ut 'elo doi $at"ni fo' si am ple'at fei'ita&
Nimeni nu m+a #nte$at unde am fost&
Si me,eam )ilni' la $iata $a$a si a pus+o Dumne)eu pe pi'ioae( da nimeni(
ni'iodata( nu ma #nte$a& Eu 'ed 'a mila Mai'ii Domnului le lua mintile sa
uite de mine #n a'el timp&
Odata( am luat sapun sa+i du' $a$ei s+o spal si l+am pus #n s"n si me,eam
'am 'u teama sa nu ma 'unoas'a mama Maia& Ma u,am sa se fa'a ,oapa #n
stoma'( sa nu se 'unoas'a sapunul 'e+l a%eam #n deptul meu& Mama Maia
ma o'aaste )i'"ndu+mi 'a 'e am de me, asa fudula( 'a stia 'a um$lam numai
fu,a& Atun'i( am %a)ut minunea Mai'ii Domnului si 'a 'e fa' nu supa pe
Dumne)eu& Ca'i a%eam ispita sa fa' pa'at( fiind'a iau din 'asa si nu le spun&
Da ma du'eam la 'opa'ul meu s'ump si spuneam asa7 -Doamne Dumne)eule(
da'a+i pa'at 'e fa' eu 'u $a$a Ileana( sa nu %ie lumina Ta peste a'est 'opa'(
da da'a fa' $ine( sa %ie( 'a'i eu fa' a'easta pentu da,ostea Ta( pentu
sanatatea lui mos Ioni'a sia mamei Maia si pentu ietaea pa'atelo lo8? Si
deodata a %enit lumina peste 'opa' si m+a umplut de $u'uie si de nade/de&
Si $a$a Ileana a mai tait %eo doi aniD

OASTEA DOMNULUI
Înt+o seaa aflu de la o %e'ina 'aeste adunaea -Oastea Domnului-& Eu
#nte$7
+ Ce+i a'eea adunaea -Oastea Domnului-9&
Ve'ina mea #mi )i'e7
+ Un fel de se)atoae 'u oameni( femei( fete si $aieti&
+ Ce %o$esti 9 Si 'e fa' ei a'olo 9
+ Se oa,a( '"nta( 'ites' din $i$lie&&&
+ Ce spui tu( Catino 9 Ced 'a o fi fumos( fato 9
+ Ve)i+ti de tea$a( Li'o( nu 'um%a ai %ea sa te du'i9 Adunaile astea sunt( la
dept %o$ind( pentu $a$e si mosne,i&
+ E( $ine( Catino( da sunt si fete si $aieti 8 Ei nu sunt tinei9
+ Da( sunt tinei( da sunt posti&&&
+ Cum sunt posti 9
+ Adi'a nu+s de lume&&&
+ Cum nu+s de lume 9 Eu nu #ntele,&&&
+ Ei( nu #ntele,i 89
+ Adi'a sunt mai posti '"nd ies #n lume 9
+ Stii 'e%a 9 Eu o sa o, pe mama Maia sa ma lase si pe mine diseaa sa %ad
si eu 'e+i a'olo&&&
+ Ei( 'a toate %ei sa le stii&&& Si,u 'a o sa te fa'i ostasita( 'a #ti pla' '"nte'ele&
+ Ce+o %ea Mai'a Domnului 8 Si ple' sa o, pe mama Maia sa ma lase sa
me, la adunae( 'a ea s"m$ata seaa si nu se lu'a& Si( spe $u'uia mea( m+
a lasat mama Maia( da mi+a spus sa nu stau mult 'a de %ine mos Ioni'a sinu
ma ,aseste( %ai de pielea mea 8
Eu am ple'at fei'ita la %e'ina unde ea adunaea( #nsotita de tetea <$uni'ul=&
Dupa %eo oa( %ad 'a se des'!ide usa si inta mos Ioni'a $eat( sti,"nd7
+ Li'o( unde esti 9
Eu m+am piedut de fi'a( da Mai'uta Domnului a a%ut ,i/a( 'a l+au
#n'on/uat toti 'ei din adunae 'u da,oste( l+au poftit pe s'aun si l+au u,at sa
as'ulte o '"ntae& Stiu 'a i+am '"ntat '"ntaea7 -Lume( lume #nselatoae-&
D"nsul a #n'eput sa pl"n,a si s+a pus pe '"ntate si a tinut pe toti p"na la )iua(
'"nd s+a te)it din $etie& C"nd s+a te)it $ine( a fa,aduit Domnului 'a nu se mai
#m$ata si din a'ea 'lipa %a uma la $isei'a 'u toata 'asa lui& Sa+mi %ie au de
$u'uie8&&& A doua )i am mes eu 'u d"nsul la $isei'a si tot am"ndoi am mes
multa %eme si la adunaile Oastei Domnului& Mai t")iu a %enit si mama
Maia la adunae& A'um a%eam doua $u'uii mai7 $a$a Ileana si $isei'a&
Da $isei'a n+a mes mult( 'a d"nsii s+au lasat de -Oastea Domnului-(
opindu+ma si pe mine de a mai me,e si la $isei'a mai a& Da a%eam pe
$a$a Ileana despe 'ae nu stia nimeni de'"t Cel de sus si nu ma putea lipsi de
a'easta $u'uie nimeni& Ca'i am %a)ut 'a de un lu'u $un '"nd %ei sa te
$u'ui sufleteste sa stie numai Ceul&

ÎNCERCARI PENTRU DRAGOSTEA DE BISERICA
C"teodata( 'a sa nu ma du' la $isei'a( ma punea sa fa' samale 'a sa pied
toata dimineata& Da 'a sa pot( totusi( sa me, la $isei'a foloseam o %i'lenie
$ine'u%"ntata& Ma dadeam s"m$ata seaa pe l"n,a mama Maia si o u,am
sa+mi spuie 'am 'e+a %ea sa ,atim de m"n'ae pe a doua )i&
Si asa( stiam 'e se ,aseste si ma s'ulam de noapte si ,ateam toata m"n'aea(
ia '"nd se s'ula d"nsa eu eam ,ata 'u m"n'aea si+i )i'eam7
+ Nu asa 'a a'um ma lasi sa me, la $isei'a( mama Maie 9 Si nu ma a%ea
#n'oto si ma lasa& Eam 'ea mai fei'ita '"nd ma #nto'eam tot #nt+o fu,a
fa'"nd mamali,uta si puind masa si toti eau pa'a linistiti si ea o pa'e #n
toata 'asa&
A'este lu'ui le spun nu 'a sa+mi aat %e+un meit al meu( 'a'i nu+i al meu
nimi'( deoae'e n+am fa'ut nimi' si ni'i un fa' $ine #naintea Milei Ceesti 'ae
m+a um$it #n toate ne'a)uile mele& Am tinut sa aat toate a'estea( pentu 'a
a'ei 'e %o 'eti '"nd%a a'este po%estii sa %ada '"t de apoape este putaea
de ,i/a a lui Dumne)eu de om( numai sa+L '!emi 'u tot doul si sa+ti lasi toate
#n $atele 'alde ale Mai'ii Pea Cuate si sa 'e)i 'a 'eea 'e 'ei %ei 'apata(
numai da'a Atotputeni'ul %a so'oti 'a 'ele 'eute de noi ne sunt de folos& Ca(
de multe oi( noi 'eem lu'ui 'ae nu nu+s de folos( da'a nu ne da( ne
supaam( $a '!ia ne a)%atim& Cine oae poate sa ne iu$eas'a pe noi mai
mult de'"t Paintele nostu si a'est Painte 'ae ne %ea totdeauna $inele( este
Dumne)eu& 0iind'a numai El stie %iitoul nostu si de a'eea sa+L iu$im si sa+I
multumim de toate si pentu toate( 'a toate 'e ne timite sunt $une si de folosul
nostu( spe apoape de El&&&

CHEMAREA FACUTA DE CER
PRIN SFINTELE VEDENII

Numai a'easta minune de '!emae ma 'opleseste stiind 'u '"ta ne%edni'ie
am pimit+o( da ni'i a ta'ea nu pot( 'a'i Domnul #nsusi mi+a poun'it sa
matuises' 'u%intele 'eesti pimite&
În a'easta po%estie a %ietii mele( eu nu pot ameste'a %edeniile a%ute( 'u%"nt si
#n amanunte( 'a'i ele i)%oas' din nepatunsa %oie a lui Dumne)eu( de 'ae eu
ma #nspaim"nt&
Totusi( tin sa aat si ai'i 'a( la %"sta de saispe)e'e ani( #n )iua de 44
o'tom$ie 12E6( pe '"nd 'ule,eam papusoi( a %enit $unul Dumne)eu sa se
po,oae pe pam"ntul nostu( #n'on/uat de o lumina minunata si sla%ita(
aat"ndu+se #n fata unui pute,ai 'a mine( desa%"sindu+si iu$iea 'e o ae
pentu neamul omenes' si de neamul din 'ae ma ta, eu( d"ndu+mi poun'a
sa spun lumii sa se po'aias'a&
Dupa a'easta pima %edenie( au umat si altele( pe 'ae 'u $la,oslo%enia
Sf"ntului Sinod si a Sfintei Epis'opii de Roman( de 'ae tineam pe a'ea %eme(
le+am popo%aduit lumii pin oasele si satele taii noaste s'umpe si am s'is
o 'ate& Cititoul doito sa le stie #n amanunt( le poate ,asi pe toate( adau,ate
la sf"situl po%estiii mele&
Pima mea popo%aduie a fost la !alta din satul nostu( Tudo Vladimies'u(
la Sf& Cu'i si pe uma #n lun,ul si #n latul taii( pana #n )iua de 41 au,ust
12EF( '"nd am pimit poun'a de sus de la Dumne)eu sa se fa'a o manastie
de mai'i( numai fe'ioae( #n'!inate Mai'ii Sale Pea Cuate& Ai'i m+a '!emat
si pe mine ne%edni'a( Stap"na 'eului sa fiu po%atuitoaea suoilo mele
#ntu 'edinta si sa pi%e,!e) 'a poun'ile Domnului #mpastiate altadata
oamenilo pin lume( sa le dau 'estinilo( pe 'ae #nsusi Ea( pin mila si
putaea de ,i/a a%ea sa+i adu'a #n Casa Milosti%iii Sale de pe Colina
.u,uietei& Desi,u( lu'ul a'esta n+a fost uso pentu mine( o 'opila
nepi'eputa si sla$a si 'u tupul si 'u du!ul( da( smeindu+ma( am pimit(
so'otindu+ma un %as su$ed( pe 'ae %ea Stap"na Milei sa+l 'uete 'u apa
iu$iii( #ntaindu+l si a/ut"ndu+l pentu a ma folosi eu si a folosi si pe altii din
mieasma de taina lasata din m"na iu$iii a mamei lui Iisus&
De'i( uit"ndu+ma la te'ut( ma uimes' de maea iu$ie a Stap"nei Ceesti si
:unului Dumne)eu 'um mi+au um$it 'opilaia&
.asindu+ma #n fata a'estei '!emai a'um ma #nspaim"nt& Da #n'edintata
fiind 'a ni'i un meit al meu nu s+a adus pe a'easta 'olina sfintitoae a
dumne)eiestilo aatai( 'i numai da,ostea faa ma,ini a lui Dumne)eu( am
pasit la #ndepliniea '!emaii 'u multa teama si ad"n'a sfiala( 'a'i stiam 'a
a'est dum %a a%ea multe u'usui ,ele de suit si 'o$o"i papastioase(
pi'inuite de #m$at"nitul #n ele( satana& Îmi )i'eam7 da'a Cel 'e m+a '!emat
'!emat a simtit ,eutatea 'u'ii sufeintelo( da( eu un %ieme 9 Si totusi(
stiind 'a a $iuit '!ia si potile iadului( idi'"nd pin as'ultaea Sa din
,oapa tot neamul omenes'( mi+am #nfipt <puteea= #n'edeea #n puteea Sa
dumne)eias'a( 'e)"nd #n atotputeni'ia Sa( 'a+mi %a nete)i 'u iu$ie ,opile
desnade/dii( ale temeii de du!uile ele si ale oamenilo 'ae #mi %o pune
piedi'i&
Si( #n'edintata #n '!emaea 'eului( n+am mai stat mult sa ma ,"ndes' 'e %oi
#nt"lni #n 'ale( ple'"nd pe dumul ne'unos'ut( da luminat de iu$iea de
oameni a lui Dumne)eu si de da,ostea de Mama a Mai'ii Pea Cuate& Si( o(
Stap"ne al meu( n+as putea spune 'a( me,"nd pe pote'uta luminii( n+am
#nt"lnit #n 'ale si ,lodui si $e)na& A'ele popasui eu 'ed 'a au fost 'u
#n,aduinta Ta( $unule( 'a lo%indu+ma si simtindu+le dueoase #n inima mea( sa
Te '!em mai 'u fo'( pe tine Doamne al meu8&&&

DUPA PRIMA ÎNTÂLNIRE CU IISUS
Îmi adu' aminte 'u multa $u'uie de pima mea #nt"lnie 'u Iisus si 'u
Sf"ntul Simion St"lpni'ul& Eam toata un fo'( o "%na ne#nt"lnita de mine
%eodata& Îmi %enea sa me, )i si noapte pe dumui sa aat 'a este Dumne)eu
si 'a El ne iu$este si ne '!eama la El( sa ne dea #n da #mpaatia Sa 'eeas'a&
Ced 'a de m+a fi aun'at 'ine%a #nt+un 'upto 'u /a( n+as fi as( asa #mi
eau da,ostea si "%na de mae& La toata 'lipa simteam pe Dumne)eu& Îmi
ieseau din ,ua 'u%inte 'e nu le %o$isem ni'iodata p"na atun'i( de ma
minunam eu si+mi )i'eam7 oae unde am ,asit eu 'u%inte 9 Da nu a%eam timp
sa ma ,"ndes' mult( 'a'i %eneam 'a ploaia& O$oseala nu simteam ni'iodata&
Mai tae o$oseam '"nd stam linistita a'asa&
Da #n'eputul autatii( satana( nu mi+a sufeit -ne$unia- si a as'olit omeniea
#mpoti%a mea& Totusi( a piedut( 'a'i dinte 'ei a)%atiti( multi au 'a)ut #n
mea/a Du!ului Sf"nt si s+au fa'ut fii ai :isei'ii din fii ai pa'atului& Veneau la
mine sa ma #nte$e da'a 'u ade%aat este Dumne)eu si da'a+i %a ieta& Eu la
toti le dadeam nade/di si le spuneam 'a este Dumne)eu( 'a L+am %a)ut si 'a ne
asteapta pe toti sa ne #ntoa'em la El si la :isei'a Lui&

CEL RAU IARASI SE TULBURA
Ce s+a ,"ndit #nautatitul 9 Sa #n%a/$eas'a pe mos Ioni'a asupa mea& Si
%ai( Doamne8 A #n'eput sa ma #n/ue si sa ma o'aas'a )i'"ndu+mi sa+mi s'ot
postiile din 'ap( 'a l+a )apa'it lumea( doa la el nu+i $"l'i& Eu ta'eam si
asteptam !ota"ea Ceului si asupsa lui& Nu+l puteam uni din lo'( 'a'i
%edeam 'a nu+i de %ina( 'i lu'atua de la 'el au& Sti,a la mine '"t putea( 'a
l+am fa'ut de usine #n sat( sa ple' de la 'asa lui( sau sa ma 'asatoes'( 'a
)i'ea el7
+ Si,u de a'um ai sa spui 'a nu te mai 'asatoesti& Da n+ai sa stai la mine sa
#mlpetesti 'oada al$a& Oi sa te 'asatoesti( oi sa ple'i de la 'asa mea( 'a m+
ai fa'ut de %o$a #n sat 8
La toate '"te #mi spunea( eu ta'eam( aat"ndu+ma %esela si #n'epeam sa+i '"nt
'"ntai eli,ioase si asa #l potoleam( 'u daul lui Dumne)eu& Meeu
#n,enun'!iam si ma u,am Domnului si Mai'ii Sale( )i'"ndu+le7 Stap"ne
Doamne si Pea Sf"nta Mai'a( %oi mi+ati dat pe un'!iul meu sa ma s'ape de la
moate&&& A'um mi+l lasati sa+si piada sufletul( ia da'a mi+i de folos 'eea 'e
fa'e el( dati+mi a$dae( 'a sa nu+l /ude' 8
Cu %emea s+a potolit si '!ia a lasat #n/uatuile si toate'ele ele si uma la
$isei'a& Mama ea mai linistita( 'a'i eu( fiind meeu 'u ea( #i spuneam mai
multe din 'eea 'e simteam 'a+i este de folos&
Da 'um se linisteau %aluile dint+o pate se idi'au de 'ealalta pate& A
#n'eput lumea din sat sa spuie 'a sunt $olna%a la 'ap si 'a de asta %ad& :a
'!ia #mi %enea si mie sa 'ed a'est lu'u& Veneau a'asa femei( pa'a le+a fi
platit 'ine%a si+mi )i'eau 'a din pi'ina 'opilaiei mele ne'a/ite mi s+a paut(
da sa+mi %ad de tea$a( 'a nu+i nimi' ade%aat& Apoape sa 'ed( da a timis
Dumne)eu un #n,e si m+a 'etat( )i'"ndu+mi sa nu mai stau de %o$a 'u
asemenea fiinte si sa le paases'( oi 'ine a fi ele( 'a+si %a lua plata fie'ae la
)iua 'ea mae&
Si asa am fa'ut totdeauna #n asemenea pile/ui( '!ia '"nd ea %o$a de fete
$isei'esti& Îmi )i'eam #n ,"nd numai7 da'a n+au ,ustat #ndea/uns din dul'eata
sfinteniei lui Iisus( 'um o stie ei '"t de dul'i sunt minunile Sale 98 Si nu+i uam(
da #mi ea mila de ei( fiind'a mi se paeau asa de mi'i 'a te $atea /alea&

DOCTORII ÎSI SPUN CUVÂNTUL
Înt+o )i de %aa( dupa masa( eu teseam la a)$oi niste pesui& Aud la dum
,ala,ie& Ies sa %ad 'e+i9 Se opia la poata noasta tei masini( a%"nd #n ele
pe pefe'tul /udetului si doispe)e'e do'toi& Eu i+am pimit #n 'ute faa sa
stiu 'ine+s( de'at 'unosteam pe domnul pefe't al /udetului nostu( 'olonelul
Pata&
Înt+o 'lipa s+a umplut dumul de lume& Cae ma pl"n,ea( 'ae se $u'ua 'a
s'apa de+o %a/itoae <asa+mi )i'eau 'ei ne'edin'iosi=& Vad 'a 'ei doispe)e'e
domni ma #n'on/oaa si ma #ntea$a7
+ Vei sa ne spui si noua 'e+ai %a)ut tu( Li'o 9
Le aspund7
+ Da 'um sa nu %a spun 9 Am #n'eput sa le spun de lu'uile lui Dumne)eu&
Vad 'a se #ntea$a unul pe altul7
+ Ce fa'em 9
Raspunde 'el #nte$at7
+ E mai sanatoasa 'a mine8&&&
Altul7
+ Ne fa'em datoia( 'a n+o fi nimi'&&&
Eu #i #nte$7
+ Da 'e+i 'u dumnea%oasta 9 Ce sunteti si 'e %a #nte$ati 9 Pa'a a fi %o$a
de mine 9
Raspunsul pefe'tului7
+ Da Li'o( de tine+i %o$a& Uite+te( dumnealo sunt medi'i si au %enit sa te
%ada( 'a'i mi s+a adus la 'unostinta 'a esti $olna%a&
Eu #i spun7
+ Sa pofteas'a #n 'asa sisa ma 'ete)e 'um stiu d"nsii& Da eu stiu 'a nu m+a
duut ni'iodata nimi' si nu ma doae + si %esela intu 'u ei #n 'asa& Toti ai
nosti fu,isea de a'asa( 'a nu stiau despe 'e+i %o$a& C"nd au intat #n 'asa(
#i aud )i'"ndu+mi7
+ În 'e 'amea te o,i tu 9
Le aat 'amea mea 'u i'oane si 'u sapte 'andele 'e adeau& S+au #n'!inat toti
si mi+au spus7
+ Nu+ti fa'em nimi'( 'a'i lumina din o'!ii tai ne %o$este totul8&&&
Si( iesind din 'asa la masina( #mi )i'e pefe'tul7
+ Li'o( n+ai %ea sa me,i 'u noi a'um 9
Eu( $u'uoasa 'a ma u' pentu pima data #n masina( ne mai ,"ndindu+ma la
nimi'( tusti #n masina 'um eam #n 'asa 'u pi'ioaele ,oale si #m$a'ata 'a de
lu'u&
Doamne( 'e ea pe dum8 Unii tipau de $u'uie( pa'a+i apu'ase 'e%a au( da
'ei mai multi pl"n,eau 'a nu mai ma %ad& Ci'eau 'a m+au aestat& Eu eam
%esela pa'a me,eam laun ospat( desi nu stiam 'e %o fa'e 'u mine& Nu
puteam fi altfel& C"nd am iesit la soseaua nationala( %ad 'a o iau la Sf"nta
Cu'e( opes' masinile si se dau toti /os si sa ma dau eu& Ma saluta si+mi )i' sa
ma o, si pentu ei&
De ai'i( au ple'at la pimaie( unde au fa'ut po'es+%e$al 'um 'a sunt
sanatoasa( ia eu m+am #n'!inat la Sf"nta Cu'e si m+am #ntos a'asa& Cu 'ine
ma #nt"lneam ma #nte$a7
+ Da unde te+au dus 'u masina 9 Le aspundeam 'a m+au dus la Sf"nta Cu'e
sa ma #n'!in( eu si ei( si asa mueau de ne'a) ne'edin'iosii& Ma #n/uau si
sti,au dupa mine7
+ 0eme'atoaeo 8 I+ai %a/it si pe astia8 Ei( n+o sa+ti mai mea,a mult8
Altadata( sti,au dupa mine( 'a sa ma #nspaim"nte( asa7
+ Împus'ati+o8 ta,eti faa mila8 Eu ma uit la ei si+mi %enea sa "d& Le
spuneam7
+ Da'a %a poun'este Dumne)eul meu 'el 'u 'u'e( ta,eti si ma #mpus'ati8 Ia
da'a %a poun'este ispititoul %ostu( satana( sa %a potoliti8
Veau sa aat ai'i mila lui Dumne)eu& Înt+o )i( ma ,aseam la '"mp doi
oameni7 Dumitu C& Dumitu <*a'ana= si Pa%el :atu( am"ndoi ne'edin'iosi
si #n/uau %edeniile mele si ma fa'eau 'um le %enea la ,ua& A doua )i(
Dumitu C& Dumitu a %enit la mine mut si mi+a s'is pe !"tie 'ele pete'ute
'u ei la '"mp& S'ia 'a dupa $"felile lo( deodata au %a)ut pe un no tei
pesoane7 una i+a amenintat 'u de,etul( ia 'eilalti doi le %o$ea asa7 -Ce sa le
dam 9-& Ei #ntepenisea de fi'a si au au)it asa7 -Pa%el sa olo,eas'a( pentu 'a
a #n/uat de Dumne)eu( din 'ae i se %a ta,e si moatea ia Dumitu( fiind'a
ae 'opii multi( sa+i luam ,ua( sa fie mut-& Asa s+a si pete'ut&
Vad 'a %ine mutul la mine si ma oa,a sa+i fa' u,a'iuni 'a nu mai poate& Eu l+
am am"nat pe %inei( '"nd %o fa'e peotii la Sf"nta Cu'e( Sf"ntul Maslu( ia
olo,ul a '!emat pe paintele pao! .!eo,!e Dimitiu si i+a fa'ut Maslu( da
n+a mai tait mult si a muit& Vinei a %enit si mutul pedepsit si dupa mai multe
Sf& Maslui( si+a 'apatat $ine %o$iea& La pimul maslu putin numai '"t a
putut sa+si matuiseas'a ,eseala #n fata tutuo&
A'easta fapta minunata a mai #n'!is ,ua la ne'edin'iosi&

JANDARMUL ISPITIT
Lumea doea sa me, si #n alte sate( 'a'i ea mai uso sa me, eu una
sin,ua( de'"t sa %ina ei la mine si( de altfel a%eam poun'a de sus sa le spun
la toti sa se #ntoa'a la Dumne)eu si la :isei'a Sa&
Înt+o pima%aa am mes #n 'omuna Vlad Tepes( /udetul Ialomita( #nsotita de
fatele Ioda'!e .i,oas( fatele Ta'!e .adinau( .!ita Vlad( Ioan Mitu
'usotia lui( An,!elina( soa Cleopata si fatele Ioan Ian'u& A'esti fati eau
tei din 'omuna Pe'!ea( /udetul Co%ului si tei din 'omuna Tudo
Vladimies'u 'u 'ele doua suoi& Cu totii am mes pe /os %eo tei )ile&
0a'eam '"te >@ de Gm& pe )i si 'in'i)e'i am fa'ut #n pima )i( da toti me,eam
s'!iopat"nd si totusi eam fei'iti( 'a'i tot dumul ne+a 'ondus'"nd un mios
de smina( '"nd un sul de no minunat( pe 'ae #l simteam toti& A'est dum #l
fa'eam pentua ne #n'!ina la Sf& Cu'e din a'easta 'omuna idi'ata #n 'instea
Mai'ii Domnului( pin des'opeie dumne)eias'a de 'ate fatele .!eo,!e
Eni'a din Vlad Tepes&
C"nd am a/uns la a'easta Sf"nta Cu'e( ne+am ase)at sa fa'em a'atistul
Mai'ii Domnului si( 'um #l '"ntam noi( mi se paea 'a sti,a la noi 'u
#n/uatui& Eu am 'e)ut 'a e o nalu'ie de la satana si nu m+am s'ulatdin
,enun'!i& Ceilalti toti( '"ti eau 'u mine( au fu,it 'ae pe unde au putut( 'a'i
'el 'ae #n/ua ea seful de post al 'omunei Vlad Tepes& El( %a)"ndu+ma pe
mine 'a n+am fu,it( stiu eu 'e+o fi 'e)ut9 În'epe sa ma $ata 'u patul pustii 'u
m"inile( 'u pi'ioaele( 'um #i %enea lui $ine( ia eu )i'eam de )o a'atistul(
'a'i nu mai a%eam mult sa+l ispa%es'& Nu mai stiu da'a l+am ispa%it( 'a'i m+
a t"ntit #nt+o pate si ma $atea& Eu "deam si+i )i'eam7
+ Mai ai mult de dat 9 Si de 'e ma $ati( fatele meu9 Ce ti+am fa'ut 9 Doamne(
iata+l '+o fi $eat 8
El '"nd au)ea 'e+i spuneam( mai tae #mi da 'u 'i)mele( unde apu'a& Da
Dumne)eu mi+i mato si stie 'a nu mint( nimi' n+am mai simtit din $ataia
a'eea( desi 'ed 'a a fost #nspaim"ntatoae la %edee( 'a'i sotia a'estui om
o$it de fuia satanei( a #n'eput sa tipe( )i'"ndu+i7
+ .!eo,!e( de nu+i dai pa'e a'estei fete( eu din 'lipa asta ma despat de tine 8
Si asa mi+a dat pa'e& Nu eam speiata delo'( $a dimpoti%a( a%eam un do de
'"ntat( 'a'i dupa 'e s+a depatat de mine( am #n'eput de la 'apat a'atistul
Mai'ii Domnului si+l '"ntam 'u o $u'uie nestap"nita si ma simteam 'a dupa
o $aie 'alda&
Dupa 'e am ispa%it a'atistul( nu stiam unde s+o iau& Mi+am )is7 -Sa me, la
:isei'a?( fiind dumini'a #n a'ea )i( 'a'i se si au)eau 'lopotele& Pe #nsotitoii
mei de dum i+am ,asit #n $isei'a si nu le %enea sa se uite la mine& Eu
)"m$es' 'ate ei si fa' o ,luma( )i'"ndu+le7
+ Ati dat $i 'u fu,itii 9 Ei pl"n,eau si ma #nte$au da'a m+au $atut au& Le
spuneam 'a nu m+a $atut nimeni( 'i un 'estin numai 'u numele mi+a dat un
$u'!et de floi pea $ine miositoae& Dupa Sf"nta Litu,!ie( eu 'a m"nata de
'ine%a( le spun la 'ei 'e ma #nsoteau7
+ Stiti 'e%a 9 Ple'am de ai'i 'u pimul ten( asa+mi spune inima&
Dupa luaea mesei la fatele .!eo,!e Eni'a( am ple'at la ten ia #n uma
noasta ne+a 'autat a'el sef de post( 'a sa ma #mpuste& Ca'i '"nd s+a #ntos el
de la t", dupa masa( a ,asit sin,uul $aietel 'e+l a%ea a'asa( tot o %"n"taie(
ia 'ei din 'asa i+au spus 'a %"nataile si dueile 'opilului au #n'eput la oa
opt dimineata( to'mai la %emea $ataii mele( si p"na seaa a si muit&
Dupa %eo doua saptam"ni( am pimit o 'ate postala de la a'est sef de post( #n
'ae #si 'eea ietae si multumea Lui Dumne)eu 'a nu m+a ,asit '"nd m+a
'autat( 'a ma #mpus'a( 'a'i s'ia el a 'e)ut el 'a sunt feme'atoae( da mai
pe uma i+a spus peotul 'omunei 'u totul alt'e%a de'"t 'edea el si a'um se
u,a de ietae 'a sa nu+i %ie 'e%a si mai ,eu&
Dupa 'um mi se pae( toate %"nataile 'e te$uia sa le am eu #n uma $ataii( s+
au dus pe $ietul 'opil ne%ino%at( pin dueea 'opilului 'e te$uia s+o simt eu( i
s+a podus o mai mae duee 'elui 'ae m+a $atut& Nu ma $u'u de aul altuia(
da peamaes' pe Sf"nta Teime( 'ae fa'e minuni peasla%ite 'u oameni mi'i(
sla$i si pa'atosi 'a mine&
A'est fapt mi+a #ntait 'edinta mai mult #n des'opeea Mila Ceeas'a( ia
Mai'ii Pea Cuate nu+I ,aseam si ni'i a)i nu+i ,ases' 'u%inte poti%ite pentu
a O peamai( pentu toata ,i/a si o'otiea Sa( de Mama s'umpa( de Mama
dul'e( de Mama dumne)eias'a& În a'est fapt am %a)ut 'a toate 'e 'ee Mai'a
Domnului de la iu$itul Ei 0iu( Iisus *istos( do$"ndeste& Mi/lo'iile Ei eu
nema,inita putee asupa %ietii noaste& O s'uta u,a'iune spusa din e%la%ie
e pimita de D"nsa( 'a un peas'ump da& Cea mai mi'a fapta de e%la%ie(
fa'uta #n 'instea ei %aloea)a mai mult de'"t 'instea data tutuo sfintilo&
Cinstea 'e+o dam Mai'ii Domnului #n%eseleste pe toti sfintii& Mai'a Domnului
s'oate )ilni' mai multe suflete din iad& Cu '"t soaele este mai mae de'"t o
stea( 'u at"t #nte'e 'u mila Mai'a Domnului pe 'eilalti sfinti&
Asa+i 'um am spus7 nu se pot ,asi 'u%inte #ndea/uns pentu a o posla%i pe
Mai'a Pea'uata& Sa+I adu'em laude 'a+i 'uata 89 Nu puteam( 'a+I #nsasi
'uatia #ntu'!ipata& Sa+i )i'em 'a+i miloasa 9 Ia nu+i de a/uns( 'a #n faptua
Ei este toata mila #ntu'!ipata si este nedespatita de deptatea dumne)eias'a
pentu a o muia& Sa )i'em 'a+I fumoasa 9 Ia nu+i ,asit 'u%"ntul( 'a+I
fumusete #ntu'!ipata( Mama peaiu$ita a dul'elui Iisus si a noasta( a
tutuoa& A!8 numai '"t ne ,"ndim la toate 'u '"te este #mpodo$ita Stap"na
noasta( am %ea #nt+o 'lipa sa )$uam din 'atusele a'estei %ieti si sa me,em
#n %esni'ie( sa ne $u'uam de %edeea Ei peaminunata( a Pea Sfintei Teimi si
a tutuo sfintilo 'ae au a%ut tupui 'a noi( da pin 'edinta si da,oste de
Ce( au a/uns #n a'el Ce al fei'iii pe 'ae l+au dauit( ne'ut"ndu+si %iata
a'easta 'ae+i 'a un fum si 'a un %is fumos sau mai putin fumos( sau '!ia
u"t '"teodata& Ci'7 da'a a'easta %iata o 'alatoim 'u doul dupa Ce( sa fim
si,ui 'a+l %om '"sti,a #n da8 Ce minune8
O( Mai'a Pea Cuata( pe mine 'ae( '"nd%a eam aun'ata si umilita de toti(
a'um( pin mila Ta( m+ai #n%edni'it sa stau #n pea/ma Ta( a s'umpului Iisus(
dul'ele Tau 0iu si Dumne)eul nostu si a Sfintilo Tai iu$iti8 Vad( Stap"na( 'a
nimi' %edni' nu am si ni'i nu ,ases' 'u mintea mea sla$a si neputin'ioasa a+
Ti adu'e 'u%inte de lauda si multumie( fa+ma Tu( Te o,( a Te iu$i 'u tot fo'ul
inimii mele si a+mi da '!ia si %iata( de se poate( pentu iu$itul Tau 0iu si
M"ntuitoul nostu s'ump( Iisus *istos& At"ta #ti 'e si 'ed 'a #mi %ei da( de
stii( 'a mi+i de folos pentu a '"sti,a Ceul( eu si o$stea mea s'umpa( pe 'ae
Tu mi+ai dat+o pentu a Te posla%i pe Tine si pe Sf"nta Teime( 'u toti Sfintii&

BUNII MEI OCROTITORI
Veau sa aat 'a din 'ei tei fati 'edin'iosi din 'omuna Pe'!ea 'ae m+au
#nsotit spe 'omuna Vlad Tepes( fatele Ilie :adiu( si fatele Ioda'!e .i,oas
m+au #nsotit peste tot( timp de doi ani( '"t am mes pin lume( atun'i '"nd nu
puteau sa mea,a unul din paintii 'ae ma 'esteau( 'a'i ni'ioadata nu ma
laasau sa me, sin,ua& De'i( p"na al uma( a'esti doi fati( desi #naintati #n
%"sta( au #m$atisat %iata mona!i'eas'a& 0atele Ilie :adiu a amas mona!(
fiind pea $at"n si du'"nd %iata s'!i%ni'eas'a( ia fatele Ioda'!e .i,oas
este ieomona! <peot 'alu,a=& Am"ndoi au metanie( adi'a au fost 'alu,aiti
la Sf"nta Manastie :o,dana( /udetul :a'au& Pimul a pimit numele de
Vana%a( ia al doilea de Isido&

ALTA CURSA ÎNTINSA
În pima%aa anului 12EF( pe '"nd ma ,aseam la sapat de %ie( %ad 'a se
opeste #n deptul %iei noaste& Ea masina pefe'tului de Te'u'i 'u 'ine%a de
la pimaia noasta si ma '!eama sa me, a'olo( 'a ae sa+mi spuna 'e%a
domnul pefe't& Las lu'ul si ple' la pimaie 'u masina&
A/unsa la pimaie( #n'epe pefe'tul sa+mi spuna 'a el nu ae 'opii si 'a s+a
%o$it 'u sotia lui sa ma ia sa ma 'eas'a ei( d"ndu+ma si la s'oala( 'a a au)it
'a #mi pla'ea mult 'atea& Si )i'ea el7
+ De a$ia nu mai fa'i si at"ta tul$uae #n satul tau 'u %edeniile 'e le+ai a%ut&
Eu m+am #n%oit 'u ,"ndul si+mi )i'eam #n sinea mea7 ae deptate& Ca %oi
sufei eu 'e %oi sufei( da s'apa lumea de mine&
Si+i )i'7
+ Da+ti+mi %oie sa ma du' asa'a sa ma o,( sa+mi iau 'e mai am si sa spun si
paintilo mei( 'a nu pot fa'e a'est lu'u de 'apul meu&
C"nd am a/uns a'asa( %enisea de la %ie si ai mei si le spun popuneea
pefe'tului&& D"nsii #mi )i' sa fa' 'e %eau& Intu sa ma o, #n 'amea mea si
am simtit un %"nt uso 'ae m+a t"ntit la pam"nt( las"ndu+ma faa putei&
În'e'"nd sa ma s'ol( am %a)ut 'a nu pot sa ma tin pe pi'ioae; le simteam moi
'a o '"pa si ma muiasem tae& Va)"nd mama 'a nu ies din 'amea( a %enit sa
ma %ada si asa m+a idi'at #n pat& Am stat doua )ile #n pat( faa sa ma pot
puta pe pi'ioaele mele& Nu a%eam duei delo'( da simteam o sla$i'iune
,o)a%a #n tot 'opul si nu puteam sa fiu tea)a& As fi domit #nt+una& Dupa
daua )ile( m+am dat /os din pat si am mes la $isei'a( #nsotita de nepoata mea(
Didina I%an( a)i mai'a *eu%ima( 'a #n a'easta )i ea %inei si se fa'ea Sf&
Maslu& Pefe'tul /udetului au)ind 'ele #nt"mplate( a fa,aduit'a nu %a mai
#n'e'a nimi'& Eu 'ed 'a d"nsul nu 'u ,"nd au afa'ut a'est lu'u&

STRIGA VICLEANUL
Va)"nd ne'edin'iosii 'a 'u nimi' nu ma pot fa'e dispauta din 'omuna( 'e
s+au ,"ndit9 Sa spuie 'a din pi'ina mea nu ploua& Si '"nd ma %edeau 'a me,
la Sf"nta Cu'e sau la :isei'a( sti,au dupa mine 'a tu$ati7
+ Înselatoaeo8 Rata'ito8 Va/itoaeo8 Si multe alte '"te le a%eau la ,ua& Eu
ma uitam la ei si+mi %enea sa "d( da #mi ea mila 'a+si puneau /a pe 'apul
lo& Si totusi( eam fei'ita '"nd sti,au asa( da m+a fi fei'it unul sin,u #n
fata& Nu stiu de 'e te doae mai mult '"nd te fei'este 'ine%a( de'"t atun'i '"nd
te !uiduieste& Eu am tait a'este 'lipe& C"nd te fei'este( te %e)i asa de mi' si+ti
%ine sa pl"n,i&

S-O ARDEM ÎN FOC
Înt+o dimineata %ine la noi a'asa un 'io$an timis de popietaul
.!eo,!e Iade 'u un $ilete( #n 'ae+mi )i'ea sa nu mai ies din 'asa 'a unii din
'onsatenii mei au mes la ei si au 'eut sa le %"nda lemne us'ate si %o sa fa'a
un fo' mae #n mi/lo'ul satului( sa ada o %a/itoae din a 'aei pi'ina nu le
ploua& Si #nte$"nd popietaul 'ine+i %a/itoaea( ei au spus de mine& Au)ind
popietaul a'este u)eli spu'ate( nu numai 'a nu le+a %"ndut lemne( da(
)i'ea el( 'a i+a fi do/enit( aat"ndu+le 'a fa' fapte pa,"nesti&
Nu m+am #nfi'osat de a'est lu'u( 'i ma u,am la Mai'uta Domnului sa ma
#n%ete 'e sa fa'( sa pot s'uti de la pa'at pe 'ei 'e nu au lo' de mine #n sat( 'a'i
ni'i #n'!isa #n 'asa nu puteam sta&
CE-MI VINE ÎN MINTE
Va)"nd 'a fa' at"ta neliniste #n sat( m+am ,"ndit sa+mi tai paul( sa ma
#m$a' $a$ateste si sa me, la o manastie de 'alu,ai pentu a nu fi
'unos'uta& În %emea a'eea( ma du'eam la Sf"nta M"nastie Adam din Tuto%a(
#nsotita de alte suoi( nu 'a sa stam 'i doa sa %edem si noi 'um este #nt+o
manastie de mai'i& ."ndul nostu ea pentu a ne #n'!ina %iata Domnului(
#nte )iduile unei m"nastii( da asteptam 'e%a( adi'a timpul !ota"t de Sus&
C"nd am ple'at spe a'easta sf"nta m"nastie( am u,at pe 'ele 'e ma
#nsoteau sa nu spuie la nimeni nimi' despe mine si asa am si fa'ut& Da '"nd
eam la Sf"nta :isei'a la Litu,!ie( o 'estina se epede la mine si ma ia de
$at( )i'"ndu+mi pe nume si #nte$"ndu+ma 'e fa'& Eu am u,at+o sa nu spuie
la nimeni nimi' de nime& Da ea de $u'uie 'a m+a %a)ut( n+a putut sa tie si a
spus mai'ilo toate '"te stia de mine si asa mi+au apins fo'ul #n 'ap( 'a'i
mai'ile 'edeau 'a m+am dus sa am"n la ele& Pa'a %ad 'um m+au dat afaa
din 'utea Sfintei Manastii( mai'a Staeta a si '!emat /andamul( )i'"nd 'a sa
ma du'a din post #n post( p"na a'asa( sau mai $ine( sa ma puie la )id si sa ma
#mpuste( 'a eu %eau sa le sti' "nduielile lo 'u %edeniile mele& O #nte$am pe
mai'a staeta 'e+a au)it din ,ua mea( de )i'e 'a le sti' "nduielile( fiind'a nu
am %o$it nimi' 'u nimeni& D"nsa #mi )i'e7
+ De 'e noi nu %edem pe Mai'a Domnului 'a suntem mai'i si tu ai %a)ut+o9
Plea'a8 Du+te de la noi8
Si asa am paasit sf"nta manastie faa sa ma mai pot #n'!ina o data la Mai'a
Domnului + fa'atoaea de minuni& Handamul ea tae nelamuit si nu stia 'e sa
fa'a 'u noi& Îint+o 'lipa s+a adunat tot satul si u,a lumea pe pimaul
'omunei si pe /andam sa+mi dea %oie sa le %o$es' lo 'eea 'e am %ut sa le
spun mai'ilo& Eu le spuneam 'a am %enit sa ma #n'!in la Sf"nta I'oana a
Mai'ii Domnului( fa'atoae de minuni si nu sa le %o$es'& Da pentu a nu se
'ede 'a am %enit 'u alt ,"nd( stiu 'a m+am suit pe un s'aun si am spus la toti
'ei adunati 'a :unul Dumne)eu %ea sa fim $uni( 'a mieni( '!ia si 'ei 'e
taies' pin m"nastii 'a altfel nu %edem Ceul( 'i iadul& Dupa 'e am aatat
toate '"te te$uie sa le #mplinim si 'um ne %ea Mai'a Pea Cuata( aud 'a
)i'e /andamul7
+ Pentu a'este 'u%inte 'e ni le+a spus a'easta fata( s+o pun la )id s+o #mpus'9
Ce )i'eti( oameni $uni si dumnea%oasta mai'ilo( 'a'i asa mi s+a spus de
mai'a staeta 'a te$uie #mpus'ata la )id 'a sti'a "nduielile m"nastiii9 Toti
au lasat 'apul #n /os si mienii si mai'ile si au ple'at 'ate 'asele lo( ia noi
am amas sin,ui& Numai o sin,ua mai'a ne+a 'ondus p"na la iesiea din sat(
'a'i /andamul ne+a li$eat 'u pa'e&
A'easta teama de a nu mai a)%ati pe mai'i de pin m"nastii m+a dus 'u
,"ndul sa ma #m$a' $a$ateste si sa me, #nt+o m"nastie de 'alu,ai( faa
sa fiu 'unos'uta& Da '"nd eam ,ata 'u !ainele 'e mi le po$asem si %oiam
sa+mi tai paul( am %a)ut 'a am ,aui #n ue'!i( 'a'i mama mea '"nd am fost
mi'a mi le fa'use pentu 'e'ei si a'est lu'u m+a opit( 'a'i despe 'elelalte
nu a%eam ,i/a( 'a a%eam la #ndem"na postul si pi%e,!eea( 'ae m+a fi fa'ut
sa pot du'e %iata a'olo unde se )i'e( 'a nu s+a putea& Da toate le !otaaste
Cel de Sus&&&
În%a/$iea mai'ilo de la sf"nta m"nastie Adam a fost "nduita de Dumne)eu(
'a'i da'a d"nsele ma pimeau 'u $u'uie( desi,u as fi amas a'olo& Iu$iea
mamei mele de a+mi pune 'e'ei #n ue'!i ia a fost 'a o poun'a sa nu ple'
unde ma !ota"sem&
Am %a)ut 'a toate le o"nduieste Cel Atotputeni' pentu $inele nostu( '!ia si
'"nd ti se pae 'a #nt"mpini un ne'a)& A'el ne'a) ae #n sine un ost de
posla%ie Lui Dumne)eu + si $ine+i sa te lasi #n %oia Lui&
Am !ota"t #n fata Sfintei I'oane a Mai'ii Domnului 'a nu %oi mai as'ulta
,"ndul 'ae ma %a #ndemna sa s'ap de %eun ne'a)( 'a :unul Dumne)eu ae
mai multa ,i/a de'"t as a%ea eu si stie si 'unoaste El puteile mele si
ni'iodata 'ed( nu+mi %a da sa du' 'e%a mai mult de'"t pot du'e eu&

DOMNUL ÎNCREDINTEAZA PE AI MEI
Spe maea mea $u'uie( aud pe mama Maia )i'"ndu+mi #nt+o seaa pe
'"nd ma #ntosesem de la Sf"nta M"nastie Dal!auti7
+ Stii 'e%a( Li'o9
I+am aspuns7
+ Ce sa stiu( mama9
+ În )ilele a'estea '"t ai fost tu ple'ata( mosu+tau Ioni'a a fost la plu, pe
.u,ueta( unde ai a%ut tu %edenii& Si se silea sa temine sa %ie a'asa& Deodata
%ede un patat de lumina 'ae a %enit dinspe asait si s+a ase)at 'am a'olo
unde ai spus tu 'a ai a%ut %edenie& Caii s+au speiat si au fu,it to'mai a'asa 'u
,apa dupa ei( 'um eau #n!amati& Eu '"nd am %a)ut 'aii #n felul a'esta am
'e)ut 'a s+a #nt"mplat %eo mae nenoo'ie si nu stiam 'e sa fa'&
Apae si Ioni'a( s'!im$at la fata si #nta$a de 'ai& Eu i+am spus 'a sunt #n
,a/d si sa+mi spuna si mie de 'e au fu,it de la plu,& El mi+a spus 'a a %a)ut
a'el patat de lumina si 'um s+a mistuit a'ea lumina #n pam"nt si 'um s+au
speiat 'aii&
+ Mama Maie( da mos Ioni'a nu s+a speiat9
+ Cum sa nu8 Ea s'!im$at si este si asta)i si )i'e 'a ni'iodata n+o sa te mai
o'aas'a( 'a a %a)ut 'a tot 'e ai spus tu a fost de la Dumne)eu&&& Da 'e sa
%e)i9 N+a mai #n/uat delo' de atun'i& A!( de+a mai %edea o data ma'a
lumina8
+ Sla%a Domnului sa mi+a idi'at o'aa si numai pa'atuies' 'ei din 'asa&
Mama( eu %ad si #n a'est semn mila Mai'ii Domnului 'u noi pa'atosii&&&
+ Asa+i( Li'o&&& Si 'um ai pete'ut tu saptam"na asta la m"nastiea Dal!auti9
+ Cum sa pete'9 :ine8 Unde poti sa fii mai multumit 'a a'olo unde se lauda
Dumne)eu si Mai'a Pea Cuata9
+ Da 'um se lauda9
+ În '"ntai( #n 'etiea sfintelo 'ati si '!ia #n lu'u&
+ În lu'u9 Cum se poate asta9
+ Da( se poate foate $ine( da'a 'eea 'e lu'e)i tu fa'i 'a pentu Dumne)eu si
pentu folosul altuia( nu pentu tine&
+ A8 Asa+i8
+ Da eu sa+ti spui matale 'e%a( 'a stiu 'a tot ai sa au)i( numai sa nu+ti pie)i
'edinta7 si 'alu,aii tot oameni sunt si de ei se tin mai mult dia%olii de'"t de
noi( 'a ei se oa,a mai mult lui Dumne)eu si a'est lu'u #l supaa pe 'el au si
din a'easta pi'ina sunt si ei ispititi&
+ Ei8 Te$uie 'a ai mai patit 'e%a 98
+ Uite 'e7 da'a #mi fa,aduiesti( eu #ti spun( ia de te apin)i de m"nie %oi ta'ea&
+ Nu( nu le )i' nimi'&
+ Sa %e)i matale7 'um au aflat de mine( m+au '!emat )i'"ndu+mi 'a sunt
#nda'ita si sa+mi fa' Sf"ntul Maslu& Eu nu m+am supaat delo' si am u,at sa+
mi fa'a( numai 'a eu nu am $ani sa le plates' Maslul( do%ada 'a am %enit pe
/os& C"nd au au)it 'a nu o sa le plates' Maslul( nu mi+au mai fa'ut( da m+au
#nte$at 'e u,a'iune %eau sa+mi fa'a( sa s'ap de satana( 'ae mi se aata& Eu
i+am u,at sa ma spo%edeas'a si ei s+au $u'uat 'a nu ea 'e%a pea ,eu si
a'est lu'u mi+l fa'ea un sin,u peot&
+ Da Maslul '"ti %oiau sa+ti fa'a9
+ Sapte peoti si te$uiau platiti&&&
+ Da 'ine te+a spus pe tine la ei9
+ Sa %e)i matale( mama& Înt+o dimineata '"nd se fa'ea utenia( a 'a)ut un
painte /os si fa'ea tae au din m"ini( din pi'ioae si spume,a& A'est painte
sti,a '"t putea #n $oala lui asa7 -Dati pe Li'a afaa din $isei'a( 'a+i
#nda'ita8- Eu( '"nd am au)it 'a+i %o$a de mine( m+am #n,o)it( 'a a'est
painte nu ma stia pe mine( 'a'i nu %o$isem 'u sfintia lui delo'&
Am #n'eput sa fa' la metanii la i'oana Mai'ii Domnului fa'atoae de minuni(
si m+am linistit& Toti paintii au %enit spe noi( fetele( 'a'i am fost %eo 'in'i
fete si ne #ntea$a7 -Cine se numeste Li'a sa iasa din $isei'a8-
+ Stai8 Da unde se dusese fatele :adiu si Ioda'!e9 Nu eau si ei 'u %oi9
+ Nu& Ei se dusesea #n padue sa se oa,e sin,ui( 'a toata saptam"na
a/unasea&
+ Ce spui tu9
+ Da&
+ Si tu 'u 'ine )i'i 'a eai9
+ Cu 'ele 'in'i suoi&
+ Ei si9
+ Sa %e)i8&&& Eu le spun 'a ma numes' Li'a si ma minune) 'um m+a pomenit
a'est painte #n $oala lui( 'a ni'iodata n+a %o$it 'u mine& Dansii #mi
)i'eau7-Dia%olul 'ae #l mun'este pe el te+a des'opeit-& Iatati+ma( paintilo(
pe mine pa'atoasa( le )i' eu( da da'a+i %o$a 'a dia%olul #l mun'este pe a'est
painte( nu ma dati afaa din 'asa lui Dumne)eu si a Mai'ii Domnului& :ine(
#mi )i'e unul mai mae( 'ed 'a ea staetul( 'a+i sautau m"na toti( sa stai #n
tinda8 Si fei'ita 'a sunt ma'a #n tinda $isei'ii( asteptam sa iasa a'el painte
din $isei'a si sa+l #nte$ de unde ma 'unoaste si la iesie asa am si fa'ut& L+
am #nte$at si el mi+a )is 'a nu ma 'unoaste( 'a nu m+a %a)ut ni'iodata si 'a el
nu stie nimi' de mine& Eu #i )i'7
-+ Da de 'e ai sti,at sa ies din $isei'a9-&
El mi+a spus 'a n+a sti,at si 'a nu stie nimi'& Un alt painte sla$( 'u numele
Na)aie ma ia deopate si+mi )i'e7- Te /u 'u numele lui Dumne)eu( spune+mi
'u 'e+l a)i tu pe satana( de a sti,at asupa ta9-& Eu l+am u,at sa ma iete 'a
nu stiu sa am 'e%a $un de'"t 'a 'eea 'e a lu'at Domnul 'u ne%edni'a de
mine( a fa'ut din mila si am spus '!emaea 'e mi+a fa'ut+o Ceul& El s+a
#n'!inat si a ple'at la '!ilie&
+ Ce %o$esti tu( Li'o9 mae ti+i minunea( Doamne( 'e multe ai sa mai au)i #n
lumea asta8
+ Si stai( 'a %ine 'e%a fumos8
+ Ei9
+ Hoi( dupa 'e s+a teminat Sf"nta Litu,!ie( am ple'at 'u totii spe 'asa& C"nd
am a/uns la podul de peste Siet( un /andam nu ne+a lasat sa te'em pe pod(
)i'"ndu+ne 'a da'a suntem sfinte( sa te'em pe apa 'a pe us'at& Eu( 'ae+s din
fie %esela am #n'eput sa '"nt si sa me, pe malul apei( )i'"nd 'a( totusi( o sa
te'em pe apa 'a pe us'at& Deodata %ine o lunte 'u un luntas 'ae sti,a la
noi unde me,em( 'a podul este #n uma noasta& Noi #i spunem 'ele )ise de
/andam( da el ne sfatuie sa me,em la un mal unde se poate 'o$o" si sa ne
suim #n luntea lui pentu a ne putea te'e si asa sa+i aatam 'a am te'ut si
faa podul lui&
Dupa toate a'este #n'e'ai( m+am !ota"t sa nu mai ple' ni'aiei( de'"t '"nd
%oi pimi poun'a&

ÎN CHILIUTA MEA DE LA SAT
Veneau la mine suoi 'ae ma 'unosteau( din 'omunele Pe'!ea( Slo$o)ia
Cona'!e </ud&Co%ului=( Namoloasa </ud& Putna=( Risipiti </ud& R& Saat=(
:aila( .u,uieti( .emeni </ud& :aila= si :a'ea </ud& Te'u'i=&
Ne st"n,eam si '"ntam '"nte'e eli,ioase si '"te una 'itea din Noul
Testament( ia la despatie ea un '!in& Toate pl"n,eau si ma luau de ,"t
)i'"ndu+mi 'a nu pot sa stea faa mine& Pl"n,eau 'u toatele si stiau 'a #n mai
multe "ndui ne puneam #n ,enun'!i #n '!iliuta mea de u,a'iune si u,am pe
Mai'a Pea Cuata sa fa'a 'um o sti si sa ne adune pe toate la un lo'& Ca'i
toate a'este suoi 'ae %eneau la mine ni'aiei nu se simteau mai $ine( $a( de
la o %eme( '!ia ni'i #n s"nul -Oastei Domnului-( 'a'i toate a%eau ,"ndul
m"nastiii& Unii din adunaea -Oastea Domnului- ne spuneau 'a nu+i de la
Dumne)eu sa paasim lumea si sa ne #n'!idem #n m"nastii( )i'eau ei( 'u 'e
folosim noi pe apoapele nostu da'a fu,im de ei& Poate a%eau deptate( 'a'i
nu stiau dul'eata sin,uatatii( 'um ni'i noi nu stiam da o doeam 'u do sf"nt
si nea$dato& Pin m"nastii nu eau $ietele suoi pimite( 'a iu$eau pe
)apa'ita de mine& Asa 'a a%eau tot deptul sa pl"n,a la despatie& Le
m"n,"iam 'itindu+le din psaltie umatoaele 'u%inte din 'atisma a 'in'ea7
-M"ntuieste+ne pe noi Doamne Dumne)eul nostu si ne aduna din ne'a)ui 'a
sa ne matuisim numelui Tau 'elui sf"nt( 'a sa ne falim #nt+u lauda Ta-&
Si asa puteam sa le #ndept pasii spe 'asele paintesti( #ntaite #n 'edinta 'a
Cel Atotputeni' ne %a puta de ,i/a si ne %a pe,ati si noua lo' unde sa+L
peamai&
Da la'imile a'esto fete 'ae uau deseta'iunile a'esto lumi te'atoae
adeau pe satana( 'ae a #n'eput sa ma '!inuie pe mine 'u alte nas'o'ii de+
ale lui %enind noaptea #n '!ilia mea( #n 'ae ma u,am si( fa'"ndu+mi tot felul
de na)da%anii 'e)"nd 'a o sa ma speie& Sa %edeti7 mai #nt"i a #n'eput sa ma
sti,e pe nume( #n timpul '"nd #mi fa'eam si eu sf"nta u,a'iune( pefa'"ndu+
se 'u %o'ea 'elo din 'asa noasta( %enea 'u %o'ea mamei( '!em"ndu+ma sa
fa' 'e%a te$ui 'e stiam 'a le fa'usem( '"nd 'u a lui tata( '!em"ndu+ma sa
dau de m"n'ae la %ite si eu #i aspundeam 'a %itelele sunt ostuite si 'a eu
sunt la u,a'iune( '"nd 'u %o'ea lui tetea& Dupa teminam( u,a'iunea(
me,eam sa le 'e ietae 'a n+am iesit '"nd m+au sti,at& Ei )i'eau 'a nu m+
au '!emat& Eam tae nedumeita si+mi )i'eam7 'e+i 'u sti,atele astea9 Si m+
am !ota"t 'a atun'i '"nd ma %a sti,a( sa nu+i aspund delo'( sa %ad 'e+o sa
fa'a& Da( se %ede 'a nu stie 'e ,"ndeste omul 'a %enea si #n seile umatoae
si ma sti,a sa ies la difeite te$ui afaa& Eu nu+i aspundeam delo'& El
#n'epea sa sti,e si mai tae si da'a %edea 'a nu %eau sa aspund( #n'epea sa
ma o'aas'a 'um ea mai u"t& Îi )i'eam 'a ai mei nu )i' 'u%intele pe 'ae le
)i'i tu & Asada( piei( satano( ade+te+a Sf"nta Cu'e8 Si #nfuiindu+se( #mi
s'otea usa din $alamale( mi+o au'a#n 'ute si inta si+mi stin,ea lampa 'u o
suflae asa de tae 'a te luau toti fioii '"nd oau)eai( faa sa %e)i 'e%a& Pe
uma( #mi lua 'o%otasele de pe /os si mi le aun'a pin 'ute& R"deam si+i
)i'eam7 -S'utua+le $ine( $lestematule8
Si asa m+a '!inuit %eo doua luni& Nu ma lasa noaptea sa dom delo'& Înt+una
ma sti,a sa ma s'ol la u,a'iune& A/unsesem sa+i spun7-Nu %eau sa ma o,
'"nd %ei tu( de+ai si mui8-& Apoi( %enea si+mi ta,ea #n%elitoaea de pe mine(
faa sa %ad pe 'ine%a& N+am mai putut sufei si am ple'at lasf"ntul s'!it
Si!astu din /udetul Te'u'i( 'u fatele :adiu( fatele Ioda'!e( soa Tin'a Vlad
si alte suoi& A/unseam la s'!it( paintele staet Clement Cu'u ne+a dat o
'!ilie( mie una 'u suoile Tin'a Vlad din Tudo Vladimies'u( Ni'ulita Susanu
si soa Catin'a din :u'esti& Seaa 'um ne+am ase)at la u,a'iune( a %enit ia
ispititoul si ne+a putat pin '!ilie 'osul #n 'ae a%eam p"inea si se%etelele de
stes pe o$a)& Suoile( '"nd au %a)ut 'um se plim$a 'osul pin '!ilie( s+au
speiat si s+au u'at #n pat( sti,"nd la mine7
+ Ce+i asta( soa Li'o9
Eu nu puteam sa ma tin de "s si+i )i'eam7 -Si ai'i ai %enit #nautatitule9-& Un
painte ne+a au)it 'um ne 'etam 'u stainul nepoftit si %ine la noi sa %ada 'e+i&
În timpul a'esta( ispititoul ne au'ase p"inea din 'os si ne s'utua se%etelele
de )o& Suoile #nlemnisea #n pat( %a)"nd flutuaea se%etelelo pin ae( faa
sa %ada pe 'el 'e le puta&
Int"nd paintele( %ede 'osul #n mi/lo'ul '!iliei( p"inea aun'ata #nt+o pate(
ia noi 'o'otate #n %"ful patului 'u o'!ii atintiti sa %edem 'e mai ae de ,"nd
sa fa'a& Îi spunem paintelui toata #nt"mplaea( ia el ne sfatuie sa fa'em
Paa'lise Mai'ii Domnului si( '"nd o sa %edem 'a %ine( sa )i'em u,a'iunea
-Nas'atoae de Dumne)eu $u'ua+te- si 'elelalte& Si 'u a'estea ne+a dat pa'e
#m$at"nitul #n ele& Am %a)ut 'a nu e #n,aduit sa fa'a 'e%a au 'ui%a mai mult
de'"t poate du'e 'el #n'e'at de el& Numai sa nu+ti fie fi'a delo' de el( 'a+i
tae neputin'ios si '!ia post( 'a'i 'u toate elele pe 'ae le aun'a el( 'u
#n,aduinta Milei Ceesti( el piede( ia noi '"sti,am( numai da'a nu ne
#ndul'im 'u 'ele ale lui si nu+i pimim sfatuile& De'i( te$uie sa fim te/i meeu
tot timpul 'u inima si sa ne u,am lui Iisus( lumina si $u'uia noasta& Eu pe
satana 'el mae( 'u toti u'eni'ii lui( fii ai #ntunei'ului( asa+i 'ed 'a sunt7
le,ati 'a niste '"ini 'ae au o lun,ime de lant& Ei lata %esni' 'u tot felul de
latatui si se aun'a si ei '"t pot din lantul #n 'ae se ,ases'& Da'a pot sa
apu'e pe 'ine%a #n ,!eaele lo( #n'ep sa le dea difeite ,ustai 'ae( deodata(
pa dul'i( da pe uma sunt 'a fieea de amae& Da '"nd omul me,e 'a un
o$ 'u a lui %oie #n ne,ele si mudaele $ate ale a'estui dusman al neamului
omenes'( atun'i e 'am ,eu& Si( totusi( s'apa da'a se ,aseste 'ine%a 'ae sa+i
aate minunata si dumne)eias'a $aie a %esni'ului Siluam %inde'ato su$
epitaful du!o%ni'ului( oi'ae a fi el si oi'um a fi el de dept sau de
pa'atos( 'a'i daul de %inde'ae sufleteas'a si '!ia tupes'a este a'elasi( 'a
de su$ dumne)eies'ul Omofo al lui Iisus *istos( 'a'i #nsusi Du!ul Sf"nt
lu'ea)a la de)le,aea din lantuile satanei si ietaea pa'atelo& O alta $aie
pentu pam"nt( pentu suflet( afaa de $aia Du!ului Sf"nt de su$ epitafi( nu
eBista& Si 'ine nu apu'a sa tea'a pin a'easta $aie( spal"ndu+se de toate
mudaiile satanei eu( ne%edni'a si pa'atoasa( le spun #n numele lui Iisus 'el
asti,nit pe Sf"nta Cu'e 'a de+ai %ietui 'a sfintii nu%o %edea Ceul& Ca'i
spune psalmistul7 -De+a fi %iata noasta de o )i si totusi e plina de pa'ate&-
Cel au este neo$osit #n autati& Ia dupa a'easta $aie( pimeste ma,aitaul
'el s'ump& Pe Iisus Eu!aisti'( 'el 'e se /etfeste pe Sf"nta Masa a sfintelo
Altae din $isei'ile noaste deptmaitoae( pin sa%"siea Sfintei Litu,!ii&
Cine nu+i #nda,ostit de Sf"nta Litu,!ie nu 'unoaste pe Iisus *istos
Eu!aisti' si de+a %o$i despe Iisus '!ia #n lim$i #n,eesti #l #n'edinte) 'a
nu+l %a %edea ni'iodata& Nu+i destul sa %o$esti despe Iisus( da'a nu te
!anesti 'u Iisus& Respiatia noasta s+o s'oatem 'u dul'ele nume al lui Iisus&
:u'uiile noaste sa nu fie altele de'"t ,"ndul 'a ne #nt"lnim 'u Iisus pin
Sf"nta Litu,!ie si 'a ne unim 'u El pein dumne)eias'a p"ine si dumne)eies'ul
%in din Sf"ntul Poti& Sa a/un,em sa numai putem tai faa Iisus Eu!aisti'& A!8
Ce nume dul'e ae daul sa te fa'a fei'it( de pa'a ai %ea( #n 'lipa a'eea sa
)$oi #n 'e&
+ O( Iisuse( Iisuse( da nu toate )ilele sunt 'a atae& Pete' )ile #n 'ae ma
usine) de mine #nsumi& A!( de '"te oi am as'ultat de lin,usiile lumii si ale
satanei si tu( pea $unule( iaasi m+ai pimit& De '"te oi m+au '!inuit sa pot
sta #n pea/ma iu$iii Tale( Iisuse( si am %a)ut 'a Tun ai fost ,ata sa+mi dai
m"na& Iisuse( al meu do( pi'ua un stop de s"n,e din anele Tale si #n inima
Ta 'a sa Te pot iu$i mai mult& Iisus ne spune la toti7 -A'easta pi'atua pe 'ae
o 'eeti( o ,asiti #n sf"ntul Poti din $isei'a Mea( 'a'i #n da %+o dau( nu pin
meitele %oaste-8 Ce $un e Domnul8 Si 'ed 'a nu ,eses' spun"nd 'a +i $un(
'a'i este #nsasi $unatatea #ntu'!ipata& De te+ai ,asi #n 'el mai mae #ntunei'(
Tu esti fei'it( 'a ai lumina 'u Tine7 pe Iisus& De+a sti,a tot iadul si toata
lumea a'esta asupa ta tot felul de !ule( tu esti fei'it 'a ai pa'ea 'u tine( pe
Iisus& De'i( 'ine %easa fie fei'it '!ia #n lumea a'easta( sa taias'a si sa se
!aneas'a 'u Iisus& Ia 'el au nu %a a%ea putee sa te stin,a 'u ota%itoaele
lui ,!eae de mai s'!iopate)i pe dumul lui Iisus&

LA CEI MARI AI TARII
Îmi adu' aminte de a'ea %aa a anului 12EF( '"nd am ple'at la :u'uesti(
nu 'a sa %ad un oas fumos( 'i 'a sa aat 'elo mai ai taii %oia lui
Dumne)eu( pimita pin poun'a de Sus&
Înto'"ndu+ma de la :u'uesti( soa mea .!inita 'u 'ae am 'es'ut( ma
astepta 'u mae nea$dae sa+i spun 'e am %a)ut eu si 'um e lumea pe a'olo&
+ Ia spune( tu( Li'o 'um ai mes la :u'uesti si 'um e lumea pe a'olo( mai
'edin'iosa 'a la noi 9
+ Sa %e)i tu ( .!inito( peste tot a'elasi lu'u&&&
+ Adi'a 'um 9
+ Cum sa fie98 Lume de toata m"na( si 'edin'ioasa si ne'edin'ioasa8D
Da 'ei mai ai taii 'um sunt98
+ Îi stie $unul Dumne)eu 'um sunt( 'a n+am fost pimita de nimeni din 'ei mai8
+ Da la 'ine ai fi %oit tu sa me,i9
+ La Paintele 'el mae al $isei'ii 'auia i se mai )i'e si Patia!( 'a'i de'"t
d"nsul eu nu #ntele, altul mai mae( '!ia ni'i pe e,e nu+l %ad mai mae de'"t
d"nsul&
+ Si 'um 9 Ai fost si nu te+a pimit9
+ Nu&
+ Da 'um #l '!eama pe Paintele Patia!9
+ Mion Cistea( Patia!ul :isei'ii noaste 'estine OtodoBe Rom"nesti&
+ N+ai stiut pe unde sa inti9
+ Da nu m+am dus sin,ua& Am mes 'u domnul 'olonel Coman Iones'u din
Te'u'i si 'u un painte 'ae a%ea un $"u osu si+i )i'ea 'a+i Pea Sfintit& Ea
m"na deapta a Paintelui Patia! si se numea Pea Sfintitul Iineu
Mi!ails'u& A'esta m+a as'ultat 'u multa a$dae si m+a #nsotit la Paintele
Patia!& Tot d"nsul a intat sa %ada de ma pimeste si a iesit d"ndu+mi a'est
medalion de au 'u Sf"nta Teime pe el si mi+a )is asa7 -Înalt Pea Sfintitul nu
poate sa %a pimeas'a( fiind o'upat& Va timite #nalte $ine'u%"ntai( d"ndu+%a(
totodata( #n'u%iintaea sa me,eti m"ine( fiind sf"nta Dumini'a a Po,o"ii
Sf"ntului Du!( dupa Sf"nta Litu,!ie( #n pa'ul Caol( la aenele omane( 'a'i
a'olo este adunaea so'ietatii -Mion Cistea-( o adunae de lume
'edin'ioasa( 'ae '"nta '"ntai eli,ioasesi unde se tin pedi'i din S'iptua&
A'olo %a %eni si Pea Sfintitul Po'itan( %i'aul Patia!iei( timis de #naltul
Patia!( 'ae+i %a spune 'ele au)ite& Da'a %ei sa %o$esti a'olo toate '"te ai
sa le spui Înaltului( ia Pea Sfintitul Po'itan le %a adu'e la 'unostinta
Patia!ului& Si ne+am despatit saut"ndu+i m"na& A doua )i am mes la
Sf"nta Litu,!ie de la Patia!ie&
+ Si 'um ea a'olo( tot 'a la $isei'a noasta9
+ Da( a'eeasi slu/$a( de'"t fa'uta 'u mai multi peoti 'u dia'oni si 'u un Pea
Sfintit& Si mai a%ea un 'o stasni' de fumos8
+ Sa %e)i .!inito8 C"nd ne+am despatit de Peasfintitul Iineu asa eam de
ama"ta( 'a i+am spus domnului 'olonel Coman sa intam #nt+o $isei'a; #mi
%enea sa pl"n, pe stada( 'a te'ea lume 'a funi'aul& Si me,"nd( am ,asit o
$isei'a des'!isa( unde se fa'ea Sf"nta Slu/$a& Eu m+am a'oit putin la
i'oana Mai'ii Domnului( 'a simteam 'a ma #ne' 'u 'e%a& La sf"situl Sfintei
Litu,!ii( m+au #n'on/uat mai multe doamne( ia una dinte ele s+a inteesat
'u 'ine sunt %enita( 'a sa+l oa,e sa ma lase la d"nsa& Pe a'easta doamna o
'!ema Vi'toia( ia pe sotul ei( .!eo,!e Ca)a'u& Copii nu au( 'es' o nepoata
de+a domnului Ca)a'u( 'ae o '!eamma Mai'i'a& E un 'opil $un& La a'easta
familie am stat tot timpul si 'u masa si 'u domitul& Ia d"nsa m+a #nsotit tot
timpul pe unde am mes&&&
Si( 'um #ti spusei( dumini'a dupa sli/$a Litu,!iei( am mes #nsotita de domnul
Coman Iones'u si de familia Ca)a'u la adunaea so'ietatii -Mion Cistea-&
A'olo ea asa de multa lume( 'um n+am %a)ut ni'iodata& Vad 'a %ine Pea
Sfintitul Po'itan 'u un Epis'op 'ae se )i'ea 'a+i dint+o taa staina& Eu eam
apoape pieduta pin lumea a'eea( 'ae statea pe $an'i( una mai sus 'a alta
#n foma de tepte&
În mi/lo' ea o masa 'ae a%ea un apaat pe tei pi'ioae 'ae fa'ea sa se auda
'u%"ntul la mai depatai&
+ Ce spui tu( Li'o9
+ Si stai sa %e)i&&& Pesemne 'a Pea Sfintitul Po'itan( pe 'ae eu nu+l 'unosteam
si ni'i d"nsul nu ma 'unostea( a #nte$a pe paintele 'ae 'ondu'ea a'easta
adunae( da ni'i a'est painte nu ma stia si deodata( #mi aud numele&
+ Cum9 Te+a sti,at faa sa te stie9
+ Da( 'a eu( dupa 'um #ti spusei 'ed 'a l+a #nte$at pe Pea Sfintitul a'ela
timis de Paintele Patia!&
+ Si 'um te+a sti,at9
+ Deodata aud asa7-Ro, pe soa Vasili'a .uau din 'omuna Tudo
Vladimies'u Te'u'iului( de este ai'i( sa pofteas'a la a'easta masa8- Eu( '"nd
am au)it( m+am dus& Sfintia Sa m+a dus la 'ei doi Pea Sfintiti( ia eu i+am
sautat m"na& Cel 'ae )i'ea 'a+i stain nu %o$ea 'a noi 'i o %o$a
ne#nteleasa de nimeni& Peasfintitul nostu #mi )i'ea7
+ Vei sa ne spui si noua 'eea 'e ai fi doit sa+i spui Înaltului Patia!9
Eu #i aspund 'a da( si mi+a )is sa me, sa ma ase)e Paintele Teofil Iones'u(
'ae 'ondu'ea a'ea adunae( la masa din mi/lo' si sa %o$es' 'e stiu& C"nd m+
am %a)ut la masa din mi/lo'( ma ,"ndeam 'um sa %o$es' 'a sa auda toata
lumea( 'a ea multa lume si pe distanta maisoaa& Da un fate 'ae se o'upa
'u apaatul a'ela din fata mesei( mi+a )is7
+ Sa nu #n'epi p"na nu #ti spun eu8
El se ne'a/ea sa lase #n deptul ,uii mele apaatul a'ela( 'ae ea 'a o
,oana& Eu am #n'eput sa temu si pa'a nu mai stiam nimi' sa %o$es'& Asa
eam de ,oala sufleteste( de pa'a nu se #nt"mplase ni'iodata nimi' 'u mine&
C"nd am %a)ut asa( am #n'eput sa ma o, Mai'ii Domnului si dul'elui Iisus(
sa+mi %ina #n a/uto si sa+mi dea 'e sa %o$es' din 'ele aatate mie( mult
ne%edni'a& Atun'i am %a)ut 'a toate ale noaste sunt #n m"na lui Dumne)eu si
da'a El %ea( #ti da& Adi'a si minte si ,ai si 'ua/& Veau sa+ti matuises' un
pa'at al meu&
+ Ei( ia spune8
+ C"nd m+am %a)ut la a'ea masa si at"ta lume 'e a%ea sa ma as'ulte( am )is #n
,"ndul meu7 -Unde+s 'ei 'ae sti,au dupa mine tot felul9 Sa ma %ada a'um si
sa moaa de 'iuda8-&&& Si pe lo'( 'um #ti spusei( am amas ,oala sufleteste( si
nu mai stiam nimi' sa %o$es' din 'ele pete'ute 'u mine& Mi+am dat seama de
#ndata 'a am ,esit si m+am u,at Domnului si Mai'ii Milei( pentu a ma ieta&
Cum mi+am teminat u,a'iunea #n'eputa #n ,"nd( aud 'a+mi spune a'el fate
'ae ase)a apaatul7-E ,ata8-& Eu am simtit atun'i o putee nemai#nt"lnita
asupa mea si am %o$it pe l"n,a %edeniile pe 'ae le a%usesem si alte lu'ui
pe 'ae eu p"na atun'i nu le+am au)it ni'iodata& Te o, sa ma 'e)i 'a n+am
stiut nimi' de mine si ni'i de 'ele %o$ite( da'a nu+mi spunea domnul 'olonel
Coman 'a( desi m+a au)it %o$ind( pa'a( )i'ea d"nsul( 'a n+am %o$it eu&
Dupa 'e am %o$it( am mes si am sautat m"na 'elo doi Peasfintiti( ia
Peasfintitul 'el stain mi+a dat siul a'esta de $oa$e( )i'"ndu+mi Peasfintitul
nostu 'a sunt metanii de la Ieusalim&&& Seaa am %enit din nou la doamna
Vi'toia Ca)a'u&
+ Ai mai mes pe unde%a9
+ Am mes pe la '"te%a $isei'i&
+ Ei8 Nu )i' de $isei'i&&&
+ Da de 'ine )i'i9
+ De 'ei mai la 'ae ai fost timisa&&&
+ Ce sa ma mai du'98 Da'a nu m+a pimit 'el mae al :isei'ii( m+a fi pimit
altii98 Nu( nu m+am mai dus la nimeni& Am )is7 -Doamne( Tu toate le stii si le
%e)i8 Eu nu am ni'i+o putee( sunt mi'a si ne$a,ata #n seama&? Ei( .!inita(
'"nd e omul fei'it si ae de toate( pe 'ele ale lui Dumne)eu le lasa la )ile
mai& Uita 'a Dumne)eu te$uie sa fie 'u noi #n fie'ae 'lipa& Asa+s oamenii8
Ada+ti aminte de mine( '"nd eam la fatele Peti'a #n lipsa si ne'a)( a%eam #n
fata #n fie'ae 'lipa pe Mai'a Pea Cuata l"n,a mine pin '!emai si
suspinui si nu se putea spune 'a nu eam fei'ita sufleteste& Ia '"nd am %enit
la mos Ioni'a si ma simteam $ine( am uitat de $inele 'e mi+l fa'use Mai'a
Domnului si m+am #n%oit 'u tine si am mes la fuat& Uitasem totul pin 'e
te'usem& Asa+i toata lumea( da Dumne)eu( #n maea lui iu$ie( ne iata si
asteapta #ntoa'eea noasta la El( pin difeite '!emai& Cine stie 'u 'e fel de
'!emae %a adu'e :unul Dumne)eu a'easta lume la El9 Ca'i eu 'ed 'a asa
nu %a mai me,e mult( 'a lumea e nemultumitoae de toate 'ele timise din Ce&
+ Au)i tu( Li'o( se poate sa fie asa98 Mama mi+a spus iei 'a i+a spus paintele
.!eo,!e( pao!ul nostu( 'a a au)it la adio Sfintiei Sale tot 'e+ai %o$it tu la
:u'uesti la a'ea adunae&&& Ce)i9
+ Da( 'ed( 'a se )i'ea 'a tot 'e se %o$este la a'el apaat se aude si #n alte
oase sau sate de 'ei 'ae au adio&
+ Mae ti+i minunea( Doamne( la asa distanta sa se auda o %o$a spusa de
'ine%a98 Cine a fa'ut a'est apaat( Li'o9
+ Dumne)eu( pin #ntelep'iunea omului&&&
+ Ce multe stie Dumne)eu8&&&
+ Ei( .!inito( #n'a nu a des'opeit toate omului '"te stie Atotputeni'ul( 'a
atun'i oamenii s+a fi 'e)ut niste dumne)ei& Si asa sunt oameni 'ae nu 'ed
delo' #n Dumne)eu( 'i numai #n mintea lo si %ine #nt+o noapte $at"na moate
si le aata 'a te$uie sa se #nfatise)e #naintea a'eluia pe 'ae ei ni'iodata nu
au %oit sa+l 'unoas'a& Si atun'i( 'e fa'9 Ce sa mai fa'a9 Unii timit dupa peot
sa %ie sa+i spuie de Dumne)eu( spo%edindu+si pa'atele( altii mo #n #n,"mfaea
satanei( 'e)"nd 'a+i %eun %is u"t si '"nd 'olo este ade%aatul sf"sit si me,(
saa'ii( #n $atele 'auia i+au slu/it toata %iata( lui satana( #n '!inuile 'ele
,o)a%e& A!( de ne+a fei :unul Dumne)eu pe noi( Li'o de asa ,o)a%ie8
+ Pe noi si pe toata lumea( s'umpa mea soa& Ca'i $u'uia noasta numai
atun'i %a fi mae( '"nd ne %om sti neamul din 'ae ne ta,em m"ntuit( iu$it de
Dumne)eu si de Mai'a Pea Cuata( 0e'ioaa Maia( Mama tutuo
ne'a/itilo&

SUNTETI ARESTATI, SPUNE PARINTELE
În %aa anului 12EF am fost '!emata de peotul Ce'el din 'omuna Risipiti(
/ud& R& Saat( 'a'i 'edin'iosii Sfintiei Sale fa'usea din e%la%ie o toita si au
doit 'a la sfintie sa fiu si eu& Si am ple'at pe /os #nsotita de suoile
Cleopata si Mandi'a din 'om& noasta( si de fatii7 :adiu Ilie( Ioda'!e
.i,oas( si Ta'!e .adinaul&
La Risipiti am stat numai Dumini'a( la sfintiea toitei( ia luni dimineata am
ponit spe 'asa& C"nd am a/uns #n 'om& Vultuul( 'a'i pe ai'i ne ea te'eea(
peotul a'estei 'omune du'ea un mot la ,oapa& Cu toate 'a eam o$osite( am
%oit sa stam pe lo'( 'a sa tea'a motul& Vedeam 'a se apopie motul( ia
Paintele %ine la noi #nfuiat si )i'e7
+ Sunteti aestati8 Cine+i fata de la Vladimiesti9 Eu #i ies #nainte si ma aple'
sa+i saut m"na( )i'"ndu+i7
+ Eu sunt8
Sfintia sa nu+mi da m"na si )i'e7
+ Esti aestata8
Îl #nte$7
+ Pentu 'e moti% sunt aestata9
Sfintia sa #mi epeta7
+ În numele le,ii esti aestata si ta'i8
Îi aspund7
+ Ietati+ma( painte( eu nu ma stiu 'u nimi' %ino%ata si me,eti de #n,opati
motul8
Am ple'at mai depate pe dumul meu( las"ndu+l( 'e)"nd 'a+i ametit de
$autua( 'a asa paea& Nu stiu 'um o fi #n,opat pe $ietul om( pe 'ae #l du'ea
la ,oapa( 'a s+a #ntos epede si a anuntat /andamii sa %ina dupa noi( sa ne
aeste)e& Noi( da'a am %a)ut 'a %in /andamii 'u o 'auta dupa noi( am stat pe
lo' la un 'estin 'u numele Do$ea( si nu stiu 'e s+a )%onit( 'a a %enit tot satul
sa %ada 'e se #nt"mpla& Sosind /andamii la noi( unul din ei #ntea$a7
+ Cae+i fata de la Tudo Vladimies'u9
Eu ies si le spun7
+ Eu sunt8
Ei #mi spun7
+ Sa mea,a 'u noi la post8
+ :ine( me,( da de 'e9
+ O sa %edem8 Însotitoii mei se %o$eau 'um sa nu ma lase sin,ua( da
/andamii nu+i pimeau&
Lumea sti,a dupa /andami7
+ Dati dumul fetei8 Ce %+a fa'ut9 Si se eped niste femei tinee( 'ine+o fi fost(
nu stiu( 'ae ma apu'a #n $ate din m"inile /andamilo si si le )i'eau7
+ Ciminalilo( 'e a%eti 'u fata9
Atun'i /andamii #ntind m"inile sa ta,a( ia lumea %enea pu!oi peste ei si ,ata
sa se #n'aiee la $ataie& Eu a%eam o liniste deplina da eam 'a dupa un somn(
nedumeita 'e poate fi asta& Am sti,at '"t am putut( u,"nd lumea sa fie
linistita( 'a eu nu ma stiu 'u nimi' %ino%ata( si 'a n+o sa fie nimi' au& Ia
/andamilo le+am spus( de me,em la post sa ne suim #n 'auta( 'a altfel nu
%om putea te'e tefei pin #n%almaseala a'estei lumi( 'ae( nu stiu de 'e se
tul$uase& Ei au fost $u'uosi de #ndemnul meu( si mi+au spus asa7
S+a tul$uat lumea 'a si peotul& Ni'i noi si ni'i altii nu stiu de 'e te du'em noi
pe tine la post&
Suindu+ma #n 'auta 'u soa Mandi'a si /andamii( nu ea '!ip sa te'em la
sosea( 'a lumea se fa'use )id de+a 'ume)isul dumului&
+ Eu le spun /andamilo7
+ Dati+mi %oie sa '"ntam 'e%a( 'a atun'i o sa putem te'e& Si d"ndu+ne %oie(
am #n'eput sa '"ntam noi( fetele( '"ntaea7
Mai sf"nta m"n,"iee nu+i
Pe a'est pam"nt de sufeinta(
Pentu 'estini( 'a sf"nta Cu'e(
Sla%itul semn de $iuinta8
Si( d"nd $i'i la 'ai( am te'ut ,lonte pinte lume( si asa am a/uns la postul de
/andami& Doamne8 Ce ea #n inima noasta8 Lumea fu,ea dupa 'auta 'a
iesita din minti& Unii 'adeau pe /os( altii te'eau peste ei si ni'i nu mai stiai 'e
este&
Int"nd #n post( /andamii ne #ntea$a7
+ Ce+ati fa'ut Paintelui de ne+a )is sa %a aestam imediat( si iata 'e )a%a s+a
mai fa'ut8
Eu le aspund7
+ Nu i+am fa'ut nimi'( de'"t pi%eam 'um du'e motul la ,oapa&
Seful postului am"ne pe ,"ndui& A'um a a/uns toata lumea la post si sti,a
'"t putea 'a sa+mi dea dumul& Seful postului #mi )i'e7
+ Ce sa fa' la lumea asta( 'a a tu$at9
Eu #i spun sa '!eme pe Paintele si sa+i eBpli'e el pi'ina aestaii mele( si asa
o sa se linisteas'a& Apa si #nsotitoii mei la post si #ntea$a de noi& Da seful
de post sti,a supaat la un soldat7
+ :a,a+i #n $e'i pe $a$osi( 'a asta 'auta8 Cine i+a '!emat ai'i9
Nu stiu da'a i+au $a,at sau nu la $e'i( 'a nu puteam sa+i %ad( 'a
noi( fetele( eam #n alta 'amea& Iata( aud pe seful postului 'a )i'e7
+ Vine popa Ste'!ie8
Eu #l #nte$7
+ Cine+i9
+ Popa 'ae te+a dat pe m"na noasta8 A!a8 Mi+l ia popoul la 'an,i8
Asa+ti te$uie( popa( da'a nu te+ast"mpei8 Stati( $aieti( nu iesiti nimeni8D
Mie #mi %enea sa "d 'um $ietul Painte Ste'!ie o patise 'u popoul sfintiei
sale( 'a'i lumea ea ne'a/ita )i'"ndu+i 'a %o !ui toate se'tele 'a Peotul lo a
aestat pe fata de la Tudo Vladimies'u&
:ietul Painte Ste'!ie %ine 'u paul %"l%oi #n post( #nsotit de pima si de nu
mai stiu 'ine ea 'u el( 'ae se uitau la mine 'a la o fiinta %enita din alta lume&
Paintele )i'e sefului de post7
+ A8 Te+a platit feme'atoaea 'u $ani ,ei( de asta nu iesi la mine si ma lasi sa
ma sf"sie popoul8 Si( aat"nd 'u de,etul spe mine( )i'e7
+ Uita+te( domnule pima( asta+i o feme'atoae ,o)a%a8
Pe mine m+a $ufnit "sul& Seful de post s+a supaat 'a l+a insultat Paintele(
)i'"ndu+i 'a l+am platit 'u $ani si s+a fa'ut apaatoul meu( )i+'"ndu+le7
+ Da'a a'easta fata a fi a%ut $ani( a fi mes 'u tenul( nu pe /os( si 'um spui
'a m+a platit pe mine 'u $ani9 Meiti sa fii aestat dumneata a'um( 'a m+ai
insultat8
Paintele )i'ea7
+ Vedeti( domnilo( do%ada 'a a'easta+i %a/itoaea( pi%iti 'um a $a,at %a/$a
<#n oamneini= #nte noi8
Eu( nemaiput"ndu+mi tine fieea( #i )i' Paintelui7
+ Painte( Painte( 'e fa'eti sfintia %oasta nu+i dupa Dumne)eu( )i+'"nd de
mine 'a sunt %a/itoae& Eu 'ed 'a sfintia %oasta sunteti #n%a/$it de du!ul
la'omiei( 'ae+i 'el mai ,o)a% dia%ol 'e $"ntuie pe unii dinte peoti8D Ca'i
eu n+am %enit #n satul sfintiei %oaste sa 'e 'e%a( 'i doa am te'ut numai pe
dum&
Vad 'a 'ei 'e eau 'u sfintia sa ies unul '"te unul si am"ne Paintele sin,u&
Plea'a si sfintia sa( amenint"ndu+ma 'a n+o sa mai %ad soaele&
Si( nu stiu de unde o fi dat telefon la le,iunea de /andami din 0o'sani( 'a de
#ndata pimeste seful de post un telefon( #n 'ae )i'ea sa nu+mi dea dumul( ia
pe a doua )i( 'a a'um se #nsease( sa ma poneas'a la 0o'sani& Va)"nd 'a stam
noaptea #n post( am u,at pe sef sa ne dea %oie sa stam la un lo' 'u 'eilalti
#nsotitoi ai nosti( si el ne+a #n,aduit( d"ndu+ne o 'amea la toti( si asa ne+a
te'ut noaptea&
A doua )i dimineata( seful de post a 'autat o 'auta si am ple'at la 0o'sani( el(
eu si toti #nsotitoii mei& A/unsi la 0o'sani la le,iunea de /andami( am fost
'!emata de 'apitanul le,iunii #n $ioul lui( #mpeuna 'u seful de post al
'omunei Vultuul&
A #n'eput a'esta sa ma #nte$e de unde sunt si 'um mi+i numele& Eu i+am
aspuns la toate 'ele #nte$ate 'u %o'e umilita( 'a'i asa ma #n%atase seful de
post( 'a )i'ea el 'a+i tae au( si sa+i aspund fumos& A!( Doamne( '"nd #mi
adu' aminte 'e mi+au au)it ue'!ile de la a'est om( ma #n,o)es'8 Ma uitam la
el 'u multa atentie sa %ad( #i om sau dia%ol( 'a eu nu mai au)isem p"na atun'i
asa 'u%inte usinoase8 0aa sa %eau( am dat din 'ap( fiindu+mi mila de el #n
,"ndul meu& El m+a %a)ut '"nd am fa'ut a'est semn si s+a napustit la mine 'a o
fiaa( lu"ndu+mi 'osuletul din m"na( si 'aut"nd #n el 'a o alta aatae( sa %ada
'e am #n el& Suna la soneia 'e+o a%ea #n $iou si %ad 'a inta doi tinei( nu stiu
'e eau( 'a nu m+am uitat la ,adele lo( doa at"t am %a)ut( 'a eau #m$a'ati
militaeste( 'a si a'easta fiaa sal$ate'a&
Tipa la ei 'a un iesit din minti7
+ Luati pe ne$una a'easta si %a $ateti /o' de ea( 'a sa stie 'a #n taa asta este o
/andameie8
Cei doi pui de da'i s+au napustit asupa mea 'u a'eeasi sal$ati'ie 'a si tatal
lo( satana 'el mai $at"n& Eu nu stiu de unde am a%ut putee si 'ua/ 'a le+am
pus m"na #n piept( #m$"n'indu+i si pe unul( si pe altul( )i'"ndu+le #nfuiata7
+ N+o sa %a mai a$de Mai'a Domnului mult( t"l!ailo8 Ced #n Dumne)eu
Atotputeni'ul 'a o sa %a umileas'a& Eu 'ed 'a si pe %emea pa,"nilo 'ei
faa de Dumne)eu n+a fost $a$aia pe 'ae o aatati %oi( ti'alosilo8 Iata
i'oana 'e o a%eti #n peete( sunteti 'estini( asa ati #n%atat %oi #n 'estinatatea
noasta( sa fa'eti $lestematii98 Oae %oi n+a%eti suoi98 Nu %i+i teama de
Dumne)eu( 'a o da 'e%a peste %oi9 Asa stiti sa o'otiti pe o fata 'ae si+a
pete'ut toata 'opilaia #n 'ea mai nea,a mi)eie( nea%"nd mila painteas'a
si du'"ndu+si )ilele ofana9 Sa nu puneti m"na pe mine 'a %a ta)neste
Dumne)eu8
Cei doi s+au dat deopate( ta'"nd 'a mutii( ia 'omandantul ma #n/ua 'um #i
%enea la ,ua( )i'"nd si alte 'u%inte usinoase( pe 'ae ,eu #mi este sa le si
'u,et& .aseste #n 'osuletul meu o sf"nta Cu'e de 'ae eam nedespatita( data
de domnul Colonel Coman Iones'u( si 'ae a%ea 'e%a s'is pe dosul lemnului&
C"nd o %ede( ma a'u)a 'a am fuat+o&
Eu #i )i'7
+ :ine( da'a am fuat+o( de 'e totusi e adesata mie de 'el 'e mi+a dat+o98 Si(
da'a nu %a #n'edintati( dati+i un telefon domnului Colonel de la Te'u'i( 'a+i
pefe't( si+l #nte$ati 'e stie despe mine& Si asa au fa'ut& C"nd aude domnului
Colonel Coman 'a ma ,ases' la le,iunea din 0o'sani( a #n'eput sa+l fa'a pe
#nsal$ati'it de toata ne'instea( )i'"ndu+i pinte altele sa+mi dea( at"t mie( '"t
si #nsotitoilo mei( $ani de ten pentu a a/un,e la Te'u'i& El #si 'eea mii de
s'u)e( )i'"nd 'a popa Ste'!ie de la Vultuul i+a spus sa po'ede)e asa 'u
mine& Si( d"ndu+mi $ani de dum( mie si la toti 'ei 'ae eau 'u mine( am ple'at
la Te'u'i( spun"ndu+i domnului Colonel o pate din 'ele multe pin 'ae am
te'ut( 'a'i nu puteam sa ,aies' 'u ,ua mea 'eea 'e ,aise a'el nele,iuit de
om& Nu+mi pae $ine( da din a'easta s+a tas daea afaa din se%i'iu a a'elei
fiae sal$ati'e& Dumne)eu nu l+a mai a$dat( 'a'i spu'at ea la %o$iea lui&
Doamne( de+o fi taind( iata+l( ia de+o fi te'ut din %iata a'easta( fie+ti mila
de el( si nu+i so'oti pa'at nestiinta lui( de om piedut sufleteste&

TÂNGUIREA SATANEI
Va)"nd eu '"t de mult #si $ate /o' satana de oameni( de apoape nu+i mai
'unosti 'e sunt( meeu doeam si 'eeam de la Dumne)eu sa+mi dea putee
pentu a+l $iui& Da Dumne)eu( Peamilosti%ul( stiind neputinta si ti'alosia
mea( nu mi+a #ndeplinit a'easta u,a'iune #n aie%ea( 'i #n %is&
Sa %edeti( ma fa'eam #nt+o 'asa unde am #nt"nlit un om ,"$o%it( 'u o'!ii
plini de %i'lenie si 'u o !aina 'um a fi un 'o/o' 'u mite mai( si la fie'ae mita
a%ea '"te un suu$ at"nat& Eu #l #nte$7
+ Ce natie esti tu9 Ca %edeam 'a nu+i dinte oamenii nosti( 'a ea pea u"t&
El #mi aspunde asa7
+ Eu sunt da' si 'e %ei tu9 Ca numai putin sa+mi s'utu !aina( si paful se
ale,e de tine8
Atun'i #i )i'7
+ A!( de '"nd %eau eu sa ma $at 'u tine( satano( si ni'i 'a ma las( 'a au
'!inui tu pe oameni( pe mieni si pe slu/itoii Altaului( ,"ndindu+ma la
Paintele Ste'!ie de la Vultuul&
Si #n'epem $ataia& Îi t#,eam si eu( da el ea ,oa)ni'& Ma $usea la pam"nt 'a
pe o min,e& Eu ma s'ulam si ma #n%"team( t"sneam #n 'apul lui( 'a el nu se
putea #ntoa'e( 'a paea $at"n& C"nd am %a)ut 'a ma do$oaa( am sti,at7
Nas'atoae de Dumne)eu( a/uta+ma8 Si 'u a'el nume al Peasfintei l+am t"ntit
la pam"nt( si+i ta,eam 'u pumnii #n 'ap& Ce+mi %ine #n ,"nd9 Sa+i de)$a'
!aina( 'a'i #mi spuneam 'a+i sta puteea #n ea& Si #n $ataie asa i+am si fa'ut( l+
am de)$a'a de a'ea !aina mitoasa si plina de suu$ui( si i+am aun'at+o
#nt+un 'upto 'u /a 'e se fa'ea #n alta 'amea( si m+am epe)it dupa a'easta
si i+am dat '"ti%a pumni #n 'ap& Ea 'a lesinat& Atun'i( fei'ita( am ale,at sa
%ad da'a a as !aina; #n a'ea 'amea unde ea 'uptoul iesise un mios de la
adeea !ainei lui( asa de ,eu( 'a nu se putea asemana 'u ni'i un mios ,eu
din lumea noasta& În'epe sa se te)eas'a din $ataie( si se t"n,uie ama dupa
!aina( $lestem"ndu+ma& Eu am intat #nt+o 'amea si am #n'uiat usa& Usa
a%ea un ,emulet( si d"nsul #si $a,a la$a pin el( sa ma apu'e( da eu sti,am
la Nas'atoaea de Dumne)eu asa7 Nas'atoae de Dumne)eu( 0e'ioaa(
$u'ua+te( Maie( Domnul este 'u tine8 Si 'elelalteD si asa #si ta,ea ,!eaa
'ea u"ta( )i'"ndu+mi7
+ :lestemat+o8 Cu a'est nume ma $iuiti %oi pe mine8 Si asa m+am te)it fei'ita
'a ma'a #n %is l+am $atut8
A!( '"t au fa'e a'est dusman al m"ntuiii noaste( '"nd noi nu+l alun,am 'u
postul( 'u u,a'iunea( 'u milostenia si 'u neautatea&

AMINTIRI FERICITE
Îmi adu' aminte 'u multa $u'uie de poun'a dumne)eieas'a pentu a
#n'epe ase)am"ntul nostu( da si 'u duee din pi'ina ne"n'edeii mele
totale #n a du'e la desa%"sie %ointa Ceului( uit"nd pentu o 'lipa fa,aduinta
Domnului( pe'um spune #n Sf"nta S'iptua7 AEl toate '"te a %oit( a fa'ut( #n
'e si pe pam"nt?( si ispitindu+ma sa toate 'ele poun'ite at"na de puteile
mele& Din a'easta teama( am %oit 'a sa as'und de toti 'ei din /uul meu
poun'a de la Dumne)eu Peamilosti%ul( 'a sa #n'ep o m"nastie pe lo'ul unde
Mila Mai'ii Pea'uate a %oit sa ne adune pe noi( pentu a ne fa'e fei'ite& De
'e am )is 'a+mi adu' aminte 'u $u'uie de a'ele 'lipe98 Din a'ea 'lipa am
%a)ut( as putea )i'e( fei'iea mea si a tutuo 'ae a%eau a'elasi do de a slu/i
lui Iisus si Mai'ii Sale Pea'uate( si tutuo sfintilo( si a ne u,a mai 'u
usuinta si pentu neamul din 'ae ne ta,em&
A!( 'e dul'i au fost a'ele 'lipe de #nstiintae dumne)eias'a8 Nu se poate
asemana 'u ni'i o $u'uie din lumea a'easta& Toate $u'uiile pe 'ae ti le
poate da a'easta lume sunt ,unoaie pe l"n,a $u'uiile sufletesti pe 'ae ti le
da 'eul din mila si iu$ie&
At"t ne te$uie pentu a adu'e aiul pe pam"nt7 %ointa de a 'unoaste pe
Dumne)eu( si iu$iea nema,inita 'e+o ae El pentu noi( de a+l iu$i 'u tot
doul( de a ne stadui sa+l simtim si sa+l ,ustam& Cum sa+l ,ustam pe
Dumne)eu9 E tae uso8 În 'lipele '"nd inima ta $ate odata 'u inima lui Iisus(
si nu ae nimi' %i'lean #n ea( sa stii 'a atun'i L+ai simtit( si( simtindu+l( nu poti
sa+l lasi afaa( si+l '!emi #n inima ta pin u,a'iune( si apoi me,i sa+l pimesti
'!ia aie%ea din Casa Iu$iii( din Stolul dumne)eies'( :isei'a 'estinatatii
noaste( din Altaul unde se /etfeste( din Potiul minunat 'ae tine #n el pe
Iisus Eu!aisti'&
Iata( asa se poate ,usta Dumne)eu Eu!aisti'( si( ,ust"ndu+l( si afl"ndu+i
dul'eata( nu te mai poti despati de El( si atun'i nu mai taiesti tu( 'i El(
Dumne)eu din Sfintele Taine taieste #n tine&
Asa 'um da'a nu a%em ae( ne #na$usim si nu putem tai( sau da'a nu a%em
!ana( stoma'ul nostu sau '!ia tot tupul nostu sla$s' si se #m$olna%es'( si
se poate sa si moi( tot asa se pete'e si 'u sufletul( da'a nu+i dai 'eea 'e
doeste( pe Iisus Eu!aisti'( %iata si $u'uia lui( Ceatoul si Stap"nul lui mult
petuit& E mai de pet pam"ntul( 'ae nu ne se%este da'a nu+i dam ae( de'"t
sufletul 'ae ne da fumusetea %esni'iei9 Sau( e oae( mai de pet stoma'ul
'ae( de multe oi( din pi'ina m"n'auilo nepoti%ite ne da duei( de'"t
sufletul 'ae ne du'e #n fumusetile aiului si 'ae nu ne 'ee de'"t sa+l
pastam 'uat si sa+i dam pe Iisus din Sf"ntul Poti9
E $ine 'a omul sa fie dept 'u el #nsusi si sa nu neso'oteas'a pe ni'i unele din
a'estea( 'a'i toate sunt de folos( da'a a%em ae si !ana( tupul nostu este
sanatos si poate sa se%eas'a sufletului& 0ei'e de omul 'ae( folosind aeul si
putina !ana pentu #ntaiea tupului sau( 'auta sa+si #mpodo$eas'a sufletul
'a pe o mieasa peafumoasa( pentu Miele sau( *istos& Dointa mea este(
Iisuse peadul'e( 'a tot neamul din 'ae ma ta, sa a/un,a #n asa masua( 'um
nu poate tai faa ae si m"n'ae( sa nu poata tai ni'i faa a Te ,usta pe Tine(
:unule( 'a sa poata fi fei'it& Ada+l 'a sa nu mai poata tai faa sa te ,uste pe
Tine si Lumina ne"nseata a $u'uiei %esni'e( pe 'ae o poate ,usta '!ia de
pe pam"nt&
Iata( asa poti ,usta din fei'iile aiului si a suspina dupa lumea Ceului(
,ust"nd tot mai des din Iisus Eu!aisti' 'ae sta la #ndem"na tutuo( numai sa
%em sa+l luam&

PE DRUMUL CHEMARII
Dueea pe 'ae am a%ut+o #n 'lipa '!emaii mele la #n'eputul M"nastiii(
am mai spus+o; teama de a nu putea du'e la #ndeplinie 'eea 'e+mi poun'ise
Dumne)eu& Îmi )i'eam7 'ine o sa stie 'eea 'e mi+a spus Domnul( da'a eu nu
%oi spune nimanui9 Vedeam un lu'u pea mae si pea ,eu pentu mine( si
a%eam si de 'e sa+l %ad ,eu( 'a nu stiam pe 'ine%a l"n,a mine 'ae sa puna
umaul si o inima sin'ea l"n,a inima mea( 'ae( #n a'ea 'lipa( n+a putut sa se
suie 'u #ntele,eea mai sus de puteile si pi'epeea ei sla$a& Pe toti pa'a #i
%edeam staini de mine si de '!emaea a'easta& Desi,u 'a a'easta teama ea
de la dusmanul m"ntuiii noaste( satana( 'a'i( pe uma( Mai'a Milei(
Peasf"nta 0e'ioaa Maia( mi+au dat si oameni 'ae m+au a/utat si au pus
umaul 'u 'edinta la a'easta #nfaptuie pentu peamaiea lui Dumne)e)u&
Cel dint"i 'ae a stiut despe a'est lu'u a fost mos Ioni'a :a$u( 'ae a dat si
lo'ul unde este 'ladita a)i Sf"nta M"nastie( si apoi Paintele Pao! .!eo,!e
Dimitiu& Dupa a'eea i+am adus la 'unostinta Peasfintitului Epis'op al
Romanului( Lu'ian Titeanu&
Am mes la Roman pentu a spune Vladi'ului a'easta %oie a Ceului( #nsotita
de domnul Colonel Coman Iones'u din Te'u'i& Peasfintitul ne+a as'ultat( da
a spus 'a nu poate sa ne apo$e a'est lu'u deoae'e toate m"nastiile mo de
foame& Peasfintia sa )i'ea apoi 'a m"nastiile au fost fa'ute de domnitoi de
taa( de $oiei mai( #n)estate 'u mosii si a%ei mai( si '"nd 'auti( %e)i pe
dum numai 'alu,ai si 'alu,aite 'esind( 'a nu au 'e m"n'a& Si se adesea)a
domnului Colonel7
+ Cedeti dumne%oasta 'a a'easta 'opila o sa fa'a o m"nastie9
Eu am #n'eput sa pl"n, si+i )i' peasfintitului7
+ Peafintite Stap"ne( m"nastiile 'e sunt fa'ute au fost din dointa si 'edinta
domnitoilo si $oieilo nosti& A'easta m"nastie se %a fa'e tot din dointa
Împaatului si Împaatesei Ceului( si din 'edinta noasta( a fetelo 'e doim
sa ne pete'em tineetile noaste #n ea( adu'"nd lauda Celui Atotputeni'( 'ae
a %oit 'a din m"na lui Dumne)eias'a sa lase o fla'aa de lumina( aat"ndu+mi
mie( ne%edni'a( unde sa fie Altaul Sau; #n'edintata #n puteea a'elei
dumne)eiesti m"ini( 'ae a slo$o)it pe pam"ntul nostu a'ea lumina sf"nta( eu
%a o,( Peasfintite Stap"ne( fa'eti $ine si+mi dati $ine'u%"ntae 'a sa pot
#n'epe lu'aea m"nastiii& Eu sunt mi'a si sla$a( da Dumne)eu si Mai'a Sa
Pea'uata( sunt tai si puteni'i( si 'ed 'a+mi a/uta sa #n'ep si sa temin
a'est lu'u al Lo& 0a'eti( %a o,( o #n'e'ae( dupa a 'aei uma sunt si,ua
'a o sa %a $u'uati si n+o sa %a paa au& Stie Dumne)eu de 'e a poun'it a'est
lu'u( si 'ed #n El( 'a %a desa%"si a'easta lu'ae #n'eputa de noiD
Cum stam #n,enun'!iata( si+i spuneam a'easta Peasfintitului Epis'op(
apoape 'a o u,a'iune( am %a)ut 'um Peasfintia Sa #si ste,ea la'imile si
mi+a )is7
+ Ce+o %ea Dumne)eu8 Eu o sa+ti dau o apo$ae s'isa si numai '"nd o sa
%eniti 'u o supafata de 'e%a teen aa$il mai mult( 'a'i numai tei !e'tae nu
se poate apo$a o M"nastie& Deo'amdata( eu %a dau apo$aea %e$al( 'um
'a a%eti toata #n'u%iintaea mea de a po'ua 'ele ne'esae&
Noi ne+am multumit si 'u at"ta( si( fa'"ndu+i metanie si saut"ndu+i m"na( am
ple'at la ten& Domnul Colonel Coman Iones'u ma #ntea$a #n ten7
+ Ce+i de fa'ut( soa Li'o9 Unde sa mai ,asim noi 'e%a pam"nt aa$il( 'a'i
p"na la )e'e !e'tae mai sunt sapte9 Cine poate sa+ti dea pam"ntul 'um a
fa'ut un'!iul tau9
Eu #i aspundeam linistita7
+ Da'a este %oia Domnului sa se fa'a a'easta M"nastie( o sa a%em mai mult
pam"nt de'"t 'e 'ei #n dept&
D"nsul am"ne nedumeit si+mi )i'e7
+ 0atia ta esti asa de linistita( 'a si 'um ai a%ea m"nastiea ,ata8
+ Da( eu o %ad '!ia ,ata( 'a'i stiu 'ine a poun'it si a 'ui %oie este sa se fa'a
a'easta m"nastie( si pentu asta n+am de 'e sa nu fiu linistita& Sa 'edem
numai #n Dumne)eu si #n Mila Mai'ii Pea'uate si %om %edea+o ,ata( 'a'i( 'e
nu poate El sa fa'a9
De la Te'u'i eu am %enit a'asa sin,ua& A'asa am ,asit 'in'i suoi din
'omuna Pe'!ea( /ud& Co%ului& Cu d"nsele mai eau si suoii din 'om&
Slo$o)ia Cona'!e& Toate a'estea eau nea$datoae sa stie '"nd se #n'epe
lu'ul la fa'eea m"nastiii( 'a sa %ie sa lu'e)e& Eu le+am spus 'a m"nastiea
nu se mai fa'e( pentu 'a Peasfintitul Epis'op nu ne apo$a( 'a nu a%em
pam"nt aa$il de pe 'ae sa ne fie asi,uata eBistenta& Cu tei !e'tae pe 'ae
le+a dat tata( le spun eu( nu se poate da apo$aea& Ele au #n'eput a pl"n,e si
au ple'at a'asa& Da pe dum( 'e+i %ine #n ,"nd soe Hustina( 'ae ea mai #n
etate( a%ea 16 ani( pe '"nd 'elelalte a%eau de la 1> p"na la 15 ani( sa le spuie
'a da'a ele s+a 'asatoi( paintii lo nu le+a da )estea de pam"nt9 Si( )i'ea
ea( 'a de 'e sa dea numai paintii soei Li'a( pam"nt( ia paintii nosti sa nu
dea( 'a doa ne dau noua9 Atun'i( toate au sait de $u'uie si )i'eau una 'ate
alta7
+ *aideti sa spunem soei Li'a( sa %edem 'e )i'e ea9
Si asa le %ad 'a inta pe poata noasta( pline de fei'ie( si #mi spun ,"ndul
lo( insuflat de sus& Eu( la #n'eput( nu pea %oiam sa le #n'u%iinte) a'est ,"nd(
'a'i doeam sa le %ad dointa( 'ae+mi dadea mai mult 'ua/&
Ele )i'eau7
+ Noi %em sa ne fa'em si pe paintii nosti patasi la a'easta lu'ae
dumne)eias'a&
Mie #mi 'estea inima 'a un aluat de 'o)ona'( 'ae sta la 'aldua( 'a'i sta la
'aldua da,ostei lo& Si( saind si eu de $u'uie( le+am spus sa mea,a sa
spuna paintilo lo( si( #ndata 'e le %a #n'u%iinta( sa %ie 'u ei sa me,em la
Te'u'i pentu a fa'e a'te de donatie sfintei Epis'opii de Roman( ia '"nd
M"nastiea se %a fa'e( atun'i pam"ntul %a fi al M"nastiii&
A'est ,"nd a mes #n toate 'omunele unde eau suoi 'ae a%eau doul de
m"nastie( si( #n '"te%a )ile s+au putut fa'e a'te de donatie pentu 46 !e'tae&
Dupa a'eea am mes la Sf"nta Epis'opie #nsotita de domnul Colonel Coman
Iones'u( si de a%o'atul Taian Codeanu( 'ae mi+a fa'ut toate a'tele ,atuit&
C"nd ne+a %a)ut Peasfintitul( si+a #n'!ipuit de 'e am %enit& Noi( toti tei( am
'a)ut #n ,enun'!i #n fata Peasfintitului( ia domnul Taian Codeanu( 'ae ea
si un 'estin desa%"sit( a pe)entat toate a'tele Peasfintitului( spun"ndu+i 'u
'"ta usuinta si 'edinta si+au dat 'estinii $u'ati'a de pam"nt si un %lasta din
$utu'ul familia( adi'a o fata 'ae %a slu/i #n %iitoaea m"nastie& Peasfintitul
ne spune sa ne s'ulam din ,enun'!i( pentu 'a %ede %oia lui Dumne)eu sa se
fa'a a'easta Sf"nta M"nastie& De #ndata ne da apo$aea #ns'isa pentu un
'omitet de 'onstu'tie( 'a'i nu se putea pune temei pe mine( 'a'i eu a%eam
numai 1F ani( 'i pe a'el 'omitet si pe 'ei doi st"lpi 'ae eau 'u mine( 'e"ndu+
le sfatul 'ine a fi mai nimeiti sa fie pusi #n a'est 'omitet&
D"nsii e'omanda pe Paintele Pao! al nostu( .!eo,!e Dimitiu( 'a
pesedinte al Comitetului de Constu'tie( pe tata( Ioni'a :a$u( de 'asie( si
mai multi mem$i( da oa,a pe Peasfintitul sa aate #n odinul dat 'a
ni'iodata sa nu se adune faa a fi si eu de fata& Si( d"ndu+ne $ine'u%"ntaea si
#n s'is( si %e$al de a #n'epe lu'ul( eam ,ata de ple'ae&
Eu n+am fost multumita si o, pe Peasfintitul sa+mi dea pe numele meu
apo$aea 'a sa pot a%ea %oie sa 'ole'te) 'eea 'e+mi %o da 'edin'iosii pentu
a putea sa #'epem lu'ul m"nastiii( 'a'i( #n pe)ent nu a%eam ni'i un $an&
:u'uos( Peasfintitul Lu'ian ne+a dat si a'easta( ia eu ma ,aseam #n al
noulea 'e de $u'uie&
A/unsi la Te'u'i( 'ei doi st"lpi ai mei( domnul Colonel Coman si domnul
Taian Codeanu( mi+au 'omandat o 'ondi'a+'!itantie si mi+au aatat 'um sa
lu'e) #n ea atun'i '"nd 'ine%a #mi %a da %eun $an pentu m"nastie&
Pam"ntul nu ma mai tinea de fei'ita 'e eam&
Va)"nd 'ondi'a panta!u)a #n m"na mea( pa'a %edeam m"nastiea ,ata( si(
fei'ita 'um eam( am mes la T",ul I%esti( /udetul Te'u'i( la o familie 'u
numele Si,!i/eanu( niste $uni 'estini( sa le spun $u'uia 'a Peasfintitul
Epis'op mi+a apo$at sa #n'ep m"nastiea( si mi+a mai apo$at sa am si o
'ondi'a panta!u)a( 'a atun'i '"nd 'ine%a #mi %a da %eun $an( sa pot
#ne,ista( eli$e"nd '!itanta& Nu stiu 'um mi+am eBpimat eu $u'uia( 'a aud
pe doamna Si,!i/eanu spun"nd sotului sau7
+ Sa dam si noi 'e%a( si( ia seama( Si,!i/ene( '"ti pui( 'a noi suntem #nt"i pe
'ondi'a( ia '"t dai sa dai 'u toata inima8
Domnul Si,!i/eanu s'oate potofelul( si '!ia 'u m"na d"nsului #n'epe
'ondi'a mea de #n'asai pentu 'asa Mai'utei Domnului( s'iind doua mii de
lei& Eu ma )apa'isem de $u'uie si pa'a ni'i nu mai %edeam& Înda)nes' sa+l
#nte$ #nainte de a+mi numaa $anii( 'a nu mai a%eam a$dae7
+ Sa nu %a supaati( domnule Si,!i/eanu( eu %ad doua mii de lei( asa+i sau ati
,esit98
D"nsul #mi aspunde7
+ Nu( n+am ,esit( asa+i 'um se %ede&
Nu se pot ,asi 'u%inte pentu a aata #n 'e $u'uie ma aflam& Ei au #n'eput sa
pl"n,a de $u'uia mea( ia eu nu mai stiam 'e sunt de fei'ie&
+ 0iind'a te $u'ui asa de mult de daul meu( #ti mai dau tei mii de 'aami)i
pe 'ae le+am fa'ut pentu a+mi mai 'asa( da enunt la 'asa mea si le dau
Casei Mai'ii Domnului&
Au)ind si a'este 'u%inte de $inefa'ee( sa+mi %ina au de $u'uie&
Mai t")iu am 'autat 'aute pin sat si am adus 'aamida pe lo'ul unde te$uia
sa #n'epem lu'aea Sfintei M"nastii& Da nu ea de a/uns at"ta 'aamida( si
te$uia sa mai fa'em&
Ea %inei '"nd am fost eu la familia Si,!i/eanu&

ÎNCEPE MÂNASTIREA CU DOUA MII LEI
Asteptam 'u mae nea$dae sf"nta Dumnini'a sa spun $u'uiile mele
Comitetului de Constu'tie& Si( #n )iua a'eea( dupa slu/$a Sfintei Litu,!ii( a
fost 'on%o'aea 'omitetului la $isei'a( unde se ,asea si domnul Colonel
Coman Iones'u( si eam si eu& As'ultam 'um se sfatuiau pentu st"n,eea
fonduilo( ia eu ta'eam& De la o %eme( n+am mai putut sa ma stap"nes'( si le
)i'7
+ Stiti 'e%a9 Eu am la 'ondi'a doua mii lei #n'asati si tei mii de $u'ati
'aamida donata&
D"nsii se $u'uaa si #n'ep mai depate alte %o$e& Eu le )i'7
+ Da 'u $anii 'e+i adun eu 'e se fa'e98
Mi se spune 'a o sa+i depuna la $an'a sau la posta& Nu mi+a %enit $ine si le
)i'7
+ Eu nu adun $anii 'a sa stea la $an'a sau la posta( 'i %eau sa se %ada 'a se
#n'epe sa se lu'e)e( 'a doa oamenii de asta mi+i dau( sa %ada 'a se #n'epe
'e%a( nu sa stea depusi&
În'ep toti 'u ,ua pe mine( 'a eu sunt 'opil si nu+mi dau seama( da nu se
poate #n'epe o lu'ae asa de mae faa un 'apital de 'el putin o suta de mii&
Eu #n'ep sa pl"n, si le dau 'ondi'a( )i'"ndu+le7
+ În felul a'esta eu nu mai pimes' de la nimeni ni'i un $an( si poftim 'ondi'a(
sa mea,a 'ine o %ea sa adune $ani8
A'easta supaae a mea a fost de la Dumne)eu( 'a nimeni nu %oia sa ia
'ondi'a pentu a me,e sa st"n,a( si ma #ntea$a7
+ Ce sa #n'epem 'u doua mii de lei9
Eu le spun7
+ Caamida8
+ Da ni'i nu stiu '"t ne te$uie( 'a #n'a nu a%em planuile&
+ 0iind'a ati spus 'a te$uie sa a%eti o suta de mii de lei si apoi #n'epem lu'ul(
eu %a o, sa se #n'eapa o suta de mii de 'aami)i&
Toti se uitau unul la altul si nu stiau 'e sa aspunda&
Eu le spun7
+ De 'e ta'eti9 Oae Mai'uta Domnului nu ne %a da tot 'eea 'e ne %a te$ui9
0iti( %a o,( linistiti( si !aideti sa #n'epem 'eea 'e eu %a o,( 'a o sa %edeti 'um
o sa %ina a/utoae din toate patile( si %a %eni si planul m"nastiii&
+ Da'a soa Li'a ne spune 'a Mai'a Domnului ne da de toate( !ai sa #n'epem
asa 'um ne oa,a ea( 'a poate Dumne)eu #i poun'este 'eea 'e ne spune8
Va)"ndu+i 'a+mi #n'u%iintea)a dointa( le dau 'ele doua mii de lei( u,"ndu+i
sa fie a%una pentu #n'epeea 'aamidei( ia de est sa nu ai$a ,i/a& Tata(
'ae ea 'asie( se !otaaste sa ple'e la 0o'sani sa adu'a si 'aamida( ia
domnul Colonel uma sa ple'e la :u'uesti pentu #nto'miea planuilo
m"nastiii 'u a!ite'tul Sfintei Patiai!ii( <domnul :ee'!et=( 'ae a pimit sa
ni le fa'a ,atuit&
Tin sa spun 'a la iesiea din $isei'a dupa 'ea dint"i 'onsfatuie a Comitetului
de Constu'tie( la poata $isei'ii( fa'toul postal mi+a dat un pli' #n'!is pe
'ae+l timeteau mai multe 'edin'ioase din Sinaia& Desfa'"ndu+l( mi+l 'iteste
Paintele Pao!( .!eo,!e Dimitiu( si %edeam 'u totii 'a #n el este Mila
Mai'ii Domnului( 'a ma '!emau la Sinaia( pentu a+mi da a/uto la noua
m"nastie 'e au)isea 'a se %a fa'e&
Dupa 'e s+a #ntos domnul Colonel de la :u'uesti 'u planuile m"nastiii( m+
am dus( dimpeuna 'u domnul Taian Codeanu la Sinaia( d"ndu+ma #n ,i/a
doamnei Cue'( o $una 'estina& La Sinaia( am stat tei saptam"ni( um$l"nd
din 'asa #n 'asa 'u doamna Cue'& Am adunat #n a'est timp o suta douspe)e'e
mii de lei si mai multe i'oane( fete de masa pentu $isei'a( si alte mauntisui
'a7 sfesni'e( 'adelnite( 'andele& A'est timp ea #n %aa anului 12EF& A'asa m+
au dus domnul si doamna Cue'( la 'ae am stat tot timpul '"t am st"ns&
Înfatis"nd toate 'ele aduse #nte,ului Comitet de Constu'tie( n+au mai )is
nimeni nimi'( posla%ind pe Dumne)eu si pe Mai'a Milei( 0e'ioaa Maia&

COMITETUL SOVAIE
Da( #n%e'!itul #n autati n+a #n'etat( uneltind tot felul de nas'o'ii( $a,"nd
#ndoieli #n 'ei din 'omitet 'a m"nastiea n+o sa se fa'a& Ei se #n'edeau pe
puteile lo( si nu pe ale lui Dumne)eu& Vesni' #mi )i'eau7
+ Sa mai asteptam sa %ina ani mai #m$elsu,ati( 'a'i m"nastiile se fa' #n )e'i
de ani( nu asa 'um 'ed eu( #n '"ti%a ani& Si( da'a domnitoii nu le fa'eau asa
de epede( 'ae a%eau toate la #ndem"na lo( da noi9
Mie #mi %enea tae au '"nd #i au)eam( da stiam 'a si eu am te'ut pin asa
'i)a de ne"n'edee( si le )i'eam7
+ Da( #n '"ti%a ani se %a fa'e si m"nastiea noasta( da noi sa #n'epem lu'u
la 'e se poate( 'a la )e'e ani sa fie ,ata( 'a Mai'uta Domnului ne a/uta&
:a( 'e%a mai dueos7 s+a s'os un )%on 'a nu se mai fa'e m"nastiea si 'ine
%ea( n+ae de'"t sa mea,a pe malul Sietului sa ia din 'aamida 'e ea fa'uta
pentu m"nastie& A'est lu'u tae ,eu #l pimea sufletul meu( si m+am pus pe
pl"ns la Mai'a Pea'uata& Mai'a Domnului n+a #nt")iat( si a %enit #n
des'opeie dumne)eias'a( #n'ua/"ndu+ma si )i'"ndu+mi sa lupt 'u toti( 'a El
ma %a a/uta( si sa nu las lu'ul m"nastiii pe mai t")iu( 'a %in anii dueilo( si
'"nd o sa %em noi sa o fa'em( n+o sa se mai poata& Lu"nd putei mai din
,ua Domnului( am #n'eput lupta pe fata 'u toti 'ei 'ae ma #mpiedi'au& Le ea
mila de mine& Satana este si milos #n asemenea #mpe/uai& Am u,at pe
Stap"nul Ceului sa+mi dea un #n,e $un( 'ae sa+mi sopteas'a #n inima si #n
mintea mea 'um sa pu'ed #n toate lu'aile mele& Si 'ed 'a mi+a dat( 'a+mi
%enea o data un ,"nd de a me,e #n 'utae lo'( la 'utae familie( si asa puteam
aduna fondui pentu pima%aa 'e $atea la usa #n 12E2&

UN DOR ÎMPLINIT
Da a%eam o duee7 'a st"n,eam pentu m"nastie si eam tot mieana
#m$a'ata& Stiam din %edenia 'e+o a%usesem #n au,ust 12EF( '"nd mi+a
poun'it Domnul sa #n'epem m"nastiea( 'a si eu o sa stau 'u a'ele
%ietuitoae( 'e+si %o pete'e %iata a'olo( da nu stiu de 'e( tae des suspinam
dupa #m$a'amintea mona!alaa& Îmi 'e'etam 'u,etul sa nu fie 'e%a stain
#n%aluit #n a'easta dointa( si nu+mi ,aseam aspunsul& Vinei( 46 mai 12EF( s+
a milosti%it Mai'uta Domnului si mi+a dat aspunsul mult doit de mine(
timit#ndu+ma sa+mi du' a'tele la m"nastiea :u'iumeni( /ud& Te'u'i( ia( dupa
#n'u%iintaea Peasfintitului Epis'op( sa pimes' #m$a'amintea de soa #n
a'ea m"nastie& Peasfintitul Lu'ian mi+a apo$at #m$a'aea( fa'"ndu+mi
#n'!ino%ieea la M"nastiea :u'iumeni( p"na 'e se %a fa'e m"nastiea
noasta& Ia #n )iua de Sf"nta Teime 12E2( am fost #m$a'ata 'u asa si 'ulion
de 'ate Mai'a staeta Leonida V"n'eanu&
Am 'apatat mai mult 'ua/( si simteam si a/utoul Mai'ii Domnului mai
apoape de mine&

CU PANTAHUZA
Dupa a'easta am pimit apo$ae de la Sf"nta Epis'opie 'a pot me,e #n
patu /udete sa st"n, pentu m"nastiea noasta( da sa iau 'u mine o mai'a
'u eBpeienta( dint+o m"nastie mai %e'!e& Paintele Clement Cu'u( staetul
m"nastiii Si!astu( 'ae m+ai pe uma l+am a%ut du!o%ni'( mi+a e'omandat
pe mai'a E%,!enia Costin( din m"nastiea Totusan&
Ea o mai'a $una( da( 'um ea si fies'( nu a%ea ta,ee de inima pentu
lu'ul 'e+l ponisem( $a 'auta sa+mi %"e #ndoieli #n suflet( )i'"ndu+mi7
+ Ce sa dam noi tot 'e dam Comitetului de Constu'tie( 'a( '!ia de se %a fa'e
m"nastiea asta pentu 'ae te ostenesti fatia ta( soo Li'o( sa %e)i 'a
Epis'opia adu'e o staeta staina( de la 'ine stie 'e m"nastie( si o sa te
'!inuie( 'a o sa poate in%idie pe fatia ta( 'a ai fost 'ea dint"i l"n,a 'ae s+au
adunat 'elelalte( si p"na nu te %a $a,a #n mom"nt( n+o sa te lase& Asa 'a+i
$ine sa ne mai dam si noi 'e%a $ani al$i pentu )ile ne,e( 'a nu+i ne%oie sa
te'em #n '!itantie '!ia tot( si sa m"n'am si noi o masa $una 'u un %in 'uat(
nu+i pa'at& Ca )i'e #n S'iptua7 sa nu se le,e ,ua $oului 'e teiea& Si( #n alt
lo' mai )i'e 'a slu/itoului Altaului i se 'ade sa taias'a de la Alta&
Eu a%eam o stae de nesufeit si+mi %enea sa pl"n,( da nu %oiam sa ma %ada
si sa 'eada 'a nu+mi 'on%in 'ele spuse de sfintia ei& Si am mes tei saptam"ni
#mpeuna pin difeite sate din /ud& :a'au& Din 'e st"n,eam( te$uia #nt"i sa+i
dau a$atul de 13I( masa omeneas'a( ia estu am"nea si pentu m"nastiea
noasta& Sfintia ei %edea 'a eam %esni' supaata( si ma #nte$a7
+ Ce( soo Li'o( nu+ti 'on%ine de mine9 Ca doa sunt data de Epis'opie sa te
#nsotes'8
Eu( la a'este 'u%inte( n+am mai putut a$da( si i+am )is7
+ Mai'uta da,a( eu te iu$es'( te espe't si te as'ult( dupa 'um ma %e)i 'a intu
'u sfintia ta si #n $ode,i( si #n estauante pentu a putea sa+ti se%es' o masa
'um doesti( da inima mea sa stii 'a+i pam"nt8
+ De 'e9
+ Iata de 'e7 eu am ple'at pe dumul a'esta nu 'a sa a/un, staeta( ni'i 'a sa
taies' $ine #n m"nastie( '"nd %a fi ,ata( ni'i sa+mi pun $ani deopate( 'um
ma sfatui sfintia ta( si ni'i sa m"n"n' $ine( 'u mese alese si %in din 'el mai
s'ump( 'i um$lu sa #mplines' %oia Ceului& De est nu ma inteese)( 'a %a
!ota" 'el 'e a poun'it a'easta m"nastie&
+ Ce98 Stie Sf"nta Epis'opie 'e fa'e fatia ta98
+ De,ea$a ma ameninti( 'a nu mi+e teama& Nu %e)i 'a s+a supaat Mai'a
Domnului pe noi9 Ca aseaa ea sa domim #n stada9 N+ai %a)ut 'a nimeni nu
%oia sa ne pimeas'a( pa'a eam lepoase( asa fu,eau toti de noi89
Mai'a E%,!enia ta'e( apoi 'u 'apul #n /os #mi )i'e7
+ Sa te %ad '"t ai sa fii asa 'um %ei fatia ta& :ine( n+ai de'"t sa um$li sin,ua
si sa taiesti #n ae& Ce)i 'a Mai'a Domnului se supaa pentu toate
nimi'uile9 Eu te+am sfatuit 'a o mai'a $una si fatia ta te+ai supaat8 Ce
te$uie sa stie Epis'opia 'e fa'em noi9
+ :ine mai'uta( Epis'opia nu %a sti( da Dumne)eu si Mai'a Pea'uata stiu si
%ad toate ale noaste& Ced 'a 'el mai $un aspuns al 'eului l+am a%ut aseaa&
Um$lasem din 'asa #n 'asa sa ne pimeas'a 'ine%a la domit( si nimeni nu ne+
a pimit& Atun'i ne+am ,"ndit sa me,em spe ma,inea oasului( si( de nu %om
,asi lo' la nimeni( sa stam pe+o $an'a( la poata 'ui%a& La ma,inea oasului(
la o 'asa modesta( %edem o lumina #n 'ute( si un om lu'a la niste $utoaie si
'"nta( ia #n /uul lui stateau sase 'opii si+l pi%eau pe tatal lo& Eu stam #n
poata a'estuia si pi%eam spe 'ei din 'ute& Spun mai'ii E%,!enia7
+ Si,u a'est 'estin ne %a pimi8
Mai'a #mi spune7
+ Sa nu $atem la el( 'a ae 'opii multi si n+o a%ea lo'&
Eu( faa sa+i aspund( $at #n poata( ia 'estinul %ine 'u 'opilasii dupa el( sa
%ada 'ine+i la a'ea oa t")ie de noapte la poata lui&
Eu #i spun7
+ 0ate 'estine( n+ai putea sa ne pimesti #n seaa a'easta sa ne odi!nim #n
'asa matale9
D"nsul( $u'uos( ne )i'e7
+ Poftiti( mai'utelo( 'u toata inima8
Copiii ne iau de m"na si ne #ntea$a sa le spunem 'um e la noi&
Eu( 'ae nu eam depate de fiea lo 'opilaeas'a( m+am ase)at pe pispa lo
de lut( 'u 'ei sase 'opii #n /uul meu( si le spuneam 'a noi slu/im lui Iisus( 0iul
lui Dumne)eu( 'ae( '"nd%a a fost 'opil mi' 'a si ei( si 'ae ea foate 'uminte
si as'ulta de paintii lui( lu'"nd si 'itind 'ati sfinte&
Nu stiam sa le spun lu'ui mai( 'a( n+a%eam de unde sa stiu( da nu %eam
sa+i las faa aspuns& Mai'a E%,!enia( 'ae ea mai #n %"sta 'a mine( "dea si
spunea7
+ Copilul a tas la 'opii& Da eu eam fei'ita&
Unul din 'ei sase 'opii ma #ntea$a7
+ DaJ a'um Iisus s+a fa'ut mae9
+ Da( s+a fa'ut mae( si a fost $atut si asti,nit pe 'u'e de 'ei faa de
Dumne)eu( de oameni ai&
Altul #mi )i'e7
+ Ce+i a'eea asti,nie9
Eu le eBpli' 'um ea 'u'ea de un lemn tae si ,eu( 'um a dus+o El pe umei(
$atut de oamenii 'ei ai( si( la uma( 'um l+au #ntins pe ea si i+au $atut 'uie #n
palma si #n pi'ioae( s'ot"ndu+le 'u'ea mea 'ae #mi ea nedespatita( si
aat"ndu+le 'um sta a'el Iisus 'ae ne da noua tot 'e ne te$uie& Ei #n'ep sa
pl"n,a toti( ta$a"nd pe 'u'e si m"n,"indu+l pe Iisus& Mama si tatal lo au
'e)ut 'a se $at pe 'u'ea mea si 'autau sa le+o ia( 'a'i toti tineau de ea 'a de
'e%a s'ump( si 'u ade%aat( s'ump si ea& Eu le spun7
+ Lasati+i 'a nu se $at( 'i m"n,"ie pe Iisus 'el asti,nit de pe 'u'e( si+o spala
'u la'imile lo 'uate& Apoi le+am spus si eu 'e le spusesem 'opiilo( si asa ne+
am despatit( me,"nd sa ne 'ul'am fie'ae 'um se putea( 'a'i ea 'asa mi'a&
Noaptea am a%ut un %is 'ae m+a 'utemuat ,o)a%& Nu stiu unde ma fa'eam(
'a %edeam o stada la,a( 'u multa lume( 'e du'ea la ,oapa pe 'ine%a& Toti
eau 'u 'apul #n /os si ta'eau& Eu #nte$ pe o femeie7
+ Pe 'ine du'eti la ,oapa9
Ea #mi spune7
+ Pe Iisus *istos8
Îi aspund7
+ Cum( ia #l #n,oapa98 Si nimeni nu+i '"nta98
+ Nu( #mi spunea ea&
M"ntuitoul ea ase)at pe o p"n)a 'ae a%ea la 'ele patu 'oltui '"te un
st"lpiso de lemn( si 'ae ea dusa de patu oameni foate %oini'i& Eu am
#n'eput sa '"nt( si pa'a a%eam o %o'e foate tae& Toti au sait asupa mea sa
ma oamoae( )i'"ndu+mi 'a 'ine m+a pus sa '"nt( 'a nu+i %oie& În 'lipa a'eea
M"ntuitoul a #n%iat si s+a s'ulat #n 'apul oaselo pe a'ea p"n)a( ia pe mine(
nu stiu 'ine m+a pus l"n,a El( '!ia '"nd multimea %oia sa ma omoae& Eu(
%a)"ndu+ma l"n,a Sal%atoul meu 'ae #n%iase( si pentu 'ae fuia multimii
ea si mai mae( am luat pi'ioaele Domnului #n $ate( si ma %"am su$ $atul
sau pentu a ma a'opei si a ma fei de m"na multimii& Domnul( 'u o %o'e asa
de $l"nda( le )i'ea 'elo #nfuiati7
+ Lasati+o8 Ce a%eti 'u ea98 Ce %+a fa'ut98
Ia eu ma fa'eam si mai mi'a su$ $atul dumne)eies' al Domnului( si asa am
s'apat faa %atamae( da am amas l"n,a Domnul8
A doua )i pe la amia)a( '"nd am fost '+am o$a)ni'a 'u mai'a E%,!enia( eu #i
spun sa me,em la ,aa( sa %edem '"nd a%em ten spe Te'u'i&
Sfintia sa #mi )i'e7
+ Nu ,lumesti98 O sa te fa'a 'ei de la Epis'opie 'a esti #ndaatini'a8
Nu+i nimi'8 Poate m+au mai fa'ut %eodata( si 'e+i da'a ma %o fa'e si de data
a'easta9 Eu %eau sa nu am mustae de 'u,et pentu 'ele 'e le fa'& Da la
,aa %edem 'a n+a%em $ani de a/uns pentu $ilete de dum& Atun'i am a%ut o
asa de mae /ale( 'a #n tei saptam"ni '"t am stat #n a'ele lo'ui( n+am fa'ut
nimi' pentu Casa Domnului( si am mes la '"te%a 'ase sa 'eem a/uto( si
fa'"nd '"t ne te$uia de s'os $iletele de ten( am ple'at( eu la Te'u'i( ia
mai'a E%,!enia a 'o$o"t la Maasesti( 'a sa ia tenul spe m"nastiea
Totusanu& La despatie m+a u,at sa+i timit 'e%a $ani( 'a'i nu+i dadusem
a$atul de 13I& Eu( fei'ita '+am s'apat( i+am fa,aduit 'a+i timit&
A/unsa la Te'u'i( am mes la familia Rotau( spun"ndu+le toate 'ele
#nt"mplate( si+mi ea fi'a sa dau o'!ii 'u domnul Colonel Coman( 'a d"nsul
fa'ea pate din Comitetul de Constu'tie( si+mi )i'eam 'a da'a o sa %ada 'a n+
am adus ni'i un $an( 'e+o sa+mi spuna9 Ca 'e+am #n'asat la 'ondi'a numai am
m"n'at98 Si( pa'a fusese un fa'ut( 'a nu pea ne da lumea $ani( de'"t '"te
doi( tei( 'in'i lei& C"nd ne da 'ine%a 'in'i lei( eau foate mai& Ia mesele
'ostau tei)e'i( patu)e'i lei una( si( %ai de mine( numai ,!iontui me,eau pe
,"tul meu( '"nd %edeam 'um se du' $anii&
+ Înt"nlindu+ma 'u domnul Colonel Coman si spun"n"ndu+i si d"nsului toate(
mi+a spus sa nu am teama( 'a Sf"nta Epis'opie nu+mi %a fa'e nimi'( si sa fiu
fei'ita '+am s'apat de+o asa to%aasie& Ea #n,i/oat 'um o sa mai me, de+
a'um( si se ,"ndea sa 'eaa sfatul Paintelui Clement& Da eu( #n,o)ita de
pima mea #nsotitoae( l+am u,at pe domnul Colonel Coman sa nu+l %esteas'a
pe Paintele Clement( 'a nu 'um%a sa+mi mai dea ia pe 'ine stie 'ine( si sa ma
lase 'a %eau sa ma mai odi!enes'& D"nsul s+a #n%oit& Ia eu( pe a doua )i( am
'eut $ani de ten de la doamna Rotau( si i+am spus 'a %eau sa me, la I%esti
la doamna Si,!i/eanu& D"nsa mi+a dat $ani de ten( ia eu am ple'at( 'a'i asa
ma #ndemna inima( si nu puteam sta&

DOAMNA MARE CU SUFLET MIC
A/unsa la doamna Si,!i/eanu( i+am spus 'a %eau sa me, la doamna
.eneal Ieimia .i,oes'u( sa+i 'e a/uto& D"nsa #mi spune sa me,( da sa
stiu 'a+i fo' de ),"'ita si ne'edin'ioasa& Eu #i aspund 'a stiu despe toate
a'estea( si totusi inima ma #ndeamna sa me,& Si ,lumind #i )i'7
+ Veau s+o fa' patasa aiului si pe d"nsa8
Si asa am ponit spe 'utea ei( #n'!in"ndu+ma pentu a ma a/uta $unul
Dumne)eu&
A/unsa la 'utea doamnei .eneal .i,oes'u( a%eam o asa mae $u'uie
launti'a( si+mi )i'eam 'a nu ma opes' la nimeni din fun'tionaii 'utii( 'i sa
me, la stap"na lo( 'a d"nsa ae mai multa ne%oie de a/utoul lui Dumne)eu(
si s+o fa' pe d"nsa #nt"i patasa $u'uiilo 'eesti( si apoi pe slu/$asii 'e+i ae&
Da( la intaea #n 'ute( ma #nt"mpina un domn( de 'ae se )i'ea 'a+i
'onta$ilul 'utii& Ma #ntea$a 'u 'ine %eau sa %o$es'&
Eu #i aspund foate ,a$ita7
+ Cu doamna 'ea mae( stap"na 'utii8
El da din 'ap si+mi )i'e7
+ Ei( e ,eu sa a/un,i la ea8
+ Da 'e+i ,eu( domnule98 D"nsa m+a '!emat8
El( foate miat ma #ntea$a7
+ Cum( d"nsa te+a '!emat98
+ Da&
+ Nu esti fata de la Vladimiesti98
+ Da( eu sunt8
+ Oae nu 'um%a %ei sa+ti dea 'e%a pentu m"nastie98
+ Sa %ad 'e i+o sopti #n,eul8
+ Doamne( '!ia a fi o minune asta8 Sa stii 'a doamna noasta e 'am ),"'ita(
si da'a te+a '!emat( #nseamna 'a+i $ine8 *ai sa te du' p"na la d"nsa8
Me,"nd spe 'asa doamnei( #mi %enea sa "d de mine( 'um de spusei a'estuia
'a m+a '!emat doamna& Nu stiam 'e am sa+i spun '"nd ne %om #nt"nli& As fi
doit sa fiu numai eu 'u d"nsa( si sa %e)i minunea8 C"nd m+am apopiat de
'asa ei( a #n'eput sa+mi $ata inima si ma u,am la Mai'a Domnului sa+mi dea
'e sa+i %o$es'& C"nd u'am s'aile( doamna iesea din 'asa la ae( pe teasa(
'a de a$ia luase masa& D"nd 'u o'!ii de mine( %ad 'a se #n'unta din
sp"n'ene& Conta$ilul a 'e)ut 'a din pi'ina lui s+a #n'untat( si )i'e7
+ Saut m"na 'onita( am 'ondus+o 'a nu stia pe unde sa %ie8 Si a ple'at&
Eu ma apopii de doamna #ntune'ata( si+i fa' o ple'a'iune 'a la mai'i( 'a ea
#n %"sta( si+i saut m"na& D"nsa se asea)a pe s'aun si poun'este la o slu,a
sa+i adu'a 'afeaua& Apoi ma pofteste sa stau pe s'aun si sa+i spun 'e does'&
Eu am #n'eput sa+i spun7
+ :una Doamna( #n 'omuna Tudo Vladimies'u fa'em o m"nastie din
poun'a Domnului si din dointa Mai'ii Sale( si am au)it 'a d%s& sunteti
milosti%a( si sunteti o doamna mae 'u multe ,eutati pe 'ap( si( fiind'a %a
te$uie a/utoul lui Dumne)eu( sa+l a%eti mai apoape de d%s& ia Mai'a
Pea'uata sa %a fie m"n,"iee si $u'uie( at"t #n %iata a'easta( '"t si #n 'ea
%iitoae( mi+am luat 'ua/ul si am #nda)nit a %eni la d%s&( 'e"ndu+%a un
a/uto( 'a sa %a fa' 'titoa la Casa Mai'ii Domnului& M"nastiile noaste au
fost fa'ute de domnitoii si de $oieii nosti 'ei de demult& Eu %a 'e numai 'e
%a lasa inima&
Si s'ot 'ondi'a si o pun pe masa& D"nsa #mi spune7
+ Milosti%a nu pea sunt 'a nu pea 'ed #n Dumne)eu( da ,eutati pe 'apul
meu am destule& Si 'e )i'eai9 EBista %iata %iitoae98
+ Da( da( doamna( eBista8 Ca'i sa %edeti d%s&( sin'e sa %a spun 'a eu(
ne%edni'a( am %a)ut pe Domnul Iisus si pe Peasf"nta 0e'ioaa Maia( si
d"nsii nu stau #nte noi( 'i stau #n %iata %esni'a( unde toti %om me,e dupa
moate8 Cedeti( %a o,( #n a'easta %iata( fa'eti+%a patasa la fumusetile si
$u'uiile ei( 'ae sunt nepieitoae8
+ Si 'um9 Vei 'u oi'e pet sa 'ed #n %iata %esni'a9
+ A8 Nu numai sa 'edeti( 'i does' sa %a fa' mostenitoae a %ietii %esni'e( 'a
de asta am si %enit la d%s&
+ Da 'e studii ai9
+ Am doua 'lase pimae8
+ Ei( de asta 'e)i #n Dumne)eu si #n %iata %esni'a( 'a esti simpla8
+ Cum( da oamenii 'ulti nu 'ed #n Dumne)eu si #n %iata %esni'a98
+ Nu pea8
+ Pa'at8 Ei a te$ui sa 'eada mai mult de'"t 'ei simpli( 'a'i 'ites' mai mult8
Da eu stiu oameni 'ulti 'ae 'ed #n Dumne)eu si #n %iata %esni'a8
+ Cine+s a'eia9
+ Domnul Colonel Coman Iones'u si domnul A%o'at Taian Codeanu&
+ Da9 Ade%aat98 Si 'ed9D Ei( si '"t sa+ti dau la 'ondi'a98
+ C"t %a lasa inima sa dati petu sufletul d%s& pe 'ae 'ed 'a #l iu$iti&
+ Ei( da $ine mai stii sa 'ei8
+ Nu 'e pentu mine 'i pentu Mai'a Domnului8
+ :ine( atun'i sa+ti dau 'in'i mii de lei& Esti multumita9
Eu( '"nd am au)it de 'in'i mii de lei( ma )apa'isem de $u'uie si nu stiam 'e
sa+i mai fa'& Uitasem 'a+i doamna mae si eam ,ata s+o iau #n $ate8 C"nd m+
a %a)ut '"t m+am $u'uat( faa sa %ea i+a s'apat o la'ima pe o$a)& Ced 'a
#naintea Mai'ii Domnului( a'easta la'ima de #nduiosae e mai de pet de'"t
'ele 'in'i mii de lei&
Apoi s'ie suma de $ani 'u m"na ei #n 'ondi'a& Eu( adu'"ndu+i mii de
multumii( am ple'at spe poata( unde ma astepta 'onta$ilul 'u alti
fun'tionai( sa %ada 'e mi+au dat& C"nd au au)it de suma data( toti s+au
#n'!inat si nu le %enea sa 'eada& Eu le spuneam 'a au o doamna $una( si s+o
slu/eas'a 'u 'edinta&
Spun $u'uia mea doamnei Si,!i/eanu( si me, apoi si la Te'u'i( la domnul
Colonel( si la toti nu le %enea sa 'eada& De 'e nu le %enea sa 'eada98 0iind'a
ea o suma foate mae( si( asa 'um suntem noi de multe oi( ne pla'e sa
aatam defe'tele oamenilo( stiute sau #n'!ipuite( um$indu+i de ne"n'edeea
'a a putea fa'e o fapta 'ae sa miste inimile& Da( stiutoul inimilo( iata(
%adeste 'a pot as'unde multe inimi( 'ae( de oameni sunt poate( '!ia
defaimate& Sunt inimi #nte inimi( si at"na mult si 'u 'e du! te du'i sa $ati la
a'ea inima( pentu 'a sa+ti aspunda la dointa ta& Îmi adu' aminte '"nd
me,eam la doamna a'easta despe 'ae )i'eau 'a+i ne'edin'ioasa si
nemilosti%a( eu u,am pe Ceatoul ei( pe Dumne)eu( sa+i pi'ue #n inima un
stop de iu$ie( si am iesit de la ea foate multumita&

PENTRU CASUTA NOASTRA
Afl"nd 'a se ,ases' '"te%a suoi de+ale noaste te'ute la s'!itul Si!astu(
am lasat $anii si 'ondi'a la domnul Colonel Coman si i+am spus 'a %eau sa
me, sa iau 'u mine pe o soa din a'elea( si asa am sa ma du' 'u 'ondi'a mai
depate( lu'u pe 'ae d"nsul l+a pimit $u'uos( 'a'i %a)use 'a Mai'a
Domnului %oieste sa se osteneas'a #ntu a'easta lu'ae numai a'elea 'ae %o
%ietui #n noua m"nastie& A/unsa la Si!astu( am ,asit mai multe suoi( da a
mes 'u mine timp de doua saptam"ni numai una din ele( soa Didina Musala(
a)i mai'a Clementina& În a'este doua saptam"ni( am mes pin sase sate din
/uul Te'u'iului( Mat'a( Ni'oesti( Poiana( 0"nt"nele( Vi)uesti <9= si
Ceni'ai& Nu mai tin minte '"t s+a st"ns( da #mi adu' aminte 'a tot timpul
am fost foate multumita de a/utoul dat( at"t de peot( '"t si de autoitatile
'omunale& 0iind'a ea timpul mun'ii( nu %oiam sa supa pe paintii suoilo(
si d"nd dumul soei Didina( am luat pe soa Paas'!i%a Matei( a)i mai'a
Pela,!ia( din satul Malul Al$( timp de o luna de )ile& Cu d"nsa am mes pin
unspe)e'e sate tot din /uul Te'u'iului7 Malul Al$( Da,anesti( Ceni'ai(
:a'ea( Daasti( Sal'ia( I%esti( :u'esti( Liesti si Se$anesti& Apoi i+am dat si ei
dumul a'asa si am luat 'u mine pe soa Ileana Aui'a( a)i mai'a Epi!aia din
'om& Namoloasa( /ud& Putna( timp de doua saptam"ni& Cu d"nsa am mes pin
satele te'u'ene7 Tepu( Te'u'elul Se'( Ionasesti( Coasta Lupei( si altele pe 'ae
nu le mai tin minte& Alt astimp de doua saptam"ni am mes 'u soa Ileana
:enea( a)i mai'a EpaBia( din 'om& Cu'a( /ud& Co%ului&
C"nd me,eam pin sate nu ne dadeau numai $ani( 'i mai mult 'eeale( ia noi
le %indeam si fa'eam $ani& Îmi adu' aminte 'u mult da,( 'um o'oleam 'asele
'ae ni se paeau a fi de oameni saa'i( si me,eam la alta 'asa( 'ae ni se
paea 'a e mai a%uta& Da 'e sa %e)i9D De 'ele mai multe oi fu,eau dupa noi
fetele sa ne dea milostenie de la 'asele 'ae ni se paeau noua saa'e( oi %eo
femeie t"naa 'u '"ti%a 'opilasi dupa ea( oi %eo $at"ni'a( de)le,"ndu+si
$anutul le,at #n 'oltul $asmalei de 'ap( )i'"nd 'u la'imi pe o$a)7
+ Nu ma o'oliti8 E $an 'uat( 'a l+am '"sti,at to'"nd 'u fu'a si %eau sa+l
dau pentu Casa Mai'ii Domnului& Si( de fei'i'ie 'a a putut sa ne pinda(
temua toata( #n'!in"ndu+se si multumind Mai'utii Domnului 'a a putut sa se
fa'a si ea patasa la M"nastiea 'e se %a idi'a la Tudo Vladimies'u& Ia
da'a se #nt"mpla sa afle 'a eu sunt a'eea pin 'ae Mai'a Pea'uata si+a
aatat dointa de a se fa'e a'easta m"nastie( $a$uta mea nu mai stia 'e fa'e
si ma sauta pe am"ndoi o$a/i( )i'"ndu+mi7
+ 0ata $a$ei( poate 'a n+oi mai tai sa ma #n'!in #n a'ea Sf"nta M"nastie( da
te o,( '"nd s+o slu/i #n ea( sa+ti adu'i aminte de satele pin 'ae ai st"ns
a/utoae( si 'a ti+a dat un $an si o $a$a 'a mine& Si de+i mai #nt"nli si altele 'a
mine( sa nu le uiti8 Poate numele ai sa mi+l uiti( da nu uita da,ostea mea8 Eu
pl"n,eam si+i fa,aduiam 'a n+o s+o uit ni'iodata( si sa fie #n'edintata 'a(
'!ia de nu %a tai sa se #n'!ine la a'easta m"nastie pe 'ae o a/uta 'u at"ta
da,oste a'um( se %a $u'ua si o %a pi%i din #naltimile 'eului( pe 'ae sunt
si,ua 'a+l %a '"sti,a de la Dumne)eu pentu 'edinta ei& Si asa ne
despateam( noi me,"nd mai depate( ia $a$uta am"n"nd spi/inita #n $at(
si ste,"ndu+si la'imile 'u pestel'a& Ia de la unele 'ase pe 'ae noi le
'edeam mai #ntaite( iesea '"te un 'opil si ne )i'ea7
+ Mama mi+a spus sa %a spun 'a nu+i a'asa& Ia noi #n'epeam sa da,anim pe
'opilas( d"ndu+i %eu $anut( sau de a%eam %eo 'u'iulita( si %oiam sa me,em
mai depate& Copilul ne%ino%at #n'epea sa sti,e pe mama+sa( s'ot"nd+o de
unde ea( si asa( usin"ndu+se( $iata femeie %enea sa ne 'eaa ietae( d"ndu+
ne '"te 'e%a& De la alte 'ase luam o'aa si #n/uatui( 'a'i n+a%eau saa'ii 'e
ne da pentu sufletul lo pe 'ae #l lasasea #n paa,ina( sau( 'um spun altii( 'a
nu eBista %iata %iitoae; ai'i e aiul( ai'i e iadul( si asa se #nseala( samanii(
as'ult"nd soapta satanei&
AVEA GRIJA CERUL
Pusesem le,"m"nt #n fata Mai'ii Pea'uate 'a tot timpul '"t %oi st"n,e
a/uto pentu m"nastie( nu %oi 'umpaa pentu m"n'aea mea ni'i un 'o%i,&
Da n+am spus a'easta ni'i uneia din suoile 'e nu au mes 'u mine pin sate(
'a+mi ea teama sa nu ma paaseas'a& Si '"nd %enea %emea p"n)ului si
te$uia sa m"n'am( #mi )i'eau7
+ Soo Li'o( soaele e sus( nu m"n'am 'e%a( 'a dept #ti spun( mi+e foame8 Eu
le aspundeam 'u $u'uie7
+ Da( si mie mi+e foame( da sa mai me,em si pe ulita asta( 'a se %ad 'ase mai
fumoase( si poate Mai'uta Domnului o sa ne s'oata %eo 'estina 'ae sa ne
dea sa m"n'am& Si asa #n'epeam( eu pe o pate( soa 'e ma #nsotea( pe
'ealalta pate a dumului( $at"nd pe la 'asele 'estinilo( 'e"ndu+le
milostenie( pentu fa'eea M"nastiii8 Eu #n'epeam sa ma o, Mai'utii
Domnului sa ne timita #n 'ale o 'estina 'ae sa ne dea o $u'ati'a de p"ine(
pentu a nu sla$i soa mea de foame& Si( Doamne8 Numai 'e %edeai 'a ne
#ntea$a '"te o femeie( dupa 'e ne da 'e+o lasa inima( la 'ondi'a7
+ Da( ati m"n'at9
+ Noi le spuneam7
+ N+am m"n'atD
Ea ne #nte$a7
+ N+ati %ea sa me,eti la mine sa m"n'ati9
Îi aspundeam 'u la'imi de $u'uie7
+ Me,em8 Ia femeia ea asa de fei'ita de n+o mai tinea pam"ntul& Mai mult(
de se #nt"mpla sa am"nem si seaa #n satul a'ela( nu ne lasa sa me,em la
peot si ne u,a sa am"nem la d"nsa 'u domitul si masa&
Si asa tot timpul '"t am mes sa st"n,em a/uto pentu M"nastie( n+am
'!eltuit ni'i un $an pentu m"n'aea noasta( put"ndu+ne de ,i/a Mai'a
Milei( Peasf"nta Cuata( 0e'ioaa Maia( Mama ofanilo si A/utoaea
tutuo 'elo 'ae o '!eama sa %ina #n a/uto&
C"nd te$uia sa me,em 'u tenul( atun'i luam $ani st"nsi pentu $ilete( si
mai mult nimi'& Ca'i oi'"t a fi '!eltuit Comitetul de Constu'tie( noi toate
a%eam de unde le da $ani( 'a'i nu dadeam de la noi( 'i din 'eea 'e ne da
Stap"na Casei 'e se fa'ea& Ca #n 'lipa '"nd ne dadea 'ine%a( fie $an( fie alt
lu'u( #l so'oteam al Mai'ii Domnului& Si asa si ea( 'a'i pentu la'asul Ei
'eeam&
Apoi am #n'eput sa me, sin,ua 'a mi se paea 'a '!eltuim pea multi $ani 'u
tenul( pentu doua pesoane( si mi+a a/utat Stap"na si Po%atuitoaea mea tot
timpul '"t am mes p"na dupa sa$atoile Nasteii Domnului( ale anului 12E2&
În iana asta m+am #m$olna%it de apenti'ita si n+am mai putut me,e sa st"n,
a/utoae( si i+am dat 'ondi'a soei Didina 0ilip( a)i mai'a 0e%onia( #nsotita
fiind de soa Ioana :enea( a)i mai'a EpaBia( fatele Ilie :adiu si fatele
Ioda'!e .i,oas& Ei au mes pin sate p"na #n pima%aa 12>@( 'am %eo
patu luni( p"na la Sfintele Pasti&

BANUTUL VADUVEI
Tin sa mai po%estes' unele #nt"mplai din timpul '"nd me,eam 'u st"nsul
fonduilo pentu m"nastie&
C"nd me,eam #nt+un sat sau #nt+un oas #n 'ae 'unosteam pe 'ine%a(
um$lam 'u el din 'asa #n 'asa( 'e"nd mila& Unii peoti adunau lumea la
$isei'a si dupa 'e+i %o$eau( mai spuneam si eu '"te%a 'u%inte( aat"nd
poun'a 'eului( pentu 'ae um$lu s+o adu' la #ndeplinie& Ia la iesie(
paintele pao! punea pe 'ine%a de #n'edee sa st"n,a 'eea 'e dadea fie'ae(
si asa se fa'ea po'es %e$al( taindu+se o sin,ua '!itanta& Asa s+a fa'ut
apoape #n toate $isei'ile din :aso%( si apoape #n toate satele din /uul lui(
pe 'ae nu le mai #nsi din pi'ina multimii lo( si( 'a sa spun dept( le+am si
uitat& Sunt #nsa si,ua 'a ele sunt s'ise 'u litee de au de m"na
Atotputeni'ului Dumne)eu( 'a'i de o'!iul sau nu s'apa nimi'( ni'i din 'ele
$une( ni'i din 'ele ele&

MINTEA SUS
Odata( la :aso%( 'ed 'a ne+a p"ndit 'ine%a( 'a'i se fa'use seaa t")iu
'"nd am iesit dint+o $isei'a( #nsotita fiind de doamna .eneal Elisa$eta
Teodoes'u& Me,"nd spe 'asa( d"nsa #mi )i'e sa luam o masina( 'a a%eam
$ani multi si sa nu patim 'e%a& Eu #i aspund $u'uoasa 'a eam toata o apa
din pi'ina 'alduii& De $ani n+a%eam teama( si i+am spus sa fie linistita( 'a
doa $anii nu+s ai nosti( 'i ai Mai'ii Domnului& DaD 'el 'e ne umaea sa ne
ia $anii se u'a #n masina l"n,a sofe( si+i spune 'e%a la ue'!e& Eu am
pi'eput 'e+au pus la 'ale 'a susotes' pentu $ani( nu a/un,eti %oi sa puneti
m"na pe ei( 'a doa #s ai Mai'ii Domnului& Vad 'a masina o ia pe o stada
dosni'a& Doamna Elisa$eta #mi )i'e( st"n,"ndu+ma de m"na7
+ Suntem #n pime/die8
O linistes' )i'"ndu+i 'a n+o sa se #nt"mple nimi'( 'a'i 'eea 'e a%em noi( adi'a
$anii( nu eau ai nosti( 'i ai Mai'utii Domnului& Ru,am pe sofe sa #ntoa'a
masina( 'a a luat+o pe o stada ,esita( da el nu ne aspundea nimi'& Îl u,am
a doua oaa( da el si de data a'easta nu ne aspunde nimi'& Atun'i am ta'ut si
ne+am idi'at mintea sus( la Stap"na Ceului( u,"nd+O sa ne %ie #n a/uto& Si
minune8 Motoul masinii a #n'eput sa nu mai mea,a 'u %ite)a 'u 'ae ponise
sofeul( si iata si #n 'alea noasta si un domn ofite& Doamnei Elisa$eta( de
fi'a( i s+a paut 'a+i sotul ei( si+l sti,a dispeata7
+ .i'ule( .i'ule8
Ofiteul si+a #'!ipuit 'a este 'ine%a #n pime/die( si( s'ot"nd pistolul ( ameninta
pe sofe( sti,"nd sa opeas'a masina& Sofeul nu %ea sa opeas'a( da ofiteul
s+a epe)it din fu,a pe s'aa masinii( si s+a pins de ,eamul 'e ea des'!is(
sti,"nd 'ate sofe7
+ Ce fa'i9 De 'e nu opesti9 Nu %e)i 'a me,i pe stada ,esita( 'um #ti sti,a
'ele din masina9 Motoul se #nfunda si #n'epe sa po'neas'a 'e%a si s+a opit
$us'&
Atun'i noi am sait din masina( )i'"nd sofeului 'a 'e+a %oit sa fa'a nu e dupa
Dumne)eu( si 'a o sa+i plateas'a Mai'a Domnului& El ta'ea 'a un mut( ia
ofiteul #l do/enea 'u 'u%inte aspe& Din %o$ie am aflat 'a+i un,u& Am
espiat usuata( %a)"nd 'a nu+i om"n( 'a ne+a fi fost dueea mai mae&
Ofiteul a'ela ea stain( da 'u fi'a de Dumne)eu( si ne+a dus p"na la 'asa
doamnei .eneal Teodoes'u& Multumindu+i( i+am doit asplata 'u%enita de la
Dumne)eu( si de la Mai'a Sa Pea'uata&
Din a'easta am tas multe #n%atatui& Înt"i 'a :unul Dumne)eu nu te lasa '"nd
#l '!emi( si mai ales '"nd te afli #n pime/die pentu El& Al doilea( 'a ni'iodata
#n %iata mea nu o sa mai me, pe dum seaa( faa sa am pinte #nsotitoi si
un $a$at 'unos'ut si 'edin'ios( pentu a #nlatua nas'o'iile satanei 'ae( #n
tot felul ni le s'otea #n 'ale( pentu a ne tul$ua&
Face si el ce poate, si ce-i este îngaduit de sus!

AMINTIRILE GURGUETEI
C"nd %eneau la mine suoi 'ae a%eau a'eeasi dointa de a+si #n'!ina %iata
Domnului( nu a%eam o alta desfatae sufleteas'a( de'"t da'a ea dumini'a(
dupa Sf& Litu,!ie( sa me,em pe dealul .u,uetei( unde am a%ut 'ea dint"i
'!emae( si unde stiam 'a %a fi A.adina Mai'ii Domnului?( 'ae ne %a
m"n,"ia sufletele 'u mieasma iu$iii 'eesti& Desi nu %edeam nimi' fumos
'ae sa #n'"nte o'!iul( de'"t un lan de papusoi si ,"nda'ii sau sop"lele 'ae
ale,au si+si 'autau !ana( totusi noi ne simteam #n at"ta fei'ie si pa'e( 'um
ni'aiei si ni'iodata nu puteam simti& C"teodata 'iteam un A'atist sau alte
u,a'iuni( da( de multe oi( '"nd ea )i de lu'u si nu a%eam timp( eam
multumite 'a %enim sa 'al'am pe lo'ul $la,oslo%it de Domnul si de Mai'a Sa
Pea'uata( fa'"nd doa o sf"nta 'u'e( si asa ple'am la ale noaste te$ui(
,asindu+ne #n 'ulmea fei'iii& Doi fati 'edin'iosi din satul T& Vladimies'u(
'ae+s #n'a #n %iata( s+au ,"ndit sa lu'e)e ei o sf"nta 'u'e din lemn de
sal'"m( si( adu'"nd+o( sa o ase)e #n lo'ul unde a poun'it Domnul sa fie
Altaul M"nastiii& A'estia sunt7 Iimia Caluianu si Titi Radu'anes'u( ia
lemnul l+a dat mos Vasile Caluianu( tata lui Iimia Caluianu& 0atele Titi
Radu'anes'u( fiind meste lemna( a lu'at+o destul de simplu( da #mpodo$ita
'u da,oste 'uata& A'esti doi fati au ase)at+o( fiind de fata numai eu 'u ei&
Da ne%a)uti( au fost mii de #n,ei( 'ae $ine'u%"ntau pima noasta osteneala
pe lo'ul ales de Domnul( pentu a fa'e la'as de peamaie( Mai'ii Sale
Pea'uate si tutuo sfintilo&
Al doilea semn de peamaie a fost sf"nta 'u'e de mamoa nea,a( #n
'instea Mai'ii Domnului( fa'uta din $anii 'e s+au st"ns de la mai multi
'edin'iosi& Sfintiea a'estei 'u'i a fost #n )iua de 1> septem$ie 12EF(
Înaltaea Sfintei Cu'i& La sfintiea ei a fost lume foate multa si peoti& Dupa
'e s+a teminat slu/$a a,!ia)mei( paintele Clement Cu'u( doamna Se%astita
Iones'u din Te'u'i( si 'u mine( am mes peste tot lo'ul Sfintei M"nastii(
'"nt"nd7 AM"ntuieste( Doamne( popoul tau? si 'elelalte( ia paintele
Clement stopind 'u a,!ia)ma&
Dupa a'easta %eneam mai 'u do ai'i( si mai la noi a'asa( 'a'i eau puse
pimele semne ale m"ntuiii7 sf"nta 'u'e de lemn( l"n,a 'ae sta/uia '!ipul
#ndoliat al Mai'utei Domnului de pe sf"nta 'u'e de mamoa& Si la ele ne
%asam noi tot fo'ul si ne spuneam toate dointele sufletului& Ca sa nu se stin,a
'andelele ni'iodata de la sfintele 'u'i( am fa'ut un $odei nu pea mae( 'u
doua #n'apei( si ne u,am Ma'utei Domnului sa ne timita pe 'ine%a 'ae sa
poata sta tot timpul de sta/a( 'a sa nu se stin,a 'andelele( pe 'ae le so'oteam
'a pe+o u,a'iune ne"nteupta& Si 'ed 'a si asa ea( 'a mult a/uto am %a)ut
de la mila 'eeas'a&
Si ne+a timis Stap"na pe un suflet pe,atit de /etfa( pe fatele .!ita Vlad( un
$aiat %adu%( de %eo doua)e'i si 'in'i de ani( 'ae doea sa mea,a la o sf"nta
m"nastie( si( '"nd mi+a 'eut sfatul( eu l+am u,at #nt"i sa fa'a as'ultae la
lo'ul a'esta ales de Domnul( past"ns )i si noapte luminita 'elo doua 'andele
apinse( 'a sa fim toti( 'ei 'e ostenim pentu la'asul Domnului( luminati de
da,ostea Ei de Mama si Po%atuitoae( si sa nu fa'em nimi' 'ae a putea sa+o
#ntiste)e& Si asa a si fa'ut&
A'est fatio( din da,ostea pea mae 'e+o a%ea de Mai'uta Domnului( %edea
meeu lumini #n /uul 'elo doua sfinte 'u'i( si ne'ontenit simtea mios de
smina( '"nd sta pe lo'ul a'ela ,ol( ne"m$a'at de ni'i o fumusete a fiii( $a
'!ia pustiit de aspimea %"ntuilo( 'ae nu a%eau #n 'e sa se opeas'a( de'"t
#n 'ele doua sfinte 'u'i& Din 'edinta si espe't pentu 'ele %a)ute si simtite pe
a'est lo' sf"nt( el( timp de un an '"t a stat la $odeiasul nostu( n+a pus pe 'ap
nimi' si ni'i #n pi'ioae #n'altaminte( si asa s+a stins( 'um si din pi'ina
postului 'e+l fa'ea( stie numai Cel de Sus '"t&
0ei'it( #nt+o $una )i( #mi spune 'a #n 'u"nd o sa se du'a a'asa& Eu am 'e)ut
'a a'asa la mama lui( si+l #nte$7
+ Nu te mai lasa mama fatiei tale sa mai stai la $odeiul notu9
El( )"m$ind( #mi aspunde 'a nu la 'asa asta de pe pam"nt %a me,e( 'i la 'asa
'ea mult doita din 'e&
Si( dupa un timp foate s'ut( si+a dat sufletul linistit #n m"inile lui Dumne)eu&
C"nd am a/uns 'u el la 'imiti si+i 'itea paintele .!eo,!e Dimitiu 'oli%a
l"n,a ,oapa( a asudat ,o)a%( a%"nd pe fata lui sudoaea 'a $oa$ele de
papusoi& Toti 'ae eau la a'easta #nmom"ntae( s+au minunat si au peamait
pe Dumne)eu( 'ae fa'e minuni peasla%ite& În lo'ul fatelui .!ita Vlad a %enit
fatele Ilie :adiu( a)i mona!ul Vana%a( 'ae a stat tot timpul( si sta si a)i(
p"na '"nd %a me,e si sfintia sa a'asa la fei'iea ne"nseata a iu$iii lui
*istos&

PORNIM LA LUCRUL DOMNULUI
De teama 'a nu se %a putea fa'e o $isei'a pea mae( s+a 'eut 'a planuile
Sfintei M"nastii sa ai$a si o $isei'uta mi'a( si( teptat se %a fa'e una mae pe
lo'ul unde s+a aatat Domnul& Si( #n )iua de F septem$ie 12E2( Nasteea
Mai'ii Domnului( s+a pus piata fundamentala a $isei'utei noaste& Din suoi
n+au fost de'"t soa Hustina Stefu( 'u soa ei Constantina( a)i mai'a 0ilofteia
si mai'a *aitina& Mai ea din familia Stamatiade din .alati 'ae a dat masa
la toti 'ei de fata( adu'"nd oale 'u samale fa'ute de doamna la .alati( si alte
$unatati 'e nu se ,aseau la noi& Domnul 'ondu'to te!ni' Stefan Stamatiade
ne+a 'ondus lu'aile tot timpul ostenindu+se si %enind de doua oi pe
saptam"na #nte noi( ,atuit& Si asta a fost o mila a Mai'ii Domnului& Ca )ida
la lu'ul $isei'utii am a%ut pe Damian Adames'u din .alati( ia 'a sala!oi
au fost suoile 'ae asteptau 'u nea$dae sa se #n'eapa lu'ul( sa poata %eni&
Au fost suoi din 'omunele7 T& Vladimies'u( Malul Al$( Namoloasa(
*"n,ulesti( Pe'!ea( Slo$o)ia Cona'!e si Cu'a( nouaspe)e'e la numa& Desi
se #ns'isea tei)e'i si sapte( da nu au %enit toate( din 'au)a 'a la unele
intase #ndoiala la painti( si nu le lasau sa %ie deo'amdata( 'a'i 'el au nu
domea si lu'a si el unde putea si 'u 'e se pi'epea& C"nd s+a #n'eput lu'ul
din plin( a #n'eput sa %ie si paintele Clement Cu'u( 'ae ea #n'a staet la
s'!itul Si!astu( da nu se puteau !ota" sa %ie 'u totul 'a nu ea unde sta(
'a'i #n mi'ul $odei de+a$ia puteau sta e)emate una de alta( nu 'ul'ate(
suoile 'ae se osteneau la sala!oie& Da Mai'uta Domnului nu ne+a lasat( 'i
ne+a pimit un 'estin din Namoloasa sat( /ud& Putna( Ioan Nisto( 'ae a adus
#nte, a'opeisul unei 'ase pe 'aute( si asa a fost uso sa+i fa'em peetii(
al'atuind o 'asa 'u doua 'amee pe un antet( unde sta paintele Clement '"nd
%enea( si unde a stat mai pe uma multa %eme dupa 'e a %enit la noi& Eu #n'a
nu ma st"nsesem dupa dumui( '"nd adunam fondui 'u 'ondi'a( pe unde se
putea&
Odata am %enit sa las $anii( si ea o ploaie ,o)a%a( da nu m+am lasat si am
%enit sa %ad 'um lu'ea)a suoile mele& Am pl"ns 'u $u'uie '"nd am %a)ut 'a
tuna 'u ,aleata si ele ase)au 'aami)ile sti%a& Le+am u,at sa astepte sa stea
ploaia( da ele mi+au aspuns 'a da'a stau( n+au unde sa se adaposteas'a(
fiind'a #n $odei nu pot sa inte 'a+s ude si+si uda 'ul'usul pentu noapte( asa
'a mai $ine fa' tea$a( sa se #n'al)eas'a& N+au teminat %o$a si am %a)ut
deasupa lo o lumina de maimea soaelui 'ae( 'ed eu( le #n'al)ea( si 'ae a
tinut tot timpul '"t a plouat( 'am %eo doua oe& Dupa 'e a stat ploaia( a iesit
soaele si s+a fa'ut fumos( ia ele s+au us'at la a)ele stalu'itoae si 'alde ale
soaelui& Tot timpul '"t a tinut ploaia( ele '"ntau asa de fei'ite( si a%eau de 'e
sa fie fei'ite& Atun'i mi+am dat seama 'ine le da putee de mun'a( si
pi'epee( ea Mila Mai'ii Pea'uate( Staeta noasta de O$ste& Eu am stat
mai putin la #n'eputul ostenelilo 'e se fa'eau penu )idiea $isei'utii noaste(
'a'i te$uia sa adun fondui( da ea paintele Clement 'u ele( 'ae a %enit
'"nd a fost ,ata 'asuta minunata( adusa pe 'auta( adi'a #n de'em$ie 12E2&
De+ale m"n'aii mai adu'eau si paintii suoilo( si 'e mai timetea Comitetul
de Constu'tie( asa 'a se du'ea p"n)ul de a)i pe m"ine( 'u a/utoul si
putaea de ,i/a a Maii .ospodine( Mai'uta Domnului& :u'ataia o a%eam
#n dosul '"to%a s'"ndui( #nsiate pe '"ti%a st"lpisoi( si a'olo a%eam un
'otlon( plita 'a la taa( si o masuta pe 'ae se pe,ateau le,umele din 'ae se
fa'ea m"n'ae& În fata a'estei m"nde $u'ataii( a%eam un dulap de un lat de
m"na ,os( adi'a o s'"ndua( ase)ata pe 'aami)i( 'ae ne se%ea de masa& Ca
$u'ataese eau tot suoile 'ae fa'eau de "nd '"te doua&
C"nd au %enit( le+am u,at sa+si adu'a fie'ae '"te o lin,ua si '"te o fafuie(
'a sa ai$a 'u 'e m"n'a( da ele( de fei'ie 'a %in( au uitat( si nu si+au adus
nimi'& C!ipuile eu eam 'ea mai mae( a%eam nouaspe)e'e ani( ia 'ea mai
mi'a ea de paispe)e'e ani( si a%eau tot deptul sa uite( asa 'a o saptam"na
am m"n'at toate 'u o lin,ua& Ponea lin,ua de la mine( si p"na a/un,ea ia
la mine( #mi pieea foamea& Si( totusi( au fost 'ele mai fumoase 'lipe de iu$ie
si de fatietate sf"nta( pe 'ae nu le poti uita ni'iodata&
Odata( ea de "nd la $u'ataie soa Ioni'a :a'au( a)i mai'a A,aftoni'a( 'u
alta soa& Ea fiind mai maea $u'ataiei #n a'ea )i( %ine la mine la $odei si ma
'!eama sa+mi spuna 'a ea+i de "nd la $u'ataie si nu ae ni'i un paf de
malai 'a sa fa'a mamali,uta( si ni'i nimi' de+ale m"n'aii& Eu %enisem doa
de '"te%a )ile de pe dumuile 'esitului( si nu stiam ni'i de unele( da ea( 'a
sa n+o las faa aspuns( #i )i'7
+ Soa Ioni'a( me,i( te o,( la sf"nta 'u'e de mamoa si spune Mai'ii
Domnului 'eea 'e mi+ai spus mie a'um( ia Ea( 'ae este Mama si A/utatoaea
noasta( #ti %a timite tot 'e ai ne%oie&
Ea( as'ult"nd 'ele spuse de mine( a mes #n fata sfintei 'u'i pe 'ae ea sf"nta
i'oana a Mai'utii Domnului( si a #n'eput sa spuie7
+ Mai'uta Domnului( eu sunt de "nd la $u'ataie( si n+am ni'i faina sa fa'
ma'a mamali,uta la suoi si ni'i ast'e%a de+al m"n'aii& Eu i+am spus soei
Li'a si ea m+a timis la Tine( Peasf"nto( sa+ti spun sa+mi dai tot 'e+mi te$uie&
Eu stateam pitita la usa $odeiului si as'ultam 'um se t"n,uia( spun"nd Mai'ii
Domnului dueea sufletului ei& Nu ma puteam tine de pl"ns si ma u,am din
toata inima Stap"nei noaste Pea'uate( sa n+o lase faa aspuns( si am intat
#n #n'apeea 'ealalta a $odeiului #n 'ae eau 'elelalte suoi 'u paintele
Clement( 'ae le #n%ata sa '"nte& Da aud 'a ma sti,a soa Ioni'a sa+mi spuie
'a s+a u,at( si a'um 'e sa fa'a9 Eu o o, sa fie linistita si sa pe,ateas'a de
mamali,uta 'eaunul( si sa fa'a fo'ul( 'a p"na se %a #n'al)i apa din 'eaun( %a
%eni si faina( 'a'i Mai'uta Domnului nu se poate sa nu+i timeata 'eea 'e ae
ne%oie&
Si( #n'edintata #n a/utoul Pea'uatei( a pe,atit 'ele spuse de mine& Aduna
ie$ui us'ate de pe '"mp pentu fo'( spala 'eaunul pentu mamali,uta( si(
'"nt"nd( apinde fo'ul( faa sa ai$a nimi'& Eu n+as putea sa spun 'um ma
simteam #n a'ele 'lipe( de'"t stiu 'a nu puteam fa'e alt'e%a de'"t pl"n,eam(
uit"ndu+ma la o i'onita a Mai'ii Domnului( 'e ea #n $odeiasul nostu( si
astept"nd aspunsul de Mama al Peasfintei& Si minune8 Aud pe soa Ioni'a
sti,"ndu+ma( si( iesind din $odei( %ad 'a %ine la noi mos Ni'olae Lupoaie(
din T& Vladimies'u( 'u 'auta lui( si ne des'a'a la usa $odeiului un sa' de
faina( un sa' de 'atofi( fasole( $"n)a( si o putini'a 'u lapte $atut& Soa Ioni'a
saea #n /uul 'autei si nu stia 'e sa mai fa'a de $u'uie 'a+i timesese
Mai'uta Domnului at"tea $unatati& Ia eu nu stiam unde sa ma $a, sa pot
pl"n,e( pl"ns de $u'uie si de multumie Milosti%ei noaste( Peasfintei
Nas'atoae de Dumne)eu&
Dupa 'e a luat #n pimie $u'ataeasa noasta 'ele de !ana( am timis+o sa
mea,a din nou la $inefa'atoaea ei( Peasf"nta Mai'a lui Iisus( si sa+i
multumeas'a 'um o sti& Ea m+a as'utlat si a #n'eput sa fa'a metanii
Pea'uatei( )i'"ndu+i7
+ Mai'uta Domnului( eu ti+am 'eut sa+mi dai numai pentu a)i( 'a sunt eu de
"nd la $u'ataie( ia Tu ai timis sa m"n'am o saptam"na( si poate si mai
mult8 Cum sa+ti multumes'( nu ma pi'ep( de'"t te o, sa ne fii meeu Mama si
A/utatoae8 Si asa( fei'ita( a ple'at la $u'ataie ,atind m"n'ae pentu p"n)&

VIATA DIN BORDEI
În anul 12E2( iana a %enit t")iu( asa 'a ne+a #n,aduim sa lu'am tot postul
Ca'iunului& Totusi( %enins #n,!etul( a te$uit sa opim lu'ul la $isei'uta( ia
noi( suoile( eam ne%oite sa me,em pe la paitii nosti p"na la pima%aa&
Doamne Sfinte( 'e ea8 Pl"nsete si %aiete de pa'a se sf"sea lumea8 Eu le )i'7
+ Ce %eti sa fa'em( suoilo( 'a #n $odeiul 'ae+l a%em nu putem sta98 Ele
pl"n,eau toate #mpastiate si spuneau 'a nu plea'a ni'i una& Va)"nd paintele
Clement toate a'estea( #mi )i'e7
+ Ia spune+le( soo Li'o( %eti sa fa'em un $odei mai mae9 C"nd au au)it
spusele mele( ele saeau 'a niste mielusei '"nd #i #n'al)es' a)ele soaelui( si
ale,au 'ae pe unde puteau sa 'aute sape( !"lete si t"na'oape( sa #n'epem
noul $odei& Sa ne fi %a)ut un om mai 'u 'ap( 'um masuam 'u pasul lun,imea
si latimea( 'ed 'a a fi "s( oi a fi pl"ns( de maii mestei si in,inei 'e+si
puneau la 'ale 'ul'usul lo( d"ndu+i lun,ime de 13 m& ia latime de E m&
Si am #n'eput sa sapam 'u multa ,eutate( 'a'i #n,etase pam"ntul de %eo
doua palme& Si totusi( 'u da,osta lo fie$inte 'u 'ae sapau pam"ntul( ne+a
a/utat Dumne)eu sa te'em 'u sapatul pin pam"ntul #n,etat si sa a/un,em la
'el 'ae sa putem sapa mai uso&
Cei din Comitetul de Constu'tie au %enit sa %ada 'e se fa'e& C"nd au %a)ut '"
#n'epem un nou $odei( $u'uia le+a fost mae( da le ea mila de noi( )i'"nd
'a o sa ne m"n"n'e lupii iana& Noi #nsa eam asa de fei'ite( 'a le )i'eam 'a+i
mult mai $ine sa fim m"n'ate de dintii unei fiae sal$ati'e( de'"t sa stam #n
lume8
Si( linistindu+i( am u,at pe fatele Ni'olae Ne,oita din T& Vladimies'u( sa fie
$un si sa mea,a 'u 'auta la un depo)it de '!eestea( sa ne 'umpee s'"ndua
pentu 'aptusiea $odeiului nostu& Si( saindu+ne #n a/uto mai multi fati
'edin'iosi( ne+au lu'at lemnaia pentu a'opeisul $odeiasului nostu& Dupa
o )i au %enit si s'"nduile pentu 'aptusiea lui&
C"nd a fost ,ata de sapat( fatii 'edin'iosi ne+au fa'ut a'opeisut si l+am
'aptusit 'a pe+o 'utie& Si( Doamne( ea asa de fumos( 'a 'ine ni+l %edea( nu se
mai #ndua sa iasa din el& A%ea '"te un ,eam la am"ndoua 'apetele( si o usa 'u
o s'aa la o pate& Ea tot %auit si paea 'a+i un salon mai mae& Suoile
toate si+au adus din )estea lo de la painti '"te un pat( #m$a'at si 'u un
'o%oas mi'( de pus pe peete( #n deptul patului& Patuile eau ase)ate 'a #nt+
un salon de spital( de+a lun,ul $odeiului( am"n"nd numai o 'aae pe l"n,a
un peete& În fundul $odeiului pusesem pe tot peetele de la asait( i'oane pe
'ae le a%eam noi( suoile( si o masa& Ia la fie'ae pat( la 'o%oasul 'e at"na
la peete pusesem fie'ae i'oana Domnului *istos( pe a Mai'utii Sale( si '"te
un sf"nt de 'ae a%eam e%la%ie& La 'apatul $odeiului( la apus( a%eam o so$a
de #n'al)it( si plite de ,atit m"n'ae& A'um s+au adunat suoi p"na la doua)e'i
si noua& Eu #mi a%eam patul pe la mi/lo'&
Seaa( dupa 'e luam masa si ne fa'eam u,a'iunea spe somn( nu ne 'ul'am(
'i se adunau toate suoile #n /uul patului meu( ia eu le po%esteam din 'ele
spuse de Ce( si ne puneam la 'ale %iata noasta( spuind fie'ae 'e se pi'epea(
pentu a ne al'atui o %iata #n asa fel sa nu supaam pe Stap"na noasta(
Peasf"nta 0e'ioaa Maia( si( de foate multe oi( '"nd punem la 'ale( 'a
niste $a$ute( #n'eputul %ietii noaste du!o%ni'esti( a%eam mios de smina( 'a
si '"nd ne+a fi dat 'ine%a 'u o 'atuie pe la nas& Noi am 'e)ut 'a+i semn
dumne)eies' si ne #n'!inam( $u'u"ndu+ne sufletele noaste si so'otind 'a 'eea
'e %o$im #i pla'e Stap"nii Ceesti8
Si asa ne+am pete'ut toata iana lui 12E2 spe patu)e'i( )iua lu'am de m"na
'"te 'e%a si #n'epeam sa 'itim din Ceaslo% si Psaltie( ia seaa( #nainte de
masa( Paintele Clement ne #n%ata mu)i'a $isei'eas'a&

ÎNCEPUTUL NEVOINTELOR CALUGARESTI
Toata s'umpa noasta familie a pus !ota"e sa ne s'ulam la oa
douaspe)e'e noaptea( sa fa'em utenie( si 'e mai puteam( da nu a%eam 'eas
si eam tae am""te 'a nu stiam '"nd este oa douaspe)e'e& Paintele
Clement a%ea un 'eas de $u)una( da sfintia sa sta #n 'asa( ia noi eam #n
$odei( si '"nd nu ea %is'ol afaa me,eam sa+l s'ulam&
Da minune8 C"te una din noi au)ea 'um $ate un 'lopot mae si ne s'ula si pe
'elelalte suoi( speiate( nestiind 'e+o fi& Ieseam toate afaa si au)eam 'um
ta,e 'lopotul unde%a( depate da foate 'la& Atun'i noi #n'epeam u,a'iunea
de mie)ul noptii si s'ulam si pe Paintele Clement( spun"ndu+i 'a am au)it
'lopot ta,"ndu+se& Sfintia sa ne )i'ea 'a ni s+a paut si 'a de 'e n+a au)it si el&
Ceasul nu ea mai mult de douaspe)e'e& Noi am #n'eput sa ne #te$am 'um sa
ta,a la a'ea oa 'lopotul( si unde9 Ca totusi( se au)ea foate limpede8 Si asa
am 'e)ut multa %eme 'a ni se pae noua( da a'est lu'u se epeta #n fie'ae
noapte& C"teodata Paintele Clement se 'ul'a t")iu( ia noi( da'a au)eam
'lopotul( %"nd( ne%"nd( ne du'eam sa+l s'ulam( spun"ndu+i 'a ia se aude&
Sfintia sa ne mai da '"te o o'aa( )i'"ndu+ne 'a %isam numai 'lopote( da '"nd
se uita la 'eas( %edea 'a+i douaspe)e'e faa un sfet( sau faa )e'e minute( si
am"nea pe ,"ndui( si asa %enea la noi #n $odei sa fa'em pa%ila&
Eu nu eam delo' multumita( 'a'i( desi so'oteam semn 'ees' a'est 'lopot(
totusi a%eam #ndoiala si+mi )i'eam7 se poate sa fie ispita de la 'el au( 'ae nu
doame ni'iodata; de 'e nu aude si paintele( 'i numai noi9
Paintele( fiind peot nu aude( ia noi( niste suoi( au)im98 Si spun suoilo
sa ne ase)am pe a'atiste p"na la a'ea oa( sa %edem da'a mai au)im& Ia de
%om mai au)i( sa u,am pe Mai'uta Domnului sa fa'a #n asa fel sa auda si
paintele nostu& Altfel nu %om mai 'ede 'a e semn 'ees'( si %om domi mai
depate& Si asa am si fa'ut( asteptam !ota"ea si aspunsul Stap"nei&
N+a te'ut mult si Mai'a Domnului a aspuns #n felul umato7
Mai pe pima%aa au %enit la noi doamnele Vi'toia Ca)a'u si Lu'ia Costin
din :u'uesti& Am u,at pe paintele Clement sa le dea 'amea sa sa doama(
ia sfintiei sale sa+i fa'em un pat po%i)oiu( pentu o noapte( #n anteu& A
pimit 'u $u'uie( da n+a %ut sa+i fa'em pat( 'ul'"ndu+se /os& În a'easta
noapte( noi( 'ele din $odei( n+am mai au)it 'lopotele( ia paintele %ine la noi
speiat( sti,"nd sa ne s'ulam( 'a ,o)a% ta, 'lopotele( si e oa douaspe)e'e
faa )e'e minute& Am sait din astenutul nostu( #n'!in"ndu+ne 'u metanii de
multumie Peasfintei Nas'atoae de Dumne)eu( si dupa 'e ne+am #m$a'at(
am au)it si noi 'lopotele& Paintele Clement s+a ,"ndit sa ne 'umpaam un
'eas desteptato( si sa %ada da'a se mai aud 'lopotele 'ae ne desteptau& Cum
ne+am 'umpaat 'eas( n+a mai au)it nimeni 'lopotele( de'"t foate a&
Tin sa spun 'a iana( dupa 'e ne fa'eam pa%ila( noi ia ne 'ul'am( 'a mai ea
p"na la )iua& De foate multe oi ne #nfunda %ifoul ,eamul 'u )apada( si noi
domeam p"na ne destepta foamea& În'epeam sa ne #nte$am una pe alta <'a
nu a%eam #n'a 'easoni'ul=( 'e o fi de nu se mai ispa%este noaptea( 'a nu mai
puteam domi si ne ea foame& Ieseam afaa sa %edem 'um e timpul( da spe
miaea noasta( %edeam %is'ol mae si )iua la amia)a( ia )apada ne a'opeea
'u totul $odeiul& Ale,am 'u toatele sa ne s'oatem lemne din )apada( pentu a
ne fa'e m"n'ae&
Si totusi( eam tae fei'ite #n a'esti pimi pasi ai %ietii noaste m"nastiesti8
Dumini'ile si sa$atoile me,eam la $isei'a din Tudo Vladimies'u( la
Sf"nta Litu,!ie( d"nd aspunsuile la stana&
C"nd ea o )i mai linistita( %enea pe dum( de la sat spe noi( soa Tin'a
Caluina( a)i mai'a Te'la( 'ae #n'a nu %enise la noi 'a'i fa'ea pe postasa(
adu'"ndu+ne s'isoile si a%"nd ,i/a Sfintei Cu'i de la ,aa& C"nd o %edeam(
ieseam toate #n 'alea ei( nu sa %edem 'e ne adu'e( 'i s+o %edem pe ea( 'a ne
ea da,a si+i )i'eam $uni'uta noasta( 'a ea fata nemaitata de peste
'in'i)e'i de ani& Toate saeau #n /uul ei si nu mai stiam 'e sa+i fa'em de
$u'uie '+o %edem& De 'e'etat nu pea ne 'e'eta nimeni( 'a #n'epuse
)a%isti'ul sa fa'a pe unii sa 'ompatimeas'a pe suoile 'ae eau #n fei'iea
'ae eam si eu( si pe 'ae o simteam toate la fel& De'i( 'ei 'ae as'ultau
soapta a'estui milos al autatii( #n'epuse sa )i'a7 ne$una de Li'a a nenoo'it
at"tea fete 'ae( paasindu+si familia 'omuna( stau 'a neoamenii( pe su$
pam"nt8 Si aul tae uso se pinde( mai 'u seama de 'ei doni'i de noutati8 Si
asa ea7 ei am"neau 'u spusele( ia noi 'u fei'iea lui Iisus *istos( Miele
nostu s'ump si %esni'( 'ae ne m"n,"ie 'u a)ele nade/dii din aiul nemuiii&
0alsii sfatuitoi milosi ne timeteau %o$e sa nu mai stam ni'i o 'lipa pe lo'ul
unde ne aflam( 'a oamenii ai au pus la 'ale sa %ina noaptea sa ne speie( si 'a
n+o sa fie $ine& R"deam de toate astea& Alteoi a%eau o$i'eiul sa ne timita
$iletele s'ise& Eu )i'eam tutuo7
+ Nu 'u a noasta %oie am %enit ai'i( 'i #ndemnate de Du!ul Domnului( si
st"nse de m"na iu$itoae de Mama a Peasfintei Nas'atoae de Dumne)eu( si
da'a Stap"na noasta( #n 'ae ne punem noi toate nade/dile( %a #n,adui( atun'i
sa %ina 'ine %ea8 Si le mai spuneam 'a '!ia de nu %a am"ne nimeni ai'i( eu
tot nu %oi ple'a( deoae'e stiu 'ine m+a adus ai'i( si stiu 'ine m+a idi'at din
paful mi)eiei( al ne'a)uilo si al umilintei( Mai'uta Domnului( #n 'ae o
'lipa nu+mi pied nade/dea& Da nu eau oamenii de %ina( 'a'i ei sunt fii lui
Dumne)eu( 'i ispititoul( dusmanul omeniii si al tutuo 'elo 'e na)uies' spe
o %iata pla'uta Domnului&
Ca'i( #nt+o seaa( '"nd 'itea soa Didina 0ilip( a)i mai'a 0e%onia( din %iata
sf"ntului Vasile 'el Mae( noi toate stam si as'ultam 'u multa $u'uie
sufleteas'a( si am fi %oit sa nu se mai temine( deodata au)im 'um 'ine%a da 'u
pumnul #n ,eam 'u multa putee( da sti'la nu s+a sfa"mat( si au)eam topote
de oameni multi #n /uul $odeiului nostu( de 'edeai 'a a na%alit o amata
puteni'a& Eu eam 'o'otata pe niste plapumi 'e eau st"nse ,amada( si
mueam de "s& Suoile toate #n,!etasea de fi'a( ia paintele Clement
uit"ndu+se la mine( #mi )i'e7
+ Ne ,asim #n pime/die mae( si fatiei tale( soo Li'o( #ti mai %ine sa ")i98
P"na a'um ne+a fost8 Ma iau eu( om $at"n( dupa un 'opil98 A'um 'e+o sa
fa'em( spune si nu mai "de8
Eu ma '!inui sa ma fa' seioasa si le spun7
+ 0a'eti+%a sf"nta 'u'e si luati+%a lampile( si !aideti afaa( 'a+i )apada
poaspata( si( de+om %edea %eo uma de om( sa+mi )i'eti 'e %eti8
Paintele Clement #mi )i'e7
+ Cum sa ies afaa9 N+au)i 'e s+aude9 Lasa8 Sa fie a'est $odei mom"nt8
Da eu ma eped la o lampa 'e ea #n 'ui( ma #n'!in 'u semnul sfintei 'u'i( si
ies pe s'aile $odeiului( )i'"ndu+le7
+ Cae %eti( %eniti dupa mine sa %a 'on%in,eti 'ine+i afaa( si sa %a piaa fi'a8
Toate suoile s+au luat dupa mine( si( iesind( n+am )ait ni'i ma'a %eo uma
de pasae pe )apada poaspata( ni'ide'um pas de om& Paintele Clement iese
la uma si sti,a la noi7
+ Nu+i nimeni( suoilo98
Noi #i aspundem 'a ni'i ma'a o pasae n+am #nt"nlit& Sfintia sa ne spune7
+ Da n+ati au)it 'e ),omot se au)ea( de pa'a 'edeai 'a+i un e,iment de
soldati98
Eu #i aspund7
+ N+am fa'ut eu mai $ine 'a am "s( si n+am dat impotanta98 Ei( a'um sa
fa'em un a'atis Mai'ii Pea'uate( 'ae ne a'opea 'u mantia ei de Mama& Si(
int"nd #n $odei( am fa'ut '"ntae de lauda O'otitoaei noaste&
Iata a'est e,iment de soldati ai du!ului 'elui au punea si pe oamenii din sat
la 'ele sa ne sfatuias'a 'u mila a paasi 'alda noasta %ata a $odeiului&
Asada( de la a'est %i'lean pones' toate 'ele ele( pin oamenii 'ae se lasa
pinsi de soaptele lui( pline de ota%a )a%istiei 'e o ae asupa neamului
omenes'&
De a'eea o,( #n numele 'elui asti,nit pe Sf"nta Cu'e( Domnul si
M"ntuitoul nostu Iisus *istos( si pe toti 'ei 'aoa le %o 'adea a'este
"ndui la m"na( si le %o 'iti( sa nu as'ulte soapta 'elui au( 'ae( '"teodata(
pae 'a %ea sa a/ute sau sa 'ume %eu pa'at( sau sa %adeas'a ,eseala 'ui%a(
#nfatis"ndu+se 'a sfatuito si #ndumato& La toate a'estea este $ine sa astupam
ue'!ea( si sa ple'am ,enun'!ii( 'eea 'e adu'e mai mult folos( si tie( si 'elui pe
'ae ti+l p"aste satana& Ca'i( am %a)ut #n %ietile sfintilo din luna ianuaie(
minunata #nt"mplae 'u sf"ntul painte Ma'aie E,ipteanul( 'um odata( fiind
faptuita o u'idee( se punea %ina asupa unui ne%ino%at( ia a'ela a ale,at la
'!ilia sf"ntului Ma'aie( au mes #n uma lui( si 'ei 'e %oiau sa+l pinda 'a pe
un u'i,as %oiau sa+l dea #n /ude'ata 'ea le,iuita& De'i a'ele se lepade si se
/ua 'a+i ne%ino%at de s"n,ele 'elui u'is( da ei stauiau( fa'"ndu+l %ino%at& Si
fa'"ndu+se de am"ndoua patile multa %o$a si sfada( i+a #nte$at sf"ntul
Ma'aie7
+ Unde este #n,opat 'el u'is9 Si( s'ul"ndu+se a mes 'u d"nsii la mom"nt(
apoi ple'"ndu+si ,enun'!ii( s+a u,at mult si a )is si a )is 'ate 'ei 'e stateau
de fata7
+ A'um %a %a aata Domnul da'a este a'esta %ino%at de u'ideea despe 'ae
)i'eti& Si a sti,at 'u mae ,las( '!em"nd pe nume pe 'el u'is( ia el a aspuns
din mom"nt& Atun'i sf"ntul a )is 'ate d"nsul7
+ În numele lui Iisus *istos( )i' tie sa ne spui da'a esti u'is de omul a'esta8
Ia a'ela 'u ,las foate lamuit a aspuns din mom"nt #n'edint"ndu+i 'a nu a
fost u'is de a'ela pe 'ae+l napastuies' faa %ina& Mi"ndu+se toti de o minune
'a a'eea( au 'a)ut la pam"nt& Apoi u,au pe sf"ntul sa+l #nte$e pe 'el din
mom"nt 'ine l+a u'is& Cu%iosul le+a aspuns7
+ Despe a'easta nu+l %oi #nte$a pentu 'a destul este mie sa i)$a%es' de
napasta pe 'el ne%ino%at( ia a da /ude'atii pe 'el %ino%at( nu este lu'ul meu8
Iata( da,ii mei( toti sa a%em pe sf"ntul pea'u%iosul painte Ma'aie o,linda
#n 'ae sa ne %edem( si pin 'ae sa luam pilda& Înt"i( pilda de u,a'iune( asa
'um a fa'ut el '"nd ea la mom"ntul 'elui u'is( pentu #ndeptae sau
des'opeie& Pe uma( nedes'opeiea aului 'ui%a( 'a'i asa 'um ne+a spus
sf"ntul painte Ma'aie( nu este al nostu a'est lu'u( 'i al lui Dumne)eu( 'ae
%ede toate( /ude'a( des'opea si plateste toate& Ce au nu+ti aata ni'iodata
,eselile si neputintele tale( 'i numai pe ale apoapelui tau&
De'i( '!ia '"nd %e)i ,esind pe 'ine%a( nu+l p"" la nimeni( 'i sfatuieste+l si te
oa,a pentu el( 'a ai plata de la Dumne)eu&
De '"te oi nu ti se pae 'a #ndepte)i pe 'ine%a si fa'i ,eseli de moate( si
'"nd %e)i 'a ai ,esit( satana %ine de,a$a sa te t"nteas'a #n ,oa)ni'ul pa'at
al de)nade/dii& Asa el( #nt"i 'auta sa ,esesti umpl"ndu+ti #ntelep'iunea si
maiestia 'u%intelo( aat"ndu+ti 'a doa %ei sa #ndepti anumite ,eseli si sa
pui #n "nduiala pe anumiti oameni( pe 'ae ti i+a des'opeit 'um a %oit #n
inima si #n mintea ta( si pe uma %ine si+ti sopteste 'a ai luat lo'ul lui
Dumne)eu de /ude'ato( si 'a ai fa'ut mae pa'at( si te ta%aleste #n de)nade/de(
ia de se #nt"mpla sa nu+ti idi'i m"inile spe mila 'ea faa de ma,ini a iu$iii
lui *istos( %ine #m$at"nitul #n autati si+ti )i'e7 de,ea$a mai taiesti( 'a nu ai
ietae( sfatuindu+te sa+ti idi'i %iata& Vedeti unde %a du'e 'el au9 El pe
nimeni nu iu$este( 'a'i unde+i ua #ntu'!ipata( 'um poate sa stea iu$iea9 Se
#nseala ,o)a% 'ei 'ae+i as'ulta min'iunosul sfat& Depate de mine a'est ,"nd(
'i le spun 'a una 'ae am %a)ut lu'aea aului asupa $ietului om&

PARINTELE VISARION
.asindu+ma a'um #n t"naa noasta familie mona!ala( #nt+o seaa( st"nd #n
$odeiul nostu( sfatuiam si puneam la 'ale mi'a noasta ,ospodaie pentu
pima%aa anului 12>@( 'ae se apopia& Dointa tutuoa ea sa ne %edem
$isei'uta( paa'lisul ,ata( si asa m+am !ota"t sa me, 'u paintele Clement
la .alati sa 'autam un s'ulpto pentu a ne lu'a 'atapeteasma& Domnul
Stefan Stefaniade( 'ae ne 'ondu'ea lu'aile( ne+a dus la mesteul TomaseG(
'u 'ae am si #mpa'at lu'ul 'atapetesmei( 'u tei)e'i si 'in'i de mii de lei&
Uma sa fie ,ata #n iulie& În a'est dum am au)it 'a la $isei'a Sf"ntul
.!eo,!e din .alati( se ,aseste un painte 'u numele Visaion Ni'olau( #n
etate de opt)e'i de ani& Eu '"nd am au)it( am si ple'at 'u paintele Clement
Cu'u sa+l 'unoastem& La #nt"nlie( am %a)ut 'a si paintele Visaion doea mult
de tot sa ne 'unoastem( si( au)ind de 'e am %enit la .alati( ne+a dat )e'e mii de
lei a/uto( pun"ndu+se 'u toata $at"netea sfintiei sale #n slu/$a Mai'ii
Domnului( '!ia de a doua )i( 'a'i au)ind 'a noi am ponit sa lu'am
M"nastiea si n+a%em $ani( mi+a )is sa am"n eu '"te%a )ile #n .alati( ia
sfintia sa %a me,e 'u mine la 'edin'iosi 'unos'uti( pentu a le 'ee a/uto& Si
asa am si fa'ut& Paintele Clement #nto'"ndu+se sin,u a'asa( eu am mes 'u
paintele Visaion mai #nt"i la familia Vasile Constantines'u 'ae( au)ind 'a
fa'em M"nastie( a doit mult sa done)e un 'lopot( d"ndu+mi saptespe)e'e mii
pentu el( pe 'ae l+am si luat pe pima%aa de la :u'uesti( si #n'a tei mii de
lei sa fie pentu '!eltuieli& Apoi am mes la familia Dumita'!e Popa
.!eo,!iu( 'ae( 'u 'eilalti fati ai lui( au dat un %a,on de %a si un %a,on de
'iment& Pe uma am mai 'unos'ut si alte pesoane( 'ae nu au dat sume mai(
da au dat sume mi'i si dese( luna upeau pentu la'asul Mai'ii Domnului&
Pinte a'estia( 'el 'ae a fost ne"nteupt a/utato( p"na la sf"situl %ietii lui(
este adomitul #ntu fei'iti Constantin Dumitiu&
Paintele Visaion nu s+a lasat( d"nd pilda fiilo lui du!o%ni'esti( si tot %enitul
'e+l a%ea( /umatate opea sa ai$a de '!eltuiala( ia /umatate punea de+o pate
pentu #mpodo$iea Casei Mai'ii Domnului& Ne+a dat o suta de mii de lei( ia
#n pima%aa anului 12>@ a %enit si sfintia sa la noi( si ne ea du!o%ni'
ne"nte'ut( sfatuindu+ne 'a un tata pe 'opii lui& Paintele Clement se o'upa 'u
te$uile #n ,ospodaie( ia sfintia sa 'u slu/$ele $isei'ii( 'ae+i tae mai
pla'eau& A%ea o deose$ita e%la%ie pentu Sf"nta Nas'atoae de Dumne)eu( si(
#n fie'ae )i( #i '"nta a'atistul la '!ilie( '!ia de+l au)ea si l+a $isei'a& L+am
a%ut doi ani 'u noi( petuindu+l si iu$indu+l( 'a'i a%ea o fie asa de $la/ina( 'a
nu a fi fost #n stae sa supee pe 'ine%a& Dupa doi ani a te'ut la 'ele %esni'e(
dupa 'ae au suspinat toti 'ei opt)e'i de ani ai sai& În ultima 'lipa a despatiii
sufletului de tup( a %a)ut pe Peasf"nta Nas'atoae pe 'ae a iu$it+o asa de
mult( si 'ae i+a %enit #n a/uto( 'a'i mult o u,a& Nu a 'a)ut de'"t patu )ile( si
#mi adu' aminte 'um ma timitea de l"n,a patul sfintiei sale sa ma 'ul'(
)i'"ndu+mi 'a am multe pe 'ap si sa fiu odi!nita( 'a o sa+mi dea si sfintia sa #n
'u"nd de lu'u& Eu l+am iu$it 'a pe un sf"nt( 'a'i de mult folos mi+a fost #n
pimii pasi ai %ietii mona!ale& În a'ele )ile din uma ale sale( nu+l lasam pea
mult sin,u( desi mai'ile si suoile o 'lipa nu l+au paasit& Înt+una din )ile ma
#ntea$a sa+i spun unde o sa+l #n,op& Eu #i aspund 'a unde o %ea sfintia sa&
Atun'i ma oa,a sa+l #n,op l"n,a $isei'a( sa auda mai'ile '"nt"nd( si i+am
fa,aduit 'a asa o sa fa'& Mi+a multumit fei'it& Înt+un sf"sit oftea)a ,o)a%(
eu #l #nte$ 'u 'e sa+i %enim #n a/uto( sfintia sa #mi spune7
+ În a'est 'eas nimeni nu+mi poate da ni'i un a/uto( de'"t faptele $une 'e le ai&
Si n+a te'ut mult si a #n'!is o'!ii( $at"nd din palme si idi'"ndu+se #n sus de
pe peina& Ced 'a %a)use 'e%a fumos&
Va puteti #n'!ipui( da'a a'est suflet 'ae de la %"sta de paispe)e'e ani p"na
la opt)e'i si doi( a slu/it Domnului #n fe'ioie si 'u multa da,oste si e%la%ie( si
tot a oftat plin de duee de 'ele 'e %edea la sf"situl %ietii( 'um %a fi oae 'u
sufletele a'elea( saa'ele( 'ae pe Dumne)eu l+au !ulit( ne%"nd sa+l 'unoas'a(
faptele $une neiu$ind( si #n desfatai taind9 Ced 'a ni'i de oftat nu %o mai
putea( 'a ,oa)ni' le %a fi sf"situl8 Cine 'ede 'a ai'i( pe pam"nt( este totul(
aiul si iadul( se #nseala amani'8 Cu ade%aat %a spun 'a #n 'lipa '"nd tupul
a amas ne#nsufletit( sufletul me,e #n m"na lui Dumne)eu( d"ndu+l #n %esni'ie
la $ine( de %o afla la el fapte %edni'e de a ,usta si de a se $u'ua de
fumusetile aiului( sau la au( de nu %a ,asi la el fapte $une( spe a sufei
'!inuile %esni'e& Sa luam seama la a'easta s'uta te'ee pe pam"nt( 'u 'e ne
#mpodo$im si 'u pentu 'ae %esni'ie ne pe,atim samanul nostu suflet&
Vedeti( da,ii mei( fei'iea si '!inuile sunt %esni'e& Ca'i( sa stiti 'a e asa 'um
spune si 'atea sf"nta7 A#n Împaatia lui Dumne)eu( multe lo'asui sunt?& Si
eu( ne%edni'a( 'ae din mila 'elui Pea"nalt( Dumne)eu( mi+a fost dat sa %ad
numai o pate din fumusetile 'eesti( %a spun 'a Ieusalimul 'el 'ees' ae
multe 'uti& A'olo sunt adunati pe %e'i 'estinii 'ae au dus o %iata 'instita pe
pam"nt& Patia!ii stau ase)ati su$ palmiei de au& Pofetii sunt 'u funtea
s'"nteind de lumina& Apostolii poata pe inimi E%an,!elii sfinte& Das'alii tin #n
m"na 'ondeiul nemuii& Si!astii stau #n pestei auite& Matiii sunt
#n%esm"ntati #n !aina de pupua& 0e'ioaele sunt #n'ununate 'u 'ooana de
tandafii osii& Vadu%ele 'uate sunt 'u %alui lun,i pe 'ap& Si toate femeile si
$a$atii 'ei $la,oslo%iti( pot sa se $u'ue de a'ele 'uti( da'a+si du' %iata 'u
fi'a de Dumne)eu&
A!( fumusete( fumusete 'e nu ai seaman8D
Si peste toate a'este fumuseti apae Mai'a Domnului 'ae #nfumusetea)a
toate ale 'eului& Ea sta pe un ton o$ito si este #n'on/uata de 'euile
fe'ioaelo faa pata( de ale %adu%elo 'uate( si de ale ,ospodinelo 'instite&
Toate suspinuile lumii se u'a la a'est Ton& Ea( Peamilosti%a( du'e la
pi'ioaele 0iului( pe altaul miesmelo( pinosul la'imilo noaste si( pentu
a fa'e /etfa a'easta mai pla'uta( ameste'a #n ea '"te%a din la'imile Ei
di%ine8
C"t a te$ui sa suspinam noi dupa a'este 'uti( si totusi( fu,im de ele pin
%iata noasta( depate de Dumne)eu& Sa u,am pe a'el 'ae+i mai apoape de
noi( pe #n,eul pa)ito( si 'u el sa ale,am la Mi/lo'itoaea noasta( Peasf"nta
Nas'atoae de Dumne)eu si Puuea 0e'ioaa Maia( #n a 'aei faptua este
Mila #ntu'!ipata& Si %om a/un,e 'u al Ei a/uto( de+O %om u,a( la a'ele
fumuseti 'aoa nu le ,asesti nume&

SARMANUL PROPRIETAR ÎMBUIBAT
A'um sa ma #nto' ia la fumusetile de pe pam"nt( pin 'ae( de stim sa le
'!i$)uim( %om 'apata pe 'ele 'eesti si %esni'e&
În pima%aa anului 12>@( am #n'eput sa eluam lu'ul de unde #l lasasem( la
Paa'lisul nostu s'ump( pentu a+l temina& În s'ut timp a fost ,ata )idaia si
ten'uielile( da te$uia sa mai me, pe i'i+'olea sa mai adun 'e%a a/utoae&
Înt+o )i am mes 'u totii( si 'u paintele .!eo,!e Dimitiu( 'ae ea
pesedintele Comitetului de Constu'tie( la un mae popieta( <.!eo,!iade=(
nu depate de noi( si 'ae mai fa'use o sf"nta 'u'e pe lo'ul de la ,aa
Vladimiesti&
C"nd ne+a %a)ut 'a intam #n 'ute( o #n,i/itoae sti,a la noi7
+ Stati( nu intati8 Ca a%em '"ini lupi si sunt #n 'ute( 'a+s stap"nii a'asa %a
t"ntes' la pam"nt( %a up !ainele si mus'a8
+ Paintele .!eo,!e 'u tata ma #ntea$a7
+ Ce fa'em( soo Li'o9
Le aspund7
+ Uite( $oieul 'u doamna sunt #n $al'on( si doa o sa ne %ada si n+o sa lase
'"inii sa ne musteD Si asa am pasit spe $al'onul #n 'ae stateau popietaii
'u '"ti%a pieteni( /u'"nd 'ati&
C"nd am %a)ut 'e fa'( am fost si,ua 'a n+o sa ne dea nimi'( 'a'i %edeam 'e
du! #i stap"neste& Si mi+am )is7 ,o)a%a ,as'a ae ai'i satana8 D"nsii( '"nd au
%a)ut 'a ne apopiem de 'asa( ia '"inii mutisea( #ndeose$i pe doamna a luat+
o o stae de ne%i( si+i ia pe toti la plim$ae( ne%"nd sa se uite la noi& Eu ma
tineam de ei( lamuindu+le moti%ul %eniii mele la dumnealo& Popietaeasa(
'ae p"na atun'i %o$ise o alta lim$a( <mi+a spus paintele .!eo,!e 'a
fantu)este=( 'ed 'a ma o'aa pe mine( deodata se #ntoa'e m"nioasa si+mi
)i'e7
+ Da 'e studii ai tu9
Eu #i aspund7
+ A'ademia de su$ 'eul li$e888
+ A8 De a'easta stii sa 'ei8 De la noi nu %e)i nimi'( si da+ne pa'e8
Eu am fost multumita 'a ma'a i+am tul$uat ne'uatul /o'( si am ple'at
linistita( )i'"nd 'a nu se poate sa nu le adu'a :unul si Peamilosti%ul
Dumne)eu( un pile/ de m"ntuie( 'a'i asa 'um sunt( me, #n iad 'u a%eea lo
'u tot& Ca'i am %a)ut 'a Dumne)eul lo ea a%eea( si taiul desta$alat de
#m$ui$ai da'esti&
Da'a a%eea pe 'ae ti+o da Dumne)eu( pune stap"nie pe sufletul tau( #n lo'
sa+o '!i%enisesti #n asa fel( 'a sa 'apeti un lo' #n 'eestile nemuii( atun'i
me,i si,u #n iad( nelu"nd 'u tine nimi'( de'"t asa 'um ai iesit din p"nte'ele
mamei& Si+as %ea sa stiu la 'e ti+au folosit toate momelile 'ae au fost 'a
fumul9 Toate sunt deseta'iune( toate+s ,oana dupa %"nt( 'um spune
E'lesiastul& Da poti %edea oameni $o,ati 'ae stiu sa+si '!i%eniseas'a $ine
'eea 'e le+a dat Atotputeni'ul Sf"nt #n Ieusalimul nemuiii( si poti %edea
oameni saa'i( ai si ne'edin'iosi st"nd #n mun'ile ,!eenei& Dumne)eul nostu
nu este Dumne)eul 'elo de deasupa( 'i al ad"n'uilo din inima8 A'olo 'auta
o'!iul sau di%in& Si la fie'ae( dupa 'ele 'e ,aseste( a'eea da&

PLATA DIN VISTIERIA MILOSTENIEI
Înt+o )i %in la noi doua 'ae #n'a'ate 'u 'atapeteasma de la .alati( pe 'ae
o #n'epusem #n'a din iana& Eu eam la ,adina 'u suoile( la pli%it& Paintele
Clement( 'ae a'um ea 'asieul 'omitetului nostu( %ine la mine si+mi )i'e7
+ Soo Li'o( uite( %e)i( %ine 'atapeteasma si %om ase)a+o& Ce fa'em de $ani( 'a
nu am ni'i un $an #n 'asa si te$uie sa mai dam mesteului patuspe)e'e mii
de lei&
Eu linistita( #i aspund7
Da'a Mai'a Domnului ne+a timis+o( #nseamna 'a %o %eni si $anii( 'a doa
p"na a'um nu eu %+am dat $ani8
Paintele Clement se tul$ua( 'a omul 'ae+si dadea seama de 'um sta lu'ul(
si+mi spune7
+ M+ai omo"t 'u Mai'a Domnului8 Da mie #mi te$uie $ani a'umD sa %ad
'e+ai sa fa'i( 'a eu ma du' #n '!ilie si ni'i n+am sa dau o'!ii 'u omul8
+ Me,eti( painte( si %a odi!niti( si lasati #n ,i/a Stap"nei noaste( 'ae(
totdeauna ne+a dat toate '"te am a%ut ne%oie8
+ Apa 'autele #n 'utea noasta& Noi toate( pline de fei'ie( am pus m"na si
am dat /os din 'auta 'ele aduse( du'"ndu+le #n $isei'uta noasta da,a( 'ae
a%ea numai )iduile si ten'uielile teminate& Ramasese pi'tua i'oanelo de la
'atapeteasma( 'omandata la pi'toul S'aatos'!i din Te'u'i( 'um si %auitul
peetilo( 'a'i ne+am ,"ndit 'a peetii sa nu+i mai pi'tam( pentu a fi mai
epede ,ata&
Mesteii s+au apu'at sa+o ase)e( ia noi am ple'at la lu'ul nostu( fie'ae
unde eam "nduite de da,ostea si de puteea noasta 'opilaeas'a&
Înt+un t")iu iese si paintele Clement din 'asa( si '"nd %ede 'a+i apoape
,ata de ase)at 'atapeteasma( si sfintia sa nu ae 'u 'e s+o a'!ite( %ine ia la
mine si+mi )i'e7
+ Ve)i 'a+i ,ata 'atapeteasma de ase)at( 'e+ai sa fa'i de $ani( fiinta lui
Dumne)eu98
Eu #l o, sa mea,a #n 'asa( 'a o sa fa'em asa 'um e mai $ine( 'u a/utoul
:unului Dumne)eu( si al Mai'ii Sale Pea'uate&
+ :ine( sa te %ad( #mi aspunde si plea'a8
Nu stiu da'a a a/und paintele Clement la '!ilie si %ad o 'auta 'u un 'al 'e
%enea de la sat( 'u doi oameni #n ea& Eu #n'ep sa sa #n sus si spun suoilo7
+ Vedeti a'ea 'auta9 Este a lui Ioan Vlad <de la sat=& Si,u 'a adu'e pe 'ine%a
la noi( si sa %edeti de nu %a fi timisul Mai'utii Domnului( 'a sa ne dea noua
$ani pentu a ne plati datoia&
A/un,e 'auta( si #n ea ea $at"nul Constantin Dimitiu( despe 'ae am
po%estit( 'edin'ios de la .alati( si fiu du!o%ni'es' de+al paintelui Visaion&
Ma '!eama pe mine si+mi da o $asma 'ae a%ea #n ea 'e%a $ani& Eu(
multumindu+i 'u la'imi #n o'!i( ale, la '!ilia paintelui Clement( aun'"ndu+
i le,atua la pat( u,"ndu+l sa 'aute si sa %ada 'e+i #n ea( ia eu am fu,it #n
$isei'uta( 'aut"nd 'u o'!ii i'oana Peasfintei de Dumne)eu Nas'atoae( si
,asind+o( am luat+o #n $ate( si asa de tae am st"ns+o la pieptul meu( 'a mi se
paea 'a s+a uitat 'a 'e%a %iu( si sta l"n,a mine( d"ndu+mi tot 'e+mi te$uie la
timp& Ca'i( mai mae aspuns 'a a'esta( 'e mai %ei98 Si poti sa nu 'e)i 'a
Mai'uta Domnului e nu+i %ie( si nu+i l"n,a tine98 Min'iunos si #nselat este
a'ela 'ae 'ede pe Mai'a Domnului 'a+i moata8 Cine %a a%ea dia%oleas'a
#nda)neala sa spuie 'a Mai'a Domnului nostu nu+i %ie #n 'e( 'u tup 'u tot(
l"n,a Peaiu$itul Sau 0iu( si Dumne)eu( si 'a nu+i l"n,a fie'ae din 'ei 'e+o
'!eama pe pam"nt( 'u toata faptua Ei dumne)eias'a; a'eluia sa+i dea palma
peste ,ua( 'a i se sfinteste ,ua( si sa+l timita .!etsimani sa 'aute #m
mom"ntul Pesfintei Nas'atoae de Dumne)eu( tupul ei pea sf"nt( si de nu+l
%a ,asi( 'e sa+i )i'em98 Înt"i sa+l pl"n,em si apoi sa ne u,am pentu el8D
Ma #nto' la paintele Clement( si+l #nte$ 'e+a ,asit #n $asmaua le,ata& Sfintia
sa( ,al$en la fata( si apoape faa suflet( #mi aspunde 'a a ,asit tei)e'i si
'in'i de mii de lei& Eu #l o, 'a si pe %iito sa ai$a #n'edee #n putaea de
,i/a a Stap"nei noaste( Sf"nta Nas'atoae de Dumne)eu( 'a'i numai Ea este
'ae ne+a dat #ntotdeauna si nu ne %a lasa ni'iodata& Si+i mai spun 'a
totdeauna ma o, Peasfintei sa nu ne dea mai multi $ani de'"t '"ti a%em
ne%oie&
Paintele Clement #mi )i'e7
+ Asa+i 'um spui fatia ta& E $ine sa 'eada omul mai mult #n Dumne)eu de'"t
#n pi'epeea lui( da 'e sa fa'9 Eu am /ude'at 'a om( 'a %edeam #n 'e stae ne
,aseam&
+ Nu+i nimi'( painte( eu sunt si,ua 'a fam"taea sfintiei %oaste %a fi s'um
platita la Deapta Hude'ata( da ne+a #mpa'at pe am"ndoi& Mie mi+a #mplit
dointa( 'a am 'e)ut 'a neapaat ne %a timite un a/uto( ia sfintiei %oaste %+
a timis $ani& Ati 'eut $ani de la mine( nu 'a sa %a fa'eti sfintiei %oaste 'e%a
pesonal( 'i pentu a adu'e la desa%"sie un lu'u 'ae se fa'e pentu
posla%iea Sfintei Teimi( a Mai'ii Pea'uate( si a tutuo sfintilo& Si ma mai
o, sa 'edeti 'a a'est lu'u nu l+a fa'ut :unul Dumne)eu pentu 'edinta mea(
'a'i a'um ma 'unoasteti( 'i numai pentu a ne #ntai nade/ea #n a/utoul Sau&
Ca'i eu n+am fa'ut nimi' alt'e%a( de'"t am 'e)ut din toata inima mea 'a( din
'lipa 'e ne+a timis Mai'uta Domnului 'atapeteasma( ne %a timite si a/uto 'a
sa ne putem a'!ita datoia 'e o a%em&
Paintele Clement lasa 'apul #n /os( si ple'a la '!ilie( ia eu am amas 'u
suoile la pli%itul )a)a%atului( '"nt"nd 'u toatele '"nte'e de sla%a
Putatoaei noaste de ,i/a( Peasf"nta Nas'atoae de Dumne)eu&
Atun'i am %a)ut 'a este destul sa 'e)i din tot sufletul( faa ni'i o #ndoiala( #n
putaea de ,i/a a Peamilosti%ului Dumne)eu( si %e+i 'apata tot 'eea 'e+i 'ei
si #ti este de folos& Paintele iu$iii este l"n,a inima ta( si asteapta sa i+o
des'!i)i( 'a sa+ti lase #n ea mieasma $u'uiilo 'eesti8
CUNOASTEREA TATALUI MEU TRUPESC
Am spus si mai #nainte 'a toata 'opilaia mea am suspinat dupa tata&
Iu$eam pe mama foate mult( da %esni' ma aun'am de la %eselia si
)$udalni'ia 'opilaeas'a( #nt+o tistete si ,"ndie de om $at"n( si+mi )i'eam7
+ Eu n+am tata8 Ce+o fi 'u tatal meu98 Unde+o fi9 Oae sa fie mot9
Si nimeni nu se milosti%ea sa+mi spuie ade%aul( de'"t foate t")iu( '"nd am
amas si faa mama&
Si totusi( nu 'edeam atun'i '"nd am aflat( 'a tatal meu taieste&
Si #n 'opilaia mea ma luptau ,"ndui de os"nda asupa 'elo 'e m+au adus pe
lume( pe 'ae asa de mult i+am iu$it( si i+am doit sa+i am l"n,a mine& Pe
mama o os"ndeam 'a a putut sa a$de fam"ntaea de doul meu dupa tata( si
nu mi+a spus 'a taieste& Pe tata #l os"ndeam 'a nu m+a iu$it si 'a nu a doit sa
%ada 'e fel de 'opil a adus pe lume( #nte, sau 'u 'e%a mete!ne9 Si asa #mi
te'ea timpul faa sa mai simt dul'eata /o'ului 'opilaiei( si ni'i nu putea
nimeni sa ma linisteas'a sau sa+mi fa'a timpul fei'it( de'"t atun'i '"nd
pi%eam i'oana Mai'ii Pea'uate( si+i )i'eam7
+ Sin,ua( Tu( Peasf"nta( si 'u s'umpul meu Iisus( #mi dati linistea mea( #mi
sunteti $u'uia mea( si sin,ui #mi sunteti 'ae ma iu$iti( si+mi ,aiti ade%aul(
pin linistiea sufletului meu&
C"nd m+am fa'ut mai mae( si stiam 'a am tata $un dupa tup( un ,"nd ma
#ndemna sa+l 'aut sa+l 'unos'( ia alt ,"nd ma opea pe lo'& Si asa mi+am
omo"t oi'e dointa( p"na '"nd am simtit dul'eata de Mama iu$itoae a
Peasfintei Nas'atoae de Dumne)eu( atun'i '"nd i+a fost 'u pla'ee sa+si
aate mie dumne)eias'a+I fata si sa+i aud peadul'ele si peas'umpul ,las al Ei
si pe al s'umpului Ei 0iu( Domnul si Dumne)eul meu( Iisus *isos8
Din 'easul a'ela( totul a 'a)ut( 'e ma le,a de 'ei dupa tup& Si multumeam
Peamilosti%ului Dumne)eu( 'a a "nduit 'a toti sa ma aun'e si sa nu ma
pimeas'a( 'a eu de nimeni sa nu+mi lipes' inima( de'"t de Peasf"nta i'oana(
si de Iisus 'el asti,nit8 Ca'i asa #mi ea i'oana7 Mai'a Pea'uata pl"n,ea
l"n,a sf"nta 'u'e pe 'ae sta Iisus( Peaiu$itul Ei 0iu( asti,nit& Da '"nd am
%a)ut 'a pin sla$ele mele 'u%inte( se #nto' la *istos si la $isei'a sa multi
oameni( a #n'eput sa mi se as'oleas'a inima( si sa+mi 'ee nepla'eea pentu
'el 'ae( pin $una%ointa lui Dumne)eu( m+a adus pe lume( adi'a tatal meu
tupes'& A'easta nepasae o so'oteam un pa'at( si '!ia l+am matuisit
paintelui Visaion( 'a pe un pa'at& Da pea'u%iosia sa a #n'e'at sa ma
linisteas'a( )i'"nd 'a nu+i ne%oie sa+l 'aut( #ntu'"t el nu m+a iu$it& Si ni'i sa
nu+l uas'( 'a'i asa a fost %oia lui Dumne)eu sa %in pe lume( sa+mi tea'a
'opilaia pin sufeinte din patea lo( 'a sa+l am apoape numai pe A'el 'ae
a !ota"t %eniea mea pe lume( Dumne)eu& Si totusi( eu nu eam multumita de
a'est sfat& Ca'i( '!ia de %oiam sa uit( nu+mi da pa'e inima& Si 'ed 'a eam #n
staea a'east fiind'a si d"nsul( tatal meu( ea la fel( de doul si dueea inimii
pentu mine& Ca'i nu+l lasa le,ea s"n,elui sa fie linistit( '!ia de 'auta sa ma
uite( 'um mai pe uma am %a)ut( '"nd ne+am 'unos'ut& Cum poti sa ai
multumie de fei'iea ta( '"nd 'ine%a 'ae te+a iu$it #n duee( sufea( oft"nd
dupa tine9
Pentu a'easta nu eam linistita de fei'iea mea( #ntu'"t nu+l stiam fei'it si
pe tatal meu pe 'ae a'um doeam 'u mult do sa+l 'unos' si sa+l stiu
#n,enun'!iat l"n,a Iisus&
Da $unul Dumne)eu( nu m+a lasat mult #n a'easta fam"ntae( si a "nduit
'lipa poti%ita 'a sa 'unoas'a tata pe 'el dint"i 'opil al lui( pentu 'ae a
sufeit o %iata( faa 'a sa aate 'ui%a( ia eu sa+mi 'unos' tatal( dupa 'ae am
suspinat doua)e'i de ani&
Ea #n pima%aa anului 12>@( '"nd ne+am 'unos'ut& Eu %eneam 'u tenul de
la :u'uesti la .alati& Din ,aa :aila s+a u'at un domn #n ten( si( 'um s+a
nimeit( '!ia #n %a,onul #n 'ae eam eu& Cum m+a %a)ut( a %enit l"n,a mine(
ase)"ndu+se pe $an'a din fata mea( si a #n'eput sa %o$eas'a 'u mine8
El #ntea$a7
+ De la 'e m"nastie esti( Mai'uto9
Eu #i aspund 'a de la o m"nastie noua( 'ae se fa'e a'um #n 'omuna Tudo
Vladimies'u& D"ndul tesae si ma #ntea$a 'u nea$dae7
+ Te o,( Mai'uto( spune+mi despe fata 'ae s+a apu'at sa fa'a M"nastiea(
'um este9 Se fa'e si ea mai'a9
Eu de+a$ia ma tineam de "s si+i aspund7
+ De 'e ma #nte$ati de ea9 Poftiti la noi si+o %edeti8 Si de 'e %eti sa stiti de se
fa'e mai'a sau nu9
+ A!( Mai'uta( stie numai :unul Dumne)eu de 'e %eau sa stiu 'eea 'e te
#nte$ai de eaD Si i+au dat la'imile& Mie a #n'eput sa mi se $ata inima
nelinistita si( simtind o duee #n suflet( am #n'eput sa+i %o$es' despe mine 'a
despe+o staina 'e+o 'unos'7
+ Da( domnule( a'eea 'ae %a inteesea)a( sa stiti 'a se fa'e mai'a&
D"nsul7
+ Da mata de unde esti de lo'9
+ C!ia din 'omuna Tudo Vladimies'u&
+ Da( da a 'ui esti9
+ De 'e sa %a spun( 'a nu a%eti de unde 'unoaste pe paintii mei9
+ :a eu 'ed 'a+i 'unos'( 'a'i la tineete am a%ut se%i'iu #n a'ea 'omuna&
Eu 'aut sa s'ute) %o$a( da el ia ma #ntea$a7
+ Si 'um9 Cunoasteti $ine pe fata l"n,a 'ae %+ati adunat9
+ Da( o 'unos' foate $ine8
+ Si 'um e ea la fie9 E $una 'u d%s&9 E miloasa9 E iute la m"nie9 Se #ntoa'e
epede dupa 'e se m"nie9
Eu am #n'eput sa "d si+i )i'7
+ Da 'e %a inteesea)a apu'atuile ei $une sau ele9
+ Mai'uto( nu pot sa+ti spun( da nu %eau sa mo p"na n+oi sti+o fei'ita( si
atun'i %oi #'!ide o'!ii linistit8 Si( spune+mi( te o,( 'um s+a fa'ut de+a iu$it+o
asa de mult Dumne)eu( de '!ia i+a aatat %oia Sa9
A'um mi+au dat si mie la'imile si am #n'eput sa+i spun7
+ A( Domnule( nimi' nu poate sa apopie pe om de Dumne)eu 'a stainatatea si
sufeinta& Dumne)eu a fost si este foate apoape de toti oamenii( da oamenii
fu, de iu$iea Lui( pin pa'atele lo& A'ea pesoana despe 'ae asa de mult %a
inteesati( din fa,eda ei 'opilaie a suspinat dupa tata( ia Dumne)eu( Tatal
ofanilo( i+a aatat 'a+i l"n,a ea si+i ,ata sa+i dea tot 'e+i te$uie( si ia dat&
Înt"i i+a aatat %oia Sa( apoi a pus+o #n Casa Sa( #n :isei'a Sa( d"ndu+i tot
a/utoul& De mama( de asemenea( ea a amas ofana de mi'a( a%"nd si pimind
numai m"n,"ieile 'e i le da i'oana Pea'uatei( #n a 'aei ,i/a a lasat+o
mama ei '"nd a muit& Sufeintele pin 'ae a te'ut a'ea fiinta( nu se pot
spune&
Si toate a'estea au tinut+o l"n,a Dumne)eu&
D"nsul pl"n,ea si+mi )i'ea7
+ Am stiut despe ea '"te 'e%a( da putin& Da a'um e fei'ita9
+ De( as putea spune 'a+i mai fei'ita de'"t o e,ina& Da nu fei'ie de
a'easta( lumeas'a( 'i fei'ie 'e %ine de la Iisus *istos( 'ae este fei'iea
#ntu'!ipata( si fa'e fei'iti pe toti 'ei 'ae alea,a la El si se pedau Lui&
Continua sa pl"n,a( si+mi )i'e7
+ Da #n ,ospodaie si la '"mp se pi'epe9
Eu ia )"m$es' si+i aspund7
+ O sa #n%ete la toate( 'a+i pla'e8
Da7
+ Dumne)eule( 'um as %ea sa nu mo p"na nu o %oi 'unoaste8
Eu #i epet )i'"ndu+i7
+ :ine( da de 'e nu %eniti la noi s+o 'unoasteti pe 'ea pentu 'ae %a '!inuiti
sufletul9
+ Nu pot( Mai'uta( 'a atun'i '"nd a fost #n sufeinta( n+am a/utat+o8
La a'este 'u%inte m+am te)it 'a dint+un somn si mi+am dat seama 'a a'est
domn este tatal meu( si i+am )is7
+ Eu sunt a'eea pe 'ae %eti at"t de mult sa o 'unoasteti8
El sae 'u $atele #ntinse asupa mea( sa ma 'upinda( 'u,"ndu+i la'imile pe
o$a)&
Am #n'eput sa pl"n,em am"ndoi& D"nsul sopteste multumie lui Dumne)eu 'a
m+a %a)ut( si apoi se #ntoa'e 'ate mine( )i'"ndu+mi7
+ De 'e m+ai lasat sa ma '!inui 'u #nte$aile( si nu mi+ai spus din 'apul
lo'ului 'a esti tu( s'umpa mea9
Eu i+am 'eut ietae( si( 'u sfiala l+am #nte$at da'a d"nsul este 'el 'ae m+a
adus pe lume& Mi+a aspuns pinte suspine7
+ Da( si ia ma #ntea$a da'a sunt fei'ita( si da'a sunt supaata pe el& I+am
aspuns( asa 'um #i )isesem mai #nainte( 'a ma simt foate fei'ita( 'a am
familie tot 'eul&
+ Ced 'a %+ati putut da seama din 'on%o$iea noasta '"t de mult %a iu$es'(
si stie Cel se Sus( '"t de mult %+am iu$it si '"nd n+am stiut nimi' de d%s& Sa fiti
linistit( 'a toate le+a !ota"t Atotputeni'ul Dumne)eu( pentu 'a eu sa fiu a)i
unde sunt& Da'a %eneam la d%s& atun'i '"nd ati timis dupa mine( 'ine stie
unde eam a'um8 Pentu a'easta #n'apat"nae a mea( %a 'e ietae a'um8D
Si i+am sautat m"na( ia el m+a sautat pe funte( si asa am 'o$o"t din ten #n
,aa .alati( pi%indu+ne unul pe altul( p"na '"nd nu ne+am mai %a)ut8 Eu( asa
m+am )apa'it( 'a n+am #nte$at ni'i unde sta( ni'i nimi'& Tot 'u %oia 'eului a
fost si a'easta uitae a mea& Dupa a'easta au te'ut multi ani& Nu eam
multumita si am #n'eput sa+mi 'aut un du!o%ni' 'ult( 'a )i'eam 'a numai a'ela
#mi %a da aspunsul doit( #n le,atua 'u a'easta fam"ntae a mea& Si l+am
,asit pe du!o%ni'ul 'autat( #n iana anului 12>E( spe 12>>& Mi+am matuisit
pe l"n,a alte neputinte ale mele( si a'easta fam"ntae a sufletului meu(
spun"ndu+i maea mea uitae #n 'easul 'unoasteii noaste( ne"nte$"ndu+l
unde sta #n .alati( 'a sa+l pot 'e'eta spe a+l adu'e la *istos( Domnul( si+i
epetam7
+ Ced 'a este a'olo unde+l %eau eu( da nu stiu da'a e asa8
A'est painte du!o%ni' mi+a dat 'anonul sa nu ma mai ,"ndes' la d"nsul
delo'( si ni'i '!ia sa ma o, pentu el& În a'el moment am simtit 'a 'ine%a mi+
a #nfipt o sa$ie #n inima( si i+am aspuns 'a a'est lu'u nu 'ed 'a am sa+l mai
pot fa'e& Sfintia sa a epetat 'anonul( )i'"ndu+mi 'a tata nu m+a iu$it( si eu nu
am ni'i o datoie fata de el& Eu i+am aspuns pinte la'imi 'a ma simt
datoae fata de el( 'a( 'u %oia Celui de Sus( el m+a adus pe lume( si te$uie sa+i
multumes' pentu 'a a fost 'u mine asa( 'a altfel( poate( nu mai eam unde
sunt& Si( din 'lipa a'eea m+am le'uit( #n'!i)"ndu+mi ,"nduile #n '!ilia inimii(
multumind 'eului de toate si pentu toate&
Ced 'a a'est painte du!o%ni' s+a ,"ndit sa+mi dea a'est 'anon( fiind'a noi(
'alu,aii( nu te$uie sa a%em ni'i o alta fam"ntae pe a'easta lume( de'"t
maea ,i/a de a ne 'apata m"ntuiea noasta si a neamului din 'ae ne
ta,em( pentu 'ae ne adu'em pe noi /etfa( Domnului& Si( pentu a'easta
/etfa te$uie sa fim %esni' fam"ntati( 'a sa fie meeu pla'uta 'elui 'e i+am
adus+o( Stap"nului nostu Dumne)eu& Ai'i( mi+am %adit e,oismul( mi+am
des'opeit( faa %oia mea( iu$iea pea mae fata de 'ei 'e m+au adus pe lume(
lu'u 'ae a fost pedepsit de Pea$unul Dumne)eu( spe smeiea mea&
Si 'um98 Iata( #n felul a'esta7 'a n+am a%ut pate sa+l %ad pe tata ni'i mot&
Ca'i( samanul( a sufeit multi ani de o nemiloasa $oala( 'an'e la plam"ni&
A timis la mine pe unul din 'ei tei 'opii 'e+i a%ea( sa ma '!eme ma'a #n
ultimele 'lipe ale sale( da eu ma ,aseam #n oasul :aila( unde dam eBamenul
pentu ultimul an la li'eu& De a'est lu'u eu n+am stiut nimi'( 'a'i Conelia(
soa mea dupa tata( 'u 'ae nu ma 'unosteam #n'a( n+a spus la nimeni din
mai'ile noaste moti%ul %eniii ei la noi& Asa 'a( dupa '"te%a saptam"ni(
pimes' patu tele,ame una dupa alta( #nstiint"ndu+ma 'a s'umpul meu tata a
#n'etat din %iata8 Da unde ea sa ma du'( nestiind stada9 M+am '!inuit 'u
,"ndul 'e sa fa'9 Si mi+am )is 'a( de%eme 'e nu mi+au timis adesa unde sa
me,( nu le fa'e pla'ee pe)enta mea( si m+am multumit sa+i fa' #n M"nastie
un paastas& În 'ele din uma am pimit o s'isoae de la paintele Main de la
Independenta( 'ae #i ea nepot tatalui meu( supa sotie( d"ndu+mi si adesa&
Am ple'at la .alati& Îmi )i'eam 'a te$uie sa+l ,ases' la $isei'uta de 'ae
tine& A/unsa la .alati( am luat o tasua pentu a a/un,e mai epede( si i+am
spus $i/aului stada unde %eau sa me,( da( mai #nt"i( sa me,em la o
floaie sa 'umpa floi( si apoi sa me,em la $isei'a de 'ae apatine a'easta
stada& Asa am si fa'ut& Dupa 'e+am 'umpaat floi( $i/aul #mi spune 'a
stada unde %eau sa me, tine de $isei'a Sf& *aalam$ie& A/unsa la $isei'a(
am ,asit+o #n'!isa( si pe nimeni alt'ine%a de'"t o $at"na 'e sta la poata(
astept"nd mila de la 'ei 'e te'eau pe stada& O #nte$ pe ea da'a a fost 'um%a
depus #n $isei'a un mot de pe stada( sau #l asteapta sa %ie& :at"na mi+a
spus 'a da( a fost unul de dimineata( de i+a 'itit slu/$a #nmom"ntaii( si apoi l+
au ponit la 'imiti( 'a'i mai ea un mot #n oas( un mae demnita( 'auia
te$uie sa+i dea din'ul& Asa 'a( la oa a'eea( tatal meu ea $a,at #n pam"nt&
O 'lipa n+am putut /ude'a nimi'8 Nu stiam 'e sa 'ed( pentu toate
#ntosatuile 'e le fa'use :unul Dumne)eu& Un ,las launti' mi+a aspuns asa(
linistindu+ma7
+ Vea Dumne)eu sa+l ai numai pe El si sa nu iu$esti nimi' si pe nimeni mai
mult 'a pe El8 La a'est ,"nd m+am esemnat( si am ple'at sa 'aut 'asa unde a
stat tatal meu( so'otind 'a n+o sa 'unos' pe nimeni din 'ei amasi #n uma
a'eluia dupa 'ae a suspinat sufletul meu un sfet de %ea'8 A/unsa la 'asa
'autata( sun la poata si %ad 'a+mi des'!ide usa o t"naa #ndoliata si pl"nsa&
Dupa ea se #nsiau alte pesoane tot #ndoliate( sa %ada 'ine+i la poata& T"naa
'e+mi des'!ise usa( #ntinde $atele asupa mea si )i'e7
+ A'easta Mai'uta este soa mea( 'a seamana 'u tatal nostu8 Si asa am intat
#n 'ute( faa sa 'unos' pe nimeni& Toti pl"n,eau '"nd m+au %a)ut( ia eu ma
fa'eam 'a o piata( faa sa+mi dea o la'ima& Am u,at sa+mi aate 'amea
unde a )a'ut tatal meu( si( int"nd #n ea( am otit o'!ii sa %ad de ae i'oane si
'andela #n peete& C"nd am %a)ut i'oana Peasfintei Nas'atoae de Dumne)eu
'aeia #i adea 'andela( am #n,enun'!iat #n lo'ul unde 'ed 'a si tatal meu o fi
#n,enun'!eat de multe oi( multumind Pea'uatei 'a+i %ad '!ipul( si 'e)"nd
'a a iu$it+O 'el 'e a pus+O #n peete( m+am linistit 'u la'imi de $u'uie&
Înto'"ndu+ma 'ate 'ei din 'asa( i+am #nte$at7
+ C"t a )a'ut tatal meu( de 'e $oala( si de 'e nu m+ati anuntat la %eme si pe
mine( sa pot sa+i saut ma'a m"na #n ultima 'lipa( 'a'i eu n+am stiut unde
lo'uieste&
Îmi spun ,eaua sufeinta a lui( si 'a au timis la mine pe Conelia( da eu nu
eam a'asa( si asa m+au uitat& Îmi mai spun 'a tata s+a ne'a/it 'a ea nu a spus
mai'ilo lo'uinta lui& Si am mai aflat 'a atun'i '"nd 'ine%a din 'asa spunea 'a
sunt ea( si 'a nu %eau sa+l 'e'ete)( se supaa foate au( lu"ndu+mi
apaaea( adu'"nd tot felul de a,umente( si )i'"nd 'a eu 'u nimi' nu sunt
%ino%ata&
Dupa 'e am 'unos'ut pe 'ei doi fati si pe soa( mi s+a paut 'a din 'lipa '"nd
m+au %a)ut( s+au temut sa nu le 'e 'e%a din mostenie& Eu( 'a sa+i linistes'( i+
am u,at sa+mi #n,aduie sa fa' toate paastasele si oi'e slu/$a %a te$ui
tatalui nostu( aat"ndu+le 'a d"nsii au fa'ut mult pentu el( ia eu nimi'& S+au
luminat la fata si au pimit $u'uosi( )i'"ndu+mi toti 'a seman tatalui nostu(
la,a la inima si ,ata 'u sufletul de a fa'e $ine& Atun'i mi+am dat seama 'a
tata nu a fost un om stain de %itutile 'estinesti( ia felul 'um s+a putat 'u
mine a fost "nduit de Peamilosti%ul Dumne)eu( lu'u pentu 'ae te$uie sa+i
multumes' foate mult& Dupa a'easta i+am u,at sa mea,a 'ine%a 'u mine la
'imiti( sa %ad mom"ntul a'eluia pe 'ae asa de mult l+am iu$it( faa sa+l
'unos' si sa ma $u'u de m"n,"ieile 'e le au toti 'opii de la tatal lo& A mes
'u mine soa mea dupa tata( Conelia& A/unse la 'imiti( i+am pesaat
mom"ntul 'u floi( apin)"ndu+i lum"nai de 'eaa 'uata si tam"indu+i
smeitul mom"nt& Si( #n,enun'!ind l"n,a 'u'ea 'e+i sta/uie la 'ap( i+am
spus #n taina( tot 'e a%eam pe suflet( fa,aduind 'a #n toate )ilele %ietii mele #l
%oi pomeni la sf"nta Litu,!ie( pentu a 'apata mila #n fata Deptului
Hude'ato&
Saut"ndu+i 'u'ea( la'imile mele %eneau na%ala din o'!ii mei( pa'a inima
lui( de a'um ne"nsufletita( le ta,ea 'u o epe)i'iune neo$isnuita& Si am u,at
pe atotputeni'ul sa+mi pimeas'a a'este la'imi 'a pe o /etfa pentu a'el 'e
m+a adus pe lume( pin %oia Sa di%ina&
Întoasa a'asa( toate udele mele dupa tata( pe 'ae le+am 'unos'ut la a'easta
#nt"nlie( eau fei'ite de %eniea mea #n familia lo& Si m+am #ntos la
m"nastie fei'ita si usuata sufleteste pentu toate 'ele "nduite&

CALUGARIA MEA
Calu,aia mea8D Am asteptat a'easta )i de 13 au,ust 12>@ 'u o mae
nea$dae( si am a/uns sa+mi %ad adusa la desa%"sie a'easta dointa&
Eu eam 'ea dint"i 'ae fa'ea %otul 'alu,aiei #n s'umpa noasta m"nastie&
Toate eau noi #n ale 'alu,aiei( si #mi adu' aminte 'a #mi st"nsesem !ainele
toate( pe 'ae te$uia sa le pimes' pe a doua )i( '"nd te$uia sa fa' %otuile
'alu,aiei( si nu stiam 'um sa mi le ase)( ne'unos'"nd 'a toate a'este
"nduieli se ,ases' #n Molitfelni'& Cedeam 'a a'este "nduieli se #n%ata de
peoti( asa 'um se #n%ata o u,a'iune pe 'ae o fa' la un anumit timp( '"nd se
'ee de 'ine%a& Ce)"nd a'est lu'u( am u,at pe paintele Visaion( pe 'ae #l
a%eam #n mi/lo'ul nostu 'a pe un mae sfatuito du!o%ni'es'( sa+mi aate 'um
sa+mi fa' to$a& Sfintia sa a %enit #n '!ilia mea 'u Molitfelni'ul( si mi+am
ase)at to$a dupa "nduiala& Apoi mi+a dat sa #n%at aspunsuile 'e uma sa le
am pe a doua )i& Lumea %enea pe toate dumuile( de se umplea '"mpul& Seaa
s+a fa'ut pi%e,!ee #n 'ute( la sf"nta 'u'e de mamua( 'a'i $isei'uta ni'i
nu ea sfintita( si ni'i n+a fi #n'aput lumea 'e ea( si toti doaeau sa auda
sf"nta slu/$a& În a'easta seaa a %enit si mai'a Leonida V"n'eanu( staeta
m"nastiii :u'iumeni( sin,ua( 'ae mi+a fost nasa( #mpeuna 'u paintele
Visaion( 'ae a%ea o painteas'a iu$ie fata de mine; a u,at pe mai'a staeta
sa+i #n,aduie 'a atun'i '"nd ma %a lua pe su$ mantie( sa puie si pea'u%iosia
sa mantia sa peste mine&
Seaa( la pi%e,!ee( mi+am pus to$a 'u toate !ainele 'ae uma sa le #m$a'(
l"n,a sf"nta 'u'e de lemn( unde este asta)i sf"ntul Alta al $isei'ii mai( ia
a doua )i( de la sf"nta 'u'e de mamoa( p"na la sf"nta 'u'e de lemn( unde
#mi ea to$a( am pus o 'aae de 'o%oae( si pe o pate si pe alta a a'estei
'aai( eau toti a'eea 'ae m+au a/utat( si 'ei 'ae m+au ,onit( 'ei 'ae m+au
'e)ut( si 'ei 'ae m+au !ulit( 'ei 'ae m+au iu$it si 'ei 'ae m+au u"t& Cu totii
se $u'uau de maea mea $u'uie( 'a'i eu la toti le+am dat fa'lii apinse #n
m"na( si un su"s de fateas'a iu$ie #n *istos Domnul& Asa 'a la'imile mele
de $u'uie s+au unit 'u ale lo( 'e"nd de la Peamilosti%ul Dumne)eu mila&
Ma ,aseam l"n,a sf"nta 'u'e de mamua( #n'on/uata de suoile mele din
M"nastie( #n 'amasa al$a( la,a si lun,a( 'u paul despletit( lasat pe spate&
Mai'a Leonida 'u paintele Visaion si+au #ntins mantiile asupa mea( lu"ndu+
ma spe 'u'ea de la Alta& Tupul meu mi' du'ea 'ele doua mantii spe lo'ul
de asti,nie( 'u 'ea mai mae $u'uie si fei'ie& Calu,aia mi+a 'itit+o
paintele Clement( ia #nte$aile mi le+au pus am"ndoi paintii nosti(
Visaion si Clement& Ia eu( su$ mantie( ma ,aseam asti,nita 'u fata la
pam"nt( #n '!ipul sfintei 'u'i( d"nd 'u 'ea mai mae $u'uie aspunsuile la
#nte$aile 'e mi se puneau& As putea spune 'a nu ae seaman pe lume a'easta
$u'uie( ,asindu+te 'ui sa te pedai( si al 'ui esti pe %e'i8 Esti mieasa si
#mpeuna statatoae 'u a'el Stap"n 'ae #si da )este #n da( #mpaatia sa 'ea
'eeas'a& Apoi( am doit mult 'a( a/unsa la a'est popas din %iata mea( fa'"nd
a'ea s'umpa pedae totala pin $ote)ul 'alu,aiei( si 'um se o$isnuieste sa+ti
s'!im$i si numele( eu m+am opit 'u inima la numele fe'ioaei din Ieusalim(
Veoni'a( a'eea 'ae( %a)"nd 'um a 'a)ut Iisus su$ ,eutatea 'u'ii pe 'ae o
du'ea( si %a)"ndu+i fata #n la'imi( de s"n,e si de paf( #mpletindu+se mila 'u
iu$iea din inima ei( au fa'ut+o sa uite 'e i se %a #nt"mpla de la paintii ei
pa,"ni( si ni'i n+a tinut seama de multimea dusmanoasa 'e ea dupa Iisus( ia
a/unsa #n fata a'eluia 'e du'ea ,eutatea pa'atelo #nte,ii lumi pin a'ea
%a)uta 'u'e( i+a #ntins o p"n)a al$a 'u am"ndoua m"inile( )i'"ndu+i7
+ Iisuse dul'e( fa+mi $u'uia de a te ste,e 'u a'easta ma!ama su$tie8
Iisus i+a aspuns7
+ Îti multumes'( $una mea Seafia K asa se '!ema ea #nainte de a 'unoaste pe
M"ntuitoul K si te o,( ste,e+mi tu fata( 'a nu mai pot idi'a m"inile de la
pam"nt8
0e'ioaa puse #n'etiso nafama pe fata lui Iisus( ste,"ndu+i fata #ns"n,eata
si pafuita& Ia Iisus i+a )is7
+ A'um( uita+te la nafama ta8
T"naa fe'ioaa se uita la nafama( si %a)u #ntipaita pe ea fata lui Iisus(
#n'on/uata de a)e de lumina& Atun'i #i )ise Iisus7
+ Paaseste+ti numele de Seafia( si numeste+te Veoni'a8
Ia ea a pimit 'u $u'uie( si 'a)"nd #n ,enun'!i( Domnul a $ine'u%"ntat+o(
ia nafama ei a amas pe'etluita pentu totdeauna 'u '!ipul nestes al Celui
asti,nit8
A'easta da,oste a a'estei sfinte mu'enite pentu Iisus( Veoni'a( a'east iu$ie
a ei plina de mila( mi+a apins #n suflet iu$iea de ea( si de numele ei s'ump(
'a'i #mi )i'eam7 A#nsusi M"ntuitoul a numit+o 'u a'est nume de Veoni'a8? Si
m+am dus 'um mintea( 'a de %oi puta numele a'estei sfinte( o s+o am mai
apoape de mine( si o sa ma a/ute sa+l iu$es' si eu pe Iisus 'u a'eeasi "%na pe
'ae a a%ut+o ea pe dumul 'al%aului s'umpului Iisus& Si( 'um sa n+o iu$es' pe
sf"nta mea peas'umpa( 'ae a a%ut 'a nas pe #nsusi Iisus Domnul& Ce fa%oae
minunata8 Cum plateste Domnul iu$iea fata de El8 Iu$iea ameste'ata 'u mila
a sfintei Veoni'a( a fost asplatita de Domnul 'u pedaea si #ntipaiea
C!ipului Sau pe nafama ei( 'ae+i 'ea mai mae $u'uie si #ntaie #n 'edinta(
pentu 'estinatatea noasta( de a ne #n'!ina la sf"nta i'oana a Domnului( a
Mai'ii Sale Pea'uate( si a tutuo sfintilo&
O( s'umpa si mult iu$ita mea sf"nta Veoni'a( fa 'u sfintele tale u,a'iuni
milosti% pe Stap"nul *istos spe mine( sla$a si neputiin'ioasa( si pentu 'a
stiu 'a te as'ulta( oa,a+l sa+mi #ntipaeas'a dumne)eias'a+i fata si pe
nafama inimii mele( pe 'ae i+o #ntind si eu( ne%edni'a( 'u am"ndoua
m"inile( pe dumul 'el ,eu al pa'atelo mele( pentu 'ae sufea el si a)i&
Înda)nes' sa te o,( fiind'a am %a)ut 'a #nsusi Domnul te+a numit7 A$una?&
0ii si 'u mine $una pe dumul a'estei %ieti( si nu+mi uita neamul din 'ae ma
ta,8 Adu+ti aminte( si+l pimeste atun'i '"nd te $u'ui de %edeea Peasfintei
Teimi( si a Nas'atoaei de Dumne)eu8 Si( 'um 'ed 'a stai %esni' l"n,a Iisus(
pe 'ae l+ai iu$it asa de mult( adu+ti aminte si de noi8 Asa am tinut sa+mi aat
iu$iea multa pentu sf"nta Veoni'a( al 'aui nume #l pot si eu plina de
$u'uia 'e+a pimit+o '"nd l+a 'unos'ut pe A'ela 'e+a adus $u'uii #nte,ii
lumi&

CUM SA-MI PRIND CAMILAFCA
Dupa 'e am pimit '!ipul #n,ees'( nu+mi %enea sa 'ed 'a sunt eu& Ma
%edeam 'ea mai fei'ita de pe lume8 Asa 'um m+a #m$a'at nasa mea( mai'a
Leonida V"n'eanu( mi+au spus paintii nosti( Visaion si Clement( 'a te$uie
sa stau opt )ile si opt nopti& Si am pimit $u'uoasa a'est sfat&
Îmi adu' aminte( 'a( dupa doua sei de stat asa( #m$a'ata( se %ede 'a noaptea
mi+a fost pea 'ald( 'a ea au,ust( '"nd #n'a+i destul de 'ald( si pin somn m+
am de)$a'at de 'amilaf'a( si '"nd ea sa+mi pun 'ulionul( mi+am dat seama
'a ,eses'8 Da 'e ea mai ,eu( ea 'a nu puteam sa+mi pun 'amilaf'a( si( %ai
de mine 'e ea pe 'apul meu( 'a o sa ma %ada paintii du!o%ni'esti( si o sa
'eada 'a eu am %oit sa ma desfa'& Si at"ta am su'it+o p"na '"nd am nimeit+
o( ia '"nd am i)$utit( toata lumea ea a mea8 Va)"ndu+ma paintele Visaion
'"t sufa de 'aldua( i s+a fa'ut mila si+mi )i'e sa de)$a' ma'a mantia si
asa( da %ine paintele Clement si ma %ede( si sti,a la mine 'a am fa'ut mae
pa'at& Eu( speiata( nu+mi ,aseam !ainele mai epede sa le #m$a'& Stiu 'a am
pl"ns si am idi'at o'!ii la i'oana Peasfintei Nas'atoae de Dumne)eu( si am
)is7 Mai'uta Domnului( '"t am fost mi'a #n lume( n+am a%ut mama 'a sa ma
#n%ete 'ele 'e+mi eau de te$uinta sa stiu& A'um( 'a+s 'alu,aita( nu am o
mai'a mai #n %"sta 'ae sa+mi spuie 'e te$uie sa fa'8
A!( Doamne( de %oi a/un,e %eodata Mai'a po%atuitoae( n+am sa las pe
nimeni sa+mi supee fii'ele #n 'lipele 'ele mai fei'ite8

MILA SI CANONUL
În a'est timp nu a%eam staeta& Si din pi'ina a'easta mai eau si 'etui
#nte 'ei doi painti( paintele Visaion %enea 'u mila( ia paintele Clement 'u
'anoanele( si eam #nte 'io'an si ni'o%ala( si din a'easta d")enie a sfintiilo
lo( am a%ut doi ani de '!in( 'a'i toate se spa,eau #n 'apul meu( pentu 'a ma
sileam sa+i #mpa' pe am"ndoi& Paintele Visaion %oia sa fie as'ultat 'a ea
mai $at"n( paintele Clement nu se lasa( 'a )i'ea 'a mun'este #n ,ospodaie(
si 'u noi( #n%at"ndu+ne ale $isei'ii si ale o$stii& Dupa doi ani( paintele
Visaion a ple'at la 'ele %esni'e&
Noi( toate mai'ile si suoile( i+am iu$it pe am"ndoi deopoti%a( 'a'i unul ea
$un la 'eea 'e+l "nduise pi'epeea 'e+i daduse :unul Dumne)eu( si 'elalalt(
la fel ea iu$it pin $l"ndete( da,oste de $isei'a( si sfatuile pline de miee
du!o%ni'eas'a&
Eu meeu le )i'eam7
+ Da si Maia mieasma 'u fumusetea 'u%intelo ei( da si mata a'eeasi
mieasma pin !ani'ia si pi'epeea ei&

PREASFINTITUL LUCIAN MA BINECUVINTEAZA
Dupa 'alu,aie( sf& Epis'op al Romanului( de 'ae tineam( mi+a timis un
odin #n s'is( pin 'ae m+a numit staeta po%i)oie( si asa am #n'eput sa du'
pe umeii mei( de la etatea de doua)e'i de ani( aspundeea M"nastiii( si
'ondu'eea suoilo mele& Am e'unos'ut 'a+i pea mae '!emaea 'e mi+o
fa'e :unul Dumne)eu pin peasfintitul nostu epis'op Lu'ian( da am pimit+o
'u #n'edintaea 'a A'el 'e a !ota"t pin ,ua peasfintitului meu stap"n( ma
%a si a/uta( d"ndu+mi pi'epee si a$dae& Totdeauna m+am u,at mai mult
pentu #ntelep'iune de la :unul Dumne)eu( #n lu'ul 'e mi l+a dat sa+l fa'( si
%oi 'apata si m"ntuiea mea&
Dupa a'easta #nto'mie 'eeas'a( am mes la Vladi'a pentu a pimi
a!ieeas'a $ine'u%"ntae( si a+l u,a 'a atun'i '"nd %oi ,esi 'e%a( sa nu
'eada 'a+i din ea %ointa( 'i sa puie numai pe seama nepi'epeii si
neeBpeientei #n 'ele 'alu,aesti& Dupa a'easta u,aminte fa'uta #n ,enun'!i(
peasfintitul Lu'ian m+a $ine'u%"ntat )i'"nd7
+ Cel 'e te+a '!emat la a'est lu'u este Dumne)eu( si sa 'e)i 'a asa 'um te+a
a/utat p"na a'um( te %a po%atui si pe a'est dum al Sfintilo Painti( pe 'ae ai
ponit& C"t pi%este ,eutatea 'e+am pus+o pe umeii tai( eu nu m+am ,"ndit
ni'i o 'lipa la pi'epeea ta( mai 'u seama 'a nu ai ni'i o pe,atie
intele'tuala( 'i m+am $i)uit numai #n lu'aea Sf"ntului Du!( 'ae te %a lumina
si te %a a/uta #n 'ondu'eea 'e ti+am #n'edintat& De'i( eu te $ine'u%inte) si o,
pe Sf"nta Teime si pe Pea'uata( sa+ti a/ute( si sa+ti dea #n,e po%atuito #n
%iata ta& Eu i+am fa'ut metanie p"na la pam"nt( si( saut"ndu+i m"na( am iesit&
Am %enit la M"nastie 'u multa putee de mun'a si 'ua/ pentu oi'e futuna&

SFINTIREA BISERICUTEI MICI (PARACLISUL)
Dupa a'easta( am #n'eput sa ne pe,atim de sfintiea $isei'utei noaste(
paa'lisul( si 'u a/utoul :unului Dumne)eu( si al staetei noaste o$stesti(
Peasf"nta Nas'atoae de Dumne)eu( am a/uns 'a( #n )iua de F septem$ie
12>@( de Nasteea Mai'ii Domnului( sa a%em sfintiea $isei'utii pe 'ae noi o
%edeam 'a pe o 'atedala&
La sfintie am a%ut 'a dele,at al Sfintei Epis'opii a Romanului( pe
pea'u'eni'ul painte Anton Lu'ian( 'e ea pe %emea a'eea potopop de
Te'u'i( si mai multi peoti din 'omunele din /uul M"nastiii noaste& Lume a
fost foate multa( din toate satele din #mpe/uimi( si de pin oasele unde se
stia de M"nastiea noasta&
Îmi adu' aminte 'a toata lumea a %enit 'u nespusa da,oste( #ndeose$i 'ei de
la taa( ne+au adus 'u 'autele 'eeale( )a)a%at si pasai %ii( 'a sa putem fa'e
masa pentu toti 'ei 'ae se %o osteni( lu"nd pate la a'easta $u'uie a
noasta& Ne+au fa'ut fatii 'edin'iosi un adapost din 'en,i %e)i( unde am
se%it masa la toata lumea& Vietuitoaele M"nastiii noaste eau #n 'ulemea
fei'iii( 'a pot sa+i se%eas'a pe a'eea 'ae( pin a/utoaele lo de tot felul(
mi+au fa'ut fei'iea de a sta #n 'asa lui Dumne)eu&
Dupa sfintiea paa'lisului( am #n'eput sa fa'em slu/$e fumoase( de
m"nastie( su$ 'ondu'eea si po%etele paintilo nosti( 'a'i noi nu stiam ni'i
una din "nduielile m"nastiii&
Îmi adu' aminte 'e fei'ie ea pe suoile noaste( '"nd au #n'eput sa
di$uias'a "nduiala %e'eniei si a uteniei& Sf"nta Litu,!ie o #n%atasea( 'a'i(
am mai spus( 'a tot timpul '"t n+am a%ut $isei'a ,ata de a putea slu/i #n ea(
am mes la Sf"nta Litu,!ie la $isei'a din T& Vladimies'u&

PÂINEA SFÂNTULUI SPIRIDON
Înt+o seaa( la %e'enie( %ad pe paintele nostu 'a iese 'u %o!odul( mi+am
dat seama 'a te$uie sa fie %eu sf"nt mai mae( 'a #n'epusem sa 'unos' si eu(
si 'um %enisem de la dum( nu stiam 'e sf"nt este a doua )i( si #nte$ pe o soa&
Ea mi+a aspuns 'a se pa)nuieste Sf& Spiidon& Ma uit sa %ad de este litie
<atos= pe masa( 'a stiam 'a la sfinti mai mai se fa'e pi%e,!ee 'u litie&
Pi%e,!eea nu se fa'ea 'a eau suoile tae o$osite de la sala!oia 'e+o
fa'eam la )iditul '!iliilo( ia litie nu ea& Si #nte$ pe mai'a e'lesia!a de 'e
nu ae litie pe masa& Ea #mi spune 'a n+a stiut 'a+i sf"nt 'u litie( si nu ae
fa'uta& C"nd am au)it( n+am putut sta #n $isei'a( si mi+am )is7 Sf"ntul
Spiidon este un sf"nt mae( si nu se poate sa nu+i fa'em litie& Me, epede la
'!ilia mea( si #nte$ pe suoile 'e le a%eam 'u mine( da'a nu a%em %eo p"ine(
s+o taiem #n 'in'i $u'ati( si sa putem fa'e litie sf"ntului& Suoile #mi spun 'a
nu au ni'i o 'oa/a de p"ine( si 'a( de '"nd am ple'at eu( au m"n'at numai
mamali,uta( ia oamenii 'ae lu'ea)a )idaia n+au a%ut faina& Tae ne'a/ita(
am ale,at la '!ilia soei Maioaa AleBandes'u din :aila( 'a %a)usem pe
mama ei #n $isei'a( si am 'e)ut 'a am sa ,ases' o p"ine adusa de mama sa&
Ea mi+a spus 'a a a%ut p"ine( da a taiat+o si a dat+o la suoile 'e eau 'u ea
#n as'ultae( asa 'a nu mai a%ea de lo'& În a'easta fam"ntae am ale,at la
dulapul unde stiam 'a tin suoile p"inea( )i'"ndu+le7
+ Nu se poate sa nu ,ases' o p"ine8 Ele ma opeau )i'"ndu+mi 'a au fa'ut
'uat #n el '!ia a)i( si nu ae nimi' de'"t !"tia 'u 'ae l+au #m$a'at pe
dinauntu& Da minune( '"nd des'!id usile de la dulap( %ad o p"ine 'alda si
moale& Sti, la suoi( )i'"nd 'a as'und p"inea de mine( si ma lasa sa pied
slu/$a& Ele( '"nd au %a)ut 'a s'ot p"inea( au amas faa ,las& Le+am u,at sa+
mi dea epede o ta%a( 'u doua pa!ae 'ae sa ai$e %in si untdelemn( si putin
,"u& Ia p"inea am taiat+o #n 'in'i $u'ati( si asa am putut sa fa'em litie
sf"ntului mae fa'ato de minuni( Spiidon&
Asa sunt sfintii lui Dumne)eu( ,ata de a te a/uta si ati da tot 'eea 'e+ti te$uie(
numai da'a 'eea 'e 'ei este spe m"ntuiea si folosul tau& Noi fa'em un pas( ei
fa' o mie spe noi& Noi doim 'e%a si ei sunt ,ata sa ne #ndeplineas'a 'eeea&
De'i( sa+i u,am pe sfinti si pe Pea'uata Nas'atoae de Dumne)eu( la
ne'a)uile si nea/unsuile noaste( si %om 'apata de #ndata aspunsul doit&
Numai ei sunt a'eia 'ae ne iu$es' sin'e( 'a'i am s'apat de ispititoul dia%ol&

MOMENTE DE IAD
Ea #n pima%aa anului 12>1 si ne ,aseam #n multe lipsui ,ospodaesti&
Vine la noi o doamna Re%ei'a din R& Saat( si %a)"ndu+ne 'a nu mai a%em
seminte de )a)a%at de pus #n pam"nt( si 'a sa nu mai 'umpaam( mi+a spus 'a
da'a as me,e 'u d"nsa #n oasul R& Saat( unde se ,ases' multi ,adinai( as
'apata multe seminte( si ne+am fa'e tea$a& Va)"nd at"ta $una%ointa la
a'easta 'edin'ioasa( 'ae fa'use multe donatii M"nastiii noaste( n+am stat
mult pe ,"ndui( si( #ndemnata de ai nosti( am ple'at #nsotita de soa Elena
Voinea( a)i mai'a E%lampia&
A/unsa la R& Saat( la doamna Re%ei'a( a doua )i am mes la 'edin'iosii pe
'ae #i 'unostea dumneaei( pentu a 'ee 'ele de 'ae a%eau ne%oie& C"nd
me,eam pe stada( ne+am #nt"nlit 'u peotul pao!iei de 'ae tinea a'easta
doamna& Noi #l salutam( ia sfintia sa )i'e doamnei 'ae ma #notea7
+ Coana Re%ei'o( 'e mai'i tinee ai8 Nu mi le dai mie diseaa9
Doamna Re%ei'a se oseste #n o$a) si+i )i'e7
+ Tot 'u ,lume um$lati( painte9
Eu asa m+am ne'a/it( si i+am aspuns indi,nata7
+ 0umos( painte( foate fumos %a pe)entati8 :ine mai )i'e Domnul( 'a ni'i
%oi nu intati( si ni'i pe altii nu+i lasati sa inte& Asa fa'eti sfintia %oasta 'u
'ele 'e+ati spus( 'a'i( faa sa %em( %a /ude'am&
Sfintia sa a ta'ut( da ne+a umait sa %ada unde me,em( si s+a dus la politie
si ne+a p""t 'a fa'em #nt"nlii 'onta 'ondu'eii de stat& Seaa( pe la oa
sase( ne ,aseam 'u doamna Re%ei'a la o familie de ,adinai( 'ae a%eau %eo
'in'i 'opii mi'i si stateau #n /uul so$ei 'a niste ul'i'ute& Eu( 'um %ad 'opiii(
nu mi+a mai te$uit nimi'( si+i adun l"n,a mine( #nte$"ndu+i 'ae stie
u,a'iuni si poe)ii& Cae mai de 'ae se silea sa spuie 'e stie& Toti ai 'asei eau
st"nsi #n /uul nostu( si se $u'uau de 'ei mi'i( 'ae ne fa'eau pe toti sa ne
simtim 'a ei& Ca'i( l"n,a asa inimi 'uate 'a ale 'opiilo( nu te poti simti altfel(
de'"t fei'it& Deodata au)im 'a 'ine%a $ate la usa& Stap"nul 'asei des'!ide sa
%ada 'ine+i& C"nd des'!ide( %edem 'a inta pe usa 'in'i 'i%ili si patu politisti(
'um ea pe a'el timp& Eu am 'e)ut 'a au 'e%a tea$a 'u popietaul( si nu le+
am dat ni'i o $a,ae de seama( si+mi %edeam de 'opii( as'ult"ndu+le
ne%ino%atele lo e'itai& Vad 'a unul din ei #mi 'ee le,itimatia& I+o aat( 'a 'el
'e nu ae nimi' pe sufltet& A'ela o $a,a #n $u)una( si+mi )i'e7
+ A8 Esti staeta9 Sa me,i 'u noi8
+ :ine( le aspund eu( da 'ine sunteti d%s9
El dept le,itimatie #mi aata pistolul& Eu #i aspund7
+ Nu+i de a/uns a'easta le,itimatie( 'a %eau sa stiu 'ine sunteti( altfel nu ple'
din 'asa&
La a'este 'u%inte( ei se ne'a/es' si se fa' 'a niste da'i( si unul din ei #ntinde o
le,itimatie( )i'"ndu+mi7
+ Ve)i( suntem politia8
+ Multumes'( le )i' eu( 'e ea da'a aatati de la #n'eput( 'a'i si eu ma supun
autoitatilo( mai 'u seama 'a nu ma stiu 'u nimi' pe suflet&
Altul #mi )i'e7
+ O sa %edem noi8D
Ei ne iau pe noi doua( pe Doamna Re%ei'a( si pe stap"nul 'asei( pe 'ae nu stiu
'um #l '!ema( de'"t numele de $ote)( .!eo,!e& Me,eam pe stada 'a niste
!oti 'u es'ota dupa noi( si( totusi( eam asa de fei'ita( 'a #n%eseleam fata
tutuo& Ei ma #n'on/uau( )i'"nd #nte ei7
+ Pa'a me,e la mese mai( asa+i de fei'ita 'alu,aita asta8
A/unsi la 'ladiea politiei( m+au %""t pe mine #nt+o 'amea #ntune'oasa( ia
'eilalti au amas pe sala( 'u un om ne$un&
P"na #n )oi( nu i+am %a)ut( si ni'i n+am stiut 'e se #nt"mpla 'u ei& C"nd m+am
%a)ut sin,ua #n a'ea 'amea( am #n'eput sa '!em pe Sf"nta mea Mama(
Peasf"nta Nas'atoae de Dumne)eu( si pe toti sfintii( #mpeuna 'u a!an,!elii
si toate puteile 'eesti( sa+mi %ie #n a/uto( sa ma s'ape din a'easta napasta&
Deodata se apinde lumina si %ad 'a inta pe usa 'e ea #n'uiata( un domn
#n'untat( si 'u pistolul #n m"na& C"nd ma %ede #mi )i'e7
+ Tu esti Veoni'a9
+ Da( #i aspund eu&
Se ase)a pe s'aunul de la $iou( da si+a dat seama 'a n+a #n'uiat usa( si se
s'oala sa o #n'uie( lu"nd '!eia #n $u)una& Se asea)a din nou pe s'aun( pun"nd
pistolul pe $iou& Eu stau #n pi'ioae #nt+un 'olt& Ma pofteste sa iau lo' pe
s'aunul 'e ea #n fata $ioului& Eu #i multumes' si ma ase)& Am 'apatat o
liniste 'a'i %a)usem pe peetele de la asait( 'e ea #n fata mea( i'oana
sf"ntului mae mu'eni' .!eo,!e& Ea oa sapte& În'ep 'e'etaile& Ma
#ntea$a unde sunt nas'uta( si tot #n%"tea 'anetul C&0&R& si $uletinul pe toate
patile& Îi spun lo'ul nasteii si ta'( 'a'i #mi pusesem #n ,"nd sa ta' tot timpul(
si sa nu %o$es' nimi'( de'"t atun'i '"nd %oi fi #nte$ata& Ma #ntea$a da'a nu
am fost 'asatoita&
I+am aspuns 'a nu&
Apoi )i'e7
+ De 'e te+ai fa'ut 'alu,aita( si 'um ai a/uns staeta la etata de doua)e'i si
unu de ani9
I+am aspuns7
+ M+am fa'ut 'alu,aita 'a am iu$it pe Dumne)eu si tot 'eul mai mult 'a oi'e
#n %iata& C"t pi%este( a/un,eea mea 'a staeta la a'easta etate( eu am 'e)ut+
o si o 'ed tot o "nduiala de sus&
D"nsul )i'e7
+ Da 'e studii ai9
+ N+am ni'i un fel de studii&
+ Si 'u 'e o'a)ie pe la noi9
+ Înte$ati pe 'ei 'e m+au adus( 'a eu nu stiu&
+ Ei( nu m+am eBpimat $ine& Ce 'auti #n oasul nostu9
I+am spus moti%ul %eniii mele( da el da din 'ap si+mi aata pistolul( )i'"ndu+
mi7
+ Ai'i ti+e %iata ta( de nu+mi %ei spune ade%aul8
Îi aspund7
+ Stie Domnul Dumne)eu 'a ade%a %a spun8
D"nsul 'ontinua7
+ Cum #ti pla'e tie sa stai asa t"naa #n'!isa #nte )iduile M"nastiii( si sa 'ei
'eea 'e+ti te$uie de la altii( de'"t sa fii sotia unui $a$at( sa ai de toate( si sa
fii fei'ita9
+ Eu nu sunt #n'!isa #nte )idui( 'a'i ni'i nu le a%em( ia 'eea 'e 'e nu 'e
pentu mine( 'i pentu M"nastie& C"t despe fei'iea mea( as doi sa a%eti
pate si d%s&( 'a'i 'e $a$at poate sa te fa'a fei'ita si sa+ti dea 'eea 'e ai
ne%oie( multumiea sufletului( de'"t Iisus *istos( 'ae este mila si da,ostea
#ntu'!ipata98
+ Eu sa am pate de fei'iea ta98 Doa sa+mi pied mintile( )i'e el&
+ Da'a %a piedeti mintile( nu %a pimes' 'ei 'e sunt #n m"nastie 'a %ietuito(
'i 'a $onla%& Lui Dumne)eu nu te$uie sa+i dam sti'a'iune si pute,ai( 'i(
da'a se poate( 'eea 'e a%em mai 'uat( 'um ni'i noi nu pimim de la nimeni 'e
nu ne+a pla'ea&
+ Stii 'a mi+ai intat la inima9 Nu %ei sa fii sotia mea9 Ca te+as putea s'apa
din toate ne'a)uile 'e ti+a putea %eni din a'est dum 'e l+ai fa'ut la noi( 'a'i
numai eu te pot s'apa de ai'i8
Eu asa m+am ne'a/it( si i+am )is7
+ Nu %i+i teama de Dumne)eu( 'a %o$iti asemenea 'u%inte9 Ca doa nu sunteti
'opil8 Si 'um %a pastati da,ostea fata de sotia 'e+o a%eti( 'a %ad %ei,!eta pe
de,etul d%s&9 O( Dumne)eule( '"ta sti'a'iune mai pi%esti8
D"nsul i+a pistolul #n m"na si+l #ntinde spe mine( )i'"ndu+mi7
+ Oi esti a mea( oi te #mpus'8
Eu #i aspund7
+ Ta,e( 'a nu mi+i teama( de a$ia ma timiti mai epede la doitul meu Iisus(
ia 'u a ta spu'a'iune( nu ma #n%oies'8 Ai i'oana #n peete si ,"ndesti la
asemenea nele,iuii98
D"nsul7
+ A8 Nu %ei sa fii a mea 'a nu esti %i,ina8
+ Stie Dumne)eu 'a sunt 'um am iesit din p"nte'ele mamei mele( si saut pe
o$a)ul meu nu am a%ut( de'"t sautul %"ntului( si 'ed #n putaea de ,i/a a
Mai'ii Pea'uate 'a nu ma %a lasa sa pui m"na pe mine ni'i tu8
El( tu$"nd( ia pistolul #n m"na( se s'oala de pe s'aun si da sa %ie asupa mea&
Eu sti, la el 'a o dispeata7
+ Stai8 Pi%este8 Iata i'oana sf"ntului .!eo,!e( 'e+o ai #n peete8 Stii 'a el a
fost ostas mae& Iata+l( tine #n m"na o sa$ie8 Sa nu te apopii de mine( 'a te taie
#n $u'ati8 De %ei sa am"i 'u %iata( stai pe s'aun8
Am 'e)ut din tot sufletul meu 'a( de se apopie de mine( sf"ntul mae mu'eni'
.!eo,!e #l lo%este 'u sa$ia& Cu a'easta 'edinta l+am opit pe lo'&
Se asea)a din nou pe s'aun( temu"nd( si #mi )i'e7
+ Tu esti politia sau eu9
Si ma #n/ua de Dumene)eu& Ma uit la el 'u mila si #i )i'7
+ Ce oameni mai ae si taa noasta8 Pentu a'easta este politie( sa totue)i tu
suflete ne%ino%ate( pentu o pofta de+a ta9 A!( de+oi s'apa 'u %iata de ai'i(
dept la 'ondu'atoaul taii ma %oi du'e( si+i %oi spune 'ine+i politia8 N+ai
,asit #n tot oasul femei 'ae um$la dupa %oia papaditilo( nu sa ma adu'i pe
mine sa+mi auda ue'!ile mudaiile tale( pe 'ae nu le+am au)it de '"nd
sunt98
+ Sunt satul de 'ele e'omandate( eu %eau sa te am pe tine8
+ Nu %ei a%ea pate( nele,iuitule( 'a eu m+am pedat Domnului( si 'ed 'a nu
ma %a lasa pe m"inile tale ne'uate8
El se uita la m"ini( si+mi )i'e7
+ Cum( am m"ini ne'uate98
+ Eu nu %o$eam de ne'uatia 'e %ei sa+o %e)i( 'i de a'ea ne'uatie 'e te
stap"neste8
Apoi #n'epe sa+mi spuie 'a doa Dumne)eu n+a fa'ut pe oameni 'a sa stea #n
m"nastii( 'i sa se 'asatoeas'a si sa se #nmulteas'a( si multe altele 'e mi+e
,eu a le ,ai&
Îi spun7
+ Vad 'a stii S'iptua8 Si da'ii o stiu( si se 'utemua( da 'e folos98 Asa+i si
'u dumneata( folosesti S'iptua unde+ti 'on%ine( pentu tine( #n au( si $ine ai
)is 'e ai )is( da nu se poti%este la mine( 'i la dumneata 'ae esti familist8
+ Nu sunt 'asatoit( sunt numai lo,odit8
+ Nu ma inteesea)a pe mine a'easta( 'i %eau sa stiu de 'e m+ai adus ai'i8
+ Ti+ am spus( te+am adus sa fii a mea8
+ Ni'iodata nu %a fia asta8
+ Ce( te temi de epis'op9 N+ai ni'i o ,i/a( 'a te #m$a' de nu te mai 'unoaste
nimeni8
+ Eu nu ma tem de epis'op( ni'i de nimeni( 'a n+am de 'e sa ma tem( pentu 'a
din !ota"ile mele nimeni nu ma poate #ntoa'e( 'a'i stiu 'ui m+am pedat8
+ Lasa+ma ma'a sa te saut8
+ Sa nu fa'i asta( de %ei sa fii %iu8 Eu nu mo de un saut( ia tu pentu
#nda)neala %ei piei8
+ Esti o #nda'ita8
+ Nu stiu 'ae din noi o fi #nda'it8
+ A( ia sa %o$es' eu la telefon sa+mi timita o masina( si te %oi du'e sa nu stie
nimeni de tine( si a'olo o sa fa'i tot 'e ti+oi poun'i eu8
+ Sa !otaas'a :unul Dumne)eu 'e+o 'ede asupa noasta8
+ Ce sa !otaas'a Dumne)eu( eu %oi !ota" 'e %oi %ea8 De 'e nu %ine
Dumne)eu sa te s'ape din m"na mea a'um( 'a'i )i'i 'a te+ai pedat lui98
+ Nu+i t")iu 'estine min'iunos 'e esti8
+ Cum sunt min'iunos9
+ Nu te+am fa'ut min'iunos( 'i 'estin min'iunos8
+ De 'e9
+ 0iind'a poti nume de 'estin( si ta,aduiesti mila lui Dumne)eu8
+ Ei( sa %ie Dumne)eu sa te s'ape din m"inile mele8
+ O sa %ie8
A'um ma simteam 'a sunt asa sf"sita de putei( #n'"t am a/uns sa idi' ,"ndul
la Mai'uta Domnului( si sa+i )i' da'a m+ai este l"n,a mine9
O( si 'um te$uie sa multumes' fa'atoaei mele de $ine( Nas'atoaea de
Dumne)eu( 'a'i #n 'lipa '"nd sti,a el la mine( fa'"ndu+ma feme'atoae( si
)i'"ndu+mi 'a+i oa patu si lui nu+i mai %ine masina sa ma du'a unde+i ea
planul( aud pe 'ine%a 'a fa'e ,ala,ie #n sala( si( deodata se t"nteste #n usa(
iesind usa 'u #m$a'amintea to'ului din 'uie( si asa a 'a)ut /os( ia peste usa
'a)uta( inta un peot milita( 'ae+i 'eea so'oteala a'estuia de etineea mea
la politie& Ea peotul ,ani)oanei oasului R& Saat( 'ae fusese la noi( si 'ae
a fost anuntat de doamna Re%ei'a( noaptea( '"nd s+a %a)ut eli$eata& Eu nu
mai 'unosteam pe a'est peot si nu stiam 'e sa 'ed8
Comisaul de politie spune7
+ Ce sti,i la mine( painte98 Popii d%s& mi+au dat+o pe m"na( u,"ndu+ma sa
n+o las p"na nu %a fi a mea( spun"nd pe peotul 'ae fa'use a'est A$ine?( am
aflat 'a este peotul a'ela 'ae+mi adesase 'u%intele de o'aa( '"nd l+am
#nt"nlit pe stada&
I+am linistit pe am"ndoi( )i'"ndu+le 'a %a plati Cel de Sus( fie'auia dupa
fapte( si doind 'omisaului '!ip de m"ntuie( am iestit 'u paintele maio( si
am 'autat pe soa Elena pe 'ae am ,asit+o #nt+o 'amea #n 'ae fusese
#n'uiata 'u omul ne$un& Ea domea pe o 'anapea( ia ne$unul( #n 'oltul
'ameei( /os& A mai #nte$at+o si pe ea despe s'opul %eniii noaste #n oasul
R"mni'ul Saat( da n+a putut s'oate nimi'( 'a'i 'eea 'e+i spusesem eu fusese
ade%aat&
Si ple'"nd la $isei'a Sf& Ni'olae( 'a'i a'olo slu/ea paintele maio( 'ae ne
s'osese( am stat la slu/$a A'atistului( si apoi am mes la doamna Re%ei'a sa+i
spunem 'a am s'apat&
Si asa am ple'at la ten spe 'asa linistei noaste&
Din toate 'ele pete'ute( am putut sa+mi dau seama 'a( '!ia de #n,aduie
:unul Dumne)eu '"te o #n'e'ae( totusi( nu te lasa( $a 'e%a mai mult( te
#ntaeste si+ti da pile/ sa te 'e'ete)i '"t de mult #l iu$esti pe El& În a'ele 'lipe
nu te ,"ndesti de lo' la %iata( 'i la $iuinta8 Cu '"ta pla'ee am sti,at sa
ta,a #n mine 'u pistolul8 At"t de mult doaeam sa te' #n %esni'ie8 La nimeni
si la nimi' nu m+am ,"ndit #n 'lipa a'eea( de'"t 'a mi+a saltat inima din lo'ul
ei( de fei'ie( 'a %oi #nt"nli pe Peasf"nta Nas'atoae de Dumne)eu( 'a %oi
%edea pe s'umpul meu Iisus( 'a ma %oi #n'!ina Sfintei Teimi( si 'a %oi %edea
fumusetile 'eului8 Nimi' mai mult nu mi+a te'ut pin minte #n a'ea 'lipa8
A/unsa ia #n %ata 'alda a Iu$iii Mai'ii Pea'uate( am po%estit suoilo
pin 'e am te'ut #n dumul fa'ut la R& Saat( si 'um s+a posla%it :unul
Dumne)eu( p"na la uma& Le spuneam '"ta mudaie sufleteas'a se ,aseste #n
lume( si #n 'e paadis stam noi( din mila Mai'ii Pea'uate8 C"ta liniste
sufleteas'a( '"t do dupa 'e( au 'ei 'e+l 'unos' pe :unul Dumne)eu8 A!(
suoile mele( 'um te$uie sa+i multumim noi Peamilosti%ei noaste Stap"ne
Ceesti( 'ae ne+a ase)at #n 'asa fei'iii( #n paadisul nemuiii8 Cu ade%aat(
sf"nt si sfintito este lo'ul pe 'ae stam noi( iu$itele mele suoi8
C"nd spuneam a'easta suoilo mele din M"nastie( ea de fata si tetea( tatal
mamei mele( om de noua)e'i si tei de ani& D"nsul ne spune 'a de a'eea ne
simtim noi fei'ite( 'a( pe l"n,a 'a a %oit Domnul sa se aate( pe a'est lo' a
mai fost o m"nastie de 'alu,ai ,e'i( 'ae au fost ma'elaiti de tu'i( pe
%emea '"nd eau lupte #n taa moldo%eneas'a& Si ne spunea tetea nostu 'a(
pe '"nd ea 'opil mi'( %enise 'u tatal d"nsului p"na su$ dealul .u,uetei( si
sta pi%ind la ,adina 'alu,ailo& Asa am putut sa ne dam seama 'a lo'ul
unde suntem noi asta)i( nu l+am 'apatat de la :unul Dumne)eu pin meitele
noaste( 'a'i nu le a%em( 'i pin %oia si u,a'iunile 'elo 'e si+au %asat
s"n,ele lo pentu da,ostea de Dumne)eu si de 'asa Lui( ne+au adunat din
,unoaiele pa'atului( ne+au s'os din o$ie( si ne+au fa'ut fii'e ale #mpaatiei
'eesti& C"ta e'unostinta te$uie sa aatam noi8 Si 'um sa le aatam a'estea(
de'"t um"nd pilda sfinteniei( a "%nei de 'ele sfinte( si a lepadaii de tot 'e+i
pam"ntes'( si de a suspina meeu dupa 'ele %esni'e&
Îmi adu' aminte 'um sapau suoile niste ,opi ad"n'i( 'a sa putem idi'a
'"te%a lemne pe 'ae sa ase)am doua 'lopote( si am dat de osemintele unui om&
Am putut sa ne dam seama 'a e mot de multi ani( 'a'i 'a ea tupul lui u)it #n
pam"nt 'u o plasa de paien/eni& Teasta 'apului ea mai tae( se %edea 'a
$a$at %oini' a fost a'ela& I+am adunat 'um am putut osemintele( si le+am pus
#nt+un si'ias( fa'"ndu+i toate slu/$ele dupa "nduiala #n,opaii( pe numele
de Ioan& Numai stiutoul inimilo( Dumne)eu( poate sti '"te alte oseminte sunt
as'unse #n s"nul a'estui pam"nt pe 'ae stam noi& Teasta ,asita de suoile
noaste #n pam"nt( ea ,al$ena 'a 'eaa& Pin a'easta am putut sa ne dam
seama 'a a fost pla'ut Domnului& L+am ase)at 'u multa 'inste #n pam"nt(
l"n,a Sf"nta Cu'e de mamua nea,a( 'u '"ntai si tam"iei8


ADUCEREA OSEMINTELOR MAMEI
A'est fapt mi+a as'olit doul sa de),op si pe mama mea 'a s+o adu' pe
lo'ul unde m+a adus $unatatea lui Dumne)eu( si mila Mai'utei Domnului( si pe
mine& Si asa am fa'ut& D"nd de osemintele s'umpei mele mame( eu( 'u m"na
mea le+am adunat pe toate( spal"ndu+le 'u %in ameste'at 'u unntdelemn( si le+
am pus #nt+un si'iu mi'& Apoi le+am adus( #nsotindu+ne paintele( si le+am
ase)at #n $isei'uta noasta( unde au stat doua )ile si doua nopti& Dupa a'eea
am #n,opat amasitele adunate din pam"nt ale a'eleia 'ae m+a putat #n
p"nte'e( 'ae a sufeit #n ta'ee multe( pi%indu+ma 'um 'es'( si( mai ales(
a%"nd mae duee apoape de 'easul motii( 'a ma lasa pe lume nimanui(
afaa de'"t Pea'uatei( )i'( am ase)at amasitele 'elei 'e mi+a fost mama( din
nou #n pam"nt( la um$a Sfintei Cu'i de mamua nea,a a Mai'ii Peasfinte(
u,"nd+o sa o miluias'a si pe mama mea #n %iata %esni'iei( 'um m+a miluit si
pe mine #n a'easta %iata&
Dupa #n,opae i+am fa'ut toate pomeniile 'e se fa' la noi( #n Moldo%a7 masa
la tei )ile( la noua( la doua)e'i de )ile( si la patu)e'i de )ile&
C"nd i+am fa'ut paastasul de patu)e'i de )ile( 'u masa la staini si la 'ei din
'asa noasta( noaptea am %isat 'a ma pe,ateam sa ma #mpatases'( si(
deodata( apae mama mea l"n,a mine( 'u un li,!ean 'u apa( si ma u,a s+o las
sa ma spelel pe pi'ioae( )i'"ndu+mi 'a mult $ine i+am fa'ut& Îmi adu' aminte
'a #n a'el %is eu o apu'asem de ,"t( si o u,am sa ma iete 'a nu pot sa+i
#n,adui asa 'e%a& Ia d"nsa ma u,a stauito sa o las sa ma spele( ase)"ndu+
se /os( si lu"ndu+mi pi'ioaele #n $ate& M+am lasat sa ma spele( si
destept"ndu+ma( i+am simtit m"inile pe pi'ioaele mele timp de doua
saptam"ni&
Din a'est %is am #nteles 'a sfintele slu/$e 'u paastase si milostenia 'e i s+au
fa'ut( i+au #ndul'it staea #n %esni'ie( si 'a a %enit sa+mi multumeas'a pentu
usuaea si ietaea 'e a pimit de la Peamilosti%ul Dumne)eu& A #n,aduit
:unul Dumne)eu a'est %is 'u mama mea( 'a eu sa+mi dau seama '"t $ine pot
sa%"si atun'i '"nd fa'i slu/$e 'u paastase( pentu 'ei ple'ati din a'easta
%iata& Si de atun'i( am #n'eput sa 'e'ete) pin sate( 'unos'uti si ne'unos'uti(
'ae nu au pe nimeni( 'ae nu au pe nimeni( sau nu au 'u 'e sa le fa'a dupa
"nduiala( pentu 'ei adomiti( si( 'a sa nu+i supa pe paintii nosti 'e fa'
a'est lu'u( m+am ,"ndit sa mint& Si asa am fa'ut8 Cum minteam98 Sa %a
spunD Mai'uta Pea'uata #mi timetea $ani pentu M"nastie& Eu spuneam
paintilo 'a mi i+a dat 'ine%a sa fa'em slu/$ele 'e stiu( pentu 'utae si 'utae
adomiti #n Domnul& Si( Doamne( a%eam at"ta $u'uie sufleteas'a8 :a( 'e%a
mai mult; #n )ilele '"nd le fa'eam slu/$ele( a%eam #n ,ua un fa,u de miee(
pe 'ae %oiam sa+l #n,!it( si nu se mai temina&
De unde eam m"n!nita 'a fa' $ine 'u min'iuna( mi+am 'apatat liniste pin
a'est ,ust din alta lume( si+mi )i'eam7 asa este( 'el 'e fa'e m"n'ae ,usta el
#nt"i( ia 'el 'e um$la 'u pafum( el se $u'ua de miosul minunat #nt"i& Si(
linistindu+ma( mi+am 'ontinuat o$i'eiul( si( 'u a/utoul Celui de Sus( mi+l
'ontinui si a)i( 'u nade/dea 'a %a fi si mie de folos( si la 'ei 'e se o$oses' pe
l"n,a mine&

LA PARASTASUL MAMEI
La paastasul de patu)e'i de )ile al mamei mele( am poftit stauito pe 'e
patu fati dupa mama( 'a'i la de),opae n+au %enit( din pi'ini pe 'ae
numai Cel de Sus le stie&
Si( pe '"nd ea #n /uul meu tot so$oul( si au %a)ut '"t sunt de iu$ita de
suoile mele din M"nastie( 'umnatele mele au #n'eput sa pl"n,a& Eu mi+am
dat seama 'a au emus'ai si atun'i am )is 'ate ei7
+ S'umpa mea soa( iu$itii mei fati si da,ele mele 'umnate( %a o, sa nu mai
pl"n,eti8 Stiu de 'e pl"n,eti8 Sa stiti 'a 'eea 'e ati fa'ut 'u mine( adi'a felul
'um %+ati putat 'u mine #n 'opilaie a fost poun'it de Dumne)eu( si pentu
a'est lu'u eu %a am"n e'unos'atoae( pentu 'a felul de %ietuie 'e l+am
a%ut #n 'opilaia mea( m+a tinut l"n,a Dumne)eu( si l"n,a Mai'uta Domnului(
si m+a adus sa fiu unde+s a'um& Nu %a #ntistati si nu fiti m"!niti( 'a din
poun'a de sus s+au fa'ut toate pentu mine( 'a sa+mi fa' neamul fei'it( pin
/etfa adusa Domnului( #n 'ei mai fa,e)i si 'ei mai )$udalni'i ani ai
'opilaiei mele& De'i ati fost si sunteti fatii mei pe 'ae %+am iu$it si %a
iu$es'8 Asada( din a'easta 'lipa( nimi' sa nu a%eti #n suflet( de'"t sa 'autati
sa fiti de ai'i #nainte 'estini $uni( tem"ndu+%a de Dumne)eu( iu$ind $isei'a
lui( si toate %itutile 'estinesti& Din a'easta 'lipa( $uetele da,ostei a stes
dinte noi oi'e um$a de sfiala( de a'eala( si de #nstainae( fa'"ndu+ne pe
toti fei'iti8
Si asa s+au #ntos la 'asele lo( mai usuati( si mai multumiti sufleteste&
O( Dumne)eule( 'um fa'i tu din u"'iune fei'ie( din ua( %oie $una( din
#ntunei'( lumina8

HAINA AURITA PRIN MILOSTENIE
C"ta multumie ai '"nd fa'i o '"t de mi'a fapta de iu$ie8D
Eam la %e'enie( #n paa'lisul nostu( #n pima%aa anului 12>1& Afaa #n'a
ea fi,( asa 'a noi mai fa'eam fo'ul pin '!ilii si #n $isei'uta&
În $isei'uta a%eam so$a de fie( 'ae #n'al)ea '"nd eam la slu/$a& Simt 'a
mioase a p"lit& Ma uit spe so$o si #nte$7
+ Cae %+ati p"lit98
Se uita una la alta si asa se des'opea 'a soa Ileana Aui'a( a)i mai'a
Epi!aia( #si asese asa& C"nd a %a)ut 'a asa nu %a mai putea fi folosita( a
ple'at la '!ilie si a pl"ns p"na i s+a fa'ut au& Nu si+a pl"ns !aina pieduta(
fiind'a ea lipsita de ea( 'i fiind'a stia 'a M"nastiea e #n 'onstu'tie( si 'a nu
a%ea nade/de sa+i putem da $ani sa+si 'umpee alta( ia paintii ei se ,aseau
#nt+o lipsa mae&
Dupa %e'enie( au)ind 'a+i 'a)uta #nt+o asa de mae duee( am mes la ea
linistind+o( si )i'"ndu+i7
+ 0aa asa nu %ei sta( asa 'a te o, sa fii linistita( si nu+ti mai )dun'ina
sanatatea8
Ea mai tae pl"n,ea( 'a stia 'a n+ae 'u 'e sa+si 'umpee alta( si la $isei'a nu
putea %eni faa a'easta !aina&
Eu a%eam o asa de '"nd ma #m$a'asem 'a soa( si alta de la 'alu,aie( pe
'ae o luam numai la )ile mai& Ta' si me, la '!ilia mea( iau asa pe 'ae o
a%eam de la #m$a'aea 'a soa( si i+o dau soei Ileana( 'a #n felul a'esta s+o
linistes' si s+o $u'u&
În 'lipa '"nd i+am dat asa( $u'uia ei a fost mae( da a mea $u'uie nu
sufeea asemanae8 Eam asa de fei'ita 'a am putut fei'i pe 'ine%a( 'a+mi
%enea sa sa 'a un 'opil( '"nd se /oa'a si+i fei'it8 Noaptea am %isat 'a ma
aflam #nt+o 'asa 'u totul deose$ita de 'ele de pe pam"nt( si un $a$at
ne'unos'ut( da 'ae impunea multa e%la%ie( tinea o !aina #n m"na( asa 'um
sunt asele noaste( si+mi )i'ea s+o #m$a'& Eu nu %oiam( fiind'a a'easta asa
ea tesuta toata 'u fi de au( si spuneam a'estui om sa ma iete 'a eu nu pot
sa #m$a' o astfel de !aina( 'a sunt 'alu,aita si pot !aina nea,a& El #mi
)i'e7
+ A'easta !aina este a ta( este a'eea 'e+ai dat+o soei tale Ileana( iei8
Eu ma lepadam( )i'"nd 'a nu+i a mea( fiind'a a mea ea nea,a& El #mi )i'e7
+Ti+a auit+o da,ostea 'u 'ae i+ai dat+o; de'i te$uie sa o #m$a'i8
Si( sfioasa( m+am dat 'u spatele( si am #m$a'at+o( si se %edea 'a ea a mea( 'a
%enea tae $ine&
Destept"ndu+ma si ,"ndind asupa a'estui %is( m+am umilit 'u inima( si am
petuit #n'a mai mult %itutea milosteniei( pe 'ae am numit+o '!eia 'e
des'!ide fei'iea %esni'iei& Ce minune8 Cu un lu'u 'e poate si tu l+ai pimit
#n da de la altul( '"nd #l dai 'u toata da,ostea apoapelui tau( poti 'apata
mila de la Peamilosti%ul Dumne)eu& Doamne( 'um sa te numim( Pea$unule98
Nu ,ases' 'u%inte de e'unostinta& Cu un lu'u 'e poate fi #n 'u"nd puted( tu(
d"ndu+l altuia( faa sa te mai ,"ndesti 'a l+ai a%ut( #ti 'apeti %esm"ntul
nemuiii8
Ce taina nepatunsa a iu$iii lui Dumne)eu8 Eu 'ed 'a Dum$e)eu(
peamilosti%ul( nu se uita la 'e dai( 'i se uita la 'um dai& Adi'a( 'u 'e inima si
'u 'e ,"nd dai 'eea 'e dai& Da'a fa'i o milostenie 'u ,"ndul sa fii laudat( sau
a te linisti 'a poti sa mai si ,esesti( 'a doa fa'i a'te de milostenie( atun'i sa
nu te astepti la mila de la Deptul Hude'ato( 'a nu 'apeti ni'i ai'i $u'uii 'e
nu au seaman( si ni'i #n %esni'ie8 Dumne)eu este $un( da este si dept8 Noi
te$uie sa punem toate ale noaste la pi'ioaele Ceatoului nostu 'ae ne
fa'e din o$i ai pa'atului( fii ai #mpaatiei sale( si sanatate( si pi'epee( si
a%ee( si toate( toate ale noaste( se pelin, din i)%oul iu$iii 'eesti8 În felul
a'esta( ele sunt $ine'u%"ntate( #ntaite( sfintite si pimite& Ia noi( '!ia din
a'easta %iata( ne putem $u'ua de fei'iea %esni'iei( 'a'i pin %iata noasta(
%"nd+ne%"nd( fa'em sa se ste'oae o a)a de lumina din aiul fei'iii( si(
'"nd 'ei din /uul tau sunt tisti( #n,i/oati si nemultumiti( tu te simti pea
fei'it( si nu simti nimi' din 'eea 'e simt altii 'ae nu %o sa+si 'unoas'a
Stap"nul( 'a le poate da totul de 'ae ae ne%oie&

CUVIOASA PARASCHEVA PRIMESTE DRAGOSTEA NOASTRA!
A'este lu'ui sufletesti le po%esteam odata #n 'asa doamnei Lu'ia Costin
din :u'uesti( la un ,up de 'edin'ioase& D"nsele( %a)"nd '"t de mult este
asplatita milostenia de Dumne)eu( m+au u,at sa le spun 'e sa fa'a sa fie
multumite sufleteste& Eu le+am des'!is usa de au a milosteniei( si le+am u,at
sa #n'eapa sa st"n,a #nte d"nsele 'e%a $ani( sa putem 'umpaa Sfintei
Pea'u%ioasei noaste Paas'!e%a( %esminte( 'a'i fusesem nu de mult la Iasi( si
%a)usem 'a Sf"nta a%ea %esminte tae %e'!i&
Toate s+au $u'uat( si s+au !ota"t 'a( #n 'el mai s'ut timp( le %o 'umpaa&
Eu le+am spus 'a mai'ile noaste 'oitoese le %o 'oase( si( #nt+o $una )i( sa
me,em #n peleina/( sa le du'em Sfintei Pas'!e%a( 'ae este u,atoaea
#nte,ii lumi( a taii noaste #n al 'aei s"n a $ine%oit sa %ina sfintele ei
moaste; o'otitoaea Moldo%ei noaste s'umpe( #n al 'aei lea,an a fa'ut
at"tea minuni8 Si a amas 'a d"nsele sa st"n,a $ani( ia eu am %enit la
M"nastie&
Dupa un timp( m+am %isat la Iasi #n Sf"nta Mitopolie( si mi se paea 'a a'la
Sfintei este #n mi/lo'ul $isei'ii& Ma apopii sa ma #'!in( si %ad 'a sf"ntul ei
tup lipseste din a'la& M+am #nfi'osat si am stat miata( ,"ndind 'ine o fi luat
sf"ntul ei tup98 Vedeam 'a ies peoti din Sf"ntul Alta( 'u 'apul #n /os( pa'a i+
a fi o'a"t 'ine%a& În Alta se au)ea ,ala,ie mae& Mi+am )is7
+ Oae o fi 'et"nd Sf"nta pe peoti98
Si %oiam sa ies( 'a+mi )i'eam 'a o sa %ie afaa( si o sa ma 'ete si pe mine&
Deodata iese Sf"nta Paas'!e%a din Alta( si %ine 'ate mine& Ea supaata& Eu
simteam 'a ma fa' mi'a de fi'a( si nu+mi ,aseam lo'ul& Sf"nta se apopie de
mine si s'oate m"inile de su$ %oalul 'e+l a%ea at"nat de pe 'ap pe 'op( si ma
ia #n $ate& Eu eam asa de mi'a #n $atele Sfintei( 'um este un 'opil de doi ani
#n $atele mamei lui& Sf"nta Paas'!e%a( ma sauta pe am"ndoi o$a/ii( ia eu
ma ma,uleam si ma %"am su$ %oalul 'e+i at"na& Îmi )i'e7
+ Sauta+ma si tu pe mine8
Mi+ea teama si nu #nda)neam8
+ Sauta+ma8
Cu sfiala am luat+o de ,"t si am sautat+o pe funte& Am simtit funtea e'e si
ia m+am %""t su$ %oal&
D"nsa ma sauta din nou pe o$a/i( #mi da dumul din $ate( si #mi )i'e7
+ De 'e nu te du'i sa+mi 'umpei %esmintele 'e mi+ai fa,aduit98
Eu #i aspund 'a nu a%em $ani destui& D"nsa #mi aspunde 'a at"tia '"ti sunt
st"nsi a/un,( si #mi )i'e7
+ Sa me,i la :u'uesti( la Ma,a)inul Pop si :u)es'u( si sa 'ei 'eea 'e+ti
te$uie( si o sa+ti s'oata un %"n)ato tei %alui& Sa+mi iei din fie'ae 'uloae
'"te doi meti&
Apoi ma sauta a teia oaa( se suie #n a'la( si+mi )i'e7
+ Am 'etat pe peoti pentu la'omie si pentu futuile 'e se fa' l"n,a mine8
Ve)i %esmintele 'u 'ae ma a'opa eu9 Mie nu+mi pla'( da le pimes'( 'a sunt
date 'u da,oste de 'ei 'e mi le adu'& Tu( da'a nu te du'i a'um sa 'umpei
'eea 'e mi+ai fa,aduit( nu ti le mai pimes'8
Se 'ul'a( si+mi )i'e sa+o a'opa( apoi m+am desteptat&
Dimineata( 'u pimul ten am ple'at la :u'uesti( la doamna Lu'ia Costin( si
'u d"nsa am mes la ma,a)inul aatat de Sf"nta Paas'!e%a& Pimului
%"n)ato pe 'ae l+am #nt"nlit( i+am aatat 'e ne te$uie( si l+am u,at sa+mi
adu'a d"nsu 'am 'e 'ede 'a a me,e& A ple'at a'est %"n)ato tot o fu,a(
)i'"ndu+ne sa+l asteptam 'a ne adu'e 'e%a fumos& Noi stam 'u inima la ,"t( sa
%edem 'e ne adu'e( ia doamna Lu'ia( 'aeia #i spusesem %isul meu( sta sa
%ada de ne a/un, $anii 'e+i a%eam st"nsi& Vine %"n)atoul foate fei'it 'u tei
%alui de 'atifea de matase( osu( ,al$en( si al$astu& C"nd l+am %a)ut( n+am
putut sa ma stap"nes'( si am )is7
+ Ce mult iu$este Sf"nta Paas'!e%a 'uloile dapelului taii noaste8
Si las"ndu+le pe te/,!ea( am #nte$at '"t 'osta metul& Ne+a aspuns 'ostul( ia
noi( fa'"nd so'oteala( am %a)ut 'a a%em $ani to'mai '"t 'osta '"te doi meti
din fie'ae 'uloae& Si asa am 'umpaat( me,"nd 'u stofa a'asa( fei'ite& Am
%enit la M"nastie unde %esmintele au fost lu'ate de mai'ile noaste
'oitoese( si( #n pima%aa anului 12>4( am mes eu 'u doua)e'i si'in'i de
mai'i si suoi( si 'u multime de 'edin'iosi din :u'uesti( .alati si de la
Te'u'i la Iasi( la Sf"nta Mitopolie( pentu a du'e daul da,ostei
'edin'iosilo( u,atoaei noaste( Sfintei Pea'u%ioasei Mai'ii Pas'!e%a&
A/unsi a'olo( eu( #nsotita de domnul 'olonel Coman Iones'u( am mes la Î& P& S&
S& Mitopolit( Iineu Mi!ailes'u( 'e ea pe %emea a'eea( si i+am spus moti%ul
%eniii noaste( 'e"ndu+i #nalta $ine'u%"ntae( si s+a $u'uat foate mult de
'estineas'a putae a peleinilo( si a dat poun'a sa %ie peoti mai multi(
pentu a fa'e o slu/$a fumoasa& Da mi+a )is 'a Sf"nta Paas'!e%a a iu$it
smeenia( si de se %a lasa ,ea( ne%"nd sa se idi'e din a'la( sa nu ne
speiem( 'a nu %ea luB& Despe a'easta l+am linistit( 'a'i noi stiam 'a Sf"nta
noasta s'umpa( nu se uita la stofa adusa de noi( 'ae #n 'u"nd se mudaeste
si se sti'a( 'i se uita la da,ostea 'u 'ae este adusa& Si( fei'ita( da 'u inima
st"nsa( ne+am #ntos l"n,a a'la Sfintei Paas'!%a( #n'ep"nd s+o u,am 'u
la'imi multe& Apoi s+a fa'ut un A'atist( dupa Sf"nta Litu,!ie( si m+am
apopiat 'u multa sfiala de sf"ntul ei tup( idi'"ndu+l #n sus 'u mai'ile7 Te'la(
EpaBia( Olimpiada si 0e%onia& Celelalte mai'i si suoi '"ntau #n /uul sfintei
a'le( ia soa Maioaa AleBandes'u( 'u mai'a Sin,liti'!ia( au a/utat la
#m$a'at& Nu %oi uita ni'iodata '# #n 'lipa '"nd am pus m"inile sa idi'am
sf"ntul tup al Sfintei Pas'!e%a( sin,u s+a idi'at #n sus( si+l simteam toate(
'a pe o pana de uso& Toata lumea 'e ea adunata la #n'!inae( a fost fei'ita(
'a'i Sf"nta a $ine%oit sa lase simtit de toti( un mios peapla'ut 'e %enea din
alta lume&
Din toate a'estea putem lua o #n%atatua( 'a( desi Sf"nta Paas'!e%a sta #n
pea/ama Sfintei Teimi( si este #n%esm"ntata #n !aina nemuiii( a pimit daul
'e i l+au adus inimile 'edin'iosilo& Stia 'a pin maea ei smeenie( a a/uns #n
Paadisul 'el de sus( si 'edeam 'a nu ae ne%oie de dauile noaste
sti'a'ioase( da 'a ne des'!ide usa fei'iii( pimind de la noi da,ostea( fie
ea aatata #n felui si '!ipui( numai sa fie 'uata( si 'u ,"ndul de a a/un,e
a'olo de unde am %enit( #n m"na lui Dumne)eu& De a'eea te$uie sa dam
:unului Dumne)eu( Mai'ii Pea'uate( si tutuos sfintilo( 'eea 'e a%em noi
mai s'ump si mai da,( nu 'um fa'em '"teodata(( dam pentu %esni'ie 'eea 'e
nu ne mai pla'e sau 'eea 'e nu ne mai te$uie& 0umusetile %esni'iei nu sufea
asemanae( ia de 'ele date de noi( nu ae ne%oie lumea %esni'iei& Noi( 'u 'eea
'e dam apoapeleui nostu sau Sfintei :isei'i( nu putem fa'e alt'e%a( de'"t sa
ne #m$o,atim sufletul si sa ne #m$l"n)im Stap"nul pe 'ae l+am supaat mult&
Pin milostenie poti fa'e milosti% pe a'ela 'ae ti+a dat #n da at"tea $o,atii
'a7 minte( sanatate( fumusete( si multe altele( pentu 'ae am"i asa de dato&
Si( '"nd milostenia este #mpletita 'u u,a'iunea( si 'u 'uatenia sufleteas'a( ea
de%ine un st"lp puteni' spe 'e& Cae nu ae milostenie( 'e sa fa'a9 Toti
putem fa'e milostenie8 Milostenie se so'oteste si atun'i '"nd dai un 'u%"nt de
m"ntuie unui om 'a)ut #n de)nade/de( sau #l s'api din napasta&
C"te usi fumoase ae milostenia( pentu a ne fa'e fei'iti8

ÎNCEPEM BISERICA MARE
Dupa 'um am spus mai #nainte( noi a%em un plan al M"nastiii( #nto'mit de
Consiliul Cental :isei'es'( 'ae a%ea 'etate #n /uul $isei'ii mai de la
%e'!ile m"nastii& Desi nu a%eam $ani delo'( da 'a #ntotdeauna( nu asteptam
sa st"n,em 'a apoi sa #n'epem lu'ul( 'i )i'eam 'a #n'epem 'um o fi( 'a
Mai'uta Domnului ne %a timite 'eea 'e stie 'a ne te$uie&
Si asa( #n pima%aa anului 12>1( matie 43( am a%ut slu/$a puneii pietei
fundamentale a :isei'ii mai& La a'easta slu/$a am a%ut un dele,at din patea
sfintei Epis'opii de Roman( pe paintele Anton Lu'ian <potopop=& Au fost din
satul T& Vladimies'u( paintele I& Andei( si paintele pao!( .!eo,!e
Dimitiu( si paintii nostii Visaion si Clement& Lume a fost foate multa& Cu
$anii 'e s+au st"ns de la a'easta slu/$a( 'a a/uto pentu fa'eea $isei'ii( am
putut plati tanspotul a %eo 1@@ m& '& de pietis& Pentu estul de $ani a
te$uit sa iau eu 'ondi'a si sa pi$e,es' din nou pin lume& Me,eam la
difeite $isei'i( si %o$eam 'u peotii slu/itoi( u,"ndu+i sa spuna popoului
'e ea #n $isei'a( sa dea la iesie( '"t #i lasa inima( pentu fa'eea M"nastiii
noaste& Stam la iesiea $isei'ii 'u o ta%a& Unii peoti ma a/utau( altii ma
dadeau pe m"na politiei( 'um mi s+a #nt"mplat #n oasul :aila( la $isei'a
Sfintilo A!an,!eli& C"nd eam la usa $isei'ii( 'u #n%oiea paintelui pao!(
m+am pomenit 'u paintele potopop Vlad( 'e ea pe %emea a'eea( 'a ma ia #n
o'ai( si '!eama politia sa ma aeste)e& Eu #i spun7
+ Pea'u'eni'e painte( pentu 'e ma dati politiei din $isei'a( 'a doa n+am
fuat nimi'( si da'a st"n, a'esti $ani( sunt 'u #n%oiea paintelui pao!(
eli$e"ndu+si '!itanta #n e,ula( de tot 'e se st"n,e8
Sfintia sa doa '"t nu m+a #m$"n'it afaa din :isei'a( lu"ndu+mi $anii
st"nsi( si '!em"nd politia& Eu i+am dat $anii st"nsi( ia 'ei 'e te$uiau sa ma
aeste)e( au iesit din :isei'a( )i'"nd a'este 'u%inte7
+ Nu le mai a/un, $anii la popi8 Mai'a este #n e,ula( ae apo$aea
ministeului si a Epis'opiei& Noi nu putem s+o aestam8 S+o aeste)e el8
Va)"nd a'estea( m+am de),ustat de asa inimi( si am ple'at din :aila( asa 'um
spune M"ntuitoul 'a( a'olo unde nu %a pimeste( ple'ati( s'utu"nd si paful
de pe talpile pi'ioaelo&

CUNOASTEREA CTITORULUI CHERCEA
Me,"nd pin alte pati( am aflat 'a #n :aila se ,asese un oae'ae 'estin
'u numele Nedel'u C!e'ea( 'ae a fa'ut multe fapte de milostenie( )idind
$isei'i( s'oli( pimaii si dinspensae& M+am ,"ndit sa me, si eu sa 'e un
a/uto a'estui mae filantop( si u,"nd pe paintele Visaion sa mea,a 'u
mine( am ple'at iaasi spe :aila( unde nu eam pimita de ni'i un peot( da
se mai ,asea '"te un suflete pin '"te o familie( 'ae uma %iata patia!ului
A%am si a Saei( si asa puteam poposi #n a'est oas; am ple'at 'u paintele
Visaion( 'u soa Ioni'a( a)i mai'a Lu'iana& Am poposit #n familia Peta'!i(
$uni 'estini adeleni& Si( aat"ndu+le moti%ul %eniii mele( d"nsii m+au u,at
sa nu+mi pied timpul la Nedel'u C!e'ea( 'a+i un om ),"'it si 'a taieste 'u o
sotie e%ei'a( de '"nd i+a muit sotia dint"i( si 'a tot 'e a fa'ut el( a fa'ut din
#n,"mfae( 'a sa fie laudat de lume& Inima mea n+a pimit din 'ele spuse de
a'easta familie( 'a'i a'estea nu ma inteesau( si le )i'7
+ Oi'e+a fi( eu tot ma du' sa #n'e'( sa nu+mi fie dumul #n )ada8 D"nsii ma
u,au sa me, mai $ine pe la 'utae si 'utae familie( unde si,u pot 'apata
'e%a( da la C!e'ea sa nu ma du'&
Paintele Visaion se lasa influentat( si+mi )i'e7
+ Dumnealo 'unos'( fi'ule <asa+mi spunea sfintia sa= pe a'est om( si de 'e sa
mai $atem dumul p"na la el98
+ Nu+i nimi'( pea'u%ioase& Ma du' sin,ua( si tot me,( fiind'a am #ndemnul
inimii& Sfintia sa nu ma lasa( si )i'e 'a me,e da sa+i 'aut o tasua& A 'eut
tasua( doa o sa ma las de a mai me,e la Nedel'u C!e'ea& Eu ple' epede(
'aut o tasua( si+i )i'7
+ Me,em( pea'u%ioase( 'a eu am adus tasua98
Sfintia sa #mi spune7
+ Nu te+ai lasat98 Sa %ad 'e+o sa+ti dea C!e'ea8
+ Ei( 'e i+o poun'i Mai'a Domnului8 Si( de sila( de ne%oie( se u'a #n tasua (
si noi doua me,em la 'asa domnului Nedel'u C!e'ea&
A/unsi la el( sunam( si %ad 'a iese o femeie la al doilea eta/( #nte$"ndu+ne 'e
doim& Eu #i aspund 'a %em sa %o$im 'u domnul C!e'ea 'e%a& D#nsa ne
spune 'a e #n oas si dispae&
Paintele Visaion #mi )i'e7
+ Ei( ai temint+o 'u C!e'ea( !ai sa me,em8
Da eu nu ma de)lipeam de usa( si a%eam o $u'uie launti'a& Se des'!ide o
usa de la o pa%alie( si iese un domn 'ae ne #ntea$a pe 'ine asteptam& Noi #i
aspundem7
+ Pe domnul Nedel'u C!e'ea8 Ne pofteste la d"nsul #n pa%alie& A'esta ea un
'oito( si pune #n stada un u'eni' sa ne anunte '"nd %a %eni domnul C!e'ea&
:aiatul nu ne+a mai anuntat( si #n 'lipa '"nd l+a %a)ut pe domnul C!e'ea( i s+
a adesat( )i'"ndu+i 'a+l 'auta 'ine%a( si+i #n pa%alia lo& Deodata %edem 'a
inta pe usa un domn $at"n( da foate spinten( si #ntea$a7
+ Cine m+a 'autat( domnule9
Eu( 'um l+am %a)ut( am a%ut o mae $u'uie( si pa'a mi se paea 'a+l 'unos'
de mult( si+i spun 'a noi #l 'autam( aat"ndu+i 'ine suntem( si 'e lu'u ne+a
adus la dumnealui& D"nsul ne+a pofit sus( unde sta( )i'"nd foate fei'it( 'a ma
'unoaste pe mine din pa'ul Caol unde am %o$it la aenele Romane( si
adau,a7
+ A)i sunteti musafiii mei la masa8
Paintele Visaion( 'auia+i pla'ea sa man"n'e o m"n'ai'a mai $uni'i'a( ea
tae fei'it 'a ne opeste la masa& A/unsi sus( dupa 'e ne+am spalat( am te'ut
la masa( unde am se%it 'u domnul C!e'ea un $os 'u fasole us'ata( si des 'u
lo$oda( 'um si $i$an pa/it( 'u 'atofi& Paintele Visaion se #ntune'ase de tot
la fata( ia mie #mi %enea sa mo de "s( si nu stiam 'e sa %o$es'( 'a sa nu
i)$u'nes' #n "s( asa( din senin( faa sa spun nimi'& Vad o pisi'a si am #n'eput
s+o ne'a/es'( 'a sa pot "de& Dupa masa ne pofteste sa ne odi!nim putin(
me,"nd si d"nsul #n domitoul sau( sa se 'ul'e&
Îl du'e pe paintele la 'amea 'e ne+o aatase se%itoaea( unde am luat o
do/ana de la sfintia sa( )i'"ndu+mi7
+ E un ),"'it 'um ni l+au mai aatat si altii( si o sa ne lase sa ne piedem
timpul faa ni'i un e)ultat #m$u'uato8
Si+mi mai )i'e samanul paintele Visaion7
+ Nu %e)i 'a #nsusi 'u el e ),"'it9 Ce samalute ne ,atise doamna Peta'!i( si
am %enit la $os 'u fasole8 Pa'a n+am fi noi satuli de asa 'e%a8 Eu 'autam sa+
l linistes'( nemaipunt"ndu+ma tine de "s& Îmi )i'e7
+ Si mai si ")i( fi'ule8 Lasa( o sa te %ad eu 'u 'e+ai sa iesi de+ai'i8
Eu #i aspund7
+ Cu %oie $una8 Lasa pea'u%ioase( 'a noi doaa n+am %enit la :aila pentu
m"n'ae( 'i pentu Casuta Mai'utei Domnului ne ostenim& Si 'um o "ndui Cel
de Sus( asa %a fi $ine& Noi suntem datoi sa $atem la toate usile& Da'a m+as fi
des'ua/at eu pin '"te am te'ut( n+a fi fost ni'i o piata la M"nastiea
noasta8 *ai( 'ul'ati+%a( 'a noi me,em la 'amea noasta sa fa'em un
A'atist&
Dupa un timp au)im usa( ne uitam sa %edem 'ine+i; domnul C!e'ea&
+ Ai domit( mai'uta9
+ Nu( domnule C!e'ea( ne+am fa'ut putina pa%ila&
+ Va simtiti au pin lume( nu98
+ Numai :unul Dumne)eu stie pin '"te te'em pentu a st"n,e un $an sa
fa'em la'as de pomenie Mai'utii lui Dumne)eu&
+ Ei( Dumne)eu ti+a/uta matale9
+ Da( domnule C!e'ea& Si eu 'ed 'a ma a/uta Milosti%ul Dumne)eu( pin
oamenii $uni 'e+i ae pin lume& Va o, sa 'edeti d%s&( am %enit tot pentu a %a
'ee un mi' a/uto&
+ Eu( fata tatei( am fa'ut destul&
+ Stiu( domnule C!e'ea& Ati fa'ut foate mult( da pentu inima $una 'e+o
a%eti( am #nda)nit sa %a supa& Stiu 'a ati fa'ut $isei'i si la 'estini( si la
isaeliti( da Mai'ii Domnului( n+ati fa'ut nimi'& :isei'ile 'e le+ati fa'ut( una
este #n'!inata Sf& Mu'eni' Mina( ia alta( Sfintilo A!an,!eli Mi!ail si
.a%iilD Asa 'a %+a amas pentu 'ea mai s'umpa si mai apoape de tonul
Dumne)eies'( Mai'a Pea'uata( sa fa'eti 'e %a lasa inima&
Întune'"ndu+se la fata( epeta7
+ Nu( nu mai pot( am fa'ut destul& Am fa'ut $isei'i( am fa'ut s'oala( am fa'ut
pimaie( dispensa( si 'asa la Ieusalim pentu peleinii om"ni& Asa 'a nu
mai pot8
+ Lasati( domnule C!e'ea( 'a o sa %a dea :unul Dumne)eu( sa puteti sa ne
dati si noua putin8
Si 'um %o$eam noi( iese si paintele Visaion din 'amea( si 'um #l %ede
domnul C!e'ea( ne pofteste sa %i)itam 'eea 'e a fa'ut d"nsul& Si am ple'at pe
/os #n 'omuna 'e+i poata numele( unde fa'use $isei'a Sf& Mina( s'oala(
pimaia si dinspensaul& Pentu noi( fetele( ea uso( da paintele Visaion(
'ae a%ea opt)e'i si unu de ani( ea tae ,eu sa mea,a pe /os %eo 'in'i Gm&(
si totusi( am mes& Am u,at pe domnul C!e'ea sa luam tam%aiul( 'a sa
me,em /umatate de dum 'u el( da n+a %oit( )i'"nd 'a a'ei $ani 'e+i da la
tam%ai( el poate sa+i dea la un 'eseto( si+i potoleste foamea& În sf"sit( am
a/uns #n 'om& Nedel'u C!e'ea( unde am %i)itat $isei'a( s'oala( pimaia si
dispensaul&
La #ntoa'ee spe oas( eu #n'ep sa+l #nte$7
+ Domnule C!e'ea( 'eea 'e ati fa'ut #n a'easta 'omuna( 'um %+ati !ota"t sa
%a apu'ati de lu'u9 Ru,at de 'ine%a sau la #ndemnul inimii ati fa'ut a'este
mai opee de $inefa'ee9
D"nsul7
+ 0ata tatei( eu( '"nd eam t"na de tot( ma o'upam 'u otaia( si am fa'ut o
'asa #n '"mp( la ma,inea oasului( si pe l"n,a mine au mai %enit si altii( tinei
saa'i( 'ae au fost a/utati de mine 'u 'e puteam& Mai pe uma am fa'ut o
moaa de la 'ae '"sti,am foate $ine( si '"ti tinei saa'i %eneau sa+si fa'a
'asa( eu #i a/utam( si asa s+a fa'ut un sat maiso& Eu m+am #ntait $ine de la
a'easta moaa( si am ple'at #n oas( 'umpa"ndu+mi o 'asa fumoasa( si
fa'"nd o fa$i'a de 'uie( ia moaa am donat+o 'onsatenilo mei( de unde am
iesit& Da'a s+a mait satul( am %a)ut eu 'a le te$uie $isei'a( s'oala( pimaie
si dinspensa( si m+am apu'at sa le fa' pe toate( pe "nd( si asa am fa'ut tot 'e
%edeti a)i&
+ Ce lu'u minunat( domnule C!e'ea8 A'uma %eau sa %a spun 'a da'a a'olo
unde nu %+a u,at nimeni( ati fa'ut at"tea lu'ui( eu 'ed 'a da'a 'ine%a %a
oa,a 'u la'imi #n o'!i sa+i dati un a/uto( nu se poate sa nu+i dati8 Si a'eea
'ae %a oa,a 'u la'imi sunt eu( 'ae( de doi ani pi$e,es' pin sate si oase(
adun"nd leu 'u leu( si tot felul de o'ai si insulte( numai 'a sa pot adu'e la
#mplinie o dointa a Mai'ii Pea'uate( pentu fei'iea neamului nostu8
A'um sunt 'alu,aita( si Sf"ntul Antonie 'el Mae spune asa7 A'alu,aul #n
lume e 'a pestele pe us'at8? Si eu #n'a te$uie sa mai me, mult pin lume( 'a
sa pot sa%"si a'est lu'u 'e l+am ponit din %oia Ceului&
+ Si 'e+ai %ea sa+ti dau9
+ D%s& stiti mai $ine 'a mine 'e te$uie la o 'onstu'tie de $isei'a8
+ Eu( fata tatei( n+am $ani 'a sa te a/ut8
+ Nu+i nimi'( domnule C!e'ea( eu am nade/de la Mila Mai'ii Domnului( 'a o
sa %a dea( sa puteti a%ea de unde sa ne dati si noua8
+ Da '"t ai %ea sa+ti dau9
+ C"t %a lasa inima8
Se #ntune'a la fata si #mi )i'e7
+ A'um nu pot sa %a dau nimi'& Eu o sa ma o, si o sa %ad 'e+mi %a poun'i
inima8 Deo'amdata nu pot sa %a dau nimi' de'"t o foto,afie de a mea( si una
a sotiei mele&
Eu iau fei'ita #n m"na 'ele doua foto,afii( si+i )i'7
+ Domnule C!e'ea( o sa ma o, 'u a'este doua foto,afii #n m"na( p"na o sa
%a %ad la noi8
Si ple'am de la a'est mae filantop 'u doua foto,afii si nimi' mai mult&
Întosi la familia Peta'!i( si au)ind 'e a/uto am pimit de la domnul C!e'ea(
toti mueau de 'iuda pentu timpul piedut& Paintele Visaion apoape 'a nu
mai %oia sa %o$eas'a 'u mine de ne'a)( )i'"ndu+mi7
+ Am fi putut st"n,e multe lu'ui si $ani de me,eam la pesoanele 'unos'ute
de domnul Peta'!i&
Eu eam foate linistita si '!ia %esela& :a le spun 'a ple' #ndata la M"nastie&
Toti se ne'a/ia pe mine& Eu #i o, sa fie linistiti( de %eme 'e eu am pa'ea&
Doamna Peta'!i )i'e7
+El da $ani la e%ei'a9
+ Nu ma inteesea)a pe mine unde da si 'e fa'e d"nsul& Eu sunt fei'ita 'a l+am
'unos'ut( si 'ed 'a :unul Dumne)eu o sa+i sopteas'a 'e%a& Omul 'ae la'ima
'"nd #i %o$esti de Dumne)eu( a'ela ae suflet $un( si un om o$osit de %iata(
a%"nd #n spatele lui opt)e'i si doi de ani( nu 'ed 'a se o'upa 'u 'eea 'e
spuneti d%s&
Se fa'e ta'ee #n 'asa( ia unul din familie #mi )i'e7
+ Ei( Mai'a Veoni'a( 'e)i 'a toata lumea este asa 'a dumneata98
+ Asa si 'ed 'a este8 Va ade%ei Dumne)eu( si faptele si inima tutuoa( da'a
nu ai'i( #n a'easta lume( din'olo&
+ Ei( p"na din'olo #i mult8D
+ Nu+i mult delo'8 Se poate '!ia #n 'lipa asta sa ne %edem 'ae%a din noi #n
fata Des'opeitoului inimilo noaste&
+ Si( lu"ndu+mi amas $un( am ple'at spe m"nastie( numai 'u 'ele doua
foto,afii&
Paintele Visaion #mi )i'e7
+ Ce+o sa )i'a paintele Clement 'a me,i a'asa faa ni'i un $an9
+ N+o sa )i'a nimi'( pea'u%ioase( 'a o sa+i spun 'a n+a luat lumea salaiile&
Doa la oas nu+i 'a la taa8
A/unsi a'asa( paintele Clement ma #ntea$a7
+ Cae ti+i mama9
+ Mama mea #i $isei'a8 Numai a'easta mama ma poate multumi8
+ Ei( a'um ia temina 'u a'east( ia spune( ai adus 'e%a $ani9
+ :ani n+am adus de lo'( painte( fiind'a n+a luat lumea salaiile( si n+a a%ut de
unde sa+mi dea8
+ Si 'um( n+ai adus '!ia nimi'98
Ca sa+l linistes'( 'u nade/dea la :unul Dumne)eu( 'a+i %a sopti 'e%a lui
domnul C!e'ea ( #i aat 'ele doua foto,afii( )i'"ndu+i7
+ Numai a'este doua foto,afii am adus #n dumul a'esta( paintele8
+ Si 'e fa'i 'u ele9
+ O sa ma o, 'u ele #n m"na( sa+i dea :unul Dumne)eu ,"nd de a %eni spe
noi& Si de %a 'al'a pe lo'ul a'esta sfintit de Domnul si de Mai'a Sa
Pea'uata( eu %oi fi peafei'ita( si %oi fi si,ua 'a ne %a a/uta& Ca sa stiti 'a+i
om $un si 'edin'ios& Nu fa'e nimi' p"na nu se oa,a( si 'e+i sopteste inima(
a'eea fa'e8
Ce spui( Mai'uta98
+ Da( paintele( asa+i8 Sa %e)i '"ta liniste ai #n pea/ma a'estui om( ia lumea #l
%o$este u"t( da eu n+am 'e)ut nimi'( si ni'i nu pot 'ede&
Ei( sfintia ta #i %e)i pe toti $uni si sfinti8
+ N+am )is 'a+i sf"nt( desi se poate sa fie( 'a numai Cel de Sus stie pe fie'ae(
da $un este8
Paintele Visaion ne )i'e7
+ E $un da ),"'it 'u el #nsusi( 'a ne+a dat de'"t $os 'u fasole si $i$an pa/it8
Ei( nu pea'u%ioase( asa s+a #nt"mplat8 Ce( a stiut 'a %+a a%ea musafii la
masa9 Si omul poate m"n'a #n fie'ae )i $ine& Eu 'ed 'a pentu domnul
C!e'ea m"n'aea 'ea mai $una este sa fa'i 'ui%a un $ine&
Paintele Clement7
Ei( te+oi %edea eu 'u 'e+ti %ine #n a/uto8
Cu 'e+o %ea :unul Dumne)eu8
Si ple' fei'ita #n ,adina&

ISPITELE VIN, DAR ZIDURILE CRESC
C"nd m+am #ntos de la :aila( ea mati( ia s"m$ata dimineata am pimit
o tele,ama de la domnul C!e'ea( 'ae ne anunta 'a dumini'a dimineata
soseste #n ,aa T& Vladimies'u& C"nd am %a)ut 'ontinutul tele,amei( sa+mi
%ina au de $u'uie& Am uitat 'a sunt 'alu,aita( saeam 'a un 'opil pin 'ute
de %eselie& Nu stiam 'e sa mai fa'& Me,eam #n $isei'uta( la i'oana
Pea'uatei( si+i %o$eam 'a si 'ui%a %iu( multumindu+i( pentu 'a+mi dadeam
seama 'a a'est om nu %ine sa ne %ada( si 'edeam din tot sufletul 'a ne %a
a/uta&
Dumini'a dimineata am mes eu si domnul Stamatiade( 'u masina d"nsului( la
,aa T& Vladimies'u( astept"nd tenul 'u 'ae %enea domnul C!e'ea& Sosind
tenul( inima #mi $atea tae( si ma uitam sa %ad pe unde 'o$oaa 'el asteptat&
Deodata se des'!ide usa la o s'aa( si 'o$oaa domnul C!e'ea( 'u fii'a sa(
doamna :atu& C"nd l+am %a)ut( i+am sautat m"na 'a unui Vladi'a( ia
d"nsul mi+a spus a'este 'u%inte7
+ Tae ai mai fost #n u,a'iune( fata tatei8
I+am poftit #n masina( si am ple'at spe M"nastie& Sositi la noi d"nsul ma
#ntea$a7
+ Mai'uta( 'ae+i $isei'a 'e te$uie sa+o teminati9
Eu #i aat santuile 'e le sapasem pentu tunaea temeliei& D"nsul am"ne pe
,"ndui& Eu #l #nte$7
+ De 'e %+ati #ntistat( domnule C!e'ea9
+ 0ata tatei( eu am %isat /oi seaa spe %inei( 'a ma aflam #nt+o $isei'a
#n'eputa( si a iesit un peot( #m$a'at #n al$( din Sf& Alta( si mi+a )is7
Nedel'ule( sa+mi temini $isei'a mea8
L+am #nte$at7
+ Da unde+i9
Ia el mi+a )is asa7
+ Stii tu unde+i( 'a doa '"te%a )ile sunt de '"nd ti+a 'eut a/uto o mai'a& Si m+
am desteptat& A'um sunt nedumeit( ia ai'i nu %ad de'"t santuile&
+ Domnule C!e'ea( 'eea 'e ati %a)ut d%s& #n'eput( poate fi 'e am fa'ut noi
p"na a'um&
+ Se poate sa fie asa( fata tatei8
Si am ple'at la slu/$a&
Dupa Sf& Litu,!ie( la masa( asa 'um o luam noi #n 'ute pe un dulap
<s'"ndua ,oasa=( am pus o masa mi'a( 'e+o a%eam la un 'apat al dulapului(
si la ea au se%it masa domnul C!e'ea 'u fii'a d"nsului( domnul Stamatiadi
'u doamna( si paintii nosti( Visaion si Clement&
Eu nu puteam sa man"n' de fei'ie( si+i se%eam la masa 'u suoile 'e eau
de "nd la $u'ataie& Apoi am se%it $om$oane aduse de d"nsul pentu toate
fetele noaste&
Temin"nd de se%it( m+am ase)at pe s'aun si aud 'a #ntea$a domnul C!e'ea
pe domnul 'ondu'to te!ni'( St& Stamatiadi7
+ C"ta 'aamida te$uie pentu 'a sa fa'em $isei'a( domnule Stamatiadi9
Domnul Stamatiadi( 'a sa nu+l speie( #i aspunde 'u /umatate de ,ua7
+ C+am o suta doua)e'i de mii( domnule C!e'ea&
+ Uite 'e( eu dau $ani 'a sa se fa'a o suta opte)e'i de mii de 'aami)i
Eu doa '"t n+am 'a)ut de pe s'aun( asa am sait de $u'uie( lu"ndu+i m"na( i+
am sautat+o( )i'"ndu+i7
+ Domnule C!e'ea( 'aamida o lu'am noi( 'u un om si ne%asta lui 'e sunt de
meseie 'aamidai( ia 'u $anii 'e+a te$ui dati pentu lu'ul 'aami)ii(
poate a fi $ine sa 'umpaam fie( 'iment si %a&
+ :ine( fata tatei( si eu sunt de a'eeasi paee( si !aideti sa #n'epem lu'ul
seios8 Pietisul #l a%em( timit 'imentul ne'esa de la fa$i'a din oasul
nostu( si #n'epem tunaea temeliei&
Doamne( nu ma mai tinea pam"ntul de fei'ie8 Simteam 'a+mi iese inima din
piept( asa eam de $u'uoasa8
D"nsul( seaa a ple'at( ia noi( pe a doua )i am '!emat un meste 'aamida(
.!eo,!e Lin,uau 'u ne%asta lui( din Ad/ud( si i+am #mpa'at pentu a putea
lu'a 'u %eo tei)e'i si sapte de suoi la 'aamida $isei'ii mai&
Si lu'au 'u at"ta spo( si eau toate fetele at"ta de %esele( 'a se paea 'a )iua+
i asa de mi'a( si nu stiai '"nd a te'ut( doa 'a %edeai 'um 'este $an'!etul de
'aamida&
Va)"nd 'a ne apopiem de sf"situl 'aami)ilo te$uitoae pentu $isei'a
mae( am mes la :aila( sa %ad 'e fa'e 'u 'imentul domnul C!e'ea& C"nd am
a/uns la d"nsul( l+am ,asit s'!im$at& Nu mai ea 'u a'ea %oie $una pentu noi&
Eu am ta'ut( si nu i+am spus nimi'a de 'iment( de'"t at"t7
+ Am %enit domnul C!e'ea( sa %a $u'u si sa %a multumes' #n numele
so$oului 'a( la #ndemnul d%s& noi ne+am apu'at de lu'ul 'aami)ii( si a'um
suntem pe sf"site& Mai'uta Domnului ne+a timis 'e%a $ani 'u 'ae am
'umpaat lemne pentu a o ade& Da'a nu %eneati d%s& sa ne #ndemnati la
lu'u( poate nu ne apu'am& Pentu a'est #ndemn( %a am"nem e'unos'atoi8
Au)ind domnul C!e'ea 'ele spuse de mine( s+a #n%eselit la fata( si #mi )i'e7
+ :ine( fata tatei( eu am au)it 'a+mi 'eeti 'aamida de fa$i'a( si m+am
supaat 'a nu a%eti 'u%"nt8
+ Noi nu am %o$it nimi' fata de nimeni 'eea 'e ati au)it d%s& Cel 'e %+a spus
a'est lu'u( este un dusman al lu'aii noaste8
+ Ei( de+i asa( !ai 'u mine la fa$i'a( sa eBpediem doua %a,oane de 'iment( si
fieul ne'esa& Au)i dumneata( 'um %in inti,i8
Noi( domnule C!e'ea( am lu'at tot timpul si n+am mai putut %eni pe la d%s&(
stiind 'a a%eti destul pe 'ap( si am doit( '"nd o sa %in( sa am 'e %a spune&
Si ple'"nd la fa$i'a de 'iment( domnul C!e'ea a a'!itat 'ostul a doua
%a,oane de 'iment( am"n"nd 'a fa$i'a sa le eBpedie)e& Pe uma me,em la
fa$i'a de 'uie a d"nsului( sa %edem de fie&
EBpediind si fieul( am %enit la M"nastie #n al noulea 'e de fei'ie& Ne+am
apu'at de sapat santuile pentu a putea temina temelia $isei'ii& Am #n'eput
sa tunam noi( fetele( 'u paintele Clement( su$ supa%e,!eea domnului
Stamatiadi( 'ae %enea la noi de doua oi pe saptam"na& P"na la uma( s+a
simtit ne%oia unui meste )ida( 'a'i tunasem temelia '+am st"m$a&
Am mes din nou la :aila( la domnul C!e'ea( sa+i spun 'a am #n'eput sa
tunam temelia noi( fetele( da nu i+am spus 'a am a%ea ne%oie de meste( de'"t
l+am u,at( da'a 'unoaste %eun )ida meste $un de $isei'i( tae ne+am
$u'ua sa+l a%em la noi( 'a am tunat temelia 'am st"m$a& D"nsul s+a
#ntune'at la fata si a ta'ut& Eu( 'a sa nu+l m"!nes'( i+am spus 'a se poate
#ndepta( 'a s+a tunat putin si ne+am opit& N+a s'os ni'i un 'u%"nt( 'a asa ea
d"nsul '"nd #l supaai 'u 'e%a( nu+i mai au)eai ,lasul& Eu am 'e)ut 'a
dumnealui s+a m"!nit de 'imentul piedut( si asa ea( 'a'i domnul C!e'ea ea
un om 'ae fa'use multe( si+si dadea seama 'e %a sa )i'a un lu'u fa'ut post(
mai ales 'a a%ea daul de a s'oate din m"na lui numai lu'ui sanatoase si
taini'e&
Apoi( #i spun de 'aamida 'a am as+o( si 'a a iesit foate $una( lu'u 'e l+a
$u'uat&
Si m+am #ntos la M"nastie 'u ,"ndul s+o mai iau pe unde%a sa mai st"n,
'e%a a/utoae pentu a ne #mpa'a )idaii( sa ponim lu'ul $isei'ii& St"nd de
%o$a 'u mai'ile din 'omitet( si 'u paintele Clement( 'ae ea 'asieul( fiind'a
se di)ol%ase Comitetul de Constu'tie fomat din fati mieni( si a'um a%eam
Comitetul E'onomi'( apo$at de Sf"nta Epis'opie a Romanului( al'atuit din
'ele mai %e'!i suoi si mai'i( am !ota"t sa mea,a paintele Clement la
.alati( pentu a ,asi )idaii 'e ne te$uiau& Paintele a #nt")iat '"te%a )ile la
.alati( 'a nu ,asea( si #n a'est astimp( a %enit domnul C!e'ea 'u 'in'i )idai(
un dul,!e si un )ida( 'a sa se apu'e fie'ae de lu'ul sau&
Doamne( 'e santie a des'!is Mai'uta Domnului la noi8
Cidaii #si fa'eau ta,ile( si 'ofa/ul pentu temelie( dul,!eul #n'epe sa
a%aseas'a lemnele 'e le a%ea( pentu a+si #n'epe lu'ul( ia fieaul( 'u foalele
lui( sufla #nt+o pate( #n'al)ind fieul( pentu a+l fa'e ,ata la #namaea
$etonului8D
Cu mai'ile din 'omitet( am "nduit 'ine sa a/ute la fa'ut $etonul( 'ine sa+l 'ae
'u ta,a( 'ine sa a/ute la $u'ataie( fiind'a ei doeau doua felui de m"n'ae(
si $ine ,atite( ia eu am luat fun'tia de $uta( fa'"ndu+le p"inea te$uitoae&
Domnul C!e'ea a stat tot timpul la noi '"t s+a lu'at& Dupa 'e s+a teminat
temelia( s+a #n'eput )idaia& Pinte )idaii adusi de domnul C!e'ea( au mai
lu'at si fete de+ale noaste( 'ae depinsesea $ine )idaia& Cele 'e+au )idit
sunt mai'ile7 Epi!aia( Apolinaia( Seafima si Cenaida&
Un ,up de patu)e'i si 'in'i de mai'i si suoi( adu'eau 'aamida si %aul( 'a
sala!oae& Îmi adu' aminte 'a te$uia sa se tie 'ae%a de d"nsele( sa nu puie #n
sama pea multe 'aami)i( sau #n ta,i( pea mult %a&
A%eau at"ta "%na( 'a nu se ,"ndeau 'a puteau sa se #m$olna%eas'a de
,eutatea 'e+o du'eau( 'i( '"nt"nd( u'au pe s'!ele 'ele te$uin'ioase
)idailo& A #n'eput si timpul sa ne ameninte 'a %a fi fi,( 'aau 'u spatele
'aamida( ia 'u m"inile lu'au la 'ioapi( sa+i ai$e ,ata '"nd %a %eni fi,ul&
Ea at"t de impesionant( 'a noi( 'ae stam tot timpul #nte ele( #n multe
"ndui ne napadeau la'imile& R"%na si da,ostea 'ae au a%ut+o pimele
%ietuitoae ale M"nastiii noaste( nu se pot 'upinde #n 'u%inte8 De a'eea( eu
le+am numit 'ele dint"i 'titoe si al$inele Mai'ii Domnului& Alte doua)e'i de
mai'i si suoi lu'au pam"ntul 'e te$uia sa ne dea !ana pentu anul 'e
%enea& Toti si toate ale,au 'u 'ea mai mae ,a$a( de pa'a le spunea 'ine%a
'a te$uie sa temine mai epede& Eu eam #nt+o %esni'a $u'uie( si '"nd
%edeau 'a se #nalta )idul $isei'ii( nu mai stiam unde sunt de fei'ie& Cidaii
sti,au de pe s'!ele7
+ Ceste )idul nostu asa 'um 'este aluatul #n m"na Mai'utei noaste
Veoni'a8
Si adau,au7
+ C"nd Mai'uta nu+i a'asa si nu m"n'am p"ine fa'uta de d"nsa( nu a%em spo8
Eu #i u,am sa ta'a si sa nu mai fa'a ,lume( )i'"ndu+le 'a eu( totdeauna '"nd
ple'( le las p"ine fa'uta& Da ei nu ma 'edeau& Ade%aul ea altul& Eu mi+am
luat an,a/amentul( fa,aduind 'a tot timpul '"t %o lu'a )idaii la Casa
Mai'utei Domnului( sa le fa' p"ine& Si '"nd fam"ntam aluatul( eam #nt+o
'on%o$ie 'u Staeta mea( Peasf"nta Nas'atoae de Dumne)eu( u,"nd+o 'a(
asa 'um fam"nt eu a'el aluat( si+l pun #n fome pentu a iesi o p"ine $una de
m"n'at( sa+mi a/ute 'a si eu sa fiu aluat #n m"inile Sale( fam"nt"ndu+ma si
pun"ndu+ma #n foma iu$iii Sale de Mama( si( Doamne( se fa'ea o p"ine 'a
un $uete( 'a'i eu uitam a ma opi din fam"ntatul a'elui aluat( ,"ndindu+ma
la aluatul sufletului meu& Asa 'a a%eam deptul sa+mi 'eaa so'oteala )idaii
nosti( 'a eu ma le,asem 'u a'easta slu/$a& Ridi'"ndu+se )iduile $isei'ii( a
te$uit sa se fa'a s'!ele( se %edea de depate o ,oa)a de aiele( u)ite #n toate
die'tiile&
Înt+o )i( un om din T& Vladimies'u( te'u 'u 'auta pe la poata M"nastiii
noaste( si %a)"nd pe o soa de+a noasta mai apoape de poata( o #ntea$a 'e
se %ede a'olo( 'u lemnele a'elea u)ite9 Soa #i aspunde 'a e o s'!ela& El
#nte$a7
+ Da 'e mai fa'eti98
Soa7
+0a'em o $isei'a mai mae8
D"nsul7
+ Ati #nne$unit 'u totii8 O sa umpleti '"mpul 'u $isei'i8
+ Unde+i noo'ul sa+l umplem 'u asa 'e%a98
+ V+a #nne$unit pe toate( ne$una de Li'a8
+ N+o mai '!eama Li'a pe a'ea pe 'ae dumneata o numesti ne$una( 'a+i
Mai'uta noasta Veoni'a8
Omul se depatea)a $om$anind( ia eu am mes spe poata sa %ad 'e+i 'u
a'ea apinsa dis'utie& Soa mi+a po%estit 'on%o$iea 'e+a a%ut+o 'u a'el om&
Eu m+am $u'uat si am )is7
+ Ma'a de+o fie el pooo' sa se a/un,a 'a tot dealul .u,uetei( sa fie pesaat
'u $isei'i( spe Maiea lui Dumne)eu si a Mai'ii Sale8
Înt+un timp destul de s'ut( s+au idi'at )iduile p"na la a'opeis( tun"ndu+le
$oltile de $eton amat( si fa'"ndu+se si o pate din a'opeis( tun"ndu+se
$oltile de $eton amat( si fa'"ndu+se si o pate din a'opeis& Sosind iana
anului 12>4 spe 12>E( am opit lu'aile p"na #n pima%aa&
În a'est an( domnul C!e'ea nu ne+a mai a/utat 'u nimi'( deoae'e a fost opit
de 'ei ai familiei( de'la"ndu+l dement fa'"nd astfel de lu'ui& Ca'i( dupa
'um am aatat( el a adus mestei )idai( du,!ei si fieai( si a'estia toti au
fost platiti de d"nsul( 'eea 'e s+a idi'at la 5@@ @@@ mii de lei( asa 'a la ai sai
le intase teama 'a le '!eltuie a%eea( desi fie'ae a%ea $lo'ui( 'ase mai( si
alte lu'ui de %aloae& Da asa+i omul7 de 'e ae( a %ea sa mai ai$a8
În pima%aa 12>E( '"nd s+a putut #n'epe lu'ul la a'opeisul $isei'ii( eu am
mes la el numai sa+l $u'u( spun"ndu+i 'a #n'epem lu'ul de unde l+am lasat&
D"nsul ea tist 'a nu mai poate da mai depate a/uto( 'a'i '"sti,ul 'e+i iesea
de la fa$i'a de 'uie( #l luau 'opii( asa 'a nu mai a%ea ni'i un %enit& Eu( 'a sa+l
linistes'( i+am spus 'a Mai'uta Domnului( a #n,aduit toate 'ele ale dumnealui(
sa ne mai ostenim si noi( #ndeose$i eu( lu"nd din nou 'ondi'a su$ $at( si
me,"nd i'i 'olea( sa fa' patasi pe altii la M"nastie& D"nsul( 'ae ea un
'opil #n neautate( m+a 'e)ut( si s+a multumit 'u 'e+a fa'ut( adi'a 'u plata
meseiasilo 'e+au idi'at $isei'a din pam"nt p"na la a'opeis& Va)"nd 'a+l
las linistit( i+am fa,aduit 'a+l %oi tine la 'uent 'u toate( asa 'um %a me,e
lu'ul( si 'e"ndu+i sa ma a/ute 'u u,a'iunile d"nsului( 'a'i a%eam mae
#n'edee #n u,a'iunile 'e le fa'ea( 'a ea 'u multa teama de Dumne)eu( si
'uat la suflet8
Mi+a )is7
+ Me,i( fata tatei( si Dumne)eu( da,utul( sa+ti a/ute8
Am ple'at 'u at"ta #n'edee spe .alati( faa sa ma ,"ndes' unde si la 'ine
me,8 A/unsa la .alati( me,eam pe stada :ailei( si( 'um me,eam( aud 'a
ma sti,a 'ine%a& Ma #nto'a sa %ad 'ine+i( si %ad la un ,eam pe doamna
*ai'lia Papa,!eo,!iu( 'ae ma pofteste la d"nsa& Me, #n pa%alia d"nsei(
'a'i a%ea pa%alie de 'olonie( si ma #ntea$a de unde %in( si unde me,& Eu #i
spun 'a %in de la :aila( da unde me,( #n'a nu stiu( si #n'ep si+i spun 'a
domnul C!e'ea nu mai poate sa ne a/ute( asa 'a ma %ad ia pe dum& Doamna
ma #ntea$a de 'e as a%ea mai mae ne%oie a'um& Eu #i spun 'a de un %a,on de
%a& Me,e si %o$este 'u sotul d"nsei( domnul Dimita'!i Papa,!eo,!iu( si
se #ntoa'e ")"nd )i'"ndu+mi7
+ Mai'uta( #n 'u"nd o sa %a timita domnul Dimita'!i un %a,on de %a pentu
$isei'a( sa %a fa'eti tea$a& Eu am #n'eput sa pl"n, de $u'uie( si i+am
multumit mult& Am %a)ut odul u,a'iunilo fa'ute de domnul C!e'ea pentu
a/utoul meu la dumul 'e mi se des'!isese ia& De maea $u'uie 'e+o a%eam(
am ple'at spe M"nastie( sa pot multumi Mai'utei Domnului( asa 'um
simteam eu&
Înt+un timp foate s'ut ne+a sosit %a,onul de %a dauit de 'edin'ioasa
familie Papa,!eo,!iu&

PICTAREA BISERICII MARI
Ma u,am Stap"nei mele sa+mi fa'a pate de pi'toi $uni si 'edin'iosi&
Capat"nd o adesa a unui pi'to 'e lu'a pi'tua #n fes'a( si au)ind 'a
a'easta pi'tua este mai sufeitoae( am mes #nt"i la Iasi( sa 'e a/utoul si
$ine'u%"nataea( pe l"n,a ale Mai'ii Domnului( si pe a'elea ale Sfintei
Pea'u%ioasei Mai'ii noaste Paas'!e%a( si apoi am ple'at la :u'uesti&
A/unsa la doamna Lu'ia Costin( o o, #nt"i sa mea,a 'u mine #n Sf"nta
Patia!ie( sa ma #n'!in la sfintelel moaste ale sf"ntului Dumitu( apoi( #i aat
pi'toul 'ae+l 'aut& D"nsa ma #ntea$a7
+ Da ai 'e%a $ani st"nsi( 'a sa #mpa'i pi'toul9
Eu #i aspund7
+ N+am ni'i un $an( da ae Mai'uta Domnului( si+mi da&
Cu'oana Lu'ia <asa+i spuneam eu= #mi spune7
+ Da la pi'to 'e %eti sa fa'eti9
+ Sa+l 'unos'( si sa+i spun 'a a%em o $isei'a de pi'tat&
+ :ine( da nimi' mai mult( deoae'e n+ai $ani& Vei mai sta pe la mine si %om
me,e pe la 'u'oanele 'e le 'unos' 'a+s 'edin'ioase( si %om mai st"n,e 'e%a
$ani&
Eu #i fa,aduisem 'a asa o sa fa'em( si ple'am spe pi'to&
.asind 'asa pi'toului( 'um l+am 'unos'ut( am 'apatat o pa'e #n sufltet( si
pa'a o %o'e launti'a #mi )i'ea 'a a'esta %a pi'ta $isei'a& Si( faa sa mai
,"ndes' la $ani( #l o, sa pe)inte o ofeta la Sf"nta Epis'opie a Romanului(
spe a fi apo$ata( 'a sa ne pi'te)e $isei'a( spe a+si fa'e so'oteala la '"t %a
a/un,e& Eu #i spun la #nt"mplae( faa sa mai fi #nte$at pe 'ine%a( 'a ae patu
sute de meti patati&
D"nsul( %a)"nd 'a %eau sa #n'epem epede( #mi )i'e7
+ Mai'uta( '!ia de %a a%ea mai multi meti patati de'"t ai spus matale( eu nu
%oi lua mai mult de'"t pentu a'estia( ia de+o fi mai putin( nu %oi lua $ani(
de'"t pe '"t %oi lu'a( las"nd sa tea'a si de la mine 'e%a la donatiile
M"nastiii& Mie( sa+mi %ina au de $u'uie( si+l o,7
+ Domnule *emeneanu( fa'eti( %a o,( so'oteala( sa %ad '"t ne %a au/un,e
plata pentu patu sute de meti patati8D
D"nsul so'oteste( si+mi spune 'a a/un,e la opt sute de mii de lei( 'amea si
masa&
Ma'a 'a nu a%eam ni'i un $an( da eam asa de fei'ita( 'a+l o, sa fa'a
epede ofeta( pentu a fi apo$ata de Sf"nta Epis'opie( 'a #n luna mai sa
#n'epem lu'ul pi'tuii&
Cu'oana Lu'ia #n'emenise l"n,a mine( si st"n,andu+ma de m"na( #mi )i'e7
+ Ce fa'i( Mai'uta( 'a stii 'a $ani nu ai98
+ Da( eu nu am( da nu %+am spus 'a ae Mai'uta Domnului98
:iata 'u'oana Lu'ia ta'e si+mi )i'e7
+ :ine( Mai'uta( sa fie asa 'um )i'i sfintia ta8
Si( foate %esela( de $anii 'e+i mai a%eam la mine( 'umpa un ta$lou 'e+l a%ea
pi'toul de %"n)ae( 'e #nfatisa un 'opil 'ule,"nd floi( si un sape 'u 'apul
idi'at sa+l muste( ia un #n,e #l apaa 'u m"inile #ntinse& Cu'oana Lu'ia a
'umpaat i'oana Ma'utei Domnului( tot pentu M"nastie( 'a'i( %a)"nd 'um
saeam eu #n /uul i'oanei( si m"n,"ind pe Domnutul 'e sta #n $atele
Peasfintei 'u at"ta da,alasenie( si 'u o'!ii plini de ,in,asie( n+a putut sa ma
lipseas'a de ea& C"nd mi+a dat+o( eu am pimit+o 'u nemaipomenita #nsufletie(
saut"nd+o si st"n,"nd+o la piept( ma'a 'a m"inile mele nu o 'upindeau
destul& Sautam pi'ioaele Domnutului si ,asuta m"nuta( 'ae 'upindea ,"tul
Mamei Pea'uate( Nas'atoaea de Dumne)eu& Pi'toul amase #n'emenit de
eBaltaea mea& Eu #i )i'7
+ Domnule *emeneanu( '"nd 'auti lu'ui $une si fumoase( si le mai si
,asesti 'u pisosinta( uiti pe 'ele ele si u"te8 De a'eea am at"ta de mae
$u'uie& N+ati a%ut ni'iodata asemenea $u'uii98
+ Nu stiu sa fi a%ut( aspunse pi'toul8
+ Pa'at8 :u'uiile <'eesti= sfinte( nu au asemanae8 Asa 'a a%eti deptate sa
spuneti 'a n+ati a%ut astfel de $u'uii8
Pi'toul7
+ Oi fi fa'ut eu( da nu stiu sa fi a%ut astfel de $u'uii8
+ Nu+i nimi'( domnule *emeneanu( o sa pi'tati la noi 'e%a sfinti #n numele
sfintei Milostenii( si o sa a%eti $u'uia pe 'ae o am eu a'um8
M+am #ntos la 'u'oana Lu'ia #n 'ulmea fei'iii& Eu #i spun7
+ Cu'oana Lu'ia( m"ine %eau sa ple' la M"nastie( 'a nu+mi pot aata
multumiile mele Mai'utei Domnului( de'"t la $isei'uta noasta&
Cu'oanei Lu'ia nu i+a paut $ine( 'a stia 'e suma mae te$uie sa adun pentu
a plati pi'tua( da m+a lasat sa fa' 'e %eau( )i'"nd7
+ Ce $ine+i sa ,"ndesti 'opilaeste( 'a nu te mai fam"nti asa 'um ma fam"nt
eu8 Sfintia ta( Mai'uta( '!ia 'a un 'opil esti( si ni'i nu+ti pasa de 'e+ai aan/at
'u pi'tua $isei'ii& Ca( Doamne( '"nd ai sa st"n,i opt sute de mii de lei98
+ Sa %e)i matale( 'u'oana Lu'i'o( 'a o sa+mi dea Mai'uta Domnului mai mult
de'"t #mi te$uie8
Cu'oana Lu'ia ta'e si plea'a la $u'ataie( ia eu am"n #n 'asa& Suna
telefonul( si( 'um mie #mi pla'ea foate mult sa %o$es' 'u oi'ine suna(
aspun)"ndu+le la toti( '"nd eam #nte$ata 'ine+i a'olo( 'a+s fata din 'asa( 'a
)i'eam eu( doa sunt #n 'asa8 De data asta( ea la telefon domnul ,eneal Ioan
Nea,u( pe 'ae+l 'unosteam foate $ine& Si( 'um #ntea$a7 A'ine+i a'olo9?( #i
spun si d"nsului 'a+i fata din 'asa8 D"nsul( 'e)"nd 'a+i se%itaoe( #l aud 'a
)i'e7
+ As'ulta mata( spune+mi( te o,( Mai'uta Veoni'a se ,aseste la doamna
Costin9
+ Da 'ine sunteti d%s&9
D"nsul7
+ Eu sunt ,enealul Nea,u&
C"nd am au)it 'ine+i( #i aspund7
+ Sa fiti sanatos( domnule ,eneal( eu sunt Mai'a Veoni'a( 'u 'ae %o$iti la
telefon8 Da 'a sa nu stie lumea 'a sunt la :u'uesti( fiind'a nu pot sa le fa'
%i)ita( nu spun 'a sunt eu( desi fa' pe telefonista 'u'oanei Lu'i'a( s+o s'utes'
de a mai %eni la telefon&
La dept %o$ind( mie #mi pla'ea foate mult telefonul&
Domnul ,eneal s'apa un sti,at de $u'uie( stii( 'olea( 'a la amata( si ma
#ntea$a da'a poate %eni sa ma %ada& Eu #i spun 'a to'mai am ne%oie de d"sul(
si+l o, sa %ie& Dupa un 'eas soseste( ia 'u'oana Lu'i'a #i spune 'um am
aan/at 'u pi'toul faa sa am %eun $an( si ni'i ma'a nu mai stau 'a sa adun
'e%a $ani&
Eu #i las sa %o$eas'a am"ndoi( si apoi le spun7
+ Stiti 'e%a98 :anii de pi'tua o sa mi+i dea Mai'a Domnului pin domnul
,eneal8
Saa'ul domnul ,eneal( fa'e o'!ii mai si+mi )i'e7
+ Vai de mine( Mai'uta( de unde sa %a dau eu( 'a taies' numai din salaiul
meu98 Ni'i un alt %enit nu am8
Eu( foate linistita( #i spun7
+ Domnule ,eneal( mi se pae 'a sunteti pas de amata 'e inspe'tati fa$i'ile
de #n'altaminte( si ta$a'aiile din toata taa&
+ Ei( sunt eu 'e%a( da 'e pot fa'e98
+ Ce puteti fa'e98 Lu'ui mai8 Sa %edetiD
+ Cum( Mai'uta( 'a mi+e teama sa nu 'eada 'a fa' afa'ei pentu mine98
+ Nu8 Eu %a stiu pe d%s& om $un si 'oe't( si asa %a stiu toti 'ae %a 'unos'( da
'"nd me,eti sa fa'eti inspe'tie( nu se poate sa nu ,asiti nee,uli( si( de'"t sa
le fa'eti au( pentu 'a %a stiu 'a nu sunteti #n stae a+l fa'e( si totusi( te$uie
sa %a fa'eti #ndatoiea( eu %a o, sa le dati '"te un 'anon( asa 'um se da #n
du!o%ni'ie( de a timite '"te un pomelni' la noi 'u toti ai familiei( ia $anii 'e+
i timit die't pin mandat postal die't M"nastiii( sa fie aatat pin 'upon( 'a+
s pentu pi'tua $isei'ii si d%s& sunteti 'utat de oi'e $anuiala( ia noi ne
u,am pentu sanatatea( a/utoul si #ndeptaea 'elo 'e ne %o a/uta( si(
totodata se fa'e si pi'tua $isei'ii noaste& Ce )i'eti98 E $un a'est ,"nd al
meu98
Domnul ,eneal aspunde7
+Mai'uta( nu+i $un( e foate $un( numai sfintia ta sa te o,i sa+mi adu' la
desa%"sie a'easta aleasa #n%edni'ie8 A'um %ad 'a Sf"ntul Dumitu( la ale
'aui moaste te+ai #n'!inat dimineata( mi+a insuflat #n a'easta dupaamia)a sa
%iu sa te 'aut( #n 'lipa '"nd paintele 'itea pomelni'ile l"n,a sf"ntul( mi+a
soptit 'a ai fost si sfintia ta de dimineata( si te+ai u,at l"n,a sfintele moaste
ale O'otitoului 'apitalei noaste& Pimes' 'u toata inima a'easta as'ultae(
stiind 'a fa'"nd eu a'est lu'u( stai sfintia ta #n mi/lo'ul so$oului( u,"ndu+te
pentu toti( si pentu mine8
Si ple'"nd d"nsul spe 'asa( eu toata noaptea n+am domit de $u'uie&
Pe a doua )i am ple'at 'u pimul ten la m"nastie unde am spus tutuo felul
'um m+a a/utat Mai'uta Domnului&
N+am uitat ni'i pe domnul C!e'ea( de a+l fa'e patas la a'easta $u'uie a
mea&
Dupa o saptam"na au #n'eput sa %ie 'upoane 'u F@ @@@( 3@@@@( E@ @@@( 6@
@@@ lei( si '!ia '"te o suta de mii&
Înt+un timp foate s'ut( s+au st"ns $ani pentu pi'tua& Ia la 1 mai 12>E( s+a
#n'eput pi'tua $isei'ii( si la 1F iulie 12>E( adi'a #n doua luni si optspe)e'e
)ile( a fost ,ata pi'tua $isei'ii si a 'atapetesmei& Catapeteasma a fost lu'ata
la 0o'sani de un s'ulpto( Dimitiu Ioan& Ne mai amasesea stanele de fa'ut(
me,"nd din nou la :u'uesti( am dat ideea pinte familiile 'e le 'unosteam(
'a( de pot( sa+si fa'a fie'ae '"te o stana& Si asa s+au putut fa'e stanele( tot la
0o'sani( la a'elasi s'ulpto( 'ost"nd doua sute 'in'i)e'i de lei o stana& :anii
'e ne pisoseau de la pi'tua( #i pastam pentu '!eltuielile sfintiii $isei'ii
mult asteptata&
Pi'toii au fost Stan *emeneanu( 'u un'!iul sau do,anes'u( si tei lu'atoi(
'ae toti eau foate $uni si e%la%iosi& Eu i+am u,at 'a( at"ta timp '"t %o
pi'ta $isei'a( de ae 'ae%a patima fumatului( sa nu fume)e& Si mi+au #mplinit
dointa&
Le+au mai dat a/uto tei mai'i de ale noaste( mai'ile Mi!aila( E%lampia si
Ma'ina& Le fa'eau %opselele( le taiau '"lti( si le fa'eau %a pentu pi'tua #n
fes'a( pe ten'uiala uda&
Cum a fost ,ata( am ple'at la Sf"nta Epis'opie de Roman( sa adu' la
'unostinta peasfintitului( 'a pi'tua s+a teminat& La Sf"nta Epis'opie( Vladi'a
Lu'ian s+a $u'uat foate mult de toate 'ele 'e a au)it despe M"nastiea
noasta( at"t de la altii( '"t si de 'ele spuse de mine&
Mi+a )is 'u la'imi #n o'!i7
+ Ma simt foate fei'it 'a ti+am dat 'on'usul ne'esa sa poniti a'easta
lu'ae de peamaie a Tatalui Cees'8 C"nd mi+ai 'eut o apo$ae pentu
'e%a( )i'eam 'a nu %oi piede nimi'( mai #n'e' si eu a'easta& Si %ad 'a 'eea 'e
am fa'ut 'u oae'ae #ndoiala( a)i #mi $u'ua si #mi m"n,"ie sufeintele mele
tupesti( si '!ia $at"netea&
Si #nte$"ndu+ma '"nd %em sa sfintim $isei'a( eu l+am u,at 'a( de se poate(
sa ne dea $ine'u%"ntae pentu 13 au,ust 12>E( aat"ndu+mi dueea 'a nu
a%em pate de pe)enta sfintiei sale& O $oala nemiloasa #l pionise la pat( si
foate putin se mis'a( #n 'asa numai; nu i+a %enit $ine ni'i peasfintiei sale( da
ne+am m"n,"iat unul pe altul( 'u ,"ndul 'a :unul Dumne)eu ne %a fa'e pate
'"nd%a sa+l a%em #n mi/lo'ul nostu( 'a pe 'el dint"i Vladi'a pe 'ae l+am a%ut&

SFINTIREA BISERICII MARI
În a'ea %aa a anului 12>E( la 13 au,ust( AAdomiea Mai'ii Domnului?(
am a%ut sfintiea $isei'ii noaste&
Cu '"te%a )ile #nainte de sfintie( am anuntat pe domnul Mae <C!e'ea=( 'a'i
asa+i spuneam noi( 'a poate %eni mai din %eme( sa pimeas'a( 'a o ,a)da( pe
toti 'ei 'e+au pus umaul la ,eutatea 'e at"na si pe umaul d"nsului&
Domnul Paul Dia'ones'u din :u'uesti( a mes 'u masina sa( #nsotit de
domnul ,eneal I& Nea,u( la Sf"nta Epis'opie a Romanului( de+au adus pe
peasfintitul Ilaion( %i'aul si epe)entantul Vladi'ului nostu& Din poata
Sfintei Epis'opii( au mai fost7 paintele eBa!( 'e ea pe %emea a'eea
Hustinian 0loea( paintele dia'on Teofanes'u( si paintele :u'e%s'!i(
'onsilieul Sfintei Epis'opii&
Peasfintitul Ilaion( ea om tae $un( si se simtea foate $ine la noi&
În a/unul sfintiii( am fa'ut %e'enia 'u pi%e,!ee( '"nt"nd Po!odul
Adomiii Pea'uatei Nas'atoae de Dumne)eu( si fa'"nd #n'on/uul $isei'ii(
put"nd peasfintitul pe m"ini sfintele moaste 'e ne+a fost "nduit sa le pimim
de la Sf"nta noasta Epis'opie( a sf"ntului( sfintitului mae mu'eni'
*aalam$ie( am intat 'u totii #n $isei'a( miuind peetii #n semnul Sfintei
Cu'i( apoi l+am #m$a'at 'u o 'amasa de antilopa al$a( peste toate oda/diile
de a!ieeu( 'amasa fa'uta anume pentu a'easta( si( le,"ndu+l la m"ini si la
mi/lo' 'u '"te un posop( ne+am apu'at sa spalam mamoa 'e ea ase)ata pe
pi'ioul Sfintei Mese; peoti( mai'i( suoi( mieni( domni( doamne si '"ti au
putut #n'apea #n Sf"ntul Alta( 'a'i( p"na #n'epe sa se ase)e 'ei patu
e%an,!elisti( poate sta #n Sf"ntul Alta( oi'ine din 'ei $ote)ati& Dupa 'e se
#n'epe sa se #m$a'e Sf"nta Masa( nu am"n #n Alta de'"t pesoanele sfintite&
Peoti( n+as putea sa spun '"ti au fost& At"ta stiu( 'a am a%ut doua)e'i si 'in'i
de posoape( si( '"nd le+am dat( mi+au mai amas peoti faa posoape( d"ndu+
le '"te un se%et mai mi'&
Dupa slu/$a Sfintei Litu,!ii( a iesit pe s'aile Sfintei :isei'i( peasfintitul 'u
toti peotii( 'um si lumea 'e ea #n $isei'a& În 'ute ea lume asa de multa(
'um n+a mai fost ni'iodata de '"nd ne aflam noi ai'i( si( 'a sa+i multumeas'a
pe toti( peasfintitul Ilaion le+a %o$it fumos& A aatat peasfintia sa 'um a
"s de mine( '"nd m+a %a)ut pima data la Epis'opie( 'e"nd apo$aea pentu
a #n'epe o M"nastie& A'um( peamaea pe Atotputeni'ul Dumne)eu( si pe
Mai'a Sa Pea'uata( 'ae au a/utat 'a( #nt+un timp de tei ani si 'e%a( sa
um$e)e pe a'est lo' de '"mp( doua $isei'i( '!ilii( li%ada 'u pomi( si '!ia
noi( 'ei 'e %ietuim ai'i( si pe 'ei 'e ne 'e'etea)a #n dumini'i si sa$atoi&
De'i( ne ,asim pe un lo' pe 'ae( 'u '"ti%a ani #n uma( nu ea alt'e%a( de'"t
'um se %ede alatui de !otaul a'estei M"nastii& Asa fel le+a aatat Mila
Mai'ii Domnului( 'a au pl"ns toti 'ei de fata&
Dupa peasfintitul( a %o$it paintele potopop( Anton Lu'ian( aat"nd 'a m+a
as'ultat din pima )i a '!emaii mele de Domnul( si a)i se $u'ua de e)ultatul
as'ultaii 'e+am fa'ut+o de ,lasul Ceului& Au %o$it domnul 'olonel Coman
Iones'u( si domnul Taian Coodeanu( 'ae 'autau 'u oi'e pile/ sa fa'a
,ada de onoae #n /uul $isei'ii( din toti fiii neamului nostu& Paintele
Clement( a aatat #n pedi'a ,eutatile pin 'ae au te'ut toti 'ei 'e au pus
umaul la )idiea a'estei lu'ai( si a/utoul dat de puteea di%ina( pin
oameni( la timp&
La uma am spus si eu doua %o$e( desi nu se mai simtea ne%oia de ni'i o
'ompletae( da( 'a sa nu fiu nee'unos'atoae( #nt"i 'ate Ce si apoi 'ate
oamenii 'ae ne+au a/utat 'u $anul lo( 'u mun'a lo( si 'u 'u%"ntul lo a'olo
unde eu nu puteam me,e( adi'a la oamenii mai& Si( pentu tot a/utoul 'e l+
am pimit( am idi'at ,las de $u'uie( 'a $at"nul Simion7 AA'um slo$o)este
pe oa$a ta( Stap"ne( #n pa'e( 'a %a)ua o'!ii mei #mpliniea %ointei Tale8?
Ades"ndu+ma peasfintitului( potilo( autoitatilo 'e eau de fata 'u pefe'tul
/udetului si un ,up de amata 'u 'omandantii lui( 'e eau pentu mentineea
odinii( si tutuo 'edin'iosilo 'e stateau 'a o mae #ntinsa peste tot lo'ul
M"nastiii noaste( si pe alatui( )i'( le+am #mpatasit $u'uia si staea de
fei'ie #n 'ae ma ,aseam eu si 'u toti 'ei din staulul iu$iii( u)it de Mila
Mai'ii Pea'uate8 Si( multumindu+le la toti( i+am u,at 'a ni'i o inima sa nu
fie staina de a'easta Casa pe 'ae Tatal a )idit+o( 0iul a #ntait+o( si Du!ul
Sf"nt ne+a sfintit+o( pentu m"ntuiea neamului nostu s'ump8
Apoi( d"ndu+le Vladi'a a!ieeas'a $ine'u%"ntae( si sf"sindu+se sf"nta
slu/$a( au mes peasfintitul( peotii si 'titoii la masa de su$ um$aul 'e ea
fa'ut #n 'ute din fun)e de ste/a& Ia estul de lume( ase)"ndu+se pe ia$a
%ede( au fost se%iti de suoile si mai'ile noaste 'u p"ine( fiptua si 'as de
oaie( #n 'instea pa)ni'ului Peasfintei Nas'atae de Dumne)eu&
Pe a doua )i( Peasfintitul 'u #nsotitoii sai au mes la ,aa *anu Cona'!i( de
unde au luat tenul spe Roman& I+am 'ondus p"na la ten&
Pe uma( s+au #n'eput la noi slu/$ele de )i si de noapte #n noua $isei'a( pe
'ae noi o %edem mai mae si mai fumoasa 'a oi'e 'atedala8
Dupa sfintiea $isei'ii( %a)"nd 'a ne+au amas $ani si 'aamida( am #n'eput
'ladiea staetiei( #n 'ae sa fie 'ameele ofi'iale( $ioul M"nastiii( sala de
pimie( o '!ilie pentu mine si una pentu mai'ile si suoile 'e umau sa ai$a
,i/a a'estei 'ladii&
Pin toamna( a fost ,ata toata 'ladiea& Asa 'a( :unul Dumne)eu( pe l",a
$isei'a( ne+a a/utat sa mai fa'em si alte #n'apei( 'ae sunt tot pentu
#mpodo$iea A.adinii Mai'ii Pea'uate-&

GRIJA MAMEI CERESTI
În a'el an( taa noasta ea #n a)$oi( si #n toate spitalele eau aniti&
Pimes' un sfat de la 'ine%a 'a tae $ine a fi sa putem du'e de+ale m"n'aii la
aniti& 0a'em noi un 'upto de p"ine( taiem %eo 1@ ,aini( si le fi,em( si 'u
'e%a 'as( punem la 'osui si %em sa ple'am( eu si '"te%a mai'i la ten( sa
putem me,e la spitalul din Te'u'i& C"nd am fost ,ata de ple'ae( am mes #n
$isei'a( la i'oana Pea'uatei sa 'e $ine'u%"ntae pentu dum( da nu mi+a
apaut semnul AM?( de $la,oslo%enie( 'e te$uia sa+l %ad( 'a sa pot ple'a& Am
amas mult timp #n $isei'a( nestiind 'e nu i+a pla'ut Stap"nei la noi de nu ne+
a #n,aduit ple'aea&
Si( linistindu+ma( faa sa mai is'odes' 'u ,"ndul 'e+a putea fi( am desfa'ut
'osuile si le+am dat sa le m"n"n'e o$stea&
A doua )i a %enit la noi fatele Main Lupoaie( 'ae fa'ea se%i'iu la 'alea
feata( si( faa sa+l #nte$am noi( ne+a spus 'a #n )iua 'e te'use( tenul de )e'e(
adi'a 'el 'u 'ae te$uia sa me,em noi( a fost $om$adat de a%ioane staine(
fu,ind lumea pin '"mp si as'un)"ndu+se pin semanatui& Atun'i mi+am dat
seama de 'e spaima si pime/die ne+a feit Mai'uta Milei( Peasf"nta de
Dumne)eu Nas'atoae8 Si( me,"nd la $isei'a( am fa'ut un A'atist de
multumie8
O( Doamne( de '"te oi( '"nd %em 'e%a de la :unul Dumne)eu( si %edem 'a nu
ni se #ndeplineste dointa( ne supaam si 'adem #n mae #ntistae( #nte$"ndu+
ne #n ,"ndul nostu 'a de 'e oae nu ne+a a/utat( 'a doa 'eem 'e%a 'e 'edem
'a ne poate multumi& Asa ma #nte$am si eu #n #ntistaea mea( si a doua )i am
pimit aspunsul pin a'el 'estin& Stiutoul inimilo si a toate lu'uilo( stie 'e
ne te$uie( si 'e ne poate fa'e sufletul fei'it( si multumit( si ne da 'eea 'e stie
'a ne te$uie( si ne feeste de 'eea 'e El stie 'a nu putem du'e 'u sla$ele
noaste putei& De'i( totdeauna este $ine sa pimim 'u seninatate si %oie $una(
tot 'e "nduie Paintele Iu$iii( Dumne)eu Peamilosti%ul( 'a'i( sin,uul este
'ae ne %ea $inele( si ai'i( pe pam"nt( si din'olo de )aile a'estei lumi( d"ndu+
ne #n da Împaatia Sa 'ea 'eeas'a&

DE VORBA CU UN SECTAR
Me,eam odata 'u tenul spe .alati& Un om de pe $an'a se adesea)a 'ate
mine asa7
+ Dumneata esti Li'a( 'ea 'ae ai st"ns tinee si t"nda%esti #nt+un '"mp98
Îi aspund7
+ Am fost Li'a( a)i sunt Mai'a Veoni'a( din Mila Mai'ii Domnului& C"t
pi%este( tineele fete( nu le+am st"ns eu( 'i da,ostea lo 'e+au a%ut+o de
Dumne)eu si de Mai'a Pea'uata( ia despe t"nda%ia 'e %o$esti 'a am dus+
o #n a'el '"mp( stii ,esit si #nseamna 'a %o$esti 'e nu stii si nu 'unosti8
+ Cum nu 'unos'98
+ Da( asa+i 'um #ti spun eu( 'a %o$esti despe un lu'u de 'ae ni'i n+ai au)it8
Poftim( pi%este pe ,eamul tenului 'a o sa %e)i pe dealul a'estui '"mp( #n'olo(
spe mia)anoapte( 'e+a iesit din t"nda%ia a'elo fete pe 'ae )i'i 'a le+am
st"ns eu8
+ E( nu %eau sa ma uit8
+ :ine( asa spune( 'a nu %ei& Asta #nseamna 'a esti lipsit de oi'e omenie( si de
esti asa( ti+a sta mai $ine sa ta'i din ,ua8
+ Ia'a( n+o sa ta'8
+ Ei $ine( atun'i %o$este( sa te 'unos' 'e esti( 'a #nte)aes' 'a ai fi lup
#m$a'at #n piele de oaie8
Toata lumea din %a,on sta sa %ada 'e+o sa iasa din a'easta dis'utie&
În'epe el7
+ Si 'e fa'eti a'olo9
+ Ne u,am la $isei'a :unului Dumne)eu( Mai'ii Pea'uate si tutuo
sfintilo( pin slu/$ele 'e se fa' )iua si noaptea( ia estul %emii ne o'upam 'u
difeite lu'ui te$uitoae eBistentei&
+ Da 'e slu/$e fa'eti9
+ Ve'enia( utenia si Sf"nta Litu,!ie&
+ Da de 'e spui numai Litu,!iei( sf"nta98
+ Pentu 'a pin Sf"nta Litu,!ie sa%"sita de peoti( noi 'apatam m"ntuiea
sufletului&
+ Ce )isesi98 Ca Litu,!ia te m"ntuie98 Sau peotii98 Sau '!ia Maia 'u
sfintii98
A!( m+am stap"nit( 'a eam ,ata sa+l po'nes' peste ,ua( si+i )i' 'u inima
temu"nd7
+ Da( 'u ade%aat( pin Sf"nta Litu,!ie( pin 'ae %ine Domnul *istos( Mai'a
Pea'uata si toti sfintii( peotul fa'e sa se 'o$oae 'eul pe pam"nt8 Pin
Sf"nta Litu,!ie eu ma m"ntui de pa'ate8 Pai un om 'e+ai sti 'e%a din ale
'edintei( si poate esti spoit #n %iata $unaD Ma mi 'a nu 'unosti pe Iisus
*istos 'el %iu( din Sfintele Taine( ni'i deptatea( ni'i mila( si ni'i da,ostea
Lui faa ma,ini& Din 'u%intele 'e le+ai ,ait( mi se pae 'a pe Sf"nta 0e'ioaa(
Mai'a Domnului nostu( n+o 'unosti( si n+o 'instesti( si ni'i pe sfinti8
+ De 'e( ma m"ntuie ei98
+ :ine( as %ea sa stiu de ai mama98D
+ Da( #i $at"na&
+ Da o iu$esti9
+ Si,u 'a o iu$es'8D
+ 0oate $ine fa'i( e si fies' sa iu$esti pe a'eea 'ae te+a putat #n p"nte'e( si
te+a adus pe lume8 Da da'a eu am sa adese) 'u%inte de usine si de ne'inste
mamei tale( spune+mi( te o,( 'e+mi )i'i98
+ Ei( 'u toata 'edinta mea( 'ed 'a $ine nu ti+a fi8
+ Si 'e mi+ai fa'e9
+ Poate 'a ti+as da si o palma8
+ A!( saa'e omule( 'ae mi se pae 'a esti dinte 'ei 'ae ati fuat Sf"nta
S'iptua din $isei'a( 'a'i numai $isei'a a fost( este si %a fi a'eea 'ae a
pastat+o #n toate timpuile( si %+ati te)it %oi s+o luati su$ $at( si %o$iti 'um
%a sopteste satana( despe Iisus( pentu 'ae sunteti niste miniunosi8 De '"te
palme sunteti %oi %edni'i de la 0iul a'elei Mame 'ae a putat #n p"nte'ele ei
pe a'ela despe 'ae %o$iti fumos( da( 'e folos( 'a nu+l ,ustati de lo'98
Ota%iti sufletele sla$e( 'ae %a as'ulta( 'u 'u%intele pline de %eninul sapelui(
'ae a #nselat si pe E%a #n ai( 'u a'ele 'u%inte pline de neusinae si de
neteama( 'ate Mama lui Iisus( pe 'ae #l popo%aduiti8 Si( mi se pae 'a ni'i #n
Sf"nta Cu'e nu 'edeti98
+ De 'e sa 'ed98 Unde s'ie #n S'iptua despe Cu'e9
+ Esti de pl"ns( omule8 Te du'i #n iad 'u S'iptua su$ $at8 Ti+as putea da
at"tea do%e)i despe Sf"nta Cu'e( da %ad 'a n+am 'um( 'a esti asa de umflat
la m"ndie( de nu+ti #n'api #n piele( 'um spune om"nul8 Stii '"te%a %esete pe
de ost( si ,ata8 Cu o m"na te+ai si pins de $aieele 'eului( te ,asesti la
poata aiului( si te 'eti 'u Sf"ntul Petu( 'ae ti+a #n'uiat usa 'u smeenia si
'u la'imile po'aintei 'e le+a a%ut toata %iata8 Eu stiu 'a un $un 'estin este
#m$a'at 'u !aina smeeniei( st"nd 'a o oaie $l"nda( 'ondus de pastoul ei
sufletes'( si 'e)"nd faa sa ispiteas'a lu'ui pe 'ae mintea lui sla$a nu le
poate ni'i atin,e& As %ea sa stiu #n 'e 'edinta te+ai nas'ut( si de esti $ote)at98
+ În 'ae esti si dumneata a'um( #n plus 'a eu mi+am 'ompletat $ote)ul( asa
'um si l+a 'ompletat si M"ntuitoul la tei)e'i de ani( nu s+a lasat numai 'u
taieea #mpe/u( 'ae #nseamna $ote)ul( la e%ei8
În ,o)a%a ata'ie te ,asesti( omule al lui Dumne)eu8 Da( spune+mi( te o,(
de '"nd este 'edinta mea( si de '"nd este 'edinta #n 'ae te ,asesti a'um( si
'e 'e)i98 Ca eu sunt o fiinta pa'atoasa( )amislita si nas'uta #n pa'ate( da
'edinta #n 'ae 'ed( este deapta( otodoBa( si a'easta 'estinatate tine de
4@@@ ani( ia a dumnitale e o se'ta nas'o'ita de un om m"ndu 'a si
dumneata8
+ Cine+i a'el om de 'ae+mi %o$esti98
+ A( nu+l stii98
+ Litu,!ia d%s& este o idolatie8
+ Da'a Sf"nta Litu,!ie a fi o idolatie( 'um )i'i dumneata( atun'i dia%olul a
fi #n%atat pe Lut!e s+o popo%aduias'a mai depate( 'um a fa'ut 'u 'elelalte
,eseli ale lui& Stap"nul nostu( Iisus *istos( 'el asti,nit pe Sf"nta Cu'e( #si
epeta lu'aea sa de m"ntuie pin Sf"nta Litu,!ie& Toate tainele sunt pline
de maetie( da Sf"nta Litu,!ie le #nte'e pe toate& Sfintele Taine sunt 'a niste
%ase 'e 'ontin mila dumne)eias'a pentu 'ei %ii( Sf"nta Litu,!ie este o'eanul
nese'at al dani'iei dumne)eiesti pentu 'ei %ii( si pentu 'ei moti8 Mi se pae
'a n+a%eti ni'i Taine( ni'i Sf"nta Litu,!ie98
+ Noi a%em Sf"nta S'iptua( si nu ne mai te$uie nimi'8
+ Da( am mai spus( ati fuat+o de la $isei'a( 'ea 'ae %+a pastat+o de apoape
4@@@ de ani( si me,eti 'u !"tia ei( nu 'u sfintenia ei( #n iad8 0iind'a #n !"tie(
si nu #n litea 'edeti( nu #n puteea ei de m"ntuie( 'ae se da numai pin
:isei'a lui Dumne)eu& Si( 'e sa %a mai %o$es' mult98 Ca+i %adita ata'iea
dumnitale( #ntu'"t ai lepadat al doilea i)%o de 'edinta( dupa Sf"nta
S'iptua( 'ae este Sf"nta Taditie( faa de 'ae nu ne putem m"ntui( '!ia de+
am sti Sf"nta S'iptua din doas'a+n doas'a8 Numai Sf"nta Taditie ne+a
pastat noua toate 'omoile de taina( si toate lu'uile sfinte( pe 'ae din
Du!ul Sf"nt le+au sa%"sit Sfintii Apostoli( le+au lasat pin %iu ,ai u'eni'ilo
lo( epis'opilo( peotilo( dia'onilo( p"na #n )ilele noaste( si p"na la sf"situl
%ea'uilo&
+ Unde %a sunt epis'opii( peotii si dia'onii98 N+a%em ne%oie de ei8
+ Nu a%eti ne%oie de ei( 'a sunteti lepadati de Dumne)eu( fatani'i si lupi
apitoi de suflete8 Vai de sufletele %oaste( 'a sunteti 'a o fun)a pe apa( 'ae+i
dusa pe %alui #nt+un ne'unos'ut& Sa stiti 'a( de+ati %ietuie 'a sfintii( da'a
iesiti afaa din 'oa$ia m"ntuiii( 'ae+i Sf"nta :isei'a( %a #nne'ati( si nu %a
m"ntuiti #n %ea' de %ea'8 Dumne)eu iu$este pe un om plin de pa'ate( da 'ae
am"ne #n $isei'a( si se po'aieste 'u a/utoul Sfintelo Taine si al peotilo
sfintiti de Du!ul Sf"nt( de'"t pe unul m"ndu 'a dumneata8 :unul Dumne)eu si
Mai'a Domnului sa te lumine)e si sa te adu'a pe 'alea m"ntuiii8
Si( 'o$o"nd la .alati( am aflat de la 'ine%a 'a a'est ne'unos'ut ea ad%entist&
Doamne( luminea)a+i 'u un 'eas mai de%eme de a+si da sufletul( 'a sunt
pieduti8

VISUL JUDECATII
Am sa %a po%estes' a'um un %is de+al meu( #n 'ae mi+am %a)ut /ude'ata&
M+am %isat 'a eam pe un lo' ne'unos'ut si 'ine%a mi+a spus 'a te$uie sa
me, la /ude'ata&
Si( deodata( m+am %a)ut #naintea a tei $a$ati( 'ae a%eau fie'ae #n fata lo o
masa( si pe masa '"te o 'ate foate mae( 'a de a$ia #nto'eau filele si se
uitau 'u multa ,i/a pe ele& Cel de l"n,a mine #mi sopteste 'e%a7
+ Cel din mi/lo' este Deptul Hude'ato( Stap"nul *istos( si ta'e&
Eu ma uitam la d"nsii 'um asfoiau 'atile( faa sa %o$eas'a #nte ei sau sa
fa'a alta mis'ae&
Domnul *istos si 'ei doi oameni( 'ae nu stiam 'ine sa fi fost( eau #m$a'ati
#n !aine ne'unos'ute( si numai #nfasuati 'u o p"n)a foate fina( de 'uloae
%e)ui( des'!isa( foate fumoasa( si a%eau 'apetele ,oale&
C"nd iau seama la mine( si eu eam #m$a'ata 'u astfel de !aine( 'u 'apul ,ol
si 'u paul lun,( lasat pe spate& C"nd m+am %a)ut #n felul a'esta( am #n'eput
asa sa temu( si ma #nte$am eu de unde am a'easta #m$a'aminte( si
asteptam din 'lipa #n 'lipa sa pimes' do/ana sau #ndepataea mea din fata
Stap"nului&
Cel din deapta se uita la mine $l"nd( ia 'el din st"n,a ea fuios( si 'auta #n
'ate asa de epede( 'a nu i se mai %edeau de,etele& Eu am #n'eput sa+mi 'apat
linistea( si+mi )i'eam 'a din pi'ina epe)i'iunii( nu %a mai %edea nimi' din
'ele s'ise( si nu %eam sa+l mai pi%es'( uit"ndu+ma numai la Deptul
Hude'ato&
Deodata %ad pe Stap"nul *istos 'a se uita la mine si )"m$este& În a'ea 'lipa
am simtit 'a Domnul m+a ietat de toate ,eselile mele( si '"nd am %a)ut 'a toti
tei au #n'!is 'atile( maea $u'uie 'e+am a%ut+o n+o pot des'ie( si #n a'easta
fei'ie m+am desteptat8
O( Iisuse( nume s'ump si dul'e( a/uta+mi sa+mi du' %iata #n asa fel( 'a atun'i
'"nd %oi %eni la Deapta Ta Hude'ata( nu #n %is( 'i aie%ea( sa pimes'
dumne)eies'ul su"s( 'a #n a'est %is8 Ia pe tine( iu$itul meu #n,e pa)ito( te
o, sa fii totdeauna l"n,a mine( opindu+ma de la 'ele ele( si( #ndem"ndu+ma
sa fa' 'ele $une si pla'ute Domnului si Mai'ii Sale Pea'uate( 'a la )iua 'ea
mae sa+ti adu' Tie $u'uie( ia mie( m"ntuie8
Eu 'ed 'a a'easta /ude'ata 'e+am %isat+o #n %is este #nfatisaea omului adus
de #n,eul sau pa)ito( dupa paasiea a'estei lumi #n 'ae ne ,asim noi&
A!( momentul a'ela p"na #ti pimesti aspunsul( este ne"n'!ipuit de ,eu( 'a'i
nu stii 'e te+asteapta8

RÂMÂNEM ÎN ACEST LOC CHIAR CU PRETUL VIETII
În pima%aa anului 12>>( #n taa noasta( si #ndeose$i #n Moldo%a noasta
s'umpa( %edeai pe toate dumuile si soselele spe Muntenia( 'aute #n'a'ate
'u 'e%a lu'ui si 'opii mi'i( 'u '"te o %a'a le,ata de spatele 'aului( sau '"te
o tuma de oi( sau 'e%a 'ape( de te $atea /alea 'um %edeai 'a fu,( si eai si,u
'a de 'eea 'e fu,( nu s'apa8
Eau toate a'estea odul uei popoaelo #nte ele( si al $lestematului de
a)$oi( 'ae( #n toate %emuile( nu adu'e alt'e%a de'"t moate( la'imi si
saa'ie&
Desi a'easta neliniste ea at"t de simtita #n Moldo%a noasta( noi ne %edeam
de lu'u( 'a si '"nd n+a %eni ni'i o pime/die( 'um ni'i nu puteam sa 'edem(
#n 'lipa 'e ne pusesem toate nade/dile noaste #n $atele a'elui Stap"n( 'ae
'ondu'e toata suflaea pe pam"nt( si nu puteam 'ede de asemenea( 'a m"na
Mai'ii Pea'uate ne+a adunat #n a'easta ,adina de odi!na sufleteas'a(
numai pentu un timp asa de s'ut8 Si( #ndemn"nd o$stea sa+si puie nade/dea
mai mult #n Dumne)eu de'"t #n oameni( lu'am fei'ite( d"nd pin a'easta mult
'ua/ 'elo 'ae ne %i)itau&
...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful