Sunteți pe pagina 1din 3

ECKHART TOLLE - DESPRE RUGACIUNE

Mesajul lunii iulie 2011


Inte!ae " In#a $e #an$ ea% %i#a& a% #es#ut in eli'ia #at(li#a) A% *(st
#(n+insa sa il ne' ,e Du%ne-eu & nu sa #e$ in el) Si a#u%& $at(ita
%($ului in #ae tu ,e$ai si i%,atasesti& stiu #a #(ne#ti+itatea este a#(l(&
#(nstiinta& linistea este a#(l()
Da %a 'an$es#& $e #e sa %a ('. ,entu #a $a#a Du%ne-eu este at(t-
#un(s#at(& (%ni,(tent& at(t-iu!it( et#& nu #e$ #a el/ea ae ne+(ie #a eu
sa s,un "0 Psst& ,ietenul %eu %(ae $e #an#e& il ,(ti ajuta.0) Nu #e$ #a
este ne#esa& $a i%i ,la#e sa %a (')
A$( sa au$ 'an$uile tale 1 #u% a *i %ai ,(ti+it sa %a ('. Tu #e-i in
u'a#iune.
E)T" P(ate #a tu iti inalti u'a#iunile $e la #eei ,etiti(nae 2 te ('& *a #a
a#est lu#u sa se inta%,le3& ,ana la %i#i in$i#at(i %entali& #u% a *i
,a#ea& $e e4e%,lu) Mi#ii in$i#at(i %entali in#a *(l(ses# #(n#e,te&
$e(ae#e & *ie#ae u'a#iune este *(%ata $in #u+inte si #(n#e,te - ,entu
a ,un#ta& ,entu a +a ajuta sa %e'eti $in#(l( $e #(n#e,te) Ati ,utea
s,une& $e e4e%,lu&( a*i%atie - asa #u% a s,us Isus "0 Eu sant lu%ina
lu%ii0) A#easta este ( a*i%atie - este un #(n#e,t& el in$i#a ( ealitate %ult
%ai in$e,atata $e#at #u+intele) 5(i ,uteti s,une& $a#a in#a %ai $(iti (
anu%e ,etitie "0 te (' & lasa-%a sa #un(s# #a eu sant lu%ina lu%ii0)
Dualitatea este i%,li#ata& $e (!i#ei & in u'a#iunile (!isnuite) A#easta
i%,li#a *a,tul #a e4ista Du%ne-eu si ai#i sant eu&u'an$u-%a lui
Du%ne-eu) A#easta $ualitate este in *inal& ( ilu-ie& $e(ae#e +(i santeti (
e4,esie a lui Du%ne-eu) 5(i si Du%ne-eu +a #(nt(,iti) Si atun#i&#ele %ai
,(*un$e u'a#iuni& nu %ai sant u'a#iuni) A#estea sant & atun#i #an$
a$(,tati ( atitu$ine a as#ultaii& $e#at a (sti #u+inte) Atata ti%, #at +a
!u#uati $e a#easta este !ine) Da& 'a$ual& enuntati la a %ai #ee
#ui+a sa *a#a #e+a ,entu +(i& ,entu #a a#est lu#u +a %entine in
$ualitate) A*i%atiile& $a#a sant *a#ute #(e#t& ,(t si su!stitute %inunate
,entu u'a#iuni "0 Eu sant +in$e#at si inte' si in ,a#e 0) Si $u,a asta&
lasati sa *ie un s,atiu) Si int-a$e+a& ,uteea este in a#el s,atiu) In a#el
s,atiu& +(i e4,ei%entati #a santeti $eja inte') 6(%a e4tei(aa +-a
,utea s,une #e+a $i*eit - 0 Eu sant sa#u0& s,une 0Un Cus in Mia#(le0)
5(i santeti si $e#i& a#easta este ( si%,la a*i%atie& asa #u% este)
5in$e#aea & ,entu alt#ine+a - +(i santeti *ie #u a#ea ,es(ana sau alta
,es(ana +a a,ae in %inte #a *iin$ !(lna+a) #ea %ai ,uteni#a +in$e#ae
este sa %entineti ( i%a'ine a a#elei ,es(ane si a,(i sa %e'eti ,(*un$
in +(i insi+a& un$e este t(talitatea +ietii) Can$ ni%i# nu este ne#esa&
ni%i# nu te!uie a$au'at) A#(l( 'asiti si t(talitatea a#elei ,es(ane&
$ease%enea - ea este $eja +in$e#ata la #el %ai ,(*un$ ni+el& $in#(l( $e
*(%a) De#i& %e'eti $in *(%a& in *aa *(%a) A#easta este +in$e#aea
#ae a *(st ,a#ti#ata $e #ate 7(el G(l$s%it8 1 el ae ( #ate %inunata&
nu%ita "0 Ata 5in$e#aii S,iituale0) A#easta nu #(nsta in #(n$itiile
ne#esae +in$e#aii&
1
#i in #(n#entaea ,e ealitatea esentiala a a#elei *iinte u%ane #ae este
una #u ealitatea +(asta esentiala si %e'eti a$an# in ta#eea ,(*un$a&
un$e ni%i# nu este ne#esa) El ,i%ea a$esea tele*(ane& #ate($ata in
%ijl(#ul n(,tii) Cine+a a+ea ne+(ie $is,eata $e +in$e#ae si s,unea
nu%ele ,es(anei la tele*(n si %(ti+ul su*eintei) Ce *a#ea el atun#i ea sa
ase-e e#e,t(ul j(s si sa %ea'a in staea $e n(n-'an$& i%e$iat) Pentu
un %(%ent& el au-ea nu%ele ,es(anei& #e ea in nee'ula #u a#easta si
i%e$iat eli!ea a#est lu#u& a,(i& ,entu 2-9 %inute inta in n(n-'an$ -
$(a a!s(luta ,e-enta) A#easta este ,e*e#tiunea a!s(luta in taa%ul *aa
*(%a)Si a#easta este esenta ,es(anei #ae a+ea ne+(ie $e +in$e#ae)
De#i& $u#eti *(%a in n(n-*(%a& a#(l( un$e *(%a nu %ai e4ista) Nu este
ne#esaa ni#i ( #(n$itie ,entu a *i tatat& ni%i# nu este ne#esa& $(a
%e'eti in a#el l(#)
A#esta este #alea lui $e a +in$e#a) El este #8ia un +in$e#at( ,uteni#)
A#easta este ulti%a *(%a a +in$e#aii si a#easta este %($ul n(n-$ual al
u'a#iunii) A#esta %e'e $in#(l( $e u'a#iunea #ae s,une 0 Te ('
D(a%ne& +in$e#a0 - +(i %e'eti la Susa insasi& #ae este inse,aa!ila *ata
$e #ine santeti +(i si este inse,aa!ila *ata $e #ine este ,es(ana)
Ru'a#iunea ,(ate $e+eni 'a$ual as#ultaea lui Du%ne-eu& $e#at a +(!i
#u Du%ne-eu) Ce insea%na as#ultaea. As#ultaea insea%na #a e4ista un
#a%, '(l& atentie ,ua) As#ultaea nu insea%na #a aste,tati un anu%e
as,uns& $e(ae#e atun#i nu as#ulti #u a$e+aat) In as#ultae nu aste,tati
ni%i# - a#(l( este $(a un #a%, al atentiei ,ue) A#easta este ( u'a#iune
%ult %ai ,(*un$a $e#at #u+intele) A$e+aata u'a#iune este a#(l( un$e
u'a#iunea $e+ine %e$itatie) Ni#i %a#a nu $(iti un as,uns - este
su*i#ient sa *iti in ta#ee) Cate($ata un as,uns s(seste sau ,(!le%a se
e-(l+a& $int-( $ata) As#ultati) Oi#e ,(!le%a in a#easta lu%e& (i#e
tul!uae si a#estea se inta%,la t(t ti%,ul& (a%enii $in juul +(stu sau (
$ista'ee a %intii& %e' in #(nstiinta ,ua& in ,e-enta #ae as#ulta)
As#ultaea este un %($ $e a +(!i $es,e ,e-enta) Can$ santeti ,e-enti
este #a si #u% santeti int-( stae $e as#ultae) A#u%& as#ultaea
este $e (!i#ei as(#iata #u ,e#e,tia sen-atiei au$iti+e) Da a#easta
as#ultae %e'e $in#(l( $e ,e#e,tia sen-atiei au$iti+e 1
a#easta e,e-inta staea $e #(nstiinta #ae sta la !a-a ,e#e,tiei
sen-atiei au$iti+e) Oi#ine #un(aste #e insea%na a#est lu#u -
$e(ae#e& atun#i #an$ as#ultati #u a$e+aat un sunet sla!& #ae este
staea $e #(nstiinta #ae sta la !a-a a#estei as#ultai a sunetului sla!.
Este ( stae $e a!s(lut& ela4ata& aleta) De#i& #an$ n(i s,une% as#ultae&
a#esta este un lu#u #ae ajuta& ,entu #a t(ti sti% #e insea%na
as#ultaea) Eu $(a su!linie- #a a#easta nu este ,e#e,tia sen-iti+a
e4tena #ae este esenta in as#ultae 1 esenta in as#ultae este
*un$a%entul staii $e #(nstiinta& a a!s(lutei e#e,ti+itati si a ,e-entei
alete) De a#eea eu #e$ #a Isus a s,us ,aa!(la $es,e se+it( si a *i
tea-& ,entu #a el nu stia #an$ %aestul +ine a#asa) Multe lu#ui s(ses#
int-un %($ $ist(si(nat& $e(ae#e au *(st tans%ise +e!al si a,(i s#ise
si in a#est ,(#es& #ate+a lu#ui au *(st $enatuate sau au li,sit) Eu #e$
#a el +(!ea $es,e atitu$inea a#estuia - ( stae $e #(nstiinta - se+it(ul
aste,tan$ $(a sa au$a %aestul +enin$ a#asa) A#esta aste,ta int-un *el
$i*eit *ata $e #eea #e nu%i% 0aste,tae0& inse%nan$ #a %intea s,une "0
Ce se +a inta%,la. De #e nu s-a inta%,lat in#a.0- el *(l(sea aste,taea
2
int-un sens #(%,let $i*eit) De %ulte (i Isus a +(!it $es,e a sta
tea- & #eea #e este ( ,ate *(ate i%,(tanta a in+atatuil( sale - stai
tea-& nu %e'e la #ul#ae& stai ,e-ent) Oi#e #u+inte ati *(l(si in
u'a#iune & *(l(siti-le #a in$i#at(i inainte $e a#easta) Ati ,utea s,une 0
Eu as#ult0)
3