Sunteți pe pagina 1din 8

NUMELE SI PRENUME CLIENTI :F.

A, , VARSTA :10 ani OCUPATIA : elev SCOPUL :Cresterea nivelului stimei de sine TABLOU INITIAL AL ELEVILOR :stima de sine s a!"ta,d#$inta $ed"sa de #m"ni a$e " #le%ii si ad"ltii, #m&#$tament deviant 'ata de #le%i si ad"lti. RESURSE :UMANE(elevii,inv)*)t#a$ea, ad$e dida ti e MATERIALE('ise,'li& +a$t,la&t#&,teste OBIECTIVELE CONSILIERII ;: GENERALE ,#-andi$ea stimei de sine &#!itive,&$in #nstienti!a$ea &$#&$iil#$ alitati,inta$i$ea si a'i$ma$ea a estei ima%ini C#nstienti!a$ea as"&$a e'i a itatii &e$s#nale Pent$" a(mi atin%e a este #-ie tive , d"&a &$ima intalni$e " a esti elevi am #nside$at ne esa$ sa avem in i sedinte ,-inenteles , " a #$d"l l#$,d"&a "m "$mea!a : 1.A"t# "n#aste$e si a e&ta$e de sine ..C#nvin%e$i si #m&#$tamente /.Em#tii 0.Re!#lva$ea &$#-lemel#$ si l"a$ea de i!iil#$ 1.Relatii inte$&e$s#nale O-ie tive #nsilie$ii : (e +ili-$" din &"n t de vede$e em#ti#nal (sa %aseas a s#l"tii $eative la &$#-lemele " a$e se #n'$"nta (%asi$ea "n#$ &#si-ilitati de ada&ta$e si inte%$a$e s #la$a2s# iala (de!v#lta$ea "n#$ a-ilitati de #m"ni a$e " &a$inti,&$#'es#$i,$"de mai a&$#&iate 1 INTALNIREA ETAPE : !" min O-ie tive #&.(sta-ili$ea "nei $elatii de in $ede$e, identi'i a$ea a"!ei de dete$i#$a$e a ima%inii de sine, #-tine$ea #nsimtamant"l"i elevil#$ &ent$" #ntin"a$ea inte$ventiil#$2&$#%$am"l"i in sedinte "lte$i#a$e. P$ima data i(am invitat &e a esti elevi la mine ,&e m#tiv a am eva de dis "tat " ei. A" venit mi$ati int$e-and"(ma e s(a intam&lat. e a" 'a "t. (C$edeti a ati 'a "t eva 3 Elevii in e& 'ie a$e sa(mi s&"na de e $ed ei a i(am +emat.Si ast'el mi(a" de!val"it m"lte din #m&#$tamentele l#$.A&#i i(am int$e-at da a ei #nside$a a s(a" #m&#$tat #$e t.In "nele a!"$i mi(a" s&"s a da.Le(am e$"t sa se 4"sti'i e in a este a!"$i.,"&a /1min.,am &"t"t identi'i a &$#-lema a est#$ elevi,a&#i i(am int$e-at da a v#$ sa se mai intalnim sa mai dis "tam int$e n#i,asi%"$and"(i a t#t e v#m dis "ta $amane int$e n#i si am +#ta$at sa ne intalnim &este # sa&tamana. # CLARI$ICAREA A5 A"t# "n#aste$e si a e&ta$e de sine /0min. O-ie tive :(sa identi'i e as&e tele 'i!i e,intele t"ale,s&i$it"ale,em#ti#nale si s# iale ale sinel"i (sa intelea%a $elatia dint$e a e&ta$ea de sine, #m&#$tament si sentimente (sa $eas a sentiment"l &"te$ii inte$i#a$e a #&il"l"i

(sa isi de!v#lte a&a itatea de a "tili!a lim-a4"l &#!itiv6&ent$" a 'a e 'ata a"t#invin#vati$il#$5. Mate$iale :'isa,, e$ "$ile sinel"i 7, $ei#n P$# ed"$a :se e8&li a elevil#$ a a tivitatea va 'i ent$ata &e &$#-lema identitatii a&#i Li se s$e sa se des $ie &$in identi'i a$ea a t$ei "vinte sa" '$a!e &ent$" 'ie a$e dint$e ate%#$ii 9in e 'el v(ati des $ie "iva ,is "tie :Cat de di'i il a '#st sa va des $ieti 9e8ista v$e# $elatie int$e a este ate%#$ii 9in e 'el v(ati des $ie "iva 3 C#n l"!ie 9a este as&e te #m&"n identitatea,ie$ 'a&t"l a se simt &"te$ni i sa" sla-i int$( "n d#meni" ,n" inseamna a s"nt la 'el in t#ate. :5 Em#tii 9(01(10 min. O-ie tive #&.(sa invete a eilalti n" ne #nt$#lea!a sentimentele sa" em#tiile si n" s"nt $es&#nsa-ili &ent$" ne'e$i i$ea n#ast$a (sa invete a "nele em#tii ne a4"ta ,ia$ altele n"6"tili!a$ea dial#%"l"i " sine &ent$" #-tine$ea #nt$#l"l"i em#ti#nal5 (sa intelea%a 'a&t"l a '"$ia &#ate 'i evitata si #nt$#lata6e'e t"l de $ea tie in lant al em#tiil#$ ne%ative,e8&$ima$ea,,sanat#asa 7si mai ,,&"tin sanat#asa 7a em#tii (sa identi'i e em#tiile el#$lalti,sa anali!e!e #nse intele em#ti#nale, Mate$iale 9 'ise individ"ale de +a$tie &e a$e s"nt t$e "te "vinte a$e desemnea!a em#tii( da" ate "n set #m&let &ent$" 'ie a$e elev P$# ed"$a 9 t$e eti &e 'asiile individ"ale "$mat#a$ele "vinte a$e desemnea!a em#tii : i"-it,s&e$iat,in%$i4#$at,t$ist,$a-dat#$, #n'"!,ne$v#s,4i%nit,4enat,%el#s,s&e$iat,s +im-at# $,des "$a4at,'$"st$at,ins&aimantat,'e$i it,vin#vat,$a", #n'#$ta-il,s +im-at#$,, "$a4#s,%$ #a!ni ,sensi-il,te$i-il,ma+nit,nea4"t#$at,di'e$it,-" "$#s,&lin de "$a,de&$imat,( ,is "tam #n e&t"l de em#tie a$e ne a4"ta,ne #nd" e la l" $"$i &#!itive,ne 'a &la e$e sa" ne da" ene$%ie,da$ si em#tiile a$e n" ne a4"ta,ne #nd" s&$e $elatii ne%ative,s&$e sentimente ne%ative 'ata de n#i insine,&$#asta dis&#!itie, #m&#$tamente ne&#t$ivite. Am e$"t %$"&"l"i sa s#$te!e "vintele in A4"ta si Im&iedi a.Am #nstatat a t$ei din ei &at$" elevi $ed a # em#tie n" se in ad$ea!a ni aie$i.At"n i le(am e$"t sa $eali!e!e a t$eia ate%#$ieA4"ta si Im&iedi a .I(am in "$a4at sa(si im&a$taseas a e8&e$ientele &e mas"$a e s#$tea!a "vintele. In 'inal.am t$e "t &e 'li& +a$t,s"- ele d#"a titl"$i amintite,t#ate "vintele as"&$a a$#$a a e8istat #nsens, elelalte 'iind t$e "te int$(# a t$eia ate%#$ie. ,is "tii 9 1. Int$e-a$i $e'e$it#a$e la #ntin"t 9 a$e lista a$e mai m"lte "vinte, e $edeti a di'e$entia!a em#tiile a$e ne a4"ta de ele a$e n" a4"ta 3 .. Int$e-a$i de &e$s#nalitate 9 e 'el de em#tii ai de #-i ei, e 'el de em#tii ti(a$ &la ea sa ai, e &#ti 'a e sa n" ai em#tii a$e n" te a4"ta 3 C#n l"!ie 9A '#st nev#ie sa(i a4"t sa 'a a de#se-i$ea int$e di'e$itele ti&"$i de em#tii,i(am #nstienti!at a &#t evita em#tiile a$e n" ;i a4"ta sa" le &#t 'a e 'ata. ! RE$LECTAREA C#nvin%e$i si #m&#$tamente(01(10 min. O-ie tive #&.(sa invete sa 'a a distin tia int$e #nvin%e$ile $ati#nale si ele i$ati#nale6di'e$enta int$e d#$inte si nev#i,e'e tele %andi$ii i$ati#nale5

(sa identi'i e e8em&le de %ene$ali!a$i e8 esive si e'e tele l#$6%andi$ea a-s#l"tista(int#tdea"na,t$e-"ie5 (sa $e "n#as a #nse intele &e te$men l"n% si s "$t ale #m&#$tamentel#$6estima$ea #nse intel#$ "n"i #m&#$tament $elativ la &$#&$iile inte$ese si a im&a t"l"i &e a$e il a$e as"&$a el#$lalti5 (sa(si de!v#lte "nele st$ate%ii de dis&"ta$e a %andi$ii i$ati#nale &$#&$ii sa" a el#$lalti Mate$iale 9'#i de l" $",,Ste$%e i$ati#nal"l 7, $ei#ane. P$# ed"$a 9a$at # $adie$a si initie! # dis "tie des&$e $#l"l ei6sa s a&am de eva,sa inl# "im " alt eva5 <$"&e! elevii ate d#i,ei t$e-"ie sa iteas a de &e '#aia de l" $" #nvin%e$ea i$ati#nala si sa # stea$%a,inl# "ind(# " "na $ati#nala. ,is "tii 9 Int$e-a$i $e'e$it#a$e des&$e #ntin"t 9 a$e $e!i a este di'e$enta int$e #nvin%e$ile $ati#nale si ele i$ati#nale, e t$e-"ie sa 'a i &ent$" a ste$%e si inl# "i #nvin%e$ile i$ati#nale 3 Int$e-a$i de &e$s#nali!a$e 9Ai in e$ at v$e#data a est &$# ede", "m ti s(a &a$"t,ai v$ea sa in e$ i a "m, "m # 'a i 3 C#n l"!ie 9#'e$i$ea a at mai m"lte e8em&le este de "n $eal '#l#s in $edi$e ti#na$ea %andi$ii elevil#$ % CON$RUNTAREA Re!#lva$ea &$#-lemel#$ si l"a$ea de i!iil#$ 01(10 min. O-ie tive #&. (sa invete sa di'e$entie!e st$ate%iile de $e!#lva$e de &$#-leme sa" de de i!ii de a-#$da$e sa" de evita$e6di'e$entie$ea int$e # de i!ie -"na si "na mai &"tin -"na5 (sa e8&l#$e!e e'e tele em#tiil#$ as"&$a $e!#lva$ii&$#-lemel#$ si l"a$ii de i!iil#$6eval"a$ea im&a t"l"i dete$minat de &$esi"nea el#$lalti as"&$a $e!#lva$ii &$#-lemel#$ &e$s#nale= ( sa isi de!v#lte a-ilitatea de a des #m&"ne sit"atiile &$#-lemati e #m&le8e in s"-&$#-leme6$e "n#aste$ea a el#$ 'a t#$i e &#t sa" n" &#t 'i #nt$#lati int$(# an"mita &$#-lema= (sa isi de!v#lte a-ilitatea de a sta-ili s #&"$i &e te$men s "$t si medi"6m#dalitati de a 'a e 'ata amana$il#$5 Relatii inte$&e$s#nale (sa distin%a int$e sit"atii,,t$e-"ie 7$e!#na-ile,$es&e tiv ne$e!#na-ile 'ata de eilalti6a$%"mente &$# si #nt$a5(sa invete "nele de&$inde$i ase$tive a $as&"ns la &$esi"nea el#$lalti6im-"natati$ea $elatiil#$ " eilalti5 (sa $e "n#as a avanta4ele si de!avanta4ele $eali!a$ii "nei an"mite a ti"ni in vede$ea #-tine$ii a&$#-a$ii s# iale6n" s"ntem nea&a$at eea e s&"n eilalti a s"ntem5 Mate$iale 9+a$tie , $ei#n P$# ed"$a 9 e$ elevil#$ sa se %andeas a la dive$se &e$s#ane a$e ii ene$vea!a,&e a$e n" ii &#t s"&#$ta si sa s $ie e8em&le de elemente a$e ii de$an4ea!a el mai m"lt in $elatiile " eilalti. ,is "tie 9&e #ntin"t,de &e$s#nali!a$e C#n l"!ie 9n" &"tem s +im-a #amenii, i d#a$ m#d"l in a$e $elati#nam " a estia

EVALUAREA In a este sedinte de #nsilie$e am in e$ at sa eval"e! nivel"l stimei de sine,s #$"$ile elevil#$ a$e a" &a$ti i&at.,sa e8&l#$e!e e'e tele em#tiil#$ as"&$a $e!#lva$ii &$#-lemel#$,sa $e "n#as a #nse intele &e te$men l"n% sa" s "$t a #m&#$tamentel#$. E" $ed a eea e mi(am &$#&"s am $e"sit in ma$e &a$te,elevii $idi and"(si nivel"l stimei de sine,$e a&atand"(si in $ede$ea in '#$tele &$#&$ii.6#-ie tivele &$#&"se la 'ie a$e sedinta5 PUNCTE TARI :(e8ista # statisti a a a est#$ elevi (e8&e$ienta an"l"i s #la$ ( (s(a" de$"lat sedintele de #nsilie$e ('#$ma$ea %$"&"l"i de l" $" P"n te sensi-ile(m#mente sensi-ile &ent$" a esti ad#les enti &#t 'i ele a sedintel#$ " &a$intii6ei n" a" &e ine +ema,-"ni a sa" $"dele n" le &asa sa" n" ii inte$esea!a5, Si a tivitatile e8t$a "$i "la$e a$e im&li a si &a$intii RECO&AN'ARI :elevi(sa #m"ni e li-e$ 'a$e $etine$i,atat " #le%ii at si " ad"ltii, Cad$e dida ti e(sa s"stina #ntin"" a esti elevi in a tivitatile e le des'as#a$a la lasele $es&e tive. .

TABLOU INITIAL AL COPILULUI ::aiat de >(10 ani ,&alid " # &$ivi$e atenta,vi#aie a$e a '#st t$imis la #ns"ltatie da at$e d#amna invatat#a$e &ent$" a este '#a$te neastam&a$at,n" a$e $a-da$e,se '#ieste &e s a"n,da din &i i#a$e,v#$-este neint$e-at,ii de$an4ea!a si &e eilalti,'a e %l"me &ent$" a 'i -a%at in seama, and este s #s la ta-la 7'a e &e l#vn"l ? a$e "n s $is "$at,de!#$d#nat,'a e " %$e"tate e8e$ itiile la matemati a,n"(i &la e sa iteas a si and este #-li%at iteste " %$e"tate6&a$intii se # "&a de el , #&il"l +ia$ 'a e le tii s"&limenta$e,a '#st e8aminat de medi "l &ediat$" &ent$" %$e"tatea mi a &e a$e #a$e.Eval"a$ea &si+#l#%i a si &ediat$i a a d"s la "$mat#a$ele S.N.elev in lasa I,l"at de la ent$"l de &lasament de 'amilia C.S..P$e!inta semne vi!i-ile de A,@, a$a te$i!ata &$in +i&e$a tivitate,im&"lsivitate si de'i it de atentie,da$ el mai m"lt tinde s&$e T,A. Ca(ul se in)adrea(a la )ate*+ria tul,uraril+r de )+m-+rtament ( #&il +i&e$a tiv si " de'i it de atentie ,dia%n#sti e :T"l-"$a$e +i&e$Aine ti a " de'i it de atentie, Intele t n#$mal in'e$i#$ BICDE 'E$INITII CO&PORTA&ENTALE : .Ese #ntin"" in a e&ta$ea $e%"lil#$ si a aste&ta$il#$ a asa,la s #ala sa" in #m"nitate (C#n'li te $e&etate sa" #n'$"nta$i " a"t#$itatea de la s #ala sa" a asa (Ese in as"ma$ea #nse intel#$ a ti"nil#$,as"ma$ea $is "$il#$ si an%a4a$ea in #m&#$tamente " sen!atii sla-e sa" ta$i. OBIECTIVUL PROGRA&ULUI 'E CONSILIERE : O-ie tive &e te$men l"n% 1(dem#nst$a$ea $este$ii #nestitatii ,a #$d"l"i in eea e &$iveste $e%"lile,intele%e$ea d$e&t"$il#$ si sentimentel#$ el#$lalti, #nt$#l"l"i as"&$a im&"ls"$il#$. .(satis'a e$ea $e%"lil#$ si aste&ta$il#$ a asa,la s #ala, " &$ietenii &e # -a!a #nsistenta. O-ie tive (&e te$men s "$t 1( $este$ea a #$d"l"i in eea e &$iveste $e%"lile &ent$" asa si s #ala .( ##&e$a$ea la $e #manda$ile si e$intele invatat#a$ei,&a$intil#$,&si+#l#%"l"i /( $este$ea &a$ti i&a$ii la a tivitati e8t$a "$$i "la$e sa" a tivitati &#!itive in %$"&"$i de a eeasi va$sta. INTERVENTII TERAPEUTICE : 1(si%"$a$ea 'eed(-a A("l"i #&il"l"i si &a$intil#$ sai,invatat#a$ei,in eea e &$iveste testa$ea &si+#ed" ati#nala .(asista$ea &a$intil#$ in sta-ili$ea la$a a $e%"lil#$,a limitel#$ si a #nse intel#$ &ent$" #m&#$tament. /(sta-ili$ea de $e%"li la$e &ent$" lient a asa sa" la s #ala 9 lient"l este &"s sa $e&ete $e%"lile &ent$" a dem#nst$a a a inteles. CONTINUTUL CONSILIERII ETAPE 1. PRO:LEMA In tim&"l &$imei intalni$i s(a sta-ilit $elatiile $e i&$# e de in $ede$e.,in $elata$ile &a$intil#$ am a'lat a #&il"l este dat in %$i4a el#$ d#i de at$e "n ent$" de &lasament,da$ ei d#i il i"-es m"lt &e a est #&il si ei $ed a #&il"l a$e eva &$#-leme.6este neatent,se &li tiseste $e&ede,et ..Sedinta s(a 'inali!at " "n $e!"ltat #n $et.Am &"t"t identi'i a &$#-lema.Pa$intii e$a" s"&a$ati si &e 'a&t"l a #&il"l avea $e!"ltate sla-e la s #ala,in #ntin"" e$a" atenti#nati de at$e invatat#a$e in le%at"$a " #m&#$tament"l #&il"l"i, a de$an4ea!a #$ele,v#$-este neint$e-at et .S(a sta-ilit &$in

a #$d"l el#$ d#i sa ne intalnim din n#".I(am $"%at da a v#$ and vin sa(mi ad" a '#t#%$a'ii de 'amilie. CLARI$ICAREA Pent$" a(i invata "m sa se #m&#$te " a est #&il (sa "n#as a sim&t#mele -#lii (identi'i a$ea &#si-ilel#$ a"!e am '#l#sit te+ni a inte$&$eta$ii,,desen"l"i 'amiliei 7.S#li it &a$intii sa(mi desene!e &$#&$ia 'amilie &$in e$ "$i,t$asand linii de la e$ "l $e&$e!entand &$#&$ia &e$s#ana la elelalte e$ "$i6'ie a$e e$ $e&$e!entand # &e$s#ana0.,esenele a" '#st inte$&$etate in '"n tie de l"n%imea liniil#$,a &#!iti#na$ii si distantei 'ie a$ei &e$s#ane 'ata de e$ "l $e&$e!entand a"t#$"l desen"l"i.Ce$ "$ile ele mai a&$#&iate $e&$e!inta &e$s#ane im&#$tante &ent$" s"-ie t,liniile s "$te $e&$e!inta $elatii a&$#&iate.Ast'el am &"t"t #nstata a int$e &a$inti si #&il $elatiile s"nt a&$#&iate,a estia i"-iind dest"l de m"lt a est #&il si s"nt '#a$te atasati de el.L" $" a'i$mat si de at$e ei.A&#i &$in int$e-a$ile des +ise la$i'i am &$#-lema.Am +#ta$at im&$e"na sa(mi ad" a si #&il"l, a as v$ea sa v#$-es n"mai " el,sa 'im si%"$i de &$#-lema, C" #&il"l am $e&etat din n#" te+ni a inte$&$eta$ii,"$ma$ind in s&e ial $elatiile #&il"l"i " &a$intii ad#&tivi.Am #nstatat a si #&il"l este '#a$te a&$#&iat de ei d#i &a$inti,da$ mai ales de mama.Stand si l" $and ,am #nstatat a int$(adeva$ #&il"l a$e # &$#-lema ,si an"me s"'e$a de T,A. Sim&t#me #-se$vate (in a&a itatea '$e venta in #n ent$a$ea atentiei as"&$a "n#$ detalii ('$e vente sit"atii de neatentie at"n i and i se v#$-este di$e t (di'i "ltati in a(si #$d#na si #$%ani!a tim&"l (l" $ea!a at l" $ea!a a&#i alea$%a,n" &#ate sta linistit (este "s#$ at$as de stim"li e8te$i#$i (im&#si-ilitatea de a "$ma$i inst$" ti"ni de la in e&"t ,&ana la s'a$sit (&ie$de adese#$i l" $"$ile6 $ei#n,$adie$a5 (ne$a-dat#$ in a aste&ta # s +im-a$e (&$e!inta neastam&a$ al mem-$el#$,n" &#ate sta linistit &e s a"n (d#$inta de a se $e&e!i " $as&"ns"l inainte de te$mina$ea int$e-a$ii (se $idi a si &a$aseste masa la a$e a$ t$e-"i sa stea et . In #n l"!ie ,am #nstatat a int$(adeva$ a$e &$#-leme,este "n #&il " A,@,, RE/OLVAREA PROBLE&EI SAU CON$RUNTAREA Intalnirea % La a easta intalni$e a" '#st si #&il"l si &a$intii, am "$ma$it m#d"l in a$e $elati#nea!a, "m se #m&#$ta #&il"l si $ea tiile &a$intil#$.A4"t lientii sa(si #nstienti!e!e sta$ile si sa ia atit"dine 'ata de &$#-lema #-se$vand atat #m&#$tament"l #&il"l"i at si a &a$intil#$ Le da" &a$intil#$ ateva s"%esti &ent$" a &"tea #nt$#la #&il"l 9 ( #nse venta in sta-ili$ea $e%"lil#$ de dis i&lina da$ t#t#data le dem#nst$e! m#d"l "m t$e-"ie sa sta-ileas a $e%"lile &$in asista$ea la sedinta.sta-ili$ea de $e%"li la$e &ent$" lient a asa sa" la s #ala, (sa i se t$ase!e #&il"l"i sa$ ini #n $ete si la$e,ia$ la inde&lini$ea a est#$a sa 'ie val#$i!ati &$in in "$a4a$i,$e #m&ense sa" la"de (&ast$a$ea "nei v# i linistite si evita$ea maniei

($e "n#aste$ea si in "$a4a$ea imediata la #$i e #m&#$tament &#!itiv,#$i at de neansemnat (t$e-"ie sa se insiste in des #&e$i$ea at#$va l" $"$i -"ne &e a$e le a$e #&il"l (evita$ea a-#$da$ii ne%ative6In etea!a FO&$este(te F5 (t$e-"ie se&a$ata #m&#$ta$ea #&il"l"i,&e a$e n" # a%$eati,de &e$s#ana #&il"l"i &e a$e il i"-iti6Te i"-es , da$ n"(mi &la e n#$#i"l de &e +ainele tale,Am in $ede$e in tine,da$ n"( mi &la &etele de &e aiet5 (sta-ili$ea "n"i &$#%$am !ilni '#a$te la$ si $es&e ta$ea " 'le8i-ilitate a a est"ia (sa$ ina &e a$e # &$imeste sa se sit"e!e in limita &#si-ilitatil#$ l"i (evita$ea &ede&sei #nstand in &$el"n%i$ea tim&"l"i de le tii6se a"de '$e vent 9n" te misti de ai i &ana n" te$mini t#ate le tiile 7(l" $" e 'a e sa $eas a tensi"nea &si+i a a #&il"l"i,&e a$e el n" # &#ate eli-e$a de at &$in mis a$e. ($est$an%e$ea n"ma$"l"i de &$ieteni.Cel mai -"n l# de 4#a a este asa,&ent$" a &#t 'i &$e%atite #nditiile ne esa$e si &#ate 'i "s#$ s"&$ave%+eat. Su*estii -entru invatat+are ; (in lasa #&il"l +i&e$a tiv t$e-"ie ase!at a&$#a&e de ated$a sa" in &a$tea din 'ata a salii de&a$te de 'e$east$a.Ast'el el va t$e-"i sa 'a a "n e'#$t deli-e$at a sa &$iveas a la e s"$se de dist$a tie din in a&e$e. (se im&"ne # m#nit#$i!a$e si anti i&a$e &e$manenta a a tivitatii #&il"l"i +i&e$a tiv. ( and #&il"l"i " T,A i se s#li ita "n an"mit $as&"ns,invatat#a$ea t$e-"ie sa(i 'a a "n semn vi!"al sa" 'i!i 6# &$ivi$e di$e ta ,# atin%e$e &e "ma$,et 5,ast'el atentia #&il"l"i este $ead"sa as"&$a sa$ inii a t"ale,ia$ semn"l ii #'e$a #&il"l"i "n &l"s de in $ede$e. (invatat#a$ea sa ai-a $a-da$e " a est #&il in aste&ta$ea "n"i $as&"ns $ati#nal ,sa n"(l %$a-eas a &ent$" a n" $is a sa &$imeas a "n $as&"ns #n'"! si im&"lsiv. (t$e-"ie sa admita nev#ia #&il"l"i de # &a"!a &ent$" a(l s #ate dint$(# sit"atie di'i ila. STRATEGIA CONSILIERII 1 &I0LOACE 9 $ei#n,+a$tie, #&il"l,&a$intii # &ETO'E 9inte$vi"l,#-se$vatia, #nv#$-i$ea,te+ni a inte$&$eta$ii ! RE/ULTATE ANTICIPATE : #nstienti!a$ea &a$intil#$ in le%at"$a " #m&#$tament"l #&iil#$ " A,@,,$idi a$ea nivel"l"i stimei de sine atat a &a$intil#$6n" s"nt ei de vina a a est #&il se #m&#$ta ast'el5 at si a #&il"l"i. (ameli#$a$ea t"l-"$a$il#$ de #m&#$tament &$in $es&e ta$ea si a&li a$ea $e%"lil#$ date de mine CONCLU/II SI &ASURI 9 Este ne esa$a de&ista$ea si t$ata$ea &$e # e a t"l-"$a$ii " +i&e$a tivitate,in vede$ea evita$ii #nse intel#$ sale ta$dive.Este im&#$tant a a est sind$#m sa 'ie $e "n#s "t din v$eme de ed" at#$i,&a$inti,medi i,si &$in mas"$ile &si+#&eda%#%i e ade vat a&li ate,sa 'ie evitata ev#l"tia s&$e '#$me &si+#&at#l#%i e ned#$ite.Mat"$i!a$ea si ii mai almea!a.Pe de alta &a$te ,e8ista in viata si l" $"$i +ia$ mai im&#$tante de at $e"sita s #la$a.Res&e t"l de sine este "n"l dint$e a este l" $"$i.Un #&il &#ate s"&$aviet"i,da a t$e-"ie, +ia$ da a n" de#se-este "n s"-stantiv de "n ve$-.,a$ da a n" a$e "n at de mi $es&e t 'ata de sine ins"si si # an"mita mas"$a de in $ede$e in el,n" a$e ni i # sansa de viata.C" e'#$t si $a-da$e t$e-"ie sa(i a4"tam &e a esti #&ii sa(si a&ete in $ede$ea in '#$tele &$#&$ii si sa(si $#ias a "n d$"m s&$e # viata at mai n#$mala. EVALUAREA

In a este sedinte de #nsilie$e am in e$ at sa eval"e! nivel"l stimei de sine,s #$"$ile elev"l"i a$e a &a$ti i&at.,sa e8&l#$e!e e'e tele em#tiil#$ as"&$a $e!#lva$ii &$#-lemel#$,sa $e "n#as a #nse intele &e te$men l"n% sa" s "$t a #m&#$tamentel#$. E" $ed a eea e mi(am &$#&"s am $e"sit in ma$e &a$te,elevii $idi and"(si nivel"l stimei de sine,$e a&atand"(si in $ede$ea in '#$tele &$#&$ii.6#-ie tivele &$#&"se la 'ie a$e sedinta5