Sunteți pe pagina 1din 366

ANTHONY HOROWITZ

UN BANC CRIMINAL
E O TREABA SERIOASA S FACI BANCURI...
rao internaional publishing company

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei HOROWITZ, ANTHONY. n banc criminal ! Ant"on# Horo$it%& tra'.( Ale)an'ra Po*esc+. B+c+re,ti( RAO International P+blis"in- Com*an#, .//0 I1BN 20342054l/5456247 I. Po*esc+, Ale)an'ra 8tra'.9 3.:.::l45:;:57.: RAO International P+blis"in- Com*an# <r+*+l ='itorial RAO 1tr. T+r'a nr. ::04l:2, B+c+re,ti, Romnia $$$.rao.ro $$$.raoboo>s.com ANTHONY HOROWITZ ne Killing Joke ? .//6, Ant"on# Horo$it% Toate 're*t+rile re%er@ate Tra'+cere 'in limba en-le%A( AB=CANDRA POP=1C i RAO International P+blis"in- Com*an#, .//7 *entr+ @ersi+nea Dn limba romnA se*tembrie .//0 I1BN 20342054l/5456247

Pentru Jill, mulumesc pentru rsete.

UNU
n ti* intrA Dntr4+n bar.

DOI
N+mele sA+ era <+#: Eletc"er. A@ea trei%eci 'e ani, era Dn'eaF+ns 'e c"i*e, ,i Dntr+tot+l oGticat. Treb+ia sA Gii 'est+l 'e oGticat ca sA ale-i Cat an' Ei''le., +n+l 'in cele mai inos*italiere *+HI4+ri 'in nor'+l Bon'rei, 'acA n+ c"iar 'in Dntrea-a l+me. Acesta n+ era @re+n "an @esel 'e *e mal+l Gl+@i+l+i, c+ +n *atron %mbAre ,i o @arietate bo-atA 'e sortimente 'e bere a'e@AratA. N+ era nici mAcar +n *o*as +n'e sA tra-i '+*A ser@ici+ *entr+ o "albA ra*i'A ,i o *AlA@rA-ealA sc+rtA c+ cole-ii. Cat an' Ei''le era o @A-A+nA Dnt+necatA, m+r'arA, sit+atA *e o stra'A +n'e ab+n'a+ Girme 'in *lastic "i'oase, tomberoane 'in care se re@Arsa -+noi+l ,i m%-Alit+ri -raGGiti *e %i'+ri, ime'iat '+*A col GaA 'e staia 'e metro+ Einsb+r# Par>. ClA'irea *Area la Gel 'e *rimitoare ca o mAcelArie, mai ,i *+tea ca +na, m+l+mitA @ecinilor care, ,i 'e o *arte ,i 'e alta, erau mAcelArii, c+ carcase cen+,ii, m+stin' 'e sn-e, atrnn' 'e crli-e e)a-erat 'e mari, aG+mate la Goc mic 'e -a%ele 'e e,a*ament *ro@enite 'in traGic.
:

Joc 'e c+@inte( -+# DnseamnA ti*, 'ar este ,i <+#, n+mele *ersonaF+l+i *rinci*al al cArii 8n. tr.9. . Cat an' Ei''le, Pisica ,i scri*ca 8lb. en-l., n. tr.9.

10

K+lte 'intre local+rile 'in %onA G+seserA DnGr+m+4 seate *e *arc+rs+l anilor 4 G+seserA ra,c"etate *ar'oselile 'in lemn 'e *in ,i mncarea 'e@enise a*roa*e comes4 tibilA L4 'ar n+ ,i acesta. Cat an' Ei''le D,i *+rta Dn conti4 n+are c+ mare GalA celebrele *otcoa@e 'e alamA, imitaiile 'e *istoale c+ GlintA ,i colecia 'e s+*ort+ri 'e *a"are 'e4a 're*t+l anticA. 1e *rea *oate ca moc"eta sA Gi Gost cea ori-inalA, Dn stil @ictorian sa+ c"iar -eor-ian, 'ecoloratA ,i rnce'A '+*A -eneraii 'e bA+t+ri @Arsate *e Fos. Ta*et+l *estri cA*Atase Dn @reme o tentA -Alb+ie, 'e t+t+n. <en+l 'e oameni care @enea+ la Cat an' Ei''le n+ *rea Dl -Aseai *rin alte *Ari. A@ea+ +n aer mai 'e-rabA 'e%nA'AF'+it, 'e *arcA rAmAseserA blocai aici *e @eci. <+# era altGel. =l alesese sA @inA aici, *ArAsin' Dm*reF+rimile mai ele@ate ale cartier+l+i K+s$ell Hill, *entr+ cA D,i 'orise sA Gie sin-+r ,i *entr+ cA ,tia c+ certit+'ine cA aici n+ e)ista nici cea mai micA ,ansA sA 'ea *este @re+n+l 'in *rietenii sAi. A@ea 'e -n' sA se Dmbete. Mi Cat an' Ei''le mai a@ea +n a@antaF. DacA re+,ea sA se GacA criA 'e i se Dm*leticea limba, 'acA se scA*a Dn *antaloni Dn 'r+m s*re toaletA ,i @omita *este fruit slot machine1, n+ ar Gi ie,it c+ nimic Dn e@i'enA Dn m+limea 'e *e aici. Ba c"iar s4ar *+tea ca ace,tia sA Dl in@ite sA se alAt+re ec"i*ei 'e darts. =)ista DnsA o sin-+rA *roblemA. B+i <+# n+ Di *rea *lAcea alcool+l. N+4i *lAc+se nicio'atA 'e cn', la @rsta 'e +ns*re%ece ani, Dm*re+nA c+ 'oi *rieteni, G+rase 'intr4o bAcAnie o sticlA 'e lic"ior 'e cire,e i%b+tin' astGel sA batA recor'+l 8*entr+ cei s+b treis*re%ece ani9 *entr+ cea mai l+n-A *erioa'A 'e tim* *e care o *etrec+se cine@a
Joc mecanic c+ Gr+cte 8n. tr.9.
11

conectat la o *om*A stomacalA la s*ital+l ='-$are <eneral. Dn@Aase lecia e@i'entA( cA lic"ior+l 'e cire,e, ca a*roa*e tot ce conine cire,e, este Gie -reos 8*rec+m tort+rile PA'+rea nea-rA9, Gie *+r ,i sim*l+ oribil 8@e%i Coca4Cola c+ aromA 'e cire,e9. DnsA 'e at+nci n+ a mai re+,it sA -AseascA o bA+t+rA alcoolicA *e -+st+l sA+. D,i ar+ncA +n oc"i *este 'i@ersele 'o%atoare aliniate '+*A rn'+l 'e *rosoa*e nAclAite trntite *e bar. A'nam sa+ Wa''in-tonN Din cn' Dn cn' mai l+a o bere, 'ar GArA sA -+ste o *lAcere realA. A'e@Ar+l Gie s*+s, n+ *rea Dnele-ea ce4i c+ berea. IatA +n l+cr+ ce D,i Dnce*ea e)istena ca *lantA e4 *oasA, ci+'atA, 'e altGel c+ tot+l neGolositoare, a*oi trecea *rintr4o serie 'e *rocese bi%are, a*roa*e rit+ale, *entr+ a *ro'+ce 4 ceN n lic"i' 'e c+loarea ceai+l+i rece, c+ -+st 'e c"imicale ,i care *res+*+nea in-erarea Dn cantitAi in'+striale *entr+ a a@ea @re+n eGect. Berea

la sticlA 4 nemeascA sa+ bel-ianA 4 c+ 'en+mirile *retenioase ,i c+ *re+rile ,i mai *retenioase, era ,i mai rea. Din *+nct+l l+i 'e @e'ere, era niel cam trist cA nemii, care i4a+ *ro'+s *e +nii ca Bac" ,i <oet"e, era+ ca*abili DncA sA inA Gesti@al+ri 'e @arA *entr+ care se -Atea+ Dn *antaloni 'e *iele ,i brAcinare ,i +n'e se GAcea+ 'e rs 'e 'ra-+l +nei "albe reci. N+ %icea n+ +n+i *a"ar 'e @in b+n, 'e,i +ra la c+lme limbaF+l *om*os ce inea 'e acesta. O n @in b+nP. =ra im*osibil sA s*+i asta GArA a *Area cA te 'ai 're*t a*arinn' clasei 'e miFloc. Mi Dl scia cA n+ ,tie 'e Ga*t ce este +n @in b+n. Di 'is*lAcea sA intre Dn @inarii, +n'e rn'+ri ,i rn'+ri 'e sticle *Area+ sA rnFeascA s*re el 'is*re+itoare, la Gel ca @n%Atorii im*ortai 'in Erana. =tic"etele n+4i s*+nea+ nimic. Poate cA o sticlA a@ea

12

'esenatA o *otecA *rintre *lo*i, c+ +n chteau1 'istant Dn *o%A 4 'ar s+bstana 'inA+ntr+ era *robabil a'+sA c+ o a+tocisternA ,i a*oi Dmb+teliatA la mare *resi+ne. Cine ,tie ce GirmA 'e trans*ort 'intr4o s+b+rbie in'+strialA a Paris+l+i, care 'e l+ni *nA @ineri cAra motorinA sa+ Dn-rA,Aminte c"imice, a*oi, '+*A o clAtire ra*i'A, '+cea @in rest+l sA*tAmnii. Mi c+m rAmne c+ oamenii care F+'ecA @in+l '+*A nota 'ominantA, b+c"et ,i rob+steeN =ra+ c+ toii, in@ariabil, ni,te i'ioi. <+# n+ re+,ise sA i'entiGice @reo'atA aromA 'e miere sa+ *arG+m+l a-ri,elor Dn nimic. neori D,i *+nea *roblema 'acA n+ c+m@a tot+l era o in@enie a Grance%ilor 8'e Gel+l lor isc+sii la @icle,+-9 *entr+ a @in'e ceea ce n+ era, *nA la +rmA, mai m+lt 'ect str+-+ri Germentai. Oric+m, nici n+ se *+nea *roblema 'e @in la Cat an' Ei''le. Toate bA+t+rile care se ser@ea+ aici a@ea+ b+c"et+l 'elicat al alcool+l+i *+r, atacn' interior+l c+tiilor 'e carton Dn care era+ 'e*o%itate c"iar Dn moment+l ,i Dn care le t+rnai Dn *a"ar. Ri'icA *ri@irea s*re sticlele 'e s*irtoase, atrnate c+ -t+l Dn Fos Dn ,ir or'onat. Cei 'e la Cat an' Ei''le era+ s*eciali%ai Dn mare *arte Dn mArci ieGtine 'e care n+ mai a+%ise *nA ac+m. C+i i4ar Gi trec+t *rin minte cA e)istA o @o'cA *e n+me O1"ootin- TsarP.N 1e 'ecise sA n4o
L c"atea+ 4 castel 8lb. Gr., Dn ori-.9 . Shooting Tsar, Foc 'e c+@inte 8lb. en-l.9 4 o ana-ramA a l+i shooting star, stea cA%Atoare 8lb. en-l.9& 'in tsar, ar, simbol al R+siei, la Gel ca ,i @o'ca ,i shot, +nitatea 'e mAs+rA *entr+ bA+t+ri s*irtoase c+ care l+crea%A barmanii, aici Dn Gorma shooting, *entr+ a t+rna o astGel 'e mAs+rA, 'ar ,i c+ Dneles+l 'e a Dm*+,ca 4 aici *osibilA reGerire la I@an al IQ4lea, cel <roa%nic, emblematic *entr+ R+sia 8n. tr.9.
13

Dncerce. Oc"ii trec+rA mai 'e*arte *este sticla 'e Baile# la cea 'e -in, ,i *entr+ o cli*A se simi tentat. <in tonic. IatA o bA+t+rA c+ eco+ri 'in Noel Co$ar': ,i i% 'e re-alitate *ier'+tA. Di *lAcea Ga*t+l cA era o coli%i+ne Dntre 'o+A mistere. Citise o'atA cA reeta *entr+ -in+l BeeGeater este +n secret Goarte bine *A%it, Dm*ArtA,it 'oar celor mai 'e ran- membri ai Gamiliei BeeGeater. ParcA ,i @e'ea +n mo,ne-+ teribil 'e scoGlcit ,i albit, le-at 'e tot Gel+l 'e a*arate la tera*ie intensi@A Dntr4o clinicA me'icalA *ri@atA, ri'icn' ca*+l ca sA se a'rese%e Gamiliei Dn a,te*tare. 4 Mi a'a+-i boabe 'e ieniba"ar, coaFa rasA 'e la trei lAmi ,i... ,i... ,i... A*a tonicA 4 alt mister. N+ coninea ea c"ininA, +n 'ro- *e care cei 'in era @ictorianA obi,n+ia+ sA4l ia *entr+ combaterea malariei, asta *nA a+ 'esco*erit cA

este mai +ci-Atoare 'ect boala Dn sineN <in tonic. O bA4 +t+rA ce te '+ce c+ -n'+l la scan'al ,i 'e*ra@are& c+ toate acestea, nimic mai *lAc+t *entr+ Dntrea-a An-lie s+b+rbanA. Dar la Cat an' Ei''le nici n+ DncA*ea @orbA. Cere +n -in tonic *e +n ton ne*otri@it ,i te4ai *+tea ale-e c+ nas+l s*art. PnA la +rmA, alese +n *a"ar c+ scotc". =ra o ale-ere si-+rA. O sin-+rA silabA morocAnoasA. 4 1cotc". A*oi( D+bl+. Di *lAcea c+m s+nA. DeFa se simea mai bine.
:

oel !o"ard #1$%%&l%'(), actor, 'ramat+r- ,i com*o%itor en-le%, e)trem 'e *o*+lar Dn anii :2./4L6/& ca 'ramat+r- a c+nosc+t 'eclin+l Dn anii :27/, *entr+ re@eni *e Girmament Dn anii LR/.

14

<+# a@ea 'e -n' sA se Dmbete *entr+ cA simea cA n+ aF+n-e nicAieri Dn ce *ri@e,te cariera sa ,i *entr+ cA *rietena l+i, Sate, tocmai *lecase +n'e@a... mai *recis, *lecase 'in casa lor ,i 'in @iaa l+i. Bea ca sA +ite cA 'e,i ac+m a@ea trei%eci 'e ani, Dm*linii 'e +ns*re%ece %ile 'eFa, trAia Dn contin+are Dntr4+n a*artament Dn-"es+it la nici cinci s+te 'e metri 'e stra'a *e care co*ilArise. Trei 'ecenii ,i n+ re+,ise sA aF+n-A 'ect ce@a mai s+s *e Par> Roa', *rima la stn-a la semaGor ,i iar la stn-a *e Ka*letree Close. Ce mai *ro-resT DA'+ *este ca* *rim+l '+bl+, obser@n' cA *a"ar+l n+ G+sese s*Alat. 1a+ *oate cA ma,ina 'e s*Alat @ase re+,ise sA li*eascA ine)orabil r+F+l c+i@a *e ri%+rile 'e *e mar-inea *a"ar+l+i. EAc+ +n -est s*re barman 4 +n bArbat c"el, ,ters, c+ +n c"i* mai *otri@it c+ in'+stria *om*elor G+nebre 'ect c+ act+al+l ser@ici+. 4 DncA +n+l. BA+t+ra Di G+ ser@itA Dn acela,i *a"ar. =ra ce@a @a- 'e*rimant Dn Gel+l Dn care 'is*o%iti@+l 'e 'o%are al sticlei mAs+ra *recis -ramaF+l corect, *nA la +ltima *icAt+rA. Poate cA ar Gi Gost mai bine sA alea-A +n coc>tail bar +n'e sticlele era+ ar+ncate Dn aer ,i rAs+cite, +n'e aceastA cA'ere a sa Dn +itare, *linA 'e a+to4com*Atimire, ar Gi *rimit mAcar il+%ia +n+i s*ectacol 'e circ. 1e +itA DnF+r. 1alon+l 'e bar 'e la Cat an' Ei''le era a-lomerat. N+ era -re+ 'in moment ce DncA*erea era Goarte micA. Prin norii 'e G+m 'e i-arA ce *l+tea+ ca o ecto*lasmA, <+# 'istin-ea cincis*re%ece4'o+A%eci 'e oameni. Ames4 tec+l obi,n+it 'e l+crAtori 'e la Ketro+l lon'one%, ,antieri,ti a-resi@i, *ensionari c+ oc"i sticlo,i, tinere mai 'eoc"eate ,i bAiei tat+ai. n ins c+ b+%a 'e Fos cAr4 noasA ,i bra+l ca al l+i Po*e#e ar+nca Dn *laca 'e darts c+ sA-ei PocT O '+blA 'e 'o+A%eci 'e *+ncte. Ca toi
.

15

ceilali F+cAtori 'e darts, *Area tare *lictisit. Trei ,omeri c+ state @ec"i F+ca+ biliar' la o masA a cArei s+*raGaA @er'e se s+biase ca +n strat 'e @o*sea @ec"e. Dntr4+n col era +n Foc mecanic, c+ l+miniele licArin' ,i rearanFn'+4se GArA Dncetare Dn mo'ele colorate. *aide. Joac+&te cu mine. !,tig+ dou+-eci de lire sterline. O Ge4 meie Dn @rstA, c+ b+%ele r+Fate Dntr4+n ro,+ a*rins, tocmai intro'+cea Dn a*arat Gise 'e o lirA. PnA Dn acel moment n+ c,ti-ase DncA nimic. 1istem+l 'e s+net re'a o melo'ie 'e4a l+i Perr# Como. <+# 8aGlat la cea 'e4a treia '+blA9 se *otri@ea bine aici. DmbrAcat c+m era c+ o *erec"e 'e bl+-i 'ecolorai, +n trico+ sim*l+ ,i o Fac"etA 'e *iele Goarte @ec"e, ar Gi *+t+t Gi l+at 're*t traGicant 'e 'ro-+ri, ,oGer 'e ta)i 4 Dn

orice ca% alte %ece oc+*aii ,i n+ actor+l 'e s+cces, c"iar 'acA mo'est, care era. De s+cces, Dn sens+l cA rareori se -Asea GArA l+cr+. Ko'est, Giin'cA n+ *rimea rol+rile *e care ,i le 'orea c+ a'e@Arat. A@ea oc"ii 'e +n albastr+ scli*itor, +n %mbet ,tren-Aresc ,i *Ar+l blon', ci+G+lit '+*A toate ri-orile mo'ei, toate trAsAt+ri ce GAcea+ 'in el ero+l *erGect sa+ c"iar cel mai b+n *rieten al ero+l+i *erGect, ti*+l care moare e)act at+nci cn' %ici cA tot+l @a Gi bine. Din neGericire, n+ i se oGerea+ nicio'atA aceste rol+ri. Prea 'es, rol+rile care Di ie,ea+ Dn cale era+ cele minore. =l era s+s*ect+l care n4a a@+t nimic 'e4a Gace c+ crima, sol+l 'e*A,it Dn im*ortanA 'e *ro*ri+l mesaF, +n *otenial i+bit al eroinei *rinci*ale care n+ era nici i+bit 'e ea, nici teribil *nA la +rmA. B+cr+rile ar Gi treb+it sA stea c+ tot+l altGel. <+# era bine GAc+t, c+ ma)ilar+l *Atrat, +n ti* lat Dn +meri. ArAta ca ,i c+m ,tia sA4,i *oarte sin-+r 'e -riFA, ceea ce Dn realitate n+ era a'e@Arat. A'icA n+ ,tia sA -AteascA, n+ ,tia sA coasA, n+ ,tia c+m sA *ro-rame%e a*arat+l @i'eo sa+

16

c+m sa re%ol@e o *roblemA te"nicA la calc+lator, nici mAcar n+ se *rice*ea sA DntreinA motocicleta Sa$asa>i 'e R// 'e centimetri c+bi *e care ,i4o c+m*Arase *e +n *re 'e nimic 'e la +n *rieten, care G+sese, Dntr4a'e@Ar, %@rlit ca +n nimic Dn *lin @iraF. 8A@ea o lat+rA o*ort+4 nistA 4 DnsA mAcar a@ea b+n+l sim sA se simtA @ino@at *entr+ asta.9 na *este alta, n+ arAta a actor, ceea ce, la Cat an' Ei''le +n'e actoria era mai m+lt ca si-+r sinonimA c+ "omose)+alitatea, era *robabil 'e bine. 4 Nenorociii n+ ,ti+ nimic. 4DA4i'rac+L. 4 DA4i 'rac+l+i *e toi. Con@ersaia 'in pub era 'e Ga*t +n m+rm+r Dncet, semi4coerent, *+nctat ici ,i colo 'e cte o DnF+rAt+rA. Cine@a i se a'resA babetei 'e la Foc+l mecanic GAcn'4o sA c"iAie 'e rs o cli*A, '+*A care mai intro'+se o mone'A Dn a*arat. n bArbat Goarte slab, c+ +n c"i* cen+,i+, contorsionat, la Gel 'e li*sit 'e @iaA ca o cr*A @ec"e, cA%+ moale *e masa la care stAtea, c+ i-ara 'intre b+%e *ornin' a se rosto-oli *e tAblia 'e lemn. DncA o sA-eatA se DnGi*se Dn *laca 'e Foc. 4 Din no+, la Gel. <+# aF+nsese la cel 'e4al *atr+lea *a"ar, iar DncA*erea Dnce*ea sA se Dn@rtA c+ el. Acest s*ectacol, aceastA a'a*tare c+ +n sin-+r actor a .eekendului pierdut era 'e4a 're*t+l *ateticA. O ,tia ,i el. Dar ce altce@a mai *+tea GaceN Sate Dl *ArAsise. D+*A *atr+ ani 4 ei bine, trei ,i F+mAtate, oric+m 4 Sate i4as*+s... 4 Dmi *are rA+, <+#. Pe b+ne. Dar simt cA Gel+l Dn care s+ntem noi... relaia noastrA... n+ '+ce nicAieri. 4 Sate... ce @rei sA s*+iN Des*re ce @orbe,tiN 4 N+ mai *ot sA res*ir. Te i+besc. N+ este @ina ta. P+r ,i sim*l+, simt cA am ne@oie 'e s*ai+l me+.
17

4 Sate, n+. N+ *ot acce*ta a,a ce@a. N+ cre' asta. 4<+#... 4 1*+ne4mi a'e@Ar+lT 4 Dar i4am s*+s... 4Sate... 4 Bine, Gie. Am o relaie c+ Kartin. Asta Di %iseseN Amn'oi G+seserA niel bei cn' a+ a@+t cearta GinalA 4 'e Ga*t o 'isc+ie lnce'A. Dar +neori, cn' retrAia sec@ena Dn amintire, Di *Area ca +n serial *rost 'e come'ie c+ el Dn rol *rinci*al, Dn mo' c+ tot+l necaracteristic. Mi c+m 'e a intrat Kartin Dn FocN Kartin, 'intre toiT Cel mai b+n *rieten al sA+ 'e ac+m cinci ani, 'e cn' mer-ea la ,coala 'e teatr+ ClairemontT <+# rAmAsese

*er*le). Kartin Ka#"e$ era +n *ier'e4@arA. A,a %isese Sate 'intot'ea+na. N+ a@ea nici o i'ee ce DnseamnA i-iena *ersonalA. Iar Sate n+ *+tea sA4l s+Gere. Cel *+in, a,a cre%+se <+#. Dn realitate, cei 'oi Dnce*+serA sA se @a'A *e cn' el era Dn miFloc+l celei mai *roaste sl+Fbe *e care o a@+sese @reo'atA( +n roli,or 'e trei l+ni Dntr4o teleno@elA 'e '+*A4amia%A, +n'e 'ecor+rile era+ la Gel 'e slabe ca scenariile, iar re-i%or+l 4 +n+l trec+t 'e ,ai%eci 'e ani 4 era a'esea mai slab 'ect amn'o+A. D,i a'+cea aminte cA o s+nase *e Sate o 'atA, *e cDn' t+rna o scenA Gierbinte ce im*lica +n sAr+t c+ +na 'intre actrie ,i era Dn-riForat. Qroia sA Di s*+nA l+i Sate cA Gace asta 'oar *entr+ cA a,a scrie Dn scenari+, cA nici mAcar n+ Di *lace actria ,i cA n+ era oric+m +n sAr+t a'e@Arat, ca la carte. Mi Dn tot acest tim*... N+ era corect. Mi, Dn @reme ce el se -n'ea la asta, ce %icea toatA l+mea 'e cariera l+iN Trei l+ni 'e Gilmare ai+rea Dntr4o s+b+rbie 'in Kanc"ester re*re%enta+ c+ si-+ranA cel mai 'e Fos *+nct al mileni+l+i 4 'ar oGertele 'e l+cr+

18

era+ s+birele ,i a-ent+l sA+ Dl con@insese cA n+ i4ar strica. Din moment ce nimeni n+ +rmArea *ro-ram+l, nimeni n+ a@ea sA ,tie cA a F+cat ,i el. Mi n+ era c+ nimic mai *+in DnFositor GaA 'e +n *ost 'e c"elner la resta+rant sa+ +n Fob Dn @n%Ari... le GAc+se ,i *e astea la @remea lor. N+ a,a Gac toiN Mi tot+,i *nA Dn acel moment a@+sese +n an b+n. Cte@a a*ariii e*iso'ice Dn / de la /rgene, e0este de polii,ti ,i !rimele din 1anchester12 toate acestea *ro-rame 'iG+%ate la ore 'e @rG. Do+A scene 'est+l 'e s+bstaniale Dntr4+n Gilm en-le%esc, care se an+na a Gi +rmAtor+l 3ol pu,c+4. Ba c"iar ,i o serie 'e reclame *entr+ o no+A marcA 'e caGea. n an b+n. 1a+ a,a *Area at+nci. Ac+m, sa@+rn' -+st+l 'intr4o'atA acr+ al $"is>#4+l+i, reGlecta. Ct 'e soli'A era cariera *e care ,i4o clA'ea 'acA ma)im+l sA+ era rol+l *rinci*al Dntr4o reclamA la NescaGeN Ct 'es*re Gilm 4 *e cine cre'ea cA '+ce 'e nasN Toate Gilmele en-le%e,ti era+ an+nate ca +rmAtor+l 3ol pu,c+. Dn Ga%a 'e scriere a scenari+l+i, la castin-, *ro'+cie ,i *nA la lansare. De4abia cn' Gilm+l se ra *nA la cel mai mic ecran al cinemato-raG+l+i 'e cartier, Dm*ie'icat 'e +n baraF 'e recen%ii @eninoase ,i se retrA-ea, rAnit, *e raGt+l cel mai 'e Fos 'in ma-a%in, abia at+nci *+tea cine@a sA rec+noascA cA n+ este 'ect +n mare ra"at. Dar aF+n,i : 5 for 5mergency, Policemen6s .i0es, The 1anchester 1urders, Dn ori-inal 8n. tr.9. 1eriale Gicti@e 4 a+tor+l este scenarist+l 'in s*atele mai m+ltor seriale *oliiste *entr+ tele@i%i+ne, BBC ,i ITQ, Dn Karea Britanie, *rec+m ,i scenarist 'e Gilm ,i 'ramat+r- 8o sin-+rA *iesA, *entr+ West =n' 4 ec"i@alent+l l+i Broa'$a# Dn Bon'ra9 8n. tr.9. . 7u/ 1onty, Dn ori-inal 8n. tr.9.
19

aici, 'eFa *ro'+cAtorii trec mai 'e*arte. B+crn' *robabil la +rmAtor+l 8illy 5lliott... n s+cces mo'est sa+ +n s+cces la limitAN Pe *lato+rile 'e la Giasco+l 3ol pu,c+ stAt+se ln-A =$an Kc<re-or 4 care re+,ise sA Gie Dn acela,i tim* 9ndr+-ne ,i ,ters 4 ,i sesi%ase 'istana 'intre ei 'oi. Dn acea cli*A trAise +n Gior necaracteristic 'e... ei bine, era -elo%ie *roGesionalA, 'e Ga*t. In@i'ie. O amArAci+ne '+4 cn' a*roa*e s*re +rA *si"o*atA. =l n+ a@ea sA aF+n-A nicio'atA la Holl#$oo'. N+ a@ea sA Gie *lAtit c+ mili4 oanele *entr+ Gilme im*osibil 'e *roaste *rec+m :tacul clonelor. =l a@ea sA rAmnA Dn K+s$ell Hill, c+ Sate. EArA Sate. Tocmai *lecase. Con,tienti%a *re%ena +n+i -r+* 'e m+ncitori, Goarte a*roa*e 'e el. De ce *res+*+nea a+tomat cA s+nt m+ncitoriN A", 'a. P+rta+ salo*ete ,i a@ea+ ni,te G+n'+ri enorme. 1tAtea+ la bar, G+mn', bn' ,i 'ebitn' banc+ri.

4 ... A,a cA om+l D,i tra-e Germoar+l ,i 'eo'atA se simte @ino@at, a,a cA %ice( OCre' cA treb+ie sA4i s*+n( e+ 'e Ga*t n+ s+nt Is+s HristosP. Ba care mAic+a %ice( OCre' cA ,i e+ treb+ie Di s*+n ie ce@a( e+ s+nt, 'e Ga*t, ,oGer+l a+tob+%+l+iP. Mi toi rserA. Ho"ote 'e rs *line, ce '+"nea+, care @Arsa+ berea 'in "albe ,i GAcea+ ca*etele sA se DntoarcA s*re ei. PnA ,i bArbat+l slab c+ i-ara se tre%i *entr+ o cli*A. Dn ceea ce4l *ri@e,te, <+# se simea 'e*rimat. N+ Dnelesese nicio'atA ce4i c+ banc+rile. Desi-+r, sc"im4 base *o@e,ti c+ ali actori. Re-i%ori *ro,ti, scenarii ,i mai *roaste, 'e%astre teribile c+ casca'ori li*sii 'e e)*e4 rienA sa+ eGecte s*eciale care s4a+ abAt+t Dn mo' oribil 'e la *lan... =ra+ 'est+le 'e rs Dn toate astea. Dar asta era @iaa realA. =)*eriene Dm*ArtA,ite. Banc+rile era+ c+ tot+l altce@a.

20

De ce s*+n oamenii banc+riN Dn *rinci*al, *entr+ cA s+nt bei man-A. D+*A o an+mitA cantitate 'e alcool 4 Gie el lic"ior 'e cire,e sa+ orice altce@a 4 'e@ine -re+ 'e Dntrein+t o con@ersaie normalA( banc+rile se Dntrein sin-+re, mai m+lt sa+ mai *+in. Oameni care n+ se c+nosc Dntre ei D,i *ot s*+ne banc+ri. 1+nt Goarte Golo4 sitoare *entr+ a +m*le tAcerile stnFenitoare la 'ine+ri. <+# a@ea +n +nc"i care s*+nea banc+ri tot tim*+l. Dra-+l 'e el, +nc"i+l 1i' trAia 'e +n+l sin-+r Dntr4o cAmAr+A Dn Battersea 4 a rs ,i4n %i+a Dn care l4a+ incinerat. 4 Am a+%it ieri +n banc... B+i <+# Di era a*roa*e im*osibil sA r'A la banc+ri. C+ si-+ranA, rs+l @ine 'in ce@a nea,te*tat ,i tot+,i +n banc cere ,i a,tea*tA rsete toto'atA. = 'in Gire ce@a *ara'o)al. C+ toate acestea simea Dntot'ea+na ne@oia tem+tA, obli-aia 'e a s*+ne +n banc Dn rAs*+ns, ca +n misionar care Gace sc"imb 'e mAtAnii c+ +n trib 'e canibali. A+%ea +n banc ,i 4 sA4l ierte D+mne%e+ 4 se @e'ea ne@oit sA s*+nA ,i el +n+l, ceea ce *res+*+nea o cA+tare 'is*eratA *rin amintiri '+*A orice -l+mitA, con,tient Dn acela,i tim* cA @a strica ceea ce -Ase,te, ratn' Dnce*+t+l sa+ +itn' c+ tot+l *oanta. =ra actor. P+tea sA rosteascA re*lici care mai 'e care mai ci+'ate... c"iar ,i cele scrise 'e 1"a>es*eare sa+ 1"a$. Dar banc+rile Dl 'e*A,ea+. A,a cA asc+ltA mai atent @ocile rA-+,ite c+ o sen%aie crescn'A 'e iritare. Oamenii A,tia n+ a@ea+ ,i ei nimic mai b+n 'e @orbitN Ac+m cA se *orniserA, DnsA, a@ea+ 'e -n' sA conti4 n+e, Di *ri@i *e 'eas+*ra *a"ar+l+i 'e $"is>#. MeG+l -r+4 *+l+i era +n bArbat Dn salo*etA albastrA, c"in+itA sA aco*ere toate cont+r+rile -eneroase ale tr+*+l+i 4 arAta ca +n crnat Dn'esat. A@ea +n nas storco,it ,i oc"i Dn4 -+,ti, lAcrimo,i. CelAlalt era +n +cenic, a@ea Dn F+r 'e
21

o*ts*re%ece ani, c+ cercel Dn +rec"e ,i acnee. Cel 'e4al treilea stAtea c+ s*atele la <+#. N+ @e'ea 'in el 'ect -4 t+l -ros, salo*eta albastrA ,i b+cile ce se c"in+ia+ *arcA sA sca*e 'in strmtoarea material+l+i. Acesta 4 cel 'e4al treilea 'in -r+* 4 G+ cel care 'ebitA +rmAtor+l banc. 4 De ce se aseamAnA 1elina Koore c+ o bomboanA Eerrero Roc"erN Pentr+ o cli*A, <+# a@+ sentiment+l 'e claritate totalA, -+st+l 'e $"is># ,i sen%aia Dne*Atoare a G+m+l+i 'e i-arA 'is*Arn' c+ tot+l. 1*+nea+ +n banc 'es*re 1elina KooreT BineDneles, ei n+ ,tia+. Eoarte *+ini oameni 'in l+me ,tia+ a'e@Ar+l 'es*re el ,i 1elina Koore, actria cea mai 'e s+cces ,i mai strAl+citoare a An-liei, mare

c,ti-Atoare la Oscar. =l n+ o Dntlnise nicio'atA, DnsA ea era tot+l *entr+ el( centr+l, ba c"iar *ie'estal+l Dntre-ii sale @iei. =ra tot ce as*irase el sA 'e@inA( O a'ora. Dn *l+s, 'acA este sA o s*+nem, Di *lAcea+ bomboane4 le Eerrero Roc"er. C"iar a a*Ar+t Dntr4+na 'in reclamele la ciocolAelele rot+n'e, G+sese cel mai tnAr 'intre in@itaii la 'ine+l ambasa'or+l+i Dn cli*+l TQ ar"ic+nos4 c+t 'e ac+m, aF+ns 'e rs+l l+mii *rin toate Arile *e +n'e se 'iG+%ase reclama, Dn mo' c+rios GArA a aGecta @n%Arile *ro'+s+l+i. 1elina Koore m+rise c+ n+mai o sA*tAmnA Dn +rmA. A m+rit Dntr4+n acci'ent 'e a@ion, a*arat+l 'e %bor Dn care se aGla i%bin'+4se 'e +n orGelinat 'in s+'4@est+l Eranei. Iar ac+m oamenii ace,tia GAcea+ banc+ri *e seama ei. 4 De ce se aseamAnA 1elina Koore c+ o bomboanA Eerrero Roc"erN <+# a,te*tA c+ o sen%aie 'e -roa%A. 1A Gie ce@a c+ ambalaF+l a+ri+, strat+l 'e na*olitanA, al+na 'in miFlocN

22

Qeni ,i rAs*+ns+l. U Pentr+ cA amn'o+A *ArAsesc Erana Dntr4o c+tie. Haa, "aa, "aa, "aa. <l+ma n+ era nici mAcar am+4 %antA, 'ar strni acelea,i rsete -reoaie. Dar Eerrero Roc"er n+ era+ GAc+te Dn =l@eiaN 4 KA sc+%ai. Am c+nosc+t4o *e 1elina Koore. <+# se +itA DnF+r sA 'e*iste%e cine a @orbit ,i reali%A, c+ +n Gior @a- ameitor cA @orbise c"iar el. EAc+se +n *as Dn GaA ,i ac+m se aGla Dn miFloc+l celor trei, c"iar Dn nas+l lor, c+m ar Gi. Di abor'ase. =ra incre'ibil. N+ bA+se 'ect o*t $"is>#4+ri, c+ si-+ranA n+ s+Gicient ca sA4,i atra-A moartea. 4 Ce GaceN DntrebA cel mai tnAr, lAsn' "alba 'e bere la loc *e masA. Di rAmAsese o m+stAcioarA 'e s*+mA *e b+%a 'e s+s. Ceilali 'oi Dl *ri@ea+ c+rios, 'e *arcA era m+r'ar sa+ le*ros. 4 A Gost o actriA nemai*omenitA. A Gost GantasticA. Ai @A%+t4o ca Des'emona la R1CN 4 Ce mama 'rac+l+i @reiN Dl DntrebA ti*+l care s*+sese banc+l. Ac+m cA <+# Di *+tea @e'ea c"i*+l, om+l era +n co,mar. C+ nas+l strmb, 'inii ,+i ,i +rec"i ca ni,te Goi 'e @ar%A. <+# reali%A cA om+l *robabil n4a *rins nimic 'in sta-i+nea :232 a Ro#al 1"a>es*eare Com*an#. Dar ac+m n+ se mai *+tea o*ri. =ra *rea beat ca sA mai ne-ocie%e o cale 'e scA*are. 4 A Gost o mare actriA, %ise el. A a@+t m+lte aci+ni caritabile. A Gost +n om care a Dncercat sA a'+cA mai m+lt bine *e l+me. Mi a*oi, l+n'4o com*let ra%na( ns*re%ece co*ii a+ m+rit Dn +rma acel+i acci'ent 'e a@ion. N+ cre' cA e +n l+cr+ *e seama cAr+ia sA -l+mii. Atta tot. 4 C+i naibii Di *asA ce cre%i t+N, DntrebA mai marele.
23

4 Ia stai +n *icT 1tai +n *icT <l+me+l, al cAr+i sim al +mor+l+i se e@a*orase c+ re*e%ici+ne, ri'icA mna. <+# obser@A cA a@ea Dnc"eiet+rile ca ni,te castane. =+ @orbeam aici c+ amicii mei. Cine naiba a %is cA *oi sA asc+li con@ersaia noastrAN 4 Doar cA 1elina a Gost..., Dnce*+ <+#. <l+me+l Dl *ocni. N+ c+ *+mn+l. P+r ,i sim*l+, se a*lecA Dn GaA ,i <+# simi c+m Dl lo@e,te Dn GalcA ce@a incre'ibil 'e '+r. 1e arc+i *e s*ate, ,tiin' *rea bine cA a *rimit +n ca* Dn -+rA. 1n-ele cal' Di nA@Ali Dn casca'e *este b+%A. I se Dnm+iarA -en+nc"ii 4 'in Gericire, cA 'acA ar Gi rAmas Dn *icioare *robabil ar mai Gi *rimit o lo@it+rA. CA%+ *e Fos, l+n' c+ el +n sca+n 'e la bar& %-omot+l+i Di +rmA o tAcere 'e cte@a sec+n'e Dn pub, neaGectn' DnsA tonomat+l, 'e +n'e se re@Arsa ac+m Stand by ;our1an. Cei trei m+ncitori D,i -olirA *a"a4

rele ,i ie,irA aGarA Dm*re+nA, c+ ca*+l s+s, e@i'ent m+l+mii 'e is*ra@a lor. Barman+l clAtinA obosit 'in ca*. Eemeia 'e la Foc+l mecanic rse 'in no+. Qiaa D,i +rmA c+rs+l normal.

TREI
Din re@ista *ello< n inter@i+ c+ 1elina Koore KA Dntlnesc c+ 1elina Koore Dn Gr+moasa ei casA 'in Karlo$, *e mal+l Tamisei, +n'e actria s4a stabilit '+*A recent+l sA+ mariaF ,i re@enirea 'e la Holl#$oo'. Casa a Gost transGormatA 'intr4o moarA constr+itA Dn secol+l al ClC4lea, iar 1elina a c"elt+it F+mAtate 'e milion 'e lire sterline *entr+ a o transGorma la loc Dn moarA. De ceN ODintot'ea+na mi4am 'orit sA loc+iesc Dntr4o moarAP, e)*licA ea c+ +n s+rs 'e%armant. Karlo$ *are a Gi 'ecor+l *erGect *entr+ acest tran'aGir en-le%esc, *rin e)celenA 4 O n tran'aGir 'e '+lceaAP, m+stAce,te ea. D+lceaa este 'esert+l ei *reGerat, iar ceai+l este bA+t+ra *reGeratA. =ste -re+ 'e cre%+t cA Dn c+rn' @a Dm*lini ,ai%eci 'e ani. 1o+l ei, ='$ar', care intrA Dn camerA la Dntm*lare, menionea%A cA ea a Dm*linit 'e Ga*t ,ai%eci ,i cinci 'e ani. Dar Dn aceastA %i *lAc+tA 'e @arA, c+ r+l scli*in' a+rit Dn l+mina soarel+i la a*+s, actria aratA c+ %ece ani mai tnArA. BineDneles, 1elina a sArit 8s4a ar+ncat, a GAc+t roata ,i s4a 'at *este ca*9 *e c+lmile -loriei Dn rol+l eroinei
25

DmbrAcate Dn *iele 'in serial+l TQ 'e mare s+cces, =nterceptorii, Dn anii L0/. Re*re%entanii com*aniei At"ena s4a+ lA+'at o 'atA cA a+ @n'+t mai m+lte ima4 -ini ale *ersonaF+l+i ei, Tabit"a 1tron-, 'ect aGi,e c+ G+n'+lee 'e manec"ine tA@Alite *rin nisi*. 14a %@onit cA Ei'el Castro Dns+,i este +n mare Gan ,i se *are cA +n critic c+bane% care a comentat neGa@orabil +n+l 'in e*isoa'e a Gost e)ec+tat. Deci%ia ei 'e a ren+na la rol la Ginele celei 'e4a treia serii a DnmArm+rit Dntrea-a nai+ne ,i a 'Armat *re+l aci+nilor la Yor>s"ire TQ. De la tele@i%i+ne la teatr+ clasic. Criticii a+ strmbat 'in nas, 'ar inter*retarea rol+l+i D+cesei 'in KalGi a Gost +n s+cces 'e casA la Ol' Qie, Dnct ,i @n%Atorii la ne-r+ se l+*ta+ sA GacA rost 'e bilete. A+ +rmat Cleo*atra, Ke4 'eea, He''a <abler ,i 1Gnta Ioana. n Goarte c+nosc+t critic 'e teatr+ a com*arat4o ca *+tere ,i Gr+m+see c+ o casca'A celebrA( o Nia-ara a 'ramei. Dn :236, 1elina n+ a *+t+t re%ista c"emArii Holl#$oo'4+l+i... n+ cn' aceasta s4a materiali%at *rintr4+n cec c+ ,ase %ero+ri ,i +n contract *entr+ trei Gilme artistice. Prim+l 'intre acestea, +n rema>e '+*A >o0e Story c+ D+stin HoGGman, i4a a'+s +n *remi+ Oscar. A+ +rmat alte s+ccese, incl+si@ Tetri?, *rim+l Gilm artistic ba%at *e +n Foc 'e calc+lator. 1elina Koore a aF+ns Dn @rG+l *irami'ei 'e la Holl#$oo', 'ar a*oi am *rimit c+ toii an+n+l ,ocant al retra-erii sale, Dntoarcerea ei Dn An-lia ,i cAsAtoria

c+ e*isco*+l 'e Roc"ester. A %is cA intenionea%A sA D,i *etreacA rest+l @ieii GAcn' Ga*te b+ne& 'eFa ,i4a 'onat mare *arte 'in a@ere Dn sco*+ri caritabile. Tra@ersAm terasa 'e iarnA ,i intrAm Dn camera 'e mAcinat, +n'e 1elina ne ser@e,te c+ limona'a GAc+tA Dn casA, +rmArin' Dm*re+nA c+m se Dn@rte roata morii. Actria este 'esc+lA, DmbrAcatA Dntr4o roc"ie sim*lA, c+

26

bretele, 'intre care +na i4a cA%+t 'e *e +mAr. O ro- sA Dmi s*+nA 'e ce s4a Dntors Dn An-lia. S1@ Ki4am 'at seama cA n+ mai a@eam nimic 'e GAc+t. DncA *rimeam oGerte. Ki s4a *ro*+s sA Foc rol+l *rinci*al Geminin 'in +rmAtor+l Gilm c+ Hannibal Bector. Dar Dmi era 'or 'e An-lia. Qroiam sA mA Dntorc acasA. Hello!: A@ei o casA min+natA. S1@ K+l+mesc. Hello!: Cre'ei cA @ei mai F+ca @reo'atAN S1 N+ s*+n nicio'atA Onicio'atAP, Dn nici o *ri@inA, Dn acest moment, s+nt 'ecisA sA 'a+ ,i ce@a Dna*oi. Kai 'em+lt am s+sin+t Ginanciar +n *remi+ oGerit ,colii 'e teatr+ Clairemont, 'in Bon'ra, iar ac+m m4a+ r+-at sA 'e@in 'irector acolo. Mi mai s+nt ,i acti@itAile mele 'e caritate... Hello!: =lton Jo"n @4a r+-at sA Dl aF+tai c+ G+n'aia sa *entr+ 1IDA. S1@ =lton Dmi este Goarte 'ra-, Gace ni,te l+cr+ri min+nate. Dar s+nt Goarte *reoc+*atA ,i 'e *A'+rile tro*icale 'in Ama%on. 1tin- mi4a scris Dn le-At+rA c+ acestea. Mtii cA *nA Dnc"eiem noi aceastA con@ersaie, @a Gi tAiatA o b+catA ct s+*raGaa Bon'reiN Mi asta 'oar *res+*+nn' cA n+ 'e*A,im tim*+l alocatT Kai s+nt ,i mA-Ar+,ii 'in 1*ania. Mti+ cA @i s4ar *+tea *Area m+lt mai *+in im*ortani ca 'istr+-erea ecosistem+l+i, 'ar cre' cA mo'+l Dn care s+nt tratai este -roa%nic ,i s+nt "otArtA sA Gac ce@a Dn acest sens. Hello!: P+tem 'isc+ta 'es*re cAsAtoria '+m4 nea@oastrAN Treb+ie sA Gi Gost o s+r*ri%A, o cAsAtorie att 'e tr%ie. S1@ Pentr+ cineN Hello!: Pentr+ toatA l+mea.
27

S1@ Pe C"arles 8e*isco* 'e Roc"ester9 l4am Dntlnit Dn 1an Die-o 4 a in+t sl+Fba *entr+ "irotonirea *rimei Gemei4e*isco* lesbianA 'in l+me. 1+nt 'e *Arere cA este e)trem 'e im*ortant ca biserica sA a@anse%e Dn secol+l al CCI4lea, *+nn' *oate mai *+in accent+l *e D+mne4 %e+ ,i mai m+lt *e as*ectele care contea%A c+ a'e@Arat. C"arles ,i c+ mine ne4am Dntlnit la rece*ia ce a +rmat e@eniment+l+i ,i am 'isc+tat *nA tr%i+ Dn acea '+*A4 amia%A. =ste o *ersoanA Goarte s*irit+alA. Cre' cA asta m4a atras la el. Dar este ,i Goarte 'iscret. Clericii a'+c *+in c+ actorii, Dntr4+n Gel. BineDneles cA s+nt *ersoane *+blice ,i oamenii @or sA c+noascA amAn+nte 'es*re ei, 'ar ,i ei a+ 're*t+l la o @iaA *ersonalA. Hello!: Re-retai cA n+ a@ei co*iiN S1@ N+ @rea+ sA 'isc+t 'es*re asta. A'or co*iii. Cre' cA Dntr4+n an+mit Gel s+nt ca ni,te a'+li, n+mai cA mai mici. Ki4ar Gi *lAc+t sA am co*ii. Dar n+ a Gost sA Gie.

Hello!: 1*+nei4ne cte ce@a 'es*re *lan+rile '+m4 nea@oastrA 'e @iitor. S1@ Plan+rile mele 'e @iitorN Nici n+ ,ti+ +n'e sA Dnce*T =i bine, a, %ice cA cel mai nemai*omenit l+cr+ 'in @iaa mea 4 Dn aGarA 'e min+nat+l me+ so 4 este a+tobio-raGia la care l+cre%, A femeie puternic+, ,i la care *lAn+iesc sA Dnce* sA scri+ Dn mo' or-ani%at ct 'e c+rn'. Dn moment+l 'e GaA s+nt DncA Dn Ga%a 'e cercetare. Kai s+nt l+cr+ri 'e GAc+t c+ casa. De e)em*l+, b+cAtAria este +n 'e%astr+, ne li*sesc o m+lime 'e l+cr+ri. Dar ca sA Gi+ sincerA, DncA mA resimt '+*A n+ntA. Am a@+t cinci s+te 'e in@itai... ,i toate scrisorile 'e m+l+mireT A,a cA sA*tAmna @iitoare *lec Dn @acanA, la +n mic "otel 'in s+'+l Eranei. Din *Acate, C"arles treb+ie sA *artici*e la +n sino' ,i n+ *oate @eni c+ mine, astGel cA @oi %b+ra Dntr4acolo 'e +na sin-+rA. Hello!: 8onne 0oyagel S1@ 1erci.

PATRU
A 'o+a %i 'imineaa, <+# se tre%i c+ o '+rere c+m*litA 'e ca* ,i c+ sentiment+l cA +n obra% i s4a li*it 'e *ernA, Dn somn. W"is>#4+l Di lAsase -tleF+l +scat, acrealA Dn -+rA ,i o sen%aie 'e le,in 'e la stomac. 1e ri'icA 'in *at ,i se Dm*letici, 'e%brAcat, *nA la baie. 1e a*lecA *este toaletA ,i +rinA, e)aminn'+4se Dn acela,i tim* Dn o-lin'A. rase 'intot'ea+na o-lin'a asta. O l+ase Dm*re+nA c+ Sate 'e la I>ea, +n 'e*o%it +ria, 'e *e Nort" Circ+lar Roa'. C+ n+meroasele sale saloane 'e e)*o%iie, ma-a%in+l Di amintise 'e cel mai mare *lato+ 'e Gilmare *entr+ cel mai *lictisitor Gilm 'in l+me( *o@estea +nei Gamilii s+e'e%e c+ 'o+A%eci ,i trei 'e bAi ,i no+As*re%ece b+cAtArii. Desi-n scan'ina@ Dntr4o combinaie letalA c+ @n%Atoarele 'in nor'+l Bon'rei. BeNa l+at o orA sA c+m*ere 'rAcia ,i cn' Dn Ginal a+ re+,it sA o care *nA acasA ,i4a+ 'at seama cA e c+ +n centimetr+ mai mare 'ect s*ai+l care Di era 'estinat. Ar Gi treb+it sA o s*ar-A. DacA n4ar Gi s+*erstiios, ca toi actorii 'e altGel, ar Gi Gac+t4o. A@ea c"eG sA o s*ar-A ac+m, 'oar *entr+ ceea ce reGlecta. 4 O-lin'A, o-linFoarA 4 cine e cel mai mare ticAlos 'in arAN
29

ArAta -roa%nic... ,i treb+ia sA Gilme%e la ora +n4 s*re%ece 4 +n rol b+n Dntr4o no+A a'a*tare a celor Trei-eci ,i nou+ de trepte a l+i Jo"n B+c"an:. <+# 'eFa t+rnase F+mAtate 'in scenele sale ,i a@ea o bAn+ialA cA se @a obser@a o micA ina'@ertenA 'acA a*Area 'eo'atA c+ o GaA ce *e aloc+ri se Dn-Albenise, c+ sn-e Dnc"e-at *e narA ,i +n oc"i care n+ n+mai cA era @nAt ,i *e F+mA4 tate Dnc"is 'ar, ,i mai im*ortant, era 'oar ct F+mAtate 'in celAlalt oc"i. na *este alta, era 'e4a 're*t+l remar4 cabil cA o, *ocnit+rA 'e ca* *+tea sA re%+lte Dntr4+n asemenea 'e%astr+. 1e *ie*tAnA ,i se s*AlA *e 'ini, ceea ce n+ a'+se nici o ameliorare as*ect+l+i sa+ stArii 'e s*irit, a*oi trec+ Dn b+cAtArie *entr+ a4,i *re-Ati mic+l 'eF+n. =ra ci+'at ce mare *Area ac+m a*artament+l, GArA Sate. N+ mai era ne@oit sA a,te*te la toaletA. N+ mai treb+ia sA *A,eascA Dn baie ca sA Di GacA ei loc sA treacA *e "ol, n+ mai treb+ia sA se abinA 'e a 'a 'r+m+l la robinet+l 'e a*A cal'A 'e la c"i+@etA cn' ea era s+b '+,, sa+ sA se Dn-"es+ie la masa 'in b+cAtArie *entr+ a o lAsa *e ea sA 'esc"i'A Gri-i'er+l. Dm*AriserA Dm*re+nA acest s*ai+ min+sc+l Dn +ltimele o*ts*re%ece l+ni ,i ac+m reali%a cA D,i elaboraserA +n rit+al com*le) Dn tot acest tim*, ca albin+ele Dn se%on+l 'e Dm*erec"ere, sa+ a,a ce@a. 1e DntrebA ce Gel 'e ar"itect transGormase clA'irea Dn ceea ce

era a%i. n+l Goarte mic, *robabil. Desc"ise Gri-i'er+l ,i scoase s+c+l 'e *ortocale, *e care Dl bA+ 'irect 'in c+tie. A*oi D,i *rAFi ni,te *ine.
:

John 8uchan #1$'B&l%CD), romancier scoian ,i om *olitic, a ser@it ca <+@ernator -eneral al Cana'ei. !ele trei-eci ,i nou+ de trepte este cel mai c+nosc+t titl+ al sA+, +n roman 'e s*ionaF 4 trans*+s *e marele ecran 'e AlGre' Hitc"coc> Dn :257 8n. tr.9.

30

31

Trec+ Dn re@istA b+cAtArioara or'onatA( raGt+l 'in *in +n'e inea+ miro'eniile, ti-Aile care atrna+ 'e ta@an. Ca ,i c+m n+ ar Gi Gost 'est+l 'e mo"ort, mai treb+ia sA ia Dn consi'erare DncA +n l+cr+. J+mAtate 'in l+cr+rile 'in a*artament Di a*arinea+ l+i Sate, Dn sens+l cA ea *lAtise *entr+ ele. Incl+%n' ,i *rAFitor+l 'e *ine. Qa @eni sA le iaN KAcar contract+l casei era al l+i, i*oteca 'oar *e n+mele sA+. Sate D,i *lAtise *oria ei 'e Gact+ri, DnsA el n+4i *retinsese nicio'atA c"irie. Poate cA ea Di @a lAsa o *arte 'in mobilier, la sc"imb. Dn tim* ce mnca, rememora *rima lor Dntlnire la Clairemont& i se *Ar+ cA b+cAtAria se 'i%ol@A Dntr4+n eGect 'e linii +n'+itoare ,i 'eo'atA era 'in no+ acolo... ... n st+'ent la teatr+, n+mai 'o+A%eci ,i 'oi 'e ani, Dn miFloc+l c+loar+l+i mi%erabil, c+ oc"ii *e a@i%ier. Prima l+i sA*tAmnA 'in *rim+l semestr+. Toate era+ DncA noi ,i nemai@A%+te. Asta se Dntm*la *e cn' DncA mai era sensibil la miros+l 'e +me%ealA, mac"iaF ,i b+taGorie @ec"e ce atrna Dn aer. O mi,care Dn s*atele sA+ ,i iat4o *e ea, *ri@in' *este +mAr+l l+i. Doamne 4 era c"iar ,i *e at+nci actriA *rin e)celenA. PAr+l l+n-, ne-r+ Di cA'ea *e +meri 'e *arcA ar Gi Gost coaGat *entr+ o reclamA la ,am*on. 1il+eta +nei eroine 'in Gilmele c+ James Bon', c+ oc"ii 'e +n albastr+ r+sesc, a'nc. n %mbet +,or bAieesc, *erGect *entr+ oricare 'intre come'iile Dn tra@esti ale l+i 1"a>es*eare. 4 B+nA, a %is el. 4 Ce mai GaciN 4 Bine. =+ s+nt <+# Eletc"er. 4 Sate =@ans. 4 Acesta e *rim+l tA+ semestr+N 4Da. N+ 'oar +na 'intre cele mai memorabile con@ersaii 'e Dnce*+t. =ra c"iar remarcabil, Dn Ga*t, cA DncA D,i mai a'+cea aminte Giecare @orbA rostitA. Ce@a mai tr%i+ a aGlat cA ea a @enit la Clairemont 'irect 'in Aber#st$#t":, +n'e st+'iase literat+ra en-le%A ,i istoria artelor. N+ Di *lAc+se acolo. D,i *etrec+se trei ani 'e %ile m+ratA 'e *loile toren4 iale sa+ 'e @al+rile enorme, cele 'o+A Gore ale nat+rii sc+rtn' +neori calea ,i Dntlnin'+4se +n'e@a la miFloc. Cel *+in +ni@ersitatea a@ea +n teatr+ *ro*ri+, c"iar 'acA F+mAtate 'in *iesele *+se Dn scenA era+ Dn aG+risita 'e limbA -ale%A. Mi aici D,i *etrec+se ea mai tot tim*+l. <+# o *lAcea, Dn sc"imb n+ i se *Area tocmai 'emnA 'e Dncre'ere. =ra *+in cam *rea e@i'entA *entr+ -+st+l l+i, a,a c+m 'isc+ta 'e Brec"t ,i 1tanisla@s># la bar+l 'in col sa+ cn' l+cra *nA tr%i+ seara la *iesa *e care

/ re-i%a, scrisA 'e ea ,i Dn care mai ,i F+ca *e 'eas+*ra. A mers sA o @a'A ,i, ca toi ceilali, a Gost iritat sA 'esco*ere cA era 'est+l 'e b+nA. Dn l+mea in@i'ioasA ,i nesi-+rA a ,colii 'e teatr+ lon'one%e, ar Gi Gost Goarte +,or sA n+ o *laci *e Sate. DeFa a@ea +n a-ent 4 ,i n+ 'oar +n a-ent, ci ,i o re*+taie. Ba Clairemont asemenea s+cces *+blic Dnainte ca ea sA D,i Gi Dnc"eiat *rim+l an era consi'erat de trop& *rea m+lt. A@ea ce@a *+in li*sit 'e -+st... ca +n l+crAtor *entr+ G+n'aia O)Gam cAr+ia Di *lace *ate+l 'e -scA, 'e e)em*l+. 1a+ o asistentA me'icalA 'intr4+n os*ici+, care c,ti-A la loterie. <+# s4a "otArt sA o i-nore. =ra m+lt *rea ele@atA *entr+ +n+l ca el. Dn *rim+l an, a Dnce*+t o relaie serioasA c+ o ro,catA *e n+me Peta, care n+ s4a c+lcat c+ el 'ect '+*A ce i4a GAc+t sc"ema astrolo-icA ,i a calc+lat cA era+ *otri@ii 'in *+nct 'e @e'ere astrolo-ie. <+# a
:

:beryst"yth, ora, Dn @est+l VArii <alilor 8n. tr.9.

32

minit4o Dn *ri@ina @rstei sale ,i a %o'iei, 'n'+4se 're*t Ta+r s*re a se *otri@i c+ ea, care era nAsc+tA Dn Pe,ti. Relaia s4a Dnc"eiat Dn mo' s*ectac+los o'atA c+ *etrecerea s+r*ri%A *e care ea a 'at4o 'e %i+a l+i 4 marea s+r*ri%A constn' Dn Ga*t+l cA serbarea @enea c+ no+A l+ni mai 'e@reme 'ect ar Gi treb+it, iar el a trec+t la Jane, care r'ea 'e toate, re+,in' c"iar sA Dl GacA sA r'A ,i *e el cn' l4a an+nat cA Dl *ArAse,te *entr+ Torin. Torin era +n alt *rieten b+n& +n irlan'e% blon', incre'ibil 'e lene,. Torin cobora Goarte rar 'in *at Dnainte 'e *rn%, 'ar se s*+nea cA este att 'e b+n la *at Dnct nici +na 'in4 tre *rietenele sale n+ ar Gi @r+t sA Dl -AseascA alt+n'e@a. Aceasta a Gost *rimA@ara @ieii sale( Clairemont ,i anii ce a+ +rmat. EAcn'+4,i 'e ca* Dn Bon'ra c+ Jane ,i Torin 4 ,i c+ Jac> ,i Pa+l, 'oi *+,tani 'in *ro@incie care ,i4a+ rec+nosc+t "omose)+alitatea la cte@a %ile '+*A ce s4a+ c+nosc+t. A Gost o *erioa'A teribilA, c+ ser@icii *art4 time oribile, brGe Dn caGenelele 'in 1o"o, Gilme ieGtine la cinemato-raG+l Prince C"arles, aGaceri nec+rate c+ "aine 'e GirmA *e strA'+e Dnt+necate ,i interminabile *ac"ete 'e Karlboro Bi-"ts. A*oi mai era+ ,i ,mec"eriile. In@itaii la *etrecerile 'e '+*A a@an*remiere, bilete la *remiere, sA Gaci Dn a,a Gel sA Gi *re%entat c+i@a care s4ar *+tea 4 s4ar *+tea 4 sA te aF+te Dn carierA. D,i croia+ 'r+m *rin @iaA le-n'+4se 'e cele mai Gira@e *osibilitAi. Prieteni 'e4ai c+i@a care ,tia *e cine@a. Prin'ea+ cli*a. TrAia+ Dn s*eranA. Dntr4+na 'in seri ie,iserA c+ toii sA @a'A +n no+ s*ectacol m+sical la 1"aGtesb+r# T"eatre( o locaie care 'eFa era 'e rA+ a+-+r *entr+ orice m+sical ce se 'esc"i'ea Dn ora,. Teatr+l, Dn ci+'a n+mel+i sA+, n+ se -Asea *e 1"aGtesb+r# A@en+e. =ra ce@a mai 'e*arte, *rea 'e*arte 'e Pica'ill# Circ+s ,i centr+l c+lt+ral 'in West =n', i%olat
33

*e +n Gel 'e ins+lA 'e beton c+ ben%ile 'e traGic con@er-n' 'e o *arte ,i 'e alta s*re a Gorma +n Gel 'e sA-eatA. 1"aGtesb+r# re+,ea astGel sA Gie l+-+br+ ,i Dn-"es+it Dn acela,i tim*, iar s*ectacolele care @enea+ aici era+ a'esea *ro'+cii mari, costisitoare, nei+bite 'e *+4 blic. Cel la care se '+cea+ se intit+la Eunkirk<1. 1emn+l e)clamArii G+sese Dm*r+m+tat Dntr4+n -est 'e @a-A 'is*erare 'e la Ali0er< sa+ Aklahoma<, sa+ *oate orice alt m+sical c+ titl+ sc+rt care sA Gi Dnre-istrat s+cces Ginanciar. 4 De ce naiba mer-em la +n m+sical intit+lat Eunkirk<F Dntrebase <+# at+nci cn' *roiect+l G+sese s+-erat *entr+ *rima 'atA. =ra o Dntrebare st+*i'A. Oare rAs*+ns+l n+ era e@i'entN A@ea+ bilete -ratisT Pro'+ciile noi era+ a'esea ODnGoiateP c+ s+te 'e bilete 'istrib+ite -rat+it *entr+ a crea il+%ia cA oamenii c"iar @or sA @a'A s*ectacol+l. Mi

mai era ce@a. 4 JoacA ,i Sate, %ise Pa+l. <+# *Area ne'+merit. O ii minte. Sate =@ans. Piesa 'es*re lesbiene la PBO... ToatA l+mea a %is cA o sA aF+n-A 'e*arte. 4 Da, a aF+ns cam *e la N+neaton, mormAi Jac> m+calit. 1e%on+l 'e iarnA. 4 Dmi a'+c aminte 'e ea, %ise <+#. 4 CntA Dn cor, Dl inGormA Pa+l. Dar are @reo 'o+A a*ariii solo. Mi *oate sA ne ba-e ,i *e noi la *etrecerea 'e '+*A. Asta se 'o@e'i a Gi +n Gactor "otArtor. Jac>, Pa+l, Jane, Torin ,i <+# se -AtirA c+ cele mai stilate, c+ alte c+@inte cele mai *+in boite "aine ,i ie,irA Dm*re+nA la s*ectacol+l 'e 'esc"i'ere *entr+ Eunkirk<. AGi,+l
:

ReGerire la 8+t+lia de la Eunkirk 'in Al Doilea RA%boi Kon'ial, .R mai46 i+nie :26/ 8n. tr.9.

34

s*ectacol+l+i 8OCinci %ile 'e mai care a+ sc"imbat l+meaP9 DnGAi,a, Dn mo' c+ tot+l c+rios, +n mac ro,+ *l+tin' *e mare, s+-ern' Ga*t+l cA *ro'+cAtorii ar a@ea 'oar ni,te c+no,tine @a-i 'e icono-raGie istoricA:. Ea*t conGirmat cn' a+ %Arit4o *e Sate 'ansn' DncA 'in *ri4 m+l act Dn rol 'e asistentA me'icalA 'in @remea bombar4 'amentelor -ermane care a+ Dnce*+t Dn se*tembrie :26/ ,i care, '+*A c+m s+sinea libret+l, se *etrec+serA Dnainte 'e e@ac+area Gorelor e)*e'iionare britanice. =a a*Area 'in no+ Dn act+l al 'oilea, asc+n%n'+4se s+b +n cost+m 'e *escar com*let, c+ barbA ,i c+ tot tacm+l, ,i iarA,i cAtre Ginal, c+ cntec+l .ith : Stiff/pper>ip :nd : Songln ;our*eart, cn' *e scenA era 'escris miracol+l 'e la D+n>ir> 4 bArc+ele n+ G+seserA nicio'atA mai mititele, cAci re-i%or+l Dncercase sA re*ro'+cA *rim+l mare *+nct cr+cial al cel+i 'e4Al Doilea RA%boi Kon'ial Golosin' ni,te marionete. Petrecerea se inea la +n cl+b 'e noa*te 'e *e aceea,i stra'A& era *lin 'e oameni 'e aGaceri nor@e-ieni, s+sinAtorii Ginanciari ai s*ectacol+l+i ,i care 8c+m se Dntm*lA a'esea9 n+ a@ea+ nici cea mai micA i'ee ct 'e DnGiorAtor era ,i ct 'e re*e'e a@ea+ sA4,i *iar'A toi banii. <+# ,i ceilali 'in -r+* se b+c+raserA 'e Giecare cli*A 'in Eunkirk<, ne@enin'+4le sA crea'A c+m s*ecta4 col+l 'e@enea 'in ce Dn ce mai ilar *e mAs+rA ce se a*ro*ia 'e *+nct+l c+lminant. Ba Ginal 'eFa D,i m+,ca+ b+%ele sA n+ i%b+cneascA Dn "o"ote 'e rs, iar la *etrecere e@itarA sA mai %icA ce@a, teamA Giin'+4le ,i sA mai 'ea oc"ii +n+l c+ alt+l. =)istA o an+mitA etic"etA *entr+ serile 'e 'esc"i'ere. Nimeni n+ te DntreabA ce
:

Kac+l ro,+ este +n simbol *entr+ comemorarea sol'ailor sacriGicai Dn Prim+l RA%boi Kon'ial 8n. tr.9.
35

cre%i 'es*re s*ectacol ,i Dn nici +n ca% t+ n+ le rAs*+n%i *e b+ne 'acA tot+,i o Gac. PnA la +rmA, le mAnnci -+s4 tArile ,i le bei @in+l. 1cal*area o la,i *e seama criticilor, *entr+ a 'o+a %i. <+# aF+nsese la al treilea sa+ al *atr+lea *a"ar cn' a*Ar+ Sate, ra'iin' 'e ent+%iasm, ne*+tn' sA4,i con4 trole%e b+c+ria 'e a Gi la *rima ei *etrecere 'e 'esc"i4 'ere. ArAta c"iar mai Gr+moasA 'ect D,i amintea el ,i G+ ne@oit sA rec+noascA, Dn ci+'a li*sei totale 'e merite 'in Eunkirk<, cA ea rAmnea o actriA acti@A, ba c"iar Dn West =n' c+ toate cA a@ea sA '+re%e *rea m+lt. =l 'e4abia D,i GAc+se rost 'e a-ent ,i, *nA ac+m, obin+se cinci re*lici Dntr4o teleno@elA minorA. N+ a@ea nici +n 're*t sA strmbe 'in nas. Deo'atA cei 'oi se -AsirA GaA Dn GaA, '+*A ce el mai 'A'+se *este ca* 'o+A *a"are 'e @in 4 la Gel ,i ea, 'eoarece Dl *ro@oca ac+m c+ oc"ii aceia +l+itor 'e

alba,tri, ce *Area+ sA aibA o scli*ire 'e +mor *e care el n+ o mai obser@ase *nA ac+m. 4 Ce cre%i 'e Eunkirk<F, Dl DntrebA ea 'iaGanA. <+# cntAri c+ atenie. 4 In mare, a,a %ice cA Gorele armate britanice a+ Gost incre'ibil 'e norocoase cA Hitler s4a "otArt sA n+ Dnainte%e tanc+rile ,i artileria -rea, %ise el. 4 KA reGer la m+sical. 4 A Gost -ro%a@. 4 1*+ne4mi a'e@Ar+l. 4 =i bine, coinci'ena Gace cA am a@+t +n +nc"i care ,i4a *ier'+t ambele *icioare la D+n>ir>. 4Mi... N 4 A, %ice cA a scA*at mai ieGtin 'ect *+blic+l 'e astA4searA.

36

=a rse, iar cn' *etrecerea s4a s*art la trei 'imineaa s4a +rcat Dn ta)i c+ el. Ie,i la i@ealA cA loc+ia+ 'est+l 'e a*roa*e, Dn cAmAr+e la Gel 'e 'e*rimante 'in Sensal <reen. <+# rAmase la ea *este noa*te ,i ,ase sA*tAmni mai tr%i+ ,i4a+ l+at +n a*artament Dm*re+nA. Eunkirk< a Gost an+lat Dn %i+a Dn care treb+ia+ sA *lAteascA *rima c"irie *entr+ a*artament. =ra 'e4a 're*t+l incre'ibil cA a+ rAmas Dm*re+nA atta @reme. Actorii ce a+ relaii 'e l+n-A '+ratA se im*licA Dntr4+n Foc com*licat 'e sArit ca*ra Dn care n+ e,ti nicio'atA si-+r cine alear-A ,i sare ,i cine se a*leacA ,i rAmne c+ G+n'+l Dn aer. Cn' Sate F+ca Dn Eunkirk<, <+# n+ a@ea 'e l+cr+. Cte@a l+ni mai tr%i+ sit+aia s4a sc"imbat, cn' el a *rimit cel 'inti rol b+n Dntr4+n serial 'e tele@i%i+ne 'e s+cces. D,i *etrecea+ @iaa Gelicitn'+4se sa+ com*Atimin'+4se +n+l *e alt+l. Cn' l+cra+ amn4 'oi, tot+l se re'+cea la cine are mai m+lte re*lici. De Ga*t, 'acA ar Gi 'esenat +n -raGic al *ro-res+l+i lor Dm*re+nA *e *arc+rs+l celor trei ani, ar Gi arAtat ca 'oi ,er*i DncolAcii. A@ea+ oGerte 'e l+cr+ 'est+l 'e stabile, c"iar 'acA li*site 'e s*ectac+lar, ,i *e mAs+rA ce trecea+ lin s*re trei%eci 'e ani semAna+ 'in ce Dn ce mai m+lt c+ +n c+*l+ cAsAtorit ca oricare alt+l, 'e,i *oate c+ ce@a mai m+lt se) ,i mai *+ine cert+ri. neori Di scia cA a+ 'e@enit cam *lictisitori, 'ar Dnc"eia+ *rin a Gi 'e acor' cA acest l+cr+ se Dntm*la Dntr4+n mo' Goarte *lAc+t. A+ 'isc+tat 'es*re co*ii. Iar cn' *ra-+l 'obn%ilor a cobort Dn'eaF+ns, a+ GAc+t *e 'rac+l4n *atr+ ,i ,i4a+ GAc+t i*otecA *e +n a*artament Dn K+s$ell Hill. <+# D,i amintea ct 'e a-itatA G+sese Sate( c+ i*oteca, Gorm+larele 'e asi-+rare, c+ Girma 'e m+tAri, e)c+rsiile la I>ea, sticla 'e ,am*anie DnsoitA 'e com*limente *e care o *rimiserA 'in *artea bAncii care le aranFase i*oteca.
37

=a n+ a comentat nicio'atA ,i n+ a+ 'isc+tat 'es*re asta nicio'atA, tot+,i, c"iar ,i Dn *rima lor searA, GAcn' 'ra-oste *e *at+l DncA neasamblat com*let, Sate n+ era Dn lar-+l sA+, n+ era ea DnsA,i, iar <+# se simea +,+rat cA ea l+cra Dn acel moment, c"iar 'acA era @orba 'oar 'e +n material @i'eo cor*oratist, +n Gilm e'+cati@ *entr+ NH14 1er@iciile 'e sAnAtate. Mi cam '+*A o sA*tAmnA Kartin Ka#"e$, cel mai b+n *rieten al l+i *e @remea cn' mer-ea la Clairemont, a 'at 'e a+r c+ o *iesA 'e teatr+ alternati@ 'es*re cor+*ia Dn rn'+rile *oliiei. Piesa a@ea +n a+tor no+, beneGicia 'e +n re-i%or tare ,i 'e o cantitate s+r*rin%Atoare 'e se), iar criticii a+ l+at4o ra%na. Br+sc, Kartin era la tele@i%or ,i *rin %iare. Acela,i Kartin care obi,n+ia sA se scobeascA

Dn nas ,i sA n+4,i sc"imbe lenFeria 'e *at. Ac+m DnsA era bine DmbrAcat, s*ilc+it ,i a@ea +n stil ales 'e a @orbi Dn *+blic. De@enise 'eo'atA o stea. <+# re@eni la *re%ent. 4 Kartin, e,ti +n ra"at, scr,ni el 'esc"i%n' Gri-i'er+l& a'+lmecA sticla 'e la*te a*oi Dl t+rnA *e tot Dn c"i+@etA. Ba*tele ,nea Dntr4+n ,+@oi a*os, +rmat ime'iat 'e +n bo soli', ca o creat+rA 'in Gilmele 1E ale anilor L7/. Reali%A cA @a treb+i sA Gie atent. Qiaa l+i era 'eFa *ateticA( era *e *+nct+l 'e a 'e@eni mi%erA. 1coase 'in '+la* +n borcAna, c+ CoGGeeKate, amestecA o lin-+riA 'e *raG c+ a*A a*oi t+rnA *este G+l-ii 'e cereale. Asta n+4l GAc+ sA se simtA 'eloc mai bine. Oare *+tea sA o con'amne *e Sate *entr+ cA l4a *ArAsit, se DntrebA el. Eata +rmArea *artea ei 'in ceea ce amn'oi D,i *ro*+seserA sA reali%e%e. N+ GaimA ,i a@ere 4 'e,i amn'o+A s+nt Dntot'ea+na bine@enite 4 ci *ro@ocAri, a@ent+rA( *e sc+rt, nec+nosc+t+l. D+*A toatA nesi-+rana ,i nelini,tea, ca sA n+ mai @orbim 'e *lictis+l 'in @iaa

38

+n+i actor, sA *+i mna *e +n rol n+ e s+Gicient. Iar cn' este, *oate cA at+nci e tim*+l sA te a*+ci 'e altce@a. =ra ora no+A. DmbrAcat Dn cost+m+l 'e *iele ,i c+ casca 'e motociclist Dn mnA, <+# *lecA 'e acasA. Dn tim* ce Dnc+ia +,a 'e la intrare, obser@A *er'elele 'e @oal c+m se mi,cA la -eam+l 'in 're*t+l +,ii( ,tia GArA sA se +ite cA 'oamna At$oo' Dl a,te*ta sA *lece. Asta era altA c"estie c+ a*artament+l acesta. =ra sit+at la *rim+l etaF, GAc+t san'@i, Dntre 'oi @ecini ce *Area+ sA se Gi l+at la Dntrecere, care 'intre ei *+tea sA4l GacA sA se simtA mai *rost *rimit aici. =taF+l 'e s+s era oc+*at 'e +n 'omn care l+cra *entr+ +n Gel 'e G+n'aie 'e caritate ,i care era 'e altGel c+ tot+l obi,n+it, c+ e)ce*ia Ga*t+l+i cA a@ea 'oar +n metr+ 'o+A%eci DnAlime. Dn secol+l CCI era ne*otri@it sA Dl n+me,ti *itic, 'ar GArA Dn'oialA a,a era. <+# n+ ,tia *rea m+lte 'es*re el, 'e,i cn' trecea *e ln-A el la intrare sa+ *e scAri, om+l *Area neobi,n+it 'e ner@os ,i ne*rietenos. =l ,i Sate Di s*+nea+ KorocAnos+l, 'e,i n+mele sA+ real era Jo"nn# Peters. Boc+ia sin-+r. Cn' era acasA, nici n+4l simeai. Dar mare *arte 'in tim* n+ 'A'ea *e acolo. Doamna At$oo' a@ea *arter+l. De asemenea sin-+rA, loc+ia Dn aceastA casa 'e mai bine 'e 'o+A%eci 'e ani. =ra aici 'inainte sA Gie transGormatA 'in casA Dn clA'ire c+ a*artamente. E+sese mAritatA *e at+nci, 'ar nimeni n+ ,tia nimic 'e 'omn+l At$oo'. =ra o Gemeie sim*lA, *lin+A, c+ +n 'inte Dm*otri@a l+i <+#, +n 'inte Dm*otri@a l+i Jo"nn# Peters 4 'e Ga*t a@ea ce@a Dm*otri@a @ieii Dn -eneral. Di s*iona mere+. Doamna At$oo' '+cea conce*t+l 'e *oliie com+nitarA la limitA. O Gr+n%A n+ cA'ea, o scrisoare n+ sosea *rin *o,tA, cA ea aGla ime'iat. Acesta era cAmin+l *e care <+# Dl lAsa Dn +rma l+i, Dn're*tn'+4se Dn 'irecia motocicletei& se o*ri *entr+ o
39

cli*A, trA-n' Dn *ie*t aer+l 'imineii. =ra s*re sGr,it+l l+i mai ,i ceea ce *Ar+se ct %ece l+ni 'e iarnA, b+rniA ,i cer *l+mb+ri+ lAsase loc Dntr4+n Ginal +nei a'ieri 'e *rimA@arA tr%ie, ba c"iar Dnce*+t 'e @arA. Pe stra'a l+i, Ka*letree Close:, n+ era nici +n arar. Den+mirea @enea 'e Ga*t 'e la in-iner+l care constr+ise ,ir+l neinteresant 'e case. N+ mai era nici mAcar alee. Dn anii LR/, +na 'intre case G+sese 'ArmatA c+ b+l'o%erele, iar 'r+m+l se lAr-ea s*re Po*lar Dri@e. Tot+,i, era o %i Gr+moasA ,i <+# simea Dn @A%'+" *arG+m+l 'e Gloare ce @enea 'ins*re K+s$ell Hill. Poate cA *nA la +rmA tot+l a@ea sA Gie bine. N+ era a,a. O orA mai tr%i+ se -Asea la Bore"am$oo', Dn biro+l

*Atrat, nemobilat, stn' GaA Dn GaA c+ *ro*rietar+l aces4 t+ia, Ni-el Jones, re-i%or+l celor Trei-eci ,i nou+ de trepte. 4 Pentr+ n+mele l+i D+mne%e+, ce4ai *AitN Ni-el a@ea DnF+r 'e cinci%eci 'e ani& Dntot'ea+na a@ea *e el o Fac"etA 'e *+G c+ att 'e m+lte b+%+nare, Dnct 'e Giecare 'atA cn' -Asea ceea ce cA+ta c+ 'is*erare nici n+ mai a@ea ne@oie 'e obiect+l res*ecti@. Ca toi re-i%orii britanici 'e tele@i%i+ne, se l+*ta Dn *ermanenA c+ +n b+-et abs+r', o *laniGicare im*osibilA ,i o ec"i*A care era mai tot tim*+l *e *icior 'e rAscoalA. ArAta ca ,i c+m n4ar mai Gi 'ormit 'e o sA*tAmnA. 4 K4a *ocnit +n+l, e)*licA <+#. 4 n'eN De ceN 4 Dntr4+n pub. =ra+ bei. Ni-el se "olbA c+ -roa%A la el.
:

:leea ararilor, lb. en-l. 8n. tr.9.

40

4 <+#, nici n+ ,ti+ ce sA mai %ic. Qrea+ sA s*+n, n+ am c+m sA te Gilme% Dn "al+l acesta. Cre' cA Di 'ai seama. Nici n+ ,ti+ 'e ce te4ai mai obosit sA @ii *nA aici. 4 K4am -n'it cA *oi Gace ce@a la mac"iaF. 4 Kac"iaFN N4ai ne@oie 'e mac"iaF. Di treb+ie +n sac *e care sA i4l tra-i *e ca*. Ce naibaT ArAi ca Om+l4 eleGantT Ni-el GAc+ o -rimasA. <+# n+ i%b+tise sA ,tear-A sn-ele Dnc"e-at GArA sA4i ,neascA 'in no+ sn-e *e nas. Ac+m simea cA mai cA4i iese 'in narA 'o*+l 'e @atA me'icinalA. 4 Is+seT rel+A Ni-el. Dn '+*A4amia%a asta a@em scena cinei. ToatA l+mea e *re-AtitA... 1e rAs+ci s*re mana4 -er+l 'e *ro'+cie, c+ care stAt+se 'e @orbA *nA sA intre <+#. = aco*erit 'e asi-+rare *entr+ astaN Kana-er+l 'e *ro'+cie clAtinA 'in ca*. 4 PAi, at+nci ce naiba GacN 4 Am sA mA +it *e *laniGicare. Ni-el se rAs+ci s*re <+#. 4 Kai bine te '+ci naibii acasA. =+ n+ am ce sA4i Gac. 4 Dmi *are rA+, %ise <+#. 4PAi a,a ,i treb+ie, Gir4ar sA Gie. Ni-el ie,i 'in DncA4 *ere. Kana-er+l 'e *ro'+cie era 'eFa c+ ca*+l Dntr4+n teanc 'e "rtii Gotoco*iate. =a Di G+sese a*ro*iatA l+i <+# DncA 'e la *rima l+i @i%itA *e *lato+. Di GAc+se rost *nA ,i 'e o r+lotA, c+ c"i+@etA ,i c+rent electric. Ac+m nici n+ mai @oia sA a+'A 'e el. Dn acea '+*A4amia%A merse la Nottin- Hill <ate ca sA o @a'A *e 1#l@ie. Biro+l era la cte@a min+te 'e staia 'e metro+, 'ea4 s+*ra +n+i anticariat. <+# s+nA la sonerie ,i +rcA *nA la etaF *e scArile att 'e Dn-+ste Dnct a*roa*e cA treb+ia sA
41

mear-A Dntr4o *arte. Tre*tele era+, D,i 'A'ea seama, intens 'e 'ramatice... la Gel ca ,i +,a 'e s+s care arAta ca +n 'ecor 'intr4o *iesA 'e teatr+. ,a con'+cea 'irect Dntr4+n biro+ ce n+ semAna c+ nici +n alt biro+, c+ cana4 *ele +ria,e, *a"are m+r'are, 'ra*erii 'e catiGea ro,ie ,i 4 a*roa*e incon-r+ent 4 +n can'elabr+ imens. Iat4o ,i *e 1#l@ie <ra"am, Dn s*atele biro+l+i sA+ @ec"i, *reGAcn4 '+4se 8c+ si-+ranA9 cA st+'ia%A contracte *rin lentilele oc"elarilor, c+ o *isicA ro,co@anA a'ormitA *e -en+nc"i. 4 <+#, 'ra-+l me+T BineDneles, <+# o s+nase Dn *realabil. Nimeni n+ @enea aici GArA sA Dntrebe mai Dnti. PArea b+c+roasA sA Dl @a'A. Hai @ino ,i ia loc, s*+ne4mi tot ce s4a Dntm*lat. =ricT 1tri-A n+mele tare ,i o sec+n'A mai tr%i+ se 'esc"ise o altA +,A lAsn' sA intre Dn biro+ +n om+le c"el, c+ m+staA, DmbrAcat c+ +n *+lo@er teribil, m+lat, Dntr4o n+anA *astel. Ia +ite cine e aiciT,

%ise ea. 4 <+# Eletc"er. =ric era cel care an+na Giecare @i%itator. EAcea *arte 'in rit+al+l 'e intro'+cere, Dn ca% cA 1#l@ie +ita c+m Dl c"eamA *e @i%itator. 4 Hai sA bem ni,te ceai. 1#l@ie <ra"am era a-ent+l l+i <+# 'e cn' acesta absol@ise ,coala Clairemont. =ra o Gemeie rot+n'A, mAmoasA, c+ +n *Ar -ri%onat 'e nestA*nit ,i o e)*resie bine@oitoare a,tern+tA mere+ *e c"i*. Re*re%entase cel *+in %ece actori care ac+m aF+nseserA ren+mii, 'ar a@ea o sin-+rA *roblemA( 'e c+m +n+l 'e@enea celebr+, ime'iat ren+na la ea. 1#l@ie inea 'e ,coala 'e a-eni Pe--# Ramsa#, o ,coalA ele-antA, 'e mo'A @ec"e ce a Gost 'e m+lt 'e*A,itA 'e no+a -eneraie 'e tineri ,i tinere c+ @orba linA, Dn cost+me Armni ,i teleGoane "an's4Gree. =ra +n n+me, 1#l@ie, DnsA n+ mai a@ea inGl+enA, ,i era +n Ga*t binec+nosc+t cA cei *e care Di a@ea 're*t clieni

42

era+ Gie la Dnce*+t+l carierei, Gie stele 'em+lt a*+se. Decor+l 'e la 1#l@ie a'+cea aminte 'e scena 'e la Palla'i+m, 'e <iel-+' ,i Oli@ier, 'e seri 4 ,i ca@aleri 4 la cl+b+l <arric>:. Actorii ambiio,i *reGerea+ *ereii cen+,ii ai biro+rilor mo'erne ,i +,ile ce 'A'ea+ 'irect la Holl#$oo'. A@n' DnF+r 'e ,ai%eci 'e ani, ea DncA D,i mai F+ca rol+l c+ emGa%A, -Atin'+4se e)tra@a-ant, sorbin' @in alb 'e la %ece 'imineaa *nA noa*tea tr%i+. 1e %@onea cA ea DnsA,i G+sese actriA la @remea ei, 'ar +n+l 'intre s*ectacolele ei a Gost att 'e sAlbatic 'e@orat 'e critici Dnct a ren+nat 'eGiniti@ la actorie. E+sese 'e *atr+ ori cAsAtoritA. Doi 'intre soii ei a+ m+rit. De 'oi a 'i@orat. PAstra Goto-raGii ale celor *atr+ 8trei alb4ne-r+, cel mai recent 4 color9 Dn rame -rele 'e ar-int. Ac+m era sin-+4 rA, 'ar a@ea o relaie strnsA, mai 'e-rabA im*enetrabilA, c+ asistent+l sA+, =ric. =ric a@ea biro+l 'e cealaltA *arte a +,ii. Ce@a mai mare 'ect +n '+la*... Dntr4a'e@Ar, Di *o@estise o'atA l+i <+# c+m acesta c"iar a Gost +n '+la* *e care 1#l@ie l4a transGormat *entr+ el& <+# era con@ins cA n+ -l+mise. C+ =ric, DnsA, n+ *+teai Gi @reo'atA si-+r. Cei 'oi 4 =ric ,i 1#l@ie 4 l+cra+ Dm*re+nA 'e trei%eci ,i cinci 'e ani. 4 O, sArac+l 'e tineT e)clamA ea '+*A ce <+# Di *o@esti ce i s4a Dntm*lat. Ce,c+ele 'e *orelan trem+4 rarA Dn @reme ce 1#l@ie cA+ta cle,ti,or+l 'e %a"Ar. Probabil era sin-+ra *ersoanA 'in Bon'ra care DncA mai Golosea cle,ti,or 'e %a"Ar. =+ n+ ies nicio'atA Dn local+ri
:

Sir John 3ielgud #1%DC&4DDD) ,i 8aron >aurence Ali0ier #1%D'&l%$%), 'oi 'intre cei mai mari actori ai An-liei. !lubul 3arrick a Gost DnGiinat Dn :35:, *entr+ *atronaF+l artelor 'ramatice 8n. tr.9.
43

*+blice. N+ *ot sA le s+*ort. Ar treb+i sA te Dnscrii la +n cl+b. Ba <ro+c"o sa+ Cent+r#. 1+nt a*roa*e la Gel 'e rele. Ac+m, 'acA sta+ bine sA mA -n'esc, <ro+c"o este 'e4a 're*t+l oribil. Dar mAcar 'acA e,ti *ocnit aici, a-resor+l e cine@a im*ortant. 4 Ai @orbit c+ Ni-elN 4 Da. K4a s+nat ime'iat '+*A ce am @orbit c+ tine la teleGon. Ar+ncA trei c+b+ri 'e %a"Ar Dn ceai, Golosin' cle,ti,or+l, c+b+le '+*A c+b+le. Ki4e teamA cA n+ am @e,ti b+ne. 14a+ 'ecis sA ia *e altcine@a Dn loc+l tA+. N+ are nici +n sens, 'ar a,a @or sA Foace. A+ a'+s *e altcine@a *entr+ scena cinei ,i a+ 'e -n' sA Gilme%e DncA o 'atA tot ce a+ GAc+t *nA ac+m. B+i <+# Di *icA Gaa. N+4i Gace -riFi, 'ra-+l me+. Ni-el e *+in oG+scat. Dar o sA4i treacA ,i 4 ai sA @e%i 4 te @a an-aFa 'in no+ Giin'cA te consi'erA b+n ,i te *lace. N+ te +ita la mine a,aT Mtii

cA e a'e@Arat. Ki4a %is cA @rea a@ans+l Dna*oi, 'ar i4am %is sA4,i @a'A 'e treabA. N+ a Gost @ina ta. 4PAi... 4 Hai sA n+ 'isc+tAm 'es*re asta *entr+ cA, 'acA Dmi *ermii sA Gi+ 'esc"isA c+ tine, o sA ai ne@oie 'e banii ace,tia. Cei 'e la BBC n+ @or Gi teribil 'e m+l+mii 'e tine Dn acest moment, ,i n+ *rea s+nt alternati@e *e *iaA. Oric+m, '+*A c+m arAi, cre' cA Di mai treb+ie DncA 'o+A sA*tAmni ca sA te Gaci Gr+mos la loc. 4 Dar la ra'ioN 4 Dra-+l me+, ra'io+l e +n cl+b ,i teamA mi4e cA t+ n+ e,ti membr+. Am Dncercat 4 'ar cre' cA s+ntem amn'oi 'e acor' cA n+ e,ti Goarte b+n la asta. N+ ai o @oce 'e ra'io. OGtA. Dar ce te4a s+*Arat a,aN Ki4ai %is cA era ce@a le-at 'e o -l+mA. 4 =ra +n banc 'es*re 1elina Koore.

44

4 A". 1#l@ie se o*ri, c+ cea,ca 'e ceai la b+%e. n banc nesAratN DntrebA ea. =l Di s*+se banc+l. C"iar ,i Dn tim* ce @orbea, D,i 'A'+ seama cA n+ Dl s*+nea. Kai 'e-rabA Dl *o@estea. =ra o 'iGerenA. rmA o *a+%A, iar Gemeia a*robA 'in ca*. 4 N+ e Goarte am+%ant, %ise ea. Dar e oare att 'e oGensatorN 4 N+ ,ti+. BA+sem @reo 'o+A *a"are. Poate cA am 'e*A,it mAs+ra. <+# reGlectA +n moment ,i 'eo'atA Dn minte Di Dncoli +n -n' 'in senin. KA Dntreb cine o Gi in@entat banc+l, %ise el. Rostise c+@intele o 'atA c+ Gormarea -n'+l+i Dn minte. Dar ac+m reali%A cA mer-e mai 'e*arte( De +n'e cre%i cA @in banc+rileN 4PoGtimN 4 Banc+rile. De +n'e @in eleN 1#l@ie ri'icA 'in +meri. 4 Pres+*+n cA 'e la tele@i%or, n+N 4 Bine, +nele *oate cA 'a. Dar n+ ,i banc+l acesta 'es*re 1elina. Cine@a treb+ie sA se Gi a,e%at sA r+me-e c"estia asta. 1#l@ie miFi oc"ii *e 'eas+*ra ce,tii 'e *orelan. V+-+ie b+%ele. 4N+ nea*Arat... 4 Dar treb+ie sA Gi Gost cine@aT Ia -n'e,te4te, 1#l@ie. De ce se aseamAnA 1elina Koore c+ o bomboanA Eerrero Roc"erN = ne@oie 'e o minte 'est+l 'e '+sA ca sA *+nA astea ca* la ca*. O actriA 'e ren+me ,i o nenorocitA 'e bombonicA 'e ciocolatAT 4 Dmi amintesc cA i4a+ *lAc+t ,i ie ciocolatele astea at+nci cn' Di *lAtea+ c"iria.
45

4 N+ asta e im*ortant. Qrea+ sA %ic... cine@a treb+ie sA se Gi -n'it la banc+l acesta. Atta tot. Treb+ie sA Gi e)istat cine@a care l4a in@entat. 4 Dar 'e ceN 4 N+ ,ti+. Dar ar Gi interesant 'e aGlat. 1#l@ie Dl *ri@i c+ o +rmA 'e Dn'oialA. 4 Dra-+l me+, ai rAmas GArA ser@ici+ 'e n+mai cte@a ore. 1*er cA n+ te a*+ci 'e +na 'in Gante%iile taleN N+N 4 Ce @rei sA s*+iN 4 Mtii Goarte bine ce @rea+ sA s*+n. Boteria, n+N 1e corectA sin-+rA. OObli-ai+ni la *+rtAtorP. 4 Dar asta n+ a Gost o Gante%ie. =ra o i'ee *entr+ o *iesA 'e teatr+ ra'ioGonic. 4 O *iesA *e care n+ ai scris4o nicio'atA. 4 1#l@ie, asta e altce@a. Hai'eT Mtii ,i t+ 'e 1elina. Mtii ce am simit *entr+ ea. 4 Desi-+r. =ra mama ta.

Mi att. =ra att 'e sim*l+. Kama l+i. <+# n+ a aGlat 'ect '+*A ce a Dm*linit o*ts*re%ece ani. Mtia cA e +n co*il a'o*tat. PArinii sAi a'o*ti@i n+ a+ in+t secret Ga*t+l acesta. TatAl sA+ a'o*ti@, Alistair Eletc"er, era contabil& n+ *+tea a@ea co*ii... DA'ea @ina *e m+nca l+i( se oc+*ase o @reme 'e Ginanele centralei n+cleare 'e la 1ellaGiel'. <+# s4a "otArt sA aGle a'e@Ar+l cam Dn aceea,i *erioa'A cn' s4a 'ecis sA se a*+ce 'e actorie ,i, c+ no+a le-islaie, n+ a Gost *rea -re+. 1elina KooreT Cele 'o+A c+@inte ti*Arite *e Gorm+4 lar+l *rimit 'e la +n biro+ 'e re-istrat+rA 'in nor'+l Bon'rei a+ GAc+t ca Dntr4o Graci+ne 'e sec+n'A toatA @iaa l+i sA ca*ete sens. 1#l@ie se n+mAra *rintre *+inii care ,tia+ a'e@Ar+l. Di s*+sese acest l+cr+ cre%n' cA o @a im*resiona, DnsA a re-retat ime'iat. Be4a s*+s ,i

46

*Arinilor sAi a'o*ti@i 4 Dn mo' ci+'at, 'eloc im*resionai 4 'ar nimAn+i altc+i@a. 4 Mtii, 1#l@ie, Dnce*+ el, 'e cn' eram mic, cn' @eneam acasA 'e la ,coalA treceam *e ln-A ni,te *lato+ri 'e Gilmare. Mi n+ mA *+team abine sA n+ mA +it. <Aseam loc la etaF+l 'e s+s al a+tob+%+l+i ,i +rmAream c+m se *erin'A *rin Gaa -eam+l+i r+lotele ,i l+minile ,i toate celelalte... ,i ,tiam cA treb+ie sA Gi+ ,i e+ acolo. Cn' a@eam *ais*re%ece ani am Dnce*+t sA mer- la teatr+. Toi cole-ii mei se '+cea+ la Gotbal. =+ Dl *reGeram *e 1"a>es*eare. 4 Dl a@eai Dn sn-e. 4 =a m4a GAc+t ce s+nt ac+m. =Gecti@. Mi nici mAcar n+ am Dntlnit4o @reo'atA. 4 <+#, treb+ia sA Di scrii. 1tAtea Dn ca*At+l celAlalt al Bon'rei. Dn Henle# sa+ *e acolo. 4 Karlo$. <+# citise %eci 'e articole 'e %iar ,i inter@i+ri Dn re@iste c+ 1elina, incl+si@ o b+catA GlatantA 'in re@ista *ello< 'es*re *o@estea ei 'e 'ra-oste c+ e*isco*+l 'e Roc"ester. A@eam 'e -n' sA Di scri+, %ise el. Am Dnce*+t 'e mai m+lte ori aceea,i scrisoare. Dar mi4a Gost *rea GricA sA o *+n la *o,tA. 4 EricAN 4 Ki4a Gost GricA sA n+ Gi+ reG+%at. Qrea+ sA s*+n, m4a reG+%at 'eFa o 'atA... cn' eram *rea mic ca sA *ot *rice*e 'e ce. Cre' cA mi4a Gost Grica sA Gi+ reG+%at ,i a 'o+a oarA. Iar ac+m este *rea tr%i+. 1elina a *ArAsit Erana Dntr4o c+tie. 1#l@ie Dncr+ntA 'in s*rncene. 4 Im*ortant este sA n+ te 'e*rimi, Dl sGAt+i ea. C"estia asta c+ Ni-el este o *roblemA, 'ar n+ e sGr,it+l l+mii. Ce4ar Gi sA Di trimii +n bilet, sA4i ceri sc+%eN N+ stricA sA te milo-e,ti +n *ic. Dntre tim*, e+ 'a+ ni,te teleGoane
47

,i @A' 'acA e ce@a 'is*onibil. An+nA4mA ime'iat ce 'e@ii *re%entabil ,i, *entr+ n+mele l+i D+mne%e+, DncearcA sA stai 'e*arte 'e m+ncitori ,i bar+riT Ce@a mai tr%i+ Dn aceea,i '+*A4amia%A, <+# era Dna*oi acasA, sin-+r c+ +n *ac"et 'e bisc+ii c+ Fele+. Ac+m, asta era o cons*iraie la Gel 'e sinistrA ca ,i OObli-ai+ni la *+rtAtorP. C+ %ece ani Dn +rmA, Fele+l 'e *ortocale aco*erea tot bisc+it+l. Dar c+ Giecare an *artea 'e Fele+ se mic,ora c+ cte +n milimetr+, ca o oa%A ce se +s+cA Dn miFloc+l 'e,ert+l+i. Mi strat+l 'e ciocolatA 'e4 @enise 'in ce Dn ce mai s+bire. =ra clar cA *ro'+cAtorii GAcea+ asta c+ b+nA ,tiinA, *ri@n' *+blic+l ,i s*ern' cA nimeni n+ @a obser@a 4 'ar ct 'e 'e*arte era+ *re-Atii sA aF+n-AN Mi 'acA tot ne -n'im la asta, ct tim* mai era *nA 'is*Area+ ciocolata ,i Fele+l, c+ tot+lN

= oare *osibil ca Dntr4o %i, Dn @iitor+l Dn'e*Artat, sA re+,eascA sA @n'A *ac"ete -oaleN C+ toate astea, ,tia cA @a "ali tot *ac"et+l. O'atA 'esGAc+t, n+ te mai *oi o*ri. Ce@a 'in e)*eriena 'e-+stArii +n+i astGel 'e bisc+it GAcea in+tilA orice GormA 'e re%istenA. AGarA soarele contin+a sA strAl+ceascA. <n'+rile l+i <+# era+ Gra-mentate. Qroia sA se -n4 'eascA la Ni-el Jones ,i la scrisoarea *e care ar Gi treb+it sA i4o scrie. Dar n+ re+,ea sA4,i scoatA 'in ca* banc+l acela st+*i'. Ee ce se aseam+n+ Selina 1oore cu o bomboan+ 7errero GocherF D,i aminti c+m a @A%+t4o Dn Eiscipolul dia0olului, +ltima ei ie,ire teatralA Dnainte 'e retra-ere. =ra o *iesA -reoaie, c"iar ,i '+*A stan'ar'ele Dnalte ale l+i 1"a$, 'ar el *lAtise mai m+lt 'e 'o+A%eci 'e lire *entr+ +n loc *e rn'+l 'in GaA. Kai a*roa*e 'e att n+ a@ea c+m sA

48

aF+n-A GaA 'e ea. =a F+ca rol+l 'oamnei D+'-eon, n+mai n+ane 'e -ri ,i ne-r+, DnsA el @e'ea *rin toate acestea, *rin *ersonaF+l as+mat *nA la carne ,i oase. D,i amintea oc"ii ei 8aceea,i c+loare c+ ai l+i9, Gel+l Dn care se mi,ca *e scenA. A @r+t, c"iar at+nci, sA aF+n-A la ea, sA o DmbrAi,e%e. Kama l+i a'o*ti@A a Gost mere+ o Gemeie tare b+nA, tare c+mseca'e, 'ar nicio'atA Goarte a*ro*iatA, 'e *arcA inn'+4l Dn brae *e <+# ,i4ar Gi 'at seama ct 'e strAin este co*il+l 'e ea. =ra -en+l 'e mamA care te sAr+tA G+-ar *e obra%. Dar Gemeia aceasta, la nici +n metr+ 'istanA 'e el, era cea a'e@AratA. ToatA l+mea 'e la Clairemont era 'e acor'. EArA nici o Dn'oialA, 1elina Koore G+sese o GiinA Gr+moasA Dn toate sens+rile c+@nt+l+i. N+mai cte@a 'intre Gilmele ei s4a+ 'o@e'it a Gi 'e%amA-itoare, n4a *lns nicio'atA la ceremoniile Oscar ,i a '+s o @iaA *ersonalA GArA *atA, sin-+ra sen%aie *rin %iarele 'e scan'al Giin' cAsAtoria ei la o @rstA tr%ie ,i retra-erea s+bitA 'e *e scenA. Koartea ei a Gost s+biect 'e re*ortaF la Htirile de la -ece ,i 4 elo-i+l absol+t 4 emisi+nea a Gost +rmatA 'e re'iG+%area +n+ia 'intre Gilmele ei mai @ec"i, intro'+s Dn +ltim+l moment Dn -rila 'e *ro-ram. <+# D,i 'orea sA Gi *+t+t mer-e la Dnmormntare. Ar Gi treb+it sA Gie ,i el acolo. N4a Gost nicio'atA *arte 'in @iaa ei. 1i-+r la moar4 tea ei s4ar Gi -Asit loc ,i *entr+ el. Mi ce Gel 'e om 4 DncA D,i mai *+nea aceastA Dntrebare 4 ar Gi -Asit ce@a am+%ant le-at 'e moartea eiN Ce Gel 'e om ar Gi -Asit ce@a 'istracti@ Dn i'eea cA o actriA min+4 natA, o @e'etA internaionalA, o mamA se *rAb+,e,te 'in Dnalt+l cer+l+i Dn 'r+m+l ei s*re o @acanA bine4meritatA Dn s+'+l EraneiN Pilot+l ,i ali *atr+ *asa-eri a+ m+rit o 'atA c+ ea. Mi co*ii, *entr+ D+mne%e+T Dn toatA Erana
49

stea-+rile a+ cobort Dn bemA. Pre,e'intele Eranei Dns+,i ,i4a an+lat @acana 'e Pa,ti. Mi tot+,i cine@a, +n'e@a s4a a,e%at *e +n sca+n ,i a citit ,tirea 'e *e *rima *a-inA a %iar+l+i, iar reacia sa a Gost sA GacA o *oantA. <+# D,i *re-Ati altA caGea ,i mancA +ltimii 'oi bisc+ii. Ar Gi @r+t sA GacA altce@a, DnsA n+ re+,ea sA4,i scoatA c"estia asta 'in minte. N+ era @orba 'oar 'e Gri@olitatea banc+l+i, 'e macabr+l +mor+l+i 'es*re moarte. Pe astea le Dnele-ea 'est+l 'e bine. Per@er4 sitatea -l+mei era *roblema, ec+aia ce o le-a *e actriA, moartA Dn sicri+l ei, 'e bomboana 'e l+). OOare cine a GAc+t asta *rim+lN se Dntreba el. C+i Di 'A'+se *rin minte aceastA asociereNP Qre+n co*il -rAs+n Dn cine ,tie ce mansar'A care @A4

%+se ,tirile la tele@i%orN O Gi mncat o bomboanA Eerrero Roc"er Dn moment+l acelaN EAc+se c+m@a cone)i+nea ,i o l+ase Dn @ite%A *e scAri ca sA Di s*+nA ,i mamei l+iN Kama i4ar Gi s*+s so+l+i. Iar acesta se *rea *oate sA Gi Gost maistr+ sa+ *oate o*erator 'e macara *e ,antier+l +n'e l+crea%A cei 'in bar. Poate a,a s4a Dntm*lat. 1+nA teleGon+l. Pentr+ o cli*A <+# s*erA cA este 1#l@ie. De Giecare 'atA cn' s+na teleGon+l, s*era cA este 1#l@ie. Dn realitate era Sate. 4 <+#N PArea FenatA. 1e -n'i 'acA Dl s+nA 'in a*artament+l l+i Kartin. Cre'eam cA e,ti la GilmAri a%i. 4 Am Gost. 14a+ an+lat. 4 PAi, @e%i... e+ @roiam sA trec *e la tine ,i sA Dmi ia+ l+cr+rile. Mi a,a 'is*are *rAFitor+l 'e *ine, D,i %ise <+#. A+%i sirena +nei amb+lane *e Gir. BineDneles cA n+ era la Kartin Dn a*artament. =ra la el Dn ma,inA 4 *robabil +n BKW no+4no+, naiba sA4l ia. Qorbea 'e *e mobil, era

50

c"iar ac+m Dn 'r+m s*re el. Mi 'acA el n4ar Gi Gost acasA, ea ce ar Gi GAc+tN 4 n'e e,tiN o DntrebA el. 4 Qin s*re tine. A,a'ar, a@+sese 're*tate. 4 Cre'eai cA n+ s+nt aici, %ise el. A@eai 'e -n' sA treci *e aici ,i sA iei tot ce4i *oGte,te inima. rmA o sc+rtA *a+%A. 4 N+ @roiam 'ect sA ia+ cte@a l+cr+ri care s+nt ale mele. <+# simi c+m se ri'icA Dn el +n @al 'e mnie, 'ar D,i im*+se sA Dl 'e*A,eascA. Dintot'ea+na G+sese +n ti* moale, ,tia asta. Mi Dn acela,i tim*, ce 're*t a@ea el sA o o*reascAN 14a+ simit bine Dm*re+nA. 14a+ simit bine ,i Dn *at. De ce sA Dntine%e asta ac+mN 4 =+ tocmai ie,eam Dn ora,, s*+se. N+ mA Dntorc mai 'e@reme 'e ,ase. 4 Bine. 4 Sate, e,ti bineN A'icA... 4 Da, s+nt bine. T+ ce mai GaciN 4 1+nt bine. Dar Dmi este 'or 'e tine. D+mne%e+leT <+# mai a+%ise c+@intele acestea +n'e4 @a. Rostise e)act acelea,i re*lici c+ +n an Dn +rmA, cn' Dnre-istra *entr+ sin-+ra *iesA 'e teatr+ ra'ioGonic Dn care F+case @reo'atA, o *ro'+cie *entr+ BBC Ra'io 6, ce@a 'es*re cel 'e4Al Doilea RA%boi Kon'ial. 1#l@ie a@+sese 're*tate Dn ce *ri@e,te talentele sale @ocale. Cte@a cli*e mai tr%i+ *ersonaF+l sA+ era stri@it 'e o bombA. 4 Ce ai s*+sN DntrebA Sate. 4 N+ te mai a+', %ise el. 1e tot Dntrer+*e. 4<+#N 4 Ia ce @rei. Pa. Dnc"ise si ie,i 'in casA.
51

Inteniona sA se Dn're*te s*re cinemato-raG. QA%+se cA la C+r%on r+la ca*o'o*era l+i Tr+GGa+t, oaptea american+. Di *lAc+se 'intot'ea+na Gilm+l acesta, Gel+l Dn care in@estea Dn oamenii 'e cinema atta bln'ee ,i +manitate. Ar Gi *+t+t sA stea Dn Dnt+neric ,i sA se *iar'A Dn il+%ia *elic+lei. Dn sc"imb, se Dntoarse la Cat an' Ei''le.

CINCI
Dn toi+l '+*A4amie%ii, local+l *Area ,i mai Falnic. Ca *entr+ mai toatA %ona 'in F+r+l Einsb+r# Par>, soarele a'+cea la l+minA n+mai *Arile rele. 1e strA'+ise *e ct s4a *+t+t sA n+ lase l+mina DnA+ntr+, c+ Gerestre mici, *rost am*lasate ,i -eam+ri m+r'are, DnsA c"iar ,i a,a l+mina D,i sGre'elise o cale Dn interior, 'e%@Al+in' 'ecorai+nile 'ecolorate ,i mi%eria li*icioasA, -eneralA, Dn acel moment mai era 'oar o mnA 'e oameni care bea+ ,i G+ma+, 'ar *rintre ace,tia se -Asea+ ,i bArbat+l cel slab ,i Gemeia c+ b+%e ro,ii ce F+ca la Foc+l mecanic c+ o searA Dnainte. Nimeni n+ @orbea, ca ,i c+m le4ar Gi Gost *rea FenA cA se aGlA aici Dn tim*+l orelor 'e l+cr+. Mi tonomat+l era tAc+t. N+ era nici +rmA 'e barman+l c"el. <+# se a*ro*ie 'e bar ,i se cocoA *e +n+l 'in tab+retele Dnalte. 1+*raGaa 'e *lastic Fe-os se li*i, -+milasticA, 'e stoGa *antalonilor sAi. 1e a*ro*ie 'e el o GatA. A@ea DnF+r 'e o*ts*re%ece ani, era ,tearsA, c+ *Ar+l o)i-enat ,i o m+trA *lictisitA. Kintea l+i se o*ri o cli*A as+*ra ei, Dntrebn'+4se 'e ct tim* s4o Gi lAsat 'e ,coalA. D+*A c+m arAta, mare min+ne sA Gi 'at *e acolo @reo'atA. <+# coman'A +n siGon c+ lAmie ,i o *+n-+A 'e cartoGi *rAFii.
53

4 Brn%A c+ cea*A, Gri*t+rA c+ ro,ii, ,+ncA aG+matA, *+i sa+ sim*liN DntrebA Gata. 4 1im*li. =a 'A'+ 'in ca*, 'e *arcA aceasta ar Gi Gost cea mai Dnelea*tA ale-ere. 4 Poate mA *+tei aF+ta, %ise el cn' Gata Di a'+se rest+l. 4 Ce 'oriiN 4 Dl c+noa,tei *e barman+l care l+crea%A aiciN =ra aici asearA, *e la %eceN DnF+r 'e cinci%eci 'e ani. N+ are *rea m+lt *Ar Dn ca*. P+rta +n cost+m caGeni+. Eata ri'icA 'in +meri. 4 N+, rAs*+nse ea. <+# insistA( 4 Mtii, 'e Ga*t Dncerc sA 'a+ 'e +rma a trei bArbai care a+ trec+t *e aici. ArAta+ a m+ncitori Dn constr+cii. Cam 'e @rsta mea. Ki4a+ lAsat im*resia cA s+nt 'e4ai casei. 4 Care casAN %ise ea. <+# ren+nA, c+ sentiment+l cA se Gace 'e rs. 1orbi 'in *a"ar+l c+ siGon ce Di G+sese ser@it Dntr4att 'e cal' cA amArtele 'e rAmA,ie 'e c+b+ri 'e -"eaA se to*iserA 'e m+lt. E+sese o -re,ealA sA @inA aici. Ime'iat ce D,i terminA *a"ar+l, o ia 'in loc. DnsA 'esc"ise -+ra Gemeia c+ r+F+l *+r*+ri+( 4 Ti*ii care te4a+ tAbAcit. 4 =)act. <+# se rAs+ci sA o e)amine%e, obser@n'

ac+m *entr+ *rima oarA ct 'e inGinit 'e tristA *are, ca o *rinesA 'intr4+n basm, *resc"imbatA Dntr4o baborniA +rtA ,i @rAFitA sA bea bere Dn Einsb+r# Par> *nA la sGr,it+l @remilor. A@ea c"i*+l oGilit. Dar oc"ii era+ ne-ri, scli*itori, ca ni,te mAr-ele 'e oel. 4 Dar 'e ce @rei sA 'ai 'e eiN se interesA ea. 4 PAi... e+... se *oticni <+#. = -re+ 'e e)*licat.

54

C"iar, 'e ce @oia sA 'ea 'e eiN Qoia sA4i Dntrebe +n'e a+ a+%it banc+l acela. De aceea @enise *nA aici. Dar c"iar ,i *res+*+nn' cA Di @a con@in-e sA Di s*+nA, la ce i4ar GolosiN Probabil ,i ei a+ a+%it banc+l 'e la cine@a 'e *e ,antier+l la care l+cra+. Mi at+nci ce mai Di rAmnea 'e GAc+tN 1A se '+cA sA4l Dntrebe *e cel care le4a s*+s banc+l +n'e l4a a+%it el ,i +ite a,a sA mear-A *e Gir *nA cn' @a aF+n-e la *+,ti+l -rAs+n 'in mansar'a cine ,tie cArei case, sa+ oricine altcine@a ar Gi Gost s+rsaN Da, reali%A el s+bit. =)act asta era i'eea. P+tea Gi '+sA la ca*At o asemenea aci+neN <+# n+ @e'ea 'e ce n+. =ra ca o *iesA 'e teatr+ *e care o @A%+se cn'@a4 !ele ,ase grade de separare1. Eiecare 'intre noi este conectat c+ toi ceilali... *+teai aF+n-e la Pa*A *rin ,ase le-At+ri. Iar el se conGr+nta aici c+ e)act aceea,i sit+aie, n+mai cA lan+l 'e le-At+rA era @iaa +n+i om, o iA in@i%ibilA. Banc+rile. Desi-+r, n+ a@ea sA Gie +,or. 1e *rea *oate ca m+ncitorii sA Gi a+%it *oanta 'e la maistr+, care o Gi a+%it4o 'e la @reo r+'A 'in s+'+l Ira>+l+i. Dra-+l 'e +nc"i+L Ab'+lla" ,i cAmila l+i %mbAreaA. Ce4ar Gace <+# at+nciN Dar mAcar sA Dncerce. 14ar *+tea 'o@e'i o Dntre*rin4 'ere la Gel 'e *ro'+cti@A ca ,i *ornirea Dn cA+tarea
:

Si? Eegrees ofSeparation 8lb. en-l.9, titl+l *iesei ,i Gilm+l+i scrise 'e Jo"n <+are, a@n' ca *+nct 'e *lecare o Dntm*lare realA( Da@i' Ham*ton, +n nec+nosc+t *lin 'e t+*e+ D,i Gace loc Dn cerc+rile Dnalte ale societAii 'e @a%A 'in Kan"attan 'n'+4se 're*t Gi+l re-Asit al actor+l+i 1i'ne# Poitier. 1e ba%ea%A *e o teorie matematicA conGorm cAreia se *oate Gace o le-At+rA Dntre oricare 'oi oameni 'e *e *lanetA *rintr4+n lan 'e c+nosc+i, n+ mai mare 'e cinci interme'iari 8n. tr.9.
55

mar-inii c+rc+be+l+i, sa+ a +ltimei ciGre 'in phi, 'ar GAcn' acest l+cr+ simea cA ,i4ar Dm*lini o ne@oie, +n alean *e care n+ ,tia c+m sA Dl 'eGineascA. A@ea sA se a*+ce 'e asta ,i sA @a'A *nA +n'e @a aF+n-e. Probabil cA n+ @a aF+n-e nicAieri. BAtrna miFea oc"ii Dn 'irecia sa. 4 Te ,ti+ 'e +n'e@a, n+4i a,aN Asta i se Dntm*la 'in cn' Dn cn' ,i 'e Giecare 'atA Dl nA*A'ea +n sentiment 'e *lAcere, *e care, e@i'ent, se simea 'atornic sA4l asc+n'A. 4 Poate m4ai @A%+t la tele@i%or, %ise el. 4 Pre%eni ,tirileN 4 N+. 1+nt actor. 4 O". Eemeia n+ era im*resionatA. Dn ce ai F+catN 4 Dn e0este de polii,ti. Aceasta G+sese cea mai recentA a*ariie a sa *e micile ecrane.

4 A, l4am +rmAritT Ki4a *lAc+t serial+lT Dl e)amina mai atent, a*oi clAtinA 'in ca* *linA 'e Dn'oialA. Tot+,i, n+4mi a'+c aminte 'e tine. =rai +n+l 'in *olii,tiN 4 N+. Ca sA @e%i, eram @ictima +nei bAtAi Dn serial. =ra a'e@Arat, ac+m cA se -n'ea mai bine. De*ar4 tament+l 'e mac"iaF al tele@i%i+nii GAc+se o treabA a*roa*e la Gel 'e b+nA ca ,i bArbaii c+ care se Dntlnise Dn bar c+ o searA Dnainte. Asta o a'+se *e bAtrnA Dna*oi la tema 'isc+iei. 4 DrA-+A, n+ m4a, '+ce sA4i ca+t 'acA a, Gi Dn *ielea ta, Dl sGAt+i ea. N+ cre' cA @or sA te @a'A 'in no+. 4 Di c+noa,teiN DntrebA <+#. Eemeia tAc+. 4 Qoiam 'oar... N+ ,tia ce sA4i s*+nA, DnsA Di @eni ins*iraia 'eo'atA. Qoiam sA Dmi cer sc+%e GaA 'e ei. Am Gost +n nAtn- asearA. Be4am stricat seara.

56

4 = clar cA ei i4a+ stricat4o ie. Ai o @nAtaie oribilA la oc"i. 4 K4am -n'it sA mA re@an,e%, sA le Gac cinste. 4 Qrei sA4mi Gaci ,i mie cinsteN <+# Dn-"ii Dn sec. Eemeia Dl mAs+ra 'in *ri@iri ct se *oate 'e ci+'at. 4 Desi-+r, %ise el. Ce @4ar *lAceaN 4 A, @rea +n $"is>#. 4B+n. Coman'A bA+t+ra ,i ac"itA. PArea sA e)iste +n soi 'e com*licitate Dntre Gemeie ,i Gata 'e la bar, care Di GAc+ semn c+ oc"i+l cn' Dm*inse *a"ar+l s*re ea. N+mele Gemeii era 'oamna Bo@eFo#:. Cn' Di a'+se acest Ga*t la c+no,tinA l+i <+#, Di trimise ,i +n %mbet coc"etei. 4 N+ mi se Gace cinste *rea 'es, %ise ea. Pe @rem+ri era altGel. Qin aici 'e cn' s4a 'esc"is local+l. Pe at+nci eram mAritatA, 'ar toatA l+mea Dmi GAcea cinste. Pe at+nci n+ era Cat an' Ei''le. =ra !ro"n4. A@ea clasA 'e4a'e@Aratelea. DA'+ 'in ca* nostal-ic. =ram Dn aceea,i bran,A ca ,i tine. 4 Ai Gost actriAN 4 Am l+crat la cinema Re-al. Qin'eam rAcoritoare. Eloricele 'e *or+mb c+ +nt. N+ mai Gac Gloricelele ca *e @rem+ri. Mi Sia4Ora5. Kai ii minte Sia4OraN =ra 'elicioasA. Ki4a *lAc+t tare m+lt acolo. Eilmele era+ min+nate. B+rt BancasterT 1te@e KcW+eenT Pe at+nci bArbaii era+ bArbai, n+ era+ toi "omose)+alii A,tia ,i : >o0eIoy, *lAcere 'in 'ra-oste 8n. tr.9. . Coroana 8lb. en-l., n. tr.9. 5 EormA 'e sal+t 'in limba maorA, a'. lit. Eii sAnAtosT, 'en+mi4 rea +nei bA+t+ri 'in s+c 'e *ortocale 8n. tr.9.
57

metrose)+alii ,i D+mne%e+ mai ,tie ceT Qai, tinereii A,tia *e care Di @e%i ac+m *e ecraneT Nici n+4i 'ai seama 'acA s+nt bAiei sa+ Gete. Mi nici n+ ,ti+ sA Foace. Oric+m, n+ e ceea ce e+ a, n+mi actorie. OGtA. Obi,n+iam sA @A' toate Gilmele. 1tin-eam lanterna 'e *e ta@a mea c+ rAcoritoare ,i mA a,e%am *e rn'+l 'in s*ate. A@eam sca+n+l me+. Cteo'atA @e'eam +n Gilm ,i 'e ,a*te oriT Dar n+ mA *lictiseam nicio'atA. Mi Dntr4o b+nA %i l4a+ 'Armat ,i a+ GAc+t o salA 'e bin-o Dn loc. N+ ,ti+ ce le4o Gi @enit. BAn+iesc cA n+ mi @enea+ oamenii la Gilm. Dar nici la bin-o n+ @enea+. Mi bin-oT N+ era nici o c"estie. Doar +mere. O *ier'ere 'e @reme. Ac+m l4a+ 'emolat, trea-a clA'ire. neori, cn' s+nt la c+m*ArAt+ri, nici acar n+ mai Dmi a'+c aminte +n'e era e)act. 4 Dar bArbaii care era+ aici... DncercA <+#.

Dar 'oamna Bo@eFo# nici n+ *Ar+ sA a+'A. 4 14a+ sc"imbat toate, contin+a ea. C"iar ,i loc+l cesta. Cat an' Ei''le. =ra !ro"n Dnainte. Pe at+nci era atron Bes Earlei-". =l era +n 'omn a'e@Arat, +n -entle4 an. Dar a GAc+t cancer ,i s4a %is ,i c+ el. Mi nici mAcar + era G+mAtor. =+ ar' 'o+A%eci *e %i 'e cn' eram ite4a,a 'e mititicA ,i s+nt sAnAtoasA t+n. PArea a*roa*e e%amA-itA. Tata a Gost bombar'at la rA%boi, l4a s+Glat in b+cAtArie. Te4ai min+na 'acA ai ,ti c+m m4a+ aF+tat amenii. Pe4at+nci @ecinii era+ @ecini. 4 Di ,tii *e bArbaii care a+ Gost aici asearA, DncercA +# 'in no+. Ac+m cA 'oamna Bo@eFo# Dnce*+se sA @orbeascA, *Area cA nici n+ se @a mai o*ri. Boc+ia sin-+rA, cel mai *robabil. B+i <+# Di era milA 'e ea. Doamna Bo@eFo# -oli *a"ar+l 'intr4o sorbit+rA. 4 BineDneles, *e at+nci n+ era+ a,a 'e m+li ne-ri, an+nA ea s+bit, iar <+# simi c+m Dl ia c+ le,in 'e la

58

stomac. 1e '+sese ,i mila *entr+ ea. Dn %i+a 'e a%i, +neori mA simt 'e *arcA a, trAi Dn altA arA. 4 DoamnA Bo@eFo#, @A ro-... 4 Da, 'rA-+A. Mti+. N+ e @oie sA s*+i a,a, n+N Detest Gel+l Dn care DncearcA sA te Dm*ie'ice sA s*+i an+mite l+cr+ri, A,tia c+ -+@ern+l lor. Qor sA aibA control+l as+*ra ceea ce -n'e,ti, 'ar n+4s Dn stare, n+4i a,aN N+ *ot sA Di inter%icA sA -n'e,ti, c"iar 'acA n+ ai @oie sA s*+i c+ @oce tare. Kai @rei +n rn'N 4 N+. 1+nt bine, m+l+mesc. 4 =+ mai @rea+, la Gel. <+# coman'A bA+t+ra GArA tra-ere 'e inimA. Doamna Bo@eFo# scoase o i-arA ,i o a*rinse. A@ea 'e-etele la Gel 'e oGilite ca ten+l. Dnc"eiet+rile era+ +mGlate, bAtrne. A*rin'erea i-Arii Di *ro@oca '+rere. <+# @e'ea lim*e'e asta. Eemeia s+GlA Dn GlacAra c"ibrit+l+i. 4 Ron Kea'o$s, %ise ea. 4PoGtimN 4 Qine aici mai toate serile. =l e cel care te4a *ocnit. O c+nosc *e maicA4sa. =a l+crea%A trei %ile *e sA*tAmnA la ma-a%in+l B+'-enLs. Ron e bAiat+l cel mare. = +n bAiat 'e treabA. 4 Da, a Gost 'e4a 're*t+l GermecAtor, o a*robA <+#. 4 =,ti si-+r cA n+ e,ti *+s *e scan'alN 4 N+. Pe b+ne. 4 Ceilali 'oi s+nt Da@e Bro$n ,i 1am... N+4i ,ti+ n+mele 'e Gamilie. =l e cel mai tnAr. Di -Ase,ti *e stra'a 1e@en 1isters. Ime'iat *e col, '+*A *o'. B+crea%A la o casA. ParcA l+crea%A la ea 'e ,a*te aniT Eemeia rse. =ra interesant c+m anii %b+ra+ 'e *e c"i*+l ei Dn acea cli*A, c+m babornia lAsa loc+l *rinesei.
59

4 Ma*te ani, rosti ea. Pe stra'a 1e@en 1isters 4 ,a*te s+rori. Oare a,a Dnce*ea+ banc+rile, c+ o babA -rotescA GAcn' +n Foc 'e c+@inte '+*A *rea m+lte *a"are 'e $"is># macN <+# era con,tient 'eFa cA GAcea o -re,ealA. Dar *orni la 'r+m c"iar si asa.

SASE
=ra o casA *e trei ni@el+ri, c+ Gaa'a Dn-+stA ,i +,or lAsatA *e4o *arte, Dn-"es+itA Dntre o c+rAAtorie ,i o GirmA 'e *om*e G+nebre. =ra DncAt+,atA Dn sc"ele, care aF+n-ea+ *nA acolo +n'e ar Gi treb+it sA se -AseascA aco*eri,+l. Cine@a se a*+case sA transGorme mansar'a, DnsA Dn moment+l 'e GaA acolo n+ era 'ect o -a+rA cAscatA, *e F+mAtate aco*eritA 'e Golie 'e *lastic. Din *erei ,nea+ e@i s*arte ,i cabl+ri r+*te. Dn stra'A se re@Arsa molo%+l lAsat Dn +rmA 'e constr+ctori. Bn-A c+@a *e F+mAtate *linA, se o'i"nea Dntr4o rnA o roabA. ,a 'e la intrare era Dntre'esc"isA, c+ toate acestea 'inA+ntr+ n+ @enea nici +n %-omot. <+# se cA%ni sA *ri@eascA *rintr4+na 'in Gerestre, DnsA -eam+l era *lin 'e *raG. DacA @oia sA4i -AseascA *e cei trei, treb+ia sA intre Dn casA. PArea o i'ee e)trem 'e *roastA, sA intri a,a Dntr4o casA Dn *ara-inA, sA te r+*i 'e si-+rana strA%ii +mblate. <+# era binec+@ntat c+ o ima-inaie bo-atA, mai ales cn' era @orba 'e o nenorocire Gi%icA. N+ a@ea 'eloc re%istenA la '+rere 4 'eFa se ima-ina la r-ene, c+ m+lti*le *lA-i *rin DnF+n-"ierea c+ o borma,inA Blac> an' Dec>er, sa+ Dntins *e mar-inea trot+ar+l+i, a,te*tn' sA soseascA o amb+lanA Dn'eaF+ns 'e mare *entr+ a4l c+*rin'e laolaltA c+ ea@a 'e %ece metri DnGi*tA Dn s*ate.
61

1A Gie +rmAtoarea sa a*ariie la tele@i%or la ,tirile 'e la ora cinci, teatr+l +n'e se recrea+ acci'entele -rote,ti ,i im*robabile ale %ilei, *entr+ a+'ienA ma)imAN K+n4 citorii A,tia era+ ni,te oameni @ioleni. Do@e'iserA mAcar att. 1e Dn'oia cA se @or b+c+ra sA4l @a'A. Mi tot+,i, Dn acela,i tim*, el 'einea control+l sit+aiei. AltGel %is, 'acA @orbea c+ ei, *+tea sA se asi-+re cA stA Dn 're*t+l +,ii 'esc"ise. Mi Dn *l+s, el @enise aici ca sA D,i cearA sc+%e, n+N C+ *+in noroc, m+ncitorii ar *+tea Gi c"iar ab+rii. BAt+se ce@a 'r+m, tocmai 'e la *+b. Ar Gi *Acat sA n+ intre. Mi c+ si-+ranA Ron Kea'o$s n+ se @a 'e'a la crimA *e *ro*rietatea altc+i@a, n+ 'acA asta ar Dnsemna sA Dm*roa,te c+ sn-e tenc+iala abia GinisatA. Trase aer Dn *ie*t ,i 'esc"ise +,a. Casa era Dntr4+n "al 'e ne'escris. =ra -re+ 'e s*+s 'acA era Dn c+rs 'e a Gi 'emolatA sa+ 'e a Gi ri'icatA. Zi'+rile cori'oarelor era+ aco*erite c+ Golie 'e *olietilenA, *o'elele +n soi 'e aranFament "aotic 'e scn'+ri 'e lemn, c+ -A+ri 'in loc Dn loc *rin care se Dntre%Area o reea 'e e@i ce n+ *Area+ a Gi Dn nici +n c"i* le-ate Dntre ele. Din *erei atrna+ Dntrer+*Atoarele electrice, la ca*At+l +nor ,+@ie Dnc+rcate 'e cabl+ri ro,ii, albastre ,i maro. ClA'irea a@ea s+rsA 'e c+rent. Bec+ri 'e%-olite, *rinse Dn +n-"i+ri ci+'ate, l+mina+ DncA*erea. C+ toate acestea, clA'irea n+

*Area sA aibA o cale s*re interior. O sc"elA ce s+sinea ta@an+l bloca trecerea. =)ista o scarA interioarA, DnsA aceasta era aco*eritA c+ molo%, ,i im*osibil 'e Golosit. Dn aer *l+tea *raG 'e ciment& cn' ins*irA, <+# simi c+m *artic+lele i se li*esc *e limbA. Trec+ *rintr4o intrare GArA +,A, *A,in' Dntr4o DncA*ere Dn care 'intr4+n *erete se iea aninatA o rAmA,iA 'e ,emine+. O altA intrare neGinisatA '+cea cAtre b+cAtArie care, mAcar aceasta, era Dntr4o stare ce@a mai b+nA. De

62

63

Ga*t, era sin-+ra DncA*ere G+ncionalA 'in toatA casa. Aici D,i l+a+ m+ncitorii *a+%a 'e caGea ,i ceai. Di a+%ea c"iar ac+m, cei trei 'e la Cat an' Ei''le. Dncercn' sA n+ GacA %-omot, <+# se a*ro*ie 'e intrarea %'ren+itA ca sA ar+nce o *ri@ire. IatA4i *e cei trei, a,e%ai *e ni,te c+tii -oale, Dnm+in' bisc+iii 'i-esti@i Dn cAnile c+ ceai Gierbinte ,i G+mn' 'e %or. n ra'io *ortabil incre'ibil 'e *rAG+it *+Gnea ,tirile r+tiere. Doar *ri@in'+4i *e cei trei, <+# reali%A cA *rima sa reacie G+sese ct se *oate 'e corectA ,i cA @enirea l+i aici era o mare -re,ealA. X,tia n+4i @or s*+ne nimic. Ba 'in contrA, 'acA l4ar Gi %Arit, i4ar mai Gi scA*at cte@a. RA+l n+ era ire*arabil. Cel *+in n+ era *rea tr%i+ ca sA se rA%-n'eascA. <+# se rAs+ci sA *lece& mneca "ainei ,terse +n c+i a,e%at ne-liFent *e o scn'+rA. 1e o*ri, c+ res*iraia DntretAiatA. Ba milimetr+T Orice %-omot ,i cei trei m+ncitori l4ar Gi 'esco*erit. C+i+l se rosto-oli *nA la ca*At+l scn'+rii ,i cA%+ *rin aer. <+# se Dntinse Dn GaA ca sA Dl *rin'A Dn %bor, iar mneca "ainei se *rinse 'e o a 'o+a scn'+rA, 'e%ec"ilibrn'4o *e aceasta. 1cn'+ra se roti Dn aer. Ba celAlalt ca*At antrena Dn mi,carea ei o sti@A 'e c+tii 'e @o*sea, care aF+nserA toate *e *o'ea Dntr4+n %-omot inGernal. Dn acela,i tim*, %eci 'e alte scn'+ri, OisteP *rinse Dntre cele 'o+A, se trntirA la *Amnt l+n' c+ ele sc"ela, Girele electrice ,i tenc+iala. Cn' se lAsA *raG+l ,i <+# *+t+ sA 'esc"i'A iarA,i oc"ii, cei trei m+ncitori era+ Dn +,A, *ri@in'+4l c+ e)*resii s+r*rinse, *e cale 'e a se *resc"imba Dntr4+nele 'e 'e%-+st. Ron, bAtA+,+l4,eG, G+ *rim+l care @orbi. 4 Ce mama mA4siiN se rAsti el. Cel 'e4al 'oilea 4 Da@e 4 G+sese Dntrer+*t 'in r+larea +nei i-Ari. Om+l linse Goia i-Arii ,i o li*i. 4 Ba 'rac+LT %ise ,i el. BAiat+l c+ cercel n+ s*+se nimic. 4 B+nAT %ise <+#. Cei trei se ri'icaserA Dn *icioare la a+%+l -AlA-iei, +itn' 'e cAnile c+ ceai. <+# se simea +n *ic *rec+m Clint =ast$oo' Dn Pentru un pumn de dolari 4 'ar GArA armA sa+ c+raF+l *ersonaF+l+i. Obser@A alarmat cA Dn mna l+i Ron D,i GAc+se a*ariia +n bricea- 1tanle#. D+*A c+m arAta casa, se Dn'oia cA ti*+l Golosise @reo altA +nealtA Dn +ltimele sA*tAmni. 4 BAn+iesc cA @A Dntrebai ce ca+t e+ aici, Dnce*+ <+#. 4 Eir4ar sA Gie, sA @e%i cA ne4a -"icit, G+ Ron 'e acor'. <+# cA+ta Gebril '+*A +n moti@ Dn'eaF+ns 'e *la+%ibil.

4 =i bine, @e'ei, %ise el, m4am -n'it cA treb+ie sA4mi cer sc+%e. 4 Ce GaceN 4 Pentr+ asearA. Cn' m4am tre%it a%i4'imineaA, mi4am 'at seama cA m4am GAc+t 'e rs. 1A @orbesc a,a c+m am @orbit asearA... am Gost com*let 'e*lasat. A,a cA m4am -n'it sA @in ,i sA Dmi cer sc+%e... Cei trei Dl *ri@ea+ ne@enin'+4le sA4,i crea'A +rec"ilor. 4 ... Mi sA @a Gac cinste c+4n rn', ca sA mA re@an,e%. rmA o *a+%A l+n-A. 4 A+%i, t+ ne iei *este *iciorN DntrebA Ron, ostil c+m Di era Dn Gire, 'acA n+ c"iar o Graci+ne mai irascibil ca 'e obicei. 4 N+, n+T C"iar 'eloc. C"estia aia c+ banc+l, cre' cA am bA+t *rea m+lt. Ac+m bAtea cm*ii. 1elina Koore Dmi era c+nosc+tA a,a cA m4am simit +n *ic atins, 'ar ac+m, 'acA mA -n'esc mai bine, banc+l e c"iar b+n. A, @rea sA ,ti+ cine @i l4a s*+s. A,a, 'in c+rio%itate.

64

4 Aici e *ro*rietate *ri@atA, an+nA Da@e, @orbin' *e +n ton 'eliberat. De ce n+ te cari naibii 'e aici Dnainte ca amic+l me+ sA4i @re c+it+l 'irect Dn G+n'+l Asta 'e tocilarN 4 E+n' 'e *remiant, Dl corectA <+#. C+ oc"ii *e bricea-+l 1tanle#, Dnce*+ sA se retra-A Dncet 'in DncA*ere, 'n' 'in ca* ,i %mbin' 'e *arcA tocmai ar Gi Dnc"eiat o a+'ienA neobi,n+it 'e @eselA ,i intimA c+ Re-ina DnsA,i. O mi,care Dn s*atele sA+& -em+ Dn sinea l+i. 1e *are cA mai sosise cine@a. Calea l+i 'e scA*are era blocatA. Dar no+4@enit+l n+ era @re+n alt m+ncitor. =ra +n bArbat Dntre 'o+A @rste, c+ *Ar+l -ri%onat, mai l+n- ,i +n c"i* *rel+n-. A@ea Dn mnA o -eantA 'i*lomat ,i +n e)em*lar 'in 1etro, %iar+l 'istrib+it -rat+it Dn metro+l lon'one%. 1e atinsese Dn mers 'e +n *erete ,i *e +mAr+l ,i mneca cost+m+l+i 'in stoGA sc+m*A rAmAseserA +rme 'e tenc+ialA. 4 Ce se *etreceN DntrebA el. 4 N+ *rea m+lte, 'omn+le Coo*er. AtmosGera 'in DncA*ere se sc"imbase ra*i'. Cei trei m+ncitori 'e@eniserA 'acA n+ mai *rieteno,i, cel *+in mai re@erenio,i. <+# -"ici cA acesta treb+ie sA Gie *ro*rietar+l casei. CtA @reme era el aici, mAcar n+ a@ea sA Gie @Arsare 'e sn-e. Coo*er se Dntoarse cAtre <+#. 4 Mi '+mneata cine e,tiN DntrebA el. 4 Nimeni, rAs*+nse <+#. Cel *+in, Di ,ti+... *e Ron, Da@e ,i... 1am. Ne4am Dntlnit la pub ,i am trec+t *e aici sA le 'a+ b+nA %i+a. Dar Coo*er n+ era interesat 'e asta. 4 A,a'ar, ai instalat DncAl%irea centralAN lansA el Dntrebarea, c+ o n+anA 'e @a-A 'is*erare Dn -las.
65

Ron Kea'o$s clAtinA 'in ca*. 4 Ki4e teamA cA n+, 'omn+le C. = @orba 'e e@ile astea c+ 'esc"i'ere micA *e care le4ai c+m*Arat. Tot a,te*tAm o *iesA care @ine tocmai 'in 1can'ina@ia. Ar treb+i sA aF+n-A aici Foi. C+ *+in noroc, terminAm c+ centrala *nA la sGr,it+l sA*tAmnii. 4 Mi instalaia electricAN 4 =lectrician+l se simte rA+ Dn contin+are. 4 Instalaia sanitarAN 4 N+ are sens sA a'+cem instalator+l *nA cn' n+ iGitrA electrician+l sA @a'A ce e *e aici. Asta ca sA @A mai re'+cem 'in cost+ri. 4 Ai re+,it sA Gacei ce@aN 4 Am l+crat la etaF. Mi a+ sosit ,i Gerestrele.

Coo*er rnFi Gebril, Dncercn' sA se a*+ce si 'e acest Gir. 4 Asta e bineT 4 Ki4e teamA cA n+4i a,a bine. N+ s+nt 'e mArimea *otri@itA. 4CeN 4 A+ mAs+rat ai+rea. 4 Bine, 'ar n+ @oi le4ai trimis mAs+rAtorileN Ron Kea'o$s GAc+ o Gi-+rA +,or Fi-nitA. 4 Be4am trimis mAs+rAtorile, 'omn+le Coo*er, ,i era mAs+rAtorile b+ne. Dar ei %ic cA era mAs+rAtorile -re,ite. 4 Normal cA a,a %ic, mormAi +n+l 'in ceilali. 4 Dar ai %is cA s+nt 'e Dncre'ereT 4 PAi, s+nt 'e Dncre'ere. No+A ca%+ri 'in %ece. Am @orbit c+ ei la teleGon, 'ar... ClAtinA 'in ca*. Treb+ie ac+m sA tAiem 'in no+ *roGilele. N4ar treb+i sA ne ia *rea m+lt. I se l+minarA oc"ii. Dar am GAc+t @as+l 'e la toaleta 'e la baie. 4 Pe acesta l4ai GAc+t sA*tAmna trec+tA.

66

4O". Coo*er stAtea Dn ca'r+l +,ii, c+ +merii br+sc lAsai. Cost+m+l ,i %iar+l Di 'A'ea+ +n as*ect 'e *ersonaF 'e ben%i 'esenate. ParcA era 'es*rins 'intr4+n Gilm @ec"i, 'in st+'io+rile =alin-. 4 Parc4am Gi Dntr4+n banc, n+N %ise el c+ +n ton neaF+torat. 4 Domn+le C, aF+n-em noi ,i la Ginal. Dntot'ea+na treb+ie sA te a,te*i la o *roblemA4'o+A. Im*ortant este cA @om Ginali%a. 4 Da. Da... Qocea4i *ieri. Cei trei m+ncitori Dl *ri@irA c+ tristee Dn oc"i. =i bine, mi4am %is cA n+ stricA sA ar+nc o *ri@ire, conc"ise el. 4 Ne4a *Ar+t bine sA @A re@e'em, 'omn+le Coo*er. Coo*er ie,i ane@oie 'in DncA*ere. <+# Dl +rmA, inn'+4se a*roa*e. Mi a,a s4a %is c+ *+,ti+l -rAs+n 'e la mansar'A, D,i %ise el. Ac+m n+ mai a@ea c+m sA aGle 'e +n'e a *ornit banc+l. Cei 'oi rAmaserA o cli*A *e trot+ar. Coo*er lAsA Fos ser@ieta ,i scoase la i@ealA +n *ac"et 'e i-Ari. D,i a*rinse +na. 4 Patr+ l+ni, %ise el. Att mi4a+ %is cA @a '+ra cn' am c+m*Arat casa. 4 Mi cn' a Gost astaN se interesA <+#. 4 Ac+m +n an F+mAtate. Kere+ a*are cte ce@a. Piesele n+ sosesc. 1+nt 'e altA mArime 'ect treb+ie. 1e DmbolnA@esc m+ncitorii. 4 PAi ,i 'e ce l+crai tot c+ eiN DntrebA <+#. 4 Be4am *lAtit +n a@ans. 4 C"iar 'e la Dnce*+tN 4 Do+A%eci la s+tA. Bani -"eaA. Cre' cA mi4am *ier'+t minile. Coo*er Dnce*+ sA se Dn'e*Arte%e, trA-n'
67

ser@ieta '+*A el. 1e Dn're*ta Dna*oi s*re Einsb+r# Par>. <+# i se alAt+rA. 4 Ki4a+ Gost recoman'ai, contin+A Coo*er. PArea si'erat. Am +n *rieten ar"itect. :m a0ut +n *rieten ar"itect. Nenorocit+lT KA tot -n'esc cA ar Gi ca%+l sA sca* 'e ei ,i sA o ia+ 'e la Dnce*+t, 'ar a+ stricat att 'e m+lt, Dnct m4ar costa '+bl+ sA ia+ *e alii ,i, *nA la +rmA, toi m+ncitorii s+nt la Gel. D,i bat Foc. neori mA strAG+l-era -n'+l cA m4am cA*t+,it c+ ei *e @eci. neori Dmi %ic... ClAtinA 'in ca*. nele l+cr+ri e mai bine sA n+ Gie rostite c+ -las tare. 4 Dmi *are rA+. 4 = "aios, n+N C+m mer- l+cr+rile. Dai +n teleGon. N+ i se *are mare c"estie. Di ale-i *e Graii Blo--s, sa+ Girma 1mit" ,i Gi+l. Mi "abar n4ai Dn acel moment cA ai *+tea sA4i 'istr+-i @iaa. 1e o*ri, reali%n' cA *oate a %is *rea m+lt. Dl anali%A *e <+#, obser@n' rAnile *entr+

*rima oarA. Dar t+ ce ai *AitN DntrebA. 4 K4a *ocnit +n+l 'intre m+ncitori. 4 A". N+ *Area 'eloc s+r*rins. Ba c"iar era +,or am+%at. =i, n+ s+nt ni,te oameni 'rA-+i. D+mne%e+ sA mA aF+te, ,i am *etrec+t ce@a tim* c+ ei. I4am scos la pub, am Dncercat sA4i moti@e% a,a. Be4am GAc+t cinste, am sc"imbat cte@a -l+me. <en+l acesta 'e Dnc+raFare. Am cre%+t cA Di *ot c,ti-a 'e *artea mea, 'ar GArA re%+ltat. Ce mA atacA *e mine este cA 'e Giecare 'atA a+ o e)*licaie, *entr+ orice. Ve@ile s+nt *rea mici. ,ile *rea mari. N+ *ot Gace rost 'e *iese. DacA e+ mi4a, con'+ce a,a aGacerea... Dar <+# n+ Dl mai asc+lta. 4 <l+meN %ise el. 4 Ce4i c+ eleN

68

4 PAi, nimic Dn Gon'. Doar cA... 1+nt c+rios. N+ c+m@a le4ai %is +n banc c+ 1elina KooreN 4 ActriaN 4Da. 4 Dar 'e ce DntrebiN 4 EArA moti@. 1e lAsA o tAcere stnFenitoare Dntre ei. Ki sa *Ar+t +n banc Goarte b+n, mini <+#, Dncercn' sA4l a'+cA la ce Dl interesa *e el. Coo*er era Dn mo' clar ne'+merit, Dntrebn'+4se +n'e @roia sA aF+n-A <+#. Dar se -n'i +n *ic, reali%A cA n+ are ce sA Gie rA+ Dn asta ,i rAs*+nse( 4 Da, cre' cA e+ le4am s*+s banc+l. Am 'at 'e Ron ac+m cte@a %ile. I4am l+at o bere. Di *lac banc+rile, a,a cA i4am %is @reo 'o+A banc+ri ,i acela era +n+l 'intre ele. Coo*er se o*rise loc+l+i. 1coase +n set 'e c"ei 'e ma,inA ,i a*AsA *e b+ton+l 'e Dnc"i'ere centrali%atA. BKW4+l *arcat *e linia -albenA emise +n bi* electronic. <+# D,i 'A'+ seama cA aici se 'es*art 'r+m+rile lor. CA n+ se @or mai Dntlni nicio'atA. 4 KA Dntreb, %ise el, 'in *+rA c+rio%itate, n+ @A mai a'+cei aminte cine @i l4a s*+sN

APTE
Coo*er aGlase banc+l 'e la 'entist, +n an+me 1ilberman care a@ea cabinet+l Dn =ast Einc"le#, n+ Goarte 'e*arte 'e K+s$ell Hill. <+# Dl s+nA ,i 'esco*eri astGel cA soia 'entist+l+i Di era ,i rece*ionerA, Dn *l+s amn'oi era+ +n-+ri. Doamna 1ilberman a@ea +n accent *+ternic ,i c+no,tea 'oar Dn treacAt limba en-le%A. 1e 'o@e'i im*osibil sA4i e)*lice la teleGon ce 'orea ,i *nA la +rmA se @A%+ ne@oit sA D,i GacA o *ro-ramare 'e +r-enA *entr+ o e)aminare a 'ant+rii. Poate cA nici n+ era o i'eea a,a 'e rea. De la Dntlnirea c+ Ron Kea'o$s, *arcA i se cam clAtina+ ci@a 'ini. Mi astGel se -Asea ac+m Dn a,te*tare 'e mai bine 'e trei%eci 'e min+te Dntr4o DncA*ere mic+A, *AtratA, 'ecoratA c+ o colecie 'e sca+ne inconGortabile, c+ moc"etA in'+strialA *e Fos ,i +n ac@ari+ Dntr4+n col. Ac@ari+l era o eni-mA. De ce 'enti,tii, Dn -eneral, in *e,ti Dn cabinet 4 Giine care, 'e Ga*t, n+ a+ 'iniN Oare n4ar Gi mai *otri@ii ,obolanii, sa+ c"iar ie*+riiN De asemenea, era ,i o mAs+A circ+larA *e care se o'i"nea o selecie 'e re@iste att 'e @ec"i, cA se n+mAra ,i Punch *rintre ele. Asta Dl '+se c+ -n'+l la %ilele co*ilAriei. Toi 'enti,tii se *are cA era+ *e at+nci abonai la Punch & +n +ltim "o"ot 'e rs Dnainte 'e '+rerea GinalA. RAsGoi +n

70

n+mAr, reali%n' a*roa*e ime'iat cA in'iGerent +n'e s4ar na,te +n banc, c+ si-+ranA acesta n+ era loc+l c+ *ricina. Qreo %ece oameni @enirA ,i *lecarA. 1tAtea+ *oso4 mori *e sca+ne, 'e *arcA ar Gi Gost la Dnmormntarea +n+i c+nosc+t, 'ar n+ ,i a*ro*iat lor. Doamna 1ilberman, o Gemeie c+ *Ar+l ar-inti+, era instalatA Dn s*atele +nei rece*ii& 'in cn' Dn cn' le stri-a n+mele, iar *acienii *ArAsea+ DncA*erea ,i n+ se mai Dntorcea+. Dntr4+n Ginal, ea Dl stri-A ,i *e <+#. TnAr+l se ri'icA Dn *icioare, trec+ *rintr4o arca'A ,i *A,i Dn DncA*erea 'in ca*At. Acesta era cabinet+l *ro*ri+4%is. 1ilberman era +n ti* Goarte Dnalt, c+ mAn+,i albe ,i *rea m+lt *Ar *e ceaGA. B+i <+# Di aminti 'e cine@a c+nosc+t 4 *oate C"risto*"er Bee 4 +n *ersonaF 'es*rins 'in *elic+lele 'e -roa%A *ro'+se 'e Hammer. P+ne ln-A el ,i +n asistent coco,at *e n+me I-or ,i tablo+l e com*let. 1ilberman a@ea +n c"i* ca o *iatrA G+nerarA, c+ oc"ii Dnt+necai, scotocitori ,i s*rncene st+Goase. A@ea -+ra aco*eritA 'e o mascA c"ir+r-icalA 'e c+loare @er'e. 4 QA ro-, l+ai loc, %ise el *rin material+l mA,tii, c+@intele -reoaie ,i ne'esl+,ite s+b accent+l strAin. Dn acela,i tim* GAc+ +n -est 'e in@itaie s*re +n Gotoli+ c+ as*ect Gioros. 4 De Ga*t..., Dnce*+ <+#. 4 QA ro- l+ai loc. Domn+l 1ilberman n+ era obi,n+it sA se a'rese%e celor care DncA se mai inea+ *e *icioare. 4 =i, bine at+nci. <+# se lAsA *e s*etea%a 'in *iele nea-rA ,i se *re-Atea sA contin+e cn' 1ilberman Dntinse mna ,i a*AsA +n b+ton. Instantane+, s*Atar+l sca+n+l+i se lAsA 'e tot, iar *artea 'e s+*ort a *icioarelor ,ni Dn s+s ,i 'eo'atA <+# era Dntins la ori%ontalA. 1e a*rinse o l+minA, orbin'+4l c+ tot+l.
71

4 A,aaa, ac+m, care *are sA Gie *roblemaN DntrebA 1ilberman. 4 1ta+ 'est+l 'e bine c+ 'ant+ra. 4 Permitei4mi sA4mi Gorme% *ro*ria o*inie. 1ilber4 man a@ea Dn re*ertori+ cte@a Gra%e bine e)ersate, c"iar 'acA *+in cam Gorate, iar aceasta era +na 'intre ele. De-etele sale DmbrAcate Dn late) traserA 'e b+%a l+i <+#. N+ cre' cA ne4am mai Dntlnit *nA ac+m, %ise el. 4 Ki4atsi Got ecoma'at 'e4+n 'om C+*A. 4 Par'onN <+# rAs+ci -t+l, elibern'+4,i b+%ele. 4 Ki4ai Gost recoman'at 'e +n 'omn Coo*er. 4 Kic"ael Coo*erN DaN 4 Tocmai a ac"i%iionat o casA *e stra'a 1e@en 1isters. 4 Ki4a %is. Da. Eolosii aa 'entarAN

4Dmi*are rA+... 4 O sA @A *arA ,i mai rA+ 'acA n+ Golosii aa 'entarA. A@ei tartr+. Mi -in-iile inGlamate. 4PAi... 4 P+tei 'esc"i'e -+ra, @A ro-N <+# 'esc"ise -+ra ,i 1ilberman Dnce*+ sA son'e%e, mai Dnti c+ aF+tor+l +nei o-linFoare, a*oi c+ o scobitoare 'e metal. 4 N4o sA @A 'oarA, %ise el ,i DnGi*se scobitoarea Dn4 tr4+n+i 'in 'ini. <+# abia i%b+ti sA se o*reascA sA n+ +rle, cAci tot tr+*+l i se DnGiora 'e s*asm+l 'e '+rere asc+itA. 4 N+ se mi,cA nici +n 'inte, 'ar a@ei o *lombA ce treb+ie Dnloc+itA, %ise 1ilberman cte@a min+te mai tr%i+. 4 1tatsi a,a, Dnce*+ <+#. 1ilberman D,i retrase armata 'e instr+mente 'in -+ra l+i <+#, iar acesta 'A'+ sA coboare 'e *e sca+n. A@ea

72

sen%aia cA are -+ra *linA 'e sn-e. =ra +l+it cA mai e)istA 'enti,ti ca 1ilberman. N4ar Gi treb+it sA4i 'ea ni,te aneste%ic, ce@aN 4 Mtii, Kic"ael @A consi'erA +n 'entist 'e *rima mnA, %ise el. 1ilberman era transGi-+rat. 4 Ki4a s*+s cA a@ei +n sim al +mor+l+i Gantastic. CA @i%itele la '+mnea@oastrA s+nt o a'e@AratA *lAcere. 4 Da, s+nt 'e *Arere cA *acienii treb+ie sA simtA conGortabil aici. 4 Dn tim* ce4i br+tali%ai, a'icAN 4 Par'onN 4 Kic"ael mi4a %is +n+l 'in banc+rile '+mnea4 @oastrA. Ce@a Dn le-At+rA c+ o actriA, +na 1elina Koore. 4 1elina KooreN 1elina KooreN O, 'aT Doctor+l D,i scoase masca c"ir+r-icalA ,i <+# n+ G+ tocmai s+r*rins sA 'esco*ere cA a@ea 'ini m+lt *rea *erGeci *entr+ Gaa 'in care scli*ea+. De ce se aseamAnA 1elina Koore c+ o c+tie 'e lemn 'e Eerrero Roc"erN 1ilberman se Dncr+ntA niel, simin' cA a ratat *oanta. 4 = +n banc nemai*omenit, %ise <+#. n'e l4ai a+%itN 4 Par'onN 4 Treb+ie sA4l Gi a+%it *e +n'e@a. Doar 'acA n+ l4ai in@entat c"iar '+mnea@oastrAN 1A Gie acesta rAs*+ns+lN Oare aceastA mata"alA 'e 'oGtor +n-+r sA Gie s+rsa t+t+ror banc+rilorN 4 N+, n+, n+. N+ l4am in@entat e+. Cre' cA l4am a+%it cn' F+cam -olG. 4 n'e F+caiN 4 1t Albans. 4Mi c+ cine F+caiN
73

Dar 'e ac+m 1ilberman Dnce*ea sA 'e@inA bAn+itor. <+# Di *+nea DntrebAri care *Area+ li*site 'e coerenA, 4 'acA era @re+n neb+nN 4 Q4a, recoman'a sA @A oc+*ai 'e *lomba aceea, %ise el. = al treilea 'inte, s+s. 4 Qoi ine minte, %ise <+#. Dn 1t Albans e)ista+ 'o+A teren+ri 'e -olG ,i ambele reG+%a+ sA oGere 'etalii 'es*re membrii cl+b+l+i 4 nici c"iar n+mele acestora 4 la teleGon. <+# se +rcA Dn ma,inA ,i merse *nA la Gaa loc+l+i. Dnce*ea sA reali%e%e cA mers+l *e Gir+l banc+l+i @a im*lica ,i 'r+m+ri, cA n+ *oate sA GacA toate acestea 'in Gotoli+l sA+ 'e acasA. =ra *rea ci+'at sA e)*lice la teleGon ce +rmAre,te. Qremea era b+nA, DnsA, ,i oric+m a@ea ne@oie 'e o sc+%A ca sA se +rce *e motocicleta care, ca ,i el, se o'i"nise *rea m+ltA @reme. Prim+l cl+b @i%itat era sc+m* ,i ne*rietenos. <+# le

e)*licA celor 'e acolo cA @rea sA 'e@inA membr+, 'ar i se s*+se sec cA treb+ie sA te treci *e lista 'e a,te*tare c+ +n an ,i F+mAtate Dnainte ,i cA ai ne@oie 'e cel *+in 'o+A recoman'Ari 'e la membri 'e*lini. DncercA Golo4 sin' n+mele l+i 1ilberman ,i aGlA astGel cA 1ilberman n+ inea 'e cl+b. KAcar obin+se ce@a. Al 'oilea cl+b era mai mic ,i mai a*roa*e 'e ora,. Mti+ ime'iat cA a 'at 'e a+r, la sens+l *ro*ri+, cn' meniona n+mele 'octor+l+i cAtre secretara cl+b+l+i, iar aceasta %mbi c+ ca%nA, 'e%@Al+in' trei coroane 'e a+r. ODa, 'omn+l 1ilberman este membr+ aici, %ise ea. N+ a F+cat recent, 'e,i a Gost aici c+ o sA*tAmnA Dn +rmA c+ +n an+me 'omn Pen'er@ille.P Dn %ona 1t Albans loc+ia+ cinci Pen'er@ille, conGorm cArii 'e teleGon. Kai Dnti, <+# Di s+nA *e toi 'e *e teleGon+l mobil. An-+s Pen'er@ille a@ea +n salon 'e

74

coaG+rA c"iar *e stra'a *rinci*alA 'in 1t Albans, Hair To'a#. N+ F+case -olG Dn @iaa l+i. James Pen'er@i e n+ era acasA. Ni-el Pen'er@i e era a,a sAritor ,i @orbAre cA l+i <+# Di G+ -re+ sA Dnc"eie con@ersaia. Dar a@ea o*t%eci 'e ani ,i era int+it la *at. Cel 'e4al *atr+lea Pen'er@i e 4 Karc+s 4 era me'ic @eterinar ,i 'e aceastA 'atA <+# a@+ noroc. E+sese cole- 'e ,coalA c+ 1ilber4 man ,i DncA se mai @e'ea+ 'est+l 'e 'es, Gie ca sA Foace -olG sa+ *entr+ +n control al 'ant+rii, ba c"iar +neori ambele. E+ 'e acor' sA Dl *rimeascA *e <+# '+*A o*eraia *e care o a@ea la *rn%, astGel cA tnAr+l se 'e*lasA la clinica acest+ia, aGlatA la *arter+l +nei cAs+e Dn-"es+ite Dntr4+n ,ir l+n- 'e case asemAnAtoare. DncA o 'atA, <+# G+ ne@oit sA a,te*te, 'e aceastA 'atA '+*A mai m+lte s*ecii 'iGerite. Rn'+l l+i n+ @eni 'ect '+*A @reo orA, iar selecia 'e re@iste 'e aici era c"iar mai slabA 'ect la cabinet+l 'omn+l+i 1ilberman( !ountry >ife, ,i @reo 'o+A n+mere 'in *ello< att 'e @ec"i cA *ersonalitAile 'e *e *rima *a-inA ,i m+riserA Dntre tim*. <+# D,i %ise cA 8ye< Ar Gi Gost +n titl+ m+lt mai *otri@it, D,i trec+ @remea *ri@in'4o "ain *e rece*ionerA, o Gemeie rot+nFoarA, sim*lA care co*le,ea Giecare animAl+ 'in sala 'e a,te*tare c+ atta atenie Dnct l+i <+# Di era lim*e'e cA ea n+ @a a@ea co*ii @reo'atA. =ra +n s*ectacol trist ,i 'emorali%ant Dntr+ct@a. C+ si-+ranA aceasta a Gost sin-+ra oca%ie Dn care <+# a @A%+t *e cine@a @orbin' 'rA-AlA,enii cAtre o insectA. =ra a*roa*e trei '+*A4amia%a cn' +ltim+l *acient 4 +n o-ar aG-an cAr+ia Di li*sea+ smoc+ri 'e blanA 4 a li*Ait aGarA 'in clinicA. 1e a+%i interGon+l ,i rece*ionerA Dl con'+se Dn cabinet, +n'e +n bArbat c"el, mAr+nel ,i -ra@, DmbrAcat Dn "alat alb stAtea s*riFinit 'e +n stati@ Dnalt *e
7S

care era 'esc"is +n tom 'es*re bolile animalelor. 1t+'ia o *lan,A c+ o 'ia-ramA *e trans@ersalA a +rec"ii cinel+i. 4 C+ ce @A *ot aF+taN, DntrebA el cA+tn' Dn @an @re+n semn 'e animal 'e com*anie *e ln-A <+#. <+# ticl+ise o *o@este ct a,te*tase la rece*ie. Att Coo*er ct ,i 1ilberman G+seserA, Giecare Dn Gel+l sA+, bAn+itori Dn ce4l *ri@e,te. =ra e@i'ent 'eFa cA *entr+ m+li oameni aceastA e*o*ee a l+i ar *Area ci+'atA. A@ea, a,a'ar, ne@oie 'e o e)*licaie, +n moti@ *e care oamenii Dl *ot Dnele-e. Mi Di ,i @enise +n+l Dn minte. 1e lansA Dn *o@estea l+i. 4 1+nt st+'ent la ni@ersitatea 'in Bon'ra, e)*licA el. B+cre% la o te%A 'e masterat 'es*re c+lt+ra *o*, c+ re4 GerinA Dn s*ecial la 'iseminarea -eo-raGicA a anec'otelor ,i banc+rilor. 1co*+l me+ este sA *re%int banc+rile Dn conte)t+l lor economico4social. Ca o *arte a l+crArii

mele, am *rel+at +n mo'el ,i am Dncercat sA Di +rmAresc e@ol+ia *nA la ori-ini, Dntr4+n mo' liniar. Dn ca%+l 'e GaA, mo'el+l este +n banc c+ actria 1elina Koore ,i o c+tie c+ bomboane Eerrero Roc"er. Domn+l 1ilberman mi4a %is cA a a+%it banc+l 'e la '+mneata. A, Gi e)trem 'e interesat sA aGl+ 'e la cine l4ai a+%it '+mneata. 1+na bine. <+# a*roa*e cA D,i cre'ea *ro*riile @orbe. 4 Banc+riN %ise 'omn+l Pen'er@i e. A@ea +n -las sec, casant. <+# n+4,i *+tea ima-ina c+m om+l acesta ar *+tea Gi "aios. Ki se *are +n s+biect 'e st+'i+ e)trem 'e strani+. 4N+ c"iar. = cam ca... mit+rile ,i le-en'ele +rbane. 4 N+ @A' le-At+ra. Pen'er@i e se Dn're*tA s*re o c"i+@etA +n'e se s*AlA *e mini. <+# se DntrebA ce4o Gi a@n' 'e era Dntr4o toanA a,a 'e *roastA. A treb+it sA e+tanasie%e insectaN 4 Probabil am a+%it banc+l 'e la Jo#ce, %ise el. 4 Jo#ceN

76

4 Eata 'e la intrare. Rece*ionera. Pier'+se o orA Dntrea-A, tot+,i Jo#ce se aGla DncA la biro+l ei ,i G+ 'e acor' sA iasA la o caGea c+ el. N+mele ei com*let era Jo#ce Colman. 4 Domni,oara Colman, *reGerA ea. <+# a@+sese 're*tate Dn ce o *ri@e,te. =ra nemAritatA ,i D,i 'e'ica @iaa animalelor ,i oamenilor mai oro*sii ca ea... ori+n'e i4ar Gi -Asit *e ace,tia. 1e *limbarA *e stra'A *nA la o br+tArie ce a@ea cte@a mese 'e *lastic scoase *e trot+ar. Domni,oara Colman coman'A ceai ,i o -o-oa,A 'e la c"elneria care, Dn mo' e@i'ent, o c+no,tea. <+# l+A +n ca**+ccino. Pro'+s 'e o ma,inArie care stro*ea *arcA lic"i'+l Dn cea,cA *rintr4+n labirint 'e e@i nic"elate. 4 Deci s+ntei st+'ent, %ise ea. 4 Da, masteran'. <+# n+ se simea Dn lar-+l l+i minin'4o. Domni,oara Colman a@ea aer+l +nei Gemei care a Gost minitA toatA @iaa. 4 N4am a+%it 'e cine@a care sA anali%e%e banc+ri. K+,cA 'in -o-oa,A. 1iro*+l tran'aGiri+ i se *relinse *e 'e-ete. =ra o -l+mA 'es*re 1elina KooreN 4Da. 4 Hm, n+ s+nt si-+rA cine mi4a %is banc+l. Ar Gi *+t+t Gi cine@a 'e la asociaia 'e tineret... asta e l+nea. 1a+ 'e la 1amariteni, marea. Kierc+rea mA '+c la Cerceta,i ,i ei s*+n tot tim*+l banc+ri, 'ar se *rea *oate sA Gi a+%it banc+l la a%il+l *entr+ animale. Asta e Foia. 4 Eacei m+lte acti@itAi 'e @ol+ntariat. 4 Dmi *lace sA aF+t. Poate mi l4a s*+s +na 'intre asistente. 4 Eacei @i%ite la s*italN
77

4 Qinerea mA '+c sA Dmi @A' mama. Are Al%"eimer, sAraca 'e ea. KaForitatea tim*+l+i nici n+ ,tie +n'e se aGlA. <+# sorbi 'in ca**+cino. A@ea mai m+lt -+st 'e ma,inArie, 'ect 'e caGea. 4 Deci n+ @A amintii cine @i l4a s*+sN DntrebA el. 4 N+. De Ga*t, nici n+ mi s4a *Ar+t o -l+mA b+nA. 1Araca Gemeie. A Gost o actriA 'esA@r,itA. Dar Karc+s scoate n+mai rA+l 'in mine. 4 Domn+l Pen'er@ille. 4 Mi4a *ArAsit recent soia ,i ne4am mai Dntlnit. 1A*tAmna trec+tA m4a scos la cinA la Har@ester ,i a insistat sA coman'Am o sticlA Dntrea-A 'e @in, +na a '+s la alta... Qeterinar+l s+*Arat ,i rece*ionera l+i oGilitA Dntr4o *arti'A Gierbinte 'e se) '+*A o searA la Har@ester. n -n' 'e sA4i stea mintea Dn loc. 4 Qrea+ sA %ic, am Dnce*+t sA s*+nem banc+ri. Domni,oara Colman se a*rinsese Dn obraFi, iar <+#

Dnelese cA *oate a inter*retat -re,it ceea ce ea tocmai Di *o@estise. nele 'intre acestea era+ niel cam riscate. Oc"ii se l+minarA ,i se o*ri, c+ +ltima b+catA 'e -o-oa,A la b+%e. Dmi a'+c aminte ac+m. Am a+%it banc+l la Cerceta,i. 4 Dntr4o mierc+ri seara, DnseamnA. 4 =)act. C"iar ac+m o sA*tAmnA. Da. Di %mbi. Mtii c+m s+nt bAieii cerceta,iT Kere+ s*+n banc+ri ,i +nele c"iar n+ ai @rea sA i le s*+i mamei tale, 'e,i e+ +na o Gac. Cn' o @i%ite% *e mama, Dmi *lace sA4i s*+n -l+me. N+ r'e nicio'atA. Doar sali@ea%A, ca +n co*il mic. Dar cre' cA Di Gac *lAcere. 4 Mtii cine an+me @4a s*+s banc+l acestaN DntrebA <+#.

78

4 Hm, cine mi l4a %isN Poate Kic"ael sa+ <ar# 4 s+nt teribili am'oiT 1a+ *oate Bill#N 1+nt con@insA cA Bill#. N+. Kic"ael, el mi l4a s*+sT 4BAn+iesc cA... Dnce*+ <+#. 4 Ce an+meN 4 PAi, a%i este mierc+ri. Cre'ei cA a, *+tea sA @A Dnsoesc ,i sA Di Dntlnesc *e bAieiN 4 Qrei sA s*+nei, tr+*aN 4 Doar *entr+ cte@a momente. Ki4ar Gi mare aF+tor *entr+ cercetarea mea. Domni,oara Colman me'ita o cli*A. 4 Dn mo' normal n+ *ermitem *re%ena celor 'in aGara cerc+l+i. Dn %i+a 'e astA%i treb+ie sA Gii Goarte atent, mai ales cn' e @orba 'e co*ii. Dar *res+*+n cA n+ are ce sA Gie -re,it, mai ales cA @oi Gi ,i e+ acolo c+ '+mneata. Dnce*em abia la ,ase, DnsA. Mi *nA at+nci l+cre% la ma-a%in+l +nei societAi 'e caritate. 1trn-em "aine *entr+ @ictime ale minelor anti*ersonal. 4 A, *+tea sA @A 'a+ o mnA 'e aF+torN 4 N+. Dar ne *+tem Dntlni aici la cinci ,i F+mAtate, cn' se Dnc"i'e. 1ala e Goarte a*roa*e. P+tem mer-e *e Fos *nA acolo. 1ala inea 'e bisericA& mare, -oalA, mirosea a G+m 'e i-arA. Dn ca*At G+sese am*lasatA o scenA, c+ o *erec"e 'e cortine 'e,irate. Eerestrele era+ aco*erite c+ -rilaFe metalice. Pentr+ Dntlnirea Cercetasilor D,i GAc+serA a*ariia @reo %ece bAiei. Nici +n+l 'intre ei n+ era DmbrAcat Dn +niGormA, 'ar toi a@ea+ cte +n articol 'e DmbrAcAminte ce GAcea *arte 'in +niGormA 4 +n+l *antalonii ble+marin, alt+l cAma,a albastrA sa+ cra@ata, 'ar nimeni n+ a@ea set+l com*let.
79

4 BAiei. Dns+l este <+# Eletc"er, Dl *re%entA 'oamna Colman. QA @a @orbi 'e banc+ri. Di %mbi l+i <+#. QA las c+ ei. Mi Dnainte ca el sA o *oatA o*ri, Gemeia asta ,i GAc+, 'is*Arn' *e +,ile batante 'e ln-A scenA. <+# trase aer Dn *ie*t. N+ mai @A%+se *nA ac+m +n -r+* 'e co*ii att 'e rA+4@oitori. ArAta+ mai 'e-rabA a "oi ,i "+li-ani 'ect Cerceta,i. n *+,ti obe%, c+ *Ar+l ro,co@an, care se scobea Dn nas. Doi bAiei 'e c+loare, slAbAno-i ,i s+s*icio,i. n bAieel mAr+nel cAr+ia Di li*sea+ mai toi 'inii. =l G+ cel care @orbi *rim+l. 4 PAi "ai'ei, 'omn+le. 1*+nei4ne +n banc. 4 N+ asta a@eam..., Dnce*+ <+#. 4 Ce a *rimit 'e CrAci+n bAiat+l 'in sca+n+l c+ rotileN stri-A cine@a. 4 N+ ,ti+, rAs*+nse <+# neaF+torat. 4 CancerT RserA c+ toii. Mi asta 'eclan,a +n torent 'e *oante,

bAieii Dn-rAmA'in'+4se Dn F+r+l l+i, l+n'+4se la Dntrecere care sA Gie cel mai %-omotos, cel mai *orcos, cel mai neam+%ant. <+# se simi Dm*ins Dn'ArAt s*re scenA& ri'icA minile Dncercn' sA Di o*reascA. 4 1tai +n *icT %ise el. KA aGl+ aici 'in *ricina +n+i banc *e seama 1elinei Koore. Dl ,tia+ c+ toii. Trei sa+ *atr+ 'intre ei Dl ,i stri-arA i+te *entr+ el. Doi bAieei se l+aserA la "arA, cArn'+4,i *+mni Dn GaA. <+# se +itA Dn F+r+l sA+ '+*A 'omni,oara Colman, 'ar ea Dl lAsase *e cont *ro*ri+. 4 Qrea+ 'oar sA ,ti+ cine l4a %is *rim+lT +rlA el. Asta Di o*ri loc+l+i. 4 =+T BAiat+l c+ *Ar+l ro,co@an se Dm*+nse c+ 'e-et+l Dn *ie*t. 4 N4ai Gost t+. TariY l4a %is *rim+lT 4 =+, nicio'atAT

80

4 A Gost Darren. 4 Darren e +n GraierT 4 D+4te naibiiT 4 Bob a Gost. 4 =+ l4am %is, e+ l4am %isT 4 Bob <alton. =l mi l4a %is mie, iar e+ i l4am %is l+i Kic"ael. 4 A"a 4 Bob a GostT Dncet+l c+ Dncet+l, n+mele l+i Bob <alton se ri'icA 'eas+*ra cacoGoniei. De4ac+m, +n+l 'intre cei 'oi orientali mic+i se cA*t+,ise c+ +n nas ,iroin' 'e sn-e. Ro,co@an+l a@ea oc"ii *lini 'e lacrimi. Doi 'intre Cerceta,i se tA@Alea+ *e Fos, Dn eGort+l 'e a se s+-r+ma +n+l *e alt+l. Dar la mo'+l -eneral toi era+ 'e acor' cA Bob <alton a Gost *rim+l care a @enit c+ banc+l. Neca%+l era cA Bob n+ era *rintre ei. Bob li*sea, Di era rA+. <+# n+ G+ 'eloc s+r*rins sA aGle acestea. Mi l+i Di cam @enea rA+. Bob loc+ia cam la +n >ilometr+ ,i ce@a, Dntr4+n bloc c+ loc+ine s+b@enionate 'e *rimArie. N+mele sA+ com*let era Robert Ian <alton. Domni,oara Colman Di 'A'+se a'resa l+i <+#. Mtia Goarte *+ine 'es*re Gamilia co*il+l+i, 'ar %icea cA tatAl l+i ar Gi ,oGer 'e a+tob+%. 1a+ 'e ta)i, +n+l 'in cele 'o+A. 1e lAsase Dnt+neric+l. <+# se simea 'in ce Dn ce mai nelaloc+l l+i, *A,in' atent *e strA%ile 'osnice 'in 1t Albans, ca +n 'etecti@ aGlat *e +rmele +n+i ca'a@r+. D,i *+se *roblema ct tim* @a mai *+tea sA se inA 'e c"estia asta. AF+nse *e terasa e)terioarA 'in Gaa +n+i bloc 'e a*artamente, 'e *atr+ etaFe, Giecare terasA re*re%entn' 'e Ga*t o trea*tA +ria,A 'in beton *reGabricat. Toate Gerestrele era+ GAc+te c+ sticlA
81

on'+latA, c+m -Ase,ti *e la toaletele *+blice. =@i'ent, toate -eam+rile era+ ec"i*ate c+ *er'ele trans*arente, 'e *lasA. Bloc+l era 'en+mit Casterbri'-e ,i era sit+at Dntre strA%ile =-mont ,i 'L ber@ille. =ra clar cA ar"itect+l sa+ om+l c+ *lan+l era +n Gan al l+i T"omas Har'#. A*AsA b+ton+l soneriei. ,a 'e la intrare se 'esc"ise ,i Dn *ra- se i@i o Gemeie. 4 Doamna <altonN DntrebA <+#. Eemeia G+sese Dntrer+*tA 'in c+rAenie. PArea obositA, c+ -+ra lAsatA Dn Fos ,i o *ri@ire 'e%nA'AF'+itA. P+rta +n ,or ,i *a*+ci 'e casA 4 o Gemeie mic+A c+ *Ar+l DncAr+nit ,i +n c"i* brA%'at 'e trecerea tim*+l+i. Cel *+in, <+# s*era cA tim*+l e 'e @inA. 4 DaN %ise ea.

4 Am Gost trimis la '+mnea@oastrA 'e Jo#ce Colman. De la Cerceta,i... 4 Ce 'oriiN 4 = Dn le-At+rA c+ Robert. 4 Intrai, at+nciT Dar in@itaia GAc+tA 'e ea era +na bAn+itoare, nici *e 'e*arte amabilA. PA,i Dntr4+n "ol min+sc+l c+ moc"etA @iolent coloratA *e Fos, moc"etA aGlatA Dntr4+n rA%boi contin++ c+ ta*et+l 'e *e *erei. N+ era s*ai+ Dn'eaF+ns ct *entr+ ei 'oi, iar ct era, G+sese 'eFa oc+*at 'e +n as*irator c+ +n as*ect '+bios, re%emat 'e col+l mesei, n+mai e@i ar-intii ,i mont+ri m+lticolore 'in *lastic. <+# n+ mai @A%+se @reo'atA a,a ce@a. ParcA era scos 'intr4+n *ro-ram 'e tele@i%i+ne 'in anii L7/& *rototi*+l cine ,tie cArei in@enii @iitoare care Dn realitate n+ a@ea sA Gie GabricatA @reo'atA. Kotor+l as*irator+l+i era DncA Dn G+nci+ne. Eemeia Dl Dnc"ise. Ac+m <+# *+tea a+%i sonor+l +n+i tele@i%or, 'esc"is Dntr4+na 'in camere.

82

4 Ce4a mai GAc+tN DntrebA Gemeia. 4 N+ a GAc+t nimic. KA Dntreb 'acA a, *+tea sA 'isc+t *+in c+ el. 4 1*+nei cA s+ntei 'e la Cerceta,iN 4 DaT N+ s*+sese asta eGecti@, 'ar *oate i4ar Gi mai +,or 'acA ea cre'ea asta. Am Dnce*+t ca @ol+ntar acolo. Am Gost c"iar astA4searA acolo. Ki4a *Ar+t rA+ sA n+4l @A' ,i *e Bob acolo. 4 = Dn *at. Are -ri*A. 4 Pot sA @orbesc c+ elN 4De ceN <+# *+tea Dntre%Ari 'eFa c+m sit+aia ar *+tea l+a o DntorsAt+rA *roastA. N+ n+mai cA a *A,it Dn casa acestei Gemei. A *A,it Dn @iaa ei. Mi n+ a@ea nici +n 're*t sA se aGle aici. 4 PAi, ,tii, cre'em cA le4a %is o -l+mA celorlali co*ii. 4 Ce -l+mAN 4 n banc nesArat 'es*re o actriA. Ne Dntrebam +n'e l4o Gi a+%it. 4De ceN 4 PAi... @rem sA ,tim. 4De ceN Din @orbe re+,ise sA se *+nA sin-+r c+ s*atele la %i'. Dis*erat, cA+ta o cale 'e ie,ire. 4 Ne temeam cA Bob ar Gi Dn le-At+rA c+ ni,te oameni care... s*+n banc+ri ne*lAc+te. N+ cA ar Gi 'at 'e *robleme sa+ altce@a. 1Gora +n %mbet lini,titor. Doar cA ne -n'im la el. Mi e)act Dn acel moment se 'esc"ise o +,A ,i a*Ar+ Dn *ra- +n bArbat ori-inar 'in In'iile 'e Qest, c+ +n trico+ GArA mneci *e el ,i o i-arA a*rinsA Dntre b+%e. Pe +mAr+l stn- a@ea tat+atA o caracatiA.
83

4 Cine e,tiN t+nA el @A%n'+4l *e <+#. A@ea oc"i mari, c+ alb+l *roeminent, clocotin' 'e ostilitate. 4 = 'e la Cerceta,i, e)*licA Gemeia. Qrea sA @orbeascA c+ Bob. 4De ceN 4 Qrea sA ,tie 'e +n'e a a+%it o -l+mA. 4 Ce -l+mAN 4 N+ ,ti+. n banc c4o actriA. BArbat+l se Dncr+ntA, sc"imonosin'+4,i F+mAtatea 'e Fos a Geei. Ar+ncA o *ri@ire sc+rtA *este +mAr, a*oi 'in no+ la <+#. 4 T+ e,ti 'e la Cerceta,iN %ise el. 4 Da+ ,i e+ o mnA 'e aF+tor, rAs*+nse <+#. 4 Ai @re+n IDN 4 Ce an+meN 4 Act 'e i'entitate. N+ ,ti+ cine e,ti. Ai *+tea Gi

oricine. 4PAi... rmA o *a+%A l+n-A. A*oi <alton @orbi. 4 N+ ,ti+ ce Gaci aici, Dnce*+ el. A'icA... ,tii ce @rea+ sA %ic... ce e c+ tine la ora astaN 1A 'ai b+%na Dn casele oamenilor a,a, *+nn' DntrebAri ai+reaT Dn mo' 'e4a 're*t+l ci+'at, ton+l @ocii sale n+ era a-resi@ Dn mo' s*ecial. PnA ,i <+# se @A%+ ne@oit sA rec+noascA, om+l a@ea 're*tate. Poate ar treb+i sA s+n la *oliie, contin+A el, sA le %ic cA am aici +n ti* care se 'A 'e la Cerceta,i ca sA @orbeascA c+ Gi+4me+. 4N+T C"iar n+ s+nt a,aT N+ este ne@oie sA... 4 Mi c+m naiba sA inA el minte +n'e a a+%it o nenorocitA 'e -l+mAN P+,tii a+' tot Gel+l 'e nA%btii la ,coalA. Ai @reo *roblemA c+ co*iii care se in 'e banc+ri, '+4te ,i @orbe,te c+ *roGesorii. Ne4am DnelesN 4 1i-+r, 'omn+le <alton. Dmi *are rA+ cA am...

84

Dar <alton 'is*Ar+se 'eFa, Dntorcn'+4i s*atele l+i <+# ca a*oi sA se Dn'e*Arte%e. Cte@a cli*e mai tr%i+, <+# era iar aGarA *e terasA. Cn' +,a se trnti Dn +rma l+i, obser@A mi,care la +na 'in *er'ele. Ri'icA *ri@irea ,i %Ari +n bAiat slAb+, c+ *Ar+l Dnc"is la c+loare, *ri@in'+4l 'e la GereastrA. Att 'e a*roa*e ,i tot+,i a,a 'e*arteT Pentr+ o Graci+ne 'e sec+n'A, G+ tentat sA Dl stri-e, 'ar se rA%-n'i. 1e +rcA *e motocicletA ,i *lecA mai 'e*arte GArA sA ar+nce @reo *ri@ire Dna*oi. Dntr4+n Gel, se b+c+ra cA s4a terminat a,a re*e'e. <+# @e'ea clar cA toatA ,ara'a ar Gi *+t+t 'e-enera Dntr4o obsesie. C+m i4a s*+s 1#l@ieN O. Gante%ie. =a a@ea 're*tate. Dar ct 'e 'e*arte s4ar Gi lAsat *+rtat 'e Gante%ieN Oare ar Gi l+at4o *e a+tostra'a A6: c"iar a 'o+a %i, sA4,i croiascA 'r+m *e teren+l 'eFoacA al ,colii ,i sA -AseascA +rmAtoarea le-At+rA 'in lan+l acestaN Treb+ia sA rec+noascA, era Goarte a*roa*e sA GacA asta. Persona4 litatea sa a@ea o trAsAt+rA, o 'orinA lA+ntricA im*re4 @i%ibilA 'e a *etrece momente interminabile Dn cA+tarea +n+i l+cr+ Dn esenA GArA nici o @aloare. DacA n+ era atent, se @a transGorma Dntr4+n colecionar 'e etic"ete 'e *e c+tiile 'e c"ibrit+ri. =i bine, s4a terminat. Mi el se b+c+ra *entr+ asta. C"iar se b+c+ra. Ea*t+l cA mama l+i G+sese cea ins+ltatA 'e acea -l+mA era c+ tot+l nerele@ant. =a nici mAcar n+ a ,ti+t 'e e)istena l+i. 1eara aceea Dl -Asi Dntr4+n resta+rant c"ine%esc 4 Raa cntAtoare 4 'e *e War'o+r 1treet, c+ *atr+ absol@eni 'e la Clairemont& Torin ,i Jane, Jac> ,i Pa+l. Toi *rie4 tenii sAi aF+nseserA ac+m la o @rstA la care era necesar ,i obli-atori+ acel O,iP. Torin ,i Jane c"iar D,i GAcea+
85

*lan+ri 'e n+ntA. <+# oGtA. N+ *Area sA Gi trec+t m+lt tim* 'e cn' Jane G+sese *rietena l+i. Ac+m stAtea c+ mna s*riFinitA *e ca*+l l+i Torin, F+cn'+4se c+ 'e-etele *rin *Ar+l l+i. Jane tocmai *rimise +n rol 'e contesA Grance%A Dntr4+n serial '+*A Dic>ens al C"annel 6( Po0este despre dou+ ora,e. Din moti@e Ginanciare, ambele ora,e era+ inter*retate 'e Pra-a. Jane a@ea bilet 'e a@ion *entr+ a 'o+a %i ,i aceastA cinA era 'atA Dn cinstea ei, s*re a4i +ra noroc. IatA4i toi cinci, aranFai Dn F+r+l +nei mese rot+n'e, Dntr4+n col al local+l+i. Kasa a@ea +n centr+ rotati@ ,i asta Dl '+se *e <+# c+ -n'+l la roata noroc+l+i lor, la relaiile lor mere+ sc"imbAtoare. Nici mAcar n+ mai era+ actori... cel *+in, n+ toi. Pa+l D,i *etrec+se +ltim+l an la Clairemont Dncercn' sA4,i 'ea seama 'e ce se aGlA

acolo& c+ +n an Dn +rmA l+ase 'eci%ia 'e a intra Dn 'omeni+l Ginanelor. BineDneles, era sin-+r+l care c,ti-a bani a'e@Arai 4 'ar asta Dl sc"imbase m+lt. N+ mai era +n+l 'e4al lor. <+# ar+ncA o *ri@ire cAtre Pa+l, care era a,e%at 'e *artea cealaltA a mesei. A@ea Gire albe 4 a,a c+rn'T Qenise aici 'irect 'e la ser@ici+, DmbrAcat la cost+m, c+ o cra@atA m+lticolorA, DnsA Jac> insistase sA4,i scoatA cra@ata, *e care o 'eclarase O"i'oasAP ,i o Dnmnase +n+ia 'intre c"elneri. Ac+m Pa+l st+'ia meni+l c+ o e)*resie rAnitA Dnti*AritA *e c"i*. =l G+sese cel care a ales acest resta+rant ,i <+# se DntrebA, Dntr+ct@a mitocan, 'acA tot el @a ac"ita nota. 4 Ce4ar Gi sA 'Am c+ %ar+lN s+-erA Jane. Mi coman'Am ce n+mAr iese. 4 Dn nici +n ca%, %ise Pa+l. ltima 'atA cn' am GAc+t asta ne4am ales c+ labe 'e raA ,i cinci ti*+ri 'e ore%.

86

4 Toate local+rile astea s+nt la Gel, 'ecretA <+#. neori mA -n'esc cA toate resta+rantele 'in Cartier+l c"ine%esc Dm*art aceea,i b+cAtArie. N+ contea%A +n'e te '+ci. n'e@a s+b 1o"o *robabil cA e)istA o b+cAtArie imensA ,i toate resta+rantele s+nt le-ate 'e ea. 4 Asta e DncA +na 'in teoriile tale bi%areN DntrebA Jac>. A@ea 'o+A%eci ,i ,ase 'e ani, era blon'+ ,i Gr+mos 'e *ica. Cele ,ase l+ni 'e antrenamente la sala 'e GorA GAcea+ toi banii Dntr4+n mo' 'eosebit 'e s*ectac+los 4 *entr+ cA tnAr+l arAta tocmai bine *entr+ +n no+ aGi, *entr+ lenFerie bArbAteascA Cal@in Slein. N+mai cA Pa+l n+ era tocmai Dncntat 'e asta. 4 Toi bArbaii trec+i 'e *rima tineree, sali@n' '+*A tine *rin metro+ri. 4 Asta4i o *rostie. 4 Reclamele Cal@in Slein n4a+ nimic 'e4a Gace c+ c"iloii bArbAte,ti. Ci 'e c+m *oi sA4i sm+l-i 'e *e bAiat+l care Di *oartA. Mi oric+m, t+ e,ti actor, n+ mo'el. 4 n actor GArA contract. 4 Mi c"iar te4ai '+s *nA la 1t AlbansN Di Dntrer+*se Jane. OMi ea s4a sc"imbatP, D,i %ise <+#. =ra mai '+lce, cA*Atase mai m+ltA rot+nFime... era mai mat+rA. Probabil cA Dntr4+n an, 'oi @a Gi mAmicA. DeFa arAta ca +na. 4 N+ e a,a 'e*arte, e)*licA el. Dnce*ea sA re-rete cA le4a *o@estit 'e *Aaniile l+i 'in acea %i. 4 <+#, e,ti 'e4a 're*t+l e)traor'inar. Cre' cA ai ne@oie 'e +n cons+lt. 4 K+l+mesc. 4 DacA ai Gi re+,it sA intri Dn ,coalA, c+m i4ai Gi GAc+t *e co*ii sA stea 'e @orbA c+ tineN DntrebA Jac>.
.

87

4 Kit+ie,te4i *e *e%e@en-"i c+ aca'ele, s+-erA Torin. / *rinse *e Jane 'e Dnc"eiet+ra minii ,i Di scoase mna 'in *Ar+l l+i. 4 Treb+ie sA Di -Ase,ti 'e l+cr+T Dl sGAt+i Pa+l. Cn' n+ l+cre%i, o iei niel ra%na, <+#, ,i asta e e)act ca +ltima ta -AselniA. C"estia c+ OObli-ai+ni la *+rtAtorP. 4 Dar aia era o i'ee *erGect normalA. DacA te -n'e,ti bine... ToatA l+mea -em+. A+%iserA c+ toii *o@estea. 4 Banc+rile s+nt interesante, contin+A <+#, ,i nimeni n+ a scris ce@a 'es*re ele, Dn aGarA 'e Ere+':. =l a l+at +n banc ca mo'el ,i a scris o mie 'e *a-ini *e mar-inea l+i, Dncercn' sA 'esco*ere 'e ce era a,a am+%ant. 4 Mi eraN se interesA Fac>. 4 N+. Nici mAcar *e 'e*arte. Cartea este im*osibilA, 'ar n+ cre' cA Ere+' a@ea ct+,i 'e *+in sim+l +mor+l+i. = Goarte ci+'at. 1+nt o -rAma'A 'e cAri scrise 'es*re

mit+rile +rbane, DnsA nici +na 'es*re banc+ri. 4 Dar n+ e acela,i l+cr+, inter@eni Jane. 4 Eac *rinsoare cA a+ le-At+rA. Dn orice ca%, Dmi *are rA+ cA n+ am aF+ns mai 'e*arte. A, Gi *+t+t sA o ia+ or'onat, 'e la A la B, la C, la D. A, Gi aF+ns *nA Dn 1coia. 1a+ *oate c"iar Dn aGara -ranielor. TrasA o linie c+ bei,or+l *e Gaa 'e masA. AltA c"estie la care meritA sA ne -n'im. Banc+rile mi-rea%AN De*A,esc -ranieleN 1a+ Giecare arA c+ +mor+l eiN 4 N+ cre' cA ar Gi GAc+t -l+me c+ 1elina Koore Dn Erana, %ise Torin. N+ a lo@it +n orGelinat Grance%N
:

ReGerire la l+crarea !omicul ,i umorul 'e 1i-m+n' Ere+' 8n. tr.9.

88

4 KAi, a+ GAc+t banc+ri c+ 2!::, %ise Pa+l. Ba 'oar cte@a %ile '+*A tra-e'ie. Mi c"estia cea mai sim*aticA este cA -l+mele a+ *ornit c"iar 'in Ne$ Yor>. 4 C+m ar GiN DntrebA Jane. 4 ="... n+ era+ 'eosebit 'e am+%ante. ODe ce Ame4 rican e cea mai b+nA linie aerianAN Pentr+ cA %boarA 'irect la biro+.P <en+l acesta 'e *oante. 4 Ce -l+me bolna@eT 4 Am menionat cA n+ era+ am+%ante. Dar <+# a *rins +n Gir aici. Cine ar in@enta +n banc ca acestaN 4 Dar banc+rile s+nt in@entateN DntrebA <+#, *rel+n' tema. 1a+ se 'e%@oltA c+m@aN DacA a, *+tea sA +rmAresc *nA la ca*At banc+l c+ 1elina Koore, oare se sc"imbA *e *arc+rsN De ce se aseamAnA 1elina Koore c+ CamembertN Alt *ro'+s care @ine 'in Erana Dntr4o c+tie. 4 C+i 'rac+l+i Di *asAN DntrebA Torin. <+# ri'icA 'in +meri. Ba masA sosi +n c"elner ca sA ia coman'a, DmbrAcat Dn alb4ne-r+, 'ar c+ o cra@atA m+lticolorA la -t. Con@ersaia sc"imbA maca%+l. Zece min+te mai tr%i+ 'isc+ta+ a*rins 'es*re +n re-i%or c+nosc+t 'e tot -r+*+l, a cAr+i *ro'+cie mo4 'ernA a clasicei *iese Gomeo ,i Julieta tocmai a@+sese *remiera la teatr+l Ro#al 'in Yor>, *rimin' recen%ii +st+rAtoare. Criticilor le4a 'is*lAc+t Dn mo' s*ecial OGrateleP 'e c+loare care a*Area ca o inter*retare abs+r'A a Gratel+i cAl+-Ar. Dn mare, cei cinci n+ se b+c+ra+ 'e neca%+l alt+ia, DnsA re-i%or+l c+ *ricina era +n 'obitoc ,i n+ oGerise nici +n+ia 'intre ei @re+n rol, a,a cA o meritase 'in *lin. Mi a*oi sosi ,i Dann#, +ltim+l membr+ al -r+*+l+i. Dann# era mere+ -rAbit, mere+ Dn Dntr%iere. =ra +n ti* r+bicon', @oios, care se DmbrAca ,i se com*orta e)tra@a-ant ,i care era absol+t con@ins cA @a aF+n-e
89

Gaimos Dnainte sA Dm*lineascA trei%eci 'e ani. Kai a@ea 'oar ,ase l+ni *nA la termen. Dn acest moment era Dn WestcliGGe4on41ea, OGAcn' o A-at"aP, a,a c+m era+ c+nosc+te Dn bran,A *iesele obositoare, a*roa*e im*osibil 'e F+cat ale l+i C"ristie. DeFa Dnce*+serA re*etiiile. Piesa a@ea 'esc"i'erea *este o sA*tAmnA. 4 1c+%e cA am Dntr%iatT e)clamA el a*ro*iin'+4se 'e masa lor, Dn-"es+in'+4se *rintre 'oi clieni 'e la alte mese ,i 'Armn' +n *a"ar c+ @in c+ -eanta 'e *e +mAr. Al naibii re-i%or n+ ne mai 'A'ea 'r+m+l o 'atA, ,i am *ier'+t tren+l. Doamne, ,i ce mai cAlAtorie. Tocmai 'e la WestcliGGe4on41ea *nA Dn Eenc"+rc" 1treet. Zici cA4i +n rn' 'es*rins 'in Foc+l 'e Kono*ol#& la naiba Dn *ra%nic. Doamne, <+#, 'ar arAi -roa%nic. Ce ai *Ait la GaAN N+4mi s*+neT Sate i4a ars @reo 'o+A. Te4a -Asit Dn

*at c+ +n labra'or. Nici n+ *ot sA %ic cA o Dn@ino@Aesc. 1e a,e%A, 'A'+ 'e +n *a"ar -ol ,i Dl ri'icA *entr+ toast, Dn orice ca%, iatA4mA4s. N+ @A Gacei -riFi cA ai Dnce*+t GArA mine. O, ,i a*ro*os, o mai inei minte *e actria aceea care a 'onat o -rAma'A 'e bani la ClairemontN =i bine, am a+%it +n banc 'e *ominA...

DPT
Dann# a+%ise banc+l c+ Eerrero Roc"er 'e la actria care a@ea rol+l 'es*re care era @orba Dn titl+, DnsA nici o re*licA 'in *iesa !ada0rul din bibliotec+ *+sA Dn scenA la WestcliGGe4on41ea. <+# o c+no,tea @a- ,i o s+nA c"iar a 'o+a %i. Pe *arc+rs+l celor %ece min+te ct a '+rat con@ersaia lor aGlA cA re-i%or+l era 'e ra"at, *iesa +n 'e%astr+, teatr+l o "i'o,enie 'e loc, ora,+l ,i mai ,i, iar ea a+%ise banc+l 'e la *rieten+l ei care l+cra Dn Cit#. 4 Cre%i cA l4ai *+tea Dntreba +n'e l4a a+%itN Di cer+ <+#. 4 Joci c+m@a teleGon+l GArA GirN 4 Cam a,a ce@a. Cinci min+te mai tr%i+, Gata Dl s+nA Dna*oi. Prieten+l l+i a+%ise banc+l 'e la ,eG+l sA+. Iar acesta Dl a+%ise 'e la stilist+l sA+, la Prime C+ts, ln-A staia 'in Bi@er*ool 1treet.. <+# mer-ea la Gri%er acolo. Dnce*+se sA ia notA 'e Ga*t+l cA Giecare salon 'e coaG+rA ,i Gri%erie 'in l+me a@ea +n n+me c+ tlc. Oare era 'in oGici+N se DntrebA el. O c"estie care @enea o'atA c+ a+tori%aiaN Ti*+l care se oc+*a 'e el se n+mea Eran> ,i era 'e mo'A @ec"e 4 "ainA albA, GoarGece ,i Oce@a *entr+ $ee>en'P *e @remea cn' Oce@a *entr+ $ee>en'P n+ se reGerea la *re%er@ati@ele
91

'is*onibile Dn ,a*te c+lori ,i +ns*re%ece arome la cea mai a*ro*iatA Garmacie sa+ toaletA *+blicA. =ra *lin 'e banc+ri. <+# ie,i 'e acolo c+ *Ar+l mai sc+rt 'ect i4ar Gi *lAc+t ,i c+ o 'escriere a bArbat+l+i care GAcea san'@i,+ri la o tarabA ce@a mai Dncolo, *e aceea,i stra'A. Eran> se '+cea la el Dn Giecare %i Dn *a+%a 'e *rn%, DnsA n+4l ,tia '+*A n+me. Care era Sailas". Sailas" Di *re*arA l+i <+# +n san'@i, c+ ca,ca@al ,i m+rAt+ri Dn sos '+lce ,i Dl trimise mai 'e*arte la +n resta+rant italian 'e *e Ol' Sent Roa'. A@ea el +n amic acolo, 1amm#, care l+cra *e *ost 'e c"elner. Resta+rant+l B+i-iLs era 'e Ga*t +na 'in acele trattoria italiene,ti care rAsAriserA mai *este tot Dn Bon'ra s*re Ginele anilor L0/ ,i care c+ si-+ranA se 'emo'aserA Dntre tim*. <Aseai aici toate accentele s*eciGice( antre+rile +,or trans*irate ser@ite 'e *e cAr+cior+l c+ roi, meni+l scris 'e mnA ce c+*rin'ea att 'e m+lte Gel+ri 'e mncare Dnct toate treb+ie sA Gi Gost *re4con-elate, c"iGl+ele tari ca *iatra acom*aniate Dntot'ea+na 'e +nt+l Dn-"eat ,i m+lt *rea sArat. Toi c"elnerii era+ italieni -et4be-et, mai *+in 1amm# care se *reGAcea cA este. <+# se lansA 'in no+ Dn n+mAr+l l+i 'e st+'ent ,i G+ Dn'r+mat cAtre mana-er, al cAr+i n+me c"iar era B+i-i ,i care a+%ise

banc+l 'e la b+cAtar. Din *Acate, b+cAtar+l era la el acasA. 1+Gerin' 'e o into)icaie alimentarA. <+# n+ a@ea nimic mai b+n 'e GAc+t, iar %i+a era +na Gr+moasA. 1e +rcA 'in no+ *e motocicletA ,i merse *nA Dn =nGiel', +n'e Dl 'esco*eri *e b+cAtar Dntr4o -rA'inA micA, 're*t+n-"i+larA, +itn'+4se la tele@i%or+l *roA*it Dntr4o roabA. <rA'ina se Dntin'ea *nA a*roa*e 'e o linie 'e cale GeratA a,a cA la Giecare *atr+ sa+ cinci min+te trAncAnea *e acolo +n tren, Dn 'r+m+l sA+ cAtre sa+

92

'ins*re Bon'ra. Dn aer *l+tea o '+"oare 'e le-+me stricate ,i motorinA, 'ar b+cAtar+l 4 al cAr+i n+me era Carlo Poni 4 n+ *Area sA ia Dn seamA %-omot+l sa+ *ol+area. PArea +n ti* c+ a'e@Arat Gericit. =l a+%ise banc+l 'e la @ecin+l sA+ Aii, care l+cra ca *oliist la Circ+laie. Cei 'oi *etrecea+ ore Dn ,ir 'isc+tn' *este -ar'. =ra+ *rieteni b+ni, '+cn'+4,i Giecare trai+l Dn -rA'ina ct +n b+%+nar. <+# @orbi c+ soia l+i Aii, 'ar ea n+ ,tia banc+l ,i Aii n+ a@ea sA re@inA acasA 'ect '+*A ora o*t seara, cel mai 'e@reme. <+# *lecA Dn cA+tarea l+i. D,i *etrec+ +rmAtoarele 'o+A %ile Dntr4+n Foc 'in ce Dn ce mai Gr+strant 'e4a ca+tA *oliist+l. Dl 'esco*eri *e Aii s+*ra@e-"in' sAltarea +n+i BKW ln-A cate'rala 1t Pa+l 4 ,i a,a 'esco*eri cA cei 'e la Circ+laie sc"imba+ -l+me c+ re-+laritate cn' era+ Dn t+rA. Aii a+%ise banc+l 'e la P"il, care Dl a+%ise 'e la Jasmin'a, care Dl a+%ise 'e la 1+e. AceastA *arte a Gir+l+i *o@e,tii se terminA abia la Ki>e, care a+%ise *oanta 'e la Gratele sA+ Henr#, ,i care a Gost 'e Ga*t *rim+l care a intro'+s4o Dn rn'+rile *oliiei. Henr# era +n instalator 'in HertGor'. Trei%eci 'e lire sterline *entr+ o solicitare ,i a*oi 'o+A%eci 'e lire *l+s TQA *entr+ Giecare sGert 'e orA *e care Dl *etrecea la l+cr+... Henr# rec+nosc+ cA are +n sim al +mor+l+i Goarte 'e%@oltat. A+%ise -l+ma 'e la +n client, Dnainte sA4i *re%inte Gact+ra. De la HertGor', +rma '+cea cAtre 1an'ri'-e, Re'4 bo+rn, C"a+l =n', a*oi 'in no+ Dn Bis"o*Ls 1tortGor', Ro#ston ,i Dn sat+l Wimbis" <reen. Banc+l G+sese rAs*n'it, res*ecti@, 'e cinci *o,ta,i, 'oi *roGesori, +n ,eG 'e -araF a+to, no+A mecanici, o casierA 'e la Blo#'s Ban>, +n 'iri-inte 'e *o,tA ,i +n -rA'inar.
93

N+mele -rA'inar+l+i era EairGa). <+# reali%A cA se 'e*lasa 'in ce Dn ce mai 'e*arte 'e casA. Dn c+rn', Di @a Gi im*osibil sA GacA 'r+m+l Dna*oi la Bon'ra GArA a se o*ri +n'e@a *este noa*te, 'acA n+ @oia sA se e*+i%e%e cAlAtorin' *e a+tostra'A. Dar se 'istra 'e min+ne. =ra 'iGicil 'e e)*licat, 'ar c+ ct strAbAtea mai m+lt 'r+m, c+ att i se *Area cA se a*ro*ie mai m+lt 'e +n re%+ltat, Dnce*ea sA crea'A cA @a -Asi a+tor+l banc+l+i c+ Eerrero Roc"er. 1e *+tea Dntm*la Dn orice moment. Re+,i sA 'ea 'e +rma l+i EairGa) Dntr4+n biro+ mic, 'in lemn 4 mai 'e-rabA +n ,o*ron transGormat 4 la ca*At+l +n+i centr+ 'e -rA'inArit. EairGa) era sc+n', c+ *Ar+l alb, ,i astmatic. E+ma ca +n t+rc ,i rAs+Gla ,+ierat 'e Giecare 'atA cn' ins*ira. <+# n+ *+tea 'ect sA s*ere cA *lantele 'e care a@ea -riFA era+ Dntr4o stare mai b+nA 'ect el. AltGel, +n ti* *rietenos. Aceasta era o realitate

a caracter+l+i britanic care *rin'ea cont+r Dn mintea l+i <+#. Dn mare, oamenii era+ amabili, sAritori. Mi Ga*t+l cA treaba l+i c+ ei era absol+t e)centricA *Area sA aF+te Dn acest sens. Dntr4+n Gel era c"iar s+r*rins cA, *nA ,i Dn @rem+rile acestea tAioase, stresante, s*irit+l come'iilor =alin- rAmAsese nes*+lberat. Ar Gi aF+ns el att 'e 'e4 *arte, se -n'ea +neori, 'acA ar Gi trAit Dn <ermania, sA %icem, sa+ Dn Bel-iaN Mi, +rmArin' aceea,i i'ee, ar mai s+*ra@ie+it banc+lN 4 Eerrero Roc"erT Da. Dmi amintesc banc+l, "oreai EairGa). TatAl me+ mi l4a %is, la teleGon. 4 Mi +n'e loc+ie,te tatAl '+mnea@oastrAN 4 1to>e4on4Trent. <+# simi c+m i se Dnmoaie -en+nc"ii. 1e a,te*tase sA aF+n-A aici mai 'e@reme sa+ mai tr%i+. 1to>e4on4Trent era la m+li >ilometri 'e*Artare 4 Dn celAlalt ca*At al

94

An-liei. C"iar ,i a,a, *robabil a@ea mare noroc. TatAl -rA'inar+l+i ar Gi *+t+t trAi Dn altA arA. 4 O sA con'+cei *nA acoloN DntrebA EairGa). 4 BAn+iesc cA n4am altA cale. 4 Ki se *are m+ltA m+ncA *entr+ o l+crare la Gac+l4 tate. EairGa) D,i mai a*rinse o i-arA. Dar *oate n+ @a Gi ne@oie. Qe'ei, ac+m cA mA -n'esc mai bine, cre' cA am a+%it banc+l ,i 'e la +n+l 'intre -rA'inarii mei. Aceasta era o no+A *istA, ce@a ce <+# n+ a antici*at. De la WestcliGGe4on41ea, *ro-res+l banc+l+i G+sese liniar, 'irect 'e la A la Z. Ar Gi treb+it sA reali%e%e DnsA cA 'iseminarea ar *+tea 'e@eni m+lt mai com*licatA 'eoarece +nii 'intre cei im*licai ar *+tea transmite -l+ma 'e 'o+A sa+ 'e trei ori. 4 ite c+m s4a Dntm*lat, contin+A EairGa). =+ i4am s*+s banc+l l+i Harr# Collins. Om+l s4a cam ramolit, 'aL tot Di mai *lace o *oantA b+nA. C"estia e DnsA, el ,tia 'eFa banc+l. 4 B4a a+%it 'e la altcine@aN 4 Corect. Harr# Collins loc+ia la nici %ece min+te 'e*Artare. A@ea o cAs+A 'intr4+n ,ir 'e case similare, li*ite Dntre ele ca boabele Dntr4o *Astaie, a,a 'e aco*eritA 'e ie'erA Dnct a*roa*e cA n+ se mai @e'ea. EairGa) s+nase Dnainte ,i Harr# Dl *oGti *e <+# Dntr4+n li@in- *Atrat, c+ ta@an+l lAsat ,i mobilier m+lt *rea masi@ *entr+ s*ai+l 'is4 *onibil. K+ncitor+l a@ea Dn F+r 'e ,a*te%eci 'e ani ,i DncA l+cra. =ra +n bArbat mAr+nt c+ *alme mari, Dn *er4 manenA aco*erite c+ ArnA. 4 N+4mi mai a'+c aminte +n'e l4am a+%it, %ise el. Am o memorie -roa%nicA. Eerrero Roc"erN Poate 'e la Bill EairGa). Da, el mi l4a %is.
95

4 N+, e+ n+ s+nt con@ins, 'omn+le Collins, %ise <+#. D+mnea@oastrA i l4ai s*+s l+i. 4 A,a a GostN 4 A,a mi4a %is c"iar el. Kai a*oi se 'esc"ise +,a ,i D,i GAc+ a*ariia o Gemeie tare bAtrnA, a'+cn' o tA@iA c+ trei ce,ti 'e ceai. Eemeia era -"ebo,atA *este tA@iA, a*roa*e trasA Dn Fos 'e -re+tatea ei. Aceasta era 'oamna Collins. 4 A+%i, cine mi4a %is banc+l acelaN o DntrebA Collins. 4 Ce bancN 4 C+ Eerrero Roc"er. 4 PAi e+ i l4am %isT 4 =i n+ %A+T 4 Da, e+ i l4am %is. B4am a+%it la c+m*ArAt+ri ,i i l4am s*+s cn' m4am Dntors acasA. 1tarea 'e s*irit a l+i <+# se Dmb+nAtAi @i%ibil.

4 QA mai amintii +n'e l4ai a+%itN, DntrebA el. 4 O, 'a. De la Janice Ric"ar's. 1aGGron Wal'en. B+crea%A la coGetArie. Mi a,a merse mai 'e*arte la coGetArie, 'e aici la ci%mar, la librArie ,i la alimentara. A*oi la croitor, la oGici+l *o,tal ,i la salon+l 'e coaG+rA Taie ,i G+-i. Banc+l sArise Dn %i-%a- 'intr4o *arte Dn alta a strA%ii *rinci*ale, 'ar *+nct+l 'e intrare *Area a Gi biblioteca. Bibliotecara Dl a+%ise 'e la sora ei, Karion, care loc+ia Dn sat+l Ic>leton ,i care se oc+*a 'e aranFamentele Glorale *entr+ biserica 'e acolo. A+%ise banc+l 'e la *reot. 4 N4am s*+s banc+l Giin'cA l4am consi'erat am+%ant, se sc+%A *reot+l. Acesta era +n bArbat Dn @rstA, nobil Dn atit+'ine, *Arn' Fenat cA a Gost *rins c+ ma Dn sac 'e cAtre <+#. Tocmai cA 'isc+tam c+ Karion 'es*re +mor, Dn -eneral. I4am s*+s banc+l ca +n e)em*l+ 'e -l+mA care n+ e 'eloc am+%antA.

96

4 Acesta este ,i +n+l 'in moti@ele *entr+ care mA interesea%A, %ise <+#. P+tei sA4mi s*+nei +n'e l4ai a+%it, 'acA n+ @A s+*AraiN 4 De la Ra# Cranbo+rne. Dl -Asii Dn cimitir. Are -riFA 'e morminte. Dn realitate era+ 'oi( Ra# ,i +n bAiat 'oloGan, c+ o GaA ca o l+nA *linA ce *Area +,or retar'at. R'ea+ Dm*re+nA Dn tim* ce <+# se a*ro*ia 'e ei ,i bineDneles asta Dl '+se c+ -n'+l la *amlet. !ine&i acela d+ lucrea-+ mai tare ,i d+ct -idarul ,i d+ct cor+bierul ,i d+ct dulgherulF Jl d+ face spn-ur+torile, c+ funia lui ine cte o mie d+ spn-urai<1 =i, era ,i asta +n Gel 'e -l+mA, nesAratA ,i '+*A cinci s+te 'e ani 'e la crearea ei. Nimeni n+ le %icea a,a bine ca 1"a>es*eare. Clo@nii -ro*ari. Aici sA Dncea*A banc+rileN N+ DnsA. Ra# Dl a+%ise 'e la *o,ta,, care Dl a+%ise 'e la o c+coanA, care Dl a+%ise 'e la... <+# +rma ac+m Gir+l a+tostrA%ii KII( D+)Gor', 1ta*leGor', <reat 1"elGor' ,i Ne$n"am Dnainte 'e a coti s*re Ram*ton 8*+in mai la nor'9 ,i a*oi Cambri'-e. Dnce*ea sA D,i cree%e *ro*riile stan'ar'e. Patr+ Oscor+riP Dntr4o %i era o me'ie b+nA. Dn Giecare 'imineaA *ArAsea Bon'ra DnF+r 'e ,a*te 'imineaa ,i Dncerca sA se DntoarcA ct mai era DncA l+minA aGarA. Dn +nele %ile, 'A'ea -re,
:

1"a>es*eare, *amlet, Act+l Q, 1cena : 8tra'. A'ol*"e 1tern9. OCare4i acela 'e clA'e,te mai trainic ca %i'ar+l, ,i 'ect Gierar+l ,i tm*lar+lN Xl 'e ri'icA s*n%+rAtoarea, cA G+nia l+i rAmne ,i '+*A o mie 'e *reten'eniT A, Gi %is e+TP
97

c+ tot+l. PreGera sA n+ GoloseascA DncA teleGon+l. <+sta im*re@i%ibilitatea GiecArei Dntlniri. Mi oric+m n+ a@ea altce@a mai b+n 'e GAc+t. 1#l@ie n+4l s+nase c+ oGerte 'e l+cr+. Iar aGarA strAl+cea soarele. O Dntlnire Dntr4o '+*A4amia%A tr%ie c+ +n %+-ra@4'e4 corator Dl a'+se la Cambri'-e. Z+-ra@+l D,i aminti cA a aGlat banc+l 'e la *ro*rietar+l +n+i pub *e +n'e a l+crat, rs+l, sit+at c"iar *e r+l Cam. <+# calc+lA cA a@ea s+Gicient tim* sA se o*reascA acolo Dnainte 'e a *orni Dna*oi s*re Bon'ra, 'ar cn' aF+nse la Gaa loc+l+i 'esco*eri o clA'ire ire%istibil 'e coc"etA, c+ aco*eri,+l 'e st+G, brne la @e'ere ,i *ri@eli,te Dns*re r+. Ba GereastrA era ,i +n aGi, c+ oGerta s*ecialA( OCamerA c+ mic 'eF+n H.7P. <+# se "otArD sA rAmnA *este noa*te. =ra 'eci%ia corectA. Eata care Dl con'+se Dn camera sa Dl inGormA cA *ro*rietar+l, 'omn+l Patterson, n+ se @a Dntoarce 'ect '+*A o*t. <+# GAc+ +n '+,, a*oi trase +n *+i 'e somn Dnainte 'e a coborD *entr+ cinA.

rs+l era +n pub tra'iional 'e arA, DnsA o arA a miel+,eilor o*Ain' Dn bAtaia ra%elor 'e soare ,i a co*i4 ilor ce sArea+ *rin GneaA, ,i n+ +n tArm al Germierilor recalcitrani, al noroi+l+i ,i a Gebrei aGtoase. Absol+t tot+l era *erGect. Han+l a@ea +n cAmin mare ct sA stai Dn el. O *o'ea c+ 'ale 'e *iatrA ine-ale. Eoto-raGii DnGAi,n' @iaa la sat Dnainte 'e in@enia ma,inilor c+ motor, Dnainte 'e moartea lentA a sAt+c+l+i. Cn' <+# aF+nse la *arter, -Asi o*t sa+ no+A oameni c+ "albe 'e bere ,i D,i GAc+ n+mai'ect im*resia, c"iar ,i 'in acea tAcere rela)atA, cA se c+nosc c+ toii, cA @in aici mai toate serile ,i cA rs+l era *entr+ ei a 'o+a casA. n sin-+r om stAtea la masA 'e +n+l sin-+r, Dntr+ct@a se*arat. <+# Dl obser@A Dn 'r+m s*re bar. BArbat+l era Dntre 'o+A @rste, DmbrAcat Dntr4+n cost+m -ri ieGtin, c+ cAma,A ,i cra@atA

98

99

ce *Area+ sA Gie c+m*Arate la *ac"et. Knca +n san'@i, cal' ,i citea o carte bro,atA. <+# bAn+ia cA om+l mnca sin-+r a'esea. Dn Gel+l Dn *are inea san'@i,+l ,i Dntorcea *a-inile Dn acela,i tim*, GArA sA ri'ice *ri@irea, se citea o +,+rinA ce @ine o'atA c+ re*etiia. Probabil +n a-ent 'e @n%Ari, +n om care4,i *etrecea m+lt tim* *e 'r+m+ri. Pro*rietar+l sosise ,i el Dntre tim* ,i Di a'+se *ersonal meni+l. Jo"n Patterson era +n ins Dnalt, c+ Gaa ro,ie ,i *Ar+l ne-r+, neDmbln%it, c+ Ga@orii %b+rlii, DmbrAcat Dntr4o bl+%A 'e trenin- 'ecoloratA ,i *antaloni 'e catiGea reiatA. =ra e@i'ent Ga*t+l cA este mn'r+ 'e local. PA,ea 'e *arcA ,i el ar Gi Gost +n +rs. 4 Dorii ,i mncareN DntrebA el. =ra ce@a Dn -las+l l+i ce insin+a cA ar Gi o mare -re,ealA sA n+ 'ore,ti ,i asta. 4 Da, rAs*+nse <+#. 4 AstA4searA @A *+tem oGeri Gri*t+rA ,i *lAcintA c+ carne. EAc+te ca la mama acasA. ToatA mncarea noastrA este GAc+tA Dn casA. Ar+ncA o *ri@ire s*re a-ent+l 'e @n%Ari, care n+4i intrase 'eGel Dn -raii coman'n' 'oar san'@i,+l cal'. 1+*a %ilei este crema 'e *ra% c+ cartoGi. <+# coman'A o *lAcintA ,i o bere. PlAcinta era mai sc+m*A 'ect ,i4ar Gi 'orit, iar 'e bere n+ *rea a@ea c"eG, DnsA *Area bA+t+ra corectA la o a,a masA. 4 D+mnea@oastrA s+ntei 'omn+l PattersonN se inte4 resA el. 4 =+ s+nt. Da. 4 Am c+nosc+t +n *rieten 'e4al '+mnea@oastrA Dn '+*A4amia%a asta. Ro# In-les. 4Ro#N O, 'aT Ce @roiaN 4 De Ga*t, el mA aF+ta *e mine la +n *roiect. Qe'ei, s+nt st+'ent. 4 Ba +ni@ersitateN Care +ni@ersitateN Desi-+r 4 se aGla la Cambri'-e. 4 Da. B+cre% la o te%A 'e masterat 'es*re c+lt+ra *o*. Mi G+ ne@oit sA D,i s*+nA *o@estea DncA o 'atA, *entr+ a 'o+A%ecea oarA. Ori-inile banc+rilor. Conte)t+l econo4 mico4social. Patterson asc+lta, intri-at. 4 =i bine, asta4i *rima oarA cn' a+' 'e a,a ce@a, conc"ise el. Mi cAr+i banc Dncercai sA4i 'ai 'e ca*AtN 4 De ce se aseamAnA 1elina Koore c+ o bomboanA Eerrero Roc"erN Patterson D,i strmbA -+ra Dntr4+n %mbet Dn Gel+l caracteristic oamenilor *+,i Dn Gaa +nei sit+aii ce ar treb+i sA Gie am+%ante. 4 N+ ,ti+, %ise el. De ce seamAnA 1elina Koore c+ o Eerrero Roc"erN

<+# se Dncr+ntA ne'+merit. 4 N+, e)*licA el. N+ @A s*+n banc+l. D+mnea@oastrA i l4ai s*+s l+i Ro# In-les. 4A,aN 4 =l mi4a %is. 4 De ce se aseamAnA 1elina Koore c+ o Eerrero Roc"erN O Gemeie *lin+A, bon'oacA 4 o a'e@AratA 'oamnA Ti--#$in>le: 4 ie,i 'in b+cAtArie a'+cn' +n castron 'e s+*A. 4 Pentr+ cA ,i +na ,i alta a+ *ArAsit Erana Dntr4o c+tie, %ise ea. 4 A, 'a. A,a eT Patterson 'A'+ ca*+l *e s*ate ,i rse, Dn @reme ce <+# simi +n Gior 'e '+rere. I se Dntm*la 'e Giecare 'atA cn' cine@a r'ea la -l+ma asta. Dl '+rea. C"iar Dl '+rea.
:

PersonaF 'in *o@e,tile l+i Beatri) Potter, o s*AlAtoreasA4arici 'in l+mea l+i Peter Rabbit 8n. tr.9.

100

Poate 'e aceea n+4l obser@A *e bArbat+l Dn cost+m. A-ent+l 'e @n%Ari. Acesta se o*rise 'in mestecat, Dncetase sA mai 'ea *a-inile cArii ,i asc+lta c+ mare atenie sc"imb+l 'e re*lici. 4 n'e l4ai a+%itN DntrebA <+#. 4 N+4mi a'+c aminte. Eemeia 4 *robabil 'oamna Patterson 4 Di ser@ise s+*a. Re@enise Dn s*atele bar+l+i. 4 C+m, 1all# i l4a %is, s*+se ea. 4 1eriosN 4 =ram ,i e+ aici. ZA+, Jo"nT N+4i mai a'+ci aminte nimicN 4 1all# Boc>$oo'N 4 =rai *atr+ sa+ cinci aici. Qinerea trec+tA. Katt"e$, Jamie ,i C"ris, ,i t+. QA ineai 'e banc+ri 4 iar acesta a Gost +n+l 'intre ele. 4 1all# Boc>$oo'. <+# rein+ n+mele. Mtii +n'e loc+ie,teN 4 Pe +n'e@a *rin Cambri'-e, cre'. Dar are +n ma-a%in Dn centr+. BAcAnia l+i 1all#. Probabil Dl -Asii Dn cartea 'e teleGon. 4 C+m*ArAm 'i@erse 'e la ea, %ise Patterson. PlAcinta *e care o ser@iiN =a a Gac+t4o. 4 PAi, mi4ai %is cA tot+l e GAc+t Dn casA. 4=)act. EAc+te Dn casa ei. Mi a@ei 'e -n' sA o Dntre4 bai +n'e a a+%it banc+lN 4 Da, %ise <+#. 4 Mi a*oiN Ce Gacei, @A inei a,a '+*A banc 4 ar *+tea sA @A ia tot rest+l @ieii. BArbat+l Dn cost+m asc+ltase 'est+l. BAsn' san'@i,+l *rAFit sA se rAceascA *e GarG+rie, se ri'icA ,i
101

*ArAsi DncA*erea. Abia at+nci Dl obser@A ,i <+#. Dar n+ acor'A nici o im*ortanA. BArbat+l se '+se 'irect la mica rece*ie ,i ar+ncA o *ri@ire la cartea e oas*ei, Dn care <+# semnase cn' s4a ca%at. Acolo era trec+t n+mele l+i <+# ,i ln-A el n+mAr+l 'e Dnmatric+lare al motocicletei. Pe biro+ era +n teleGon *+blic, 'ar om+l n+ Dl Golosi. A@ea teleGon mobil. Dl scoase la i@ealA, @eriGicA intensitatea semnal+l+i ,i a*AsA o sin-+rA tastA. E+ conectat ime'iat. 4 1+nt Na+-"tie. EAc+ o *a+%A ,i ar+ncA o *ri@ire Dn F+r, asi-+rn'+4se cA n+ e nimeni *rin *reaFmA. Cre' cA a@em o *roblemA, %ise el.

NOUA
BAcAnia l+i 1all# era am*lasatA *e o strA'+A Dn-+stA ,i Dntortoc"eatA 'in centr+l ora,+l+i Cambri'-e. <+# notA 'intr4o *ri@ire cA acesta era -en+l 'e ma-a%in care n+ @in'ea nimic 'in ce i4ar *lAcea l+i sA -+ste, *e 'e altA *arte DnsA era DnconF+rat 'e ma-a%ina,e care @in'ea+ l+cr+ri *e care nimeni n4ar Gi @r+t sA le c+m*ere. =ra+ 'e toate acolo( ceainice Dn Gorme ilare, sA*+n+ri Dnmi4 resmate, c+ Gloricele Dn miFloc, Foc+ri 'e *+%%le e)ec+tate man+al 'in lemn. O a'e@AratA trataie *entr+ nas( l+mnAri *arG+mate, co,+lee c+ Glori +scate, Gr+mos mirositoare ,i *este o s+tA 'e @arietAi 'e bei,oare *arG+mate 'e ars. <+# 'A'+ *este o %onA 'e *arcare ime'iat '+*A col, c"iar ln-A Sin-Ls Colle-e. D,i lAsA motocicleta DnconF+ratA 'e biciclete ,i merse sA o DntlneascA *e 1all# Boc>$oo'. Ka-a%in+l era mic ,i mirosea a brn%A ,i caGea 4 Dn G+ncie 'e loc+l +n'e ale-eai sA te o*re,ti. Rn'+rile 'e raGt+ri n+ etala+ mArci c+nosc+te. PnA ,i cele mai sim*le articole 4 bisc+iii ,i c"i*s+rile 4 era+ im*ortate 'in A+stria sa+ Danemarca, c+ bla%oane ,i coroane @i+ colorate *e ambalaF, *entr+ a F+stiGica *re+rile *i*erate. ArAta+ 'e *arcA strn-ea+ *raG+l *e acolo 'e ce@a @reme. <alantar+l 'e 'elicatese oGerea 'e asemenea ,+ncA
103

aG+matA, ni,te brn%et+ri obsc+re ,i *lAcinte 'e casA, ca cea *e care o mncase c+ o searA Dnainte. Dnaintea l+i la rn' era +n 'omn Goarte bAtrn, *e care <+# Dl +rmAri c+m *rime,te Dn mnA *ac"et+l c+ Gelia 'e brn%A cer+tA, la Gel 'e -roasA ca lama c+it+l+i c+ care G+sese tAiatA. Eata 'in s*atele teF-"elei n+ *Area sA D,i GacA @reo *roblemA. CntAri *ro'+s+l, Dl Dn@eli Dn "rtie ceratA ,i i4l Dnmna bAtrn+l+i c+ o se@eritate ce inea 'e rol+l sA+ acolo, c"iar 'acA ambalaF+l ,i *+n-a treb+ie sA Gi 'imin+at mai toatA marFa 'e *roGit. Dntr4+n sGr,it bAtrn+l ie,i 'in ma-a%in. 4 Pot sA @A aF+t c+ ce@aN se a'resA Gata c+ +n Gel 'e 'is*erare m+tA, cAci ,tia *rea bine cA n+ are c+ ce sA4l aF+te. 4 D+mneata e,ti 1all# Boc>$oo'N DntrebA <+#. 4 N+. 1all# n+ este aici, rAs*+nse Gata. Tocmai ce a *lecat. 14a '+s acasA. 4 Cn' se @a DntoarceN 4 De4abia mine. <+# n+ se a,te*ta la +na ca asta. =ra abia ora +ns*re4 %ece. N+ a@ea 'e -n' sA4,i *iar'A toatA %i+a *rin Cambri'-e ,i, c"iar ,i beneGiciin' 'e oGerta s*ecialA, n+ @oia sA mai *lAteascA DncA o noa*te la "an. 4 Dmi *+tei s*+ne +n'e loc+ie,teN DntrebA el.

4 QA c+noa,teN Eata era isteaA ,i eGicientA. N+ a@ea sA 'ea a'resa l+i 1all# c"iar oric+i. 4 N+ tocmai, a'mise <+#. A@em +n *rieten com+n. Jo"n Patterson 'e la "an+l rs+l. 4 N+ Dl c+nosc. 4 C+m*ArA 'e la '+mnea@oastrA. 4Mi... 4 Qrea+ 'oar sA o Dntlnesc, %ise <+#. Cre'ei cA ai *+tea sA o s+naiN Doar cinci min+te 'in tim*+l sA+.

104

4 N+ cre' cA @a Gi 'is*onibilA sA @A @a'A, %ise Gata. Kama ei n+ se simte a,a bine. Tocmai 'e aceea a *lecat acasA. N+ ar @rea sA Gie 'eranFatA. Dn ma-a%in D,i GAc+ a*ariia o no+A clientA( o 'oamnA Dntr4o Fac"etA Barbo+r. Cer+ *atr+ Gelii 'e salam ,i o c+tioarA 'e mAsline& Dn @reme ce Gata Dntoarse s*atele ca sA se oc+*e 'e ambalat+l *ro'+selor, <+# se a*lecA *este teF-"ea. Obser@ase mai m+lte scrisori a,e%ate Dn s*ai+l Dn-+st 'intre casa 'e marcat ,i *erete. QeriGicA i+te teanc+l 'e cores*on'enA. Patr+ 'in scrisori era+ a'resate ma-a%in+l+i, 'ar a cincea era *e n+mele l+i 1all#, c+ o a'resA *ersonalA. Rein+ coor'onatele ,i *ArAsi ma-a%in+l. 1all# loc+ia la 'o+A%eci 'e min+te 'e mers *e Fos, Dntr4o %onA aerisitA, c+ -a%on, care se Dn@ecina c+ centr+l ora4 ,+l+i, *Arn' com*let se*aratA 'e acesta. Aleile ,er*+ite ,i cArAr+ile *entr+ *ietoni se 'esc"i'ea+ 'eo'atA Dntr4+n *arc, ln-A +n rn' 'e case mai Dnalte ,i mai a@+te 'ect oricare altele Dntlnite 'e <+# Dn 'r+m. Casa l+i 1all# n+ a@ea 'imensi+ni +ria,e, c+ toate acestea era im*re4 sionantA. Din GaA arAta ca o casA 'e *A*+,i, c"iar 'acA +na s+mbrA 4 -en+l *re%ent Dn coleciile ne-+storilor 'e antic"itAi mai 'e-rabA 'ect cel al cAs+elor c+ care se FoacA co*iii. =ra constr+itA 'in cArAmi%i mici, Dn stil -eor-ian, c+ *atr+ etaFe, c+ +,i ,i Gerestre *erGect simetrice ,i +n tri+n-"i alb c"iar 'eas+*ra +,ii 'e la intrare. A*roa*e cA D,i Dnc"i*+ia c+m toatA Gaa'a se 'esc"i'e 'intr4o *arte, *rinsA Dn balamale, ca la o casA 'e F+cArie. DnA+ntr+ a@ea sA 'esco*ere +n "ol ,i o scarA, c+ DncA*eri i'entice ca mArime 'e o *arte ,i 'e alta. Camerele a@ea+ ta@an+l Dnalt ,i *o'ele 'e lemn l+str+it& era+ nen+mArate, cel *+in trei 'ormitoare la etaF+l trei, ime'iat s+b aco*eri,, iar b+cA4 tAria se -Asea, '+*A c+m *Area la *rima @e'ere, la s+bsol.
105

Casa era Dmbo-AitA Dn GaA 'e o -rA'inA c+ 'o+A tise Dnalte ,i o *ortiA FoasA 'e Gier care o 'elimita 'e trot+ar. <+# se -n'i 'acA 1all# loc+ie,te aici Dm*re+nA c+ mama ei. =ra 'est+l loc ,i *entr+ +n so, c+ co*ii c+ tot. Trec+ 'e *oartA ,i s+nA la +,A. Aceasta se 'esc"ise ime'iat ,i se @A%+ e)aminat 4 'est+l 'e rece 4 'e o Gemeie cam 'e aceea,i @rstA c+ el. Prim+l sA+ -n' G+ acela cA Gata re*re%enta tot ceea ce n+ era Sate. Al 'oilea -n' care4i +rmA G+ cA a@+sese *rim+l -n' n+mai ,i n+mai *entr+ cA, a,a c+m i se Dntm*lase ,i c+ Sate, se simea atras 'e GatA 'in *rima cli*A. TnAra era ,atenA ,i n+ br+netA, mic+A ,i %@eltA, n+ im*o%antA, 'rA-+A, n+ nea*Arat memorabil 'e Gr+moasA. A@ea *Ar+l 'e c+loarea Gn+l+i, *rins Dn coa'A c+ +n

elastic. A@ea oc"ii 'e +n albastr+4cen+,i+, oc"i ce ar Gi Gost 'eosebii 'acA n+ ar Gi *+rtat Dn *ri@irea lor atta ostilitate. P+rta o roc"ie lar-A, @er'e *ali', c+ +n *+lo@er ro%. N+ era+ 'o+A c+lori la care <+# s4ar Gi -n'it Dn combinaie, DnsA *e ea mer-ea+ 'e min+ne. EArA biF+terii, Goarte *+in Gar'. D,i trAsese oc"elarii *e cre,tet+l ca*+l+i. 4 DaN 1tAtea Dn *ra-+l +,ii ,i 'in *ost+rA Di lAsa 'eFa 'e Dneles cA n+ a@ea nici o intenie sA Dl in@ite DnA+ntr+. 1e re%emase 'e ca'r+l +,ii, barn' intrarea c+ bra+l Dntins. BAiat+l *ri@i *e ln-A ea la interior+l sim*l+ mobilat, +n'e *e *o'ea cA'ea an-+lar o ra%A 'e l+minA, s+-ern' alte +,i Dn interior. =ra ca o *ict+rA 'e Qermeer. <+# se DntrebA 'acA DnA+ntr+ n+ c+m@a 'oarme +n co*ila,. 4 1all# Boc>$oo'N DntrebA el. 4 Da. Tocmai @ii 'e la bAcAnieN 4 Da, a,a e. 4 Aman'a te4a @A%+t cn' mi4ai citit a'resa 'e *e +na 'in scrisorile mele *ersonale. De ce ai GAc+t astaN

106

4 A@ei 're*tate. <+# era l+at *e nea,te*tate, *rins Dn Gla-rant. Dmi *are rA+. A Gost +n -est nec+-etat. Dar asistenta '+mnea@oastrA 4 Aman'a 4 era oc+*atA, iar e+ @oiam 'oar sA @A @A' *entr+ cte@a min+te. N+mele me+ este <+# Eletc"er. Am @enit tocmai 'e la Bon'ra. 4 Ai @enit tocmai 'e acolo *entr+ ce an+meN 4 Qrea+ sA @A *+n o Dntrebare. 4 Dn le-At+rA c+ ceN B+A ra*i' o 'eci%ie ,i se ar+ncA Dn e)*licaii. 4 = @orba 'e +n banc. n banc *e care l4ai s*+s la "an+l rs+l. Qe'ei... Dmi este -re+ sA e)*lic. B+cre% la o te%A. 1+nt la ni@ersitatea 'in Bon'ra. 4 Ba care Gac+ltateN Asta Di tAie elan+l. Nimeni n+4l mai Dntrebase asta *nA ac+m. 4 PAi, n+ s+nt tocmai la %i, se blbi el. 1+nt la st+'ii a*roG+n'ate. Cam l+cre% *e cont *ro*ri+. Zmbi, con,tient cA o cam Ge,telise. 1cri+ +n st+'i+ 'es*re anec'ote ,i altele asemenea. Mtii, banc+ri. Dncerc sA aGl+ 'e +n'e *ro@in banc+rile. Dn s*ecial, +n an+me banc. Mti+ cA s+nA ai+rea, 'ar @A F+r cA s+nt inoGensi@. Cre'ei cA a, *+tea intra, 'oar o cli*AN Eata obser@ase Dntre tim* casca 'e motociclist 'in mna l+i. 4 n'e i4e motocicletaN DntrebA ea. 4 Am lAsat4o ln-A ma-a%in. 1all# Dl e)amina c+ atenie, GArA a4,i trA'a -n'+rile *e GaA. A*oi %ise( 4 Bine. Disc+t c+ tine. Dar 'acA n+ te 'eranFea%A, a, *reGera sA n+ te *oGtesc Dn casA. 1e o'i"ne,te mama. N+ se simte bine. DacA a,te*i o cli*A, Di 'esc"i' 'in -rA'inA. Di Dnc"ise +sa Dn nas.
107

Dntr4o *arte, casa mai a@ea o +,A. <+# o %Ari abia ac+m. =ra o +,iA ca 'intr4o carte c+ *o@e,ti, 're*t4 +n-"i+larA, soli'A, *e F+mAtate asc+nsA s+b +n arb+st 'e ma"on care Di conGerea +n aer 'e mister, 'e *arcA s4ar Gi 'esc"is s*re Narnia sa+ <rA'ina secretA. <+# se a*ro*ie 'e ea. D+*A ceea ce *Ar+ o b+nA b+catA 'e @reme +,a se 'esc"ise 'e%@Al+in' sil+eta l+i 1all# 'e cealaltA *arte, sce*ticA DncA, tot+,i *rimitoare. O +rmA Dn cea mai *erGectA -rA'inA *e care o @A%+se @reo'atA, or'onatA, clasicA, GArA nici +n+l 'in acele artiGicii "i'oase 4 Gntni arte%iene, terase sa+ *a-o'e Fa*one%e 4 care a*Area+ Dn +ltima @reme Dn mai toate *ro-ramele 'e -rA'inArit 'e la TQ. n *Atrat 'e -a%on sc+rt, *erGect coaGat ,i o %onA restrnsA, a*roa*e 'e casA, *a@atA c+ *ietre 'e Yor>. KaForitatea rA%oarelor era+ *line c+ *lante neobi,n+ite,

e*oase, c+ Gr+n%e 'e +n @er'e Dnc"is& @arietAi 'eosebite 'e *lante *e care nici n+ ,tia c+m sA le n+meascA. <rA'ina era ,i Goarte intimA. =ra im*osibil sA @e%i casele @ecinilor. <+# l+A loc *e +n sca+n, s+b o +mbrelA +ria,A, re%istn' tentaiei 'e a ar+nca o oc"ea'A *rin Gerestrele casei. Kobilier+l -rA'inii era 'e Goarte b+nA calitate 4 GAc+t 'e arti%ani, n+ *ro'+s Dn serie. 4 Dore,ti ce@a 'e bA+tN Dl DntrebA 1all#. 4 A@ei Coca4ColaN 4 Cre' cA 'a. 1e ri'icA ,i 'is*Ar+ Dn casA. ,a 'e la intrarea Dn casA era o-lin'itA la ca*At+l "ol+l+i, Dn %i'+l 'in s*ate, *rintr4o +,A -lisantA, 'in sticlA. Eata re@eni '+*A cte@a momente c+ o sticlA ,i 'o+A *a"are. 4 Ki4e teamA cA n+ am 'ect limona'a, se sc+%A ea. 4 = Dn re-+lA. Probabil a'+sA 'e la bAcAnia ei. <+# n+ rec+no,tea marca. DacA e sA Gi+ sincer, e+ n+ st+'ie% la ni@ersitatea 'in Bon'ra. 4 Nici n+ mA Dn'oiam.

108

4 = 'oar o *o@este *e care le4o s*+n oamenilor *entr+ a e)*lica Dntr4+n Gel ceea ce Dncerc sA Gac. 4 Mi ce Dncerci sA GaciN 4 PAi, c"iar @rea+ sA aGl+ 'e +n'e *ro@in banc+rile. Mti+ cA s+nA ai+rea rA+. BA+ 'in limona'a. N+ *rea a@ea -+st 'e lAmi. Am a+%it banc+l Dntr4+n pub 'in Bon'ra ,i am @r+t sA aGl+ 'e +n'e a *ro@enit. Ki4a trec+t *rin minte sA scri+ o *iesA, *oate, sa+ ce@a Dn -en+l acesta. A'e@Ar+l este cA s+nt actor, 'eocam'atA n+ am 'e l+cr+. 4 Ki s4a *Ar+t cA te rec+nosc 'e +n'e@a, %ise 1all#. 4 1eriosN 4 De ce cre%i cA i4am 'at 'r+m+l DnA+ntr+N Vi4am rec+nosc+t c"i*+l 'e cn' te4am @A%+t, 'ar 'e4abia ac+m mi4am 'at seama +n'e l4am mai @A%+t. 4 !rimele din 1anchesterF s+-erA <+#. 4N+. =rai Dn reclama aceea, n+N Pentr+ caGea. T+ e,ti cel care s*Ala Gerestrele ,i Gl+iera. <+# 'A'+ 'in ca*. =ra ,i asta... +n Gel 'e rec+noa,tere. 4 Da, a,a e. 4 = +na 'in reclamele *reGerate ale mamei. =a se +itA m+lt la tele@i%or, ea mi te4a arAtat. T+ Dncercai sA o im*resione%i *e GatA Gl+iern', a*oi ea *+ne *e Goc +n ceainic care ,+ierA. Kama mi4a %is cA e,ti tare "a%li+. 4 In realitate, n+ e+ s+nt cel care Gl+ierA, a'mise <+#. =+ n+ *ot sA Gl+ier. Am Gost '+blat. 4 At+nci 'e ce te4a+ ales *e tine *entr+ s*otN 4 Habar n4am. BAn+iesc cA le4a+ *lAc+t b+%ele mele. OGtA. Ca sA Gi+ cinstit, a Gost o %i -roa%nicA 'e GilmAri. N+ m4am Dneles 'eloc c+ actria care o F+ca *e *rietena mea, iar re-i%or+l era con@ins cA el reali%ea%A ce@a 'in nou0elle 0ague, ,i n+ +n s*ot 'e trei%eci 'e sec+n'e care sA intre la Htirile de la ora -ece. Iar mie nici n+4mi *lace
109

caGea+a. N4am Dneles bA+t+ra asta nicio'atA. A'icA, mi se *are o c"estie att 'e ci+'atA. PrAFe,ti ni,te boabe mici, a*oi le macini ,i ar+nci *+lberea Dn a*A clocotitA. 4 1A ,tii cA n+ s4a @A%+t, %ise 1all#. Dl anali%A ,i mai atent. Dar ce era a,a im*ortant Dn le-At+rA c+ banc+l acestaN DntrebA ea. Cel 'e la care ai *ornit. 4 XA... era 'es*re o *ersoanA c+nosc+tA mie. 4 C"iar a,a 'e -ra@N 4 =a a m+rit. 4 Dmi *are rA+. Qroia sA Di s*+nA. 1all# a@ea ce@a care Dl Dn'emna sA Di @orbeascA 'es*re 1elina Koore, 'es*re c+m a Gost a'o*tat, c+m a a@+t ne@oie sA D,i -AseascA mama ,i c+m a *ier'+t4o Dnainte sA o -AseascA c+ a'e@Arat. Dar se

DnGrna. B+i Sate n+ i4a s*+s nicio'atA. C+m oare ar *+tea @orbi 'es*re aceste l+cr+ri c+ cine@a abia DntlnitN Dn sc"imb, Di *o@esti 'es*re OObli-ai+nile la *+rtAtorP. 4 Kere+ am a@+t i'ei 'in astea, e)*licA el. = ce@a Dn Girea mea. Dmi trece +n -n' *rin minte ,i n+ mai re+,esc sA sca* 'e el. 4 Mi ce4a Gost c+ OObli-ai+nile la *+rtAtorPN 4 Ai o orA liberAN Br+sc ie,i soarele ,i -rA'ina 'e@eni cal'A, *arG+matA, amintin'+4i l+i <+# 'e o scenA 'in :lice 9n Kara 1inunilor. Poate cA +,a se 'esc"isese cAtre aceastA *o@este, *nA la +rmA. 4 =i bine, este +n Gel 'e teoria cons*iraiei, Dnce*+ el. Dntr4+na 'in %ile mA -n'eam la obli-ai+nile la *+rtAtor ,i mi4a trec+t *rin ca* cA n4am Dntlnit *e nimeni care sA Gi c,ti-at *remi+l cel mare. Cel 'e +n milion 'e lire sterline. Eata Dl *ri@i c+ c+rio%itate.

110

4 Mi i se *are s+r*rin%AtorN DntrebA ea. Ci oameni c+no,ti t+N 4 Tocmai asta e ,i i'eea. =+ c+nosc, sA %icem, o s+tA 'e *ersoane. Dmi Dnc"i*+i cA maForitatea oamenilor c+nosc Dn F+r 'e o s+tA 'e *ersoane, 'acA se -n'esc ca l+mea la c"estia asta. Dar cei o s+tA *e care Di ,tii t+, ,i ei ,ti+ ali o s+tA. Deci, 'e Ga*t, s+nt cam %ece mii 'e oa4 meni 'e care a+%im cte ce@a 'in tim* Dn tim*. Mi mi4am 'at seama cA 'acA, 'e e)em*l+, Giica @ecinei soacrei tale ,tie *e cine@a care a c,ti-at +n milion 'e lire, s+nt ,anse mari ca ,i t+ sA aGli. 1all# a*robA *rintr4o mi,care a ca*+l+i, DnsA <+# n+ era si-+r cA ea +rmAre,te Gir+l lo-ic. Contin+A c"iar ,i a,a( 4 Ac+m, -+@ern+l 'A *remi+ +n milion 'e lire Dn Giecare l+nA, 'o+As*re%ece l+ni *e an. Mi se *res+*+ne cA Gac asta 'e m+li ani, cinci%eci 'e ani. <+# ins*irA a'nc. A,a cA mi4a trec+t 'eo'atA *rin minte cA e ce@a Goarte ci+'at, cA nimeni n4a a+%it @reo'atA 'e cine@a care sA Gi c,ti-at +n milion 'e lire la Foc+l acesta. 4 Dar *recis c+no,ti ci@a oameni care sA Gi c,ti-at *remii mai mici. 4 Desi-+r. Dar e)act la asta te ,i a,te*i. 1all# clAtinA 'in ca*. 4 n'e @rei sA aF+n-iN 4 = n+mai o teorie, 'ar mi4am 'at seama cA e *osibil ca -+@ern+l sA mintA. Ar+ncA *e *iaA cte@a *remii mAr+nte 4 'o+A%eci ,i cinci 'e lire ici, o s+tA acolo 4 ca sA inA *o*or+l Gericit. Dar *remiile cele mari n+ e)istA 'e Ga*t. Mi c+ ct m4am -n'it la asta mai m+lt, c+ att am reali%at ce +,or *oate Gi *+s Dn a*licare tot+l. Qrea+ sA %ic, com*aniile *ri@ate s+nt obli-ate sA n+meascA toi c,ti-Atorii la conc+rs+rile c+ *remii. Dar asta n+ este a'e@Arat ,i Dn ca%+l obli-ai+nilor la *+rtAtor. Mi ce se
111

Dntm*lA c+ toi cei care a+ m+rit sa+ s4a+ m+tat 'e aiciN Ce se Dntm*lA c+ biletele lorN 4 Deci t+ cre%i cA -+@ern+l ne tra-e *e sGoarA. 1all# D,i t+rnA limona'a Dn *a"ar ,i, Dn acea sc+rtA *a+%A, <+# se s+r*rinse 'orin'+4,i sA n+ Gi intrat Dn *o@estea asta @ec"e. Dar n4a@eai nici +n Gel 'e 'o@a'A. 4 N+. Dar tot n4a@eam 'e l+cr+ ,i c+m n4a@eam nimic mai b+n 'e GAc+t, m4am a*+cat sA Dntreb Dn stn-a ,i4n 'rea*ta. 4 A"a. Ac+m Dnele-ea. Ca ac+m, c+ banc+l. 4 =ra cam acela,i l+cr+, n+mai cA mai Gle)ibil. =+ +rmAream sA -Asesc o *ersoanA care sA Gi c,ti-at +n milion 'e lire *rin obli-ai+ni la *+rtAtor. A@eam 'e -n' c"iar sA *+n o reclamA. n an+n Dn >oot sa+ Dn

Spectator. O1criitor care Dntocme,te +n st+'i+ ca+tA... P. A,a ce@a. 4 PAi ,i 'e ce n4ai GAc+t astaN 4 Dntre tim* mi4am -Asit 'e l+cr+ ,i am +itat 'e c"estia asta. Dar, Dntr4+n Gel, treaba asta c+ banc+l e cam acela,i l+cr+. A'icA, e mai *ersonalA. = @orba 'e +n banc 'es*re 1elina Koore, iar e+ o c+no,team *ersonal. Ki4a *lAc+t... m+lt. 4 Mi c"iar cre%i cA banc+l a Gost in@entat 'e cine@aN IntenionatN 4 De ce n+N rmA o altA *a+%A. 1all# n+ *Area si-+rA 'e ce an+me ar treb+i sA s*+nA. 4 Cre' cA ai o Dnclinaie s*re teoria cons*iraieiT sGr,i *rin a %ice ea. 4 N+ a, %ice asta, rAs*+nse <+#. De,i este absol+t a'e@Arat cA -+@ern+l are +n 'e*artament Dntre- a cAr+i treabA este sA Gie c+ oc"ii *e teoreticieni 'in ace,tia. Asta Di G+rA +n %mbet Getei.

112

113

4 =+ s+nt 'oar interesat 'e l+cr+rile neobi,n+ite, contin+A el. Mi c"iar am obser@at ce@a interesant la banc+rile astea. Mti+ cA s+nt abia *e la Dnce*+t, 'ar banc+l are o 'irecie Goarte bine 'eGinitA. Am Gost ne@oit sA sar 'intr4o *arte Dn alta, 'ar mare *arte 'in tim* am cAlAtorit s*re nor'4est. A*roa*e cA am sentiment+l cA mA Dn're*t s*re +n *+nct s*eciGic. 4 Ce cre%i cA @ei -Asi cn' @ei aF+n-e acoloN 4 N4am nici cea mai @a-A i'ee. Nici mAcar n+ s+nt si-+r cA e)istA +n OacoloP la care sA aF+n-. Poate cA e @orba 'e +n come'ian +mGlat care l+crea%A *e Gale%a 'e la Bo$estoGt sa+ *rin altA *arte. Am citit +n'e@a cA +nii 'intre come'ianii mai @ec"i 4 cei care a+ l+crat la Palla'i+m ,i altele asemenea 4 *Astra+ %eci 'e caiete c+ -l+mele *e care le4a+ scris. 4 Poate cA le sc"imba+ Dntre ei. Ar Gi *+t+t a@ea +n sistem, -en bibliotecA sa+ ar"i@A. 4 K'a. Dmi *lace c+m s+nA. A*oi tot+l se sc"imbA. <+# a+%i c+m se 'esc"i'e o +,A ,i Dn acela,i tim* 'esl+,i alarmarea 'in oc"ii l+i 1all#. =a se ri'ica 'eFa Dn *icioare, iar cn' <+# se rAs+ci Dns*re %-omot, %Ari o Gemeie ie,in' 'in casA, *A,in' Dn -rA'inA... DnsA o Gemeie c+m alta n+ mai era. =ra +ria,A. N+ att -rasA, ct masi@, re*+lsi@, im*osibil 'e +mGlatA, c+ brae ,i *icioare ce *Area+ a Gi Gost *om*ate c+ a*A, +n -t monstr+os, c+ -+,i m+lti*le to*in'+4se *e 'eas+*ra snilor -i-ant, mai 'e-rabA o *erec"e 'e *e*eni *rin,i Dn sac. Eemeia a@ea DnF+r 'e cinci%eci 'e ani, 'ar mi,cArile sale, lente *rec+m ale +nei estoase 'e +scat, o GAcea+ sA *arA mai bAtrnA. N+ *+rta nici +rmA 'e Gar'. Pielea era GlascA, 'e%-+stAtoare, 'e *arcA s4ar Gi Dnecat ,i cine@a ar Gi tras4o la mal. A@ea oc"ii inFectai ,i Dncastrai Dn atta carne, *Arn' Goarte mici. PAr+l Di era cAr+nt, Dnc+rcat. P+rta o roc"ie +rtA, c+ im*rime+ Gloral, GArA nici o GormA, ce@a mai m+lt 'ect o sim*lA b+catA 'e material ar+ncatA *este +meri. Iar *icioarele era+ asc+nse Dntr4o *erec"e 'e *a*+ci *+Go,i, 'e c+loare ro%, care era+ como%i la *+rtat 4 o +ltimA *icAt+rA Dn *a"ar+l +milinelor. 4 KamAT e)clamA 1all#. 4 Ki s4a *Ar+t mie cA te a+' @orbin' c+ cine@a, %ise Gemeia. B+%ele era+ att 'e -roase cA te '+cea+ c+ -n'+l la +n 'esen animat, +n'e -+ra *ersonaFelor n+ rot+nFe,te c+@intele 'e4a'e@Aratelea. Kerse ca o raA 'e4a lat+l micii terase ,i se lAsA *e bancA. Tr+*+l ei *ier'+se 'em+lt rA%boi+l *e care Dl '+cea c+ boala care Dl in@a'ase. Ac+m marea bAtAlie era Dm*otri@a -ra@itaiei 4

,i tr+*+l 'eGormat o *ier'ea ,i *e aceasta. Dn sc+rtA @reme 'oamna Boc>$oo' n+ @a mai Gi Dn stare sA mear-A 'eloc. 4 1+nt mama l+i 1all#, se *re%entA ea, c+ toate cA n+ era necesar. Res*ira ane@oie. Distana, sc+rtA 'e altGel, G+sese tot ce *+t+se sA '+cA. 4 B+nA %i+a, o sal+tA <+#. Re%istA im*+ls+l+i 'e a se ri'ica Dn *icioare ,i a 'a mna c+ no+a a*ariie. N+ *+tea s+*orta -n'+l 'e a atin-e *ielea moartA. =+ s+nt <+# Eletc"er. 4 N+ te4am mai @A%+t la noi *nA ac+m. =,ti +n+l 'in *rietenii l+i 1all#N N+ cA ar a'+ce *rieteni *e4acasA. KiFi oc"ii, Dncercn' sA4,i 'ea seama 'e +n'e Dl rec+noa,te. Dar te c+nosc 'e +n'e@a, n+N C+m ai s*+s cA te c"eamAN 4 KamA, <+# a*are Dn reclama care Di *lace ie, %ise 1all# @enin'+4i Dn aF+tor. Reclama *entr+ NescaGe. 4 NescaGeN 4 =l e cel care s*alA -eam+rile.

114

4 A"a, 'a, 'aT Eemeia %mbi, 'e%@elin' 'ini strmbi, ca ni,te *ietricele. Oare D+mne%e+ n+ cr+ase nici o *ArticicA 'in aceastA GemeieN Dntot'ea+na te4am consi'erat comic. Iar Gata era a,a 'rA-+AT neori Dmi %ic cA reclamele s+nt mai b+ne 'ect *ro-ramele. Dn ce ai mai F+catN 4 Am a@+t +n rol ,i Dn !rimele din 1anchester. & N+4mi a'+c aminte sA te Gi @A%+t Dn serial. 4 N4a Gost +na 'in *restaiile mele memorabile. Am a@+t rol+l ObArbat+l+i c+ *anA la roatAP. PersonaF+l me+ nici n+ a@ea n+me. Nici mAcar n4a Gost +cis Dn serial. 4 RAmi la *rn%, 'aN 4KA tem cA <+# treb+ie sA *lece, inter@eni 1all#. O sA4l con'+c e+ Dna*oi la ma-a%in. 4 De ce te Dntorci la ma-a%inN 4 Treb+ie sA Di in loc+l Aman'ei ct are *a+%A 'e masA. Dntre mamA ,i Giica e)ista +n mic rit+al. Jon-la+ c+ F+mAtAi 'e a'e@Ar, ar+ncn'+4le 'e la +na la alta. 1all# a@ea o e)*resie stnFenitA, n+ *Area 'eloc Dn lar-+l ei. Kama era resemnatA. Nici +na 'intre ele n4ar Gi s*+s ceea ce cre'e c+ a'e@Arat, n+ atta @reme ct era ,i <+# *rin *reaFmA. 4 Boc+ie,ti Dn Cambri'-eN se interesA 'oamna Boc>$oo'. 4 N+. Am @enit 'e la Bon'ra. 4 Pe motocicletAN Obser@ase casca 'e *rotecie. 1+nt a,a *eric+loase. =+ n+ m4a, +rca @reo'atA *e motocicletA. N4ar putea sA se +rce *e motocicletA. Treb+ia sA Gie con,tientA 'e asta. Oare Dl *+nea la Dncercare Dntr4+n Gel mai ci+'atN 4 1+nt +n ,oGer atent, %ise <+#. 1e ri'icA. Di era clar cA 1all# @rea sA *lece.
115

4 N4am mai Gost la Bon'ra 'e a,a m+ltA @reme, e)clamA 'oamna Boc>$oo'. Ki4ar *lAcea sA mai @A' ora,+l 'in cn' Dn cn'. A+ *+s +n no+ aco*eri, la Britis" K+se+m, min+nat 4 l4am @A%+t Dn re@iste. Dmi *etreceam m+lt tim* la Britis" K+se+m. Dn sala 'e lect+rA. Ki4ar *lAcea sA o re@A'. T+ ai GostN 4 N+, n4am Gost. <+# era Dntot'ea+na Fenat 'e ct 'e *+ine 'intre -aleriile ,i m+%eele Bon'rei a @i%itat. 4 Ar treb+i sA te '+ci. A*roa*e cA D,i *ier'+ rAs+Glarea. PnA ,i act+l @orbirii Di era limitat. Bine, Dmi *are bine cA te4am Dntlnit, <+#. Zilele astea n+ *rea mai c+nosc oameni ,i 'e Giecare 'atA este o mare *lAcere. 4 DoamnA Boc>$oo', @A m+l+mesc. 4 Da*"ne. Te ro-, s*+ne4mi Da*"ne. A,a Dmi s*+n

*rietenii. 1all# se ri'icase ,i ea Dn *icioare. 4 N+ sta+ mai m+lt 'e o orA, an+nA ea. Qrei sA te aF+t sA intri Dn casAN 4 N+, 'ra-a mea, m+l+mesc. Cre' cA rAmn aici. <rA'ina e a,a Gr+moasA @ara, ,i '+*A atta *loaie ,i ceaA... nici n+ mai s*eram sA @inA @araT N+4i Gace -riFi, mA 'esc+rc e+. Qe%i4i 'e treabA. 4 Ba re@e'ere, Da*"ne, %ise <+#. Dmi *are bine cA te4am Dntlnit. 4 O *lAcere sA te c+nosc. O +rmA *e 1all# *e ln-A %i'+l casei, 'ar '+*A n+mai ci@a *a,i se o*ri loc+l+i la a+%+l +n+i Gl+ierat( o melo'ioarA Goarte GamiliarA l+i. D,i aminti +n'e o a+%ise. =ra melo'ia 'in reclama la NescaGe. 1e rAs+ci *e cAlcie. Doamna Boc>$oo' Di %mbea. 4 Qe%iN se lA+'A ea. DncA mai ,ti+ sA Gl+ier. 1all# merse c+ <+# *e Fos *nA Dn centr+l orA,el+l+i Cambri'-e.

116

4 Dmi *are rA+, %ise ea. 4 =+ s+nt cel care treb+ie sA D,i cearA iertare, %ise <+#. Am @enit Dn casa ta nein@itat. rmA o micA *a+%A. Treb+ia sA *+nA aceastA Dntrebare. Kama ta a Gost a,a 'intot'ea+naN 4 N+. 1all# *Area 'istrasA. Doar Dn +ltimii ,ase, ,a*te ani, 'ar Dn +ltima @reme Di e ,i mai rA+. Are eleGantia%is. Mtii ce este astaN 4 Am a+%it 'e boalA. 4 Eilario%A limGaticA. Kai e c+nosc+tA ,i s+b acest n+me. A,a Di s*+ne mama. Zice cA n+ Di *lace sA Gie com*aratA c+ +n eleGant. Dar ce4i Dntr4+n n+meN Pentr+ o cli*A strAbAt+ amArAci+nea *rin -las+l ei. Cn' era tnArA, mama a *etrec+t m+li ani Dn America 'e 1+'. B+nic+l a@ea aGaceri c+ t+t+n. = mort ac+m. Probabil mama a Gost m+,catA 'e +n nar care *+rta boala. A,a se transmite. Para%iii se asc+n' Dn @asele sistem+l+i limGatic ,i se re*ro'+c *nA s+nt c+ milioanele. Poi sA ai boala ani 'e %ile GArA sA ,tii, a*oi Dntr4o b+nA %i... TAc+. =i, ai @A%+t ,i t+. 4 Dmi *are nes*+s 'e rA+, %ise <+#. Dar n+ e)istA @re+n leacN 4 1+nt me'icamente. D=C ,i I@ermectin. Dar 'octo4 rii DncA n+ ,ti+ 'est+le 'es*re boalA ,i *nA ac+m nimic n+ a a@+t eGect c+ mama. Ki4e teamA cA n+ mai *oate sA o '+cA m+lt. =)istA *ericol+l iminent al +nei ins+4 Giciene renale. <+# clAtinA 'in ca*. 4 Nici n+ ,ti+ ce sA %ic, s*+se el. Am 'at b+%na Dn @iaa ta, Dntrebn'+4te 'e o -l+mA a+%itA ai+rea... ,i ac+m, asta. 4 nii cre' cA mama e o -l+mA Dn sine, %ise 1all# ,i Dn acea cli*A <+# *rice*+( e%itarea ei Dn a4l lAsa sA intre Dn casA, *lecarea ei -rAbitA, -riFa c+ care o *roteFa
117

asistenta ei la ma-a%in Dnainte sA o Gi Dntlnit mAcar. A@ea o G+rie m+tA. Mi bAn+iesc cA 'acA te -n'e,ti bine, c"iar e o -l+mA. = +mGlatA. 1e lea-AnA. = +n monstr+T 4 = bolna@A. 4 Qorbeai 'e come'ianii 'e ,coalA @ec"e. ON4a, %ice cA soacrA4mea e -rasA, 'ar cn' ca'e *e s*ate, se lea-AnA 'e4a'oarme Dncercn' sA se ri'ice la loc Dn *icioareP. Asta e a'e@Arat ,i *entr+ mama. DacA *icA *e s*ate, n+ se *oate ri'ica sin-+rA. Mi o 'atA sa+ 'e 'o+A ori am -Asit4o 'ormin' *e Fos. 4 Dar tatAl tA+ +n'e esteN o DntrebA <+#. 4 Ne4a *ArAsit. N+ *+tea sA s+*orte. Qe%i, mama era... 1all# se DnGrna. Am @A%+t Goto-raGii c+ ea ,i era Goarte Gr+moasA cn' era tnArA. =a ,i tata a+ *+s ba%ele bAcAniei ,i a+ GAc+t aGacerea sA mear-A. =l era antro4

*olo-, 'e Ga*t. n+l amator. Qroia sA scrie o carte 'es*re ci@ili%aiile strA@ec"i 'in America CentralA, iar mama inea bAcAnia ca sA Dl aF+te. Petrecea+ ore Dn ,ir la Britis" K+se+m ,i Dn loc+ri 'e -en+l acesta. =+ s+nt sin-+r+l lor co*il. Am loc+it Dn Cambri'-e 'intot'ea+na. 4 Dn casa astaN 4 N+. 1e o*ri. Di asc+n'ea ce@a. Ne4am m+tat aici 'oar c+ @reo 'oi ani Dn +rmA. D+*A ce a *lecat tata. N+ mai *+tea s+*orta sA rAmnA c+ ea. Mi n+ era @orba 'oar 'e a Dm*Ari acela,i *at. Oric+m nici n+ se *+nea *roblema. Dar sA o @a'A c+m 'e@ine 'in ce Dn ce mai -rasA. Cre' cA o i+bea att 'e m+lt Dnct Dl '+rea 'eGormarea ei. =+ oric+m Dncerc sA mA -n'esc la el n+mai Dntr4o l+minA b+nA. Iar Dntr4o b+nA 'imineaA *+r ,i sim*l+ n4a mai Gost acolo. An+l trec+t am *rimit o carte *o,talA 'e la el, 'e +n'e@a 'in Ke)ic& *res+*+n cA e Gericit. Dar Dn ce ne *ri@e,te *e mama ,i *e mine... ne 'esc+rcAm ,i noi c+m *+tem.

118

4 Mi c"iar n+ e)istA o @in'ecareN DntrebA <+#. 1all# clAtinA 'in ca*. 4 Dn -eneral, eleGantia%is+l '+rea%A *atr+ sa+ cinci ani. Dar c+ ea este c+ tot+l altGel. A +rmat tot Gel+l 'e tratamente, DnsA boala n+ se lasA Dn@insA. n+l 'intre s*eciali,ti c"iar a scris +n articol 'es*re ea. A Gost *+blicat Dn re@ista me'icalA >ancet. Kama r'ea, s*+nn' cA este OGata 'e la *a-ina cinciP. BAn+iesc cA este o binec+@ntare cA n+ ,i4a *ier'+t sim+l +mor+l+i. Parc+rseserA tot 'r+m+l *nA Dn centr+ ,i 'eo'atA se -AsirA Dn Gaa ma-a%in+l+i. 4 N+ i4am %is ce4i c+ banc+l, D,i aminti ea. Banc+l 'e care mA Dntrebai. 4 A, 'a... <+# se "otArse 'eFa sA n+ mai menione%e banc+l 'ect 'acA ar Gi %is ea ce@a Dn sens+l acesta. Ac+m *Area -roa%nic 'e ne*otri@it. 4 n banc c+ 1elina Koore. De ce se aseamAnA 1elina Koore c+ o bomboanA Eerrero Roc"erN B4am a+%it ac+m o sA*tAmnA, 'ar mi4e teamA cA n+ te *ot aF+ta cine ,tie ce. =ra cam cinci '+*A4amia%a. Tocmai mA Dntorsesem 'e la ma-a%in ,i Dn casA era +n comis4@oiaFor 4 c+no,ti ti*+l, 'in cei care bat 'in +,A Dn +,A. Doar asta ,i era 'est+l sA mA DnG+rie. N+ s+*ort oamenii care 'a+ b+%na *este tine nean+nai. A@em *arte 'e ei mere+ la ma-a%in, 'ar acasA e c+ tot+l altce@a, mai rA+. B4a, Gi 'at aGarA *e loc 'ar am @A%+t cA mama n+ @oia sA4l al+n-. 4 Ce @in'eaN 4 =lectrocasnice. As*iratoare. Habar n4am. Nici n+ m4am +itat bine. =ra +n ti* 'est+l 'e *lAc+t. DnF+r 'e trei%eci 'e ani. Dest+l 'e bine DmbrAcat. C"estia este cA mamei i4a *lAc+t sA4l aibA Dn casA. DacA Di +rmAreai c+m 'isc+tA, ai Gi %is cA se ,ti+ 'e ani 'e %ile 4 *l+s cA, '+*A c+m i4am %is, n+ *rea are *arte 'e m+saGiri. A,a cA n+
119

i4am cer+t sA *lece. N+ ime'iat. Mi treb+ie sA rec+nosc, om+l cre' cA ,i4a 'at seama cA mama n+ @a c+m*Ara ni4 mic 'e la el, 'ar n+ a Dncercat sA4i ba-e *e -t *ro'+sele l+i. N+ a Gost o @n%are rece. Nimic 'in ce @e%i Dn *ro-ramele TQ +n'e bAtrnele sim*atice 'esco*erA c+ +l+ire cA a+ c+m*Arat +n a*artament Dn Kala-a sa+ mai ,ti+ e+ ce. Ba c"iar s4a '+s Dn b+cAtArie ,i i4a GAc+t mamei +n ceai. Mi r'ea c+ ea, Di s*+nea -l+me. 4Banc+l me+... 4 Da. Acesta era +n+l 'intre ele. Ca sA Gi+ sincerA, nici mAcar n+ mi s4a *Ar+t am+%ant. N+4mi *lac banc+rile sa'ice. De Ga*t, n+ *rea mA 'a+ Dn @nt '+*A banc+ri. Nicio'atA n+4mi a'+c aminte *oanta ,i cn' tot+,i o Gac, o rate%.

4 Mi e+ la Gel. 4 Dar a*oi, cte@a %ile mai tr%i+, eram la "an+l rs+l. Jo"n Patterson este +n client b+n, el ,i Bi% s+nt tare *rimitori. De Giecare 'atA cn' trec *e la ei, insistA Dntot'ea+na sA rAmn la +n *A"Arel. Dn orice ca%, era+ ce@a oameni Dn acea searA ,i toatA l+mea se inea 'e ban4 c+ri, 'eo'atA toatA l+mea era c+ oc"ii *e mine ,i mi4am 'at seama cA e rn'+l me+& n4am @r+t sA *ar o mironosiA a,a cA le4am %is *rim+l banc care mi4a @enit Dn minte. 4 Eerrero Roc"er. 4Da. <+# cntAri sit+aia. 4 Pentr+ ce com*anie l+cra comis4@oiaFor+l acestaN 4 =ram si-+rA cA mA @ei Dntreba. Ki4a lAsat o carte 'e @i%itA 'ar n+ mai ,ti+ ce am GAc+t c+ ea. Probabil am ar+ncat4o. 4 N+4i a'+ci aminte n+mele l+iN

120

4 Bill n+4mai4,ti+4c+m. Re-ret. Dar cre' cA n+mele com*aniei era O1*"in)P. 1a+ O1*"in) Pro'+ctsP, O1*"in) A**liancesP. Dmi a'+c aminte 'oar *rima *arte *entr+ cA mi s4a *Ar+t tare ci+'at, *entr+ o com*anie care GabricA as*iratoare. 4 1+nt 'e *e aiciN 4 Nici asta n+ ,ti+ sA4i s*+n. N+ *rea Di s+nt 'e aF+tor, n+4i a,aN BArbat+l a *lecat la @re+n sGert 'e orA '+*A ce am sosit e+ acasA. Mi c"estia "aioasA este cA, *nA la +rmA, n4am @A%+t nici +n+l 'in *ro'+sele sale. 4 N+ a@ea +n catalo- la elN 4 Doar cartea 'e @i%itA. <+# con,tienti%a Ga*t+l cA rAmAseserA Dn miFloc+l trot+ar+l+i, blocn' trecerea celorlali *ietoni. PArea cA n+ mai este nimic 'e s*+s. 4 DacA -Asesc cartea 'e @i%itA, te s+n, *romise 1all#. 4 Ai *+teaN <+# Di 'A'+ n+mAr+l sA+ 'e teleGon. Eata Dl scrise c+ *i)+l *e mnA. IntrA Dn ma-a%in. <+# obser@A cA asistenta, Aman'a, Dl *ri@ea bAn+itor. A*oi 1all# ie,i 'in no+ aGarA. 4 <+#, te s+*eri 'acA Di s*+n ce@aN DntrebA ea. =ra *rima 'atA cn' i se a'resa *e n+me. =l clAtinA 'in ca* Dn semn cA n+. N+ @rea+ sA Gi+ ne*oliticoasA, 'ar n+ @A' c+m i'eea asta a ta ar aF+n-e +n'e@a. Banc+rile. C"iar cre' cA Di *ier%i @remea. 4 Mti+, a'mise el necAFit. N+ *ar sA aF+n- +n'e@a c+ asta. Poate ar treb+i sA re@in la obli-ai+nile la *+rtAtor. 4 N4a, Gace nici asta. rmA o strn-ere 'e mnA. 4 Ki4a *Ar+t bine sA te Dntlnesc, %ise <+#. 4 Ai -riFA. Porni Dna*oi s*re motocicletA, s*ern' cA @a -Asi o cale sA o re@a'A.

ZECE
Qiaa l+i <+# re@eni la normal, cel *+in *entr+ +rmAtoarele 'o+A %ile. Kerse la c+m*ArAt+ri la Kar>s an' 1*encer. Ie,i c+ Jac> ,i Pa+l la cel mai recent Gilm al l+i Tarantino. 1e Dnscrise la @reo 'o+A seminarii& +n+l *entr+ mi,care scenicA, celAlalt *entr+ @oce. Ba c"iar Dnce*+ sA se '+cA Ia salA. Ca m+li ali actori, se strA'+ia sA GacA e)erciii Gi%ice cel *+in 'e 'o+A ori *e sA*tAmnA 'e,i +ra c+ *atimA Giecare cli*A *etrec+tA la salA ,i simea o Gr+strare s+r'A Dm*otri@a t+t+ror Gorelor 'in societate care creaserA mo'a asta c+ -riFa *entr+ sAnAtate ,i ton+s. Mi bineDneles cA era 'oar o mo'A. Dntr4o b+nA %i *+blic+l a@ea sA se tre%eascA cA in'iGerent ct 'e m+lt tra-i 'e tine ,i te sGore%i, om+l tot DmbAtrne,te ,i moare *nA la +rmA 4

,i Dn acea b+nA %i toate cl+b+rile 'e sAnAtate, al'e Holmes Place ,i BA Eitness @or Gi arse *nA Dn temelii Dntr4o re@oltA naionalA. Eoarte *+ini 'intre cei bAtrni mer- la salA. Obi,n+iii care Grec@enta+ aceste loc+ri ,i, Doamne Gere,te, ren+na+ o @reme, 'esco*erea+ cA Dn 'oar cte@a sA*tAmni toatA strA'ania lor s4a 'i%ol@at, eGecti@, m+,c"ii re@enin'+4,i c+ @oio,ie la starea lor iniialA, 'e -elatinA ,i -rAsime. DncA +n moti@ ca sA +rascA loc+rile astea.

122

C+ toate acestea, se '+se ,i se sc"imbA Dn trico+l ,i *antalonii sc+ri, Ni>e, ba c"iar stabilit o *ro-ramare c+ R#an, antrenor+l sA+ *ersonal 'e oca%ie, +n ti* care *retin'ea cA ,tie absol+t tot ce este 'e ,ti+t 'es*re ab'ominali ,i *ectorali, 'ar tot Di l+a %ece min+te sA se Dnc"eie la *antoGi. R#an era mAr+nel, c+ *Ar+l srmos ,i D,i *etrecea mai tot tim*+l la salA. Nici n+ a@ea @iaA socialA Dn aGara ei. =ra +n+l 'intre cei mai tri,ti oameni *e care Di ,tia <+#. 4 Ai l+crat tot tim*+l acestaN Dl Dntm*inA el, stn' Dn *icioare ln-A <+# Dn @reme ce acesta se o*intea c+ *resa *entr+ *ie*t. 4 N+. Am aler-at '+*A +n banc. 4 1eriosN Ce mi,to. Vine braele Dntinse. C+m a'icA, ai aler-at '+*A +n bancN 4 Te4ai Dntrebat @reo'atA 'e +n'e *ro@in banc+rileN 4 N+. R#an a,te*tA ca <+# sA Dnc"eie set+l 'e o*t re*etiii. Am a+%it +n+l b+n mai ieri. 4 Kersi, R#an. N+ @rea+ sA4l a+'. 4 Bine at+nci. Zece min+te *e ban'a 'e aler-are. Ce naiba era c+ elN Aler-n' atent '+*A ritm+l im*+s 'e a*arat, <+# reali%A cA se -n'ea tot la 1all# Boc>$oo'. 1e -n'ea la ea c"iar ,i cn' *icioarele l+i mAs+ra+ bAtAile ritmice ale a*arat+l+i 4 b+m, b+m, b+m. Tot+l la ea era im*robabil. Ka-a%in+l 'in Cambri'-e. B+m, b+m, b+m. Casa e)traor'inarA. Kama ei. Di *lAc+se m+lt Gata, acel amestec 'e Dn'rA%nealA ,i @+lnerabilitate. Kai m+lt, era atras 'e ea. Ac+m re-reta cA n+ a in@itat4o la cinA Dn ora, ct a stat acolo. Dar Cambri'-e era m+lt *rea 'e*arte *entr+ o relaie 'e '+ratA ,i 'e,i tocmai aler-ase trei @ir-+lA ,a*te >ilometri, n+ era c+ nimic mai a*roa*e 'e ea. Oric+m, ea n+
123

arAtase +n interes real *entr+ el. DncetA sA se mai -n'eascA la ea. 4 R#an, ai *rietenAN DntrebA el. 4 D"m. 4 n'e ai Dntlnit4oN 4 Dn loc+l obi,n+it. ltimele *a-ini 'in Time Aut. R#an *+sese an+n+ri acolo 'e attea ori, cA cei 'e la re@istA i4or Gi 'at o re'+cere. Pe cn' *arc+r-ea 'r+m+l Dna*oi cAtre casA, <+# se DntrebA 'acA n+4l *a,te ,i *e el aceea,i soartA. N+ mai GAc+se se) 'e cte@a sA*tAmni b+ne. B+ni, mai bine %is. I4ar Gi *lAc+t sA GacA se) c+ 1all# Boc>$oo'. Mi4o Dnc"i*+ia Dn *at. n'+ioasA ,i *+sA *e ,otii. O *arti'A 'e se) c+ ea ar Gi ca +n Foc 'e4a @4ai asc+nselea. Re@eni la Ka*letree Close ,i re-retA instantane+ cA se aGlA acolo. Mtia ac+m cA 'acA a*artament+l G+sese o

-re,ealA Dn moment+l ac"i%iionArii, Dn cli*a 'e GaA tin'ea @erti-inos s*re a Gi +n 'e%astr+ total. N+ @roia sA Gie sin-+r 4 ,i c+ si-+ranA n+ @roia sA Gie sin-+r Dntr4o casA 'intre s+te alte case similare, Dn-"es+it Dntre o bAbAtie rA+tAcioasA ,i +n *itic. A+%i soneria teleGon+l+i Dn @reme ce intra Dn casA. <+# aF+nse la rece*tor la tanc, s*ern', a,a c+m o GAcea 'e Giecare 'atA, cA este 1#l@ie c+ @e,ti b+ne. Doamne, 'acA nici asta n+ DnseamnA sA Gii actor, at+nci ceN De Ga*t, c"iar era 1#l@ie 4 Dn Gine, asistent+l ei, =ric. A@ea o @oce a-itatA, 'ar obositA Dn acela,i tim*. =ric a@ea +n -las obosit Dntot'ea+na, 'e *arcA n4ar Gi s+*ortat sA l+cre%e Dn bran,a asta. 4 <+#N Ce 'rA-+ 'in *artea ta sA rAs*+n%i la teleGon, Dn Ginal. n'e ai GostN 4 Ba salA.

124

4 Tim* 'e 'o+A %ileN Bine, mA b+c+r cA te *rin', tot+,i. Ai *rimit *a-inileN 4 Ce *a-iniN 4 Vi le4am trimis *rin c+rier a%i 'imineaA. rmA o *a+%A. Ce s4a Dntm*lat c+ robot+l teleGonicN <+# ar+ncA o *ri@ire s*re *er@a%+l Gerestrei, la loc+l -ol +n'e *nA 'e c+rn' stAtea robot+l teleGonic. Ac+m n+ mai rAmAsese 'ect +n 're*t+n-"i c+rat Dn *raG+l a,tern+t *e *er@a%. Sate, 'esi-+r. =a trec+se *e aici ca sA D,i ia l+cr+rile ,i, era a'e@Arat, ea G+sese cea care c+m*Arase robot+l teleGonic. Dar tot simi +n F+n-"i 'e iritare cA n+ mai a@ea a*arat+l. 4 Pa-inile *e care i le4am trimis ar Gi treb+it sA aF+n-A 'e o orA la tine, contin+A =ric. Am Golosit +n ser@ici+ 'e c+rierat ra*i' ,i trAiam c+ im*resia cA l+crea%A *e motociclete oamenii A,tia. N+ c+ tricicleta, Dn orice ca%( e ne@oie 'e tine mine 'imineaA( la ora o*t trei%eci, la st+'io+rile 'in Jacob 1treet. Mtii +n'e se aGlAN 4 N+ c+m@a c"iar *e Jacob 1treetN 4 <+#, teribil 'e am+%ant, ce sA %ic. 4 =ric, stai *+in. N4am cea mai @a-A i'ee... 1e a+%i soneria 'e la +,A. <+# Dncremeni *e moment, *rins Dntre teleGon ,i +,a 'e la intrare. Dar =ric a+%ise %-omot+l la ca*At+l celAlalt al Gir+l+i. 4 Mtia treb+ie sA Gie c+rierii. = o oGertA 'irectA. Do+A %ile 'e m+ncA. Cite,te *a-inile *e care i le4am trimis ,i %i4mi 'acA e @reo *roblemA. Con@orbirea se Dnc"eie br+sc. <+# se -rAbi sA coboare la *arter ,i *rimi +n *lic maro, si-ilat, 'e la +n c+rier DmbrAcat Dn *iele 'in ca* *nA4n *icioare. 1emnA 'e *rimire, cntArin' 'eFa Dn mnA -re+tatea scenari+l+i. Asta GAcea+ toi c+ orice scenari+( mai Dnti 'e toate Dl cntArea+ Dn mnA. Cn' se rAs+ci sA
125

+rce Dn a*artament, 'A'+ nas Dn nas c+ o Gemeie cen+,ie, -"ebo,atA, -AtitA c+ +n *+lo@er e)trem 'e inestetic. =ra 'oamna At$oo', @ecina 'e la *arter. E+sese martorA la tran%acie ,i, 'e,i n+ s*+nea nimic, oc"ii Di era+ li*ii 'e *ac"et ,i Dntrea-a GaA ra'ia +n aer 'e neDncre'ere. 4 Doamna At$oo', ce mai GaceiN o sal+tA <+#. 4 Ai *rimit o scrisoareN 4 N+, n+ e o scrisoare. <+# n+ se *+tea abine sA n+ o ae. =ra o Gemeie a,a 'e al naibii 'e 'e*rimantA. K4am "otArt sA intr+ Dn tr+*ele 1A1:, astea treb+ie sA Gie Gorm+larele mele 'e Dnrolare. 4 Dn 1A1N 4 A"a. Dar sA n+ s*+nei nimAn+i, mi4e teamA cA a, Gi Gorat sA @A +ci' altminteri.

O lAsA Dn *ra-+l +,ii ,i se -rAbi sA +rce Dn a*artament. Din scenari+ ,i scrisorile ce Dl Dnsoea+ 'esco*eri cA i se oGerise +n rol e*iso'ic Dntr4+n no+ serial 'e come'ie *entr+ tele@i%i+ne, reali%at *entr+ BBC. <+# 'esc"ise scenari+l temn'+4se 'e ce *+tea Gi mai rA+. Tele@i%i+4 nea britanicA 'iG+%ase attea seriale 'e come'ie *roaste Dnct DnsA,i tit+lat+ra 'e@enise sinonimA c+ ce@a +,or Fenant, *+in *robabil sA Di sm+l-A @re+n %mbet. ParcA trec+serA cte@a 'ecenii b+ne 'e cn', *e *lato+ri abia Dncro*ite, actorii att 'e Dn'rA-ii 'e *+blic b+c+raserA Dntrea-a nai+ne. D+etele im*robabile. Di@oraii recAsA4 torii. Rebelii 'e @rsta a 'o+a. n'e era+ ei ac+mN RAs*+ns+l *Area sA Gie c"iar Dn mna l+i <+#. G+ma,i 9n pom4, scrisese *ro'+cAtor+l, era +n oma-i+ a'+s +mor+l+i inocent al anilor L0/ 'ar Dntr4+n conte)t @esel, contem*oran. Oma-i+, D,i %ise <+#, care rima c+
: .

S:S, Special :ii Ser0ice Dn Karea Britanie 8n. tr.9. T"o in the bush 8lb. en-l., ori-.9.

126

carna-i+N 1a+ oma-i+, @arietatea Gran+%eascA, hom&argeF Nici +na 'intre @ariante n+4i ins*ira Dncre'ere. Po@estea se 'er+la Dn 1"e*"er'Ls B+s" +n'e <re- 4 +n a@ocat scr+*+los 4 aF+nse sA Dm*artA +n a*artament c+ Alan, +n 'esi-ner 'e teatr+, e)trem 'e "omose)+al. C+m l+i <+# n+ Di G+sese trimis 'ect e*iso'+l al 'oilea, n+ *+tea sA D,i 'ea seama c+m s4a aF+ns la o sit+aie att 'e ilarA. Cei 'oi loc+ia+ 'eas+*ra +n+i alt a*artament, al +n+i c+*l+ cAsAtorit( Ro,ie, o asistentA me'icalA 'in Jamaica ,i C"arles, +n bibliotecar 'isle)ic. =*iso'+l ce Di G+sese oGerit l+i <+# se concentra as+*ra l+i Alan, ce *+sese la cale o Dntlnire amoroasA c+ +n nec+nosc+t *e care Dl contactase *rin interme'i+l seci+nii 'e Katrimoniale 'in Time Aut Ti*+l @enea la a*artament Dn aceea,i searA Dn care ,eG+l liberal, "omoGob al l+i <re- 4 'omn+l Ba)ter 4 G+sese in@itat la cinA. <re- lansase in@itaia 'eoarece era *e cale sA Gie *romo@at *artener Dn GirmA ,i 'orea sA GacA im*resie b+nA. <+# +rma sA Dl Foace *e Ba$rence, asistent+l *er4 sonal al 'omn+l+i Ba)ter. E+sese trimis la a*artament sA ri'ice o co*ie '+*A +n articol *entr+ +n coti'ian, *e care 'omn+l Ba)ter G+sese r+-at sA Dl scrie. DnsA <re- Dl conG+n'ase c+ nec+nosc+t+l *e care Dl a,te*ta Alan. <+# citi( :0. Cori'or int. 'in Gaa a*artament+l+i l+i <re-, seara <R=< deschide u,a ,i d+ de un tn+r 9mbr+cat 9ntr&o inut+ leIer+. :cesta este BAWR=NC=. >ucrea-+ pentru BACT=R. <R=< presupune c+ este necunoscutul 0enit pentru 9ntlnirea cu ABAN. 5 hot+rt s+ scape de el< BAWR=NC=( B+nA seara. <R=<( Dmi *are rA+. N+ *+tei intra.
UN BANC CRIMINAL

127

BAWR=NC=( De ce n+N <R=<( De ce n+N #=ntr+ 9n panic+) AstA4searA n+ a@em c"eG 'e m+saGiri. Ne4am rA%-n'it. A@em GebrA aGtoasAT DOKN B BACT=R strig+ din li0ing@ BACT=R #:far+ din cadru)@ Cine esteN <R=<( Nimeni. Ti*+l care a'+ce *i%%aT BAWR=NC=( CeN <R=<( ite. Dmi *are rA+. Treb+ie sA +ii 'e %i+a asta. BAWR=NC=( # edumerit) = 7 se*tembrie, iar e+ n+ am nici +n Gel 'e *i%%a. <R=<( N+. Mti+. ite ce e. N+ @rea+ sA4i 'a+ 'r+4 m+l DnA+ntr+. BAWR=NC=( Qrei sA mi4o 'ai aiciN <R=<( #/luit) PoGtimN

BAWR=NC=( Ct 'e l+n-A esteN <R=<( #Pentru sine) Alan 4 te omor *entr+ asta. 8CAtre BAWR=NC=9 Asc+ltA... cre' cA treb+ie sA ,tii. N+s+nt"omoT BAWR=NC=( N+ mA 'eranFea%A. <R=<( N+, @rea+ sA s*+n 4 n+ s+nt cel *e care Dl ca+i. BAWR=NC=( =)act. Dl ca+t *e 'omn+l Ba)ter. <R=<( #Aripilat) Qrei sA s*+i cA... N #Trage conclu-ia eronat+) N+ ,tiam cA ,i el e *e in@ersT <+# citi scenari+l 'e 'o+A ori. A*oi Dl s+nA *e =ric. 4 Am o *roblemA, %ise el. 4A, 'aN 4 1cenari+l. =ste -roa%nic. N+ e 'eloc am+%antT rmA o sc+rtA *a+%A. 4 Qrei sA @orbe,ti c+ 1#l@ieN DntrebA =ric. Dn @oca4 b+lar+l sA+, aceasta era cea mai -ra@A ameninare. 4N+, 'ar...

128

4 1+nt 'o+A %ile 'e l+cr+. Patr+ s+te 'e lire tariG+l *entr+ an-aFare *l+s *atr+%eci ,i cinci 'e lire *entr+ a 'o+a %i. 4 De ce a,a 'in sc+rtN 4 N+ mi4a+ %is. Qrei sA Di reG+%N =ra+ tot+,i *atr+ s+te ,i *atr+%eci ,i cinci 'e lire. =ra +n rol. 4 O sA mA *re%int mine acolo, %ise <+# ,i Dnc"ise. 1e '+se Dn b+cAtArie sA D,i GacA ni,te ceai, 'ar 'esco*eri cA 'is*Ar+se ,i GierbAtor+l electric. IarA,i mna l+i Sate. P+se ni,te a*A Dntr4o crAticioarA ,i Dn @reme ce a,te*ta sA GiarbA GAc+ +n t+r al a*artament+l+i, s*ern' cA n+ @a a@ea *rea m+lte s+r*ri%e ne*lAc+te. Dn realitate, Sate se e)trAsese 'in @iaa l+i c+ toatA 'elicateea +n+i c"ir+r- care Gace o o*eraie @italA. De *e *at 'is*Ar+serA 'o+A *erne. Pe *erei rAmAseserA 're*t+n-"i+ri alb+rii acolo +n'e atrnaserA Dnainte tablo+rile ei, rAmAseserA Gante -oale Dn raGt+l *entr+ CD+ri ,i Dn raGt+l 'e cAri. B+cr+ri 'i@erse, incl+si@ +n co@ora, 'e baie, o tA@iA *entr+ c+b+ri 'e -"eaA, +n animal 'e *l+, ,i +n Oscar Gals, toate G+seserA l+ate. =ra ca +n no+ Foc 'e societate. 1e*arare, 'e la Kattel:. Poi sA -Ase,ti l+cr+rile care li*sesc 'in s+Gra-erieN D,i GAc+ ceai+l ,i citi ce mai rAmAsese 'in scenari+l 'e la G+ma,i 9n pom. De altGel, G+sese scris 'e ec"i*a 'e s+cces GormatA 'in Jerem# 1amber ,i Don Ree@e, a+torii l+i Pentru un cent, +n serial 'e come'ie a cAr+i aci+ne a@ea loc Dn 'istrict+l Ginanciar, ,i Tot ce -boar+4, 'es*re o staie s*aialA britanicA. PArea cA toatA o*era lor artisticA : 1attel, *ro'+cAtori 'e F+cArii 4 8+rbie & ,i Foc+ri *rec+m Scrabble, 8alderdash 8n. tr.9. 4 =n for a Penny ,i .hat 3oes /p 8lb. en-l., ori-.9.
129

D,i a@ea s+rsa 'e ins*iraie Dn 'icionar+l 'e Gra%eolo-ie. <+# DncercA sA ,i4i Dnc"i*+ie *e cei 'oi l+crn' Dm*re+nA, sc"imbn' i'ei 'e la +n+l la alt+l c+ aF+tor+l calc+lator+4 l+i. A,a sA Dncea*A banc+rile, c+ 'oi bAiei isteei Dntr4+n a*artament 'in Islin-tonN 4 Jerem#, ct 'e l+n-A e b+cata taN 4 A, Don, Goarte bine. Qrei sA mi4o 'ai ac+mN Dar Dn G+ma,i 9n pom n+ era nici +rmA 'e -l+mA. N+ se *oate ca sA consi'ere cine@a a,a ce@a "aios, cel *+in n+ GArA "o"otele 'e rs Dnre-istrate care se intro'+c *este 'ialo-. <+# a+%ise *e +n'e@a cA +nii 'intre oamenii care r'ea+ Dn come'iile BBC era+ 'ece'ai 'e trei%eci ,i ce@a 'e ani. N+mai mort *+teai sA r%i la +n material ca acesta. 1a+ mAcar c+ s*irit+l mort. 1*"in).

1*"in) Pro'+cts. Acesta era n+mele Girmei la care l+cra a-ent+l 'e @n%Ari al l+i 1all#, n+me ce se tot Dn@rtea *rin s+bcon,tient+l l+i <+# 'e o @reme Dncoace, c"iar ,i at+nci cn' G+sese oc+*at la salA. =ra con@ins cA Dl ,tie 'e +n'e@a. A citit 'es*re eiN O Gi @A%+t @reo reclamA *rin %iareN n n+me att 'e ci+'at. 1all# a@+4 sese 're*tate Dn *ri@ina asta. N+ era -en+l 'e n+me *e care sA Dl +ii, tot+,i era Dn'eaF+ns 'e obsc+r ca sA n+ Dl reii e)act. 1*"in). 1*"in). 1*"in). 1*"in). 1*"in). DncA Di mai 'A'ea trcoale. Deo'atA lAsA Fos scenari+l ,i se '+se la teleGon. Cel *+in acesta mai era DncA acolo. Ac+m, care era n+mAr+l 'e la InGormaii ,i la ce n+mAr treb+ia sA s+ni ca sA4l aGliN <+# a@ea aceastA *roblemA 'e cn' se trec+se la n+merotarea cea no+A. PnA la +rmA ,i4l aminti ,i GormA n+mAr+l. 4 B+nA %i+a. Ce n+me cA+tai, @A ro-N 4 1*"in) Pro'+cts.

130

'

4 Dmi *+tei s*+ne Dn ce ora,N 4 N+. Ki4e teamA cA n+ ,ti+. 4 Dmi *are rA+, 'omn+le. Am ne@oie 'e +n ora,. 4 =ste o GirmA. 14ar *+tea sA Gie 1*"in) A**liances. N+ ,ti+ +n'e a+ se'i+l. n'e@a *e ln-A Cambri'-eN 4 1*"in)N C+m se scrieN 4 14P4H4I4N4C. 4 Dmi *are rA+, n+4mi a*are *entr+ Cambri'-e. P+se rece*tor+l Dn G+rcA ,i trec+ Dn 'ormitor. Dntr4+n col era o masA *entr+ calc+lator 4 acesta era Golosit Dn s*ecial *entr+ Foc+ri, e4mail ,i Internet. A@ea cinci ani @ec"ime, ceea ce Dnsemna cA *rocesor+l era 'e4a 're*t+l antic. Di l+A o -roa%A 'e @reme sA *orneascA ,i o micA @e,nicie sA se conecte%e 4 'ar tot+,i G+nciona. <+# a@ea @reo cinci mesaFe e4mail *e care le i-norA *e moment. 1electA +n motor 'e cA+tare ,i tastA n+mele com*aniei. =)ista+ *atr+ s+te o*ts*re%ece mii 'e *a-ini ce a@ea+ le-At+rA c+ 1*"in). <+# a'A+-A c+@nt+l, An-liaP, ceea ce re'+se n+mAr+l *a-inilor la 'oar 'o+A%eci ,i trei 'e mii, 'ar nici +na 'intre acestea n+ *Area sA aibA le-At+rA c+ obiectele electrocasnice. Primele 'o+A s+te era+ 'es*re =-i*t, e)c+rsii *e Nil, "otel+ri 'in ,i 'e ln-A Cairo ,i 'es*re *osibilitatea ca B+)or ,i Qalea re-ilor sA Gi Gost ri'icate 'e e)traterestrii. =ra+ ,ai%eci sa+ ,a*te%eci 'e Girme care GAcea+ reclamA la *ro'+se Ne$ A-e. Mi a*oi @enea+ Girmele care *ro'+cea+ a*roa*e orice, 'e la combine "i4Gi la *ro'+se *entr+ c+rAat+l armelor ,i *rote%e me'icale. Der+la *a-ina trecn' c+ *ri@irea *este cte@a s+te 'e $eb site4+ri, 'ar realitatea era cA a@ea +n calc+lator a,a 'e *ara'it cA ,i 'acA ar Gi cA+tat *rin cine ,tie ce tom 'e la anticariat, ar Gi -Asit mai re*e'e. PnA la +rmA se *lictisi ,i Dnc"ise ma,inAria. A*oi re@eni Dn b+cAtArie ca
131

sA D,i Dn@ee re*licile, com*let i-norant Dn ce *ri@e,te Ga*t+l cA te"nolo-ii mo'erne 'e asc+ltare ,i moni4 tori%are, incre'ibil 'e soGisticate, 'e*istaserA cA+tarea l+i *e Internet, la Gel c+m se Dntm*lase c+ cte@a min+te Dn +rmA, cn' solicitase n+mAr+l la InGormaii. Di l+A *ais*re%ece sec+n'e sA aF+n-A Dn b+cAtArie. Dn acest rAstim*, inGormaia cAlAtori 'e 'o+A ori Dn F+r+l *Amnt+l+i, *ornin' semnale 'e alarmA Dn no+A Ari 'e *e -lob. 1cenari+l serial+l+i tot n+ Dl GAcea sA r'A.

UNSPREZECE
Ba trei s+te 'e >ilometri Dn 'irecia nor'4est, +n bArbat Dn cost+m Dnc"is la c+loare st+'ia +n 'osar. Om+l a@ea +n aer 'e imobilitate e)traor'inar, a,a concentrat c+m era, a*lecat as+*ra *a-inilor c+ rn'+ri strns Dn-"es+ite& 'e,i ti*Arite 'intr4+n *rocesor 'e te)t, caracterele Golosite era+ 'e4+n stil att 'e Dn@ec"it, Dnct *Area+ ni,te 'oc+mente 'e ac+m trei%eci 'e ani, asemAnAtoare c+ cele *e care le4ar 'esco*eri +n istoric s+b Be-ea *ri@in' liber+l acces la inGormaii 'e interes *+blic. CA era+ sa+ a+ Gost strict secrete, nici n+ DncA*ea Dn'oialA. Eiecare *a-inA era ,tam*ilatA c+ cele 'o+A c+@inte, Dn cernealA ro,ie, iar 'osar+l -re+, 'e c+loare @er'e4Dnc"is, care le coninea a@ea *rinsA 'e co*ertA o listA c+ G+ncionarii care era+ a+tori%ai sA Dl *rimeascA. 1e re-Asea+ 'oar trei n+me. Prim+l era R+*ert Bi''#& acesta era n+mele 'omn+l+i Dn cost+m. N+4i *+teai -"ici @rsta 4 a@ea +n'e@a Dn F+r 'e cinci%eci 'e ani, c"iar 'acA a@ea *Ar+l ne-r+ ca *ana corb+l+i, mai *otri@it *entr+ +n bArbat mai tnAr. 1e *rea *oate sA Gi Gost @o*sit. A@ea c"i*+l +n+i om 'e aGaceri, 4 n+mai linii 're*te, trAsAt+ri an-+lare, oc"elari c+ rama s+bire, a+ritA, +n nas ac@ilin ,i b+%e s+biri, 'e4abia @i%ibile. Cost+m+l era +n+l sc+m*. P+rta o cAma,A albA,
133

scrobitA, c+ b+toni ,i ceea ce arAta a Gi o cra@atA 'e +niGormA ,colarA. Ar Gi *+t+t Gi cn'@a ca'r+ militar. =ra ce@a Dn Gel+l Dn care stAtea a,e%at, 4 c+ s*atele 're*t, c+ +merii *erGect aliniai, GArA +rmA 'e conGort sa+ rela)are, Dn *l+s, era com*let li*sit 'e emoie. De4abia cn' Dntoarse o *a-inA 'o@e'i cA este, 'e Ga*t, @i+. =ra a,e%at Dntr4+n Gotoli+ 'e *iele sinteticA, '+*A +n biro+ +ria, ce @oia sA aibA stil. RAmne +n mister moti4 @+l *entr+ care ar Gi @r+t cine@a sA re*ro'+cA ori-inalele, cAci amn'o+A era+ "i'oase. Eotoli+l era 'in *iele nea-rA, ti*+l 'e *iele l+cioasA, *rins Dn ca'r+l 'e lemn c+ inte a+rite. =ra +n Gotoli+ care se Dn@rtea. Biro+l era imens, simetric, c+ inele 'e alamA Dn loc 'e mnere la sertare. TAblia era a*roa*e -oalA. Pe masA era +n sin-+r teleGon ne-r+ ,i ln-A acesta 'o+A tA@ie, +na 'e intrAri ,i +na 'e ie,iri. N+mai cA n+ era+ etic"etate a,a. na era Q=MTI B N=, cealaltA Q=MTI R=B=. N+ mai era nimic altce@a *e biro+& nici mAcar +n stilo+, o a-raGA 'e "rtie sa+ o Goto-raGie 'e Gamilie. N+mai reGlecia l+i Bi''#, citin' 'osar+l, se arAta Dn s+*raGaa l+str+itA, 4 o Gi-+rA tenebroasA, +n 'ia@ol ri'icat 'in cine ,tie ce l+me secretA, 'e +n'e@a 'e Fos. Camera era 're*t+n-"i+larA, c+ Goarte *+ine 'eco4 rai+ni ,i o moc"etA sim*lA, 'e c+loare beF. A@ea 'o+A

+,i, iar *ereii era+ oc+*ai Dn maForitatea lor 'e raGt+ri c+ cAri, 'e Fos ,i *nA Dn ta@an. Treb+ie sA Gi Gost *este o mie 'e @ol+me, DnsA nici +n+l n+ *+rta *e cotor titl+l sa+ n+mele a+tor+l+i. Trei sca+ne 'e lemn G+seserA am*lasate 'e cealaltA *arte a biro+l+i. 1in-+ra GereastrA a DncA*erii era Dnca'ratA 'e 'ra*erii -rele 'in catiGea 'e +n @er'e Dnt+necat& ,i iatA s+r*ri%a. B+n' Dn consi'erare camera ,i om+l care o oc+*a, te4ai Gi a,te*tat sA @e%i *e GereastrA W"ite"all4+l sa+ *oate o *ri@eli,te 'in Cit#. Dn

134

sc"imb, Gereastra se 'esc"i'ea s*re o G,ie remarcabil 'e Gr+moasA 'in coasta en-le%A( nisi* ,i mare, ierb+ri sAlbatice le-Ann'+4se Dn bri%A, bArcile *escarilor ,i @a*oarele ancorate Dn F+r+l +n+i c"ei *ArA-init. R+*ert Bi''# inea Dn mnA o Goto-raGie a l+i <+# Eletc"er. <+# An're$ Kic"ael Eletc"er. Dosar+l con4 inea toate n+mele l+i ,i orice alte inGormaii necesare *entr+ a4l c+noa,te *e acesta. Bi''# mcerca sA citeascA c"i*+l tnAr+l+i, 'ar c+m Goto-raGia G+sese l+atA 'in Spotlight1 4 biblia actorilor 4 n+ s*+nea *rea m+lte Dn aGarA 'e O1+nt c"i*e,T An-aFea%A4mATP C+ si-+ranA, era +n c"i* Gr+mos. Di a'+cea aminte l+i Bi''# 'e +n Robert Re'Gor' tnAr 8,i, Dntr4a'e@Ar, +ltima 'atA cn' se a@em4 t+rase el la +n cinemato-raG, Robert Re'Gor' era tnAr9. Eoto-raGia era alb4ne-r+, 'ar D,i ima-ina cA are oc"ii alba,tri. Ker-ea+ bine c+ trAsAt+rile bAiee,ti. n actorN Dn 'osar era+ trei%eci 'e Gile, Dnce*n' c+ @rsta l+i <+#, -re+tatea, DnAlimea, a'resa *o,talA ,i a'resele t+t+ror clA'irilor Dn care a loc+it @reo'atA. =ra+ aici ,i *Arinii l+i a'o*ti@i, 'ata a'o*iei, i'entitatea mamei sale a'e@Arate, Dn s*ecial as*ect+l acesta Di strnise interes+l l+i Bi''#. Eolosin' +n stilo+ 'e ar-int, D,i notase n+mele, 1elina Koore, *e o b+catA 'e "rtie ,i Dl Dncerc+ise. A*oi a'A+-ase +n semn 'e Dntrebare. A@ea o cali-raGie or'onatA. 1emn+l 'e Dntrebare era a*roa*e o ca*o'o*erA Dn sine. Ce altce@a mai ,tia Bi''#N A@ea a'resa 'e e4mail a l+i <+#, *lAc+a 'e Dnre-istrare a motocicletei, sol'+l cont+l+i 'in bancA, toate 'atoriile l+i, contractele 'e cre'itare ,i 'etaliile +ltimelor trei s+te 'e *lAi *e care acesta le GAc+se Golosin' Access ,i Barcla#car'. =ra+ aici : ReGlector 8lb. en-l.9.
135

,i cele 'o+A *rocese @erbale 'e la *oliie( *rim+l *entr+ con'+s ne-liFent, cel 'e4al 'oilea +n a@ertisment *entr+ *osesia a F+mAtate 'e -ram 'e mariF+ana. Kai era+ ,i alte Goto-raGii ,i co*ii Ga). Eoto-raGia 'in *a,a*ort+l l+i <+# 8mAritA ,i mai clara9 G+sese ,i ea *+sA la 'osar, laolaltA c+ o *o%A GAc+tA 'e o camerA ra'ar 'e ln-A Ale)an'ra Palace, semnAt+ra 'e *e *ermis+l 'e con'+cere ,i o co*ie a am*rentelor sale. <+# a*Ar+se Dn coti'ian+l local cn' l4a inter*retat *e Horatio la Clairemont, Dn 'osar Giin' incl+se ,i articolele tAiate 'in %iar. Dn Ginal, era+ ,i cte@a *ara-raGe sc+rte 'es*re Jane, Torin, Jac> ,i Pa+l, +n+l ce@a mai l+n- 'es*re Sate ,i +n ra*ort neconcl+'ent, cam in+til, 'in *artea +n+i *si"iatr+. R+*ert Bi''# memora toate acestea. Acesta era ma4 rele sA+ talent. A@ea o minte c+ a'e@Arat enciclo*e'icA Dn sens+l cA *+tea sA a'+cA la l+minA orice, 'e la rit+al+l

'e Dm*erec"ere al aar'@ar>+l+i: la "arta strA%ilor 'osnice 'in Zan%ibar 'acA ar Gi 'at *este acestea mAcar o 'atA Dn @iaA. Eilm+l acela c+ Robert Re'Gor', 'e e)em*l+, /n pod prea 9ndep+rtat'. 1cris 'e William <ol'man. Re-i4 %at 'e Ric"ar' Attenboro+-". DacA se -n'ea o cli*A, *robabil i4ar Gi *+t+t s*+ne cine s4a oc+*at 'e sceno4 -raGie. QA%+se Gilm+l la +n cinemato-raG 'in nor'+l Bon'rei ,i D,i amintea c+m a c+m*Arat o Sia4Ora 'e la o GatA care se 'A'+se c+ *rea m+lt r+F. =ra +n talent, +n 'ar ,i +n blestem Dn acela,i tim*. InGormaiile Di @Fia+ *rin ca* %i ,i noa*te. N+ *+tea sA se +ite mAcar la ce@a GArA a 'eclan,a o serie 'e asociaii ameitoare, ce rico,a+ +na Laar'@ar> 4 animal ori-inar 'in AGrica, oarec+m asemAnAtor c+ ta*ir+l, GArA a Gi DnsA Dnr+'it c+ acesta, 8n. re'.9. . : 8ridge Too 7ar 8lb. en-l., ori-.9.

136

'in alta. neori simea cA *oartA Dn s*ate *roblemele Dntre-ii l+mi. Mi a@ea o '+rere 'e ca* c+m*litA. =ra e@i'ent *entr+ el cA <+# Eletc"er este +n ti* *eric+los, DnsA sin-+ra Dntrebare la care 'osar+l n+ a@ea nici +n rAs*+ns era( 'e ce s4a Dmbarcat Dn aceastA aci+ne, care l4a a'+s *nA Dn *+nct+l Dn care se -Asea ac+mN Dn mo' clar a@ea le-At+rA c+ mama l+i 'ar, conGorm 'osar+l+i, cei 'oi nici n+ s4a+ Dntlnit @reo'atA... mA ro-, o sin-+rA 'atA, 'acA *+i la socotealA sala 'e na,teri. Aciona 'intr4+n sentiment 'e rA%b+nare, *rost 'irecio4 nalAN Bi''# D,i cons+ltA ceas+l. Kai era +n min+t *nA la ora %ece. 1olicitase ca Dntlnirea sA aibA loc la Gi) ,i era con@ins cA asociaii sAi n+ @or Dntr%ia. Ne-re,it, e)act cn' min+tar+l D,i com*letA cAlAtoria l+n-A, monotonA Dn F+r+l ca'ran+l+i ,i *orni Dntr4+na no+A, se a+%i +n ciocAnit la +,A ,i, GArA sA a,te*te @re+n rAs*+ns, trei bArbai *A,irA DnA+ntr+, @enin' 'in anti4 camera Dn care a,te*taserA *nA Dn acel moment. Pentr+ o Graci+ne 'e sec+n'A, Bi''# ar+ncA *ri@irea Dn celAlalt biro+, mai mo'ern ,i mai l+minos 'ect al sA+. DncA4 *erea era 'es*AritA 'e mici *artiii, iar Fal+%elele 'e la Gerestre n+ lAsa+ sA se @a'A *ri@eli,tea 'e aGarA. O tnArA l+cra la calc+lator. Dn mo' c+ tot+l s+r*rin%Ator, Gata era DmbrAcatA s+mar, c+ o bl+%iA ro% DntinsA 'e *lesnea *este snii *lini, c+ *Ar+l blon' *latinat lAsat sA4i ca'A *e +meri, necoaGat. Tasta Dncet, c+ limba Dn col+l -+rii, a@n' 'iGic+ltAi Dn a -Asi literele *e tastat+rA. Ima-inea ei *ersistA o cli*A Dn ca'r+l +,ii, a*oi 'is*Ar+ c+ tot+l. Cel 'e4al treilea bArbat Dnc"ise +,a '+*A el ,i Bi''# D,i Dn're*tA atenia cAtre @i%itatorii sAi, Dn @reme ce ace,tia se a,e%arA *e cele trei sca+ne. 4 TeamA mi4e cA a@em o *roblemA, %ise el. A@ea +n stil militAros 'e a @orbi, c+@intele ie,ea+ *e +n ton e-al,
137

tAioase. N+ *ier'+se tim*+l c+ nici +n Gel 'e intro'+cere ,i nici o intro'+cere n+ G+sese a,te*tatA 'in *artea l+i. Persoana aGlatA s+b e)aminare a s+sin+t iniial cA este st+'ent la +ni@ersitate. Asta s4a 'o@e'it a Gi o minci+nA. =ste, 'e Ga*t, actor. N+ re+,i sA asc+n'A o notA 'e 'e%-+st Dn -las. N+mele l+i este <+# Eletc"er. Ne4a strnit atenia c+ 'o+A %ile Dn +rmA, cn' am *rimit +n ra*ort 'in *artea a-ent+l+i nostr+ 'in est+l An-liei. B4ai citit, Dnele-N Doi 'intre bArbai a*robarA 'in ca*. 4 Am citit mare *arte 'in ra*ort, @orbi al treilea. Qorbea c+ accent irlan'e%. Dar ,tii, e+ l4am *rimit asearA tr%i+. Mi a%i 'imineaA n+ mi4a Gost bine... 4 N+ contea%A, Dl Dntrer+*se Bi''#. Trase aer Dn *ie*t.

C"estia este cA *+nea an+mite DntrebAri neobi,n+ite Dntr4+n "an 'in Cambri'-e 4 rs+l, *e Willo$ Roa', Dn stil ori-inal elisabetan 4 se *rea *oate sA n+ Gie mai m+lt 'e o *+rA coinci'enA. O toanA, +n ca*rici+, +n b%'c, +n moGt, +n ca*riccio, +n GaraGastc... 1e c"in+i sA +ite 'e -n'+l acesta. C+ toate acestea, ieri am *rimit inGormaii s+*limentare. 1e *are cA 'omn+l Eletc"er ,i4a contin+at in@esti-aiile att teleGonic, ct ,i *e Internet, iar asta Dl Gace sA Gie o *roblemA im*ortantA. 4 A@ei i'ee *entr+ cine l+crea%AN DntrebA +n+l 'intre @i%itatori. N+mele sA+ era 1m#t"e, a@ea DnF+r 'e cinci4 %eci 'e ani, +n c"i* 'e ciocl+ ,i tr+*+l l+n- 'e *arcA era +n ca'a@r+ Dntins *e tar-a. =ra DmbrAcat c+ +n cost+m GAc+t *e coman'A ,i *antoGi l+str+ii c+ cremA. 4 Dn acest moment, n+. N+. Poate cA l+crea%A in'e4 *en'ent. Are o le-At+rA c+rioasA c+ 1elina Koore, actria, @e'eta 'in =nterceptor, Holl#$oo' 'in :236 *nA Dn :22:, 'ece'atA recent, a,a c+m @ei @e'ea 'in ra*ort. Dar

138

tocmai asta treb+ie sA aGlAm. Din cte ne 'Am seama, n+ are le-At+ri c+ mass4me'ia sa+ alte *Ari interesate. 4 Ai %is cA este actor, inter@eni cel 'e4al 'oilea bArbat. 4 Da, 'omn+le KcBarrit#. Re%onabil 'e bine stabilit Dn tele@i%i+ne, Gilm ,i teatr+, a,a c+m ai @A%+t 'in CQ4 +l sA+. 4 PAi, 'A4o Dncolo 'e treabA, ce Gel 'e or-ani%aie ar @rea sA an-aFe%e +n nenorocit 'e actorN KcBarrit#, a,a c+m s+-era+ n+mele sA+ ,i accent+l a*roa*e im*enetrabil, era scoian 4 'e*A,ea c"iar mAs+ra c+ *Ar+l ro,+, barba ro,co@anA ,i ea ,i >ilt4+l tra'iional. =ra mai sc+n' 'e +n metr+ cinci%eci, c+ +n tr+* 'e l+*tAtor& +merii m+sc+lo,i amenina+ sA cra*e 'in cli*A Dn cli*A "aina 'e *osta@. RAmAsese a,e%at Dntr4o *ost+rA mai 'e-rabA a-resi@A, c+ -en+nc"ii 'e*Artai, 'e%@Al+in' astGel carnea ro%alie 'intre mar-inea >ilt4+l+i ,i ,osetele 'e lnA. 4 Pare *+in *robabil, G+ Bi''# 'e acor'. Dar se b+c+rA 'e oca%ionalele *erioa'e 'e ,omaF, inacti@itate, lene, inerie... ,i Dn acel tim*, l4ar Gi *+t+t abor'a oricine. 4 1A4l abor'e%e ca sA ne in@esti-"e%e *e noiN 4 Instinct+l Dmi %ice cA l+crea%A 'e +n+l sin-+r. Dar orice e *osibil. 4 Ce @rei sA GacemN DntrebA 1m#t"e. 4 N+ ne4am mai conGr+ntat c+ o asemenea sit+aie *nA ac+m ,i, Gire,te, @oi Gi ne@oit sA ra*orte% s+*eriori4 lor, Dn *rimA Ga%A, tot+,i, %ic cA treb+ie sA Dl controlAm, Dl @om reine Dntr4o reea 'e si-+ranA strictA ct Dl @eriGi4 cAm, sA aGlAm ce Gace ,i 'e ce. 4 Ce Dnele-ei *rin OreinePN DntrebA cel 'e4al treilea bArbat.
139

4 =)act ceea ce am s*+s, 'omn+le OLNeil. Treb+ie sA recA*AtAm control+l as+*ra sit+aiei. OLNeil era cel mai tnAr 'intre cei trei ,i sin-+r+l care n+ citise ra*ort+l. =ra cel mai *+in Gormal 'intre toi, DmbrAcat c+ o Fac"etA sc+rtA 'e *iele ,i bl+e4Feans. A@ea *Ar+l blon', srmos, *arcA i4ar Gi Gost im*lantat ca la *A*+,i ,i oc"ii 'e +n @er'e 'esc"is, li*sii 'e @iaA. Pe *arc+rs+l Dntlnirii, atenia Di tot G+sese 'istrasA 'e o @ies*e ce b%ia la GereastrA. Deo'atA se ri'icA ,i merse *nA la ea. Dntinse mna ,i o storci c+ 'e-et+l mare. A*oi se a,e%A la loc. Bi''# 'esc"ise sertar+l 'in stn-a s+s ,i scoase alte trei ra*oarte ti*Arite. 4 Acestea s+nt +ltimele inGormaii, act+ali%ate, %ise el. Domn+l Eletc"er l+crea%A Dn acest moment Dntr4+n no+ *ro-ram 'e tele@i%i+ne, G+ma,i 9n pom, scris 'e

Jerem# 1amber ,i Don Ree@e. Cel 'in +rmA este, 'in Dntm*lare, ,i membr+ al *arti'+l+i com+nist, 'e,i mA Dn'oiesc cA are @reo rele@anA Dn ca%+l 'e GaA. Aici -Asii *ro-ram+l GilmArilor. Be Dnmna ra*oartele *este biro+, Dn esenA, am Dncre'ere cA @ei trata sit+aia a,a c+m consi'erai '+mnea@oastrA 'e c+@iinA. Peste 'o+A %ile @oi Gi ,i e+ la Bon'ra ,i Dmi *+tei 'a ra*ort+l at+nci. Kai a@ei DntrebAriN TAcere. 1m#t"e 'eFa citea ra*ort+l ti*Arit. KcBarrit# Dl GAc+se s+l *e al sA+ ,i bAtea c+ el Dn *almA, c+m ai bate c+ +n baston. OLNeil Dl inea *e al sA+ c+ s+s+l Dn Fos. 4 Eoarte bine. P+tei *leca. Asta era tot. Deci%ia era l+atA. =n-le%+l, irlan'e%+l ,i scoian+l se ri'icarA ,i *ArAsirA DncA*erea.

DOISPREZECE
=ra ci+'at ct 'e re*e'e +itA <+# 'e banc+l *e care Dl +rmArea. =@enimentele 'in +ltimele %ile 4 'entist+l +n-+r, Cerceta,ii, rs+l 'in Cambri'-e 4 toate se e@a*oraserA 'in con,tient+l sA+ la Gel 'e i+te ,i 'e com*let ca o emisi+ne TQ 'e ac+m cinci%eci 'e ani. C+ toate acestea, DncA se mai -n'ea la 1all# Boc>$oo'. 1e Dntreba 'acA sA o s+ne *entr+ a o in@ita la Bon'ra. Ar Gi *+t+t sA @inA sA4l @a'A *e *lato+rile 'e Gilmare. Pentr+ cA ac+m l+cra 'in no+. =ra min+nat sA Gie 'in no+ Dn *ine, DnconF+rat 'e l+mini, camere ,i 8s*asmo'ic, Giin' tot+,i @orba 'e BBC9 aci+ne. <+# era DncA Dnneb+nit '+*A l+mea *ro'+ciilor 'e tele@i%i+ne, c+ -eneratoarele ,i instala4 iile ei *entr+ reGlectoare, c+ camioanele, r+lotele ,i colacii ei 'e cabl+ri. I+bea Gel+l Dn care *Area cA nimic n+ se Dntm*lA, cn' 'e Ga*t attea l+cr+ri se 'esGA,+ra+ c"iar s+b nas+l lor. DncA o 'atA, se re-Asea Dn a+tob+%+l c+ etaF care Dl a'+cea 'e la ,coalA, Gascinat *e loc 'e sim*la *ri@eli,te a GilmArii Dn locaie. Ct 'e mare sA Gi Gost *e at+nciN No+A aniN Ba @rsta aceea, mesele 'e scn'+rA ,i termos+rile 'e ceai n+ G+seserA altce@a 'ect stl*ii 'e la *oarta celei mai mAree biserici. Nici n+4i 'e
141

mirare cA a 'e@enit actor. N+ e)istat mAcar o ,ansA, ct 'e micA, sA aF+n-A altce@a. Mi iatA4l 'in no+ Dn miFloc+l aci+nii. E+sese c"emat 'e la ,ase 'imineaa ,i ime'iat Dn-"es+it Dntr4+n com*artiment min+sc+l 'intr4+n trailer American Eree$a#. O mAs+A, o o-lin'A ,i o cana*ea 'e*A,itA. Dar im*ortant era cA *e +,A era *+s n+mele sA+. 1a+ cel *+in n+mele *ersonaF+l+i *e care Dl inter*reta. Mi asta era a*roa*e acela,i l+cr+. C+m se Dntm*la a'esea, scenele sale era+ Gilmate Dn or'ine in@ersA. DeFa D,i *etrec+se o %i la st+'io+rile 'e *e Jacob 1treet, +n'e G+sese constr+it *lato+l *ermanent. B+ase articol+l 'e %iar *entr+ 'omn+l Ba)ter, o scenA 'e n+mai cinci min+te care n+ '+rase Dn realitate m+lt mai m+lt la Gilmare 4 Golosin' m+lti4camerele. AstA%i trA-ea+ ca'rele 'e e)terior. O*rea ma,ina Dn Gaa casei ,i se Dntlnea c+ <re- la +,a 'e la intrare. Car+l 'e Gilmare era *arcat c"iar *e o stra'A realA 4 n+ Dn 1"e*"er'Ls B+s", ci Dn Qa+)"all, ,i ci@a 'intre locatari ie,iserA aGarA sA @a'A ce se *etrece. 1oarele strAl+cea. PnA ac+m tot+l mersese bine. Dn @reme ce a,te*ta sA Di @inA rn'+l, <+# citea The Sun, The 1inor, The Times, The =ndependent ,i Stage. B+A *rn%+l Dn r+lota4cantinA ,i a@+ o con@ersaie sc+rtA c+ actor+l care Dl F+ca *e <re-. Cei 'e la Kac"iaF ,i

Cost+me se a-ita+ Dn F+r+l sA+. E+ rec+nosc+t 'e +n electrician care l+crase c+ el Dn Ba urgen+. De Ga*t, toatA l+mea era a,a 'e *rietenoasA c+ el Dnct Di G+ +,or sA +ite cA a@ea 'oar +n rol mAr+nt, e*iso'ic, ,i cA material+l era 'e4a 're*t+l Fenant. 1*re sGr,it+l *rimei %ile 'e Gilmare, "otArse 'eFa cA G+ma,i 9n pom ar *+tea Gi, *nA la +rmA, o o*erA 'e -eni+.

142

DncA n+ aGlase c+m 'e re-i%or+l, Ki>e Watson, l4a ales tocmai *e el, 'ar asta nici n+ conta. Ki>e era +n ti* rotoGei, %mbAre ,i rela)at. Cele mai b+ne l+crAri ale sale 'ata+ 'e ac+m 'o+A%eci 'e ani, DnsA contin+a sA se b+c+re 'e +n b+n ren+me ,i 'A'ea bine sA Gie asociat c+ orice serial. 1cena l+i <+# +rma ime'iat '+*A *rn%, iar notele era+ sim*le. 1tai la +,A, s*+ne4i re*licile. PAstrea4 %A +n ton @esel. n ca'r+ lar- ,i 'o+A *rim4*lan+ri *este +mAr ,i -ata scena. Tot+l 'ec+rse c+m n+ se *oate mai bine. Eilma+ *e @i'eo, n+ *e *elic+lA 'e Gilm, ceea ce GAcea ca tot *roces+l sA Gie +n+l accelerat, iar l+i <+# Di *lAcea sA aibA membri 'in *+blic +rmArin' a@i' 'e *e celAlalt trot+ar. C+ si-+ranA era m+lt mai 'istracti@ 'ect GilmArile Dn st+'io. D+*A ce terminarA scena ,i camera G+ *o%iionatA *entr+ +rmAtoarea sec@enA, <+# tra@ersA stra'a. De cealaltA *arte a 'r+m+l+i era *arcat +n Rena+lt Ke-ane. Aceasta era ma,ina *e care treb+ia sA o con'+cA Dn Gilm. Kai a@ea o sin-+rA scenA 'e tras 4 sosirea la a*artament. Dar c+m se a*ro*ia 'e ma,inA, 'esco*eri c+ st+*oare cA cine@a Di bloca 'r+m+l. Trei bArbai a*Ar+serA Dn Gaa l+i. Cel 'in miFloc era sc+n', c+ *Ar+l ro,+ ,i, c+ tot+l nea,te*tat, *+rta +n >ilt. 4 Domn+l Eletc"erN Dl DntrebA om+l. 4DaN Ba Dnce*+t, <+# Dl l+A 're*t +n+l 'intre actori. Silt4+l, Dn miFloc+l Bon'rei Dntr4o '+*A4amia%A 'e mari, era Dntr+ct@a nelaloc+l l+i, la Gel ,i *Ar+l ro,+, ci+G+lit, ca +m*l+t+ra +nei cana*ele sG,iate. Dar om+l n+ era actor. Vinea Dn mnA +n *i) ,i +n carnet 'e a+to-raGe. 4 1+nt +n mare a'mirator, %ise el, 'ar Dn oc"i se a*rinse o scli*ire rA+tAcioasA, DntArin' Gierea care se 'istin-ea Dn -las.
143

4 Toi s+ntem. <+# 'esl+,i accent+l irlan'e% a*roa*e ime'iat ce 'esc"ise -+ra ce 'e4al 'oilea. De Ga*t, @A +rmArim 'e ce@a @reme. 4 PAi... m+l+mesc. C"iar cn' rosti rAs*+ns+l a+tomat, <+# ,tia cA ce@a n+ este tocmai Dn re-+lA. N+ a@ea a'miratori. N+ DncA. C"iar ,i a,a, semnA carnet+l. 4 Eoarte amabil 'in *artea '+mnea@oastrA. Eoarte, Goarte amabil. Acesta era cel 'e4al treilea. K+lt mai Dnalt 'ect ceilali 'oi. 1c"eletic era c+@nt+l care Di @eni Dn minte cn' Dl %Ari. 4 L+ m+l+mim, 'omn+le Eletc"er, toarse *rim+l. Ne4ai oGerit, mie ,i *rietenilor mei, ore 'e b+c+rie. Personal, n+ *ot sA +rmAresc nici +n e*iso' 'in >a urgen+ GArA sA4mi a'+c aminte 'e *restaia '+m4 nea@oastrA ca 4 'acA n+ mA Dn,ealA memoria 4 @ictima

+n+i atac... 4 Asta ,i era, inter@eni irlan'e%+l. BAt+t la sn-e. 4 ... Dn @reme ce a*ariia '+mnea@oastrA, *lAc+tA ,i m+lt *rea sc+rtA, 'in e0este de polii,ti ne4a oGerit mie ,i *rietenilor mei o e)*erienA @i%+alA 'e ne+itat. <+# DncercA sA4,i retra-A mna, 'ar 'eo'atA scoian+l i4o strn-ea c+ Galan-e 'e Gier. Mi, bineDneles, rol+l 'in !rimele din 1anchester. QA atra-e crima, 'omn+le Eletc"erN 4PoGtimN 4 K'a, ,i mie mi4a *lAc+t o crimA b+nA 'in cn' Dn cn'. Tocmai 'e aceea ineam att 'e m+lt sA @A c+nosc. 4 KA iertai, 'acA se *oate... 1coian+l Dl strn-ea @i-+ros 'e mnA. Zmbet+l a,tern+t *e c"i* era sinistr+, li*sit 'e orice rAmA,iA 'e +mor. Qrea+ sA ,tii cA s+ntem c+ oc"ii *e '+mnea4 @oastrA, 'omn+le Eletc"er. 4 Toi @A +rmArim, %ise cel Dnalt.

144

4 Ce @rei sA s*+neiN <+# 'e@eni br+sc a-itat. 1A Gi 'e@enit @ictima a trei "Art+itori 'e celebritAi, c+ o @i%i+ne -eneroasA as+*ra conce*t+l+i 'e OcelebritatePN Oc"ii bArbat+l+i Di sGre'elea+ c"i*+l( iris+ri 'e +n albastr+ m+r'ar, *e s+b s*rncenele rare, ro,co@ane. O mi,care ,i tot+l re@eni la normal c+ aF+tor+l *rim4asis4 tent+l+i 'e re-ie( o GatA @oioasA ,i eGicientA care @enise sA4l ia *entr+ Gilmarea scenei. 4 <+#, s+ntem -ata, te a,te*tAm. 1coian+l 'A'+ 'r+m+l minii l+i <+#. 4 Ne mai @e'em noi, %ise el. Mi c+ asta cei trei bAt+rA Dn retra-ere. <+# Di *ri@i c+m se 'e*Artea%A ,i se alAt+rA micii m+limi 'e -+rA4cascA aGlatA 'e cealaltA *arte a strA%ii. 1e -n'i cA cei trei arAta+ mai Gal,i ,i mai ireali 'ect orice altce@a 'e *e *lato+l 'e Gilmare. =ra+ ca ni,te Gi-+rani 'intr4+n alt *ro-ram. n Gilm 'e -roa%A. Dl int+ia+ c+ *ri@iri stranii, m+stin' 'e rA+tate. N+ Dnele-ea ce cA+ta+ aici. Mi 'eo'atA Di *icA Gisa. n en-le%, +n irlan'e% ,i... 4 <+#, ai *Ait ce@aN =ra 'in no+ *rim4asistenta. D,i GAcea -riFi 'in *ricina l+i. Dar asta era treaba ei( sA D,i GacA -riFi Dn le-At+rA c+ tot ce inea 'e Gilm. 4 N+, nimic. <+# se cA%ni sA Di i-nore *e cei trei ci+'ai, 'ar c"iar ,i cn' le Dntoarse s*atele Di simea c+m s+nt acolo ,i Dl +rmAresc. 4 Ka,ina e a+tomatA. = @reo *roblemAN 4 PerGect. 1e a*ro*ie 'e el ,i Ki>e Watson. P+rta o @estA sc+rtA 'e G,, +m*l+tA c+ *+G ,i a@n' nen+mArate b+%+nare, ce *Area sA Gie +ltim+l rAcnet *rintre re-i%orii 'e tele@i%i4 +ne. Ki>e a@ea +n scenari+ Dn mnA.
145

4 N4ai bA+t nimic la *rn%, s*erN -l+mi el. 4N+. 4 Bine at+nci, tocmai m+tAm ma,ina. T+ con'+ci *e stra'A ,i te o*re,ti Dn Gaa casei. Qe%iN Am GAc+t +n semn c+ creta *e bor'+rA. Parc"e%i ma,ina ,i cobori. A*oi mer-i la +,A ,i a*e,i b+ton+l soneriei. Eacem tot+l 'intr4o sin-+rA '+blA. 4B+n. Eata 'e la Kac"iaF @eni ,i Di *+'rA obraFii. O altA GatA Di GAc+ o *o%A c+ +n a*arat Polaroi', *entr+ contin+itate, Dntre tim*, cel 'e4al 'oilea asistent m+tA ma,ina ce@a mai s+s *e stra'A ,i o Dntoarse, sA Gie -ata 'e *ornire. <+# se +itA Dn s*ate. Cei trei bArbai era+ DncA acolo.

4 <+#, *e aici. E+ con'+s la ma,inA. 1oarele bAtea c+ *+tere ,i 'eo'atA i se *Ar+ Goarte cal'. 1e GorA sA se concentre%e la ce a@ea 'e GAc+t. n -r+* 'e Gani 'e toate rasele @enise sA @a'A Gilmarea. n+l Di cer+se +n a+to-raG. Ce era a,a ci+'at Dn astaN 1e *+rta ri'icol. 4 Bine, <+#. Poi sA *orne,ti motor+l. 1+ntem -ata Dntr4+n min+t. Qocea se a+%ea 'intr4+n 'iG+%or 'e *e banc"eta 'in s*ate. Ki>e Watson se a,e%A *e +n sca+n *liant c"iar Dn miFloc+l 'r+m+l+i, @is44@is 'e casA. Camera era c"iar ln-A el. <+# treb+ia sA con'+cA s*re el, iar camera Di @a +rma mi,carea Dn tim* ce *arc"ea%A. Dest+l 'e sim*l+... Porni motor+l. PArea cam %-omotos. 4 <+#, *+ne4i cent+ra, te ro-, se a+%i 'in no+ @ocea 'e *e banc"eta 'in s*ate. D,i *rinse cent+ra 'e si-+ranA. Iar cei trei era+ Dn contin+are c+ oc"ii *e el. BArbat+l Dn >ilt clAtinA Dncet 'in ca*, 'e *arcA l4ar Gi 'oFenit. O1+ntem c+ oc"ii *e '+mnea@oastrAP. <+# D,i amintea bine ce Di s*+sese om+l.

146

4 <ata. Bini,te, toatA l+mea. 1+netT Asistenta 'e re-ie ,ni Dn Gaa camerei 'e Gilmat. 4 1cena cinci%eci ,i no+A, *rima '+blAT stri-A ea ,i *lesni 'in cla*etA. Toate se Dntm*la+ 'eo'atA. 1oarele, camera 'e Gil4 mat, ma,ina, Ki>e Wason, cei trei ci+'ai, toate *iesele *arcA se r+*seserA 'in Dntre- ,i DncetiniserA *nA se o*riserA 'e tot. RAmAseserA a,a, Dn aer, 'isociate. B+i <+# Di trec+ *rin minte cA are +n atac 'e trac 'e scenA. Ce naiba se Dntm*la c+ elN =ra ri'icol. 4Qite%AT stri-A cameraman+l. C+@nt+l se reGerea la mi,carea Gilm+l+i Dn camerA ,i n+ a@ea nimic 'e4a Gace c+ ma,ina. C"iar ,i a,a, <+# reali%A cA a*Asa *icior+l cam tare *e *e'ala 'e acceleraie. Cele trei *erec"i 'e oc"i era+ aintite as+*ra sa. Ri-i'e. 4 Aci+neT Dn'emnA Watson. Ka,ina se sm+ci Dnainte. Ar Gi treb+it sA Gie cel mai +,or l+cr+ 'in l+me. De ct talent actoricesc ai ne@oie *entr+ a con'+ce +n Rena+lt Ke-ane %ece metri *e stra'AN Dar cei trei Dl 'eoc"easerA. O GAc+serA 'eliberat. <+# n+ reali%a 'ect cA se Dn'rea*tA m+lt *rea re*e'e s*re camerA. DncercA sA ca+te semn+l c+ creta 'e *e trot+ar, 'ar tot+l 'e@enise o mare neb+loasA. 1e GorA sA se concentre%e. 1tra'a @Fia *e la -eam. POC. Dn interior+l ma,inii, %-omot+l coli%i+nii era incre4 'ibil 'e *+ternic. Cre%+ cA a 'at *este +n stl* 'e l+minA 'ar mai a*oi @A%+, c+ +n s*asm Dn stomac, sil+eta inertA a re-i%or+l+i trecn' Dn @ite%A *e ln-A *arbri%. Decon4 certat, GArA sA se +ite *e +n'e mer-e, <+# Dl lo@ise *e acesta 'in -re,ealA. A*AsA c+ *+tere *e'ala 'e GrnA. Tot+l *Area sA se 'esGA,oare c+ Dncetinitor+l. De Ga*t,
147

c"iar se Dntm*la c+ Dncetinitor+l, D,i aminti el. Din n+ se ,tie ce moti@e, Watson Di e)*licase cA a@ea sA Gilme%e a,a. Cor*+l se lo@i 'e cal'arm. Ka,ina se o*ri ane@oie. ToatA l+mea Dn-"eA. <+# G+ *rim+l care a@+ o reacie. Desc"ise *ortiera ma,inii ,i se rosto-oli, mai m+lt sa+ mai *+in, *e trot+ar. Asistenta 'e re-ie, cameraman+l, electricienii ,i Gata 'e la contin+itate Dl *ri@ea+ c+ oc"ii "olbai. <+# Dnc"ise oc"ii. De ce n+ *+tea sA Gie +n stl*N De ce n+ G+sese altcine@a Dn loc+l l+iN Pe ln-A el trec+ Dn G+-A +n me'ic 'e la ser@ici+l 'e amb+lanA. Watson se ri'icA Dn *icioare. KAcar n+ era mort. Br+sc toi *rinserA -las. Asistenta 'e re-ie @eni la el. 4 Ai *Ait ce@aN Dl DntrebA ea. 4 Cre' cA n+.

4 Kai bine rAmi +n'e e,ti. <+# 'A'+ 'in ca*. Di @enea rA+. 1e rAs+ci ,i *ri@i m+limea. Cei trei 'is*Ar+serA. Pe *lato+rile 'e Gilmare, oamenii se tratea%A +nii *e alii c+ o *olitee a*roa*e e)a-eratA. Aceasta se 'ato4 rea%A Dn *arte Ga*t+l+i cA att 'e m+lte talente re+nite la +n loc meritA res*ect+l c+@enit, 'ar ,i 'in *ricina s+melor 'e asi-+rare +ria,e ce *ot Gi *retinse Dn ca% cA ce@a n+ mer-e c+m treb+ie. A,a cA nimeni n+ Di s*+se nimic l+i <+#, Dn aGarA 'e Watson care +rla OGir4ai al naibii 'e 'obitocTP, Dn @reme ce era trans*ortat la amb+lanA. Pro'+cAtor+l, c"emat Dn -rabA 'e la biro+, n+ a@ea c+m sA Gie mai Dnele-Ator. Ceilali actori Dl bAt+rA bln' *e s*ate, m+l+min' Dn -n' l+i D+mne%e+ ,i t+t+4 ror ar"an-"elilor cA n+ ei a+ Gost la @olan. Rest+l ec"i4 *ei n+ %ise nimic, Gerin'+4,i *e ct se *oate *ri@irile. Ar Gi *+t+t Gi c"iar mai rA+. Watson n+ G+sese lo@it -ra@ ,i ce@a mai tr%i+ Dn acea '+*A4amia%A c"iar re@eni

148

*e *lato+l 'e Gilmare, c+ +n *last+re *e Gr+nte ,i +n bra Dn Ga,A. N+ G+seserA *ier'+te 'ect trei ore 'e Gilmare ,i asi-+rarea aco*erea *e 'e*lin -ol+l acesta. <+# Gilmase 'eFa scena +rmAtoare ,i, 'oar 'acA n+ era ne@oie 'e el la *ost4sincroni%are, D,i terminase treaba. 14a "otArt cA o '+bl+rA @a *arca ma,ina Dn loc+l l+i, iar asistent+l 'e re-ie 'eFa trAsese ca'r+l. 4 N+ ,ti+ ce sA %ic, se blbi el cn' se -Asi GaA Dn GaA c+ Watson '+*A Dnc"eierea GilmArilor. Dmi *are nes*+s 'e rA+. 4 N+ mai contea%A, %ise Watson. DncercA +n %mbet, 'ar n+4i ie,i 'ect o -rimasA. A*oi se Dn'e*ArtA ,c"io*Atn'. 4 N+4i Gace -riFi, obser@A actor+l care Dl F+ca *e Ba)ter, cn' rAmaserA 'oar ei sin-+ri. Probabil @a @e'ea ,i *artea am+%antA a sit+aiei. 4 Vi se *are am+%antN 4 Prin com*araie c+ serial+l acesta, a, %ice cA a Gost o Ga%A ne*re+itA. PAcat cA n4a+ Gost ,i scenari,tii *e aici. Kai Dn@Aa+ ,i ei cte ce@a. =ra ora ,a*te cn' <+# aF+nse acasA. Jo"nn# Peters, *itic+l care loc+ia 'eas+*ra l+i, era *e stra'A, Dn Gaa casei cn' D,i GAc+ a*ariia. 4 Te4a lAsat *rietenaN DntrebA el non,alant. A@ea o @oce ci+'atA, s+-r+matA. Poate cA a@ea le-At+rA c+ DnAlimea. 4 Da, rAs*+nse <+#. 4 PAcat. Ti*ic *entr+ Jo"nn# Peters. =ra +n ticAlos mAr+nt 4 la *ro*ri+. <+# loc+ia s+b el 'e mai bine 'e trei ani, 'ar n+ a@+seserA nici o le-At+rA. Oare DnAlimea sA Gie o *roblemAN =ra a'e@Arat cA el ,i Sate -l+miserA *e seama l+i Jo"nn# 4 Di 'A'+serA c"iar ,i *oreclA, KorocAnos+l.
149

Dar *nA la +rmA om+l era ceea ce era. De @reo 'o+A ori, cn' a+ a@+t *etreceri, s4a *lns 'in *ricina %-omot+l+i. Ba c"iar i4a ameninat cA s+nA la *oliie. Cn' 'A'ea+ m+%ica *rea tare, bAtea Dn *o'ea. P+r ,i sim*l+, n+ era +n ti* 'rA-+ ,i n+mai *entr+ cA se nAsc+se mic 'e stat n+ F+stiGica com*ortament+l sA+ Dn @re+n Gel. EArA a ine seamA 'e acestea, <+# se simea @ino@at Dn ce4l *ri@e,te *e Jo"nn#. C"iar ,i n+mai 'acA se -n'ea la el ca la +n *itic. =ra +n om c+ o 'i%abilitate. =ra oro*sit 'in *+nct 'e @e'ere al DnAlimii. Treb+ia sA e)iste +n c+@nt mai bine ales *entr+ el. Jo"nn# 'esc"ise +,a 'e la intrare ,i intrarA Dm*re+nA. <+# tro*Ai la etaF, Dn +rma @ecin+l+i sA+, care 'is*Ar+ Dn s+s *e scAri, s*re etaF+l al 'oilea. =ra rec+noscAtor cA *oate Dnc"i'e +,a a*artament+l+i, +itn' 'e @ecin ,i 'e

toate. Qroia ce@a 'e bA+t, DnsA Dn Gri-i'er n+ mai era nimic, iar +ltima sticlA 'e $"is># se terminase 'e mai bine 'e 'o+A sA*tAmni. A*oi D,i aminti 'e sticla 'e coniac, licoarea care a@ea +n -+st att 'e 'esA@r,it cn' o bA+serA Dntr4o searA tr%ie, *e +na 'in ins+lele -rece,ti, el ,i Sate, Dm*re+nA 4 'ar care ac+m stAtea asc+nsA s+b c"i+@eta 'e la b+cAtArie. O -Asi tot acolo ,i D,i t+rnA +n *a"ar. Da, era atroce. OribilA. Dar a@ea ne@oie 'e ea. D,i mai t+rnA +n *a"ar ,i se lAsA *e +n sca+n, *ln-n'+4,i sin-+r 'e milA. Mi c+ toate acestea... Ce@a era Dn nere-+lA, +n 'etali+ care 'eFa l+cra Dn s+bcon,tient+l sA+. Ce eraN RetrAi Dn -n' tot ceea ce i se Dntm*lase 'e cn' aF+nsese acasA. Jo"nn#, scArile... N+. N+ era ce@a aGarA. Intrase *e +,A, trec+se Dn b+cAtArie. Asta eraT Coniac+l. D+lA*ior+l 'in b+cAtArie era 'esc"is cn' s4a a*lecat '+*A sticlA. Cn' a *lecat 'e 'imineaA era Dnc"is.

150

=ra +n+l 'in acele 'etalii *e care 'e obicei nici n+ le Dnre-istre%i. Dar c"iar Dnainte sA *lece 'e acasA, <+# scosese sac+l 'e -+noi ,i obser@ase cA balama+a +,iei iarA,i se 'es*rinsese. E+sese ne@oit sA Dm*in-A +,ia bine ca sA se asi-+re cA aceasta s4a Dnc"is. Mi chiar a Dnc"is4o. D,i amintea Goarte clar l+cr+l acesta. Trec+se Sate *e aiciN N+ *Area sA Gi Gost l+at nimic 'in b+cAtArie, 'ar nici n+ *rea mai a@ea ce sA ia. Mi oric+m, n4ar Gi trec+t *e aici GArA sA4l Dntrebe mai Dnti. <+# se simi c+*rins 'e nelini,te. 1e DntrebA 'acA n+ c+m@a G+sese cAlcat 'e "oi. Desi-+r, era ce@a ti*ic. Doamna At$oo' era la -eam Dn cli*a Dn care cobora 'e *e motocicletA. Nici sA strAn+te, n+ *+tea, cA ea ,tia ime'iat. Dar cn' 'oi @lAF-ani 'e la ,coala 'in a*ro*iere +rca+ *e b+rlan *nA la el Dn casA, bAbAtia se tre%ea sA *lece la c+m*ArAt+riT IntrA Dn li@in-. Dar combina "i4Gi era la loc+l ei. Ba Gel ,i tele@i%or+l. PnA ,i scr+miera c+ bani mAr+ni era +n'e treb+ia sA Gie 'e obicei. Nimic n+ *Area sA Gi Gost atins. Dn ci+'a acestora, <+# simea cA DncA*erea n+ era tocmai Dn starea Dn care o lAsase Dnainte 'e a *leca 'e 'imineaA. D,i ima-ina tot+l sa+ l+cr+rile G+seserA m+tate 'in locN Pern+a care ac+m era *e *o'ea G+sese c+ si-+ranA *e cana*ea. 1ertar+l era *e F+mAtate 'esc"is, 'ar n+ G+sese Dnc"isN Mi Goto-raGia l+i Sate. Asta G+sese c+ si-+ranA c+ Gaa Dn Fos. Ac+m era 'in no+ Dn *icioare. 1+nA teleGon+l. Prinse rece*tor+l, Dn acela,i tim* ne@rn' *arcA sA aibA Dncre'ere cA era acela,i a*arat *e care Dl lAsase a%i4'imineaA. Poate era 'in ca+%a acci'ent+l+i, se sim4 ea c+ ner@ii %'r+ncinai. 1e simea 'ec+*lat. =ra 1#l@ie. 4 Am a+%it ce4ai *AitT Dnce*+ ea.
151

41#l@ie... 4 Ce naiba e c+ tine, <+#N Pe b+ne, 'ra-+l me+T Tocmai am @orbit c+ Kal, care %biera la mine *rin teleGon. 4 KalN Kemoria Dl aF+tA. Kal 1mall era *ro'+cAtor+l BBC care Dl an-aFase *entr+ G+ma,i 9n pom. 4 N4am 'e -n' sA sta+ la 'isc+ii c+ tine ac+m, *entr+ cA 'oar am sA i* la tine. Dar sA ,tii cA treb+ie sA4i re@ii. A'icA, Dnti Ni-el, ac+m Ki>e Watson. Dn ritm+l acesta n+ mai rAmne nici +n re-i%or Dn Bon'ra care sA acce*te sA l+cre%e c+ tine. N4o sA mai Gie nici +n re-i%or care sA Gie 9n stare sA l+cre%e c+ tineT 4 1#l@ie, Dmi *are rA+. 4 <+#, n+ e 'e aF+ns cA4i *are rA+. Treb+ie sA Gii mai

atent. Dnc"ise. <+# rAmase c+ rece*tor+l Dn mnA. Mi a*oi a+%i. n clic. Mi, Goarte slab... MSyl0ie, 9mi pare r+uN... n eco+. <las+l l+i. RAmase c+ oc"ii *ironii la rece*tor ca ,i c+m -A+rile ne-re 'in a*arat era+ *e cale sA se 'esc"i'A ,i sA4l tra-A DnA+ntr+. A*oi, Goarte Dncet, *+se rece*tor+l la loc Dn G+rcA. <las+l sA+, Dnre-istrat ,i re'at. C+m era *osibil a,a ce@aN Deci G+sese cine@a Dn a*artament. P+se l+cr+rile ca* la ca* ,i aF+nse la o concl+%ie care n+ a@ea c+m sA Gie *osibilA. Cine@a intrase Dn casA. TeleGon+l Di era interce*tat. N+... RAscoli *este tot, Dnce*n' c+ li@in-+l. Desc"ise Giecare '+la*, Giecare sertar. CA+tA Dn s*atele tablo+rilor ,i *e s+b cana*ele. C+ ct cA+ta mai abitir, c+ att rA@A,ea l+cr+rile, GAcn' im*osibilA @eriGicarea casei,

152

'acA Dntr4a'e@Ar se sc"imbase ce@a 'e a%i4'imineaA. Dar n+4i *Asa. Dntr4+n Gel era si-+r cA cine@a a intrat Dn a*artament, cA s*ai+l sA+ *ersonal i4a Gost @iolat. Qroia sA -AseascA o 'o@a'A. Dar n+ e)ista nici +na, cel *+in n+ Dn li@in-. DncercA Dn 'ormitor. 1m+lse *ilota 'e *e *at ,i o ar+ncA *e *o'ea. CercetA *rin ,iGoniere, *rin no*tiera 'e ln-A *at, Dn la'a *reioasA 'e *at *e care o c+m*Arase 'e la Bat", Dn care n+ in+se ,i n+ @a ine @reo'atA *At+ri. Trec+ Dn baie, trase a*a, 'esc"ise ,i Dnc"ise '+la*+l 'e 'eas+*ra c"i+@etei. E+nciona a+tomat 'e ac+m. Ce se a,te*ta sA -AseascAN O carte 'e @i%itA c+ semnAt+rA 'in *artea "oilorN Dar ace,tia n+ era+ "oi. N+ 'is*Ar+se nimic. At+nci, s*ioni. Poliie. KI7. PrimAria... 1e *+rta ri'icol, 'ar n+ se *+tea abine. Dn '+la*+ri 4 oale ,i crAtii 4 c+*tor+l c+ micro+n'e, combina Gri-oriGicA. Cine@a intrase Dn casA *e tim*+l %ilei. Ce a+ l+atN Ce a+ lAsat Dn +rmAN Dn Ginal, D,i im*+se sA se mai calme%e. =ra abs+r'. Trei nec+nosc+i ci+'ai 'e *e *lato+l 'e Gilmare 'e la G+ma,i 9n pom Dl aGectaserA Dntr4att ,i Dl GAc+serA sA *ro@oace +n acci'ent st+*i', ce ar Gi *+t+t sA strice tot. DA'+se c+ ma,ina *este re-i%or, *nA ,i im*resara sa era +n *ac"et 'e ner@i. B+ase 'oar 'o+A Dn-"iit+ri 'in otrA4 @itor+l coniac -recesc. Tot sistem+l sA+ era Dn stare 'e ,oc. Dnce*+se sA aibA Dnc"i*+iri. N+ intrase nimeni la el Dn a*artament *entr+ cA n+ e)ista nici +n moti@ ca cine@a sA o GacA. O +,A 'e '+la* s4a 'esc"is 'e +na sin-+rA. A+%ise +n eco+ *e linia teleGonicA. Iar ima-inaia sa s+*rasolicitatA s4a oc+*at 'e rest+l. <+# 'ecise sA +ite 'e toate astea, sA D,i GacA +n san'@i, ,i sA iasA +n'e@a Dn ora,. DncA mai r+la oaptea
153

american+. Ac+m mai m+lt ca nicio'atA a@ea ne@oie 'e conGort+l +n+i Gilm b+n. Desc"ise Gri-i'er+l. Mi at+nci -Asi 'o@a'a. A@+sese 're*tate. Cine@a c"iar G+sese Dn a*artament. Intrase Dn Gri-i'er. Do@a'a era c"iar Dn Gaa l+i. =ra+ mici +rme 'e *icior+,e Dn +ntierA.

TREISPREZECE
4 rme Dn +ntN 1#l@ie <ra"am cli*i 'in oc"i Dn 'irecia l+i <+#, *e 'eas+*ra ine@itabilei ce,c+e 'e *orelan. =ric era alAt+ri 'e ea 4 asta n+ era nicio'atA +n semn b+n. =ric D,i GAcea a*ariia Goarte rar Dn biro+l *rinci*al ,i n+ stAtea 'ect 'acA era solicitat *entr+ s+sinere moralA. Cn' ea @roia sA conce'ie%e +n client, 'e e)em*l+. =ric era a,e%at *e +n sca+n tare 'e lemn, ime'iat ln-A biro+. Pantalonii se Dn'oiserA ,i n+ cA'ea+ *nA Fos, *este mar-inea *antoGilor. P+rta ,osete ro%. 4 Ce Gel 'e +rmeN se interesA ea. 4 PAi, e@i'ent... +nele Goarte mici. Tra@ersa+ +ntiera *e 'ia-onalA, 'e la +n col la alt+l. 1#l@ie *ri@i s*re =ric, cern' o e)*licaie. 4 n ,oricel, s+-erA el. 4 Precis ,tii banc+l, e @ec"i, %ise <+#. Ba naiba, l4am a+%it cn' eram Dn clasa DntiT OGtA. C+m ,tii 'acA ai +n eleGant Dn Gri-i'erN 1#l@ie ,i =ric Dl *ri@irA GArA nici o reacie. rmele 'in +ntierAT N+ rse nimeni. <+# nici n+ se a,te*ta sA o GacA. 4 Deci ceea ce ne s*+i este cA era+ +rme 'e eleGantT conc"ise 1#l@ie.
155

4 PAi... 'a. =ra+ circ+lare. C+ 'e-eele. Dar era+ Goarte4Goarte mici. 1e lAsA o tAcere -rea. Dra*eriile 'e catiGea ro,ie ,i %i'+rile -roase n+ lAsa+ sA *Atr+n'A %-omotele l+mii 'e aGarA. O *en'+lA 4 care se %@onea cA a*arin+se l+i Noel Co$ar' 4 bAtea teatral Dntr4+n col 'e camerA. 4 Mi ce4ai GAc+t c+ +nt+lN DntrebA 1#l@ie. 4 B4am ar+ncat *e GereastrA. 4 N+ cre%i cA e +n -est *+in cam e)tremN 4 Vinteam s*re -+noi. = c"iar ln-A -eam. 4 O -l+mA. =ric intona c+@intele c+ aceea,i solem4 nitate c+ care s+-erase ,oricel+l. 4 =)act asta este. 4 Cine@a i4a GAc+t o -l+mA. A+ intrat Dn a*artament+l tA+ ,i a+ GAc+t mici semne Dn +nt+l 'in +ntierA. Cine@a care are c"eia. 4 N+ are nimeni c"eia 'e la +,a mea, %ise <+#, 'e,i n+ era tocmai a'e@Arat. Sate a@ea c"eie. Mi *robabil Kartin a@ea acces la ea. Oric+m, @A %ic. A*artament+l a Gost @eriGicat. Mi ce *Arere a@ei 'e teleGonN 4 Asc+ltatN 1#l@ie era sce*ticA. 4 Cn' m4ai s+nat, a Gost +n eco+ *e linie. 4 Te4a mai s+nat cine@a 'e at+nciN DntrebA =ric. 4 Da. K4a s+nat +n *rieten, Torin. = %i+a l+i 'e na,tere. K4a in@itat la *etrecerea l+i.

4MiN 4 Nimic. TeleGon+l n+ a@ea nimic. 1#l@ie Di 'A'+ l+i =ric ce,c+a ei 'e *orelan, iar acesta o *+se GArA %-omot *e +n scenari+ DncA necitit. <+# a@ea o bAn+ialA cA om+l n4ar Gi *+s nimic *e o s+*raGaA l+str+itA. Din cte ,tia el, =ric era cel care l+str+ia mobila. 1#l@ie Dl *ri@ea c+ o e)*resie Dntre Dn-riForare ,i iritare. <+# a,te*ta +n @er'ict iar acesta n+ Dntr%ie.

156

4 N+ cre', %ise ea, cA treaba asta c+ +nt+l are @reo DnsemnAtate. 1+nt 'e acor' c+ =ric. Poate cine@a i4a GAc+t o GarsA sa+ *oate ai @reo ro%Atoare *rin b+cAtArie DnsA, oric+m ai l+a4o, este irele@ant. Dmi *are cA toate acestea i se tra- 'e cn' c+ inci'ent+l 'e alaltAieri, 'in Qa+)"all... 4 N4are nici o le-At+rA, o Dntrer+*se <+#. 1e o*ri. A'icA, 'e aici a *ornit tot+l. Vi4am %is. A+ Gost trei bArbai... 4 Te4a+ ameninat. 4 N+ c"iar. Dar era+ ameninAtori, asta 'a. De4asta s4a Dntm*lat acci'ent+l. 4 14a Dntm*lat *entr+ cA n+ te4ai +itat *e +n'e mer-i. O 1#l@ie mai '+rA 'ect @A%+se @reo'atA *nA ac+m. 4 Cre' cA cei trei a+ Gost trimi,i 'e cine@a, contin+A <+#. Mi mai este ce@a. Ce@a 'es*re care n+ @4am s*+s. 1e o*ri. N+ ar Gi @r+t sA a'+cA @orba 'es*re asta, 'ar ac+m simea cA n+ are 'e ales. Ai @A%+t @reo'atA +n orb *e bicicletAN DntrebA el. 1#l@ie ,i =ric se +itarA +n+l la alt+l. 4 C"iar Dn 'imineaa asta a trec+t +n+l *rin Gaa casei mele, %ise <+#. 4 Dar 'e +n'e ,tii cA era orbN DntrebA 1#l@ie. 4 A@ea +n baston alb. Dl *+sese *e -"i'on. Mi oc"elari G+m+rii. 4 Mi a trec+t *rin Gaa casei taleN 4Da. 4 14a o*ritN 4N+. 4 At+nci ce te Gace sA cre%i cA are le-At+rA c+ tineN 4 Probabil cA a@ea 'oar o 'eGicienA 'e @e'ere, n+ era com*let orb, oGeri =ric o e)*licaie.
157

4 A@ea +n cine4-"i', *entr+ n+mele l+i D+mne%e+T Aler-a *e ln-A bicicletAT N+ mer-ea 'eloc bine. <+# n+ ri'icase ton+l nicio'atA Dn aceastA DncA*ere. N+ obi,n+ia sA Dntrer+*A oamenii cn' @orbesc. Re-reta cA @enise aici c+ temerile l+i c+ tot. Jane era la Pra-a, 'ar Torin n+ l+cra. Torin l4ar Gi *rimit. Pe 'e altA *arte, 1#l@ie era mai Dn @rstA, mai Dnelea*tA. =ra o Gi-+rA a+toritarA. =)act ceea ce Di tre4 b+ia l+i Dn acest moment. 4 1tai sA @A' 'acA am *rice*+t corect, %ise 1#l@ie. Qocea trA'a o notA 'e obosealA. Te4ai "otArt sA aGli 'e +n'e *ro@in banc+rile. Din n+ se ,tie ce moti@, ai *ornit *rin An-lia, *+nn' DntrebAri Dn stn-a ,i4n 'rea*ta. Iar ac+m, %ici t+, banc+rile a+ Dnce*+t sA @inA sin-+re la tine.

4 n en-le%, +n irlan'e% ,i +n scoian. n orb *e bicicletA. =leGani Dn Gri-i'er. 4 Ai i'ee ct 'e neb+nesc s+nA tot ce4mi s*+iN 4 Da, 1#l@ie. 1+nt *erGect con,tient ce neb+nesc *are tot+l. Tocmai 'e aceea am @enit aici. N+ ,ti+ ce sA Gac. 4 Dn loc+l tA+ m4a, '+ce la +n 'octor, s*+se =ric. 1#l@ie lAsA sA4i sca*e +n oGtat. <+# intrase Dn biro+l ei ac+m mai bine 'e F+mAtate 'e orA, nemai*+nn' la socotealA cA n+ a@ea *ro-ramare. =ra 'e aF+ns. 4 Ki se *are, %ise ea, cA tot+l a Dnce*+t c+ banc+l *e care l4ai a+%it la pub. Dar cA n+ are nici o le-At+rA c+ banc+rile Dn sine. <+# 'esc"ise -+ra ca sA @orbeascA, 'ar im*resara Dl o*ri ri'icn' arAtAtor+l. 4 =ra @orba 'e +n banc 'es*re 1elina Koore, mai %ise ea. Kama ta. Ac+m, e+ n+ s+nt *si"iatr+, 'e,i, D+mne%e+ ,tie, Dn meseria mea +neori treb+ie sA Di as+mi ,i +n asemenea rol. Dar, <+#, n+ cre' cA +rmAreai banc+l Dn sine. Cre', bineDneles, cA Dncercai sA te a*ro*ii

158

'e mama ta. Mti+ cA ii mori, la sc"ema ta c+ obli-ai+nile la *+rtAtor, 'ar "ai sA tra-em *er'ea+a 'iscreiei *este toatA aGacereaT N+. Aici e @orba 'e mama ta. N+4mi @ine Dn minte @re+n alt moti@ *entr+ care ai l+at4o ra%na a,a c+m ai l+at4o t+. N+ are nici +n sens. <+# n+ era con@ins cA ea are 're*tate. N+ simea cA ar a@ea 're*tate. Dar tot ceea ce tocmai Di s*+sese a@ea lo-icA. Treb+ia sA rec+noascA asta. 4 1elina a m+rit 'oar c+ cte@a sA*tAmni Dn +rmA ,i m4a, "a%ar'a sA %ic cA DncA mai Fele,ti 'is*ariia ei. Treb+ie sA4i Gie tare -re+. N+ ai c+nosc+t4o nicio'atA ,i tot+,i ea era o *arte 'in tine 4 cine e,ti ,i cine @rei sA 'e@ii. Din *Acate, ea n+ mai este. Dar banc+l a rAmas ,i *ornin' Dn cA+tarea l+i, t+ Di ca+i 'e Ga*t mama *e care n+ ai a@+t4o nicio'atA. <+# 'A'+ 'in ca*. 4 Am Gost trist cn' am aGlat cA a m+rit... 4 C+ toii ne4am Dntristat, 'ar e@i'ent *entr+ tine '+rerea a Gost ,i mai DnsemnatA. <+#, 'acA a, Gi Dn loc+l tA+, a, +ita 'e -l+ma c+ Eerrero Roc"er. Ia4o ca *e o rA+tate ,i att. N+ a Dnsemnat nimic. Poate cA =ric are 're*tate ,i ar treb+i sA mer-i la +n cons+lt. Poate ai ne@oie 'e consiliere. 1a+ *oate i4ar *rin'e bine sA @orbe,ti c+ cine@a care a c+nosc+t4o *e 1elina. 1o+l ei trAie,te. N4am citit +n'e@a cA loc+ie,te Dn Bon'raN Poate asta te4ar aF+ta. 1e ri'icA 'e *e Gotoli+. =ric al+necA 'e *e sca+n+l sA+ ,i l+A reci*ientele *entr+ ceai. Inter@i+l l+ase sGr,it. 4 Dn orice ca%, ai Dnc+rcat rA+ l+cr+rile ,i ne @a l+a ce@a @reme sA re*arAm tot+l. Kai Dnti Ni-el Jones. A*oi, mai rA+, Ki>e Watson. <+#, te4ai cA*t+,it c+ o re*+taie ,i n+ +na b+nA.
159

4 Am +itat 'e banc+l acesta nenorocit, %ise <+#. Dmi 'oresc sA n+4l Gi a+%it @reo'atA. 4 N+ asta ne 'orim c+ toiiN G+ 1#l@ie 'e acor' c+ el. Cre' cA ar Gi bine sA Di iei +n conce'i+. B+i <+# Di *icA Gaa. n+l sc+rt. Qreo 'o+A sA*tAmni. O'i"ne,te4te ,i DncearcA sA la,i toate astea Dn +rma ta. Dntre tim*, =ric @a Dncerca sA Di -AseascA +n rol Dntr4o *iesA 'e teatr+. Ce@a Dn *ro@incie, ct mai 'e*arte. 4 1e Gace +n castin- *entr+ !onstructorul Solness1 Dn In@erness, mormAi *osomort =ric. 4 =i @e%i, a,a ce@a. 1a+ *oate Di Gacem rost 'e +n t+rne+ Dn strAinAtate. <+#, DncearcA sA n+ mai 'ai 'e neca%. Vinem le-At+ra. N+ ne s+na. Te s+nAm noi. Cli,e+l ine@itabil. Dar

asta a @r+t ea sA s*+nA. AGarA, Dn ra%ele soarel+i, <+# DncercA sA se sc+t+re 'e sentiment+l 'e rA+ a+-+r ce4l nA*A'ise. Dl c+no,tea m+lt *rea bine. 1imea asta 'e Giecare 'atA cn' n+ a@ea acti@itate, sentiment+l cA n+ mai 'eine control+l as+*ra *ro*ri+l+i sA+ 'estin, cA nimic n4o sA mai @inA Dn calea sa. Cel mai rA+ l+cr+ Dn meseria 'e actor. Pe 'e o *arte a@eai 'is*erarea 4 li*sa Gon'+rilor, li*sa imbol'+l+i, li*sa rol+rilor. De cealaltA era ,ansa. C+loarea *Ar+l+i, DnAlimea, o *a-inA care se 'esc"i'ea la Gi) Dn Gaa re-i%or+l+i *otri@it. =ra ca o Gr+n%A *l+tin' *e o mare Dntre cele 'o+A e)treme. NeaF+torat ,i 'e%nA'AF'+it atta @reme ct @nt+l n+ Dl '+cea Dn 'irecia b+nA. Dar era "otArt. A@ea sA lase tot+l Dn +rma l+i. 1e @a com*orta ca ,i c+m n+ s4ar Gi Dntm*lat nimic. A@ea sA +ite 'e banc ,i sA se concentre%e as+*ra @iitor+l+i, s*re
PiesA 'e teatr+ 'e Henri> Ibsen 8n. tr.9.

160

o re@enire la normal care c+ si-+ranA Dl *A,tea la *rima cotit+rA. Torin, 'e e)em*l+. Torin l4a in@itat *e <+# la cinA, *entr+ @ineri. Probabil ,i Dann# @a Gi acolo. Poate Jac> ,i Pa+l. Promitea sA Gie o searA -AlA-ioasA, beatA, ca4ntre bAiei, e)act ceea ce4i treb+ia. Qoia sA4i c+m*ere +n ca'o+ l+i Torin. n set canA ,i trico+, c+ Harr# Potter. 1a+ ce@a Dn GormA 'e *enis. Orice, n+mai sA Gie com*let in+til sa+ absol+t obscen. Asta a@ea 'e -n' sA GacA. C"iar ac+m. D,i lAsase motocicleta acasA, a,a cA l+A +n a+tob+% *nA Dn Cam'en To$n. Piaa era Dnc"isA Dn %ilele l+crAtoare, 'ar %ona era *o*+latA c+ o s+me'enie 'e ma-a%ina,e care comerciali%a+ e)act -en+l 'e articole cA+tate 'e <+#. Cn' aF+nse acolo, %ece min+te mai tr%i+, trot+arele era+ "i*er4a-lomerate. <+# coborD 'in a+tob+% ,i Dnce*+ sA mear-A s*re *rim+l set 'e semaGoare. 1oarele lo@ea cr+nt stra'a, scon' Dn e@i'enA *raG+l ,i -+noaiele. Kiros+l 'e -a%e 'e e,a*ament ,i >ebab *ersista Dn aer. DacA nici asta n+ era normalitate, at+nci ceN 1coase *ortoGel+l 'in b+%+nar. A@ea o bancnotA 'e cinci lire ,i +n bon *entr+ o carte @ec"e. Pri@eli,tea Di aminti 'e aceastA -riFA *e ca*+l sA+. Pres+*+nea cA @a Gi *lAtit *entr+ G+ma,i 9n pom 'ar, 'in ce Di s*+sese 1#l@ie, era clar cA @a trece ce@a tim* *nA sA obinA +n contract G+ll4time, iar economiile l+i 'eFa se 'imin+aserA consi'erabil. Tra@ersA stra'a ,i merse la +n bancomat. Intro'+se cr'+l, tastA PIN4+l ,i a,te*tA conGirmarea. =cran+l se Dnne-ri. A*Ar+ a*oi o sin-+rA literA, al+necn' electronic 'intr4o *arte Dn alta a ecran+l+i. H.
161

<+# o *ri@i, ne'+merit. =ra o no+A sc"emA 'e *+blicitateN N+ l4ar Gi mirat. Reclamele rAsAriserA *e ta)i4+ri, *e c+tiile 'e la*te, la oGiciile *o,tale ,i *nA ,i *e cartelele 'e metro+. =ra 'oar o c"esti+ne 'e tim* *nA cn'... A*Ar+ o 'o+a literA, aceasta aler-n' 'e la 'rea*ta la stn-a *entr+ a se li*i 'e cea 'inti. A,a cA ac+m era+ 'o+A litere care Gorma+ +n c+@nt. HA. HaN 1A Gi Gost iniialele c+i@aN DacA <+# ar Gi a@+t cont+l bancar la HaliGa), acesta ar Gi *+t+t constit+i +n Dnce*+t 'e mesaF, DnsA el l+cra c+ o altA bancA. Poate cA a+tomat+l era stricat. Dar at+nci, c+ o sin+o%itate ce n+ *+tea Gi 'ect re%+ltat+l +n+i *ro-ram *e calc+lator, cele 'o+A litere se '+*licarA, 'es*rin%n'+4se Dntr4o *erec"e,

ca o amorti%are alGabeticA. HA HA. Ha "aN !e naiba se 9ntmpl+F <+# a*AsA b+ton+l 'e OAn+lareP. N+ se Dntm*lA nimic. Kai a*AsA o 'atA. Tot ecran+l e)*lo'A c+ aceea,i *erec"e 'e litere, ac+m Dntr4o @arietate 'e c+lori, Dnotn', Dn@rtin'+4se, sArin' ,i lo@in'+4se +nele 'e altele *e s+*raGaa -ri a monitor+l+i. Dn acela,i tim*, *e G+n'al i%b+cnirA artiGicii, 'ra*n'+4se Dn casca'A Dn s*atele literelor. =cran+l cli*i intermitent, cn' ro%, cn' -alben. C+@intele se Dn,ir+ia+ *e ori%ontalA, 'in ce Dn ce mai ra*i'. HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA. Bancomat+l r'ea 'e elT <+# a*AsA *entr+ a treia oarA *e b+ton ,i cr'+l 'e *lastic ,ni aGarA c+ asemenea GorA, Dnct 'acA n+ s4ar Gi Gerit, *robabil l4ar Gi tAiat ca o lamA 'e c+it. Pentr+ o cli*A n+ a@+ nici o reacie. A*oi se a*lecA ,i ri'icA

162

b+cata 'e *lastic. Cn' se +itA la bancomat, ecran+l D,i re@enise la normal, in@itn' +rmAtor+l client sA se i'entiGice. D,i GAc+ a*ariia o Gemeie, Dm*in-n' +n cAr+cior 'e c+m*ArAt+ri. 1e o*ri Dn 're*t+l bancomat+l+i. 4 Cre' cA e stricat, %ise <+#. Dar ea intro'+se cr'+l, tastA PIN4+l ,i Di ar+ncA l+i <+# o cA+tAt+rA 'is*re+itoare cn' ecran+l Di oGeri o*i4 +nile obi,n+ite. O +rmAri c+m retra-e %ece lire sterline. Bancomat+l n+ a@ea nimic. B+i <+# Di @eni rA+. itase c+ tot+l 'e ca'o+l l+i Torin. itase tot ce4i s*+sese 1#l@ie. Asta era *arte 'in ce i se Dntm*la, orice ar Gi asta. Bancomat+l Dnce*+se sA r'A 'e el. Precis a@ea le-At+rA c+ banc+l. 1e +itA DnF+r, con@ins Giin' cA este *ri@it. Dar ,+@oi+l 'e trecAtori *Area la Gel 'e li*sit 'e con,tiinA ca Dntot'ea+na. Dn intersecia 'e ln-A staia 'e metro+ se Gormase o coa'A 'e ma,ini la semaGor, 'ar nici +n+l 'intre ,oGeri n+ se +ita s*re el. Cam'en To$n era absol+t normal. N+mai el n+ era normal. Br+sc @oia sA mear-A acasA. N+ Di era teamA, 'ar era 'e%orientat. DacA mer-ea acasA, n+ i se mai *+tea Dntm4 *la nimic. DacA rAmnea aici, i se *+tea Dntm*la orice. Dncercn' sA n+ se -rAbeascA, Dncercn' sA se con4 @in-A sin-+r cA tot+l @a Gi bine, intrA Dn staia 'e metro+ ,i c+m*ArA o cartelA( ma-istrala Nort"ern Bine, Dn 'irecia Hi-"-ate. O'atA aF+ns acolo, *+tea sA ia +n a+tob+%. 1taia a@ea scAri r+lante ce cobora+ a'nc s+b *Amnt ,i Dn @reme ce se lAsa *+rtat Dn Fos, <+# obser@A 'o+A *ersonaFe *e *artea cealaltA, 'isc+tn' Dm*re+nA Dn tim* ce +rca+. =ra+ 'o+A cAl+-Arie. De altGel, n+ era nimic remarcabil Dn asta, c+ e)ce*ia Ga*t+l+i cA era+ sin-+rele Glinte ce anima+ scArile si asta le GAcea si mai
163

*roeminente 'ect ar Gi Gost Dn mo' normal. Dar cn' aF+nserA Dn 're*t+l sA+, se o*rirA 'in @orbit ,i se +itarA 'irect la el. <+# G+ s+r*rins 'e 'e%-+st+l ce se citea Dn oc"ii lor. De *arcA s4ar Gi +itat la +n 'emon 'e ran- mai Fosnic. Oare c"iar se +ita+ la elN 1e rAs+ci, a,te*tn'+4se sA @a'A Dn s*atele sA+ @re+n aGi, 'eoc"eat sa+ +n 'esen obscen. Dar n+, el era cel care le s+*Arase a,a. Cei trei rAmaserA la acela,i ni@el *entr+ o Graci+ne 'e sec+n'A. CAl+-Ariele Dl *ri@irA *roG+n' oGensate. Mi a,a 'is*Ar+rA, *+rtate mai 'e*arte 'e scArile r+lante, contin+n'+4,i a*oi 'isc+ia ca ,i c+m nimic n+ s4ar Gi Dntm*lat. <+# aF+nse *e *latGorma 'e Fos ,i ar+ncA o *ri@ire Dna*oi, DncA nelAm+rit as+*ra a ceea ce s4a Dntm*lat, 4 'acA Dntr4a'e@Ar se Dntm*lase ce@a. 1e Dntoarse la tim*

ca sA le mai @a'A *e cele 'o+A maici ie,in' 'e *e scArile r+lante, Dn cli*a Dn care Dn ca*+l scArilor D,i GAc+rA a*ariia alte *atr+ maici, acestea l+n' scArile Dn sens o*+s, Dn Fos. RAmase c+ -+ra cAscatA la ele. Dn aGara 'e ca%+l Dn care cine@a s+sinea *robe 'e 'istrib+ie *entr+ Sunetul mu-icii, aceastA a-lomerare s+bitA 'e maici era 'e4a 're*t+l stranie. No+l -r+* era tAc+t. Atenia lor *Area Dn Dntre-ime concentratA as+*ra l+i& c+ Giecare sec+n'A se a*ro*ia+ mai tare 'e el. Br+sc, <+# reali%A cA n+ @rea sA le DntlneascA. 1e Dntoarse ,i mAri *as+l Dn 'irecia *latGormei 4 GArA a4,i maniGesta *anica ce4l c+*rinsese, s*era el. Mi aici era *lin 'e cAl+-Arie. 1+te. De Ga*t, era+ n+mai cAl+-Arie. Dnainte 'e a4,i 'a seama ce se *etrece, G+ DnconF+rat 'e ele. Kaici care 'isc+ta+ Dntre ele. Kaici care citea+ %iar+l. Kaici c+ cA,ti *e +rec"i. O mAic+A c+ @reo cinci saco,e 'e c+m*A4 rAt+ri, o alta c+ +n cAr+cior 'e co*il. <+# Dnlemni. Kai cA Di @enea sA r'A. 1e simea ca +n *ersonaF 'in Gilmele

164

l+i Woo'# Allen, 'e,i nici c"iar Woo'# Allen n+ ,i4ar Gi *+t+t *ermite sA an-aFe%e atia Gi-+rani. Desi-+r, e)ista o e)*licaie raionalA. Probabil era o conGerinA 'e s*ecialitate *e +n'e@a *rin Bon'ra. O a'+nare ec+meni4 cA. E+neraliile +n+i *relat m+lt4i+bit. Asta n+ a@ea nici o le-At+rA c+ el. De4abia cn' sosi metro+l ,i 'esco*eri cA toate @a-oanele era+ ticsite c+ maici, <+# "otArD cA @a treb+i sA -AseascA +n alt mo' 'e a aF+n-e la K+s$ell Hill. EAc+ stn-a Dm*reF+r ,i o l+A la G+-A, +rcn' cte trei tre*te 'eo'atA, sArin' Dn -oanA *este bariera 'e la ie,ire ca sA aF+n-A mai re*e'e la l+mina %ilei, la aer c+rat. Dn seara aceea a@+ co,mar+ri +rte. 1e GAcea cA e Sate c+ el, ,i Ki>e Watson ,i 1#l@ie, ,i o Gemeie *e care n+ o rec+no,tea, c+ +n as*irator @i+ colorat Dn mnA. Mi cAl+-Arie. O -rAma'A 'e cAl+-Arie.

PAISPREZECE
A 'o+a %i 'imineaa, l+i <+# Di era rA+. Eoarte rA+. Probabil ni@el+l 'e *olen aF+nsese la cote mari, Giin'cA a@ea oc"ii inGlamai ,i Dl +st+ra nas+l. 1+Gerea 'e +n ca% n+ *rea se@er 'e aler-ie la *olen 'e cn' era mic, 'ar noa*tea ne'ormitA ,i stres+l 'in +ltimele %ile n+ GAc+serA 'ect sA DnrA+tAeascA sit+aia. D,i aminti cA =ric Di s+-erase sA se '+cA la +n cons+lt ,i <+# se 'ecise sA Di +rme%e sGat+l. C+m se Dntm*lA, a@ea 'eFa +n 'octor Goarte *rice*+t, ceea ce el n+mea +n 'octor ba%at, +n+l care te ,tia *e n+me ,i care n+ te *+nea sA a,te*i o*t4no+A ore la cabinet Dnainte 'e a te @e'ea. 1e n+mea 'r. S"atami ,i era @is+l t+t+ror actorilor, elibern' reete *entr+ somniGere ,i anti'e*resi@e +,oare GArA sA *+nA *rea m+lte DntrebAri. 1e *oate sA Gi Gost 'oar *il+le4*lacebo 'ar a@ea+ eGect Dntot'ea+na. <+# Dl s+nA c"iar Dnainte 'e *rn%. 4 QA *ot aF+taN N+ rec+no,tea -las+l. Rece*ionera 'e la centr+l me'ical 'in Cro+c" =n' 4 +n'e era +n *acient oca%ional Dn +ltimii cinci ani 4 era ca o clo,cA, -en+l 'e Gemeie care GAcea ca Giece @i%itA la 'octor sA *arA ca o trataie. Dn sc"imb cea 'e la teleGon *Area ca asistenta Eletc"er 'in Obor deasupra unui cuib de cuci.

166

4 Da. N+mele me+ este <+# Eletc"er. A, @rea sA Gac o *ro-ramare *entr+ 'r. S"atami. 4 Ki4e teamA cA n+ se *oate. Dr. S"atami a *lecat. 4A"... se 'e%+mGlA <+#. 4 Ai @rea +n cons+lt la s+*linitor+l sA+N 4 Pot obine o *ro-ramareN 4 A@ei noroc. n alt *acient tocmai a amnat. P+tei @eni c"iar astA%i, la *atr+ ,i F+mAtate. 4 K+l+mesc. Da, e Goarte bine a,a. 4 RAmne *atr+ ,i F+mAtate, at+nci. QA @a @e'ea 'r. Doctor. 4PoGtimN 4 Dr. Doctor. Acesta este n+mele 'ns+l+i. C+ mari Dn'oieli, <+# se '+se la me'ic Dn acea '+*A4a4 mia%A, la centr+l me'ical -A%'+it Dn casa Dn stil @ictorian aGlatA ce@a mai 'e*arte *e stra'A, '+*A t+rn+l c+ ceas. Desi-+r, aF+ns aici 'esco*eri cA n+mele 'octor+l+i S"atami G+sese ,ters c+ @o*sea 'e *e Girma 'e la intrare. E+sese Dnloc+it c+ +n no+ n+me( Dr. A. Doctor. <+# %Abo@i cinci min+te, ne"otArt. A*oi intrA Dn cabinet. Dar *nA la +rmA n+ aF+nse mai 'e*arte 'e sala 'e a,te*tare. Aici mai -Asi DncA cinci *acieni. n bArbat Dntre 'o+A @rste, c+ ambele brae DnGA,+rate Dn ban'aFe Dnct *Area+ ca ni,te baloane +mGlate. Bn-A el stAtea a,e%atA o Gemeie *linA 'e b+b+lie ro,ii. Boala ei era e@i4 'ent conta-ioasA, cAci b+b+liele a*Ar+serA ,i la bAiat+l 'e ln-A ea, aco*erin'+4i F+mAtatea stn-A a Geei. Bn-A bAiat stAtea o mamA s+*AratA, c+ +n bAieel. 1a+ o GetiA. Co*il+l a@ea o cratiA a'ncA Dne*enitA *e ca*. Ct <+# absorbi toate aceste no+tAi, o +,A se 'es4 c"ise ,i o @oce stri-A( 4 rmAtor+l, @A ro-.
167

Dntre%Ari biro+l 'in s*atele +,ii +n'e +n 'omn c"el, %mbitor stAtea a,e%at la +n biro+ sim*l+, 'in trei scn4 '+ri li*ite. Nici mAcar n+ a@ea teleGon. Domn+l *+rta +n "alat alb ,i a@ea +n stetosco* la -t. =ra o ima-ine *e care <+# o @A%+se 'e mii 'e ori. O caricat+rA. 1e 'ecise sA n+ intre. 1e Dntoarse acasA. Dar a'e@Ar+l era cA 'e cn' c+ s*ar-erea, n+ se mai simea conGortabil aici. Orice ar %ice 1#l@ie, era con@ins cA Di este asc+ltat teleGon+l ,i 'acA asta era a'e@Arat, cine ,tie ce s+r*ri%e se mai asc+n'ea+ *rin a*artamentN Mi oric+m, 1#l@ie n+ a @A%+t ce a *Ait la bancomat. Mi n4a Gost c+ el la metro+ c+ cele o mie 'e maici. Ori o l+ase ra%na, ori cine@a se F+ca c+ mintea l+i 4 era s+b control+l +nei *+teri *e care n+ o Dnele-ea. D,i 'orea sA aibA c+

cine 'isc+ta 'es*re asta. D,i 'orea sA n+ Gi *lecat Sate. DA'+ 'r+m+l la tele@i%or. =ra sase GArA +n sGert si G+ s+r*rins sA @a'A c"i*+l l+i Sennet" Williams rnFin' la el 'e *e ecran, c+ nArile sale Gaimoase +mGlate, tre4 m+rn'. OInGamie, inGamie, toi @or sA4mi @inA 'e "ac mieP. =ra +n Gilm 'in seria Tot 9nainte1. Tot 9nainte, !leo, mai *recis. Re*lica era +na 'intre *+inele -l+mite memorabile c+ care era+ *resArate Gilmele. 1c"imbA canal+l. Pe C"annel 7 era Tot 9nainte la spionaI. O eroare Dn -rila 'e *ro-ram 'est+l 'e rar DntlnitA( 'o+A Gilme 'in seria Tot 9nainte 9n acela,i tim*. 1c"imbA 'in no+. Mi iatA4l *e C"arles Ha$tre#, +n alt obi,n+it al Gil4 melor Tot 9nainte, DmbrAcat Dn +niGorma Be-i+nii strAine. 1e *are cA ITQ a@ea Dn *ro-ram Tot 9nainte, =ndia< <+# : !arry An 8lb. en-l., n. tr.9.

168

ar+ncA o *ri@ire om+le+l+i oribil, slAbAno-, teribil 'e li*sit 'e +mor, Dntrebn'+4se 'e ce toatA l+mea arAta Gilmele acestea. O Gi m+rit care@aN 1c"imbA iarA,i canal+l. Mi Dn acel moment reali%A cA ce@a e Dn nere-+lA. Pe C"annel 6 era Tot 9nainte doctore. 1a+ Tot 9nainte asistentelor. 1a+ Tot 9nainte ce0a. Pentr+ cA iatA4l *e 1i' James GAcn'+4i oc"i '+lci Barbarei Win'sor c+ toatA s+btilitatea +n+i maniac se)+al la *+bertate, abia eliberat 'in Dnc"isoare. ... Dn @reme ce *e BBC:, iat4o 'in no+ *e Barbara Win'sor, 'e 'ata aceasta *ier%n'+4,i s+tien+l Dn acea GaimoasA scenA ilarA 'in Tot 9nainte, peripeii 9n e?cursie, n+mai cA 'e aceastA 'atA Sennet" Connor era cel care o sorbea 'in oc"i Dn @reme ce se lansa Dn Gaimoasa sa imitaie a +n+i ObArbat s+Gerin' o eFac+lare *remat+rAP. <+# Dnc"ise tele@i%or+l, obli-n'+4se sA acce*te Ga*t+l cA toate cele cinci canale 'e tele@i%i+ne se "otArserA sA lase naibii ,tirile ,i sA 'ea Gilme 'in seria Tot 9nainte. Dar n+mai *e tele@i%or+l sA+. =ra absol+t si-+r. Asta i se Dntm*la n+mai l+i. Treb+ia sA @eriGice. Ie,i 'in a*artament ,i +rcA la etaF la Jo"nn# Peters. N+ era ce@a ce D,i 'orea sA GacA. Dn tot tim*+l ct loc+ise *e Ka*letree Close, +rcase la etaF o sin-+rA 'atA. E+sese +n inci'ent c+ o ea@a s*artA. C"iar ,i at+nci Peters G+se4 se remarcabil 'e ne*rietenos 4 Dn ci+'a Ga*t+l+i cA ea@a l+i era cea care *ro'+cea toatA *a-+ba. Aceasta era realitatea trai+l+i la Bon'ra. Dn ce *ri@e,te @ecinii, cel mai b+n ca% la care *+teai s*era era ca ace,tia sA Gie in@i%ibili. Ac+m <+# ciocAni la +,A ,i a,te*tA, a-itat. O cli*A mai tr%i+ +,a G+ 'esc"isA ,i Dn *ra- se i@i Jo"nn# Peters
169

Dn "alat 'e casA ,i *a*+ci, blocn' calea c+ toatA Gerocitatea *e care o *+tea c+*rin'e stat+ra sa mAr+ntA. A@ea o GaA ci+'atA, *arcA era t+rnatA Dn *lastic. PAr+l ne-r+, Dns*icat ,i c"iar s+r *e tm*le, obraFii rot+n%i ,i oc"i,orii ca ni,te mAr-el+e caGenii. P+ne4l Dntr4+n Grac ,i c"iar ar Gi arAtat ca manec"in+l +n+i @entriloc. 4 Qroiam sA am 'o+A @orbe c+ tineT se stro*,i el. 4 Ce s4a Dntm*latN DntrebA <+#. 4 Ai ar+ncat c+ o b+catA 'e +nt Dn mine. 4PoGtimN 4 De+nA%i. Am @A%+t c+m l4ai ar+ncat *e GereastrA. Ce naiba e c+ tineN <+# D,i aminti ce s4a Dntm*lat. 4 N4am @r+t sA Dl ar+nc Dn '+mneata, se sc+%A el. B4am

ar+ncat s*re co,+l 'e -+noi ,i am ratat inta. 4=ra sA mA lo@e,tiT 4 Dmi *are rA+T 4 N+ s+nt obi,n+it sA Gi+ atacat cn' mA Dntorc acasA, la mine acasAT DacA @rei sA ar+nci -+noi+l *e GereastrA, n4ai 'ect, treaba ta. Dar 'acA se mai re*etA, o sA Gi+ ne@oit sA ia+ mAs+ri. KA Dnele-iN Mi c+ asta Di trnti +,a Dn nas. Nici mAcar n+4l Dntre4 base *e <+# ce @roia. Dar n+ mai conta. <+# @A%+se *e ln-A el rest+l DncA*erii. Tele@i%or+l era *ornit, *e BBC. Dar nici +rmA 'e Gilm. Peters +rmArea ,tirile. <+# coborD la el. Cn' aF+nse Dn 're*t+l +,ii a*ar4 tament+l+i sA+, o obser@A *e 'oamna At$oo' c+m Dl *ri@e,te 'e *e *alier. Probabil a+%ise +,a l+i Jo"nn# trntitA ,i ie,ise re*e'e sA @a'A ce se Dntm*lA. O i-norA ,i intrA Dn casA. 1e temea cA @a Gi ne@oit sA @n'A a*artament+l. 1e @a m+ta mai la s+' 'e Gl+@i+. Battersea sa+ 1treat"am era+ c+m@a mai *otri@ite *entr+ +n actor ce trAia *e cont *ro*ri+... 'acA ar Gi Gost Dn stare sA

170

-AseascA @reo'atA cartierele acestea. Dintot'ea+na i se *Ar+se im*osibil sA se 'esc+rce 'e cealaltA *arte a Tamisei. =ra ca ,i c+m semnele stra'ale era+ s*ecial *roiectate ca sA aibA sens n+mai *entr+ cei care 'eFa loc+ia+ acolo. <n'in'+4se la asta ,i la m+lte altele, se ar+ncA *e *at ,i, sla@A Domn+l+i, cA%+ Dntr4+n somn a'nc. 1e tre%i la ora ,a*te, amintin'+4,i c"iar Dn cli*a Dn care 'esc"i'ea oc"ii cA Dn acea searA era *etrecerea ani@ersarA a l+i Torin, cA era a,te*tat Dntr4+n resta+rant 'in 1o"o Dn mai *+in 'e o orA ,i cA DncA n+ re+,ise sA Di c+m*ere +n ca'o+ sArbAtorit+l+i. N+ @roia sA mear-A. 1e simea isto@it ,i arAta ca naiba. PAr+l sA+ trec+se -rania 'e la ci+G+lit Dn ton c+ mo'a la ci+G+lit *+r ,i sim*l+, iar s+b oc"i se Dnti*AriserA +mbre a'nci. EAc+ +n '+, ra*i', se bArbieri ,i se DmbrAcA, con,tient cA ecran+l tele@i4 %or+l+i Dl +rmAre,te Dn *ermanenA 4 +n sin-+r oc"i *Atrat, mere+ 'esc"is. 1e -n'i 'acA sA4i 'ea 'r+m+l, DnsA n4o GAc+. Di era teamA 'e ce an+me ar *+tea @e'ea. Cn' ie,i 'in casA, n+ @A%+ nici +rmA 'e 'oamna At$oo' sa+ Jo"nn# Peters. C"iar treb+ia sA @n'A a*ar4 tament+l acesta. HotArrea era l+atA. Prim+l l+cr+ mine 'imineaA( sA s+ne +n a-ent imobiliar. DncA o 'atA, lAsA motocicleta acasA. A@ea 'e -n' sA bea Dn astA4searA. KAcar asta era si-+r. B+A a+tob+%+l *nA la Einsb+r# Par>, trecn' *e ln-A Cat an' Ei''le, 'e +n'e *ornise toatA tArA,enia. Mi c+m *ri@i local+l *rin -eam+l a+tob+%+l+i, se -Asi 'orin'+4,i sA n+ Gi intrat acolo nicio'atA, sA n+ Gi a+%it banc+l c+ Eerrero Roc"er, sA n+ Gi *+rces Dn aceastA a@ent+rA tm*itA. Dar Dn acela,i tim*, tot n+ re+,ea sA acce*te Ga*t+l cA banc+l G+sese
171

Dnce*+t+l t+t+ror acestor neca%+ri. 1#l@ie a@ea 're*tate. =ra o neb+nie. Oare Dnneb+niseN Nici +n actor n+ este Dn 'e*linAtatea Gac+ltAilor sale mintale. C+m ar *+tea Gi altGel, c+ attea *ersonaFe 'iGerite Dn ca*N DncA +n a'e@Ar( maForitatea actorilor s+nt Gericii at+nci cn' s+nt altcine@a. Cn' s+nt c"iar ei Dn,i,i, asta mai m+lt ca si-+r DnseamnA cA n+ a+ 'e l+cr+. Dar asta n+ e o neb+nie. N+ e nici mAcar sc"i%oGrenie. P+r ,i sim*l+ a,a sta+ l+cr+rile. Ce i se Dntm*lase l+i Dn +ltimele %ile era c+ tot+l altce@a. Dn *rinci*i+, era o Dntrebare Gilo%oGicA. ite4l *e el, Dn a+tob+%, Dn 'r+m s*re Arc"$a#. C+no,tea 'r+m+4 rile acestea, pub&uP irlan'e% 'e la sens+l -iratori+, staia 'e metro+ 'e s+b cea mai +rtA clA'ire 'e biro+ri 'in nor'+l Bon'rei. Eamiliaritatea ,i sAnAtatea mintalA mermnA Dn mnA. Dar sA %icem cA a+tob+%+l se transGormA

Dn eleGantN 1A %icem cA local+l e DnconF+rat 'e s*iri'+,iN DacA cine@a c+ *+teri imense 8D+mne%e+, -+@ern+l9 ar Gi *+t+t sc"imba orice '+*A b+n+l *lacN De ct era ne@oie *entr+ a con@in-e +n om sAnAtos cA este neb+n 'e le-atN TeleGoane asc+ltate. n 'octor *e n+me Doctor. n bancomat batFocoritor. 1+te 'e maici. =*isoa'e 'in Tot 9nainte *este tot. <+# D,i asc+nse Gaa Dn *alme. N+ era neb+n. Treb+ia sA crea'A asta. B+mea era cea care o l+ase ra%na. Resta+rant+l ales *entr+ *etrecerea l+i Torin se n+mea Ba 1tra'a, +n local no+, italienesc, ln-A 1o"o 1Y+are. Pro*rietar+l era +n ti* *asionat 'e m+nca l+i Ee'erico Eellini, c+ Goto-raGii alb4ne-r+ *e *erei ,i m+%icA 'e Nino Rota Dn s+r'inA. PnA ,i cocteil+rile

172

a@ea+ 'en+miri 'e Gilme 4 Ba Dolce Qita, Casano@a... era 'e4a 're*t+l s+r*rin%Ator ct 'e bine alese era+. <+# ie,i 'in staia 'e metro+ Beicester 1Y+are la o*t ,i %ece. 1erile 'e@enea+ mai l+n-i ,i o l+minA bln'A, sinilie *ersista *e strA%i Dn @reme ce el D,i croia 'r+m *rin Cartier+l c"ine%esc, 'e cealaltA *arte a 1"aGtesb+r# A@en+e. Din resta+rantele c"ine%e,ti ie,ea ,i intra o m+lime 'e oameni, 'ar 4 era +,+rat sA @a'A asta 4 nici o maicA sa+ @re+n orb n+ se e@i'enia+ *rintre ace,tia. Coti *e Dean 1treet. Dr+m+l era Dnc"is *entr+ traGic. n -r+* 'e m+ncitori l+cra 'e %or, 'eco*ertn' stra'a. Aer+l mirosea *+ternic a smoalA. B+i <+# Di trec+ *rin -n' cA 'e cn' c+ intro'+cerea ta)ei 'e a-lomeraie, 'in ce Dn ce mai m+lte strA%i G+seserA Dnc"ise Dn mo' ine)*licabil, ca *arte a l+*tei *ermanente, ne'eclarate Dm*otri@a con'+cAtorilor a+to. Mi at+nci Di %Ari, @enin' 'in GaA. PAr+l blon' slinos ,i Gaa ca +n cartoG. Cost+m+l c+ '+n-+lie. Mi >ilt4+l. =ra+ cei trei nec+nosc+i 'e *e *lato+l 'e Gilmare. Di rec+nosc+ ime'iat 4 asta *entr+ cA, e@i'ent, era+ Goarte +,or 'e rec+nosc+t 4 ,i Dn acela,i tim* G+ si-+r cA n+ este 'eloc o Dntm*lare cA ei se aGlA aici, *e aceastA stra'A. C+m@a 8ei, bine, a@ea teleGon+l asc+ltat9, cei trei ,tia+ +n'e mer-e el ,i D,i *lAn+iserA sA Gie 'e GaA, sA Dl interce*te%e. Ker-ea+ 'irect s*re el, >ilt4+l @enea *rim+l, iar cei 'oi Dn Glanca+ 'e4o *arte ,i 'e alta. <+# D,i simi -+ra +scatA ,i bAtAile inimii i se DnteirA. A@ea o sen%aie 'e @i' Dn s*atele oc"ilor ,i Dn +rec"i. Dncercase o 'atA sA Foace sentiment+l acesta ,i 'e4abia ac+m ,ti+ ct 'e 'e*arte G+sese 'e a'e@Ar, 'e Grica *+rA, absol+tA. Dar 'e ce Di era GricAN =ra @ineri seara Dn b+ric+l Bon'rei. Nimic rA+ n+ se *+tea Dntm*la. Iar oamenii ace,tia 4 era+ o -l+mAT N+ Dnsemna+ nimic. 1e
173

DmbAo,A, reG+%n' sA se lase s*eriat Dn "al+l acesta. 1e -n'i sA treacA *e ln-A ei GArA nici o c"estie. 1A Di i-nore. 1A... Br+sc era *rea tr%i+ sA se DntoarcA *e cAlcie ,i sA o r+*A la G+-A. AF+nsese c"iar Dn 're*t+l lor. A@ea sA treacA 'e ei Dntr4o cli*A. Cei trei DnsA blocaserA trot+ar+l. O ba4 rierA 'e lemn, *+sA acolo 'e m+ncitorii 'e la Dr+m+ri, Dl Dm*ie'ica sA coboare *e carosabil. A+%ea %-omot+l GAc+t 'e *resa *entr+ smoalA, care aF+nsese Dn ca*At+l strA%ii ,i *robabil GAcea ac+m cale DntoarsA. Pentr+ o cli*A se simi s+Gocat 'e %-omot ,i 'e miasma 'e smoalA DncinsA. 1imi c+m se ciocne,te 'e om+l Dn >ilt. 4 De ce n+ te +ii *e +n'e mer-iN se b+r%+l+i scoi4 an+l. Cel mai ci+'at, sinistr+ 'e4a 're*t+l, era Ga*t+l cA om+l care ac+m cte@a %ile *retin'ea cA este cel mai

mare a'mirator al l+i <+# Dn cli*a 'e GaA se GAcea cA n+4l c+noa,te 'eGel. 4=+... bi-+i <+#. 4 Poate ar Gi bine sA te +ii *e +n'e mer-i Dnainte sA aF+n-i +n'e@a, %ise l+n-an+l Dn cost+m. rmA o *a+%A. Cei 'oi se DntoarserA cAtre al treilea, bAtA+,+l Dn "ainA 'e *iele, care *Area sA Gi +itat ce treb+ia sA s*+nA. Om+l cli*i. 4 Ori *oate nici n4ar treb+i sA aF+n-i nicAieriT Trnti c+@intele, Dnc"ein' mica sec@enA. 4 De ce n+ @A '+cei naibii, toi treiN %ise <+# ,i D,i GAc+ loc *e ln-A ei. =)act asta a,te*ta+. CalcA Dn ce@a moale ,i al+necos 4 *entr+ o cli*A cre%+ cA e +n e)crement 'e cine. Dar Dn acela,i tim* Dntre%Ari ce@a -alben ,i c+m *icior+l Dnce*+ sA4i al+nece Dnainte, ar+ncn'+4l *e s*ate, ,ti+ ime'iat ce era 4 ce treb+ia sA Gie 4 o coaFA 'e bananA. n+l 'intre cei trei o

174

Gi ar+ncat4o Dn @reme ce se a*ro*ia 'e el. <+# DncercA sA4,i reca*ete ec"ilibr+l, DnsA era *rea tr%i+. B+mea se ros4 to-oli ,i se Dntoarse c+ s+s+l Dn Fos. 1imi c+m se lo@e,te c+ +merii 'e barierA ,i o Gace An'Ari. Cal'arm+l se a*ro*ia @erti-inos 'e el, iar el *icA 'e4a lat+l *e carosabil. 1e lo@i c+ +mAr+l 're*t 'e o s+*raGaA cal'A ,i moale. Kiros+l 'e smoalA Dl Dn@Al+i c+ tot+l. Dnce*+ sA se ri'ice 'ar Dnainte sA *oatA Gace o mi,care a+%i motor+l ,i %-omot+l ma,inAriei, iar ceea ce mai rAmAsese 'in l+mina DnserArii G+ c+ tot+l blocat 'e +n +ria, cilin'r+ rotati@. <+# +rlA. TA@Al+-+l se Dn're*ta 'irect s*re el. CA%+se 'irect Dn calea l+i ,i, 'e,i +tilaF+l se mi,ca c+ lentoare, mai era+ ci@a centimetri ,i Dl t+rtea Dn smoalA. Dl strAG+l-era @i%i+nea l+i, s+biat ca o Goaie 'e "rtie, Dntins 'e4a lat+l ,oselei. ParcA ,i @e'ea trecAtorii i*n' Dn-ro%ii, a+%ea sirenele amb+lanelor, se @e'ea DnGA,+rat ca *e +n co@or ,i '+s la mor-A. D,i trAise @iaa ca actor. A@ea sA moarA ca +n 'esen animat. <n'+l acesta Dl DnG+rie 'e4a binelea ,i tocmai aceasta Di G+ sal@area. 1imi c+m Di *om*ea%A a'renalina *rin @ene ,i 'eo'atA se rAs+ci, m+,c"ii reacionn' la +nison, cor*+l sA+ trecn' *rintr4o contorsi+ne +l+itoare ca sA Dl GereascA 'in calea *rimeF'iei. TA@Al+-+l trec+ b+b+in' mai 'e*arte, in'iGerent la soarta actor+l+i. <+# se ri'icA Dn ca*+l oaselor Dn miFloc+l strA%ii. =ra m+r'ar 'in ca* *nA Dn *icioare. P+tea a smoalA. DncA Di mai b+b+ia sn-ele Dn @ene. Oamenii Dl *ri@ea+. CA+tA DnF+r ,i 'A'+ *este coaFa 'e bananA care DncA era *e trot+ar. =n-le%+l, irlan'e%+l ,i scoian+l 'is*Ar+serA ca *rin Garmec. K+ncitorii @enirA aler-n'. Con'+cAtor+l tA@Al+-+l+i Dnc"ise motor+l. 4 KamA, amiceT Ai *Ait ce@aN
175

4 Ce s4a Dntm*latN 4 Is+se 4 *+teai sA Gii omortT PArea+ Dn-riForai *e b+ne, 'ar s+bit <+# n+ mai era a,a si-+r. Orice or-ani%aie ce *oate +m*le o staie 'e metro+ c+ maici *+tea Goarte bine sA an-aFe%e o mnA 'e m+ncitori 'e la Dr+m+ri. <+# i-norA -est+rile lor ama4 bile, oGertele 'e a4l aF+ta ,i se -rAbi mai 'e*arte. N+ se o*ri ,i n+ *ri@i Dn +rmA *nA n+ aF+nse la resta+rant. Cn' sosi acolo, c+ o Dntr%iere 'e F+mAtate 'e orA, Ba 1tra'a era a*roa*e *lin. Consi'era cA aratA ct 'e ct *re%entabil. Da, m+r'ar ,i 'e%or'onat *oate, 'ar n+ 'e%-+stAtor. Realitatea era c+ tot+l alta ,i D,i 'A'+ seama 'e acest l+cr+ Dn cli*a Dn care D,i GAc+ a*ariia DnA+ntr+. MeG+l 'e salA rAmase c+ oc"ii la el, ori*ilat. C"elnerii se o*rirA loc+l+i ,i ca*etele se DntoarserA s*re el Dn @reme ce

aroma 'elicatA 'e ci+*erci *orcini ,i *rosci+tto G+ 'atA la o *arte 'e miros+l 'e smoalA Gierbinte. Dar 'eFa intrase. =ra *rea tr%i+ sA *lece ac+m. Din Gericire, Torin a@ea o masA la col, Dntr+ct@a se*aratA 'e celelalte mese. P+nn' ca*+l Dn *Amnt, se Dn're*tA 'irect s*re ea. Dl a,te*taserA c+ toii. Torin, ele-ant Dntr4+n cost+m 'e b+mbac alb stAtea c+ Gaa s*re +,A. Dn mo' s+r*rin%Ator, ln-A el era a,e%atA Jane. Probabil l+ase +n a@ion 'e la Pra-a. Ceilali in@itai era+ Dann# ,i o GatA sc+n'A, c+ *Ar+l e*os, *e care a Dntlnit4o Dn WestcliGGe4on41ea 4 n+ era actriA, ci re-i%or te"nic. Dn Gaa l+i Torin era+ aliniate GelicitAri ,i cocoloa,e 'e "rtie mototolitA, o carte ,i @reo 'o+A CD4+ri. <+# se a*lecA ,i D,i trase +n sca+n sA se a,e%e, li*in'+4se ime'iat 'e acesta 'in ca+%a smoalei 'e *e "aine. Porni o casca'A 'e sc+%e. Tr%i+. EArA ca'o+. Cam Ge,telit. Mtia cA n+ are nici o s*eranA. Toi mesenii Dl *ri@ea+ 'e *arcA tocmai ie,ise -ol4*+,cA 'intr4+n tort imens.

176

4 D+mne%e+le, <+#T e)clamA Dann#. ArAi ca naibaT 4 Ce4ai *AitN Dl DntrebA Jane Dn-riForatA 'e4a 're*t+l. 4 Nimic. A'icA... am a@+t +n mic acci'ent. <+# se Dntinse '+*A @in ,i D,i t+rnA +n *a"ar, @Arsn' *+in ,i *e Gaa 'e masA. Di trem+ra mna. A@ea smoalA la Dnc"e4 iet+ra minii ,i *e mneca "ainei. 1e simea 'eo'atA Goarte @ino@at. Be @a strica seara. N4ar Gi treb+it sA @inA. 4 Am cA%+t, a'A+-A el. 4 =,ti *lin 'e @o*sea nea-rA, %ise Torin. 4N+ e @o*sea. Jane strmbA 'in nas. = smoalA. 4 Da. 1e l+cra la stra'A, iar e+ am al+necat. Ai coman'at GArA mineN <+# se Dntinse '+*A meni+ ,i D,i GAc+ 'e l+cr+ st+'iin'+4l c+ mare atenie. Dar era scris Dn italianA, iar c+@intele reG+%a+ sA4i s*+nA ce@a. Be ,tia, 'ar Dn acela,i tim* +itase ce DnseamnA Giecare. BAsA meni+l *e masA. =ra+ toi c+ oc"ii *e el. Eata c+ *Ar+l e*os D,i m+,ca b+%a, 'e *arcA Dncerca sA n+ r'A. 4 Ce esteN DntrebA el. 4 Ce se *etrece c+ tineN Dl intero-A Jane. 4 Are @reo le-At+rA c+ ce s4a Dntm*lat c+ Ki>e Wat4 sonN a'A+-A Torin. Desi-+r, toi aGlaserA 'e acci'ent. 4 N+. Da. N+ ,ti+. BA+ *+in @in ,i se strA'+i sA n+4i trem+re mna cn' *+se *a"ar+l la loc *e masA. Ar Gi treb+it sA rAmnA acasA. 1A4i s+ne 'oar ,i sA le e)*lice cA este bolna@. EAc+se o -re,ealA teribilA. 4 Doar cA Dn +ltima @reme mi s4a+ Dntm*lat cte@a l+cr+ri ci+'ate. 4 Ce Gel 'e l+cr+riN DntrebA Jane. 4 PAi... bineDneles, c"estia asta c+ Ki>e Watson..., Dnce*+ <+#. Mi se o*ri.
177

1e *re-Atea sA se lanse%e 'in no+ Dn toatA istoria( banc+l, a@ent+ra, teleGon+l asc+ltat, aceea,i *o@este *e care i4o s*+sese ,i l+i 1#l@ie. Dar *e ea n+ o con@insese ,i ,tia cA n+ D,i @a con@in-e nici *rietenii. TerminA ce Di mai rAmAsese 'in @in, bn'+4l *e tot 'in 'o+A Dn-"iit+ri. 4 Trec *rintr4o *erioa'A 'iGicilA, %ise el. Mtii c+m este. Sate a *lecat. A*oi c"estia c+ BBC4+l... ,i toate celelalte. Dn orice ca%, iatA4mA4s. P+in cam tr%i+. EArA ca'o+. Aco*erit c+ smoalA. Dar altGel, este o *lAcere sA mA aGl+ aici alAt+ri 'e @oi. 1e *oate, DncA +n *a"arN Nici +n+l 'intre ei n+ se lAsA *AcAlit. 4 Vi4ai GAc+t "aina *raG, %ise Jane. 4 N+ mA a,te*tam sA te @A' Dn astA4searA, rAs*+nse <+#. C+m mer-e c+ Po0este despre dou+ ora,eF MeG+l 'e salA se a*ro*ie 'e masa lor, att cAma,a 'e mAtase, ct ,i m+staa 4 amn'o+A im*ecabile. N+ *Area

'eloc Gericit. 4 Pot sA @A ia+ "aina, 'om+leN se oGeri el. <+# se Goi Dn sca+n. Haina era Goarte bine li*itA 'e s*Atar+l sca+n+l+i. 4 N+, m+l+mesc, %ise el. Dar a, 'ori o sticlA 'e ,am*anie *entr+ *rieten+l me+. = %i+a l+i a%iT KAcar att *+tea Gace 4 ,i a,a s*arse -"eaa *e care o crease sosirea l+i. Ba masA sosi +n c"elner ,i le l+A coman'a. 1osi ,i ,am*ania. <+# Dnce*+ sA bea %'ra@An. Con@ersaia clocoti, s*+moasA, Dn F+r+l sA+, a,a cA se @A%+ ne@oit sA se concentre%e ca sA +rmAreascA Gir+l 'isc+iei. DncA se mai -n'ea la cele Dntm*late Dn 'r+m s*re resta+rant. A+ @r+t sA Dl omoare. N+. N4a+ @r+t 'e4 ct sA4l s*erie. Dar 'acA se -n'ea mai bine, tA@Al+-+l trec+se la n+mai o *almA 'e ca*+l l+i. M1am+, amice. :i p+it ce0aFN n m+ncitor sa+ +n actorN

178

=l, 'intre toi oamenii, ar Gi treb+it sA Gie Dn stare sA s*+nA. C"elner+l re@eni c+ *rim+l Gel 'e mncare. <+# re+,ise Dntre tim* sA D,i scoatA braele 'in mnecile "ainei, lAsn' Fac"eta li*itA 'e s*Atar+l sca+n+l+i. 1*era cA ac+m arAta ct 'e ct normal. D,i coman'ase o s+*A minestrone. Jane, o salatA Caesar. Torin a@ea +n risotto. Dann# ,i *rietena l+i 4 *e care o c"ema <ina 4 coman4 'aserA amn'oi ,+ncA 'e Parma. rmA rit+al+l binec+nosc+t c+ rA%Atoarea 'e *ar4 me%an ,i r,nia +ria,A 'e *i*er. Dann# se lansA Dntr4o no+A anec'otA 'es*re ororile 'in WestcliGGe4on41ea. <+# l+A lin-+ra Dn mnA. Ce@a se mi,cA Dn castron+l c+ s+*A. RAmase c+ oc"ii *ironii Dn GarG+rie, c+ lin-+ra Dn aer. 1+*a a@ea o c+loare ro,+4Dnc"is c+ stro*i 'e *ortocali+ acolo +n'e +lei+l 'e mAsline se ri'icase la s+*raGaA. =ra *linA 'e b+cAi 'e le-+me, semine +mGlate 'e or% ici ,i colo, ,i G,ii mici 'e ,+ncA. 1A Gi Gost o Dnc"i*+ireN <+# s*era 'in tot s+Glet+l cA era 'oar ima-inaia l+i. Dar se mi,cA 'in no+, Dm*in-n'+4se s*re s+*raGaa lic"i'+l+i, trn'+4se c"in+itA *rin s+*a -roasA, Dncercn' sA aF+n-A la mar-inea GarG+riei. O m+scA. O m+scA enormA. Poate c"iar +n tA+ne. Qe'ea clar *erii ne-ri, m+r'ari 'e s+*A, 'e *e -t+l ,i *icioarele creat+rii, Dn @reme ce aceasta se %bAtea Dncet, croin'+4,i 'r+m s*re el. ArAtarea era mare ct +n-"ia 'e la 'e-et+l mare, +mGlatA 'e *arcA se -"iGt+ise c+ s+*a Dn care se Dneca ac+m Dncet. C+m 'e mai trAia DncAN Ar Gi treb+it sA Gie o*AritA 'em+lt. Dar n+ se ,tie c+m -Asise re%er@e sA mear-A mai 'e*arte, strec+rn'+4se *rintre o b+catA 'e morco@ ,i o GelioarA 'e elinA.
179

4 C"elner..., D,i a+%i @ocea Dncercn' sA artic+le%e c+@nt+l. T+,i. C"elner... C"elner+l, -Atit la cAma,A albA, c+ *antaloni ne-ri ,i *a*ion rAsAri la masA 'e *arcA *nA Dn acel moment stAt+se Dn a,te*tarea acest+i semnal. 4 = o m+scA Dn s+*a mea. C"elner+l se a*lecA ,i Di @orbi Dn ,oa*tA, 'oar *entr+ +rec"ile l+i. A@ea accent italian, 'ar l+i <+# i se *Area Gals. 4 N+ s*+nei asta *rea tare, 'omn+le, cA at+nci toatA l+mea D,i @a 'ori +na. <+# se ri'icA Dn *icioare. 1ca+n+l se ri'icA o'atA c+ el, li*it 'e t+r+l *antalonilor smolii. Prinse Gaa 'e masA 'e +n col ,i o sm+ci, rAst+rnn' castron+l c+ s+*A *e Fos. Qas+l se lo@i 'e el, ar+ncn' s+*a cAl'+A *e *an4

toGi, a*oi cA%+ *e *o'ea ,i se GAc+ An'Ari. Toate *a"arele 'e *e masA se 'e%ec"ilibrarA. Qin+l ro,+ ,i a*a mineralA se amestecarA c+ mncAr+rile 'in GarG+rii. E+rc+liele ,i c+itele %An-AnirA *eric+los. Ceilali meseni tAc+rA, st+*eGiai. 4 <+#..., Dnce*+ Jane. 4 N+T <+# clAtinA 'in ca*. Obosise sA mai oGere attea e)*licaii. Tot ce ,tia era cA n+ mai *oate sta aici nici o cli*A. 1e rAs+ci *e cAlcie ,i o t+li 'in resta+rant, trA-n' sca+n+l '+*A el. n+l 'intre c"elneri Dl *rinse 'e +n *icior ,i, *entr+ o Graci+ne 'e sec+n'A, <+# rAmase *e loc, bAtn' aer+l c+ braele. 1e a+%i +n *rit. C"elner+l cA%+ *e s*ate. <+# G+ ar+ncat Dn stra'A, c+ ce4i mai rAmAsese 'in *antaloni Gl+t+rn' Dn bri%a serii. A 'o+a %i 'imineaA *lecA la 1to>e4on4Trent.

CINCISPREZECE
R+*ert Bi''# era a,e%at *e banc"eta 'in s*ate a Kerce'es+l+i 1R//, Dn s*atele ,oGer+l+i, DnconF+rat 'e tot conGort+l ta*iseriei 'e *iele moale, cen+,ie, c+ aer+l con'iionat setat la tem*erat+ra o*timA, 'e no+As*re%ece -ra'e. Dar n+ mer-ea nicAieri. Abia 'e re+,iserA sA *arc+r-A +n >ilometr+ Dn +ltima orA ,i DncA mai era+ DnconF+rai 'e ma,ini, mi,cn'+4se Dnainte centimetr+ c+ centimetr+. Nimeni n+ *+tea @e'ea *rin -eam+rile G+m+rii ale lim+%inei, iar Bi''# n+ se obosea sA *ri@eascA *e GereastrA la ma,inile ,i camionetele care Di DnconF+ra+ ,i 'e o *arte, ,i 'e cealaltA. A@ea oc"ii Dnc"i,i. N+ D,i a'+sese +n %iar c+ el, 'ar Dn +rmA c+ o sA*tAmnA citise o e'iie 'in The Times ,i ac+m *+tea sA reciteascA Dn minte toate articolele. Mtirile era+ 'e Ga*t mere+ acelea,i. Mi Dntot'ea+na era+ *roaste. A@+sese +n Dnce*+t 'e sA*tAmnA -roa%nic. O *roce4 si+ne a*arent interminabilA 'e r+lote care bAtea+ Dn re4 tra-ere 'e *e linia 'e coastA a*+cn' *e 'r+mea-+ri strmte 'e arA ce ,er*+ia+ com*licat cAtre a+tostra'a A:.. Pe A:. Dn sine, l+crAri la 'r+m. Dn Ginal 4 e)act ceea ce Di li*sea 4 o b+sc+la'A 'e toatA Gr+m+seea *e Kl :. Ba Fonci+nea 0 se tre%irA cA traGic+l este re'irecionat ,i, c+ *ermisi+nea l+i Bi''#, ,oGer+l *rinse +n canal 'e ,tiri
181

la ra'io. 1e *are cA +n a+tocar *lin c+ *ensionari ce se Dntorcea 'e la Clacton4on41ea se ciocnise c+ o cisternA ce trans*orta *etrol. E+seserA ,ai%eci ,i ,ase 'e *ersoane la bor'+l a+to@e"ic+l+l+i ,i toi m+riserA Dn incen'i+l *ro@ocat 'e acci'ent. A+tostra'a rAmnea Dnc"isA 'eocam'atA. Bi''# se DntrebA 'acA ar Gi ce@a 'e s*ec+lat Dn asta. Ee la ce 0ine 8P1F Bo,oro-i *rAFii. !e obii cnd combini un pensionar cu o cistern+ 5ssoF n mo,+licA c+ cAlciele a*rinse. Ee ce se aseam+n+ pensionarii cu chipsurileF Mi +nii ,i alii s+nt *rAFii Dn baie 'e +lei. Dn mo' normal ar Gi *+s mna *e teleGon+l ma,inii ,i ar Gi transmis i'eile sale cAtre cei 'in se'i+. BineDneles, cei 'e la biro+ se oc+*a+ 'eFa 'e *roblemA, 'ar l+i Di *lAcea sA Gie @i-ilent. DA'ea bine ,i *entr+ moral, arAtn' cA se im*licA Dn m+nca ec"i*ei. Dar n+ ,i astA%i. A@ea *rea m+lte *e ca*. Tocmai *rimise or'ine 'e la Bon'ra *ri@itoare la <+# Eletc"er ,i banc+l Dnre-istrat s+b n+mAr+l( J02237!1K5!/7/:B. O *arte 'in el a,te*ta c+ temere scrisoarea Dntr4+n *lic maro, mArime A5, stanat ODoar

*entr+ oc"ii tAiP. Citise scrisoarea, asimilase conin+t+l ,i a*oi i4o *asase secretarei 4 blon'a 'in anticamerA 4 s*re a Gi 'istr+sA. O orA mai tr%i+, o -Asise *e GatA DncA r+*n' 'e mama Goc+l+i scrisoarea Dn b+cAele mici, ar+ncn' Gra-ment '+*A Gra-ment Dn tocAtor+l 'e "rtie 'e ln-A biro+l ei. : 8ritish Petroleum, a+toritatea 'e -a%e nat+rale ,i *etrol 'in Karea Britanic

:3. Mi ac+m treb+ia sA se oc+*e 'e <+# Eletc"er. Dn sGr4

,it. Bi''# n+ se consi'era +n om rA+, 'ar cei care scri4 seserA acele or'ine, ,tia *rea bine, n+ GAcea+ 'istincia Dntre b+n ,i rA+. =i 'oar cerea+ l+area 'e mAs+ri. Din moti@e ce rAmnea+ ne'e%@Al+ite, actor+l ,omer alesese sA 'e@inA o ameninare *entr+ si-+rana naionalA ,i era treaba l+i Bi''# sA inA sit+aia s+b control. 1e -n'i la tatAl sA+, care a ser@it *e *ost 'e cA*itan 'e s+bmarin Dn tim*+l RA%boi+l+i rece. Cn' Bi''# a@ea 'oar ,ase ani, co*ilArin' Dn cAs+a lor 'e *e coasta 'e nor' a comi4 tat+l+i De@ons"ire, mama l+i @enea la el seara Dnainte 'e c+lcare ,i Di s*+nea *o@e,ti 'es*re @iaa ce GremAta s+b calota 'e -"eaA arcticA. Di e)*licase c+m, Dntr4o %i, tatAl+i sA+ 4 'acA 'esc"i'ea *lic+rile ,i 'esco*erea co'+rile corecte 4 ar *+tea sA i se im*+nA sA 'ea or'ine ce ar *+tea a@ea ca re%+ltat moartea a mii 'e oameni. Coman'at+l Bill Bi''# n+ era nici el +n om rA+. Pe '+lA*ior+l 'in b+cAtArie *Astra+ o Goto-raGie alb4ne-r+ ce Dl DnGAi,a *e tatAl sA+. A'+cea *+in c+ <eor-e Eormb#:. =ra +n a@i' colecionar 'e timbre. Iar ac+m, o -eneraie ,i trei%eci 'e ani mai tr%i+, Bi''# se -Asea ,i el Dntr4o sit+aie similarA. A*asA +n b+ton, 'A +n or'in, a*asA *e trA-aci+l +nei arme. N+ era nici o 'iGerenA. Primise or'inele ,i se a,te*ta 'in *artea sa sA Gie Dn'e*linite. N+ se ,tie c+m re+,irA sA aF+n-A *e circ+lara K.7 ,i Dn Ginal lim+%ina Kerce'es *+t+ sA se elibere%e 'in amestec+l 'e @e"ic+le, trecn' Dn -oanA *e ln-A trei ra'are, +n+l '+*A alt+l. Dar asta n+ Dl 'eranFa *e Bi''# sa+ *e ,oGer+l sA+. N+ *rimea+ amen%i. Cn' n+mAr+l
:

3eorge 7ormby #4Q mai 1%DC&Q martie 1%Q1), cntAre ,i actor 'e come'ie en-le% 8n. tr.9.
183

'e Dnre-istrare al ma,inii a@ea sA Gie com+nicat centr+l+i 'e *oliie r+tierA 'in 1$ansea, cei 'e acolo a@ea+ sA 'esco*ere cA ma,ina, c+ tot c+ *asa-erii sAi, nici mAcar n+ e)istA. =ra *+in '+*A mie%+l %ilei cn' Kerce'es+l trase Dn Gaa +n+i ma-a%in 'e *e <ra#s Inn Roa'. Acesta era +n+l 'in acele cotloane ale Bon'rei +n'e, 'acA Dnc"i'eai oc"ii *e F+mAtate, Dntre%Areai cte@a +mbre 'in Dic>ens 4 oc"i+ri 'e -eam tri+n-"i+lare la mansar'A, aco*eri,+ri 'in i-lA, strA%i *ietr+ite ,i ,+i 'e b+%+nare. n ,ir 'e ma-a%ine stAtea c+minte 'e o *arte a strA%ii& nici +n+l 'intre ele n+ @in'ea ce@a c+ a'e@Arat +til. 1e Dn,ira+ +n+l ln-A alt+l +n anticariat s*eciali%at Dn literat+rA oc+ltA, +n ma-a%in 'e 'elicatese *olone%e ,i, Dntre ele, +n ma-a%in *e a cAr+i GirmA scria Joll#Ls ,i care @in'ea articole am+%ante ,i obiecte 'e ma-ie.

Acestea era+ aranFate Dn 'o+A @itrine, 'e Giecare *arte a +,ii. Dn stn-a era+ aliniate *ac"etele 'e cAri 'e Foc, inelele ma-ice, Glori 'e mAtase ,i c+tii 'e lemn @i+ colo4 rate *entr+ ma-ician+l *roGesionist. Qitrina re+,ea Dntot4 'ea+na sA Dl '+cA *e Bi''# 4 GArA @oia sa 4 c+ -n'+l la co*ilArie. Pentr+ +n om care D,i a'+cea aminte att 'e m+lte amAn+nte, era absol+t ci+'at Ga*t+l cA D,i con4 str+ise +n blocaF mintal Dn s*atele cAr+ia se asc+n'ea 'e *erioa'a *etrec+tA Dn A**le'ore, *e coasta 'in De@on. Dar *ri@in' tr+c+rile ma-ice, re'+tele sale se s+r*a+ ,i Dl lAsa+ sA D,i a'+cA aminte 'e bAieel+l sin-+ratic care GAcea s*ectacol *entr+ Gamilie Dn %ilele cn' tatAl @enea acasA Dn *ermisie, *+,ti+l care @isase o'atA sA 'e@inA ma-ician. TatAl sA+ a insistat sA se Dnrole%e Dn marinA, 'ar Bi''# ce'ase l+mii obsc+re a c+tioarelor O>i'o, a il+%iilor o*tice ,i a tr+c+rilor c+ mone'e. Oare cte ore *etrec+se *erGecionn' ,Ar+ncarea Grance%AP sa+,,Pasa

184

c+ o mnAPN Dl citise *e Bobo 4 cel mai mare il+%ionist s*eciali%at Dn e)erciiile c+ mone'e 4 'in scoarA Dn scoarA. N+ o 'atA, ci 'e o s+tA 'e ori. Dnainte 'e a Dm*lini no+A ani, 'eFa ,tia c+m sA GacA o mone'A 'e F+mAtate 'e coroanA sA 'is*arA ,i sA rea*arA, sA o rosto-oleascA *e 'e-ete ,i sA o transGorme Dntr4+n bAn+ 'e ,ase *enn#. PArinii l+i era+ Dn-riForai. =ra+ 'e *Arere cA ma-ia era +n mo' ci+'at 'e a4i Gace *rieteni. N+ le trec+se *rin minte cA tocmai *entr+ cA n+ a@ea *rieteni mic++l R+*ert G+sese atras 'e ma-ie ,i il+%ionism. Dar *nA la +rmA tot ei a+ c,ti-at. O ,coalA en-le4 %eascA, aleasA *e s*rnceanA, a stors 'in R+*ert orice -n' 'e a 'e@eni artist 'e scenA. Mi c+ acestea se to*i ,i Dntrea-a saIoie de 0i0re. Ba absol@irea lice+l+i obsc+r ce a +rmat '+*A *rimarA, era 'eFa Gormat '+*A ima-inea tatAl+i sA+ ,i sin-+ra sa rA%@rAtire a Gost sA o*te%e *entr+ 1an'"+rst ,i armatA, n+ *entr+ o @iaA *e 4 ,i s+b 4 mare. Armata s4a 'o@e'it a Gi o tort+rA. C+ alte c+@inte, Dn asta a constat s*eciali%area l+i Bi''#. Te"nici 'e intero-are. A'ministrarea '+rerii, Gie ea *si"olo-icA sa+ 'e altA nat+rA. =@i'ent cA n+ era n+mitA astGel. N+ e)ista s*eciali%are Dn tort+rA. Dar *nA la +rmA asta era 'e Ga*t. A@+ *arte 'e aci+ne 4 Irlan'a, ins+lele Eal>lan', RA%boi+l 'in <olG. C+ memoria sa *ro'i-ioasA, Dn@Aase araba Dn 'oar ,ase l+ni 'e %ile, tot+,i @ocab+lar+l sA+ era +n+l relati@ limitat, ce i-nora mare *arte 'in amabilitAile sociale ale limbii, concentrn'+4se Dn sc"imb as+*ra le)ic+l+i s*eciali%at le-at 'e inGormAri, electro%i ,i testic+le. PArAsi armata la +n an '+*A moartea tatAl+i& cen+,a coman'ant+l+i G+ si-ilatA ,i +rna G+ Dnc"isA Dntr4o c+tie -rea, a*oi ar+ncatA Dn a*ele Atlantic+l+i 'e Nor'. Dar armata n+4,i Dnc"eiase socotelile c+ el. A,a se GAc+
185

cA a Gost transGerat la 'e*artament+l +n'e l+cra ,i Dn %i+a 'e a%i. N+ era cAsAtorit. N+ a@ea r+'e Dn @iaA. De@enise ceea ce 'e@enise. Qitrina 'in 'rea*ta era *linA c+ Garse care, reGlectA Bi''#, n+ se sc"imbaserA c+ nimic Dn +ltimii *atr+%eci 'e ani ,i care, *entr+ el, a@ea+ o *+tere e@ocatoare la Gel 'e mare ca ,i tr+c+rile ma-ice. CernealA in@i%ibilA ,i *raG 'e scAr*inat, c+i+l *rin 'e-et, bomboanele c+ ar'ei i+te. Dn co*ilArie le Dncercase *e toate ,i ,tia cA Goarte *+ine G+ncionea%A c+ a'e@Arat. Celebr+l sA*+n care Di lasA Gaa mnFitA '+*A ce te s*eli c+ el abia 'e lAsa o +rmA 'e m+r'Arie nea-rA. Piesa *entr+ @entriloci, o b+catA 'e carton c+ GormA '+bioasA care c"i*+rile se *+nea s+b limbA n+ GAcea 'ect sA te transGorme Dntr4+n *eltic, ,i asta Dn cel mai b+n ca%. Bi''# D,i c"elt+ise banii 'e b+%+nar c+ *rostioarele acestea ,i c"iar mai m+lte. DacA

ar Gi a@+t co*ii, GArA Dn'oialA ,i ace,tia ar Gi GAc+t la Gel. e%amA-iri miniat+rale 4 a,a le @e'ea ac+m. Ba +,A era montat, *e +n arc, +n mic clo*oel 4 acesta coase +n clinc"et cn' Bi''# *A,i Dn ma-a%in. 1e -Asea Dntr4+n s*ai+ Dnt+necos, ticsit c+ tr+c+ri Dm*rA,tiate *e raGt+ri ,i *rin c+tiile 'e carton etic"etate Gr+mos, Dn cernealA. Castel+l c+ trei cAri. Toc+l *rin bancnota 'e cinci lire. 1+rorile Dnc+rcate. Dn ma-a%in mirosea a @o*sea ,i caGea. Dn s*atele teF-"elei, +n bArbat rot+n' c+ o sA-eatA trec+tA *rin -t tocmai 'emonstra tr+c+l c+ *ac"et+l 'e cAri al l+i 1@en-ali Dn Gaa a 'oi *+,ti 4 *robabil sin-+rii 'e *e *lanetA care DncA n+ ,tia+ c+m G+ncionea%A. Ac+m e +n *ac"et normal 'e cAri. Ac+m toate cArile 'in *ac"et s+nt no+A 'e c+*A. Cn' Bi''# intrA, bArbat+l n+ ri'icA *ri@irea, 'ar Di GAc+ +n semn im*erce*tibil 'in ca* ,i a*AsA +n b+ton 'e s+b masA. Acesta aciona Dnc+ietoarea +nei +,i aGlate *e lateral.

186

Dn s*atele +,ii era o scarA care +rca *nA la o %onA 'e rece*ie 4 moc"etA -ri ,i mobilier mo'ern, nesoGisticat 4 +n'e o Gemeie mai Dn @rstA ,e'ea Dn s*atele +n+i biro+. Eemeia a@ea *e ea +n *+lo@er care se Dnc"eia c+ nast+ri, o *erec"e 'e oc"elari *e nas ,i alta atrnn' *e +n lAni,or la -t. Bn-A ea stAtea +n *a%nic. Dnarmat *nA Dn 'ini. 4 B+nA %i+a, 'omn+le Bi''#, Dl Dntm*inA ea @A4 %n'+4l. =ra 'oar *+in trec+t 'e ora 'o+As*re%ece, DnsA Gemeia obser@ase, bineDneles. AltGel i4ar Gi +rat OB+nA 'imineaaP. 4 B+nA %i+a, Kiss Con'+ct:. Eemeia a*AsA +n b+ton 'e *e biro+ ,i o a 'o+a +,A se 'esc"ise c+ +n b%it. Intrarea 'A'ea Dntr4+n cori'or l+n-, c+ biro+ri 'e o *arte ,i 'e alta. Dn *rim+l biro+ se inea +n soi 'e conGerinA 'e @n%Ari. Prin +,a Dntre'esc"isA, Bi''# %Ari +n om Dn Gaa +n+i ecran *e care era *roiectatA o "artA a An-liei. Dn salA era+ @reo ,ase tineri 4 bAiei ,i Gete 4 care l+a+ notie. Biro+l +rmAtor era -ol. Cel 'e4al treilea era oc+*at 'e 'oi -emeni absol+t i'entici care @orbea+ 'eo'atA la teleGon. Dn @reme ce Bi''# strAbAtea cori'or+l, 'e '+*A +n col se i@i o c+coanA obositA care Dm*in-ea +n cAr+cior c+ -+stAri ,i ceai. Roile cAr+cior+l+i scria+ Dn@rtin'+4se *e moc"eta -ri. Bi''# o lAsA sA treacA ,i, GArA sA batA la +,A, intrA Dn +ltima DncA*ere. =n-le%+l, irlan'e%+l ,i scoian+l sosiserA 'eFa. 1e a,e%A. DncA*erea era +n biro+ i'entic Dn toate 'etaliile c+ cel 'e *e coastA, c+ e)ce*ia Ga*t+l+i cA *e -eam se %Area <ra#s Inn Roa'. Nimeni n+ %ise nimic ct tim* Bi''# : Joc 'e c+@inte( 1iss !onduct 8'omni,oara Con'+ct9 s+nA ca misconduct 8*+rtare rea, obrA%nicie9 8n. tr.9.
187

D,i a'+na -n'+rile. A'+sese c+ el o -eantA 'i*lomat, 'ar n+ o 'esc"ise. Oric+m n+ era nimic DnA+ntr+. 4 N+ s+nt 'eloc m+l+mit, Dnce*+ Bi''#. Dntr%iase mai bine 'e 'o+A ore, 'ar n+ se sc+%A. Nici n+ i4ar Gi trec+t *rin minte. Treb+ie sA s*+n cA a*roa*e n+ mi4a @enit sA cre' ce am citit Dn ra*oartele @oastre *reliminare. Qrei sA4mi s*+nei ,i mie ce naiba cre'eai cA GaceiN =n-le%+l D,i Dncr+ci,a braele *e *ie*t ,i n+ %ise nimic. 1coian+l se strmbA +,or. Irlan'e%+l ri'icA 'in +meri. 4 QA a,te*tam *e '+mnea@oastrA, 'omn+le, %ise el. 4 OLNeil, n+ mA reGer la ce GAceai aici Dn biro+T se stro*,i Bi''#. KA reGeream la Gel+l Dn care @4ai oc+*at 4 sa+ mai 'e-rabA n+ @4ai oc+*at 4 'e ca%+l <+# Eletc"er. 4 O". OLNeil cli*i.

4 Or'inele mele a+ Gost clare( sA4l controlai, sA Dl Dncerc+ii ca sA4l *+tem @eriGica. Dn sc"imb @4ai 'at c+ Girma Dn ca*, acionn' '+*A b+n+l *lac, GArA a+tori%aie in *artea mea. 1+nt inGormat 'in s+rse si-+re cA ai Golosit n+ mai *+in 'e ,ase ec"i*e o*erati@e 4 ,i n+ cre' cA este ne@oie sA @A s*+n ce @a Dnsemna asta *entr+ b+-et+l an+al. Dnc"ise oc"ii *entr+ o cli*A. Dn 'oar *atr+%eci ,i o*t 'e ore, ai 'at iama *rin res+rsele noastre 'e *arcA @enea sGr,it+l l+mii. Ai Golosit cAl+-Arie, c"elneri, m+ncitori, orbi, canibali, 'octori. DaN Ce este, 1m#t"eN =n-le%+l D,i 'rese -las+l 'iscret. 4 De Ga*t, e)*licA el, canibalii n+ ,i4a+ GAc+t a*ariia. DeFa am @orbit la Contabilitate. 4 =i, *Ai asta e min+nat. Dar c+m rAmne c+ rest+lN A, @rea sA ,ti+ care 'in @oi D,i as+mA res*onsabilitatea *entr+ toate astea.

188

1m#t"e ,i KcBarrit# se DntoarserA la +nison Dns*re OLNeil. Irlan'e%+l+i Di G+rA necesare cte@a sec+n'e *entr+ a4,i 'a seama cA toi se +ita+ la el& lAsA ca*+l Dn *Amnt, Dnro,in'+4se *nA Dn @rG+l +rec"ilor. 4 Domn+le, 'acA @rei a'e@Ar+l, a Gost i'eea mea, rec+nosc+ el. 4 T+ e,ti res*onsabil 'e o*erai+neN 4 Da, 'omn+le. 4 At+nci *o@este,te4mi 'es*re strate-ia ta. 4 PAi, a Gost 'est+l 'e lini,titA, 'omn+le. Qinerea a Gost a-itatA, DnsA strate-ia... 4 OLNeil, strate-iaT C"i*+l l+i Bi''# se Dnt+necase a G+rt+nA. Mtii Goarte bine 'es*re ce @orbesc. Mi te a@erti4 %e%( Dntr4o b+nA %i o sA Dntin%i coar'a *rea tare. Ins*irA a'nc. Dn orice ca%, cine te4a *+s *e tine res*onsabil *en4 tr+ aceastA o*erai+neN 1m#t"e coborD 'in no+ *ri@irea, F+cn'+4se c+ 'e-etele. KcBarrit# se strmbA ,i Dntoarse *ri@irea. DncA o 'atA, OLNeil reali%A cA era *e cont *ro*ri+. 1e Dmb+Fora ,i mai tare. 4 =ra rn'+l me+, %ise el *e +n ton bos+mGlat. 4 D+mne%e+le mare 'in cer+riT Bi''# D,i 'A'+ oc"ii *este ca*. =ra rn'+l tA+T Qoi cre'ei cA ne F+cAmN Cre4 'ei cA Gacem toate astea ca sA @A 'istrAm *e @oi treiN QA Dntreb 'in no+. Ce s*erai sA obinei c+ astaN OLNeil @orbise s+Gicient. 1m#t"e Di @eni Dn aF+tor. 4 Ne4ai lAsat im*resia, %ise el, cA om+l acesta *oate constit+i +n *ericol *entr+ noi. Am l+at 'eci%ia cA ar Gi bine sA Dl 'e%orientAm. 4 1A4l *+nem *e Far, a'A+-A KcBarrit#. Irlan'e%+l D,i c+le-ea o scamA ima-inarA 'e *e -e4 n+nc"i, a*robn' @i-+ros 'in ca*.
189

4 Da, 'omn+le. =)act asta Dncercam sA Gacem. Ne4am -n'it cA Dn Gel+l acesta am *+tea sA4l s*eriem ,i @a ren+na. 4 1A4l s*eriai. Dnele-. Bi''# se o*ri. Mi bAn+iesc cA n+ @4a 'at *rin sGecle 4 nici +n+ia 'intre @oi 4 cA tot ceea ce ai GAc+t @a a@ea eGect+l contrarN CA Dn loc sA @A asc+n'ei, mascai, tAin+ii e)istena 4 cre' cA aceasta era Dn mare i'eea, n+N 4 @oi @4ai 'at 'e -olN CA Dn loc sA inei sit+aia s+b control, @oi ai *ermis ca l+cr+rile sA o ia ra%naN 4 N+, 'omn+le. OLNeil clAtinA 'in ca*. Pot s*+ne c+ sinceritate cA n+ m4am -n'it la acest as*ect. 4 =i bine, e)act asta s4a Dntm*lat, %ise Bi''#. QrD mna Dn b+%+nar ,i scoase la i@ealA o Goaie 'e "rtie Dm*At+ritA, o co*ie a mesaF+l+i e4mail *rimit ct era Dn ma,inA. Eletc"er este Dn 1to>e4on4Trent, an+nA el. Mtii

'e ce se aGlA acoloN Nici +n rAs*+ns 'in *artea celor trei. 4 Contin+A *e Gir+l banc+l+i. N+ s+nt si-+r c+m a Gac+t4o, 'ar i4a l+at 'in no+ +rma ,i 'e 'ata aceasta se Dn'rea*tA s*re s+'. Bi''# trnti "rtia *e biro+. Poate cA toatA aGacerea asta a *ornit ca o toanA, contin+A el, 'ar ac+m i4ai ser@it l+i Eletc"er +n sco*, o moti@aie. I'ioilorT B4ai GAc+t sA Gie 'e 'o+A ori mai *eric+los 'ect a Gost *nA ac+mT TAcere. 4 De ce naiba n+4l cAsA*im *e 'obitoc ,i c+ asta bastaN DntrebA KcBarrit#. 4 Pentr+ cA ac+m este *rea tr%i+ *entr+ o asemenea mAs+rA, rAs*+nse Bi''#. Eletc"er a @orbit c+ mai m+li. Mti+ ce Gace. DacA *Ae,te ce@a, c"iar 'acA Gacem sA arate ca +n acci'ent, oamenii A,tia ar *+tea Dnce*e sA4,i *+nA DntrebAri. Cine@a ar *+tea a'+na 'oi ,i c+ 'oi& n+

190

*+tem risca asta. Ne conGr+ntAm c+ o GormA inci*ientA. N+ *+tem lAsa sA se aF+n-A la e*i'emie. 4 Deci ce *ro*+neiN DntrebA 1m#t"e. 4 N+ m4am "otArt DncA, %ise Bi''#. Dar mai Dnti 'e toate, @oi treb+ie sA @A asi-+rai cA s4a Dntrer+*t cone)i+nea *entr+ J02237. A@ei -riFA sA Gie a,a. Mi 'a, 'e @oie 'e ne@oie, s4ar *+tea sA Gim obli-ai sA a*elAm la mAs+ri e)treme. Ct 'es*re Eletc"er, sit+aia este 'eFa Dn Ga%A criticA, ceea ce DnseamnA cA @a treb+i sA acionAm 'irect. Treb+ie sA4l eliminAm ra*i' ,i c+rat, Dntr4o asemenea manierA Dnct sA n+ mai a*arA DntrebAri. 4 Am e+ o i'ee, inter@eni OLNeil. 4 =+ s+nt om+l c+ i'eile, mersi, @eni sec rAs*+ns+l l+i Bi''#. Ba *arter, om+l c+ sA-eata trec+tA *rin -t @in'ea +n creion 'e ca+ci+c +nei Getie 'e %ece ani,ori. Eetia %mbi cn' ie,i 'in ma-a%in.

AISPREZECE
<+# strAbAt+se s+te 'e >ilometri 'e cn' trec+se *rin 1to>e4on4Trent. Plecase la 1to>e4on4Trent Dn cA+tarea l+i Kic"ael EairGa), tatAl -rA'inar+l+i care a+%ise banc+l c+ Eerrero Roc"er 'e la 'o+A *ersoane 'iGerite, o 'atA 'e la tatAl sA+ ,i o 'atA 'e la asistent+l sA+, Harr# Collins. Acest l+cr+ crease +n Gel 'e biG+rcaie Dn *arc+rs+l banc+l+i *e teritori+l Karii Britanii. <+# a*+case *e 'r+m+l ce *Area a Gi ale-erea mai +,oarA, 'ar acesta Dl '+sese Dntr4o G+n'At+rA. AF+nsese astGel *nA Dn Cambri'-e, +n'e 1all# Boc>$oo' a+%ise -l+ma 'e la +n a-ent 'e @n%Ari 'e obiecte electrocasnice. Dar aici se o*rea Gir+l. A,a cA el se "otArD sA Dncerce ,i Dn cealaltA 'irecie 4 ceea ce Dnsemna sA a*+ce s*re nor'. Kic"ael EairGa) era +n arboric+ltor la *ensie. A+%ise banc+l 'e la @n%Ator+l 'e %iare 'in %ona l+i, care Dl a+%ise 'e la Gratele sA+& acesta l+cra la cantina +nei secii 'e *oliie ,i a+%ise banc+l 'e la +n *oliist, Dn mo' si-+r, n+mai cA n+ D,i mai a'+cea aminte care an+me. Dn realitate, 'o+A%eci ,i no+A 'e *olii,ti, 'oi 'resori 'e la bri-a'a caninA, ,ase 'etecti@i s+b aco*erire ,i o m+lime 'e o*eratori 'e la circ+laie, a-eni r+tieri ,i *olii,ti 'e *ro)imitate sc"imbaserA banc+l 'e la +n+l la

192

alt+l, iar <+# 'esco*eri *nA la +rmA cA +n rA+GAcAtor G+sese cel care l4a intro'+s Dn @ieile lor. Ra# Jennin-s era 'e meserie "o, +n obi,n+it al *enitenciarelor, conGorm ser-ent+l+i care a+%ise banc+l 'e la el. Din Gericire, Jennin-s ie,ise *e ca+i+ne ,i <+# *+t+ sA Di GacA o @i%itA la el acasA, +n cAmin nea,te*tat 'e *lAc+t ,i mo'ern. Dar G+ ne@oit sA scoatA 'o+A%eci 'e lire 'in b+%+nar *nA sA4l con@in-A *e Jennin-s sA4l Dn'r+me s*re +rmAtor+l no' 'in reea. Jennin-s a+%ise banc+l 'e la *rietena sa, care GAcea c+rat Dn biro+rile +nei a-enii imobiliare 'in orA,el+l @ecin, C"ea'le. Ban+l Dl '+se a*oi *e <+# Dn 1t+b$oo', <rat$ic", R+-ele#, Pen>ri'-e, a*oi tocmai Dn <rob#, la mar-inea ora,+l+i Beicester Dnainte 'e a coborD iarA,i Dn s+', s*re est *rin Wi-ston, Elec>ne#, Sib$ort" Bea+4 c"am*, Ol', T"ra*ston, Ha'$ic>, Ean'is", Wollaston, Harrol' ,i Barn$ell AII 1aints. Obser@A cA n+ era tocmai 'e*arte 'e Cambri'-e ,i se DntrebA 'acA banc+l Dl @a '+ce acolo *entr+ a 'o+a oarA. Qoia sA o re@a'A *e 1all# Boc>$oo'. Ba mai m+lt. D,i 'orea sA Gie c+ el. Cn' el Di *o@estise a@ent+rile l+i *e +rma banc+l+i, ea G+sese sin-+ra care n+ Di %isese cA e neb+n 'e le-at sa+ *rost. Nici mAcar n+ rAsese 'e teoria l+i c+ obli-ai+nile. Poate 'e asta simea o a,a aGinitate GaA 'e 1all#. Ar Gi Gost min+nat 'acA ea ar Gi acce*tat sA @inA c+ el, sA mear-A Dm*re+nA c+ motocicleta, ea inn'+4se *e ,a Dn s*atele l+i. Qoia sA4i simtA braele Dn F+r+l l+i. Dar era sin-+r, cAlAtorin' 'in ce Dn ce mai 'e*arte, Dns*re coasta 'in 1+GGol>. Bran'on, Hil-a#, Nort" Acre, Bittle =lin-"am, Korel# 1t Botol*". Dn Ginal aF+nse la Eramlin-"am. Aici se -Asea Dn acest moment. Obosit ,i amorit, c+ +n F+n-"i Dn s*ate. Petrec+se *rea m+lt tim* *e motocicletA,
193

con'+cn' neDntrer+*t >ilometri Dn ,ir *e a+tostrA%ile nemiloase. Dnce*ea sA D,i *+nA *roblema ct @a mai *+tea re%ista. Eramlin-"am este +n orA,el Dn 1+GGol> care aratA 'e *arcA ,i4ar Gi GAc+t @ali%ele, c+ -n'+l sA se m+te Dn altA *arte. A@ea +n aer 'e%olat, cele mai m+lte ma-a%ine Giin' -oale, *ArAsite, iar celelalte e)*+nn'+4,i *ro'+sele c+ +n minim ent+%iasm. Dn @reme ce D,i *arcA motocicleta Dn Gaa "otel+l+i 1$an, obser@A @itrinele ticsite c+ antic"itAi ce n+ era+ altce@a 'ect ni,te @ec"it+ri amArte ,i *ro'+se electrocasnice 'oar c+ *+in mai noi 'ect Oantic"itAileP. Ora,+l se b+c+ra 'e e)istena +n+i castel me'ie@al, a@ea o bisericA, o *iaA +n'e se inea trsmbAta 'imineaa ,i cte@a alei nostal-ice, 'ar toate acestea G+seserA 'e*A,ite 'e +n cam*in- *entr+ r+lote, +n s+*ermar>et 'in cArAmi'A ro,ie ,i +n Dnce*+t 'e cartier

'e%@oltat 'e Girma imobiliarA Barratt Homes. DncA n+ era +n loc +rt. Iar *nA n+ 'em+lt ar Gi *+t+t Gi catalo-at 're*t Gr+mos 'e4a 're*t+l. Qenise aici Dn cA+tarea +n+i ne-+stor 'e antic"itAi *e n+me Brian =astman, care s*+sese banc+l +n+ia 'in clienii sAi. Dn Earmlin-"am era+ e)act cinci ma-a%ine 'e antic"itAi, 'ar mAcar 'e astA 'atA <+# nimeri 'in *rima. Ka-a%in+l se aGla c"iar la mar-inea ora,+l+i, *+in mai Fos 'e +n atelier =sso, ime'iat '+*A col ri'icn'+4se castel+l. Cn' <+# coti ,i intrA *e stra'A, G+ Dntm*inat 'e *ri@eli,tea oGeritA 'e 'o+A ma,ini 'e *oliie ,i o amb+lanA *arcate Dn Gaa a ceea ce *Area +n 'e*o%it, c+ cte@a ornamente 'e -rA'inA ,i ni,te roabe 'e lemn *+tre%it scoase *e trot+ar, 'e altGel bine le-ate c+ +n lan r+-init. O m+lime 'e @reo 'o+A%eci 'e oameni se a'+nase *e cealaltA *arte a strA%ii ,i, c+ toate cA n+ *Area sA se Dntm*le cine ,tie ce, rAmAseserA c+ toii c+ -+ra

194

cAscatA, *ri@in' c+ acea Gi)aie ci+'atA 4 *oliticoasA, 'ar nestrAm+tatA 4 *e care o a+ en-le%ii at+nci cn' se conGr+ntA c+ @iolenA sa+ moarte. Dn Gaa ma-a%in+l+i era *ostat +n *oliist Dn +niGormA. Ban'a -albenA a *oliiei 'emarca scena, Gl+t+rn' Dn bri%a 'ins*re mare. 4 Ce s4a Dntm*latN se interesA el. 4 Pro*rietar+l ma-a%in+l+i. A Gost -Asit mortT Cel care @orbise era +n ti* Dntre 'o+A @rste, c+ *Ar+l -ri4 %onat, 'es*Arit 'e o cArare neGericit aleasA. =ra e@i'ent cA l+crea%A la castel+l Eramlin-"am. P+rta o bl+%A 'e *olo c+ Dnsemnele =n-lis" Herita-e:, o i'ee *rea strmtA *entr+ el. 4 Brian =astmanN <+# treb+ia sA Gie si-+r. 4 Da. Dl c+no,team. Dl @e'eam mere+ *e aici... ,tii c+me. 4 C+m s4a Dntm*latN 4 A+ %is cA a *icat +n ceas *e el. 4 n ceasN 4 O *en'+lA DnaltA. CicA a Gost %'robit. <+# mai %Abo@i cte@a momente, 'ar n+ se Dntm*lA nimic. Nimeni n+ scoase aGarA ca'a@r+l 4 sa+ mAcar *en'+la. PnA ,i m+limea 'e localnici Dnce*ea sA se Dm*rA,tie. Dnelese 'eo'atA cA n+ mai are ce Gace aici. N+ a@ea sA aGle nicio'atA cine i4a s*+s banc+l l+i Brian =astman. CA+tarea l+i se c+rmase, ine@itabil. <+# bAt+ cale DntoarsA s*re motocicletA. 1osise moment+l sA *lece acasA. Oare OeiP l4a+ omort *e Brian =astmanN : 5nglish *eritage, or-ani%aie -+@ernamentalA Dn Karea BLri4 tanie care are res*onsabilitatea 'e a conser@a ,i a'ministra tot ce ine 'e trec+t+l istoric al Arii 8n. tr.9.
195

1i-+r cA se mai Dntm*lA ,i acci'ente 4 'ar <+# a@ea Dn'oieli Dn ce *ri@e,te +n acci'ent ce im*licA o *en'+lA, DncA n+ a@ea nici cea mai @a-A i'ee cine era+ ace,ti OeiP, DnsA moartea aceasta s+s*ectA *+rta am*renta OlorP. A@ea Dn mo' clar aceea,i *ro@enienA c+ tA@Al+-+l ,i coaFa 'e bananA. Dar ar Gi Dn stare cine@a, +n'e@a sA +ci'A +n om ne@ino@at 'oar *entr+ cA a s*+s +n bancN =ra 'e conce*+t a,a ce@aN Mi 'acA era, at+nci ce a@ea el 'e GAc+tN Con'+cea 'in ce Dn ce mai Dncet. Cn' aF+nse Dn Bon'ra, a*+cA *e 'r+m+l mai Dntortoc"eat s*re K+s$ell Hill, e@itn' orice stra'A +n'e se @e'ea+ m+ncitori la l+cr+. Cn' aF+nse Dntr4+n Ginal la Ka*letree Close, o*ri motor+l ,i 'oar al+necA +ltimii ci@a metri, ca ,i c+m %-omot+l GAc+t 'e motocicletA i4ar Gi *+t+t a@erti%a *e e@ent+alii m+saGiri ne*oGtii. De@enise *aranoic, ,tia.

Dar '+*A toate cte se Dntm*laserA, a@ea tot 're*t+l. Mi at+nci Dl %Ari. 1tAtea Dn *o*one *e trot+ar, c"iar Dn Gaa casei. n cAel mios. Di ar+ncA o *ri@ire iritatA, 'ar n+ alarmat. =ra +n ciobAnesc en-le%esc, +n *AmAt+G GArA GormA, s+r c+ *ete albe. DacA n4ar Gi stat Dn ,e%+t, <+# n4ar Gi *+t+t sA s*+nA care e ca*+l ,i care e coa'a. 1e +itA 'e4a l+n-+l strA%ii. Cinele n+ *Area sA aibA stA*n. N+ era nici i*enie 'e om *rin *reaFmA. CoborD 'e *e motocicletA, D,i scoase casca ,i GAc+ +n *as Dnainte. Cinele n+ mi,cA. 4 PleacAT stri-A el. HaiT CarA4teT A-itA mna Dn care inea casca ,i o cli*A mai tr%i+ cinele *lecA li*Ain'. Ba -eam a*Ar+ 'oamna At$oo'. 4 Mi matale *oi sA te cariT i*A <+#. IntrA la el Dn casA.

196

Dar n+ mai era casa l+i 4 ,ti+ asta Dn cli*a Dn care *A,i DnA+ntr+. N+ era 'oar Ga*t+l cA *lecase Sate( cei ce Di asc+lta+ teleGon+l ,i GAc+serA +rmele 'e lAb+e Dn +ntierA n+ *lecaserA nicio'atA c+ a'e@Arat. =ra+ DncA aici, in@i%ibili ,i intan-ibili 'ar omni*re%eni, *l+tin' *arcA Dn @A%'+". B+A o bere 'in Gri-i'er ,i se lAsA *e cana*ea, 'ar c"iar ,i aceste mi,cAri sim*le *Area+ Gorate, ca ,i c+m le inter*reta *entr+ +n a*arat 'e Gilmat. Ce a*aratN Ar+ncA o *ri@ire Dm*reF+r. 1e simea *ri@it. Pentr+ o cli*A, rAmase a,a. C+ *icioarele re%emate *e mAs+a 'e caGea, c+ c+tia 'e bere s*riFinitA *e -en+nc"i. Ar+ncA o *ri@ire *e GereastrA, 'ar n+ %Ari cinele. Koto4 cicleta era *arcatA @is44@is. DncA mai simea @ibraiile Dn *icioare. Peste altA F+mAtate 'e noa*te o sA Dncete%e sA mai simtA @ibraiile Dn boa,e. OGtA. DA'+se 'e mare belea. Mtia asta. CA+tarea l+i inocentA, GArA nici +n Gel 'e *reme'itare, a s+rsei +n+i banc c+ Eerrero Roc"er 'e4 clan,ase ce@a ce n+ *rea era *e Dneles+l sA+. 1tn' lini,4 tit *e cana*ea ,i -n'in'+4se la c"estia asta *rice*+ cA n+ a@ea 'ect o sin-+rA cale 'e ie,ire 'in Dnc+rcAt+rA, +n sin-+r l+cr+ *e care4l mai *+tea Gace. Treb+ia sA le s*+nA t+t+ror cA a s+Gerit o cA'ere ner@oasA. Ar l+a Gorma +nei conGesi+ni *+blice 4 Dnce*n' c+ 1#l@ie, Ki>e Watson, Ni-el Jones ,i *rietenii l+i. DacA era ne@oie, a@ea sA *+nA o *a-inA Dntrea-A Dn The Stage. N+ era nimic no+, n+ a@ea 'e ce sA4i Gie r+,ine. Actorii a@ea+ mai mere+ 'e*resii 'e4+n Gel sa+ alt+l ,i *entr+ Giecare *roGesor 'e canto, Giecare instr+ctor 'e 'ans 'in bran,A -Aseai +,or *e *+in o '+%inA 'e consilieri ,i tera*e+i. Be @a @in'e *o@estea asta t+t+ror celor care l4ar asc+lta& @a stri-a Dn -+ra mare 'e *e aco*eri,+l cel mai Dnalt, 'acA era ne@oie. Des*Arirea 'e Sate l4a GAc+t neom.
197

1tres+l l4a aGectat *rea m+lt ,i astGel a 'eraiat. Dar se trata. B+a Pro%ac. Dncerca sA se GacA bine. =ra sin-+ra sol+ie. Oamenilor le @a Gi milA 'e el ,i *oate cei 'e la BBC ,i toi ceilali Di @or ierta -re,elile recente. Iar or-ani%aia care Dl *ersec+ta 4 cei care *robabil Dl +ciseserA *e Brian =astman 4 Dl @a lAsa Dn *ace. Qor @e'ea cA n+ mai re*re%intA +n *ericol *entr+ ei. O retractare *+blicA. =ra sin-+ra cale 'e scA*are. 1+nA teleGon+l. <+# e%itA, 'ar n+mai *entr+ o cli*A. N+ a@ea 'e ce sA se teamA. RAs*+nse. 4 AloN =ra @ocea +nei Gemei. 4 Cine s+nteiN DntrebA el, 'ar c"iar cn' rosti c+@in4 tele rec+nosc+ -las+l. 4 1+nt 1all# Boc>$oo'. Kai ii minteN Din

Cambri'-e... 4 Da, si-+r cA4mi a'+c aminte. =ra abs+r' 'e Dncntat sA o a+'A. 1all# era sin-+r+l l+cr+ b+n Dn toatA neb+nia asta. 1*era sA Gie Dn Bon'ra. Qroia c+ 'is*erare sA o @a'A. Ce mai GaciN 4 1+nt bine, m+l+mesc. KA Dntrebam c+m mai stai c+ treaba aceea. Mtii, c+ banc+rile. 4PAi... 4 N+ s+nt si-+rA cA e bine sA te Dnc+raFe%, 'ar am *romis cA te s+n. AlaltAieri am -Asit cartea 'e @i%itA. 4PoGtimN 4 Cartea 'e @i%itA *e care a-ent+l 'e @n%Ari i4a lAsat4o mamei. 1*"in) A**liances. Cre'eam cA am ar+ncat4o, 'ar 'e Ga*t o *+sesem Dn b+cAtArie. =ra +ltim+l l+cr+ la care se a,te*ta. Mi br+sc Di trec+ *rin minte cA n4ar treb+i sA o lase sA Di s*+nA 'es*re asta. C+ certit+'ine, n+ la teleGon. Dar era 'eFa *rea tr%i+.

198

4 N+mele l+i este Bill Na+-"tie, contin+A ea. N+ e trec+tA nici o a'resA. Doar n+mele com*aniei. Dar e +n n+mAr 'e teleGon. K4am -n'it cA i4ar Gi 'e aF+tor. 41all#, asc+ltA4mA... %ise el. 4 Ai +n *i) ,i "rtie la Dn'emnAN Vi4l 'icte%. 4N+. 1erios. N+ e ne@oie. Qe%i t+... 1e a+%i o bAtaie Dn +,A. Ci+'at. =ra cine@a *e "ol, 'ar c+ si-+ranA a,a ce@a n+ era *osibil 4 treb+ia sA s+ni la soneria 'e la +,a 'ins*re stra'A ca sA aF+n-i la *rim+l etaF. =ra Gie 'oamna At$oo', Gie Jo"nn# Peters. 1a+ *oate Sate. 4 <+#N Kai e,ti acoloN se a+%i 'istantA @ocea l+i 1all#. 4 1tai *+in, 1all#, %ise <+#. = cine@a la +,A. P+se rece*tor+l *e masA Dn cli*a Dn care cel care era 'e cealaltA *arte a +,ii ciocAni a 'o+a oarA. De 'o+A ori. CIOC CIOC. 4 Cine e acoloN DntrebA <+#. 4 PoliiaT @eni rAs*+ns+l DnG+n'at 'in cealaltA *arte. 4 PoliiaN B+i <+# n+4i @enea sA4,i crea'A +rec"ilor. CineN 4 Domn+le, @A ro- 'esc"i'ei +,a, cer+ @ocea. Poliia metro*olitanA 'in Woo' <reen. Desc"ise +,a. Pe c+loar+l Dn-+st era +n bArbat DmbrAcat Dntr4+n cost+m ble+marin ele-ant, c+ cAma,A albA ,i cra@atA ar-intie. =ra +n ti* 'e c+loare, a@ea DnF+r 'e cinci%eci 'e ani, *roas*At ras, c+ o GaA rot+n'A ,i +n oc"i lene, care4i 'A'ea+ +n aer +,or r+*t 'e realitatea ime'iatA. =ra *+in mai sc+n' 'ect <+#, DnsA a@ea o *re%enA ce 'omina ca'r+l +,ii. BAsn' la o *arte le-itimaia 'e *oliist *e care o inea la @e'ere *entr+ <+#, acesta l4ar Gi l+at 're*t *roGesor sa+ *oate a@ocat. =ra Dnsoit 'e o
199

*oliistA Dn +niGormA. O GatA c+ *Ar+l ,aten, *leo,tit ,i ten+l *ali'. PArea teribil 'e *lictisitA. 4 Domn+l Eletc"erN DntrebA bArbat+l. 4 Da. <+# simi cA se Dn@rte camera c+ el. Dl nA*A'i +n @al 'e @ino@Aie. A@ea 'ro-+ri *rin casAN Ac"itase abonament+l TQN Dar D,i 'A'+ seama ct 'e im*robabil era ca acestea sA Gi Gost ca+%ele ce a'+seserA la +,a sa +n 'etecti@ 'e c+loare ,i o *oliistA Dn +niGormA. Ce cA+ta+ aici ,i c+m aF+nseserA *nA la elN N+ %Arise @reo ma,inA 'e *oliie aGarA. 4 N+mele me+ este 'etecti@ ins*ector Silro#. 1er-ent Carmic"ael. In'icA s*re Gemeia 'e ln-A el. P+tem 'isc+ta o cli*AN 4 Des*re ce este @orbaN

4 = o @eriGicare 'e r+tinA, 'omn+le. O *ersoanA 'is*Ar+tA. P+tem intraN P+sese Dntrebarea Dntr4+n mo' att 'e *oliticos ,i a@ea -las+l a,a 'e bine mo'+lat, Dnct <+# G+ *rins 'esco4 *erit. Cei 'oi *olii,ti era+ Dn a*artament Dnainte ca el sA se 'e%meticeascA bine, cercetn' %ona, e@al+n' Dn tAcere aranFament+l, 'e *arcA era+ @ec"i *rieteni ,i el Di in@itase 'em+lt *e la el. 4 Qorbeam la teleGon, %ise <+#. 4 QA ro-, 'omn+le. Contin+ai4@A con@orbirea. N+ este o *roblemA. <+# l+A rece*tor+l. 4 1all#, te s+*eri 'acA te s+n e+ Dna*oiN Tocmai a sosit cine@a. 4 1+nt la ma-a%in. 4 Te s+nt e+ Dn cinci min+te. P+se rece*tor+l Dn G+rcA ,i Dntr4+n Gel se b+c+rA cA G+sese Dntrer+*t. Kai bine ie,ea ,i o s+na 'e la +n teleGon *+blic.

200

4 DrA-+ a*artament. Silro# se a,e%A GArA sA mai a,te*te @reo in@itaie. A@ea mi,cArile or'onate, Giecare m+,c"i era controlat c+ -riFA. <+# Dntlnise oameni care st+'iaserA te"nica Ale)an'er, ,i ei se mi,ca+ tot a,a. Silro# alesese cana*ea+a. Carmic"ael se s*riFini *e bra+l +n+ia 'in Gotolii. 4 Boc+ii sin-+rN Dl DntrebA Silro#. 4 Da. Am a@+t o *rietenA, 'ar ne4am 'es*Arit ,i s4a m+tat 'e aici. <+# n+ era Goarte si-+r 'e ce Di ser@ise *e ta@A aceastA inGormaie. A@ea sentiment+l cA n+ 'eine control+l as+*ra sit+aiei. 4 Dnele- cA s+ntei actorN 4 Da. !um de ,tia astaF Des*re ce este @orbaN Ce an+me... A*oi D,i aminti. Ai %is cA este @orba 'e o *er4 soanA 'is*Ar+tA. 4 Da, 'omn+le. = @orba 'e 'omn+l care loc+ie,te 'eas+*ra '+mnea@oastrA. Jo"nn# Peters Dl c"eamA. KA Dntreb 'acA Dmi *+tei s*+ne cn' l4ai @A%+t +ltima oarAN N+ se a,te*ta la a,a ce@a. <+# cli*i 'in oc"i. 4 ltima oarAN Ac+m cte@a %ile. Ki4e teamA cA n+4l c+nosc *rea bine. 4 QA Dnele-ei bineN 4 =l a 'is*Ar+tN 4 Da, 'omn+le. A li*sit 'e la ser@ici+ +ltimele 'o+A %ile ,i an-aFator+l sA+ a Dnce*+t sA D,i GacA -riFi. A li*sit 'e la mai m+lte ,e'ine im*ortante, l+cr+ ce n+4i stA Dn Gire. 4 Im*ortante. =ra *rim+l c+@nt rostit 'e Carmic"ael. Poliista a*robA 'in ca* c+ serio%itate. 4 Am @eriGicat a*artament+l sA+ ,i n+ se aGlA acolo. Pat+l n+ este 'eranFat. De asemenea, treb+ia sA Gie *re%ent la o ceremonie ieri searA, *entr+ a *rimi +n *remi+ *entr+ contrib+ia sa s*ecialA. Pare Goarte ci+'at
201

sA li*seascA 'e la asemenea e@eniment, a,a cA am Gost c"emai. <+# se rela)a *+in. Asta n+ a@ea le-At+rA c+ el. 4 Dmi *are rA+, mi4e teamA cA n+ @A *ot Gi 'e aF+tor, %ise el. Am @orbit c+ el Goarte *+in, ac+m 'o+A %ile. PArea cA tot+l este Dn re-+lA. 4 Des*re ce ai @orbitN 4 Tele@i%or+l me+ n+ G+nciona c+m treb+ie. K4am -n'it cA s4ar *+tea sA Gie antena 'e @inA. A,a cA am +rcat *nA la el ca sA @A' 'acA la el era b+n semnal+l. Mi era. 4 Tele@i%or+l @A mer-e ac+mN 4N+. Telecoman'a era a,e%atA *e mAs+A, c"iar Dn Gaa l+i Silro#. 4 PermiteiN DntrebA el. Dntinse +n 'e-et moale ,i

a*AsA *e b+ton. Tele@i%or+l *orni. Pe C"annel 6 Dnce4 *+se emisi+nea !ountdo"n. Silro# sc"imbA *ost+l. Pe ITQ era+ 'esene animate. Ac+m *are sA G+ncione%e bine. 4 Probabil s4a re%ol@at 'e la sine. Silro# Dnc"ise tele@i%or+l. 1e lAsA o tAcere stnFeni4 toare. 4 C"iar n+ @A *ot s*+ne mai m+lte, contin+A <+#. B4am @A%+t mai *+in 'e +n min+t. N+ era +n ti* 'eosebit 'e *rietenos. 4 N+ eraN 4PoGtimN 4 KA Dntrebam 'e ce Golosii @erb+l la trec+t. 4 N+ era. N+ este. B+i <+# n+4i *lAcea t+rn+ra *e care o l+ase con@ersaia. N+ ,ti+ mai nimic 'es*re el. De cn' loc+iesc aici, 'acA am @orbit 'e 'o+A4trei ori. 4 Ar Gi corect sA s*+nem cA '+mnea@oastrA n+ @A Dnele-eai tocmai bineN DntrebA Silro#.

202

4 PAi, n+ eram *rieteni. Q4am s*+s asta 'eFa. Cre'ei cA a *Ait ce@aN Asta @rei sA s*+neiN Silro# sc"imbA o *ri@ire c+ Carmic"ael. 1er-ent+l a@ea +n c"i* com*let li*sit 'e e)*resi@itate. 4 Dnele-em cA Dntre '+mnea@oastrA ,i 'omn+l Peters a a@+t loc o micA altercaie ac+m cte@a %ile, %ise ea. 4 N+. N+ este a'e@Arat. 4 1+ntei si-+r 'e asta, 'omn+leN 4 PAi, 'oar @4am s*+s. =ra *+in mai morocAnos 'e Gel+l sA+. 4 KorocAnosN 4 PorecFa *e care i4am 'at4o. Silro# 'A'+ 'in ca*. 4 Pres+*+n cA GAceai reGerire la stat+ra sa:, m+rm+rA el. 4Da. 4Dn acela,i manierA Dn care mie mi4ai s*+ne ONe-rilAP, *oateN 4 N+T <+# 'e@eni G+rios. Detecti@+l Dl *ro@oca @oit, Dncercn' sA Dl calce *e ner@i. N+ s+nt rasist. Mi n+ a@eam nimic c+ Jo"nn# Peters 'oar *entr+ ca era mic 'e stat. N+mai cA n+ era +n om Goarte 'rA-+ 4 atta tot. 4 De aceea ai Dncercat sA4l atacaiN 4 PoGtimN <+# a*roa*e cA i%b+cni Dn rs. Dar e+ n+ am GAc+t a,a ce@a. Carmic"ael scosese +n carneel. Dl inea Dn *oalA, -ata 'e bAtaie, 'e *arcA notiele scrise 'e mnA ar Gi *+t+t sAri 'in *a-inA sA contra%icA tot ce s*+nea <+#. 4 Am @orbit c+ @ecina '+mnea@oastrA 'e la *arter, 'omn+le, contin+A Silro#. Doamna At$oo'. Dnsa
:

KorocAnos+l 4 +n+l 'intre cei ,a*te *itici 'in basm+l :lb+ ca -+pada ,i cei Hapte Pitici, 8n. re'.9.
203

*retin'e cA ai ar+ncat c+ +n Gel 'e *roiectil Dn 'omn+l Peters marea trec+tA, '+*A4amia%a. 4 N4am ar+ncat c+... 1e o*ri. =ra o b+catA 'e +nt. 4 ntN 4 Da. Am ar+ncat +n *ac"et 'e +nt *e GereastrA. N+ inteam *e nimeni. Nici mAcar n+ am @r+t sA4l ar+nc *e GereastrA. DacA intrai Dn b+cAtArie, o sA Dnele-ei. Co,+l 'e -+noi este c"iar ln-A -eam, am 'at *e ln-A. 4 Ar+ncai +nt+l la -+noiN 4 =)*irase. O minci+nA, 'esi-+r, 'ar <+# n+ a@ea nici cea mai micA intenie sA @orbeascA 'es*re a'e@Ar. N+ ac+m. N+ c+ om+l acesta. 4 Deci ai ar+ncat +nt+l 'in celAlalt ca*At al b+cAtArieiN 4Da. 4 Mi a %b+rat *e -eam. 4Da.

4 Mi l4a lo@it *e Jo"nn# Peters. 4 Ki4a %is cA a trec+t *e ln-A el. 4 Mi 'es*re asta ai @orbit c+ el, ac+m 'o+A %ile. 4Da. Silro# *Area ne'+merit. 4 Cre'eam cA ai @orbit c+ el 'es*re tele@i%or. <+# 'e@enea 'in ce Dn ce mai e)as*erat. 4 Am +rcat la el ca sA @orbesc 'e tele@i%or, 'ar era s+*Arat 'in *ricina +nt+l+i, a,a cA am 'isc+tat 'es*re asta. Dar n+ am @r+t sA4l lo@esc. N+ a@eam nimic c+ el. A Gost, *+r ,i sim*l+, +n acci'ent. 4 n acci'ent Goarte neobi,n+it, bombAni Car4 mic"ael, a'+cn' cea 'e a 'o+a contrib+ie *ersonalA la toatA aceastA 'isc+ie. 4 Dnele- cA @A -n'ii sA @A Dnrolai Dn tr+*ele 1A1, %ise Silro#.

204

4 CeN Pentr+ o cli*A, DncA*erea se transGormA ,i se to*i, iar <+# era 'in no+ Dn staia 'e metro+ Cam'en To$n, 'in no+ la resta+rant+l italian. Dnce*ea sA Dne4 lea-A cA ,i sit+aia 'e GaA *+tea Gi *arte 'in acela,i *lan. 4 I4ai s*+s 'oamnei At$oo' cA @rei sA @A Dnrolai Dn 1A1, %ise Silro#. 4 Ai ameninat4o c+ moartea, a'A+-A Carmic"ael. =ra tot+l scris acolo, Dn carneel+l ei. 4 Dar -l+meamT <+# Dl *ri@i *e Silro# 're*t Dn oc"i. = 'in *ricina banc+l+i, n+N =i @4a+ trimisN Asta e ce se Dntm*lA aiciN 4 =i, 'omn+leN 4 Mtii la cine mA reGer. =n-le%+l, irlan'e%+l ,i scoian+l. Silro# arborA o e)*resie c"in+itA. 4 Hai'ei sA 'isc+tAm 'e Jo"nn# Peters, Dnce*+ el. 4 N+, 'ecretA <+#. N+ @rea+ sA 'isc+tAm 'e Jo"nn# Peters. N+ ,ti+ nimic 'e Jo"nn# Peters. Nici n+ l4am c+nosc+t *e Jo"nn# Peters. Re-ret, 'ar n+ *ot sA @A aF+t. 4 Dnele-. Silro# GAc+ +n semn im*erce*tibil 'in ca* ,i Carmic"ael ren+nA la carneel. Dmi *are rA+ cA @4am rein+t atta tim*, 'omn+le. Cei 'oi *olii,ti se ri'icarA Dn *icioare, iar <+# rAs+GlA +,+rat cre%n' cA s4a terminat. Nici *e 'e*arte. A*roa*e ca o i'ee tar'i@A, Silro# a'A+-A, 4 KA Dntreb, am *+tea sA ar+ncAm o *ri@ireN 4 De ceN DntrebA <+#. 4 = 'oar o Gormalitate, e)*licA Silro#. 4 P+tem re@eni c+ +n man'at, 'acA a,a *reGerai, %ise Carmic"ael. Eemeia 'e@enea 'in ce Dn ce mai amenin4 Atoare. 4 1i-+r, *+tei sA @A +itai 'acA @rei, se resemna <+#. De ce n+N N+ a@ea+ ce sA -AseascA.
205

4 K+l+mim, 'omn+le. Dnce*+rA t+r+l 'in 'ormitor. =ra o cercetare s+marA, ca ,i c+m n+ ,tia+ e)act ce ca+tA ,i oric+m n+ se a,te*ta+ sA -AseascA ce@a. Abia cn' se +itarA s+b *at ,i Dn ,iGonier, D,i 'A'+ seama ,i <+# ce in+til era Dntre- e)ercii+l. Oare c"iar cre'ea+ cA or sA 'ea aici 'e Jo"nn# Peters, le-at Ge'ele, ,i c+ cAl+, la -+rA, Dn la'a *entr+ *At+riN 81e +itarA. N+ era acolo9. 1a+ bAn+ia+ cA el ar Gi trec+t *e aici recent, cA Dn mo' con@enabil i4a *icat *e aici abonament+l la metro+ sa+ in@itaia la *remiera *ro'+ciei teatrale :lb+ ca -+pada Dn Cro+c" =n'N Mi 'acA Dntr4a'e@Ar -Asea+ a,a ce@a, ce DnsemnAtate ar a@eaN Doar n+ *+tea+ sA4l areste%e *e <+# s+b ac+%aie 'e rA*ire 'oar *entr+ cA @ecin+l

trec+se *e la el *rin a*artament. C+ toate acestea, cei 'oi D,i contin+arA *erc"e%iia. CA+tarA Dn baie, Carmic"ael cercetn' bAn+itoare ,i ca'a. Cel *+in n+ a+ ri'icat ca*ac+l 'e la @as+l 'e toaletA. A*oi D,i DncercarA noroc+l ,i Dn b+cAtArie. O cA+tAt+rA ra*i'A *e mese. Carmic"ael *Ar+ interesatA 'e a@i%ier+l 'e *l+tA, altA "i'o,enie 'e la I>ea. Desc"ise +,a con-elator+l+i. 4 A@ei +n con-elator mare *entr+ +n a*artament a,a mic, obser@A Silro#. 1e +ita c+ s+bDneles la <+#. Dar oc"i+l cel lene, cA+ta Dn altA *arte. 4 B4am *rimit 'e la mama l+i Sate, %ise <+#. Prietena mea. Kama ei... 4 Domn+leT =ra ce@a Dn Gel+l Dn care rostise c+@nt+l, ener-ic, ca +n Goc 'e armA. Silro# se a*ro*ie 'e combina Gri-oriGicA. <+# @enea '+*A el. Cei 'oi se +itarA DnA+ntr+. MiiatA4l. Jo"nn# Peters G+sese stran-+lat. DncA mai a@ea c+rea+a strnsA Dn F+r+l -t+l+i. E+sese Dn'esat Dn

206

Gri-i'er, c"ircit Dn *o%iia 'e GAt, c+ ca*+l re%emat 'e o *ern+A 'e ma%Are con-elatA. Eaa i se Dn@ineise. A@ea oc"ii 'esc"i,i, Dn-"eai. 4Ce... N=+... NC+m... NN+... C+@intele rAsArea+ Dn -+ra l+i <+# ,i a*oi %b+ra+ mai 'e*arte, GArA nici +n sens. N+ *+tea sA4,i ia *ri@irea 'e la sil+eta Dn-"eatA. Jo"nn# era mortN BineDneles. Nici n+ mai arAta a om. A'+cea mai 'e-rabA c+ o sc+l*t+rA Dn cearA. n e)*onat 'e la 1aatc"i <aller#. 4 = Jo"nn# Peters, s*+se Carmic"ael, 'e,i n+ mai era ne@oie 'e i'entiGicare. 4 Domn+le Eletc"er, a@ei @reo e)*licaieN DntrebA Silro#. 4 =+... Aer+l n+ mai aF+n-ea Dn -tleF+l l+i <+#. 4 D+mnea@oastrA l4ai +cisN 4N+T 4 Aceea e c+rea+a '+mnea@oastrAN <+# *ri@i *e ln-A -"eaA, *e ln-A b+%ele Dncre4 menite. =ra c+rea+a l+i. 4Da. 4 QA areste% *entr+ +ci'erea l+i Jo"nn# Peters. N+ este necesar sA s*+nei nimic, DnsA orice @ei s*+ne... Qorbele 'etecti@+l+i se *ier'+rA. <+# a+%ea 'oar s+net+l inimii sale, bAtn' 'e4a 're*t+l im*osibil 'irect Dn creier. Carmic"ael GAc+ rost 'e +n sca+n ,i <+# se lAsA moale Dn el. Di @+ia+ +rec"ile& rAcoarea combinei Gri-oriGice Dl aF+nsese ,i *arcA i se DncolAcea 'e -t. Trec+rA %ece min+te. 1a+ *oate 'o+A%eci. 1a+ *oate +n+l sin-+r. Deo'atA b+cAtAria se +m*l+ 'e *olii,ti *ri@in' c+ 'e%-+st tr+*+l 'in Gri-i'er. Cine@a GAcea Go4 to-raGii. Bli '+*A bli '+*A bli. <+# simea c+m l+mina Dl lo@e,te Dn oc"i. Ali *olii,ti *rele@a+ am*rente. De ceN Poate GAcea *arte 'in treaba lor. <+# era i-norat *entr+
.

207

moment. =l era 'oar ca+%a acestei sit+aii. =l era e*icentr+l. Dar stAtea nemi,cat Dn @reme ce toate se 'er+la+ Dn F+r+l sA+. 4 Domn+le, n+ e c"i* sA4l scoatem aGarA. 4 Qa treb+i sA4l 'econ-elAm. Qocile @enea+ 'in altA *arte. <+# era Dn stare 'e ,oc. PnA la +rmA Dl scoaserA aGarA Dn stra'A. =ra+ s+r4 *rin%Ator 'e bln%i c+ el. Ar Gi *+t+t Gi la Gel 'e bine in@ali' sa+ Goarte bAtrn, cine@a neaF+torat. CoborD tre*tele scArilor ,i reali%A Dntr4+n Gel cA le @e'e *entr+ +ltima oarA. Ba ca*At+l scArilor Dl a,te*ta+ ali *olii,ti. 1e "olba+ la el, 'ar Dn acela,i tim* e@ita+ sA Dl *ri@eascA Dn oc"i. Dn Gaa casei se strnsese o micA -loatA. =ra -re+ 'e s*+s 'e +n'e ie,iserA sa+ c+m aF+nseserA aici. =ra acolo ,i

'oamna At$oo', bineDneles, ,i +n c+*l+ ce *Area a loc+i Dn a*ro*iere. Ceilali era+ *robabil ni,te trecAtori, 'e,i n+4,i amintea sA Gi @A%+t @reo'atA *ietoni *e Ka*letree Close. Mi mai era+ ,i cei trei nec+nosc+i. n l+n-an Dn cost+m. n irlan'e% c+ *Ar+l s+r. n bAtA+, Dn >ilt. Mi acela G+ moment+l Dn care se 'ecise. De cealaltA *arte a strA%ii Dl a,te*ta o ma,inA a *oliiei, c+ *ortiera 'in s*ate 'esc"isA, iar <+# reali%A br+sc cA o'atA intrat Dn ma,inA, n+ @a mai Gi liber nicicn'. Intrase Dn @i%or+l +nei or-ani%aii care era atot*+ternicA ,i incom*re4 "ensibilA Dn acela,i tim*. 1co*+l lor era sA Dl 'iscre'ite%e ,i sA Dl 'istr+-A& era+ *re-Atii sA +ci'A 4 'e 'o+A ori 4 ca sA D,i atin-A el+rile. Kai Dnti Brian =astman. Ac+m Jo"nn# Peters. rma c"iar el. O'atA intrat la Dnc"isoare, @a Gi la mna lor. n acci'ent la '+,+ri, sa+ +n alt con'amnat c+ c+it+l 4 se *+tea aranFa orice. Z-omot+l *ortierei trntite a@ea Ginalitatea %-omot+l+i *e care Dl

208

Gace ca*ac+l +n+i sicri+ cn' se Dnc"i'e. A@ea o sin-+rA ,ansA sA sca*e ,i ,ansa asta se i@ise ac+m. Aciona. =ra escortat 'e 'oi *olii,ti& Di l+A *rin s+r*rin'ere, Dntr4+n an+mit sens, se s+r*rinse c"iar ,i *e el Dns+,i. 1e rAs+ci 'in strnsoarea lor ,i lo@i c+ *+tere. n+l 'intre *olii,ti cA%+ secerat, inn'+4se c+ mna 'e *Arile intime. <+# sAri ,i la celAlalt. P+mn+l se lo@i Dn Gaa *oliist+l+i, GAcn'+4l sA ca'A la *Amnt c+ nas+l Dnsn-erat. Aler-A s*re ma,ina 'e *oliie ,i se ar+ncA *este ca*otA, rosto-olin'+4se *e s*ate. QA%+se o mi,care similarA la +n casca'or *e *lato+rile 'e la e0este de polii,ti. 1e tre%i 'e cealaltA *arte a strA%ii, s+b oc"ii m+limii +l+ite, c+ *olii,tii *e +rmele l+i, c+ b+b+it+l inimii Dn +rec"i. Aler-A mai 'e*arte, sArin' Dn -rA'ina 'e la n+mAr+l *ais*re%ece. Mtia ce@a ce ei n+ ,tia+. <ar'+l a@ea o s*Art+rA. C+ trei l+ni Dnainte, "oii intraserA *e acolo ,i @ecinii 'e la *ais*re%ece n+ re*araserA nici ac+m -ar'+l. Tra@ersA *el+%a ,i se a@ntA Dn t+Gi,+rile 'e ro'o4 'en'roni. N+ Dn'rA%ni sA se +ite Dn +rmA. C+ si-+ranA *oliia era c+ +n *as Dn s*atele l+i. AF+nse la -ar'. 1*Art+rA era DncA neatinsA, srmele atrnn' 'e%olant Dntre cei 'oi stl*i. 1e ar+ncA *rintre ei, tAin'+4se la mnA, a*oi l+necA Dn Fos *e *antA *rintre b+r+ieni, +r%ici, iarbA ,i -+noaie. Cobor,+l '+cea la o linie 'e%aGectatA 'e cale GeratA care +nea K+s$ell Hill 'e Ale)an'ra Palace. n 'omn care4,i *limba labra'or+l ciocolati+ Dl *ri@i c+m rAsare 'in t+Gi,+ri ,i se ar+ncA *e cArare. Cinele latrA '+*A el. <+# se a@ntA Dntr4+n t+nel Dnt+necat, m%-Alit 'e -raGGiti, care trecea *e s+b 'r+m+l *rinci*al. Dn aceea,i cli*A, o ma,inA 'e *oliie c+ sirena *ornitA trec+ Dn @ite%A *e 'eas+*ra.
209

1e *limbaserA a'esea *rin %onA, el ,i Sate. C+no,tea a*roa*e toate cArArile, toate aleile sin+oase. Aler-A *e ln-A o ,coalA, intrn' *e teren+l *arc+l+i, a*oi *e o cArare care cobora Dn *antA *rintre co*aci cresc+i la 'istane e-ale ,i co,+ri 'e -+noi s*ecial amenaFate *entr+ e)crementele cinilor. Ct le @a l+a *olii,tilor ca sA @inA c+ elico*tereleN DacA era %Arit 'in @A%'+", at+nci n+ mai era nici o scA*are. Dar se 'o@e'i a Gi norocos. C"iar cn' re-Asea 'r+m+l ,i aler-a GArA s+Glare s*re Cro+c" =n', Dn 're*t+l l+i Dncetini +n a+tob+% ,i <+# sAri Dn el. A@ea +n bilet mai @ec"i Dn b+%+nar+l 'e la *antaloni. l4l arAtA Dn @ite%A con'+ctor+l+i, care nici n+4l bA-A Dn seamA. A+tob+%+l Dl '+se *nA la Einsb+r# Par>. Trei ma,ini 'e *oliie Di

'e*A,irA, 'ar nimeni n+ l+a notA 'e *ersonaF+l nA'+,it ce trem+ra la etaF+l @e"ic+l+l+i. Poliia Dnc"ise staia 'e metro+ Einsb+r# Par> la %ece min+te '+*A ce <+# sArise Dntr4+n @a-on 'e *e Qictoria Bine, cAtre centr+l Bon'rei. O*i+nile sale se Dnm+lea+ ,i iar se Dnm+lea+. DacA *rin Ka*letree Close n+ era+ 'ect @reo 'o+A sa+ trei r+te *osibile, la Einsb+r# Par> era+ 'eFa *atr+ linii, 'eci o*t r+te *osibile. Cn' ie,i la O)Gor' Circ+s, nimeni n+ ar mai Gi *+t+t s*+ne Dn ce 'irecie a l+at4o. 1cA*ase. Dar n+ *entr+ m+ltA @reme. Ba ora ,ase, c"i4 *+l l+i a*Ar+ la toate b+letinele 'e ,tiri Giin'cA, '+*A c+m G+ 'e%@Al+it, Jo"nn# Peters n+ G+sese +nica sa @ictimA.

APTESPREZECE
=ra o ,tire ce a@ea toate in-re'ientele *entr+ a Gace Gericit orice re'actor 'e tabloi'. O crimA bi%arA Dntr4+na 'in s+b+rbiile 'in nor'+l Bon'rei. Poliia incom*etentA. O e@a'are sen%aionalA. Mi 4 cirea,A 'e *e tort 4 +n actor c+nosc+t Dn mie%+l *roblemei. N+ conta cA nimeni n+ a+%ise *nA ac+m 'e <+# Eletc"er. J+case Dn >a urgen+, e0este de polii,ti ,i Dn !rimele din 1anchester, iar acestea era+ ar"ic+nosc+te. Ba c"iar a*Ar+se ,i Dntr4o reclamA la NescaGe. Br+sc, Girma NescaGe se tre%i b+c+rn'+4se 'e +n -en 'e *+blicitate 'e care s4ar Gi *+t+t li*si. !old 8lend 'e@eni +n+l 'in titl+rile 'e reGerinA 'in mass4me'ia, o reGerire +,or GoratA la combina Gri-oriGicA *ornin' 'e la marca 'e caGea 3old 8lend. Aceasta re%+ltA Dntr4o 'eclaraie 'e *resA ilar 'e serioasA 'in *artea Girmei *ro'+cAtoare 'e caGea ,i, trei sA*tAmni mai tr%i+, '+se la conce'ierea a-eniei 'e *+blicitate c+ care a@ea+ contract. Mi Dn acela,i tim*, era+ interesante caracter+l ,i *o@estea om+l+i +cis. Jo"nn# Peters, se 'e%@Al+i ac+m, l+crase *entr+ N1PCC ,i alte G+n'aii caritabile, @i%itn' co*ii bolna@i Dn s*itale 'in toatA ara. Om+l se DmbrAca Dntr4+n cost+m @i+ colorat, *ortocali+ c+ @er'e, c+ *er+cA Gl+orescentA ,i melon ,i D,i GAcea a*ariia Dn saloanele 'e
211

s*ital, GAcn' roata 'e4a l+n-+l cori'oarelor sterile c+ +n stri-At( OIatA @ine mic+l Jo"nn#TP EAcea Fon-lerii c+ Gr+cte 'in cele a'+se co*iilor 'e *Arinii @enii Dn @i%itA 4 trei mere ,i o bananA. =ra come'iant, @entriloc, ma-ician ,i 4 '+*A s*+sele m+ltora 'intre me'icii ,i asistentele care l4a+ Dntlnit 4 G+sese 'irect res*onsabil 'e rec+4 *erarea m+ltor co*ii care altGel ar Gi *ierit. O=ra min+natP, le s*+se celor 'e la Eaily 1ail 'oamna Kars"a Bro$n, 'e la s*ital+l W"ittin-ton 'in Arc"$a#. OCo*iii Dl a'ora+ 4 c"iar ,i cei care n+ D,i recA*AtaserA com*let c+no,tina. Dn cli*a cn' sosea, toatA l+mea se Dn@eselea. N+4mi @ine sA cre' cA e)istA cine@a *e *lanetA care sA4i Gi 'orit rA+l. Kic+l Jo"nn# era +n sGntP. Eemeia s+r*rin'ea starea nai+nii. Deo'atA, toatA l+mea @orbea 'es*re Kic+l Jo"nn#. Om+l G+rA GArA nici +n eGort *rima *a-inA a t+t+ror *+blicaiilor, *nA ,i cea 'e la 7inancial Times. No+l scan'al lab+rist c+ Oministr+l 'e @n%areP ce se am*liGicase *e %i ce trece cA%+ Dn +itare *entr+ moment. A*oi inter@eni ,i O)Gam. Kic+l Jo"nn# l+crase ,i *entr+ ei, b+c+rn' co*ii 'in l+mea a treia. E+sese la Ne$ Yor> '+*A 2!::. N+ era 'e mirare cA <+# n+ Dl *rea @A%+se *rin Ka*letree Close. Om+l G+sese 'e neo*rit.

Iniial, nimeni n+ ,tia 'e ce <+# Eletc"er ,i4a omort @ecin+l 'e la etaF. BineDneles, 'oamna At$oo' a*Ar+ Dn toate %iarele. Aceasta era cea mai 'e seamA reali%are a ei( brGa la scarA naionalA. Dar Dn ci+'a celor s*+se 'e ea, o c"estie O'omesticAP *Area *+in *robabilA. Dn K+s$ell Hill se mai certa+ @ecinii Dntre ei, 'ar, Dn mare, n+ se *rea omora+ +nii *e alii 4 asta 'acA n+ c+m@a era+ Dennis Nielsen, binec+nosc+t+l criminal 8care, coinci'enA, loc+ise *rin a*ro*iere9. Dn *l+s, e)ista o

212

ne*otri@ire Dntre Dm*reF+rimile @er%i 'in Ka*letree Close ,i nat+ra -rotescA a crimei( c+rea+a 'in F+r+l -t+l+i, ca'a@r+l 'e la con-elator. Dar a*oi ins*ector+l 'e *oliie or-ani%A o conGerinA 'e *resA ,i, s+b l+mina t+b+rilor 'e neon 'in sala a-lomeratA re%er@atA la *rimAria 'in Woo' <reen, le an+nA F+rnali,tilor c+ limba scoasA bomba cea mai mare. Primise inGormaii, %icea el, ce ar *+tea Gace le-At+ra Dntre aceastA crimA ,i alte cte@a om+ci'eri 'in arA, @ictime Giin' Dntot'ea+na oameni mici 'e DnAlime. Ale-n'+4,i c+ mare atenie c+@intele, ins*ector+l Di inGormA *e F+rnali,ti c+m cA DncA trei bArbai 'e stat+rA micA a+ Gost -Asii +ci,i Dn 1t Albans, Wimbis" <reen ,i 1to>e4on4Trent, Dn @reme ce +n al *atr+lea G+sese 'at 'is*Ar+t 'in ora,+l sA+ natal, <rob#, +n'e@a la mar-inea ora,+l+i Beicester. <+# Eletc"er @i%itase 'e c+rn' toate aceste localitAi, GArA nici +n moti@ a*arent, iar com4 *ortament+l sA+ 'e@enise 'in ce Dn ce mai e)centric. Dn 1t Albans, 'e e)em*l+, re+,ise sA se insin+e%e Dntr4+n -r+* 'e Cerceta,i, 'n'+4se 're*t st+'ent la ma,ter. 1e *rea *oate, comentA Silro#, ca s+s*ect+l sA D,i Gi mAs+rat +rmAtoarea @ictimA. Iar mArimea era tot+l Dn acest ca%. P+tea sA omoare *e oricine, c+ con'iia ca *ersoana sA aibA s+b +n metr+ 'o+A%eci DnAlime. 1e *Area cA nici +n *itic 'in An-lia n+ mai era Dn si-+ranA. A,a cita titl+l 'e *e *rima *a-inA a %iar+l+i The Sun. Dntre tim*, The 1inor *+blica +n s+*liment +til, *e cinci *a-ini( *itici celebri 'e4a l+n-+l @remii. 1e re-Asea+ Dn listA -eneral+l Tom T"+mb, care l+crase la circ+l Barn+mLs, To+lo+se4Ba+trec, Ale)an'er Po*e, actorii Senn# Ba>er 8R.D. Dn G+-boiul stelelor) ,i Da@i' Ra**a*ort, Gon'ator+l Asociaiei 'e atletism *entr+ *ersoane *itice ,i, bineDneles, Na*oleon, care
213

te"nic n+ G+sese *itic, 'ar G+sese Goarte sc+n' ,i rot+nFea n+mAr+l *iticilor celebri la ,a*te. Deo'atA l+mea @orbea n+mai 'es*re *itici. Qrem+ri b+ne *entr+ oamenii mici. Dar n+ era @remea sA Gii Dn *ielea l+i <+# Eletc"er. =l 'e@enise 'emn 'e tot 'is*re+l( +n mAr+nt 'e criminal Dn serie a)at *e *itici, @ino@Aia sa era certA la mai *+in 'e 'o+A%eci ,i *atr+ 'e ore 'e la 'is*ariie ,i c+ m+lt tim* Dnainte 'e a se DnGAi,a la trib+nal. =ra s+biect+l *rinci*al *e c"at4+rile 'e *e internet ,i la emisi+nile c+ *+blic 'e la ra'io. Poliia a@erti%a cA este e)trem 'e *eric+los ,i cA s+b nici o GormA n+ treb+ie abor'at. =ra -en+l 'e GaimA '+*A care tnFise Dntot'ea+na, 'ar care ac+m Di ie,ise c+m n+ se *+tea mai *rost. A @r+t sA Gie Dn l+mina reGlectoarelor 4 *e scenA, n+ Dn bAtaia celor ale

*oliiei. Asta n+ Di @a aF+ta 'eloc Dn cariera la BBC. E+ inter@ie@atA ,i 1#l@ie <ra"am, DnsA n+ s*+se mai nimic. D,i s+sinea clienii, in'iGerent ce GAc+serA ace,tia. Presa trec+ mai 'e*arte ,i Di -Asi *e Alistair ,i R+t" Eletc"er, care ac+m era+ *ensionai, la Bo+rnemo+t" ,i care n+ re+,irA sA sca*e 'e co"ortele 'e F+rnali,ti ,i Goto-raGi 'ect rene-n'+4l *e <+# Dn totalitate. Mi aceasta G+ +rmAtoarea e)*lo%ie Dn toatA aceastA *o@este ce *Area sA 'e@inA 'in ce Dn ce mai b+nA c+ Giece orA. CI<AM B D= PITICI =1T= EI B 1=BIN=I KOOR=. =ra +n titl+ 'e *rima *a-inA a*roa*e la Gel 'e s+c+lent ca ,i cel 'es*re come'iant+l care Dn-"iise +n mic mamiGer, c+ ce@a tim* Dn +rmA. Presa in@esti-a ,i Dn sGr,it, '+*A trei%eci 'e ani, se aGlA moti@+l *entr+ care <+# G+sese 'at s*re a'o*ie. =ra o c"estie c+ tot+l *re@i%ibilA. 1elina rAmAsese DnsArcinatA la 'o+A%eci ,i ce@a 'e ani, re%+ltat+l +nei a@ent+ri c+ +n actor *e care Dl Dntlnise la o re*re%entaie, +n'e@a Dn aGara Bon'rei. N+4i 'e%@Al+ise n+mele nicio'atA ,i era

214

Goarte *osibil ca om+l nici sA n+ ,tie cA el era tatAl. =a ren+nase la co*il *entr+ cA Di stAtea Dn cale. Cariera ei era *e *rim+l loc. Ct G+sese Dn @iaA, *resa n+ i%b+tise sA o 'Arme *e 1elina 'e *e *ie'estal+l *e care se +rcase. Ac+m, cA era moartA, o GAc+rA c+ s+cces. =ra im*licatA Dn +ci'erea l+i Jo"nn# Peters. =-oism+l ei contrib+ise, Dn mo'+l cel mai clar, la transGormarea Gi+l+i ei Dn maniac+l Dnneb+nit, ce *+rta *icA t+t+ror *iticilor. ConGr+ntat c+ sentiment+l crescn' 'e re@oltA *+blicA, e*isco*+l 'e Roc"ester se @A%+ obli-at sA a*arA la e"snight ca sA a*ere n+mele soiei sale. =*isco*+l era Goarte Dn @rstA, c+ *Ar+l alb, l+n-, obraFii Dmb+Forai ,i s+rs+l con'escen'ent *e care m+lte 'intre Gi-+rile marcante ale Bisericii an-licane le -Asea+ e)tra@a-ante. Inter@ie@ator+l era Jerem# Pa)man, cei 'oi bArbai stn' GaA Dn GaA la masA s+b l+minile sobre 'in *lato+l emisi+nii e"snight. & 1elina Koore a a@+t m+lte relaiiN DntrebA Pa)man. 4 Nici'ec+m, rAs*+nse e*isco*+l. Dn mare mAs+rA, 1elina era Goarte retrasA cn' era Dn Bos An-eles, Dne4 le-ei. BineDneles, a@ea *rieteni min+nai. A Dn@Aat sA %boare c+ elico*ter+l ,i D,i *etrecea 'est+l 'e m+lt tim* c+ instr+ctor+l. Dmi @orbea a'esea 'e Harr# ,i elico*ter+l l+i ro,+. 4 Tot+,i, cre' cA era Goarte a*ro*iatA 'e m+li actori, n+ se lAsA Pa)man. 4 Dntr4a'e@Ar. =*isco*+l a*robA. A e)istat +n tnAr ce a a@+t +n rol *rinci*al Dn >ogodnica locotenentului france- ,i mi4a menionat +n alt tnAr c+ care a F+cat o 'atA Dn >i0ada de 0i,ini. C+ toate acestea, n+4,i *etrecea tot tim*+l Dn *reaFma actorilor. A@ea *rieteni *rintre scriitori ,i arti,ti. Mi +n ar"itect... Dns+l o @i%ita a'esea
215

la ea acasA. Ca sA Gi+ sincer, mi4a s*+s cA i4a Gost ins*iraie *entr+ m+lte 'in constr+ciile *e care le4a ri'icat. 1elina era o *ersoanA min+nat 'e bine4'is*+sA. =ra tot'ea+na -ata 'e *etrecere sa+ 'e o seratA Dn ora, ,i, la sGr,it+l %ilei, era GericitA sA se @a'A c+ oricine i4ar Gi oGerit aceastA oca%ie. 4 Da, 'a, 'a. B+i Pa)man n+4i stAtea Dn Gire sA Gie a,a nerAb'Ator. Ce Gel 'e @iaA ai a@+t Dm*re+nAN contin+A el, in@a'n' GArA menaFamente intimitatea cAsniciei lor. 4 PAi, c+m s+nt con@ins cA ,tii 'eFa, 1elina a 'es4 co*erit biserica s*re sGr,it+l @ieii sale, %ise e*isco*+l. Dar Dmi s*+nea cA s*erA sA4,i *etreacA m+lt tim* Dn -en+nc"i. Di *lAcea sA treacA c+ 'e-etele *este or-a bise4 ricii. Bac" era com*o%itor+l ei *reGerat. =ra Dnneb+nitA

'+*A o G+-A b+nA. 4 Treb+ie sA Gi Gost strani+, '+mnea@oastrA e*isco*, cAsAtorit c+ o actriA. 4 Ba 'eloc, Jerem#. Ne Dnele-eam *erGect. Deo'atA, @iaa 1elinei 'e@enise +n b+n *+blic. Ba Gel ,i <+#. rt, 'is*re+it, tem+t ca Giin' +n O*iticistP ,i +n @icios criminal Dn serie, c"i*+l sA+ era Dn toate %iarele ,i *e toate ecranele tele@i%oarelor. Dar +n'e era elN <+# ie,ise 'in reea+a 'e metro+ ca sA 'esco*ere cA o metro*olA DnesatA era Goarte asemAnAtoare c+ o sabie c+ 'o+A tAi,+ri 'acA erai +n +ci-a, 'at Dn +rmArire. =)ista+ milioane 'e c"i*+ri *rintre care sA te *ier%i, 'ar acelea,i milioane 'e c"i*+ri Dl *+tea+ rec+noa,te Dn orice moment. Poate cA a@ea 'e ales 'intre mii 'e "otel+ri ,i cAmine, 'ar la ce b+n 'acA *este tot a@ea ne@oie 'e +n act 'e i'entitate ca sA ia o camerAN P+tea sA se *iar'A +,or ori+n'e Dn aer liber, 'ar sA tra-A +n'e@a era o a'e@AratA *roblemA. Pentr+ *rima 'atA Dn @iaA se simi

216

Grate c+ @a-abon%ii, s+Glete *ier'+te care @in'ea+ re@ista 8ig =ssue sa+ care 'ormea+ s+b cer+l liber Dn intrn'+rile clA'irilor 'e biro+ri. =ra DnconF+rat 'e bo-Aie ,i conGort, 'ar *arcA era+ 'in altA 'imensi+ne. Dl DnconF+ra+ ,i Dn acela,i tim* era+ la milioane 'e >ilometri 'e*Artare. A@ea 'oar 'o+A%eci ,i ,a*te 'e lire Dn b+%+nar ,i o mnA 'e cr'+ri bancare care era+ in+tile, c"iar 'acA ar Gi a@+t Gon'+ri. D,i *+se *roblema ce s4ar Dntm*la 'acA ar Dncerca sA a*ele%e la +n bancomat, 'ar se "otArD sA o lase baltA. ltima oarA a rs 'e el. De 'ata aceasta i4ar *+tea a'+ce *oliia *e ca*. Tot era bine cA @remea era +scatA. Dar n+ a@ea nici +n Gel 'e abilitAi 'e s+*ra@ie+ire. =ra 'oar o c"esti+ne 'e tim* *nA cn' a@ea sA Gie rec+nosc+t ,i arestat. Dar era actor. Treb+ia sA D,i aminteascA mere+ cA are mAcar ni,te res+rse *e care le *+tea Golosi. De la o Garmacie D,i c+m*ArA @o*sea 'e *Ar ,i o *erec"e 'e oc"elari 'e soare ieGtini, a*oi DncercA sA -AseascA o toaletA *+blicA ca sA D,i *+nA Dn a*licare no+a 'e-"i%are. 1e 'o@e'i a Gi mai -re+ 'ect ar Gi cre%+t. A@ea ne@oie 'e o c"i+@etA ,i 'e o-lin'A, 'ar toaletele 'e la -ara C"arin- Cross ,i 'in local+rile @ecine era m+lt *rea a-lomerate, Dn @reme ce toaletele 'e la KcDonal's era+ Dnc+iate. Probabil ca sA 'esc+raFe%e micii traGicani ,i +tili%atori 'e 'ro-+ri. PnA la +rmA, merse *e Picca'ill# ,i intrA Dn "otel+l Rit%. E+sese aici la o rece*ie ,i D,i amintea cA a+ o toaletA +n'e@a *e +n cori'or la s+bsol, 'ositA la ca*At+l +nei *iste 'e +n >ilometr+ 'e moc"etA -roasA. Di l+A 'o+A%eci 'e min+te sA a*lice ,am*on+l4@o*4 sea Dn n+ana castani+ ,i, 'e,i c+loarea Dl GAcea sA arate *rec+m cel mai o*timist -i-olo 'in l+me, era 'est+l 'e con@ins cA n+ @a mai Gi a,a 'e +,or rec+nosc+t.
217

Re%ol@A ,i *roblema aco*eri,+l+i *este noa*te( -Asi +n cinemato-raG+l Bri)ton care r+la Gilme *e toatA '+rata no*ii 4 cinci *elic+le c+ Graii Kar). De@reme 'imineaa 'esco*eri cA se aGlA Dntr4o salA 'e mo'A @ec"e 4 sca+ne DmbrAcate Dn *l+, ,i o scenA *e care se aGla ecran+l 4 +rmArin' Supa de ra+ Dm*re+nA c+ ali ,ase *asionai 'e Gilm ,i insomniaci. OPoi sA *leci c+ ta)i+l. DacA n+ *oi *leca c+ ta)i+l, *leci ct ai %ice *e,te. DacA i se *are *rea re*e'e, at+nci *leci ct ai %ice 'oi *e,ti. Mtii ce@a, n+ te4ai o*rit 'in @orbit 'e cn' am aF+ns aiciT Cre' cA ai Gost @accinat c+ +n ac 'e Gono-raG.P Eraii Kar) G+seserA *reGeraii l+i. Di +rmArea 'e Giecare CrAci+n, seara tr%i+, 'e obicei *e C"annel 6.

Dar Supa de ra+ nu Dl GAcea sA r'A. <ro+c"o Dn rol+l l+i R+G+s T. EireGl#. Kar-aret D+mont Dn rol+l 'oamnei Teas'ale. 1il+etele Dn alb4ne-r+ care se mi,ca+ *e ecran n+ Dnsenina+ nimic. =ra+ ca ni,te Gantome. 1a+ *oate el 'e@enise o GantomA. =ra +n sentiment -roa%nic. De *ar4 cA m+rise ce@a Dn el. Mi a,a @eni a 'o+a %i. <+# ser@i *rn%+l Dntr4o caGe4 nea 'e ln-A cinemato-raG ,i DncercA sA *lAn+iascA ce sA GacA mai 'e*arte. De@enise G+-ar, Dn sens+l clasic, "oll#$oo'ian al c+@nt+l+i. ParcA ,i @e'ea %iarele c+m se rotesc Dn ritm+l m+%icii orc"estrale. =ra ca o scenA 'in !ele trei-eci ,i nou+ de trepte, Gilm+l la care l+cra cn' *ornise Dn a@ent+ra aceasta. Dar aici n+ era Holl#$oo'. =ra s+'+l Bon'rei. Nimeni n+ @a stri-a OTAiaiP, lAsn'+4l a*oi sA se DntoarcA Dn r+lota sa. Dl '+rea+ *icioarele, era obosit ,i Dnce*ea sA *+tA. Tot+l era ct se *oate 'e real. O *arte 'in el se temea. Pe 'e altA *arte, era G+rios *e el Dns+,i cA se bA-ase Dntr4o belea ca asta 'e b+nA@oie.

218

Nimeni n+ l4a r+-at sA se a*+ce 'e banc+ri. Dar cel mai tare Dl Dn-ro%ea Ga*t+l cA n+ @e'ea nici o l+miniA la ca*At+l t+nel+l+i. KAcar Ric"ar' Hanna# ,tia c+ cine se l+*tA. <+# era *rins Dntr4+n Gel 'e labirint +ria,, +n'e cine@a stinsese l+mina. N+ ,tia +n'e s+nt %i'+rile *nA n+ se lo@ea 'e ele. 1a+ *nA cn' n+4i cA'ea+ Dn ca*. Asta era ce simea ac+m. Cla+stroGobie, mi%erie, n+ @roia 'ect sA sca*e 'e cal@ar+l acesta. D,i 'orea mai m+lt ca nicio'atA sA n+4l Gi *ArAsit Sate. Sate ar Gi Dm*ie'icat c"iar 'e la Dnce*+t sA se aF+n-A aici. DacA s4ar Gi Dntors 'e la Cat an' Ei''le ,i i4ar Gi s*+s banc+l *e care l4a a+%it, ea l4ar Gi GAc+t sA +ite 'e *rostia asta. N+ era nimic. N+ Dnsemna nimic. =a l4ar Gi GAc+t sA *ricea*A acest l+cr+. Dar *oate cA ea Dl mai *+tea aF+ta, c"iar ,i ac+m. <n'+l la Sate Di tre%i 'orina 'e a o re@e'ea. Poate cA ea l4ar mai *+tea aF+ta sA iasA 'in acest neca%. KAcar +n sc"imb 'e "aine sA4i 'ea, +n aco*eri, 'eas+*ra ca*+l+i, sentiment+l 'e stabilitate. Dn'rA%nea oare sA o contac4 te%eN =a loc+ia ac+m c+ Kartin. Kartin aF+nsese ac+m +n actor Gaimos, o *ersonalitate care a@ea o re*+taie 'e a*Arat. Dar el ,i Kartin G+seserA cn'@a *rieteni. <+# n+ ,tia +n'e alt+n'e@a s4ar mai *+tea '+ce. N+ Dn'rA%nea sA *etreacA alte 'o+A%eci ,i *atr+ 'e ore *e stra'A, c"iar ,i c+ no+a DnGAi,are. 1e -n'i sA Di s+ne, 'ar +itase n+mAr+l ,i, oric+m, ,tia cA le @a Gi mai +,or sA Dl reG+%e la teleGon. Kartin a@ea +n a*artament Dn Ho)ton. Aceasta era 'estinaia l+i. N+ era nimeni acasA. Eerestrele a*artament+l+i 'A'ea+ s*re +n canal Dntr4o %onA 'in Bon'ra ce abia 'e a@ea 'en+mire c+ cinci ani Dn +rmA, 'e@enin' DnsA *este noa*te Goarte cA+tatA, trendy. Casa semAna c+ +n 'e*o%it transGormat *entr+ loc+it, Dn realitate DnsA era o clA'ire
219

no+4no+A, constr+itA Dn a,a Gel Dnct sA lase im*resia 'e Gost 'e*o%it. =ra Dntr+c"i*area t+t+ror ten'inelor 'escrise Dn s+*limentele 'e '+minicA( %i'+ri 'e cArAmi'A a*arentA, brne e)*+se, *ori acionate electronic ,i m+ltA, m+ltA sticlA. Ar"iteci la *rim+l etaF, +n b+cAtar celebr+ la al 'oilea ,i +n actor c+ toate "arna,amentele la etaF+l trei. <+# a*AsA b+ton+l soneriei 'e cte@a ori *nA cn' ren+nA. Poate cA Kartin ,i Sate era+ *lecai, D,i *etrec+ rest+l '+*A4amie%ii *limbn'+4se *rin librArii ,i re@eni Dns*re searA, "otArt sA mai Dncerce o 'atA. De 'ata aceasta a@+ noroc. 1+nA la +,A ,i ime'iat Di rAs*+nse o @oce la interGon. Asta era @estea b+nA. Qestea *roastA era cA @ocea Di a*arinea l+i Kartin. 4DaN 4 Kartin, s+nt <+#.

4 CineN 4 <+# Eletc"er. Pa+%A. Rece*tor+l, Dncastrat Dn *oarta masi@A, rAmnea m+t. A*oi( 4 D+mne%e+le, <+#T Ce mama mA4siiN AGlase, e@i'ent. N+ era om Dn ara asta care sA n+ Gi aGlat. 4 Kartin, te ro-. Dmi 'ai 'r+m+lN 4<+#... 4 Kartin, e o Dnscenare. Am 'at 'e mare belea. Am ne@oie 'e aF+tor. AltA *a+%A& cel *+in +n min+t, 'e astA 'atA. <+# ,i4l Dnc"i*+ia *e @ec"i+l sA+ *rieten as+'n' 'e cealaltA *arte a interGon+l+i. Kartin n+ G+sese nicio'atA *rea *rice*+t la 'ileme etice. 1e a+%i +n b%it. Dm*inse *oarta ,i tra@ersA c+rtea *nA la intrarea 'in GaA. Interior+l clA'irii era obositor 'e an-+lar( "ol+ri tri+n-"i+lare ,i Gerestre 're*t+n-"i+lare, Dn-+ste. BiGt+l

220

a@ea +,i metalice ar-intii, l+str+ite ca o-lin'a. Cn' <+# *A,i *e *alier+l etaF+l+i trei, Kartin era 'eFa la +,A, Dn a,te*tarea l+i, scAl'at Dn l+mina a+rie ce @enea 'in a*artament. PArea toto'atA alarmat ,i s+r*rins sA4l @a'A, 'e *arcA -las+l 'e la interGon ar Gi *+t+t Gi, Dn ci+'a a tot, -las+l altc+i@a. 4 Ce naiba ca+i aiciN Dl l+A el Dn *rimire Dn ,oa*tA, e)a-erat 'e 'ramatic, c+m Di ,e'ea bine +n+i actor. Tocmai te4am @A%+t la ,tiri. Te ca+tA *oliia *este totT 4 Kartin, cre%i cA a, *+tea intra la tineN Pe acela,i etaF mai era+ DncA 'o+A a*artamente. Dn orice moment ar Gi *+t+t sA a*arA care@a. 4De ceN 4 T+ 'e ce cre%iN 4 N+ ,ti+. 4 Kartin, *entr+ D+mne%e+. Qin 'in cealaltA *arte a Bon'rei. N4am Dnc"is +n oc"i toatA noa*tea. Ki4e Goame. Ce naiba e c+ tineN 4 Problema n+ e ce e c+ mine, mormAi Kartin, 'ar Di GAc+ loc sA treacA. <+# *A,i Dntr4o DncA*ere s*aioasA, 'esc"isA, c+ ta@an Goarte Dnalt, lAsn' loc +n+i etaF4-alerie. B+cAtAria GAcea *arte 'in li@in- Z4 scli*itor 'e c+ratA 4 iar acesta c+*rin'ea +n set 'e cana*ele 'in *iele nea-rA, aranFate Dn F+r+l +n+i ecran 'e tele@i%or c+ *lasmA ce G+sese Dncastrat Dn *eretele 'e cArAmi'A. BAm*ile era+ toate *e ba%A 'e "alo-en, sc+m*e, iar *e Fos era *arc"et l+str+it, *e aloc+ri aco*erit c+ co@oare soGisticate. Interior+l n+ a'+cea nici *e 'e*arte c+ cAmAr+ele *e care le Dm*Arise c+ Kartin Dn Silb+rn *e @remea cn' st+'ia+ la Clairemont. Acolo n+ @e'eai 'ect ,osete ,i lenFerie Dm*rA,tiate ai+rea, iar mobilier+l consta e)cl+si@ Dn *al c+ Kat+ri 'e melaminA. Mi tot+,i, a*artament+l Dn-"es+it
..:

'in Silb+rn a@ea +n aer 'e cAl'+rA, +n sim al i'entitAii care aici li*sea+ c+ 'esA@r,ire. Dn Silb+rn se trAise. Aici era mai 'e-rabA +n 'ecor rece *entr+ o @iaA care se trAia Dn altA *arte. N+ %icea nimic 'es*re Kartin, %icea DnsA tor+l 'es*re as*iraiile l+i. [ <+# D,i st+'ie @ec"i+l *rieten. ltima 'atA cn' Dl @A%+se se Dntm*la c+ +n an Dn +rmA, '+*A *rima re*re%entaie a *iesei sale. Pentr+ o cli*A, rAmase *+in conG+%, ne*+tn' s*+ne e)act 'acA Kartin arAta 'iGerit sa+ e)act la Gel ca at+nci. Dntr4+n Gel, amn'o+A @ariantele era+ a'e@Arate. A@ea acela,i *Ar blon', ci+G+lit, aceia,i oc"i alba,tri, lene,i. RAmAsese *lin+, c+ %ece >ilo-rame mai -ras 'ect ar Gi Gost ca%+l ,i DmbrAcat la Gel 'e ai+rit. Dar ac+m "ainele era+ 'e GirmA. Dn *l+s, a@ea +n bron% *roG+n' ,i +,or neatracti@( -en+l 'e bron%

c+ care te ale-i 'acA mer-i la sc"i Goarte 'e@reme la Dnce*+t+l sa+ s*re Ginal+l se%on+l+i, cn' toi ceilali s+nt DncA la l+cr+. =ra mai Dncor'at, mai si-+r *e sine. Pe sc+rt, era mai bo-at. Asta se @e'ea. 4 Sate e aiciN DntrebA <+#. 4 =ra s+b '+, cn' ai s+nat, %ise Kartin, a*oi a'A+-A c+ re*ro,( Ne *re-Ateam sA ie,im Dn ora,. 4 Mtie cA s+nt aiciN 4 Da. I4am %is. 4 Dmi 'ai ce@a 'e bA+t, te ro-N Kartin GAc+ o -rimasA. =ra lim*e'e cA sA4l lase DnA+ntr+ era ,i a,a 'est+l 'e rA+ ,i cA Di era teamA sA se an-aFe%e la mai m+lt 4 c"iar 'acA era @orba 'e +n *a"ar. 4 A@em ni,te bere, %ise el. 4 Nimic c+ alcool, m+l+mesc. Ni,te s+c sa+ caGea. Poate ai ,i ce@a 'e mncareN Trec+rA Dn b+cAtArie 4 'acA era *osibil sA *Atr+n%i Dntr4+n s*ai+ att 'e 'esc"is. Kartin 'esc"ise Gri-i'er+l

222

,i scoase *e masA o c+tie c+ s+c 'e mere, ni,te ,+ncA ,i ca,ca@al. <Asi *ine ,i +nt, ni,te salatA ,i le *+se *e toate *e masA, lAsn'+4l *e <+# sA ia 'in toate. 4 ArAi ca naiba, %ise el. 4 Kersi. 4 Ce are *Ar+l tA+N 4 B4am @o*sit. 4 BAn+iesc cA e ,i acesta +n mo' 'e a atra-e atenia. 4 N+ asta era intenia. <+# D,i t+rnA +n *a"ar 'e s+c. Deci, Kartin, c+m Di mai mer-eN C+m e c+ carieraN 1c"imbase ele-ant maca%+l 'isc+iei, s*ern' sA Dl 'istra-A *e Kartin c+ s+biect+l *reGerat al oricAr+i actor 4 *ro*ria *ersoanA. 4 = bine. 1A*tAmna @iitoare Dnce* +n no+ Gilm 4 =$an Kac<re-or Dn rol+l *rinci*al. 4 B4ai c+nosc+tN 4 Da. = tare 'e treabA. 1e a+%i %-omot+l +nei +,i Dnc"i%n'+4se ,i a*Ar+ Sate, mai Dnti la etaF, a*oi *e scArile Dn s*iralA. <+# simi +n -ol Gamiliar Dn stomac ,i ,ti+ *e loc cA DncA mai era atras 'e ea. Dn acela,i tim*, mintea 'er+la o serie 'e ima-ini, ca ni,te cAri *o,tale care *icA Dn casca'A 'intr4+n sertar. O e)c+rsie la Paris, cA%n' Dn "o"ote 'e rs Dntr4o -rA'inA a +nei case 'in Battersea, e)*o%iia 'e artA a%tecA 'e la Ro#al Aca'em#, eGort+rile 'e asamblare a +n+i *at I>ea 4 l+cr+ri *e care le4a+ GAc+t Dm*re+nA cn' era+ c+ a'e@Arat ,i *roG+n' Dm*re+nA. Ima-inile a+ trec+t Dn G+-A ,i '+se a+ Gost. N+ mai rAmnea nimic. O *ier'+se. N+. Nici mAcar n+ era att 'e sim*l+. =a Dl *ArAsise. DncercA sA se +ite la ea c+ mai *+inA *atimA. D,i sc"imbase coaG+ra. Aceasta era *rima im*resie a l+i <+#. PAr+l ne-r+ era t+ns sc+rt ac+m, ceea ce o GAcea sA *arA mai mat+rA. N+4i *lAcea c+m Di stA. P+rta o roc"ie
223

sim*lA, -ri c+ +n colier 'e ar-int ce *Area 'e ori-ine me)icanA, *e care c+ si-+ranA n+4l a@ea cn' era c+ el. Kartin i l4a c+m*Arat, asta 'acA n+ ,i4l l+ase sin-+rA. AF+nse la ca*At+l tre*telor, %Abo@in' c+ mna *e bal+s4 tra'A. A@ea +n-"iile lAc+ite Dn ar-inti+. Mi asta era o no+tate. N+4,i 'A'+se c+ lac 'e +n-"ii *nA at+nci. Mi 'eo'atA se tre%irA toi trei GaA Dn GaA. <+# stAtea a,e%at la masA, c+ o GarG+rie 'e mncare. Kartin se re%ema c+ s*atele 'e Gri-i'er. Sate rAmAsese Dn *icioare, +rmArin'+4i *e amn'oi 'in *ri@iri& oc"ii era+ mai -ra@i 'ect ,i4i amintea <+#. 4 B+nA, <+#, %ise ea. 4 B+nA, Sate. 4 Nici n+4mi @ine sA cre' cA e,ti aici. N+ *ot sA cre' ce se Dntm*lA c+ tine. Ce se *etreceN

4 = o *o@este l+n-A. 4 N+ *rea a@em tim* *entr+ o *o@este l+n-A, %ise Kartin, sc"in' +n %mbet Gorat 'e *arcA asta ar *+tea com*ensa *entr+ acreala 'in -las. Ie,im Dn ora,. 4 Ne a,tea*tA la o*t, %ise Sate. Mi n+ contea%A 'acA Dntr%iem. 4 = @orba 'e Karc ,i Peter aiciT se rA%@rAti Kartin. DacA a+ %is ora o*t, cre' cA ar treb+i sA aF+n-em la tim*. 4 ite, n+ @rea+ sA @A rein 'e la... Dnce*+ <+#. 4 N+4i nici o *roblemA. <las+l l+i Sate era calm, mAs+rat. =ra +n semn si-+r, <+# ,tia *rea bine, cA era iritatA. 1e Dntoarse s*re Kartin. De ce n+ te '+ci sA te sc"imbiN 4 Dar m4am sc"imbat. 4 Cre' cA mai bine te Dmbraci la cost+m. 4 n cost+m ar Gi *rea Gormal. 4 At+nci DmbracA4te Dn cost+m, 'ar c+ trico+. Te ro-N

224

Kartin se Dmb+Gna. Qr+ sA comente%e, 'ar se rA%-n'i. Dn're*tA +merii, a*oi se cArAbAni Dn 'irecia scArii. 1e mai Dntoarse o 'atA. 4 N+ cre' cA e bine ca <+# sA Gie aici, %ise el. Cre' cA e o i'ee *roastA. A*oi +rcA, lAsn'+4i sin-+ri *e Sate ,i <+#. Sate se a*ro*ie 'e masA ,i se a,e%A *e +n+l 'in sca+ne. 4 =,ti bineN DntrebA ,i, a+%in'+4i @ocea, att 'e a*roa*e 'e ea, <+# simi o *ornire sA o ia Dn brae ,i sA o sAr+te, *entr+ +ltima oarA. Dn sc"imb, o DntrebA( 4 Cine s+nt Karc ,i PeterN 4 Pro'+cAtorii Gilm+l+i Dn care FoacA Kartin. 4 Des*re ce e @orbaN 4 = +n Gilm c+ -an-steri. 4 Alt Gilm britanic c+ -an-steriN =)act ce ne treb+ie. 4 = +n scenari+ b+n. O *+sese Dn 'eGensi@A, o mi,care "a%ar'atA a@n' Dn @e'ere circ+mstanele. 1c"imbA s+biect+l. 4 Ce mai Gaci, SateN A'icA... t+ ,i KartinN 4 Asta n+ te *ri@e,te. Ac+m era scoroasA. Ce naiba se *etrece, <+#N N+ l4ai omort, n+4i a,aN Jo"nn# PetersN =ra +n ticAlos mic, 'ar sA4l s+-r+miT Mi a*oi sA4l ba-i Dn Gri-i'er+l mameiT 4 N+ l4am omort e+. Habar n4a@eam cA era Dn Gri-i'er. 4 At+nci c+m a aF+ns acoloN 4 N+ ,ti+. 4 PAi, ,i 'e ce ai G+-itN De ce l4ai atacat *e *oliistN Ba ,tirile 'e a%i 'imineaA %icea+ cA om+l *oate *ier'e +n testic+l. 4 =)a-era+. <+# se +itA DnF+r. DrA-+ loc.
225

4 K+l+mesc. 4 Pot sA sta+ aiciN 4 <+#, n+ ,ti+. Sate oGtA. Kartin nici n+ @oia sA te lase Dn casA. N+ i4ar Gi 'at 'r+m+l 'acA n+4l obli-am e+. 4 DrA-+ 'in *artea l+i. 4 = a*artament+l l+i. Mi, oric+m, are ,i el 're*tate. B4ai *+s Dntr4o sit+aie *roastA. N4ar Gi treb+it sA @ii aici. Desc"ise Gri-i'er+l ,i D,i t+rnA +n *a"ar c+ @in. Pa"a4 r+l a@ea +n *icior abs+r' 'e l+n- 4 era -en+l 'e *a"ar creat *entr+ a a@ea eGect la *etreceri. <+# Dl rec+nosc+ ime'iat. Sate *rimise ca'o+ +n set 'e ,ase asemenea *a"are cn' s4a+ m+tat Dn Ka*letree Close, 'ar ea n+ le Golosise a*roa*e 'eloc. N+ DncA*ea+ Dn ma,ina 'e s*Alat @ase ,i 'e Giecare 'atA cn' le Golosea+, *a"arele stAtea+ m+r'are %ile la rn', a,te*tn' sA Gie s*Alate. Di era a,a

teamA sA n+ le s*ar-A, Dnct *a"arele 'e@eniserA o -riFA *rea mare. Dar ac+m iatA cA le Golosea. 4 Ce ai 'e -n' sA GaciN Dl DntrebA ea. 4 N+ ,ti+. N+ m4am -n'it. 4 Ai i'ee cine a GostN 4CineN 4 Kic+l Jo"nn#. <+# ,tia cA *nA la +rmA @a Gi ne@oit sA 'ea e)*licaii. 1e "otArse 'eFa sA n+4i s*+nA a'e@Ar+l. Doar ar Gi ener@at4o. 4 N4am nici cea mai @a-A i'ee, %ise el. 4 Mi ceilaliN Zic la ,tiri cA ai GAc+t ra@a-ii *rin toatA ara. 1*+n cA s+nt ,i alte @ictime. 4 Sate, e o minci+nA. Pentr+ D+mne%e+. KA ,tii 'oar. De ce sA omor *e cine@a, oricineNT 4 Te ,ti+. Mi 'esi-+r, n4ai omorD *e nimeni. Dar 'acA e)istA cine@a *e l+mea asta care sA se @re Dntr4o ai+realA 'e neb+nie, acela e,ti t+, c+ certit+'ine.

..R

4 N+ e cinstit. 4 Te *omene,ti cA are @reo le-At+rA c+ teoriile tale cons*irati@eN Te4ai le-at c+ ce@a 'e *iticiN 4N+. Dar ea @e'ea *rin el. Ar Gi treb+it sA4,i 'ea seama 'e asta. N+ @roia sA4i s*+nA a'e@Ar+l, 'ar nici n+ *+tea sA o mintA. 4 Dncercam sA aGl+ 'e +n'e *ro@ine +n banc, %ise el. 4CeN 4 = o *o@este l+n-A. 4 Ce bancN 4 N+ mai contea%A. P+neam DntrebAri le-ate 'e banc+l acesta. Poate cA nici n4are le-At+rA. Tot ce ,ti+ este cA cine@a l4a omort *e Jo"nn# Peters ,i mi l4a bA-at Dn a*artament. A+ c"emat *oliia ,i e+ a treb+it sA 'is*ar. DacA Di lAsam sA mA areste%e, a, Gi la *rnaie ,i Dn cli*a 'e GaA. Ce altce@a *+team sA GacN 4 N+ cre' cA ar Gi treb+it sA G+-i. DacA n+ e,ti t+ cel care a comis crimele, *oliia ar Gi aGlat asta *nA la +rmA. 4 Zi4le asta celor Mase 'in Birmin-"am:, care a+ e)ec+tat con'amnarea *e @iaa *e ne're*t. OGtA. 1e simea br+sc Goarte trist. A@ea o -rAma'A 'e mncare Dn GaA, 'ar n+ se atinsese 'e nimic. Sate, Dmi 'oresc sA n+ mA Gi *ArAsit. DacA n+ *lecai t+, nimic 'in toate astea n+ s4ar Gi Dntm*lat. 4 A,a, e @ina mea ac+mN 4 N+ am %is asta. 4 1*+ne4mi 'e banc+l acesta. : The 8irmingham Si?, ca- celebr+ *rin care ,ase bArbai a+ Gost con'amnai *e ne're*t la Dnc"isoare *e @iaA *entr+ +ci'erea a .: 'e *ersoane Dn :206. Abia Dn :22: ac+%Arile a+ Gost retrase *rin reF+'ecarea ca%+l+i Dn ba%a 'o@e%ilor neconcl+'ente 8n. tr.9.
! 227

- Bine.

Di l+A cte@a min+te sA4i *o@esteascA l+i Sate 'in Gir4a *Ar toate *Aaniile l+i. N+ ,tia 'acA ea Dl cre'e sa+ n+. N+ trA'a nimic 'in ceea ce -n'ea. Dnc"eie *o@estirea. Mi ac+m @eni reacia ei. 4 <+#T D+mne%e+le 4 e ti*ic *entr+ tineT Sate Dl *ri@ea n+ att c+ s+*Arare, ci c+ atta e)as*erare Dnct <+# G+ l+at *e ne*re-Atite. N+ Dnele-i 'e ce relaia noastrA n4a mersN De ce te4am *ArAsitN 4 K4ai *ArAsit *entr+ cA Kartin a@ea mai m+lte 'e oGerit. Kai a@ea niel ,i ar+nca Dn el c+ *a"ar+l. <+# @A%+ c+m i se Dncle,tea%A mna *e *a"ar. Pentr+ o cli*A, se @A%+ ct 'e G+rioasA e. 4 Cre%i cA mA c+lc c+ Kartin 'oar *entr+ cA are bani ,i o carierAN

4 N+ asta am @r+t sA %ic. 4 Da, are +n a*artament Gr+mos. Da, are c+no,tine, Di mer-e bine. Dar c"iar cre%i cA mA aGl+ aici *entr+ astaN A'icA, ce a, Gi 'acA ar Gi a,aN A,a mA @e%i t+ '+*A atia ani Dm*re+nAN , 4 N+, Sate. Dmi *are rA+. N+ asta am @r+t sA %ic. 4 Ar Gi bine sA ,tii, at+nci, cA n4a a@+t nici o le-At+rA c+ Kartin. A, Gi *lecat oric+m. <+# simi c+m se s+GocA. 4De ceN & 4 <+#, te4am i+bit. C"iar te4am i+bit. Am @r+t sA Gi+ GericitA c+ tine. =,ti sim*atic, e,ti bln', e,ti +n ti* inteli-ent... 4 De ce n+ te o*re,ti aiciN Ct s+nA bine *entr+ mine. 4 ... Dar n4am ,ti+t nicio'atA +n'e s+nt c+ tine. Eel+l Dn care t+ @e'eai l+cr+rile 4 erai com*let im*re@i%ibil.

228

4N4am Gost im*re@i%ibilT oGtA <+#. Mtiai cA asta am sA %ic, n+N 4 neori erai ener@ant 'e4a 're*t+l. DacA n+ *rimeai +n contract era 'in *ricinA cA re-i%or+l ,tia *e cine@a care ,tia *e altcine@a care a@ea *icA *e tine. N+ *entr+ cA n+ erai t+ 'est+l 'e b+n. Mi cn' n+ l+crai, trai+l c+ tine era a*roa*e im*osibil. De ce n+ te '+ceai ,i t+ sA s*eli @ase, ca toi ceilaliN Dn sc"imb, a@eai n+mai i'ei trAsnite. A'icA, %i ,i t+, sA +rmAre,ti +n bancT 1A aler-i '+*A +n bancN N+mai ie i4ar Gi *+t+t trece *rin ca* +na ca asta. 4 De ce n+ mi4ai s*+s toate astea *nA ac+mN 4 Ba i le4am %is, 'ar n+ m4ai asc+ltat. =rai *rea *re4 oc+*at c+ obli-ai+nile 'ate 'e -+@ern, c+ traGic+l, *re%entatorii meteo ,i limitArile 'e @ite%A. neori a*roa*e cA mA Dnneb+neai. =,ti sin-+r+l om *e care l4am Dntlnit care *oate *etrece o orA Dntrea-A 'e%bAtn' la mo'+l cel mai serios 'e ce ciocolAelele SitSat 'in *atr+ batoane a+ -+st mai b+n 'ect cele 'in 'o+A batoane. Ne4am 'istrat Gr+mos Dm*re+nA. N+ %ic cA n+. Dar +neori *arcA nici n+ trAiai *e l+mea asta. Nimic real n+ *Area sA conte%e *entr+ tine. 4 Dar noi 'oiN %ise <+#. Cn' ne4am m+tat Dm*re+nA. Asta a Gost real. A contat *entr+ mine. 4 A,a am cre%+t ,i e+. A,a am s*erat. Dar *nA la +rmA, ,i at+nci F+cai +n rol. Dncercai sA ne transGormi Dn... n+ ,ti+ ce an+me. Ni,te *ersonaFe 'e come'ie. <+#, Dn casa aceea n+ eram noi 'oi. =ram 'oar o @ersi+ne scoasA *arcA 'in 'esene animate. A*artament+l a@ea +n sistem 'e teleGon Goarte soGis4 ticat. Rece*tor+l era *rins Dn *erete. C+ col+l oc"i+l+i, <+# @A%+ c+m se a*rinse +n bec+le. BicArea ro,iatic.
229

4 C"iar era mama taN DntrebA Sate GArA nici o le-At+rA. Pentr+ o cli*A, <+# G+ l+at *rin s+*rin'ere. 4PoGtimN 4 Am a+%it la ,tiri. 1elina Koore. 4 Da. =ra mama mea. 4 De ce n+ mi4ai %isN 4 N+ ,ti+, Sate. Ar Gi treb+it. A Gost +n+l 'in l+cr+rile acelea ai+rea. N+ i4am %is cn' eram la Dnce*+t ,i '+*A aceea n+ am mai *rins moment+l *otri@it. N4am @r+t sA in secret GaA 'e tine. P+r ,i sim*l+, a,a s4a Dntm*lat. Te4ar Gi im*resionatN 4 N+ ,ti+. Poate te4a, Gi Dneles mai bine. TAc+rA amn'oi. B+minia 'e *e teleGon se stinse. 4 Ce cre%i cA ar treb+i sA GacN o DntrebA <+#.

4 Ai *+tea Dnce*e *rin a ren+na la oc"elarii 'e soare, + te *rin'. <+# D,i scoase oc"elarii 'e soare. itase cA Di are la c"i. 4 Mi ac+mN 4 Cre' cA ar treb+i sA te '+ci la *oliie. 4 A'icA, sA mA *re'a+N 4 N+, <+#. N+ OsA te *re'aiP. Ac+m @orbe,ti ca +n *ersonaF 'in Gilmele l+i Jimm# Ca-ne#. D+4te la o secie 'e *oliie ,i %i4le cine e,ti. Kai l+cre%i c+ 1#l@ieN 4Da. 4 1+n4o. Poi sA Golose,ti teleGon+l 'e aici. O sA4i GacA rost 'e +n a@ocat. Toi care te c+nosc @or 'e*+ne mArt+rie Dn Ga@oarea ta. Cei 'e la *oliie D,i @or 'a seama cA n+ t+ e,ti criminal+l. Pe masA era +n %iar. <+# se rAs+ci s*re acesta ,i r+ncA o *ri@ire la titl+ri. Po%a l+i se Dntin'ea *e trei oloane. 1imi cA i se Gace rA+. Re-reta cA a @enit aici.

230

4 Zic cA *iticii omori loc+ia+ Dn 1t Albans, Wimbis" <reen ,i 1to>e4on4Trent, %ise el. 4Da. 4 Am trec+t *rin toate ora,ele astea. A@ea -las+l Dn-re+nat. 4 De ceN 4 Vi4am %is. rmAream Gir+l banc+l+i. Mi Dn acel moment coborD Kartin. 1e sc"imbase Dntr4+n cost+m ble+marin, c+ trico+ alb. =ra Goarte c"i*e,. PArea iritat sA 'ea 'e <+#, 'ar GAc+ +n semn sc+rt s*re *a"ar+l 'e *e masA. 4 Qrea+ ,i e+ ni,te @in, %ise el. C+m Sate n+ GAc+ nici +n -est, se '+se la Gri-i'er. 4 C+ cine ai @orbit la teleGonN DntrebA Sate. 4 N4am @orbit c+ nimeni, %ise Kartin. 4 Am @A%+t bec+l a*rins cn' ai Golosit a*arat+l 'e s+s. Kartin scoase sticla 'e @in ,i Dnc"ise Gri-i'er+l. =ra +n Gri-i'er american, 'esi-+r. Bine a*ro@i%ionat, c+ trei sa+ *atr+ sticle 'e @in Dn raGt. 4 A". Qrei sA s*+i a'inea+riN Am s+nat la resta+rant sA Di an+n cA @om Dntr%ia. =ra o minci+nA. PnA la +rmA, Kartin nici n+ era +n actor a,a 'e b+n, reGlectA <+#. N+ *+tea sA n+ se trA'e%e. Mi Sate ,tia asta. 4 1*+ne4mi *e cine ai s+nat, cer+ ea, ca o mamA care @orbe,te c+ +n bAieel 'iGicil. Kartin n+ %ise nimic. D,i t+rnA @in, st+'iin' *a"ar+l 'e *arcA ar Gi Gost o relic@A sGntA. 4 Ai s+nat la *oliieN DntrebA ea. 4N+N 4 Ai s+nat la *oliieN Kartin D,i m+,cA b+%a. DA'+ 'in ca* aGirmati@. <+# simi cA le,ina. 1e ri'icA Dn *icioare.
231

4 De ceN Sate @roia sA ,tie. Kartin e@itA sA o *ri@eascA Dn oc"i. 1e Dntoarse s*re <+# ,i Di 'A'+ 'r+m+l Dntr4o s+Glare( 4 Amice, Dmi *are rA+. Pe b+ne. Dar treb+ie sA Dnele-i. N+ ,ti+ ce s4a Dntm*lat, 'ar la tele@i%or %ic cA e,ti +n criminal, ce naibaT DacA te -Asesc aici, intr+ Dn ra"at ,i Dmi *are tare rA+, 'ar treb+ie sA mA -n'esc la cariera mea. 1e +itA re*e'e la Sate. Eilm+lT Ai @A%+t contract+l. Mtii ,i t+ c+m s+nt americanii. Toate cla+%ele alea 'e moralitate. DacA mA 'a+ aGarA 'in *ricina l+i... n+ @rea+ sA *ier' rol+l acesta, se F+stiGicA el lamentabil. 4 Dn ct tim* a+ %is cA aF+n- aiciN DntrebA Sate c+ G+rie rece. <+# Di era rec+noscAtor *entr+ asta. Kartin n+ Di rAs*+nse. DA4mi *ortoGel+l tA+, %ise ea.

Kartin se Dm*otri@ea. <+# Dntre%Ari e%itarea *e c"i*+l sA+ ,i Dnelese mica l+*tA *e *+tere care se 'A'ea Dntre cei 'oi. Dn acela,i tim*, reali%A cA 'acA ea c,ti-a ac+m, *e termen l+n- tot ea @a *ier'e 4 Kartin n+ era -en+l 'e om care sA *oatA sta ln-A cine@a mai *+ternic ca el. 1e Dn@ino@Aea sin-+r. Sate n+ merita asta. Kartin Di 'A'+ *ortoGel+l, iar Sate scoase toi banii, Dn F+r 'e 'o+A s+te 'e lire. Di ar+ncA Dna*oi *ortoGel+l, Dntr4+n -est a*roa*e 'is*re+itor ,i Di 'A'+ bancnotele l+i <+#. 4 Ia banii A,tia, %ise ea. DacA ai *+inA minte, Gaci c+m Di %ic e+ ,i te '+ci la *oliie. Dar 'acA ai ne@oie 'e mai m+lt tim*, *oate banii Di @or Gi 'e Golos. 4 N+mai sA n+ le s*+i 'e +n'e Di ai, a'A+-A Kartin. Sate Dl i-norA. 4 N+4mi @ine sA cre' cA se Dntm*lA +na ca asta. N+4mi @ine sA cre' cA te @A' a,a. 4 Sate, Dmi *are rA+. <+# @orbea 'in s+Glet. N4ar Gi treb+it sA @in aici.

232

4 = o +,A 'e ser@ici+ la s+bsol. DA Dn s*ate. Ia4o *e acolo. 4 K+l+mesc. 4 BaGtAT EAc+ +n *as Dnainte ,i Dl sAr+tA +,or *e obra%. Mi at+nci, a*roa*e 'e el, Di @orbi Dn ,oa*tA, ca n+mai el sA a+'A. DacA mai are @reo im*ortanA, ai a@+t 're*tate Dntr4o *ri@inA. Recent am obser@at cA... *oate ciocolAtelele SitSat c+ *atr+ batoane a+ -+st mai b+n 'ect cele c+ 'o+A. A'e@Aratele sirenele 'e *oliie se alAt+rarA sirenelor ima-inare. <+# le a+%ea, era+ la +n >ilometr+ 'e*Artare. Ie,i Dn -rabA 'in a*artarnent, coborD cele *atr+ etaFe *nA la s+bsol ,i ie,i aGarA, Dn noa*tea incertA.

OPTSPREZECE
Dn noa*tea aceea la Bon'ra i%b+cni G+rt+na, Dntr4a'e@Ar, <+# a@ea o teorie 'es*re *re%entatorii meteo, a,a c+m menionase Sate. Din *+nct+l l+i 'e @e'ere, toatA ,tiina ,i a*licabilitatea meteorolo-iei ar Gi *+t+t Gi, ,i *robabil c"iar era, nimic mai m+lt 'ect o Gra+'A 'e *ro*orii cosmice. Dn ci+'a t+t+ror 'ia-ramelor ,i a i%obarelor -enerate *e calc+lator ,i 'e,i se *retin4 'ea+ ni,te soGisticai, meteorolo-ii se Dn,ela+ cel *+in la Gel 'e 'es *rec+m o nimerea+, iar Gront+l rece care @enea 'ins*re Atlantic a'+cn' *loaie Dn s+' Dns*re amia%A *+tea Goarte bine sA GacA la stn-a 'eas+*ra Irlan'ei ,i sA 'eranFe%e *e altcine@a. Keteorolo-ii ,i *re%entatorii meteo Dn sine *Area+ +n -r+* ci+'at, celebritAi care 'in cn' Dn cn', c+ re-+laritate, a*Area+ in@itai *e la 'i@erse emisi+ni4con4 c+rs ,i realit# s"o$4+ri. Dar care era realitateaN 1A Gie @ina actor+l+i 'in el, 'ar <+# n+ se *+tea -n'i la ei 'ect ca la ni,te absol@eni 'e -eo-raGie *este care 'A'+se noroc+l( bArbai ,i Gemei 'est+l 'e *re%entabili, GArA 'eGecte 'e @orbire. Dl '+cea+ c+ -n'+l la *reoii romano4catolici. Kasele Di cre'ea+. A@ea+ aceea,i a+toritate. Dar 'acA anali%ai re%+ltatele lor, toate sA-eile

234

,i animaiile c+ nori,ori se 'o@e'ea+ a Gi la Gel 'e 'emne 'e Dncre'ere ca 'at+l Dn bobi. Nici +n+l 'intre ticAlo,i n+ G+sese Dn stare sA *re@a'A G+rt+na aceasta, 'e e)em*l+, 'e,i +nii 'intre ei a@er4 ti%aserA cA e)istA ,anse 'e b+rniA, iar +n+l sa+ 'oi merseserA att 'e 'e*arte ct sA *re%icA *loi ab+n'ente. Ab+n'enteN =ra *loaie torenialA. Per'elele 'e a*A se lo@ea+ 'e clA'iri, ,+@oaie 'e a*A ,nea+ *rin b+rlane ,i Gorma+ bAli crescn'e *e cal'arm. Cer+l era ne-r+. Iar @nt+l +rla ,i se +mGla *e trot+are, GAcn' 'in cei ci@a -"inioni,ti *rin,i *e aGarA @eritabili mo,ne-i, a*lecai Dnainte ca sA n+ Gie l+ai *e s+s. Dar era o noa*te b+nA *entr+ cei care G+-ea+ 'e le-e. Dntr4+n an+mit sens, G+rt+na Di transGormase *e toi Dn G+-ari, iar <+# cAlAtorea *rin Bon'ra c+ certit+'inea cA nimeni n+4l ca+tA. Nimeni n+ se +ita '+*A nimeni. Toi se l+*ta+ sA aF+n-A la 'estinaie. AF+nse i+te la -ara Sin-Ls Cross ,i 'e4abia aici Dnce*+ sA Gie GrAmntat 'e Dn'oieli. =ra Goarte *osibil ca *oliia sA Gi *+s s+b s+*ra@e-"ere toate staiile ,i -Arile *rinci*ale. Ho)ton n+ era Goarte 'e*arte ,i sirenele sosiserA la Gaa loc+l+i c+ 'oar cte@a min+te '+*A *lecarea l+i. Dar, DncA o 'atA, @remea inea c+ el. 1osea+ na@eti,tii c+ *Ar+l +' li*it 'e ca*, c+ +merii -rbo@ii, c+ -+lerele "ainelor trase *nA la +rec"i. Cine l4ar *+tea rec+noa,te Dntr4o m+lime ca astaN C"iar ,i a,a, D,i c+m*ArA cartelA 'e la +n a+tomat ,i a,te*tA *nA Dn +ltim+l moment, Dnainte 'e a sAri Dn tren+l care se *+sese Dn mi,care. 1e '+cea la Cambri'-e. 1e "otArse sA se DntoarcA la 1all# Boc>$oo'. =ra +ltima l+i ,ansA, ,tia asta. DacA ea n+ a@ea c+m sA4l aF+te, at+nci n4a@ea 'ect sA GacA Dntocmai c+m Di s*+sese Sate, sA se *re'ea. Pentr+ o Graci+ne 'e
235

sec+n'A, reGlectA la ce ar Dnsemna o sentinA *e @iaA Dn *enitenciar+l Broa'moor. KAcar ar Dntlni ni,te oameni interesani. Poate cA ,tia+ sA s*+nA banc+ri. Dar 1all# era la teleGon cn' a sosit *oliia la el acasA. =a -Asise +rmAtoarea @eri-A Dn lan+l banc+l+i, +n a-ent 'e @n%Ari *e n+me Bill Na+-"tie. DacA se ale-ea *raG+l 'e tot 4 ,i ac+m cA se -n'ea mai bine, c"iar a,a se ,i Dntm*lase 4 *+tea sA *rin'A +rma 'in no+, sA D,i contin+e cA+tarea '+*A s+rsa banc+l+i. Pentr+ cA l+i i se *Area e@i'ent cA cine era res*onsabil 'e banc+l c+ Eerrero Roc"er treb+ia sA Gie arti%an+l a ceea ce i se Dntm*la l+i ac+m. Iniial se -n'ise la +n *+,ti -ras, Dn mansar'a casei sale. =i, cite,te OmaniacP Dn loc 'e O-rasP. Treb+ia sA Dl -AseascA nea*Arat. Prin @a-on trec+ +n con'+ctor. <+# lAsA *ri@irea Dn

Fos, c"i*+rile *e F+mAtate a'ormit, arAtn' bilet+l *este +mAr. Con'+ctor+l Dl l+A, Dl *erGora ,i i4l 'A'+ Dna*oi. Pe -eam+rile tren+l+i, *icAt+rile 'e *loaie aler-a+ c+*rinse 'e *anicA, a*roa*e ori%ontal. Tren+l trec+se 'eFa Dn s+b+rbii ,i *rin'ea @ite%A. Dar Dl mai Dn-riFora +n l+cr+. 1all# se oGerise sA4l aF+te, 'ar ei 'isc+taserA *e +n teleGon *+s s+b +rmArire. Di era br+sc e)trem 'e GricA. O *+sese ,i *e ea Dn *ericol. Kai Dnti Brian =astman, a*oi Jo"nn# Peters... ac+m ea. PArea im*osibil ca ea sA Gie +rmAtoarea @ictimA, DnsA tot ce i se Dntm*lase Dn +ltimele sA*tAmni *Area im*osibil ,i n+ *+tea sA o aban'one%e, orict 'e mic ar Gi Gost risc+l la care a e)*+s4o. 1e simea rAs*+n%Ator. Treb+ia sA o a@erti%e%e. Probabil nici n4o sA4l crea'A. C+ si-+ranA citise 'eFa iarele, @A%+se re*ortaFele 'e la tele@i%or. Nici mAcar n+ a @rea sA stea 'e @orbA c+ el. Dar treb+ia sA o @a'A. D,i orea sA o @a'A. A'e@Ar+l este cA n+ mai a@ea +n'e It+n'e@a sA mear-A.

.5R

O orA mai tr%i+, tren+l aF+nse la Cambri'-e iar <+# se ri'icA ,i *ArAsi tren+l, Dncercn' sA *arA rela)at. Din *+nct+l 'e @e'ere al *oliiei n+ e)ista nici +n moti@ ca el sA @inA tocmai aici, a,a cA s*era sA n+ Gie nimeni c+ oc"ii '+*A el. 1e Dn're*tA -lon s*re casa 'e la mar-inea *arc+l+i, 'ar o'atA aF+ns aici se o*ri. =ra trec+t 'e ora o*t seara, era 'eFa Dnt+neric aGarA. Eerestrele n+ era+ l+mi4 nate& se DntrebA 'acA era cine@a acasA. 1all# ar Gi *+t+t sA Gie la s*ital, c+ Da*"ne Boc>$oo'. Mi asta Dl tre%i. Mtia ct 'e atentA era Dn ce *ri@e,te intimitatea ei, ce *ro4 tectoare era c+ mama ei. N+ era moment+l *otri@it. N+. N+ era 'oar asta. DacA s+na la +,A, se *rea *oate ca ea nici sA n+4i rAs*+n'A. C+m ar Gi *+t+t sA se Dnelea-A c+ ea, sA Di e)*lice ce s4a Dntm*lat 4 c+ si-+ranA n+ c+ o b+catA 'e lemn Dntre ei. N+ se -n'ea la binele ei. 1e -n'ea la el. =ra +' *nA la *iele, obosit ,i s*eriat. N+ ar Gi *+t+t s+*orta sA Gie res*ins 'e ea 4 n+ Dn acea searA. O @a abor'a la l+mina %ilei, Dntr4+n loc ne+tr+. Ba ma-a%in. Mi *nA at+nciN A@ea 'o+A o*i+ni. P+tea sA4,i *e4 treacA noa*tea *e strA%i, 'ormin' *e o *iatrA, *e +n'e@a. 1a+ *+tea sA ca+te +n motel sa+ +n "an, ce@a. Nici +na 'intre ale-eri n+ era 'eosebit 'e atracti@A. De,i se o*rise *loaia, aGarA era DncA +me' ,i Goarte Goarte rece, iarna britanicA Giin' 'ecisA sA mai rAmnA *e *o%iii, c"iar ,i Dn l+na mai. <+# n+ *+tea *etrece 'o+As*re%ece ore Dn Gri-+l acesta. N+ ,tia +n'e sA se '+cA ,i, Dn aGarA 'e asta, era cel mai si-+r mo' 'e a intra Dn colimator+l *oliiei. Pe 'e altA *arte, "otel+l re*re%enta +n risc teribil. DacA era rec+nosc+t, ar Gi Gost arestat Dn somn. Kerse *e Fos *nA la -arA ,i se e)amina Dn o-lin'a 'e la toaletA. ArAta ri'icol. Qo*sea+a ieGtinA, 'il+atA 'e *loaie, se trans4 Gormase Dntr4o n+anA nenat+ralA, +n *ortocali+ ci+'at.
237

A@ea "ainele boite. Ba Gel ,i Gaa. D,i *+se 'in no+ oc"elarii 'e soare ,i DncercA sA se mai aranFe%e *+in. A'mitea *nA ,i el cA n+ mai arAta ca el. A@ea banii 'e la Sate. 1e "otArD sA ri,te. <Asi +n pub c+ camere 'e Dnc"iriat la mai *+in 'e %ece min+te 'e -arA. Dn atmosGera Dnt+necoasA ,i aG+4 matA 'in local n+ se 'istin-ea+ 'ect ci@a oameni. Pro*rietar+l era +n 'omn mai Dn @rstA, *+in cam tare 'e4o +rec"e, -en+l 'e om care n+ *+ne *rea m+lte Dntre4 bAri Giin'cA s4a sAt+rat sA n+ *oatA asc+lta rAs*+ns+rile. <+# se *re%entA 're*t Wim Wen'ers, st+'ent 'ane% @enit Dn @i%itA la Gac+ltate& Di s*+se cA i s4a+ G+rat ba-aFele Dn tren. Pro*rietar+l n+ a@ea ne@oie 'e mai m+lt *entr+ a Gi con@ins. <+# Di 'A'+ *atr+%eci 'e lire ,i *rimi Dn

sc"imb c"eia 'e la camerA, le-atA c+ o b+catA 'e sGoarA -roasA 'e +n 'o* 'e lemn. Asta s*+nea m+lte 'es*re camera la care treb+ia sA se a,te*te. Mi n+ se Dn,ela. C"eia 'esc"i'ea +,a +nei DncA*eri +l+itor 'e oribile, sit+atA la etaF+l al 'oilea al "an+l+i. N+ micA, DnsA c+m@a Dn-"es+itA& era 'otatA c+ cear,aG+ri 'e nailon, *er'ele care se termina+ la 'oi centimetri 'ea4 s+*ra *er@a%+l+i, o c"i+@etA la care *ic+ra bateria ,i ri@eli,te s*re *arcarea 'in s*ate. =ra rAcoare, 'e *arcA 4ar mai Gi stat nimeni aici 'e sA*tAmni, *oate c"iar l+ni ntre-i. DnsA <+# n+ se o*ri sA a'mire 'ecor+rile. D,i coase "ainele ,i cA%+ *e *at& a'ormi instantane+. A 'o+a %i 'imineaa era Dn Gaa bAcAniei l+i 1all# c+ F+mAtate 'e orA Dnainte 'e ora 'e 'esc"i'ere, asc+ns c+ -riFA Dn cimitir+l 'e @is44@is. Aman'a, asistenta neDn-A4 '+itoare, sosi Gi) la ora no+A, @enin' *e bicicletA. Des4 c+ie +,a 'e la intrare, '+se bicicleta DnA+ntr+, a*oi rea4 *Ar+ Dn @itrinA, aranFn' articolele e)*+se. Dn +rmAtoarea

238

F+mAtate 'e orA *rimi mai m+lte li@rAri, 'ar nici +rmA 'e 1all#. Ba ora %ece <+# se 'ecise sA o s+ne. N+ *+tea sA intre Dn ma-a%in *nA n+ era ,i ea acolo. C+ si-+ranA Aman'a Dl rein+se 'e 'ata trec+tA 4 a'resa G+ratA. N+ a@+sese Dncre'ere Dn el at+nci. Ar Gi +rlat 'in toi rAr+nc"ii 'acA l4ar Gi @A%+t ac+m. 1all# n+4i 'A'+se n+mAr+l 'e acasA& n+ era listat nici Dn cartea 'e teleGon. Dar n+mAr+l *entr+ bAcAnia Boc>4 $oo' era scris c"iar *e Girma 'e 'eas+*ra intrArii. 1+nA 'e la +n teleGon *+blic. 4 BAcAnia Boc>$oo', rAs*+nse Aman'a. <+# D,i Dn-ro,A -las+l. 4 Pot sA @orbesc c+ 1all#N DntrebA el. 4 Cine s+nteiN 4 QA s+n 'e la "an+l rs+l. Bocal+l +n'e a+%ise 'e 1all# iniial. 4 1all# n+ este aici, %ise Aman'a. 1A o ro- sA @A s+neN 4 N+ e ne@oie. Mtii cn' se @a DntoarceN 4 A *lecat la Bon'ra... Deci a@+sese 're*tate asearA. N+ G+sese acasA. <+# simi +n Gior 'e 'e%amA-ire. 4 ... Dar a %is cA se Dntoarce astA4searA DnF+r 'e ,ase. Qrei sA4i lAsai +n mesaFN 4 Cre'ei cA @a mai trece *e la ma-a%inN 4N+. Cre' cA @a mer-e 'irect acasA. 4 K+l+mesc. <+# Dnc"ise. =ra iritat 4 'ar se *+tea ,i mai rA+. Kai a@ea la 'is*o%iie o*t ore 'e *ier'+t Dntr4+n ora, ce n+ '+cea li*sA 'e caGenele ,i librArii. D,i c+m*ArA o ,a*cA 'e baseball, care masca *Ar+l *ortocali+ ,i Dm*re+nA c+ oc"elarii com*leta o 'e-"i%are sim*lA, *erGectA. 1emAna c+ o @e'etA mai *+in im*or4 tantA sa+ +n tocilar, Dn nici +n ca% DnsA c+ +n criminal
239

\ e@a'at. 1e o*ri la o librArie, iar cn' se *lictisi ,i 'e asta *orni Dntr4+n t+rne+ al m+%eelor 'in Cambri'-e, ale-n'+4le *e cele mai *+in a-lomerate( W"i**le 1cience K+se+m, c+ coleciile sale 'e instr+mente 'e na@i-are, Eol> K+se+m 8c+ ca*cane *entr+ i*ari ,i ec"i*amente 'e 'renaF9 ,i m+%e+l 'e -eolo-ie *e Do$nin- 1treet. B+A *rn%+l Dn me'i+l anonim al +n+i resta+rant Gast4Goo', iar '+*A4amia%a se '+se la cinemato-raG ,i +rmAri 'e 'o+A ori acela,i Gilm 4 re-i%at, *rintr4o coinci'enA, 'e Wim Wen'ers. =ra a*roa*e sin-+r Dn be%na sAlii 'e cinema. Ba ora cinci l+A loc *e +na 'in bAncile 'in *arc+l 'e ln-A casa l+i 1all#, a,te*tn'4o sA re@inA. Dn ci+'a celor *etrec+te, o *arte 'in el abia a,te*ta sA o re@a'A, 'in

moti@e ce n+ a@ea+ nimic 'e4a Gace c+ Bill Na+-"tie, 1*"in) sa+ banc+l c+ *ricina. O GatA c+ mama in@ali'A, a'ministrn' +n ma-a%ina, 'e 'elicatese Dn Cambri'-e( Dn circ+mstane normale, ar Gi Gost +ltima *ersoanA *e care s4ar Gi a,te*tat sA o c+noascA. Kai toi *rietenii l+i era+ actori. =ra 'e4a 're*t+l trist ce mare *arte 'in @iaA D,i *etrec+se Dn acelea,i cerc+ri sociale rareGiate. Bon'ra, teatr+l ,i tele@i%i+nea, a+'iiile, resta+rantele ieGtine, brGele. Poate cA toi s+ntem la Gel. Tot+,i actorii s+nt Dnclinai sA se +ite mai m+lt DnlA+ntr+l lor. =ra+ ceea ce era+. Mi ceea ce era+, era tot+l *entr+ ei. Ar Gi *+t+t trAi oare c+ 1all#, sA Gie *arte 'in @iaa eiN 1e DntrebA 'in no+ c+m re+,ea sA o '+cA 'e *e o %i *e alta( casa costisitoare s+sin+tA 'e o aGacere 'e Gamilie ce era *e '+cA. C"iar ,i c+ asi-+rarea me'icalA, tot rAmnea+ 'e aco*erit ni,te c"elt+ieli c+ s*itali%Ari ,i altele asemenea. O Gi a@n' asi-+rare me'icalA *ri@atAN =l n+ ,i4a *+t+t *ermite a,a ce@a @reo'atA.

240

A*oi se -n'i la ce Di s*+sese Sate. Dn sc+rta lor Dntre@e'ere 'in a*artament+l 'in Ho)ton ie,iserA la l+minA cte@a a'e@Ar+ri. M7elul 9n care tu 0edeai lucrurile... erai complet impre0i-ibil.N Acestea G+seserA @orbele ei. N+ @oia sA4l rAneascA. Rostise 'oar ceea ce -n'ea 'e m+ltA @reme. A@ea 're*tateN Probabil. Dar ce era a,a rA+ Dn astaN =ra c"iar a,a +n 'eGect, sA *ri@e,ti @iaa 'in alt +n-"i, sA Dn'rA%ne,ti sA *+i DntrebAri st+*i'eN D+mne%e+le, toatA ara citea *arry Potter< CArile se @n'+serA Dntr4+n miliar' 'e e)em*lare tocmai *entr+ cA oamenii se sat+raserA 'e @alorile clasice, 'e *romisi+nea +nei e)istene '+re, *ra-4 maticA, 'e la lea-An la -roa*A, *e care o oGerea secol+l CCI. Qroia+ sA D,i ima-ine%e 'in no+. PnA la +rmA, nici n+ era o s+r*ri%A Ga*t+l cA relaia l+i c+ Sate e,+ase a,a. =a G+sese 'intot'ea+na m+lt *rea realistA, *rea con,tientA 'e *rA*astia 'intre ce are ,i ceea ce D,i 'ore,te, inca*abilA sA4,i croiascA *rin Gante%ie +n *o' ima-inar Dntre cele 'o+A. 1all# era altGel. TrAia c+ mama ei ci+'atA Dntr4o casA 'e *A*+,i s+*ra'imensionatA, con'+cn' +n ma-a%in care n+ @in'ea nimic +til, ea era m+lt mai a*roa*e 'e l+mea l+i <+#. C+ ct se -n'ea mai m+lt la ea, c+ att D,i 'orea mai m+lt sA o Gi c+nosc+t c+ ani Dn +rmA. DacA era cine@a *e l+me care sA4l crea'A 4 sA crea'A tot ce i s4a Dntm*lat *nA ac+m 4 ea era acea *ersoanA. =ra si-+r cA ea se @a oGeri sA4l aF+te. TraGic+l 'e@enea 'in ce Dn ce mai a-lomerat c+ ct %i+a se a*ro*ia 'e Ginal ,i 'in cn' Dn cn' *ier'ea casa 'in oc"i. Ba ,ase GArA +n sGert, +n ,ir 'e a+tob+%e ro,ii trec+ *e stra'A ca +n lan 'e eleGani, Dn-rAmA'ite +nele Dn altele. 1emaGor+l D,i sc"imbA c+loarea ,i ,ir+l 'e
241

@e"ic+le trec+ mai 'e*arte. Mi 'eo'atA 'A'+ c+ oc"ii 'e el, 'e%@Al+it Dn s*atele cortinei 'e metal ro,+. Dn Gaa casei l+i 1all# stAtea +n cine. n cine mios. <+# Dl rec+nosc+ ime'iat. 1e ri'icA Dn *icioare, inn'+4se 'e bancA. Dl l+a c+ ameealA. =ra acela,i cine *e care Dl %Arise Dn Gaa casei sale, c+ cte@a min+te Dnainte 'e a Gi arestat. Mtia 'e ce se aGlA aici. A*oi, Dnainte 'e a *+tea sc"ia @re+n -est, +n ta)i trase la bor'+rA ,i 'in el ie,i 1all#. P+rta +n balon%ai' -ri4'esc"is, c+ cor'on+l 'esGAc+t. Mi *Ar+l era 'esGAc+t. Probabil se Dntorcea 'e la o Dntlnire 'e aGaceri. P+rta o cAma,A Dnc"eiatA *nA la -t ,i '+cea Dn mnA o -eantA. O +rmAri c+m ac"itA ta)imetrist+l+i ,i a,tea*tA c"itana, Dn acela,i moment, ciobAnesc+l se ri'icA ,i Dnce*+ sA se Dn'e*Arte%e. Ta)i+l *lecA la o altA coman'A. 1all# se

Dn're*tA, @rn' c"itana Dn b+%+nar. 1e rAs+ci *e cAlcie ,i *orni s*re +,a casei. 4 1all#T <+# o stri-A *e n+me Dn tim* ce aler-a 'ins*re *arc. Dar Dntre ei se Dntin'ea stra'a a-lomeratA ,i Gata n+4l a+%i. 1all#T stri-A el a 'o+a oarA, 'n' 'in mini. Mtia ac+m cA a a@+t 're*tate, 1all# era Dn *ericol. Cinele era +n a@ertisment. 1a+ +n semnal. E+sese tri4 mis aici, a,a c+m @enise ,i la el, la a*artament. PA,i *e carosabil, 'ar tocmai at+nci semaGor+l cli*i @er'e ,i traGic+l *orni sA c+r-A. Nimeni n+ o*ri sA4l lase sA treacA. 4 1all#T De astA 'atA Dl a+%i ,i se Dntoarse c+ Gaa s*re el. AF+nsese la *oartA. PArea alarmatA. Nici n+ era 'e mirare. De cealaltA *arte a strA%ii, +n bArbat c+ oc"elari 'e soare ,i ,a*cA 'e baseball Di GAcea semne 'is*erate, Dncercn' sA se strecoare *rintre ma,ini, @enin' s*re ea. <+# treb+ia sA aF+n-A la ea c+ orice *re. V,ni Dn +rma

242

+n+i ta)i ,i sAri *e altA ban'A. O '+bitA Transit albA scr,ni 'in Grne. 1e a+%i +n %-omot 'e metal contorsionat ,i o *loicicA 'e sticlA s*artA, cAci ma,ina 'in s*atele '+bitei intrA c+ Gaa Dn *lin, a*oi o a 'o+a coli%i+ne, ,i DncA +na. Cla)oanele Dnce*+rA sA i+ie. Portierele '+bei se 'esc"iserA. Cine@a, +n'e@a, Dnce*+se sA %biere. Dar <+# aF+nsese 'eFa 'e cealaltA *arte a strA%ii. O *rinse *e 1all# 'e mnA, trA-n'4o 'e ln-A *ortiA. 4 N+ *oi sA intriT %ise el. 4PoGtimN 4 1+nt e+. <+#. D,i sm+lse oc"elarii ,i ,a*ca 'e *e ca*. <+# Eletc"er. KA mai ii minteN 4<+#N 4 Treb+ie sA @ii c+ mine. Te ro-. O trA-ea 'e mnecA, 'ar Gata reG+%a sA se mi,te. n'e@a Dn s*ate Dl a+%i *e ,oGer+l '+bitei. 4 HeiT T+ 'e coloT Om+l n+ ,tia cine era <+#, 'ar c+ si-+ranA ,tia cine a *ro@ocat acci'ent+l. C+@intele l+i era+ DncArcate 'e mnie ,i a-resi@itate. 4 Ce GaciN DA4mi 'r+m+lT 1all# Dncerca sA sca*e 'in strnsoare. 4 =,ti Dn *ericolT 4 Ce tot s*+i acoloN BasA4mAT De cealaltA *arte a strA%ii D,i GAc+ a*ariia +n *oliist *e motocicletA. Dn orice cli*A ac+m, D,i %ise <+#, cine@a a@ea sA4l rec+noascA. Asta4i mai li*sea. 41all#, te ro-... 4N+. MoGer+l '+bitei @enea s*re el. Poliist+l 'escAleca 'e *e motocicletA. Ceilali ,oGeri se certa+ 'e %or Dntre ei. Mi Dn acel moment casa l+i 1all# e)*lo'A.
243

PArea cA se 'e%membrea%A c+ Dncetinitor+l 4 sa+ Dntr4o sec@enA 'e ima-ini care contra%icea sc+r-erea tim*+l+i ,i lo-ica +ni@ers+l+i. Pentr+ o sec+n'A GantasticA, *rel+n-itA, casa se 'eGorma ca +n balon care se +mGlA, cArAmi%ile ,i i-lele %b+rlin'+4se Dntr4+n +n-"i nenat+ral, ne*+tn' re%ista *resi+nii 'in interior. A*oi se @A%+ ,i Glama, +n -lob incan'escent, *ortocali+, c+ +n mie% 'e cArb+ne, e)*lo'n' *rin Gerestre ,i +,i, ,nin' *e co,, 'estrAmn' cArAmi%ile, aF+n-n' Dntr4o cli*itA mai mare 'ect casa 'in care i%b+cnise. B+b+it+ra era a,a 'e as+r4 %itoare, Dnct n+ mai era a+'ibilA. <+# n+ o a+%i. O simi mai 'e-rabA. CArAmi%i, lemne r+*te ,i ciob+ri 'e sticlA e)*lo'arA Dntr4+n roi G+rios care aco*eri cer+l ,i bloca l+mina soarel+i. Dn acela,i tim*, <+# G+ ri'icat *e s+s ,i ar+ncat Dn laterala '+bitei, Dn'oin' metal+l s+b Gora i%bit+rii. 1imea cA Di l+ase Goc Gaa. A+%ea s+Gl+l bombei @Fin'+4i la +rec"i. Pentr+ o cli*A G+ orbit. Dar @Al+l 'e

*e oc"i Dnce*+ sA se ri'ice ,i se -Asi Dn miFloc+l strA%ii, Dntr4o lini,te totalA, absol+tA, +rmArin' neaF+torat c+m molo%+l 'in casA ca'e Dn ninsoare Dn F+r+l sA+. N+ o @e'ea *e 1all#. Dis*Ar+se ,i cinele. 1e ri'icA Dn *icioare, se *oticni, cA%+, se ri'icA 'in no+. Nici +n s+net. Nimeni n+ mi,ca. D,i li*i *almele +na 'e alta *entr+ a @eriGica 'acA mai *oate simi ce@a. A@ea minile m+r'are 'e sn-e. Be ,terse neDn'em4 natic 'e ciment. 1e +itA la casA. N+ rAmAsese mai nimic 'in ea. E+m ne-r+ ,i limbi 'e Goc mist+ia+ rest+rile constr+ciei. Dn -rA'ina 'in GaA, o tisA ar'ea mocnit. CealaltA G+sese GrntA Dn 'o+A. Reali%A cA m+l+mitA celor 'oi co*aci, a %i'+l+i ,i a *orii mai era ac+m Dn @iaA. Dl *roteFaserA 'e Gora e)*lo%iei. Re@eni sonor+l ,i o'atA c+ el Dnce*+ sA simtA 'o-oarea GlAcArilor, lacrimile 'e la G+m+l ce4i intra Dn

244

oc"i, '+rerea 'in *ricina rAnilor 'e *e mini ,i brae. Cine@a i*a 4 i*ete sc+rte, ritmice, ca +n Gel 'e co' Korse isteric. MoGer+l '+bitei ce G+sese *e cale sA Dl atace stAtea *e carosabil, c+ F+mAtate 'e GaA aco*eritA 'e G+nin-ine ,i o tAiet+rA +rtA 'eas+*ra oc"i+l+i. <+# se DntrebA c+m o Gi arAtn' el, 'e ce n+ a Gost rAnit mai -ra@. Dnce*+ sA o ca+te *e 1all# ,i o @A%+ a*roa*e ime'iat, DntinsA *e Fos, c+ "ainele r+*te ,i *Ar+l 'e%lnat. 1e Dm*letici *nA la ea Dn @reme ce Gata GAcea eGort+ri sA se ri'ice. Balon%ai'+l G+sese GAc+t GerGeniA. Oc"ii Di era+ mari 'e s*aimA. 4 KamaT E+ *rim+l ei c+@nt, a*roa*e ina+'ibil Dn %-omot+l ,i conG+%ia -eneralA. 41all#... 4 =ra DnA+ntr+. 44 O, Doamne, 1all#, Dmi *are att 'e rA+. =ra n+mai @ina l+i. Mtia asta 'eFa. N+ ,tia ce sA Di s*+nA. 4 n'e e mamaN <+# ar+ncA o *ri@ire 'is*eratA s*re casA 4 ce mai rAmAsese 'in ea. 4 1all#, a m+rit. N+ cre' cA ar Gi *+t+t... 4N+T Dar 'o@a'a era c"iar s+b oc"ii lor, Dn ceea ce G+sese -rA'ina 'in GaA, *ier'+tA *rintre rest+rile contorsionate ale mobilier+l+i ,i 'ecorai+nilor. O *erec"e 'e *a*+ci *+Go,i, mArime mare, +n+l 'intre ei c+*rins 'e GlAcAri. 1all# Di %Ari ,i rAmase c+ *ri@irea Dn -ol. =ra *rea ,ocatA ca sA mai *ln-A. RAmase c+ -+ra lar- 'esc"isA. =ra albA la GaA. 4 1all#, Dmi *are att 'e rA+. DncercA sA o aF+te sA se ri'ice Dn *icioare. 4 N+. Di era GricA 'e el, 'e *arcA el ar Gi Gost cel care a *+s ,i a*oi a 'etonat bomba. A*oi D,i aminti ce4i
245

s*+sese c+ 'oar cte@a momente mai 'e@reme. Mtiai ce se @a Dntm*la. 4 Am @enit sA te a@erti%e%. =ra+ amn'oi com*let 'e%orientai 4 ca ,i c+m e)*lo%ia n+ 'istr+sese 'oar cArAmi%i ,i mortar, 'ar ,i emoiile lor, *erce*iile, realitatea DnsA,i. =ra+ *rea m+lte 'e asimilat. <+# era aici. =ra cA+tat 'e *oliie. 1all# D,i *ier'+se mama. Casa ei era 'istr+sA. 1e strnsese m+limea. Qenise *oliia. Mi acesta era Cambri'-e. Ar Gi treb+it sA Gie 'oar sGr,it+l +nei %ile obi,n+ite. <+# n+ ,tia 'acA sA rAmnA c+ ea sa+ sA *lece. P+tea Gi rec+nosc+t Dn orice moment ,i a*oi arestat 4 D,i *ier4 '+se ,a*ca ,i oc"elarii 'e soare. 1e a*ro*ia cine@a 'e ei. 41all#... DncercA el. Dnce*+serA sA4i c+r-A lacrimile *e obraFi. Dn tAcere,

nA+citor. Dar cn' el se +itA mai bine la cei 'oi bArbai care se a*ro*ia+ 'e ei, 'esl+,i cA n+ s+nt 'e la amb+lanA sa+ *oliie. N+ era+ nici 'oi trecAtori Dntm*lAtori. Ker-ea+ m+lt *rea Dncet. N+ sc"imbaserA *as+l 'eGel. Cn' sare Dn aer o clA'ire Dn miFloc+l +n+i orA,el 'e *ro@incie, n+ *orne,ti Dntr4acolo. Doar 'acA n+ c+m@a te a,te*tai la a,a ce@a ,i a@eai +n moti@ serios sA te aGli Dn acel loc. Iar cei 'oi era+ rabini. <+# obser@A "ainele l+n-i, ne-re, *AlAriile c+ bor+ri late, %+l+Gii 'e la tm*le, bArbile. =@rei 'e rit "asi'ic. Mi G+ strAG+l-erat. 4 1all#, %ise el 'eo'atA, iar ton+l @ocii sale era Dntr4att 'e 'iGerit Dnct Gata ri'icA *ri@irea, iar <+# ,tia cA Di acor'A Dntrea-a ei atenie. N+ *ot sA Di e)*lic ac+m, 'ar e,ti Dn mare *ericol. Treb+ie sA @ii c+ mine. C"iar ac+m. Eata se ,terse la oc"i. 4CeN

.6R

4 Te ro-. Cre'e4mA. Treb+ie sA *lecAm. Cei 'oi rabini aF+nseserA la cinci%eci 'e metri 'e ei. <+# D,i Dn're*tA *ri@irea s*re *arc, acolo +n'e o a,te*tase *e 1all# sA se DntoarcA acasA. DncA trei rabini care se mi,ca+ Dn *lc Dn 'irecia lor. Care era+ ,ansele ca tocmai Dn %i+a asta sA aibA loc o conGerinA e@reiascA la Cambri'-eN =)ista, 'esi-+r, *osibilitatea ca +n n+mAr mare 'e rabini, a'+nai laolaltA, sA Gi a+%it e)*lo%ia ,i sA le @inA Dn aF+tor. Posibil. Dar *+in *robabil. 4 Kama... 1all# era m+lt *rea %'r+ncinatA ca sA *ricea*A ce se Dntm*lA. 4 1all#, n+ mai ai c+ ce sA o aF+i *e mama ta, 'ar 'acA n+ @ii c+ mine, s+ntem ca ,i mori. Re+,i c+m@a sA o ri'ice Dn *icioare. O c+*rinse c+ +n bra ,i Dnce*+ sA o tra-A '+*A el, Dna*oi *e Sin- 1treet, s*re centr+l ora,+l+i. C"iar Dn Gaa lor staiona +n a+tob+% *entr+ t+ri,ti. Probabil se o*rise loc+l+i la moment+l e)*lo%iei, lAsn' t+ri,tii *ier'+i Dntre +n rn' 'e cAs+e ,i o es*lana'A comercialA. PrimiserA mai m+lt 'ect ,i4ar Gi 'orit 'e la +n sim*l+ t+r 'e searA al orA,el+l+i +ni@er4 sitar. Ar+ncA o *ri@ire mai 'e*arte. Rabinii rAsArea+ 'e *este tot, Dm*letin'+4se Dn ,ir+ri ne-re *rintre ma,ini,] -rAbin'+4se *e trot+are. DeFa a@+sese *arte 'e Sunetul mu-icii la staia 'in Cam'en To$n. Ac+m 'A'+se *este cor+l maleGic 'in Scripcarulpe acoperi,. Rabinii i-nora+ "aos+l, con'+cAtorii a+to ,i *asa-erii lor care G+seserA aGectai 'e bombA. Asta Di s*+nea l+i <+# tot ce a@ea ne@oie sA ,tie. Aler-A, trn'4o *e 1all# c+ el. Trec+rA *e ln-A a+tob+%+l 'e t+ri,ti. N+ mai circ+4 la+ nici ma,inile, <+# bAn+i cA e)*lo%ia a rAs+nat *rin tot ora,+l ,i toatA l+mea Dncremenise *e loc *nA sA aGle ce s4a *etrec+t. Dar 'acA n+ era *+sti+, *+inA l+me Giin'
247

s+r*rinsA *e stra'A, n+ i4ar Gi @A%+t nicio'atA *e cei *atr+ care Dnainta+ s*re el 'intr4o 'irecie com*let 'iGeritA. Ea*t+l cA se inea+ toi *atr+ 'e mnA n+ GAc+ 'ect sA4l aF+te Dn a4i re*era. =ra+ "omose)+ali. Do+A *erec"i. n bArbat DmbrAcat Dn ni,te bl+e4Feans strmi, c+ +n maio+ alb. n alt+l, ca Biberace, Dntr4o Fac"etA ro% c+ *aiete, c+ o e,arGa 'e mA4 tase oranF Dn F+r+l -t+l+i. Cel 'e4al treilea a@ea o m+s4 taA la Ere''# Kerc+r#, era DmbrAcat 'in ca* *nA Dn *icioare Dn *iele nea-rA, 'e%@Al+in' *ie*t+l -ol 'e s+b Fa4 c"eta 'esGAc+tA, c+ inele Dn ambele sGrc+ri. ltim+l, silGi' *nA la abs+r', c+ +n sac *e +mAr ,i m+lt rimei *e -ene. Acesta G+ cel care Di %Ari *rim+l. 4 ite4iT cri el, 'esenn' o c+rbA *rin aer c+ o

+n-"ie lAc+itA. 4 Kai re*e'e, mai re*e'eT se tn-+i Biberace, ai'oma +n+i @i%itator 'ement Dn *rima %i 'e sol'+ri la Harro's. <+# ar+ncA o *ri@ire Dna*oi. Rabinii se +niserA ,i se a*ro*ia+ @erti-inos. Dr+m+l era blocat. Dar *e lateral se 'esc"i'ea +n *asaF, *rea strmt *entr+ ma,ini. 1all# tot n+4,i 'A'ea seama ce se Dntm*lA. =ra DncA Dn stare 'e ,oc. O ri'icA 'in no+ ,i o trase '+*A el @iolent. PasaF+l '+cea s*re +n alt *arc, 'e +n'e o alee cotea la 'rea*ta, *e ln-A ni,te teren+ri 'e tenis ,i +n -r+* 'e *+,toaice care se Dn-rAmA'iserA Dn intersecia miniat+4 ralA ca sA G+me%e. <+# a*+cA s*re *arc, 'ar 1all# se o*ri, DncA*Ann'+4se sA n+ se mi,te. 4 Ce se *etreceN DntrebA ea. Ce GaciN 4 N+ am tim* sA4i e)*lic. 4 N+ mer- c+ tine. N+ Dnele-... 4 1all#, asc+ltA4mA. Te ro-. 1+ntem Dn *ericol 'ar n+ *ot sA Di e)*lic 'e ce. Ne +rmAresc ni,te oameni. Qor sA ne GacA rA+.

248

4 Ce oameniN 4 1tereoti*+ri. 4PoGtimN 4 1tereoti*+ri rasiale ,i 'e -en. 4 Ce tot Dn'r+-i acoloN 4 Mti+ cA s+nA ai+rea... 4 1+ntem +rmArii 'e stereoti*+riN 4 DaT Mi in'icA 'e cealaltA *arte a *arc+l+i. Rabinii o l+aserA *e iarbA ,i @enea+ mai abitir, c+ robele ,i ,ter-arele 'e r+-Aci+ne Gl+t+rn' Dn @nt. Di @oi e)*lica tot+l. J+r. Dar n+ ac+m. Treb+ie sA -Asim +n a'A*ost. A@+sese 're*tate le-at 'e 1all#. Sate l4ar Gi contra%is. Sate ar Gi in+t4o *e a ei ,i ar Gi m+rit a,a. Dar 1all# 'A'+ 'in ca* ,i merse c+ el. Ba mai m+lt. Prel+a iniiati@a, con'+cn'+4l aGarA 'in *arc, *e ln-A teren+rile 'e tenis. 4 1A mer-em la staia 'e a+tob+%, %ise ea. Pe aici. Aleea Di con'+se *e ln-A +n ,ir 'e case c+ Gerestre lar-i ,i ie'erA. Dn Gaa lor, staia 'e a+tob+% se i@ea l+minatA 4 o clA'ire mo'ernA, +rtA ri'icatA c"iar Dn centr+l comercial al ora,+l+i. Dar n+ a@ea+ c+m sA aF+n-A la ea. Din no+ calea le G+ baratA, 'e astA 'atA 'e oameni 'e c+loare. N+. N+ era c+@nt+l *otri@it. =ra+ *aro'ii "i'oase ale ne-rilor, c+ rA'Acini Dn *ro-ramele 'e *antomimA ,i tele@i%i+ne ale anilor L7/. A@ea+ b+%ele -roase, *roeminente, oc"ii b+lb+cai. Pantalonii strmi, @i+ colorai era+ s*ecial GAc+i *entr+ a e@i'enia mArimea nenat+ralA a or-anelor se)+ale. =ra+ cam %ece Dn total, +nii c+ casetoGoane +ria,e *e +mAr, alii c+ cAci+lite 'in tricot, mi,cn'+4se toi Dntr4+n ritm elaborat, le-Ann' 'in ,ol'+ri, rotin' braele 'e *arcA s4ar Gi aGlat la o Dnmormntare Dn Ne$ Orleans ,i n+ Dn miFloc+l An-liei, Dn *linA sA*tAmnA. PArea+ sA4l Gi @A%+t *e <+#. Ci@a c"i+irA ,i stri-arA. O Gemeie c+ +n aranFament 'e
249

Gr+cte *e ca* bi 'in snii +ria,i, bAt+ aer+l c+ minile ,i cntA 'in toi boFocii( 4 1la@A ie, DoamneT 1all# Di @A%+ ,i ea 4 'acA ar mai Gi a@+t @reo Dn'oialA *ri@in' cele s*+se 'e <+#, ac+m se risi*i c+ tot+l. Ie,i 'e *e alee, intrn' *e o alta, *aralelA c+ +n ,ir 'e ma-a%ine c+ *+bele ,i con'+cte 'e aer con'iionat 'e ambele *Ari. Aleea n+ '+cea nicAieri. =ra blocatA 'e +n %i' Dnalt ,i, Dnainte sA le treacA *rin minte sA sarA, Dn Gaa lor rAsAri 'in neant +n c"ine%oi ai cAr+i oc"i n+ *+tea+ Gi 'escri,i 'ect ca Giin' Dn '+n-A, DmbrAcat Dntr4+n trico+ ne-r+ ,i c+ ci*ilicA nea-rA *e ca*, ,+iern' ,i 'es*icn' incoerent aer+l. Dntr4o *arte -AsirA o +,A 'esc"isA. Aler4 -arA Dntr4acolo ,i intrarA Dn 'e*o%it+l +n+i ma-a%in 'e DncAlAminte, a*roa*e 'e sGr,it+l *ro-ram+l+i. Tra@er4

sarA Dn G+-A ma-a%in+l ,i ie,irA 'e cealaltA *arte, *e artera *rinci*alA. N+ se ,tie c+m, 'ar "omose)+alii aF+nseserA aici Dnaintea lor. Trei 'intre ei se Dm*in-ea+ *rin m+limea 'e c+m*ArAtori care D,i croia+ 'r+m s*re casA, trn' ane@oie saco,ele ,i co*iii obosii. Cel 'e4al *atr+lea G+sese 'istras 'e o cAma,A 'in @itrina +n+i ma-a%in c+ "aine 'e 'esi-ner. n -r+* 'e arabi se nA*+sti *e stra'A, c+ robele albe Gl+t+rn' Dn +rma lor, scli*in' 'in toate biF+teriile 'e a+r c+ care era+ DncArcai. Ime'iat '+*A ei @enea+ soiile, cel *+in cinci *entr+ Giecare bArbat& ,i ele a@ea+ oc"i Dn '+n-A, Dn sens+l cA 'in @oal+rile ne-re n+mai oc"ii se mai @e'ea+, *rintr4o micA 'es*icAt+rA Dn material. =@reii ,i ne-rii rAmAseserA Dn +rmA. <+# ,i 1all# o l+arA la -oanA *rin alt *asaF care Di scoase la +n col 'e stra'A +n'e artera *rinci*alA se biG+rca, c+ s*ai+ *entr+ ta)imetre 'e o *arte, o bancA 'e cealaltA *arte ,i biciclete *este tot.

250

4 Pe aiciT <+# ,tia 'oar cA treb+ie sA se asc+n'A +n'e@a *nA cn' co,mar+l a@ea sA se stin-A 'e la sine. ZAri intrarea 'e la C"ristLs Colle-e ,i *oate n+mele G+ cel care "otArD ca acesta sA Gie sanct+ar+l lor. Trec+rA 'e *oarta 'esc"isA, *e ln-A cabina *a%nic+l+i, tra@ersarA o c+rte interioarA ,i *A,irA Dntr4o a 'o+a c+rte& aici se o*rirA Dn Ginal, Dn centr+l +n+i cerc *erGect 'e iarbA @er'e, Dn miFloc+l +n+i *Atrat *erGect 'elimitat 'e clA'iri aco*erite c+ ie'erA, c+ scAri e)terioare. Ora,+l rAmAsese +n'e@a aGarA. Ci@a st+'eni trec+rA *e ln-A ei, 'ar altGel era+ sin-+ri. Nici +n+l n+ %ise nimic *entr+ m+ltA @reme. 1oarele coborse ,i Dn c+rn' a@ea sA a*+nA. C+rtea se lAsA c+*rinsA 'e Dnserare. Dntr4+n Ginal, 1all# G+ cea care @orbi *rima. 4 Asta are le-At+rA c+ banc+rile, n+N %ise ea. Mi <+# ,ti+ Dn acea cli*A cA -Asise i+birea @ieii sale.

NDUSPREZECE
4 1Araca mama, oGtA 1all#. Oric+m n+ mai a@ea a,a m+lt 'e trAit. Mtia ,i ea asta. Inima n+ mai *+tea '+ce -re+tatea imensA. Dar Di *lAc+se @iaa, <+#, ,i a,te*ta @ara c+ atta nerAb'are. N+4mi @ine sA cre' cA n+ am a*+cat sA4mi ia+ rAmas4b+n. Am *lecat Goarte 'e@reme 'imineaA, iar ea mai 'ormea DncA. Mi ac+m... Mtia+ amn'oi cA era moartA. Qe'ea+ la Htirile de la -ece c+m ca'a@r+l este scos 'intre rAmA,ie, 'oi oGieri 'e amb+lanA o*intin'+4se s+b -re+tatea tAr-ii *e care era Dntins. =ra Dnc"i*+irea l+i <+#, sa+ ,*ic"er+l+i c"iar Di @enea -re+ sA D,i *Astre%e *roGesional+l sangfroidF Ima-inea tr+*+l+i imens s+b *At+ra cen+,ie, eGort+l e@i'ent *e c"i*+rile celor 'oi me'ici era+ nesincroni%ate c+ conte)t+l... 'e *arcA Benn# Hill aF+nsese c+m@a Dn E,ia <a%a. AltGel toate era+ c+m le lAsaserA( rAmA,iele G+me-n'e ale casei, Gerestrele s*arte ,i %i'+rile %'relite, ban'a alb4albastrA a *oliiei 'elimitn' %ona, *olii,ti ,i *om*ieri ins*ectn' *a-+bele, carcasa Dn'oitA a +n+i *at 'e alamA, *e F+mAtate aco*erit 'e cArAmi%i ,i tenc+ialA. 4 Ora,+l +ni@ersitar Cambri'-e s4a o*rit Dn loc Dn seara aceasta ca +rmare +nei e)*lo%ii *e Kai'Ls Ca+se$a#, a*roa*e 'e centr+l ora,+l+i, s*+nea *re%entator+l. Ca+%a e)*lo%iei, care a 'istr+s o casA ,i a *ro@ocat *a-+be

252

celor 'in @ecinAtate, rAmne DncA nec+nosc+tA, DnsA *oliia a eliminat *osibilitatea +n+i atac terorist. O Geme4 ie a Gost omortA Dn 'eGla-raie. <+# se +itA la 1all# ca sA @a'A c+m *rimea @estea, 'ar Gata *Area 'istantA, neatinsA 'e emoiile %ilei. OO Gemeie a Gost omortAP. =ra +l+it c+m ,tirile, c+ a*etit+l lor @orace *entr+ tra-e'ie ,i 'e%astr+, re'+cea+ o @iaA 'e om ,i +n Dntre- *AienFeni, 'e *rieteni ,i *o@estiri Dm*ArtA,ite la 'oar cte@a c+@inte. Eiin'cA G+sese eliminatA *osibilitatea +n+i atac terorist, re*ortaF+l intrase abia *e loc+l 'oi Dn lista 'e ,tiri a serii. Prim+l loc G+sese oc+*at 'e +n no+ ministr+ lab+rist care *rimise 'o+A%eci 'e mii 'e lire ,i +n Ja-+ar +ltim+l rAcnet 'e la +n om 'e aGaceri c+ 'oar cte@a ore Dnainte ca minister+l 'e care se oc+*a sA Di aloce aGacerist+l+i +n contract 'e ser@icii *+blice Dn @aloare 'e 'o+A%eci 'e milioane 'e lire. Kinistr+l contin+a sA ne-e cA ar Gi GAc+t ce@a -re,it. <+# Dns+,i cA%+se *e loc+l al *atr+lea. De4abia ac+m Dl lo@ea Ga*t+l cA ,tirile s+nt similare c+ to*+rile 'e m+%icA sa+ listele 'e bestseller. =rai *rim+l ac+m, mai Dncolo coborai, ,i 'acA nici +n alt *itic n+ o mierlea Dntre tim*, <+# a@ea sA iasA c+ tot+l 'in to*. N+ cA i4ar *Area rA+. 1e *are cA n+ G+sese %Arit Dn Cambri'-e, 'ar *oliia contin+a sA Dl ca+te ,i Goto-raGia l+i D,i GAc+ DncA o 'atA a*ariia *e ecran. Rec+no,tea ima-inea. E+sese l+atA 'in Spotlight, Gi+ica actorilor, 'ar ce@a n+ era tocmai Dn re-+lA. N+ a@ea oc"ii att 'e a*ro*iai ,i c+ si-+ranA, cn' G+sese imortali%at Dn *o%A, %mbise. Ko'iGicaserA ima-inea ca sA Dl GacA sA *arA mai sinistr+N Dnc"ise tele@i%or+l. 4 Ar Gi treb+it sA Gi+ aici, %ise 1all#. 4 Dar +n'e ai GostN DntrebA <+#.
UN BANC CRIMINAL 253

4 Ba Bon'ra. Consili+l brn%et+rilor a a@+t o lansare. Vi se *are cara-"iosN Tot 'r+m+l ca sA sorb @in ieGtin ,i sA 'e-+st c+b+lee 'e ca,ca@al la centr+l e)*o%iional 'e la =arls Co+rt. Nici mAcar n+ era ca,ca@al b+n... N+ terminA Gra%a. <+# era s+r*rins cA n+ mai *ln-ea 4 'ar Dntm*laserA *rea m+lte Dn acest *+in tim*. Eata *+rta cA G+sta l+n-A, nea-rA ,i cAma,a c+ care @enise 'e la n'ra, 'e,i ren+nase la balon%ai'. A,a c+m stAtea, *ali'A ,i tAc+tA, c+ braele Dncr+ci,ate ,i c+ oc"ii 'e +n albastt+4cen+,i+ aintii as+*ra ecran+l+i m+t, Di amintea 'e o *A*+,A 'in *erioa'a @ictorianA. Poate cA Dl inGl+ena -n'+l la casa 'e *A*+,i care *nA mai a'inea+ri Dnsemna OacasAP. PArea isto@itA. =ra+ Dn camera 'e motel +n'e <+# trAsese c+ o noa*4 te Dnainte. Mi4ar Gi 'orit sA Gie ori+n'e alt+n'e@a, 'ar mAcar

era+ Dn si-+ranA aici. P+tea *lAti Dn n+merar. Patron+l Dl cre'ea t+rist 'ane%. C+ toatA *oliia ce Dnesa ora,+l, n+ Dn'rA%nea sA se m+te Dn altA *arte. N+ mncaserA nimic, 'ar <+# coborD ,i a'+se 'o+A *a"are mari c+ $"is># ,i +n *ac"et 'e i-Ari. N+ mai G+mase 'e %ece ani. 4 Ce se @a Dntm*la le-at 'e casAN DntrebA 1all#. 4 C+m a'icAN 4 N+ mai e. 14a+ '+s toateT Tot ce era DnA+ntr+T Toate "ainele mele 4 tot ce am a@+t @reo'atA. Pres+*+n cA s+nt asi-+rate. Dar n+ a mai rAmas nimicT 4 Dmi *are rA+, 1all#, %ise el. A Gost @ina mea. 4 De ce s*+i astaN 4 K4ai s+nat e)act cn' am Gost arestat 4 ,i teleGon+l me+ era asc+ltat. Asta tot Dncercam sA4i s*+n. Dntre tim* a sosit *oliia ,i, oric+m, era *rea tr%i+. 4De ceN 4 Probabil te4a+ a+%it s*+nn'+4mi cA ai n+mAr+l 'e teleGon *e care Dl cA+tam. Mtia+ cA ne4am Dntlnit ,i cA

254

Dncerci sA mA aF+i. A,a cA a+ 'ecis sA te omoare. Mi nici n+ cre' cA ai Gost *rima lor @ictimA. Di l+A o cli*A sA Dnelea-A im*licaia celor s*+se 'e el. 4 A+ mai +cisN 4 PAi, e@i'ent, l4a+ +cis *e Jo"nn# Peters. Cine@a l4a omort ,i l4a Dn'esat la mine Dn Gri-i'er& c+ si-+ranA n+ e+ am GAc+t asta. Dar a mai Gost ,i +n ne-+stor 'e antic"itAi *e n+me =astman. KA '+ceam sA4l @A', Dn Eramlin-"am. Dar *nA sA aF+n- e+ acolo, el era mort. A a@+t +n acci'ent. Cel *+in, a,a a+ s*+s. A cA%+t o *en'+lA *e el. 4 C+m 'e l4a omortN 4 =ra o *en'+lA mare. Kasi@A. rmA o *a+%A l+n-A. 1all# bA+ 'in $"is>#. Primea inGormaiile c+ m+lt calm ,i <+# bAn+ia cA e DncA Dn stare 'e ,oc. =ra a,e%atA *e *at. =l era Dn celAlalt ca*At al camerei, *e sca+n. Ar Gi @r+t sA Gie mai a*roa*e 'e ea. Ar Gi @r+t sA o c+*rin'A Dn brae... 'ar n+ era moment+l *otri@it. Ba c+m se simea, +n l+cr+ ar '+ce la alt+l 4 sa+ mAcar la o Dncercare GstcitA 4 ,i asta ar Gi c+ a'e@Arat 'e%astr+os. 4 Deci Di omoarA *e toi cei care a+ s*+s banc+l c+ Eerrero Roc"erN DntrebA ea. 4 N+. <+# clAtinA 'in ca*. Dmi Dnc"i*+i cA Dn acel ca% ar Gi ne@oii sA masacre%e F+mAtate 'e arA. Ar omorD Dn stn-a ,i4n 'rea*ta. N+. 1+nt interesai n+mai 'e *er4 soana mea. Qor 'oar sA r+*A lan+l... 4 1tai o cli*A. 1tai o cli*A. 1all# lAsA *a"ar+l *e masA. Bicoarea Di mai a'+sese c+loare Dn obraFi. Dmi tot @orbe,ti 'e OeiP. O=iP Dn s+s ,i OeiP Dn Fos. Dar ai @reo i'ee cine s+nt ace,ti OeiPN 4 N+. Nici cea mai @a-A i'ee.
255

4 Deci, ce4mi %ici t+ este cA... Dncerca sA D,i a'+ne -n'+rile. Cine@a, +n'e@a, n+ @rea ca t+ sA aGli 'e +n'e *ro@in banc+rile. Mi c"estia asta este att 'e im*ortantA *entr+ ei, Dnct s+nt Dn stare sA4i Dnscene%e o crimA ,i sA ne omoare *e mama, *e mine 'oar ca sA te o*reascA sA aGli a'e@Ar+l. 4 =)act. Mi oricine ar Gi ei, oamenii A,tia 'ein o *+tere enormA. Dmi asc+ltA teleGon+l. Dmi accesea%A cont+l bancar, intrA la mine Dn a*artament... Poliia *are a Gi 'e *artea lor. Mi a+ o m+lime 'e oameni care l+crea%A *entr+ ei. Pot *+ne la cale Giltre, iar a%i ai @A%+t ce 'e oameni... 4 Rabinii. 4 Oameni cost+mai Dn rabini. DeFa am Dntlnit orbi ,i maici. 1all# coborD *ri@irea la *a"ar+l -ol.

4 Kai am ne@oie 'e +n *a"ar. Te s+*eri 'acA Dmi mai a'+ci +n+lN 4 1i-+r cA n+. 1e ri'icA. Dar Gata se rA%-n'i. 4 N+. KA '+c e+. = mai si-+r *entr+ tine sA rAmi Dn camerA. =)istA risc+l sA te rec+noascA cine@a. 4 KA a,te*t ca *oliia sA te ca+te ,i *e tine. 4 =i, n+ Dn acela,i sco*. Ie,i. <+# trec+ *e *at. Kn-ie +rma *e care o GAc+se Dn *At+rA 4 loc+l mai *+rta cAl'+ra tr+*+l+i ei. N+ mai Dntlnise *e nimeni ca 1all# Boc>$oo'. n amestec strani+ 'e bln'ee ,i *+tere. ite ac+m, 'e e)em*l+. Kama ei m+rise. A *ier'+t tot+l. na *este alta era +l+itor cA era att 'e ec"ilibratA Dn GaA +nei asemenea calamitAi. PArea sA ia 're*t a)iomatic Ga*t+l cA el s*+ne a'e@Ar+l, cA n+ a +cis *e nimeni. Oricare altA Gemeie Dn loc+l ei s4ar Gi tem+t 'e el. <n'in'+4se la ea, a,te*tn'4o

256

sA se DntoarcA, D,i %ise cA toi anii *etrec+i a@n' -riFA sin-+rA 'e o in@ali'A n+ n+mai cA a+ Gerit4o 'e l+mea realA, 'ar a+ cAlit4o Dm*otri@a ei. 1all# G+sese Dn@AatA sA l+*te *entr+ 're*t+rile ei. Iar ac+m era *e cont *ro*ri+. Dar era *re-AtitA mintal ,i emoional. O a,te*tA, DnsA c+m trecea tim*+l, 'e@eni 'in ce Dn ce mai a-itat. 1e +itA la ceas+l 'e la mnA. Trec+serA 'eFa %ece min+te 'e cn' *ArAsise DncA*erea. Desc"ise +,a ,i ie,i *e c+loar. N+ era nimeni acolo. Cn', '+*A +n sGert 'e orA 1all# tot n+ @enise Dna*oi, <+# se a*ro*ie 'e GereastrA ,i ar+ncA o *ri@ire Dn *arcare, asc+ltn' atent. 1+bit, Di trec+ *rin -n' cA s4ar *+tea Dn,ela Dn *ri@ina ei. 1A se Gi *reGAc+t ea oare cA4i ine ison+l, *n'in' o oca%ie sA sca*e 'e ln-A elN Ar Gi *+t+t s+na la *oliie c"iar Dn acest moment. C+m 'e *+t+se Gi a,a 'e *rostN Tocmai at+nci se 'esc"ise +,a ,i Dn *ra- se i@i 1all#, inn' Dn mnA o ta@A c+ 'o+A *a"are 'e $"is># ,i o GarG+rie c+ san'@i,+ri. 4 Dmi *are rA+ cA am stat att 'e m+lt, %ise ea. Ki4am 'at seama cA nici +n+l 'intre noi n+ a mncat. N+ a+ *rea m+lte, 'ar s*er cA am Dncro*it ce@a b+n. 4 IntrAT <+# se -rAbi sA o aF+te c+ ta@a. A'+sese ,i 'o+A *+n-i c+ cartoGiori *rAFii ,i o ciocolatA SitSat. Din *atr+ batoane. 1e 'oFenea Dn sine *entr+ ce -n'ise 'es*re ea. Sate a@+sese 're*tate( +neori @e'ea l+cr+ri com*let ai+rea. 1an'@i,+rile era+ 'in *ine albA, GeliatA, c+ brn%A to*itA ,i sos c"+tne#, ,i le Dn-"iirA *e nemestecate, stro*in'+4le 'in *lin c+ $"is>#. A*oi 1all# Dnce*+ 'in no+( 4 Ct am a,te*tat '+*A mncare, m4am tot -n'it, %ise ea, ,i +ite ce mi4am %is. 1e o*ri. N+ ,ti+ 'e ce ai
257

Dnce*+t a@ent+ra asta, <+#, 'ar te4ai "otArt sA aGli 'e +n'e @in banc+rile... 4 De n+ m4a, Gi a*+cat, %ise <+#. 4 1+nt con@insA. Dn orice ca%, a, Gi %is cA banc+rile n+ @in 'e +n'e@a an+me. N+ m4am -n'it nicio'atA la asta 4 'ar c+ si-+ranA banc+rile @in 'in cAri, tele@i%i+ne ,i, *res+*+n, 'in Gilme. N+ oamenii ca Woo'# Allen s+nt cei care in@entea%A -l+meleN B+mea @e'e Gilmele ,i transmite banc+rile mai 'e*arte. 4 N+ ,i *oantele sa'ice. 4 =i, Dn Gilme s+nt o -roa%A 'e *oante sa'ice. Dar n+ asta e i'eea. Ai *+s o Dntrebare tm*itA ,i ar Gi treb+it sA *rime,ti +n rAs*+ns *e mAs+rA. Dar n+ s4a Dntm*lat a,a. A+ Dnce*+t sA i se Dntm*le tot Gel+l 'e l+cr+ri, ,i 'oar *entr+ cA i4am teleGonat ,i am %is cA *ot sA te aF+t, am Dnce*+t sA Gi+ ,i e+ aGectatA. A,a cA e lim*e'e cA cine@a

e "otArt sA te o*reascA ,i, '+*A c+m s*+i, in'i@i%ii A,tia a+ mare *+tere ,i *ar sA aibA res+rse nelimitate. Ceea ce DnseamnA cA s4ar *+tea sA ai 're*tate. Poate cA banc+rile s+nt controlate Dn @re+n Gel 4 'e,i n+4mi *ot ima-ina 'e ce 4 ,i +n'e@a e)istA o ma,inArie sa+ ce@a... 4 n *+,ti -ras Dntr4o mansar'A, %ise <+#. A,a mi4am ima-inat la Dnce*+t. 4 ... n *+,ti -ras Dntr4o mansar'A, at+nci. Poate cA acesta este secret+l *e care toatA l+mea DncearcA sA4l inA asc+ns. 4 Treb+ie sA4l -Asesc, %ise <+#. Cre' cA ac+m e,ti Dn si-+ranA. A+ Dncercat sA te omoare o 'atA ,i a+ e,+at, *oate te lasA Dn *ace. 4 KA Dn'oiesc, rAs*+nse 1all#. Oric+m, n4are a Gace cAci @in ,i e+ c+ tine. 4 n'eN

258

4 Pe Gir+l banc+l+i. 1e Dntinse '+*A *ortoGel 4 *robabil Dl a@+sese Dn b+%+nar+l "ainei, cAci ac+m era *e *at, 'e,i <+# n+4l obser@ase *nA ac+m. Dl 'esc"ise ,i scoase la i@ealA +n cartona, alb. KAcar a@em +n *+nct 'e *ornire, contin+A ea. 14a Dntm*lat sA am cartea 'e @i%itA la mine. A-ent+l 'e @n%Ari. ite n+mAr+l. Di 'A'+ cartona,+l l+i <+#. Citea( WIBBIAK NA <HTI= Sphin? :ppliances /33/467/47:5 Prietenul t+u ,i al casei tale 4 N4are a'resA, obser@A <+#. 4 Mti+. Mi e +n n+mAr TelQer'e, /33/. Ar *+tea Gi 'e ori+n'e. Dar e +n Dnce*+t. Kine, noi Di s+nAm ,i *oate ne *+n Dn le-At+rA c+ Na+-"tie, astGel Dnct sA *+tem contin+a cA+tArile. <+# Dn'rA-ea Gel+l Dn care s+na acel OnoiP. <Asise, Dn sGr,it, o minte asemenea l+i Dn a%il+l 'e l+natici. N+ mai era sin-+r. 4 Ar treb+i sA ne c+lcAm, %ise el, a'A+-n'( =+ ia+ sca+n+l. 4 Dar n+ e ne@oie. Acesta n+ este +n *at '+bl+. 1+nt 'o+A *at+ri 'e o *ersoanA, li*ite. Be *+tem m+ta. Kai tr%i+, stAtea+ +n+l ln-A alt+l Dn cele 'o+A *at+ri, ca +n Grate ,i o sorA, Dm*Arin' aceea,i camerA. 4 O", ce i4ar mai Gi *lAc+t mamei c"estia asta, %ise 1all#, -las+l ei *l+tin' +,or *rin Dnt+neric. Di *lAcea+ l+cr+rile ie,ite 'in com+n. =ni-mele ,i -"icitorile, l+cr+rile ce n+ *ot Gi e)*licate. Cn' a aca*arat4o boala ,i a rAmas *ri%onierA Dn casA, n+ mai a@ea a,a 'e m+lte b+c+rii. Di rAmAseserA l+cr+rile mAr+nte. Ca reclama Dn
259

care ai F+cat. 1a+ +n in'ici+ b+n la +n care+ 'e c+@inte Dncr+ci,ate. De4abia a,te*ta sA @in acasA ca sA Dmi *o@esteascA c+ ce ,i4a mai oc+*at mintea. N+ ne4am certat nicio'atA. =i... 'oar o 'atA. Dar n+ o interesa+ l+cr+rile com+ne. N+ s+*orta *olitica. =ra 'e *Arere cA e o *ier'ere 'e @reme. =ra DncarceratA Dn cor*+l 'iGorm, -reoi, 'ar mintea Di *+tea colin'a neobositA. Di *lAcea sA anali%e%e ti*arele '+*A care mi-ra+ *AsArile. =ra Dnneb+nitA '+*A insectele *e care le 'esco*erea *rin -rA'inA. Cnta +n cntecel, O<Ar-AriA riA, ZboarA4n *oieniA, n'e oi %b+ra, Acolo m4oi mAritaP ,i o lAsa sA %boare cAtre ales+l inimii ei. Oamenii era+ a,a 'e rAi c+ ea. Dar n+ s4a lAsat nicio'atA 'obortA, Dntot'ea+na cA+ta b+c+ria 'in l+cr+rile mAr+nte... 1all# tAc+. A,a 'e a*roa*e 'e ea, <+# ,ti+ cA ce'ase, lAsn' noa*tea sA4i ,tear-A lacrimile 'e *e obraFi. A 'o+a %i 'imineaa s+nA la n+mAr+l 'e teleGon 'e

*e cartea 'e @i%itA. 1+na oc+*at. DncercA 'in no+. =ra tot oc+*at. Ba cea 'e a 'o+A%eci ,i +na sa+ 'o+A%eci ,i 'o+a Dncercare, re+,i sA *rin'A le-At+ra. 4 QA m+l+mim cA ai s+nat la 1*"in) A**liances, *rieten+l tA+ ,i al casei tale. Din moti@e 'e sec+ritate ,i eGicienA Dn relaiile c+ clienii, @A inGormAm cA aceastA con@orbire ar *+tea Gi Dnre-istratA. Ai s+nat la ser@ici+l a+tomat *entr+ Relaii clieni. QA r+-Am Dnce*ei *rin a tasta O1tel+AP *e teleGon+l '+mnea@oastrA. =ra o @oce GemininA. <+# a*AsA tasta O1tel+AP 4 QA m+l+mim. Qei *rimi ac+m +n meni+ c+ ,a*te o*i+ni. DacA Dn orice moment ai ales o*i+nea -re,it sa+ 'orii sA re@enii la meni+l *rinci*al, *+tei Gace acest l+cr+ a*Asn' tasta O1tel+AP 'e 'o+A ori. DacA 'orii sA

.R/

ac"i%iionai +n *ro'+s 'in linia 'e as*iratoare, @A r+-Am a*Asai :. DacA a@ei o Dntrebare *ri@in' -arania sa+ *olia 'e asi-+rare *entr+ *ro'+s+l '+mnea@oastrA, a*Asai .. Pentr+ s+*ort te"nic, a*Asai 5. DacA 'orii sA ac"i%iionai accesorii, a*Asai 6. DacA n+ s+ntei satisGAc+t 'e +n+l 'in *ro'+sele 1*"in) ,i 'orii sA ret+rnai *ro'+s+l sa+ sA Dl sc"imbai, a*Asai 7. Pentr+ inGormaii 'es*re Gact+rare ,i 'e*artament+l 'e contabilitate, a*Asai R. Pentr+ orice alte inGormaii, @A r+-Am rAmnei *e linie ,i @ei *rimi le-At+ra la +n+l 'in o*eratorii no,tri.
DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK

Mi a,a r+lA *iesa Patru anotimpuri a l+i Qi@al'i tim* 'e ,a*te min+te. Din Gericire, G+ c+rmatA *nA la +rmA 'e o a 'o+a @oce. 4 Ai s+nat la Centr+l 'e relaii c+ *+blic+l 'in ca'r+l 1*"in) A**liances. A*el+l '+mnea@oastrA este im*ortant *entr+ noi ,i s*erAm sA @A rAs*+n'em ct mai re*e'e. DacA s+ntei client comercial, @A r+-Am rostii c+@nt+l OcomercialP ac+m. <+# n+ %ise nimic. 4 Pentr+ s+*ort te"nic, @A r+-Am rostii c+@nt+l Os+*ortP ac+m. <+# n+ era si-+r 'e acesta. Tot+,i, n+ %ise nimic. 4 Pentr+ inGormaii -enerale 'es*re *ro'+sele noastre sa+ 'es*re com*anie, @A r+-Am rostii c+@nt+l OinGormaiiP ac+m.
261

4 InGormaii, %ise <+#. 4 Ne *are rA+. Cererea '+mnea@oastrA este neinte4 li-ibilA. DacA s+ntei client comercial, @A r+-Am rostii c+@nt+l OcomercialP ac+m. Pentr+ s+*ort te"nic, @A r+-Am rostii c+@nt+l Os+*ortP ac+m. Pentr+ inGormaii -enerale 'es*re *ro'+sele noastre sa+ 'es*re com*anie, @A r+-Am rostii c+@nt+l OinGormaiiP ac+m. 4 InGormaiiT %ise <+#, ce@a mai tare. InGormaii. InGormaii. InGormaii. 4 Ce esteN se interesA 1all#. <+# arAtA s*re rece*tor ,i clAtinA 'in ca*. 4 Ai s+nat la Centr+l 'e relaii c+ *+blic+l 'in ca'r+l 1*"in) A**liances, Di %ise @ocea. 4 Dar n+ @rea+ la relaii c+ *+blic+l, mri <+#. Qrea+... 4 DacA a@ei o *ln-ere sa+ o s+-estie *ri@in' *ro'+sele noastre, @A r+-Am tastai :. Pentr+ a Gi mai e)*e'iti@i, @A r+-Am sA a@ei *ro'+s+l 1*"in) la Dn'e4

mnA *entr+ a *+tea 'icta co'+l 'in 'o+As*re%ece ciGre *e care Dl -Asii ln-A co'+l 'e bare. DacA 'orii sA @A inGormai Dn le-At+rA c+ *ro'+sele oGerite 'e 1*"in), @A r+-Am tastai .. DacA 'orii sA Gacei o *ro-ramare la +n in-iner care sA @inA la 'omicili+l '+mnea@oastrA, @A r+-Am tastai 5. DacA ,tii n+mele ,i 'e*artament+l *er4 soanei c+ care 'orii sA @orbii, *+tei Gorma ac+m n+mAr+l 'irect, Dnce*n' c+ 0 *entr+ 1coia sa+ Irlan'a, sa+ R *entr+ An-lia ,i Vara <alilor. <+# n+ a@ea n+mAr+l *ersonal al l+i William Na+-"tie, a,a cA tastA ..
DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII

262

DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK

De 'ata aceasta Qi@al'i ,i cele Patra anotimpuri ale sale in+rA +n sGert 'e ceas Dnainte ca @ocea GemininA sA re@inA *e Gir. 4 Ne cerem sc+%e *entr+ Dntr%iere, aceasta se 'atorea%A n+mAr+l+i mare 'e solicitAri. Reinei DnsA, a*el+l '+mnea@oastrA este im*ortant *entr+ noi ,i s*erAm sA @A rAs*+n'em ct mai re*e'e. QA m+l+mim *entr+ Dnele-ere.
DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI .R5 DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK

O*t min+te mai tr%i+... 4 A*el+l '+mnea@oastrA este rein+t s*re a Gi 'irecionat cAtre *rim+l o*erator 'is*onibil. 1*"in) A**liances re-retA aceastA Dntr%iere, aceasta se 'ato4 rea%A n+mAr+l+i neobi,n+it 'e mare 'e solicitAri *rimite, Dn acest moment a*el+l '+mnea@oastrA este Dn *o%iia no+A *e lista 'e a,te*tare.

4 1+ntem al no+Alea a*el Dn a,te*tare, Di %ise <+# l+i 1all#. Aceasta Dnce*ea sA 'ea semne 'e Dn-riForare.
I DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII

264

DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII D DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI
UN BANC CRIMINAL

.R7
DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK

1e sc+rserA alte 'o+As*re%ece min+te. 4 Dn acest moment a*el+l '+mnea@oastrA este Dn *o%iia cinci *e lista 'e a,te*tare. Pro'+sele 1*"in) A**liances s+nt Gabricate Dn Karea Britanie& s+nt re%is4 tente, +,oare ,i si-+re. 1+ntem mn'ri sA ne n+mArAm *rin c,ti-Atorii *remi+l+i acor'at 'e D+cele 'e ='in4 b+r-" *entr+ In'+strie. Oricare ar Gi treaba, 1*"in) A**liances este *rieten+l tA+ ,i al casei tale.
DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI

DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII

266

DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII .R0 DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII

DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DAK DIDBI...

.R3

4 QA m+l+mim *entr+ Dnele-ere. Toi o*eratorii s+nt oc+*ai. Ne cerem sc+%e *entr+ aceastA Dntr%iere, Dn acest moment a*el+l '+mnea@oastrA este Dn *o%iia 'oi *e lista 'e a,te*tare. A@ei +n *ro'+s mai @ec"i *e care 'orii sA Dl sc"imbaiN 1*"in) A**liances @A oGerA o re'+cere 'e *nA la 'o+A%eci ,i cinci la s+tA cn' sc"imbai mo'el+l @ec"i *entr+ +n+l no+.
DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI
269

DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII

DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI

270

DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI
271

DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI

DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII

272

DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII
N BANC CRIMINAL.

273

DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII

DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII

274

DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDDBI AK DIDBI DAK DII DII DII DII DII DAK DII DAK DII DAK DII DAK DII DAKDII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DII DII DII DII DII DII DII DII DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI DAK DIDBI

4 Ne cerem sc+%e *entr+ Dntr%iere. Aceasta se 'ato4 rea%A n+mAr+l+i mare 'e solicitAri. Dn acest moment a*el+l '+mnea@oastrA este Dn *o%iia trei *e lista 'e a,te*tare... 4 Asta e im*osibilT e)clamA <+#. =ram al 'oilea ,i ac+m s+nt al treileaT Ce naiba cre' A,tia cA GacN =ra la teleGon 'e mai bine 'e o orA. Qi@al'i se a+%i *entr+ a ,a*tea oarA. 4 Ai s+nat la Centr+l 'e relaii c+ *+blic+l 'in ca'r+l 1*"in) A**liances. A*el+l '+mnea@oastrA este im*or4 tant *entr+ noi. Ne cerem sc+%e *entr+ Dntr%iere. DacA ,tii n+mele ,i 'e*artament+l *ersoanei c+ care 'orii sA @orbii, *+tei Gorma ac+m n+mAr+l 'irect, Dnce*n' c+ R *entr+ 1coia sa+ Irlan'a, sa+ 0 *entr+ An-lia ,i Vara <alilor. DacA a@ei o *ln-ere sa+ o s+-estie *ri@in' *ro'+sele noastre, @A r+-Am a*Asai tasta O1tel+AP 'e 'o+A ori. Pentr+ a Gi mai e)*e'iti@i, @A r+-Am sA a@ei *ro'+s+l 1*"in) la Dn'emnA *entr+ a *+tea 'icta co'+l 'in 'o+As*re%ece ciGre *e care Dl -Asii ln-A co'+l 'e bare. DacA 'orii sA @A inGormai Dn le-At+rA c+ *ro'+sele oGerite 'e 1*"in), @A r+-Am a,te*tai Dn contin+are.
275

4 Ia stai +n *ic. A+ mai %is asta, mormAi <+#. Obser@A cA mna c+ care inea rece*tor+l se albise. 1all# era a,e%atA *e sca+n ,i Dl *ri@ea. Ce@a n+ e Dn re-+lA. 4 AloN De 'ata aceasta era o @oce +manA. 4 Ki4a+ GAc+t le-At+raT se b+c+rA <+#. 4 C+ ce @A *ot aF+taN =ra +n bArbat 4 '+*A -las, +n ti* tnAr. 4 Da. Dncerc sA contacte% *e cine@a 'e la 'e*ar4 tament+l 'e @n%Ari. 4 PoGtimN Cine e la a*aratN 4 1+nt 4 n+mele me+ este <+# 1mit". Dar Dncerc sA Dl *rin' *e... 4 Noi n+ a@em 'e*artament 'e @n%Ari. 4 Par'onN 4 Cre' cA a@ei +n n+mAr -re,it. 4 Dar n+ este *osibil. A,te*t 'e a*roa*e o orAT 4 Ki4e teamA cA @4a+ GAc+t le-At+ra la alt interior. Treb+ie sA s+nai la se'i+l central 'in Bon'ra. 4 C+m a'icAN

Z 4 Nici o *roblemA, 'omn+le. QA Gac e+ le-At+ra. I4N+... Prea tr%i+ DnsA. 1e a+%i +n clic, a*oi( 4 QA m+l+mim cA ai s+nat la 1*"in) A**liances, *rieten+l tA+ ,i al casei tale. Din moti@e 'e sec+ritate ,i eGicienA Dn relaiile c+ clienii, @A inGormAm cA aceastA con@orbire ar *+tea Gi Dnre-istratA. Ai s+nat la ser@ici+l a+tomat *entr+ Relaii clieni. Qei *rimi ac+m +n meni+ c+ ,a*te o*i+ni. DacA 'orii sA ac"i%iionai +n *ro'+s 'in linia 'e as*iratoare, @A r+-Am a*Asai :. DacA a@ei o Dntrebare *ri@in' -arania sa+ *olia 'e asi-+rare *entr+ *ro'+s+l '+mnea@oastrA, a*Asai .. Pentr+ s+*ort te"nic, a*Asai 5. DacA 'orii sA ac"i%iionai accesorii, a*Asai 6. DacA n+ s+ntei satisGAc+t 'e +n+l 'in

276

*ro'+sele 1*"in) ,i 'orii sA ret+rnai *ro'+s+l sa+ sA Dl sc"imbai, a*Asai 7. Pentr+ inGormaii 'es*re Gact+rare ,i 'e*artament+l 'e contabilitate, a*Asai R. Pentr+ orice alte inGormaii, @A r+-Am rAmnei *e linie ,i @ei *rimi le-At+ra la +n+l 'in o*eratorii no,tri.
DAK DIDB AK DIDB AK DIDB AK DIDBIDBIDBIDBIDBIDBII DII DAK DIDB AK DIDB AK DIDB AK DIDB DIDB DII DII

De 'ata aceasta, Pa-anini. R+lA ,a*te min+te *e ceas. <+# trnti rece*tor+l. 4 = o -l+mA cretinA, %ise el ,i Dnelese cA *oate c"iar asta si era.
"

DDUZECI
A 'o+a %i 'imineaa *ier'+rA mic+l 'eF+n. Dn mo' s+r*rin%Ator, 'ormiserA amn'oi mai m+lt ,i cn' cobo4 rrA la *arter Dl -AsirA *e b+cAtar Dn *ra-+l +,ilor 'e la b+cAtArie. =ra +n *+,ti, abia 'e Dm*linise 'o+A%eci 'e ani, DmbrAcat Dn *antaloni albi, m+r'ari ,i trico+& G+ma. 4 Dmi *are rA+, %ise el. N+ ser@im mic+l 'eF+n '+*A ora no+A. <+# D,i cons+ltA ceas+l 'e la mnA. =ra abia no+A ,i 'o+A min+te. Dar *ri@in' mai bine Dn b+cAtArie 4 inGectA, +ns+roasA 4 se 'ecise sA n+ comente%e. 1all# G+ 'e acor'. 4 Hai sA ie,im, *ro*+se ea. =ra o 'imineaA scli*itoare. E+rt+na 'e ac+m 'o+A %ile c+rAase strA%ile ,i cer+l 'e nori& *nA ,i Dn acest col sArAcAcios al ora,+l+i *Area cA mai e *+in ,i @ine @ara. KerserA *e Fos *nA Dn centr+l ora,+l+i... n+ tocmai mnA Dn mnA, 'ar a*roa*e. <+# tot n+ Dnele-ea c+m 'e 1all# trec+se *rin attea ,i tot+,i n+ *Area aGectatA. Ba l+mina soarel+i, era 'e4a 're*t+l ra'ioasA. Dn acela,i tim*, era Dn-riForat cA este Dn *reaFma ei. Dn acest sens, mer-ea intenionat la ci@a *a,i 'istanA. Poliia contin+a sA Dl ca+te ,i n+ @roia sA o *+nA Dn ,i mai mare *ericol. N+ *+tea *ermite sA Gie -AsitA c+ el.

278

De *arcA i4ar Gi citit -n'+rile, 1all# Di %mbi ,i Dntinse mna s*re el. Kinile li se atinserA. <+# a@ea sA inA minte *entr+ tot rest+l @ieii moment+l cn' minile lor s4a+ Dntlnit. 4 = mai *+in *robabil sA te obser@e 'acA e,ti Dnsoit, e)*licA ea. =i cre' cA e,ti *e cont *ro*ri+. <+# n+ %ise nimic. =ra min+nat sA n+ mai Gie *e cont *ro*ri+. <AsirA o caGenea. Cambri'-e era Dnesat 'e asemenea local+ri( im*ort+ri americane care *Area+ conGortabile ,i *lAc+te la Dnce*+t, 'ar *e *arc+rs 'e@eniserA a-resi@e. Coman'arA ca**+cino ,i croissant ,i se a,e%arA la o mAs+A mai Dn s*ate. 4 C+m te mai simiN o DntrebA el. 4 1linoasA. O sA am ne@oie 'e +n no+ rn' 'e "aine. 4 N+ cre' cA ar Gi bine sA Golose,ti cr'+l 'e cre'it. 4 De ce n+N 1e -n'i o cli*A. Cre%i cA ,ti+ cA s+ntem Dm*re+nAN 4 Probabil. Treb+ie sA a@em -riFA sA n+ Di s+bestimAm. RAmaserA tAc+i o cli*A. A*oi... 4 De ce ai GAc+t astaN DntrebA ea. 4 Ce an+meN 4 C"estia asta c+ banc+l. De +n'e *ro@in banc+rile. Ki se *are o c"estie att 'e ci+'atA la care sA te -n'e,ti. <+# ri'icA 'in +meri. 4 N+ e @orba 'oar 'e banc. = @orba 'e mama mea. 4 1elina KooreN 4 Da. Mo@Ai, 'ar n+mai *entr+ o Graci+ne 'e sec+n'A. N+ @orbise 'es*re asta nicio'atA c+ Sate. Dar 1all# a@ea tot 're*t+l sA aGle. Oric+m, n+ mai era +n secret. Po@es4 tea a*Ar+se Dn toate %iarele. Probabil ai citit cA 1elina
279

Koore a Gost mama mea. N4am c+nosc+t4o nicio'atA. Am Gost a'o*tat Dnainte sA Dm*linesc +n an. 4 1*+nea+ Dn %iare... 'in ca+%a carierei. 4 Dntot'ea+na m4am Dntrebat 'e ce m4a aban'onat ,i ac+m am aGlat. =+ Di stAteam Dn 'r+m. 4 Ai Dncercat sA o contacte%i @reo'atAN 4 K4am -n'it a'esea la asta. A'icA, @roiam sA Gi+ actor ,i ea ar Gi *+t+t sA mA aF+te, n+ ,ti+. Cre' cA ,tia s+te 'e oameni. Mi, bineDneles, era ,i bo-atA. 4 Mi at+nci 'e ce n4ai GAc+t4oN 4 Din toate moti@ele 'e mai s+s. <+# D,i GAcea 'e l+cr+ c+ Girimit+rile corn+l+i, 'esenn' cerc+lee c+ @rG+l 'e-et+l+i. Actorii Dn -eneral s+nt ni,te oameni -roa%nic 'e e-oi,ti, %ise el. N+ ne -n'im 'ect la noi. Mi ac+m cA am aGlat cA e)act 'e asta m4a aban'onat 1elina, cre' cA m4a, Gi 'etestat 'acA i4a, Gi 'at 'e +rmA 'oar

*entr+ mine ,i cariera mea. Oric+m, ea *robabil nici cA n4ar Gi @r+t sA a+'A 'e mine. Ar Gi Gost o c"estie FenantA. 4 N4ai 'e +n'e sA ,tii asta. 4 =i bine, mi4era teamA sA n+ se Dntm*le a,a. C"estia ci+'atA e cA, @e%i t+, o a'miram att 'e m+lt. =ra tot ce4mi 'oream e+ sA 'e@in ,i Dntr4+n Gel ea era c"iar eu. Bine, biolo-ic @orbin' eram la Gel. Ki4ar Gi *lAc+t sA ,ti+ cine e tatAl me+, c+m m4am nAsc+t. Probabil ,i el tot actor. 4 Ai Gi a@+t oca%ia sA o Dntrebi. <+# clAtinA 'in ca*. 4 1all#, c"iar am i+bit4o. A@eam toate Gilmele ei *e casetA, toate articolele 'ec+*ate 'in *resA. Am @A%+t4o o 'atA ,i *e scenA. KA -n'eam mere+ la ea. Mi '+*A ce s4a retras... mi4am %is sA Di scri+. K4am -n'it cA o'atA ce a *ArAsit scena, ne *+team Dntlni, ca oamenii normali. Ri'icA 'in +meri. Am lAsat4o *entr+ *rea tr%i+.

280

4 Ai a+%it +n banc sa'ic c+ ea. Ai @r+t sA Gii ca@aler+l, cam*ion+l ei. 4 Abia cn' era *rea tr%i+. Prea tr%i+ *entr+ ea. Mi *rea tr%i+ *entr+ mine. DacA e sA4i %ic a'e@Ar+l, nici n+ ar Gi treb+it sA mA Gac actor. N4am Gost b+n nicio'atA ,i n+ @oi Gi nicio'atA celebr+. N+ ca ea, Dn orice ca%. 4 Dar ai F+cat bine Dn reclama la caGea. 4 Ki4a+ '+blat @ocea. De cealaltA *arte a strA%ii era +n ma-a%in 'e DmbrA4 cAminte *entr+ Gemei. 1all# Dl lAsA *e <+# sin-+r o @reme, Dn tim* ce ea 'is*Ar+ *entr+ a4,i c+m*Ara +n rn' 'e "aine. D+*A n+mai %ece min+te re@eni, DmbrAcatA 'e aceastA 'atA c+ bl+e4Feans, o cAma,A lar-A Dn caro+ri ,i o *erec"e 'e a'i'a,i. ArAta e)act ca +n co*il al strA%ii, +n Oli@er T$ist Dn @ariantA mo'ernA. Di c+m*Arase ,i l+i o ,a*cA no+A, Ni>e. B+A loc ln-A el. 4 A,a'ar, ce Gacem mai 'e*arteN DntrebA ea. 4 1*"in) A**liances, %ise <+#. Di 'A'+se 'e ca* ct ea era la ma-a%in. Re@elaia n+4i @enise Dntr4+n moment ar"ime'ic, o cli*A 'e ins*iraie Dn ca'a 'e baie sa+ a,a ce@a. P+r ,i sim*l+, era acolo, iar cn' <+# 'A'+ *este ea, reali%A cA i'eea G+sese att 'e e@i'entA, 'e la Dnce*+t. 4 Ce e c+ eiN 4 B+n. Hai sA Dnce*em c+ n+mele. Ce Gel 'e com4 *anie D,i ia n+mele 'e 1*"in)N J+mAtate 'in clientelA n+ @a *+tea *ron+na n+mele, ba,ca sA4l scrie. Qrea+ sA %ic, e com*let i'iot. =i, c"i*+rile, Gac as*iratoare. Ce are asta 'e4a Gace c+ +n mon+ment e-i*tean GArA nasN 4 Poate cA as*iratoarele s+nt Gabricate Dn Cairo. 4 KA Dn'oiesc. Dar, 1all#, ia -n'e,te4te. =ni-ma 1Gin)+l+i. Poate acesta este +n in'ici+.
281

4 B+n, com*ania e o eni-mA, o -"icitoare. = ,i asta +n Gel 'e -l+mitA. 4 =)act. <+# D,i *+se ,a*ca *e ca*. Di @enea *erGect. Mi mai -n'e,te4te ,i la a*el+l nostr+ teleGonic, contin+A el. Mti+ cA toate Girmele a+ ac+m +n ser@ici+ a+tomat, toate s+nt ni,te tm*enii. Dar c"estia 'e asearA. C+ tot+l altA mncare 'e *e,te. Cre' cA era GAc+tA a,a c+ +n sco*. 4 N+ @or sA Gie contactai. 4 N+ @or sA Gie -Asii. N+ s+nt *e Internet. A+ +n n+mAr 'e teleGon care n+ '+ce nicAieri. Mi a-enii lor 'e @n%Ari a+ cAri 'e @i%itA *e care n+ e trec+tA nici o a'resA. 1all# 'A'ea 'in ca*. 4 Qrei sA s*+i cA 1*"in)... s+nt cei care Gac banc+rile ,i -l+meleN DntrebA ea. 4 N+. N+ cre' cA asta @rea+ sA s*+n. Cre' cA ei Gac as*iratoare.

4 N+ Dnele-. 4 Doamna <alton a@ea as*irator, %ise <+#. AltA c"estie *e care o 'esciGrase ct ea G+sese *lecatA. B4am @A%+t cn' am mers la ei acasA. 4 Cine4i 'oamna <altonN 4 Kama +n+i Cerceta,, Bobb# <alton. Cn' m4am '+s sA o @A', tocmai 'A'ea c+ as*irator+l *e "ol, a@ea +n a*arat tare ci+'at. N+ semAna c+ nici +n alt as*irator. =ra mo'ern, 'ar a@ea +n as*ect 'e*A,it. Mi a@ea o -rA4 ma'A 'e accesorii... toate 'e c+lori 'iGerite. 4 Deeeci, Gemeia asta 4 'oamna <alton 4 ar Gi *+t+t a+%i banc+l 'e la +n+l 'in a-enii lor. =)act ca... aici se o*ri. 4 Ca mama ta, %ise <+#. 4 <+#, ar *+tea Gi o coinci'enA. A+ a-eni *rin toatA ara, mai m+lt ca si-+r. Ce @rei sA s*+iN CA ei s*+n acelea,i banc+ri, Dn mo' @oitN

282

4 Poate 1*"in) nici n+ este o com*anie realA. <+# reali%A cA Dnce*ea sA se contra%icA sin-+r. Ceea ce @rea+ sA s*+n este cA *oate aGacerea asta c+ as*iratoare este 'oar o aco*erire *entr+ acti@itatea realA. 1all#, ia -n'e,te4te. Ai %is cA a-ent+l n+ Dncerca sA4i @n'A mamei tale nimic, 'e Ga*t. I4a GAc+t ceai. A in+t4o 'e @orbA. =ra +n ti* *lAc+t. A@ea @reo bro,+rA la elN A lAsat ce@a Dn +rmAN 4 N4am @A%+t nimic. 4 A lAsat orice altce@a 4 Dn aGarA 'e cartea 'e @i%itAN 4N+. 4 Asta Dn sine e ce@a ci+'at. Dar am @A%+t +n *ro'+s 1*"in). Cel *+in, a,a cre'. 1+nt ci+'ate. Qol+minoase. Prost *roiectate. Nimeni n4ar @rea sA c+m*ere a,a ce@a. 4 Doamna <alton a c+m*Arat +n+l. 4 =)ce*ia care conGirmA re-+la. 4 Deci ceea ce4mi s*+i este cA... a-enii lor nici n+ +rmAresc sA GacA @n%areN 4 CAlAtoresc *rin arA. Banc+rile mer- c+ ei. A,a le 'iseminea%AT 4 Dar asta tot n+ ne s*+ne 'e +n'e *ro@in banc+rile. 4 DacA 'Am 'e +rma celor 'e la 1*"in) A**liances, *+tem aGla. TAcere. 1all# se strmba, concentratA, c+ *alma li*itA 'e Gr+nte. =ra o *ersoanA Goarte e)*resi@A. DacA ar Gi aF+ns la Clairemont, *roGesorii i4ar Gi re*ro,at cA teatrali%ea%A. Dntr4+n Ginal, 'esc"ise -+ra. 4 Ai Gost arestat ime'iat '+*A ce te4ai Dntors 'in Eramlin-"am, %ise ea. 4Da. 4 Ne-+stor+l 'e antic"itAi, 'omn+l =astman, G+sese +cis. Aici se o*rea cea 'e a 'o+a *istA. 4 Corect. N+ D,i 'A'ea seama +n'e DncearcA ea sA aF+n-A.
283

4 Cte *iste ai +rmat, 'e Ga*tN ^ 4 Trei. Prima m4a '+s *nA la Cerceta,+l 'in 1t Albans. N+mele l+i e Robert <alton, 'ar tatAl l+i n+ m4a lAsat sA @orbesc c+ el, ,i c+ asta basta. A 'o+a a Gost cea mai l+n-A. K4a a'+s *nA la tine. A*oi am rel+at Gir+l Dn 1to>e4on4Trent ,i am aF+ns taman *nA la Eramlin-"am. OGtA. BAn+iesc cA am *+tea cA+ta *e cine@a care ,tie banc+l, ca sA *ornim 'in no+ la 'r+m. Dar n+ @a Gi 'eloc +,or. Ac+m ,ti+ 'e mine ,i c+ si-+ranA s+nt *e +rmele noastre. Asta *res+*+nn' cA n+ @oi Gi -Asit 'e *oliie mai Dnti. 4 Doamna <alton loc+ia Dn 1t Albans, %ise 1all#. 4Da. 4 Asta4i la nor' 'e Bon'ra, n+N

4 Da. De ceN 4 O i'ee 'e4a mea. De Giecare 'acA cn' ai l+at +rma banc+l+i, ai mers cam Dn aceea,i 'irecie -eneralA. De la Bon'ra la Cambri'-e. A*oi 'e la 1to>e4on4Trent la Eramlin-"am. Dntot'ea+na te Dn're*tai s*re acela,i *+nct. <+# o l+A *e 1all# 'e mnA. 4 1all#T =,ti -enialAT De 'ata aceastA, el G+ cel care o lAsA sin-+rA la masA. Ie,i Dn -rabA, ne*Asn'+4i 'acA este @A%+t sa+ n+. Di l+A 'oar cte@a min+te sA -AseascA l+cr+rile '+*A care *lecase. Cn' re@eni la caGenea, a'+cea c+ el +n *i), o ri-lA ,i o "artA a Karii Britanii. DesGA,+rA "arta *e masA. 4 Asta este *rima *istA, %ise el. DnsemnA c+ )4+ri mici loc+rile *e care le @i%itase Dn cA+tarea banc+l+i( centr+l Bon'rei, =nGiel', HertGor', 1an'ri'-e, Re'bo+rn, C"a+l =n', Bis"o*Ls 1tortGor', Ro#ston, Wimbis" <reen, 1aGGron Wal'en, D+)Gor', 1ta*leGor', <reat 1"elGor', Ram*ton ,i Cambri'-e. 1emnele trasa+ o linie clarA. Kai

284

era+ ,i mici scA*Ari. Ram*ton, 'e e)em*l+, n+ se *otri@ea Dn sc"emA. Dar 'irecia nor'4est era 'e netA-A'+it. 4 Trasea%A ,i *ista a 'o+a *e care ai mers, %ise 1all#. Porni 'e la 1to>e4on4Trent. DnsemnA a*oi C"ea'le, 1t+b$oo', <rat$ic", R+-ele# ,i tot a,a *nA la Eram4 lin-"am. Obser@A cA *i)+l trece Goarte a*roa*e 'e Cambri'-e ,i D,i aminti c+m, *e motocicletA Giin', cre4 %+se cA @a aF+n-e 'in no+ Dn ora,. Ac+m @e'ea ,i 'e ce. Cea 'e4a 'o+a linie era DnclinatA s*re *rima( 'o+A lat+ri ale +nei sA-ei. 4 Ac+m +ne,te4le, %ise 1all#. A,e%A ri-la astGel Dnct linia trasatA sA Gie calea cea mai 'irectA, +nin' marea maForitate a semnelor. DesenA linia. na sa+ 'o+A semne era+ 'e*arte. Dar era+ 'est+le cele care se +nea+ ,i 'A'ea+ 'irecie sA-eii. Re*etA Gi-+ra c+ cealaltA *istA. Cele 'o+A linii se intersecta+ *e coasta 'in 1+GGol>. 4 Dar aici n+ e nimic, %ise ea. =ra 'e%amA-itA cA n+ aF+nseserA la +n re%+ltat concret. 4 N+ e trec+t nici +n ora, *e "artA, G+ <+# 'e acor', 'ar asta n+ DnseamnA nimic. Dn *rim+l rn', am trasat mai m+lt sa+ mai *+in la nimerealA. Ar *+tea Gi oricare 'in localitAile acestea. ArAtA c+ 'e-et+l. 1o+t"$ol', D+n$ic", Walbers$ic>... c"iar ,i 1i%e$ell. 4 Ba centrala n+clearAN 4 DncA n+ ,tim ce an+me cA+tAm. Ar *+tea Gi @orba 'e o GabricA sa+ +n biro+, sa+ o serie 'e ,o*roane la ca*At+l +nei Germe. 1*"in) A**liance ar *+tea Gi ori+n'e. Ne treb+ie o "artA mai 'etaliatA. Mi o ma,inA. Kotocicleta l+i <+# era Dn Bon'ra, Gire,te. Ka,ina l+i 1all# G+sese *arcatA Dn GaA casei( ac+m era Gie b+cAi, Gie G+sese ri'icatA 'e *oliie. Qa treb+i sA Dnc"iriem o ma,inA, %ise el. 4 EArA cArile 'e cre'itN
285

<+# se Dncr+ntA. 4 K'a, ai 're*tate. Dar n+ *+tem sA ne as+mAm risc+l acesta. A+ ,ti+t Giece mi,care. A+ intrat ,i Dn cont+l me+ la bancA. DacA @re+n+l 'in noi ar *lAti c+ cr'+l, ar aGla ime'iat, ceea ce DnseamnA cA ar ,ti ,i n+mAr+l 'e Dnmatric+lare ,i... 4 C"iar *ari *aranoic, %ise 1all#. 4 KA simt ca Robert Re'Gor' Dn !ele trei -ile ale condorului. & Ce4mi *lace Gilm+l AlaT 4 Mi mie. Dl +rmArise la tele@i%or Dm*re+nA c+ Sate. Dar Sate se *lictisise ,i *lecase la c+lcare. 1all# me'ita o cli*A. 4 A, *+tea Dm*r+m+ta o ma,inA, %ise ea. Am +n

*rieten. KA ro-, n+ e tocmai *rieten. Ne aF+tA c+ li@rArile la ma-a%in. Are *ro*ria l+i aGacere ,i Dnc"iria%A ma,ini. Poate Dl con@in- sA acce*te n+merar. PlecarA Dm*re+nA 'in caGenea. Cn' ie,irA *e trot+ar, trei ma,ini 'e *oliie trec+rA Dn @ite%A *e stra'A, c+ sirenele +rln'. rmArirA Dm*re+nA c+m ma,inile ia+ c+rba *eric+los, Dn're*tn'+4se s*re motel+l 'e +n'e @eniserA ei. 4 Cre%i cA... N Dnce*+ 1all#. <+# GAc+ semn cA 'a. N+ a@ea nici cea mai micA Dn'oialA cA *oliia se Dn're*ta s*re pub, 'e +n'e *le4 caserA c+ cte@a ore Dn +rmA. 4 TeleGon+l, %ise el. Am s+nat la 1*"in) A**liances. Probabil l4a+ Dnre-istrat. 4 Dar n+ le4ai 'at n+mele tA+ real. 4 1+nam 'in Cambri'-e. Poate a+ +n soGt s*ecial *entr+ rec+noa,terea @ocalA a@ansatA. N+ ,ti+ ce sA %ic. 1imi c+m Dl strAbate +n Gior. Dl mira Ga*t+l cA *oliia n+ aF+nsese la ei mai 'e@reme, 'ar c"iar ,i a,a, scA*aserA ca

.3R

*rin +rec"ile ac+l+i. 1imea c+m se strn-e ca*cana Dn F+r+l lor. 4 Hai'e sA4l -Asim *e *rieten+l acesta al tA+. Boc+l 'e care @orbea 1all# se aGla la mar-inea ora,+l+i. B+arA +n a+tob+%, mer-n' tot 'r+m+l Dn tAcere. n ta)imetr+ ar Gi Gost mai como', 'ar le era teamA sA n+ Gie @A%+i. Eirma 'e Dnc"irieri se n+mea Eran>Ls. A@ea se'i+l *e E+lbo+rn Roa', n+ 'e*arte 'e aero*ort. Dn GaA era ,i o ben%inArie c+ trei *om*e ce n+ mai @A%+serA ben%inA 'e 'inainte 'e intro'+cerea carb+rant+l+i GArA *l+mb, +n s"o$room *e F+mAtate lAsat Dn *ara-inA ,i o GirmA *e care scria ERANSL1 4 _NCHIRI=K KAMINI, @o*sitA 'e mnA *e ceea ce *Area o b+catA 'e lemn l+atA 'e la -roa*a 'e -+noi. Dn ci+'a acestor Dnsemne, n+ era nici +rmA 'e ma,ini. Eran> era +n ti* sc+n', c+ *Ar+l ne-r+, neras 'e 'o+A %ile ,i +rmele +nei @iei *line 'e e,ec+ri Dnti*Arite *e c"i*. Toate la el era+ *e '+cA( "ainele m+r'are, GArA GormA *e care le *+rta, sca+n+l 'e *lastic *e care stAtea, cr*ele ,i *iesele 'in atelier+l *+sti+. =ra a,e%at Dn s*atele +nei teF-"ele, asc+ltn' +n *ost 'e ra'io, c+ %iar+l The Sun 'esc"is Dn GaA& Dntr4o mnA a@ea o canA c+ ceai, o i-arA Dn cealaltA. NicotinA Di *Atase 'e-etele. Pielea a@ea o c+loare nesAnAtoasA 4 -alben4@ineie. PArea b+c+ros sA o @a'A *e 1all# ,i Dl sal+tA 'in ca* *e <+#, care rAmAsese mai Dn s*ate Dn Dncercarea 'e a n+ se arAta *rea m+lt la GaA. 4 1al, ce ca+i t+ aiciN o Dntm*inA el. Qrei o canA c+ ceaiN 4 N+, mersi, Eran>. Qrea+ sA Di cer +n Ga@or. Qrea+ sA Dm*r+m+t o ma,inA. 4 Dm*r+m+t 4 sa+ @rei sA Dnc"irie%iN 4 1A Dnc"irie%. Dar te *lAtesc c+ n+merar.
287

Eran> se ,terse la -+rA c+ mneca. <re+ 'e s*+s 'acA -+ra era ac+m mai c+ratA sa+ mai m+r'arA. 4 Bani -"eaA, %ise el. 4 Di 'a+ o s+tA 'e lire sterline. 4 Pentr+ ct tim* ai ne@oie 'e ma,inAN 4 N+ ,ti+. Cte@a %ile. Poate mai m+lt. O sA4i *lAtesc rest+l mai tr%i+. 4 1al, ai intrat la a*AN 4N+. Eran> ar+ncA o *ri@ire *este +mAr. Pe *erete, s+b ine@itabil+l calen'ar c+ Getie, era +n rn' 'e c+ie *entr+ c"ei. Calen'ar+l rAmAsese 'esc"is la Kiss Ian+arie, o GatA DmbrAcatA c+ mAn+,i 'e blanA ,i nimic altce@a. Deas+*ra ca*+l+i ei atrna o sin-+rA c"eie. Eran> o e)amina atent, a*oi se rAs+ci c+ Gaa la 1all#.

4 Cine e amic+lN DntrebA el. <+# simi o strn-ere 'e inimA. 4 n amic. 4 = <+# Eletc"er. Eran> Dntoarse %iar+l ,i Dntr4a'e@Ar, la *a-ina ,ase era *o%a l+i <+#, 'est+l 'e micA. 1all# Dl *ri@i Dn oc"i. 4 Eran>, n4a omort *e nimeni. A Gost Dnscenat tot+l, Dncerc sA4l aF+t. Eran> n+ %ise nimic, a,a cA ea contin+A( Dl +rmAresc ni,te oameni, n+ 'oar *oliia. KA ca+tA ,i *e mine. Ieri mi4a+ ar+ncat casa Dn aer. 4 Aia a Gost casa taN 4Da. Eran> 'A'+ 'in ca*, GArA o altA @orbA. Ba ra'io cnta o melo'ie @ec"e 'e4a bAieilor 'e la Beatles, 7ool An The *1. 4 A@em ne@oie 'e o ma,inA. K4am -n'it la tine *entr+ cA t+ ne aF+i la bAcAnie. Ne aF+i, *e noi 'oiN

288

Eran> se -n'i *re 'e o cli*A. PArea cA 'oar 'e o cli*A a@ea ne@oie. A*oi se a*lecA ,i l+A c"eia 'in c+i+l ei. 4 =", oric+m s4a+ '+s naibii toate, %ise el. K4a *ArAsit ne@astA4mea ,i mi4a lAsat a@ocaii *e ca*, care4mi %ic cA o sA4mi ia casa, ,i tot. 4 Dmi *are rA+. 4 A", n+ treb+ie. PreGer sA @A 'a+ @o+A ma,ina 'ect sA @A' cA *+ne ea -"earele *e ea. 1tinse i-ara ,i a*rinse alta. neori mA Dntreb c+m se 'esc+rcA alii. N+ *rice* 'e ce n+ o l+Am c+ toii ra%na. Am 'oi co*ii care n+ mA Dn-"it. O so4 ie care tocmai m4a lAsat baltA. Mi +n G+ncionar 'e bancA care @rea sA 'ea c+ mine 'e *Amnt. Poi sA iei ma,ina, *Astrea%A s+ta 'e lire. Probabil n+ Gace nici F+mAtate. Ka,ina era o 1>o'a. ParcatA Dn s*atele atelier+l+i, '+*A +n rn' 'e canistre 'e +lei, ca ,i c+m s4ar Gi *itit acolo. PArea ar-intie, 'ar Dn realitate era +n lila ,ters, c+ o *elic+lA s+bire 'e *raG. na 'intre o-lin%i era s*artA. =ra *linA 'e r+-inA, ,i toate ca+ci+c+rile era+ 'e%+mGlate. 1>o'a a@ea ,i +n abibil' *e l+netA. Abibil'+l s*+nea( OCealaltA ma,inA a mea e o 1>o'aP. Eran> Di 'A'+ c"eile l+i 1all#. 4 = o 1>o'a Ea@orit, <BCi, 'in :232, le e)*licA el. Ai mai con'+s +na @reo'atAN 4N+. 4 R+-ina n+ e a,a 'e rea *e c+m *are. R+-inesc re*e'e, 1>o'ele mai @ec"i. Kotor+l e Dn re-+lA, mai are ne@oie 'e ce@a m+ncA. A@eam 'e -n' sA ar+nc +n oc"i, 'ar n4am a@+t tim*. Roile a+ ne@oie 'e aer. = +n -araF ce@a mai Fos *e stra'A. Qa treb+i sA4i *+nei ,i ben%inA. Kai are ct sA @A '+cA *nA acolo. 4 K+l+mim. 1all# n+ era tocmai si-+rA ce ar treb+i sA %icA. Eran> se +itA *este +mAr+l ei, la <+#.
289

4 1*er sA aibA 're*tate, %ise el. 1*er sA n+4i Gi omort t+. Pe cei mititei. 4 N4am Gac+t4o e+, se sc+%A <+#. 4 Dar a, Dnele-e ,i asta. A'icA, at+nci cn' te +ii a,a la @iaA, Di 'ai seama cA treb+ie sA Gaci ce@a. Kie mi4ar Gi *lAc+t sA Gi+ in@entator. De cn' eram mic Dmi *lAcea sA me,teresc. Ki4ar Gi *lAc+t sA in@ente% ce@a, 'ar n4am Gac+t4o nicio'atA. KAcar 'acA e,ti criminal Dn serie, Di scri+ A,tia n+mele la %iar. Oamenii aGlA 'e tine. = ce@a ce mi4ar Gi *lAc+t sA Gac. 4 K+l+mim *entr+ ma,inA, %ise <+#. 4 Nici o *roblemA. 1A @A Gie 'e bine. 1all# Di 'A'+ c"eile ma,inii ,i <+# 'esc"ise *ortiera 'e la loc+l ,oGer+l+i. C"e'er+l scria, <+# G+ ne@oit sA

Dm*in-A 'e ea ca sA o 'esc"i'A la ma)im. rcarA. Interi4 or+l ma,inii mirosea a scr+m 'e i-arA ,i a *lastic @ec"i& ambele -eam+ri 'in GaA reG+%a+ sA se 'esc"i'A. <+# cA+tA contact+l. Obser@A cA *nA ,i c"eia era r+-initA. Dar, s+r*rin%Ator, ma,in+a *orni la *rima c"eie, c"iar 'acA motor+l +r+ia slab, c"in+it. <+# mn+i sc"im4 bAtor+l 'e @ite%e Dn mar,arier ,i ie,irA +,or 'in atelier. Eran> ie,i '+*A ei Dn c+rte ca sA4i con'+cA. RAmase o cli*A Dn ra%ele soarel+i, +rmArin' c+m 1>o'a *orne,te tArA-Anat *e stra'a *rinci*alA. ltima ima-ine c+ el, <+# o s+r*rinse Dn o-lin'a retro@i%oare. Eran> ri'icA o mnA Dn semn 'e sal+t, a*oi se Dntoarse ,i se to*i Dn be%na 'in care ie,ise.

DOUZECI SI UNU
Din Cambri'-e *ornirA s*re est, *rin Bottis"am ,i mai a*oi *e A:6, *e ln-A Ne$mar>et. D+*A aceea, tra@ersar, o re-i+ne *+stie ,i neinteresantA, c+ *romi4 si+nea Arm+l+i 'e mare +n'e@a Dnainte. Ar Gi *+t+t Gi, D,i %ise <+#, +n c+*l+ Dn @rstA, *lecat Dn @acanA... ODn @rstAP 'eoarece 1>o'a n+ era ca*abilA 'e mai m+lt 'e *atr+%eci la orA, iar cn' Dncercai sA mer-i mai re*e'e *+Gnea *e ea@a 'e e,a*ament +n G+m ne-r+, +leios. Plo+a 'in no+, 'ar cn' <+# 'eclan,a ster-Atoarele 'e *arbri% 'esco*eri cA 'oar +n+l G+nciona, %-riin' a*roa4 *e in+til sticla. n+l 'in sto*+rile 'e GrnA era stricat. Ernele Dn sine n+ a@ea+ eGect 'ect 'in tim* Dn tim*. 4 Mi ce4o sA GacemN DntrebA 1all# Dn @reme ce se o*intea+, Goarte Dncet, *e o *antA +,or DnclinatA. 4 Cn' aF+n-em acoloN 4 Da. 1e Dntoarse s*re el. Mi +n'e este mai e)act acest acoloN De +n'e Dnce*emN 4 K4am -n'it ,i la asta. <+# semnali%a 'ar n+ se Dntm*la nimic. K+riserA ,i semnali%atoarele. Cele 'o+A linii trasate *e "artA se intersectea%A c"iar s+b 1o+t"$ol', a,a cA mA -n'eam cA ar Gi +n b+n *+nct 'e *lecare. 1tAm o %i Dn 1o+t"$ol', a*oi contin+Am 'e4a l+n-+l coastei.
291

4 EAcn' ce an+meN 4 N+ ,ti+, ne *limbAm ,i noi. Dn *ro@incie nimic n+ se Dntm*lA GArA sA n+ aGle toatA l+mea. A,a cA "AlA'+im *rin pub&uri. Tra-em c+ +rec"ea la con@ersaiile oamenilor. Poate cine@a o sA menione%e Girma asta, 1*"in). P+tem *+ne *+ine DntrebAri 4 'acA s+ntem ateni. P+tem sA trecem *e la ma-a%ine ,i sA ne interesAm 'e as*iratoare. Am *+tea sA ne o*rim ,i la centrele 'e inGormare *entr+ t+ri,ti. Habar n4am. DacA asta n+ 'A roa'e, at+nci o l+Am la *icior. CA+tAm clA'iri 'eosebite. DacA ne Dntlnim c+ cine@a Dn *re+mblArile noastre, *+tem sA %icem cA ne4am *ier'+t ,i cA a@eam Dntlnire c+ +n *rieten la Gabrica 'e as*iratoare... <las+l *ieri. Mtia cA n+ era mare brn%A 'e *lan+l l+i. Dar 1all# n+ *Area 'esc+raFatA. 4 Poate a@em noroc, %ise ea. 1+GGol> e +n comitat mic. N+ s+nt m+lte 'e @A%+t acolo. 1>o'a +ra c+ Dn@er,+nare sA r+le%e *e A:6, o a+tostra'A Dn toatA re-+la ce se c+rba s*re s+' cAtre I*s$ic". Ka,ina se ra *e *rima ban'A, c+ motor+l Dnecat, G+l-i 'e r+-inA 'es*rin%n'+4se 'e *e tablA Dn bAtaia c+rent+l+i 'e aer. Celelalte ma,ini trecea+ Dn -oanA *e ln-A ei, comete tra@ersn' cer+l -eam+rilor. <+# n+ mai ,tia c+ ce @ite%A r+lea%A. Ac+l @ite%o4

metr+l+i cA%+se la %ero. Con'+cea c+ -riFa cA Dn orice cli*A ar *+tea Gi o*rii 'e *oliie ,i li s4ar cere sA arate 'oc+mentele 'e re@i%ie te"nicA. 1all# se Goi Dn sca+n ,i +n'e@a s+b ea +n+l 'in arc+ri trosni c+ *+tere. 1e +itA la ea. A@ea o al+rA remarcabil 'e rela)atA Dn cAma,a ei lar-A. N+ era mac"iatA, iar *Ar+l 'ecolorat era 'es*letit, ne*ie*tAnat. 4 1+*ori bine toate *Aaniile astea, remarcA el. 4PoGtimN

292

4 Nimic. Reali%A cA GArA sA @rea rostise c+ -las tare -n'+rile care Di @enea+ Dn minte. Dar ea Dl a+%ise 'e *rima 'atA. 4 Te reGeri la... mama, %ise ea. 4 Kama ta. =+. Br+sc e,ti o G+-arA, alAt+ri 'e +n ti* *e care n+ l4ai Dntlnit 'ect o 'atA Dn @iaA. Poliia e *e +rmele noastre. Mi banc+rile... N+ terminA ce a@ea 'e s*+s. N4ai comentat nimic. Nici n+ ,ti+ 'e ce ai acce*tat sA @ii c+ mine. 4 Eiin'cA te cre', %ise ea sim*l+. 4 Dar nimeni altcine@a n4ar Gace4o. 4 Am @A%+t ce s4a Dntm*lat. ReGlectA +n moment. Cn' @orbi 'in no+ a@ea o e)*resie -ra@A *e c"i*, ca ,i c+m ar Gi s*+s ce@a la care re*etase @reme Dn'el+n-atA, Dntr4+n Gel, cre' cA te a,te*tam sA a*ari Dn @iaa mea. = +n Gilm *e care l4am @A%+t 'em+lt 'e tot. Cre' cA se intit+la :batorul B, ,tii, '+*A roman+l l+i S+rt Qonne-+t 'es*re bombar'area Dres'ei. N+ cre' cA era +n Gilm Goarte re+,it ,i n+4mi a'+c aminte mare *arte 'in el. Dar Dmi a'+c aminte 'e o scenA 'ins*re Ginal. =ro+l, *ersonaF+l *rinci*al, stA *e *at ,i a*are +n meteorit. = o l+minA *e cer care se a*ro*ie 'in ce Dn ce mai m+lt ,i 'eo'atA este Dn 'ormitor+l l+i, Dl ia *e s+s ,i Dl '+ce *e altA *lanetA. Mi c"estia e cA *ersonaF+l este s+r*rins 'e ceea ce i se Dntm*lA, 'ar Dn acela,i tim* ,tie cA asta a a,te*tat toatA @iaa. A,a simt e+ ac+m. T+ e,ti l+mina 'e *e cer... Eata ar Gi contin+at, 'ar 'e s+b ca*otA se a+%i o b+b+4 it+rA *+ternicA ,i ma,ina Dncetini. 4 Ce s4a Dntm*latN DntrebA 1all#. 4 N+ ,ti+, 'eclarA <+#. Dar n+ s+nA bine. Ie,irA 'e *e A:6 la +rmAtoarea biG+rcaie ,i a*+carA *e 'r+m+ri 'e arA 'e cealaltA *arte a localitAii Hales$ort". Qite%a coborse la n+mai 'o+A%eci ,i cinci
293

'e >ilometri *e orA, iar tem*erat+ra motor+l+i se ri'ica 'in ce Dn ce. De@enise 'in ce Dn ce mai -re+ sA sc"imbe @ite%ele. AmbreiaF+l GAcea Gi-+ri ,i Dntrea-a ma,inA '+'+ia, cren'+4le o sen%aie 'e @omA. De *arcA toate aceste *robleme ar Gi Gost 'e aF+ns, cer+l se Dnt+necase, *re-Atin'+4se 'e G+rt+nA. 4 Ce @rei sA GacemN o DntrebA <+#. 4 PAi cre' cA @a treb+i sA Dnno*tAm. O sA 'ormim Dn ma,inA. <+# cntAri sit+aia o cli*A. Din ra'iator ie,ea+ G+ioare 'e ab+r. 4 Hai sA o inem tot a,a ct mai *+tem. Poate 'Am *este +n "ambar, ce@a. Cinci min+te mai tr%i+, 1>o'a G+ cea care a@+

+ltim+l c+@nt. Tocmai cotiserA *e +n 'r+mea- Dn-+st 4 o *ri@eli,te i'ilicA, c+ lan+ri @er%i 'e o *arte ,i 'e alta, Dm*estriate c+ maci sAlbatici 4 cn' motor+l m+ri GArA nici +n alt a@ertisment ,i ma,ina se o*ri *e loc GArA %-omot. <+# tot rAs+cea c"eia Dn contact, 'ar ma,ina era moartA 'e4a binelea. 4 Asta a Gost, conc"ise el. 1all# Di GAc+ semn. 4 Ia +iteT 1>o'a Di *+rtase *nA la +n blci im*osibil. Blci+l era ri'icat c"iar ln-A 'r+m, +n'e@a la *eriGeria ora,+l+i Hales$ort" 4 n+ e)ista nici +n moti@ ca el sA se Gi 'esc"is aici. Ba *rima ar+ncAt+rA 'e oc"i, era ce@a a*roa*e ,ocant Dn c+lorile @ii ce ie,ea+ Dn e@i'enA *e G+n'al+l *lan, 'e +n @er'e4Dnc"is al %onei. Instalaiile *Area+ noi( car+sel+l, intele, tiribombele, Casa @eselA, lea-Anele. N+ era nici +rmA 'e *ara-inA, nici +n bec ars sa+ @o*sea scriFelitA. Acesta n+ era +n blci aban'onat ,i lAsat sA *+tre%eascA. Dntr4+n Gel era o

294

a*ariie ,i mai 'e co,mar, li*sin'+4i Dn mo' ine)*licabil m+limea 'e oameni ,i -AlA-ia care ar Gi F+stiGicat e)istena sa. =ra +n blci @esel 'in care G+sese e)trasA orice +rmA 'e @eselie. Ie,irA 'in rablA ,i +rcarA 'mb+l ierbos, *A,in' a*oi *e cm*+l c+ maci. Ac+m *+tea+ 'istin-e cAl+,eii ,i car+selele Dnc"ise sa+ 'e%acti@ate, li*sa cabl+rilor 'e c+rent electric, -eneratoarele li*sA. N+ era nici +rmA 'e r+lote sa+ trailere care DnconFoarA Dn mo' normal +n astGel 'e s*ectacol, 'e,i Dn iarbA rAmAseserA +rmele an@elo*elor, semn cA G+seserA aici ,i *lecaserA. Dn sGr,it aF+nserA ,i Dn Gaa +nei e)*licaii sim*le, 'acA n+ incom*lete, ti*AritA *e o Goaie 'e "rtie ,i *rinsA 'e ceea ce o'atA era +n *oli-on 'e tir( T`R< _NCHI1 Prin ordinul Prefecturii Suffolk 4 Ce cre%iN DntrebA <+#. 4 N+ ,ti+ ce sA %ic. 1all# ar+ncA o *ri@ire *rim*reF+r. Poate cA n+ era+ si-+re lea-Anele. 1a+ *oate n+ a@ea+ a+tori%aie. <+# simi +n stro* 'e *loaie *e -t. Qnt+l bAtea Dn raGale. Dnt+neric+l 'e@enea 'in ce Dn ce mai intens. Norii stAtea+ sA *lesneascA. 4 Cre' cA ar treb+i sA rAmnem aici, %ise el. <Asim +n loc +n'e sA ne a'A*ostim. 4 Ba ma,in+eN 4 N+, mi4a aF+ns ma,ina 'e a%i. Kai ales cA e la Gel 'e micA. PnA la +rmA, s*arserA +,a 'e la Casa @eselA. =ra +na 'intre cele mai soli'e str+ct+ri ,i Dn acela,i tim* ,i cea mai +,or 'e s*art, *robabil *entr+ cA n+ era nimic 'e
295

G+rat DnA+ntr+. Ba maForitatea blci+rilor, Castel+l bnt+it sa+ Casa @eselA n+ era 'ect +n camion *arcat, c+ o Gaa'A 'in *lacA 'e lemn 4 c+ o cabinA 'e sticlA la intrare Dn care o Gemeie strmbA sa+ +n *ier'e4@arA te ta)a o s+mA abraca'abrantA *entr+ *lAcerea Dn'oielnicA 'e a *A,i DnA+ntr+. Atracia 'e GaA era clA'itA c+ mai m+ltA -riFA, DnsA, o constr+cie semi4*ermanentA c+ 'o+A etaFe, ca o cAs+A 'e t+rtA '+lce 4 *roiectatA *robabil 'e +n il+strator *entr+ cAri 'e co*ii, +n clo@n sa+ +n ar"itect 'ro-at. ,ile ,i Gerestrele era+ Dnclinate Dn toate 'ireciile. Co,+rile era+ Dn'oite ai+ristic. Jar'inierele c+ Glori era+ *+se *e arc+ri, iar b+rlanele se DncolAcea+ *este tot ca ni,te ,er*i m+lticolori. ,a era Dnc+iatA c+ lan ,i lacAt, 'ar <+# o 'esc"ise c+ +n ,+t. A@+ o sen%aie ne*lAc+tA GAcn' asta, ca +n bAtA+, min+sc+l ln-A o F+cArie -i-ant.

Interior+l casei *re%enta accesoriile obi,n+ite( *ori+ni 'in *o'ea care se c+trem+ra+ sa+ se le-Ana+, o scarA Dm*AritA Dn seci+ni mobile, +,i Galse ,i tablo+ri 'esena4 te. NeGDin' c+rent, era a*roa*e be%nA DnA+ntr+. 4 1tai aici, %ise el. Aler-A Dna*oi la ma,inA. Bn-A -araF+l 'e +n'e.l+a4 serA ben%inA ,i +n'e +mGlaserA ca+ci+c+rile era ,i +n s+*ermar>et. <+# D,i 'A'+se seama cA ar Gi Gost *rea riscant sA tra-A la @re+n motel sa+ pub, cAci *o%a l+i circ+la Dn contin+are *rin %iare, a,a cA c+m*Arase cte@a b+n+ri eseniale( mncare ,i @in, saci 'e 'ormit, l+m4 nAri, o lanternA c+ baterii 'e re%er@A. Dnce*ea sA *lo+A. Ka,ina arAta ne'escris 'e FalnicA Dn bAtaia stro*ilor 'e *loaie. ParcA ,tia cA n+ mai e b+nA 'e nimic. <+# trnti ca*ac+l *ortba-aF+l+i ,i G+-i Dna*oi la 1all#. Eata Dl a,te*ta Dn Casa @eselA. <+# a*rinse lanterna ,i cinci%eci 'e Gascicole 'e l+minA se DntretAiarA,

296

Anth n! n " #it$

reGlectn'+4se Dn o-lin%ile atrnate *e *erei. =ra+ o-lin%i strmbe, 'istorsionn'+4le ima-inea Dn Gel ,i c"i*( cn' *itici, cn' +ria,i 4 'e*in'e +n'e *ri@ea+. =)ista ,i o %onA 'eFoacA s*ecial amenaFatA *entr+ co*ii, c+ +n arc c+ min-ii, ,i o sc"elA *entr+ cAArat. <+# Dn4 tinse sacii 'e 'ormit *este arc+l c+ min-ii. DesGAc+ saco,ele 'e s+*ermar>et ,i scoase la i@ealA tacm+ri 'e *lastic, san'@i,+ri, salate, borcane c+ ia+rt ,i Gr+cte. Dn Ginal, 'esGAc+ sticla 'e @in. 4 DoamnA, masa este ser@itA, an+nA el. 1all# se a,e%A ln-A el, *e min-iile 'e ca+ci+c aco*erite 'e sacii 'e 'ormit& +n *icnic ct se *oate 'e conGortabil. Knca+ Dn tAcere. Be era Goame, n+ mnca4 serA nimic 'e la o*rirea la caGenea+a 'in Cambri'-e. <+# t+rnA @in ro,+ Dn 'o+A *a"are 'e *lastic. 4 Noroc, %ise el. 4 Dn sAnAtatea ta. CiocnirA *lastic 'e *lastic. BA+rA @in+l. 4 N+ cre' cA am *+tea Gi Dntr4o sit+aie mai ci+'atA 'ect asta, %ise 1all#. Blci+l acestaT Aban'onat Dn miFloc+l *+stietAii. Mi casa asta. ParcA am Gi Dntr4+n @is. 4 Qis+l +n+i s+*rarealist, obser@A <+#. ArAtA s*re reGlecia +neia 'intre l+mnAri Dn o-lin%ile 'istorsionate. Ima-inea se DncolAcea ,i trem+ra. Probabil a,a @isa 1al@a'or Dali. AGarA se a+%i mrit+l s+r' al +n+i t+net, lini,te, a*oi %b+ci+marea '+rA a *loii *e *lacaF+l 'e lemn, am*li4 GicatA Dn toatA casa. T+rna c+ -Aleata. 4 Dmi *are a,a 'e rA+, %ise <+#. 4 De ceN 4 1all#, mA simt @ino@at. Mti+ ce mi4ai %is Dn ma,inA, 'ar c"iar si asa... e+ c+ i'eile mele... n4a@eam nici +n
297

're*t sA @in la +,a ta. Mi ac+m +ite ce am GAc+tT Am 'istr+s tot+l. 4 Asta am @r+t sA s*+n, %ise 1all#. Poate cA @iaa mea se cerea 'istr+sA. 1a+ mAcar sc+t+ratA niel. Kama era 'e aceea,i *Arere. N+ @oia sA am e+ -riFA 'e ea. Qoia sA se '+cA la +n sanatori+. A Gost sin-+r+l l+cr+ *entr+ care ne4am certat... 'ar Dntr4+n Gel a@ea 're*tate. N+ a@ea ne@oie 'e mine. Cel *+in, *+tea sA se 'esc+rce ,i GArA mine. =+ o Goloseam ca *e +n *ara@an. 4 n *ara@anN 4 Asta 'e cn' ne4a *ArAsit tata. N4a@eam nici +n sGan. N4a@eam nimic, iar el a *lecat *+r ,i sim*l+. Cre' cA e+ am Gost mai ,ocatA 'ect ea. Dl a'oram, ,tii. Dmi *o@estea 'e a%teci ,i maia,i... 'es*re istorie, 'es*re mitolo-ie. Cn' eram micA, @enea la mine Dn camerA ,i Dmi s*+nea *o@e,ti *nA a'ormeam. neori DncA mi se

*are cA Di simt *arG+m+l 'e aGters"a@e. =l a Gost l+mea mea ,i n+ mi4a @enit sA cre' cA a *+t+t Gace +na ca asta. Mi '+*A ce a *lecat... A@eam 'o+A%eci 'e ani. A@eam o relaie c+ +n bAiat. A@eam attea *lan+ri, 'ar am lAsat tot+l 'e i%beli,te. K4am asc+ns '+*A mama ,i am rAmas asc+nsA acolo. Desi-+r, boala a@ansa ,i a@eam o sc+%A, 'ar n4a Gost 'ect o sc+%A. A'e@Ar+l este cA Dmi era GricA sA trAiesc. N4am a@+t @iaA socialA. N4am mai a@+t +n *rieten 'e trei ani 'e %ile. DacA n4ai Gi a*Ar+t t+ c+ toatA neb+nia asta, m4a, Gi transGormat Dntr4+na 'in acele 'omni,oare bAtrne *e care le @e%i mer-n' c+ bicicleta *rin Cambri'-e, a-itn'+4se *entr+ cine ,tie ce G+n'aie caritabilA. Terminase @in+l. Dntinse *a"ar+l 'e *lastic, iar <+# Dl +m*l+ la loc. 4 PnA ,i bAcAnia era o *ier'ere 'e tim*, contin+A ea. A@eam -riFA 'e ma-a%in n+mai *entr+ cA mama mi4a %is

298

cA treb+ie sA4mi -Asesc ce@a 'e GAc+t. Dar n+ a Gost o i'ee b+nA. KaForitatea *ro'+selor *e care le @in'em s+nt *rea sc+m*e *entr+ st+'eni a,a cA Dn mare *arte clienii no,tri s+nt t+ri,tii, iar ei n+ @or 'ect caramele GAc+te Dn casA sa+ *ac"eele 'e ceai *entr+ ca'o+ri. C"iria cre,tea *e %i ce trecea ,i 'acA n+ era+ mama ,i Aman'a, a, Gi Dnc"is *rA@Alia 'e m+lt. 4 Tot+,i, *+teai sA mori 'in *ricina mea, %ise <+#. DacA n+ *lecai ieri la Bon'ra, ac+m ai Gi Gost moartA. 4 Dar e+ mA b+c+r cA ai a*Ar+t Dn @iaa mea. Mti+ cA n+ ar treb+i sA o s*+n, 'ar c"iar mA b+c+r. Mi *oate *o@estea asta @a a@ea +n Ginal Gericit. Qom aGla c+ ce se oc+*A 1*"in) ,i *oate a,a ne lasA ,i ei Dn *ace. 4 1all#, 'ar 'acA n+ e c+ Ginal GericitN 4 =i, at+nci treb+ie sA ne creAm *ro*riile cli*e 'e Gericire *e *arc+rs. Plo+a aGarA, ce@a mai 'omol. 1+net+l stro*ilor ce cA'ea+ *e aco*eri, era mai DnG+n'at, mai 'e*Artat. ElAcArile l+mnArilor se a*leca+ ,i se +n'+ia+ Dn ritm+l *loii. <+# se a*ro*ie 'e 1all# ,i o trase s*re el, *+nn' Dn mi,care min-i+ele 'e *lastic ca sA4,i GacA loc. Pentr+ *rima 'atA, Gata era Dn'eaF+ns 'e a*roa*e 'e el ca sA4i simtA *arG+m+l. PAr+l ei, cA%n'+4i *este mnA, era moale 4 a*roa*e +n @is. O sAr+tA, simin'+4i b+%ele li*ite 'e ale l+i. B+%ele *+nea+ o Dntrebare, iar Gata se li*i c+ tot+l 'e el, ca rAs*+ns. 1e 'e%brAcarA Dncet. Dntr4+na 'in o-lin%i, <+# %Ari reGlecia cAmA,ii c+m +rcA ,i +rcA, Dn @reme ce DncearcA sA ,i4o scoatA *este ca*, ca*+l cocoat +n'e@a s+s *e -t+l sA+ 'e -iraGA. Dn o-lin'a 'e ln-A, 1all# era imensA ct G+sese mama ei, scon'+4,i bl+%a ,i s+tien+l ,i elibern' 'oi sni monstr+os 'e mari. De Ga*t n+ era 'ect o *erec"e
299

imensA 'e sni c+ +n ca* *i*ernicit 'eas+*ra, oc"i,ori Dn '+n-A ,i *icior+,e b+t+cAnoase iin'+4se 'e s+b G+stA. 1e a*lecA sA4,i 'ea Fos G+sta, iar tr+*+l se transGormA Dntr4o micA armonicA. 1nii 'is*Ar+rA. Dn sc"imb ,ol'+rile se +mGlarA ca ni,te -o-o,i. Dis*Ar+rA ,ol'+rile. 1e +mGlarA 'in no+ snii. Re+,i sA se 'escotoroseascA 'e G+stA ,i ie,irA la i@ealA *icioarele, s+birele, Dn'e*Artate. Din neGericire, <+# a@ea 'otArile +n+i bebel+, 'e o l+nA. Or-anele -enitale era+ *rinse, retrase Dn cori'or+l nesGr,it al *ro*riilor *icioare. D,i sc"imbA *o%iia *e sac+l 'e 'ormit ,i G+ +,+rat sA le @a'A e)*lo'n'+4i *este +mAr. Ca*+l l+i 1all# se mic,orase ct o boabA 'e ma%Are, 'ar <+# o *rinse Dn brae ,i o trase s*re el, conto*in'+4,i tr+*+rile Dntr4+n+i sin-+r. N+ se mai *+tea

-"ici care brae s+nt ale c+i sa+ 'acA era+ brae. De@eniserA o GormA ro%alie care *+lsa, scli*ea, se mi,ca ,i se re'eGinea Dn mo' constant *e *at+l la Gel 'e m+ltiGorm 'e min-i+e 'e *lastic. 1e sAr+tarA 4 iar b+%ele se +nirA ,i se to*irA Dn Gorma +nei inimi. Eata se rosto-oli 'eas+*ra l+i, absorbin' tot tr+*+l l+i Dntr4al ei, 'o+A *A*+,i r+se,ti, +na ie,in' 'in cealaltA. ElAcArile l+mnArilor *arcA era+ mai a*rinse. ToatA casa era *e Far. <+# ar+ncA braele s*re s*ate ,i minile l+i trec+rA 'in o-lin'A Dn o-lin'A, Dn o-lin'A ,i tot a,a, la inGinit. Ca*+l l+i 1all# se sc+rse 'eas+*ra l+i, c+ b+%ele Dntinse, DncA li*ite 'e ale l+i. Tentac+le 'e carne ,nirA Dn toate 'ireciile. Clo@nii *ictai *e *erei ,i ta@ane se +ita+ Dn Fos la ei ,i r'ea+. Ba sGr,it rAmaserA Dntin,i +n+l ln-A alt+l, GAc+i san'@i, Dntre cei 'oi saci 'e 'ormit, asc+ltn' cntec+l *loii. 4 1all#, treb+ie sA Di *+n o Dntrebare, %ise <+#. K4am tot -n'it la asta 'e cn' te4am Dntlnit. 4 Ce an+meN =ra *e F+mAtate a'ormitA.

300

4 Ai %is cA at+nci cn' a *lecat tatAl tA+, n+ @4a lAsat a*roa*e nimic. Iar bAcAnia n+4i a'+ce *roGit. A,a cA mA Dntrebam c+m ai GAc+t ca sA s+*ra@ie+ie,ti. C+m 'e ai c+m*Arat casa aceea Gr+moasAN Eata se Dncor'a abia *erce*tibil ,i <+# se DntrebA 'acA n+ c+m@a asc+n'ea +n secret. A@ea 're*tate. 4 KA b+c+r cA m4ai Dntrebat, %ise ea. Am tot @r+t sA4i s*+n. 4 N+ este treaba mea. 4 N+. Ar treb+i sA ,tii. D,i re%emA ca*+l *e +mAr+l l+i. PAr+l Dl atinse *e obra%. 1imea c+m emanA somn. AF+n-ea *nA la el, ca *rin osmo%A. 4 = a'e@Arat, contin+A ea. D+*A ce a *lecat tata, tot+l era +n 'e%astr+. Ne lAsase o s+mA micA, 'ar n+ s+Gicient sA trAim 'in ea. N+ ,tiam ce sA mai Gacem. Mo@Ai Dn'el+n-. 4 Dar am c,ti-at +n milion 'e lire sterline la tom4 bola obli-ai+nilor la *+rtAtor. KAt+,a mea mi le4a 'at ,i nici n+ ,tiam cA am a,a ce@a Dn casA. A *icat 'in senin ,i ne4a sal@at. Dmi *are rA+, <+#. 4 N4are 'e ce sA4i *arA rA+. = nemai*omenit. Mi a'ormirA Dm*re+nA.

DOUZECI 51 UNU
1>o'a era terminatA, a,a cA a 'o+a %i *ornirA *e Fos, lAsn' blci+l Dn +rma lor. A*+carA *e cArAri *rin lan+ri 'e *or+mb ,i *rin *A'+ri c+ co@or 'e clo*oei alba,tri. Qremea 'e *rimA@arA se sc"imbase iar, ,i 'e,i *Amnt+l era rea@An s+b tal*A, soarele scli*ea *e cer @oios. Ker4 serA cincis*re%ece >ilometri *e Fos *nA la *rim+l sat, 'otat c+ staie 'e a+tob+% ,i, o orA mai tr%i+, c+ a+to4 b+%. A,a aF+nserA *nA la +rmA Dn 1o+t"$ol'. 4 = Goarte Gr+mos aici, %ise 1all#. Dintot'ea+na mi4am 'orit sA loc+iesc *e coastA, la mal+l mArii. 4 Mi e+. 4 PAi ,i at+nci 'e ce n4ai GAc+t4oN Dl *ro@ocA ea. <+# reGlectA. 4 Actorii n+ *rea D,i -Asesc 'e l+cr+ la mare, %ise el, 'ect 'acA s+nt 'is*+,i sA se ba-e la +n OP+nc" an' J+'#P:. Care e sc+%a taN 4Kama. 1o+t"$ol' era 'e o Gr+m+see *erGectA, +n orA,el 'e coastA al An-liei care amintea 'e @rem+rile cn' toatA
=c"i@alent+l teatr+l+i 'e *A*+,i a@n'+4i ca eroi *e Qasilac"e ,i KArioara, la noi 8n. tr.9

302

l+mea @roia sA Gie @A%+tA *e litoral+l en-le%. Pe <+# Dl '+cea c+ -n'+l la o bAtrnA 'oamnA, Dn 'r+m s*re coaGor( mocAitA ,i DnceatA, teribil 'e mn'rA 'e ea. Dn'rA-ea *onton+l Gr+mos resta+rat, Gar+l 4 im*robabil *lasat c"iar Dn miFloc+l strA%ii ,i cabinele 'e *e *laFA, @o*site Dn c+lori scli*itoare ce contrasta+ c+ *l+mb+ri+l nesGr,it al KArii Nor'+l+i. =l ,i 1all# *arc+rserA toatA l+n-imea *laFei, a*oi se a,e%arA *e +n *ietroi *entr+ *icnic. N+ 'esco*eriserA DncA nimic 'es*re 1*"in), DnsA 'est+l 'e m+lte +n+l 'es*re celAlalt. A@ea+ m+lte Dn com+n. Be *lAcea m+%ica celor 'e la =a-les, +rmArea+ Gilmele l+i Da@i' Bean, Dn'rA-ea+ b+cAtAria -receascA ,i Dn-"eatele Ka-n+m c+ ciocolatA albA. Amn'oi 'etesta+ *olitica, resta+rantele Fa*one%e *e ban'A r+lantA ,i orice ie,ea 'in mintea l+i Trace# =min sa+ a l+i Damien Hirst:. =)ista+ ,i 'iGerene. 1all# n+ mer-ea la teatr+. 4 Ki se *are *lictisitor, lAm+ri ea. PlAte,ti att 'e m+lt *entr+ bilet ,i a*oi stai Dn sca+n, Dn-"es+it, inco4 mo', iar *iesele s+nt att 'e l++++n-i. 4 1"a>es*eareN PlictisitorN 4 In'iGerent 'e *iesA, *e la act+l *atr+ Dmi amore,te G+n'+l. <+#, Dmi *are rA+. I+besc sonetele ,i *iesele l+i a+ ni,te *asaFe Gantastice 'e *oe%ie. Dar *reGer sA le citesc 'ect sA le @A' la teatr+. 4 1acrile-i+T <+# sAri *e +n+l 'in bolo@ani ,i rAmase a,a, Dntr4+n sin-+r *icior.
:

Arti,ti contem*orani en-le%i ce Gac *arte 'in -r+*+l ;8: & ;oung 8ritish :rtists, sa+ *e sc+rt 8ritertists 8n. tr.9.
303

4 Da, l+mea4ntrea-A este 'oar o scenA, +rlA el. Eemei, bArbai, D,i FoacA rol+l lor( Di @e%i intrn', ie,in' ,i, cteo'atA, mai m+lte rol+ri FoacA +n+l sin-+r:... 1all# Dl a*la+'A. n'e@a 'e'es+bt @al+rile se s*Ar4 -ea+ 'e stnci. <+# sAri la loc *e *iatra lor. Ct G+sese c+ Sate, se simise mai mere+ *ro@ocat. Acesta era a'e@Ar+l. =a stabilea an+mite ,tac"ete, iar l+i Di G+sese tot tim*+l teamA cA n+ *oate trece 'e acestea. Pri@in' Dna*oi, reali%a ac+m cA relaia lor era *ier'+tA DncA 'e la Dnce*+t. C+ 1all# era 'e Goarte *+in tim* ,i 'eFa ,tia cA ln-A ea se *oate 'estin'e. De Giecare 'atA cn' o *ri@ea, Di nA@Alea+ Dn -n' s+te 'e cli,ee. Eemeia @is+rilor sale. Dra-oste la *rima @e'ere. EAc+i +n+l *entr+ alt+l. 1e simea 'e *arcA o ,tia 'e cn' l+mea ,i o iertase 'eFa *entr+ cA a@+sese t+*e+l sA c,ti-e +n milion 'e lire la loteria obli-ai+nilor. TerminarA *icnic+l ,i ar+ncarA toate ambalaFele la co,. A*oi *ornirA Dna*oi s*re centr+l ora,+l+i 1o+t"$ol',

intrn' *e artera *rinci*alA Dn cA+tarea +n+i ma-a%in 'e electrocasnice. =ra +n+l sin-+r. O *rA@Alie micA, c+ ta@an+l Fos ,i Gerestre arc+ite, att 'e anticA, Dnct ,i articolele 'ate s*re @n%are *Area+ antice. IntrarA DnA+ntr+. Pro*rietar+l ma-a%in+l+i era +n bAtrn se*t+a-enar, DmbrAcat Dn "alat caGeni+. =ra mio* ,i n+ e)ista risc+l sA4l rec+noascA *e <+#. 1e 'e*lasa mai m+lt *e *i*Aite. 4 DaN O *ri@i *e 1all# *rin lentilele -roase, biGocale ale oc"elarilor. =ra a*roa*e c"el, c+ +n ca* care se lAsa *e s*ate Dn Gel+l *+ilor 'e *asAre cn' a,tea*tA sA Gie "rAnii 'e *Arinii lor. 4 Am @rea sA c+m*ArAm +n as*irator, %ise 1all#. 4 Da, a@em as*iratoare, o asi-+rA bAtrn+l.
1"a>es*eare, !um 0+ place, Act+l II, 1cena 0 8n. tr.9.

304

4 Qrem +n as*irator 1*"in). 4 1*"in)N N4am a+%it 'e ei. A@em aici D#son ,i =lectrol+). 4 N+. Noi am @rea +n+l 'e la 1*"in). 4 1*"in)N 1+nt Grance%iN A@em Kiele. Mi ei s+nt Grance%i. Mi a@em +n mo'el la oGertA s*ecialA. <+# *rel+a control+l 'isc+iei. 4 Ni s4a %is cA 1*"in) este o com*anie 'e aici 'in 1+GGol>, %ise el. Am Dneles cA *ro'+c electrocasnice *e +n'e@a, *rin %ona asta. 4 Nimeni n+ Gace electrocasnice aici Dn 1+GGol>, n+ am a+%it, %ise bAtrn+l. Poate Dn I*s$ic". Dar c+ si-+4 ranA n+ aici. Ie,irA 'in no+ Dn stra'A. =ra mierc+ri '+*A4amia%a ,i m+lte 'intre ma-a%ine Dnc"iseserA mai 'e@reme. N+ era m+ltA l+me la c+m*ArAt+ri. 4 OG, ce *ier'ere 'e @reme, %ise <+#. 4 =i, 'e4abia am Dnce*+t... 4Mti+. Dar... <+# 'eFa Dntre%Area im*osibilitatea sarcinii *e care ,i4o as+mase. =ra Dn miFloc+l ora,+l+i 1o+t"$ol'. C+m sA -AseascA ce@a ce s4ar *+tea sA nici n+ e)iste, sa+ 'acA e)ista era ori+n'e *e o arie 'e %eci, s+te 'e >ilometri 4 ce@a ce ar *+tea arAta a GabricA, sa+ *oate a orice altce@aN De cealaltA *arte a 'r+m+l+i era 'istileria A'nam, ri'i4 cn'+4se 'eas+*ra ma-a%inelor. Cine *+tea s*+ne 'acA 1*"in) n+ este asc+ns DnA+ntr+N n ser@ici+ 'e 'iseminare a banc+rilor 'n'+4se 're*t *ro'+cAtor 'e electrocasnice, 'n'+4se 're*t 'istilerie. <+# n+ *+tea *+ne *rea m+lte DntrebAri GArA a atra-e atenia as+*ra sa. C"iar ,i Dn 1+GGol> *oliia se *oate sA Gi Gost alertatA Dn *ri@ina l+i. Deci ce sA GacAN n'e sA mear-A mai 'e*arteN
N BANC CRIMINAL

5/7

Mi, Dn secret, D,i GAcea -riFi ,i 'in *ricina meto'ei *e care o +tili%ase ca sA aF+n-A aici 4 trasarea r+telor *e "artA. Dn cel mai b+n ca%, era im*recisA. 1e *rea *oate sA Gie com*let eronatA. Biniile *Area+ sA se intersecte%e *e coasta 'in 1+GGol> 4 'ar cine *+tea s*+ne 'acA n+ mer-ea+ mai 'e*arte, *nA Dn Olan'aN Oare banc+l c+ Eerrero Roc"er o Gi aF+ns Dn An-lia *e bacN Problema realA era cA "abar n4a@ea ce an+me ca+tA. n c+@nt. 1*"in). P+tea Gi orice. P+tea sA n+ Gie nimic. Ar+ncarA o *ri@ire *rin @itrinele ma-a%inelor, 'ar n+ -AsirA nimic *rintre an+n+rile *entr+ cAr+cioare la mna a 'o+a ,i oGerte 'e ser@ici+. DntrebarA oamenii *e stra'A, GArA nici o 'iscriminare. 4 B+nA %i+a. CA+tAm se'i+l 1*"in). Ce esteN Cre'em cA e +n Gel 'e GabricA. N4ai a+%it 'e eiN K+l+mim Gr+4

mos. 1all# D,i c+m*ArA DncA +n rn' 'e "aine 'intr4+n b+tic 'in 1o+t"$ol' ,i ie,i 'e aici -AtitA ca +n cA*itan *e mare. Pro*rietara b+tic+l+i n+ a+%ise nicio'atA 'e 1*"in). N+ e)ista nimic c+ n+mele acesta Dn %onA. RAmaserA *este noa*te la +n pub. Oamenii 'in 1o+t"$ol' *Area+ att 'e r+*i 'e rest+l l+mii, Dnct *robabil nici n+ a+%iserA 'e <+# Eletc"er, +ci-a,+l 'e *itici, ,i c"iar 'acA ar Gi a+%it, n+ ar Gi Gost interesai. Dn orice ca%, risc+l 'e a Gi rec+nosc+t era minim. n orA,el la mare c+m era acesta era c+ si-+ranA +ltim+l loc +n'e s4ar Gi a,te*tat cine@a sA4l -AseascA. Dn seara aceea, <+# ,i 1all# stAtea+ Dntin,i *e *at, inn'+4se Dn brae. 4 = Dn @an, mormAi <+#. 4 DeFa te 'ai bAt+tN 4 1all#, nici n+ ,tim ce an+me cA+tAm. 4 Ai t+ o i'ee mai b+nAN 4N+.

5/R

4 At+nci taci 'in -+rA ,i @ino Dncoace... De la 1o+t"$ol' la Walbers$ic> *rin Bl#t"b+r-", c+ biserica sa abs+r' 'e DnaltA 'ominn' *este mla,tini, D,i *etrec+rA +rmAtoarele 'o+A %ile e)*lorn' coasta comita4 t+l+i. neori se 'e*lasa+ c+ a+tob+%+l, DnsA Dn mare *arte 'in tim* era+ b+c+ro,i sA mear-A *e Fos. Be *ermitea sA obser@e mai bine l+cr+ri interesante, 'emne 'e in@esti-at. Dar toate Germele, "ambarele, +nitAile in'+striale, ben%i4 nAriile ,i t+rn+rile Dn *ara-inA se 'o@e'irA a Gi e)act ceea ce era+. Pro@incia n+ a@ea nimic 'e4a Gace c+ 1*"in) A**liances ,i toi cei c+ care 'isc+ta+ le rAs*+n'ea+ c+ +n -est 'in ce Dn ce mai Gamiliar, clAtinn' 'in ca*. T"or*eness era ce@a mai *romiAtor. Aici, cam la +n >ilometr+ mai la nor' 'e Al'eb+r-", G+sese ri'icatA Dn *erioa'a @ictorianA o stai+ne 'e @acanA , absol+t ri'icolA 4 creatA 'e *atriar"ii e*ocii *entr+ m+ncitorii lor, teribil 'e sinistrA. Tot+l era *arcA GAc+t 'in carton. Tot+l *Area Gals, incl+si@ Dntin'erea 'e a*A care arAta ca +n lac nat+ral, DnsA era o creaie a om+l+i ,i n+ a@ea mai m+lt 'e F+mAtate 'e metr+ a'ncime. Casele 'in T"or*eness era+ Dn ton+ri 'e alb ,i ne-r+ ,i *Area+ sA Gi Gost strAm+tate 'in =l@eia. OrA,el+l ab+n'a Dn arca'e ,i mici *iee, ceainArii sGArmicioase, Gaimos+l OCastel 'in noriP 4 +n t+rn 'e a*A 'e-"i%at Dn castel *l+titor. Dntr4+n Gel, t+rn+l *+tea Gi *ri@it ,i ca o -l+mA *roastA. Boc+l Di amintea l+i <+# 'e +n e*iso' 'in G+-bu& n+torii. =l ,i 1all# D,i *etrec+rA aici F+mAtate 'e %i, a,te*4 tn'+4se sA %AreascA bArbai c+ melon ,i +mbrele, sa+ Gemei -Atite Dn blAn+ri, la @olan+l +nor ma,ini s*ort. C+ certit+'ine, 'acA aceastA or-ani%aie 1*"in) a@ea +n se'i+, at+nci acesta era loc+l cel mai *otri@it *entr+ el. Dar ora,+l era *ractic -ol. K+lte 'in case 'e@eniserA case 'e @acanA. N+ *+tea+ Gi Dn@ino@Aii bA,tina,ii
307

rAma,i. Acesta era 'oar +n orA,el 'e mare, care4,i @e'ea 'e treaba l+i *e coasta 'e est. Al'eb+r-" se -Asea la mai *+in 'e o orA 'e mers *e Fos. D,i *etrec+rA aici rest+l %ilei, Dnce*n' c+ *rn%+l( cea mai b+nA *orie 'e cartoGi c+ *e,te *e care o -+staserA @reo'atA, Dn@elitA Dn "rtie ,i ser@itA *e Gale%A. Dar <+# obser@A ime'iat cA D,i *ier' @remea aici. 4 Al'eb+r-" e m+lt *rea snob, %ise el. a'icA, toi cei care loc+iesc aici s+nt bo-Atani lon'one%i sa+ Go,ti lon4 'one%i. N4am @A%+t Dn @iaa mea attea -alerii 'e artA *e o sin-+rA stra'A. Ne *ier'em tim*+l. 4 Ce altce@a am *+tea GaceN <+# se -n'ea serios la asta. De cn' *lecaserA 'in 1o+t"$ol', o *arte 'in el Dnce*ea sA se -n'eascA la

@iitor... @iitor+l *e care ,i4l *+tea clA'i 'acA n+ re+,ea sA D,i 'o@e'eascA ne@ino@Aia. 4 Ne a*+cAm 'e oierit, %ise el. 4CeN 4 Qorbesc serios. T+ ai bani. Mi n+ e,ti cA+tatA 'e *oliie. Ai *+tea c+m*Ara o GermA 'e oi +n'e@a *rin 1coia. O cAbAn+A. Ki4ai %is cA Di 'ore,ti sA loc+ie,ti la mare. Poate ne m+tAm Dn 1"etlan'. 4 1A cre,tem oiN 4 KAcar ne4am a@ea +n+l *e alt+l. 1all# se a*lecA s*re el ,i Dl sAr+tA *e obra%. 4 <+#, mer- c+ tine ori+n'e @rei t+, %ise ea. Dar "ai sA n+ ce'Am, n+ DncA. <+# oGtA. 4 A, @rea sA +itAm 'e toatA c"estia asta, %ise el. 1a+ c"estia asta sA +ite 'e noi. Di %ic +n sin-+r l+cr+. Cn' se @a termina tot+l, n4am sA mai s*+n nici +n banc. 4 DacA ai 'e -n' sA te Gaci oier Dn 1"etlan', cre' cA Di @a treb+i sim+l +mor+l+i.

308

=)*lorarA *+in ora,+l. DncA o 'atA 'esco*erirA +n sin-+r ma-a%in 'e electrocasnice ,i cte@a c"io,c+ri c+ %iare ,i re@iste, 'ar nimeni n+ ,tia nimic 'e 1*"in). =)ista ,i +n centr+ 'e inGormaii ,i, Dn aceea,i incintA, +n biro+ 'e re%er@Ari *entr+ sala 'e concerte 1na*e Kaltin-s. De ambele se oc+*a+ ni,te 'oamne bAtrne, absol+t Ger4 mecAtoare. Ambele s4a+ 'o@e'it a Gi com*let in+tile. Mi a,a, a 'o+a %i D,i contin+arA cAlAtoria s*re s+'. 1e obi,n+iserA sA @a'A c+*ola 'e +n alb strAl+citor a centralei n+cleare 1i%e$ell B la mar-inea mArii, iar 1all# c"iar se Dntreba 'acA n4ar Gi bine sA o cercete%e mai atent. =ra *osibil sA e)iste +n centr+ *entr+ @i%itatori 'ar, Dn aGarA 'e asta, centrala era +na 'in *+inele constr+cii 'e *e coastA c+ *ri@ire la care "otArserA Dn mo' oGicial ,i ct se *aote 'e serios cA n+ are a Gace c+ anc"eta lor. <+# era Dm*otri@A. 4 DacA s+ntem *rin,i Dncercn' sA intrAm acolo, @om Gi arestai amn'oi. Mi, oric+m, n+ *oi sA asc+n%i o GabricA 'e as*iratoare Dntr4o centralA n+clearA. = o neb+nie. 4 Mi n+ e o neb+nie sA te +rmAreascA -loate 'e rabini *rin centr+l Cambri'-e4+l+iN 4 1all#, +itA 'e centralA. Ker-em 'e4a l+n-+l coastei ,i 'acA n+ -Asim nimic, *+tem sA ne Dntoarcem. Mi a,a sosirA Dn SelGor', +n ora, 'e *escari sit+at n+ tocmai la mare, ci *e mal+rile r+l+i Ore, 'e cealaltA *arte a *r+l+i B+tle#. De c+m aF+nserA, obser@arA cA era 'iGerit 'e celelalte localitAi 'in 1+GGol> *rin care trec+serA, mai i%olat, la ca*At+l +nei sin-+re ,osele DnconF+ratA 'e o Dntin'ere interminabilA 'e *A'+re. <+# ,i 1all# merserA o orA Dnainte sA Gie l+ai 'e +n Germier Dn camioneta l+i ,i c"iar ,i at+nci, trec+ o b+nA b+catA 'e @reme *nA sA iasA 'in 'esi,. N+ @A%+rA case, n+ se 'esc"i'ea+ *ri@eli,ti, n+ e)ista+ semne 'e circ+laie 'ar,
309

ce4i 're*t, nici n+ e)ista alt 'r+m. Dntr4+n Ginal, ie,irA la l+minA Dntr4+n 'ecor 'e arA ti*ic en-le%esc, 'e4a 're*t+l 'i@in. Cm*ii line ca +n co@or 'e *l+,. O bisericA, o GermA ,i +n "ambar scoase *arcA 'intr4o c+tie 'e F+cArii Hornb#, am*lasate c+ aceea,i -riFA Dn 'ecor+l ireal. Cer+l albastr+ 'eas+*ra, *+nctat 'e nori,ori albi ca 'e @atA. n soare bln', o bri%A cal'A. Eermier+l Di lAsA acolo ,i *+rcese Dna*oi s*re 1na*e. Dn 1+GGol> n+ era+ m+lte 'eal+ri, DnsA SelGor' se c+ibArise la *oalele +n+ia 'intre acestea. ToatA localitatea era constr+itA Dn *antA, 'e@enin' mai @ec"e ,i mai e)centricA c+ ct coborai la @ale. Dn @rG -Aseai casele mo'erne, b+n-alo$4+rile ,i cAs+ele Dn stil T+'or, acneea 'e *e c"i*+l oricAr+i sat en-le%esc. O ben%inArie micA, c+ 'oar 'o+A *om*e ,i, 'e cealaltA *arte a strA%ii, o bibli4 otecA ,i +n ma-a%in 'e mobilA care se Dnc"isese c+ %ece

ani Dn +rmA, lAsn' DnsA Dn @itrina lar-A o cana*ea DnGlo4 ratA, o*timistA. Pe +n'e@a *e la F+mAtatea *antei se -Asea *iaa sat+l+i, care n+ era *AtratA ca toate *ieele sAte,ti, ci mai 'e-rabA l+n-+iaA, cu pub, +n ma-a%in 'e l+mnAri, librArie ,i obi,n+ita combinaie 'e oGici+ *o,tal ,i ma-a%in mi)t. AlAt+ri era biserica 4 1G. 1ebastian. Mi aici @A%+rA <+# ,i 1all# *rim+l semn 'e @iaA 'in acest sat... sa+ mai 'e-rabA 'e moarte. PicaserA la tanc *entr+ a asista la o Dnmormntare. Trecn' *e ln-A corte-i+, %ArirA *atr+ tineri cArn' +n co,ci+- 'in bisericA *entr+ a4l '+ce Dn cimitir. Tinerii era+ DmbrAcai Dn cost+me 'e c+loare Dnc"isA, iar la -t *+rta+ cra@ate ce atrna+ ai+rea, ori *rea l+n-i, ori *rea sc+rte, c+ no'+rile strns le-ate la bere-atA. Ace,tia n+ era+ oameni care se DmbrAca+ *rea 'es la cra@atA ,i cost+m. Dn +rma lor @enea+ DnF+r 'e trei%eci 'e bArbai ,i Gemei. Prim+l era @icar+l, inn'+4se c+ braele ca ,i

310

c+m ar Gi @r+t sA se *roteFe%e 'e Gri-, c+ ca*+l *lecat Dn *Amnt, concentrat la ce@a Dn 'irecia stn-A. =ra +n om Dn @rstA ,i <+# se -n'i ime'iat cA era 'est+l 'e ineGicient Dn misi+nea sa, i-norn'4o com*let *e @A'+@A. Eemeia era DmbrAcatA Dn ne-r+, c+ c"i*+l aco*erit 'e +n @Al, ,i trA-ea '+*A ea 'oi a'olesceni 4 Dncorsetai Dm*otri@a @oinei lor Dn cost+m 4 ,i o GetiA 'e ,a*te sa+ o*t ani,ori. Ceilali sAteni Dnc"eia+ corte-i+l G+nerar Dn mo' ti*ic, Dnaintn' stnFenii *e ct era+ 'e *osomori, ne@oii sA tacA, -n'in'+4se *robabil la orice altce@a Dn aGara moti@+l+i *entr+ care se aGla+ aici. 4 Obser@i ce@a ci+'at la cimitir+l acestaN Dl DntrebA 1all#. 4 N+, rAs*+nse <+#, +rmArin' *rocesi+nea c+m trece *e aleea bisericii. 4 N+ i se *are cA s+nt m+lte morminteN =ra a'e@Arat. Cimitir+l era s+*ra4a-lomerat, *rea m+lte *ietre G+nerare l+*tn'+4se *entr+ s*ai+l limitat, c+ *rea *+inA iarbA *rintre -ro*i. nele morminte era+ @ec"i. =ra+ cele ale cAror *ietre 'e cA*Ati G+seserA mncate 'e @reme, ,i ac+m stAtea+ Dnclinate s*re *Amnt. Dar maForitatea mormintelor era+ noi, iar *lAcile 'e mar4 m+rA mo'ernA c+ -ra@+rile lor GAc+te la ma,inA *Area+ reci ,i ino*ort+ne. B+i <+# Di amintea+ 'e 'o+A *ac"ete 'e cAri, +n+l no+ ,i +n+l @ec"i, amestecate ai+rea. Acesta n+ era +n loc al ele-iilor ,i rec+le-erii. =ra +n 'e%astr+. <+# +rmAri c+m sicri+l este *+rtat la loc+l 'e o'i"nA @e,nicA. 1+b +n steFar bAtrn se cAsca o -roa*A Dnt+ne4 catA, sA*atA *eric+los 'e a*roa*e 'e tr+nc"i+l @nFos. C+ si-+ranA rA'Acinile Dn-re+naserA treaba. 1all# Dl trase 'e mnecA. N+ @oia sA rAmnA aici ,i <+# era 'e aceea,i *Arere. PlecarA Dm*re+nA mai 'e*arte.
311

Dr+m+l coti ime'iat '+*A bisericA ,i contin+A la @ale, c+ +n rn' 'e cAs+e ali*ite +na 'e alta *e o *arte ,i case mai arAtoase, Dn stil <eor-ian, *e cealaltA. nele 'intre acestea a@ea+ t+Gi,+ri t+nse Dn Gorme ci+'ate( *A+ni, arca'e, scoici ,i bArc+e. AF+nserA la o intersecie +n'e +n semn Di a@erti%a cA 'acA mer- tot Dnainte, @or aF+n-e Dntr4o G+n'At+rA. De o *arte se ri'ica o casA a'A*ostin' +n al 'oilea pub, c+ Gerestre lar-i, aco*erit c+ ie'erA, rAsArin' *arcA 'in iarbA. 1e n+mea Ancora ,i a@ea an+n 'e Dnc"iriat camere. 4 Am *+tea l+a o camerA aici, %ise 1all#. <+# n+ era si-+r, 'ar ce'A. KerseserA 'est+l ,i le4ar Gi l+at ore sA iasA 'in SelGor'. Asta Dl Dn-riFora 'e Ga*t. DacA era+ 'esco*erii aici, n4ar Gi a@+t nici o cale 'e scA*are. N+ mai aF+nsese @reo'atA Dntr4+n loc att 'e i%olat. PA'+rea

ce4l DnconF+ra tAiase orice le-At+rA c+ ci@ili%aia. Tra@ersarA *arcarea. Bocal+l era 'esc"is& *A,irA Dntr4o salA sc+n'A, intimA, c+ *ar'oseala 'e *iatrA, +n bar 'e lemn c+rbat 'e ani ,i +n cAmin ce mirosea a G+nin-ine ,i a seri l+n-i 'e iarnA. =ra 'o+As*re%ece ,i F+mAtate ,i n+ era nici i*enie 'e om& DnsA 'esc"i'erea +,ii 'e la intrare GAc+se sA s+ne +n clo*oel aninat 'e +n arc ,i o cli*A mai tr%i+ a*Ar+ barman+l, a*lecn'+4se ca sA treacA *e s+b o arca'A ce con'+cea *robabil s*re b+cAtArie. =ra +n om slab, c+ Dnce*+t 'e c"elie ,i o GaA *osacA, c+ oc"i -oi ce Di *ri@ea+ ca *e 'oi intr+,i, ,i n+ clieni. 4 DaN Re+,i sA GacA Dntrebarea sA s+ne a*roa*e ostil. 4 Am @rea o camerA, %ise 1all#. 4 O". Barman+l *arcA +itase cA local+l a@ea ,i ca4 mere 'e Dnc"iriat. 4 A@ei camere libereN DntrebA 1all#. 4 Ct 'orii sA rAmneiN 4 Doar noa*tea asta.

iu

Anin n! n " #i"$

Barman+l l+A 'e *e raGt +n caiet 'e e)erciii @ec"i ,i mototolit ,i citi 'in el. =ra e@i'ent 'e%amA-it sA 'esco4 *ere cA la Ancora n+ se ca%ase nimeni. Dnc"ise caiet+l. 4 Trei%eci 'e lire *e noa*te, %ise el. C+ mic 'eF+n incl+s. 4 Eoarte bine. 1all# ar+ncA o cA+tAt+rA s*re <+#, care a*robA. N+ e)ista risc+l ca barman+l sA Di rec+noascA. PnA ac+m, nici mAcar n+ se +itase Dns*re ei. Barman+l scoase la i@ealA o c"eie -rea ,i +,or r+-i4 nitA, *rinsA 'e o b+catA 'e lemn 4 breloc+l Ga@orit *rin local+rile 'e arA, *e care era Dncr+statA ciGra .. 4 Dn ca*+l scArilor ,i la 'rea*ta, %ise el. 1e Dn're*tarA s*re scAri 'ar, Dn +ltim+l moment, <+# n+ re%istA ,i se Dntoarse. Barman+l se re%ema 4 sa+ mai bine %is se *leo,tise 4 'e bar, c+ ca*+l Dn *almA. =ra Dntr+c"i*area amArAci+nii. 4 Am @A%+t o Dnmormntare cn' @eneam Dncoace, DntrebA <+#. QA era *rietenN Barman+l clAtinA 'in ca*. 4 N+. N+ l4am c+nosc+t. 4XA... Dmi *are rA+. Barman+l ri'icA 'in +meri. Cei 'oi +rcarA scArile. Camera era a,a c+m D,i ima-inaserA, F+'ecn' '+*A as*ect+l e)terior al *+b4+l+i( micA, 'e mo'A @ec"e, asimetricA. Pat+l se Dnclina Dntr4o *arte, *ereii Dn alta. Ta@an+l ,i *at+l c+ bal'ac"in se +mGlaserA 'e sim*atie +n+l GaA 'e celAlalt. Ba Gerestre era+ *er'ele 'e brocart, *e *erei ac+arele DnGAi,n' Al'eb+r-" ,i 1na*e ,i +n Gotoli+ *rea @ol+minos *entr+ col+l Dn care G+sese am*lasat, GAcn' a*roa*e im*osibilA trecerea *e ln-A *at. <+# 'esc"ise Gereastra ,i *ri@i aGarA la intersecia *e +n'e @eniserA, c+ G+n'At+ra 'in 'rea*ta.
BANC CRIMINAL

313

4 1la@A Domn+l+iT A+ '+,T %ise 1all#. Desc"isese o a 'o+a +,A care 'A'ea Dntr4o baie micA, ct o cabinA 'e teleGon. Eata re@eni Dn camera 'e 'ormit. 4 De ce l4ai Dntrebat 'e DnmormntareN 4 N+ ,ti+ ce mi4a @enit. BAn+iesc cA am @r+t sA aGl+ 'e ce aratA a,a 'e Falnic. 1all# me'ita o cli*A. 4 1A n+4l Dntrebi 'e 1*"in) A**liances, %ise ea 'eo'atA. 4 De ce n+N 4 N+ ,ti+. N4o GaceT 1all# GAc+ +n '+, Gierbinte, l+n- 4 lAsn'+4l *e <+# sA Gie cel sacriGicat, c+ +n '+, sc+rt ,i rece. B+arA masa 'e *rn% la pub, ser@ii 'e o 'oamnA ,i mai tristA 'ect *atron+l sa+ c"iar 'ect Dnmormntarea Dn sine. =ra bon'oacA, -rAs+nA, *+rta o roc"ie 'e c+loarea nAmol+l+i

,i Di amintea l+i <+# 'e +na 'in acele Gi-+rante 'in @ec"ile Gilme *ammer, ser@in' brat"urst Dntr4+n "an 'in Transil@ania. N+ era nimeni altcine@a Dn local. Kncarea n+ era 'eloc b+nA. D,i *etrec+rA '+*A4amia%a *limbn'+4se a-ale *rin sat. SelGor' era Dn realitate mai mare 'ect *Area la *rima @e'ere. Intersecia Dn care se -Asea local+l 'esc"i'ea 'r+m+ri s*re est ,i @est, ce ie,ea+ aGarA 'in sat ,i '+cea+ s*re alte 'o+A %one re%i'eniale ce *Area+ constr+ite Dn +ltimii %ece ani. C+ si-+ranA aceasta era o %onA *rote4 FatA, astGel cA <+# ,i 1all# rAmaserA +imii cte case noi G+seserA tot+,i constr+ite. Ie,in' 'in SelGor', aF+nserA la *rima %onA 'e loc+ine. =ra +n mic cartier Gormat 'in @reo 'o+A%eci ,i cinci 'e @ile mo'erne, -r+*ate 'o+A cte 'o+A ,i @o*site Dn n+anele 'e ro% ,i ble+ s*eciGice comitat+l+i 1+GEol>. Eiecare @ilA a@ea o -rA'inA or'onatA ,i -araF, 'ar n+ era nici i*enie 'e om.

314

De Ga*t, ori+n'e Di ar+ncai *ri@irea, strA%ile era+ *+stii. C+ toate acestea, SelGor' a@ea aer+l 'e sat loc+it mai 'e-rabA 'ect Al'eb+r-" sa+ 1o+t"$ol' 4 Dn sens+l cA era+ mai *+ini t+ri,ti ,i e)c+rsioni,ti. =ra+ mai m+lte ma,ini *arcate ln-A case, mai m+lte srme c+ "aine *+se la +scat. O *ri@ire G+ratA *e Gerestrele 'ins*re stra'A 'e%@Al+ia DncA*eri 'e%or'onate. Pe ici *e colo se @e'ea G+m ie,in' *e co,+ri. Desco*erirA o reea 'e alei ,er*+in' *rintre %i'+ri aco*erite 'e -licinA ,i *arcele c+ iarbA. Acestea Di '+serA Dna*oi Dn *iaa sat+l+i, *rintre o caGenea ,i o aG+mAtorie. Ambele era+ 'esc"ise. Dn aG+mAtorie +n bArbos ar+nca ni,te macro+ *e +,a c+*tor+l+i, mn+in' *e,tii 'e *arcA a@ea o *roblemA *ersonalA c+ Giecare 'intre ei. Dn caGenea era+ ci@a clieni ,i <+# D,i %ise cA *robabil s4a+ o*rit aici @enin' 'e la Dnmormntare. N+ @orbea nimeni. n om citea %iar+l 4 '+*A e)*resia l+i, ,tirile n+ *Area+ 'eloc Dmb+c+rAtoare. CaGenea+a era Dnt+necoasA, li*sitA 'e elemente 'ecorati@e. =ra -en+l 'e loc +n'e *nA ,i *re,+le+l 'e la intrare *Area @a- ameninAtor, a,a cA "otArrA sA n+ intre aici. Dn sc"imb, tra@ersarA *iaa ca sA e)*lore%e Dn'ea*roa*e biserica. 1G. 1ebastian era, ca m+lte alte biserici en-le%e,ti, im*resionantA @A%+tA 'e aGarA 'ar *+in cam 'e*rimantA o'atA ce Di *A,eai *ra-+l. A@ea ne@oie +r-entA 'e Gon'+ri *entr+ reabilitare ,i o con-re-aie ar Gi *rins bine. <eam+rile D,i *ier'+serA @itraliile 4 *oate la bombar4 'amentele 'in rA%boi 4 ,i l+mina rece a '+*A4amie%ii *Atr+n'ea Dn G,ii *este *ietrele cen+,ii ,i stranele cen+,ii 'e lemn Dn-rAmA'ite laolaltA Dn Gaa +nei cr+ci neiertAtoare. Pe o tablA 'e lemn era+ 'eFa aGi,ate imn+rile *entr+ '+minica @iitoare( 'oi, +ns*re%ece, 'ois*re%ece, 'o+A%eci ,i +n+ ,i 'o+A%eci ,i 'oi. <+# se
315#

DntrebA 'acA n+ c+m@a @icar+l *ier'+se celelalte ciGre Dn aGarA 'e : ,i ., con'amnn'+4,i enoria,ii la o sentinA *e @iaA c+ acelea,i cte@a imn+ri. 1e b+c+ra+ sA iasA 'in no+ la soare. Cimitir+l era ac+m -ol 'ar, *limbn'+4se *rintre morminte, 'A'+rA *este +n -ro*ar care DncA mai ast+*a -roa*a GAc+tA a%i4'i4 mineaA. N+ arAta 'eloc a -ro*ar 4 era c"iar Goarte 'iGerit 'e cei *e care Di @A%+se <+# la Ic>leton... sa+ 1aGGron Wal'enN =ra tnAr, c+ *Ar+l 'at c+ -el, e*os ,i +n cercel la +rec"e. Asc+lta la ra'io ,tirile locale. 4 B+nA %i+a. 1all# G+ cea care i se a'resA *rima. <ro4 *ar+l ri'icA *ri@irea c+ o strAG+l-erare 'e iritare Dn oc"i, 'ar n+4i rAs*+nse. =,ti oc+*atN =ra o Dntrebare toantA, DnsA G+sese *+sA c+ atta cAl'+rA cA oricine ar Gi iertat4o *e loc. <ro*ar+l ri'icA 'in +meri.

4 1+nt mere+ oc+*at, %ise el. A@ea +n accent c+ a'e4 @Arat ti*ic re-i+nii. 4 Am @A%+t Dnmormntarea cn' am intrat Dn sat. =ra +n localnicN 4 =ra Ra# Clar>e. <ro*ar+l *ri@i Dn Fos la m+nca sa, ca ,i c+m l4ar Gi incl+s ,i *e Ra# Dn con@ersaie. = aF+to4 r+l mAcelar+l+i. 1a+ mai 'e-rabA a Gost. 4 TnArN 4 N4a, *+tea sA @A %ic. Cam ca mine a,a. Asta ar Gi Dnsemnat cA a@ea DnF+r 'e 'o+A%eci ,i +n+ 'e ani. 4 Ce4a *AitN DntrebA 1all#. 4 Mi4a tAiat @enele Dn ca'a 'e baie. 4 <roa%nicT 4 K'a 4 bAn+iesc cA 'acA te -n'e,ti sA4i iei %ilele, e ,i acesta +n mo'. <ro*ar+l tAie *Amnt+l c+ lama ca%4 malei. =ra ca l+t+l, moale ,i li*icios. No+l mormnt arAta +rt.

316

4 Dl c+no,teaiN insistA 1all#. 4 B4am @A%+t o 'atA, 'e 'o+A ori. Cn' am intrat la mAcelArie. 4 De ce ar Gi GAc+t +n l+cr+ ca acestaN 4 DaL 'e ce @rei sA ,tiiN 4 Ai 're*tate. N+ e treaba mea. Dar s4a Dntm*lat sA @A' Dnmormntarea ,i... e att 'e tristT 4 =i, a*oi o Gi a@+t el +n neca%, 'aL n+ mA Dntrebai *e mine, cA n+ e+ l4am -Asit. =+ 'oar Di sa* -roa*a. Mi c+ asta, -ro*ar+l se Dntoarse la m+nca l+i. <+# ,i 1all# trec+rA mai 'e*arte. 4 De ce erai a,a 'e interesatA 'e aF+tor+l mAcela4 r+l+iN o DntrebA el. 4 N+ ,ti+. Dar e ce@a ci+'at c+ loc+l acesta. 4 Ki4ai %is. Are m+lte morminte. 4 N+ e 'oar asta. 1all# *ri@i Dn F+r la cr+cile ,i *ietrele 'e mormnt, la Dn-erii Dn-en+nc"eai ,i *lAcile 'e marm+rA. ite cte morminte noi, %ise ea. <+# obser@ase ,i el. Citi cte@a inscri*ii. Dn amintirea 'ra-ei mele DORA A soie luat+ 9nainte de 0reme :27/4l222 HARRY BAS=R. /n tat+ ,i un so e?emplar. Adihneasc+&se 9n pace. 7 a*rilie :27347 a*rilie ./// R=C ,i PHYBBI1 ND=RWOOD Eomnul =&a chemat ,i ei l&au r+spuns. :. se*tembrie .//: 4 Eiecare inscri*ie s*+ne o altA *o@este, %ise 1all#. Harr# Ba>er a@ea 'oar *atr+%eci ,i 'oi 'e ani cn' a m+rit ,i, ceea ce e Goarte interesant, a m+rit c"iar 'e %i+a
317

l+i 'e na,tere. Dora a m+rit 'e boalA, *robabil, sa+ D"tr4+n acci'ent. A@ea 'oar *atr+%eci ,i no+A 'e ani. Mi ce %ici 'e Gamilia n'er$oo'N C+m 'e a+ m+rit amn'oi Dn aceea,i %iN 4 Poate a+ a@+t +n acci'ent 'e ma,inA, oGeri <+# o e)*licaie. 4 ODomn+l a stri-at ,i ei a+ rAs*+nsP. Ce @rea sA Dnsemne astaN 4 De ce n+ ie,im noi 'in cimitirN *ro*+se <+#. Ki se Gace *Ar+l mAci+cA aici. PArAsirA cimitir+l, 'ar n+ Dnainte 'e a aGla 'e Jane, care m+rise la 'oar 'o+A%eci ,i ,a*te 'e ani ,i 1te*"en care a@+sese 'oar 'o+A%eci ,i cinci. Alte 'o+A c+*l+ri re+,iserA sA 'is*arA Dm*re+nA ,i cine@a *e n+me Jim Bea@is Oa ales sA D,i lase neca%+rile Dn +rmAP, Ga*t ce4l GAcea sA *arA la Gel 'e sin+ci-a, ca ,i amArt+l 'e Ra# Clar>e. 4 DacA mA Dntrebi *e mine, n4a+ 'ect sA se sin+ci'A

toi. Mi nici n+ i4a, Dn@ino@Ai. 4A'icAN 4 N+ @e%i ce loc mi%erabil. 1+ntem aici 'e 'o+A ore ,i 'eFa am cA%+t Dn 'e*resie. 1e DntoarserA la AncorA, 'ar 'e aceastA 'atA tra@er4 sarA stra'a mare ,i contin+arA *e c"ei. Aceasta era GArA Dn'oialA cea mai Gr+moasA *arte a sat+l+i SelGor', 'e,i *nA ,i aici se simea o notA 'e melancolie 4 ori%ont+l lar-, -ol, r+l 'e c+loarea oel+l+i, cer+l care se Dnt+neca. C"ei+l era o limbA 'e beton c+ +n mic *onton 'e lemn, r+*t, DnconF+rat 'e a*e 'in trei *Ari. R+l era *aralel c+ 'r+m+l, c+r-n' 'e la est la @est, c+ ia"t+ri ,i bArc+e le-ate la mal, alte bArci +rcate *e *laFa *ietroasA. De cealaltA *arte a r+l+i era o ins+lA al+n-itA ,i Dn-+stA, Dm*estriatA c+ cte@a clA'iri 'in cArAmi'A 'e *e tim*+l

318

+ltim+l+i rA%boi. nele era+ 'est+l 'e mari, 'e 'imen4 si+nea "an-arelor 'e *e aero*ort+ri. Altele n+ era+ mai mari 'ect +n ,o*ron. Toate *Area+ aban'onate. Dn ca*At+l cel mai 'e est al ins+lei era DnGi*t +n Gar, @o*sit Dn ro,+ a*rins ,i alb, *robabil a+tomati%at. PArea la Gel 'e ireal ca ,i mo'elele sale *e care le %AriserA 'eFa Dn ma-a%inele 'e s+@enir+ri 'in Al'eb+r-". N+ mi,ca nimic Dn aGarA 'e st+GAri,+l care se le-Ana Dn @nt ,i cte@a *AsAri ce 'A'ea+ trcoale *e 'eas+*ra. <+# 'esl+,i +n al 'oilea *onton, ceea ce s+-era cA 'in cn' Dn cn' +n Geribot tra@ersa a*ele, 'ar n+ era nici +rmA 'e Geribot& n+ e)ista altA cale Dntr4acolo. O barcA trase la c"ei. =ra mn+itA 'e 'oi *escari care ie,iserA sA *rin'A lan-+ste. 1+b *ri@irile l+i <+# ,i ale l+i 1all#, cei 'oi 'escArca+ +n co, 'in care se iea+ cle,ti ,i antene mi,cAtoare. N4ar Gi *+t+t estima @rsta *escarilor. =ra+ DmbrAcai Dn salo*ete im*ermeabile ,i D,i @e'ea+ 'e m+nca lor Dntr4o tAcere absol+tA, ca ni,te somnamb+li. <+# se a*ro*ie 'e ei. 4 KA sc+%ai, %ise el. Dmi *+tei s*+ne c+m am *+tea aF+n-e *e ins+lAN 4 N+ *+tei, Di rAs*+nse +n+l 'intre *escari, sAltn' Dn acela,i tim* +n co, DncArcat *e *ietrele c"ei+l+i. Co,+l era *lin c+ ni,te *e,ti *lai. =ste %onA *roteFatA. 4PoGtimNL 4 Eoci. = o re%er@aie 'e Goci. 4 1oia mea ,i c+ mine s+ntem mari a'miratori ai Gocilor. 4 =i bine, @a treb+i sA le a'mirai 'e *e *artea asta. Nimeni n+ are @oie acolo. 1eara D,i a'+na ne-+rile ,i era 'in ce Dn ce mai Gri-. <+# ,i 1all# *ornirA Dna*oi s*re *+b ,i tocmai se *re-Atea+ sA intre cn' <+# Dncremeni, o *rinse *e 1all#
319

'e mnA ,i o trase la loc Dntr4o *atA 'e Dnt+neric. Din *ar4 care tocmai ie,ea o ma,inA. rmArirA amn'oi c+m ma,ina GAc+ stn-a ,i D,i contin+A 'r+m+l Dna*oi s*re bisericA ,i *iaA. <+# Dl rec+nosc+se *e ,oGer ime'iat ,i 'e,i ar+ncase 'oar o *ri@ire s+*erGicialA cAtre ceilali 'oi *asa-eri, era si-+r cA Di ,tia ,i *e ace,tia. =n-le%+l, irlan'e%+l ,i scoian+l. Cei trei care @eni4 serA *e *lato+l 'e Gilmare, care DncercaserA sA4l omoare Dn Gaa resta+rant+l+i italian ,i care G+seserA martori la arestarea sa. N+ era si-+r 'acA sA intre sa+ n+ Dn pub. Oare @eniserA aici Dn cA+tarea l+iN I4or Gi s*+s barman+l+i sA Di a@erti%e%e 'acA el se @a DntoarceN <+# anali%A re*e'e toate *osibilitAile ,i trase concl+%ia cA n+ a@ea+ 'e +n'e sA ,tie cA el e aici. DacA ar Gi ,ti+t, l4ar Gi a,te*tat ,i l4ar

Gi l+at ca 'in oalA, Dn cli*a cn' intra *e +,A. E+sese o coinci'enA sA 'ea 'e cei trei, ,i n+ +na remarcabilA. Asta n+ GAcea 'ect sA Di conGirme cA Golosise meto'olo-ia corectA ,i cA cele 'o+A linii trasate *e "artA Di a'+seserA, Dntr4a'e@Ar, acolo +n'e ar Gi treb+it sA aF+n-A. 1*"in) A**liances era *e a*roa*e. IntrarA Dn local. Barman+l Di i-norA. Tocmai 'esc"i'ea bar+l *entr+ searA, @A%n'+4,i 'e treb+rile l+i Dn aceea,i manierA ca ,i *escarii, -ro*ar+l, c"iar ,i om+l 'e la aG+mAtoare, c+ acela,i aer 'e DncA*Anare +rs+%A. <+# ,i 1all# +rcarA la etaF, iar <+# Di *o@esti 'es*re ce @A%+se aGarA. 4 Ce @rei sA GacemN ,o*ti ea. 4 N+ ,ti+. P+tem rAmne aici *este noa*te. N+ cre' cA ,ti+ cA s+ntem aici. Dar mine cre' cA ar treb+i sA ne m+tAm Dntr4+n loc mai si-+r. 4 Dar rAs*+ns+l ar *+tea Gi aici, Dn SelGor'.

320

4 P+tem cA+ta Dn contin+are. Dar sA ne stabilim ba%a +n'e@a Dn aGara sat+l+i. 1e DntinserA *e *at, 'ar n+ a@ea+ starea *otri@itA *entr+ a Gace 'ra-oste. =ra+ *rea nelini,tii ,i n+ 'oar 'in ca+%a celor trei bArbai. =ra ce@a c+ sat+l acesta 4 ce@a -re+ 'e 'eGinit, 'ar a*roa*e tan-ibil. <+# se -n'ise la Gilmele 'e -roa%A Hammer cn' sosirA aici, 'ar ac+m se Dntreba 'acA n+ era mai a*roa*e 'e 1te*"en Sin-( mai *+in e@i'ent ,i mai DnGiorAtor. 1e -n'i la oamenii *e care Di @A%+se la Dnmormntare. 1i-+r cA era+ tri,ti. Dar era mai m+lt 'e att. PArea+ la Gel 'e li*sii 'e @iaA ca ,i mort+l *e care Dl con'+cea+ la -roa*A. Mi om+l c+ *e,tii... A'ormi. Cn' 'esc"ise oc"ii, aGarA era Dnt+neric, iar 1all# se *roGila Dn 're*t+l Gerestrei, *ri@in' Dn stra'A. 4 Ct e ceas+lN DntrebA el. 4 = no+A. N4am @r+t sA te tre%esc. 4 Ai mncatN 4N+. 4 Hai sA coborm. KerserA la *arter +n'e cei ci@a b+t+ci 'in cAmin scli*ea+ @esel 4 sin-+r+l element @esel 'in acel loc, 'e altGel. Barman+l era la loc+l sA+, c+ coatele *e teF-"ea, c+ ca*+l ,i +merii atrnn' Dntre ele ca r+Gele *+se la +scat. Qreo cinci clieni stAtea+ Dm*rA,tiai *e la mese, c+ "albe 'e bere ,i i-Ari, 'ar Gie ,i ei *artici*aserA la Dnmormntare sa+, *rintr4o coinci'enA, era+ Dn 'r+m s*re o alta, 'eoarece starea lor 'e s*irit era 'e4a 're*t+l *ateticA. Cn' @orbea+, o GAcea+ Dn Gra%e sc+rte, rete%ate, c+ -las+l scA%+t. Kare *arte 'in tim* rAmnea+ tAc+i. Dntr4+n col bria +n tele@i%or *e care n+ Dl asc+lta nimeni. <+# coman'A o "albA 'e bere, @in ro,+ *entr+ 1all# ,i cina *entr+ amn'oi. Bocal+l a@ea +n meni+, 'ar n+ a@eai 'e +n'e ale-e. N+ a@ea+ nimic Dn aGarA 'e c+rr# 'e
321

miel, iar barman+l a@ea Dn'oieli ,i Dn *ri@ina acest+ia. B+arA o masA Dn col+l cel mai Dnt+necat, cel mai 'e*arte 'e Goc. Nimeni n+4i bA-ase Dn seamA. =ra+ rec+noscAtori *entr+ asta. 4 Er+mos loc, mormAi <+#, ri'icn' *a"ar+l, Dntot'ea+na s*era ca berea sA aibA -+st mai b+n la arA, 'e,i asta n+ se Dntm*la nicio'atA. 4 Vi4e teamA cA se Dntorc aiciN DntrebA 1all#. 4 CineN 4 =n-le%+l, irlan'e%+l ,i scoian+l. Di acce*tase *e cei trei 4 Ga*t+l cA e)ista+ 4 ime'iat ,i GArA alte DntrebAri. Asta era a,a 'e min+nat la ea. 4 BAn+iesc cA e *osibil, %ise <+#. DacA o Gac, mA asc+n' s+b masA, @A' e+. 4 Poate ar treb+i sA DntrebAm 'e ei. N+ e ne@oie sA

menionAm 1*"in), 'ar *oate barman+l Di c+noa,te. DacA @in aici 'e obicei, *oate el ,tie ,i +n'e l+crea%A. 4 Hai'e sA4l DntrebAm mine, 1all#. Pe l+minA. Mi Dn acel moment +n+l 'intre oamenii 'e la bar se rAs+ci ,i Dl *ri@i *e <+# Dntr4+n Gel ce lAsa 'e Dneles cA G+sese rec+nosc+t. Om+l era DmbrAcat Dntr4o "ainA @ec"e 'e t$ee'. A@ea DnF+r 'e cinci%eci 'e ani, c+ Gaa tAbAcitA 'e @nt ,i *loaie ,i @iaA. Cn' @orbea, 'e%@Al+ia o -a+rA acolo +n'e ar Gi treb+it sA Gie cei 'oi 'ini 'in GaA. 4 =,ti la tele@i%orT %ise el. B+i <+# i se m+iarA *icioarele. n b+letin 'e ,tiriT 1e *rinse 'e mar-inea mesei, *re-Atin'+4se sA o taie s*re +,A. Dar oc"ii Di cA%+rA *e ecran ,i, 'e,i Di l+A @reo 'o+A min+te sA4,i 'ea seama la ce se +itA, *nA la +rmA se lAm+ri. N+ era+ ,tirile. =ra e*iso'+l 'in G+ma,i 9n pom *e care Dl Gilmase 'e c+rn', cn' en-le%+l ,i ai l+i *rieteni a*Ar+serA *entr+ *rima oarA ,i cn', Dntr4+n Gel, Dnce*+serA toate neca%+rile l+i. PArea *rea c+rn' ca

322

*ro-ram+l sA Gie ,i montat ,i re@i%+it, iar <+# se DntrebA 'acA n+ c+m@a *ro'+cAtorii se "otArserA sA se Golo4 seascA 'e notorietatea arest+l+i ,i a G+-ii sale. Dar, bine4 Dneles, acesta era BBC4+l ,i n+ se l+cra a,a. Cor*oraie Giin', nimeni n+ a@ea nici cea mai @a-A i'ee cA e)istase +n arest ,i o e@a'are ce Dl im*lica *e +n+l 'intre an-aFaii c+reni, sa+ cA era Dn *ro'+cie +n *ro-ram intit+lat G+ma,i 9n pom. N+ 4 asta mirosea a o 'eci%ie 'e +ltim moment *entr+ a +m*le +n -ol 'in -rila 'e *ro-rame. 1erial+l G+sese *+s *e *ost ra*i' ,i iatA ,i e*iso'+l l+i 4 iatA4l ,i *e el. 4 T+ e,ti acolo, n+4i a,aN Dl DntrebA om+l. 4 N+, %ise <+#. KA conG+n'ai. rmArirA e*iso'+l Dm*re+nA ,i <+# G+ +l+it sA o @a'A *e 1all# @i%ionn'+4l c+ *lAcere. Zmbi *e tot *arc+rs+l emisi+nii ,i c"iar rse Dn -+ra mare 'e @reo 'o+A ori. I se *Area 'e4a 're*t+l incre'ibil. N+ n+mai cA G+-ea+ 'e *oliie ,i 'e +n -r+* 'e *si"o*ai nei'entiGicai, n+ n+mai cA mama ei G+sese +cisA Dn mo' @iolent c+ o sA*tAmnA Dn +rmA, 'ar '+*A ca*+l sA+ G+ma,i 9n pom n+ G+sese ,i n+ a@ea sA Gie @reo'atA ct 'e ct am+%ant. D,i aminti lect+ra scenari+l+i GArA nici cea mai micA +rmA 'e am+%ament ,i cn' Gilm+l aF+nse la Ginal, se Dntoarse cercetAtor s*re ea. 4 Ai Gost b+n, %ise ea Dncet. Eoarte am+%ant. 4 DacA i4am *Ar+t am+%ant aici, sA mA Gi @A%+t cn' am 'at c+ ma,ina *este re-i%or, rAs*+nse <+#. 1osi ,i mncarea lor. <+# -+stA 'in GarG+ria l+i. N+ era c"iar a,a 'e rA+ c+m D,i ima-inase. N+4mi s*+ne cA i4a *lAc+t, *e b+ne. Kie mi s4a *Ar+t Dn-ro%itor. 4 Asta *entr+ cA t+ Foci Dn serial. 1+nt 'e acor' cA e +mor mai 'e mo'A @ec"e, 'ar n4a Gost c+ nimic mai
323

*reFos GaA 'e come'ioarele 'in %i+a 'e a%i. 1cena c+ tort+l Pa@lo@a mi s4a *Ar+t ilarA. 4 Dar e+ n+ a*ar Dn scena aiaT Mi la masa @ecinA se @orbea 'es*re come'ie. Aici era+ a,e%ai 'oi bArbai ,i o Gemeie. Toi Dntre 'o+A @rste. Doi ar Gi *+t+t Gi cAsAtorii 'ar 'acA era a,a, era -re+ 'e s*+s cine c+ cine. Probabil cA @enea+ 'es aici. 4 Ai Gi %is cA D,i 'A seama, %icea Gemeia. 4 CineN DntrebA so+l sa+ *rieten+l ei. 4 Domn+l Ba)ter. Dn serial el este "omoGob 4 treb+ia sA4,i 'ea seama cA 'esi-ner+l este "omose)+al. A'icA, n4a@ea c+m sA n+ ,tie. 4 PAi *oate cA ,i4a 'at seama 'ar n4a @r+t sA s*+nA, %ise celAlalt bArbat. 4 1i-+r cA ar Gi %is ce@a. A'icA, n4ar Gi rAmasT Ar Gi ie,it aGarA 'in casA.

4 PArerea mea este cA e -en+l 'e om care4i s*+ne @er'e Dn GaA, %ise cel 'e4l 'oilea bArbat. PnA la +rmA, e a@ocat. Am c+nosc+t +n a@ocat ,i @A %ic, oamenii ace,tia s+nt 'ireci. Ceilali 'oi a*robarA 'in ca*. 4 Kie mi s4a *Ar+t 'e%-+stAtor Gel+l Dn care l4a+ tratat *e tnAr+l care a @enit la +,A, s*+se Gemeia. <+# ci+li +rec"ile. Disc+ta+ 'es*re *ersonaF+l l+i. 4 Qenise sA ia articol+l 'e %iar, iar ei a+ GAc+t tot ce le4a stat Dn *+tinA ca sA sca*e 'e elT 4 <re- a cre%+t cA ,i el este "omose)+al, Di aminti *rim+l bArbat. 4 PAi, 'a. Dar n+mai 'in *ricina neDnele-erii le-ate 'e l+n-imea coloanei. Ba$rence @orbea 'e %iar, 'ar <ren4a *rice*+t. Cre'ea cA Ba$rence @orbe,te 'e or-anele sale -enitale. Al 'oilea bArbat 'A'+ 'in ca*.

324

4 Eoarte ci+'at, sA Gaci o asemenea -re,ealA. =+ n4a, Gace nicio'atA o astGel 'e -re,ealA. 4 =i, <re- a intrat Dn *anicA. A cre%+t cA o sA4i strice cina. 4 <re- era +n ti* inteli-ent. DacA mA Dntrebi *e mine, asta a Gost -re,eala clarA Dntr4+n scenari+ im*ecabil Dn rest. Mi 'acA tot @orbim 'es*re asta, scena c+ tort+l mi s4a *Ar+t in+til 'e @iolentA. B4a lo@it *e 'omn+l Ba)ter Dn GaAT Cre' cA a Gost '+reros... Mi contin+a+ Dn aceea,i i'ee. <+# Di asc+lta c+ o Gasci4 naie bolnA@icioasA. B+aserA come'ioara 'e F+mAtate 'e orA ct se *oate 'e Dn serios. 1it+aia l+i Alan, Ga*t+l cA era +n a@ocat serios care Dm*Area a*artament+l c+ Glam4 boaiant+l <re-, lor li se *Area+ ni,te incon@eniente *nA la *+nct+l 'e a n+ Gi *osibile, ,i n+ *rice*ea+ 'e ce Alan n+ se m+tase 'e acolo. Dn @reme ce ei contin+a+ sA 'is4 c+te 'etaliile mai *roG+n'e ale relaiei, l+i <+# Di @enea sA se '+cA la ei ,i sA +rle. ON+ e Ibsen, GrateT = o come4 'ie 'e sit+aieT DacA Alan s4ar m+ta n4ai mai a@ea sit+aia care sA -enere%e comic+lT N+ @e'ei astaNP Dar Dntre tim* Dnce*+rA ,tirile ,i cei trei se DntoarserA sA +rmAreascA sa-a scan'al+l+i c+ ministr+l ,i Ja-+ar+l, o altA e)*lo%ie la Tel4A@i@ ,i o -re@A a asistentelor 'intr4+n s*ital 'e *e coasta 'e s+' Dn semn 'e *rotest GaA 'e con'iiile 'e l+cr+. DacA serial+l n+ re+,ise sA Di Dn@eseleascA, ,tirile Di 'istr+serA c+ tot+l. Cn' re*orter+l meniona +ltim+l inci'ent Dn care +n bAtrn m+rise atacat 'e 'oi *+,ti 'e 'ois*re%ece ani, bArbaii tAc+rA, c+ oc"ii Dn "albele 'e bere. Eemeia Dnce*+ sA *ln-A. Nici +n+l 'intre cei 'oi n+ o alinA. Eie n+ a+ obser@aserA, Gie era+ ,i a,a *rea s+*Arai. <+# se +itA la 1all#. 4 Boc+l acesta... Dnce*+ el.
325

Eata clAtinA 'in ca*. Qe'ea nelini,tea 'in oc"ii ei, sen%aia cA se aGla Dn loc+l ne*otri@it la +n moment ne*otri@it. N+ Dnele-ea ce se *etrece. Dar n+ @roia sA se amestece. <+# Di e)amina *e ceilali oc+*ani ai local+l+i. Mtirea *Area sA Di Gi 'emorali%at *e toi Dn e-alA mAs+rA. n bArbat lo@ea ritmic c+ 'e-etele Dn tAblia bar+l+i. n alt+l D,i aco*erise oc"ii. n al treilea DnF+ra *e DnG+n'ate, rosto-olin' obscenitAile +na '+*A alta *e b+%e. Bar4 man+l, ,ter-n' +n *a"ar, a@ea e)*resia tristA, Dnelea*tA a +n+ia care a mai a+%it c"estii 'e4astea. Dar ,i el era s+*Arat. Pa"ar+l *e care Dl ,ter-ea i se sGArmA Dn mini. Nici n+ obser@A. Di c+r-ea sn-e *e mnA. Ce Dnsemna+ toate asteaN <+# n+ ,tia 'ar s+bit Di @eni o i'ee. 1all# a@ea *a"ar+l *lin c+ @in, "alba l+i DnsA era

-oalA. Dl ri'icA ,i se '+se la bar. 4 DncA +n rn', %ise el. Barman+l D,i DnGA,+rase +n ,er@et Dn F+r+l minii. m*l+ "alba. 4 = 'rA-+ aici, %ise <+#. 4 Ne 'esc+rcAm. 4 Pot sA @A oGer +n rn'N 4 Da, m+l+mesc. Barman+l n+4,i t+rnA Dn "albA, ci l+A banii ,i Di *+se Dntr4o "albA -oalA 'e ln-A casa 'e marcat. 4 A%i am a+%it +n banc b+n 'e tot, contin+A <+#. Barman+l ri'icA *ri@irea DntrebAtor. C+m se c"eamA +n *e,te GArA coa'AN =ra o -l+mA rAs+GlatA 'e m+lt. 1e -n'ise la ea amintin'+4,i 'e co,+l c+ *e,te *e care Dl @A%+se Dn acea '+*A4amia%A. Barman+l r+me-A *roblema. PArea +,or 'e%orientat 'e Dntrebare, 'e *arcA <+# Di *+nea ni@el+l 'e inteli-enA s+b senin+l DntrebArii.

5.R

4 N+ ,ti+, %ise el *nA la +rmA. Cre' cA mai toi *e,tii a+ coa'A, n+N 4 Pe,t, %ise <+#. 4PoGtimN 4 C+m se c"eamA +n *e,te GArA coa'AN Pe,tT Barman+l se Dncr+ntA. 4 A", 'a, %ise el. Dmi *are rA+. Cn' m4ai Dntrebat, m4am -n'it cA @A reGereai la +n *e,te cAr+ia Di li*se,te o *arte 'in cor*. N+ mi4am 'at seama cA @A reGereai la c+@nt+l O*e,teP ,i litera e 'in coa'A. Dar a@ei absol+tA 're*tate. DacA scriei O*e,teP GArA +ltima literA, @A rAmne O*e,tP, 'e,i mA Dn'oiesc cA ar Dnele-e cine@a ce @rei sA s*+nei. <+# ac"itA berea ,i re@eni la masA. 4 N+ e)istA om Dn SelGor' care sA aibA sim+l +mor+l+i, %ise el. 4CeN 4 Barman+l. Oamenii 'e ln-A noi. Toi cei *e care i4am Dntlnit. N4a+ sim+l +mor+l+i. Asta e a,a ci+'at la loc+l acesta. 4 Ce4i 're*t, n4am @A%+t *e nimeni r%n', obser@A 1all#. 4 Nici n+ cre' cA @ei @e'ea. Cre' cA a+ +itat c+m se Gace. J+mAtate 'e orA mai tr%i+ se '+serA la c+lcare. 1all# a@+ co,mar+ri toatA noa*tea. <+# abia *+se -eanA *e -eanA. Ba *atr+ 'imineaa se inea+ strns Dn brae, o Dm*letit+rA 'e brae ,i *icioare ,i cAl'+rA +manA. <+# n4a@+sese nicio'atA mai mare ne@oie 'e cine@a ln-A el ca ac+m.

DDUZECI $ TREI
Ba ora ,ase ,i F+mAtate a 'o+a %i 'imineaa <+# stAtea Dn 're*t+l Gerestrei 'e la camera sa, *ri@in' l+mina alb+rie a 'imineii. Biserica 1G. 1ebastian se DnAla +n'e@a Dn 'e*Artare, @e-"in' as+*ra sAt+c+l+i, a,a c+m GAcea 'e secole. N+ mi,ca nimic *e stra'A, 'ar <+# 'istinse +n s+net, %-omot+l +nei ma,ini ce se a*ro*ie. Mi ca la coman'A a*Ar+ o camionetA @i+ coloratA, c+ +n *+i +ria,, "li%it *ictat *e o *arte, c+ litere 'e4o ,c"ioa*A 'e'es+bt( 1 EEOBS PROD 1= AQICOB=. AF+nse la intersecie ,i D,i contin+A 'r+m+l s*re c"ei. <+# a,te*tA cte@a cli*e, -n'in'+4se la cele ce @A%+se. A*oi se DmbrAcA GArA %-omot. 1all# 'ormea DncA. A@ea ce@a co*ilAros Dn Gel+l c+m era DntinsA, c+ ca*+l a'+nat Dn arc+l bra+l+i, c+ *Ar+l blon' 'es*letit *e *ernA. Cn' <+# aF+nse la +,A, Gata se tre%i ,i DntrebA, somnoroasA( 4 n'e te '+ciN

4 Ies la aer. KA Dntorc Dn %ece min+te. O sAr+tA *e obra%+l cal' 'e somn ,i ie,i. Bar+l era *+sti+& sticlele era+ Gerecate '+*A o *lasA 'e srmA. <+# ie,i aGarA, *A,in' *e *ietri,+l cen+,i+, lAsn' bri%a rece a 'imineii sA4i al+n-e amintirile somn+l+i a-itat. Di l+A 'oar cte@a min+te sA aF+n-A *e

328

c"ei. DncA o 'atA se tre%i DnconF+rat 'e a*ele r+l+i, cen+,ii ,i re*e%i, ins+la rAmnn' la cinci%eci 'e metri mai Dncolo ,i GArA @re+n miFloc 'e a aF+n-e acolo. =ra o sin-+rA barcA ancoratA la *onton, +n mic @as *entr+ *esc+it stri'ii, 'ar *Area cA era acolo 'intot'ea+na. =)a4 mina *Amnt+l. Plo+ase la +n moment 'at *e tim*+l no*ii ,i <+# obser@A +rme 'e an@elo*e *e toatA l+n-i4 mea c"ei+l+i, o*rin'+4se 'oar la ca*At +n'e o *erec"e 'e ram*e metalice cobora+ 'irect Dn a*a ne*rimitoare. <+# se simea 'eo'atA ine)*licabil 'e sin-+r. 1e simea +rmArit, ceea ce era im*osibil 'in moment ce era e@i'ent cA n+ era nimeni DnF+r. Nici +rmA 'e camionetA. A'ncit Dn -n'+ri, se Dn@rti Dn loc ,i *orni Dna*oi s*re pub. 1all# a'ormise la loc. rmAri emisi+nile matinale 'e la tele@i%or c+ s+net+l 'at Dncet. Pre%entator+l -ras ,i *re%entatoarea Gr+m+,icA stAtea+ Dm*re+nA *e cana*ea ,i comenta+ ,tirile 'e 'imineaA Dntr4o manierA care le seca 'e orice rele@anA. Mtirea 'es*re <+# n+ mai Gi-+ra Dn a-en'a %ilei. Doi sin+ci-a,i 'etonaserA cte o bombA, ar+ncn'+4se Dn aer 4 *e ei ,i ali ,ais*re%ece israelieni 4 Dn Tel A@i@, Ge,telin' *+in *lan+rile 'e *aciGicare ale americanilor. O s+tA 'e me'ici 'emisionaserA 'in NH1, ser@ici+l naional 'e sAnAtate. Prim4ministr+l Dl s+sinea *+blic *e ministr+l care *rimise Ja-+ar+l 4 n+ era mitA, era +n ca'o+ 'e ani@ersare. n *ensionar G+sese +cis. Ba ora o*t a*Ar+ cine@a sA *re-AteascA mic+l 'eF+n. <+# a+%i o +,A c+m se 'esc"i'e ,i se Dnc"i'e, a*oi %'rAn4 -Anit+l +nei ti-Ai. Kiros+l 'e *rAFealA *Atr+n'ea *rin scn'+rile 'in *o'ea. 1all# se tre%i. 4 De ce stai trea%N DntrebA ea. 4 N+ *ot sA 'orm. Vi4e GoameN
329

EAc+ semn cA 'a. 4Hai Fos. 1all# se s*AlA ,i se DmbrAcA, a*oi coborrA Dm*re+nA. Qenise o Gemeie 'in sat sA GacA mic+l 'eF+n& ser@i omletA c+ ,+ncA ,i *ine *rAFitA *e o masA 'in sala 'e ln-A bar. <+# ,i 1all# era+ sin-+rii clieni. Eemeia era sc+n'A ,i %'ra@AnA& <+# D,i %ise cA o @A%+se Dn m+limea 'e la cimitir c+ o %i Dnainte. Be oGeri +n %iar. Doctorii 'e la NH1 era+ *e *rima *a-inA. 4 N+ e moment+l sA ne DmbolnA@im, %ise Gemeia. PArea 'e%-+statA. Eaa Di semAna c+ +n bo 'e cocA, c+ oc"ii reci, lAcrimo,i. Mi A,tia 'e la NH1. 1A4i @inA rA+, n+ alta. N+ -l+mea. Qorbea Goarte serios, sc+i*n' c+@intele c+ @enin.

4 = o *roblemA ,i asta, %ise <+#. =ra *rea 'e@reme *entr+ a,a ce@a. 4 O *roblemAN PlAtim asi-+rarea 'e sAnAtate toatA @iaa, 'ar Dn cli*a Dn care ce@a n+ mer-e, nici n+ @or sA a+'A 'e tine. Am artritA. Am '+reri non4sto*. Dar a treb+it sA a,te*t cinci ore la I*s$ic" ,i cn' m4a+ cons+ltat, n+ a+ *+t+t sA mA aF+te c+ nimic. TatAl me+ a m+rit *e o tar-a, *e c+loar+l s*ital+l+i. Roile r+-iniserA *nA sA obser@e cA e ,i el la rn'. 1A*tAmna trec+tA am Dm*linit cinci%eci ,i trei 'e ani. Cinci%eci ,i trei, ,i ce sA mai a,te*t 'e la @iaAN Kai m+ltA '+rere, mai m+lte *robleme ,i la +n moment 'at o sA 'a+ ort+L *o*ii ,i acesta4mi @a Gi sGr,it+l. Mi ct costA o DnmormntareT Qrea+ sA Gi+ arsA, iar cen+,a sA mi4o ar+nce Dn mare, 'ar nici bani 'e Geribot n+ am. N+ ,ti+ ce sA mai %ic... Mi c+ acestea 'is*Ar+ Dn s*atele b+cAtAriei. B+i <+# Di *ierise *oGta 'e mncare. 1e lAsA o tAcere -rea.

330

<+# a,te*tA *nA cn' Gemeia *lecA. 4 Cre' cA am 'at *este ce@a, %ise el. 4 Ce an+meN Di *o@esti 'e camioneta *e care o @A%+se. 4 Dntrebarea este, %ise el, 'e ce a+ trec+t *+ii stra'aN 4 P+ii 'in camionetA, a'icAN 4 Da. 1+GGol> Pro'+se A@icole. A @enit Dn sat 'e@re4 me a%i4'imineaA, Dnainte sA se Gi tre%it care@a. A cobort *e stra'a mare ,i a*oi a tra@ersat. Am *ier'+t4o 'in oc"i 'oar 'o+A min+te, 'ar cn' am aF+ns acolo n+ mai era. 1all# n+ *rice*ea, a,a cA el contin+A( 1all#, a trec+t stra'a, 'ar 'e cealaltA *arte este o G+n'At+rA. rmele '+c *e c"ei. Mi 'acA n+ era *e c"ei cn' am aF+ns e+ acolo, DnseamnA cA a tra@ersat c+m@a r+l *e ins+lA. 4 Ai @A%+t @re+n GeribotN 4 N+. Dar 'e ce ar Gi ne@oie 'e +n Geribot 'acA ins+la este +n sanct+ar *entr+ Goci ,i e inter%isA trecerea *e acoloN 4 Doar 'acA... BAsA *ro*o%iia neterminatA, cAci contin+area era e@i'entA. DacA s*re ins+lA a trec+t o camionetA c+ *+i con-elai, DnseamnA cA *e ins+lA e)ista +n resta+rant sa+ o cantinA care ser@ea *+i Dn meni+. Ceea ce Dnsemna cA ins+la n+ era a,a *+stie *rec+m *Area 4 ,i c+ si-+ranA n+ a@ea @reo le-At+rA c+ sal@area Gocilor. D,i terminarA i+te mic+l 'eF+n, a*oi merserA *e c"ei 'e +n'e *ri@irA *este a*A la b+cata 'e *Amnt 'e *e cealaltA *arte. =ra *+stie, +n +ltim bastion Dn Gaa KArii Nor'+l+i. ClA'irile cele mai Dn'e*Artate *Area+ sA Gie cocoate *e mar-inea l+mii, *roGilate *e alb+l inconsistent al cer+l+i. Trec+rA cte@a bArci, l+*tn' Dm*otri@a c+rent+l+i. Deas+*ra se rotea+ *escAr+,i, sG,iin' tAcerea c+ i*etele lor 'e Fale. 4 Ce @e%i acolo s+nt stl*i ra'io, %ise 1all#.
331

<+# n+ obser@ase asta *nA ac+m. =ra+ trei stl*i 'e cealaltA *arte a Gar+l+i, *Area+ sA Gie c"iar mai Dnali 'ect acesta, 'e,i ar Gi *+t+t Gi o c"esti+ne 'e *ers*ec4 ti@A. Pri@i Dn Fos *e c"ei. Barca 'e *esc+it stri'ii *e care o @A%+se le-atA 'e *onton ce@a mai 'e@reme a@ea oc+4 *ani. n bArbat c+ Fac"etA m+r'arA 'e *iele me,terea ce@a la motor ,i <+# se Dn're*tA s*re el. 4 KA sc+%ai, Dnce*+t el, ai *+tea sA ne l+ai ,i *e noi *e ins+lAN 4 Ba Plato+N BArbat+l 'in barcA D,i ,terse minile c+ o cr*A mai m+r'arA 'ect G+seserA minile iniial. Dn nici +n ca%, amice. N+ *oi mer-e acolo. = inter%is. 4 N+ @rem 'ect sA ar+ncAm o *ri@ire. 1oia mea ,i c+ mine s+ntem Goto-raGi. Am @rea sA Gacem cte@a ca're c+ Gocile. Te *lAtim ca sA ne '+ci *nA acolo.

4 DacA @A '+c acolo, Dmi *ier' a+tori%aia ,i *ermis+l 'e staionare. = %onA *roteFatA. Dmi *are rA+. Qrei Goto4 -raGii c+ Goci, '+cei4@A la -rA'ina %oolo-icA 'in Col4 c"ester. A+ o -rAma'A acolo. N+ *lecarA s*re Colc"ester. Dn sc"imb, merserA la biblioteca *e ln-A care trec+serA mai 'e@reme, ln-A ma-a%in+l 'e mobilA. =ra o salA mic+A c+ +,i batante ,i miros 'e m+ce-ai, DnA+ntr+ era+ cte@a mAs+e Foase c+ %iare ,i re@iste, @reo 'o+A%eci 'e raGt+ri c+ cAri ,i o Gemeie c+ *+lo@er, trico4 tn' Dn s*atele +n+i biro+. N+ mai era nimeni altcine@a. Eemeia Di sal+tA sc+rt ,i D,i contin+A tricotat+l. <+# ,i 1all# trec+rA *e ln-A 'i@erse seci+ni 4 Eici+ne, a*oi Istorie, Bio-raGii, MtiinA ,i Tim* liber. <+# se o*ri br+sc ,i simi c+m 1all# Gace la Gel. 4 Qe%i ,i t+ ce @A' e+N %ise el. 1all# 'A'+ 'in ca*.

332

AF+nseserA Dn 're*t+l seci+nii 'e mor 4 cel mai aerisit raGt 'in toate. A@ea n+mai o mnA 'e cAri, +nele cA%+te *e4o *arte. <+# l+A Dn mnA +n e)em*lar @ec"i 'in Jee0es ,i .ooster. Pa-inile se Dn-AlbeniserA. 1+GlA *raG+l, strnin' +n nori,or. =ra+ aici @ol+me 'e Ben =lton, Bill Br#son ,i 1te*"en Er#. A*+cA +n+l 'intre ele, 1oab 9s 1y .ashpot. Dl 'esc"ise ,i cercetA *rima *a-inA. N+ G+sese nicio'atA scos 'in bibliotecA. Cartea n+ G+sese cititA @reo'atA. 4 Hai sA l+Am ceea ce cA+tam, %ise 1all#. KerserA la seci+nea 'e Istorie localA. Aceasta era ce@a mai *o*+latA. =ra+ mai m+lte cAri 'es*re SelGor' ,i +na care 'isc+ta Dn s*ecial Plato+l SelGor'. Acesta era n+mele oGicial al ins+lei, care a@ea %ece >ilometri l+n-ime ,i care se Gormase Dn +rma mi,cArilor tectonice 'e *rin secol+l al CH4lea. DncA 'in :R// e)istase *e ins+lA +n Gar ,i se s*+nea cA DnsA,i re-ina =lisabeta I l+ase *icnic+l aici, 'e,i n+ e)ista nici o 'o@a4 'A istoricA Dn acest sens. Kar-aret Catc"*ole, o GaimoasA Gemeie4*irat, Golosise ins+la ca ba%A 'e o*erai+ni *entr+ o sc+rtA *erioa'A 'e tim*. Ins+la a'A*ostea mai m+lte s*ecii 'e Glori sAlbatice, incl+si@ celebr+l mac -alben c+ corn. 1e *Area cA este +n teren *ro*ice *entr+ Dnm+lirea nA@o'arilor ,i la +n moment 'at a'A*ostise o Gamilie 'e +lii. Eocile a*Area+ menionate o sin-+rA 'atA. =ra+ 'in cn' Dn cn' @A%+te Dn ca*+l cel mai 'e nor' al ins+lei. A,a4n+mit+l *lato+ SelGor' 'e@enise mai im*ortant Dn anii 'inaintea cel+i 'e4Al Doilea RA%boi Kon'ial. <+# a@+sese 're*tate. 1tl*ii ra'io GAcea+ *arte 'intr4o +nitate 'e cercetare +n'e 4 Dn secret absol+t 4 G+sese 'e%@oltat *entr+ *rima 'atA a*arat+l ra'ar. Ce@a mai la @ale *e coastA e)ista+ ,i alte asemenea laboratoare, la OrGor' ,i Ba$'se#. Aici mai G+seserA testate ,i alte arme,
333

incl+si@ *roiect+l *entr+ coa'a bombei n+cleare 'etonate la Hiro,ima, ,i se s*+nea cA a@ioanele 'e @nAtoare americane 1tealt" G+seserA mai Dnti testate aici 4 'e,i americanii ne-a+ @e"ement acest l+cr+. Armata se retrAsese 'e aici abia Dn :2R., moment Dn care acces+l *e ins+lA G+sese inter%is, cercetAtorii militari lAsn' Dn +rmA %eci 'e bombe nee)*lo'ate ce era+ DncA *e F+mAtate Dn-ro*ate Dn iarba DnaltA. O *arte 'intre acestea G+seserA eliminate *e la miFloc+l anilor L0/, cn' ins+la trec+se Dn a'ministrarea National Tr+st, 'ar loc+l era DncA etic"etat ca Giin' *rea *eric+los *entr+ a Gi @i%itat. 4 Mi c+m 'e a+ re+,it Gocile sA n+ sarA Dn aerN se DntrebA <+#. Mi ce4i c+ +lii A,tiaN Ar Gi rAmas GArA *ene 'acA ne l+Am '+*A *o@e,tile astea.

4A'icAN 4 Eac *ari+ cA n+ e)istA nici o bombA nee)*lo'atA. Zic asta 'oar ca sA inA oamenii 'e*arte. 4 Qrei sA aGlAm a'e@Ar+lN DntrebA 1all#. 4 Da. <+# Dnc"ise cartea. Treb+ie sA -Asim +n mo' 'e a trece a*a. Cre%i cA am *+tea DnotaN 4 A*a *Area rece ca -"eaa. Mi oric+m, s+nt c+reni... 4 A@em ne@oie 'e o barcA. 4 PAi, ,i 'e +n'e sA l+Am o barcAN 4 1+nt o -rAma'A 'e bArci *e aici. 4 Qrei sA c+m*ArAm +naN 4 N+. N4o sA c+m*ArAm nici o barcA. Dn noa*tea aceea, cei 'oi a+ G+rat o barcA. <+# se simea ai+rea GAcn' asta. N+ G+rase nimic nicio'atA ,i 'etesta Ga*t+l cA Di @enise att 'e +,or, cA oamenii care loc+ia+ la arA era+ DncA att 'e 'esc"i,i, Dnct D,i lAsa+ *orile 'esc"ise ,i b+n+rile neGerecate s+b c"eie. Mi iatA4l *e el, *roas*At sosit 'in Bon'ra ca sA le

334

'emonstre%e cA se Dn,ealA. A@ea sen%aia cA stricA ce@a sacr+, +n +ltim @esti-i+ al +nei An-lii 'e 'em+lt. N+ comitea 'oar +n sim*l+ G+rt. =ra +n mic sacrile-i+ ceea ce GAcea el. Pe *laFA se o'i"nea o micA barcA 'e ca+ci+c& o trase la a*A ct 1all# inea 'e ,ase. C+ @slele era mai -re+. Pro*rietar+l se -n'ise sA le Dnc+ie *e acestea, 'ar Dntr4+n ,o*ron 'e scn'+rA care ar Gi *+t+t Gi s*art ,i 'e +n 'elinc@ent 'e no+A ani 'in K+s$ell Hill. <+# 'esc"ise +,a ,i 'esco*eri @sle, s+*ori, o lanternA ,i c"iar o "artA im*ermeabilA a c+renilor ,i mareelor. 4 O sA *+nem tot+l la loc cn' ne Dntoarcem, o asi-+rA el *e 1all#. 4 1i-+r cA 'a. De ce Dncerca+ att 'e m+lt sA se F+stiGiceN Dn *arte *entr+ cA le era r+,ine 'e ceea ce GAcea+. Dar e)ista ,i -n'+l nerostit... Ar *+tea sA n+ se mai DntoarcA. Treb+4 ia+ consi'erate mareele. Mi orice Di a,te*ta 'e cealaltA *arte, *e *lato+l SelGor'. 4 iteT in'icA 1all#. Ear+l l+mina intermitent. Cn' *lecaserA era Dnc"is. = cine@a acolo. 4 N+. <+# clAtinA 'in ca*. Probabil este a+tomati%at. A*roa*e toate s+nt a,a Dn %i+a 'e a%i. N+ mai e)ista+ *a%nici 'e Gar. Alt Gra-ment 'in An-lia cea 'e 'em+lt. Barca *Area sA scoatA Goarte m+lt %-omot ct a+ tras4o *e *ietri,, 'ar Dn Ginal *l+tea *e a*A, c+ @slele montate ,i nimeni n+ Di s+r*rinsese as+*ra Ga*t+l+i. rcarA neDn4 'emnatici la bor'. Oricine i4ar Gi *ri@it ,i4ar Gi 'at seama Dntr4o cli*itA cA n+ mai *+seserA *icior+l Dntr4o barcA c+ @sle. Pentr+ +rmAtoarele cte@a min+te, tr+*+rile lor DncercarA sA se obi,n+iascA c+ no+a sit+aie, Dn @reme ce se c"in+ia+ sA D,i re-AseascA ec"ilibr+l ,i sA
335

Dm*ie'ice barca sA se rAstoarne c+ ei c+ tot. <+# Dncerca sA aF+n-A la +n ca*At. 1all# era ct *e ce sA ca'A la celA4 lalt ca*At. 1e DmbrAi,arA, stn-aci, Dn miFloc+l bArcii, +n 'ans lent Dn @reme ce Dncerca+ sA treacA +n+l *e ln-A alt+l. Dn Ginal D,i -AsirA *o%iiile. 1all# ,e'ea Dntr4+n ca4 *At, <+# 4 c+ Gaa la ea 4 Dn celAlalt ca*At. Ri'icA @slele ,i le lAsA sA ca'A Dn s+*ori. Trase s*re s*ate ,i barca se 'es*rinse 'e mal. Mi 'oar *entr+ +n moment, *e nea,te*tate, tot+l G+ *erGect 'e Gr+mos. Acesta era moment+l *e care a@ea sA n+4l +ite Dn @eci, cn' tot ce se Dntm*lase *nA at+nci 'e@eni o a@ent+rA Dn a'e@Arat+l sens al c+@nt+l+i, c+ +n ero+ ,i o eroinA, ,i o e)*e'iie c+ +n *osibil re%+ltat. Dn acel moment ie,irA 'in SelGor' ,i intrarA *e tArm+l celor A mie ,i una de nopi. Cer+l era a*roa*e ne-r+, a*ele calme, ar-intii. O Gelie

s+bire, 'elicatA, 'e l+nA stAtea aninatA 'eas+*ra ca*ete4 lor lor. N+ era nici +n nor, ci 'oar o s*+%ealA 'e stele. Barca cli*ocea min+nat 'es*Arin' a*a, @slele ca'en4 n' +n ritm melo'ios, tAin' *an-lica r+l+i ca Goar4 Gecele *rin mAtase. Dn F+r+l lor a*a *Area sA *rin'A -las ,i sA cnte. n'e@a 'e*arte cli*ea ra%a 'e l+minA a Gar+l+i, c"emn'+4i, asi-+rn'+4i cA a@ea+ cale liberA ,i si-+rA. Noa*tea era cAl'+A, bri%a bAtea 'in *+*a. Celelalte bArci rAmAseserA le-ate la mal, le-Ann'+4se +,or, iar coama Plato+l+i SelGor', DnGoin'+4se c+ ra*i'itate Dn F+r+l lor, n+ era att ameninAtoare ct a'emenitoare, Grontiera +n+i alt *Amnt. AF+nserA la mal ,i se o*rirA c+ o b+Gnit+rA. Ac+m DncAlca+ o *ro*rietate strAinA. P+tea+ Gi Dn *ericol. <+# se +itA la 1all#, cA+tn' conGirmarea ei cA mer- amn'oi mai 'e*arte. Eata GAc+ semn cA 'a. CoborD 'in barcA ,i DnF+rA Dn -n', cAci a*a ,i nAmol+l rece aF+nserA *este

336

Anth n! H " #%t$

-le%nA, a*roa*e 'e -en+nc"i. Re+,i c+ -re+ sA mi,te barca astGel Dnct 1all# sA *oatA *A,i 'irect *e +scat, DncercA sA o +rme%e, 'ar 'esco*eri cA rAmAsese *rins Dn ca*canA. A*a aF+nsese a*roa*e 'e ,ol' ,i el n+ mai *+tea sA se mi,te Dnainte sa+ Dna*oi. N+ *+tea 'ect sA se Dn,+r+be%e *e loc. 4 <+#, ,+ierA 1all#. N+ @e'ea ce se *etrece ,i n+ @roia sA Gie lAsatA 'e +na sin-+rA. 4 O cli*AT 1e rAs+ci *e loc ,i trase c+ toatA Gora, Golosin' mar-inea bArcii ca *r-"ie. 1imi c+m *antoG+l ,i ,oseta Di s+nt sm+lse 'e *e *icior. D,i eliberA *icior+l ,i re+,i sA se ar+nce c+ Gaa Dn Fos *e mal. Dar *antoG+l a@ea sA rAmnA *ier'+t Dn @eci Dn noroi& Dn eGort+l 'e a se 'escarcera, Dm*insese barca Dna*oi Dn a*ele r+l+i. Aceas4 ta se 'e*Arta 'eFa ,i *nA sA obser@e, era 'eFa *rea tr%i+. =ra+ *ri%onieri *e *lato+l SelGor'. N+ se mai *+tea+ Dntoarce. 4 Ce Gacem ac+mN DntrebA 1all#. =ra s+r*rins cA Gata n+4i Grnsese -t+l 'e ner@i. Sate a,a ar Gi GAc+t. <+# se +itA DnF+r. Nimic n+ *Area e)trem 'e *romiAtor. 4 Hai sA DncercAm *e aici, %ise el. PornirA la 'r+m *rin iarbA, Dn 'irecia *rimei clA'iri. Bombele nee)*lo'ate, care *Area+ att 'e Gante%iste Dn si-+rana bibliotecii 'in SelGor', 'e@eniserA 'eo'atA oribil 'e reale Dn mintea l+i <+# ,i se s+r*rinse Dntin4 %n'+4se Dnainte 'e Giecare *as, 'e *arcA ar Gi *+t+t simi coaFa 'e metal c+ 'e-et+l 'e la *icior, *+tn' astGel sA *A,eascA *e ln-A ea. Ins+la *Area enormA ac+m cA se aGla+ *e s+*raGaa ei, *Amnt+l lAsat Dn +rmA m+lt *rea 'e*arte. Dn ca*At+l Dn'e*Artat, Gar+l contin+a sA cli*eascA a,a c+m GAcea noa*te 'e noa*te. Tot+l era Dncremenit. N+
337

se a+%ea nici +n %-omot 4 nici mAcar +n *i+it 'e la o *asAre ce4,i GAcea c+ib sa+ *lescAit+l +nei Goci Dn trecere. AF+nserA ln-A clA'ire. N+ era altce@a 'ect +n ,o*ron, mai *+in interesant ,i mai *ArA-init 'ect cel 'in care G+raserA @slele. DnA+ntr+ era +n nA@o' @ec"i ,i Dnclcit, im*osibil 'e 'esc+rcat, ,i cte@a Gra-mente 'e lemn *+tre%it care *oate cA G+seserA cn'@a o barcA. 4 Aici n+ e nimic, %ise <+#. D,i DnrA+tAise sit+aia cAlcn' *e ni,te +r%ici. BineDneles, *icior+l aGectat era *icior+l 'esc+l. 4 <+#, ce ne GacemN 4CeN 1all# cntArise bine sit+aia. PArea Dn-riForatA. Di @e'ea c"i*+l, *ali' Dn l+mina l+nii. PAr+l Di cA%+se *este oc"i. 4 Am *ier'+t barca. Asta DnseamnA cA n+ *+tem *leca 'e *e ins+lA.

4 <Asim +n loc +n'e sA 'ormim. 4 Dar mine 'imineaAT Qa treb+i sA c"emAm aF+toare. Mi n+ a@eam @oie sA Gim aici. 14ar *+tea sA c"eme *oliia. 4 Ne -n'im la asta mine, %ise <+#. Deocam'atA "ai sA ar+ncAm o *ri@ire. na 'in clA'iri treb+ie sA Gie 'esc+iatA. Tra@ersarA ins+la. Nici o mi,care. 1e Dn're*ta+ s*re cel mai a*ro*iat -r+* 'e clA'iri 'e mArimea "an-arelor *e care le obser@aserA 'e *e mal... ... Cn' se a*rinse o l+minA. <+# ,i 1all# se o*rirA instantane+, cA+tn' 'in *ri@iri +n loc Dn care sA se asc+n'A. Dar n+ era nimic. 1e aGla+ Dn miFloc+l *+stietAii. Dn Gaa lor, n+ mai m+lt 'e 'o+A%eci 'e metri mai Dncolo, se 'esc"isese o +,A *e laterala "an-ar+l+i ,i aceasta era s+rsa 'e l+minA. C+ oc"ii la +,A, %ArirA +n om *A,in' aGarA. Om+l *Area sA ca+te ce@a c+ minile. A*oi bArbat+l 'esGAc+ *icioarele ,i cei 'oi G+-ari

338

a+%irA s+net+l a*ei ,iroin' Dn iarbA. Om+l +rina. Dl @e'ea+ lim*e'e, *roGilat Dn 're*t+n-"i+l 'e l+minA, 'ar 'in Gericire el n+4i %Arise DncA. RAmaserA nemi,cai *nA ce om+l D,i terminA treaba. A*oi el se Dntoarse ,i intrA la loc Dn clA'ire. B+mina se stinse. N+ era+ sin-+ri. 4 Am a@+t 're*tate, ,o*ti <+#. Cre' cA i4am -Asit. 1*"in)... 4 Am -Asit *e cine@a, G+ 'e acor' 1all#. Qrei sA ne +itAm mai 'e a*roa*eN Ce altce@a ar Gi *+t+t GaceN =ra+ *rin,i *e ins+lA. 4 Da, re*e'e. DnaintarA c+ -riFA. Tal*a stn-A a *icior+l+i l+i <+# scr,nea *e *ietri,. Picior+l 're*t, 'esc+l, n+ GAcea %-omot cn' atin-ea *Amnt+l. Oricine ar Gi asc+ltat ,i4ar Gi Gormat im*resia cA este +rmArit 'e +n om c+ +n sin-+r *icior. <+# ar+ncA o *ri@ire *este +mAr, DncA si-+r cA cine@a Dl +rmAre,te. Dar n+ era nimeni. Iarba se +n'+ia Dn bri%A. Kai Dncolo, s+*raGaa a*ei se Dncrei, reGlectn' l+na. AF+nserA la +,a *e +n'e ie,ise bArbat+l. =ra 'in metal soli', *otri@in'+4se ermetic Dn %i'+rile 'e cArAmi'A. <+# D,i Dnc"i*+i oamenii 'e ,tiinA 'in @remea rA%boi+l+i l+crn' aici. =ra -en+l 'e +,A '+*A care se asc+n'ea+ secrete. 1e +itA la 1all#, care4i 'A'+ a*robarea. Desc"ise +,a ,i se strec+rarA amn'oi DnA+ntr+. ,a '+cea Dntr4+n cori'or, il+minat c+ t+b+ri 'e neon in'+striale, atrnate 'e lan+ri metalice. Pe *ereii @o*sii Dntr4+n @er'e militar trecea+ mai m+lte e@i -roase, *aralele. Ba ca*At era +n liGt, o cabinA -rea 'e oel c+ toate mAr+ntaiele la @e'ere, ca +n 'is*o%iti@ 'es*rins 'intr4o minA sa+ 'intr4+n b+ncAr. Pe *erete era *ictat c+ *ortocali+ OC4lP.
339

4 Ce cre%iN ,o*ti 1all#. 4 Treb+ie sA aibA s+bsol, ,o*ti el Dna*oi. QA%+se, 'oar, clA'irea 'e aGarA. BiGt+l n+ *+tea '+ce 'ect Dn Fos. 4 Hai sA @e'em 'acA -Asim ,i ni,te scAri. Bn-A liGt mai era o +,A ,i Dn s*atele ei era+ scArile 'e beton 4 o ie,ire 'e incen'i+. CoborrA tre*tele c+ te4 mere. Ins+la, a*oi "an-ar+l, ac+m s+bsol+l. =ra o serie 'e ca*cane Dn ca*cane. <+# se -n'i la Brian =astman ,i Jo"nn# Peters. 1*"in) era o or-ani%aie care +ci'ea GArA 'iscriminare. DacA era+ -Asii aici, era+ ni,te oa4 meni mori. =ra att 'e sim*l+. 1e +itA la 1all#, s*ern' cA ea n+ aF+nsese la aceea,i concl+%ie. D,i 'orea sA n+ o Gi im*licat Dn treaba aceasta. 1cArile cobora+ trei ni@el+ri, 'ar <+# ,i 1all# ie,irA 'in s*iralA la *rim+l 4 C4. 4 la 'oar +n ni@el s+b *Amnt. =ra 'est+l 'e 'e*arte. IntrarA *e +n alt cori'or, acesta

moc"etat ,i c+ l+mini mai 'ecorati@e. BAsn' la o *arte li*sa Gerestrelor, sen%aia 'e GricA ,i cla+stroGobia, ar Gi *+t+t Goarte bine sA se aGle Dntr4+n "otel mo'ern. De '+*A col se a+%ea+ acor'+ri 'e m+%icA clasicA 4 C"o*in. <+# o l+A *e 1all# 'e bra. N+ *Area sA Gie nimeni 4 era tot+,i +ns*re%ece GArA +n sGert seara 4 'ar +na *este alta, n+ era o i'ee b+nA sA %Abo@eascA. PornirA *e cori'or c+ *a,i re*e%i, 'e *arcA a@ea+ tot 're*t+l sA se -AseascA aici. <+# ,c"io*Ata +,or, DncAlat Dntr4+n *icior ,i c+ celAlalt 'esc+l. Crac+l 're*t 'e la *antalon era m+rat. 1e o*ri ,i ar+ncA ,i celAlalt *antoG. K+lt mai +,or a,a. 1all# Di GAc+ semn. 4 ite. De4o *arte ,i 'e alta era+ mai m+lte +,i. Eata se o*rise Dn Gaa +neia 'in ele. Pe +,A era +n semn( CIOC CIOC _NAINT= D= A INTRA. L 4 Cre' cA am aF+ns +n'e treb+ie, %ise ea.

340

<+# a*AsA *e mner+l +,ii, 'ar era Dnc+iatA. Contin+arA s*re loc+l 'e +n'e se a+%ea m+%ica. Cori'or+l cotea abr+*t ,i se 'esc"i'ea Dntr4+n "ol, o -alerie ce tra@ersa o DncA*ere +ria,A. 1ala se ri'ica *nA la s+*raGaA, c+ raGt+ri *line c+ cAri *e 'oi 'intre *erei ,i Gerestre Dn-+ste, ori%ontale s+s 'e tot, c"iar s+b ta@an. De cealaltA *arte atrna+ *ortrete ale Re-inei ,i D+cel+i 'e ='inb+r-". Dn salA era+ cam %ece oameni, DmbrAcai leFer. nii stAtea+ Dn Gotolii conGortabile, citin' re@iste sa+ cAri. Alii 'isc+ta+ Dntre ei. Dn DncA*ere era ,i +n tele@i%or c+ ecran lat, c+ sonor+l la minim, ,i o masA 'e biliar' c+ bilele Dm*rA,tiate *e toatA s+*raGaa 'e *slA @er'e. Dn aGarA 'e Ga*t+l cA oamenii era+ 'e @rste ,i etnii 'iGerite, locaia Di amintea l+i <+# 'e +n cl+b lon'one%. 4 Ce Gac toi oameni A,tia aiciN ,o*ti 1all#. 4 D+mne%e+ ,tie. Hai sA mer-em... Tra@ersarA -aleria Dn -rabA. Din Gericire era+ s+s, Dn +mbrA. Nimeni n+ Di %Ari trecn'. Dn Gaa lor, cori'or+l se lAr-i, c+*rin%n' *atr+ liGt+ri, mo'ele mo'erne 'e astA 'atA, *o%iionate GaA Dn GaA, *erec"i. 1e a+%i +n O*in-P ,i +,ile +n+ia 'in liGt+ri 'e 'esc"iserA silenios. 1all# Dl *rinse *e <+# 'e mnA ,i Dl sm+ci Dna*oi. rmArirA c+m 'in liGt ie,i +n -r+* 'e oameni. Do+A bAtrnele, s*riFinin'+4se 'e ca're 'e metal, a*oi +n 'octor, +n *om*ier, +n cAl+-Ar ,i +n @entriloc. Mtia+ cA +ltim+l om este @entriloc *entr+ cA ins+l '+cea c+ el o *A*+,A, o re*licA e)actA a *ro*riei *ersoane. <r+*+l se 'e*Arta Dn cealaltA 'irecie. <+# ,i 1all# *ornirA 'in no+, l+n'+4se '+*A ei. AF+nserA la o arca'A ,i, 'e cealaltA *arte, +n resta+rant com*let G+ncional, Dn care c"elneri c+ Fac"ete albe ser@ea+ a*ro)imati@ trei%eci 'e clieni 4 sc"imb+l 'e noa*te 4 a,e%ai la cte@a mese circ+lare. Oamenii 'in liGt
341

Ise alAt+raserA +nor cercetAtori Dn "alate albe, G+ncionari, secretare ,i ali membri 'e *ersonal. <+# o Dn-"ionti *e 1all# ,i Di arAtA o masA. Ba aceasta stAtea+ sin-+ri en-le%+l, irlan'e%+l ,i scoian+l. Knca+ *+i Gri*t. =ra -re+ sA treacA 'e resta+rant ,i sA n+ Gie @A%+i. <+# obser@A +n cAr+cior *entr+ *rAFit+ri ,i Dnce*+ sA Dl Dm*in-A, c+ 1all# *e ln-A el. Oricine s4ar Gi +itat Dn 'irecia lor i4ar Gi l+at la *rima @e'ere 're*t aF+toare la b+cAtArie 4 a,a scA*ase 'e Gasci,ti Ric"ar' Hanna# Dn a'a*tarea BBC a !elor trei-eci ,i nou+ de trepte. 9n realitate, nimeni n+ D,i ar+ncA *ri@irea Dn 'irecia lor. Aban'onarA cAr+cior+l Dn Gaa +nei toalete ,i se -rAbirA mai 'e*arte *e cori'or. Cori'or+l Di *+rtA mai 'e*arte *e ln-A o GereastrA +ria,A 'in sticlA ce 'A'ea Dn ceea ce *Area a Gi +n laborator 'e limbi strAine( cabine in'i@i'+ale, cA,ti,

monitoare 'e calc+lator. Dn @reme ce <+# ,i 1all# se +ita+ DnA+ntr+, +n'e@a Dn s*atele lor se 'esc"ise o +,A& cei 'oi se *itirA '+*A o tabelA c+ inGormaii Dn tim* ce 'oi bArbai DmbrAcai Dn "alate albe, c+ ma*e s+b bra, Dnainta+ s*re ei 'isc+tn'. 4 Care4i 'iGerena 'intre Pa*A ,i o ma,inA 'e s*AlatN %icea *rim+l 'intre ei. 4 N+ ,ti+. Care4i 'iGerena 'intre Pa*A ,i o ma,inA 'e s*AlatN 4 N+ mA Dntreba *e mine. =+ te Dntreb. 4 PAi, n+ ,ti+. 4 KA -n'eam cA *oate ai a+%it. Tocmai a sosit 'e la Roma. B4am a+%it *e +n ti* 'e la Cercetare! De%@oltare 4, Ie*+re 4 mi4a %is cA iese sA*tAmna asta. 4 Deci, care4i 'iGerena 'intre Pa*A ,i o ma,inA 'e s*AlatN 4 Habar n4am. Ce@a c+ cicl+l 'e s*AlareN QibraiileN

342

Con@ersaia contin+A Dn tim* ce cei 'oi 'is*Ar+rA '+4 *A col, *rintr4+n set 'e +,i batante. <+# ,i 1all# ie,irA 'e '+*A ecran. 4 1i-+r am aF+ns +n'e treb+ie, ,o*ti <+#. 4 Cre' cA ar treb+i sA ie,im aGarA, %ise 1all#. Dar n+ era a,a sim*l+. Re+,iserA sA aF+n-A *nA la S4. 4 literele era+ *ictate *e *erete 4 'ar n+ era nici +rmA 'e liGt sa+ scAri ca sA *oatA aF+n-e 'in no+ s+s. <+# e)amina tabela c+ inGormaii. =ra +n re-+lament( ce sA Gaci Dn ca% 'e incen'i+, oGierii 'e ser@ici+, n+mere 'e teleGon. n t+rne+ 'e bri'-e Dntre cei 'e la Creaie ,i cei 'e la Distrib+ie. =)c+rsii la concerte 'in Al'eb+r-" ,i 1na*e. Dar n+ t+ "artA. Nici o inGormaie +tilA. Trec+rA *rin +,ile batante, 'eGiln' *e ln-A o serie 'e biro+ri +niGorme, c+ mese, sca+ne ,i Gi,ete i'entice. <+# se min+na c+m *+tea cine@a sA l+cre%e Dn s+bsol GArA l+minA nat+ralA, GArA *ri@eli,te. 1e simea 'in ce Dn ce mai nelaloc+l l+i, con,tient cA tim*+l 4 ,i noroc+l 4 era *e '+cA. Cori'or+l se DnG+n'a 'ar mAcar aici -AsirA liG+ri( 'o+A set+ri 'e +,i 'e oel. <+# a*AsA *e b+ton. 4 Boc+l acesta e incre'ibil, %ise 1all#. 4 D"m. ParcA s+ntem Dntr4+n Gilm c+ James Bon'. 4 Probabil a Gost constr+it Dn tim*+l rA%boi+l+i. Zicea Dn carte cA aici a+ in@entat ra'ar+l. 1e o*ri. Ce Gacem ac+mN 4 DnotAm *nA la Arm. 1all# Di ar+ncA o cA+tAt+rA. C+renii n+ *ot Gi a,a *+ternici, %ise el. Cre' cA aF+n-em *nA la mal. Eata GAc+ o -rimasA. 4 Ar Gi treb+it sA4i s*+n. N+ ,ti+ sA Dnot. 4 N+ ,tii sA DnoiN 4 IartA4mA. 4 De ce n+ mi4a %is *nA ac+mN
343

4 Te4ai s+*AratN 4 N+. 1i-+r cA n+. <+# ri'icA 'in +meri. Qa treb+i sA cA+tAm alt *lan. ,ile liGt+l+i se 'esc"iserA. Dn cabinA stAtea+ trei *a%4 nici c+ ,ase a+tomate ,i semi4a+tomate Dn're*tate s*re ei. Ie,irA 'in liGt, Dm*rA,tiin'+4se ca +n e@antai, l+n'+4,i *o%iiile 'e l+*tA. n al *atr+lea, DmbrAcat Dn +niGormA >a>i, *A,i Dn GaA. =ra tnAr ,i e)*resia *e care o arborase *Area sA cearA sc+%e. 4 Ki4e teamA cA treb+ie sA @enii c+ mine, %ise el. A@ea +n ton *oliticos, mai 'e-rabA aristocratic. 4 De ceN DntrebA <+#. 4 Aceasta este *ro*rietatea -+@ern+l+i. N+ a@ei a+tori%aie sA Gii aici.

4 Ne4am *ier'+t, %ise 1all#. Am @enit sA @e'em Gocile. 4 Dmi *are rA+, mi4e teamA cA n+ ine. Q4am +rmArit *e ecrane Dn tot acest tim*. CotrobAii *e aici 'e ce@a @reme. 4 Cine s+nteiN DntrebA <+#. 4 N+mele me+ este 1an'erson. 1+ntei <+# Eletc"er, n+4i a,aN 4Da. 4 A,a am %is ,i e+. Qenii c+ mine. Di con'+serA Dna*oi Dn liGt. N+ era *rea m+lt s*ai+ Dn4 tre atia oameni ,i a+tomate. Cel *e n+me 1an'erson a*AsA b+ton+l cel mai 'e Fos ,i <+# simi *resi+nea Dn +4 rec"i Dn tim* ce liGt+l Di *+rtA cte@a ni@el+ri s+b *Amnt. 4 N4ar Gi treb+it sA @enii aici, ,tii asta, %ise 1an'er4 son. <+# a@ea sen%aia cA tnAr+l era 'e Ga*t +n om tare *lAc+t. N+ *+tea sA aibA mai m+lt 'e 'o+A%eci ,i cinci 'e ani. A@ea +rec"ile niel clA*A+-e, trAsAt+rA accent+atA 'e Ga*t+l cA a@ea *Ar+l t+ns Goarte sc+rt.

344

BiGt+l se o*ri. S40. <+# se DntrebA ct 'e a'nc coborserA. Be *ermise sol'ailor sA Dl con'+cA *e +n +ltim cori'or, acesta c+ +,i 'e cel+le, mai 'e-rabA 'ect 'e biro+ri. Bec+ri GArA mascA l+mina+ 'in loc Dn loc. Dn Ginal se o*rirA. 4 Qa treb+i sA @A *etrecei noa*tea aici, %ise 1an4 'erson. PAstra acela,i ton a*olo-etic. Qorbim 'imineaA. 4 P+tem rAmne Dm*re+nAN se r+-A 1all#. 4 N+. Ki4e teamA cA n+ este *osibil. 1all# G+ con'+sA Dn *rima cel+lA, <+# Dn cea 'e a 'o+a. CAmAr+a l+i era -oalA, c+ 'o+A *at+ri 'e cam4 *anie, o toaletA ,i 4 e@i'ent 4 GArA GereastrA. 1an'erson rAmase o cli*A Dn *ra-+l +,ii. 4 Dorii ce@aN DntrebA el. 4 Ki4ar *rin'e bine o caGea ,i +n san'@i,, %ise <+#. Dar tnAr+l n+ se mai Dntoarse. ,a se Dnc"ise Dn +rma l+i ,i <+# a+%i c+m c"eia se rAs+ce,te Dn broascA. RAmase sin-+r.

DDUZECI SI PATRU
4 A, @rea sA Di s*+n +n banc, %ise R+*ert Bi''#. 4 N+4mi *lac banc+rile, ri*ostA <+#. 4 O sA4i *lacA acesta. <+# G+sese a'+s 4 sin-+r 4 Dn biro+l l+i Bi''#( biro+l c+ al+rA 'e W"ite"all ,i *ri@eli,te s*re 1+GGol>. Dl Dn-ri4 Fora Ga*t+l cA el ,i 1all# G+seserA 'es*Arii. Dl Dn-riFora ,i *re%ena l+i 1m#t"e, OLNeil ,i KcBarrit# care, aGlase ac+m, era+ n+mele en-le%+l+i, irlan'e%+l+i ,i scoia4 n+l+i. Dar nimic n+ Dl Dn-riFora mai rA+ 'ect om+l c+ stat+rA 'e sol'at, cost+m 'e om 'e aGaceri ,i -las 'e 'irector 'e ,coalA *ri@atA. C"iar ,i at+nci cn' a Gost Dm*ins s+b tA@Al+- sa+ +rmArit 'e stereoti*+ri, <+# n+ a simit *ericol+l *e care Dl simea ac+m. Om+l ,i DncA*erea a@ea+ +n aer 'e Dncremenire care *Area c+m@a aca*arator. Dn acela,i tim*, ,tia cA aF+nsese la ca*At+l 'r+m+l+i *e care ,i l4a ima-inat mai Dnti, ca sA 'es4 co*ere a*oi cA era ct se *oate 'e real. Acesta era loc+l +n'e Dnce*ea+ banc+rile. C+ om+l acesta. Aici. 4 n'e este 1all#N DntrebA el. 4=Fos. 4 A, @rea sA o @A'.

346

4 1+nt con@ins. Dar n+ treb+ie sA Di Gaci -riFi Dn *ri@ina ei. Dn moment+l 'e GaA, mi4e teamA cA treb+ie sA te Dn-riFe,ti 'e soarta '+mitale. Asta n+ s+na *rea bine. <+# se +itA DnF+r la cei trei bArbai care stAtea+ Dn s*atele sA+. =ra+ a,e%ai *e sca+ne incomo'e ce G+seserA a'+se 'in anticamerA 4 nemi,cai, ca ni,te F+cArii care a,te*ta+ sA le DntoarcA cine@a c"eia. =ra a cincea oarA cn' Di @e'ea ,i obser@A cA *+rta+ ace4 lea,i "aine ca Dntot'ea+na. Silt4+l, cost+m+l ,i Fac"eta 'e *iele era+ +niGormele lor, 'eGinin'+4i ,i Dn acela,i tim* asc+n%n' cine era+ c+ a'e@Arat. 1e DntrebA c+ ct era+ *lA4 tii. De +n'e @enea+N =ra *+in *robabil sA aGle @reo'atA. 1e lAsA o sc+rtA tAcere, Dn @reme ce Bi''# se a'+nA. <+# ,tia cA at+nci cn' @a s*+ne banc+l acesta, o @a Gace *erGect, c+@nt c+ c+@nt. Dl @a s*+ne e)act a,a c+m G+sese el conce*+t. 4 Dntr4o b+nA %i, Dnce*+ el, toi co*iii 'e la o ,coalA *rimesc o temA( sA s+sinA o *re%entare 'es*re ce Gace tatAl GiecAr+ia ,i, ca *re%entarea sA Gie mai interesantA, ar Gi Gost bine sA @inA DmbrAcai, *e ct *osibil, ca *Arinii lor. Ac+m, se Dntm*lA ca tatAl +n+ia 'intre bAiei sA Gie s+'or, a,a cA *+,ti+l @ine la ,coalA c+ o mascA 'e s+'+rA *e ca*. 4 Din *Acate, bAiat+l n+ @e'e *rea bine *rin masca 'e s+'+rA. Cn' iese 'in casA, se ciocne,te 'e +n stl*. 1e lo@e,te 'e o ma,inA *arcatA *e stra'A. Dntr%ie la ,coalA ,i se lo@e,te 'e *orile ,colii, iar cn' intrA Dn ,coalA se lo@e,te 'e +n *erete. De Ga*t, D,i *etrece toatA %i+a ciocnin'+4se 'e l+cr+rile 'in F+r& cn' se Gace ora 'e *lecat acasA, bAiat+l e Gericit. 4 Mi c+m s*+neam, co*il+l se i%be,te 'e +,a clasei Dn 'r+m s*re ie,ire, se ciocne,te 'e *roGesori, 'e *orile ,colii a 'o+a oarA. Alear-A '+*A a+tob+%+l ,colii 'ar se
347

ciocne,te 'e staia 'e a+tob+% ,i *ier'e ma,ina, a,a cA ac+m treb+ie sA mear-A acasA *e Fos. Mi c+m mer-e el *e trot+ar ciocnin'+4se 'e 'i@erse l+cr+ri, +n Kerce'es tra-e la bor'+rA ,i +n bArbat se a*leacA *e -eam %icn' 4 aici Bi''# D,i *reGAc+ -las+l, astGel Dnct sA s+ne ct mai slinos c+ *+tinA 4 OBAiea,T Hei bAiea,T Qrei sA te '+c acasA c+ ma,inaNP Ac+m, bAieel+l nostr+ ,tie cA n+ tre4 b+ie sA @orbeascA c+ strAinii, 'ar e obosit ,i s4a sAt+rat sA se tot ciocneascA 'e 'i@erse, a,a cA acce*tA ,i +rcA Dn ma,inA. Portiera se Dnc"i'e ,i *leacA Dm*re+nA. 4 Ker- ei a,a o @reme, a*oi om+l se a*leacA s*re el ,i Dl DntreabA( OBAiea,P, %ice el. OMtii ce e Ala "omose)+alNP BAiat+l clatinA 'in ca* cA n+. Kai mer- o @reme. A*oi ,oGer+l se a*leacA 'in no+ s*re el. OBAiea,P, %ice el. OMtii ce e Ala *e'oGilNP

DncA o 'atA, bAiat+l clatinA 'in ca*. Mi ,oGer+l se mai a*leacA o 'atA. OIa, s*+ne4mi bAiea,P, %ice el, O,tii ce e Ala se) analNP Mi bAiat+l %ice( ON+. De Ga*t, ar treb+i sA @A s*+n. N+ s+nt s+'or c+ a'e@AratP. Bi''# se lAsA *e s*ate, m+l+mit 'e sine. <+# n+ rsese. Dar om+l nici n+ se a,te*ta sA o GacA. 4 C+nosc 'o+As*re%ece mii cinci s+te ,i cinci%eci ,i 'o+A 'e banc+ri, %ise Bi''#. K+lte 'intre acestea s+nt, bineDneles, @ariai+ni ale acel+ia,i banc. Dar cel *e care tocmai i l4am %is, cre' cA acesta este *reGerat+l me+. A, @rea sA Di e)*lic 'e ce. 4 DacA treb+ie. 4 O -l+mA b+nA conine a*roa*e Dntot'ea+na +n ele4 ment 'e s+r*ri%A, %ise Bi''#. KA -n'esc la *oanta +nei -l+me ca o coli%i+ne la ca*At+l 'r+m+l+i *e care mer-eai 'oar *entr+ cA n+ a@eai *e care alt 'r+m s4o a*+ci. 1A l+Am cea mai @ec"e -l+mA 'in l+me, -l+ma

348

s*+sA 'e 1Gin). nii s*+n cA este *rim+l banc creat @reo4 'atA. OCe are *atr+ *icioare 'imineaa, 'o+A *icioare '+*A4amia%a ,i trei *icioare searaN RAs*+ns+l este( +n bArbat. Ca s+-ar, mer-e 'e4a b+,ilea. Ca a'+lt mer-e Dn *icioare ,i ca bAtrn se Golose,te 'e baston. DacA e sA Gim strici, este mai 'e-rabA o -"icitoare ,i n+ +n banc, 'e,i ambele s+nt Dnr+'ite. Dar +mor+l constA Dn s+r*ri%A. AceastA creat+rA, care *are im*osibilA, este 'e Ga*t cea mai e@i'entA 'intre toate. C"iar t+. O Gorm+lA similarA se a*licA ,i Dn ca%+l +nei *erle mai @ec"i. OCn' n+ este o +,A nici Dnc"isA, nici 'es4 c"isAN Cn' este Dntre'esc"isAP. De ce e am+%antAN 4 Kie n+ mi se *are am+%antA, %ise <+#. 4 N+ este ilarA, 'omn+le Eletc"er, rec+nosc. Dar c"iar ,i a,a, este +n banc bine DnrA'Acinat, s*+s *entr+ *rima oarA *e 'ata 'e :. noiembrie :2.5 4 Dn %i+a Dn care Hitler a Gost arestat ca +rmare e,ec+l+i c+ Gaimos+l putsch 'e la berArie. Kenione% aceste 'o+A circ+m4 stane c+ +n moti@. Arestarea l+i Hitler 4 DncA +n *as s*re Holoca+st. 1osirea *e l+me a +n+i no+ banc 4 o sAmnA 'e s*eranA, 'e sal@are. Dar @om re@eni la acest as*ect. Ceea ce @rea+ sA s*+n este cA +n banc e ce@a mai m+lt 'ect +n sim*l+ Foc 'e c+@inte. =ste o altA s+r*ri%A @i%+alA, Goarte similarA c+ a*ariia om+l+i Dn -"icitoarea 1Gin)+l+i. Vi se *re%intA o +,A ,i i se *+ne o Dntrebare ce *are im*osibilA. Acesta este 'r+m+l *e care e,ti in@itat sA cAlAtore,ti. Mi la Ginal+l 'r+m+l+i, Dn mintea ta, +,a s4a transGormat ca *rin Garmec Dn altce@a. Mtii care e cel mai sc+rt bancN O n orb intrA Dntr4+n bar... P DncA o 'atA, eGect+l este acela,i. Bar+l ca ,i locaie aici se transGormA Dn bar, Dn teF-"ea ,i la asta se a'a+-A '+rerea ,i ,oc+l orb+l+i care s4a rAnit. Mi asta e am+%ant 4 c"iar 'acA n+ ar treb+i. Asta este s+r*ri%a.
349

Dn ca%+l banc+l+i c+ care am Dnce*+t, intrA Dn Foc o altGel 'e transGormare. =,ti '+s *e +n 'r+m 'e care e,ti con@ins cA o sA Gie 'e *rost4-+st, Fenant, ne*lAc+t. Dar, 'e Ga*t, *oanta a'+ce c+ sine c+ tot+l altce@a. =ste '+lce, com*let inocentA. BAiat+l *oate Gi Dn mare *ericol '+*A ce a intrat Dn ma,ina bArbat+l+i *er@ers, 'ar sGr,im *rin a sArbAtori inocena l+i. R'em. Mi *ericol+l, sentiment+l 'e -reaA s+nt 'isi*ate. 4 Ai a+%it banc+l c+ neb+n+l *e ins+lAN DntrebA <+#. Qroia sA4l 'e%+mGle niel *e om+l 'in Gaa l+i, sA4i mai taie 'in aro-anA. Bi''# Dl i-norA. 4 Pentr+ mine, mai im*ortant c"iar 'ect *oanta este +ni@ers+l Dn care se *etrece banc+l. Banc+l *erGect D,i

creea%A *ro*ria l+me, com*letA. Dntr4+n banc n+ a@em ne@oie sA ,tim ce c+loare era Ja-+ar+l, ct 'e mare e ,coala, ora,+l sa+ ara Dn care se *etrece aci+nea. Toate s+nt clA'ite 'eFa Dn banc. Banc+l me+ recreea%A *erGect l+mea bAiat+l+i ,i noi ,tim ime'iat +n'e ne aGlAm. No4 tea%A ,i Ga*t+l cA lo-ica acelei l+mi este 'e sine stAtAtoare. =@i'ent, ar Gi normal ca *+,ti+l sA D,i scoatA masca 'e s+'or ca sA n+ se mai ciocneascA 'e l+cr+ri. n+l 'in *roGesori ar treb+i sA4i s*+nA asta. Dar i'eea nici n+4i trece *rin ca*, ,i nici no+A n+ ne 'A *rin minte. Re-+lile l+mii res*ecti@e s+nt create o'atA c+ aceasta, ,i aceste re-+li n+ s+nt DncAlcate nicio'atA. N+ Dn +ltim+l rn', banc+l are +n ritm a*arte. Re*etiia c+@nt+l+i Ociocne,teP ne *oartA ,i ne lea-AnA, oGerin'+4ne +n sentiment 'e Gamiliaritate care 'oar @a DntAri Gora *oantei. KA Dntreb 'acA ai obser@at cA *+nct+l c+lminant a sosit Dn trei eta*e, ca 'eclamaiile +n+i *olitician. OMtii ce e Ala "omose)+alN Mtii ce e Ala *e'oGilN Mtii ce e Ala se) analNP Eiecare ni@el este ce@a

350

mai rA+ 'ect *recen'ent+l *nA cn' a,te*tArile tale se Gsie ,i Di %boarA co@or+l 'e s+b *icioare. 1+nt banc+ri c+ co*ii care sincer sA Gi+ mA Dn-ro%esc. <l+mele 'e ti*+l OAlin+aP. Acest Gormat a Gost in@entat 'e +n r+s Dn a*rilie :277. R+,ii *ot Gi teribil 'e cr+%i c"iar ,i Dn maniGestArile lor 'e +mor, iar =le@onici era GArA Dn'oialA +n maestr+. I@an =le@onici. A Dnce*+t sA scrie banc+ri Dn %i+a Dn care a *rimit o tra'+cere a n+mel+i sA+. K+lte banc+ri 'es*re co*ii sunt 'e *rost -+st ,i te tre%e,ti r%n' 'in *ricina 'istr+-erii inocenei, cA @e%i c+m 'oi oameni se rAnesc Dntre ei. Treb+ie sA Dmi amintesc 'in cn' Dn cn' cA astGel 'e -l+me D,i a+ loc+l lor Dn marea *ano*lie a +mor+l+i ce se Dntin'e Dnainte noastrA, ,i noi toi treb+ie sA reinem cA cele mai @ec"i -l+me 'in l+me 4 Ga%a c+ *lAcinta Dn GaA, *isic+a care alear-A '+*A ,oarece, om+l care ca'e Dntr4o -a+rA 'e canal 4 toate a+ la ba%A cr+%imea +nei Giine GaA 'e o altA GiinA. De ce e a,aN Hai sA re@enim la Hitler care ne4a arAtat, m+lt *rea recent, lat+ra Dnt+necatA a Giinei +mane. Mtim ceea ce s+ntem. Am @A%+t monstr+l ce sAlA,+ie,te DnA+ntr+. Dar c+m sA Dmbln%im monstr+l acestaN Ce mo'alitate mai b+nA 'ect sA4l l+Am Dn rsN Banc+l c+ bAiat+l ne s+r*rin'e *entr+ cA se b+c+rA 'e inocena co*iilor ,i ne a'+ce aminte 'e cealaltA lat+rA a +ma4 nitAii, lat+ra *e care 'intot'ea+na am Dncercat, Dn Gel+l me+, sA o s+sin. 4 =i bine, mie tot n+ mi se *are am+%ant, %ise <+#. Mi ac+m cA mi l4ai e)*licat, este ,i mai *+in am+%ant. 4 <l+mele n+ s+nt nicio'atA am+%ante 'acA le e)4 *lici, %ise Bi''#. Descrie4mi la *ersoana a treia +n Gilm al Grailor Kar) ,i ai sA a'ormi *+blic+l 'e *lictisealA. Anali%ea%A +n e*iso' 'in orice serial 'e come'ie ,i Dl @ei
351

re'+ce la %ero. =)ista+ oameni care ,tia+ sA recite sc"eci+ri Dntre-i scrise 'e ec"i*a Kont# P#t"on. =ra+ la Gel 'e *o*+lari ca acneea. DncearcA sA e)*lici 'e ce i se *are ce@a "aios ,i @ei 'esco*eri cA 'e Ga*t nici n+ este. 4 Pot sA s*+n ce@aN DntrebA <+#. 4 Te ro-. 4 Cre' cA ar treb+i sA o la,i *e 1all# sA *lece. N4a GAc+t nimic rA+. N+ ai nici +n 're*t sA o ii aici. 4 <re,e,ti amarnic, rAs*+nse Bi''#. Am tot 're*t+l sA @A in *e amn'oi aici *entr+ cA mi4a+ Gost Dncre'in4 ate *+teri enorme. =ste *Acat cA 'omni,oara Boc>$oo' a ales sA se im*lice. Dar, '+*A c+m am mai %is, treb+ie sA te Dn-riFe,ti 'e soarta '+mitale. Ri'icA *ri@irea. Pentr+ cine l+cre%iN

<+# cli*i. 4 N+ l+cre% *entr+ nimeni. 4 Cine te4a trimis aiciN 4 N+ m4a trimis nimeni. 4 At+nci c+m ai 'at 'e noiN 4 N+ s+nt obli-at sA4i rAs*+n' la DntrebAri, %ise <+#. Qrea+ +n a@ocat. Qrea+ sA 'a+ +n teleGon. 4 Domn+le Eletc"er, *oate cA Dntr4+n serial TQ ai 're*t+l la +n teleGon, 'ar aici n+ ne aGlAm Dntr4+n s"o$ 'e tele@i%i+ne. Bi''# oGtA. Am s*erat cA @ei Gi mai coo*erant. 4 Qrei sA Dl '+cem la J47N DntrebA OLNeil. C+@intele rostite Dncet @eniserA 'in s*atele l+i <+#. 4 Da. Coborm acolo c"iar ac+m. Bi''# se ri'icA ,i GAc+ +n semn s*re +,A. <+# n+ a@ea 'e ales, a,a cA se conGormA. KcBarrit# 'esc"ise +,a ,i <+# se lAsA escortat aGarA, *e alte scAri. Dnce*ea sA reali%e%e cA instalaia semAna c+ o c+tie 'e *+%%le... ,i +na care ar Gi *+t+t Gi *roiectatA 'e =sc"er. PArea sA Gie inGinitA. 4 Ce e c+ loc+l acestaN DntrebA el.

352

4 Am mo,tenit *lato+l SelGor' s*re sGr,it+l anilor LR/ cn' a ren+nat la el Kinister+l A*ArArii, rAs*+nse Bi''#. A Gost constr+it Dn tim*+l rA%boi+l+i, 'e,i 'intot'ea+na a+ e)istat ba%e secrete aici la SelGor'. Dn secolele CQIII ,i CIC, *e *lato+ l+cra+ traGicanii, ei a+ Gost cei care a+ constr+it o *arte 'in *asaFele ce mai e)istA ,i Dn %i+a 'e a%i. Dn *A'+re se asc+n' ba%e aeriene americane. Di@erse *Ari 'in bomba atomicA a+ Gost testate aici. = ci+'at, n+, c+m an+mite %one *ar sA atra-A mister+l ,i mistereleN Plato+l SelGor' este ba%a *erGectA *entr+ noi. N+ este +,or *entr+ mai bine 'e o s+tA 'e oameni sA D,i @a'A 'e treb+rile lor secrete GArA sA Gie obser@ai, 'ar +ite cA noi am re+,it asta aici, Dntr4o mai micA sa+ mai mare mAs+rA. 4 T+ Gaci banc+rile, %ise <+#. Am a@+t 're*tate. T+ ai GAc+t banc+l c+ Eerrero Roc"er. B4ai GAc+t aici. 4 Banc+l c+ Eerrero Roc"er 4 J02237!1K5!/7/:B 4 este 'e Ga*t o @ariantA a +n+i banc in@entat 'e +n clo@n italian, *e n+mele sA+ Bembo. 1+nt +nii care s+sin cA a Gost sin-+r+l clo@n am+%ant care a trAit @reo'atA. =l a creat @arianta ori-inalA '+*A asasinat+l ar"i'+cel+i Eer'inan'. Dar Dn rest ai 're*tate. B4am a'a*tat ,i re'is4 trib+it la Dnce*+t+l an+l+i. 4 Deci asta este o GabricA 'e banc+riT e)clamA <+#. DncA se strA'+ia sA acce*te Ga*t+l cA a@+sese 're*tate 'e la Dnce*+t. 1imea cA4i e)*lo'ea%A ca*+l. 4 Da, e)act asta s+ntem noi. Da. Din 'irecia o*+sA trec+rA *e ln-A ei 'oi *a%nici Dnarmai. Ambii Dl sal+tarA *e Bi''#. =l le GAc+ semn 'e rAs*+ns. Poate ai @rea sA ,tii cA aceasta n+ este sin-+ra arA care are o GabricA 'e banc+ri... 'acA a,a @rei sA ne 'en+me,ti. =le e)istA Dn maForitatea Arilor ci@ili%ate 'e *e -lob. <ermania este 'e Ga*t sin-+r+l e)em*l+ ce4mi @ine Dn minte 'e arA GArA
353

o asemenea or-ani%aie, 'e,i ,i 'ane%ii a+ +n centr+ 'e *ro'+cie a banc+rilor Goarte mic ,i '+*A *Arerea mea ineGicient, +n'e@a la *eriGeria ora,+l+i Co*en"a-a. Dn -e4 neral, 'omn+le Eletc"er, Karea Britanie contin+A sA con'+cA l+mea *rin calitatea ,i @arietatea banc+rilor sale. Dn %i+a 'e astA%i, cn' e)istA atia Gactori ne-ati@i, cn' Dncre'erea 'e sine este a'esea la cote att 'e scA%+te, mA mn'resc c+ aceastA reali%are. AF+nserA la -aleria *e care o tra@ersaserA <+# ,i 1all# c+ o searA Dn +rmA. <+# se s+r*rinse *ri@in' la sala 'e cl+b, c+ cArile ei, c+ masa 'e biliar' ,i *ortret+l re-inei. Ac+m era mai animatA, era+ mai m+li oameni 'isc+tn' *e ton+ri scA%+te Dntre ei. Nici +n+l n+ ri'icA *ri@irea cn' trec+rA *e 'eas+*ra.

4 Acesta este De*artament+l 'e Creaie, e)*licA Bi''#, @orbin' Dn ,oa*tA. Inima o*erai+nilor noastre. Oamenii ace,tia min+nai D,i *etrec tim*+l in@entn', a'a*tn' ,i *rel+crn' banc+ri. Ki4e teamA cA astA%i s+ntem cam *+ini. Ceilali s+nt *lecai Dntr4o e)c+rsie. 4 N+ r'e nimeni, obser@A <+#. Bi''# se +itA la el c+ neDncre'ere. 4 1+nt *roGesioni,ti. 4 De +n'e @inN 4 Recr+tAm 'in mai m+lte %one, incl+si@ 'in Gac+l4 tAile 'e *si"iatrie ,i etnolo-ie ale an+mitor +ni@ersitAi, *rec+m ,i 'in rn'+l ser@iciilor secrete. Bi''# arAtA s*re +n bArbat c"el, Dntre 'o+A @rste, DmbrAcat c+ cost+m ,i *a*ion. Tom C+nnin-"am, mormAi el mn'r+. A Gost +n "it la *etrecerile 'e *e ln-A Eesti@al+l 'e la ='inb+r-" 'in :203. El+t+rA 'in mnA. Ace,tia s+nt -eniile, bAieii Dn "alat alb, c+m ne *lace no+A sA4i n+mim. Banc+l *e care tocmai i l4am %is a Gost creat aici 'e +n+l 'intre ei, Jo"n Winterbot"am, Dn i+nie :237. Winterbot"am a Gost

354

+n+l 'intre marii scriitori 'e banc+ri. 1+nt +nii care s+s4 in cA e 'e calibr+l l+i =le@onici. Din *Acate a m+rit Dntr4+n inci'ent *e a+tostra'A ac+m 'oi ani, DnsA moartea sa, Dn sine, a ins*irat alte no+A banc+ri b+ne, 'eci mAcar *ot s*+ne cA n+ s4a *ier'+t nimic. <+# e%itA& +na 'in escorte Dl Dm*inse '+r Dn s*ate. AF+nserA la +n alt liGt, 'e 'ata aceasta +n mo'el @ec"i, +rt, ca +n ascensor 'e ser@ici+ la "otel. Bi''# a*AsA b+ton+l. 4 B+crn' Dn'ea*roa*e c+ Creaia este cel 'e4al 'oilea 'e*artament, contin+A Bi''#. 1+nt 'en+mii Cercetare ,i De%@oltare =)ternA, iar treaba lor este sA monitori%e%e +n'ele, sA *rin'A tot ce *ot 'e la tele@i%or ,i ra'io 4 'e,i n+ @a Gi nici o s+r*ri%A *entr+ tine sA aGli cA @asta maForitate a banc+rilor *e care le a+%i sa+ @e%i ,i4a+ Dnce*+t %ilele aici, la noi. =i in le-At+ra Dn *ermanenA c+ *rietenii no,tri 'e *este mare, GAcn' sc"imb 'e -l+me ,i, +n'e e ca%+l, a'a*tn'+4le. Banc+rile cAlAtoresc, 'om4 n+le Eletc"er, 'ar se ,i transGormA. Ca sA ia+ +n e)em*l+ ime'iat, en-le%ii Di consi'erA *e irlan'e%i ca Giin' cei mai *ro,ti 'e *e *lanetA. Pentr+ americani DnsA, *olone%ii s+nt cei mai *ro,ti. Olan'e%i strmbA 'in nas la bel-ieni. R+,ii Gac -l+me *e seama bisericii. Am 'esco*erit recent +n trib 'e @nAtori 'e ca*ete Dn ba%in+l ama%onian care consi'era+ +n al 'oilea trib, aGlat la ci@a >ilometri 'is4 tanA, 'e altGel la Gel 'e *rimiti@ ca ,i ei, sA Gie c+m@a inGerior ,i 'e,i era+ *rea *rimiti@i ca sA Gorm+le%e -l+me ca atare, tot se 'istra+ arAtn' c+ 'e-et+l ,i r%n' Dn "o"ote. Neo%eelan'e%ii s*+n banc+ri 'es*re a+stralieni, iar a+stralienii s*+n banc+ri 'es*re britanici. Mi tot a,a. 1osi liGt+l. =ra -ol. Bi''# Di GAc+ semn *oliticos ,i intrarA c+ toii Dn cabinA. KcBarrit# a*AsA b+ton+l *entr+ ni@el+l cinci.
355

4 Nici n+ Dnca*e @orbA cA acela,i ,ablon *oate Gi a'a*tat *entr+ a crea o s+me'enie 'e banc+ri, contin+A el, iar +,ile liGt+l+i se Dnc"iserA ,i cabina Dnce*+ sA coboare. Banc+l c+ 1elina Koore a Gost Golosit recent *entr+ re-retata *rinesA Diana. Probabil Di aminte,ti cA +rmare a +n+i tra-ic acci'ent, ,i ea a *ArAsit Erana la c+tie. 4 Dar 'e ce ar r'e cine@a la o asemenea -l+mAN DntrebA <+#. = trist, oribil. 4 Tocmai *entr+ cA e ce@a trist ,i oribil, a Gost ne@oie 'e +n banc. B+minile 'in liGt *l*irA Dncet. Ni@el+l 'oi, a*oi trei. 4 Ba ni@el+l trei este 'e*artament+l 'e 'istrib+ie, %ise Bi''#. Ki4e teamA cA n+ a@em tim* sA Di arAt ,i *e aici. 4 Distrib+ieN <+# se DntrebA ce @rea sA %icA. Distri4 b+ii banc+rile c+ aF+tor+l a-enilor 'e @n%Ari, %ise el. 4 Corect. Comis4@oiaFori. =)istA ,i alte mo'alitAi,

Gire,te. Internet+l, 'e e)em*l+, *oartA s+te 'e banc+ri Dn Giecare %i. C+ toate acestea, Dn o*inia mea, banc+rile in 'e tra'iia oralA ,i D,i *ier' 'in sa@oare cn' s+nt aGi,ate *e +n ecran. Comis4@oiaForii s+nt ambasa'orii i'eali. CAlAtoresc, intrA Dn casele oamenilor ,i brGesc. Am Dm*Arit ara Dn teritorii ,i oamenii no,tri aF+n- Dn Giecare ora,, Dn Giecare sat, *e Giecare stra'A. 1+nt c+nosc+i ,i Dn'rA-ii. 1ta+ la "an+ri +n'e Dntlnesc ali comis4@oiaFori ,i ace,tia 'e@in accesorii GArA @oia lor. =c"i*a 'e a-eni a Gost 'e%@oltatA ac+m 'o+A%eci 'e ani ,i, '+*A *Arerea mea, a Gost o lo@it+rA 'e -eni+. BineDneles, a Gost necesar sA le oGerim +n raison d6etre, c+ alte c+@inte, +n *ro'+s *e care sA Dl @n'A. Dn acela,i tim*, n+ @roiam sA risi*im tim* ,i res+rse. A,a cA am @enit c+ i'eea +n+i as*irator4 1*"in), 'e la sGin)+l care a *ornit -l+mele. A Gost *roiectat aici ,i a Gost GAc+t Dn a,a Gel Dnct sA Gie cre'ibil, 'ar a*roa*e s+tA la s+tA non4@iabil Dn acela,i tim*. PnA

57R

,i n+mele are ce@a ne*lAc+t. Ka,inAria are +n *re *i*erat ,i e Goarte -re+ 'e mane@rat ,i s+nt mn'r+ sA 'eclar cA, Dn 'o+A%eci 'e ani, n4am @n'+t 'ect 'o+A '+%ini. = Goar4 te ci+'at c+m Dntot'ea+na e)istA cine@a, +n'e@a care c+m*ArA ce@a GArA nici o @aloare. I'eea Giin', 'esi-+r, cA a@n' Dn @e'ere cA oamenii no,tri @n' +n *ro'+s 'e casA, ei *ot *enetra a*roa*e orice ti* 'e cAmin. DncearcA sA con@in-A 'ar ine@itabil e,+ea%A sA eGect+e%e @n%area. Dar GAcn' asta, ei s*+n banc+ri. = cel mai nat+ral l+cr+ 'in l+me sA *+ncte%i o con@ersaie c+ cte o *o@estioarA am+%antA. 1in-+ra 'iGerenA constA Dn Ga*t+l cA noi ana4 li%Am c+ -riFA ce *o@estioarA @rem sA 'iseminAm. 1tra4 te-ia noastrA este *laniGicatA c+ e)act aceea,i *reci%ie c+ care ar l+cra o ec"i*A 'e @n%Ari a'e@AratA. BiGt+l Dncetini. <+# simi c+m i se Dnmoaie -en+nc"ii ,i s*erA cA n+ 'in ca+%a Gricii. ,ile se 'esc"iserA. De cea4 laltA *arte a,te*ta o 'oamnA Dn @rstA, c+ Gaa rot+nFoarA, DmbrAcatA Dntr4o "ainA albA ,i c+ *Ar+l strns Dntr4o *lasA 'e *Ar. Dm*in-ea +n cAr+cior *entr+ ceai c+ 'o+A ceainice ar-intii, c+tii 'e la*te ,i mai m+lte *ac"eele c+ bisc+ii c+ Fele+. Insi-na *rinsA 'e bl+%A arAta( Dna. C. Bin-+s. 4 B+nA 'imineaa, 'oamna Bin-+s, %ise Bi''# tre4 cn' *e ln-A ea. 4 B+nA 'imineaa, 'omn+le Bi''#. 4 Ce mai GaceiN 4 Eoarte bine. N+ @rei ceai astA%iN 4 =i, ne Dn're*tAm cAtre Intero-atori+. 4 O, @ai 'e mine. 4 Pe aici... Bi''# i se a'resa l+i <+#. N+ era 'ect o sin-+rA cale( +n cori'or c+ -resie albA ,i +n ta@an c+rbat, ca +n t+nel 'in metro+l lon'one%. B+i <+# Di bAtea inima c+ *+tere. C+@nt+l OIntero-atori+P Di b+b+ia Dn +rec"i. 4 Dar *entr+ cine l+craiN DntrebA el. Pentr+ -+@ernN
357

4 C+m 'e i4a @enit i'eea astaN rAs*+nse Bi''#, +n *ic Dne*at. 1e o*ri *entr+ o cli*A. Doamna care ser@ea ceai+l 'is*Ar+se '+*A +,ile liGt+l+i, '+sA la +n ni@el mai s+s. 4 K+lte 'in banc+rile noastre a+ +n sco* *olitic, rec+nosc+ el. De e)em*l+, cn' c+ rA%boi+l 'in Ira>, s4a GAc+t mare %ar@A Dn le-At+rA c+ armele n+cleare ,i armele biolo-ice. Oamenilor le era GricA. A,a cA am 'at Dn circ+laie cte@a %eci 'e -l+me c+ 1a''am H+ssein. Acestea era+ toate l+ate 'intr4o ba%A 'e 'ate 4 m+staa 'easA, *++rile 'e *etrol, se) c+ cAmile, ne*otism+l, beretele ne-re ,i a,a mai 'e*arte. Dn *arte ca re%+ltat al rA%boi+l+i, am 'e*istat 'e%@oltarea +n+i sentiment anti4 american Dn rn'+rile *o*+laiei, a,a cA ne4am *+s *e

l+cr+ *entr+ banc+ri c+ americani. Pre,e'ini care s+nt Gie atlei Dn materie 'e se) Gie 'obitoci. Americani -ra,i. Americani bo-ai. na *este alta, este mai bine sA r%i 'e americani 'ect sA Di ins+li. Mi c+ si-+rana e mai bine sA r%i 'e ei 'ect sA Di Gie teamA 'e ei. 4 Deci s+nt controlate 'e -+@ern. 4 Banc+rile s+nt re-lementate, 'ar ele a+ o G+ncie m+lt mai lar-A. Bi''# oGtA. Poate cA mi4ar Gi mai +,or sA e)*lic 'acA Dmi *ermii sA Gac o obser@aie Gilo%oGicA, 'omn+le Eletc"er. 1tA la ba%a a tot ceea ce s+ntem ,i Ga4 cem noi cei 'e la 1*"in). IatA. Om+l este sin-+ra GiinA 'e *e *lanetA c+ sim al +mor+l+i. Om+l este ,i sin-+ra GiinA care este con,tientA 'e moarte. 4 N+ cre' cA @A' +n'e bai, %ise <+#. 4 Ce ne reine sA n+ o l+Am ra%naN C+m s+*ra@ie+im ,tiin' cA Giecare sec+n'A care trece ne '+ce mai a*roa*e 'e *ro*ria e)tincieN Cel mai bo-at om 'e *e *lanetA ,tie cA toi banii 'in l+me n+4i *ot c+m*Ara o sec+n'A, o rAs+Glare Dn *l+s GaA 'e ceea ce i4a Gost alocat. Cel mai

358

sArac trAie,te c+ con,tiina %ilnicA a ct 'e *+in a *rimit ,i ct 'e *+in @alorea%A 'e Ga*t @iaa l+i. <n'e,te4te la cine, la *isicA, la ie*+rele care D,i trAie,te e)istena *nA cn' ca'e mort sa+ e Dm*+,cat, sa+ stri@it s+b o ma,inA. In@i'ia%A4lT Noi oamenii s+ntem blestemai *rin aceea cA n+mai noi s+ntem con,tieni cA @iaa noastrA constA a*roa*e Dn Dntre-ime 'in ratAri ,i cA, mai m+lt, este Goarte sc+rtA. Ker-ea+ 'in no+. <+# ,i Bi''# Dn GaA, ceilali trei +rmn'+4i Dn'ea*roa*e. Z-omot+l *a,ilor rAs+na ritmic Dn c+loar+l altGel *+sti+. 4 Treb+ie sA e)iste o ri*ostA la imensitatea, ine@itabi4 litatea morii. Treb+ie sA a@em ce@a c+ care sA contra4 balansAm risc+l e)trem 'e Dnalt 'e a s+comba cancer+l+i, 1ID=I, bolii Al%"eimer, Par>inson, sa+ *+r ,i sim*l+ risc+l 'e a Gi lo@it 'e +n ,oGer beat la @olan care *nA la +rmA *rime,te 'oar o s+s*en'are 'e ,ase l+ni ,i o amen4 'A 'e cinci s+te 'e lire sterline. C+ ct DmbAtrnim, @e'em c+m *rietenii no,tri 'is*ar, +n+l cte +n+l. Qe'em c+m tr+*+rile noastre Dnce* sA ce'e%e. Qiaa noastrA se contractA. Ce ne Dm*ie'icA sA n+ Dnneb+nimN 4 Ne inem 'e banc+ri. 4 =)act. Po@estioare care sA ne GacA sA r'em. Care sA ne GacA sA +itAm. A@em ne@oie 'e *rotecie 4 ,i n+ 'oar 'in *artea *roblemelor im*ortante, c"esti+nile 'e @iaA ,i 'e moarte. Kai s+nt ,i com*le)itAile mai mAr+nte ale @ieii 'e %i c+ %i. 1tres+l @ieii +rbane. Qi'+l @ieii la arA. Eact+rile care se a'+nA la +,A. Im*o%itele... PlAtim s+me e)orbitante la im*o%ite. C+m re+,esc oa4 menii sA trAiascA c+ realitatea cA o "alcA imensA 'in ceea ce ei c,ti-A le este l+atA c+ Fa*ca, a'esea Dnainte ca ei sA4,i *rimeascA banii, cA *etrec mii 'e ore, o b+catA b+nA 'in @iaa lor, tr+'in' ca sA s+sinA +n stat care este
359

'eo'atA in@i%ibil, incom*etent ,i rA+4@oitor. 1+ntem im*o%itai 'in cli*a *rimei res*iraii ,i *nA m+rim 4 ba c"iar ,i '+*A. Mi ce se Dntm*lA c+ toi ace,ti baniN Ai menionat -+@ern+l, 'omn+le Eletc"er. <+@ernele noastre s+n lene,e ,i cor+*te ,i risi*esc mai m+li bani 'ect c"elt+iesc c+ Golos. Ale- sA '+cA o @iaA Dn "+%+r, *e care o nea-A oric+i altc+i@a, iar ceilali *lAtesc *entr+ @iaa asta. Bim+%inele c+ ,oGer, @ilele la arA, %bor+rile sc+m*e, Ga@or+rile *e care le oGerA *rietenilor ,i aliailor lor. Mtim c+ toii 'es*re ce e @orba. Democraia @esticA este *+tre'A *nA Dn mA'+@a oaselor. itA4te la -+@ern+l *e care Dl a@em ac+m. Tratea%A electorat+l ca *e o a'+4 nAt+rA 'e *ro,ti. Kinistr+l care *rime,te mitA ,i s+sine cA este +n ca'o+ ani@ersar, 'e,i l4a *rimit la ,ase l+ni 'e

la 'ata ani@ersArii. Vintele ,i ciGrele care se sc"imbA neDncetat. Pretenia cA tot+l este bine, cn' cei care s+nt bolna@i sa+ ne@oia,i ,ti+ c+ tot+l altce@a. =)istA +n c+@nt no+, care se Golose,te m+lt... 9ntors+tur+. C+@nt+l Dn sine este o DntorsAt+rA, *entr+ cA a'e@Arat+l c+@nt este minciun+. 1+ntem minii tot tim*+l. Dar 'e ce a e)istat o sin-+rA Dncercare 'e a4i ar+nca Dn aer *e *rim4ministr+ ,i toi cei 'in *arlament 4 ,i asta s4a Dntm*lat ac+m *atr+ s+te 'e aniN De ce s+*ortAm incom*etena 'e %i c+ %i a i'ioilor acestora rnFii, *lAtii c+ salarii astronomiceN RAs*+ns+l este Goarte sim*l+. Noi n+ +ci'em *oliti4 cienii. Noi r'em 'e ei. R'em 'e toi ,i toate. =ste cel mai @ital sistem 'e a*Arare. Eiecare min+t 'in Giecare %i ar+ncA s*re noi ce@a 'etestabil, 'ar noi Dl 'Am 'eo*arte. =)istA banc+ri 'es*re boli Gatale, 'es*re in@ali%i, 'es*re tra+me cerebrale, sArAcie, ab+% se)+al, *reF+'ecAi rasiale, im*o%it+l *e @enit, DmbAtrnire, *e'oGilie, 2!::, moarte br+scA ,i 'e

360

neDneles a +nei actrie sa+ a +nei *rinese m+lt i+bite. Mti+ *entr+ cA noi le in@entAm. Mi le in@entAm *entr+ cA este ne@oie 'e ele. Qiaa ar Gi ins+*ortabilA GArA. 4 Dar n+ a@ei ne@oie 'e o or-ani%aie care sA GacA -l+me, %ise <+#. Oamenii Gac banc+ri. Banc+rile se 'e%4 @oltA, crescT 1e a+%i @orbin' ,i D,i 'ori sA se Gi asc+ltat *e sine c+ sA*tAmni Dn +rmA, cn' Dnce*+se toatA a@ent+ra, D,i rAs*+nsese sin-+r la Dntrebare, 'ar rAs*+ns+l @enea *rea tr%i+. 4 nele banc+ri e@ol+ea%A, e a'e@Arat. Dar ce Gel 'e om ar *+tea sA se a,e%e ,i sA in@ente%e +n banc ca cel c+ bAiat+l ,i *er@ers+l 'in Kerce'esN rAs*+nse Bi''#. C"iar n4ai Gost Dn stare sA rAs*+n%i la arta, la *erGeci+nea c+ care este constr+itAN Winterbot"am era +n artist a'e@Arat 4 c"iar 'acA +n+l anonim. A@em aici o biblio4 tecA c+ *este ,a*te s+te 'e banc+ri create 'e el. Toate *oartA aceea,i marcA. Qrei sA Dmi s*+i cA Gemeia 'e la s*AlAtorie sa+ ,oGer+l 'e ta)i ar Gi Dn stare sA @ise%e, sA in@ente%e ce@a la Gel 'e b+nN 4 =)istA comici la tele@i%or. 4 Mi maForitatea s+nt ni,te *e"li@ani li*sii 'e ori-ina4 litate, care G+rA s+biectele 'e ori+n'e ,i 'e la oricine *ot ,i care, la *rim+l semn al s+cces+l+i, 'e@in *rea *lini 'e sine, *rea DmbAtai 'e GaimA ca sA mai *oatA l+cra c+m treb+ie. 1+nt oameni care l+crea%A aici *entr+ o %ecime 'in ct Gac a,a4%i,ii comici, 'omn+le Eletc"er. N+ a+ mn'rii *ersonale, n+ a+ 'orina insaiabilA 'e a Gi i+bii 'e toi ,i toate. 1+nt oameni b+ni, lini,tii, care l+crea%A Dn sl+Fba Arii lor. Patrioi. AF+nserA Dn Gaa +nei +,i 'in lemn masi@. Ne@o*sitA. O barierA care *Area c+m@a GinalA. <+# ,o@Ai, Dntre4 bn'+4se 'acA sA lo@eascA ,i sA o r+*A la G+-A. Dar cei
N BANC CRIMINAL 361

trei se strnseserA a*roa*e Dn s*atele sA+ ,i ,tia cA n+ mai are +n'e sA G+-A. Bi''# 'esc"ise +,a. Aceasta 'e%@Al+i o DncA*ere *AtratA, c+ *ereii albi, GArA Gerestre, GArA 'ecorai+ni, GArA *osibilitatea 'e a Gi altce@a 'ect o camerA 'e tort+rA. Dn centr+ era o masA 'e mAcelArie c+ c"in-i ,i catarame 'e *iele ce o Dm*Area+ Dn trei. De o *arte era o masA 'e metal, -oalA c+ e)ce*ia +nei c+tii ne-re ce ar Gi *+t+t a'A*osti +n set 'e tacm+ri 4 *entr+ ,ase *ersoane, *oate. Ea*t+l cA era nea-rA ,i DnconF+ratA 'e att 'e m+lt s*ai+ -ol o GAcea c+ att mai DnGiorAtoare. <+# simi c+m @e%ica se rela)ea%A in@ol+n4 tar ,i se b+c+rA cA n+ *rimise nimic 'e bA+t. 4 N+ re*re%int +n *ericol *entr+ @oi, %ise el. 4 N+ s+nt 'e acor'. 4 De ce m4ai a'+s aiciN Vi4am s*+s 'eFa. N+ l+cre% *entr+ nimeni. Ra"at+l @ostr+ 'e banc era 'es*re mama

mea. Acesta este sin-+r+l moti@ *entr+ care mA aGl+ aici. 4 Treb+ie sA ,ti+ c+m ne4ai -Asit. 4 Ki4am 'at seama. Am a@+t noroc. N4am s*+s nimAn+i 'es*re @oi. Dmi *+tei Gace rA+ ct @rei, 'ar n+ am nimic sA @A s*+n. 4 N+4mi Gace *lAcere sA Di Gac rA+. Dar mi4e teamA cA n+ am 'e ales. 4Te ro-... <+# n+ a@ea 'e -n' sA intre *+r ,i sim*l+ acolo. Amabilitatea Dntre-ii tArA,enii 4 e)*licaiile *oliticoase, liGt+l, 'oamna c+ ceai+l 4 Dl re@olta. rlA ,i se lAsA *e s*ate, 'e*arte 'e masA ,i 'e c"in-i, 'e*arte 'e c+tia nea-rA, s*ern' sA -AseascA Gora sA treacA 'e ei, sA aF+n-A 'in no+ *e cori'or. Dar ac+m 1m#t"e ,i OLNeil Dl l+arA *e s+s. =ra+ incre'ibil 'e *+ternici. Probabil Di ne+trali%aserA an+mite terminaii ner@oase. N+ se mai *+tea mi,ca 'eloc.

5R.

4 1coate4i "ainele, te ro-, 'aN Zise Bi''#. N+ a@ea DncAlAri. Dn @reme ce en-le%+l ,i irlan'e%+l Dl inea+ strns Dntre ei, scoian+l Dl *rinse 'e *antaloni, 'esGAcn' Germoar+l ,i trA-n' DmbrAcAmintea Fos 'e *e el. Tot+l se terminA a,a 'e re*e'e Dnct reali%A cA mai GAc+serA asta, 'e m+lte ori. C+ *antalonii atrnn' *e *o4 'ea, G+ trntit *e s*ate *e masA. 1imi c+m Di sm+l- "aina 'e *e +meri ,i Di scot ,oseta ce4i mai rAmAsese. 1e a-ita ,i +rla, 'ar era 'e a,te*tat ,i n+4l ser@ea c+ nimic. KcBarrit# trase c"in-ile ,i le strnse bine. Be l+A 'oar cte@a sec+n'e sA Dl a'+cA Dn *o%iia Dntins *e s*ate, 'oar Dn cAma,A ,i bo)eri. N+ *+tea sA se mi,te 'eloc. Bi''# +rmAri toate acestea c+ o li*sA ac+tA 'e interes. ParcA abia asc+lta tira'a 'e DnF+rAt+ri ce @enea 'ins*re <+#. Acesta a@ea obraFii *lini 'e lacrimi. 1m#t"e Dn4 c"ise +,a. Dntr4+n sGr,it, <+# cA%+ moale, e*+i%at. 1e DntrebA ce a@ea 'e -n' sA4i GacA. Ce era Dn c+tie. N+ @roia sA aGle. 4 Te4ar interesa *oate sA aGli cA banc+rile a+ 'e@enit instit+ionali%ate Dn secol+l al CQI4lea, %ise Bi''#, conti4 n+n' ca ,i c+m n+ s4ar Gi Dntm*lat nimic. Ai a+%it, s+nt con@ins, 'e Walsin-"am. =l ,i 1ir Erancis Walsin-"am, care a trAit Dntre :75/ ,i :72/, secretar 'e stat la c+rtea re-inei =lisabeta I, s*ion+l ei, oamenii l+i... ei a+ scris m+lte 'in *oantele ce a*ar Dn *iesele l+i 1"a>es*eare. Dar oamenii aGlai la *+tere ,i4a+ 'at seama cA banc+rile s+nt eseniale Dn @iaA c+ m+lt tim* Dnainte. Re-ele, Dn castel+l sA+ 'e secol al ClII4lea, DnconF+rat 'e ci+mA, Goamete, Gri- ,i *robabilitatea +nei @iei sc+rte c+rmate 'e o moarte e)trem 'e @iolentA, D,i an-aFa +n b+Gon. =ra sarcina b+Gon+l+i sA Dl inA Gericit *e s+@eran 4 a'esea Dn Gaa +nor obstacole 'e netrec+t. Noi cei 'e la 1*"in) A**liances s+ntem b+Gonii societAii mo'erne. 1+ntem
5R5

aici *entr+ toatA l+mea 'ar, Dn acela,i tim*, am a@+t s+cces Dn ceea ce ne4am *ro*+s sA Gacem tocmai *entr+ cA nimeni n+ bAn+ie,te cA e)istAm. 1+ntem in@i%ibili. A,a treb+ie sA Gie. <+# se c"in+ia sA -AseascA *+tere sA @orbeascA. Inima Di bAtea a,a 'e tare cA Di era -re+ sA rAs+Gle. 4 DacA oamenii ar ,ti 'e @oi, n+ cre' cA ar mai r'e, %ise el. 4 =)act. Mi 'e aceea te -Ase,ti Dn aceastA *o%iie neGe4 ricitA ac+m. DacA toatA l+mea ar ,ti cA banc+rile n+ s+nt, Dn realitate, s*ontane, re%+ltat+l ar Gi catastroGic. Ai Gost Dn SelGor'. Kare *arte 'in tr+*ele noastre 'e s+sinere 4 caterin-, a'ministrati@, si-+ranA ,i a,a mai 'e*arte 4 se tra-e 'in acest ora,. Aici a@em loc+ri limitate ,i noile

cartiere *e care le4ai obser@at ,i t+ a+ Gost constr+ite *entr+ ei. N+ toatA l+mea 'in SelGor' l+crea%A aici, iar cei care o Gac a+ Gost obli-ai sA semne%e acor'+l 'e conGi'enialitate, s+b Be-ea secretelor 'e stat. C"iar ,i a,a, e)istA o Dnele-ere tacitA, e)tinsA as+*ra nat+rii m+ncii noastre. Ceea ce are +n eGect e)trem 'e neGericit. SelGor' are cea mai mare ratA 'e sin+ci'eri 'in arA. Dn l+nile 'e iarnA, se *rea *oate sA a@em ,i cte o sin+ci'ere *e sA*tAmnA. N+ mai ,tim ce sA Gacem. Am Dncercat sA oGerim consiliere, 'ar n+ are nici +n eGect. ToatA com+4 nitatea s+GerA 'e 'e*resie cronicA ,i nimic n+ Di @a Dn@eseli. Din *Acate, n+ mai *ot s*+ne banc+ri. Mi4a+ *ier'+t sim+l +mor+l+i. Pres+*+n cA e 'e Dneles. Oame4 nii 'in aceastA arA a+ o +rA GireascA *entr+ -+@ern. Acesta e ,i moti@+l *entr+ care cam*aniile -+@ern+l+i contra G+mat+l+i '+c Dntot'ea+na la o cre,tere a n+mAr+l+i 'e G+mAtori. De aceea DncercArile 'e a ameliora re-im+l alimentar al en-le%ilor Di Gac *e ace,tia sA se Dn-"es+ie la coa'A la "amb+r-eri ,i cartoGi *rAFii. 1*+ne4le oamenilor

5R6

cA ce@a e b+n *entr+ ei ,i se Geresc ca 'e ci+mA. N+ *+tem lAsa sA se aGle cA banc+rile s+nt 'oar +n alt ser@ici+ *+blic. Mi 'e aceea s+nt obli-at, s+nt Gorat, Dm*ins sA te a'+c aici, Dn aceastA DncA*ere. 1e *rea *oate sA Gii cine %ici cA e,ti. n actor care n4are 'e l+cr+ ,i care s4a simit oGensat 'e +n banc 4 DnsA o *ersoanA care a GAc+t +n *as ie,it 'in cale4aGarA ,i a Dncercat sA aGle 'e +n'e *ro@ine banc+l res*ecti@. Ca sA Gi+ cinstit, 'omn+le Eletc"er, c"iar cre' cA acesta este ca%+l. Dar treb+ie sA Gi+ si-+r. Pe ln-A toate acestea, e)istA *rotocoale internaionale *e care treb+ie sA le res*ect. DacA te consolea%A c+ ce@a, -oana ta iraionalA '+*A banc+l c+ Eerrero Roc"er a aF+ns sA Gie 'isc+tatA la ni@el 'e @rG Dn ,ase Ari. A tre4 b+it sA l+Am mAs+ri 'rastice, e)trem 'e costisitoare *en4 tr+ a te *+tea controla. N+ e,ti s+*+s la toate acestea 'in *ricina +nei toane 'e4a mea. Partenerii no,tri internaio4 nali cer ,i se a,tea*tA la nimic mai *+in. Bi''# se a*ro*ie 'e c+tie ,i mn-ie ca*ac+l ne-r+ c+ *alma. 4 Am trei DntrebAri, %ise el. C+m i4ai croit 'r+m *nA aiciN Ai mai s*+s c+i@a +n'e mer-iN Mi 'acA te4a aF+tat cine@a, Dn aGarA 'e 'omni,oara Boc>$oo'N 4 Vi4am s*+s 'eFa. Is+se 4 i4am s*+s 'eFa. Nimeni n+ ,tie. Am @enit aici 'e +n+l sin-+r. Mi te4am -Asit +nin' *+nct+leele *e "artA. 4 Cine i4a 'at "artaN 4 Am 'esenat e+T Ki4am 'at seama. N+ e ne@oie sA Gaci asta. Treb+ie sA mA cre%iT 4 Treb+ie sA te cre'. =)act. Dar t+ treb+ie sA mA aF+i sA te cre'. Bi''# 'esc"ise c+tia. <+# Dntinse -t+l ,i @A%+ cA DnA+ntr+ era cA*t+,itA c+ catiGea ro,ie, a@n' o scobit+rA s*ecialA Dn care se -Asea
365

+n sin-+r obiect. Bi''# Dl ri'icA. Cn' se Dntoarse c+ Gaa s*re el, inea Dn mnA o sin-+rA *anA m+lticolorA. 4 = *anA 'e *asArea4*ara'is+l+i, %ise el, Paradisaea raggiana, 'in *A'+rile 'e m+nte 'in est+l Noii <+inee, o *asAre care trAie,te Dn co*aci, s+b%istn' Dn *rinci*al c+ +n re-im 'e Gr+cte ,i Gra-i. Aceasta este o *anA 'e la +n masc+l, bineDneles. = cea mai eGicace *entr+ sco4 *+rile noastre. 4 D+4te naibiiT stri-A <+#. 4 Ki4e teamA cA '+mneata te @ei '+ce naibii, rAs*+nse Bi''#. Ba Gi-+rat, oric+m. 1e a*ro*ie 'e masa *e care era le-at <+# ,i se o*ri. A*oi Dntinse mna ,i trasA o linie c+ *ana *e tAl*ile l+i <+#. Acesta simi +n Gior e)traor'inar 'e sen%aie incan'escentA. Tot tr+*+l se c+trem+rA cAci Gior+l +rcA

*e *icioare *nA Dn *ie*t. Rse. N+ se *+tea abine. 4 Trei DntrebAri, re*etA Bi''#. Din no+ atinse *ielea c+ *ana, 'ar 'e aceastA 'atA n+ se o*ri ,i Gior+l 'e@eni +n @al 'e sen%aii, +na '+*A alta, *+lsn' 'e la +n ner@ la alt+l, aF+n-n' s+b GormA 'e G+rnicAt+ri Dn toate e)tremitAile, ar+ncn' sistem+l ner@os al l+i <+# Dntr4+n "aos total. <+# rse ,i rse. merii se rAs+cea+ Dn c"in-i. 1imea c+m ca*+l i se 'e,+r+bea%A 'e *e -t. Vi*a 'e rs, i*a 'e rs. De la +n moment 'at se a+%irA 'oar i*ete. =n-le%+l, irlan'e%+l ,i scoian+l +rmArea+ scena Dn tAcere, GArA a Gi am+%ai Dn @re+n Gel. QA%+serA asta 'e %eci 'e ori.

DDUZECI SI CINCI
<+# 'esc"ise oc"ii. DncercA sA se mi,te, 'ar alte c"in-i Dl inea+ Dn loc 4 'e 'ata aceasta Dn *o%iie ,e%n'. Pri@i Dn Fos ,i @A%+ cA a@ea 'in no+ *antalonii *e el, 'e,i n+4i mai G+seserA Dnc"i,i Dn F+r+l taliei. Tr+*+l Di era as+'at. 1imea trans*iraia c+m se sc+r-e *e s+b brae ,i *e s*ate. CAma,a era Glea,cA. <t+l *arcA Di l+ase Goc. A@ea oc"ii +mGlai, *ri@irea Dnceo,atA. 1e simea 'e *arcA ar Gi Gost *ocnit ,i lo@it tim* 'e o sA*tAmnA 'e o ec"i*A 'e r+-b# *roGesionist. Ri'icA +,or ca*+l. <t+l abia Dl mai s+sinea. O @A%+ *e 1all# a,e%atA Dn Gaa l+i ,i D,i 'A'+ seama '+*A e)*resia Geei ei cA arAta la Gel 'e rA+ *rec+m se simea. Desc"ise -+ra ,A @orbeascA, 'ar n+4i @enea+ c+@intele. Cor%ile @ocale *Area+ sA4i Gi Gost 'e%acti@ate. A+%ea Giecare rAs+Glare, "orcAin' Dn ca*. 4<+#... %ise 1all#. 4 Ai *Ait ce@aN Mo*tise cele trei c+@inte. 4 N+ mi4a+ GAc+t nici +n rA+. Ki4am GAc+t attea -riFi *entr+ tine. 1trnse 'in oc"i, a*oi Di 'esc"ise 'in no+, Gorn'+4se sA *ri@eascA Dn F+r. =ra Dntr4o altA DncA*ere, o c+tie 'e sticlA 'e mArimea +nei sa+ne. Po'ea+a ,i ta@an+l era+ GAc+te 'in scn'+ri
5R0

noi 'e *in. 1all# era a,e%atA *e +n sca+n 'e lemn. Ca ,i el, a@ea braele ,i *icioarele le-ate c+ c"in-i moi, care se strn-ea+ c+ arici. Ri'icA *ri@irea ,i %Ari o l+minA Dntr4+n *ano+ 'e sticlA. =ra ata,atA 'e +n Gel 'e sen%or, Dn *o'ea obser@A +n -rilaF mic. Bi''# *A,i Dn cm*+l sA+ @i%+al. A@ea +n aer +,or Fenat. 4 Te cre', %ise el. <+# nici mAcar n+ se obosi sA DnF+re. Dl '+rea *rea tare. 4 Ce i4ai GAc+tN DntrebA 1all#. 4 Am conGirmat cA ne s*+ne a'e@Ar+l, %ise Bi''#. 1tAtea c"iar Dn Gaa l+i <+#. PArea cA se lea-AnA 'intr4o *arte Dn alta, 'ar 'e Ga*t stAtea nemi,cat. Di 'atore% sc+%e, contin+A el, a'resn'+4se l+i <+#. N+ s+nt, orice ai cre'e, +n ti* neci@ili%at. TatAl me+ a Gost Dn marinA ,i am Dn@Aat 'e la el cA +neori treb+ie sA *+i 'atoria Dnaintea Dnclinaiilor *ersonale. N+ mi4ai lAsat 'e ales. Ac+m n+ mai am nici o @ariantA. 4 Ce @ei Gace c+ noiN DntrebA 1all#, *e +n ton scA%+t. 4 Kai Dnti, lAsai4mA sA @A asi-+r cA n+ @A @oi mai ca+%a '+reri, nici +n+ia 'in @oi. Din neGericire, *entr+ moti@ele *e care i le4am e)*licat *e lar- 'omn+l+i Eletc"er, n+ @A *ot lAsa sA *ArAsii aceastA ins+lA. A, *+tea, e@i'ent, sA @A in aici *entr+ tot'ea+na, Dntr4+n Gel

'e Dnc"isoare. Dar asta ar Gi 'oar o i'ee mai +man 'ect mAs+ra *e care m4am "otArt sA o ia+. 4 O sA ne omori, "oreai <+#. 4 Dn cte@a momente, e+ @oi *ArAsi aceastA camerA ,i asociaii mei @or *rel+a sit+aia. Cel *+in, @ei a@ea *+in tim* la 'is*o%iie Dnainte 'e Ginal. 1*er cA @A @a a'+ce alinare. 4 Ce @rei sA GaciN 1all# n+4,i *+tea masca teama 'in -las.

5R3

4 Aceasta este o camerA 'e -a%are. 1e ba%ea%A Dn mare *e instalaia GolositA 'e sistem+l *enal american. Qom si-ila +,ile ,i *rin -rilaF+l 'e *e Fos @om *om*a -a%. =ste +n -a% ino'or ,i n+ @A @a crea nici +n Gel 'e reacie. P+r ,i sim*l+ @ei a'ormi. Probabil cA ai obser4 @at l+mina 'in ta@an. In'icA Dn s+s. Cn' -a%+l atin-e +n ni@el letal, l+mina se @a stin-e. At+nci @ei m+ri. =ste sim*l+. Tr+*+rile @oastre @or Gi scoase aGarA ,i @or Gi ar+ncate Dn mare. Pentr+ rest+l l+mii, @ei Gi 'ai 'is*A4 r+i. Dis*ar oameni Dn Giecare %i. 1+nt +itai re*e'e. Mi c+ @oi se @a Dntm*la la Gel. Dmi *are rA+. Trec+ 'e +,A ,i 'is*Ar+. <+# @oia sA Gie sin-+r c+ 1all# 4 c"iar ,i aici, c"iar ,i ac+m 4 'ar n+ era sA Gie DncA. =n-le%+l, irlan'e%+l ,i scoian+l *rel+arA o*era4 i+nea GinalA. OLNeil @eriGicA le-At+rile, Dn-en+nc"in' ln-A <+#. <+# se +itA la *Ar+l blon', Glasc, obser@n' cA om+l are mAtreaA. Pielea 'esc+amatA Di cA'ea *e +merii Fac"etei 'e *iele. 4 <ata, %ise OLNeil. 4 Kai @eriGicA4i o 'atA, s*+se 1m#t"e. 4Tocmai am %is... 4 Te ro-N OLNeil se a*lecA ,i @eriGicA cele 'o+A sca+ne& obser4 @A cA Dntr4a'e@Ar +n+l 'in *icioarele l+i 1all# n+ era s+Gicient 'e bine strns. 1e strmbA la 1m#t"e ,i trase c"in-a mai bine. 1m#t"e -estic+la ,i se a*ro*ie 'e +,A, +n'e a,te*ta KcBarrit#. 4 =i, a'io, %ise 1m#t"e. C+m a s*+s ,i 'omn+l Bi''#, n+ @a Gi o e)*erienA ne*lAc+tA. N+ s+ntem mon4 ,tri, sA ,tii. 4 N+ s+nt 'e acor', %ise <+#. Di re@enea -las+l. Cre' cA s+ntei ni,te nenorocii sArii 'e *e Gi).
369

4 =i, bAn+iesc cA ai *+tea -n'i a,a. D+*A ce Dnc"i' +,a, a@ei 'o+A min+te *nA *orne,te. Tim* berec"et sA @A l+ai la re@e'ere. ltime 'orineN 4 A, @rea sA *leci, %ise 1all#. 4 <ata, *lec. Ba re@e'ere. Ie,i '+*A OLNeil. KcBarrit# era 'eFa 'e cealaltA *arte a *eretel+i, *ri@in' *rin -eam+l 'e sticlA c+ +n Gel 'e rnFet Dntins *e GaA. ,a se Dnc"ise silenios, acionatA 'e +n 'is*o%iti@ electronic& <+# obser@A cA a@ea +n c"e4 'er -ros 'e ca+ci+c. Camera era *erGect etan,A. DncercA sA4,i mi,te minile sa+ *icioarele, 'ar le-At+rile era+ Gi)e. 1tAtea conGortabil, 'ar n+ *+tea sA se mi,te 'eloc. =ra +na c+ sca+n+l. Pentr+ ceea ce *Ar+ o b+nA b+catA 'e tim*, nici el,

nici 1all# n+ %iserA nimic. Mtia cA irose,te sec+n'e *rei4 oase, 'ar ce era sA %icAN Ce mai conta cn', Dn 'oar cte@a min+te, n+ @a mai e)ista nici mAcar amintireaN Ar mai Gi a@+t o +ltimA 'oleanA. Ar Gi @r+t sA o inA Dn brae *e 1all# Dn aceste +ltime cli*e, sA o sAr+te ,i sA o simtA a*roa*e. 4 Ce i4a+ GAc+tN DntrebA 1all#. Te4a+ rAnitN 4 N+ contea%A. itA 'e asta. 1e o*ri. 1all#, Dmi *are rA+, %ise el. 4 Acesta c"iar e sGr,it+lN 4 Da. Cre' cA 'a. 4 =i... 1all# oGtA. 1e mai Dntm*lA. 4 C"iar cre%i astaN =+ mA -n'eam cA e Goarte *+in *robabil... 4 Ni s4a Dntm*lat no+A. 4 = n+mai @ina mea. 4 <+#, e cam tr%i+ sA o iei 'e la Dnce*+t c+ asta. 4 =,ti s+*AratA *e mineN

370

4 N+4mi *are rA+ cA te4am Dntlnit. C+ ct te4am c+nosc+t mai bine, c+ att mi4ai *lAc+t mai m+lt. Cre' cA am Gi *+t+t Gi Gericii Dm*re+nA. Dar n+ s+nt tocmai DncntatA cA l+cr+rile a+ ie,it a,a. Dnti mama. Ac+m e+. 4 Kama ta a m+rit 'in ca+%a mea. Kama mea a *ornit toatA c"estia asta. =+ 'oar Dncercam sA 4 n+ ,ti+ 4 sA o a*Ar, cre'. Amintirea ei. Mi +ite ce a ie,it. DncercA sA %mbeascA. N+ la asta m4am a,te*tat. 4 Nici e+. rmA o *a+%A. <+# a'+lmecA aer+l, 'ar n+ *Area sA se Gi sc"imbat ce@a. 1e +itA *este +mAr ,i Di @A%+ *e 1m#t"e, OLNeil ,i KcBarrit# +rmArin'+4i *rin sticlA. Re@eni ime'iat. N+ @oia ca Aia trei sA Gie +ltim+l l+cr+ *e care Dl @e'e. 4 Asc+ltAT %ise 1all#. BAsA ca*+l Dntr4o *arte. Din *o'ea @enea +n Gsit Goarte slab. Mtia ce Dnsemna asta. Dnce*+serA sA *om*e%e -a%+l. Dn cte@a min+te a@ea sA se stin-A l+mina. Pentr+ el, *e @ecie. 4 Te i+besc, <+#, %ise 1all#. 4 Mi e+ te i+besc, 1all#. C"estia "aioasA e cA n+ te4a, Gi Dntlnit, 'acA n+ a, Gi *ornit *e +rma banc+l+i. 4 A'e@Arat, %ise 1all#. Dar n4a, %ice cA e "aios. 4 Am @r+t sA %ic ci+'at. 1imea cA i se Dn@rte ca*+l. Din *ricina -a%+l+iN Ai Gi %is cA o con@ersaie Dntr4+n asemenea moment ar Gi ce@a mai *roG+n'A 4 'ar n+4i trecea nimic 'emn 'e %is *rin minte. 4 Qrei sA ne r+-AmN 4 N+. 1all# clAtinA 'in ca* ,i *entr+ *rima oarA <+# @A%+ cA *ln-ea. O lacrimA D,i *ier'+se 'r+m+l ,i o l+ase la @ale *e obra%, l+cin' +me'A. 1e %bAt+ 'in no+, 'orin' c+ 'is*erare sA o atin-A.
371

4 N+ cre' Dn D+mne%e+, mai %ise 1all#. Mi 'acA oamenii ar cre'e mai m+lt Dn D+mne%e+, n+ ar mai a@ea ne@oie 'e banc+ri. DacA am a@ea cre'inA, am *+tea trece *este orice. 4 Probabil ai 're*tate, %ise el. Poate 'e aceea n+ s+nt *oante Dn Biblie. 4 Biblia n+ are ne@oie 'e *oante. Esit+l era 'in ce Dn ce mai ner@os. 4 1all#, ne omoarAT A*roa*e se DnecA. 1imi c+m lacrimile Di +m*l+ oc"ii. 4 A'io, <+#. 4 A'io, 1all#. RAmaserA a,a, *ri@in'+4se. <+# @oia sA o atin-A *entr+ +ltima oarA. Trase 'e mini, 'ar le 'esco*eri GArA @la-A.

4 1all#N stri-A el. Eetei Di cA%+se ca*+l Dn *ie*t. Reali%A cA e sin-+r. 4 1A *+tre%ii c+ toii, i*A el. Poate cA Dn camerA era +n transmiAtor. Poate a,a Dl @or a+%i. Camera se Dn@rti c+ el. Dnc"ise oc"ii. Trei%eci 'e sec+n'e mai tr%i+, l+mina 'in s*atele *ano+l+i 'e sticlA se stinse. =ra mort. Desc"ise oc"ii a 'o+a oarA ,i se @A%+ *l+tin' Dntr4o l+me DntinsA, albA. Pri@i Dn Fos ,i @A%+ cA e DmbrAcat Dntr4o robA l+n-A care4i cA'ea *nA Fos, la tAl*ile 'esc+l4 e. Vinea ce@a Dn mnA. O "ar*A. 1*re marea l+i mirare, a@ea ,i ari*i. 1e +itA DnF+r, 'ar nici +rmA 'e 1all#. Deas+*ra l+i se i@ea+ 'intre nori ni,te *ori Dnalte 'e ar-int. Printre barele 'e ar-int rAb+Gnea+ ra%e strAl+4 citoare, l+minn' tot cer+l. Mtia +n'e se aGlA, 'esi-+r. PA,i Dnainte *+in stnFenit. 1e simea +,or Fenat 'e strai+l l+n-, 'e tAl*ile -oale ,i ari*i, 'e,i, treb+ia sA

372

rec+noascA, era+ 'e *reGerat +nei co%i ,i +nei *erec"i 'e coarne. Ba *oartA a,te*ta +n bArbat c+ o barbA albA, enormA ,i o carte 'esc"isA. Treb+ia sA Gie 1Gnt+l Petr+, n+N BAtrn+l 4 n+, etern+l 4 sGnt Di GAc+ semn c+ mna, c"emn'+4l *e <+# mai a*roa*e. De +n'e@a, *orni sA cnte +n cor. 1e a+%i +n s+net 'e -oarnA 'e @a*or. <+# 'esc"ise oc"ii ,i se tre%i Dntins *e s*ate, c+ oc"ii la norii albi aGlai s+s 'eas+*ra l+i. =ra *e *+ntea +n+i @as, ie,in' Dn lar-+l mArii. A@+ ne@oie 'e cte@a cli*e sA se 'e%meticeascA& @isase 4 ,i a*oi treb+i sA anali%e%e cn', mai e)act, a Dnce*+t @is+l. C+ m+ncitorii 'e la Cat an' Ei''le, cA+tarea banc+l+i ,i consecinele teribileN 1e rAs+ci ,i o %Ari *e 1all# ln-A el. D,i 'A'+ seama ime'iat cA n+ era moartA. Qe'ea c+m +rcA ,i coboarA co,+l *ie*t+l+i, iar obraFii era+ Dmb+Forai. Deci tot ce s4a Dntm*lat, c"iar s4a Dntm*lat. N+mai cA ce@a n+ G+ncionase c+m treb+ie. Camera 'e -a%are n+ Di omorse. N+ se simea bine. Di @enea sA @omite ,i a@ea o '+rere 'e ca* care Di ar'ea oc"ii. Po'ea+a +rca ,i cobora. N+. =ra *e +n @as. Normal cA *o'ea+a se mi,ca. 1e +itA *este mar-inea @as+l+i ,i 'esco*eri cA era+ 'eFa Dn lar-. DoamneT Ar+ncai Dn mare. Asta le *romisese Bi''#. Probabil era+ Dn 'r+m. 1all# -em+. Treb+ia sA acione%e Dnainte ca ea sA se tre%eascA. Di era br+sc teamA cA @or Gi 'esco*erii, DnGrni *entr+ a 'o+a oarA ,i ar+ncai *este bor', @ii, c+ o ancorA le-atA 'e *icioare. 1e +itA Dn F+r ,i 'A'+ c+ oc"ii 'e o c"eie Grance%A r+-initA. O l+A Dn mnA. Ambarcai+nea era 'e Ga*t o ,al+*A, o barcA @ec"e 'e *esc+it. <+# a,te*tA sA4,i mai reca*ete *+terile ,i a*oi
373

coborD *e *+nte, trn'+4se Dn *atr+ labe. Dn centr+ era o sin-+rA cabinA c+ +n bArbat bArbos 4 cA*itan+l 4 DmbrA4 cat Dntr4o "ainA im*ermeabilA Dn s*atele crmei. <+# se G+ri,A Dn s*atele l+i, Dl lo@i c+ +nealta ,i G+ +,or rec+nos4 cAtor cn' om+l cA%+ moale, a,a c+m se Dntm*la n+mai Dn Gilme. A*oi @omitA *este bor'. N+ a@ea nici cea mai @a-A i'ee +n'e era+. N+ @e'ea nici +rmA 'e *Amnt Dn nici o 'irecie ,i nici alte ambar4 cai+ni. QeriGicA i+te cA n+ mai era nimeni altcine@a *e @as, a*oi setA motor+l la t+raie minimA. 1+b cabinA era o cAmAr+A. <+# Dl trase *e cA*itan DnA+ntr+ ,i Dl Dnc"ise acolo. A*oi se Dntoarse la 1all#. Eata se ri'icase Dn ca*+l oaselor. Oc"ii ei 'e +n -ri4al4 bAstr+i era+ ameii.

4 Ce s4a Dntm*latN N+ *+tea sA o a+'A *este %-o4 mot+l motor+l+i, al @al+rilor, *este bri%a mArii. =a stri-A c+@intele 'in no+. 4 Ce@a n4a mers. N4am m+rit DncA. 4 n'e s+ntemN 4 Pe +n @as. D+mne%e+ ,tie +n'e. n'e@a *e Canal+l Knecii. Pe *+nte era+ 'oi saci. Mi o b+catA 'e lan. <+# ,tia c+ si-+ranA cA la +n moment 'at ar Gi Gost DncArcai ,i ar+ncai *este bor'. Asta era treaba cA*itan+l+i <rant, 'e colo. 4 N+4i Gace -riFi, +rlA el. Kai e +n sin-+r om *e @as ,i l4am Dnc"is Dn cabinA. 4 Ce Gacem ac+mN 4 Mtii c+m sA cite,ti o b+solAN 1all# GAc+ semn cA 'a. 4 Bra@o. <+# se +itA Dn GaA. Qas+l se ri'ica ,i cobora *e crestele @al+rilor. At+nci "ai sA mer-em Dn Erana.

374

Dna*oi Dn biro+l sA+, R+*ert Bi''#, c+ Gaa *Amntie, stAtea GaA Dn GaA c+ 1m#t"e, OLNeil ,i KcBarrit#, 'in no+ *e sca+nele lor, aranFai ca ni,te ele@i neasc+ltAtori. 4 Deci Dmi s*+nei cA n4a+ m+rit, %ise el. 1m#t"e se +itA la OLNeil. OLNeil se +itA la KcBarrit#. Dar KcBarrit# 'eFa se +ita la el ac+%ator. EAc+ o GaA. 4 PAi, 'omn+le, n+ a@em c+m sA ,tim c+ certit+'ine. 4Dar... 4 Dar tocmai ni s4a s*+s, se *are cA instalaia, ,tii, camera 'e -a%are... n+ a G+ncionat c+m treb+ie. 4 Qrei sA s*+i cA n+ a eliberat -a%+l otrA@itorN OLNeil reG+%A sA s*+nA mai m+lt. 1m#t"e *rel+a 'e aici. 4 Ba 'a, a Gost -a% otrA@itor, contin+A el, 'ar *oate n4a Gost 'e4aF+ns. 4 N+ Dnele-. 4 PAi, 'omn+le, este 'est+l 'e... 4 = 'in ca+%a l+minii, inter@eni KcBarrit# nerAb4 'Ator. Treb+ia calibratA ca l+mea. Cn' l+mina se stin-e, DnseamnA cA a+ m+rit. Dnc"i%i -a%+l ,i cn' s4a 'isi*at, Di +rci *e @as ,i s+nt '+,i sA Gie ar+ncai Dn mare. 4 Pe mare s+nt ac+mN 4 Da, 'omn+le. 4 Ai @orbit c+ cA*itan+lN 4 Am Dncercat sA 'Am 'e el *rin ra'io, 'omn+le, 'ar n+ rAs*+n'e. 4 Contin+A. KcBarrit# trase aer Dn *ie*t. 4 B+mina s4a stins ,i am *res+*+s cA *roces+l s4a Dnc"eiat, a,a cA am Dnc"is -a%+l, 'ar a*oi +n+l 'intre cei care se oc+*A 'e Dntreinere s4a +itat la camerA ,i se *are cA l+mina era stricatA. 1m#t"e clAtinA ca*+l 'e%nA'AF'+it.
375

4 = @ina celor 'e la Te"nic, %ise el. DeFa GAc+sem o sesi%are, r+-n'+4i sA se oc+*e 'e *roblemA. 4 Mi 'e ce n+ s4a+ oc+*atN DntrebA Bi''#. 4 Ki4a+ %is cA n4a+ 'est+i oameni. 4 Pentr+ n+mele l+i D+mne%e+T i*A Bi''#. De ci te"nicieni 'in ec"i*a secretA a -+@ern+l+i e ne@oie ca sA sc"imbe +n becN Dn acel moment, <+# ,i 1all# 'e%membraserA a*arat+l 'e ra'io ,i DntorseserA @as+l, meninn' 'irecia Calais. Nici +n+l 'intre ei n+ a+%i +rletele isterice ale a'e@Arat+l+i *+,ti -ras 'in mansar'A, om+l *e care Dl lAsaserA Dn +rmA.

DOUZECI 51 SASE
Dar c+m s*+neam. <+# ,i 1all# re+,esc c+m@a sA aF+n-A *e coasta Grance%A ,i nimeni n+4i rec+noa,te, a,a cA aF+n- Dn Norman'ia ,i se 'istrea%A 'e min+ne, c"iar 'acA s+nt DncA G+-ari. Mi n+ se ,tie c+m aF+n- Dn Gaa +n+i castel 'e *e Qalea Boirei& soarele strAl+ce,te ,i <+# Di s*+ne ei( 4 Qrea+ sA trAiesc c+ tine tot rest+l @ieii mele. Dar D,i Gac -riFi cA n+ @or a@ea nici +n Gel 'e @iaA 'acA 1*"in) le 'A 'e +rmA. A,a cA G+rA o ma,inA ,i *leacA Dn s+', 'e-"i%ai ca t+ri,ti. Dar treaba este cA nici n+ ,ti+ e)act 'acA Di mai ca+tA cine@a. PnA la +rmA, n+ mai e nici o ,tire la tele@i%or sa+ Dn %iare, a,a cA s4ar *+tea ca toatA l+mea sA Gi +itat 'e ei 4 sa+ cA toi a-enii secrei 'in =+ro*a s+nt *e +rmele lor. P+r ,i sim*l+ n+ ,ti+. A,a cA se 'eci' sA *lece Dn America 'e s+' *entr+ cA acolo cre' cA @or Gi Dn si-+ranA. 1+'4americanii, Dn -eneral, n+ a+ +n sim al +mor+l+i Goarte 'e%@oltat, iar tatAl l+i 1all#... A". Am +itat sA menione% mai 'e@reme. QA a'+cei aminte 'e tatAl l+i 1all#, ar"eolo-+l care l+cra Dn America 'e 1+'N A s+nat4o 'e *e +na 'intre cele mai
377

Gr+moase ins+le 'in Caraibe, c"iar ln-A coasta Qene4 %+elei ,i '+*A ce Da*"ne a Gost +cisA, 1all# l4a s+nat ,i s4a+ Dm*Acat ct 'e ct, iar el a r+-at4o sA @inA sA stea la el. Para'is absol+t. Ar Gi treb+it sA @A s*+n. A,a cA <+# ,i 1all# re+,esc sA se +rce Dntr4+n a@ion la Karsilia ,i... 1tai niel. Pa,a*oartele ,i banii. Desi-+r, n4a+ *a,a*oartele la ei ,i n+ a+ nici bani. Dar *rieten+l lor, Jean4Pierre... N+ @4am %is nici 'e elN Ba naiba. Ba naiba, la naiba, la naiba, la naiba, la naiba,... OG, am %A*Acit *o@estea 'e tot. Dmi *are rA+. QA s+*Arai 'acA o ia+ 'in no+ 'e la Dnce*+tN Da. Cre' cA e cel mai bine asa. Da.

Ba ='it+ra RAO @a a*Area(

PA B B=QIN=

1OBOKON Q1. BORD


1olomon este cel mai b+n a@ocat care a re+,it c+ c"i+, c+ @ai, sA iasA 'e *e bAncile Eac+ltAii 'e Dre*t Se# West. Qictoria Bor' tocmai a terminat Eac+ltatea Yale, l+crea%A 'in -re+ *entr+ +n *roc+ror ambiios ,i este lo-o'itA. Cn' cei 'oi se im*licA Dn cel mai Gierbinte *roces 'e crimA al secol+l+i, *+tei Gi si-+ri cA @or ie,i scntei ,i cA @or aF+n-e *e *rima *a-inA a %iarelor. De,i 1olomon D,i in@entea%A *ro*riile re-+li, iar Bor' le res*ectA *e cele con@enionale, ei treb+ie sA re%ol@e acest ca% Dnainte 'e a aF+n-e Dn *ra-+l Galiment+l+i, la Dnc"isoare, sa+, 'e ce n+, Dn *at...

CB B B CXRVII Rao clasic


Rn HARW=TB==CH=R41TOW= a H=NRYCS 1l=NSI=WICZ , H=RKAN K=BQIBB= bb BA R=NC= 1T=RN= a B=Q TOB1TOI a 1=I 1H1 NA<ON D^.s THOKA1 HARDY S/ WlBBIAK THACS=R=Y !oliba unchiului Tom Prin foc ,i sabie #4 0oi.)

O*ere CC
6 ABB=RT CAK 1 Ia ANDR= KABRA C a ANTON= D= 1AINT4=C P=RY a =RN=1TO 1`BATO Ti ERANZ SAESA tGe H=NRYD=KONTH=RBANT bte H=RKANN H=11= bb J AN R BEO 8a BO I1 < IBBO C ^ KXRIO QAR<A1 BBO1A ca J=AN4PA B 1ARTR= a QIR<INIA WOOBE 1oby Eick D c+l+torie sentimental+ UJurnalul pentru 5li-a Sonata Kreut-er 9nsemn+ri de c+p+tai Eoi ochi alba,tri 8lciul de,ert+ciunilor #4 0oi.)

1 Clasici contem*orani
7aa ,i re0ersulU untaU1itul lui SisifUAmul re0oltatU Lara ? Str+inul U !iuma U !+derea U5?ilul ,i 9mp+r+ia :ntimemorii, 0oi. 1 & Aglinda limburilor ? !ondiia uman+ !itadela 9nainte de t+cere :merica ? !astelul ? Procesul 7etele ? 9ndurare pentru femei ? Eemonul binelui ? >eproasele 3ertrudeU Gosshalde U /ltima 0ar+ a lui Klingsor Pedro Pramo ? !mpia 9n fl+c+ri Sngele negru !on0ersaie la !atedrala ? G+-boiul sfr,itului lumii Teatru #1u,tele U !u u,ile 9nchise U1ori f+r+ 9ngrop+ciune U Eia0olul ,i bunul Eumne-eu U Sechestraii din :ltona Jurnalul unei scriitoare ? Eoamna Eallo"ay ? !amera luiIacob ? :nii ? 5seuri alese. :rta lec& turii ? 9ntre acte

Rao contem*oran
a ANTONIO 1S`RK=TA aI BANANA YO1HIKOTO c^ CARBO1 KXRIA DOKN< =Z :a DOKINIW = E=RNAND=Z bte DON D=BIBBO ba =.B. DOCTOROW ca =NRIW = QIBA4KATA1 a E=D=RICO ANDAHAZI 1Ge JAQI=R KARIA1 a J=AN4DANI=B BABTA11AT a JO1=PH H=BB=R ba J AN CARBO1 1OKOZA V J BIA SW1T=QA Po,ta,ul lui eruda W eruda 0+-ut de Skrmeta .P. !asa de hrtie 9ngerul destinului 1ao== >abirintul apelor 8artleby $c!oW Parisul nu are sfr,it Secretul culorii pure ? :natomistul ? 1ironosiele =nim+ att de alb+ Tainele donei =sabel !atch&44 ? Ara 9nchiderii Pe,tera ideilor ? !lara ,i penumbra Samuraii ? 1oarte ia 8i-an a J BIAN BARN=1 A istorie a lumii 9n 1D capitole ,i Ium+tateW Pri0ind9n soare a SAZ O I1HI< RO emngiaii bte S=NZAB RO O= A e?perien+ personal+ a B I1 <ARCIA JAKBRINA Lise paralele a K. QAZW =ZKONTABBAN Pianistul bte KAR<AR=T DRABBB= Erumul str+lucitor :manta engle-+ ? *iroshima dragostea mea ? =ndia Song Eora8ruder

Steaua amanilor Oiua =nocenilor ? St+pn iubit Gestauraia sa KAR< =RIT= D RA1 bte PATRICS KODIANO a PHIBIPP= 1OBB=R1 ta ROMA KONT=RO a RO1= TR=KAIN

A+tor
Ii, AB=CKIHAI1TO=N=1C ^^ ANA CA NA <ARAM as NlCOBA= ROTAR a A<ATHA CHRI1TI= a ANN= RIC= a ANTOIN= B. DANI=B I BARBARA QICTOR i B=N =BTON I B=RNARD SNI<HT _ BRIAN BOWRY i CHRI1 CART=R i CHRI1TIANJACW I > CH CS HO<AN : V !/L5 BARS=R a CBIQ= C 11B=R H, COBTN EORB=1 *, DAN BROWN * DANI=B =A1T=RKAN : 1, DAPHN= D KA RI=R l t, DA QID BABDACCI

i romni contem*orani
1isiunea Eominican+ 1asca norocului ? Jocul de&a 0iaa ? Taina ? 8roderii 9n 0id 9ngeri de oel ? Trilogia de lut ? Trilogia de ap+

ller, a@ent+ri, aci+ne


9ntlnire cu moartea ? A crim+ anunat+ ? /ciga,ul :8! ? 1ana ascuns+ ? !ei cinci purcelu,i ? !rim+ la 0icariat =nter0iu cu un 0ampir #0oi. 1 & !ronicile 0ampirilor) W Lampirul >estat #0oi. 4 & !ronicile 0ampirilor) W Gegina damnailor #0oi. ( & !ronicile 0ampirilor) W Po0estea hoului de trupuri #0oi. C & !ronicile 0am& pirilor) ? Ara 0r+Iitoarelor #0oi. 1 & !ronicile 0r+Iitoarelor) ? >asher #0oi. 4 & !ronicile 0r+Iitoarelor) ? Lampirul Littorio ? 1umia Prinesa soarelui #0oi. 1 & =nca) ? :urul din !u-co #0oi. 4 & =nca) ? 1achu Picchu, !etatea Secret+ #0oi. ( & =nca) ? Eansul -eilor #0oi. 1 & Gegina din Palmyra) ? >nurile de aur !oriander Popcorn ? !rim+ 9n direct Eincolo de liman ? Potirul otr+0it ? !+ut+rile coronerului John u 0+ 9ncredei 7rance-ul W 3heena ? 9nfrunt+ 0iitorul efer cel T+cut #0oi. 1 4 Piatra luminii) ? 7emeia 9neleapt+ #0oi. 4 & Piatra luminii) ? Paneb cel Oelos #0oi. ( & Piatra luminii) ? >oca,ul :de0+rului #0oi. C & Piatra luminii) ? :rborele Lieii #0oi. 1 & 1isterele lui Asiris) d /neltirile G+ului #0oi. 4 & 1isterele lui Asiris) ? !alea de 7oc #0oi. ( & 1isterele lui Asiris) ? 1arele Secret #0oi. C & 1isterele lui Asiris) ? :facerea Tutankhamon ? 1arele 1agician #0oi. 1 & 1o-art) 9ncercuirea !abal W 50er0ille Sahara ? :urul inca,ilor 7+r+ cruare ? 7uria sngelui ? GinocerulW 9nfruntarea 7ort+reaa digital+ ? !onspiraia W !odul lui da Linci Oiua mniei Gebecca ? Leri,oara mea Gachel /ltima secund+ ? /ltimul supra0ieuitor W Putere absolut+

s DA QID COPP=REI=BD Q DAQID <lBBIN1

] D=AN SOONTZ
I

DOKINICS D NN=

] =KIBI RO1AB=1 ] ER=D=RICS EOR1YTH


i <lOR<IO EAB=TTI

c IAN CABDW=BB e D 1TIN THOKA1ON i IAN EB=KIN<


i<NAao <ARCIA4QABINO

JAK=1 PATT=R1ON JAK=1 TWININ< JAN=T EITCH J=EER=Y ARCH=R . JOHN CA1= i JOHN BR NN=R 9 JOHN <RI1HAK Ia JOHN SATZ=NBACH a JOHN B= CARR= bte JOHN B=1CROART c^ JOHN 1A B b9 JOHN TR=NHAIB= a JO1=PH EIND=R a JOR<= KOBI1T ba S=NN=TH ROYC= Ia S=QIN J. AND=R1ON a S=QIN < IBEOIB= bte BINO ABDANI ca KARCIA K BB=R bte KAR<AR=T KITCH=BB
3Ge KAC <ABBO a KlCHA=B BAD=N e BlNDA S=NN=Y

bte Ko HAYD=R
tis KlCHA=B BAW1ON ca KlCHA=B T=IT=BBA K ^6] KlCHA=B TOBSIN

a KIR=IBB= CABK=B ia limita imposibilului :tlantida /nicul supra0ieuitor /n anotimp 9n purgatoriu Ara,ul in0i-ibil 7antoma din 1anhattan ? Eosarul Adessa ? G+-bun+torul ? :lternati0a dia0olului 5u ucid 1isterul manuscrisului 8+rbatul cu pistolul de aur ? Eoar pentru ochii t+i ? Aperaiunea Thunderba99 ? =n Ser0iciul Secret al 1aIest+ii Sale ? Spionul care m&a iubit ? Tr+ie,ti numai de dou+ ori ? !aracatia ,i alte po0estiri !ele dou+ mori ale lui Socrate l&ulpe lista morii ? : 4&a ,ans+ ? :l (&lea ca-W C =ulie Lulturul cu dou+ capete >eandrul alb ici un ban 9n plus, nici un ban 9n minus ? A du-in+ de tertipuri ? A chestiune de onoare ? =n linie dreapt+ 9ntiul c+l+re al :pocalipsei ? : opta -i Geelele infinitului /ltimul Iurat ? 1o,tenitorii ? 1ediatorul ? Partenerul ? :0ocatul str+-ii ? 1aestrul ? Hi 0reme e ca s+ uci-i ? 7irma ? !a-ul Pelican ? !lientul Amul din umbr+ ? G+-boiul lui *an ? Oiua r+fuielii ? :nalistul ? Po0estea unui nebun 5?periment secret ? Amul nostru din Panama ? Spionul care a ie,it din Ioc :udierea ? Justiie e?emplar+ ? Lino0+ia /mbra ? !reatura ? 1na dreapt+ a dia0olului ? Pre-ena ? !hinuie,te&i pe copii >egile sngelui Puteri e?cepionale =nelul Pre,edintele a murit :nticorpii Joc de umbre !rucea de ghea+ Trofee ,i lucruri moarte =nsula pierdut+ =ntru acest semn 0ei 9n0inge #0oi. 1 & !rucea Accidentului) ? Parisul 9n rug+ciune #0oi. 4 & !rucea Accidentului) T+cerea Tokio !ercul interior 8+rbaii 9n negru ==W :0enturile Amului&P+ianIen Printre mori !amera blestemat+ #0oi. 1 & Jocul lupoaicelor) ? G+-bunarea lui =sabeau #0oi. 4 &Jocul lupoaicelor)

? SluIitorii regelui #0oi. 1 & 7emeia pirat) ? Jocul umbrelor # 0oi. 4 4 7emeia pirat) a KIS= HORN a KI1HA D=EON1=CA a N=B1ON D=KIBB=
a NlCHOBA1 1PARS1

a NO=B BARB=R a PA B =RDKAN ca P.D. JAK=1 a P=T=R KAYB= a RABPH P=T=R1 ] RAY BRADB RY a RAYKOND B=N1ON
a ROB=RT ElNN ] ROB=RTFORDAN

ca ROB=RT RO1=NB=R< aIROBINCOOS


b1i 1COTT T ROW a 1t=PH=N BOOTH a 1 = KONS SlDD

a T=D ABBB= RY m THOKA1 <IEEORD a TIK BAHAY= e


J=RRY B. J=NSIN1

m TOK CBANCY ti TONY PAR1ON1 IZ]] WABT=RK. KIBB=RJR. Z]b WIBB R1KITH
L : WlBBIAK Dl=HB WlBBIAK <lB1ON WlBBIAK SOTZWINSB=

slorie, socic
:

PX AB=C K. 1TO=N=1C [t. CARBO1 CA1TAN=DA : AII I=RIN= D=QRY= >uptnd cu imposibilul Printre lupi Plum =sland ? 7abrica de spioni ? Spencer0ille ? 7iica generalului opi 9n Godanthe W Jurnalul unei iubiri ? unta W A plimbare de neuitat Plns ,i rs ? T+cerea Panica din 6$% ? Planuri ,i dorine 7iul omului ? 1oarte 9n Sfntul Ardin ? 3ustul morii ? P+catul originar Lia+ de cine ? /n an 9n Pro0ence ? Ein nou 9n Pro0ence 7l+c+ri din cer 7ahrenhek CB1 S+ nu mori a-i =niiatul Achiul lumii ? =n c+utarea cornului !amera de montaI G+pirea ? Gisc asumat 5rori Iudiciare S+la,ul morii Liaa secret+ a albinelor ? Jilul sirenei Ee o parte ,i de alta a frontierei Puterea destinului ? :ssassini Supra0ieuitorii #0oi. 1 & Supra0ieuitorii) d :rmata p+timirilor #0oi. 4 & Supra0ieuitorii) ? icolae #0oi. ( & Supra0ieuitorii) ? Pecetluirea sfinilor #0oi. C & Supra0ieuitorii) ? :pollyon #0oi. B & Supra0ieuitorii) ? !a0alerii :pocalipsei #0oi. Q & Supra0ieuitorii) ? Posedatul #0oi. ' & Supra0ieuitorii) !entrul de comand+ L & 5chilibru de fore ? 7urtuna ro,ie W Ardine pre-ideniale #4 0oi.) ? Ln+toarea lui Actombrie Go,u ? !entrul de comand+ L= & Stare de asediu ? !entrul de comand+ L== Ee-bin+ ,i cucere,te !opil ,i b+rbat ? 8+rbat ,i soie d Spiritul familiei !antic+ pentru >eibo"it7estinul leilor ? Sunetul tunetului ? Sanctuarul ? G+-boinicii ilului ? K+rmul 9n fl+c+ri Eomnie 9n iad ? 5ureka !hrome ? !ontele Oero 5. T. 5?traterestrul Ge0oluie ,i francmasonerie #=storia lo0iturilor de stat 9n Gomnia, =) ? 5,ecul democraiei romne #=storia lo0iturilor de stat 6n Gomnia, ==) ? !ele trei dictaturi #=storia lo0iturilor de stat 9n Gomnia, ===) !+l+torie la =?tlan ? 9n0++turile lui Eon Juan ? Po0estiri despre putere ? !ealalt+ realitate ? :l doilea cerc de putere !eai fierbinte cu l+mie ,i miere

a =RN=1T QOBSKAN SpionaI a9 J.E. EO<=B, B. RO1=NIHAB Sfr,it de secol h *a0ana

Memorii, jurnale, biografii


ba JO1= ER=CH=1 GtI BYNN PICSN=T, CIJQ= PRINC= caI KARI=4ERANC= =TCH=<OIN e ER=D=RIC B=NOIR
a KlHAI R=T=<AN

ba] QARTAN ARACH=BIAN ca Y=H DA B=R< ca] EARAH PAHBAQI a ERANZ SAESA
Xh, HDCARY RODHAK ClJNTON

a IBI= N`1TA1= ca, B=IBA b@ ZBATA EIBIPOQIC


=+, 8uddha !onspiraia Stargate :ncheta asupra !odului lui da Linci 1%Q$ & Ein prim+0ar+ pan+ 9n toamn+ Toamna p+timirii noastre Puterea Kabbalei 1emorii Jurnalul =storie tr+it+ 1r istase 1+ritat+ cu fora Jurnalul Olatei

CLUBUL CR !!

W
CLUBUL CR !! R"# are un regulamen$ %e fun&'ionare mai mo%ern, mai efi&ien$ (i mai a%a)$a$ ne*oilor %umnea*oa+$r,, )u+ la %i+)o-i'ia membrilor o%a$, &u fi(a %e .n+&riere/ 0en$ru %e$alii *, )u$e'i informa %in bro(urile noa+$re +au +&riin%u1ne )e a%re+a2 C0/ 21l24, Bu&ure($i3 e1mail2 club@raobooks.com +au a&&e+4n% +i$e1urile2 www.raobooks.com; www.rao.ro
5i)arul e6e&u$a$ %e "L7#L8!9:#M8" "; 8ebre&en, Ungaria

S-ar putea să vă placă și