Sunteți pe pagina 1din 4

Personalitatea juridica a societatii comerciale

Elemente defnitorii ale personalitatii juridice a societatii comerciale


Societatea comerciala este o persoana juridica de drept privat. Ea se constituie din
initiativa asociatilor prin indeplinirea formalitatilor prevazute de lege. Societatile
comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane. Societatea
comerciala este persoana juridica deoarece ea are elementele constitutive impuse
de lege: oraganizarea de sine-statatoare, un patrimoniu propriu si un scop licit si
moral, in acord cu interesul general.
Personalitatea juridica ii confera societatii comerciale calitatea de a f titulara de
drepturi si obligatii, de a f un subiect de drept. Aceasta are un statut care cuprinde
elementele de identifcare : frma, sediul si nationalitatea. Societatea comerciala are
vointa proprie care eprima vointele individuale ale asociatilor, precum si o
capacitate care ii permite sa dobandeasca drepturi si sa-si asume obligatii. !atorita
personalitatii juridice, societatea comerciala participa in nume propriu la raporturile
juridice si raspunde pentru obligatiile asumate.
Atributele de identifcare a societatii
"irma - este numele sau sau dupa caz denumirea sub care un comerciant isi
eercita comertul si sub care semneaza. Aceasta trebuie precizata in mod
obligatoriu in contractul de societate. "irma unei societati in nume colectiv- numele
a cel putin unui dintre asociati insotit de mentiunea #societate in nume colectiv$.
"irma unei societati in comandita simpla % numele a cel putin unui a indtre asociatii
comanditati si mentiunea #societate in comandita$. "irma unei societati pe actiuni
sau in comandita pe actiuni & denumirea proprie' meniunea #societatea pe
actiuni$($societatea in comandita pe actiuni$ ."irma societatii cu raspundere limitata
% o denumire proprie'optional numele unuia sau mai multor asociati' mentiunea
#societatea cu raspundere limitata$. "irma trebuie sa se deosebeasca de frmele
eistente. )erifcarea se face de ofciul registrului comertului care refuza inscrierea
frmei stabilite de asociati daca eista posibilitate de confuzie cu alte frme
inregistrate.
Sediul societatii % atribut menit sa situeze societatea in spatiu, in cadrul raporturilor
juridice la care participa. Asociatii sunt obligati sa arate sediul social in contractul de
societate. Asociatii sunt liberi sa stabileasca sediul societatii*pot avea in vedere
locul unde se va desfasura activitatea comerciala sau locul unde se gasesc
organele de conducere ale societatii+. Sediul societatii este unul dintre elementele in
raport de care se stabileste nationalitatea societatii. Sediul social poate f sc,imbat
doar prin modifcarea actelor constitutive ale societatii.
-ationalitatea societatii este un element de identifcare a societatii in sensul de
statut juridic, adica de lege aplicabila constitutirii, functionarii, dizolvarii si lic,idarii
societatii. -ationalitatea determina legea aplicabila persoanei juridice. .riteriile
pentru determinarea nationalitatii sunt: cetatenia asociatilor, locul constituirii
societatii, sediul social, centrul afacerilor. Societatile comerciale cu sediul in
Romania sunt persoane juridice romane.
Vointa societatii comerciale
Societatea comerciala are o vointa de sine-statatoare care nu se confunda cu
vointele asociatilor. )ointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in
adunarea generala, devin o vointa colectiva care constitutie vointa societatii, ca
persoana juridica. /a baza formarii vointei sociale sta principiul majoritatii. 0n
societatile de persoane, asociatii pot lua ,otarari valabile cu majoritatea absoluta a
capitalului social. 0n societatile de capitaluri, principiul majoritatii se aplica pentru
toate ,otararile adunarii generale*se are in vedere majoritatea raportata la
drepturile de vot, nu la numarul asociatilor+. 0n societatea cu raspundere limitata,
adunarea asociatilor decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a
asociatilor si a partilor sociale.
Capacitatea juridica a societatii
Capacitatea de folosinta % se dobandeste din ziua inmatricularii societatii in
registrul comertului. Societatea are capacitate de folosinta restransa, de la data
inc,eierii actelor constitutive, cat priveste drepturile si obligatiile ce ar f necesare
pentru ca persoana juridica sa ia finta in mod valabil.
Capacitatea de exercitiu % consta in aptitudinea de a-si eercita drepturile si de
a-si asuma obligatiile, savarsind acte juridice prin organele sale de administrare de
la data constituirii lor. Actele juridice facute de organele de administrare*au
calitatea de organe de administrare persoanele fzice si juridice care sunt
desemnate sa actioneze in raporturile cu tertii+ in limitele puterilor ce le-au fost
conferite, sunt actele persoanei juridice insasi. Actele juridice prin care societatea
dobandeste drepturi si isi asuma obligatii se inc,eie de persoanele carora li s-a
conferit calitatea de reprezentanti ai societatii. !reptul de reprezentare este un
drept special diferit de dreptul general de administrare*acesta include doar dreptul
de de gestiune+ .
Societatea comerciala dobandeste capacitatea de eercitiu de la data constituirii
sale, adica din ziua inmatricularii in registrul comertului cu conditia sa f desemnat
administratorul care reprezinta societatea. 0n limitele capacitatii de folosinta
restransa, administratorul desemnat prin actele constitutive in calitate de
reprezentant al societatii, va putea inc,eia actele cerute pentru ca persoana juridica
sa ia finta in mod valabil.
PATRIMONI! "OCIETATII
CARACTER! ATONOM A! PATRIMONI!I "OCIETATII
Patrimoniul societatii este format din totalitatea drepturilor si datoriilor ce pot f
evaluate in bani si apartin societatii. Activul social- drepturile patrimoniale, reale
sau de creanta bunurile aduse de asociati ca aport la constituirea societatii,
bunurile dobandite de societate ulterior consitutirii si proftul nedistribuit. Pasivul
social obligatiile patrimoniale ale societatii, contractuale si etracontractuale.
Patrimoniul social poate face obiectul unei diviziuni sau afectatiuni numai in cazurile
si conditiile prevazute de lege. Patrimoniul societatii are ca titular societatea, ca
persoana juridica, inseamna ca acest patrimoniu are un caracter autonom.
Patrimoniul societatii este distinct de patrimoniile asociatilor care au constituit
societatea. 0n calitatea lor de detinatori ai partilor de interes, partilor sociale si
actiunilor societatii, asociatii nu devin coproprietari ai patrimoniului societatii.
CON"ECINTE!E ATONOMIEI PATRIMONI!I "OCIETATII
- #unurile aduse ca aport de catre asociati ies din patrimoniul lor si
intra in patrimoniul societatii. Aceste bunuri devin proprietatea societatii,
afara de cazul in care s-a stabilit altfel. Asociatii nu au drepturi asupra
bunurilor aportate, ci doar un drept de creanta impotriva societatii, de o
natura speciala cu caracter social*dreptul de a participa la luarea deciziilor in
adunarea generala, dreptul la dividente+
- #unurile aduse ca aport de catre asociati$ care sunt cuprinse in
acti%ul social$ formea&a 'ajul 'eneral al creditorilor sociali. Ele vor
putea f urmarite numai de catre creditorii societatii, adica pentru obligatiile
asumate de catre societate, indiferent de izvorul lor. Eceptie- creditorii
sociali benefciaza de dreptul de gaj asupra tuturor bunurilor din activul social
si de un drept de gaj general asupra patrimoniului asociatilor
debitori*societatea in nume colectiv si societatea in comandita- asociatii
respectiv asociatii comanditati raspund pentru obligatiile sociale nelimitat si
solidar+
- Obli'atiile societatii fata de terti nu se pot compensa cu obli'atiile
tertilor fata de asociati
- Aplicarea procedurii insol%entei fata de societate pri%este numai
patrimoniul societatii(
E)ECTE!E *RI+ICE A!E CA!ITATII +E PER"OANA *RI+ICA A "OCIETATII
COMERCIA!E
- +reptul societatii de a participa in nume propriu la raporturile
juridice( .a subiect de drept, societatea va putea sa dobandeasca drepturi
si sa isi asume obligatii savarsind acte juridice prin organele sale. Raporturile
juridice la care participa societatea sunt in principal raporturi
comerciale*activitati de productie, comert, prestari servicii+. Raporturile au ca
izvor contractul dar pot avea ca izvor si fapta ilicita, imbogatirea fara justa
cauza, plata nedatorata.
- Raspunderea societatii pentru obli'atiile sociale( Este garantata
datorita patrimoniului propriu. Poate f o raspundere civila contractuala sau
delictuala. Societatea raspunde numai de obligatiile asumate, in numele sau,
de catre persoanele care o reprezinta. 0n cazul societatii in nume colectiv si
societatii in comandita, obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social
si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati.
Raspunderea asociatilor e subsidiar art 1 alin 2 din /egea 13(3445#.reditorii
societatii se vor indrepta impotriva societatii si daca societatea nu plateste in
termen de 36 zile de la data punerii in intarziere, se vor putea indrepta
impotriva acestor asociati$ solutia goleste de continut caracterul subsidiar
al raspunderii asociatilor deoarece ofera posibilitatea societatii de a evita
raspunderea pentru obligatiile sociale, prin simpla neecutare a obligatiilor in
termenul mentionat. Parerea autorului- pentru nerespectarea obligatiilor
sociale, raspunderea trebuie sa apartina societatii si numai daca creditorii
sociali nu pot f satisfacuti prin urmarirea patrimoniului societatii, se va
angaja raspunderea asociatilor.
- +reptul societatii de a sta in justitie$ ca reclamanta sau parata
Societatea poate actiona ca reclamanta sau poate f actionata ca parata prin
reprezentantii legali. Persoanele juridice de drept privat vor f citate prin
reprezentantii lor la sediul lor principal, sau atunci cand e cazul, la sediul
dezmembramantului lor. 0ntr-o cerere de c,emare in judecata trebuie
mentionat numele si prenumele reprezentantului legal, fara a f necesar sa se
mentioneze numele si prenumele tuturor asociatilor. 0n calitate de parata, va
f citata societatea prin reprezentantii sai, iar nu si asociatii care fac parte din
societate.