Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de evaluare a stagiului de practici

Prin prezenta
se adevereste cd studentul
desflsurat un stagiu de practicd in cadrul institufiei/companiei
in perioada .. in conformitate cu prevederile convenfiei
cadru semnate cu Facultatea de ........ ... din Iasi.
+ .-
In aceastd perioadd studentul a desfrsurat urmdtoarele activitdli (se va aprecia modul in
care studentul s-a achitat de sarcinile atribuite):
Calificativul atribuit studentului pentru intreaga activitate depusd in perioada de stagiu:
Nesatisflcdtor
SatisfEcdtor
Bine
Foarte bine
Tutore,
(Nume
si semndtura)